Қазақстан Республикасында зейнет ақымен қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы мен оны жетілдіру мәселелері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6

Ι. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫНДАҒЫ ІС.ӘРЕКЕТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Коммерциялық банктің зейнетақымен қамтамасыз ету қызметі ... ... ... 8

1.2 Зейнетақы жүйесін реформалаудың әлеуметтік экономикалық алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

1.3 Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің дамуының шетел тәжірибесі ... ..18

ΙΙ. ҚАЗАҚСТАНДА ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫНЫҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ

2.1 Зейнетақы қызмет нарығындағы кастодион қызметтің қаржылық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25

2.2 Зейнетақы қорларының тиімділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33

2.3 Қазақстанда зейнет ақы қорларының даму болашағы ... ... ... ... ... 40


ΙΙΙ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗЕЙНЕТ АҚЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

3.1 Зейнет ақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері (Қазақстан Республикасының «Альянс банк» АҚ Мемлекеттік емес Жинақтаушы Зейнетақы Қорының мысалында) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51

3.2 Мемлекеттік емес Қазақстан Республикасының «Альянс банк» АҚ Жинақтаушы Зейнетақы Қоры: зейнетақымен қамтамасыз ету нарығындағы қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 56

3.3. Қазақстанда зейнетақы қорларының жетілдіру жолдары мен даму болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 63

ҚОРТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78
Қазақстан Республикасында зейнет ақы қамтамасыз ету жүйесінің реформасы салыстырмалы аз уақыт ішінде басталып өз дамуын алды – жаңа зейнет ақы жүйесіне әлі төрт жыл да болған жоқ. Жаңа зейнет ақымен қамтамамсыз етудің жүйесі бір орында тұрып жатқан жоқ – ол үздіксіз даму процесінің үстінде екенін атап айтқан жөн. ұсынылған еңбекте жинақтаушы зейнет ақы қорының не екенін біліп, оны жан-жақтан зертей аламыз.
Осындай көлемдегі зейнет ақы реформасы ТМД елдер кеңістігінде Қазақстан Республикасында бірінші жүргізілді. Қазіргі кезде де ТМД мен Балтық елдерінің мемлекеттерінің бірде-біреуінде зейнет ақымен қамтамасыз етудің осындай реформасы әлі іске асқан жоқ. Осымен қатар, зейнет ақы реформасы өз уақытында жүзеге асырылды деп күмән келтірмей айтуға болады. Ал қиындықсыз еш нәрсе болмайды.
Осы дипломдық жұмыстың тақырыбы зерттеушіні өзінің жаңалығы мен жылдамдығымен және зерттеу ойының кеңістігінің үлкендігімен қызықтырады, ол терең ойлануға, соның ішінде, өз кәрілігіңді зейнет ақымен қамтамасыз ету жөнінде талғануға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, осы дипломдық жұмыста қарастырылатын сұрақтар тек қызықтығымен шектелмейді, олар тағы қазіргі таңда өте актуалды. ұсынылған еңбектің тақырыбының үлкен актуалдығы бірінші кезекте зейнет ақымен қамтамасыз ету мәселесінің зор әлеуметтік маңыздылығымен көрінеді.
Тақырыптың өзектілігі зейнет ақымен қамтамасыз етудің деңгейі мен саласы республика халқының экономикалық және әлеуметтік жағдайының маңызды құрамдас бөлігі.
Ауқатты кәрілікті материалды жағынан қамтамасыз ету проблемасы әлемнің барлық елдеріне актуалды, бұның ішіне экономикалық жағынан жағдайы жақсы елдер де кіреді. Бұл халықтың жалпы санының ішінде қарт азаматтардың үлес салмағының табиғи өсуімен байланысты, ал бұл мемлекет пен азамат, жұмыс беруші мен жұмысшы, ата-ана мен баланың және т.б. әлеуметтік пен экономикалық қарым-қатынастарының эволюциясының нәтижесінде болған нәрсе.
1. Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстанң от 07 января 2003 года;
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2003 года №819 об утверждении Концепции реформирования системы пенсионного обеспечения в Республике Казахстан;
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2003 года № 1396 об утверждении Положения о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2007 года № 47 об утверждении Положения о Комитете по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
5. Положение «О квалификационных требованиях, предъявляемых к лицензиату, учредителям и руководящим работникам НПФ и документах, подтверждающих указанные требования для получения лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплатң от 3 декабря 2003 года № 31-п;
6. Основные требования к Правилам НПФ от 27 августа 2003 года № 3-п;
7. Инструкция «О порядке информирования накопительными пенсионными фондами вкладчиков и получателей о состоянии их пенсионных накопленийң от 18 декабря 2007 года №171-п;
8. Положение по раскрытию и публикации информации о деятельности накопительных пенсионных фондов в Республике Казахстан от 9 марта 2007 года № 30-п;
9. Инструкция «О формировании собственного капитала накопительных пенсионных фондов в Республике Казахстанң от 27 августа 2003 года № 2-п;
10. Правила по ведению бухгалтерского учета и представлению финансовой отчетности в накопительных пенсионных фондах от 13 октября 2003 года № 10-п, с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2007 года;
11. Правила осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами (Постановление НКЦБ от 13 августа 2007 года № 11);
12. Постановлению Правительства РК от10.12.2003 №1733 «Об утверждении порядка исчисления, перечисления обязательных пенсионных взносов и осуществления выплат из государственного центра по выплате пенсийң;
13. Постановление Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Правил удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды" от 15 марта 2007 № 245;
14. Положение «О порядке предоставления и осуществления права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25% акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда в период его деятельностиң от 9 марта 2007 года № 31-п;
15. Положение «О порядке предоставления разрешения выступить учредителями негосударственного накопительного пенсионного фонда государственным предприятиям с пакетом акций или с долей государстваң от 26 сентября 2003 года №7-п;
16. Положение «О порядке согласования открытия и закрытия филиалов и представительств НПФң от 7 января 2007 года №4-п;
17. Положение «О реорганизации и ликвидации негосударственных накопительных пенсионных фондовң от 3 ноября 2003 года №16-п;
18. Интервью с председателем FІAP Педро Корона. // Панорама, 2.06.2007;
19. Все о накопительной пенсионной системе в Казахстане (вопросы и ответы). \\ Проект информационной поддержки системы пенсионного обеспечения азиатского банка развития, 2007;
20. Информационный веб-сайт www. pensіon.almaty.kz.;
21. А.Алибаев. Пенсионная реформа Казахстана (вопросы и ответы)// Рынок ценных бумаг Казахстана, №8/2007;
22. А.Умбетов. Накопительная пенсионная система Казахстана. // Рынок ценных бумаг, №5/2007;
23. К.Тулепбаев. Новые механизмы инвестирования активов пенсионных фондов // Рынок ценных бумаг Казахстана, №5/2007;
24. К.Б.Дандыбаева, К.А.Кененова. Пенсионная реформа в Казахстане: обзор переходного процесса. // Экономическое обозрение, №2/2007;
25. Отчет о человеческом развитии ООН;
26. К.Тулепбаев. Порядок уплаты обязательных пенсионных взносов в пенсионные фонды и схема движения денег.// Рынок ценных бумаг Казахстана, №11/2007;
27. Первая Казахстанская международная конференция «Пенсионная реформа Казахстана: итоги, проблемы, перспективың // Рынок ценных бумаг Казахстана, №8/2007;
28. А.Алибаев. Пенсионная реформа: проблемы и вопросы. // Рынок ценных бумаг Казахстана, №7/2007;
29. Национальная комиссия по ценным бумагам: о результатах функционирования накопительной пенсионной системы. // Рынок ценных бумаг, №7/2007;
30. Информация от информационного агентства «Ирбисң по коэффициентам номинального и реального дохода НПФ и КУПА за 2007-2008 годы;
31. А. Умбетов. НПС Казахстана. Стратегия формирования базы вкладчиков. \\ Деловое обозрение Республика от 8 марта 2007 года;
32. Машабаева. Накопительная пенсионная система: дискуссия открыта. \\ Рынок ценных бумаг, №2\2007;
33. Четыркин Е. М. Пенсионные фонды. Зарубежный опыт для отечественных предприятий. Актуарные расчеты. – М.: АО Арго, 1993;
34. Серия публикаций о пенсионной реформе Казахстана. // Бизнес – курьер (Биен), февраль – март 2007 года;
35. Н. Алимухамбетов. Накопительная пенсионная система: дискуссия открыта. \\ Рынок ценных бумаг Казахстана, №2\2007;
36. Накопительная пенсионная система Республики Казахстан на 1 июля 2007 года. \\ Рынок ценных бумаг, №8\2007;
37. АПФ имеет возражения по поводу разработанного Нацбанком проекта правил пенсионных выплат. \\ Панорама от 4 февраля 2008 года;
38. Статистический бюллетень Национального Банка Казахстана № 7 (68) июль 2007 года “Накопительная пенсионная система”;
39. Доклад “Социально-экономическое положение Республики Казахстан”. Агентство Республики Казахстан по статистике.
40. Официальная информация НКЦБ по накопительной пенсионной системе за 2007-2002 годы;
41. Официальная информация Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов за 2007-2008 годы;


СІЛТЕМЕЛЕР

1) ҚР жинақтаушы зейнет ақы жүйесі, 1 шілде 2007 ж//Құнды қағаздар нарығы №8
2) НКЦБ жинақтаушы зейнет ақы жүйесі бойынша 2007-2002 ресми ақпарат
3) Н. Алилтухамбетов. Накопительная пенсионная система: дисскусия открыта//Рынок ценных бумаг Кзахстана. №2, 2007
4) К.Б. Дандыбаев, К.А.Кененова. Пенсионная реформа в Казахстане // экономическое обозрение № 1. 2007
5) К.Б. Дандыбаев, К.А. Кененова. Пенсионная реформа в Казахстане // Экономическое обозрение, № 2/2007
6) К. Тулепбаев. Противозаконность смещения пенсионных взносов и налогов
7) Официальная информация НКЦБ по накопительной пенсионной системе за 2007-2002 годы.
8) Накопительная система Республики Казахстан на 1 июля 2002// РЦБ №8 2007
9) The Wall street journal, 10.12.2007 year
10) Умбетов А. Накопительная пенсионная система//РЦБ №8/2007
11) «Ирбисң ақпарат агенттігі
12) Показатели накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 01.01.2008
13) Положение «О порядке согласования открытия и закрытия филиалов и пердставительств НПФң от 7 сент.2007 года №4
14) Положение по раскрытию и публикации информации о деятельности НПФ в РК
15) К. Тулепбаев Противозаконность смешения пенсионных взносов и налогов//РЦБ Казахстсна №11/2007
16) Информация предосталена комитетом по регулированию деятельности пенсионных фондов при Министерстве труда и социальной защите
17) По материалам Агенства по статистике РК
18) Панорама от 4 февраля 2008 года
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ……………………..……………………………………..………….…… 6
Ι. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫНДАҒЫ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ету қызметі...........
8
2. Зейнетақы жүйесін реформалаудың ... ... ... ... ... ... ... дамуының шетел тәжірибесі …...18
ΙΙ. Қазақстанда ЗЕЙНЕТАҚЫ қорларының дамуын талдау
2.1 Зейнетақы қызмет нарығындағы ... ... ... ... ... 25
2 Зейнетақы қорларының тиімділігін талдау ....……………….. …….… 33
3 Қазақстанда зейнет ақы қорларының даму болашағы ……………….. 40
ΙΙΙ. ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... МЕН ОНЫ ... МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 Зейнет ақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері
(Қазақстан Республикасының «Альянс банк» АҚ ... емес ... ... ... …..………………………………......……... 51
3.2 Мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... ... зейнетақымен қамтамасыз ету нарығындағы қазіргі
жағдайы
…..…………………………………………………….....................................................
....... ... ... ... ... ... ... мен ... …..………………………………………....……………................ 63
ҚОРТЫНДЫ ...................…..……………………………...……....……………… 74
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …..…………………………….......… 78
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасында зейнет ақы қамтамасыз ету ... ... аз ... ... ... өз дамуын алды – жаңа зейнет ақы
жүйесіне әлі төрт жыл да ... жоқ. Жаңа ... ... ... ... бір орында тұрып жатқан жоқ – ол үздіксіз даму процесінің үстінде
екенін атап айтқан жөн. ұсынылған ... ... ... ақы ... ... ... оны ... зертей аламыз.
Осындай көлемдегі зейнет ақы реформасы ТМД елдер кеңістігінде Қазақстан
Республикасында бірінші жүргізілді. Қазіргі ... де ТМД мен ... ... ... зейнет ақымен қамтамасыз етудің
осындай реформасы әлі іске асқан жоқ. Осымен қатар, зейнет ақы реформасы ... ... ... деп күмән келтірмей айтуға болады. Ал қиындықсыз
еш нәрсе болмайды.
Осы дипломдық жұмыстың тақырыбы ... ... ... ... және ... ойының кеңістігінің үлкендігімен қызықтырады, ол
терең ойлануға, соның ішінде, өз кәрілігіңді зейнет ақымен қамтамасыз ету
жөнінде талғануға ... ... ... осы ... ... ... сұрақтар тек
қызықтығымен шектелмейді, олар тағы қазіргі таңда өте ... ... ... ... ... ... ... зейнет ақымен
қамтамасыз ету мәселесінің зор әлеуметтік ... ... ... зейнет ақымен қамтамасыз етудің деңгейі мен
саласы республика ... ... және ... жағдайының маңызды
құрамдас бөлігі.
Ауқатты кәрілікті материалды жағынан қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ішіне экономикалық жағынан жағдайы жақсы
елдер де кіреді. Бұл халықтың жалпы санының ішінде қарт азаматтардың ... ... ... байланысты, ал бұл мемлекет пен азамат, ... мен ... ... мен баланың және т.б. әлеуметтік пен
экономикалық қарым-қатынастарының эволюциясының нәтижесінде ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында
зейнет ақы жүйесін реформалаудың теориялық негіздерімен, ал ... ... ... ... ақы қорларының даму жағдайымен таныстырады.
Жоғарыда көрсетілгеннен осы ... ... ... шығады. Ол –
теориялық ... және ... ... ... ақы ... зерттеп
оқу.
Қойылған мақсаттан келесі жұмыс мәселелері туындайды:
1) Зейнет ақы активтерін басқарудың мәні мен функциясын танып білу
2) Зейнет ақы ... ... ... сипаттау
3) Қазақстан Республикасында зейнет ақы салымдарының қалыптасу процессі
мен даму мәселелерін қарастыру.
4) ... ... ... ақы ... рөлін анықтау және олардың
тиімділігін бағалау.
5) Қазақстан ... ... ақы ... даму бағыттарын
айқындау.
Берілген жұмысты жазуда методологиялық база ... ... ... ... ... мемлекеттік емес зейнет ақы-жинақтаушы қорларымен ұсынылған
мәләметтер,
3) Е.М. Четыркин, Е.Р. Елемесұлы ... ... ... ... ... ... құралдарынан жиналған мәлімметтер.
Ι. ҚазаҚстан Республикасында ЗЕЙНЕТ АҚЫ жҮйесін РЕФОРМАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1.1Рыноктық экономика ... ... ... ... ету
Қазақстанда, КСРО-ның барлық елдерінде сияқты, әр қашан ынтымақтастық
зейнет ақы қоры болған. Кәсіпорынның еңбек ақы төлеу қорынан 25%-ды ... ... ақы ... ... ал ол жерде зейнет ақы жинақтарының
белгілі бір массасы жиналады да, сол мезетте ... ... ... төлеуге
жұмсалатын. Бұл зейнет ақы жүйесінің мәні осында еді: ... ... ... ... өз ... қазіргі таңдағы зейнеткерлерді
қамтамасыз ететін.
Халықтың жұмыс ... ... өз ... ... да зейнет ақы алу
уақытысы келеді және ол ... ... ... ... ... ақы ... келеді және ол солардан кейін жұмыс істейтіндердің зейнет ақы
аударымдары есебінен ... ... ... Жинақтардың
ынтымақтастығы осында жатыр.
Бірақ, жұмыс істейтіндердің жалпы көлемі зейнеттегі адамдардың санынан
бірнеше есе көп ... ... ғана ... ... ... болады.
КСРО да осылай болды, сондықтан зеейнет ақы қоры бос ақша-қаражаттарды
мемлекеттің ... ... ... құя алды.
Бірақ, КСРО құлауымен, экономикалық ... ... ... ... ... ... жылдан жылға нашарлай бастады.
Бүгінгі таңда, мысалға, бір зейнеткерге 7 жұмыс істейтіндер ... ... ... ... мен ... ... туатын
қиыншылықтар әсерінен олар зейнет ақы қорына еш бір аударым ... ... ... ақы қоры іс ... ... ... Оның
зейнеткерлер алдындағы міндеттемелері түсімдер ... көп ... ... ... ... ... көлемі тез өсе бастады. /1/
Зейнет ақы реформасы көп адамдар теріс ... ... ... ... жүйені тек екі жағдайда қалпына келтіруге болатын ... ... ақы ... ... ... не оның ... ... бірақ бұл
екеуін де жүзеге асыру мүмкін емес ... ... ... ... ... өсіру, аударым қойылымын өсіру
немесе жұмысшылардың зейнеткерлерге қатынасын үлкейту есебінен ... ... ... ... жақын арада өсу үміті кішкентай
еді.
Аударымдар қойыламының мәнді ... ... ... ... ... ... ақы төлеу қорына барлық аударымдарды төлеу өте
қиын.
Жұмысшылардың зейнеткерлерге қатынасының өсуі де еш ... ... ... ... ... 2040 жылға бір зейнеткерге шамамен 1
жұмыскер келеді. /2/
Зейнет ақы қорының ... ... ... ... ақылардың
мөлшерінің қысқаруы есебінен, не зейнетке шығу жасын ... ... ... ... ... мүмкін емес. Яғни, ынтымақтастық зейнет-ақы
жүйесінде барлық жеңілдіктердің алынып тасталуы маңызы зор нәрсе болды.
Шынында да, ... ... әр ... жеңілдіктер көп болды, соның
ішінде мерзімнен ерте зейнетке шығу 45-50 ... ... ақы ... – бұл ... ... ... ... адамның өз
зейнетіне ақша жинауға үлкен ынтасы пайда болады, себебі жеке ... ... ... ақша ... ... сонша зейнет ақы төлемі де болады.
Егер салым салушы ... ... ... ... ... ... алмай қалса, ол бұрыңғыдай жоқ болып кетпейді, ол мұрагерлеріне
қалады.
Бірақ, ... ... ... әр ... ... байланысыты
өздеріне зейнет ақыны толығымен немесе ... ... ... ... Олар ... жоқ, ... белгілі бір тұратын жері жоқ
адамдар және т.с.с. Мемлекет Конституция ... ... ... ... өз қол ... алады.
Жаңа зейнет ақы заңы бұл проблеманы әлеуметтік ... ... ... ... ... ақы – бір кездерде ... ... ... ... ... ақы жүйесіне аударылған аударымдар болып
табылады. Жәрдемақыны мемлекет бюджет есебінен бөледі. ... ... ... ... емес – 2007 ... ... ... бұл экономикалық жағдайға
байланысты, мемлекет байланысты түссе, жәрдемақылар мөлшері де өседі.
Жаңа зейнет ақы жүйесінде еңбек ақы ... ... 25% - ... ... ... ... тасталған, ал 10% көлеміндегі ... ... ... ... есептеуде ынтымақтық жүйесіндегі еңбек стажының 2007 жылы
1 қантарынан есепке алынбайтынын ескерсек (кім қанша тапса – ... ... ... ... ... бір ... ... қарастыруға болады.
(бұрын аударымдар ұзақтығынан еңбек стажы байланысты болатын, ... ... ... ақы ... Бірақ біз бұл ақшаның бүгінгі
зейнеткерлерге төлем ретінде жаратылғанын білеміз, оларды мемлекте ... ету ... емес еді. ... ... көлемі ақырындап
кішірейіп, бүгінгі күнге олар жоқ болатындай заңмен қарастырылған. Бұл 2007
жылға Республика бюджеті туралы ... ... Осы ... ... ... емес еді, әлі ... көп саны ... жүйеден зейнет ақы
алуға құқығына ие.
Салымдардың екі ағымға бөлінуінен көбісінде түсініспеушіліктер туады:
«Егер 25,5% ... ... ... ақы ... үшін ақша қаражаттар
жеткіліксіз болса, онда 15%-қ ... ғана ... ... ... ... ... жылы ... бюджетте үкіметпен 50 млрд теңгеден аса зейнет
ақы төлеу бойынша Мемлекеттік орталыққа трансферттер ... ... ... ... ... ақы ... бонустар, роялти,
жекешелендіру құралдары есебінен ... ... ... ... ... бір сағатта көші мүмкін емес. Және бұл екеуі әлі ... ... ... ... ... жүйесі 2007 жылы 1 қантар еңбек
стажы кем дегенде жарты жыл болған соңғы адаммен ... бұл ... асып ... ... ақы жүйесін реформалаудың әлеуметтік экономикалық алғышарттары
Зейнет ақы активтерін басқару жинақтушы зейнет ақы қоры мен Зейнет ... ... ... ... ... ... ... сөзбен айтқанда әр-түрлі қаржы инструменттеріне зейнет ... салу ... ... ... ... ақымен қамтамасыз ету туралың
Қазақстан Республиканың заңына және ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асыру ережелеріне сай Мемлекеттік
жинақтау зейнет ақы қоры, ... ақы ... ... басқару
Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы қоры зейнет ақы активтермен басқарушысы
ретінде НКЦБ-мен ... ... ... ... немесе НКЦБ келісімімен
Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы қорының ... де іске аса ... ... ... ақы ... құру моментінен зейнет ... ... ... 2007 жылы 14 шілдесіне дейін ұлттық
Банкпен ... ... НКЦБ ... 14 шілдеде зейнет ... ... ... ... ... ... ақы ... емес жинақтаушы қорының активтерімен басқаруына келсек, ол
зейнет ақы ... ... ... ... ... туралы ережелерге сәйкес (2007 жылы 13 тамызына НКЦБ-ның ... ... ақы ... ... компанияларымен іске асады. Бірақ
қазір Жинақтау зейнет ақы қорынің өз активтерін өзі ... ... ... ... атап кеткен жөн. Және Зейнет ақы активтерін ... ... ... ... ... ақы ... өзі
басқаратын қор өзі жауап беру ... ... ... ... ... функцялардың қайталануын шегеріп және қордың капитализациясы
есебінен қаржылық тұрақтылығын өсіруге мүмкіндік ... ... ... ... компаниясының басқарушы Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы
қоры сияқты зейнет ақы ... мен ... ақы ... ... ... келісімдерге сәйкес зейнет ақы ... ... ... ... 0,15%-н ... ай ... сыый ақыға ие болуға құқы бар.
Зейнет ақы активтерін басқару компанияның қызметі құнды қағаз бойынша
ұлттық комиссиямен реттелді. Бұл ... ... ... ... ... Зейнет ақы активтерін басқару компанияның
қойылатын негізгі нормативті талаптарды ... ... ақы ... ... ... және қосымша резервті капиталды қалыптастыруға
міндетті.
Негізгі резервті капитал Зейнет ақы активтерін ... ... ... зейнет ақы активтері бойынша міндеттемелерін дер ... ету ... ... Ол Зейнет ақы ... ... ... зейнет ақы активтерінің көлемінің өзгеруіне
пропорционалды Зейнет ақы ... ... ... ... ... көлемде алынады:
- 0.25% 5 миллиард теңгеден аз ... ... ақы ... ... ... зейнет ақы активтерінің ... 0,2% 5 тен 35 ... ... ... ақы ... ... 0,15% зейнет ақы активтерінің 35 тен 50 миллиард теңге мөлшері
кезінде
- 0,1% ... ақы ... 50 ... ... асқан кезде.
Қосымша резервті капитал зейнет ақы ... ... ... ... ... ... ... болған залалдарды жабу
үшін құралады. Ол зейнет ақы ... ... ... ақы ... ... ... табыс коэффициенті келесі көрсеткіштердің
максималдылығынан асатын ... ... ... ... ... ... ... ақы активтерін басқару бойынша барлық
компаниялардың нақты табыс коэффициентінің 50%;
- ... ... ақы ... ... ... ... табыс коэффициентінен 2% алып тастағанда.
Егер Зейнет ақы активтерін басқару компанияның нақты табыс коэффициенті
анықталған минималды мөлшерінен аз ... ... ... ақы ... компания қосымша резервті капитал есебінен ... ... ақы ... ... ... ... резервті капитал
мөлшерінің жеткіліксіз болған жағдайында қалдық негізгі ... ... ... Егер бұл да аз болса, онда қалған меншік капиталының
есебінен.
Меншік ... ... ... ақы ... ... ... капиталының компаниясының меншігіндегі активтер мен
зейнетвқы активтерінің ... ... ... Меншік
құралдарының жеткіліктігінің коэффициентінің минималды мөлшері Зейнет ақы
активтерін басқару компания басқаруындағы зейнет ақы ... ... 5 млрд ... аз ...... 5 тен 10 млрд ... – 0,015
- 10 млрд тенгеден аса – 0,01
Зейнет ақы активтерін басқару компанияға ... ... ... тыс ... ... ... салу бойынша шектеулер
қойылған, олар 0,25 коэффициентінен ... ... ... ... ақы қоры мен мемлекеттік емес жинақтаушы
зейнет ақы қорларының ... ақы ... ... екі ... ... етеді: тәекелді ... ... және ... ... ету, ... ... ... (Қазақстан
Республикасының ұлттық Банктің ДРРЦР) Жинақтау зейнет ақы қорын мен Зейнет
ақы активтерін басқару компания ... ... ... ... ... етілген әрбір қаржы инструменттері бойынша ұлттық комиссия мен
зейнет ақы ... ... ... ... ... ... ДРРЦБ нормативті-құқықтық актілеріне сай ... ... ... ... ... ... ... ақы қоры үшін:
- Халықаралық қайта құру және даму ... ... ... құру және
даму банкі; Халықаралық төлемдер банкі; Азия даму банкі; Халықаралық
қарды корпорациясы; Ислам даму ... ... ... ... ... қағаздары – 10%-дан көп емес;
- юанктік депозит сертификаттары және ... ... ... ... – 20% көп ... ... ақы активтерін басқару компания үшін
Тура сол шектеулер, тек Зейнет ақы активтерін басқару компания ... ... ... емес ұйымдардың құнды қағаздарына
инвестициялауға құқы бар, ... бұл ... ... А ... ... керек – 30% артық емес.
Жинақтаушы зейнет ақы қор идеясы ... ... ... ... ... ... Мавроди мединица сақтандыру қоры сияқты
қаржы пирамидаларының құлауы туралы толқұлардың тынышталдығына әлі ... ... жоқ. Жеке ... ... ... ... бойынша,
адамдар жинақтаушы зейнет ақы салымдарын салуға әлі ... ... ... ... ... ақы ... сенім көбірек, бірақ бұл жалпы
мемлекетке ... ... тура ... ... ... ... ... қарау көбіне олардың мәнін,
жұмыс істеу механизмін, ... ... ... ... ... ... байланысты.
Смағулов және МММ компаниялары кезінде олардың қызметін ... әлі заң ... ... атап ... ... ... ... ғана есеп беретін. Бірде бір мемлекеттік органы, халықтан
жиналған ақша ... ... ... ... кім ... және осы ... банкрот болса, жинақтармен не болатынын бақылай
алмайтын. Бүгінгі таңда жинақтаушы ... ақы ... ... ... ... компанияларын және банк-кастодиандарды бақылаудың
функцияларын мемлекет сәйкесінше үш ... ... ... ... ... қағаздар бойынша ұлттық комиссияға (қазір ... ... ... ... қағаз нарығын реттеу департаменті) ... ... ... /5/
Осы құрылымдардың қызметін реттеу мемлекеттік органдар ... ... ... ... ¤з қызметін істеу үшін әр бір қор ... ... алу ... алу үшін қор ... талаптарға сай болу керек:
Алдымен зейнет ақы жинақтармен іс-әрекет жүргізгісі келетін ... өте ... ... ... ... (меншік капитал
көлеміне, құрылтайшыларға, басұарушы адамдарға, техникамен қамтылғаны мен
ішкі документацияға). Егер ол ... ... сай ... онда лицензия
алуға болады. Осыдан кейін күнделікті есеп түрінде және ... ... ... арқылы үздіксіз бақылаау жүреді. Мысалға, ... ... ... ... ... ... ұлттық Банктің
Депортаменті күнделікті сегіз есеп беру формаларын ұсынуға міндетті. Бір
жөнсіздіктер табылса, ... ... ... ал егер ... ... онда ол тіпті алынуы әбден ықтимал. /6/
Жарғылық капитал ... ... ... ... құралдарының
есебінен тек ақшамен ғана төленуі керек. Қор көлемі – 90 млн ... ... – 180 млн ... ... ақы ... ... ... үшін – 150
млн теңге. Бірақ бұл әлі соңы ... ... ... ақы ... ... ... өсу ... байланысты өзінің меншік капиталын да
өсіру керек; ... ... ... салымның максималды көлемі де
шектелмеген, бұл шектеме қорларға да тиісті нәрсе.
Бұндай ... ... ... ... және ... ... басқару компания меншік капиталы салым салушы, кредитор алдында
жауапкершілік туған кездегі критикалық жағдайдағы ... жабу ... ... ақы ... мен Зейнет ақы активтерін басқару компанияның
басқарушы адамдарына және ... ... ... ... ... ... немесе өтелмеген соттылығы болмау керек, олар бұрыңғы
банкрот кәсіпорындардың басшылары болмау керек. ... ... ... ... болу ... ... техникалық жағынан қамтамасыз ету де лицензия алу ... ... ... қор ... ақы ... ... компаниясы мен банк-
кастодианмен келісімге отырған ... ғана ... ала ... Яғни
лицензия алу бұл формальность емес, бұл ұлттық зейнет ақы ақы ... қор ... ... бар әріптестер болып табылатын үлкен мәні
бар жұмыс.
Сонымен, жаңа зейнет-ақы ... ... ... ... Ол ... ... ұсынылған: ол жинақтаушы зейнет ақы
қорлары, зейнет ақы активтерін басқару компаниялары мен банк-кастодианттар.
Зейнет ақы ... сай, ... ... ... ... зейнет ақы
қоры мен жеке меншік зейнет ақы ... өз ... ... ... қор – 1, ал жекеменшік – 15, ашық ... – 13, ... ... Міндетті салымдар қойылымы еңбек ақы төлеу қорынан 10% ... ... ... 15%, ал жеке ... 10% ... ... ... пікірі дұрыс емес. 15%-дық қойылым Мемлекеттік зейнет ақы төлеу
орталығына ... салу үшін ... яғни ... ... ... ... үшін. /7/
Заңға сәйкес жеке меншік қорлар 2 түрлі болуы мүмкін: ... ... ... ... ... ... ... табылатын
кәсіпорындар жұмысшыларынан ғана құрылады.
Корпоративті қор идеясы өте тартымды. Кәсіпорын осындай қор құра отырып
өз жұмысшыларына қосымша қызмет ... ... ... бәсеке жағдайында
корпоративті қор құрылтайшылары өз жұмысшыларын ұстап қалу үшін ... ... ... ... бір ... ақы қорына күшпен
итермелеуге ешкімнің құқы жоқ. Мен корпоративті қор ... ... олар бұл не ... ... ... алдым. Бізде жұмыс істесін, біздің
қормен келісімге отырдың кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... еркін салымдар болмайды – бұл қалыпты нәрсе және
заңды.
Ашық ... ақы ... ... үшін ... ... зейнет ақы қоры
келісімге отыруға ешкімге бас тартуға құқы жоқ.
Қор ... ...... ... ... ... Егер бұл ... болса, онда заңды тұлғалармен де отыруға болады. Қордың ең маңызды
мақсаты – жеке зейнет ақы есеп ... есеп ... ... ақша ... және ... ... табыс есептелді. Бұның бәрі тіркеліп,
есептелу керек.
Зейнет ақы қорымен жинақталған барлық ақшалар ... ... ... ... ... ... ... банк болып табылады, ол
тек ақша-қаражаттардың есебі мен ... да ... ... ақы қоры ... ... ақшаларын ұрлай алмайды. ... ақы ... ... жеке есеп-шотына түседі. ... ... ... барлық шешімдерді зейнет ақы активтерін
басқару компаниясы қабылдайды, сондықтан қор ... еш ... ... Жинақтаушы зейнет ақы жүйесінің дамуының шетел тәжірибесі
Радикалды экономикалық реформаға кірісе отырып шығыс ... ... ... ... көз-қарасты өзгерту қажеттілігін түсініп отырды.
¤мір деңгейінің күрт төмендеуіне байланысты әлеуметтік наразылықтың ұлғайу
мүмкіндігінен әлеуметтік саясаттың ... және ... ... қажет еді.
Барлық дерлік әлем елдерінде демографиялық процестер жұмысшылар ... ... ... алып ... ол бұл экономикалық және
әлеуметтік тәуекелді шиеленістіреді.
Мемлекеттік зейнет ақылар үкіметтің мойнына ілінді, Жұ¤-гі зейнет ... әлі ... ... бойынша Францияда активті халықтың жалпы санындағы (15-
65жас) 65 жастан жоғары тұлғалардың үлесі 1990 жылы ... 2010 ... және 2040 жылы ... дейін өседі. Бұндай бағыт басқа ... ... 2040 ... ... 41,1%, ... – 42%, ... 48,5%,
ұлыбританияда – 33,1%.
Бір зейнеткерге шаққандағы жұмысшылар саны ақырандап төмендеп ... ... ... ... Жапонияда – 2,6, АҚШ – 2,5, Францияда - 2,5,
Германияда – 2,4, ... – 2,1, ...... ... ... зейнет ақымен қамтамасыздан-дырудың даму
тарихы бойынша келесі моменттерді атап кетуге ... ... ақы ... кепілденген бірінғай минималды табыспен қамтамасыз ету ... ... ... ... пайда болды және Берверидж деген атқа ие
болды. ұлыбританияда ол 1946 жылы ... ... ... ... ... ... ... етуді ғасыр басында енгізген, бірақ шынайы кең
масштабты ... ақы ... басы 1949 жылы ... бұл ... құюшылар кәсіподағы қорғасын құю компанилардың ... ақы ... ... ... қол ... Бұл мысалға басқа да
солалар ере бастады, сөйтіп зейнет ақымен қамтамасыз ету тең прогрессивті
өсе ... ... ... ... зейнетке шыққаннан кейін белгілі
бір төлемдер төлеуге міндеттенеді. Бұндай зейнет ақы ... ... ... табылады, ал жұмыс беруші зейнет ақы қорын құруға және
қажетті ... ... ... ... үшін ... ... ие болу үшін
жыл сайын қордан аударымдар жасауға міндетті.
Сонымен, ... ... ... ақы ... өзінің әлсіздігі мен
шектеулігін көрсетті. Қаржылық қиыншылықтардан және халықтың қартаюымен
байланысты, проблеманы шешу ... ... ... бұл ... ол әлеуметтік иждивенттікті және елдегі жалпы жинақтар
деңгейіне кері әсерін күшейтеді, ... ... ... ... ... болашаққа ақша жинауға ынтасы болмайды. Сонымен қатар, экономика
ғылым кандидаты, РҒА аға ... Л. ... атап ... ... ... ... ... зейнет ақы мөлшерін әр
түрлі шаралар арқылы шектеуге тырысады. Бұның орын алу себебі мемлекеттік
жүйенің монопольді болуы, ... ... ... құқы ... ... ... көптеген елдерді іске асып жатқан
зейнет ақымен қамтамасыз етудің либералды моделі деп аталатын ... ... алып ... Ол ... немесе сақтандыру принципіне
негізделген, болашақтағы зейнеткерлер өзінің активті өмірі бойы ... ақы ... ... ... ... ... ... салады.
Мемлекет әлеуметтік зейнет ақыларды тек жағдайы нашарларға ғана төлейді.
Зейнет ақы жүйелерінің әлемдік дағдарысының салдары келесі ... өсіп ... ... ... мен ... зейнет ақы төлемдері ... ... ... ... ... ... ақы мен ... ақы көлемінің қысқаруы
5) аударымдар мен зейнет ақы төлемдерінің тұрақсыздығы
6) тиімсіз мемлекеттік реттеу, әлсіз бөлу жүйесі
7) әлеуметтік наразылық.
Халықты ... ... ... ... ... ... ... проблемалардың пайда болуына алып келді.
Кез-келген ел азаматын зейнет ақымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... жеткен әр бір азаматқа әлеуметтік минималды төлем
деңгейінде жәрдем ақы қамтамасыз ету
2) ... ... ... зейнет ақы құралдар жинақтауға мүмкіндік
беру, және соңғы нәтеже табыс деңгейінің бейнесі болып ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қмтамасыз ету
бойынша әр түрлі қызметкерді сатып алу мүмкіндігін.
Шетел мемлекеттерінің зейнет ақы ... ... жаңа ... сипаты бойынша сипаттауға болады:
1. Радикалды реформалар: ескі қоғамдық бөлу жүйесін индивидуалды зейнет
ақы жоспарлар жүйесіне ауыстырудан тұрады. Ол жеке ... ... ... ... ... Баливия, Чили, Сальвадор, Мексика
елдерін мысалға келтіруге болады.
2. Аралық реформалар: міндетті жеке жинақтаулар жүйесін қоғамдық ... ... ... ... ... ... Внгрия,
Перу, Польша, Уругвай.
3. Басқа реформалар: радикалды реформаларсыз мамандық бойынша зейнет
ақы реформалар жүйесін және қоғамдық бөлу ... ... ... ... жинақтарды күшейткен елдер. ... ... ... США, ... Ресей, ұлыбритания,
Швейцария. /8/
Жоғарыда аталған зейнет ақымен қамтамасыз ету ... ... ең ... ... ... қамтамасыз ету жөніндегі бағдармалар мен
заңдарды жүзеге асыру ... іске ... ... ... ... ету бағдарламасы жүзеге асуда,
одан басқа 1972 жылы ... ... ... міндетті түрде енгізілетін
қосымша зейнет ақы бағдарламасы бар. ұлыбританияда 1978 жылы бастап, жал
ақы көлемімен зейнет ақы ... ... ... ақы қамтамасыз
етудің мемлекеттік бағдарламасы іске асады.
Шетел мемлекеттік емес әлеуметтік бағдарламалардың қазіргі ... ... ... ... белгілі бір кәсіпорын шегіндегі құрылған бағдарлама
2) сала деңгейінде іске асатын ... ... ... ... ... бағдарлама барлық елде кездеседі, бірақ олар АҚШ-та,
Канадада, ұлыбританияда, ... ... ... ... ... ... ... тән. ¤ндірістік зейнет ақы қамтамасыз ету
ұлттық масштабта Скандинавия елдерінде қолданылады, бұл жерде ... ... ... ... ақы ... құрылған.
Әртүрлі елдердегі зейнет ақы қорларының ұйымдастыру-құқықтық нысандары
да түрлі. Мысалы АҚШ, Ирландия және ... ... ақы ... ... ... хат ... ... жүргізетін траст компаниялар нысанында
құрылады: Нидерландыда, Швейцарияда, Бельгия мен Португалияда құратын
кәсіпорынды заң ... ... ... ... ... ... көптеген кәсіпорындар өз жұмысшыларын зейнет ақымен
қамтамасыз ету ... ... ... ... сонымен қатар автономды
зейнет ақы кассалары немесе көмек ... ... Әр ... ... ақы ... сипаттайтын негізгі көрсеткіштерінің бірі зейнет ақы
қорытындыға млрд.долл. активтер ... ... ... бір адамға шаққандағы
Жұ¤-нің зейнет ақы активтерінің %-к үлес салмағы. Жекеленген ... ақы қор ... ... және ... экономикадағы олардың алатын
орны 1 кестеде көрсетілген.
Соңғы жылдарда зейнет ақы қор ... орта ... өсу ... айтылған елдерде жоғары болы: көп елдерде олар 7-11%-ды құрады,
соның ішінде АҚШ – 12%, ... - 16%, ...... ... ... ... ұлттық Комиссияның Есебінің мәліметтері
бойынша 2007 жылы 1 ... ... ақы ... ... жылы ОЭСР ... ... ақы қор активтерінің көлемі*
|Ел ... ... ... % Жұ¤ |Жан ... |
| ... | ... |
| | | ... ... |2908 |49 |12 ... |1752 |42 |14 ... |726 |77 |13 ... |254 |15 |3 ... |216 |68 |14 ... |195 |83 |28 ... |162 |29 |6 ... |122 |43 |7 ... |62 |25 |7 ... |31 |27 |7 ... |14 |28 |4 ... |6 |3 |1 ... |2 |3 |- |
* The Wall street journal, ... ... ... 23527734,0 мың теңгеден тұрды, оның ішінде мемлекеттік ... ақы ... ...... мың ... Инвестициялық табыс
үлесі 2007 жылы 6,79%-н, 2007 жылы – 13,13%-ға өсіп тұр.
Осыдан, зейнет ақы активтер көлемі мен олардың ... ... ... ... ел ... айырмашылық келесі себептермен
анықталады: қорға міндетті емес қатысу, кәсіпорын көлемі (ірі ... ... ... ақы бағдарламаларымен көбірек қамтылған), белгілі
бір салаға жатқызылуы, жұмысшалардың әлеуметтік-кәсіби және ... ... ... ... ер ... ... ақы бағдарламаларына
қатысуға ынтасы көбірек), кәсіпорынның жеке ... ... ... ... ... істейтіндер зейнет ақы бағдарламасымен көбірек
қамтылған).
ОЭСР елдеріндегі ... ақы қоры ... тез өсу ... ... ... атап ... олардың қатысушыларына берілетін салық жеңілдіктері,
2) өз активтер орналастыратын кезде қорға арналған жеңілдіктер,
3) қаржы нарықтарында операциялардың табыстылық деңгейінің ... ... ... ... ... үшін ... қорлары қаржы көзі болып табылады. Мемлекеттік зейнет ақымен қамтамасыз
ету бағдарламасын осы ... ... ... ала салынған салымдарына
негізделген, жеке меншік зейнет ақы ... ... ірі ... жаңадан жекешелендірілген компаниялардың ақшаларын сатып алу үшін
құрады.
Жеке инвесторлар құқықтарын ... жеке ... ... ақымен
қамтамасыз ету бағдарламасына салымдардың өсуіне және ... ... ... оң ... ... ... ... құқықтарын
кеңейту салдары АҚШ-тағы тұрақты зейнет ақыны төлеуді ... ... ... ... салымдардан сәйкес табысына
қарай негізделген зейнет ақы төлеу бағдарламасына көшу болып ... ақы және ... ... тәжірибесі шетел капитал құюдан табыстар
өсуі мүмкін, ал егер құнды қағаз портфельдерін нарыққа ... ... ... мөлшері азаятынын көрсетіп тұр.
Англия, Германия, Канада, Жапония, АҚШ және басқа да кейбір ... ... ... ... нарықтарына шыға отырып үлкен пайда алды.
Чилидегідей Қазақстандағы басқару компаниялары ... ... ... яғни осы ... ... ... – табыс табу.
Компаниялар акционерлік қоғам ретінде құрылады. Чилидің зейнет ақы компания
басқарушылары ... қор ... ... ... ақы қорының 1%
эквивалентті сомманы инвестициялауға міндетті. ... ... ... ақы ... ... ... дер ... іске
асыруды қамтамасыз ету үшін зейнет ақы активтерін басқару Компаниясы да
негізгі және резервті ... ... ... капитал өз қаражаттар
есебінен құрылады және басқаруға ... ... ақы ... ... ... ... ... резервті капитал қойылым мөлшері
зейнет ақы активтер көлеміне байланысты және 0,25 тен ... ... ... ... ... ... тек 2 жылында құрылады және
компания үлкен ... ... ... ақы ... ... ... үшін
пруденциалды нормативтер туралы Қаулы қолданылады.
ΙΙ Қазақстанда ЗЕЙНЕТ АҚЫ ... ... ... ... ... ақы ... ... мен экономикада
пайдаланылуы
Кастодион – банктердегі ақшаларды және бағалы қағаздарды ... ол ... ... ... ... нысаналы орналасуын кастодион – банкпен
бақылау.
зейнетақы активтерін басқаратын 11 ұйым жұмыс ... қор ... ... ... етеді; зейнетақы жинақ ақшаларының көлемі 1,1
триллион
зейнетақы активтерін басқаратын 11 ұйым жұмыс істейді; қор қызметтеріне 9
кастодион-банк қызмет етеді; зейнетақы жинақ ... ... ... ... ... зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның және жинақтаушы зейнетақы қорының не кастодион банк
пен
3) кастодион банкпен;. 4) ... ... ... ... ... ұйыммен: 5) уәкілетті органдармен;
Ең орынды нәтижелерді жеткізу мақсатымен бұнын алдында көрсетілген 6
нәтижеге ұқсастарын алып ... ... ... ... ... қайталауыңыз
мүмкін.
Жинақтау зейнет ақы қоры – бұл мемлекеттік зейнет ақы ... ... ... емес ... ... ақы қоры.
2002 жылы 1 мамырында 15 мемлекетік емес және 1 мемлекеттік жинақтаушы
зейнет ақы қоры тіркелген.
Мемлекеттік жинақтаушы зейнет ақы қоыр (ары ... ... ... ақы ... ... ... ... қаулысымен № 1372 2003
54 қыркүйегінен құрылтайшысы Қазақстан Республикасында ... ... ... ... қоғам ретінде құрылған. Мемлекеттік жинақтау ... ... ... ... ақы ... ... іске ... және Қазақстан
Республикасы ‡кіметі орнатқан тәртіпте зейнеткерлерге зейнет ақы төлемін
жүзеге ... ... ... зейнет ақы активтерін құру ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қарды ұйымдарының құнды ... ... ... ... ... ... зейнет ақы қорының директорлар кеңес құрамынақарды
министрінің бірінші орынбасарының басшылығымен ұлттық Банк, Мемлекеттік
Кіріс министрлігі және ... пен ... ... ... министрлігінің
өкілдері кіреді. Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы ... ... ... ... орган функцияларын Қаржы Министрлігіне берді.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қоры Мемлекеттік емес жинақтаушы
зейнет ақы ... ... және ... ... ақы салымдарын жинауды және
алушыларға төлемді жүзеге асыратын, сонымен қатар зейнет ақы ... ... ... оны ... ... ... заңды тұлға.
Зейнет ақымен қамтамасыз етудің типтік келісімдеріне сай Жинақтау
зейнет ақы қоры ... ... ... ... ... есеп ... белгіленген жылына бір рет
зейнет ақы жинақтары туралы ақпарат ұсыну, ... ... ... кез-келген талабы бойынша өзіндік құнымен қосымша ақпарат
жіберу;
2) салым салушылардың ... ақы ... ... жөніндегі
ақпараттық конфиденциалдығын сақтау;
3) салым салушының арызы бойынша зейнет ақы жинақтарын бсақа ... ақы ... ... ... ... ... бойынша аудиторлық тексерулерді
жүргізу.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы ... ашық және ... ... ... ... ақы қорлары, алушының жұмыс орны мен тұратын
жеріне байланыссыз, салым салушының зейнет ақы салымдарын ... ... ... ... ақы қорлары бір немесе бірнеше заңды
тұлғалардың жұмысшылары, яғни ... үшін ... олар осы ... ... акционерлері болып табылады.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы ... ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғалар
бола алады. Корпоративті жинақтаушы зейнет ақы ... ... ... тек Қазақстан Республикасы заңды тұлғалары ғана бола алады.
Жинақтау зейнет ақы қоры ... ... жеке ... ... ... ... ... құралдары бойынша бухгалтерлік баланс,
2) қаржы-шаруашылық іс-әрекеті нәтижесі бойынша есеп,
3) өзіндік ақшаның жылжуы туралыы есеп,
4) өзіндік капиталдың жылжыуы туралы ... ... тыс ... жылжуы туралы есеп,
6) таза зейнет ақы жинақтардың жылжуы туралы есеп,
7) таза ... ... ... ... ... ... ақымен қамтамасыз етуң туралы заңына
сәйкес Жинақтау зейнет ақы қорын өзіндік ... мен ... ... ақы ... ... екі ... ... олар сәйкесінше құрылтайшы
қоры және алушы (салым алушы) қоры деп аталады.
Осы заңның с.п. 2.1 25 ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарда қолданыла алады:
1) тізімі Қазақстан Республикасының ұлттық Банктің ДРРДБ белгіленген
қаржы инструменттеріне орналастыру;
2) зейнет ақы төлемдерін ... сай іске ... ... ақы жинақтарын басқа зейнет ақы қорына заңға сәйкес аудару;
4) қате есептелген зейнет ақы салымдарын қайтару.
Жинақтаушы зейнет ақы қорының ... ... ... ол ... мен ... ... ... қосымша төленбеген табыс және
төленбеген капитал соммасы, жабылмаған зиян арасында ... ... ... ақы ... өзіндік капиталы құрылтайшылардың жарғылық
капиталға салған салымдар есебінен құрылады.
Жинақтаушы зейнет ақы қоры үшін өзіндік капиталды негізгі ... ... да ... емес ... ... шектейтін норматив
белгіленгін, мемлекеттік емес ашық ... ... ақы қоры ... емес ашық жинақтаушы зейнет ақы қорына норматив – 0,3, ал
корпоративті мемлекеттік емес ... ... ақы ... – 0,2. ... ... емес активтер мен негізгі құралдарға ... ... ... алып ... ... капиталға
қатынасы ретінде есептеледі. /9/
Жинақтау зейнет ақы қоры өзіндік капиталында негізгі үлес ... ... ... Бұл ... ашық және корпоративті
жинақтаушы зейнет ақы қорлары үшін сәйкесінше 2007 жылы 180 млн ... ... млн ... аз емес деп ... және 1 жыл ішінде сәйкесінше ... 20 млн ... ... Жоғарыда айтылған Қазақстан Республикасындағы
№1372 қаулысы бойынша Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы ... 2007 ... ... 10 млн теңге көлеммінде ... ... бері ... жоқ. Жарғылық капиталға құралдар тек ақшамен және құрылтайшылардың
өзіндік құралдарының ... ... ... ары ... ... ... ... зейнет ақымен қамтамасыз ету нарығынан кетуге мәжбүр болуына
алып келеді де, содан аккудулденген ... ақы ... ... бойынша
лидерлер орналасуында өзгерістер пайда болуына мүмкін. Мысалы, 2007 ... ... емес ... ақы ... ... ... ЖАҚ Жинақтаушы
зейнет ақы қоры «‡мітң және ЖАҚ «Ашық жинақтаушы зейнет ақы қоры Қазақстан
Республикасында кәсіподақ Федерациясың, ал ... «Аbn Amroң және ... ақы қоры ... ... Газң да ... /10/
Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы қорының 01.01.2008 өзіндік капиталының
соммасы 2959301 мың теңге құрады ... ақы ... 2,5%). ... ... (жарғылық) капиталынан сәл-ақ көп. Резервті капитал
тек 5 Жинақтау зейнет ақы қорында бар, оның ... 98412 ... ... 82,5% ... ... зейнет ақы қоры мен Мемлекеттік емес
жинақтаушы ... ақы қоры Abn Amro ... ... ... ... ал қалғаны
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қоры Қазақстан, Қазақмыс және ... үлес ... ... ... капиталдың соммасы 01.01.2002 жылы
3159400-ды құрады. ¤зіндік капиталдың ... ... ... емес ... ... ақы қоры ... бөлігі үлкен шығыс жасап,
кіші қаржы нәтижелерге ғана жетуі болып табылады.
Кесте 2.
Қазақстан Республикасындағы зейнет ақы ... ... ... ... ақы ... ақы ... |
| |р саны ... |инвестициялары |
| | ... | |
| | ... | |
| | | ... ... |мемлекетттік |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | |(%) ... |313364 |9078178 |8746941 |67.5 ... |1876573 |1809915 |70.3 ... | | | | ... ... |26254 |388392 |373287 |74.3 ... |104581 |1664630 |1559643 |66.8 ... |47367 |2649056 |2397132 |63.4 ... |605384 ... |20428857 |66.9 ... ЖҚ| | | | ... |75161 |4343962 |3981597 |64.3 ... |261174 |8950491 |8352595 |62.9 ... |2347286 |2204895 |72.2 ... | | | | ... |62174 |2277880 |2066200 |72.1 ... |117808 |3145177 |3075086 |62.2 ... |28286 |4142581 |3941001 |68.1 ... |98713 |5321201 |5303256 |55.7 ... |26873 |771801 |713081 |71.5 ... |1903545 ... ... |65.3 ... | | | | ... |1811991 ... ... |89 ... |3715536 ... ... | ... | | | | ... ... ... ақы қорының табысы келесіден тұрады:
Комиссионды сыйақы есебінен. Жинақы қорлармен ... ... ... ... ақы салымдар соммасының 1%-н және ... ... ... дан ... ... ... соммасының 10%-дан
аспау керек. Зейнет ақы қоры ... ... ақы ... соммасынан да
комиссионды сыйақыны айына бір рет лаып тұрады. ... ... жыл ... ... ... ... қарай қайта
есептеледі.
¤зіндік қаражаттарды құнды қағаздар мен депозиттерге инвестициялау. Бұл
Жинақтау зейнет ақы қоры үшін өте ... мәні бар ... ... Олар ... шектеусіз құюға еркіндігі бар.
Аталған табыс есебінен жинақтаушы зейнет ақы қоры өз шығындарын, банк-
кастодиан, ... ... ақы ... ... және ... ақы
активтерін басқару компанияларының қызметін төлей алады.
Өткен 2007 және 2008 жылы кейбір Жинақтау зейнет ақы қоры зиянмен ... ... ... емес жинақтаушы зейнет ақы қоры «Құрметң,
«Халықң, ... және ... ... ... ... ... жылдарды мәнді
зиянмен бітірді, олардың өзіндік капиталы бекітілген минималды жарғылық
капитал көлемінен аз болды. Егер ... ... ... ақы қоры ... салушыға шаққандағы шығынын 226 теғгені қызмет жасау үшін ... деп ... онда ... емес ... ... ақы ... бұдан көп.
Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы қорының мәртебесі Мемлекеттік ... ... ақы қоры ... салымды тарту үшін көп
шығындалмауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ақы қоры ... Транзит шығындары Мемлекеттік жинақтау
зейнет ақы қорының операциялық ... асып ... ... үшін
2007 ж ЖЗЖ бойынша табыстың 54% Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы қорына, ал
27% Мемлекеттік емес ... ... ақы қоры ... ... Банкіне,
Абн Амро Каспий Мунай Газға тиеді.
Мемлекеттік емес жинақтаушы ... ақы қоры ... ... ... ақы ... басқару компания және банк-кастодиан
қызметтері, жарнама мен аренда үлкен ұлес салмағын алады. ... ... емес ... зейнет ақы қоры өз мамандарының квалификациясын
көтеруіне кеткен шығындардың еңбекті төлеу ... ... ... аз.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қоры бұл ... әлі де ... 2008 жылы олар ... ... шығындарының тек 0,2% құрады.
ЖЗЖ дамыту мен жалпы реофрма сәттігі мамандардың жұмыс ... ... ... ... байланысты.
Қордың өмір сүру қабілеттігі мен тұрақтылығы тек өзіндік қаржы жағдайы
мен жоғарыда айтылған көрсеткішткрмен ғана анықталмайды, ең ... ... ... және ... қор ... ... роллль ойнайды.
Жоғарыда айтылғандай, Жинақтау зейнет ақы қорының ... ... ... ақы салымдарын жинау, зейнет ақы ... ... ... ақы ... ... іске ... Осы функцияларды жүзеге
асыру нәтижесінде зейнет ақы ... ... ... ақы ... ... ... айтылғандарға резюме жасай отырып, жинақтаушы зейнет ақы қоры
өмір сүру қабілеттігі мен тұрақтылығы ... ... да ... салушы
Қорынан да байланысты күрделі жүйе. ... ... осы ... ... ... ... ақы ... зейнет ақы қызметінің нарығындағы
сәттігінің нышаны болып табылады. Ал бұл өз ... тек ... ... ... ғана жүзеге аса алады.
Зейнетақы активтерiн кастодиан-банкте сақтау және есепке ... 1. ... ... қорларының зейнетақы активтерi кастодиан-
банктерде кастодиандық шартқа сәйкес сақталады және шоттарда ескеріледі. 
2. Кастодиандық шарт кастодиан банк, жинақтаушы ... қоры ... ... ... ... жүзеге асыратын ұйым арасында
жасалады. Егер зейнетақы ... ... ... ... қоры ... жүзеге асыратын болса, кастодиандық шарт ... пен ... ... қоры ... жасалады.
2-1. Үлгілік кастодиандық шарттың нысанын уәкілетті орган  ... ... ... банк ... ... ... зейнетақы активтерінің
нысаналы орналастырылуын бақылауды жүзеге асырады және олар Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес ... ... бұл ... ... мен ... зейнетақы қорын дереу хабардар ете отырып, зейнетақы
активтерiн инвестициялық ... ... ... ұйымның немесе
жинақтаушы зейнетақы қорының (егер зейнетақы активтерiн ... ... ... қоры ... ... ... болса)
тапсырмаларына шектеу қоюға (орындамауға) мiндеттi.      ... ... ... ... ... ... ... бақылау жасауды жүзеге асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.
4. Кастодиан-банк зейнетақы ... ... ... ... ... ... алу ... барлық операциялардың есебiн
жүргiзедi және жинақтаушы зейнетақы қорын оның шоттарының ... ... ... ... жүзеге асыратын ұйымның қызметi туралы ... ... етiп ... ... ... ... бiр кастодиан-банкi болуға тиiс.
      6. Кастодиандық шарт жинақтаушы зейнетақы қоры ... ... ... ... ... банк пен зейнетақы активтерiн
инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым ... ... ... ... ... жаңа ... ... және (немесе) зейнетақы
активтерiн инвестициялық ... ... ... ... беру ... ... ... бұзудың белгіленген күнiне дейiн жиырма күн
мерзiмде жинақтаушы қордың талап етуiмен бiржақты тәртіппен ... ... Жаңа ... ... ... шарт және (немесе) зейнетақы
активтерiн инвестициялық басқаруды ... ... жаңа ... ... шарт жасасқан кезден бастап отыз күн ... ... қоры бұл ... ... ... және орыс ... ... басылымында тиiстi жарияланымдар арқылы өз салымшылары мен
агенттерiн хабардар етедi.
8. Жинақтаушы зейнетақы қорымен ... ... шарт ... бастап алты айға дейiнгi мерзiмде бұрынғы және жаңа ... ... ... ... ... оған ... түсетiн зейнетақы
жарналарын жаңа кастодиан банкке аударуы туралы тиiстi шарт жасалады.
2.2 Зейнет ақы қорларының қаржы нарығындағы ролі мен ... ... ақы ... ... компаниясы – құнды қағаз нарығының кәсіби
қатысушысы. Ол инвестициялық ... ... ... ақы активтерін
қандай қаржы инструменттеріне салу ... дер ... нені сату ... ... ... ... табысты күту әр қашан пайдалы емес. Олардың
құны әрқашан ауысып отырады және үлкен табысты ... ... ... адам ғана ала ... ... ... Банктің ДРРЦБ барлық басқару
компаниялары бойынша табыстылық орта ... ... ... ... сияқты. Егер компаниялардың біреуі орта көрсеткішпен белгілі
бір пайызға төмен табыстылық көрсетсе, онда ол ... ... ... ... өз ... ... тиіс.
«Ал зейнет ақы қорларына түсетін қаражаттар индкесициялана ма?ң ... көп ... Тура ... ... онда жоқ. ...... ... сомманың инфляция коэффициентіне өсуі. Мысалға, егер
үкімет зейнет ақыны индексациялауға шешім қабылдаса, онда Қаржы Министрлігі
бұл ... ... ақша ... ... ... ... жайдан-жай жеке
жинақтауушы зейнет ақы қорына ақша бермейді. Яғни көп ... ... ... ... ... ... ... инфляциядан
құтқаратын және қосымша табыс ... ... ... ... Бұл ... яғни ... белгілі бір табыс әкелетін
әр түрлі қаржы инструменттеріне салу. Осы ... ... ... ... компаниясы айналысады.
Банк-кастодиан зейнета ақы активтерінің тәуелсіз есебін жүргізеді. Бір
жағынан ол ... ... ... ... ... банк ... мен
қордың зейнет ақы активтерін басқару бөлігінде бақылау функцияларын да
жүззеге ... ... ... ... ... ақы қоыр және ... ақы ... басқару компаниясы кастодиалдық
келісімге отырады.
Типтік кастодиалдық келісім ұлттық зейнет ақы агентствосы, ДРРЦБ РК
(құнды қағаздар ... ... ... және ... банк ... ... ... зейнет ақы активтерін инвестициялау стратегиясы
қалай анықтайды Зейнет ақы активтерін қайда және неге ... ... Ең ... ... ... ... ... адамдар нені қалайды Әрине, тәуекелдің минималдылығы ... ... ... орай бұл ... ... ... тәуекел мен табыстылықтың қатынасының заңы бар. Салым
салу ... ... жоқ деп те ... ... ... қағаздар бар.
Мысалы мемлекеттік құнды қағаздар. ... ... ... да ... ... сәл ... және керісінше, табыстылығы ... ... ... салу ... де жоғарырақ қаржы инструменттері бар. /12/
Қазақстанда қор биржасында листинг «Аң құрылған. ... ... ... қор биржасында котировка етілетін кәсіпорын тізімі. Оған кіру
үшін, жоғары талаптарға сай болу ... ... ... ... ... , екі жыл ... халықараылқ аудитті жүргізу, акционерлердің
саны мен табыс деңгейі жоғары болу ... «Аң ... ірі, ... ... ... ... «көк ... деп аталатын кәсіпорындар кіреді.
Бірақ, сонымен қатар, тәуекел бар, ... ... ақы ... қосымша механизмдері қарастырылған.
Ең алдымен бұл диверсификация, яғни бір кәсіпорын емес ... ... ... салған нәтижесінде тәуекелді болу. Құнды
қағаз бойынша ұлттық ... ... ... бір кәсіпорын
акциясына компания зейнет ақы активтерінің 5%-н артық сала алмайды.
Буған қоса тағы бір ... бар: ... ... ... 5%-н ... соммаға акциялар сатып алынады. Яғни егер бірінші
шектеу іске аспаса – зейнет ақы ... ... ... ... 5%, ... ... қалады. Зейнет ақы активтерін банк ... да ... ... ... Банк депозиттеріне активтердің
40%-н артық салынбауы тиіс. ... ... ... бір ... салуға
болмайды деген норматив еңгізілген. Тізімін Қазақстан Республикасының
ұлттық Банкі анықтаған бірнеше ... ... осы ... ... да бір ... ... – зейнет ақы активтерін басқару
компаниясы банк депозиттеріне банк өзіндік капиталының көлемін ... ғана сала ... ... бір ... ... ... болатын жағымсыз жағдайдан
зейнет ақы салымдарын максималды қорғау. Егер бір банк құлдырап немесе
белгілі бір акцияның ... құны күрт ... бұл қор ... ... әсер ... ... ... көптеген банктерге бөлінген
және әртүрлі құнды қағаздарға салынған.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, әлемдегі номер ... ... ... табылады. Қоғамның әр бір жеке өкілі әдетте ұсақ ... ... ... мәні ... ... ... жасауға қабулеті болмайды. Бірақ
қоғам бір ... ... ... ... тұратындықтан индивидуалды жеке
жинақтар ұлттық экономикаға мәнді әсерін тигізе алатын үлкен соммаларға
жиналады.
Төлеуші ... ... ... ... салым салушылар мен
зейнет ақы түсімдерінің құрылымы төмендегі ... ... ... ... ақы қоры зейнет ақы түсімдерінің жалпы жағдайын айқын
көрсетеді: жұмыспен ... ... ... ... ... ... ... көлемі, республика экономикасының мемлекеттік және жеке
секторындағы жалақының бір-бірінен ... ... ... ... зейнет ақы қоры зейнет ақы активтерінің өсу
қарқынынан асып тұрған ... емес ... ... ақы ... ... өсу қарқынын сақтауды, бірінщіден зейнет ақы
активтерін ... ... ... ... ақы активтерін басқару
компанияның тиімді қызметінің нәтижесі, ол Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы
қоры зейнет ақы ... ... ... ... ... ... ... ақы қоры бұл қызметін 2007 жылы ІІІ ... ... ... ... ... ал қазір Мемлекеттік жинақтау
зейнет ақы қорынің өзі жүзеге асырып отыр. Екіншіден мемлекеттік ... ... ақы ... ... ... ... тенденциясының
сақталуын көрсетеді.
Жоғарыда жалпы Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы қоры мен Мемлекеттік
емес жинақтаушы зейнет ақы қоры ... ... ... ... ... ... зейнет ақы қызметінің ... емес ... ... ... ол ... Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы
қоры, Зейнет ақы активтерін басқару ... мен ... Заң ... ... бұл мәселеде де өз көмегін ... ... ... ... ... қызмет нарығына кәсіби қатысушылары туралы
толық және шын ақпарат алуға жағдай жасады. /13/
Зейнет ақы ... ... ... құрылған инвестициялық
портфелі 2 ... ... ... мен ... Енді
табыстылық көрсеткішіне, яғни әртүрлі Зейнет ақы активтерін басқару
компания ... ... ... нәтижесіне көбірек
тоқталайық. Қосымшада жекеленген зейнет ақы қорлары мен ... ... ... ... бойынша табыстылық пен оның қарқыны жөнінде
ақпарат берілген.
Зейнет ақы ... ... ... ... ақы ... ... ... тиімділігін бағалауда қолданылатын көрсеткіш. Ол басқа
Зейнет ақы активтерін басқару компанияның осы ... ... ... = ((K2 – И)/(1+И)*100% ... И – ... ... периодта Қазақстан Республикасы
орталық статистика ... ... ... деңгейі.
Төменде номиналды табыс коэфициентін есептеу тәсілі келтірілген
К2 = (Cavt / ... ... Cavt – ... ... ... ақы активінің бір шартты
бірлігінің орташа құны
Cavt-1- ... ... сол ... ... ақы ... бір шартты
бірлігінің орташа құны
Зейнет ақы активінің ... ... - ... ақы ... ... ... ол ... ақы активтерін басқару компания инвестициялық
қызмет нәтижесінде өзгерген шамасын ... Оның ... ... ... әсер ... қалыптасқан құнды қағаз портфелінің ағымдағы табыстылық деңгейі,
2) ... ... ... айналыстағы құнды қағаздардың бағалық
параметрлері,
3) ұлттық валюта девальвация ... құн ... ... ... ақы ... ... ... зейнет ақы активтерінің соммасына сәйкес жалпы шартты бірлік есебін
жүргізеді
Н = ПА/С
Мұндағы ПА – бастапқыда ... ... ... ақы активтерінің жалпы
құны
С- инвестициялық басқарудың бірінші ... ... ақы ... ... ... құны 100 ... деп ... басқарудың келесі күндерінің құнның қайта есебі
келесідей ... = ПАt / ... ПАt – күн ... ... ақы ... ағымды құны
Нt – ағымды және өткен күндерде басқаруға түскен ... ... ... ... ... жалпы саны.
Нt =Ht-1 + (B1 – ПВt)/Ct-1
Мұндағы: Нt - өткен күннің шартты бірлігінің жалпы саны
В1 – жинақтаушы зейнет ақы ... ... күні ... ... ... мен трансферттік аударымдар соммасы
ПВt – ағымдағы күні жинақтаушы зейнет ақы қорынан шыққан зейнет ... мен ... ... ... - ... күн бойынша бір шартты бірлік құны
Әртүрлі Жинақтау зейнет ақы қоры мен ... ақы ... ... ... ... ақы ... ... бойынша
ақпаратты Қосымшадан алуға болады. Осы мәліметтер негізінде оқырман өз
бетінше ... ... ... ... НПФ мен Зейнет ақы активтерін
басқару компания табыстылығын салыстыру, бұл көрсеткіштің ... ... ... ... негізінде есептелген табыстылық
көрсеткіш Зейнет ақы ... ... ... ... ... ... үшін ННКЦБ қолданатын жалғыз көрсеткіш. Бұл
көрсеткіш портфельдің сапасы сенімділігін айқындамайды. Зейнет ... ... ... инвестициялық қызметін дұрыс бағалау үшін
көрсеткіштер жүйесін қолдану керек. Олар клесіден тұрады:
1) нарық үлесі
2) нарық капитализациясы
3) ... ... ... көрсеткіш
Инвестициялық табыстың мәнді өсіміне шетел валютасына номиналданған
қаржы инструменттерінің құнының көп өсуі әсер ... Бұл әлем ... ... ... олар бойынша оң бағам айырымының пайда
болуының ... ... ... ... ... ... ... көшіп, содан болған девальвация 2007 жылы көкек вйындағы қор
активінің жоғары ... ... да, 2007 жылы ... ... теріс инвестиция табыстылығын да қамтамасыз еткенін атап кеткен
жөн. ... ... ... ақы қоры ... толқынын құбылмалы екенін және
инвестиция ... ... ... ... сезе бастады.
Қор бойынша инвестициялық қызметті бағалау тәсілдерін өңдеп шығару үшін
Зейнет ақы активтерін басқару компанияның барлық акналитиктердің ... ... ... Әлем ... ... UCAІD мамандарынан консультативтік
көмек сұрау қажеттігі де әбден ықтимал болу керек.
Зенеақы төлем ақыларды ... ... ... ... ... үшін ... төлемдері соңғы қаржы нәтижесі болып табылады.
2.3 Қазақстанда зейнет ақы қорларының даму болашағы
Стартегиясында ... ... ақы ... ... ... бйынша келесі кестеге қарап, талдау жүргізейік.
(кесте ... 3. ... ... ... ақы қоры ... ... зейнет ақы
активтерін басқару компания мен жинақтау зейнет ақы қорының ... ... ... ... ... ақы ... | |
| ... % | |
| ... ... қағаздары | | | | | ... және USD. |99.3 |97.16 |96.33 |85.44 |69 ... ... | | | | | ... ... ... | | | | | ... ... ... |97.3 |97.08 |93.61 | | ... банк ... |2 |0.08 |2.43 | | ... ... | | | | | ... шығарған | | | | | ... | | |0.29 | | |
| | | | | | ... емес ... | | | | | ... | | | | | ... және USD. |0.38 |2.84 |2.99 |14.56 |31 ... және депозитті |0.32 | |0.68 | | ... | | | | | ... ... (20078-2007) мемлекеттік құнды қағаздарға салым
салудың төменгі шекарасы ның ... ... ... (50%), оларға
деген нақты көлбеу одан да үлкен (80-90%). Бұл ... ... ... ... 5-6% ... ақы қорларына тартымсыз еді,
сонымен қатар бұл ... ... салу ... қиын ... ... инструменті көп жағдайда ... ... ... ... ... жылжымай отырп, ал тартымды орташа
кәсіпорындарға салуға А листингімен анықталатын ... ... ... ... ... Ал ... банктер депизиттеріне
тоқталсақ, олардың табыстылық ... ... ... ... ... төмен. Сонда тек мемлекеттік құнды қағаздар ғана
қалады.
Жоғарыда мемлкеттік құнды қағаз тартымдылығын ұлғайту ... ... деп ... ... бірақ бұл жерде де шекті білу ... ... ішкі ... ... ... ... ... отырып,
зейнет ақы актитерін ... ... ... ... Бір ... ұлттық
тенденциясына алып келеді. Одан басқа пайыздық қойлымды 2007 жылы дейін
қолдан ... тұру ... ... ... ... және ... ... жағдайдың болуына алғышарттар ... ... ақы ... ... ... ... мемлекеттің кредиторы болуға
мәжбүр болып қалды., ал ... ... ... ... ... ... жеткізе алмайды.
2007 жылы соңынан бастап мемлекеттік емес құнды қағаздар жағдайы
жақсара бастады. Мемлекеттік ... ... ... ... ... қажеттілігінің қысөаруынан ГКО юойынша ... ... ... ... ... ... түрі ... жатса да Жинақтау
зейнет ақы қоры мен Зейнет ақы активтерін басқару компания инвестициялық
портфелінде ... емес ... ... ... өсе ... ... ... зейнет ақы қоры мен Зейнет ақы активтерін басқару компаниялар
2007 жылы 1 ... ... ... ... ... ... сатып алынған (таза зейнет ақы активтер сомасының % есебінде):
1) Kazkommertz Іnternatіonal B.V. облигациялары – 2,4%
2) ААҚ «Қазақтелекомң жай акциалары –0,5%
3) ААҚ ... ... бар ... – 0,1%
4) “Шымкентнефтегорсинтез” жай акциялары – 0,2%
5) ААҚ “Қазақстаннық халық жинақтаушы банкі” жай ...... ... ... 2007 жылы 1 ... ... ... емес құнды қағаздардың ең үлкен үлес салмағы ЖАҚ Зейнет ақы
активтерін басқару компания ... ... ... ... Ол ... емес ... ... ақы қоры ВалютТранзит Фондң пен ЖАҚ
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қоры ... ... ... ... деңгейді ЖАҚ Зейнет ақы активтерін басқару
компания ... алып отыр ... ақы ... ... ... 4,04 %) ... ... Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы ... да үлес ... ... оның активтері «BTA ASSET MANAGEMENTң
басқаруында. Зейнет ақы активтерін ... ... ... ... ... ... 2007 жылы 1 ... көрсеткіштерден мәнді
айырмашылығы бар. Ол кезде корпоративті ... ең ... ... ... емес ... ... ақы қоры ... портфелінде
болып, 3,28 құрады. Ал 2008 1 шілдесінде корпоративті құнды қағаздар ... ... ... ... емес ... ... біз оны ... алмаймыз,
себебі Комитет Жинақтау зейнет ақы қоры мен Зейнет ақы активтерін басқару
компания инвестициялық портфель құрылымы ... ... ... басуға
рұқсат бермейтін болды.
2007 шілдесі мен 2007 жылы ... ... ... ... ... АҚШ ... ... короративті
облигациялар шығарды. Мемлекеттік емес жинақтаушы ... ақы ... ... инструменталды құрылымында. ұнакопительная
пенсионная система Республики Казахстан на 1 июля 2007 года ... ЖАҚ «ұМК ... ... – Мемлекеттік емес жинақтаушы
зейнет ақы қоры ... ... ... ... ... ААҚ ... халық жинақтаушы банкі” облигациялары – 4,3%
3) ААҚ «Алматықұсң облигациялары – 0,9% пайда болды.
Бірақ бұл ... ... ... ... ең тартымдысы
бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының еура облигациялары ... ... ... қағаздар бойынша ұлттық Комисияның қоятын 3 ьалабына да ... ... ... - бұл ... ... кезде еш-бір
шығынсыз, керісінше қосымша табыспен сатып жіберуге ... ... ... ... ... есеп ... табыстылық және
сенімділік.
Мемлекеттік емес ... ... ақы қоры ... құрылымында аталып өткен өзгерістерге жалпы оң баға
беруге болады. Себебі, біріншіден, ... емес ... ... ... ... ... санының көбейуі, олардың
диверсификациялану есебінен тәуекелдің төмендеуіне, ... ... ... ... компанияның Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қоры
зейнет ақы активтерінің мемлекетттік емес құнды қағаздарға ... ... ... ... ... бір зейнет ақы қоры өзінің инвестициялық портфель құрылымы мен
инвестициялық саясатты жасауда портфель мен оны ... ... ... ... алады. Жинақтау зейнет ақы қоры мен
Зейнет ақы ... ... ... ... ... ... инвестициялық табыстан 10% комиссионды сый ақы
есебінен қалыптасатын пайданы максимизациялайтын ... ақы ... ... ... ... ... құру болып
табылады. Ал инвестициялық табыс әр-түрлі қаржы инструменттері ... ... ... Бір ... Жинақтау зейнет ақы қоры мен
Зейнет ақы активтерін ... ... ... әр ... салым салу тәуекелін ескере отырып, ... ... ... ету ... Бір ... ереже бар: жоғалту тәуекелі аз
болған сайын, табыстылық та аз ... ... ... ақы ... ... мақсат оптимумге келу, яғни максималды табыстылық және минималды
тәуекел.
Зейнет ақы активтер салымдарының табыстылағының ... ... ... ... ... диверсификациялау көмектеседі, яғни қаржы
құралдарды көптеген салым объектілеріне бөлу. Құнды ... ... ... ... құнды қағаздарының пайда болуы
зейнет ақы активтері обйынша құнд ... ... ... ... емес жинақтаушы зейнет ақы ... ... ... Мемлекеттік жинақтау зейнет ақы қоры
портфелімен салыстырғандағы диверсификациялаудың жоғары ... ... емес ... ... ақы қорының портфеліндегі
инструменттер саны 2007 жылы 1 ... 29, ал ... ... ... қорының портфелінде тек 10 ғана.
Қаржы инструменттер санының ... ... ... ... ... ... ... жатыр, себебі айлық зейнет ақы салым
түсімдері ... ... ақы ... өсіп ... ақы ... ең басында ақ қаржы инструменттерді ұлғайту
идеялары шыққан еді. Бұл ... ... ... ... және
тәекелді азайтуға мүмкіндік беретін еді.
Біріншіден, зейнет ақы қызмет нарығының кәсіби қатысушылар көз ... ішкі ... ААА ... ... ие ... корпоративті құнды
қағаздарды ішкі нарыққа кіргізуге болады.
¤зіміздің дамыған қор нарығы болмағандықтан зейнет ақы ... ... ... институттарымен 20-30% көлемінде жұмыс істеуге мүмкіндік
беру керек. ¤зімізде қор ... дами ... бұл үлес ... ... ... ... ... ары-қарай диверсификациялау
мақсатымен Зейнет ақы активтерін басқару компаниясы бірнеше ұсыныстары бар:
1) қарыздық ... ... мен ... ... ... ... ... форвард және фьючерсктік келісім,
т.б.) Зейнет ақы активтерін басқару ... өз ... ... беретін еді.
3) валюта
4) ипотекалық сертификаттар мен облигациялар.
Зейнет ақы төлемдерін жүзеге асырудың өркениетті механизмі әлі ... іске асып ... жоқ. ... ... ... соммасы әлі көп емес
болған жағдайда тиімді (бір салым ... 50 ... көп ... Бір ... өсіп ... және ынтымақтастық жүйесі бойынша зенетақы төлемдерінің
үлесі төмендеп келе ... Ары ... ... ауыр ... алып ... ... ақы төлемдерді жүзеге асырудың Ережелер жобасы өңделу кезеңінде.
Мысалы, ұлттық Банк осындай бір жобаны ... ... ... ақы ... ... келіспеушіліктері бар. Оның мәні зейнет ақы төлемдері
алушыларға үш ... ... ... Жинақтау зейнет ақы қоры барлық жинақтау соммасын бірден төлейді
2. зейнет ақы келісімі мен ... ақы ... ... ... ақы
жинақтарынан график бойынша мерзімді төлемдері.
3. зейнет ақы ... ... ... ақы ... ... ... алушы мен өмірді сақтандыру ұйым арасында келісімімен сәйкес
жүргізілуі тиіс. Әринк бұл варианттың ... жоқ деп ... ... қажетті зейнет ақы төлеу жүйесін іздеу ... болу ... де ... ... Бұл ... зерттеулерді ары
қарай жалғастыру керек.
БАнк-кастодиан оған берілген ақша құралдары мен құнды ... ... ... жүргізу бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыратын зкңды ... ... ... заңына сәйкес кез-келген ұйымдық-
құқықтыө нысанда құрылады және ... ... ... өз
клиентіне қатысты аффонирленген тұлға болмау керек. Кастодиан ... ... ... ... мен ... ... бойынша Қазақстан
Республиканың ұлттық комиссия тарапынан лицензиялау мен ... Оған ... ақша ... мн ... ... есеп ... ... басқа кастодиандар оларды орналастыруда, инвестициялық табыс
алуда қатысады және зейнет ақы ... ... ... мен ... ... ... компания қызметі бойынша ай сайын ақпарат беріп отырады.
Сонымен қатар кастодиандар жинақтаушы қорлардың зейнет ақы ... ... ... ... және ... ақы ... ... қызметі заңға сәйкес болмаған жпғдайда оны ... ... ... мен мемлекеттік емес жинақы зейнет ақы қорын реттеу
органына хабарлау тиіс.
2007 жылы ... ... ... ... ... 5 ... ... ала алды: ЖАҚ “ДАБ АБН АМРО банк Казахстан”, ... ЖАҚ ... ... ... АОЗТ ... сберегательный банк Казахстана”, Қазақстан Республиканың ұлттық
Банкі.
2007 жылдың 1 көкегінде ... 11 банк ... ... ... зейнет ақы қорының кастодиалдық қызметті ұлттық ... ... Жеті ... емес қорлар Халық БАнкіде, 4-уі – АСҚ
Банкісінде және ... ... ЮАнк ... ... ... ... Яғни кастодиандық қызметті жүзеге асыруға
лицензиясы бар 11 банктің тек 7-уі ғана іс-әрекет жасап отыр.
2007 жылдың 1 ... ... ақы ... салым салушыларыдың саны
3923729 адамды құрады. Оның ішінде Мемлекеттік Зейнет ақы қоры - ... емес ... ... ақы ... – 2052037 салым салушы бар.
2007жылы 1 көкегінен 2008 жылы 1 көкегіне дейінгі ... ... ... ... ақы ... салым салушы саны 48,1%-ға өсті.
2008 жылы бірінші 4 айында Мемлекеттік емес ... ... ... ... салушылардың өсімі 7,8% құрады. 2002 жылы осы ... ... саны ... 4716621 ... ... ... ... емес
зейнет ақы қорына 2582836 адам келеді. Жалпы зейнет ақы активтері 193876545
мың теңге, мемлекеттік емес скторға 132902365 мың ... ... жылы 31 ... ... 2 млн сәл асық ... ол 13,6% құрайды. Статистикаға сәйкес бұл ... 2001 ... 6% ... ... күрт төмендеу 2007 жылы халық санағы
нәтижесінде ... ... ... және ... ... жаңа ... талаптарымен түсіндіріледі.
Бір жағынан табиғи өсімінің тқмендігі жалғасып жатқан кетеуімен
байланысты, деографиялық тенденция ... мән ... ... қарт ... ... да өседі.
Кесте 4 қарасақ жалпы халық санындағы зейнеткерлер үлесі азайып тұр,
бұл зейнетке шығу жасының мерзімін ... ... ... 4. ... ... ... саны ... |0 |0 |0 |2 |9 |6 |2 |
| |2001 |2002 |2003 |2007 |2007 |2007 |2008 ... | | | | | | | ... ... |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 ... | | | | | | | ... саны, % |18.2 |18.5 |18.2 |13.6 |12.4 |11.3 |10,9 ... істп | | | | | | | ... | | | | | | | ... |6,551,50|6,518,90|6,472,30|6,127,60|6,127,60|6,127,60|6,127,60|
| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 ... | | | | | | | ... % |11.0 |13.0 |13.0 |13.1 |13.1 |13.1 |13,1 ... шығу | | | | | | | ... ер |60.0 |60.0 |60.5 |61.5 |62.0 |63 |63 ... |55.0 |55.0 |55.5 |56.5 |57.0 |58 |58 |
* ... ... ... ... шығу ... ... отырып, мемлекет зейнет ақы алушылар санын
азайтып, төлем төлеуші санын ... ... Бұл ... ... ... ақы мен ... ... үшін мемлекеттік бюджетке
қаражаттың жетіспеушілігінің болуымен сипатталады.
2002 жылы ... ... ер адам үшін ... шығу жасы 63, ал ... үшін 58. ... ер адам мен әйел адам үшін ... ... кестесі келтірілген. Бұлар кейбір елдердегі қосымша зейнет
ақымен қамтамасыздандырылған.
Кесте 5. Шетел ... ... ақы ... мен ... ақы ... ... ... шығу жасы |Пенсионды сақтандыру тарифі, |
|ЕЛ | ... ... ... % |
| |Ер адам ... адам ... ... ... ... |65 |60 |10,25 |12,55 |22,80 ... |65 |65 |7,50 |8,86 |16,36 ... |65 |60 |12,00 |10,20 |22,20 ... |65 |60 |9,30 |9,30 |18,60 ... |67 |67 |6,67 |13,30 |19,97 ... |61 |56 |7,75 |12,20 |19,95 ... |65 |65 |4,00 |8,50 |12,50 ... |65 |65 |4,70 |23,60 |28,30 ... |61 |56 |8,34 |21,30 |29,64 ... |65 |65 |2,00 |2,70 |4,70 ... |65 |65 |8,00 |8,00 |16,00 ... |65 |65 |25,78 |- | 25,78 ... |67 |67 |7,80 |14,20 |22,00 ... |65 |65 |11,00 |23,70 |34,70 ... |60 |55 |1,00 |28,00 |29,00 ... |65 |65 |6,20 |6,20 |12,40 ... |60 |55 |9,00 |11,00 |20,00 ... |65 |65 |5,50 |19,00 |24,50 ... |60 |60 |8,00 |8,50 |16,50 ... |65 |62 |4,90 |4,90 |9,80 ... |65 |65 |1,00 |19,00 |20,00 ... |65 |65 |8,25 |8,25 |16,50 |
5 ... ... отырғанымыздай қазақстанның “қария ... ... ... ... ... жатқан жоқ. Қазақстанның
зейнет ақы жасының көрсеткіштері бойынша бұл елдерді құып ... ... ... ... барлық жерде халықтың қартпайуы, ... ... үлес ... ... ... мемлекетке артылған
әлеуметтік жүгінің ауыртпалығы да артып жатқаны көрініп тұр. Мысал үшін ... 65 ... ... ... саны үлесінің халық саны үлесінің 15-тен ... ... ... ... ... ... мен 2001 жылы ... Союзында кейбір елдеріндегі Жұ¤ азаматтарды зейнет ... ету ... ... ... ... көрсетіліде.
Кесте 6. Европаның ... ... ... ... көрсеткіштері /17/
|Ел |2001 ... |(Рс) 2002 |(Рс) 2030 жыға |(Ро) 2001 |
| ... ... ... |жылғы |
| |(Рс) ... | ... ... |24,0 |25,8 |38,7 |14,5 ... |21,7 |30,3 |49,2 |11,1 ... |19,8 |25,9 |41,0 |10,0 ... |21,6 |31,6 |48,3 |13,3 ... |20,8 |24,6 |39,1 |10,6 ... |21,7 |27,5 |43,3 |11,9 ... | | | | ... | | | | ... ... өсуі ... ... ... төмендеуін
үкіметтің күтуі болмауы да мүмкін, бұл демографиялық тұрақсыздық нәтижесі
болып табылады. ‡кіметтің кеткені ... ... ... ... және хлықтың жұмыспен қамту проблемасына назар аудару керек.
(Қазақстандағы халықтың табиғи ... 0,4%, ... ... ... ... ... 4,0 %) Сонда зейнеткерлер саны азайып, жұмысп4ен
қамтылған халық өсіп, осыдан, жинақтаушы ... ақы ... ... ... зейнет ақы қор салым салушылар саны да артады.
ΙΙΙ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗЕЙНЕТ АҚЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗІРГІ
ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 ... емес ... ... Халық Банкінің
Жинақтаушы Зейнет ақы Қоры: зейнет ақымен қамтамасыз ету ... ... мен ... ... ... 2003 ... 1 қаңтарындағы Қазақстанның
жинақтаушы зейнет ақы жүйесінің жағдайы туралы кейбір мәселелерді ... ... ... бұл ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Халық Банкінің Мемлекеттік емес Жинақтаушы Зейнет ақы
Қорына бөлінген.
Зейнет ақы ... екі жыл ... ... ... ... ... ... ақы реформасының инфраструктурасы құрылды, қаржылық
құралдарға салымшылардың зейнет ақы жинақтарының ... ... ... инвестицияланатын және табыс әкелетін салымшылардың салымдары
арқасында зейнет ақы активтері құрылып ... бұл ... ... емес ... ... ақы ... ... бөлінген. Мемлекеттік жинақтаушы зейнет ақы қоры республикадағы
ең ірі жалғыз зейнет ақы ... ... ... ... ... ақы ... ... емес жинақтаушы зейнет ақы қоры ... ... оның саны ... ... және ... ақы ... ... Жинақтаушы Зейнет ақы Қорымен бірге тең түрде бөліседі.
Жинақтаушы зейнет ақы жүйесіне ... саны 3 млн. ... ... емес ... ... ақы ... салымшыларының саны
ай сайын 25-тен 68 мыңға дейін өсіп отыр және соңғы екі жыл ... 1346 ... ... емес жинақтаушы зейнет ақы қорының ... ... ... ... мен ... ... ... мен
басқа да заңдық тұлғалар, кәсіпкерлікпен айналысатын жеке тұлғалар
табылады. ... ... аз ... байланысты жеке тұлғалардың үлесі
өте аз. Міндетті емес түрде жасалатын зейнет ақы салымдарды жасайтындардың
негізгі бөлігі 30 бен 40 жас ... Ал ... ... ... ... салымдардың жасайтындардың 20 мен 50 жас арасында.
Жинақтаушы зейнет ақы қорына түсетін ай ... ... ақы ... ... ол ... ... ... басында жалақыны толық төлемеу
мен жұмыс берушілердің ... ... ... ... ... ... ... жылдың 3 ширегінен бастап мемлекеттік емес зейнет ақы қорларына
түсетін ай ... ... саны ... зейнет ақы қорларына
түсетін ай сайынғы төлемдердің санынан аса бастады және ... жылы 3.4 ... ... байланысты барлық мемлекеттік емес жинақтаушы
зейнет ақы қорларды ашық түріндегі қорлар (сақтандыру қорлары) мен ... ... ... ... ... ... ... қорлар тек белгілі бір принцип бойынша (қорды құрастырған бір
немесе бірнеше кәсіпорынның жұмысшылары, салалық кәсіподақ ... ... ... үшін ғана ... Мұндай қорлардың
құрылтайшылары мен бір кезде салымшылары ... ... оның ... ... зейнет ақымен қамтамасыз ету үшін бұл қорлар құрылатын
ұйымдар болып табылады. Жұмыс ... ... бұл ... ... ақы ... ... ... Ол кезде олар өздерін қорлардың
әрқайсысында ... бір ... ... ... етеді.
Зейнет ақы қорларының активтері соңғы 12 ай ... ә есе өсті және ... ... ... ... ... ... Банкінің Мемлекеттік
емес Жинақтаушы Зейнет ақы ... ... 2007 жыл ... ... ... жылдың 1 наурызындағы мәліметтер бойынша зейнет ақы активтерінің
93.9( -і мемлекеттік ... ... ... ал ... 6.1( ... банктердің депозитіне, халықаралық қаржылық ... ... ... ... облигацияларына, жергілікті атқарушы
органдардың ... ... ... ... мен шетел
эмитенттердің құрамына салынған.
Қазақстан Республикасының Халық Банкінің Мемлекеттік емес ... ақы ... ... ... ... ... валютаға
айналдырылған қаржылық инструменттер кіреді. Онын инвестициялық табысы 2003
жылдың 1 ... 18 366 675 мың ... ... ақы ... ... басқару мәселесі негізінен қаржылық
ақпараттың сапасына байланысты болады. Мұндай ... ... ... ... мен ... туралы үшінші жақтың (аудитордың) шешімі ... ... ... тексерулер зейнет ақы ... ... ... ақы ... мен ... тиімді орналастыру туралы
сенімді ақпаратты алғысы келетіндіктен өте қажет. Аудиторлық есеп ... ... ақы қоры мен ЗАБК ... мен қаржылық есеп беруге деген
сенімін арттырады.
Аудиттің мәні ... есеп ... қате ... ... қысқарту
процессі болып табылады. Мұнда аудиттің ревизиядан принципиалды ерекшелігі
бар. Ол аудитодан бір тиынға ... ... ... ... ... ... ақы ... құрылтайшылары мен барлық мүдделі ... есеп беру ... ... ... беретін компетентті шешім алуға
мүмкіндік ... ... ... орындау талап етіледі. Осы себептен
халықаралық тәжірибеде аудиторлық тәсіл «жалпыдан жекегең деп ... жылы ... ... ақы қоры мен ... емес ... ақы ... ... ақы жинақтарының саны теңесті соңғы 12 ай ішінде
зейнет ақы қорларының жинақтары 2.4 есе өсті және 70 527 млн. ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік емес Жинақтаушы
Зейнет ақы Қорының жинақтарының саны 47 750 079 мың ... ... ақы ... ... зейнет ақы төлемдерінің саны 1918 ... ... ал ... ... ... Банкінің Мемлекеттік емес
Жинақтаушы Зейнет ақы Қорының жасаған ... ақы ... саны 3 ... мың ... жетті.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қорлар келесі сөздерді өз атында
пайдалануына ... ... ... ... ... ... ... «сақтандырушың, «сақтандырылғанң
толық немесе қысқартылған түрде, қандай да болмасын тілде.
Зейнет ақы қорын құру ... қор ... ... ақыларды төлеу мен
орнату ерекшеліктеріне байланысты бірталай өзара байланысты ... тура ... Бұл ... ... ... ... бөлуге
болады:
а) қор концепциясын жасап шығару. Мұнда зейнет ақы қорының келесі негізгі
сипаттамалары анықталуы тиіс: салымшылар тобы, яғни ... ... ... ... ... қаржыландыру қайнар көздері, зейнет ақы түрлері
мен зейнет ақы алу құқығын беру ... ... мен ... ... ғана ... ... қатар қорды актуарлы
бағалау мен қор тепе-теңдігінің дәрежесіне факторлардың әсерін өлшеуге
қажетті жалпылаушы көрсеткіштер алуға ... ... қор ... ... қор ... мен нақты берілген қордың қызмет ету
жағдайларына қатысты жасап шығарылған техникалық әдістемелерде көрсетілген
процедуралар, талаптар мен шектеулер ... ... бір қор ... ... бағдарламалардың дайын пакетін пайдалану сәйкес Ережені
барлық детальдарымен қабылдау деген сөз.
Зейнет ақы қорын алғашқы жасап шығару мен ... ... ... ... Оған ... ... кәсіподақ пен еңбек ұжымының өкілдері кіреді.
Оның ішінде заң, актуарлық ғылым, ... ... ... менеджмент
облысындағы мамандар.
Рыноктағы салымшылардың саны ... ... ... ... ... емес ... ... ақы Қоры Мемлекеттік Жинақтаушы
Зейнет ақы Қорынан кейін екінші орын алады, яғни 2003 жылдың 1 сәуірінде
945 839 ... ... ... ... Банкінің Мемлекеттік емес Жинақтаушы
Зейнет ақы Қорының қазіргі ... жеке ... ақы ... ... ... операциялары мен қате енгізілген сомаларды қайтару жатады.
Зейнет ақы қорларының жалпы аударулар көлемі 10 195 млн. ... ... ... ... Жинақтаушы Зейнет ақы Қорынан Мемлекеттік емес
Жинақтаушы Зейнет ақы Қорына аударулар, ал ... ... ... Мемлекеттік емес Жинақтаушы ... ақы ... ... саны 12 089 512 мың ... жетті.
Қазақстан Республикасының Халық Банкінің Мемлекеттік емес ... ақы ... даму ... ... ... роль ... бойынша 7 областарда 8 филиал, 3 өкілдік пен 18 ... ... ... ... атқарады. Регионалды құрылымдар салымшыларды тарту
мен оларға қызмет көрсету үшін қажет, бірақ белгілі ... ... ... ... ... үшін ... ... 0.7-ден 2.5 АҚШ доллары
кетеді). Қазақстан Республикасының Халық ... ... ... ... ақы Қоры жаңа ... ... үшін жарнамалық қызметті
кең түрде жүргізеді.
¤ткен жылды ... ... ... ... Мемлекеттік емес
Жинақтаушы Зейнет ақы Қоры, АВN-АМРО КаспийМұнайГаз, Қазақстан, ... ... ... ақы қорлары нашар аяқтады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Халық Банкінің Мемлекеттік емес
Жинақтаушы Зейнет ақы Қоры ... ... жеке ... ақы ... туралы филиалдары, өкілдіктері, ... ... ... ... ... ... ... жұмыс берушілер мен пошта арқылы
ақпарт беруді аяқтап жатыр. Ақпарат беру барысында бір ... 30 ... ... ... Қазақстан Республикасының Халық Банкінің Мемлекеттік
емес Жинақтаушы Зейнет ақы Қорының әрі қарай даму ... ... ... ... ақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету проблемалары
(Қазақстан Республикасының Халық Банкінің Мемлекеттік емес Жинақтаушы
Зейнет ақы Қорының мысалында)
Жинақтаушы зейнет ақы жүйесі өте ... және 16 ... ақы ... 9
зейнет активтерін басқару компаниялары мен салымдарды қабылдайтын, зенет
ақы төлемдерін іске асыратын, зейнет ақы ... мен ... ... ... тұрады олардын қызметін 3 орган ... ... ... Құнды Қағаздардың ұлттыұ Комитеті) Қазақстан
Республикасының 13 Заңы мен Жарғылары, жинақтаушы зейнет ақы ... ... 46 ... ... ... ... бақылайды.
Зейнет ақы қорының құжаттарын жасап шығару қазіргі кезде актуалды ... ... Қор ... ... ... ... жасалады.
Әдетте актуарий директорлар кеңесіне зейнет ақы сызбанұсқасының ... ... ... ... ... біреуін
талдап, бекіткеннен кейін актуарий қордың барлық болжамды ... ... ... ... ... ... орындайды.
Директорлар кеңесі жоспар нұсқасын заңға, жұмыс беруші ... ... ... туралы жалпы көзқарастарына сәйкестігін
тексереді.
Зейнет ақы ... құру ... және ... ... ... ... сызбанұсқасын құру) үлкен көлемді даярлау жұмысын
талап етеді. Жоба ... ... ... ... ... әлеуметтік
қамсыздандыру мен еңбек құқығы облысында маманданған заңгерлер, актуарийлер
мен қаржы экономистері (инвестицияларды басқару). Қордың ... ... ... ... ... кіші ... ... талап етеді.
Зейнет ақы реформасы табысты төмен деңгейімен, жалақының кедергісімен,
жұмыстағы үзілістер немесе толық емес ... ... және ... ... ... ортада іске асады. Осынын бәрі
зейнет ақы жинақтарына әсер етеді.
Қарапайым есептеулер жалақының ... ... ... ... ақы ... ... үшін және ... денгейдегі табысы бар
халықтың зейнет ақы жүйесіне қатыспағаны үшін ... ... ... көрсетеді. Егер экономикада 6.1 млн. адам жұмыс істесе және
олардың орташа жалақысы 11 мың ... ... ай ... ... ... ... млн. ... болу керек. Егер зейнет ақы төлемі уақытында түспесе ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік
емес Жинақтаушы Зейнет ақы Қорына төленген айып есеп ... 192 023 ... ал 2003 ... 4 айы бойынша 51 091 мың теңге болды.
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қорларды құруға негізделген зейнет
ақымен қамтамасыз ету ... ... ... рыногы, экономиканың нақты
секторына инвестициялармен тығыз байланысты қызмет ... ... ... ... ... табылады. Осындай, тікелей зейнет ақы
қорының салымдарына, яғни әлеуметтік бизнеске ... ... ... ... сақтандыру, кепілдіктер мәселесі ресспублика жағдайына
қатысты толық ... ... емес ... ... ақы ... ... құру, ұйымдық құрылымды жетілдіру, зейнет ақы ... ... ... ... және ... мәселелерін терең
зерттеу керек.
Қазіргі кезде мемлекеттік емес ... ... ақы ... ... әрі ... ... болып – олардың
демонополизациясы болып табылады. Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ... ... ... емес, заңды тұлға да, жеке тұлға да бола ... ... ... ... ... емес ... ақы қоры өз ... сәйкес қызмет ететін, өзін-өзі басқаратын
заңды және қаржы ұйымы ретінде заң шеңберінде қызмет ... ақы ... ... ... экономикасынан байланысты
және жеке салымшы оның ... әсер ете ... Егер ... ... ... және ... ақы ... сақтандыру жүйесі
мен өмір бойы төлеуді ... алу ... ... үшін ... ... ақы ... нәтижесі нің қорытындысына келу ерте
болады.
Анниуитет дегеніміз ... ... ... ... ... ... қорының салымшысы/алушысы арасында жасалынатын ... Бұл ... ... сақтандыру компаниясы келісілген уақыттан
бастап, келісім жасаған тұлғаға қаражаттың белгілі сомасын төлеу (өмір бойы
немесе уақытша) міндетін ... ... ... және ... атты
екі түрі болады.
Белгіленген аннуитетке сәйкес салымшы/алушы сақтандырушы ... ... ... ... ... мөлшерін төлейді. Сақтандырушы
компания болса ... ... ... соңына дейін ... ... ... ... ... ... төлейді.
Өзгермелі аннуитет бойынша сақтандыру компаниясы ... ... ... ... мөлшерін төлейді. Өзгермелі аннуитет
бойынша күтілетін төлемдер мөлшерін ала ... ... ... аннуитетті сату жөніндегі сақтандырушы келісіміне ... ... ... ... ... ... ... мойнында
болатындықтан, аннуитеттің белгіленген ... ... ... берілмеді.
Әдетте, өзгермелі аннуитеттер ұзақ мерзімді кезеңде тиімді болатындықтан,
олар ... ... ... жиі қолданылады. Аннуитетті ұстаушы
азаматтардан түсетін қаражатты әдетте барлық сақтандыру жұмыстарынан түскен
құралдардың ... ... ... жеке ... аударады. Бұл “жеке”
есепшоттың қаражаттары жалпы есепшоттың ... ... ... бағдарламаның аз мөлшерімен инвестицияланады.
Өзгермелі және белгіленген аннуитеттердің баламасын ... ... Ол ... ... бір ... белгілі
мөлшерде, бір бөлігін өзгермелі түрде ... ... ... ... сай “белгілі” және “өзгермелі” түрде ... ... ... ... ... ... қарапайым, кепілдеме төлемдерінің
белгілі кезеңі бар, ортақ аннуитет ірі сома ... бір ... деп төрт ... ... болады.
Қарапайым аннуитетке сәйкес төлемдер сақтандырылған тұлғаның өмірінің
аяғына дейін төленіп отырады. Төлемдердің ... ... ... ... ... ... белгілі кезеңі бар аннуитет бойынша сақтандырылған
тұлға белгіленген төлем мөлшерін ... ... ... алып отырады, алайда
бұл төлемдерге қандай ... ... ... ... ... ... шешеді. Осылайша, егер сақтандырушы тұлға кепілдік
кезеңінің аяқталуынан бұрын қайтыс болса, бұл мерзімнің ... ... ... ... ... ... ... төленеді.
Үшінші топ- біріккен аннуитеттер. Аннуитеттің бұл түрі бойынша төлемдер
сақтандырушының бүкіл өмір ... ... ... ... ... оған ... ... пайыз мөлшерін (әдетте 50 пайыз) алу
құқығы сақтандырушының өкілеттік алған тұлғасына ... Бұл ... ... бойы ... ... түрі өте ... емес, мұнда қаражаттың ірі
мөлшерінің бір уақыттағы төлемі ... ... ... ... ... түрлері бойынша аннуитеттерді мезгілді төлемді, мезгілді мәулетті
төлем, төлемдердің мезгілді мөлшеріне ... ... ... ... Мезгілді төлем аннуитеті бойынша сақтандырылған тұлға
сақтандырушы компанияға ... ірі ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруды әдетте 30 күннен кейін ... ... бұл әдіс ... шығу ... және ... жеткілікті
мөлшері бар тұлғалар арасында танымал. Аннуитеттердің екінші түріне
қаражаттың бірнеше ... ... ... тән, ... ... ... ... белгіленген уақыт мерзімінен басталады. Инвестициялық кіріс
мәулет мерзімі есебінен жиналады. Бұл ... ... ... ... ... отырып, бастапқы төлемнің аз мөлшерінде
болуында жатыр.
Төлемдердің кезеңдік мөлшеріне ... ... ... ... ... ... барысында белгілі уақытқа ғана айқындалған
төлем сомасын төлейді. Бұл шарт ... ... ... ... ... ... салықты да кейінге қалдыруға мүмкіндік береді.
Осылайша, аннуитеттерді алудың негізгі артықшылықтары төмендегідей:
... ... ... ... қалдырудың қосымша мүмкіндігі
пайда болады;
▪ сақтандырушы түсімнің қай жылдан ... ... өзі ... ... ... жүйесі қызметкердің жеке зейнетақы ... ... ... қана ... ... ... ... кейінге
қалдырылу жүйесі арқылы жоғары инвестициялық кіріс алуға ... етіп ... ... ... ... бар ... ... 5 жылдан кейін оған жеке меншік құқығын алатындығы да
қызығушылық тудырады.
Зейнетақы қоры тек қана ... ... ... ... ... да маңызды болып табылады. Мәселен, АҚШ-та зейнетақы қорының
аманатымен баспана сатып алуға ... ... ... алу ... ... жағдайда зейнетақы қоры орташа тұрмыс деңгейі бар азамттардың ... ... бола ... өмір ... көтерудің қосымша ресурсы болып
табылады. Айтылғандардан жеке ... ... ету ... ... бойы қызмет етіп ... ... ... ... ... ... ... қорындағы физикалық тұлғаның барлық
жинағын аннуитеттер ... яғни ... ... орнына сатып алатындығы
жөнінді қорытынды жасауға болады. Зейнеткерлікке шығар ... ... ... ... өмір ... жас ... ... тікелей
зейнетақы қорларының төлемдері ... ... ... әр ... ... ... ... сақтандырушы компаниялар барлық зейнетақы
жүйесіндегі ... ... бірі ... ... ал ... бұл ... ... зейнетақы реформасының ақырғы түріне қол жеткізу мүмкін
болмай, ... ... ... ... ... төлемдерін алатын
салымшылардың сеніміне ие болмайды.
Зейнет ақы активтері салымшылардың зейнет ақы ... ... ... мақсатында олардың мүддесіне байланысты басқарылуы қажет, ол үшін
зейнет ақы активтерін салу барысында тәуекел мен пайда қатынастарын ... ... ақы ... ... ... ... таныс. Ал
біздің зейнет ақы қорларының потенциалы отандық экономиканың дамуында қалай
қолданылып жатыр? Ол алғышарттар бар:
1) экономика капитал ... ... ... ... ... Республикасының Халық Банкінің Мемлекеттік емес Жинақтаушы
Зейнет ақы Қорында 32.7 млрд. теңге зейнет ақы ... ... ... ... Халық Банкінің Мемлекеттік емес Жинақтаушы
Зейнет ақы Қоры экономиканы фонд рыногі ... кең ... ... ... ... ақы ... ... 56(-і мемлекеттік
құнды қағаздарға салынған. Инвестициялық шешімдерді қабылдауға қатысатын
Компания жұмысшылары бұлжытпай ... тиіс ... ... бірі ... ақы ... ... кез ... келісім-шарттар мен
операциялар тек олардың иелері, яғни салымшылар ... ғана ... ... ақы активтерін басқару бойынша іс-әрекетті жүзеге асыруы үшін
Компания зейнет ақы қорынан комиссиялық төлем ақы ... ... ақы ... ... ... ... табыс мөлшерінен төленеді.
Барлығы зейнет ақы салымдарынан комиссиялық төлем ақыға 1%-дан ... ... ... оның 0,85% - ... ақы ... 0,15% - ... табыстан төлем ақыға 10%-дан артық емес мөлшер бағытталады,
5%-дан зейнет ақы қоры мен Компанияға.
Жоғарыда ... ... ... ... ақы қоры мен ... барлық
шығындары мен шығыстары кіреді, бірақ мұнда олардың ... ... бөлу ... аталмаған. Шығындарды бөлу зейнет ақы қоры мен
Компания ... ... ...... ... ақы ... ... жүйесінің тағы
бір буыны. Ол зейнет ақы активтерін ... ... ... ... ие болу ... барлық операцияларды есепке алып
отырады және зейнет ақы қорын оның ... ... мен ЗАБК ... ақпаратпен ай сайын қамтамасыз етіп отырады.
Банк-кастодиан, сонымен ... ... емес ... ... ... зейнет ақы активтерін орналастыруға бақылау жүргізіп, ЗАБК
тапсырмалары заңға ... ... ... ... тосқауыл қоюы (орындамауы)
керек. Бұл жағдайда ЗАБК Мемлекеттік емес Жинақтаушы Зейнет ақы Қоры мен
құнды ... ... ... ... өкілетті органды (бұл жерде ... ... ... ... ... ұлттық Компаниясын)
хабардар етуі керек. Бұл шарттарды ескерсек, Мемлекеттік емес ... ақы Қоры тек бір ғана ... ... ... ... алайда
мұндай шектеу банк-кастодиандарға таралмайды.
Нәтижелерді қортындылай отырып ... ... ақы ... ... оң жақтар бар екенін көруге болды:
1) салымшылар 1 мемлекеттік және 16 ... емес ... ақы ... ... ... ... ... бар
2) халықтың мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қорларына деген
сенімі өсуде. Оған мемлекеттік емес ... ... ... ... 12 ай ... ... келесі көрсеткіштері
дәлел:
• зейнет ақы төлемдері 28 280 млн. теңгеге немесе 3.9 есе
• зейнет ақы активтері 31 273 млн. ... ... 4.2 ... ... ... 7 820 млн. ... 1.9 есе ... 10 ай ішінде)
• зейнет ақы жинақтары 35 122 млн. ... ... 4.4 есе ... ... емес ... ... ақы қорларының арасында бәсеке
пайда болды
4) қорлар әкімшілік деңгейін өсіру және ... ... ... ... ... құрылымды кеңейтуге
бағытталған даму стратегиясын іске асыруда.
3.3 Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорларының басқару ... ... ... емес ... ... ... ету саласының дамуы
мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорларын тиімді басқаруды ... ... ... ... ... ... ... жүргізілген
талдау жұмыстарына сәйкес біз олардың қызметтерін басқаруды жетілдірудің
тиімді жолдарын ұсынамыз:
... ... ... ... ... мен
негізгі көрсеткіштерін таңдау;
▪ ұйымдастыру сатысында: қорлардың ... ... мен ... ... басқару процесінің мамандануы бар ... ... ... ... ... ... үшін: мағлұмат жинауды, топтастыру мен
есептік-аналитикалық мағлұматты басқарма қызметкерлеріне тапсыруды
жүзеге асыратын, есептік саясатты іске асырудың жаңа ... ... ... есеп ... ... ... инвестициялық саясат жүргізу үшін мемлекеттік емес жинақтаушы
зейнетақы ... ... ... ... кіретін
"Инвестициялық басқару" атты арнайы бөлімше құру керек.
Жоспарлау сатысында айқындалатын мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы
қорларының мақсаттары мен тапсырмаларын ... ... ... қызметтерінің
ерекшелігін есепке алатын басқару құрылымын жетілдіруді талап етеді.
Басқару теориясында ұйымның басқару құрылымы өз араларында ... ... ... ... етуі мен дамуын бір жүйе ретінде
қамтамасыз ететін өзара элементтердің реттелген жиынтығы деп ... ... ... ... оның ... осы немесе басқа
қызметтерінің ұйымдастыру ... ... ... ... ... мәселелері бойынша авторлар басқарудың келесідей ұйымдастыру
құрылымын ... ... ... ... бағыну;
3. функционалды бағыну;
4. дивизионды бағыну;
5. басқармалық холдинг құрылым (менеджмент-холдинг).
Біздің ойымызша, ... 5-7 жыл ... ... аталған барлық
ұйымдастыру құрылымдары арасынан мемлекеттік емес жинақтаушы ... ... ... енгізіледі.
Сызықты-функционалды бағыну басқару құрылымындағы ең кең ... түр ... ... ... беру ... төмен шенді қызметкерлердің
барлығына және олар жүзеге асыратын барлық қызметтерге беріледі. ... ... ... ... ... ... ... -
сызықты жетекшілер арасындағы шешімдер мен ... ... ... ... жоғарыдан төменге: басқармадан
қызметкерлерге беріледі. Бұл жүйенің артықшылығы ... ... ... айқындалуы мен шектелуінде жатыр. Кемшіліктеріне ең
алдымен, ... ... ... қарым-қатынасындағы шектеулі
икемділік, ресми ... мен ... ... ... басқару
жүйесінің тез өзгеретін сыртқы орта талаптарына беретін ... ... ... ... ... ... мен мерзімділігіне
әсер ететін басқару ... ... ... ... ... ... ... алмасатын мағлұматтың барлығы
жоғары деңгейдегі бөлімдерден өтетіндіктен, олардың қызметтеріне тым ... ... ... ... ... ұйымдастырудың функционалды
бөлімшелеріне (қаржы, мамандар, зерттеу және жетілдіру жұмыстары, маркетинг
және т.б.) арналған ... ... ... құрайды. Әрбір жүйе
бөлімшесінде қызметтердің жеке иерархиясы қалыптасады. Қалыптасудың ... ... ... ... ... деп те ... ... құрылымдары әкімшілік аппаратының қызметтері,
негізінен, біртекті ... ... ... ... тән. ... ... ... құрылымының мемлекеттік емес
жинақтаушы зейнетақы қорларында қолданылу мүмкіндігі оның ... ... ... ... ... түсіндіріледі. Басқарудың сызықты-
функционалды құрылымдарына тән белгілі бір ... ... ... ... ... ... ету сапасына елеулі ықпалын
тигізбейді. Қорларды ... ... ... ... ... ... 10 ... бейнеленген.
Басқарудың сызықты-функционалды құрылымының кестесі
Басқарма төрағасы
Сурет 1
Зейнетақы қорлары үшін басты ... ... ... Бұл жерде мәселе
зейнетақы қоры жұмысының мақсаттары мен ... ... ... ... ... мен ... ... мағлұматтың
алмасуында болып отыр. Басқарма құрылымы ... ... ... ... жауап беруі үшін өте жоғары икемділікпен ұйымдастырылуы ... ... ... ... дерлік күн талабын есепке ала және
түпкілікті қайта құрылымдарға жүгіне ... ... ... кету ... күреседі.
Зейнетақы қорларын басқарудың ұйымдастыру құрылымдарын қалыптастыруға
кірісе ... ... ... ... мүмкіндігінше көп
бөлімшелерін құруға, бөлімшелер мен қызметкерлер арасында ... ... ... ... пен құрылымның тиімділігіне қол жеткізуге тырысу
керек.
Мемлекеттік емес жинақтаушы ... ... ... ... ... 11 ... ... кестеге сәйкес басқару құрылымының ... ... ... ... басқарма, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық басқармасы,
бас бухгалтері бар бухгалтерия, директорлар ... ... ... ... қызметі мен құрылымы келесі жолмен көрсетіледі:
1) Экономикалық басқарма
Бұл басқарма құрылымды бөлімше болып табылады және ЖЗҚ ... ... ... ... басқарма құрамына клиенттермен жұмыс істейтін
бөлім, жарнама және маркетинг бөлімі, келісім жүргізу ... ... ... ... төрт ... бөлімшелер кіреді.
Клиенттермен жұмыс істейтін бөлім
Бөлім қызметтеріне мемлекеттік емес ... ... ... және ... тұлғаларға қызмет көрсету ... ... ... ... қамту келісімдерін жасау,
консултативті ... ... ... ... ... ... жеке ... ашып, зейнетақымен қамтамасыз
ету жөніндегі зейнетақы келісімдеріне сай олардың ... ... ... ... ... ... ... енгізу.
Екі рет енгізу әдісі бойынша енгізілген мағлұматқа бақылау жүргізуді
жүзеге ... ... ... ... ... ... мен инвестициялық кірістің уақытылы аударылуына
бақылау жасау.
Зейнетақы жинақтарының жағдайы ... ... ... ... зейнетақы жинақтарының жағдайын құпияда сақтау.
Зейнетақы жасына жеткеннен кейін уақытылы регистрлердің келесі құрылымы
бар салымшылар/алушылардың жыныс-жастық құрылымына талдау жүргізу.
63/58 зейнетақы ... ... ... ... ... ... зейнетақы
төлемдерінің мөлшерін бекіту.
Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін бекіту және атқарушы өндіріс тәртібі
бойынша сот ... ... ... ... (меншік төлемдері)
негізінде зейнетақы төлемдерінен белгіленген ... ... ... ... ... ... басқа жерге
мекен-жайын ауыстыру барысында барлық зейнетақы төлемдерінің ... ... ... ... ... және келісімнің бір жақ тарапынан
тоқтатылуы жағдайында жиналған төлемдер сомасын басқа ... ... ... ... ... жағдайында жерлеу жұмыстарын ... ... ... ... ... ... мөлшерімен қамтамасыз
ету және оның мөлшерін анықтау.
Ізбасарға ... ... ... және оның Азаматтық заң ережелеріне
сәйкес төлемін ... ... ... төлемдерін уақытысында алуына бақылау жүргізуді
жүзеге ... және ... ... ақпарат құралдарының барлық
түрлері арқылы зейнетақы қызметтерін насихаттаумен айналысады. Еркін
зейнетақымен ... ету ... ... ... ... зейнетақы қорының жалпы іскерлік бағдарламасындағы оның дамуына
болжам жасайды. Қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... жүйеге келтіріп,
қорытындылайды.
Актуарлы есеп бөлімі
Бөлім ... ... ... ... мен ... есептерді жүзеге асыру жатады.
Келісімдер жүргізу бөлімі
Бөлім қызметтеріне:
▪ зейнетақы ... ... ... қосымша зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі келісім;
▪ мемлекеттік емес ... ... ... ... бірге активтерге бақылау жүргізу жөніндегі келісім;
▪ депозитарлы келісім;
▪ маркетингтік зерттеулер жөніндегі келісім;
▪ бұқаралық ақпарат құралдарына жарнама беру жөніндегі келісім;
... беру ... ... және басқа да келісім түрлерін жүргізу жатады.
Бөлімнің міндетіне қордың құжаттарын сақтау қызметі де кіреді.
Жоспарлы-экономикалық бөлім
Мемлекеттік емес жинақтаушы ... ... ... бөлімі қор
жұмысының экономикалық қызметінің ұйымдастыру салаларын жүзеге ... ... ... қызметтерінің бағытын қадағалап, алға қойған мақсаттардың
орындалуына септігін тигізетін әдістерді таңдауды жүзеге асырады.
Оның қызметтер аясына:
▪ қордың қаржылы-экономикалы ... ... және оны ... ... ... түсетін ақшалай түсімдерге баға беру;
▪ қор міндеттерін жүзеге асыру мақсаттарында ... ... ... ... ... ... және ... қаржы жоспарларын жетілдіру;
▪ олардың жүзеге асырылуына бақылау жасау жатады.
2) Инвестицияларды басқару
Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорын басқарудың жалпы аппараты
құрамындағы ... ... ... ... ... Бұл бөлімшенің
қызметтеріне:
▪ зейнетақы қорының инвестициялық ... есеп және ... ... ... ... құрамындағы өзгерістерге ... ... ... ... ... салымшылардың назарын аудару мақсаттарында кәсіпорындар жұмысына
талдау жасау;
▪ бөлімшелер жүйесін қалыптастыру, кеңейту;
... және ... ... есеп ... бөліммен,
бухгалтерлік есеп және ұйымдастыру-құқықтық бөлімімен жұмыс жасау
кіреді.
3) Бухгалтерия
Бухгалтерия қызметіне құжат ... ... есеп ... ... ... ... ... кіреді. Олардың негізінде-
есеп беру жұмысы іске асырылады. Бухгалтерлік есеп берудің ... ... ... өз ... және ... ... бойынша
жүргізеді.
Банк-кастодиан мен ЗАБК түсетін мағлұматты тұрақты ... ... ... ... ... жұмыс жасайды.
Зейнетақы төлемдерін мерзімімен жүзеге асырып отырады.
Айлық және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қоры
аппаратының құрамында әкімшілік-шаруашылық қызметті ... ... ... ... ... ... басқармасы үш
тәуелсіз бөлімшеден тұрады:
▪ жалпы бөлім;
▪ техникалық бөлім;
... ... ... қызметін қарастырайық.
Жалпы бөлім
Жалпы бөлім қызметтеріне:
▪ мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы ... ... ... бұйрықтарына есеп жүргізу және оларды сақтау, ... ... ... ... ... ... және
сақтау);
▪ өндірістік тазалық пен өрт қауіпсіздігінің ... ... сай ... пен ондағы мүліктің жағдайын қадағалау;
▪ қызметкерлердің тиімді жұмысы үшін жағдайлар жасау;
▪ бөлімшелерді көлікпен, шаруашылық және ... ... ... ... ... ... қызметтер көрсету жөнінде келісімдер
жасауды ұйымдастыру;
▪ материалдар мен электр энергиясының дұрыс шығындалуына ... ... ... іс сапарға келген делегациялар мен тұлғаларды
қабылдау және қажетті қызметтермен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
▪ қор қызметкерлерінің қала ... ... ... қолдануына
бақылау жүргізу кіреді.
Техникалық бөлім
Техникалық бөлім қызметтеріне:
▪ қор ... ... ... ... ... ... ету;
▪ қор меншігіндегі техникалық құралдардың жұмыс жағдайын қолдау
және қажет болғанда олардың ... ... ... ... ... емес жинақтаушы зейнетақы қорлары бөлімшелеріндегі
бағдарламалық қамтамасыз ... ... және ... ... бөлімі зейнетақы қорының мамандармен қамтамасыз етілуін жүзеге
асырады.
Оның қызметтер аясына:
▪ персоналға шығарылған ... ... және ... жетуін қамтамасыз ету;
▪ жұмысқа қабылданып жатқан қызметкерлердің құжаттарын дайындау;
▪ жұмыстан шығып жатқан қызметкерлердің құжаттарын ... қор ... жеке ... ... ... кітапшаларын
сақтау және дайындау;
▪ тәртіптің сақталуы мен қор қызметкерлерінің ... ... ... қорының барлық басқарма бөлімшелері бір ғана ерекше, ... - ... ... ... іске асыратындай етіп құрылулары
керек. Зейнетақы қорының әрбір құрылымдық бөлігі ақырғы ... ... ... ... анықталады, ол өз кезегінде зейнетақы келісімдері
(салымшылар) санының өсуі мен зейнетақы ісінен табыс алуда ... ... ... ең ... басшылығы үшін ой адамы, іс адамы, адамдарды
білетін тұлға, қоғам адамы сияқты ең ... ... төрт түрі ... төрт түрлі қабілеттілік ешқашан бір адам бойында болмайды. Көптеген ірі
шетел ... ... ... ... бұл ... түсінбеушілік зейнетақы қоры жоғарғы басшылығының тапсырмасының
нашар немесе мүлде ... ... ... зейнетақы қорының жұмысында басқарманың сайланған
мүшелері зейнетақы қорының ... ... ... түрде
айналыспауы орын алған. Олардың көпшілігі мұндай таңдауға құрметті ... ... ... ... арқылы 5-6 адам сайланса да,
нәтижесінде зейнетақы қорының жұмысын үш адам, кейде екі, ... бір ... ... ... ... мүшелері талқыланып жатқан мәселелердің
мәнісін түсінбегендіктен, басқалардың көзқарасымен ресми түрде ... ... ... ... ... жағымсыз нәтижелерге әкеп соғуы
мүмкін.
Зейнетақы қорының басқармасында жас мамандар мен егде жастағы мамандар
бірге қызмет ... ... бұл ... әрі ... бар ... ... шешімдерге қажетті тиімділік береді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстандағы зейнет ақы ісінің жағдайының келтірілген ... емес ... ... ақы ... ... мен ... ... заңдылықты жетілдіруге бағытталған ғылыми-тәжірибелік
үлгідегі ұсыныстарды енгізуге мүмкіндік береді.
Зейнет ақы ... ... құру – өмір құны ... ... ... өмір деңгейіне қолдау көрсету бойынша іс-шараларды іске
асыру ... ... ... ... мәселелердің шешімін табуды
көздейтін ұзақ мерзімді бағдарлама болып табылады. Халықаралық ... ... ... барлығы біртіндеп мемлекеттік үлгіден
мемлекеттік-жеке меншік, одан соң толығымен жеке ... өтіп ... 2007 ... ... ... мемлекеттік үлгіден бас тартып,
мемлекеттік емес жүйені ... ... ... ... ақы ... ету ... өзіне толығымен жүктелетін аз ғана ... ... ... емес ... ақы ... құру ... ақымен қамту
саласындағы әлеуметтік саясатта түбегейлі өзгерістердің дер кезіндегі
өзгеруі болып табылады.
1. Мемлекеттік емес ... ... ақы ... мен ... ... қызметтер аясын жаңадан
құрылған дербес шарттық-жинақтық түрдегі қаржылық институт
және ... ... ... ... ... ... негізгі субъектісі деп мойындау керек. Мемлекеттік
емес жинақтаушы зейнет ақы қорларының осындай ... ... ... мәртебесі мен қызмет ... ... ... іске ... ... ... нәтижесінде мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ... ... ... және ... ... ... көрсететін факторлар анықталды:
а) мемлекеттік және мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қорлары
арқылы зейнет ақымен қамту;
б) заңды тұлғамен – ... ақы ... ... бойынша компаниямен
іске асырылатын зейнет ақы жарналары мен активтерін инвестициялау;
в) салымшылардың ақшаларын сақтау банк-кастодианға жүктелген.
3. Зерттеу Қазақстанда реформаны іске ... ... ... ... жетуді көздейді және тек одан соң ғана
әлеуметтік мақсаттарды көздейді ... ... ... береді. Зейнет ақымен қамту әлеуметтік қорғау
аясынан қаржылық несиелеу аясына өтіп кетеді. ... ... ... мөлшерлемесіз жинақтау – бұл актуарлы
әдіспен ... ... ақы ... ... ... ... ... емес жинақтаушы зейнет ақы қорларын қалыптастыру мәселесі
бойынша жасалған ... мен ... ... кей ... ... осы қор қызметіне алдын ала ... ... ... ... ақы заңына төлемнің бекітілген мөлшері ... ... ... ... ... ... ... арналған арнайы бөлім керек.
4. Халықты зейнет ақымен қамтамасыз етуді толығымен іске асыру
үшін мемлекеттік емес ... ... ақы ... ... арттыру қажет. Ол үшін мынаны іске
асырған жөн: а) жасалған ерікті зейнет ақы келісім-шарттарын
оңтайландыру ... ... ... ... ... ... ақы қорларын қалыптастыруда
әдістемелік және тәжірибелік көмек ... ... в) ... ... емес ... ... ақы қорларын
дербес зейнет ақы жарналарын жинаушылар деп ... ... емес ... ақы ... ... ... ... зейнет ақы активтерін дербес инвестицияландыру
құқығын беру керек.
5. Елдің зейнет ақымен қамтамасыз ету жүйесін ... ... ... ... зейнет ақымен қамтамасыз етудің дербес басқару
органын құру керектігін көрсетіп отыр. Оның ... ол ... ... ... есеп ... керек, және
жыл сайын өз қызметі ... ... ... есеп ... ... ... етудің қаржылық негізі – азаматтардың ақшасы
болғандықтан, оларды басқару да жеке меншік (дербес) ... ... ... ... мен қор ... ... Концепцияға сәйкес, біртұтас зейнет
ақы қызметі шегінде іске асырылуы қажет. Зейнет ақы қоры акционерлік ... ... ... туралың Заңға сәйкес қызмет етуі керек.
6. Мемлекеттік емес ... ... ... ету ... ... ... бірі корпоративтік (кәсіптік)
зейнет ақы бағдарламасы болуы керек. ... ... ... ... үшін ... ақы ... жасау
керек, онда жұмыс беруші мен жұмысшының ... ... ... ... ... ... берушілер мен кәсіпкерлерді
мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы ... ... ету ... Бұл ... тұрақсыздығын қысқартады,
еңбек тәртібін және еңбек өнімділігін ... ... ... ... және т.б. төмендетеді.
7. Зейнет ақы реформасын жүзеге асыру үшін актуарлық есеп
айырысу мен ... ақы ... ... ... ... ... ... пен әлеуметтік бизнес
әдістерін пайдалану қажет.
Бастапқы кезде мемлекеттік емес ... ... ақы ... ... ... ... дұрыс. Және де, негізгі мақсаттарды
іске асыру үшін жоспарлау сатысында қабылданған инвестициялық саясатты
өткізу ... ... ақы ... басқару аппараттарының құрамында
арнайы «Инвестицияларды басқаруң бөлімшелерін құру керек.
8. Зейнет ақы реформасын ... ... ... ... ... ... қарастыру қажет.
Әртараптандырылған инвестициялық портфельдердің ережелерін
жетілдіру қажет, өйткені бүгінгі күні ... ... ... ақы ... ... ... қор рыногында
маңызды рөл атқара алмай отыр.
Реформаның маңызды мақсаттарының бірі – зейнет ақы активтерін зейнет
ақылық емес жүктемелерден ... – іс ... ... ... ... ... ұзақ ... инвестициялау идеясы жүзеге аспай жатыр.
Зейнет ақы қоры институционалдық инвестоордан ... ... ... ... ... ... зейнет ақы активтеріне жақындай
алмай отыр, өйткені банктерде жоғары несиелік мөлшерлеме және ауыр кепілдік
шарттар.
9. Жарналардың, ... және ... ... ... ... барынша қарапайым және сенімділігі ... ... ... ... ... және ... ... компетентті емес әрекеттерден қорғау үшін халықтың өз
таңдауын жасау мүмкіндігін сақтау, дербес ... ... ... ақы ... ... ақы ... ... және т.б. институттардың ... ... ... ету ... ... ... ... зейнет ақымен қамтамасыз
ету жүйесін реформалау бүкіл әлеуметтік саланы ... ... ең ... бөліктерінің бірі болып табылады. Реформаның негізгі бағыттарының
бірі – мемлекеттік емес зейнет ... ... ету ... ... ... әлі қалыптасу стадиясында болғандықтан, заң бекіту және атқару билігі
жағынан ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстанң от 07 января 2003 года;
2. Постановление Правительства Республики ... от 12 мая ... №819 об ... ... ... системы
пенсионного обеспечения в Республике Казахстан;
3. ... ... ... Казахстан от 30 сентября
2003 года № 1396 об ... ... о ... ... ... ... по привлечению
пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
4. ... ... ... ... от 26 ... ... № 47 об ... Положения о Комитете по регулированию
деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и
социальной защиты населения ... ... ... «О ... требованиях, предъявляемых к
лицензиату, ... и ... ... НПФ и документах,
подтверждающих указанные требования для получения лицензии на
осуществление деятельности по ... ... ... ... ... выплатң от 3 декабря 2003 года № 31-п;
6. Основные требования к Правилам НПФ от 27 августа 2003 года № 3-п;
7. ... «О ... ... ... ... ... и ... о состоянии их пенсионных
накопленийң от 18 ... 2007 года ... ... по ... и ... ... о ... пенсионных фондов в Республике Казахстан от 9 ... года № ... ... «О ... ... ... накопительных
пенсионных фондов в Республике Казахстанң от 27 августа 2003 года №
2-п;
10. Правила по ведению бухгалтерского учета и ... ... в ... ... ... от 13 ... 2003
года № 10-п, с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2007 года;
11. Правила осуществления инвестиционной ... ... ... ... ... (Постановление НКЦБ от 13 августа
2007 года № 11);
12. Постановлению Правительства РК от10.12.2003 №1733 «Об ... ... ... ... ... ... и
осуществления выплат из государственного центра по выплате пенсийң;
13. Постановление Правительства Республики Казахстан "Об ... ... и ... ... ... ... в
накопительные пенсионные фонды" от 15 марта 2007 № 245;
14. Положение «О ... ... и ... ... ... ... ... распоряжения и/или управления более чем
25% ... с ... ... ... ... ... в период его деятельностиң от 9 марта 2007 года № 31-п;
15. Положение «О ... ... ... ... ... ... ... фонда
государственным предприятиям с пакетом акций или с ... от 26 ... 2003 года ... Положение «О порядке согласования открытия и закрытия филиалов и
представительств НПФң от 7 ... 2007 года ... ... «О ... и ... негосударственных
накопительных пенсионных фондовң от 3 ноября 2003 года №16-п;
18. Интервью с ... FІAP ... ... // ... 2.06.2007;
19. Все о накопительной пенсионной системе в ... ... ... \\ ... ... ... системы пенсионного
обеспечения азиатского банка развития, 2007;
20. Информационный веб-сайт www. pensіon.almaty.kz.;
21. А.Алибаев. Пенсионная ... ... ... и ... ... бумаг Казахстана, №8/2007;
22. А.Умбетов. Накопительная пенсионная система Казахстана. // Рынок
ценных бумаг, ... ... ... ... инвестирования активов пенсионных
фондов // Рынок ... ... ... ... ... К.А.Кененова. Пенсионная реформа в Казахстане:
обзор переходного процесса. // Экономическое обозрение, №2/2007;
25. Отчет о человеческом ... ... ... ... уплаты обязательных пенсионных взносов в
пенсионные ... и ... ... ... ... ... бумаг
Казахстана, №11/2007;
27. Первая Казахстанская международная конференция «Пенсионная реформа
Казахстана: итоги, проблемы, перспективың // ... ... ... ... ... ... ... проблемы и вопросы. // Рынок ценных
бумаг Казахстана, №7/2007;
29. Национальная комиссия по ... ... о ... накопительной пенсионной системы. // Рынок ценных
бумаг, №7/2007;
30. Информация от информационного агентства «Ирбисң по коэффициентам
номинального и реального ... НПФ и КУПА за ... ... А. ... НПС ... Стратегия формирования базы вкладчиков.
\\ Деловое обозрение Республика от 8 марта 2007 года;
32. Машабаева. Накопительная пенсионная система: дискуссия ... ... ... ... ... ... Е. М. Пенсионные фонды. Зарубежный опыт для отечественных
предприятий. Актуарные расчеты. – М.: АО ... ... ... публикаций о пенсионной реформе Казахстана. // Бизнес ... ... ... – март 2007 года;
35. Н. Алимухамбетов. Накопительная пенсионная система: дискуссия
открыта. \\ ... ... ... ... ... Накопительная пенсионная система Республики Казахстан на 1 июля
2007 года. \\ Рынок ценных бумаг, №8\2007;
37. АПФ ... ... по ... ... ... ... пенсионных выплат. \\ Панорама от 4 февраля 2008 ... ... ... Национального Банка Казахстана № 7 (68)
июль 2007 года “Накопительная пенсионная система”;
39. Доклад “Социально-экономическое положение Республики ... ... ... по ... ... информация НКЦБ по накопительной пенсионной системе за
2007-2002 годы;
41. ... ... ... по ... ... пенсионных фондов за 2007-2008 годы;
СІЛТЕМЕЛЕР
1) ҚР жинақтаушы зейнет ақы жүйесі, 1 шілде 2007 ж//Құнды ... ... НКЦБ ... зейнет ақы жүйесі бойынша 2007-2002 ресми ақпарат
3) Н. Алилтухамбетов. Накопительная пенсионная ... ... ... бумаг Кзахстана. №2, 2007
4) К.Б. Дандыбаев, К.А.Кененова. Пенсионная реформа в Казахстане //
экономическое обозрение № 1. ... К.Б. ... К.А. ... ... реформа в Казахстане //
Экономическое обозрение, № 2/2007
6) К. Тулепбаев. ... ... ... ... ... ... информация НКЦБ по накопительной пенсионной системе за
2007-2002 годы.
8) Накопительная система Республики ... на 1 июля 2002// РЦБ ... The Wall street journal, ... ... ... А. Накопительная пенсионная система//РЦБ №8/2007
11) «Ирбисң ақпарат агенттігі
12) Показатели накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на
01.01.2008
13) Положение «О порядке согласования ... и ... ... ... НПФң от 7 сент.2007 года №4
14) Положение по раскрытию и публикации информации о деятельности НПФ в
РК
15) К. ... ... ... пенсионных взносов и
налогов//РЦБ Казахстсна №11/2007
16) Информация предосталена ... по ... ... ... при ... труда и социальной защите
17) По материалам Агенства по статистике РК
18) ... от 4 ... 2008 ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы зейнет ақы жүйесінің теориялық негіздері62 бет
Қазақстанда зейнет ақы қорларының дамуын талдау63 бет
«Центр Кредит банктың жинақтаушы зейнетақы қорының» ақпараттық жүйесі39 бет
«Қосымша зейнетақыны» сақтандыру мен ерекшіліктері17 бет
Аз қамтамасыз етілген азаматтарға әлеуметтік жәрдемақы,зейнетақы тағайындау бөлімі туралы21 бет
Айыпталушының қорғану құқығын қамтамасыз ету қағидасы айыпталушының құқықтарымен мүдделерін қамтамасыз етудің кепілі ретінде92 бет
Аманат жинақтаушы зейнетақы қорлары54 бет
Аннуитеттік сақтандыру жинақтаушы зейнетақы қоры ретінде22 бет
Антропогендік іс әрекет және гидросфера. Антропогенез және педосфера. Геожүйелермен экожүйелердің жер-топырақ ресурстарының күйіне антропогендің әсер етудің зардаптары5 бет
Атамекен» зейнетақы қоры үшін азаматтарды тіркейтін автоматтандырылған ақпараттық жүйе жасау72 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь