Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің құқықтық негіздері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК
ҚЫЗМЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпкерлік қызметтің даму тарихы, түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық реттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢДАРЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІК
2.1 Жеке кәсіпкерлік түсінігі, түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
2.2 Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
2.3 Жеке кәсіпкерліктің тоқтатылу мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
2.4 Жеке кәсіпкерлік аясындағы жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
Тақырыптың өзектілігі. Нарықтық қатынастарға өту кезеңінде экономикалық реформаны сәтті жүзеге асыру кәсіпкерлікті жан жақты дамытуды ұйғарады, ал Қазақстанның 2030 стратегиясынан шығатын әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуде басты рөл ойнайды. Сондықтан нарықтық қатынасқа өту біздің қоғамымыздың алдында бірнеше міндеттер қояды, олардың ішінде кәсіпкерліктің дамуы маңызды орынға ие. Ал кәсіпкерлік даму үшін оны құқықтық реттеу ең басты міндет болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет заман талабына сай нормативтік өзгертулер мен бағдарламалармен қамтамасыз етілген. Осыған байланысты жаңаша теориялық кешенді зерттеуді қажет ететіндіктен және дербес ғылыми зерттеу пәні болғандықтан аталған тақырыптың өзектілігін құрайды.
Зерттеу жұмысының мақсаты:
Зерттеу барысында кәсіпкерлік түсінігі, нысандары және түрлерін, оның ерекшеліктерін, кәсіпкерлікке қатысты құқықтық-теориялық және тәжірибелік мәселелерді зерттеу.
Зерттеу барысында алға қойылған міндеттер:
- Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің құқықтық мәртебесін анықтау;
- Қазастандағы кәсіпкерліктің қалыптасуы мен бүгінгі таңдағы жағдайын, даму ерекшеліктерін зерттеу және дамудағы жаңа беталыстарды анықтау;
- Кәсіпкерлік аясында еңбекті жалдауды құру мен қолдану;
- Кәсіпкерлікті реттейтін қолданыстағы заңдар мазмұнын жетілдіруге бағытталған ұсыныстар жасау.
Зерттеу жұмысының пәні кәсіпкерлік қатынастарынан туындайтын қоғамдық қатынастар.
Жұмыс құрылымы кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытынды, пайдаланған әдебиеттер мен нормативтік актілерден, қосымшадан тұрады.
Диплом жұмысының нормативтік негізін Қазақстан Республикасы Конституциясы, Қазақстан Республикаының Азаматтық кодексі және осы кодекске сәйкес қабылданған азаматтық заңдар мен заң актілері.Зерттеудің теориялық негізін азаматтық құқық, кәсіпкерлік құқық ғылымдарының дамуына үлес қосқан отандық және жақын, алыс шетелдік заңгерлердің ғылыми еңбектері құрайды.
Диплом жұмысын зерттеудің ғылыми жаңалығы. Кәсіпкерлікті реттейтін нормалар жете сараланып, өз тарапымнан зерделеніп заңнамаға ұсыныстар жасаумен анықталады. Кәсіпкерлер саласындағы осы кәсіпкерлердің қызметті жүзеге асыруындағы проблемаларды анықтап, анықталған проблемаларды шешу мақсатында төмендегідей ұсыныстар келтірдім:
1. Тапсырыстарды қарау мерзімін қысқарту туралы мәселені қарау;
2. Сараптамалық кеңестердің қызметін жақсарту үшін 2006 жылғы 31.01 «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі Сараптамалық кеңестер жөніндегі Үлгі ережені бекіту туралы» 2006 жылғы 2.06 № 496 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу жолымен кәсіпкерлік мәселелері бойынша олардың қызметтік міндеттерін кеңейту;
3. Кредит беру нысандарын қайта қарау, өйткені кәсіпкерлердің көбінде қаржылық қаражаттарының жоқтығынан жаңа өндірісті дамытуға немесе ашуға мүмкіндік жоқ, сондай-ақ сыйақы ставкілерін жылдық 8 % төмендету, бірақ аса қатаң жағдайларда және «Даму» кәсіпкерлікті қолдау Қоры арқылы.
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. Алматы, 1997 ж.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ж.өзг. тол.// Параграф ақпарат жүйесі
3. Елшібаев. Р.Қ. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. ҚазЭУ. 2009.
4. Романкова И.В. Проблемы правового регулирования предпринимательства граждан в Республики Казахстан / Рецензент: Басин Ю.Г. Учебное пособие.- Алматы: Университет «Туран», 1996 – 208 стр.
5. Қазақстан Республикасының «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» Заңы 28 ақпан 1997 ж (күшін жойған. Тарихи дерек ретінде қолданылды)// Параграф ақпарат жүйесі
6. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы. 21.06.2007ж// Параграф ақпарат жүйесі
7. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім) 2010 жылға дейінгі өзгертулерімен қоса// Параграф ақпарат жүйесі
8. Амирханова И.В. Гражданско-правовое обеспечение развития предпринимательства в Республике Казахстан. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 369 с.
9. Попондополо В.Ф. Правовой режим предпринимательства. Санкт-Петербург, 1994.
10. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 16.07.1997 ж// Параграф ақпарат жүйесі
11. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызметкерлер туралы» заңы 27.07.1999// Параграф ақпарат жүйесі
12. Қазақстан Республикасының «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» заңы туралы» 08.07.2005// Параграф ақпарат жүйесі
13. Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы 31.01.2006.// Параграф ақпарат жүйесі
14. Қазақстан Республикасының «Шаруа (фермер) қожалықтары туралы» заңы 31.03.1998// Параграф ақпарат жүйесі
15. 1995 жылғы маусымның 19-ындағы № 2335 «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» ҚР Заңы// Параграф ақпарат жүйесі
16. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы 2003 ж. мамырдың 13-інде шыққан № 415-ІІ // Параграф ақпарат жүйесі
17. Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» заңы 11 қаңтар 2007ж. // Параграф ақпарат жүйесі
18. Қазақ КСР-інің 1991 ж. маусымның 5-індегі № 640-XII «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы// параграф ақпарат жүйесі
19. Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы Қазақстан Республикасының 1998 ж. 9 шiлдедегі № 272-I Заңы
20. Амирханова И.В., Романкова В.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства: проблемы теории и практики: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 209 с.
21. Романкова И.В. К вопросу понятия предпринимательской деятельности по законодательству Республики Казахстан// Сборник работ по материалам республиканской научно-практической конференции,1-2 ноября 1996г.-Алматы, 1996-206 с.
22. Амирханова И.В. обеспечение надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств// материалы международной научно-практической конференции.-Алматы, 2000.
23. Ақтау қаласының сот материалдарынан
24. Защита интересов предпринимателей в обязательственных отношениях: новые аспекты // Международные стандарты в области прав человека и проблемы развития национального законодательства: Материалы международной научно-практической, посвященной 10-летию государственной независимости РК, 1-2 марта 2001. –Алматы, 2001-Ч.1.-С.407-418
25. Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и практика.- М: Изд. МГУ, 1986-5,10-беттер.
26. Гражданское право. Том 1. учебник для вузов. (академический курс). Отв.ред: М.К.Сулейменов, Ю.Г. Басин.- Алматы, 2000.
27. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 15.05.2007 ж// Параграф ақпарат жүйесі
28. 2001 ж. қаңтардың 30-ындағы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі//Параграф ақпарат жүйесі
29. Климкин С. И. «Правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан» Алматы: Баспа,1997 ж.
30. Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий / Под.ред. Г.С. Сапаргалиева.-Алматы: Нұр-пресс, 2004.-560 б.
31. Предпринимательство. Учебник. / Под ред. М. Г. Лапуста. – М.: Инфра-М, 2000 – 448 c.
32. Предпринимательство. Учебник для вузов. / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 475 с.
33. Лобков А.Х. Делопроизводство предпринимателя в Республике Казахстан. – Алматы: Издательство «LEM», 2000. – 40 с.
34. Лебедев К.К. Защита прав и интересов предпринимателей. Общие положения // Коммерческое право: Учебник. / Под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. – СПб., 1997. - С. 436-448.
35. Романкова В. А. Правовое регулирование использования труда наёмных работников в сфере индивидуального предпринимательства: Дисс. канд. – Алматы, 2000 – 161 с.
36. Ерёменко В. И. КНР: право на защиту от недобросовестной конкуренции // Хозяйство и право. - 1998, № 5. - С. 111-117
37. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 384 с.
38. Сравнительный анализ регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей в разных странах. www-материалы серверов.
        
        МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………..3
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК
ҚЫЗМЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпкерлік қызметтің даму тарихы, түсінігі………………………………….6
1.2 Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық реттелуі…………………………................14
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢДАРЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ ... Жеке ... ... ... Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу……………………………….............26
2.3 Жеке кәсіпкерліктің тоқтатылу мәселелері…………………………………..35
2.4 Жеке кәсіпкерлік аясындағы жауапкершілік…………………………………39
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………....47
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………........49
ҚОСЫМША……………………………………………………………………….51
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. ... ... өту ... ... ... ... асыру кәсіпкерлікті жан жақты дамытуды ұйғарады, ал
Қазақстанның 2030 ... ... ... ... ... рөл ойнайды. Сондықтан нарықтық қатынасқа ... ... ... ... ... қояды, олардың ішінде
кәсіпкерліктің дамуы маңызды орынға ие. Ал ... даму үшін ... ... ең ... ... ... ... Кәсіпкерлік қызмет заман
талабына сай нормативтік өзгертулер мен ... ... ... ... ... ... кешенді зерттеуді қажет
ететіндіктен және дербес ғылыми зерттеу пәні ... ... ... құрайды.
Зерттеу жұмысының мақсаты:
Зерттеу барысында кәсіпкерлік түсінігі, нысандары және түрлерін, оның
ерекшеліктерін, кәсіпкерлікке қатысты құқықтық-теориялық және ... ... ... алға ... міндеттер:
- Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің құқықтық мәртебесін анықтау;
- Қазастандағы кәсіпкерліктің қалыптасуы мен бүгінгі таңдағы ... ... ... және ... жаңа ... ... Кәсіпкерлік аясында еңбекті жалдауды құру мен қолдану;
- Кәсіпкерлікті реттейтін қолданыстағы заңдар ... ... ... ... жұмысының пәні кәсіпкерлік қатынастарынан туындайтын қоғамдық
қатынастар.
Жұмыс құрылымы кіріспеден, негізгі бөлімнен және ... ... мен ... ... ... ... ... нормативтік негізін Қазақстан ... ... ... ... кодексі және осы кодекске
сәйкес қабылданған азаматтық заңдар мен заң актілері.Зерттеудің теориялық
негізін азаматтық құқық, кәсіпкерлік ... ... ... үлес ... және ... алыс ... ... ғылыми еңбектері құрайды.
Диплом жұмысын зерттеудің ғылыми жаңалығы. Кәсіпкерлікті ... жете ... өз ... ... ... ... анықталады. Кәсіпкерлер саласындағы осы кәсіпкерлердің қызметті
жүзеге асыруындағы ... ... ... ... ... ... ұсыныстар келтірдім:
1. Тапсырыстарды қарау мерзімін қысқарту туралы мәселені қарау;
2. Сараптамалық кеңестердің қызметін жақсарту үшін 2006 жылғы 31.01 «Жеке
кәсіпкерлік туралы» ... ... ... және ... ... ... кеңестер жөніндегі Үлгі ережені
бекіту туралы» 2006 жылғы 2.06 № 496 Қазақстан ... ... ... мен ... ... жолымен кәсіпкерлік
мәселелері бойынша олардың қызметтік міндеттерін кеңейту;
3. Кредит беру нысандарын ... ... ... кәсіпкерлердің көбінде
қаржылық қаражаттарының жоқтығынан жаңа ... ... ... ... жоқ, ... ... ставкілерін жылдық 8 %
төмендету, бірақ аса қатаң жағдайларда және ... ... Қоры ... ... ... Н.А. ... ... «Қазақстан –
2030» атты стратегиялық бағдарламасында еліміздің ... ... бір ... ... ... және орта ... деп атаған болатын [1].
Конституцияда көрсетілгендей «әркімнің кәсіпкерлік ... ... ... кез ... ... ... ... үшін еркін пайдалануға қүқығы
бар. ... ... ... реттелінеді әрі шектеледі. ... тиым ... [2]. Бүл ... қызметті мемлекеттік реттеудің
басты нормасы болып табылады.
Кәсіпкерлік - ел экономикасының жандануы мен одан әрі ... ... ... қамтамасыз етілуін іске қосушы тұтқасы ретінде бизнестің әр
алуан түрлері мен ұйымдық формаларынан ... ... ... мен оның жұмыс істеуінде үлкен маңызға ие. Ол ... және ... ... ... тез ... теңдессіз артықшылықтарының негізінде нарықтық ... ... ... ... ... және орта кәсіпкерлікті
дамытудың нәтижесінде ұсақ және орта сериялы өндірістер негізінде ... және ... ... жергілікті шикізат ресурстары мен
өндіріс ... ... ... ... «орта сыныбын» қалыптастыру
және халықты жұмыспен қамту мақсатында қосымша еңбек салаларын және ... ... ... тез ... ... табады. Әсіресе, жұмыссыздық
деңгейі елеулі белең алған ... ... ... еңбек салаларын
және жұмыс орындарын көбейтуге ықпал етуі оның маңыздылығы мен артықшылығын
елеулі дәрежеде арттырады. Кәсіпкерлік қызметпен ... ... ... ... орындарын құру және осының негізінде халықты
мүмкіндігінше толық жұмыспен қамтамасыз ету ... және оның ... ... ... туындаған әлеуметтік шиеліністерді
азайтады. Сондықтан дамыған ... ... бар ... әсіресе, шағын, орта бизнес сияқты ... ... ... орнына арта түсуде. Мұны ... жеке ... де ... бұл ... сол ... ... үлкен секторын
алып жатыр және оның үлесіне жалпы ішкі өнім мен ... ... ... ... ... ... да ... жұмыспен қамтылуын арттыру
және нарықты отандық тауарлар мен қызметтерге ... ... ... ... ... техникалық-өндірістік
және әлеуметтік-экономикалық потенциалын толығырақ ... үшін ... ... мен ... үлкен мән берілуде. Елде оның тәуелсіз ... әр ... ... мен ... ... ... экономикасының құрамдас бөлігі ретінде ... ... ету және ... қатынастарға өту жағдайларында әлеуметтік-
экономикалық қайта құруларды жүзеге асыруда, ... ... ... ... ... заң және жекешелендіру, тіркеу процедураларын қарапайым түрге
келтіру және нарықтық ... ... ... ... күшейту
бойынша жалпы экономикалық шаралар дайындалды, олар іс жүзінде жүзеге
асырылу кезінде кәсіперліктің ... ... мен ... таралуына және
дамуын ынталандыруға қолайлы мүмкіндіктер туғызды. Енді бұл ... үшін ... сол ... ... айналысуға еркіндік,
кепілдік бере отырып, кәсіпкерлік қызмет ... ... ... ол
қызметтің жүзеге асуын қадағалап құқықтық реттеп отырады. Яғни кәсіпкерлік
қызметті ... ... ... заңдылықтарын тексеру,
лицензиялау, акредиттеу, бақылау, ... яғни ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметін
құқықтық реттеу Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... және басқа да нормативтік
құқықтық актілер арқылы жүзеге ... ... ... ... асырылып жатқан ... ... ... және ... ... ... рөлінің ұшан
теңіз екені дәлелдеуді қажет етпейді. Қазіргі заманда гүлденіп, кемеліне
келіп дамып түрған өркениетті ... ... ... ... шағын және
орта кәсіпкерлікті дамыта отырып, айтарлықтай дәрежеге жеткен ... ... ... алғы ... бірі ... мемлекеттік қүқықтық
реттеуді тануға болады.
1 ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... Кәсіпкерлік қызметтің даму тарихы, түсінігі
Қазақстан Республикасы егеменді мемлекет ретінде қалыптасу ... ... ... ... асуына ерекше назар аударды.
Өйткені ұзақ жылдар бойы үстемдік еткен жоспарлы ... ... өту ... оның ... ... ... ... байланысты
елімізде меншіктің әр түрлі нысандарының қалыптасуы және соның ... ... ... жол беру кәсіпкерліктің қалыптасуы мен
дамуының бастапқы алғышарты болып табылады.
Кез келген ... ... ... ... ... ... ... және оның субъектілері, яғни
кәсіпкерлер маңызды рөл атқарады. Кәсіпкерліктің мәні мен маңызын ашу, ... ... ... ... ... үш ғасырдан астам уақыттан
бері өзіндік үлес қосып келеді. Алайда, ... ... ... ... ... жаңа ... ... түсті. Ол өз
кезегінде кәсіпкерліктің мәні мен мазмұнын толық ... ... ... ол ... мен ... ... ... жүйелі түрде зерттеуді қажет
етеді.
Кәсіпкерліктің пайда болу тарихы орта ғасырлардан бастау алса, кәсіпкер
түсінігін ... рет ... ... ... ... ... ... енгізген. Оның пікірінше, кәсіпкер – ол ... ... ... ... ... ... ... атақты француз экономисі Ж.Б. Сәй
(1767-1832) кәсіпкерлік қызмет негізі үш ... ... яғни ... еңбектің өзара үйлесуі мен бірігуі нәтижесінде орын ... ... Ол ... ... бара отырып, өз есебінен өз пайдасы
үшін қандай да бір өнім ... ... ... адам деп ... Ал
ағылшынның экономист-ғалымы А. Смиттің (1723-1790) пікірінше, кәсіпкер –
капиталдың меншік иесі бола ... ... бір ... ... асыру және пайда табу үшін тәуекелге баруы [3].
XIX-XX ғасырларда кәсіпкерлік институтының рөлі мен мәні күшейе ... ... А. ... ... жоғарыда атап өткен үш өндіріс
факторына (жер, ... ... ... фактор ретінде ұйымдастыруды
қосты. Ал, американдық экономист Дж. Б. ... ... ... ... төрт ... ... ... қатысады. Олар: капитал,
капиталдық игіліктер-жер мен ... ... ... ... ... ... байланысты әрбір факторға өндірістік түсімнің
өзіндік үлесі тән болуы ... ... ... – пайыз түрінде,
капиталдық игіліктер – рента түрінде, кәсіпкерлік қызмет – пайда түрінде
үлесті алып ... ... ... оған жалақыны қамтамасыз етеді.
Танымал американдық ғалым, Й. Шумпетер ... ... ... ... ... Атап ... болсақ, кәсіпкер – бұл жаңа
технологияларды әзірлейтін новатор (жаңашыл). Басқаша ... ол ... ... ... үйлестіреді және олардың қозғалысы өз
кезегінде жалпы экономикалық өсімге немесе өндіріс ... ... ... Оның ойынша, кәсіпкердің функциясы – ... ... ... капиталистік экономиканың дамуында маңызды рөл атқаратын
жаңашылдықты жүзеге асыру. Осыған байланысты Шумпетер кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... атап
көрсеткен. Оларға төмендегіле жатқызылады:
• Жаңа өнімдер өндіру және қызметтер ... ... жаңа ... ... ... жаңа ... ... өткізудің жаңа нарықтарына ие болу;
• жабдықтаудың (шикізаттың) жаңа көздеріне ие болу мүмкіндіктері;
• ұйымдастырудың жаңа нысандарын анықтаудың ... ... ... ... ... да ... ... әр түрлі аспектіде қарастырған. ... бір ... ... жүргізуші субъектілердің бюджет ... ... өтеу мен жеке ... ... ... ... қызметтер аясында еркін экономикалық қызмет ету, нарық субъектілері
мен қоғамның ... ... ... өнім ... (жұмыс орындау,
қызмет көрсету) арқылы қанағаттандыру және ... табу ... ... ... ... тағы бір тобы «кәсіпкерлікті меншік иелерінің
инновациялық іс-әрекетіне негізделген, жаңа ... табу және ... ... ... ... жобаларға енгізуге бағытталған
шаруашылық жүргізу қағидаларының жаңа түрі» ретінде сипаттайды.
Кәсіпкерлік қызметтің ... ... даму ... ... ... өткен. Кәсіпкерлік қызметтің алғашқы түсінігі
«Шаруашьшық қызметтің ... және ... ... ... ... көрініс тапқан. Бұл заңдарда ... ... ... ... ... ... ... осы занда кәсіпкерлік қызметке келесідей
анықтама берген: заң шегінде қызмет жасайтын өз қаражатынан, ... ... ... және өзге де ... ... аркылы барлық
қатысушы субьектілерге пайда табу мақсатына негізделген ынталы қызметі. ... ... ... ... мен заңды тұлғалар табылған. Бүған
қарағанда «ҚСРО-дағы азматтардың кәсіпкерліктің жалпы бастамалары» ... ... ... — бұл ... ... пайда табуға
бағытталған өз атынан және өз мүлкімен жауап ... ... ... кәсіпкерлік қызмет туралы заңдарының ... ... 80 ... ... ... ... ... және
сыртқы экономикалық қызметтің пайда болуына жеткізген «қайта құру» ... ... ... ... 1986 ж. ... 19-ында қабылданған
«Жеке еңбек қызметі туралы» Заңы және 1988 ж. ... ... ... ... ... Заңы ... қызметтің субъектілері
ретіндегі азаматтар мен заңды тұлғалардың жеке еңбек қызметін іске ... ... ... берді. КСРО Министрлер Кеңесінің 1988 ... ...... ... ... және басқадай
қоғамдық кәсіпорындардың, бірлестіктер мен ұйымдардың сыртқы ... ары ... ... туралы » Қаулысы ең маңызды міндет ретінде
кәсіпорындардың, бірлестіктердің, ... ... және ... ... ... ... социалистік іскерлікті дамыту
ұстанымдарында сыртқы экономикалық қызметтің әртүрлі ... ... үшін ... ... құру ... ... КСРО ... 1989 ж. наурыздың 7-індегі № 203-ші «Сыртқы экономикалық қызметті
мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... қатысушыларын тіркеуді; КСРО-ның мемлекеттік шекаралары
арқылы өтетін тауарлар мен ... ... ... ... бар жекелеген тауарлардың экспорты мен ... ... ... ... ... реттеу шараларын
қамтыған сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... ... ... ішінде сыртқы
экономикалық та) қызмет саласындағы реформаларды ... ... ... ... ... құруға көшу мәселесін айқындады.
Халықаралық-құқықтық салада сонымен қатар ... ... ... КСРО капиталистік деп аталатын елдермен ірі қаржы салуды өзара қолдау
және өзара қорғау туралы екіжақты ... ... ... жж. ... ірі ... салымдары (оларға қатысты Ресей
Федерациясы мемлекеттердің ... ... ... ... ... нормаларды басшылыққа ала отырып, құқықтарын жүзеге асырып және
міндеттерін ... ... ... бойынша қолдау және өзара қорғау
туралы шетелдік мемлекеттермен 14 келісім жасалды. Атап айтқанда: Финляндия
Республикасы, Бельгия ... және ... Ұлы ... ... ... Республикасы, Канада, Франция
Республикасы және басқа ... ... ... ... ... ... қауырт дамыған жағдайында Қазақ КСР-
інің 1990 ж. желтоқсанның 11-інде «Қазақ КСР-інде шаруашылық қызметті ... ... ... ... ... ... алдын ала шешіліп
қойды. Аталған заң алғаш рет кәсіпкерлік ... ... ... және ... КСР-і азаматтарының кәсіпкерлік қызметіне азаматтығы
жоқ тұлғалардың, ҚР заңды тұлғаларының, шетелдік жеке және ... ... ... ... Заң республикада фундаменалды құқық
негізін құрды [4]. Онда ... ... ... бастамалары,
кәсіпкерлікпен кім айналыса алатындығы, өз ісіңді қалай ұйымдастыру керек
екендігі, кәсіпкер қандай құқықтар мен ... ие ... ... ... ... ... жауапкершілікке тартылатыны және ол
өзінің заңды мүдделері мен құқықтары ... ... ... қорғана
алатындығы бекітілді. Кәсіпкерлік қызметін реттейтін негізгі ... ... ... рөл бұл ... еркіндік, оның дамуы, қорғауы
мен қолдауын бекітетін актілерге берілген. ... ... 1990 ... ... ... ... ... Заңы республикада
ашық тұрпатты экономиканы қалыптастыруға бағытталды және ол елді тезірек
әлемдік практикада жалпы ... ... ... ұстанымдарына
көшіруге септігін тигізуге тиіс болды. Сол ... ... ... ... және ... ... корпорациясы болып табылған алғашқы
сыртқы экономикалық шарт жасалды (1993 ж. аталған шарт ҚР және ... ... ... ... ... дамуының бірінші кезеңі осы уақыттарда кәсіпкерлік
субъектілері қызметінің ... ... ... ... Оған сол
кезде қабылданған: 1991 ж. маусымның 11-індегі Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ... биржалары туралы» Заңы; 1991 ж. желтоқсанның ... ... ... ... ... ҚР Заңы және т.б. ... заң
актілері дәлел бола алады.
Бұл кезеңде кәсіпкерлік қызметтің өркендеуі үшін 1992 ж. ... ... ... жеке ... негізгі формаларын және оны қорғау, қолдау
тәсілдерін айқындаған, сонымен бірге жеке кәсіпкерлікке мемлекеттің тікелей
араласудан бас тарту саясатын, жеке ... ... ... құпияны сақтауды және ... ... мен ... жеке кәсіпкерлердің құқыларын бұзуға жауапты болуын бекіткен
Қазақстан Республикасының № 1543-XII-ші ... ... ... ... ... Заңы аса ... ... болды.
Заңдардың ұлттық жүйесін қалыптастыруда азаматтық заңдарды бір жүйеге
түсіру ... ... рөл ... ҚР ... ... (жалпы
бөлім) 1994 ж. желтоқсанның 21-інде ... ... ... ... бір мезгілде) қабылданды. Ол қолданысқа енгізілген уақыттан (1995
ж. 1 наурызынан) бастап, Қазақ ... 1963 ... ... кодексінің
кіріспесі, 1-223 баптары; КСР Одағы және республикалардың 1991 ж. ... ... 1-73 ... ... ... ... ... және
Азаматтық заңдар негіздерінің басқа баптары 1999 ж. шілденің 1-іне ... ҚР ... ... ... ... қолданысқа енгізілгенге дейін
күшін жойған жоқ); 1991 ... ... ... ... туралы»,
«Кәсіпорындар туралы», «Кепілдік туралы» Заңдары және Азаматтық кодекс жеке-
құқықтық қатынастарды (оның ... ... ... да) ... ... ... нормативтік акт болып табылады.
Сөйтіп, аталған кезең ... ... ... ... және егеменді мемлекеттің мүлдем жаңа заңдық жүйесін және оның
ішінде Қазақстанның кәсіперлік ... ... құру ... нарықтық
қатынастар дамуының бастапқы кезеңі болып саналады.
Кәсіпкерлік ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының 1997 ж. маусымның 19-ындағы № 131-I ... ... ... ... және 1997 ж. ... ... № 135-I «Жеке
кәсіпкерлік туралы» Заңдарының қолданысқа енгізілуі себепші болды. Шағын
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау ... заң ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамытудың басымдық
ұстанымы;
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау кешенділігі ұстанымы;
Шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының және шағын ... ... үшін іске ... ... қолжетерлік болуы
ұстанымы;
Шағын кәсіпкерлікті қолдау және өркендету саласында ... ... ... Жеке ... ... заң ... белгілеген азаматтардың кәсіпкерлік қызмет еркіндігін жүзеге
асыруға, жеке ... үшін ... ... ... ... ... оң ықпал еткен заң актісі ретінде 1997 ж.
ақпанның 28-інде ... ... жаңа ... ... ... және ноу-хауларды енгізу; ішкі нарықты жоғары сапалы ... ... ... ... ... ... қолдау және
ынталандыру; экспортқа бағытталған және импортты алмастарушы өндірісті
дамыту; жаңа ... ... ... ... ... ... ... және
басқадай негізгі міндеттерді айқындаған Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... болады. Аталған
актіге сәйкес, экономиканың басымдыққа ие секторында инвестициялауды жүзеге
асыру барысында ... ... мен ... (оның ішінде
инвестициялық салық артықшылықтары, кеден төлемдерін босату, заттай грант)
берілді. Экономиканың ... ие ... ... 1) ... 2) өңдеуші өнеркәсіп; 3) Ақмола (Астана) қаласының нысандары;
4) тұрғын үй, ... сала және ... ... 5) ауыл ... ... ... , ... ие болып табылатын экономика
секторларын және сол ... ... ... және ... ... ... бәрі ... белсенділігін тудырып, экономиканың
дамуына ықпал етті[5].
Сонымен қатар Қазақстан ... 1997 ж. ... ... ... ... ... ... шаралары ретінде мемлекеттік
сатып алуларлы іске асыру барысында тауарлардың ... ... ... ... ... ... сатып алу үшін,
мемлекеттік сатып алудың жалпы ... 10%-ын ... ... резервке
сақтауды жүктеген № 163-I-ші «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңы ... 1- ... ... бір ... шағын кәсіпкерлік субъектілерінің
қатысуымен жүргізілетін кәсіпкерлік қызметті ынталандырды[6].
Үшінші ... өз ... 2006 ж. ... ... ... кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормаларды жүйелеген және
оларды біртұтас заң актісіне біріктірген «Жеке кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... құқық қатынастарын реттейтін
саны көп актілердің орнына ... ... ... қызметті
жүзеге асырудың жалпыға ортақ бастауын белгілеген бір ғана заң ... ... ... ... ... реттейтін басты заң
актісі болып табылатын Азаматтық кодекс және ... ... ... ... Мұндай арасалмақ кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін құқық нормаларын
біртектес қолдануға ықпал етеді және жеке-құқықтық ... ... ... ... алдында айтылғандай, ТМД-нің жекелеген елдерінде
(Украинада) Азаматтық кодекспен бірге Шаруашылық кодексі ... ... ... ... жеке ... ... ... және
кәсіпкерлік заңдардың тиімділігін жетілдіруге және көтеруге ықпал ете қоюы
неғайбыл. Шын мәнінде, ... ... ... заң ... кәсіпкерлік қызмет саласындағы қатынастарды енгізілген.
Дегенмен жеке құқық ... ... және ... ... ... ... (Азаматтық кодекспен салыстырғанда,
өзінің қайталама ... ... ... ... акт ... қала ... ... дамуының осы кезеңінде кәсіпкерлік заңның даму
үдерісінің міндетті ... ... аса ... ... ... болып
табылатын нәрсе – ол оны халықаралық стандарттарға және ... ... ... Үкіметі арасындағы ынтымақтастық
және
Кәсіпкерлік адам қызметі салаларының бірі ... ... ... қызмет – бұл кәсіпкерлікті ұйымдастыру және іс жүзіне асыру
бойынша орындалатын әрекеттер жиынтығы.
Қазақстан ... ... ... ... түсінігінің
орнына «кәсіпкерлік» деген термин енгізілген (соған ... ... ... ... деп ... ... ... мәні ҚР АК Жалпы
бөлім 10 бабында берілген. ...... ... ... мен заңды тұлғалардың, тауарларға (жұмысқа, қызметке) сұранымды
қанағаттандыру арқылы таза табыс табуға бағытталған, жеке ... ... не ... кәсіпорынды шаруашылық ... ... ... ... ынталы қызметі[7]. Кәсіпкерлік қызмет
кәсіпкердің атынан, оның тәуекел ... және ... ... ... ... ... ... кепілдік береді және оны қорғау
мен қолдауды қамтамасыз етеді.
Кәсіпкерлік қызметтің заңдық ... ... ... ... ... ... ... және дербестігі;
2) меншіктің болуы;
3) тәуекел сипаты;
4) пайда (табыс) алуға деген мүдделілік[8]
Кәсіпкерлік қызметтің бастамашылығы мен дербестігі: ... ... мен ... ... еркіндігі, шешімдерді тәуелсіз қабылдауы,
әлдекімдердің жеке істерге жосықсыз араласуына жол ... ... ... ... ... ... сот арқылы қорғалуын
қамтамасыз етуі ... ... ... кез ... ... қайшы
келмейтін келісім талаптарын өз ... ... ... ... ... мен міндеттерінің ауқымын белгілеуге құқылы. Оған қоса, ... мен ... оның ... ... және ҚР ... ... ... деп танылатын (себебі, кәсіпкердің кінәсіна
байланыссыз орын алады) жеке ... ... ... табады.
Кәсіпкерді жауапкершіліктен босататын жалғыз негіз жеңе алмайтын ... ... ... ... ... Ақыр соңында, кәсіпкердің
қызметі заңмен (бірақ мемлекеттің дара ... ... ... ... ... бақа адамдардың ... ... және ... мүдделерін қорғау, елдің қорғанысын және
мемлекеттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету) бойынша ғана) шектелуі мүмкін.
Меншіктің болуы кәсіпкердің өз қызметін жүзеге ... ... ... ҚР ... ... ... сәйкес, кез келген
адам өзінің мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін ... ... ... ... бір ... ... кәсіпкерлік қызметпен
айналасуға мүмкіндік береді, яғни кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға
қажетті шарт ... ... ҚР ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізу немесе тікелей бақару үшін ... ... ұйым ... ... деп ... ... ... сондықтан оқшау
мүліктің болмауы қандай да бір ұйымның заңды ... ... ... ... деп ... себеп болады [7].
Кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдік сипаты нарықтық қатынастардың өзіндік
ерекшеліктеріне негізделген. ... ... ... келісім-шарт міндеттерін орындамауы немесе қанағаттанғысыз
дәрежеде орындауы сияқты, кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... ... ... ... де, кәсіпкерлік қызметтен
мүмкіндігінше пайда, табыс ала ... да ... Сол ... ... іс жүзіне асыру бойынша барлық жауапкершілік кәсіпкерге ... ... ... болатын шығын түсінігіне байланысты, оның
үстіне кәсіпкерлік қызметте мұндай шығындардың туу ... ... жоқ, яғни бұ ... ... абайсызда пайда болды ма, біреудің
жауапкершіліксіздігінен немесе қасақана әрекетінен туды ма, - оның ... ... ... шығындардың орнын белгіленген тәртіппен
толтыру мүмкіндігі тұрғысынан ғана бұл маңызды бола алады.
Кәсіпкерлік қызметтің ... ... ... табыс табу, өзара тиімді
нәтижелерге қол жеткізу болып табылады. Пайда ақша қаражаттары ... ... ... және ... емес құндылықтар түрінде де ... Бұл ... ... ... ... ... жүзеге
асырудан түскен үлес немесе тұтас ... ... да ... ... табу ... ... ... қатысуға, оның ішінде өз капиталын да қатыстыруға
байланысты болады. Бұл ... ... ... және ... де, ... де шектей алмайды, кәсіпкер кәсіпкерлік қызметтен тапқан
пайдасының салықтар және басқа да бюджетке төленетін ... ... ... өз бетінше пайдалануға құқылы.
Айтарлықтай маңызға ие (бірақ қолданыстағы заңдарда бекітілмеген) тағы
бір ... ... ... ... ... ... ... болады. Кәсіпкерлік қызметтің жүйелілігі аталған қызмет бір жолғы
сипатта емес және ұзақ мерзім немесе ... ... ... ... іске
асырыла алады дегенді білдіреді. Ондай кезде кәсіпкерлік қызметтің мазмұнын
құрайтын іс жүзіндегі нақты әрекеттер пайда табуға және ... ... ... ... ... ... қызметтер көрсету болып табылатын
түпкілікті кәсіпкерлік нәтижелерге жетуге бағытталуға тиіс.
Ақыр соңында, ... ... ... деп оның ... ... яғни ... қызмет субъектісінің тиісті
мемлекеттік органдарда кәсіпкердің: заңды ... ... ... ... ... жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі нәтижесінде иеленетін ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркеусіз
де атқаруға болғанмен, алайда аталған тұлғалар ... ... ... ... ... ... яғни тіркеусіз немесе арнайы
рұқсатсыз (лицензиясыз) жүзеге асырылған кәсіпкерлік ... ... ... алу ... ... ... немесе лицензиялау шарттары
бұзылған жағдайда немесе қызметтің тиым салынған түрлерімен ... ... ... азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі залал келтірсе немесе
ірі көлемде табыс табуға немесе акцизді тауарларды ... ... ... ... ... байланысты болса, заңсыз әрекет ретінде жауапқа
тартылуы мүмкін [10].
Қазақстан ... ... ... азаматтар санаттарына
кәсіпкерлк қызметпен айналысуға тыйым ... ... ... ... ... салу жаза ... ... табылады. Сөйтіп, бірінші
жағдайға ҚР «Бәсеке және монополистік ... және ... ... ... Ол ... ... ... және басқару органының лауазымды
тұлғаларына кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салады. ҚР ... ... ... ... делінген, «Мемлекеттік қызметкерлер
жеке өздері де, делдал арқылы да кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы
емес»[11]. ҚР ... ... ... ... милиция қызметкерлеріне
кез келген кәсіпкерлік қызмет түрімен ... ... ... ... ... ... тыйым салынады, бірақ бұл
шектеу өнер, ғылым және ... ... ... ... ҚР ... ... және әскери қызмет туралы» Заңдада көрініс
табады. Кәсіпкерлік қызметпен соттар, прокуратура ... ... ... айналысуға құқығы жоқ. Кәсіпкерлік қызметпен
айналысуға тыйым салу жазаның ... ... ... ... ... ... кодексіне сәйкес сауда-саттық аясында заңсыз кәсіпкерлікпен
айналысу бостанығынан ... ... ... пен оған қоса ... бес жылға дейін айналысу құқығынан айырумен жазаланады.
1.2 Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық реттелуі
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ҚР Азаматтық кодексі заңдары жүйесін және төмендегі топтарға
біріктіруге болатын басқа да нормативтік құқықтық актілерді ... ... ... ... ... ... ... бастамаларын
белгілейтін арнайы нормативтік құқықтық актілер кіреді, олар Қазақстан
республикасының: 1995 ж. ... ...... «Шаруашылық
серіктестіктер туралы» Заңы; 1998 ж.сәуірдің ... № 220-I ... ... ... ... ... ... 2002 ж. маусымның
24-індегі № 330-II «Кешенді кәсіпкерлік лицензия туралы» ... 2006 ... ... № 124-III ... ... ... Заңы; 2007 ж.
қаңтардың 11-індегі № 124-III «Лицензиялау туралы» ... 2008 ... ... ҚРЗ ... ... ... ҚР ... ж. сәуірдің 27-індегі № 3928-інші «Азаматтардың және заңды тұлғалардың
кәсіпкерлік қызмет еркіндігін қорғау туралы» Жарлығы; ҚР Президентінің ... ... ...... ... және заңды тұлғалардың
кәсіпкерлік қызмет еркіндігін қорғау бойынша қосымша шаралар туралы» өкімі;
ҚР Үкіметінің 2005 ж. сәуірдің 23-індегі № ... ... ... ... ... ҚР ... 2006 ж. маусымның 2-індегі № 496-ыншы
«Кәсіпкерлік мәселелері бойынша сараптау ... ... ... ... ... ... ҚР ... 2006 ж. мамырдың 31-індегі
№ 477-інші «Жеке кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... және басқалары.
Екінші топқа шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы нормативтік
құқықтық актілер кіреді, олар: ҚР Үкіметінің 2003 жылғы маусымның ... ... ... органдардың шағын кәсіпкерлік ... ... ... ... ... туралы» қаулысы; ҚР
Үкіметінің 2003 ж. сәуірдің ...... ... кәсіпкерлік
субъектілеріне республикалық мемлекеттік меншіктің ... ... ... ... ... ... меншікке алу
құқымен сенімдік сенімдік басқару құқыға беру Ережелерін ... ... ҚР ... 2005 ж. ... ... № 450-інші «Қазақстан
Республикасында 2005-2007 жылдарына шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... қаулысы және
басқалары.
Үшінші топты инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы актілер –
Қазақстан Республикасының: 2001 ж. ... ... № 225-II ... Заңы; 2006 ж. наурыздың 23-індегі № 135-III «Инновациялық қызметті
мемлекеттік қолдау туралы» ... ҚР ... 2006 ж. ... ...... ... ... индустриялық-инновациялық саясаты
аясында ұлттық экономиканың бәсекелестікке қабілетін ары қарай көтеру
бойынша ... ... ... ... ҚР премьер-министрінің 2006 ж.
шілденің 17-індегі № 206-о «Инновациялық қызметті ... ... ... және ... құрайды.
Төртінші топты тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы актілер – ... ... 1991 ж. ... ... № 640-XII ... ... қорғау
туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының: 1998 ж. шілденің 9-ындағы № 272-I
«Табиғи монополиялар туралы» ... 2001 ж. ... ...... кооперативі туралы» Заңы; 2003 ж. сәуірдің 8-індегі № ... ... ... тұтынушылар кооперативі туралы» Заңы; 2004 ж.
сәуірдің 8-індегі № 543-II ... ... ... және ... ... ҚР ... 1999 ж. қазанның 21-індегі № ... ... ... ... ... ... құқықтық базаны жетілдіру мәселелері туралы» өкімі және
басқалары құрайды.
Бесінші топқа отандық тауар ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының: 1998 ж. желтоқсанның ...... ... ... ішкі ... ... шаралары туралы» Заңы; 1999
ж. шілденің 13-індегі № 421-І ... ... ... ... ... ... ... 16-ындағы № 441-І «Субсидиялар және өтем шаралар ... ... ж. ... ... № 146-ІІ «Мемлекеттік ... ... ... 2002 ж. ... ... № 321-ІІ ... ... алулар
туралы» Заңы; ҚР Үкіметінің 1998 ж. ... ...... ... ... қолдау жөніндегі шараларды жүзеге асыру
туралы» қаулысы; ҚР Үкіметінің 2000 ж. қыркүйектің ...... ... ... ... ... аясында кредиттелетін
инвестициялық жобаларды ... ... ... қаулысы және басқалары
кіреді.
Алтыншы топты кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... – Қазақстан Республикасының: 1995 ж. сәуірдің
5-індегі № 2170-інші «Тауар биржалары туралы» Заңы; 1995 ж. ... ... ... ... ... ... және банк қызметі
туралы» Заңы; 1998 ж. наурыздың ... ... ... ... ... 1998 ж. қарашаның 20-ындағы № 304-І «Аудиторлық
қызмет туралы» Заңы; 2000 ж. ... ... № 109-ІІ ... ... ... туралы» Заңы; 2000 ж. желтоқсанның 18-
індегі № 126-ІІ ... ... ... ... 2001 ж. ... ... № 212- ІІ ... Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заңы;
2001 ж. ... ... № 242-ІІ ... қала ... және ... ... Заңы; 2003 ж. қаңтардың 8-індегі № 373-ІІ «Инвестициялар
туралы» Заңы; 2003 ж. ... ... № 461-ІІ ... ... ... Заңы; 2004 ж. сәуірдің 12-індегі № 544-ІІ «Сауда ... ... ... 2005 ж. ... 13-індегі № 57-ІІІ «Валюталық реттеу және
валюталық бақылау туралы» Заңы; 2006 ж. ... ...... ... үй ... үлес қоу ... ... 2007 ж. шілденің 26-ындағы
№ 310-ІІІ «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және сонымен ... ... ... туралы» ҚР Заңы құрайды.
Жетінші топқа кәсіпкерлік қызметтің жекелеген аспектілерін ... ... ... ... ... – Қазақстан Республикасының:
1997 ж. шілденің 16-ындағы № 167-І Қылмыстық кодексі; 2001 ж. қаңтардың ... № 155-ІІ ... ... ... ... кодексі; 2003 ж. сәуірдің
5-індегі № 401-ІІ Кеден кодексі; 2008 ж. желтоқсанның 10-ындағы № 99-ІV ... және ... ... міндетті төлемдер туралы» кодексі (Салық
кодексі); 1994 ж. ... ...... ... ... ... ... 1995 ж. сәуірдің 17-індегі № 2198-
інші «Заңды тұлғаларды ... ... және ... мен
өкілеттіктерді есептік тіркеу туралы» Заңы; 1995 ж. маусымның ... ... ... ... ... Заңы; 1999 ж. шілденің 16-ындағы №
427-І «Қазақстан Республикасының патент заңы»; 1999 ж. шілденің 26-ындағы №
456-І ... ... ... ... ... және тауарлардың шыққан
орындары туралы» Заңы; 2003 ж. ... ... № 415-ІІ ... ... Заңы ... ... ... Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызмет туралы
заңдары жүйесіне халықаралық шарттары кіреді (өйткені халықаралық құқықтың
жалпыға ортақ ... мен ... және ... ... ... ... ... бөлігі болып табылады). Кәсіпкерлік ... ... ... саны көп ... ішінен сатып алу-сату
туралы материалдық-құқықтық нормаларды халықаралық сәйкестендіру ... ... ... ... ... ... ... сатып алу-сату шарты туралы 1980 жылғы БҰҰ Конвенциясын (Вена
Конвенциясын), «Мемлекеттер және ... ... ... ... ... ... ... 1965 жылғы Вашингтон Конвенциясын (соған
сәйкес инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі Халықаралық орталық (ИКСИД)
құрылған) және т.б. ... ... ... ... сипаттағы халықаралық шарттардың қатарына мыналарды жатқызуға
болады: «Мемлекеттерде – ТМД ... ... ... ... ... ... Келісім (Мәскеу қ., 1997 ж. қаңтардың 17-сі); 1996 ... ... « ...... және ... ... ... тереңдету туралы Шартқа қатысушыларды
шағын кәсіпкерлікпен айналысу үшін қолайлы жағдайлар туғызу туралы» Келісім
(Мәскеу қ., 1998 ж. ... 24-і); ... одақ және ... кеңістік құруды құқықтық қамтамасыз ету туралы Келісім (Мәскеу
қ., 1999 ж. қазанның ... ...... ... ... қатысушыларының тұтынушылар құқықтарын ... ... ... бағыттары туралы Келісім (Мәскеу қ., 2000 ж.
қаңтардың 25-і) және басқалары.
Осылармен қатар кәсіпкерлік қатынастарды ... ... ... айтарлықтай маңызы бар. Атап айтқанда:
1) Қазақстан Республикасының инвестицияларды өзара қолдау және ... ... ... (ҚР және ГФР ... ірі ... ... ... және қорғау туралы Шарты, Бонн қ., 1992 ж. қыркүйектің ... ... ... Республикасы арасындағы инвестицияларды қорғауға ... ... ... (Алматы қ., 1992 ж. мамырдың ... ... ... және ... ... ҚР және Нидерланды
Корольдігі арасындағы Келісім (Гаага қ., 2002 ж. ... 22-і) және ... ... салық салынуын болдырмау туралы келісім (ҚР ... ... ... ... ... салынуын болдырмау және табыстар мен
капиталға салынатын салыққа қатысты салық төлеуден ... ... ... жасалған Конвенция. Алматы қ., 1993 ж. қазанның 24-і); ҚР ... ... ... ... ... ... салық салынуын болдырмау
және табыстар мен капиталға салынатын салыққа қатысты ... ... ... алу ... ... Келісім (Астана қ., 2001 ж.
қыркүйектің 12-сі); ҚР Үкіметі және Малайзия ... ... ... салынуын болдырмау және табыстартарға салынатын салыққа қатысты ... ... ... алу туралы жасалған Келісім (Куала-Лумпур, 2006
ж. маусымның ... ҚР ... мен ... ... ... ... ... салынуын болдырмау және табыстар мен ... ... ... салық төлеуден жалтарудың алдын алу ... ... ... 2006 ж. ... ... ... және ... туралы шарттар (оның ішінде экономика
саласындағылар да – ҚР Үкіметі мен Грузия ... ... ... ... ... (1997 ж. ... 11-і); Қазақстан Республикасы мен Испания
Корольдігі арасындағы экономика және өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық
туралы келісім (Мадрид қ., 1994 ж. ... 23-і); ҚР ... мен ... ... ... және ... ... өзара көмек
туралы Келісім (Анкара қ., 2003 ж. мамырдың 22-сі) және басқалары.
Сонымен қатар ... ... ... инновациялық қызметті
жатқыза отырып, соңғы кезде инновациялық қызметті реттейтін заңдар ... ... алу және ... ... шаруашылық
байланыстарды ұйымдастыру кезінде ... ... ... ... ... ... ... ететін құқықтық
құралдар жатады.
Заңнама инновациялық инфрақұрылымды - Қазақстан Республикасы
инновациялық ... ... ... іс-қимыл жасайтын
мамандандырылған субъектілерінің жүйесі ретінде қарастырады және ... ... ... субъектілерi мен технологиялық
бизнес-инкубаторлар және ... ... ... ... ... - ... бизнес-инкубатор, технологиялық
парк, инновациялық қор. Технологиялық бизнес-инкубатор - инновацияны құру,
қорғау ... ... ... ... және инновациялық жобаны
дайындау үшін жеке және (немесе) заңды ... ... ... және өзге де ... ұсыну жөніндегі қызметті жүзеге асырушы
заңды тұлға. Ал, технологиялық парк ... әрі - ... - ... ... ... іске ... үшін қажетті ... ... ... ... ... ... материалдық-техникалық кешенге
меншік құқығы бар заңды ... ... ... яғни аталған нормалар
құқықтық қамтамасыз ету құралы ретінде.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢДАРЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІК
2.1 Жеке кәсіпкерлік түсінігі, нысандары және ... ... 2006 ... ... ... ... ... заң бойынша дара кәсіпкерлік - жеке тұлғалардың кіріс
алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің ... ... ... тұлғалардың атынан олардың тәуекелі үшін және ... ... ... ... ... Жеке ... ... өзінің атынан жүргізеді [13]. Жеке кәсіпкерлік заңнамаға сәйкес
дара кәсіпкерлік өзіндік ... ... ... ... жүзеге
асырылады. Өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік ... ... ... ... ... ... және (немесе) оған
билік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асырады.
Некеде тұратын жеке тұлға ... ... ... ... ... ... асырған кезде ол жұбайдың кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруға келісімі талап ... ... ... ... ... ... үшін ... мүлкін пайдаланған жағдайларда, егер ... ... ... ... өзге ... өзгеше көзделмесе, мұндай
пайдалануға жұбайының келісімі қажет. Бірлескен кәсіпкерлікті жеке тұлғалар
(дара кәсіпкерлер) тобы ... ... ... ... ... ... сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және (немесе) оған билік
етуге жол беретін өзге де құқыққа орай ... ... ... кезінде жеке кәсіпкерлікпен байланысты барлық
мәмілелер бірлескен кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... мен ... олардың атынан алынады және жүзеге асырылады.
Негізінен бірлескен кәсіпкерліктің нысандары:
- ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншігі негізінде жүзеге асырылатын
ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлігі;
- ... ... ... ... бірлескен меншігі немесе
жекешелендірілген тұрғын үйге ортақ бірлескен меншік ... ... ... ... жеке ... ортақ үлестік меншік негізінде жүзеге асырылатын жай
серіктестік болып ... ... ... ... ... кезде жұбайлардың
бірі екінші жұбайдың келісімімен іскерлік айналымда ... ... ... келісім дара кәсіпкерді тіркеу кезінде расталуы немесе
дара кәсіпкердің қызметі мемлекеттік тіркеусіз жүзеге асырылған жағдайларда
жазбаша түрде көрсетіліп, ... ... ... ... біреуінің іскерлік айналымда ерлі-зайыптылар атынан
әрекет етуіне екіншісінің келісімі болмаған кезде іскерлік айналымда әрекет
ететін жұбай дара ... ... ... ... ... көзделеді.
Сонымен қатар жай серіктестік нысанын пайдаланатын дара кәсіпкерлік
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге ... ... өз ... ... ... ... сәйкес өндіріп алынбайтын мүлікті қоспағанда, өздерінің барлық
мүлкімен жауапты ... Жеке ... ... ... жүзеге асырған
кезде өзіне меншік құқығымен тиесілі ... ... ... ... ... ортақ меншігіндегі үлесімен жауапты болады.
Жеке тұлға жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру үшін ерлі-зайыптылардың
ортақ мүлкін пайдаланған ... оның ... ... ... алу
ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне де қолданыла алады. ... ... ... ... ... ... өзіндік кәсіпкерлікті жүзеге
асыратын жұбайының біреуінің ... ... ... ... ... бола ... ... ерлі-зайыптылар кәсіпкерлігін жүзеге асырған кезде ерлі-
зайыптылардың кәсіпкерлікті жүзеге асыруға байланысты ... ... алу ... ... ... айналымда әрекет ... ... ... ... ... ... кәсіпкер өз қызметін жүзеге асыру кезінде іскерлік құжаттаманың
дербес бланкілерін, мөрді, мөртабандарды пайдалануға құқылы.
Жеке ... ... ... үшін ... ... ... Егер
қарыз пайда болған жағдайда кәсіпкер өзінің барлық мүлкімен жауап береді.
Азаматтар өздерінің қалауы бойынша жеке ... ... ... айналысуға құқылы. Азамат жеке кәсіпкерлікті өзіне меншік құқығы
ретінде тиесілі мүліктің, сондай-ақ осы мүлікті ... ... ... оған ... ... рұқсат беретін өзге де ... ... ... ... ... кәсіпкерлік, сондай-ақ қарапайым
серіктестік түріндегі ... ... ... ... мысал
бола алады. Шаруа қожалықтарының қызметі кәсіпкерлік қызмет [14].
Сонымен қатар кәсіпкер басқа жұмыс ... ... жеке өзі ғана ... ... ... жеке еңбек қызметі ретінде классификацияланады
және жергілікті билік органдарында патент негізінде ... ... ... ... жеке ... ретінде төлейді. Жеке кәсіпкер өз ... ... ... төлегеннен қалғанымен жеке өзі билік етеді.
Кәсіпкер қайтыс болған жағдайда оның құқықтары мен ... ... ... ... жеке ... ... және көбінесе шағын
кәсіпкерлік сипатында болады. Мұндай жағынан жеке кәсіпкер экономикаға оң
ықпал етеді, ... ... жеке ... ... ... ... ... Жеке
кәсіпкерлік тек бір ғана адамның кәсіпкерлігінен тұрғандықтан, ол кәсіпкер
қашанға дейін белсенді болатын болса, соған ... ... ... ... өмір сүру уақыты анық емес, сондықтан несие берушілер жеке
кәсіпкерлермен ұзақ ... ... шарт ... көп ... және ... ... Қазақстан Республикасындағы
кәсіпкерліктің негізгі нысандары ... ... ҚР ... ... ... қарай жеке және мемлекеттік кәсіпкерліктің аражігін ажыратып
көрсетеді – жеке ... жеке ... ал ... ... ... ... басқару құқына негізделген (ҚР АК 10-
бабының 1-тармағы). Мемлекеттік кәсіпкерлік деп ... ... ... ... а шаруашылық жүргізу құқы бар мемлекеттік
кәсіпорындар іске асыратын ... ... ... ... ... ... бола ... және екі қасиетте: кәсіпкерлік
катынастарды реттеуші (сатылас қатынастар) және кәсіпкерлік қатынастардың
жай қатысушысы (деңгейлес ... ... ... етуі ... ... дәл сол мемлекеттік кәсіпкерлік туралы сөз ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
кәсіпорын болып табылады.
Сонымен бірге шаруашылық жүргізу құқы бар ... ғана құра ... ... да ... ... ... бола ... мемлекеттік меншік түріне байланыты ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар (яғни республика меншігіндегі
кәсіпорындар);
2) коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар ... ... ... ... туралы» Заңның 1-бабы, 2-
тармағы).
Сонымен ... ... ... ерекше ұйымдық-құқықтық
формалары болып ұлттық компаниялар және ... ... ... ... ... ... ... акциялардың бақылау пакеті мемлекетке немесе
ұлттық холдингке тиесілі және заңмен көзделген жағдайларды есепке алмағанда
( 2003 ж. ... ... ... № 415-ІІ ... ... ... ҚР
Заңының 34-бабы), ұлттық экономиканың ... ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамдар ұлттық
компания болып саналады. Құрылтайшысы және жалғыз акционері ҚР ... ... ... ... мен ... ... ... құқымен иеленген акциялар пакеттерін тиімді басқару үшін құрылған
акционерлік қоғам ұлттық холдинг болып ... ... ... ... қатарына ұлттық басқарушы
компанияларды және ұлттық даму институттарын жатқызу ... ... ... болып құрылтайшысы және жалғыз акционері ҚР ... ... ... ... ұлттық даму институттары және басқа ... ... ... ... ... акциялар пакеттерін (қатысу
үлестерін) тиімді басқару болатын акционерлік қоғам саналады. Ұлттық даму
институттары – ... ... ... ... ... ҚР Үкіметі шешімімен құрылған қаржылық, ... ... ... ... ... ... тек коммерциялық заңды тұлғалар ғана
емес, сонымен қатар коммерциялық емес ұйымдар (мемлекеттік мекемелер) да
жүзеге асыра алатынын атап ... ... ... екі ... ...... ... жеке
кәсіпкерлігі (мемлекеттік емес заңды тұлғалардың кәсіпкерлігі) және жеке
тұлғалардың заңды тұлға құрмаған кәсіпкерлігі (жеке ... деп ... ... ... дара және ... ... ... Дара
кәсіпкерлікпен меншік құқымен өзіне тән мүлік негізінде, сонымен бірге
мүлікті ... және ... ... ... құқы бар ... туралы» Заңның 7-бабы, 2-тармағы) бір жеке тұлға айналысады.
Бірлескен кәсіпкерлікпен оларға ... ... ... ... ... және мүлікті ортақ пайдалануға және (немесе) билеуге басқадай
құқы бар («Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңның 7-бабы, 2-тармағы) жеке ... ... ... формаларына мыналар жатады:
1. ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігі негізінде жүзеге
асырылатын ерлі-зайыптылар кәсіпкерлігі;
2. шаруа ... ... ... ... тұрғынжай
негізінде жүргізілетін отбасылық кәсіпкерлік;
3. жеке кәсіпкерлік ортақ үлес меншігі негізінде жүзеге ... ... ... ... ... үш түрге бөлуге болады: 1)
шағын кәсіпкерлік; 2) орташа кәсіпкерлік; 3) ірі кәсіпкерлік. Бұл – ... ... ... ... жалпы танымал бөлу.
«Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңның ... ... ... ... субъектісі болып табылатын заңды тұлға тек азаматтық ... ... ... ... ... акционерлік
қоғам, өндірістік кооператив болуы ... (ҚР АК ... ... емес ... ... ... (мекеме, қоғамдық бірлестік,
тұтыну кооперативі, ... қор, діни ... ... және ... ... ... формада (ҚР АК 34-бабы, ... ... ... ... өздерінің жарғылық мақсаттарына сәйкес қана
айналыса алады.
Отандық және шетелдік экономикалық әдебиеттерде ... ... ... ... жоқ. Оны әр түлі ... ... ... болады.
Кәсіпкерліктің негізгі жіктемелік белгілерін сурет түрінде ... ... ... отырғанымыздай, кәсіпкерлік көлемін акционерліке
қызметкерлер саны мен ... ... ... ... ... табылады.
Мысалы, шағын кәсіпкерлікке жатқызу үшін жұмыскерлерінің орташа жылдық саны
50 адамнан, активтерінің мөлшері 60 000 ... ... ... ... Ал орта ... жұмыскерлері 50 адамнан 250 адамға дейін,
активтерінің орташа ... құны ... ... ... ... жұмыскерлерінің орташа жылдық құны 325 000 айлық есептік көрсеткіштен
асатын ... онда ірі ... ... ... ... бойынша, мемлекеттік және жеке болып бөлінеді. Осы меншік
нысандарына байланысты ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлға құрмастан қызметін
жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер, ... ... ... ... ... ... шаруашылық серіктестіктер (толық серіктестік, коммандитті
(сенім) серіктестік, жауапкершілігі шектеулі ... ... бар ... ... ... және ... ... барлығы жеке меншік нысанында жүзеге асырылса (акционерлік
қоғамдар жеке мкеншікте ғана ... ... ... ... де ... ... тағы бір ұйымдық-құқықтық нысаны – мемлекеттік
кәсіпорындар ... ... ... және мемлекеттік кәсіпкерлік
нысанында қызметін жүзеге асыруы мүмкін.
Территориялық орналасуы бойынша жергілікті, аймақтық және ... ... ... ... қарай өнеркәсіптік, аграрлық, құрылыс,
сауда және басқа да салалар бойынша бөлінеді.
Жүзеге ... ... ... ... ... ... ... және кеңес берушілік болып бөлінеді. Олар өз ішінен
бірнеше түрге бөлінуі ... ... біз ірі ... ғана ... ... – бұл ... айтарлықтай маңызды
түрлерінің бірі. ... өнім ... ... ... ... ... ... асырылады және одан әрі дайын ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік материалдық өндіріс
сферасында іске асырылады. Сондықтан ... ... ... үшін ... ... ... Өндірісті жүзеге асыру үшін кәсіпкер ең алдымен
қандай өнім өндіру (қызмет көрсету, ... ... және оны кім үшін ... білуі керек. Яғни, маркетингті жетік меңгергені дұрыс. Сонымен
бірге өзінің ... ... ... ... және оны ... маңыздылығы жоғары. Әсіресе, елімізде қазіргі кезде нақ осы
өндірістік кәсіпкерлікті дамытуға және қызмет тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... өнімді (қызметті, жұмысты) сатумен
және оны сату-сатып алу ... ... ... ... ... яғни тауарлы-ақшалай, саудалық-айырбас
операцияларымен сипатталады. ... ... ... ... ... болғандықтан өзгермелі қажеттіліктерге тез бейімделеді және
мобильді болады. Коммерциялық ... ... үшін ... екі ... ... сатылатын тауарларға салыстырмалы түрде тұрақты сұраныстың
болуы және ... ... ... ... бағаға сатып алу мүмкіндігі. Ол
сатушыларға сату ... ... және ... ... ... мүмкіндік береді. Коммерция өзінің бастапқы мағынасында сауда ұғымын
білдіреді, ал коммерсант – ... ... ... ... ... ... іскер адам. Коммерциялық кәсіпкерлік
өндірісітік кәсіпкерлікпен тікелей байланысты. Өйткені, өндірілген өнімді
(қызметті, ... ... ... осы ... ... ол өнімге деген сұранысты анықтап, өнімнің белгілі бір түрін
өндіруді көбейтуге немесе ... ... әсер ... қызметтің ерекше түрі - қаржылық кәсіпкерлік болып
табылады. Оның ... алу ... – ақша ... ... қағаздар,
валюталық қатынастар. Яғни, ақшаны тікелей және қосымша нысанда сату
жатады. ... ... ... ... ... ... ... және
бағалы қағаздар нарығы бой көтерді, оларға қатысушылар: коммерциялық
банктер, қор ... ... мен ... ... және
жеке тұлғалар. Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қатысушылар (брокерлер,
дилерлер т.б.) да ... ете ... беру ... ... – бұл ой нарығының бір бөлігі.
Онда қаржылық, инвестициялық саясаттарды ... ... ... кеңестер бойынша жұмыстар ... ... беру ... ... және оқу-үйрету нысандарында ... ... сөзі ... ... ... және «кеңес беруші» деген мағынан
білдіреді. Өз мамандығының мәселелері бойынша кеңес беретін, белгілі бір
облыстағы ... ... ... тәжірибесінде түрлі (басқару, ... ... ... ... ... ... беру консалтинг деп
аталады. Консалтингтік қызмет көрсетулер консалтингтік жобалар түрінде және
біржолғы кеңестер түрінде ... ... ... ... және ... кәсіпкерлікті
қалыптастыру мен дамытуға ... ... ... отыр. Сонымен қатар
кәсіпкерліктің өзгеше жаңа ... ... ... ... қызметін жүзеге асыруда. Кәсіпкерліктің осы жаңа
нысаны жөнінде кеңінен тоқталайық.
Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация – Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қатысуымен (ҚР ... ... ... ... ... ... қоғам
нысанында құрылған заңды тұлға. Ол ... ... ... қызметін жүзеге асырады, оның тапқан табысының
бір бөлігі өз қызметін жүзеге асырып отырған ... ... ... ... ... немесе мәдени жобаларды іске асыру үшін ... ... ... ... ... ... өз қызметін өндірістер және тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... құрылымдар. Әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациядың коммерциялық орпорациялардан ... ... ... пайданы өздері мүддесін көздеп құрылған сол өңірдегі халықтың
әлеуметтік, экономикалық немесе мәдени мақсаттары үшін ... ... ... ... ... ... қолданрына коммуналдық
меншікті, жерді, жаңа бизнес жасау үшін ... ... ... ... рентабельсіз кәсіпорындарды беру арқылы әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар жасақталды. Әрбір ... ... ... ... даму институтына айнала отырып, оның еліміздің тиісті
өңіріндегі мемлекеттік ... ... ... ... ретінде
жұмыс істеуі мүмкін. Содан кейінгі кезеңде ... ... ... ... корпорациясының капиталдану деңгейінің артуына
қарай олардың ... және ... ... шығуымен қоса,
«жауапкершілік аясын» ... мен ... ... ... ... қызметі жаңа жобалар тартуға, шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың дамуы
мен қызмет ... ... ... ... отыр. Алдын ала
көзделгендей, еліміздің ... ... ... жеті ... корпорациялар құрылып, өз қызметін жүзеге асыруда. Олар:
Сарыарқа, Жетісу, ... ... ... ... ... ... ... Бұл корпорациялардың қызметін жүзеге асыруы
үшін жарғылық капиталын қалыптастыруға мемлекеттік бюджеттен 14 млрд ... ... ... 2 млрд ... бөлініп берілді.
Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар өңір экономикасының дамуына, оны
еліміздің ұлттық шаруашылық жүйесіне ықпалдасуына жәрдемдесу, ... жеке ... ... ... ... ... дамыту
үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында құрылады.
Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру ... және ... ... ... ... ... айтып кеткендей ұйымдық-
құқықтық нысандарға дара ... ... ... ... ... кооператив және мемлекеттік ... Ал, ... ... ... ... ... синдикат, пул, трест, қаржылық-өнеркәсіптік топтар ... ...... пен ... ... ... ... кеңінен
тараған нысандарының бірі. Ол инвестициялық, қаржылық, табиғат қорғаушылық,
сыртқы экономиалық және ... да ... ... даму мен ... ... ерікті түрде орталықтандыру негізінде бірлескен
қызметті жүзеге асыратын дербес кәсіпорындар бірлестігін ...... ... ... ірі ... ... мен
жобаларды, соның ішінде инвестициялық, ғылыми-техникалық, құрылыстық,
табиғат қорғаушылық және басқаларын ... ... үшін ... ... ... ... Консорциум кез келген меншік нысанындағы
кәсіпорындар тобының күшімен мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге ... ... ... – кәсіпорындардың акцияларының ... ... ... қызметін бақылау мен басқаруды қамтамасыз ететін бірыңғай құрылымға
біріктірілген бас («ұстаушы») ... ... ... ... ... иелену, қатысу жүйесі арқылы кәсіпорындарды басқару
мақсатымен ... ірі ... ... ... ... тұлға.
Картель – бірлескен коммерциялық қызметті жүзеге асыру үшін ... ... ... ... Яғни, өндіріс көлемі, өткізу
нарықтары, тауар бағалары, сату және ... ... ... ... ... ...... келісімнің бір түрі болып табылады. Оның
қатысушылары өз ... ... ... жоқ) ... ... үшін
бірыңғай өткізу органы (сауда кеңсесі) арқылы өнімдерін өткізетін болады.
Картельдік типтегі бірлестікке пулды да ... ... Пул ... пайданы бөлудің ерекше тәртібін қарастыратын ... Оның ... ... алдымен «ортақ қазанға» түседі, ал
содан кейін олардың арасында ... ала ... ... ... ... ...... өздерінің өндірістік, коммерциялық, шаруашылықтық
және заңдық дербестігін ... ... ... ... кешенге
бірігетін және орталықтандырылған басқару жүйесіне ... ... ... ...... ... сақтандыру және
сауда капиталдарын, сондай-ақ кәсіпорындар мен ... ... ... ... бірлестік.
Сонымен жоғарыда аталған кәсіпкерлер ... ... ... ... ... ... біріктіру нәтижесінде
жұмыстың тиімділігін арттыруды, өткізу нарықтарын ұстау мен жаулап алуды,
шикізаттар, ... және ... да ... жеткізушілерді бекітуді,
өндірістің техникалық дамуын жеделдетуді айтамыз. Бірлестіктер тек жоғарыда
аталғандармен ғана шектеліп қоймайды, олардан өзге де ... ... Жеке ... ... ... ... нәтижесінде субъект кәсіпкер мәртебесін иеленеді
және толық көлемде өз құқықтар мен ... ... ... жеңілдіктер
және артықшылықтар алу мүмкіндігіне ие болады. Жеке ... ... ... ... ... ... тиіс. Біріншіден, егер олар
ұдайы жалданушы қызметкерлердің еңбегін ... ... ... ... ... ... ... жиынтық жылдық табыс жеке
тұлғаларға заң актілермен белгіленген ... ... ... салық
салынбайтын көлемінен артатын болса. Барлық өзге жағдайларда жеке ... ... ... ... алады, бірақ өзінің қалауы бойынша оны
тіркеуге ... Жеке ... ...... тұлғаларды
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... тіркеудің жалпы негіздері және тәртібі ҚР
Азаматтық кодексі және 1995 ж. ... ...... ... ... ... және ... мен өкілдіктерді есептік
тіркеу туралы» ҚР Заңы арқылы реттеледі. Арнайы ережелер «Жеке кәсіпкерлік
туралы» Заңмен көзделген.
Заңды тұлға ... жеке ... ... ... жеке ... ... келiп тiркелуi сипатында ... және дара ... ... ... ... ... орналасқан жері бойынша
аумақтық салық органында (бұдан әрi - тiркеу ... дара ... ... қою ... табылады.
Тұрақты негiзде жалдамалы жұмыскерлердiң еңбегiн пайдаланатын ... ... ... Республикасының заңдарында жеке тұлғалар үшiн
белгiленген салық салынбайтын жылдық жиынтық ... ... ... ... Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептелген
жылдық жиынтық табысы бар дара ... ... ... ... ... ... негізде пайдаланбайтын жеке тұлғаларды,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... тiркеусiз аталған дара кәсiпкерлердiң
қызметiне тыйым салынады. Қызметкерлердің еңбегін ... ... жеке ... ... ... ... ... табыстарды, яғни төлем көзінен салық ... ... және өзге де ... алу ... дара ... ретінде
тіркелмеуге құқылы. Дара кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк
мерзiмсiз берiледi. Дара ... ... дара ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
Үкiметi бекiтедi.
      Дара кәсiпкер мемлекеттiк тiркеу үшiн тіркеу органына мынадай
құжаттарды ... 1) ... ... белгiлеген нысан бойынша өтiнiш;
      2) дара кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым сомасын
бюджетке төлегенiн растайтын құжат;
      3) түпнұсқасы ұсыныла ... жеке ... ... ... 4) 3,5 х 4,5 ... ... фотосурет;
5) дара кәсіпкердің орналасқан жерін растау құжаты [13].
      Егер өтініш беруші ... ... ... жоғарыда аталған
құжаттарға ата-анасының, асырап ... ... ... ... ал
мұндай келісу болмаса, кәмелет жасына толмағанды ... ... деп ... ... сот ... қоса беріледі. Өзге құжаттарды
талап етуге тыйым салынады. ... ... ... ... ... ... егер осы бапта өзгеше көзделмесе, құжаттарды ұсынған күннен кейінгі
үш жұмыс күнінен кешiктiрмей дара ... ... ... Жеке ... субъектiлерiн мемлекеттiк тiркегенi (қайта
тiркегенi) үшiн алым ... ... ... ... ... ... тiркеу туралы куәлiк беруге өтiнiште ... ... ... дара ... өзгерiстер туралы осы орган
белгiлеген нысан бойынша тiркеу органына он жұмыс ... ... ... Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкте көрсетiлген деректер өзгерген
кезде дара ... ... ... ... ... және жаңа куәлiк ... Дара ... ... ... туралы куәлiктi жоғалтқан
жағдайда, оның ... ... оған ... ... ... ... ... тiркеудi куәландыратын құжаттың телнұсқасын беру үшiн дара
кәсiпкерден ... ... ... ... ... алым алынады.Бiрлескен дара кәсіпкерлікті тiркеу кезiнде өтiнiштi
үшiншi ... және ... ... ... ... ... тұлға бередi.Мемлекеттiк тiркеу ... ... ... ... ... тiркеу органының басшысы куәландырған
бiрлескен дара кәсiпкер мүшелерiнiң тiзiмi қоса берiледi.
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің тағы бір бағыты – 2007 ... ...... ... ... ҚР ... ... лицензия беру қызметтің аталған түрі үшін белгіленген талаптарға
жауап беретін барлық тұлғалар үшін тең ... және тең ... ... Қызметтің жекелеген түрлері бойынша лицензиялық тәртіп
енгізу ұлттық ... ... ... ... ету, ... азаматтардың меншігін, өмірлерін, денсаулықтарын қорғау мақсатында
тағайындалады [17].
Лицензиялау туралы заң ... ... ... түрлерінің,
қосымша түрлерінің жете қарастырылған тізбесін белгілейді. ... ... ... ... ... ... төмендегі
салалардағы қызметтің жекелеген түрлері жатқызылады:
      1) өнеркәсіп;
      2) атом энергиясын пайдалану;
      3) улы ... ... 4) ... ... 5) ... 6) ... ... заттар, прекурсорлар айналымы;
      7) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
      8) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін ... ... 9) ... ... техника және жекелеген қару түрлерінің,
жарылғыш заттар және олар қолданыла отырып ... ... ... 10) ... ... ... 11) ақпараттандыру және байланыс;
      12) білім беру;
      13) ... ... ... 14) ауыл және ... ... ... орналастыру, геодезия және
картография;
      15) денсаулық сақтау;
      16) жеке және заңды тұлғаларға қызмет ... 17) ойын ... 18) ... 19) ... ... ... қызметі туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының ережелері ескеріле отырып, сот-сараптама;
      20) мәдениет;
      21) қаржы саласы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты
қызмет;
      22) ... қала ... және ... 23) ... Республикасының мемлекеттік нышандарын дайындау;
      24) кеден ісі;
      25) этил спирті мен алкоголь өнімдерін, темекі өнімдерін өндіру ... ... 26) ... ... мен ... 27) тауар биржалары салаларындағы қызметтің жекелеген түрлері
Сонымен қатар лицензияның басыбайлы берілмейтінінің және лицензия
иесінің оны ... жеке және ... ... бере ... да ... ... ҚР заңдарымен көзделетін жағдайларды қоспағанда, лицензиярдың
жарамдылығы ҚР аумағына түгелдей ... ... ... ... ... ... ... жұмыстардың және қызметтің сапасына бақылау жасау болып табылады.
Нарықтық қатынастар жағдайында ... ... ... ету ... ... және ... мағынаға ие болады.
Нормативтік-құқықтық актілерде қазіргі таңда негізге ... ... ... ... ... ... ... тауарлар, жұмыстар, қызметтер туралы дұрыс ақпарат алу құқығы;
- сапасы нашар тауарлар мен қызметтер келтірілген залалды өтеу.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғауды және ... ... ... ... ... зиян ... ... негізгі ережелер азаматтық заңдардың
тұтынушылардың құқықтарын ... ... ... ... нормаларында
белгіленген. Атап айтқанда тұтынушы төмендегілерге:
- сатып алынатын тауардың, жұмыстың немесе көрсетілген ... ...... ... немесе тауар өндіруші алдын ала
тауардың кемшіліктері туралы ескерткен және ол ... ... ... құқықтарына қандай да бір тура ... ... ... жол берілмейді);
- тауарлар мен қызметтерді еркін таңдауға ... және ... ... ... мен ... тиісті дәрежеде емес
сапасымен, өнімнің өзіне қажетсіз ассортиментімен ... ... ... ... құқын қолданудан бас тартуға мәжбүр ету
мақсатында өндірушінің, сатушының өздерінің ... ... ... ... ... және ... тауарлар сатылғаннан кейін олардың кепілді
қызметіне;
- сапасы лайықты тауарлармен айырбастауға (егер қандай да ... ... ... ... ... қажетті
қасиеттері болмаса);
- өнім туралы мәлімет алуға;
- оның өмірі мен денсаулығының ... ... ... ... тұтынушы өз бастамасымен өнім (жұмыстар, қызметтер)
өндірушіге немесе сатушыға сапасы тиісті ... емес ... ... ... ... қатысты шағым айтуға құқылы. Ерікті түрде
бұрмалаушылықты жоюдан және ... ... ... бас ... ... ... шағым беруге құқылы (ондай ... ... ... ... ... ... реттеудің келесі бағыты бағалар мен
тарифтерді ... ... ... ... Нарықтық экономикасы дамыған
елдерде баға басқарудың ... ... және ... ... ... ... деп тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) ақшалай құны аталады.
Сонымен ... ... мен ... ... ... санатына
теңестірілген «тариф» деген термин қолданылады.
Қазақстан Республикасында баға белгілеу жүйесі ... пен ... ... еркін (нарықтық) бағалар мен тарифтерді қолдануға
негізделген және бағалардың төмендегідей: еркін бағалар; көтерме ... ... ... бағалар; бөлшек сауда бағалары; реттелетін бағалар
түрлерін қарастырады.
Еркін бағалар тараптардың келісімімен ... және ҚР ... ... ... ... тауарлар мен қызметтерге таралады.
Еркін бағалардың екі түрі болады: көтерме және бөлшек. Көтерме ... ... ... келісімі бойынша құрылады, олар қосылған
құн салығы мен акциздерді қамтиды және ... ... ... есеп ... ... ... сауда бағаларын халыққа
тауар сатумен айналысатын коммерциялық ұйымдар ... ол ... құн ... және сауда үстемақысын енгізе отырып белгіленеді.
Реттелетін бағаларды уәкілетті мемлекеттік органдар немесе жергілікті
өзін-өзі басқару органдары тауарлар мен ... ҚР ... ... ... ... монополиялар субъектілері үшін реттелетін қызметтерге (тауарлар,
жұмыстар) тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) ... ... ... ... ... ... ... өндірісті) көрсетуге
қажетті шығындардың құнынан төмен болмауға және табиғи ... ... ... ... ... ... ... алу мүмкіндігін
есепке алуға тиіс [19].
Қазіргі таңда ... ... ... ... ... ... ... мен қатынастарын түрлендірумен қатар,
экономиканы монополиясыздандыру және ... ... ... ... ... ал олардың ішінде монополияға қарсы реттеу маңызды орын
алады.
Кез келген ... оның ... ... ... үшін негізгі қайнар
көзі салықтар және бюджетке ... ... да ... ... ... ... ... керек. Соған байланысты кәсіпкерлік қызмет
субъектілерінің салық міндеттерін және ... ... ... ... уақытында орындауы орасан зор маңызы бар.
Бақылау – экономиканы және ... ... ... ... бірі. Мемлекеттік бақылауды мемлекеттік органдар жүзеге
асыратындықтан, оны ... ... ... ... бірі деп
қарастырған жөн.
Кәсіпкерлік қызмет саласындағы мемлекеттік бақылау коммерциялық ... емес ... ... ... ... ... ... талаптарын сақтауын тексеру және қадағалау ... жеке ... ... ... ... ... заңдылық;
2) жеке кәсіпкерлік субъектісі адалдығының презумпциясы (адал ... ... ... заң және сот алдында барлықтарының теңдігі;
5) тексеру жүргізу кезінде жеке ... ... ... ... жол ... ... органдардың лауазымды тұлғаларының кәсіпқойлығы және
біліктілігі;
7) мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының лауазымдық
міндеттерін ... ... ... ... және өздерінің құзыреттерін асыра пайдаланғаны үшін
жауапкершілік ұстанымдарына негізделеді [13].
Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін тексеру ... ... ... ... ... ... ... [20, 102]. Тексеру
жүргізу мерзімі отыз күнтізбе күннен аспауға ... ... ... ... сынақ, сараптау жүргізу қажеттігі туғанда, ... ... ... ... ... ... болуына байланысты мемлекеттік
бақылау органының басшысы (немесе оның орнындағы адам) тексеру ... ... ... отыз ... ... ... емес.
Тексеру нәтижелері бойынша мемлекеттік органның тексеру жүргізуші
лауазымды тұлғасы тексеру нәтижелері туралы актіні екі дана етіп ... ... ... келу және ... есепке алу кітабын
жүргізуге құқылы. Мемлекеттік органдардың лауазымды ... ... ... ... ... және ... ... есепке алу кітабына өткізілген шаралар туралы жазуға
тиіс.
Тексеру жүргізу барысында ҚР заңдарының бұзылуы орын алмаған ... ... ... ... ... жазу болуға тиіс. ... ... ... ... жеке ... ... ... туралы актіде көрсетілген тексеруді аяқтау ... ... ... ... ... ... еткен күн саналады. ҚР
заңдарымен белгіленбеген тексерудің басқадай түрлерін жүргізуге тыйым
салынады.
Мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ... ҚР ... жеке кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды
мүдделерін сақтауға;
2) Тексеруді ҚР заңдары ... ... ... және қатаң
сақтай отырып жүргізуге;
3) Тексеру ... ... жеке ... ... жұмыс режиміне кедергі келтірмеуге;
4) ҚР заңдарымен белгіленген талаптардың бұзылуының ... ... және ... кесу ... ҚР ... ... уақытында және толық көлемде орындауға;
5) Жеке кәсіпкерлік субъектісінің тексеру жүргізу ... ... ... қатысты мәселелер бойынша түсініктеме
беруге кедергі жасамауға;
6) Жеке кәсіпкерлік субъектісіне тексеру нысаны және оның ... ... ... беруге;
7) Жеке кәсіпкерлік субъектісіне тексеру ... күні ... ... ... табыс етуге;
8) Тексеру жүргізу нәтижесінде алынған құжаттар мен мәліметтердің
сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сонымен бірге жеке ... ... ... жеке ... құқықтары мен міндеттері де қарастырылған. ... ... ... Заңның 40-бабының 1-тармағына сәйкес, жеке кәсіпкерлік
субъектілері жеке ... ... ... ... ... Мемлекеттік органдардың нысанға тексеру жүргізуге келген
лауазымды ... ... Жеке ... туралы заңда көрсетілген құжаттар
берілмесе;
- ... ... ... ... ... тұлғалар көрсетілмесе;
- Тексеруді бастау күні әлі келмесе немесе өтіп кетсе;
- Тексеру белгілеу ... акті жеке ... ... ... ... ... Мәліметтер бермеуге, егер олардың тексеру жүргізілетін нысанға
немесе ... ... ... ... ... ... туралы актіге, тексеру нәтижелері туралы актіге
және мемлекеттік органдардың әрекеттеріне ... ... ... ... ... шағым беруге;
4) Мемлекеттік органдардың немесе лауазымды ... ... ... заңда негізделмеген тыйымдарын
орындамауға ... ... жеке ... ... Жеке ... туралы заң талаптарын сақтаған жағдайда,
мемлекеттік органдардың ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз
етуге;
2) Жеке кәсіпкерлік туралы заң талаптарын ... ... ... ... ... ... тексеру нәтижелері туралы актіге қосып тіркеу
үшін, қағаз және электронды ... ... ... ... көшірмесін беруге, сонымен
бірге тексеру міндеттері мен нысанына сәйкес деректердің
автоматты ... ... ... ... ... Тексеу белгілеу туралы актінің екінші ... ... ... ... ... ... жеке ... субъектілеріне бақылау жүргізуді
өздеріне жүктелген бақылау және қадағалау ... сай, ... ... ... сәйкес атқарады:
1. Электр энергетикасы саласындағы жер қойнауын пайдалану және
радиациялық ... ... ету ... ... (ҚР ... және минералдық ресурстар министрлігі):
1) Электр энергетикасы саласында бақылау және ... Жер ... ... ... ... шарттарының
орындалуын сақтауға мониторинг және бақылау;
3) Жер қойнауын зерттеу және пайдалану ... ... ... ... ... ... Халықтың радиациялық қауіпсіздігі саласында бақылау;
6) Мұнай операцияларын жүргізу саласында бақылау;
7) ... ... ... ... ... және
айналымына бақылау жасайды.
2. Көлік саласындағы мемлекеттік орган (ҚР Көлік және ... ҚР әуе ... ... ... бақылау;
2) Азаматтық авиация қызметіне бақылау;
3) Халықаралық әуе тасымалдарына бақылау;
4) Авиациялық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... саласында бақылау;
6) Теміржол көлігі саласында бақылау;
7) сауда-саттықпен теңізде жүзу саласында бақылау;
8) ішкі су ... ... ... ... ... ... және ... бақылау;
10) автомобиль жолдарын пайдалану ережелерін сақтауға бақылау;
3. Экспорттық бақылау бойынша мемлекеттік ... (ҚР ... ... ... ... ... жататын өнімге бақылау жасайды.
4. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік орган (ҚР Индустрия
және сауда министрлігінің ... ... және ... ... ... ... ... бақылау;
2) Бағалау және сәйкестік саласындағы ... ... ... сақталуына бақылау жасайды.
5. Метрология саласындағы мемлекеттік орган (ҚР Индустрия және сауда
министрлігінің ... ... және ... ... Метрология саласында бақылау жүргізеді.
6. Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласындағы мемлекеттік орган (ҚР
Индустрия және ... ... ... және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитет):
- Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында бақылау жүргізеді.
7. ... ... ... ... ... орган (ҚР
Ауыл шаруашылығы министрлігі):
1) Ветеринария саласындағы бақылау;
2) Асыл тұқымды мал ... және ... ... саласындағы
бақылау;
3) Жануарлар әлемін қорғау, ұдайы өндіру және пайдалану саласындағы
бақылау;
4) Өсімдіктерді қорғау және ... ... ... ... ... ... бақылау;
6) Астық нарығын реттеу саласындағы бақылау және т.б.
7) Жеке кәсіпкерлік қызметіне мелекеттік кепілдіктер
ҚР кепіл берeді:
✓ Кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығына;
✓ Мақсатқа ... ... ... ... ... бас тартуға жол
бермеуге;
✓ Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің құқықтары мен мүдделері қорғалуы,
мемлекет, оның органы және лауазымды тұлғалары ... ... ... жол ... Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің рынокта материалдық, қаржылық,
еңбек, информациялық және ... ... тең ... ... тең ... Заңмен және шарттармен белгіленген шектерде кәсіпкерлердің қызмет
аясын ... ... ... Кәсіпкерлік қызметті экономикалық, ғылыми-техникалық, құқықтық
қолдау;
✓ Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру ... ... ... ... бөлек кәсіпкерлер және жосықсыз бәсекенің монополиялық
жағдайына жол бермеу;
Мемлекеттің және оның органдарының ... ... ... ... ... және органдардың белгіленген құқық шегін
қоспағанда. Кәсіпкер заңға сәйкес емес және заңмен қорғалатын құқықтар мен
мүдделерді бұзатын мемлекеттік және ... да ... ... ... тану туралы өтінішпен арбитраж сотына жүгіне алады[36].
2.3 Жеке кәсіпкерліктің тоқтатылу мәселелері
Жеке кәсіпкердің ... ... ... немесе мәжбүрлі түрде
тоқтатылады. Дара кәсiпкердiң ... ... ... ... - ... өз ... бiрлескен кәсіпкерлік кезiнде - барлық ... ... ... ... кез ... ... ерiктi түрде
тоқтатылады. Дара кәсіпкер қызметін ерікті түрде тоқтату үшін ... ... ... ... ... үш ... күн ... салық
органына жазбаша хабарлайды. Қызметті тоқтату туралы шешімді қабылдаған
күннен бастап бір ай ... ... ... органына салық кезеңінен бастап,
қызмет тоқтатылатын уақытқа дейінгі ... ... және ... ... документальды тексеру жүргізу туралы өтініш тапсыру
керек [21].
Бiрлескен кәсіпкерлікті тоқтату ... ... егер ол үшiн ... ... ... ... егер ... арасындағы келiсiмде
өзгеше көзделмесе, қабылданды деп саналады.
Жеке кәсiпкердiң қызметi мынадай жағдайларда соттың ... ... ... ... ... 1) ол ... деп ... тiркеу кезiнде жiберiлген жойылмайтын ... ... ... бұзушылықтарға байланысты дара кәсiпкердi тiркеу
жарамсыз деп танылған;
     3) қызметiн күнтiзбелiк жыл iшiнде Қазақстан ... ... рет ... ... бұза ... жүзеге асырған;
     4) ол қайтыс болды деп жарияланған;
5) ол хабар-ошарсыз кетті деп танылған жағдайларда.
Заңда көзделген негiздемелерден басқа, дара кәсiпкердiң ... ... 1) ... ... - дара ... әрекетке қабiлетсiз деп
танылған, қайтыс болды деп ... ... ол ... ... ...  2) отбасылық кәсіпкерлік және жай серiктестiк - егер осы тармақтың 1-
тармақшасында аталған ... ... ... ... ... ... қалған немесе бiр де бiрi қалмаған жағдайда, сондай-ақ
некенi бұзуға ... ... бөлу ... ... ... ... ... сотқа өтiнiшi немесе
кредитордың, ал Қазақстан ... ... ... жағдайларда
өзге адамдардың сотқа өтiнiшi негiзiнде сот шешiмiмен ... ... ... ... ... ... ... азаматтық
заңнамасында көзделген кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудың
кезектiлiгi бөлiгiндегi ... ... ... үшiн ... ... ... асырылады.
Дара кәсіпкерлік қызметінің тоқтатылуы немесе уақытша ... және ... ... ... мемлекеттік органның өтініші
бойынша сотпен ... ... ... ... үшін ... орны бойынша салық органына ҚР
қаржы ... ... ... ... 29 ... 2006 ж. №
666 бұйрығымен бекітілген нысанда қызметті уақытша тоқтата тұру туралы ... қоса ... ... ... қызмет тоқтатыла тұратын уақытқа
дейінгі салықтық есептілікті тапсыру керек. Қызметті уақытша тоқтата тұру
туралы ... ... бере ... дара ... ... ... ... қолданатын шаруа (фермер)
қожалығын және қызметтің бөлек түрін қоспағанда;
• жеке нотариустар;
... ... ... қабылдағаннан кейін бес жұмыс күн ... ... ... тұру немесе қызметті уақытша тоқтата тұрудан бас
тарту туралы ... ... ... ... ... тұрудан бас тарту
туралы хабарлама мына жағдайлар ... ... егер ... ... ... ... бастап, қызмет тоқтатыла тұратын уақытқа
дейінгі салықтық есептілік болмаса.
Заңды тұлға болып табылатын жеке ... ... ... немесе тарату жеке кәсіпкерліктің нақты ұйымдық-құқықтық ... ... ... жүзеге асырылады.
Жеке кәсiпкердiң қызметi ерiктi немесе мәжбүрлеу тәртiбiмен, сондай-ақ
Заңда көзделген мән-жайлар туындаған жағдайда тоқтатылуы ... ... ... оның өтініші немесе соттың заңды күшіне енген
шешімі негізінде тіркеуші органда дара кәсіпкер ретінде ... ... ... ... ... ... ... Жеке кәсіпкер
ретінде тіркеу есебінен шығару дара ... ... ... ... тіркеуші органға тапсырғаннан кейін және ... ... ... ... ... кейін жүргізіледі. Жеке
кәсіпкерді ... ... ... ... күші ... кәсіпкерліктің
жасалу фактісін анықтаған, заңды күшіне енген сот ... ... не ... ... органының күші жойылмаған қаулысының
негізінде ... ... ... ... ... жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру
кезiнде оны тоқтату ерiктi сипатта болса - ... ... ... бастап,
мәжбүрлеп тоқтату кезiнде тиiсiнше соттың шешiмi заңды күшiне енген кезден
бастап ол ... деп ... ... ... жоқ және мемлекеттік органдар төмен
немесе орташа дәрежедегі ... ... ... жеке кәсіпкерлік
субъектілері үшін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... таратудың оңайлатылған тәртібі белгіленуі мүмкін.
Кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау тек ... ... ... ... да ... ... бірі болып
табылады. Сонымен, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру қажеттігі; бұзылған
құқықтардың қалпына келтірілуін қамтамасыз ету [22, 58-60]. ... сот, ... сот, ... сот: ... ... ... ... болган жағдайды қалпына келтіру; құқықты бұзатын немесе
оның бұзылу қаупін туғызатын ... ... ... ... заттай
орындатуға үйғарым шығару; залалдарды, төленетін айыпты өндіртіп алу;
мәмілені жарамсыз деп ... ... ... ... ... құқық
қатынастарын тоқтату немесе өзгерту; мемлекеттік басқару органының немесе
жергілікті өкілдің не атқарушы органның ... ... ... ... ... орындауға жатпайды деп тану; азаматтың немесе ... ... ие ... немесе оны жүзеге асыруына кедергі жасағаны
үшін мемлекеттік органнан немесе лауазымды адамнан айыппүл ... ... ... заң ... ... өзге де ... ... [7].
Қолданыстағы заңмен сонымен қатар азаматтық құқықтарды қорғауды құқығы
бұзылған адамның тікелей нақты немесе ... ... ... ... (өзін-өзі қорғауына) рұқсат етіледі.
Азаматтық құқықтарды қорғаудың барлық осы ... ... кез ... ... оның ... ... қызмет
субъектілері де жүзеге асыра алады (сондықтан да оларды кәсіпкерлердің
құқықтарын қорғаудың жалпы тәсілдеріне ... ... Одан ... ... ... ... заңдарда тыйым салынбаған қызметпен айналысатын
кәсіпкерлердің құқықтарын ... ... ... ... оларға
мыналар жатады:
-лицензия берілетін қызмет түрлерінен басқа кәсіпкерлік қызметті
кімнің болса да рұқсатын ... ... ... мүмкіндігі арқылы;
- экономиканың барлық салаларындағы кәсіпкерліктің барлық түрін ... ... ... ... ... ... өз бетімен жүргізетін
тәртібімен; кәсіпкерлік қызметке ... ... ... заң ... шектеу арқылы; кәсіпкерлік қызметті заң
құжаттарында көзделген негіз бойынша шығарылған сот шешімі ... ... ... ... жеке ... үшін ... ... экспорт
немесе импорт үшін тыйым салынған немесе шек қойылған жұмыстар, тауарлардың
түрлері мен қызметтер ... заң ... ... арқылы;
мемлекеттік органдарды, лауазымды адамдарды, сондай-ақ өзге тұлғалар мен
үйымдарды ... ... ... кедергі жасағаны үшін, олардың
алдындағы заңдарда белгіленген ... ... ... ... ... және ... органдарына кәсіпкерлік субъектілерімен осы
органдардың қызметтері болып табылатын міндеттерді орындау мәнінде шарттық
қатынастарға ... ... салу ... ... ... басқа да
амалдармен қорғалады.
Атап өту қажет, мемлекеттік қауіпсіздік, құқық тәртібін қамтамасыз ету
айналадағы ... ... ... ... мен денсаулығын қорғау
мақсатында тауарлардың, жұмыстың немесе қызметтің кейбір түрлерін ... сату ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Коммерциялық (кәсіпкерлік) құпия заңмен қорғалады. Коммерциялық құпияны
құрастыратын мәліметтерді белгілеу тәртібі, оны ... ... ... ... ... ... тиіс емес ... тізілімі заңнамамен
белгіленеді. Коммерциялық құпияға мемлекеттік бақылау функцияларын, тергеу
немесе сот іс-әрекеттерін орындау арқылы, қызмет жағдайымен және т.б. ... ... ... оны ... тұлғаларға жарияламауға міндетті [32].
ҚР кәсіпкерлік қызметті және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын
органдардың ... ... ... ... ... ... ... ҚР 2006 жылғы 31 қаңтардағы “Жеке меншік
кәсіпкерлік ... ... 2003 ... 22 ... ... статистика және арнайы есеп жүргізу туралы", Бас прокурордың 2004
жылғы 1 наурыздағы бұйрығымен бекітілген шаруашылық ... ... ... ... алу ... Нұсқау. Кәсіпкер оларға оның
қызметін тексерумен байланысты ... ... ... ... ... тағайындалғаны туралы акті негізінде тек қана бір тексеріс
жүргізіледі.Тексеріс тек қана тексеріс ... ... ... ... ... ... қалыпты жұмыс істеуі кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің
өздеріне қабылдаған барлық міндеттемелерін тиісті ... ... ... ... және ... ... ... (яғни өкілетті органдардың
араласуынсыз) орындауы дегенді білдіреді. Сонымен бірге іс ... ... көп ... ... өз мүдделерін қамтамасыз етуге және
өзгелердің ... ... ... ... ... ... және т.б. ... туындаған даулы жағдайлар және шаруашылық дау-
дамайлар пайда болып жатады. Осының ... ... ... ... ... тигізеді және кәсіпкерлердің төмен құқықтық
мәдениетіне және кәсіпкерлік ортадағы кұқықтық жұтаңдыққа дәлел болады.
Кәсіпкерлердің ... ... мен ... ... ... айта ... жай, мен ... өндірістік тәжірибемді Ақтау
қаласындағы «Гранит» адвокаттық кеңсесінде өткіздім. Онда кәсіпкерлердің
даулы мәселелері бойынша ... ... және ... ... іс құжаттарымен
таныстым. Солардың ішінде мамандандырылған ауданаралық сотта қаралған істі
мысалға келтіргім келеді. ... істе ... Жеке ... Т. Аметовтың,
жауапкер «Көктем» Мемлекеттік Коммуналдық Кәсіпорыннан қарыз ақшаны өндіру
туралы ісі. Бұл екі тарап арасында сатып ... ... ... Бұл ... талапкер жауапкерге 205 литр –мотор майын, 250 литр – ... ... литр – ... ... 345 ... торм. сұйықтығын, 415 литр–
«Авангард Лукойл» майын, 230 литр – ... 450 литр – ... ... ал ... ... алуға міндеттеме қабылдаған. Сондай-ақ, жауапкер
бір ай ішінде сатып алынған тауардың ... 50% ... ал ... ... ... ... жеткізгеннен кейін төлейді делінген болса да,
жауапкер ... ... ... 00 ... ... қалған
4 770 364,28 теңгені сатып алу-сату шартының талаптарын өрескел ... ... ... ... сомасын күні бүгінге ... ... ... алдындағы 4 770 364,28 теңге қарызы 12 қаңтар 2009
жылғы есеп айырысу ... ... ... ... ... ... көлеміндегі тұрақсыздық айыпақысын, заңды өкіл ... ... ... және 50 100 теңге баж салығын өндіру туралы
талап ... Бұл ... арыз ... ... ... ... қарызы көрсетілген салыстырмалы актісін сот дәлел ретінде қабылдай
алмауын ... алып ... ... мамандандырылған ауданаралық
экономикалық сотының шешімімен қанағаттандырусыз ... Ол ... ... ... ... қарап, ауданаралық облыстық
соттың азаматтық ... ... ... ... ... қалдыру
туралы қаулы шығарған. Осыдан соң талапкер ЖК Аметов Т. жауапкер «Көктем»
Мемлекеттік ... ... ... ... туралы талабы бойынша
соттың заңды күшіне енген ... ... сон, ҚР АІЖК 404 ... ... бойынша арыз берушіге белгілі болмаған елеулі мән-жайлар бойынша
заңды күшіне енген сот шешімі қайта қаралуы мүмкін ... ... ... мән-жайлар бойынша талапкер ЖК Аметов Т. ... ... ... өндіру туралы талабы бойынша 03.11.2009 ж. шешімнің
күшін жоюды және қайта қарау туралы талап арыз берген, кейін сот ... ... ... ... ... ... Жеке ... аясындағы жауапкершілік
Заңдық жауапкершіліктің арнайы (мамандандырылған) түрі ретіндегі
кәсіпкерлік-құқықтық жауапкершілік мынадай: ... ... ... заң ... ... ... деп тану және ол үшін ... ... ... ... ... ... ие болады.
Кәсіпкерлік-құқықтық жауапкершіліктің ерекшеліктерінің қатарына
төмендегілерді жатқызуға болады:
1) оның субъектілері болып тек ... ... бар ... ... қызметпен айналысатын және ... ... ... ... ... ол, ... ... тәртіпте (мысалы, кәсіпкердің
лицензиясының қызметін тоқтату немесе қайтарып алу түрінде) болады;
3) жеке ... ... ... ... және т.б. ... заң
нормаларын бұзғаны үшін қолданылады;
4) соған арнайы өкілетті мемлекеттік органдар (мысалы, лицензия беруші
орган) арқылы жүктеледі [24].
Кәсіпкерлердің ... ... ету ... заңды
бұзушылықтардың алдын алу үшін кәсіпкерлік қызмет туралы ... ... ... ... ... және ... сипаттамалары белгіленген.
Заңдық жауаптылықты салалық және мамандандырылған ... деп ... ... ... түрлерін жіктеудің басқа да тәсілдері бар[37].
Атап айтқанда, ... ... ... мақсаттары бойынша – жазалау
және өтеу ... ... ... ... қолданылу тәртібі
бойынша – сот және әкімшілік жауаптылық; құқық бұзу субъектісі ... ... ... жеке және ұжымдық жауаптылығы; құқық бұзушының
кінәсінің бар ... ... жоқ ... ... ... ... жауаптылық[25]. Қорыта айтқанда, заңдық жауаптылықтың ... ... ... деп ... болады[26]. Оның үстіне негізгі
деп жауаптылықтың салалық және мамандандырылған түрлерін тану қажет.
Жеке кәсіпкерлік туралы ... ... екі түрі ... ... ... ... және тіркеу барысында
мемлекеттік басқару ... жете ... ... ... ... ... қарсы әрекеттер (әрекетсіздік) істеген жағдайда, өздерінің
қызметтік міндеттерін орындағаны үшін ҚР заңдары белгілеген жауапкершілік
көтереді.
Сонымен, ... ... ... ... өтеу ... ал материалдық жауаптылық шектеулі де болуы мүмкін. Атап
айтқанда, 2007 ж. ... ...... ҚРЗ ҚР ... ... ... сәйкес, жұмыс берушіге ... ... ... зала ... ... ... мынадай жағдайларда жүктеледі:
1. өзіне толық материалдық жауаптылық қабылдай тыны туралы жазбаша шарт
негізінде жұмыскерге берілген ... және ... ... ... ... ... ... талон бойынша есептеме беруге алған мүлңк пен басқа
да құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етпегенде;
3. ішімдік, есірткі немесе уландырғыш (соларға ... ... ... келтіргенде;
4. материалдардың, жартылай дайын ... ... ... ... ... өлшеу аспаптарының, арнайы киім-кешектің
және жұмыс берушінің жұмыскерге пайдалануға берген ... ... ... ... жойылуы немесе қасақана бүлінуі кезінде;
5. жұмыскерлердің ҚР заңдары белгілеген тәртіпте расталған ... ... ... ... ... ... ... ал бұл барлық қалған жағдайларда
жұмыскердің материалдық жауаптылығы шектеулі болдады дегенді білдіреді.
Заң шығарушы ... ... ... туралы жазбаша түрде
мынандай екі шарт жасасу қажеттігі туралы жазбаша түрде ... ... оған ... мүліктің және басқадай құндылықтардың сақталуын
қамтамасыз етпегені үшін, жұмыскердің толық жеке жауаптылығы ... ... ... ... ... барысында оған берілген мүлік пен басқадай
құндылықтарды ... ... ... ... ... немесе
пайдалануға байланысты жұмыстарды орындайтын жұмыскермен жасалады); ... ... ... ... және ... ... ... етпегені үшін, жұмыскердің толық ... ... ... ( ... ... үшін әр жұмыскердің жауаптылығын ажырату
мүмкін болмайтын кезде, өндіру барысында оларға ... ... ... ... ... ... тасымалдауға, қолдануға немесе
пайдалануға байланысты жұмыстарды бірлесе орындайтын жұмыскермен жасалады).
Жұмысшылар мен қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі жұмыскер тәртіп
бұзған ... орын ... және тек жеке ... ... ... ... ... тікелей қолданылуы мүмкін. Тәртіптік деп ... ... ... ... кәсіпорындардың, мекемелердің
жұмысшылары мен ... ... ... ... ... ... немесе қоғамдық қызметіне байланысты жасаған теріс
әрекеттері (егер бұл теріс әрекеттер ... ... ... ... ... болуына байланысты қылмыс немесе әкімшілік тәртіпсіздік деп
бағаланбаса) үшін көтеретін ... ... ... жауапкершілік тәртіптік теріс әрекет жасау дегенді білдіреді.
Аталған жағдайда тәртіптік теріс әрекет болып жұмыскерлердің өздерінің жер
қойнауын ... және ... ... ... ... ... қорғауды
қамтамасыз етуге байланысты еңбек міндеттерін орындамағаны немесе
қанағаттанғысыз ... ... ... ... ... ... тәртіптік теріс әрекет жасағаны үшін, жұмыс беруші тәртіптік
жазаның төмендегідей:
1) ескерту ... 2) ... ... 3) ... ... беру; 4) Еңбек
кодексіне сәйкес жұмысберушінің бастамашылығымен еңбек шартын бұзу сияқты
түрлерін қолдануға құқылы[27]. ... ... және ҚР ... ... тәртіптік жазалардың қолданылуына жол берілмейді.
Еңбек кодексінің 73-бабына сәйкес тәртіптік жаза белгілегенде, жұмыс
беруші орын алған ... ... ... сипатын және ауырлығын,
оның жасалу себебін, жұмыскердің оны жасамастан бұрынғы және одан ... оның ... ... ... ... ... Жұмыс беруші
жұмыскерге тәртіптік жаза берілгені туралы кесімін мынадай: 1) жұмыскердің
уақытша жұмысқа ... 2) ... ... ... ... уақытында жұмыскер жұмыстан босатылған; 3) жұмыскер демалыста
болған; 4) ... ... ... ... ... ... ... кезде
жұмыскер заңмен белгіленген тәртіпте тәртіптік ... ... ... ... ... жаза ... те, ... емес те
кәсіпорындарда, жасалған шарт немесе келісімге сәйкес ... ... да, ... (жұмысшылар, қызметкерлер) басқадай
санаттарына да қатысты қолданылуы мүмкін.
Қазіргі кезде ... ... ... заңдарда ең көп
жарияланып жүрген заңдық жауапкершілік ... ... ... ... ... ... яғни заңға қарсы, мемлекеттік, қоғамдық құрылысқа, ... ... мен ... ... ... кінәлі (қасақана
немесе абайсыз) іс (әрекет немесе әрекетсіздік) ... ... ж. ... ... ҚР ... құқық бұзушылық туралы
кодексінде «Кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік ... ... ... кәсіпкерлік саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың жиырма бір
құрамын қамтитын арнайы 14-ші тарау (140-158-1-баптар) бар[28]. ... ... - ... ... және өнеркәсіп тауарларын
Қазақстан Республикасы шегінен тыс әкету ... ... ... ... - «Шикізатты, азық-түлік және өнеркәсіп тауарларын Қазақстан
Республикасы шегінен тыс ... ... ... үшін қабылдау ережелерін
бұзу»; 143-бап -«Кәсіпкерлік ... ... ... ... айналысу»;
144-бап - «Кино және бейнешығармаларды көпшілікке көрсету ережелерін бұзу»;
145-бап — «Бөтен ... ... ... көрсету таңбасын, тауардың шыққан
орнының атауын немесе фирмалық ... ... ... ... ... ... бәсекеге қарсы келісімдері (келісілген
әрекеттері), басым (монополиялық) ... ... ... ... ... ... ... заңды бұзу»; 147-2-бап - «Нарық
субъектілерінің экономикалық ... ... ... ... ... - ... қарсы органның шешімдерін орындамау. Ақпарат беру
туралы міндеттемелерді бұзу және ... және ... ... ... ... - ... ... бәсекелестікке қарсы
әрекеттері, әділетсіз бәсекелестік»; 147-5-бап - «Табиғи ... ... ... ... - ... ... ... қызметке
заңсыз араласуы»; 153-бап — «Тексерулер жүргізу тәртібін бұзу»; 154-бап —
«Жалған кәсіпкерлік»; ... - ... ... ... ... ... - «Қазақстан Республи-касының банкроттық туралы заңын
конкурстық, қалпына келтірушілік ... ... ... ... ... -«Әдейі банкрот болу»; 157-бап - ... ... ... ... банк ... ... немесе кредит бюросының кредит ... ... ... сақтау міндетін бұзу»; 158-1-бап - «Сақтандыру
құпиясын ... ... ... 158-2-бап - «Зейнетақы жинақтары қүпиясын
сактау ... ... ... жүзеге асыру барысында жасалатын әкімшілік күқық
бұзушылықтар қатарына сонымен бірге келесідей ... ... ... ... қол ... әкімшілік құкық бұзушылық (ҚР ӘҚБК
13-тарауының 118-136-баптары); сауда және каржы саласындағы әкімшілік құқық
бұзушылық (ҚР ӘҚБК ... ... ... салу ... ... ... (ҚР ӘҚБК ... ... ... әлектр әнергиясын пайдалану саласындағы әкімшілік құкық
бұзушылық (ҚР ӘҚБК 17-тарауының ... ... ... ... ... ... (ҚР ӘҚБК 18-тарауының 231-239-
баптары); қоршаған ортаны корғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы
әкімшілік ... ... (ҚР ӘҚБК ... ... ... ережелер мен астық нарығы және астықты сақтау, ... және мал ... ... ... ... ... (ҚР
ӘҚБК 20-тарауының 307-311-баптары); қоғамдық қауіпсіздікке және халыктың
денсаулығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық (ҚР ӘҚБК ... ... ... саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық (ҚР
ӘҚБК 26-тарауының 400-43 8-баптары); ... жол ... ... ... ... ... (ҚР ӘҚБК ... 439-501-баптары)
және басқалары. Әкімшілік жауапкершілікке сипаттама бергенде, оған тән мына-
дай ерекшеліктерді атауға болады: 1) ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылықтарға жүктеледі; 2)
әкімшілік құқық ... ... ... ... ... жеке ... қарсы әрекеті (немесе әрекетсіздігі) болып табылады; 3) әкімшілік
жауапкершілік басымдығы бойынша жеке-құқықтық ... ... ... ... ... ... ... колданылады; 4)
әкімшілік-күқықтық жауапкершілік жедел сипатта ... 5) ... ... ... ... ... лауазымды тұлғалары) қолданады; 6)
әкімшілік заң нормаларына ... ... және ... алу ... ... одан да қауіптірек іс-әрекет - қылмыс жасалуын ескертеді).
Кәсіпкерлік қызмет субъектілеріне әкімшілік-құкықтық жауапкершілік
шараларын қолдану, ... ... ... ... ... ... екінші жағынан, басқа кәсіпкерлердің құқықтары мен
еркіндіктерін құқықтық қорғауды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін көтерудің
айрықша тәсілі қылмыстық жауаптылық болып табылады. Әдетте, қылмыстық
жауаптылық қашанда ... ... ... және ең ... ... ... ықпал ету шарасы (азаматтық-құқықтық жауаптылық
заң бұзушының ... ... ... ... маңыздырақ болуы мүмкін екені
осыған дейін айтылғанмен) ретінде ... ... 1997 ж. ... ... ... кодексінің
экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарға арналған арнайы 7-ші ... ... ... ... ... екі топқа белуге болады:
1) мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары ... жеке ... ... ... ... 2) жеке ... жасайтын қылмыстар.
Қылмыстардың бірінші тобына мыналар кіреді: 1) ҚР ҚК 189-ба-бы - ... ... ... ... 2) 200-баптың 2-бөлімі - «Коммерциялық
немесе банктік ... ... ... ... ... ... ету»; 3) «Табиғатты пайдалану жөніндегі заңсыз мәліметтерді
тіркеу».
Қылмыстардың екінші тобын құрайтындар: 1) 190-бап — ... ... ... - ... банктік қызмет»; 3) 192-бап -Жалған кәсіпкерлік»; 4)
193-бап - Заңсыз жолмен ... ақша ... ... басқадай мүлікті
заңдастыру»; 5) 194-бап - «Кредитті ... алу және ... ... ... - ... ... ... қасақана жалтару»; 7) 196-бап -
«Монополистік әрекет және бәсекелестікті шектеу»; 8) 197-бап - ... ... ... ... тәртібін қасақана бұзу»; 9)
198-бап - «Көрінеу жалған жарнама беру»; 10) 199-бап - «Тауарлық ... ... 11) ... - ... ... банктік құпияны
құрайтын мәліметтерді заңсыз алу және жария ету»; 12) ... - ... ... және ... ... ... мен ... сатып алу»; 13) 202-бап - «Эмиссиялық
бағалы қағаздарды шығару тәртібін бұзу»; 14) 202-1-бап - ... ... ... ... ... ... не ... жалған мәлімет
беруі»; 15) 203-бап - Бағалы қағаздар ұстаушылар тізіліміне көрінеу жалған
мәліметтер енгізу»; 16) ... - ... ... ... кәсіби
қатысушыларының көрінеу жалған мәліметтер ... 17) ... - ... ... ... ... бұзу»; 18) 206-бап - ... ... ... ... ... ... сату»; 19) 207-бап - «Жалған төлем
карточкалары мен өзге төлем және есеп ... ... ... ... 20) 208-бап - «Акциз-делетін тауарларды акциздік маркалармен және
(немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртібі мен ережелерін
бұзу, ... ... және ... ... ... ... ... және пайдалану»; 21) 209-бап - «Экономикалық контрабанда»; 22)
213-бап - ... ... ... шетелден қайтармау»; 23) 214-бап -
«Кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден ... 24) ... - ... заңсыз іс-әрекеттер»; 25) 216-бап - «Әдейі банкроттық»; 26) 217-
бап - «Жалған банкрот-тык»; 27) ... ... ... ... ... ... туралы заңын бұзу»; 28) 219-бап - Банк операциялары
туралы көрінеу жалған мәліметтер беру»; 29) ... - ... ... ... пайдалану»; 30) 221-бап - Азаматтың салық ... 31) ... - ... ... ... төлеуден жалтару»; 32)
223-бап - «Түтынушыларды алдау»; 33) 224-бап - «Заңсыз сыйакы алу»; 34) 226-
бап - «Мәміле жасауға немесе одан бас ... ... ... 35) 227-бап -
«Компьютерлік ақпаратқа заңсыз кіру, ӘЕМ үшін зиянды бағдарламалар жасау,
пайдалану және ... 36) ... - ... ... ... ... кодын, абоненттің сәйкестендіру кодын құқыққа
сыйымсыз өзгерту, ... ... ... ... кодын
өзгерту үшін, бағдарламаларды құқыққа сыйымсыз жасау, пайдалану, тарату».
Сонымен қатар кәсіпкерлік саласына коммерциялық және өзге үйымдардағы
қызмет мүдделеріне ... ... да ... катысы бар (ҚР ҚК 8-
тарауы). Атап ... ... - ... теріс пайдалану»; 229-
бап - ... ... және ... ... ... ... ... өкілеттіктерді теріс пайдалануы»; 230-бап - ... ... ... өкілеттіктерін асыра пайдалануы»; 231-бап - «Ком-
мерциялық сатып алу»; 232-бап - Міндеттеріне адал қарамау».
Кәсіпкерлік ... ... ... ... қылмыстардың тағы бір тобы -
ол мемлекеттік ... және ... ... ... қарсы сыбайлас
жемқорлық және өзге де қылмыстар» (ҚР ҚК ... ... ... бірге субъектілік белгілеріне қарай былайша саралауға болады: 1)
лауазымды ... ... ... ... өкілетті адамдар жасайтын
қылмыстар (307-бап - «Қызмет ... ... ... ... ... қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану»; 309-бап -Лауазымды
адамның өкілеттігін иелену»; ... - ... ... ... ... - ... ... 314-бап - «Қызметтік 1 жалғандық жасау»; 315-
бап - ... ... ... -«Салактық»); 2) кәсіпкерлік
қызмет субъектілері де, өзінің қызметтік жағдайын пайдаланатыи адамдар ... ... ... ... - ... ... ... 3)
субъектілері кәсіпкерлер болуы мүмкін қылмыстар (312-бап - «Пара беру»).
Әдебиетте кейде жеке кәсіпкерлік саласында ... ... үшін ... ... ... ... ауыстыру туралы ұсыныстар
ұшырасып қалады, алайда бұл ... ... ... ... түрін қолдану екіншісін қолдануды жоққа ... және ... ... жағдайда, қылмыстық-жазалық іс-әрекет жасалуына байланысты
жауаптылықтың екі түрі де: азаматтық-құқықтық және ... (ол ... ... және ... ... ... ал ... саласында қылмыстық жауаптылықты қолданудан толық бас тарту
жеке кәсіпкерліктің тиімділігін көтеруге, ... ... ... ... басқадай заң бұзушылықтарды түп-тамырымен жоюға
септігін тигізе қояр ма екен) қатар ... ... ... ... ... жағдайында өмірде орын алып жататын бас бостандығынан
айыру емес, қылмыстық жазаның: ... ... ... қызметтің белгілі
бір түрімен айналысуға тыйым салу; қоғамдық ... ... ... ... аса ... ... қажет, өйткені мүліктік ... ... ... ... ... ... салыстырғанда, аса тиімді болуы
мүмкін.
Жеке кәсіпкерлік қызметін реттеу әр елде әртүрлі жүзеге асырылады. Міне
соларға әр елдегі жеке ... ... ... ... ... ... ... қызметін Германияда, Швецияда, Канада, АҚШ-та,
Норвегияда реттеудің салыстырмалы анализі.Аталған елдердің барлығында ... ... ... жеке ... ... жалдау саны шексіз
және кәсіпкер қарыздары мен міндеттемелері бойынша ... ... ... ... Ал енді келесі жағдайлары бойынша олар бір бірінен
ерекшеленеді.
Сонымен, Германияда жеке ... ... ... ... ... ... ... кіріс салығы, коммерциялық қызмет салығы,
қосылған құн салығы. Жұмысшылар ... ... ... ... да ... ... ... мемлекеттік тіркеу талап етіледі.
Төлейтін салықтары: кіріс салығы, қосылған құн ... ... ... ... ақы қорына салық төлейді. Канадада жеке кәсіпкер
ретінде мемлекеттік тіркелу талап етілмейді, егер ... өз ... ... талап етіледі, егер кәсіпкер коммерциялық атауды тіркегісі келсе.
(Мысалы, ... ... и ... ... ... кіріс салығы,
әлеуметтік сақтандыру және зейнетақы төлемдері. Жұмысшыларды ... ... ... төленеді[38].
Америка Құрама Штатында мемлекеттік тіркеу талап етіледі, егер ... ... ... ... (бұл ... d.b.a ... әрекет
ететін аббревиатурасы қолданылады). Төлейтін салықтары: кіріс ... және ... ... Жалдамалы жұмыскерлері үшін
федералды салық ... ... ... жеке ... ретінде мемлекеттік
тіркелу талап етіледі. олар кәсіпорынның регистрінде ақылы түрде тіркеле
алады. Егер жеке ... бес ... одан да көп ... ... ... және ... айналысатын болса кәсіпорын регистрінде тіркелу
міндетті.
Азаматтық айналымда кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... ... ... еместігі қоғамда жалған
кәсіпкерліктің болуымен дәлелденеді. 
Жалған кәсіпкерлік кәсіпкерлік немесе банктік қызметті ... ... ... заңға қайшы келетін мақсаттарды көздейтін және
азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі зиян ... ... ... заңды
коммерциялық ұйымды қасақана құруы.
Жалған кәсіпкерлік қылмыс болып табылады және қылмыстық жауапкершілік
негізінде жауаптылық ... Бұл ... ... ... жеке азаматтардың, қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында тауарлар өндірген және ... ... ... ... ... ... қалыптастырған кезде меншікті ұтымды пайдалануды
білдіретін кәсіпкерлік қызметтің негізгі бастамаларын белгілейтін ... ... ... айналысқан кездегі қол сұғушылықтың
тікелей объектісі болады.
Кәсіпкерлік қызметпен айналысу ... ... ... ... ... ... ... Жалған кәсіпкерлікті заңды ... ... ... және ... ... ... құжаттарынан
туындайтын міндеттемелерді орындамау, салық кезеңі ішінде ... ... ... ... мүліктің болмауы, құрылтайшылар
туралы бұрмаланған мәліметтер енгізуі, банк шоттарын ... ... ... ... алуы заң ... іске ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысу ниетінің болғанын куәландырмайтын,
нысаны бойынша заңды, ... ... және ... бойынша жалған
мәмілелердің жасалуы (ақша ... ... қол ... ... ... және тағы сол ... мүмкін. Субъектілердің кім
екеніне қарамастан, заңмен ... ... ... сондай-ақ оларды
жүзеге асыру үшін лицензия алу ... ... ... ... ... жалған кәсіпкерлік жасыратын тыйым салынған қызмет деп
түсіну ... ... ... ... ... құру, оны жүзеге асыру және оны
құқықтық ... ... ... ... ... ... қүру ... оның негізгі
болып табылатын кәсіпкерлік қатынастарды дамытып, жандандыру және ... - ... ... мен ... - ... реттеу әдістерін
жетілдіру — күн тәртібіндегі ... ... ... ... ... ... куә ретінде Қазақстан Республикасы Президент тарапынан жасалынып
жатқан кәсіпкерлікті қолдау, жандандырып нығайту туралы ... ... ... ... және қүқықтық жағынан қамтамасыз ету ... ... ... актілерде атап өтуге болады. Сондықтан мен
кәсіпкерлікті еліміздің шаруашылық қызметінің жандандырғыш күші ретінде
танимын. ... орай айта ... бір ... ... ... ... ... тек кәсіпкерлікті дамыту үшін ғана деп түсінбей,
сонымен бірге ол нарықтық экономиканы дамытатын күш ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай дәрежеде
тәуедді болады. Тағы бір ... ... ... ... ... жеке ... ... нарықтық экономикаға түрлендірілуі
кәсіпкерлік қызметті, дамытып, жандандырудың таптырмас көзі ретінде көрініс
тауып жатыр. Кәсіпкерлік қызмет мен үшін ... ... ... ... ... толығымен қамтамасыз етіле қоймаған, көсілмеген өте
тың қүбылыс болып табылады. Оның ... ... де ... ... жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Соның ішінде ... ... ... ... ... реттейтін заңдардың да
айтарлықтай олқылықтары бар. Олардың кәсіпкерлік қызмет аясындағы жүріп
жатқан процестерге эсер ... ... ... ... және орта бизнестің
дамуын ынталандыратын шаралардың да жоқ екені ... ... ... ... ... ... ... қажетті шарты,
кәсіпкерлік саласындағы қоғамдық ... ... және ... ... ... ... шешу үшін ... ұсыныстар
келтірдім:
Бірінші мәселе бойынша, тапсырыстарды қарау ... ... ... ... ... ... ... кеңестердің қызметін жақсарту үшін
2006 жылғы 31.01 «Жеке ... ... ... Республикасының Заңына
және «Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі Сараптамалық кеңестер жөніндегі Үлгі
ережені бекіту туралы» 2006 ... 2.06 № 496 ... ... ... өзгерістер мен толықтыруларды енгізу ... ... ... ... ... ... кеңейту;
Үшінші мәселе бойынша, кредит беру нысандарын қайта қарау, өйткені
кәсіпкерлердің көбінде ... ... ... жаңа ... немесе ашуға мүмкіндік жоқ, сондай-ақ сыйақы ставкілерін жылдық 8
% ... ... аса ... ... және ... ... қолдау
Қоры арқылы.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. Алматы, 1997 ж.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 ... 1995 ... ... ... ... Елшібаев. Р.Қ. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. ҚазЭУ. 2009.
4. Романкова И.В. Проблемы правового регулирования предпринимательства
граждан в ... ... / ... ... Ю.Г. ... ... Университет «Туран», 1996 – 208 стр.
5. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Заңы 28 ... 1997 ж ... ... Тарихи дерек ретінде
қолданылды)// Параграф ақпарат жүйесі
6. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... жүйесі
7. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім) 2010 жылға
дейінгі ... ... ... ақпарат жүйесі
8. Амирханова И.В. Гражданско-правовое обеспечение ... в ... ...... Қазақ
университеті, 2003. – 369 с.
9. Попондополо В.Ф. Правовой режим предпринимательства. Санкт-Петербург,
1994.
10. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі ... ж// ... ... Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызметкерлер туралы» ... ... ... ... Қазақстан Республикасының «Әскери міндеттілік және ... ... заңы ... ... Параграф ақпарат жүйесі
13. Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы 31.01.2006.//
Параграф ақпарат жүйесі
14. Қазақстан ... ... ... ... ... ... Параграф ақпарат жүйесі
15. 1995 жылғы маусымның 19-ындағы № 2335 «Мемлекеттік кәсіпорын туралы»
ҚР ... ... ... ... Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы 2003 ж.
мамырдың 13-інде шыққан № 415-ІІ // Параграф ақпарат жүйесі
17. ... ... ... ... заңы 11 ... 2007ж.
// Параграф ақпарат жүйесі
18. Қазақ КСР-інің 1991 ж. маусымның ... № 640-XII ... ... ... ... ... ақпарат жүйесі
19. Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы Қазақстан
Республикасының 1998 ж. 9 ... № 272-I ... ... И.В., Романкова В.А. Правовое обеспечение индивидуального
предпринимательства: проблемы теории и практики: ... ... ... ... ... 2003. – 209 с.
21. Романкова И.В. К вопросу ... ... ... ... ... Казахстан// Сборник работ по материалам
республиканской научно-практической ... ... ... 1996-206 с.
22. Амирханова И.В. обеспечение надлежащего исполнения ... ... ... ... ... ... қаласының сот материалдарынан
24. Защита интересов предпринимателей в обязательственных отношениях:
новые аспекты // Международные стандарты в ... прав ... ... развития национального законодательства: Материалы
международной ... ... ... ... РК, 1-2 ... 2001. ... ... Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.
Теория и практика.- М: Изд. МГУ, 1986-5,10-беттер.
26. Гражданское право. Том 1. учебник для ... ... ... ... Ю.Г. ... ... 2000.
27. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі ... ж// ... ... 2001 ж. ... 30-ындағы ҚР Әкімшілік құқық ... ... ... жүйесі
29. Климкин С. И. «Правовые формы предпринимательства в ... ... ... ... Конституция Республики Казахстан. ... ... ... Г.С. ... ... ... б.
31. Предпринимательство. Учебник. / Под ред. М. Г. Лапуста. – М.: Инфра-
М, 2000 – 448 ... ... ... для ... / Под ред. В. ... В.А. ... – М.: ... и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 475 с.
33. Лобков А.Х. ... ... в ... – Алматы: Издательство «LEM», 2000. – 40 с.
34. Лебедев К.К. Защита прав и ... ... ... // ... право: Учебник. / Под ред. В. ... В. Ф. ... – СПб., 1997. - С. ... ... В. А. ... ... ... труда наёмных
работников в сфере индивидуального предпринимательства: Дисс. канд. –
Алматы, 2000 – 161 ... ... В. И. КНР: ... на ... от ... конкуренции
// Хозяйство и право. - 1998, № 5. - С. 111-117
37. ... А. В. ... ... ...... и ... 1996. – 384 ... Сравнительный анализ регулирования деятельности индивидуальных
предпринимателей в разных странах. www-материалы ... ... ... ... ... ... ету
информациялық
ғылым және
субъектілерін білім,
есебінен дара кәсіпкерлер
Бюджет қаражаты
• дара кәсіпкерліктің құрылымы-
• индустриялы зоналарды;
• техникалық парктерді;
• бизнес­инкубаторларды;
орталықтары;
• дара кәсіпкерлікті қорғау
Құру және дамыту.
.
заңнаманың жетілдіру
бойынша
сұрақтар
реттеу ... ... Б

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызметтің теориялық негіздері51 бет
Кәсіпкерлік кызметтің түрлері,классификациясы, мемлекеттік реттелуі Қазақстан Республикасында құрылуы24 бет
Кәсіпкерлік қызметтің банкроттықтан сақтандыру жолдары24 бет
Кәсіпкерлік қызметтің дамуының экономикалық мазмұны28 бет
Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлеріне салық салудың теориялық негіздері29 бет
Кәсіпкерлік қызметтің мемлекеттік-құқықтық нысанының сипаттамасы11 бет
Кәсіпкерлік қызметтің негізі18 бет
Кәсіпкерлік қызметтің теориясы және микроэкономика негіздері12 бет
Кәсіпкерлік қызметтің түрлері, тәуекелділік31 бет
Кәсіпкерлік қызметтің Қазақстан Республикасында даму жағдайы50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь