Қызметкерлерді басқаруды жетілдіру жолдары

КІРІСПЕ


3.ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУДАҒЫ ЖІТІЛДІРУ ЖОЛЫ
3.1 Банктегі қызмектерлерді дамыту жүйесін басқаруды жетілдіру
3.2 Еңбек әлуетін тиімді пайдаланудағы шет елдердің тәжірибесі

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан экономикалық әлеуметті және саяси жаңарудың жылдамдату жолында» деген халыққа Жолдауында белгіленген «біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті елдер арасында лайықты орын алуға». Осы мақсатқа жетуде экономикалық субъектілерін, қызметін басқару үлкен рөл атқарады, соның ішінде экономикалық тіршілік ортасындағы коммерциялық банктар.
Қазақстандағы рыноктық қарым-қатынасы дамуы экономикалық саясатын барабар жүзеге асуын талап етеді, коммерциялық банктер қызметін тиімді дамуына жолданған.
Егер банктерде маман саясатына көп көңіл бөлінген жағдайда бұл мәселелер шешілуі мүмкін. Сонымен қатар банктердің қаржы нәтижелері қызметкер сапасына байланысты. Сондықтан, АҚ «Банк Каспийский» қазіргі мамандық саясат жағдайы жұмыста бізбен талданған. Рыноктағы қарым-қатынас жағдайында адам ресурстарын дамыту және өз уақытында қожалық етуші күрделі субъекті механизімін басқару мүмін емес.
Біздің пікіріміз бойынша мемлекеттің қазіргі экономикалық даму этапы адамзат ресурстарын ғылыми басқару талаптары тек қана мекемелерде ғана емес коммерциялық банктерде де жоғарлауда. Біздің дамушы ғасырымызда кез-келген ұйымдарда қызметкерлерді кәсіби дамыту шарты ойдағыдай қалыптастыруы аса маңыздылықпен алға басуда. Қазақстандағы рынок ерекшелігін ескере отырып, оның жиі тез өзгеруі ретінде мекемелердің сыртқы және ішкі жағдайларын айтуға болады, ұжымдарда қызметкерлерді дамыту жүйесі оның тек қана ойдағыдай дамуы ғана емес өміршендігін де анықтайды.
Ғылыми-техникалық прогрестің жылдам дамуы және кәсіби білім мен дағдылары тез ескіруі кәсіби оқытуда маңызды дамушы рөл анықтайтын жалғыз факторлар болып табылмайды, ол фирмаға, рыноктың күрделенген талаптарына сәйкес көмектеседі. Жетістікке жеткен отандық және шет елдер компанияларының тәжірибесі көрсетеді, қызметкерлерді инвестициялау тез және жоғары қайтарым береді. Осындағы ең маңыздысы, өндірістік күштілігін жетілдіруді инвестициялауға қарағанда, мамандар дамытуын инвестициялау фирмаға табыс әкеледі, яғни адамзат ресурстарын мекеме өкіміндегі барлық қалған ресурстарын тиімді пайдалану негізгі фактор ретінде анықтауға болады.
1. Галиева Д.Т. Кадровая политика Национального Банка Казахстана
1/Банки Казахстана.- Н 2004.- С. 20-23
2. З Захаров в.с. Некоторые аспекты управления персоналом и банковское образование//Банки Казахстана.- 3Ч23.- 2004.- С. 56- 59
4. Комисаров Г.П. Управление деятельностью коммерческого банка //Банки Казахстана.- К25.- 2004.- С. 48-50
5. Тулепбаев К.Н. Человеческий капитал - новый финансовый инструмент накопительньих пенсионных фондов 1/ Банки Казахстана, М 2003.- С. 53-
6. Зубченко Л.А. Условия успешного функционирования малых банков 1/ Банки Казахстана, Х27. - 2002.- С. 62-63
7. Нурсеит А., Темирбекова А., Нурсеитова Р. Теория рыночной экономики: предпринимательский аспект. Учебное пособие для студентов вузов / под ред. проф. А.Нурсеит. Алматьи: ОФ «БИС».- 2000.- 272 с.
9. Банковское дело / под ред. Сейткасимова Г.С. Алматы - Каржы- Каражат.- 1998.- 576 с.
10. Абдильманова Ш.Р. Корпоративный имидж банка и роль новых стандартов подготовки специалистов в его укреплении 1/ Банки Казахстана, ЗЧ-2002.- С.11-14
11. Куршакова Н.Б. Некоторые вопросы подготовки персонала региональных банков//деньги и кредит, М 2003. - С. 47- 50
12. Лисак Е.Б. Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банках // Банки Казахстана, М - 2002.- С. 15-22
13. А Новая стратегия успеха. //Взгляд, М 2004.- С. 5.
14. Агапов Ю. В. Особенности и проблемы формирования персонала российских коммерческих банков.// деньги и кредит, Ж 7.- 1995. - С. 11
15 Профессия банкира - одна из лучших.//Банки Казахстана, Ж 11.- 2000.С.5
16 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8- е издание / пер. с англ. под ред. С.ЛК. Мордовина.- СП6.: Питер, 2004.- 832 с.
17 Коэн А.Р. Курс МВА по менеджменту / пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 507 с.
18 Сатилганов К. Народный Банк Казахстана - перспективы успешного развития //Банки Казахстана, З - 2002.- С. 14- 16
19 Веснин В.Р. Менеджмент персонала. М., Т.д.«Элит- 2000», 2000.- 304 с.
20. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. О.И.Лаврушина, М - Юристъ, 2002.- 688 с.
21. Саханова А.Н. , Исингарина Ж.С. Стратегическое управление в банковской деятельности //Банки Казахстана. - К - 2003. - с. 27-29
22. Лисак Б.И., Ким А.Б. О стандартах качества обслуживания клиентов в банках//Банки Казахстана. - М -2003.-С. 7- 13
23. Алавердов А. Р. Роль и место управления персоналом в системе банковского менеджмента // Банковское дело, Н 10.- 1995. -с. 20-25
24. Старобинский Э.Е. Кадровая политика за рубежом 1/Управление персоналом, .К 2000.- С. 35-38
25. Волгина О.Н. Мотивация труда персонала финансово- кредитных
организаций / под ред. Ю.Г.Одегова, М., Издательство «Экзамен»,2002.-128с.
26. Куатбаев С., Исатаева Г.Б. Особенности анализа доходности коммерческого банка // Банки Казахстана.- .К 2004.- С. 38-40
27. Годовые отчеты за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг. АО «Банк Каспииский»
28. Арыстанбекова С Сейтказиева А.М. Программа МВА - кадровый потенциал финансового рынка Казахстана // Банки Казахстана.- Н 2004.-
С. 47-48
29. Абдильманова Ш.Р. Необходимость маркетинговой ориентации в подготовке банковских специалистов //Банки Казахстана.- М 2001- С.11-14
30. Токарев А.Б. Успешная работа с персоналом - залог эффективной деятельности организации //деньги и кредит, Н 2003. - С. 35- 38
31. Куршакова Н.Б. Некоторые вопросы подготовки персонала региональных банков /!деньги и кредит, М 2003. - С. 47- 50
32. Основы банковского менеджмента / под. ред. О.И. Лаврушина.- М.:Т4 1995.- С. 140
33. Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально- трудовых проблем. - М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1998. - С. 85
34. Пушкарев Н.Ф. Формирование кадровой политики коммерческого банка: отечественный и зарубежный опыт: Учебное пособие. - М.: Хронограф,
1998.-С. 79
35. Лобанова Т.Н. Банки: организация и персонал. Учебно- практическое пособие. - М.: Издательство «Городец», 2000.- 400 с.
36.Верхоробин В.И., Лелекова О.С. Современные методы управления персоналом 1/деньги и кредит, ЗЧ 2003. - С.39- 42
37. Сорокина Н. Управление персоналом предприятия /1 Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии, Н 11.- 2002. - С. 38-43
38. Дисак Е.Б. Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банках //Банки Казахстана, М -2002. - С. 15-22
39. Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления /общая ред. и предисловие д.М. Гвишиани. М.: деловая библиотека «Омскпромстройбанка», 1998.- С.15
40.Бовыкин В. И. Новый менеджмент: (управление предприятиями на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). М.:
ОАО «Издательство «Экономика», 1997.- 368 с.
41. А. Володин, М. Назарук. Практический бизнес-тренинг //Банковские технологии, Х 2001 год.. - С. 66
42. Зубченко Л.А. Условия успешного функционирования малых банков 1/ Банки Казахстана, М27. - 2002.- С. 62-63
43. Управление персоналом организации / под ред. А.Я.Кибанова. М.:
14НФРА-М, 1999.- 512 с.
44. Пенькова Т.П., Грекова С.А. Практика применения комплексной оценки персонала // деньги и кредит, УЧ - 2002. - С. 52- 56
45.Алавердов А. Р. Управление персоналом в коммерческом банке. М.:
«Соминтэк», 1997. - С. 22
46. Иглин В., «Международные аспекты и правовое регулирование в области профессионального обучения и развития персонала в странах с развитой рыночной экономикой», Управление персоналом, №5, 2000 г.
47. Моргунов Е., «Управление персоналом: исследование, оценка, обучение», Москва, «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2000 г.
48.Травин В.В., Дятлов В.А., «Профессиональный рост и планирование карьеры», Управление персоналом, №8, 1999 г.
49.Ярыгин С., «Совершенствование форм и методов обучения банковского персонала», Управление персоналом, №5, 2000 г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3.ҚЫЗметкерлерді басқарудағы жітілдіру жолы
3.1 Банктегі қызмектерлерді дамыту жүйесін басқаруды жетілдіру
3.2 Еңбек әлуетін тиімді пайдаланудағы шет елдердің тәжірибесі
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланған әдебиеттер
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және саяси жаңарудың ... ... ... ... ... ... ... міндетіміз – бәсекеге
қабілетті елдер арасында лайықты орын алуға». Осы ... ... ... ... ... үлкен рөл атқарады, ... ... ... ... коммерциялық банктар.
Қазақстандағы рыноктық қарым-қатынасы дамуы экономикалық саясатын
барабар жүзеге асуын талап ... ... ... ... ... жолданған.
Егер банктерде маман саясатына көп көңіл бөлінген жағдайда бұл
мәселелер ... ... ... ... ... ... ... сапасына байланысты. Сондықтан, АҚ «Банк Каспийский» ... ... ... ... бізбен талданған. Рыноктағы қарым-қатынас
жағдайында адам ресурстарын дамыту және өз уақытында қожалық етуші күрделі
субъекті механизімін ... ... ... ... бойынша мемлекеттің қазіргі экономикалық даму этапы
адамзат ресурстарын ғылыми басқару талаптары тек қана ... ғана ... ... де ... ... ... ... кез-келген
ұйымдарда қызметкерлерді кәсіби дамыту шарты ойдағыдай ... ... алға ... ... ... ... ... отырып,
оның жиі тез өзгеруі ретінде мекемелердің сыртқы және ішкі жағдайларын
айтуға болады, ... ... ... ... оның тек ... ... ғана емес өміршендігін де анықтайды.
Ғылыми-техникалық прогрестің жылдам дамуы және кәсіби білім мен
дағдылары тез ... ... ... ... ... рөл анықтайтын жалғыз
факторлар болып табылмайды, ол фирмаға, рыноктың ... ... ... ... ... ... және шет ... тәжірибесі көрсетеді, қызметкерлерді инвестициялау тез және
жоғары қайтарым ... ... ең ... ... ... инвестициялауға қарағанда, мамандар дамытуын инвестициялау
фирмаға ... ... яғни ... ... ... ... ... ресурстарын тиімді пайдалану негізгі фактор ретінде анықтауға
болады.
Осыдан басқа, қызметкер ... ... ... ... басқа ұжым
үшін аса қажетті жақтары да ... ... ашу, ... ... ... мен бірігуі;
мотивация өсуі;
ұжымдағы қызметкерлердің адалдығын нығайту;
мекемедегі сабақтастықты қамтамасыз ету;
жаңа қызметкерлерді қатыстыру;
ұйымдастырушылық мақсатқа жетуіне көмектесетін ұйымдастыру
мәдениетіне ... ... ... ... және ... ... компаниялар тәжірибесі көрсеткендей, қажетті кәсіби дағдылар
дамуы мен тыңдаушылар білімін ... ... ... ... осы ... ... өте маңызды.
Сонымен қатар мамандар білімі – ... ... ... ... ... ... ішкі ... оқытуында қоғам
мен мемлекет те қосымша шығынсыз қоғамдық еңбек жоғарғы ... ... ... ала ... толық ұтады.
Бірақ, жоғарғы қазақстандық ұйым басшылары жеке білімге ... ... ... ... ... ... Осы ... ескере отырып осы облыстағы шет ел және қазақстандық компаниялар
тәжірибесін, кәсіби оқыту ... ... ... мен ... талдап, қызметкерлерді дамыту тиімділік жүйесін өз жұмысымда
қарастыруға тырыстым.
3. ... ... ... ... Банкте қызметкерлердің даму жүйесін басқаруды жетілдіру.
Жұмыс рыногындағы қиын жағдайға қарамастан, қарқынды жұмыс ... ... көп ... ... ... ... ... арада ең маңызды мәселе болатынын түсінеді. Банктер мамандық ... тура ... ... ... оны ... екі ... ... тиімдісі жұмысшыларды банк ішінде жаңа немесе бос тұрған ... ... ... банктің ішінде көп уақыт жұмыс жасаған адамдардан
мамандар ... ... ... ... ... ... мен ... өз ішіндегі тәжірибесі мол мамандар ішінен тағайындалады. Мұндай
банкте қызметкерлердің құрамын оқу орнын банктік ... ... ... жаңа ... ... ... жол – басқа банктерден білікті мамандарды өз жағына қарату. Ол
үшін банктің өте күрделі тексеретін және бейімдейтін ... ... ... ... ... мәні ... ... болады, мұны әр маманның
өз лауазымдық міндеттерін ... ... ... білуге болады.
Қызметтер мен бөлімдердің басшылары сыртқы банктер мен ұйымдардан
қабылданады және жиі ауыстырылып отырады, бұл лауазымын ... ... ... банк қызметі туралы ... ... және ... жоғарылату мақсатында болатын жайт. ... ... ... ... ...... құбылыс. Егер бұл әдісті
орындауды жақсылап қадағалап отырса, онда жұмысшылардың кәсіби ... ... ... ... ... едәуір үнемдеуді қамтамасыз етуге
болады. «Адамдарды сырттан алудың» көптеген артықшылықтары бар: ... ... ... жаңаша көзқарасы бар ... ... ... ... ... жұмыс жасауын, қиын экономикалық
жағдайларда өзіне жауапкершілік артып, дұрыс ... ... ... ... ... ... ... ете алады.
Стратегиялық талдау қызметкерлерді ... ... ... ыңғайын түсінуге негізделген. Ол бұл салада қандай ... және ... банк ... тиімділігіне қалай әсер ететінін,
ұйымға жаңаша туынды енгізгенге қызметкерлер қандай ... ... ... ... ... стратегиялық талдаудың
мақсаты – қазіргі таңда және келешекте қызметкерлер жұмысына әсер ... ... ... және де ... ... арасындағы
қатынасын бақылап отыру. Стратегиялық талдау менеджерді стратегиялық таңдау
жасауға әкеліп ... ... ... бұл ... үшке ... ... мүмкін болатын жағдайларды анықтау, стратегиялық
мүмкін болатын жағдайларды ... ... ... ... ... ... жасалған және негізделген стратегияны нақты әрекеттермен
алмастыруға ... ... ... банк қызметкерлері
деңгейінің оптималды, яғни оның ұзақ ... және ... ... ... ... ... ... мақсаты болып табылатын
үздіксіз процесс ретінде ... ... ... көбінде
қызметкерлерді дамыту процесі бөлімшелер ішінде жүзеге асырылады, ... ... ... ... тек оның ... ... ресімдей отырып оларды тіркеуден өткізу қызметімен ... банк ... ... ... жұмыс орындарында
немесе әртүрлі білім беру мекемелеріндегі қысқа мерзімді ... ... ... ... формасы болып келеді.
Көбіне қай қызметкерлерді оқыту керек екеніне таңдау жасау жүйесіз
түрде, басшылармен қарым-қатынасына қарай немесе сол ... ... ең ... ... бар екеніне қарай іске асырылады. Банктердің көбінде
біліктілікті жоғарылатудың ұзақ ... ... жоқ, ... ... ойластырылмаған.
Сөйтіп, қосымша оқыту және біліктілігін жоғарылату процесін
жетілдіруде оларды жүйелі негізге ... ... шарт ... ... ... жоспарлау, оны мықтап ұйымдастыру және ... ... ... ... элементтері болып табылады. Біліктілікті
жоғарылату жоспарларын жасауда екі құбылыстың сәйкесу қиындығы туындайды:
формасының және жүйелілігінің.
Мыналар банктегі ... ... ... ... ... ... беру ... немесе мамандандырылған оқыту
орталықтарында арнайы, әдетте ... ... ... ... ... ... ... сынақ тәжірибе алу, шет елдік те;
• Нақты банктік ұйымда сәйкес ... ... ... ... Мысалы, кредиттік карталармен жұмыс жасауға
мамандандырылған кредиттік бөлім қызметкері сол ... ... және ... ... бөлімінің жаңа
технологиялар аймағында қосымша дайындықтан өтеді.
Алдағы жылдарда коммерциялық банктердің мамандар ... ... - ... ... даму міндеттерін шешуді қамтамасыз ете
алатын мамандардан тұратын ұжым ... ... ... жету және ... шешу үшін
қызметкерлерді оқытудағы дәстүрлі формаларымен қатар (дайындау және қайта
дайындау курстары, ... ... ... ... ... ... ... мамандарды дайындау жұмысын үйлестіру.
Банк қызметінің өзекті ... ... ... банк ... ... ... ... кеңес беруші семинарлар ұйымдастыру қажет.
Банк ішіде оқытудың белсенді формаларын ... ... ... ... ... бірі ... ... рөлдік ойындар, тренингтер,
іскерлік ойындар, бейнетренингтер, клмандада оқыту, семинарлық дәрістердің
түрлі формалары, өз бетінше ... алу, ... ... ... ... ... және психология, әдепке қатысты мамандарына сүйене отырыпөз
мамандарын дамыту бойынша оқыту бағдарламаларын құрастыруы қажет. ... ... ... ... ... ... бойынша банктер тобы
өзара тәжірибе алмасып отыруы қажет. Жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... және атағына
байланысты; және де бизнес-жоспарларға, қарыз алушының қаржылық жағдайына
және қызмет көрсету сапасына байланысты.
Берілген міндеттерді ... ... ... ... және ... зерттеулер нәтижесінде экономикалық агенттер
ретінде қарастырылатын Қазақстандағы коммерциялық банк ... ... ... ... ... тенденциялар айқындалған.
Сөйтіп, Қазақстанның ... ... ... ... ... ... деп ... болады.
Біз қазақстандық банктер дамуда ең жоғары деңгейге жетуі үшін
қызметкерлермен келесі ... ... ... жасауды ұсынамыз:
– Қызметкерлерді таңдау, қабылдау және орнына қоюдағы тиімді жүйе;
– Банк қызметкерлері жұмысына әділ ... ... Жеке ... ету ... және бөлімшелердің тиімділігіне
сәйкес сыйақы;
– Еңбек ... ... ... қызығушылығына,
банк қажеттіліктеріне сәйкес қызметкерлердің лауазымын жоғарылату,
ауыстыру, оқыту, ... Жеке ... тез, ... әділ ... Басшылар және олардың орынбасарлары қызметіне маман резервін
дайындауды қамтамасыз ету;
– Мамандарды дайындау және қайта ... ... ... ... ... ... ... Қызметкерлердің тарифі және еңбекақысын әділ ... ... ... ... ... және оның ... ... банк
қызметкерлерінің дамуына бағытталған ақшалай қаражаттарды тиімдірек қолдану
үшін қызметкерлерді дамыту ... құру ... Бұл фонд ... есебінен
құрастырылуы қажет:
• Банк немесе ... ... ... ... ... ету бойынша пайызсыз шығындар;
• Банк немесе бөлімшенің ағымдағы пайдасынан шығарған төлемдер;
• Негізгі банктен шығарған төлемдер;
• Сыртқы ұйымдар қаражаттары;
• Банк ... өз ... ... ... қаражаттары коммерциялық банктерде,
соның ішінде шет елдік те, банктің ... және ... ... мамандарды дайындау Орталығында біліктілікті жоғарылату ... және де ... оқу ... ... ... ... мамандықты игеругені үшін жұмысшының еңбекақысына қосымша төлем
төленеді. ... ... ... ... ... ... ... орта қызметкер әрқайсысына 7,5 айдан жіберіп,
5«біліктілік ... ... ... ... ... ... ... тіпті тәжірибелі мамандардың
өзі өз біліктіліктерін жоғарылатумен ... ... орай ... ... ... ... отырмаса, ол жарамсыз болып,
көнеріп қалуы мүмкін. Сондықтан оқу ... ... ... болуы қажет.
Қызметкер оқуды өзі таңдап, банк оның ақысын төлеуіне ... ... ... ... ... ... дейінгі аралықты қамтуы
мүмкін. Басқа банктерде, бөлімшелерде ... оқу жиі өтіп ... ... топ ... үшін – жылына 2 реттен кем емес, орта және
төменгі топ мамандары үшін – 2 ... 1 ... кем ... ... ... үшін ... ... құрылымдық бөлімшелерінде қысқа мерзімді
сынақ оқу өткізуге болады.
Қазіргі таңда оқытудың ... ... мен ... ... тікелей банктің өзінде жеке немесе шақырылып ... ... ... ... ... өз ... сынақ оқыту жүргізу
арқылы, курстарда және семинарларда біліктілігін жоғарылату ... ... ... ... ... ... ... ЖОО-да қосымша
білім алу арқылы. Алайда банк жұмысында қызметкер ұзақ уақыт жұмыстан
қалуына ... Оқу ... ... ... ... ... келе
бермейді. Сондықтан банктер қызметкерлерді тікелей орындарында үйретеді де,
тек қана таңдаулы саладағы маңызды ... ... ... ... (47-
50 беттер(.
Отандық банктердің тәжірибесі қызметкерлердің ... ... оқу ... ... ... жеткіліксіз екендігін
көрсетеді. Оларға жүйелі және тәжірибелі бағыт жетіспейді. Көптеген батыс
бірлестіктерінде ... ... ... ... ... құрастырылған.
Шығындарды мейлінше азайту мақсатында және тиімділікті жоғарылату үшін
арақашықтықтағы оқытуды ... ... ... дәстүрлі формаларымен
қатар жұмыс орындарындағы телеоқытуды ... да ... ұзақ ... ... ... және ... қажет
етпейтін, шет елдік ұйымдардың тәжірибесіне ... ... ... Ол ... ... мүмкін:
1. Алмасып оқу. Ол ... және жеке ... ... ... ... Жеке ... кәсіби бідімдер көбірек
білетін әріптестерімен ... ... ... ойындар,
тренингтер барысында алынады. Жәе де бөлімнің қызметкерлердің
әрқайсысы қандай да бір ... ... ... Кәсіпби оқу олардың ... ... ... ... ... ... ... Басқа
бөлімдердің басқарма төрағасы жүргізіп отыратын отырыстарға қатысу
арқылы қызметкерге ... ... ... алмасып оқыту септігін
тигізеді.
2. Ішкі оқыту. Ол мына ... ... ... ... өз бетінше әмбебап білім және жеке саладағы
кәсіби білім ... ... бұл ... ...... жету ... ... өз қызметін
жоспарлау мүмкіндіктерінде. Әр қызметкердің өз бетінше білім
алу жоспарын ... ... ... сай бүкіл бөлім
болып құрастырып, дұрыстап ... ... ... ... да, ішкі ... да ... кәсіби және қызметтік жоғарылау ... ... ... жетілдіру ниеттерімен тығыз байланысты болуы тиіс.
Жоғарыда келтірілгендердің бәрін ... ала ... үш ... ... дейінгі уақытқа жинақталған жоспар-кесте құрылуы керек. Қажет болған
жағдайда оқыту мерзімі және орны ... ... ... ... ... мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
Мотивация – бұл бір нәрсе жасауға ұмтылуы, дайындығы. Ұжымға, еңбекке
қатысты мұның екі түрі ... ... ... ... ... ... еңбек келісімінің формалды түрін жасауына байланысты. Екіншісі
өндірістік қызметке қатысты, ол бізді әрдайым ... ... ... ... ... жұмысқа ауысқысы келуінде ықпал етуші негізгі рөл
атқарады. Яғни ақша ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылар ақылдырақ, білімдірекжәне кәсіби шеберлігі
артығырақ дамыған. әлемдік экономикалық ламуда мына жағдайлар байқалады:
қызмет көрсету ... ... ... адамдар саны жедел түрде өсіп
келеді. Ал мұнымен ... ... ... ету ... қиынырақ және
әрдайым ой-өрісін іске қосуын талар етеді. Яғни бұндай жағдай адамдар үшін
қиын болып көрінеді.
Банк қызметкерге ... ақша ... қана ... ... ... ... орындауына жіті назар аударып отыруы қажет. Адам оқу
мен өндірістік ... ... ... ... ... ... ... керек, себебі банк ол үшін үлкен
қаражат ... және де ол ... ... бір ... ... ... емес пе. ... қызметкер тек оқып қана қоймай, яғни өз пайдасын
ғана ойламай, сонымен қатар, банк ... үшін көп ... ... кепіл
беретіндей жайттарды қарастыру қажет. Әйтпесе, әрбір қызметкер оқып ... ... кету ... тууы ... ... түрге келтіру және еңбек ... ... ... жасауда жаңаша көзқарастарды талап етеді. Осыған
байланысты коммерциялық банк қызметкерлерін ... жаңа жүйе ...... көрсеткіштік жүйе». Ол өзара байланысқан төрт бағыттан тұрады:
басқару процесіне ... ... ... ... ... және материалдық емес жағдай жасау.
3.2. Еңбек потенциалын тиімді қолданудағы шет елдік тәжірибе.
Қызметкерлерді басқару ... ... әрі ... шет ... жинақтаған тәжірибесіне сүйенуі керек. Бірінші кезекте, бұл шет
елдік ұйымдардың ішкі мамандар дайындығына жағдай жасауындағы, ... ... ... тәжірибесін өз банктеріне кіргізуге
саяды.
Нарықтық экономикасы ... ... ... ... осы ... ... материалдық, әлеуметтік жағдайлар жасау, мамандарды дайындау
және қайта дайындауда қаражат мәселесін ... ... пен ... ... ... ... орнатады. Мемлекет пен ұйымның
байланысы ... ... ... салықтық саясат, әлеуметтік
сауықтандыру және қамтамасыз ету, ... және ... ... алғашқы кәсіби дайындауға келетін ... ... ең ... ... ішіндегі оқытуды қаржыландыруда тікелей көмектесе
отырып оларға жағдай жасайды. Мәселен, Ұлыбританияның, Италияның, Швецияның
мемлекеттік органдары толық орта білімі де жоқ 16 мен 18 жас ... ... ... ... 80( төлейді.
Германия, Италия, Франция, Швецияда мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... ... қаражат бөледі. Бұл орайда
әңгіме олардың оқи жүріп жұмыс жасауында. Мұндай форманың негізгі ... ... ... ... ... ... оқу ... бақылап отырады.
Америка құрама штаттарында жаңа қызметкерлерді өздеріне қаратуда және
оларды дайындауда мынадай әдіс көп ... ... ... ... қызметкеерлер садықтан мүлдем босатылады (жергілікті басқару органдары
мен белгіліенген дайындау стандарттарына сәйкестігіне ... ... ... ... елдерде кәсіби дайындыққа бөлінетін мемлекеттік
қаражаттардың негізгі көзі сол мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... мынадай тәртіп бар, бұл ... ... ... саны оннан асатын мекеме өз ... ... ... еңбекақы фондынан 1%-дан кем емес мөлшерде төлемдер
жіберіп отырады.
Қызметкерлерді үнемі қайта дайындықтан өткізіп ... ... ... ... ... ... фирмалардың мамандандырылған
бөлімшелерінің құрылуына әкелді: оқыту орталықтары және курстары, мамандық
саясат бөлімдері және т.б. ... ... ... ... дайындау жүйесі енгізілген. Америкалық компаниялардың шығындары
мемлекеттік демеуқаржыларды ... ... ... және ... ... түскен пайданың 5% бөлініп отырады.
Бүгінгі таңда маман даярлауға салған $1 3-тен $8ге ... ... ... ... және ... ... беруші қауымдастықтың
көрсетуінше, 90-шы жылдары қызметкерлерді оқыту ... ... ... 2,1% ... ... ... ... – 0,4%,
қаражат көбейту есебінен – 0,5% болды. Жалпы Америка Құрама ... ... ... ... ... ... ұлттық пайданың 14% қүрады.
Шет елдік компаниялардың көпшілігі ... ... ... ... мұны олардың бюджеттерінің өзі түсіндіріп бере
алады: оларда оқуға бөлінген ақша ... ... ... ... ... еңбекақы фонды жалпы мекеме бюджетінің 2-10% құраса, ал
оқытуға – 20-5% ... ... ... ... ... бөлінетін шығындар
жылдан жылға артып келеді. 19995 жылы Америка Құрама ... ... ... ... $53 ... ... 1998 - $100 миллиардты
құарған. “IBM” компаниясы 1985 жылы ... ... $750 ... ... жылы - $1,5 ... ... Ал мынау Англияның статистикалық
мәліметтері: 1983 жылы жұмыс орнынан тыс оқудан тұрғындардың 45% ... жылы 55% ... Осы он бес жыл ... ... ... 52%-ға
дейінгі көлемі осындай оқытулардан өтті. Жапондық фирмалар кәсіби оқытуға
американдықтарға ... 3-4 есе ... ... Бұл елде ... алу көп ... бері ... ... ажырамас процесі ретінде
қалыптасып ... ... ... оқуға аптасына кемінде өз жұмыс
уақытының 4 сағатын бөледі.
Әлемдік ... ... ... ... ... ... ... тұрақты өсуі байқалған. Мысалы, Америка Құрама Штаттарының
мәліметтері бойынша 1 суретте көрсетілген.
86,4%
78,4%
73,8%
1 ... АҚШ ... ... өткен қызметкерлер саны (%)
Көптеген шет елдік ұйымдарда ... жеке ... ... ... ... оқы ... бар. ... компаниясының
университеті оған әжептәуір пайда түсіреді: 1999 жылдың алғашқы он айында
$11 миллионнан астам пайда әкелген (43 бет). ... ... ... ... ... ... жалпы саны 45 мыңға жететін өз
мұғалімдер штаты бар.
Соңғы уақытта кейбір ... ... да ... ... ... ... ... 2000 жылы «Вимм-Билль-Данн» ... ... ... бойынша тренингтер ұйымдастарылған болса, 704-
іне – қаржы және маркетинг ... 20 ... ... және
Швецияғасынақ оқудан өтуге жіберілген, 2 ... ХЖА ... Ал ... ... ... ... өз ... кәсіби оқытуды
ұйымдастыру туралы былай деп айтады: «Бізде жұмыс жасайтын адам үнемі оқып
жүреді. Ол барлық ... және ... емес ... ... оқыталыд,
риторикадан бастап машина уақытын қолданудағы тиімділікті игеруге ... ... ... ... ... ... оқудан өтуге
барып келеді. Мансаптың және кәсіби деңгейдің жоғарылауына тіптен шек жоқ.
Мұндай қаражат салымдар өзін ... ... ... 38%-ға ... ... ... ... дайындауға еңбекақы фондының
10% жұмсайды.
Бұл қаражаттар амалсыздан төленетін шығын есебінде ... ... ... ... төлем ретінде қарастырылады (151 бет). Оқы орын
бітірген кезде маманның білім сол кездің өзінде 5-6 ... ... ... ал 10 ... ... мүлдем ескіріп қалады деп есептелінеді, сондықтан
оларды әрдайым жетілдіріп отыру керек (155 ... ... ... ... дамуына септігін
тигізу үшін, және де банк қызметкерлерін басқаруды жетілдіруге, ... ... ... үшін ... ... іс тәжірибесін шет елдерде
өткізіп отыру қажет.
Банк қызметкерлерін үздіксіз оқытуды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... банктік қызмет
номенклатурасын кеңейту, сұраныс өзгерісі әсерінен ... ... жаңа ... ... – осы ... ... шет ... қосымша оқытуға және қызметкерлердің біліктілігін жоғарылатуда
бюджеттің тұрақты және жеткілікті ... ... ... ... ... бұл шығындар еңбекақы фондының 95% құрайды (156 бет).
Еуропалық рқытудан көп ... бар ... ... ... ... ... бөлек қарастыру қажет. Американдықтарға жеке саладағы
кәсіби дайындық тән ... ... ... ... ... ... оқуларын өздері төлеуі керек, ал бұл өз ... ... ... ... ... нақты түрде жоқ болуына
әкеліп соқты. Біздің ойымызша, қазіргі таңда, тұрғындардың көпшілігінің
тұрмыс ... ... ... тұрғанда, американдықтардың мұндай саладағы
әдісін қолдануға болмайды. Алайда, болашақта ... ... ... ... ... осындай әдісті қолдануға болатын жағдайлар
тудыратын ... ... ... ... ... жалақы алатын кейбір банк
қызметкерлері үшін.
Отандық банктер үшін банк саласындағы еңбек рыногында құрылымдық даму
деңгейінің жеткіліксіз дамуына ... ... ... ... өте өзекті болып табылады. «Қазіргі заманғы реформалар...
білімінің тұрмыста алатын орын ... ... ... ... ... өзі ... етіп ... кәсіби, әлеуметтік дәрежесін көтерудегі
өажетті шарт болып келеді» (156 бет).
Біздің ойымызша, оқытуды өткізу үшін ... ... шет ... ... асыруға болады, ол бойынша, түрлі деңгейдегі мамандардың
біліктілігін жоғарылату келесідей ... ... ... ... және орта топ басшылар – жылына 1-2 реттен кем ... ... топ ... – 2-3 жылда 1 реттен кем емес;
... – 3-2 ... 1 ... кем емес;
• Орындаушылар – 4-5 жылда 1 реттен кем емес.
АҚША-та, Батыс Еуропада, Жапонияда қалыптасқан қызметкерлерді басқару
мектебі ... ... ... ... даму ... ... ... осы саладағы жетістіктеріне жету үшін қолданады
(35-38 беттер).
Қызметкерлерді басқарудағы ... ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешуге, ... ... ... ұзақ ... ... және ... іске ... ерекше көңіл бөледі. Мысалы, американдық
менеджелер мұндай жоспарларды 7 жылға құрайтын ... ... – 10 ... да көп жылға. Бір жағынан, бұл ... ... ... де бар, олар елдің ұлттық-экономикалық даму ерекшелігіне,
қоршаған бизнес-орта ерекшелігіне, яғни ... ... ... ... ... еуропалық жүйелер ішінде, әсіресе
Францияның тәжірибесіне көңіл бөлуге болады. Ол ... ... көп ... яғни бұл ... ... ... ... қызметінің келесі ерекшеліктерінде:
• Қызметкерлерді оқытудағы жалпы ... ... ... Бос ... ... қызметтерді байқау арқылы ауыстыру іс-
шарасының қалыптасқан түрі көптеген банктерде бар ... ... ... ... ... жүйе ... негізгі әдіскер
рөлін атқаруында, барлық ... ... ... ... ... ... ету;
• өз біліктілігін жоғарылатқан қызметкерлерді жоғары ... ... ... құрастыру;
• қызметкерлерді банк қызметі жайлы белгілі бір кезенге,
жалақылары жайлы ... ... ... ... ... ... курсын қосымша оқытудағы жаңа
бағыт ... ... ... ... несиелік-қаржылық жүйенің ерекшелігі –
оның территориялық белгісіне байланысты бөлінуінде. Милан, Турин, Венеция
елдерінің солтүстігінде орналасқан ... ... ... ... және ... ... ... әдістер тән, Рим
қаласын ескермегенде, Италияның орталық және ... ... ... ... ... басқарудың дәстүрлі түрін сақтаған,
бұларға мына белгілер тән:
• Жинақталған және белгілі бір түрге ... ... ... жоқтығы;
• Қызметкерлерді қабылдауға және орындарын алмастырудағы
жеңілдетілген шара;
• Біліктілікті жоғарылатуға дәлелдің ... ... ... ... ... ... ... сипатының басым болуы.
Германияның банктік жүйесі өзінің қызметкерлерді басқару ... ... және ... ... ... Неміс банктік
менеджментіне ГДР мен ФРГ-ның ... ... ... ... Ол ... ... болады:
• Арнайы бағдарламалар бойынша қызметкерді қайта ... ... ... Жас ... ... Еңбекақы төлемі біліктілігіне, еңбек өтіліне, жұмыс істеуде жаңа
әдістерді ... шет ел ... ... ... ... ... ... жүйемен салыстырғанда жас саналады, сондықтан
американдық банктерге өз қызметін басқаруда дәстүрлі консерватизм тән. ... ... ... өз әсерін тигізеді.
Оған тән мына ерекшеліктерді айтуға болады:
• банктік ... ... ... ... ... ... ... басқару жұмысында тестілеуге аса көңіл бөлінуі,
ал ол қызметкерлер мен бос ... ... ... ... ... бере ... басқа банктерден, сырттан жоғары топ менеджлерін өздеріне қарату
арқылы жұмысқа қабылдануы, соның ішінде мемлекеттік мекемелерден
де;
• қызметкерлердің тұрақты жұмыс ... ... ... ... орын 3-5 ... бір рет ... ... 3-4 жылмен шектелетін шарттық жүйе;
• қызметкерлер өз біліктілігн жоғарылатуда оқуды өз қалталарынан
төлеуі;
• жоғары және орта топ ... ... ... ... 60% ... ... бастап қызметкерлердің еңбек сапасын және өнімділікті
арттырудағы көрсеткіштері бойынша әлемдік ... ... ... Ал
Жапонияның бұл табысына басқа елдер де қызығып, олардан тәжірибе алмасуға
тырысты.
Жапонияның мұндай жетістіктерге ... ... ... олар әр ... ... ... жақтарын таңдай отырып, тек өздеріне тән
ұлттық әдіс ... ... ... менеджментінің құралуына өз кезегінде
американдық қызметкерлерді басқарудағы ой-пікірлер әсер етті.
Жапон банктеріндегі ... ... ... мынада:
• барлық орта және ірі банктерде қызметкерлерді басқару немесе
менеджмент бойынша мамандардың болуы;
• қызметкерлерді жоғары және кіші ... оқып ... ... ... болашақ қызметкерлер таңдауында;
• банк қызметкерлерін жұмысқа «өмірлік қабылдауында», жолай ... ... ... ... да өсе ... әкімшіліктің өз қызметерлерінің балаларын оқытуына арнайы ссуда
бөлуі арқылы көмектесуі;
• жеке оқыту орталықтарында негізгі қызметінен босата отырып, бір
айдан көп ... өз ... ... ... қызметкерлерді моралдық тұрғыда дамыған марапаттау жүйесінің
болуы;
• еңбек қызметін ... сол ... ... өзін ... ... институтының дамуы – жас мамандарды тәжірибелі
әріптестерінің оқытып ... ... ... ... бойынша жиі өткізіліп тұратын
жергілікті және жалпы ұлттық семинарлар мен конференциялар (75-
78) ... ... шет ... ... ... басқару жүйесіне
жасалған салыстырмалы талдауды 1-кестеден көре аласыз.
Қызметкерлерді басқарудағы кейбір ерекшеліктерді ... ... ... ... ... ... барысында компьютерлік бағдарламаларды кең түрде қолдану;
• жас мамандарды жұмыс ... ... ... ... қосымша оқыту;
• банктік корпорацияларда және ірі банктерде жұмыс жасайтын
қызмткерлерді ... ... өз ... ... босата
отырып, бір айдан көп уақытта қосымша оқыту;
• шет елдік және басқа ... ... ... ... ... және ... қызметтерді ауыстыру жүйесін
енгізу;
• банк қызметкерлерін моралды ... ... ... дамыған
түрінің болуын қамтамасыз ету;
• ұжымдық мотивацияның тиімді әдісі ... ... ... ... – Кейбір елдердегі коммерциялық банктерде қызметкерлерді басқару
жүйесіне салыстырмалы талдау
|АҚШ ... ... ... ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... және | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... банктік білім беруде ... ... ... ... стандарттардың жоқтығы, барлық ірі және орта
банктерде ... ... ... ... ... ... бағдарламаларынан және сынақ оқулардан өтуі; Франция Банктің ұлттық
несиелік жүйе бойынша негізгі ... ... ... барлық деңгейдегі
қызметкерлер үшін біліктілігін жоғарылату мүмкіндігін қамтамасыз етуі;
біліктілік жоғарылату ... ... ... өзі ... ... жеке оқыту орталықтарында орта және кіші ... 2 ... алты ай ... ... ... шығындарының жалпы дамытуға жұмсаған шығын
көлеміне қатысты жоғарылығы
қызметкерлерді жұмыс орындарында тікелей басшысының ... ... ... ... ... ... есептегенде,
жоғары топ менеджлерін қабылдау
білім беру мекемелерінен болашақ мамандарды таңдап алу тәжірибесінің
кеңінен таралуы
бос тұрған басқару ... ... ... ... ... ... ... еңбекақы деңгейінің мөлшері
үш разрядтық тарифтік кесте бойынша негізделген еңбекақысын төлеу
жүйесін коммерциялық банктердің қолдауны
мамандардың жиі ... ... ... ... ... ... ... жүйесі
Ескерту – (52-56 беттер) бойынша құрастырылған.
ҚОРЫТЫНДЫ
Соңғы жылдары жағдай өзгере бастады. Нарықтық ... ... да ... ... қоймады. Қазақстанда кәсіптік оқыту саясаты
қарқынды түрде жүргізіліп отыр: кең ... ... ... ... ... ... тұрғындардың еңбек етідегі белсенділігіне көмек көрсетуге, өз
бетінше жұмыс жасаудың түрлі формаларын және кәсіпкерлікті дамыту; ... ... ... ... оқу ... ... ... (ұзақ
уақыт жұмыссыз жүрген азаматтар, жастар, кішкене балалы ... ... мен ... ... беру ... ... және ... бәрі Қазақстанның еңбектік әлует сапасына әсерін тигізді.
Сонымен, қазіргі таңда үздіксіз кәсіптік оқыту мекеме қызметкерлерінің
даму ... ... ... ... қарастырылады. Зерттеулердің
көрсеткеніндей, соңғы бірнеше жыл ішінде қазақстандық мекемелер кәсіптік
оқыту маңыздылығын ... ... жеке ... ... бар, басқалар
болса мамандандырылған тренингтік фирмалар қызметін қолданды, енді
біреулері өз ... ... ... мақсатымен шет елдік бизнес-
мектептеріне көп мөлшерде қаражат жұмсау ... ... бұл ... ... ... ... ... аса көңіл бөлмейді, яғни олар
үшін тұтас қызметкерлердің даму ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Берілген жұмысымда осылардың
негізгілерін қарастырдым: оқу ... ... ... ұймның қазіргі
таңдағы және келешектегі қажеттіліктеріне сәйкес оқу ... ... ... ... мен ... жүргізілген зерттеулер кәсіптік ... ... ... ... құрастыруға мүмкіндік береді:
1. Барлық деңгейде ұйым қажеттілігін тиянақты түрде айқындап ... ... ... ... ... және ... компанияда;
2. Оқу мақсаттарын дұрыс құрастыру аса маңызды мәнге ие: олар ... ... ... ... ... сәйкес болу шарт.
Бір жасаған талдау нәтижесінде «Каспийский ... ... тек 75 % ... ... бар ... ... ... курсынан өткен болып
шықты. Банк қызметкерлерінің білім ... ... үшін ... құрастыруы арқылы жетуге болады. Және де банк ... ... ... ... ... ... ... тез өзгеріп отырған жағдайды есере отырып ұзақ мерзімді 3-5 ... ... ... ... ... құру ... Шет ... сүйене отырып басшылар 1-2 жылда қайта ... ... ... ... орта топ ... 2-3 ... 1 реттен кем ... ... 3-4 ... 1 реттен кем емес. Берілген
жұмыстағы коэффициенттер банктегі қызметкерлер сапасының деңгейін анықтауға
және дамуына баға ... ... ... көбінесе шет елдік компаниялардың тәжірибесіне сүйене отырып осы
жоғарыда айтылған ... өз ... ... ... Ертеңгі күн
бүгіннен бастау алады емес пе!
Қорытындылай келе, мен ... ... ... ... ... уақытша нәрсе емес деген үмітті сөзіммен аяқтағым
келеді.
Список использованных ... ... Д.Т. ... ... ... Банка Казахстана
1/Банки Казахстана.- Н 2004.- С. 20-23
2. З Захаров в.с. Некоторые аспекты ... ... и ... ... 3Ч23.- 2004.- С. 56- ... ... Г.П. Управление деятельностью коммерческого банка ... К25.- 2004.- С. ... ... К.Н. ... ... - ... ... инструмент
накопительньих пенсионных фондов 1/ Банки Казахстана, М 2003.- С. ... ... Л.А. ... ... ... малых банков 1/ Банки
Казахстана, Х27. - 2002.- С. 62-63
7. Нурсеит А., Темирбекова А., Нурсеитова Р. ... ... ... ... ... ... для студентов вузов / под ред.
проф. А.Нурсеит. Алматьи: ОФ «БИС».- 2000.- 272 ... ... дело / под ред. ... Г.С. Алматы - Каржы- Каражат.-
1998.- 576 с.
10. Абдильманова Ш.Р. Корпоративный имидж банка и роль ... ... ... в его ... 1/ ... ... ЗЧ-2002.-
С.11-14
11. Куршакова Н.Б. Некоторые вопросы подготовки персонала региональных
банков//деньги и кредит, М 2003. - С. 47- ... ... Е.Б. ... аспекты современного кадрового менеджмента в
банках // Банки Казахстана, М - 2002.- С. ... А ... ... ... //Взгляд, М 2004.- С. 5.
14. Агапов Ю. В. Особенности и проблемы формирования персонала ... ... ... и ... Ж 7.- 1995. - С. ... ... банкира - одна из лучших.//Банки Казахстана, Ж 11.- 2000.С.5
16 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8- е издание /
пер. с ... под ред. С.ЛК. ... СП6.: ... 2004.- 832 ... Коэн А.Р. Курс МВА по ... / пер. с ... М.: Альпина Бизнес
Букс, 2004.- 507 с.
18 ... К. ... Банк ... - ... успешного развития
//Банки Казахстана, З - 2002.- С. 14- 16
19 Веснин В.Р. ... ... М., ... 2000», 2000.- 304 ... ... ... коммерческого банка (банковский менеджмент) /
под ред. О.И.Лаврушина, М - Юристъ, 2002.- 688 с.
21. Саханова А.Н. , ... Ж.С. ... ... в ... ... ... - К - 2003. - с. ... Лисак Б.И., Ким А.Б. О стандартах качества ... ... ... Казахстана. - М -2003.-С. 7- 13
23. Алавердов А. Р. Роль и ... ... ... в ... ... // Банковское дело, Н 10.- 1995. -с. 20-25
24. Старобинский Э.Е. Кадровая политика за ... ... ... 2000.- С. ... ... О.Н. ... труда персонала финансово- кредитных
организаций / под ред. Ю.Г.Одегова, М., ... ... ... С., ... Г.Б. ... ... ... коммерческого
банка // Банки Казахстана.- .К 2004.- С. 38-40
27. Годовые отчеты за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг. АО ... ... С ... А.М. ... МВА - ... потенциал
финансового рынка Казахстана // Банки Казахстана.- Н 2004.-
С. 47-48
29. Абдильманова Ш.Р. ... ... ... в ... ... //Банки Казахстана.- М 2001- С.11-14
30. Токарев А.Б. Успешная ... с ... - ... ... ... ... и ... Н 2003. - С. 35- 38
31. Куршакова Н.Б. Некоторые ... ... ... ... ... и ... М 2003. - С. 47- ... Основы банковского менеджмента / под. ред. О.И. Лаврушина.- М.:Т4 ... ... ... Н.А. ... опыт ... экономических и социально- трудовых
проблем. - М.: ОАО ... ... 1998. - С. ... ... Н.Ф. ... кадровой политики коммерческого банка:
отечественный и зарубежный опыт: Учебное пособие. - М.: Хронограф,
1998.-С. 79
35. Лобанова Т.Н. ... ... и ... ... ... - М.: Издательство «Городец», 2000.- 400 с.
36.Верхоробин В.И., ... О.С. ... ... ... ... и кредит, ЗЧ 2003. - С.39- 42
37. Сорокина Н. Управление персоналом предприятия /1 Труд в ... ... ... Н 11.- 2002. - С. 38-43
38. Дисак Е.Б. Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента ... ... ... М -2002. - С. ... ... С.А. ... в российском банке: опыт системного анализа
и управления ... ред. и ... д.М. ... М.: ... «Омскпромстройбанка», 1998.- С.15
40.Бовыкин В. И. Новый ... ... ... на уровне
высших стандартов; теория и практика эффективного управления). М.:
ОАО «Издательство «Экономика», 1997.- 368 с.
41. А. ... М. ... ... ... ... Х 2001 год.. - С. ... Зубченко Л.А. Условия успешного функционирования малых банков 1/ Банки
Казахстана, М27. - 2002.- С. 62-63
43. Управление персоналом ... / под ред. ... ... 1999.- 512 ... ... Т.П., ... С.А. Практика применения ... ... // ... и ... УЧ - 2002. - С. 52- ... А. Р. ... персоналом в коммерческом банке. М.:
«Соминтэк», 1997. - С. 22
46. Иглин В., «Международные аспекты и ... ... в ... ... и ... ... в странах с развитой
рыночной экономикой», Управление персоналом, №5, 2000 г.
47. Моргунов Е., ... ... ... ... ... ... ... 2000 г.
48.Травин В.В., Дятлов В.А., «Профессиональный рост и ... ... ... №8, 1999 ... С., ... форм и ... обучения банковского
персонала», Управление персоналом, №5, 2000 г.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қаражанбасмұнай» ААҚ мысалында еңбек ақының есебі27 бет
Жапондық және американдық персоналдарды басқару жүйелерінің салыстырмалы сипаттамасы мен сараптамасы үрдісіндегі ерекшеліктер мен айырмашылықтар29 бет
Персоналдарды басқару27 бет
Көлік қызметіндегі негізгі сервис элементтерін зерттей отырып, қызмет сапасының деңгейін, оны басқару мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет сапасын жетілдіру жолдары31 бет
"JPK Corporation” ЖШС22 бет
KEGO ААҚ персоналының еңбекақысын ұйымдастыру37 бет
«Алматы» қонақ үйі65 бет
«Еcodos» ЖШС депо филиалы30 бет
«Кит со» ЖШС еңбекақы есептеу және еңбекақының «1С бухгелтерия» жүйесінде жүргізілуі31 бет
«Март» ЖШС-гі қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалауды ұйымдастыруды талдау27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь