Туристік фирмалардағы жарнамалық қызмет

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. ЖАРНАМА.НАРЫҚТА ТУРИСТІК ӨНІМДІ ӨТКІЗУДЕГІ НЕГІЗГІ ЫНТАЛАНДЫРУШЫ КҮШ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Жарнама түсінігі және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Жарнаманың тұтынушыларға психологиялық әсері ... ... ... ... ... ... ... .
2. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖАРНАМА ЖӘНЕ ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТЕРГЕ СҰРАНЫСТЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ... ... ... ... ... ... .
2.1 Қазақстандағы және Алматы қаласындағы туристік жарнама мен туризмнің қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Туристік жарнаманың даму өзектілігі ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Ішкі және шығу туризмдегі ақпараттық.жарнамалық қамтамасыз етілудің керектігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3. ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДА ЖАРНАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 Туристік жарнаманы орналастырудың әдістері мен жолдарын таңдау ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Жарнамалық.ақпараттық материалдарды құрастыру жұмыстары.
3.3 Алматы қаласындағы туристік фирмалардың жарнамалық қызметі ...
3.4 «ATI Times Travel» және «Амина» турфирмаларының жарнамалық бюджеттерінің салыстырмалы анализі ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.5 Халықаралық туристік жәрмеңке «Kitf.2007»
4. ЖАРНАМАНЫҢ ПЕРСПЕКТИВТІ ТҮРЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... .
4.1 Интернет электронды жүйесіндегі туристік қызметтердің жарнамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2 Қазақстандағы экотуризмнің жарнамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қазіргі кезде туризм индустриясы дүниежүзілік шаруашылық саладағы негізгі пайда табу көзі болып табылады. Бүгінгі таңда Түркия, Кипр, Франция, Италия, Испания, Греция, Голландия мемлекеттерінде туризм саласы ұлттық табыстың көп бөлігін құрайды /2/.
Қазақстанда туризм саласы дамушы қатарда. Көптеген күрделі проблемалар оған себеп болып тұр. Олар мамандандырылған кадрлардың жетіспеуі, қатал бәсекелестікте жұмыс істеу қабілеттілігінің жоқтығы және де мемлекеттің халықаралық деңгейге шығудың арнайы туристік бағдарламалардың жоқтығы мен үкіметтің қаражат бөлмеуі үлкен әсерін тигізеді. Маркетинг стратегиясын қалыпастыру қажеттілігі бар, яғни ол ұлттық туристік өнім мен оның потенциалымен дамып құрылу керек. Қазақстан Республикасының туризм дамуының концепциясында туристік имидж пен оның қалыптасуына арналған маркетингтік сратегиялар бар //.
Жарнама бұл туристік өнім жылжуының нақты емес, алғашқы яғни негізгі рөл атқарады. Қазіргі таңда бұл құрал адамға әсер еудің негізгі факторы болып саналады. Сондықтан көптеген мемлекеттер өздерінің ұлттық туристік өнімдеріне көп қаражат бөледі.
Қазақстанды дүниежүзілік аренаға шығару үшін туризмді дамыту бағдарламаларды қалыптастыру өзектілігі қарастырылуда және де ақпараттық жарнамалық қамтамасыз ету қазіргі таңда негізгі проблемалардың бірі болып саналады. Бірақ қазіргі кезде кейбір құжаттардың бар болуымен олар жүзеге асырылмаған. Көптеген туристік фирмалар шетелдік туристерді тарту үшін өздері арнайы бағдарлама жасауда. Жарнама бұл туристік фирмалардың өз өнімін тұтынушыға жеткізудің жалғыз көзі болып табылады, жарнамалар арқылы туристік фирмалар өздерінің туристік қызмет көрсету мүмкіншіліктерін тартуға жеткізе алады.
Мақсаты: Туристік қызмет жарнамалық және маркетингтік қолдаудың ерекшеліктері мен олардың эффективтілігінің қолданылуы.
Қарастыру міндеттері:
- Жарнаманың маңыздылығы мен эффективтілігін анықтау және тұтынушыға қандай әсер тигізеді;
- Алматы қаласындағы туристік фирмалардың өздерінің өнімдерін жылжуының жарнамалық масштабы мен оларды қолдану шаралары;
- Көптеген туристік фирмалар жарнама арқылы туристердің қызығушылығын қалыптастырады, яғни өз фирмасы мен қнім туралы эффективті жарнама береді.
Жұмыс негізіне көптеген отандық, ресейлік және шетелдік авторлардың ғылыми зерттеулері қолданылған: Ердәулетов С.Р., Дурович В.Г., Гуляева В.Г., Ф.Котлер, Карнаухова В.К. және т.б.
Бұл жұмыста қазақстандық туризмнің жағдайы жарнамалық қызметтің жылжуы мен негізгі проблемаларды анықтау және оларды шешу ұсыныстары көрсетілген.
1) Карнаухова В.К. и др. Анализ эффективности рекламы в развитии турбизнеса на примере Байкальского региона. / Возможности развития туризма Сибирского района и сопредельных территорий. Сборник материалов научно-учебно-практической конференции. – Томск, 2001.
2) О развитии туризма как доходной отрасли экономики Республики Казахстан: Официальные материалы. – Алматы: ИК «Раритет», 2001.
3) Картер Г. Эффективная реклама. -М.,1991.
4) Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие.- Минск:БГУ,2002
5) Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие. М.:ИНФРА-М, Новосибирск: Сиб.соглашение, 2000
6) Мануйлов М.А. Психология рекламы.-М.,2003.
7) Сарсенов М.Б. Реклама на телевидении и её восприятие телезрителями. // Advertising.- 2006.-№9.-С.2.
8) Вершинина Г. Маленькие исследования большого рынка.// Advertising.- 2007.- №9.-С.5.
9) Качалов И. Семь причин падения эффективности рекламы, или как рекламироваться в современных условиях.//Advertising.-2005.-№9.-С.3.
10) Маркетинг и продвижение региона в туризме.//Advertising.-2007. -№3(15).-С.6.
11) Уроки Тусона.//Advertising.- 2007. - №11,12.-С.6.
12) Юдина Е. Объёмы казахстанского рынка рекламы в печатных изданиях за первое полугодие 2006 года.// Advertising.-2006.-№1(13).-С.3.
13) Григорьева М. Казахстанская реклама: Минусы и Плюсы.// Advertising.-2007.-№1 (13).-С.4-5.
14) Усольцев В.К. Fam-trip: зачем изобретать велосипед.// Туризм: практика, проблемы, перспективы.-2006.-№8.-С.44-48.
15) Курошенко А.В. Отображение деятельности туристских фирм в информационном потоке./ Возможности развития туризма Сибирского региона и сопредельных территорий. Сборник материалов научно-учебно-практической конференции.-Томск, 2001.
16) Ердавлетов С.Р. География туризма: теория, методы, практика. Алматы, 2000.
17) Котлер Ф. Основы маркетинга.-М.,1990.
18) Музыкант В.Л. Реклама: международный опыт и российские традиции.- М.,1996.
19) Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Минск: БГУ,2003.
20) Интернет: http//www.100 дорог.ru.
21) Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика развития: Учебное пособие. -М.: Советский спорт,2000.
22) Кеменова З.А. Финансы туристских организаций. М.,2003.
23) Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма.-М.: Финансы и статистика, 2004.-208с.
24) Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризиа: справочник.-М.: Финансы и статистика,2000.
25) Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для ВУЗ-ов.-М.:Аспект Пресс,2001.-464с.
26) Туристско-терминологический словарь: справочно-методическое пособие.Сост.: И.В.Зорин, В.А.Квартальнов. М.:Советский спорт,1999.
27) Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. М.: Финансы и статистика,2000.
28) Пыхарев А.Н. Организационно-правовые основы туристской деятельности в РК. Алматы, Гылым, 2006.
29) Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М.:Нолидж,2004.
30) Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. –М.:Приор,2005.-144с.
31) Викентьев И.Г. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов. – Новосибирск. 2002.
32) Гольман И. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности/Пер. с англ. М.,1999.
33) Зорин И.В., Квартальнов В.А. Толковый словарь туристских терминов. Туризм. Туристская индустрия. Туристский бизнес.-М.,2003.
34) Исмаев Д.К. Основы стратегии и планирования маркетинга в иностранном туризме.-М.:ТОО «Луч»,2002.
35) Биржаков М.Б. Введение в туризм.-М, 1999.
36) Маркетинг в туризме: Учеб.Пособие.-М.:РМАТ,1999.
37) Карпова В.Г. Организация туристской деятельности/Учебное пособие./М.:Нолидж,2004.
38) Туристско-терминологический словарь: справочно-методическое пособие// Сост.: И.В.Зорин, В.А.Квартальнов. М.: Советский спорт,1999.
39) Александрова А.Ю. международный туризм: Учебное пособие для вузов.-М.: Аспект Пресс, 2004.-464с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...........................................
1. ЖАРНАМА-НАРЫҚТА ТУРИСТІК ӨНІМДІ ӨТКІЗУДЕГІ НЕГІЗГІ ЫНТАЛАНДЫРУШЫ
КҮШ.........................................................................
.....
1.1 Жарнама түсінігі және
түрлері..............................................................
1.2 Жарнаманың тұтынушыларға ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... Қазақстандағы және Алматы қаласындағы туристік жарнама мен
туризмнің қазіргі жағдайы……………………………………..
2.2 Туристік жарнаманың даму өзектілігі…………………………..
2.3 Ішкі және шығу ... ... ... ... ... ... ... ҚЫЗМЕТТІҢ
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ……………………………………………………….
3.1 Туристік жарнаманы орналастырудың әдістері мен жолдарын ... ... ... ... ... Алматы қаласындағы туристік фирмалардың жарнамалық қызметі….
3.4 «ATI Times Travel» және ... ... ... салыстырмалы анализі……………………………
3.5 Халықаралық туристік жәрмеңке «Kitf-2007»
4. ЖАРНАМАНЫҢ ПЕРСПЕКТИВТІ ТҮРЛЕРІ………………………..
4.1 Интернет электронды жүйесіндегі туристік қызметтердің
жарнамасы…...........................................................
...........................
4.2 Қазақстандағы экотуризмнің
жарнамасы........................................
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………..
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... дүниежүзілік шаруашылық саладағы
негізгі пайда табу көзі болып табылады. Бүгінгі ... ... ... ... ... Греция, Голландия мемлекеттерінде туризм саласы
ұлттық табыстың көп бөлігін ... ... ... саласы дамушы қатарда. Көптеген күрделі проблемалар
оған себеп болып тұр. Олар мамандандырылған кадрлардың жетіспеуі, ... ... ... ... ... және де ... ... шығудың арнайы туристік бағдарламалардың жоқтығы мен
үкіметтің қаражат бөлмеуі үлкен әсерін тигізеді. ... ... ... бар, яғни ол ... ... өнім мен оның
потенциалымен дамып құрылу керек. Қазақстан Республикасының туризм дамуының
концепциясында туристік имидж пен оның ... ... ... бар ... бұл ... өнім ... ... емес, алғашқы яғни негізгі
рөл атқарады. Қазіргі таңда бұл құрал адамға әсер ... ... ... ... ... көптеген мемлекеттер өздерінің ұлттық туристік
өнімдеріне көп қаражат бөледі.
Қазақстанды дүниежүзілік аренаға ... үшін ... ... ... өзектілігі қарастырылуда және де ақпараттық
жарнамалық қамтамасыз ету қазіргі таңда негізгі проблемалардың бірі ... ... ... ... ... ... бар ... олар жүзеге
асырылмаған. Көптеген туристік фирмалар шетелдік туристерді тарту үшін
өздері арнайы бағдарлама ... ... бұл ... ... өз
өнімін тұтынушыға жеткізудің жалғыз көзі болып табылады, ... ... ... ... ... қызмет көрсету мүмкіншіліктерін
тартуға жеткізе алады.
Мақсаты: Туристік қызмет жарнамалық және ... ... мен ... ... ... міндеттері:
- Жарнаманың маңыздылығы мен эффективтілігін анықтау және ... әсер ... ... ... туристік фирмалардың өздерінің өнімдерін жылжуының
жарнамалық масштабы мен оларды қолдану шаралары;
- Көптеген туристік фирмалар жарнама арқылы туристердің ... яғни өз ... мен қнім ... ... жарнама
береді.
Жұмыс негізіне көптеген отандық, ресейлік және шетелдік авторлардың
ғылыми зерттеулері қолданылған: ... С.Р., ... В.Г., ... ... ... В.К. және т.б.
Бұл жұмыста қазақстандық туризмнің жағдайы жарнамалық ... ... ... проблемаларды анықтау және оларды шешу ұсыныстары көрсетілген.
1 ЖАРНАМА-НАРЫҚТА ТУРИСТІК ӨІМДІ ӨТКІЗУДЕГІ ... ... ... ... ... ... елестету мүмкін емес. Себебі
жарнама бұл – ... ... ... ... ... ... көзі ... табылады. Олардың жылжуын модифиациялау,
көрсетілген қызметтерге назар аударту, мекеменің жағымды имиджін ... ... ... ... Сондықтан эффективті жарнамалық қызмет осы
мақсаттарға жетудің негізгі құралы болып табылады.
1. Жарнама ... және ... – бұл ... өнім жылжытудың негізгі тәсілі. Бұл ... ... ... ос өнімді немесе қызметті шығаруға көп ... үшін ... ... әсер тигізу керек. Жарнаманың маңыздылығы, егер
оған аз ақша шығындалып, одан пайда табылса.
Жарнама – сұранысты қалыптастыратын және ... ... ... біздің Қазақстанда ерте заманда пайда болған. Жарнама ... ерте ... ... орта ... ... Осы кезде біздің
Қазақстан территориясы ... ... ... ... ... ... ең ірісі – Ұлы Жібек Жолы. Бұл Ұлы жолындағы орналасқан
қалаларда белсенді ... ... пен ... ... ... ... сауда – саттық операциялары жасалды. Осы кезде жәрмеңкелер пайда
болып, олар да ... ... Сол ... ... болып, Алматы
облысындағы Қарқара жерінде орналасты. Көптеген елдерден келген көпестер
осы жерде ... ... ... ... ... яғни ол әрине
«жарнамалаумен» байланысты іс- ... ... ... ... ... ... ... қарамастан, жарнама түсінігі әлі ашылмаған болатын.
Адекватты жарнамалық қызмет Қазақстанда ЖЭС кезінде туды. Осы кезде
жаппай тұтыну тауарлар ... ... ... ... мәні ... ... ... – жарнамалық қызмет «сатушы нарығы» принципі негізінде
жүзеге асырылды. «Граффити» стилі үлкен өріс ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары туралы ешбір
куәлік қалмаған. Бұл ... ... ... да ... себебі
жарнамалық өнімдердің бәрі КСРО- ның дамыған аймақтарынан келеді.
Алғашқы ... ... ... Қазақстан өндірістік базасы дамыған,
жарнамалық қызметі тұрақтанған республика ... ... ... ең алғашқы жарнамалық қызметпен шұғылданатын ұйым Қазақстанда
1951 жылы пайда болған және ол ... и ... ... ... ... кейін ол Казторгреклама деп атын өзгертті, бұл осы атпен
бүгінгі күнге шейін өзінің ... ... ... ... бұл ... ұйымының құрамында болды, бұл ұйымға КСРО- дағы ... ... ... Бірақ 1981 жылы ... ... ... ... ... ... ... жарнаманың дамуына өзінің кері әсерін тигізді. Социалистік
тұтынушылық нарығында ... ... ... ... ... яғни ... әлі де ... нарығы» жұмыс істеді. Сол кездегі ... еске ... олар ... ... ... ... «Покупайте сигареты Прима», «Пейте натуральные соки» және ... ... ... ... мен қызмет туралы ақпарат тасушы ретінде жұмыс
істемеді. Мемлекеттік ... ... ішкі және ... бәсеке
болмды, сол себепті жарнама ... ... ... ... Бұл ... ...... осы кезде идеологиялық
насихаттаудың және агитациялық іс- ... ... ... ... ... ... ... кезінде барлық функцияларды
орындамады, яғни ол кезде жарнама азфункционалды және ... ... ие ... ... ... ғана ... түрде жарнамалық
агенттіктер ашылды. Жарнама нарығын талдау кезінде, біз ... ... ... ... ... агенттіктердің
қызметі мысалында қарастырамыз. 1998 ж. 1- қаңтарға қарайтын көрсеткіштерді
талдасақ, Шымкент ... 15 жеке ... ... ... ... ... бұларды шартты түрде үш ... ... яғни ... ... ... ... кіші (50 мың ... орта (50 мың- 300 мың тенге), ірі (300 мыңнан жоғары). Жарнама
саудамен өнім ... ... ... қоса ... емес
бәсекелестіктің қуатты ... ... ... ... ... коммерциялық күштері тауарды жетілдіруге және ... ... ... онда ... кері міндет атқарады, яғни
өндірілген өнімге деген тұтынушылық сұранысқа адаптациялайды. ... ... ... ... ... ... үшін ақпаратты
көрстетеді. Жарнама тұтынушылардың шығындарын ынталандырады, осылайша жұмыс
бастылықтың жоғарғы деңгейін қамтамасыз етеді.
Бірақ бұл пікірдің ... да бар. ... ... келесіні
тұжырымдайды, яғни жарнаманың негізгі мақсаты ... беру емес ол ... ... Олардың ойынша жарнама өндіріс деңгейіне және жұмыспен
қамтылу деңгейіне әсер ететін маңызды фактор ретінде қарастырмайды. ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Жарнаманың негізгі бес түрін атап кетейік:
1) Бастапқы – нарыққа жаңа тауар мен қызметтің ... жаңа ... ... ... беру;
2) Бәсекелестік - өнім өткізуді кеңейту үшін жалпы ... ... ... ... ... ... ... – бұрын жарнамаланған тауарға деген сұранысты қолдау;
4) Пабликрилейшнз – ... мен ... ... жанама және престижді
жарнама;
5) Ішкі фирмалық - әрбір кәсіпорында ішкі фирмалық жарнама болады, ... ... ... ... ... ... ... қатар жарнаманың ішкі және экспорттық түрлері ... ... ... ... ... иеленуге мүмкіндік береді. Бірақ
жарнама біржақты коммуникациялық арна ... ... және ол өте ... талап етеді.
Жарнамамен айналысу өте қызықты жұмыстардың бірі болып табылады және нашар
жарнамамен күресудің жолы – жақсы жарнама. Жарнамалық жұмысқа жүз жыл ... ... ... және ... жасау керек. Яғни
тұтынушылардың кері реакцияларын тудырмайтындай етіп ... ... ... адами санасында сақталатындай, көңілін көтеретіндей
етіп жасау керек. Жарнамалауға ... ... ... ... ... жарнаманы орындаушы;
3. жарнама құралдары (БАҚ және т.б.);
4. тұтынушы.
Жарнама ...... ... ... ... олар ... ... келесі ақпараттарды жеткізу керек,
яғни белгілі ... оның ... ... ... ... ол тауарды
белгілі бір жерде сатып алуға болатын ... бұл ... ... ... ... алу үшін ... ойландыруы қажет. Бұл тауарға деген
құмарлықты тудырту. Басқа сөзбен ... ... ... ... ... ... ... нақты түрде белгіленуі қажет және ... үшін ... ... ... ... ... мысал келтірейік:
- жаңа тауарға имидж жасау;
- бұрыннан келе жатқан тауардың имиджін ... ... 20-25 жас ... жас ... аудиториясында марканың
атақтылығын 25%- дан 50%- ға дейін көтеру;
- Тауарды пайдалануға міндеттеу, сұраныстың ... ... ... ... ... ... ... сату);
- Нарықтың жаңа сигментіне қатысты емес тұтынушыларды тауарға деген
қызығушылықты қалыптастыру.
Тауардың имиджін жақсартуға кететін ... ... ... көрсетілуі қажет.
Қойылған мақсаттарға жету үшін негізгі үш міндеттеме орындалуы қажет:
- тауар өндіруші ... ... ... ... ... қажет;
- тауарды сатып алу туралы шешім қабылдайтын тұлғаларды куәландыру;
тауарды сатып алуда қажеттілік туралы сатып алушыларға еске салу керек.
Жарнамалаудың стратегиясы
Жарнаманың мақсаттарына ... ... екі ... ... ... ... ... жарнамасы (мақсат - өнім өткізудің көлемін өсіру);
- кәсіпорынның және оның қызметі туралы жарнама (мақсат – ... ... ... ... бұл ... жақсы имидж
қалыптастыру).
Өнімдердің жарнамасы
Практикада көбінесе өнімді жарнамалаудың екі стратегиясмы қолданылады:
- бұл негізінен алғашқы сұранысты қалыптастыру үшін ... ... ... нарыққа жаңа ғана енгізілген өнімдерді өткізу үшін
қолданылады. Осы ... ... ... ... ... маңызды фактор болып табылады;
- нақты өнімге деген тұрақты сұранысты қалыптастыру ... ... ... өнім ... ... үшін пайдаланылады. Біріншісіне
қарағанда бұл стратегия өнімнің ерекше сипаттық белгілерін ... ... ... ... ... ... болып – тауардың
аты туралы оның артықшылықтары мен сатып алынатын жері туралы ... ... ... ... ... ... туризм саласы ең негізгі және үлкен
жарнама беруші болып табылады. Көптеген шетелдік турфирмалардың жұмыстарына
назар аударсақ, осы ... ... ... ... 5-6% ... жарнамаға
кетеді. Маркетингтік дамуда жарнаманың жаңа мүмкіншіліктері пайда болады.
Жарнамалық қызмет күнен күнге әрі күрделі, көп ... және ... ... Оған қарамастан дүниежүзілік практикада, отандық практикада
жарнаманың біртекті ... жоқ, ... ... ... ... ... ... көрсетілген және ол практикалық
қызметке өте ... ... ... ... сипаты:
Жарнамалаушы нысан – бұл тауарлық және престижді жарнамаларды бөліп
көрсетеді. Тауарлық ... ... ... фирманың өнімі мен
қызметтерінің жылжуын қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... және ... мен ... жарнамаға
жағымды әсер тигізу.
Екінші белгісі бұл бағытталынуы бойынша, мүмкіншіліктер жарнамасы, бұл
потенциалды клиенттерге ... ... мен ... көрсетеді.
Қажеттіліктер жарнамасы керісінше серіктестерге фирманың қызметтік
қажеттіліктері туралы ... ... ... ... ... ... үшін бұл жарнама тексті: « Туристік фирма Түркияда демалыс
ұйымдастырады!» , ал серіктестер үшін: « ... ... ... ... агенттіктер шақырылады!».
Жарнаманың таралуы белгілі тауардың және қызметтің ... ... ... ... Сол ... ... ... жарнаманың келесі жіктелуі
анықталады. Ол жарнамалық үндеудің сипаты мен ... ... ... ... жаңа ... ... болуы туралы
ақпарат береді. Өз өзімен жаға жарнама ... ... ... тауармен таныс болып, және осы тауар нарықта ... одан ... ... келеді, бұл жарнаманың агрессивті жіне әсер етуі нақты
болады. Оның мақсаты – өз тауарын немесе қызметін сату үшін ... ... ал ... ... ... ... жарнама тауардың немесе қызметтің бүкіл өмірлік циклі бойы
жасалыну керек. Егер ескертулер жасалынбаса онда осы тауар ... ... ... ... ... ... ... асыруға болмайды. Егер
информативті және сенушілік ... ... да, ... ... ... себебі тауар немес қызмет ұмытылып кету мүмкін.
Регионалды және эмоционалды жарнамалар арасында ... бар, ... ... ... әсер ету ... байланысты.
Нарықта белгілі сегментке қадағалану селективті жарнаманы береді, онда
тұтынушылардың әртүрлі категорияларына сүйенеді: жасына қарай, ... ... және т.б. ... ... ... эксклюзивті тур
туралы ақпарат берілсе, ол қарапайым тұтынушыға емес, бай ... ... көп ... ... Және де ... ... ... емдік
лагерьде жазғы демалысты өткізу туралы ақпарат берілсе, ол әрине тек
балалар ... ... мен ... туристерге арналмаған болады.
Массалық жарнама ... ... ... ... Онда ... мен шектеулер жасалмайды.
Қамтылған территория бойынша жарнама белгілі нарық сегментіне арналады,
бірақ онда ... ... ... ... ... ... жарнама белгілі бір облыстар территориясында хабарласуы мүмкін:
Алматы облысы, Ақмола облысы, Солтүстік ... ... және ... ... ... ... ... жерлерде болуы мүмкін; бүкіл
Оңтүстік Қазақстан, Батыс, Солтүстік, Шығыс және ... ... ... өз ... ... республика, барлық облыстар мен барлық қалалар
кіреді. Халықаралық жарнама бұл ... ... ... ... ... ұсыныстарды бүкіл дүниежүзіне мәлім етеді.
Жарнамалық жобаларды қаржыландыру әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады.
Әрбір туристік фирма тек ғана ... ... ... ... ... бар, ... олар эксклюзивті болса. Бірақ егер қызметтер массалық
сипатта болып, екі немесе одан да көп ... ... онда ... беру ... ... ... ... көбінесе Алматы туристік
фирмалары қолданады, себебі олар бірдент ... ... ... ... ... сол сеептен көптеген туристік фирмалардың ... ... ... және де ... ... ... құралдарын
ұсынады. Негізгілері баспа, теледидар, компьютермен теру, жәдігерлер, радио
жарнама, компьютерлік бағдарламалар (Internet), ... ... ... және ... жарнама/3/.
Кесте 1- Туристік жарнама түрлерінің классификациясы
(Дурович А.П., 2000)
|№ |Белгісі ... ... |
|1 ... ... ... |
| | ... |
|2 ... ... ... |
| | ... ... |
|3 ... ... ... мен ... |
| ... ... |
| | ... |
|4 | ... ... әсер ету тәсілі |-рационалды; |
| | ... |
|5 ... ... ... |-селективті; |
| | ... |
|6 ... ... ... |
| | ... |
| | ... ... |
| | ... |
|7 |Қаржыландыру көзі ... ... ... |
| | ... |
| | ... ... |
|8 ... құралы ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... және ... |
| | ... жәдігерлер; |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... тұтынушыларға психологиялық әсері
Бүгінгі таңда жарнама біздің ... ... ... бәсекелестігімен және басқа да қоғамның өокениетті
қуаныштарымен бірге ... ... бір ... ... қоғам үлкен лаборатория
сияқты көрінеді, онда БАҚ-ң көптеген эксперименттері өтетін сияқты ... ету адам ... әсер ... ... ... өз ... ... өздерінің тауарларының эффективті қозғалуын қадағалайды/1/.
Жарнамалық компанияның процесінде жарнаманың қандай құралдары ... және ... ... ... ... ... қоса жарнаманың
қайсы тиімді және қай жерде берілу керектігі өте өзекті мәселе болып ... егер көп ... ... ... ... идеясы қандай болатынын анықтау
керек?
Жарнамалық компанияны жоспарлаған кезде оның ... әсер ... ... мен жарнаманың әртүрлі функциялары болу
кеектігі маңызды. Осы ерекшеліктерді анықтаған ... оның ... ... бірінші орынға қойылу керек, себебі бұл жарнаманың сәтті
үлестірілуіне әсер ... ... ... ... жарнама
шетелде өте дамыған және оларға прессадағы жарнамалық ақпараттар (газеттер
мен журналдар), радиодағы ... ... мен ... ... жарнама
жатады.
Көп оқылатын басылымдардағы және атақты телебағдарламадағы жарнама ең
қымбат ... Сол ... ... ... бұл ... ... ... үлкен көлемін жоғалтуы мүмкін. Жарнамалық ақпарат көп кезде
көңіл аударарлық етіліп жасалуы қажет. Сонымен қатар оқырманға, ... ... ... ... ... Жарнама әр кезде мәдениетке,
жарнамалық аудиторияның дүниетанымына сәйкес жасалуы қажет.
Творчестволық әдістер көп болуы мүмкін. Мысалы, ... ... ... ... ... мүмкін, ал өндірістік бағыттағы өнімдерге деген
жарнама – рационалды болады.
Бірақ әр кезде де жарнама келесідей талаптарды ... ... ... ... ... ... қалыптастырса;
- тұтынушыны сол тауарды алғанда пайдалылыққа жететініне
куәландырса, сол ... ол ... ... жақты қалыптастыруы қажет;
- сәтті жарнамалық идеядан тұрса – ... ... ... ... ... санасында нақты тауардың көрінісі тууы
қажет, яғни – стереотип қалыптасуы қажет;
- тауардың жоғарғы ... ... ... ... келе ... ... жалықтырып жіберген
жарнаманың орнына қызықты, оригиналды ... ... ... ... ... ... айқындайтын
жарнама мақсатты бағыттылығына ие болуы керек;
- көңіл аударалық дәрежеде ұйымдастырылуы қажет, сонымен
қатар жарнамалар жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... белгілеріне негізгі көңіл бөлінуі
міндетті, себебі бұл ... ... тез ... әсер ... ... ... үшін ең ... мәселені ғана анықтап көрсетуі
қажет, яғни жарнаманы ... ... ... ... ... ... ... басқа жарнамаларға қарағанда
сұранысқа әсер етуі ауқымдырақ, себебі бұндай жарнама көп халықты ... ... ... ... өте ... ... ... құрамында прессадағы ақпарат, радио, теледидар және сыртқы
жарнама элементтерінің бәрі кіреді, яғни олар бір-бірін толықтырады.
Газеттер мен ... ... ... ... ... ... жарнамадан ғана артта қалады. Газеттердегі жарнама
теледидардағы жарнамадан арзанрақ. Жарнамалық ... ... ... ... ... Осыдан шығатыны, яғни газеттерде
жарнамалық ақпараттарды орналастыру аса қызығарлық емес.
Прессадағы жарнаманың ерекшелігі (специфика) келесідей ... ... ... ... ... қызықтыру қажет, оған жаңа
ақпарат беруі қажет;
- көп ... ... ... себебі егер сөздердің мәні
жарнама мәнін ашатын болса, ол әрине қысқа аталымнан
тиімдірек жұмыс істейді;
- ... көп ... ... сол ... ... ... арғы мәні туралы ойланбайды, сол себепті теріс
әсерлерді қолданбау керек, олар ... ... ... ... ... ... көп ... қарапайым, түсінікті сөздерді пайдалану қажет,
мысалы, «тегін», «жаңалық» т.с.с.
- иллюстрацияларда белгілі бір астарлы мән жатуы өте
маңызды болып табылады, ол халықты ... ... ... қарағанда фотосуреттер тиімдірек жұмыс
істейді;
- бір үлкен иллюстрациядан тұратын жай ... ... ... ... ... ... ... клиент үшін тез қабылдарлық болуы керек, яғни нақты
факттерден тұруы қажет;
- егер фото немесе текст нақты өмірден алынатын болса, ... ... ... арта ... ... ... ... әсер береді,
олардың кейбіреулерін қарастырып өтейік: жарнамалык психологтардың
зерттеулері бойынша, газетте жарнаманы оң жақ бетінде ғана орналастырып
қоймай, газетаның ... ... ... ... ... Сонымен
қатар оның тақырыптық ортасы да маңызды. Зерттеулердің көрсетуі бойынша
оқырмандар жарнаманы басқа да материалдар мен ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... мен
жаңалықтардан гөрі, түрлі түсті графикалық объектілерге, яғни жарнамаға
назарларын аударады.
Жалғыз және ең ... ... бұл ... бір компанияға деген
тұтынушылардың ... әсер ... ол ... ... ... ... көбінесе журналдардың жарнамасында байқалып, өте үлкен
әсер етеді. Себебі журналдағы жарнаманың суреті өте ... ... және ... ... ... ... ... тұтынушылар әрқашан журналдарды
сатып алғанда, одан кейін жарнамаларды ... ... бір ... ... ... алып оған сенімділігі артып отырады. Және де ... ... көп ... ... ... ... сол журналды сатып
алуға тырысады.
Журналдағы жарнама адресаттың саналы және санасыз психикасына белсенді
әсер етеді. Сол ... ... ... гөрі ... ... әсер ететіні мәлім.
Радиоканалдағы жарнама, теледидардағы жарнама ... ... ... ... әсер ... Оның ... ең ... айтылған
жарнамаларға қарағанда бағасы төменірек болады, себебі теледидарда суреті
мен диктор дауысы арқылы әсер етеді ( Кесте 2).
Радиожарнаманы ... ... ...... ... ... жақсы дауыстық фон, музыкалық сүйемелдеу. Радиода жарнаманы
ұмытылмайтын етіп тәулік бойы ... әсер ... ... ... ... ... ... артықшылығы: 24-
сағаттық хабарлау. Радионы барлық тұрғын мекендерде, транспортта, далада
жүргенде тыңдаймыз. Сол себепті радиодағы жарнама ... ... ... Радиожарнама өте жедел және арзан болып табылады.
Радиожарнаманың тиімділігін арттыру мақсатында келесідей қадамдарды жасау
қажет:
- тыңдармандардың елестету ... ... ... ... ... ... тауардың, қызиеттің жарнамасын есте қалатындай
дыбыстармен үйлестіру қажет;
- жарнама ... ... ... ... ... ... көңілін жаулап алатындай етіп жарнаманы
қызықты ету керек;
- нәтиже жақсы болады, егер ... ... бұл ...... саны ең
максималды болған кезі;
- егер де белгілі бір тауарға жарнамалық кампания
параллелді жұмыс істесе, онда сол біртекті әуенді,
текстерді, кейіпкерлерді ... ... ... ... ... ... бағалауға болмайды,
оны міндетті түрде аяғына дейін тыңдап шығу қажет;
- жарнама бағдарламаның контекстіне сәйкес келуі қажет.
Теледидар – ... ... ... көп ... ... Ол
тұтынушыларды реалды демонстрациялар арқылы әсер етеді. Теледидар жарнама
берушілерге адамдардың саналы және санасыз екендігін ескере отырып тиімді
етеді, ол ... ... ... ... ... ... бар: ... дауыстық және көру мүмкіншіліктерінің
үйлестірілуі, екіншіден, үлкен аудитория және телесериалдар арқылы әсер
етеді. Себебі көп көрермендер сериалдар көреді, сол уақытта жарнамалар
демонстрациялары ... ... ... ... ... ... тұрады, сол себепті жарнамалық
аудиторияға өте маңызды әсер етеді. Қазіргі кезде теледидардағы жарнама
қызықты, күрделі және өндірісте өте қымбат ... ... ... ... тауарлардың жарнамасын жүргізуге мүмкіндік береді.
Тележарнама аясында тиімділікке жету үшін келесілерді ескеру ... ең ...... ... ... ... ... емес, көретінді еске сақтайды);
- визуализация біріншіден нақты және анық ... ... ... ... ... бес секунд ішінде жаулап алуы
қажет;
- тележарнаманы көп ойлайтындай емес, негізгі ... ... етіп ... ... ... ... адам ... құрастыру керек, сонда ол шынайы
болып көрінеді;
- көп сөз керек жоқ - әрбір сөз ... ... ... ...... ескі ... қазіргі күнге дейін тауарлар
мен қызметтер жарнамалы таблоидтарда көрсетіліп тұр. Басқа Еуропа елдерінде
жарнамалық бюджеттің 15%- ы шығындалады. ... мен ... ... осы ... ... ... ... яғни олардан төмен /1/.
Сыртқы жарнама көп кезде автотрассаларда, адамдардың көп жиналатын жерлерде
орналастырылады. Бұл тұтынушыларға сол белгілі ... мен ... ... ... ... 2 – Алматы қаласындағы кейбір радиостудиялардың жарнамаға
бағалары ( Advertising №6, 2006)
|Уақыты | ... плюс ... | ... Караван |
| | ... $ | ... $ | ... $ ... – 07 | 35 | 35 | 20 ... – 08 | 75 | 45 | 30 ... – 10 | 85 | 60 | 35 ... – 12 | 85 | 60 | 30 ... – 14 | 75 | 50 | 35 ... – 19 | 85 | 55 | 35 ... – 20 | 85 | 60 | 30 ... – 23 | 60 | 40 | 20 ... – 03 | 65 | 50 | 20 ... – 06 | 25 | 25 | 20 ... Трансляциялар саны - 10 кем емес;
2. Ролик ... - 30 ... мен ... ... ... ... саны (Advertising, 2006 )
Сурет 1
Сыртқы жарнамадағы хабарлама өте қысқа түрде болады, сол себепті толықтай
ақпарат бере ... яғни бұл ... түрі аса ... ... ... ... негізгі типі болып үлкенгабаритті плакат табылады.
Сонымен қатар ерекше заказ бойынша да стандартты емес ... ... ... ... ... ... көрініс табады:
- щитті жарнама жарнамалық идея негізінде құрылады, оның
ерекшелігі ол ... және ... есте ... ... ... ... және ... түсетіндей жасалуы
қажет;
- қарапайым және нақты шрифттерді қолдану, яғни хабарламаны
30-50 метр ... ... етіп ... ... көзге жағымсыз әсер етпейтіндей етіп түстік гаммаларды
таңдау;
- ... ... ... ... сол ... ... керек;
- қабылдауды есте қаларлық ету мақсатымен тележарнаманың
элементтерін қолдануға болады;
- әртүрлі ауа райы кезіндегі жарнаманы қабылдау
ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... Жалпы шығындар үлесінде
осы жарнама түрінің үлесін көруге болады /9/.
Сыртқы және транзитті жарнаманың басқа БАҚ–нан ерекшелігі ол тек ... үшін ... Егер ... ... ... жолаушы тек ғана сыртқы таблоидтардағы жарнамаға назар аударады.
Себебі сыртқы жарнама әрі қызықты және түрлі түсті бояулармен боялады. ... ... ... ... әсер тигізеді, үйге, жұмысқа, оқуға бару
уақытында. Адамның санасы әрбір кішкентай ... ... оны ... содан
кейін адам ол тауар немесе қызмет ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТЕРГЕ СҰРАНЫСТЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ
Қазақстандық нарықта туристік фирмалардың тұрақтанып тұруында жарнама
өте үлкен маңызға ие, яғни ... ... ... ... ... ол тек Алматы қаласында ғана емес, сонымен қатар
Қазақстан бойынша және ... ... жете ... ... күні бұл өте ... мәселе және әрбір азаматқа белгілі. Бірақ
бірнеше жыл бұрын біздің социолистік ... ... ... ... ол
не екені кейбір адамдарға белгісіз құбылыс болды. Бастапқыда біз туристік
қызметтегі жарнаманың дамуы мен ... ... ... Қазақстандағы және Алматы қаласындағы туристік жарнама мен
туризмнің қазіргі жағдайы
Қазақстандағы ... даму ... ... және экономикалық
өзгерістермен анықталады, бұл өзгерістер негізінен 1990 жылы ... ... ... ... еркін түрде Қазақстан территориясы
бойынша орын ауыстыруға ... ... ... ... ... ... ... жеке туристік фирмалар ірі және шағын ... ... бола ... ... экономикалық кризис қазақстандық туризмнің динамикасы
мен құрылымына қатты әсер ... ... ... ... ... ... ... сыртқы елдерге деген сапарларға
сұраныс күрт өсті.
Ішкі ... ... күрт ... ... ... ... саласын қаржыландырмауы. Нәтижесінде, шетел туристердің
Қазақстанға келуі төмендеді. Осылайша, әлеуметтік-экономикалық факторлар
соңғы ... ... ... ... және ... дамуына
кедергі болды.
Соңғы жыл бойынша нақты және ... ... ... ... ... ... ... келесідей сипаттауға болады:
- Қазақстанға келетін және бізден кететін туристер санының ... ... ... ...  0,01% құрайды;
- туристердің әлемдік ағымдарындағы Қазақстандық үлесі өте аз пайызды
құрайды, бұл Қазақстанның потенциалын біле тұра өте өкінішті;
- Қазақстан және ТМД ... ... ... ... балансымен және
сауда балансының тапшылығымен сипатталады;
- туризмнің материалдық базасы, оның инфрақұрылымының 90-% толықтай
жаңартылуы қажет және жаңа ... ... ... туризм нарығы қауыпті тербелістерден өтуде, бұл негізінен әлеуметтік-
экономикалық өзгерістердің нәтижесінде болып табылады.
- туризмде өте маңызды институционалды өзгерістер болды, бұрын егер ... ... ... ( ... және ... яғни олар ... ... болды, сонымен қатар туризм мен ... ішкі ... ... ... ... ... болды). Қазіргі кезде
600 жеке туристік ... бар, ... ... 90% шығу ... 10% кіру және ішкі туризммен айналысады.
Бұл жағдайда ... ... ... ... өтуі ... сипаттық
ерекшкліктерге ие болды:
- ең біріншіден турды жарнамалаған кезде, оның ... ... және ... ... ... және мәдени аймақтық ерекшеліктерінен негізгі көңілді теңізге,
күнге, ұлттық тағамға, архитектураға бөледі – соның ... ... ... ... ... және жеке фирмалық каталогтар - өте сирек кездеседі,
аналитикалық публикациялар – одан да ... ... ал ... ... ... ... кездеспейді;
- қазақстандық клиенттер жарнамаға аса сенбейді, олар ... сол ... ... ... ... ... ... кеңестеріне сенеді /13/.
Сол кездегі туризмнің нарықтық емес сипаты жарнаманың пайдаланбауына
негіз болды. Бұл ... ... мен ... ... ... ... ... қарамастан, мамандырылған ... ... ... ... ... ішкі ... туроператорлар
үшін жеткіліксіз болып табылады.
Сәйкесінше тағы бір жағдай туралы ... ... ... ... және ... мекемелердің демалыс базалары, пансионаттар,
балалар үшін ... ... ... ... ... ... ... жоқ және ынталары жоқ, себебі бұл
мекемелердің ... ... ... ... ... бұл ... туристік потенциалының компонентінің бірі бола тұра, белгісіз және
халықпен қажет етілмейтін, яғни сұраныс жоқ. Егер де бұл ... ... ... және ... ... жағдайы, яғни
құрал – жабдықтары ескірсе, ол басқа мәселе болушы еді.
Бұл жағдайдың нашарлауына әрине сұраныстың ... ... ... ... отыр. Бірақ соған қарамастан,сондай мекемелердің
біразы инициативаларын көрсетіп, ... ... ... ... ... нәтижелерге жетіп отыр, бұл әрине қуанарлық жайт.
Қазақстандық ішкі туризм нарығының дамуындағы тағы бір маңызды мәселе-
ұсынылатын қызметтердің сапасы бағаға ... ... ол ... ... ... және тасымалдау салаларында көрінеді,
бұл айта кетсек, туристік сервистің маңызды компоненттері болып ... ... ... ... туристер, қайтадан келуге ынталы
болмайды, ал олардың біздің қазақстандық туризм туралы пікірлері әрине
елдің позициясын әлсіретеді, оған ... ... ... ... әлемдік нарықта өнім және қызмет көрсетуші фирмалардың қоғамдық
репутациясы өте маңызды ролге ие болып отыр. ... ... ... ... ... әсер ... ... арасындағы физикалық және
технологиялық айырмашылықтары бәсекелестік негізінде жойылды. Сатып алушы
қазіргі кезде жабдықтаушының престижін қалыптастыратын материалды емес
факторларға көңіл ... ... Сол ... қазіргі нарықтық жағдайда
жаппай тұтынатын тауарларды өткізу кезінде жарнама тиімсіз болуы мүмкін.
Өнімге, ... ... ... ... болуы үшін алдын ала жағымды қоғамдық
репутация қалыптастыру қажет. Престижділік жарнамалық іс-әрекеттермен
институционалды, ... ... ... ... ... ... ... асуы үш деңгейде жүреді, бұл
негізінен жарнамалық іс-әрекеттермен паблик рилейшнз арқылы жүзеге асады,
яғни жағымды қоғамдық ... ... үшін ... ... ... ... ... сала, фирма деңгейінде болуы мүмкін.
Фирмамен өндірілетін тауардың сапалық және ... ... ... ... ... табылады, және бұл ақпараттар
аргументтер ретінде корпоративті престижді жарнама жасауда қолданылады.
Фирманың жоғарғы авторитеті оның лидерлік позицияларының деңгейімен
анықталады.
Соңғы мәселе – ... ішкі ... ... ... ... Елдің позитивті туристік имиджін ... ... ... мемлекеттік құрылымдар айналысады. Ұлттық
парктердің администрацияларына ішкі туризм ... ... бұл ... ... бөлу ... Туристік жарнаманың даму өзектілігі
Шетелде жарнамалық қамтамасыздыққа үлкен көңіл бөледі, бұл мақсаттарда
үлкен ... ... ... туристік фирмалар, агенттіктер мен
бюролар, сонымен бірге мемлекет те үлкен ат ... ... ... елге ... ... жарнама қалыптастырады. Мысалы, ... ... ірі ... ... жыл ... жарнамаға 200 000$-дан
кем болу ол ақшаны жай тастау деп ойлайды. Бұндай жарнаманы ешкім көңіліне
алмайды, оны көрмейді де! ... ... яғни ... басты сала болып
табылатын елдер, сол сияқты Италияға төтеп бере алады. Жыл сайын ... ... ... ал енді ... ... ... ойландыруға
итермелейді ( сурет 2 және кесте 3) /12/.
Бұл елдерде және басқа да елдерде туризмнің сыртқы және ішкі ... ... ... және ... ... ... сәйкес келеді.
Ірі туроператорлар, сонымен бірге орта және шағын туристік ... ... ... стратегияларын ... ... ... маркетинг пен жарнама бойынша
жасалған, бұл әрине салынған қаражаттарды ақтайды. Маркетингтік зерттеулер,
тұтынушылардың ... ... ... ... ... ең тиімді
түрлерін анықтауға және оларды сәтті ... ... ... береді
/8/.
Қазақстандық туристік нарық, бүгінгі таңда қалыптасу кезеңінде тұр,
оған негізгі ... ол ... ... үшін бұл ... ... екенін
түсінбеуінде. Дуристік бизнестің артта қалуындағы себептердің бірі ... ... ... ... ... яғни жарнамалық
стратегияны дұрыс құрастыра алмауында.
Тәуелсіз қазақстандық туристік нарығының жастығын ескерсек, бізде батыс
елдеріне ... бұл ... ... жеткіліксіз, яғни жарнама
мен маркетинг саласындағы мамандар аз, ал енді ... ... ... ... ... ... әкелмейді. Туристік фирмалар жарнамаға өте
аз қаражат боледі, сол себепті ол өте ... және ... ... тек маусым кезінде ғана қолданады, ал сұраныс қысқарған кезде
жарнама тіпті болмайды. Нарықта ... ... ... жоқ, ... ... фирмалық стилінің атрибуттары жоқ: тауарлық белгі,
персоналдың униформасы да жоқ. ... ... ... бар
компаниялар, олар негізінен өте ірі фирмалар « Жаңа - ... ... ... ... өте ... олар бір ... пайдаланады және ... ... ... « ... әлем Сіз ... ... әлем Сізде!»
Жарнамалық ақпаратты тартуда ең көп тарағаны, ол прессадағы жарнама,
яғни мамандандырылған республикалық және аймақтық ... ... бұл әдіс те ... әлі де ... тұтынушы осындай журналды
ашқанда, не іздеп отырғанын ... ... ... ... ... ... ... жарнама ең тиімді
болғанымен бұл салада ... жоқ /10/. Кей ... ірі ... ... ... ол ... тек маусым кезінде ғана болатын
құбылыс. Республикалық теледадарлық каналдарда ... ... өте аз, ... каналдарда бұндай бағдарламаларға «Мир
знакомый и не очень», ол «Таң» және «Рахат» каналдарында ... ... ... ... ... ... туристік
индустрияға енуде, интернет-беттер, ... ... және ... ... ... ... ... болуда. Өздерінің сайттары
бар туристік фирмалар нарықтың жағдайын бақылауға мүмкіндіктері бар, олар
өздерінің жаңа ерекше ... ... ... ... жарнамаларын өзгертеді, осылайша олар өздерінің жарнамаларының
тиімділігіне әсер ете алады. ... ... ... ... ... ... ... периодтылығына байланысты емес, сол
себепті бұндай жарнамадағы өзгерістер күнделікті болуы мүмкін. ... ... ... ... алғашқы даму үстінде, әлі көп нәрсе
зерттелуі қажет, бұл саладағы көптеген мүмкіндіктер әлі ашылмаған. ... ... ... жетемін деген фирмалар жарнаманың барлық
түрлерін дұрыс пайдаланулары қажет, соның ... ... ... көп ... ... ... 3 - ... жүзі мемлекеттерінің туризм мен жарнамаға кететін
шығындар (млн. $АҚШ) ... ... ... ... ... ... |Туризм дамуына кететін |Жарнамаға кететін |
| ... ... ... |203 |25 ... |147 |72 ... |103 |40 ... |88 |65 ... ... ... |65 |45 ... ... |63 |23 ... |58 |57 ... |45 |7 ... |42 |39 ... |36 |33 ... |32 |9 ... |39 |9 ... |30 |30 ... |27 |12 ... |25 |19 ... |22 |15 ... |21 |15 ... |21 |12 ... |3 |2,5 ... |0,173 |0,16 ... Ішкі және кіру ... ... ... етудің
қажеттігі
Тауар немесе қызмет туралы ақпарат болмаса, оны ... ... ... ... ... ... сатуға болады? Өкінішке орай
бұл постулат көп азаматтармен толықтай түсінілмеген.
Қазақстанның туризмі үшін аймақтың ... ... ... ... ... құру басты мәселе болып табылады.
Бәріне де белгілі ... ол кіру ішкі ... ... ... ... қаржылық жағдайдың қалыптасуы. Бірақ соған қарамастан,
біздегі рекреациялық құрылым және ... ... ... ... ... ... өнімді қалыптастыруға
Дүние жүзі мемлекеттерінің жарнамалы бюджеттері (ДТҰ, 2005)
Сурет 2
мүмкіндік береді. Әрине, оны ақпараттық жағынан қамтамасыз ету керек.
Бірақ ... ... ... қамтамасыз етудің ... база жоқ ... ... ... тек ... ... ғана ... облысындағы туризмнің дамуы» атты жасалған ... ... ... ... жеке ... ... және жеке нақты мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. Туристік
бизнестің жарнамалық – ... ... ... жаңа құрылымның
қажеттігі немен түсіндіріледі? Бұл саладағы осындай өзгерістерге сәтті
мысалдарды келтіруге болады ма? Бұл ... ... ... ... ... бар ақпараттық- жарнамалық өнім көп кезде тек ... ... олар ... қай ... ... ... де ... болады, бірақ көп кезде олар түссіз, ... ... ... ... жүйелендірілмеген және орынсыз
болады.
Осындай жағдай нәтижесінде «Қазақстанда туризмнің даму ... ... ... ... /2/, бұл ... ... жасалған болатын ( соның ... ... Орта ... ... ... ... ... С.Р.Ердәулетовпен). Туристік
ресурстардың кадастрын құру жоспарланып ... ... ол тек ... ... ... сонымен қатар туристер мен туризм үшін ... ... ... ... ... тек жеке ғана ... ... емес – бұл туризм
мен спорт агенттігімен ... ... ... атты ... ... ... өнімнің бөлігі. Осы
проект, жалғыз және ерекше түрдегі ішкі және кіру ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымның объектілерін
инвентаризациялаудың ... ... бұл ... жүйелендірілуі негізінде жүзеге ... /11/. ... ... ішкі және кіру ... үшін ... база құрылады.
Әрине бұл әлі де ... ... ... ... ету ... түрде жүзеге асуы қажет.
Бұдан басқа қазіргі кезде ішкі ... ... ... өсуі ... ... ... ету ... алғашқы ретті мәселе болып
табылады. Бұл ... ... ... ... яғни ... ... ... Туристік өнімді жылжыту үшін ақпарат иелерінің әртүрлі
типтерін алдын ала қарастыру қажет /2/. ... ... ... ... ұсыну қажет, соның ішінде ... ... ... көрмелерде таныстыру керек.
Осымен қоса ресми ... да ... ... ... ... ... ақпараттық материалдармен қамтамасыз ету,
яғни ол тек Қазақстандағы ... ғана ... ... ... шетелдік
жақтарды да қамтамасыз ету. Жарнама мен ақпаратты туризм және спорт бойынша
агенттігінің құрылымы бойынша таратылу керек.
Қазіргі ... ... ... ... зор, оны толығымен пайдалану
қажет, әсіресе ... ... ... ... ... қатар аймақтық басылымдардың потенциалын толықтай пайдалану өте
пайдалы.
Әрбір тауар үшін ... ... өнім үшін де ... постулат дұрыс
болады: кім ақша төлесе, сол «ән таңдайды», жарнаманың мазмұнын анықтайды.
Әрине промоушн – проекттерді қаржыландырудың ... ... ... ақпараттық құралдардағы ... ... ... ... ... ... және кіру ... ақпараттық-жарнамалық қамтамасыз ету қажеттігі
бөліміне қорытынды жасасақ, ол келесідей сипатта көрініс табады:
- әдістемелік негізді жасау ( ... мен ... ... ішкі ... дамуы бойынша жұмыстарды жүйелендіру;
- туризм инфрақұрылымының обьекттері бойынша ... ... ... ақпарат иелерінің (носители) түрлерін қолдану, жарнамалық
өнімнің сапасын жақсарту;
- ақпаратты ұсыну үшін және ... ... ... жылжыту үшін
әртүрлі арналарды қолдану;
- аймақтың жағымды имиджін құру үшін бұқаралық ақпараттар ... ... ... ... ... ... ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
Туристік фирмалардың негізгі қызметі ол өз тауарының қозғалысы болып
табылады және ... осы ... ... рөл ... ... ( ... жаңадан ашылған туристік фирмалар) қателіктер
жібереді, олар жарнамаға шығындалып, тұтынушылар ... ... ... ... ... олар профессионалдарға сүйену керек, ал егер өз
штаттарында ондай адамдар бар ... ол ... үшін өте ... ... ... ... жарнама бойынша менеджер болмауы да мүмкін.
Осындай жағдайда осы мәселелермен фирма ... ... ... ... ... ... өз ... тиісті міндеттерін (радио-теле
жарнама, жәдігерлердегі жарнама, сыртқы жарнаманың негізгі ... ... және ... ... ... әсер ... эффективті жолын
таңдауды білу керек. Онда ... ... ... ... ... әрі ... ... ойластырған кезде фирма жарнамасына ұқсас басқа фирмалардың
қызметтері мен ... ... ... ... ... бойынша менеджерлермен жұмыс істеу:
- Жарнама бойынша менеджер әрқашан фирма менеджерлерімен байланыста
болу керек, себебі ол керекті ақпарат ... ... Егер ... ... ... онда ол ... өзгерту керек;
- Егер фирма бойынша менеджерге жарнама туралы ақпарат берілсе, онда ол
экономико-қаржы бөлімдерінің ... ... ... ... ... туристік нарықтың конъюнктурасымен сәйкес болу керек;
- Жарнама бойынша менеджер туристік ... ... ... ... ... ... туристік сауалнамалардан жиналатын ақпарат арқылы;
- туристік фирмаға телефон арқылы түсетін ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ( ай, жыл) бойынша
салыстырылады. Аналитикалық есептер туристік ... ... ай ... ... ... ... ... Жарнама бойынша менеджер басқа бәсекелестік фирмалардың есебімен
салыстырып, жаңа идеялар ... ... ... ... ... ... орындалу керек:
- көптеген баспалардың ең әйгілісін анықтау;
- жарнамалық контракттің бағасын білу;
- техникалық орындалуының сапасын білу керек;
- баспаның орналастыру көзін ... ... мен ... білу ... ... ... – «сейлз промоушн» атымен белгілі қызмет
болып табылады. Оның негізгі екі бағыты бар: біріншісі - ... ... ... мен ... ... ... ету, ...
тұтынушылармен жұмыс істеу.
Сейлз промоушн құралдарына келесілерді жатқызуға болады: көрмелер,
проспекттер, ... ... ... ... ... элементтері, директмейлді қолдану, презентациялар, плакаттар,
наклейкалар және т.б.
Сейлз промоушн іс-әрекеттерінің тиімділігі тұтынушылармен жеке жұмыс
істеу ... ... ... ... қатар оларға деген
психологиялық жағынан әсер ету дәрежесімен анықталады. Бұл ... ... ... ... ... Ең ... бұл
жұмыстарды атқару барысында нақты тұлғаларға бөліп, ... ... ... ... мақсаттарды белгілеу қажет. Сейлз промоушн
жарнамалық қызметтің толықтырушы элементі болғандықтан, бұл ... ... үшін ... ... яғни жарнаманың басқа да
түрлерімен үйлестірілуі үшін жасалатын іс-әрекет. Бұндай ... ... ... ... ... Туристік жарнаманы орналастырудың әдістері мен жолдарын таңдау
ерекшеліктері
Бұқаралық ақпараттар ... ... ... ... беруге арналған
газеттер, журналдар, радиостанциялар, теледидарлар және ... ... ... ... Осы ... ... зерттеулерді агенстволар
мен социологтарға тапсырыс беруге болады, бірақ ол қымбатқа түседі.
Маусымдылық. Бұқаралық ақпараттар құралдарында ... ... ... ... өзекті мәселе болады. Мысалы, егер ... ... ... бағытталса, онда оның бюджетін әркелкі
орналастыруға болады: ең жоғарғы ... - ... ... ... - ... одан ... баяу түсіру керек.
Маусымдық шыңдар мен құлдыраулар барлық бизнес түрлерінде ... ... де ... ... ... - қаңтар, ақпаннан -
мамырға ... /13/. ... ... ... белсенділік жазда байқалады.
Ондай кезеңдерді біліп, жарнама ... бас ... ... ... сұранысқа саяси факторлар да әсер етеді. Мысалы,
сайлауға дейін көптеген жарнамалық ... ... бас ... ... жасаған кезде де құлдырау байқалады. Басқаша
айтқанда жарнама ... тек ғана ... бола ... ... «экономикалық» болуы мүмкін/13/.
Тираж бен тарату көздері. Өкінішке орай бұқаралық ақпараттар құралдарда
көрсетілген ... саны ... ... ... сәйкес келмейді. Ол тек
ғана біздегі проблема емес, шетелде де оны байқайтын комиссиялар бар. ... ... ... болса, онда тираж саны шынайы болады. Қандай тираж
болмасын, оның қалдықсыз ... ... ... есеп бере ... Мысалы,
кейде офистерге газеттер мен журналдардан 10-15 ... ... ... оны ... ... саны да аз болуы мүмкін. Сондықтен оның
тиражын ғана біліп қоймай оның ... білу ... ... ол ... және аз ... ( 10-15 мың ... ... ... ... ... ... өте қымбат, оларды тек ғана офис,
салондарда, банктерде және тағы басқа ... ... ... ... ... жалақы алатын жұмысшылар мен ... ... ... ... ... ... саналады. Оның эффективтілігі жоғары
болады. Егер уақытында осындай бұқаралық ақпараттық құралдар жеткізілмесе
онда, жарнаманың ... ... ... ... оған кінәлі
болмайды.
Жарнаманы тегін немесе ақылы газетада беру? Қайсысы тиімді ... ... ... ... және ... ... таратуға тырысады, ал
төленетін тираждар сатылмаса онда ол складтарда шаң болып жатады. Бірақ та
ақылы ... ... қол ... ол ... тұтынушыларға жететінін
білдіреді және де егер оқырман газетті сатып алса, ол оның ... ... ... Егер ... өте ... ... онда ... қол қойылған баспаларда басылу керек, ал егер де тегін болса,
онда қымбат дүкендерге, ... ... ... ... ... ... керек. Көп ойнайтын баспаларда жарнаманың маңызы зор: анықтама
кітапшалары, оқулықтар, телефон кітапшалары. ... ... – егер ... ... мен ... ... ескі ... қалып, жаңа адресті клиент
біле ... ... ... Егер ... ... ... ойы ... хабарландыру жақсы жасалынса, сонда да макет
жасауға ақша шығаруды аямау керек. Себебі егер ... ақша ... ... - қара ... ... сіздің түрлі түсті жарнамаңыз «қара дақ» сияқты
көрінеді. Сол ... жай ... ... ... ... ... ... түсті баспамен мұқият пайдалану керек. Онда оның
есте қалуы 26% - ға артады ... оның ... ... бір ... ... 69% - ға (ақ – ... ... өседі егер 4 түс боялса. ... ... ... ер ... саны – 77%, ал әйел ... саны - ... соншалықты әсер тигізеді /4/.
Өте маңызды болып белгілердің көлемі мен саны және жарнамалық ... ... Өте ... болып - беттің үстіңгі оң жақ бөлігі (33%),
үстіңгі сол жақ (28%), төменгі оң жақ (23%) және ... ... ... ... /4/ ( ... ... хабардың қайталануы. Қайталану өте өзекті мәселе. Жарнаманы
қабылдаушы, ... ... келу ... оны ... рет тыңдап, көру керек.
Егер 2 рет қайталанса ақпараттың есте қалуы 10-20% болады, ал егер ... ... олар ... ... ... құны жоқ ... ... /4/.
Жарнаманы тиімді орналастыру жері ( Advertising 2006)
Сурет 3
Шетелдік зерттеушілердің ойынша жарнаманың қайталануы оның есте қалуына
тікелей байланысты. Бірақ та ... ... тек көп ... ... ғана ... оны алдын ала теледидар мен радиоға беру керек, ал содан
кейін жарнаманың ... ... ... ... бір ... бір ... кем басылып шығарылса, онда оның
публикациясы бір ретті ... ... Ай ... ... журналдардың
публикацияларында жарнаманы жылына бестен артық рет беру ... Ал ... ... апта ... ... тұтынушымен байланыста болу
керек.
Публикация санын шектеуге ... егер оны ... ... түрде
берсе. Ол үшін онда маңызды сөздер, безендірілуі қызықты және жалғыз макеті
болу тиіс.
Аз ... ... ... жарнаманы журнал бетіне
орналастыруға болады ( бұл ең көрнекті жер болып ... ... ... ... ... ... емес, тек ғана слоган, тауарлы
белгіні, логотипті немесе адресті блокты орналастыруға болады. Ал ... ... ... ... ... болады және тағы бір маңызды
шарт бар: кіші көлемді хабарды, жолды жарнама ... ... ... кіші ... ... ... көрінеді.
Жарнамалық агенттікпен әріптесу. Жарнамалық кампанияны бұқаралық
ақпараттар құралдарында орналастырудың ең ... жолы ол ... ... ... үшін ... агенстволар үлкен ... ... ( ... ... ... құралдардағы
тарифтермен салыстырғанда). Себебі, агенстволар бұқаралық ... өз ... ... ... та сақ болу ... Кейде
тапсырыс беруші публикацияға ақшаларын беріп, ... және ... ... Алданып қалмау үшін, ұсыныстарға мұқият болу керек, ал ... ол ... ... ... мен ... ... ... тексеру. Содан кейін газета баспасына немесе ... ... ... ... ... ... ... бойынша менеджер әрқашан маркетингтік зерттеулер жүргізу керек,
әртүрлі қызметтердің бағаларын білу керек ( ... ... өнім ... Себебі бұл пайдалы әріптестік шарттарды
және сенімді ... ... ... агенствоны табуға
көмектеседі.
- жарнамалық ... ... ... ... ... ... қысқаша және маңызды ақпаратын білу керек. Ал қосымша
ақпаратты факспен, электронды поштамен немесе жеке ... ... ... агенттікпен жеке кездескенде оның жалпы мүмкіншіліктері
туралы ақпарат, ... ... және ... ... ... ... бұл ... серіктестікті қалыптастырады;
- екі жақты әріптестік шарттарды орындағаннан кейін ... ... ... шарт жасайды;
- жарнама бойынша менеджер ... ... ... ... сапасы мен орындалу мерзімін қадағалау керек. Соңғы жарнамалы
өнімнің қорытынды нұсқауы директордың мақұлдануымен ... ... ... ... фирма жарнамасының сапасын тексеріп
тұру керек, себебі ақпараттың жарнамаға сәйкес ... ... болу ... мен ... ... ... тұтынушылардан таңдаған
радиостанцияның рейтингін білу керек. Себебі кейбір станцияларды ... ... ... ... ... өте кішкентай,
себебі тыңдаушы жарнаманы радиодан естігенде бәрін тастап телефон номерін
жазып алуға мүмкін ... ... ... ... ... етіп ... ... жарнаманы 30, 15, 10 секундта жеткізуге тырысу керек.
Жарнаманың өтуінен кейін ... ... ... алу ... ... ... ... шығу мерзімі көрсетіледі.
Тележарнама туралы айтатын болсақ, көрермендер көбінесе ... ұзақ ... ... ... жарнаманы 5 рет ... ол ... ... бағдарламаны, фильмді бөледі, сонда бұл
жарнамаланып тұрған тауарға кері көзқарас туындайды;
- өте жиі бір ... ... ... ... ... ... болуы және т.б.
Егер туристік фирма ұсыныстары миллиондаған потенциалды клиенттердін
назарларын өздеріне аударғысы келсе, онда әрине ... ... ... ... ірі ... фирмалардың қызметі болып саналады.
Телеканалда жарнамалық ... ... ... көптеген
факторларды ескеру керек:
- телеканалдың әйгілі болуы;
- жарнамалық уақыт ... ... ... мен бонустар.
Алматы қаласы телеканалдарының жарнамалық аудиториялардың үлесі
(Advertising 2006)
Сурет 4
Социологтар мен саясаттанушылар ... ... ... ... ... ... 57,6% назар аударады,
жарнамадан әрқашан үндеу табады 7,8%, жиі 11,6%, ... 38,2%. ... ... жағдайын байқауға болады. ( Кесте 3).
Кесте 4 – Жарнамаға сүйенетін каналдар ... ... ... | ... ... GRP-і |
| | |( %, ... ... байланысты) |
|1 |ОРТ |68,0 |
|2 ... |54,2 |
|3 |КТК |34,7 |
|4 |ТАҢ |31,5 |
|5 |31 ... |28,9 |
|6 ... |21,6 |
|7 |НТК |3,7 |
|8 ... |3,3 |
|9 ... |3,3 ... ... |0,9 ... келгенде эффективті жарнамалық кампанияны жүргізеді: ОРТ мен
Рахат-ТВ. Ал ... ... ... ... ... ... өз шығындарын
шығарады /15/. Бірақ егер туристік фирмамен ұсынылып тұрған ... ... ... ... ... қандай жарнама болмасын ол бәрі бір жақсы
бола алмайды.
3.2 Жарнамалық - ақпараттық ... ... ... ... Бұл ... ... ... олар жарнамалық сипатта
емес, клиенттер мен ... үшін ... ... істеу үшін фирма
жұмысшылары арқылы жасалады. Каталог фирманың интеллектуалды меншігі ... ... ... ... мен ... үшін ... ... арнайы материал болып табылады. Егер бағалар өзгертілсе, онда
қосымша сияқты ... ... ... ... мен ... ... бағыт бойынша менеджер жасайды, содан кейін фирма
бастығы оны бекітеді.
Каталог бөлімдерге бөлінеді, ... ... ... ... ... мемлекет сипаттамасы;
- ұлттық валюта туралы ақпарат;
- уақыт ... ... мен авиа ... ... ... ... бойынша кіру графиктері;
- турлар бағдарламасы;
- отельде тұру мен ... ... ... ( трансфер, экскурсиялар);
- қонақ үйлер сипаттамасы;
- қызметтер бағасын кесте түрінде безендіру керек.
Менеджер маусым бойынша баға тізімдерін құрайды. Онда ... ... ... ... периоды;
- қонақ үйлер категориялары;
- номерлердің жұлдызшалы категориялары;
- стандартты туристік пакеттің бағасы ( 1-2-3 ... ... ... ... ... ... ... виза, сақтандыру, экскурсиялар т.б.).
Жарнамалық-ақпараттық парақтарды құру. Жарнамалық-ақпараттық парақтар
көрмелер мен ... ... ... ... үшін жасалады.
Жарнамалық-ақпараттық парақтарды бағыт бойынша немесе жарнама бойынша
менеджер құрастырады, содан кейін фирма бастығы ... ... ... ... ... маршрут
туралы минималды ақпарат беріледі. Оған кіреді:
- маршрут аталуы;
- кіру ... ... ... ... ... маршрут сипаттамасы;
- туризм бағдарламасы ( ... ... мен ... ... ... ... құралдың түрі, тұру күндерінің саны,
өткізетін шаралар кестесі);
- мемлекет ... ... ... ... ... мәдени демалыс орындары.
Жарнамалық-ақпараттық парақтар белгілі бір сәйкестікпен ... ... ... ... ... ... ... фирма аталуы, байланыс
телефоны мен адресі көрсетілуі тиіс.
Жарнамалық альбомдарды құру. Жарнамалық ... ... ... ... ... көре ... ... альбом әдемі
безендіріліп, клиентке түсінікті болуын қамтамасыз ету керек. ... ... ... құрылу керек:
1) Қонақ үйлердің жарнамалық буклеттері;
2) Фотосуреттер, открыткалар, көрсетілетін маршруттар. Маршрут бойынша
жарнамалық-ақпараттық парақтар, яғни ... ... ... ... ... ... ... керек;
3) Қала мен аймақтық жоспары. Онда ұсынылатын ... ... ... ... ... ... ... түрінде көрсетілу керек және ол каталогпен
сәйкес болу керек.
Әрбір бағамен көрсетілген ... 3 ... ... ... ... ... мақұлданып фирманың мөрі басылу керек. Бір
экземпляр - жарнамалық альбом үшін, ал басқалары – директор мен ... ... ... ... ... ... – бұл жарнамалық шара,
туристік фирманың мүмкіндіктері ... ... шара ... ... ретінде болады. Жүргізілу мақсаты – турагенттер жүйесін кеңейту.
Жеткен результаттарды ... үшін ... ... ... ... фирманың жаңа мүмкіншіліктері туралы, жаңа маршруттар туралы,
жаңа шетелдік серіктестермен танысу ... ... ... дайындалу. Фирма директоры презентацияға жауапты және оны
ұйымдастыруға ... бар ... ... ... ... ... ... жасау керек, сонда турагенттерді максималды түрде
қызықтыруға болады. Шақыру билеттері турагенттерге ... ... ... билеттерін көрмеге қатысатын барлық менеджерлердің тарату құқықтары
бар және билеттерін ... ... ... мен ... ... тіркеледі.
Презентацияға дайындық қимылдарының тәртібі:
1) Презентация ... үшін ... бір орын ... ... ... программасы жасалынып бекітіледі. Оған кіреді:
- фирма директорының кіріспе сөзі;
- бағыт бойынша менеджерлердің ұсынатын маршруттары;
- керек болса заңгердің ... ... ... ... ... сөзі;
- фуршет.
3) Презентация үшін материалдар жасалынады ( ... ... ... ... ... ... ... визитті карточкалар т.б.). Менеджерлер керекті материалдар құрып
фирма бастығы мен жарнама бойынша маманмен келіседі;
4) Турагенттер туралы бағыт ... ... ... қор ... ... ... ... жұмыстары орындалады, онда презентацияның
күні мен уақыты міндетті түрде көрсетіледі;
6) Барлық ... ... ... ... ... ... безендіру жұмыстары жүргізіледі. Ол үшін арнайы
профессионалды безендіретін адаммен немесе дизайнермен жасалыну керек.
Презендацияларда жұмыс ... ... ... ... қатысушыларды қарсы алады;
- тікелгеннен кейін әрбір қатысушыларға ... ... ... ... мен ... ... беріледі, ол арқылы анализ
жасалынады;
- фирма басқарушысы кіріспе ... ... ... оның ... мен
даму перспективалары туралы айтады;
- бағыт бойынша ... ... ... танысып, басқа
фирмалар маршруттарынан айырып ерекшеліктерін атап өтеді. Менеджерлер
белгілі бір ... сай ... ... болу ... ... ... ... қатысушылардың сұрақтарына жауап береді.
Егер сұраққа нақты жауап керек ... ... ... ... ... ... ... қорытынды сөзін айтып ары қарай сөйлеуге мерекелік
үстелге ... ... ... сауалнамалы парақтарды қайтарады.
Презентация кезінде қабылданған жеке контакттар фирмалардың ары қарай
әріптестік жұмыс жасауына көмектеседі.
3.3 Алматы қаласындағы ... ... ... қызметі
Алматы қаласындағы туристік ақпараттық жарнамалық қамтамасыз етілудің
жағдайын елестету үшін, алдымен алматылык ... ... ... ... ... ауданы бүкіл дүние жүзінен адамдарды тартады, себебі
табиғи және мәдени потенциалы өте ... Бай ... ... ... жағары емес. Ондай жағдайдың себебі бар, ол ... ... ... ... ... ... және тағы да басқа себептер. Туристік нарықта кіру және
шығу туризмімен айналысатын ірі және ... ... ... ... нарықта проблемалар кездеседі, оларды қарастырмай, ... ... ... мен ... ... ... ... алматылық нарықта туристік қызметтер көрсететін жүзден
астам туристік фирмалар бар, бірақ кейбіреулері ғана ... ... ара ... бұл 14% ... ... ... «Гүлнар тур», «
Мах тур», «Жаңа нұр», «Фараб», «Яссауи», «Робинзон», Спутник Казахстан»
атты туристік ... және тағы ... ... Әрине бұкаралық
ақпараттар құралдарында жарнама беру өте қымбат болғандықтан, тек ... бар ... ... ... бере ... ... ... қарамастан көптеген туристік фирмалар өздерінің қызметтерін
жарнамалайды.
Тұтынушылардың ... ... ... не арзан бағаларға
қарамай, жолдаманы сатып алуға көбінесе достардың немесе ... және сол ... ... ... әсер ... ... жұмыс істегенде, көптеген туристік ... ... ... ... өз ... ... көптеген идеялар
туындайды. Мысалы, интернетте белсенді жұмыс істеу ... Тек ... және ... ... ... өздерінің сайттарын ашады.
Себебі бұл сайттар әрі қызықты, әрі ... болу ... ... ... ... ... гөрі, Интернетте әрі жақсы, әрә ыңғайлы сайт
ашу ... ... ... ... ... ... қарамастан, қызметтер әлзіз
жарнамаланады. Ірі агенттіктердің жарнаманы көбінесе бір үлкен ... және ... ... ... ... тұрады. Бірақ
хабарлндырулардың бәрі қызықты болмайды, олардың кейбіреулеріне ғана ... ... ... хабарландырулардың тексттерін ... ... ... ... ... мемлекеттерден тұрады:
олар Еуропа, Кіші Азия, Оңтүстік-Шығыс Азия, Солтүстік Африка. Жарнаманы
көп пайдаланатын саяхаттар ... ... БАЭ, ... Израиль
мемлекеттерінде байқалады.
Алматы туристік ... ... ... ... ... ... ... мезгілде және жаңа туристік өнім пайда
болғанда «Рек Таймс», «Ва-Банк», «Из рук в ... ... ... ... ... ... өте маңызды рөл атқарады. Осындай
баспалардың әйгілілігін және ... ... ... ... көруге болады (Сурет 4,5,6,7).
Маркетингтік және жарнамалық кампаниялар жасағанда туристік ... ... Олар ... бір сегментпен жұмыс істейді:
- бірдей турлар сатады;
- біртипті маршруттар құрайды;
- ұқсас хабарландырулар жасайды;
- ... ... ... ... ... жарнамалы публикациялар бюджеттердің реттелуі
(Advertising, қазан 2006)
Сурет 5
Күнделікті баспа бойынша жарнамалы публикациялар бюджеттерінің реттелуі
(Advertising, қазан 2006)
Сурет 6
Апталық баспа ... ... ... ... ... ... ... 2006)
Сурет 7
Жарнамалы баспа бойынша жарнамалы публикациялар бюджеттерінің реттелуі
( Advertising, қазан ... ... ... сипаттағанда, тек кейбір фирмалар видеоролик ... ... ... ... ... ... ... «Жаңа Арқа»
туристік фирмасының жарнамасы жасалды, сонымен қатар ... тур» ... ... ... кампания жүргізеді.
Халықаралық туризм академиясы Қазақстандық филиалы жүргізген шағын
сауалнамасы көрсеткендей, көптеген туристік фирмалардың байланыс ... ... , ... қызметтерін реалды сатуға мүмкіндіктері
төмен болады. Халық белгілі бір туристік фирма ... аз ... ... оған қандай фирманы таңдау дұрыс болатынына бәрібір болады, ... ... ... ... ... ... ... фирмалар демалыс мезгілінде өз
жарнамаларын радиоға ... ... ... ... көлде демалыс
ұсынылады.
Бірақ әдетте барлық фирмалар туризм мен спортқа арналған жәрмеңкелер
мен ... ... ... ... өз қызметтерін осындай
жәрмеңкелер мен ... ... ... ... ... және ... облысында дамуы аса жоғарыламайды. Осыған сүйене,
алматылық фирмалар өздері туралы жариялағысы ... ... ... ... алмасу байқалмайды.
Табиғат заңы сияқты: « Тек мықтылар, ақылдылар және өзгерістерге
дайындар өиір ... ... ... бәсекелестік күшейеді, ал
бәсекелестік күшейуі фирманы іштей бұзады. Өзгерістермен ... ... Бұл ... ақиқат. Бүгінгі таңда Алматыда прогрессивті туристік
агенстволар ... ... ... олар ... ... ие
болады.
3.4 «ATI Times Travel» және ... ... ... салыстырмалы анализі
«ATI Times Travel » бұл ... ... ... ... ... Бұл ... ... агент ретінде, клиенттерге өте кең түрлі
туристік қызметтер көрсетеді, сонымен қатар нөмірлерді ... және ... ... ... ... ... ... круиздар
ұйымдастырылады. Олардың клиенттері бай ... ... ... ... болып келеді және де қарапайым тұтынушылар ... ... ... Бұл ... көптеген шетелдік партнерлермен
келісім шарттар орнатып Қазақстанның ішкі нарығында маңызды орын алады.
Екінші туристік фирма бұл «Амина». Бұл ... ... » ... ... ... облысының әртүрлі табиғи көз тартарлық
жерлеріне ( Шарын, Көлсай, Бартоғай, Ыстық көл) ... ... Бұл ... ... ... ... ... Сол себептен бұл
фирманың жетекшісі жарнамалы бюджетке минималды қаражат бөледі, ... атын ... ... ... ... бұл фирманың жеке логотипі,
слоганы жоқ. Мүмкін фирма жарғысында бұл ... бар ... ... олар
клиенттерді тарту үшін қолданылмайды.
Сонымен, «ATI Times Travel» туристік фирмасының жылдық жарнамалық
бюджеті:
- ай сайын «АиФ ... ...... ... ... журналдағы жарнама – 900$/жылына;
- тұрақты клиенттерге жарнамалы парақтарды жеке жіберу (200 ... ... ... ... ... қатысу(27 сәуірде)- 370$/1м2 ( 3,5м=1295$;
- бонустар мен флаерлер 50$/дана(250=12500$;
- қосымша шығындар(200$;
Барлығы: 15975$-16015$.
«Амина» туристік фирмасының жылдық ... ... Я ... и собственник», «Ва Банк», «Караван» апталық ... ... ... екі ... ... жарнамалық бюджеті әртүрлі
болып келеді. Бірінші «ATI Times Travel » ... ... ... ... ... ... оның ... туристік фирма шетелдік және
отандық серіктестерді тартады. Бұл ... ... ... ... ... ... шы,ындар ақталып, ақша желге
ұшырылмай, күтімді қорытындыға келеді. Туристік ... ... ... ... ... «Амина» туристік фирмасы басқа да кіші компаниялар сияқты,
жарнамаға аз ... ... ... сол ... ... ... Кампания жетекшілігі қосымша нарық ... ... әлде ... төмен болғандықтан осындай ... ... ... ... ... ... ... өз жағдайына
қанағаттанады, ал екінші туристік фирма керемет ... ... ... ... ... жәрмеңке «Kitf-2007»
Жоғарыда айтылып кеткендей, туристік фирмалардың жарнамалық ... ... рөл ... Бұл ... жәрмеңкеде көптеген
туристік фирмалардың мүмкіншіліктері анықталады. Бұнда ... ... ... бар, олар ... өз ... көбірек назар аударуға
ұмтылады.
Жәрмеңкелер - бұл жергілікті туристік фирмалардың мақсаты өз өнімдерін
халықаралық туризм бойынша мамандарға ... Олар ... ... орнатуға және барып демалатын мемлекет немесе аймақ туралы ақпарат
беріледі.
Алматы қаласында 2007 жылы 26-28 сәуір аралығында, «Атакент» ... ... ... 7-ші ... ... «Hotel & Restaurant Expo Kazakhstan» немесе «Kitf-2007» ... жоба ... ... ... және ... агенттігінің
жолдауымен өтті. 2006 жылмен салыстырғанда экспозициялар саны ... ... 50%-ға ... Бұл ... ... ... экономиканың туристік саласы бірте-бірте дамуда, сондықтан әр
жылда дүние жүзінен әріптестері ... ... ... ... туристік өнім қозғалуының ... ... ... ... ... ... ... дамып жатыр, ол
туралы 2.2 бөлімінде ... көп ... ... ... бар, ол ... туризм және спорт агенттігі мен ... ... Group Pic ... ... ... жәрмеңке өткізді. ITE
Group Pic компаниясының Орта Азияда және ... ... Iteca ... ... мен ... ... маңызды құралы-жәрмеңкелер болып
табылады, әрине бұл туристік жәрмеңке ерекшелік емес. Оның ... ... ... ... ... ... тартып,
оларға туристік өнімді ұсынады.
«Kitf-2007» жәрмеңке жұмысына: Грекия, Германия, Индонезия, Италия,
Қазақстан, ... ... БАЭ, ... ... ... ... ... Чехия, Франция, ОАР сияқты 17 мемлекеттен 60 компания
қатысты. Қазақстанның ... ... ... туристік
мүмкіншіліктерін ұсынды.
«Kitf-2007» жәрмеңкесі ... ... ... ... және экстремалды демалыс;
- туроператорлар;
- турагенттер;
- круиздар;
- білім беру тyризмі
- іскерлік ... ... ... ... және ... ... туристік агенттіктер;
- емдік турлар, сауықтыру орталықтары және емдік туризм;
- экотуризм және т.б.
Жәрмеңке жарнамалы мақсаттар ұйымдастырғанмен ... ... ... ... ... ... ... жолдамалар ойнатады,
әдемі стендтер жасайды және т.б.
Жоба ... ... ... ... ... презентайиялар мен
кампаниялар жасалды. Бұнда ұйымдастырушылар мен тұтынушылар ... ... ... ... фирмалардың басқа мүмкіншіліктерімен
танысты. Ал ... ... өз ... тұрақтандырып,
салмақты компания имиджін құрды.
Жәрмеңкеде бүкіл шаралардан «Гүлнар тур» ... ... ... ... ... ... ... олардың
жарнамалық стенді жәрмеңкенің кіреберісінде орналастырылды, бұл ... ... ... ... Сонымен қатар әйгілі жүргізушілер, әншілер, бишілер
шақырылған болатын, олар ... ... шоу ... бұл
қонақтарға өте ұнады. Екінші күні «Гүлнар тур» туристік фирмасы Түркияға
апталық жолдама ойнатты. Содан ... ... ... ... ... ... туристік фирмасы ойнатты. Ал қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... Қызыл Орда облысының персоналы
ұлттық ... ... ... ... ... экспозициясы ерекше
жәрмеңкелі бейнеде қазақ үй ... ... ... ... ... ... ... зергерлік бұйымдар болды, бұл
әрине көптеген қонақтардың назарын аудартты. ... ... ... ... жасалды, ол қонақтарды қызықтырып, өздеріне тартты. Осы ... ... ... ... ... айтылды.
Кейбіреулері қарапайым жұмыс офисі сияқты, дивандар мен орындықтармен
жабдықталған, арнайы видеороликтер, слайдтармен безендірілді, ал ... ... ... ... ... қонаққа жәдігер сатып алу мүмкіншілігі ұсынылады,
олар біздің мемлекеттің ерекшелігін сипаттайды.
Сондай-ақ осындай жарнамалы жәрмеңке ... ... мен ... ... ... әкеп ... ... әрбәр фирма теледидарда жарнама
беріп, лотореялар ойната алмайды. Жәрмеңке өткен 9 павильонды көріп кеткен
аудитория масштабына ... ... ... ... кем ... 1 м2 ... ... жалпы 8000 адам болды, оның ішінде 4500-і ... ... ... атты жоба ... ... ... қойды: өте жақсы-11%, жақсы-50%, қанағаттанарлық-37%, ... ... ... ... ала ... ... қызықтыру
бойынша жарнамалы кампания келесідей этаптар құрды:
- 30 000 шақыру билеттерін жіберу. Олар барлық туристік ... ... ... ... Өзбекстанның, Қырғызстанның
демалыс үйлеріне және де мұнай-газ, телебайланыс, құрылыс, тамақтану ... ... ... ... ... қаласында жарнамалы биллбордтар жасалды;
- Алматы, Бішкек, Ташкент және тағы басқа қалаларда арнайы ... ... ... ... ... берілді;
- «KITF-2007» жәрмеңкесіне арналған арнайы пресс-конференция өткізілді.
ДТҰ өкілінің қатысуымен жәрмеңкеде Қазақстанның ... ... ... Travel Daily News (Грекия), International Tours &
Tourism News (Испания), Elle International (Италия), The Korea Travel ... France Press ... Ethos ... және тағы ... ... пікірі бойынша жәрмеңке әйгілілігі жылдан жылға ... ... ... ... өмірінде туризм ерекше орын алады, себебі ... мен ... ... ... тұр, ол ... ... арасында
достастық қатынастар орнатылады.
Алматылық «Kitf-2007» жәрмеңкесі көбінесе төмендегідей ... ... ... ... ... ... ... және т.б. мамандарға және де туризмнен пайда табатын
адамдарға арналған, ал ... бұл ... үшін ... ... ... жолдамалар мен турлар сатылған болатын. Әрине
жәрмеңкелерге қатысатын туристік фирмалар әртүрлі қызметтер ... ... де ... Себебі экспозицияда тек бір немесе екі
адамға ғана қызмет көрсетіліп, материалдарды тарату ешбір ... ... ... ... ... ... карталар, белгілер керекті
бағытта бармай, басқа мүлдем пайдасыз қолға түседі.
Бүгінгі күні мамандандырылған «Kitf-2007» өздерінің клиенттері үшін ... ... ... олар өз ... ... бір жерде сатып,
туристік индустрияның мамандары сол ... ... ... бағаларымен
салыстырады, онд туристік құралдар мен программалар ұсынылады.
Сонымен қатар ... ... ... ол ... мен ... ... бет келіссөздер өткізілді, клиенттер тікелей белгілі бір
аймақпен немесе өніммен таныса ... ... ... ... және ... ... бәрі бұл жәрмеңкеге қатыса алмады. ... ... ... ... ... ... суреттен байқауға болады, отандық туристік фирмалардың үлесі төмен
болды. Оған ... не ... ... жалға алынатын жәрмеңкелі
алаңдардың бағасының жоғары болуы. Осы ретте 1 м2 ... ... ... ... ... туристік фирма 800$-1000$ төлей ... ... ... бұл сома бүкіл жылдық жарнамалық бюджеттін құнына тең болады.
Екіншіден, әлі де барлық мекемелер ... ... ... ... Кейбір келіссөздерде жәрмеңкеге кеткен шығындары ... ... ... деп ... одан да олар өз ... клиенттер мен
тұтынушыларды іздейді. Және де жоспарланған жетістіктерге жәрмеңке арқылы
жету ... емес деп ... ... ... басқа жерде ортақ маман өкілдері
кездесіп, сөйлесіп, байланыс орната алады? ... ... ... әрқашан қаржы проблемалары және нарықтық экономикадағы
мамандар білімдерінің жетіспеуі өзекті мәселе ... тұр. Сол ... және ... ... ... халықаралық жәрмекелерге
қатысудың аса керегі жоқ. Себебі көптеген туристік ... ... мен ... ... саны ... олар ... өз
мықтылығын көрсете алмайды.
«Kitf-2007» жәрмеңкесіне қатысушылардың құрылымы
(жәрмеңке қорытындысы бойынша құрастырылған)
Сурет 9
Дүниежүзінде көптеген басқа халықаралық ... ... ... ... оларға қатысып мемлекеттің беделін көтеру. ... ... ... ... болады:
- АҚШ-тағы «Pow Wow» жәрмеңкесі;
- Лондонда өтетін бүкіл ... ... ... жәрмеңкесі;
- Берлинде «ITB» жәрмеңкесі ( 2001 жылы Қазақстан осы ... ... ... және ... ... ... ... жылда екі рет өтетін Jafa жәрмеңкесі.
Қорыта келгенде, ... ... ... ... ... табылады. Бірақ онда алынатын тәжірибе, Қазақстанның жас туризмі үшін
өте пайдалы. Бұнда шетелдік ... ... ... ... ... байқайды. Себебі, шетелдік ... ... ... ... ... ... клиенттер стендтердің
қасында тоқталатын болса, белгілі бір аймақ немесе өнім ... ... ... Бұл ... ... адам үшін ... ал ұсынушылар
үшін өте пайдалы болып келеді, өйткені клиенттері ... ... ... ... ... ... ... үшін көптеген
мүмкіншіліктер жасалады. Бұнда қазақстандықтар шетелдегі ... ... ... таныс болады, адамдар бір-бірімен бетпе бет байланыс
орнатады. Әрине бұндай байланыстар өте ... ... ... ... ... туристік фирмалардың ішкі ресурстары жетілдіріліп, жаңа арнайы
программалар құруға ынталандырушы күш сияқты болады.
4. ЖАРНАМАНЫҢ ... ... ... ... ... ... қызметтер жарнамасы
Бүгінгі таңда көптеген алматылық туристік ... өз ... ... ... ... ... көңілдерін
аударудың ең негізгі көзі болып табылмайды, бірақ ... ... ... бағалары бойынша: Интернетте жарнама жұмыс істейді,
және өте ... «100 ... ... ... және ... ... 50 туристік фирмалары және шетелдік 7 мемлекет жарнамаланады.
Осы интернет жарнаманың жоспарлануы мен ұйымдастырылуын ... ... ... ... ... алдында, туристік
фирмалардың маркетинг бойынша жетекшісі міндетті түрде ... ... ... ... ... ... аңыздар бар, бірақ олар
практикада әлі әлеуметтік зерттеушілермен дәлелденбеген. ... та ... ой бар: ... ... хакерлермен, есі дұрыс ... ... Ол ... ... ... ... кіру ... әртүрлі болып
келеді: сирек – демалыс, мереке күндері және түнде, жиі – жұмыс уақытында,
яғни 1200-1800 . ... ... ... ... жалпы саны
700мыңнан - 2,2млн адамға дейін ... ... ТМД ...... ... ... ... жүйесінің
аудиториясы анық болғаннан кейін, интернет жүйесінде туристік қызметтерді
қалай жарнамалау керектігін анықтайық.
Біріншіден, әрбір ... ... ... жетекшісінің ойына
интернетте өз интернет- бетін ашқысы келеді, бірақ фирма ашқанда ол керек
те ... ... ... ... ... ... ... деп атайды.
Бірақ осындай сайттарды құрғанда туристік фирма ... ... ... Веб-сайттарға ие болады. Бұнда жиі қателер мен ... ... ... ... ... туғызбайды /3/.
Интернет жүйесіндегі фирма сайты-бұл фирманың визитті ... ... ... сайт ашқаннан гөрі, мүлдем жасамау дұрыс болады. Егер фирма
интернетте өз ... ... ... онда ... ... бару ... дайын өнімнін дизайнын қарап, дұрысын, өзіңізге
лайығын таңдау керек.
Көбінесе жарнамалы менеджерлер интернетте ... ... ... сөздерге сүйенеді( мысалы: «Туризм, Турция»), онда олардың
фирмаларын тез табады. ... ... ... ... онда 200-300 ... ... онда Сіз ... ақпарат болмауы да мүмкін. Іздеу жүйелерінде
тіркелу- бұл күрделі процедура ... ... ... айналысар алдында
білікті маманмен ақылдасу керек. Орыс тіліндегі аудиторияға негізделген
сайттар міндетті түрде ең ірі ... ... ... тіркелу керек:
- яндекс (http://www.yandex.ru/);
- рамблер (http://www.rambler.ru/);
- апорт (http://www.aport/ru/).
Келесі қадам - ресурстар ... ... Бұл ... ... ... Алдымен, «туризм» немесе «путешествия»
рубрикасын табасыз, содан кейін «туристские фирмы» бөлімшесін ... өз ... ... ... Ең ... ресурстар
каталогтары:
- @RUS (http://atrus.ru/);
- Лист.РУ (http://www.list.ru/);
- Созвездие Интернет (http://www.stars.ru/).
Ізденіс ... мен ... ... бұл міндет болып келеді, ол
минималды болса да клиенттерді тартады. Бірақ сонымен қатар жүйелі емес,
және ... емес ... ... ... ... Көп ... бойынша менеджерлер өз фирмалары туралы көбірек ақпарат жинап
оны газетадағы ... ... ... ... ... Сонымен
қатар сіздің www адресіңіз барлық визиткаларда, фирмалық бланктерде,
парақтарда және тағы басқа ... ... ... ... ... ... Баннерлерді мамандандырылған туристік ресурстар
жүйесінде орналастыру өте маңызды. Оның құрамына: мемлекеттер, курорттар
туралы анықтамалық ... ... ... ... ауа ... ... ... ұсыныстары, саяхатшылардың әңгімелері жіне бағы басқа
маңызды ... ... ... ... ... ... адамдарды
біріктіреді. Бұндай әдіс арқылы потенциалды туристер табылып, аз емес табыс
әкелуі де мүмкін /3/.
Бұл ресурстарды тек ... ... ... ... нақты ұсыныстар жасауға болады. Көбінесе ол жол сияқты көрсетіліп
тұрады, онда: курорт, отель категориясы, транспорт ... ... ... минималды және максималды бағалар туралы ақпарат ... ... ол ... ... ... ... және басқа ұсыныстарды
өзгерте аласыз.
Қандай туристік серверді ... көп ... және қай ... ... ... ... ... сұрақ туындайды? Бұл үшін әртүрлі рейтингтер
қолданылады. Ең әйгілі және нақты рейтингтер бұл:
- Рамблер (http://counter.rambler.ru/top100);
- ... ... Spy Log ... ... ... ... ... санда орналастырылған. Сайт рейтингі жоғары болған
сайын, оны көп адам қарайды. Әрине ең әйгілі сайт таңдайтын болсаңыз, оның
ақпараты да ... ... ... интернеттегі туристік ресурстар:
- 100 ДОРОГ (http:www.tours.ru) туристік ... ;
- ... и ... ... ... ... бөлімшесі;
- Туристік ақпараттық жүйе (http://www.tos.ru/);
- Туристік маяк (http://mayakinfo.ru/);
- ... ... ... ... сервері (http://tournews.ru/).
Егер фирма табанды клиенттерге ие болғысы ... онда ... ... ... ... ... керек.интернеттегі жарнама өте пайдалы
және болашақ дамуы өте жоғары болуда.
Интернеттің маркетингтік ... өте көп. ... ... фирма
интернетте өзінің ұсыныстарын бере ... ... ... 30%-ы
нәтижесіне жетеді. Интернеттегі жарнама арқылы кезкелген өнімді сату
операциясын өткізуге болады. ... ... ... ... өте ... ... жүргізуге және ақпарат таратуға болады. Егер фирма ... ... ... болса, оны әрдайым жаңартып ... ... ... ... болады. Ол арқылы кім ... ... ... ... ... ... ... бөлімде негізінде экотуризм туралы және табиғат қарғалуы туралы
айтылады. Экологиялық ... өз ... ... Қазазстанда өте бай
және ірі базасы бар. 2003 жылы ... ... ... ... өткізілген болатын. Бұнда оның дамуына арналған негізгі бағыттар,
мемлекет үшін пайдалылығы ... ... ... бұл жаңа ... ... ... ... түрлерінен айрықша болып келеді, яғни
турфирмалар экологиялық ... ... бұл ... ... ... керек.
Экологияға бағытталған жарнамада міндетті түрде объективті және нақты
фактілер ... ... ... ... ... үшін ... жарнамада шартты тақырыптар болу керек.
Пайда табуға бағытталған туристік агенттіктер мен ... ... ... және ... ... ерекшелігі;
- ормандар экологиясына негізделген турлар;
- «туристік емес» аймақтарға саяхаттар;
- ... көп ... ... ... ... ... туризммен бұзылмаған аймақтарға турлар;
- ешкім бармаған жолмен саяхаттау.
Жарнама тіліне сергек клиенттер үшін:
- экологиялық қабылдау;
- мәдени қатынастар;
- экологиялық-достастық ... ... және ... ... ... отандық саяхаттанушылар үшін рухани оқиғалар;
- табиғатқа ерекше қарайтын ... үшін ... және ... ... айналысатын адамдар үшін:
- волонтерлар үшін апталық жұмыстар;
- табиғи аймақтарды қарау және оларды қорғауға ... ... ... ... адамдарды тарту саяхаттары;
- ғылыми экспедицияға қатысу;
- қайта құру және жаңарту жобасына қатысу;
Турды тану және оның ... ... ... ... кіші ... (8-10 ... ... максималды мөлшері 12 адам;
- жекеменшік арнайы көлік қолдану;
- жергілікті жетекшілердің қонақ үйлерін ұсыну;
- табыстың 1%-ын табиғат қорғау мақсаттары мен ... ... ... жергілікті тұрғындарды және бизнес әйелдерді қолдайтын турлар;
- жергілікті экономикалық дамуды қолдау;
- кіші группаларды гидпен қамтамасыз ету.
Бұндай ұсынылған ... ... ... ... принциптеріне
куә боламыз.
Қазақстанда туризмнің ұйымдастырушылары осындай жарнамалы ... ... ... ... алады //. Сонымен экологиялық ... ... ... ... ... болып, нақты және тұрақты ақпарат
көздеріне сүйену керек.
Территорияда тұрақты экологиялық дамуды басқару үшін ... бұл ... ... ... ... экологиялық таза, сапасы ... ... ... арнайы
бағатталған кафелер, мейрамханалар, сауда мекемелер жүйесін құру;
2) Күнделікті халыққа бұқаралық ... ... ... экологиялық жағдайы туралы хабар беру, егер ... жеке ... ... ... ... ... ... Егер белгілі бір территорияға жаңадан келушілер пайда болса, бұл
территорияның қаупі мен ... ... ... ... аймақ үшін арнайы
профилактикалық шарттар жасау;
4) экологиялық ... мен ... ... өте ... ... дамыған жоқ. Бұл жұмыс авторитетті қызметтермен орындалу
керек. Жергілікті бұқаралық ақпаратттар құралдары әрдайым сертификатталған
тауарлар, мекемелер, ... ... ... ... шығару
керек;
5) жарнамалы көлем мен экологиялық жұмыстар жергілікті деңгейде
орындалу керек. Бұнда ... ... ... ... шатқалдың
ерекшеліктерін анықтап ескеру керек.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен бүкіл Қазақстанда және Алматы қаласында ақпараттық-жарнамалық
базаны құру керектігі әлі де бар. ... ... жыл ... ... ... ... мүмкін солар арқылы біздің отандық туризм дүниежүзілік
туристік нарыққа ... ... ... ... ... ... турфирмаларының тек
кейбіреулері (ең ірі туристік фирмалар) шетелдік клиентке тікелей шығуға
ұмтылады. ... ... ... ... ... ... саны аз. ... интернет жарнаманың ағылшын тілінде жасалынуы
және дамытылуының керектігі туындайды. Егер бұл мақсат ... ... ... ... ... келуінің саны артып, біздің туристік
фирмалар мен шетелдік туристік ... ... ... ... ... ішкі ... да байқалады. Қазақстанда үлкен туристік
потенциал мен рекреациялық ресурстардың бар болуымен, тек ... ... ... ... да ол туралы аз ақпарат біледі. Көбінесе туристік
фирмалар бірдей көзтартарлық жерлер мен маршруттарды ... ... ... ... саяхаттардың аттарын атап кетуге болады: Шарын,
Көлсай көлдері, Іле ... ... ... ... Үлкен Алматы көлі
және тағы басқа маршруттар. Осындай ... ... ... саны өте көп. ... ... рет ... жерлерге барып,
басқа көзтартарлық жерлер мен табиғатты өзгертуге тырысады. ... ... ... ... да тұтынушыларға дейін жеткізе алмайды.
Клиентердің тапшылығынан көптеген ... ... кең ... акциялар ұйымдастыра алмайды, шетелдік туристер туралы айтатын
болсақ олар мүлдем Қазақстан туралы және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... Қазақстандық туризм ақпараттық
кризистан шығу үшін, үкімет оның дамуына тікелей араласу керек.
Жұмыс барысында ... ... мен ... ... Алматы
қаласындағы жарнамалық және туристік қызметтің маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... Бұнда жарнаманың маңыздылығы және біздің нарықтық
жағдайымызды ... ... ... ... ... ... жағдайында туристік фирмалар үшін жарнаманы қалай дұрыс
ұйымдастыру керек екені ... ... ... құру ... ... маңызды және практикалық мақалалар қолданылды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1) Карнаухова В.К. и др. Анализ эффективности рекламы в ... ... ... ... ... / Возможности развития туризма
Сибирского района и сопредельных ... ... ... ... ...... 2001.
2) О развитии туризма как доходной отрасли экономики Республики Казахстан:
Официальные ...... ИК ... ... Картер Г. Эффективная реклама. -М.,1991.
4) Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие.- Минск:БГУ,2002
5) ... Р.И. ... ... Учеб. пособие. М.:ИНФРА-М,
Новосибирск: Сиб.соглашение, 2000
6) Мануйлов М.А. ... ... ... М.Б. ... на телевидении и её восприятие телезрителями. ... ... ... Г. ... ... ... рынка.// Advertising.-
2007.- №9.-С.5.
9) Качалов И. Семь ... ... ... ... или как
рекламироваться в современных условиях.//Advertising.-2005.-№9.-С.3.
10) ... и ... ... в туризме.//Advertising.-2007. -№3(15).-
С.6.
11) Уроки Тусона.//Advertising.- 2007. - №11,12.-С.6.
12) Юдина Е. Объёмы казахстанского рынка ... в ... ... ... полугодие 2006 года.// Advertising.-2006.-№1(13).-С.3.
13) Григорьева М. Казахстанская реклама: Минусы и Плюсы.// ... ... ... В.К. ... ... ... велосипед.// Туризм: практика,
проблемы, перспективы.-2006.-№8.-С.44-48.
15) Курошенко А.В. ... ... ... фирм ... ... ... ... туризма Сибирского региона и
сопредельных территорий. Сборник материалов научно-учебно-практической
конференции.-Томск, 2001.
16) ... С.Р. ... ... ... ... практика. Алматы,
2000.
17) Котлер Ф. Основы маркетинга.-М.,1990.
18) Музыкант В.Л. ... ... опыт и ... ... ... А.П. ... в ... Минск: БГУ,2003.
20) Интернет: http//www.100 дорог.ru.
21) Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: ... ... ... -М.: ... ... ... З.А. ... туристских организаций. М.,2003.
23) Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма.-
М.: Финансы и статистика, 2004.-208с.
24) Зорин И.В., ... В.А. ... ... ... и ... Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для ВУЗ-ов.-
М.:Аспект Пресс,2001.-464с.
26) ... ... ... ... ... ... ... Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. М.: Финансы и
статистика,2000.
28) Пыхарев А.Н. Организационно-правовые основы ... ... ... Алматы, Гылым, 2006.
29) Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М.:Нолидж,2004.
30) ... В.Г. ... ... ... в ... –М.:Приор,2005.-
144с.
31) Викентьев И.Г. Приемы рекламы: методика для ... ...... ... ... И. ... ... Рекламные технологии. Организация
рекламной деятельности/Пер. с англ. М.,1999.
33) Зорин И.В., Квартальнов В.А. ... ... ... ... Туристская индустрия. Туристский бизнес.-М.,2003.
34) Исмаев Д.К. Основы стратегии и планирования маркетинга в ... ... ... М.Б. ... в ... 1999.
36) Маркетинг в туризме: Учеб.Пособие.-М.:РМАТ,1999.
37) Карпова В.Г. Организация ... ... ... ... ... ... ... В.А.Квартальнов. М.: Советский спорт,1999.
39) Александрова А.Ю. международный туризм: Учебное пособие для вузов.-М.:
Аспект Пресс, ... ... ... ... ... 23%

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туристік фирма қызметінің анализі28 бет
Қазақстан Республикасында туризмнің дамуы31 бет
Фирманың жарнамалық қызметін ұйымдастыру19 бет
PR-дың даму тарихы,АҚШ тәжірибесі7 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
Ақпарат11 бет
Банк маркетингісі14 бет
Банк маркетингісі туралы ақпарат10 бет
Бәсеке қабілеттілікті арттыруда сервистік қызметтің мәні38 бет
Дипломалды есеп беру жұмысы - «MIT Travel Group» ЖШС25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь