Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі

КІРІСПЕ
1. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық құрылымының мінездемелері.
1.1.1 Жалпы мағлұматтары
1.1.2 Стратиграфиясы
1.1.3 Тектоникасы
1.1.4 Орта юра қабаттарының литологиялық.петрографиялық мінездемелері
1.1.5 Коллекторлардың орналасу ерекшеліктері
1.1.6 Мұнай кеніштерінің құрылысы
1.2 Қабаттардың негізгі параметрлері
1.2.1 Негізгі петрофизикалық тәуелділіктер
1.2.2 Коллекторлардың кеуектілігі, өткізгіштігі, бастапқы және қалдық мұнайға қанығушылығы.
1.2.3 Қабаттар қалыңдықтары
1.2.4 Қабат біртегсіздігінің көрсеткіштері.
1.2.5 Қабаттардың ерекше қасиеттері
1.3 Қабаттық сұйықтардың және газдардың құрамы мен қасиеттері
1.3.1 Қабат мұнайының физикалық.химиялық қасиеттері
1.3.2 Газсызданған мұнайдың физикалық.химиялық қасиеттері
1.3.3 Қабаттық сулардың химиялық құрамы мен қасиеттері
1.3.4 Кеніштің энергетикалық көрсеткіштері
1.3.5 Мұнайдың геологиялық қоры
2. ТЕХНИКО.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Кеңқияқ кен орының игерудің бүгінгі таңдағы жағдайы
2.2 Мұнай бергіштікті көбейту әдісін таңдаудың негіздемелері.
3. АРНАЙЫ БӨЛІМ
3.1 Буды дайындаудың және айдаудың технико.технологиялық сипаттамасы.
3.2 Бу.жылулық өндеу әдісімен жұмыс істейтін ұнғыма жабдығы.
3.3 Қабатқа бу.жылу айдау әдісі арқылы игерудің есебі
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Қеңқияқ тұз үсті кен орынының 2006ж. мұнай өндірісінің экономикалық көрсеткіштері
4.2 Бу.жылулық өндеу әдісімен игерудің экономикалық көрсеткіштері
4.3 Бу . жылулық өндеу әдісімен игеруге кететін қосымша капиталды құйылымдар
5. ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
5.1 Мұнай.газ өндірісіндегі қоршаған ортаны қорғау
5.1.1 Мұнай.газ өндірісіндегі зиянды заттардың қоршаған ортаға әсері
5.1.2 Кеңқияқ мұнай.газ өндірісіндегі қоршаған ортаны қорғау шаралары.
5.1.3 Кеңқияқ кен орнын жылулық әдіспен игеру кезіндегі қоршаған ортаны қорғау.
5.1.4. Атмосфералық ауаны қорғау
5.1.5 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау Олардың сипаттамасы
5.1.6 Ластаушы заттардың номенклатурасын анықтау
5.1.7 Ластаушы заттардың сандық көрсеткіштері
5.1.8 Атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту шаралары
5.1.9 Санитарлы . қорғау аймағы
5.1.10 Су ресурстарын қорғау
5.1.11 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың құрамы және ағынды суды тазалау
5.1.10 Жер ресурстарын қорғау
5.1.13 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары
5.1.14 Жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау
5.1.15 Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және оларды қорғау шаралары
5.1.16 Кәсіпшілік қалдықтары
5.1.17 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою шаралары
5.1.18 Радиациялық қауіпсіздік
5.2 Мұнай.газ өндірісіндегі еңбекті қорғау.
5.2.1 Мұнай.газ өндірісіндегі еңбекті қорғау туралы жалпы мағлұматтар
5.2.2 Кеңқияқ кен орынындағы еңбекті қорғау
5.2.3 Кеңқиқ мұнай.газ өндірісіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, олардың әсер етуін жою немесе азайту шаралары.
5.2.4 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі
5.2.5 Өрт.жарылыс қауіпсіздігі
ҚОРТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
Қазақстан Республикасы үшін ең басты экономикалық мәселе материалдық – техникалық базаны жасаудан маңызды роль ауыр индустрияға тиесілі, және оның ішінде алдымен энергетика, қара металлургия, мұнай, газ, химия және мұнайхимия өнеркәсіптері, машина жасау.
Қазіргі кезде материалдық өндірістің бірде – бір саласы мұнай мен газ өнеркәсібінің өнімін пайдаланбай дами алмайды.
Мұнай мен газдың мұнайхимия өндірістерде шикізат ретінде қолданудың өсуіне байланысты мұнай мен газ өнеркәсібінің ары қарай жетілуі қарастырылған.
Өндіру тиімділігін жоғарлатуға рационалды игеру жүйелерін қолдану, бұрғылау жұмыстарының технологиясын жетілдіру, олардың техникалық жабдықталуын жақсарту, қабаттар мұнай бергіштігін арттырудың қазіргі жаңа эдістерін кеңінен еңгізу жэне прогрессивтік технологиялық процестерді пайдалану арқылы қол жеткізуге болады.
Қазіргі кезде бу айдау – мұнай кен орындарын пайдаланғанда қолданылатын ең негізгі әдістердің бірі. Бу айдаудың әртүрлі артықшылықтары мен кемшіліктері бар.
1966 жылы Кенкияқ кен орнын сынақтық игеру басталды.
1983 жылы Кенкияк кен орнын бу айдау арқылы игеру кезеңі басталды. Осы жылы «Союзтермнефть» және «ВНИИтермнефть» институттары бірігіп жасаған «Кеңқияқ кен орының жылулық әдіспен игерудің технологиялық схемасы» атты жобаға сәйкес кен орынында үлкен масштабта бу айдау басталды.
1. «Технологическая схема разработки месторождения Кенкияк с применением теплоносителей» Всесоюзно научно-исследовательский институт по термическим методам добычи нефти «ВНИИТЕРМЬНЕФТЬ» Москва-Краснодар - 1983г.
2. «Технологическая схема разработки надсолевых залежей месторождения Кенкияк» Синьзянский нефтегазовый научно-исследовательский институт, г.Карамай - 2003г.
3. «Учебное пособие по обучению схемы пуска в эксплуатацию паронагнетательную станцию №1» Проектно изыскательский институт Синьзянского нефтяного управления, 2003г.
4. «Расчеты в добыче нефти» Юрчук А.М., Истомин А.З., Москва «Недра» – 1979г.
5. «Охрана окружающей среды на объекте «Обустройство месторождения Кенкияк»» ТОО «Казэкопроект», Алматы - 2003г.
6. «Ведомственная система безопасности труда, охраны труда и окружающей среды в филиалах и объектах «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»» РГКП «Научно-исследовательский центр по безопасности труда, охраны труда и окружающей среды в нефтегазовой промышленности» Актобе - 2001г.
7. «Руководство для технического руководителя по охране труда» Научно производственное товарищество Специалистов охраны труда. Алматы - 1997г.
8. А.И.Ширковский «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» М., «Недра», 1987г.
9. В.И.Щуров «Технология и техника добичи нефти», М., изд-во «Недра», 1983г.
10. В.С.Бойко «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», М., изд-во «Недра», 1990г.
11. Годовой отчет НИИ ОАО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2006год.
12. «Мұнай және газ» нормативтік құқықтық актілер жиынтығы, Алматы, «Юрист», 2005ж.
13. «ҚР мұнайгаз өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары» – Алматы, 1995ж.
14. М.М.Иванова, И.П.Чоловский, Ю.И.Брагин, «Нефтегазопромысловая геология», М., изд-во « Недра», 2000г.
        
        Кіріспе
Қазақстан Республикасы үшін ең басты экономикалық мәселе материалдық –
техникалық базаны ... ... роль ауыр ... ... және ... ... энергетика, қара металлургия, мұнай, газ, ... ... ... ... ... ... ... өндірістің бірде – бір саласы мұнай мен газ
өнеркәсібінің өнімін пайдаланбай дами алмайды.
Мұнай мен газдың мұнайхимия өндірістерде ... ... ... ... ... мен газ ... ары ... жетілуі
қарастырылған.
Өндіру тиімділігін жоғарлатуға рационалды ... ... ... ... ... жетілдіру, олардың техникалық
жабдықталуын жақсарту, қабаттар мұнай бергіштігін арттырудың қазіргі жаңа
эдістерін ... ... жэне ... ... процестерді
пайдалану арқылы қол жеткізуге болады.
Қазіргі кезде бу айдау – мұнай кен ... ... ең ... ... ... Бу айдаудың әртүрлі артықшылықтары
мен кемшіліктері бар.
1966 жылы Кенкияқ кен орнын сынақтық игеру басталды.
1983 жылы Кенкияк кен орнын бу ... ... ... ... ... ... «Союзтермнефть» және «ВНИИтермнефть» ... ... ... кен ... ... әдіспен игерудің технологиялық схемасы» атты
жобаға сәйкес кен ... ... ... бу ... ... ... БӨЛІМ
1.1 Геологиялық құрылымының мінездемелері.
1.1.1 Жалпы мағлұматтары
Кеңқияқ мұнай кеніші Қазақстан Республикасының Ақтөбе обылысында
орналасқан. Кеніш ... ... 220 км, ... ... 70 км ... орын ... Кенішке жақын орналасқан Кеңқияқ және Саркөл елді
мекені бар. Кеніш аумағын Темір өзені ... ... ... кенішінен
Россияның Орск қаласына ұзындығы 115 км ... ... ... ... тұз үсті мұнай комплексінің аумағы 2673,8 га ( 27,27 км2).
Географиялық жағдайы жазық, жартылай шөлейтті аймақ. ... ... 170-230 м ... ... ... ... ... орташа температура плюс 34-40°С, қысқы орташа температура минус 35
–40°С. Желдің негізгі бағыттары шығыстан, ... ... ... ... 5-6 ... ... 28 м/сек жылдамдыққа дейін қатты
желдер соғады. Қыста ... ... ... 17 см, ... ... ... ... көлемі 250 мм.
1932 жылы ашылған Кеңқияқ ... ... ... ... жылы ... ... ... ағыны 1959 жылы төменгі триас (К-34
ұнғымасы) және орта юра (К-17 ... екі ... ... Сол ... ... 1961 ... дейін барлау- бұрғылау жұмыстары
жүргізіледі, соның ішінде ... 42 ... ... 1 ... және 21 ... ... бұрғылынады. Нәтижесінде
жоғарғы пермь, төменгі триас, орта юра және бор шөгінді кабаттарынан ... ... ... ... ... кен орынының мұнай қоры
есептелді, кейін 1962 жылы сол есептеулер КСРО ... ... ... ... 110,9 млн. ... болып бекітілді.
1966 жылы кен орының сынақтық ... ... ... ... ... ... ... дәлірек есептеулер бойынша мұнай
қоры көлемі өзгертіліп, 1970 жылы ЦКЗ ... ... ... 100,6 млн. тонна мөлшерінде бекітілді.
1.1.2 Стратиграфиясы
Кеңқияқ кен орнында төменгі пермнен ... ... ... ... ... ... ... [1].
Пермь жүйесі – жоғарғы және төменгі бөлімдерден ... ... ... ... ... оның ... ... тұз ядросын
құрайтын галоген қалыңдығы және терригенді сульфатты қалыңдық ерекшеленеді.
Кунгур ярусының қабат қалыңдығы 2639м.
Жоғарғы пермь – қабат ... 0-ден 134 ... ... ... ... ... ... конгломератты өнімді қабаттары
ерекшеленеді.
Төменгі триас – саз, кұм, құмтас, ... ... және ... ... ... ... ... триаста кұм және
құмтастардан құралған екі мұнайлы қабат (І және ІІ) ерекшеленеді. ... ... ... кен орынының орталығында 0-ден бастап қанаттарында
390 м-ге өзгереді.
Юра жүйесі – шайып кеткен және қабыршықталмаған төменгі ... ... ... және ... ... орналасқан кұмдақты-
сазды шөгінділерден тұрады. Орта ... ... көп ... құм, ... ... , алеврит, алевролит жыныстарынан тұрады, олар Ю-І; Ю-
ІІ; Ю-ІІІ (төменнен жоғары қарай) ... үш ... ... ...... бор ... ... баррем, апт және альб
ярустары бөлінеді. Саз, мергель, әктас және теңіз ... ... ... орта ... ... ... ... орналасқан және теңіз
құмтастарының қабатшалары готерив өнімді қабатын құрайды. Готерив қабат
қалыңдығы 31-56 м.
Баррем ... ... ... 20 ... ... баратын кұм және
құмтастардан тұратын қабаттан басталады(баррем өнімді қабаты). Одан ... ... кұм ... ... саз ... ... ... 82 метрге дейін.
Апт және альб шөгінділері негізінен саз, құм, ... ... ... Апт ... ... 30-68 м, альб ... 152 метрге дейін.
Кеңқияқ кенішінің мезозой қимасы жоғарғы бор жүйесінің ... ... ... және ... ... ... Сантон
ярусының қалыңдығы 37 метрге дейін, кампан ярусының ... 0-40 ... ... – сары-қоңыр саздақ, құмдардан және алевриттерден
тұрады, калыңдығы кейбір жерлерде 60 ... ... ... Тектоникасы
Кеңқияқ құрылымы Орал-Ембі тұз күмбезіне тән кунгур тұз ядросы ... ... ... ... құрылысын геологиялық қима мен
құрылымдық картадан көруге ... (№1 және №2 ... ... юра ... ... ауданы 8,5×4,5км. Оның солтүстік
қанаты жазықтау келген- 2°-4°, ал оңтүстік қанатының ... ... 2°-3° ... ... 7°-қа ... ... түсу амплитудасы орталық бөлігінде 50 метрге жетеді.
Грабенді шектейтін лықсымалар көптеген ... ... ... ... ... ... аймағында ... ... ... жазықтықтары бір-біріне қарама-қарсы 45°-50° бұрышпен құлайды
және орта юраның ... ... ... ... ол ... дейін түседі. Құрылымның солтүстік лықсымасы оңтүстігімен
бірігеді. Онда орта юраның жамылғысында ... ... ... ... ... құрылымның батыс переклиналінде жүрген. Юра ... ... ... ... ... аз ... (3-10 м)
диаганалді лықсымалармен бөлінген. Олар грабеннің оңтүстік лықсымасында
салаланып бөлініп, шамамен 2 км-ден ... ... ... құрлым сынасын
шектейді. Оңтүстік қанаттың орталық бөлігі грабенге жақын жерден ... ... ... оны ... ... көруге болады.
Олардың амплитудасы 3-5 м, ал ұзындықтары ... ... Аз ... ... солтүстік қанатта (әсіресе №622, 769 ұнғымаларының
аумағында) және ... де ... ... ... ... ажыраулары
экранадаушы бола алмайды, сондықтан олар кен ... ... ... ... Орта юра ... ... ... юраның І, ІІ, ІІІ горизонттары кезектесіп орналасқан құм, құмтас,
алевролит, саз ... ... ... ... ... ... құмтастар, алевриттер мен алевролиттер атқарады. Бұлар
олигомигті ... 80-90%; ... шпат – 5-10%; ... ...... – 2-5%), ... ... (сортталу коэффициент – 5-7%). Цемент ... ... емес – ... Құм және құмтастар құрамы көбіне ұсақ түйіршікті құмды (37-42%),
алевритті (17-29%), сазды (23-26%), ... ... ... ... ... ... ... сазды(25-34%),
әлсіз әктасталған (1,2-5,4%).
- Коллектор – жыныстарды цементтеуші зат саздар негізінен коаланиттен
және хлорит, ... ... ... ... өнімді горизонттарының коллекторлары кеуекті коллекторлар
түріне жатады. ... ... ... ... 1.1.4-1.1 – 1.1.4.-1.3 кестелерiнде көрсетілген.
Кесте 1.1.4-1.1 – І ... ... ... ... ... атауы ... ... ... ... ... ... ... бүкіл жыныстарға | | ... ... | | ... ... ... ... |97,8 |94,46 ... тұздар | | ... |2,2 |5,54 ... ... ... ... | ... ... ... ... | | ... | | ... ішінде: >0,5 мм. | | ... мм. |0,06 |0,01 |
| |1,2 |0,19 ... ... ... |41,64 |11 ... |28,6 |48,6 ... |0,6 |0,09 ... |1,2 |0,1 ... |10 |0,3 ... |40,6 |9,3 ... | | ... |23 |64 ... |0,5 |0 ... |2,4 |0,09 ... |18,5 |3,7 ... |36,9 |16,6 ... |16,9 |47,48 ... | | |
|1 ... ... ... ластау қаупі бар және
табиғатты қорғау ... ... ... ... ... ... ... шоғырлану мөлшері ШМШ
мәнінен артып кетпесе атмосфераның өзін өзі ... және ... ... ... қабілеті бар болғаны.
ШМШ-бұл таза ауада таралған кезде нормативті ШМШ ... ... ... ... қалдықтарымен бірге атмосфераға тасталатын
ластаушы заттар мөлшері.
5.1.18 Радиациялық қауіпсіздік
Қабат флюидінің құрамында радиоактивті заттар бар ... ... ... да жоба ... ... ... түрде радиокаротаж (РК)
геофизикалық зерттеу жүргізіледі. Ол бүкіл ұңғы ... ... ... ... ... ... ... мен ЦППН бойынша
пайдалану басынан бастап өндірілген мұнайдың ... ... ... ... ... ... бар ... немесе тау жыныстары
ашылып, бұрғыланған жағдайда жоғары радиоактивті интервалдан шлам ... тау ... ... алу ... Бұрғылау ерітіндісі қабат флюидінің
шламы немесе меншікті радиоактивтілігі ... ... ... шықса (НРБ-
76/87 радиоактивтілік қауіпсіздік нормасы бойынша жоғары):
«Радиоактивті ... және ... да ... ... ... жасағандағы негізі санитарлық ережелер» (ОСП-72/87) және
«Радиоактивті қалдықтармен жұмаыс жасағандағы ... ... ... және НИПИ ... ... ... қауіпсіздік ережелерін сақтап
ұңғыны құрастыру және пайдалану әрі қарай жалғастырады:
Рұқсат беруші органдардан ұңғыны әрі қарай тереңдетуге рұқсат ... ... ... 5 есе ... ... және ... аймақтарын белгілеу, ай сайын бұрғылау ертіндісінің,
шламының қабат флюдінің, бұрғылау және ... ... ... су ... ... ластануын тексеру.
В тобының қызметкерлері үшін сәулеленудің шегі (ионизирлеуші сәулелену
көздерімен тіке жұмыс ... ... ... ... ... ... заттардың әсеріне түсуі мүмкін) 0,5 БЭР күнтізбелік жылда.
Радиациялық ... ... ... ... ...... Мұнай мен жұмыс жасағандағы радиатциялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... өндірісіндегі еңбекті қорғау.
5.2.1 Мұнай-газ өндірісіндегі еңбекті қорғау ... ... ... ... мен ... сырқаттар адамдар өмірі мен
денсаулығына үлкен зиян ... ... ... ... кәсіпорындарды үлкен
экономикалық шығындарға ұшыратады. ... ... ... ... ... ... жыл сайын 50 миллион немесе күніне 160 мың қайғылы
оқиғалар болып тұрады, ... ... яғни ... ... 100
мың адам өледі, 500 мыңдай адам инвалид болып қалады. Кейбір өндірістік
дамыған елдерде ... ... ... ... ... ... мен басқа да еңбектік шиеленістер есебінен жоғалтатын жұмыс
уақытынан 4-5 есе көп, ал қаржылық шығындар миллиардтаған долларды ... ... ... ... ... ... нұқсан тек
компенсациялық төлемдермен шектеліп қана қоймайды, сонымен бірге ... ... ... ... өндірістік ғимараттар мен құрал-жабдықтардың
зақымдануы, өндірістік жобалардың бұзылуы салдарынан шығын кетеді. Сонымен
қоса үлкен өндірістік ... ауыр ... және ... жағдайлар
тудыруы мүмкін. Және де жоғалтқан адамдар өмірлерін ... ... ... ... ... ... мен еңбекті қорғау жағдайы
егемендік алғаннан бері күрт түсіп кетіп, тек сонғы ... ғана ... ... келе жатыр. Оның себептерін анализдеу: а) жұмысберушілердің
өндірісті өзгертуі және жаңалауы, құрал-жабдықтарды уақтылы ... ... ... ... ... ... алдын-алу және
жою жүйелерінің сенімді түрлерін ... ... ... ... ... ... ... маңызды сұрақтарға салғырт ... ... ... сақтайтын кәсіподақтың дұрыс жұмыс істемеуі ... ... ... б) ... ... мен ... қорғау
облыстарындағы заңшығарушылық және нормативтік базаның жетіспеушілігі
сияқты ... ... кен ... ... ... өндірісіндегі мамандықтар жұмысы физикалық ауырлығымен,
өндірістік нысандардың территориялық мағынада алыс және ... ... шулы және ... ... ... зонасының
ауасының біршама газдануымен ерекшеленеді.
2001 жылы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» тапсырысы ... РГКП ... ... қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
бойынша ғылыми-зерттеу орталығы» ... ... ... ... және ... ортаны қорғау облыстарындағы
ҚР заңдарына сәйкес СБТОС\АМГ (техникалық қауіпсіздік, ... ... ... қорғау жүйесі) жүйесін жасап шығарды. ... ... ... ҚР ... ... ... және қоршаған ортаны
қорғау заңдарына сәйкес функциональді қызмет ... ... ... ... сферасына “СНПС-Ақтөбемұнайгаз” барлық филиалдары мен
бөлімшелері ... ... ... жүйесінің құрамына келесі
нормативті-техникалық құжаттар енеді[6].:
- техникалық ... ... және ... ... ... ... ... техникалық қауіпсіздік, еңбекті және ... ... ... және ... ... техникалық қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жағдайы
үшін персоналға моральдік және материалдық әсер ету жағдайы.
- ... ... ... және ... ... қорғау
қамтамасыз ету бойынша лауазымдық инструкциялар.
- техникалық қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауға сәйкес
эффективті және қауіпсіз жұмыс әдістерін оқыту ... ... ... басқармасы құрлымында ... ... және ... ... қорғауды оперативті басқаруды
басқарма бастығы мен бас инженер, олардың орынбасарлары атқарады. ... яғни ... және ... цехтарда цех бастығы, оның
орынбасары, мастерлер атқарады. Ал ... ... бас ... іске ... мұнайгаз өндіру басқармасында ... ... ... ... бағыты еңбек қаіпсіздігінің шарттарын қамтамасыз ететін
комплекстік ұйымастыру-техникалық, ... ... ... іске ... ... Еңбекті қорғау және Еңбек
қауіпсіздігі бөліміне жүктелген[6]. Олар ... ... ... ... ... ... жүйесінің эффективті жұмыс
істеуін қамтамасыз етеді.
2. Өндірістік бөлімшелердің (цехтардың) еңбекті ... және ... ... ... ... ... жұмыс істейтін комиссия жұмысын ұйымдастырады.
4. Сәйкес бөлімдермен бірлесіп еңбек қауіпсіздігі жағдайына бақылау
жасайды.
5. Жұмыс орының ... ... ... ... ... ... ... басқарады.
6. Жұмысшылардың ГОСТ-қа сәйкес, техникалық және өндірістік шарттарға
жауап беретін сүтпен, сабынбен, ... ... ... ... ... ... жұмыстың қауіпсіз әдістерін оқытудың, инструктаждаудың
және білім ... ... ... және сапалылығын
қадағалайды.
8. Цехтардағы нормотивтік және ережелік құжаттарға ... ... ... ... ... ... ... дұрыс
жүргізілуін қадағалайды.
9. Кіріспе инструктажын жасап шығарады және жаңадан жұмысқа кіріп жатқан
қызметкерлерді мен жұмысшыларды кіріспе инструктаждан өткізеді.
10. Цех ... ... ... ... ... ... кезінде
анықталған қауіпсіздік нормалары мен ережелерінің бұзылуын және жұмыс
орындарынан табылған кемшіліктердің жойылуын қамтамасыз етеді.
11. Қысыммен істейтін ... ... ... ... ... өтіп ... қадағалайды
12. Цехтардың еңбекті қорғау туралы ... ... ... ... етеді.
13. Өндірістегі қайғылы жағдайлар мен аварияларды тергеу-тексеру
жұмыстарына қатысады, ... ... ... ... жағдайлар мен
аварияларды тергеу-тексеру материалдарын облыстық еңбекті қорғау
басқармасында тіркетеді. Қайғылы жағдайлар мен ... ... ... бойынша олардың алдын-алу шараларын ұйымдастырады
және оның орындалуын қадағалайды.
14. ... ... және ... ... ... ... Жаңадан салынған өндірістік нысандарды және жаңадан енгізіліп жатқан
өндірістік технологиялады қабылдауға қатысады.
5.2.3 Кеңқиқ мұнай-газ өндірісіндегі қауіпті және зиянды өндірістік
факторлар, ... әсер ... жою ... ... ... ... факторлар деп белігілі бір шарттарда жұмысшыны
жарақатқа немесе денсаулығының күрт ... алып ... ... (ГОСТ 12.0.002-80).
Зиянды өндірістік факторлар деп соның әсерінен жұмысшының жұмыс істеу
қабілетін ... ... ... ... алып ... ... (ГОСТ 12.0.002-80).
Әсер ету деңгейі мен уақытына байланысты зиянды өндірістік факторлар
қауіпті өндірістік ... ... ... мұнай-газ өндірісіндегі қауіпті және зиянды ... ... ... әсер ... жою ... ... ... Өндірістік ғимараттардағы, жұмыс орындарындағы ауа кеңістігіндегі
қауіпті және зиянды ... ... ... ... ... ... ауа қозғалысы, ауаның зиянды газдармен газдануы,
иондануы, температурасының көтеріңкі және ... ... әсер ... жою ... азайту шаралары: жылыту жүйелерін
пайдалану, табиғи және ... ... ... ал ... ... корғану құралдарын пайдалану.
2. Өндірістік ғимараттардағы, жұмыс орындарындағы ... және ... және ... ... факторлар. Олардың жұмысшылырға жою
немесе әсер етуін азайту шаралары: шулық және вибрациялық ... ... қою, ... және ... жабдықтар қолдану,
дистанционды басқару, автоматтық бақылау және сигнализация жабдықтарын
қолдану, индивидуальді ... ... ... ... іске
асырылады.
3. Өндірістік ғимараттардағы, жұмыс орындарындағы тоқ тарту қауіпті және
зиянды өндірістік факторлары. Олардың жұмысшылырға әсер ... ... ... ... ... ... және сигнализация
жабдықтарын қолдану, жерлегіш және нолдендіргіш жабдықтарды қолдану,
автоматты сөндіру қондырғылыры, ... және ... ... ... ... ... қолдану, индивидуальді
корғану құралдарын пайдалану арқылы іске асырылады.
4. Өндірістік ғимараттардағы, жұмыс орындарындағы механикалық қауіпті
және ... ... ... ... ... ... қозғалатын бөлшектері, құралдар ақаулары. Олардың
жұмысшылырға әсер етуін жою ... ... ... ... ... сигнализация жабдықтарын қолдану, ... ... ... ... ... ... ... индивидуальді корғану құралдарын пайдалану арқылы іске асырылады.
5. Соның ішінде бу ... және ... ... ... ... ... қауіпті және зиянды өндірістік ... ... ... мен ... ... ауаның газдануы,
жоғары шу мен вибрация деңгейі, тоқ соғу, ... ... ... ... әсер етуін жою немесе
азайту шаралары: қорғағыш қоршаулар қолдану, сигнализация жабдықтарын
қолдану, ... және ... ... ... ... ... ... бөлшектерге қорғаулар қою,
изоляциялаушы және қорғаушы құрал-жабдықтарды пайдалану, табиғи ... ... ... ... құралдарын пайдалану арқылы
іске асырылады.
Осы шараларға қоса өндірістік ғимараттарда, жұмыс орындарында қосымша
санитарлық-тұрмыстық ... ... ... ... ... демалу және тамақтану орындары.
5.2.4 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі
Кенқияқ кен орнында көптеген ұңғылар механикалық ... ... ... жағдайлардың көп бөлігі штангалы тереңдік сорапты ұнғыларды
пайдалану кезінде байқалған. ... ... ... бұл ... көп тараған.
Штангалы тереңдік сорапты ұңғыларға қызмет көрсету кезінде жұмыскерлердің
жарақаттану қауіпсіздігі ... ... ... ... бар болуынан, техникалық ... ... әр ... ... жұмыс режимін өзгерту және жер бетінің жабдықтарын
жөндеу және биіктік ... ... ... және т.б. ... ... ... ... жұмыстардың қатарына, мысалы, сына тәрізді
режимін ауыстыру, қанатты подвесканы алу және орнату, ... ... ... ... ... ... ... және басқа
бөлшектерін ауыстыру, электр жабдықтарды және ... ... ... ... ... қосу және ажырату) қызмет көрсету
жатады.
Сорапты ұңғылардың сағалық арматурасы саңылаусыз, ... ... ... ... және ... ... жүргізуге мүмкіндік
беретін болып жасалуы тиіс (егер газ құбыр сырты ... ... ... ... 25 ... кем емес ... шығарылуы тиіс).
Сағалық сальниктің жоғарғы ұшы алаңша деңгейінен 1м - ден көп ... ... ... ... сальниктің тығындауыш орналастыру кезінде оның
қақпағы жылтыр штокта ... ... ... ... ... Ролик басының ең
төменгі орнында сальникті штоктың подвескасының траверсасы немесе штокта
ұстағыштың және сағалық сальниктің арасы 20 см - ден аз ... ... ... ... ... және оны құбыр, лом немесе басқа
заттарды салып тежеуге болмайды. Сальникті шток үшін ... ... ... ... ... ... қосу және ... сорап плунжерін
орнатуды реттеу және динамометрлеуді ыңғайлы және ... ... етуі ... ... ... ... ағытылып кетуі болмауы тиіс.
Ұзын жүрісті шынжырлы жетекті станоктың сына тәрізді ремендерін босап
кеткеннен ... ... ... ... ... салазкалар мен
редуктор бағытында жылжыту арқылы өзгертеді. Бұл операцияны шкивтер бұрау
арқылы ... ... ... ... ... ... ... зиян
келтіреді.
Сораптық ұңғыларда жөндеу жұмыстарын бастау алдында шынжыр жоғары
қарай қайырылып немесе қапталға бұрылуы тиіс. Ұңғыға жер асты ... ... жару ... ... ... ... ... орнын
орнату тәл жүйесінің механизмдері көмегімен орындалады.
Ұзын жүрісті шынжырлы ... ... ... ... ... ... ... ауыстырумен байланысты. Бұл операцияны
орындауда жұмысшының биіктіктен құлау қаупі, оны ... ... ... ... ... ... немесе ұшып кеткен металл
сынығымен жарақаттау қаупі туындайды. Бақытсыз жағдайлардың алдын алу үшін
кривошиптен ажыратылған ... ұзын ... ... ... ... ... қояды,ал бармақтарда арнайы құрылғымен ... ... ... ... ... ... роторлық қарсы салмақтардың
орнын өзгерту, сонымен қатар станоктың балансиріндегі жүк массасын өзгерту
арқылы орындайды. Роторлық қарсы ... ... ... үшін кривошипті
қарсы салмақтарды ығыстыратын бағытқа сәл ... ... ... ... салмақтарды лом көмегімен және жылжымалы алауды қолданып
қозғалтады.
Қанатты подвесканы алу және ... ... ... және ... немесе алаңшаны қолданып жүргізіледі. Ұзын ... ... ... ... мен ... ауыстыру кезінде шынжырды
ағаштан жасалған треуіштер орнату немесе көтергіш арқанды стопормен ... ... ... Екі жағдайда да шыжырдың шығып кетуі жұмысшыларға
қауіп бар. ... ... ... және ... ... ... ... немесе траверсада болумен байланысты. Ажыратылған
траверсаны түсіру және жаңа траверсаны ... ... ... ... ... ... ... Ілмектегі жүк көтергіш көтерілуі
кезінде –1000кг түсірілуі кезінде 500кг-ға ... ... ... ... ... ... ... және тербелмелі станокты жөндеу
механизациялау үшін жобада АЗИНМАШ агрегаты қарастырылған.
Агрегатта кран бар. Оның ... жүк ... ... мен
монтаждық жұмыстарды орындауға болады. Агрегаттың ... ... ... қозғалыс жылдамдығы 5,8–70,7км/сағ аралығында ... ... ... ... және ... ... өздігінен жиналуын алдын-алу үшін арнайы құрылғы бар.
Алаңшаның максималды шығу ұзындығы-10м. Жұмысшының алаңшасының еденінің жер
бетінен ... ... ... ... ... ... ұзын ... шынжырлы жетекті станоктың қозғалмалы
бөлшектерімен түйісуін болдырмау үшін ұзын жүрісті ... ... ... ... ... ... Шынжырлы жетекті станоктың механизмнің және сынаременді
берілістердің ... ... ... және станоктың тежеуіш
құрылғысына қызмет көрсету үшін алаңшалар мен баспалдақтардың бар болуы
және ... ... ... ұзын жүрісті шынжырлы жетекті станоктың
майлау және жөндеуге қажет ... мен ... жер ... қауіпсіз пайдаланудың негізгі шарттарының бірі. Осы мақсатта
ұзын жүрісті шынжырлы жетекті станокта келесі құрылғылар ... ... ... бар ... ремен байланысының шиті. Ол ... ... және ... ... ... сонымен бірге
операторларды ременді байланыспен түйісуінен қорғайды. Орталық подшипникке,
шынжыр басының айналыс құрылғыларына және ... ... ... мен алаңшалары. Баспалдақтың биіктігі 2,2м,ені 0,65м ... 0,75м. Ол ... ... ... ... және ... ... доғалар орнатылған. Өлшемдері 0,5х1,8м алаңшалардың
периллалық қоршауы бар. Кривошипті–шатунды ... және ... ... ... ... ... Ол арнайы подставкада орнатылған.
Ұзын жүрісті шынжырлы жетекті станоктың электржетегіне қызмет көрсету
үшін алаңға кіріс тежеу ... ... ... Ұзын ... жетекті станоктың жөндеу және қызмет көрсету кезінде ... ... ... жағдайын құруда тежеуіш құрылғысының
беріктігі мен ыңғайлы орналасуы үлкен мәнге ие. Ол ұзын ... ... ... ... алып ... ... ... кез–келген
кривошипті немесе теңселме–станоктың балансирінің орнында тежеу
рукояткасына ... көп емес ... ... ... және берік тежелуді
қамтамасыз етуі тиіс.
Ұңғыда жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігі, ... ... ... ... бүлуінен алдын алу үшін шығару желісіндегі кері
клапанның беріктігімен анықталады.Қыста клапанды ... ... ... ... ... ... ... станоктың штангалы тереңдік сорап
ұңғыларын игергенде және ... ... ... ескеру қажет. Өндіру
және айдау ұңғымаларырың пайдалануы, лақтырыстарды және ашық фонтандауды
болдырмайтын саға ... ... ... ... ... жүзеге асуы тиіс:
Мұнай мен суды дайындайтын,айыратын және жинайтын жүйе ... ... ... желісінің жарылу жағдайы кезінде,ұңғыманың жұмысы автоматты
түрде тоқтауы тиіс;
Тереңдік сораптарда ішкі және сыртқы коррозиядан қорғайтын бет ... ... ... ... ... ... 100 м ... арасындағы қашықтық 3 м-ден кем болмауы тиіс;
Газдалған аймақ аптасына 1 рет тексерілуі керек;
Қысыммен жұмыс істейтін ... және ... ... ... өту ... ... жабдықтарды жылудан оқшауландыру керек;
Ұңғыма қондырғыларының, тереңдік сораптардың жағдайына бақылау жасау
керек;
Жанармайларды арнайы белгіленген жерде сақтау керек;
Мұнайды қыздыратын ... ... ... қондырғылар
бақыланып тұруы тиіс;
Ұңғыманы монтаждағанда және демонтаждағанда лақтырыстың болдырмауын
қарастырамыз;
Қолайсыз климаттық ... ... ... ... ... жағдайда жұмысшыларды қауіпті аймақтан алып кету, құтқару
сияқты жұмыстар жүзеге асырылуы тиіс.
Қортынды
Осы дипломдық жобада Кеңқияқ мұнай кен ... ... ... ... ... ... ... жоба бес бөлімнен тұрады: геологиялық-
физикалық, технико-технологиялық, экономикалық, еңбекті қорғау ... ... ... ... ... бөлімде жобаға қажетті кеніштің ... ... ... ... мен газдардың құрамы мен
физикалық- химиялық қасиеттерін қарастырдым.
- Технико-технологиялық бөлімде кен орының игерудің бүгінгі ... ... ... әдістерінің негіздемелерін, бу-жылулық
өндеу арқылы игеру әдісін ... ... буды ... ... ... сипаттамасын; бу-жылулық өндеу арқылы жұмыс істейтін
ұнғымалар жабдықтарын қарастырдым. Бу-жылулық өндеу арқылы жұмыс істейтін
ұнғыманың ... ... бір ... ... бу көлемін, бу-мұнайлық
факторды есептедім.
- Экономикалық бөлімде кен ... 2006 ... ... өндірісіне
экономикалық талдау; 2007 жылға кен орының табиғи режимдермен игерудің ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін
есептеу жасадым. Бу-жылулық өндеу арқылы игерудің жылдық экономикалық
эффектісіне және бу-жылулық ... ... ... ... ... қосымша
капиталдық құйылымдар мен олардың қайту мерзіміне есептеу жүргіздім.
- Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөлімінде кен ... ... және ... ... қорғау жағдайын, оны іске асыру шараларын; бу-
жылулық өндеу арқылы игеру кезіндегі еңбекті және ... ... ... қарастырдым.
Жалпы Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі тиімді
деген қортындыға келдім.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. «Технологическая ... ... ... ... с применением
теплоносителей» Всесоюзно научно-исследовательский институт ... ... ... ... ... ... ... «Технологическая схема разработки надсолевых залежей месторождения
Кенкияк» ... ... ... ... - ... ... ... по обучению схемы ... в ... ... №1» ... изыскательский институт
Синьзянского нефтяного управления, 2003г.
4. «Расчеты в ... ... ... А.М., Истомин А.З., Москва ... ... ... ... ... на ... «Обустройство месторождения
Кенкияк»» ТОО «Казэкопроект», Алматы - 2003г.
6. «Ведомственная система безопасности ... ... ... и окружающей
среды в филиалах и объектах «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»» РГКП ... ... по ... ... ... труда и окружающей
среды в нефтегазовой промышленности» Актобе - ... ... для ... ... по ... ... Научно
производственное товарищество Специалистов охраны труда. Алматы - 1997г.
8. А.И.Ширковский «Разработка и эксплуатация ... и ... М., ... 1987г.
9. В.И.Щуров «Технология и техника добичи нефти», М., изд-во ... ... ... и ... ... месторождений», М., изд-
во «Недра», 1990г.
11. Годовой отчет НИИ ОАО ...... за ... ... және газ» нормативтік құқықтық актілер жиынтығы, Алматы,
«Юрист», 2005ж.
13. «ҚР мұнайгаз өнеркәсіптік қауіпсіздік ...... ... ... ... Ю.И.Брагин, «Нефтегазопромысловая
геология», М., ... « ... ... ... + 1- ... ... + 1- ... 1000
528-292
1600
14,7×(100-78)
100
qқ ×(100- R)
100%
π × r2қ × h×Cқ.қ.×m ... * Cсұй. ... ... ... *(100- ... *(100- ... – (Збу + Зб.ш.) 3639423-(293750+26442)
258390-14777 243613
Збу + Зб.ш. 293750 + ... ... + ... 423000 + (116000 × ... 116000

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеңқияқ кен орнының игерілу жүйесі6 бет
«Мұнай кенорынды игеруге және пайдалануға салынған ақша қаражаттарының тиімділігін талдау»8 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау82 бет
Бу турбинасының жылулық есебі33 бет
Геологиялық барлау жұмыстарына және пайдалы қазба кенорындарына өнеркәсіптік игеруге салынған инвестицияларының инвест жобаның тиімділігін бағалау39 бет
Геологиялық-геофизикалық зерттеудің және мұнай-газды аймақтарды игерудің негізгі кезеңдері9 бет
Жарық поляризациясы.Жылулық сәулелену15 бет
Жаңажол кен орынындағы ұңғыны жобалау68 бет
Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі66 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь