Банк жүйесіндегі маркетингтік басқарудың теориялық негіздері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1.1 Коммерциялық банктердегі маркетинг қызметінің мәні мен міндеті ... ... . 6
1.2 Банктік маркетинг қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... 13
1.3 Банктің маркетингтік қызметін ұйымдастырудың шетел тәжірибесі ... ... .. 21

2 «БАНК ТҰРАН ӘЛЕМ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30

2.1 «Банк Тұран Әлем» Акционерлік қоғамының маркетинг қызметінің саясатын бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
2.2 «Банк Тұран Әлем» Акционерлік қоғамының маркетинг механизмін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
2.3 «Банк Тұран Әлем» Акционерлік қоғамындағы клиенттерге қызмет көрсету саласында маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... .. 47

3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..63
Бүгінгі Қазақстан – қоғам өмірінің барлық салаларында оң өзгерістерге жетіп, экономикасы, білімі мен мәдениеті тұрақты дамыған, ынтымағы жарасып, берік нығайып келе жатқан еңселі ел болып табылады.
Алдымызға әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына нық орын тебу мақсаты қойылды. «30 корпоративтік көшбасшы» бағадарламасын орындауға кірістік. Бүгінде Қазақстан экономикасы әлемдегі қарқынды дамып келе жатқан экономикалардың біріне айналды.
2008 жылы жаһандық қаржы дағдарысы әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуіне әсер етті. Әлемдік қаржы және тауар нарықтарындағы тұрақсыздық Қазақстанның экономикалық өсу қарқынын біршама тежеді.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуы бойынша, еліміздің экономикасын барынша тұрақтандыру мақсатында екінші деңгейлі банктердің алатын орны ерекше.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономикалық саясаттың 2009 жылға арналған негізгі бағыттары жөніндегі мәлімдемесінде қазіргі таңда банктерге деген сенімділік деңгейін арттыру шаралары бекітілді. Бұл мәлімдемеде халықты, шағын және орта бизнес субъектілерін ынталандыру көзделегн. Аталған шараларды жүзеге асырудың бірден бір шешу жолы ретінде банктер клиенттер базасын нығайту үшін ішкі және сыртқы нарықтарды зерттеу туралы шешім қабылдап отыр, яғни алға қойған мақсат – нарық қажеттіліктерін анықтау болып табылады.
Дипломдық жұмыста Қазақстан Республикасы нарығында барлық шаруашылық қатынастарды қайта қалыптастыруда маркетингтік зерттеулердің алатын орны айқындалады және сонымен бірге маркетингтің нарықта болып жатқан процестерді жан-жақты ескере отырып банктердің іс-әрекетін басқарудың және ұйымдастырудың жүйесі ретінде танымал болуы зерттеледі. Банктік маркетинг өз ерекшеліктеріне байланысты маркетингтің ерекше саласы болып табылады. Бұл нақты қоғамдық-саяси және экономикалық жағдаймен анықталатын банктің ішкі және сыртқы идеологиясы, стратегиясы, тактикасы және саясаты. Нарықтық экономикасы дамыған елдердің банк жүйесіндегі соңғы өзгерістері және Қазақстан Республикасы нарығындағы қазіргі шаруашылық жағдай коммерциялық банктер қызметінде маркетингтің ең жаңа тәсілдері мен әдістерін үйрену қажеттілігін туғызды.
Диплом жұмысының өзектілігі. Қазіргі уақытта маркетинг тақырыбына көптеген жұмыстар арналып, оларда маркетингке әртүрлі анықтамалар берілген. Бұл анықтамаларда банктік маркетинг түсінігі толықтай айқындалмайды және нарықты дамыту бойынша банк мақсаты түсінігінен бастап банк іс-әрекетін тұтастай алғандағы кешендік бағдарлама түсінігі ретінде түсіндіріледі. Банктік маркетинг туралы бір жағынан - нарықты зерттеу және онда банк қызметтерін өткізу бойынша нақты іс-әрекет ретінде, екінші жағынан - клиенттердің қажеттіліктерін зерттеуге және қанағаттандыруға бағытталған банк іс-әрекетінде маркетинг тұжырымдамасын қолдану ретінде қарастырған мақсатты, әрі орынды болып саналады.
1. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. – Алматы, «Триумф-Т»/2007ж.
2. Рахимбаев А.Б. Маркетинг: теориясы және практикасы – Алматы: Заң әдебиеті,2009ж. -
3. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.:Дело ЛТД,2005ж.
4. Котлер Ф. Маркетинг – менеджмент./Пер.с англ. – СПб.: Питер,2005ж
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.:Вильямс,1999ж.
6. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операций. – М: ЮНИТА.,2000
7. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности - М:Инфра-М.,2001г
8. Банктердің қызметтері// www.minfin.kz
9. Қазақстан Республикасының «Банктер және банктік қызмет туралы» заңы// 31 тамыз 1995ж.
10. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, методология и практика. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Финпресс,2000г
11. Жуйриков. Финансовый анализ. -Алматы,2002
12. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, методология и практика. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Финпресс,2000г.
13. Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
14. Ақбергенова А.Қ. Банктік өнімдерді сатудың негізгі әдістері// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж. – 115б.
15. Аликбаева А.Б. Қазақстан Республикасындағы жарнама нарығының даму мәселелері// ҚазҰУ Хабаршысы - №5/2007ж. – 89б.
16. Жумина М.Е. Банк саласындағы маркетингтің ерекшеліктері// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2008ж. – 115б.
17. Долан Э.Дж. Проблемы развития банковского маретинга в зарубежных странах// Перевод.: В. Лукашевича "Деньги, банковское денежно - кредитная политика", Алматы, 2008г
18. Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
19. Найзагарин А.А. Брендинг как основа построения маркетинговых коммункаций в коммерческих банках// ҚазҰУ Хабаршысы - №3/2006ж. – 66б.
20. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренций в Казахстане//Аль-Пари №3-4/2008 – 25б.
21. Банктердің қаржылық көрсеткіштері (жылдық есептер). Банктер туралы. www.nationalbank.kz
22. Абдильманова Ш.Р. Необходимость маркетинговой ориентаций в подготовке банковских специалистов//Банки Казахстана №3/2008 – 35б.
23. Рейтинги банков второго уровня РК// www.fitch.com, www.s&p.com
24. Маркетинговые коммуникации в АО«БТА Банке». Виды банковских операций. Клиенты банка.// www.bta.kz
25. Предел банков//V[O]X Populi, №6/2009ж.117б
26. Банк клиенттері. Статистика// www.stat.kz
27. Банктердің қызметтері// www.minfin.kz
28. Мустафин М. Статистические гипотезы в банкоском маркетинге// Банки Казахстана – 2009 - №6/2007г. – 39б.
29. Исин Ж.М. Каналы продвижения банковских услуг// Банки Казахстана -№1/2009ж. – 32б.
30. Моисеев С.Р. Регулирование рейтинговых агентств на национальном рынке// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 37б.
31. Порядина И.В. Роль маркетинговой стратегии в оценке деятельности коммерческих банков// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 16б.
32. БТА Банкінің жаңалықтары. Банк қызметтерін реттеу// www.afn.kz
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……………………………………………………………………............ 3
1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ ……………………........... 6
1.1 Коммерциялық банктердегі маркетинг қызметінің мәні мен ... ... ... қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері……………........ 13
1.3 Банктің маркетингтік қызметін ұйымдастырудың шетел тәжірибесі….......
21
2 «БАНК ... ӘЛЕМ ... ... ... ҚЫЗМЕТІН
ТАЛДАУ......................................................................
....................... 30
2.1 «Банк Тұран Әлем» Акционерлік ... ... ... ... 30
2.2 «Банк Тұран Әлем» Акционерлік ... ... ... ... «Банк Тұран Әлем» Акционерлік қоғамындағы клиенттерге ... ... ... ... ерекшеліктері ……………...................
47
3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ……………………………………………………………………….. 54
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
...................................... 61
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
....63
К І Р І С П Е
Бүгінгі Қазақстан – ... ... ... ... оң өзгерістерге
жетіп, экономикасы, білімі мен мәдениеті тұрақты дамыған, ынтымағы жарасып,
берік нығайып келе жатқан еңселі ел ... ... ... бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына нық орын тебу
мақсаты қойылды. «30 корпоративтік көшбасшы» бағадарламасын ... ... ... экономикасы әлемдегі қарқынды дамып келе жатқан
экономикалардың біріне айналды.
2008 жылы ... ... ... әлемдік экономиканың өсу
қарқынының тежелуіне әсер етті. ... ... және ... ... Қазақстанның экономикалық өсу қарқынын біршама тежеді.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы ... ... ... ... барынша тұрақтандыру мақсатында екінші деңгейлі банктердің
алатын орны ерекше.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан ... ... және ... ... ... ... және ... ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономикалық саясаттың 2009 ... ... ... ... ... ... таңда банктерге
деген сенімділік деңгейін арттыру шаралары бекітілді. Бұл ... ... және орта ... ... ... көзделегн.
Аталған шараларды жүзеге асырудың бірден бір шешу жолы ... ... ... нығайту үшін ішкі және сыртқы нарықтарды зерттеу туралы
шешім қабылдап отыр, яғни алға қойған ...... ... ... ... ... ... Республикасы нарығында барлық шаруашылық
қатынастарды қайта қалыптастыруда маркетингтік ... ... ... және ... ... маркетингтің нарықта болып жатқан
процестерді жан-жақты ... ... ... ... ... және
ұйымдастырудың жүйесі ретінде танымал болуы зерттеледі. Банктік маркетинг
өз ерекшеліктеріне байланысты маркетингтің ерекше ... ... ... ... ... және ... ... анықталатын банктің
ішкі және сыртқы идеологиясы, стратегиясы, тактикасы және саясаты. Нарықтық
экономикасы дамыған елдердің банк ... ... ... ... Республикасы нарығындағы қазіргі шаруашылық жағдай коммерциялық
банктер қызметінде маркетингтің ең жаңа тәсілдері мен ... ... ... жұмысының өзектілігі. Қазіргі уақытта маркетинг тақырыбына
көптеген ... ... ... ... ... ... ... анықтамаларда банктік маркетинг түсінігі толықтай айқындалмайды және
нарықты дамыту бойынша банк мақсаты ... ... банк ... ... кешендік бағдарлама түсінігі ретінде түсіндіріледі.
Банктік маркетинг туралы бір жағынан - ... ... және онда ... өткізу бойынша нақты іс-әрекет ретінде, екінші жағынан -
клиенттердің қажеттіліктерін зерттеуге және ... ... ... ... ... ... ретінде қарастырған
мақсатты, әрі орынды болып саналады.
Банктік ... ... ... мен ... саласындағы
банктік іс-әрекеттің болашағы біздің ел экономистерінің ... ... ... ... осы ... жұмыс тақырыбының маңыздылығын
және жаңалылығын көрсетеді.
Дипломдық жұмыстың мақсатына мыналар кіреді:
- ... ... ... ... ... банктің маркетингтік қызметінің өнім, баға саясаттарын қалыптастыру,
сатуды ... және ... ... ... банктегі маркетинг қызметін ... ... ... банк ... ... ... ... дамуын талдау.
Банктік маркетинг мақсаттарын осылай көрсету коммерциялық
банктердің маркетинг және ... ... ... құру ... ... ... жаңа клиенттермен байланыс орнатуды қамтамсыз ету;
- іскерлік байланыстардың дамуына қолдау ... жаңа ... және жаңа банк ... ... ... ... жүргізу;
- нарық коньюнктурасын зерттеу;
- клиенттерге ұйымдастырушылық және кеңес беру көмегін ... ... ... ... банк ... қажетті
басқарушылық шешімдер қабылдау бойынша сипаттама әзірлеу, маркетинг жобасын
өңдеу және банк өнімдерін өткізу бойынша ... ... ... сияқты
басқа да қызметтер кіреді.
Бұл жерде көрсетіліп отырған, яғни нарықта банк ... ... ... үшін бәсекенің нәтижесі ... ... ... тәуелді болып келеді.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі болып банктік қызмет және
банктердегі маркетинг ... ... ... мен ... ... ... Жұмыста маркетингтік зерттеулер қазіргі таңдағы
нарықтық қатынастардың дамуындағы маңызы айқындалады.
Ескере кететін жайт, банктік маркетинг банктің барлық ... оны ... яғни ... менеджментпен, оның ішінде операцияларды
басқарумен және персоналды басқарумен тығыз байланысты. Банк өнімдерін
нарыққа ... ... ... ... ... ... жарнамаға және потенциалды клиенттермен жеке байланыс орнату
үшін көптеген маркетинг құралдарын пайдалану арқылы ... ... ... ... ... ... ... Ол үшін бітіру
жұмысының пәні ретінде маркетингтің келесі негізгі элементтері қамтылды:
- өнім ... ... бір ... ... қаралатын қызмет
турі. Бұл жерде қызметтері, оның ... ... ... ... баға ... осы қызмет түріне, банкке қатысты жүзеге асатын сатудың
барлық факторларын және талаптарын зерттеу;
- ... ... ... ... ... ... жеткізу құралдары және
тарату көздері;
- ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық көзқарас қалыптастыруға бағытталған және т.б.
Бұл жұмыстың ... және ... ... ... ... ... - ... Республикасының коммерциялық
банкі – "БанкТұранӘлем" ... ... ... ... ... ... жұмысты талдау процесінде қолданылады. Бұл
қазіргі таңдағы банктердің маркетинг қызметін ұйымдастырудағы ... ашып ... ... және оны ... ... ... жұмысы кіріспе, үш тарау және қорытынды бөлімдерінен тұрады.
Дипломдық жұмысты жазуға Қазақстан ... ... ... ... мерзімдік басылымдардардағы ақпарат материалдары,
шетелдік және отандық ... мен ... ... ... әдебиеттер негіз болды.
1 БАНК ЖҮЙЕСІНДЕГІ МАРКЕТИНГТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Коммерциялық банктердегі маркетинг қызметінің мәні мен ... ... ... анықтамас бұрын, алдымен «маркетинг»
ұғымына тоқтала кеткен жөн. Берілген анықтама зерттелетін ... ... ... ... [1,9б]
«Маркетинг» термині XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында ... ... ... ... ... ... ... сияқты
элементтері бұдан біраз уақыт белгілі болғанымен, экономика пәндерінің
құрамына енбеді.
Қазіргі заманғы ... ... ... мен дамуының алғышарттары
мыналар болып табылады: әлемнің дамыған елдеріндегі нарықтық қатынастардың
дамуы және заңдардың жетілдірілуі, халықаралық ... ... ... еткен
ғылыми-техникалық, технологиялық өрлеу, бәсекелестік күрестің өсуі. Осының
барлығы маркетингтің ғылым, ... ... пән ... теориялық және
практикалық негіздерінің қалыптасуына себеп болды.
Маркетинг ... ... ... профессор Филип Котлер
қалады. Ол маркетинг пәнінің құрылымын жасап, басты ... ... ... ... ... оларды жүзеге асыру жолдарын
көрсетті.
Маркетинг тұжырымдамасының негізгі ...... ... болып табылады. [2,5б]
Котлердің пайымдауынша, маркетинг ... ... ... ... мен ... ... бағытталған
қызметтерінің жиынтығы.
Маркетинг басты назар аударатын нысандары: адам ... және ... ... ... айырбас, келісім ... ... ... ... анықтамасын келесідей жіктейді [3.7б]:
- маркетинг кең мағынада – нарыққа қатысы бар адамдардың қызметі;
- тар мағынада – тұтынушылардың ... ... оны ... ... бағыттары, жоспарлау, баға беру және ... ... ... ... ... ... процесі
кезінде өнім бағасы мен оны өткізудің тұтынушылар мен ... ... ... сай ... ... ... ... да бір басқа пәндерге қатысы ретінде – нақты
экономикалық бағытта берілген анықтамалар; мысалы, Американдық маркетинг
ассоциациясы ... ... ... ... - жеке ... ... ... қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтерді
айырбастау, өткізу, ... баға ... ... ... мен ... ... ... іс-шаралар жиынтығы;
- әлеуметтік тұрғыда маркетинг – тауарлар мен қызметтерге ... ... ... ... ... ... пен
өткізу және жылжытуды қаматасыз ететін әлеуметтік үрдіс.
Өзінің ... ... ... көптеген өзгерістерге
ұшырады, соған сәйкес маркетинг ... ... ... ... ... анықтамалары туындады. Германия Федеративті Республикасының
Маркетинг институтының мәліметтері бойынша, ... ... ... ... ... ... бар. Ресейлік ғалым М. Валоваяның пікірінше, маркетинг
сөзі құбылмалы (хамелеон), не айтқың келсе, соны ... ... ... ... ... ... ғалымдар оған әр түрлі сипаттағы анықтамалар
беруде.
Маркетингтің ... ... ... мен ... көзқарастары
өзгеріп отырады. Ф. Котлер алғашында ... ... ұзақ ... ... шамадағы пайданы қамтамасыз ететін, тұтынушыға бейімделген өндірістік-
өткізу әрекеті» деп сипаттаған болса, соңғы ... оны ... оны ... ... және ... ... жеке және топталған
тұтынушылардың ... мен ... ... ... және басқару процесі» деп көрсетті. [4,11б]
Бұл ұғымға сан алуан ыңғаймен келу ... ... ... ... аспектіде қарауға әкелді. Маркетинг - «қазіргі заманғы бизнес
философиясы», «ойлау жүйесі және ... ... , ... ... жүйесі», «басқарудың нарықтық ... мен ... ... ... ... «коммерциялық қызмет», «менеджменттің кірікпелі қызметі» , «сатып
алушылардың талаптарын қанағаттандыруға ... ... ... және ... ... , «фирманың бәсекелік басымдылыққа жету
және ... ... ... ... «өндіруші мен клиент арасында
қатынастарды нығайту ... ... ... деп ... ... маркетинг көп қырлы және әр түрлі түсінік екені көрініп
тұр.
Біздің ойымызша, жоғарыда келтірілген ... ... ... ... маркетинг – алдын-ала айқындалған нақты мақсаттарға
жетудегі кәсіпорынның шаруашылық ... ... ... ... ... – бұл сапа жағынан жоғары категория, бұл ... ... ... Маркетинг басқарудың жаңа концепциясы ретінде тарихи
тұрғыда қалыптасуының бірден-бір жолы - өндірушілер ... ... ... ... ... Бұл ... ... енуі міндетті.
Басқару үрдісінде маркетинг пен менеджмент бір-бірінен бөлек дамуы
мүмкін емес. Кез ... ... ... ... ... ... ... қызмет, маркетингтік зерттеулер қажет, содан
кейін кәсіпорынның ... ... ... ... кездегі
экономикалық әдебиеттерде осы аталған қызметтердің қатар жүруі ұсынылады.
Ф.Котлер атап ... ... жеке ... па, әлде ... пен
жоспарлаудың құрамдас бөлігі ме» деп сөз жарыстырудың қажеті жоқ, ... ... ... - ... ... ... ... ұсыныстарын
қабылдауы керек. Басқаша айтқанда, өмірлік циклі ең ұзақ фирма – басқарылуы
маркетинг қағидаларына сүйенетін ... ... Бұл екі ... ... ... деп ... [5.67б]
Банктік маркетинг өндірістік маркетингтен кейін шамамен он ... ... ... ... ... банк қызметінде пайда болуы –
дамыған елдердің қаржылық жүйелерінің банктік өнімге толығуымен, ... мен банк ... ... ... ... ... ... бәселестіктің күшеюіне әлем экономикасындағы белгілі
бір тенденциялардың дамуы себеп болды: [6,115б]
1. Банк институттарының интернационалдануы. Олардың аса ... ... мен ... ... көп ... сипатқа ие болуына, олардың
шетелдік нарықтарға шығуына әкелді. Бұл өз кезегінде әлі ... ... аяда ... көптеген проблемаларға интернационалдық сипат берді.
2. Барлық елдерде банктерге бәсекелес болып табылатын көптеген банктік ... ... ... ... Банк индустриясының әртараптануы (жан-жақты дамуы). Банк ... ... ... әрі ... қаражатты қарызға алудың ... ... ... емес ... ... ... ... және коммуникация құралдарының осы заманғы
техниканың негізінде (базасында) дамуы қаржылық институттардың ... ... ... ... Банк жүйесінің өз ішінде, сондай-ақ банктер мен банктік емес институттар
арасында қаражат тарту және несие беру ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптегі
бәсекелестікке қарағанда кешірек (кейін) пайда болса да, банк жүйесіндегі
бәсекелестіктің формаларымен қарқындылығы, ішінара алғанда басқа ... кіру ... ... ... ... ... өзгеше әрі
жоғары.
6. Мемлекеттік реттеумен байланысты банктік қызмет ... ... ... ... ... сондай-ақ процент мөлшерінің
белгілі бір шектен аса алмауы да өз әсерін тигізбей қоймайды. Егер банк
пайыз мөлшерлемесін ... ... ... ... ала ... қалады.
Қабылданған жоспарда алдымен банк өнімінің сапасын басқару және ... ... ... шығарылады.[7,3б]
Әрине, банктер маркетингтің көптеген тұжырымдамалық принциптерін
өнеркәсіптен алды, өйткені, маркетингтің негізгі ... ... және ... нарық жағдайында жұмыс істейтін барлық шаруашылық
жүргізуші ... ... ... бір-біріне ұқсас, әрі сәйкес болып
келеді.
Кез келген банк менеджерінің басты міндеттерінің бірі – ... ... ... ... ... ... дәрежесінің жоғары
болуы банктердің өмір сүруін ... үшін ... ... банктік өнімдерді
сапалы түрде сатуын міндеттейді. Бұл жердегі басты мақсат, тұтынушыларға
қызмет ететін әмбебап дүкен ... Ал ... ... ... ең ... өнім ... ... дизайн, оны тұтынушыға сапалы түрде жеткізу және
жетілдіру жатады. ... ... мен сату ... қолдану банк
қызметін құрылымдық ұйымдастырылуының маңызды бір ... ... ... ... банк ... яғни банк ... кез ... операция
мен кез келген қызмет көрсетудің өзіндік ерекшелігіне ... ... Осы ... ерекшеліктерді ескере отырып, банк маркетингісіне
анықтама берейік.
Банк маркетингі – нарықтық, ... ... ... ... ... ... ... және клиенттік
базаны қалыптастыруға бағытталған банк ... ... ... қатар сұранысты қалыптастыру, ынталандыру, қабылданатын шешімдердің
негізділігі мен банк ... ... ... ету, ұсынылатын
қызмет көлемін, нарықтық үлесі мен табысты кеңейту. [2.28б]
Банк маркетингі капитал нарығында және оның ...... ... ... мен ... ... ... болып жатқан
үдерістерді зерттеу және есепке алуды талап ... ... ... ... ... ... Ол банк басшылығына банк қызметін кеңейту
және табысты арттыруға бағытталған икемді шешімдер қабылдау үшін керек.
Сонымен қатар, банктік ... ...... ... және
болашаққа қойған мақсаттарына жетудегі алдын-ала анықталған басқарудың
стратегиясы мен философиясының ... ... ... таңдаған стратегиясынан барлық ұзақ мерзімді және ағымдағы
жоспарлары, ұымдастырушылық ... ... ... құрылымдық
бөлімшелер қызметі мен қаржылық қызметті басқарумен өзара тығыз байланысты.
Сол себепті маркетинг банктің барлық қызметтерінің негізі ... ... ... ... ... ... ... Маркетинг барлық қажеттіліктерді анықтайтын ... ... бола тұра ... кез ... ... болып табылады; бұл пирамиданың шыңында, әрине банк тұр.
Банк ... ... ... ... ... ... концепциясына негізделеді: [5,28б]
1. өндірісті жетілдіру концепциясы;
2. өнімді жетілдіру концепциясы;
3. ... ... ... ... ... ... ... ынталандыру;
4. нарық қажеттіліктерін анықтау (маркетингтік) концепциясы;
5. маркетингтің ... ... ... ... даму ... ... маркетингтік
басқарудың бес концепциясы негізінде банктер өз алдына ... ... ... егер банк ... ... ... бағытталған болса, онда банк
өз қызметтерінің сапалы түрде тарату мен тиімділігін арттыру мақсатында
шығындарын ... ... ... ... салдарынан клиенттер
қажеттіліктеріне тиісті деңгейде көңіл бөлінбей ... ... бұл ... теріс әсерін тигізеді.
- Өнімді жетілдіру концепциясына сүйенетін болса, банк ... ... ... ... мән ... ... Бұл ... көбіне
клиенттердің нақты қажеттіліктеріне аса маңызды ... ... ... ... ... ... тек салымдарының тиімділігіне мән береді.
Осылайша клиент өз ... ... ... ... ... ... мысалы, ақшаны қандай да бір банктік емес ... ... ... ... ... ... интенсификациялау концепциясы таңдалса, басты
назар банк өнімдерін өткізу мақсатындағы мерекелік іс-шаралар болады,бірақ
клиенттердің қажеттіліктері ... ... ... ... ... жұмсалады, әдетте нәтижесі аса үлкен болмайды.
- маркетинг концепциясына бағытталса, анықталған мақсатты нарықтардың
қажеттіліктерін ... ... ... Ең ... ... тек ... қана ... орындалуы да маңызды. Банктер
көбіне маркетинг концепциясын қабылдағанын жариялап, маркетинг басқарушысын
тағайындаумен немесе маркетингті ұйымдастыру тобын ... ... ... ... қызметінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз етпейді.
- егер банк әлеуметтік-этикалық концепцияны ... ... ... ... қанағаттандырудан пайда алады, екіншіден,
қоғамның сенімділігін жаулап алады және ... ... ... туады, үшіншіден, банк тұтынушылар мен қоғамның ұзақмерзімді
қажеттіліктеріне мән бере бастайды.
Бұл ... іске ... үшін ... ірі ... ... ал ол үшін банк ... ... қажет. Пайданы ұлғайту барысында
шығындарды азайту керек ... ... ... ... ... ... ... жағдайында қызметтерге бағаны көтеру бәсекеге
қабілеттілікті ... сол ... ... ... ... ... не жаңа нарықтарды ашу, не қызметтердің жаңа түрін ойлап
табу қажеттігі туындайды немесе ... ... ... ... ... ... Пайданы арттырудың тағы бір жолы – жаңа технологиялар
енгізу, автоматтандыру, ағымдағы шығындарды азайту ... ... ... төмендету.
Банктер стратегиялық даму жоспарын арнайы бағдарламалық тапсырыс
ретінде жариялайды. Бағдарламалық тапсырыста қарастырылған ... ... ... шешілуі тиіс тапсырмалары анықталады. Банктің алдына қоятын
басты тапсырмалары мен ... ... ... қызметтің ең
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Банктің басты мәселелерін анықтауға
келесі факторлар әсер етеді: [1.23б]
Банк тарихы. Банктің ... ... ... ... ... және ... ... таңдауына әсер етеді.
Банктің шығу тегі нақты ... ... ... ... ... ... ... мәдениет. Бұл көбіне қызметкерлердің бір-бірімен қарым-қатынасы,
олардың бір-бірінен айырмашылықтары (этникалық, класс), мінез-құлық
ерекшеліктері.
Банкті ... ... ... ... ... ... емес түрлері кездеседі. Банктің ұйыдастырушылық құрылымы банк
тарсырмаларын қызметкерлер арасында бөлу кезінде пайда ... ... ... ... ... құқықтар мен міндеттер
беріледі, ал формалды емес ұйымдастыру құрылымда банк ... үшін ... ... ... ... ... ... қабылдаушы басқарушы тұлғалардың мінездемесі. Банктің
мақсаттарының орындалуына басқарушы адамдардың өзіндік стилі, ұмтылыстары,
мақсаттары ... ... ... Банк ... ... ... стратегиясы мен ұйымдастырылуында ешқандай өзгерістер болмайды.
Осыдан келіп, банк маркетингінің ... ... ... ... ... банк ... жоспарлаудың тиімді стратегиялық және оперативті ... ... ... ... бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу;
- клиенттердің банк қызметінің сапасы, құрылымы, көлемі бойынша ... ... ... ... бантік өнім саясатын жетілдіру;
-банк қызметкерлерінің әлеуметтік, ұйымдастырушылық, коммерциялық
мәселелерін ... ... ... банк ... стратегиясына сәйкес банк имиджін құру, тиімді
коммуникациялық ... ... ... ... ... ... жүргізу және үнемі бақылап отыру.
Батыстық және отандық әдебиеттерде маркетингтің бірыңғай белгіленген
функциялары кездеспейді. Маркетингтің ... мен ... ... Бұл ... ... төрт ... ... Талдау функциясы:
- нарықты зерттеу;
- тұтынушыларды зерттеу;
- бәсекелестерді зерттеу;
- банктің ішкі және сыртқы аясын зерттеу;
2. Өндірістік функция:
- жаңа ... ... ... ... ... жабдықтауды ұйымдастыру;
- өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін бақылау;
3. Өткізу (жылжыту) функциясы:
- өнімді жылжыту жүйесін ұйымдастыру;
- қызмет көрсету сапасын ... ... құру және ... ... ... бағытталған өнім стратегиясын жасау;
- мақсатты бағытталған баға стратегиясын жасау.
4. Басқару және бақылау ... ... және ... ... ұйымдастыру;
- маркетингтік басқаруды ақпаратпен қамтамсыз ету;
- тәуекелдерді басқару;
- маркетингті бақылауды ... ... ... мәні банктің өндірістік-
экономикалық және коммерциялық қызметтерін жүйелі ... ... ... табылады. Ол маркетинг жүйесінде пайданы ... ... ... ... және толық
қанағаттандыруды қамтамасыз етуге бағытталған.
Банктік маркетингтің негізгі принциптері келесілерді қамтиды:[3,26б]
1) ... ... және ... білу;
2) нарықтық шарттарға пассивті түрде бейімделу тәжірибесінен қызметтерге
сұранысты қалыптастырудың белсенді түріне көшу;
3) нарықта мүмкін болатын жағдайларды ... мен ... ... ... шешімдерді қабылдау жоспарланған кезеңде ғана емес, мәселелер біліне
бастағанда шұғыл шешім қабылдау;
5) ұзақ мерзімді комерциялық жетістікке жету үшін ... ... ... ... жолын таңдау;
6) банк өндірген өнімдерін сатуды ғана көздемей, жоғары ... ... ... тиіс.
Банктік маркетингтің негізгі міндеті – клиентпен қарым-қатынас
орнату, өтімді қызмет ету, акционерлерге девиденд ... ... ... жұмысшыларының материалдық қызығушылығын тудыру болып табылады.
Бүгінгі банктік қызметтер өндіріс және ... ... ... қатынастарды құруға түрткі болатын нарықтық қайта ... ... бірі ... ... ... ... жүйенің аз ғана тарихына қарамастан,
оның сапалы ... мен даму ... ... ... шешу шарты
мен жағымды перспективаларын әрі қарай дамыту, жетілдіру мүмкіндіктері
туралы нәтиже шығара алады. Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ең ... бөлімдерінің бірі болып
табылады.
1.2 Қазақстан Республикасында банктік маркетинг қызметін ... 70 жыл бойы ... ... ... ... ... ... дәлірек айтқанда әміршіл - әкімшіл жүйеде өмір сүрген
экономикасы үшін ... ... ... ... ... нарық
талаптарына сай болуы оңайға түспеді. Сол ... ... ... ... ... келе ... ... жас мемелекет болып
табылады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі қазіргі ... ... ... ... негізделген тиімді пруденциалды
бақылау және банк қызметтерін реттеу үшін жаңа ... пен ... ... ... ... ... ... сәйкес шоттар жоспары мен жаңа бухгалтерлік ... ... ... ... халықаралық стандарттар бойынша ішкі
аудит жүргізе бастады. [8,2б]
Бұл жағдайда банктерге ... ... ... ... талап етіледі.
Бірақ Қазақстан банктері объективті және субъективті себептердің
әсерінен өз ... ... ... пайдалануға асыққан
жоқ. Біріншіден, инфляцияның жоғарғы ... ... ... ... ... ... жеңіл алуға мүмкіндік берді, екіншіден, Ұлттық банк
тәжірибе жоқтығынан ... ... ... ... ... ... ... банктер саны өте қатты дәрежеде өсті, әрбір ... ... ... ... ... мүмкіндігі болды.
Банктердің клиенттерге (жай және заңды тұлға) көрсететін кең
қызмет ... ... мен ... ... ... шарттарға
негізделеді: банк стратегиясын құру, тиімділікті анықтау, концепция, қызмет
көрсету, нарықты зерттеу, мамандар ... және т.б. Банк ... ... ... банк шығаратын өніммен ерекшеленеді. Біздің
экономикалық әдебиетімізде және іс-тәжірибеде «банктік өнім» ... ... өту ... ... ... Ол банк ... көрсетеді.[9,31б]
Нарық жағдайында қызмет ететін кез келген банктің алдына қойған
басты мақсаты – ... ... пен ... ... Бұл ... да қатысты. Банк басқармасы мен оның ... ... ... ... саясатының негізі - клиенттерді тарту, өз
қызметтерінің шеңберін кеңейте түсу, нарықты ... алу, ... ... өсіру.
Қазіргі кезде қаржы нарығында бәсекелестіктің күрт өсуі - банк пен
клиенттер арақатынасындағы өзгерістер мен банк ... ... мәні мен ... ... оның ... арта түсті.
Нарықтық қатынастарға өту кезеңінде Қазақстан экономикасын
тұрақтандырудың ... ... ... банк ... ... құру мен ... жақсартуға және қаржы нарығының қалыптасып дамуына негізделді.
Еліміздің нарықтық экономикадағы ... ... жаңа ... ... ... яғни бұл сферадағы маркетингтің дамуы
әр түрлі банктер арасында және олардың клиенттерімен болатын ... ... ... ... нарығының қалыптасуы, пайыздық саясат және
басқа да қызмет ... ... ... Қазақстан Республикасының
банк сферасында маркетингті қолдану үрдісі нарықтағы ... ... мен ... ... ... ... Бұл ... қазіргі
заман маркетингісінің маңызын едәуір арттыра түсті. Ол тек банк қызметін
жандандыруға ... қана ... ... ... ... ... жүйесінің қалыптасуына және басқа шаруашылық құрылымдарының нарыққа
жылжуына әсерін ... Осы ... ... банк ... мен ... ... сарапшы болып шығуы тиіс. [10,97б]
Маркетинг - бұл мұқият дайындықты, жан-жақты терең сараптаманы және
банк ... ... ... ... мен төменгі санаттарға дейін
белсенді жұмысты талап ететін банк стратегиясы мен ... ... өз ... ... ... ... тұратын қалауы мен
талғамын терең ... ... Банк ... ... ... сатушы. Ол
әрбір клиентпен қарым-қатынасқа түседі, клинетке қажет қаржылық қызметтің
дәл түрін ... оған ... ... ... ... ... ... банктер мен клиенттер
арасындағы қатынасты өзгертті. Егер ... банк ақша ... мен ... ... ... ... түрлерін ұсынған болса, қазір ол
белгілі бір топ ... ірі ... ... ... жеке ... ... ... жаңа түрлерін
үнемі ойлап табуға мәжбүр болды. Банк жұмысындағы ең ... ... ... ... анықтау болып табылады. Егер берілген
банк қызметіне ... ... онда ... оны ұсынудың қажеттілігі
жоқ. Өзіміз білетіндей, банк қызметі қайталана ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсететін
орталық болып қана қоймай клиенттерді сақтап қалу мен осы топ ... ... ... ... ... Банк өз ... ... отыруы міндетті. Бәсекелестік ... ... ... ... ... ... ... бар. Бұл мақсаттарды
жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... коммерциялық банктерінің клиенттеріне ... ... ... ... ... ... таңдап алуларында біршама
қиындықтар туындап тұр. Клиент таңдауы «ең жақсы» ... ... ... да ... ... тоқталуы мүмкін. Осындай көзқарастың пайда болуын
ынталандыру маркетинг коммуникациясының басты қызметі болып табылады.
Банк ... ... ... бірі - ... жаңа
клиенттерді тарту. Индустриалды дамыған ... банк ... ... қатары өте жоғары: үй шаруашылығының 80 пайызы банк
клиенттері, олардың ағымдағы және ... ... мен ... ... ... ... банктер өзінің қол астындағы клиенттеріне жаңа қызмет
түрлерін ұсынуды кеңейте түсуде. ... ... бір ... ... ... қосалқы немесе қосымша қызмет ... ... ... ... ... Мысалы, егер клиент жол чегін немесе ... ... онда оған ... ... қауіп-қатерден сақтандыру қызметін ұсынуға
болады.
Бәсекелестік күрес шиеленіскен кезеңде, банктер өз қорын толықтыру
тәсілін жүйелі түрде жетілдіріп отырады. ... жеке ... мен ... ... ... үшін ірі ... жиі ... мәмілелер,
көрмелер және басқа да іс-шаралар ... Жаңа ... ... ... ... әсер ... жағымды факторлар: [13,36б]
- клиенттерді банкке қаржы салушылар есебінде ... ... ... ... ең ... тиімділікпен қолданатын ... және ... ... банк маркетингі бір мақсатты жүзеге асыруға бағытталады,
яғни пайда мен шаруашылықтағы уақытша бос ... ... ... қамтамасыз етеді.
Қазақстанда коммерциялық банктерді құру ақша нарығының ... ... ал оның ... ... ... бос қаржысын
уақытша пайдаланып, құнды қағаз сатып алуға бағыттау болды. [10,137б]
Коммерциялық банктер ... ең ... және ... бар аясы ... ... ... ... құнды қағаздармен
жүргізілетін ... ... ... ... ... ... ... банктік салаға маркетингті енгізу, шаруашылық
саласының барлық ... ... шығу ... ...... өтіп жатыр. Бұл жағдай қазіргі заман маркетингтісінің ... ... ол банк ... одан әрі ... нарыққа бағытталған әмбебап
жаңа банктік жүйенің тездетіліп ... және ... да ... ... ... ... ... тигізеді.
Банк сферасындағы маркетинг несиелік ... ... ... ... ... ... және ... негізінде банкке
салымдарды тарту мүмкіндіктерін аша отырып, банк ... ... Бұл ... ... қаржы салушылар мен несие қатынастарының
кешенді маркетингісінің дамуына жол ... және ... ... мен ... несие беруді кеңейтуге мүмкіндік береді. Аталған
үрдіс өз кезегінде банк мақсатын айқындап, жоспарды жүзеге асыру үшін ... ... және оған жету ... мен ... ... ... ... шеңберінде банктің жаңа өнімді жасап, оны
жылжыту ... ... ... шығынның көлемін анықтау осы мәселенің
маңызды жағы болып табылады. Бұл өте маңызды мәселе ... ... ... ... тыс ... Банктің қолданысындағы
ресурстар өте қымбат бағалы болғандықтан, оны нарықтың ең пайдалы, сұранысы
өте жоғары және ... ... ... ... мөлшері төмен
жерлерге орналастырған жөн.
Жоғарыда аталғандардың бәрі, әрине қалыпты жағдай, өйткені ... ... ақша ... ... ... ... мен несиелік ресурстарын орналастыру ... ... ... өсу ... ... коммерциялық банктерге бірдей
талап қойылады, оның ... ... ... ... ... ... банктер міндетті түрде қаржы бөлуі тиіс.[14,115б]
Коммерциялық банктер бәсекелестік жағдайында салымшыларды тарту үшін
пайыз саясатын қолданады, бұл ... ... және ... ... ұзақ мерзімге тартуға арналған. Коммерциялық банктер маркетингінде
пайыз саясатын қолдану, оның ішінде пайыз шамасын тағайындау мен ... мен ... ... ... ... ... реттеумен бір
уақытта өткізіледі.
Бұл кезде маркетингтің міндеті несиеге сұранысты зерттеу, сонымен
бірге ... ... ... ... ... ... қаражаттың ең тиімді
орналастырылу жолдарын табу, клиенттерге сапалы несиелеу қызметін көрсетуді
жетілдіруден тұрады.
Пайыз саясаты саласында ... ... ... тиімді
несиелеу және оларды ынталандыра отырып, өзіне жеке қаржылық қор жинауын
көтермелеу, ал ол өз ... ... ... үшін депозит базасы
болып табылады.
Қазіргі заманғы банк маркетигісінің тағы бір ... ... мен ... және ... ... беру ... тәуекелдік
мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған.
Қазіргі таңда Қазақстан банк нарығында іс - әрекет жасауға құқығы бар
шетел банктері ... ... ... тұр. ... елдер несиелік
жүйесінің ерекше сипаты интернационализациялау екені анық. Осы ... да ... ... бұл ... ... үшін ... ... жағдайлар банктерді үнемі өз қызметін ұзақ ... ... ... ... ... бәсекелестік қүресте
өміршеңдігін сақтап қалуы үшін, өз тәжирбесінде қызмет ... ... ... ... мүддесін алға қоюға, әрбір клиент үшін
күресуге мәжбүр ... ... ... іс - ... ... ... мен практикасына негіздеу қажеттілігі осымен түсіндіріледі. ... бұл сән ... ... бизнестің өміршеңдігі мен жойылуы болып табылады.
Маркетинг – банк қызметін ... ... ... ... ... нақты сұранысына, ұсынылған қызмет түрлеріне
бағытталған нарықтық концепция.
Маркетингтің мақсаты сұранысты ынталандыру мен ... ... ... мен басқарма қабылдаған ... ... ... ... ... қызмет шамасы арқылы нарықтық көлем мен
табысты ... ... ... ... ... түрін ұсынбай, керісінше сұранысы жоғары
қызмет түрін ұсыну, банк ... ... ... ... осы ... ... ... фактор жағдайының әсері өсті. Бұл банк
қызметінің маркетингісін әлеуметтік саясатта тікелей ... ... ... тәсілдер мен банк қызметкерлеріне жаңаша ойлау қабілетін
енгізуді талап етілуімен түсіндіріледі. Жаңа ... ... ... да
клиент үшін» - деген принцип жатыр. Банк клиент үшін, оған түсетін табыс
үшін ... ... ... Ал ... жағын алсақ, алдыңғы кезекте клиент
табысы, тек кейіннен барып банк мүддесі тұрады.
Коммерциялық банктердің клиентке байланысты бағдарының ... ... ... ... ... Әрдайым клиенттікі дұрыс. Бұл банк жұмысындағы
қазіргі заманға лайық философия. ... ... ... ... ... банк қызметкері клиентпен қарым-қатынаста шартқа отыру жағының бірі
ғана болып қоймай, ... пен банк ... ... ... ... ... бірі ... болады.
Банк қызметкерлерінің қазіргі заманға лайық біліктілік ... ... ... - ... ... ... көп ... мұқият тыңдау, клиент қабылдайтын шешімдер мен ұсыныстардың
қолайлылығы мен ... өз ... ... ... ... ... терең меңгеру. Осының барлығы клиент үшін жасалады.
Клиенттің мүддесі кез келген шешім қабылданғанда есепке ... банк ... ... ... - ... ... тарапынан белсенді түрде реттеліп отыруы. Арнайы
белгіленген ... ... ... ... ... мен
нұсқаулар несиелеу мекемесінің өтімділігін қамтамасыз етуге ... ... жеке өзі ... қабылдауда шектелгенін, яғни ақша нарығындағы
үнемі өзгерістегі коньюктура жағдайында банк өтімділігін қамтамасыз ... ... ... ... көрсетеді. [14,115б]
Банк қызметі маркетингісінің өзіндік қасиеті кеңінен ... ... ... және ... ... ... ақша ... көптеген ішкі және сыртқы жағдайлармен ұштасқан күрделі
иірімдерден ... ... ... орындаудағы қатердің болуы оны
үнемі көз алдында ұстап тұруға мәжбүрлейді.
Нарықтық экономикада ... ... ... қажеттілігі
Қазақстанның маркетинг бөлімі жоқ банктерде маркетинг функцияларын әр ... ... ... ... маркетинг функцияларын
экономикалық талдау бөлімі, басқаларында – банктік операцияларды дамыту мен
жоспарлау бөлімі, үшіншілерде – ... ... ... ... ... – жарнама бөлімі атқарады. Шетелдік және бірлескен
банктерде маркетинг ... ... ... мен ... ... ... ... нарығындағы олардың қызметі маркетинг
қатысатын ортаның баяу және ... ... ... екіншіден,
Қазақстандық қаржы нарығының ... мен ... ... жаңа ... ... ... мен ... клиенттерді тарту
проблемаларын зерттеуді қиындыққа ұшыратпайды.
Барлық әлемдік банктері секілді, Қазақстан банктерінде де ... ... ... Қазақстандық банктер маркетологтары
мүмкіндігінше банктік маркетингтің барлық жалпы қабылданған ... ... жүр. ... ... ... ... ... елдердегі
маркетинг қызметінің жұмыс уақыты құрылымының деңгейіне дейін жету әлі ... ... ... ... ... ... ... банк
жұмысшылары ойында нарықтық экономика жағдайындағы тиімді қызметтің қажетті
элементі ретінде берік сақталды деуге болады.
Маркетингтің мақсаты болып ... ... ... орындау,
мүмкіндіктерді және олардың мәселелерін қанағаттандыру жолдарын анықтау
болып табылады. Маркетингтің негізгі функциялары нарықты зерттеу және ... ... ... ... мен ... ... ... бөлу мен өндірудің номенклатуралық, ... ... баға ... ... ... қалыптастыру және өткізуге
түрткі болу және тағы да басқа болып табылады [28,35б]. Зерттеу жұмысының
белгілі бір ... ... ... бұл ... ... ... атқа ие ... Осыған сәйкес, маркетингтік зерттеулердің
бағыттары болып мыналар табылады: нарықты зерттеу, нарықтың ... ... даму ... анықтау, бәсекелестікті зерттеу, тарату ... ... ... ... баға ... ... ... талдау, жарнама тиімділігін бағалау, баға стратегияларын зерттеу,
нарыққа жаңа ... ... ... бағалау, тұтынушыларды зерттеу.
Сонымен қатар банк саласындағы маркетинг ақша ресурстарын тиімді
пайдаланумен ғана емес, ақша айналымының ... де ... ... ... ... ең ... ақша ... жылдамдатуға
бағытталуы керек деген ой шығады. Осыдан маркетинг қызметінің ... ... ... ... ... ... ... уақытта банктер банктік өнім және ... ... жаңа ... ... ... ... және іске асыру керек. Бұл
ең алдымен клиенттердің белгілі-бір қаржы-несие институтына айналуына ... жаңа ... ... ... ... көрінеді. Дәстүрлі
маркетинг тәжірибесі соңғы уақытқа дейін жаңа клиенттерді тарту ... ... ... жүзеге асыруға бағытталады.[16,52б] Бүгінгі
күні жалпы қабылданған банктік қызмет көрсету ұғымы клиенттерді ... ... ... ... ... ... ... қателерді
қайталамау, клиенттерден айырылудың санының ... ... ... ... және ... ... мен жинақтауды білдірмейді
Банк саласындағы маркетингтік қызмет мағынасы жайында ... үшін ... ... болады.[1,45б]
1-сурет. Банктегі маркетингтік қызмет құрылымы
Маркетинг үрдісі клиентті зерттеп, оның қажеттілігін анықтаудан
басталады, және орың ... дәл ... сай ... ... ... ... Жаңа банкілік қызмет түрін көрсету процессі,
банкі қызметкерлерін олардың жұмыс орны мен осы ... ... ... ... ... ... банкке кірген кезде өз қозғалысын сол жақтан оң
жаққа қарай бастайды. Егер, жаңа қызмет түрлерін зал ... ... ... онда ... оған ... көңіл бөледі де, қызметтің
пайдалану мүмкіндігі өседі.
Бірақ соңғы уақытта банктік ... ... ... ... ... Клиентік базаны кеңейтуге
бағытталған стратегиялардан басқа бұрынғы клиенттермен ерекше қатынастарды
орнатуды бекітуге ... ... ... Бұл ... ... сәйкес жаңа клиенттерді тартуға кеткен шығындар қызмет
көрсетіліп ... ... ... ... ... бес есе көп
болады. Бұдан ... сол ... ... ... ірі ... клиенттер саны 5 %-ға олардың пайдасының 25-85%-ға өсуіне
әкелді. Сөйтіп, ... ... ... және ... қалу бойынша үлкен
экономикалық мағынаға ие болды.
Клиентпен жұмыс жасаудың жетістігінің шешуші ... ... ... ал ... маркетингтің өзінің мағынасы бойынша
«өткізу» маркетингімен бір ... ... ... ... ... көп деңгейлі және күрделі банктік иерархиясында арнайы құрылымды
құру арқылы клиентпен FRONT-OFFІCE бөлімшесі арасындағы бос кеңістікті
толтыру ... ... ... ... ... бұл құрылымға банкке
клиенттерді тартуға бағытталған бөлімшелер бөлу қажет, ал ... ... ... ... ... ... құру ... Бұл құрылымды
құрудың негізгі мақсаты – мониторингті ... және ... ... ... ... ... ... көрсетіліп жүрген клиентке, соңғы
нәтиже ретінде басқа потенциалды клиенттерге. [16,55б]
Арнайы ұйымдастырылған құрылымды жай ғана құра салу ... ... ... ... банк бір ғана табысты келіскеннен емес,
клиентпен ұзақ уақыт бірлесіп жұмыс істеуден ... Ал бұл ұзақ ... ... қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын қанағаттандырудың жоғарғы
деңгейіне бағытталған индивидуалды ... мен ... ... ... ... ... құруды болжайды.
Өзара қатынастар маркетингі клиентке қызмет көрсететін бір топ
құрамдағы банктің барлық ... ... ... талап етеді және ол
көптеген деңгейде өзара қатынастарды құруды қамтиды. Әрине, әрбір клиентпен
қатынасында банктің ... ... ... ... ... ... менеджмент қызметінің мақсаты борыш құру, ... ... және ... өзара қатынастарды кеңейтуінде және оның барлық
қаржылық қызметінде жатыр. Персоналды менеджер қызметінің тиімділігі ... ... ... ... алынатын пайда деңгейі мен клиенттердің
санымен ... ... ... мен ... ... өзара
қатынастар келесі жағдайда құрылады: егер банк клиенттердің қажеттіліктерін
бірінші бағалап ... ... ... ... онда ... ... дұрыс басқаруда өз өнімдерін өз клиенттерінде сол ... ... ... ... ... ... барысында банк операцияларының келісім-
шарттық сипаттамасы банк қызметкерінен өте ... ... ... ... ... ... ... негіздерін білу, келісімді жақсы
өткізуді білу, іскерлік этиканы білуді қажет етеді. Озат техниканы ... ісін ... ... есептеу машиналары мен арнайы
бағдарламаларды құра білуді қатаң талап етеді.
1.3 Банктің маркетингтік қызметін ұйымдастырудың шетел тәжірибесі
Нарық ... ... ... кез ... ... ... ең
маңызды кезең - ол банктік өнімдер мен ... ... ... ... ... ... жататындықтан банк басқармасы мен оның
барлық бөлімдері жұмысының мақсаты: клиенттерді тарту, ... ... ... ... ... ... ... және соңында түсетін табыс
көлемін ұлғайту.
Кейінгі кездері көптеген маркетинг бойынша батыс ... ... банк ... маркетингтің стратегиясы мен ұйымдастырушылық
маңызының артуы ... ... ... ... ... кездегі банктік маркетингтің стратегиясының негізінде клиенттердің
қажеттіліктері максималды түрде қанағаттандыру болып табылады. Ал бұл ... банк ... ... ... әсер ... ... банктік қызмет көрсету аясында ең ... ... аяғы мен ХХ ... басында АҚШ-та қолданыла бастады. Бұл кездері
халықтың бос ақша қаражаттарын мерзімді салым ... ... ... ... ... ... ... Сол жылжымайтын мүліктен
түскен түсімнен салшыларға сыйақы төленетін болды. ... ... ... ... ... ... қолданыла бастаған еді. Банктер
қосымша қаражаттарды клиенттерді ынталандыру арқылы тартуға ... ... ... ... ... Осы кездерден бастап алғашқы
маркетингтік зерттеулер ... ... ... АҚШ ... ... ... ... бес
концепциясына негізделе отырып қызмет етеді. Сонымен қатар, АҚШ банктерінің
маркетингтік қызметіндегі басты ... бірі – ... ... ... айналысатын қызметкерлердің болуы. Олар әрбір клиентпен
жекелеген түрде, қарапайым әңгімелесу арқылы қосымша ... ... банк ... ... мамандары Ж.Э. Мерсье мен Ж.Э. ... ... ... ... ... ... ... саласында нағыз көтеріліс (революция) болып жатыр. Бұл ... ... ... стратегиясын жетілдіру мен
жүзеге асырумен тығыз байланысты деп түсіндіреді. Олардың ... осы ... ... ... ... ... банктер өз
операцияларын іске асырған кезде бір клиенке шаққандағы пайдалылығын 50 –
100% жоғарылатуға болады. Бұл ... ... ... ... ... өмірлік цикліне байланысты – 25 – 50%-ға;
- клиенттерді тарту және оларды ұстап қалу – 20 – ... ... ... ... ... ... ... – 5 – 10%-ға
көтеріледі.
Жоғарыда келтірілгендерді ескере келе,коммерциялық банктердің көбінде
маркетин тиімділігін төмендететін факторлар байқалады. Олардың ішіндегі ... ... ... ... төмендігі болып табылады. Кейбір
банктерде олар ... ... не бары 2%-ды ... ал ірі ... ... маркетинг коммуникацияларына жұмсалады, яғни ... ... ... жаңа ... танымал ету үшін акциялар
ұйымдастыру, бәсекелестердің стратегиясына қарсы ... ... ... ... ... ... кез ... кәсіпорының іс-әрекетіндегі ең
маңызды кезең, ол ... мен ... ... ... ... ... ... жататын болған соң ерекшеленбейді. Банкі басқармасы
саясаты мен оның барлық бөлімдері жұмысының мақсаты: клиенттерді ... ... ... шеңберін кеңейту,нарықты барынша қамту ... ... ... ... ұлғайту.[17,83б] Қазіргі кездегі Францияның
банк құрылымдарының барлық деңгейлерінде бірқатар қателіктер ... ... ... ... мен ... ... да ... жоспарларын банктік өнімдердің әр түріне байланысты ... бұл ... банк ... ... ... ... алып келуі
мүмкін;
- банктік өнімдер мен қызметтерді бөлу мен ... ... құру ... ... ... ... әр бөлімі көбіне өздері жүргізетін операциялар түрлеріне көп
мән береді және ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттерінің құрған жаңа
жоспарлары банктердің маркетингтік қызметтерінің ... ... ... пен ... арасындағы қарым-қатынастарды нығайту болып келеді.
Маркетингтің басты мақсаты - банк пен клиент арасындағы ... ... жаңа ... енгізу болып табылады. Соңғы
уақыттарда еуропалық банктер көптеген ақша ... ... ... ... көрсетулерді жаңа нарықтарға өткізу мен оларды оңтайландыру үшін
жұмсауда. Бұл ... банк ... ... мен ... ... қадағалау қызметтерінң сапасының артуы
нәтижесімен тікелей байланысты. Технологиялардың өзгеруі клиенттерге
көрінбейтін кадрлар ауысуымен сипатталады, ал осы ... ... ... ... ... маркетинг қызметін орталықтандыруға
және клиентпен ... ... ... ... ... ... ақпарат және оның банкпен коммерциялық қатынастары
туралы ақпараттар компьютер экранына бірден түсіп отыруы қажет. ... ... ... ... ... сапалы қызмет көрсетулерді ұсынуы тиіс.
Бұл әр операциядан максималды пайданы қамтамасыз етуге көмектеседі.
Клиентке бағытталған ... ... ... ... мен ... ... негізгі үш түрі қолданылады:
Макроақпарат - клиенттердің жас ерекшеліктері, кәсіби ... ... да ... қамтамасыз етеді. Бұл ақпарат маркетинг қызметкерлері
банктің активтер ... ... және жаңа банк ... мен ... кезінде пайдаланылады;
Микроақпарат – клиенттің әртүрлі сипаттарын, мінездемелерін қамтиды.
Бұл ақпарат банк қызметкері клиентке арнайы қызмет көрсетулерді ұсыну ... ... ... ... ... ... қол жеткізуге
мүмкіндік туады.
Мезоақпарат – клиент туралы жалпы ақпараттар. Бұл ... ... ... ... көзі ... ... ... ақпараттар барлық банктердің микродеңгейлерінде
қолжетімді болуы тиіс. Бүгінде бұл клиенттермен ... ... ... мен ... ... ... базасының дамуы және
жетілдірілуі банктің классикалық концепциясы мен ақпараттық жүйені ... ... ... ... көрсетеді. Бұл жинақталған ақпарат
көздерінде клиенттің ағымдағы шоттары, чек бойынша есеп айырысулары, жинақ
шоттары және басқа да ... ... ... ... толыққанды
көрсетілуі қажет.
Қазіргі маркетингтік жүйе клиент туралы толық және нақты ақпараттарды
талап етеді. [14,115б] Клиенттердің ... ... көру үшін ... ... жүйе ... ... болады:
2-сурет. Клиентпен «синтетикалық» қатынастар құру
Банктің оепрациялық аясы тек коммерциялық қана ... ... ... көзі ... ... ... жүргізілген кез келген келісімшарттар
ақпараттар базасына сол сәтте енгізіліп отыруы тиіс және ... қоса ... ... ... ... ... мен Ж.Э.Писинидің пайымдауынша,
клиенттердің нақты қажеттіліктерін анықтау үшін ... 15 – 20 ... ... ... ... және сол ... артықшылықтары мен мүмкіншіліктерін
атап көрсетуге тапсырма беріледі. Респонденттердің жауаптары белгіліенген
пункттер немесе балл көлемі ... ... ... ... ... ... ... бағалау кезінде келесі қорытындылар жасалды: ақысыз
қызмет көрсетулер ең көп балл ... – 18; 15 ... ... ... ... 8 балл ... алдыңғымен салыстырғанда 10 пунктке төмендеді; ал ... ... ... 30 франк болды, ол 4 балл жинады. Байқағанымыздай,
қызмет көрсетулердің 15 және 30 ... ... ... не бары 4 ... бірақ бұл жерде қызмет қымбатырақ тұрса да, ол қосымша кеңес
беру және қосымша баййқауларға қатысу мүмкіндігін береді, яғни бұл ... ... ... ... ... ... көбісі осы
әдісті қолданады.
Банктің сауда маркасын белгілеу. Сауда маркасының бағасы - клиент
таңдауына әсер ететін сауда ... ... ... ... ... ... ... капиталы болып табылады. Тиімді сауда маркасын
құру банк маркетингісінің маңызды элементтерінің бірі [21,4б](3- сурет).
3-сурет. Банктің ... ... ... ... ... ... ... маркетинтің ролі. Бұл жерде
нарықты сегменттеу маңызды роль ... Бұл ... ... ... ... мүмкіндік жасалады:
1. Клиенттердің күтілімдеріне сату көлемдері мен ұйымдастырушылық
құрылымдарының бейімделуі;
2. Сатылымдарды көбейту мақсатындағы өткізу әдістерін жетілдіру;
3. Сырт ... ... ... ... бұл ... ... ... шарттарында аймақтардағы жүйелер арқылы өткізуді
ұйымдастыру;
5. ... ... ... ... ... ... ... еуропалық банктердің ... ... ... және ... ... ... ерекше екендігі
сөзсіз. Үлкен көлемдегі ақпараттарды ... мен ... кең ... ... қатар клиенттер, акционерлер мен ... ... болу ... жаңа ... ... ... мәжбүр етеді.
Жоғарғы коммерциялық мектептің профессоры М.Бадок өзінің «Сақтандыру ... ... ... атты кітабында банктік маркетингтің жаңа
түрін, яғни электронды ... ... Бұл ... ... ... ... ... адамдық және коммерциялық потенциалдары сияқты
көрсеткіштер пайдаланылады.[17,245б]
Банктік саладағы маркетингтің ерекшеліктері негізінен, ең ... ... ... ... ... ... және ... «банктік өнім» термині нарықтық экономикаға
өту кезінде пайда болды. Банктік өнім деп банкпен ... кез ... ... ... ... болады.
Банктердің маркетингтік қызмет концепциясы дегеніміз – бұл банктің
тұтынушыға бағытталған стратегиясы мен ... ... ... ... қаржы несиелік жүйесіне толық талдау жасауға негізделген
көрсеткіштерді білдіреді. Маркетингтік концепцияның негізінде банк жағдайын
оңтайландыру ... ... бұл ... ... ішкі және ... ... жүйе ... тиімді баға беру болып ... ... ... ... ... ... алатын орны ерекше,
себебі осы кезде банктің маркетингтік ... ... ... мен ... айқындалады.
Ресейдің көптеген банктері маркетингтік концепцияға өте ... ... және осы ... 3-5 жыл және де одан да көп ... ... ... ... бұл ұстанымды тек сенімді әрі консервативті
банктер ... өзге ... ... нарықтың түрлі өзгерістері
кезінде ... ... ... ... ... Бұл ішкі және сыртқы
бірқатар факторлар ... ... ... ... қатар, ешқандай шетел
нарықтарында жекелеген концепциялар дара ... ... банк ... ... төрт концепция қолданылады: [23,2б]
1. өндірістік немесе банктік өнімді жетілдіру концепциясы. Бұл концепцияны
келесі шарттар анықталғанда ... егер банк ... ... ... тең ... ... клиенттер көп бөлігі аз табысалатын болса;
- клиенттік базаның ұлғаюы, сәйкесінше тұрақты шығындар азайып, жаңа өнім
шығаруға қосымша қаражат бөлінеді.
- жаңа өнім ... ... ... ... ... ... өнімдерінен өзгешелігі бар банк ... ... ... ... ... көлемі өседі. Бұл концепцияны таңдау ... ... ... ... қызметтер сапасын көтереді;
- сапаны жақсарту кезінде саясы және экономикалық коньюнктураны ескеру;
- банктік өнімді өткізу кезінде тәуекелдерді төмендетуге мүмкіндік алады.
2. ... ... ... ... ... ... ... тарту мақсатында белсенді түрде жарнамалық ... жаңа ... ... шаралары жүргізіледі. Бұл жерде көбіне
сақтандыру қызметтері, зейнетақы қорлары, лизингтік компаниялар құру, «ноу-
хау», консультациялар беру кеңінен пайдаланылады.
3. Дәстүрлі ... ... ... ... ... арттыру үшін
нарықтағы қажеттіліктерді зерттеу, халықтың жекелеген топтарын ... ... Осы ... ... ... ... «тауар
белгісі», ұраны мен банктік қызметтердің толық жүйесі болады.
Жоғарыда аталған концепцияларға сәйкес ... ... төрт ... ... ... ... | ... КВАДРАНТ |І ... |
| | ... ... ... |
| ... |
| | |
| | ... ... |
| ... |
| | ... ... |ІV ... ... Банктік өндіріс үрдісіндегі маркетинг концепцияларының өзара
байланысы.
Бұл суреттегі ... ... өз ... қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған, әрі банк көрсететін ... ... ... ... ... ... квадрант – «клиенттерді қызықтыру», яғни банк қызметі сапасына
аса үлкен мән берілмейді, клиенттер көрсетілген қызметтер үшін жоғары баға
төлейді. Бұл ... ... аз ... ... көп ... ... ... квадрантта «қамқоршылар» немесе «банктерді ынталандыру» деп
аталады. Бұл банктер жаңа өнімдер, жаңа технологиялар енгізіп ... ... ... ... ... – «банкроттар» - өз қызметін адал орындамаған,
төлемдерді уақытылы жүргізбеген банктер.
4. Әлеуметтік – ... ... Бұл ... ... ... ... ... концепция 1980 жылдары
қалыптасты. Концепцияның бір нұсқасы ретінде «7 С» ... ... Оның мәні ... ... арқылы тұтынушылар, өндірушілер
мен қоғам арасында тепе–теңдікті сақтау болып табылады. [22,35б]
5-сурет. Маркетингтің әлеуметтік концепциясындағы «7С».
Шетел ... ... ... Қазақстан Республикасының банк
маркетингісінің ерекшеліктері оны жүзеге ... ... ... банк ... көбіне жүргізетін операциялар түрлеріне негізделе
отырып жаңа банк өнімдерін ұсынуға негізделеді.
Қазақстанның банктік ... ... ... ... әлеуметтік,
экономикалық өзгерістердің және клиенттер қажеттіліктерінің өсіңкілігі,
банктік ... мен ... ... кеңеюі қаржы нарығындағы
бәсекелестіктің күшеюіне әкелді. Мұндай жағдайларда банктер өз ... ... ... ... және жүзеге асыру сұрақтарына ерекше көңіл
бөле ... ... ... ... ... ... ... және жаңа
клиенттерді тарту мақсатында банктерге клиенттерге қызмет көрсету процесін
реттейтін арнайы нормалар мен тәртіптер тізімін өңдеп, енгізу ... ... ... ... ... сайын олардың
қызметіне қойылатын талап шектелетін болады. Көбінесе банктер нарық
заңдарына ... ... Оның бірі - ... ... ... ... өзі ... әкелмейді, ол несие алушылардың табысынан
құралады. Сондықтан, олар өз ... ең ... ... ... ... ... құрылымдарының қайтадан жандануына әсерін
тигізеді. Коммерциялық банкілер қаржысы ... ... ... жаба ... тиімділігі төмен мекемелерді де несиелеу
пайдасыз, кері болған жағдайда банк шығынға ұшырайды. Сол ... ... ... аса ... болу ... ... несие түрлері бойынша жаңа
өнім жасап шығаруда келесі ерекшеліктер байқалады.
Кесте 1
Несие желісі бойынша банк өнімінің жіктелуі *
|Банктік өнімнің ... үшін ... ... үшін банк ... ... артықшылықтары |өнімінің құндылығы |
|1. ортақ нессиелеу ... ... ... ... ... ... рәсімдеу және |алуға несиелік ... ... ... ... ... | ... ... ... |қорытындысы мен ссудамен| |
| ... ету ... | |
| ... ... | |
| ... | ... ... шотқа ... ... ... пайда табу және |
|жіберілетін табыстың |кез келген күнінде ... өз ... ... ... тауар |кәсіпорынның |дер ... ... ... ... ... |қажеттілігін | ... ... ... | ... құқығы бар | | ... ... ... | | ... ... | | ... 30-90 күн ішінде |Несие алушы бос ақша |Ыңғайлылық. Табысты ... ... ... ... ... қамтамасыз ету |
|тапсырысымен несиені |құқығы бар ... ... ... | ... мен ... |
| | ... ... ... ... ... |Артылған, мерзімі өткен |Өткізу бойынша ... ... ... ... ... ... мен мерзімі |
|тексеру ... ... ... ... | ... |
| | ... ... |
| | |жою ... ... |
| | ... ... |
| | ... мүмкіндік |
| | ... және |
| | ... |
| | ... ... ... ... |Кәсіпорынның жағымсыз |Кәсіпорын қызметінің |
|шаруашылық қызметі мен |жақтарына анықтама беру |табыстылығын ... ... ... ... ... ... | ... сайын талдау |көңіл бөлуі | ... ... | | ... ... кепілге |к/о қарамағындағы |Несие ... ... да, ... ... ... ... ... |нақты активтер нақты |
|несиемен етуге рәсімдеу |өндірістік, сауда ... ... ... |
|мімкіндігі ... ... ... ... |
|7. ... ... ... ... ... төмендету,|
|қарыз | ... ... ... ... ... несиелеу|Кәсіпорынның барлық |Уақытты үнемдеу. Әртүрлі|
|бойынша барлық негізгі |негізгі қызметті ... ... ... ... |несиелеуін талқыға салу |әрбір бөлігін алуға |
|төленуі мүмкін. ... | ... ... және ... ... | ... ... керек |
|материалдық қорлар, | | ... ... | | ... ... | | ... көзі: ҚазҰУ Хабаршысы №3 (55) 2006. 116 бет
Қазіргі заманғы банк маркетингісінің тағы бір ... ... мен ... және ... несие беру кезіндегі ... ... ... іс - ... ... ... бар ... банктері жағынан
бәсекелестік болып жатыр. Дамыған елдер несиелік жүйесінің ерекше сипаты
интернализация болып тұр. Осы ... ... да ... жатыр, бұл ұлттық
банкілер үшін қиындықтар тудыратыны сөзсіз. [14,115б]
Ресейдегі қалыптасқан жағдайда ... ... өз ... ... стратегияға негіздеп жетілдіруге ұмтылдырады. ... ... ... ... қалу үшін, өз тәжирбесінде қызмет
көрсетудің жаңа түрлерін енгізуге, акционерлер мүддесін алға қоюға, әрбір
клиент үшін күресуге мәжбүр болады.
Банк ... ... ... маркетингті кеңінен қолдануды
талап етеді. Банк саласындағы маркетинг ерекшелігі тек банк ... ғана емес ... ... ... жұмсауды қамтамасыз етіп
қана қоймай, ол банк қызметінің ... ... ... ... де тиімді пайдалануды көздейді. Осыдан шығатыны банк маркетингі
ең алдымен шаруашылықтағы қолма-қол есеп айырысуды тездету мен жетілдіру
арқылы ақша ... ... ... ... ... ТҰРАН ӘЛЕМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН
ТАЛДАУ
2.1 «Банк ... ... ... қоғамының маркетинг қызметінің
саясатын бағалау
«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік Қоғамы көптеген ... ... ... ... ... банктерінің құрамына кіреді.
Қазіргі таңда «ТұранӘлем Банкінің» Акционерлік ... ... ... ... ... банкомат желісі және
160 постерминалы жұмыс жасайды. Сонымен қатар банктің 1,3 млн жеке және 150
мың корпоративті клиенттері бар. «БТА ... ТМД ... ... ... ... ... ... Грузия және Түркия мен Қытай Халық
Демократиялық Республикаларында партнерлары бар. «ТұранӘлем Банкінің» Киев,
Москва, Дубай мен ... өз ... ... және бір еншілес банк –
Темірбанкі қызмет атқарады.[24,7б]
Клиенттер саны мен ... ... ... ... шет
мемлекеттерінде өкілеттіктер құруы ... ... ... нарықтағы
өзінің салмақты үлесін алып жатқандығын көрсетеді.
«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік Қоғамының клиенттік базасының
айтарлықтай ... көп ... оның ... ... ... байланысты. Банк әртүрлі жастағы, әлеуметтік ... ... ... ... арнайы банктік өнімдерді шығарады. Жалпы
алғанда бұл банк ... ... ... маркетингтік зерттеулерді
ең алғаш қолдана бастаған банк болып табылады.
«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік Қоғамы ... ... ... үшін ... мен ... ... жоғары дербес менеджерлер
институтын дамытып келеді. Клиентпен қарым-қатынас жасаудағы басты принципі
- әрбір ... жеке ... ... клиентпен ұзақ мерзімді
ынтымақтастық жасау және клиенттің сұранысын барынша қанағаттандыру болып
табылады. Оны ... ... үшін ... ... маңызы өте зор.
Түрлі деңгейдегі банк өнімінің тұтынушыларға бейімделуі, әрине маркетингтік
зерттеулерді кәсіби деңгейде жүргізілуін талап ... ... ... мен оны тұтынушы арасындағы ... ... ... ... ... клиенттермен тікелей байланыс болмаған
жағдайда өте тиімді. Себебі бұл компаниялар нарыққа көптеген қызмет түрлері
мен өнімдерін ... ... банк пен ... ... кері ... Бұл ... ... арқылы банктің стратегиясы жасалады,
яғни ұзақ мерзімді даму перспективалары анықталады. ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаттар
айқындалған. (2-кесте)
Кесте 2
Маркетингтік коммуникацияларды зерттеу*
|ЗЕРТТЕУЛЕР ... ... бар ... арқылы |Мақсатты аудиторияны анықтау, оның |
|нарықты талдау ... ... ... ... сала бойынша |мінездемесі, төлемқабілеттілігі; ... т.б) ... ... ... ... бәсекелестердің |
| ... ... ... ... ... ... мәселелерді |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |Тұтынушының тауар/қызметті түсіну |
|отырып зерттеулер жүргізу ... ... ... ... ... тілді, негізгі |
|талдамалы интервьюлер) |ұғымдарды ... ... |
| ... мен ... ... |
| ... алмау, пайдалану/падаланбау |
| ... ... ... |
| ... |
| ... ... |
| ... ... ... тестілеу |
| ... ... ... және т.б.) ... ... |тұрғындар арасындағы мақсатты ... ... ... |
| ... аудиторияның мінездемесін |
| ... және ... |
| ... аудиторияға әртүрлі |
| ... ... ... зерттеу|
| | |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... рейтинговых агентств на национальном
рынке.//Банки Казахстана №1/2009ж.37бет
Кестеде клиенттердің талаптарын ескере отырып ... ... және ... ... сауалдары нарықтағы жағдайларға әсері
көрсетілген. Осыдан «ТұранӘлем Банкі» Акционерлік Қоғамының ұстанатын басты
қағидалары ... ... Банк ... мен ... ... қызметтеріне әділ қарау банктің
адами әлеуетін арттыру үшін қызметкерлердің білімін ұдайы дамытып, кәсіби
тұрғыдан жетілуге жағдай жасайды. Банк ... ... ...... ... ... Банк өз клиенттерін құрметтеп, олардың қаржы жүйесіндегі сұранысын
жоғары сапамен қанағаттандыруға ... ... ... ... Банкі»
Акционерлік Қоғамы өз бизнесін құпиялық , сенімділік негізіне сүйеніп
жүргізеді әрі ұзақ ... ... ... ынтымақтастыққа талпынады;
3.«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік Қоғамы ұзақ мерзімді акционерлік құнының
өсуіне ұмтылады;
4.Іскерлік серіктестермен (тауар ... мен ... ... ... болу. Банк қарым-қатынасы өзара тиімді, жария әрі өз
міндеттемесіне толық ... беру ... ... ... әділ қарым-қатынас орнатып, өнім мен қызмет сапасын
жақсарту арқылы табысқа жетуде. «ТұранӘлем Банкі» ... ... ... ... ... ... ... сақтау саясатын ұстанады;
6. Қазақстан Республикасының заңдары мен басқа да ... - ... ... ... ... мен ... ... актілерін орындайды. БТА өзін қоғамның бір бөлігі ретінде
қарастырып, өзінің әлеуметтік жауапкершілігін ... ... ... Қоғамының маркетингтік қызметін
ұйымдастыру барысында келесі мақсаттар қойылады:
- ішкі және сыртқы ақпараттарды жинау және талдау;
- жаңа ... ... мен ... ... шығару және оларды
тұтынушыларға жылжыту;
- банктегі жүргізіліп ... ... ... ... ... ... ... Акционерлік Қоғамында маркетингтік іс-шараларды
жүргізуді бастамас бұрын, ең алдымен арнайы бөлімдер ұйымдастырылған. ... ... ... даму ... ... ... қамтамасыз
ету бөлімі, клиенттерге қызмет көрсету бөлімі. Бұл ... ... ... жеке нақты мәліметтерді жоспарлайды және олар
бойынша шешімдер қабылдайды. Қабылданған шешімдерден ... ... ... ... Сол ... ... Банкі» Акционерлік
Қоғамының маркетингтік қызметі саясатының келесі ... ... ... зерттеу және оған әсер етудің белсенді жақтарын
анықтау;
- маркетинг стратегиясын құру;
- жаңа ... ... ... ... ... ... құру және оларды тиімді жеткізу жолдарын
жеткізу;
- белгілі бір қызметтерге маркетингтік концепцияларды ... ... ... ... ... өткізу орындары мен каналдарын анықтау;
- қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлерді оқыту;
- жарнама және өткізуді ынталандыру;
- ... ... ... ... ... ... ... мамандары келесі қызметтерді
атқарады (6-сурет):
6-сурет. Қазақстанның коммерциялық банктеріндегі маркетингтік қызмет
сызбасы
«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік Қоғамы 90 - ... ... ... ... ... ... банк өнімін тұтынатын жеке және заңды
тұлғаларды жаулап алған болатын. Банк өз ... екі ... яғни ... мен ... ... зерттеуге күш салды. Банктің алға
қойған мақсаты Қазақстан нарығындағы алдыңғы қатарлы банк болу еді. ... ... 1999 ... ... ... үш рет маркетингтік зерттеулер
жүргізу туралы шешім қабылдады. Тапсырыс БРИФ Әлеуметтік және ... ... ... ... ... мақсаты келесілерден көрінеді:
1. нақты және потенциалды клиентураның ... ... ... ... ... ... ... басқа банктерден
айырмашылығын түсіну, бәсекелес банктердің клиенттерінің сандық
қатынастары, т.б.);
2. клиенттерден банктің ... ... ... ... ... ... алу, банктің имджі жайлы не ойлайды;
3. жоспарланған әрекеттер мен акцияларды ... ... ... жаңа ... ... ... көрсету
мідениетінің өзгеруі және т.б.);
4. жүргізілетін ... ... ... ... ... ... банк ... байланыстарды ұйымдастыруға, бақылауға және түзетулер енгізуге
нақты мүмкіндіктер ... Бұл ... ... ... ... үшін ... қана ... сондай-ақ банк ең алдымен ... ... ... иеленеді. Бірақ оның орындалуы
клиенттермен кері байланыс кезінде анықталады.
Бұл зерттеулерден басқа «ТұранӘлем Банкі» Акционерлік ... ... ... ... ... ... Негізінен бұл
зерттеу теледидар аудиториясы мен ... ... ... ... ... ең ... түрі ... оның дұрыс
жариялануы мен мақсатты аудиторияға жеткізілуі дұрыс ... ... ... ... өте ... мәселелерінің біріне жатады. Сонымен
қатар Гэллап Медиа Азия үнемі ... ... ... ... ... өз ... мен ... бюджеттері жайлы ақпараттар
алып отыруына мүмкіндік береді.[24,5б]
Аталған маркетингтік ... ... ... ... Қоғамының мысалында жеке тұлғалар алынды. Бұл Қазақстан
нарығындағы маркетингтік зерттеулерінің қайталанбас ең ... ... ... тек «ТұранӘлем Банкі» Акционерлік Қоғамы ғана өзінің
салымшылары мен клиенттерінің талаптарын үнемі бақылап, біліп отыру ... ... ... ... отырады. Банк өз қызметін
бастамас бұрын, нарықты мұқият зерттеді. Жүргізілген зерттеулердің жиілігі
сандық және ... ... ... ... ... Әсіресе осы
зерттеулерді жүргізгенде фокус-топтардың маңызы өте зор. Ең бірінші
зерттеулер 1998 ... аяғы мен 1999 ... ... жасалды және қазірге
дейін жалғасып келеді.
Фокус-топ – маркетингтік зерттеулерді ... ... ... ... ... атап ... олар ... мәселелерді
анықтайды:
1. қайта құру кезіндегі ... ... ... ... ... әкеліп соғуы: «Мемлекет бізді бір рет
алдаған соң, ... ... де осы ... қайталанбайтындығына кім
кепіл?» деген пікірлердің қалыптасуы;
2. банктердің тұрақсыздығы: «Мені банктердің ... ... ... ақпараттардың аздығы: «Мен банк туралы еш ... ... ... ... қолжетіділіктің төмендігі:
«Банктерге тек бай адамдар ғана ақша сала алады» деген ... ... ... ... ... және ... өзара қарама-қарсы
пікірлер қалыптасты. Соған қарамастан, 2007 жылы банк ... ... үшін ... ... ... ел ... біршама тұрақтала бастады;
- банктер тарапынан дивидендтер төлене бастады;
- банктер тиімді ... ... ... ... кәсіби деңгейлері анықталды;
- банктер туралы жарнамалар саны арта түсті.
Осы кезден бастап «ТұранӘлем Банкі» ... ... ... ... ... үшін маңызды жақтардың бірі банк ... ... ... ... яғни банк имиджінің
оңтайлылығы болып табылады. Сол ... ... ... ... және оның ... ... жайлы әртүрлі пікірлер қалыптасты:
- Халық Банкі «ең сенімді, халыққа қолжетімді» ретінде танымал болды.
- ... «ірі ... ... бар ... респектабельді»
банк;
- «ТұранӘлем Банкі» - «үлкен, сенімді, алпауыт, бірақ тым жас банк».
Бұл кезеңде «ТұранӘлем ... ... ... ... күдіктері бар болатын.[21,4б] Әрине, бұл банк имиджіне кері әсерін
тигізетін. Ал фокус-топтардың зерттеулеріне ... ... ... ... ... банктің сенімділігі мен тұрақтылығына басты мән
береді. Осы ... ... банк ... банк ... ... ... Зерттеулер 2008 жылдың жазына дейін жүргізілді. Сонаң нәтижесінде
«ТұранӘлем Банкі» туралы келесі пікірлер қалыптасты:
1. Біршама сенімді ... ... ... ... Өте ... жарнамаланады, сыпайы, клиенттерді жақсы күтеді, филиалдары
жиі орналасқан:
4. Коммерциялық болып құрылғын ... ... ... ... бірі ... да, ... күнге дейін қызмет етіп келеді.
Фокус-топтың жүргізген тағы бір зерттеулерінің бірі мақсатты
аудиторияның ... ... ... ... ... топтың тілін анықтау
маркетингтік саясаттың ең маңызды бөлігі. Бұл әдістің ... ... ... ... ... ... таныстардың ұсыныстары әсер етеді;
2. банктік салымдарды тарту мақсатында мультипликациялық ... ... ... қысқа мерзімді депозиттің пайыздарына ... ... алу ... демалысқа бару;
3. көптеген адамдар қағазға жазылған ... ... ... ... кезінде «сенімді», «тұрақты», «қамқор» деген сияқты сөздер
жиі қолданылуы тиіс;
5. байланыс орнатушы ... кім болу ... ... ... сарапшының пікірі», «Банк қызметкері қандай ... ... ... зерттеулер маркетинг байланыстарын басқарудың ... ... ... аудиторияның халық арасындағы үлесін анықтау;
- мақсатты аудиториянаң мақсаттары мен мінездемесін анықтау;
- түрлі маркетингтік ... ... ... әсер етуі;
- имидж мониторингі.
Банктің негізгі бәсекелік артықшылықтарының бірі – ... ... ... ... өз ... ... ... кеңейту немесе
бейімдеу, нарық қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, жоғары технологиялық
қызметтерді ұсыну дайындығын көрсететін инновация мәдениеті.[21,9б]
Банк мыналарға сүйене ... ТМД ... ... ... ... ... ... және клиенттердің қажеттіліктерін тереңірек білу, бұл
нарықтағы шетелдік қаржылық институттармен тиімді бәсекелесуге мүмкіндік
береді;
- Қазақстанның алдыңғы ... ... ... жүргізудің едәуір
жинақталған тәжірибесі және халықаралық тәжірибені ... бұл ... ... ... бәсекелесуге мүмкіндік береді;
- Стратегиялық серіктестердің, соның ... ... ... ... ... ... тарту арқылы олардың кең желісін
құру.
Төменде мониторингтің нәтижелері бар кестелер келтірілген. [26,6б]
Бұл зерттеуге Қазақстан қалаларының тұрғындары ... (18 ... ... ... тұрғындар, 1200 адам, сауалнаманы респондент жүргізді).
Кесте 3
Халықты коммерциялық банктердің ағымдағы қызметтеріндегі
өзгерістермен ақпараттандыру*
|БАНКТЕР ... 2007 ... 2008 ... 2009 |
| |жыл |жыл |жыл ... ... |52,5% |67,2% |72,8% ... |56,8% |68,2% |54,7% ... ... |65,8% |75,0% |69,5% |
* ... ... ... Республикасы Ұлттық Банкінің Статистикалық
бюллетені
7-сурет. Коммерциялық банктердің ағымдағы қызметіндегі өзгерістерді
жариялауы
Жоғарыда келтірілген ... ... ... қызметтері мен
өнімдерінде болып жатқан өзгерістер жайлы ақпаратты ... ... ... Бұл ... көзінен 2007 жыл мен 2008жыл ... ... ... ... ... ... 14,7% ... ақпараттандыру 11,4%-ға және Халық Банкінде халықты
ақпараттандыру 9,2%-ға өскенін байқауға болады. Бұның ең ... ... ... ... шарықтауы және «30 ... ... ... ... ... банк болуға ұмтылыс болды.
Ал 2008-2009 жылдар аралығында керісінше жағдай туындады: «ТұранӘлем
Банкі» Акционерлік ... ... ... ... 5,6%, Халық
Банкінде 6,5% және Казкоммерцбанкінде 13,5% ... үшін ең ашық ... ... ... ... керісінше жағдайдың туындауы ... ... ... ... ақпараттарды қатаң құпия түрде
сақтайтындығы байқалады. Банктердің өздері ... ... ... ... халық арасында сенімділікті жаулап алады. Ал бұл банктің
имиджін қалыптастыруда маңызды орын алады.
Имидж және ақпараттандыруға ... ... ... ... ... коммуникациялардың тиімді жағдайларын қолдау
мақсатында ақпараттандыру маңызы артады. ... ол ... ... кезінде пайдаланылады.
Имидждің тағы бір өзара байланысты «сенімділік» критерийіне аса ... беру ... Бұл ... ... үшін ҚР ... ... А) ... және соның нәтижесінде келесілер анықталды:
Кесте 4
ҚР коммерциялық банктеріне «сенімділік» критерийін анықтау*
| БАНКТЕР |Кантар ... ... |
| |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл ... |13,5% |22,6% |6,1% ... |19,5% |25% |16,4% ... |31,7% |56,8% |37,7% ... ... V[O]XPOPULI/№6,2009ж
4-кестенің мәліметтері бойынша, 2007 жылы ... ... ... 2008 ... ... Казкоммерцбанкіне 9,1%-ға, Халық
Банкіне 6,5%-ға және ТұранӘлем Банкіне 45,1%-ға өскен. Бұл үрдіске ... ...... өзі ... ақпараттарды жариялауының кеңдігі ... ... ... Ал 2008-2009 жыл аралығында банктерге сенімділік
критерийлерінің төмендеуіне аталған банктердің ... ... ... ... ... ... ... әлемдік дағдарыс кезінде
банктерге деген жағымсыз ... ... және ... ... ... ... ... отырғанымыздай, берілген ақпараттардың ауытқуларын 8-
суреттен анық көруге болады.
8-сурет. Банк өнімін тұтынушыларының «сенімділік» ... ... ... ... өзі ... ... ой ... екені
сөзсіз. Біздің ойымызша, бұл БТА Банкінде қазіргі ... ... ... ... ... ... жылы Мемлекетіміз банктің
78,14% акциясын сатып алу арқылы банк ... ... ... ... банктің көптеген міндеттемелерін уақытылы орындамауынан болды. Банктің
стратегиялық жоспарларына ... ... ... ... осындай
күтпеген өзгерістер банк клиенттерінің сенімділігіне біршама күмән тудырды.
Бірақ соған қарамастан, қазіргі таңда банк басшылығы ... ... ... ... ... ... Жалпы
қазіргі кезде қаржы нарығындағы ... ... ... ... жалпы көлемін шамамен 48%-ға төмендетті. Қазіргі таңда бұл
жағдайлардың ... алу ... ... ... ... қарқынды түрде
жарнамалауда. Бірақ тек жарнамалау клиенттерді қанағаттандырмауы ... ... бұл ... таңдағы банктердің алдында тұрған ең басты мәселе
болып табылады.
Сонымен, сұрау жүргізу банк ... ... ... ... ... ... пайдалану өте маңызды. Клиенттер барған сайын
экономика, қаржы саласында білімдерін ... ... ... мониторингтік сараптамалар жасауды ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Осыған байланысты, банк
өнімін пайдаланушылардың аясы кеңеюде. Клиенттердің ... ... бұл ... нарықтық экономикадағы қазіргі дағдарыстық жағдай,
бәсекелестердің жаңа нарықтарға жылжуы салдары, ... ... ... әсер етеді. Ал бұл маркетингтік байланыстар аясының кеңеюіне
әкеліп ... ... ... ... ... ... стратегиясы және
клиенттермен байланыс орнату құралдарына біршама өзгерістер енгізілуі
керек. Бұл Қазақстан ... ... ... ... ... «тым ... аудит» жүргізу, сыбайлас жемқорлықпен күрес, шағын
және орта бизнес субъектілеріне, сондай-ақ микрокредиттік ұйымдарға банктер
тарапынан ... ... осы ... ... жолы ... ... «ТұранӘлем Банкі» Акционерлік қоғамының маркетинг механизмін
талдау
«ТұранӘлем ... ... ... іс-әрекетінің негізгі
принциптері болып тұрақты қаржы-несиелік ... ... ... қанағаттандыру және жоғары сапалы қызмет көрсету болып табылады.
Банктің соңғы жылдары үдемелі дамуы осы ... ... ... ... ... ... іс-әрекетінің бірнеше негізгі бағыттары бар:
1. Қазақстан экономикасының нақты секторының дамуына үлес ... ... ... ... ... ... ... көрсетілетін
қаржылық қызметтердің спектрін кеңейту;
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің әлеуметтік бағдарламаларына
белсенді қатысу;
4. ... ... ... көтеру;
5. тұрғындардың және халықаралық қаржы институттарының Қазақстанның
банктік жүйесіне деген сенімінің артуына үлес қосу.
«ТұранӘлем ... ... ... ... ... барлық түрін
ұсына алатын Қазақстандағы алдыңғы қатарлы үштік банктердің қатарына
кіреді.
«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік ... ... ... ... 1996 жылы ... Банктік маркетинг ұғымы Қазақстанда сол
кезден бастап енгізілгенімен, банктер оның маңыздылығын ... ... Банк ... ... аясы ... өте келе ... ... бөлімін дамытуда шешуші әрі оң қадамдарының бірі 2005 ... Дәл осы ... ... ... Банкі» Акционерлік Қоғамыжаңа
мақсаттар белгілеп, ... ... ... ... ... ... шешті.
Осыған байланысты 2005 жылы банк өзінің маркетинг бөлімін кеңейтіп, байқау
жариялау арқылы ... ... ... ... Жаңа топқа қаржы
сарапшылары, жарнама үйлестірушілер және ... ... ... ... ... ... кірді. Банк тарапынан жасалған бұл
қадам көп ... өз ... ... «ТұранӘлем Банкі» Акционерлік
Қоғамында маркетинг басқармамы тікелей Банк басқармасы Төрағасына ... ... ... ... ... және ... бөлім
құрылымдары Қосымша Б көрсетілген)
Маркетинг басқармасы келесі мәселелерді шешеді:
1. банкке корпоративтік стратегиялық жоспарлау ... ... ... ... ... жаңа өнімдер дайындау, соның ішінде өнім пакеттері;
4. сату әдістерін дайындау (қиылыс сату, ап ... тағы ... ... ... және ... ... және ... талдау;
7. қызметкөрсету сапасын бақылау.
Маркетинг басқармасының стратегиясы – белгіленген сату ... ... үшін ... оптималды шарттар құру. Ол шарттарға
келесілер кіреді:
1. филиалдар бизнес жоспарлары;
2. жаңа өнімдер;
3. сату әдістері;
4. ... ... ... ... ... үрдістері;
5. тиімді жарнама;
6. ақпараттық қамсыздандыру және сатуларды талдау;
7. қызмет көрсету сапасын бір деңгейде ұстай және оны ... ... ... ... ... ... талдау негізінде жосспар бойынша ... ... ... ... ... ... бәсеекелестермен салыстырғанда жақсы өнімдер дайындау.
Product-manager институтын енгізу (бренд менеджер немесе
өнім ... ... ... және ... ... ... акциялары;
- банк филиалдарымен тығыз байланыс жасау;
- қызмет ... ... ... ... ... ... туралы ережеге сай әр ... ... ... ... ... мен ... талдау,
болжамдар және индикативті жоспарлар, стратегиялық жоспарлау және ... ... ... филиалдар желісін дамыту.
Жаңа өнімдер бөлімі: жаңа өнімдерді дайындау және ... ... ... ... өнім ... ... беру, жаңа өнім
енгізу.
Жарнама бөлімі: жарнама және өнімді өткізу, ... ... ... бөлімі: сатуларды ... және ... ... ... ету және ... филиалдардың
өміршеңдігін қамтамасыз ету.
Соңғы жылдары банктер арасындағы бәсекелестіктің күшеюіне байланысты
банкте жоғары дәрежелі менеджерлер мен аналитиктер ... ... ... ... ... ... деңгейін анықтаумен және банктік
қызметтер нарығын зерттеумен айналысады. Бұл нарықтық қатынас кезіндегі
белсенді және ... ... ... ... ... ... және шетел валютасында клиенттерге мынадай операцияларды
ұсына алады: жеке және заңды ... ... ... ... ... операциялар, кассалық және аударым операциялары, несиелік
операциялар, клиенттерге кеңес беру ... ... ... ... есеп ... ... ... және басқа да ... ... ... ... даму ... бәсекелестікке
төтеп беру өте қиын. Сол себепте АҚ ... ... ... ... ... тұру үшін ... ... құралдарының бірі – маркетинг.
"ТұранӘлем ... ... ... Бас банкісінде тұтас маркетингтік
бөлім жұмыс ... ... ... ... филиалдарда маркетингтік бөлімдер
қызмет етеді. Олар клиенттердің сұранысын дер ... ... оған ... қызмет көрсету мақсатында семинарлар, конференциялар, маркетингтік
зерттеулер, жиналыстар өткізеді. Мұнда жаңа жарнама, буклеттер, билбордтар
шығару ісі талқыланып, банктің клиенттерді тарту ... ... ... ... ... ... ... 2007 жылдың 1-ші қаңтарында банк
активі нарықтағы екінші деңгейлі банктердің жалпы активінің 19%-ын құраса,
2008 ... 1-ші ... бұл ... 24%-ды құраған. ... ... ... бойынша Қазақстандағы екінші деңгейлі
банктердің арасындағы екінші орында тұр. Бірінші орында АҚ "Халық ... Бұл АҚ ... ... ... ... банк ... сол
себепте тұрғындар арасында ерекше сенімге ие болуымен шартталады.
Банк активін маркетингтік басқарудағы банктік маркетингтің мақсаты
банкке максималды ... табу ... ... және ... Ал бұл ... ... ... қолданғанда ғана болады. [30,1б]
2008 жылдың ... ... 2007 ... ... ... онда ... қорытынды шығаруға болады. Банктің таза
пайдасы 0,6 миллион АҚШ долларына ... мұны ... ... ... бұл өте аз ... Бұған басты себеп - банктің несие
портфелінің өсуіне қарай жоғарғы ассигновациялық ... ... 2008 жылы 2828,0 ... АҚШ ... ... өткен жылғы 1447,0
миллион АҚШ долларына қарағанда 78,7%-ға өскен. Бұл ... ... ... ... және ... ... ... болжамдар құруға
болатындығын көрсетеді.
Кез-келген банктің активті және пассивті операциялары ... ... ... ... үшін ... және ... операцияларды
басқару жүйесін күшейту қажет. Сөйтіп банк ... ... ... ... тұрақтылығы мен пайдалылығын сақтайды.
Депозиттер негізінен банк активінің қомақты үлесін алады. Себебі банк
тұрғындардың бос ақша қаражаттарын ... ... ... ұсына
алмайды. Жүргізілген маркетингтік зерттеулер ... ... ... ... бос ... ... ... ұсынылатын
депозиттік қызметтердің көп ... әсер ... ... ... маркетингтік зерттеулер бойынша 2008
жылы банктің депозиттік портфелінің көлемі ... ... 303,9 ... ... 391,3 ... АҚШ ... өскен. Депозит нарығындағы үлесі
21,5%-дан 20,9%-ға түскен. Бұл жалпы депозит нарығындағы ... ... ұсақ ... де ... ... ... ... үлесінің де
артуымен түсіндіріледі. Осы уақыттарда АҚ "ТұранӘлембанкінің" банктік
нарықтағы екі ... ... – АҚ ... ... пен АҚ
"Казкоммерцбанктің" де депозиттік нарықтағы үлестері сәйкесінше ... және ... ... ... ... портфелінің өсіңкілігі
2008 жылдың қараша айында 14,2%-ды құраған. Ал бұл ... АҚ ...... АҚ ...... ... [31,5б]
"ТұранӘлембанкі" жеке тұлғалардың салымдарын міндетті кепілдендіру
Қорының мүшесі. Бұл оған бірнеше артықшылықтар мен ... ...... ... деген сенімі артады. Кемшілігі – банк
ұсынатын салымдар түрлері бойынша ең жоғарғы ... ... Қор ... бұл ... асуға жол берілмейді. Бұл тәуекелділіктің алдын-алу
шараларымен түсіндіріледі. ... банк жаңа ... ... ... жоғары пайыздық ставкамен салымдар ұсынуы мүмкін, ал ... ... АҚ ... ... ... мақсаты – аздаған көлемде болса да тұрақты пайда табу ... ... ... ... ... ... В)
Банктің маркетингтік бөлімі осы кемшіліктерді ескере отырып алдағы
жылға бірнеше шараларды ұсынылып отыр, яғни ... ... кең ... жаңа жарнамалар шығару, салымның жеке брэндін ойлап шығару және
қосымша акциялар ... ... ... ... ... ... ... зерттеулер
тұрғындардың салымның осы түріне деген қажеттілігі табыс алу, ... ... ... ... қатысу мүмкіншілігі ... ... ... ... успеха" салымының көлемі
2008 жылы 69,05 миллион АҚШ ... ... ... ... үлесі
17,0%-ды құраған. Клиенттер бұл салымға құралдар сала отырып, ... ие ... ай ... ... ... ... ... тұрақты
өсіру мүмкіншілігі, ай сайынғы ұтыстарға қатысу мүмкіншілігі және қосымша
қызмет түрлерін алу мүмкіншілігі. Салымның кемшіліктері: төмен ... ... ұтыс ... көңілі толмауы, клиенттердің
депозит қасиеттері туралы ... ... ... банктердің және АҚ
"ТұранӘлембанкінің" басқа депозиттерімен ... ... ... ... бөлімінің қызметкерлері осы кемшіліктерді ескере ... ... ... және ... ... ... көбейту туралы
маркетингтік ұсыныстар ұсынуда. [23,79б]
"Сезонный" салымын маркетингтік негізде талдайтын болсақ, банктің
салымның бұл түріндегі негізгі ... ... – оның ... проценттік
ставкасы. Бұл көптеген орта клиенттерді ... ... ... да ... ... 2007 жылдың басындағы 31,42 миллион АҚШ
долларынан 2008 жылдың басында 60,97 миллион АҚШ ... ... ... ... АҚШ ... ... Банк ... уақытта да осы
деңгейді сақтай ... ... ... 24,8 ... АҚШ долларына
жеткізуді және қосымша 17883 клиент тарттыруды жоспарлап отыр.
Банк жүргізген SWOT-талдау бойынша депозиттің бұл ... ...... ... ... және брэндтің танымалдылығы
жатқан. Ал басты кемшіліктері болып ... ... ... ... ... ... агрессивті жарнамасы және қосымша
қызметтердің жоқтығы табылады.
Бұл депозит ... ... ... маркетингтік ұсыныстар ұсынуға
болады: клиенттер ... ... ... өзгерту, жарнама шығару
көлемін өсіру және жаңа брэндтер ойлап шығару.
"Пенсионный" ... ... ең ... ... тартудың бір көзі.
Салымның басты ерекшелігі – ол оның жағарғы проценттік ... және ... ... 2008 жылы ... ... 2007 ... 43,09 миллион АҚШ
долларынан 56,01 миллион АҚШ ... ... яғни ... ... 12,92
миллион АҚШ долларын қүраған. Банк алдағы уақытта осы ... ... АҚШ ... ... көздеп отыр. Депозиттің бұл түрін негізінен
келесі тұлғалар қолданады:
- 60 жастан асқан тұлғалар, яғни жасы бойынша зейнеткерлер;
- 60 ... ... ... яғни ... ... ... ерте ... атанған тұлғалар;
- 50 жастан асқан зейнет алды жастағы тұлғалар, яғни әлі жұмыс
жасап жүрген, ... ... ... ... жүрген
тұлғалар;
Салымның басты артықшылықтары: ... оң ... ай ... ... және ... ... ... төмен жарнамалық белсенділік, қосымша қызметтердің
болмауы және бәсекелес банктердің агрессивті жарнамасы. [32,19б]
Банктің маркетингтік ... ... осы ... одан әрі
дамыту үшін және нарықтағы үлесін нығайту үшін мынадай шешімдер қабылдады:
ай сайынғы ұтыстар жүргізуді жалғастыру, салымшылармен байланысты ... әр ... ... құттықтау, акциялар ұйымдастыру және жарнама
шығару көлемін арттыру.
Сонымен, банктің маркетингтік қызметінің ... ... ... ... ай ... оңды ... болуда. Маркетингтік зерттеулердің
көмегімен банк өз бәсекелестерінің әлсіз жақтары мен күшті жақтарын жақсы
біліп, ... озып ... ... ... Менеджмент банктің
өтімділігін қамтамасыз етсе, маркетинг банктің барлық активті-пассивті
жұмыстарын, барлық ... ... ... ... ... – ол ... ... бірден байқап, оларды шешу үшін дер
кезінде қажетті шараны ойлап-тауып, ... ... ... ... ... банк ... ... операциялардың
бірі болып саналады. Несие ісінде жинақталған ... ... ... ... ... алушылардың базасын көбейтуді, заңды және жеке
тұлғаларды несиелендіру бағдарламаларын кеңейтуді жылдан-жылға арттыруда.
Несие ... ... 2007 ... 80,8 ... АҚШ долларынан 2003
жылы 146,1 миллион АҚШ долларына артты, яғни ... ... ... ... 65,3 ... АҚШ ... ... Банк несиелендіру көлемін екі есеге
дейін арттырды. Банктің негізгі екі бәсекелесі – АҚ "Халық банкі" мен ... бұл ... ... 119,8 ... АҚШ ... ... АҚШ ... және 92,8 миллион АҚШ долларынан 207,8 миллион
АҚШ долларына артты. Бұдан көріп отығанымыздай, АҚ "Казкоммерцбанктің"
несие ... ... 2,5 ... ... артуы маркетинг
қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... ... АҚ "Халық банкіне" ... ... ... түсу кезінде АҚ "Казкоммерцбанктің" белсенді жарнамалық саясат
жүргізуі, клиенттерге сапалы қызмет ... және ... беру ... ... ... қысқартуы.
АҚ "Казкоммерцбанк" осы шаралар нәтижесінде несие портфелінің көлемі
бойынша Қазақстандағы №1-ші банк атанды. [23,31б]
АҚ "ТұранӘлембанкінің" шетел валютасында ұсынған несиелері ... ... ал ... ... ... 47%-ды құрады. Несиелердің орташа
жылдық ставкасы 19-19,5%-да болды. Банк несиелері негізінен қысқа ... ... Бұл ... ... және ... жоғары
табыстылықты қамтамасыз етеді, сонымен қатар қарыз алушылардың қаржылық
жағдайының мониторингі үнемі ... ... ... ... ... ... және ... кепілділігімен
беріледі. Кепілзат өте консервативті бағаланады.
АҚ ... ... ... үлесі 2008 жылы 18,4%-ды
құрады. Бұл Қазақстандағы екінші ... ... ... ... ... ... Бірінші орында АҚ "Казкоммерцбанк" тұр, оның үлесі
26,1%-ды құрайды. Ал АҚ "Халық ... ... ... ... ... екінші деңгейлі банктер арасында үшінші орында тұр.
АҚ "ТұранӘлембанкінің" несие ісі негізінен екі бағытта дамыған :
- автокөлік ... ... ... ... ... ... сатып алуға несие берудегі банктің нарықта алар орны
ерекше.
Себебі тұрғындар арасында банкке ... ... ... артуда және
банктің серіктес автосалондары басқа банктерге қарағанда көп.
Автокөлік сатып алуға ... ... ... ... Өзіне бірінші автокөлік алу (жаңа немесе ескі);
- Отбасы мүшелері үшін 2-ші автокөлік алу ... ... ... ... ... ... бұл түрін негізінен 30-50 жас аралығындағы , орташа еңбек
ақысы 400 АҚШ ... ... ер ... ... 2008 жылы ... " ... бұл ... алғандардың ішіндегі 31,6 %-ын
мұнай және газ ... ... ... 17%-ын ... және ... қызмет ететіндер, 11,4%-ын мемлекеттік сектор қызметкерлері
құраған. Несие 2 жыл мерзімге 21,9% ... ... ... ... ... ... ... талдайтын болсақ , 2007 ... ... саны -1780 , ал ... 6346 мың ... ... ... ... айлары арасында 1827 несие беріліп, көлемі 7916 мың
долларға жеткен . Жаңа ... ... ... -1,4 ... ... , ескі автокөлік бойынша өсіңкілік -2,5 миллион АҚШ долларға
жеткен. ... ... ... - 10%. ... ... қорытынды шығаруға
болады: тұрғындар арасында неисенің бұл түрі кең ... және ... ... алу ... ... қарқында дамуда. Банк жүргізген
SWOT-талдау бойынша несиенің күшті жақтарына мыналар жатқан :
- банктің оң ... ең ... ... ... ... ... –алынған автокөлік;
- серіктес автосалондар санының көптігі.
Әлсіз ... АҚ ... " ... АҚ ... ставкаларына
қарағанда жоғары
- несие мерзімі АҚ "Казкоммерцбанкке" қарағанда аз ;
- ... ... ... ... ;
- ... беру ... көбіне созылып кетеді.
Банк Басқармасы маркетинг бөлімі қызметкерлерінің есебін қорытындылай
отырып несие портфелі көлемін 78,839 мың АҚШ долларына ... ... ... кең ... мақсатында жарнама , буклет, ақпарат тарату
жүйесін дамытуға болжам құрып ... ... ... ... несие портфеліндегі үлесі жоғары несие
түрі. 2008 жылы несиенің көлемі 65,4 ... АҚШ ... ... , ... ... 61%-ін ... 2008 жылы портфель өсіңкілігі 29,4 миллион
АҚШ долларын құраған . Несие негізінен 30-50 жас аралығындағы ... , жеке ... ... ... орташа жалақысы 300-400 АҚШ долларын
құрайтын жеке тұлғалар ... . ... алу ... ... ... қанағаттандыра алуы мүмкін:
- пәтерге жөндеу жұмыстарын жүргізу;
- мүлік сатып алу ;
- оқу , медициналық қызмет ақысын төлеу ;
- ... ... ... ;
- ... ... дамыту және басқа да қажеттіліктер ;
Жүргізілген маркетингтік зерттеулер бойынша клиенттер банк ... ... ... ... ... ... :
- несиеге пайыз қойылымы;
- несиелендіру мерзімі;
- банктің ... ... ... ... ... қажетті құжаттар тізімі.
АҚ "ТұранӘлембанкінде" бұл факторлардың бәрі толықтай ескерілген және
сол бағытта жұмыстар жүргізілуде . ... ... ... ... ... бұл ... ... ескеріліп , клиентке қарай
барынша жеңілдіктер жасау қарастырылған. [24,8б]
Банк жүрізген ... ... банк ... ... ... ... мен ... анықталған.
Артықшылықтары:
- банктің оң имиджі;
- тұтынушылық несиелер өнімі нарығындағы танымалдылығы;
- қызмет көрсетудің жоғары сапасы;
Кемшіліктері :
- төмен жарнамалық белсенділік;
- тұтынушылық несиелер ... ... ... ... беру ... ... ... түрде жүреді;
- АҚ "ТұранӘлембанкі" ставкалары АҚ ... ... ... ... ... ... қызметіндегі клиенттер
5 мақсатты сегмент бойынша жіктеледі:
Жаңа ...... ... ... және ... - "Gold", ... ... карточка иелері.
Жалақы алушылар - "Vіsa Classіc", "MC Standart", "Cіrrus Maestro",
және "Vіsa ... ... ... ақша ...... қалаларда қолма-қол ақша алу үшін
банк қызметін қолданатын коммерсанттар.
Иждивиенттер – карточкадағы ... өз ... ... ... жылы ... ... бойынша аударымдар сомасы айына
203540мың теңгені құрады. ... ... ... ... ... және ... ақша алушылар. Жалпы
аударымдардың 18%-ы VІP-клиенттерге тиесілі.[24,43б]
АҚ "ТұранӘлембанкі" карточкадағы қалдық ақша ... 2008 жылы ... АҚШ ... ... яғни нарықтың 22,4% үлесін алды.
Сонымен қатар банк ... ... үшін "Gold" және ... ... халықаралық карточкалар ұсынады. Ол кәсіпорын
қызметкерлерінің демалыс және өкілдік шығындарын қолма-қолсыз ... ... ... ... ... Әлем ... ... мен
кемшіліктерін анықтап көрейік:
|Артықшылықтары (Strenght) ... ... ... ... жоқ ... ... |артық капиталды нарықтағы басқа ... бар ... ... салу ... ... ... ... ақша ... ... жүйесі ... ... бойы ... |
|тапсырыстар жүйесі | ... ... ... ... өнімдерге деген сұраныстың |болашақ клиенттердің қаржы жағдайының|
|тұрақтылығы ... ... ... ... ... қызықтыратын жаңа |
|автоматтандырылған жүйесі ... жиі ... ... «ТұранӘлем Банкі» жағдайына SWOT-талдау
Аталмыш талдау ... ... ... ... ... артықшылық жақтары көп. Бұл банктің ұстанып
отырған клиенттерді тарту ... ... ... дұрыс жолға
қойылғандығының дәлелі.
Теориялық оқулықтар мен әйгілі маркетингтік мамандар бизнесте ... ... ... жету үшін ... ... ... боолуы тиіс екендігін айтады. Осыған байланысты оң
маркетингтік стратегияны ... ... ... өте зор. Мәселен,
«ТұранӘлем Банкінің» ұстанып отырған бағытын сараласақ, ол ең алдымен ... ... ... ... қаржы нарығында лидерлік позицияны жаулап
алуға жұмылдырылған. Бұл банкті өзгелерден ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамындағы клиенттерге қызмет
көрсету саласында маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері
Қазақстанның банктік саласының жоғарғы темппен дамуы, ... ... және ... ... ... өнімдер мен қызметтер ассортиментінің кеңеюі қаржы нарығындағы
бәсекелестіктің ... ... ... ... ... өз өнімінің
сапасын басқару жүйесін өңдеу және жүзеге ... ... ... көңіл
бөле бастайды. Осыған байланысты қызмет көрсету сапасын көтеру және ... ... ... ... ... ... ... процесін
реттейтін арнайы нормалар мен тәртіптер тізімін өңдеп, енгізу керек.
Осындай реттеуші ... ... " ... ... ... көрсету
сапасының стандарттарын" ұсынуға болады. Бұл ... банк пен ... ... ... ... ... ... көрсету стандарттарын өңдеуді жоғарғы деңгейлі қызмет
көрсету стандарттарының тұжырымын құрудан басталады және ол ... ... ... мен ... сапа ... орындалу сапасы, яғни клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру
деңгейі;
- ... ... ... мен қызметтер сапасының ішкі спецификаға
сәйкестігі;
- банк жұмысшыларының кәсіби деңгейінің ... ... ұзақ ... ... ... қатынасу орнын және иерархиялық деңгейін сақтау.
«ТұранӘлем Банкінің» ТМД елдері бойынша ... ... ... ... Грузия және Түркия мен ... ... ... ... бар. ... ... Киев, Москва, Дубай
мен Шанхайда өз өкілеттіктерін құрған және бір ... банк – ... ... ... ... ... 1,3 млн жеке және 150 мың
корпоративті клиенттері бар. [24,4б]
«ТұранӘлем ... ... ... клиенттік базасының
айтарлықтай мөлшерде көп болуы оның ... ... ... байланысты. Банк әртүрлі жастағы, әлеуметтік деңгейі әртүрлі
клиенттер топтарына бейімделген арнайы ... ... ... Жалпы
алғанда бұл банк Қазақстан банктерінің ішіндегі маркетингтік зерттеулерді
ең алғаш қолдана бастаған банк болып ... ... ... ... ... ... ... үшін жауапкершілігі мен кәсіби деңгейі жоғары дербес менеджерлер
институтын дамытып келеді. Клиентпен қарым-қатынас жасаудағы ... ... ... ... жеке ... ... ұзақ мерзімді ынтымақтастық жасау
және клиенттің сұранысын барынша қанағаттандыру болып табылады.
Қазіргі таңда көптеген банктерде маркетингтік ... ... ... ... талдау көрсеткіштері пайдаланылады. Ал
«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік қоғамында статистикалық талдаулар да ... Бұл оны ... ... ... ... ... зерттеулерінен ерекшелігін көрсетеді. [28,39б]
Банктердің маркетингтік қызметін зерттеуде статистикалақ ... ... ... ... ... ... Себебі
статистикалық әдістердің негізінде басқаша талдауға келмейтін анықтамаларды
анықтауға болады.
Мысалы, бұл екі ... ... ... анықтау, сол
байланыстардың мінездемесін анықтау, пайданы арттыруға әсер ... ... және тағы ... осы сияқты есептерді ... ... ... маркетингтік зерттеуде қолданылатын статистикалық
гипотезалар ашылып көрсетіледі.
Ұсынылып отырған материал жаңадан қызметін бастап келе ... ... ... ... ... мүмкін, сонымен қатар сабақ беру
кезінде пайдалануға болады.
Келісу критерийі. Маркетингте де ...... ... еш ... ... ... ... деп аталады.
Мысалы, маркетинг бойынша бөлім бастығының «жарнамаға ... ... ... айда ... ... ... әсер ... дегені осы
гипотезаға келеді. [28,40б]
Жалпылама бұл гипотезаларға келесідей анықтама беруге болады:
Но – ... ... бір ... еш ... жоқ деп ... ол ... факторларға тәуелді емес;
Но – нөлдік гипотеза;
Н1 – альтернативті гипотеза, ол бойынша зерттелетін айнымалылар
арасында айырмашылықтар бар ... ... ... ... бір ... гипотеза теріс, яғни
қабылданбауы мүмкін, біра ол ешқашан оны жай ... үшін ... ... ... ... оның дәлдігін дәлелдеуі мүмкін.
Басқаша айтқанда, гипотезаны қабылдауу немесе қабылдамау мүмкіндігін
тек зерттеп ... ... ... ... қандай да бір «А» клиентті кедей ма екенін зерттеу. Біз оның
іс-әрекеттерін бақылай бастаймыз.
Зерттеу ... ... ... «А» ... ... үйде тұрады,
арзан рестораннан тамақтанады, арзан дүкендерден киім ... ... «А» ... ... ... бізге оның кедей екендігіне шішім
қабылдауымызға болмайды, себебібіз гипотезаны дәлелдемедік. Бұл туралы әлі
де ақпарат жинауға болады, бірақ оның ... ... ақша ... қабылданған гипотеза теріс деп танылады.
Пирсон критерийі(х2 – «хи квадрат»). Статикалық ... ... ... зерттелетін тәуелсіз параметрлерді ... ... ... құру ... ... Банкі» Акционерлік қоғамында
келесідей анықталады. Бұл критерий маркетингтік зерттеулерді ... ... ... ... талдау болып табылады.
х2 - әйгілі ағылшын статистигі Пирсон ойлап тапты.
«ТұранӘлем ... ... ... ... келесі
тұжырымдаманы дәлелдеуге болады: жаңа өнім ... ... ... ... ... ма?
Келесі альтернативалар бойынша өнім біркелкі бөлінген (ҚОСЫМША ... – жаңа ... өнім өте ... ......... бәрібір;
4 – ұнамады;
5 – мүлде ұнамады.
Бұл мәселені шешу үшін 100 адамнан сұрақ сұралды: «Жаңа өнім
сізді қаншалықты деңгейде ... ... ... ... ... ... ... гипотезасы: өнімді орналастырудан кейін қанағаттану ... ... ... ... ... ... біркелкі
орналастырылмаған.
Өнімді біркелкі орналастыруда теоретикалық жиілік fm есептеледі.
fm=n\k
n - бақылау саны 100;
k – мәндердің саны (альтернатива ... ... fm = ... теориялық жиілікті барлық эмпирикалық жиіліктермен fэ
салыстыра отырып қарастырамыз.
Анықталған жауаптар 7-кестеде көрсетілген. а = 0,05 ... ... x2m үшін ... саты ... табылады.
Кесте 5
Банктің маркетингтік зерттеулерінде статистикалық гипотезаларды
қолдану*
|1 |№2 |№3 |№4 |№5 |№6 ... |fэ |fm |(fэ- fm) |(fэ- ... ... | | | | |fm |
|1 |21 |20 |1 |1 |0,02 |
|2 |18 |20 |-2 |4 |0,2 |
|3 |15 |20 |-5 |25 |1,25 ... ... |19 |20 |-1 |1 |0,05 |
|5 |27 |20 |+7 |49 |2,45 ... |100 |100 | | ... |
* ... көзі: Банки Казахстана/№6,2008ж
Кесте бойынша табылған x2m-нің бос дәрежесін 4(5-1) және а = ... ... ... x2m=9,49 ... ... ал эмпирикалық хэ2=4,0 одан
кіші, сол себепті Но гипотезасы қабылданады. Демек, жаңа өнім ... ... ... ... ... ... «ТұранӘлем Банкі» Акционерлік қоғамы нарықты жаулау саясатын
жүргізуде. Егер коммерциялық банктер осы ... өз ... ... ... ... ... жетеді. Ал қандай да ... ... ... ... пайдалылыққа жету блоып табылады.
Қазақстанның банктік саласының жоғарғы темппен дамуы, әлеуметтік,
экономикалық өзгерістердің және ... ... ... өнімдер мен қызметтер ассортиментінің кеңеюі қаржы нарығындағы
бәсекелестіктің күшеюіне әкелді. Мұндай ... ... өз ... ... ... ... және ... асыру сұрақтарына ерекше көңіл
бөле бастайды. ... ... ... ... сапасын көтеру және жаңа
клиенттерді тарту мақсатында банктерге ... ... ... ... ... ... мен ... тізімін өңдеп, енгізу керек.
Осындай реттеуші құжат ретінде ... ... ... ... ... стандарттары» қолданылады. Бұл құжат банк пен клиент
арасындағы қатынастардың тәртібін анықтап, реттейді. ... ... ... өңдеуді жоғарғы деңгейлі қызмет көрсету
стандарттарының тұжырымын ... ... және ол ... қамтиды:
- банктік өнімдер мен қызметтердің сапа деңгейі;
- орындалу сапасы, яғни клиенттердің ... ... ... ұсынылатын өнімдер мен қызметтер сапасының ішкі
спецификаға сәйкестігі;
- банк ... ... ... ... ... ұзақ ... ... мүмкіншілігі;
- қатынасу орнын және иерархиялық деңгейін сақтау.
Клиенттерге қызмет көрсету сапасының стандарттарының тұжырымы ... ... ... және ... ... мен ... ... қамтиды. Клиенттерге қызмет көрсету сапасының стандарттарының
негізгі мақсаттары мыналар:
1. Банк ... ... және ... нәтижелі
қарым-қатынастар құруды қамтамасыз ету.
2. Банктің клиенттік базасының сапасын көтеру.
3. Банктің қолайлы имиджін ... ... ... ... ... ... үшін ... бәсекелес банктер туралы ақпарат
қажет. Мұндай ақпараттарды жинауға, жүйелеуге және ... ... ... болады.
Бенчмаркетинг белгілі бір технология бойынша жүргізіледі. Банк ол
үшін оны күтілетін нәтижелерге әкелетін ... ... ... ... саны әр ... ... мүмкін, себебі процесті неғұрлым ... ... ... ... ішкі ... зерттеуден бастайды. Бірінші
қадам – бұл табыстың негізгі факторларын ... Банк ... ... мен ... қай ерекшелігі клиент үшін ең тартымды екенін білу
керек. Мысалға, банктік өнімдер мен қызметтердің сапасы, қолайлы ставкалар
мен тарифтер, ... ... ... [21,5б]
Бұдан кейін табыстың негізгі факторларына әсер ... ... ... ... ... ... – салыстырылатын процес неғұрлым
жақсы ұйымдастырылған банкті анықтау. Одан кейін ақпарат жинау ... Банк оны ... ... ... ... ... ... – осы
банктегі қызмет көрсетілудің ұйымдастырылуын обьективті ... ... ... ... ... ... жобалап емес, алдын-
ала нақты көрсеткіштерді белгілей отырып жүргізу керек. Бұларға мыналар
жатуы мүмкін:
- бір клиентке қызмет ... ... ... ... ... уақыты;
- персонал квалификациясы;
- клиенттерге қызмет көрсету мерзімі және тағы басқа.
Келесі кезең – ақпаратты талдау. Мысалға, осы ... ... ... ... ... ... аз уақыт жұмсайды. Мұндай
артықшылық ненің ... ... және ... персонал жоғарғы
квалификациялы немесе клиенттерге қызмет көрсетулері қандай деңгейде
екендігін сараптау қажеттілігін ... ... ... ... барлық
ақпарат зерттеліп, қорытынды шығарылады және бәсекелес банкпен ... жою ... ... ... ... ... қызметкерлерді алу немесе клиенттерге қызмет көрсету
орталықтарының жұмыс графигін ... ... ... егер жүргізілген талдаудан ешбір қорытынды шығарылмаса,
онда бәсекелес банктерді зерттеу бойынша кеткен еңбек мәнсіз болып ... ... ... маңызды шарты болып олардың банктің
барлық филиалдарына бірдей болуы ... Яғни банк ... ... көрсету Бас банкідегі қызмет көрсету деңгейімен бірдей
болуы керек.
Стандарттарды ... және оны банк ... ... ... ,
бірақ банк жұмыс жасауы үшін толық шарт болып табылмайды. Осы себепте
стандарттардың орындалуын ... ... ... ... клиенттерді талдау. Енді персоналды клиенттерді талдау
жолдары мысалдарын ... Жас ... ... банкке клиенттердің
жалпы санынан мақсаттық нарықтарды айқындауға мүмкіндік береді. 13-кестеде
банк клиенттерінің сегменттелуі көрсетілген.
«ТұранӘлем Банкі» Акционерлік қоғамының көрсетілетін қызметтері ... ... ... байланысты оларды жекелеген клиенттер
топтарына ұсынған жөн. Сол себепті, нарықты келесідей сегменттеуі ... ... ... ... ... клиенттерін жас ерекшеліктері бойынша
сегменттеу*
|Топ ... ... тән ... ... (16-22 жас) ... ... рет ... |
| ... ... ... ... |деп ... ... семья құрған жастар (25-45 |Карьералары қалыптасқан, бірақ ... ... ... шектеулі. |
| ...... үй ... |
| ... жанұя қаржысын қамтамасыз|
| |ету, ... ... беру ... ... (40-55 жас) |Бұл ... ... үшін |
| ... міндеттемелері төмендеумен|
| ... ... өсуі |
| ... ... – |
| ... ... ... |
|Зейнеткерлікке шығуға дайындалып |Бұл ... ... ... |
|жатқандар |бар және олар оның ... |
| ... ... ... |
*Ақпарат көзі: «БТА ... ... ... өз клиенттерін жас категорияларына қарай оңай сегменттей алады,
өйткені банк ... ... ... олар ... барлық мәліметтері бар (жасы,
білім деңгейі және т.б.) карта толтырылады.
Осы мәліметтердің негізінде банк оған ... өнім ... ... оны қай ... ... ... ... алады. Өнім мен
қызметердің әр түрін өткізумен байланысты ... ... түрі ... ... болады. Сонымен қатар, жас бойынша сегменттеу жалпы
сипатқа ие екендігін айта кету ... Әр жас ... ... ... – табыс, білім, жанұя жағдайы, кәсіби статусына байланысты банк
қызметіне деген талап, талғам мен мүмкіндіктер әр түрлі болып ... ... егер ... ... көп болса, банк өнімдеріне қажеттілік те
жоғары болады. ... ... да ... ие: ... ... азырақ қолданады. Содан кейін, жақсы жұмысы мен қызметінің
өсу мүмкіндігі бар адамдар «әдетте несие мен жиындарды сақтау ... ... ... ... олар ... ... ... болғандықтан
маркетингтік кампания үшін қызықтырақ болады.
Өмір циклының бір кезеңінен екінші кезеңіне өту, клиент өміріндегі
кейбір басқа да маңызды ... оған жаңа банк ... ... ... ... Ол ... «өтпелі нүктелер» деп атайды.
Оларға: ... ... ... үй сатып алу, қызметте өсу, бала туылу,
тұрғылықты орын ауыстыру, капитал алу, ... ... ... ... және т.б. ... ... ... зерттеулердің нәтижесінде «ТұранӘлем Банкі»
клиенттерге ... ... ... ... жаңа ... жаулап алу,
соныменқатар қызмтерін одан әрі жандандыру мақсатында стратегиясын
әзірледі. 2015 ... ... даму ... ... ... ... ... қол жеткізуді жоспарлайды:
Нарықтағы үлесі бойынша:
— Қазақстан - ... кем ... ... - 2%-дан кем емес;
— ТМД-ның басқа елдері - ... кем ... ... ... көлемі бойынша:
— 2010 - 25 млрд. $-дан кем емес;
— 2015 - 50 млрд. $-дан кем емес.
«ТұранӘлем Банкінің» ... ... ... нарығындағы банктік
секторында өзінің инновациялық ұстанымдарымен айтарлықтай ерекшеленеді.
Бірақ жоғарыда аталған ... ... ... ... өзгертулер
енгізу керек. Себебі бұл жерде клиенттерді тек жас ... ... ... Ал нарықта барынша пайдалылыққа жету үшін,
біздің ойымызша, халықты әлеуметтік деңгейлері бойынша да жіктеу ... ... ... ... ойынша сегменттеу арқылы ... ... ... ... байланысты
банк өнімдері мен қызметтеріне сұранысты анықтауға ... ал ... ... Банкі» жаңа банктік өнімдерді нарыққа шығаруына жол
ашылады, қосымша пайда ... ... ... КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Қандай да болмасын бір банк, тіпті мекеме де өз ... жету ... алып ... ұзақ өмір ... үшін өз стратегиясын жасақтайды. Әдетте
стратегия ұзақ мерзімге жасалады, мұнда ... ... ... ... ... мен алға қойған мақсаттарына жету жолдары
қарастырылады.
Банк өз ... мен ... ... үшін ... ... Мұнда бәсекелес банктердің жалпы жағдайы, орындайтын
операциялары, нарықтағы орындары және ... ... сол ... мен ... де анықталады. Сәйкесінше, сол жетістіктерге
кез келген банк жетуге тырысып, ... өз ... ... ... негізінен маркетингтік зерттеу 5 ... ... ... жаңа ... өңдеу;
- банктік қызметтердің нарығы мен сатуды ұйымдастыру;
- банктік қызметтің жарнамасы;
- банктің коммерциялық ісі және оны экономикалық талдау;
- банктің жауапкершілігі.
Мысалы, бұл 5 ... АҚ ... ... толықтай зерттеліп,
жүзеге асырылып жатыр.
Қазіргі мақсатты аудитория коммерциялық банк қызметінің әр ... ... ... ... ... және ... аналитикалық
ақпараттарға қызығушылық білдіреді. Осыған байланысты ойластырылған жарнама
кампаниясы арқылы банктің өзі туралы, өз ... және ... ... бағыттары туралы да жариялауы қажет.
Сонымен қатар, айта кететін бір жайт, маркетинг әдістері, тәсілдері
және бағдарламалары ... ... жету үшін ... құрылымының
қандай болу қажет екенін анықтайтын оның стратегиясына негізделеді. Бұл
салада дұрыс шешім қабылдау үшін ең ... ... оны ... және баға ... ... ... ... Мысалы, жаңа
өнімді немесе қызметті жоспарлау приоритетерді бекітуге, ... ... ... ... және ... ... ... сүйенеді. Әдетте стратегияны таңдау кезінде бірнеше варианттар
талданады. Мысалы, нарықтағы өз үлесін көбейткісі келген банк оны келесі
жолдармен жүзеге ... ... ... ... арқасында неғұұрлым
қолайлы банк имиджін қалыптастыру, ... жаңа ... ... ... түсіру және т.б. Бірақ ең тиімдісі - маркетингтің осы элементтерінің
барлығын тиімді біріктіру және үйлестіру. [20,25б]
Мұндай таңдаулар банкирлер үшін кең ... ... баға ... өте ... ... мүмкін, себебі бағаны өзгерту
қызметтің жаңа түрін ... ... ... ... өз ... ... және ... ету
бағытын дәл бағалап және ... ... ... Осы ... ... банк ресурстары мен қуатын ... ... ... ... ... ... мақсатты болып келеді.
Осылардың бәрін тәжірибеде жүзеге асыру үшін арнайы маркетингтік
қызмет – маркетинг принциптері мен ... ... ... әрекет
ететін еркше бөлім қажет.
Арнайы маркетингтік қызметті құру мәні бойынша бірінші ... бірі ... ... ... әдетте көптеген банктерде
бәсекелестіктің болмауына бағытталған басқарушылық құрылым әрекет ... жаңа ... ... ... және өткізуді қамтамасыз ететін
бөлімшелер мен бөлімдер ... ... ... ... ... ... арасындағы байланыс қиындатылған. Тәжірибе көрсеткендей
бағынышына нарықты, баға ... және баға ... ... ... ... және ... ... өткізуді
ынталандырумен айналысатын қызметкерлер ... ... ... орынбасары қызметін енгізген неғұрлым тиімді. Маркетинг қызметі
орнын, әкімшілік құқықты және нақты ресурстарды дәл анықтау өте ... ... ...... ... үшін ... міндеттің
шешімін табуға бағытталған жаңа қатынастарды орнатуды қамтамасыз ... ... ... ... ... жасау әдістерін
зерттеу үшін, көрсетілетін қызметті ... ... ... сұранысының
өзгеруіне сәйкес іс-әрекетті қайта қалыптастыру үшін негіз болып табылады.
Маркетингтің дамуын тұрақты күнделікті бақылау ғана ... ... ... ... ... ... ... жағдайлық талдау да
маңызды.
Бұл істелген жұмысты, оның нәтижелерін бағалауға, ... ... ... ... және басқа да көптеген
проблемаларды шешуге мүмкіндік береді.
Маркетингтік қызмет ... ... ... және ... ... ... және тауарды нарыққа өткізу мақсатында ... ... ... ... ... ... зерттеудің
және талдаудың біздің ел шаруагерлері үшін жаңа іс ... ... және бұл ... қиын ... ... ... байланысты
біздің елде маркетингтік өңдеулерді кеңейту және ... ... ... ... ... келе жатқан нарықтық экономика
жағдайында ешқандай еңбек, тіпті ол ... ... және өте ... да ... ... ете алмайды. Мұндай қызмет ең соңында өз
тұтынушысын таба ... ... ... емес ... болуы мүмкін. Банк
пен клиентті байланыстыру, олардың өзара ... ... ... ... негізінде банктің еңбегін өнімді қылу – маркетингтің қызметтің
басты мақсаты болып табылады.
Маркетингтің маңызды рөлін ... ... және ... ... ... ... отырып,
маркетингтік кешенді өңдеудің және қолданудың ерекшеліктеріне көңіл
бөлеміз. ... ... ... тауарларды анықтау, оларға баға қою,
тарату әдістерін анықтау және өткізуді ынталандыру кіреді және ол банктің
нарықта табысты ... ... ... рол ... стратегия маркетингтік кешенді жоспарлаудың маңызды элементі
болып табылады, себебі ол жаңа өнімге әсер ... ... ... ... ... циклын анықтайды және тозу кезеңін болжамдайды. Бұл
құралдарды үнемдеуге және тиімділікті көтеруге мүмкіндік береді.
Баға стратегиясы тауардың таза құнын ... ... ... ... ... ... баға ... жүйесін өңдеуге көмектеседі.
Бұл стратегия банкирге ... ... ... ... мүмкіндік
береді.
Әрине, нарықтың қатынастың дамуына байланысты бағаның рөлі де
төмендеп оның ... банк ... ... ... ... басқа да
бағалық емес факторлар шығуда. ... ... ... ... мағынасын жойған жоқ. Бағаны басқару ... ... ... ... ... құралы болып табылады.
Өнімді өткізу стратегиясы өткізу каналын оптималды ... ... ... ... ... ... ... және нарықтық
жағдайда құралдарды үнемдеуге оң әсер ... жеке ... ... құру
мүмкіншілігін қарастыруға әсер етеді. [16,115б]
Өнімнің қозғалысы ... ... банк ... ете ... ... ... тұрғындардың көбеюіне, сатушының және сонымен
қатар тұтынушылардың да ... ... ... ... ... ... бір-бірімен кездесуі күннен-күнге қиындап бара ... ... ... үшін ... ... ... ... Банктің қатынас
стратегиясының құралдары біршама әр түрлі, бірақ неғұрлым тиімді құралдарды
таңдау банк репутациясы және ... ... ... ... ... ... ... квалификациясын анықтау біршама қиын болу себепті,
өнімді: өткізуде ... ... ... ... және ... жалпы
имиджінің рөлі артады.
Осы дипломдық жұмыстың негізгі ... ... ... ... Бұл жағдайда отандық тәжірибе әлемдік тәжірбиеге
ере отырып қазіргі Қазақстан Республикасының жағдайы үшін ерекшелендіреді.
Бұл жерде қазіргі ... ... бір ... индустриялдық
қоғам кезеңінде табылуын және ... ... ... ... жатқандығын ескеру қажет. Бірақ екінші ... ... ... ... және ... ... ... елдердің әсері оның элементтерін қазіргі кезде біздің елге ... ... ... бар ... ашық ... ... ... және әлеуметтік-этикалық маркетингтің
концепсиаларын ... ... ... ... болып табылады. Бұл
жерде неғұрлым дамыған елдердің артынан ерген елдер дәл ... даму ... ... Елдерді қамтып жатқан
ақпараттандыру процесі және дамыған елдердің әсер ету ... ... тез ... ... ... ... ... сонымен қатар информациялық эраның орнауына
байланысты пайда болатын жаңалығы қосылады. ... ... ... айтылғандай үйлесімді емес. Қазіргі маркетингтің алдында, оның
ішінде ... ... ... ... емес ... ... ететін
проблемалар туындап отыр. Маркетингтік ғылым және тәжірбие ретінде неғұрлым
әр түрлі және өзгермелі ... бара ... Әр бір ... ... ... етіледі.
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінде маркетингтік
қызметтерді ұйымдастыру барысында келесідей мәселелер туындап отыр:
1. Банктер ... ... ... аз ... ... ... ... кез келген ақпараттарды қабылдау бойынша үш
топқа топтастырылады: аудиалдар – ... ... ... ... – 5%; ...... ... тез қабылдайды (газет-журналдар, буклеттер,
брошюралар) – 15%; және ...... ... құлақпен
естіп, нақты ақпараттармен қамтамасыз ... ... ... ... ... есік» күндері, интернет
порталдар) – 80%. Көбіне қазіргі ... ... ... ... Олар нақты ақпарат көздерімен қамтамасыз етілулерін
талап етеді. Ал ... ... банк ... ақпараттар радиодан – 1,3%; газет-журналдардардан
– 12%; көрмелер, дөңгелек үстел, «ашық есік» күндері, интернет
порталдардардан – 0,5% ... ... ... ... – 11%; газет-журналдардардан –15,7%; көрмелер,
дөңгелек үстел, интернет ... – 39,3%; ... – 7%; ... ... көрмелер, дөңгелек
үстел, интернет порталдардардан – 29,1% ақпараттар беріледі.
2. Аймақтардағы маркетингтік ... ... Бұл ... ... ... ие және ... байланыс жүйелері халықтардың өмір сүру деңгейі мен
жағдайының әртүрлілігі, сонымен бірге шашыраңқы ... ... ... ... алу ... төмендігі.
3. Банктерге сенімділік деңгейінің төментеуі. Қазіргі әлемдік
экономикада орын алып ... ... ... ... үрейін
тудырып отыр. Қазақстан банк секторындағы ең ірі төрт банкке:
Халық ... ... ... Банк» және Альянс
Банкіне мемлекеттің араласуы бұл жағдайдың шынында да ушыққанын
көрсетеді. Бір ... бұл ... ... ... ... керек.
4. Банктерде маркетинг қызметін ұйымдастыруға қаражаттардың аз
бөлінуі. Бұл ... ... мен ... ... ... ... Бұл Қазақстан қаржы нарығының енді ғана көтеріліп,
әлемдік стандарттарға жаңа-жаңа ... ... ... ... құрылымының дұрыс құрылмауы. Қазіргі таңда,
Қазақстанның көптеген кішігірім банктерінде маркетинг бөлімінің
станкдарттарға ... ... ... ... ... ... банк ... дамуына кедергілер келтіруде. Бұл
саланы дамыту үшін ... ... ... ... Нарықты сегменттеу дұрыс жүргізілмейді. Көбіне ... ... ... тек жас ... ... ... ... нарыққа ұсыну байқалады. Еуропа банктері
нарықты ең алдымен банк балансының актив және пассив жақтарын
теңдестіру арқылы, ... ... ... ... ... ... ... байланысты сегменттеу
жүргізіледі.
Қазақстан ... банк ... ... ... ... ... ... Кез келген банктің ұстанатын басты мақсаты – ... ... алу ... табылады. Сенімділікті жаулап алудың
басты критерийі – ақпарат көзі болып табылады. ... ... көзі ... деп ... ... ... көбіне
«эмоциядан» құралады да, нақты ақпаратты бермейді. ... ... ... ... мен ... көп ... Сол себепті, банктер бұл мәселені шешу үшін тоқсандық,
жылдық есеп берулерін, жарғылық капиталдарындағы, ... ... ... ... үнемі жариялап отыруы
тиіс. ... ... ... ... топтарға арналған
семинарлар, пікір-сайыстар, дөңгелек үстелдер, конференциялар
өткізу және бұл ... ... ... ... ... ... Аталған шаралар жаңа
клиенттерді тартуға, олардың сенімдерін жаулап алуға, ... ... ... алып келеді.
2. Банктің әрбір филиалдарында марокетинг бөлімін ұйымдастыру және
онда жеке ... ... 1-2 ... болуы. Бұл
потенциалды клиенттерге қосымша қызмет түрлерін ұсынуға және
оларды тұрақты, әрі ... ... ... ... тигізеді.
3. Қазақстандағы банктердің маретинг бөлімдеріндегі ... ... ... сату ... көңіл-күй графигі,
бизнес коммуникациялар, іскерлік белсенділік және тағы басқа
тақырыптардағы семинарлар ұйымдастыру; ... ... ... ... жасау. Маркетинг Қазақстанда жас сала
болғандықтан, мамандардың ... ... өте ... ... ... ... ... нарық қажеттіліктері
анықталады. Маркетолог-мамандардың ... ... ... ... ... алып ... Жаңа ... нарыққа ұсынбас бұрын, нарықты статистикалық
әдістермен көмегімен ... Кез ... ... нарыққа шығармас
бұрын, ол сұранысқа ие болады ма, жоқ па екендігін ... ... ... ... қызметін зерттеуде
статистикалақ тұрғыдан ... ... ... ... ... ... ... әдістердің
негізінде басқаша талдауға келмейтін анықтамаларды анықтауға
болады.
Мысалы, бұл екі ... ... ... анықтау, сол
байланыстардың ... ... ... ... әсер ететін
факторларлды бағалау және тағы басқа осы сияқты ... ... ... ... бақылау қызметін ұйымдастыру. Бұл жерде зерттелген
мәселелер қандай нәтижеге ... ... ... ... ... ие болды ма, клиенттер саны қалай өзгерді, халықты
ақпараттандыру дәрежесі қандай, жұмсалға шығындар ... ... ... ... ... жасалынады. Бұл талдаулар, жалпы
маркетингтік саясат банктердің имиджінің қалыптасуына әсерін
тигізеді.
Қазіргі таңда комерциялық банктер арасында ... ... ... үшін бәсекелестік күрес күшейіп келеді. Көптеген қазақстандық ірі
банктер жаңа клиенттер тарту үшін өзінің филиалдар ... ... ... бұл сол ірі банктерден кейінгі ұсақ банктерге жаңа ... ... ... ... ... банктеріне нарықта өз үлесін сақтап қалу
үшін және шетел банктерінен төніп тұрған ... ... беру ... жаңа жетілдіру жолдарын қабылдауды жөн көрдік:
1) Маркетингтік зерттеулерді жүргізу үшін ... ... ... ... ... әдістемесін құрастыру. Бұл бағытта
басты қызметті ұйымдастырушылық құрамында ... ... ... және маркетингтік білім орталығы
бар Қазақстандық маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... зерттеумен
айналысатын компанияларды Халықаралық маркетингтік зерттеу
кодексінде арнайы таңдалған негізгі жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... органдар арқылы басып шығаруды мақсатты іске қосу.
Бұл мақсатпен маркетинг әрекетінің жоспарланған статистикалық
базасын міндетті ... ... ... ... ... ... ... құраушы элементтері мен қаржылық,
еңбектік, материалдық ресурстардың қозғалысы арқылы ... ... ... ... ... ... ... алып, клиенттерді ұстап қалу қажет.
3) Клиенттерді жаңа өнім ... ... ... ... ... ... қызмет түрлерін ұсыну (кеңес беру, сыйлықтар,
туған күнмен құттықтау қағаздары). Сол арқылы ... банк ... ... ... Бұл ... ... ... қажеттілігі туындаған жағдайда
пайдалануға ... Жаңа ... ... ...... ... аясында ссас маңызды
орын алатын маңызды элемент болып табылады. Танымал бренд
клиенттердің ... тез ие бола ... ... ... кезде
банктердің тарапынан асыра сілтеу болмау керек, клиент брендті
шындыққа ... ... ... ... 10 жыл ... бренді Қазақстан нарығындағы айтарлықтай әйгілі және
беделді ... ... ... ... ... ... ... марапаттары дәлел. Солардың кейбіріне
тоқтала ... ... ... журналы жүргізген ТМД-ның
беделді қаржы сарапшыларының сауалдама нәтижесі ... ... 2006 және 2007 ... «ТМД-дағы жыл банкі»
атанды. Ықпалы зор The Banker ... ... ... ... әлемнің 300 үздік банктері рейтингісіне енгізді, ал
Euromoney басылымы «Орта ... ... ... ... ... ... ... посткеңестік банктер арасында бұрыннан танымал. БТА
қаржы компаниясы тобы ... ... ... ... жұмыс істейді. 2007 жыл банк үшін ... ... ... ... Түркияда стратегиялық серіктестігінің пайда
болуымен есте қалды.
Алайда, ... ... ... ... үшін ... ... нарық үлесін қамти алатын әмбебап, түсінікті,
сонымен қатар жылы шырайлы және инновациялы ... ... ... Осылайша
банк конгломератына кіретін барлық банктерді БТА бірыңғай ... ... ... ... Банктің өзі БТА Банкі деп аталады. Бұл
атау тез жатталады, ... ... және ... ... ... тиімді.
БТА-ның жаңа логотипі банктің заманға сай және инновациялы екенін
бейнелейді. Ашық ... түс – бұл ... ... ... ... түс
– бұл күштілік пен қуаттылық. Логотиптің ... де ... ... Бір ізбен орналасқан төртбұрыштар сенімділік пен тұрақтылықты,
олардың қиылысуы қазіргі заманғы банк жұмысының негізгі сапасының бірі ... ... Бұл ... да ... ... ... ... брендті құрайтындар – бұл инновациялылық, технологиялылық және
сарапшылық. Инновациялылық озық өнімдерді енгізуді білдіреді. ... ... ... мен ... бейнеленген тұрақтылық пен
сенімділік нышаны, банкке деген ... ... ... мен ... ... Ал бейімділік әрбір ... ... ... тез ... қабілетін, оның барлық
сұраныстарына икемделе ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан банктері үшін
маркетинг қызметтерін ... ... үшін ... ... бәрі ... ... іске ... мақсатында тәжірибесі мол шетел банктерінен барынша
көп білім жинақтауымыз керек.
ҚОРЫТЫНДЫ
Шаруашылық ... ... ... көшу Қазақстан
Республикасының нарығының өзіне тән ерекшеліктерін ... ... ... жүзінде көрінді. Оның ішінде ең алдымен нарықтық
іс-әрекетпен байланысты ... ... ... табуда кешендік
тәсілді қамтамасыз ететін маркетингке қатысты.
Маркетингтік қызмет нарықтық стратегияны өңдеуді және жүзеге ... ... және ... ... ... ... ... өзара қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. Нарықты зерттеудің
және талдаудың біздің ел ... үшін жаңа іс ... ... және бұл ... қиын экономикалық жағдайда жүруіне байланысты
біздің елде маркетингтік өңдеулерді кеңейту және тереңдету ... ... ... ... келе жатқан нарықтық экономика
жағдайында ешқандай еңбек, тіпті ол жоғары мамандандырылған және өте тиімді
болса да ... ... ете ... ... ... ең ... өз
тұтынушысын таба алмауына байланысты өнімді емес еңбек болуы мүмкін. Банк
пен клиентті байланыстыру, олардың ... ... ... ... ... ... банктің еңбегін өнімді қылу – маркетингтің қызметтің
басты мақсаты болып табылады.
Қазіргі ... ... ... ... және ... мен ірі ... және ... үшін ең бастысы барынша бұрынғы
бағаға және сондай өндіріс шығындарын ... ... ... ... ... ... немесе жаңа қасиеттерге ие тауарлар мен қызметтерді
ұсыну мүмкіншілігі болып табылады. Алғашқы ... ... ... ... ... ... егер тұтынушы талап етпесе, өндірістік тиімділігі
қаншама табысты болса да ондай ... ... мәні ... ... ... негізгі мазмұны банктегі маркетингтің
ұйымдастырылуын көрсетеді. Бұл жағдайда отандық тәжірибе әлемдік тәжірбиеге
ере отырып қазіргі ... ... ... үшін ... ... қазіргі Қазақстан Республикасының бір жағынан, индустриялдық
қоғам кезеңінде ... және ... ... ... ... ... ескеру қажет. Бірақ екінші жағынан компьютерлік
технологияның интенсивті дамуы және информациялық ... ... ... ... оның элементтерін қазіргі кезде біздің елге ... ... ... ... ... ... ... танымал өнімдерді шығара отырып, дәстүрлі қызметтерді ... та ... ... ғана ... ... ... сапаны көтеру және өз
өнімінің тұтынушылық қасиетін жақсартумен де ... ... ... ... Бұл үшін тұтынушылар ең алдымен тауардың қандай қасиеттерін ... білу ... Бұл ... тек ... ... бере алады. Бірақ
маркетингті қолданудың табыстылығы оны іс-әрекеттердің ... ... ... ғана ... Оның құрамына банк әрекет ететін ішкі
және сыртқы ортаны ... ... ... ... ... және ... зерттеу, тауар қозғалысын және өткізуді
жоспарлау, мақсатты бағытталған баға саясатын қалыптастыру және жүзеге
асыру, маркетинг бағдарламаларын ... және ... ... ... ... ... ... нарығында барлық шаруашылық
қатынастарды қайта қалыптастыруда маркетингтік зерттеулердің алатын орны
айқындалады және сонымен ... ... ... ... ... ... ескере отырып банктердің іс-әрекетін басқарудың және
ұйымдастырудың жүйесі ретінде танымал болуы зерттеледі. Банктік ... ... ... ... ерекше саласы болып табылады.
Бұл нақты қоғамдық-саяси және экономикалық жағдаймен анықталатын банктің
ішкі және ... ... ... ... және ... Нарықтық
экономикасы дамыған елдердің банк жүйесіндегі соңғы ... ... ... ... қазіргі шаруашылық жағдай коммерциялық
банктер қызметінде ... ең жаңа ... мен ... ... ... ... бірінші бөлімінде, коммерциялық ... ... мәні мен ... ... ... ... жалпы тақырыпты зерттеу, оның басты мақсаттарын ... ... ... ... ... Қазақстан нарығындағы
дамуы мен шетел тәжірибесімен салыстырылған.
Дипломық жұмыстың ... ... ... ірі ... ... ... мысалында банк маркетингінің дамуы мен ерекшеліктері
көрсетілген. Сонымен қатар ... ... ... ... ... мен негізгі мәселелерін шешуде
қолданылатын ... ... баға ... және ... ... сапасының стандарттарының тұжырымы банк имиджін тұрақты ... ... ... мен қызметтер сапасын көтеруді ... ... Бұл ... ... бойынша банктік маркенгті ұйымдастыру
кезіндегі қолданылатын негізгі ... ... ... қарастырылған.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімінде банк маркетингін ұйымдастыру
барысындағы туындап отырған негізгі мәселелер, ... шешу ... ... ... ... қамтылған. Қазақстан банктеріне ... ... ... қалу үшін және шетел банктерінен төніп тұрған бәсекелестікке
төтеп беру үшін келесі жаңа ... ... ... ... Осы ... ұсыныстар коммерциялық банктердегі маркетингтік ... ... ... ... ұсынады.
Диплом жұмысы банк маркетингісін зерттеумен айналысатын мамандарға
пайдалы болуы мүмкін. Бұл жұмыс банк ... ... ... ... талдау және ұсыныстарымен құнды болып табылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. – ... ... ... А.Б. ... ... және ... – Алматы: Заң
әдебиеті,2009ж. -
3. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.:Дело ЛТД,2005ж.
4. Котлер Ф. Маркетинг – ... ...... ... Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга.
... ... Е.Ф. ... и ... ... – М: ... Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности - М:Инфра-
М.,2001г
8. ... ... ... ... ... ... және банктік қызмет туралы»
заңы// 31 тамыз 1995ж.
10. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, ... ... – 2-е ... и доп. – М.: ... ... ... ... -Алматы,2002
12. Голубкова Е.Н. маркетинговые исследования – теория, ... ... – 2-е ... и доп. – М.: ... Биктеубаева А.С. Методологические основы банковского маркетинга
в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
14. Ақбергенова А.Қ. Банктік өнімдерді ... ... ... ... - ...... Аликбаева А.Б. Қазақстан Республикасындағы жарнама нарығының
даму мәселелері// ҚазҰУ Хабаршысы - №5/2007ж. – 89б.
16. Жумина М.Е. Банк ... ... ... ҚазҰУ
Хабаршысы - №3/2008ж. – 115б.
17. Долан Э.Дж. Проблемы развития банковского маретинга в зарубежных
странах// Перевод.: В. Лукашевича "Деньги, банковское денежно ... ... ... ... ... А.С. ... ... банковского маркетинга
в Казахстане// Банки Казазстана - №7/2006г – 36б.
19. Найзагарин А.А. Брендинг как ... ... ... в ... ... ... Хабаршысы - №3/2006ж.
– 66б.
20. Жунусова Г. ... ... ... ... ... ... – 25б.
21. Банктердің қаржылық көрсеткіштері ... ... ... ... ... Ш.Р. ... ... ориентаций в
подготовке банковских специалистов//Банки Казахстана №3/2008 –
35б.
23. Рейтинги ... ... ... РК// ... ... ... коммуникации в АО«БТА Банке». Виды ... ... ... www.bta.kz
25. Предел банков//V[O]X Populi, №6/2009ж.117б
26. Банк клиенттері. Статистика// www.stat.kz
27. ... ... ... ... М. ... ... в банкоском маркетинге//
Банки Казахстана – 2009 - ...... Исин Ж.М. ... ... ... ... ... Казахстана
-№1/2009ж. – 32б.
30. Моисеев С.Р. Регулирование рейтинговых агентств на национальном
рынке// Банки Казахстана - №1/2009ж. – ... ... И.В. Роль ... ... в ... деятельности
коммерческих банков// Банки Казахстана - №1/2009ж. – 16б.
32. БТА Банкінің жаңалықтары. Банк қызметтерін ... ... және ... ... ... маман:
1. клиенттерге сауалнамалар ... ... ... ... ... бойынша менеджер:
1. клиент базасын талдау;
2. клиент топтары бойынша нарықты сегменттеу
3. банктік өнімді жекеменшік өткізу
Қызмет көрсету саласындағы ... ... ... жаңа банк өнімдерін шығару;
3. өткізуді ынталандыру
Маркетинг қызметіндегі басты маман
КООРДИНАЦИЯ
С4
КОММУНИКАЦИЯ
С3
КАДРЛАР
С2
БӘСЕКЕЛЕСТІК
С6
МӘДЕНИЕТ
С7
САПА
С2
Клиент туралы сыртқы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... біркелкі түрге келтіру
(гомогенизация)
Мәліметтер базасы
Клиентпен қарым – қатынастарды талдау
іс - әрекеттері
Банк міндеті
Банк мақсаты
Банк мүмкіндіктері
(ресурстары)
Нарықтық мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... жасау
Маркетинг кешенін жоспарлау
Тәуекел стратегиясы
Ұйымдастырушылық құрылым
Маркетингілік бақылау жүйесі
КЛИЕНТТЕР
С1
1-кезең.
Сауда маркасын бағалау
1. жекелеген элементтер бойынша көлемдік ... ... ... ... әлсіз/күшті жақтары;
4. марканы жақсарту жөніндегі ұсыныстар
4-кезең.
Мониторинг және бақылау
1. Стратегияны жүзеге асыру бойынша нәтижелердің мониторингі:
2. Өзгертілген шарттарға сәйкес стратегиянытүзеу
3-кезең.
Іс-әрекет жоспарын жасау
1. ... ... ... марка бағалылығын арттыру
2. операциялық процесс пен маркетинг коммуникация бойынша пайданы арттыру
2-кезең.
Интеграциялық стратегия жасау
1.Басты бәсекелестердің сауда маркаларын ... ... ... ... талдау

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк жүйесіндегі маркетинг45 бет
Екінші деңгейдегі банктер жайлы79 бет
Инвестициялық жобалардың микроэконо-микалық фундаменталды талдаудың мазмұны8 бет
Инновациялық маркетингтік технологиялар арқылы қр-ның ұлттық брендін құру және оны жылжыту үшін түйе сүтінен жасалған «botakan» өнімдерін отандық ерекше өнім ретінде таныту45 бет
Кәсіпорын басқару жүйесіндегі маркетингтің ролі30 бет
Маркетинг жүйесіндегі фирманың тауарлық саясаты29 бет
Фирманы басқару жүйесіндегі маркетинг негіздері49 бет
Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптегі маркетингті енгізу тәжірибесі12 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері52 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері. Қазақстандағы банк маркетингісі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь