"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1. “Кәсіптiк бiлiм” мамандығына оқыту мазмұнының кейбір
мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.1. Студенттердің “Кәсіптiк бiлiм” мамандығына қызығушылығын қалыптастыру ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.2. Мамандық бойынша студенттерді оқытудің интегративтік функциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2. “Кәсіптiк бiлiм” мамандығын меңгеру тәсілдері мен әдістемесі ... ... ... ... ..19
2.1. Сабақ барысында студенттерді іскерлік пен дағдыға төселдіру ... ... ... ...19
2.2. “Автомобильдің электротехникалық және электрондық жабдықтары” курсын оқыту практикумы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
3. Автомобильдің электротехникалық және электрондық жабдықтарын оқыту мазмұны мен оқыту ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
3.1. “Автомобильдің электротехникалық және электрондық жабдықтары” курсының мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
3.2. Автомобильдің электрлік жабдықтары әдістемесінің ерекшеліктері ... ..35
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
Педагогикалық жоғары оку орындарында болашақ “Кәсіптiк бiлiм” мұғалімдерінің кәсіби дайындықтарын жақсартудың маңыздылығы, алдыңғы шарттары: біріншіден оқылатын курстардың мазмұнды оқыту, мектеп
бағдарламаларының талаптарына тығыз байланысты оқытылуы болып табылады; екіншіден, жоғары оқу орындарында қабылданған білім берудің негізгі мемлекеттік стандарттарында оның теориялық және әдістемелік принциптері ретінде оқытудың мазмұны сандық және сапалық жағымен бағалап, жоғарыдағы талаптың орындалу шартына айналуы керек.
Соңғы айтылған мәселе негізінен жоғары оқу орындарына арналған оқу жоспарларында қарастырылатын пәндердің өзара салмақ үлестерін анықтауға септігін тигізері анық.
050120-“Кәсіптiк бiлiм” оқу жоспарларында педагогикалық-психологиялық пәндер мен жалпытехникалық пәндер және мамандық цикліндегі пәндердiң ара салмағы сандық жағынан өзара алшақтығы байқалады. Оның үстіне соңғы пәндердің көлемінің көптігіне байланысты мамандықты меңгеруші студенттер арасында "Педагогтік" кәсіпке қарағанда "Кәсіптiк бiлiм педагогi" мамандығына деген "қызығушылық" қалыптасқан. Оқыту процесіндегі осындай педагогика-психологиялық қарама-қайшылықгар:
- 050120-“Кәсіптiк бiлiм” мамандықтары бойынша негізгі жоғары білім беру стандарттары мазмұнын қайта қарау;
- оқу жоспарының мазмұнын қайта қарау;
- оқыту процесінде оқытудың интегративтік функцияларын арттыруды т.б. талап етеді.
Жоғарыда айтылған мәселелер негізінде орындалатын дипломдық жұмыстардың талаптарына сәйкес зерттеу жұмысының бағытын, мамандық бойынша өте маңызды болып саналатын арнайы курс "АВТОМАБИЛЬДЕРДІҢ ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫ" -КУРСЫ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕСІ тақырыбы таңдалынып алынды.
1. Концепция трудового обучения и воспитания в средней
общеобразователъной школы Республики Казахстан. //Учителъ
Казахстана, 1993. 18 февраля.
2. Батышев С.Я. Производственная педагогика. М., Машиностроение,
1978.
3. Бесполъко В.П., Ерецкий М.И. Методика обучения автоделу в средней
школе. М, Просвещение, 1982.
4. Брагинский М.В. Методика преподавания предмета «Механизация
садово-паркового хозяйства». Л., ВО «Агропромиздат», 1988.
5. Гулейчик А.И., Калошии А.И. Методика проведения занятий по
подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе. М.,
Агропромиздат, 1986.
6. Дидактика производственного обучеиия. Под ред. О.Ф.Федоровой. М.,
В.Ш.,1973.
7. Дюртеева О.Я. Организация проведения лабораторно-практических
занятий по разделу «Сельскохозяйственные машины». Л., ВНИИПТО,
1978.
8. Жаров М.С. Методика проведения лабораторно-практических занятий
по предмету «Тракторы и автомобили». М., 1981.
9. Жаров М.С. Методика курса «Трактор». М., 1988.
10. Жиделев М.А. Методы производственного обучения. М.,1988.
11. Иванов В.И. Из опыта проведения лабораторно-практических занятий
по предмету «Сельскохозяйственные машины». Сб. ВНИИ
профтехобразования. Вып.1. Л.,1967.
12. Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики
трудового обучения. М.,1983.
13. Китаев И.Г., Чичков В.А. Технический труд в сельской школе. М., НИИ
ТОПОАПНСССР, 1972.
14. Рубенштейн С.Л. Основы общей психологии. М. 1940г.

15. Гурьянов Е.В. Психофизиологические основы навыков человека. М., 1940г.
16. Богословский В.В. Вопросы психологии. М., Просвещение 1981г.
17. Басов М.Я. Избранные психологические произведения М., Педагогика, 1975 г.
18. Стеблев Н.М. Методика обучения устройству автомобиля, М.С. Просвещение, 1977г.
19. 3ахаров Н.Н„Симоненков .Д. Профессиональная ориентация школьников, М., Просвещение,1989г.
20. Рувинский Л.И., Кан-Калик В.А. Введение в специальность. М., Просвещение, 1988г.
21. Кожина О.А. Испоьзование инструкционных карт в про общественно -полезного труда. Школа и производство № 4 1983г.
22. Коменскийй Я.А. Великая дидактика. Изб.пед.соч. М.учпедгиз, 1955г.
23. Корольский В.В., Симоненко В.Д. Общественно -полезный производительный труд учащихся, М., Просвещение 1990г.
24. Краевский Б.В. Проблемы научного обоснования обучения. М., 1977г.
25. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., Педагогика, 1977г.
26. Беллабуна Электроника на автомобиле. М.,Транспорт, 1979г.
27. Калисский В.С., Манзон А.И. Автомобиль.Учебник водителя 3 класса . Алма-Ата Кайнар, 1970г.
28. Гольдин М.И. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1983 г.
29. Брюханов А.Б. Электронное устройство автомобилей. М., Транспорт 1988г.
30. Вопросы психологии обучения труду в классе. Сборник под редакцией Смирнова А.А., М., 1968г.
31. Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта, сочинения том.5.
32. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М., Изд.АПН РСФСР 1958г.
33. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. Киев, 1975г.
34. Методика трудового обучения общетехнических дисциплин под редакцией Тхоржевского Д.А., М., Просвещение, 1982г.
35.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. М.,1973г.
36. Организация и оборудование учебно-производственной базы в межшкольных учебно-производственных комбинатах; пособие для преподователей, М.Просвещение, 1982г.
37. Вопросы психологии обучения труду в школе, сборник под редакцией А.А.Смирнова, М. 1968г.
38. Сухомлинский В.А. О воспитании, М.1971 г.
39. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики под редакцией Скаткина М.М., М., Просвещение, 1982г.
40. Сознание философский словарь под ред. Розенталя М.М. М., Политиздат, 1972г.
41. Качнев В.И. Обучение конструирования на уроках труда.
42. Воспитание.философский словарь под редакциией Розенталя.М.М.
43. Гнатюк М.П. Нет предела совершенства. Книга для учителей.
44. Ушинский К.Д. Материалы к 3 тому педагогический антропологии, М., 1950г., томЮ.
45. Крупская Н.К. Педсочинения в 6-ти томах, М., Педагогика, 1978г.
46. Проект концепции содержания образования общеобразовательной
школы Республики Казахстан, Учитель Казахстан 8.04.93.
47. Илыш Е. Необходимость вопроса, Правда 1981г. 21 декабря.
48. За рулем №10 1992г., электроника на службе у водителя.
49. Радио №7 1992г . Еще раз об электронике на автомобиле.
50. За рулем № 12 1992г. Бесконтактные системы зажигания.
51. За рулем № 9 1992г. Электрозажигание-два пути к решению.
52. За рулем № 5 1992г. По сводкам статистики.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.................................................................
...........................................7
1. “Кәсіптiк бiлiм” мамандығына оқыту мазмұнының кейбір
мәселелері.................................................................
...............................................9
1.1. Студенттердің “Кәсіптiк бiлiм” мамандығына қызығушылығын қалыптастыру
ерекшеліктері...............................................................
...................9
1.2. Мамандық бойынша студенттерді оқытудің интегративтік
функциялары.................................................................
.........................................13
2. “Кәсіптiк ... ... ... ... ... ... ... студенттерді іскерлік пен дағдыға
төселдіру...............19
2.2. “Автомобильдің электротехникалық және электрондық жабдықтары” курсын
оқыту
практикумы..................................................................
.................21
3. Автомобильдің электротехникалық және электрондық жабдықтарын ... мен ... ... ... және ... жабдықтары” курсының
мазмұны
............................................................................
...................30
3.2. Автомобильдің электрлік жабдықтары әдістемесінің
ерекшеліктері......35
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................
................................44
ӘДЕБИЕТТЕР..............................................................
..................................46
ҚОСЫМША.................................................................
..................................49
КІРІСПЕ
Педагогикалық жоғары оку орындарында болашақ ... ... ... ... ... ... ... біріншіден оқылатын курстардың мазмұнды оқыту, мектеп
бағдарламаларының талаптарына тығыз ... ... ... ... ... оқу орындарында қабылданған ... ... ... ... оның ... және әдістемелік принциптері
ретінде оқытудың мазмұны ... және ... ... ... ... ... ... айналуы керек.
Соңғы айтылған мәселе негізінен жоғары оқу ... ... ... қарастырылатын пәндердің өзара салмақ үлестерін анықтауға
септігін ... ... ... оқу ... педагогикалық-психологиялық
пәндер мен жалпытехникалық пәндер және мамандық цикліндегі пәндердiң ара
салмағы сандық жағынан ... ... ... Оның ... ... ... ... байланысты мамандықты меңгеруші студенттер
арасында "Педагогтік" кәсіпке қарағанда ... бiлiм ... ... ... ... ... ... осындай
педагогика-психологиялық қарама-қайшылықгар:
- 050120-“Кәсіптiк бiлiм” мамандықтары бойынша негізгі ... ... ... мазмұнын қайта қарау;
оқу жоспарының мазмұнын қайта қарау;
оқыту процесінде оқытудың ... ... ... т.б. ... ... ... негізінде орындалатын дипломдық жұмыстардың
талаптарына сәйкес зерттеу жұмысының бағытын, мамандық бойынша өте маңызды
болып ... ... курс ... ... ... ЖАБДЫҚТАРЫ" -КУРСЫ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕСІ тақырыбы таңдалынып
алынды.
Жұмыстың мақсаты: аталған курс мазмұны мен ... ... ... анықтау.
Жұмыстың нысаны: 050120- “Кәсіптiк бiлiм” профилі бойынша мамандыққа
дайындау процесі.
Жұмыстың пәні: мамандық бағытындағы курс ... ... ... ... ... ... “Кәсіптiк бiлiм” профиліндегі мазмүны бойынша
оқыту мазмұны меңгерілетін мамандық талаптарына сай келеді, егерде:
меңгерілетін ... ... ... ... ... мұғалімдері тиянақты кәсіби дайындықтармен
қамтамасыз етілсе.
Жұмыстың міндеттері:
1. Мамандыққа бағытталған курс мазмұнын жасау.
Меңгерілетін мамандыққа студенттердің ... ... ... дифференциалдық оқытудың интегративтік функцияларын анықтау.
Студенттердің мамандық бойынша /курс негізінде/ іскерліктері ... ... ... ... “КӘсіптiк бiлiм” МАМАНДЫҒЫНА ОҚЫТУ МАЗМҰНЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1. Студенттердің “Кәсіптiк бiлiм” мамандығына ... ... ... ... ... ... кездерде оқытуды
басқаруды ыңғайластыру кезеңдеріне байланысты бүгінгі күннің еңбір ақуалды
мәселелерінің бірі ... ... ... ... жұмысы осы мәселе төңірегінде негізінен болашақ
оқытушылардың осы сала ... ... ... ... ... ... ... студенттерде "оқытушы" оған деген ынта,
қызығушылық тудыруда күрделі обьект ретіндегі мамандық екенін анықтау;
Екіншіден, студенттер арасында мамандыққа ... ... ... ... ... біз "Оқытушылықтың" күрделілігін оларды дайындауда үш негіз бар
екенін анықтадық.
Бірінші. Оқытушы мамандығы ... ... ... ... ... олар ... ... және кәсіби ... ... ... ... ... ... пен ... меңгеру, осылардың
негізінде өндірістік қатынастарға тиіс тәжірибе меңгеру.
Мұндай құрылым мамандыққа деген студенттердің ынтасын қалыптастыру
логикасының ... ... ... ... ... ... жатқан мамандығы ... ... ... ... болып қалыптасады. Осыған байланысты
"Инженер-педагог" деген салаға көбірек бейімделеді.
Үшінші. Негізінен екінші ... ... ... ... ... ... салада еңбек ету, немесе сол сала үшін ... ... ... ... адам өзін ... бір кәсіп ішіндегі мамандықты толық
меңгеруге тиісті квалификацияға ие болуға ұмтылады.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігінде жалпы білім деңгейі сипат алуы тиіс. Жоғары ... үшін ... ... ... құбылыстар, заңдар мен
зандылықтардың ғылыми негізінде құрылуы ... Тек осы ... ... ... ынталылық /қызығушылық/ арттыра алады.
"Кәсіптiк бiлiм" профилінде біз бағытқа үстанған осы жай, ... ... ... ... өтетінін анықтайды.
Дипломдық жұмыс білім және мәдениет ... ... ... ... ... ... ... жасалған бағдарламалар проектілерін талқылау ... ... ... ... ... қарастырылғандықтан, осы
мамандыққа байланысты негізінен бес проблемаға назар аудардық және оны
еңбек, ... бiлiм ... ... гуманитарлық мамандықгар
бойынша да жүргізуді лайық деп таптық.
Сұралған ... үшін ... ... ең ... деген
педагогикалық проблемаларды атауды ұсындық.
Интервью барысында:
"Еңбекке", " Кәсіптiк бiлiмге";
Оқыту процесін жетілдіру мәселелеріне;
Қазіргі заман ... орны мен ... ... ... ... ... нәтижелер төмендегілерді анықтады.
1. Қазіргі өмір талабына сәйкес жалпы, кәсіби білім беру мектептерінде
"Еңбек",
" Кәсіптiк бiлiм " белгілі бір кәсіп иесі ... ... ... /50,98 ... ... ... кейбір студенттер мұғалімдік мамандық проблемаларына
назар аудармайды. /27,45/%.
Сұрақ негізінде оку практикасына бармаған курс ... ... ... ... ... ... ... қозғау артық
та болатынына көзіміз жетті.
Дегенмен, оқу процесінің сапасын арттыру мәселесі:
Біріншіден, мамандық алу сипатында ынталығының барлығы /жалпы ... ... ... ... ... ... алынған мамандық мұғалімдік кәсіптің бір жағы ретінде
болатындығына тиісті студенттердің оку ... ... ... ... ... ... ... кәсіп проблемасына көзқарас екі
тарауға бөлінді:
Біріншісі. Қазіргі кезеңдегі оқытушы кәсібі проблемасы ... Оқу ... ... ... ... ... ... %.
Жоғарыдағы зерттеу негіздеріне сүйене отырып, төмендегі пікір талассыз
екені анықталады деуге болады, яғни, ... ... ... ... ... ... ... алады. Сол себепті де, оқытушылық кәсіпке
тарту, кәсіптің мазмұнын белгілі бір ... ... ... ... ... ... қажет ететінін аңғартты.
Оның ішінде оқытушылық мамандықтарды меңгерудегі оның ғылыми
негіздерінің ... -47,05 % ... ... бөліп отыр. Бұл өмір талабы
және ... ... ... қатынастардың едәуір диспропорцияға
ұшырауының салдары деуге болады.
Жұмысымыздың барысында біздерді қызықтырған және бір ... ... ... оның ... ... ... ... ал одан таңдап алынған
бағыттарды есепке ала отырып кәсіпке деген ... ... ... ... әртүрлі екенін аңғардық.
Біз бағытқа ұсынған " Кәсіптiк бiлiм " проблемасы басқа мамандықтары
үшін маңызын ... ... ... ... " Кәсіптiк бiлiм "
мамандықтары бойынша оқитындар бұл мамандық ... 91,3 % ... ... %
- ... % ғана ... бөлді.
Ал, жалпы оқытушы кәсібінің проблемасына:
филологтар -61,0 %
тарихшылар - 55,3 %
"Еңбек", "Кәсіптiк бiлiм" мамандықтары оқушылары -
8,7 % ғана көңіл бөлді.
Зерттеу ... ... ... оларға талдау жасағанымызда,
оқыту сапасының ғылыми деңгейін жетілдіру проблемалары филологтар үшін жоқ
деуге ... ... " ... бiлiм " мамандық студенттері мұндай
мәселеге тіпті көзқарастарының өзі тиянақты емес екендігіне көзіміз жетті.
Соңғы мәселе, " ... бiлiм " ... ... ... ... ... оқыту мазмұнының, оқу процесін жетілдіру
мәселелеріне деген күрделі сұрақтарды алға ... ... ... студентерді оқытудың интегративтік функциялары.
Жоғарыда студенттердің оқытушылық кәсіпке, оның ... ... ... ынтасы мен қызығушылығының негізгі ерекшеліктеріне зерттеулер
жүргізе келіп, бұл мәселенің күрделілігі ... ... ... ... үнемі динамикалық обьект ретінде қабылдауымызды талап ететін және
сапасының ғылыми жүйеленгенде ғана ... ... ... ... ... көз ... " Кәсіптiк бiлiм " мамандықтарының таңдап алынған бағыттары
бойынша білім берудің ... ... ... ... алып ... ... мұндай тәсілі өте қолайлы деуге болар еді, егер де, оқу
жоспары, оқыту мазмұны, оларға ... ... ... ... көлемі
көтере алғанда.
Мысалы: алдын ала қасиеттері берілген металл алу мақсатында оған
әртүрлі компоненттерді балқыту ... ... ... алуына болады.
Яғни, алынған зат - "қорытпа" тек қана өзінің "шектік" сипаттағы ... жаңа ... ие ... болар еді. Мінеки, осы мысалдағыдай
педагогика саласындағы "металлургиядада" ... ... ... ... ... ... әртүрлі ғылыми педагогикалық, психологиялық ... ... Оның ... ... ... ... үшін информация
каналдары өте көптеп саналады /радио, баспа, теледидар т.б./.
Осындай ақпараттар ағыны студенттер үшін ... ... ... ... ... жұмыстар жүргізілуі тиіс. Бұл жерде оқыту мазмұнының
ғылыми негізі пәнаралық байланыста болуы тиіс екенінде дау жоқ. ... ... ... ... курстарын меңгеруде дифференциялдық
оқыту алғы шепке шыққан болар еді. Бұл кезде пәнаралық ... тағы ... үшін әр ... ... бағыттар ұсталынуы қажет.
Оқу процесінде мұндай бағыт ұстану студенттер әрбір пәндерді-ғылыми
танымдық кешен ретінде оқып үйренуі ... бұл ... ... ... жеке ... өзін ... белгілі бір
білім жүйесін қалыптастыруға білімнің интеграциялануын /жинақ болуын/ талап
етеді.
Интеграция- латын тілінде бүтін, жаңғырту, тыңнан ... ... ... ... ... тұрғыдан қарағанда шын мәнінде "әртүрлі пәндер" ... ... ... ... ... ... ... интеграциялануына алып келеді. Бірақ, жоғары оқу орындарындағы
жеке пәндердің мақсаты мен мазмұны ... ... біз ... ... интеграциялық функциясына қайшы келетіні белгілі. Бірақ,
олардың өзара табиғат заңдары негізінде бірігуі білімнің ... ... ... оқу ... оқу процесінің интеграциялық қызметі
оқытушыларға сенімді және ыңғайлы. Осындай ақпараттар ағыны студенттер ... ... ... үшін ... педагогикалық жұмыстар жүргізілуі
тиіс. Бұл жерде оқыту мазмұнының ғылыми негізі пәнаралық байланыста болуы
тиіс ... дау жоқ. ... ... ... ... бағыттары
курстарын меңгеруде дифференциялдық оқыту алғы шепке шыққан ... еді. ... ... ... тағы ... проблемалар үшін әр түрлі ғылыми-
педагогикалық бағыттар ұсталынуы қажет.
Бір бағыттылыққа негізделген ... беру және ... ... құралдарын анықтау болып табылады.
Кез-келген оқыту процесі информациялық өзара қарама-қатынас негізінде
құрылады. Оны графикалық ... ... ... ... 1. ... ... схемасы
Жоғарыдағы ақпараттың тасымалдау графигіне төмендегідей мысал келтіруге
болады. Телеграф жүйесі арқылы текст жіберу: ... ... не ... түрге
айналдыру -электрлік сигналға айналдыру-сигналдары радио ... ... жүйе ... ... ... - кодпен алынған хабарды түсінікті
тілге айналдыру-адресатқа ... ... ... ... ... аяқталады.
"Кірістегі хабар" мен "Шығыстағы хабардың" сәйкес келе беру ... ... ... ... ... ... "шуыл" әсер етері анық. Сол
себепті ақпараттың қисайуы бәрімізге белгілі.
Мұндай жағдайдың "оқытушы-студент" ақпараттың жүйе ретінде ... ... жоқ. Сол ... ... ... әлі де көп.
Оқыту процесіндегі интеграциялық ... ... ... ... ... өтеді.
Стихиялық формасы көбінесе студенттердің технологиялық есеп шығару т.т.
кезеңдерінде өтеді.
Басқарулы ... ... ... ... құрал ретінде
пәнаралық байланыстар қызмет етеді.
Курс мазмұнына байланысты оларды біз ... ... ... 2. Оқу ... ... ішкі ... ... негізгі делінген сұрақтарды бөліп алып /кернеу, ... ... өріс ... олардың хабарлану ... ... сол ... ... ... етіп ортасына жазамыз.
Оның сыртына қарастырылып ... ... ... ... ... ... нөмірін көрсетеміз.
Ал пән аралық негізде осындай схеманы төмендегіше жазуға болады.
Сурет 3. Пән аралық байланыстар
Жоғарыдағы оқытудың интеграциялық ... ... ... ... ... құрылымын түзуге септігін тигізеді.
Бірақ оку материалдарында ... идея ... оқу ... ... Бұл үшін ... курс физика, электротехника, радиоэлектротехника
пәндеріне негізделген болғандықтан және барлық оқыту ... ... ... ... ... пайдаланылуы себепті оку
элементтерінің өзара мағыналық ... ... ... ... Ол ... арасындағы оқу элементтерінің логикалық байланысы түзідді. ... ... ... және ... ... негізделеді. Мысалы
Сурет 4. Тұйық контурлар графы
Сурет 5. Тұйық контурларды үзу матрицасы
Ойлауды математикалық логика түрінде басқару, ... ... ... деп ... ал ... бағыты қажеттілікті түсіндіреді.
Мұндағы оқу элементтердің қайсысында байланыс сызықтары көп болса, ... ... деп ... ... ... ... ... деп қабылданды. Сондықтан оны ашу қажет. Бұл
педагогикада материалдардың ... ... Сол ... ... ... ... 6. Ашық ... алынып тасталынды.
2. "КӘСІПТІК БІЛІМ" МАМАНДЫҒЫН МЕҢГЕРУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ
2.1. Сабақ барысында студенттерді іскерлік пен ... ... ... ... жоғары оқу орынының кәсіби дайындықтарын
жақсартудың бірден-бір жолы мектеп бағдарламасының ... сай ... ... тиіс ... еді. Ол ... ... ... мұғалімдерін тиянақты кәсіби дайындықтармен ... ... ... ... оқу ... бітірушілердің мектептегі оқу
процесіне тікелей араласуына мүмкін туғызады.
Көптеген психолог ғалымдардың зерттеулері бойынша ... ... ... ... ... оку ... оқып үйрену мезгілінде алынған кәсіби білімдерді, іскерліктерді,
дағдылары жоне ... ... ... онымен
шұғылданушылық, келешек кәсібіне тиімді көзқарас тұрғысынан оқылған
материалдар ... ... ... ... білім" мұғалімі меңгеруге тиісті іскерліктер
мен дағдылардың көлемін анықгауда "электротехникалық және ... ... ... ... ... қалыптастыратын
іскерліктер мен дағдыларды айқындаудан бастау қажет.
Бағдарламада оқушылар: ... ... ... ... ... материалтану; монтаж, жинақгау, ... ... ... мен сызбалар /графиктерді меңгеру/; электр
инструменттерін пайдалану т.б. меңгеруі тиіс.
Сонымен қатар электроника негіздерін меңгере ... ... ... ... ... схемаларын, олардың қандай
электрондық қондырғылардан тұратынын, атқаратын қызметі мен ... ... мен ... ... ... Оның үстіне студенттер
жоғары оқу орнында оқу мезгілінде ... ... ... ... аталған іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру әдістерін
үйренулері қажет. Сондықтан, ... ... ... бойынша мұғалім
дайындау барысында оқылатын курс ... ... ... ... ... ... да ... процесі мектеп бағдарламасы және жоғарғы оқу орнының
бағдарламасы болсын, ... ... ... сол өндірістің негізгі
салаларында орын алатын жұмысшының өндірістік-техникалық жұмыс ... ... ... ... ... тек студентттердің өзіндік жұмыстары
негізінде ұйымдастырылған практикалық жұмыстар ретінде орын алуы тиіс.
Орындалатын практикалық жұмыстарға қойылатын және бір ... ... ... іс-әрекет студент немесе оқушы тарапынан саналы түрде
меңгерілуі тиіс. Ол үшін әрбір іс-орекет барысында студент "неге", "не
үшін", "не себепті", ... ... ... ... ... өзінің
әрбір іс-әрекеттік тексере алатын болуы тиіс.
"Автомобильдердің электроникалық және электрондық жабдықтары" пәні
бойынша бағдарламада ... N1/ ... ... ... ... ... ... мазмұнына назар аударатын болсақ
"Автомобильді" оқытудың жалпы курсында оқытылатын кейбір мәселелерді
қайталайтыны ... ... оған ... ... ... ... ақауларды анықтау
мәселеріне көңіл аударылған.. Оқулықтарда мұндай сұрақтар кездеседі де,
бірақ ақаулардың себеп салдарына назар аударылады. Бұл ... ... ... төсеуге септігін тигізе алмайды.
Бағдарлама бойынша талдау жасағанымызда I тақырып бойынша:
Аккумулятор батареяларының негізгі ақаулары, оларды тексеру;
Генераторларда болатын ақаулар. ... жою ... ... ... ... ... желісінің ақаулары.
2-тақырып бойынша: 1. Қозғалтқыштарды жүргізу жүйесінің негізгі ақаулары.
3-тақырып бойынша: 1. ... ... ... ... ... 1. ... приборларының негізгі ақаулары.
5-тақырып бойынша:
1. Жарық беру және ... ... ... негізгі
ақаулары.
6-7 тақырыптар автомобильдердегі қосымша электрондық приборларға арналған.
Бағдарламаны талдау барысында және оны оқып ... ... ... ... ... ... байланысты практикалық
жұмыстар мазмұнын түзуге және ... ... ... пен ... ... ... ескере отырып түздік.
2.2. "Автомобильдердің элехтротехникалық және электрондық жабдықтары"
курсын ... ... ... жүйесінің дидактикалық аспектілеріне назар
аударсақ, оқыту ... ... ... әлі күнге кейбір мәселелер ... ... ... ... ... ... ... әдістемесі болсын әдістемелерді
жіктеуде окушылардың білімді қайдан және қалай алуына
байланысты жіктелуі. Осыған байланысты білім алу ... ... ... ... ... ... қызықтыратыны прахтикалық сабақтар
/құбылыстарды байқау, жаттығулар, есептер шығару, еңбек ... ... ... лабораториялық өндірістік-тәжірибелер, есептер
шығару, еңбек тапсырмаларын талқылау, оқулықпен жұмыс істеу т.б.
Осы тұрғыда дидактиктер мен ... ... ... ... бір ... келе ... оқыту әдістерін 3-топқа біріктіргені
байқалады. ... ... және ... сөз және ... ... ... болып
қалатындықтан, сөз не образ практикасыз іске асырылмайды. ... әр кез ... бір ... ... ... ... ... де, жоғарыда аталған ... ... ... танымдық
қабілетінің сипаты бола алмайды. Осы тұрғыдан қарағанда ... ... ... ... ... формасы деуге болады.
Тағы да бір назар аударатын мәселенің бірі: Оқыту
процесінде тематикалық практикумдер ... ... ... ... практикалық жұмыстардың анықтамасы
ретінде береді. Осындай өзара терминологиялық шатасулар
немесе бір-біріне синонимдік еніп кетулер әлі де ... ... ... ... анықталуын қажет-ақ ететіні
көрініп тұр. Осы себепті де оқулықтарда студенттердің
танымдық қабілетіне негізделген тақырыптың өзіндік оқыту
формалары енбей қалған. ... ... ... ... ... ... ... шығар, дегенмен
танымдық қабілеттің тұтастығын есепке алсақ әрбір
оқытылатын пәндер бойынша тақырыптық практикумдар
есепке алынуы керек-ақ. Зерттеу барысындағы ... ... ... "Автомобильдердің
электротехникалық және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс электротехникалық, электрондық жабдықтардың жалпы
құрылысын, оларды бөлшектеу, ... ... ... және жою
мақсаттарын түгел қамтыған.
ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Айнымалы ток ... ... Үш ... синхронды генераторлардың құрылысы, жұмыс істеу
принциптері жөнінде алған теориялық білімдерін қалыптастыру.
Генераторды бөлшектеп, жинақтау ... ... ... және
электрлік ақауларды анықтау, жою тәсілдерін меңгеру.
Жұмыстың мазмұны: Генераторды бөлшектеу және жинақтау, детальдардың күйін
анықтау. Жұмысты ... ... ... ... Егер бұдан басқа ... ... ... ... анықтаңыз.
Щетка ұстағыш болттарын 10 артқы қақпақ 8-ден бүрап
босатыңыз және щетка ұстағыш 10 мен щетканы 9 ... ... және 19 ... алу үшін қапсырма
шпилкаларды босатыңыз.
Статорды босату үшін ротор валындағы 3 ... ... 8 ... ... ... ... ... босатыңыз.
Статорды алу үшін 19 подшипникті босатыңыз.
Генератор шкивін 23
8. Шығару үшін гайканы босатыңыз 21 шпонканы алыңыз.
22 ... ... ... 2 босату үшін қакпақгағы 1 төрт винтті
босатыңыз.
10. Болшектелген генератор деталдарын 1 ... ... ... ... |Ақаулары ... | | ... |
| | | ... |
| | | | ... ... ... анықтаңыз.
2-кесте
|Ақаулар |Ақаулар анықталуы ... ... ... | | ... ... | | ... | | ... ... | | ... ... | | ... жарылған | | ... ... | | ... ... ... | | ... ... ақауларды жоқ әдістерін
жазыңыз.
Генераторды қайта ... ... ... ... ... ... ... тізбекте ... ... ... ... ... атаңыз және себепті
тек сол материалдар пайдаланылатына көңіл бөліңіз.
Қандай ақауларды анықтаңыз?
Электрлік ... ... оның ... ... ... ... ... мақсаты: Статердің құрылысы және жұмыс істеу принциптері
бойынша теориялық ... ... және ... мақсаты: СТ 350 статерін бөлшектеп, оның жұмысшы күйін, ақауларын
анықтау. Жұмыстың орындалу әдістемесі.
Статердің ... ... ... мақсатында
қорғағышты 24 оның астарымен 23 шешіп алыңыз.
Статерді бөлшектеуге мүмкіндік ... ... ... 5 оның ... 9 ... 4 ... шпилканы 17 серіппелі 9 ажырату
шайбасымен 16 ажыратыңыз.
Статер калпақшасын 9 ажырату ... ... ... ... ... ажыратып қосқышты ... ... оның ... ... ... ... жұмысын, құрылысын қарап ... оны ... ... ... құрылысын, күйін, материалдарын анықтаңыз және
оларды кестеге ... ... ... ... ... |
| | | | |
I. ... ... анықтаңыз.
2-кесте
|N |Ақаулар ... ... ... |
| | |/+,-/ | |
|1 ... кету | | |
|2 ... | | |
| ... қабатының желінуі | | |
|3 ... ... | | |
| ... | | |
|4 ... ... ... | | |
|5 ... ұштарының ажырауы | | |
|6 ... ... | | |
|7 ... ... | | |
|8 ... ... | | ... электрлік ақауларды жою әдістерін жазыңыз.
Статерді ... ... ... ... ... ... жұмысын тексеріңіз.
Бақылау сұрақтар
1 Тарту релесінде қандай ақаулар болуы тиіс.
Не себепті статерлердің ... ... ... көлденең үлкен болады?
Тарту релесін қалай жинақтайды?
ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҮМЫС
Жұмыстың тақырыбы: Реле реттегіш.
Жұмыстың мақсаты: Реле-реттегішінің жұмыс істеу
принциптері бойынша теориялық ... ... және ... ... ... ... оның ... күйін, ақауларын
анықтау.
Жұмыстың орындалу әдістемесі.
Орамдар, түйіспелер күйін бақылау үшін ... ... ... доға ... беттік қабатының
кертілуін бақылау үшін оларды ажыратып көріңіз.
Реле корпустарына жеке ... ... ... алып ... аттары |Маркіленуі |Қызметі ... |
| | | | |
4. ... ... анықтаңыз.
|Ақаулар ... ... ... ... ... ... түйықгалуы | | ... ... ... | | ... ... | | |
5. ... ... тексеру схемасын түзіңіз.
Анықталған электрлік ақауларды жою әдістерін жазыңыз.
Реле-реттегішті қайта жинақгаңыз.
Жинақгалған реле-реттегіш жүмысын тексеріңіз.
Бақылау сұрақтары.
Түйіспелердің ... ... ... ... алып ... ... төменгі айналыс жиілігіндегі ток жүру
схемасын көрсетіңіз.
Қоздыру орамдары қандай іске қосылады?
Қысқа түйықталу кезіндегі ток жүрісін көрсетіңіз.
Климаттық өзгерістерге сәйкес ... ... ... ... етіле ме?
Сабақ барысында бағдарлық жүйеге негізделген оқушылардың іс-әрекетінің
өз бетінше ұйымдастырылуын қадағалауға мүмкіншілік болды.
Оқушылармен тәжірибе жасау себебіміз, тобында студенттер саны аз, ... біз ... ... ... ... ... ... тарлығына
және курстың бірінші рет өтілуіне байланысты болды. Сондықтанда осындай
бағытта мемлекеттік практика кезінде ... ... ... ішінде "электрлік жүйелерге жалпы шолу" жүргізуде осындай бағыт
ұстанып оны тәжірибе жүзінде ... ... ... Ол үшін екі сынып
алынды. Бірінде жалпы оқулық схемасында, екіншісінде біз ұстанған ... ... ... жүмыс істей алу ... ... ... ... ... ... ... - тәжірибелік сынып оқушыларының коэффициенті. Кб - ... ... ... ... барысында оқушылардың өз бетінше іс-әрекеттері
барысында мүғалімге қанша рет көмек ... ... ... оның ... ... "стартерді" оқып үйренуге арналған практикумы ... ... ... дәрежесін ұсынамыз.
Оқушыларды мұғалімнен көмек сұрау дәрежесі.
I кесте
|N |Жұмыстың аты |Ке |Кт |К |
|1 ... |1,17 |3,23 |2,76 |
|2 ... |2,52 |6,45 |2,55 ... ... ... бақылау сыныбының оқушылары, тәжірибелік
сынып оқушыларына қарағанда 2 есе ... ... ... /2,52 ... 25
оқушының 11-нен басқасы көмек сұрады, ал 6,45 ол 4 оқушы ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ОҚЫТУ
МАЗМҰНЫ МЕН ОНЫ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1. "Автомобильдің электротехникалық және электрондық жабдықтары" курсының
мазмұны.
Автомобильдегі ақаулардың үлкен белгілі техникалық қызметтің ... және ... ... Бұл, ... ... ... жабдықтарының приборлары мен аппараттарында
электрондық ... ... ... ... байланысты.
Түйіспелі-транзисторлы және оталдырудан озу бұрышы электронды ... ... озу ... электронды реттелетін түйіспесіз оталдыру
жүйесі кең таралып отыр. Электрониканы реттегіш, бақылағыш және ... ... ... ... ... уақытта дәл бола бермейтін және
жұмысы сенімсіз приборларды ... ... ... ... ... шығынын кеміту үшін ғана ... ... ... ... да қолданылады. Олар бұрылысты көрсетіп шамдардың өшіп ... ... мен ... ... ... ... ... қозғалысын басқаруын, жарықтандыру приборларын ақауларын және
автомобильде пайдаланылатын сұйықтардың қысымы мен деңгейін ... Борт ... ... реттейді, қозғалтқыш оталғаннан кейін
стартерді өшіреді және ... ... ... тұрғанда оның қайтадан
қосылып кетуін болдырмайды, май қысымы ... ... ... мәнінен артқанда қозғалтқыштың жұмысын тоқтатады.
"Автомобильдің электротехникалық және электрондық жабдықтары" пәннің
мақсаты арнаулы пәннің ... ... ... ... және білім беру
мектептері үшін дайындау.
Пән міндеттері автомобильдерде қолданылатын ... ... ... ... ... принциптері мен арналуы туралы
материалдарды студенттерге ұғынықты ... ... ... сүлбелердің
және тораптардың ерекшеліктерін және пайдаланудың негізгі ережелерін,
мүмкін болатын ақауларды және оларды жою ... ... ... ... ... электротехникалық және электронды
жабдықтарын пайдалануды, олардың құрлысындағы ерекшеліктерді толық ... ... ... ... ... жөндеу ережелерімен, бұл жүйелер
мен приборлардың қазіргі уақыттағы негізгі даму ... ... ... ... ... ... ... саны |
| | ... ... |
| | | |лек. |лаб. ... |
| ... |2 |2 | | |
|1 ... электрмен |6 |2 |- |8 |
| ... ... | | | | |
|2 ... ... |6 |2 |- |4 |
| ... | | | | |
|3 ... ... |10 |2 |4 |- |
|4 ... аппараттары |6 |2 |4 |- |
|5 ... және |6 |2 |4 |- |
| ... ... | | | | |
|6 ... |6 |2 |- |4 |
| ... және | | | | |
| ... ... | | | | |
|7 ... |3 |3 |- |- |
| ... және | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... приборлары | | | | |
| ... |45 |17 |12 |16 ... ... және ... автомобиль өндірісіндегі,
электротехникалық электрондық өндіріс саласындағы ролі. ... ... ... ... пайдалану мәселелері,
тиімділігі.
Автомобильдердің қосымша электрондық жабдықтарының ролі мен маңызы.
I. Автомобильдің электрмен жабдықтау жүйесі.
Стартерлік аккуммулятор батареялары. Аккумулятордың ... ... ... және ... ... ... ... Аккумулятор батареяларының негізгі ақаулары. Аккуммулятор
батареяларын тексеру, техникалық күйін қажетті ... ... тұру ... ... ... батереяларын зарядтауға арналған приборлар.
Генераторлар. Генераторлардың ... ... және ... ... ... және ... жою тәсілдері. Генераторды
жүктемге қосып тексеруге арналған стендтер. ... ... ... ... ... Кернеуді реттегіш реленің қызметі. Кернеуді реттегіш
түйіспелі және транзисторлы релелердің типтері мен ... ... және ... ... типтері мен құрылысы. Реттегіш
релелердегі кездесетін ақаулар. Генераторлардың және ... ... ... ... арналған стендтер. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі негізгі ақаулар.
Автомобиль электр ... ... ... ... ... ... Қозғалтқышты жүргізу жүйесі.
Стартерлердің және олардың сипаттамалары. Автомобиль қозғалтқышын жүргізуге
арналған электрлік тізбектер. Қозғалтқышты ... ... ... ... дизельді автомобильдердің қозғалтқышын жүргізуді жеңілдетуге
арналған құрылғылар.
Қозғалтқыштарды жүргізу жүйесінің негізгі ақаулары. ... ... ... ... ... ... ... оталдыру жүйесіндегі аппараттардың құрылысы және жұмыс ... және ... ... ... ... ... ... Оталдыру жүйесінің негізгі
ақаулары.
4. ... ... ... ... және ... ... ... күйден ауытқуы туралы сигнал ... ... ... ... ақаулары. және олардың
техникалық күйін тексеру.
5. Жарықтандару және ... ... ... ... беру және
жарықпен сигналдау приборлары. ... беру және ... ... ... ... беру және ... сигналдау жүйесімен аппараттарының негізгі
ақаулары және ... ... ... ... ... электроникалық және электрондық жабдықтар.
Дыбыспен сигналдау ... ... ... ... ... ... Терезе тазалағыш, салонды жылыту мен
төмендету жүйесі.
Еріксіз бос жүріс ... ... ... ... және
газдың улылығын төмендету жүйесі. Ұрлыққа ... және ... ... ... ... Орталық құлып.
Автомобильге радиоқабылдағыш, телефон, теледидар орнату ерекшеліктері.
Радиоқабылдаудағы және телебағдарламалар ... ... ... ... ... ... және электрондық жабдықтарын
диагностикалау приборлары.
Автомобильдердің электрлік жабдықтарын диагностикалауға ... ... ... талдағыштар. Автомобильдің
электротехникалық және электрондық жабдықтары зерделенетін оқу ... ... ... ... жүйесі.
Түйіспелі оталдыру жүйесі
Түйіспелі-транзистормен және түйіспесіз-транзисторлы оталдыру жүйесі.
Электрлік жүргізу ... және ... ... жарықпен сигналдау және электрондық
жабдықтар жүйесі.
Электрқондырғыштар және бақылау-өлшеу жабдықгары.
Практикалық жұмыстар.
Айнымалы ток генераторы.
Стартер.
Реле-реттегіш.
Күзет электроникасы.
3.2. ... ... ... ... ... ... және ... жабдықтары жөніндегі
білім негізінен студенттердің физика, математика және басқада жаратылыстану
ғылымдары пәндеріне негізделеді.
Сондықтан да, курсты оқыту процесі оқу барысында ... ... ... ... ... ... жағынан ғылым негіздерін
тереңдетіп толықтырады.
1. Электроқондырғыларындағы өтіп жататын процестер ... ... бере ... ... да ... оқыту барысында көбінесе
құбылысты ойша модельдеуге үйрету қажет болады. ... ... да ... ... ... ... ... атқарады.
Құбылыстардың бір-біріне тәуелділігінің графиктері меңгерілуі тиіс. Мұндай
экспериментальды тексеру әр кез ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
2. Автомобиль электр қондырғылары облысындағы іс-әрекеттің тағы ... ... ... ... ... оны жою, ... кейбір жағдайларда теңестіру ... ... ... т.т./ Сол ... ... ... схемалардың түзілуі
және онда өтетін процестердің себеп салдарын білу қажет болады. Ал ... ... тек қана ... ... ... ... сандық
жағын білуден тұрады. Мұндай түсінік ... ... не ... ... орын ... Автомобильдердің электротехникалық жабдықтарын оқып үйрену бойынша
жүргізілген ... тек ... ғана емес ... ... өңдіріс саласы бойынша да білім, біліктіліктерді қамти алуы
керек.
Сонымен қатар, жалпы ... ... оның ... ... олардың іс-әрекеттері жайлы мағлұмат беру тиіс.
4. Еңбек қауіпсіздігі, электротехникалық өңдіріс саласының және электроника
саласының негізгі қауіпсіздіктерін ескере отырып жасалынуы тиіс.
Автомобильдің ... ... ... ... ... ... жүйесі тарауын оқыту барысында
бірінші кезекте ... ... ... ... ... студенттер назары электролиз ... ғана ... ... процесі іске асады, осының нәтижесінде заряд-разряд
жүзеге асады. ... ... ... ... ... ... түсіндіру керек.
Құрылысы жайлы түсінік оның негізінен маркілеуі арқылы берілген жөн,
мысалы: 6-СТ-78-ЭМСЗ 6-батареялар саны ... яғни ... ... ... ... ... зарядталған.
Мұнда маркілеу студенттердің электроникадан радиолампалардың маркіленуі
сәйкес жасалынады.
Аккумулятор батареяларын қарастыруда: электрқозғаушы ... ... ... ... т.с.с. ұғымдар тереңдетіледі.
2. Генератор қондырғыларын оқып ... ... ... ... ... тиіс.
Біздің ұғымызша аздаған ... ... оқып ... ... ... Өйткені,
мұнда, жартылай өткізгішті приборлар ... ... ... ... қайталау ... реле ... ... ... ... тиіс деп ... сол себепті олардың әрбір
бөлшектеріне назар аударылуы керек.
Іштен жану двигательдері негізінен от алдыру ... ... яғни ... ... ... ... Ал бұл процесс негізінен иінді валдың
белгілі желісін жиілік пен айналуына сәйкес жүреді. Бірақ
мұндай ... ... ... ... ... ... себепті біріншіден электр машиналары жөнінде, олардың
принциптері жөнінде мәлімет беру керек, яғни бұл процесс
Күрделіленген ... ... ... ... ... ... ЕМ энергия біржақты өтетін болса, онда мұндай машина
генератор делініп, ... ... ... ... От алдыру жүйесіндегі негізгі мәселені "доғалық разряд" процесінде
аудару ... ... ... ... өте ... ... ... пайда
болатыны ескеру қажет. Мұндай процесс кезінде студенттер алдында 12 немесе
24 в. ток көзінен мұншалық кернеу ... ... ... сұрақ пайда болады.
Сол себепті олардың бойына мұндай жоғары кернеуді тек ... ... ... еске ... Ал ... электротехникада трансформатор тек
айнымалы кернеулерді ғана бір ... ... ... ... ... қана ... және оның жұмыс істеу процесі
электромагниттік индукция заңына ... ... ... ... ... ... тиіс. 12 вольттық электр кернеуі аккумулятордан
үзгіш бөлгішке /прерыватель/ беріледі және от ... ... ... ... ... ... ... және екінші орамдар орналастырылады.
Екінші орам ... ... ... ... ... оның ... өзекшесі
бар бірінші орам орналасады. Тек бірінші ... ... ... ... ... ... қозғалысқа келеді де бірінші ... ... ... 78 Ампер ток күші үзілген мезетте, өте жылдамдыққа қарай
ұмтылады. Осының әсерінен
жылдам ... ... ... ... ... жөне ол оған көп орамдарды қиып
өтеді. Катушканың К коэффициентіне байланысты онда ... ... /20-30 ... ... ... "ұшқын" пайда болады. Сондықтан да үзгіштің үзіп не қосып
тұрған моменттеріндегі токтың-шамасы өзгеріске үшырап ... және ... ... ... ... ток сияқты процестерді береді,
яғни мұндай процестің классикалық ... ... ... ... ... 7. Түйіспелі тарату жүйесі
6. Түйіспелі транзисторлық жүйені оқытуда, ол ... ... ... ... тиіс. Мұндай жүйенің енгізілуі жалпы
автомобильдердегі электротехникалық және ... ... ... ... ... ... ... негізінен олардың
жүмысына ... Холл ... ... ... ... басқару және коммутациялану принциптерін түсіндіру қажет.
Өйткені, жоғары жиілікгің айналысы бар ... ... ... ... үшін бірінші орамдағы ток ... ... ... ... ... ток ... 3,5 А -дің ... түйіспелер арасында ұшқын пайда бола
бастайды, ол бұл өз кезегінде түйіспелердің қызмет уақытын азайтады және
оталдыру жүйесінің ... ... ... ... жүйенің осы
кемшілігі түйіспелі транзисторлық жүйе арқылы жойылады. Өйткені, ... ... аз ғана ток ... ... ... ғана өте алады.
Таратқышқа
Сурет 8 ... ... ... негізгі жұмысты коммутатор құрылғысы ... ... ТК 102 СЭ-107 ... ... ... ... коммунатор
қолданылады. Мұнда негізгі рольді германийден жасалған ГТ 701А ... Бүл ... ... ... ... от ... ... Эмиттерлі-коллекторлы жалғанған схемаларының жалпы базалы ... ... /ОЭ/ ... ... /ОК/ ... ... схемалардағы күшейту ... ... ... ... ... ... схемада транзистордың базасы импульстік трансформатор ... ... ... Сол ... база ... эмиттермен
салыстырғанда кіріс коэффициенті жоғары күшейткіш ролінде ... ... В3 ... ... ... ... күйде тұрғанда
үзгіштің контактілеріне байланысты күйге енеді.
Схема-3
9 сурет . ... ... ... оталдыру жүйесі. Егерде түйіспелер ажыратулы
болса, транзистор жабық күйде ... ... ... базасы мен
эмиттердің потенциалы бірдей болып қалады, транзистор ... мен ... ... болып қалады, транзистордың ... ... ... Сол ... ... ... ... ток өте әлсіз болады.
Егер түйіспелер жабылатын болса ток: аккумулятор батареясының /+/-нен
амперметрге ... ... ... ... ... катушканың бірінші орамына ... ... ... ... ... ... /-/ ... арқылы жүреді.
Осының нәтижесінде К жүктемеде ... ... ... ... Ол ... ... ... эмиттермен салыстырғанда кемітеді. ... ... ... ... ... өте аз ... ... максимал мәніне жете алады. Түйіспелер ажырауы себепті, бұл тек
жылдам төмендеуге мәжбүр болады. Шамамен ЗА дейін. Бұл ... ... ... жойылады, соның салдарынан магнит ағыны болады. Бұл ЭҚК ... кері ... ... яғни база ... эмиттердің
потенциалынан жоғары келеді. Транзистор жабылады.
Импульстің трансформатор транзистордың жылдам жабылып тұруына ... Сол ... ... ... қосылуы іске асып отырады.
Транзистор жабылған күйде схеманың бірінші орамында үзіледі, екіншіде ... ... ЭҚК ... ... ... ... ... катушканың бірінші орамында
пайда болған ... ЭҚК -ң ... 100 ... ... коллектор
тізбегінде тесілу пайда болуы ықтимал.
Сол себепті параллель Д2/Д817В/ стабилитрон жалғанып қойылады. ... ... ... ... өтетін токты кеңейтуге қызмет атқарады.
Мұнда жартылай түзету болғандықтан ток шамасы екі есеге ... ... ... жүйелерінің электрлік тізбектеріндегі кернеу көбінесе
біз қарастырған
жүйеде иінді ... ... ... болып келеді.
Шындығында солайда, сондықтан да ... ... ... ... ... үшін өте ... ақ ... генератор ұштарындағы
кернеу өрнегі арқылы белгіленеді.
Мұндағы:
Иг-генератор кернеуі
Ег-генератор электр ... ... ... айналыс жиілігі
ф--генератордың магнит ағыны
Олай болса, генератор кернеуін тұрақтандыру үшін кері және пропорционал
күйде магнит ағымын ... тура ... ... ... ... ... тәуелді болғаны себепті оны жиі-жиі үзіп немесе қосымша кедергілерді
үздік-үздік ... ... тура ... ... ... ... ... Соңғы кездерде вибрациялық және ... ... ... ... /қосымша/
Вибрациялық кернеу реттегіші ОВ қыздыру орамдарына қосымша кедергі
жалғау арқылы ... ... 4 ... ... ... ... ... түйықталады. Реттегіш ОО орамдары генератор кернеуіне толық
жалғанады. 2 ... ... ... ... ... Сол ... түйіспелер
қосылып түрады. Бұл кезде ОВ қоздыру орамдары түйіспелер арқалы якорь және
ярмо -I арқылы қосымша резисторды айналып ... ... ... ... ... тогы ... себепті ОО орамдағы ток ... ... осы ... ... ... ... ... іске
қосылады. Осының салдарынан ұштарындағы кернеу күрт ... ... ... өзінің кемшілігі жоқ емес, ол ... ... ... ... ... ... ... шамасының өзгеруіне күйіп
кетуі т.т. ... өтіп ... ... ... күйін график түрінде
көз алдымызға келтіретін болсақ ұдайы ... ... ... анық ... ... болу ... ... кернеу түсулеріне, Кирхгоф
заңдарына байланысты, әркез ... ... ... және ... кезіндегі уақыттар әртүрлі. Сол себепті де
жартылай өткізгішті кернеу реттегіштері орын алған.
8. Мұндай схемада ... ... ... қоздыру тогы транзистордың эмиттер-
коллекторлы тізбегі арқылы реттелініп отырады. Мұндай
реттегіштер сонымен қатар түйіспесіз ретінде ... ... Т1 ... ... ... ... Оны басқару жүктемелермен Д1
стабилитроны арқылы басқарылады. схема-5 /қосымша/
Мұнда реттелінетін кернеу I резисторында аз ... ... ... Д1 ... ... ... аз болады. Сол себепті
стабилитрон ток өткізбейді, сондықтан Т1 транзисторының базасындағы кернеу
0 тең ... ... Т1 ... ... күй ... ... ... сәйкес келеді де, Т2 ашылады. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... беруге, күту режимінде
жұмыс істей алатындықтан оларды кілт ретінде, немесе басқа ... ... ... Педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің дайындықтарын
жақсарту:
біріншіден - оқытылатын пәндер мазмұнын ... ... ... ... ... ... - ... берудің негізгі мемлекеттік стандартарында оның теориялық
және әдістемелік принциптері ретінде оқыту мазмұны сандық және ... ... ... ... ... ... ... керек.
Осы тұрғыдан дипломдық жұмыста мамандыққа бағытталған курс мазмұны
құрылып оны ... ... ... педагогикалық тұрғыдан оқытудың
интегративті функцияларын арттыратын талаптар шешімін тапты.
2. Аталмыш курсты оқытпас бұрын ... ... ... ... қалыптастыру мәселелері қолға алынды. Бұл үшін студенттерден
мамандыққа байланысты бес-педагогикалық ... атау ... ... ... оқытушының роліне назар аудару ескерілді.
«Кәсіптік білім» белгілі бір мамандық иесі болуға бағытталса - 51% жуық;
олардың өзі бұл мамандық ... ... ... бар ... - ... ... аударды. Бұл деген сөз жоғарыдағы маман иелері бір кәсіпшілікпен
айналысатын кәсіпкер тұрғысында ... ... Яғни ... иесі емес, кәсіп иесін дайындалып жатыр ... ... ... ... ... ... ... - 27,45%
ғана құраса, ол осы мамандыққа оқыту ... ... ... ... - ... ... жетілдіру қажет деп жауап береді (47,05).
Осы педагогикалық, психологиялық зерттеу ... ... ... тыс ... оларды оқытуда белгілі әдістемелік бағыттың
болмауы, әр ... ... ... т.т. ... ... ... ... отырды. Пәндерді байланыста оқыту барысында
студенттерде қосымша информациялық «шу» ... ... Осы ... шешу ... пән аралық байланыстардың біз анықтаған (14
- 17 бет) ... ... деп ... жэне бұл принцип математикалық
талдаулар негізінде ... ... ... ... ... ( 17 бет). ... жұмыстың көлемінің аздығына
байланысты біз бұл ... ... ... ... қана ... ... ... мәселелер оқытуда белгілі ... ... ... ... ... әдіскерлер арасында, методикалық классификация жасауда ортақ
пікірлердің жоқтығы да байқалды. ... бірі ... ... ... әдебиеттерде практикалық жұмыстар қүрамына еніп кеткен.
Дегенмен практика сөзбен образдық таным қүралдарын ... ... үшін ... ол ... танымдық қабілетінің сипаты бола өлшейтындығы
анықталды. Осы тұрғыдан студенттердің ... ... деп ... ... ретінде «Оқыту практикумдары» енгізіледі. Бұл жұмыстар
студенттердің іскерліктері мен дағдыларын ... ... ... ... ... «не себепті», «не үшін» деген сұрақтарға жауап беру
мақсатында құрастырылды. Мұндай ... ... өз ... жүмыс істеу
қабілеттілігі коэффициенттімен анықталды (32 бет).
5. Курс бойынша ... ... ... оқу процесінде ендіріледі.
Теориялық ... ... ... ... ... ... жэне ол ... меңгеру оқыту процесінде, «ойлау қабілетін
ұйымдастыратын оқыту модельдері» ұсынылды. Соның мысалы ретінде ... ... ... оқу ... ... ... ... трудового ... и ... в ... ... ... Казахстан. //Учителъ
Казахстана, 1993. 18 февраля.
Батышев С.Я. Производственная ... М., ... В.П., ... М.И. ... обучения автоделу в средней
школе. М, Просвещение, 1982.
Брагинский М.В. Методика преподавания предмета ... ... Л., ВО ... ... А.И., ... А.И. Методика проведения занятий по
подготовке ... ... к ... ... ... ... обучеиия. Под ред. О.Ф.Федоровой. М.,
В.Ш.,1973.
Дюртеева О.Я. Организация проведения лабораторно-практических
занятий по ... ... ... Л., ... М.С. ... проведения лабораторно-практических занятий
по предмету «Тракторы и автомобили». М., 1981.
Жаров М.С. Методика курса «Трактор». М., 1988.
Жиделев М.А. ... ... ... ... В.И. Из ... ... ... занятий
по предмету «Сельскохозяйственные машины». Сб. ... ... ... В.М., ... В.А., ... А.Е. ... ... обучения. М.,1983.
Китаев И.Г., Чичков В.А. Технический труд в сельской школе. М., НИИ
ТОПОАПНСССР, 1972.
14. Рубенштейн С.Л. Основы общей психологии. М. ... ... Е.В. ... ... ... ... М., ... Богословский В.В. Вопросы психологии. М., Просвещение 1981г.
17. Басов М.Я. Избранные ... ... М., ... ... ... Н.М. ... обучения устройству автомобиля, М.С. Просвещение,
1977г.
19. 3ахаров Н.Н„Симоненков .Д. Профессиональная ориентация школьников, М.,
Просвещение,1989г.
20. Рувинский Л.И., Кан-Калик В.А. Введение в специальность. ... ... ... О.А. ... ... карт в про ... ... Школа и производство № 4 1983г.
22. Коменскийй Я.А. Великая дидактика. Изб.пед.соч. ... ... ... В.В., ... В.Д. ... ... производительный
труд учащихся, М., Просвещение 1990г.
24. Краевский Б.В. Проблемы научного обоснования ... М., ... ... Ю.К. ... ... ... М., ... 1977г.
26. Беллабуна Электроника на автомобиле. М.,Транспорт, 1979г.
27. Калисский В.С., Манзон А.И. ... ... 3 ... . Алма-
Ата Кайнар, 1970г.
28. Гольдин М.И. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1983 г.
29. ... А.Б. ... ... ... М., ... Вопросы психологии обучения труду в классе. Сборник под редакцией
Смирнова А.А., М., 1968г.
31. ... А.С. ... ... из ... ... ... том.5.
32. Рубинштейн С.Л. О мышлении и ... его ... М., ... ... ... В.А. Как воспитать настоящего человека. Киев, 1975г.
34. Методика трудового ... ... ... под ... Д.А., М., ... ... В.А. ... отдаю детям. М.,1973г.
36. Организация и оборудование учебно-производственной базы в ... ... ... для ... ... ... психологии обучения труду в школе, сборник под редакцией
А.А.Смирнова, М. 1968г.
38. Сухомлинский В.А. О ... М.1971 ... ... ... школы. Некоторые проблемы современной дидактики под
редакцией Скаткина М.М., М., Просвещение, ... ... ... ... под ред. ... М.М. М., ... ... В.И. Обучение конструирования на уроках труда.
42. Воспитание.философский словарь под редакциией Розенталя.М.М.
43. Гнатюк М.П. Нет ... ... ... для ... ... К.Д. Материалы к 3 тому педагогический антропологии, М.,
1950г., томЮ.
45. Крупская Н.К. Педсочинения в 6-ти ... М., ... ... ... ... ... ... общеобразовательной
школы Республики Казахстан, Учитель Казахстан 8.04.93.
47. Илыш Е. Необходимость вопроса, Правда 1981г. 21 декабря.
48. За ... №10 1992г., ... на ... у водителя.
49. Радио №7 1992г . Еще раз об электронике на автомобиле.
50. За рулем № 12 1992г. ... ... ... За ... № 9 1992г. Электрозажигание-два пути к решению.
52. За рулем № 5 1992г. По сводкам статистики.
Қосымшалар
Сурет. Аккумулятор ... ... (а) және ... (б) тексеру.
Сурет
Сурет. Автомобильдің электрді пайдалану жүйесі

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет
Автоматты басқару теориясы31 бет
Автомобильді не өзге де көлік құралдарын заңсыз айдап әкету үшін қылмыстық жауаптылық83 бет
Автомобильді немесе өзге де көлік қүралдарын үрлау мақсатынсыз заңсыз иеленгендіп үшін қылмыстық жауаптылық189 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь