Бизнесті ұйымдастырудың құқықтық формалары

КІРІСПЕ 3
1 КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1.1
Кәсіпкерлік ілімінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктері


1.2
Жеке кәсіпкерлер бизнес субъектісі ретінде және құқықтық мәртебесі


1.3
Заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызметінің негізгі ұйымдастырушылық.құқықтық нысандары


2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЗАҢДАРҒА ТАЛДАУ

2.1
Қазақстандағы кәсіпкерліктің қазіргі жағдайына талдау


2.2
Кәсіпкерлік туралы нормативтік құқықтық жүйеге талдау


2.3
Заңды тұлғаны тарату, банкрот болуы және қайта құрылуы құқықтық талдау

3 ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

3.1.
Қазақстандағы кәсіпкерлікті басқару


3.2
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік бақылау мен қадағалау


3.3
Құқық және экономика пәндерінің бизнес мәселелерін мектепте оқыту әдістері

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазіргі кезде әлемдік және отандық экономикада терең әлеуметтік –– экономикалық өзгерістер орын алуда. Кәсіпкерлік теориясы мен қазіргі тәжірбиесіне ғылыми тұрғыдан талдау жасау, қолдану, міндетті түрде Қазақстан экономикасын одан әрі дамытып жетілдіретіні сөзсіз.
Бизнесті ұйымдастырудың құқықтық формасының зерттеу проблемаларының маңыздылығы мен өзектілігі - бұл ғылыми жұмыстың теориялық маңыздылығы қазіргі жағдайда өте жоғары. Оның тәжірибелік маңыздылығы қазіргі таңдағы бизнесті ұйымдастырудағы алда кезестірілетін проблемалармен қиындықтарды шешу жолдарының шынайы өмірге, жүзеге асырулары бойынша рекомендацияларды ұсынумен анықталады. Теориялық негіздеріне кәсіпкерліктің алғашқы атауынан бастап, қазіргі кездегі ғылыми сараптамалардан өткізіп басты қызметтерімен, ерекшеліктеріне сипаттамалар жасалды. Кәсіпкерлік белсенділікті қолдауға байланысты бірқатар заңдар қарастырылды. ХVІІІ ғасырдан бастап көрнекті ғалымдардың еңбектеріне сүйеніп, негізгі концепцияларына көңіл бөлінді. Атап айтасақ, Р.Кантильон, Н.Баум, Ж.Б.Сэй, А.Смит, Дж.Кларк, А.Маршал, және И.Шумпетердің жетістіктеріне тоқталдық. Бизнесті ұйымдастырудың қазіргі кезде басты өзекті мәселелердің бірі, себебі кез-келген ұлттық экономиканың дамуын қамтамасыз ететін негізгі өндіруші күш деп атауға болады. Кәсіпкерлік концепциясының теориясын бірінші болып Ричард Кантильон 1725-1730жылдары өз еңбектерінде сипаттады. Соңғы 250 жыл арасында кәсіпкерлік теориясы түрлі ғалымдар мен экономистер еңбегінде бейнеленіп, ақырында олар кәсіпкерлікті –– адамның тәуелділікпен инновацияға сай бейімділігі емес, бұл одан да көп мағынаға ие жаңа бір кәсіпорынды құру деп ақырғы бір тұжырымға тоқталды.
Қазіргі уақытта шағын, орта және ірі бизнес даму үстінде, жылдан-жылға кәсіпкерлер қызметінің саны артып келеді. Кәсіпкерлік қызметтің дамуындағы теориялық консепциялар отандық ғалымдардың еңбектерінде жиі кездеседі, атап айтсақ академик Шеденов Ө.Қ., профессор Искалиев М.Е., профессор Жатқанбаев Е.Б., профессор Елемесов және тағы басқалар. Кәсіпкерлік қызмет көрсетуде мемлекетімізде өте қолайлы жағдайлар және жеңілдіктер жасалған, тек әрине әлі де болса әкімшілдік-әміршілдік жүйенің осы саланың қарқынды дамуына кедергілердің бар екені белгілі. Қазақстан қысқа мерзім ішінде нарықтық қатынасқа бейімделіп, өз беделін көтере бастады. Қазір тек Қазақстан аумағы ғана емес, ТМД елдерінің аумақтарында қаржыларын салып, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыра бастады. Ал, сонымен бірге ҚР аумағында шетел капиталы қатысқан кәсіпорындарының қызметі Еуропа, Азия, Америка елдерінің капиталымен де жүзеге асырылып отыр.
1. Хэй Д., Морим Д. //Теории организаций промышленности: Экономическая школа,1999г
2. Грузинов В.П. Экономика предприятия.-М: «Банки и биржи, ЮНИТИ»-1998г
3. Елемесов Р.Е. Переходная экономика: проблемы методологии и теории.-А: «Қазақ университеті», 1998.-366б
4. Друкер П.Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы.М: «Форматика»,1992.-164с
5. Горфинкель В.Я. Предпринимательсво.- Москва.- «Банки и биржи».- 1999.-503б
6. Қазақстан Республикасың Азаматтық кодексi //Қазақстан Республикасы Парламент Үйi, 1994 жылғы 27 желтоқсан N 269-XIII
7. Лицензиялау туралы Ќазаќстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 2200 Заңы (2004 ж. 9 шілдеге берілген өзгерістерімен)
8. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2198 «Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы» заңы
9. Қазақстан Республикасының 1998 жылы 22 сәуірдегі «Жауапкершілігі шектеулі және косымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» заңы
10. Горфинкель В.Я. Курс предпринимательства.-М: «Макс»1997г
11. Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы: Юрист, 2007.
12. Сартаев С.С., Назарқұлова Л.Т. Қазақстан Республикасы Конституциясының қалыптасуы: проблемалары мен болашағы. – Алматы, 2005. – 464 б.
13. Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» заңы, 1997 жылғы 21 қаңтардағы N67 Заңы Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 1-2
14. Бусыгин А.В. Предринимательство. Основной курс т.1 М.: -«Экономика».- 1997. -350с.
15. Шеденов Ө.Қ,Жүнісов Б.А,Байжомартов Ү.С, Комягин Б.И. «Жалпы экономикалық теория».-Алматы-Ақтөбе- 2002.
16. Гайнув Э.М. Основы предпринимательства. Минск. «Высшая школа».2000. -435с.
17. Горфинкель В.Я. Предпринимательсво.- Москва.- «Банки и биржи».- 1999.-503с
18. Картанбаева А.К.Предпринимательсво. Институционально-эволюционный подход. «Раритет».- Алматы.- 2000.-603с.
19. Мамыров Н.К. Основы предпринимательсва.-Алматы.- «Экономика».1997.-365с.
20. Горфинкель В.Я. Курс предпринимательства.-М: «Макс»1997г
21. Кембелл Р. Макконелл,Стенли Л. Брю. Экономика. М: «Республика», 1992гю., том 2
22. Осипова Ю.М. Основы предпринимательской деятельности.М: «Инфра». 1992г
23. Ашимбаева А.Т. Структура экономики: закономерности формирования, тенденции и приоритеты развития.-А.: «Дайк-Пресс», 2000.-239с.
24. Туровец О.Г. Организации производства на предприятиях М:2000г
25. Грузинов В.П. Экономика предприятия.-М: «Банки и биржи, ЮНИТИ»-1998г
26. Хэй Д., Морим Д. Теории организаций промышленности: Экономическая школа,1999г
27. Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества.-М: «Прогресс»,1976г
28. Л.Р. Хард. Благосостояние для всех.-М: Дело,2001.-332с.
29. Елемесов Р.Е. Переходная экономика: проблемы методологии и теории.-А: «Қазақ университеті», 1998.-366с
30. Шеденов У.К. Сфера обслуживания: экономика развитого социлизма и удовлетворение насущных потребностей народа. А: «Казахстан», 1983.-224 с
31. Друкер П.Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы.М: «Форматика»,1992.-164с
32. Стиглиц Дж.Экономика государственного сектора.-М.: «Инфра-М»1997г
33. Хоскинг А. Среда предпринимательства. Курс предпринимательства.-М.,1993.-196с.
34. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. М.: «Маркетинг», 1996.
35. Есентугелов А. Путь Казахстана к рынку был долгим и тернистым, но не напрасным (к десятилетию экономических реформ) // Экономика и статистика. – 2001. №2. – С.11-15
36. Сатубалдин С.С. Азиатский кризис и экономика Казахстана / Материалы Международной конференции, посвященной 10 – летию независимости РК. – Алматы, 2001. Часть1. – С.49
37. Кабдиев Д.К. Рост государственного регулирования в условиях к переходу к рынку // Материалы международной конференции, посвященной 10-летию независимости РК. – Алматы, 2001. – Часть1. – С.49-53.
38. Қазақстан Республикасының идустриалдық – инновациялық дамуының 2003 – 2015 жылдарға арналған стратегиясы. – Алматы. – 2003. б52
39. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына жолдауы. Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін.// «Егемен Қазақстан». Алматы 19/03/04
40. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. «Жаңа кезең - жаңа экономика». //«Егемен Қазақстан». Алматы. 16.12.04. №6
41. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына жолдауы. //«Қазақстан экономикалық-әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында». «Егемен Қазақстан» Алматы. 19/02/05 №5
42. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына жолдауы. «Қазақстанның әлемдегі 50 елдің қатарына кіру стратегиясы». //«Егемен Қазақстан» 01.03.2006.№9
43. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына жолдау. «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясатың басты мақсаты». //«Егемен Қазақстан» 2008ж.№6
44. «Дағдарыстан жаңару мен дамуға». Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қазақ халқына жолдауы. Астана. Ақ Орда. 6-наурыз, 2009ж.
45. Кулкеев Ж.А. Бесять лет рыночных реформ во имя будущего процветания Казахстан. Банки Казахстана. 2001. №3-18-20с.
46. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз
47. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2198 Заңы
48. Мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының 2002 ж. 16 мамырдағы № 321-II Заңы
49. Шаруа (фермер) қожалығы туралы Қазақстан Республикасының 1998ж. 31 наурыздағы № 214-1 Заңы
        
        әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Экономика және бизнес факультет
Экономикалық теория кафедрасы
ДИПЛОМ жұмысы
БИЗНЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАЛАРЫ
Орындаған 4 ... ... ... ... ... ... Жатқанбаев Е.Б.
( қолы, күні )
Норма бақылаушы
оқытушы ... ... ... күні ... ... ... профессор ___________________ ... ... күні ... 2010
МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ |3 |
|1 ... ... ЖӘНЕ ... ... | |
| | | ... |Кәсіпкерлік ілімінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктері | |
| | | ... ... ... ... ... ретінде және құқықтық | |
| ... | |
| | | ... ... ... кәсіпкерлік қызметінің негізгі | |
| ... ... | |
| | | |
|2 ... ... КӘСІПКЕРЛІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЗАҢДАРҒА | |
| ... | |
| | | ... ... ... ... ... талдау | |
| | | ... ... ... ... ... ... талдау | |
| | | ... ... ... ... банкрот болуы және қайта құрылуы | |
| ... ... | |
|3 ... ... ... ... ... МЕН ҚАДАҒАЛАУДЫҢ | |
| ... | |
| | | ... ... ... ... | |
| | | ... |Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік бақылау мен қадағалау | |
| | | ... ... және ... ... бизнес мәселелерін мектепте | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ | ... ... ... және отандық экономикада терең ... ... ... орын ... ... ... мен қазіргі
тәжірбиесіне ғылыми тұрғыдан талдау ... ... ... ... ... одан әрі дамытып жетілдіретіні сөзсіз.
Бизнесті ұйымдастырудың құқықтық формасының зерттеу проблемаларының
маңыздылығы мен өзектілігі - бұл ... ... ... маңыздылығы
қазіргі жағдайда өте жоғары. Оның тәжірибелік ... ... ... ... алда кезестірілетін проблемалармен
қиындықтарды шешу ... ... ... ... асырулары бойынша
рекомендацияларды ұсынумен ... ... ... ... ... ... ... кездегі ғылыми
сараптамалардан өткізіп басты ... ... ... ... ... ... ... бірқатар заңдар
қарастырылды. ХVІІІ ғасырдан бастап көрнекті ғалымдардың ... ... ... ... ... Атап ... Р.Кантильон,
Н.Баум, Ж.Б.Сэй, ... ... ... және ... тоқталдық. Бизнесті ұйымдастырудың қазіргі кезде басты
өзекті мәселелердің бірі, себебі ... ... ... ... ... негізгі өндіруші күш деп атауға болады. ... ... ... болып Ричард Кантильон 1725-1730жылдары өз
еңбектерінде сипаттады. Соңғы 250 жыл арасында кәсіпкерлік теориясы түрлі
ғалымдар мен ... ... ... ... олар кәсіпкерлікті
–– адамның тәуелділікпен инновацияға сай бейімділігі ... бұл одан да ... ие жаңа бір ... құру деп ... бір тұжырымға тоқталды.
Қазіргі уақытта шағын, орта және ірі бизнес даму үстінде, жылдан-жылға
кәсіпкерлер ... саны ... ... ... ... ... консепциялар отандық ғалымдардың еңбектерінде жиі кездеседі, атап
айтсақ академик Шеденов Ө.Қ., профессор Искалиев М.Е., профессор Жатқанбаев
Е.Б., ... ... және тағы ... ... ... көрсетуде
мемлекетімізде өте қолайлы жағдайлар және жеңілдіктер жасалған, тек ... де ... ... ... осы ... ... дамуына
кедергілердің бар екені белгілі. Қазақстан қысқа мерзім ішінде нарықтық
қатынасқа бейімделіп, өз беделін көтере бастады. ... тек ... ... ... ТМД ... ... қаржыларын салып, кәсіпкерлік
қызметті ұйымдастыра ... Ал, ... ... ҚР ... ... ... кәсіпорындарының қызметі Еуропа, ... ... ... де жүзеге асырылып отыр.
Дипломдық жұмыстың мақсаты бизнесті ұйымдастырудың құқықтық негізін
қарастыру.
Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттерді ... ... ... ... және оның ... ... мәнін ашу;
2. Кәсіпкерлікке байланысты заң актілеріне талдау ... ... ... ... мен ... маңыздылығын
көрсету;
4. Құқық пен экономика пәндерінің бизнесті оқыту ... ... ... ... негізін келесі жалпығылымдық әдістер құрайды:
құрылымдық-қызметтік талдау, диалектикалық және салыстырмалы талдау әдісі,
талдау және синтездеу әдістері.
Дипломдық ... ... үш ... мен ... және ... тізімінен тұрады.
1 КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ... ... ... ... мен даму ерекшеліктері
Нарықтық экономиканың шаруашылық жүргізуші ... және ... ... ... ... ... ... бизнесті экономикалық қызметтің бір түрі ретінде қарастыра ... және ... ... ... ... бұл ... -
өндіру немесе алу және тауарларды сату, ... ... ... ... көрсету немесе жай қызмет көрсету, серіктестіктер арасында екі жақты
пайда табу негізіндегі ақшалар арқылы пайда ... ... ... кәсіпорындармен немесе ұйымдармен жүзеге асырылатын (тек
заңмен тыйым салынбаған) еркін шаруашылықты ... ... және ... ... ... ... ... болып табылады. «Бизнес» түсінігі экономикалық
тұрғыдан қарағанда кеңірек. Шетелдік әдебиеттерде ... ... ... қоғамның қажеттілігін қамтамасыз ететуге ... ... ... ... ... нарықтық экономиканы барлық
қатысушыларының арасындағы ... ... және тек қана ... да, ... ... қызметкерлерінің де қызметтерін
қамтиды. ... ... ... – бұл нарықтық қатыныстар жүйесіндегі
адамдардың ... ... Ал, ... ... ... бір
формасы ретінде қарастырылады және оның әр ... ... ... ... ... ... сәйкес (жалпы бөлім):
«кәсіпкерлік – азаматтар мен заңды тұлғалардың меншік нысанына қарамастан,
тауарларға (жұмысқа, қызметке) сұранысты ... ... ... ... жеке ... немесе мемлекеттік кәсіпорындарды шаруашылық
басқару құқығына негізделген ынталы қызметі. Кәсіпкерлік қызмет ... ... өз ... және ... ... жауапкершілігімен жүзеге
асырылады».
Соған қарамастан, тәжірбиеде «кәсіпкерлік» пен ... ... – бірі ... ... ... жағдай, «кәсіпкерлік» және
«шағын бизнес» бірі – біріне синоним бола ... ... ... бизнес
кәсіпкерлік пен айналысатын шағын кәсіпорындардың қызметін қарастырады. Әрі
қарай, мен, осы дәстүрлі қалыптасқан көзқарасты ұстанатын боламын.
Кәсіпкерліктің мәнін түсіну үшін, ең ... бұл ... ... даму ... ... бас ... ... Кәсіпкерлік түрлі елдерде
және түрлі халықтарды соңғы 800 жыл бойы әр ... ... ... сөзі ... ХІІ және ХV ... «бар ... ... білдірсе, Англияда ХV ғасырдан бастап кәсіпкерлікке жақын келесі
көрсетілгендей ... ... ... - ... «adventure» -
тәуекелге барушы адам, ... - ... ... ... ... ... орта ... басталады. Осы кезеңнен бастап
саудагерлер, қолөнершілер, көпестер, миссионерлер өздерін кәсіпкер ретінде
көрсете білді. Капитализмнің пайда болуынан ... ... ... ... ... ... ынта ... Кәсіпкерліктің іс-әрекеті ... ие бола ... ... ... ие ... Көп ... өндіріс құралдарының иесі бола отырып, өз ... ... ... жасады.
ХІV ғасырдың ортасынан бастап акционерлік ... ... ... ... пайда құрыла бастады. Бірінші акционерлік компаниялар
халықаралық сауда саласында ... Ең ... 1554 жылы ... ... ... үшін ағылшын сауда компаниясы қалыптасты. Кейінірек,
Гудзон шығанағымен сауда жасаған ағылшын және ... ... алып ... ... ... ... ... формасы
экономиканың басқа салаларына ене бастады.
ХVІІ ғасырдың аяғында бірінші акционерлік банктер қалыптасты. Осылай
1694 жылы ... ... ... ... банкі, 1695 жылы
Шотландия банкі ... ... ... ... ХІХ ... ... банктік
істің акционерлік формасын жүргізу көптеген мемлекеттерде кеңінен ... ... ... ұсақ ... өмір сүру қиынға соғып, орта
және ірі фирмалар пайда болды. Соның негізінде максималды пайда табу ... Осы ... жаңа ...... ... және ірі ... ... қалыптасты. Алғашқы кезде бір жаққа жинақталған
кәсіпкерлік функциялар ... ... ... ... ... заңгерлер, конструкторлар, технологтар,
мамандықтары пайда бола бастады. Олардың бәрінен ... олар ... ... ... ... басқаруға және
ұйымдастыруға тоқталған.
Кәсіпкерлік концепциясының теориясын бірінші болып Ричард Кантильон
1725-1730 жылдары өз ... ... ... 250 жыл ... теориясы түрлі ғалымдар мен экономистер еңбегінде бейнеленіп,
ақырында олар кәсіпкерлікті –– адамның ... ... ... ... бұл одан да көп ... ие жаңа бір ... құру деп
ақырғы бір тұжырымға тоқталды[2, 64б].
Кейінірек, ХVІІІ ғасырдың аяғы – ХІХ ғасырдың басында танымал француз
экономисті Жан ... Сэй ... ... «Саяси экономиканың
трактаты» (1803ж) атты ... ... ... ... ... өндіріс факторларымен – жердің, капиталдың, еңбектің бірігуімен
байланыстырды. Сонымен қатар, ол «ағылшын кәсіпкерлерінің дарындылығы» ... ... ... ... ... деп атайды. Сэйдің пікір
бойынша кәсіпкер немесе өндіріс шеберлері келесідей қасиеттерді және ... ... олар ... ... ... парасатты, мұқиятты болуы тиіс;
- олар капиталды қарыз түрінде тартып, уақытында несиені қайтаруы
тиіс;
- олар бизнесте ... ... ... ... ... моральдік қасиеттерді өзіне біріктіруі тиіс;
- олар қандай да тауар ерекшелігін, маңыздылығын және ... пен ... ... ... ... ... бір уақытта олар жұмыс күшін, керек құрал-жабдықтарды, тауарларды
сатып алатын тұтынушыларды ... ... бір ... ... ... экономикалық көрсеткіштерді бақылау мен қойылған
мақсаттарға жетуге тырысу керек . Басқаша сөзбен ... ... мен ... ... ... ... олар өнімді рынокта сатудың бұрын оның бағасы мен құнын дұрыс
есептеуді білу ... ... ... ... шығарудағы кәсіпкерлердің басымды рөлін
мойындауда. Сэйдің ойынша, кәсіпкердің табысы мен ... үшін ... ... білу және ... ... ... ... қамтамасыз
ету болып табылады.
Оның айтуынша, кәсіпкер – бұл өзіне және белгілі бір тауар өндіруде
тәуекелділікті қолына алатын ... ... ... ... ... ......
кәсіпкердің тұлғасына онша көңіл бөлмегенін айта кеткен жөн. ... ... ... ... пәні ... жоқ. ... экономист –
ғалымдары Адам Смит (1723-1790жж) және Давид Рикардо ... ... ... ... ретінде көрді. Бұндай механизмде
шығармашылық кәсіпкерлікке орын ... ... ... өзінің «Халық
байлықтарының табиғаты мен себептерін ... атты ... ... ... көңіл бөлген. А.Смиттің ойынша, кәсіпкер капиталдың
иесі бола тұрып, белгілі-бір коммерциялық ойды жүзеге асыру үшін және ... ... ... ... өйткені қандай да бір қызметке
капиталды салудың өзі белгілі бір тәуекел элементінен ... ... ... ... бұл ... ... үшін компенсация болып
табылады. Кәсіпкер өзі жоспарлайды, өндірісті өзі ұйымдастырады, еңбекті
бөлумен ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде билік етеді[3, 105б].
Давид Рикардо капитализмде – абсолюттік табиғи, жойылмайтын өндіріс
әдісін көрді, ал ... ... ... ... ... ... қарастырады.
К.Маркстің экономикалық теориясының негізінде кәсіпкер капиталист-
эксплуататор ретінде көрсетілген.
Американдық экономист ... ... ... «үш ... ... өзгертті. Оның ойынша, өндірістік процесте әрдайым ... ... ... ... ... ... пен ... құралдары және жер;
3) кәсіпкердің қызметі;
4) жұмысшының еңбегі.
Осылай бола тұра әр ... ... ... ... ... ...... пайыз әкеледі, капиталдық игілік – рентаны,
капиталистің кәсіпкерлік қызметі – пайда әкеледі, ал жұмысшы еңбегі – ... ... ... ... ... ... бәсеке еңбекке – ... ... ... ... жасалатындаы беруге ұмтылады деп ... Осы ... ... ... ... ... осылай түсінген.
Кәсіпкердің шешім қабылдау концепциясына өз еңбегін сіңірген Карл
Менеджер (1871ж) болды. Ол ... ... ... ... ... бірі. Ол кәсіпкер қызметінлегі нақты тәуекелділікті
кәсіпкердің өзі қабылдауы өте үлкен мәнге ие ... ...... ... ... ... табылады», -деп тұжырымдайды. Менеджер
өндіретін өнім түрін таңдаумен, керек ресурстарды табуға кәсіпкердің ... ... 4 ... ... көрсетті:
а) экономикалық жағдайлар туралы мәліметтер жинау;
б)экономикалық есеп (түрлі варианттар ішінен тиімді өндіріс әдісін
таңдау);
б) кәсіпорынның ... сай ... ... өндіру;
в) негізгі экономикалық нәтижелерге жету үшін өндірістік ... ... ... ... ... Бірінші болып жоғарыда
айтылған үш классикалық ... ... ... ... ... ... төртінші фактор – ұйымдастыруды қосты. Ол бірінші болып
менеджер мен кәсіпкер ... ... ... Осы кезден бастап
кәсіпкерлік түсінігі, сонымен қатар оның функциялары кеңейе түсті. Менеджер
– кәсіпорындағы ең ... ... ... ... ... ... байланысты барлық жауапкершілік пен тәуекелділікті өз мойнына алушы
тұлға болып табылады. Сондықтан ол ... және ... тән ... ... ... ... мінсіз кәсіпкерді сипаттайтын қасиеттердің көп
болуын ескеріп. Тек кәсіпкерлердің кейбіреулері ғана бұл ... ... деп ... келеді.
Негізінде кәсіпкерлер кейбір кезде өте күшті, кейбір кезде керісінше,
бірақ кәсіпкерлердің басты міндеті капитал мен еңбекті айналысқа ... ... ... оны ... орындау іс-шараларын егжейлі-тегжейлі
көрсету болып табылады. Кәсіпорын өскен сайын, кәсіпкерлік қабілет те арта
түсу ... ... ... ол ... ... ... ... бастамашыл іс-әрекеттерге дайындығын өн бойына жинақтап, сақтап
қалған жағдайда ғана, ол әмбебап та, ... ... ... қала
алады[4, 33б].
Орта ғасырдың менеджмент тарихын зерттеген маман Йозеф Шумпетерді
(1910 ж) қазіргі кәсіпкерліктің ... деп те ... ... өз оқуларында
қызмет етіп жатқан бизнесті тек қана басқара ... ... ... ... ... ... ... мәні өндіргіш күштерді
жаңадан (қайта) ұйымдастырып, ... Ал осы ... ... өз ... ... ... қозғалысқа немесе кәсіпкерлік
циклдарының жылдамдауына әкеліп соғады. ... ... ... ... бағыттарды. (немесе олардың жиынтығын) анықтайды:
- жаңа тауар мен қызмет көрсетулер;
- кәсіпкерлердің жаңа әдістері;
- өткізудің жаңа рыноктары;
- ... жаңа ... ... жаңа ... ... кәсіпкерлерді жай алып сатарлар мен инвесторлардан
ерекшеленетін - ... ... деп ... ... әр ... бағыттар мен құрамдастарды біріктіріп жаңа бизнесті
құрады.
Шумпетер әр түрлі ... ... ... ... ... ... еңбегінің ерекшелігін көрсетеді.
Ал бұл ерекшелік ... жаңа ... мен ... ... ... жаңа ... жаңа ... рыноктарын;
- жабдықтаудың жаңа көздерін;
- ұйымдастырудың жаңа формаларын табу және енгізу арқылы әр ... мен ... ... ... ... ... олар ... еңбегімен пайданы жасап шығарады және бұл
пайда қазіргі кезде ... ... деп те ... Найт (1921ж) ... қызметтің ең басты ... ... ... болашағы белгісіз жағдайларда жұмыс істеуі. Ф.Найттың пікірі
бойынша кәсіпкер - ... өз ... ... ... осы ... түрлі
жолында кездескен тосқауылдарды батыл түрде жеңіп өтуді мақсат етіп қойған
адам. Найт ... ... ... ... ... ... ... қызметтеріне орындайтын менеджерден тұратын, меншігінде ... ... ... ... болуы тиіс. Ф.Найттың пікірі ... мәні ... ... ... және ... ... ... болашағы белгісіз жағдайларда жұмыс істеумен сыртқы ортаның
өзгеруіне тез арада жауап қайтару болып табылады. Кәсіпкер өз ... ... ... ... ... ... ... баруға
дайын болу керек[5, 23б].
Енді осы заманға авторлар позициясынан ... ... ең ... ... ... (1961ж) қарап өткеніміз жөн. Ол
кәсіпкерге келесідей ... ... ... ... бару ... ... мен ... белсенділігі;
- өзіндік және дербес жауапкершілігі;
- ... ... ... білу;
- келешектегі сыртқы орта өзгерістерін болжап білу;
- ... ... ... (1964ж) ... ... ... түсінігін
экономика ғылымына бірінші болып енгізді. Жаңа кәсіпорынға ресурстарды
іздеу мен ... ... ... ... ... ... иелену керек. Экономистер кәсіпорынның пайдасын арттыруды
айтады. Керісінше пайданы алу үшін ... ... ... сөз ... ... ... ... іздеу кәсіпкер қызметініің негізі
болып табылады, нәтижесінде кәсіпкер нәтижелілігі ... ... ... ... ... өз ... ... Кәсіпкерлік қызметінің
ерекшелігі бұл – жоғарға нәтижені кәсіпорындарды құру қабілеттілігінің
байланыстырады.
Харви Либенстейн (1978ж) ... ... екі ... қызметтің бірінші түрі – менеджментке сай күнделкті атқаратын
қызметтерді орындаумен байланысты болса, екіншісі – ... ... ... түрі ... және толық зерттелген рыноктық ортада
қызмет ететін кәсіпорындарды басқаруды білдіреді.
Инновациялық қызмет жаңа рыноктардың шарттарында ... ... ... және ... көрсетулердің жаңа түрлерін шығарумен байланысты
кәсіпкерлік әр ... ... ... ... қызмет ете білуі тиіс.
Кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектісі болып – ... ... ... ... мемлекет, жалдамалы жұмысшы және бизнестегі серіктестері
болып ... ... ... ... ... ... иемденеді.
Өйткені объект пен кәсіпкерлік идеясы болып табылады.
Қорыта ... ... ... объектісі бұл – тауар, өнім,
қызмет және тағы басқалар болып табылады, яғни кімнің де ... ... және ... тұтыну, қолдану, сатып алу үшін ұсынылады.
1.2 Жеке кәсіпкерлер ... ... ... және ... ... ... ... (бұдан әрі ҚР АК) 10-б. 1-т.-на сәйкес
«Кәсіпкерлік – ... ... ... ... мен заңды
тұлғалардың, тауарларға (жұмысқа, қызметке) сұранымды қанағаттандыру арқылы
таза табыс табуға бағытталған, жеке ... не ... ... ... ... ... ... негізделген ынталы
қызметі. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкердің атынан, оның ... ... ... жауапкершілігімен жүзеге асырылады». Бұл анықтама толық ... ... оны ... ... ... белгілерін атауға
мүмкіндік береді:
- Дербестік кәсіпкердің мүліктік және ... ... ... бөліп көрсетуге болады. Қызметтің экономикалық базасы сияқты
мүліктік дербестік кәсіпкерде айрықша өзіндік мүліктің ... ... ... ... ... негізінде осы
мүліктік субъекті жататын заңдық атағына байланысты болады.
Мүліктің меншік ... ... ... ... ... құқығында жұмыс істейтін кәсіпкорындардың да айтарлықтай
мүліктік, бірақ заңмен шектелген ... бар. ... ... кәсіпкерлік қызмет барысында дербес шешімдерді қабылдау
мүмкіншілігі. Осындай қызметпен шұғылдану туралы ... ... ... ... ... құрылтайшылардың
шеңберін таңдау – мұның бәрі-ұйымдық ... ... ... ... ... ... Осы арқылы ол шаруашылық
жүргізудің нашар нәтижелері ... ... ... мүмкіндігі
болған зиянды кәсіпорындардың біле тұра жол берген әкімшілік-
жоспарлы экономика кезеңінің ... ... ... ... ... ...... жұмысқа қуатты
ынта.
- Кәсіпкерлік қызмет әрқашан табысты жүйелі түрде алуға бағытталған.
- Жоғарыда келтірілген кәсіпкерлік анықтамасына ... ... ... ... ... ... немесе қызмет
көрсетуден алады. Бірақ бұл тұжырым түзетуді талап етеді. Істің
мәні мынада, кәсіпкерлік ... көп ... және оның ... ... ... ұсынуға болмайды. Осылайша, субъект
табысты мүлікті иелену құқығын іске ... ... ала ... оны жалға беру кезінде. ...... ету ... ... ... ... Патент иесі табысты жүйелі түрде
алады, басқа адамдарға өзінің зияткерлік ... ... ... ... лицензиялық шарттар жасасады.
- Кәсіпкерлік қызметті заңмен анықталған ретте ... ... ... ... ... адамдар жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік қызметпен заңды және жеке ... ... ... - жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кіріс алуға бағытталған,
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өздерінің меншігіне негізделген және ... ... ... ... ... және ... жүзеге асырылатын бастамашылық қызметі(6(. Қазақстан
Республикасының жеке ... ... ... ... Республикасының
Конституциясына негізделеді және Азаматтық кодекстен және ... өзге де ... ... актілерінен тұрады.
Жеке кәсіпкерлік Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ғана ... ... Жеке ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттің ... ... ... ... ғана орын алуы ... Мемлекеттік
органдардың жекелеген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің артықшылық жағдайын
белгілейтін нормативтік құқықтық актілер қабылдауын тыйым салынады.
Жеке кәсіпкерлікті құқықтық реттеу шектері.
1.Жеке ... ... ... ... ... негіздер бойынша ғана шектелуі мүмкін.
2.Жеке кәсіпкерлікті шектеу Қазақстан ... ... ... ... құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша ғана орын алуы
мүмкін.
3.Мемлекеттік органдардың жекелеген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің
артықшылық жағдайын белгілейтін ... ... ... қабылдауына
тыйым салынады.
Жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркеу өз бетiмен тiркелу сипатында
жасалады және жеке ... ... ... ... Мынадай шарттардың
бiрiне сәйкес кәсiпкерлер мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатады:
- ... ... ... ... негiзде пайдаланатын;
- кәсiпкерлiк қызметтен салық заңдарына сәйкес есептелген, ... заң ... жеке ... үшiн ... жиынтық
жылдық табыстың салық салынбайтын мөлшерiнен артық жиынтық жылдық ... жеке ... ... ... ... ... тұрғылықты жері бойынша
салық органына жеке кәсіпкер ретінде есепке ... ... ... құрылтай құжаттары қажет етілмейді. Салық органынды келесідей
құжаттар керек:
1) тіркеу ... ... ... бойынша өтінішін;
2) жеке куәлік көшірмесі;
3) жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік ... үшін алым ... ... ... ... тіркеу органына ұсынады;
4) РНН көшірмесі;
5) СИК көшірмесі
6) Жеке кәсіпкерліктің тұрғылықты жерін растайтын ... 3,5х ... ... ... тұрғылықты жерін анықтайтын құжат ол: азаматтың
тіркеу кітапшасы немесе жылжымайтын мүлік меншік иесін ... ... ... ... ... беруші кәмелеттік жасқа толмаса жоғарғы құжаттар ... ... ... ... қамқоршысының келісімі қажет. Егер
келісім болмаса кәмелетке толмаған ... ... ... қабілетті деген
соттың шешімі қажет.
Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен ... егер ... ... ... ... ... ... кез келген түрін жүзеге асыруға;
ә) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жалдамалы еңбекті пайдалана
отырып, жеке ... ... ... ... ... заңдарында көзделген тәртіппен филиалдар мен
өкілдіктер құруға;
в) ... ... ... белгіленген жағдайларды қоспағанда,
өндірілген тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) ... ... жеке ... ... ... ... ... (қарыз) беруге;
ғ) өзінің құқықтық қабілеті шегінде сыртқы экономикалық қызметті ... жеке ... ... ... ... жеке ... ... аккредиттелген бірлестіктері арқылы
сарапшылық кеңестердің жұмысына қатысуға;
з) бақылау және қадағалау ... ... ... ... ... және мемлекеттік органдарға жеке кәсіпкерлік субъектілерінің
құқықтарын бұзуға кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту ... ... өз ... мен ... ... қорғау үшін сот органдарына жүгінуге;
к) жеке кәсіпкерлікті қолдау және ... ... ... ... ... орындалмауына немесе тиісінше орындалмауына септігін
тигізетін себептер мен ... жою ... ... ... ... ... ... кәсіпкер келесі міндеттерді орындайды: 
- еңбек заңдарына сәйкес жалдау бойынша алатын азаматтармен шарттар
(келісім ... ... ... ұжымдарының талабы бойынша ұжымдық
шарттар жасауға; 
- жалдамалы қызметкерлер ґөздерінің әлеуметтік-экономикалық мүдделерін
қорғау үшін ... ... ... кедергі жасамауға; 
- жалданып жұмыс істейтін адамдардың еңбегіне ақыны заң актілерінде
белгіленген ең ... ... кем емес ... ... ... ... ... мен нормаларды басшылыққа ала отырып
экологиялық қауіпсіздікті, еңбек қорғауды, ... ... ... мен ... ... ету ... шаралар
қолдануға; 
- салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi ... және ... ... және ... ... басқа да қаржы
міндеттемелерін орындауға; 
- Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... (лицензия) алуға міндетті(7(.
Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңға сәйкес жеке
кәсіпкерліктің субъектісі:
- шағын кәсіпкерлік субъектілері;
- орта ... ... ірі ... ... ... кәсіпкерліктің субъекті Заңды тұлға құрмаған, жұмыскерлерінің
жылдық орташа саны елу ... ... дара ... және жеке
кәсіпкерлікті жүзеге асыратын, жұмыскерлерінің жылдық орташа саны ... ... екі жүз елу ... ... және жыл ... ... орташа
жылдық құны тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы ... үш жүз ... бес мың ... ... ... ... заңды тұлғалар орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.
Мыналарды:
- есірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың
айналымымен байланысты қызметті;
- акцизделетін өнімді өндіруді және ... ... ... ... ... ... ... сақтау жөніндегі қызметті;
- лотереялар өткізуді;
- ойын және шоу-бизнес саласындағы қызметті;
- сертификаттау, метрология және сапаны ... ... ... ... ... ... газ, ... және жылу энергиясын өндіру, қайта
өңдеу және сату жөніндегі қызметті;
- радиоактивті материалдардың ... ... ... банк қызметін (не банк ... ... ... ... ... ... ... агентінің қызметінен
басқа);
- аудиторлық қызметті;
- ... ... ... ... қызметті жүзеге асыратын дара
кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар шағын кәсіпкерлік субъектілері болып
таныла алмайды.
Жеке ... ... дара ... және ... ... ... Дара кәсіпкерлік - жеке тұлғалардың кіріс
алуға ... жеке ... ... ... ... және
жеке тұлғалардың атынан олардың тәуекелімен және мүліктік ... ... ... ... Дара ... ... ... кәсіпкерлік түрінде жүзеге асырылады.
Өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік ... ... ... ... мүлікті пайдалануға және (немесе) оған билік
етуге жол ... өзге де ... орай ... ... ... ... жеке тұлға жұбайын кәсіпкер ретінде көрсетпей өзіндік кәсіпкерлікті
жүзеге асыру үшін ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... немесе неке шартында не ерлі-зайыптылардың арасындағы ... ... ... ... ... ... келісімі қажет.
Бірлескен кәсіпкерлікті жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлер) тобы өздеріне
ортақ ... ... ... мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп
пайдалануға және (немесе) оған билік етуге жол ... өзге де ... ... ... ... өз ... ... Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес өндіріп алынбайтын мүлікті қоспағанда, өздерінің барлық
мүлкімен жауапты болады.
Дара ... өз ... ... ... ... іскерлік құжаттаманың
дербес бланкілерін, мөрді, мөртабандарды пайдалануға ... ... ... ... ... тіркеу органы белгілеген нысан бойынша өтінішін;
2) дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым сомасын бюджетке
төлегенін растайтын құжатын тіркеу органына ... Өзге ... ... ... ... кәсіпкер мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті жоғалтқан жағдайда,
оның өтініші ... оған ... ... ... құжаттың
түпнұсқасы беріледі. Мемлекеттік тіркеуді ... ... беру үшін дара ... ... Республикасының салық
заңнамасында айқындалған тәртіппен алым алынады. ... ... ... ... өтінішті үшінші тұлғалармен және мемлекеттік
органдармен қатынастарда мүдделерін білдіретін уәкілетті тұлға береді.
Бірлескен кәсіпкерлік ... жеке ... ... ... ... ... барлық қатысушыларының атынан жасалады,
ал құқықтар мен міндеттер олардың атынан ... және ... ... ... нысандары:
- Негізінде жүзеге асырылатын ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлігі;
- Шаруа (фермер) қожалығының ортақ бірлескен ... ... ... үйге ... ... меншік негізінде
жүзеге асырылатын отбасылық кәсіпкерлік;
- Жеке кәсіпкерлік ортақ үлестік меншік негізінде ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік тағы үш нысанға ерлі-зайыптыларының
бірлескен ортақ меншігі негізінде жүзеге ... ... ... (фермерлік) шаруашылығының ортақ меншігі ... ... үй ... ... ... ... ... отбасылық кәсіпкерлік; кәсіпкерлік қызмет үлестік ортақ меншік
негізінде ... ... ... ... ... ... тиесілі барлық
мүлкімен, соның ішінде ... ... ... үлесімен
жауапты болады. Жеке тұлға жеке кәсіпкерлікті ... ... үшін ... мүлкін пайдаланған жағдайларда, оның борыштары бойынша
өндіріп алу ерлі-зайыптылардың ортақ ... де ... ... жеке ... ... ... ... мүлкі өзіндік
кәсіпкерлікті жүзеге асыратын жұбайының біреуінің ... ... ... ... нысанасы бол алмайды. Ерлі-зайыптылар кәсіпкерлігін
жүзеге асырған кезде ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... алу ... ... іскерлік
айналымда әрекет ететініне қарамастан, ерлі-зайыптылардың ... ... ... жеке ... дегеніміз заңды тұлға жасамай және заңды
тұлғаның ... жеке ... ... жеке ... Заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызметінің негізгі
ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 33 ... ... ... ... ... ... шаруашылық жүргiзу немесе
жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар және сол ... ... ... ... ... өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес
жеке құқықтар мен ... ие ... ... ... асыра алатын, сотта
талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп ... ұйым ... ... бола алады:
- меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы ие;
- оқшау мүлкi бар және сол мүлiкпен өз ... ... ... өз ... мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие
болатын;
- оларды жүзеге асыра алатын;
- сотта талапкер және ... бола ... ... ... ... ... болатын;
- атауы жазылған мөрi болатын ұйым заңды тұлға деп ... ... оны ... ... ... ... ... беретiн
өз атауы болады, оның қалай аталатынын және ... ... ... ... оның ... ... ... Ол
заңдарда көзделген ... ... ... мүмкiн. Заңды тұлғаның
атауында заң талаптарына немесе қоғамдық ... ... ... ... егер жеке ... есiмдерi қатысушылардың есiмдерiне сәйкес
келмесе не қатысушылар бұл адамдардың есiмiн ... ... ... ... ... ... есiмдерiн пайдалануға жол
берiлмейдi.
Мемлекеттiк органдар болып табылмайтын ... ... ... ... ... таңбаларында, тауар таңбаларында, Қазақстан
Республикасының заң актiлерiнде, Президентi мен ... ... ... ... ... ... ... сiлтемелердi пайдалануға тыйым салынады.
Заңды тұлға тiзбесi заң актiлерiнде белгiленетiн жекелеген қызмет
түрлерiмен лицензия ... ғана ... ... 1995 ... 17 ... N 2198 ... ... тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк ... ... ... құрылу мақсатында, өз қызметiнiң түрi мен ... ... ... ... ... аумағында
құрылатын барлық заңды тұлғалар мемлекеттiк ... ... ... ... ... аумағында орналасқан филиалдары мен
өкiлдiктерi, оларға заңды тұлға құқығы берiлмей-ақ есептiк ... ... ... ... ... ... ... қоғам:
- тiркеу туралы өтiнiш;
- жарғы, өз қызметiн Үлгi жарғы негiзiнде ... ... ... ... ... ... ... жиналысының хаттамасы;
- тұрған жерiн растайтын құжат;
- заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен
өкiлдiктердi есептiк тiркеу үшiн бюджетке алым төленгенiн растайтын
түбiртек ... ... ... кәсiпорын:
- тiркеу туралы өтiнiш;
- жарғы;
- Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органының
кәсiпорынды құру туралы шешiмi;
- тұрған жерiн растайтын құжат;
- заңды ... ... ... және ... ... ... тiркеу үшiн бюджетке алым төленгенiн растайтын
түбiртек немесе құжат.
3. Сенiм серiктестiк:
- тiркеу туралы өтiнiш;
- өз қызметiн Үлгi жарғы негiзiнде ... ... ... ... iрi
кәсiпкерлiк субъектiлерiн қоспағанда, жарғы;
- құрылтай шарт;
- тұрған жерiн растайтын құжат;
- заңды тұлғаларды ... ... және ... ... есептiк тiркеу үшiн бюджетке алым төленгенiн растайтын
түбiртек немесе құжат.
4. Қоғамдық бiрлестiк:
- тiркеу туралы өтiнiш;
- құрылтай съезiнде ... ... ... ... жарғыны қабылдаған құрылтай съезiнiң (конференциясының,
жиналысының) хаттамасы, оған съезд (конференция, жиналыс) төрағасы
және хатшы қол ... тегi, аты, ... аты, ... күнi, айы, ... ... ... қызмет телефоны, жеке қолтаңбасы көрсетiлген қоғамдық
бiрлестiктiң бастамашыл азаматтарының тiзiмi;
- қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... құжат;
- заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар ... ... ... үшiн ... алым ... ... немесе құжат.
5. Заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бiрлестiгi, жеке
кәсiпкерлердiң және заңды тұлғалардың бiрлестiгi, жеке кәсiпкерлердiң
бiрлестiгi:
- тiркеу туралы ... ... ... ... қол ... ... шарты;
- тұрған жерiн растайтын құжат;
- заңды тұлғаларды ... ... және ... ... ... ... үшiн ... алым төленгенiн растайтын
түбiртек немесе құжат.
6. Өндiрiстiк кооператив:
- тiркеу туралы өтiнiш;
- өз қызметiн Үлгi жарғы негiзiнде жүзеге асыратын шағын, орта, iрi
кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... ... қалауы бойынша);
- тұрған жерiн растайтын құжат;
- заңды тұлғаларды мемлекеттiк ... және ... ... ... ... үшiн ... алым ... растайтын
түбiртек немесе құжат.
7. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк және қосымша жауапкершiлiгi бар
серiктестiк:
- тiркеу туралы өтiнiш;
- өз қызметiн Үлгi жарғы негiзiнде жүзеге ... ... ... ... ... ... жарғы;
- заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен
өкiлдiктердi есептiк тiркеу үшiн бюджетке алым төленгенiн растайтын
түбiртек немесе құжат(8(.
Филиал мен өкiлдiктi ... ... ... ол үшiн ... органға
Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi белгiлеген нысан ... ... ... филиалды немесе өкiлдiктi құрушы заңды ... ... адам қол ... ... ... ... (өкiлдiк) құру туралы заңды тұлғаның
мөрi басылған шешiмi, заңды тұлға бекiткен мемлекеттiк және орыс ... ... ... ... ... үш ... заңды тұлға жарғысының
(ережесiнiң) және оны мемлекеттiк тiркеу ... ... ... ... басшысына берiлген заңды тұлғаның (қоғамдық және
дiни ... ... ... ... ... ... және филиалдар мен өкiлдiктердi ... ... үшiн ... және ... (өкiлдiктiң) орналасқан жерiн растайтын құжаттар
қоса берiледi.
Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғаның атауы заңды ... ... оның ... атауы болып табылады. Белгiлi бiр фирмалық
атауымен заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiледi.
Фирмалық атауды тек қана өзi ... ... бар. ... бiр фирмалық
атауды заңсыз пайдаланатын тұлға фирмалық атаудың құқық иесiнiң талап ... ... ... ... ... және ... залалдың орнын
толтырады.
Заңды тұлғаның екі түрі бар: коммерциялық және коммерциялық емес. Өз
қызметiнiң ... ... ... ... келтiрудi көздейтiн
(коммерциялық ұйым) не мұндай мақсат ретiнде пайда келтiре алмайтын ... таза ... ... ... ... емес ... заңды тұлға бола алады. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды ... ... ... ... ... қоғам,
өндiрiстiк кооператив нысандарында ғана құрылуы мүмкiн. Коммерциялық емес
ұйым болып табылатын заңды тұлға мекеме, ... ... ... ... ... қоғамдық қор, дiни бiрлестiк нысанында және
заң құжаттарында көзделген өзге де нысанда құрылуы ... емес ұйым ... ... ... ... сай ... қарай ғана айналыса алады.
Жарғылық капиталы құрылтайшылардың үлесiне (салымдарына) бөлiнген
коммерциялық ұйым шаруашылық серiктестiк деп ... ... ... ... ... шаруашылық серiктестiк өз қызметi
үрдiсiнде өндiрген және ... ... ... құқығы бойынша серiктестiкке
тиесiлi болады. Шаруашылық ... бiр адам ... ... ол
оның бiрден-бiр қатысушысы болады. Шаруашылық серiктестiктер ... ... ... ... шектеулi серiктестiк,
қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк нысандарында ... ... ғана ... серiктестiктiң қатысушылары және сенiм
серiктестiгiндегi толық серiктер бола ... ... ... тіркеуден өткеннен кейінқатысушы мәртебесін ... ... ... жалпы ереже бойынша занды тұлға
да, жеке түлға да бола алады.
Шаруашылық серiктестiкке қатысушылар:
1) құрылтай құжаттарының ... ... ... ... ... ... ... мөлшер, әдiстер
және мерзiмдер бойынша салып отыруға;
3) шаруашылық ... ... ... деп ... ... ... ... серiктестiктер заң құжаттарында белгiленген реттер мен
тәртiп бойынша қатысушылардың жалпы жиналысының ... ... бiр ... ... түрi не ... ... немесе
өндiрiстiк кооперативтер болып қайта құрылуы мүмкiн.
Толық ... ... ... болған жағдайда қатысушылары
серiктестiктiң мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлкiмен ... ... ... ... ... деп ... Азамат
бiр ғана толық серiктестiктiң қатысушысы бола алады. Толық серiктестiктiң
жарғылық капиталының мөлшерiн оның құрылтайшылары белгiлейдi, бiрақ ол ... ... ең ... ... кем болмауы керек. Толық
серiктестiкке қатысушылардың қайсы бiреуi шығып кеткен немесе қайтыс болған
жағдайда, олардың бiрi ... ... ... ... жоқ ... қабiлеттiгi шектеулi, не банкрот деп танылған немесе ... ... ... ... ... оның үлесiне сәйкес келетiн мүлкiнен ақы
өндiрiп алған реттерде, егер ол ... ... ... ... ... қатысушылар келiсетiн болса, серiктестiк өз қызметiн
жалғастыра бередi.
Серiктестiктiң мiндеттемелерi бойынша өзiнiң бүкiл ... ... ... бiр немесе одан да көп қатысушылармен ... ... ... ... салымдардың жиынтығымен шектелетiн бiр немесе одан
көп қатысушыларды да енгiзетiн және серiктестiктiң кәсiпкерлiк ... ... ... ... сенiм серiктестiгi деп танылады.
Сенiм серiктестiгiндегi толық ... ... ... ... ... ... дегеніміз серіктестіктің міндеттемелері бойынша
езінің бүкіл ... ... ... ... ... береді жауап
беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар, ... ... ... ... ... ... ... немесе одан да көп қатысушыларды да енгізетін және ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Азамат тек бiр ғана сенiм серiктестiгiнiң толық серiктесi бола алады. Сенiм
серiктестiгiндегi ... ... ... ... ... ... ... серiктестiгiнiң тоқтатылуы:
Сенiм серiктестiгi оған қатысушы барлық ... ... ... ... ... ... ... серiктестiгiн таратудың
орнына оны толық серiктестiк етiп ... ... ... ... ... ... тарату үшiн көзделген негiздер бойынша да таратылады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, қосымша жауапкершілігі ... және ... ... бір тұлғамен құрылуы мүмкін.
Толық серіктестіктің мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда серіктестіктін.
міндеттемелері бойынша қатысушылары өзіне тиесілі ... ... ... ... ... ... серіктестік деп танылады.
Бір немесе бірнеше адамкүрған, жарғылық капиталы қүрылтай құжаттарымен
белгіленген ... ... ... ... ... ... деп танылады. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң салымдарды
толық қоспаған ... оның ... ... ... ... ... ... құны шегiнде ортақ жауапты болады. Жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiкке қатысушылардың саны шектелмейдi, ... ... ... ... ... ... ... бiр адамнан
тұратын басқа шаруашылық серiктестiгi бола ... ... ... талабы бойынша жауапкершiлiгi шектеулi ... ... ... жүргiзiлуге тиiс. Оған қатысушылардың
қабылдаған шешiмi бойынша өз еркiмен қайта ... ... ... ... ... ... өзге де шаруашылық серiктестiк
акционерлiк ... ... ... ... ... қайта құрылуы
мүмкін(9(.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке ... оның ... ... ... және ... ... ... залалдарды
өздерінін қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді. Қатысушылары
серіктестік міндеттемелері ... ... ... ... ... беретін, ал бұл сомалар жеткіліксіз болған жағдайда
өздеріне тиесілі мүлікпен оған ... ... ... ... аркылы жауап беретін серіктестік қосымша жауапкершілігі бар
серіктестік деп ... ... ... шектi мөлшерi
жарғыда көзделедi. Егер қатысушылардың бiрi ... ... ... ... мiндеттемелерi жөнiндегi жауапкершiлiгi, егер құрылтай
құжаттарында жауапкершiлiктi ... ... ... ... ... арасында олардың салымдарына қарай бөлiнедi.
Қазіргі кезеңде ... ... ... ... мемлекет
ерекше қолдауға кірісіп отыр. Бұл ... ... ... (фермер)
қожалықтарын қолдауда да, өзінің қомақты үлесін көрсетіп отыр. 1999 ... ... ... ... ... ... ... 6-бабында шаруа
(фермер) қожалықтарының жер учаскесіне құқығы белгіленген. Осы бағытта
шаруа (фермер) қожалықтарының ... ... бар: ... ... ... ... ... (фермер) қожалығын жүргізу
үшін-жеке меншік құқығымен немесе 49 жылға дейінгі мерзімге ... ... ... ... ал шалғайдағы мал шаруашылығын жүргізу үшін
(маусымдық жайылымдар) осы ... және ... ... ... ... ... өтеусіз жер пайдалану құқығымен беріледі
Заң серіктестік түрінің әрқайсысы үшін жарғылык капиталына, мөлшеріне
ең төменгі мөлшерді белгілеп, оның тәртібі мен ... ... ... ... ... баскарудың жоғары органы оның катысушыларының жалпы
жиналысы - өкілдер ... ... ... ... ... ... ... үшін атқару органдары құрылады, ол алқалы немесе жеке
дара билік етеді. Сонымен қатар ... ... ... ... ... және ... ... (тексеруші) құрылуы
мүмкін.
Акционерлік қоғам дегеніміз өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат
тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды ... ... ... Қоғам өз
акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді және ... ... ... бермейді. Қоғам өз міндетгемелері бойынша
езіне тиесілі ... ... ... болады. Қоғамның барлық акцияларын
бiр акционер сатып алған жағдайда акционерлiк ... бiр ... ... бiр ... ... ... егер заң ... өзгеше көзделмесе.
Корпоративтік жинақтаушы зейнетақы қорларының акционерлері ... ... ... зейнетакымен камсыздандыру туралы зандарда
белгіленген тәртіп пен жағдайларда ортақтасып жауап ... ... ... бір акционер сатып алған жағдайда акционерлік қоғам бір адамнан
құрылуы немесе бір адамнан түруы ... ... ... ... жаңа акциялар немесе акцияларға
айналатын басқа да бағалы қағаздар шығаратын ... ... ... ... сатып алу күқығы ... яғни ... ... ... бірдей жағдай ұсынуға міндетті.
Уәкілетті орган акционерлерге артықшылықты сатып алу күқығьш пайдалану
жөніндегі үсыныс беру ... ... ... Зандарда көзделген
жағдайларға орай акционерлік қоғамда табысы тек кана ... ... ... емес ... ... ... қоғам директорлар кеңесінің шешімі бойынша заң
құжаттарында ... ... өз ... мен өкілдіктерін қүруға
құқылы. Ал зандарда көзделген жағдайларда, акционерлік қоғамның ұйымдық-
кұқыктык нысанында коммерциялық емес ... ... ... ... шығаратын бағалы қағаздардың түрлерi заң ... ... ... тек ... ... ... құқығы бар. Жарияланған
акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және оларды ... ... заң ... ... айқындалады. Акционерлiк қоғам мүлiк
кепiлiмен қамтамасыз етiлген, үшiншi тұлғалардың кепiлдiктерiмен ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етiлмеген облигациялар шығаруға құқылы. Акционерлiк қоғам купондық және
дисконттық облигациялар ... ... ... шығарудың шарттары
мен тәртiбi бағалы қағаздар рыногы туралы заңдармен белгiленедi.
Акционерлiк қоғам ... ... ... ... қайта құрылуы
немесе таратылуы мүмкiн. Акционерлiк қоғам шаруашылық серiктестiгi немесе
өндiрiстiк кооператив болып қайта құрылуға құқылы.
Қазақстан Республикасында ... ... екі ... бар, яғни ... және жабык түрде кездеседі. Қоғам өз үлгісін акционерлердің жалпы
жиналысының шешімі бойынша және заң ... ... ... ... алады.
Мәселен, егер жабық қоғам акционерлерінің саны 100-ден асса, ол ... ашық етіп ... ... ... ... үшін келесі үш айдың ішінде
акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.
Қоғамның фирмалык атауы болады, онда қоғамның ... ... ... ... ... ... немесе деген сөздер, ... "АҚ" ... ... ... ... осындай фирмалык, атаумен
Азаматтык кодекстің ... ... ... негізі мен тоқтатылу
салдарын қарастырады. Кооператив мүшесі өзінің қалауы бойынша кез ... ... шыға ... ... бүл ... оған ... ... да төлемдер кооперативтің қаржы жылы ... ... ... бекітілгеннен кейін беріледі. Кооперативке мүшелік
сондай-ақ кооперативтен шығаруға байланысты да тоқталады, сонымен ... ... ... мүше болу кооператив мүшесінің кайтыс болуына
байланысты тоқтатылады. Аталған баптын 4-тармағына ... ... ... қайтыс болған жағдай-да, егер кооператив жарғысында
өзгеше көзделмесе, оның ... ... ... ... Олар одан бас ... жағдайда кооператив мұрагерлерге
кооперативтің ... ... ... мүліктегі үлесін жарнасына қарай
төлейді, соңдай-ақ қайтыс болған адамнын үлесіне тиесілі кооперативтің таза
пайдасының бір бөлігін және ... ... ... ... ... үшін
сыйақы төлейді.
Жарғылық капиталының басым бөлiгiн басқа заңды ... ... ... ... ... ... ... (не өзгедей түрде) негiзгi ұйым осы
ұйымның қабылдайтын ... ... ... ... ... ... ... табылады. Еншiлес ұйым өзiнiң негiзгi ұйымының ... ... ... егер ... қоғамның дауыс берушi акцияларының жиырма
проценттен астамы, басқа (қатысушы, басымырақ) заңды тұлғанiкi болса, ... ... деп ... Егер заң ... ... көзделмесе,
акционерлiк қоғамдардың бiр-бiрiнiң жарғылық капиталдарында өзара қатысуы
әрбiр жарғылық ... ... бес ... ... тиiс. ... ... ... қатысатын акционерлiк қоғамдар басқа қоғам
акционерлерiнiң жалпы жиналысында жиырма бес ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк қызмет үшiн мүшелiк негiзде олардың
өз еңбегiмен ... және ... ... мүшелерiнiң мүлiктiк
жарналарын бiрiктiруiне негiзделген ерiктi бiрлестiгi өндiрiстiк ... ... ... ... ... кем болмауға тиiс. Өндiрiстiк
кооператив өз мүшелерiнiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша ... ... ... және ... ... Өз мүшелерiнiң бiрауызды шешiмi
бойынша шаруашылық серiктестiгi болып ... ... ... ... ... ... ұлттық шаруашылық кешенi буындарының бiрi
болып ... ... ... қалыптасу барысында меншiк
нысандарының дамуы қызметтің жаңа сфераларында шаруашылықты ... ... ... ... ... және ... ... оның кеңеюiне
кең жол ашты.
Қазiргi кезде кооперация жүйесiнде кооперативтердiк екi ...... және ... ... ... ... кооператив туралы» ... ... ... ... кәсіпкерлiк қызмет үшiн мүшелiк негiзде, олардың
жеке еңбегiмен қатысуына және ... ... ... ... негiзделген ерiктi бiрлестiгi делiнген. Өндірiстiк
кооперативтер ... ... ... ... ... ... субьектiлерге және халыққа қызмет көрестедi.
Өндiрiстiк кооператив коммерциялы ұйым және заңи тұлға болып табылады.
Ол жеке кәсiпкерлiк үшiн заңнамалық актiлермен тиым ... ... кез ... ... жүзеге асыруға құқығы бар.
Өндiрiстiк кооператив мүлкiн жарғы ... оның ... ... ... ... ... өзге де ... құрайды.
Кооператив жыл сайынғы пайдасынан аударымдар ... ... ... құра алады, ол кооперативтiң несие берушiлер алдындағы
мiндеттемелерiнің орындалуын қамтамасыз етуге және көзделмеген ... ... ... ... жыл ... ... ... мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер төленгеннен
кейiн қалған ... ... ... ... ... және оның
мүшелерiнiң жалпы жиналысы мен кооперативтiн ... ... ... бөлiнедi.
Тұтыну кооператтивтi сауда-саттық және тұрмыстық қызмет көресту арқылы
өзiнiң мүшелерiн және басқа азаматтардын ... ... ... ... сәйкес селолық тұтыну кооперативi
мүшелiк негiзде оның мүшелерiнiң ... ... және өзге ... ... үшiн өз мүшелерiнiң мүлiктік (үлестiк) жарналарын
бiрiктiру жолымен жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... ... ... барлық заңды тұлға
міндетті түрде мемлекеттік әділет огранына тіркеледі, ... ... ... ... ... ... түсе ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЗАҢДАРҒА ТАЛДАУ
2.1 ... ... ... ... ... уақытта шағын, орта және ірі бизнес даму үстінде. Қазақстанда
«кәсіпкерлік» заңды ... тек 90-шы ... ғана ... ... талдау жасау эконмиканың жеке секторындағы субьектілер саны
жылдан-жылға көбейіп келе жатқандығын және 2002 ... ... 360 ... ... белгілі. Яғни, 1 млн. астам адам немесе экономикалық
белсенді халықтың 21% жұмыс істейді. ... ... етіп ... ... ... астамы 1992-1993 жылдары, шағын кәсіпкерлікке
салықтық жеңілдіктер көрсетілген кезде құрылған.
Статистика басқармасының деректері ... 2009 ... 1 ... ... ... субъектілерінің 10199 заңды тұлғасы
тіркелген, бұл 2004 жылға қатысты 107% құрайды. Оның 7429ы қызмет жасайды ,
ол тіркелгендердің 73% құрайды ... 2009ж. ... ... ... ... ... ... меншік иесінің жұмыс етуін қамтамасыз ететін
өміршең ... ... ... ... ... ... біріктіру қажет. Мұндай біріктірудің үлгілері әр алуан болуы
мүмкін, бірақ олардың мәні ... мен ... ... ... ... жалпы жетіспеушілігі кезінде лизигі, жалгерлікті,
тиісті ақпараттық және ... ... ... етуді қоса алғанда,
өндірістік құралдары бар жұмыс іздеуші адамды біріктірудің бүкіл әр алуан
нысандарын ... өте ... ... ... күні ... ... ... экономикасының толыққанды қатысушысы ретінде өз қызметтерін жүзеге
асыруларына қажетті жағдайды қамтамасыз етіп ... ... және ... ... ... көздейтін жалпыұлттық институттар құрылуда.
Шағын және орта бизнеске атаулы қолдау көрсетуді жүзеге ... ... және орта ... ... қоры ... ... ... жүргізуде.
Статистикалық мәлеметтерден көріп отырғанымыздай тіркелген ... ... ... ... ... мен сервис саласында әрекет
етеді (ҚОСЫМША А).
Экономикадағы қиындылық ... ... ... ... ететін біріккен және шетел кәсіпорындарының саны
жылдан-жылға өсуде. Қазақстан Республикасында меншік нысандары және ... ... ... ... ... ... ... ең көп
аймақтарды көре аламыз (ҚОСЫМША Ә).
Жеке кәсіпкерлер саны 42776, бұның 2009 жылғы осы кезеңдегі
көрсеткішке қатысы 116%. Жеке ... ... саны 82416, ... ... 112%
Сурет-2. Жеке кәсіпкерлер саны
Елде қазірдің өзінде бизнесті дамыту үшін негіз ... ... ... ... ... ... саны жылдан жылға өсіп
келеді. Мәселен, ... 5 ... ... саны 2 есе ... Жұмыс істеп тұрған
бүкіл шаруашылық субъектілері құрылымындағы олардың үлесінің 91,4 ... да ... ... ... Қазіргі таңда елде 206 мыңға жуық шағын
және орта бизнес кәсіпорындары жұмыс істейді. Шағын және орта ... ... мен ... ... ІЖӨ құрылымында қазірдің өзінде 30
пайыздан асады.
Сондай-ақ әлемдік тәжірибе біздің реформамыздың ... ... ... ұсақ ... сауда-делдалдық және монополиялық
құрылымдар тарабынан бәсекелестікке төзе алмайтын болып шыққанын көрсетті.
Бұдан басқа Қазақстанда ... ... және ... қабілетті өндірістік
кәсіпкерліктің қалыптасуына елеулі көмек көрсетуі мүмкін ... ... ... ... ... ету саласында)
толыққанды жеке секторы жоқ.
Кәсіпорындардың қызметі мен ... ... ... ету ... ... ... қаржыландыру сұрақтарына тоқталамыз. Оған
жататындар: қаржыландыру көздерін құру, ... ... ... ... ... алу мәселелері және кәсіпорындардың тиімді
қызмет ету ... ... ... ... ... ... қорға салынған ақша салымдары, ... ... ... және ... да ... ... саналады.
Кәсіпорындардың капиталдық салымын қаржыландыру көздері ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорындардың капиталдық салымын қаржыландыру көздері мен
құрылымы.
Негізгі және айнымалы капитал құны бойынша ... ... ... ... ... салымдар келесідей түрде салынуы мүмкін: үйлердің,
ғимараттардың, жабдықтардың басқа да материалдық бағалардың құны, ... және ... да ... ... ... ... жабдықтарды,
сонымен қатар басқа да мүліктік құқықтарды пайдалану құқылы.
Қазақстан Республикасында шетел ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылып отыр: Ұлыбритания,
Германия, Қытай, Иран, ... ... АҚШ, ... ... ... ... ... бойынша шетел капиталы қатысқан жұмыс істеп тұрған
кәсіпорындардың саны: өңдеу ... 670, кен ... 101, ... газ бен су ... және бөлу 22, ... автомобильдерді,
тұрмыстық бұйымдарды және жеке пайдаланатын заттарды ... ... ... және ... ... көрсету.
Ірі бизнес үшін тығыз ынтымақтастық пен әріптестік те өзекті проблема.
Соңғы он жылдықта экономикалық дамудың инновациялық сипаты дамыған ... ... ... ... және ... ... ... ынталандырады. Мұндай желілер өндірістік және
қаржы ресурстарын біріктіруге, нарықтағы сұраныстың өзгеруіне жедел ден
қоюға, жаңа өнім ... ... алға ... ... ... ірі ... өзара кооперация мен әріптестік ... ... ... ... және ... ... проблемаларын
жеңілдету үшін қажетті жол
Макродеңгейде мемлекетпен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен,
кәсіподақтарымен тығыз ... ... ... ... ... күрделі бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге ... ... ... ... қатысуы табысы аз орындарын құру және оларды
қайта оқыту жөнінде ... ... ... ... ... ... азайту мүмкін. Әлеуметтік әріптестік жұмыспен
қамтудың белсенді саясатын табысты жүзеге асыру үшін қажетті алғышарт ... ... ... күштерін жандандыру және біріктіру –
экономиканы өркендетуге, ең ... ... ... ... ... құруға, Қазақстанды әлемдік қоғамдастықтың тең құқылы
әріптесі ретінде сақтауға апарар жол.
Әлемдік ... ... ... ... шеше ... трансұлттық экономикалық қызмет жүйесінің барлық күрделілігін
еске алған жөн. ... ... ... ... ... ... ... қойған міндеттерінің бірі болып – ... ... ... ... отыр.
Стратегиялық ұлттық мүдделері жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... ... рольді атқарып, әлемдік рыноктағы бәсекелестік тартыста ұлттық
акпиталды ... ... ... ... ... ... экономикалық дамуды қамтамасыз етуі тиіс.
Қазақстандағы корпаративтік сектордың ерекшелігі – бұл ... ... ... тез ... ... ... ... қатысу үлесінің тез қарқында өсуімен байланыста. ... ... ... ... ... – АҚШ, ... және
Жапония компаниялары алып отыр. Қазақстан экономикасына инвестицияны ... ... ...... ... Газ, ... ... Эльф Актиен, БМВ, Туркие Петроллери, Оман Ойл ... ... ... ... ... бойынша ұлттық компаниялармен дочерлік және
аффилирді ұйымдардың, ЖАҚ «ҚазМұнайГаз» дочерлі және ... ... ... ... ... есепке алғандағы алынған таза
пайда сомасы 32568,3 млн. теңгені құрады. Бұл жағдайда ең көп таза ... ААҚ ... (12147,2 млн. ... ... ... ЖАҚ ... ... Жолы ҰК» (8242,7 млн. теңге – ... ... ЖАҚ «НАК ... (4652,8 млн. ... дочерлік
кәсіпорындарымен аффилилрдік фирмаларын қосқанда), ЖАҚ ... млн ...... және тәуелді ұйымдарын қоспағанда).
Ірі Қазақстан компанияларының арасынан ... ... ... құрлымы, ұйымдастыру формаларының және басқару құрлымы бойынша 100-
ге жуық ірі корпоративті бірлестіктер қалыптасқан. Қазақстан корпоративтік
секторының ... ... ... ... ... 4 негізіг
тұрақты корпаративтік құрылымның артта қалуын көрсетуге ... ... ... ... ... ... секторындағы төлем
қабілеттілік сұранысы тұрақты болып отыр. Бұл корпорацияларға негізінен
шикізат пен отынды ... ... ... ... ... ... КЕГОК, Испат – Кармет, Қазақмыс корпорациясы, Өскемен
тиатн – магний ... ... ... ... ... секторындағы
корпоративтік құрылымдардың ұлттық лидерлері болып ... екі ...... ... ... мен GDR ... және Азия қор
нарықтарында сатылатын және жүниежүзіндегі 1000 ең жақсы банктер қатарына
кірген (ТОР 1000 WORLD BANK) – ... пен жеке ... 2/3 – ... ... ... шоғырландырушы Қазақстанның Халықтық жинақтаушы
банкі саналады[1-34б].
Соңғы жылдары қазақстандық банктердің капитализация деңгейінің ... ... ... ... ... ... елдеріне өз
қаражаттарын инвестициялауға мүмкіндігі туып отыр.
Қазақстандық банктердің ... ... ... ... ... ... 200 млн. ... асып отыр. Жинақталған
қазақстандық капиталдың Ресей экономикасына ағылуын көруге ... ... ... ... ... ... ... сай корпорациялардың жоқтың қасы. Көптеген ... ... ... ... ... мен ... нарықтың
капитализация сипаты тән.
Отандық экономикадағы жекелей кәсіпорындардағы өндірістік қуаттылықтың
жоғарға концентрациясы ҒЗТКЖ-ның ... ірі ... ... ... ... ... ... әлі жете
қойған жоқ. Бірақ халықаралық танымдыққа қол жеткізуге нақты мүмкіндіктерді
иемденетін 3 қазақстандық банк (ТұранӘлемБанк, Казкоммерцбанк, ... ... ... ... ... ... Moody’s Standard & Poor’s Tompson
Bank Watch ... ... 5 ... ... ... Қазақмыс корпорациясы және Казцинк ТҰК-сы) бағалы
қағаздары әлемдік қор нарықтарында сатылады[3, 43б].
Осыған байланысты келесідей ... ... ... сала ... кәсіпорындарының бақылау акция пакетін
ірі отандық банктердің, қаржылық сауда компанияларының ... Ақша ... ... ... ... жинақтау
мүмкін емес. Қаржылық компаниялардың ... ... ... ... оның ... ... және тез ... салаларға ауыстырады;
- отандық конгломеранттармен мұнай компаиялары мен металлургиялық
зауыттарын, ВПК кәсіпорындарын және күшті экспорттық потенциялы
бар ірі өнеркәсіп ... ... ... ішкі жеке ... яғни тамақ және жеңіл өнеркәсібі, азық-
түлік пен ... ... ... импорттайтын, құрылыс
материалдарын өндіретін жұмыс істеп тұрған ... Бұл ... ... ... тым жақын болуымен
түсіндіріледі;
- ... ... ... ... бірақ ХХІ жүз жылдық
өнеркәсібін анықтайтын (электроника, ... ... ... ... ... масштабын ұлғайту.
- сыртқы нарықтарда тұтынушылармен қатар ... ... ... ... ... көп ... ... және тиімсіз меншік
құрылымдарын иемденіп отыр, тек олардың бір екеулері ғана тұрақты.
Қазақстандық корпорациялардың басқаша сипаттамаларына көптеген өнімдер
түрлерінің ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктердің шектеулілігі және корпоративтік
басқарудың әлсіздігі жатады.
Сонымен мемлекет дәстүрлі түрдегі корпорацияның құрылу сатысында ... олар ... ... ... нарықтығы шетелдік ТҰК мен бәсекелестігін
ішкі нарықтағы олардың бәсекесін басу деген ...... ... ... адам ... емес материалды активтерді сатып алуға бағытталған
инвестицияларға деген өткір қажеттілік туындайды. Бұл салымдар ... ішкі ... ... ... ... ... ... сатып алу қажеттіліг пайда болады. Қызығушылықтардың
түрлілігіне байланысты корпорацияның ... мен ... ... тууы ... Бұл ... компанияның қызметінің
жабылуына, интеллектуалдық, ұйымдастырушылық және басқарушылық ресурстардың
бәсекеде артта қалуына алып келеді. ... ... ... ... ... ... ... барлық сатыларында
сәтті нәтижелерге жетумен байланысты осы және басқа ... ... ... ... дұрыс құрылған жүйесінде жетуге болады.
Ұлттық капиталдың әлемдік шаруашылық жүйесіне сәтті кіруіне келесідей
экономикалық мақсаттарды шешуде жүзеге асады:
- ішкі ... ... ... және ... нарықтарының дұрыс дамуы
елдің дүниежүзілік шаруашылыққа сәтті ... ... ... ... ... ... мынандай: біріккен
кәсіпкерлікті дамыту, ТҰК-тің ... ... ... ... ... саясаттарында жүзеге асады.
- біріккен кәсіпкерліктің, қаржы-өнеркәсіптік топтардың, трансұлттық
банктердің және ... ... ... ... ... ... ... қызметін
трансұлттандыруда қолдану.
Біздің елімізде де кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... бірі болып табылады. Ел басшылығы ол істі табысты жүзеге
асырудың мемлекеттің одан әрі ... және ... ... ... ... Атап ... Қазақстан Республикасы Президентінің 2010
жылєы 1 аќпандаєы №922 Жарлыєымен  ... ... ... дейінгі стратегиялық даму жоспарында шағын және орта бизнеске
қолдау көрсетудің жүйелі іс-қимылдары баяндала ... ... ... әрі ... ... ... бөлінген. 2007 жылдыѕ екінші жартысында
АЌШ-таєы ипотекалыќ ... ... ... ... ... ... іс жїзінде јлемніѕ барлыќ мемлекеттерін ќамтыды. 2009
жылдыѕ басында јлемдік сауда кґлемініѕ ґсу ќарќыны ... ... ... ... 20 ... жылдыќ ґсімнен 30 пайыздыќ тґмендеуге дейін
азайды. Ќазаќстан 2020 жылы ... ... ... ... ... ... экономикасы јртараптандырылєан жјне халќы белсенді
тїрде жаѕа экономикаєа тартыла отырып шыныќќан елге айналады.
Тїйінді ... ... ... ... ... ... ... кезінде Ќазаќстандаєы іскерлік ахуал елдіѕ бјсекеге ќабілеттілігініѕ
негізін ќамтамасыз етеді. Ол экономиканы жеделдетіп ... ... ... дамыту їшін ауќымды инвестицияларды тартуєа ... ... ... болып табылады. Орныќты ќаржы жїйесі жјне сенімді ќўќыќтыќ
орта да кјсіпкерлікті дамытуда ... рґл ... ... ... ... ... маќсаттар:
- 2020 жылєа ќарай экономиканыѕ шикізат емес секторларына ... жјне ... ... ... ауыл ... ќайта ґѕдеу, ќызметтер) кемінде 30 %-єа ўлєаяды;
- ІЖҐ-ге тікелей шетел инвестицияларыныѕ (ТШИ) ... он ... ... ... ... жјне орта ... (ШОБ) ... 7-10%-єа ўлєаяды
инвестиция кґздері јртараптандырылады (јрбірініѕ їлесі 5% жјне одан
кґп болатын негізгі 10 инвестор ел);
- ... ... ... ... ... ... ("Doing
Business") рейтингі бойынша кґрсеткіштері еѕ жаќсы 50 елдіѕ ... ... ... International" рейтингінде сыбайлас
жемќорлыќты тїйсіну индексі бойынша елдердіѕ ... ... ... ... орынды иеленеді.
Бизнес ортаны жаќсарту Стратегиялыќ жоспар-2020-ны іске асырудыѕ
алєашќы жылдары мемлекет ... ... їшін де жјне ... їшін де бизнес жїргізудіѕ ќўнын азайтуєа баєытталєан ... ... ... ... ... ... белгілей жјне
оларды жїзеге асырудыѕ ашыќтыєын арттыра отырып, мемлекет тґрешілдік ... ... ... ... ... маѕызды аспектілеріне
ыќпал етуін тґмендетуге ўмтылатын болады.
Қорыта ... ... ... ... ... ... ... емес. Оның дамуына кедергілер туындайтын жағдайлар өте ... өз ісін ... ... ... ... ... ... нарығының аясының тарлығы; айналым шығындарының ... ... ... әр ... кедергілері; жарғылық
қорға қойылатын шамадан көп заңды талаптар; кәсіпорынды тіркеудің өте қиын
тетіктері және т.б. Он жыл ... ... ... ... ... ... ... қалауға мүмкіндік берді, бірақ бизнестің
толыққанды сапалы дамуына ықпал ете ... ... ... ... ... ... ... шағын
бизнесті дамытудың жаңа кезеңіне өту қажет. Кәсіпкерлік мәселелерінде
мемлекеттік саясатты өндірістік қызметті қолдауға, қазақстандық шағын
экономиканың жаңа бәсекеге қабілетті мүмкіндіктерін ... ... ... Жаңа ... ... ... бизнес субъектілерінің
кооперациясының өзара, неғұрлым ірі кәсіпорындар арасында да белсенді түрде
қолдау, сондай-ақ салалық және сала аралық ... ... ... ... ... талап етіледі.
2.2 Кәсіпкерлік туралы нормативтік құқықтық жүйеге талдау
Кәсіпкерлік қызметін бұрынғы ... ... ... 1987 жылы ... ... жеке ... қызметі туралы» заңы ... ... 1988 жылы ... ... заң» ... ... ... жаппай құрылуы басталды. Дегенмен нарықтық
инфрақұрылымның болмауына ... ... аз ... ... ... кете ... ... 1988-1991 жылдары жалға беру, бірлескен
кәсіпорындар мен банк қызметі туралы заңдар экономикалық жағдайды біршама
ырықтандырды. Тұтастай ... ... ... мемлекеттік болып қала
бергенімен, жалға беру ... ... ... біршама дәрежеде
кәсіпкерлік белсенділікке жағдай жасады.
Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет еркіндігін конституциялық
деңгейде ... ... ... ... ... ... ... 1990
жылы 11 желтоқсанда қабылданған “Қазақ КСР-да шаруашылық қызмет еркіндігі
және кәсіпкерлікті дамыту туралы” Заңында көрініс ... ... ... 1991 жылы ... ... кейін кәсіпкерлік белсенділікті
қолдауға байланысты бірқатар заңдар қабылданды. Қазақстанда кәсіпкерліктің
дамуына «Қазақстанда ... ... мен ... қызметтің
еркіндігі туралы» (1991ж), 1992 жылы 4 ... ... ... ... және ... туралы” Заңында жеке ... ... және ... белгіленіп кәсіпкерлік аясындағы
қатынастарды ... ... үшін ... ... ... Әрине, бұл заңдар елімізде кәсіпкерлікті дамытуға елеулі үлес
қосқанмен, кәспікерлікті адам ... мен ... ... бірі ретінде жоғары деңгейде көтере алмады. Соған қарамастан
елімізде ... ... ... ... ... ... роль ... жоққа шығара алмаймыз.
Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің конституциялық тұрғыда танылып,
бекуі, 28 ... 1993 жылы ... ... бірінші Конституциясымен
тікелей байланысты болып келеді. Бұл Конституцияның екінші ... ... ... ... және ... арналған болатын. ... 48 ... ... жеке ... ... еркіндігіне
кепілдік беретіндігі және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз ... ... ... ... ... мен ... ... сондай-ақ
азаматтығы жоқ адамдардың кәсіпкерлік ... ... ... айтылды. Әрине, шетел азаматтары мен заңды ... ... ... ... ... ... ... өндірісіне дендеп енуіне жол ашуымен ... ... ... ... Бұл, ... ... ... белгілі
дәрежеде кері әсер етті. Елімізде қордаланған ... ... ... ... өз кәсіпкерлеріміздің ... ... ... ... компанияда жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... жол ашқан болатын.
Ал, 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған ... ... 26 ... 4 ... ... ... қызмет
еркіндігіне құқық берілгендігі көрсетілген ... ... ... ... 4 тармақшасында мынандай талап
белгіленген: “Әркімнің ... ... ... өз ... кез-келген
заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар. ... ... ... әрі шектеледі. Жосықсыз ... ... 9б]. ... Республикасы Конституциясында кәсіпкерлік
қызмет еркіндігіне байланысты жоғарыдағы бір тараушаның ғана ... ... ... ... бастау ретіндегі маңызын түсірмейді.
Себебі, конституция, жалпы қоғамдық қатынастардың маңызды қырына ... ... ... ... ... Конституцияда көрініс
тапқан адам құқықтары мен ... ... сот ... ... ... ... байланысты, нормалардың
барлығы, жалпы ... ... ... ... ... ... ... нормалар болып табылады. Конституцияның
кәсіпкерлік ... ... ... мақсаты кәсіпкерлік еркіндігінің
мойындалуын қамтамасыз ету болып табылады. Осы тұрғыдан біз ... ... ... ... ... ... нормативтік акті ретінде қабылдаймыз.
Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы Конституцияның ... ... атап өте ... ... ... ... пен Л.Т. ... оның экономикалық себептеріне тоқтай ... ... атап ... “1994 жылы 22-ші ... ... газетінде бір топ кәсіпкерлердің Президент пен ҚР Жоғарғы Кеңесіне
жақын арада жерге жеке меншік, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... ұсынған хаты
жарияланды. Хатқа, Қазақстанның жетекші коммерциялық ұйымдарының негізін
қалаушылар қол ... Ең ... ... бәрі ... ... ұлттың
өкілдері еді.кәсіпкерлердің аталмыш хаты аса ... ... ... Осы хаттың артынша оны ұлтшыл-традиционалистердің тым қатал
айыптау пікірі пайда болды. “Егемен ... ... 1994 ... 24
желтоқсанындағы санында қазақстандық ... ... бір ... осыншама асығыс ұсыныс жасағаны үшін ... ... [12]. ... бұл жерде кәсіпкерлердің басты мақсаты жерге жеке
меншікті енгізу болып табылады. Жалпы кәсіпкерлік қай ... ... ... ... құралы. Сондықтан да, кәсіпкерліктің мақсаты - пайда
табу болып табылады. Жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... ... ... қажет болғандығын
аңғарамыз. Осы жағынан алып қарағанда, қолданыстағы ... ... ... ете ... әлі өзінің толық мүмкіндігін ... ... заң ... ... дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға және ... ... ... жаңа ... құруға бағытталған 2006 жылы
31 қаңтарда “Жеке кәсіпкерлік туралы” Қазақстан Республикасының ... ... ... ... көздейтін
айтарлықтай салықтық жеңілдіктер ... ... ... ... ... ... қарсы күрес және салық салуды жақсарту
жөнінен ... ... ... ... ... сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес, шағын және орта бизнесті жеделдете дамыту шаралары жөнінде
бағдарламалар ... ... ... ... ... ... қайнар көздері: Конституция, Конституциялық заңдар,
халықаралық шарттар мен ... ... жай ... ... ... ... қаулылары, Парламенттің ... ... ... және ... органдарының актілері жатады.
Мысалы Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі.
Кәсіпкерлік қызметтің айқындамасы ҚР-ның Азаматтық кодексіне былайша
берілген, бірінішіден бұл ... ... ... ... бел байлап
жүзеге асырылатын қызмет, үшіншіден, жүйелі түрде пайда табуға бағытталған
қызмет.
Кәсіпкерлік құқықтың нормалары субъектінің ... ... ... ... кәсіпкерлік құқықтың нормалары заңдар мен
басқа тиісті нормативтік актілерден көрініс табады және ... ... ... ... ... ... ... және құқық қорғаушы сияқты
негізгі екі түрге бөлінеді: Кәсіпкерлік құқықпен реттелетін қоғамдық
қатынастар өздерінің негіздеріне орай бірыңғай болғандықтан, тиісінше
кәсіпкерлік құқықтың нормалары да ... ... ... бұл ... осы ... бөлек топтарға бөліну мүмкіндігін
жоққа шығара алмайды. Бірте-бірте даму және ... ... ... тиісті қоғамдық қатынастардың әр жақтары мен әр түрлерін
қамтуды күшейту ... ... ... ретінде кәсіпкерлік құқықтың ішінде
құқықтық нормалардың жіктелуі, олардың әр түрлі бөліктерге немесе топтарға
бөлінуі көрініс табады.
Нормаларды ... ... ... ... ... септігін тигізеді. Құқықтық институт дегеніміз біртектес
қоғамдық қатынастардың біршама ерекшеленген топтарын реттейтін өзара
байланысқан нормалардың жүйесі ... ... ... ... сапасын реттейтін институт). Әрбір құқытық институттардың
өздері реттейтін ... ... ... айқындалатын
өздеріне тән ерекшеліктері мен делгілері болады. Сонымен бірге осы
қатынастарға ... ... ... ... де өте ... – тәжірибелік мәнділікке ие болады.
Құқық саласының осы институттары қандай да болмасын заңның ... ... ... етуге тиіс. Әрине, ... ... ... да ... ... ... бөле тұратын институттардың болуы
мүмкін емес. Себебі, әр алуан ... ... мен ... ... ... ... ... байланыста болады.
Сондықтан әртүрлі құқықтық институттар өздерінің арнай белгілері ... ... ... байланыстарымен сипатталады. Кәсіпкерлік
құқықтың нормаларын жіктеу тек құқықтық ... ... ғана ... ... ... басқа бөлімдерге топтастырылуы кезінде де көрініс
табуы әбден қажет.
Соңғы ... ... ... ... ... құқық
институттарынан және құқық салаларынан басқа құқықтық қағидалар, ... сай ... және ... ... ... ... жүр. Бұл ... әсіресе құқық жүйесінде субинституттардың
болуы соңғы кездерде құқыққа деген жүйелі ... ... ... ... ... көп ... біздің ойымызша, теориялық
пайымдау арқылы мойындауға болады.
Сонымен осы айтқандарымызды тұжырымдасақ, кәсіпкерлік құқықтың ... ... ... ... және ... ... тұрады
және олардың біртектес топтары өзара байланысқан ... ... ... ... айтқанда кәсіпкерлік құқықтың жүйесі деп
кәсіпкерлік қатынастарды реттеудегі рөлдеріне сәйкес тиісті институттардың
ғылыми ... ... ... ... ... бәрін есепке алсақ, онда шағын және орта
кәсіпкерліктің процесінде туындайтын ... ... ... кәсіпкерлік құқықтың дербес құқықтық институтын құрайды. Бүгінде
шағын және орта кәсіпкерлік туралы нормалар бірігіп даму ... ... ... ... ... алдында тұрған мәселелердің
күрделенуіне байланысты, нормалардың бөлініп субинституттарды ... ... деп ... ... ... ... нарықтық
экономика заңдарының базасын қалыптастырудың қарқынды түрде жүргізілуі ... ... ... ... өте зор әрі ерекше маңызы бар рөл атқарады.
Сонымен бірге, ... ... ... әр алуан жақтарын
реттейтін көптеген нормативті актілердің қазіргі ... ... ... қатынастардың айтарлықтай дамуына байланысты барлық мәселелерді
шеше алмайтын сияқты. Ең бастысы, ... ... ... ... ... рөлі мен ... ... мәселелерін
әзірлеу қажет.
Құқықтық қағида – бұл қоғамдық өмірдегі бекітілген заңдылық пен оның
мазмұнына сипаттама беретін, құқықта нәтижелі түрде көрсетілген ... ... ... өздеріне тән бірнеше ерекшеліктері бар,
оларды басқа жүйелі факторлармен бір ... ... яғни ... ... ... ... және пәні, сондай-ақ құқықтық
презумциялар деңгейінде көрініс табады.
Құқық қағидасы құқықтың өзінен, не ... заң ... ... ... ... қағидалар құқыққа объективті
түрде тән. Олардың түп негізі құқық түсінігінің аясынан да кең. ... ... ... қағидалар мораль, өнеге және мәдениет нормаларымен
байланыста болса, бір жағынан қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... қырынан да
қарастыруға болады. Мұнымен қатар, әдебиеттерде құқықтық жалпы қағидалар
әрекет етуші заңды ... ... ... ... ... де таралған.
Құқықтық қағидалардың қалыптасуы мен табиғаты туралы сұрақтарды
анықтау үшін ҚР Конституциясының мәтініне көңіл аударайық. Ата ... ... ... ... “Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес
адам құқытары мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі.
Одан әрі қарай.... адам құқықтары мен бостандықтары ... ... олар ... деп ... ... ... ... алмайды, заңдар
мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған
қарай анықталады”. Екіншіден, ... ... ... ... немесе
құқық нормасының мазмұнында көрінуі керек. Үшіншіден, құқық нормасы
болғандықтан, қоғамдық ... ... ... ... яғни
қағидалар реттеу қызметін де атқарады. Азаматтық құқықтық қағидалар,
азаматтық заңнамада ақтаңдықтар болғанда және осыларға ұқсас құқықтарды
қолдану қажеттілігі ... ... ... ... бостандығы дегеніміз – бұл конституциялық құқықтың
әмбебаптық қағидасы. Кәсіпкерлік қызмет аумағындағы ... ... ... ... ... дербес қағидаларды біріктіреді (мысалы,
еркіндік қағидасы, шарт бостандығы қағидасы, бәсекелестік бостандығы
қағидасы және т.б.).
Кәсіпкерлік пен айналысу бостандық ... ... ... ... (Испания, Италия және т.б.). Францияда
кәсіпкерлікпен айналысу еркіндігі Конституциялық кеңестің шешімімен,
конституциялық ... ие ... ... көрініс тапқан. Германиядағы негізгі
заңда кәсіпкерлік қызметпен айналысу бостандығы нақты көрсетілмеген, бірақ
ол негізгі заңның жекелеген ережелерінде орын ... Айта ... тағы ... ... ... ... пен ... нарықтық экономиканың
ажыратылмас бір бөлігі ретінде саналады. Бұл елдерде, жалпы тұжырымдама
қолданылып қадыптасқан, осыған сәйкес, кәсіпкерлік қызмет тиімді, пайдалы
және қоғамға ... ... ... ... да, кейбір батыс
мемлекеттерінде кәсіпкерлік қызметтің конституциялық-құқықтық негізінің
болмауын, құқықтық реттеу қатынастарындағы ақтаңдық ретінде қабылдауға
болмайды. Қазіргі ... ... ... ... және әлеуметтік-
экономикалық құқықтары мен бостандықтарына басты назар аударылған. Сондай-
ақ кәсіпкерлікпен айналысу еркіндігінің ғылыми тұрғыда қалыптасуындағы
басты рөлді сот ... ... ... ... жеке меншік құқығына кепіл
беретін, шаруашылықпен айналысу еркіндігінің ынтасы көбінесе дара түрде
жарияланбайды, бірақ, оның негізінде ... ... ... ... та ... Конституцияларда кәсіпкерлік еркіндігі, бұл бостандықты
оңтайлы сипатта таниды.
Кәсіпкерлік қызметпен айналысу еркіндігі қағидасы Еуропалық елдерде
сот ... ... ... ... ... ... Соты нақты істер
бойынша кәсіпкерлік қызметпен айналысу еркіндігінің қағидалары ретінде
мыналарды атап ... ... ... ... ... таңдау еркіндігі;
2. заңсыз бәсекелестік еркіндігі;
3. заңмен тиым салынбаған әрекеттердің бәрімен айналысу еркіндігі.
Кәсіпкерлік қызмет еркіндігі қағидасының ... ... Ол шарт ... ... ішінара қамтып жатыр. Сондықтан,
шарт екендігі қағидасы мыналардан көрінісін табады:
Біріншіден, азаматтар мен заңды тұлғалар шартты бекітуде ... ... ... ... бар. Жалпы ереже бойынша шартты мәжбүрлеу арқылы
бекітуге жол берілмейді, тек қан Кодекспен, заңмен немесе өз еркі ... ... ... көзделмесе; Екіншіден, бекітілетін шар т
түрін таңдау еркінідігі. Тараптар заңда көрсетілген ... ... да ... құқықтық актілермен шартты бекіте алады; Үшіншіден,
шартты бекітудегі келісім жасау ... ... ... ... ... ... еркіндік. Тараптар шарттың ... ... ... ... ... ... ... талаптарға
қатысты, себебі маңызды болып ... ... ... ... ... ... ... қағидасының мазмұнын заңсыз бәсекелестіктен
көруге болады. Кең ... алып ... ... ... ...
бұл бір мақсатқа жету үшін әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестік әр түрлі
аспектілерде қарастырылады: әлеуметтік, экономикалық, құқықтық. Ең алдымен
бәсекелестік – бұл экономикалық санат. ... ... ... ... ... бөлінеді: а) бәсекелестік нәтиже ретінде; б) бәсекелестік
іс жүргізуі және әдіс ретінде.
Бәсекелестік ... де және ... ... санатында
қарастырылғандықтан, бәсекелестік жарыспалылық нысанындағы экономикалық іс
жүргізуді және ... ... ... және ... ... ... ... құқықтық аспектісі де көрсетілген. Бәсекелестік қоғамдық
қатынастарды (экономикалық) реттеуші құқықтық тетік ретінде.
Бәсекелестік тұтынушылардың ... ... ... ... болып
табылады. (мысалы, тауарлаоды таңдау құқығы немесе ақпарат алу құқығы).
Шынында да, ... жоқ ... ... экономикасындағы тұтынушылардың
құқығын жалғандыққа әкеліп соғады.
Бәсекелестіктің тағы бір құқықтық аспектісі бар. ... ... ... тиым ... ... ... шындығына
келетін болсақ, өмірде заңсыз бәсекелестерде бар. Яғни, заңды және заңсыз
бәсекелестік. Сонымен, ... ... ... кеткеніміздей, өте
күрделі және көп аспектілі экономикалық-құқықтық ... ... ... ... заңында көрсетілген ... ...... ... ... субъектілердің монополистік
жағдайларын шектеу.
Бәсекелестікті ... ... ... ... ... ... ... айтылғандарға қорытынды жасайтын
болсақ, кәсіпкерлік қызметпен ... ... ... өз бетімен
кәсіпорындарды құруға және ... ... ... ... ... мен ... өз ... пайдалануға құқылы. Бұл қағида
конститутциялық құқықтарға негізделген, яғни кәсіпкерлік қызмет ... мен ... ... ... ... ... ... түрі
мен мамандықты таңдау құқығы және т.б. Осыған байланысты ортақ экономикалық
қызметті біріктіру еркіндігі ретіндегі ... ...... ұйымдық-құқытық нысанын таңдау және әр түрлі құрылымдарды жария
түрде қалыптастыру.
Қарастырылған мәселелерді қорытындылай ... ... ... ... ... қызметінің бостандығы – бұл кәсіпкерлік қызмет аясындағы
бірнеше құқықтық реттеу қағидаларын ... ... ... ... ... ... ... еркіндігі конститутциялық құқықтың
бастамасының негізінің бірі болып табылады, яғни жеке ... бере ... және ... ... ... өндіріс құралдарын
жеке бизнесі мақсатында пайдалану туралы шешімді еркін қабылдауға,
сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті еркін ... ... ... ... ... ... ... айналысу еркіндігі конститутциялық норманың
қағидасы болып табылады. Кәсіпкерлік қызметпен айналысу ... ... ... ... ие. Бұл ... ... қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу деңгейінде жария және
жеке ... ... ... өзара тығыз және байланыстылық жүзеге
асырылып отырады.
Қорыта айтқанда, бәсекелестік тұтынушылардың құқығын ... ... ... ... ... ... таңдау құқығы немесе
ақпарат алу ... ... да, ... жоқ ... нарық
экономикасындағы тұтынушылардың құқығын жалғандыққа (фикцияға)әкеліп
соғады.
2.3 Заңды тұлғаны тарату, банкрот болуы және ... ... ... ... ажырамас бөлігі болып банкроттық институты
саналады. Ол кәсіпкерлік құрылымдардың тиімді ... ... ... ... ... ... мүдделеріне кепілдік бере отырып,
сондай-ақ мемлекетті нарықтың жалпы реттеушісі ретінде қызметін атқарады.
Әлемдік тәжірибеде банкроттық туралы заңдар ... екі ... ... Олардың бірі банкрот-борышкердің таратылуымен жалғасқан,
банкроттықты несие берушілерге қарыздарды қайтару тәсілі ретінде санаған
британдық модель қағидаларына негізделген. Екінші бастаманың негізі
американдық модельде ... ... ... ... ... мақсаты
компанияны қалпына келтіру, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру болып
табылды. Дегенмен қазіргі жағдайда дамыған ... ... ... ... ... ... бірлесуі байқалып отыр.
Экономикалық жүйесі дамыған кез-келген өркениетті елде нарықтық
қатынастарды құқықтық реттеу механизмдерінің негізгі элементтерінің бірі
болып дәрменсіздік ... ... ... ... Қазіргі сәтте
біздің нарықтық экономикамызға өнеркәсіптің құлдырауы, экономикалық
дағдарыс, инвестиициялардың болмауы, ақшалай-несиелік қатынастардың
қатаңдануы сияқты құбылыстар тән, бұлар әрине шаруашылық субъектілерінің
дәрменсіздігіне әкеп ... ... ... мынадай, кәсіпорындар жоғары
рентабельді қатардан бірден дәрменсіздер қатарына өте алмайды, бұлар
кейіннен банкроттық процедураларына ілігіп жатады. Төлем қабілетсіздігі
жағдайына қолайсыз сыртқы факторлар қаржылық ... ... ... кезең сәйкес келеді. Бұл: өткізу нарығын жоғалтудан және негізгі
тұтынушылардың банкротқа ұшырауынан өндірістің кідіруі/тоқтауы; серіктестік
қатынастардың қаржылық ... ... ... асқан қарыздардың
жиналып қалуы және басқа көптеген факторлар. Банкроттық ... ... ... ... ... қоғамдастықтың көптеген елдерінде
артықшылыққа ие болуы тарихи қалыптасқан еді. Тек соңғы онжылдықта ғана
АҚШ, ... ... ... ... ... және ... ... қалпына
келтіру процедураларына басым назар аударыла бастады. Нақты деректер
негізінде заңды тұлғаларды тарату бойынша саланың заңды және экономикалық
инфрақұрылымы ... ... ... ... ... ... 4-5 %-не ... құрайтынын болжауға болады.
Банкроттық - борышкердiң соттың шешiмiмен танылған оны таратуға негiз
болып ... ... ... - жеке ... немесе заңды
тұлғаның ақшалай мiндеттемелер бойынша несие ... ... ... ... ... ... жұмыс iстейтiн адамдармен
еңбегiне ақы төлеу ... есеп ... ... сондай-ақ бюджетке және
бюджеттен тыс ... ... ... ... ете алмайтын
қабiлетсiздiгi оның дәрменсiздiгi деп ... деп ... ... ... ... ... мәжбүр ету
тәртiбiмен танылуы мүмкiн. Банкроттықты ерiктi түрде тану борышкердiң сотқа
берген өтiнiшi негiзiнде жүзеге асырылады. ... ету ... ... тану ... берушiнiң, ал заң актiлерiнде көзделген жағдайларда өзге де
адамдардың сотқа өтiнiш беруi негiзiнде ... ... ... ... ... деп тануы оның ... ... ... ... ... тiркеу регистрiнен шығарылған кезден ... ... ... деп ... процесті регламенттеген бұрынғы номативтік-құқықтық база
(негізінен кең ... ... ... ... ... ... ... қабілетті болмай ... және ірі ... ... ... ... ары ... жалғастыру
мүмкіндігін алуына әкеп ... ... ... жыл сайын сотта
қаралған дәрменсіздік туралы ... саны ... бұл, ... Қазақстандағы
банкроттық институтының қалыпты ... ... ... ... ... ... жетекші орындардың бірін алып
отырғандығын дәлелдеп отыр.
Жеке кәсiпкерге ... ... ... кезде оның кәсiпкерлiк
қызметпен байланысты емес мiндеттемелер жөнiнде несие ... ... ... ... ... ... ... өз талаптарын қоюға
хақылы. Аталған несие берушiлердiң осындай ... ... ... ... ... ... ... талаптар күшiн сақтап қалады және банкроттық рәсiм
аяқталғаннан кейiн жеке тұлға ретiнде борышкерден ... ... ... Бұл ... ... ... ... процесiнде алынған
қанағаттандыру сомасына кемiтiледi. Несие ... ... ... ... жиынтықтан сот шығындары, сондай-ақ
конкурс және оңалту ... олар ... ... сыйақы
төлеу жөнiндегi шығындар өтеледi.
Жеке кәсiпкер банкрот деп танылған жағдайда, оған ... ... ... оған ... ... есебiнен мынадай кезекпен
жүзеге асырылады:
Бiрiншi кезекте алимент өндiрiп алу жөнiндегi талаптар, ... ... ... ... ... өтеу ... талаптар
қанағаттандырылады;
Екiншi кезекте қамтамасыз ету ... ... жеке ... ... ... ... ... несие берушiлердiң талаптары
қанағаттандырылады;
Үшiншi кезекте бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төленетiн мiндеттi
төлемдер бойынша берешек ... ... ... ... ... ... ... жүрген тұлғалардың
еңбегiне ақы төлеу жөнiндегi және авторлық шарттар ... ... ... есеп айырысулар жүргiзiледi;
Бесiншi кезекте заң актiлерiне сәйкес ... ... ... ... ... кезектегi несие берушiлердiң талаптарын қанағаттандыру заңды
тұлғалардың банкроттығы ... заң ... ... ... ... деп ... борышкер несие берушiлермен есеп айырысып
болғаннан кейiн ... ... ... ... мiндеттемелердi
орындаудан босатылады, бұған банкрот деп жарияланған адамның азаматтардың
өмiрiне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн ... ... ... ... Республикасының заң актiлерiнде көзделген жеке
сипаттағы өзге де талаптар қосылмайды.
Заңды тұлғаның мүлкiн ... ... ... иесi уәкiлдiк
берген органның шешiмi бойынша, сондай-ақ құрылтай құжаттарында ... ... ... ... тұлға органының шешiмi бойынша заңды
тұлға кез келген негiз ... ... ... шешiмi бойынша заңды тұлға:
- банкрот болған;
- заңды тұлғаны құру кезiнде заңдардың түзетуге келмейтiн ... жол ... ... оны ... жарамсыз деп танылған;
- заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетiн ... ... ... ... ... ... (лицензиясыз) қызметтi, не заң құжаттарында
тыйым салынған қызметтi ... ... не ... заңдарды бiрнеше
рет немесе өрескел бұза отырып ... ... ... ... ... ... ету мерзiмiнен кейiн бiр жыл ... ... ... ... ... ... ... табыс пен жасалған
шегерiмдер туралы) декларация немесе оңайлатылған ... ... ... тұлғаның кредиторлары, заңды тұлға орналасқан жерi
бойынша немесе нақты мекен-жайы бойынша болмаған, сондай ақ ... бiр жыл ... ... ... ... ... құрылтайшылар
(қатысушылар) және лауазымды адамдар болмаған;
- заң құжаттарында көзделген басқа да жағдайларда таратылуы мүмкiн.
- ... ... ... ... ... уәкiлдiк берген тиiстi
органның шешiмiмен заң ... ... ... бойынша
таратылуы мүмкiн.
Заңды тұлғаны тарату тәртiбi:
- Заңды тұлғаның мүлкiн ... ... ... ... тарату туралы
шешiм қабылдаған орган бұл туралы заңды тұлғаларды тiркеудi жүзеге
асыратын әдiлет органына, ... орны ... ... ... ... ... хабарлауға мiндеттi;
- Заңды тұлғаның мүлкiн меншiктенушi немесе заңды тұлғаны тарату туралы
шешiм қабылдаған орган тарату ... ... және ... ... ... ... кезден бастап заңды тұлғаның
мүлкiн және iстерiн басқару жөнiндегi өкiлеттiк соған ауысады. Тарату
комиссиясы сотта таратылатын заңды тұлға ... ... ... ... ... ... тұлғаны тарату туралы, сондай-ақ оның несие
берушiлерiнiң талаптарын мәлiмдеу тәртiбi мен мерзiмi ... ... ... ... ... ... ... жариялайды.
Талаптарды мәлiмдеу мерзiмi тарату туралы жарияланған кезден бастап
екi айдан кем бола ... ... ... несие берушiлердi
анықтау және қарыздарын алу үшiн ... ... ... ... ... ... ... туралы жазбаша хабарлайды;
- Несие берушiлер талаптарын қоюға арналған мерзiм аяқталғаннан ... ... ... ... ... жасайды, онда таратылатын
заңды тұлға мүлкiнiң құрамы, несие берушiлер ... ... ... оларды қарау нәтижелерi туралы мәлiметтер болады;
- Егер ... ... ... ... ... ... несие берушiлердiң талабын қанағаттандыру үшiн жеткiлiксiз
болса, ... ... ... ... ... сот ... орындау
үшiн белгiленген тәртiп бойынша жария сатуды жүзеге асырады;
- Таратылатын заңды тұлғаның ... ... ақша ... ... ... тарату балансы бекiтiлген күннен бастап, соған
сәйкес жүргiзедi. Акционерлiк қоғамдардың мүлкiн бөлу ... ... ... ... ... ... есеп ... бiткеннен кейiн тарату комиссиясы
тарату ... ... оны ... ... ... ... ... тұлғаны тарату туралы шешiм қабылдаған орган бекiтедi;
- Несие ... ... ... ... қалған мүлiк
құрылтай құжаттарында көрсетiлген мақсаттарға жұмсалады;
- Несие берушiлердiң талаптарын қанағаттандыру үшiн ... ... - ... ал ... мекеменiң ақшасы
жеткiлiксiз болған жағдайда, ... ... ... ... осы ... ... мекеменiң мүлкiн меншiктенушi есебiнен
қанағаттандыру туралы талап қойып сотқа жүгiнуге құқылы;
- Заңды тұлғалардың мемлекеттiк регистрiне тиiстi ... ... ... ... ... ... ал ... тұлғаның өмiр сүруi
тоқтатылды деп есептеледi.
Заңды тұлғаны ... құру ... ... бөлу, бөлiп шығару,
өзгерту) оның мүлкiн меншiктенушiнiң немесе меншiк иесi уәкiлдiк ... ... ... ... ... ... заңды
тұлғаның құрылтай құжаттарында уәкiлдiк берiлген органның шешiмi ... заң ... ... ... сот органдарының шешiмi бойынша
жүргiзiледi. Заңдарда қайта құрудың ... да ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
акционерлiк қоғамдар туралы заң актiсiнде белгiленген ерекшелiктер ... ... ... құру ... түрде немесе ықтиярсыз жүргiзiлуi мүмкiн.
Заң құжаттарында көзделген реттерде ... ... құру ... ... ... ... ... мүмкiн.
Егер заңды тұлғаның мүлкiн меншiктенушi, ол уәкiлдiк берген орган,
құрылтайшылар немесе ... ... ... құжаттарында қайта құруға
уәкiлдiк берiлген органы заңды тұлғаны қайта құруды сот органының шешiмiнде
белгiленген мерзiмде ... ... сот ... ... ... және оған осы ... тұлғаны қайта құруды жүзеге асыруды
тапсырады. ... ... ... ... заңды тұлғаның iсiн
басқару жөнiндегi өкiлеттiк соған ауысады. Басқарушы ... ... ... ... ... бөлу ... жасайды және оны заңды тұлғаны қайта
құру нәтижесiнде туындайтын құрылтай құжаттарымен ... ... ... Аталған құжаттарды соттың ... ... ... болған заңды
тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу үшiн негiз болады.
Заңды тұлға, бiрiктiру нысанында қайта құрылатын реттердi қоспағанда,
жаңадан пайда болған заңды ... ... ... бастап қайта құрылған
деп есептеледi.
Заңды тұлғаны оған екiншi бiр заңды тұлғаны бiрiктiру жолымен қайта
құрған ... ... ... ... регистрiне бiрiктiрiлген заңды
тұлға қызметiнiң тоқтатылғандығы туралы жазба жасалған кезден ... ... ... ... деп есептеледi.
Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегi құқықты мирасқорлығы ... ... ... ... әрқайсысының құқықтары мен мiндеттерi
өткiзу құжатына сәйкес жаңадан пайда болған заңды тұлғаға ауысады.
Қорыта келгенде, ... ... ... ... ... нарықтық қатынастарды құқықтық реттеу механизмдерінің негізгі
элементтерінің бірі болып ... ... ... ... ... біздің нарықтық экономикамызға өнеркәсіптің құлдырауы, ... ... ... ... ... ... құбылыстар тән, бұлар әрине шаруашылық субъектілерінің
дәрменсіздігіне әкеп соқтырады.
3 ... ... ... ... ... МЕН ... МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
3.1 Қазақстандағы кәсіпкерлікті мемлекеттік басқару
Экономикасы нарықтық бағытқа бет алған Қазақстан үшін ... ... - ... мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені, нарықтық
экономиканың өзі – кәсіпкерлік экономика. Кәсіпкерлікті дамыту – ... ... ... да, ... төңірегіндегі көптеген
мәселелердің көтеріліп жатуы да оның экономикадағы рөлінің өте ... ... ... былай деп жазылған: «Әркімнің
кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік
қызмет үшін ... ... ... ... ... мәлім, өндірістің
негізгі факторлары табиғи, еңбек, өндірістік ресурстар ... ... ... ... осы фактордардың жұмыс істеп, қозғалысқа түсуіне
әсер ететін нақты күш бар. Олар, іскерлік, басқару және өз ... бір ... ... қол жеткізуге пайдалана білу икемділігі.
Жалпы өркениетті елдердің қай қайсысын алсақ та ... ... ... ... ... кәсіпкерлікке арқа сүйейді. Себебі
кәсіпкерлік халықтың әл-ауқатын арттырумен қатар қосымша жұмыс ... да ... ... ... ... және ... да
экономикалық және әлеуметтік ... оны ... ... ... ... қатарына жатқызуға және экономиканы реформалаудың
ажырамас бөлігі деп қарастыруға негіз береді. Техникалық ... ... ... ... кәсіпкерліктің тиімділігіне байланысты
болады.
Кәсіпкерліктің түрі ... ... ... ынтымақтастық құруы
келешегі зор бағыт. Шағын кәсіпорындар ғылыми техникалық жетістіктерді
қабылдауға анағұрлым ... ... ... ... ... Сондай-ақ ірі кәсіпорындарға тауарлар жеткізу мен қызмет
көрсету құқығы үшін ... ... ... ... өзі ... ... ... береді. Олар ірі кәсіпорындардың ... ... ... ... ... монополистік бағытқа қарсы
әрекет етеді. Кәсіпкерлік нарықта консалтингтік, ... ... ... ... ... ... бойынша қызмет көрсетумен
қамтамасыз етіліп, белсенді рөл ... ... ... ... ... ... жалғыз бастылықтан ұжымдық іскерлікке өтуге
бейім ... Бұл ... ... ... кәсіпорын құрамында жекелеген
кәсіпкер өз мүлкіне жекеменшігін сақтайды. Дегенмен де серіктестіктерде,
кооперативтерде оның ... мен ... ... және
басқа да мүлікті толық немесе ішінара біріктіреді. Жеке ... ... ... ... күш, ... фактор болып есептелінеді.
Сонымен қатар, ұжымдық ... ... ... ... қосылуы,
ортақ меншіктің құрылуы, осы бірігудің барлық мүлкіне жауап беретін ... ... ... ... кез келген деңгейдегі басқаруды жетілдіру үшін
қажет. Кәсіпкерлікті дамыту мынадай сұраққа ... ... ... ... ... белсенділікке қандай әсер тигізеді»? Кез
келген ... ... мен ... «стратегиялық көзқарассыз»
ешқандай даму болмайды.
Кәсіпкерлік мәселелері бүкіл іскерлік әлемді толқытып отыр. Сондықтан
да 1990 жылы ... ... ... ... ... басқарудың
халықаралық конференциясының лейтмотиві – «кәсіпкерлер жаңа ... ... деп ... Онда ... ... мәселелері,
экономикаға, ұйымдастыруға, технологияға, өнімге деген жаңа қадам іздестіру
туралы толғаныстар қарастырылды.
Кәсіпкерлікті ... ... ... мен оның бәсекелік
сипатын қалыптастыруда басты күштерінің бірі болып табылады. ... үшін ... ... бір ... еркіндігі мен құқығы,
шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерге тәуекелдіктің болуы қажет.
Еркін кәсіпкерлік меншіктің әр түрлі ... ... ... ... Кәсіпкерлік қызметтің орын алар жері ең алдымен – кәсіпорын.
Заңмен ... ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық әдістері ... ... ... формасы деп аталады. Нарықтық қатынастарға
өтуде халықты кеңінен кәсіпкерлікке тарту қажет. ... ... ... ... үшін ... іс ... ... толық өзін-
өзі басқаруы мен олардың экономикалық ... ... ... ... ... ... ... ұйымдық-құқықтық
құрылысы, масштабы, қызмет ауқымы жағынан әр түрлі болып келеді. Құқықтық
және өндірістік ... ... олар ... ... мен ... ... шаруашылық серіктестіктері, акционерлік ... ... ... ... ...... ... және муниципалдық кәсіпорындар.
Республикада кәсіпкерлікті дамытуға үлкен дем қойылып, бірқатар заңдар
мен ... ... ... Алғашқы құжаттардың бірі болып «Жеке
кәсіпкерлікті қорғау мен қолдау туралы» Заңы 1992 ... 4 ... онда ... ... ... және ... мәні ... басты бағыттары мен мақсаттары ... ... ... және қолдау дегеніміз – аталған қызметті орындаудағы
құқықтық, экономикалық және ... ... ... жаңа экономикалық құрылымдарды орнату ... ... ... ... мен ... ... Қоры ... жарлығымен 1994 жылдың сәуір айында «Кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... өз ... бастады. Жалпы
бағыттық іс-әрекеттерді жүйелі орындау мақсатында Қазақстан ... ... ... және ... ... ... жасалынды. Аталған бағдарламаның басты мақсаты – экономикада
жеке ... ... ... және ... ... ... болып табылады. Ел ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
кәсіпкерлікті дамыту мәселесіне зор маңыз бергенін дәлелдейді. Әр ... ... ... ... республика кәсіпкерлерінің жыл ... да осы ... көп ... ... Мұнда кәсіпкерліктің дамуына
баға беру мәселесі қаралып, оның нәтижесінде кәсіпкерлікті дамытудағы
кедергілер мен ... жою ... ... ... құқықтық-ұйымдастырушылық негізін құруда әлі де
болса шешімін күткен мәселелер айтарлықтай. Оның үстіне лицензия беруші,
тексеруші органдардың көптігі, ... және ... ... жетілмегені,
кемшіліктер, несие алудың қиындығы, кәсіпкердің мүддесін қорғайтын органның
болмауы, бюрократия кәсіпкерлікті ... ... ... ... да ... ... ... сандық үлесі артса да,
одан түсетін салықтық кіріс мөлшері аз. ... ... аз ... ... ... де әсер етеді. Себебі ... ... ... табыстарын жасырады.
Кәсіпкерлік қызметті дамыту мақсатында мынадай іс-шараларды жүзеге
асыру ... ... ... ... барынша қолдау;
- мақсатты бюджеттік қаржыландыру саясатын жүргізу;
- жеңілдетілген несие беру саясатын жүргізу;
- кәсіпкерлер құқығын қорғайтын орган ... ... ... ... ... ... кезіндегі қиыншылықтарды жою;
- тексеруші органдар санын қысқарту;
- заңдардың ... ... ету, ... ... ... ... субъектілерін «көлеңкелі
экономикаға», салық төлеуден жалтаруға итермелейді. Қазіргі ... ... ... оның ... және хаостық түрде
құрылғандығымен айқындалады. Бұл жағдайдың басты себебі – ... ... ғана ... ... ... кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік
стратегиясының жоқтығы. Бұл шараның көмегімен шағын және орта ... өз ... жаңа ... жаңа тауар түрлерін ... ... ... бәсекені жақсартады.
Ақордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен ҚР президенті
жанындағы Кәсіпкерлер кеңесінің 1-інші ... ... ... ... Оның
барысында еліміздің индустриялық-инновациялық дамуының бесжылдық жоспарын
жүзеге асыру мақсатына сай ... ... ... ... ... ... ... әкімшілігіне әрбір кәсіпкер заңға қайшы келетін
әрекеттер фактілері бойынша ... ... ... ... тексерісі
жөнінде өтініштерін білдіру үшін арнайы интернет-блог ұйымдастыруға
тапсырма ... Ол ... бас ... және «Нұр ... ... әрбір өтініш бойынша шаралардың қабылдану қажет екенін
айтты.
Елбасы өз сөзінде еліміздің сот жүйесінің де ... және орта ... ... ... ... ... айтты. Содан барып кәсіпкерлер ... ... ... ... ... кез келген мәселе бойынша ШОБ субъектілерінің
үстінен қылмыстық іс қозғауға тосқауыл қою қажет. ... ... ... бұзғандарға айыппұл салу тәсілін кеңінен қолдану керек. ШОБ-тардың
шаруашылық жүргізу кезеңіндегі ұсақ-түйек келіспеушілік ... ... ... беру ... ... ШОБ ... салық органдары
тексеруі қажет. Жалпы, барлық тексеріс кестесі нақты реттеліп отыруы керек.
Бизнес іс-әрекетінде ашықтық пен мөлдірліктің болуы қажет екенін ... ... ... ... ... да ... ... мойын
бұру қажеттігін айтты. Банктер проценттік төлемдерін едәуір төмендетіп,
кәсіпкерлердің ... ... ... өзге ... ... ... жол картасы – 2020» арқылы еліміздің дамуы мен
қазақстандықтардың ... үшін ... мен ... ... ... ... жасауы қажет.
Отырысты қорытындылай келе, президент бизнесті ... ... ... ... ... ... ... жоқ екенін
атап өтті.
Бүкілдүниежүзілік банк пен ... ... ... ... ... ... үшін ... жағдай рейтингі бойынша
Қазақстан 183 елдің ішінде 63-ші орында тұр. Бүгінгі күні ... ... ... мен ... ... ... бизнеске
қатысты заңдарды қабылдауға тікелей араласып, өз ұсыныстарын жолдай алады.
Дегенмен де, қазіргі таңда бизнес орта үшін ... ... ... да ... Атап ... ... ... өзіндік
саясатының болмауы, қаржы ресурстарының қымбатшылығы, бақылаушы ... ... ... орын алуы ... аяғына тұсау
болып отыр. Сондықтан да, аталған проблемаларды жіті ... ... ... бағалап, кәсіпкерлікті ынталандыруды жалғастыра түсу
қажет.
Осылайша, шағын және орта бизнесті дамыта отырып, ... ... ... түсу ... ... мақсаттарды
жүзеге асыруға қол жеткіземіз
3.2 Мемлекеттік бақылау мен қадағалау жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруына кедергілері
Қазақстан ... жеке ... ... ... ... жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң адалдық презумпциясы;
- жариялылық;
- бәрiнiң заң мен сот алдындағы теңдiгi;
- тексеру жүргiзу кезеңiнде жеке кәсiпкерлiк ... ... ... жол ... ... ... ... адамдарының кәсiби бiлiктiлiгi
мен құзыреттiлiгi;
- лауазымды мiндеттерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны
және ... өз ... ... ... үшiн
мемлекеттiк органдар лауазымды адамдарының ... ... ... мемлекеттiк бақылаудың негiзгi мiндетi экономикалық
қауiпсiздiктi, алдау практикасының алдын алуды, табиғи және ... ... ... өнiмнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруды
қоса алғанда, жеке кәсiпкерлiк субъектiсi өндiретiн және сататын ... өмiрi мен ... ... ... ... қорғауды,
қоршаған ортаға қауiпсiздiгiн, Қазақстан Республикасының ... ... ету ... ... субъектілері мен олардың бірлестіктерін құруды, ... ... ... ... Рынок субъектілері үстем
(монополиялық) жағдайын қиянат жасап пайдалану мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... ... үлесі отыз бес
проценттен асатын рынок субъектілерін құруға; тиісті ... ... ... ... ие ... ... ... ұымдастыруға; заңды
күшіне еңгізілген сот шешімі бойынша тарату жүзеге асырылатын жағдайларды
қоспағнда, тиісті тауар рыногында үстем ... ... ие ... ... мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар
мен заңды тұлғалар рынок субъектілерін қайта ұымдастыру, тарату ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
тіркеуші ... ... ... ... ... ... тауар рыногында үлесі
отыз бес проценттен асатын рынок ... ... , ... ... ... ... жағдайға ие рынок субъектілерін қайта
ұйымдастыруға, таратуға ... ... ... тиісті тауар
рыноктарындағы қызметтің негізгі түрлері менөндіретін және ... ... ... ... ... туралы мәліметтер еңгізеді.
Құжаттар тізбесін, ... ... ету мен ... ... ... қарсы
саясат саласындағы орталық сатқарушы орган айқындайды. Монополияға ... ... ... ... ... ... ... 30 күннен кешіктірмей,
өтініш иесіне қабылданған ... ... ... ... хабарлайды. Егер
өтінішті қанағаттандыру рынок субъектісінің үстем ... ... ... ... және бәсекені шектеуге әкеп соғуы мүмкін болса не табыс
етілген құжаттарды қарау кезінде оның ішіндегі ... ... үшін ... ... ... келмейтіні байқалса, монополияға қарсы орган
өтінішті қайтауға құқылы. ... ... ... ... қамтамасыз етуге
бағытталған талаптар орындалған жағдайда өтінішті қанағаттандыруға құқылы.
Бұл орайда көрсетілген талаптар, ... ... ... мерзімдері
монополияға қарсы органның іс-әркеттерді жүзеге асыруға келісім беру туралы
шешімінде болуға ... ... ... ... ... субъектісінің
активтерін толығымен немесе ішінара иеленген жағдайда, егер бұл ... ... ... отыз бес ... ... ... жүргізуші
субъектінің пайда болуына әкеп соқтыруы мүмкін болса, ол монополияға ... ... ... ... Егер ... ... ... ақпаратты алдын
ала зерделегеннен кейін, өзін хабардар еткендей, ... ... ... қосу бәсекені шектеуге әкеп ... ... ... ... ол рынок субъектісін құрудың, біріктірудің, ... ... ... ... ... ... ... туралы шешім
қабылдайды.
Жеке кәсіпкерлікке мемлекеттік әкімшілік ... ... ... субъектісі өндіретін және сататын өнімнің ... ... ... ... ... мүлкін қорғауды, қоршаған ортаға
қауіпсіздігін, Қазақстан Республикасының ... ... ... алдау практикасының алдын алу, табиғи және энергетикалық ресурстарды
үнемдеу, ұлттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады.
Мемлекеттік ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарымен жеке ... ... ... ... ... калиблеу және сынақ зертханаларын растау
жөніндегі органдарды аккредиттеу;
3. ... ... ... Қазақстан Республиксын заңнамасының
талаптарына сәйкестігін міндетті растау;
4. жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау;
5. жеке кәсіпкерліктің жекелеген түрлерін лицензиялау;
6. Қазақстан ... ... ... жеке ... азаматтық-құқықтық жауаптылығын міндетті сақтандыру;
7. Қазақстан Республикасының заңдарымен жеке ... ... ... және олардың лауазымды адамдарының
жауаптылығын белгілеу.
Мемлекеттік бақылау мен ... жеке ... ... жүзеге
асыруға кедергі жасамауға тиіс. Бақылау мен қадағалау құқығын заң ... ... ... ... ... ... мен лауазымды адамдар
ғана пайдаланады. Мемлекеттік органдар жеке кәсіпкерлердің қаржы-шаруашылық
қызметіне ревизияны ... ґөз ... єана ... ... іс қозғау бойынша жүргізілетін ревизиялар бұған жатпайды. Бақылау
және қадағалау функцияларын жүзеге ... ... ... ... ... ... сәйкес түрде жүргiзiледi. 
  Тергеу және тексеру ... ... ... ... ... ... немесе тергеу жұмыстары тәртібімен ғана
жүргізілуі мүмкін. 
3. ... және ... ... ... мәселелерін мектепте оқыту
әдістері
Әрбір дамыған мемлекет тәжірибесі көрсеткеніндей, экономика материалдық
құндылықтарды арттырумен ... ... ... қалыптастыруға бағытталуға
тиіс. Бұл тәжірибенің сапалылығын ... ... ... ... жыл ... сайын дәлелдеп жүр. Өйткені, әрбір
дамушы мемлекет үшін оның ... әрі ... ... – адам ... ... ... ... қоғамымызды одан
әрi демократияландыру, құқықтық ... құру iсi ... ... ... ... халықтың барлық топтарын және ең алдымен оқушы жастарды
қамтитын, оларды оқытудың барлық ... ... ... даярдау
тұрғысында жалпыға бiрдей заң ... ... ... ... ... және пәрмендi шараларды талап етедi.
Оқушы жастарды құқықтық оқыту мен тәрбие теориясының проблемаларын
терең ғылыми зерделеусiз, жалпы бiлiм ... ... ... және ... мектептерде экономика және құқық пәндерiн оқытудың
теориялық базасы мен әдiстемелiк жабдықталуын жан-жақты жақсартпайынша ... ... ... ... ... заң оқуының мiндеттерiн шешу мүмкiн
емес. Осыған орай Мемлекет және құқық институтының жанынан ... ... бiлiм ... ... ... экономиканы оқыту мен ... беру ... ... ... ... ... ... мен құқықтық оқудың мазмұны мен әдiстемесiн әзiрлеудi қамтамасыз
ететiн құқық тәрбиесi жөнiндегi республикалық ... құру ... ... ... елімізде көп жұмыс жасалып жатыр. Оқушы жастарды
бизнесті оқытудың басты мiндетi экономикалық сана мен ... ... ... ... ... отыр. Оқушының экономика және
құқық пәндерінің ара қатынасын түсінуге мүмкіндік алады, және екі ... ... ... ... ... рөл ... ... Сол
себептен бизнестің мемлекет экономикасына қосар үлесін ... ... ... болап табылады. Қазіргі күні мектеп ішінде жоғарғы
сыныптарда «Қолданбалы экономика» пәні ... ... ... ... ... бұл пән ... пен ... ұштастырып жұмыс жүргізу
бағдарламасы келешектік мәні бар тиянақты іс деп ... ... ... ... ... және ... патриоты, экономиканы
жақсы меңгерген азаматы болуына пайдасы мол. Бұл оқушы жастар үшін ... ісін ... және ... ... отырып, кәсіпкерлік саласында
практикалық тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беретін ерекше бағдарлама.
Құқық және экономика пәндерінің бизнес ... ... ... жаңа ... ... ... орай жастарды қолынан іс
келетіндей, тұрмысқа бейімдеп тәрбиелеу;
- бұл барынша көп табыс табу ... ... ... алу ... ... ... ... және лидерлік сапаларын айқындау және
дамыту;
- ... ... ... ... және ... ... ... байланысында қазіргі нарық жағдайына бейімделу қабілетін
жетілдіру;
- өскелең ұрпаққа өзінің кәсіпкерлік ықыласын дамытуға мүмкіндік
беру болып ... ... ... ... ... ... әдісі ол – ғылыми
зерттеу әдісін оқыту әдісіне пайдалану. Оқушылады нақты ... ... ... ... ... ... формасы» атты
тақырыпқы сабақ өтуімді жеңілдетті. ... ... ... ... және практикалық тұрғыда түсініп, жетекші идеяның міндеттерін
белгідейді. Қойылып ... ... ... ... көздерін қарастырып,
мәселеге логикалық және практикалық жағынан іздену барысында ғылыми ... тән ... ... нақты ісіне пайдаланып көреді. Дәлірек
айтқанда, шешілуге тиісті проблеманың мән–мағынасын ... ... ... пікірлесіп, тісті деректер мен фактілерге назар
аударып, алғанмағұлматтарына талдау жасап, ... ... ... ... ... зерттеуге тән бұл әдістер оқушының өз деңгейінде
атқаруы ... ... ... ... проблеманы шешіп,
ондағы сұрақтарды талдап, талқылап салыстыра ... ... ... ... ... ... сөз ... мәселені, деректерді салыстырып, өзі дұрыс деп таныған пікірге
тоқталып, ой қорытындысын жасайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстандағы кәсіпкерлік қызмет жағдайы ... ерте ... ... ... ... ... сауданың роліне, орта ... ... ... қазіргі уақыттағы шағын, орта және ірі
бизнестің даму сипатын анықтап талдау жасалды.
Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерлік – ... ... ... Оның ... Адам Смит былай деп бағаланған болатын: «Кәсіпкер
өз мүддесін өзі үшін ұтымдылық жағдайды көздейді дей ... ол ... де ... ... ... теориясын бірінші болып Ричард Кантильон
1725-1730 жылдары өз еңбектерінде сипаттады. ... 250 жыл ... ... ... ... мен ... еңбегінде бейнеленіп,
ақырында олар кәсіпкерлікті –– адамның тәуелділікпен инновацияға ... ... бұл одан да көп ... ие жаңа бір ... құру ... бір ... тоқталды.
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес: «кәсіпкерлік –
азаматтар мен ... ... ... ... ... ... ... арқылы пайда табуға бағытталған, жеке ... ... ... ... ... ... негізделген
ынталы қызметі. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкердің өз атынан, өз ... ... ... жауапкершілігімен жүзеге асырылады».
Кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектісі болып – кәсіпкер саналады.
Сонымен қатар тұтынушылар, мемлекет, ... ... және ... ... ... ... қызметте маңызды орынды объект
иемденеді. Өйткені объект пен кәсіпкерлік идеясы ... ... ... деп ... ... ... ... өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін
пайдалануға құқығы ... ... ... ... және жеке тұлғалар
айналысады.
Жеке кәсіпкер дегеніміз заңды тұлға жасамай және заңды ... жеке ... ... жеке ... Жеке кәсіпкерліктің
түрлеріне дербес кәсіпкерлік және біріккен кәсіпкерлік жатады. Ал, меншiк,
шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы ... ... бар ... ... өз ... ... ... беретiн, өз атынан мүлiктiк
және ... емес жеке ... мен ... ие ... оларды жүзеге
асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп
танылады.
Заңды тұлғаның екі түрі бар: ... және ... ... ... ... мақсаты ретiнде табысын келтiрудi ... ... не ... мақсат ретiнде пайда келтiре алмайтын ... таза ... ... үлестiрмейтiн (коммерциялық емес ұйым)
ұйым заңды тұлға бола ... ... ұйым ... табылатын заңды тұлға
мемлекеттiк кәсiпорын, шаруашылық серiктестiк, ... ... ... ... ғана ... ... Коммерциялық емес
ұйым болып табылатын заңды тұлға мекеме, қоғамдық бiрлестiк, акционерлiк
қоғамдар тұтыну кооперативi, қоғамдық қор, дiни ... ... ... ... ... өзге де нысанда құрылуы мүмкiн.
“Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің даму жағдайлары мен ... ... ... ... ... ... ахуал
жасау тапсырмалары, кәсіпорын функцияларын ... ... және ... ... ету ... заңды-нормативтерді
жетілдіруге ұсыныстар көрсетіледі. Осыған орай мемлекетіміздің құқық жүйесі
өзгеріске ұшырап, бұл жүйеде жаңа ... ... еді. Сол ... бірі кәсіпкерлік құқық болып ... ... ... ... дем ... бірқатар заңдар мен жарлық,
қаулылар қабылданған. Алғашқы құжаттардың бірі болып «Жеке ... мен ... ... Заңы 1992 ... 4 ... қабылданып,
Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға және ... ... ... жаңа ... ... бағытталған 2006 жылы 31
қаңтарда ... ... ... ... ... Заңы
қабылданды. Әрине, кәсіпкерліктің құқықтық-ұйымдастырушылық негізін ... де ... ... ... ... айтарлықтай. Оның үстіне лицензия
беруші, ... ... ... ... және ... ... кемшіліктер, несие алудың қиындығы, кәсіпкердің ... ... ... ... ... ... ... жасайды. Сондықтан да экономикада кәсіпкерлік ... ... ... да, одан ... салықтық кіріс мөлшері аз. ... аз ... ... ... ... де әсер етеді. Себебі
салықтың жоғары болуынан кәсіпкерлер табыстарын жасырады.
Бизнестің ... ... ... ... ... ... заңнамалық тұрғыдан реттеудің маңызы зор.
Шағын және орта бизнесті дамытуда елімізде көп жұмыс жасалып жатыр.
Алайда кәсіпкерлердің  ортақ  мәселесі бар. ... ... ... ... мен ... ... ... Оның бірнеше себептері бар.
Біріншісі, ... ... ... ... заң мен ... ... ... оқып  отыруға   уақыты жете бермейді. Екінші,   шағын бизнес
өкілдерінде  заңгерлерді жалдауға ... ... ... бола ... ... бір жағынан, өндірісті жүргізудегі ... ... өте ... ... ... айтуда. Ал өндірісті
жаңғыртумен, маркетингтік зерттеулермен, жаңа өнім ... ... ... ... ... ... жоқ, кәсіпорынмен стратегиялық
міндеттерін қалыптастыра білмейді, өндірістің тиімділігін арттыру жөнінде
сындарды шаралар ұсына алмайды.
Мемлекеттік бақылау мен ... жеке ... ... ... ... ... тиіс. Бақылау мен қадағалау құқығын заң ... ... ... берілген мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар
ғана пайдаланады. Мемлекеттік органдар жеке кәсіпкерлердің қаржы-шаруашылық
қызметіне ревизияны ... сөз ... єана ... ... іс ... ... жүргізілетін ревизиялар бұған жатпайды. Бақылау
және қадағалау функцияларын жүзеге асырушы мемлекеттiк ... ... ... ... сәйкес ... ... ... ... ... қауiпсiздiктi, талдау практикасының алдын алуды, табиғи және
энергетика ресурстарын үнемдеудi, ұлттық ... ... ... қоса ... жеке ... ... өндiретiн және сататын
өнiмдердiң адамдар өмiрi мен денсаулығына қауiпсiздiгiн, олардың мүлкiн
қорғауды, қоршаған ортаға қауiпсiздiгiн, ... ... ... ... ету ... ... ... кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары әлі де болса,
көп жағдайда бұзылып жатады. Сондықтан менім ойымызша елімізде кәсіпкерлік
ісінің дамуы және ... ... ... қорғау үшін
мынандай шараларды жүзеге асыру қажет:
Біріншіден, кәсіпкерлік саласына байланысты заңнаманы ... ... ... ... лизенцияланатын қызметтерді шектеп,
нақтылау қажет;
Үшіншіден, кәсіпкерлік ісін бақылайтын органдардың тексеруіне шек қою
қажет.
Міне, ... т.б. ... ... ... ғана бизнесті
ұйымдастырудың құқықтық қорғауға мүмкіндік туады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Хэй Д., Морим Д. //Теории организаций ... ... ... В.П. ... предприятия.-М: «Банки и биржи, ЮНИТИ»-1998г
3. Елемесов Р.Е. Переходная экономика: ... ... и ... ... ... Друкер П.Рынок: как выйти в лидеры. Практика и ... ... В.Я. ... ... «Банки и биржи».- 1999.-
503б
6. Қазақстан Республикасың Азаматтық ... ... ... Үйi, 1994 ... 27 желтоқсан N 269-XIII
7. Лицензиялау туралы Ќазаќстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N
2200 Заңы (2004 ж. 9 шілдеге берілген өзгерістерімен)
8. ... ... 1995 ... 17 ... N 2198 «Заңды
тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк
тiркеу туралы» заңы
9. Қазақстан Республикасының 1998 жылы 22 сәуірдегі ... және ... ... бар ... туралы» заңы
10. Горфинкель В.Я. Курс предпринимательства.-М: «Макс»1997г
11. Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы: Юрист, 2007.
12. Сартаев С.С., ... Л.Т. ... ... ... ... мен болашағы. – Алматы, 2005. – 464 б.
13. Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» заңы, 1997 жылғы 21
қаңтардағы N67 Заңы ... ... ... ... ... N ... Бусыгин А.В. Предринимательство. Основной курс т.1 М.: -«Экономика».-
1997. -350с.
15. Шеденов Ө.Қ,Жүнісов Б.А,Байжомартов Ү.С, Комягин Б.И. ... ... ... ... Э.М. ... ... Минск. «Высшая школа».2000.
-435с.
17. Горфинкель В.Я. Предпринимательсво.- Москва.- «Банки и биржи».- 1999.-
503с
18. ... ... ... «Раритет».- Алматы.- 2000.-603с.
19. Мамыров Н.К. Основы предпринимательсва.-Алматы.- «Экономика».1997.-
365с.
20. Горфинкель В.Я. Курс предпринимательства.-М: ... ... Р. ... Л. Брю. Экономика. М: «Республика»,
1992гю., том 2
22. Осипова Ю.М. Основы предпринимательской деятельности.М: «Инфра». 1992г
23. Ашимбаева А.Т. Структура экономики: закономерности формирования,
тенденции и ... ... ... ... ... О.Г. Организации производства на предприятиях М:2000г
25. Грузинов В.П. Экономика предприятия.-М: «Банки и ... ... Хэй Д., ... Д. ... организаций промышленности: Экономическая
школа,1999г
27. Гелбрейт Дж. Экономические ... и цели ... Л.Р. ... ... для ... Дело,2001.-332с.
29. Елемесов Р.Е. Переходная экономика: проблемы методологии и теории.-А:
«Қазақ университеті», 1998.-366с
30. Шеденов У.К. Сфера обслуживания: ... ... ... ... насущных потребностей народа. А: «Казахстан», 1983.-224
с
31. Друкер П.Рынок: как выйти в ... ... и ... ... Дж.Экономика государственного сектора.-М.: «Инфра-М»1997г
33. Хоскинг А. Среда предпринимательства. Курс предпринимательства.-
М.,1993.-196с.
34. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. М.: «Маркетинг», 1996.
35. Есентугелов А. Путь ... к ... был ... и ... но ... (к десятилетию экономических реформ) // Экономика и
статистика. – 2001. №2. – ... ... С.С. ... ... и экономика Казахстана / Материалы
Международной конференции, посвященной 10 – летию независимости РК. –
Алматы, 2001. Часть1. – С.49
37. ... Д.К. Рост ... ... в ... к ... ... // ... международной конференции, посвященной 10-летию
независимости РК. – Алматы, 2001. – Часть1. – С.49-53.
38. Қазақстан Республикасының идустриалдық – инновациялық дамуының 2003 –
2015 ... ... ...... – 2003. ... ҚР ... Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына жолдауы. Бәсекеге
қабілетті Қазақстан үшін, қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті
халық үшін.// «Егемен Қазақстан». ... ... ҚР ... ... «Жаңа кезең - жаңа экономика». //«Егемен
Қазақстан». Алматы. 16.12.04. №6
41. ҚР ... ... ... ... ... ... және саяси жедел жаңару жолында». «Егемен
Қазақстан» Алматы. 19/02/05 №5
42. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына ... ... 50 ... ... кіру ... ... Қазақстан»
01.03.2006.№9
43. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына жолдау. ... ... ...... ... ... ... Қазақстан» 2008ж.№6
44. «Дағдарыстан жаңару мен дамуға». Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... Ақ ... ... Кулкеев Ж.А. Бесять лет рыночных реформ во имя будущего процветания
Казахстан. Банки Казахстана. 2001. №3-18-20с.
46. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ... 30 ... ... тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi
есептiк тiркеу туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы ... N 2198 ... ... ... алу ... Қазақстан Республикасының 2002 ж. 16
мамырдағы № 321-II Заңы
49. Шаруа (фермер) қожалығы туралы Қазақстан Республикасының 1998ж. ... № 214-1 ... ... ... ж
2005ж
2004 ж
50000
40000
30000
20000
10000
0
15160
23709
25750
Шетелдік қатысушы салымы
Отандық қатысушы салымы
Біріккен кәсіпорындарына қатысушылардың өз салымдары
Жерді, басқа ресурстарды, ... ... ... ... ноу-хауды, көмекші жабдықтарды, көлікті, құралдарды пайдалану
құқығы
Негізгі капитал
Тартылған біріккен кәсіпорындар
Шетелдік қатысушысынан тартылған
Отандық ... ... ... ... мен ... ... бұйымдар, ақшалай құралдар, соның
ішінде кадрларды дайындау, маркетингтік ... ... ... және т.б.
қаржыландыру
Айнымалы капитал
27050
35987
42776
6%
Шаруашылығы -600
Ауыл
16%
Қызмет - 1659
3%
мейрамхана - 267
Қонақ үй,
4%
байланыс - 404
Транспорт және
13%
1364
Өнеркәсіп-
47%
Сауда - ... -

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік қызметінің мәні және негізгі ерекшеліктері26 бет
Кәсіпкерлік. Кәсіпкерлікті дамыту41 бет
Кәсіпкерліктің мәні, дамуы29 бет
Кәсіпкерліктің түрлері және бизнесті ұйымдастыру формалары26 бет
Шағын бизнес11 бет
Шағын бизнес субъектілері қызметіндегі бухгалтерлік есептің міндеттері8 бет
Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуында кедергі болып тұрған несиелік мәселелерді қарастырып, оларды тиімді несиелендіру арқылы шешу жолдарын зерттеу73 бет
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың құқықтық аспектілері19 бет
Қазақстандағы электронды сауданың дамуы мен өсуін талдау53 бет
Шағын бизнес – кәсіпкерліктің ерекше формасы86 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь