Қылмыстық процестегі айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері

КІРІСПЕ


I.тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ, ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ЖІКТЕЛУІ
§1. Қылмыстық процестегі жедел.іздестіру әрекеттерінің ұғымы және оның белгілері
§2. Қылмыстық процестегі жедел.іздестіру әрекеттерінің жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру әрекеттеріне жіктелуі


ІІ.тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ МАТЕРИАЛДАРЫН БҰРМАЛАУДЫ АНЫҚТАУ
§3. Қылмыстық процестегі айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін
жүргізу негіздері
§4. Қылмыстық процестегі жедел.іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау шарттары
§5. Қылмыстық процестегі жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтаудің ерекшеліктері
§6. Қылмыстық процестегі жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің нәтижелерін құжаттандыру


ІІІ.тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ МАТЕРИАЛДАРЫН БҰРМАЛАУДЫ АНЫҚТАУ БАРЫСЫНДА АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІН ЖЕТІЛДІРУ


ҚОРЫТЫНДЫ


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Қылмыстарды тез және толық ашуда, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде және қылмыстық жауапқа тартуда тергеу іс-әрекеттерімен бірге айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің де рөлі аз емес. Әдетте, қылмыстарды ашумен байланысты жұмыс осы айғақтар және жедел іздестіру қызметі арқылы басталады. Кейде айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін, әсіресе жасырын айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау нәтижесінде қылмыстық іс жүргізушілік іс-әрекеттер жүргізу кезінде алу мүмкін емес қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер алынады.
Айғақтар және жедел іздестіру қызметі уақыты бойынша қылмысты табу сәтіне біршама жақын, негізінен ол дереу қылмыс ізіне түседі және оның міндетіне тек қылмысты табу, алдын-алу, жолын кесу және ашу ғана емес, сондай-ақ қылмысты дайындап жатқан, жасап жатқан немесе жасаған тұлғаларды табу және анықтау жатады.
Басқаша айтқанда, айғақтар және жедел іздестіру қызметінің нәтижелері бойынша қоғамға қауіпті әрекет фактісінің өзін, әрі оған қатысты тұлғаны анықтауға мүмкіндік пайда болады. Міне сондықтанда, айғақтар және жедел іздестіру қызметінің нәтижелері қылмыстық іс қозғаудың және соған сәйкес қылмыстық сот ісін жүргізудің басталуының себебі мен негізі болады.
Анықтау органының, прокурордың, тергеушінің немесе соттың қылмыстық іс жүгізушілік қызметінің жүзеге асырылуы процесі барысында айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері мен тергеу әрекеттерінің байланысын жоққа шығаруға болмайды. Тергеу барысында тергеу әрекеттері мен айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері бір-бірімен ұйымдастырушылық шараларымен, басқарушылық және процессуалдық шешімдерімен тығыз байланыстырылады. Мысалы,
Қазіргі кезде ұйымдасқан қылмыстылық, кәсіби қылмыстылық, экономикалық қылмыстылық, ұлтаралық қылмыстылық, тағы да сол сияқты қылмыстық құбылыстардың өршуі кезінде қылмыстардың алдын алу, оларды кесу және ашуда айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауді кең қолдану заман талабы.
Айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауді негізгі құқықтық реттейтін нормативтік-құқықтық акті – 1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Айғақтар және жедел іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Бұл Заң Қазақстанның құқық қорғау органдарының айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауін реттейтін тұңғыш ресми жарияланған нормативтік-құқықтық актісі болып табылады. Бұрын бұған дейін айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау тек ведомстволық, жарияланбаған нормативтік актілермен реттеліп отырған. Бірақ бұл Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекет құру қағидаларына қайшы келгендіктен, айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін реттеуші жоғарыда аталған заңды ресми қабылдауына әкеп соқты. Құқықтық мемлекетті құруда мемлекет мүддесінің алдында адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының басымдыққа ие болуы жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауге заңи шектеулер орнатуға әкелді. Бұрын соңды Кеңес өкіметі заманында МҚК-нің азаматтарға қатысты жүргізген жаппай айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауді қайталанбайтындай етті.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2. 1997 жылғы 13 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі;
3. 1994 жылғы 15 қыркүйектегі №154-ХІІІ «Айғақтар және жедел іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
4. Қазақстан Республикасының құқықтық саясат Концепциясы. – Қазақстан Республикасы Президентінің 20 қыркүйек 2002 жылы қабылданған №949 Жарлығымен // Ресми газет №40 (93), 5.10. 2002 ж.
5. Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года №144-ФЗ;
Арнайы әдебиеттер мен мақалалар:

1. В. Плетнев. Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекции. Алматы, 2001г.;
2. А.Я. Гинзбург, В.И. Григорьев, С.Ю. Алексеевский. Айғақтар және жедел іздестіру қызметінің негіздері. Оқу- тәжірибелік құрал. Алматы, 2004 ж.;
3. Под общей редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.;
4. С.Ж. Галиев, О.Е. Сапарин. Комментарий к Закону РК «Об оперативно-розыскной деятельности». Алматы, 1998 г.
5. В.Г. Бобров. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Лекция. Москва, 2003 г.;
6. А.Ю. Шумилов. Основы уголовно-розыскного права. Учебное пособие. Москва, 2000 г.;
7. С.С. Овчинский. Оперативно-розыскная информация. Москва, 2000 г.;
8. И.Н. Якимов. Криминалистика. Уголовная тактика. – новое изд., перепеч. с изд. 1929 г. – Москва, 2002г.;
9. И.Н. Якимов. Криминалистика: Руководство по уголоной технике и тактике. – новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. – Москва, 2002 г.;
10. Г.У. Дауленбаева. Право лица на ознакомление с информацией, затрагивающей его права и законные интересы: уголовно- процессуальные аспекты. Дисс. на соиск. учен. степени к.ю.н./ Алматы, 2006 г.;
11. В.М. Мешков, В.Л. Попов. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информаций в ходе предварительного следствия. Москва, 1999 г.;
12. Ю.В. Чуфаровский. Психология в оперативно-розыскной деятельности. Установление и развитие контактов с субъектами заинтересованности. Москва; 1996 г.;
13. А.Н. Джумабеков. Теоретико-познавательные аспекты оперативно-розыскной деятельности. Алматы, 2001 г.;
14. С.Д. Логунов. Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной преступностью. Ярославль., 1995 г.;
15. В.М. Атжамитов, В.Г. Бобров. Оперативно-розыскные мероприятия: Актуальные вопросы теории и практики//Государство и право, 2005 г., №3.
16. А.С. Байкенжеев. Обеспечение прав человека в Республике Казахстан: проблемы теории и практики.// Вестник Казахской Академии Труда и Социальных отношений, 2002 г., №1(4)
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
I-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ
ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ, ЖАРИЯ ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... процестегі жедел-іздестіру әрекеттерінің ұғымы және ... ... ... ... ... жария және жасырын
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттеріне жіктелуі
ІІ-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ ... МАТЕРИАЛДАРЫН БҰРМАЛАУДЫ АНЫҚТАУ
§3. Қылмыстық процестегі айғақтар және жедел ... ... ... ... ... жедел-іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау
шарттары
§5. Қылмыстық процестегі жария және жасырын айғақтар және жедел ... ... ... ... ... процестегі жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттерінің ... ... ... ... АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ МАТЕРИАЛДАРЫН
БҰРМАЛАУДЫ АНЫҚТАУ БАРЫСЫНДА АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... тез және толық ашуда, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде
және қылмыстық жауапқа тартуда тергеу іс-әрекеттерімен бірге айғақтар ... ... ... де рөлі аз ... ... ... ... жұмыс осы айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін, әсіресе жасырын
айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау ... іс ... ... ... ... алу ... ... іс бойынша дәлелдемелер алынады.
Айғақтар және жедел іздестіру қызметі уақыты бойынша қылмысты табу
сәтіне біршама жақын, ... ол ... ... ... ... және оның
міндетіне тек қылмысты табу, ... ... кесу және ашу ғана ... ... ... ... жасап жатқан немесе жасаған тұлғаларды
табу және ... ... ... ... және ... іздестіру қызметінің нәтижелері
бойынша қоғамға қауіпті әрекет фактісінің өзін, әрі оған ... ... ... ... ... Міне ... ... және жедел
іздестіру қызметінің нәтижелері қылмыстық іс ... және ... ... сот ісін жүргізудің басталуының себебі мен негізі болады.
Анықтау ... ... ... ... ... қылмыстық іс
жүгізушілік қызметінің жүзеге асырылуы процесі барысында айғақтар және
жедел ... ... мен ... ... байланысын жоққа
шығаруға болмайды. Тергеу барысында тергеу әрекеттері мен ... ... ... ... ... ... ... және процессуалдық шешімдерімен тығыз байланыстырылады.
Мысалы,
Қазіргі кезде ұйымдасқан ... ... ... ... ... ... тағы да сол ... қылмыстық
құбылыстардың өршуі кезінде қылмыстардың алдын алу, ... кесу және ... және ... іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауді кең
қолдану заман талабы.
Айғақтар және жедел ... ... ... анықтауді
негізгі құқықтық реттейтін нормативтік-құқықтық акті – 1994 жылы ... ... ... ... және ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы. Бұл Заң Қазақстанның құқық қорғау
органдарының ... және ... ... материалдарын бұрмалауды
анықтауін реттейтін тұңғыш ресми жарияланған ... ... ... ... ... дейін айғақтар және ... ... ... ... тек ... ... актілермен реттеліп отырған. Бірақ бұл ... ... ... құру ... ... келгендіктен,
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін реттеуші жоғарыда аталған ... ... әкеп ... ... ... құруда мемлекет
мүддесінің алдында адам мен азаматтың ... ... ... ... ие ... жария және жасырын айғақтар және жедел
іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауге заңи шектеулер ... ... ... ... өкіметі заманында МҚК-нің азаматтарға ... ... ... және ... іздестіру материалдарын бұрмалауды
анықтауді қайталанбайтындай етті.
Бұл Заңның қабылдануымен айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды анықтау елде заңдылықты ... ... ... ... ... ие болды.
1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Айғақтар және жедел
іздестіру қызметі туралы» Қазақстан ... Заңы ... ... ... ... ... рет ... анықтама берген және айғақтар
және жедел іздестіру әрекеттерінің тізімін ... ... ... ... іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау кезінде басшылыққа
алынуы тиіс оларды жүргізу негіздері мен шарттарын белгілеген.
Айғақтар және жедел ... ... тек қана ... және ... ... ғана ... ... бірге қарсы барлау, сыртқы барлау
қызметтерінде де кең ... ... ... ... және ... ... қарағанда жасырын айғақтар және ... ... ... ... және сыртқы барлау қызметтерінде кең қолданылады.
Жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... тән ... бар және ... ... ... бар екендігіне қарамастан, олар ... және ... ... және ... ... ... ... ұйымдастыру мен тактикасы, оның әдіс-тәсілдері,
құралдары мемлекеттік құпияны құрайтындықтан және олар ... ... ... ... ... реттелетіндіктен, осы
талаптың сақталуымен, яғни біз қарапайым ... ... ... ... шекте ғана жұмыс істей аламыз.
Мен осы «Қылмыстық процестегі ... және ... ... тақырыбын таңдау мақсатым – айғақтар және жедел іздестіру
материалдарын бұрмалау әрекеттері қылмыстарды анықтау, ашу және ... және аз ... ... болғандықтан және Республикамызда заңдылық,
әділеттілік қағидаларын орнатудың бір бөлігі ретінде құқық саласында 348
бап бойынша орын ... ... ... осы ... көп ... ... ... тудырды.
І-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ... ОНЫҢ ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖІКТЕЛУІ
§1. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ
ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ
Кез келген мәселені қарастыру, ғылыми зерттеу сол ... ... ... ... ұғымдарды анықтаудан басталады. Мұндай негізгі
ұғымдар менің курстық жұмысымда көтеріп отырған мәселеде де бар. Аталған
мәселеге көшпес ... ... ... ... ... ... ... -
«жария айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері» және ... ... ... ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру қызметін
негізгі реттеуші нормативтік-құқықтық акт - 1994 жылы 19 ... ... ... және ... ... ... ... Республикасының Заңында (бұдан әрі қарай – Айғақтар және жедел
іздестіру ... ... Заң) ... ... және ... ... және ... айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері»
ұғымдарына анықтама берілмеген, бірақ жария айғақтар және ... ... мен ... ... және ... ... ... ортақ
«айғақтар және жедел іздестіру шаралары» ұғымына анықтама берілген. Сіз ... де ... ... ... өзі ... да бір « іс-әрекеттерден»
құрылады. Ал жария айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері де, ... және ... ... әрекеттері де жалпы ... және ... ... яғни айғақтар және жедел іздестіру шаралары екені
бізге мәлім, ... ... ... және ... ... әрекеттері»
және «жасырын айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері» ұғымдарын ... және ... ... ... ... анықтаудан бастайық.
Айғақтар және жедел іздестіру қызметі туралы ... 11 ... ... ... ... және ... ... шаралары – бұл айғақтар
және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы ... өз ... ... ... ... ... шешуге бағытталған іс-
әрекеттері». Аталған анықтама мен ... және ... ... ... ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттерінің заңда берілген осы
анықтамасымен Айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... А.Я. ... ... ... ғалымдар келісе ... осы заңи ... ... ... ... Плетнев айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің мәнін оның
келесідей сипатты белгілерін көрсете ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттері айғақтар және жедел
іздестіру қызметінің міндеттерін ... ... ... нысаны және
технологиялық тәсілі болып келеді. Оларда зерделенген түрде әлеуметтік
құқық қолданушылық ... ... түрі ... ... және ... қызметінің бүкіл өмір сүрген кезеңінде барлық жинақталған оң
тәжірибесі орын алып ... Олар заң, ... ... және ... нормативтік актілерге
негізделген арнайы күштерді, құралдарды, әдістерді, нысандар мен ... ... ... ... ... асырылатын барлау-іздеу
әрекеттерінің жүйесі болып табылады.
3. Айғақтар және ... ... ... ... ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттерінің екі тобын ... ... және ... Осы ... жүргізу барысында ақпараттық жүйелер, бейне-,
аудиожазу, ... және фото ... ... адам ... мен
денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтірмей өзге ғылыми-техникалық
және өзге құралдар мен ... ... ... және ... ... ... қылмыстық іс жүргізу,
әкімшілік, қылмыстың алдын алу, ... ... ... ... жеке де ... ... және ... іздестіру әрекеттерінің түрлері мен тактикасы
ғылыми негізделген және тәжірибемен тексерілген. Жасырын ... ... ... материалдарын бұрмалауды анықтауді ұйымдастыру мен оларды
жүргізу тактикасы қызметтік, әскери немесе мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... тек қана айғақтар және
жедел іздестіру ... ... ... ... ... ... ... және қызметкерлер санаты жүргізуге
құқылы. Өзге ... ... ... ... жүргізуге құқығы
жоқ».[1]
А.Я. Гинзбург ... ... және ... ... ... ... аша ... оның мәнін сипаттайтын келесідей ... атап ... ... және ... ... ... заң және ... тәуелді
нормативтік актілерге негізделген қылмыстарды болдырмау және ашу, сондай-ақ
жасырынған қылмыскерлерді іздестіру мақсатында көбінесе арнайы құралдар мен
әдістер арқылы жүзеге ... ... ... ... жүйесі болып
табылады.
2. Айғақтар және жедел ... ... ... кезінде дайындалып
жатқан, жасалып жатқан немесе жасалынған қылмыс ... ... ... алу, ... үшін ... ... мен ... кеңінен
қолданылуы мүмкін.
3. Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін жүзеге асырудың ... ... ... және іс ... ... Заңнамада көрсетілген субъектілерден басқа ешкімнің айғақтар және
жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауге құқығы жоқ. ... ... мен ... осы ... ... ... жоқ.
Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері – бұл тактикалық және
психологиялық жағынан нәзік және ... ... оның ... ... ... іздестіру қызметінің субъектісі қылмыскердің ниетін біліп, ... ... ... қылмысты не дер кезінде болдырмау, не ашу ... ... ... өз ... ... дәлелдеді – қылмыскер қандай қулық-
сұмдықтар жасаса да, айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері мен ... ... аса ... ... нәтижесінде әшкереленетін
болады. Мәселен, Алматы қаласында кісі ... ... ... ... ... ... «Шие ... («Шакалы») деген шартты атауды
пайдаланған банданың әрекет етуін алатын ... ... ашу үшін ... ... және ... іздестіру қызметкерлері мен тергеушілерден
тұратын жедел-тергеу тобы құрылған. Сондай-ақ аталған ... ... ашу ... ... ... үшін штаб құрылды. Банданы
ұстау үшін барлық, соның ішінде айғақтар және ... ... ... ... ... мен талдаудың шебер ұйымдастырылуы маңызды ... ... зор ... ... ... ... ... түсуге мүмкіндік беретін қажетті бөлігін анықтауға қол жеткізілді.
Тергеу іс-әрекеттерінің одан әрі қарай жүргізілуі ... ... ... ... ... ... ... Бұл
іс бойынша ұсталғандардың барлығы қылмыстық жауапқа тартылып, сотталған
болатын».[2]
В. Плетневтің және А.Я. Гинзбургтің ... және ... ... ... ... ... мәнін ашуда өздері берген
сипатты белгілері ... аса ... ... керісінше екеуінің де
пікірлері бір-біріне ... ... және ... ... ... ... айғақтар және жедел ... ... ... ... өзге де ... ... ... О.А. Вагин мен А.П. Исиченконың
пайымдауынша, «айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері деп ... ... ... ... ... ... ... олардың шегінде айғақтар
және жедел ... ... ... шешуге бағытталған жария және
жасырын күштер, құралдар мен әдістер ... ... ... іс-
әрекеттер жиынтығы түсініледі».[3]
О.А. Вагин мен А.П. ... ... ... ... және жедел
іздестіру әрекеттері ұғымының анықтамасының мәнін, белгілерін ... ... және ... іздестіру әрекеттері барлау-іздеу сипатына ие.
Бұл ең ... ... ... ... ... олардың ешкім көрмейтіндей жағдайларда жасалуымен, қылмыстық іс-
әрекеттердің алдын ала терең дайындалуымен, ... ... ... ... ... ... орын алғандықтан, жедел іздестіру қызметі қылмыстарды әзірлеп
жатқан, жасалып ... және ... ... ... мәліметтерді алу,
белгісіз құқықтық құқықтық фактілерді іздеу, жасалған қылмыстардың мән-
жайларын анықтау және т.б. ... ... ... және ... ... әрекеттері мәні бойынша ақпаратты
табуға, жасырын (жасырылған) ... ... ... ... ... олардың субъектілерін анықтауға, жасырынған адамдарды ... және ... ... әрекеттерінің барлау-іздеу сипатын
оларда жүзеге асырылатын ... ... ... және ... ... қағидалары; заң шығарушының айғақтар және ... ... ... ... ... ... жасырын алу үшін
арналған арнаулы техникалық құралдарды қолдану ... ... және ... ... ... ... анықтаудің
дайындалып жатқан, жасалып жатқан немесе жасалған құқыққа қайшы ... ... ... оны ... ... жасап жатқан немесе
жасаған адамдар туралы мәліметтер бар болғанда, егер ... іс ... ... ... ... ... экономикалық немесе
экологиялық қауіпсіздікке қауіп төндіретін оқиғалар ... ... ... ... және сот органдарынан жасырынған немесе ... ... ... туралы, т.б. жеткілікті деректер ... сай ... ... және ... ... әрекеттерінің барлау сипатын айғақтар
және жедел іздестіру ... ... ... ... ... болуы,
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттеріне ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастыру мен
оларды жүргізу тактикасын мемлекеттік құпияны құраушы ретінде қорғаудың
объективті қажеттілігі, ... ... ... ... және ... іздестіру қызметінің мәнінен және оның ... ... ... және ... ... ... ... және жедел іздестіру органдарының лауазымды тұлғалары болып
табылатын арнайы ... ғана ... ... ... Оларға қоса айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттерінің қатысушылары болып ... емес ... ... ... және ... іздестіру қызметінің міндеттерін жәрдемдесуші
өзге адамдар, айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін әзірлеуге немесе
жүргізуге ... не ... ... ... ... жүзеге асырушылар болуы мүмкін.
Айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... мен ... ұқсас жекелеген әрекеттерді жүргізуі
айғақтар және жедел іздестіру қызметін құрамайды, олар ... ... ... өзге ... ... ... ... мүмкін...
Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері барлау және қарсы ... ... ... Олар ... ... құралы болып табылады,
қызметтің осы түрлерінің жүзеге асырылуы тәсілдері болып ... ... кең ... ... әсіресе, хат жазысу, телефонмен сөйлесу,
азаматтардың пошта, телеграф және өзге жөнелтілімдерінің құпиясын, тұрғын
үйге ... ... ... және ... ... ... ... заңымен көзделген жағдайларда, негіздерде және тәртіпте
жүргізіледі.
Айғақтар және жедел ... ... ... ... ... барлау-іздеу сипатына ие екенін ескерген ... және ... ... ... туралы заңда көзделген нақ осы
айғақтар және жедел ... ... ... ... немесе экологиялық қауіпсіздікке қауіптің бар болуы ... ... ... ... оқиғалар немесе іс-әрекеттер туралы
ақпараттар алу құралдары болып ... және ... ... ... ... осы ... ... құрайтын іс-әрекеттер құрайды...
Айғақтар және жедел ... ... заңи ... ... тізімін белгілеу айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды анықтау кезінде тек адам және ... ... ... ... ... етіп қана ... сондай-ақ айғақтар
және жедел іздестіру қызметі субъектілері, лауазымды ... мен ... ... ... ... анықтайды, олардың іс-
әрекеттерін қылмыстық жазаланатын әрекеттерден ажырайды және осымен олардың
қызметінің заңдылығын ... ... және ... ... қызметі туралы заңға сәйкес әрбір
айғақтар және жедел ... ... ... ... ... немесе
өзге айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерімен бірге де жүргізілуі, жария
немесе жасырын болуы, мұнда кейбір ... және ... ... жария жүргізу өзгелердің жасырын жүргізілуін жоққа шығармайды,
сондай-ақ керісінше. Нақ осы ... және ... ... ... ғана ... және ... ... қызметінің күштері, құралдары
мен әдістері ... ... және ... ... ... ... ... қатаң
шектелгеніне қарамастан, оларды жүзеге асыру ... ... ... ету ... ... жүзеге асыруды, оларға
қатысуға мамандарды тартуды, ... ... ... және ... ... ... олардың жиынтығын жүргізуге ықпал ... ... және өзге ... қолдануды талап етеді. Ұйымдастырушылық
және өзге қамтамасыз ету ... ... және ... ... ... бағыныштылық сипатқа ие екенін, көбінесе олардан бұрын болатынын не
болмаса олардың салдары болатынын, ... ... ... ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттерінің бір-бірінен анық
айырмашылықтарына ... ... ... кездейсоқ емес. Ол біртұтас
ортақ мән – оны ... ... ... үшін ... ... ... Атап айтқанда, айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды анықтау арқылы айғақтар және ... ... ... шешу және адам мен азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен
бостандықтарын, ... ... ... мен ... ... ... қамтамасыз ету мақсаттарына қол жеткізу
мүмкіндігі туады.
Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері айғақтар және ... ... ... заңда бекітілген айғақтар және жедел іздестіру қызметінің
жалпы міндеттерін, оның жеке ... шешу үшін ... ... Мұнда
жеке (аралық) міндеттерді шешу олардың ... мен ... ... және ... іздестіру қызметінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес
келуі тиіс.
Айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау мақсаты
олардың объектілерінің шеңберін ... ала ... Олар ... ... ... ... субъектілері ретінде жеке тұлғалар, сондай-ақ
келісімі бойынша олардың тексеру ... ... ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан адамдарда болуы мүмкін. Мұндай
адамдардың санаттары нақты айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды ... ... ... ... мен ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттерінің объектілері
болуы мүмкін тұлғалар:
1) құқыққа қайшы әрекеттерді дайындап жатқан, жасап жатқан ... ... ... және сот ... жасырынып
жүрген немесе қылмыстық жазадан жалтарған;
2) хабар-ошарсыз кеткен;
3) қорғалып жатқан;
4) мемлекеттік құпияны құрайтын ... адам ... ... үшін, қоршаған ортаға жоғарғы қауіпті объектілерді
пайдаланумен байланысты ... ... және ... ... ... ... оны жүргізу нәтижесінде
алынған деректерге жіберу туралы; ... жеке ... ... ... ... алуға үміткерлер;
5) қызметтік қатынастар орнатылып жатқан немесе ... және ... ... ... ... және
жүргізуге тартылған;
6) құқыққа қайшы әрекеттердің белгілері; ... ... ... ... ... ... ие адамдардың
мінез-құлқы мен тұрғылықты жері туралы мәліметтерге ие.
Айғақтар және жедел ... ... ... талдау олардың
мазмұнын, мәнін көрсететін ... ... ... ... көрсетуге мүмкіндік береді:
- айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері айғақтар және жедел іздестіру
қызметінің басты құрамдас бөлігі;
- олар жария да, ... да ... ... ... ... ... ... және жедел іздестіру
органдарының лауазымды тұлғалары табылады;
- ... ... ... ... ... ... және ... асыруға
бағытталған іс-әрекеттер құрайды;
- олар заңмен анықталған мақсатқа ие – адам мен ... ... ... мен ... меншікті қорғау, қоғам мен
мемлекеттің қауіпсіздігін қылмыстық қолсұғушылықтардан қамтамасыз ету
жөніндегі міндеттерін шешу».[4]
Тағы бір ресейлік ғалым В. Молокоедовтың ... ... ... іздестіру әрекеттері – бұл тактикалық міндеттерді шешуге бағытталған
өзара байланысты ... ... ... ... және жедел
іздестіру қызметін құрайтын құрылымдық ... ... және ... іздестіру әрекеттері ұғымына ... ... ... ... ... ... олар
бір-біріне елеулі түрде қарама-қайшы келмейді. Бұл анықтамалардың мазмұны
бір-біріне сай келеді, ... ... олар ... ... ... ... те, А.Я. Гинзбург те, О.А. Вагин мен А.И. ... ... және ... ... ... анықтамасының мазмұнын аша
отырып, оның ... ... ... ашып түсіндіреді.
В. Плетнев пен А.Я. Гинзбургтің айғақтар және жедел ... ... ... ... келісе отырып берген сипатты
белгілеріне қатысты көзқарастары Қазақстанның Айғақтар және ... ... ... қалыптасқан тұжырымдамаға сәйкес келеді. Біз де олардың
көзқарастарын қолдаймыз және біздің қазақстандық ... және ... ... ... сай деп ... ... ... «Айғақтар және жедел іздестіру қызметі туралы» Федералдық
заңының айғақтар және ... ... ... ... ... ... және ... іздестіру қызметін Қазақстан
Республикасының Айғақтар және ... ... ... ... ... өзгеше
анықтайды. Дәлірек айтсақ, «Айғақтар және жедел іздестіру қызметі туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ... және ... ... – азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын, ... ... ... ... ... шет ... мен ... арнаулы қызметтерінің қылмысты қолсұғуынан, сондай-ақ барлау-
бүлдіру ... ... мен ... ... ... ... ... уәкілдік берілген мемлекеттік ... өз ... ... Республикасының Конституциясына, Айғақтар және ... ... ... ... ... Республикасының басқа да заңдары
мен қалыптық құжаттарына сәйкес жүзеге асыратын жария және жасырын ... ... және ... ... ... ... Ал, 1995 жылғы 12 тамыздағы №144-ФЗ «Айғақтар және жедел
іздестіру ... ... ... ... Федералдық Заңының 1 бабына
сәйкес «Айғақтар және жедел іздестіру қызметі – адам мен ... ... ... мен ... ... ... ... мен
мемлекеттің қауіпсіздігін қылмысты қолсұғудан қамтамасыз ету ... және ... ... ... Федералдық заңмен уәкілдік ... ... ... ... өз ... ... жария
және жасырын жүзеге асыратын қызмет түрі».[7]
Мұндағы анықтамалардан келесідей айырмашылықты көрсетуге болады. ... ... және ... іздестіру қызметі сыртқы барлау
қызметін қамтымайды, оны реттейтін дербес 1996 жылғы 10 қаңтардағы ... ... ... ... Заңы бар. ... ... ... кейбір айғақтар және ... ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру қызметінің мазмұнына кірмейді.
Ал, Қазақстан Республикасындағы ... және ... ... ... барлау қызметін қамтыған және оны реттейтін дербес нормативтік-
құқықтық акт ... ... ... Рестпубликасының сыртқы
барлау қызметі «Айғақтар және ... ... ... ... ... Заңымен және өзге құпия ведомстволық нормативтік-құқықтық
актілермен реттеледі. ... ... ... ... бір уақытта
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері болып табылады. Бір сөзбен ... ... ... және жедел іздестіру қызметінің ұғымы
Ресейлік заңнамадағы айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... келеді.
§2. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ЖАРИЯ
ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ЖІКТЕЛУІ
«Айғақтар және ... ... ... ... ... енді осы ... шыға отырып, құқықтық әдебиеттерде берілген
әр түрлі авторлардың көзқарастарын ескере отырып, ... ... ... ... ... және ... ... және жедел іздестіру
әрекеттері» ұғымдарын ... және ... ... және ... ... ... заң
шығарушы Айғақтар және жедел ... ... ... ... ... ... бұл ұғымдарды қолданған. Мысалы, мұны айғақтар және ... ... ... беру ... ... және ... ... туралы Заңның 1 бабында қолданған: «Айғақтар және ... ...... ... ... ... бостандықтары мен
заңды мүдделерін, ... ... шет ... мен халықаралық
ұйымдардың арнаулы қызметтерінің қылмысты қол сұғуынан, сондай-ақ ... ... ... мен ... ... қамтамасыз ету
мақсатында арнайы ... ... ... ... өз ... ... Республикасының Конституциясына, Айғақтар және ... ... ... Заңына, Қазақстан Республикасының басқа да заңдары
мен қалыптық құжаттарына сәйкес жүзеге асыратын жария және ... ... ... және ... әрекеттерінің ғылыми негізделген жүйесі».
Құқықтық әдебиеттерде айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін
жүргізілу ... ... бір ... ... және ... ... ... іздестіру әрекеттеріне жіктесе, өзге авторлар жария, жасырын ... ... және ... ... әрекеттеріне жіктей отырып, оларға
анықтама береді.
В. Плетнев айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... да және ... ... мүмкін дей отырып, оларға анықтама
береді:
«Жария ... – ашық ... ... ... және
қоғамдық танысу үшін қол жеткізерліктей айғақтар және жедел іздестіру
сипатындағы ... ... ... тобы қылмыс жасалу жеріне
жеткен кезде қызметтік-іздеу итімен инспектор-кинолог болады, жедел уәкілді
қызметкер жәбірленушілерге, көргендерге, өзге ... ... ... т.б. Бұл ... ... ашық ... болады, жиналған және
осыны бақылаған азаматтарға ... әрі ... үшін қол ... ...... ... ... оқиғалар мен мән-
жайларға қатысты құпия, жасырын жүргізілетін және ол туралы айғақтар және
жедел іздестіру қызметін ... ... ... өзге органдардың
лауазымды тұлғаларының тар шеңбері білетін айғақтар және жедел іздестіру
сипатындағы әрекеттер. Мысалы, жедел ... ... ... ... осы ... ... ... отырған қызметкері туралы мәліметтер
алады. Осындай ақпараттың алынуының жасырындығын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ала ... ... мұны құпияда сақтауды
өтінеді.
Айғақтар және жедел іздестіру ... ...... өзге ... жеке ... ... шешу мақсатында
жүргізіліп жатқан әрекеттердің шынайы сипатын құпияда сақтауға бағытталған
жедел қызметкерлердің іс-әрекеттері. Ұйымда жұмыс ... ... адам ... ... ... ... ... қызметкер барлық қызметкерлер
картотекеасын қарап ... ... ... алуы ... және қарау
нәтижесінде ол өзіне қажетті адам ... ... ... ешкімге
білдірмей алады».[8]
Ал, ресейлік О.А. Вагин мен А.П. Исиченко айғақтар және ... ... ... ... ... ... айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттеріне және аралас (жария-жасырын) айғақтар және ... ... ... ал шифрланған айғақтар және ... ... ... ... және ... ... түрі деп ... Олар айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттерінің нысаны бойынша ... өз ... ... және ... іздестіру әрекеттері жария да, жасырын да
жүзеге асырылады. Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің ... ... ... ... жатқан айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің
оларға қатыспайтын адамдардан, сондай-ақ айғақтар және жедел ... ... де, ... ... бұрын - өздеріне қатысты
айғақтар және ... ... ... ... ... ... білмейтіндікті, ешкім көрмейтіндікті, анық еместікті білдіреді. Бұл
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің объектілері тарапынан ... ... ... ... ... және ... іздестіру
әрекеттері қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, олардың нәтижелі
болуын, айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... құралдар мен әдістерді құпияда сақтауға мүмкіндік береді.
Жасырындық тәжірибелік мақсаттылығымен де, жекелеген айғақтар ... ... ... ... жүргізу құралдары мен әдістерін не
болмаса айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... ... еместігімен де сипатталуы мүмкін. Жасырын болып тек
қызметкерлерді қылмысты ортаға ... ... үшін ... алу, ... ... компьютер жүйелерінен, сондай-ақ ... ... алып ... сияқты айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттері болуы мүмкін.
Жариялылық деп айғақтар және ... ... ... ... ... қоршағандардан да, олардың жүргізілу объектілерінен
де жасырылмайтын айғақтар және ... ... ... ... ... жөн.
Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері аралас, яғни ... ... ... Мысалы, мүдделі тұлғалардың арызымен немесе
келісімімен ... ... ... ... ... арыз ... қатысты ғана жасырын болып табылады. Жария-жасырын айғақтар және
жедел іздестіру ... ... түрі ... ... мақсаты мүдделі
тұлғалардан сипаты мен мазмұны ... ... ... табылатын іс-
әрекеттерімен бүркемеленетін шифрланған айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттерін атауға болады».[9]
Тағы бір ... ... В.Г. ... ... бойынша, «айғақтар және
жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау ... ... ... да, ... да, ... мақсатын бүркемелеу (шифрлау) арқылы да және
олсыз да жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай айғақтар және ... ... ... ... ... ... ... олардың жүргізілу фактісі
жасырылмайды.
Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін жасырын түрде жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ең алдыменен тексеріліп
жатқан, іске тартылып ... ... ... ... және т.б. ... айғақтар және жедел ... ... ... Ол ... де және ... да ... Абсолютті жасырындықта айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің
жүргізілуі туралы тек олардың жүргізуші айғақтар және ... ... ... ... ... ... ететін және тікелей
осы әрекеттерді жүргізуші тұлғалар (конфиденттер, арнайы техникалық ... ... және ... ... ... қызметкерлері)
біледі. Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің ... ... ... ... тек ... ... ... жатқан азаматтар
білмейді, ал олардың мүдделі тұлғалардан құпия алынған ... ... ... ... ... қатысуымен және кино-,
фототүсірілімдер немесе бейнежазуларды, арнаулы химиялық, сондай-ақ өзге
техникалық және өзге ... ... ... ... ала ... тексеру
немесе жедел іске тарту шегінде жасырын ... ... ... ... ... іс бойынша дәлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін.
В.Г. Бобров айғақтар және жедел ... ... ... ... белгісі бойынша шартты түрде екі негізгі топқа
топтастырады:
а) жария да, жасырын да ... ... ... және ... әрекеттері: сауал-сұрақ қою, анықтамалар жүргізу, салыстырмалы
зерттеулер үшін үлгілер алу, заттар мен ... ... ... ... алу, ... жеке адамдарды ұқсастыру, тұрғын-жайларды, ғимараттарды,
құрылыстарды, жер учаскелері мен көлік құралдарын ... ... ... іске асырылып жатқан және ... ... ... өзге ... тек ... (жасырын) жүргізілетін айғақтар
және жедел іздестіру әрекеттері: пошта жөнелтілімдерін, ... және ... ... ... сөйлесулерін тыңдау, ... ... алу, ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру, жедел эксперимент».[10]
Менің жеке өз басым В. Плетневтің жария және жасырын ... ... ... ... ... анықтамаларымен келісемін, бірақ
шифрланған айғақтар және жедел ... ... ... ... ... ... ... бір түрі ретінде қарастырғанды жөн көрмеймін,
өйткені шифрланған айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінде жасырындық
элементі бар, сондықтан да оны ... және ... ... ... бір түрі ... ... қажеті жоқ деп ойлаймын.
В.Г. Бобровтың айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін ... ... ... ... ... белгісі дұрыс қолданған.
Осы белгі арқылы айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... ... ... ... қайсысы жасырын
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері екенін анықтай аламыз.
Сонымен бірге, В.Г. Бобровтың осы «жариялылық» ... ... ... ... және ... іздестіру әрекеттерін жүргізілу нысанына
байланысты жария да, жасырын да жүргізілетін айғақтар және жедел ... және тек ... ... ... және ... ... ... кейбір айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің
жария да, жасырын да бола ... ... ... Оның ... ... және ... ... әрекеттерін топтастыруында Ресей
Федерациясының ... және ... ... ... ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттерінің атаулары қолданғанмен,
олардың мазмұны Қазақстан Республикасының «Айғақтар және ... ... ... ... ... ... және жедел іздестіру
әрекеттерінің мазмұнымен сайма-сай келеді.
ІІ-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ... ... ... АНЫҚТАУ
§3. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ МАТЕРИАЛДАРЫН
БҰРМАЛАУДЫ АНЫҚТАУ НЕГІЗДЕРІ
Заң шығарушы жария да, жасырын да ... және ... ... бұрмалауды анықтау үшін негіз болатын Айғақтар және ... ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру
материалдарын бұрмалауды анықтаудің негіздерін ... ... ... ... ... туралы Заңның 10 бабына сәйкес айғақтар және жедел
іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау негіздері ... ... ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... және жасалған құқық бұзушылық;
- анықтама, тергеу және сот органдарынан ... ... ... ... ... адамдар;
- азаматтардың хабарсыз кетуі және танылмаған мәйіттердің табылуы;
- шет мемлекеттер мен ... ... ... қызметтерінің барлау-
бүлдіру әрекеттері туралы хабарламалары;
В) өздерінің қарауындағы қылмыстық ... ... ... жазбаша
тапсырмалары және прокурордың нұсқаулары, сондай-ақ соттың ұйғарымдары,
Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен оның ... ... және ... ... ... ... құқықтық көмек туралы шартқа (келісімге) сәйкес халықаралық құқық қорғау
ұйымдарының және шет мемлекеттердің құқық ... ... ... ... мемлекет мүддесі мен оның экономикалық және ... ... ... орай ... ... алу ... ... басқа айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы
органдар өз құзыреті ... ... не өзге ... органдардың
бастамасы бойынша азаматтардың жеке басын сипаттайтын және ... үшін ... ... ... жинауға құқылы:
• ішкі істер, Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі, ұлттық
қауіпсіздік, әскери барлау, қаржы ... ... ... Күзет қызметіне жұмысқа және қызметке қабылдау туралы;
• айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... ету мәселелері жөнінде;
• мемлекеттік құпия болып ... ... ... ... Республикасының Үкіметі белгілейтін апат немесе экологиялық
қауіпті аса жоғары объектілер мен ... ... ... ... беру туралы;
• айғақтар және жедел іздестіру қызметіне қатысуға рұқсат беру немесе
оны жүзеге асыру нәтижесінде алынған материалдарды пайдалануға рұқсат
беру ... жеке ... және ... ... ... ... ... негіздер түпкілікті болып табылады және тек заңмен ... ... ... ... қылмыстық істің болуы жалпы негіз болып табылады. Қылмыстық
іс қозғау фактісі оны қорғау үшін және ... ... ала ... ... ... деректердің анықталғаны туралы дәлелдейді, ол қылмыстық іс
қозғау ... ... іс ... ... табады. Әйтпесе, қылмыстық іс
қозғаудан бас тарту ... ... ... Бірақ қылмыстық іс қозғаудан
бас тарту фактісі айғақтар және ... ... ... ... үшін өзге негіздерді жоққа шығармайды, керісінше тек нақты жағдай
бойынша іс жүргізушілік шешімі болып табылады.
«Қылмыстық іс ... ... ... сот өндірісінің бастапқы сатысы
да, осы сатыны аяқтайтын шешімдердің бірін білдіреді.
Бұл айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы ... және ... ... ... ... ... тез ... ашуға, кінәлілерді әшкерелеуге, қылмыс оқиғаларын және қылмыстық іс
бойынша ... ... өзге ... ... ... әрекеттерді қолдануға міндеттейді. Берілген міндет қылмыстық
істі анықтама немесе ... ала ... ... ... ... ... және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды
анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттер, адамдар және (немесе) фактілер туралы, ... ... ... ... хабарламалар немесе өзге
ақпараттарды білдіреді.
Мұндай мәліметтер, егер олар айғақтар және ... ... ... ... ... ... болғанда, сондай-ақ олар ... ... ... қызметі туралы Заңның 10 бабының 1 ... ... ... ... ... ... немесе іс-әрекеттер
туралы тиісті ақпараттарға ие болса негіз болып табылады.
Мысалы, азаматтардың арыздары мен ... ... ... ... тек қана ... бір ... белгілеріне ие әрекетті жасауға
нұсқайтын ақпаратқа ие ... ... ... Егер ... ... ... ... жеткілікті деректерге ие болмаса, онда ... ... үшін ... болмауы мүмкін, бірақ ол айғақтар және жедел іздестіру
материалдарын бұрмалауды анықтау үшін ... ... ... ... жасалып жатқан немесе жасалған құқық ... ... егер ... іс ... ... мәселені шешу үшін
жеткілікті деректер болмаса, мысалы, қылмыстық іс қозғау немесе одан ... ... ... қабылдау үшін қажетті қосымша іс жүзіндегі деректер
жинау талап етілсе, айғақтар және жедел ... ... ... үшін ... ... ... ... жағдайда қылмыстық іс қозғау
туралы мәселені шешу үшін бар ... ... ... ... ... белгілер, олар бойынша қылмыстың бар екендігін не
болмаса жоқ екендігін тең дәрежеде болжауға болады, адамның ... ... оның ... қылмысты деп бағалауға мүмкіндік бермейді, бірақ
олар сондайға ауысуы мүмкін және т.б.).
Анықтама, тергеу және сот органдарынан ... ... ... ... жүрген адамдар туралы хабарламаларды айғақтар және жедел
іздестіру ... ... ... үшін ... ... ... ... керек: айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге
асырушы органға нақ бір тұлғаға қатысты қылмыстық іс қозғалғаны, оның ... ... ... немесе жазадан жалтарғаны, адамды іздеу
жүргізу туралы тиісті тапсырма бар екендігі, ... ... ... қылмыс
жасалу жері бойынша аумақтық органға келіп түседі. Оған ... ... және ... ... ... жүзеге асырушы органдар болмаса да,
аталған адамдарды анықтау ... ... және ... ... бұрмалауды анықтауге және айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттерінен қылмыс ... ... ... ... ... алған
жағдайда да, сондай-ақ жазадан жалтару немесе анықтама, тергеу және сот
органдарынана ... ... ... ... және ... және ... ... қызметінің міндеттерін ... емес ... ... айғақтар және жедел іздестіру
материалдарын бұрмалауды ... ... ... ... кеткен азаматтар бойынша айғақтар және ... ... ... ... таныстар немесе лауазымды адамдардың
арызы бойынша жүргізіледі. Осындай арыздарда бар ... ... ... туралы болжауға мүмкіндік беретін жеткілікті негіз болып табылады.
Танылмаған мәйіттердің ... ... және ... ... ... ... үшін ... ретінде егер мәйіттің табылған
жерінде суымаған іздер бойынша жұмыстар кезінде, тікелей, сондай-ақ жеке
басы ... ... және ... ... әрекеттерін жүргізбей
мүмкін емес мәйіттің табылу фактісі бойынша ... іс ... бас ... ... ... және ... іздестіру
материалдарын бұрмалауды анықтау қажет болса, қылмыстық іс қозғау туралы
мәселені шешкенге дейін бола ... ... мен ... ... арнайы қызметтерінің барлау-
бүлдіру әрекеттері туралы хабарламалары ... және ... ... ... асырушы органдарына, оларға жәрдемдесуші органдардан,
адамдардан ауызша немесе жазбаша хабарламалар келіп түскен ... ... ... мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың арнайы қызметтерінің барлау-
бүлдіру әрекеттері Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексімен көзделген
конституциялық құрылысты бұзуға, елдің ... және ... ... бағытталған қылмыстар болуы мүмкін. Мұндай жағдайда бұл қылмыстардың
алдын алу немесе кесу мақсатында шет мемлекеттер мен ... ... ... ... ... ... ұстауға
бағытталған әрекеттер жүзеге асырылады.
Өздерінің қарауындағы қылмыстық істер ... ... ... және ... ... сондай-ақ соттың ұйғарымдары
айғақтар және жедел іздестіру материалдарын ... ... үшін ... орын алуын төмендегідей сипаттаймыз:
ҚР ҚІЖК-нің 64 бабы ... ... және ... ... бұрмалауды анықтау үшін орындауға міндетті жазбаша
тапсырмалар беру ... ... ... істі ... кейін
анықтау органы бойынша айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін тек ... ... ... ... ... Егер ... ... анықталса, анықтама органы қылмыс жасаған адамды табу үшін іздеу және
айғақтар және жедел ... ... ... хабарлай отырып
қолдануға міндетті.
Бұл мән-жай ... ... ... де, ... және жедел
іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... ... ... ... оның ... нақты адамдарға, яғни қылмыс жасауға сезікті
немесе айыпталушыға қатысты айғақтар және ... ... ... ... ... отырған іс шегінен шығуы мүмкін және ол тек
жедел жолмен ... ... яғни ... белгілі емес қылмыстарды
анықтауға ... жаңа ... ... ... іс-әрекеттерді
анықтауға, мысалы, лауазымды тұлғаларды сатып алу, куәларды ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда айғақтар және ... ... ... ... сияқты міндетін жүзеге асыру
туралы сөз болып отыр, ол қылмыстық іс жүргізудің ... ... ... ... ... ... адамдарды анықтау бойынша айғақтар және жедел іздестіру
материалдарын бұрмалауды анықтау кезінде ... және ... ... ... асырушы органдарға тергеуді айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттерінің нәтижелерінен алғандығы туралы ... ... ... ... жүргізілген айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері туралы
емес.
Қозғалған ... ... ... ... және ... ... бұрмалауды анықтау негізі бола отырып, оларды ... ... ... ҚР ... ... орындау айғақтар және жедел
іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар үшін де ... ... ... ... және ... ... ... және қылмыстық іс қозғалған
факті ... ... ... ... ... ... өзге мән-жайларды
қоспағанда, бұл ұйғарымдар тергеуге қатысты. ... ... ... ... және ... ... ... бұрмалауды
анықтауге жол берілмейтіндігі туралы әңгіме болып отыр.
Аталған органдар (тергеуші, ... ... және ... ... ... бойынша ұқсас жекелеген тергеу ... ... ... ... мен нұсқаулар жолдауға құқылы
болғандықтан, берілген ... ... ... ... (көбінесе,
сөйлесулерді тыңдау және жазу).
Тергеуші, прокурор мен соттың тапсырмасы бойынша жүргізілетін айғақтар
және жедел іздестіру әрекеттерінің түрі мен ... тек ... ... іздестіру қызметін жүзеге асырушы ... ... ... ... тек ... ... ... орындау мерзімдерін
белгілеуге құқылы, бірақ тапсырманы орындау кезінде ... ... және ... ... ... сипаты, ұйымдастыру мен
тактикасы туралы нұсқаулар ... ... ... деп ... және ... ... ... немесе тергеу іс-
материалдарын бұрмалауды анықтау туралы тиісті лауазымды адамның ... ... ... жөн. ... ... ... ... (нұсқауымен) немесе сот ұйғарымымен рәсімделеді,
онда істің мәні, анықталуға қажет ... ... ... ... оларға қатысты айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды анықтау қажет адамдар туралы ... және т.б. ... ... ... нұсқауы (тапсырмасы) айғақтар және
жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау үшін негіз болып табылады.
Құқықтық көмек туралы ... ... ... халықаралық құқық
қорғау ұйымдарының және шет мемлекеттердің құқық қорғау органдарының сауал
салулары бойынша айғақтар және ... ... ... ... ... ... халықаралық шарттары бойынша жүзеге
асырылады. Айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтауге
Қазақстан Республикасының айғақтар және ... ... ... жүзеге
асырушы органдарының шет мемлекеттердің осындай ... ... ... ... жол ... сауал салулар айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды анықтау үшін негіз ... ... ... оларда мәлімделген
тарап нақты қылмыстық фактілерге, оларды жасаған, іздестіріліп жатқан ... ... ... ... ... салуларына тиісті санкциялар бар қаулыларға тіркелуі
мүмкін. Сұраушы жақтың мұндай құжат материалдары Қазақстан Республикасының
айғақтар және ... ... ... ... асырушы органдарының
қызметіне таралмайды. Олар айғақтар және ... ... ... ... ... дәлелдейді.
Қоғам, мемлекет мүддесі мен оның экономикалық және қорғаныс әлеуетін
нығайту мүддесіне орай барлау ... алу ... ... айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау
үшін негіз ретінде қылмыстық сипатқа ие ... ... ... ... ... ... ... оқиғалар немесе іс-әрекеттер туралы
ақпаратқа ие болуы ... деп ... ... тиісті түріне зиян келтіруі мүмкін
немесе қауіпті шақыруы мүмкін, шын ... ... ... ... орын ... ... ... қарастырылуы мүмкін. Оқиғаларды адамдар
мінез-құлқымен туғызылған мән-жайлар ретінде қарастырып қана қоймай, сондай-
ақ ... ... тыс ... ... ... кейін қауіпсіздікке зиян
келтіруі мүмкін процестер ретінде де қарастырылуы мүмкін.
Көбінесе, қауіпсіздікке қауіпті басқарылмайтын технологиялық процестер
(мысалы, ... ... ... ... не ... дербес
алғанда қауіпті туғызбайтын, өзге іс-әрекеттермен немесе оқиғалармен
жиынтықта оны ... ... ... ... ... Бұл, ... ... технологиялық циклді қондырғылар, өндірістер,
цехтардан, химиялық сала ... ... ... шығындарды, тазалау
объектілерді және құрылыстарды, сондай-ақ т.б. ... ... ... ... ... ... ... – ұлттық мүдделерді іске
асыруға кедергі жасайтын немесе оларға ... ... ... мен ... ... (1998 ... 26 маусымдағы №233-І
«Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы» ҚР Заңының 1 бабы).
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі – ... ... ... және ықтимал қауіп-қатерден қорғалуының жай-күйі (1998 ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі туралы» ҚР
Заңының 1 бабы).
Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін жүзеге ... ... ... ең бір ... және ... ... ретінде
пайдаланылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентін, Парламенті
мен Үкіметін оларға ... ... ... ... ... ... шешімдер қабылдау үшін қажетті барлау ақпаратымен
қамтамасыз ету; қауіпсіздік саласындағы Қазақстан ... ... ... ... ықпал ететін жағдайларды қамтамасыз ету; елдің
экономикалық дамуына, ғылыми-техникалық ... және ... ... ... ... мақсаттарына қызмет етеді.
Айғақтар және жедел іздестіру қызметі туралы Заңның 10 бабының ... ... және ... іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың
азаматтардың жеке басын сипаттайтын және ... ... үшін ... ... ... ... Бұл құқық айғақтар және жедел
іздестіру ... ... ... ... ... ... істер, Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі, ұлттық
қауіпсіздік, әскери барлау, ... ... ... ... ... қызметіне жұмысқа және қызметке қабылдау туралы шешімді
осы органдардың басшылары ... ... ... шешімді қабылдау
үшін қажетті деректерді осы органдардың жедел бөлімшелері жүзеге ... және ... ... ... жүзеге асырушы органдардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету әрбір айғақтар және жедел ... ... ... ... өкілеттігі, сондықтан бұл жөнінде деректер жинау
сол органдардың жедел бөлімшелерімен жүзеге асырылады. Мұнда айғақтар ... ... ... ... ... орган тек өзінің ғана емес өзге де
айғақтар және ... ... ... ... ... ... ... ету мәселелері жөнінде деректер жинауға құқылы.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі белгілейтін апат немесе экологиялық
қауіпті аса ... ... мен ... ... ... ... беру туралы шешім қабылдау ҚР ҰҚК-мен қабылданады,
тиісінше шешім қабылдау үшін қажетті ... ... ... ... ... іздестіру әрекеттері осы органдардың жедел ... ... және ... ... ... ... рұқсат беру немесе
оны жүзеге асыру нәтижесінде алынған материалдарды пайдалануға рұқсат беру
айғақтар және жедел ... ... ... ... ... ... іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың құқығы, ... ... ... ... бөлімшелері жүзеге асырады.
Жеке детективтік және күзет қызметімен айналысуға рұқсат беру тиісінше
тексеру материалдарын бұрмалауды ... ішкі ... ... беру ... ... ... Өйткені осы
бөлімшелер айғақтар және жедел іздестіру қызметінің субъектілері болып
табылмайды, қажетті ... ... ... ... және ... ... бұрмалауды анықтау ішкі істер органдарының жедел
бөлімшелерімен жүзеге асырылады. Лицензиялық-рұқсат беру ... ... ... жұмысын жүзеге асыру
берілген негіздер ... ... және ... іздестіру материалдарын
бұрмалауды анықтауге ұқсас емес. ... және ... ... ... ... ... әкімшілік тексеру нәтижелері,
көрінеу жалған мәләметтер берілгендігі, жалған құжаттар және т.б. ... ... бола ... ... құқықтың орын алуы өздігінен айғақтар және жедел
іздестіру материалдарын бұрмалауды ... үшін ... ... ... ... және ... ... қызметін жүзеге асырушы
органдары ие айғақтар және жедел ... ... ... ... оларды жүргізу негіздері бола алар еді. ... және ... ... ... анықтау үшін негіз болып тиісті
тұлғаларды мемлекеттік, ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі болып отыр. Ол ... ... ... немесе белгілі қызметке қатысуға рұқсат беріліп
отырған адамдарға ... ... ... сондай-ақ рұқсат беруді
рәсімдеуді, жұмысқа алуға, қызметтестік қатынастар ... және ... беру жол ... ... ... мәліметтер талап етеді.
Өздеріне қатысты шешімдер ... ... ... ... ... біледі және оның жүргізілуіне алдын ала ... ... ... ... ... ... айғақтар және жедел
іздестіру қызметіне қатысуға, ... ... ... және т.б. ... ... ... кезінде. Осыдан шыға отырып,
айғақтар және ... ... ... ... анықтаудің тұлғаның
тағы бір іс жүзіндегі ... ... ... және ... ... ... анықтауге тұлғаның жеке келісімі бола алады».[11]
Тексеру айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау
үшін негіздер болып тиісті ... ... ... іс ... деректер
қылмыс белгілеріне ие әрекеттің жасалуы туралы, Қазақстан ... ... ... немесе экологиялық қауіпсіздігіне қауіп
төндіруі мүмкін не болмаса оқиғалар ... ... ... ... ... ... тексеріліп отырған адамдардың сенімділігін,
олардың жеке қасиеттерінің қойылған талаптарға ... ... ... ... жол ... және мақсаттылығын негіздейтін
деректер алу ... ... ... ... ... етуге,
мүмкін құқыққа қайшы мінез-құлықтың алдын алудың әрекеттері жасалады.
§4. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... және ... іздестіру әрекеттерін жүргізу шарттары – айғақтар
және жедел іздестіру әрекеттерін бұлтартпай орындау заң шығарушы нақ ... және ... ... ... әзірлеуге және жүзеге асыруға жағдай
жасайды, олар ... және ... ... материалдарын бұрмалауды
анықтау кезінде олардың тиімділігін арттыруға және айғақтар және ... ... ... ... ... шақырылған айғақтар
және жедел іздестіру заңдарымен белгіленген ... ... Бұл ... ... ... қылмыстылыққа тиімді қарсылық көрсетуге мүдделі
қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерімен теңестіруге бағытталған.
Айғақтар және жедел ... ... ... ... 12 ... сәйкес
айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды анықтау шарттары
келесідей:
1. адамдардың азаматтығы, жынысы, ... ... ... ... және ... ... қандай қоғамдық ... ... ... мен ... ... егер ... өзгеше
белгіленбесе, Қазақстан Республикасының аумағында оларға ... ... ... ... ... ... кедергі бола алмайды;
2. жалпы айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін ... ... ... ... және ... ... қызметін жүзеге асырушы
органдар жүргізеді және бұл шаралар олардың құзыреті шегінде шектеледі.
Ішкі істер органдары жалпы ... және ... ... ... ... ... ... мекемелерінде, қылмыстық-
атқару жүйесі уәкілетті органының немесе оның ... ... ... жүзеге асыруға құқылы;
3. арнаулы айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері олар көбінесе жеке және
заңды тұлғалардың конституциялық ... мен ... ... ... ... және ... бойынша шектеліп отырып
жүзеге асырылады. Атап айтсақ:
- айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін толық көлемде
жүзеге асырмайды:
а) ішкі ... ... ... ... ... және
қаржы полициясы – сотталғандардың хат-хабарларын цензуралау; посылка және
бандероль түрінде пошта ... ... ... ... немесе өзге де арнаулы техникалық ... ... ... жасырын тыңдау және жазып алу, телефондар және басқа ... ... ... жүргізілетін сөлесулерді тыңдау және жазып алу,
сондай-ақ телефон арқылы жүргізілетін сөйлесулер ... ... ... жүйелерінен және өзге техникалық құралдардан ... ... ... ... ... ... техникалық құралдарды (дыбыс-,
бейнежазбаларды, ... ... және ... техникалық
құралдарды), жеке адамның ... ... және ... ортаға
зиянын тигізбейтін заттарды және материалдарды пайдалана отырып байқау;
тұрғын және басқа жайларға, үйлерге, ғимараттарға, жер ... ... өзге ... ... кіру және оларды тексеру;
б) ұлттық қауіпсіздік органдары - ... ... ... ... жедел іздеу; бейне-, аудиотехниканы немесе өзге де
арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, ... ... ... ... алу, телефондар және басқа да ... ... ... ... ... және ... алу, ... телефон арқылы
жүргізілетін сөйлесулер туралы мәліметтер алу; байланыстың техникалық
арналарынан, ... ... және өзге ... ... алып ... ... соның ішінде арнаулы техникалық
құралдарды (дыбыс-, бейнежазбаларды, кино-, суреттүсірілімдерін және ... ... жеке ... өміріне, денсаулығына және айналадағы
ортаға зиянын тигізбейтін заттарды және ... ... ... тұрғын және басқа жайларға, үйлерге, ... ... ... және өзге техникалық құралдарға кіру және ... ... ... ету ... ... Республикасы
Қорғаныс министрлігінің әскери барлауы мен Президентінің ... ... ... ... ... арнаулы техникалық құралдарды (дыбыс-,
бейнежазбаларды, ... ... және ... ... жеке ... өміріне, денсаулығына және айналадағы ортаға
зиянын тигізбейтін заттарды және материалдарды ... ... ... және ... ... ... ... жер учаскелеріне, көлік
және өзге техникалық құралдарға кіру және ... ... ... ... іздестіру әрекеттерін жүргізеді; бейне-, аудиотехниканы немесе өзге
де арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, сөздерді жасырын тыңдау
және ... алу, ... және ... да ... ... ... ... тыңдау және жазып алу, сондай-ақ телефон арқылы
жүргізілетін сөйлесулер ... ... алу; ... ... ... ... және өзге ... ... алып ... ісін ... ... ... ішкі істер, Әділет министрлігінің қылмыстық-
атқару жүйесі, Ұлттық қауіпсіздік органдары, Қорғаныс министрлігінің әскери
барлау, қаржы полициясы мен Қазақстан ... ... ... ... ... жағдайда арнаулы айғақтар және жедел ... ... мен ... ... ... ... және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың
міндеттерді шешу ... орай ... ... ... пошта арналарын пайдалануына орай арнаулы айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттерін техникалық жағынан Қазақстан Республикасының ... ... ... ... бұл үшін ... ... күштер мен
қаржы бөлінеді.
Заңмен қорғалатын жеке өмірге тиіспеушілік, хат жазысу, телефонмен
сөйлесу, телеграф хабарлары мен ... ... ... ... үйді қол ... ... құқығын қозғайтын арнайы айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттері тек ауыр және аса ауыр ... ... ... ... жатқан және жасаған қылмыстарды анықтау, алдын алу және ... ... ... ғана ... асырылады. Мұндай әрекеттерді
жүргезуге рұқсатты айғақтар және ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, оның
орынбасарлары, республикалық әскери прокуроры, облыстардың прокурорлары мен
оларға теңестірілген ... ... Бұл ... және ... ... ... ... рұқсат алу кезінде прокурорға айғақтар
және жедел іздестіру қызметін ... ... ... ... ... ... немесе қызмет жасаған азаматтардың жеке басы туралы
мағлұматтар ... ... ... ... нысанда және мазмұнда
оларды жүргізуге негіздеме материалдар тапсырылады.
Жоғарыда аталған ... ... және ... ... ... ... ерекше жағдайлары көзделген:
а) Бас Прокурормен келісілген тәртіпте;
б) айғақтар және ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде прокурорды хабардар ете отырып;
в) прокурорды хабардар ете отырып және ... ... ... соң ... ішінде рұқсат алумен.
Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ... мен ... ... ... ... ... ... мақсатында қол сұғушылықтарын анықтау, алдын
алу және болдырмау мақсатында тек қана барлау хабарламасын алу үшін ... жеке ... ... хат жазысу, телефонмен сөйлесу,
телеграф хабарлары мен пошта жөнелтілімдері құпиясын, сондай-ақ тұрғын үйді
қол ... ... ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру
әрекеттері Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен келісілген ... ... ... ... өміріне, денсаулығына, меншігіне қауіп төнген
жағдайда олардың өтініші ... ... ... ... ... ... іздестіру қызметін жүргізуші орган басшысы бекіткен қаулы негізінде,
24 сағаттың ішінде міндетті түрде прокурорды хабардар ете ... ... ... ... да ... ... тыңдауға және жазып алуға рұқсат етіледі.
Кейінге қалдыруға болмайтын және террористік әрекет бүлдіру және басқа
да ауыр қылмыстар жасауға ... ... ... ... ... және
жедел іздестіру қызметін жүргізуші тиісті орган басшылары ... ... ... ... ... ету және ... 24 сағат ішінде
рұқсат алу арқылы заңмен қорғалатын жеке ... ... хат ... ... ... ... мен пошта жөнелтілімдері құпиясын,
сондай-ақ тұрғын үйді қол сұғудан қорғау құқығын қозғайтын арнайы ... ... ... материалдарын бұрмалауды анықтауге жол беріледі.
Заң шығарушы өзге шарттарды ... ... ... ... түпкілікті болып келеді.
Жасырын айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін ұйымдастыру және
оларды жүргізу тактикасы 1995 ... 15 ... ... ... ... ... Заңы негізінде Қазақсатн Республикасының
Үкіметі бекітетін ... ... ... ... ... әскери және мемлекеттік құпияны құрауы мүмкін. Мемлекеттік құпия
дегеніміз тиімді ... ... ... ... ... ... ... қарсы барлау, айғақтар және ... және өзге ... ... ... ... ... ... мемлекеттік және қызметтік құпияны құрайтын, жалпы танылған
халықаралық ... ... ... ... мемлекетпен қорғалатын
мәліметтер (1999 ... 15 ... №349-I ... ... ... ... ... 1 бабы).
§5. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ
ІЗДЕСТІРУ МАТЕРИАЛДАРЫН БҰРМАЛАУДЫ АНЫҚТАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... өмір сүру деңгейін көтерудегі міндеттері
белсенді түрде шешілуде, құқықтық тәртіпті қорғау, ... ... ... және ... ... ... ... орнығу
үстінде. Осы міндетерді шешу үшін заңшығарушы, атқарушы және сот органдары
тарапынан ұйымдастырушылық, әлеуметтік-экономикалық, ... ... ... ... ... ... ... айтуынша, «құқық қорғау органы – Айғақтар және ... ... ... құзырына жатқызылған тәртіп, қоғамдық
қауіпсіздікті қорғауды және қылмыстылықпен ... ... ... ... шеше отырып, ... ... ... түрлі
құқықбұзушылықтардың, соның ішінде ... ... ... алу ... ... ... және ... іздестіру органдары қызметкерлерінің қылмыстардың
алдын алуға байланысты міндеттерін шешу ... ... ... ... асырылады:
• тиісті құрылымдық бөлімшелерді анықтау және құру, ... ... ету. ... ... ... ауылдық жерлерде мал ұрлау көбейіп
кеткен. Бұл криминалдық әрекеттермен күрес үшін аумақтарда арнайы жедел-
іздестіруші топтар ... ... ... жағымды нәтижелер алған;
• территорияларды, аумақтарды, объектілерді, қызметтің жеке салаларын,
жолдарын жедел қамтамасыз ... ... ... ... ... және ... ... қызметінің жария және жасырын қайнар
көздерін, күштерін, құралдарын, ... ... мен ... ... ... ақпараттарды іздестіруді тиімді ұйымдастыру; оны сапалы
тексеру және негізді шешімдер қабылдау;
• қылмыс жасауға әсер ететін ... ... және ... ... ... қылықтарға жақын келетін тұлғаларды анықтау және олармен
жеке тәрбиелік жұмыстар жүргізу;
• қылмыс жасауға дайындалып жатқан тұлғаларды ... ... ... шаралар қабылдау және т.б.[13]
Жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды ... ... біз ... ... ... және ... және ... іздестіру әрекеттерінің барлығын қарастырмаймыз. Оның
ішіндегі кең ... ... және ... ... ... ... жария да, жасырын да айғақтар және ... ... бола ... айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... лауазымды адамдарға сауал-сұрақ
қою, олардан хабарламалар алу; ... ... ... (олардың бағыныстылығына және меншік нысандарына ... ... ... мен ... ... ... үшін ... сынамаларды іріктеп алу; бақылау үшін сатып алу.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алу. Азаматтарға, ... ... ... қою, ... ... – жедел уәкілдінің немесе оның тапсырмасымен өзге ... ... ... ... ... ... шешу үшін ... бар адамдар,
фактілер және мән-жайлар туралы мәлім ... ... ... тікелей
сұхбаттасу кезінде ақпарат жинаудан (табудан) тұратын айғақтар және жедел
іздестіру әрекеті.
Бұл айғақтар және жедел іздестіру әрекеті ... ... ... ... ... ... алдына қойылған міндеттерді шешу үшін маңызы ... ... ... ... ... ... ... ретінде азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ
қою, олардан хабарламалар алу ... да, ашық та ... ... мен ... ... ... қабылдау арқылы да, олсыз да – техникалық құралдарды
(мысалы, телефон байланысы немесе Интернет) пайдалану арқылы да ... ... ... ... қою, ... ... әрекетін жүргізу кезінде техникалық құралдарды қолдану, жеке тұлғаларды
қатыстыру сұхбаттасудың жанама нысанын құрамайды. Азаматтарға, лауазымды
адамдарға сауал-сұрақ қою, ... ... ... ... ... ... ... ретінде – жедел уәкілдінің өзі ... ... өзге ... ... ... субъектінің объектімен
тікелей қатынасуы табылады.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алуды өз жеке басын, өзі іс ... ... ... тұлға екенін,
мәртебесін не болмаса оның сұхбатқа қатысуын шифрлау ... ... ... жол ... Бұл ... және ... ... қызметін
жүзеге асырушы органдардың өкілеттіктерімен ... ... ... ... ... ... мен азаматтардың жеке басын
шифрлайтын ... ... ... құқығы арнайы құжатта белгіленген
жалған адамдар ретінде және олардың атынан қатысуға ... ... ... ... ... қою, ... ... кезінде аудио-, бейнежазу және өзге ... ... ... та, сұралушыдан құпия да пайдаланылуы мүмкін, аппаратураны пайдалану
азаматтарға, лауазымды ... ... қою, ... ... ... ... ... тек ақпаратты бейнелейтін құрал болып
табылады, яғни оны ... ... ... жоқ. ... полиграфты
пайдалану ерекше жағдайды құрайды, ... оны ... ... жазбаша келісімі қажет.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алуды айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... ... оны жүзеге асыруға ешқандай талаптар ... және ... Одан шыға ... ... ... ... дене бітімі және
психикалық ... ... ... ... сауал-сұрақ қою,
олардан хабарламалар алуды жүргізуге кедергі болмайды, ол тек тәжірибелік
мақсатқа сайлылығымен ... ... және тек ... мен ... нормаларымен
шектелуі мүмкін.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алуды жүргізу уақыты, орны, нақты ... ... – ол ... ... ... органдарының қызметтік бөлмесінде де, сұралушы адам
орналасқан ... өзге ... де ... ... ... орнында немесе
тұратын жерінде, оқиға болған жерде) жүргізілуі мүмкін. Азаматтарға,
лауазымды ... ... қою, ... ... алуды жүргізу
үшін адамдарды мәжбүрлеп әкелуге жалпы тәртіпке сәйкес жол берілмейді. Оған
қылмыс жасады деп сезік келтірілген ... ... ... ... ... ... ... қатысты азаматтарға, лауазымды адамдарға
сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алу ... ... ... бар анықтаушының, тергеушінің, прокурордың немесе соттың ... ... ... ... ... қою, ... хабарламалар
алу нақ бір жағдайға байланысты алдын ала ... ... ... мүмкін.
Бірінші жағдайда сұхбаттасу қажет адамның жеке басы, ... ... ... қатынасы, әлсіз және күшті жақтары және
т.б. зерттеледі. Осы ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Жария жолды пайдалана отырып, қызметтік мінездемелер,
еңбек кітапшасындағы жазулар, ауру тарихы, ... ... ... бас ... айыру орындарындағы адамдардың жеке істері және
т.б. зерттеледі. Жасырын жол ... ... ... ... ... ... тыңдау және т.б. көмегімен қайта тексеруге мүмкіндік
береді.
Азаматтарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алуды тек ... ғана жол ... ... ... ... ... ... қою, олардан хабарламалар алуды өзі жеке, тікелей
жүргізуі немесе оны ... ... ... ... әрекет
етуші айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың
өзге лауазымды ... ... ... ... ... ... жедел
бөлімше қызметкері азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою,
олардан хабарламалар алудың құпиялылығын қамтамасыз етуі ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру қызметінің міндеттерін
шешу үшін қажет ... ... ... ... бөлімше қызметкеріне
бергісі келмейтін адамдардан ақпарат алу ... ... ... ... ... ... ... лауазымды адамдарға
сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алудың шын мақсаттары ... ... ... ... ... ... ... Сұраушыдан
хабарланатын мәліметтердің құпиялық сипаты туралы өтініш түскен ... ... ... ... және бұл ... кейін куә ретінде алдын
ала тергеу немесе сот тергеуі кезінде жауап алынбайды.
Азаматтарға, ... ... ... қою, олардан хабарламалар
алуды айғақтар және жедел іздестіру әрекеті ретінде қылмыстық іс бойынша
жүргізілетін жауап ... ... білу ... ... алу – тергеушінің
немесе анықтаушының ерекше ... Ол ... ... ... жауап
алынып отырған куәні ... ... ... жауап бергені үшін
қылмыстық ... ... ... ... ... түрде
толтырылуымен жүзеге асырылады. Жедел қызметкер жауап алуды тек ... іс бар ... ... ... ... алады. Сауал-
сұрақ қою жедел уәкілдінің артықшылығы деуге болады.
Осы мәселеге байланысты О.А. Вагин мен А.П. ... ... ... ... ... ... «Сауал-сұрақ қою
нәтижелері айғақтар және жедел ... ... ... жедел уәкілдінің
анықтамасында көрініс табады. Бұл құжат дербес дәлелдеу мәнге ие ... ... және ... іздестіру ақпаратының негізі болып ... ... қою ... ... ие болса да, ол дәлелдеме-
құжат бола ... Бұл ... тек ... беруші ретінде ғана
қолданылады.
Сонымен, сауал-сұрақ қою нәтижесінде алынған ... ... ... ... ... ... анықтамасымен немесе рапортымен, ал
сұралушы адамның келісімі болса – оның түсініктемесімен, арызымен, кінәсін
мойындап келу ... ... ... ... қою ... ... мәліметтерді
пайдаланудың екі нұсқасын ұсынуға болады: бірінші жағдайда (түсініктеме,
арыз, кінәсін мойындап келу ... ... ... құрастырылған
құжат қылмыстық іс материалдарымен қоса ... ... және ... ... ... іс бойынша куә ретінде жауапқа алынады. Екінші
жағдайда (сауал-сұрақ қою ... ... ... ... ... ... барысында) алынған мәліметтер бағыттаушы ақпарат ретінде
тергеушінің немесе жедел уәкілдінің ... ... ... ... ... әсер ... ... және ұйымдардың (олардың
бағыныстылығына және меншік ... ... ... бойынша
анықтамалар мен тексерулер жүргізу. Мекемелердің, ... ... ... ... және ... ... қарамастан)
есептері бойынша анықтамалар мен тексерулер жүргізу (бұдан әрі қарай –
анықтамалар мен ... ...... және ... ... ... шешу үшін ... бар жеке тұлғалар, фактілер және
мән-жайлар туралы ақпаратты құжаттарды, ... ... ... ... ... ... ие ... ие болуы мүмкін мекемелерге,
кәсіпорындарға және ұйымдарға, өзге заңды тұлғаларға сауалнамалар жіберу
арқылы ... ... ... және ... ... әрекеті.
Анықтамалар мен тексерулер жүргізу тексеріліп жатқан ... әр ... ... ... ... ... оның өмірбаяны,
оның байланыстары, білім, дағдылары, кәсібі, мүліктік жағдайы, ... ... ... ... ... және ... ... туралы және т.б. мәліметтерді ... ... ... Жедел
бөлімшелер үшін қызығушылық туғызатын мәліметтер шексіз болуы мүмкін.
Сұралып отырған ... өзге ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін, жұмыс, жасырынған
қылмыскерді немесе хабар-ошарсыз кеткен адамдарды ... ... ... ... бағыттарын анықтау үшін түрлі мәліметтер болуы мүмкін.
Көп ... ... ... ... ... туралы, көлік
құралдардың, қарулардың бар ... ... ... туралы, телефон
нөмірінің тиесілігі туралы, бас бостандығынан айыру орындарындағы қатынас
шеңбері ... және өзге де ... ... мен ... ... үшін ҚР ... және өзге ... органдар мен мекемелердің, ұйымдардың ақпараттық-іздеу жүйелері
пайдаланылады. Қажет болған жағдайларда анықтамалар жүргізу мақсаты ... мен ... ... ... ... ... ҚР ҚІЖК-нің 116,121,123,130 баптарының талаптары
сақталған жағдайда қылмыстық іс материалдарына қоса ... ... ... ... ... көзі ретінде жол беруге талаптардың
бірі – құжатты тергеу іс-әрекеттері ... ... сот ... ... және ... ... мен тексерулер жүргізуді жедел уәкілді қызметкердің өзімен
де, оның ... өзге ... да ... мүмкін. Айғақтар және жедел
іздестіру әрекеті ретінде анықтамалар ... ... ... тергеу іс-әрекетінен негізгі айырмашылығы айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттерінің ... ... ... ... мүмкін.
О.А. Вагин мен А.П. Исиченко айғақтар және жедел іздестіру ... ... мен ... ... ... ... мән
беру мүмкіндігі туралы мәселеге тоқталып, оны ... ... ... ие ... айтып өткен. Олардың пайымдауынша, егер
мекемелерге, кәсіпорындарға және ұйымдарға анықтамалар мен тексерулер
жүргізу ... салу ... орын алса және ... ... ... ... тергеушіге анықтаманы қылмыстық іске ҚР ҚІЖК-нің 123-бабында
көрсетілген өзге құжаттарға ... ... ... алынуы мүмкін. Ал,
егер анықтамалар мен тексерулер жүргізу нәтижелері ... ... ... ... ... алынған мәліметтер бағыттаушы
сипатқа ие болады.[15]
Зерттеу үшін үлгілер мен сынамаларды іріктеп алу. Зерттеу үшін үлгілер
мен ... ... алу – ... және ... іздестіру қызметінің
нақты міндеттерін шешу мақсатында ... ... ... ... ... ... ақпарат бар материалдық заттарды табу
және алудан тұратын айғақтар және жедел іздестіру әрекеті.
Берілген айғақтар және жедел іздестіру әрекеті ҚР ... 256 ... ... ... үшін үлгілер алудың айғақтар және жедел
іздестіру қызметі саласындағы аннлогы болып ... ... үшін ... сынамаларды іріктеп алу айғақтар және жедел іздестіру әрекетінің
аталған тергеу іс-әрекетінен заттар мен ... іс ... ... ... мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатымен ажыратылады.
§6. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН ... ЖӘНЕ ... ... ... ҚҰЖАТТАНДЫРУ
Айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... іс ... ... ... сияқты тиісті
құжаттармен құжаттандырылады. Олар ... және ... ... жария немесе жасырын жүргізілуіне байланысты анықтама, рапорт
акті және өзге ... ... ... ... ... ... мен
түрлері айғақтар және жедел іздестіру қызметін ... ... ... нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленеді.
Бұл құжаттарда бейнеленетін ақпарат қылмыстық іс ... ... ... мүмкін.
Құжаттандыру дегеніміз – жедел есепке алу ісі бойынша ... ... ... және ... ... және ... іздестіру
қызметінің нәтижелерін тексеру және бағалау процесі, ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырушы органдардың
тиісті шешімдерін қабылдауы.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алуды жүргізу нәтижелері жедел уәкілдінің анықтамасымен немесе ... ... ... ... ...... өз ... мойындап келу хаттамасымен рәсімделеді.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға ... қою ... ... өз ... ... келу ... ... толтырылған
құжат қылмыстық іс материалдарына қоса тіркелуі мүмкін және ... ... іс ... куә ... ... ... ... (рапорт) түрінде рәсімделген құжаттағы мәліметтер тергеуші немесе
жедел ... ... ... ЖЕАІ ... ... ... ... ұсыну кезінде бағыттаушы ақпарат ретінде қолданылады.
Мекемелердің, кәсіпорындардың және ... ... ... ... ... ... ... бойынша анықтамалар мен
тексерулер жүргізу нәтижелері рапортпен не болмаса анықтамамен рәсімделеді.
Анықтама ретінде рәсімделгенде, егер ... ... ... ... ... ... жауап түрінде болса, онда ол қылмыстық ... ... қоса ... ... Егер ... ... рәсімделсе, онда ол тек бағыттаушы маңызға ие болады.
Зерттеу үшін ... мен ... ... алу нәтижелері зерттеу
үшін үлгілер мен ... алу ... ... ... ... мен ... ... алуды жүзеге асырушы адамдар толтырған өзге
құжаттармен, айғақтар және ... ... ... ... асырушы
органдардың қызметкерлерінің рапортымен немесе анықтамамен рәсімделеді.
Мұндай қызметтік құжатта үлгі мен ... ... ... ... (оны ... ... мен ... алу жүзеге асырылған жағдай,
қолданылған техникалық құралдар және ... ... ... ... Акт үш ... ... ... мен үшіншісі жедел
уәкілдіде қалады, ал екіншісі үлгілер мен сынамалардың иесіне немесе ... ... ... ... ... ... сынамалармен бірге
актінің бірінші данасы салыстырмалы зерттеу үшін жіберіледі, ал үшінші
данасы алдын ала ... ... ... ... ... тіркеледі.
Жедел уәкілді рапортына ... ... ... ... ... өзге ... құралдары қоса тіркеледі.
Бақылау үшін сатып алу нәтижелері ... ... ... ... ... белгіленген талаптарды сақтай отырып
акт түріндегі құжат толтырылады. Егер қаулы шығармай тұрып жүзеге ... үшін ... алу ... ... ... ... ... немесе
шектелген заттар болса, онда айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерінің
нәтижелері заңды бұза отырып жүргізілген ... ... оның ... ... ие ... Бұл ... шешу бақылау үшін ... ... ...... ... ... ... болуы. Жария
болған жағдайда айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды
анықтау ... ... ... бақылау үшін сатып ... және оның ... өз ... ... қоғам өкілдері
тартылады, ал актінің өзі жарияланады.
Жедел уәкілділермен немесе олардың тапсырмасымен әрекет ... іс үшін ... бар ... мен ... ... ... толтырылған мемлекеттік сауда инспекторының бақылау үшін сатып
алу актіс, бухгалтерия ... ... ... жетіспеу актісі сияқты құжат болып табылады.
Бір жағдайларда сатып алу ... ... ... уәкілді қоғам
өкілдерінің, сатушының қатысуымен акт толтырады. Өзге ... ... қате ... ... ... және сауда сататын орыннан тыс
жүйелі түрде ... ... ... ... алу ... нәтижелерін
жарияламай-ақ жүргізіледі. Толтырылған актілермен сатып алуды жүзеге
асырған сауда-саттық қызметкерін таныстырмайды.
Жария тексеру ... алу ... ... деп ... жинауды
және ұсынуды реттеуші заң талаптарын сақтаған ... ... іске ... ... ... болады.
Сатып алу актісін жариялау, оның нәтижелерін іс-әрекеттері байланысты
акт толтырылған адамдардың куәландыруы, ... ... және ... ... ... тергеушінің шешуін жеңілдетеді.
Актіде іс-әрекеттер аяқталғаннан кейін тез арада оларды фиксациялау
және оны ... ... оның ... ... ... ... ... байқау нәтижелері анықтамаларда, сондай-ақ кино-, бейне-,
аудиожазбалармен фиксацияланады. Қорытынды анықтамада байқау ... ... ... адамның өзге адамдармен байланыстары және өзге
мән-жайлар көрсетіледі.
Байқау нәтижелері ... ала ... ... ... ... ... ақпараттық техникалық қайнар көздерінің объективтілігі және
дұрыстығы ... ... ... ... ... ... іс ... куә ретінде жауап алу кезінде, онымен және сезікті
арасында беттестіру өткізу кезінде) немесе сот ... ... ... (мысалы, жәбірленушіден ақша талап етуші ... ... ... ... жазбасына фоноскопиялық сараптама
жүргізеді. Мұнда маман нақты ... ... ... ... ... ... сондай-ақ сөйлесу ... ... ... оның ... ... автомобильдік немесе темір
жолдарының бар екендігін анықтай ... ... ... ... ... ... объективтілігіне және дұрыстығына сендіре алады.
Белгілері бойынша адамдарды ұқсастыру нәтижесінде алынған деректер
анықтамамен, рапортпен, деректемемен, ... ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру әрекеттернің
қатысушысы – ... ... ... ... арызымен
рәсімделуі мүмкін. Оған әрекеттің жүзеге асыру процесін фиксациялаған
немесе оны ... ... ... ... ... қоса ... бойынша адамдарды ұқсастыру құжаттандырудың сипатына
қарамастан тек дәлелдемелерді ... ... ... ... ... ... бар ретінде пайдалануы мүмкін, бірақ дәлелдемелік маңызы бар ... ... ... ... ғимараттарды, жер учаскелерін және көлік құралдарын
жасырын тексеру нәтижелері жедел ... ... ... ... ... ... не ... жедел-техникалық
құралдардың көмегімен фиксацияланған қылмыс белгілері және қылмысты анықтау
мен ашу үшін ... бар өзге ... ... және ... ... ... пайдалану, арнаулы химиялық заттарды қолдану;
алынған заттар мен құжаттар көрсетіледі. Анықтама ... іс ... ... өзге ... ... ... ... Ал, арнаулы
техникалық құралдардың ... ... ... деректер ҚР ҚІЖК-нің талаптарын сақтай ... ... ... ... ... нәтижелері тиісті актілермен
рәсімделеді. Бір жолғы бақылау жедел уәкілдінің рапортымен толтырылады. Ал,
актілерге ... ... ... ... ... ... үшін ... қоса тіркеледі. Мұнда үлгілер зерттеу үшін
криминалистік ... ... ... ... заттың есірткі
заттарына жататындығын анықтау.
Телефонмен және өзге сөйлесулерді тыңдау, ... ... ... ... ... ... заттарға
фиксацияланады. Магниттік заттар жедел қызметкерлер қаулысының негізінде
сараптамалық-криминалистік бөлімшеге алдын ала ... не ... ... үшін не сот ... ... ... Соңғы жағдайда телефон
сөйлесулері қылмыстық іс бойынша дәлелдеме болып танылуы ... ... ... ... ... және өзге
техникалық құралдардан хабарламалар алып тастау нәтижелері жедел ... ...... ... ... ал өзге тұлғалар қатысса
актімен рәсімделеді.
Ақпаратты алып тастау үшін компьютерлік дискеталар мен көшірілген
ақпараттың өзге ... ... ... жағдайда бұл
мәліметтер құжаттарға қосымшалар түріндегі бейнеленеді. Ақпарат ... ... ... ... мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер
болмағанда қылмыстық іс бойынша дәлелдеу процесі кезінде пайдалануы ... ... ... ... ... нәтижелерінің құжаттандырылуы
енгізілген қызметкерден әрбір алынған жедел назардағы адамдардың қылмыс
жасаулары және ... ... ... жинау үшін қылмысты
маңызы бар ақпараттар рапорттармен ... Бұл ... ... ... үшін осы ... жариялау қажет, яғни қызметкерді қылмысты
ортаға енгізуімен байланысты деректер оның ... ... ала ... алу ... рәсімделеді.
ІІІ-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙҒАҚТАР ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ
МАТЕРИАЛДАРЫН БҰРМАЛАУДЫ АНЫҚТАУ ... АДАМ ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІН
ЖЕТІЛДІРУ
Қазақстан Республикасында Конституцияның 12 бабына ... ... мен ... ... және ... беріледі.
А.С. Байкенжеевтің пікірінше, «Қазіргі таңда Қазақстанның құқықтық
дамуының ең басты өзекті мәселесі – заңнаманың жетілмеуінде. Адам құқықтары
мен ... ... ету үшін ... ұлттық заңнамасын
халықаралық нормалармен сәйкестендіру. ... ... ... ... ... стандартқа тек Қазақстан Республикасының
Конституциясы ғана сәйкес. Ал қалған заңнама қайта қаралуға жатады».[16]
Айғақтар және ... ... ... ... және ... қызметтер мен халықаралық ұйымдардың сыртқы экспансиясымен күресте
табылмас құрал болып табылады.[17] Оны жүргізу барысында азаматтардың жеке
өміріне, ... ... ... ... ... ... ... да заңшығарушы Айғақтар және жедел іздестіру қызметі
туралы Заңда заңмен көзделмеген ... мен ... қол ... ... және жедел іздестіру қызметін жүзеге асыруға, сондай-ақ ... ... ... ... пайдалануға жол берілмейді деп
көрсеткен.[18] Мысалы, айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... және ... ... ... қайшы
әрекеттерге қатысы жоқ тұлғаларды тексеру үшін қолдануға, оларға қатысты
мәліметер жинауға тыйым ... ... ... ... ... ... қолдануға, өзге заң бұзушылықтар жіберуге,
азаматтардың ... мен ... ... тыйым салынады.
Жасырын түрінде жүргізілген айғақтар және жедел іздестіру жұмысының
әдістерінде, әрине билікті ... ... және адам ... ... бар. ... демократиялық мемлекет проблемасы осы ... және ... ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асырушы органның іс-әрекеті жөнінде ... ... не ... ... сотқа шағым жасалуы мүмкін.
Қылмыстық процестегі жария және жасырын айғақтар және жедел ... ... ... ... заңдылықты қорғаудың бірнеше
деңгейлері іске қосылады:
1. Азаматтық құқықтар мен ... ... және ... ... ... ... ережелері (1995ж.);
2. Мемлекеттік қызметтің осы түрін анық реттейтін ... ... және ... іздестіру қызметі туралы» Заңы;
3. Дәлелдемелер ұғымдарын, дәлелдемелер алу құралдарының толық тізбесін
беретін олардың ... ... және т.б. ... ... ... заңдарының нормалары;
4. Билік шегінен шығу және заңдылықтың өзге бұзушылығы үшін ... ... ... ... ... ... ала ... мен алдын ала тергеуге ғана ... ... ... ... ... де прокурорлық қадағалау;
6. Сот бақылауы: а) сот мәжілісін белгілеу ... ... ... ... ... 300б. 4т.); б) ... ... ала тыңдалуы
барысында (ҚІЖК-нің 301б. 6т.); в) ... сот ... ... ... 302б. 1т.); г) сот ... ... ... мен ... жөнінде мәселенің
шешілуі кезінде.
Заңдылықтың бұзылуынан қорғаудың объективті факторлары ... ... ... және ... ... болуын жатқызамыз.
Сонымен бірге маңызды, анықтаушы факторлар айғақтар және жедел
іздестіру қызметі ... жеке ... ... ... және оның ... ... ... Кәсіби тұлға өнегелі өзін-өзі
бақылауды жүзеге асыруға, өзі үшін тұтас адамгершілікті және ... өз ... ... өзінен олардың орындалуын талап етіп,
істелінген қылықтарына баға ... ... ... ... және ... ... заңдылығына кепілдіктер, әсіресе жасырын әрекеттерді
өткізу кезінде айтарлықтай жоғары болады.
Көрсетілген факторды ... аса ... ... ... атап көрсетіп, оны қоғамның өнегелі жай-күйінен тыс көрсетуге
болмайды, ... ... ... ... ... ... маңызы бар белгілердің тұрақты жүйесі қоғамның шынайы жағдайында
қалыптасады.
Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін жүзеге ... ... ... және ... ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттерін ұйымдастыру және жүргізу
кезіндегі ведомстволық бақылауды осы әрекеттерді жүзеге ... ... ... ... етеді. Бұл ішкі бақылау секілді.
Сонымен бірге, жоғары тұрған ведомстволық органдар да оларға ... ... және ... ... қызметін бақылауды қамтамасыз
етеді. Бақылаудың осы түрін шартты түрде ... деп ... ... ... ішкі ... ... ... және жедел іздестіру
аппаратының басшысы өзіне бағынышты қызметкерлерінің айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттерін өткізу үстінен бақылауды ... ... ... ... ішкі ... ... айғақтар және жедел
іздестіру қызметі үстінен бақылауды Аудандық ішкі істер бөлімі бағынатын
Ішкі істер ... ... және ... ... ... да
жүргізеді. Айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... өзге ... ... ... ... да осыған ұқсас ұйымдастырылған.
Айғақтар және жедел іздестіру қызметіндегі заңдардың орындалуы үстінен
қадағалауды Қазақтан ... Бас ... мен оған ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Осыған орай 1995 жылы 21 ... ... ... ... ... ... IV тарауына жүгіну қажет.
Айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру барысында адамның және ... мен ... ... ... және ... ... ... бұрмалауды анықтау;
3. айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін жүзеге асыруға өкілетті
органдар мен лауазымды ... ... мен ... айғақтар және жедел іздестіру қызметінің ... ету ... ... жоғарыда аталған Заңның ... ... ... ... айтарлықтай кең, сондықтан
қадағалау қызметін ... ... үшін ... және ... ... ... ... талап етеді.
Айғақтар және жедел іздестіру қызметіне ... ... ... ... ... және жедел іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардан
айғақтар және жедел іздестіру қызметінің барысы ... ... ... ... мен мен өзге ... ... ... үшін
алады.Бірақ прокурор айғақтар және жедел іздестіру қызметін ... ... ... ... қызмет ететін немесе қызмет ... жеке басы ... ... ... ... және алуға құқылы
емес.
2. Айғақтар және жедел іздестіру қызметін ... ... ... ... және ... ... әрекеттерін өткізу заңдылығын
тексереді. Олардың кейбіреулері не ... ... ... не соңынан прокурорды хабардар ету арқылы жүргізілуі тиіс
екенін еске сала кетейік.
3. Айғақтар және ... ... ... ... ... ... адамдарының іс-әрекеттері мен шешімдеріне жасалған шағымдар мен
арыздарды қарайды. Мұндай шағымдар қатарына Айғақтар және жедел ... ... ... ... ... ... ... талабына
қарамастан азаматтарды жасырын ынтымақтастық жасауға мәжбүрлеу туралы
шағымдар жатқызылуы мүмкін.
4. ... және ... ... ... ... ... органдар шығарған
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін ұйымдастыру мен ... ... ... ... және ... ... қайшы келетін нормативтік сипаттағы актілерге
наразылық жасайды. ... ... және ... ... ... ... ... актілердің
бірқатары мемлекеттік немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны сақтаумен
кездеседі, сондықтан да жариялауға ... емес және ашық ... ... және ... ... қызметін жүзеге асыратын
органдардың орталық аппаратының нормативтік сипаттағы ведомстволық
актілерді дайындауы, ... ... және ... да құқықтық
нормалармен келісіледі. Айғақтар және ... ... ... және жүргізілу тактикасына қатысты ведомстволық нормативтік
актілерді жариялау Қазақстан Республикасының Бас прокурорымен немесе оған
бағынышты прокурорлармен келісіледі. Егер де ... ... ... ... ... ... прокурормен келісілуін қажет етпеген
және ... ... ... ... ... және ... ... қатысты ведомстволық нормативтік актілерді анықтаса,
мұндай актілерге шапшаң наразылық ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырған кезде заңның,
адамның және азаматтың құқықтары мен ... ... ... өзінің қаулысымен айғақтар және ... ... ... Айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге
асыратын орган жетекшісі белгіленген тәртіпте прокурордың шешіміне шағым
беруге ... ... ... ... ... және ... ... жүргізілуін тоқтатуға міндетті.
6. Айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін жүзеге асырған кезде құқыққа
қарсы әрекеттерге жол берген қызметкерлерге қатысты:
• қылмыстық ... ... ... ... қылмыстық іс
қозғау туралы;
• тәртіптік теріс қылық белгілері орын ... ... ... ... ... ... ... Айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырған кезде заңды
бұзудың анықталған ... ... ... ... ... ... өзге де ... шығарады.
8. Заңсыз ұсталған адамдарды босатады.
9. Қажет болған кезде айғақтар және жедел ... ... ... ... ... заң ... жою мақсатында өздеріне
бағынышты органдарда тексеріс жүргізуді талап етеді.
10. Заңдарда белгіленген жағдайларда ... және ... ... ... ... ... ... әзірледі немесе жасады деген кінәсі заңмен белгіленген
тәртіпте дәлелденбеген адам айғақтар және ... ... ... ... өзін ... үшін ... ... мәліметтерді талап етуге
құқығы Қазақстан Республикасы Конституциясының 18 бабының 3 тармағында
көрініс тапқан. Онда мемлекеттік органдар, ... ... ... және ... ... құралдары әрбір азаматқа өзінің құқықтары
мен мүдделеріне қатысты құжаттармен, шешімдермен және ақпарат көздерімен
танысу мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... 1 ... бойынша адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтары конституциялық құрылысты қорғау, ... ... ... мен ... ... денсаулығы мен имандылығын сақтау
мақсатына қажетті ... ғана және тек ... ... ... ... да ... және жедел іздестіру ... ... ... және ... ... істеу талап етіледі.
Айғақтар және жедел ... ... ... ... ... ... ... беруден бас тартуы туралы шешімін
негізсіз деп ... ... ... ... ұйғарымымен, ал прокурор –
ескертумен аталған органды мағлұматтарға беруге міндеттей алады.
Айғақтар және жедел ... ... ... ... ... өміріне, ар-ожданы мен қадір-қасиетіне қатысты мәліметтер, егер оларда
заңмен тыйым салынған іс-әрекеттер ... ... ... ... және жойылуға тиіс. Өмірге, ар-ождан мен қадір-қасиетке қатысты
мәліметтер – адамда бар ең ... ... оның жеке ... ... ... ... ... Ол мәліметтер
адамның тұлға болып қалыптасу және өзін ұстаудағы фундаментальды процесінде
орныққан. Бұл құбылыстарды әрбір адам маңызды жеке ... деп ... ... үшін олар ... ... табылады. Егер оны жария етіп берсең
адамның жаны ауырып, ұзақ психикалық жүйке ... ... ... бірге, жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру
материалдарын бұрмалауды анықтауді құқықтық ... де ... ... ... және ... ... әрекеттерін құқықтық реттеу дегеніміз -
айғақтар және жедел іздестіру қызметінің туындаған, жалғасып жатқан ... ... ... ... ... ... нормативтік-
биліктік әсері.
Айғақтар және жедел іздестіру материалдарын бұрмалауды ... ... ... бірі – ... ... ... жедел іздестіру қызметінің сыртқы барлау қызметін қамтуында. Ресейде
сыртқы барлау қызметі арнайы дербес заңмен реттеледі, ... және ... ... ... ... ... ... қызмет болып табылады.
Оның өзі бір уақытта айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... қызметін жүзеге асыруына әкеп соғып отыр.
Солардың бірі ... ... ҚР ҰҚК ... ... ... күшеюі кезінде оның саяси мақсаттарда өз ... ... ... ... құралына айналуы мүмкін. Себебі сыртқы барлау
қызметін жүзеге ... ... ... ... жариялануға жатпайтын
нормативтік актілерге сүйенеді. Сыртқы ... ... ... ... ету ... ... ... олардың
денсаулығына зиян келтіруге, адам өмірі мен ... ... ... ... ... өзі республикада адам құқықтары мен бостандықтары екінші
орынға ысырылып қалғандығын ... ... ... ... ... ... ... және жедел іздестіру қызметінен заң дәрежесінде
сыртқы барлау қызметін ... ... ... және оны ... «Сыртқы барлау
қызметі туралы» арнайы заң шығару қажет. Сонда ғана Қазақстан Республикасы
азаматтарының конституциялық құқықтары мен ... ... ... ... бір айта ... жағдай – заңмен қорғалатын жеке ... хат ... ... ... ... ... мен пошта
жөнелтілімдері құпиясын, сондай-ақ тұрғын үйді қол ... ... ... ... (арнайы) айғақтар және жедел іздестіру материалдарын
бұрмалауды анықтаудің шекті мерзімдерінің ... ... ... ... ... ведомстволық нормативтік актілермен ... ... олар ... ... жеке ... ... хат ... сөйлесу, телеграф хабарлары мен пошта жөнелтілімдері құпиясы,
сондай-ақ тұрғын үйді қол сұғудан қорғау құқығы ... ... үшін ... қол ... емес. Байқау, тұрғын жайларды, ғимараттарды, жер
учаскелерін және көлік құралдарына кіру және тексеру; пошта жөнелтілімдерін
бақылау; ... және өзге де ... ... байланыстың
техникалық арналарынан, компьютер жүйелерінен және өзге ... ... алып ... сияқты жасырын айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттері азаматтардың жеке өміріне тиіспеушілік, хат ... ... ... хабарлары мен пошта жөнелтілімдері құпиясы,
тұрғын үйді қол сұғудан қорғау конституциялық ... ... ... ... ... өзі мұндай әрекеттерді жүргізудің мерзімдерін
шектемеу ... ... ... ... ... ... түрге айналуына әкеп соғуда. Мысалы, 1995 жылғы 12
тамыздағы №144-ФЗ «Айғақтар және ... ... ... ... ... ... ... азаматтардың конституциялық құқықтарын
қозғайтын айғақтар және ... ... ... 6 айға ... жүргізілуі
мүмкін. Бұл азаматтардың конституциялық құқықтарының ... ... ... ... азаматтардың конституциялық құқықтарын
қозғайтын жасырын айғақтар және ... ... ... ... ... ... айғақтар және жедел іздестіру заңында белгілеу
керек.
Қазақстандық айғақтар және жедел іздестіру заңнамасының тағы ...... ... ... және жедел іздестіру әрекеттеріне
анықтама берілмегендіктен, ... ... және ... іздестіру
әрекеттерін әр қалай түсінуге әкеп ... ... ... ... ... және ... ... қызметі туралы» Заңында
айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... ... және ... ... әрекеттерін әр қалай түсіндіруді
туғызбайды. Сондықтан, қазақстандық айғақтар және жедел іздестіру заңында
тізімі ... ... ... және жедел іздестіру әрекеттеріне
анықтама беру арқылы әр ... ... ... ... Әрине, мұнда
айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... ... және жедел іздестіру қызметін жүргізуші органдардың әрекет
ету аясын тым тар қылып жібермейміз бе деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол ... ... және ... ... ... ... кең шеңберде
барлық жасалуы мүмкін әрекеттерді көрсете отырып жазу керек. Ол ... ... ... ... ... және жедел іздестіру әрекетін
жүргізу үшін бағыт-бағдар ... ... ... ... және жедел іздестіру заңына сәйкес
айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері ... ... және ... қызметін жүзеге асырушы органдардың өз құзыреті шегінде өздерінің
алдына қойылған ... ... ... ... ... ... ... байланысты түрлері болып табылатын жария
айғақтар және жедел іздестіру ... ... ашық ... ... және қоғамдық танысу үшін қол жеткізерліктей ... ... ... сипатындағы әрекеттер, ал жасырын айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттері дегеніміз мүдделі тұлғаларға, объектілерге, ... ... ... ... ... жүргізілетін және ол туралы
айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... ... тұлғалардың тар шеңбері білетін айғақтар және жедел
іздестіру сипатындағы әрекеттер екен.
Жария және жасырын ... және ... ... ... ... және ... іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдармен
жүргізіледі. ... ... ... ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік, Қорғаныс
министрлігінің әскери барлау, қаржы полициясы, Қазақстан Республикасы
Президентінің Күзет ... ... ... ... ... Бұл ... ... жария және жасырын айғақтар және жедел
іздестіру әрекеттерін кез-келген құрылымдық ... ... ... тек ... ... ... ... және жасырын айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін ... және ... ... ... ... ... ... өз құзыреті
шегінде жүргізеді. Олардың құзыреті заңда қай айғақтар және жедел іздестіру
қызметін жүзеге асырушы органдардың қай жария немесе ... ... ... ... ... ... анықтауге құқылы екенін
белгілеген. Жасырын айғақтар және жедел іздестіру әрекеттерін толық ... ... ... ішкі ... ... ... органдары
жүргізеді.
Сонымен бірге, жария және жасырын айғақтар және жедел ... ... ... ... және ... ... ... асырушы органдардың міндеттерін шешуге бағытталады. Әр айғақтар және
жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органның ... ... ... ... аралық міндеттер де бар. Жалпы ортақ міндеттер 1994 жылы
19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Айғақтар және жедел ... ... ... ... ... 7 бабында белгіленген.
Жария және жасырын айғақтар және жедел ... ... ... ... ... ... арнайы күштерді, құралдарды,
нысандарды, әдістер мен тәсілдерді ... ... ... ... жасырын жүзеге асырылады. Бұл арнайы күштер, құралдар, нысандар,
әдістер мен тәсілдер мемлекеттік құпияны құрайды. ... ... ... ... ... ... тәжірибесімен негізделген.
Жария және жасырын айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері тек қана
1994 жылы 19 ... ... ... «Айғақтар және жедел
іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында ... ... және ... ... және ... ... ... анықтау кезінде 1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ
«Айғақтар және жедел іздестіру ... ... ... ... ... ... сақталуы тиіс.
Жария және жасырын айғақтар және ... ... ... ... ... ... ... нормативтік актілермен
белгіленген құжаттармен құжаттандырылады. Олардың дәлелдемелік күші ... ... ... ... және ... ... әрекеттерінің нәтижелері
олардың жүргізілуі аяқталғаннан кейін жарияланбайды. Ал, ... ... ... ... ... ... олар жүргізілуі аяқталғаннан
кейін жариялануы тиіс.
Сонымен бірге, жария және жасырын айғақтар және жедел ... ... ... ... ... де ... ... Олардың бірі – Қазақстан ... ... және ... ... сыртқы барлау қызметін қамтуында. Ресейде ... ... ... ... ... ... ... және жедел
іздестіру қызметі сыртқы барлау қызметінен ... ... ... ... өзі бір ... айғақтар және жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы
органдардың ... ... ... ... ... әкеп ... отыр.
Солардың бірі болып табылатын ҚР ҰҚК ... ... ... ... ... оның ... ... өз азаматтарына қатысты
қылмысты іс-әрекеттер ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру ешқашанда ешбір мемлекетте жариялануға жатпайтын
нормативтік актілерге ... ... ... ... ... ... ету мақсатында адамдарды өлтіруге, ... зиян ... адам ... мен ... қауіп төндіруге
жол береді. Мысалы, А. Сәрсенбаевті өлтіруге ҚР ҰҚК-нің «Сұңқар» арнайы
бөлімінің ... ... ... ... ... ... конституциялық құқықтары мен бостандықтарының сақталуына кепіл
бола алмайды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
Нормативтік-құқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2. 1997 жылғы 13 ... ... ... ... іс ... ... 1994 ... 15 қыркүйектегі №154-ХІІІ «Айғақтар және жедел іздестіру
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
4. Қазақстан ... ... ... ...... ... 20 ... 2002 жылы қабылданған №949
Жарлығымен // Ресми газет №40 ... 2002 ... ... Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 года №144-ФЗ;
Арнайы әдебиеттер мен мақалалар:
1. В. ... ... ... Курс ... Алматы,
2001г.;
2. А.Я. Гинзбург, В.И. Григорьев, С.Ю. ... ... және ... ... негіздері. Оқу- тәжірибелік құрал. Алматы, 2004 ж.;
3. Под общей редакцией К.К. ... В.С. ... Г.К. ... ... ... ... ... Москва, 2004
г.;
4. С.Ж. Галиев, О.Е. Сапарин. Комментарий к Закону РК «Об ... ... ... 1998 ... В.Г. Бобров. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Лекция. Москва,
2003 ... А.Ю. ... ... ... права. Учебное пособие. Москва,
2000 г.;
7. С.С. Овчинский. Оперативно-розыскная ... ... 2000 ... И.Н. ... ... ... ... – новое изд., перепеч. с
изд. 1929 г. – Москва, 2002г.;
9. И.Н. Якимов. Криминалистика: Руководство по уголоной технике и ... ... изд., ... с изд. 1925 г. – ... 2002 ... Г.У. ... ... лица на ознакомление с ... его ... и ... ... ... процессуальные
аспекты. Дисс. на соиск. учен. степени к.ю.н./ Алматы, 2006 г.;
11. В.М. ... В.Л. ... ... ... и ... полученной информаций в ходе ... ... 1999 ... Ю.В. ... Психология в оперативно-розыскной деятельности.
Установление и ... ... с ... ... 1996 г.;
13. А.Н. Джумабеков. Теоретико-познавательные аспекты ... ... 2001 ... С.Д. Логунов. Комплексный подход в правовом регулировании мер ... ... ... ... 1995 ... В.М. Атжамитов, В.Г. Бобров. Оперативно-розыскные ... ... ... и ... и право, 2005 г., №3.
16. А.С. Байкенжеев. Обеспечение прав человека в Республике ... ... и ... ... Казахской Академии Труда и
Социальных отношений, 2002 г., №1(4)
Құқық қолданушылық тәжірибенің актілері:
База судебных решений. ... ... ... ... 2004 г.
Электрондық бұқаралық ақпарат құралдары мен бағдарламалардағы материалдар:
1. http//traccc.jurfak.spb.ru. ... ... ... ... ... и ... разбирательства по
уголовным делам, связанными с организованной ... ... ... ... В. ... Оперативно-розыскная деятельность. Курс ... ... 55-56 ... А.Я. Гинзбург, В.И. Григорьев, С.Ю. Алексеевский. Жедел-іздестіру
қызметінің ... Оқу- ... ... ... 2004 ж., ... Под ... редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова,
А.Ю. Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
297 ... Под ... ... К.К. ... В.С. ... Г.К. Синилова,
А.Ю. Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
297-301 беттер.
[5] http // ... В. ... ... и
организационное обеспечение расследования и судебного разбирательства по
уголовным делам, связанными с организованной преступной ... 1994 жылы 19 ... ... ... ... ... ... Республикасының Заңының 1 бабы.
[7] Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» ... ... 1995 года ... В. ... Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекции. Алматы,
2001г., 63-бет.
[9] Под ... ... К.К. ... В.С. ... Г.К. ... ... Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
298-бет.
[10] В.Г. Бобров. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и
условия проведения оперативно-розыскного мероприятия. Лекция. ... ... 23-24 ... Под общей редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова,
А.Ю. Шумилова. ... ... ... ... 2004 г.,
302-бет.
[12] В. Плетнев. Оперативно-розыскная ... Курс ... ... ... В. ... Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекции. Алматы,
2001г., 108-109 беттер.
[14] Под общей редакцией К.К. Горяинова, В.С. ... Г.К. ... ... Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
327-бет.
[15] Под общей редакцией К.К. Горяинова, В.С. ... Г.К. ... ... ... ... Учебник. Москва, 2004 г.,
329-бет.
[16] А.С. Байкенжеев. ... прав ... в ... ... теории и практики.// Вестник Казахской Академии Труда и Социальных
отношений, 2002 г., №1(4) – 52 ... С.Ж. ... О.Е. ... ... к ... РК «Об ... деятельности». Алматы, 1998 г.
[18] 1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған ... ... ... ... ... ... 5 бабының 1 тармағы.
[19] 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2709 «Қазақстан ... ... ... ... ... 34 ... 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2709 ... ... ... ... ... ... 34 ... С.Ж. Галиев, О.Е. Сапарин. Комментарий к Закону РК «Об ... ... ... 1998 г.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бір жасар баланың дене тәрбиесі11 бет
Нотариаттың пайда болу негіздері.нотариаттың даму кезеңдері: нотариат туралы заңдардың реформасы. нотариаттың ұйымдастырылуы мен қызметтік реттейтін заңнама. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды нотариаттық заңнама негізінде жүзеге асыру9 бет
Тәрбиешінің сөйлеу мәдениетіне қойылатын талаптар42 бет
Сот төрелігіне және жазалардын орындалу тәртібіне қарсы қылмыстар52 бет
«Инвестициялық процестегі құрылыс кешенінің рөлі»13 бет
«Оқушыларды туристік өлкетану іс-әрекеттері арқылы Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу»127 бет
«Қазіргі діни лаңкестік білдірушілік ахуал әрекеттерінің насихат жұмыстарына тигізер зардаптары»32 бет
Іс жүргізуде істерді қалыптастыру. Құжаттардың жедел сақталуы18 бет
Ішкі аурулар және стоматология клиникасында жедел жағдайлар кезіндегі жедел жәрдем көрсетудің клиникасы13 бет
ААҚ «LG Elektronics Almaty Kazakstan» компаниясының өндірістік және маркетингтік іс-әрекеттері13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь