Архивтеу программалары. файлдарды архивтеудің қажеттілігіЖОСПАР

1. Архивтеу программалары
1.1 Файлдарды архивтеудің қажеттілігі
1.2 ARJ архиваторы программасын пайдалану
1.3 WINZIP архиваторы
1.4. WinRAR архивтік программасын пайдалану
1.5. Файлдарды архивке енгізу

Әдебиеттер
1.Архивтеу программалары
1.1 Файлдарды архивтеудің қажеттілігі
Дербес компьютерді пайдалану кезінде әртүрлі себептермен магниттік дискідегі (МД) информацияны жоғалтып немесе бүлдіріп алуымыз мүмкін.
Осындай жағдайларда шығатын шығындарды азайту үшін файлдардың архивтік көшірмесін алып, оларды түрақты түрде жаңалап отыру керек.
Архиватор дегеніміз дискідегі орынды үнемдеу үшін файлдың көлемін кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін программалар. Сондықтан архив жасауға мүмкіндік беретін программалардың жалпы кызметі — файлда қайталанып тұратын фрагменттер орнына қысқаша басқа информацияны жазып, кейін оларды өз реттіліктерін сақтай отырып алғашқы қалыпқа келтіретін мүмкіндік болуы тиіс. Архиватордың әртүрлі информациялар үшін тиімділігі әртүрлі болады, мысалы; текстік файлдарды екі есеге жуық, ал бояуларының қоюлығы онша емес сұр түсті суреттерді (РСХ немесе ВМР тәрізді форматтағы) бұларды екі-төрт тіпті он есеге дейін тығыздап қысуға болады.
Архиваторлар файл көлемін 10-70%-ке дейін азайтуға мүмкіндік бсреді. Әдетте 20 Мб дискіні көшіру (СОРҮ командасы арқылы) 60-қа дсйін дискет (көлемі 360 кб-тай) қажет етсді, ал архиватор көмегімен бұл көлемді 2 есе қысқартуға болады.
Архивтеу программалары тегін (SНАРЕWАRЕ) немесе делдалдық әдіспен таратылады. Олардың ішінде кең таратылған архиваторлар тобына ARJ, RAR, РКZІР жонс РКUNZIР тәрізді программалар жатады.
Әдебиеттер
1.Исаев С.Ә., Мұхаммади А.Н., Ахметова О.С., «Компьютерлік технология негіздері курсына арналған практикум»-Алматы: Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университеті,2000.
2.Алферов А.П. «Информатика для начинающих пользователей».-Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996.
3.Фигурнов В.Э. IBM PS для пользователя.-М.:ИНФРА-М,1998.
4.Есенбаева С.Қ., Искаков М.Б. «Дербес компьютермен жұмыс істеу негіздері». Оқу құралдары. –Қарағанды: ҚарМТУ, 1998.

ЖОСПАР

1. Архивтеу программалары
1.1 Файлдарды архивтеудің қажеттілігі
1.2 ARJ архиваторы программасын пайдалану
1.3 WINZIP архиваторы
1.4. WinRAR архивтік программасын пайдалану
1.5. Файлдарды архивке енгізу
Әдебиеттер

1.Архивтеу программалары
1.1 Файлдарды архивтеудің қажеттілігі
Дербес компьютерді пайдалану кезінде әртүрлі себептермен магниттік
дискідегі (МД) информацияны жоғалтып немесе бүлдіріп алуымыз мүмкін.
Осындай жағдайларда шығатын шығындарды азайту үшін файлдардың архивтік
көшірмесін алып, оларды түрақты түрде жаңалап отыру керек.
Архиватор дегеніміз дискідегі орынды үнемдеу үшін файлдың көлемін
кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін программалар. Сондықтан архив жасауға
мүмкіндік беретін программалардың жалпы кызметі — файлда қайталанып тұратын
фрагменттер орнына қысқаша басқа информацияны жазып, кейін оларды өз
реттіліктерін сақтай отырып алғашқы қалыпқа келтіретін мүмкіндік болуы
тиіс. Архиватордың әртүрлі информациялар үшін тиімділігі әртүрлі болады,
мысалы; текстік файлдарды екі есеге жуық, ал бояуларының қоюлығы онша емес
сұр түсті суреттерді (РСХ немесе ВМР тәрізді форматтағы) бұларды екі-төрт
тіпті он есеге дейін тығыздап қысуға болады.
Архиваторлар файл көлемін 10-70%-ке дейін азайтуға мүмкіндік бсреді.
Әдетте 20 Мб дискіні көшіру (СОРҮ командасы арқылы) 60-қа дсйін дискет
(көлемі 360 кб-тай) қажет етсді, ал архиватор көмегімен бұл көлемді 2 есе
қысқартуға болады.
Архивтеу программалары тегін (SНАРЕWАRЕ) немесе делдалдық әдіспен
таратылады. Олардың ішінде кең таратылған архиваторлар тобына ARJ, RAR,
РКZІР жонс РКUNZIР тәрізді программалар жатады.
1.2 ARJ архиваторы программасын пайдалану

ARJ программасының жүмыс режимдері: ARJ программасын орындай алатын
бірнеше функциялары бар. Қажетті функцияны таңдау программаны шақыру
кезіндегі командалық жолда белгілі бір латын әрпін көрсету арқылы
орындалады.
АRJ программа функциясын көрсету команда коды бір әріптен тұрады, ол
бірден программа атынан кейін көрсетіледі, ол программа орындауы тиіс жұмыс
түрін анықтайды. Мысалы: А (add)- архивке файл енгізу, Т(test)- архивті
тексті арқылы тексеру, Е(ехtrасt)- файлды архивтен шығарып бастапқы қалыпқа
келтіру, E(delete)- архивтегі файлды жою және т.с.с.
Архиватор программаларының негізгі түрлері — архивтік файл құру үшін
арнайы архиватор программалары бар. Олардың көбі орындайтын міндеттері
бойынша негізінде онша ерекшеленбейді, кейбір программалар жылдам жұмыс
істейді, басқалары файлдарды қысудың жақсы дәрежесін қамтамасыз етеді,
әдетте қолданушы өзіне ыңғайлы архиваторларды қолданады.
Кең тараған программалардың ішінен АRJ, RAR, РRZIP, РАК, WINZIP, ZОО,
ЕХРАND атауға болады.
Соңғы уақыттарда қолданушыларда АRJ, RАR және ерекше WINZIP
архиваторлары кеңінен танылуда.
АRJ архиваторы жұмыс істеудің жоғарғы жылдамдығын және информацияны
қысудың жоғарғы дәрежесін қамтамасыз етеді. RAR архиватор АRJ-ге қарағанда
өте ыңғайлы интерфейске ие WINZIP архиваторы Windows-қа кұрастырылған және
ол да тезірек интерфейсті қолданады.
Файлдарды архивке орналастыру. Файлдерді архивке орналастыру үшін
мынадай команда форматы пайдаланады:
АRI команда режимдср архив-аты...
Команда параметрлері:
команда — АRJ командасы үшін орындалатын жұмыс түрін көрсететін бір
әріптен тұратын команда аты, мысалы, А- архивке файл қосу, М- файлдарды
архивке жіберу т.с.с.;
режимдер — "-" немесе "" таңбаларынан басталатын режим атаулары, олар
команда атқаратын жұмысты анықтайды;
архив-аты - өңделуге тиіс архивтік файлдың аты, бір сөзден тұрады.
Егер мұндай атты архив болмаса, онда осы жұмыс барысында ол пайда болады.
Бұл файлдың типі көрсетілмесе, ол АRJ болып саналады.
Файлдарды қысу деңгейін көрсету. АRJ профаммасы жылдам жұмыс істеп,
файлдарды ең жоғарғы деңгейге қысады. АRJ программасының бұл режимі — JМ
әріптерімен беріледі.
Архивтік файлдарды өңдеу режимдері:
АRJ программасында файлдарды архивтеудің үш негізгі режим бар, олар:
1. Add- архивке барлық файлдарды енгізу (А командасы);
2. Update- архивке тек жаңа файлдарды енгізу
(U командасы);
3. Freshen- архивке тек бұрынғы қысылған нұсқасынан
өзгертілген файлдардың жаңа версияларын енгізу
(F командасы).
Мысалдар:
АRJ а student - STUDENT. АRJ архивтік файлына осы ағымдағы каталогтың
барлық файлдарын енгізу;
ARJ u а:\student - А:\ STUDENT. АRJ архивтік файлды бұрын архивке
енгізілгенмен, одан кейін өзгертілген файлдардың жаңа нұсқасын енгізу
арқылы жаңарту.
АRJ f а:\student b:\*.* - А: дискісіндегі student. аrj архивтік
файлына В: дискісінің түпкі катологынан тек бүрынғы варианттары өзгертілген
файлдар ғана енгізіледі.
Файлдарды архивке енгізу. Файлды архивке ауыстыру үшін АRJ
программасының келесі-D режимі (А,U,F командаларымен бірге көрсетіледі)
немесе М командасы жеке режимсіз қолданылады. Айта кететін жайт, D-А
командасының режимі болып табылады, ол архивке енгізілген файлдарды жоя
отырып, файлдарды тек архив ішінде ғана сақтайды. Сонымен, мына екі
команданың орындайтын қызметі бірдей:
Arj m student немесе arj a-d student
Мысалдар:
АRJ а -d туагс NҮАRС, АRJ архивіне осы катологтағы барлық файлдарды
енгізу;
АRJ m агһіv *. tхt -толық аты tхt болып келген барлык, файлдарды
агһіv.аrj архивтік файлына ауыстыру.
Файлдарды архивтен шығару. АRJ программасы архивтен файлдарды өзі
шығара алады. АRJ программасының файлдарды шақыру форматы:
ARJE режимдер архив-аты [каталог\] [ файл-аттары] . . .
Команда параметрлері алдыңғы көрсетілген сияқты, мүнда тек команда Е
әрпінен түрады, мысалы:
АRJ Е STUDENT - student.аrj архивінен барлық файлдарды шығарып бұрыңғы
қалпына келтіру.
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Архивтеу программалары туралы
Архивтік файл
Информатиктерге архивтеу туралы аздаған жаңалықтар
Архиватор жайлы түсінік
Архивтеу бағдарламалары
Архивтеу программасының ерекшеліктері
Файлды архивтеудің қажеттілігі
Архивтеу программалары. Файлдарды архивтен шығару
Файлдарды архивтеудің қажеттілігі
Файлды архивтеу
Пәндер