Азаматтық құқықтың объектісі

Кіріспе 4
Тарау 1 Азаматтық құқықтардың объектісі қызмет туралы жалпы ережелер
6
1.1 Қызметтің пайда болу тарихы, негіздері 6
1.2 Азаматтық құқықтың объектісі болып табылатын қызметтің түрлері,
ерекшеліктері 18
Тарау 2 Азаматтық құқықтың объектісі қызметті қүқықтық қорғау
33
2.1 Азаматтық құқықтың объектісі қызметті құқықтық қорғау тәсілдері, грекшеліктері 33
2.2 Азаматтық құқықтың объектісі болып табылатын қызметті құқықтык реттеудегі құқықтық мәселелер 42
Қорытынды 47
Пайдаланылған қайнар көздер тізімі 49
Зерттеудің өзектілігі. Қазақстан Республикасы Конституциясы 6 - шы бабының 1 - ші тармағында мемлекеттік меншікпен қатар жеке меншікті танып, оның бірдей қорғалуын бекітуі/1/ және мемлекетіміздің экономикалық даму жолы жоспарлық экономикадан нарықтық экономикаға көшуі қоғамдық катынастардың жаңа толқынының пайда болуына алып келді. Дамыған нарықтьщ экономикалық елдерде дәстүрлі қалыптасқан қызмет қатынастарын кұқықтық реттеуде алдыға шықты. Кеңестер одағы кезінде қоғамда калыптасқан көз қарастарға сәйкес қызмет тек халыққа қызмет көрсету түрлерімен шектелді. Қызмет қатынастарының басқа түрлері танылмады. Қоғамдық қатынастар алдымен пайда болып, дамыған соң қүқықтық рәсімделуге жатады. Азаматтық кодексте алғаш рет азаматтық қүқықтардың объектісін жеке қарастыруы осының дәлелі бола алады/2/.
Корғауға шығарылатын негізгі мәселелері: Осы жүмыста қорғауға шығарылатын келесі мәселелер болып:
- қүкықтарды қорғаудағы мәселелерді ашу;
- қызмет мәселелерін қарастыру және қүқықтық анықтамасын беру табылады.
Ғылыми жүмысты зерттеудің әдістемесі. Зерттеу барысында ғылымдық танымның жалпы әдістері, салыстырмалы - қүқықтық талдау, функционалды күқықтық талдау, дедукциялық және индукңияльщ әдістерді, жүйелі, тарихи амалдар сияқты арнайы ғылыми әдістер және т.б. қолданылған.
Зерттеудің теориялық негізі. Келесі ғалымдардың еңбектері негіз болды: Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, А.Ю. Кабалкин, О.С. Иоффе, Е.А. Суханов, М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин, А.П. Сергеев, Ғ.И. Толеуғалиев, Ю.К. Толстой, В.П. Грибанов, И.У. Жанайдаров, М.В. Кротов, Г.А. Жайлин, Д.И Степанов, П.Б Новицкий, М.Х. Хутыз және т.б.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы және практикалық маңызы. Азаматтык күқықтардың объектісі қызметтің бүгінгі күні теориялық бекітілген знықтамасы жоқ. Қызмет қатынастарын қүкықтық реттеудегі анықтаманың маңызы зор, себебі объектінің анықтамасын бермей оның түрлерін күкыктык
2

реттеу қиындық туғызады. Құқықты қорғау мәселелершде де шешімш таппаған сүрақтар да бар. Өзін - өзі қорғауды қорғау нысаны ретінде қарау және қызмет көрсету міндеттемелерінде жедел санкцияларды қолдану күқықтардың қорғалуын жеңілдетеді.
НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР
1. ҚР Конституциясы 1995 жыл, 30 тамыз. (өзгерт. мен толықтырулар). 21.05.2007 жыл. Жеті Жарғы 2007.
2. ҚР Азамттық кодексі (жалпы бөлім), 1994 жыл, 27 желтоқсан (өзгерт. мен толықтырулар). Жеті Жарғы 2007.
3. ҚР Азаматтық кодексі (ерекше бөлім), 1999 жыл, 1 шілде. Жеті Жарғы 2007.
4. "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы". 1998 жыл, 22 сәуір. (өзгерт. мен толықг.)
5. "Өндірістік кооперативтер туралы". ҚР Президентінің завды күші бар Жарлығы. 1995 жыл, 20 шілде. (өзгерт. мен толықт.)
6. "Акционерлік қоғамдар туралы". ҚР Заңы. 13 мамыр, 2003 жыл. (өзгерт. мен толықт.)
7. "Коммерциялық емес ұйымдар туралы". ҚР Заңы. 19.01.2001
8. "Мемлекеттік кәсіпорындар туралы". ҚР Президентінің занды күші бар Жарлығы. 1995 жыл, 23 желтоқсан. (өзгерт. мен толыкт.)
9. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңы. 16.04.1997.
Арнайы әдебиеттер
І.Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жылы қабылданып, өзгерістері мен толықтырулары 07 қазан 1998 жылғы заңмен енгізілген.
2. ҚР Азаматтық кодексі 27.12.1994 2002 ж 06 жағдайына
3. Степанов Д.И. Зарождение и развитие услуги в римском частном праве //Журнал российского права. -М.,2001г. 3 С.310
4. Римское частное право: Учебник / под ред. Новицкий И.Б., Петерский И.С.,-М.1994., С.619
5. Дождев Д.В. Римское частное право / под ред. Нерсесянц В.С, -
М.,1996., С.514
4"

6. Хутыз М.Х. Римское частное право / отв. Ред. Чибиряев С.А., - М.1995. С.412
7. Мейер Д.И. Русское гражданское право, под ред. Вицын А.И. испр. и дополн. Гольмстен А.Х. - С-Петербург.,1910. С.876
8. Шершеневич Г.Ф. Учебник русскаго гражданскаго права. - С -
Петербург., 1910. С.964
9. Законы гражданские //Свод законов 1866., т.Х ч.1
10. Красавчикова О.А. Советское гражданское право. - М., 1985. С.546
11. Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском
гражданском праве. / канд. диссерт. - Л. 1989., С. 134
12. Қазақ ССР Азаматтық кодексі 28.12.1963.,
13. Иоффе О.С. Обязательственное право. -М, 1975. С.984
14. Төлеуғалиев Ғ.И. Қазақстан Республикасының азаматтық күқьіғы. -Алматы., Б.381
15. Суханов Е.А. Гражданское право. т.І. - М, 1998. С.785
16. Гражданское право. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К., т.1. - М. 1998. С.626
17. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданское право. - Алматы, 2000. т.1. С.700

18. Правила о найме лоцманов и судо-рабочих; Правила о найме купеческих приказчиков, корабельщиков или судовщиков, корабельных служителей, водоходцев и лоцманов. 1897.
19. Правила о найме рабочих на фабрики и заводы, а также о найме ремесленников и об отдаче к ним в обучение; Правила о найме сельских рабочих. 1876.
20. Правила о найме приказчиков и сидельцев в питейные заведения. 1895.
21. Егоров П.Д. Понятие обяъательства по советскому гражданскому
праву. //Вестник ЛГУ Вып.1, 1987, 245
48

22. Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. -М, 1988. С.256
23. Гражданское право. Учебник. Т.П., полутом 2 /отв. ред. Суханов Е.А. -М.,2002. С.518
24. Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан. Учебник, т.II -Алматы 2002., С.482
25. Гражданское право. Учебник, т.II /Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.-М. 1997., С.778
26. ҚР Азаматтық кодексі 01.07.1999
27. Брагинский М.И. Договор хранения. - М. 1999., С.586
28. Жанайдаров И.У. Доверительное управление имуществом в проекте гражданского кодекса // актуальные вопросы коммерческого законодательства в Республике Казахстан и практика его применения. Материалы семинаров. - Алматы. 1996., С.289
29. Илларионова Т. И. Система гражданско правовых охранительных мер. -Томск., 1982. С.716
30. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. -М., 1972. С.890
31. Гражданское право. Учебник. ч.1 / под ред. Цыбуленко З.И. - М., 2000. С.459
32. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. - Алматы., 2003. С.733

33. Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Сб. Актуальные проблемы гражданского права. - М., 1998. С.371
34. ҚазССР «Түтынушылар қүқығын қорғау туралы» заңы 05.06,1991., 26.06.1992 жыл өзгерістер енгізілген.
35. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Комментарий. Книга 1. -Алматы., 1998.С.414
49

36. Карагусов Ф.С. Имущественные права в системе объектов
гражданских прав/УАктуальные проблемы современного гражданского
права/ материалы ежегодной республиканской научно - теоретической
конференции аспирантов и соискателей. Выпуск 1. т. 1 . - Алматы., 2001
С.487
37. Стариченко Е.Б. Объекты гражданских прав / \У\У\У.гегегагггот.ш
38. Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав / уулууу.іигеа.һиі.щ
39. Некоторые особенности заключения и исполнения договоров на
оказание услуг в сфере интеллектуальной деятельности / ҺЦр://іЪуу,пт.щ
40. хууууу.ІауугеГ.ш
41 .Кудрявцев В.Н. Право и поведение. - М.,1978. С.713
42..Социологический энциклопедический словарь, ред.-коорд. Осипова
Г.В.-М.Д998. С.480
        
        Мазмұны
Кіріспе 4
Тарау 1 Азаматтық құқықтардың объектісі қызмет туралы жалпы ережелер
6
1.1 Қызметтің ... болу ... ... ... ... ... ... болып табылатын қызметтің
түрлері,
ерекшеліктері 18
Тарау 2 Азаматтық ... ... ... ... ... құқықтың объектісі қызметті құқықтық қорғау тәсілдері,
грекшеліктері ... ... ... объектісі болып табылатын қызметті құқықтык
реттеудегі құқықтық мәселелер ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Қазақстан Республикасы Конституциясы 6 - ... 1 - ші ... ... ... ... жеке ... танып,
оның бірдей қорғалуын бекітуі/1/ және мемлекетіміздің экономикалық даму
жолы жоспарлық экономикадан ... ... ... ... жаңа толқынының пайда болуына алып келді. ... ... ... ... қалыптасқан қызмет қатынастарын кұқықтық
реттеуде алдыға шықты. Кеңестер одағы ... ... ... ... сәйкес қызмет тек халыққа қызмет көрсету түрлерімен шектелді.
Қызмет қатынастарының басқа түрлері танылмады. ... ... ... ... ... соң ... ... жатады. Азаматтық кодексте
алғаш рет азаматтық қүқықтардың объектісін жеке қарастыруы ... ... ... ... ... мәселелері: Осы жүмыста қорғауға
шығарылатын келесі мәселелер болып:
* қүкықтарды қорғаудағы мәселелерді ... ... ... ... және қүқықтық анықтамасын беру табылады.
Ғылыми жүмысты зерттеудің әдістемесі. ... ... ... ... ... салыстырмалы - қүқықтық талдау, функционалды
күқықтық талдау, дедукциялық және индукңияльщ әдістерді, жүйелі, ... ... ... ... ... және т.б. ... теориялық негізі. Келесі ғалымдардың еңбектері негіз болды:
Д.И. ... Г.Ф. ... А.Ю. ... О.С. ... Е.А. Суханов, М.К.
Сулейменов, Ю.Г. Басин, А.П. Сергеев, Ғ.И. Толеуғалиев, Ю.К. Толстой, В.П.
Грибанов, И.У. ... М.В. ... Г.А. ... Д.И ... ... М.Х. Хутыз және т.б.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы және практикалық маңызы. ... ... ... ... күні ... ... жоқ. Қызмет қатынастарын қүкықтық реттеудегі анықтаманың маңызы
зор, себебі объектінің анықтамасын бермей оның түрлерін күкыктык
2
реттеу ... ... ... ... мәселелершде де шешімш таппаған
сүрақтар да бар. Өзін - өзі ... ... ... ... ... ... көрсету міндеттемелерінде жедел санкцияларды қолдану күқықтардың
қорғалуын жеңілдетеді.
Автормен алынған нәтижелердің ақиқаттылығы. ... ... ... ... ... күні ... ... мен ғылымдағы барлык көз
қарастар, нормативтік қүқықтық актілер қолданылды.
Зерттеу ... ... - ... ... ... Азаматтық және кәсіпкерлік қүқығы кафедрасында орындалып, талқылаудан
өтті.
Тарау 1. Азаматтық құқықтың объектісі қызмет ... ... ... ... болу ... ... ... азаматтық заңдарда көрініс тапқан қызмет жаңа заман
үрдісі емес, ол тарихи қалыптасқан, уақытқа сай ... ... ... институттарының бірі болып табылады. Азаматтық құқықтар түрғысынан
қаралатын қызметті (қызмет ... ... және ... ... жеке ... керек. Қызметтің азаматтық құқықтардың объектісі
ретінде қаралуын шартты түрде төрт ... ... ... ... көне
заманнан бастау алады, яғни рим құқығында қалыптасқан. Екіншісі Ресей
патшалығы ... ... ... ... ... ... ... том X. 1866 жыл және т.б.) көрініс тапқан. Үшіншісі Кеңестер
одағы орнаған кезеңнен бастап Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... және 28.12.1963) аралықты камтиды.
Төртінші кезеңге Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алған кезден бергі
(Азаматтық ... ... ... ... және ... ... ... жатады.
Кезеңдерге толығырақ тоқталу қажет. Классикалық рим қүқығы
кезеңінің өзінде ... ... ... өтелмелі дызмет корсету
шарттарының конструкциясы кездеседі. Сонымен қатар рим ... ... және ... ... ... ... ... корсету шарттарының
дамуы, оның ішінде өтелмелі қызмет көрсету жеке жалдау ... ... Рим ... ... ... ... ... сопйисйо гегит), қызметті жалдау (Іосаііо сопсіисйо орегагит),
жүмысты жалдау ... ... ... ... ... ... орегіз
/асіепсіі) шарттарды біріктіріп ерекше шарттык типке жатады/4,445; 5,525;
6,130/. Қызметті жалдау шарты ... жеке ... ... ... ... ... бір ... - жалданушы (Іосаіог) екінші тарап ... бір ... ... ... ... ... - жалға
4
алушы (сопсіисіог) оған осы қызметі үшін ақы ... ... ... мен ... жалдау шарттарының ортақ белгісіне белгілі
объектіні пайдалану жатады. ... ... деп ... ... Жалдауға алушы және жалданушы ... ... сол ... ... сай ... ... мен азаматтық қүқық
катынастары бірге реттелді.
Жалдау шартындағы қызмет көрсетуші қызметті өз еңбегімен және ... ... ... ... міндеттенеді. Рим қоғамында қүл
иеленушілік қүрылым болғандықтан қызметті жалдау шарты кеңінен ... ... ... ... ... сол кезде қызмет көрсетуден басқа
да шарт түрлерінің конструкциясы қолданылған. Себебі жеке ... ... ... ... ... ... ... Қызмет
көрсету сипатына қарай оны кемсітетіндей немесе ... ... ... ... шарты {тапйаЫт) конструкциясын пайдаланатын. Қызмет
көрсету шарт нысанында тек карапайым қызмет көрсетулерге ... ... қол ... т.б. ... ... болады. Жоғарғы
класс өкілдері қызметін, мысалы: заңгерлік, жер өлшеулік, дәрігерлік және
т.б. тегін атқаратын. ... ... ... ... ... еркін және
еркін емес деп топтауға болатын. Рим азаматтары еркін деп танылып, олар
атқаратын қызметте еркін адам ... ... ... ..........
Қызмет көрсету міндеттеме ретінде қаралғандықтан шарт ... ... ... ... және ақы ... деп бөлінді. Қызметті
жекелеудің негізі ... ... ... ... емес, кәсіптің
немесе тиесілі сословие түлғасының түрақты, кәсіптік деңгейдегі көрсететін
қызметінің хасиеттері ... Осы ... ... ... ... ... ... қарым - қатынастардан шығатын, не отанына шексіз қызмет етуі
гетінде бағаланды. ... ... ... ... бүл ... әрбір еркін
азаматының парызы және оларға ... ... ... ... ... ... және ақы деп бөлу әрекеттің еркін не еркін
еместігінен шығатын белгі ретінде бағаланды/3,157/. Гонорар еркін кәсіп
5
өкілдеріне көрсеткен қызметтері үшін ризашылық ... ... оның ... ... емес моральдық талаптармен анықталатын. Егер ол шарттық
талаптармен анықталатын болса, оған ... ... ... ... пәні болып еркін емес тұлғаның әрекетінің (орегае ШіЬегаіз немесе
орегае ... ... ... ... Іосагі зоіеі) материалдық қасиеті болады.
Бұл шарттар ақылы болатын, төлем жалданушы жасаған әрекеттерге сайма ... ... жеке ... тек ... ... шарт пәні ... ... адам жалға түспейтін.
Жалдау шартында кеңістікте шектелген белгілі бір материалдық объектіні
басқа ... ... ... ... ... ... ... шарттардан туындайтын азаматтық қүқықтардың
объектісі болу үшін қызмет уақыт жағынан жекеленуі керек. Рим ... ... ... контракт деп бағалап, адамның еңбек күшін ерекше мүліктік
күндылық ретінде пайдалануға ... Ал ... ... ... ... ретінде, оның ішінде адамның еңбек күшін пайдаланушыға
салынған пайыз ... ... Бүл ... адамның еңбек күшін
жалдаумен адамның өзін жалдаудың арасындағы айырманы жасанды түрде қолдауды
айтамыз. Қызмет ... ... ... ... ... ... субъектілік қүрамға байланысты ... Жеке ... ... ... ерекше субъектілік қүрамында. Жалдау шартындағы
жалданушы түлғаның міндеттемеге азаматтық қүқықтарының шектелмегендігімен
және еркін ... ... ... Рим ... ... көрсетудің жаңа институты жалдау шарты конструкциясына рәсімделуіне,
оның жаңа шарттық конструкциясының дамуына жол бермеді.
Әрекет (іс әрекет) міндеттемелерін белгілі бір ... ... ... рим ... орын ... 1) нәтижеге жетуге бағытталған міндеттемелер
және 2) тиісті дәрежеде әрекет жасау міндеттемесі. Сонымен катар ... ... ... ... ... ... экономикалық эффекті
тарапынан бағаланды. Еңбек күшін пайдалану оарысында материалдық объект
өзгеріске үшырауы тиіс ... ... ... Рим ... ... орындау әрекетті
жасап нәтижеге жету болсын, не әрекетті орындауға тырысу болсын, шарттық
міндеттеме ... ... ... ... ... ... ... жетуге қарай тасымалды жүмыс
катарына қосу орын алды. Тасымалға ... ... ... ... ... сопсіисііо орегіз контрактісі бүгінгі күні
мердігерлік ретінде ... яғни ... ... ... оны ... Тасымал кезінде материалдық объектінің ешқандай өзгеруі орын
алмайды. Рим ... ... ... ... ... нәтижесін
тасымалдаудағы заамның жүмсаған еңбек күшімен ... ... ... ... жерге жеткізуі міндеттемені орындағаны
деп танылды. Рим күкығында міндеттеме пәні болатын әрекет пен оның ... ... ... ... ... сапа ... ... орындаушының қызмет көрсету сапасын анықтайтын ережелердің жоқ
болуы орын алды. Еркін адамның қызметінің кең таралмағандығы мен ... ... ... ... ... ... әрбір жағдайда жеке
анықтауды қажет ететін/3,159/
Рим қүқығының әсерімен 18 19 ... ... ... ... ... ... болуы және оны түсінудің
ерекшелігі қызметті ауқымдырақ қарауында. Ресейде қабылданған Азаматтық
злңдарында (заңдар ... том X. 1 ші ... ... көрсетуді қүқықтық
реттеуі «жеке жалдау» шартында көрініс тапқан. Сол ... ... ... ... ... ... қүрылымның әсері сюлды.
Өнеркәсіптің дамуына байланысты зауыт, фабрикаларға, кемелерге жалдау
шарттары ... ... ... қүқықтық рәсімделуі жеке жалдау шарты
болды.
Жеке жалдау шарты деп бір ... ... ... белгілі бір уақыт
ішінде қандай болса да анықталған материалдық немесе материалдық емес
кызмет көрсетуге ... ... ... көз ... ... ... заңдық қатынастар тек материалдық қызметтер ғана шарт пәні
юла алады/7,495/.
7
Рим кезеңіне қарағанда кызмет жекелеген түрлері ... ... ... қызметтер шарт ... ... ... нормалар жоқ. Бүл қатынастарды заң шығарушы
ларттық, заңдық ... ... ... ... ... ретінде бағалауда.
Рим құқығы кезінде көтерілген жеке жалдау шартындағы адамның еңбек
күші мен ... өзін ... ара ... ... заңдарда да көрініс
тапты. Жеке жалдау шартына түсетін түлға тәуелділікке түсе ме деген сүрақ
адіық қалып отыр. Адамның еңбек күші мен ... өзін шарт ... ... бөлу бар. Ол үй жай ... атқару щарттарынан көрінеді.
Жалданушы заңдық түрде ... ... мен, іс ... ... ... ... реттелетін қызмет түрлеріне тоқталатын болсақ. Олар
і\ъіл шаруаларын ... ... пен ... ... ... мен
лоцмандарды жалдау және т.б. Бүл қызмет көрсету түрлерінің жеке жалдаудан
ерекшелігі ... ... ... Кемеге матростарды,
лоцмандарды және кеме жүмысшыларын жалдаған кезде оларға төлем ақының «раз
бөлігі алдымен төленетін. Шартты тоқтатқан ... ... ... ... ету ... ... ... пен фабрикаларға жалдаудың еэекшелігі,
атқарылатын жүмыстың ... мен сол ... ... ... шарт ... ... көрсетуді әрекет ретінде бағалау, оған толық сипаттама
бермейді. Кез ... ... ... үшін ... ие ... ... ... ілім емес, тек оның заңдық жағын білдіреді. Әрекет туралы ілім
антропологиялық ілімге жатып, ... ... ... ... Әрекеттің
жалпы інықтамасына тоқталатын болсақ, әрекет еріктің көрінісі; ерік болса
адамның туа біткен қабілеті, берілген, дайын күш және ... ... ... ... ерік актілері ғана қүқық аясына жатады. Сол себепті әрекетті
ішкі және сыртқы деп бөлу ... ... ... ие ... қүқық
саласында тек сыртқы әрекеттер мәнге ие. Бірақ кез ... және ... ерік ... ... деп танылмайды» «Заңдық әрекеттер түрлерге
8
оөлінеді: а) оң әрекет және ... ... оң ... деп ... ... ... ал ... әрекет деп әрекет жасаудан бас тартуды айтамыз;
Ь) заңды және заңсыз әрекет, заңды әрекет заң ... ... ... ... заңсыз әрекет деп заң шегінен шығатын, тыйым ... ... ... ... ... ... ... үсыну мен пайдалануды
:тызады. Осыған сәйкес азаматтық қүқықтар мен міндеттер : 1) ... ... мен өзге де ... ... ақ ... ... қайшы келмейтін мәмілелерден; 2) заңдарға сәйкес
ізаматтық қүқықтық жағдайларды туғызатын ... ... ... ... мен ... белгілеген сот шешімінен; 4) азаматтар мен
злңды түлғалардың өзге де ... ... ... ... Бүл ... ... шектелмейдь
Қарастырылған негіздердің ішінде ... ... ... ... ... ... ... Заңдарда көзделмеген, бірақ оған
:

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалы қағаздар азаматтық құқықтың объектісі ретінде.56 бет
Бағалы қағаздар – азаматтық құқықтың объектісі12 бет
Бағалы қағаздардың азаматтық құқықтың объектісі ретіндегі орны97 бет
Азаматтық құқық объектiлерi13 бет
Азаматтық құқық қатынастарының объектілері21 бет
Азаматтық құқық қатынастарының субъектілері мен объектілері26 бет
Азаматтық құқықтар объектілері19 бет
Азаматтық құқықтар объектілерінің ұғымы мен түрлері23 бет
Азаматтық құқықтың мазмұны, субъектілері және объектілері20 бет
Мемлекет пен құқықтың пайда болуы туралы теориялар. Азаматтық құқықтың қатынастары объектілері, субъектілері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь