Модульдік оқыту технологиясы туралы

КІРІСПЕ 3

1 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 5
1.1 Модульдік оқыту технологиясының түсінігі және негізі 5
1.2 Модульдік бағдарламаның құрылымы 12
1.3 Биология пәнінен сабақ өткізуде модульдік технологияны қолдану 13
1.4 Оқу модулінің кіріспе бөлімі 19
1.5 Оқу модулінің сөйлесу бөлімі 19
1.6 Оқу бөлімін құру қағидалары 21
1.7 Оқу модулінде оқушы қызметін бағалау 25
1.8 Оқу модулінің қорытынды бөлімі 26
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 28
2.1 Зерттеу әдістері 28
2.2 «Адам және оның денсаулығы» курсы бойынша модульдік сабақтарды өткізуді жоспарлау (8.сынып)
29
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ТАЛҚЫЛАУ 46
3.1 Зерттеу тақырыбы бойынша педагогикалық тәжірибе жұмысына талдау жүргізу
46

ҚОРЫТЫНДЫ 52
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 53
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Модульдік технологиямен оқытудың өзектілігі, мұғалімдердің оқытудың тиімділігін жоғарылатуға ұмтылуымен түсіндіріледі. Өйткені, қазіргі таңдағы мектептердегі оқу-тәрбиелеу процесі 2 негізгі кемшіліктен зардап шегуде.
Біріншіден, оқытылатын пәндердің көп болуы, әсіресе, оқытылатын сабақ саны айтарлықтай көп болатын орта және жоғарғы мектептер;
Екіншіден, кейбір оқу пәндеріне сағат санының аз бөлінуі, мысалы, аптасына 1сағат.
Бұл оқу материалының игерілуінің әсерін төмендетеді. Оқу-тәрбиелеу процесіндегі модульдік ұйымдастыру, орта және жоғары сыныптарда бірыңғай аралас сабақтарды жүргізуден арылуға мүмкіндік береді. Мұғалім сабақты әрқайсысының өзіне тән тапсырмаларына қарай, бөлімдерге бөле келе, оқушыларда қажетті қабілеттіліктер мен дағдыларды қалыптастыруға үлгермейді.
Нәтижесінде, мұғалім оқушылардың қабілеттіліктерінің дамуын емес, оқушылар көмегімен бағдарламаның өтуін ғана ойлайды.
Қазіргі таңда сан түрлі педагогикалық технологиялар бар. Жаңа технологияны жобалау – концептуальді, әдістемелік, операционды, аналитикалық, бақылау-бағалау, нәтижелілік секілді бірнеше деңгейден тұратын күрделі үдеріс болып табылады.
Осыған байланысты педагогикалық технологияларды сипаттайтын құралдардың толық жүйесінің мәселесі туындайды. Сол педагогикалық теорияларға сәйкес, мәселен, жаңа сабақтың технологиясын, белгілі бір бағыт бойынша оқытудың технологиясын (проблемалық оқыту, программалық оқыту, компьютерлік) топтық-танымдық әрекеттің технологиясын, ойын әрекетінің технологиясын және т.б. анықтауға болады [1].
Зерттеу жұмысының мақсаты: жалпы білім беретін мектептердің оқу процесінде биология пәнінен сабақтарды модульдік технологияны қолдана отырып оқыту.
Осы мақсатқа жету үшін алға қойылған міндеттер:
- Модульдік технологияның негізін ашу;
- Биология сабақтарында модульдік технологиямен сабақ берудің ерекшеліктері мен артықшылықтарын көрсету;
- Технологиялық карталарды және олардың түрлерін сипаттау, олардың негізгі формалары мен қолданылу әдістерін анықтау.
Зерттеу жұмысының базасы: Алматы қаласының Жамбыл Жабаев атындағы №161 гимназия мектебі, 8 «мат/физ» - бақылау сыныбы, 8 «хим/мат» - тәжірибелік сынып.
Зерттеу пәні: 8-сыныптарда биология пәнінен модульдік технологияны енгізу процесі.
Зерттеу жұмысының объектісі: жалпы білім беретін мектептегі «Биология. Адам және оның денсаулығы» (8 сынып) пәнін оқыту процесі.
Бітіру жұмысының құрылымы: Бітіру жұмысы кіріспеден, екі бөлімнен, қорытынды және ұсыныстан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі қаланады, зерттеудің мақсаты мен міндеті, нысаны мен пәні анықталынады, жұмыстың құрылымы бейнеленеді.
«Әдебиеттерге шолу» бөлімінде модульдік оқыту жүйесінің ұйымдасуының нұсқаларын ұсынатын модульдік технологияның теориялық және методикалық негіздеріне, сонымен қатар осы технология эффективтілігінің басты көрсеткіштері, яғни мақсатқа сәйкестілік пен оқушы мен оқытушының бірлескен оқу әрекетіне арналған. Қарастырылып отырған мәселе бойынша модульдік технологияның және әдебиеттердің қысқаша тарихы жасалған.
1. Жанпейісова М. М. Модульді оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде (аударған Д.А. Қайшыбекова).-Алматы: Школа ХХІ века, 2002. – 184 б.
2. Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения. –Актобе: Жалын, 1998. – 296 с.
3. Лосева Е. М., Козина Г. Н. Технология модульного интерактивного обучения (ТМИО) как средство развития личности ученика и повышения качества знаний по предметам естественно-научного цикла. – Биология в казахстанской школе, №3, 2005. – С.64
4. Шаймерденова С.А. Журнал.: Қазақстан мектебі. Модульдік оқыту. №3, 2004. Б.76
5. Қайырбекова А.Н. Ұлағат ғылыми-психологиялық және педагогикалық басылым // Модульдік технология негізінде.- 2003. –№4.- Б. 52.
6. Қисымова Ә.Қ., Нұрланов Е.Б. Оқыту технологиялары. І бөлім. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы: Мектеп, 2007.- 78б.
7. Қисымова Ә.Қ., Увалиева Т.Ж. Оқыту технологиялары. ІІ бөлім. Оқу-әдістемелік құрал.- Алматы: Мектеп, 2007. – 86б.
8. Кларин М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта // Педагогика. – 2000- №7. – С.42.
9. Жунусова К. Ж. и др. Биология. Программы для 8-9 классов. –Алматы, Казахская академия образования им. Ы. Алтынсарина, 2004.-64с.
10. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе.-М.,Просвещение,1989. – 206с.
11. Караев Ж. А. «Нетрадиционные формы оценивания» // «Вестник высшей школы Казахстана». – 1999. – журнал №5. – С.80.
12. Третьяков П. И., Сенновский И. Б. Технология модульного обучения в школе: Практико-ориентированная монография. Под ред. П. И. Третьякова. – М.: Новая школа, 1998. – 263
13. Сенновский И. Б. «Модульная педагогическая технология в школе: анализ условий и результатов освоения». – М., Наука.-1995. – 896 с.
14. Сенновский И.Б. Система управленческой деятельности учителя в модульной педагогической технологии // Школьные технологии.– 1997.-№2. – С.40.
15. Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: Методическое пособие. – М.: Народное образование, 1996. – 157с.
16. Галочкин А. И., Базарнов Н. Г., Маркин В. И., Касько Н. С. Проблемно-модульная технология обучения. http://www.galochkin.ru
17. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии.-М.: Педагогика, 1989. – 317с.
18. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. 284с.
19. Шамова Т. И. Модульное обучение: сущность, технологии // «Биология в школе». – 1994. – №5. – С. 62.
20. Головатенко А. П. Модульная технология на уроках истории//«История». – 1996.- №23. – С.65.
21. Денисова А. В. Применение модели «Таксономия Блюма» в оценке эффективности обучения // Управление персоналом. – 2005. №12.- С. 52.
22. Фридман Л. М. Урок? Нет, тема (технология педагогического труда) // Народное образование. –1990.- №1.-С. 36.
23. Салмина Н. Г. Виды и функции материализации в обучении. Знак и символ в обучении. – М.: Высшая наука, 1981. – 256с.
24. Асмолов А. Г. Принципы организации памяти человека. Системно-деятельностный подход к изучению познавательных процессов. – М.: Мир 1985. – 284с.
25. Фридман Л. М., Кулагина Н. Ю. Психологический справочник учителя. М.: Просвещение, 1991. – 202с.
26. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.- М.: Педагогика, 1956. – 604с.
27. Бодалев А. А. Личность и общение: Избранное труды.-М.: Педагогика, 1983. – 165с.
28. Грановская Р. М., Крижанская Ю. С. Творчество и преодоление стереотипов. – М.: Знание, 1994. – 127с.
29. Роджерс К. П. Эмпатия. - ЭКСМО-Пресс, М.: изд. ИТП и МИО РАО 1998. – 138-с.
30. Вялых В. А. Философское измерение образовательной системы (концептуальный, технологический, дидактический уровни).-Оренбург: Высшая школа, 1995. – 248с.
31. Эльконин Д. Б. Психология игры.-М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 476с.
        
        М А З М Ұ Н Ы
| ... |3 |
| | | |
|1 ... ... | |
| ... ШОЛУ |5 ... ... ... технологиясының түсінігі және негізі |5 ... ... ... құрылымы |12 ... ... ... ... өткізуде модульдік технологияны қолдану |13 |
|1.4 |Оқу модулінің кіріспе бөлімі |19 ... |Оқу ... ... ... |19 ... |Оқу ... құру ... |21 ... |Оқу ... ... ... бағалау |25 ... |Оқу ... ... ... |26 |
|2 ... ... МЕН ... |28 ... ... ... |28 ... |«Адам және оның денсаулығы» курсы бойынша модульдік сабақтарды | |
| ... ... ... |29 |
|3 ... ... МЕН ... |46 ... ... ... ... педагогикалық тәжірибе жұмысына талдау | |
| |жүргізу |46 |
| | | |
| ... |52 |
| ... ... ТІЗІМІ |53 ... ... ... Модульдік технологиямен оқытудың
өзектілігі, мұғалімдердің оқытудың тиімділігін жоғарылатуға ... ... ... ... ... оқу-тәрбиелеу процесі
2 негізгі кемшіліктен зардап шегуде.
Біріншіден, оқытылатын пәндердің көп болуы, әсіресе, оқытылатын сабақ
саны айтарлықтай көп ... орта және ... ... ... оқу ... сағат санының аз бөлінуі, мысалы,
аптасына 1сағат.
Бұл оқу материалының игерілуінің әсерін төмендетеді. ... ... ... орта және ... ... бірыңғай
аралас сабақтарды жүргізуден арылуға мүмкіндік береді. Мұғалім сабақты
әрқайсысының ... тән ... ... ... бөле ... қажетті қабілеттіліктер мен ... ... ... ... ... ... ... көмегімен бағдарламаның өтуін ғана ойлайды.
Қазіргі таңда сан түрлі педагогикалық технологиялар бар. ... ...... ... операционды,
аналитикалық, бақылау-бағалау, нәтижелілік ... ... ... ... ... ... табылады.
Осыған байланысты педагогикалық технологияларды сипаттайтын құралдардың
толық жүйесінің мәселесі туындайды. Сол ... ... ... жаңа сабақтың технологиясын, белгілі бір бағыт бойынша оқытудың
технологиясын (проблемалық оқыту, программалық оқыту, компьютерлік) ... ... ... ойын ... ... және ... ... [1].
Зерттеу жұмысының мақсаты: жалпы ... ... ... ... биология пәнінен сабақтарды модульдік технологияны қолдана
отырып оқыту.
Осы мақсатқа жету үшін алға ... ... ... ... ... ... ... сабақтарында модульдік технологиямен сабақ ... мен ... ... ... ... және ... түрлерін сипаттау, олардың
негізгі формалары мен ... ... ... ... ... ... ... Жамбыл Жабаев атындағы №161
гимназия мектебі, 8 «мат/физ» - бақылау сыныбы, 8 «хим/мат» - ... ... ... ... ... модульдік технологияны
енгізу процесі.
Зерттеу жұмысының объектісі: жалпы білім беретін мектептегі «Биология.
Адам және оның ... (8 ... ... ... процесі.
Бітіру жұмысының құрылымы: Бітіру жұмысы кіріспеден, екі ... және ... ... ... ... ... ... тақырыптың өзектілігі қаланады, зерттеудің мақсаты мен
міндеті, нысаны мен пәні анықталынады, жұмыстың ... ... ... бөлімінде модульдік оқыту жүйесінің ұйымдасуының
нұсқаларын ... ... ... ... және ... ... қатар осы технология ... ... яғни ... ... пен оқушы мен оқытушының бірлескен
оқу әрекетіне арналған. Қарастырылып отырған мәселе ... ... және ... қысқаша тарихы жасалған.
«Зерттеу материалдары мен әдістері» бөлімінде биология ... ... ... іске ... ... ... ... қорытынды бөлімінде осы технологияның тиімділігі жайлы
жалпы нәтижелер шығарылады.
ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ... ... ... технологиясының түсінігі және негізі
Қазіргі таңдағы мектептердің негізгі мақсаты – әрбір оқушының өзінің
бейіміне ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін оқыту жүйесін құру болып саналады. Осы
мақсатқа жету үшін, оқу процесіндегі оқытушы мен ... ... ... ... ... Бұл мақсатқа жету үшін оқу процесінде
мұғалім мен оқушының ара-қатынасын түбегейлі өзгерту ... ... ... ... оқу процестері түсіндіру көрнекілік
сипатын сақтап отыр. Бұл оқушының өз қызығушылықтары, қабілеттіліктерінің
дамуы мен оқытудың ... ... ... ... ... да ... ұжымының алдына ... оның ... ... ... ... басқаруын жүзеге асыратын
индивидуалды оқыту технологиясын іздеу мәселесі туындады [2].
Түсіндіру-көрнекілік әдістері бар ... ... ... ... ... ... және сұрайды, бақылап, бағалайды. Ал,
оқушылар тек бір ғана ... ғана ... ... ... ... ... ... Ал, ең бастысы – оқушыларда өзіндік ... ... ... ... бермейді. Оқушылардың ой өрісінің
және басқа да психикалық процестерінің дамуына мұғалім ерекше назар аударуы
тиіс. Алайда, мұны іс ... ... ... іске ... ... соғады. Мұның
бірнеше себептері бар.
Соның бірі, оқыту уақытының аз және шектеулілігі, бұл ең басты ... ... Ал, осы аз ... ... ... оқушыға беретін білімі
өте көп.
Нәтижесінде, мұғалімнің алдында шектеулі ... ... ... тек ... ғана ... қоймай, олардың психикалық функцияларының
қалыптасуына да көңіл бөлу ... ... ... ... ... бір затпен біріктірудің көптеген жолдары бар.
Тіпті өзінше бір селбесу құруға мүмкіндік беретін ... де бар. ... ... ... ... ... ал жақын уақытта материалдың
тез игерілуіне ... ... ... түсінікті жзәне тиянақты ғана болып қоймай, балалар оқуды
жаңа бір ... ... ... ... ... ... ... деген қызығушылығы төмендейді. Нәтижесінде механикалық
ес іске қосылып, ал қалғандарының жұмыс ... ... ... ... барлығы, мұғалімді оқушыларға тек білім ғана беріп
қоймай, осы ... ... өз ... ... өзін және өз
мүмкіндіктерін объективті түрде ... өз ... ... жасау,
сыныптастарымен және үлкендермен ... ... ... және ... ... жауап беру технологияларын іздеуге итермеледі.
Осының нәтижесінде, биология ... ... 7- ... ... ... ... туралы шешім қабылданды [5]
Модуль дегеніміз – үлкен бір ... ... ... ... ... ... емес, біртұтас тақырып түрінде жүйеленген білім алады.
Өзін-өзі дамытуға, бірін-бірі ... ... ... ... ... ... ... алуға баулу арқылы дарынды балалармен жүйелі жұмыс
жасауға мүмкіндік туады [6].
Модульдік технология 1972 жылдан ... ... Ол ... ... жүйе деп ... ... ... негізгі басты элемент – бір
жүйелілік ... ... 1972 жылы ... ... (егде) адамдардың
сауатын ашу мәселесі талқыланған» бүкілдүниежүзілік ЮНЕСКО ... ... Осы ... ... ... жүйе ... білім беру
процесінде ең ыңғайлы жүйе ретінде аталып, кейіннен бұл жүйемен оқыту ... ғана ... ... да ... ... ... ... технологиялармен салыстырғанда, бірқатар
басымдылықтарға ... ... ... ... ... қаланады;
• Оқытудың базалық (негізгі) дайындығы есепке алынады (оқушылар ... ... оқи ... және ... ... әр ... үшін
индивидуальді болып табылады);
• Оқушылардың альтернативадан оқытудың жаңа ... ... ... ... Білім деңгейлерін өзіндік және ... ... ... ... ... яғни модульдік оқытуда алған
білімдерін шығармашылық тұрғыдан ... ... ... ... ... жай ... сабақ қалыптасқан кезден бастап
жинақталған дәстүр мен жаңа әдістер ... ... ... [9];
• Бұл технологияны пайдалану мұғалімге ... ... ... ... Ал бұл өз ... ... ... сатысын жеңілдете түседі. Модульдік технология оқушылардың
шокты жағдайдан қашуына мүмкіндік береді. Өйткені ... ... оқу ... ... ... ... отырады;
• Осы технология негізінде оқушы оқу ... өзі ... ... ... ... және ... түрде игерілуіне алып келеді
[10];
• Бұл технология өзіне ... ... мен ... ... кіріктірді. Осылайша белгілі бір логикадағы нақты әрекеттер
процесіндегі оқушылардың белсенділік ... ... ... ... ... ... ... бекіту, оқу-танымдық
әрекеттердің жекелеген қарқыны – мұның барлығы бағдарламаланған ... ... ... ... Дамыта оқыту теориясында модульдік
технологияны бағдарлап оқыту әрекетінің негізімен салыстырады. Яғни,
бұл ой әрекеттерінің сатылап қалануы. ... ... ... ... ... ... іштей дамытудың кең диапазонына ие. Осылайша бұл
технологияда тұрақты дамушы ... ... ... Осы
технологияны қолдану тәжірибесі сөзсіз мұғалімнің де, оқушылардың ... ... алып ... [11].
Ресейде Мәскеу қаласында оқытудың модульдік жүйесін ұйымдастыруды №1208
(директор И. Б. ... және №1079 ... П. И. ... ... ... Осы ... ... модульдік оқыту жүйесін
ұйымдастыруға арналған құралдардың ... ... ... ... ... в ... ... бірлескен жұмыстары мұғалімдерге арналған ең нақты және
дұрыс оқу ... ... ... [12]. ... оқу ... ... ғана ... оны ұйымдастыру жақтары да қарастырылады.
Алайда сабақ ... ... ... ... және модульдің оқу
элементтерінің мазмұнының ... ... де ... ... ... ... ... мұғалім мен оқушының іс-әрекетінің
схемасы, анкеталар және тағы басқалар мұғалімге пайда ... ... ... ... ... басты элементтеріне баса назар
аударады. «Модульная педагогическая технология в школе: ... ... ... ... ... ... жұмысының ұйымдастыру мәселелеріне
көңіл аударылады[13].
“Система ... ... ... в ... ... ... негізгі түйін, модульдік оқытудың
ұйымдастыру аспектілері мен мазмұндық қатынасы ... ... ... ... негіздері педагогикалық ... ... ... ... М. А. ... ... ... модульного обучения» атты монографиясын көптеген ғалымдар осы
мәселедегі ... ... бірі деп ... проблемалық модульдік технологиясы жоғары оқу орындарында
студенттердің білім деңгейлерінің ... ... үшін ... Жоғары оқу орындарында оның дамуының аспектілеріне арналған А.
И. Галочкин, Н. Г. Базарнов, Н. С. Касько, В. И. ... ... Бұл ... осы ... ... олардың
студенттердің жұмысына нақты енуі қарастырылады, осы ... ... ... ... технологияның көптеген принциптері жалпы педагогикалық және
дидактикалық әдебиеттерде келтірілген. В. П. Беспальконың ... ... ... ... ... яғни ... сәйкестілік
мәселесіне арналған[17]. Оның негізгі мақсаты – дұрыс, яғни диагностикалық
түрде ... ... ... жетістіктердің деңгейін тексеру. Мақсаттың
дұрыс қойылу мәселесі М. В. Клариннің ... ... ... ... ... ... жайлы
Т. И. Шамованың «Биология в ... ... ... өте
өзекті[19]. Ол модульді мазмұны бойынша индивидуалды, оқыту әдісі,
оқушылардың ... ... ... ... оқу ... ... Ол ... басқа жүйелеріне қарағанда, модульдік
оқытудың төмендегідей ерекшеліктеріне басты ... ... ... мазмұны заңды дербес кешендерде (ақпараттық
жүйелерде) көрсетілуі тиіс, оның меңгерілуі оқыту ... ... ... ... ... үшін ... және ол ... мазмұнының
көлемін ғана көрсетіп қоймай, оның меңгерілу деңгейіне де нұсқаулық ... ... ... ... рационалды әрекет ету керек ... ... ... ... ... ... және тағы ... жайлы
жазбаша формада кеңес алады.
Екіншіден, модульдік оқыту мұғалімнің оқушылармен оқыту формасының
өзгеруін ... ... ... ... ... ... қатар
әрбір оқушымен жекелей де тілдеседі. Модульдер оқытуды субъективті негізге
көшіруге көмектеседі.
Үшіншіден, әрбір оқушы уақытының көп ... өз ... ... өз ... ... ... үйренеді. Осылайша, әркім өзінің
білімінің деңгейін ... ... ... мен ... ... ... ... оқу-танымдық әрекеттерін модульдер арқылы
басқарып отыратыны сөзсіз, алайда ең ... бұл ... ... басқару
болып табылады.
А. Головатенконың «Первое сентября» - «История» ... ... ... ... ... аталып, кейбір
мұғалімдердің тәжірибесінен мысалдар келтіріледі [20].
Модульдік оқытудың теориялық және ... ... А. ... анықтауға тырысты [15].
Оның проблемалық модульді оқыту технологиясы, П. И. Третьяковтың, К.
Вазинаның модульді ... ... В. М. ... В. П. ... ... да ... ғалымдардың технологялары кеңінен танымал.
Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және оқушының ... ... ... ... ... ... ... Олай дейтінім, жаңа технология әдістері оқушылардың
шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз ... ... ... қорытындылар
жасауға, жүйелі білім алуға ... ... ... ... ... әр ... ... формаларын (топтық, жеке топтық,
диспуттар т. б.) қолдануға мол мүмкіндіктер бар [4].
Алматы ... ең ... рет №34 ... оқытудың модульдік және
интерактивтік принциптері біріккен оқытудың ... ... ... апробацияланды [1].
Осылайша жоғарыда аталғандарды былайша қорытындылауға болады:
1. ... ... ілім ... ... ... бір социалды құндылықтар жүйесінде құрылған. Қазіргі жағдайларда
бұрынғы педагогикалық теорияларды пайдаланудың қажеттілігі шамалы.
2. ... ... ... ... оқу орындарының
алдыңғы қатарлы практикалық іс-әрекеттері ... ... ... ... ... ... ... әдістер мен
технологияларды белсенді түрде іздеуге көшкендігін көрсетіп отыр.
3. Отандық және шетелдік тәжірибе ... және ... ... ... ... ... ... алға басып, оны ... ... оқу ... ... ... ... жарқын болашағын көрсетіп отыр.
4. Модульдік технологиямен оқытудың негізгі мақсаттарының бірі, оқушыда
білім дағдыларын қалыптастыру болғандықтан, бүкіл процесс ... ... орта ... оқу ... мен ... және болашақ
(тұлғаның қабілеттіліктерінің дамуы) мақсаттарға негізделген. Оқу ... ... ... ... ... режимінен кеңес беру және
басқару режиміне ауыстырады. ... әдіс ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
5. М.Н. Скаткин «онша маңызды емес жайттармен шамадан тыс жүктеу»
оқушылардың дүниеге ... мен ... ... ... ... ... кері әсерін тигізетіндігін атап отыр. Мұндай
керексіз жайттармен баланың миын шаршатпау керек.
6. Оқу-тәрбие ... ... ... ... ... дамуына
негізделе отырып, іс-әрекеттің бастапқы кезінде мотивациялық сатының
міндеттерін болжайды, оқушы өз бетінше ... ... және не үшін ... ... ... байланысты мотивациялық сатылар білімнен
қабілеттілікті ... ... ... өзіндік жұмыс барысында көп
рет қайталанатын оқу әрекеттері қабілеттілікті дағдыға алмастырады. Мұғалім
барлық ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір мәселе бойынша зерттеу мәселесімен айналысады.
7. Аталған технология 60 жылдардың басында АҚШ пен ... ... ... шығып, кең тарала басталды. Модульдік оқыту дәстүрлі ... ... ... Ол ... педагогикалық теория мен практикада
жинақталған барша прогрессивті белгілерді жинақтаған.
Модульдік оқыту ақыл-ой әрекеттерінің сатылай қалыптасуының ...... ... ... ... ... идеялары, әрекеттерінің нақтылығы мен логикасы, ... ... өз ... ... бекітіп тұру – мұның негізгі
сипаттары болып табылады.
Модульдік оқытудың негізі, бұл ... ... өз ... ... ... көмегімен) модульмен жұмыс жасау процесінде оқу-танымдық
іс-әрекеттің нақты мақсаттарына қол жеткізеді.
Модуль дегеніміз – қандай да бір ... ... ... біршама
дербес бөлігі (С. И. Ожегов).
Модульдік оқыту технологиясының элементі, бұл – модульдік ... ... ... ... ... ... ... бұл модульдік бағдарламада барлық сабақтар модульдік болуы ... сөз ... ... ... ... ол екі ... сағаттан артық
созылмауы керек екендігін ұмытпаған жөн. ... ... ... ... ... білімі мен білігін анықтап, жаңа ақпарат ... ... ... ... ... ... сабақты құрастыруда
келесідей алгоритм ... ... ... ... тұжырымдау;
• Сабақтың мақсатын және оқытудың соңғы нәтижелерін ... Оқу ... ... ... жеке оқу ... (ОЭ) ... олардың әрқайсысының мақсатын нақтылау;
• Қажетті фактілік материалдарды жинау;
• Оқушылардың оқу әрекетерінің тәсілдерін анықтау;
• Сабақ берудің және бақылаудың тәсілдері мен ... ... Сол ... ... ... Сабақ мәтінінің қажетті мөлшерде көшірмесін даярлау.
Модульдік сабақтың әрбір оқу элементі – бұл ... ... ... ... оның ... ... мақсатқа жету мүмкін
емес. Оқу элементтері көп ... ... ... -7), алайда
төмендегілері міндетті болып келеді:
ОЭ-0 – бұл кіріктіруші мақсатты оқу нәтижелерінің жетістіктері бойынша
анықтайды.
ОЭ-1 – ... ... ... ... және жаңа ... ... ... тұрады.
ОЭ-2 және т. б. – оқу материалын ... ... (n – ... оқу ... номері) – сабақ нәтижелерін
қорытындылаудан (сабақ мақсаттарының ... ... ... ... ... рефлексиядан (өзін-өзі бағалау, ... ... ... ... ала ... ... ... құрастырудағы ең бастысы, бұл – білімді меңгерудің логикалық
сатыларында оқушы ... ... ... ... ... есте ... қолдану, қорытындылау, жүйелеу. Бұл жерде
проблемалық оқытуды жүзеге асыруға зор ... бар. ... ... элементінің) 2 - кестеде көрсетілген.
1-кесте
Әрбір сынып бойынша технологиялық карта
|Негізг|Жетекші |Қосым-ша|Қайта- |Меңгері-л|Пән |Пән ... ... |уі қиын ... ... |ы шешу ... | | ... ... | | | |ар ... ... | |
| | | | | | | | ... (оқу ... құрылымы
|Оқу |Оқу элементінің (материалдың) |Оқытуды басқару (мазмұны, ... ... Оқу ... ... ... |
|номері | | ... ... ... ... мен ... ... ... ... |Үй ... ... |Түсіндіру (жұппен, топпен ... ... ... жұмыс). ... ... ... меңгеру және |Мұғалімнің түсіндіруі ... ... ... ... |
| ... ... жұмыс). ... ... ... ... ... түсіндіруі |
|№3 ... | ... ... | ... ... | ... мен ... ... ... ... ... мұғалім іс-әрекетінің
бірізділігіне тоқталып өтейік.
Бірінші қадам – бұл оқу ... жүйе ... ... ... ... өзі, содан соң методикалық бірлестіктің көмегімен
оқу пәнінің, курстың негізгі тармақтарын ажыратады.
Келесі әрекет әрбір негізгі ... ... әр ... үшін ... ... ... ... – әрбір сыныпқа технологиялық карта құрудан тұрады.
2-кестеде ... ... ... болатын нұсқасы көрсетілген
(2-кесте).
Осындай
картаны құрастыра ... ... ... ... оны оқып үйренудің
күрделілігі мен ерекшеліктері тұрғысынан нақты көре алады.
Үшінші қадам – ... ... ... оның ... ...... ... және модульдік бағдарламаның модульдерінің
жиынтығы.
Әрбір модульдік бағдарламаға ... ... кең ... ... атау ... ...... дидактикалық мақсаттардың кіріктіруші
дидактикалық мақсаттарын ажыратумен байланысты. Сонымен ... үш ... ... ақпарат жүйесі болып табылатын әрбір модуль және оның мазмұнын
сұрыптаумен байланысты.
Бесінші ...... ... мақсаттардың жекелеген
дидактикалық мақсаттарға градациясы және модульді ... ... ... ... ... ... пайда болады:
жүйелі дидактикалық мақсат – кіріктіруші ... ...... ... ... ... алған жекелеген мақсаттар.
Алтыншы қадам – модульдің өзінің құрылуы.
1. ... ... ... оқу ... – 0 деп ... мақсаттан бастайды.
2. Кейін оқушылардың жұмысқа ... ... ... Оқу ... ... ... дидактикалық мақсаттар, оқушы іс-
әрекетінің алгоритмі және бақылау үшін ... ... мен ... ... ... Модуль элементі жұмыстың орындалу барысын баяндайтын резюмемен
толығады.
5. Соңғы бақылаудың ... ... Оның мәні – ... ... ... ... Модуль материалын қорытындылаудың құрылымдық-қисынды схемалары және
оларды құрудағы оқушылардың жіберетін қателіктері ойластырылады.
Схемалық түрде алған модульдік ... ... ... ... ... ... құрылымы
Модульді жасауда төмендегідей қағидаларға сүйену керек:
• Оқу элементтерінің жекелеген ... ... ... ... ... мақсатының жетістіктерін
қамтамасыз етеді.
• Өз кезегінде барлық модульдің ... ... ... ... ... ... ... мақсатына алып
келеді.
• Жүзеге асқан жедел кері байланыс – ... ... және ... ... Модуль тұрғысынан жанасу дәстүрлі оқу процесімен салыстырғанда,
оқушылар үшін де және мұғалімдер үшін де көптеген артықшылықтарға
ие.
Модульдік ... ... үшін ... ... ... оқып ... соң не істей алатындарын, нені және
қанша көлемде игерулері керек екендігін нақты біледі.
- Оқушылар өз қабілеттерін тиімді ... ... өз ... ... Оқу ... мұғалімге емес оқушыға шоғырландырылған.
Модульдік оқытудың мұғалімдер үшін артықшылықтары:
- Мұғалім ... ... ... жекелеген мәселелеріне
шоғырландыруға мүмкіндігі бар.
- ... ... ... қабілетін стимулдау, олардың назарын, ойлауы
мен жадын белсендендіру, оқушыларға мүмкіндігінше ... ... ... ... ... атқарады.
Модульдік оқытудың оқушылар үшін негізгі қиыншылықтары:
- Оқушылар алға ... ... ... үшін өз тәртіптерін
қадағалауы керек.
- Оқушылар көп мөлшерде өзіндік жұмыстар орындауы ... ... өз ... ... ... оқытудың мұғалімдер үшін негізгі қиыншылықтары:
- Мұғалімге өз іс-әрекеті мен ойларының үйреншікті ... ... ... ... олар оқу ... ... рөлден бас тартып,
оқушының алға қойған мақсаттарына жетуіне көмектесулері керек.
- Мұғалім әрбір оқушының өз бетінше мақсатқа ... және ... ... ету үшін өз ... құрылымы мен бағытын өзгертуі
керек.
Оқу тапсырмалары пәнішілік және пән аралық байланыстың үздіксіздігін
қамтамасыз етеді, ... және ... ... ... ... мен ... шешу жолдарына бағытталып, білімді ... ... ... оның ... ... ... ... басқаруға
бағытталған қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады, ... ... ... мүмкіндік береді, әр сабақта оқушының ... іске ... ... де ... ... ... Оның басты
мақсаты – модульдерді, ... ... ... ... ... ... ... потенциалын пайдалана отырып, ... ... ... етеді.
Модульдік технология белгілі бір шектеулерге ие:
1. Өз бетінше оқу ... ... ... ... ... ... материалдық мүмкіншіліктері.
3. Модульге уақыт тапшылығын тудыратын өте ... ... ... ... ... ... технологияны енгізу біртіндеп жүзеге асуы
керек. Дәстүрлі сынып-сабағы ... ... ... ... араластыруға болады.
1.3 Биология пәні деңгейіне модульдік технологияны енгізу
Биологияны оқытуда модульдік оқыту педагогикалық технология ... ... ... ... мен ережелердің құрылуының, оқытудың
әдістерін сұрыптау мен ... ... ... ... ... ... ... белгілер біріктіріледі. Атап айтсақ,
бұл оқытудың ... ... ... ... ... өзі оқып ... ал мұғалім бұл процесті басқаратын білім берудің
парадигмасы қалыптасады.
Биология пәні сабақтарын модуль арқылы ... ... ... ... ... диалогтық бөлімінің ерекшелігі, ... ... ... қолдану арқылы оқу материалына бірнеше рет
қайта оралтып, жұмыс істеуге болады. Оқытуды модульдік ... ... ... кезде тарауға оқу бағдарламасы бойынша берілген сағат ... Бұл ... ... ... қолданудың тағы бір
ерекшелігі, бекіту сабақтарына сағат саны көбірек бөлініп, саралап оқытуға
ыңғайлы.
Мысалы, “Адам және оның ... курс ... 12 ... ... ... өткендегідей, модульдің құрамдас бөліктері: кіріспе,
сөйлесу, қорытынды болып табылады және әр модульге берілетін уақыт мөлшері
әр түрлі ... Оқу ... ... ... кіріспе мен
қорытынды бөлімдеріне - ... 1-2 ... ... ... ... ... ... (тарауға) енген оқу материалымен таныстырады.
Түсіндіру барысында әр түрлі ... ... ... ... ... ... ойындар кеңінен қолданылады.
Сөйлесу бөлімінің 2, 3 ... ... ... ... оқу, ... ... қорытынды сабақтарында тақырыпты қай деңгейде меңгергенін
анықтаймыз. Ол үшін оқушылар деңгейлі тапсырмалар орындайды [6].
Оқыту ... ... ... ... ... ... де
айқындалады. Мазмұны модульмен беріледі. Модульдер әр түрлі үлгіде құрылып,
әрі модуль жеке ... да ... ... ... берілген материал
күрделі болса, ол өзгертіледі. Себебі, модуль ... ... ... жасалады. Оқыту материалын өзгертуге аз күш пен уақыт жұмсалады.
Оқу әдістеріне ... ... ... ... мен ... ... әрекеттеріне
бағытталған. Мақсатқа жету үшін оқытудың сапасын арттыруға бағытталған әр
түрлі әдістер ... ... ... ... оқу ... ... үйренуінің мүмкіншілігіне, білім
деңгейіне сай сараланады. Әдетте, оқу құралын ... ... әрі ... өзі ... ... ... ұйымдастырылу жүйесіне тоқтайтын
болсақ, оқыту – ұжымдық, үлкен топ, шағын топ, жұппен, жекелей жұмыс түріне
бөлінеді. ... ... ... жеке ... ... ... ... реттейді.
Модульдер шағын және көпшілікке түсінікті ... ... ... ... жеке ... алға ... Олар ... бір
модульді жіберіп, оны кейін өз бетімен игеруге ерікті.
Ал, алған білімдерін бақылау мен ... ... ... ... ... әр модульден кейін тексеріледі.
• Әр модульден жіберілген кемшіліктер ... ... ... ... күш пен ... аз жұмсалады. Оқушы әр түрлі себептермен
өзі жіберген модульді қайталайды әрі пысықтайды.
• Оқушылар материалдарды ... ... ... ... ... білімін бағалауда тест түрінде берілетін тапсырмалар
уақытты үнемдеуге өте қолайлы болып есептеледі.
Модуль, бұл – оқу ... мен оны ... ... ... ... торап. Басқаша айтқанда, бұл – оқытудың дидактикалық
мақсаты мен әр ... ... ... ... ... ... ... оқушылардың белсенді оқу іс-әрекеттерінің
жоспары.
Модульмен жұмыс ... ... ... ... ... ... анықталып, олар жаңа ақпаратқа ие болады, сабақ
соңында бақылау жүргізіліп, ... ... ... оқу ... қайта жаңғырту идеясы
алынған.
Оның мазмұнына:
1) Оқытудың жалпы мақсатын қою;
2) Жалпы құрылған мақсатты нақтыландыруға көшу;
3) Оқушылардың ... ... ... ... ... Оқу ... жиынтығы (бұл кезеңде жедел кері ... ... ... тиіс);
5) Нәтижені бағалау енеді.
Осының арқасында оқу процесі «модульдік» сипат алып, құрылымы ортақ,
бірақ мазмұны әр ... жеке ... ... ... қайта жаңғыртушы оқу циклі ретінде үш құрылымды бөліктен:
кіріспеден, сөйлесу бөлімінен және қорытынды ... ... 1 ... ... ... ... ... оқу модулінде сағат саны әр түрлі болады. Бұл оқу ... сол ... ... ... ... ... бөлінген сағат
санына байланысты. 7-12 сағаттан тұратын оқу ... ең ... ... ... ... ... ... модульге бөлінген сағат
саны 4 сағаттан 22 сағатқа дейін ауытқыды.
Оқу модулінің ерекшелігі – жалпы ... ... ... ... ... 1-2 ... ... бөлімге 2-3 сағаты беріледі. Қалған
уақыт (3-тен 17 сағатқа дейінгі оқу уақыты) сөйлесу бөліміне қалдырылады.
Мысалы, мұғалім оқу ... 9 ... ... отыр делік. Оның бір
сағаты модулдің бірінші бөлімі-кіріспеге, екі ... ... 6 ... ... ... 12 ... ... де модульдің І және ІІІ бөлімдеріне
берілетін ... саны ... ... ... ... ... өзгереді –
яғни, ол 9 сағат болады.
Оқу ... ... ... – қарапайымнан күрделіге, репродуктивті
тапсырмалардан шығармашылық ізденіске (кей жағдайларда –зерттеушілік қызмет
элементтеріне) қарай бірнеше мәрте ... ... ... ... ... ... білім деңгейінен «білімді бағалау» деңгейіне дейін
игеруге мүмкіндік береді ... 1. Оқу ... ... ... ... ... және оқушылардың танымдық
процесін ұйымдастырушы рөлінде болады.
Оқу модулін құрудың тағы бір ...... ... ... бір оқу ... ... сағат санын анықтап алғаннан соң,
оның ... ... және ... ... осы модуль сабақтарын
ұйымдастырудың формасын ойластырып, оқу модулін құрады.
Мұғалімнің алдын-ала жұмысы төмендегідей әрекет-қадамдардан тұрады:
1-қадам: Берілген тарау, блок ... ... ... бағдарламада
меңгерілуі тиіс деп көрсетілген ... ... ... және ... ... мақсаттары мен міндеттерін айқындау.
2-қадам: Берілген модуль бойынша оқу материалының тұтас мазмұнын ... ... ... ... ... ... білдіретін негізгі
ұғымдарды, тақырып бойынша негізгі ақпарат беретін рельефтік (код сияқты)
сөздерді табу. Олардың өзара байланысы мен ... ... ... ... ... ... тірек сызбаларын құрастыру (анықталған
түйінді ұғымдар мен «кодтар» негізінде).
5-қадам: Оқу ... ... ... ... ... ... (15-20 ... шамасында).
6-қадам: Берілген модульдегі оқу материалының тұтас мазмұны ... ... ... мен тапсырмалар жүйесін құрастыру (оқу ... ... орай ... ... ... ... ... Сөйлесу бөлімін әзірлеу. Оқытудың белсенді формаларын таңдау.
Оқу материалының мазмұны бойынша ... ... ... ... ... ... күрделілік дәрежесіндегі тапсырмалар және оқытудың
ізденушілік (зерттеушілік) ... бар аса ... ... ... ... бөлімінде мұғалім оқушыларды оқу модулінің жалпы құрылымымен,
оның мақсат-міндеттерімен ... ... соң ... осы оқу ... уақытына есептелген оқу материалын қысқаша (10-20минут ішінде),
сызба, ... және т. б. ... ... ... отырып түсіндіреді.
Оқушылардың оқу материалын қайта жаңғырту деңгейін, қарапайым білік пен
дағдыларды және ... іс ... ... рет ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Сөйлесу бөлімінде танымдық процесс негізінен сыныпты шағын топтарға
(4-7 ... бөлу ... ... ... ... негізінде, осы бөлімге
түрлі ойын технологияларын енгізе отырып құрылады.
Оқушылардың танымдық қызметі әрбір оқушының әр ... үш ... ... оқу ... ... ... көру және айту мүмкіндігі
болатындай етіп құрылған. (Адамның екі ... ... ... ... де, ... ... де дамытуға мүмкіндік береді).
Оқытуды ойын түрінде ұйымдастыру және әр түрлі белсенді ... және ... ... диспуттар, пікірталастар) қолдану –
оқытудың міндетті шарты болып табылады. Сөйлесу бөлімінде ... ... ... ... және ... ... пен дағды қалыптастыру
мақсатында, кейіннен – алынған ... ... ... және ... ... ... формалары қолданылады.
3-4 сабақтардан бастап оқушыларға стандарт талаптарына сай сараланған
тапсырмалар беріледі (ІІІ және ІІ ... ... ... ... екі ...... және
креативтік дарынды балаларға арналған.
Оқушылар қандай да бір деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... орындау міндетті
емес. Оқушы тапсырманы өзінің орындау мүмкіндігіне ... ... ... ... ... ... бөлімінің тағы бір ерекшелігі бар.
Зерттеу ... ... ... және ойын ... ... ... оқу ... бірнеше рет 13-тен 24 ретке дейін қайта
оралып, жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
Үшінші, «жеңілдетілген» деңгей тапсырмаларын ... ... ... оқушыға кейіннен жоғарырақ деңгей ... ... ... Тапсырмаларын оқу модулінің орта кезеңінде-ақ орындап ... ... ... мұғалімге көмекші бола алады. Олар кеңесшілер,
жүргізушілер, т. б. ... ... ... ... ... бөлімі, оқушылардың өзін-өзі оқытуына және өзін-
өзі бағалауына, бірін-бірі оқытуына және бірін-бірін ... ... ... оқушы үшін тек үш деңгейлік тапсырмалар ғана емес, олардың үлгі
жауаптарын да ... ... іске ... ... оқу ... ... бастапқы жағдайда құрылады:
баланың көптеген тұлғалық психикалық қасиеттері оның жеке өзіндік, өзін
қанағаттандыратын ... ... ... қалыптасады.
Технологияда бұған ерекше мән беріледі. Танымдық қызметіне рахаттанып,
қанағаттану – әр оқушының соңында жоғары нәтижеге қол жеткізуінің ... ... ... да ... бөліміндегі бағалар және бағалау
ынталандырушы сипатта болады. Оқу модулінің бұл бөлімінде оқу ... ... ... ... ... ... ... құндылығын
асыра көрсету) және «көк жүзім» (оның теріс ... ... ... ... (Р.Н. ... Ю.С. ... технологияның маңызды шарты – оқушылардың кез ... ... ... оқу ... ... болатындығы, сондай-ақ
ұйымдастырушы, көмекші, кеңесші ретінде ... ... ... ... ... ... ... формасы бойынша әр оқушы
өзінің қалай және немен шұғылдануы тиіс, ... ... не ... ... біледі, өйткені мұғалім балаларды сабақтың ережелерімен (егер ... ... ... ... ... оның ... және жүру ... алдын-
ала таныстырады.
Оқу модулінің сөйлесу (даярлық) бөлімін құрудағы мұндай тәсілдің оқушы
тұлғасын дамытуға жағымды ... ... ... ... мен
эксперименттік жұмыс көз жеткізіп отыр.
Оқу модулінің қорытынды ...... Егер ... ... ... ... ... бірін-бірі оқытуы, түрлі ғылыми көздерді
пайдалануы құпталынып келсе, енді қорытынды бөлімінде оқушы ... ... ... ... білігі мен дағдыларын ешкімнің көмегінсіз көрсетуі
тиіс.
Оқушы білімін бақылаудың формалар ретінде ... ... ... ... диктант оқу пәнінің ерекшелігіне орай қолданылып, оқу
модулінің осы қорытынды бөлімінде беріледі.
Оқушылардың ... ... ... ... ... ... дағдысын
бағалауда оқу модулінің қорытынды (бақылау) бөлімінде алған ... ... ... ... үш деңгейдегі («жеңілдетілген»
стандарт, «стандартты», «стандарттан жоғары») ... ... ... ... ... бірдей мемлекеттік білім стандартына
сай тапсырмалар беріледі.
1.4 Оқу модулінің кіріспе бөлімі
Психологтардың пайымдауынша, әрбір дербес ... ... ... үш ... ... ... Операционалдық-танымдық;
• Рефлексиялық-бағалау кезеңдерінен тұруы тиіс (Л. М. Фридман) [22].
Аталмыш модульде кіріспе-қызықтырушылық кезең кіріспе бөлімінде іске
асырылады.
Бұл кезеңде оқушылар ... осы ... неге және не үшін ... ... ... ... нені ... үйренулері тиіс, алдағы
жұмыстың негізгі оқу ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым тиянақты меңгеру үшін
оқушылардың мақсатты түсінуі (мақсаттың қозғаушы, ... күш ... ... Ол ... ... пікірінше, мақсат (нені білу, нені
үйрену), оның мағынасы (бұл не үшін қажет) нақты айқын ... ... ... көрсетілуі керек.Объектілердің нақты қасиеттері жайлы
білімді қалыптастыруда түсіндіруді сызба және ... ... ... тапқан әрекеттен бастаған тиімдірек екенін эксперимент көрсетіп
отыр [23].
Қандай да бір ... тану ... ... оны ... ... ... болуы тиіс.
Жадыны және келешекте алынған білімге сүйену мүмкіндігін ... ... Л.В. ... ... ... алғашқы түсінбеушілік сезімі
жадыда сақталмауы ... ... жады ... ұғымдар мен
түсініктерді қорғау қапшығына, берік жабылған «орамаға» салып сақтауы және
ұсынуы ... ... ... ... ... ... ... жүйе
атқарады [24].
Сөйтіп оқу модулінің кіріспе бөлімінде мұғалім:
• Оқушыларды оқу ... ... ... және ... Оқушылардың осы оқу модуліндегі танымдық қызметінің мақсаттары
мен міндеттерін анықтайды, әсіресе бұл мақсаттар мен міндеттерді
әрбір оқушының ... ... ... ... ... ... ... («орамаларға», белгілік үлгілерге) сүйене
отырып, модульдің тұтас тақырыбы бойынша оқу материалын ... ... ... ... Оқу ... сөйлесу бөлімі
Оқу модулінің сөйлесу бөлімі тарауды (тақырыпты) тұтас оқып-үйренудің
екінші – операционалдық-танымдық кезеңін іске асыру ... ... ... Л. ... ... ... ... сүйеніп құрастырылған:
1. Оқу оқушының жеке, топтық, ұжымдық жұмыс ... ... ... ... ... Олар ... ... ойлауын,
қабілеттерін, көзге елестету қабілетін, жадын және т. б. дамытуға, яғни
білім ... ... ... ... ... қасиеттерін дамытуға
бағытталған.
2. Оқуды басқарудың психологиялық сенімді түрі – ең алдымен, оқушының
қажеттіліктерін, қызығушылығын және ... ... ... жағдай
жасау.
3. Оқуды басқару икемді болуы тиіс, бұл тек ... ... ... ғана, балалардың білім дәрежесінің артуына қарай мүмкін болады.
4. Оқушылар нақты оқу қызметінің мақсаттарын анықтауға тікелей қатысуы
керек, яғни ... ... ... болуы тиіс. Оқу процесін тұлғалық
басқару дәрежесі оқушылардың өсуіне қарай артып отыруы және ... ... ... ... алуы ... Оқу процесін басқару балалардың ішкі қуатына және мүмкіндіктеріне
негізделіп жүруі тиіс.
Оқу модулінің сөйлесу бөлімін ... ... оқу ... ... ... ... ... оқу материалына қайта оралып, пысықтап, бекітуі үшін
оның әр ... жеке ... ... ... алу ... ... ... сыйымды түрде тұтас тараудың мазмұны беріледі.
Пысықтауды қажет ететін материалдя ... үш ... ... ... ... ... ... Үш деңгейдің қайсысын
таңдайтынын әр оқушының өзі ... бір ...... ... шығармашылық сипаттағы
тапсырмаларды кез келген күрделілік деңгейіндегі ... ... ... ... яғни іс жүзінде бәріне де беруге болады.
Бұл бөлімнің сабақтарын жоспарлағанда мұғалім ... ... ... ... аса ... ... оқу материалының мазмұны оқушылардың өзара сөйлесуінің арқауы
және құралы болады.
Сөйтіп, мұғалімнің сөйлесу ... ... 5 ... даярлық құрылымы қалыптасады (2-сурет).
2 суреттің жалғасы
Сурет 2. Оқу модулінің ... ... ... ... әрекеті
1.6 Сөйлесу бөлімін құру қағидалары
Алғашқы үш әрекет-қадам мұғалімнің оқу (ғылыми) материалының ... ... оқу ... ... бөліміне орналастыруын құрайды.
Сөйлесу бөлімінің жұмысы төмендегідей негізгі қағидаларды есепке ала
отырып ... Оқу ... ... беру ... ... бағытымен оқып-үйрену қағидасы (басында шағын түрде,
соңынан – мазмұнын біртіндеп аша отырып, ... ... ... мен ... ... ... Бұл оқушының оқу материалын бөлек-
бөлек емес, кешенді түрде, тұтас тарау бойынша пысықтауын ... ... ... әр ... оқу ... тақырыбына «қайта
оралып отыру» қағидасы (қайталаумен шатастыруға болмайды!) іске асады.
Іс жүзінде тақырыпқа оқу ... ... ... да, ... ... ... да ... бағытымен қайта оралып отыру
меңгерілген білімді бекіту үшін ... ... ... ... ұзақ ... ... білім деңгейіне жеткізу үшін оған саналы түрде
бірнеше мәрте (7 ретке дейін) ... ... ... ... ... басты
мәселе материалды қайталау емес, тақырыпқа қайта орала отырып, оны ... ... ... ... ... құрал-жабдығы ретінде пайдалану.
Сондықтан модульдің осы бөлімінде оқу материалын меңгеру – тек ... ... ... ... мақсаттарға жету: қисынды ойлауды, түрлі
құбылыстар мен фактілер арасындағы ... көре ... ... ... оларды ғылыми негіздеуге үйрену; интеллектіні және
креативтілікті (шығармашылық ... ... ... ... Оқу ... барша танымдық қызметінің қорытындысы болып табылатын мақсатқа
және оқушылардың білімі мен білігінің ... ... ... ... қатар қол жеткізіледі (олардың сай немесе сай еместігін салыстыру
оқу модулінің үшінші – ... ... ... тұлғаны дамытатын кез келген қызмет емес, тек ... ... ... ... ... қана ... көңіл аударуы тиіс. Оқушыға
оқу, танымдық қызметпен айналысу ұнап, ол ақыл-ой ... ... Бұл, ... ... ... ... ... міндеті шығар.
Әрбір оқушының оқуға ниеттенуі, танымдық процеске жағымды көзқараста болуы
үшін және оларда жағымды ... ... үшін не ... керек? Бұл
сауалға біржақты жауап бола қоймас, өйткені бұл психологиялық сипаттағы
көптеген факторлармен байланысты. Дегенмен оның ... ... ... ... оқу ... шын ... қосылуы үшін ол оқу барысында алдына қойған
міндеттерін тек ... қана ... ... ... ... яғни, оқушы
оларды өз көңіл таразысынан өткізіп, мән беруі тиіс ... ... ... ... ... ... оған қатысушы адамдардың
талабы мен ниетіне, ойына, көңіл-күйіне және ... ... ... ... [27].
Бірлесе істеген қызмет (шағын топтарда):
а) Кейбір қатысушылардың алдағы ... шешу ... емес ... ... ... ... ... процеске әсерін төмендетуге
ықпал етеді [28].
• Қабілеттерді (соның ішінде ... ... қол ... ... орта ... ... ... Кейбір қатысушыларға өз қызметінің нәтижелеріне қол ... ... енді ...... ойлау қызметі маңыздырақ.
Оқушының өзіне қиындық туғызатын деңгейде оқыту неғұрлым пайдалы,
дамытушы болып есептеледі.
Міне, ... да ... оқу ... ... бөлімінде мұғалім
әрбір оқушыға үш деңгейлік тапсырмалар әзірлейді. І деңгей тапсырмалары
оқушылардың ... ... ... ІІ және ІІІ ... оқушылардың бағдарлама материалдарын ... ... ... ... ... әрбір оқушыға әзірлеген тапсырмалары солардың біреуін
оқушының өз қалауы бойынша таңдап алуына ... ... ... ... ... ерекшеліктері бар, оларға назар
аудару керек:
1. Бұл бөлімде оқыту және оқу:
а) дамытушы ... ... ... ... оқушылар мүддесіне
бейімделуі қажет. Бұдан шығатыны: оқу процесін әрбір оқушының қисынды ойлау
қабілетін, ... және ... ... ... ... ... дамытуға бағыттап, жағдай туғызу ... ... ...... ... ... ... өзара
сыйымдылығын, жағымды психологиялық (жылы ниеттегі, ашық, т. б.) ... ... ... ... яғни, модульдің қорытынды (бақылау) бөліміне
шығуға даярлайды. Сондықтан да әр сабақта әрбір ... ... ... мен берілетін бағалаулар бақылаушы емес, ынталандырушы сипатта
болады. Бағалар мен ... ... ... ... ... ... ... топқа) береді.
2. Репродуктивті (қайта ... ... ... проблемалық,
ізденушілік, зерттеушілік оқытумен ұштастырылады.
3. Негізінен оқушылардың бір-бірімен қатынасына, ... ... ... ... ... ... және ... – өзара күрделі қатынастағы процесстер. Жоғарыда атап
өткеніміздей, ... ... ... ... ... пікірінше, жеке өзіндік, өзін ... ... ... ... оқушының жеке өзіндік қызметі, оның үстіне, жоғарыда айтылғандай,
қиындықты жеңіп, жаңалық ашып, жақсы нәтижеге жетуінен және ең ... ... ... ... ... ... ... онда мұғалімнің баланы танымға «жетелеп енгізбек» ... ... ... ... ... ... дамытпайды).
Бұл үшін мұғалім сабақта әр балаға психологиялық қолдау көрсетуі,
психологиялық ... ... орта ... ... ... пікірінше [29], мұғалім ондай жағдайды жасай алады, тек
ол үшін ... ... ... алуы ... ... ... ... көрсетуі;
2. Оқушыларға оқытудың мақсаттары мен міндеттерін белгілеп, нақтылауға
көмектесуі;
3. Оқушылардың ... ... ішкі ... мән ... Әр түрлі тәжірибенің қайнар көзі ретінде, оқушы қиындыққа
кездескенде әрқашан ... ... ... ... ... ... Мұғалім әрбір оқушы үшін осындай рөлде болуы;
6. Өзінде топтың көңіл-күйін сезіну және оны ... ... ... ... әрекетке белсенді түрде қатысуы,
8. Топта өз сезімін ашық білдіруі;
9. Әрбір оқушының ... мен ... ... ... ... ... ... ұмтылуы;
10. Өз-өзін жақсы білуі тиіс.
Өзара қатынасу, сөйлесу адам ... ... ... ... ... ... оқу ... өзара қатынас жасату арқылы ұйымдастыру
оны тек жандандырып қана қоймайды, оқушы тұлғасын ... ... ... ... және ... ... оқыту оқу процесінде белсенді
формаларды қолдану арқылы іске асырылады.
Олар:
• Топтық немесе ... ... ... бұл ... ... немесе құрылымдық деп аталады. Бұдан басқа
нақты немесе арнайы формалары да бар.
• Семинар;
• Оқу конференциялары;
• Диспут;
• Топтық пікірталас және т. ... ... ... ... ... ... ойын ... оқыту
ерекше орын алады.
Қазіргі уақытта педагогикада ... мен ... ... ... ... бұл жерде сөз еңбек негізінде оларды қосу туралы болып
отыр.
С.Ф. Занько, Ю.С. Тюнникова және С.М. ... ... ... ... ... айырмашылығы мынада: оқу ойындары формасы
бойынша ойын, мазмұны бойынша – оқу, ал дидактикалық ойын ... ... ... ... тек ... болып табылады.
Оқу ойыны – бұл оқуды ойын ... ... ... ... 4-
11 сынып оқушыларын оқыту процесінде оқу ойындарын қолданудың жоғары
тиімділігін көрсетеді.
Оқу модулінің ... ... ... ... баса назар
аударылады, мұнда негізінен оқыта ... ... ... ... ... ... оқудағы еңбегі болып табылады. Дәстүрлі
ұйымдастырылған оқу процесіне ... ... ... ... ... аз ... оқу қызметінен көбінесе жағымды эмоциялар алып,
қанағаттанады.
Егер оқушы қандай да бір ... оқу ... ... бөліміндегі
сабақтарда болмаған болса, оған осы ... ... ... ... жеке беріледі. Оны бала үйінде, сабақтан тыс уақытта
орындауы тиіс. Тапсырмаларды орындаған оқушыға өзін-өзі тексеруі үшін жауап
үлгілерін беруге ... ... ... не ... осы ... ... ... оқушының тексеруіне болады. Тек содан ... оқу ... ... ... ... ... оның
орындалуын мұғалім өз бақылауына алады.
1.7 Оқу модулінде оқушы қызметін бағалау
Модульдік ... ... ... ... оқушылардың оқу
қызметінің нәтижелерін бағалауға, ... ... және ... зор мән ... ... бағалау баллдық жүйемен жүреді, онда әрбір оқушыға
әр түрлі күрделілік деңгейіндегі үш тапсырма беріледі.
Күрделі тапсырмалар – ( І ... ... ... – (ІІ ... тапсырмалар – (ІІІ ... ... ... ... ... «5», ... «4», ... «3» баллдарымен
бағаланады.
3-кесте
Бағалар мынадай болады:
| І ... | ІІ ... | ІІІ ... |
| «5» | | «5» | | «5» | |
| «4» | | «4» | | «4» | |
| «3» | | «3» | | «3» | ... бұл бөліміндегі барлық бағалаулар мен бағалар – ынталандырушы
сипатта.
Бұл ... ... тек ... ... «аударудан» өткеннен соң
ғана қойылады:
4-кесте
Журналға қойылатын бағалар:
| І ... | ІІ ... | ІІІ ... |
| ... | ... | ... |
| «5»| | | | «5» | |
| |5 |«5» |5 | |4 |
| «4»| | «4»| | «4» | |
| |5 | |4 | |3 |
| «3»| | «3» | | «3» | |
| |4 | |3 | |3 ... – бейне бір белгі және сонымен қатар өлшем ... ол ... ... ... ... ... Оқу ... барысына
оның мазмұны мен формасына, оқушы жауаптарының ... ... ... ... мағыналы сөздерді (парционалдық
бағалар) ықпал етеді.
Неғұрлым тиімдісі – ... ... яғни ... бір нақты қызметінен
кейін көрсетілетін және ... ... ... немесе одан әрі
жалғастыруға ниет тудыратын әсерлер (ықпал ету).
Бұл ... ... ... ... ... сөздерінен немесе өз
жетістігіне қанағаттанғандық сезімінен қолдау табады [30].
Өзін-өзі бағалау да адамның ... ... ісін ... ... ... болып табылады. Оның болжаулық, әрекеттік
(процессуалдық) және ... ... ... ... ... ... өз нәтижесіне сын көзбен қарауын, оқудағы өз мүмкіндіктерінің
деңгейі ... ... ... құра білуін қалыптастырады.
Топтық жұмыс формасын ұйымдастыруда топтық бағалау, бірін-бірі бағалау
әдісін қолдануға болады. Өзін-өзі және бірін-бірі ... ... ... ... ... дұрыс немесе бұрыстығын бағалай алмайды.
Сондықтан ... ... ... ... есеп ... бар ... әкеліп, өзін-өзін немесе бірін-бірі тексеруі кезінде ... ... ... ... ... ... Оқу модулінің қорытынды (бақылау) бөлімі
Бұл бөлім тарауды немесе тақырыпты оқытудың тұтас циклін аяқтайтын,
соңғы бөлімі ... ... ... ... ... ... ... барысында
қалыптасқан білім, білік, дағдыларын бақылауға, тексеруге және ... осы ... ... өз ... ...... баға алады, бұл
соңында әр оқушының танымдық қызметінің ... оқу ... ... модулінің қорытынды бөліміне бақылаудың бірнеше түрлері енеді.
Біріншісі – міндетті – тестілеу.
Екіншісі – мұғалімнің өз таңдауы бойынша (пәннің, тақырыптың, ... ... ...... ... жұмысы, биологиялық диктант.
Екі немесе одан да көп бақылау түрлерін қолдану қажет, ... ... ... дәрежесін бір ғана тестілеу арқылы анықтау мүмкін емес.
Білім деңгейін ... және ... ... ... ... ... мөлшерлік көрсеткіші болып табылады, бұл аса маңызды.
Сонымен қатар тестілеу тұлғаның ... ... ... ішкі ... ... ... бақылаушымен (мұғаліммен) қатынас
жанама түрде жүреді. Бұл осындай бақылау түрінің жағымды жағы. Алайда мұнда
дұрыс жауаптың кездейсоқ берілу ... ... ... тестілеу бақылаудың қажетті түрі, ... ол ... ... ... ... керк етеді.
Оның мақсаты:
а) білім деңгейін әділ бағалау;
ә) бағасын жақсартуға (жоғарырақ балл ... ... ... ... егер ... бір ... нашар баға алынса,
бақылаудың басқа түрі оны ... ... ... ... жақсы
өткен оқушы келесі бақылаудан (немесе керісінше) нашар баға алса да, оның
қорытынды бағасының ... ... ... бар ... атап өткен жөн.
Пәннің өзіндік ерекшелігіне орай ... ... ... ... ... ... қосылған түрінде) болуы мүмкін.
Бақылаудың бұл негізгі екі түрінен басқа:
• Бақылау жұмысын;
• Диктант;
... Оқу (пән) ... ... болады.
Оқушылардың білім, білік, дағдыларын тұтас модуль бойынша бағалағанда,
нақты осы бағалар есептеледі. Солардан оқушыға жалпы тақырып (тарау, ... ... баға ... ... ... ... ... Олар баяндама,
хабарлама, реферат түрінде болуы және оқушылардың ғылыми қоғамына (ОҒҚ),
конкурстарға және т. с. с. ... ... ... ... ... ... ұсынылуы мүмкін.
Тоқсандық қорытынды баға әрбір оқу ... ... ... (әдетте оқу тоқсанында 2-3 модуль болады).
Сонымен, биология сабақтарын ... ... ... ... ... ... амалы, ол заман талабына сай ... мен ... ... ... ... ... табылады [19].
1. ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
2.1 Зерттеу жұмысының әдістері
Бітіру жұмысының зерттеу әдістері: ... ... ... және ... ... ... ... статистиканың әдістері.
Модульдік оқытудың сөйлесу бөлімінде қолданылатын әдістер: сұхбат,
әңгіме, түсіндіру т. б.
Сұхбат – бұл ... ... ... және ... сондай-ақ
тиянақты жасалған жоспар бойынша оқытушы арасындағы диалогқа құрылған оқыту
әдісі. Сұхбат өткізу үшін басты талап – оқушыларда ... бір ... ... ... ... ... және құрылымдық элементі оқытушының
сұрақтары болып табылады.
Әңгіме – бұл нақты материалды ... оқу ... ... ... ... оқытушы материал мейлінше күрделі болғанда, ал оқушылардың
сүйенетін білімі жоқ кезде, сонымен қатар оларды сұрақтардың ... ... ... мәні болмашы болғанда қолданады. ... ... ... тәжірибелерге немесе қоршаған өмірдің тексерілген
фактілерінде байқалғандарына сүйенеді, әр ... ... ... үлгілерін береді және ұғымдардың байланыстарын белгілейді.
Зерттеу жұмысының мақсаты: ... ... ... ... ... биология пәнінен сабақтарды модульдік технологияны ... ... ... жету үшін алға ... міндеттер:
- Модульдік технологияның негізін ашу;
- Биология сабақтарында ... ... ... ... мен артықшылықтарын көрсету;
- Технологиялық карталарды және ... ... ... ... ... мен қолданылу әдістерін анықтау.
Зерттеу пәні: 8-сыныптарда биология пәнінен модульдік технологияны
енгізу ... ... ... жалпы білім беретін мектептегі «Биология.
Адам және оның денсаулығы» (8 сынып) пәнін оқыту процесі.
Зерттеу жұмысының болжамы: егер «Биология. Адам және оның ... ... ... ... ... ... отырып
оқытылса, онда оқушылардың ... ... ... өз ... жұмыс істеуге дағдыланады.
Зерттеу жұмысының базасы: Алматы қаласының Ж.Жабаев атындағы ... ... және оның ... курсы бойынша модульдік
сабақтарды өткізуді жоспарлау (8 сынып)
8 ... ... және оның ... ... ... ... ас
қорытудың физиологиялық негіздерін оқушылар «Ас қорыту жүйесі» тарауында
қарастырады. Осы ... ... ... ... ... ... болатын 7 сабақ бөлінген.
5-кесте
«Ас қорыту жүйесі» тарауының жоспары
| ... ... ... ... түрі ... ... |
| Кіріспе |1-2-сағат |1.Түрі,мақсаты, |10 ... |
| | ... ... | |
| | ... |40 ... |
| | ... ... | |
| | ... |30 ... |
| | ... | |
| | ... ... ... |
| ... ... |Тақырыпты меңгерту | |
| | ... ... ... |40 ... |
| | ... тапсырма|5 минут |
| ... ... ... | |
| | ... сәт» ... |20 ... |
| | ... үзбелер» |20 минут |
| | ... ... |
| | | |5 ... |
| ... ... дамыту | |
| | ... ... |40 ... |
| | ... ойыны | |
| | ... ... ... |
| ... ... жұмыс |25 минут |
| | ... ... ... |
| | ... | |
| | ... ... ... ... ... ... ... бекіту | |
| | ... ... | |
| | ... жұмысы |20 минут |
| | ... |20 ... |
| | | |5 ... ... нені ... ... Тағамның маңызы, құрамын, қызметін;
• Ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметін;
• Тістің құрылысы мен гигиенасын;
• Ас ... ... мен ... ... ішек ... бауыр мен ұйқы безінің құрылысын және қызметін;
• Ас қорыту мүшелерінде астың қорытылуы және сіңуі;
• Ас қорыту мүшелері аурулары және олардың ... алу ... нені ... ... ... ... крахмалға әсерін;
• Тәуліктік тағам мөлшерін;
• Тағамнан уланғандағы алғашқы көмекті;
• Дұрыс тамақтану ережесін;
• Ас қорыту мүшелерінің орналасуын, гигиенасын.
Оқушы дағдылануы керек:
• Ас ... ... ... мен ... орнын сызбанұсқадан
көрсете білуге;
• Ауыз қуысында тістердің орналасуын, тістің құрылысын білуге;
• Сілекей ... ... ... ... ... ... білуге;
• Жұту әрекетін және аш ішекте ... ... сіңу ... көрсете білу.
Оқушыға берілген шығармашылық жұмыстардың тақырыптары:
• Ас қорыту мүшелерінің қызметі.
• Ас қорыту бездері.
... ... мен оның ... ... ... және олардың алдын алу шаралары.
Негізгі терминдер мен түсініктер:
Сілемейлі эпителий, нәруыздар, көмірсулар, майлар, витаминдер, су ... ... ... ... ... бездері, жұту, шайнау, бірыңғай
салалы бұлшық ет, дәнекер ұлпасы, жұтқыншақ, өңеш, ... аш ... ... ... ... ... ... тұз қышқылы, амин ... ... мен ... ... ... сөл ... гастрин,
ұлтабар, ұйқыбез және бауыр өзектері, мальтаза, липаза, амилаза, лизоцим,
муцин.
1-2 - сабақтар.
Кіріспе бөлім.
Сабақтың тақырыбы: Ас қорыту ... ... ... ... ... ... ... Ас қорыту мүшелерін, құрылысын, қызметін, тістің құрылысын түсіндіру;
- Ас қорыту бездері мен ... ... ... ... ... мен ұйқы ... ... сөлін, астың қорытылуы мен сіңіуін
түсіндіру;
- Ас қорыту мүшелерінің ауруларын және алдын алуды, дұрыс ... ... ... ... ... ... ... (оқушылар дәптерге жазады)
ІІ. Тірек-сызба.
Ас қорыту жүйесі
Сурет 3. Тағамның маңызы
Сурет 4. Тағамның құрамы
Асқорыту – ... ... ... ... ... қан ... ... 5. Ас ... ... ... 6. ... Ас ... мүшелерінің сызбанұсқасы
6-кесте
Адамның ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен атқаратын қызметі
|Реттік |Мүшелер | ... | ... ... |
|саны | | | ... ... ... |а) тістер |Тағамды ... |
| | | ... ... |
| | |ә) тіл – ... ... жұту ... |
| | ... дәм сезу |атқаратын дәм сезу және |
| | ... бар ... ... ... |
| | ... мүше. | |
| | | | |
| | |б) ... ... (3) ... механикалық және |
| | |жұп ... ауыз ... ... ... |
| | ... ... ... ... |Іші ... ... етті ... жұтылуына қатысады.|
| | ... | ... ... ... 25см, іші |Толқын тәрізді жиырылып |
| | ... ... етті ... арқылы тағамды |
| | ... ... ... ... ... |Асқазан |Алмұрт пішінді, ас |Қарын сөлінің ... |
| | ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... әрі қорытыла |
| | ... ... ... ұсақ ... ... тұз ... | |бездер қарын ... ... ... |
| | ... | ... |Аш ішек ... ... ... |1. ... мен ... |
| | ... мүше. Бастапқы |ыдырайды. |
| | ... ... Оған өт |2. ... ... ... |
| | ... және ұйқы безінің |өтеді. |
| | ... ... |3. ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ұсақ ... ... |
| | ... ... ішек | |
| | ... ... | ... |Тоқ ішек ... 1,5м. ... ... түзіледі. |
| | ... ... әрі ... Су ... ... |
| | ... ... Соңғы |сіңеді. |
| | ... тік ішек деп ... ... |
| | ... да, ... |тағамның қорытылуын әрі |
| | ... ... ... ... ... |
| | | |4. ... ... ... ... 7. Ас ... жолының қабырғасы
Сурет 8. Тістің құрылысы
Әрбір жеке тістің сауыты, мойны және түбірі ... ... ... ... ... ... ... деп аталады. Оның сырты эмальмен
қапталған. Тіс мойны арқылы жақ сүйектеріндегі тіс ұяшықтарына цемент ... ... Тіс ... ... ... ... ... 9. Тіс топтары
Ферменттер – ас қорыту бездерінен бөлінетін сөлдің ... ... ... ... ... – ас қорыту бездерінен бөлінетін сұйықтық.
Өт – бауырдан бөлінетін сөл.
Сілекей – сілекей ... ... ... ... ... ... ... |Орналасуы | ... ... ... | | ... ... ... жағы есту |Бұл бездердің барлығының өндіретін сөлі |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... болады. |
| ... ... жақ | |
| ... ... | |
| ... Ол ауыз | |
| ... ... | |
| ... ... ... тіл ... ... ... өзегі бірнеше ұсақ тесіктер болып,|
|асты |түбінде кілегейлі |тіл ... ... ... Ең ... ... ... ... өзегі төменгі жақ асты бездің |
| ... ... ... қатар ашылады. |
|Екі жақ |Жақ асты ... | ... ... ... | |
| ... ауыз | |
| ... ... | |
| |тіл ... ... | ... ... безі ... астында,|Ас қорытуда маңызды роль атқарады. Бездің |
| ... мен он ... ... ұлтабарға ашылады. Көптеген |
| |елі ішектің ... ... ... ... |
| ... ... |трипсиноген) панкреатин сөлін бөледі. Олар|
| | |өз ... ұлпа ... ... ... |
| | ... бөледі. |
| ... |Он екі елі ... ... ... процесінде және де |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |зиянды өнімдерді усыздандырады. |
| ... ең ірі ... ... |
| | ... ... ... өт. Ас ... |
| | ... өт қабы және ... ... ... ... | |өт ... ... Ол ... ... |
| | ... ... 10. ... құрылысы
Асқазанда астың қорытылуы
Ауыз қуысында шайналып, сілекей сіңген, химиялық ыдырау басталған тамақ
түйірі тіл арқылы тіл ... ... ... кейін жұтылады. Астың
бұдан кейінгі қорытылуы асқазанда ... ... сөлі ... негізінен
химиялық өңдеуге ұшырайды.
Сурет 11. Асқазан сөлінің негізгі ферменттері
Сурет 12. Ішек-қарын аурулары
Сурет 13. Тамақтану
ережесі
3-сабақ.
Сөйлесу бөлімі.
«Қарлы кесек» ойыны.
Ойынның мақсаты: Ас ... ... ... ... ... парақтар (қатысушылардың санына қарай), 1- ... ... ... ... жетондар, 2- қосымша.
3. Үстелдерді белгілеуге арналған сілтемелер, ... ... ... парағы (оны тақтаға сызуға да болады), 4-қосымша.
Ойынның жүру барысы:
Қатысушылардың саны ... 25 ... ... ... мүмкін. Егер
қатысушылар саны 25-тен кем ... «Д-5» ... ... және ... ... ... Егер 23 болса – «Д-5», «Г-5», егер 22 ... ... ... «В-5» және т. с. с. алынып тасталынады.
А әрпі бар бағыттаушы парағын және ... ... ... ... «А ... ... отырады. Б әрпін алғандар «Б ... ... т. с. с. ... бір ... ... ... ... қояды немесе қандай да бір тапсырма береді (бәріне ортақ немесе әр
топқа жеке-жеке). 5 ... ... топ 5-7-15 ... ... ... ... әдебиетті пайдалана отырып жауап іздейді, оны тезистер түрінде
жазып алады. Дайындыққа бөлінген уақыт аяқталған соң, 1-кезең жарияланады.
Оқушылар орындарынан тұрып, әрқайсысы ... ... ... бойынша
жаңа орынға отырады. 1 кезеңнің уақытын мұғалім үстел басында ... ... ... өз ... ... үлгеретіндей есеппен
белгілейді. (10-15 ... Топ ... ... ... ... ... жетонда «А» әрпі бар ойыншы, содан соң кезегімен – «Б», «В», ... бар ... ... Топ мүшелері тыңдап болған соң, ... өз ... ... қызықты, жоғары танымдылық, ақпараттық деңгейдегі
және дәлелденген деп есептейтін сөйлеушінің нөмірін анықтап, оның нөмірін
өзінің бағыттау парағындағы «Ең ... ... ... ... ... 1-кезең
аяқталғаннан соң, балалар бағыттау парағына сай орын ... ... 2-ші ... ... ... (3-4-5) ... соң ... өздерінің алғашқы
орындарына қайта оралып, мұғалім олардың ... ... ... ... ... ... ... жазады. Сол ортақ парақ бойынша ең жақсы
ойыншы және ең жақсы топ анықталады.
Ойын тапсырмасы:
А ... § 41. ... ... ... ... ... §42-43. Ас қорыту мүшелері, тістің құрылысы мен гигиенасы.
В тобы: §44. Ас қорыту ... ... ... ... тобы: §45. Қарын және ішек сөлі. Бауыр мен ұйқы безі.
Д тобы: §46-47. Ас ... ... ... қорытылуы.
Ас қорыту мүшелерінің аурулары және олардың алдын алу.
Қорытынды: бағыттау парағы бойынша оқушыларды бағалау.
Үйге ... ... шолу ... ... ... сәт» ... үйрету ойыны.
Сабақтың түрі: ойын.
Әдісі: сұрақ-жауап, ойын элементтері, с»йкестендіру тесті, қарама-қарсы
элементтер стратегиясы, ребус шешу.
Қажетті ... ... ... ... ... жетондар, үй тапсырмасы
(әр топ үйден 2сұрақтан дайындап ... ... ... үлгілері,
сұрақтар мен тапсырмалар жазылған үлестірмелер, тірек сызбалар, суреттер,
тест (сәйкестендіру тесті).
Ойынның жүру барысы:
1. Оқушылар өздерінің аттарына байланысты ... ... ... ... ... «Бой ... ... шыққан басқатырғылар» (ребустар шешу).
5. «Жұмбақтас».
6. «Сен маған, мен саған» (үй тапсырмасы).
7. «Қарама-қарсы элементтер стратегиясы».
8. Қорытынды. (сәйкестендіру тесті).
9. ... Үйге ... ... ... сабақ басталарда барлығы өздерінің бойындағы жақсы
қасиеттерін еске түсіріп, өз есімінің ... ... ... сөздерді
айтады. Келесі оқушы қайталап, содан кейін әрі қарай ... ... ... ... түсіндіріліп, ойын шартымен таныстырылады. Үй
тапсырмасы сұралады.
3. Сынып 2 топқа бөлінеді. Әр топтың басшысы және атауы ... ... ... бағалау).
Шарты: Топқа 10 сұрақ беріледі, оларды ... 5 ... ... ең көп ... жауап берген топ ұтады.
Сұрақтар.
1- нұсқа.
1. Қарында ас қанша уақыт қорытылады? (3-10сағат)
2. Ас ... ... ең ... қалай аталады? (бауыр)
3. Сілекей безінің қызметін зерттеген ғалым? (Павлов)
4. Тістің ең соңғы жұбы қалай аталады? (ақыл тіс)
5. Ауыз ... ... жұп ... ... бар? (3 ... Ас ... қай мүшеден басталады? (ауыздан)
7. Ұзындығы 25 см қуыс бұлшық етті мүше (өңеш)
8. Аш ... ... ... ... ... ... ... (тіс жегісі кариес)
10. Ересек адамда қанша тіс болады? (28-32)
2- нұсқа.
1. Адам тәулігіне қанша литр су ішеді? ... ... ... өттің түсі қандай? (сарғыш-жасыл)
3. Тістің ең соңғы жұбы қанша жаста шығады? ... Ең ірі ... ... (шықшыт)
5. Аш ішектің ұсақ өсіндісі қалай аталады? (бүрлер)
6. Тамақты дұрыс тұтыну ғылымы? (диетология)
7. Қарын мен аш ішектің ортасындағы мүше? (бүйен)
8. ... ... ... ... ... ... ... (итке)
9. Жаңа туған бала қанша жасқа келгенде алғашқы тіс шығады? (6-9ай)
10. Обыр ауруына ... улы зат? ... ... ... сұрақтар таратылады. Бірінші болған топ сұрақты
оқып, жауап береді. ... ... ... ... таратылады.
Жетондарды топ басшысы мүшелерге таратады.
«Басқатырғылар» топ басшысы үстелде тұрған бас ... ... ... ... ... 2-3 ... Ас – адамның арқауы.
№2. Тіс бүлінсе – іш бүлінеді.
(берілген ... ... ... таратылады)
«Жұмбақтас» жұмбақтың жауабын тапқан ... ... ... Жұмақтар 2 топқа да кезек-кезек қойылады.
1. Дәу үңгірдің қақпасы,
Жабылады, ашылып,
Жоқ болса да ... ... ... ашсаң, сайраған бұлбұл.
Есігін жапсаң, жайраған құр күл. (тіл)
2. Үңгір толы, асыл тас ... Екі ... ... ... ... ... ... ешкім дәмін татып,
Қара орман асты ұйыған қатық. (адамның миы)
5. Қамалда бар алақандай қызыл от,
Отыз жауынгер көрсетеді ... (тіл мен ... ... ... қос ... кірмейтін бос ін. (танау)
7. Қос жиек ортасы, ақ сүйек. (ерін)
«Сен маған – мен ... Үй ... ... ... ... келген сұрақтарын қояды. Әр сұраққа жауап берген ... ... ... ... стратегиясы».
Әр топқа 2 тапсырма беріледі, соған байланысты ойларын, ... ... ... ... әсерін, ақыл-кеңестерін жазады.
№1. Ауру тіс.
1. Жаңғақ шағу;
2. Ыстық тамақ;
3. Суық тамақ;
4. Тісті инемен, түйрегішпен шұқу;
5. ... ... ... ... буынға, бүйрекке әсер етеді.
№2. Сау тіс.
1. Тісті жиі тазалау;
2. Көкөністер мен жемістерді жуып жеу;
3. Тәттіні аз ... Тіс ... ... ... Тіс ... 3 ай сайын ауыстырып отыру.
(Жетондар тарату. Әр жауапқа байланысты 4-8)
«Сәйкестендіру тесті».
Қорытынды.
(Тақтада жазылып ... ... ... ... ... ... үлгісі
|сұрақтар |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |б |в |г |ғ |д |ә |а ... ... ... ... Баға ... ... жетондар
таратылады. Топ басшылары 2 топтың жеке ... және ... ... ... ... ретінде тамақтану, ас туралы мақал-мәтелдер жазып ... ... ... ойыны.
Ойынның шарты: Сынып оқушылары топтарға бөлінеді, олардың ... ... және 1 ... болады. Егер топқа енбей қалған оқушылар болса,
онда олар ... ... ... Әр кезеңде олар жүргізушілердің
рөлін алмастырады. Сонымен, әр жүргізушіде сұрақтар жазылған өз ... ... ... және ... жауап үлгілері болады. Әр кезеңнің басында
ойыншыларға реттік нөмірлері беріледі (№1, 2, 3, 4, 5).
Бірінші кезеңде ІІІ деңгей ... ... ... кезеңде ІІ
деңгейдің сұрақтары беріледі. Жүргізушілер өз үстелдерінде №1 ойыншыларға
бірінші сұрақты оқиды. ... ... ... соң ... ... ... ... қана беріледі) жүргізуші арнайы бағалау бланкісіне бағалар қояды.
Одан кейін қатысушылардың барлығына ... қоя ... ... ... аяқталғанын жариялайды және мұғалімге бағалау бланкісін ... ... сол жүйе ... ... ... ... ... беруге 2 минуттай
уақыт беріледі. ІІ кезеңнің қорытындысы анықталады, сонымен бірге ойынның
жалпы қорытындысы да ... ... ... ... есептей отырып,
бір кезеңмен өткізуге болады.
Уақыттың бөлінуі:
Ұйымдастыру кезеңі. 2 минут.
І кезеңдегі ойын. 5 минут. (жауапқа 1 минут).
ІІ ... ... ... 3 ... кезеңдегі ойын. 10 минут. (жауапқа 2 минут)
Қорытынды шығару. 3 минут.
Талқылау. 2 минут.
Мұнда уақыттың ... ... І ... ғана ... тапсырмасы:
№1
1. Тағамның құрамы.
2. Ас қорыту мүшелері.
3. Тістің түрлері.
4. Ас қорыту бездері.
№2
1. Тағамның ... ... ... Ауыз ... ... ... ... деген не?
№3
1. Тәулігіне қанша су қажет?
2. Аш ішектің ұзындығы.
3. Тіс гигиенасы.
4. Бауырдың қызметі.
5. Диетология қандай ғылым?
№4
1. Белок қандай тағамдарда ... Ас ... ... Аш ішек пен тоқ ішек ... ... тіс саны қанша?
5. Паротит қандай ауру?
№5
1. Бауырдың қызметі.
2. Қарындағы астың қорытылу уақыты.
3. Сүт тістерінің түсу уақыты.
4. Тоқ ішектің ұзындығы.
5. ... ... ... ... ... бойынша оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма: «Шеңбер бойымен әңгімелесу» ойынына дайындық жасау.
5-сабақ.
Тақырыпты дамыту.
«Шеңбер бойымен әңгімелесу» ... ... ... Оқушылардың білім, білік дағдыларын дамыту.
Ойынның шарты:
Мұғалім тақырыпты оқуды оқушыларға тапсырады. Шеңбер бойымен отырамыз.
1. Ортада тұрған жүргізуші көзін ... кез ... ... ... ... ... сол ... Бұдан әрі сағат тілінің бағытымен
әрқайсысы тақырыпты жалғастырып айта ... ... ... солай жүреді.
2. Тағы да оқимыз. Жауаптарда жіберілген қателіктерді ... ... ... ... бағытымен қайта бастаймыз.
3. Ең белсенді оқушыны анықтаймыз. Жеңімпазды құттықтаймыз.
Ойынның тапсырмасы:
1. Тағам құрамы.
2. Ас ... ... Ас ... ... астың қорытылуы.
Қорытынды: оқушылардың білімдеріне қарай бағалау.
Үйге тапсырма: Шығармашылық жұмыстарын қорғауға дайындалып келу.
6-сабақ.
І. Зертханалық жұмыс.
ІІ. ... ... ... ... ... ... ... сынау.
№11 зертханалық жұмыс.
Сілекей ферментінің крахалға әсерін байқау.
Құрал-жабдықтар: крахмал (құрғақ), дәке, су, ыдыс, ... ... ... ... т. ... ... Жайпақ ыдысқа су құйып, 1 шай қасық крахмал салып ... ... ... керек.
2. Дәкені крахмал ботқасына салып алып, жайып қою керек.
3. ... ... ... ... ... ... әріп жазу ... Дәкені 1-2 минут қызғанша қысып ұстау.
5. Ыдысқа йод ... ... ... жазып салу.
Қорытынды: дәкенің крахмалданған жері көк түске, сілекей тиген жері
боялмай қалуы керек.
Себебі: фермент ... ... ... ыдырайды.
ІІ. Шығармашылық жұмыстарды қорғау.
Қорытынды. Зертханалық жұмыс пен ... ... ... ... ... Өтілген тарау бойынша тест, бақылау жұмысына дайындық
жасап келу.
7-сабақ. ... ... ... ... ... ... Тағамның құрамы.
2. Ас қорыту мүшелерінің жұмысы.
3. Ас қорыту бездері.
ІІ-нұсқа.
1. Қарын және ішек ... ... мен ұйқы ... ... Ас ... мүшелеріндегі астың қорытылуы.
9-кесте
ІІ. Тест.
|Р/с |Толықтыруды қажет ететін тест тапсырмалары |Жауаптары ... ... ... ... ас ... пайдалануы қажет. |5-6 г. ... ... ... қан мен ... өтуі |ас ... |
| |... жүйесі арқылы іске ... | ... |Ас ... ... ... басталады. ... ... |25 см, іші ... ... ... ... ... |... 5,5-6 метр ... |аш ішек ... |Тіс ... , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |тіс ... деп |
| | ... ... ... ... ... тіс ... |28-32 ... |Ең ірі сілекей безі ... ... ... |Ас ... ... ішкі бөлігін зерттейтін |эндоскопия |
| ... ... | ... ... безінің қабынуы ... ... ... |Ең ... ас ... безі ... ... ... |Аш ... ұсақ өскіндер ... ... ... ... ... ... ғылымы ... ... ... ... ... ... деп ... ... ... тест және бақылау сұрақтары бойынша ... ... ... ... бастаған алғашқы сабақтарда мұғалім сабақтардың
құрылымын, формасын және мазмұнын өзгертеді. Мұғалімнің өз рөлі ... ... Көп ... ... оқу ... ... қана,
оқушылардың өзіндік дербес танымдық қызметін ... ... ... оқу ... ұйымдастыру формаларын мұқият ойлап,
әзірлеуге тура келеді. Бертін келе оқу процесі ... ... мен ... ... нық ... өз ... сене ... Бұл
кезеңде оқушылар оқу процесін осылайша ... ... ... ... үй ... көлемі азаяды, оқу материалы
есте жақсы сақталады, оқушының ... ... ... ойлауы дамиды, өзін
таныту мүмкіндігі пайда болады және т. с. с.
«Ас қорыту жүйесі» тарауын осылайша, 7 ... ... ... ... ... ... ... биология пәнінен тек ас қорыту жүйесі
тарауын ғана емес, басқа да кез-келген тарауларды оқытуда ... ... ... болады.
2. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ТАЛҚЫЛАУ
3.1 Зерттеу тақырыбы бойынша педагогикалық тәжірибе ... ... ... ... ... педагогикалық тәжірибе жұмысы
18.01.2010-27.03.2010 ж. уақыт аралығында №161 Ж. Жабаев атындағы көпсалалы
гимназияда ... ... ... ... ... – 8 ... оқушылар саны – 26. Тәжірибе алдындағы
үлгерім деңгейі – орташа.
Тәжірибеге ... және ... ... ... мен ... ... ... саны – 7.
Бақылау сыныбы – 8 мат/физ, оқушылар саны – 25. Бұл ... ... ... ... саны – 7. Тәжірибеде барлығы 51 оқушы болды.
Жүргізілген сабақтардың жалпы саны – 14.
Модульді ... ... ең ... ... тарау, блок немесе
тақырып бойынша курс бағдарламасында меңгерілуі тиіс деп ... ... ... және ... ... ... мақсаттары мен
міндеттерін айқындап аламыз. Берілген модуль бойынша оқу материалының тұтас
мазмұнын оқып, зерттеп, сол ... ... ... ... білдіретін
түйінді ұғымдарды, тақырып бойынша негізгі ақпарат беретін ... ... ... тауып, олардың өзара байланысы мен өзара бағыныштылығын
анықтаймыз. Тақырыптың жақсы меңгерілуі үшін ... ... ... ... ... ... мен сұрақтар жүйесін құрастырамыз
(анықталынған ... ... мен ... ... ... ... оқу
модулінің тұтас мазмұны бойынша 15-20 тапсырма шамасында ... ... ... ... үшін берілген модульдегі оқу
материалының тұтас ... ... ... ... сұрақтар мен тапсырмалар
блогін дайындаймыз. Модульдің сөйлесу бөлімін әзірлеу барысында оқытудың
белсенді формаларын таңдап аламыз.
Тақырып мазмұнына ... ... ... ... бойынша) «өсу» бағытымен
–қарапайымнан күрделіге қарай, ... ... ... ... ... қызмет элементтеріне қарай бірнеше
мәрте қайта оралып отыру әр оқушыға оқу материалымен жұмыс істей отырып, ... ... ... ... ... және ... тілін дамытуға
мүмкіндік береді. Ең соңында оқу материалының мазмұны бойынша әрбір оқушыға
арнап бірінші күрделілік дәрежесіндегі, ... ... ... және ... ... ... элементтері бар аса
күрделі дәрежедегі тапсырмалар әзірлейміз.
Тәжірибелік және бақылау сыныптарының ... ... ... ... ... ... суммасы х оқушылар саны
Оқушылардың жалпы саны
Осы формула арқылы біз ... ... ... ... сабақ қорытындысы бойынша төмендегідей ... ... |«5» |«4» |«3» |«2» ... балл |
|8«хим/мат» |15 |5 |5 |0 |4,8 ... | | | | | ... | | | | | ... |10 |9 |7 |0 |4,2 ... | | | | | ... | | | | | ... 14. ... және бақылау сыныптарының жалпы үлгерімі
Оқу модулінің сөйлесу бөлімінде, ... ... ... ... ... ... ... оқушылардың жалпы саны- 25,
оның 15-сі –«5», 5 оқушы ... 5 ... –«3» ... баға ... Ал ... ... саны –26 болды: 10 оқушы –«5», 9 ... – «4», 7 ... ... ... және тәжірибе сыныптарындағы оқушылар үлгерімінің орташа
балдарын диаграмма бойынша салыстыра келе, тәжірибелік сынып ... ... ... ... қарағанда әлдеқайда жоғары деуге болады.
Сабақты пысықтау кезінде бақылау сыныбында ... ... әдіс ... Ал, ... ... ... сабақта оқтудың белсенді
формалары, «Бақытты сәт» және «Шынжырдағы үзбелер» ойындары ойнатылды.
11-кесте
№2 сабақ бойынша төмендегідей нәтижелер алынды:
|Сыныптар |«5» |«4» |«3» |«2» ... балл ... |12 |8 |5 |0 |4,6 ... | | | | | ... | | | | | ... |8 |10 |7 |1 |4,0 ... | | | | | ... | | | | | ... 15. ... және ... сыныптарының жалпы үлгерімі
Тәжірибеге алынған сыныптағы оқушылардың саны – 25, ал ... ... саны – 26 ... ... мен диаграммадан көрсетіліп
тұрғандай, тәжірибелік сынып оқушыларының үлгерім деңгейі – 4,6 ал, ... ... ... ... ... ... –4,0 ... тең
болды.
Алдыңғы сабақтардан алған білімдерін тексеру үшін және де ... ... ... ... білу ... тәжірибелік
сыныпта «Шеңбер бойымен әңгімелесу» оқыта үйрету ойынын ұйымдастырдым. ... ... ... ... ... ... ... сабақ ... ... ... ... |«5» |«4» |«3» |«2» ... балл |
|8«хим/мат» |11 |8 |3 |0 |4,5 ... | | | | | ... | | | | | ... |10 |7 |3 |0 |4,4 ... | | | | | ... | | | | | ... 16. ... және бақылау сыныптарының жалпы үлгерімі
Сабақты дамыту барысында бақылау сыныбында -20 оқушы болды, оқушылардың
сабақты меңгерудегі жалпы ... ... балы – ... ... ... ... қатысқан оқушылардың жалпы саны-22,
оқушылардың сабақты меңгерудегі жалпы үлгерімінің орташа балы – 4,5.
Тарауды қорыту, бекіту барысында тәжірибелік сыныпқа 2 ... ... ... мен ... ... ... ... тапсырмалар
әзірледім. Нәтижесінде оқушылардың «Ас қорыту» таруын ққаншалықты дәрежеде
меңгергенін анықтадым.
13-кесте
№4 сабақ бойынша төмендегідей нәтижелер алынды:
|Сыныптар |«5» |«4» |«3» |«2» ... балл ... |10 |12 |0 |0 |4,6 ... | | | | | ... | | | | | ... |8 |10 |2 |0 |4,1 ... | | | | | ... | | | | | ... 17. ... және ... ... ... үлгерімі
Біз бұл диаграммадан бақылау сыныбына қарағанда ... ... ... балы жоғары екендігін көріп отырмыз.
Күтілген болжам бойынша бұл сабақ нәтижелері де ... ... яғни ... ... ... ... ... бақылау сыныбына
қарағанда жоғары болып шықты.
Жұмыс ... ... ... оқу ... жалпы нәтижесі
анықталды. Төмендегі 18-суретте тәжірибелік және бақылау сынып оқушыларының
оқу үлгерімінің жалпы нәтижесі көрсетілген.
Сурет 18. Тәжірибе және ... ... ... ... және ... ... ... үлгерімдерінің орташа
балдарының көрсеткіштерін диаграмма бойынша салыстыра келе, дәстүрлі ... ... ... сабақ өткізуге қарағанда, педагогикалық
инновациялық технологияның бір түрі – ... ... ... ... жүргізу оқытудың тиімділігін арттыратын жол болып табылады
және оқушылардың ... ... ... ... ... жасауға болады.
Модульдік технологиямен оқыту барысында оқушылар өзара сөйлесудің,
оқыта үйрету ... ... ... ... ... ... көреді. Оқу материалына бірнеше мәрте қайта оралу, ... ... ... қиындықсыз өту оқу модулінің соңында
біршама жоғары балл алуға мүмкіндік береді. Бұл ... өз ... және ... оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға ықпал етеді.
Эксперимент көрсеткендей, осы технологияны игерген мұғалім кез келген
даярлық ... ... ... ... оқу ... нәтижелі,
тиімді ұйымдастыра алады. Бұл технологияның жан-жақтылығы – оны ... ... ... деңгейіндегі балалармен жұмыс істеуде жалпы білім
беретін мектептерде (қалалық немесе ... ... ... ... ... ... бір түрі ... әдіспен
сабақ беру барысында және мектеп оқушыларымен ... ... ... жүргізе келе, мынадай қорытынды жасауға болады:
1. Биология сабақтарындағы ... ... ... ... оқыту және технология элементтерінің негізіне мыналар
жатады:
• Оқу материалының модульдік құрылуы;
• Оқушының өзіндік оқу-танымдық ... ... ... ... ... және ... процестерді: яғни,
жадының алуан түрлерін (есту, ... ... т. б.), ... ... ... ... жасалған оқу және танымдық
жағдайлар арқылы дамытуға, сондай-ақ тұлғаның ... ... ... ... ... қарым-қатынас, ойын, танымдық
және шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға; белсенді
сөздік қорын (ауызша және жазба тілінде) дамытуға бағытталуы;
2. ... ... ... ... ... ... ... белсенді әрекетіне, өз уақытын ... және өз ... өз ... ... ... қол жеткізеді.
3. Мұғалім өзінің назарын оқушылардың жеке мәселелеріне бағыттай алуға
мүмкіншілігі болады.
4. Педагогикалық тәжірибе жұмысы осы методиканы қолдану ... ... ... сапасын арттырудағы эффективтілігін көрсетті. Бұл модульдік
технология мазмұнын талдаудың ... ... ... ... ... ... модульдік технологияны қолданудың теориялық
негіздері қарастырылып, 8 ... ... ... ... ... үлгісі көрсетілді.
Зерттеу жұмысының болжамы дәлелденіп, осы ... ... ... ... болатындығы көрсетілді. Ғылыми жұмыстың
алдына қойған мақсаттары бітіру жұмысының талаптарына сәйкес орындалды.
Пайдаланылған ... ... ... М. М. ... ... ... ... дамыту құралы
ретінде (аударған Д.А. Қайшыбекова).-Алматы: ... ХХІ ... 2002. ... ... ... М.М. ... модульного обучения. –Актобе: Жалын, 1998.
– 296 с.
3. Лосева Е. М., ... Г. Н. ... ... ... (ТМИО) как средство развития личности ученика и повышения
качества знаний по предметам естественно-научного ...... ... ... №3, 2005. – ... ... С.А. ... Қазақстан мектебі. Модульдік оқыту. №3,
2004. Б.76
5. Қайырбекова А.Н. ... ... және ... // ... технология негізінде.- 2003. –№4.- Б. 52.
6. Қисымова Ә.Қ., ... Е.Б. ... ... І ... Оқу-
әдістемелік құрал.-Алматы: Мектеп, 2007.- 78б.
7. Қисымова Ә.Қ., Увалиева Т.Ж. Оқыту технологиялары. ІІ ... ... ... ... ... 2007. – ... ... М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового
опыта // Педагогика. – 2000- №7. – ... ... К. Ж. и др. ... ... для 8-9 ... ... ... образования им. Ы. Алтынсарина, 2004.-64с.
10. Кларин М. В. Педагогическая технология в ... ...... ... Ж. А. ... ... ... // «Вестник высшей
школы Казахстана». – 1999. – ... №5. – ... ... П. И., ... И. Б. Технология модульного обучения в
школе: Практико-ориентированная ... Под ред. П. ... – М.: ... школа, 1998. – 263
13. Сенновский И. Б. «Модульная педагогическая ... в ... ... и результатов освоения». – М., Наука.-1995. – 896 с.
14. Сенновский И.Б. Система ... ... ... в
модульной педагогической технологии // Школьные технологии.– 1997.-
№2. – С.40.
15. Чошанов М. А. ... ... ... ... пособие. – М.: Народное образование, 1996. – 157с.
16. Галочкин А. И., Базарнов Н. Г., ... В. И., ... Н. С. ... ... ... ... ... В. П. Слагаемые педагогической технологии.-М.: Педагогика,
1989. – 317с.
18. Кларин М. В. Инновации в ... ... и ... Анализ
зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. 284с.
19. Шамова Т. И. Модульное обучение: сущность, технологии // ... ... – 1994. – №5. – С. ... ... А. П. ... технология на уроках истории//«История».
– 1996.- №23. – С.65.
21. ... А. В. ... ... ... ... в ... обучения // Управление персоналом. – 2005. №12.- С. 52.
22. Фридман Л. М. Урок? Нет, тема ... ... ... ... ... ... ... 36.
23. Салмина Н. Г. Виды и функции материализации в ... Знак и ... ... – М.: ... ... 1981. – ... Асмолов А. Г. Принципы организации памяти человека. Системно-
деятельностный ... к ... ... ... – М.:
Мир 1985. – 284с.
25. Фридман Л. М., Кулагина Н. Ю. Психологический справочник учителя. ... 1991. – ... ... С. Л. ... ... психологии.- М.: Педагогика, 1956. –
604с.
27. Бодалев А. А. Личность и общение: Избранное ... ...... ... Р. М., ... Ю. С. ... и ... – М.: Знание, 1994. – 127с.
29. Роджерс К. П. ... - ... М.: изд. ИТП и МИО РАО 1998. ... Вялых В. А. Философское измерение ... ... ... ... ... школа, 1995. – 248с.
31. Эльконин Д. Б. Психология игры.-М.: ... изд. ... ... ... ... бөлімі ... ... ... ... ... ... сөйлесу негізінде ұйымдастыру)
Қорытынды бөлімі
(бақылау)
Модульдің сөйлесу бөліміндегі материалдың негізгі мазмұнын белгілеу
2. Оқу материалын біртұтас, жинақы, «өсу» бағытымен беру
3. Тақырып бойынша ... ... және ... ... ... ететін деңгейдегі тапсырмалар дайындау
4. Оқушылардың пәнге қызығушылығын және креативтілігін (шығармашылық
қабілеттерін) дамытуға арналған ... ... ... ... Осы бөліктің барлық сабақтарында өзара сөйлесуді қамтамасыз ету
Тағамның маңызы, қызметі
құрылыстық
энергетикалық
Тағамның құрамы (күніне)
Белок (100-120г)
Көмір-су ... ... ... т. ... ... ... ... – сілемейлі қабықпен жабылған көлденең салалы бұлшық ет ұлпасынан
тұрады. Ол ерінмен және жақпен бірге ауызекі сөйлеу функциясын атқарады.
Тіл түбірі – ... ... ұшы – ... ... ... ... қышқыл және тұзды дәмге сезімтал.
Іш сүзегі
Химозин – асқазанда сүтті ірітеді.
Пепсин – жұмыртқа және ет құрамындағы нәруызды оңай, ал ... және ... өте баяу ... сөлінің негізгі ферменттері
Дизентерия
Ішек-қарын аурулары
Тырысқақ

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
3 - сынып оқушыларының математика сабақтарындағы есептеу дағдыларын дамытуға модульдік оқытудың әсері62 бет
Ағылшын тілін оқытудағы модульдік оқыту әдісі (2)31 бет
Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда модульдік технологияны қолдану15 бет
Кәсіптік білімнің электрондық оқулықтарын құрастырудың функционалдық – модульдік технологиясы45 бет
М. Жанпейсованың модульдік оқыту технологиясы8 бет
М.ЖАНПЕЙІСОВАНЫҢ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ДАМУЫН КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ13 бет
Математиканы модульдік-рейтингтік технологиямен оқыту39 бет
Модульдік оқыту технологиясының теориялық негіздері77 бет
Модульдік оқыту технологиясы61 бет
Модульдік оқыту технологиясының маңызы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь