1932 жыл ашаршылық ақиқатын ашатын кез келді

Қазақстанда орын алған ашаршылық құрбандарының аруағына бас иіп, тағзым ету, сондай-ақ, тарихтың осынау қасіретті бетін болашақ ұрпақ білу үшін оны ағартушылық және ғылыми-зерттеушілік бағдарламаларға енгізу мен солар арқылы ашаршылық жайындағы ақпаратты кең тарату бүгінгілердің басты парыздарының бірі болуы тиіс.
Ел санасына терең жара салған 30-жылдарғы ашар¬шы¬лықтың кеңестік дәуірде жа¬бық та¬қырып болғаны белгілі. Аш¬тық зұлматы көшпенді жұрт¬ты қы¬надай қырды. Оның тыр¬нағынан еш қазақ әулеті дін-аман құтыла алма-ды, сон¬дықтан да ол тотали¬тар¬лық стан¬дарт жеңген за¬ман¬ның өз¬інде еш ұмытылған жоқ. Бірақ аштықтың мил¬ли¬ондаған жа¬зық¬сыз құрбанда¬рын ашық еске алу мүмкін болмады. 1932 жыл нәубеті ол шақта отбас¬та¬рында, оңашада ғана сыбырлап айтылатын.
Баршамызға белгілі, 1986 жылғы Желтоқсан көтері¬лісіне байланысты Қазақстан бастан кешкен “Кіші 37-жыл” ахуа¬лы¬ның ызғырықты кезеңі артта қалып, демократияның “алтын күрегі” еркін есе бас¬тасымен, “ақтаңдағы” мол тарихымызға сын көзбен қарауға кірістік.
1988 жылы Мәскеуде ста¬лин¬дік қуғын-сүргін құр¬бан¬да¬рының адал есімдерін ті¬рілтуге кі¬ріскен “Мемориал” қозғ¬а¬лы¬сы пайда болғанда, артынша Алматыда да сол мақ¬сатта бас¬та¬машы топ құ¬рылып, ұй¬ым-дастыру жұмыс¬тарын қолға алды. Біздегі қоз¬ғалыстың ерек¬ше¬лігі – ста-линизм қылмыс¬тары ретінде тек саяси реп¬р¬ес¬сия¬ларды әш¬керелеу ғана емес, со¬ны¬мен бірге, сталиндік-боль¬шевиктік бұрмалаулардың аса қайғылы салдары, ел сана¬сын¬да күллі халқымыздың тра¬ге¬диясының символындай қа¬былданатын “Отыз екінші жыл” деген қанды әріптермен жа¬зылып қалған алапат ашар¬шылықтың шындығын ашу еді.
Қозғалыс мүшелерінің рес¬пуб¬ликаның әр түкпірінен кел¬ген өкілдері 1989 жылғы сә¬уірде құрылтай конфе¬рен¬ция¬сын өткізіп, “Әділет” тарихи-ағарту қоғамын құрды. Ал ашаршылық кезеңінің шын¬дық¬тарын ашу қоғамның бағ¬да¬р¬ламасындағы өзекті мәсе¬ле¬лердің бірі ретінде белгіленді. “Әділет” басқар¬ма¬сының мү¬шесі, тарихшы-мұ¬ра¬ғатшы Ма¬рат Хасанаев қасіретті кезеңнен бір¬қатар құнды құжаттарды баспасөз бетіне шығарды. “Әді¬лет” идеялары қанаттандырған жас ғалым¬дар¬дың бір тобы Ор¬талық мұрағат жанынан та¬рихи ағарту бір¬лес¬тігін құрды. Қазақ ұлттық университеті тарих факультетінің оқыту¬шы¬лары сту¬денттік экс¬пе¬ди¬циялар ұйым-дастырып, жер-жер¬ден қарттардың сол қасі¬ретті кезең жайындағы есте-ліктерін жазып ала бастады.
Осындай реттермен “Әді¬лет” туғыза білген қоғамдық пі¬кірдің оң нәтижесі сол, ме¬м¬ле¬кет¬тік тәуелсіздік жария¬ла¬ны¬сы¬мен, еліміздің сол кезгі Пар-ламенті – Жоғарғы Кеңесінің алғаш қолға алған ірі ісінің бірі 1931-33 жылдарғы ашаршы¬лық¬тың себеп-салда¬рларын зерт¬теу болды. Жоғарғы Ке¬ңес¬тің Төралқасы құрған комиссия осы¬нау ұлттық апатты егжей-тег¬жейлі тексеріп, алғаш¬қы қоры¬тындыларын жасады. Ашаршылықты сталинизмнің аса ірі қылмысы ретінде атап, іс жүзін¬де көшпенді жұртқа жасал¬ған геноцид деп тапты.
        
        №80-81 (25927) 03 НАУРЫЗ СӘРСЕНБІ, 2010 ЖЫЛ
|2008-12-19: ... ЖЫЛ ... ... ... КЕЗ ... ... ... орын ... ... ... ... бас иіп, ... |
|ету, сондай-ақ, тарихтың осынау қасіретті бетін болашақ ұрпақ білу үшін |
|оны ағартушылық және ғылыми-зерттеушілік бағдарламаларға енгізу мен ... ... ... ... ... кең тарату бүгінгілердің басты |
|парыздарының бірі ... ... ... санасына терең жара салған 30-жылдарғы ашаршылықтың кеңестік дәуірде |
|жабық тақырып ... ... ... ... ... ... қынадай |
|қырды. Оның тырнағынан еш қазақ әулеті дін-аман құтыла алмады, сондықтан ... ол ... ... жеңген заманның өзінде еш ұмытылған жоқ. Бірақ|
|аштықтың миллиондаған жазықсыз құрбандарын ашық еске алу ... ... ... жыл ... ол ... ... оңашада ғана сыбырлап айтылатын. |
|Баршамызға белгілі, 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісіне байланысты Қазақстан|
|бастан ... ... ... ... ... ... артта қалып, |
|демократияның “алтын күрегі” еркін есе бастасымен, “ақтаңдағы” мол ... сын ... ... ... ... жылы ... ... ... құрбандарының адал есімдерін |
|тірілтуге кіріскен “Мемориал” қозғалысы пайда болғанда, артынша Алматыда ... сол ... ... топ құрылып, ұйымдастыру жұмыстарын қолға алды. |
|Біздегі қозғалыстың ерекшелігі – сталинизм қылмыстары ретінде тек саяси |
|репрессияларды ... ғана ... ... ... ... ... аса ... салдары, ел санасында күллі халқымыздың ... ... ... ... ... ... ... қанды |
|әріптермен ... ... ... ... ... ашу еді. ... мүшелерінің республиканың әр түкпірінен келген өкілдері 1989 |
|жылғы ... ... ... өткізіп, “Әділет” тарихи-ағарту |
|қоғамын құрды. Ал ашаршылық кезеңінің шындықтарын ашу қоғамның ... ... ... бірі ретінде белгіленді. “Әділет” |
|басқармасының мүшесі, тарихшы-мұрағатшы Марат Хасанаев қасіретті кезеңнен |
|бірқатар құнды құжаттарды баспасөз ... ... ... идеялары |
|қанаттандырған жас ғалымдардың бір тобы Орталық мұрағат ... ... ... ... ... Қазақ ұлттық университеті тарих факультетінің |
|оқытушылары ... ... ... жер-жерден қарттардың |
|сол қасіретті кезең жайындағы естеліктерін жазып ала бастады. ... ... ... ... ... ... пікірдің оң нәтижесі |
|сол, мемлекеттік ... ... ... сол ... |
|Парламенті – Жоғарғы Кеңесінің алғаш қолға алған ірі ісінің бірі 1931-33 ... ... ... зерттеу болды. Жоғарғы Кеңестің |
|Төралқасы құрған комиссия осынау ұлттық ... ... ... ... ... ... ... сталинизмнің аса ірі қылмысы |
|ретінде атап, іс жүзінде көшпенді жұртқа жасалған геноцид деп ... ... ... НКВД ... ... бір ... өсіп тұрған |
|қарағайлы тоғайда болашақ ескерткіш орны белгіленіп, тас ... Тас қою ... ... ... ... ... алғашқы |
|президенті, белгілі мемлекет және қоғам қайраткері ... ... ... ... Әр ... 31 ... ... құрбандарын еске алу күні болып |
|белгіленген-ді. ... бұл күн сол 1992 ... ... бір де бір рет өз ... биік ... мемлекеттік дәрежеде атап өтілген жоқ. 1997 – |
|Татулық пен еске алу жылы осы 31 ... ... ... ... |
|еске алу күні” ретінде белгіленгені мәлім. Содан ... жыл ... ... |
|еске алу күнінде ашаршылық нәубеті жалпы сөз болғанымен, мәселе негізінен |
|“үлкен террор” дәуірінде жазықсыз атылған азаматтарымыздың ... ... ... ... ... ... ... Ал қарағайлы тоғайда белгіленген |
|орынға уәделі ескерткіш күні бүгінге дейін орнатылмай тұр. ... ... ... ... – Түркістан өлкесі аумағында |
|большевиктер билікке келісімен ... ... атты ... ... ... ... ала тұрып, қазақтарға – “экономикалық тұғыры |
|әлжуаз, маркстік ілім тұрғысынан болашағы жоқ” көшпенділерге азық-түлік |
|бөлуден бас ... оның ... олар ... ... ... тиіс ... ... дұрыс көрді. ... ... ... ... ... ... ... аштық миллионнан |
|астам көшпенді жұртты ажал тырнағына ... ... ... ... |
|әшкере-анықтамамен айтқанда, “большевизмнің аштық саясаты” 1917-1918 |
|жылдары қазақ халқының сол кездегі санының төрттен біріне өлім ... ... ... ... ... перманентті сипат алды, 1921-23 |
|жылдары далалы өлкеде – ... ... ... ... ... ... ... зиялылары сол кезеңде жылу жиып, ашыққан аудандарға мал ... ... ... ұйымдастырды. Өтеуіне, кеңестік сотқа тартылды. Сондағы сот |
|материалдары бұл күнде зерттеушілері мен ... ... ... |
|сөрелерінде жатыр. ... ... ... ... азық-түлік бөлгізу, тіпті ... ... ... ... ... ... ... мүмкін |
|емес-тін – жер-суы мен халқы біріккеннен кейін өткізілген ... ... ... 1925 ... тұңғыш құрылтайында Орталық Атқару ... ... ... Меңдешев делегаттарға осындай сыр ашты. Сондай|
|ахуалда халқымыз сол шаққы мөлшерінің тағы бір ... ... еді. ... ... ... 1931-33 ... айрықша арсыздықпен және |
|асқан жәдігөйлікпен жүргізілді. Бұған Никита Хрущевтің жеке басқа ... ... ... ... мына ... ... “Қазақстанда |
|орын алып отырған адам төзгісіз ашаршылықтан қазақ халқы түгелдей қырылып |
|қалудың аз-ақ алдында тұрғанын біз ... ... ол: ... сары ... тек сондай жолмен ғана құтылуға болады”, деп жауап берді”...|
|Міне, “халықтар әкесі” құрған саяси жүйенің әдемі ұран жамылған қылмысты ... ... біле ... ... ... жылы ... 15 ... салтанатында Қазөлкекомның бірінші |
|хатшысы Левон Мирзоян өзінің Сталиннен естіген ... еске ... Оған ... ... біреу” келіп, қазақтарды жаппай отырықшыландыру шарасын |
|жасауға болмайды, ондай жағдайда олар қырылып қалады деген көрінеді. Яғни,|
|сонау ұлтшыл-буржуа ... ... ... ... ... ... |
|алайда, Сталин жолдас басқарып отырған партия, партияның Қазақ өлкелік |
|ұйымы бастаған нақты тіршілік социалистік ... ... ... ... қазақ халқы отырықшыланып қана қоймай, ұжымдасып еңбек етудің ... ... ... ... ... ... етуге” кірісер алдында қазақ қожалықтарында 40 |
|миллион қой бар еді, “бай элементтерінің қастандығы” – аштық апаты ... ол 8 есе ... 5 ... ... ... ... екі жыл бойы |
|сырттан асыл тұқымды мал жеткізу, ... да ... ... ... |
|Қазақстанның 15 жылдық торқалы тойы қарсаңында республикадағы мал басы 8 |
|миллионға жеткізілген-ді. Бұл ... ... ... ... Алайда, |
|сталиндік статистика, адам санына келгенде, бұл ... ... ... ... ... ... ... салтанат үстінде ешкім жұмған аузын |
|ашқан жоқ... ... ... ... ... ... үшінші кезеңінде – 1932 жылғы |
|алапат ашаршылықта – халқымыз сол кезгі мөлшерінің тең жартысын жоғалтты. |
|Шамасы жеткен азшылық шет ... өтіп ... ... ... |
|Қатыгез де қылмысты ... ... ... сол ... адал ... ... |
|жауапты қызметкерлердің, қатардағы коммунистердің, былайғы жұрт ... ... ... ... ... ... ... алмағандар |
|болғанын ұмытпауымыз керек. Олар Мәскеудегі, Алматыдағы биік басшылыққа |
|аштық қасіретінің алғашқы белгілерін хабарлаудан бастап, жаппай сипат ... ... ... ... ... ... ... эмиссары Филипп |
|Голощекинді орнынан босатпайынша, республикадағы ауыр жағдайды түзеу қиын |
|болатыны ... ... ... ... ... бюро ... ... |
|комиссарлары кеңесінің төрағасы Ораз Исаев Орталық Комитетке жазбаша |
|ұсыныс жасады. ... ... Бас ... ... ... ... ... |
|құлақ асқан жоқ. Исаевтың ұсыныстары негізінде Қазақстанның мал |
|шаруашылығындағы ... ... ... 1932 жылғы 17 қыркүйектегі|
|әйгілі қаулысын қабылдап, оны орындауды сол Голощекиннің өзіне ... ... ... Қазақ өлкелік комитеті мен Қазақ АКСР Халкомкеңесінің|
|өкілі Ораз Жандосов республикадағы 162 ауданның ішінде аштық нәубетінің |
|зардабын ерекше тартқан ... ... ... бірі ғана аман ... ... жаңа ... ... тіршілігін жандандыруда көп жұмыс атқарды. |
|Аудан ... ... ... белгілі мемлекет қайраткерінің бұдан 65 жыл |
|ілгергі сын шақта сіңірген еңбегіне алғысқа толы ризашылығының белгісі ... ... ғана оның ... ... Ашаршылықта арашашы болуымен |
|ұрпақтар санасына ... ... ... ... ... ... |
|сомдатып, кезінде аудан орталығына айналуына тікелей ... ... ... ... орталық алаңына ескерткіш тұрғызды. ... үш ... ... аштық апатта 4,5 миллионнан астам адам опат |
|болған-ды. Босап ... ... ... ... келген миллиондаған адам |
|солардың сүйегі үстінде социалистік құрылыс көрігін қыздырды. Өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... тың игерді. Орталықтың тәтті|
|ұраны жетегімен жасампаз еңбекті жандандырушылар ... ... ... кешкен|
|қасірет ауқымын білген жоқ. Қазақтарды өз еріктерінен тыс, өз Отанында ... ... ... де ... ... ... деңгейіне түсірді. |
|Сөйтіп, ... ... ... ... ... ... |
|ұлттық мүддесі шектеу көруіне жанама түрде болса да себепкер болды. ... өмір ... ... ... ... ... топтар қазақ ұлттық апаты |
|жайындағы шыншыл тарихты білуге тиіс. Шыншыл тарихты білу жер-суымызды ... ... ... ұлт өкілдерін қазақ төңірегіне тығыз топтастыра түседі. |
|Еліміздің тарихында өшпес қара дақ қалдырған осынау қасіретті кезең – ... ... ... еткен ұлттық апатты бүкіл халық болып еске |
|алып тұратын арнайы күн ... ... ... туғызбайды. |
|Халықтарының белгілі бір пайызы ашаршылықта опат ... ... ... бұл|
|орайда елеулі түрде қозғалып жатыр, демек, Кеңес өкіметі тұсында аранын |
|ашып дүркін-дүркін соққан аштық ... ... ... ... ... ... ... тұтастай қырылып кетудің аз-ақ алдында қалған Қазақ елі ... ... жата ... ... ... ... ... осы |
|мәселеге сергек қарағаны жөн. ... ... ... ... ... ... президенті, |
|жазушы, тарих ғылымдарының кандидаты. |
| ... ... ҰШАҚ ... ... ... ... ... әңгіме |
| ... 60 жыл ... ... бір топ ... ауыл ... ... ... келіп тұрған кезінде өмірден өтті. Міне, содан бері ... ... ... ақтаңдақ беттері әлі құпия қалпында келеді. |
|Тоталитарлық билік ... ... ... ... ... идеяның |
|құрбаны етті. Солардың бір тобы 1948 ... 3 ... ... |
|Қазақстанда” қазанамасы жарияланған бес ғалым. Бұл кімдер еді? ... ... ... – 1906 жылы ... ... Нұра ... |
|туды. 1932 жылы Орта Азия мақта-жер ... ... ... ... Одан соң ауыл ... ... ғылыми-зерттеу |
|мекемелерінде, Қазақ КСР Мемлекеттік жоспарлау комиссиясында ... ... жылы ... ... ... ... алу үшін ... |
|қорғады. Сол жылдың күзінен бастап В.И.Ленин атындағы Бүкілодақтық Ауыл ... ... ... ... бөлімшесін басқарды. |
|Ол ғылыми еңбектері мен зор ... ... орай ... ... ... және үш ... ... жылдарындағы ерлігіне байланысты |
|“Ленинградты қорғағаны үшін” медалімен марапатталды. ... КСР ... ... ... ... та ... Оның көп ... зерттеулері “Тау |
|сағыз өсімдігінің биологиялық ... және ... жаңа ... ... ... ... 1948 жылы 42 ... ұшақ апатынан |
|қайғылы қазаға ұшырады. ... ... ... ... ... ... ... |
|М.Төлебаев, Б.Ерзакович, С. Мұқанов, М. Әуезов, Д.Снегин, Ғ. Мүсірепов, |
|Ә.Тәжібаев, Ғ.Мұстафин, Т.Жароков, Ғ.Шарипова, Ә.Әбішев, И.Шухов ... ... ... ... ... ... ... |
|Мыңбайұлы тамаша адам еді. Ол аса адал және ... ... адам еді. Оның ... ... бәрімізді соншалықты өзіне жақын тартып тұрушы ... ... ... тек ... ғана емес еді, сонымен бірге ол көркем әдебиетті|
|сүйетін және ақындық дарыны бар ... адам еді. ... да ол ... ... ең жақсы көретін досымыз болды... ... сол ... ... ... ... ... ... ... жас ... бас иеміз. Ұмытылмас мейірімді жүзіңді ... ... ... ... Қош, ... Кәрім!”, – деп өз |
|көңілдерін білдірді. ... ауыл ... ... ... ... ... істеген бір топ |
|талантты ғалымның қайғылы қазасы ... ... ... ... ... профессор Хайдар Арыстанбеков өз естелігінде былай |
|дейді: “Мыңбаев Мәскеуге аттанардан бір күн бұрын Жамбыл ... ... ... ... Түске дейін бөлімдерді аралап, ... ... ... ... Күрең атына мініп, қолына мылтығын |
|алып, шаруашылықты үш рет айналып шығып, үш рет ... ... ... аты ... ... ... қартқа басымен сыйлапты. Бір Алла талқанының |
|таусылатынын алдын ала сездірді ме, кім ... ... ... ... ... кетеді. Олар да Кәрімді бұрын мұндай еңсесі түскен күйінде көрмесе |
|керек. Соңынан телміріп қарап, ұзақ тұрады. ... ... ... топ ... ... ... ... Балқаш |
|қаласына қонады. Жанармай құйып, Мәскеуге қарай бағыт алады. 15 минөттен |
|соң ұшақ көкте жарылған. Төрт бірдей ... ... ... ... ... – Д. М.) ... ... (2-сурет) 1913 жылы Қарағанды облысының Ворошилов ауданында |
|өмірге келді. 1937 жылы ... ауыл ... ... бітіріп, сонда |
|ғылыми-оқытушылық қызметте қалды. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты. ... ... ... ... жер ... ... және ауыл |
|шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... ғылымы мен ауыл шаруашылығын өркендетуге, осы саланың |
|жоғары білімді мамандарын ... ... үлес ... Оның еңбектері |
|республикадағы ауыл шаруашылығы өндірісін жоспарлаудың негізіне алынды. Ол|
|осындай еңбектері үшін Ленин орденімен және ... ... Ұлы ... ... ... ... ... марапатталды. Қазақ КСР-інің |
|ғылымға еңбегі сіңген қайраткері атағы берілді. ... ... ... ... 1910 жылы ... ... |
|ауданында туды. 1937 жылы Орта Азияның жеміс-көкөніс институтын бітірді. |
|Осы кезден бастап ол ғылыми-зерттеу ... ... ... |
|ғылымының кандидаты. 1941 жылдан В.И.Ленин атындағы Бүкілодақтық Ауыл ... ... ... ... бөлімшесі президиумының |
|мүшесі болды және жеміс-көкөніс егістері секциясын басқарды. ... ... ... ... және “1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан ... ... ... ... медалімен марапатталды. 1943 жылы |
|азық-түліктік картоптың ұшымен картоп егу ... ... ... |
|Қазақстанда бұл тәсілді ... үшін оған ... ... ... ... ... ... ... ... 1913 жылы ... облысында туған. Ол 1935 жылы|
|Алматының малдәрігерлік-зоотехникалық институтын бітірді. Ауыл шаруашылығы|
|ғылымының кандидаты. 1945 жылдан бастап В.И.Ленин атындағы ... ... ... ... академиясының Қазақстандағы бөлімшесінің мал |
|шаруашылығы институтын басқарды. ... ... ... 1915 жылы ... ... ... Жәнібек |
|ауданында өмірге келген. 1937 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институтын |
|бітірді. 1942-1944 ... ... ... ... ... ... ... қызмет етті. 1945 жылдан кейін В. И. Ленин атындағы Бүкілодақтық |
|Ауыл шаруашылығы ғылымдары ... ... ... ... ... ... Сөйтіп, жаңадан құрылған картоп-көкөніс станциясының |
|директоры ... ... ... ... еді. ... ... саласының көрнекті ғалымдарының қазасы, олардың орындарын |
|ойсыратып кетті. Қазақ ССР Министрлер кеңесі, 1948 жылы 7 қазанда олардың |
|зираттарына, ... яғни 1949 жылы ... ... ... ... |
|қабылдаған еді. Сол құжаттың шешімі 1956 жылға дейін орындалмады. ... ... ... өз ... ... комиссия |
|ұшақтың ... ... ... Бұл ... ... ... |
|қастандық екенін жұрт іштей білді. Жарылғыштың қуаттылығы соншалық, ондағы|
|адамдардың денелері кесек-кесекке бөлініп ... ... ... |
|костюмінің бір ... ... мен ... ... таныдық деп жазған |
|болатын. Кеңестік тоталитарлық жүйе қасіреті мен ... ... ... ... ... ... уақыт өтті. Бұл ұлттық ... ... өте ... және терең зерттеуді қажет ететін мәселе. ... ... ... ... ... ... күннің өзінде әр |
|қырынан зерттеуді жалғастыра берген дұрыс. Бүгінгі тәуелсіздіктің біздің |
|қазақ халқына қандай ... ... ... және ... ... түсініп,|
|оны көздің қарашығындай қорғай білуі керек. Жоғарыда есімдері аталған |
|ғылым мен өндірістің көрнекті ... ауыл ... ... ... ... үлес ... ... қайраткерлердің қызметі болашақта |
|ғылыми тұрғыдан жан-жақты зерттеліп, ақиқат ... деп ... |
| |
| ... ... ... ... ... докторы, Астанадағы Мемлекет |
|тарихы ... ... ... газеті" ААҚ,
2006

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адамның рухани байлығы4 бет
Жастардың жүрегіне жара салған желтоқсан10 бет
Андалусия Омайяд мемлекеті8 бет
Жұмабаев Мағжан Бекенұлы11 бет
Мал шаруашылығы. Жылқы6 бет
Халықаралық ұғым заңдылықтары. халықаралық сараптаудың теориялық негіздері. халықаралық жүйелер. халықаралық қатынастар12 бет
Әкімшілік-құқықтық режимдер11 бет
Ұлы жұт (1931-1932)13 бет
1921-1922 және 1931-1933 жылдардағы ашаршылықтың сол кездердегі баспасөздегі көрінісі40 бет
1930 – 1932 жылдардағы несие реформасы23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь