Бензин және олардың маркаларының сараптамасы

Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
Әдеби шолу
1.1 Жанар.жағармайлар материалдарының криминалистикалық
сараптамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2. Бензиндердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.3. Бензиннің құрамы және қасиеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.4. Бензиннің қолдану сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.5 Бензиндердің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.6 Бензинді өндеу технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
Қазіргі кезде жанар- жағармай материалдарына қылымысты сараптама жасау қажетті болып тұр. Бұл қажеттілік:қылмыс болған жерде, мұнай өнімдерінің қалған іздерін аңықтауға немесе заңсыз мұнай өнімдерінің ашуға, сырттан әкелуге, сапасыз мұнай өнімдерін сатуға болмайды. Сапасыз мұнай өнімдерін қолданған кезде апатты жағдайлар, апараттар мен двигательдердің істен шығуы мүмкін. Олар әр түрлі отындармен жұмыс істейді.Бұған байланысты:экспортқа шығатын заттарды, сырттан әкелінетін заттарды, ішкі айналымдағы заттарды сараптауға әкеп соқты.
Қазіргі автокөліктер бензиндері кейбір талаптарға сәйкес келу қажет. Олар: қауіпсіз және экономды болуы керек. Тасымалдауға байланысты: жақсы булану керек. Одан бірқалыпты, кез келген температурада ауалы отын қоспасы болуы керек. Көмірсутекті құрамдық тобы болуы қажет. Тұрақтылықты сақтап, двигательдің барлық жұмыс режимінде тұтанбай жану процесін жүргізу. Өз құрамын өзгерпей, ұзақ сақтаған кезде қасиетін өз қалпында ұстау; Отын жүйесіндегі бөлшектерге, резервуарларға, резинадан жасалған заттарға және тағы басқа бөлшектерге әсер етпеуі қажет.
Двигательдің отынның сапасына ғылыми талаптар түсініктемесі:барлық жаңғыш отындардың негізгі деңгейлердің нақты көрсеткіші әр түрлі шикізаттың, одан алынатын отындардың қасиеттеріне байланысты тасымалдаудың басты бағасын беру – осы берілген сұрақтар мұнай өнімдерінің сапасын сараптағанда және зерттегенде қойылады.
Жұмыс мақсаты. Әр түрлі маркалы бензиндерді сараптау, олар:АИ-80, Регуляр-92, АИ-93-Н, АИ-96; және олардың МемСТ-қа сүйеніп, техникалық талаптарына сәйкес келуі.
Жұмыс істеу процесінде қолданылған материалдар:МемСТ Р 51069 Тығыздықты аңықтау әдісі. Детонациялық тұрақтылықты аңықтау әдісі («Октанометр»). МемСТ 2177-99 Фракциялық құрамын аңықтау әдісі. МемСТ Р 51069 Ареометрмен тығыздықты аңықтау әдісі. МемСТ 1567 Себепшартты шайырларды ағын ауада булундырудың аңықтау әдісі. МемСТ 6321-92 мыс пластинасында зерттеу әдісі. МемСТ 6307-75 суда еритін қышқылдар мен сілтілерді анықтау. ASTEM D3237 бензинінде қорғасынның болуын анықтау. МемСТ 5985 қышқылдық және қышқылдық санын анықтау.
1. Россинская Е.Р.Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. Пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,1999.
2. Селеванова Н.А. Криминалистика: Учебник. М.: Юрид. Лит.,1988.
3. Поврезнюк Г.И. Судебная экспертиза.-Алматы: ТОО «Аян Эдет», 1999.
4. Криминалистическое исследование НП и ГСН. М.:ВНИИСЭ.1989.
5. Брусянцев Н.В. Автомобильные топлива, Машгиз., 1988.
6. Колбин М.А. мамаева К.Н. и др. Нефтепереработка и нефтехимия, 1990.
7. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. Изд. «химия»,1966.
8. Исагулянц В.И., Егоров Г.М., Химия нефти, Изд. «химия»,1993.
9. Уильям Л., Лефлер Н.А. Переработка нефти, М.,2004.
10. Павлова С.Н., Дриацкая З.В и др. Химия и технология топлив и масел.1985.
11. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалитического исследования материалов, веществ и изделий из них. М.,2003.
12. Гуреев А.А. Моторные реактивные топлива, Гостоптехиздат.1973.
13. Телешова М.Н., Вигалок Р.В и др. Нефтепереработка и нефтехимия.1993.
14. Гуреев А.А. Производство высокооктановых бензинов. М., 1981.
15. Школников В.Н. Топлива и смазочные материалы, технические жидкости; Ассортимент и пременение, М,1999.
16. Гуреев А.А. Автомобильные бензины, Гостоптехиздат., 1986.
17. Саблина З.А. Гуреев А.А. Автомобильная и тракторная промышленность, 1992.
18. Рожков И.В. Нефтепродукты, Изд., «Химия»,1992.
19. Аронов Д.М. Автомобильный транспорт,1989.
20. Иоффе Б.В.,Баталин О.Е. Нефтехимия, Изд., «Химия»,1997.
21. Эрих В.Н. Химия нефти и газа, Изд. «Химия»,2000.
22. Рагозин Н.А. Словарь по топлива, маслом смазки, присадок и специальным жидкостям, Изд.4 е, М., «Химия»,1975.
23. Масянский Г.Н., Панинкова В.Ф., Камушер Г.Д. Химия и технология топлив и масел,1993.
24. Безенгер Н.Н., Абдурохманов М.А. и др. Нефтехмия, 1987.
25. Ирисов А.С. Автомобильный транспорт,2001.
26. Зайцев В.А., Лернер М.О. и др. Автомобильный транспорт, 1994.
27. Сухарева Л.С. Камеры сгорания автомобильных карбюраторных двигателей, Изд. НИИавтосельмаш,1992.
28. Метод определение детонационный стойкости на «Октанометре».
29. Государственный стандарт союза ССР. ГОСТ 2177-99. Метод определения фракционного состава.
30. Х.А. Суербаев., Г.М. Абызбекова Мұнай өңдеудің термиялық процестері, Алматы «Қазақ университеті»,2006.
        
        Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Химия факультеті
Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы және ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... П.И.
“___” қаңтар 2008ж
Қорғауға жіберілді:
Жоғары молекулалық қосылыстар
химиясы және химиялық физика
кафедрасының меңгерушісі
х.ғ.д., профессор ... ... ... ... шолу
1.1 Жанар-жағармайлар материалдарының криминалистикалық
сараптамасы.................................................................
..........................5
1.2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жұмыс беттен, 30 қолданылған әдебиеттің тізімінен тұрады.
Түйін сөздер: мұнай өнімдері, жанғыш майлағыш материалдар, отын,
бензин, криминалистикалық сараптау, талдау.
Жұмыстың мақсаты: ... ... ... көрсеткіштерін
анықтау мақсатымен физика-химиялық сипаттамаларын талдау.
Жұмыс барысы: МемСТ 5109 Тығыздықты қолдану әдісі; ... ... ... 2177-99 фракциялық құрамды анықтау әдісі;
МемСТ 6321-92 мыс ... ... ... ... 6307-75 барлық
қышқылдар мен негіздер; ASTEM D 3237 ... ... ... ... 5985 ... және қышқылдық санын анықтау әдісі
қолданылған.
Кіріспе
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... болып тұр. Бұл қажеттілік:қылмыс болған жерде, мұнай ... ... ... ... ... ... ... ашуға, сырттан
әкелуге, сапасыз мұнай өнімдерін сатуға болмайды. ... ... ... ... ... жағдайлар, апараттар мен двигательдердің істен шығуы
мүмкін. Олар әр түрлі отындармен жұмыс істейді.Бұған ... ... ... ... ... ішкі ... ... әкеп соқты.
Қазіргі автокөліктер бензиндері кейбір талаптарға сәйкес келу қажет.
Олар: қауіпсіз және экономды болуы ... ... ... ... ... Одан бірқалыпты, кез келген температурада ауалы отын қоспасы
болуы керек. Көмірсутекті құрамдық тобы болуы ... ... ... ... ... режимінде тұтанбай жану процесін ... ... ... ұзақ ... ... қасиетін өз қалпында ұстау; Отын
жүйесіндегі бөлшектерге, резервуарларға, резинадан жасалған заттарға ... ... ... әсер ... қажет.
Двигательдің отынның сапасына ғылыми талаптар ... ... ... ... ... ... әр түрлі
шикізаттың, одан алынатын отындардың қасиеттеріне ... ... ... беру – осы ... ... мұнай өнімдерінің сапасын
сараптағанда және зерттегенде қойылады.
Жұмыс мақсаты. Әр ... ... ... ... олар:АИ-80,
Регуляр-92, АИ-93-Н, АИ-96; және ... ... ... техникалық
талаптарына сәйкес келуі.
Жұмыс істеу процесінде ... ... Р ... ... ... Детонациялық тұрақтылықты аңықтау ... ... 2177-99 ... құрамын аңықтау әдісі. МемСТ Р
51069 Ареометрмен ... ... ... ... 1567 ... ағын ... булундырудың аңықтау әдісі. МемСТ 6321-92 мыс
пластинасында ... ... ... 6307-75 суда ... ... ... анықтау. ASTEM D3237 бензинінде қорғасынның болуын анықтау.
МемСТ 5985 қышқылдық және қышқылдық санын анықтау.
Әдеби ... ... ... ... ... ... латын тілінен аударғанда тәжірибелі деген
ұғымды ... ... бұл – ең ... ... ... ... ... сарапшы өткізеді және арнайы біліміне сүйене ... ... ... ... ... және ... өнімдерінің қылмыстық
сараптамасына нақты заттар жатады. Оларға: белгілі бір зат тасушыда ... ... ... бар ... ... ... ... белгілі болады. Бұл
жерде мұнай өнімдерінің жеңіл тұтануын және ... бір ... ... ... қылмысқа қатысы барын анықтауға,
жәбірленушінің ... ... ... осы нақты объектіге
қатысын анықтау. Белгілі бір заттың бетінде қару ... ... ... ,
осы субъектінің қаруды өзімен бірге алып жүру ... ... және ... ... ... ... түрлері: мұнай
сараптамасы, жеңіл тұтанатын мұнай ... ... ... ... ауыр мұнай өнімдерінің сараптамасы, түрі
өзгертілген мұнай өнімдерінің ... ... ... ... жол апаттарында, суық
қару және оқ дәрі қаруы, қару және қару жарақ ұрлану және тағы ... Ауыр ... ... ... ... болған жерде, адам
өлтірген жерде, тонау болған жерде қолданылады.[3]
Әр мұнай өнімдерінің ... ... тән ... ... және ... өзіне байланысты бағалауларды қажет етеді.
Мұнай және мұнай өнімдерінің қылмыстық ... ... ... ... ... жауап беруі керек:
1. Диагностикалық
• берілген зат тасушыда мұнай және мұнай өнімдерінің іздері барма?Бар болса
түрі,тобы,маркасы,қай жерде ... білу ... ... зат ... ... немесе жанар-жағармай екенің анықтау.Оның
түрін,тобын,маркасын,қай жерде қолданатының анықтау керек.
... ... ... ... материалының басқада қоспалармен
араласқандағы құрамын анықтау.
2. ... екі ... зат ... дақ түрінде) ортақ немесе топтық
қатынасы бар ма? Бар болса ... ... ... ... бір-
біріне ұқсас па?[4]
Мұнай өнімдерінің немесе ... ... ... ... ... ... ... материалдарының техникалық қолданылуы. Олар отын ... ... ... Басқада мұнай өнімдері (парафин, битум, мазут, асфальт, озокерит тағы
басқалары).
2. Түсі ... Ашық ... ... ... ... ... материалдар);
• Қара түсті (көбінесе жаққымай материалдары);
3. Ұшқыштығы бойынша:
• Ұшқыш (бензин, лигроин және тағы басқалары) қайнау температурасы - 200°С;
• Аз ... ... пеш ... ... және тағы басқалары) қайнау
температурасы - 200°С-ден шамалы жоғары;
... емес ... ... температурасы - 300°С-ден жоғары.
Барлық мұнай өнімдерін және жанар – жағармай материалдарын ... ... ... Отындар;
• Майлар;
• Жаққымайлар;
• Басқада мұнай өнімдері.
Отындардың өздері біренше түрге бөлінеді:
• бензиндер;
• дизель отындар;
• керосиндер;
• реактивті двигательдерге арналған отын.
1.2. Бензиндердің сипаттамасы.
Бензин бұл ... ... ... ... ... ... отын
болады. Шикі мұнайдан 50%-ға дейін бензин өндіріледі. Оған жататын: табиғи
бензин, крекинг процесіндегі бензин, полимерленген ... ... ... және ... ... отындары жатады.
Бензин ол поршенді двигательдердің ішкі жануына (жарқырау ... ... ... ... ... ... ... келу
қажет. Олар: қауіпсіз және экономды болуы ... ... ... ... ... Одан ... кез ... температурада ауалы отын
қоспасы болуы керек. Көмірсутекті құрамдық тобы ... ... ... двигательдің барлық жұмыс режимінде тұтанбай жану процесін ... ... ... ұзақ ... ... ... өз қалпында ұстау; Отын
жүйесіндегі бөлшектерге, резервуарларға, резинадан ... ... ... ... ... әсер ... қажет.
Отынның экологиялық қасиеттері соңғы жылдары бірінші орында тұрғаны
белгілі болды.
Бензинді алуда шикізат ретінде мұнай болады. Мұнай – ... ... әр ... ... ... ... ... қосындысы.
Бағалы жер қойнауында сақталып, газ тәрізді ... ... ... ... газ). Шикі ... ... – бұл күрделі заттар, бес элементтен
тұрады –С, Н, S, О және N, олардың ... ... - 82-87%, ...... ... – 0,01%, оттегі – 0-2%, азот – 0,01-0,03% болады.
Көмірсутектер мұнай және ... ... ... ... ... көмірсутектер алифатты (ашық молекулалық тізбек) және тұйық
(циклді), ал көміртек ... ... ... ...... олефиндер, ацетилен және ароматты көмірсутектер. Шикі
мұнай – бұл ... түсі бар, ... ... тез ... ... құрамы бойынша мұнай әр ... ... ... ... және асфальтенді түрге ауысады. Парафинділерде – ... ал ... және ...... ... ... типтер болуы мүмкін. Парафинді мұнайларда нафтенді немесе
асфальтенділермен ... ... ... болады және күкірті аз және
жаққымайлармен парафиндерді алуда басты ... көзі ... ... ... ... ... аз бензин алынады, бірақ күкірт, мазут және
асфальт көбірек болады.
1.3. ... ... және ... – бұл ... ... ол шекті 25-61, шексіз 13-45,
нафтенді 9-71, ароматты 4-16 ... ... ... ұзындығы С5 –тен С10 –ға дейін, көміртек атом саны ... ... ... ... массасы 100Да.Сонымен қатар бензин құрамына
күкірт, азот, оттек қоспаларының қосындысы болады.
Бензин –ол тез ... ... ... сары ... ... жоқ ... тығыздығы 700-780 кг/м3. Бензиндер жақсы ұшқыш
болады,жарқылдау температурасы цельсий ... 20-40 ... 30-200 ... ... ... 60 ... ... кезде су және көмірқышқыл газ бөлінеді.Ауада будың концентрациясы 70-
120м3 болғанда, жарылғыш қоспа пайда ... –ол ... ... ... арасында ең жеңіл фракция болып
саналады. Осы бензин фракциясын, әр түрлі ... ... ... ... ... ... құрамы –оның жеңіл болуы, двигательді
оталдырғанда қауіпсіз болуы, толық жануы, жылуды ұзақ ... ... ... ... ... Бензиннің фракциялық құрамы ГОСТ 2177-
82 [8] -ге сәйкес келеді.
Жеңіл ... ... ... ... ... құрамымен
байланысты.Отынның қайнау температурасы аз болған сайын, бастапқы құрамы
жақсы болады.Суық двигательді оталдыру үшін, бензиннің 10% 55 ... ... ... және 70 ... (жазғы сұрып) қайнауы қажет(Цельсий
бойынша). Қысқы сұрыпты бензиннің жазғы сұрыпты ... ... ... ... ... фракциялар двигательді оталдыруға және
қыздыруға ғана керек.
Отынның ... ... ... ... деп ... ... двигательдің жұмысында әртүрлі режимде жанармай қоспасы пайда
болады. Двигательдегі жылуды ұзағырақ ... бір ... ... ... уақытта ауысу. Жұмыс фракцияның құрамы 50% отгонкаға тең болуы керек.
90% -дан қайнауға дейінгі температура ... аз ... ... арттырып, конденсацияға ұшырауын азайтып, ... ... ... ... ... сақтайды. Қайнап біту температураны
90% отынды роса нүктесі деп атайды. ... ... ... ... түрінде және әртурлі технологиялық процестер ... ... ... тура ... ... ... ... және газойлдағы вакуумды гидрокрекинг, фракциядағы тура айдау
изомеризациясы, алкилдеу, ... ... ... ... ... ... компоненттік құрамы, оның маркасына ... ... ... ... құрылғыларға байланысты.
Негізі автокөліктердің бензиндерін каталитикалық ... ... ... ... өңдейді. Каталитикалық риформинг ... ... ... аз, ... жоқ және бұл ... ... ... болады. Бірақ ароматты ... көп ... ... бар. ... ... ... әр түрлі
болғандықтан, ол кемшілігі болып саналады.[5,16,17,19] Каталитикалық
крекинг арқылы ... ... ... ... ... саны 90 -93-ке ... ... 30 -40%, ал олефиндер 25 -30%-ға тең. ... ... жоқ ... ... ... ... 800-900 мин). ... крекингтағы бензинді,
каталитикалық риформингтағы бензиннің фракциядаға детонациялық тұрақтылығы
тең бөлінген. Сондықтан автокөліктердегі бензинді ... ... ... ... ... өңдеген қоспаны қолданған дұрыс.
Термиялық процесс арқылы ... және ... ... ... төзімділігі төмен және химиялық тұрақтылық төмен болады. Күкірт
массасы көп болады.Органикалық көлемде төмен октанды ... ... ... ... ... ... ... алкилбензин, изооктан, изопентан және
толуол қолданады. АИ-95 және АИ-98 ... алу үшін ... ... ... ... ... ... немесе оның
қоспаларын третбутанол, фетерол деген атқа ие ... МТБЭ –ні ... оның ... ... және ... ... фракция бойынша детонациялық
төзімділігін арттырады.
Физика – химиялық мінездемесіне байланысты ... ... ... болу ... Бірқалыпты сұйықтықтар.
• Отынның тығыздығы +20°С-та 690-750 кг/м болу қажет.
• Аздап тұтқыр, егер де тұтқырлық ... онда ... ... ... ... ... кедейленуіне әкеп соғады. Тұтқырлық
температураға тәуелді болады. Температураның +40°С-тан -40°С-қа дейін
өзгергенде, бензиннің ... өтуі 20-30% ... ... –бұл сұйық күйден газ күйге ауысуды айтамыз. ... ... ... жеңіл және тез болуы қажет (әдетте қыста),
оның тез қызуы, ... ... ... және отын жүйесінде бу тығындардың
болмауы қажет.[26,27]
Қаныққан булардың ... ... ... отынның булануы, бу қысымы
жоғары болса –конденсация процесі қарқынды болады. Бу қысымының жоғарғы
стандарт ... ... ... 670 ГПа –ға және ... 670 ... 930 ... тең болады. Осыдан қысымы жоғары бензиндер бу тығындардың пайда болуына,
оны пайдаланған кезде цилиндрлер ... ... ... ... азаяды да, бензинді автокөлікте және ... ... ... мүмкін.
Төменгі температурадағы қасиеттер–бензиннің төменгі температурадағы
шыдамдылығы.
Бензиннің жанып кетуі. Бұл деген автокөліктегі двигательдің ... ... ... ... тез ... ... ... жылу бөлу
қарқынды болады. Жану кезінде бу температурасы 1500-2400°С-ге дейін жетеді.
Двигательдегі отынды толық жағу үшін тез арада сұйық ... бу ... ... ... ... ... ... керек. Автокөліктің
құрылысына байланысты екі ... ... ... ... ... Бірінші
түрінде карбюраторда бензиннің біраз бөлігі буланады, ... ... ... ауалы бу арқылы цилиндрге ... ... ... ... ... бөлігі ауалы будан тұнбаға түсіп, бастапқы
құбыртасымалдаушының керегелерінде ... ... ... болады. Будың
жылжуы және сұйық пленканың жылдамдықтары әртүрлі болып, жанармай қоспасы
цилиндрге келіп түсіп, құрамы және сапасы ... ... ... ... камерасына немесе бастапқы құбыртасымалдаушыға форсунок көмегшімен
шашыратылады.[12]
Бензиннің булануынан физика-химиялық көрсеткіштер байланысты. ... бу ... ... ... жасырын жылудың булануын, ... ... ... ... ... жылу ... жатады. Аталған заттардың, ол бензиннің булануын анықтаудың ... ... ... және ... құрам. Тұтқырлық, беттік
керілу, жасырын жылудың булануы, бу ... ... ... ... , ... ... бензиндер бір-бірінен айырмашылығы аз.
Осы айырмашылықтар ... ... ... ... ... бу қысымы және фракциялық құрамы бензиннің жүйелі ... ... ... бензиндерден өзгеше болады. Осы екі параметр бензиннің
бастапқы қасиетіне, бу тығындардың пайда болуына, физикалық тұрақтылығын
анықтайды.Қаныққан бу ... ... және бу мен ... ... тең, ал температура азаюынан және бу фазасы сұйық фазпдан үлкен
болсы, керісінше ... ... ... прибор арқылы анықтайды.Онда айдау
кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... булану көлемін 70,100,180°С-та
байқау керек.
Бензиннің фракциялық құрамына және ... бу ... ... ... ... ... және ... жердегі
климаттық жағдайға байланысты.
Бензиннің құрамындағы жеңіл қайнайтың фракциялар,оның ... ... ... ... ... көп ... ... мөлшерін азайтатын көмірсутектер: бутандар,
изопентан.
Бензиннің көп булануы ... ... алып ... ... булануы, оның бөлшектерінің температурасының
азаюына байланысты.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... Двигателді қолданған кезде, отынның жоғарғы
детонациялық тұрақтылығы болғандықтан, бүкіл режим бірқалыпты жанып кетуіне
әсер етеді. ... ... жану ... ... ... ... ... қысқан кезде,температура және қысым жоғарлайды, көмірсутек
тотығады, қоспа жанған ... ... ... ... ... ... көмірсутектер тотығуға жеткіліксіз тұрақты болса, онда асқан
оксидтер қарқынды жиналып, ... ... ... ... ... жоғары болғанда, жылулық жарылыс болып, онда отын өздігінен
жанып кетеді. Егер отынның бір бөлігі жана ... онда ... ... ... оны ... жану деп атайды. Детонациялық қызып
кету-бөлшектердің ... және ... ... ... дыбыс беруіне,
күштіліктің азаюына, түтіннің көп шығуына әкеп соғады. Детонацияның пайда
болуына бензиннің құрамы және ... ... әсер ету ... бензиндерінің детонациялық ... ... ... көрсеткен (% көлем бойынша) н-гептан қоспасымен,
детонациялық тұрақтылығы бойынша отынға сәйкес келеді ... ... тең). ... ... ... октан саны және
олардын компоненттерін моторлы бір цилиндрлерде анықтайды (УИТ-85 және УИТ-
65). Зерттелетін ... ... ... аңықтаған кезде,оны
эталонмен салыстырады.
Қолданғанда бензиннің құрамын жоғарлату үшін ... ... ... ... ... компонеттер қосу арқылы жүзеге асырады.
Октан саны-мотор отынының детонациялы қоспасының көрсеткіші.
Детонациялық жану ... ... ... ... ... және ... көлемде жануын айтамыз.
Октан саны-бензиннің басты сипаттамасы. Егер бензиннің октан саны 95-
ке тең болса,онда қоспа ретінде детонацияға ұшырауы изоктан 95% және ... тең. ... ... рет ... ... саны ... аспайды. Төменгі
сұрыпты бензиннің сапасын жоғарлату үшін компаудирленгеннен басқа,
антидетонаторлар ... ... ... ... екі түрлі әдіспен анықтайды.
• Моторлы (ГОСТ 511-82)
• Зерттелетін (ГОСТ8226-82)
Бензиннің ... ... ... көмірсутек фракциясының көп болуы,
оны сақтаған кезде, буланып массасының ... ... ... қарағанда
көбірек болады. Бензиндердің булануына-фракциялық құрам, компоненттік құрам
әсер етеді. Бензиннің өзіндігінен булануы оның сапасы-физикалық ... ... ... ауамен үрлеп, содан үрлеген кездегі жоғалтқан
массасын есептейді.[28]
Буланған ... ... көп ... ... бутан немесе бутан-
бутен фракциясын қосқан қоспалар ие ... Ал ... ... ... ... қоспалары, ол: газды бензин немесе изопентан жатады. Қыста
қолданатын бензин ... ... бір ... есе көп ... Жалпы
айтқанда егер бензинді дұрыс ... оның ... ... және
мөлшерінің азаюы азғантай.
Автокөліктін бензиндерін химиялық тұрақты ... ... ... ... ... ұзақ ... ... Екіншіден бензинді өндеген
кезде қосымша компоненттер қосады, олардын химиялық тұрақтылығы әр түрлі
болып келеді.
Бастапқысында ... ... ... ... одан оның жылдамдығы
өседі. Период кезінде процесс жылдамдығы аз, ... ... ... ... деп ... ... ... индукциясы көп болса,
тұрақтылығы көп болады.[11]
Термиялық крекинг және термиялық реформинг ... шикі ... ... ... қатысушы алкендер болып, химиялы тұрақты әсер
береді. Каталитикалық процесс арқылы алынған бензин өте ... ... ... шикі мұнайдан каталитикалық крекинг арқылы алынған бензинде
алкендер көп ... ... ... ... ... ... Каталитикалық
крекинг арқылы алынған бензин, шикізат ауырлаған сайын индукциялық ... ... ... ... өнімдері, изомерлеу,гидрлеу арқылы
алынған бензиндерде ... жоқ ... ... ... ... ... кезде химиялы тұрақты және дистилденген бензин алудын
екі түрі бар:
1. ... ... ... ... ... ... жақсы
қасиеті-тұрақтылықты көбейтіп,күкірт қоспаларын азайтады.
2. Арнайы анти тотықтырғыштар қосу. Мұндай қоспаларға: фенол қоспасы,
амин және аминфенол ... ... қосу ... Бұл ... ... ... үзіп, тотығу процесін тежеп, индукциялық периодты көбейтеді.
Бұл көрсеткіштер двигательдің күштігімен ... ... ... ... ... ... ... болса, ал әр
түрлі көмірсутектерге – ... пен ... ... байланысты. Осы
жоғары болса, онда жану жылуы төмен болады. Ең көп жану ... ... ... ... және тура ... алынған бензиндер немесе
алкилбензиндер ... Ал аз жану ... ... ... көмірсутектер
және каталитикалық реформингтерді жатқызамыз.[13]
Автокөліктердегі бензиндерді, әсіресе этилирленгенділер- двигательдің
жүйесінде, отын багінде, бастапқы ... ... ... ... ... ... мүмкін. Ең көп қалатын жер ол ... ... және оның ... ... ... және бос қозғалу
жиклерінде.
Жану камерасында ... ... ... ... ... ... құрастырылуына байланысты. Ыстық пайда болуына себепші –
бензиннің ... ... және ... ... ... ... ... барлар. Тауарлы бензиндерде ароматты және олефинді
көмірсутектердің мөлшері 55 және 25 ... болу ... ... ... ... ... ... мотрлы-
лабораториялық әдісті қолданып, жоғары квалифицирленген зерттеулер ... ... ... ... ... ... арнайы
жуғыш немесе көпфункциональды қоспаларды қолданады. Мұндай қоспаларды
шетелде кеңінен ... ... ... ... ... ... бейтарап және сыйымдылық пен
металға, бөлшектерге ... ... ... Бензинде белсенді түрде
коррозия туғызатын – меркаптанды күкірт, қышқылдық, су ... ... ... ... ... жатады. Бұл көрсеткіштер бензиннің нормативті –
техникалық ... ... Мыс ... ... бензин
шыдауы тиіс.
Отын аппаратарын коррозиядан ... ... ... ... ... көпфункциональды қоспаларды қосу арқылы қорғайды.
Бензиннің компонентінің ... ... жоқ ... да ... және ... ... жоқ) ... температуралы қасиеттері көп
болады. Бензинге спирт және эфир қоспасын қосқанда, ... ... ... ... ... ... бастапқы кристализация температурасын белгілейді. Отын кристалды
мұз пайда болмау керек,олар ... ... ... ... кезде,
отын филтрлері бітелмеу керек. Сондықтан бастапқы кристализация -60°С-та
басталу керек.
Қолданғанда бензиннің құрамын ... үшін ... ... көбейтеді.
Бензинға жоғарғы октанды компонеттер қосу арқылы жүзеге асырады.
Октан саны-мотор отынының детонациялы қоспасының ... жану ... ... ... жерлерінде жанармайдың
жануы және барлық көлемде жануын айтамыз.
Октан саны-бензиннің басты сипаттамасы. Егер бензиннің ... саны ... тең ... қоспа ретінде детонацияға ұшырауы изоктан 95% және гептан
5%-ға тең. Мұнайды бірінші рет айдағанда ... саны ... ... ... бензиннің сапасын жоғарлату үшін ... ... ... ... отының фракциялық құрамынан оталдыру, жылудың ұзақ
ұстап тұруы, двигателдің ... ... ... ... ... ... ... басты көрсеткіш ретінде айдау температура 10,50 және
90% бензин болып,бензиннің соңы болу ... ... 10% ... отынның құрамымен сипатталады. Бензиннің 50%
температурасы –двигательдің жылу ... ... ... қоспасының пайда болуы,двигательдің бір режимнен келесі режимге
тез өтуі, ... ... ... ... ... жатады.
Бензиннің 90% айдау температурасы-отынның толық жануын және қайнау ... ... ... ... ... және карбюраторлы
двигательдерде отынды ... ... ... ... ... мүмкін,
біріншіден ал тотығу және полимерлеуге ұшырауы мүмкін. ... ... ... оның ... ... ұзақтылығымен,
стандартты жағдайда және шайыр құрамымен анықтайды.
Жоғарғы химиялық тұрақтылыққа алкендері жоқ, тура айдау ... ... ... ... ... және изотеризаттар
жатады. Коксталған бензиндерде, термиялық және каталитикалық реформингте
алкендер бар ... ... және ... ... бензиндердің
компоненттері аздап тотығып, шайыр ... ... ... ... антикислитель қоспаларын қосады. Оларға:
параоксидифениламин, ... ... ағаш ... ... ... ... ... төменгі меркаптандар) отын
жүйесінде және тасымалдаушы сыйымдылықтары корозия туғызады. Бензин зиянды
заттардан ... ... ... ... мын ... ... Активті емес күкірт қолыстары: (тиофендер, терагидротиофендер,
сульфидтер, ... ... ... ) коррозия тудырмайды. Егерде
ол қосылыстар жанып кетсе, (SO SO ) пайда болып, двигательдің бөлшектеріне
коррозия ... ... ... ... ... ... тазалау үшін, әр түрлі тазалау ... ... ... ... ... көрсеткіші, суда еритін қышқыл және
сілті, механикалық қоспалар және су тағы басқалар әсер етеді.
1.5 Бензиндердің жіктелуі.
Барлық ... ... ... құрамы бойынша әр түрлі,
өйткені ... тек қана ... ғана ... ... газ ... және ... мұнай (крекингті-бензин) түрінде алады.
Бензиндерді әр түрлі классификация бойынша ... және ... ... ... саны, күкірт қоспасы бойынша бөледі.
Крекинг-бензиндерінің проценттік компоненттерінің қоспасына сәйкес,
моторлы отын пайда болады. Бірақ олардың тікелей қолдануы ... ... тиім ... ... осы ... түрінде олефиндер құрамы көп болып,
олар фото-химиялық түтіннің пада ... ... ... ... ол ... ... қосымша өңдеу болып саналады.
Кәдімгі мұнайды айдаған кезде 10-20% ... ... ... ... ... оның ауыр және ... қайнау фракцияларын қайнатып, ... ... ... жару арқылы алады.Бұл
крекинг болып саналады. Мазут крекингін 450-550°С температурада алады.
Крекинг арқылы ... 70% ... ... ... ... қосалқы мұнай газы ретінде өнделген өнім. ... атом саны және ... ... кем ... ... ... газды бензин болып бөлінеді. Газды бензин қоспасы екі түрлі
болады. Бірінші ... және ... ауыр ... ... ... ... қолданады, органикалық синтез заводында, авто көлік ... ... ... берілген құрамы бойынша, басқа
бензиндермен араластыру арқылы алу).
Пиролиз-бұл ... ... ... ... Крекингті
және пиролизді қолданған кезде 85%-ға дейін бензин алуға ... рет ... және оның ... ... ... орыс ... 1891 жылы ашты.
Этилденген бензиндер. Бұл бензиннің аты оның ... ... ... ... ... Ол ... ... саның көбейтуге
арналған. ТЭҚ: майлы түссіз сұйықтық ... ... 1652.4 ... ... ... ... 200 градус цельсиға тең. Ол
бензиндерде және органикалық еріткіштерде ериді, өте улы, улы ... ... ... ... ТЭҚ ... ... температура, күн сәулесі,
ауада еріп, ақ тұнба болады.
ТЭҚ ... және ... ... ... кезде қорғасын
қоспалар газ күйінде болады. ТЭҚ және выноситель қоспасын этил ... ... Этил ... ... қосқанда этилденген сұйықтық болады.
Этилденген және этилденбеген бензиндердің айырмашылығы, этилденген
бензин ашық түске боялады. Бензиннің октан саның көбейту үшін 0.5-2 мл ... ... ... ... ... үшін ... ... қосар
алдында, бензин құрамындағы химиялық қоспаларын білу ... ... ... ... күйі және ... ... ... болуына әкеп соғады.
Пайда болған күйіктер ... ... әсер ... Этил ... ... ... улылық пайда болады (қорғасын қоспасының
әсерінен).[21-22].
Мұнай өнімдерінің маңызды түрлері.Мұнай өндеу өнеркәсібі 500-ден ... ... ... ... ... ... құрамы, қасиеттері және қолданылусалалары
бойынша аса ерекшеленетін мынадай негізгі топтарды ... ... ... отын; 2-майлағыш және арнайы майлар; 3-пластикалық малағыштар; 4-
парафиндер мен ... ... ... көміртегі (күйе); 7-
мұнай коксі; 8-отындар мен майларға қоспалар; 9-түрлі қолданыстағы басқа ... ... ... Бұл ... ... үлкен тобына: бензин (карбюратор
отыны), реактивті, дизельді, газ-турбинді, қазандық және пеш ... және ... ... ... ... арналған.
Авиациялық бензиндер тіке айдау, каталитикалық крекингжәне реформинг
процестерінің бензиндік фракциялары мен алкилат-бензиннен және ... ... және ... ... қоспалар қосылған басқа да
компоненттердің қоспасы болып табылады. Келесі маркаларда шығарылады: ... ... ... Б-70. ... ... 40-180°С.
Автокөлік бензиндері-тіке айдау, термиялық және каталитикалық
крекинг, каталитикалық риформинг ... ... ... және пентанды-гександы фракциялардың, изомеризаттарының
қоспасы болып табылады. ... ... А-66, А-72, А-76, АИ-93, ... ... үшін цифрлары мотор бойынша, ал қалғандары үшін зерттеу әдісі
бойынша октан сандарын ... Бұл ... ... 35°С төмен емес, ал қайнау температурасының соңы А-
66 үшін 205°С, ... үшін ... ... двигательдер үшін отын (авиакеросиндер)
негізінен тіке айдау процесінен алынатын ... ... ... екі
сортқа бөледі: дыбысқа дейінгі жылдамдықта ұшатын ұшақтар отын (Т-1, ... ... және ... ... ... ... ... үшін отын (Т-
6, Т-8, РТ ... Бұл ... ... ... ... құрамы, жалпы және меркаптанды күкірттін мөлшері ... ... ... үшін ... басталу
температурасы -60°С жоғары болмауы керек.
Дизельді отын-қысылудан ... ... үшін үш ... ... ... ... үшін және кеме газ-турбиналар үшін
(ДА, ДЗ, ДЛ, ДС – арктикалық, қыстық, жаздық және ... ... ... ... ... (-60-тан -10°С дейін) мен күкірттің
мөлшері ... ... ... және кеме ... үшін ... (А, ... Л маркалары) қату температурасы -55-тен -10°С-ге дейін болады.
Орташа айналымды дизельдер үшін (ДТ, ДМ ... ... ... ... ... ... ... отын -50°Скезіндегі шартты тұтқырлығы үштен жоғары ... ... ... ... ... емес ... ... отын (кокстеу және термиялық крекингілеу дистиляторынан алынған).
Бұл отында ... ... ... ... ... ... ванадидің болуы турбиндік бөлшектерді ... ... ... ... үшін ... жану жылуы 39800 кДж/кг
кем болмауы, сонымен ... ... ... және ... ... мөлшерінің
болуы да нормаланады.
Қазандық отын үш сортта шығарылады: ... ... (Ф-5, ... ... ... ... және аз күлді 40М, ... ... ... ... ... (МП және МПС маркалары).
Олар негізінен шартты тұтқырлығы ... ... (50°С ... ШТ ... 100°С ... 9.5°). Қату ... ... 42°С-ге дейін болады.
Пештік отын (ТПО) тұрмыстық мақсаттарға арналған. Оның фракциялық ... 160°С ... 96% 360°С ... қайнайды. Оталу температурасы -15°С
жоғары болмауы нормаланады.
Отындар тобына сонымен ... ... ... көрсетуге
арналған көмірсутектік қысылған отындық ... ... ... ... ... ... пропан және бутан қоспасы)-75% мөлшерде
пропаны бар, техникалық ... ... мен ... қоспасы, СПБТЛ-дәл сондай
жаздық бутан мөлшері 60% және БТ-бутан техникалық (60% ... Бұл ... ... 100м ... ... 5 ... аспауы, ал күкірттің
жалпы мөлшері 0.015% дейін болуы қажет.
Мұнай өнімдерінің бұл ... ... ... ... жарық беруші
керосиндер мен еріткіштер кіреді (бензиндер мен сольвенттер). Жарық беруші
керосиндердің қайнау шектері шамамен ... ... ... түрлі
маркалары (КО-30, КО-25, КО-22, КО-20) күйеленбейтін жалынының биіктігі,
түсі және тығыздығы бойынша ерекшеленеді.
Карбюратор двигательдерінің отындары. ... ... ... ... ... және ... ... двигательдері төрттактлы цикл
бойынша жұмыс істейді.
Бірінші такт кезінде (сору) отын-ауалық жұмысшы қоспасы ... ... такт ... ... ... ... ... 80-
130°С дейін, ал керосинде жұмыс істейтіндерде -40 – 205°С дейін ... такт ... ) ... ... қысымы 1,0-1,2 МПа – ға ... ... ... С ... ... Қысылу жүрісінің соңында қоспа едәуір
тез, уақытынан бұрын электр ұшқынынан тұтанады. ... ... жану ... аз болғанымен – секундтың мыңнан бір бөлігіндей, отын ... ... ... жану ... ... ... қарай жанады.
Жалын шебі дегеніміз – жану реакциясы жүретін газдың жұқа қабаты. Қалыпты
жану кезінде ... шебі 20-30 м/с ... ... Жану ... ... ... ... 3-5 МПа – ға дейін , ... ... 8 МПа – ға ... баяу ... такт ... (жұмысшы жүріс) қысылған жану ... ... және ... такт ... двигатель цилиндрі жану
өнімдерінен босанады.[9]
Поршенді авиациялық және ... ... отын ... ... ... ... маңызды пайдалану талабы - өздері
арналған двигательдерде дүмпусіз ... ... ... ету.
Дүмпу (детонация) – дегеніміз двигательде отынның ерекше қалыпсыз жану
сипаты, бұл кезде жұмысшы қоспаның тек бір бөлігі ғана ... ... ... ... ... ... ... шебінің алдында болатын
отын зарядының соңғы порциясы (15-20% дейін) жылдам, өте тез ... ... ... ... ... 1500 – 2500 м/с ... өседі,
ал қысым біртіндеп баяу емес, күрт секірістермен артады. Қысымның бұл күрт
секірісі соққы ... ... ... ... ... ... соғылу соққысы және оның олардан көп мәрте қайталануы діріл
тудырады және дүмпу мен жанудың сыртқы ... ... тән ... ... ... ... ... да сыртқы белгілері: шығатын түтін
газдарындағы қара ... ... ... ... ... ... температурасының күрт өсуі. Дүмпу- өте қажетсіз, зиянды
құбылыс. Дүмпу режимінде двигательдің қуаты кеміп, отынның ... ... ... жұмысы қатаң және біркелкі емес болады. Сонымен ... ... мен газ ... клапандардың жанып кетуін және бұзылуын,
электр білтелерінің ... ... және ... ... қалуын және де басқа
ақауларды тудырады. Двигательдің тозуы ... ал ... ... ... ... дүмпу режимінде ұзақ уақыт жұмыс жасау
кезінде апат ... да ... ... ... ... ... ... болып саналады.
Дүмпу құбылысын химиялық көзқарас тұрғысынан түсіндіретін болсақ, онда
отын зарядының соңғы ... ... ... ... өнімдері –
гидропероксидтер мен және олардың ыдырауы өнімдері – жоғарғы активті ... аса ... ... олар ... ... жеткен
кезде қопарылыс жылдамдығыме әрекеттеседі. Нәтижесінде жанғыш қоспаның
жанып үлгермеген ... тез ... от ... ... ... пероксидтердің түзілу жылдамдығы жоғары болса, қопарылып жану тез
туады, жалын шебінің ... ... ... ерте өтеді және дүмпу
зардаптары күшті білінеді. Мұнан шығатыны, дүмпудің пайда ... мен ... ... ... ... факторы отынның химиялық құрамы
болып табылады, себебі түрлі ... ... ... ... ... әр ... болады.
Егер отын құрамында жалын алды тотығу жағдайында пероксидтердің
айтарлықтай мөлшері ... ... ... онда ... ... қоспа активті бөлшектермен қанықпайды және жану дүмпусіз, қалыпты
жылдамдықпен жүреді.
Көмірсутектермен отындардың дүмпуге ... (ДТ) ... ... ... ... ... бір ... двигательдерде
жүргізіледі. ДТ бағалаудың барлық әдістерінің негізіне сыналатын отынды
эталонды отындар ... ... ... ... ... ... ... 2,2,4-триметилпентан (изооктан) мен гептан, ал ... ... ... ... саны ... саны ... – дүмпуге төзімділікті өлшеудің шартты бірлігі,
ол сандық жағынан ... мен ... ... ... (2,2,4-
триметилпентанның) сынаудың стандартты жағдайлары кезінде сыналатын отынның
дүмпуге төзімділігіне эквивалентті пайыз ... ... ... ... саны 100 тең деп, ал гептанның октан саны 0-ге тең
деп қабылданған. Егер ... ... ... 70% ... және 30%
гептаннан тұратын қоспаны сынаудың стандартты жағдайларына эквивалентті
болса, онда оның ... саны 70-ке тең деп ... ... саны ... ... мен ... ... дүмпуге төзімділікті
қалпына келтіруге болатын көрсеткіші.
Авиациялық бензиндердің бай ... мен ... ... ... ... кезінде қалпына келтіругге болатын көрсеткіші
отынның сорттылығы болып табылады.
Бай қоспалардағы отының сорттылығы – сорттылығы 100 деп ... ... ... ... салыстырғандағы, сыналатын отында
жұмыс істеу керзіндегі ... ... ... ... ... сандары қатаң стандартты жағдайларда ... ... ... Екі ... сынау әдістері бар: моторлық
және зерттеу. Моторлық әдіс бойынша сынау жағдайлары өте ... ... 900 ... карбюратордан кейін жұмысшы қоспаның температурасы
149°С). Сондықтан да, ол аз ... ... ... ... ДТ ... үшін сәйкес келеді.
Зертеу әдісі бойынша сынау жағдайлары жұмсақтау (айналу жиілігі 600
айн./мин, ... ... ... ... ... Бұл әдіспен
жоғары біркелетін, клапандары жоғарыда орналасатын двтигательдерге арналған
жоғарғы октанды компоненттермен отындар бағаланады. ... ... ... октан сандары, мотор әдісімен салыстырғанда, әрқашан біршама
жоғары болады. Бұл айырмашылықты ... ... деп ... ... ... каталитикалық крекинг пен каталитикалық риформинг
бензиндері ... ... ... ... ... ... ... мөлшеріне байланысты 5-10 пунктке ... ... ... да, ... сандары бойынша мәліметтер келтірілген кезде
әрқашанда оларды сынау әдісіде көрсетілуі тиіс.
Ұшқыннан от алатын ... ... ... ... ... ... бірі кері ... қолдану. Бұл заттарды бензиндерге 0,5 пайыздан артық
емес мөлшерде кері дүмпіткіштік ... ... ... ... ... ... ... зерттеу бұл маңызды
қасиеттің көмірсутектердің ... ... ... ... береді және түрлі двигательдерге арналған жанар майлардың түрлі
сұрыптарын тандау және ... мәні зор ... ... ... ... жеке ... олардың
ДТ жөнінде төмендегідей қысқаша қорытындылар жасауға болады.[30]
1.6 Бензинді өндеу технологиясы.
Айдау.Берілген мұнайды иректемеде ... ... ... ... ... ... колонкаға барады.
Мұндай колонкада 30 – 60 –қа дейін поддон және желобтар ... ... ... ... Осы ... ... бара ... конденсация арқасында төмен түседі. Жылдамдығын түзету ... ... ... ... де, ... ... бензиндерді,
керосиндерді нақты белгіленген қайнау аралықтардан төмендеу деңгейлерден
сұйық отындар алу. Ары қарай бөлу деңгейін ... ... ... кезінде
ректификациялық колоннадан қалған затты вакумды дистиляцияға ұшыратады.
Термиялық крекинг. Шикі мұнайдан ауыр фракцияларды ары ... ... ... да ... ... ... әкеп ... ауыр фракцияларын жоғары температурада бөлгенде, көміртек
және көміртек байланыстар, ... ... ... молекуласынан
бөлініп алғашқы шикі мұнайдан қарағанда, көп ... ... ... ... ... ... ... крекинг
арқасында газ пайда болып, бензин және ауыр шайыр тәріздес қалдық ... ... ... шикі ... ... ... ... дистилятор және қалдықтан алуға тиімді.
Каталитикалық крекинг. Катализатор – дегеніміз реакция жылдамдығын
күшейтіп, бірақ реакция құрамына әсер ... ... Э . ... ... отқа ... ... ... қолдану арқасында 1936 жылы пәрменді катализатор дүниеге келді.
Ол алюмосиликат крекинг – ... ... ... ... ... бұл ... ... бу күйге
айналады. Реакция жылдамдығын жоғарлату үшін, (яғни крекинг-процесс)
берілген сұйықтықты катализатор ... ... ... бір ... ... ... және ... қысымда өтеді (термиялық крекингте-
атмосфералық қысымнан жоғары қолданады). Гури ... ең ... ... ретінде, өнер-кәсіпте кеңінен қолданылды.
Риформинг – бұл ароматты бензол сақинасында сызықты және цикльді ... ... болу ... Ароматты көмірсутектерде октан саны
жоғары болып, сондықтан ... ... ... ... ... ... ... түрі бар: термиялық және каталитикалық.
Біріншісінде – бастапқы айдау ... ... ... фракциялар, мұнай
жоғарғы октан бензиндерге айналады(жоғарғы температура әсерінен). Ал
екіншісінде – жоғарғы ... ... ... ... жүреді.
Ескіде, әрі пәрменсіз термиялық риформинг әліде қолданыста, бірақ дамыған
елдерде термиялық ... ... ... ... ауыстырылған.
Егер де бензин бағалы, кероекті өнім ретінде болса, онда ... ... ... ... оксидті немесе алюминий
силикатты арқауда пайдалану қажет.
Каталитикалық риформингте октан ... ... ... жататындар:
1. Нафтендерді дегидрлеу және олардың ароматты қосылыстарға айналуы;
2. Сызықты көмірсутек парафиндердің, оның шашыраңқы изомерлерге айналуы;
3. Ауыр парафинді гидрокрекинг көмірсутектердің, жеңіл ... ... ... Ауыр парафиндерді сутекті бөлу арқасында раоматты көмірсутектің пайда
болуы.[24]
Полимерлеу. Крекинг және риформингтен басқа, бензинді өңдеу өнеркәсібінде
тағы да ... ... бар. ... өнеркәсіпте экономика жағынан
тиімді, ол полимерлеу процесі. Крекинг газдарда олефин ... ... ... ... көмектеседі.
Пропиленді полимерлеу – үш атомды көміртек олефиндер және төрт ... ...... ... сұйық өнім береді. Бензиннің
қайнау температурасына тең болып, октан саны 80-нен 82-ге тең. ... ... ... ... ... ... газ фракциясында
жұмыс істейді, үш және төрт атомды көміртегі бар олефиндерді қолданады.
Алкилдеу. Бұл процесте изобутан және газ ... ... ... ... ... саны бар ... ... болады(изооктандарға
сәйкес келеді). Изобутиленді полимерлеуден изооктенге, содан гидрогениздеу
процесінде ... ... Бұл ... ... ... изооктан пайда болады.
Барлық алкилдау процесінде мотор отындарын өндіруде, катализатор ретінде
қолданып, ... ... ... ... ретінде – бастапқы температурасы
0-15ºС, содан 20-40ºС- де қолданады.[25]
Изомерлеу. Жоғарғы октанды шикізат алудың ... ... ... ... арқасында жүзеге асырудың изомерлеу процессі, ол алюминий хлоридін
немесе басқа да ... ... қосу ... ... ... және тура ... – тізбекті окиан санын ... ... ... ... үшін ... ... және ... және изогексанға ауысуын айтамыз.
Изомеризация процессі кейбір мемлекеттерде қарқынды дамып келе ... ... ... ... көп шығаратын елдер қолданады.
Қосымша этилдеуде, яғни тетраэтилқорғасын қосқанда, изомерлердің октан саны
94 -тен 107-ге ... ... ... уақытта бұл әдістен бас тартты,
өйткені олар улы және ... ... ... қосылыстарын береді, олар
қоршаған ортаны ... ... ... ... қысым 70 атм. Онда
шикі мұнай сұйытылған мұнай газына (LP- газ) өзгеріп 175 ... ... ... болғанда бу тәріздес мұнай бензин және реактивті отынға тез
арада ауысады. Бұл процестерде қозғалмайтын ... ... ал ... аз ... ... ... ... қабатында тек қана
мұнай қалдықтарын қолданады, олар – мазут, гидрон. Басқа да ... ... ... ... бірақ негізінен жоғарғы қайнауды мұнай
фракцияларында ... одан ... ... ... және ... ... фракцияларда да қолданады. Бұл процестерде катализатор ретінде:
сульфидті никель – ... ... ... – алюминий, вольфрам
материалдары және қымбат металдар, ... мен ... ... ... қолданады.
Гидрокрекинг, каталитикалық крекинг пен бірге жүргенде және кокстағанда,
аз дегенде 75 - 80% шикізат бензин және ... ... ... ... реактивті отындарды қолдануы мезгілге байланысты. Сутек шығыны жоғары
болған кезде, қондырғыға енгізілген шикізат ... өнім ... ... ... ... ... ... қондырғылар пәрменді екіден үш
жылға дейін жаңғыртусыз жұмыс ... ... шолу ... ... ... ... Алдағы уақытта
бензиннің физика-химиялық сипаттамаларын талдау және анықтау. ... ... 150С ... ... ... тұрақтылығы;
3. қорғасынның массалық концентрациясы;
4. фракциялық құрамы;
5. қаныққан ... ... ... 100 см3 ... ... концентрациясы;
8. күкірттің массалық үлесі;
9. мыс пластинкасында сыеау;
10. суда еритін ... мен ... ... ... ... мөлшері;
12. түсі;
13. су мөлшері.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Россинская Е.Р.Криминалистика. ... и ... ... Пособие для
вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,1999.
2. Селеванова Н.А. Криминалистика: Учебник. М.: ... ... ... Г.И. Судебная экспертиза.-Алматы: ТОО «Аян Эдет», 1999.
4. Криминалистическое исследование НП и ГСН. ... ... Н.В. ... ... ... 1988.
6. Колбин М.А. мамаева К.Н. и др. Нефтепереработка и нефтехимия, ... ... Е.В. ... ... ... и ... Изд. «химия»,1966.
8. Исагулянц В.И., Егоров Г.М., Химия ... Изд. ... ... Л., ... Н.А. Переработка нефти, М.,2004.
10. Павлова С.Н., Дриацкая З.В и др. Химия и ... ... ... ... В.С., ... В.Н. ... криминалитического исследования
материалов, веществ и изделий из них. М.,2003.
12. Гуреев А.А. Моторные реактивные топлива, Гостоптехиздат.1973.
13. Телешова М.Н., ... Р.В и др. ... и ... ... А.А. Производство высокооктановых бензинов. М., 1981.
15. Школников В.Н. Топлива и ... ... ... ... и пременение, М,1999.
16. Гуреев А.А. Автомобильные бензины, Гостоптехиздат., 1986.
17. Саблина З.А. Гуреев А.А. Автомобильная и тракторная ... ... И.В. ... Изд., ... ... Д.М. ... ... Иоффе Б.В.,Баталин О.Е. Нефтехимия, Изд., «Химия»,1997.
21. Эрих В.Н. Химия нефти и газа, Изд. «Химия»,2000.
22. Рагозин Н.А. Словарь по ... ... ... ... и ... Изд.4 е, М., ... ... Г.Н., Панинкова В.Ф., Камушер Г.Д. Химия и технология топлив
и масел,1993.
24. Безенгер Н.Н., ... М.А. и др. ... ... ... А.С. ... ... Зайцев В.А., Лернер М.О. и др. Автомобильный транспорт, 1994.
27. Сухарева Л.С. ... ... ... ... ... НИИавтосельмаш,1992.
28. Метод определение детонационный стойкости на «Октанометре».
29. Государственный стандарт союза ССР. ГОСТ 2177-99. Метод ... ... Х.А. ... Г.М. ... ... ... термиялық процестері,
Алматы «Қазақ университеті»,2006.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Резинамен оқшауланған күштік кабельдердің типі және қолдану7 бет
Темекі туралы3 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі3 бет
Арнаулы білімдерді пайдаланудың непзп нысаны ретіндеп сот сараптамасы10 бет
Бензин8 бет
Бензин фракцияларының құрамындағы көмірсутектерді анықтау25 бет
Бензин фракциясы құрамындағы ароматты көмірсутектерді бөліп алу23 бет
Бензин өндіру процесінің қазіргі экологиялық мәселелері және оның шешу жолдары20 бет
Бензин. Бензиннің негізгі қасиеті13 бет
Жанармай. Жанармайдың қасиеттері мен қолданылуы. Бензин15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь