Бухгалтерлік есепке алу туралы қазақстан республикасының заңы. 1995 жылғы 26 - желтоқсаннан, қосымшалары мен өзгертулері

Жоспар:

I. Кіріспе. Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы 1995 жылғы 26 желтоқсандағы №2732 Қазақстан Республикасының Заңы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1.1 Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берудің мақсаты ... ... ... ... ..7
1.2 Бухгалтерлік ақпаратың құпиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9

II. Негізгі бөлім. 2.Жалпы ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.1Бухгалтерлік есепке алу жүйесі, бухгалтерлік құжаттама және ішкі бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.2Қаржылық есеп берудің элементтерін бағалау мен есепке алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.3 Қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26

III. Қорытынды. Қорытынды ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

Қолданған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
Кіріспе
Қазақстан Республикасы Президентінің «Бухгалтерлік есепке алу туралы» 1995 жылғы 26 желтоқсандағы № 2732 заң күші бар Жарлығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілген:
1. «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
2. «Осы Заң Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін айқындайды, бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есеп беруді жасаудың принциптерін, негізгі сапалық сипаттамалары және жалпы ережелерін белгілейді.»
3. Тараулардың тақырыптарындағы «I», «IV» және «V» деген цифрлар «1», «4» және «5» деген цифрлармен ауыстырылған.
4. 1және2-баптар мынадай редакцияда жазылды:
1-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
«1. Осы Заңның күші міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын жеке кәсіпкерге (бұдан әрі – кәсіпкерлерге ), Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын заңды тұлғаларға, Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген резидент еместердің филиалдары мен өкілдіктеріне (бұдан әрі-ұйымдарына ) қолданылады.
2. Кәсіпкерлер мен ұйымдар осы Заңға, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жөніндегі өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, бухгалтерлік есепке алу стандартына сәйкес бухгалтерлік есепке алуды жүргізуге және қаржылық есеп беруді жасауға міндетті.
2-бап.Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конститутциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құықтық актілерінен тұрады.
2-бап.Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конститутциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құықтық актілерінен тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың шоттың ережелері қолданылады».
5. Мынадай мазмұндағы 2-1-баппен толтырылсын:
«2-1-бап. Қазақстан Республикасындағы халықаралық қаржылық есеп беру стандарты
Қаржылық есеп беруді жасаудағы ұйымдар Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары жөніндегі комитеттен оларды ресми аударуға және (немесе) Қазақстан Республикасында жариялауға жазбаша рұқсаты бар ұйым мемлекеттік тілде және орыс тілінде жарияланған халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына сәйкес жүзеге асырады.
Осы баптың ережесі мемлекеттік мекемелерге қолданылмайды».
6.3,4 және 5-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«3-бап. Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін мемлекеттік реттеу
1.Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін реттеуді уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі уәкілетті орган)жүзеге асады.
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен басқа, мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін реттеудің ерекшеліктері мемлекеттік мекемелер үшін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін реттеуді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Директорлар Кеңесі (Директорат) жүзеге асырады.
4. Қызметін реттеу мен қадағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жүктелген
ұйымдардың бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін реттеуді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.
5. Уәкілетті орган:
1) бухгалтерлік есепке алудың стандарттары мен оларға әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді, Қазақстан Республикасының халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарымен реттелмеген және оларға қашы келмейтін бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерін қабылдайды;
2) бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспарлары мен оларға әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;
3) өзге де мемлекеттік огандармен және бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсіптік ұйымдарымен бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды;
4) бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру саласындағы өзге де функцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі:
1) қызметін реттеу мен қадағалауды жүзеге асыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жүктелген ұйымдар үшін:
уәкілетті органның келісімімен халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарымен реттелмеген және оларға қайшы келмейтін мәселелер

бойынша бухгалтерлік есепке алу стандарттарын, сондай-ақ оларға әдістемелік ұсынымдар әзірлейді және бекітеді;
осы Заңның талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспарларын әзірлейді және бекітеді;
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасы талаптарының және бухгалтерлік есепке алу
стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
2)қызметін реттеу мен қадағалауды жүзеге асыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жүктелген аффилирленген тұлғалар үшін осы Заңның талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының қаржылық есеп беру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді және бекітеді.
4-бап.Бухгалтерлік есепке алу стандарттары мен бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспары
1.Бухгалтерлік есепке алу стандарттары бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің және қаржылық есеп беруді жасаудың жалпы ережелері мен әдістерін белгілейді.
2.Бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспары бухгалтерлік есепке алудың синтетикалық шоттарының жүйеленген тізбесін білдіреді
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1.1995 ж., №24, 171-құжат; ҚР Заңымен
1.1997ж., №13-14,205-құжат; ҚР Заңымен
3.1999 ж., №20,727-құжат; ҚР Заңымен
4.2001 ж., №24,338-құжат; ҚР Заңымен
5.2001 ж., №276-11; ҚР Заңымен
6.2002 ж., №329-ІІ; ҚР Заңымен
        
        Жоспар:
I. Кіріспе. Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы 1995
жылғы 26 ... №2732 ... ... ... есеп және ... есеп ... ... ... ... ... ... ... алу ... ... және ... есеп ... элементтерін
бағалау мен ... ... ... ... ... ... ... Білім және Ғылым министрлігі
Курстық
жұмыс
Тақырыбы: « Бухгалтерлік есепке алу туралы» Қазақстан
Республикасының заңы . 1995 жылғы 26-
желтоқсаннан, ... ... ... ... ... ... алу ... жылғы 26 желтоқсандағы № 2732 заң күші бар ... ... мен ... ... «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан
Республикасының ... «Осы Заң ... ... ... ... алу ... есеп беру жүйесін айқындайды, бухгалтерлік есепке алуды жүргізу
мен қаржылық есеп беруді ... ... ... ... және ... ... ... Тараулардың тақырыптарындағы «I», «IV» және «V» деген цифрлар ... және «5» ... ... ... ... ... редакцияда жазылды:
1-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
«1. Осы Заңның күші міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын ... ... әрі – ... ), Қазақстан Республикасының
резиденттері болып табылатын заңды тұлғаларға, Қазақстан Республикасының
аумағында ... ... ... ... мен өкілдіктеріне (бұдан
әрі-ұйымдарына ) қолданылады.
2. Кәсіпкерлер мен ұйымдар осы Заңға, Қазақстан ... ... алу мен ... есеп беру ... өзге де
нормативтік құқықтық актілеріне, бухгалтерлік ... алу ... ... есепке алуды жүргізуге және қаржылық есеп беруді
жасауға міндетті.
2-бап.Қазақстан Республикасының бухгалтерлік ... алу мен ... беру ... ... ... ... ... есепке алу мен қаржылық есеп
беру туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының ... және осы Заң мен ... ... өзге де ... актілерінен тұрады.
2-бап.Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық
есеп беру туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен ... ... ... ... ... ... ... және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... Егер ... Республикасы бекіткен халықаралық шартта ... ... ... ... халықаралық шарттың шоттың ережелері
қолданылады».
5. Мынадай мазмұндағы 2-1-баппен толтырылсын:
«2-1-бап. Қазақстан Республикасындағы халықаралық қаржылық есеп ... есеп ... ... ... ... ... есеп беру
стандарттары жөніндегі комитеттен ... ... ... және ... Республикасында жариялауға жазбаша рұқсаты бар ұйым мемлекеттік
тілде және орыс тілінде жарияланған халықаралық ... есеп ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мекемелерге қолданылмайды».
6.3,4 және 5-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«3-бап. ... ... алу мен ... есеп беру ... ... ... бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп
беру жүйесін реттеуді уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі ... ... ... Республикасының Ұлттық Банкінен басқа, мемлекеттік
мекемелердегі бухгалтерлік есепке алу мен ... есеп беру ... ... ... ... үшін ... бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жөніндегі
нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ... ... ... ... есеп беру ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінің Директорлар Кеңесі (Директорат) жүзеге асырады.
4. ... ... мен ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жүктелген
ұйымдардың бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... асырады.
5. Уәкілетті орган:
1) бухгалтерлік есепке алудың стандарттары мен ... ... ... және бекітеді, Қазақстан Республикасының халықаралық
қаржылық есеп беру ... ... және ... қашы келмейтін
бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру ... ... ... ... қабылдайды;
2) бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспарлары мен ... ... ... және ... өзге де ... огандармен және бухгалтерлер мен ... ... ... ... алу мен ... есеп ... ... өзара іс-қимыл жасайды;
4) бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру саласындағы өзге ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі:
1) қызметін реттеу мен қадағалауды жүзеге асыру ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жүктелген
ұйымдар үшін:
уәкілетті органның келісімімен ... ... есеп ... реттелмеген және оларға қайшы келмейтін мәселелер
бойынша бухгалтерлік есепке алу ... ... ... ұсынымдар әзірлейді және бекітеді;
осы Заңның талаптарына сәйкес Қазақстан ... ... алу мен ... есеп беру ... ... құқықтық актілерін,
сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі ... ... ... ... ... ... алу мен ... есеп
беру туралы заңнамасы талаптарының және ... ... ... ... бақылауды жүзеге асырады;
2)қызметін реттеу мен ... ... ... ... заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
жүктелген аффилирленген тұлғалар үшін осы ... ... ... ... ... есеп беру жөніндегі нормативтік
құқықтық актілерін әзірлейді және бекітеді.
4-бап.Бухгалтерлік ... алу ... мен ... ... алу
шоттарының үлгі жоспары
1.Бухгалтерлік есепке алу ... ... ... ... және ... есеп ... жасаудың жалпы ережелері мен әдістерін
белгілейді.
2.Бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспары бухгалтерлік есепке
алудың синтетикалық шоттарының жүйеленген тізбесін ... ... есеп және ... есеп ... ... ... алу мен қаржылық есеп берудің ... ... ... ... ... мен ... ... қызметінің нәтижелері мен қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы
толық және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.»
7. ... ... ... ... Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп берудің принциптері
мен ... ... ... ... ... ... мен ... есеп беруді жасаудың
принциптері есептеу және үздіксіздік болып табылады.
2. Қаржылық есеп ... ... ... ... түсініктілік,
орындылық, сенімділік және салыстырмалық болып табылады.»
8. ІІ ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есепке алу жүйесі, бухгалтерлік құжаттама және
ішкі бақылау.»
9. 6-бапта:
1) 1 және ... ... ... жазылған:
«1. Бухгалтерлік есепке алу Қазақстан ... ... алу мен ... есеп беру ... ... ... ... стандарттарымен, сондай-ақ ұйымның есеп саясатымен регламенттелген
кәсіпкерлер мен ұйымдардың ... мен ... ... ... жинау,
тіркеу және қорыту жүйесін білдіреді.
2. Есеп саясаты ұйымның қажетіне және оның ... ... ... Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп
беру туралы заңнамасының талаптарына, бухгалтерлік есепке алу ... ... ... алу ... үлгі ... ... есепке алуды жүргізу мен қаржылық есеп беруді жасау үшін ұйым
қабылдаған принциптерді, негіздерді, шоттарды, ережелер мен ... ... 3- ... алып ... ... абзац мынадай редакцияда жазылған:
«4. Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепке алу ... ... бұл ... ... ... деген сөзден кейін «және оқиғалардың »
деген сөздер мен толтырылған;
2) және 3) тамақшалар мынадай редакцияда жазылған:
2) операциялар мен ... ... ... және ... әр айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша ... ... ... ... (егжей-тегжейлі) есептермен сәйкестендірілуін
қамтамасыз етеді;
4) 5 және 6-тамақтар алып тасталған;
5) 7-тамақ мынадай редакцияда жазылған:
«7. ... мен ... ... ... ... жазба
жүргізу әдісімен бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарына сәйкес
көрсетіледі. ... мен ... ... ... жүргізу
тәртібін кәсіпкер немесе заңды тұлғаның лауазымды адамдары ... ... ) ... олар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне
және ... ... ... ... ... пен іс жүргізуді
кәсіпкер мен ұйымның қажетәне орай жүзеге асырады. »;
6) мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толтырылсын:
«8. ... мен ... ... есепке алуды жүргізу мен
қаржылық есеп беруді мемлекеттік тілде және (немесе ) орыс тілінде жасауды
қамтамассыз етеді. ... ... ... ... ... құжаттама бастапқы құжаттарды, бухгалтерлік есепке
алудың тіркелімдерін, қаржылық есеп ... және есеп ... ... ... ... бастапқы құжаттар негізінде жүргізілуге тиіс.
Бастапқы құжаттар-операциялардың жасалуын немесе ... ... ... ... ... бастапқы құжаттың қағаз түрінде
ресімделген бастапқы құжаттың күші болады.
3. Операциялар мен оқиғаларды ресімдеу үшін ... ... ... ... немесе оларға қойылатын талаптарды уәкілетті
орган және ... ... ... ... ... ... ... сәйкес бекітіледі.
4. Уәкілетті орган және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
нысандарын немесе оларға қойылатын ... ... ... және ... ... ... құжаттарды кәсіпкерлер
мен ұйымдар дербес әзірлейді және оларды мынадай деректемелер міндетті
түрде қамтылуға тиіс:
1) құжаттың атауы ... ... ... айы, ... ... ... ... жасалған ұйымның атауы немесе кәсіпкердің тегі
және аты-жөні;
4) операцияның немесе оқиғаның мазмұны;
5) операцияның немесе оқиғаның өлшем бірліктері ... және ... ... ... ... ... ... және оны ресімдеудің
дұрыстығы үшін жауапты адамдардың лауазымы, тегі, ... және ... ... ... ... ... Республикасының
нармативтік құқықтық актілерінің талаптарына және есепке алу ... ... ... ... ... қосымша деректемелер енгізілуі
мүмкін.
5. Бастапқы құжаттар операция жасалған немесе оқиға болған не ... ... ... жасалуға тиіс.
6. Есепке алуға қабылданған бастапқы ... ... ... немесе оларға қойылатын талаптарды уәкілетті орган және
(немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ... ... ... ... ... ... алу ... және жүйелендіріледі.
Бухгалтерлік есепке алу тіркелімінің деректері ... ... есеп ... ... ... ... ... бастапқы құжаттары мен тіркелімдері
электронды жеткізушілерде жасалған кезде, ұйымдар мен ... ... ... ... ... ... талап ету құқығы
Қазақстан ... ... ... ... мемлекеттік
органдардың талаптары бойынша мұндай құжаттардың ... ... ... ... ... және ... бастапқы құжаттарға түзетулер енгізуге жол
бермейді. ... ... ... ... ... ... ... ғана енгізілуі мүмкін, түзетулерді енгізген күн,
ай, жыл көрсетіліп, құжатқа қол ... ... ... ... 7-бапта:
1) 1-тамақ мынадай редакцияда жазылған:
«1. Басшылық:
1) есепке алу саясатын қалыптастырады;
2) бухгалтерлік есепке алудың ... ... ... алу ... ... ... заңнамасында және ұйымның
жарғысында (ережесінде ) белгіленген тәртіппен бекітіледі.»;
2) 2-тармақта:
Бірінші обзацтағы «Басшы» деген сөз «Басшылық немесе ... ... ... тармақшадағы мемлекеттік тілдегі мәтінде «шарттық негізде» деп ... ... ... сөз ... ... ... ... 3-тармақ мынадай редакцияда жазылған:
«3. Бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есеп беруді
жасауға уәкілетті тұлғалар осы ... ... ... Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру ... ... ... алу ... мен ... есепке
алу шоттарының үлгі жоспарын сақтауға міндетті.».
12. 8-бапта:
1) тақырыбындағы «және сыртқы » деген сөздер алып тасталсын;
2) 1 және 2-тармақтар ... ... ... Ұйым ... ... ... ... алу мен қаржылық
есеп беру туралы заңнамасының, ... алу ... ... сақталуы жөніндегі, бухгалтерлік есепке алуды жүргізу ... есеп ... ... ... ... пен ... ... және анықтау жөніндегі шараларды қоса алғанда, операциялардың
тиімді жүргізілуін қамтамасыз ету үшін ішкі ... ... ... ... ... басшылық қамтамасыз етеді.»;
3)3-тармақта «Субъект», «тәуелсіз аудитор» ... ... ... ... ... ұйымдар», «тәуелсіз аудиторларды немесе
аудиторлық ұйымдарды» деген ... ... ... алып ... ... ... редакцияда жазылған:
«5. Мемлекеттік мекемелерді бақылауды Қазақстан ... ... ... ... ... 9-бапта:
1) 1-тармақтағы «Субъект басшысы» ... ... ... ... ... ... ауыстырылсын;
2) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылған:
«2. Электорнды қолтаңбаны пайдаланушы кәсіпкерлер немесе ұйымдар
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізуге қатысты сақтық пен бақылаудың тиісті
шараларын белгілеуге тиіс. ».
14. 10 және ... ... ... жазылған:
«10-бап. Бухгалтерлік ақпараттың құпиясы
1. Бухгалтерлік есепке алудың бастапқы ... мен ... ... ... ... ... болып табылады, оған пұрсат
басшылықтың немесе кәсіпкердің ... бар ... ... ... ... заңнамасына сәйкес мемлекеттік ... ... ... ... ... бар ... ... иесінің келісімінсіз
ондағы ақпаратты жария етпеуге міндетті және оны жеке ... ... ... ... құрайтын ақпаратқа пұрсаты бар адамдар оны
жария еткені үшін Қазақстан ... ... ... ... ... бөлім. Жалпы ережелер
ҚР 16.07.99 ж. №436-1; 24.12.01 ж. ... ... ... ҚР 24.06.02 ж. ... ... 1бап жаңа ... Заңның қолданылу аясы
1.Осы Заңның күші ... ... ... ... ... ... ... Республикасының аумағында
тіркелген резидент еместердің филиалдары мен өкілдіктеріне (бұдан әрі-
ұйымдарына)қолданылады.
2.Кәсіпкерлер мен ... осы ... ... ... ... алу мен ... ... жөніндегі өзге де нормативтік
құқықтық актілеріне, бухгалтерлік есепке алу стандартына ... ... ... ... және қаржылық есеп беруді ... 24.06.02 ж. ... ... 2-бап жаңа ... ... ... ... есепке алу мен қаржылық
есеп беру туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық
есеп беру ... ... ... Республикасының Конституциясына
негізделеді және осы Заң мен ... ... өзге де ... ... ... Егер ... Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы
Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, ... ... ... 24.06.02 ж. ... Заңымен Заң жаңа 2-1-баппен толықтырылды
2-1-бап. Қазақстан Республикасындағы халықаралық қаржылық есеп беру
стандарттары
Қаржылық есеп ... ... ... ... қаржылық есеп
беру стандарттары жөніндегі комитеттен оларды ресми аударуға және
Қазақстан Республикасында жариялауға ... ... бар ұйым ... және орыс ... ... ... қаржылық
есеп бару стандарттарына сәйкес жүзеге асырады.
Осы баптың ережесі мемлекеттік мекемелерге қолданылмайды.
ҚР 24.06.02 ж. №329-II Заңымен 3-бап жаңа ... ж. № ... 11.06.04 ж. № 562-II ... ... ... ҚР ... 3-бап өзгертілді.
3-бап.Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін мемлекет-
тік реттеу
1.Қазақстан ... ... ... алу мен қаржылық есеп
беру жүйесін реттеуді уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі ... ... ... ... ... ... басқа,мемлекеттік
мекемелердегі бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру ... ... ... ... үшін ... ... ... есепке алу мен қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банкідегі бухгалтерлік есепке алу
мен қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... Директорлар Кеңесі (Директорат) жүзеге асады.
4.Қаржылық ұйымдардағы және ... ... ... ... ... құралған арнайы қаржы
компаниялардағы бухгалтерлік есеп алу мен ... ... ... ... ... ... Банкі нормативтік құқықтық
актілерді және оларға әдістемелік ұсынымдарды қабылдау арқылы, ал ... заң ... ... ... ... ... ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік
оргонмен келісім бойынша жүзеге ... ... ... бухгалтерлік есеке алудың стандарттары мен ... ... ... және ... ... ... есеп беру стандарттары мен реттелмеген және оларға қайшы келмейтін
бухгалтерлік есепке алу мен ... есеп беру ... ... ... актілерін қабылдайды;
2)бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі ... мен ... ... ... және бекітеді;
3) өзге де мемлекеттік органдармен және бухгалтерлер ... ... ... ... ... алу мен ... есеп
беру мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды;
3-1)қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын енгізу ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесе отырып жүргізіледі;
4) бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру ... өзге ... ... ... заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі:
1)қаржылық ұйымдар үшін:
уәкілетті органның келісімімен ... ... есеп ... ... және ... ... келмейтін мәселелер бойынша
бухгалтерлік есепке алу ... ... ... ... ... және бекітеді;
осы Заңның талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бухгалтерлік
есепке алу мен ... есеп беру ... ... ... ... ... ... алу шоттарының үлгі жоспарларын әзірлейді
және ... ... ... мен ... ... ... заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне жүктелген аффилирленген тұлғалар үшін осы ... ... ... ... ... есеп беру ... нормативтік
құқықтық актілерін әзірлейді және бекітеді.
2-1) Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы заңнамасына
сәйкес құралған арнайы қаржы компаниялары ... ... ... ... ... ... ... алу мен қаржылық есеп беру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерін
әзірлейді және бекітеді;
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен ... ... және ... есеп ... ... ... ... жүзеге асырады;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің лицензиясы ... ... ... ... ... асыратын ұйымдардың
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп ... ... ... және ... есепке алу стандарттарын
сақтауын бақылауды жүзеге ... 24.06.02 ж. № 329-ІІ ... 4-бап жаңа ... ... алу ... мен ... ... алу
шоттарының үлгі жоспары
1. Бухгалтерлік есепке алу стандарттары бухгалтерлік есепке алуды
жүргізудің және қаржылық есеп беруді жасаудың жалпы ... мен ... ... ... алу ... үлгі ... ... алудың синтетикалық шоттарының жүйеленген тізбесін білдіреді.
ҚР 24.06.02 ж. № 329-ІІ ... 5-бап жаңа ... ... ... алу мен қаржылық есеп берудің мақсаты
Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп берудің мақсаты ... ... ... ... мен ... қаржылық
жағдайы,қызметінің нәтижелері мен қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы
толық және ... ... ... болып табылады. ҚР
24.06.02 ж. № 329-ІІ ... Заң жаңа ... ... ... ... алу мен қаржылық есеп берудің примциптері
мен негізгі сапалық сипаттамалары
1. Бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен ... есеп ... ... есептеу және үздіксіздік болып табылады.
2. Қаржылық есеп берудің негізгі сапалық сипаты түсініктілік,
орындылық, сенімділік және ... ... ... 24.06.02 ж.№ 329-ІІ ... ... ... жаңа ... есепке алу жүйесі, бухгалтерлік
құжаттама және ішкі бақылау
ҚР 24.06.02 ж.№ 329-ІІ ... 6-бап ... ... ... алу ... Бухгалтерлік есепке алу Қазақстан Республикасының бухгалтерлік
есепке алу мен қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... ұйымның есеп саясатымен регламенттелен
кәсіпкерлер мен ұйымдардың операциялары мен оқиғалары туралы ақпарат жинау,
тіркеу және ... ... ... ... ... қажетіне және оның қызыметінің
ерекшеліктеріне орай, Қазақстан Республикасының ... ... алу ... есеп беру ... ... ... бухгалтерлік есепке алу
стандарттары мен бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспарларына
сәйкес бухгалтерлік ... ... ... мен ... беруді жасау үшін ұйым қабылдаған принциптерді, негіздерді, шарттарды,
ережелер мен практиканы білдіреді.
3.алып ... мен ... ... ... алу жүйесінде көрініс
табады, бұл ретте:
1)бұхгалтерлік жазбаларда бастапқы құжаттардың түпнұсқаларымен бірдей
етіп бекемдеуді және бухгалтерлік жазбаларда барлық ... ... ... мен ... хронологиялық ретпен және уақтылы
тіркеуді;
3)әр айдың бірінші күніндегі жағдай ... ... ... ... (егжей-тегжейлі)есептермен сәйкестендірілуін
қамтамасыз етеді.
5. алып ... алып ... мен ... синтетикалық шоттарда қосарлы жазба
жүргізу әдісімен бухгалтерлік есепке алу шоттарының ... ... ... мен ... ... есебін жүргізу тәртібін
кәсіпкер немесе заңды тұлғаның лауазымды адамдары (бұдан әрі басшылық)
белгілейді,олар Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... басшылық пен іс жүргізуді кәсіпкер мен
ұйымның қажетіне орай жүзеге асырады.
8. Кәсіпкер мен ұйымдар бухгалтерлік есепке ... ... ... есеп ... ... тілде және (немесе) орыс тілінде жасуды
қамтамасыз етеді.
ҚР 24.06.02 ж.№ 329-ІІ Заңымен Заң жаңа ... ... ... ... ... құжаттарды, бухгалтерлік есепке
алудың тіркелімдерін, ... есеп ... және есеп ... ... ... жазбалар бастапқы құжаттар негізінде жүргізілуге тиіс.
Бастапқы құжаттар-операциялардың жасалуын немесе оқиғалар ... ... ... ... құжаттың қағаз түрінде
ресімделген бастапқы құжаттық күші болады.
3.Операциялар мен оқиғаларды ресімдеу үшін қолданылатын ... ... ... ... оларға қойылатын талаптарды уәкілетті
орган және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес ... ... және ... ... ... ... ... немесе оларға қойылатын талаптарды бекітпеген, қағазға
түсірілген және электронды жеткізушілердегі ... ... ... ... ... әзірлейді және оларды мынадай деректемелер міндетті
түрде қамтылуға тиіс:
1)құжаттың атауы (нысандар);
2)жасалған күні,айы,жылы;
3)өзінің атынан құжат жасалған ... ... ... ... тегі
және аты-жөні;
4)операцияның немесе оқиғаның мазмұны;
5) операцияның немесе оқиғаның өлшем бірліктері(сандық және құндық
көрсеткіштермен берілген);
6)операциялардың ... ... ... және оны ... үшін ... ... ... тегі, аты-жөні және қолы.
Операцияның немесе оқиғаның сипатына, Қазақстан ... ... ... ... және ... алу ... ... қарай бастапқы құжаттарға қосымша деректемелеренгізілуі
мүмкін.
5.Бастапқы құжаттар операция жасалған немесе оқиға болған не ... ... ... ... тиіс.
6.Есепке алуға қабылданған бастапқы құжаттарда қамтылған ... ... ... ... ... ... және (немесе)
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ... ... ... ... ... ... алу тіркелімдерінде
жинақталады және жүйелендіріледі.
Бухгалтерлік есепке алу ... ... ... ... есеп ... көшіріледі.
7. Бухгалтерлік есепке алудың бастапқы ... мен ... ... ... кезде, ұйымдар мен ... ... ... ... ... ... ... ету құқығы
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген ... ... ... ... құжаттардың қағазға түсірілген
көшірмелерін дайындауға міндетті.
8.Кассалық және банктік бастапқы құжаттарға түзетулер ... ... ... ... ... ... ... операйияларға
қатысушылардың келісімімен ғана енгізуге мүмкін, түзетулерді енгізген күн,
ай, жыл көрсетіліп,құжатқа қол ... ... ... ... 24.06.02 ж.№ 329-ІІ ... 7-бап ... ... есепке алуды ұйымдастыру
1.Басшылық:
1)есепке алу саясатын қалыптастырады;
2) бухгалтерлік есепке алудың ұйымдастыруын қамтамасыз етеді.
Есепке алу саясаты Қазақстан ... ... және ... ... ... тәртіппен бекітіледі.
2.Басшылық немесе кәсіпкер есепке алу жұмысының ... ... ... басқаратын құрылымдық бөлімше ретінде ... ... бас ... ... ... ... алу ісін жүргізуді шарттық негізде
мамандандырылған ... ... ... маман бухгалтерге береді;
4) бухгалтерлік есепке алуды тікелей өзі жүргізе алады.
3. Бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен ... есеп ... ... ... осы ... 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының
бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы
Заңнамасын, бухгалтерлік есепке алу стандарттары мен ... ... ... үлгі ... ... ... ж ... 2006.05.05. №139-ІІІ (бұр.ред.қара) ҚР Заңдарымен 8-
бап өзгертіледі
8-бап ... ... ... ... ... ... алу мен ... есеп
беру туралы заңнамасының ,есепке алу ... ... ... ... ... есепке алуды жүргізу мен қаржылық есеп
беруді жасау кезінде ... пен ... ... ... ... жөніндегі шараларды қоса алғанда, операциялардың тиімді жүргізілуін
қамтамасыз ету үшін ішкі бақылауды ұйымдастыруға құқылы.
2. Ішкі бақылау ұйымдастыруды басшылық қамтамасыз ... ... ... ұйымдар ішкі бақылауды аудиторлық
ұйымдарды тарту арқылы жүзеге асыруға хақылы.
4.алып тасталды
5.Мемлекеттік мекемелерді ... ... ... ... ... ... жүргізеді.
ҚР 24.06.02 ж. №329-ІІ Заңымен 9-бап өзгертілді
9-бап. . Бухгалтерлік құжаттарға қол қою құқығы
1.Басшылық немесе кәсіпкер басшысы бухгалтерлік ... қол ... бар ... ... ... сол адамның атқаратын лауазымына,
ақша сомасының мөлшеріне, іс-қимыл саласы мен операцияның мәніне қарай қол
қою құқығының ... ... ... ... қолтаңбаны пайдалнушы кәсіпкерлер немесе ұйымдар
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізуге қатысты сақтық пен бақылаудың тиісті
щараларын белгілеуге тиіс.
ҚР 24.06.02 ж.№ 329-ІІ ... ... жаңа ... Бухгалтерлік ақпараттың құпиясы
1.Бухгалтерлік есепке алудың бастапқы құжаттары мен ... ... ... құрайтын ақпарат болып табылады, оған пұрсат
басшылықтың немесе кәсіпкерлің рұқсаты бар ... ... ... ... ... ... ... органдардың
лауазымды адамдарына беріледі.
2.Аталған құжаттарға пұрсаты бар адамдар құжаттар ... ... ... ... ... ... және оны жеке ... пайдалануға
құқығы жоқ. Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа пұрсаты бар адамдар оны
жария ... үшін ... ... ... актілеріне сәйкес
жауапкершіліктк болады.
ҚР 24.06.02 ж.№ 329- ІІ Заңымен 11-бап жаңа редакцияда
11-бап. Бухгалтерлік құжаттаманы сақтау
Кәсіпкерлер мен ұйымдар ... ... ... ... ... ... және ... электронды жүргізушілердегі
бухгалтерлік есепке алудың тіркелімдерін, қаржылық есеп ... ... ... алу ... ... ... бағдарламасын
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген кезең ішінде сақтауға
міндетті.
ҚР 24.06.02 ж.№ 329- ІІ Заңымен тараудың ... жаңа ... ... есеп ... ... бағалау мен есепке алу
ҚР 24.06.02 ж. №329- ІІ Заңымен 13- бап жаңа ... ... есеп ... ... ... ... бағалауға байланысты қаржылық есп беру элементтері
активтер, міндеттемелер және өз капиталы болып табылады.
Активтер - ... ... ... ... ... ... және жеке ... емес игіліктер мен болашақта кірістер алу
күтілетін құндық бағасы бар ... - ... ... ... ... нәтижесінде туындаған
және жеке тұлғаның немесе ұйымның пайдасына белгілі бір іс - ... ... ... ... орындауға, ақша төлеуге жәнебасқаларына, не
өтеулі активтерді азайтуға әкеп соғатын белгілі бір іс- әрекеттен ... ... ... бар міндеттеме.
Өз капиталы (таза активтер) – міндеттемелер шегерілгенактивтер.
2. Қаржылық – ... ... ... ... тікелей
байланысты қаржылық есеп беру элементтері кірістер мен шығыстар болып
табылады.
Кірістер – есепті кезң ішінде ... ... ... ... ... ... экономикалық пайданы ұлғайту не ... ... ... емес өз ... ... әкеп соғатын
міндеттемелерді азайту.
Шығыстар – есепті кезең ішінде активтерді немесе олардың құнын ... ... ... ... оны ... иелерінің арасында бөлуге
байланысты емес өз капиталын азайтуға әкеп соғатын міндеттемелерді көбейту.
ҚР 24.06.02 ж. №329- ІІ ... ... жаңа ... ... есеп берудің элементтерін бағалау
1. Қаржылық есеп берудің элементтерін бағалау – ақша сомасын анықтау,
ол бойынша осы ... ... және ... ... алу ... есеп ... тіркеледі. Бағалауды қолдану әдістері мен тәртібі
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп ... ... және ... ... алу ... ... ... есеп беру элементтері бағалаеады және олар бойынша ... ... ... ... валютасымен жүргізіледі.
3. Шетел валютасымен жасалған операциялар мен оқиғалар Қазақстан
Республикасының ... ... алу мен ... есеп беру ... және ... ... алу ... белгіленген
тәртіппен, валюта айырбасының нарықтық бағамы қолданыла отырып, Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасымен есептеледі.
ҚР 24.06.02 ж.№329-ІІ ... ... жаңа ... ... есеп беру ... ... алу
Есепке алудың әдістері және қаржылық есеп беру элементтерін тану
тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік ... алу мен ... ... туралы заңнамасының талаптарына және бухгалтерлік есепке алу
стандарттарына сәйкес белгіленеді.
2.3Қаржылық есеп ... 11.07.97 ж ... 24.12.01 ж. ... ... ... ҚР 24.0602 ж. ... Заңымен 16-бап жаңа редакцияда
16-бап. Қаржылық есеп беру
1. Қаржылық есеп беру ұйымның ... ... ... ... ... жағдайындағы өзгерістер туралы ақпарат болып табылады.
2. Мемлекеттік мекмелердің есеп беруін қоспағанда, қаржылық есеп ... ... ... ... мен ... туралы есепті;
3) ақша қозғалысы туралы есепті;
4) өз капиталындағы ... ... ... есепке алу саясаты туралы ақпаратты және түсіндірме жазбаны қамтиды.
Қаржылық есеп беруді жасаудың тәртібі ... ... ... алу мен ... есеп беру туралы ... және ... ... алу ... ... басқа да
материалдармен толықтырылуы мүмкін.
Қаржылық есеп беруді жасаудың тәртібі ... ... ... алу мен ... есеп беру ... ... және ... есепке алу стандарттарына сәйкес белгіленеді.
3. Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беруінің көлемін, нысандары
мен тәртібін, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде ... ... ... ... ... ... (алкоголь және темекі өнімдерін бөлшек
саудада өткізуді ... ... ... және ... ... акцизделетін түрлерімен айналысатын ұйымдардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілері ... ... мен ... ... ... ... салықтық міндеттемелерді орындауын салықтық бақылауды қамтамассыз
ететін орталық атқарушы органының келісімімен уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... алу стандарты
бойынша қаржылық есеп беруді жасаудың оңайлатылған нысанын қолданыуға
құқылы.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... ұйымдар қаржылық есеп беруді жүргізген кезде
осы Заңның 2-1-бабаның ережелерін басшылыққа алуға құқылы.
5. Қаржылық есеп ... ... ... және бас ... ) қол ... есепке алуды мамандандырылған бухгалтерлік ұйым ... ... ... ұйымдардың қаржылық есеп беруіне ұйымның
басшылығы, сондай-ақ мамандандырылған бухгалтерлік ұйымның басшылығы ... ... қол ... 24.06.02 ж. ... ... Заң жаңа 16-1-баппен толықтырылды
16-бап. Шоғырландырылған қаржылық есеп беру
Еншілес ұйымдары бар ұйымдар, негізгі ұйымның ... ... ... ... ... ... Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен
қаржылық есеп беру ... ... және ... ... алу
стандартына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп беруді ... ... ... 11.07.97 ж. №154-1 ... ... өзгертілді
17-бап. Есепті кезең
1. Жылдық қаржылық есеп беру үшін есептік кезең 1 қаңтардан ... ... ... ... жыл ... ... ... құрылған ұйым үшін бірінші есепті жыл оның мемлекеттік
тіркеуден өткен сәтінен басталып, сол жылдың 31 ... ... 11.07.97 ж ... ҚР 24.06.02 ж. ... ... ... ... есеп беруді табыс ету
1. Ұйымдар қаржылық есеп беруді:
1) құрылтай құжаттарына сәйкес меншік ... ... ... ... ... тіркелген жері
бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика ... ... ... мемлекеттік бақылау және қадағалау
органдарының құзыретіне ... ... ... ... Ұйымдар жылдық қаржылық есеп беруді есептік жылдың кейінгі жылдың 30
сәуірінен кешіктірмей табыс етеді.
3. Осы баптың ... ... ... шегінде меншік иесі
қаржылық есеп беру мерзімін анықтауға, бірақ ... бір ... ... ... ... хақылы.
4. Шоғырландырылған қаржылық есеп беруді табыс ету осы баптың ... ... ... 2-тармағындағы «субъекті» деген сөз «ұйым» деген сөзбен
ауыстырылсын, қазақ тілінің ... ... ... ... ... ... ... жоқ.
18-бап:
1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылған:
«1. Ұйымдар қаржылық есеп беруді:
1) құрылтай құжаттарына сәйкес меншік иелеріне;
2) Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік статистика органдарына;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... және ... ... сәйкес соларға табыс етеді.».
2) 2-тармағындағы «Субъектілер» деген сөз ... ... ... ... қаржылық есеп беруді табыс ету осы баптың 1-3-
тармақтарына сәйкес жүргізіледі.».
19-бап мына редакцияда жазылған:
«19-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік ... алу мен ... ... ... ... үшін ... Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен ... ... ... бұзу ... ... заңнамалық актілерімен
көзделген жауапкершілікке әкеп соғады.».
20 және 21-баптар алып тасталсын.
11.06.04 ж. ... ҚР ... 2-бап жаңа ... (бұр. ред. ... Осы Заң:
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген тәртіппен ... ... үшін 2003 ... 1 ... бастап;
Акционерлік қоғамдар үшін 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап;
Өзге ұйымдар үшін 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа ... ... ... ... қоспағанда, ресми жарияланған күнінен
бастап қолданысқа енгізіледі.
ҚР 24.06.02 ж. ... ... ... жаңа ... ... ... ... есепке алу мен қаржылық
есеп беру туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен ... ... ... ... бұзу ... ... заңнамалық
актілерімен көзделген жуапкершілікке әкеп соғады.
ҚР 24.06.02 ж. ... ... ... алып тасталды
20-бап. алып тасталды
ҚР 24.06.02 ж. №329-ІІ ... ... алып ... алып ... ... 1996 ... 1 ... бастап күшіне енеді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1.1995 ж., №24, 171-құжат; ҚР Заңымен
1.1997ж., №13-14,205-құжат; ҚР ... ж., ... ҚР ... ж., №24,338-құжат; ҚР Заңымен
5.2001 ж., №276-11; ҚР Заңымен
6.2002 ж., №329-ІІ; ҚР Заңымен

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бухгалтерлік есеп стандартына түсініктеме4 бет
Зат есімнің сөйлемдегі қызметі4 бет
Магистранттың ғылыми-педагогикалық практиканы өту есебі8 бет
"Бейсик тілінде берілген есепке программа құру."20 бет
1822 және 1824 жылғы Сібір және Орынбор қырғыздары туралы ереже.5 бет
1869 жылғы көтеріліс4 бет
1871 жылғы конституция7 бет
1916 жылғы Амангелді Иманов бастаған Ұлт-азаттық көтеріліс49 бет
1916 жылғы көтеріліс14 бет
1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-заттық көтеріліс63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь