Бұқарамен байланыстың дербес кәсіби мамандық ретінде қалыптасуы және дамуы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
І Тарау.Бұқарамен байланыстың дербес кәсіби мамандық ретінде қалыптасуы және дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1. Бұқарамен байланыс қызметінің мәні және әлем кеңістігіндегі даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6 Бұқарамен байланыс мамандыѓының психологиялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
ІІ Тарау. Ұйымдағы бұқарамен байланыс саласы мамандарының кәсіби статусы мен қызметінің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.1 Ұйымдағы бұқарамен байланыс саласындағы мамандардың ұйымдастырушылық рөлі және қызметінің ерекшіліктері ... ... ... ... ... .34
2.2 Қоғаммен байланыс саласындағы мамандардың кәсіби статусы және қызметінің этикалық және құқықтық аспектелері ... ... ... ... ... ... ... ... .59
ІІІ Тарау. Қаржы саласында қоғаммен байланыс қызметін тиімді пайдаланудың жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .75
3.1 “Каспийский” банкінің имиджіне талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
3.2. «Банк Каспийский» Акционерлік Қоғамының
«Маркетинг, жарнама және Қоғаммен байланыс» бөлімшесі
және «Тұрғындармен жұмыс істеу» Департаментінің
атқаратын қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..77
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..81
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..82
Бүгінгі күнде әлем кеңістігінде қызметтердің көптеген түрлері, формалары бар. Олардың кейбіреулері көне заманнан бері мәлім болса, ал кейбіреулері ғылыми ойдың және байланыс құралдарының дамуымен бірге, адамдар арасындағы өзара қатынастардың жаңа сапалы деңгейіне өтуімен бірге ХХ ғасырда пайда болды. Дегенмен, бүгінгі күнде жаңа болып саналатын мамандықтардың түп тамыры сонау ерте заманның өзінде қалыптасқан. Ал қазіргі таңда олардың тек берілу формасы, мақсаттары және осы мақсаттарға жету әдістері ғана өзгерді.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өзінің халыққа жолдауында «Қазақстан азаматтары үшін өмір сүрудің жоғары стандарттарын жасай отырып, әлемнің тиімді дамып келе жатқан елдерінің қатарына қосылуға тиіс. Оны біздің ұлтымыз бен экономикамыз бәсекеге қабілетті болған жағдайда ғана істей алады және біздің стратегиялық міндетіміз - бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан лайықты орын алу» - деген.
Яғни біз қазіргі нарықты жағдайда бәсекелестікке қабілетті болуымыз керек, ол үшін біз өз еліміздің ішкі экономикалық жағдайынан бастауымыз керек. Барлығына белгілі, кез келген ұйым, кәсіпорын, фирма қазіргі нарықта бәсекелесуде, олардың мақсаты тұтынушының алдында жағымды имиджді қалыптастыру, тауарларын немесе қызметтерін тұтынушыға көрсете, ұсына білу. Ал оны қалай іске асыру керек деген сұрақ туады. Осыған байланысты біз кез келген ұйымның дамуы үшін қоғаммен байланыс саласы мамандарының көмегі қажет екенін түсінеміз.
Қоғаммен байланыс кәсіпорындардың, ұйымдардың, фирмалардың қызметтері мен тауарларын жылжытудың басты құралы ретінде саналады. Бұл қызметтердің көмегінсіз қазіргі нарықта бәсекелесуге, жақсы дамуға, тұтынушылардың жақсы көзқарасына, сеніміне ие болу мүмкін емес.
Әрине бұқарамен байланыс бөлімін ашу немесе ПР мамандарының қызметтеріне жүгіну көптеген қаржы шығындарын талап етеді, дегенмен оның тиімділігін өмір дәлелдеп отыр.
ХХІ- ѓасырды ѓалымдар аќпараттыќ технология ѓасыры деп атап ж‰р. Алдыњѓы ќатарлы елдердіњ тарихына көз жүгіртсек, нарықтыќ экономика мен демократиялыќ саяси жұйені қалыптастырудың басты шарты¬- билік институттарыныњ, кез-келген корпорацияныњ, фирманыњ ќоѓаммен арадаѓы µзара сенімге, келісімге негізделген байланысын орнату аса мањызды болып табылады. Осыған байланысты қоғаммен байланыс мамандары қызметінің маңыздылығы артып отыр. Қоғаммен байланыс қызметі – бүгінгі күнгі қоғам өмірінің барлық салаларының маңызды бөлігі. Ќазіргі тањда б±л аталѓан ќызмет т‰рін ќоѓам µмірініњ бар саласында, яѓни қоғамдық институттарда, кәсіпорындық құрылымдарда, мемлекеттік билік органдарында, коммерциялық емес ұйымдарда кездестіруге болады.
1. Академический проект, 2004
2. Аги У., Камерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. Пер. с англ. –СПб.: Питер, 2004
3. Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Курс лекций. М., 2002.
4. Аллен Х., Глен М., Каттлип С., Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. М.: Вильямс, 2000
5. Ариевич Г., Кондтратьев А., Макурин И., Синицын А. «Вместе трудно, порознь грустно. PR в банках» // «Советник», №7, 1997
6. Баркеро Кабреро Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. М: Дело, 1997
7. Баяндаев В.В., Баяндаева М.Л., Уткин Э.А. Управление связями с общественностью. М.: ТЕИС, 2001
8. Блажнов Е.А. «Паблик рилейшнз» Учеб. пособие.-М.: Има пресс, 1994
9. Блэн С. Паблик рилейшнз. Пер. с англ. М.: Сирин, 2002
10. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?. Пер. с англ. Лондон: Модино пресс: М.: СП АСЭС, 1990.
11. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз». 2-е издание. СПб., 2003.
12. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. М.: Изд. Дело, 2000
13. Бочаров М.П., Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика. Учеб. Пособие –М.: Дело, 2003.
14. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М.: Консалтинговая ргуппа «Имидж контакт»: Инфра – М, 2001
15. Ван С., Крукеберг Д., Ньюсом Д., Терк Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. 7-е изд.: пер с англ.-М.: Консалтинговая группа «Имидж -конакт» Инфра-М, 2001
16. Варакута С. А., Егоров Ю.Н. Связи с общественностью. М., 2003.
17. Галумов Э.А. Основы PR. –М: Летопись ХХІ, 2004
18. Демин Ю. М. Бизнес PR. М., 2003
19. Джэфкинс Ф., Ядин Д.. Паблик рилейшнз. – М.: Юнити – Дана, 2003
20. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. М.: Филинъ, 1996
21. Игнатьев Д. и др. Настольная энциклопедия паблик рилейшнз. М.: Альпина паблишер 2003
22. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. М.: Юнити – Дана, 2004
23. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. –М.: Рефл – бук, К.: Ваклер, 2000
24. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992
25. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса» М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд. ЭКМОС, 1999
26. Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. М: Фин-пресс, 2000
27. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникаций. М., 1998
28. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М., 2000
29. Почепцов Г.Г. Имиджеология.М., 2002
30. ПР сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. Пер. с . англ. М.: Имидж контакт. М., 2002
31. Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. СПб: Питер, 2003
32. Хэйвуд Р. Все о Public relations. Как добиться успеха в бизнесе. М., 1999. 33.Шышкина М.А. Паблик рилейшнз в сиситеме социального управления. СПб.: Изд. С.-Петерб. Унив., 1999
        
        Жоспар:
Кіріспе.....................................................................
...............................................3
І Тарау.Бұқарамен байланыстың дербес кәсіби мамандық ретінде қалыптасуы
және
дамуы.......................................................................
...................................…6
1. Бұқарамен байланыс қызметінің мәні және әлем ... ... ... байланыс
мамандыѓының психологиялық
аспектілері............................................................
.....................................19
ІІ Тарау. Ұйымдағы бұқарамен байланыс саласы мамандарының кәсіби статусы
мен қызметінің
ерекшеліктері...........................................................34
1. ... ... ... ... мамандардың ұйымдастырушылық
рөлі және қызметінің ерекшіліктері.....................34
2. Қоғаммен байланыс саласындағы мамандардың кәсіби статусы және
қызметінің этикалық және ... ... ... ... қоғаммен байланыс қызметін тиімді
пайдаланудың жолдары……………….……………………………………….75
3.1 “Каспийский” банкінің имиджіне
талдау...................................................75
3.2. «Банк ... ... ... жарнама және Қоғаммен байланыс» бөлімшесі
және «Тұрғындармен жұмыс істеу» Департаментінің
атқаратын
қызметі.....................................................................
.77
Қорытынды...................................................................
...................................….81
Қолданылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
.…82
Кіріспе
Бүгінгі күнде әлем кеңістігінде ... ... ... бар. ... ... көне заманнан бері мәлім болса, ал
кейбіреулері ғылыми ойдың және ... ... ... бірге,
адамдар арасындағы өзара қатынастардың жаңа ... ... ... ... ... ... болды. Дегенмен, бүгінгі күнде жаңа болып саналатын
мамандықтардың түп ... ... ерте ... ... ... ... ... олардың тек берілу формасы, мақсаттары және осы мақсаттарға
жету әдістері ғана өзгерді.
Елбасымыз Н.Ә. ... ... ... ... ... үшін өмір сүрудің жоғары стандарттарын жасай отырып, әлемнің
тиімді дамып келе жатқан елдерінің ... ... ... Оны біздің
ұлтымыз бен экономикамыз бәсекеге қабілетті болған жағдайда ғана істей
алады және ... ... ... - бәсекеге қабілетті елдердің
қатарынан лайықты орын алу» - ... біз ... ... ... ... ... болуымыз
керек, ол үшін біз өз ... ішкі ... ... бастауымыз
керек. Барлығына белгілі, кез келген ұйым, кәсіпорын, фирма қазіргі нарықта
бәсекелесуде, ... ... ... ... ... ... ... немесе қызметтерін тұтынушыға көрсете, ұсына білу.
Ал оны қалай іске асыру керек деген сұрақ туады. Осыған байланысты біз ... ... ... үшін ... ... ... ... көмегі
қажет екенін түсінеміз.
Қоғаммен байланыс кәсіпорындардың, ұйымдардың, фирмалардың қызметтері
мен ... ... ... ... ретінде саналады. Бұл қызметтердің
көмегінсіз қазіргі нарықта бәсекелесуге, ... ... ... ... сеніміне ие болу мүмкін емес.
Әрине бұқарамен байланыс ... ашу ... ПР ... жүгіну көптеген қаржы шығындарын талап етеді, дегенмен оның
тиімділігін өмір дәлелдеп отыр.
ХХІ- ѓасырды ѓалымдар аќпараттыќ ... ... деп атап ... ... ... ... көз жүгіртсек, нарықтыќ экономика ... ... ... ... ... ... ... кез-келген корпорацияныњ, фирманыњ ќоѓаммен арадаѓы µзара
сенімге, келісімге негізделген байланысын орнату аса ... ... ... ... ... ... мамандары қызметінің
маңыздылығы артып отыр. Қоғаммен байланыс қызметі – ... ... ... ... салаларының маңызды бөлігі. Ќазіргі тањда б±л ... ... ... µмірініњ бар саласында, яѓни қоғамдық институттарда,
кәсіпорындық құрылымдарда, мемлекеттік билік органдарында, ... ... ... ... ... ... мамандар – ұйым және бұқара арасындағы
байланысты ... ... ... ... Дегенмен, қоғаммен байланыс –
бұл күрделі қызмет болып табылады және де осы салада қызметті ... ... ... үшін ... ... білімді, дағдыларды, ќабілетті, шеберлікті,
меңгерулері керек.
Ғылыми- техникалық прогреске және түрлі инновациялық µзгерістерге
байланысты ... ... ... ... ... үнемі кеңейтіліп
отырады және сонымен бірге б±л саладағы мамандардың қызметінің мазм±ныныњ,
єдіс-тєсілдері өзгеріп отырады.
Кей жаѓдайда ... ... ... ... ... ... осы
саланың теориялық негіздерін терењ мењгермегендіктен өз кәсіби статусына
сай келмейді. Оның себебі осы салада ... ... ... ... ... ... болмауына байланысты. Қазіргі кезде
қоғаммен байланыс проблемасына арналған көптеген ... ... ... б±л сала ... кәсіби
статусының мәселелері кењінен талқыланып ж‰р.
Ќазаќстан компанияларыныњ ПР ќызметініњ мањызын жете баѓаламауларын да
кєсіби мамандардыњ жетіспеуінен деп ... жµн. ... ... байланыс мамандарына деген с±раныс к‰н сайын артып отыр.Осының
бәрі диплом жұмысыныњ таќырыбыныњ ... және оның ... ... ... ... ... байланыс саласындағы мамандыѓыныњ психологиялық аспектілерін
қарастыру;
• қоғаммен байланыс саласы мамандарының қызметінің ерекшеліктерін ашып
кµрсету;
... ... ... ... ... ... мәселелерін
айқындау және оларға талдау жасау.
Дипломдық ... ... ... қарастырылған мәселелерді
ғылыми, теориялық және тәжірибелік негізде ашу.
Осы жұмыстың ... ... ... ... мамандары.
Зерттеудің пәні ретінде қоғаммен байланыс мамандарының кәсіби статусы мен
қызметінің ерекшеліктері көрінеді.
Дипломдық ... ... үш ... ... ... ... және ... тұрады. Бірінші тарауда – “қоғаммен
байланыс”±ѓымына жалпы ... ... оның әлем ... дамуына талдау
жасалынып, осы ... ... ... ... Екінші тарауда қоғаммен ... ... ... ... ... ... ... статусының
мәселелері туралы мєселе және б±л ... ... ... ... ... сµз етіледі. Үшінші тарауда қаржы ... яғни ... ... ... ... тиімді пайдаланудыњ тєжірибиесі туралы
айтылады.
“Каспийский” банкі бойынша ПР қызметін тиімді қолдануға байланысты ... ... ... ... ... ... ... РЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСУЫ
ЖӘНЕ ДАМУЫ
1. Бұқарамен байланыс қызметінің мәні және әлем кеңістігіндегі даму
тарихы
“Қоғаммен байланыс” ±ѓымыныњ бірыңғай анықтамасы жоқ, ... ... ... осы ... ... ... түсіндірмесі ұсынылған.
Сондықтан олардың бірнешеуін қарастырып кеткеніміз орынды болар.
¦лыбританияда 1948 жылдыњ аќпан айында ќ±рылѓан Қоғамдық байланыстар
институты (IPR) б±л ... ... ... Ал 1987 жылы ол аныќтама
толыќтырыла т‰сті. Оныњ мазм±ны келесідей: «Қоғаммен байланыс – бұл ... ... ... мейрімді қарым – қатынасты және өзара түсінушілікті
құруға және қолдауға бағытталған ... ұзақ ... ... Б±л ... ... ... ... ретіндегі ќоѓамдастыќќа жұмысшылар,
серіктестер және тұтынушылар (жергілікті және ... ... бір ... «Қоғаммен байланыс- ұйым басшыларына ұсыныс
беру, ұйымның және қоғамның мүдделеріне қызмет ететін бағдарламаларын ... ... ...... ... беделді Қоғаммен байланыс маманы Доктор
Реке Харлоу түрлі 472 ... ... және ... ... ... ... берген.
«Қоғаммен байланыс – бұл басқару функцияларының бірі, ол ұйым ... ... ... ... ...... өзара түсінушіліктің,
сенімніњ орнатылуына және қостауына себепші болады. Олар сонымен ќатар ұйым
басшылығын қоғамдық пікірге байланысты ... ... ... ... шараларды ж‰зеге асыруѓа атсалысады, қоғамның мүддесін ... ... ... ... ... ... ... ретінде
зерттеулерді және ашық қарым – қатынасты қолданады». [3]
1982 жылдың қараша айының алтыншы ... ... ... ... ... тµмендегі аныќтаманы бір ауыздан ќолдады:
«Қоғаммен байланыс, әр ... ... және ... ... өзара
түсінушіліктің орнатылуына себепші бола ... ... ... ... ... ... және аса ... қызмет етуге
көмек етеді. Олар жеке және қоғамдық ... ... ... ... ... көптеген қоғамдық институттарға қызмет етеді:
кәсіпкерлікке, кәсіподаққа, үкіметтік мекемелерге, ерікті ... ... ... ... беру және діни ... ... жету үшін осы ... көптеген әр түрлі аудиториялармен немесе
қоғамдық топтармен тұрақты ...... ... ... түрлі бірлестіктердің мүшелерімен, тұтынушылармен,
жергілікті ... ... және т.с.с ... жетуі, оның басшысынан ... ... ... ... және ... ... және түсінуді талап етеді. ... өзі ... ... ... ... байланыс маманы
басшының кеңесшісі рөлін орындайды және де делдал ретінде ... ... жеке ... және міндеттерді қоғам үшін тиімді саясатқа
айналдыруѓа ... ... ... бар, ... олар осы ... ... ... Мысал үшін: «қоғаммен мойындалатын жағымды қызмет»,
«жақсылық жасау және сол үшін ... ... ... және ... қосылуы».
Сэм Блэк қоғаммен байланысқа арналған өз кітабында қысқа және жалпы
қамтитын анықтаманы артық көреді:
«Қоғаммен байланыс – ... және ... ... негізделетін
өзара түсінүшілік арқылы үйлесімділікке жетудіњ өнері және ғылымы». [5]
Қоғаммен байланыс мақсаты – жалпы ортақ белестерді және ... ... ... үшін екі жақтық қарым – қатынасты орнату және ... және ... ... ... ... ... ќол
жеткізу.
Қоғаммен тұрақты байланыстың дамуына бағытталған осындай өзара
әрекетесудің масштабтары ... ... және ... ... ... ... мүмкін, бірақ қандай мақсат ... да, ... ... ... ... әсер ету ... ... және оның өнімін
тұтынушылары, агенттері және қызметкерлері ... ...... ... ... да, ... стратегиясы және әдістері өте ұқсас
болып қала береді.
Жанұяда немесе тығыз ... ...... және ой ... бос түрде алмасу үшін салмақты кедергілер жоқ, бірақ осы жерде
де түсінбеушіліктер ... ... ... ... ... ... мүшелері» бір – бірінен бөлектенген және жеке контактінің болмауы –
қызметтестікті ретке келтіруді және өзара түсінушілікке ... өте ... ... ... ... «көпірлерді» жасау үшін және өзара
түсінушілікті орнату үшін қарым – қатынастың және сендірудің бүгінгі күнгі
әдістерін қолданады.
Түсінушілікке ... ... ... ол тәжірибені және мәдени
факторларды иемденеді. Сенімді ... жету ... ... ... ... ... ... бөліктері – сенімділік
атмосферасын құру және ... ... ... ... байланыс
ќоѓам µмірініњ мына салаларында мањызды роль атќарады.
1. Қоғамдық пікір;
2. Қоғамдық қарым – ... ... ...... ... ... ... қарым – қатынастар;
6. Қаржылық қарым – қатынастар;
7. Халықаралық қарым – ... ... ...... ... және ... Бұқаралық ақпарат құралдары.
Қоғаммен байланыс қызметі әр түрлі тµрт бір – бірімен байланысты
бөліктерден құрылған:
1. Талдау, ... және ... ... ... және ... ... ... – қатынас және бағдарламаны іске асыру;
4. Жұмыстың нәтижелерін ... ... ... және ... ... ... бөліктерді кейбір кезде РЕЙС жүйесі деп атайды ... ... ... Action (іс ... ... (қарым – қатынас) және
Education (бағалау).[6]
Қоғаммен байланыс түсінігіне ... ... ... ... ұғымдар
кірмейтінін атап көрсетейік. «Қоғаммен байланыс» түсінігіне ... ... оның ... және ... ... болжамды түрде
өзара түсінушілікті жақсартатын барлық әдістер;
2. Ұйымның «қоғамдық жағын» құру бойынша кепілдемелер;
3. ... және ... ... ... ... және ... бағытталған іс шаралар;
4. Үгіт – насихат, жарнама, ... ... және ... және ұйымның әсер ету саласын кеңейтуге бағытталған іс
шаралар;
5. Адамдар және ... ... ... жақсаруына
бағытталған кез келген іс әрекеттер.
Осы тұста «қоғаммен байланыс»:
1. Шындық және қоғам арасында ... ... ... ... ... және ... ... бір нәрсені тануға ұмтылған үгіт насихат болмайды;
3. Өңкей өткізуді көбейтуге ... үгіт – ... ... ... ... ... және ... бағдарламалары
үшін маңызды мәнін иемденеді;
4. Алдау және айла ... ... ... Олар ... ... ... үшін ... бірақ оны жиі және жекеленген
түрде ... ... ... ... ... ... ... Баспасөзбен қарапайым жұмыс түрі болмайды, дегенмен баспасөзбен
жұмыс ... ... ... өте маңызды бөлігі
болып табылады.
Қоғаммен байланыс ќызметі мына ... ... ... 1) ... ... ... ... 2)
коммуникациялар; 3) ... ... 4) ... ... 5) үкіметпен өзара қарым – қатынас; 6) қоғамдағы
қаржылық қарым – ... 7) ... ... ...... ... құрылымдармен қарым – қатынас; 9) ... ... ... 10) ... 11) ... үгіт - ... 12) тауардың алға
жүруі; 13) Бұқаралық Ақпарат Құралдарымен қарым – ... 14) үгіт ... ... даму ... байланыс наным өнері ретінде ғана емес, сонымен ... әсер ету ... ... ... тарихының бастауында пайда болды.
Қазіргі уақыттағы қоғаммен байланыс қызметкерлері бұрыннан ... ... ... әдіс – ... ... жүр. ... тек ... арасындағы
татулыққа жеткенде ғана өмір сүре алады, ал татулық бөлек бір ... ... топ ... ... – қатынас арқылы жүзеге асырылады.
Сендіру шеберлігі сәулет және көркемөнерінің ежелгі ескерткіштерінде ... ... ... ... ... суреттер және
ежелгі қолжазбалар әмірлердің құдіреттілігін ... ... ... діни ... сенімдеріне негізделген, яғни олар әмірлерінің
атағын шығарып және оларды тәњір деп қабылдаған. Көсемдер жоғары деңгейдегі
сөз ... ... ал сөз ... риторика арқылы қалыптасқан.
Көне заманының көрнекті ойшылы Аристотель (б.з.д. 384 - 322 ж.ж.)
аудиторияныњ сеніміне жету үшін оның ... ... жету ... деп
санаған. Ал тамаша шешен Цицерон (б.з.д. 106 – 43 ж.ж.), ежелгі ... және ... ... ... ... өз ... ... мүдделеріне, талғамдарына ерекше маңыздылық
берген.
Ежелгі Грецияда ойшылдар мен көсемдер келешектегі мемлекетті ... ... ... маңыздылығын түсіне бастаған. Сонымен бірге, Ежелгі
Грецияда қарым – қатынасқа түсе алу қабілеттілігі, айтыстарды жүргізе ... ... ... ... алу ... жоғары
бағаланған. Әйгілі шешендер көшбасшы болу үшін ең мүмкін ... ... ... ... қайраткерлері қадірлеушілікке жету үшін
Софистер (даналық және ... ... ... және ... яғни сөз баталиларында көмек ету өтінішімен үнделген. Софистер
негізінде бүгінгі күннің лоббистер қызметін атқарған.
Жұртшылық диалог өнерін Ежелгі ... ... ... атымен
байланыстырады. Ол және оның ізбасарлары белгілі бір пән ... ... ... ... ... ... диалогтың
функционалдық тиімділігінің негізін қалады.
Сөз шешендері Ежелгі Грецияда ғана емес, сонымен ... ... ... Юлий ... маңызды соғыстардың алдында қоғамның таянышын
иемдену үшін, ол ... ... ... ... ... ... және ... ойын – сауықтарын жүргізу арқылы иемденген.
Психологиялық соғыстың ... ... да ... ... ... 1095 жылы Папа Урбан ІІ ... ... ... ... ... ... ... Өзінің ақпараттық желісі – кардиналдар, епископтар,
архиепископтар арқылы ол «осы ... ... ... ... ... ... ... мәліметті таратқан.
1215 жылы Стивен Лэнгтон, Кентерберияның ... ... ... ... ... үшін ... алға басу тактикасын
қолданған.
XV ғасырда Италияның мемлекеттік қайраткері және ... ... ... өзінің әйгілі трактаттарын жазды: «Государь» және
«Размышления», олар негізінде адамдарды басқарудың ... және ... ... ... ... ... ... ол үгіт – ... ... ... бақылау әдістерін кең түрде қолданылған.
Шіркеу өзінің ұзақ ... ... бойы ... рет ... байланыс
әдістеріне үңделген. 1351 жылы Джон Виклиф католикалық шіркеудің реформасын
жүргізуге талап қойды. Ол құдайдың сөзін мүмкіндігінше ... көп ... үшін ... ... тілінен ағылшын тіліне аударуды ... ... ... өз ... ... ... ... уағыздау шараларын
жүргізді, қанатты сөздер ... әр ... ... ... таратты.
1622 жылы Папа Григорий XV басшылығымен Ватикан реформацияға қарсы
күресінде арнайы ... ... Сол ... үгіт – насихат сөзі пайда
болды, алғашында оның ... мәні ... жоқ және сол ... оның ... католицизмнің жақсы жақтары туралы ақпараттау ... ... ... ... ... ... ... бойынша тармақталған желісін
иемденеді.
Қоғаммен байланыс қызметінің басқа қызықты мысалы ретінде Украинаны
келтіреге ... XV ... ... ... ... ... ... байланыстың маңызды және бірегей институты казацкая рада
болды. Ол ... ... ... ретінде өтті, ол жерде саяси, соғыс,
шаруашылық, соттық, дипломатиялық, әкімшілік және т.б. ... ... ... ... ... Геттенберг баспа станогін ойлап шығарды,
сөйтіп қоғаммен байланыс әлемінде революция өтті: ... ... ... және ... даму ... ... ... күнгі
өмірге баспахананың кең және жедел түрде еңгізілуіне ... ... әр ... ... ... жаппай таратуға мүмкіндігін алды, яғни
қоғамға жаппай және мерзімді басылымдар арқылы әсер ету мүмкіндігін алды.
Қоғаммен байланыс ... ... ... шолу ... ... ең ... халықтың вечелары, олар бойынша деректер ІV ғасырдың
Прокопий Византия ... ... ... Вече ... ... ... ... шешу, соғысты жариялау және ... ... ... ... басқа мысал ретінде Земдік соборлар, халық алдында
Глашатайлардың сөз айтуы сияқты қоғаммен байланыстың ... ... Ал ... түрде Рессейлік қоғаммен байланыс 1980-шы жылдардың
соңында 1990-шы жылдардың басында белсенді қалыптаса бастады. Ол ... ... ... ... үгіт – ... ерекшеліктерін, бақа жағынан
қоғаммен байланыс технологияларының шетел ... ... Сол ... ... қоғаммен байланыс агенттіктері құрыла бастады: «Николло М»,
«Имиджленд ПР», «Имидж – ... жылы РАСО ... ... ... ... ... ... 1997 жылда ПР-дың Европалық конфедерациясының ... ... және ... ... ПР-дың Халықаралық Ассоцияциясымен қызметтеседі. [8]
1992 жылы Халықаралық қатынастардың Мәскеу мемлекеттік институтының
халықаралық ақпарат (қазіргі кезде ... ... ... ... ... болды. 2002 жылы осы ... ... ... оқу ... лицензияланды.
1996 жылы «Советник» атты бірінші мерзімді ... ... ... шыға ... 2002 ... ... Рессейлік қоғаммен байланыс
басылымдарының саны – онға жуық ... ... ең ... ... в Россий», «PR – диалог», «Новости СМИ». 1997 жылы «Серебряный ... ... ... ... ... ұлттық сый құрылады. Үш жылдан
кейін «Хрустальный апельсин» атты қоғаммен байланыс саласындағы студенттер
жобаларының, жұмыстарының бүкіл ... сый ... ... ... бастап жыл сайын «ПР консалтинг, выборные технологии» атты
көрмелер ұйымдастырылады. 1999 – 2002 ... ... ПР ... ... ... 2001 жылы ... бойынша қоғамдық
комитет құрылды.
Қоғаммен байланыстың АҚШ-да ... ... шолу ... ... айырып шығаруға болады:
1600 – 1799 жылдары – бұл кезеңде ... ... дами ... қоғаммен байланыс әдістерін қолданудың алғашқы тәжірибелері ... – 1899 ...... ... баспа агентіктерінің,
тауарларды және қызметтерді қозғаушылардың, ... ... ... ... үшінші президенті Томас Джефферсон өзінің конгресске
үңделуінің нобай жазбасында «public relations» сөз ... ... ... ... ... және саяси институттарына және жалпы
мемелекетке халықтың сенімділік жағдайын құратын осы ... ... ... – 1939 ...... ... авторлары белгілі топтардың
мүдделерін ұсыну ... ... ... 1900 жылы ... ... ... атты ... арнайы қызмет көрсететін алғашқы дербес
Американдық фирма ашылды. Бұл фирманы ... ... ... де ... Дж. Михаэлсом болды. Сонымен бірге бұл фирма ... ... ... ... ... кейін өндірістік корпорацияларға
қызмет көрсететін басқа да өзіндік фирмалар ... ... Олар ... ... ... және ... ... ХХ-шы ғасырдың басында кәсіби Қоғаммен байланыс мамандығының пайда
болуымен есімдерін байланыстыратын тұлғалар ... бола ... ... ... ... ... Аиви Ледбеттер Лиді атайды. Айви Ли ... ... ... байланыстар тәжірибесіне 1903 жылы өтті.
Төрт жылдан кейін «Қағидалар ... ... ... Бұл ... ... ... бірінші моральді кодексі болып саналады.
Қоғаммен ... ... ... ... ... ... ... Джон Рокфеллер болды. Ол 1914 жылы ... ... ... үшін Аиви Лиді ... 1923 жылы ... ... тәжірибесіне
арналған «Кристаллизуя общественное мнение» алғашқы кітап шықты. Осы
кітапты З.Фрейдтің жиені Эдвард ... ... Сол жылы да ... Нью ... ... ... «public ... кафедрасында ПР-дың
тәжірибесі және этикасы бойынша алғашқы курсты оқыды.
1940 – 1979 жылдары – ... ... ... ... ретінде
қалыптасу кезеңі. Сол жылдары АҚШ-да Қоғаммен ... ... ... ... қалыптасты және AT&T, «General Motors» және т.б.
ірі компанияларда коммуникациялар және ... ... ... қызметі пайда болды. Қоғаммен байланыстың қоғамдық пікірді
басқарудың корпоративті функциясы ретінде статусы ... ... ... ... ... ПР ... бірігу процессі жүрді, қоғаммен
байланыс саласында ... ... ... ... ... ... 1948 жылы ... ПР Ассоциациясы, 1955 жылы Халықаралық ПР
Ассоциациясы құрылды.
1980 жылдан бүгінгі күн – осы кезеңде мамандар ... ... ... дамуына және қолдануына бақылау ... ... ... кәсіби жүйесі бар мемлекеттердің арасында ... ... ең ... болып саналады. Американың және әлемдік экономиканың
қиыншылықтарына және ... ... ... қызмет ететіндердің
санының кейбір жерде қысқартылуына қарамастан, ... ... ... рөлі өсіп ... ... айғақтайтын келесі деректер:
• Американың статистика бюросының деректері бойынша осы мемлекетте
қоғаммен ... көп ... ... ... осы ... ... жуық ... айналысады;
• АҚШ-тың 200-ге жуық колледждерімен ... ... ... ... ... дайындайды. Осы саннан
көп жоғарғы оқу мекемелерінде осы пән ... ... ... ... ... жоғары оқу ... ... ... оқу пәндерінің арасында паблик
рилейшнз курстары бірінші немесе ... орын ... ХХІ ... ... қоғаммен байланыс саласында ... саны ... ... 1 ... ... деген болжам
бар;
• АҚШ-ның үкіметінде жалғыз ЮСИА-тың өзінде коммуникация сұрақтары
бойынша 9 мың адам қызмет етеді. АҚШ-тың ... ... ... ... 100 ... ... етеді. Паблик
рилейшнздің 20 ірі фирмалары жыл сайын 1 ... ... ... ... 1948 жылы ... ... паблик рилейшнз қоғамы қазіргі
уақытта 107 бөлімшені ... және ... 15 мың ... ... ... 1968 жылы ... ... паблик рилейшнз студенттерінің
қоғамының басты ... осы ... ... ... ... ... қарым – қатынасына қолғабыс жасау.
Бұл қоғамның құрамында 180 колледждерден және университеттерден 5
мың ... ... ... ... ... ... ... паблик рилейшнз
бөлімшелерін иемденеді;
• Бүгінгі күнде АҚШ-да 5080-нен астам паблик ... ... ... ... ... ... ... өздік ПР бөлімшелерін иемденеді;
• Көптеген компаниялардың және паблик рилейшнз ... ... ... ... ... ... ... алты мәнді санға жетеді.
Қоғаммен байланыс қызметінің әр түрлі мемлекеттерде дамуына қысқаша
шолу жасайық[9]: Канадада 1948 жылы ... ... ... ... ... белсенді түрде қызмет етеді. Канададағы ... ... ... – осы ... жұмыстың басқыншылығы.
Негізінде коммуникациялық бағдарламалардың көбісі, Қоғаммен ... ... және ... көбісі Американың ПР
қызметтеріне жақын.
Латын Америкасында бизнес бағыты ретінде ... ... ... ... дамыды. Негізінде Мексиканың корпорацияларының барлығы ПР
және коммуникация департаменттерін иемденеді. ... ... ... ... ... агенттіктерінің қызметтерін пайдалынады. Латын
Америкасының басқа мемлекеттерінде қоғаммен ... ... ... ... ... Венесуэланың, чилидін дамып отырған
экономикаларында осы сала маңызды түрде дамып келе жатыр.
Германияда қоғаммен байланыс ХХ ... ... ... ... ... осы бизнестің дамуына мүмкіндік берді. Осы ... ... ... ... Штаб – ... Лондон қаласында
орналасқан Қоғаммен Байланыс Институты Европадағы ПР бойынша мамандар ... ... ұйым ... ... Оның ... ҰлыБританияда орналасқан 13
аймақтық топтар тұр. Осы институт ... ... ... ... ... ... қарым – қатынасты иемденеді.
Азияда қоғаммен байланыс басында баяу дамыды, бірақ соңғы 10 жылдарда
Қоғаммен байланыстар тез дамып келе жатыр. Жапонияда, ... ... ... мамандық ретінде Екінші Дүние Жүзілік соғысынан ... ... ... ... ... - ... ... бойынша
кеңесшілердің кең желісі. Тайвань, Сингапур, Индонезия сияқты ... ... ... ... ... ... белсенді
институционалды құрылымдар бар және олар қарқынды түрде дамып келе жатыр.
Сингапурда Қоғаммен байланыс қолдануының негізгі бағыттары, ... ... ... ... және жылжымайтын мүлік пен
операциялардың дамуы. ... ... ... үшін ... ... ... Қытай қазіргі уақытта Қоғаммен байланыс
дамуы үшін өте үлкен мүмкіндіктерге ие. ... ... ... ішінде ең тез дамып келе жатыр.
Африкада және ... ... ... ... ... ... келе
жатыр. 1990 жылы Нигерияда Африка құрлығының тарихында ПР бойынша ең ірі
конференция өтт, онда 25 ... ... ... адам ... ... ... қаласында өткен Қоғаммен байланыс мәселелері бойынша
конференция осы ... ... ... ... ... ... ... нарығы қалыптасудың бастапқы кезеңінде
тұр. 2000-шы жылы Қазақстанның Жоғары Оқу ... ... ... ... ... ... ... айында Республикадағы қоғаммен
байланыс бойынша бірінші конференция өтті. Осы ... ... ... даму қажеттілігі туралы сөз болды, ... ... және оның ... мүмкіндігі, потенциалы анықталды.
2001 жылдың шілде айында Қазақстанда Қоғаммен байланыс бойынша Ұлттық
Ассоциация құрылды, ол кәсіби ПР агенттіктерін және ... ... ...... ... рилейшнз саласының алға басуы,
Қазақстандағы осы нарықтың операторлары үшін бірыңғай ... ... ... ... ... және ... кәсіби
және сауатты нарығын қалыптастыру және дамыту. ... ... бірі – ... ... ... нарығының зерттеулерін
жүргізу. Қазіргі кезде ... ... ... ПР ... ... ... ... ПР бөлімдерін ашады, кейбіреулері
арнайы ПР агенттіктерінен кеңестер алып отырады.
1.2. ... ... ... ... ... ... ... – бұл қоғамға ұсынылып отыратын ұйым және
сол ұйымның қызметкерлері арасындағы ... ... ... ... ... ... және оның қызметкерлері алдында жауапкершілік атқарады. Ол
ұйымның қызметкерлеріне ұйым саясатын түсінуге көмек ... ... ... саласына адамдардың көптеген категорияларымен жұмыс
істеу кіреді. Бұл ... – осы ... ... алумен, басшылыққа оының
сыртқы өзара қарым – қатынастары және ... ... ... берумен,
жауапкершілікті және ілтипатты қарым – қатынасты көрсете алатын ... ... ... және ... ... барлық Қоғаммен байланыс
бағдарламаларының тиімділігін бағалаумен ... ... ... ... және оған әсер ... байланысты жұмыс, бұл
міндетті, құрамды бөлік ... ... ... ... бұл тек
комммуникациялық аспект. Қоғаммен байланыстың басшылық ететін ... ... және оның ... ең ... ... ... ... саясат
және ақпарат саласында міндеттерді және міндеттемелерді қосады.
Нағыз ... ... ... қандай жеке тұлғалық қасиеттерді
иемденетіні туралы көптеген ой пікірлер бар. Олар келесілер:
1. Қоғаммен байланыстың Америка ... (PRSA) ... ... Reporter» редакторы Пат Джексон айқындаған: «Қазіргі уақытта Қоғаммен
байланыс бойынша маман зерттеуші де, кеңесші де, ... ... де, ... та ... ... ол қарым – қатынасқа түскенде дарынды
болу керек және адамды жігерлендіру керек». [10]
• Қоғаммен байланыс мамандары әр ... ... ... ... Олар ... шешілуіне шығармашылық түрде әдіс амалын
табу керек және жеткілікті түрде берікті болу керек, яғни ұйым және
оның ... ... ... ... ... болатын
шиеленістерді шешу үшін;
• Қоғаммен байланыста кездесетін мәселелерді шешу барысында жиі ... да ... ... қабілеттілігін және әр түрлі ой пікірлерге
төзімділікті талап етеді. ПР-маманы бола ... әр ... ... ... ... және ... шешу шеңберінде оларды
табыстыру қажет;
• Дағдарыс уақытында ұйымның қызметкерлері Қоғаммен байланыс маманынан
өз сұрақтарына жауап ... ... ... байланыс маманы
мәселелерді абсолютті түрде шынайы қарастырып ... ... ... ... ... Бернайз қоғаммен байланыс маманы иемденетін 11 жеке тұлғалық
қасиеттерді ерекшелейді[11]: 1) Қайратты ... ... және ... ... және ... 3) ... және стандартты емес
ойлау қабілеттілігі; 4) ... және ... 5) ... ... ... ... ... 7) Мәдени ой өрісінің кең болуы;
8) Танып білуге құмарлығы; 9) Талдауға және жинақтауға қабілеттілігі, ... 11) ... ... және ... ... – қатынастардың
механизмдерін білу. Осы міңездемелердін көп бөлігі адамның ... ... шешу ... ... ... ... Қоғаммен байланыс Халықаралық Ассоциация-сының (МАПР)
беделді қайраткерлерінің бірі Сэм Блэк Қоғаммен байланыс кәсіпқорының жеке
тұлғалық қасиеттері бойынша өз ой ... ... 1) ... ... Өте жақсы ұйымдастырушылық қабілеттілігі; 3) міңезінің төзімділігі; 4)
ой пікірінің айқындылығы, қабылдауының объективтілігі және ... ... елес және ... ... ой ... ... қабілеттілігі; 6)
сергек, ынталы ақыл - ой; 7) детальдарға ерекше назар аудару қабілеті; 8)
ұзақ өзіндік және ... ... ... бейімділігі; 9) оптимистік,
әзіл – сықақ сезімі; 10) иілгіштік және бір уақытта әр түрлі мәселелермен
жұмыс істеу шеберлігі. Осы қасиеттерден ... ... ... ... ... түсінікті болу керек, басқа адамның жазғаның редакциялау ... шығу ... шығу ... ... оптимистік көзқараспен қарау қажет,
ұнамды, жағымды дауысты және ... ... ... ... ... де ... және ... болу керек.
Қоғаммен байланыс маманының жұмысы үшін ... жеке ... ... ... осы ... білім сапасы және талаптары бойынша
бірнеше сөз айтайық. ПР-маманының негізгі дайындығы келесі салаларды қосу
керек[13]:
• Жоспарлау ...... ... ... қызметімен
байланысты ұйым дамуының сұрақтары бойынша басшылыққа кеңес беру,
сонымен бірге ұйымның ... ... ... ... ... және ... ... ұйым басшылығының саясаты бойынша
ақпараттау жолымен осы ... ... ... ... ... ... Басқару саласында – жалпы барлық ұйым үшін жоғары басшылықтың
бағдарлары ... ... ... ассоциация жұмысына қатысу,
сыртқы агенттіктердің қызметімен координация істерін жүргізі, ұйым
туралы ақпарат жинау, корпоративті бюджетті дайындау және бөлу;
• Кеңесшілердің ... ... ...... ... ... үшін қажет қызметкерлердің күтімдерін,
көзқарастарын және ... ... ... ... және т.б. ... ... үшін ... және
ақпараттық материалдарды дайындау;
• Аналитикалық жұмыс саласында – ... ... ... ... ... ... қадірлеу және қоғамдық жауапкершілікті
құру жолымен шиеленістерді және түсінбеушіліктерді болдырмау;
• Өндірістік қарым – қатынастар саласында – ... ... және ... ... ... және де ... өзара қарым – қатынастарды дамытуға, жұмыс беруші
және жұмысшы арасында қарым – ... ... ... ... ... өкілдерімен бірге конференцияларға,
жиналыстарға қатысу жолымен, олармен келіссөздер жүргізу және еңбек
келісім шарттарын талқылау жолымен ... ...... көмек;
• Экономикалық қарым – қатынастар саласында – бәсекелестермен,
дилерлермен, дистрибьютерлермен қарым – ... ... ал ... ... және жеке ... теңдестіру мақсатымен
маркетинг және мерчандайзинг бөлімдерімен ... ... ... талап етеді;
• Әлеуметтік қарым – қатынастар саласында – адамдар ... ...... ... ... ... адамның
ар – намысын қорғау, демалыс күндерін, дәрігерлік және ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
• Саяси қайраткерлік саласында – қоғамдастықтың әкімшілігімен, білім
және діни топтардың өкілдерімен, халықаралық байланыстармен жұмыс,
әлемдік қауымдастықпен халықаралық қарым – ... ынта ... ... ... – жарнаманы және паблиситиді қолданылып БАҚ
және басқа каналдардың көмегімен қарым – ... ... ... және ... ... екі ... ағымын жақсарту жолдарын
білу;
... беру ...... ... ... ... ... және сатушы, дилер
сияқты компания ... ... ... ... үшін ... сөз ... ... дайындау және жазу,
ұйымның ішінде білім беру ... ... үшін ... дайындау.
«Қоғаммен байланыс» саласындағы кейбір шетел кәсіпқорлары Қоғаммен
байланыс мамандары қызметінің тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... қолданылып жүретін моделі, яғни ... ... ...... ... ... ... агенттіктері/
паблисити; қоғамдық ... ... ... ... ... ... рөлі («жұмыс атқарушы», «менеджер», «менеджер
коммуникатор», «сарапшы»);
• Әр түрлі ғылымдардың әдістерін өз жұмысында қолдану;
• Нақты әлеуметтік – ... ... ... ... ... адамы», «қатынастырушы буын»);
• Өз мамадығына қатынасы;
Шетел авторларының деректері бойынша, тиімді ПР-маманының кәсіби
портреті келесідей болу ... Өз ... ол ... ... модельге сүйенеді;
2. Ұйымда жетекші менеджер рөльдерінің бірін ойнайды, яғни ... ... ... ... шынайы әсер етеді немесе
басқарады;
3. «Қоғаммен байланыс үшін базисті ғылыми зерттеулерінің қажеттілігін
түсінеді, ... ... ... ... ... ... ... болып табылады, ұйымның ... және ... ... ... ішкі және ... ... ... Беделді, шешім қабылдауда жеткілікті түрде дербес, ерікті, әріптестер
жағынан құрметке талпынад, үнемі өзінің ... ... ... отырады.
Осы портрет Қоғаммен байланыс маманы қызметінің ... ... ... ... ... кәсіби біліктілігінің жүйесі
туралы, қажетті шеберлігі, дағдылары, жеке ... ... ... ... және міңез құлығын реттеу қағидалары ... ... ... кәсіпқорлығының үлгі – нұсқалары туралы
сөз жоқ. Сондықтан бұл портрет тек шамалы, ... ... ... ... ... бойынша Қоғаммен байланыс маманының
кәсіби түрлері айқындалады. Жіктеу жасаудың ... ... ... ... шарты болды. Барлығы 4 түрі айқындалды:
Аморфты – осындай мамандар раушанды көрінетін көрінетін ... ... ... ... ... ... алады,
зерттеулерді жүргізуге талпынбайды және зерттеулердің деректерін ... ... Өзін ... ... ... Олар ... ... қатыспайды және басқарушылық функцияларды
атқармайды. Осы типтің мамандары инновациялық ... ... – бұл ... ... ... ... және ... қызметін
кәсіптік түрде орындауға талпынатын мамандар. Бірақ, олар ... ... ... ... ... кері ... ... Оларға ереже ретінде, арнайы білімдер жетіспейді, ... ... ... пәс ... ... ... - ... мамандардың қызметі журналисттік стильдін артық
көруіменен сипатталады.Қоғамды негізінде әсер ету ... ... ... ... жеткілікті түрде жоғары болады. Жиірек
қоғаммен өзара қарым – ... ... ... шешу ... ... айналысады. Жеткілікті түрде теңқұқылы ... ... ... ...... ... көп назар аударады. Субъект –
субъекті деген принцип бойынша өзара қарым – ... іске ... ... ... ... және ... ... жасайды. Дағдарысты
жағдайлар бойынша кеңес берушінің және эксперт – ... ... ... ... алады, ақпараттық ағымдарды бақылайды және
оларды кәсіби қызметте қолданады.
Осылай Қоғаммен байланыс ... ... ... ... көрінеді. Осындай эталондарды құру үшін, сөзсіз, масштабты, ғылыми
зерттеулер жүргізу қажет. Олар үшін, қажетті ғылыми тұспауылдар ... жаңа ...... ... ... орналасқан. [15]
Қоғаммен байланыс мамандарының кәсіби дережесінің қалыптасуында
акмеологиялық әдістеменің мағынасын қарастырудың ... ... ... ... ... ... ... – бұл жаратынды, қоғамдық және гумманитарлық пәндердің
қиылысында ... ... және ... ... және ... осы ... жоғары дәрежеге жетүдің ... және ... ... ... ... ... ... немесе кең түсініктегі
кемелдену шыңы, - АКМЕ - ... ... жеке ... және ... ... адам ... ... прогрессивті кезеңін
қамтитын адамның көпшамалы ... және әл ... ... ...... өрістеуіне, жетілуіне, физикалық,
рухани - өнегелілігінің дамуына және кәсіби ... ... ... ...... ... дамып отырған кемелденген
тұлға, басты түрде кәсіби жетістіктерге өзін бағыттайтын.
Акмеологияның пәні – ... ... және оның ... ... ... дамуына көмек ететін заңдылықтар, механизмдер,
шарттар және факторларболып табылады.
Акмеологиялық ... жан – ... ... ... ... сөзсіз, Қоғаммен байланыс мамандарының ... ... ... пайдалы болуы мүмкін. Келесі жайтты ескеру керек, осы
мәселелерге акмеологиялық ... ... ... айрықша болады,
сондықтан акмеологияның моделдерін және ... ... ... ... ... ... ... сөз айтайық.
Акмеологиының негізгі категориясы ретінде кәсіпқорлық категориясы
қарастырылады. Акмеологияда кәсіпқорлық ... және ... ... ... ретінде қарастырылады, өйткені
қызмет өзімен - өзі тұлғасыз болмайды, ал ... ... ... ... ... ... және ... кәсіпқорлығы
туралы сөз жүреді. Басқа категориялар осы негізгі категориялардан шығады
немесе солармен байланысады.
Қызметтің ...... ... ... ... кәсібі мамандығын және біліктілігін, тиімді кәсіби дағдылардың және
шеберліктердің әр түрлілігін, осы заманғы ... және ... шешу ... ... ... ал осы ... қызметін тұрақты жоғары тиімділікпен іске асыруға мүмкіндік береді.
Тұлғаның кәсіпқорлығы – еңбек субъектісінің сапалы мінездемесі, кәсіби
маңызды және жеке ... ... ... ... ... ... акмеологиялық инварианттарын, креативтіліктің ... ... ... ... ... саланы және маманның
прогресивтік дамуына бағытталған құндылық ... ... ... ...... ... – бұл ... негізгі қасиеттері және шеберліктері, ал
кейбір жағдайларда қызметінің ... ... ... ... ... ... жалпы, яғни қызметінің кәсіби ерекшелігіне негізінде
толығымен тәүелсіз болады, және ерекще, яғни ... ... ... ерекшелігін бейнелейтін, болып 2 – ге ... ... ... ... Тұлғаның әл – дәрменділігі;
• Дамыған антиципация (маманны прогностикалық мүмкіндіктері);
• өзін - өзі реттеудің жоғары дәрежесі;
... әр ... ... ... ... ... жоғары, парапар мотивациясы.
Ерекше инварианттар ... ... ... ... және акмеографикалық зерттеулер процесінде анықталады.
Басқа акмеологиялық негізгі категория – «кәсіпқор» болып саналады.
Кәсіпқор тұлғалық және ... ... ... ... ... ... қызметтің субъектісі, жоғары кәсіби және әлеуметтік
статусын иемденетін, жеке – ... және ... ... ... ... ... ... үнемі өзіндік дамуға және ... ...... ... ... тұлғалық және кәсіпқорлық
жетістіктерге үнемі мақсатталған болады.
Акмеологияда кәсіпқор дамуының жалпы ... ... Осы ... жан – ... ... иемденеді, яғни
кәсіпқорлық қызметін әр түрлерінде тұлғалық кәсіпқорлық ... ... ... үшін ... ... Ол, ... қоғаммен байланыс ... ... үшін ... ... Осы ... ... ... ішкі жүйелерді және ішкі құрылымдарды қамтитын ... ... ... ... түрде Қоғаммен байланыс мамандарының
кәсіпқорлығының дамуына қолданып қарастырайық. Төменде ... ... ... әдісімен алынған. Эксперттер ретінде «Қоғаммен байланыс»
мәселелерін айқындаумен айналысатын ғалымдар, осы пәнннің және ... ... Бұл ... ... ...... мәселенің алғашқы
әдістемелік кесіндісі, келешектегі ғылыми жұмысқа бағыт – бағдар ... ... ... ... ... жүйесінің толық
суреттемесіне арнайы, қолданбалы ... ... ... ... кәсіпқордың жүйесі өзара байланысты ішкі
жүйелердің қатарын қосады:
• Тұлға кәсіпқорлығы;
• Қызмет кәсіпқорлығы;
• Қызметтің және ...... ... ... ... «Мен» концепциясы;
Өз кезекте әр ішкі жүйе өзіндік, құрылымдық элементтерді (блоктарды)
иемденеді, және де олар бір – бірімен ... ... ... ... ... оның ... ... лингвистикалық суреттемесін
қарастырайық.
Қызмет кәсіпқорлығының ішкі жүйесі. Акмеологиялық ... ... ... ... ... ... – жоғары кәсіпқорлық
біліктілігінің, кәсіби іскерліктерінің және кәсіпқорлық шеберлік деңгейдегі
дағдылардың, ... ... ... ... ... ... акмеологиялық инварианттарының үйлесімді сәйкес келуін
көздейді.
Қоғаммен байланыс маманының кәсіби біліктілігі – бұл оның ... ... ... кеңейтіліп отыратын, өз міндеттерін жоғары
тиімділікпен өзінің міндеттерін орындауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... сөзбен айтқанда «жұмысты жақсы
орындау үшін, маман қандай білімдерге ие болу ... ... ... ... ... мазмұны ұйымда алатын статусына және
функциясына тәуелді болады және негізінде кәсіпқорлық білімнің ... ... бұл ең ... арнайы және кейбір солармен байланысты
арнайы шеберліктер болады. ... ... ... кәсіби білімінің
ішкі жүйесіне оның арнайы түрлері кіреді, олардың маңыздылығы «қоғаммен
байланыста» ... ... ... ... ... ... ... шығарайық:
• психологиялық біліктілік, ... ... ... ... байланысты, олардың белсенділігінің және мүдделерінің
субъективті факторларымен байланысты, ол контактілерді ... ... ... ... ... «жеке тұлғалық
факторды» есепке алғанда қажетті, ... ... ... ... ... осы түрі ... ... дами алады;
• коммуникативті біліктілік, іскерлі қарым – қатынастардың тиімділік
факторларын ... ... және ... ... кез келген түрін іске асыру шеберлігінде көрінеді,
коммуникативті біліктілік коммуникативті қабілеттіліктерге тәуелді
болады, бірақ ... ... ... ... ... ... біліктілік, өзін - өзі танумен, бақылаумен,
өзіндік тиімділікпен және өзін - өзі ... іске ... ... ол өзіндік әсре ... және ... ... ... игеру арқылы дами алады;
• қақтығыстық біліктілік, қақтығыстардың пайда болуының себептерін
және қақтығыстық ...... ... ... білуде,
қақтығыстарды басқару, оларды шешу шеберлігінде көрінеді, ... ... ... ... ... ... ... біліктілік, мақсаттардың және мүдделердің
үйлестіруінде, бағалы тәжірибелермен алмасуда негізделген ... ... үшін ... ... ... ... дәрежесінің деңгейіне тәуелді болады, арнайы
психологиялық әдістер арқылы дамиды;
Қоғаммен байланыс ... ... ... ... да арнайы
түрлерін негіздеуді көздейді, бірақ жоғарыда ... оның ... ... ... байланыс маманының кәсіби шеберліктері және дағдылары кәсіби
қызметінің ішкі жүйесінің маңызды, реттеуші компоненттері болып табылады.
Осы шеберліктердің мазмұны ... ... ... кәсіби міндеттерімен
шартталады, ең бастысы осы шеберліктер иілгіш болуы керек және кез ... ... ... ... ... ... қажет, яғни олар
үнемі толықтырылып және жетілуі қажет. Қоғаммен байланыс мамандарының ... ... үшін ... ... ... ... ... міндеттерге негізделіп құруға болады.
Қоғаммен байланыс маманының жеке тұлғалық кәсіпқорлығының ішкі ... ... ... ... ... жеке ... міңездемелерінің
қасиеттерінің суреттемелерін және даму деңгейінің негізгі талаптарын
мазмұндайды, ал олар кәсіби қызметтің ... ... ... ... ішкі ... ... тұлға кәсіпқорлығының ішкі жүйесі
бірнеше өзара байланысқа ішкі құрылымдарды мазмұндайды.:
1. Кәсіби ... ішкі ... Әр ... адам ... ... маман бола алмайды. Ол үшін ... ... ... ... Олар ... ... қайта жүзеге
асыруға рұқсат береді. Қоғаммен байланыс маманының маңызды кәсіби
қабілеттері ең ... ... ... ... ... басқарашулық қызметке
қабілеттері, әсер ету қабілеттер болып саналады.
2. Қоғаммен байланыс маманнының кәсіби ... ... – бұл ... ... ... кәсіби шеберлікке жетүде жағымды түрде әсер
етеді. Басқа кәсіби маңызды қасиеттер – жақсы ақыл – ес, өркенднген
ықылас, ... ... ... ... білеттілігі, еркіндік.
3. Қоғаммен байланыс маманының жеке тұлғалық – іскерлі ... ... ... ... Олар ... маңызды қасиеттерден ең
бастысы олар кәсіби өзара қызмет тестіктің тиімділігіне әсер етумен
ерекшелінеді. Эксперттік құру ... осы ... ... ... ... ... тәртіптілік,
міндеттілік, сияқты қасиеттері жатады.
4. Креативтілік – бұл қасиет ... ... емес ... ... ... өзінің шығармашылық белсенділігін
ынталандыру үшін түрлі әдістерді ... ... ... білу ... ... ... ... қоғаммен
байланыс маманының қызметі өте ... жиі ... ... сондықтан қызметінің тиімділігі, көбінесе ... ... ... ... ... ... ... және нәтижелі шешімдер табу үшін қажетті
негізі болып табылады. Жеке тұлғаның креативтілігі ... және ... ... ... ... Бұл қызметі тиімді Қоғаммен байланыс маманына тән
қасиеті болу керек.
5. Кәсіпқорлық жетістіктерге қажеттілік - өз ... ... ... ең биік ... ... оның ... ... қажеттілгі өте дамыған болады. Осындай
қасиеттер қоғаммен байланыс ... болу ... ... жүйесінде жақсы амбициозды адамдар жұмыс істеуі керек.
Сол уақытта да кәсіби жетістіктерде ... ... ... және ... – тұрыстың қалыптылығының ішкі жүйесі. Кәсіби
қызметтің және қарым – қатынастың ... үлгі – ... ... ... ... ... ... ол өзі қабылдаған
қағидалардың және ережелердің жүйесімен шктелген. Олар ...... ... ... ретінде көрінеді. Кәсіпқор өзіне жарты күшпен,
төмен ... ... және ... ... жұмыс істеуге рұқсат
бермеуі қажет. Жүріс – тұрысымен және қарым – қатынасымен ол ... ... ... ... ... осы жағдай қоғаммен байланыс маманың
қызметінің қағидаларын және ережелерін ұстануға міндеттейді.
«Мен» сәтті, жемісті бейнесінің ішкі ... ... ... рефлексиясыз» болмайды. Өзін өзі бойынша адекватты елестер – «Мен»
бейнесі – шыншыл ... жеке ... ... ... ... кәсіби өзара қызметтесулердің және қарым –
қатынастардың үйлесімді және жемісті жүйесін ... ... ... ... БҰҚАРАМЕН БАЙЛАНЫС САЛАСЫ МАМАНДАРЫНЫҢ КӘСІБИ СТАТУСЫ
МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ... ... ... байланыс саласын мамандарының ұйымдастырушылық рөлі
және ... ... ... ... іс ... ... ... ұйым мен
қоғамның арасында дәнекер болып табылады. Сондықтан оларға мекеме алдында
да, ... ... ... ... да ... міндеттеледі.
Олар ынтасын, қызығушылығын білдірген топтарға сол ұысынылып отырған
ұйымның ... және ... ... ... ... таратады. Басқа жақтан
алып қарасақ қоғаммен байланыс мамандары қоғамдық ... сол ... ... ... ұйым басщылығына қандай ... ... ... ... ... керектігі жайлы кеңестер береді. Мекеме
және оның қоғамы ... ... ... ... ... ... жетуі, өзара үйлесушілік қатынастардың орнауы делдалық қызметтің
негізгі принциптері болып саналады. Бұл негізгі принциптер «Это ПР. ... ... атты ... оқулығының авторлары Д.Ньюсом, А.Скотт және
Дж. Туркпен құрылған: [16]
1. Қоғаммен байланыс елес нәрселермен емес, ... ... ... ... істейді. Сондықтан олардың сәтті саясатының негізі
– шындық, мұқиятты ... ... ... және бағдарламаның толық
жүзеге асуы болып табылады. Олардың мақсаты – ... ... ... ... – бұл өз ... ... қоғамның ынтасын
қанағаттандыруға бағытталған ... ... ...... ... ... ... көрсету;
3. Қоғаммен байланыс маманы бұқараға міндетті түрде көңіл бөліп, онымен
жұмыс істеуі ... ... ... ... және саясатына
қолдау іздейді. Сондықтан осы бағдарлама мен саясат бағыттарының
басты критериі – ... ... ... табылады. Осыған байланысты
қоғаммен байланыс маманы қайратты болуы керек, яғни қоғамды адасуға,
алдануға әкелетін бағдарламаларды жүзеге асырудан бас ... ... ... деп ... ... ... ... Қоғаммен байланыс маманы бұқараның түрлі топтарына БАҚ-ның каналдары
арқылы үнделеді. Ал БАҚ-ры өзінің қасиеттері бойынша коммуникацияның
қоғамдық каналдары болып табылады. ... ... ... ... ... ... тазалығын, шынайылығын сақтауы тиіс.
Ол өз ниетімен немесе білмей, яғни еш уақытта да ... ... ... ... ... ... ... ұйым мен қоғамның арасында жүргендіктен
тиімді коммуникатор болуы тиіс, екі жақ ... ... ... ... ақпаратты екі бағытқа бірдей таратуы тиіс;
6. Жақсы коммуникатор болу үшін және екі ортаны тығыз қарым – қатынасқа
түсіру үшін, ... ... ... ... ... пікірлерін танып білуі керек. Бұл жайларды анықтау үшін
ол қоғамдық пікірді зерттейтін ғылыми ... ... ... ... ... жүйесі болжаулармен тұжырымдамалармен ғана
шектелмейді;
7. Адамдар не айтып жүретінің жақсы түсіну үшін және ... ... ... ...... түсу ... қоғаммен байланыс
маманы тек ... ... және ... ... ... ... ... тартуы да қажет, яғни психология
негіздерін, әлеуметтану ... ... ... ... ... ... қарым – қатынас теориясын
және семантика негіздерін;
8. ... ... ... ... ... байланысты
болғандықтан, ПР-маманы шектес пәндермен қызметтесіп, өз ... ... ... ... ... де педагогика теориясы және ... ... ... саясаттану, экономика және де
тарих ғылымдары бар;
9. Қоғаммен байланыс мамандары бір мәселе үлкен дағдарысқа ... ... ... ... ... ... ... Яғни
қоғаммен байланыс мамандары дабыл қағып, орынды ... ... ... ... ... ... маммандарының қызметін бір шарт негізінде бағалау
жөн – жүріс – тұрыс этика негіздерімен. Қоғаммен байланыс маманының
өзіне тән қасиеттері оның ... ғана ... ... ... ... ... олардың негізі болып,
біріншіден, ... ... ... ... ... және де осы ... ... ашық және шыншыл болуы. Екіншіден, ақпараттың
ашықтығы қоғамдық қатынастарда ерекше орын ... ... ... үшін ... бұқара зердесінің қызмет етуі, адамдар, ұйымдар
және жалпы қоғам арасындағы қарым – қатынастың ... ... және ... ... бас ... ... ... қоғаммен байланыстар үш негізгі функцияны орындайды:
1. Ұйымның қажеттіліктерін және ... ... ... ой ... және ... – тұрыстарын бақылау. Бұл
функция жиі сынауға түседі, себебі осы жағдайда ұйым ... ... ... қарастырады. Осындай жағдай көбінесе адамның
белгілі бағытта саналарына және жүріс – ... ... еске ... ... ... яғни ұйым ... мәселелердіжәне басқалардың
жүріс – тұрыстарын ескеріп отырады және оларды ... ... ... ... бұл ... ұйым қоғамға қызмет етуге
талпынады;
3. Ұйыммен байланысты ... ... ... ... ... қарым –
қатынастарға жету. Ол осы топтармен (соның ішінде қызметкерлермен,
тұтынушылармен, жабдықтаушылармен, өндірістік персоналмен және
т.б.) ... ... ... ... жолымен жүзеге асырылады.
Осы функция компромисс моделінің негізі болып ... және ... және ... ... саналады, өйткені қоғамның мақсат
топтары ұйымның серіктестері ретінде қарастырылады.
ПР-дың функциялары қажеттілікпен қоғаммен байланыстардың ... ... ... ... ... ... өзара байланысында:
1. Зерттеулер жүргізу процессі – қоғамның ... ... және ... ... жеке ... ... модельдеу;
2. Медиа – рилейшнз – экономикалық және саяси қызметпен ақпарат-тың
еріп ... ... ... ... ... ... баспасөз сапарларын, баспа ... ... ...... ... ... заңдық актілерін
қабылдауда лобби әдісін қолдану; ішкі және сыртқы саясат ... ... ... ... ... – дағдарыс жағдайларын алдын-
ала қарастыру және оларды басқару, нарықтық ... ... ... ... ... ... контршаралардың оперативті
жүйесін талдау, жоспарлау, лобби әдісін қолдану, жасанды дағдарыс
жағдайларын құру.
Тәжірибелі нәтижелерге ... ... ... ... болады, ол қоғаммен байланыс кампания ... ... ... ... және ... ... ... ұзақуақытты бағдарламаларын анықтайды.
ХХ ғасырдың әлемдік нарықтың стратегияларын ерекшелейік:[17]
1. Өткенде (ХХ ғасырдың 30-шы ... ... ... ... ... ... қызмет еткен. Оның маңызды мақсаты – бәрін
құпия түрде істеу. Сол кезеңнің басымды ұраны – «Бөтендерге ... ХХ ... 20 – 50 ... ...... ... ... - өтімге бағыт, компанияның нарыққа белсенді
шығуы; тұтынушы үшін бәсекелесті таластың асқынуы;
3. 50 – 90 жылдары: ... ... ... Егер жоғарыда
аталған стратегияда жалпы нарық болса, онда клиентке бағытталған
нарық сегменттеледі;
4. 90-шы ... ... ... ... ... ... ... глобалды бәсекелестік, ашық ақпараттық
саясат, материалды емес активтердің маңыздылығының ... ... ... ... ... Осы ... ... кез келген тауарды, кез келген жерде сатып
алу мүмкіндігі бар. ... ... ... ... ... қоғаммен байланыс тәжірибесін ұйым және қоғам
арасындағы ақпараттық ағымдарды және ... ... ... отырып қоғаммен байланыс функияларының жүйелі дамуының және
кеңейтілуінің төрт тарихи ... ... ... ...... ... ... «паблисити». Бұл модель
бұрыннан бері ... Оның ... ... ... кәсіби жүйе ретінде қалыптасуының бірінші кезеңі
болып саналады. Бұл кезең ХІХ ғасырдың уақытын қамтиды, сол кезеңде
осындай жұмыспен ... ... ... ... ... ... насихаттау. Осындай модельді қолданудың ұқсас
мысалы ретінде коммерциялық ұйымды, ... ... ... ... және т.б. ынталандыру қызметін қарастыруға
болады. Осындай белсенділік, ... ... ... ... және ұйым әрекеттесетін қоғамды бақылауға
көмек ету. Осындай жағдайларда ұйым өзі ... ... ... ... ... ақпараттандыркға бағынышты модель. Осындай әдістеме АҚШ-да
қоғаммен байланыстың кәсіби қалыптасуының екінші кезеңінде ... ж.ж) дами ... сол ... ... байланыстардың
маманданған қызметтері халыққа шынайы және нақты ақпаратты ұсынуға
талпынған. Осы модель бүгінгі күнде де ... ...... ... ... және коммерциялық
емес құрылымдармен қолданылады. Осы ... ... ... «өздік тілшілер» қызметін орындайды. Олар ұйымның және
балық ... ... ... ... яғни ... өкілдері болуға талпынады.
3. Екі жақты ассиметриялы модель. Осындай әдістеме ең ... ... ... ... ... талаптанады. Бұл жерде
қоғаммен байланыстар жұртшылықты ұйымның немесе ... ... ... шақыру үшін қолданылады. Кері байланыс негізінде
манипуляциялық мақсаттармен ... яғни ... ... ... алу үшін және осы ... ұйымға пайдалы
ңығайту жолдарын табу үшін қолданылады. Жоғары дамыған және жоғары
бәсекелесті нарық жағдайларында осы ... ... ... Екі жақты симметриялы модель. Осындай әдістемеде мекеме немесе ұйым
«өз» қоғамымен пайдалы, ... ...... ... Бұл ... ... байланыстардың мақсаты – ұйымның
басшылығымен және осы ұйым үшін маңызды қоғам ... ... ... Бұл ... ұйымды ақпараттың қайнар көзі
ретінде, ал ...... ... ... ... ... екі жақ өзара келесімге жеткен топтар ретінде
қарастырылады.
Әлеуметтік институт ретінде қазіргі қоғаммен байланыстар ұйымдарға
және қоғамға ... ... жену үшін және ... әрекеттерді
болдырмау үшін ортақ мүдделерді ұйғарудың ... ... ... бойынша тәжірибелі мамандар ұйымның басшылығына олардың ... ... ... ете ... кең ... ойды ... ... қоғаммен байланыстар басшыларға мақсаттарды дұрыс
тұжырымдауға және дамудың перспективаларын көруге көмек ете ... ... ... ... түрлі және терең білім-дермен ... ... Осы ... ... ... ... ... және қоғамдық, саяси және ... ... ... ... ... ... институттары қоғамның алдында
әлеуметтік жауапкершілікті сезінуге себепші ... ... ... ... ... барлық салаларында қызмет етеді, сондықтан
олардың қызметінің принциптері адамның маңызды ... ... ... атмосферасында кең қыз-меттестік үшін ... және ашық ... ... Өзінің тәжіри-белі қызметінде қоғаммен
байланыс осы талпыныстарды қалыптастырады.
Адамдардың қоғаммен байланыс істеріне қатысуы және осы ... ... ... ... ... туралы тұжырымдары жиі қоғаммен
байланыстардың жалпы ... ... ... ... байланыс
қызметі – баспасөздегі насихат ... ... ... ... ... жүргізу қызметін (бастапқы және туынды), ... ... ... ... ... және ... қызметін
қосады. Бірақ, қоғаммен байланыстар – бұл ... ... ... ... ... табылады.
Баспасөздегі насихат қызметі – көбісі осы ... және ... ... бір ұғым және сала деп ... ... баспасөздегі
насихат қызметі жеке тұлғаға, мекемеге, ойға және өнімге назар аудару үшін
оқиғаларды ... ... ... ... жазу ... ... қазіргі қызметкерлері – бұл тамаша стилисттер, олар ... ... алға ... ... – кешегі баспасөздегі насихатты,
бүгінгікүндегі тауардың алға ... ... ... шекара бөледі.
Дегенмен, тауар алға ... ... ... ... ... түрін қабылдай алатын дербес оқиғалар, баспасөзден тықары, ... ... ... алға басу ... жеке ... ... және ойды ... мақсатталған. Жарнамалық ... – олар ... ... дәрежеде қоғаммен байланыс құралдарын
қолдануына байланысты, бірақ, кейбір жағдайларда оларды көп қолданғанымен
тиімділік ... ... ... ... ...... қолдауын иемденетін қандайда бір белгілі
оқиғаға немесе акцияға назар аударту үшін қолданылатындықтан, осы ... ... ... ... ... ... ... - сөз
тізбегі «дәріптеу қызметі» сөз тізбегінің синонимі ретінде жиі қолданылады,
бірақ, осы екі сөз бір ... ... ... ... – тек қана
коммуникациялық функция болып табылады, ал ... ... ... ... ... да ... Анықтамасы бойынша, дәріптеу қызметі
ақпаратты жаңалықтар жарияланатын ... ... ... яғни ... ... (теледидар, баспасөз және интернет) немесе
арнайы басылымдарда (корпоративті, сауда және өндірістік журналдарда, баспа-
релиздерінде, брошюраларда). ... ... ... ... ... Бұл ПР ... ... құрал.
Қоғамдық қызмет – көптеген қоғаммен байланыс мамандары өз жұмысын
суреттеу үшін «қоғамдық қызмет» сөз ... ... ... бұл ... ... ...... қоғаммен байланыстардың терең маманданған
бөлігі, ол қоғаммен және үкіметпен қарым – ... ... яғни ... ... ... және ... ... халықтың беделді
топтарымен жұмыс. Бұл қоғаммен байланыстар бағдарламасының маңызды бөлігі,
бірақ бұл қызмет бағдарлама ... ... ... ... қызметі – қоғаммен байланыстардың дұрыс
стратегиясының ... ... ... саналады. Қоғам және қоғамдық пікір
саласындағы зерттеулер қоғамдық пікірдің ортасын қалыптастыратын ... және ... тең ... ... ... қатысты
зерттеулерін қызметкерлер арасында сұрау ... және ... ... бақылау жасау кіреді. Басқа зерттеулер ... ... ... білу үшін және де ... ... ... жағдайлар
және қалай әсер еткенің және жалпы ... ... сол ... ... еткенің білу үшін жүргізіледі. ... ... ... ... да, туынды да зерттеулермен айналысады. ... – бұл жаңа ... ... үшін жүргізіледі. Туынды зерттеулер
белгілі бір ... ... және де ... беру ... ... ... ... талдау жасауды көздейді.
Әрлендіру қызметі – ұйымнан шығатын іскерлі қағаздарының сыртқы түрі
қазіргі кезде өте маңызды болып келеді, ... ... ... ... ... ... іскерлі қағаздардың хаттауларына қойылатын
талаптарды көтерді. Қоғаммен ... ... ...... ... олар кез келген мәнерлі емес презентацияны немесе
«тұтынушыға жағымсыз» ... ... ... ... ... ... ... дағдылары қазіргі кезде кең құрметті иемденеді.
Дегенмен, кейбіреулер осы ... ... ... ... ол ... ... ... қағаздар, кейде көбінесе нобай
жазбаларға ұқсас, ... ... және ... ... талап
етеді. Әрлендіру қызметімен айналысатын маманының жұмысы оларды оқып алу
мүмкіндіктерін жақсартуда және тартымдылығын үдетуде ... ...... ... ... – сұранысты
ынталандыру. Ал ... ...... ... ... ... тұдырады. Жарнаманың міндеттеріне – жарнамалық
хабарламаларды жасау, ... ... ... және ... ... және ... ... алу қызметі кіреді. Дегенмен де, жарнама қоғаммен
байланыстардың бірыңғай бағдарламасын толықтырып отырса да, бұл ... ... ... Жарнама саласындағы тәжірибесі жоқ қоғаммен
байланыс маманы жарнама агенттігінің ... ... ... ... бөлек тауар үшін және оның сәтті алға ... үшін ... ... ... ... ... көрінсе де, ол ... ... ... және ... иемденеді. Жарнама ақысыз немесе
алдын ала төлеген уақыт және орын түрінде – бұл тауарды алға ... ... ... ... ... үшін жиі ... ... қолданатын құрал.
Маркетинг қызметі – жарнама да сияқты зерттеулер ... ... рөль ... бірақ, жарнамадағы зерттеулер әдістері маркетингтік
зерттеулердің бөлігін ғана құра алады. Маркетинг мамандары өз ... ... екі ... ... қажет: 1) Тауардың немесе қызметтің сұранысы бар ма,
жоқ па; 2) Бар ... ... және олар ... түрде жүзеге асырылуы мүмкін.
Маркетинг тұтынушыларға бағдарланған, бірақ маркетинг ... ... ... – сату ... ... дилерлермен, қойма
жұмысшыларымен және жарнама бөлімдерімен. Маркетингтік зерттеулер ... ... үшін ... ... өйткені олар қоғаммен байланыстың
объектілерінің маңызды құрамды бөлігі – тұтынушылар туралы ... ...... қарама – қайшы болады, ол
тауардың, ойдың және де ... ... ... байланысты. Осы
саладағы зерттеулер тауарды қабылдауда қандай жасырын ... ... ... ... түрі ... ... түс ... аудартады және
адамдарға безендірудің қандай түрі ... ... ... ... Осы ... ... ... компания барысындағы
маргетингтік және ... ... ... ... ретінде
сатушыларға және дилерлерге ... Жаңа ... ... ... ... ... ... бойынша мамандар –
графиканың, түстің, ... ... ... және ... ... ... ... қоғаммен байланыстардың кең тараған
және маңызды бөлігі болып ... ... бұл ... қоғаммен байлансытар
қызметі емес.
Кейбіреулер қоғаммен байланыстар саласындағы маманының қызметінің
нақты, құрамды бөліктерін, яғни ... ... ... жергілікті қоғаммен байланыс, компания қызметкерлерімен қарым –
қатынас, мемлекеттік органдармен байланыс және т.б., атап ... ... ... ... ... ... күнбе-күнгі тәжірибесімен
баланысты қызметінің көптеген түрлерін және түрлі міндеттерін суреттеуге
мүмкіндік бермейді. Төменде атап ... 10 ... «ПР ... ... атты ... ... көзқарасы бойынша қоғаммен байланыс
мамандары жұмыста негізінде немен айналысатыны бойынша ең толық тізім болып
табылады:[19]
1. Жазу және ... ... және де ... ... ... ... мақалаларды; компания қызметкерлері және
сыртқы акционерлер үшін ақпараттық бюллетеньдерді, хаттарды,
интернет үшін және де ... ... ... ... үшін
мәліметтерді, акционерлер есеп берулерді және жылдық есептерді,
сөздерді, брошюраларды, фильмдердің және слайд-шоулардың сценариін,
кәсіби басылымдар үшін ... ... ... ... бірге өнім туралы материалдарды ... ... ... ... ... ... ... байланыс. БАҚ өкілдерімен, журнал
және жексенбілік қосымшалар өкілдерімен, дербес жазушыларымен және
де ... ... ... ... ... Осындай
контактілердің мақсаты – ұйым туралы жаңалықтарды және ... ... және ... ұйым өзі де ... ... немесе эфирге жіберу үшін сәйкесті басылымдарды және ... ... бАҚ ... сұраныстарға назар аудару, басылымға шығатын
материалдарды тексеру және ақпараттың беделді ... ... ... Зерттеулер жүргізу қызметі. Қоғамдық пікір туралы пайда болып
отырған мәселелердің беталыстары бойынша, саяси ... және ... ... мәліметтер бойынша, ерекше назар аударатын топтар
бойынша және ұйымның акционерлеріне қатысты ... ... ... Интернет, оперативті ақпарат ... ... ... ... ... ... бағдарламасын жоспарлау, сауалнамаларды жүргізу,
зерттеулермен айналысатын фирмаларға тапсырыстарды ұйымдастыру.
4. Басқару және ... ету. ... ... ... және ... ... қажеттіліктерді анықтау,
мақсаттарды қою, сонымен бірге ... мен ... ... ... және де ... ... әкімшілік ету.
5. Кеңес беру. Әлеуметтік, саяси және қағидалы ... ... ... ... ... ... ... дағдарыс жағдайларын
болдырмау үшін (және егер дағдарыс болып қалған жағдайда онымен
қалай жұмыс істеу ... ... ... ... ... және зиянды мәселелермен және осы мәселелерге
уақытында ... ... ... ... стратегиясын жасау
мақсатымен маңызды шешімдер қабылдауға жауапты ... ... ... оқиғаларды ұйымдастыру. Жаңалықтарды ... ... ... ашық есік күндері, ... ... және т.б., ... жоғары мәртебелі
тұлғалардың келуімен, конкурстармен, сайыстармен, сыйлықтар ... және т.б. ... ... ... ... сөз ... Әр ... топтардың алдына шығып сөз айту,
басқаларға сөзді дайындауға көмек ету, ... ... ... бюросына басшылық ету, яғни бұл жерде қоғаммен
байланыс ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшін құруды қамтамасыз етеді.
8. Өндіріс. Мультимедия мүмкіндіктерін, ... ... ... және
безендіру құралдарын, фотосуреттерді қалыптауды және столүстілік
компьютерлік баспа жүйелерін білу және олрады қалай қолдануды білу
негізінде коммуникация ... ... ... және ... және редакциялау; аудиовизуалды пезентацияларды дайындау.
9. Оқыту. Басшыларды және басқа штатты баяндамаларды ... ... ... сөз ... ... Басқа қызметкерлерде олардың
ауызша және жазбаша сөздерін жетілдіру. ... ... ... және ... ... ... ету.
10. Контакт. БАҚ-мен, жергілікті бұқарамен және басқа ішкі және сыртқы
топтармен байланыстырушы буын рөлін орындау. Ұйым және оның ... ... ... ... ... ... ... ой-
пікірлерін тыңдау, келіссөздерді жүргізу, шиеленістерді реттеу және
келісімге ... ... ... және келушілерін қарсы
алғанда мейманшылықты көрсете ала білу; Олардың бос ... өте бара ... ... мамандары жүріс-тұрыстың белгілі
модельдерін игеріп жүреді, осы модельдер жұмыс барысында пайда болатын
түрлі ... ... ... ... ... және де олардың қызметтік
міндеттемелерімен байланысты басқалардың ... ... ... ... төрт ... рөлі ... Қоғаммен байланыс
мамандарының тәжірибелі қызметінің бүкіл ... ... ... ... ... мезгілінде, дегенмен, Қоғаммен байланыс ... ... осы ... ... ойнайды, бірақ күнбе күнгі жұмыста және басқа
адамдармен қарым-қатынаста осы рөльдердің бірі ... ... ... ... маман
Коммуникациялар бойынша маман - қоғаммен ... ... ... осы ... өз тәжірибелі қызметін коммуникациялар
бойынша маман ретінде ... ... ... қызметтік міндеттері
әдетте оларда коммуникация және ... ... ... бар ... ... ... ... мамандар
ақпараттық бюллетендерді құруды және редакциялауды білуге баспасөз ... ... ... ... WEB ... мазмұнын
құруға, БАҚ-мен контактіге түсу міндетті. Осы рольді ... ... ... мәселелерді анықтау және осы мәселелер бойынша шешім
қабылдау жиналыстарына қатыспайды. Олар коммуникацияларды және қабылдаған
бағдарламалардың іске ... ... ету үшін ... ... ... ... бастапқы мотивацияны да, күтілетін нәтижелерді де
толық көлемде елестемейді. Олар ... ... ... ... ... ... ... шешімдерді өңдегенде
қатыспауына қарамастан, тек оларға ғана ... ... ... осы ... және шешімдерді түсіндіру алда тұрады.
Қоғаммен байланыс мамандарының көбісі осы ... өз ... ... қана қоймай, сонымен бірге өз жұмыс уақытының көп ... ... ... ... Бірақ , Қоғаммен
байланыс мамандары осы рөлді орындаумен ... ... олар ... ... ... ... жоспарлау процесіне қатыспайды.
Осындай жағдайда олар коммуникациялар басшылар құрамына кірмейтіні туралы
және олар барлық жаңалықтарды ... ... ... ... ғана қалады.
Эксперт-нұсқаушы
Қоғаммен байланыс маманы эксперттердің рөлін алғанда, басқалар оларды
Қоғаммен байланыс мәселелерін шешу үшін жауапты беделді басшылар ... ... ... басшылығы осы мәселелерді шешуді толық
тапсырады және осы ... ... ... ... пассивті рөлді алады.
Эксперт рөлін орындайтын қоғаммен ... ... ... анықтайды,
сәйкесті бағдарламаны жасап және оның жүзеге асуы үшін ... ... ... ... ... ... ... де, оларға Қоғаммен байланыс үшін жауапкершілікті толығымен
жүктейді, бұл ... осы ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Эксперт нұсқаушының рөлі Қоғаммен байланыс мамандары үшін көбінесе
өте қызықты болады, өйткені, ... ... ... ... ... және ... маңызды сұрақтарды шешу құқығы болады. Осындай рөл
компанияның қызметкерлерін және клиенттерін әбден қанағаттандырады, өйткені
олар Қоғаммен ... ... ... ... ... ... ... Одан басқасы, олар Қоғаммен байланыс мәселелерімен ... онда ... ... қатысты болмайды деп қате ойлайды. Осы
сұрақтарда ... ... ... ... , ... ... осы
саладағы білімдері мен мүмкіндіктері қажет емес ... ... ... ... ... байланыс саласы оңашаланып жән кәсіпорынның
негізгі қызметімен шектеледі.
Менеджерлер Қоғаммен байланыс мәселелерінің ... ... ... ... болғанда әрдайым уақытты Қоғаммен байланыс
маманының тәуелділігіне түседі. Одан басқа, осындай менеджерлер келе-келе
Қоғаммен ... ... ... ... олар ... ... ... сәтсіздігі бойынша жауапкершілікті
алмайды. Нәтижесінде ұйымдағы басқа менеджерлер де ... ... бұл ... қызметі емес деп санай бастайды. Олар Қоғаммен
байланысты міндетті емес ... ... ... осы істі ... ... дәнекер.
Коммуникациялар бойынша делдал рөлі Қоғаммен байланыс маманынан
басқаларды мұқият тыңдау шеберлігін және ... ... ... ... ... ... ... каналдарының, интерпретатор
талдаушы және ұйым және оның қоғам арасындағы аралық буын ... Олар ... ... ... ... ... ... ашықтығын қолдап, екі жақты байланысты қамтамасыз
етеді және адамдар ... ... ... ... - ... пайдалы шешім қабылдау үшін басшылықты және
қоғамды қажет ... ... ... ... ... орындайтын Қоғаммен байланыс мамандары
ақпараттық қайнар көзі және ұйым және оның ... ... ... ... ететін тұлғалар рөлінде өздерін сезінеді. Олар
келіссөздерді жүргізу барысында орбитрлер ... ... ... ... жоспарын жасайды, түрлі ой-пікірлерді мазмұндайды және
тұжырымдайды, реакцияларды анықтап ... ... ... ... ... ... және ... корректілеуге көмек
етеді. Қарым-қатынастағы дәнекерлер ... ... ... және ұйым және оның ... арасында байланыстырушы буын ртінде
қызмет етеді.
Тиімді екі ... ... екі ... ... ... және әрекеттерге қатысты ұйыммен және ... ... ... ...... ұйғарымда коммуникациялар
бойынша дәнекерлердің қызметі негізделеді.
Мәселелерді шешудегі көмекші.
Қоғаммен байланыс ... ... ... ... рөлін
алған уақытта, олардың міндеті мәселелерді айырып шығару және шешу ісіндегі
басқа менеджерлермен тығыз қызметтестікке негізделеді. Олар ... ... ... ... Қызметтестік және кеңес беру бірінші
сұрақтан басталып және тіпті бағдарламаның қорытынды бағалау кезеңіне дейін
созылуы мүмкін. Мәселелерді ... ... ... мамандар басқа
менеджерлерге және де жалпы ... ... ... ... ... да басқарудың қадамдық процесін қоғаммен байланыста
қолдануға көмек етеді.
Бір ... ... әр ... ... ... ... рөл ... себебі, осы деңгейдің басшылары басқаларға ... ... ... ... және ... өте жақсы
таныс. Тек осы басшыларға көбінесе, ұйымның қызметіне ... ... ... ... ... олар Қоғаммен байланыс бағдарламаларын іске
асырумен байланысты эволюциялық ... және ... ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарлау
процесіне сызықты басшылар блсенді қатысқан уақытта, олар ... ... және ... түсінеді, олар стратегиялық
және тактикалық шешімдерді қолдайды, олар шынында, ... ... ... және ... ... қарамағына беруге
талпынды.
Мәселелерді шешудегі көмекшілер басқарушы ... ... ... ... олар ... менеджерлерге мәселелерді шешуге ... ... ... ... ... ... және бағалығын көрсетті.
Нәтижесінде, Қоғаммен байланыс мамандарыны сай ойлау қабілеті басқарушылық
шешімдерді ... ... ... ... ... ... маманының рөлдерінде Қоғаммен
байланыс мамандығының түрлі өкілдері көрінуі мүмкін:
1.Қоғаммен байланыс менеджері
2.Имиджмейкер
3.Келіссөздерді ... ... ... ... - ... ... ... қызмет етеді:
1. мақсат аудиториясы
2. қайнар көзді мәлімет
3. коммуникация каналдары
Бұл жеткілікті түрде престижді ... ... ... байланыс менеджеріне кездесетін міндеттері:
жаңа тауарды ... жаңа ... ... ... ... ... мысал үшін, экологиялық таза ... ... ... ... ... ... ... менеджер үш негізгі сұраққа
жауап беруге қабілетті болу керек:
1. біз кімге қызықтымыз, біздің қазіргі уақытта тұтынушыларымыз ... ... ... кім ... ... ... не анықтайды( біздің обьектіде мақсат
аудиторияны тартады)?
3. маңызды ақпаратта бізге керекті қасиеттерді ... ... ... ... ... келесі функцияларды орындайды:
• жоспарланған және тұрақты жұмысты жүргізеді( басқарудың бөлігі)
• ұйым және қоғам арасында ... ... ... ... ішінде және сыртұы ортада зерделердің , ой-пікірлердің,
қарым-қатынастың және ... ... ... ... ... саяси іс-әрекеттердің әсер етуін талдайды
• саясаттың элементтері, процедуралары және ... ... және ... ... ... ... ... оларды
модификациялайды
• ұйымнан және қоғамнан өзара байланыста саясаттың жаңа ... және ... ... ... ... береді
• ұйым және қоғам арасында екі жақты қарым-қатынастарды орнатады және
қолдайды
• ұйымның ішіндегі және ... ... ... ... қатынастарында және жүріс-тұрыстарында арнайы
өзшертулерді жүргізеді
• ұйым және ... ... жаңа және ... ... ... әсер ... ерекшеліктерін қарастырып, қоғаммен байланыс менеджері өзінің
ұйымы және БАҚ арасында аралық буын ... ... ... болғандықтан,
ол екі жақты саладағы білімдерді және дағдыларды иемденуі қажет. Сондықтан
қоғаммен байланыс менеджерлерін бұрынғы журналистер орындайды.
Имиджмейкер
Осы Қоғаммен ... ... ... өте ... ерекше түрде
саясатта, бұл жерде ... ... ... ... партияның,
ұйымның және жалпы мемлекеттің сәттілігі ... ... ... ... ... ... ... негізгі факторлар
белгілі бір дәрежеде басқарылады. Одан басқа, тиімді болу үшін ... ... ... ... бұл ... мамандардың қызметі өте ... ... бұл ... ... ... ... ... кең білімдерді және
тәжірибені ... ... ... ол ... және компанияның қоғам алдына
тиімді шығудың шарттарын негізінде өзі құрады.
Келіссөздерді жүргізуші
Келіссөздерді жүргізуші ... ... екі ... ... ... Біріншіден, келіссөздер туралы сөз жүріп отырса,
әрине, басқа қарама-қарсы жақтың бар ... ... ... ... бар, ... ... іздеу керек. Екіншіден, келіссөздерді
жүргізушілерде қажеттілік –кәсіби қызметті ... бұл ... ... ... жағдайларында өседі.
Әдетте, келіссөздерді жүргізушілерді келесі ... ... өз ... тіліне өту
2. оның талаптарына құрметті көрсету
3. оппоненттердің мүддлерін ескеріп, мәселелер шешімдерінің варианттарын
ұсыну
Келіссөздер үш кезеңде жүреді:
1. келіссөздерге дайындық;
2. келіссөздерді жүргізу ... және ... ... келіссөздердің нәтижелерін талдау және жеткен келісімдерді орындау.
Келіссөздерді жүргізушінің жұмыс процессіндегі құрылымдық жүріс-тұрысы
төрт негізгі кезеңді қосады:
1. ... ... ... ... ... еске ... ... барлығы үшін тиімді шешімді табуға дайындығы серіктеске
көрсету
3. серіктеске шешімді ... ... ... оппоненттің көзқарасын мойындау дайындығын көрсету
Келіссөздер - интелектуалды және психологиялы түрдегі күрделі процесс,
екі жақтың да ... ... ... ... ... ... жоғары болғандықтан, сәттілікке жетудің мүмкіндігі жоғары болады.
Спичрайтер
Осы Қоғаммен байланыс мамандығының ... ... сөз ... жазу ... ... ... ... олар дайындаған
текстері іске айналған дағдарыс кезңдерінде өседі.
Джон Кеннедидің спичрайтері 1962 жылғы ... ... ... ... және ... президенттердің сөздерін арнайы зерттеген.
Президенттің конгресс және БАҚ-ры ... ... ... ... ... мазмұндаған: «Куба блокадасының түсінуіне және қолдауына жету;
Кубаның оппозициясын қолдау».
Сөзді бір адам ... ... ... ... ... ... сөз ... варианты да (мысал үшін,
М.Горбачев ... ... ... ... ... ... ... алдын-ала дайындалады.
Көптеген саясаткерлер (негізінде,Б.Клинтон оның президент ... өз ... ... ... ... ... және ... қолдану тәсілдерін іске асырған. Бұл
аудиторияға ең сенімді формада үнделуге ... ... ... жалпылама жұмысы келесі кезеңдерден тұрады:
• басшы жалпы міндетті фактілерді және сөз ... ... ... ... сөз дайындығының процесінде текстті өзінің ойларымен
және дайындықтарымен толтырады, оларды ... ... және де ... да ... құрудың маңызды мезгілі дайындалған тексте аудиторияның реакциясын
тексеру болып табылады. Осы мақсатта ... ... ... олар ... ... ... ... нео баллдық шкаламен бағалауға мүмкіндік
береді. Нәтижесінде ... ... ... тұжырымды нұсқасы
қалыптасады.
Баспасөз хатшысы.
Бұл шамамен коммуникаторлар ... ... ... міндеттері-
аудиторияға тікелей коммуникативті әсер ету. Баспасөз хатшысының ... ... БАҚ үшін ... ... және оның ... ... ... тіркемесінде тұр.
БАҚ-ры өз ұйымының жағымды имиджін қамтамасыз етуінде ... ... ... ... ... тәжірибелі қызметін көптеген жылдары
жоғары ... ... ... іске ... ... ... қарастырған жөн болады. Бірақ, ең бастысы
Г.Почепцовтың Президенттердің ... ... ... бір ... ... ... [21]« Президенттің екі типі ерекшеленеді: біреулері
бапасөзге жақтас ретінде қарайды, ... жау ... ... ... ... ... ... жатқан, себебі, өз қызметінің бар уақытында
баспасөзбен қарым-қатынасын жақсарта алмады. Президент ... ... ... ... ... ... ... болады,
бірақ ешқашан баспасөзге манипуляция жасап отырғаныңды көрсетпеу керек,
-деген ой оған ... ... ... ... Б.Ельциннің белгілі баспасөз
хатшылары өзінің БАҚ-мен контактілерінің ерекшеліктерін ... ... Біз жиі ... және оның ... жариялымдарға назар аударған жоқпыз, себебі, тәжірибе
көрсеткендей қауөсеттерді ... ... ... ... ... ... ... жауап беру мүлде пайдасыз ... ... ... біз осы ... ... ... күтіп отырған».
«Президентке барлық ақпаратты әкелмейтініне бірнеше рет ... ... ... ... ... сөз ... жатқан уақытта».
Д.Якушкин: «Ең бастысы қоғамға президенттің көзқарасын және де өзімде
бар ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... мемлекет таңдаған адаммен жұмыс істеймін... сондықтан ... ... ... нақты жеткізуге міндеттімін».
Сонымен,баспасөз хатшысы екі қарама-қарсы коммуникативті ... ... ... өз ... ... ... ... жиі журналистер олардан
ақпаратты жасыруға немесе адасуға әкелуге талпынады деп санайды, бұл ... ... ... көрінеді. Одан басқа, баспасөз хатшысы
ұйым әкімшілігінің басшысын қоғамға таныстырады және ... осы ... ... баспасөз хатшысының қызметіне тәуелді болады.
Спиндоктор.
20 ғасырдың екінші жартысында ... ... ... ... ( ... әлеуметтік-экономикалық және мәдени) маңыздылығы өсе
бастады. Бұл беталыс бүгінгі күнге дейін де күшейіп жатыр. Оның ... біз ... ... жаңа ... пайда болуы болады. Осы
қатарда қасиетті орынды спиндоктор мамандығы ... сөз ... spin- ... ... ... ... ... ақпаратты жағымды түрде береді. Басқа сөзбен айтқанда,
спиндоктор – бұл ... ... ... және де ... БАҚ-тағы
ақпаратты «емдейді» деп айтуға да болады.
Спиндоктор мамандығының қажеттілігі келесі факторлармен шартталған:
• қоғамдық, экономикалық және ... ... БАҚ ... өсуі;
• қоғамдық пікірге манипуляция жасау үшін ... ... ... ақпараттық ағымдарды басқару негізінде тұжырымдалатын қоғамдық пікір
рөлінің өсуі;
Ереже ретінде, спиндоктор ақпарат жағымсыз айналымды алғаннан ... ... ... ... ... ... айналысады.
Спиндоктор қызметінің өзіндік ерекшелігі ол вербалды және ... ... ... етеді.
Тәжірибеде спинның бірнеше түрі ерекшеленеді:
1. спинға дейін - аудиторияны оқиғаға дайындау;
2. спиннан кейін – «жарқындығын дәлдеу»;
3. торнадо спин – қоғамның ... ... ... аудару;
4. дағдарысты спин – келешектегі зияндылығын ... ... ... бақылау;
Спиндоктор қызметінің негізгі обьектісі ... блок ... Олар ... ... ... ... ... саралау жолымен;
• «керекті» жаңалықтарға маңыздылықты келтірумен;
• ақпаратты тежеу және жеделдету жолдарымен жүзеге асырылады.
Жаңалықтардың БАҚ-на ... ... ... ... бойынша
спиндоктордың жұмысы келесі жағдайларды көздейді:
• оқиғаның күтілуін дацындау;
• оқиғаны жүргізу
• оқиғаны БАҚ-да ... ... ... ... ... бір заңдылық статусын беру.
Спиндоктордың оқиғалы қатардың конструктілеу бойынша жұмысы ... ... ... ... ... ақпараттық қисынды құру;
• ақпараттық циклдығын келтіру;
• ақпаратты мөлшерлеу;
• ақпараттық ... ... ... ... үшін ... ... боцынша жұмысы
(президентпен жұмыстың мысалында) келесі жағдайларды қосады:
• Президенттің жұмыс графигін бақылау:
• Президент жұмыс ... ... ... ... ... ... ... айқындау;
• Дағдарысты жағдайларда Президент айтатын сөздерін жоспарлау;
• Келешектегі қадамдар үшін ақпараттық өрістерді дайындау.
Қоғаммен байланыстың әлемдік тәжірибеде спиннің екі моделі бар:
1. ... ( БАҚ ... ... бақылау жасау)
2. демократиялық-осы модельде тиым салынған жағдайлар тек экстраординарлы
жағдайларда ... ... ... ... ... ... :
• ақпараттың ағуын ұйымдастыру;
• белгілі оқиғаларды ... ... ... ... ... ... контактілер;
• баспасөзбен шараларды дайындау;
• баспасөзбен қарым-қатынас барысында жасалған ... ... ... құру бойынша ... ... ... қоңырау ережесі;
• оқиғаны бірінші болып түсіндіру талпынысы;
• ақпараттық фантомдарды құру;
• ақпараттық ассиметрияны ескеру.
Сөйтіп, Қоғаммен байланыс ... жаңа ... ... байланыс менеджерлері, имиджмейкерлер, келіссөздерді жүргізушілер,
спичрайтерлер, баспасөз хатшылары, спиндоктор жүргізеді.
2. Бұқарамен ... ... ... кәсіби статусының мәселелері
және қызметінің этикалық, құқықтық аспектілері.
Қоғаммен байланыс ... ... ... ... он ... ... өзгерулерді иемденбесе де, оған қойылатын талаптар және оның
міндеттеріне қойылатын талаптар өзгерілді. Осы саладағы ... және әр ... ... ... ол ... ... шыққанда өсті. Бүгінгі
күнде Қоғаммен байланыс саласындағы қызмет үшін жауапкершілік жоғары және
дағдарыс жағдайларды дұрыс емес ... ... ... де ... ... ... ... технологияларында тәртіптің жоғары
дәрежесін қажетсінеді және БАҚ-ры полимәдени дәстүрлере артық назарды талап
етеді.
Қоғаммен ... ... ... ... ... олар ұйымда
қандай рөлді орындайтынына тәуелді болады. Бұл рөлдер – штатты қызметкер,
келісімшарт бойынша ... ... және ... емес ... ... маманы, олар кейбір жағдайларда кеңесшінің рөлін де орындай алады.
[23]Жоғарыда аталған рөлдерді қарастырайық.
Штатты ... ... ... ... ... мамандары - бұл кооммерциялық
және коммерциялық емес ұйымның немесе үкімет құрылымының қызметкерлері.
Олар өз ... ... ... міндеттерді орындайды, бірақ олар төлемақыны
басқа қызметкерлер сияқты да ... және ... да ... ... ... ... Ұйымның нақты қажеттіліктері әдетте, штатты
Қоғаммен байланыс қызметкерлерінің міндеттерін анықтайды.
Үлкен емес ұйымдардағы штатты қызметкерлер жиі ... ... ... ... Егер бұл ... ... емес ұйым ... олар түрлі
салалардағы ерікті эксперттермен жұмыс істейді немесе ... ... ... ... ... ... ... сатып алынады
немесе қамқорлықретінде алынады.
Ірі ұйымдардағы штатты қызметкерлер қоғаммен байланыстармен байланысты
барлық ... ... ... ... ал ... ... ... істей алады. Ірі ұйымдар зерттеулер, ... ... үшін оқу ... жаңалық бейне
таспалары және коммерциялық фильмдерге дейін), ал кейбір ... ... ... ... ... ... және ... сияқты қызметтерді сатып
алады.
Коммерциялық және ... емес ... ... ... ... байланыс бөлімдерінде маманданған жұмысты иемдене алады,
нақты бір ... ... ... орта буын ... ... ... ... бола алады. Компьютерлік технологияларды қолдану
төмен деңгейде қызмет еттін ... ... ... санын қысқарту
беталысын күшейтеді және орта буын менеджерлерінің санын жоғарлатады.
Үкімет.
Қоғаммен ... ... ... ... қызметінің
міндеттері нақты талаптары иемденбейді. «Қоғамдық ақпарат үшін жауаптылар»
болып аталатын кейбір мамандар, іс ... ... ... мамандар
болады, ал осылай аталатын мамандар Қоғаммен байланыс бойынша корпоративті
вице-президенттер ретінде жауапкершілікті иемденеді.
Фирмалардың штатты емес қызметкерлері ... іс ... ... үгіт-насихат бойынша маманды, жарнама
агенттің, әрлендірушіні немесе ... ... ... Кейбір ұйымдарда
журналист дәріптеу қызметімен, жарнама текстерімен айналыса ... ... ... үшін де және ... үшін де ... ... Ірі фирмаларды редакторлар, бұқаралық ақпарат бойынша мамандар,
бірнеше суретшілер және өндірістік бөлім бар. ... ... ... және ... келісім шарт бойынша жұмыс істейді.
Соңғы ... ... ... ... ... және ... ... олардың қызметін тиімді және координацияға оңайырақ
берілетін болып ... Осы ... ... ... ... ... ... іс жүзінде ол өзінің ... ... ... ... ... ... да және түпнұсқа макеттерін
құрады.
Штатты емес Қоғаммен байланыс маманы. Кеңес беруші.
Жиі штатты емес ... ... ... ... ... ... міндетті орындау үшін жалдайды. ... ... ... ... ... ... және ... өтемі немесе негізгі төлем
ақы плюс сағаттап төлем және ... өтеу ... ... асырылуы
мүмкін.
Штатты емес Қоғаммен байланыс мамандар кейде ҚБ ... ... ... ... ... Іс ... кейбір штатты емес
қызметкерлер ... ... ... ғана орындайды. Қоғаммен байланыс
маманын осындай жұмысқа шақырады, ол жұмыс ... және ... ... ... кеңесшінің жалақысы алады. Кеңесші жағдайды зерттейді,
оған қатысты адамдар арасында сауалнама ... ... ... ... бәрін безендірілген түрде ұсынады. Осыдан кейін ұйымның Қоғаммен
байланыс бойынша басқа қызметкерлермен ... ... ... тыс ... етуі ... және де ... деңгейдегі фирманың
қызметкерлері де болуы мүмкін. Кейбір штатты емес ... ... ... ... ... ... бірақ көбісі тек кеңесші
болып қала береді.
Кейбір кеңесшілерді олардың ... ... ... ... оларды екінші рөлдердегі жай «мылжың» етіп санау
беталысы бар. ... ... ... ... ... жай ... ... алатыны туралы. Бірақ, осы таралған ескішілдіктерді
түсінуге болады, себебі, кеңесшілер –бұл ... ... ... ... ... ... алынған тәжірибесін иемденетін қызметкерлер.
Олардың құндылығы тәжірибесімен, көмекке шақыра алатын таныс ... ... ... ... ... ... түсу
және сендіру епшілдігімен анықталады.
Кейбір кеңесшілер ұйымдарға дағдарыстарды алдын-ала болжау және оларды
басқаруды көмек ететін жұмысымен беделін табады, ... ... ... жақсы қарым-қатынастарды орнату және қолдау қабілеттіліктерімен
әйгілі. Үшіншілерді , негізінде персоналмен ... ... ішкі ... шешуге көмек етуге ... ... ... ... ... ... ... қызметінің кең спектрі мамандарға мансапты
таңдағанда үлкен ... ... ... ... ... иемденеді.
Коммерциялық емес ұйымдар. Қоғаммен байланыс мамандарына кейбір
артықшылықтарды және қосымша мүмкіндіктерді береді, бірақ бұл ... ... ... ... ... ... ... Осындай ұйымдардың құрылымы
көп жағдайларда бағдарламаларды жасауда еркіндіктің жоғары ... ... ... ... ... жұмысының осы түріне әдетте, алға ... көп ... ... ... ... ... жинау және
қорлар үшін гранттарды іздеу. Ерекше артықшылығы,ғ алайда, БАҚ-ры өкілдері
жағынан баспа материалдарына қатынасы, БАҚ ... ... ... ... ... ... ... талпынады.
Коммерциялық емес ұйымдардың жарнамасының өзіне де ерекше ... ... ... Жалғыз кемшілік көптеген салаларда қамқорлық ... ... ... қызметкерлерді оқыту жауапкершілігі Қоғаммен байланыс
маманының міндеттеріне ... және олар ... ... ... тек ... қабілетті бағдарламамен ғана қолдауға ... ... ... ... емес ... саны және әр ... тез ... және
Қоғаммен байланыс мамандарда қажеттілікті тудырады. Осы категорияларға
музейлер, ... ... ... денсаулық қорғаушы
қоғамдастықтар, одан басқа барлық мүмкін кәсіби бірлестіктер кіреді.
Білім беру мекемелері. Университеттер ,институттар әдетте ... ... ... ... ... олар ... ... жекеменшікті
болуы мүмкін. Жекеменшік институттар әдетте коммерциялық емес ... ... ... ... олар ... ... үкіметпен өзара
әрекеттеседі, олардың жұмысы мемлекеттік ұйымның жұмысына ұқсас ... ... беру ... ... ... ... жұмысының
қасиеті үкіметпен жұмыс ұнайтын адамға жақсы келеді.
Барлық білім беру ... ... ... ... ... ... ... даму мәселелерімен жиі кездеседі. Қоғаммен
байланыстың және дамудың функциялары –бұл әр түрлі , бірақ тығыз ... ... осы екі ... «институционалды даму» сөз
тізбегінің астына біріктіріледі.
Даму ... ... және ... өзара байланысы
бойынша директор» деген лауазымдар әдетте ... ... ... ... ... ... ... Спорт шаралары қоғаммен
байланыстарына қосыла алады да және ... ... ... ... ... ... соңғы жағдайда олар үшін жауапты адам спорт
бойынша директорға бағынады, ал ... ... ... ... ... Бірақ осындай ұйымдастыру мәселелерді туғызуы мүмкін, өйткені,
университетті спорт университтер арасындағы ... әсер ... ... және қамқорлық ететін ұйымдармен қарым-қатынас.
Көптеген Қоғаммен байланыс мамандары сізге олар ... ... деп ... да және де ... олар « ... ... айтса да, жоғарыда аталған істерді жақсы жасайтын ... ... ... ... ... жұмысты кейде « игі қайырымдылық
қаржы-қаражат»деп атайды. Ең алдымен ... ... ... ... ... көздерін анықтау қажет, содан кейін осы ... ұйым ... ... ... ... яғни олар ... «игі қамқорлық
жасау үшін». Егер индивидуалды қамқоршы туралы сөз жүріп жатса, бұл әдетте
белгілі бір ... ... осы адам мен ұйым ... ... ... Егер ол қор ... ... жетістіктері, артықшылықтары
және осы қордың миссиясымен ... ... ... тасаттық туралы
арыз жазу қажет.
Қамқоршыларға үңделу түрлі формаларда жүргізілуі ... Ол ... ... ... кітап ретінде жүзеге асырылуы мүмкін
немесе ... ... ... ... ... бейне таспа
болуы да мүмкін. Бұл жерде жиі қамқорлық жасау ... ... ... ... ал ... ... компания барысында ол
брошюралар және телефон арқылы үңделулер де ... ... Жеке ... ... ... үшін қолдануы да мүмкін. Егер маңызды тассатық
жасалынса ұйым қамқоршымен тығыз контактіні орнатады.
Жұмыстағы келесі ... ... ... ... білдіру, ол игі
қамқорлықтың көлемін және оған үңделген себебін көрсетеді.
Және соңында, қамқоршы және ұйым арасындағы қарым-қатынас екі ... ... ... ... ... ... ... адам
қамқоршы жаңа тассаттықты жасағанды қалайды, ... егер ұйым ... жыл ... ... жүргізсе.
Ал егер жасалған игі қамқорлықтың көлемі маңызды болса да, ұйым
қамқоршымен қарым-қатынасқа ... ... ... те және ... өзінің
тасаттғынан қанағат алуы қажет. Қамқоршы егер оның тәжірибесі оған ... ... ... қамқоршыны тарта алады.
Зерттеулер: беталыстарды талдау, басшылар үшін ақпарат және ... ... ... Қоғаммен байланыс қызметкерлері ... ... оның ... ... ... болжау жолымен
ұйымның жоспарларын жетілдіруге көмек ... ... ... ... ... ... ... бейімденуге және де олардан пайда алуға
мүмкіндік беретін ... ... ... ... үшін ақпарат
зерттеулердің көптеген түрлерін қолданып,өзгерулерге бақылау жасауға
топталған. Беталыстарды және болжауларды ... ... ... көптеген
жайттар қоғамдық пікір мониторингі және ұйым және оның ... ... ... ... жолдарымен жетіледі.
Кейбір жағдайларда Қоғаммен байланыс мамандар футурологтардан кеңес
ала ... ... – бұл ... және ... ... ... және ... салалардың дамуындағы жаңа беталыстарды
айырып шығу Қоғаммен байланыс мамандарының ... ... ... ... ... ... үшін, Қоғаммен байланыс мамандары әлеуметтік ... ... ... ... және даму ... туралы ақпараттау және оларды терең
ойлы талдау қоғамның сенімділігін сақтауда көмек етеді. Негізгі ... ... ... ... және түсінікті ақпаратты беретін
коммуникацияның шығармашылық және ... ... ... ... ... ... Қоғаммен байланыс – ... ... ... ірі ... ағымдарда «навиацияның» шеберлері болуы
қажет. «Навигация» сөзі іздеу мақсаттарымен Интернетті қолдануды ... ... ... осы істе ... ... қажет.
Ұйымдарда және фирмаларда халықаралық қоғаммен ... ... және ... ... құралдарының глобализациясы, халықаралық
корпорацияларының пайда болуы ... ... ... ... ... Дегенмен, халықаралық қоғаммен байланыс бизнес саласымен
шектелмейді, себебі көптеген коммерциялық емес ұйымдар да, ... ... ... ... ... ... ... байланыс фирмалар
ішкі және шетелдік ... ... ... үшін ... ... ... ... Қоғаммен байланыс
мамандары қоғамдастықтардың көшбасшыларымен, ... ... ... ... ... Олар бас офис және филиалдар арасында қажетті
байланысты қамтамасыз ... ... ... ... ... ерекше сезгіштікті
талап етеді, себебі Қоғаммен ... ... ... ... және ... олар жұмыс ... ... Олар тіл, ... ... ... ерекше назар
аударуы қажет. Және қызмет ететін мемлекетте қабылданған заңдарды ... және ... ... ... жүзеге асыруы қажет.
Қаржылық қоғаммен байланыс және ... ... ... ... ... аналитиктері үшін материалдарды дайындау,
аудиторлардың мүдделерін қанағаттандыратын және акция иелеріне ... ... ... ... ... ... биржалық мүдделерін
қозғай алатын ақпаратты қашан және кімге хабарлауды нақты ... ... ... ... ... ... ... бір дұрыс емес қадам салмақты
салдарды иемденуі мүмкін. Басқа жақтан, бұл қызықты және жақсы төленетін
жұмыс.
Өнеркәсіп. ... ... ... ... ... сезгіштікті
талап етеді, себебі, өнеркәсіптің маңызды бөлігі ... ... ... ... ... компания қызметкерлері бюрократиялық
сымдарға шыдамдылықты дамыту қажет.
Ұйымда жұмыс істейтін және осындай келісім ... ... ... байланыс маманы айтқандай, БАҚ-да жариялау үшін жаңа мәліметтерді
қосатын «нақты» баспа релизін жазу үшін ... ... 23 күн. ... ... ... ішкі ... және ... қарым-қатынастарына үлкен екпін жасалады, бұл жерде қоғамдық
ғылымдарды және ... білу ... ... ... мемлекеттік секторындағы жағымсыз ... ... ... ... ... және ... ескеріп қызмет етуі керек, олар қаржылық ҚБ-ты білуі ... де олар ... ... ... ... олар өнімнің алға басылуына
тартылуы мүмкін, бұл ... ... және ... ... ... дұрыс қатынасты талап етеді.
Бөлшекті саудадағы бизнестің және Қоғаммен байланыстың кең саласы. Бұл
сектор бірсыпыра ... ... Бұл ... ... реттеуші
органдармен, қызметкерлермен, қоғамдастықтармен, бәсекелестіктермен ... ... және ... ... ... қатарларымен жұмысты
көздейді. Тұтынушылар қоғамның маңызды сыртқы қатары болып келе жатыр,
себебі, олар ... ... және ... кәсіпорынға қарсы
қоғамдық пікірді қоздыруы мүмкін. ... ... ... алға ...
кең бизнес саласының тағы да бір бөлімі. ... ... ... қоғаммен байланыстармен кездесу мүмкіндігі бар.
Үкімет. Осы категорияның төрт ... бір ... ... ... арасында ішкі айырмашылықтар бар.
Республикалық, мемлекеттік және жергілікті үкімет ... ... ... ... осы ... ... ол ... байланыс мамандарының жұмысын түрлі атауларды
пайдаланады: қоғамдық ақпарат үшін жауапты, қоғамдық ... үшін ... ... ... ассистенті.
Мемлекеттік емес ұйымдардың үкіметке қарым-қатынасы. Қоғамдық тізбек
сөз тізбегі үкіметпен жұмыс істейтін ... ... атау үшін ... Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың көбісі
федералды, ... және ... ... ... ... қарым-қатынастарды иемденетін қызметкерлер бар. Осы
контекстте қоғамдық қызмет ... ... ... ... сайланған және
тағайындалған төрелердің юрисдикциясына кіретін мәселелерді шешу;
Саясаттағы қоғаммен ... ... ... ...... ... ... және жиі оларды сайлағаннан кейін солармен
жұмысты жалғастыру: олардың мәселлерін ... ... ... ... ... ... ... байланыс мамандары олар қолдамайтын ... ... ... бермейді, басқалар кеңесшінің жұмысы заңды
кеңес беруге іспеттес деп ... үшін ... ... ... ... ... және оның
тарихи рөлі маңызды.
Лобби әдісі. Лоббисттермен жұмыс істейтіндердің көбісі –бұл ... ... ... ... ... байланыс мамандары лоббистік қызметке
корпорацияларда және қоғамдық құрылымдардағы жұмысы арқылы қатысады ...... ... ... бұл ... олар ... ... саласының немесе жеке тұлғаның мүдделерін таныстырады. Лоббистер
республикалық және облыстық деңгейіндегі ... ... ... және ... ... контактіде жұмыс істейді.[24]
Денсаулық сақтау. Денсаулық ... ... ... ... ... ... ... құрылымдары ,фармацевтикалық компаниялар,
клиникалар, ғылыми-зерттеушілік медицина орталықтар, коммерциялық емес
ұйымдар кәсіби ҚБ ... ... ... ұйым клиенттерге және
қызметіне ақпаратты ... ... беру ... ... Бұл ... маңызды компоненті де бар, бұл ҚБ ... ... ... ... ... жақсы иемдену қажеттілігін тудырады.
Спорт үлкен бизнеске айналғаннан бері, қоғаммен байланыс сөз топтамасы
бұл салада кейде ғана қолданылады және ... ... ... ... ... ... үшін ғана ... Бірақ, бүгінгі күнде
кәсіби спорттық ұйымдар ірі масштабтарды және пәрмендерді иемденеді. Кәсіби
спорт командаларында инвесторлармен, өзінің ойыншыларымен, ... оның ... ... транспорт және бөлімдер иелерімен, ... ... ... және олар үшін ... ... ... қарым-қатынас иемденеді. Көптеген кәсіби спорт ... ... ... ... жалдайды. Колледждер және университеттер үшін
спорттың маңыздылығы өсіп жатыр. Осы ... ... ... ... ... ... ... кәсіби
спорт ұйымдары штатты ҚБ мамандары жалдайды. Колледждер және университеттер
үшін спорттың маңыздылығы өсіп ... Осы ... ... ... ... қарым-қатынасты спортты комментаторлар қолдайды.
Мәдени-сауықты кешен. ... ... ... оның өсуі ... соғысынан кейін басталды, ойын-сауықты индустрияның барлық
салаларын қосады. Оған ... және ... ... ... авиажолдарды және қоғамдық транспорттың басқа жүйелерін,
спортты, құштарлықтарды және қолөнерлерді және тағы да ... оқу, ... және ... қызметтерді жарнамалау кіреді.
Қоғаммен байланыстың осы саладағы ортақ міндеті- алға басу және ... ... ... ... ... кейбір тұрақты еместігімен
шартталған. Шығармашылық түрде ойлайтын және ... ... осы ... қызмет жасай алады.
Қоғаммен байланыс саласындағы ... ... ... ... ... келесі мәселеге байланысты болады: Қоғаммен байланысты
қандай дәрежедегі ... деп ... ... ... ... ... да басымды болып жүр. Қоғаммен ... ... ... және ... ... қоғаммен
байланыс мамандарының кәсіпқорлығы тақырыбы талқыланады. Американың
Қоғаммен ... ... ... ... ... тіркелген мүшелерінен өзінің жоғары кәсіби статусын растау ... ... ... оқуды бітіруді талап етуге итермеледі.
Осы саладағы ... ... ... ... ... ... өз бастамасын алды. Дәулетті ... ... ... өнер ... ... алу үшін ... және
Оксфорд университеттеріне түскен, және де осыдан кейін заңды ... ... ... ... емтихандарды тапсырған.
Дәулеттілік міндетті шарт болып саналған, ... ... ... жоғары
емес табысты қамтамасыз еткен.
Х1Х ғасырдың соңында Англияда «статус негізіндегі кәсіпқорлық» «қызмет
негізіндегі кәсіпқорлық» орын бере ... ... ... ... ... ... бастау үшін негіз болып келді, және олар ... орта ... ... жоғары көтерілу жолын ашты. Кәсіпқорлық
бастауларымен ... ... ... ... ... дейін де
сақталды: «жеке қызмет ету, ... ... және ... жұмыс төлем ақы принципіне және ... ... ... ... ... мамандықтарға анықтама беруге тырысты, бірақ
өмірдің барлық жағдайларына ... ... ... жоқ. Қарама-
қарсылықтар ереже ретінде белгілі бір ... топ ... бір ... ... ... ... ... болды. Дегенмен, барлық
мамандықтарға келесі шарттар қойылатыны туралы жалпы ықтиярлық бар:[25]
1. Маманданған ... ... оның ... ... ... ... негізделген білімдердің және дағдылардың белгілі көлемін
иемдену; Осындай әдістеме ... ... ... ... ... негізделеді.
2. Бірегей және маңызды жұмысты ... ... ету, ол ... ... ... Жеке мүдделерден қоғамға қызмет ету және әлеуметтік жауапкершіліктің
артықшылығын атап ... Жеке ... ... және ... ... ... ... « Мақсаттың игілігі » түсінігі
қолданылады.
4. Мамандарға ... ... ... ... олардың белгілі
жауапкершілік дәрежесін көздейді. Шешу және қызмет ету еркіндігі жеке
жауапкершілікті тартады.
5. Өзін өзі ... ... ... ... ... ... және ... – тұрыс ... ... ... ... және ...... жалпы
қабылданған нормаларымен стандарттарынан ауытқығандарға ықпал ... ... ... мекемелер маманданған оқулар үшін
стандарттарды қояды, тәжірибелі ... ... ... ... мамандардың қызметін бақылайды және оларға кәсіби
статусының белгілі бір деңгейін ... ... ... маманының алған білімінің кез келген
талқылануы нақты қорытындыны жасауға мәжбүрлейді: осы салада ... ... ... ... білімді иемденуге міндетті емес.[26] Ірі кәсіби
ассоциациялардың мүшелері тәжірибелі мамандардың аса көп пайызын ... ... ... ... ... дейін қоғаммен байланыстың толық
мәнін түсінбеуі және де жиі ... ... осы ... жұмыс
істейтіндер әлі де толығымен түсінбеуі себеп болады.
Көптеген қоғаммен байланыс мамандары кей уақытта этикалық мәселерімен
кездеседі. Осы мәселелер мақсат және ... жету ... ... ... ... ... ... маманы шешім қабылдағанда
келесі жайттарды ескеруі керек:
1. қоғамдық мұдделер;
2. клиенттің мүдделері;
3. осы шешімдер олардың кәсіби ... ... ... ... керек;
4. жеке құндылықтарға сәйкес болу.
Жалпы осы төрт жайттар бір – бірімен қақтығыспауы қажет.
Кәсіби ұйымдардың, фирмалардың көбісі өзінің жеке ... ... ... ...... ... деп ... құжаттар ұйымның
қызметкерлері үшін жүріс – тұрыстың жағымды нормаларын ... ... ... қауымдастығы және іскерлі коммуникациялар саласындағы
мамандар ассоциациясы сияқты ... ... ... ... ... қоғаммен байланыс қауымдастығының кодексін ... ... ... ол осындай түрдегі ең алғашқы құжат болып саналады және де
коммуникацияға ... ... ... ... ... ... күшті
ықпалын тигізді.
Американың қоғаммен байланыс қауымдастығының бұрынғы ... Ри В. ... ... бойынша 1948 жылы осы ұйым
құрылғанда оның ... ...... ... құру ... ... міндеттері:[27]
1. Ұйымның мүшелеріне жүріс – тұрыстың нақты нормаларын ұсыну;
2. Менеджерлерге кәсіби стандарттардың айқын түсінігін ... ... ... ... анықтау.
Осы кодекстің басты принциптері:
• Өзінің міндеттерін нақты, ұқыпты, адал және қоғамның алдына
жауапкершілікті түсіну ... ... ... ... алу және ... жұмыс арқылы өзінің кәсіби
білімдері мен дағдыларын жетілдіру.
Американың қоғаммен байланыс қауымдастығының ... ... 1950 жылы ... және де 1988 жылы оған ... ... ... ... кеңесінің кодексі негізінде өзгерулер
енгізінді.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... этикалық кодексін иемденеді. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... Африка институты,
қоғаммен байланыстың Австралия ... ... ... ... қоғаммен байланыс қауымдастығының кодексіне ұқсас.
Іскерлік коммуникациялар саласындағы ... ... 1995 – 1996 ... ... ... ... өзгерулер
енгізді. Кодекс кәсіби коммуникация тек заңды және ... ... ... ... ... мәдени құндылықтардың дамуына себепші болады деген
қағидаларды негізделеді. Кодекс ... ... ... ... әділ және әдепті болуға шақырады.
Жалпы осы кодекстердің ... ... - ... ... емес,
білім беру және кәсіби ...... ... ... ... ... ... – тұрыс стандарттарын тұжырымдау.
Қоғаммен байланыс мамандарына заңның күрделенген және қиындатылған
тұрғысында жұмыс істеу беталысы ... ... ... ... заңды өте жақсы
білуі керек. Ол заңды мәселелердің қоғаммен байланыс ... ... ... әсер ететінін түсінуі керек. Заңдық ұрыс – керіске
қатысты ... ... ... және ... артуы қоғаммен
байланыс ортасындағы «сотты ПР» саласын өрбітті. Осы ... ... ... ... тыс ... ... ... шешуде
мекемелерге көмек көрсетеді. Мысал үшін, мекеменің соттық ... ... ... бағасы, қызметкерлері мен жаңадан жалданатын
жұмысшыларға ... ... ... ... мен ... сол ... әріптестермен қатынасы және тға ды басқа мәселелермен
айналысуы. Қысқаша айтқанда, соттың үкімінен тыс болған залалдар, сот ... ... ... аса көп ... ... ... да, қоғаммен байланыстар тұрғысынан да кеңес алғанағ мүдделі.
Қоғаммен байланыс саласындағы кәсіпқорлар заңның және ... ... ... ... әсер ... білуі керек. Сотты
қоғаммен байланыстар ... үкім ... әсер ... ... ... ... алмайды. Қоғаммен байланыстардың басқа
салаларына да коммуникацияға қойылатын шектеулер бар. Бір зерттеуде былай
айтылған: «Қоғаммен ... ... әсер ... ... тиісті
заңдарды білмеген мамандар, өзіне және өз ... өте ... ... жауапкершілікті арттыруы мүмкін». Олардың заңды дұрыс және толық
білмеуі немесе сәйкесті мамандардан заңды кеңес алмауы өз ... ... ... ... дейін әкеліп соқтырады. Қоғаммен байланыс
мамандарының заң нормаларын білу – ... ... заң осы ... байланыс тәжірибесін анықтайды, шектейді және реттейді. Көбінесе
тек ірі ... ... ... ... ... және БАҚ ғана ... мамандандырылған заңгерлерді ұстайды немесе түрлі ... ... ... Қоғаммен байланыс мамандарының қызметі
барысында кездесетін мәселелерді шешу үшін өзінің адвокаттарынан немесе ... жиі ... алып ... ... ... ... ... саласында қоғаммен байланыс қызметін тиімді
пайдаланудың жолдары
3.1. «Банк Каспийский» ААҚ - ң ... ... ... ... АҚ - ң ... Каспийский» АҚ – Қазақстан қаржылық ... ... ... ... асыруға талпынатын және бұл тарапта лидерлік позицияға
ие болуды ... ... ... тобы ... табылады».
Банк тарихына шолу
«Банк Каспийский» бүгінгі таңда әр тараптағы бизнесмендер ... ... ... ... корпоративті клиенттерге
жоғарғы дәрежеде қаржылық қызмет көрсететін коммерциялық әмбабап банк.
1991 жылдың 1 ... ... ... ... ... Назарбаев Халықаралық «Аль Барак Қазақстан» банкінің құрылуы туралы
жарлыққа қол қойды. Сол банктің кейінгі иегері болып аталмыш ... ... «Аль ... ... ... ... ... қызметі
болып халықаралық төлемдер мен аудармаларды, қызметтерді жүзеге асыруда
басты рольге ие болу мен ... ... ... ... ... ... ... тарту болып табылатын. Алты жыл уақыт
аралығында банк халықаралық ... ... бірі ... ... ... ... мен кең ... клиенттер базасына ие
болды.
1997 жылдың 12 қаңтарында Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... «Аль ... ... банкі «Банк Каспийский» Жабық Акционерлік Қоғамы болып ... ... ... ЖАБ «Банк Каспийский» мен ААҚ «Каздорбанк»
серіктестік жайлы құжатты бекітіп, маңызды іс–шараларды ұйымдастыруда ... ... ... ... ... ... ... банктердің
халықаралық қатынастарын нығайтуына қол жеткізген серіктестік екі ... ... ... ... 12 ... ... Республикасы Ұлттық банкі
«Банк Каспийский» Жабық Акционерлік ... мен ... ... ... бірегей бірігуінің салдарынан жаңадан пайда болған «Банк
Каспийский» Ашық акционерлік Қоғамына №245 ... ... ... 16 ... Банк «Қазақстандық ... ... ... ... ... ... Куәлік
нөмірі 0011.
2002 жылдың қаңтар айында Банк өз ... ... ... жөн ... жыл ... Қазақстан Республикасы екінші дәрежелі
банктерінің ішінде депозиттік салымдар бойынша үздік он ... ... ... ... 1 тамызында «Банк Каспийский» Қазақстан
Республикасының «Акционерлік ... ... ... сәйкес 2003 жылы
мамырдың 13-ші жұлдызында өз ... Ашық ... ... ... Акционерлік Қоғамына ауыстыруына байланысты ... ... ... ... ... Қазақстан қаржылық нарығында мемлекеттік банк жүйесінің дұрыс
принциптерімен қарқынды дамуына өз ... ... және ... ... да ... ... көрсетуге тырысады. «Банк Каспийский» АҚ-ң
Қазақстанның 34 аймағында жеке филиалдары мен есеп айырысу бөлімдері ... өз ісін ... ... ... ... ... жеке ... көрсететін
қызметтері:
- кез келген ұлттық ақша мен сома мөлшерінде ағымдағы шот ашу:
- дүние жүзі ... кез ... ... ... ақша ... ... ... арқылы операциялармен алмасу;
- «American express» жолдық чектері;
- депозиттер ашу;
- қассалық операциялар;
- банк төлем кассалары бойынша ... ... ... ... ... Каспийский» Акционерлік Қоғамының заңды тұлғаларға көрсететін
қызметтері:
- шоттарды ашу және ... ... ... операциялар;
- ұлттық немесе басқа валюталық аударымдар;
- кассалық операциялар ;
- ... ... ... ... ... төлем карточкалары бойынша операциялар;
- банктік кепілдіктердің берілуі;
- чектік операциялар;
- бизнесті қаржыландыру;
- сейфтік қызмет көрсету;
- ... ... ... ... ... лизинг операциалары;
- вексельдік операциялары;
3.2. «Банк Каспийский» ... ... ... және ... ... ... «Тұрғындармен жұмыс істеу» Департаментінің
атқаратын қызметі
«Банк Каспийский» ... ... ... ететін
«Маркетинг, жарнама және Қоғаммен байланыс» бөлімшесі «Тұрғындармен жұмыс
істеу» ... ... ... ... Бұл ... ... ... мен ұстанатын саясатын жылына бір рет Банктің Бас ... ... ... ... іске асуының мүмкіндіктері
мен ерекшеліктерін осы тарапта бақылаушылық және ... ... ... ... ... ... ... атқарады.
«Банк Каспийский» Акционерлік Қоғамының «Тұрғындармен жұмыс істеу»
Департаментіне қарасты «Маркетинг, ... және ... ... басты мақсаттарына жататындар:
- Қазақстан қаржылық нарығында «Банк ... ... ... ... қалыптастыру және оны ... ... ... ... АҚ-ң ... ... ... бұқарамен
екіжақтық белсенді, ұзақ уақытқа негізделген қарым – қатынас орнату;
- «Банк Каспийский» мен ... да ... ... банктер мен қаржылық
мекемелер арасындағы байланысты жағымды тұрғыда ұзақ ... ... ... ... Акционерлік қоғамының халыққа және серіктестерге
көрсететін қызметтерінің, ұсынатын банктік өнімдерінің қоғам ішінде,
жалпы ... ... ... ... ... ... ету;
«Банк Каспийский» АҚ-ғы PR қызметі 3 бағытта ... ... ... - ... PR; 2) ... PR; 3) ... ... өнімдеріне байланысты жүзеге асырылатын қоғаммен байланыс қызметі
банк ұсынатын өнімдер мен қызмет көрсетулерді тұтынушылардың ... ... ... түрлі ақпарат құралдары арқылы таратылуы. Клиенттер
базасын толықтыру үшін депозиттер мен ... ... ... ... ... ... ... көрсету жолдарын
жетілдіру. Банк өнімдерін жақсарту мен ... ету ... ... ... акциялар мен инновациялық бағдарламаларды әзірлеп,
қоғамдық пікірді зерттеудің тәсілдері мен ... ... PR банк ... өзінің қоғамдағы имиджін басқаруға
негізделген. Он бес жыл ... ... ... ... етіп ... ... Акционерлік Қоғамының бүгінгі күндегі Қазақтан банктері
ішіндегі беделінің көрінісі, халықаралық ... ... ... ... ... ... көрсеткіші – имидждік концепциясының дұрыс
тұрғыда жүзеге асуына байланысты.
Әлеуметтік PR банктің жеке қаржылық институт ... ... ... ... ... қоры ... ... сай, әлеуметтік ортамен қарым -
қатынасының дұрыс бағытта жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.
Имидждік концепция негізінде ... ... ... ... ... банк ... мен банк ... жеке имиджі,
ішкі коммуникациялық қатынас пен сыртқы ортамен байланысудан ... мен ... ... жеке ... банк ... ... және ... мақсаттары бар.
«Банк Каспийский» корпоративтік имиджіне сай ... ... заң ... ... аты; арнайы фирмалық стилі;
- банк ғимараты мен территориялық ауданы, ыңғайлылығы;
- банктің ішкі интерьері;
- банктің қызметкерлері және ... ... банк ... ... ... ... ... құралдары: баспасөз
маслихаттары, тұсау кесерлер, көрмелер, ашық күндер;
- банктің ішкікорпоративтік басылымдары, жарнамалық өнімдері;
- сыртқы және имидждік жарнама.
Қорыта ... банк ... ... қалыптастыру оңайға
түспейді. Себебі, кез келген қаржылық ұйымына деген ... ... ... ... көбінесе банктер мен басқа да қаржы
институттарына бұқара ... ... ... сене бермейді. Бірақ,
«Каспийский» банкі мысалында келтірілген банктің жағымды имидждік құрылымы
да ... да, ... ... ... бола алады.
Қорытынды
Жұмыс барысында көптеген ... ... және ... келесі қорытындыларға келуге болады.
Қоғаммен байланыстар ұйым және бұқара арасындағы жағымды, пайдалы
қарым қатынастарды орнатудың ... ... ... ... Ал ... маманы бұқара және ол ұсынатын ұйым арасындағы дәнекер болып
табылады. ... ... ...... ортақ маќсатты және жалпы ортақ
мүдделерді айқындау үшін екі жақтық қарым – қатынасты орнату және шындықќа,
білімге және толық ... ... ... ... ... ... ... нақты кәсіби эталондарын құру үшін –
жаңа ғылым акмеологияны пайдалануға болады.
Қоғаммен байланыс маманы қоғаммен байланыстардың ... ... ... өз ... іске ... ... байланыс
құрылымының негізгі бөліктері: Зерттеулер, Медиа ... ... ... ... ... ... қызметі – баспасөздегі насихат қызметін, ... ... ... ... ... ... (бастапқы және
туынды), әрлендіру қызметін, ... ... ... ... ... ... қосады.
Қоғаммен байланыстың төрт маңызды рөлі негізінде Қоғаммен байланыс
мамандарының тәжірибелі ... ... ... ... Олар:
Коммуникациялар бойынша маман, Эксперт – нұсқаушы, Коммуникациялар бойынша
дәнекер, ... ... ... ... ... өзінің дағдыларын қолдану олар ұйымда
қандай рөлді орындайтынына ... ... Бұл ...... қызметкер,
келісімшарт бойынша агенттіктің қызметшісі және штатты емес кәсіби Қоғаммен
байланыс маманы, олар ... ... ... рөлін де орындай алады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Академический ... ... Аги У., ... Г., Олт Ф., ... Д. Самое главное в PR. Пер. ... ... ... ... ... И. В. ... ... для менеджеров. Курс лекций. М., 2002.
4. Аллен Х., Глен М., ... С., ... М. ... ... ... и
практика. М.: Вильямс, 2000
5. Ариевич Г., Кондтратьев А., Макурин И., Синицын А. «Вместе трудно,
порознь ... PR в ... // ... №7, ... ... ... Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. М: Дело,
1997
7. ... В.В., ... М.Л., ... Э.А. ... ... с
общественностью. М.: ТЕИС, 2001
8. Блажнов Е.А. «Паблик рилейшнз» Учеб. пособие.-М.: Има пресс, ... Блэн С. ... ... Пер. с ... М.: ... ... Блэк С. ... рилейшнз. Что это такое?. Пер. с англ. Лондон: Модино
пресс: М.: СП АСЭС, 1990.
11. ... Е. Н., ... В. Г. ... ... ... 2-е ... СПб., 2003.
12. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. М.: Изд. Дело, 2000
13. Бочаров М.П., Чумиков А.Н. ... с ... ... и ... ... –М.: ... ... Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М.: Консалтинговая
ргуппа «Имидж контакт»: Инфра – М, 2001
15. Ван С., ... Д., ... Д., Терк Д. Все о PR. ... и ... рилейшнз. 7-е изд.: пер с англ.-М.: Консалтинговая группа
«Имидж -конакт» ... ... ... С. А., ... Ю.Н. ... с ... М., 2003.
17. Галумов Э.А. Основы PR. –М: Летопись ХХІ, 2004
18. Демин Ю. М. Бизнес PR. М., ... ... Ф., Ядин Д.. ... ... – М.: Юнити – Дана, 2003
20. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. М.: Филинъ, 1996
21. ... Д. и др. ... ... ... рилейшнз. М.: Альпина
паблишер 2003
22. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. М.: Юнити – ... ... ... В.Г. ... ... рилейшнз. –М.: Рефл – бук, К.: Ваклер,
2000
24. Мескон М.Х., ... М., ... Ф. ... ... М., ... Паблик рилейшнз. Связи с ... в ... ... ... авторов и издателей «Тандем», изд. ЭКМОС, 1999
26. Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. М: ... ... Г.Г. ... и ... коммуникаций. М., 1998
28. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ... ... М., ... Почепцов Г.Г. Имиджеология.М., 2002
30. ПР сегодня: новые подходы, исследования, международная ... ... . ... М.: Имидж контакт. М., 2002
31. Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. СПб: Питер, ... ... Р. Все о Public ... Как ... ... в бизнесе. М.,
1999. 33.Шышкина М.А. Паблик рилейшнз в ... ... СПб.: Изд. ... ... ... Джэфкинс Ф., Ядин Д.. Паблик рилейшнз. – М.: Юнити – Дана, 2003. С. 8
[2] Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это ... Пер. с ... ... ... М.: СП ... 1990. С. ... Галумов Э.А. Основы PR. –М: Летопись ХХІ, 2004. С. 34
[4] Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. –М.: Рефл – бук, К.: ... С. ... Блэк С. ... ... Что это такое?. Пер. с англ. Лондон: Модино
пресс: М.: СП АСЭС, 1990. С. 17
[6] ... М.П., ... А.Н. ... с общественностью: теория и практика.
Учеб. Пособие –М.: Дело, 2003. С. ... Ван С., ... Д., ... Д., Терк Д. Все о PR. ... и практика
паблик рилейшнз. 7-е изд.: пер с англ.-М.: Консалтинговая ... ... ... 2001. С. ... ... М.П., ... А.Н. ... с общественностью: теория и практика.
Учеб. Пособие –М.: Дело, 2003. С. ... ... ... ... с ... в ... ... М.:
Ассоциация авторо и издателей Тандем. Изд. Экмос, 1999. С. 10
[10] Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров. Курс ... М.: ... 2002. С. ... Ван С., ... Д., ... Д., Терк Д. Все о PR. ... и ... рилейшнз. 7-е изд.: пер с англ.-М.: Консалтинговая группа «Имидж
-конакт» Инфра-М, 2001. С.12
[12] Блэк С. Паблик ... Что это ... Пер. с ... ... Модино
пресс: М.: СП АСЭС, 1990. С. 32
[13] Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. –М.: Рефл – бук, К.: ... С. ... ... Е., ... В. Психологические основы паблик рилейшнз. 2-е
изд. СПб.:Питер, 2003. С. 173
[15] Богданов Е., Зазыкин В. Психологические основы паблик рилейшнз. 2-е
изд. СПб.:Питер, 2003. С. ... Ван С., ... Д., ... Д., Терк Д. Все о PR. ... и ... рилейшнз. 7-е изд.: пер с англ.-М.: Консалтинговая группа «Имидж
-конакт» Инфра-М, 2001. С. 5
[17] [18] Галумов Э.А. ... PR. –М: ... ХХІ, 2004. С. ... Абрамов Р.Н., Кондратьев Э.В. Связи с общественностью. Учеб. пособие
для высш. школы. М.: ... ... 2004. С. ... ... Х., Глен М., ... С., Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и
практика. М.: Вильямс, 2000. С. ... ... Х., Глен М., ... С., Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и
практика. М.: Вильямс, 2000. С. 62
[22] Почепцов Г. Коммуникативные технологии ХХ века. М.: Рефл бук, ... 2001. С ... ... Э. А. ... PR. –М.: Летопись ХХІ, 2004 . С. 256
[24] Ван С., Крукеберг Д., ... Д., Терк Д. Все о PR. ... и ... ... 7-е изд.: пер с англ.-М.: Консалтинговая группа «Имидж
-конакт» Инфра-М, 2001. С. 16
[25] Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз от ... до ... М.: Фин ... С.59
[26]Аллен Х., Глен М., Каттлип С., Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и
практика. М.: Вильямс, 2000. С. ... ... М.А. ... ... в сиситеме социального управления. СПб.:
Изд. С.-Петерб. Унив., 1999 С. 343
[28] Аги У., Камерон Г., Олт Ф., ... Д. ... ... в PR. Пер. с
англ. –СПб.: Питер, 2004. С.90
[29] Аллен Х., Глен М., Каттлип С., Скотт М. ... ... ... ... М.: ... 2000. ... ... отчет ОАО «Банк Каспийский» 2006№ г.

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі электр байланысы11 бет
Бұқарамен байланыс65 бет
"Дербес электронды есептеу техникасының архитектурасы."8 бет
IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары3 бет
«Интернет технологиялар» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау22 бет
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» дәрістер жинағы23 бет
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» оқу-әдістемелік кешені75 бет
«Ғылыми – педагогикалық зерттеу әдістері » мамандықтарына арналған пәнінің оқу- әдістемелік кешені58 бет
Абай «Қарасөздерінің» ағылшын тіліне аударылған нұсқасындағы прагматикалық аспектісі, сонымен қатар лексикалық және стилистикалық жағынан қарастырылған сәйкестіктерді анықтау арқылы қазақ аударматану ғылымының дербес теориясы мен практикасына қатысты жалпы тұжырымдар43 бет
Адамның дербес психологиялық қалыптастырудағы тұқымқуалау мен орта факторлары6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь