Жолаушылар тасымалындағы қызмет көрсетуді басқару

Болашақтағы жолаушылар тасымалының дамуы ұлттық экономика дамуының жалпы экономикалық жағдайына, адамдардың өмір сүруінің әлеуметтік, табиғи-экологиялық және басқа да жағдайларына, сонымен қатар, жолаушыларға қызмет көрсету, сервисті қызметтердің жаңа түрлерін жоспарлау және «Жолаушылар тасымалы» АҚ-ның тиімді жұмыс істеуін көтеру бойынша тәсілдерге өзгерістер енгізуге бағытталған жаңа жолдарды іздеуге байланысты.
Жолаушылармен келісімшарттардың шарттарын орындау және арнайы ұйымдарды, компанияларды және фирмаларды тарту мақсатында бұл қызмет түрін көрсетуге қатысатын барлық ұйымдық бөлімдерді өзара қатынастарын үйлестіру. Қызмет көрсету сапасын бақылауды жүзеге асыратын жүйені үнемі өңдеп отыру. Ұсынылатын қызметтің сапасын бағалаудың нақты қалыптастырылған сандық критерийлерін қолдану. Қызметпен қамтамасыз етудің технологиялық циклының барлық кезеңінде қызмет сапасын бақылау қызметтерін құру.
Көліктегі қызмет көрсету міндеттерінің кең ауқымды болуы үздіксіз ғылыми және инженерлік дайындықтарды, жолаушылар тасымалындағы іс жүзінде қолданылатын және қайта құрылған әдістер, жүйелер, технологиялар мен техникаларды жаңғыртуды талап етеді. Бәсекелестермен салыстырғанда, бұл жолаушылар тасымалын даму деңгейіне дейін көтеруге және өзіндік құнды төмендетуге мүмкіндік береді [28].
Жолаушылар компаниясы көлік өнімін пайдалануға беру жағдайының өзгерісі, тасымалдау кезінде тұтынушылардың қажеттіліктері және экономикалық факторлар мен бәсекелестер әрекеттерінің өзгерісі барысында басқарып отыру қажет.
Көлікті басқару бұл тауарды басқарумен қатар қызмет көрсетуді басқаруды да қажет ететін күрделі процесс.
Көлік қызметін көрсету жүйесіндегі басқару деп көлік құралдарын (вагондарды) құру, соның ішінде техникалық, технологиялық және өткізу талаптарын қалыптастыру кезеңінде сонымен қатар, вагонның жеке элементтерін модернизациялау, яғни ауыстыру мен қайта өңдеу сияқты зауыттық жөндеу кезеңдеріне жолаушылар компаниясының қатысуын айтады. Компанияның жаңа жылжымалы құрамды құру кезеңіне қатысуы өте маңызды, себебі көлік тауары – жолаушылар вагондары жолаушыларға көрсетілетін негізгі, ілеспе және қосымша қызметтердің тұтынылуына белгілі бір әсерін тигізеді.
Әрбір өнім нақты өмірлік циклден өтеді: жолаушылар компаниясы өнімнің өмірлік циклі: әзірленуі, ендірілуі, тұтыну өсімі, кемелденуі, құлдырауы ағымында өнімнің әрбір кезеңінде өзінің маркетингтік стратегиясын алмастырып отыру керек. Мысалы, жаңа ірі вагон бастапқыда алыс жолдағы халықаралық тасымалдаудағы фирмалық жүрдек пойыздарға, бірақ тозуы себебінен орташа тасымал қашықтығындағы мемлекетішілік фирмалық пойыздарға өткізіледі, ал соңғы ескеру кезеңінде қарапайым жолаушылар пойыздарына айналады. Сонымен қатар, әрбір кезеңде компания негізгі, қосымша және ілеспе қызметтері бойынша максималды пайда табуға бағыттар таңдалады.
1. «Қазақстан – 2030» даму бағдарламасы. 1997 ж.
2. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление проектами и программами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 392 с.
3. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) 2000 Edition © 2000 Project Management Institute, Newton Square, USA.
4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И.Мазура. 2-е изд. – М.: «Омега-Л», 2004.- 664 с.
5. Александрова Т.В., Голубев С.А., Колосова О.В. и др. Управление инновационными проектами: Учебное пособие в 2-х частях / Под общ. ред. проф. И.Л. Туккеля – Спб: СПбГТУ, 1999. – 100 с.
6. Walker Anthony. Project management in construction: 4th ed. Oxford: Blackwell Science, 2002. – 289 p.
7. Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2005. – 312 с.
8. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2005. – 240 с.
9. Кремнев Г.Р. «Управление производительностью и качеством». 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 376 с.
10. Шапиро В.Д. Управление проектами.- СПб.: ДваТри, 1996. - 610с.
11. Салимова Т.А. Управление качеством: Учебник по специальности «Менеджмент организации». 2-е изд. – М.: «Омега-Л», 2008. – 414с.
12. Дж. Родни Тернер. Руководство по проектно – ориентированному управлению: Пер. с англ. / Под общ. ред. В.И.Воропаева – М.: Издательский дом Гребенникова 2007.- 552 с.
13. Миронов М.Г. Управление качеством: Учебное пособие.- М.:ТК Велби Изд-во Проспект, 2006. – 288 с.
14. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 112 с.
15. Аванесов Е.К. Японская модель устойчивого роста – основа пересмотра стандарта ISO 9004// Методы менеджмента качества.- 2005.- №10.- С.9-12.
16. Альжанова Н.Ш. Методология проектирования и концепция международных стандартов серии ИСО 9000 // Вестник КазНУ.Серия экономическая. – 2006. - №5. – С. 84-89.
17. Окрепилов В.В. Управление качеством: 2-е изд. доп. и перераб. – М.:ОАО «Издательство Экономика», 1998. – 435 с.
18. Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. Управление инвестициями в 2-х томах. Т2. – М.: Высшая школа, 1998.- 512 с.
19. Қазақстан Республикасы. 2001 ж. 8 желтоқсанында қабылданған Заң, №266-11 - Темір жол көлігі туралы // Егеменді Қазақстан 10 желтоқсан 2001 жыл
20. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2006 ж. 12 наурызында «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» акционерлік қоғамымен бекітілген жарғысы.
21. Парамзин В. Направления исследований при создании новых локомотивов // Транспорт и коммуникации Казахстана: Магистраль. – 2008. - №7. – С.17-19.
22. Мамаева Т.Б. Управление пассажирскими перевозками: Учебное пособие.- Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2008. – 99 с.
23. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2008 жылға арналған жылдық есебі.
24. www.railways.kz
25. Баймухамбетова М.К. Пассажирские перевозки в системе желенодорожного транспорта РК и экономические аспекты их развития. Диссертация соискание ученой степени кандидата экономических наук.Алматы, 2007.С.45-46; С.53-58;
26. Қазақстан Республикасындағы көлік және байланыс 2003–2007. Статистикалық жинақ. // Ред. басқарған Ж. Омаров. Астана, 2008 – 104 б.
27. Тупикова О.А. Финансовй анализ: Методические указания. – Владивосток: Изд-во: ДВГТУ, 2004. – 38 с.
28. Ахметова Б.К. Управление инвестиционной деятельностью железнодорожного транспорта Казахстана: механизм и стратегия развития. Диссертация соискание ученой степени кандидата экономических наук.Алматы 2006 С.67-70.
29. Жарилкаганов М.У. Стратегическое управление инвестиционной деятельностью магистральной железнодорожной сети. Диссертация соискание ученой степени кандидата экономических наук.Алматы 2006 С.65-68.
30. www.temirzhol.kz
31. Қазақстан Республикасы. 1994 жылдың 11 қаңтарында бекітілген бұйрық, «Фирмалық жолаушылар тасымалы жағдайы туралы» // ҚР Көлік және байланыс министірлігі.
32. Өмірзақова М. Жаңа жобалар жалғасын тапса // Қазақстанның көлігі мен коммуникациялары. Ғылыми - өндірістік журнал: Магистраль. – 2008. -№8. – 48-50б.
33. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К. Железнодорожный транспорт Казахстана. Реструктиризация и пути интеграции в мировую экономику. Под общ. ред. проф.Б.К.Алиярова. – Алматы: Экономика, - 2003. – 742 с.
34. Материалы статотчетов АО «Пассажирские перевозки». Раздел «Инвестиции» за 2005, 2006, 2007 гг.- С.34-36;С.41-42;С.35-37;С.19-21.

35. Жылжымалы құрамды дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған бағдарламасы // Магистраль. – 2007. - №10.- 31-36 б.
36. Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации: Материалы международной науч.-прак.конф. // Под общей редакцией академика НАН РК, профессора Н.К. Мамырова – Алматы: Экономика, 2005.- 384 с.
        
        2.2  Жолаушылар тасымалындағы қызмет көрсетуді басқару
Болашақтағы жолаушылар тасымалының ... ... ... ... ... ... ... өмір сүруінің әлеуметтік, табиғи-
экологиялық және басқа да ... ... ... ... қызмет
көрсету, сервисті қызметтердің жаңа түрлерін жоспарлау және «Жолаушылар
тасымалы» АҚ-ның тиімді жұмыс істеуін ... ... ... өзгерістер
енгізуге бағытталған жаңа жолдарды іздеуге байланысты.
Жолаушылармен келісімшарттардың ... ... және ... ... және ... тарту мақсатында бұл қызмет түрін
көрсетуге қатысатын ... ... ... ... ... ... көрсету сапасын бақылауды жүзеге асыратын жүйені үнемі өңдеп отыру.
Ұсынылатын қызметтің сапасын бағалаудың ... ... ... қолдану. Қызметпен қамтамасыз етудің технологиялық циклының
барлық кезеңінде қызмет сапасын бақылау қызметтерін құру.
Көліктегі қызмет ... ... кең ... ... ... және инженерлік дайындықтарды, жолаушылар тасымалындағы іс жүзінде
қолданылатын және қайта ... ... ... ... ... жаңғыртуды талап етеді. Бәсекелестермен ... ... ... даму деңгейіне дейін көтеруге және өзіндік құнды
төмендетуге мүмкіндік береді ... ... ... өнімін пайдалануға беру жағдайының
өзгерісі, тасымалдау ... ... ... және
экономикалық факторлар мен бәсекелестер әрекеттерінің ... ... ... ... ... бұл ... басқарумен қатар қызмет көрсетуді басқаруды
да қажет ететін күрделі ... ... ... ... ... деп көлік құралдарын
(вагондарды) ... ... ... ... ... және ... қалыптастыру кезеңінде сонымен қатар, вагонның жеке элементтерін
модернизациялау, яғни ауыстыру мен ... ... ... ... жөндеу
кезеңдеріне жолаушылар компаниясының қатысуын айтады. ... ... ... құру ... ... өте ... себебі көлік тауары –
жолаушылар вагондары жолаушыларға көрсетілетін негізгі, ілеспе және қосымша
қызметтердің тұтынылуына белгілі бір әсерін ... өнім ... ... ... ... ... компаниясы өнімнің
өмірлік циклі: әзірленуі, ендірілуі, тұтыну өсімі, кемелденуі, ... ... ... ... ... ... стратегиясын
алмастырып отыру керек. Мысалы, жаңа ірі вагон ... алыс ... ... ... ... ... ... тозуы
себебінен орташа тасымал қашықтығындағы мемлекетішілік фирмалық пойыздарға
өткізіледі, ал соңғы ескеру ... ... ... пойыздарына
айналады. Сонымен қатар, әрбір кезеңде компания ... ... ... ... ... максималды пайда табуға бағыттар таңдалады.
Қазіргі таңда нарықтық ... ... ... ... ... ... және ... қабілеттілігін сақтау бойынша үлкен
жұмыстар атқаруда. Бірақ кестеде ... ... ... ... ... ... ... жолаушылар ағынының үлесін жоғалтуда ... ... ... нәтиже көрсетеді.
Сыртқы факторлардың әсерінен басқа теміржол ... ... ... жаңа ... ... ... ... басқаруды қайта құрылымдаудың баяу ... ... ... ... ... нарығының нақты жағдайына жолаушылар компаниясы ... ... және ... ... мен қажеттілігін
кешенді зерттеу арқылы ... ... ... ... зерттеу өзіндік
мақсат емес, ол жолаушылар тасымалын жоспарлау барысында тиімді шешім
қабылдауға ... көзі ... ... Егер ... жол ... ... жолаушыларға тек пойыз бен вагон ғана қажет деп
есептесе, олар өздерінің тұтынушыларын ... ... ... ... ... ... жайлы жағдайда жеткісі келеді және бұл қызметті
басқа де ... ... ... ете ... ... табысты
көбейтудегі мақсатына жету қаншалықты тұтынушылардың сұранысын сәтті
зерттей ... және ... ... клиент
қажеттілігін уақытылы және толықтай ... ... ... кез ... ... ... ... қасиетке ие және бағасы
қол жетерліктей тауарлар мен қызмет түрлеріне ұмтылады, сондықтан өндіруші
әрдайым ... ... ... ... ... ... [29].
Жолаушылар тасымалы қызметінің тиімді дамуына кедергі келтіретін
мәселелер бар.
Республикалық ... ... ... ... ... және жолаушылар тасымалы компанияларын магистралды теміржол
желісі қызметтеріне жеңілдік тарифтерін ұсыну есебінен жанама субсидиялау
тәжірибесін ... ... ... ... толық дәрежедегі
бәсекелестік нарығының дамуы күрделі ... және бұл ... ... ... кері ... ... және жолаушылар тасымалының қауіпсіздігі ... ... ... ... ... базасы, вокзал шаруашылығы және
жолаушылар ... ... ... ... ... ... дейінгі техникалық-экономикалық сипаттамалары басқа ... ... ... және нәтижесінде жолаушылар тасымалы нарығында
ұсынылатын қызметтердің сапасы ... ... ... ... ... болады. Сонымен қатар, халықаралық ... ... ... ... ... ... ... тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігі төмендеуде.
Негізгі қорларды қайта өндіру жүйелік сипатқа ие және оларды ... ... пен ... ... ... ... ... базасы «Ремпассажирвагон-1» ... ... ... ... ... тиесілі және бұл компаниялардың құрушысы «Вагонсервис» АҚ
мен «Алматы ... ... ... АҚ ... ... Компаниялар негізінен
бірінші көлемдегі капиталды жөндеу өндірісі бойынша ... ... ... ... ... ... – қайта қалпына келтіру (КВР),
қызмет ету мерзімін ... ... ... ... депо жөндеуі (ДЖ)
сияқты қызмет түрлерін ұсынады. Бұл ... ... ... 8-
кестеде көрсетілген.
8 кесте
Кәсіпорындардың өндірістік қуаттылығы
(вагон)
|Қызмет |«Ремпассажир |«Ремпассажир |«Алматы вагон |Барлығы ... ... ЖШС ... ЖШС ... ... | |
| | | |АҚ | ... |300 |216 |1000 |1540 ... |50 |12 |500 |562 ... |12 |- |- |12 |
* ... көзі: «Жолаушылар тасымалы» АҚ-ның 2008 жылдық есебі
Кәсіпорынның жолаушылар вагонын жөндеу және техникалық қамтамасыз ету
бойынша ... ... ... тасымалдаушылардың жолаушылар ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету 22 станцияда және
көмірмен ... 19 ... ... ... ... айналым пунктерінде
әрбір рейске жіберілу алдында вагондарға техникалық қызмет ... ... және ... ... басталуының алдында вагондарға техникалық
қызмет ... (ТО-2) және ... ... ... немесе жөндеу
жұмыстарының жоспары шыққаннан алты өткеннен кейін ... ... ... ... сонымен қатар ағымда вагондарды құрамнан ағыту
арқылы жүргізілетін жөндеу жұмыстары ... ... 7 ... ... жүзеге асырылады [30].
Адам факторы ерекше рөл ... ... ... саласының
ерекшелігін ескере отырып, «ҚТЖ» ¥К» АҚ негізгі күші 2008 жылы ... ... және ... ... ... қамтамасыз етуге, қазіргі заманғы әрі талап ... ... ... ... ... ... вокзалдарда жолаушыларға бос орындардың барлығы, жол жүру ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық
таблолар (монитор) және анықтамалық ақпараттық дүңгіршектер жұмыс
істейді, ол өз кезегінде жол жүру құжаттарын сату ... ... ... етеді және билет кассирлері тарапынан қызмет
бабын пайдалану мүмкіндігін жояды.
• Интернет ... ... өсуі ... жолаушылар
тасымалының веб-сайты жұмыс істейді, онда ... ... ... ... ... ... ... жаңалықтарды және тағы басқаларды, ең бастысы, пойыз-
дарда бос орыңдардың болуы туралы ... ... ... ... ... ... ену күшіне енгізілген, басқаша айтқанда
мобильдік телефонды пайдаланушы жолаушылар ... ... ... ала ... ¥К» АҚ ... жүйесі арқылы жол жүру құжаттарын сату жөніндегі
жобаны іске асыруды бастады және де ... ... ... ... ... ... (жаңа газеттермен) қамтамасыз
ету, ... ... ... ... ... барысында жолаушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру, ... ... беру ... ... техникалық құралдар мен түйіспе желісінің жағдайы орташа балдық
бағамен бағаланады. ... ... ... кезеңімен салыстырғанда
техникалық құралдар жағдайының орташа балдық бағасы жол шаруашылығы ... ... ... және ... шаруашылығы бойынша - 2,8 балға
жақсарған, электрмен жабдықтау шаруашылығы бойынша 3,6 ... ... бұл ... «өте ... ... жатады.
Есептік кезеңде жүк пойыздары қозғалысының орташа жылдамдықтары: орташа
өлшенген - 3,2 км/сағатқа, ... — 1,34 ... ... ... ... жылдамдығын шектеу туралы ескертулер 198-
ден 146 бірлікке дейін, яғни 52 бірлікке төмендетілген.
2008 жылы негізгі қызмет бойынша негізгі құралдарды ... ... ... нақты шығындар 18 314 млн теңгені құрады.
2008 жылы ... ... ... ... және ... қабілетін
ұлғайту жөніндегі іс-шараларды іске асыруға шамамен 8,3 млрд теңге немесе
жоспардан 102% ... ... ... ... арналған пойыздар
қозғалысының жылдамдығын арттыру тұжырымдамасын іске ... ... ... ... іске асыру сәтінен бастап 2007 жылы ... ... ... ... ... ... жолаушылар
пойыздары үшін - 1299 км-ге, жүк пойыздары үшін —1689 км-ге арттырылған.
Астана-Алматы учаскесінде ... ... жол жүру ... ... ... іске ... ... дәрежелі маңыз
берілген. 2008 жылы бүл учаскеде қозғалыс жылдамдығы 598 ... ... 130-140 ... — 212 ... дейін арттырылған. Іс-шараларды іске
асыру кезеңінде 2003 жылдан бастап «Тұлпар» пойыз-дарының жол жүру ... ... ... ... 4) ... кесте
Орындалған жұмыстар көлемі және «Тұлпар» жолаушылар пойыздары қозғалысының
жылдамдығын арттыру*
|№ ... |2005ж. ... АҚ |5 ... тыс ... |316 |
| ... ... -2, | |
| ... ... ... | ... АҚ ... ... ... |
| ... 93 ... | ... атқарушы |1-5класс деңгейіндегі |91 ... ... | |
* ... ... ... ... АҚ-ның есептік мәліметтері
31 теміржол вокзалында «Вокзал-сервис» АҚ-ның терминал құралымен
жабдықталған ...... ... ... ... ... – ақпараттық қызметтердің сапасын жақсарту
мақсатында «Экспресс-3» деп аталатын автоматтандырылған ... ... ... киоск және 14 ақпаратты таблолар орнатылған [23].
Қызметті-техникалық ғимараттардың ауданын ... алу және ... да ... алу бойынша вокзалдар мен жолаушылар тасымалының
шаруашылық субъектілері арасындағы ... ... ... ...
бұл вокзал иегерлерінің мемлекетпен реттелмейтін қызмет ... ... ... ... бұл ... ... залалды нәтиже
көрсетуіне әсер етеді.
Теміржол көлігінің бүкіл өндірістік жүйесін талдау барысында сапаны
объективті бағалау ... ... Көп ... ... ... әсер ететін
бірқатар факторлардың әсерімен қалыптасатын ... ...... ... нәтижесі болып саналады. Бұл жүк иесінің қажеттіліктерін
қанағаттандыру деңгейін, көлік ... ... ... ... деңгейін, көліктің техникалық құралдарының сандық және сапалық
параметрлерін сипаттайды. Осыған байланысты көліктегі сапаны үш ... ... ... сапасының;
• пайдалану жұмыстарының сапасының;
• көліктегі қызмет көрсету сапасының жиынтығы ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымына жолды
және жасанды құрылғыларды; оларды ұстау мен жөндеуді қаматамасыз ету
жөніндегі ... ... ... және ... ... сигнал беру, орталықтандыру және блоктау жүйелерін;
қозғалысты басқарудың ақпараттық ... және ... ... ... ... ... ету үшін ... ғимараттар
мен құрылыстарды жатқызады.
Жалпы алғанда қызмет көрсетудің көлемі мен сапасы бойынша ... ... ... қамтамасыз ету мәселесінің шешімі ... ... ... ... ... ... сипаты, моральдық тұрғыдан
ескірген техникалық құралдар паркін кеңейтуден принципті тұрғыдағы
жаңа, алдыңғы ... ... ... ... ... ... құралдарының дамуының теңгерілуі
–инвестициялардың тиімділігін төмендетіп жіберетін «тар жерлердің»
пайда ... ... алу ... көлік техникасының барлық түрлерінің
бір уақытқа сай және пропорционалды дамуының қажеттілігі;
• мемлекеттің теміржол көлігінің және ... ... ... бірыңғай қарқынын ұстап тұру қажеттілігі, ал тұрақты және
ілгеруші экономикалық өсу жағдайында даму бағдарламаларын ... ... ...... ... ... бағдарламалардың теміржол көлігінің ресурстық базасына сәйкестілігі
– қаржыландыру жеткіліксіз ... ... ... ... ... қана ... ... айналымының жүрмеуі және
ресурстардың ұтымды орналастырылмауына байланысты саланың жағдайын
тез арада ... ... ... жүзеге асырылуы теміржол көлігінің ішкі
және сыртқы нарықтардағы артта қалуының ... ... оның ... ... ... және оны ... экономикасының
«локомотиві» функциясын орындай отырып, алға қойылған ... ... ... ... ... береді.
Техникалық құралдардың сапасы. Көліктің техникалық ... және ... ... ... ... мақсатқа лайықты.
Техникалық құралдардың ... ең ... ... – пайдалану
көрсеткіштерінің мәндерін белгіленген шектерде сақтай отырып, ... ... ... ... Сенімділік тоқтап қалмау,
жөндеуге жарамдылық, ұзақ уақытқа жарамдылық және ... ... ... ... Бұл ... пайдалану жұмысының сапа
деңгейіне және соңында теміржол көлігінің өндірістік ... ... ... ... белгілі дәрежеде әсерін тигізеді.
Техникалық құралдардың ... ... ... ... ... ... да қарастыру қажет.
• Теміржол көлігі күрделі өндірістік жүйе болып
табылады, мұнда дәл бір ... ... үшін әр ... ... ... ... ... жабдықтау құрылғылары және т.б.) көп мөлшерде
жұмылдырылады, бұл ретте осы құрылғылардың кез келген
түрін алып ... ... ... ... яғни ... ... атқару мүмкіндігінен айырады. Теміржол
көлігінің өндірістік қуатын ... ... ... сұраныс пен ұсынысты талдау мен
салыстыру негізінде және кешенді түрде шешіледі,
осының нәтижесінде ... ... ... ... ... Көліктің жекелеген шаруашылықтары мен ... даму ... ... ... ... маңызды [28].
Локомотивтердің техникалық сипаттамалары тарту, пайдалану және
экономикалық қасиеттерімен және ... ... және ... пайдаланудың мақсатына, экономикалық және географиялық
жағдайларына сәйкес ... ... Аса ... тарту көрсеткіштеріне мыналар
жатады:
• тартудың жүзеге асырылатын күшінің шамалары мен ... ... ... ... ... ... максималды жол берілетін жылдамдық;
• осьтерден рельстерге түсетін жүктеме;
• тарту қозғалтқыштарының біліктеріндегі ... ... ... ... ... режиміне
бейімделгіштігі.
Локомотивтің эксплуатациялық қасиеттеріне жұмыс істеудегі сенімділігі,
жөндеуге жарамдылығы, басқарудың ... ... ... дәрежесі, қозғалыс қауіпсіздігін және локомотив бригадасы
үшін жайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз етуі жатады.
Локомотивтердің ... ... ... ... ... ... энергетикалық шығындармен, қуат бірлігіне металдың
шығындалуымен, өтелу ... ... ... ... және ... ... шектік шығындармен
сипатталады.
Қазіргі уақытта пайдаланылып отырған жүк және жолаушы электровоздарының
техникалық ... ХХ ... 60 - 70 ... қалыптасқан. Қолданыстағы
электровоздар локомотивтердің бірінші және екінші ... ... ... ... ... және әлсіз ток электроникасы, автоматика мен
механика саласындағы ... ... Мұны ... және ... ... сериялы түрде шығарылып, пайдаланылатын шет елдердің
ауқымды ... ... отыр [32] ... ... ... жолдардың тасымалдау қызметімен байланысты
барлық жұмысы жатады, олар: станциялардың жүк және ... ... ... ... жолаушы тасымалдарын ұйымдастырумен,
теміржол көлігінің жылжымалы құрамын және ... ... ... ... қызмет көрсетумен байланысты жұмыстардың барлық түрлері, яғни
пайдалану жұмысы деп тек жылжымалы құрамның жұмысы түсіндіріледі.
Сонымен бірге, ... ... ... қиын ... ... өз ... ... қалуының қорғаныс стратегиясы болып табылды.
Қазіргі таңда «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік
қоғамының өндірістік және ... ... ... және ... пайдалану
үшін тұтынушыларға көліктегі қызмет көрсету сапасын жақсарту стратегиясын
дамыта түсу қажет. ... ... ... сапа ... ... бірі – ... мүмкін болатын нәтижелерді болжауды және оларға қол ... ... ... ... ... болып табылатын мақсатты
басқаруға көшу. Сапаны, ... кез ... өзге де ... ... ... ... ... көптеген санымен жүзеге ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру туралы мәселе
туындайды. Сапа ... ... ... ... ... үшін басқарушылық шешімдерді қолданудың ең
қарапайым тәсілі нұсқаларды салыстырумен жүзеге асырылатын, формальды ... деп ... ... ... немесе есептеумен жүзеге асырылатын
тәсіл ... ... ... ... ... үшін ... ... кезде алға қойылған мақсаттардың оңтайлы ... ... ... мақсатқа сай және қажетті болып келеді. Сапаны ... ... ... ... ... ... немесе бүкіл халық
шаруашылығы деңгейіндегі ... ... ... мен шығындардың айырмасы
ретінде анықталады.
Сапаны басқару міндетінің шешімі оның максималды нәтижеге қол жеткізу
деңгейі болып табылады және ... ... ... интервалы анықталады.
Алынған мәліметтердің негізінде көлік компаниясының басшылығы, оған қол
жеткізудің экономикалық нәтижелеріне қарай ... ... ... болсын деңгейін орнату туралы ... ... ... ... ... ... басқарудың көптеген тәсілдері
бар, солардың бірі стандарттау:
• өнімнің, жұмыстар мен қызмет көрсету ... ... ... ... мен ... ... ... өнімдердің техникалық және ақпараттық үйлесімділігін,
сонымен қатар ... ... ... ... мен ... ... ... ғылым,
техника мен технологияның даму деңгейіне сәйкес
сапасын;
• өлшем бірлігін;
• барлық ресурстар түрлерінің ... ... және ... апаттар мен өзге де төтенше
жағдайлардың ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін;
• мемлекеттің қорғанысқа ... ... ... ... ету мақсатында
нормалар, ережелер мен сипаттамалар белгілеу жөніндегі
анықталатын қызмет болып табылады.
Бұл сипаттамалардың тұтастай теміржол көлігіне қатысты екендігін ... ... ... ... ... ие. ... деңгейін сақтау және ... ... ... ... ... ... бірыңғай технологиясын қамтамасыз ... ... ... ... арттыру, ресурс сақтайтын технологияларды
енгізу және жетілдіру, теміржол ... ... және ... ... тұру – ... отырған өзгерістердің бірінші кезекті
басымдылықтарына жатады. ... ... ... ... бір ... көлік өнімінің спецификалық
ерекшеліктері және де ең ... оның ... емес ... ... ... сапаны, яғни белгілі бір өнімнің нақты ... ... ... оны эталонмен қатар қойып, барлық параметрлері
бойынша салыстырып шығу ... ... ... құралдардың сапасын
стандарттау жоғары деңгейде тұр және мұндағы ... ...... құру және ... жөніндегі зауыттарды «Қазақстан темір жолы» ҰК»
АҚ-ның құрамынан шығару ... сапа ... ... ... ... ... тарапынан сапаны бақылау жүйесін сақтап қалу қажет,
сатып алынатын техниканың сенімділігін сақтап қалу және арттыру ... ... ... ... ... ... шығаруға
да болады.
Мемлекет экономикасының дамуын талдауды ескере отырып, көліктегі қызмет
көрсету сапасының корпоративтік стандарттарының үш деңгейін бөліп көрсету
ұсынылады:
... ... ... мұның төменгі шекарасы
темір жол ... ... ... сақтауға деген талаптармен
анықталады. Осындай стандарт бойынша тасымалдаған
үшін ақы ... ... Бұл ауыр ... ... ... үшін ... ... және оларға көлік шығындарын төмендетіп,
қаражатты ... ... ... ... береді;
• қалыпты деңгей – ... ... ... ... ... ... қосымша қызмет көрсетулерді енгізуді
қарастырады. Тиісінше, осы стандартты сақтағаны
үшін ақы да бірінші жағдайға қарағанда ... ... екі ... ... ... қойылымына енгізілмеген, бірақ клиенттің
қажеттілігіне сәйкес қосымша ақыға көрсетілетін
қосымша қызмет көрсету түрлерін енгізуге болады,
мысалы, ... кез ... ... ... тұрған
орны туралы ақпарат алу мүмкіндігі;
• фирмалық деңгей – ... ... ... ... бойынша клиенттің барлық
мүмкін болатын ... мен ... ... ... ... стандарт бойынша тасымалдау темір
жолдардың айтарлықтай шығындалуына алып келеді.
Сондықтан ... ... ... ... алдыңғы
стандарттардан анағұрлым ерекшеленетін болады.
Бірақ ... ... ... ... ... қана ... емес, өндірістік
қажеттіліктен туындаған клиенттер де бар, мұның
өзі осы клиенттер тарапынан ... бір ... ... ... фирмалық көліктік
қызмет көрсетуге айтарлықтай және тұрақты
сұраныстың ... ... ... ... стандарттар жүйесін дамыту жөніндегі ұсыныстардың белгілі
бір ретке келтіруден кейін тәжірибеде ... ... ... ... ... оның ... ... деңгейін толығырақ және
объективті түрде бағалауға, оны арттырудың ... ... ... алуға
мүмкіндік береді. Нәтижесінде мұның өзі «Қазақстан темір ... ҰК» ... ... ... даму жағдайында жүк иелеріне қызмет ... ... ие ... яғни ... қызметтің табыстылығын және
пайдалылығын арттыруға, өзінің көлік нарығындағы жағдайын ... ... ... ... теміржол көлігінің миссиясы «Қазақстан
темір жолы» ҰК» АҚ-ның қызмет көрсету ... мен ... ... ... және Еуразия көлік жүйесіне терең интеграцияланған жалпы
ұлттық көлік компаниясы ретінде дамыту. Сәйкесінше, қызмет ... ... ... ... аса ... ... бірі ... төменгі тарифтер жағдайында табысты арттырудың ... – бұл ... ... ... ... мұның өзі теміржол
көлігі үшін эксплуатациялық жұмыстың сапа көрсеткіштерінің жоғары ... және ... ... ... мен ... басым бағыт етеді.
Эксплуатациялық жұмыстың сапасына бағыт-бағдар алған жағдайда теміржол
көлігі дамудың біржақты стратегиясы мен ... ... және ... ... ... ... және ... жұмыс сапасының
төмендеуіне алып келеді. Пойыздың салмағын арттыруға ұмтыла ... ... ... кезінде тоқтап тұруды арттыруға, одан кейін поездың
жылдамдығын ... тиіс ... ... ... жүкті жеткізу
мерзімі жоспарланғанмен салыстырғанда арта түседі, жүк ... ... ... процесі бұзылады және келесі жолы ... ... ... арта ... Бұл ... ... сұраныстың азаюына байланысты салмағы үлкен пойыздарды жібере
алмайды, ал ... ... ... ... ... жалғастыра отырып,
қалған клиенттерді қашыра отырып, жинақтау үшін ... ... одан ... ... ... болады[25].
Көлікте қызмет көрсету сапасын арттырумен ... ... ... көрсетілетін қызметтердің ассортиментін кеңейту болып
табылады. Бұл ретте ... ... ... ... жолдың табыстылығын арттыру;
• көлік нарығындағы тұтынушыларға қызмет ... ... ... нарықтың бос сегменттерін толтыру және жүк иелері және
т.б. тарапынан ... ... ... ... ... ... ... нарығындағы
сұраныспен, экономикалық конъюнктурамен, әлемдік экономикаға ... және өзге де ... ... ... ... ... мен тактикасын әзірлеген кезде
бастысы бір мақсатқа – көлік компаниясының табысын ... қол ... ... ... ... ... ... шығындарды төмендетеді,
ал көлікте қызмет көрсету сапасының жақсаруы көлік ... ... ... минималды шығындар кезінде максималды кірістердің болуы
мүмкін ... ... ... ... екі ... ... ғылыми
негізделген шешімді іздестіру қажет болады және «жалпы мүдде» компания
табысы болып ... ... ... ... ... ... ... келген өзге көрсеткіштің ... ... ... ие:
• ұзақмерзімді кезеңдегі табыс кәсіпорынның ... оның ... ... ... сұранысты
қанағаттандырудың толықтығына қатысты ... ... ... ... аспект маңызды болып саналады,
яғни сапаның артуы табыстың ... алып ... ал ... ... ... ... деген қажеттілігін
мейлінше толығырақ қанағаттандыру үшін физикалық және
моральдық тұрғыдан ... ... ... ... және ... ... ... толықтыруға
мүмкіндік береді[28].
Негізгі көрсеткіштердің бірі көлік кәсіпорнының пайдасы болып табылады,
бірақ бұл көрсеткішті максималдаудың көптеген тәсілдері бар. ... ... ... ... ... және жаңа ... ... алуға шығындардың жеке түрлерін қысқарту қысқа мерзім
аралығында пайданың өсуіне әкеледі. Егер ұзақ ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі апаттардың өсуі,
техниканың моралдық және физикалық тозуы түрінде көрініс табады және ішкі ... және ... ... ... ... ... ... сонымен қатар, нарық заңы болып ...... ... ... ... орын алады. Сапаны арттыру бойынша көлік
жұмыстары толықтай пайда көлемімен ... оның ... ... Сондықтан сұранысты тиімді бағалау үшін ... ... ... ... және ... да ... ... көлемі және динамикасы;
• негізгі өндірістік қорлардың ... және ... ... ... ... құнының құрылымы және
динамикасы;
... ... ... ... ... ... ... ауқымы.
Теміржол көлігінің техникалық даму деңгейін және көлік ... ... ... ... осы көрсеткіштерді есептеу
тасымалдау сапасын жақсарту бойынша ... жол ... ... ... береді.
3 жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасы және
шаралары
3.1 Теміржол көлігі саласындағы жобаларды басқару ерекшеліктері
Қазақстан Республикасының тұрақты даму ... ... ... ... ... ... және физикалық ескірген
өндірістік қорлардың түбегейлі жаңаруына сай келу керек ... ... ... ... желісінің негізгі құралдарының тозу деңгейіне
жетуі, оның алдында инвестицияға деген қажеттілікті ... ... ... инвестициялық саясатының негізгі мақсаты ... және ... ... ... ... ... қатар осы
өндіріс негізінде тұрақты экономикалық өсу ... өту ... ... ... таза табыс көлемі негізгі құралдардың жыл сайын өсіп
отырған тозу қарқынын ... ... және ... ... ... жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді.
Теміржол көлігінің болашақтағы дамуы инвестициялық белсенділіктің
өсуімен анықталады және ... ... ... ... ... ... ... болып саналады. Тасымалға сұраныстың болжамды
өсімі жағдайында негізгі құралдардың тозуының жоғары ... ... ... ... мен ... ... шығындарды талап етеді,
сәйкесінше қажетті инвестициялар көлемін анықтады. 2003 ... ... ... ... қажеттілік өсіп, 3 ішінде 126790,9 млн.
теңгені құрады және ресурстарды ... ... ... екі ... және 2005 ... млн. ... ... саласындағы инвестицияларды басқару жүйесі келесідей салалық
ерекшеліктерімен ... ... ... ... ... ... ... емес
дәрежеде бөлінеді және бірінше кезекте техникалық шараларды орындау
және активтерді құру үшін бағытталады;
2. магистральды теміржол ... ... ... ... бағдарламаларымен топтастырылған көптеген
шаралар кіреді, бірақ тәжірибе жүзінде әрбір нақты ... ... және оны ... экономикалық тиімділікке қосу мүмкін емес;
3. магистральды теміржол желісінің инвестициялық қызметін басқару:
ресми ... ... ... алу ... күнделікті атқарылатын
жұмыстардың түрлерінен; үздіксіз циклды операциялардан және қағаз
жүзінде құжатталатын ... ... және ... бөлімі
қызметкерлерімен дайындалатын басшылыққа ... ... ... ... ... ... «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-дағы жобаларды басқару моделі
Сонымен қатар, теміржол саласындағы инвестициялық жобаларды басқаруда
инвестиция салымдарын тартудың қағидаларына ... ... Бұл ... ... ... ... ... тасымалы» АҚ-ның 2006-2007 жылдар аралығындағы есептеріне
жүргізілген зерттеу теміржол ... ... ... ... екенін көрсетті және ұзақ уақыт аралығында негізгі құралдардың
физикалық және моралды тозуы орын алған.
Кәсіпорынның негізгі қорларының топтары: ... ... ... бар ... және ... ... тазалау
комбинаттарының қызмет ету мерзімі бойынша тозу ... ... ... ... қызмет ету мерзімі нормативті мерзімнің 70%-
ына жеткен, ал эксплуатациялық және жөндеу деполарының құрал-жабдықтары 55%-
ға жетсе, ... ... ... 38%-ды ... ... ... бойынша негізгі құралдардың физикалық ... 70% [32]. Ал ... ... ... ... ... ... жоғары, яғни жолаушылар пойыздарының құрамдылығы талап етілген
көлеммен салыстырғанда ... ғана ... ... таңдағы тасымалдауға жол билеттерінің дефицит болуының және
халық ... ... ... ... жолаушы
вагондарының ағымдағы жағдайлары мен жетіспеушілігіне байланысты туындауда.
Темір жол жолаушылар тасымалын жылжымалы құраммен қамтамасыз ... ... ... 13 жыл ... вагондардың қажетті көлемде қайта өңдеуден
өтілмеуіне байланысты.
Соңғы ең ірі жолаушылар вагонын сатып алу 1993-1994 жылдарда 218 ... 246 млн. ФРГ ... ... ... алу ... жүзеге асты
және оның өтелу мерзімі 2003 жылы бітті. Ал ... бес жыл ... ... ... ... Ұлттық тасымалдаушының
инвестициялық мүмкіндігінің және жеке ... ... ... болмауы себебінен, «Қазақстан Темір жолы» Ұлттық компаниясы»
АҚ 2007 жылы ҚХР – да өндірілген 152 ... ... ... ... ... ... бюджеттен мақсатты қаржыландырудың болмауы
себебінен «Жолаушылар тасымалы» АҚ компаниясы «Қазақстан ... ... ... ... бірге вагондар сатып ... ... ... ... ... ... ... тез қарқынмен дамуы жағдайында 2007 жылдың
ортасында ҚХР шығарған 95 жолаушы вагонынан ... және ... ... екі ... ... ... Еуропа темір жолдарының
талаптарына сәйкес жетілдіруден өткен Астана-Берлин қатынасындағы жолда
тоқтамайтын вагонның сапарға шығуы жаңғыртылды.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... қолданылады. Тасымалдауға сұраныстың болжамды өсуі
жағдайында саланың негізгі қорларының тозуының ... ... ... ... және ... жұмыстарына көп көлемді шығынды талап етеді,
теміржол көлігінін технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупін тудырады және
инвестицияға ... ... ... ағын жолаушылар тасымалы жағдайын сапалы жақсарту және
тасымалдаудың болжамды көлемін қамтамасыз ету үшін ... ... ... және ... ... негізі болып табылады және бұл
келесі ... ... ... ... вагон паркін жаңарту, яғни жаңа құрастырылған немесе жаңғыртылған
жолаушылар вагондарын сатып алу;
...... ... келтіру бойынша жөндеу және ... ... яғни ... қалпына келтірілген қолданыстағы
қораптар мен арбаларды құрастыруды қолданумен вагондарды ... ... ... ... алу, ішкі ... жаңарту
және заманауи интерьер құру, ... ... ... ... мен жүйелерін жаңғырту;
• капиталды құрылыс және қайта тұрғызу, яғни ғимарттар құрылысы және
қайта тұрғызу бойынша ... ... ... ... ... ... процестерін автоматтандыру және
ақпараттандыру, яғни жолаушылар ... ... ... құру, енгізу және дамыту бойынша жұмыстар
мен қызмет ... ... ... ... ... ... енгізу отын-энергетикалық ресурстар
шығынын есептеу құралдарын сатып алу;
• технологиялық құрал-жабдықтар сатып алу, яғни жабдықтар және ... ... ... ... ... ... техникаларды жаңарту, яғни шаруашылық ... ... ету үшін ... ... ... алу ... ... ұзақ уақыт бойы Қазақстан темір жолы тасымал қызметін
қолда бар ... ... және ... құрамға инвестиция
салымынсыз атқарды. «Жолаушылар тасымалы» АҚ-ның «Оңтүстік» аймақтық
филиалындағы ... ... ... ... (13-кесте) .
13 кесте
«Жолаушылар тасымалы» АҚ-ның «Оңтүстік» аймақтық филиалындағы негізгі
қорларының ... ... |№ ... жыл|Есепті |Есепті жыл|Активтерд|Есепті |
|құралдар |стр. |басына |жыл ... |ің ... ... | ... ... ... | ... |қалған |я (тозу |құны |тозу ... | | ... ... | ... | | | | | |ия) ... | | | | | | ... Жер |10 |  |  |  |  |  ... ... |225 481 |225 481|156 183 |69 298 |810 ... ... |66 088 |66 088 |54 941 |11 147 |318 ... Жіберу |40 |  |  |  |  |  ... | | | | | | ... |50 |396 293 |417 817|125 560 |292 257 |14 757 ... және | | | | | | ... | | | | | ... Көлік |60 |7 377 870 |7 377 |1 292 838 |6 085 032|65 931 ... | | |870 | | | ... ... | | | | | | |
| - ... |7 364 178 |7 364 |1 288 960 |6 075 218|65 713 ... | | |178 | | | |
| - |62 |13 692 |13 692 |3 878 |9 814 |218 ... | | | | | | ... |70 |  |  |  |  |  ... | | | | | | ... |80 |112 |307 |127 |191 |1 ... | | | | | | ... және | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... |90 |21 057 |20 196 |6 948 |13 237 |398 ... | | | | | | ... | | | | | | ... |140 |8 086901 ... 636597 |6 471162 |82 215 ... | | | | | | ... | | | | | | ... көзі: «Оңтүстік» аймақтық филиалының 2008 жылдық бухгалтерлік есебі
Кесте көрсеткіштерінде сипатталғандай ... құн және ... ... жоғары.
2004-2006 жылдарындағы Қазақстан Республикасының темір жол транспортын
қайта ... ... ... жүргізілген шараларға сәйкес
«Жолаушылар тасымалы» ... ... ... ету және ... жекелендірілді, яғни осы қызметтермен байланысты барлық
мүліктер де бөлінді. ... ... ... ... тасымалы» АҚ-ның
«Оңтүстік» аймақтық филиалы тасымалдаушы ретінде ... ... ... ... үшін ... құралдардың минималды жиынтығына меншік етеді.
Мұндай жағдай болашақта толық дәрежеде ... ... ... ... қызмет көрсетудің жоғары деңгейін ... ... баса ... ... ... ... ... теміржол көлігінің жағдайы
теміржол жүйесі тұрақтылығының индикаторы болып ... ... ... және ... ... ... сипатталуы қажет.
Қолданыста жүрген активтердің жаңғыртылуының тоқтап қалуы адамның негізгі
құқықтарының ...... және ... ... ... қамтамасыз
етілуіне қауіп төндіреді.
Жұмыстың зерттелуі көрсеткендей, инвестицияларды тиімді ... ... ... және ... ... сай ... ауыстыру арқылы «Жолаушылар тасымалы» АҚ-мен жүзеге асырылатын
жолаушылар тасымалының тұрақты дамуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... техникалық және ақпараттық базасын әлемдік
деңгейге жақындатады және бәсекеге ... ... ... ... ... тасымалы» АҚ-ның меншік капиталы өндірістік қызметті
қамтамасыз етуге керек ... ... ... ... ... кезде шетел тәжірибесі көрсеткендей жаңа ақпараттық ... ... ... ... енгізбей теміржол көлігінің тиімділігін
арттыру мүмкін емес. ... ... және ... ... ... ... жаңа ақпараттық технологиялардың енгізілуі
телебайланыс кешенінің аяқталған жүйесінің «ақпарат енгізу – қорытындылау ... ... ... ... ... ... бұл мақсаттарға арналған инвестиция құны 12698,4
млн. теңгені құрады және қаржыландыру көздері меншік және ... ... ... ... ... жүйесі жолаушыларды жол жүруі ... ... ... оңтайландыру негізінде тасымал процесін
тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Заманауи жағдайда ... ... ... ... ... ... сапасын арттыруға
бағытталған ... ... ... ... ... шыққаннан
межелі жерге жеткенге дейінгі толық апаратты алуға мүмкіндік ... ... өсу ... ... ... ... Осы кешенді
құру келесі жүйелерді енгізуге септігін тигізді:
• орталықтандырылған диспетчерлік басқару;
• жылжымалы құрам ... ... ... ... шоғырландыру мақсатында сызықтық деңгейді
интеграциялау;
• маркетинг;
• тұтынушыларды ақпараттық ... ... ... мен ... жүк ... ұйымдастыру.
Осы жобаны жүзеге асыруда үш аймақтық орталықтың ... ... ... ... инвестиция шығыны «ҚТЖ «ҰК» АҚ-ның
меншік қаражатының 21,7 млн.
Бір ... 340 ... ... ... болып, вагондардың көп
бөлігі тұрып қалатындықтан, ... ... ... ... қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... пойыздар қозғалысының икемді жоспарын ... ... ... өзгерістеріне жедел түрде жауап қайтару
мақсатында эксплуатациялық қызметті ... ... ... үшін
тасымалдау процесінің екі деңгейлі жүйеге көшуді жүзеге асырды:
• жоғарғы ... ... ... ... ... ... «Тасымалдарды басқарудың аймақтық орталықтары».
«Тасымалдарды басқарудың автоматтандырылған орталығының құрылуы
станциялар ... ... ... ... тасымалдарды
басқарудың бірыңғай орталығынан ... ... ... ... мүмкіндік берді және участкелер бойынша қозғалысты жылдамдатты,
қызмет көрсетуші ... ... ... ... басқарудың
автоматтандырылған орталығын құру бойынша жобаны жүзеге асыуға шығындар
19,7 млн. теңгені құрады.
Қазіргі таңда «Қазақстан ... ... ҰК» ... ... ... ... ... жартысының қызмет ету мерзімі 8-10
жылға ұзартылуға болатын локомотивтер паркі бар. Бірақ әлемдік тәжірибені
есепке ... ... ... ... қажет. Локомотив және дизел
құрылысы саласындағы ... ... ... ең алдымен,
магистральды тепловоздарды тиімді ... ... ... ... жабдықтауға шығындарды төмендетуге, локомотивтердің сенімділігін
арттыруға мүмкіндік береді, бірақ интенсивті бағыттар үшін жаңа тепловоздар
сатып алған тиімді болады. ... жаңа ... ... ... ... және олар ... қолданыста жүрген екі тепловозды ауыстыра алады,
яғни жиі жөндеу ... ... ... отырған тепловоздарға екі
есе шығын кетеді.
2003 жылдан ... ... ... ... ... арылы
магистралды локомотивтерді жаңғырту жүргізіледі. 2003-2005 ... ... 171 ... ... және 16 ... ... ... келтіру бойынша жөндеу жұмыстарына
470,2 млн. теңге жұмсалған.
«Локомотивтерді жаңғырту» жобасы 9% ... ... ... ... ... ішкі нормасы - 10%-ға, ал таза ағымдық
құны 61,57 млн. долларға тең және ... ... 12 жыл, ... 35% ... жинақтаушы технологияларды енгізу» жобасын жүзеге асыруға
бөлінген инвестиция 9%-қ ... ... 9 жыл ... ... жобаның табыстылығының ішкі нормасы 19% болды. Жүргізілген іс-
шараларға ... ... ... ... ... ... өзара әрекеттесуін жақсарту және жылжымалы
құрамның бөлшектерін қайта ... ... ... ... кірді. Ресурс
жинақтаушы технологияларды, диагностика, бақылау және есептеу құралдарын
енгізудің экономикалық тиімділігі өте ... ... ... ... ... ... барлық көздері есебінен
негізгі капиталға инвестициялар*
(нақты қолданыстағы бағамен, млн тг.)
| ... ... ... көлігінің|Ұсынылатын ... ... және ... ... ... ... ... дамуы |тиімділігін |сферасын кеңейту |кешенін |
| ... және | ... |
| ... | ... ... |
| | | ... |
| ... ... ... ... |Локомотив және |Байланыстарды ... ... ... парктерін |ақпараттандыру |дамыту ... ... ... дамыту | |
14 ... ... ... ... ... ... басым
бағыттары.
Қазақстанның теміржол көлігінің кешенін дамыту және тасымалдау процесін
техникалық ... ... ... ... ... ... ... Нарықтық экономика жағдайында стратегиялық міндеттерді шешу
күрделі болып саналады және ... ... ... ... ... ... талап етеді:
• теміржол кешеніндегі кәсіпорындардың инвестициялық ... ... ... ... және уақытылы түзетулер енгізу;
• негізгі бағыттары ұзақ мерзімге сәйкес қалыптастырылған және ... ... ... ... ... ... қызмет
мақсаттарын құру;
• теміржол кешенінің және оның кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... сәйкес келетін тиімді инвестициялық
бағдарламалар мен жобаларды таңдау;
• таңдалған ... ... ... ... ... ...... критерийлері,
максималды пайда табу) бойынша іріктеу;
• жеке инвестициялық бағдарламалар мен ... ... ... ... ... жеке инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асырудың нақты
мониторингін ұйымдастыру;
• жүзеге асырылып ... ... ... ... ... ... ауытқуларының себебін анықтау;
• жобаны басқару барысында дұрыс, наұты шешімдер қабылдау.
Қазақстанның теміржол кешенінің ... ... ... ... ... және тиімді дамуын қамтамасыз етеді.
Темір жол желілерінің ... ... ... жетілдіру
қажеттілігі жолаушыларды және жүктерді ... ... ... ... ... ... ... темір жол өндірісінің
табыстылығы мен бәсекеге қабілеттілігін өсіру ... ... ... ... ... ... ... негізінен жылжымалы құрамның, жол
техникасының, жол конструкциясының, жөндеу технологиясының және ... ... ... ... ... ... моделдерін
пайдаланады. Негізгі қорларды жұмыс істеуге жарамды жағдайда ұстау жоғары
эксплуатациялық шығындарды талап етеді.
Ұлттық экономиканың өсуі ... ... ... ... технологияларды енгізудің болмауы теміржол көлігінің дамуына
кедергі ... ... ... ... (81%) ... ... ... вагондары (31%) құрайды. ... ... 60% ... ... ... (58%) 15% ... тасымалын, 12% билетті
өткізуден түсіммен қамтамасыз ететін 4-5 кластарының вокзалдары құрайды.
Қазіргі кездегі жолаушылар ... ... ... ... ... ... сипатталады, сондықтан тасымалдауға жол
билеттерінің дефицит ... және ... ... ... ... ... ... ағымдағы жағдайлары мен
жетіспеушілігіне байланысты ... ... жол ... тасымалын
жылжымалы құраммен қамтамасыз етудегі қиын жағдай соңғы 13 жыл аралығында
вагондардың қажетті көлемде ... ... ... ... ... ... тозу ... сындық шекті деңгейден асады және 70%
құрайды, ал ... ... ... ... ... ... жоғары, яғни жолаушылар пойыздарының құрамдылығы ... ... ... 70% - ымен ғана ... етілген. Егер жылжымалы
құрам алу бойынша тез арада ... ... ... ... ... ... ... қазіргі даму сатысындағы тұрақтылығын қамтамасыз ету ... ... ... ... қажет:
• сала активтерінің ұсынылатын қызмет көрсетулерге, сондай – ақ,
нарықтық үлесінің ... ... және ... ... ... ... ... паркінің жаңартылуын және жетілдірілуін жүзеге
асыру;
• техникалық базаны технологиялық жарақтандырылу есебінен кешенді түрде
жаңарту;
• негізгі қорларды жаңа ... ... ... ... ... ... мен мақсаттарды ескере отырып, инвестициялық
қызметтің келесі артықшылықтары белгіленеді:
1. локомотив паркін ... ... ... қамтамасыз ету;
3. ресурс үнемдегіш технологияларды пайдалану.
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ында ... ... ... ... ... ... арнайы көрсеткіштерді анықтау
әдістемесі қолданылады. Сонымен қатар, ... ... ... және
ағымдағы шығындарға, өндірілген өнім көлемін өткізуге, тауарлар ... ... ... ... ... ... дайындалады.
15 сурет. Вагондар паркінің өзгеру серпіні
2006 жылы жолаушылар вагонының жұмыс паркінде 1492 ... ... ... ... орын алатын вагондардың істен шығуы әсерінен және қызмет ... ... ... ... саны 2008 жылы 1410 бірлікті құрады. 2009
жылға ... бұл ... 235 ... ... ... болжам бар.
Жолаушылар тасымалы қызметінің сапасын арттыру үшін ең ... ... және ... ... ... ... Осы бағыттарды
инвестицияландыруды жүзеге асырудың жобасы – «Жаңа ... ... ... ... ... ... нарығындағы өзінің көшбасшылық жағдайын сақтау және ... ... ... ету үшін жолаушылар компаниясы және
оның ... ... ... ... сұраныстары мен
қажеттіліктерін жүйелі бақылап отыру және қолданыста жүрген көлік тауарының
мүмкіндігін шынайы түрде бағалау қажет. ... ... ... ... ... ... ... және аймақтардың экономикалық
жағдайын, оның өзгеру қарқынын, ... ... ... ... ... және ... ... сонымен қатар,
көлік қызметін және төлеуге қабілетті ... ... ... ... ... ... ... конструкциялық жылдамдық,
жол жүрудегі шу деңгейі, экологиялық таза болуы сияқты ішкі және ... ... ... ету қажет, сонымен қатар компания қызмет
көрсету нарығында бәсекелес фирмалармен салыстырғанда бәсекеге қабілетті
болу керек [35].
Жаңа жылжымалы ... ... алу ... ... ... оны
көлік қызметтері нарығына енгізу үшін жоспар құру ... ... жаңа ... қайда өткізуді шешу, яғни бір аймақтық нарыққа ма
не блмаса бірнеше ... ... ма. ... және ... ... ... рейске дайындау технологиясын жасау және осыны қамтамасыз ету
үшін жаңа техникалық құрал – ... ... ... ... оларды
қолданысқа енгізу.
Екіншіден, тауарды тұтынушылық мақсаттағы сегменттерге бағыттау, яғни
әрбір ... ... ... ... ... ... бағдарланған ілеспе және қосымша қызметтерді ұсыну және
қызметтердің жаңа ... ... ... үшін ... дайындау.
Үшіншіден, жолаушылар компаниясы қызмет көрсету нарығындағы вагондардың
жаңа түрлеріндегі көлік қызметтер жиынтығын ынталандыруды және ... ... ... ... ... – бұл жоба ... мен ... жобаның сәйкестігін сипаттайтын
категория. Сондықтан жалпы жоба ... және оның ... ... ... жоба ... қатысушылар және қаржыландыру көздерін іздеу үшін
жобаның әлеуетті тартымдылығын анықтау мақсатымен бағаланады.
Осы тиімділікті анықтау барысында жоба ... екі ... ... ... ...... тиімділігі;
2. жобаның коммерциялық тиімділігі.
Жаңа жылжымалы құрам сатып алу жобасын жүзеге асырудағы нәтиже ретінде
болашақтағы жобаның әлеуметтік – ... ... ... ... ... ... ... қоғамның мүддесіне
бағытталған және ... ... ... ... ... ... ... шегіндегі қызметтерді жетілдіру арқылы тұрғындардың
әлеуметтік жағдайын жақсартып ... ... ... ... ... АҚ ... аймақтық
филиалының кірістері және шығыстары*
(мың теңге)
|Көрсеткіштер атауы |2006 |2007 |2008 ... ... және ... |289 808 |407 136 |26 111 ... ... ... | | | ... және ... ... |3 416 262 |4 315 474 |5 144 888 ... | | | ... ... |-3 126 454 |-3 908 338 |-5 118 777 ... ... |293 476 |554 447 |1 316 359 ... ... | | | ... ... | | | ... және ... ... |293 476 |554 447 |1 316 359 ... ... ... | | | ... қызметтен табыс (залал) |-3 419 930 |-4 462 785 |-6 435 136 ... емес ... ... |29 547 |56 306 |106 270 ... | | | ... ... ... жалпы |-3 390 383 |-4 406 479 |-6 328 866 ... ... ... табыс | | | ... | | | ... ... салығына | | | ... | | | ... ... ... ... |-3 390 383 |-4 406 479 |-6 328 866 ... табыс (залал) | | | ... ... ... |-3 390 383 |-4 406 479 |-6 328 866 |
* ... ... «Оңтүстік» аймақтық филиалының 2008 жылдағы табыстар және
шығыстар туралы есебі
2006-2008 жылдар ... ... ... АҚ ... ... ... пайдасының көлемі төмендеген. Себебі өнімді
өткізуден және ... ... ... табыс мөлшері азайған, бірақ әрбір
өткізілетін өнім ... ... ... өзіндік құны жыл сайын өсіп отыр,
егер 2006 жылы ... ... 289 808 мың ... ... оған ... ... 3 416 262 мың ... тең болды, ал 2007 қызмет көрсетуден түскен
кіріс шамасы сәйкесінше 407 136 мың тг. ... ... ... түрінің
өзіндік құны 4 315 474 мың тг.-ні құрады. 2008 жылы да осындай ... яғни ... ... ... ... 26 111 мың ... қызметтің өзіндік құны 5 144 888 мың теңгеге артқан. Сонымен
қатар, жоғарыдағы кестеде ... әр жыл ... ... шығыстары
өсіп отырған, бірақ қосымша, яғни негізгі емес ... ... ... ... ... таза ... ... көрсеткішке ие болған.
Бұл теріс көрсеткіш қарастырылып отырған жобаны ... ... ... ... алмайтындығын көрсетеді.
Теміржол жолаушылар тасымалы компаниялары қызметтерінің нәтижесінің
залалдылдылығын жабу үшін және жаңа әлеуметтік маңызы бар ... ... үшін жыл ... ... ... ... ... бөлініп отырады.
Қорытынды
Теміржол көлігіндегі сервис қызметтерінің саласында жүргізілген кешенді
зерттеу келесідей ... ... және ... ... көрсетуге
мүмкіндік берді:
1. Көлікте қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... қызметтердің ассортиментін
кеңейту болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... арттыру;
• көлік нарығындағы тұтынушыларға қызмет көрсетуде
стратегиялық басымдықтарды алу;
... бос ... ... және жүк иелері және
т.б. тарапынан жасырын сұранысты қанағаттандыру.
Көлік ... ... ... тұтынушылық нарығындағы
сұраныспен, экономикалық конъюнктурамен, әлемдік ... ... және өзге де ... факторлармен анықталады.
2. Жолаушылар компаниясы көлік өнімін пайдалануға беру ... ... ... ... ... ... ... мен бәсекелестер әрекеттерінің өзгерісі барысында
басқарып отыру қажет.
Қазіргі заманға сай әрі ... ... ... ... қызмет
көрсетулерді енгізу атап айтқанда, вокзалдарда жолаушыларға бос ... жол жүру құны ... ... дұрыс ақпаратты алуға мүмкіндік беретін
ақпараттық таблолар (монитор) және анықтамалық ақпараттық ... ... ... ... ол өз ... жол жүру ... сату
жүйесінің барынша ашықтығын қамтамасыз етеді және билет кассирлері
тарапынан қызмет ... ... ... ... Кәсіпорынның табысты көбейтудегі ... жету ... ... ... ... ... және бәсекелестермен
салыстырғанда клиент қажеттілігін ... және ... ... ... ... кез ... ... жақсы тұтынушылық
қасиетке ие және бағасы қол жетерліктей тауарлар мен қызмет ... ... ... әрдайым сапаны жақсартып, үздіксіз жетілдіріп
отыру қажет.
4. Тиімділік және жолаушылар тасымалының қауіпсіздігі көрсеткіші болып
саналатын инфрақұрылым ... ... ... ... ... және
жолаушылар шаруашылығының пайдаланылуға ... ... ... кезге дейінгі техникалық-экономикалық сипаттамалары басқа көлік
түрлері деңгейінен төмен және нәтижесінде жолаушылар ... ... ... ... ... ... қорларды қайта өндіру
жүйелік сипатқа ие және оларды шешуге кешенді көзқарас пен ... ... ... ... ... – 2030» даму бағдарламасы. 1997 ж.
2. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. ... ... ... 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием
организации». ... 8. – М.: ... 1999. – 392 ... A guide to the project ... body of ... (PMBOK® Guide) 2000
Edition © 2000 Project Management ... Newton Square, ... ... И.И., ... В.Д., ... Н.Г. ... проектами: Учебное
пособие / Под общ. ред. И.И.Мазура. 2-е изд. – М.: ... 2004.- ... ... Т.В., ... С.А., Колосова О.В. и др. ... ... ... ... в 2-х ... / Под общ. ... И.Л. ... – Спб: СПбГТУ, 1999. – 100 с.
6. Walker Anthony. Project management in ... 4th ed. ... Science, 2002. – 289 ... ... В.А. ... проектами: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ;
СПб.: ... 2005. – 312 ... Товб А.С., ... Г.Л. ... проектами: стандарты, методы, опыт. 2-е
изд. – М.: ЗАО ...... 2005. – 240 ... Кремнев Г.Р. «Управление производительностью и качеством». 17-модульная
программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. –
М.: «ИНФРА-М», 1999. – 376 ... ... В.Д. ... ... СПб.: ... 1996. - ... Салимова Т.А. Управление качеством: Учебник по ... ... 2-е изд. – М.: ... 2008. – ... Дж. ... ... Руководство по проектно – ориентированному
управлению: Пер. с англ. / Под общ. ред. ... – М.: ... ... 2007.- 552 с.
13. Миронов М.Г. Управление качеством: Учебное пособие.- М.:ТК Велби Изд-во
Проспект, 2006. – 288 с.
14. ... С.Н., ... Н.А., ... Г.А. ... ... ... – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 112 с.
15. Аванесов Е.К. Японская модель ... ...... пересмотра
стандарта ISO 9004// Методы менеджмента качества.- 2005.- №10.- С.9-12.
16. Альжанова Н.Ш. ... ... и ... ... ... ИСО 9000 // ... КазНУ.Серия экономическая. – 2006. -
№5. – С. 84-89.
17. Окрепилов В.В. ... ... 2-е изд. доп. и ... – М.:ОАО
«Издательство Экономика», 1998. – 435 с.
18. Шеремет В.В., ... В.М., ... В.Д. ... ... в ... томах. Т2. – М.: Высшая школа, 1998.- 512 с.
19. Қазақстан Республикасы. 2001 ж. 8 желтоқсанында қабылданған Заң, ... - ... жол ... ... // Егеменді Қазақстан 10 желтоқсан 2001 жыл
20. «Қазақстан темір жолы» ... ... ... ... 2006 ... ... ... мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі
қазақстандық холдингі» акционерлік қоғамымен бекітілген жарғысы.
21. Парамзин В. ... ... при ... ... ... //
Транспорт и коммуникации Казахстана: Магистраль. – 2008. - №7. – С.17-
19.
22. Мамаева Т.Б. Управление ... ... ... ... ... ... ... – Караганда: Изд-
во КарГТУ, 2008. – 99 с.
23. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының ... ... ... ... ... Баймухамбетова М.К. Пассажирские перевозки в системе желенодорожного
транспорта РК и экономические ... их ... ... ... ... кандидата экономических наук.Алматы, 2007.С.45-46; С.53-
58;
26. Қазақстан Республикасындағы көлік және ... ... ... // Ред. ... Ж. Омаров. Астана, 2008 – 104 б.
27. Тупикова О.А. Финансовй анализ: Методические указания. – Владивосток:
Изд-во: ... 2004. – 38 ... ... Б.К. Управление инвестиционной деятельностью железнодорожного
транспорта Казахстана: механизм и ... ... ... ученой степени кандидата экономических наук.Алматы 2006 С.67-
70.
29. Жарилкаганов М.У. ... ... ... ... ... ... ... соискание
ученой степени кандидата экономических наук.Алматы 2006 С.65-68.
30. www.temirzhol.kz
31. ... ... 1994 ... 11 ... ... бұйрық,
«Фирмалық жолаушылар тасымалы жағдайы туралы» // ҚР Көлік және байланыс
министірлігі.
32. Өмірзақова М. Жаңа жобалар жалғасын тапса // ... ... ... ... - ... журнал: Магистраль. – 2008. -№8. –
48-50б.
33. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К. ... ... ... и пути ... в ... ... Под общ. ред.
проф.Б.К.Алиярова. – Алматы: Экономика, - 2003. – 742 с.
34. Материалы статотчетов АО «Пассажирские ... ... ... 2005, 2006, 2007 гг.- ... Жылжымалы құрамды дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған бағдарламасы //
Магистраль. – 2007. - №10.- 31-36 б.
36. Экономические ориентиры на пути к ... ... ... ... // Под ... ... ... НАН РК,
профессора Н.К. Мамырова – Алматы: Экономика, 2005.- 384 ... ... ... ... ... N ... ... негіздемесі
(№1-N формалар)
проект 1
Қаржыландыруға мәлімдеме
Операциялық-аналитикалық модуль
Бекітілген инвестициялық жоспар
Жобаның техника-экономикалық көрсеткіштерін автоматталған есептеудің
бағдарламалық кешені
Оң тұжырым
Инвестициялық жоспар
Теріс тұжырым
Тұжырымды дайындау
Жобаларды басқару жүйесіне және ... ... ... ... ... қозғалыс қауіпсіздігі
• Жаңғырту
• Құрылыс
• Ресурс жинақтаушы жобалар
• Машина және механизм сатып алу
• Аймақтық кескіндер
• Басқа да кескіндер
проект 2
проект N
Мониторинг ... ... ... тиімділігін бағалау
База мәліметтері
Әбір жоба бойынша ақпараттық модуль
Бастамашылар
Тұжырым
Жобаның қысқаша мазмұны
Жолдама құжаттар (хаттама, ... ... ... ... ақпарат
Дұрыстығын тексеру (жобаларды техникалық, экономикалық сараптау)
Ақпаратты-анықтамалық блок-Мәліметтер базасы
Инвестиция негіздемессінің типтік түрлері
Техникалық құралдармен жабдықталуы
Бағдарламалық құралдармен жабдықталуы
Әкімшілік мемлекеттік есептердің электронды нұсқасы
Негізгі құралдарды ... ... ... ... ... жүйесіне бейімделген қосылу
Құрылымдық бөлімшелердің құқықтық-нормативтік мәліметтер базасына
бейімделген қосылу
Инвестициялық жоспарлау
• жобаларды ... ... ... ... ақша ... ... инвестициялық жобаларды қаржыландырудың ай сайынғы графигін әзірлеу;
• жүзеге асырылып жатқан жобаларды есепке алу және тіркеу;
• қаржыландырылуын қамтамасыз ... ... ... ...

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасын басқару107 бет
Көлік қызметіндегі негізгі сервис элементтерін зерттей отырып, қызмет сапасының деңгейін, оны басқару мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет сапасын жетілдіру жолдары31 бет
Автобус паркінде жолаушылар тасымалын ұйымдастыру19 бет
Жаңатас қаласындағы “Жаңатас-көлiк” жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң жолаушылар мен жүктердi тасымалдау автокөлiк кєсiпорнының мотор цехындағы жұмысты қозғалтқыштың майын ауыстыруға жєне сүзуге арналған қондырғыны енгiзу арқылы жетiлдiру36 бет
Жолаушы мен жүктерді халықаралық тасымалдау8 бет
Жолаушы тасымалдарын жақсарту жолдары5 бет
Жолаушы тасымалы18 бет
Жолаушы тасымалын уйымдастыру16 бет
Жолаушылар тасымалданатын маршруттың сипаттамасы17 бет
Жолаушыларды автомобильдік транспортпен тасымалдау қызметін сертификаттау. сәйкестік белгісі4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь