Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар

Кіріспе 3.4
1 тарау. Ауылшаруашылық коммерциялық емес ұйымдардың жалпы
сипаттамасы. 5.7
2 тарау. Ауылшаруашылық коммерциялық емес ұйымдардың түсінігі
мен түрлері 8
2.1. Ауылшаруашылық тұтыну кооперативтерінің құқықтық жағдайы 8.27
2.2. Ауылшаруашылық серіктестіктермен олардың қауымдастықтарының (одақтарының) құқықтық жағдайы 28.37
2.3. Су пайдаланушылардың ауыл тұтыну кооперативтерінің құқықтық жағдайы 38.51
3 тарау. Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес
ұйымдардың ерекшеліктері мен айырмашылықтары 52.55
Қорытынды 56.58
Пайдаланылған қайнар көздердің тізімі 59.61
Қазақстан Республикасының «2030 - Стратегиялық бағдарламасының» бастапқы негізгі жүзеге асырылуының себебі ауыл шаруашылық ресурстарын пайдалану арқылы Республиканың жалпы экономикасын дамыту болып табылады.
Шаруашылықтар арасындағы кооперация мен ауыл шаруашылық өнеркәсібінің кірігуі үдерісі ХХ ғ. 70-80 жылдарында ерекше белсенділікпен өтті. Бір кәсіпорында ауыл шаруашылығының және оның өнімдерін қайта өңдеумен, ауыл шаруашылығы өнімдерін сатумен, заңмен тыйым салынбаған басқа да қызметтерді орындаумен айналысатын кәсіпорындарды біріктірудің ең қарапайым және сонымен бірге ең тараған түрі шаруашылық аралық кәсіпорындар, өндірістік және тұтыну кооперативтері болып табылды.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2005 ж. қаңтардағы АӨК мәселелері жөніндегі республикалық кеңесте мынаны атап көрсетті: Жүргізілген реформалардың нәтижесінде ауыл шаруашылығын өндірушілердің меншік құрылымында түбірлі өзгерістерге қол жеткізіліп, оның мемлекеттік емес түрлері басымдыққа ие болды. Оның үлесі 1991 жылғы 40 пайыздан 2004 жылғы 99 пайызға дейін артты. Мемлекеттік шаруашылықтарды жекешелендіру мен ұжымшарларды қайта құру жеке меншік шаруашылық жасаушы субъектілердің 11 есеге көбеюіне алып келді.
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында ауыл шаруашылығы шикізатын өндіру мен қайта өңдеу саласында кластерлік бастамаларды іске асыру арқылы аграрлық өнеркәсіпті дамытуға ерекше назар аударылады.
Ұсынылып отырған жұмыстың жазылу мақсаты болып, қазіргі кезде қалыптасқан осы ауылшаруашылық коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен пайда болған құқықтық қатынастар және олардың Қазакстан Республикасының заңдары бойынша реттелу мәселелері табылады. Сонымен қатар, осы мәселелерді ҚР заңдарына сәйкес ауылшаруашылық коммерциялық емес ұйымдардың даму жолдарын анықтау.
Осы жұмысты жазар алдында мынадай аграрлық құқықты зерттейтін цивилист – заңгерлердің ғылыми еңбектері зерттелінді: Амирханова И.В., Архипов И.Г., Басин Ю.Г., Бектұрғанов А.Е., Еркінбаева Л.К., Стамқұлов Ә.С., Шайбеков К.А., Хаджиев А.Х., Күлтелеев С.Т. және басқалар.
1. Аграрное право. Учебник для вузов под редакцией Быстров Г.Е., Козырь М.И.Москва.Юристь 1998.
2. Боголюбов С.А. Минина Е.Л.Ответ.редакторы Аграрное право Учебное пособие Москв 2000.
3. Веденин Н.Н., Аграрное право Москва. 2000.
4. Жетписбаев Б. «Аграрное право РК», учебник Алматы, Даникер, 2000
5. Жетписбаев Б. «Аграрное право РК», учебник особенная часть, Алматы, Даникер, 2002.
6. Еркимбаева Л.К Правовое регулирование деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства Республики Казахстан. Учебное пособие – Алматы, Баспа, 2000г.
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР
7.
8. Аграрная политика тоталитарного государства как фактор кризисного состояния сельского хозяйства Казахстана. Алматы, 1994.
9. Аграрное право Республики Казахстан. Сборник нормативных актов. Алматы, Данекер, 2001.
10. Аксененок Г.А. «Развитие сельскохозяйственного права». М., 1973.
11. Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. Москва, 1981.
12. ы, 1980.
13. Басин Ю.Г., Сулейменов М.К. Комментарий гражданского кодекса. Алматы, 2000.
14. Басин Ю.Г., Сулейменов М.К. Учебник. Гражданское право общая часть. Алматы, 2000.
15. Беляева З.С. «Актуальные проблемы правового регулирования сельско¬го хозяйства». Москва, 1976.
16. Веденин Н.Н. «Правовое регулирование производственно-техническо¬го обеспечения сельского хозяйства». Москва 1988.
17. Веденин Н.Н., Аграрное право вопросы и ответы Москва 1998.
18. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2 / Под ред. Е. А- Суханова. -М.: "Издательство БЕК, 1993. С. 40-41.
19. Денисов А. А. Сельскохозяйственное право, наука и практика // Советское государство и право. 1974. № 1;
20. Еркимбаева Л.К Правовые проблемы государственного регулирования сельского хозяйства. Вестник КазГУ, серия право, 2001. № 6
21. Еркимбаева Л.К. Комментарий к земельному законодательству РК. (каз-яз) Алматы, Зан, 2001. № 6.
22. Жайлин Г.А.Гражданское право РК особенная часть том1.том.2 Алматы 2002г
23. Закоконодательство о земельной и аграрной реформе стран СЕГ и государств Балтии, Минск.,1999.
24. Назарбаев Н.А выступление на январском 2005 г. республиканском совещании по вопросам АПК. Казахстанская правда от 01.02.2005г
25. Назарбаев Н.А.Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу казахстана от 19. 02.2005. Алматы 2005.
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТЛЕР
1. Қазақстан Республикасының Атазаңы. 1995 жылғы 30 тамыз.
2. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі, (жалпы бөлім) 1994 ж. 27 желтоқсан, (ерекші бөлімі) 1999ж. 01 шілде, кейіннен өзгертулерімен. Алматы, Юрист, 2002.
3. Қазақстан Республикасының 2001ж. 12 маусымдағы «Салықтар мен бюджетке міндетті басқа да төлемдер туралы» Кодексі, кейіннен өзгертулерімен. Алматы, Юрист, 2002.
4. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, 1997 ж. 16 шілде, кейіннен өзгертулерімен. Алматы, Юрист, 2002
6/ Қазақстан Республикасының Жер кодексі, 2003.
7. Қазақстан Республикасының Су кодексі, 2003.
8. Қазақстан Республикасының Орман кодексі, 2003.
9. Қазақ КСР-ның 1990 ж. 11 желтоқсандағы «Қазақ КСР-ындағы шаруашылық қызметтің еркіндігі мен кәсіпкерлікті дамыту туралы» Заңы.
10. Қазақ КСР-ның 1992 ж. 14 қаңтардағы «Ауыл шаруашылығының мемлекеттік кәсіпорындарының мүлкін жекешелендірудің ерекшеліктері туралы» Заңы.
11. Қазақстан Республикасының 1992ж. 4 шілдедегі «Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы» Заңы.
12. Қазақстан Республикасының 1996ж. 8 шілдедегі «Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» Заңы.
15. Қазақстан Республикасының 1997ж. 19 маусымдағы «ҚР-дағы Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңы.
16. Қазақстан Республикасының 1998ж. 22 сәуірдегі «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы» Заңы.
22. Қазақстан Республикасының 1999ж. 21 шілдедегі «Ауылдық тұтыну кооперациясы туралы» Заңы.
23. Қазақстан Республикасының 1999 ж. 10 желтоқсандағы «Еңбек туралы» Заңы.
24. Қазақстан Республикасының 2000 ж. 25 желтоқсандағы «Ауыл шаруашылығының серіктестіктері мен олардың қауымдастықтары (одақтары) туралы» Заңы.
28. Қазақстан Республикасының 2001ж. 12 маусымдағы «Өндірістік кооператив туралы» Заңы.
31. Қазақстан Республикасының 2003ж. 8 сәуірдегі Ауылдық суды пайдаланушылардың тұтыну кооперативі туралы Заңымен.
38. Қазақстан Республикасының 2003ж. 13 мамырдағы Акционерлік қоғамдар туралы Заңымен (өзгертулерімен және толықтыруларымен).
39. ҚР 2005ж. 8 шілдедегі агроөндірістік кешен және ауылдық аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу туралы Заңы.
42. Қазақстан Республикасы Президентінің 1995ж. 2 мамырдағы «Шаруашылық серіктестіктер туралы» заң күші бар Жарлығы.
        
        Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... емес ... жалпы
сипаттамасы. ... ... ... ... емес ... ... түрлері 8
1. ... ... ... ... ... ... серіктестіктермен олардың қауымдастықтарының
(одақтарының) құқықтық жағдайы 28-37
3. Су пайдаланушылардың ауыл тұтыну кооперативтерінің құқықтық
жағдайы ... ... ... ... және ... емес
ұйымдардың ерекшеліктері мен ... ... ... ... ... ... «2030 - ... бағдарламасының»
бастапқы негізгі жүзеге асырылуының себебі ауыл шаруашылық ... ... ... жалпы экономикасын дамыту болып табылады.
Шаруашылықтар арасындағы кооперация мен ауыл шаруашылық ... ... ХХ ғ. 70-80 ... ... ... өтті. Бір
кәсіпорында ауыл шаруашылығының және оның өнімдерін қайта өңдеумен, ауыл
шаруашылығы өнімдерін ... ... ... ... ... да ... айналысатын кәсіпорындарды біріктірудің ең қарапайым ... ... ең ... түрі шаруашылық аралық кәсіпорындар, өндірістік
және тұтыну кооперативтері болып табылды.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2005 ж. ... ... ... ... кеңесте мынаны атап көрсетті:
Жүргізілген ... ... ауыл ... өндірушілердің
меншік құрылымында түбірлі өзгерістерге қол жеткізіліп, оның мемлекеттік
емес түрлері басымдыққа ие ... Оның ... 1991 ... 40 ... 2004
жылғы 99 пайызға дейін артты. Мемлекеттік шаруашылықтарды жекешелендіру ... ... құру жеке ... ... ... субъектілердің 11
есеге көбеюіне алып келді.
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауында ауыл шаруашылығы шикізатын ... мен ... ... саласында
кластерлік бастамаларды іске асыру арқылы аграрлық ... ... ... ... ... жұмыстың жазылу мақсаты болып, қазіргі кезде
қалыптасқан осы ... ... емес ... ... ... ... ... және олардың Қазакстан Республикасының
заңдары бойынша реттелу мәселелері табылады. Сонымен қатар, осы ... ... ... ... ... емес ... даму
жолдарын анықтау.
Осы жұмысты жазар алдында мынадай аграрлық құқықты зерттейтін цивилист
– заңгерлердің ғылыми еңбектері зерттелінді: Амирханова И.В., ... ... Ю.Г., ... А.Е., ... Л.К., ... Ә.С., ... ... А.Х., Күлтелеев С.Т. және басқалар.
1 тарау. Ауылшаруашылық коммерциялық емес ұйымдардың жалпы сипаттамасы.
Ауыл шаруашылығының өнеркәсібі мен онымен ... ... ... ... ... ... мемлекет пен оның органдарының
назарында болып келді. Шаруашылықтар ... ... мен ... ... ... үдерісі ХХ ғ. 70-80 жылдарында ерекше
белсенділікпен ... Бір ... ауыл ... және ... ... ... ауыл шаруашылығы өнімдерін сатумен, заңмен тыйым
салынбаған басқа да қызметтерді ... ... ... ең ... және ... бірге ең тараған түрі шаруашылық
аралық кәсіпорындар, өндірістік және тұтыну ... ... ... кооперативтердің қалыптасу мен дамуы және ұжымдық шаруашылықтар
мен совхоздардың ... ... ... шаруашылықтың Үлгілік Жарғысына
(1969), Совхоздар ... ... ... (1975), Ауыл ... ... ... (ұйымдар) туралы ережеге (1977), Ауыл
шаруашылығындағы өндірістік бірлестіктер туралы ... (1978), ... ... және ... ... ... (1980), ... ауыл шаруашылық өндірісінің бірлестіктері туралы
үлгілік ... (1982), ... ... ... ауыл ... бірлестіктері туралы үлгілік ережеге (1983), КСРО-ның «КСРО-
дағы кооперациялар туралы» Заңына (1988) және ... да ... ... ... Президенті Н.Ә. Назарбаев 2005 ж. қаңтардағы
АӨК мәселелері ... ... ... ... атап ... ... нәтижесінде ауыл шаруашылығын өндірушілердің
меншік құрылымында түбірлі ... қол ... оның ... ... ... ие болды. Оның үлесі 1991 жылғы 40 ... ... 99 ... дейін артты. Мемлекеттік шаруашылықтарды жекешелендіру мен
ұжымшарларды ... құру жеке ... ... ... субъектілердің 11
есеге көбеюіне алып келді.[1]
Ауыл шаруашылығындағы жүргізілген аграрлық реформалар ХХ ғасырдың ... мен ХХІ ... ... осы ... ... ... жаңа,
нарықтық қатынастарға сәйкес келетін шаруашылық жүргізудің ұйымдастырушылық-
құқықтық түрлерін тудырды.
Кәсіпорындардың жаңа түрлері: шаруашылық серіктестіктері, шектеулі ... ... ... олардың қауымдастықтары мен
одақтары, акционерлік қоғамдар, ауыл ... ... ... ... ауыл шаруашылығындағы суды
пайдаланушылардың кооперативтері, шаруа ... ... ... ... ... ... ... басқалары
коммерциялық емес болып табылады.
Жоғарыда аталған субъектілердің көпшілігі « ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының 1997 ж. 19 маусымдағы шағын кәсіпкерлікті мемлекеттің
қолдау туралы»Заңы таралады, ... сай ... ... ... ... қолданыстағы заңына сәйкес кәсіпкерлік қызметтің
кез-келген түрлерін жүзеге асырады. ... ... ... құқығын қорғаумен кепілдік беріледі.
Заңды тұлғаны құрмаған жеке кәсіпкерлер, сонымен бірге ... ... ... ... ... кәсіпкерлік
субъектілері бола алады: толық серіктестік; коммандиттік серіктестік;
жауапкершілігі шектеулі серіктестік; қосымша ... ... ... ... несиелік-қаржылық, салықтық, мүліктік қолдау
жөніндегі шаралар мен ... ... ... ... және қорғауға
бағытталған мемлекеттік саясатты іске асырумен ... ... ... ... ... Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауында ауыл шаруашылығы ... ... мен ... ... ... бастамаларды іске асыру арқылы аграрлық өнеркәсіпті дамытуға
ерекше назар аударылады.1
Соңғы жылдары әлемде кластерге деген ... күрт ... ...... АҚШ-та, Жапонияда және Латын Америкасының, Азияның,
Африканың дамушы елдерінде кластердің табысты дамуының көптеген мысалдары
бар.
Ауыл ... ... ... қызметінің мақсаттарына сәйкес
келетін жалпы азаматтық ... ... ие. ... ... ... сияқты олар да өздерінің құрылтайшылық құжаттарына енгізілген және
тікелей аталмаған, заңмен ... ... ... ... ... ... үшін ... азаматтық құқықтарға және азаматтық міндеттерді
атқару құқығына ие бола алады. Заңды ... ... ... ... АК 41 ... сәйкес Заңды тұлға өзінің қызметін жарғының
немесе құрылтайшылық келісім-шарттың негізінде, немесе, егер заңды
тұлға бір адаммен құрылған болса, жарғының және ... ... ... ... ... ... түрде ресімделген шешімінің негізінде
жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... емес ұйым ... табылатын заңды тұлға осындай
түрдегі ұйымдар туралы жалпы ереженің негізінде әрекет ете ... ... ... ... ... тіркелуі тиіс.
Мемлекеттік тіркеудің деректері, сонымен бірге коммерциялық ұйымдардың
деректері де, фирмалық атауы ... ... ... ... енгізіледі. Заңды тұлға өзін мемлекеттік тіркеген сәтінен ... ... ... (АК 42 б.) ... ... ... болып
табылатын заңды тұлға өзінің қызметін үлгілік жарғының негізінде жүзеге
асыруы мүмкін, оның ... ... ... ... ... ... келісім-шартты барлық құрылтайшылармен
жасалады, ал жарғы құрылтайшылардың жиналысында ... ... ұйым бір ... ... ... құрылтайшылық келісім-шарт
жасалмайды.
Шаруашылық серіктестіктің, акционерлік қоғамның және ... ... ... ... қызметінің мәні мен
мақсаттары қарастырлуы ... ... ... ауыл ... ... ерекшелігі (құқықтық мәртебесінің ерекшелігі, жерді негізгі өндіріс
құралы ретінде пайдалануы, шаруа қожалықтары үшін жер және жеке ... ... ... ... және т.б.) ... , және ... ... ... ... ... ауыл
шаруашылықты сипатын көрсетуді талап етеді. Бірақ бұл осы ұйым ... ... және т.б. ... ... ... ... Тек, егер
оның, бухгалтерлік және ... да ... ... белгіленетін,
өндіретін ауыл шаруашылығының ... ... ... ... төмен болса, бұл ұйымға ауыл шаруашылығының ұйымдары мен
шаруа қожалықтары үшін ... ... ... қаржыландыру,
банкрот болу және т.б. жөніндегі белгіленген нормаларды қолдануға келмейді.
Сонымен бірге ... ... ... ... бірқатар
міндетті мәліметтерді мазмұндауы керек, атап ... ... ... атауы, оның орналасқан жері, оның органдарының қалыптасу тәртібі
мен құзіреті, қайта құру және оның ... ... ... ... Ауылшаруашылық коммерциялық емес ... ... ... ... ... жағдайы.
2.1. Ауылшаруашылық тұтыну кооперативтерінің құқықтық жағдайы.
ҚР Азаматтық Кодексінің 108 бабында көрсетілген барлық коммерциялық
емес ауылшаруашылық ұйымдарының ... ... кең ... ... ... кооперативі мен олардың ... ... ... ... ... құқықтық жағдайы 1999 жылғы 21
шілдедегі “ҚР Ауыл тұтыну кооперациялары туралы” Заңында ... ... ... ... ... ... ... негізінде қызмет атқарады:
- мүлікке өз еркімен кіруі мен шығуы;
- мүліктік ... және ... ... ... міндеттілігі;
- басқарудың демократиялылығы;
- ауыл тұрғындарының мүдделерін қорғау және өзара көмектесу;
- кооперативтің ассоциациясының (одақтың) барлық мүшелеріне ... ... ... ашық ... ... ... дегеніміз - өздерінің материалдық және
басқа да мұқтаждықтардың ... үшін ... ... мүліктік
(үлестік) жарналарды біріктіру арқылы азаматтардың өз еріктерімен біріккен
бірлестігі.
Ауыл тұтыну кооперативтерінің мүшесі ретінде заңды тұлғалар да бола
алады.
Ауыл ... ... ... емес ұйым ... тек өз ... ... ... мөлшерде ғана кәсіпкерлік
қызметпен айналыса алады.
Ауыл тұтыну кооперативтері сауда-саттық, дайындау, табу, ... ... ... және басқа да заңмен тыйым салынбаған қызметті
жүзеге асыру үшін мүліктік (үлестік) жарналар ... ... ... кооперативтері тек мүшелерінің ғана емес, сонымен
қатар ауылдық жерлерде тұратын басқа да азаматтарды ... және ... ... ... үшін де құрылады. Ауыл ... ... ... белгілі бір мерзімге немесе нақты
мақсатқа жету үшін құрылады деп көрсетілмесе, онда тұрақты ... ... ... ... кооперативінің атауы кооператив атауымен ... ... ... ... деген қосымша сөздерден тұруы қажет. Осы
атаумен кооператив мемлекеттік тіркеуге жатады. ... ... ... атау ... ... да ... ... кооперативі заңды тұлға болып табылады және мынадай
құқықтарға иелене алады:
- үлес ... ... ... бағытталған
қызметпен айналысуға;
- белгілі бір мақсаттарға жету үшін ... ... ... ҚР заңдарымен және кооператив жарғысымен бекітілген тәртіп ... ... мен ... ... үлес иелерінен қосымша үлес және басқа да азаматтар мен заңды
тұлғалардан қаражаттар жинауға;
- ҚР заңдарына ... ... ... қызметті жүзеге асыруға;
- тұтыну кооперативінің құқықтарына нұқсан келтіретін лауазымды
тұлғалардың әрекеттерімен мемлекеттік органдардың актілеріне ... ... ... ауыл ... ... жарғысында көрсетілген мақсаттарына жету
үшін заңды тұлғаның ... да ... ... ... ... ... ... басқа да жекеленген қызмет түрлерімен ауыл
тұтыну кооперативі тек ... ... ... ... ... ... ауыл тұтыну кооперативтері өзінің тұрған жерінен
басқа жерлерде филиалдар мен өкілдіктерін аша алады.
Кооператив ... ... ... ... ... ... мен өкілдіктерінің құрылғаны және олардың тұрған жері ... ... ... ... ... құрылуы мен өкілдіктерінің
ашылуы туралы шешім кооперативтің атқарушы органымен қабылданады, егер ... ... ... ... ... жиналыста қабылданады деп
қаралмаса.
ҚР заңдарында көрсетілген жағдайлардан ... ... ... мен жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... және ... да қызметтеріне араласуға құқылы емес. Ауыл
тұтыну кооперативтері және олардың ассоциациялары (одақтары) өз ... ... және ... даму ... ... ... ... тәртіпке сәйкес, ауыл тұтыну кооперативі мен
олардың ассоциациялары (одақтары) құқықтарын бұзатын мемлекеттік органдар
мен ... ... ... органдарының актілері жарамсыз ... ... ... мен ... ... (одақтары)
мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ... ... ... ... ... ... ... ҚР
заңдарына сәйкес өтеледі.
Ауыл тұтыну кооперативтерін құру тәртібі.
Ауыл тұтыну кооперативтерін құру құрылтай жиналысын өткізуден ... ... ... ... мемлекеттік тіркеуден өткізген кезден аяқталады.
Азаматтар ауыл тұтыну кооперативінің құрылтай ... ... ... ... ... ... ... үшін ынталы топтар құра
алады.
Ауыл ... ... ... ... мынадай сұрақтарды
шешеді:
- ауыл тұтыну кооперативін ... оның ... ... мен тұрғылықты
жері туралы шешім қабылдайды;
- үлес қосушылардың өтініші ... ... ... ... ... аты, әкесінің аты, жеке басты куәландырылатын құжыт
бойынша мәліметтер, сонымен қатар заңды тұлғаның ... ... ... ... қызметінің пәні мен мақсатын анықтайды;
- мүліктік (үлестік) жарналардың құрамын, мөлшерін және енгізу
мерзімін ... ауыл ... ... ... ... атқарушы, бақылаушы және басқа да органдарын сайлайды.
- ауыл тұтыну кооперативін мемлекеттік тіркеуден ... ... және оған ... ... ... ауыл ... кооперативін құруға байланысты басқа да сұрақтарды
шешеді.
Ауыл тұтыну кооперативінің құрылтай ... ... ... ... ... хаттамасына тарағанның және хатшыны,
қолдары ... ... ... Жарғысы мынадан тұрады:
кооперативтің атауы мен орналасқан жері;
кооператив қызметінің пәні мен мақсаты;
кооператив мүшелерінің кіру және шығу тәртібі, олардың ... ... ... алу ... ... жарналардың құрамы, мөлшері және енгізу тәртібі,
жарналарды төлеуге байланысты ... ... үшін ... ... ... ... ... және басқа да органдарын
құру, сайлау (қайта ... және ... ... ... ... шешімдердің тәртібі;
кооперативке келтірілген шығындардың мүшелерімен өтелу тәртібі;
ауыл тұтыну кооперативінің қызметін тоқтату және ... құру ... мен ... туралы мәліметтер.
Ауыл тұтыну кооперативінің жарғысына қосымша үлес қосушылардың ... ... жері және жеке ... ... ... ... ... бекітіледі.
Ауыл тұтыну кооперативінің жарғысында ҚР Заңдарына қайшы келмейтін өзге
де ережелер бекітілуі мүмкін.
Ауыл тұтыну кооперативінің жарғысына өзгертулер жалпы жиналыстың шешімі
бойынша ... ... ... ... мен ... ... ... тіркеледі.
Ауыл тұтыну кооперативін мемлекеттік тіркеу заңды тұлғаларды тіркеу
туралы заңнамаларда көрсетілген тәртіп бойынша ... ... ... ... ... ... ... кооперативіне мүше (үлес қосушы) ретінде 18 жасқа ... және ... ... бола алады.
Азаматтар мен заңды тұлғалар бірнеше ауыл тұтыну кооперативтерінің
мүшесі бола ... ... ... ... саны- екеуден кем блмауы керек, ал
мүшелерінің саны шектелмейді.
Ауыл тұтыну ... жаңа ... ... ... ... негізінде және ауыл тұтыну кооперативінің ... ... ... органнның шешімімен рәсімделеді;
Ауыл тұтыну кооперативіне мүше болуға ниет білдірген азаматтар мен
заңды тұлғалар кооперативінің атқарушы органына ... ... ... ... ... ... ... азаматтың аты-жөні, тұрғылықты жері,
жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері, ... ... ... жері ... ... ... ... туралы өтініш ауыл тұтыну кооперативінің
атқарушы органымен 10 күн ішінде қаралуы керек.
Кооператив құрылғаннан кейін оның мүлігіне үлестік ... бар ... ... мүшелікке қабылдануға бірінші кезекте құқылы болып
табылады.
Егер де кооператив мүшесі ... ... онда оның ... ... ... қабылдануға құқылы.
Ауыл тұтыну кооперативі мүшелерінің мынадай құқықтары бар:
кооператив мүшелігіне ерікті түрде кіріп, одан шыға алады;
кооператив ... ... ... ... ... ... кооператив қызметінің жақсаруына ұсыныстар жасауға, кемшіліктерін
жоюға қатысуға;
басқа азаматтар мен заңды ... ... ауыл ... ... ... артықшылық құқыққа иеленуге;
ауыл тұтыну кооперативі жалпы ... мен үлес ... ... ... ... кооперативінің атқарушы, бақылаушы және басқа да органдарынан
олардың қызметі туралы мәліметтер алуға;
кооперативтің атқарушы, ... және ... да ... ... ... болса жалпы жиналысқа шағымдануға;
кооперативтің атқарушы, бақылаушы және басқа да органдардың өздерінің
мүдделеріне ... ... сот ... ... өз ... ... кезде өз қосқан үлесіне тең көлемде мүлігін
қайтарып алуға тиіс.
Ауыл тұтыну кооператив Жарғысында ҚР заңдарына қайшы ... ... да ... ... мүмкін.
Ауыл тұтыну кооперативі мүшелерінің міндеттері:
ауыл тұтыну кооперативінің Жарғысын ... ... ... ... және де органдардың шешімін
орындау;
кооператив Жарғысы бойынша өзіне бекітілген міндеттемелерін орындау;
кооперативтің Жарғысымен ... ... ... ... ... ... тәртіп бойынша төлеу.
Ауыл тұтыну кооперативінің Жарғысында ҚР заңдарында ... ... ... да ... ... ... ... кооперативіндегі мүшеліктің тоқтатылу негіздері:
үлес қасушының өз еркімен шығуы;
кооперативпен шығарылған кезде;
кооператив мүлігіндегі үлесіне өз құқығын жоғалтқанда;
үлес қосушының қайтыс болуы;
кооператив жойылуы.
Ауыл тұтыну ... ... ... туралы кооперативтің
атқарушы органы хабарлауы тиіс.
Заңға сәйкес өз ... ... ... ... ... ... тең ... қайтарып алады.
Кооперативпен өз еркімен шығуы туралы ... ... ... 10 күн ... ... жатады.
Ауыл тұтыну кооперативі мүшелігінен шығу жерғыға сәйкес ... ... ... ... өз ... ... өз ... дұрыс орындамағаны үшін мүшеліктен шығару үшін
жалпы жиналыстың шешімі болуы керек. Ол туралы жазбаша түрде 10 күн ... ... ... ... үлес ... өз ... тең мүлігі
қайтарылып беріледі.
Кооператив мүшелігінен шығару туралы жалпы жиналыстың шешімін ... ... ... тұтыну кооперативінде мүліктік үлесіне құқығын жоғалтқан үлес қосушы
өз мүшелігін тоқтатады.
Үлес қосушының өз үлесін ... ... ... ... арқылы;
сыйға тарту;
өсиет қалдыру;
кепілге бергенде;
басқа жағдайда билік еткенде;
сот шешімін шығарғанда.
Үлес қосушы өз үлесіне ... ... ... ... ... ... тұтыну кооперативінің мүшесі болып табылатын үлес қосушы ... ... оның ... ... ... органы қайтыс болған мүшесінің үлесін өз қосқан
үлесіне тең ... оның ... ... ... ... ... барлық үлес қосушылардың мүшелігі
тоқтатуға әкеп соғады, бірақ, бұл кезде де олар өз ... ... ... ... ... ... ... органдары:
жоғарғы орган-жалпы жиналыс;
атқарушы орган-басқарма;
бақылаушы орган-тексеру коммисиясы (тексеруші);
Ауыл тұтыну кооперативінің Жарғысында басқа да органдардың ... ... ... жиналыс – кезекті немесе кезектен тыс шақырылады.
Ауыл тұтыну кооперативінің мүшесі жалпы жиналысқа тікелей өзі ... ... ... кооператив мүшелерінің өкілдері ретінде кооперативтің
атқарушы, ... және ... да ... мүшелері бола алмайды.
өкілдер әр уақытта да сенімхат арқылы қатысады.
әрбір үлес ... ... оның ... ... ... бір дауысқа
шешіледі.
Егерде кооперативтің мүшелері басқа тұрғылықты жерден болса, онда
кооперативтік ... ... ... ... – ауыл ... ... жарғысында
көрсетілген қызмет аясында ғана сұрақтарды шешуге байланысты негізгі
бөлігі.
Кооперативтік ... ... ... ... осы ... ... жалпы жиналысы табылады.
Кооператив учаскелерінің жалпы жиналысында ауыл тұтыну кооперативі мен
кооперативтік учаске қызметінің мәселелері қаралады, ... ... ... ... ... ... ... үшін селолық ауыл
тұтыну кооперативінің жарғысында белгіленген тәртіппен және ... ... ... ... ... ... ... учаскесі пайшыларының
жиналысы, егер оған селолық тұтыну кооперативінің ... ... ... ... қатысса, заңды болып табылады.
Кооперативтік учаске ... ... ... егер оны
кооперативтік учаске пайшыларының жиналысына ... ... ... ... ... берсе, қабылданды деп есептеледі.
Селолық тұтыну кооперативі кооперативтік учаскесінің пайшылары
жиналыстарының қоғамдастыққа (одаққа) кіру және одан ... ... ... ... ... мен ... ... шешімдері селолық тұтыну
кооперативі уәкілдерінің жалпы жиналысы үшін міндетті ... ... ... ... ... учаскесінің пайшылары
жиналыстарының басқа мәселелер жөніндегі ... ... ... уәкілдерінің жалпы жиналысында шешімдер қабылдаған кезде
уәкілдер үшін міндетті болып ... ... ... ... ... ... ... шешімдер қабылдау тәртібін (жасырын немесе ашық дауыс беру
арқылы) сол ... ... ... оның өкілінің селолық тұтыну кооперативі
кооперативтік учаскесінің ... ... ... ... ... бір дауысы болады.
Кооперативтік учаске пайшыларының жалпы жиналысында сайланған селолық
тұтыну кооперативінің уәкілене селолық ... ... ... өкілеттік беріледі.
Уәкілдердің селолық тұтыну кооперативі ... ... ... ... ... ... жиналысының жиналыс төрағасы
мен хатшы қол қойған, нотариат куәландырған хаттамасының көршірмесі ... жол ... ... ... ... селолық тұтыну кооперативі мен
кооперативтік ... ... ... ... буын ... Ол ... учаскенің қызметін ұйымдастыру және ... ... ... жиналысының шешімдерін кооперативтік учаске
пайшыларының назарына жеткізіп отырады.
Селолық тұтыну кооперативі ... ... ... жиналысының)
құзыреті селолық тұтыну кооперативінің жарғысына сәйкес белгіленеді.
Жалпы жиналыстың ... ... ... ... ... ... ... кооперативінің жарғысын өзгерту, оның ішінде мүліктік
(пайлық) жарнаның мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық ... ... ... ... жаңа ... ... ... қызметінің негізгі бағыттарын белгілеу;
- селолық тұтыну кооперативінің атқарушы, ... және өзге ... ... мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін доғару,
олардың қызметі қызметі туралы есептерді тыңдау, оларды ... ... ... ... пайшыларды селолық тұтыну кооперативінен шығару;
- селолық ... ... ішкі ... реттеп отыратын ... ... ... ... және ... ... бекіту;
- қауымдық (одақ) құру, қауымдастыққа (одаққа) кіру және одан шығу туралы
мәселелері шешу, сондай-ақ қауымдастықтың (одақтың) ... бір ... ... ... ... ... ... өкілдерін
сайлау;
- селолық тұтыну кооперативінің қауымдастықтағы ... ... ... жалдық қаржы есептерін, тексеру комиссиясының ... ... ... ... ... шеккен зиянды өтеу тәртібі;
- селолық тұтыну кооперативі қорларының түрлері мен ... және ... ... ... ... ... құны селолық тұтыну ... ... ... асып ... жылжымайтын мүлкін иеліктен
айыру;
- шаруашылық ... құру және ... ... ... ... кооперативін қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешімдер
қабылдау;
- тарату комиссиясының балансын бекіту.
Егер селолық тұтыну кооперативінің жарғысында өзгеше көзделмесе, жалпы
жиналыс ... ... ... ... құзыретіне жатпайтын
өкіллеттікті кооперативтің атқарушы органына беруге құқылы.
Селолық тұтыну ... ... ... ... ... ... ... атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының
шешімдерін қуаттау немесе олардың күшін жою ... ... ... ... құқығы бар.
Селолық тұтыну кооперативінің ... ... ... ... қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға
құқылы.
Селолық ... ... ... ... ... ... селолық тұтыну кооперативінің жарғысында белгіленген мерзімде,
бірақ жылына кемінде бір рет кооперативтің атқарушы органы шақырады.
Селолық тұтыну кооперативінің ... ... ... ... ... есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан ... ... ... ... кезектен тыс (төтенше) жалпы жиналысы
(уәкілдер жиналысы) кооперативтің жарғысында көзделген ... ... ... ... ... ... мүддесі талап еткен өзге де кез
келген жағдайларда шақырылады.
Егер селолық тұтыну кооперативінің ... ... ... ... ... ... және ... өкілдері селолық
тұтыну кооперативі мүшелерінің жартысынан астамынан өкіл ... ол ... ... Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім білікті
көпшілік дауыспен қабылдануға тиіс болған ... егер ... ... ... және ... ... ... тұтыну кооперативі
мүшелерінің үштен екісінен өкіл болса, ол шешім қабылдауға құқылы.
Кворум болмаған жағдайда селолық тұтыну кооперативінің жалпы ... ... ... жалпы жиналыстың өтетін күні белгіленгеннен
кейінгі ... ерте ... ... ... шақырылған жиналыс селолық тұтыну кооперативі пайшыларының
(уәкілдерінің) немесе олардың ... ... ... ... бірі ... болып табылады. Егер қатысушы пайшылар ... және ... ... ... ... мүшелерінің жартысынан кемінің өкілі
болса, мұндай жиналыс білікті көпшілік дауысты талап ... ... ғана ... ... ... ... (уәкілдер жиналысын) ашушы адам жалпы жиналыста
(уәкілдер жиналысында) төрағалық ... және оның ... ... ... ... ... жай көпшілік дауысымен қабылданады.
Күн тәртібінде енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін жалпы
жиналыс (уәкілдер жиналысы) кворумды анықтап алуға ... Бұл ... ... жиналыста (уәкілдер жиналысында) кворумның бар екендігін
анықтағанға дейін қабылданған барлық шешімдердің ... ... ... ... ... ... жиналысының (уәкілдер жиналысының)
шешімі, егер кооператив жарғысында немесе кооперативтің ішкі ... ... мен өзге де ... ... ... беру ... ... беру арқылы қабылданады.
Селолық тұтыну кооперативінің атқарушы ... ... ... ... ... мен оның ... ... жүзеге асырады және
селолық тұтыну кооперативінің жалпы жиналысына ()уәкілдер жиналысына
Есеп береді.
Селолық тұтыну ... ... ... ... ... ... мен мерзімге сайланады және ... ... ... жалпы жиналысының (уәкілдер жиналысының) ... кез ... ... ... ... ... ... сол кооперативтің пайшылары ғана мүше
бола алады.
Атқарушы органның жұмысы мен шешімдер қабылдау тәртібі селолық ... ... ... ... ... атқарушы органның құзыретіне кооперативтің
жарғысымен немесе жалпы жиналыста (уәкілдер ... ... және өзге де ... ... ... ... жиналысының) құзыретіне жатпайтын кооператив қызметін қамтамасыз
етудің барлық мәселелері жатады.
Селолық ... ... ... ... ... ... қызметіне
бақылау жасауды жүзеге асыру үшін кооператив пайшыларының арасынан тексеру
комиссиясы құрылуы мүмкін.
Тексеру комиссиясының міндеттерін орындау жеке ... ... ... біріне тапсырылуы мүмкін.
Селолық тұтыну кооперативі жалпы жұрттың ... алуы үшін ... ... ... ... ... ... міндетті.
Селолық тұтыну кооперативін қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу,
бөліп шығару) кооперативтің жалпы жиналысының (уәкілдер жиналысының) ... ... ... жүзеге асырылуы мүмкін. Кооператив пайшыларының
құрамын үлестен айыру немесе өзгеше өзгерту ... ... ... ... болып табылмайды.
Заң актілермен белгіленген жағдайларда, селолық тұтыну кооперативін оны
бөлу немесе оның құрамынан бір немесе бірнеше кооперативті ... ... ... ... ... сот ... ... жүзеге асырылады.
Селолық тұтыну кооперативін ... ... ... түрлері мен
нысандарында қайта құруға болмайды.
Селолық тұтыну кооперативін бөлу, бөліп шығару нәтижесінде пайда болған
селолық тұтыну кооперативтері жаңа ... ... ... бастап
бір жыл ішінде оның міндеттемелері бойынша бірлесіп жауапты болады.
Селолық тұтыну кооперативі оның жалпы жиналысының шешімі ... ... ... ... ... сот ... бойынша таратылуы
мүмкін.
Селолық тұтыну кооперациясы жүйесіндегі қауымдастықтар (одақтар) ... ... ... ... ... ... ... (одақтар) коммерциялық емес ұйымдар болып табылады және
жарғы мен құрылтай шартының негізінде жұмыс істейді.
Қауымдастықтар (одақтар) өз мүшелерінің қызметін ... ... ... ... ... ... ... білдіреді және
қорғайды.
Қауымдастықтар (одақтар) ... ... ... қайшы
келмейтін, құрылтай шартында немесе жарғыда көзделген өзге де ... ... ... ... мүшелері дербестігін және заңды тұлға
құқығын сақтайды.
Қауымдастықтардың (одақтардың) ... мен ... ... ... ... да ... ... бола алады.
Қауымдастықтар (одақтар) өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап
бермейді. Қауымдастықтардың (одақтардың) мүшелері өз ... ... ... көзделген мөлшер мен тәртіпте субсидиарлық жауапты
болады.
Қауымдастықтар (одақтар) өздерінің жарғылық мақсаттарына сәйкес келетін
мөлшерде ғана ... ... ... алады. Қауымдастықтардың
(одақтардың) кәсіпкерлік қызметінен алынатын ... ... ... ... (одақтардың) жарғылық қызметін жүзеге асыруға жұмсалады.
Қауымдастықтар (одақтар) қауымдастықтың ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға құқылы.
Қауымдастықты (одақты) құру тәртібі құрылтай шартымен белгіленеді.
Қауымдастықты (одақты) құру ... ... оның ... ... ол қауымдастыққа (одаққа) кіру туралы арыздар негізінде оның
мүшелерінің тізімі мен қауымдастықтың (одақтың) жарғысын ... ... ... ... органдарын:
қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органын – басқармасын;
қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органының төрағасын;
қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясын (ревизорын) ... ... ... мыналар болуға тиіс:
қауымдастықтың (одақтың) атауы;
қауымдастықтың (одақтың) орналасқан жері;
қауымдастықтың (одақтың) қызметінің мәні мен мақсаты және оның ... ... кіру ... ... шығу ... шығарылу тәртібі;
қауымдастықтың (одақтың) органдарын сайлау тәртібі, ... ... ... ... органдарының шешімдер, оның ішінде бірауыздан
немесе білікті ... ... ... қабылдау тәртібі;
қауымдастықтың (одақтың) филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер;
қауымдастықты (одақты) қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібі;
қауымдастық (одақ) таратылғаннан кейін қалған мүлікті бөлу ... ... ... ... да ... ... заңдарда белгіленген тәртіппен оны мемлекеттік
тіркеуден ... ... ... ... ... есептеледі.
Қауымдастық (одақ) пен оның мүшелері арасындағы өзара ... ... ... және ... ... ... ... қауымдастық (одақ) мүшелері өкілдерінің
жалпы жиналысы және қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органы ... ... ... ... қауымдастық (одақ) мүшелері
өкілдерінің ... ... ... ... ... ... өкілдік нормасы қауымдастық (одақ) мүшелері өкілдерінің ... ... ... ... ... ... ... нормасын ұлғайту туралы шешімді қауымдастықтың (одақтың) ... ... оны ... ... ... ... ... жалпы
жиналысы бекітеді. өкілдік нормаларын қауымдастықтың (одақтың) жарғысында
аталған нормалардан кемітуге жол берілмейді.
Қауымдастықтың ... ... ... ... ... ... табылады.
Қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясы (ревизоры) қауымдастықтың
(одақтың) бақылаушы ... ... ... (одақ) басқармасы қауымдастықтың (одақтың) атқарушы басқару
органы болып табылады және қауымдастық (одақ) мүшелері өкілдерінің ... есеп ... ... ... ... ... ... айрықша құзыретіне жатқызылған өкілеттікті қоспағанда, басқарма
және қауымдастық (одақ) ... ... ... ... ... ... басқармасының құзыретіне:
- қауымдастықтың (одақтың) жалпы қызметіне басшылық жасау;
- мемлекеттік және өзге де органдарда, сондай-ақ ... ... ... ... ... асыру;
- қауымдастық (одақ) мүшелері өкілдерінің жалпы жиналыстарын әзірлеу және
өткізу;
- қауымдастық (одақ) мүшелері ... ... ... ... ... ... ... қауымдастық (одақ) жұмысы туралы есепті
табыс ету;
- қауымдастық ... ... ... орынбасарларын, сондай-ақ
мекемелер мен басқа да құрылымдық бөлімшелердің басшыларын тағайындау және
қызметтен босату;
- қауымдастықтың (одақтың) еңбек, материалдық және қаржы ... ... ... ету;
- шаруашылық серіктестіктерін, ... ... ... ... ... ... құру ... сондай-ақ шаруашылық
серіктестіктерге немесе басқа да заңды ... ... ... ... ... және қауымдастықтың (одақтың) қорлары туралы ережелерді
қауымдастық (одақ) мүшелері ... ... ... ... ... ... жасасуға сенімхаттар беру;
- қауымдастықтың (одақтың) жарғысында белгіленген өзге де өкілеттік жатады.
Қауымдастық (одақ) ... ... ... ... ... мерзімдерде, бірақ тоқсанына ... бір ... Егер ... ... ... ... ... кемінде жартысы, оның ішінде қауымдастық (одақ) басқармасының
төрағасы немесе оның орынбасары ... ... ... ... ... ... (одақ) басқармасының төрағасы мен мүшелері қауымдастық
(одақ) жарғысында белгіленген ... ... ... ... ... мен ... ... (одақ) мүшелері өкілдері
жалпы жиналысының шешімі ... ... ... ... ... уақытта босатылуы мүмкін. Қауымдастық ... ... ... сайланған төрағасы немесе мүшесі қауымдастық (одақ)
басқармасының ... ... ... ... өкілеттігі мерзіміне
сайланады.
Қауымдастықтың (одақтың) жарғысында қауымдастық (одақ) ... және оның ... ... ... ... мен оларды
ресімдеу тәртібі белгіленеді, сондай-ақ шешім жеке-дара қабылдануы мүмкін
мәселелер ... ... ... ... оның ... ... басқа да мүшелері өздері қабылдаған шешімдері қауымдастықтың
(одақтың) жарғысына және Қазақстан ... ... ... жауапты
болады.
Қауымдастық (одақ) басқармасының мүшелері қауымдастықтың (одақтың)
тексеру комиссиясының мүшелері (ревизоры) бола алмайды.
Қауымдастықтың (одақтың) тексеру ... ... ... қаржы-шаруашылық қызметін бақылайды және ... ... ... жалпы жиналысына есеп береді. Қауымдастықтың (одақтың)
тексеру комиссиясының мүшелері ... ... ... ... ... ... ... (одақтың) мүшелері ғана сайлана алады.
Қауымдастықты (одақты) қайта ... ... ... ... ... ... құру) қауымдастық (одақ) мүшелері өкілдері жалпы
жиналысының шешімі және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге
де ... ... ... асырылады.
Қауымдастықты (одақты) қайта құру қауымдастық (одақ) мүшелерінің барлық
өкілдерінің бірауызды шешімі бойынша жүргізіледі.
Қауымдастықты (одақты) тарату қауымдастық (одақ) ... ... ... ... немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
өзге де ... ... ... ... ... мүшелері өкілдерінің жалпы ... ... ... тарату туралы шешім қабылдаған орган тарату
комиссиясын ... ... және ... (одақты) таратудың
тәртібі мен мерзімін белгілейді.
Қауымдастықты (одақты) тарату кезінде оның ... ... ... ... ... мүлкі қауымдастық (одақ)
мүшелерінің арасында құрылтай ... ... ... ... бара-бар бөлінеді.
Қазақстан Республикасы селолық тұтыну кооперациясы жүйесінің орталық
органы
Селолық тұтыну кооперативінің қауымдастықтар (одақтары) ... ... ... ... ... ... Республикасы селолық тұтыну кооперациясы жүйесінің Орталық
органы құрылтай шартына және жарғыға сәйкес:
селолық тұтыну ... мен ... ... ... ... ... асыруға;
мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ халықаралық
кооперативтік қозғалыста селолық тұтыну кооперативінің және ... ... ... ... ... ... және өзінің құрамына кіретін мүшелері
арасындағы ... ... ... отыруға;
селолық тұтыну кооперативтері мен олардың қауымдастықтарының (одақтарының),
сондай-ақ пайшылардың құқықтары.
2.2. Ауыл шаруашылық серіктестіктер және олардың қауымдастықтарының
(одақтарының) құқықтық жағдайы.
Ауыл ... ... және ... қауымдастықтары (одақтары)
туралы    Заң ауыл шаруашылық серіктестіктерін құқықтық жаәдайын ... оның ... ... ... ... Бұл Заң ... 2000 ж. ... Ауыл шаруашылық серiктестiгi - ауыл
шаруашылық тауар өндiрушiлерiнiң ауыл ... ... ... ... өңдеу, материалдық-техникалық ресурстармен жабдықтау, сумен
қамтамасыз ету немесе серiктестiк мүшелерiне басқа да сервистiк қызмет
көрсету қажеттерiн ... үшiн ... ... ... ... ... жолымен мүшелiк негiзiнде құрылатын заңды тұлға.
      Серiктестiктiқ кәсiби бағытына сай тауарлы ауыл ... ... ... жеке және ... ... ауыл шаруашылық серiктестiгiнiң
мүшесi болуы мүмкiн.
      Ауыл шаруашылық серiктестiктерi коммерциялық емес ұйымдар болып
табылады және кәсiпкерлiк қызметпен ... ... ... ... қарай ғана айналыса алады.
      Ауыл шаруашылық серiктестiгi алған таза табысты оның ... ... ... және ... мақсаттарәа жұмсалуға тиiс.
      Егер құрылтай құжаттарында ауыл шаруашылық серiктестiгiнiң белгiлi
бiр мерзiмге және белгiлi бiр мақсатқа жету үшiн ... ... ... мерзiмге құрылған деп есептеледі.
Ауыл шаруашылық серiктестiктерi:
      1) ауыл шаруашылық өнiмiн өткiзудi, сақтауды, қайта өңдеудi
қамтамасыз ету, материалдық-техникалық ресурстармен ... ... ету және ... мүшелерiне басқа да сервистiк қызмет
көрсету үшiн ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiн ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру;
      2) серiктестiктердiң пайда алмайтын негiзде жұмыс iстеуi кезiнде ауыл
шаруашылық тауар өндiрушiлерiнiң өз пайдасын қамтамасыз ету;
      3) өнiмдi өткiзу, сақтау, ... ... және ... ... ... бәсекелестiк орта жасау;
      4) ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушiден тұтынушыға тiкелей жеткiзiп
берудi қамтамасыз ету;
      5) ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiнiң қажеттi ... ... ... ... ... және өздерiнiң шаруашылық қызметiн
қаржыландыруға қол жеткiзе алуы мақсатында құрылады.
          Ауыл шаруашылық серiктестiктерi:
      1) ... мүше ... ... және кәсiби бағыты бойынша
серiктестiк қызметтерiн қажет ететiн және ... оның ... ... әзiр кез ... ауыл шаруашылық тауар өндiрушiсiнiң мүше болу
мүмкіндігі;
      2) серiктестiк мүшелерiнiң тең құқықтылығына: бiр мүше - бiр дауыс
дегенге негiзделген демократиялық басқару сипаты;
      3) ... ... ... ... мен оның ... түрде
ауысып тұруы және олардың серiктестiк мүшелерiне есеп берiп отыруы;
      4) серiктестiк қызметiн өз мүшелерiнiң мүдделерi үшiн "өзiндiк құн
бойынша қызмет көрсету" ... ... ... 5) ... және қосымша пай жарналарының мөлшерiн қызметтердi тұтыну
көлемiне қарай белгiлеу;
      6) серiктестiк көрсететiн қызметтердi оның мүшелерiнiң ... ... ... ... 7) ауыл ... ... ... (одағының)
қызметi туралы ақпаратқа оның барлық мүшелерiнiң қолжетiмдiлiгi принциптерi
негiзiнде құрылады және өзiнiң қызметiн сол принциптер негiзiнде жүзеге
асырады.
      Ауыл шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... жабдықтау, сервистiк серiктестiктерi және олардың
аралас түрлерi болып бөлiнуi мүмкiн.
      Ауыл ... ... ... негiзгi түрi оның атауында
көрсетiледi.
      Өткiзушi серiктестiктер серiктестiк мүшелерi өндiретiн өнiмдi сатады.
Өткiзу ... ... ... шикiзатты жас немесе қайта өңделген түрiнде
жинау, сақтау, сұрыптау, кептiру, оларды көтере немесе ... сату ... ... ... тасымалдау жатады.
      Қайта өңдеушi ауыл шаруашылық серiктестiктерi ауыл ... ... ... оны өзiнiң көтерме және бөлшек сауда жүйесi арқылы сатумен
айналысады.
     Жабдықтаушы серiктестiктер ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiн
өндiрiстiк процеске қажеттi ... және ... ... ... ... тыңайтқыштармен, улы химикаттармен,
жемшөппен, қосалқы бөлшектермен, құрылыс материалдарымен және ауыл
шаруашылық өндiрiсiне қажет басқа да ... ... ... ... ... өз ... ауыл ... өнiмiн
өндiру мен өткiзу процесiне, сондай-ақ басқа салалардаәы (материалдық-
техникалық және агрохимиялық қызмет көрсету, сумен қамтамасыз ету,
электрмен жабдықтау, техниканы ... мен оған ... ... ... ... мал ... асылдандыру және селекция қызметi, мал
шаруашылығы мен өсiмдiк шаруашылығындағы, ормандар өсiрудегi және ... ... ... ... ... ... ... қанағаттандыруға
байланысты қызметтер көрсетедi.
      Ауыл шаруашылық серiктестiгi құрылтайшылардың жалпы жиналысының
шешiмiмен оны құру арқылы, сондай-ақ жұмыс ... ... ауыл ... ... ... ... ... мүмкін.
      Ауыл шаруашылық серiктестiктiгiнiң заңды тұлға ретiндегi құқық
қабiлеттiлiгi оның мемлекеттiк тiркелу кезiнен бастап пайда болады.
      Ауыл ... ... ... үшiн ... алу қажет
болатын қызмет саласындаәы құқық қабiлеттiлiгi осындай лицензия алған
кезiнен бастап пайда болады.
      ... мен ... ... ауыл ... ... ... болып табылады.
      Құрылтай жиналысында құрылтайшылар ауыл шаруашылық серiктестiгiн құру
туралы шешiм ... оның ... ... ... ... ... құжаттарына қол қоюәа және оларды табыс етуге,
серiктестiктiң пай қорына құрылтайшылар енгiзетiн мүлiктi, соның iшiнде
мүлiктiк құқықты ақшамен бағалауды белгiленген тәртiппен ... ... ... ... ... ... ... арасында жасалады. Құрылтай шартында:
      1) ауыл шаруашылық серiктестiгiн құру туралы шешiм, оның қызметiнiң
негiзгi бағыттары, мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi толық ... ... оның ... ... 2) оның ... (егер құрылтайшы заңды тұлға болса)
атаулары, орналасқан жерi, банк реквизиттерi немесе (егер құрылтайшы жеке
адам ... тегi, аты, ... аты, ... күнi, айы, ... тұрақты тұратын
жерi және жеке басын куәландыратын құжаттардың ... ... 3) ауыл ... ... құрылу тәртiбi; құрылтайшылардың
оны құруға байланысты мiндеттерi, сондай-ақ құрылтайшылардың серiктестiк
құру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруының өзге де шарттары; аталған
тұлғалардың, ... ауыл ... ... құру мен ... оның мүдделерiн бiлдiру тапсырылатын басқа да тұлғалар
өкiлеттiгiнiң айқындамасы;
      4) ауыл шаруашылық серiктестiгi пай қорының мөлшерi;
      5) әрбiр құрылтайшының ауыл ... ... пай ... ақша ... ... ... түрдегi салымының құрамы, мөлшері және
оны енгiзу мерзімі туралы мәліметтер, сондай-ақ серіктестіктің пай қорына
салымдарды дер ... ... ... ... шығу ... 7) ауыл ... серiктестiгiнiң жарәысын бекiту туралы жазба
келтiрiлуге тиiс.
      Құрылтай шарты коммерциялық құпия болып саналатын құжаттар құрамына
енедi және заң актiлерiнде ... ... ... ... ... талап етуi бойынша көрсетiледi.
      Ауыл шаруашылық серiктестiгiнiң жарғысы заңды тұлға ретiндегi
серiктестiктiң құқықтық мәртебесiн ... ... ... ... ... ... ... серiктестiк құрылтайшыларының басым
көпшiлiк даусымен қабылданады және онда:
     1)атауы;
     2)орналасқан жерi;
      3) қызметiнiң нысанасы мен мақсаты;
      4) серiктестiктiң басқару органдарын құру тәртiбi мен ... ... ... ... ... 5) ... кiру тәртiбi мен талаптары, мүшелiктi тоқтатудың
немесе серiктестiкте құқықтардың пайдаланылуын уақытша тоқтата тұрудың
негiздемесi мен тәртiбi;
      6) серiктестiк мүшелерiнiң құқықтары мен ... 7) ... ... ... көздерi;
      8) серiктестiктiң құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар
енгiзу тәртiбi;
      9) аудит жүргiзу тәртiбi;
      10) ... ... мен ... ... олардың түрлерi мен
мөлшерлерi;
      11) серiктестiктi қайта ұйымдастыру мен оның қызметiн тоқтату
талаптары ... ... ... ... заң ... ... ... өзге де
мәлiметтер қамтылуы мүмкiн.      
     Серiктестiк Қазақстан Республикасының ... ... ... құра ... ... жерiнен тыс жерде орналасқан және оның
мiндеттерiнiң бәрiн немесе бiр бөлiгiн, ... ... ... ... асыратын оқшауланған бөлiмшесi серiктестiктiң филиалы болып
табылады.
   Серiктестiктiң орналасқан жерiнен тыс жерде орналасқан және
серiктестiктi қорғау мен оның ... ... ... ... ... мәмiлелер және өзге де құқықтық iс-қимылдар жасайтын оқшауланған
бөлiмшесi серiктестiктiң өкiлдiгi болып табылады.
   Филиалдар мен ... ... ... ... ... Оларға өздерiн
құрған серiктестiк мүлiк бередi және олар серiктестiк бекiткен ереже
негiзiнде ... ... мен ... ... ... ... тәртiппен жүзеге
асырылады.
Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларды
қоспағанда, мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi ... ... оның ... ... ... қаржы және өзге
де қызметiне араласуға құқылы емес.
      Мемлекеттiк органдардың немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару
органдарының серiктестiк, оның қауымдастығы (одағы) құқығын бұзатын
актiлерi ... ... заң ... ... ... деп танылуы мүмкiн.
    Мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының және
олардың лауазымды адамдарының заңсыз әрекеттерi салдарынан серiктестiкке,
оның қауымдастығына (одағына) келтiрiлген ... ... ... тәртiппен өтеледi.
Серiктестiктiң кәсiби бағытына сәйкес тауарлы ауыл шаруашылық
өнiмiн өндiрумен айналысатын жеке және заңды тұлғалар серiктестiк мүшелерi
бола алады.
      Егер ондай ... ... ... ... жеке ... тұлғалар бiрнеше серiктестiкке мүше бола алады.
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ СЕРIКТЕСТIГIН БАСҚАРУ
      Ауыл шаруашылық серiктестiгiнiң басқару органдары:
      ... ... - ... ... ... ... ... органы - төраға басшылық ететiн басқарма;
      бақылау органы - тексеру комиссиясы.
      Серiктестiктi басқару органдарының ... ... ... ... сайлау мен керi шақырып алу тәртiбi, сондай-ақ
серiктестiк мүшелерiнiң жалпы жиналысын шақыру мен өткiзу тәртiбi осы Заңға
және серiктестiктiң жарғысына ... ... Ауыл ... ... ... сот тәртiбiмен басқару
органдарының шешiмдерi мен әрекеттерiне шағымдана алады.
      Ауыл шаруашылық серiктестiгiнiң жалпы жиналысы серiктестiктiң жоғары
басқару органы болып ... ... ... ... ... қызметiнiң барлық
мәселелерi бойынша шешiм қабылдаәан кезде, өзiнiң пай ... ... ... ... көрсететiн қызметтiң өзi тұтынатын көлемiне
қарамастан, бiр дауыс құқығы болады.
     Жалпы жиналыс басқарма түрiндегi атқарушы органды және ... ... ... ... ... ерекше құзыретi:
     1) басшы органдарды сайлау және оларды босату;
     2) тексеру комиссиясын ... ... ... өзгерiстер енгiзу;
     4) атқарушы органдардың қаржылық есеп беру тәртiбi мен кезеңдiлiгiн,
сондай-ақ бақылаушы органның тексеру жүргiзу тәртiбiн және олардың
нәтижелерiн бекiтудi анықтау;
      5) пай ... ... ... 6) ... ... ... мөлшерiн, құралу және пайдаланылу
тәртiбiн белгiлеу;
      7) пай қорының ... ... ... ... 8) ... ... ... немесе құқықтарын пайдалануды
уақытша тоқтату;
      9) серiктестiк мүшелерiнiң серiктестiк көрсететiн қызметтердi
мiндеттi тұтыну принципiн қамтамасыз ету үшiн ... ... ... ... ережелерiн белгiлеу;
      10) серiктестiктi қайта ұйымдастыру және тарату;
      11) серiктестiктiң басқа заңды тұлғаларды, сондай-ақ өздерiнiң
филиалдары мен ... ... ... ... ... осы ... ... қатысуы жөнiнде шешiм қабылдау;
      12) жарғыда көзделген басқа да мәселелер болып ... ... ... оның ... ... болып табылады,
басқарма мүшелерiн тек серiктестiк мүшелерi арасынан жалпы жиналыс қана
сайлайды. Басқарма серiктестiк қызметiне ағымдағы басшылықты жүзеге
асырады.
     Басқарма серiктестiкке мүше емес ... ... ... басқару мiндетiн атқаратын жұмысқа жалдай алады.
      Басқарма мұндай адаммен басқарушының (менеджердiң) құқықтары мен
мiндеттерiн, оның еңбегiне ақы төлеу ... мен ... ... еңбек
қатынастарын тоқтатудың негiзiн айқындайтын жеке еңбек шартын жасасады.
Басқарушыәа басқа адамдарды жұмысқа жалдауға, сондай-ақ серiктестiктiң өз
қызметiн тиiмдi жүзеге асыруына қажеттi ... ... ... ... сан ... мен ... мерзiмi жарғымен белгiленедi.
      Серiктестiк басқармасының мүшелерi серiктестiктiң жалпы жиналысының
шешiмi бойынша атқаратын мiндеттерiнен кез ... ... ... ... Серiктестiк басқармасының мүшелерi өздерiнiң құзыретiне қатысты,
жалпы жиналыс және серiктестiктiң жарғысы белгiлеген мәселелердi бiрлесiп
шешуге ... ... ... ... органдардың мүшелерiне олардың мұндай
органдар мүшелерiнiң мiндеттерiн атқаруға тiкелей байланысты шығыстарын
өтеу және басқарма төрағасының еңбегiне ақы төлеу туралы шешiм қабылдауға
құқылы.
      Ауыл ... ... ... ... ... ... және ... туралы заңдар қолданылады.
      Серiктестiктiң жалпы жиналысы серiктестiктiң атқарушы органының
қызметiне бақылау жасау мақсатымен тексеру комиссиясын құрады.
     Тексеру комиссиясының құрамына серiктестiктiң мүшелерi, аудиторлық
қызметпен айналысуға ... бар ... ... және бухгалтерлiк есеп
саласындағы мамандар және басқа адамдар кiре алады.
      Атқарушы органдардың мүшелерi ... ... ... бола
алмайды.
      Ауыл шаруашылық серiктестiгiнiң тексеру комиссиясы серiктестiктiң
жалпы жиналысына есеп бередi.
     Ауыл шаруашылық серiктестiгi ... ... ... бойынша немесе
сот шешiмiнiң негiзiнде таратылуы мүмкiн.
     Ауыл шаруашылық серiктестiгiн тарату Қазақстан ... ... және өзге де заң ... ... ... ... ... облыстық және республикалық деңгейлерде
қауымдастықтарға (одақтарға) бiрiгуi мүмкiн.
   Бастауыш ауыл шаруашылық серiктестiктерi өз қызметiн үйлестiру,
экономикалық мүдделерiн қорғау ... ... және өзге ... ... емес ұйым ... ... ауыл ... қауымдастықтарын (одақтарын) құрады.
    Қауымдастықтың (одақтың) мүшелерi құрылтай шартының және жарғының
негiзiнде iс-қимыл жасайды, бiрақ өзiнiң дербестігi мен заңды тұлға құқығын
сақтайды.
     Қауымдастықтың (одақтың) негiзгi ... 1) ауыл ... ... ... ... ... реттеу
және оған жәрдемдесу;
      2) ауыл шаруашылық серiктестiктерiнiң құқықтары мен экономикалық
мүдделерін қорәау;
      3) аймақаралық байланыстарды әзiрлеу мен ... ... iшкi ... ... ... ... ... 4) материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етуге жәрдемдесу,
салааралық айырбастың баламалылығы мен ауыл шаруашылық өнiмiнiң және
өнеркәсiп беретiн ресурстардың бағасын реттеп отыру;
      5) ... даму ... ... ... ... одан ... ... жалпы бағытын белгiлеу;
      6) жаңа техниканың, технологияның енгiзiлуiне жәрдемдесу, тәжiрибе,
ғылыми-техникалық ақпарат ... ... және ... жұмысы
мен лизингтi ұйымдастыру.
      Қауымдастықтар (одақтар) Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы
келмейтiн, құрылтай шартында немесе жарғыда көзделген басқа да мiндеттердi
жүзеге асыруға ... Ауыл ... ... қауымдастықтары (одақтары) ерiктi
негiзде құрылады, құрылтайшылар жүктеген мiндеттерді атқарады.
    Қауымдастықтардың (одақтардың) қызметiн қаржыландыру осы қауымдастыққа
(одаққа) бiрiккен ауыл шаруашылық серiктестiктерiнiң жыл ... ... ... жүзеге асырылады.
2.3. Су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативінің құқықтық жағдайы.
Республикада ауыл ... ... жаңа ... бірі ... ... ... тұтыну кооперативтері болып табылады. ... ... “Су ... ... ... ... туралы”
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 сәуірдегі Заңымен реттеледі.
Бұл Заң суды беру мен ... ... ... ... ... жеке және (немесе) заңды ... - су ... ... ... ... мемлекеттiк органдармен және су
пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелерi болып табылмайтын
тұлғалармен арасында ... ... ... ... жағдайын айқындайды, суару көздерiн басқару, оларға билiк ету үшiн
барлық су ... ... сай ... ... ... ... ... селолық тұтыну кооперативi болып:
Жүктелген аумақта жер учаскелерiн иеленушi (пайдаланушы) жеке және
(немесе) заңды ... ауыл ... ... ... ... ... және ... бiрлесiп
басқару үшiн мүшелiк негiзiндегi ерiктi бiрлестiгi деп ... ... ... ... ... оның ... ... болмайды және олар жарғылық мақсаттарға жұмсалады.
Су пайдаланушылардың кооперативтерi коммерциялық емес ұйымдар ... және бұл ... ... ... сай ... ... ... айналыса алады.
Су пайдаланушылар кооперативiн құрудың және оның ... ... ... ... ... және ... бiрлесiп
басқару;
су пайдалану кооперативiндегi мүшелiгiне ... ... ... суды ... ... құқығын қамтамасыз ету;
мүшелiкке кiру және одан шығу ерiктiлiгi;
басқарудың ... ... ... ... ... ... және жер ... ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау
режимiн қолдау;
су пайдаланушылар кооперативiнiң ... ... үшiн cу ... ... ... ақпараттың қолжетiмдi болу ... ... ... суды ауыл ... ... ... жөнiндегi көрсетiлетiн қызметтердiң ... ... ... ... сумен жабдықтаудың, суарудың немесе суландырудың
озық технологияларын енгiзу, су шаруашылығы жүйелерiн пайдалану саласында
ақпараттық ... ... ... ... мен олардың бiлiктiлiгiн
арттыруды ұйымдастыру, су шаруашылығы жүйелерiн реконструкциялауға ... ... ... ... инвестициялау жүзеге асырыла алады.
Тiкелей инвестициялау тәртiбi мен шарттары Қазақстан Республикасының
заңдарымен белгiленедi.
Уәкiлеттi орган мен ... ... ... өз ... шегiнде су
пайдаланушылар кооперативтерiнiң Қазақстан Республикасының су ... және су ... ... ... ... ... ... суды бiрдей пайдалануын қамтамасыз етуiн
бақылайды.
Уәкiлеттi органның және жергiлiктi ... ... ... ... ... ... қоспағанда, су
пайдаланушылар кооперативтерiнiң шаруашылық, ... және өзге ... ... құқығы жоқ.
Су пайдаланушылар кооперативi заңды тұлға болып табылады және ... ... ... су ... ... ... қажеттiлiктерiн
қанағаттандыруға бағытталған қызметпен айналысу;
2) өзi қол жеткiзу үшiн құрылған мақсаттарға қаншалықты көмектесетiнiне
қарай кәсiпкерлiк қызметтi ... ... ... ... ... және ... салу, жөндеу,
оларды жаңғырту жұмыстарын орындау жөнiндегі тапсырысшы болу және оларды
қабылдауды жүзеге асыру;
4) жүктелген аумақтың су ... ... ... ... ... ... суды ... байланысты даулы мәселелердi өз құзыретi
шегiнде шешу;
5) мемлекеттiк органдардың су пайдаланушылар кооперативiнiң ... ... ... ... адамдарының iс-әрекеттерiне сот
тәртiбiмен шағымдану;
6) су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнен және шарттарға сәйкес басқа
да су ... ... мен ... ... ... ... ... тұлғаның су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында көзделген
мақсаттарға қол ... үшiн ... өзге де ... ... асыру.
Тiзбесi Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарымен
айқындалатын, жарғылық мақсаттарға сай ... ... ... ... су ... ... лицензияның негiзiнде
ғана айналыса алады.
Су пайдаланушылар кооперативi:
1) Қазақстан Республикасының Су кодексiне ... ... ... cy ... және су ... ... ... алуға;
2) су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi болып табылмайтын жүктелген
аумақтың су пайдаланушыларымен олардың ... үшiн су ... ... және ол үшiн ақы ... ... ... ... су пайдаланушылар кооперативiне кiрмеген жүктелген аумақтың су
пайдаланушыларына суды ... ... үшiн ... ... су ... ... ... кестесiн жоспарлауды жүзеге асыруға;
4) шарттарға сәйкес, су пайдаланушылар кооперативiндегi мүшелiгiне
қарамастан, ... ... ... су ... суды бiрдей
пайдалану құқығын қамтамасыз етуге;
5) су ресурстарын ұтымды пайдалану жөнiндегi есептi және есептiлiктi
жүргiзуге, ... ... суды ... ... құралдармен
қамтамасыз етуге;
6) Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды сақтау
мен ... ... ... ... сақтай отырып, оларды
пайдалануды, жөндеудi, реконструкциялауды жүзеге асыруға;
8) гидротехникалық құрылыстардың, құрылғылар мен ... ... iсiн ... су ... ... ... суды ұтымды және тиiмдi
пайдалану саласындағы бiлiктiлiгi мен бiлiмдерiн арттыруға жәрдемдесуге;
10) су пайдаланушылардың ... ... ... ... ... ... техниканы енгiзу кезiнде және ғылым-бiлiмдi таратуда
көмектесуге;
11) Қазақстан Республикасының су, жер, ... ... ... және ... ... жер ... және ... пайдалану туралы заңдарын, арнайы су пайдаланудың шарттарын,
белгiленген нормалары мен ... ... су ... кооперативiндегi мүшелiгiне қарамастан, жүктелген
аумақтың барлық су пайдаланушыларына су ресурстарын ұтымды пайдалануға
жәрдемдесуге, су ресурстары ... ... жол ... ... ... ... сәйкес белгiленген статистикалық
және өзге де есептiлiктi жүргiзуге;
14) суды арнаулы мақсатқа және оны беру ... ... ... су ... ... ... ережелерiн, нормалары мен
режимiн сақтауға;
16) су ... ... және ... ... ... ... су көздерiнiң ластануына және экологиялық жағдайдың нашарлауына жол
бермеуге;
18) өз мiндеттемелерi ... ... ... ... ... ... су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында ... ... ... ... ... өзге де мiндеттердi атқаруға
мiндеттi.
Су пайдаланушылар кооперативін құру
тәртібі және оны басқару
Су пайдаланушылар кооперативiн құру ... ... ... және су ... ... ... ... ретiнде
мемлекеттiк тiркеумен аяқталады.
Азаматтар су пайдаланушылар кооперативiнiң құрылтай жиналысын өткiзу
және оның қарауына ... ... ... ... жөнiндегi
бастамашы топтарды құра алады.
Су пайдаланушылар кооперативiн ... елдi ... ... құрған
жағдайда және (немесе) өзге де жағдайларда су пайдаланушылар кооперативiнiң
құрылтай жиналысын ... және ... ... ... топтар
белгiлеген тәртiппен және нормалар бойынша су пайдаланушылар кооперативiнiң
мүшелiгiне өткiсi келетiндер сайлаған ... ... ... ... пайдаланушылар кооперативi, жүктелген аумақ су пайдаланушыларының
кемiнде жартысы оның мүшелерi болған жағдайда бiр гидротехникалық құрылыс,
құрылғы және ... ... ... ... ... кооперативiнiң жарғысы заңды тұлға ретiндегi су
пайдаланушылар кооперативiнiң құқықтық мәртебесiн ... ... ... ... ... ... су пайдаланушылар кооперативiнiң атауы, орналасқан жерi, ұйымдық-
құқықтық нысаны;
2) су пайдаланушылар кооперативi қызметiнiң нысанасы мен мақсаттары;
3) ... су ... ... мүшелiгiне кiру және одан
шығу тәртiбi, ... ... су ... ... ... өз
үлесiн бөлiп алу тәртiбi;
4) мүлiктiк (пайлық) жарналарды енгiзудiң құрамы, мөлшерi және тәртiбi;
5) су ... ... ... қалыптасу көздерi;
6) су пайдаланушылар кооперативi ... ... ... ... су ... ... құрылу және қызмет ету шарттары, тәртiбi;
8) су пайдалану учаскесi уәкiлдерiнiң өкiлеттiгi;
9) су ... ... ... ... ... ... су пайдаланушыларымен қарым-қатынас;
10) cу пайдаланушылар кооперативiнiң атқару, ... және өзге ... ... ... ... ... ... және олардың
өкiлеттiктерi, шешiмдер қабылдау тәртiбi;
11) су ... ... ... ... су ... ... жабу ... су пайдаланушылар кооперативiн қайта ұйымдастыру және ... су ... ... құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу тәртiбi көрсетiлуге тиiс.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында Қазақстан Республикасының
заңдарына қайшы келмейтiн өзге де ... ... ... ... кооперативiнiң жарғысына тегi, аты, ... ... жерi және жеке ... куәландыратын құжаттың деректерi көрсетiле
отырып, кооператив мүшелерiнiң тiзiмi, сондай-ақ ... ... ... орналасқан жерi, сондай-ақ су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнде
ауыл шаруашылығы мақсатындағы суармалы жерлердiң бар ... ... қоса ... ... құрылғыларды және жабдықтарды басқару мен
пайдалану су пайдаланушылар кооперативi қызметiнiң негiзi болып табылады.
Гидротехникалық құрылыстар, құрылғылар және жабдықтар су пайдаланушылар
кооперативiне ... ... ... ... пайдаланушылар кооперативi суды тiкелей су көзiнен алған кезде су
ресурстарын пайдалануға ... және ... су ... ... ... ... ... құрамына кiрмеген, бiрақ су
пайдаланушылар кооперативiнiң басқаруындағы бiр гидротехникалық ... және ... ... ... су ... ... ... сақтайды. Бұл ретте су пайдаланушылар кооперативiнiң су
пайдалануға алған рұқсатында ол су ... ... ... ... ... ... негiзде су беруге кепiлдiк беретiндiгi
көрсетiледi.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi ... ... ... суды ... беру ... қызмет көрсетулерге төлемақы
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.
Су пайдаланушылар кооперативi мен оның ... ... ... ... ... сот ... аумақта жер учаскелерiн иеленушi ... ... ... ... және ... пайдалануға
байланысты қызметтi жүзеге асыратын азаматтар мен ... ... ... ... ... бола алады.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi ... жер ... ... және ... ... ... және
жабдықтарды пайдаланатын жеке және заңды ... су ... ... ... жер пайдаланушы берген сенiмхаттың
негiзiнде қатысады.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшесi болып табылатын заңды тұлға ... ... ... ... және ... ... жұмыс iстейтiн өз органдары арқылы өкiлдiк етуге тиiс.
Шаруа (фермер) қожалығы атынан су пайдаланушылар ... ... жеке өзi ... ... ... қалған немесе ұзақ уақыт болмаған
жағдайда шаруа (фермер) қожалығының басшысы шаруашылық мүшелерiнiң бiреуiне
су ... ... ... ... орындауға уәкiлеттiк
бере алады, ол жөнiнде су пайдаланушылар кооперативiнiң ... ... ... ... ... ... су ... болып табылатын
мемлекеттiк кәсiпорындар уәкiлеттi органның ... ғана ... ... ... бола ... мекемелер, белгiленген тәртiппен мемлекеттiк ... ... ... ету ... берiлген мекемелердi қоспағанда, су
пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi бола ... ... жоқ ... ... ... заңды тұлғалар
Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде және Қазақстан ... ... ... ... ... ... Республикасының
аумағында су пайдаланушылар кооперативiн құруда және оның ... ... жеке және ... ... ... құқықтарды
пайдаланады және мiндеттер атқарады.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң ... ... ... ... ... және жабдықтарды пайдаланатын су
пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерiне өз бетiнше:
cу шаруашылығы құрылыстарын жобадан тыс реттеуге;
сумен ... ... су ... ... ... сорғы станцияларында және басқа да құрылыстарда жобада
көзделмеген құрылғылар орнатуға;
басқа су ... ... ... ... өзге де ... жасауға тыйым салынады.
Су пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының Су ... ... ... ... тұтыну кооперациясы туралы" Қазақстан
Республикасының Заңында көзделген негiзгi ... ... ... кооперативiнiң мүшелерi:
1) судың нормадан тыс ысырап болуына, сондай-ақ оның мақсатқа ... жол ... өз ... ... ауыл ... мақсатындағы жерлердегi
санитариялық-эпидемиологиялық, экологиялық жағдайдың және су жағдайының
нашарлауына жол бермеуге;
3) су шаруашылығы ... ... ... ... ... тиiсiнше орындамаудан туындаған шығындарды Қазақстан
Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес ... ... жер ... орналасқан су шаруашылығы құрылыстары мен
құрылғыларын жайластыру және олардың жұмыс iстеуi үшiн қажеттi жағдайлар
жасау ... су ... ... жұмыскерлерiнiң оларды
пайдалана алуын қамтамасыз етуге мiндеттi.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң ... су ... ... ... ... ... заңдарына
қайшы келмейтiн өзге де мiндеттердi атқара алады.
Жер учаскесiне, тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығын ... ... ... мүшесi осы кооперативтегi мүшелiгiн
тоқтатады.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге тұрақты немесе уақытша жер пайдалану
құқығын жоғалтқан су ... ... ... бұл туралы су
пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы органын хабардар етедi. ... су ... ... ... ... ... ... немесе уақытша жер пайдалану құқығына ие ... да бере ... ... ... ... жер учаскесiне, тұрақты немесе
уақытша жер пайдалану ... ... ... су ... ... ... су ... кооперативi
атқарушы органының шешiмiмен ресiмделедi.
Жер учаскесiне, тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығын жоғалтуына
байланысты мүшелiгiн тоқтатқан су ... ... ... ... белгiленген тәртiппен су пайдаланушылар кооперативiнiң мүлкiндегi
оның мүлiктiк (пайлық) жарнасына барабар үлес бөлiнiп берiледi.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң ... ... ... ... ... кезектен тыс жиналыстар ретiнде шақырылады.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшесi жалпы ... ... жеке өзi ... ... өкiлi ... ... құқылы.
Су пайдаланушылар кооперативi басқару органдарының мүшелерi, сенiм
бiлдiрушiнiң өзi су пайдаланушылар кооперативi басқару ... ... ... ... қоспағанда, жалпы жиналысқа (уәкiлдер жиналысына)
өкiл ретiнде қатысуға құқылы емес.
Сенiмхат негiзiнде ... адам су ... ... ... ... құқылы.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң әрбiр мүшесi немесе оның өкiлi ... ... ... бiр ... ие ... ... ... жарғысымен су пайдаланушылар
кооперативi мүшелерiнiң ... ... ... ... ... ... көзделуi мүмкiн.
Су пайдаланушылар кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының)
шешiмi бойынша оған су пайдаланушылар учаскелерi мүшелерiнiң жиналыстарында
уәкiлдiк ... ... ... ... ... ... ... егер су пайдаланушылар кооперативiнiң
жарғысында өзгеше көзделмесе, өзiнiң ... ... ... су ... ... ... ... беруге
құқылы.
Су пайдалану учаскесi су пайдаланушылар кооперативiнiң ажырамас ... ... және өз ... ... ... ... ... шешiмiмен немесе су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысымен
көзделген ... ғана шеше ... ... ... құру ... ... су пайдаланушылар
кооперативiнiң жалпы жиналысында (уәкiлдер ... ... ... ... құру туралы мәселенi жалпы жиналыстың ... ... су ... ... ... ... ... су пайдалану учаскелерiн құруға ниет бiлдiретiн мүшелерi енгiзуi
мүмкiн.
Су пайдалану учаскесi ... ... су ... қызметiнiң мәселелерi қаралады, сондай-ақ су пайдаланушылар
кооперативiнiң жарғысында ... ... және ... ... су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер
жиналысына) қатысу үшiн делегаттар сайланады.
Су ... ... су ... ... ... егер оған су ... ... мүшелерiнiң кемiнде үштен eкici
қатысса, заңды болып табылады.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң су пайдалану ... ... ... егер оған су ... ... мүшелерiнiң жиналысына
қатысып отырғандардың жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды ... ... ... су пайдалану учаскесi мүшелерi
жиналысының шешiм қабылдау тәртiбi, дауыс беру нысаны (жасырын ... ... ... ... ... ... ... жиналысында сайланған ... ... ... су ... ... ... өкiлеттiктерге ие болады.
Уәкiлдер жиналыстың төрағасы мен ... қол ... су ... мүшелерінің жиналысы хаттамасының көшiрмесi болған кезде ... ... ... ... (уәкiлдер жиналысына)
қатысуға жiберiледi.
Су ... ... ... ... ... қызметiн
ұйымдастырады және су пайдалану учаскесiнiң су пайдаланушыларына ... ... ... ... (уәкiлдер жиналысының) шешiмiн
жеткiзедi.
Су пайдаланушылар кооперативiнiң байқаушы кеңесi, егер бұл оның мүшелерi
тарапынан атқарушы органның ... ... ... ... ... ... жарғысында көзделсе, құрылуы мүмкiн. Байқаушы
кеңестiң өкiлеттiктерi жарғымен айқындалады.
Су пайдаланушылар ... ... ... су ... ... ... (уәкiлдер жиналысы) ... ... ... кеңестiң мүшесi бiр мезгiлде су пайдаланушылар кооперативiнiң
атқарушы органының, тексеру комиссиясының ... бола ... ... ... ... ... ... осы
Заңда, су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында және су ... ... ... ... ... мен ... кеңесiнде
қабылданған өзге де құжаттарда айқындалған, жалпы ... ... пен ... ... ... ... су пайдалану
кооперативiнiң қызметiн қамтамасыз ету мәселелерi жатады.
Су ... ... ... ... ... ... ... атқарушы органының өкiлеттiгiндегi өзi
белгiлеген ... ... ... ... жоқ. Алайда, су
пайдаланушылар кооперативi оның атқарушы ... ... ... шектеулердi бұза отырып жасасқан мәмiлесiнiң жарамдылығына,
егер мәмiле жасалған кезде үшiншi ... ... ... ... ... ... ... пайдаланушылар кооперативi атқарушы органының мүшелерiне:
1) жалпы жиналыстың (уәкiлдер ... ... ... ... одан мүлiктiк пайда алуға бағытталған
мәмiлелер (сыйға беру, қарыз, өтеусiз пайдалану, сатып алу-сату және ... ... ... су ... ... ... тұлғалармен жасасқан мәмiлелер
үшiн су пайдаланушылар кооперативiнен, ... ... ... алуға;
3) үшiншi тұлғалардың су ... ... ... ... ... етуге немесе солардың мүдделерiн қорғауға;
4) су пайдаланушылар кооперативiнiң қызметiмен бәсекелесетiн ... ... ... ... салынады.
З тарау. Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың
ерекшеліктері мен айырмашылықтары.
Жалпы тарихи мәліметтерге ... ... ... ХХ ғ. 50-ші ... ... атап өту керек.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында кірігу түрлі ұйымдастырушылық-
құқықтық түрлерде өтті, олардың арасынан ... ... ... ауыл ... ... ... мен өнеркәсіптік ауыл
шаруашылық өндірісінің бірлестіктерін, ғылыми-өндірістік бірлестіктерді
атап өту ... ... ... ... мен ... және
олардың бірігуінің, олардың меншік түріне жатуының деңгейіне байланысты:
совхоз-завод үлгісіндегі ауыл ... ... ... немесе аймақтық (аумақтық) совхоз-заводтар ... ... ауыл ... ... ... ... ... өндірісінің бірлестіктері ерекше байқалды. Ауыл ... ... ... ... ... да топталды: меншік түрі
бойынша (мемлекеттік, кооперативтік-ұжымшарлық, ... ... ... ... ... ... және аралас);
мамандануы бойынша (көкөністі қалбырлау, эфирлі майлы, қызылшалы ... ... мал ... ... ... ... ... аппаратымен немесе онсыз басты кәсіпорынның ... ... ... ... ...... комбинаттар;
аймақтық-бірлестіктер, трестер, ауыл шаруашылық өндірісінің белгілі бір
салалары және соған ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік аудандар немесе ... ... ... бойынша (өндірістік, өндірістік-сауда және т.б.).
Бірақ, жаңа нарықтық қатынастар кезінде, ... ... ... осы ... ... етуі мүмкін болмай қалды. ... ең ... ... ... ... ... ... тежегіш
болды. Сондықтан, ауыл шаруашылығында реформаларды ... ... ең ... ... ... ... нарықтық қатынастарға көшіру –
мақсат етіп ... Бұл ... ... ... кәсіпорындардың
таратылуы мен қайта құрылуларына алып келді.
ҚазмемИНТ-тың сектор меңгерушісі Светлана ЛИ кластерлік ... ... ... ...... ... пакет – жатқанын
атап көрсетеді. Компьютердің жадында ақпараттар осындай түрде құрылатыны
сияқты, экономика саласында да ... ... ... ... ... ұқсас бірлестіктерді құрайды, бұл салалық, ұлттық, әлемдік
нарықтағы ... ... ... ... ... ... ... тізбектермен байланысқан және баламалы
секторлық ... ... ... ... ... мен ... желілерінің аумақтық жинақталуының базасында
құрылған өндірістік кешен ретінде анықталады.
Кластер үшін жеке ... ... ... ... баға
құрылымының қағидасы, ақша айналымының тұрақтылығы, экономикалық ... ... ... ... ... ... ... ретінде ол өндірістік шығындарды азайтуға, қайталап көшірулерді
болдырмауға мүмкіндік береді. Фирмалар жеке ... ... гөрі ... ... неғұрлым бәсекелестікке қабілетті болса, бұның өзі-ақ
кластерді жасаудың алғы шарты ... ... ауыл ... ... ... ... қарамастан кешенді құқықты субъектіліктің міндетін атқарушылар
болып табылады, өйткені азаматтық, жерге ... ... ... ... ... және басқа да құқықтық қатынастардың
қатысушылары болып табылады. Бұл қатынастардың аясы мен ... көп ... ... ғана ... ... ... ... ауыл
шаруашылығындағы заңды тұлғалардың жекелеген түрлерінің ерекшеліктерімен де
байланысты болып келетін дербес қасиетке ие. ... ... ... ... деп ... ... көрсетілген құқықтық қатынастардың
жиынтығына өндірістің негізгі құралы ретінде үнемі өзгеріп ... ... ... ... ... ... мен малдарды, нақтылап
айтқанда табиғи және биологиялық факторларды пайдаланумен байланысты ауыл
шаруашылығының тауарларын ... ... ... ... ... ... белгілер тән болып келеді.
Ауыл шаруашылық ұйымдары қызметін өз мүшелерінің ... ... және ... да ... қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған мақсаттарда жүзеге асырады және сондықтан да
экономикалық пайданы ... ... ... алу мен оның ... ... ... міндеті – мемлекеттің барлық тұрғындарын азықтармен ... және ... ... ... ... ... және әр
түрлерімен қамтамасыз ету және өндіру. Міне сондықтан да баға ... ... ... ... саласында ғана емес, сонымен бірге жерге,
еңбекке, келісім-шартқа да ... ... ... ... атап ... ауыл шаруашылығы өнімдеріне қолайлы жағдай ... ... ... ... саласында мемлекеттің тарапынан ауыл
шаруашылығын айрықша реттеп отырудың қажеттілігі бар.
Республикада 2005 ж. 8 шілдеде қабылданған «ҚР ... ... ... ... дамуын мемлекеттік реттеу туралы» Заңы Қазақстан
Республикасында ... ... және ... ... ... ... жүзеге асырудың құқықтық, ... және ... ... ... ... ... сәйкес –
агроөнеркәсіптік кешен дегеніміз ауыл шаруашылығының, балық ... ... ... сақтауды, тасымалдауды, қайта өңдеу мен
өткізуді қамтитын экономикалық салалардың жиынтығы. ... ... ... оларды қазіргі заманғы техникамен, технологиялық құрал-
жабдықтармен, ақпараттық және басқа да ... ... ... (өсімдіктер санитариясы) қауіпсіздікті, ... ... ... ... ... қолдау көрсетуші өндіріс және
қызмет салаларын да қамтиды.1
Сәйкесінше коммерциялық және коммерциялық емес ауыл ... ... ... ... кешеніне енеді және
мемлекет олардың қызметін реттеуді жүзеге асырады.
Қорытынды
Биыл үш жылдық ... ... ... ... ... ... жетті. Республикадағы аграрлық бизнесті мемлекеттік реттеу ... ... ... қалыптастырылды. Осы жылдар ішінде ауылшаруашылығы
өндірісін дамытуға республикалық бюджеттен рекордтық қаржы бөлінді. Мысалы,
осы 2005 ... ... 57 ... жуық ... уақытта Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруімізге байланысты бұл
мәселе талай рет талқыланған болатын, сондықтан да, ... ... ... ... ... айрықша талаптар қойылады.
Ендігі жерде ... ... ... мен өңдеу саласында
кластерлік бастамашылықты іске ... ... ... ... ... назар аудару қажет. Жеке меншік сектордың
назарын осыған бөлу керек, ... ... де ... ... ... керек.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында кірігу түрлі ұйымдастырушылық-
құқықтық түрлерде өтті, олардың арасынан ... ... ... ауыл ... ... кәсіпорындары мен өнеркәсіптік ауыл
шаруашылық өндірісінің бірлестіктерін, ... ... өту ... үшін жеке ... монополиясыз бәсекелестіктің, еркін баға
құрылымының қағидасы, ақша айналымының тұрақтылығы, ... ... ... ... ... ... Біртұтас кіріктіру
механизмі ретінде ол өндірістік шығындарды азайтуға, қайталап көшірулерді
болдырмауға мүмкіндік береді. Фирмалар жеке ... ... гөрі ... ... неғұрлым бәсекелестікке қабілетті болса, бұның өзі-ақ
кластерді жасаудың алғы шарты болып табылады.
Ұсынылып отрыған тақырып ... ... ... ... емес ... ... ... болған қоғамдық қатынастар
маңызды ерекшеліктерге иеленіп отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... ... дамыту мен жетілдіру барысындағы басты
талап болып отыр. Бірақ, қазіргі кезде бұл талап ... ... ... сол ... ... Республикасында ауылшаруашылық коммерциялық
емес ұйымдар туралы және агроөнеркәсіп кешені мен ... ... ... ... ... жетілдіру қажеттілігі туындайды.
АРНАЙЫ ӘДЕБИЕТТЕР.
1. Аграрное право. Учебник для ... под ... ... Г.Е., ... 1998.
2. Боголюбов С.А. Минина Е.Л.Ответ.редакторы Аграрное право ... ... ... Веденин Н.Н., Аграрное право Москва. 2000.
4. Жетписбаев Б. «Аграрное право РК», учебник Алматы, Даникер, 2000
5. Жетписбаев Б. «Аграрное право РК», ... ... ... ... ... ... Л.К ... регулирование деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства Республики Казахстан. Учебное пособие –
Алматы, Баспа, ... ... ... ... ... ... как ... кризисного
состояния сельского хозяйства Казахстана. Алматы, 1994.
9. Аграрное право Республики Казахстан. Сборник ... ... ... ... ... Г.А. ... ... права». М., 1973.
11. Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. Москва, 1981.
12. ы, ... ... Ю.Г., ... М.К. ... гражданского кодекса. Алматы,
2000.
14. Басин Ю.Г., Сулейменов М.К. Учебник. Гражданское право общая часть.
Алматы, 2000.
15. Беляева З.С. ... ... ... ... сельского
хозяйства». Москва, 1976.
16. Веденин Н.Н. ... ... ... ... хозяйства». Москва 1988.
17. Веденин Н.Н., Аграрное право вопросы и ответы Москва 1998.
18. Гражданское право. В 2-х ... Том 2 / Под ред. Е. А- ... ... БЕК, 1993. С. ... Денисов А. А. Сельскохозяйственное право, наука и практика //
Советское государство и ... 1974. № ... ... Л.К ... ... ... ... хозяйства. Вестник КазГУ, серия право, 2001. № 6
21. Еркимбаева Л.К. Комментарий к земельному законодательству РК. ... ... Зан, 2001. № ... ... ... право РК особенная часть том1.том.2 Алматы
2002г
23. Закоконодательство о земельной и аграрной ... ... СЕГ ... ... Минск.,1999.
24. Назарбаев Н.А выступление на январском 2005 г. республиканском
совещании по ... АПК. ... ... от ... ... ... Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева народу казахстана от 19. 02.2005. ... ... ... ... Республикасының Атазаңы. 1995 жылғы 30 тамыз.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі, (жалпы ... 1994 ж. ... ... ... 1999ж. 01 ... ... өзгертулерімен.
Алматы, Юрист, 2002.
Қазақстан Республикасының 2001ж. 12 ... ... мен ... ... да ... ... Кодексі, кейіннен өзгертулерімен.
Алматы, Юрист, ... ... ... кодексі, 1997 ж. 16 шілде, кейіннен
өзгертулерімен. Алматы, Юрист, 2002
6/ ... ... Жер ... ... Республикасының Су кодексі, 2003.
Қазақстан Республикасының Орман кодексі, ... ... 1990 ж. 11 ... «Қазақ КСР-ындағы шаруашылық
қызметтің еркіндігі мен ... ... ... Заңы.
Қазақ КСР-ның 1992 ж. 14 қаңтардағы «Ауыл шаруашылығының мемлекеттік
кәсіпорындарының мүлкін жекешелендірудің ... ... ... ... 1992ж. 4 ... ... ... қорғау
және қолдау туралы» Заңы.
Қазақстан Республикасының 1996ж. 8 шілдедегі «Ұжымдық еңбек даулары мен
ереуілдер» ... ... ... 1997ж. 19 маусымдағы «ҚР-дағы Жеке
кәсіпкерлік туралы» Заңы.
16. ... ... 1998ж. 22 ... ... және ... ... ... туралы» Заңы.
22. Қазақстан Республикасының 1999ж. 21 шілдедегі «Ауылдық ... ... ... Қазақстан Республикасының 1999 ж. 10 желтоқсандағы «Еңбек ... ... ... 2000 ж. 25 ... ... ... мен ... қауымдастықтары (одақтары)
туралы» Заңы.
28. Қазақстан Республикасының 2001ж. 12 ... ... ... ... ... Республикасының 2003ж. 8 сәуірдегі Ауылдық суды
пайдаланушылардың тұтыну кооперативі туралы Заңымен.
38. ... ... 2003ж. 13 ... Акционерлік
қоғамдар туралы Заңымен (өзгертулерімен және толықтыруларымен).
39. ҚР 2005ж. 8 ... ... ... және ... ... мемлекеттік реттеу туралы Заңы.
42. Қазақстан ... ... 1995ж. 2 ... серіктестіктер туралы» заң күші бар Жарлығы.
-----------------------
[1] С.Нестеренко Процветание сельского хозяйства -это процветание народа.
Казахстанская ... 2005 ж. 01 ... ... (Казахстанская правда, 2005ж. 19 ақпандағы номері)
2 Казахстанская правда, 2005 ж. 12 шілде
1 С.ЛИ. Кластеры- новые формы ... ... ... ... и
высшая школа Казахстана газеті. 2004 ж. 01 қазандағы номері.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық емес ұйымдар туралы31 бет
Коммерциялық емес ұйымның құқықтық мәртебесі92 бет
1970-1980 жж Қазақстан10 бет
«Қазақстан Республикасының ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту жобасы»17 бет
Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жұмыс жобасы41 бет
Ішкішаруашылық жерге орналастырудың теориялық, жалпы әдістемелік негіздері31 бет
Аграрлық оқу орындарының ашылуы мен даму тарихы186 бет
Аграрлық саясат жайлы100 бет
Аграрлық қатынастарды экономикалық реттеу146 бет
Аграрлық өндірістік кешендегі шаруашылық құрылымдар4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь