Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі және банктік құқықтық қатынастар

КІРІСПЕ
I ТАРАУ Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі және банктік құқықтық қатынастар
1.1 Қазақстан Республикасының банк жүйесі: экономикалық мәні, сипаты, құқықтық негіздері
1.2 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің құқықтық жағдайы
1.3 Екінші деңгейдегі банктердің құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері
II ТАРАУ Қазақстан Республикасындағы шетелдің қатысуымен құрылған банктердің құқықтық жағдайы
2.1 Шетелдің қатысуымен құрылған банктердің түсінігі, түрлері
2.2 Шетелдің қатысумен құрылған банктердің құрылуы және қызметін жүзеге асыруы
2.3 Шетелдің қатысуымен құрылған банктердің басшы қызметкерлері
III ТАРАУ Шетелдің қатысуымен құрылған банктердің құқықтық мәртебесін өзгерту және қызметін тоқтату ерекшеліктерінің шарттары.
3.1.Шетелдің қатысуымен құрылған банктерді ерікті түрде қайта құру.
3.2 Шетелдің қатысуымен құрылған банктерді консервациялау.
3.3 Шетелдің қатысуымен құрылған банктерді тарату және еріксіз қайта құру шарттары.
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР МЕН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Жұмыста Қазақстан Республикасындағы шетелдің қатысуымен құрылған банктердің қызметін құқықтық реттеу мен оның дамуының құқықтық негіздерінің негізгі мәселелері қарастырылып, оның мазмұнына толық түсінік беріледі.
Егемен Қазақстандағы нарықтық экономиканың даму қарқындылығы және тиісінше жұмыс істеуі Қазақстан Республикасының экономикасын реттейтін құқықтық жүйесінің қазіргі заманғы айрықша маңыздылығымен шартталынған банк жүйсінің қызметіне, сондай-ақ банктік жүйені реттейтін нормативтік құқықтық реттелуі тиімділігіне тікелей байланысты деп санаймыз. Өйткені Қазақстан Республикасының банктік заңнамасы мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің негізінде жұмыс істеп жатқан банктік қызмет жүйесі мемлекеттің жұмыспен қамтамасыз ету саясатын іске асыруға, сондай-ақ елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей ықпалын тигізеді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Республика қызметінің түбегейлі принциптері: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму; қазақстандық патриотизм; мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, оның ішінде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы шешу болып табылады.[1,4б]
Зерттелетін мәселенің өзектілігі. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының банк жүйесін құрайтын және оның жұмыс істеуі барысында туындайтын банктік құқықтық қатынастардың тұрақты әрі міндетті субъектілері Қазақстан Ұлттық Банкі, Қазақстанның Даму Банкі, коммерциялық банктер және т.б. қаржылық-несиелік институттар ішкі және сыртқы инвесторлардан тартылған уақытша бос ақша қаражаттары мен капиталды Қазақстан экономикасының басым әрі жоғары табысты салаларына құю функциясын орындайды, сондай-ақ елдің қаржылық нарығының дамуына, мемлекеттің халықаралық банктік қатынастарға қатысуына және халықаралық қаржылық-несиелік ұйымдармен ынтымақтасуына септігін тигізеді. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2030» атты халыққа Жолдауында үшінші ұзақ мерзімді басымдық ретінде «шетел инвестицияларының деңгейі жоғары, дамыған нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсуді» көрсетеді. Бұл басымдықты жүзеге асыру үшін «инфляцияны қолайлы деңгейге түсіре отырып, стратегиялық күшті ілгерілуге бағыттау» белгіленген. «Бұл орайда, таяудағы жылдарда біз назарымызды экономиканың нақты секторына, оны сауықтыруға, фискальды және монетарлық қатаң шектеулер жағдайындағы өсу мен күшті әлеуметтік саясатқа аударамыз» деп айтылған 2,48-52б. Қазақстан Республикасының Президентінің 24 тамыздағы 2009 жылғы № 858 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының 2010 - 2020 жылдарға арналған құқықтық саясаты туралы» Концепциясына сәйкес Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген Қазақстан Республикасының ереже – экономикасы дамыған, оның ішінде банктік қызмет жүйесі дамыған мемлекет ретінде дамуына ерекше көңіл бөлетіндігі туралы айтылған.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жыл 30 тамыз. (2007 жылғы 21 мамырдағы №254-3 Заңымен енгізілген өзгертулер мен толықтырулар )
2. Назарбаев Н. Қазақстан – 2030: Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы: Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. – Қазақстан – 2030. - Алматы: Білім, 1997. – 176 б.
3. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы 24.08.2009 № 858
« Қазақстан Республикасының 2010 - 2020 жылдарға арналған құқықтық саясаты». // РГП «Республикалық құқықтық анықтамалық орталығы» МЮ РК: База данных «Закон», 2009 г. – 35 c.
4. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың « Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауы 2011жыл
5. Аралбаева А.А. Қазақстан Республикасындағы банктік құқықтық қатынастар: теориялық және қаржылық-құқықтық аспектісі: заң ғыл.канд. ... дисс. - Алматы, 2007. - 147 б.
6. Найманбаев С.М. Банктік құқық. Оқу құралы – Алматы. Жеті жарғы, 2005. 152б.
7. Л.Давыдов. Д.Раймов. Банковское право РК – Алматы, Жеті жарғы, 2005-156с
8. Банки и банковские операции/ Под.ред. Е.Ф.Жукова-М. «Банки и биржи» ЮНИТИ, 1997-с.130
9. Поллард А.М., Пейссек Ж.Г. Дейли Ж.П. Банковское право США. – Москва, «Прогресс», 1992-200с
10. Маркетинг в банке // Под ред. И.О. Спицына, Я.О. Спицына.
- Тернополь: Тарнекс, 1993. – 647 с.
11. Жумина М.Е. Қазақстан Республикасындағы банктік маркетинг: теориясы, тәжірбиесі және даму болашағы: заң ғыл.канд. ... дисс. 08.00.05.
- Алматы, 2009. – 129 б.
12. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 ҚР Заңы (2007 жылғы 28 ақпанға берілген өзгерістермен) // РГП «Республиканский центр правовой информации» МЮ РК: База данных «Закон», 2007 ж. – 37 б.
13. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктердің активі мен пассивін басқару теориясы, әдістемесі және тәжірибесі: экон.ғыл.д-ры ... дисс. - Алматы, 2008. – 292 б.
14. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі №169-III Заңы. Соңғы өзгертулер мен толықтырулар 12.02.2009 ж.
15. Сман Б.Ө. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру құқықтық қатынастарын мемлекеттік реттедің тиімділігін арттыру: заң ғыл.канд. ... дисс. 12.00.02. – Алматы, 2002. - 154 б.
16. Управление финансами в коммерческих банках / Под ред. Б.Б. Тихамирова. – М., 2000. - 450 с.
17. «Банк секторын дамытудың жекелеген аспектілері туралы ақпараттық анықтама» http: // www.afn.kz/ attachments// cont/publish725780 _8150.rtf.
18. Хаджиева А.Б. Теоритические проблемы регулирования банковской деятельности в Республике Казахстан: дисс. ... канд.экон.наук. - Алматы, 2002. – 141 с.
19. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 1999 жылғы 28 наурыздағы N 37 қаулысы. Соңғы өзгертулер 2010 жылғы 7 маусымда // База данных «Закон». – 2011 – 44-б.
20. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2010 жылғы есебі. - 90 б. http://www.afn.kz.
21. Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық. – Алматы: ИздатМаркет, 2007. – 471 б.
22. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для предпринимателей (2-ое изд.). – М.: Экзамен, 2002. - 368 с.
23. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 3-е изд., перераб. и доп. - 1228 с.
24. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Россйской Федерации // Под общ. ред. Б.Н. Топорнина. – М., 2001. - 448 с.
25. Вишневский А.А. Банковское право (Краткий курс лекций). – М.: Статут, 2004. - 2-е изд., перераб. и доп. - 335 с.
26. Братко А.Г. Банковское право Росии. – М.: Юридическая литература, 2003. - 848 с.
27. Ширинская Е.С. Операции коммерческих банков. М., 1995. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Заңтану /
28. Осипов Е.Б. Гражданско-правовые договоры с участием банков: - Дисс. канд. юрид. наук: 12.00.10. - Алматы, 1997. - 185 с.
29. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. 1994ж. 27 желтоқсан №269-XIII (жалпы бөлім), 1999ж. 1шілде №409-I (ерекше бөлім) екі бөлім қосылған. Соңғы өзгертулер мен толықтырулар
30. Осипов Е.Б., Омурчиева Э.М. Қазақстан Республикасының банк құқығы: оқу құралы/ Алматы « Бастау», 2009.-252б.
31. Ақша, кредит, банктер // Сейітқасымов Ғ.С., Омарбекова А.Ғ., Сейітқасымова А.Ғ. // Оқулық – Алматы, «Экономика» 2006 – 480б.
32. Банк ісі // Ғ.С. Сейітқасымов, Д.М. Мәжітов, С.Б. Мақыш, Ә.Ә. Мусина, А.А. Ілияс, А.А. Нұрымов, А.Ғ. Сейтқасымов, Н.Н. Хамитов, К.М.Мәулетов, Ж.Б. Бекболатов. // Оқулық - Астана, 2009 – 586 б.
33. Банк ісі // Н.Н. Хамитов // Лекциялар курсы – Алматы, «Экономика» 2006 – 216б.
34. Банк менеджменті // Н.Н. Хамитов // Оқу құралы – Алматы, «Экономика» 2007 – 232б.
35. Құқық негіздері // С.Баққұлов // Оқулық, 2-ші басылым. Алматы, 2004-248б.
36. Маркетинг в банке // И.О. Спицын, Я.О. Спицын // Тернополь: Тарнекс, 1993 – с.647.
37. Қазақстан Республикасындағы банктік маркетинг: теориясы, тәжірбиесі және даму болашағы // М. Е. Жумина // Заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясы // 08.00.05.- Алматы, 2009 – 129б
38. Теоритические проблемы регулирования банковской деятельности в Республике Қазахстан» // А.Б. Хаджиева // диссертация на соискание учетной степени кандидата экономических наук. Алматы, 2002. стр.141.
39. О САМОУПРАВЛЕНІИ // сравнительный обзор русских и иностранных и общесовственных учережденiй. // Князя А.Васильчикова Томъ I. // С.Петербургъ-1869. стр. 352.
40. Банковское дело в России. Глоссарий банковских терминов.Т.9, М., 1994.
41. А.А. Сәтмырзаев, Б.Е. Укашев // аудит теориясы (оқу құралы) // жалпы ред.басқ. э.ғ.д., проф. Г.С. Сейтқасымов. // Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті //Алматы, 2000ж, 145 б.
42. Травкин А.А. Банковское право. - М.: Юристъ, 2005. – 459 с.
43. «Банки Республики Казахстан» атты ақпараттық анықтама 2011 жылғы 3 наурыздағы мәліметтер http/www.banker.kz.
44. Ақша, несие, банктер / Жалпы ред. Ғ.С. Сейтқасымов. - Алматы: Экономика, 2001. – 466 б.
45. “БТА Банкі” АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама http/www contactcenter@bta.kz
46. «Банк ЦентрКредит» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама mail@centercredit.kz
47. «АТФБанк» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама info@atfbank.kz
48. «Kaspi Bank» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама office@ кaspiвank.kz
49. «Еуразиялық банк» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама info@eubank.kz
50. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама citibank.kazakhstan@citi.com
51. «HSBC Банк Қазақстан» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама Info@hsbc.kz
52. «RBS (Kazakhstan)» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама aabk@kz.abnamro.com
53. «Казинвестбанк» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама www.kib.kz
54. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама Infokz@alfabank.kz
55. «ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама kzibank.kz
56. «ДАНАБАНК» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама danabank@db.kz
57. «Казкоммерцбанк» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама www.kkb.kz
58. Эриашвили Н.Д. Банковское право. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М: ЮНИТИ, 2000. – 471
59. Львов А.Ю. Основы экономики и организации бизнеса. - СПб., 1992. – 260 с.
60. Кулигин П. Становление и функции новой системы банков: опыт Восточной Европы // Вопросы экономики, - 1994. - № 4.- С. 50-53.
61. Деятельность коммерческих банков / Под ред. А.В. Калтырина. Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 384 с.
62. Тасыбаева А.С. Банкілік құқық. - Алматы, 1999. - 196 б.
63. Банковское дело / Под ред. Г.Г. Коробовой - М.: Экономистъ, 2003. - 751 с.
64. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран. - М.: Новое знание, 2003. - 301 с.
65. Экономическая теория / Под общ. ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 714 с.
66. Матлин А.М. Деньги и экономические решения. - М.: Дело, 2001. - 272 с.
67. Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. - М.: Юристъ, 1996. - 400 с.
68. Налоговое право / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. -608 с.
69. 2001 жылғы 12 маусымдағы № 209 Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының Заңы (Салық кодексі) // РГП «Республиканский центр правовой информации» МЮ РК: База данных «Закон», 2011 ж.
70. Химичева Н.И. Налоговое право. - М.: БЕК, 1997. - 336 с
71. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы 2003 жылғы 4 шілдедегі №474-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (07.07.04ж. №577-ІІ ҚР Заңымен енгізілген өзгерістерімен) Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі туралы ереже // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі “Юрист”. Компания ЮрИнфо 1996. – 2010.
72. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с.
73. Құлпыбаев С., Мельников В.Д. Қаржы негіздері: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. – Алматы, 2009. – 722 б.
74. «Банк секторын дамытудың жекелеген аспектілері туралы ақпараттық анықтама» http://www.afn.kz/attachments//cont/publish725780_8150. rtf 2010 жыл
75. Жумина М.Е. Қазақстан Республикасындағы банктік маркетинг: теориясы, тәжірбиесі және даму болашағы: заң ғыл.канд. ... дисс. 08.00.05.
- Алматы, 2009. – 129 б.
76. О состоянии финансового рынка и финансовых организаций на 1 августа 2007 года. Пресс-релиз № 84 Агенства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. - Алматы, 2007. - 10 б.
77. Общие сведения о банковской системе. Пресс-релиз № 015 от 15 сентября 1995 года // Вестник Национального Банка. - 2009. - № 9 (9). - С. 11-12.
78. Итоги за 9 месяцев и сентябрь 1997 года. Пресс-релиз № 021 от 29 октября 1997 года // Вестник Национального Банка. - 1997. - № 43 (83). – С. 4-7.
79. Етекбаева Б.Н. Организационно-правовые основы банковской системы Республики Казахстан: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. - Алматы, 2005. - 162 с.
        
        КІРІСПЕ
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Жұмыста Қазақстан Республикасындағы
шетелдің қатысуымен ... ... ... ... ... мен оның
дамуының құқықтық негіздерінің негізгі мәселелері қарастырылып, ... ... ... ... ... нарықтық экономиканың даму қарқындылығы және тиісінше
жұмыс істеуі Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... маңыздылығымен шартталынған банк
жүйсінің қызметіне, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... байланысты деп санаймыз. Өйткені ... ... ... мен өзге де ... құқықтық
актілерінің негізінде жұмыс істеп жатқан банктік қызмет ... ... ... ету ... іске ... ... ... экономикалық
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей ықпалын ... ... ... ... ... ... ... принциптері: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; ... ... ... ... ... ... ... өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, оның
ішінде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы ... ... ... ... ... таңда Қазақстан
Республикасының банк жүйесін құрайтын және оның жұмыс істеуі ... ... ... ... ... әрі ... ... Ұлттық Банкі, Қазақстанның Даму Банкі, коммерциялық банктер және
т.б. ... ... ішкі және ... ... уақытша бос ақша ... мен ... ... ... әрі ... ... ... құю функциясын
орындайды, сондай-ақ елдің қаржылық нарығының ... ... ... ... ... және халықаралық қаржылық-
несиелік ұйымдармен ынтымақтасуына септігін тигізеді. ... ... Н.Ә. ... ... атты халыққа
Жолдауында үшінші ұзақ мерзімді басымдық ретінде «шетел ... ... ... нарықтық экономикаға негізделген экономикалық
өсуді» көрсетеді. Бұл ... ... ... үшін ... ... ... отырып, стратегиялық күшті ... ... «Бұл ... ... жылдарда біз назарымызды экономиканың
нақты секторына, оны сауықтыруға, ... және ... ... ... өсу мен ... әлеуметтік саясатқа аударамыз» деп ... ... ... ... 24 ... 2009 ... 858 ... бекітілген «Қазақстан Республикасының 2010 - 2020 жылдарға
арналған ... ... ... ... сәйкес Қазақстан
Республикасының Конституциясында көрсетілген Қазақстан Республикасының
ереже – экономикасы дамыған, оның ... ... ... ... ... ретінде дамуына ерекше көңіл бөлетіндігі туралы айтылған. Осыған
орай ... ... ... ... ... ... өзекті мәселелерін шешуге бағытталған. Атап
айтатын болсақ, банктік жүйесі мен ... ... ... салаларын
дамытуға алдағы уақытта осы салалардың маңыздылығына орай ерекше көңіл
бөлінеді. Банктік қызмет ... ... ... ... ... ... ... табылады (3,17б.(. Қазақстан Республикасы
Президентінің “Болашақтың іргесін бірге қалаймыз” атты ... ... ... жылдарында ел экономикасына 120 миллиард ... ... ... ... айтылып өткен. Сонымен қатар
Бүкіләлемдік банктің 2010 ... ... ... бизнес мүддесі үшін
реформа жүргізуде көшбасшы деп танылған. [4,2б]
Қазақстанның банкілік ... ... ... ... ... қызметін реттеу жүйесінің қалыптасуы мен жетілдірілуімен қатар
жүріп ... ... ... ... халықаралық қызмет стандарттарына
қол жеткізуі соларды қадағалау деңгейін баламалы ... ... ... ... ... үлестес тұлғалары қызметінің солардың қаржылық
тұрақтылығын теріс, сонымен бірге жанама әсерді барынша азайтудың ... ... ... кейінгісі ақыры негізсіз залалдарға және
салымшылардың банкілік ... ... ... ... әкеп соқтырады.
Қазіргі уақытта көптеген қазақстандық банктер, әдетте, өздеріне қаржылық
ұйымдар, сондай-ақ ... ... ... және өзге ұйымдар кіруі
мүмкін қаржы-өнеркәсіптік топтардың бір бөлігі ғана ... ... ... ... ... мен банкілік топтар банкті бақылаумен
банктің тартып отырған депозиттерін өзінің қалауынша иеленіп және ... ... ... ... ... өз залалдарын өтеп отыру
мүмкіндігіне ие болады. Мұндай жағдайларда банктің рөлі қаржы-өнеркәсіптік
топтар мен ... ... ... несиелік ресурстарды ұсынумен ғана
шектеліп отыруы мүмкін. Сонымен қатар, ... ... ... ... ақша одан ... ... жасасу арқылы, сонымен қоса
соларды несиелендіру арқылы шығарылып отырады. Өзге ... ... ... немесе анағұрлым жоғары сыйақы мөлшерлемелері
бойынша несиелендіреді.
Банксіз бірде бір дамыған елді елестете алмаймыз. Өйткені ... ... ... ... жүзеге асырылады. Біз банк ... ... ... ... мен ... банк ... есеп айырысуларды
жүргізеді, жалақыны аламыз, депозит, несие немесе ... ... ... ... Бұл бізге мемлекеттің қалыпты жұмыс істеуіне
мүмкіндігін береді. А.А. Аралбаева өзінің диссертациясында банк ... ... ... ... ... көрсеткен: бүгінгі ... ... ... жүйедегі Қазақстан Республикасының
қазіргі заманғы банк жүйесі ел ... ... ... ретінде
дамуда. Осы банк жүйесінің банктік заңнамаға және өзге де нормативтік
құқықтық ... сай ... ... ... ... Ұлттық Банкі, Қазақстанның Даму Банкі және ... өз ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаларға қаржылық-несиелік, инвестициялық және есеп айырысу
қызметін көрсете отырып жалпы ұлттық ... ... өз ... ... бірге олар ақша қаражаттарын, оның ішінде салық төлемі сомаларын
бюджеттерге аудару, республикалық және жергілікті бюджет қаражаттарын ... ... ... аудару, уақытша бос бюджеттік қаражаттарды депозитке
алу және осыған орай тиісті бюджетке ... ... ... қарыз
қаражаттарын тапсырма бойынша аудару, банктік несиелеу ... ... ... ... ... ... ... тиісті банктік
құқықтық қатынастарда макроэкономикалық өсу көрсеткіштерінің ерекшеліктерін
есепке ... ... ... ... саясатының
жүргізушісі ретінде көрініс табады [5, 3б.]. ... ... ... ... ... ... орынды көреміз.
Қазақстан Республикасындағы шетелдің ... ... ... ... ... ... осы ... жұмыстың
негізгі тақырыбы болмақ. Шетелдің қатысуымен құрылған банктердің қызметін
құқықтық реттеу ... банк ... ... ... және ... ... түсіндіріледі. Ішкі ... ... ... ... ... ... ғылыми зерттеудің жоқтығы
зерттеу тақырыбын таңдауды ... және ... ... ... ... анықтады.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Жұмыстың теориялық негізі ... және ... ... ... құқық, банктік және қаржылық құқық
салаларын зерттеуші ресей, қазақстан және ТМД ... ... С.С. ... М.Н. ... М.М. Агарковтың, М.В.
Карасеваның, А.Ю. Викулиннің, О.Н. Горбунованың, И.С. Гуревичтің, ... Л.Г. ... О.Н. ... Н.И. Химичеваның, Г.А.
Тосунянның, А.А. Тедеевтің, А.И.Худяковтың, А.Р. Аманчиева, С.В. ... ... Н.Н. ... И.Д. ... Э.М.Омурчиева, А.Ә. Ілияс Г.А.,
Тосунян О.М., Олейник А.В. ... ... А.Ғ. Қ.Қ. ... ... ... А.Г Г.Г. ... Мақыш С.Б., Көшенова Б.А., Мельников
В.Д., Ильясов К.К. ,Г.С. Сейткасимов, О.Н. ... А.А., ... ... Н.Б., ... С.М. және т.б. ... ... еңбектері
көрініс тапты.
Мәселенің ғылыми жетілдіру жағдайы. Шетелдің ... ... ... ... ... ... мәселелердің негіздерінің
жеке аспектілеріне байланысты түрлі ғылым ... ... ... ... отырып, осы мәселеге қатысты барлық кешенді қамтитын арнайы
зерттеудің әлі де ... ... айта ... жөн. Әрине, бірқатар
монографиялар мен жеке мақалаларда бекітілген өткен күн ... ... ... құрайды, бағыт береді. Алайда, кейбір тұстарда
зерттеулердің ... ... ... ... ғылыми-
зерттеу материалдарының қазіргі жағдай мен ... ... ... ... ... зерттеу жұмыстарын жалғастырудың себебі мен негізі
болып табылады.
Жұмыстың мақсаты. Қазақстан Республикасындағы шетелдің қатысуымен
құрылған ... ... ... ... ... ... және
қызметін жүзеге асыруы, жалпы теориялық сұрақтарды талдау, ... ... ... ... ... ... ... анық білу, оның кемшіліктерін анықтау, ұсыныстар ... ... ... ... міндеті. Қойылған мақсатқа сәйкес ғылыми зерттеудің
міндеттерін мыналар құрайды:
– Қазақстан ... ... ... ... ... ... түрлері мен ... ... ... ... банк ... және банктік құқықтық
қатынастарын анықтау;
– Қазақстан Республикасының банк жүйесінің ... ... ... ... ... ... деңгейдегі банктердің банктік операцияларын қадағалаудың
құқықтық негіздерін айқындау;
Зерттеудің ғылыми әдістемелік негіздері. Дипломдық жұмыстың ... ...... ... ... ... нақты әлеуметтік
әдістерден тұрады. Дипломдық жұмыста ... ... ... ... ... Диплом жұмысы Қазақстан
Республикасындағы шетелдің қатысуымен ... ... ... ... мен ... ... ... және құқықтық
мәселелеріне байланысты ... ... ... ... жазылған
еңбектердің бірі болып табылатындықтан ... тән ... ... тұжырым-қорытындылар мен қалыптастырылған ұғым, түсініктемелердің
және алынған дәйекті ережелердің теориялық әрі ... ... ... ... ... ... жұмысының құқықтық
базасын: Қазақстан Республикасының ... ... ... және банк ... ... ... ... Азаматтық Кодексі, Акционерлік ... ... ... ... ... Банк ... ... құрайды.
Зерттеу объектісіне. Қазақстан Республикасындағы шетелдің
қатысуымен құрылған банктер, банктік топтары, ... ... ... пәні. Қазақстан Республикасындағы шетелдің қатысуымен
құрылған банктердің қызметін реттеуге ... ... ... және нақтылы бағытталған іс-шаралар, сондай-ақ өзге ... ... ... ... және ... ... банктік қадалаудың ғылыми негіздемелерін
қалыптастыру және құқықтық жүйесіндегі ... ... ... ... ашып ... ... ... зерттеудің жалпы сипаттамасы мен
мақсаттарына негізделген. Жұмыс ... 3 ... 10 ... пайдаланылған әдебиеттер тізімінен құралады. Еңбек көлемі 82
беттен тұрады.
I ... ... ... банк ... және банктік құқықтық
қатынастар
1.1 Қазақстан Республикасының банк жүйесі: ... ... ... ... ... егемен мемлекет ретінде дамуы, оның
экономикалық ... ... ... ... мен ... ... мен ... үзбей және тиімді жұмыс істеуі
елдің стратегиялық маңызы бар банк жүйесінің жай-күйі мен тұрақтылығына ... ... ету ... тікелей байланыста болады.
Қазақстан Республикасының банк жүйесі екі деңгейден жоғарғы және ... ... ... банк ... ... бірінші) деңгейі егемен
Қазақстанның орталық банкі ... ... ... ... ... ... ... мiндеттерi, қызмет қағидаттары, құқықтық мәртебесi
және өкiлеттiгi "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк туралы" ... ... ... Ұлттық Банк өзiнiң құзыретi шегiнде
банк қызметiнiң жекелеген мәселелерi ... ... және ... ... және банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымдардың жұмыс iстеуi үшiн ... ... ... ... және банк ... ... түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдарға қатысты Ұлттық Банктiң реттеу және қадағалау функциялары
Қазақстан ... ... ... тұрақтылығын қолдауға, банк
кредиторларының, олардың салымшылары мен клиенттерiнiң мүдделерiн қорғауға
бағытталған.
Қоғам мен мемлекеттің мүддесіне сай ... ... ... бар ... Даму Банкі өзінің ерекше құқықтық
мәртебесіне орай деңгей аралық мемлекеттік банк ретінде көрініс ... ... ... (екінші)деңгейін :
а)мемлекетаралық банктер, ә ) ... ... ... банктері (
заңды тұлғалары – коммерциялық ұйымдары), б) Қазақстан ... емес ... в) ... қатысуы бар Қазақстан Республикасының
резидент банкі – ... ... бар ... құрайды. Қазақстанның Даму
Банкін қоспағанда, өзге банкiлердiң бәрi банк ... ... ... ... ... ... банк - орналастырылған акцияларының
үштен бiрiнен астамы: а) Қазақстан Республикасының резиденттерi еместердiң;
б) орналастырылған ... ... ... ... ... үштен бірiнен астамы Қазақстан Республикасының резиденттерi
еместердiң не ... ... ... ... ... - заңды
тұлғаларының иелiгiнде, меншiгiнде және/немесе басқаруында ... ... ... - ... ... в) ... резиденттерi еместердiң не заңды тұлғалардың қаражаттарына
билiк етушiлер (сенiм бiлдiрiлген адамдар) болып ... ... ... ... ... ... ... екiншi деңгейдегi банк. Ислам ... - ... ... ... банк ... ... асыратын екінші деңгейдегі банк.
Ислам банкі депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің ... ... және ... ... ... беру ... ислам
банкіндегі депозиттерге кепілдік берілмейді.Мемлекетаралық банк -
халықаралық шарт ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкiметi (немесе ол уәкiлдiк берген
мемлекеттiк орган) мен сол шартқа (келiсiмге) қол ... ... ... табылатын банк.
Қазақстан Республикасы банк жүйесінің нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... банк ... қатысы бар
өзге де заңнамалық актілердің нормаларының өзара генетикалық, функционалдық
және құрылымдық байланыстары банктік заңнаманың банк ... ... ... ... ... ( ... ... мәміле, іс-әрекет )
барысында туындайтын қоғамдық банктік қатынастарды жан-жақты ... ... ... ... әр ... ... (операциялық) қызметтің
ұйымдастырылу ерекшелігі және ресурстық – ұйымдастыру негізі банк ... ... ... ... құру процесінде айқындалады.
Қазақстан Республикасы банк жүйесінің құрылуы өзіне тән біртұтастық және
құрылымдық ерекшеліктерге байланысты ... ... ... және ... ... банк жүйесінің тиісінше
қалыптасуына ... ... ... ... ... заманғы
банк жүйесі өз ауқымындағы мемлекеттік ... ... ... емес, сонымен бірге өзіндік ( корпоративтік ) ... ... ... ... ... ... ... банк жүйесінің сипаттамалық
белгілері мынадай көрініс табады:
1) Қазақстан Республикасының банк жүйесі күрделі әлеуметтік жүйе тобына
жатады;
2) Банк жүйесінің ... мен ... ... сай жұмыс істеуін
оның нормативтік құқықтық базасын құрайтын ... ... және ... ... нормативтік банктік құқықтық актілер,
сондай-ақ халықаралық банктік келісімдер мен банктік ... ... ... ... Республикасының банк жүйесі мемлекеттік банктік менеджмент
( мемлекеттік басқару-реттеу ықпалы ) ауқымында жұмыс істейді.
4) Банк ... ... ... ... ... аса
маңызды бір бөлігі болып саналады;
5) Қазақстан Республикасының банк ... екі ... ... және ... ... ... ... болып
табылады;
6) Жоғарғы және төменгі деңгейлі банк ... ... ... ... Даму ... Қазақстан Республикасының
тұрғын үй ... ... ... ... банктік
инфрақұрылымнан және банктік рыноктан тұрады;
7) Банк жүйесінің жоғарғы ( бірінші) деңгейіндегі Қазақстан ... ... бір ...... ... ... билік
органдарының ықпалына тәуелсіз, кредиттік – қаржылық ... ... ... бар экономикалық субъект – мемлекеттік монетарлық
биліктің басты органы болып табылады;
8) Қазақстан Республикасының банк жүйесі, оның ұйымдастырылу нысандары
мен ... да ... ... ... ... ҚР
банктік заңнамалық актілерімен, сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкінің
заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерімен регламенттелінеді;
9) Банк ... ... ... ... іске ... септігін тигізеді және дүниежүзілік экономика аясындағы
халықаралық банк ... ... ... ... қатынас механизмін
құрайды.
10) Банк жүйесі мемлекеттік меншікті ... баға ... ... ... ... ... ... септігін тигізеді,
сондай-ақ инфляцияны төмендетуді нәтижелейді.
11) Банк жүйесінің жұмыс істеуі кредиттік-қаржылық қызметтер ... ... ... ... ... және ... ... органдарымен тығыз байланыс арнасында көрініс
табады.
Бүгінде нарықтық талаптарға және ... ... ... сай жетілдірілген барлық банктер бірыңғай кредиттік-қаржылық
механизм ауқымында өзара іс-әрекеттері мен ... ... ... ... қаржылық банктік операцияларын жүзеге асыруда.
Қазақстан Республикасының банк заңнамасы Қазақстан Республикасының
Конституциясына негізделеді, және Қазақстан ... өзге ... ... ... ... ... жатқызылған
мәселелер бойынша заңнамалық актілер мен Қазақстан ... ... ... және ... ... үшін шығарылатын
уәкілетті органның және Ұлттық Банктің ... ... ... ... Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта
Заңда көзделгендерден өзгеше ережелер белгіленсе, онда ... ... ... [6, 32 б]
Коммерциялық банктер Қазақстан ... банк ... ... ... білдіретін, тиісті әділет органында банк ретінде
мемлекеттік тіркеуден ... ... ... мен ... ... да ... ... банктік түрлі шарттар, сондай-ақ Қазақстан
Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасының ... ... мен ... ... және ... ... Агенттігі берген лицензиялар
негізінде жұмыс істейтін заңды тұлға (коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... банктік
секторында «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы»,
«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... ... барлық банктік
операцияларды, мемлекеттік қаржылық – құқықтық сипаттағы талаптарды және
міндеттерді тиісінше ... ... ... әрі ... ат ... Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының ... ... ... ... ... ... ... шоттарды ашу және жүргізу, корреспонденттік
шоттарды ашу және жүргізу операцияларын, ... ... ... ... ... ... жасалатын
операцияларды, тазартылған қымбат бағалы ... ... ... ... ... ... форфейтингтік
операцияларды, бағалы қағаздар да делдалдық және дилерлік қызметті,
инвестициялық ... ... ... ... ... және ... ... Қазақстан Республикасының тиісті заңнамаларына сәйкес
мемлекеттің сенім білдірілген ... ... ... ... бағдарлама
әкімшілерімен өзара қарым-қатынаста болады, салық ... ... ... істейді, уәкілетті банктер ретінде мемлекеттік валюталық
бақылау агенттері ... ... ... ... және ... орай ... пен ... арасындағы делдал рөлін атқарады.
Демек, ... ... ... мен ... ... ... ... және
жеке тұлғаға аса қажетті қаржылық-несиелік қызметтер көрсететін, сенімділік
және экономикалық тиімділік (мүдделілік), халықаралық банктік ... мен ... ... ... әрі ... ... лицензияға
және банктік келісімдерге (шарттарға) сай жұмыс істейтін нарықтық қаржылық-
несиелік институт болып ... Осы ... ... бір ... негіздеп, диссертациялық зерттеу міндеттеріне орай дәйектеу
мақсатында экономист-қаржыгер және ... ... ... ... ... ғылыми шолу жасау қажет сияқты. «Банк» сөзінің шығу
тегіне тоқталатын болсақ, ол ... ... ... - ауыстыру лавкасы,
орны дегенді білдіреді.
Л. Давыдова және Д. Раймановтың ... ... ... ... шығу ... орай құқықтық ұғымнан гөрі экономикалық
ұғымға жақын келеді, ал құқықтық ұғым тұрғысынан банк ... ... заң ... банктің ресми мәртебесі пайда болғанынан бастап,
тиісінше құқықтар мен міндеттердің пайда болуымен байланыстырады [7, ... ... ... ... ... оны шоғырландырумен және бөлумен байланысты кәсіпкерлік
қызметтің ерекше ... ... ... ... ... [8, 130 ... кейбір американдық мамандардың пікірінше: «банктер әр түрлі есеп-
шоттарға ақша және ... ... ... ... ... Олар тек жеке ... үшін қызмет көрсетпейді, сонымен қатар
мемлекеттік органдар және ... үшін де ... ... және ... ... ... ... табылады [9, 200 б ].
1.2 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің ... ... ... ... ... ... ... арасындағы қатынастар тараптардың еркі негізінде
жүзеге асырылады, яғни ... банк ... не ... ... өз ... Кейбір ғалымдар банк қызметі дегеннің өзі
банктік операция ... ... ... Осы ... ... И.О. ... Я.О. Спицынның пікірлерін қарастыра кетсек: «банктік
қызметтің өзі банк ... ... ... ... клиенттер банк
қызметінің қандай да бір түрін пайдаланған кезде банктік операция ... [10, 23 б ]. ... ақ, ... ... ... ... ... мемлекет тарапынан қолдау тауып отыр. Еліміздегі банк
жүйесіндегі қатынастар мемлекет тарапынан ... ... ... ... ... ... дамуы ел экономикасының дамуына әсер етеді.
Осыған байланысты М.Е. ... өз ... ... экономикалық
стратегиясын іске асыру коммерциялық банктерге қаржыны экономиканың нақты
секторын дамытуға, тұрғын ел ... ... ... ... ... жаңа технологияларын дамытуға жұмсауда және қайта бөлуде
белсенді орынға ие болуға мүмкіндік береді» деп ... [11, 36 ... ... дамуының барысында қаржылық-банктік қатынастарда
клиенттермен ... ... ... ... ... ... бизнес пен орта
бизнесті дамытуға үлес қосады. Осы жерде айта ... ... ... пен орта ... дамыту саясатының нәтижесінде банктердің бәсекеге
қабілеттілігінің артуы, банктердің тұтынушыларының ... ... ... ... ... ... мен ... арасындағы
банктік – қатынас коммерциялық негізде жүргізіледі, соған байланысты ол
өзіне тиімді есеп ... ... ақша ... несиеалу т.б.
операцияларды пайдалана алады. Ал банктер өздеріне тиесілі пайыздарын ала
отырып клиенттерге ... ... ... ... ... банктер және банк қызметі туралы заң банктер ... ... ... ... ... банктер және
банк қызметі туралы заңның 32 бабына сәйкес банкiнiң банк ... ... ... ашу ... ... көрсетілген:
- банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттары ашық ... ... және ол ... ... банк ... мәнi бола алмайды. Бұл
қалып Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы заңға
сәйкес банк ... не ... ... ... ... ... ... жатқызылған нақты банк операциясын жүргiзу ... ... ... ... ... етуi ... банк операцияларын
жүргiзудiң жалпы шарттар туралы ережесiн беруге мiндеттi.
- банкiлердiң клиентке банк ... ... ... ... ... ... беруден бас тартуға құқығы жоқ.
- ислам банктері клиенттерге ислам банкінің банк ... ... де ... ... және ... байланысты тәуекелдерді
түсіндіруге міндетті болып табылады.[12]
Банктердің экономикадағы орны мен клиенттермен қарым - ... ... ... банк қызметін пайдаланушы субъектілермен өзара
қарым қатынасынан басталады. ... ... жеке ... ... банк операцияларын іске асыру банк қызметі болып табылады. Сонымен
қатар, ... өз ... ... ... ... үшін және ... банк қызметін көрсету үшін өзара бәсекелесіп ... ... ... ... субъектілердің немесе клиенттерінің алдында өздеріне
жүктелген міндеттерді орындауда жауапты ... ... ... ... ... ... яғни ... айтар болсақ банктер өз қызметі
шеңберінда банк ... ... ... ... тақару үшін
жарнамалар беру, түрлі шоттарды ашу үшін алдын – ала ... ... ... ... ала ... отыруы тиіс. Яғни, бұлар банктің
қызметтері деп аталады. Ал банк қызметтері белсенді және бәсең (актив ... ... ... ... ... ... активті және пассивті
операциялатының маңызы С.Б. ... ... ... ... ... ... мен ... басқарудағы ең басты
мәселеде осы банк ... ... ... және құрылымын
қалыптастырумен тікелей байланысты. Әлемдегі банктердің банкроттыққа ... ... және ... ... санының өсуі, өз ... ... ... және қадағалау жасаушы ұйымдардың ... ... ... ... ... Бұл бір жағынан
банктердің капитал жеткіліктігі көрсеткіштерін үнемі өсіріп отыру ... ... ... жағынан жоғары мөлшерде табыс алуды көздейтін
банктің иелері мен ... ... ... ... бәрі банк ... ... деңгейде тәуекел туындауына әкеліп
соғады. Басқаша ... ... ... ... ... банктік секторға сенімділігін қамтамасыз ету мақсаты мен
банктің иелері мен менеджерлерінің ... ... ... алу ... белгілі бір деңгейде қайшылықтың болатын көрсетеді» [13, 66 ... банк ... ... қаржылық құқықтық қатынастар банк
опрацияларының негізінен құралады, ал банк ... ... ... және ... ... құралған. Осы жерде жалпы
банктік қызметке ... беру ... ... ... ... немесе
есеп айырысу қызметі, клиенттерге депозит шоттарын ашу немесе осы ашылған
депозит ... ... ... ... және ... да шарт ... қызметтер жатады.
Банктер мен клиенттер өзара құқықтық қатынастарға түскен ... ... мен ... ... және ... ... ... осы келісімшартта көрсетіледі. Банк жүйесінде қаржылық құқықтық
қатынастарға ... өз ... ... барысында өзара қаржылық –
құқықтық қатынастарға түседі. Банктер өз ... ... ... шарт бойынша жүргізіледі. Сонымен қатар, сол шартта
несиені төлеп біту мерзімі және оны ... ... екі ... өзара
құқықтары мен заңды міндеттері, несие бойынша пайыздың мөлшері және оған
қойылған кепілдік ... ... Осы ... негіздемелер бойынша
Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы заңның 35 ... ... ... ... ету ... былайша
көрсетілген:
- несиелердiң қайтарымдылығы айыпақымен, кепiлмен, ... және ... ... ... ... басқа әдiстермен
қамтамасыз етiлуi мүмкiн.
- клиенттiң несиенi қайтаруға ... ... мен ... ... банк несиенi қамтамасыз етусiз-ақ (банкiлiк несие) беру
туралы шешiм қабылдауға құқылы.
Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі ... ... ... ... белгiленген қалыптар банктердiң кепiлдiктер мен
кепiлдемелер беру жөнiндегi операцияларын қамтамасыз ... ... ... б.]. ... несиені берген кезде банктер өз ... ... ... ... кейін немесе несие алушы ... ... ... ... ... ғана ... ... шешім шығарады. Ал
егер, осы несиені алғаннан кейін төлеуге қабілетсіз болып қалған жағдай да
аталған заңда қарастырылған. ... ... ... және ... туралы заңның 36-бабында төлеуге қабiлетсiз қарыз алушыға қатысты
қолданылатын ... ... банк ... ... – құқықтық қатынастарда банктер несиелік
шарттар бірнеше жылға жасалады немесе бір ... ғана ... ... ... ... ... және төлену мерзімдері туралы егжей – ... ... ... ... отырғанымыздай, банк жүйесіндегі қаржылық ... ... ... мен ... ... қатынасқа түскен кезде
банк операциясы жүзеге ... Ал осы банк ... ... қатынастары
қаржылық қатынастардың үлкен бөлігі болып табылады.
Қазіргі таңда елімізде банк ... ... ... ... орын алып ... мәселе банктерде клиенттер салған салымдарға
(депозиттерге) кепілдіктің ... ... ... ... орай екінші
деңгейдегі банктерге клиенттер салатын салымдардың күрт азайып кетуі
банктерге әсер ... ... ... ... ... жоғалуы банк
жүйесімен қатар, елдің экономикасына әсер етуде. Өйткені елдің экономикасы
банк жүйесінің қызмет ... ... ... орай, осы мәселені
көптеген ғалымдар қарастырған, солардың бірі М.Е. Жуминаның осы ... ... ... ... бес ... ... банктердің
активтері өсуін жалғастыра береді, ал шетелдік ... ... ірі ... ... ... және ең ... жеке ... көрсетудің жұтаңдығымен шектеледі. Қазіргі таңда
Қазақстандық банкингтің банк салымдары деңгейінің ... ... өсуі банк ... деңгейінің төмендеуіне ұласады, бұл клиенттерге
бірнеше банктерде бір мезгілде ... ... ... Бұл тұтынушы
қалауларының тұрақсыздығын білдіреді, ал бұл тұрақсыздық болашақта ... ... ... [11, 50-б.]. Демек, банктерге ... ... ... өзіне, содан соң мемлекет экономикасына
кері әсерін тигізетіні белгілі. Осы айтылған негіздемелеріміз үшін жеке
тұлғалардың салымдарын ... ... ... ... ... ... Осы бойынша «Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі бенктерінде орналысырылған депозиттерге міндетті кепілдік
беру ... 2006 ... 7 ... № 169-III Заңы ... ... заң бойынша «депозиторлар - жеке тұлғалардың құқықтарын қорғауға
бағытталған және ол, талап етуге дейінгі процентсіз депозиттерді және ... ... ... ... ... Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде ... ... ... беру ... ... ... құқықтық
негіздерін, депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның
құрылу және оның ... ету, ... ... ... ... ... беру ... қатысу тәртібін, ... ... ... ... өзге де ... ... 3 б.] деп ... Осы жерде көріп отырғанымыздай аталған ұйым
депозиттердің сақталуына ... бере ... банк ... ... ... ... ... алады. Олай дейтініміз банк жүйесінде
пайда болатын депозиттік опрация қаржылық операция болып табылады. ... ... ... ... ... беру жүйесінің мақсаттары мен
принциптерi келесідей деп қарастырып кеткен.
«1. ... ... ... беру жүйесінің мақсаты қаржы
жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, соның ішінде қатысушы банк ... ... ... кепілдік берілген өтемді төлеу арқылы
банк жүйесіне деген сенімді қолдау болып табылады. 2. Мыналар:
- жеке ... ... ... банк ... ашуды және
жүргізуді жүзеге асыратын банктердің ... ... ... ... қатысу міндеттілігі;
- депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің айқындығын қамтамасыз
ету;
- депозиттерге міндетті кепілдік беру ... ... ... ... ... кепілдік берілген өтемді ... ... ... резервті
қалыптастырудың жинақтаушы сипаты депозиттерге ... ... ... негізгі принциптері болып табылады» [14, 3 б.]. Яғни, заң ... ұйым ... ... мен ... ... асыру негізінде
қызмет атқарады. Сонымен қатар, осы жерде айта кететін мәселе ... ... ... беру ... мен ... ... ... бірінен айырау банк клиенттерінің арасында көп ... әкеп ... ... Бұл ... өз ... да бір ... ... да бар. Сақтандыру құқықтық
қатынастары мен ... ... ... ... ... қарастыра кетсек, бұл жерде біз Б.Ө. Сманның еңбегіне көз
жүгірткенді жөн ... «1. ... ... ... тек ... мемлекеттік қызметтің нәтижесінде туындаса, ... ... және ... емес ... ... ... 2. қаржылық қатынастар тек ақша нысанындағы құнды бөлу (қайта
бөлу) сипатында болады. Ал ... ... да ... ... ... болғанымен бұл жердегі бөлу тек сақтанушы,
сақтандырушы және пайда алушының, тағы да басқа көзделген болса ... бөлу ... ... Тағы да бір айта ... ... сақтандыру
қатынастары тек ақшалай нысанда ғана болып қоймай, сонымен бірге заттай
натуралдық күйде болу ... ... ... ... да баламасыз
болап келсе, сақтандыру қатынастары ... бір ... ... туындайтындықтан біршама-баламалы, толығымен баламалы сипатта
болады. Бұл жерде де сақтандыру ... тек ... ... ... ... өтемдік сомаларды алуға ғана бағытталмаған, сонымен бірге
осы аяда басқа да ... ... (мол ... ... барекенін
білуіміз қажет. 4. қаржылық ... тек ... ... ... ... базистік қатынастары болып саналса, сақтандыру
қатынастар ... жеке ... ... негізделіп кәсіпкерлік
қызметтің бір айрықша түрі реінде көрініс табатын сақтандыру қызметінің
нәтижесінде жеке ... ... ... 5. ... ... да ... ... болса, ал көптеген ... ... ... ... ... көбінесе өзіндік реттеу
актілері-шарттардың негізінде пайда болатындықтан құқықтық емес ... ... ... ... ... ... ... қатынастарының
қаржылық қатынастармен жақын белгілері-бөлу сипатында болу, ақша түріндегі
құнның біржақты қозғалысын (бұл жерде сақтандыру ... ... ... және ... бір ... ... ... жүйесінің бір буыны
болып саналатын мемлекеттің сақтандыру резервтік қорын құруға байланысты
болуы» [15, 103-104 бб.]. ... ... ... ...... ... мен сақтандыру құқығы қатынастарының арасында ... ... ... ... ... банк
жүйесіндегі депозиттердің қайтарымына кепілдік беру ол ... ... ... ... элементі ретінде қызмет атқарады.
«Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі ... ... ... ... беру ... ... енгізу банк салымшыларына
да мораль жағынан көмек берілді деуге ... ... заң ... ... ... бойынша құқығы қорғалады. Бұл заң аз да болса
банкке ... ... ... ... ... Аталған заңның қолданысқа
енуі банктердің де, банк клиенттерінің де пайдасына шешілді.
Банк жүйесінде құқықтық қатынасқа түсу үшін, ... пен банк ... ... яғни опреацияларын жүргізуі тиіс, осы кезде пайда болған банк
операциялары банктің өнімі болып табылады. Осы ... ... ... ... ... «1. ... қызметі алуан түрлі нысанда
жүзеге асырылады, қаржылай (ақшалай) қызметтер; 2.шарт ... ... ... яғни ... емес ... 3.ұзақ мерзімді
немесе созылмалы қатынастар, оларға банктер мен сол ... ... ... өзара белгілі бір мерзім ішіндегі қаынастары
жатады» [16, 25 б.] пікірін ... жөн ... Осы ... ... ... ... қатынастарға мысал ретінде ипотека несие
қатынастарын қоса ... жөн ... еді. ... банк ... дегеніміздің өзі
банктік құқықтық қатынастар ... ... ... ... ... ... және банк ... туралы заңның 40-бабына сәйкес
банкiмен ерекше қатынастар арқылы байланысты адамдарға жеңiлдiк ... ... салу ... Банк ... ... қатынастар арқылы
байланысты тұлғаларға қамтамасыз етусіз заемдар (бланктік заемдар) бере
алмайды.
Банк ... ... ... ... ... ... етiлетiнiне
қарағанда төмен қамтамасыз етудi қабылдағаны үшiн сыйақылар мен төлемдер
өндiрiп алу» [12, 6 б.] ... ... ... ... ... ... ... адамдардың құқықтар мен міндеттері заң алдында
тең, егер ол бұзылса ҚР заңдарымен жауапқа тартылады.
Елімізде банк жүйесінің дамуы банк заңнамаларына байланысы, ... ... ... ғана ... түрлерімен айналысатынын осы жерде атап
кеткен жөн болар деп санаймыз. Осыған ... ... ... ... өзінің еңбегінде қарастырып кеткен: «Қазақстандағы ... ... ... спектрінің жеткілікті түрде кеңдігіне қарамастан, осы заң
ережелеріне ... ... ... ... ... дәстүрлі қызметтер
жинағымен шектеліп отыр. Бұл еліміздің банк секторының даму деңгейімен де,
Қазақстандық банк ... ... ... мәдениетке де
байланысты. Қазіргі Қазақстан банк жүйесін банктердің бірнеше ... ... ... ... ... ... ... шоттарының нақты
ұстаушылары-сыртқы әлемен қатынас ... ... ... ... ... сатуда және алуда делдал бола
алатын банктер. Басқаша айтқанда, жүйе түзгіш ... ... ... Олар ... қаржы өмірінің күретамыр жүйесін
құрайды, экономиканы несиелеу бойынша негізгі жүктемені мойнына
алады, олардың ... ... ... қажет.
2. Ірі салалық кәсіпорын – экспортшылармен жасалған банкілік есептік
және әмбебаптық ... ... ... ... өз саласының бақылауында болуында және осының салдарынан
проблемалық несие қоржындары ... ... ... істейтін ұлттық компаниялар мен ... ... ... ... ... ... топтарының еншілес құрылымдары.
Банкілік сектордың дамуындағы негізгі ... ... аса ... ... ... мүмкіндік берген әлемдік қаржы
нарығындағы ... ... пен ... ... экономикалық
фактормен анықталады» [11, 39 б.]. деген тұжырымға келген. Демек, банктік
құқықтық қатынастардың, банк ... ... ... және ... ... ... сапасы еліміздегі банк заңнамаларының
дамуына олардың жетілдірілуіне ... ... ... туралы Заңда банктің меншікті капиталының
теріс мөлшері белгіленген ... ... ... ... ... ... оның ... акцияларын мәжбүрлеп сатып алу
туралы шешім ... және ... ... алу ... бойынша жаңа
инвесторға банк ... ... және ... қабылдаған
міндеттемелерді ескергенде оның қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік ... ... ... ... ... ... ... көріп
отырғанымыздай соңғы кездерде банк секорын дамыту мақсатында көптеген
шаралар жүргізіліп ... ... ... банк ... заңнамалары
жетілдіруді қажет етіп отыр [17].
Бүгінгі таңда банк ... әсер ... ... өте көп. Осы ... ... ... ... екінші деңгейдегі банктер мен олардың
клиенттерінің және Ұлттық банкпен өзара қарым-қатынастын реттеп отыру ... ... ... ... ... ... арттыру керек. Ал ол
үшін, екінші деңгейдегі банктердің қызметіне ... ... ... ... банктердің қызметін реттеп отыру керек. Біздің ойымыз
бойынша, банк ... ... ... ... реттеудің ролі
мен мағынасын айқындау керек. Осы ... ... үшін ... ... ... ... А.Б. ... өзінің еңбегінде
«банк қызметін реттеу ҚР ҰБ ... ... ... жиынтығын, мөлшерін, әдісін, нақты қаржылық дисциплинамен
қамтылуын, банкроттық жағдайын ... және ... ... ... ... ... ... тиімді басқару,
банкроттықтың жекелеген белгілерінен ... банк ... ... ... ... ... потенциалын анықтау
үшін тексеру (ревизия) жүргізу» деген болатын [18, 31 б.] банк ... ... ... ... ... ... ... бақылау
және банкроттықтың алдын алу болып табылады.
Банк жүйесін бақылаудың бүгінгі таңдағы банк ... орын ... ... және ... ... ... тексеру, тұрақтылығын
қамтамасыз ету, сонымен қатар банк ... ... ... ... ... екінші деңгейлі банктердің мемлекеттік реттелу
және оның тиімді жолы – реттеу және ... ... ... сай ... Сондай – ақ, мемлекетте тұрақты жұмыс жасайтын қаржы
жүйесі ... ... ... жүзеге асырылуының негізін
құрайды. Соңғы кездерде белгілі болғандай мемлекетіміздегі банк ... ... ... ... ... жүйе деп ... жүр. ... ол
пікірге келісуге болмайды. Еліміздегі банктердің жағдайы ... ... ... белгілі болды. Қазақстан Республикасындағы Ұлттық
банк мемлекет органдарының ықпалынан тәуелсіз болып келеді. Мемлекетіміздің
банк жүйесінің ұйымдастырылуы мен ... ... ... ... ... Республикасының банк заңдарына, өзге де заңға
тәуелді нормативтік актілерге, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілерімен
реттеледі.
Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктер мен ... ... ... құқықтық қатынастары қолданыстағы Қазақстан
Республикасының заңдарына, заңнамалық актілерге, «Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi туралы»  1995 жылғы 30 наурыздағы ... және 1995 ... ... ... ... банктер және банктік қызмет туралы»
Қазақстан Республикасының заңына, 1998 жылғы 29 ... ... ... ... ... заңына сәйкес жүзеге ... Осы ... ... Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ
банк операцияларының жекелеген түрлерін ... ... ... ... ... ... ... бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 1999 жылғы 28 ... N ... ... ... Аталған қаулы бойынша «екiншi деңгейдегi
банктердiң және "Қазақстан Даму Банкi" АҚ-ның (бұдан әрi - ... ... ... ... түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрi -
ұйымдар) корреспонденттiк ... ... және ... ... ... ашу, ... және жабу тәртiбiн реттейдi. Корреспонденттiк
есепшоттар Ұлттық Банк пен ... ... ... арасында
корреспонденттiк есепшот шарты жасалғаннан кейiн ... ... ... талаптарына сәйкес Ұлттық Банк екiншi деңгейдегi банктiң
немесе ... ... үшiн ... ... қабылдауға, екiншi деңгейдегi
банкке, ұйымға немесе үшiншi адамдарға тиiстi ақша сомасын ... ... ... ... ... ... өкiмiн орындауға және
корреспонденттiк есепшот шартында көзделген басқа да ... ... [19, 21 б.] деп ... нақты айтар болсақ Ұлттық банк пен ... ... ... ... ... ... Республикасының банктер және
банктік қызмет туралы заңның 41 – 45 баптарына негізделе отырып жүзеге
асырылады. ... ... ... ... мен ... ... ... қатынастарын реттеу мақсатында аталған заңның ... ... және ... ... ... қолданылатын шаралар
немесе банктiк реттеу тәсiлдерi қарастырылған: ... ... ... ету, ... ... мүдделерiн қорғау,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының ақша-несие жүйесiнiң тұрақтылығын ұстап
тұру мақсатында уәкiлеттi ... ... ... ... соның
iшiнде:
- күдiктi және сенiмсiз ... ... ... ... ... және банкiлер сақтауға мiндеттi басқа да ... ... ... ... ... ... нормативтiк құқықтық құжаттарды басып
шығару;
- банкiлердiң қызметiн тексеру;
- ертерек ден қою шараларын қолдану;
- банкiлерге ықпал етудiң шектеулi ... ... ... ... олардың лауазымды адамдарына санкциялар салу арқылы
реттеудi жүзеге асырады.
Банктердің қызметін ... ... ... ... ... негізде де, яғни банк конгломератына қатысты да жүзеге
асырылады. Шоғырландырылған ... ... ... ... [12, 7 б.]. Демек, Ұлттық банк ... ... ... ... ... мемлекеттің ақша – несие жүйесіне оңтайлы әсерінің
болуын көздейді. Сонымен қатар Ұлттық банк екінші ... ... ... мақсатында нормативтік актілерді шығарады. Ал басқа
жағдайларда, яғни ... ... ... ... Ұлттық банкке
екінші деңгейдегі банктердің қызметіне араласуға жол берілмейді.
Екінші деңгейдегі ... ... ... ... және
сақталуға мiндеттi өзге де ... мен ... ... ... ... ... банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан
Республикасының заңының 42-бабында көрініс ... ... ... ... сақтау үшiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн
пруденциалдық қалыптардың ... ... ... капиталының ең төменгi мөлшерi;
- өз капиталы жеткiлiктiлiгiнің коэффицентi;
- бiр қарыз алушыға жасалатын тәуекелдiң ең көп мөлшерi;
- ... ... ашық ... ... ... ... ... міндетті түрде сақтау үшін уәкiлеттi орган белгілейтін
пруденциалдық нормативтердің құрамына:
- жарғылық капиталдың ең аз мөлшері;
- өз капиталы жеткіліктілігінің ... бір ... ... ... ... ең көп мөлшері енеді.
Уәкiлеттi орган халықаралық банк тәжiрибесiнде пайдаланылатын қосымша
пруденциалдық қалыптар және өзге де ... ... ... ... белгiлеуге құқылы.
Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес
банктерді және ... банк ... не ... ... ... (немесе) банк акцияларының жиырма бес процентінен астамын иеленетін
банктің ірі қатысушылары - жеке тұлғаларды ... ... ... ... ... өзге де ... мен ... банктің бұзғаны
үшін жауапқа тарту жөнінде шаралар қолданады.
Уәкілетті орган банк холдингі жоқ банктерге және банк конгломераттарына
жекелеген ... ... мен ... ... және ... тән ... факторларының ықтимал ең жоғары өзгерістері
кезінде туындайтын әлеуетті ... ... ... ... ... ... ... нормативтік мәнін белгілеуге құқылы» [12, 7
б.] деп көрсетілген. Осы ... ... мен ... ... ... орнатуға және олардың қызметін қамтуға бағытталған.
Сондай – ақ, банктер мен ... ... ... құқықтары мен
мүдделерінің қорғалуына және де елдегі қаржы айналысын ... ... ... банк ... ... банктермен өзара қарым-қатынасқа
түскен кезде олардың қызметін бақылауды да жүзеге ... ... және ... ... белгілі болған дерек көздерін көпшілікке жарияламауға тиіс.
Келісі тұжырымымыз бойынша ... ... ... ... ... туралы» 1995ж. 31 тамыздағы заңының 30 - бабында банк қызметін
қарастырылған. Аталған заңның аталған тармағы бойынша банк ... ... ... ... ... «Банк қызметі» Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк қызметі ... ... 30 – ... банк және өзге де ... ... асыруы банк қызметі
болып табылады [12, 8 б.] делінген. ... ... ... ... ... ... ... нақты түсіндірілмеген. Заңдарға нақты
түсініктеме беру туралы ерте кезден бері айтылып келе жатырған ... ... ... ... ... ... түсініктеме қолданыстағы
заңдардың барлық ақпараттар арқылы ішкі ... ... ... ... заңның мағынасына нақты түсініктеме беру. Заң шығарушы
қандай да болмасын қатынастардың түрін ... жәй ғана ... ... және өз ... ... ... жүйелеп қана қоймай, бұл
үшін азды – көпті нормалардың кеңейтілген тобын құру керек.[20, 57-68 ... ... заң ... кезде оның ішінде термидеріне ... ... ол ... ... ... ... ... оның ішкі
мәні ашылмай қалады деген ... ... Банк ... ... ... ... да өз ... бермеген. Солардың бірі С.Б.Мақыш
та өзінің еңбегінде ... ... ... ... ... Ол ... ... бөліп қарастырып кеткен. Бұл ғаламның пікірі бойынша
банктердің қаржылық қызметі «1. Лизинг; 2. ... 3. ... ... ... ... ... дегеніміз – бұл лизинг берушінің (жалға
берушінің) өзіне ... ... ... ЭЕМ, ұйымдастыру
техникаларды, өндіріске, ...... және ... ... ... ... ... лизингтік төлем төлеу шартымен,
белгіленген мерзімге ... ... ... ... ... [21, ... деген пікір қалыптастырған. Бір жағынан алып ... ... ... операциясына ұқсас. ... ... ... ... ... ... ... төлеу мерзімі аяқталғаннан соң
тауардың иесі ауыспайды, яғни лизинг төлеп ... да ... ... ... иесі болып қала береді. «Факторинг – бұл тауарды немесе қызметерді
жабдықтаушыдан төлем құжаттарын сатып алуды білдіреді. Экономикалық жағынан
алғанда бұл ... ... ...... – клиенттің
жабдықтаған тауары мен көрсеткен қызметтері үшін төленбеген ... ... ... ... ... ... комиссиондық – ... [22, 354 б.]. Осы ... банк ... ... талаптың иегері
ретінде, төленбей қалған несиеге тәуекел ретінде барады. «Форфейтинг – бұл
форфейтордың, яғни ... ... ... ... ... ... ... тиісті төлем талабын сатып алуы» [23, 358
б.]. Форфейтинг операциялары негізінен факторинг операциясына ұқсас. ... бір ... ... форфейтинг қызметінде көрсетілген
қызметтер мен тауарларға өз құқықтарын ... ... сату ... ... ... ... Форфейтинг қызметі бойынша ... ... ... өзі ... табады. Демек банк қызметінің түрлері белгілі,
бірақ та ... ... ... ... заңның өзінде де толықтай
ашылмаған. Қазіргі Қазақстанның ... ... көз ... заң ... ... ... қызметі» терминін әр – түрлі мағынада
бірнеше рет қолданады. Қазақсанның заңнамаларында көбінесе «банк қызметі»
термині ... ... да, ... ... да ... ... терминнің
орнына қолдана береді. Соның әсерінен іс жүзіне заңды ... ... ... ... ... ... кодексінің 191-бабында
«банктік қызметті (банктік операцияларды)...» деп қолданылады, демек бұл
сөздер аталған ... ... ... ... ... ... тұр.
Дегенмен, «банк операциялары» «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» ... 30 – ... 2 ... ... Ресей
ғылымдарының еңбегі бойынша ««банк қызметі» - ... ... ... ... ... кредиттік ұйымдар саласындағы және банк ... ... [24, 272-275 бб.] ... ... ... былайша
қарастырылған «қылмыстық құқық теориясында ... ... ... жүзеге асыру» [25, 675 б.] деп түсіндірген. Осындай
пікірлердің ... ... ... қызметі» заңдарда сәтсіз
түсіндірілген. Яғни, біздің ойымызша «банк ... мен ... ... мағынасы әр – түрлі.
Кейбір уақытта заңдарда шынымен де ... ... және ... ... бір – бірімен теңестірді делік, дегенмен »
«Қазақстан Республикасындағы ... және банк ... ... Заңына
анықтама талдау жасай отырып, бұл тұжырымдардың мүмкін еместігі, ... ... бір – ... ... ... ... ... Аталған
заңға сәйкес банк операцияларына келесілер жатады:
- депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу ... ... ... жеке ... ... ... ашу ... банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге ... ... ... ашу және жүргізу;
- банктердің жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы ... ... ... осы ... ... ... ... металдардың
және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі;
- кассалық операциялар: банктердің және Ұлттық почта операторының қолма-
қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, ... ... ... ... және
сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі;
- аударым операциялары: жеке және ... ... ақша ... ... бойынша тапсырмаларын орындау. Аударым операциясын жүзеге асыруға
лицензия банктерге және ... ... ... және банк
қызметі туралы заңның 6 бабының, 1 тармағында аталған ... ... атар ... ... ... банкiлердiң филиалдары мен өкiлдiктерi,
банктердің еншілес ұйымдары, халықаралық қаржы ұйымдарына беріледі;
- ... алу ... жеке және ... ... ... ... де ... міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
- банктік заем операциялары: ... ... ... ... ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар ... ... ... ... ... ... саласындағы ұлттық басқарушы
холдингтің еншілес ұйымдарына төлемділік, мерзімділік және ... ... ... ... беру;
- шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;
- ... ... мен ... инкассациялау;
- төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;
- аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол ... ... ... ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін
беруі;
- ... ... ... үшін ... ... ... ... кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беруі жатады [12, 8 б.].
Егер осы көрсетілген тізімдегілерді ғана ... ... ... ... ... банк ... ... (мысалы, банк
операцияларының жекелеге түрлерін ... ... ... ... т.б қызметтері) шектен шығып қалады. Сондықтан біз осы айтылып
кеткен пікірлерге келіспейміз, өйткені ол кезде аталған ... ... ... оның ... ... банк қызметіне сәйкес келмей «банк
қызметі» термині өз мәнін жоғалтады.
«Банк қызметі» терминінің ... ... ... ... ... ғалымдардың еңбегін қарастырып өттік, Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин,
А.М. Экмалян банк ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметі деп түсінуге болады» [24, 227 б.] ... ... банк ... ұғымына келесідей анықтама берген.
А.А. Вишневский «банк қызметін жүйелі ... ... ... ... ... банк ... жүргізу деп түсінуге болады» деген
түсініктеме берген [25, 3 б.]. Бұндай жағдайда, ... ... банк ... қызметпен теңестірген. Дегенмен, банк құқығы теориясында «банк
қызметіне» А.Г. ... ... кең ... ... ... қызметі –
банктердің қызметтік тиімділігін арттыруға және қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге ... ... ... және банк ... ... ... қызметі. Негізгі банк қызметі - бұл, банк мәмілелерін
және банк операцияларымен қоса ... ... ... ... ... банк ... ... қалыптастыратын тиімді шарттарына
бағытталады. Бұл ... түрі ... банк ... ... ... 27-28 б.]. Ал біздің ойымызша банк қызметі ... - ... ... және банк ... туралы» заңына сәйкес жүзеге
асырылатын, банктердің ... ... ... ... ... мен ... ... қызметі болып табылатын, банк
жүйесінде пайда болатын құқықтық қатынас.
1.3 Екінші деңгейдегі банктердің құқықтық ... ...... ... ... сәйкес қызметін жүзеге асыруға құзыреті бар
коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.
Банктің ... ... ... ... ... органдарында банк
ретінде мемлекеттік тіркелгенімен, сондай –ақ қаржы нарығын және ... ... және ... ... ... ... берген
лицензиясының болуымен айқындалады. Банктің ресми мәртебесін алмаған бірде
бір заңды тұлға “банк” деп аталмайды және өзін банк ... ... ... ... ... орны деп оның ... ... жер ( пошталық
мекенжайы ) танылады.
Банк банк заңында белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып, ҚР
азаматтық ... ... ... үшін айқындалған тәртібімен құрылады.
Банк құру туралы ... ... ... ... ... ... өзге, міндетті түрде мынадай:
1) әрқайсысының ... ... және ... орны ... отырып,
құрылтайшылар туралы мәліметтер, сондай – ақ мемлекеттік тіркеу туралы
( заңды тұлғалар үшін) деректерден, аты - жөні, ... ... жеке ... ... ... ( жеке ... үшін) деректері;
2) акциялардың саны, санаттары және бағасы туралы мәліметтер болуға тиіс.
Банктер акционерлік қоғамдар түрінде ... ... ... ... оның ... ... атауды ғана пайдаланады. Банктің ... ... ... ... туындаған сөз болуға тиіс. Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкінен басқа ... ... өз ... кез
келген тілде толық немесе қысқартылған түрде “ұлттық” , ... ... ... ... ... ... ... өз атауларында кез
келген тілде толық және қысқартылған түрде “мемлекеттік ” деген ... ... ... Атау ... ... ... ... оның
ішінде Қазақстан Республикасының банктері – ... ... ... ... ... ) атауларымен теңестірілген немесе араласып
керу дәрежесіне ұқсас белгілерін пайдалануға жол берілмейді.
Уәкілетті органның және ( немесе) ҚР Ұлттық банкінің ... ... ... бір ... негізгі немесе қосымша қызмет ретінде банк операцияларын орындауға;
Ә) өз атауында, құжаттарында, хабарландыруларында және жарнамада “банк
” немесе содаг туындаған, оның банк ... ... ... ... ... ... құқылы емес. Бұл тыйым салудың ҚР Ұлттық
банкіне, банктердің ... мен ... ... ... ... қаржы ұйымдарына қатысы жоқ.
Банктерге кәсіакерлік қызмет түрінде банк қызметіне жатпайтын ... ... ... қарастырылған операциялар мен мәмілелерді жүзеге
асыруға, сондай – ақ банктер туралы заңда қарастырылған ... ... ... ... ... ... ... қағаздармен мәмілелер
жасауды есептемегенде, заңды тұлғалардың жарғылық ... ... ... ... ... ... ... салынады.
Банктердің қызметтің келесідей түрлерімен айналысу құқығы бар:
1) банктер мен банк ... ... ... жүзеге асыратын
ұйымдардың қызметін автоматтандыру үшін ... ... ... ... іске ... банк ... байланысты ақпаратты берудің кез келген түрінде арнайы
әдебиеттер сату;
3) ... ... ... ... ... және чек кітапшаларын шығару, сату және тарату;
5) Банкаралық клирингті ... ... ( ... ... ... ... және растау, сондай – ақ олардың өзара сепке
алынуын өткізу және ... ...... және ... ... ... ... асыратын ұйымдардың таза
ұстанымдарын айқындау) ;
6) ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен қарыз алушылардың кепілге салған
мүлкін сату;
7) Қаржы ... ... ... ... ... Банк ... байланысты мәселелер бойынша басқа тұлғалардың,
секьюритизация,инфрақұрылымдық облигациялар туралы ҚР заңына сәйкес
құрылған ... ... ... ... ... – ақ
ипотекалық және өзге де ... ... ... мүдделеріне өкілеттік ету;
9) Банк-қаржы қызметі саласындағы мамандардың біліктілігін ... ... ... ... ... – ҚР резиденттері атынан сақтандыру шарттарын,
сондай –ақ жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ету ... ... жасау.
Банктергежарияланатын күні шындыққа сай келмейтін ... ... ... [28]
“Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы” Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабына сәйкес банктер ... ... ... ... ... ... кодексінің 85-бабына
сәйкес өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар
шығаратын ... ... ... ... ... ... [29, 34 б]
Акционерлік қоғамның акционерлері ... заң ... ... ... оның ... ... жауап бермейді және өзіне
тиесілі акциялар құнының шегінде қоғамның қызметіне байланысты шығындар
тәуекелін көтереді.
Акционерлік ... өз ... ... ... ... өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады және өз
қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлік қоғамның
құқықтық ережелері, ... ... мен ... ... ... актілеріне сәйкес белгіленеді. Мемлекеттік кәсіпорындарды
жекешелендіру жолымен құрылған немесе акцияларының ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заң актілерімен айқындалады.
Құрылтай шарты мен Жарғы акционерлік қоғамның құрылтай құжаттары болып
табылады. Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... күші жарияланған акциялар шығарылымы мемлекеттік
тіркеуден өткізілген күннен бастап тоқтатылады.
Тікелей немесе жанама түрде ... ... ... не ... ... ... ... ететін тұлғалар уәкілетті органның
талап етуі бойынша банктің ірі қатысушыларын және олардың қаржылық ... ... үшін ... құжаттарын және басқа да қажетті ақпарат
беруге міндетті.
Заңды тұлға немесе жеке ... банк ... ... беру ... уәкілетті
органға өтініш жасауға құқылы.
Өтініш қазақ немесе орыс тілдерінде беріледі және онда өтініш берушінің
мекенжайы көрсетілуге тиіс.
Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі ... мына ... қоса ... жаңадан құрылатын банкінің құрылтай құжаттары: құрылтай шарты, жарғы
қабылдау мен банк органдарын тағайындау хаттамасы;
2) ... ... ... ... ( ... ... ... туралы
деректерді қоса); құрылтайшы заңды тұлғалардың соңғы екі есеп ... ... ... ... ... ... туралы аудиторлық ұйымның есебі;
3) егер бір ... одан көп ... ... Республикасының
резиденттері болып табылмаған жағдайда: ҚР резидент банкінің акцияларын
сатып алуға рұқсат беретіні туралы ... ... ... немесе
қадағалау органының жазбаша хабарламасы не ... ... ... ... ... ... ... туралы тиісті
мемлекеттің мемлекеттік немесе ... ... ... Банк ... ... ... жүзеге асыратын ұйымдар банк
болып қайта құрылған жағдайда;
Құрылтай шарты, жарғы, соңғы есеп беру күніндегі қаржылық ... ... ... ... ... асыратын ұйымдарының
қаржы мекемесінің қаржы жағдайы туралы аудиторлық ұйымның есебі;
5) банк ... ... ... ... басшы қызметкерлері
лауазымына тағайындау үшін ұсынылатын адамдар туралы мәліметтер;
6) ... ... ... егжей тегжейлі ұйымдық құрылымы;
7) жаңадан құрылатын банкінің несие комитеті жөніндегі ереже;
8) ... ... ... ішкі ... ... ... ... жаңадан құрылатын банкінің қызмет ... ... ... ... ашып ... ... жосмары, қаржылық перспективасын қаржы
жылындағы пайда мен залалдар есебі, маркетинг жоспары, еңбек ресурстарын
тарту жоспары;
10) ... ... ... сәйкес құрылтайшылар өткізген әзірлік
шаралары жөніндегі есеп;
11) өтініш берушінің ... ... ... ... ... ... не өзге ... түрде куәландырылған құжат;
Ішкі аудит қызметі туралы ереже, несие комитеті туралы ереже, бизнес жоспар
банкінің уәкілетті органымен бекітілуі тиіс. [30]
Қазақсатан ... ... ... банктер – банк
жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады. «Қазақсатан Республикасындағы
банктер және банк ... ... ... Республикасының 1995 жылғы 31
тамыздағы заңына сәйкес Банк - банк ... ... ... құқылы
коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға. Екінші ... ... ... ... ... ... маңызды бөлігі болып табылады.
Осы ұғымға ... ... ... әр ... ... ... ... бір тобын қарастырып кетсек: ... ... ... «Несиелік жүйенің төменгі деңгейі халық
шаруашылығына тікелей қызмет көрсететін және ... ... ... ... ... ... дербес банктік мекемелер тобырынан тұрады.
Бұлар коммерциялық, кооперативтік және жеке ... ... ... ... ... ... атпен біріктіріледі». Деп көрсетіп кеткен.
[31, 361б]. Сонымен қатар ... бір топ ... ... Ғ.С, Д.М. Мәжітов, С.Б. Мақыш, Ә.Ә. Мусина, А.А. Ілияс,
А.А. Нұрымов, А.Ғ. Сейтқасымов, Н.Н. ... ... ... ... ... ... термині банктер негізінен
алғанда саудаға, тауар алмасу операциялары мен төлемдеріне қызмет көрсеткен
банк ісі ... ... ... ... ... ... клиентура
саудагерлар («коммерциялық» деген атау осыдан келіп шығады) еді. Алайда,
өнеркәсіптің және басқа ... ... ... ... ... ... да қызмет көрсете бастады, кейіннен банк атауындағы
«коммерциялық» термині өзінің бастапқы ... ... Ол енді ... ... ... тегіне қарамастан шаруашылық агенттігінің барлық
әрекет түрлеріне қызмет көрсетуге бағытталғанын көрсететін ... ...... ... ... практикасында
нақты қаржы операциялары мен қызметтерінің ... ... ... ... келе жатқан ең бұқарашыл тобына жатады. Бүгінгі таңда
коммерциялық банк өз клиенттеріне 200-ден астам әралуан өнім мен ... ... ... Операциялардың осыншалық кең әр тараптануы
коммерциялық банктерге өз клиенттерін ... ... және ... ... ... пайдаға шығаруға мүмкіндік береді»деп
көрсеткен.[32,90б].
Сонымен қатар Н.Н. ... ... ісі» атты ... ... ... ... банк ... негізгі қызмет атқарушысы, маңызды
бөлігі ұғымына өзінің пікірін білдірген. Бұл ... ... ... ... ақшалай қаражатты тарту үшін және оларды өз атынан мерзімінде қайтаруға
төлеу шартымен орналастыру үшін ... ... ... ... ... ... ... несие берушіден қарыз алушыға, сатушыдан сатып алушыға
ауыстыруға делдалдық» деп көрсетіп кеткен. [33,7б].
Сондай – ақ, Н.Н. ... ... ... ... тағы ... ... ... «Коммерциялық банктің мақсаты оның мәнінен,
яғни, пайда табуға бағытталған қызметінен айқындалады. ... ... пен ... құрылымының аумағы, кірістер мен шығыстардың
көлеміне және банктің тиімді жұмыс істеуіне байланысты. Банктің мақсаты көп
жағдайда, сондай – ақ ... ... ... банк ... ... ... ... тұрақты қызмет көрсете білуге де
байланысты. Клиенттердің сенімі, банктің ... ... ұзақ ... ... ... ... етеді. … Бүгінгі күні респубикада
ірі, орташа және шағын банктер қызмет көрсетеді. Олардың әрбіруі ... ... ... ... ... ... бар
қызметтерін жүзеге асырады. Ірі клиенттер мен ірі ... ... ... ... ал ... ... ұсақ және орта ... шағын және орта банктер қызмет көрсетеді» деп көрсетіп
кеткен.[34,22-23бб]. Осы ... ... ... келе ... жасай кеткенді жөн көрдік. Яғни, еліміздегі екінші деңгейдегі
банктердің негізгі ... ... ... ... ... Банктердің
мақсатының тұрақты әрі пайдалы түрде жүзеге асырылуы үшін ... ... ... отыру керек. Сондай – ақ банктің пайдасының
негізі банктік активті операциялардан ... ... ... ... ... қатынастардың өзі азаматтық – құқық қатынастардың негізі болып
табылатындығын көрсете кеткенді жөн көрдік. Осыған ... ... ... ... ... ... С.Баққұловтың еңбегін шолып өткенді
жөн көрдік. «Азаматтық заңдармен тауар – ақша ... ... ... ... өзге де ... ... ...
ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар
реттеледі» деп пайымдаған. ... Осы ... ... ... ... реттеуде азаматтық құқық нормалары да қоланылады. ... ... ... 38-таруы Банктік қызмет көрсетуге
арналған.[29]. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы
заңның 30 бабына ... Банк ... ... - банктердің банк және өзге
де операцияларды жүзеге асыру қызметі болып табылады.
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... клиенттерінің арасындағы қатынастар тараптардың еркі негізінде
жүзеге асырылады, яғни клиенттің банк ... не ... ... өз еркінде. Кейбір ғалымдар банк қызметі дегеннің өзі
банктік ... ... ... қалыптастырған. Осы айтқанымызға мысал
ретінде И.О. Спицын. Я.О. Спицынның пікірлерін ... ... ... өзі банк қызметін пайдаланатын субъектілер немесе клиенттер ... ... да бір ... ... ... банктік операция болып
табылады»[36,с23]. Сондай ақ, қазіргі таңда екінші деңгейдегі банктердің
қызметі ... ... ... ... ... ... банк ... мемлекет тарапынан қолдау тауып, қарқынды даму үстінде.
Еліміздегі ... ... ел ... ... әсер ... Осыған
байланысты М.Е.Жумина өз еңбегінде «Мемлекеттің экономикалық стратегиясын
іске асыру коммерциялық ... ... ... ... ... ... ел ... көтеруге, тұтынушылық мәдениетті, банк
қызметінің жаңа ... ... ... және ... бөлуде
белсенді орынға ие болуға мүмкіндік береді» деп көрсеткен. [37,36б]. Елдегі
банктер дамуының барысында ... ... ... ... ... болса, қазіргі кездері шағын бизнес пен орта бизнесті
дамытуға үлес қосады. Осы ... айта ... ... шағын бизнес
пен орта бизнесті дамыту ... ... ... ... ... банктердің тұтынушыларының санының артуына
мүмкіндік ... ... ... ... мен клиенттері арасындағы
банктік – қатынас коммерциялық негізде жүргізіледі, соған байланысты ол
өзіне ... есеп ... ... ақша ... несиеалу т.б.
операцияларды пайдалана алады. Ал банктер өздеріне ... ... ... клиенттерге қызмет етеді.
Қазіргі таңда елімізде банк жүйесіндегі қаржылық құқықтық
қатынастарға ... орын алып ... ... ... клиенттер салған
салымдарға (депозиттерге) кепілдіктің сапасының төмен деңгейі. Осыған орай
екінші деңгейдегі банктерге клиенттер салатын салымдардың күрт азайып ... әсер ... ... ... ... ... ... банк
жүйесімен қатар, елдің экономикасына әсер етуде. Өйткені елдің экономикасы
банк жүйесінің қызмет атқаруына ... ... ... осы ... ... қарасытырған, солардың бірі М.Е. Жуминаның осы ... ... ... ... бес ... ... ... өсуін жалғастыра береді, ал шетелдік қаржы институттарымен
бәсекелестік ірі ... ... ... және ең ... жеке ... ... ... шектеледі. Қазіргі таңда
Қазақстандық банкингтің банк салымдары деңгейінің төмендеуіне негізделген
үдере өсуі банк ... ... ... ... бұл ... банктерде бір мезгілде қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Бұл тұтынушы
қалауларының тұрақсыздығын білдіреді, ал бұл ... ... ... ... ... таңда банк қызметіне әсер ететін факторлар өте көп. Осы жерде
банктік ... ... ... ... деңгейдегі банктер мен олардың
клиенттерінің және Ұлттық банкпен өзара қарым-қатынастын ... ... ... ... ... реттеуде Үкіметтің құзіретін арттыру керек. Ал ол
үшін, екінші деңгейдегі банктердің қызметіне ... ... ... ... ... қызметін реттеп отыру керек. Біздің ойымыз
бойынша, банк жүйесіндегі құқықтық қатынастарды ... ... ... ... ... ... Осы пікірімізді нақтылау үшін келесі
ғалымдардың пікірін ... ... А.Б. ... ... ... қызметін реттеу ҚР ҰБ ... ... ... ... ... ... нақты қаржылық дисциплинамен
қамтылуын, банкроттық ... ... және ... экономикалық
пропорцияны қолдау. ... ... ... ... ... ... ... сақтану, банк ... ... ... ... қабілетсіз потенциалын анықтау
үшін ... ... ... ... ... банк ... отырудың негізгі мақсаты банктерде болатын тәуекелдерді бақылау
және банкроттықтың алдын алу болып ... ерте ... бері ... таппай келе жатырған мәселе. «Ішкі
басқарудың халықтық өкілден айырмашылығы, ол халықтың ... ... ... ... өзін - өзі ... қызметінде, заңдық және қаржылық
билікте жергілікті басқарудан айырмашылығы халықтың өзін-өзі басқаруы болуы
мүмкін. Біз бұл түсініктердің айырмашылығын айтып ... ... ... бір ... бастау алса да: басқару құрылтайшылық билікті
орындаушы ретінде басшылыққа ... бұл ... ... осы заңдарды
қабылдауға салықты бекіту».[39,IV] Банк қызметін мемлекеттік реттей отырып,
банк жүйесіндегі құқықтық қатынастарды мемлекеттік ... ... ... ... ... ел экономикасының маңызды тетігінің бірі және ол ... ... ... ... ... ақша қаражаттар, өзге де
қымбат бағалы қағаздарды шоғырландырудан басқа да, ... көп ... ... ... қызмет жасайтын орын.банк жүйесіндегі қаржылық
банктік құқықтық қатынастарға қатысу арқылы банк клиенттері ... ... өз ... ... өйткені, банк жүйесі – мемлекетте қаржы
жүйесінің бір бөлігі ретінде ... ... ... банктік құқықтық
қатынастарда қаржылық қатынастар пайда болады. Осыдан келіп, ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады деген
пікір қалыптасады.
Банк жүйесі мемлекеттік бақылауды ертеден ... ... Банк ... ... ... ... ... балансын реттеуде
қолданылады. [40, 31б] Банк ... ... ... да мол екені
белгілі. «Қазақстан Республикасының бүкіл халық ... ... ... кәсіпкерлердің жедел дамуы, ұйымдардың жаңа ұйымдастыру –
құқықтық нысандары (акшионерлік қоғамдар, әр түрлі меншіктегі ... ... және т.б.) мен ... сан ... ... ... ... бақылау жүйелері механизмдеріне түбегейлі әсер
етті. Бақылау – тексеруші қызметтер құрылымдары мен ... ... ... ... ... экономикалық бақылау нарықтық
экономиканың ... ... ... ... ... ... ... арқылы банк жүйесіндегі құқықтық қатынастар реттеледі.
Осыған байланысты «Қазақстан Респбликасы Банктер және банк ... ... ... ... ... 4 – ... банк қызметін реттеуге арналған.
Аталған заңның 41 – бабы ... ... және ... лауазымды
адамдарына қолданылатын шаралар. Банктiк реттеу тәсiлдерi.
Банкiлердiң ... ... ... ету, ... ... қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ақша-несие жүйесiнiң
тұрақтылығын ұстап тұру мақсатында уәкiлеттi орган банкiлердiң ... ... ... - ... және ... ... қарсы
провизияларды қоса, пруденциалдық қалыптарды және банкiлер ... ... да ... мен лимиттердi белгiлеу; - банкiлер орындауға
мiндеттi ... ... ... ... ... ... қызметiн тексеру; - ертерек ден қою шараларын ... ... ... ... шектеулi шараларын қолдану; - ... ... ... ... ... салу арқылы реттеудi жүзеге
асырады.
Банктердің ... ... ... банктерге қатысты да,
шоғырландырылған негізде де, яғни банк ... ... да ... ... қадағалау ережелерін уәкiлеттi ... ... ... банк ... ... айтып, тілге тиек ете
отырып, еліміздегі Ұлттық банк және екінші деңгейдегі банктердің ... ... ... мәселелеріне тоқтала кетсек. Осы жерде ... ... ... ... ... Ұлттық банктегі ақша – немие
саясатының тиімділігін арттыру мақсаында «мемлекеттік» деген ат ... ... оны ... ... банк Разақстан Республикасы Үкіметімен
бірлесіп қызмет ... ... ... ... ... мәселе еліміздің
Парламентінің құзырлы функциясын ... ... ... жағдайға көз
жүгіртіп қарайтын болсақ, негізгі саясаты елдің ақша – ... ... ... да, ол тек ... реттеумен айналысып отыр. Елбасының
бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіретін бағдарламасына байланысты
«Қазақстан ... ... ... бәсекеге қабілетін дамыту
бағдарламасын» жасау қолға алынған болатын.
II ТАРАУ ... ... ... ... ... ... жағдайы
2.1 Шетелдің қатысуымен құрылған банктердің ... ... ... ... ... ... банк ісін ... мемлекеттік
монополия қағидасы іске асырылды. Кеңестік биліктің алғашқы жылдарында
мемлекеттік банктермен қатар кооперативтік және ... ... ... ... ... ... емес басқа да
несиелік мекемелер құрылды. ... ... ... ... банктердің құрылуы, қызмет етуі ҚР Банк ... ... ... ... банк ... заңымен, ҚР Ұлттық банкінің нормативтік қаулыларымен
реттеледі. Қазақстан Республикасының ... ... 1084 ... ... ... шиеленістірген азаматтық-құқықтық қатынастарға
қолданылуға тиісті құқықтау анықтауда ... ... ... ... ... қатысуымен не өзге де шетелдік элемент шиеленістірген
азаматтық-құқықтық қатынастарға қолдануға тиісті ... ҚР ... өзге де заң ... ҚР ... ... шарттардың және
танылған халықаралық ғұрыптардың негізінде анықтаалды. Егер ҚР Азаматтық
Кодексіне сәйкес қолданылуға ... ... ... ... ... ... шиеленстірген азаматтық-құқықтық қатынастармен неғұрлым
тығыз байланысты құқық қолданылады.[29]
Шетелдің қатысуымен заңды ... құру ... ... ... ... ... Шетелдің қатысуымен заңды тұлға құру туралы шартқа заңды
тұлға құрылатын немесе ... ... ... ... ҚР ... 1114 бабымен реттелетін қатынастар өзіне заңды тұлғаны құру және
тоқтату оған қатысу үлесін беру жөніндегі қатынастарды және заңды ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттеріне
басқа да қатынастарды қамтиды. Осы ережелер шетел қатысатын заңды тұлға
қатысушыларының өзара құқықтары мен ... ... ... ... ... да қолданылады. [29]
Банктер туралы заңға сәйкес, шетелдің ... бар банк ... ... ... ... ... ҚР резиденттері еместердің;
Ә) заңды тұлғалар – ҚР резиденттерінің (орналастырылған акцияларының
немесе жарғылық капиталдарға қатысу үлестерінің ... бір ... ... ... ... немесе соларға ұқсас ... ...... иелігінде, меншігінде және басқаруындағы );
Б) ҚР резидент еместерінің немесе заңды ... ... ... ( сенімді тұлғалары ) болып ... ҚР ... ... және ... болатын екінші деңгейлі банк болып
есептеледі.[42]
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі 2011 ... ... ... ... ... ... бар ... тізімі:
“БТА Банкі” АҚ . Бірінші басшысының аты - жөні: Сайденов Анвар.
Мекен -жайы: 050000 ... ... ... 2 ... ... Жолдасбеков
көшесі 97. Бас кеңсесі: Алматы қаласында орналасқан. 22 ... ... 227 ... бар. БТА АҚ – ... ... Қазақстан
Республикасының ірі банктерінің бірі. 1,2 млн жеке және ... ... ... БТА ... 2009 жылғы 1 қаңтардағы
мәлімет бойынша Қазақстандағы банктер арасында активтер ... ... ... ... БТА ... ... акционерлері Қазақстан
Республикасындағы “Самырұқ – Қазына” ... БТА ... 2011 ... ... ... бойынша 1 993 993 880 мың тенгені құрайды.[45 ]
“Банк ЦентрКредит”АҚ. Бірінші басшысының аты - ... Ли ... - ... 050000 ... ... Панфилов көшесі, 98. Бас кеңсесі: Алматы
қаласында орналасқан. 20 филиалы, 180 ... бар. ... ... ... ... ... банк. Өз қызметін 1988 жылы
қыркүйек айында бастаған. Акцияларының ең көп ... KOOKMIN ... KOOKMIN BANK - ... ... ең ірі ... ... жылдың 1 қаңтардағы мәліметтері бойынша банк активтері 1 211 056 597
мың тенге. Акционерлері: Kookmin Bank Co LTD – 41,93% , ... ... ... ... ... – 24,84% , Inter Finance ... Вашингтон, США) – 10,00%. [ 46]
“АТФ Банк” АҚ. Бірінші басшысының аты - ... ... ... Мекен
– жайы: 050000 Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 100. Бас кеңсесі – Алматы
қаласында ... 17 ... бар. АТФ Банк АҚ ... ... деңгейдегі банк , 1995 жылы маусымда құрылған.
2011 ... 1 ... ... бойынша банк активтері 982 965 005 мың
теңгені ... ... ... Bank Austria AC – 99,63%. [ ... Bank” АҚ. ... басшысының аты –жөні : Ломтадзе Михаил. .
Мекен – жайы: 050000 Алматы қаласы, Әди ... ... Бас ... Алматы
қаласында орналасқан. 35 филиалы және 125 кассалық есепті бөлімшелері ... Bank АҚ ... ... ... ... ... Өз
қызметін 1991 жылы бастаған. Негізгі ... Caspian Group B.V. ... ( ... ... Нидерландров) 2011жылғы 1 қаңтардағы
мәлімет бойынша банк активтері ... мың ... ... – Caspian Group B.V. ( ... Королевство Нидерланды) –
95,57%. [48 ]
“Еуразиялық банк” АҚ. ... ... аты – жөні : ... ...... 050000 Алматы қаласы, Қонаев көшесі. Басты кеңсесі
Алматы қаласында ... 18 ... және 49 ... бар.
“Еуразиялық Банк” АҚ Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі ... ... 1994 жылы ... 2011 жылдың 1 қаңтарындағы ... ... саны ... мың ... ... ... ... арасында активтер саны бойынша 7 ... ...... ... ... ” АҚ – 99,7%, ... ... АҚ – 0,3%. [49 ]
“Citi Bank”АҚ . ... ... аты – ... ... ...... 050000 ... қаласы, Қазбек - би көшесі. Бас ... ... ... Екі филиалы бар, Алматы және ... Екі ... ... және ... ... ... бойынша активтер саны 221 147 590 мың теңгені
құрайды. Қазақстан Республикасы банктері арасында активтер саны ... ... [50 ... Банк ... АҚ. ... ... аты ... Саймен
Мюнтер. Мекен – жайы: 050000 ... ... ... ... 41. ... ... қаласында орналасқан. 5 филиалы бар. “HSBC Банк ... ... ... ... деңгейдегі банк. 1998 жылы 29
шілдеде тіркелді банк ретінде. Банкте 750 адам жұмыс ... ... көп ... Қазақстан Республикасында. Банк активтері 2011 ... ... ... ... ... мың теңгені құрайды. Қазақстан
банктері арасында активтер өлшемі бойынша 11 ... [51 ... ( The Royal Bank of ... АҚ. ... ... ... Руди Гердинк. Мекен – жайы: 050000 Алматы қаласы, Қажы ... ... ... ... Алматы қаласында орналасқан. 5 филиалы бар. RBS ... ... ... ... ... 1994 жылы 14 ... ... Шетелдің қатысуымен құрылған Қазақстан Республикасындағы
ең бірінші банк. Активтері ... 1 ... ... ... мың теңгені құрайды. Қазақстан Республикасындағы банктер
арасында активтер саны бойынша 15 ... ... ABN AMRO Bank N.V. ... МФК – 20%. [ ... Bank” АҚ. ... басшысының аты –жөні: Аднан Али Ага.
Мекен – жайы: 050000 Алматы қаласы, Медеу ауданы, ... ... 172. ... ... қаласында орналасқан. Қазақстан бойынша Астана, Шымкент,
Атырау, Қарағанды, Павлодар, Ақтөбе ... 7 ... бар. ... АҚ Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банк. 1993 ... ... ... Visa Election, Visa Business, Visa Classic,
Visa Gold. 2011 жылғы 1 ... ... ... активтер саны
64 076 417 мың теңгені құрайды. ... ... ... активтер өлшемі бойынша 19 орында. Акционерлері Европейский Банк
Реконструкции и развития – 24,72%, ... ... ( ... ... – 24,27%, Досаев Ерболат ( Қазақстан Алматы қаласы) – ... ... ( ... ... қаласы) – 15,81%, Пак Юрий ( Қазақстан
Алматы қаласы) – 10,19%. [53 ]
“Альфа ... АҚ . ... ... аты ... ... ...... 050000 Алматы қаласы, Масанчи көшесі, 57. Бас кеңсесі Алматы
қаласында орналасқан. Бір филиалы ... ... және үш ... ... ... ... Альфа Банк АҚ Қазақстан
Республикасындағы екінші деңгейдегі банк. Өз қызметін 1994 жылы ... ... Банк ... 2011 ... 1 ... ... бойынша
94 472 775 мың теңгені құрайды. Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... 17 ... ... [54 ]
“KZI Bank ( Kazakhstan – Ziraat International Bank)” АҚ. ... аты ... ... ... ... – жайы: 050000 Алматы қаласы,
Клочков көшесі, 132. Бас кеңсесі ... ... ... Екі ... және ... ... орналасқан. KZI Bank АҚ ... ... ... ... 1993 жылы ... Қазақстан
Республикасындағы шетелдің қатысуымен құрылған банктердің арысындағы
алғашқыларының бірі. 2011 ... 1 ... ... ... ... ... мың ... көлемінде. Акционерлері T.C. Zraat Bankasi A.S.
– 97,33%, Basak Groupama Sigorta A.S.- 1,04%. [55 ... Bank” АҚ . ... ... аты ... ... ... ... жайы: 050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, Гоголь ... Бас ... ... ... 5 филиалы бар Алматы, Қарағанды, Павлодар,
Астана, Тараз қалаларында. ... ... ... деңгейдегі
банк. Өз қызметін 1992 жылдан бастаған. Қадағалау пакетін ұстаушы ... Bank ( PNB). Punjab National Bank ... ірі ... бірі.
1895жылы негізі қаланған. Активтер саны бойынша ... ... ... ... 58% ... ... Үкіметі иелігінде. 2011 жылғы 1
қаңтардағы мәліметтер ... ... саны ... мың ... ... ... банктер арасында активтер саны бойынша 32
орында. Акционерлер PNB- 63,64%, ... ... ... ... [56 ... АҚ. ... ... аты –жөні: Жусупова Нина. Мекен
– жайы: 050060, Алматы қаласы, Гагарин көшесі. Бас кеңсесі Алматы қаласында
орналасқан. 23 ... ... бар. ... ... ... деңгейдегі банк. 1990 жылы құрылған. Қазақстан
Республикасында және ... ... ең ірі ... ... ... Центрально Азиатская инвестиционная компания (ЦАИК) -
20,54%, Самырұқ – Қазына – 18,33%, ... 8,03%, ... K.S.D. – 7,83%. ... ... ... ... саны бойынша 1ші орында. 2011 жылғы 1 ... ... ... саны ... мың теңгені құрайды. [57]
«Несиелік жүйенің төменгі буыны халық шаруашылығына тікелей қызмет
көрсететін және коммерциялық негізінде кең ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Бұлар ... және жеке ... ... ... ... заңдылық
– закономерность деген мағынада түсіндіріледі, бұл ... ... ... ... дұрыс болатын еді, дисс.авт.) «Коммерциялық банк»
термині банк ісінің ертеректегі даму кезеңінде, ... ... ... ... мен ... ... көрсетуі барысында пайда
болды. Бірақ өнеркәсіптің және ... ... ... ... өзге де ... ... көрсете бастағандықтан да банктің
«коммерциялық» деген атауы ... ... ... ... ... ... деген сипатын білдіреді... Коммерциялық банктер – нарық
экономикасында қаржылық операциялар мен ... ... ... ... білдіреді» деп түсіндірген Ғ.С. Сейтқасымов «Бүгінгі
коммерциялық банктер өз клиенттеріне 200-ге жуық әр ... ... ... ... ... ... пікірін айтқан [44, 276-277 бб.]. Н.Д.
Эриашвили «Коммерциялық банктер – барлық меншік ... және ... ... үшін ... ... ... ... асыратын
несиелік ұйымдар. Олар ақша қаражаттарының қоймасы, қоғамның ... ... ... ... банк ... ... ... құзырын жүргізуші, яғни белгілі бір ... мен ... ... ... ... ... асырушы болып табылады. Коммерциялық банктер келесідей функцияларды
жүзеге асырады: ақша капиталын жиыстыру және жұмылдыру; ... ... ... есеп ... мен ... ... бағалы қағаздар
шығаруды және орналастыруды ұйымдастыру; консультациялық қызметтер ... ... [58, 45 ... ... мән-жайлар Ю.А. Львовтың пайымдауынша басқаша көрініс
тапқан: «өздерінің шаруашылық ... ... ... банктер-
акционерлік типтегі жекеше корпорациялар. ... ... ... ... табу ... ... ... банк табысының қайнар көзі
ретінде жұмыс істеп ... ... ... ... түскен проценттер мен банктік ... ... ... ... төлеген ақысы көрініс табады. ... ... мен ... беру және ... қағаздарды сатып алу үшін қаржылық
қаражаттарды өз атынан тартады» [59, 35 б.]. Ал П. ... ... ... ... - ... ... шаруашылық қызметтің
айрықша ақшалай-несиелік аясындағы ... ... ... Олар сатып алу-сату еркіндігі қағидасы негізінде ресурстарды
тартады (пассивтерін қалыптастырады) және ... мен өз ... және ... өсуі ... ... ала ... ... дисс.авт.) белгілі немесе басқа көзделген бағыт бойынша
орналастырады (активтерін қалыптастырады)» деп нақтыландырған [60, 65 ... ... ... екі ұдай ... бір ... ақша
ресурстарын жұмылдырушы және оларды қарызға ... ... ... ... ... төлем құралдарын құруға қабілетті кәсіпорын ... ... ... деп тұжырымдауға болады.
О.А. Овсянникова коммерциялық банктің табиғаты мен маңызын ... ... ... ... ақша ... ... бөлігі,
олардың қызметі үдемелі өндіріс қажеттілігімен тығыз байланысқан. Банктер
экономикалық өмірдің ортасында бола және ... ... ... ... ... пен ... ауыл шаруашылығы мен халықтың
арасындағы байланысты дәнекерлейді. Банктер жеке ... ... ... ... атрибуты емес, олардың қызметтерінің аялары не ... ... ... ... бұл ... ... ... бар,
айтарлықтай ақша капиталы бар планетарлық құбылыс» деген пікірін білдірген
[61, 5 б.]. Бұл жерде ... ... ... ... ... ... ашып ... А.С. Тасыбаева коммерциялық банк жөнінде
көпшілікке мәлім мынадай жайттарды сипаттап: «Коммерциялық банк ... ақша ... ... ... ... оған ... басқа да банк операцияларын жүргізу арқылы табыс табуды көздейтін
мекеме. Коммерциялық банктер банк ... ... ... ... Олар
банк туралы заңдарда коммерциялық банк атауына біріктірілген коммерциялық,
кооперативтік және жеке меншік банктер. ... ... көп ... ... ... коммерциялық банктер корпоративтік типтегі
ұйымдар ... ... және ... ... ... дей отырып,
коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... және ... табу сияқты белгілерін атап
көрсеткен [62, 66-67 бб.]. Ю.И. ... банк ... ... ... қарастыруы нәтижесінде: «... коммерциялық банкті
екі ... банк ... ... ... ... және басқа
коммерциялық банктермен нарықтық бәсекелестік жағдайында жеке және ... ... ... негізде банктік қызметтер ... ... ... ... айқындауға болады» деп
түйіндеген және заңда «банк» деп ... ... ... ... ... ... ... ал оның құқықтық ұғымы
коммерциялық банктің кәсіпкерлік табиғаты туралы көзқарасты білдіреді деп
түсіндірген [63, 27-28 бб.]. ... ... ... екінші
деңгейінде коммерциялық банктер орын алған. Олардың аса ірілері кең көлемді
операцияларды орындайтын және клиенттерге ... ... ... ... ... ... ... табылады. Коммерциялық
банктердің негізгі функцияларын мынадай үш ... ... ... ... мен ... ... ... шешуші рөл
атқарады; банктер экономикада «жинақтау-инвестициялау» процесін қамтамасыз
ететін қаржылық делдалдар болып ... ... ... тауарлар мен
қызметтерді сатып алушыларға және сатушыларға өз қызметтерін тұрақты әрі
үздіксіз ... ... ... ... беретін экономика өтімділігінің
ең басты қайнар көзі болып табылады» деп түйіндеген К.В. Рудый [64, 17 ... ... ... ... тармақталған желісі: ... ... ... ... ... несиелер беруге
қажетті салымдарды қабылдау; есеп айырысуға ... ... ... ... алу - ... мемлекеттік заемдарды орналастыру; сенімхат
бойынша клиенттердің мүлігін басқару; ... ... ... беру ... кең ... несиелік-қаржылық қызметтер көрсетеді.
Коммерциялық банктер инвесторлар ретінде ... және ... ... ... ақша сала ... деп ... ... таза
экономикалық қызметіне сипаттама берген [65, 527 б.].
Бұл жерде коммерциялық банктердің мемлекеттік заемдарды ... ... ... ... ... ... қызметтері
қаржылық және өзге де заңнамалық актілерге сай жүзеге ... ... ... яғни мемлекеттік қаржылық құқықтық қатынастар
ретінде көрініс табады деп тұжырымдаймыз.
А.М. Матлин қазіргі ... ақша ... ... ... ... мән-жайларына және қаржы-несие ... одан әрі ... ... ... ... ... ... коммерциялық
банктерге қатысты мынадай пікірін айтқан: «коммерциялық банктер елдің есеп
айырысу –төлемдік жүйесін қалыптастырады. Олардың ... 1) ... ... шаруашылығының қолма қол емес ақшаларын сақтау, ... ... орай есеп ... ... 2) ... ... ... шынайы секторын қысқа мерзімге несиелеу. Коммерциялық
банктердің тұрғындардың жиналған ақшаларымен жұмыс істеулеріне, ... ... ... ... ... ... басқа
эмитенттердің бағалы қағаздарына ақша салуларына тыйым салынуға тиіс» ... ... ... осы ... ... пен ... ... арасында,
республикалық және жергілікті бюджеттерге, мемлекеттік ... ... ... туындайтын мемлекеттік қаржылық құқықтық сипатты
экономикалық банктік қатынастардың қалыптасуын және оның мемлекет тарапынан
реттелуін нәтижелейді деп ... ... ... Бюджет кодексінің 46-бабының 2-тармағының
1) тармақшасын, 47-бабының 2-тармағының 1) ... ... ... 1) ... ... 21) тармақшасын, 90-бабының ... ... ... ... ... қарастырып,
олардың ережелерін талдау нәтижесінде: ... ... ... ... - ... ... және ... кодексінің 171-бабының 3-тармағына ... ... ... ... ... ... ... оның мүддесіне орай және
тапсырмасы бойынша уақытша бос ... ... ... ... уақытша бос ақша ... ... ... ... ... бар ... ... және облыстық бюджет
кірісіне түсіру; мемлекеттік ... ... ... ... үшін ... ... кірісіне сыйақы
қаражатын түсіру; Қазақстан Республикасы ... ... ... ... бар мемлекеттік емес қарыздарға қызмет көрсету;
мемлекеттік мекемелерге тиісті банктік шот ашу және ... ... ... ... ... алу және қарыз алушының несиелік
шарт талаптарына сәйкес негізгі борышты, сыйақыны, ... ... ... аудару; бюджеттік несиеден қарыз алушының несиені
мерзімнен ... ... ... беру; қарыз алушы несиелік шарттың
талаптарын бұзған ... одан ... ... ... ... ... ету; ... несиенің нысаналы пайдаланылуын жэне ол бойынша
міндеттемелердің орындалуын бақылау; бюджеттік несиені нысаналы ... ... ... ... ... қарыз
алушыдан несиенің заңсыз пайдаланылған сомасын несиелік шартта ... ... ала ... ... алу ... ... ... асыруы барысында туындайтын ... ... ... құқықтық қатынастар болып табылады деп түйіндейміз.
В.Т. ... ... ... ... ... банктердің жоғары дәрежедегі дербестіліктеріне әкеп соқты.
Әйтсе де мемлекет банктік қызметті ... ... ... Оның ... ... әрі ... жұмыс істеуін, тұрақсыздық
тенденцияларын ... ... ету ... ... ... әр ... ... салалары: әкімшілік, қаржылық, азаматтық ... ... ... ... нұсқама нысанында қалыптасады.
Банктік қызметті құқықтық реттеу процесіндегі ... орын ... ... Ресей құқығының дербес саласы ретіндегі қаржылық құқық
нормалары жүйесіне тиесілі» деп түйіндей ... ... ... рөл ... кезекте қаржылық құқыққа тән екенін дәлелдеп
көрсеткен [67, 302 ... ... ... және ... сан ... қызметі жайында
қалыптасқан көзқарас, пікірлерден коммерциялық банктер мен мемлекет
мүддесін ... ... ... органдардың, мемлекеттік
кәсіпорындардың, мекемелердің арасында қаржылық ... ... ... ... және заңи ... ... сондай-
ақ қаржылық құқықтық қарым-қатынастардың туындайтыны белгілі болды.
Есеп айырысу-кассалық орталық ... ... ... ... ... қатынастардың ерекше әрі аса маңызды түрі
салықтық құқықтық қатынастардың тікелей қатысушылары ... ... С.Г. ... ... - ... ... қатынастардың маңызды
қатысушылары. Олар шаруашылық жүргізу субъектілері ретінде салық төлеушілер
болып табылады және тиісті құқықтық ... ие ... ... де ... ... орай ... ... сипаттағы бірқатар
қосымша міндеттер жүктеледі. Оларды орындау банктің ... ... ... ... тек ... арқылы толығымен айқындалады. Банкке
салық қаражаттарын бюджеттік шоттарға аударуға байланысты функцияны орындау
жөніндегі мемлекет алдындағы ... ... ... ... мен ... ... ... жөніндегі қатынастар мемлекеттік құқықтық болып
табылады. Банк салық төлеушінің өз салық ... ... ... ... ... ... алатын, мемлекеттің қоғамдық-мемлекеттік
мүддесінің өкілі ретінде іс-әрекет етеді» деген түсініктеме бере ... пен ... ... ... ... ... шығарып тастауға
берілген төлемдік тапсырманы орындау кезінде туындайтын салықтық ... ... ... деп ... [68, 187 -189 бб.].
Демек, коммерциялық банктер салықтық құқықтық қатынастардың субъектісі
ретінде салық заңнамасында белгіленген заңи құқықтар мен ... ... банк ... коммерциялық банктер қызметіне байланысты
туындайтын салықтық (қаржылық) құқықтық қатынастардың экономикалық-қаржылық
және ... ... ... мақсатында «Салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... тиісті нормаларын қарастырамыз.
Аталған Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 17-бөлімінің ... ... ... банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарына ... ... ... ... ... міндеттер
белгіленген. Осы Кодекстің 526-бабынның ережелеріне сәйкес банктердің
немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге ... ... ... ... ... ... жинақ шоттарынан және (немесе)
шетелдік корреспондент-банктердің ... ... ... ... ашу ... ... төлеушінің тіркелу нөмірін ескеруге, салық
төлеуші заңды тұлғаға және жеке кәсіпкерге аталған ... ... ... ... үш ... күні ... ... етуге; 3) төлем
құжаттарын өңдеу кезінде салық төлеушінің ... ... ... ... (қалыптастыру алгоритміне) сәйкес көрсетуінің дұрыстығын
бақылауға; 6) ... ... ... ... ... тұлға мен жеке
кәсіпкерлердің банк шоттары бойынша жасалатын операцияларды, осы шоттарда
ақша ... ... ... ... ... жіберуге; 8)
банк қарыз алушының ... ... ... ... ... ... ... шығару нәтижесінде кіріс пайда болғаны туралы қарыз
алушы-салық төлеуші тіркелген жер бойынша салық органын бір ай ... ... 9) ... мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша осы
Кодекстің 198-бабына ... ... ... ... орын ... салық
органдарына есеп беруге; 10) осы Кодекстің ... ... ... ... ... жүргізген жазбаша сауал салуы
негізінде жеке кәсіпкерлердің ағымдағы шоттарындағы, заңды тұлғалардың ... ... ... және ... ... ... салық
органдарына ұсынуға [69] байланысты орындайтын міндеттерін ұйымдастыру
банктік ... ... ... ... ал ... сипатты
банктік құқықтық қатынастар: 2) вексельді және банк соның ... ... ... қабылдау мен беру жүргізетін төлем құжаттарын қоспағанда, төлем
құжаттарында салық төлеушінің тіркеу нөмірін қоймай, ... ... және ... ... ... ... ... банк шоттары бойынша операцияларды
жүргізуге; 4) ... ... ... ... қанағаттандыру үшін
клиенттің банк шотында (шоттарында) ... ... ... кезде банк
шотынан салық төлеушінің салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдерді төлеуге арналған төлем ... ... ... ... ... ... ... салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер сомаларын, өсімпұлдар мен ... ... ... органдарының нұсқамаларын алған күннен ... ... ... ... ... тәртіппен орындауға; 5) салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... министрлігі Қазынашылығының шотына салық төлеушінің банк
шотынан ... ... ... ... операциялар жасалған күні аударуға;7)
салық органының шешімі бойынша және ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлға мен жеке
кәсіпкердің банк ... ... ... өтеу ... ... ... шығыс операцияларын тоқтата тұруға [69] байланысты міндеттерді
жүзеге асыру барысында туындайтын қаржылық құқықтық қатынастар тобы ... ... ... де салықтық құқықтық қатынастардың
қатысушысы болып ... ... Н.И. ... өз ... ... ... алу жөніндегі салықтық құқықтық қатынастарға:салық
төлеушілер, Мемлекеттік ... ... ... ... төлемдерін
қабылдайтын және оны тиісті бюджеттердің немесе бюджеттен тыс ... ... ... ... ... ... бәрі ... заңи құқықтар мен міндеттерге ие тұлғалар, яғни ... ... ... табылады» [70, 58 б.].
2.2 Шетелдің қатысумен құрылған банктердің құрылуы және ... ... ... ... ... банк және ... туралы» Заңының 13 - бабына сәйкес банк ашуға рұқсат беру тәртібі
мен оған рұқсат беруден бас ... ... банк ... ... ... ... ... банк операцияларын жүргізуге банкке лицензия
беру туралы Қаржы рыногы мен ... ... ... және ... ... ... ... шешім қабылдағанға дейін
заңды күші ... Банк ... ... ... ... ... мен ... реттеу және қадағалау ... ... ... кері қайтарып ала алады. Банк Қазақстан Республикасының Азаматтық
заңдарында заңды тұлғалар үшін белгіленген ... банк ... ... ... отырып құрылады. Банк құру жөніндегі
құрылтай шартында ... ... ... ... ... ... ... толық атауы мен олардың әрқайсысының тұрған жерін қоса
құрылтайшылар туралы мәліметтер, сондай-ақ, ... ... ... ... ... аты – ... ... тұрғылықты жерімен
жеке өзін куәландыратын құжат деректері. Акциялардың саны, санаттары ... ... ... ... ... тиіс. Сондай-ақ, банк
жарғысында банктің толық және қысқартылған ... банк ... ... тәртібі туралы мәліметтер, банк органдарының шешеім қабылдау
тәртібі.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банк және ... ... ... 15 ... ... банк акционерлік қоғам нысанында
құрылады.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банк және ... ... ... 19 – ... ... жеке немесе заңды тұлға Қаржы
рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және ... ... ... ... банк ашу ... ... жасауға құқылы. Банк ашу
туралы өтішішке мынандай құжаттар қоса ... ... ... ... ... құжаттары, соның ішінде құрылтай
шарты, жарғысы, жарғы қабылдау мен банк органдарын тағайындау хаттамасы;
- құрылтайшылар ... ... - ... мәліметтер (олардың ағымдағы
қызметі туралы деректерді қоса), құрылтайшы - заңды тұлғалардың соңғы ... ... ... баланстары, аудиторлық ұйымның немесе
аудитордың құрылтайшылардың қаржылық ... ... ... егер бір ... одан көп ... Қазақстан Республикасының
резиденттері болып табылмаған жағдайда: ... ... ... ... ... ... қатысуға рұқсат беретіні туралы
тиісті мемлекеттік немесе қадағалау органының ... ... ... ... заңдары бойынша мұндай рұқсат ... ... ... мемлекеттік немесе қадағалау органының мәлімдемесі;
- сондай – ақ, егер банк операцияларының жеке ... ... ... банк ... ... ... жағдайда: құрылтай шарты, жарғы, соңғы
есеп беру күніндегі бухгалтерлік ... банк ... ... ... асыратын ұйымдардың қаржы мекемесінің қаржы жағдайы ... ... ... ... ... банк ... ... талаптарға сәйкес банк ... ... ... ... банктің ішкі аудит қызметі туралы ереже;
- жаңадан құрылған банкінің несие комитеті туралы ереже;
- ұсынылған бизнес – ... ... ... ... ... ... есеп;
- жаңадан құрылған банкінің қызмет стратегиясын, қызмет бағыты мен ... ... ... – жоспары, қаржылық перспективасын, еңбек
ресурстарын тарту жоспары.
Сондай – ақ, ... мен ... ... ... ... және Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау
жөніндегі Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... екенін растайтын құжаттарын тапсырған
жағдайда аудиторлық ұйымның немесе аудитордың қорытындысы болу керек.
Бұлардан басқа Қаржы ... мен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының агенттігі банк ашуға рұқсат
беру жөнінде шешім қабылдау үшін қосымша құжаттар мен ... ... ... ... ... ... алу үшін ... өтініш Қаржы рыногы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу және ... ... ... ... үш ай ... ... алты айдан аспайтын уақытта қаралады.
Банкті ашу ... ... ... күші ... ... мен ... реттеу және қадағалау жөніндегі ... ... ... ... ... асыру үшін лицензия берілгенге дейін
сақталады [71, 8 б.].
Өзін банк ретінде ... ... ... банк ... ... ... алғанға дейін жарияланған жарғылық капиталын төлеу үшін өкілеттігі
бар банкіде уақытша корреспонденттік шотын ашуға құқылы. Сондай – ақ, ... ... ... заңды тұлға ұйымдық – ... ... ... ... шығындарды жүргізуге құқылы.
Шетелдің қатысумен құрылған Банктер Қазақстан Республикасының азаматтық
заңдарына сәйкес ... ... ... ала ... ... құру туралы құрылтай шартында банктің атауы, тұрған жері ... ... ... қоса ... тұлғалар үшін мемлекетттік
тіркеу туралы мәліметтер, жеке тұлғалар үшін аты – жөні, ... ... жері ... ... акциялардың категориялары, номиналдық бағасы мен ... ... ... ... ... ... ... (резервтік капитал)
қолдану тәртібі туралы мәліметтер, банктің шешім ... ... ... қоры ... ... ... акцияларды
сату арқылы Қазақстан Респупликасының ұлттық валютасымен төленеді.
Банктің өз меншігіндегі капиталы (бұдан әрі – Банк ... ... ... ... банк ... құны, онда
активтердің құны банк активтерінің бастапқы құнынан берілген қарыздар мен
басқа да активтер бойынша қажетті ... ... ... ... есептеледі. Банк капиталын, активтердің құнын, берілген қарыздар
мен басқа да ... ... ... ... ... ... ... Банк белгілейді.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» Заңының 17 – бабы ... ... ... мен
құрылтайшылары жеке және заңды тұлғалар, ... – ақ, ... ... мен резиденті еместер болуы мүмкін.
Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау ... ... ... ... ... ... тіркелген заңды тұлғалар мен аффилиирлендірілген тұлғалар немесе
оффшорлық аймақтарда ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалар тікелей немесе жанама түрде
Қазақстан Республикасының банк – резидентінің акционері ... ... ... ... ... мен ... ... реттеу және қадағалау
жөніндегі Қазақстан Республикасының агенттігі тізбесін белгілейтін
рейтингтік ... «А» ... ... ... ... аталған шектеулер қолданылмайды.
Қаржы рыногы мен ... ... ... және қадағалау жөніндегі
Қазақстан Республикасының агенттігі ... ... ... ең аз ... ... рейтингісіне ие Қазақстан Республикасының
резиденті емес ... ... ... ... ... де, Қазақстан
Республикасының банк – резиденттерінің он және одан көп ... ... ... ... ... ... немесе жанама қатысы бар тұлғалар
Уәкілетті органның талап етуі бойынша ... ірі ... ... ... ... мен басқа да ақпараттарды таныстыруға міндетті.
Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің қатысуымен банк құруға
және ... ... ... ... ... банк және ... ... туралы» Заңының 21 – ... ... ... ... ... ... ... – заңды немесе жеке тұлғалар мынандай қосымша талаптар қойылады:
- банк ашуға рұқсат беру туралы өтінішіне оның ... ... мен ... ... ... ... ... мәліметтерін;
- резидент емес банктер үшін – банк ... ... осы ... ... ... – банктің жарғылық капиталына қатысуға
рұқсат берілгені туралы жазбаша хабарламасын не резидент емес банктер үшін
– банк ... ... ... ... бойынша аталған
құрылтайшыдан мұндай рұқсат талап етілмейтіндігі туралы мәлімдемесін қоса
тіркеуге міндетті.
Сонымен қатар банк ... ... ... болып табылатын
Қазақстан Республикасының резиденті емес банкі тиісті мемлекеттің ... ... банк ... ... ... ... ... бар
екенін және банктің біріккен негізінде қадағалауға жататындығын жазбаша
растауы керек.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... сәйкес банктің аффилиирлендірілген
тұлғасы болып, егер ол банктің ірі қатысушысы болса, банк осы ... ... ... ... осы ... ірі қатысушысы банктің ірі
қатысушысы болып есептелінеді. Банктің ірі ... жеке ... ... Қазақстан Республикасының резиденті немесе резиденті емес болады.
Ірі ... ... он ... одан ... ... ие бола ... ... қабылдауы мен шартарына әсер ету мүмкіншілігіне ие.
Ешбір тұлға өзі немесе басқалармен бірігіп ... ... ... ірі ... бола ... Ірі ... статусын алу
Уәкілетті органның нормативтік актілерімен реттеледі.
Банктік – холдинг дегеніміз банктің жиырма бес және одан ... ие ... ... ... беруші акцияларының жиырма бес немесе
одан да көп ... ... ... ... дауыс беретін, банк қабылдайтын
шешімдерді айқындауға мүмкіндігі бар ... ... ... ... емес - заңды тұлға. Банк – холдинг ... ... ... ... ірі қатысушысы өзінің қаржылық жағдайы мен қызметі туралы қаржы
жылы аяқталғаннан кейін тоқсан күннің ... ... ... мен ... ... және ... ... Қазақстан Республикасының
агенттігі жыл сайын мәліметтер беруге тиіс.
Банк холдингі Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және ... ... ... ... есеп ... ... кейін
қырық бес күн ішіде тоқсан сайынғы қаржылық есепті, қаржы жылы аяқталғаннан
кейін тоқсан күн ... ... ... ... және
шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есепті, сондай – ақ:
- банк холдингі қызметі түрлерінің сипаттамасын;
- банк холдингі ... ... ... әр бір ... ... оның
жарғылық капиталындағы қатысу мөлшері мен үлесін, қызмет ... банк ... ірі ... ... ... ұйымдардың
қаржылық есебін;
- банк холдингі ірі қатысушы болып табылатын әр бір ... ... ... оның ... ... мен ... осы ұйымның қызмет
түрлерінің сипаттамасын және қаржылық есебін қамтитын, бірақ ... ... ... ұсынуға тиіс.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер ... ... ... ... 11 – бабына ... ... ... ... сол ... оның ... тыс ... де өзінің
еншілес банкілерін, филиалдары мен ... ... ... ... аумағында шетел банктерінің филиалдарын ашуға
тиым салынған. Қазақстан Республикасының ... шет ... ... ... ашу ... Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды
реттеу және ... ... ... ... ... ... ... банкілер құрған және олардың қызметін жүзеге
асырған кезде Қазақстан Республикасының ... ... және банк ... ... ... ... талаптар қойылады.
Банкті құру және банк қызметiн жүзеге асыру. Банк ... ... ... ... ... үшін ... банк заңдарында белгіленген ... ... ... Банк құру жөніндегі құрылтай шартында қолданылып жүрген заңдарда
көзделген мәліметтерден басқа, міндетті түрде: ... ... мен ... тұрған жерін қоса құрылтайшылар туралы мәліметтер, сондай-ақ,
олардың мемлекеттік тіркеуден өткендігі жөніндегі деректер аты – ... ... ... жеке өзін ... ... ... саны, санаттары мен орналастыру бағалары туралы мәліметтер
көрсетілуге тиіс. Сондай-ақ, банк ... ... ... және
қысқартылған атауы банк қорларын құру түрлерімен тәртібі туралы мәліметтер,
банк органдарының шешім қабылдау тәртібі.
Уәкiлеттi ... банк ... ... ... ... ... рұқсат беру
тәртiбi мен оған рұқсат беруден бас ... ... ... банк заңнамасында белгiленедi. Банк ... ... банк ... ... ... лицензия беру туралы
уәкiлеттi орган шешiм ... ... ... күшi ... ... рұқсатты уәкiлеттi орган керi ... ала ... ... ... ... ... ... немесе банктiң қызметiн
тоқтату туралы сот шешiм қабылдаған жағдайда, рұқсат керi қайтарып алынған
жағдайда банк ... ... ... банк уәкiлеттi органға қайтаруға
тиiс. Банк өзiне банк ашуға ... ... ... ... ... ... ... тәртiппен қайта ... ... ... ... ... банк және банктік қызмет
туралы» ... ... ... банк ... қоғам нысанында
құрылады.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банк және банк
қызметі ... ... ... ... жеке ... заңды тұлға Уәкілетті
органға банк ашу туралы өтініш жасауға құқылы. Банк ашу туралы ... ... қоса ... ... ... ... жарғылық құжаттары, соның ішінде құрылтай
шарты, жарғысы, жарғы қабылдау мен банк ... ... ... ... туралы егжей - тегжейлі мәліметтер (олардың ағымдағы
қызметі туралы деректерді қоса), құрылтайшы - ... ... ... ... ... ... ... аудиторлық ұйымның немесе
аудитордың құрылтайшылардың қаржылық жағдайлары туралы ... егер бір ... одан көп ... ... ... ... табылмаған жағдайда: Қазақстан Республикасының резидент
банкінің жарғылық капиталына қатысуына қатысуға рұқсат ... ... ... ... қадағалау органының жазбаша хабарламасы не
құрылтайшы мемлекеттің заңдары бойынша мұндай ... ... ... ... ... ... ... органының мәлімдемесі;
- сондай-ақ, егер банк операцияларының жеке түрлерін ... ... банк ... ... ... ... ... шарты, жарғы, соңғы
есеп беру күніндегі бухгалтерлік балансы, банк ... ... ... ... ... қаржы мекемесінің қаржы жағдайы туралы
аудиторлық ұйымның немесе ... ... банк ... ... ... ... банк басшылары туралы
мәліметтер;
- жаңадан құрылған банктің ішкі ... ... ... ... ... құрылған банкінің несие комитеті туралы ереже;
- ұсынылған бизнес – жоспарына сәйкес құрылтайшылар өткізген ... ... ... ... ... банкінің қызмет стратегиясын, қызмет бағыты мен
ауқымын ашып көрсететін бизнес – жоспары, ... ... ... ... ... құрылтайшылар мен олардың лауазымды адамдарынан тәуелсіз
екенін және Уәкілетті органның ... ... банк ... ... ... екенін растайтын құжаттарын тапсырған ... ... ... аудитордың қорытындысы болу керек. [12]
Банкiнiң құрылтай құжаттары. Банк ... ... ... ... ... заңды тұлға құру үшiн белгiленген
тәртiппен, Қазақстан ... банк ... ... ... ... ... құру ... құрылтай
шартында, қолданылып жүрген заңдарда көзделген мәлiметтерден басқа,
мiндеттi түрде: толық атауы мен ... ... ... ... ... ... мәлiметтер, сондай-ақ олардың мемлекеттiк тiркеуден
өткендiгi жөнiндегi деректер (заңды тұлғалар үшiн), аты-жөнi, азаматтығы,
тұрғылықты жерi мен жеке өзiн ... ... үшiн) ... ... ... саны, санаттары мен орналастыру ... ... ... тиiс. Банк жарғысында, қолданылып жүрген заңдарда
көзделген ... ... ... ... банкiнiң толық және
қысқартылған атауы; банк қорларын (резервтік ... құру ... ... ... ... банк органдарының шешiм қабылдау тәртiбi.
Банктiң ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы . ... ... ... ... Банк өз жарғысында жазылған атауды өзiнiң
атауы ретiнде пайдаланады. Банктiң атауында "банк" деген сөз ... ... сөз ... тиiс. ... ... ... банкiлердiң бәрiне өзiнiң
атауында кез келген тiлде толық және ... ... ... ... сөздердi қолдануға тыйым салынады. Банктердiң бәрiне өзiнiң атауында
кез келген тiлде толық және қысқарған ... ... ... ... ... ... ... банкінің атауында «ислам банкі» деген сөз
тіркесі ... ... ... ... ... ... ... соның iшiнде Қазақстан Республикасының резиденттерi ... ... ... ... ... ... ... ұқсас
таңбаларды атау ретiнде қолдануға жол ... ... ... өзiнiң
атауына негiзгi банктердiң атауын пайдалануға мiндеттi.
Банктiң жарғылық және меншiк капиталы. ... ... ... сату ... Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен
қалыптастырылады. Банк акциялары орналастырылған кезде тек қана ақшамен
төленуге ... ... ... ... капиталына оның
акционерлерi Әдiлет министрлiгi банкiнi тiркейтiн кезге қарай елу процент
мөлшерiнде және тiркеген ... ... бiр ... жыл ... ... ... тиiс. Банктің меншікті капиталын және инвестициясын есептеу
әдістемесін уәкілетті орган айқындайды. Егер банк ... ... ... ... ... болған жағдайда, банктің меншікті капиталы
теріс капитал болады. Банктің меншікті капиталының терiс ... ... ... орган Қазақстан Республикасының Үкiметiмен келiсiм
бойынша оның ... ... ... ... алу ... ... және оларды банк капиталының ... ... ... ... отырып оның қалыпты жұмыс iстеуiне кепiлдiк беретiн
шарттармен жаңа инвесторға сатып ... баға ... ... ... ... акцияларын уәкiлеттi органның мәжбүрлеп сатып алуы банк ... ... ... жаңа ... сату ... ... алу ... ол шешiм қабылдаған күнгi  оның міндеттемелерінің сомасы
шегеріле отырып банк активтерінің құнын  негiзге ала ... ... ... ... ... ... сатып алынған акцияларын олар сатып
алынған баға бойынша дереу сатады. Банктiң мәжбүрлеп сатып алынған барлық
акциялары ... ... мен ... жаңа ... ... Банкке
талаптар қойылуы мүмкiн мiндеттемелердi орындау мерзiмi басталған жағдайда,
бiрақ ол талаптар банктiң акцияларын ... ... алу ... ... дейiн қойылмаса, жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... мұндай талаптар өтелген болып есептеледi.
Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алудың және оларды ... ... ... ... ... уәкiлеттi орган белгiлейдi.
Банкiнiң құрылтайшылары мен акционерлерi. ... ... мен ... емес ... және жеке тұлғалар банкiнiң
құрылтайшылары мен акционерлерi бола ... ... ... ... ... ғана ... құрылтайшысы және акционері
бола алады. ... ... ... ... ... ... ... не орналастырылған акцияларының елу проценттен астамы
мемлекетке ... ... ... мен ... банктің
құрылтайшылары және акционерлері бола ... ... ... ... ... ... мен ... беру
жөніндегі операцияларды жүзеге асыру мақсатында тұрақтандыру банкінің
жалғыз құрылтайшысы болуы ... ... ... немесе оффшорлық аймақтарда тіркелген
аффилиирлендірілген тұлғалары бар заңды тұлғалар, немесе уәкiлеттi ... ... ... ... тіркелген заңды тұлғалардың
қатысушылары (құрылтайшылары, акционерлері) болып табылатын жеке ... ... ... дауыс беретiн акцияларын
тiкелей немесе жанама иелене және ... ... және ... оған
билiк ете алмайды. Аталған шектеу Қазақстан Республикасының резидент емес
банктерінің еншілес ұйымдары болып табылатын, ... ... ... рейтинг агенттіктерінің бірінің А рейтингінен төмен емес жеке
кредиттік рейтингі бар банктерге ... ... ... ... ... егер оның өз ... ... елі ... ... ... жоқ ... ... етеді, онда осындай акционерлердің (қатысушылардың) талаптарын
орындағаны туралы көрсетеді. Көрсетілген өтінішті табыс ... ... ... ... ... жіберілмейді. Өтініште көрсетілген
ақпараттың дәйексіздігі анықталған талаптарының бұзылуы анықталған ... ... үшін ... ... ... ... ... табыс еткен
акционердің дауыс беретін акцияларын есепке алмағанда) дауыс берсе,
акционерлердің ... ... ... осы ... ... ... ... деп есептеледі; егер өтінішті табыс еткен акционердің
дауысы шешуші болса, аталған ... ... ... не өзге де ... ... ... акционерлердің жалпы отырысының шешімін
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз ... үшін ... ... ... ... ... қоспағанда, тікелей
немесе жанама түрде ... ... ... не банк ... ... ықпал ететiн тұлғалар уәкiлеттi органның талап етуі
бойынша банктің ірі қатысушыларын және олардың ... ... ... құрылтай құжаттарын және басқа да қажетті ақпарат беруге ... ... және ... ірі ... ... ... уәкілетті
органның жазбаша келісімінсіз дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен)
бірлесіп банк холдингі, банктің ірі ... бола ... ... ... емес ... ... рейтингтік агенттіктердің
бірінің талап етілетін ең төменгі рейтингі болған кезде банк ... ... ірі ... мәртебесін алу үшін уәкілетті органның
келісімін ала алады. Ең төменгі ... және ... ... ... ... ... ... актілерімен белгіленеді.
Банктің орналастырылған акцияларының он немесе одан да көп процентін
тікелей иеленуші немесе ең ... ... ... ... бар ... беретін он немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне ие
банктің ірі қатысушысы ... ... ... ... ... ... тұлғаның акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (акцияларымен
дауыс беру) арқылы банктің орналастырылған акцияларының он немесе одан ... ... ... ... ... ... ... беретін акцияларының он
немесе одан да көп акцияларымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан
Республикасының резиденті емес заңды ... үшін ... ... болуы
талап етілмейді.
Банктің ірі қатысушылары - жеке тұлғалар банк акцияларын ... ... ... мүліктің құнынан аспайтын мөлшерде төлейді.
Банктің ірі қатысушысы ... банк ... ... ... келісім беру,
оны кері қайтарып алу ережелерін, осы келісімді алу үшін табыс етілетін
құжаттарға қойылатын ... ... ... ... ... ... болғысы келетін тұлға келісім алу үшін ... ... мен ... қоса ... ... ... ірі қатысушысы
мәртебесін алу туралы өтініш беруге міндетті. Банктің ірі қатысушысы
мәртебесін алуға ... алу үшін жеке ... ... ... 1)
растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса тіркей отырып, акцияларды сатып
алуға жұмсалатын ақша көздері мен қаражаттардың ... қоса ... ... оның ... ... ... алынғандарын сатып алу шарттары
мен тәртібі туралы мәліметтерді; 2) ... ... ... ... өтініш берушінің өкіліне (ол бар ... ... 3) өзі ірі ... ... табылатын заңды тұлғалардың тізімін
және олардың құрылтай құжаттарының нотариат ... ... ... ... ... ықтимал нашарлауы жағдайларында банкті қайта
капиталдандыру жоспарын; 3-2) ... ... ... қоса ... ... ... туралы мәліметтерді; 3-3) табыстары мен мүлкі туралы
мәліметтерді, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... органдарына табыс етілетін жеке табыс ... ... ... және жеке ... тұратын елдің уәкілетті
тұлғалары растаған өзге де құжаттарды; 4) білімі, ... ... ... қоса ... ... ... ... құқықтық
актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш ... ... ... 5) ... ... резиденті емес жеке тұлға тұратын
елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының ... ... ... алуға осы ел заңнамасында рұқсат етілгені туралы
жазбаша растауын не тиісті елдің уәкілетті органының ... ... ... бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіндігі туралы
мәлімдемесін табыс етеді. Банктің ірі қатысушысы мәртебесін ... ... үшін ... Республикасының резиденті - заңды тұлға мынадай
құжаттарды: 1) өтініш берушінің жоғары органының банк акцияларын ... ... ... ... 2) ... мен құжаттарды; 2-1) өзінің
басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік ... ... ... ... берушінің құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмесін,
оның ірі қатысушылары ... ... ... берушінің ірі
қатысушыларының ірі ... ... ... деректерді; 4) білімі
туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, уәкілетті органның
нормативтік құқықтық ... ... ... ... өтініш берушінің
басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректерді; 5) аяқталған соңғы екі қаржы
жылының аудиторлық ұйым куәландырған ... ... ... сондай-ақ
тиісті өтінішті табыс етер алдындағы аяқталған соңғы тоқсанның қаржы
есептілігін; 6) ... ... және ... ... ... ... есеп айырысу балансын қоса алғанда, банктің ірі қатысушысы
мәртебесін ... ... ... ... ... ... ... құрылымды қоса алғанда, өтініш берушінің банк активтерін сату,
қайта ұйымдастыру ... банк ... ... оны ... ... ... ... жоспарлары мен ұсыныстарын, егер олар ... ... ... ... ... емес ... тұлға банктің ірі
қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін мына құжаттарды: мәліметтер
мен құжаттарды; ... ... ... белгілейтін халықаралық рейтингтік
агенттіктердің бірі берген ... ... ... рейтингі туралы
мәліметтерді табыс етеді.
Банктің ірі ... ... ... ... алу үшін ... резиденті емес - қаржы ұйымы мынадай құжаттарды: мәліметтер
мен құжаттарды; өтініш беруші шыққан ... ... ... органының
өтініш беруші қаржылық қызметін осы ел заңнамасының шеңберінде жүзеге
асыруға уәкілетті ... ... ... ... не ... ... шыққан
елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай
рұқсат ... ... ... мәлімдемесін табыс етеді.
Банк холдингі мәртебесін иемденуге келісім алу үшін өзі орналасқан елде
шоғырландырылған қадағалауға жататын Қазақстан ... ... ... ... ... құжаттарды: тізбесі уәкілетті органның нормативтік
құқықтық актісінде белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірінен талап
етілетін ең төмен рейтингтің болуын ... ... ... ... ... қаржылық қадағалау органынан алынатын, Қазақстан ... емес ... ... ... қадағалауға жататыны туралы
жазбаша растауды; өтініш беруші шыққан елдің ... ... ... ... ... емес ... ... банк холдингі
мәртебесін иемденуге жазбаша рұқсатын (келісімін) не тиісті мемлекеттің
уәкілетті органының аталған мемлекеттің заңнамасы ... ... ... ... етілмейтіні туралы өтінішін табыс етеді. Жиынтығында
банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк ... ... ... ... он және одан ... процентін иеленетін немесе
банк акцияларының он ... одан ... ... ... ... ... беруге мүмкіндігі бар және: 1) банк қабылдайтын шешімдерге ... ... ... орай не ... түрде бірлесіп ықпал ететін; 2)
жеке алғанда ... ... ... ірі қатысушылары болып табылатын; 3)
олардың бірі лауазымды тұлға ... ... ... ... ... табылатын;
4) олардың бірі өздерінің арасында жасалған шартқа сәйкес екінші тұлғаға
банк акцияларын сатып алу ... ... 5) ... ... немесе ерлі-
зайыптылар болып табылатын тұлғалар бірлесіп банктің ірі қатысушысы болып
табылатын тұлғалар деп танылады. Уәкілетті органның ... ірі ... ... ... ... беруден бас тартуына: өтініш берушінің
қаржылық жай-күйінің тұрақсыздығы; құжаттарды табыс етпеу; өтініш берушінің
банктің ірі ... ... алуы ... монополияға қарсы
заңнама талаптарының бұзылуы; банктің ірі қатысушысы мәртебесін ... ... ... бірі ... ... тіркелген тұлға
(оның аффилиирленген тұлғасы) немесе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін
оффшорлық ... ... ... ... ... ... болып табылатын жеке ... ... ... банктің
құрылтайшылары мен акционерлеріне талаптарды өтініш берушінің сақтамауы;
өтініш ... ... ірі ... мәртебесін алуының қаржылық
салдарларын талдау банктің қаржылық жай-күйінің ... ... ... - ... ... ... емес ... ұйымында
шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржылық ... ... ... ... ... берушіде - Қазақстан Республикасының
резиденті емес-заңды тұлғада  тізбесін уәкілетті ... ... ... агенттіктердің бірінің ең төменгі ... ... ; ... ... ... ... нашарлауы
жағдайларында банкті қайта капиталдандырудың ұсынылған ... ... ... - жеке ... өтініш берушінің басшы
қызметкерінде - ... ... ... ... ... ... ... қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу,
қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ... ... ... Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны
банкрот деп тану туралы ... ... ... бір ... ... ... ... ірі қатысушы-жеке тұлға не қаржы ұйымының ірі ... ... ... ... және ... қаржы ұйымының басшы
қызметкері болып табылған не табылатын ... ... ... ... ... ... ... қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын
мәжбүрлеп сатып алу, ... ... ... айыру туралы, сондай-ақ қаржы
ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану ... ... ... ... жыл бойы ... ... бірінің болуы: өтініш беруші - заңды тұлға өтініш
берген күнге дейін екі жылға жетпейтін ... ... ... ... басқа заңды тұлғалардың ... және ... ... ... орналастырылған банк акцияларын сатып алуға
көзделген активтерінің сомасын шегеріп тастағанда өзінің активтерінен асып
кетсе; аяқталған соңғы екі қаржы жылының нәтижелері ... ... ... ... міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйін
айтарлықтай тәуекелге ұрындыратындай болса; ... ... банк ... ... және ... банк ... жатқызылған берешегі болса;
өтініш берушінің банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуының ... ... ... қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжаса;
банкке және ... оның ... ... ... ... өзге де негіздер өтініш берушінің - заңды тұлғаның қаржылық
жағдайының тұрақсыздық белгісі ... ... ... ірі ... алуға келісім алмаған жағдайда, уәкілетті орган мәжбүрлеу
шараларын ... ... Банк ... ... ... ... ... келісім беруі банктің ірі қатысушысы үшін ... ... ... Банк ... ... келетін тұлға
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес
ұйым қызметіне ... ... ... ... бар ... ... табыс етеді.
Банк холдингі болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның келісім
беруден бас тартуына ... ... ... - ... ... өзі ... ... негізде қадағалауға жатқызылмайтын жағдайлар;
Қазақстан Республикасының резиденті емес - банк ... ... ... ... олардың және банк конгломератының осы Заңда
көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... болмауы негіз
болып табылады.
Мынадай: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру немесе
директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын ... бас ... оны ... ... сотқа талап-арызбен жүгіну; 2) акционерлердің
жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізу; 3) директорлар
кеңесінің ... ... 4) өз ... ... ... ұйымның аудит
өткізуі мәселелері бойынша акционерлердің шешім қабылдауын ... ... ... ... ... ... ететін банктің дауыс
беруші акцияларының жиынтығы он және одан да көп ... ... ... ... ірі қатысушылары болып табылмайды.
Банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып
алған акциялары шегеріле отырып) ... бес және одан ... ... ... банк ... жиырма бес және одан астам процентімен
тікелей ... ... ... ... ... бар ... банк ... шешімдерге өздерінің арасында жасалған шартқа орай
не өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;
2) жеке ... ... ... бір-бірінің ірі қатысушылары болып
табылатын;
3) олардың бірі басқа тұлғаның өкілі ... ... ... бірі ... ... ... ... сәйкес екінші
тұлғаға банк акцияларын сатып алу ... ... ... ... ... ... табылатын тұлғалар деп танылады.
Уәкілетті орган осы баптың талаптарына сәйкес банк холдингі немесе
банктің ірі ... ... алу үшін ... ... ... ... толық топтамасы табыс етілген күннен бастап үш ай ... ... ... ... ... ... негіз болған дәйексіз
мәліметтер анықталған немесе өтініш берушінің ірі қатысушы немесе банк
холдингі ... ... ... ... ... ... ... бұзылған немесе банктің ірі қатысушылары немесе
банк холдингі Заңның талаптарын сақтамаған жағдайда ... ... ... ... құқылы. Бұл жағдайда осындай шара қолданылатын тұлға
өзіне ... банк ... ... осы ... белгіленгеннен төмен
деңгейге дейін азайтуға міндетті. Тұлға өзіне қатысты емес ... ... ірі ... ... банк холдингі белгілеріне сәйкес
келген не банктің акциялары ... ... ... ... ... кепілге салынған мүліктің оған көшуі нәтижесінде банктің осы бапта
белгіленген шектерге тең ... одан ... ... ... ... ... осы баптың міндетті түрде уәкілетті органның келісімін
алдын ала алу қажеттігі ... ... ... ... ... ірі қатысушысы немесе банк холдингі ... ... ... ... ... ... ... оған өзінің банктің ірі қатысушысы
немесе банк холдингі белгісіне сәйкес келетіні ... ... ... ... күн ... уәкілетті органға хабарлауға және осы баптың ережелеріне
сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісімін ... ... ... ... оның ... ... ... бағытталған ешқандай әрекет
жасамауға немесе осындай жолмен сатып алған акцияларымен дауыс бермеуге
міндетті. Тиісті ... алу ... ... ... ... алған кезден
бастап не оған өзінің банктің ірі ... ... банк ... ... ... ... болған кезден бастап алпыс күн ішінде, егер бұл
тұлға аталған мерзімде акцияларды иеліктен ... ... ... ... ... ... сатып алған күннен бастап ... ... ... ... шығару жөнінде шешім қабылданғаны туралы ақпарат
осындай шешім қабылданған күннен бастап ... ... ... табыс
етіледі. Егер уәкілетті органға тұлғаның банк холдингі немесе ... ... ... ... ... ... банктің акцияларын тікелей,
жанама иеленуші болып табылатынын немесе келісімнің негізінде немесе ... ... ... ... ... ... шектерге тең
немесе одан асатын мөлшердегі ... ... ... ... ... ... ... белгілі болса, ол жеке және заңды тұлғалардан
ақпарат табыс етуді талап етуге құқылы. Ақпарат оны ... кез ... ... осы тұлғалардың бақылауында болатын ұйымдардан талап
етілуі мүмкін.
Банктің ірі қатысушысы, банк холдингі банктің өзіне ... ... ... ... ... ... не жанама дауыс беруге мүмкіндігі
бар акциялары санының орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған
акциялары шегеріле ... ... және ... ... ... ... проценттік арақатынасын өзгерту туралы шешім
қабылданған күннен бастап отыз күн ... ... ... ... ... уәкілетті органға хабарлауға міндетті.
Банктің ірі қатысушысына, банк ... ... банк ... ... ... (артықшылықты және банк ... ... ... отырып) акцияларының санына және (немесе) банктің дауыс
беретін акцияларының ... ... ... ... ... ... жағдайда банктің ірі қатысушысы, банк холдингі уәкілетті органға
растайтын құжаттардың ... қоса ... банк ... ... алу
үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы ақпарат ұсынуға тиіс.
Банк акциялары санының банктің орналастырылған (артықшылықты және ... ... ... шегеріле отырып) акцияларының санына және (немесе)
банктің дауыс беретін акцияларының санына проценттік арақатынасы ... ... банк ... ... он ... ... бес ... болатындай санға дейін өзгерген жағдайда уәкілетті орган банктің ірі
қатысушысының, банк холдингінің өтініші бойынша не ... ... ... ... осы ... ... ... бастап бір ай ішінде банктің
ірі қатысушысының немесе банк ... ... ... ... беру
үшін көзделген тәртіппен бұрын берілген жазбаша келісімнің күші жойылды деп
тану туралы шешім ... ... ... ірі ... мен банк холдингтеріне тиесілі
банк акциялары санының банктің орналастырылған (артықшылықты және ... ... ... ... ... ... ... және (немесе)
дауыс беретін акциялардың санына ... ... ... отырып,
олардың тізімін есепті тоқсаннан кейінгі айдың онынан ... ... ... сайын табыс етуге міндетті.
Банктер өзінің ... ... және ... ... және банк ... ... акциялары шегеріле отырып) акцияларының
он және одан астам процентін ... ... ... ... ... факт анықталған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде
уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.
Банктердің, банктердің ірі ... банк ... банк ... ... ... ірі ... ... сәйкес
келетін жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... сол сияқты әлденеше рет уақтылы
бермеуі немесе дұрыс емес мәліметтерді беруі ... ... ... ... әкеп ... ... қатысуымен құрылған банктердің басшы қызметкерлері
Төраға және Дирокторлар кеңесінін мүшелері Төраға және ... ... ... ... ... ... мен
бақылауды жүзеге асыратын және банк операцияларын жүргізуге орай құжаттарға
құқығы бар қзге де банк ... ... бас ... мен ... банк ... бірінші басшысы және бас бухгалтері банктің
басшы қызметкерлері деп танылады.
Төраға және Директорлар кеңесінің мүшесін, банк басқармасының ... оның ... ... банк ... ... қол қою ... ... атынан банк активтерін бөтеннің иелігіне аударатын
құжаттарға қол құқығын иеленетін банктің ... ... үшін ... ... ... ... шарт ... табылады. Банктің бас бухгалтері,
филиалдың бірінші ... және бас ... ... ... ... тиіс.
Банк басқармасының төрағасының және оның орынбасарларының, банктің
бас бухгалтері мен оның орынбасарларының, банк филиалының ... ... ... ... банк ... ... стажы болуы тиіс: Төраға және ... үш жыл, ... ... ... мен ... орынбасары кемінде үш жыл, Басқарма төпағасының орынбасары мен
бас бухгалтердің орынбасары – кемінде екі жыл, банк ... ... мен бас ... ... бір жыл.
Банктің басшы қызметкерлері- банктің төрағасы және ... ... ... ... оның ... және олраға
теңестірілген банктің құрылымдық бөлімшелеріне басшылық ... ... ... бас ... немесе оған теңестірілген бухгалтерлік
есепті жүргізетін банк филиалының құрылымдық бөлімшесінің жетекші олардың
кадидатурасы бойынша ... ... ... ғана лауазымға
сайланады. ... ... ... ... ... қызметкері
лауазымына оның кандидатурасы уәкілетті органмен алдын ала ... ... ... екзде банк басшы қызметкерді тағайындау
немесе сайлау туралы банктің уәкілетті органмен шешім ... ... отыз күн ... ... ... оны ... органмен келісу
үшін қажетті құжаттарды ұсынады. Уәкілетті органмен ... үшін ... күні ... ... ... ... құжат пакеттері уәкілетті
органға түскен күннен бастап есептелінеді.
Банктің басшы ... ... ... ... ... үш айдан артық мерзімге өз ... ... ... ... ... ... артық құжаттарға бірінші екінші болып қол қою
құқығын иеленбейді.
Банктің ... ... емес ... ... ... ... ... қолданыстағы банктік заңнамаға сәйкес жаңадан
жұмысқа қабылданған адам жедел еңбек шарты бойынша бойынша өз ... ... банк ... жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның басшы қызметкері лауазымына алыну үшін ... ... ... міндеттерін нақты рындап жүргеніне қарамастан, уәкілетті
орган оның тағайындалуына, сайлануына ... ... бас ... ... ... органның шешімін алған ... ... ... ... жүрген қызметінен отыз күннен аспайтын мерзімде бостылуы тиіс.
Банктердің басшы қызметкерлердің тағайындауға немесе ... беру ... ... басшы қызметкерлерін тағайындауға немесе
сайлауға келісім беруге бас тарту туралы немесе оны қайта ... ... ... ... ... ... Біліктілік комиссиясы (әрі
қарай – Комиссия ) қабылдайды.
Аталған мәселелер қажеттілікке орай уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... жататын
кандидаттарды және банктердің басшы қызметкерді немесе кандидаттарды және
банктердің басшы қызметкерлерінің келісімін алу үшін банк уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... немесе кандидатты тағайындауға немесе сайлауға келісім беру
туралы банктің ... ... ... ... және сайлау туралы
немесе басшы қызметкердің кандидаттығын уәкілетті ... ... ... ... ... ... органның шешімін куәландыратын құжат; басшы
қызметкерлердің лауазымына басшы қызметкрлер немесе кандидаттар туралы
мәліметтер; ... ... ... ... ... ... ... білімі туралы дипломдарының және
еңбек кітапшаларының нотариалды куәландырылған көшірмелері немесе ... мен ... ... ... нотариалды куәландырылған құжаттар.
Банктер аталған құжаттармен бірге басшы ... ... ... ... ... ... екі адамнан ұсыныстама беруге
міндетті. Банктің басшы қызметкерлеріне ұсынылғандар оларды тағайындау мен
сайлауға ... ... ... ... ... ... және ... қаржы басқару органдарының немесе олардың
бөлімшелерінің басшы қызметкерлерінің келісімін алғандар болуы тиіс.
Қазақстан Республикасының ... ... ... еншіліс
банктердің басшы қызметкерлері Қазақстан Республикасының ... ... ... ... бірінен алынған тізімі уәкілетті
органмен бекітілген, өзінің ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Кадидаттықтарды келісу туралы ұсыныс жасаушы банктің ... бола ... ... ... туысқандық қатынаста
байланысы жоқ адам болуы тиіс. Бір ұйымның қызметкерлерімен екі ... ... көп ... ... ... салынады. Комиссия кандидатураны тікелей және
сырттай да қаруға құқылы.[72]
Банктік ... ... ... ... кандидаттықты
келісудің тікелей рәсімін тестілеу арқылы жүргізеді, комисия мәжілісінде
кандидатпен әңгімелесу жүргізіледі. Уәкілетті ... ... ... ... мен ... ... ... және уәкілетті
органға оның түскенінен кейінгі он бес жұмыс күн ... ... ... ... ... әр ... ... жазбаша
қорытынды береді, сонымен бірге банктің басшы қызметкерлерін уәкілетті
органда өтетін тестіге шақырады.
Уәкілетті ... ... ... ... талапқа сәйкес
болмаса мұндай құжаттар банкке қайта рәсімдеу үшін ... ... ... оны ... ... ... Комиссия кандидатпен бетпе
бет кездескенде уәкілетті ... ... ... ... ... өту ... кандидатқа қандайда бір жазбаша, электрондық
немесе өзге де ... ... ... ... ... ... бұзу тест ... дұрыс болуына әкеп соғады.
Тестілеудің теріс ... ... ... ... тағайындау немесе
сайлау үшін ұсынылған кандидаттың немесе банктің басшы қызметкерлерінің
банктік ... ... ... ... және ... тағайындауға келісім беруден бас тартудан негіз болады.
Уәкілетті ... ... ... ... өзге де ... ... комиссия қарауына ұсынады. ... ... және ... ... ... ... ... басшы қызметкерлерді тағайындауға қатысты негіздерді зерттеу
мақсатында уәкілетті бөлімшенің қызметкерлері мәліметтердің ... ... ... ... ... ... толық көлемде
көрсетеді.
Уәкілетті органға ұсынылған құжаттарда банктер мөрлерінің таңбасы
және қолдардың ... ... ... ... ... берген басшы
қызметкерлердің қол қою үлгілері болуы тиіс.
Банктердің қол қою ... және ... ... бар ... ... ... ала тапсыруы тиіс. Егер басшы қызметкерлердің қол қою ... қол қою ... мен ... ... бар ... ... оң жақ
бұрышына тиісті уәкілетті бөлімшенің басшылары дағдысын көрсетіп виза
қояды; қажеттілікке орай ... ... ... қол қою ... ең ... мерзім көрсетіледі, ол мерзім өткеннен кейін басшы
қызметкер аталған құқықтан ... ... ... ... ... ... мәселені
шешкен кезде комиссия уәкілетті органның ... оның ... ... қосымша мәліметтерді зертеуге құқылы, оған
банктік заңнаманы бұзуға әкеп ... ... ... ... ... ... ... банктердің басшы қызметкерлерінің жол ... ... ... ... ... ... ... немесе үшінші тұлғадан банктің басшы
қызметкерлері туралы қосымша мәліметтер сұрауға құқылы. Кандидат ... ... ... ... ауыстырылады. Екінші рет келмеген
жағдайда комиссия аталған кандидатты келісу ... ... ... ... ... себебін көрсеткен банктің қосымша ұсынысы
түскенге дейін қараусыз қалдыруға құқылы.
Басшылық қызметке ... ... ... оның ... ... ... беру үшін ... кейінге қалдыру қажеттігі
болған жағдайда, Комиссия банктің өтініші бойынша келісім беру ... ... ... үш ай ... ... мәселені кейінгі шешуге
дейін қараусыз қалдыруға құқылы, ... ... ... ... толық
пакеті қайтарылады.
Банктің басшы қызметкерлерін тағайындауға бұрын берілген келісімді
қайта қарауға негіздер болған кезде ... ... ... ... банкке жазбаша хабарлайды және сонымен бір мезгілде банктен ... ... ... ... ... ... жазбаша түсініктеме
береді және қаралатын мәселеге қатысы бар басқа құжаттармен толықтыруға
құқылы.
Уәкілетті ... ... ... ... бойынша басшы
қызметкерді тағайындауға бұрын берілген ... ... ... туралы
мәселені қарау үшін тиісті жазбаша қорытынды жасайды және аталған ... ... ... ... оны ... ... оны
тағайындауға келісімді қайта қарау үшін ... ... ... ... ... ... уәкілетті орган басшысының бұйрығымен бекітіледі.
Комиссия мәжілістеріне ... ... жоқ, ... ... ... ... хаттама жүргізу үшін қатысады.
Комиссия өзінің мәжілістерін қажеттілікке орай, бірақ тоқсанына
кемңнде бір рет өткізеді және егерде оған ... ... 2\3 ... ... ... болып есептеледі. Шешім ... ... ... жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең
түскен жағдайда Комиссия Төрағасының ... ... ... және
күшіне енген күні Комиссия мәжілісінің хатталған күні болып табылады, онда
күн тәртібіне орай ... ... ... көрсетіледі.
Комиссия шешімдері мәжіліс хаттамасына енгізіледі. Егер Комиссия мүшесі
қаралған мәселе ... ... ... болса, бұл хаттамада көрсетіліуі
тиіс. Комиссия банкке оның ... ... ... ... ... ... кандидатқа қатысты ұсыныс беруге құқылы, онда уәкілетті
орган заңнамасында ... ... ... ... ... шектеулі
шаралары мен санкция қолдануға құқылы.
Комиссия шешімін банк немесе ... ... ... ... шағымдануына болады. Уәкілетті орган ... ... ... ... уәкілетті органның түпкілікті шешімі болып табылады.
Уәкілетті мекеме екі апта ішінде банкті уәкілетті органның ... ... ... беруге міндетті.
Банк немесе өзге де мүдделі тұлғалар уәкілетті органның банктің
басшылық лауазымына үміткерді ... ... ... ... ... ... жөнінде немесе заңнамада белгіленген келісуді қайта қарау
туралы шешіміне шағымдануға ... ... ... ... қызметкерін тағайындауға берілгені
келісімді мынадый негіздер бойынша:
А) келісім бергенде негізге алынған мәліметтердің бұрыстығы ... банк ... ... ... ... ... үшін жыл ішінде
екі және одан да көп рет әкімшілік жауапқа ... ... ... ... ... ... ... қолданылып жүрген заң
талаптарына сай келмейтінін тануға жеткілікті мәліметтер негізінде ... ... ... ... банк ... көзделген талаптарға сәйкес келмейтіндігі анықталғанда
қайта қарауға хақылы.
Атқаратын қызметіне сай келмейтін немесе банктің, банк ... ... ... асыратын ұйымның басшы қызметкері лауазымына
тағайындауға болмайды деп:
А) заңда ... ... ... ... ... ... бар;
Ә) банк заңдары жөніндегі білімді жеткілікті игермеген;
Б) ... ... ... деп ... ... немесе басқа заңды
тұлғаны мәжбүрлеп тарату ... ... ... ... алу ... ... шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде
бұрын банктің немесе басқа заңды тұлғаның ... ... ... ... ... ... бас ... болған адамдар
танылады. Аталған талап ... ... ... ... ... ... ... тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп ... алу ... ... ... ... ... ... бес жыл ... ... ... ... ... ... ... мәртебесін
өзгерту және қызметін тоқтату ерекшеліктерінің шарттары.
3.1.Шетелдің қатысуымен құрылған банктерді ерікті түрде қайта құру.
Банкілерді ерікті түрде қайта құру (қосу, ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы
банктер және банк қызметі туралы» ... ... ... Уәкілетті
органның рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысының шешімі ... ... ... Ерікті түрде қайта құрылуды көздеген банк акционерлерінің
жалпы жиналысы шешімінің болуы банкіні ерікті түрде қайта ... ... алу үшін ... ... ... ... ... болып табылады.
Банкті қайта құруға Уәкілетті органның рұқсатын алу ... ... ... қоса тіркелуі тиіс:
- банкінің жоғарғы органының оны ... құру ... ... ... ... ... көзделіп отырған шарттарын, түрлерін, тәртібі мен
мерзімдерін сипаттайтын құжаттар;
- банкінің ол қайта ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалардың есеп айырысу балансын қоса алғанда,
қайта құру салдарының ... ... ... ... ... ... жургізуге рұқсат алу туралы
өтінішті қабылдаған күннен баста екі ай ... ... ... ... банк ... ... жүргізуге Уәкілетті органнан рұқсат алғаннан
күннен бастап екі апта ... ... ... өзгерістер туралы өзінің
барлық депозиторларын, ... ... мен ... алушыларын
тікелей хабардар ету немесе хабарландыру жариялау арқылы хабардар етуге
міндтті.
Қайта құрылған ... ... ... мен міндттері Азаматтық
кодекстің 47 – бабына сәйкес жаңадан пайда болған банкіге қосылған немесе
біріктірілген ... ... ... ... ауысады, ал бөлінген және бөліп
шығарылған жағдайда бөлу балансына сәйкес ауысады.
Өткізу актісі мен бөлу балансында қайта құрылған банкінің барлық ... мен ... ... ... ... бойынша, соның
ішінде тараптар дауласқан міндеттемелер бойынша да құқықты мирасқорлығы
туралы ережелер болуға тиіс.
Қайта құру ... ... ... ... ... банк заңда
көзделгендей мемлекеттік тіркелуге немесе қайта тіркелуге тиіс.
Әділет органдарында тіркелген немесе қайта тіркелген банк екі ... ... ... ... банкілік қадағалау Департаментіне
өзінің Жарғысы мен ... ... бір ... ... ... ... ... Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер
және банк қызметі туралы» ... 61- бабы ... ... ... ... ... Уәкілетті орган рұқсат беруден ... кез ... ... бас тартуы мүмкін:
- ерікті түрде қайта құрылатын банкілердің жоғары органдарының тиісті
шешімдерінің болмауы;
- көзделіп ... ... ... қайта құру салдарынан депозиторлар
мүделерінің бұзылуы;
- көзделіп отырған ерікті түрде қайта құру ... ... және ... ... өзге ... мен ... көзделіп отырған ерікті түрде қайта құру салдарынан монополияға қарсы
заң талаптарының бұзылуы.
Банкті еріксіз түрде қайта құру ... ... ... ... ... және ... ... «Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк ... ... ... көзделген
ерекшеліктерді ескере отырып жүргізіледі.
Осы Заңның 74-3-бабына сәйкес сот банкті еріксіз қайта құру не ... ... ... ... ... мәселені Ұлттық Банктің тиісті
қорытындысы негізінде ғана ... ... ... түрде қайта құруды жүргізудің, оңалту рәсімдерінің
міндетті шарты банктің өзінде бар барлық ... ... ... ... құру ... ... ... күннен бастап бір жылдың ішінде
қайтаруы болып табылады. Осы шартты орындамау банкті еріксіз таратуға әкеп
соғуы мүмкін.
Сот ... ... ... құру ... ... ... ... (іс
қозғау негізіне қарамастан), оны жүргізу банктің сот бекіткен арнайы
басқарушысына ... ... ... ... ... адамдарға
тапсырылады. Банктің арнайы басқарушысы немесе басқару ... ... ... сот пен банк ... өз ... туралы ай сайын
хабарлап тұруға міндетті.
Банкті қайта құруға қатысушы үшінші адам ... ... ... ... ... ... ... арнайы басқарушыға немесе
басқару жөніндегі уәкілеттік берілген адамдарға оның немесе ... ... және ... ... құрудың мақсатқа сай екенін негіздейтін
қажетті құжаттарды беруге міндетті.
Банкті еріксіз түрде қайта құру сот белгіленген тәртіппен, сондай - ақ ... ... мен ... ... ... ... арнайы басқарушысының немесе басқару жөніндегі уәкілеттік берілген
адамдардың банкті ... ... ... ... туралы есебін сот
бекітеді.
Аталған сот рәсімдері ... ... ... құру ... ... құжат күшіне енгеннен кейін бес күн мерзім ішінде банктің
құқықтық мұрагері болып табылатын ұйым ... ... ... ... ... еріксіз түрде қайта құруды жүзеге асырумен байланысты шығыстар
оның қаржысы есебінен жүргіледі.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің ... ... ... оның ... ... ... ... иесі уәкілдік берген органның
шешімі бойынша, сондай-ақ құрылтай ... ... ... ... заңды тұлға органының шешімі бойынша таратылуы мүмкін.
Сонымен қатар заңды тұлға ... ... ... ... ... жағдайда;
- заңды тұлғаны құру кезінде заңдардың түзетуге келмейтін ... жол ... ... оны ... ... деп ... ... тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетін қызмет үнемі
жүзеге асырылған жағдайда;
- ... ... ... ... ... ... не ... тыйым салынған қызметті жүзеге асырған не өз қызметін
заңдарды бірнеше рет ... бұза ... ... ... ... ... ... Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк ... ... ... 68 – ... Уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда банк акционерлерінің
шешімі бойынша таратылады, бұл ерікті түрде тартылу ... ... ... заң ... ... ... соттың
шешімі бойынша таратылады, бұл еріксіз тарату болып танылады.
Банк өз акционерлерінің жалпы ... ... ... өзін ... ... ... беру ... Уәкілетті органға өтініш жасауға құқылы.
Өтінішке банктің қызметін тоқтату мерзімі және оған әзірлік кезеңдері
туралы акционерлердің ... ... ... ... ... ... ... оның есеп айырысуларының жүзеге асырылуы үшін банк
қаражатының ... ... ... есеп және басқа қажетті
мәліметтер қоса ... ... ... ... тізбесі Уәкілетті
органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.
Банктің ерікті түрде тарауына ... алу ... ... ... ... ... ... құжаттарды қабылдаған күннен бастап екі ай
ішінде қарауға тиіс. Уәкілетті орган банктің ерікті түрде ... ... бас ... ... бұл ... ... ... қабылдап, банкке
хабарлайды.
Банктің ерікті түрде тарауына рұқсат беру ... ... ... ... ... ... түрде тарауға Уәкілетті органнан ... ... ... ... ... оған ... ... мен ісін басқару ... ... ... ... ... банктердің тарату комиссиялары
қызметінің ерекшеліктері Уәкілетті органның ... ... ... ... түрде таратылатын банктің ... ... ... ... Банк ... ... түрде тарауға рұқсат алғаннан кейін банк ерікті түрде таралуына
байланысты ақпаратты ... ... ... ... ... тиіс.
Тарату комиссиясы банкті тарату туралы баланс пен есепті бекіткеннен
кейін жеті күн мерзімде Әділет ... мен ... ... ... ... ... ... қанағаттандыруға қаржысы жеткіліксіз
болған жағдайда, банк банкроттық негіздер бойынша еріксіз түрде таратылуы
тиіс.
Ерікті түрде таратылу ... ... ... еместігіне байланысты
Уәкілетті органның жұмысын еріксіз тоқтату ... ... ... ... ... ... ... сот: - банк банкроттығы жағдайында; - банк
заңдарында көзделген негіздер бойынша банк операцияларын жүргізуге ... ... алу ... - банк ... көзделген басқа
негіздер бойынша банк қызметін тоқтату туралы уәкілетті ... ... ... жеке ... ... ... ... банктерді еріксіз тарату уәкілдік берілген мемлекеттік
органның, заңды немесе жеке ... ... ... банк ... берілген банк лицензияларын қайтарып алу ... ... ... жоқ ... сот іс ... ... банк заңдарына сәйкес
жүргізіледі. Осыған байланысты сот ... іс ... ... ... ... сот шешім қабылдаған күннен бастап банктің банк операцияларын
жүргізуге берілген лицензияларын Уәкілетті орган қайтарып алады [73].
Банкiлердi ерiктi ... ... ... жалпы шарттарына ... ... ... қайта құру (қосу, бiрiктiру, бөлу, ... ... ... уәкiлеттi органның рұқсатымен акционерлердiң жалпы
жиналысының шешiмi бойынша жүзеге ... ... Осы банк ... ... ... ... банкiнi ерiктi түрде қайта құруды жүргiзуге
рұқсат алу үшiн уәкiлеттi ... ... ... ... болып табылады.
Банкiнi ерiктi қайта құруға уәкiлеттi органның рұқсатын алу туралы өтiнiшке
мынадай құжаттар қоса тiркелуге тиiс: а) ... ... ... ... құру туралы шешiмi; б) банкiнi қайта құрудың көзделiп отырған
шарттарын, ... ... мен ... ... ... ... ол қайта құрылғаннан кейiнгi және (немесе) ... ... ... ... ... ... есеп ... балансын қоса, қайта
құру салдарының қаржылық болжамы. Банкiнi қайта құруды жүргiзуге рұқсат ... ... ... орган оны қабылдаған күннен бастап екi ай iшiнде
қарауға тиiс. ... ... банк ... ... ... ... ... алған күннен бастап екi апта iшiнде алдағы ... ... ... ... ... ... мен қарыз алушыларын тiкелей хабардар ету ... ... екi ... ... ... хабарландыру жариялау арқылы
хабардар етуге мiндеттi. Қайта құру ... ... ... ... ... немесе қайта тiркеу қолданылып жүрген заңдарға сәйкес
жүргiзiледi.[62]
Банкiнi ерiктi түрде қайта құруға ... ... бас ... ... түрде қайта құруға уәкiлеттi органның рұқсат
беруден бас тартуы мынадай кез ... ... ... ... а)
ерiктi түрде қайта құрылатын ... ... ... ... болмауы; б) көзделiп отырған ерiктi түрде қайта ... ... ... ... в) ... отырған ерiктi
түрде қайта құру ... ... ... және сақталуға
мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң ... г) ... ... түрде қайта құру салдарынан монополияға қарсы заң ... ... ... ... ... консервациялау.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» Заңының 62-бабына сәйкес ... ... ... және оның ... сапасын ары қарай жетілдіру мақсатында уәкілетті
орган банкіге консервациялауды ... ... ... ... ... ... заңдық, қаржылық, ұйымдық-техникалық және
басқа да шаралар мен рәсімдер ... ... ... ... өз ... жеткілікті коэффицентін ұдайы, қатарынан үш
ай орындамаса немесе Қазақстан Республикасының «Қазақстан ... және банк ... ... Заңының 48-бабында көзделген негіздер
бойынша ... ... ... Осы ... ... ... ... 1996 жылы 29-ақпанда қабылдаған «Қазақстан
Республикасында ... ... ... ... сәйкес Уәкілетті
орган Басқармасының алдына банкіні консервациялау туралы ұсыныс енгізеді.
Ұсыныста төмендегі ... ... ... - ... ... - ... ... жағдайын сауықтырудың жоспары; - банкіні
консервациялау қажеттілігінің негіздемесі көрсетіледі.
Банкіні консервациялау туралы шешімді уәкілетті органның Басқармасы
қаулы ... ... ... төмендегі мәліметтер көрсетілуі керек:
- банктің атауы мен орналасқан жері;
- банкіні консервациялау туралы шешімнің негіздемесі;
- ... ... ... мен ... банк ... қойылатын шектеулер тізбесі;
- уақытша әкімшіліктің дербес құрамы немесе уақытша банк басқарушысының
фамилиясы, аты, ... ... ... режимінде тұрған банкінің басшы қызметкерлеріне өз жұмысы
туралы есеп, табыстары туралы декларация, меншігінің бар ... және ... ... ... ... және осы ... ... әкімшілікке
немесе уақытша банк басқарушысына беру туралы нұсқама;
- уақытша әкімшілікке немесе уақытша банк басқарушысына берілетін ... ... ... мен ... ... ... және
қадағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының агенттігі шектеулі, бір жылға
дейінгі мерзімге банкіні басқару жөніндегі ... ... ... банк ... ... ... режимін белгілеу
дегенді білдіреді. Банкіні ... ... өз ... ... ... Банк ... туралы Заңның 63-бабына сәйкес банкіні
басқару жөніндегі уақытша ... ... ... банк басқарушысын
уәкілетті орган Қазақстан Республикасының «Қазақстан ... және банк ... ... ... 20-бабында көрсетілген банкінің
қызметкерлері немесе банк қызметкерлеріне қойылатын ең ... ... ... банкінің қызметкерлері болып табылмайтын ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банк Басқармасының 1997 жылдың 11 қыркүйегінде № ... ... ... уақытша әкімшілік тағайындау тәртібі және
оның өкілеттігі туралы» Ережеге» сай ... ... ... Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының ... ... ... ... ... немесе уақытша банк
басқарушысы банкіні ... ... ... басқару жөніндегі
мынандай өкілеттікке ие: - банк мәселелері бойынша ... ... ... - ... ... ... ... кезеңінде қабылданған
депозиттер бойынша банкінің міндеттемелерін толық немесе ішнәра ... - ... ... ... банк ... ... көздейтін банк
жасасқан шарттарды бұзуға не оларға, ставкаларын, тарифтерін және ... ... қоса ... ... ... ... ... енгізе алады; - банкінің атынан кез-келген құжаттар мен
шарттарға қол қоя ... - ... ... және оның ... үшін ... қоя ... - банк ... қызметтен босату, қызметін
төмендету және қызметтен уақытша шеттету, олардың арасында міндеттер ... ... қоса ... да ... ... туралы өкілеттікке ие.
Сондай-ақ, уақытша әкімшілік немесе уақытша банк ... ... банк ... басқа да қызметтерін атқара алады. Уақытша
әкімшілік консервация режиміндегі банкінің атынан әрекет ... ... ... ... ... табылады. Уақытша әкімшіліктің шығарған
шешімдері басым дауыспен ... Онда ... ... ... ... тең болған жағдайда шешуші болып есептелінеді.
Сонымен қатар уақытша әкімшіліктің жетекшісі консервация режиміндегі
банкіні ... ... ... ... ... ... сәйкес банк қызметкерлерін ... ... және ... ... ... ... ... уақытша әкімшіліктің
банк мүліктерін басқару жөніндегі шешімін орындайды, сондай-ақ ... ... ... органның тиісті бөлімін тарта отырып банкіні
кешенді тексеруді ұйымдастырады.
Банкіні консервациялау басталған кезеңнен бастап банк ... ... ... құқығы мен банк органдары мен оның басшы
қызметкерлерінің өкілеттіктері ... ... да ... ... ... ... ... айтылған уақытша әкімшілікке немесе
уақытша банк ... ... ... ... және оның есебінен
уақытша әкімшілікке немесе ... банк ... ... және ... ... ... ... мәмілелер жарамсыз болып табылады.
Консервация режиміндегі банктің балансына енген және енбеген барлық
мүліктері тізімге ... ... ... ... ... ... ... тізімге алынып банк балансына енгізілуі тиіс.
Уақытша әкімшілік немесе уақытша банк басқарушысы Республикасының
Қаржы ... мен ... ... ... және ... ... ... агенттігі нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес
арнайы мамандардың көмегімен банктің барлық мүлкін есепке алып, ... ... ... ... сату уақытша әкімшілік немесе
уақытша банк ... ... ... ... ... ... ... немесе уақытша банк басқарушысының банкіні
басқару жөніндегі қызметі ... ... ... ... Осыған
байланысты уәкілетті орган уақытша әкімшілікке немесе уақытша ... ... ... ... ие: - банкіні консервациялау
кезеңінде негізгі бағыттар бойынша ... ... ... ... банк
басқарушысына жоспар немесе ұсыныс беруге; - уақытша ... ... банк ... ... ... орындауға жататын жазбаша нұсқау
беруге; - уақытша әкімшіліктен немесе уақытша банк басқарушысынан кез ... банк ... ... ... таныстыруды талап етуге; - уақытша
әкімшіліктің немесе уақытша банк басқарушысының жасалған жұмыстары ... ... - ... ... ұзартуға; - сондай-ақ банкіні
консервациялауды аяқтау туралы шешім ... ... ... ... мен қаржылық ұйымдарды реттеу және
қадағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының агенттігі уақытша ... ... банк ... кез - ... ... ауыстыруға
құқылы.
Банкіні консервациялауды тоқтату уәкілетті органның шешімімен
белгілеген консервациялау мерзімі ... және ... ... ... ... ... туралы шешімімен жүзеге асырылады.
Банкінің қаржы жағдайының сауығуына және жұмыс сапасының ... ... ... ... ... ... Республикасының Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және
қадағалау жөніндегі ... ... ... ... ... ... барлық шектеулерді алынып тастауға әке соғады.
Егер банкіні консервациялау оның қаржы ... мен ... ... ... ... ... ... банк заңдарында көзделген
негіздерде банк операцияларын жүргізуге берілген лицензияны қайтарып ... ... ... мен ... ... реттеу және
қадағалау жөніндегі Қазақстан ... ... ... туралы шешіміне қарсы банкінің акционерлері он күн мерзімнің
ішінде сотқа арыздана ... Сот бұл ... ... қарап, консервация
жариялаған банкті банкрот деп жариялауы мүмкін.
Банк жүйесін ары ... ... ... және қаржы рыногындағы
бәсекелестіктің күшейуіне байланысты Қазақстан Республикасының ... өз ... ... ... ... орай, екінші деңгейдегі
банктердің кейбіреуі қайта құрылып, тіпті ... ... ... ... ... ... ... 45-бабына сәйкес
банкті немесе заңды тұлғаны ... құру ... ... ... ... ... оның мүлкін меншіктенушінің немесе меншік иесі уәкілдік
берген органның, құрылтайшылардың ... ... ... ... заңды тұлғаның, яғни банкінің құрылтай құжаттарында уәкілдік
берілген ... ... ... не, заң ... көзделген реттерде
сот органының шешімі бойынша жүргізіледі.[29]
Қайта құру ерікті түрде немесе еріксіз (ықтиярсыз) түрде жүргізілуі
мүмкін. ... ... банк ... ... ... ... ... немесе еріксіз қайта құру туралы ... ... ... ... ... ... қайта құру (қосу,
біріктіру, бөлу, бөліп шығару, ... ... ... ... ... және банк ... ... Заңының 60-
бабына сәйкес ... ... ... акционерлердің жалпы
жиналысының шешімі бойынша жүзеге ... ... ... ... ... ... банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің болуы
банкіні ерікті түрде қайта құруды жүргізуге ... алу үшін ... ... ... негіз болып табылады.
Банкті қайта құруға уәкілетті органның рұқсатын алу ... ... ... қоса ... ... - ... ... органының оны
қайта құру туралы шешімі; - банкті ... ... ... ... түрлерін, тәртібі мен ... ... ... ... ол ... ... кейінгі немесе банкті қайта құру нәтижесінде
құрылған заңды тұлғалардың есеп айырысу балансын қоса алғанда, ... ... ... ... ... банкіні қайта құруды жургізуге рұқсат алу туралы
өтінішті ... ... ... екі ай ... қарауға тиіс. Қайта
құрылатын банк қайта құруды жүргізуге уәкілетті органнан ... ... ... екі апта ... алдағы болатын өзгерістер туралы ... ... ... ... мен қарыз алушыларын
тікелей хабардар ету немесе хабарландыру жариялау арқылы хабардар етуге
міндтті.
Қайта ... ... ... құықтары мен міндттері Азаматтық
кодекстің 47-бабына сәйкес жаңадан пайда болған ... ... ... кезде өткізу актісіне сәйкес ауысады, ал бөлінген және бөліп
шығарылған жағдайда бөлу балансына сәйкес ... ... мен бөлу ... қайта құрылған банкінің барлық несие
берушілері мен борышқорларына қатысты, барлық міндеттемелері бойынша, соның
ішінде тараптар дауласқан міндеттемелер бойынша да ... ... ... болуға тиіс.
Қайта құру нәтижесінде құрылған заңды тұлға немесе банк ... ... ... ... қайта тіркелуге тиіс.
Әділет органдарында тіркелген немесе қайта тіркелген банк екі апта
мерзімнің ішінде уәкілетті органның ... ... ... ... мен Құрылтай шартының бір экземплярын таныстыру үшін
жіберуге міндетті.
Дегенмен ... ... ... ... ... банк ... туралы» Заңының 61-бабы бойынша банкіні ерікті түрде
қайта құруға ... ... ... ... ... кез ... бойынша бас тартуы мүмкін: - ерікті ... ... ... ... ... ... шешімдерінің болмауы; - көзделіп
отырған ерікті түрде қайта құру салдарынан ... ... - ... ... ... ... қайта құру салдарынан пруденциялық
нормативтердің және сақталуға ... өзге ... мен ... - ... ... ерікті түрде қайта құру салдарынан монополияға
қарсы заң талаптарының бұзылуы.
Банкті еріксіз түрде қайта құру ... ... ... ... ... және ... ... «Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ... ... ... отырып жүргізіледі. Осы Заңның 74-3-бабына сәйкес сот
банкті еріксіз қайта құру не банкке қатысты ... ... ... ... ... ... ... қорытындысы негізінде ғана шешуге
құқылы.
Банкті еріксіз түрде ... ... ... ... ... шарты банктің өзінде бар барлық депозиттерді мүдделі адамдарға
еріксіз қайта құру ... ... ... ... ... бір ... ішінде
қайтаруы болып табылады. Осы шартты орындамау ... ... ... әкеп
соғуы мүмкін.
Сот банкті еріксіз қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда ... ... ... оны ... ... сот ... ... немесе басқару жөніндегі уәкілеттік берілген адамдарға
тапсырылады. Банктің ... ... ... ... жөніндегі уәкілеттік
берілген адамдар сот пен банк кредиторларына өз ... ... ай ... ... ... қайта құруға қатысушы үшінші адам банктің басқа коммерциялық
ұйымға қосылуына немесе бірігуіне ... ... ... немесе
басқару жөніндегі уәкілеттік ... ... оның ... ... ... және банкті қайта құрудың мақсатқа сай екенін негіздейтін
қажетті құжаттарды беруге міндетті.
Банкті еріксіз түрде ... құру сот ... ... ... бекіткен кесте мен шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі.
Банктің арнайы басқарушысының ... ... ... ... ... ... ... қайта құрудың аяқталғаны туралы есебін
сот ... сот ... ... ... ... құру ... ресми құжат күшіне енгеннен кейін бес күн мерзім ішінде ... ... ... ... ұйым ... ... ... етуге міндетті.
Банкті еріксіз түрде қайта құруды жүзеге асырумен ... ... ... есебінен жүргіледі.
Банкiнi консервациялауды жүргiзу туралы қаулы. Уәкiлеттi органның
банкке консервациялау жүргiзу ... ... ... ... тиiс: а)
банкiнiң атауы және оның орналасқан жерi; б) банкiнi консервациялау туралы
шешiмнiң ... в) ... ... ... мен ... г) ... ... шектеулер тiзбесi; д) уақытша әкiмшiлiктiң дербес
құрамы немесе уақытша банк басқарушысының фамилиясы, аты, ... аты; ... ... тұрған банкiнiң басшы қызметкерлерiне өз ... ... ... ... декларация, меншiгiнiң бар екендiгi және оның
мөлшерi туралы мәлiметтер әзiрлеу және осы құжаттарды уақытша әкiмшiлiкке
(уақытша банк ... беру ... ... ж) ... ... ... ... ұсыныстар.
Уәкiлеттi органның банкке консервациялау жүргiзу ... ... ... ... ... ... ... екi баспа
басылымында жарияланады.[12] ... ... ... ... ... а) уәкiлеттi органның шешiмiмен белгiленген
консервациялау мерзiмiнiң аяқталуы; б) уәкiлеттi ... ... ... ... ... ... ... қаржы жағдайының сауығуына және жұмыс ... ... оны ... ... ... ... ... бұрын) осы
банкiге қатысты уәкiлеттi орган немесе уақытша әкiмшiлiк ... ... ... ... ... ... тасталуына әкеп соғады.
Бұл орайда консервациялау мерзiмi iшiнде ... ... ... ... және ... ... ... өзгерiстер
мен толықтырулар күшiнде қала бередi.
Егер банкiнi консервациялау оның қаржы жағдайы мен ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген негiзде банк операцияларын жүргiзуге берiлген
лицензиядан ... ... ... ... ... банктерді тарату және еріксіз қайта құру
шарттары.
Банкті еріксіз түрде қайта құру ... ... ... ... ... және Қазақстан ... ... ... және банк ... ... ... ... ескере отырып жүргізіледі. Осы Заңның 74-3-бабына сәйкес сот
банкті еріксіз қайта құру не ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банктің тиісті қорытындысы негізінде ғана ... ... ... қайта құруды жүргізудің, оңалту рәсімдерінің міндетті
шарты банктің өзінде бар барлық ... ... ... ... құру ... ... ... күннен бастап бір жылдың ішінде қайтаруы
болып табылады. Осы ... ... ... еріксіз таратуға әкеп соғуы
мүмкін.
Сот банкті еріксіз қайта құру туралы ... ... ... ... ... ... оны ... банктің сот бекіткен ... ... ... жөніндегі уәкілеттік берілген адамдарға
тапсырылады. Банктің арнайы ... ... ... ... ... адамдар сот пен банк кредиторларына өз қызметі туралы ай сайын
хабарлап ... ... ... ... ... ... адам банктің басқа ... ... ... ... ... ... басқарушыға немесе
басқару жөніндегі уәкілеттік берілген адамдарға оның немесе ... ... және ... ... құрудың мақсатқа сай екенін негіздейтін
қажетті құжаттарды беруге міндетті.
Банкті еріксіз түрде қайта құру сот ... ... ... - ақ
сот бекіткен кесте мен шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі.
Банктің арнайы басқарушысының немесе ... ... ... ... ... еріксіз қайта құрудың аяқталғаны туралы есебін
сот ... сот ... ... ... қайта құру жүргізілгенін
растайтын ресми құжат күшіне енгеннен кейін бес күн мерзім ішінде банктің
құқықтық ... ... ... ұйым ... ... ... етуге міндетті.
Банкті еріксіз түрде қайта құруды жүзеге асырумен байланысты шығыстар
оның қаржысы ... ... ... ... ... ... сәйкес заңды
тұлға, оның мүлкін меншіктенуші немесе меншік иесі уәкілдік берген органның
шешімі бойынша, сондай-ақ ... ... ... ... уәкілдік
берілген заңды тұлға органының шешімі бойынша таратылуы мүмкін.
Сонымен ... ... ... соттың шешімі бойынша:
- банкрот болған жағдайда;
- заңды тұлғаны құру кезінде ... ... ... ... жол ... байланыстыоны тіркеу жарамсыз деп ... ... ... ... ... ... ... қызмет үнемі
жүзеге асырылған жағдайда;
- тиісті ... ... ... ... қызметті не заң
құжаттарында тыйым ... ... ... ... не өз ... ... рет өрескел бұза отырып жүргізген ... ... ... ... ... ... .Банктердi ерiксiз таратуды сот:
а) банк банкроттығына;
б) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген ... банк ... ... ... лицензиялардан айыруға;
в) банк заңдарында көздеген басқа негiздер бойынша банк қызметiн
тоқтату туралы ... ... ... ... ... ... өтiнiшiне (қуынымына) байланысты жүргiзедi.[12] Банктi банкрот
деп тану: банктiң төлем төлеуге қабiлетсiздiгi мен дәрменсiздiгi уәкiлеттi
органның ... ... банк ... мөлшерiн, пруденциалдық
нормативтердiң (және мiндеттi ... ... өзге ... мен
лимиттердiң) есеп айырысу әдiстемелерiн ... ... ... ... ... белгiленген тәртiп бойынша сот шешiмiмен
ғана банкрот деп танылуы мүмкiн. Дәрменсiз ... оның ... ... өз ... ... ... ... тыс рәсiмiне жол берiлмейдi.
Тараптардың банктiң банкроттығы туралы iс бойынша тату ... ... ... Сот ... ... деп тану және оны ... тарату
туралы шешiмдi уәкiлеттi органға жiбередi. ... ... ... мен ... : ... ... ... тарату Банк туралы
заңға сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ... ... ... Банктi таратумен байланысты ... ... сол ... ... ғана ... Банк ... бағалауды тарату комиссиясы
қолданылып жүрген заңдарға сәйкес жүргiзедi. Таратылатын банктiң аралық
тарату ... және ... ... тiзiлiмiн уәкiлеттi орган
бекiтедi. Таратылатын банктiң мүлкiн сатуды банктi тарату ... ... ... ... тәртіппен жүргiзедi. Банктi,
оның iшiнде банкрот болу негiзi бойынша таратылатын банктi ... ... ... жасауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
Банктi тарату туралы шешiм қабылдаған сот уәкiлеттi органнан банктің тарату
комиссиясының ... ... кез ... ... сұратып алуға
құқылы. Тарату комиссиясы сотқа уәкiлеттi органмен келiсiлген тарату туралы
есептiлiктi және тарату балансын ұсынады. Сот ... ... ... ... ... ... ... iсiнiң аяқталғаны туралы ұйғарым
шығарады. Тарату комиссиясы сот ұйғарымының ... ... ... тiркеудi жүзеге асыратын әдiлет органына және уәкiлеттi органға
жiбередi. Банктi тарату аяқталған кезде тарату комиссиясы құжаттарды сақтау
үшiн белгiленген тәртiппен ... ... және бұл ... ... ... ... барысында банктердің қызметінің ... ... ... ... ... жазу ... оның ... қойылған мақсаттар мен
міндеттер орындалды. ... ... ... ... ... ... ... және тәжірибелік мән-жайлар тұжырымдалып,
түйінделді. Сонымен ... ... даму ... мен ... ... шетелдің қатысуымен құрылған банк қызметін жүзеге асыру
аясындағы заңнаманы жетілдіру жолдары анықталды.
Мынандай ... ... ... ... ... ... банктер аясындағы заңнамалар талданды; банк ... ... ... ... ... ... операциялардың
құқықтық негіздері, банктердің құқықтық мәртебесін өзгерту және қызметін
тоқтату ерекшеліктерінің шарттары зерттелді, ... ... ... ... ... ... аясындағы нормативтік құқықтық
актілерді жетілдіру керектігі дәлелденді.
Банк жүйесіндегі банктік – ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы шетелдің
қатысуымен құрылған банктер жүйесінде пайда болатын банктік ... 1995 жылы 30 ... ... ... ... ... 30 ... қабылданған «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
туралы» Заңына, 1995жылы 31 ... ... ... банктер және банк қызметі туралы» Заңына, 1994 жылғы 27
желтоқсандағы(Жалпы бөлім),1999 жылғы 1 шілдедегі ... ... ... ... ... 2003 ... 13 мамырдағы Акционерлік
қоғамдар туралы және өзге де ... ... ... ... ... ... нормативтік актілерге негізделіп жүзеге асырылады.
Банк жүйесі қатынастардың дамуы мемлекеттің экономикалық саласының дамуына
өз үлесін қосады. ... – ақ, банк ... ... – қатынастардың
тұрақты әрі дұрыс жұмыс жасауы елдің қаржы жүйесінің ... өз ... банк ... қатынастар мемлекет тарапынан қолдау
тауып, қарқынды даму үстінде. Еліміздегі банктердің ... ел ... әсер ... ... ... М.Е. ... өз ... «Мемлекеттің
экономикалық стратегиясын іске асыру коммерциялық банктерге ... ... ... ... ... ел ... көтеруге,
тұтынушылық мәдениетті, банк қызметінің жаңа технологияларын дамытуға
жұмсауда және ... ... ... орынға ие болуға мүмкіндік береді» деп
көрсеткен [75, 36-б.]. Елдегі банктер ... ... ... ... қатынасқа түсетін болса, қазіргі кездері шағын
бизнес пен орта ... ... үлес ... Осы жерде айта кететініміз
мемлекеттің шағын ... пен орта ... ... ... нәтижесінде
банктердің бәсекеге қабілеттілігінің артуы, банктердің тұтынушыларының
санының артуына мүмкіндік береді. Екінші ... ... мен ... ...... ... негізде жүргізіледі, соған
байланысты ол өзіне тиімді есеп айырысу операцияларын, ақша ... т.б. ... ... ... Ал ... ... тиесілі
пайыздарын ала отырып клиенттерге қызмет етеді
Банк жүйесіндегі 2011 жылғы 1 ... ... ... ... ... 39 банк және ... ... банктер қатарына жатпайтын
АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» қызмет етіп ... Банк ... ... 39 ... ... ... қатысуы бар 14 ... оған ... ... ... емес банктердің 9 еншілес банкі жұмыс
істейді [76, 1-2].
Ал 1995-1997 жылдарға көз ... ... онда ... ... ... әлде ... көп ... байқасақ болады, мәселен: 1995
жылдың қыркүйек айындағы жағдай бойынша Қазақстанда 147 ... ... 1043 ... қызмет етіп отырған [77, 11-12], ал 1997 жылдың қазан
айындағы жағдай бойынша Қазақстанда 90 екінші деңгейдегі банк ... ... [78, ... осы ... ... ... ... банк жүйесінің даму
деңгейінің 1995 - 1997 ... ... ... ... және ... ... көрсету деңгейінің «саннан сапаға»
ауысқандығын Әйтсе де, бүгінгі таңда осы банк ... ... ... ... қатарына: ұлттық капиталдың қатысуымен құрылған банктердің
қызметін жоғарғы ... ... және ... ... ... олардың
халықаралық бәсекеге бейімделген қызметін ұйымдастыру; банк және ... ... ... ... ... ... үш ... жүйесін құру және осы жүйені дамыту сияқты және т.б. ... ... ... ... Б.Н. ... ... ... жетілдірудегі мән
беретін ең бірінші бағыт-ол біріңғай унификацияланған ... ... ... ... ... ... ... [79, 36] деген
пікірін дұрыс деп есептейміз.
Осыған орай, Қазақстан Республикасы банк жүйесінің жұмыс істеуі, оның
жоғарғы және ... ... ... әр ... ... мен ... әрі ... қаржылық-несиелік институттар
ретіндегі болмысы ... ... ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасындағы банктер
және банк қызметі туралы», «Қазақстан Даму Банкі туралы», «Ақша төлемдері
мен аударымдары ... ... ... кредиттік бюролар
және кредиттік тарихты қалыптастыру ... ... ... ... мен ... ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы»,
«Валюталық реттеу және валюталық бақылау ... ... ... ... ... алу мен қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне,
Бюджет кодексіне және ... ... ... ... ... ... ... Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және
қадағалау жөніндегі агенттігінің нормативтік-құқықтық құжаттарына, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы жасасқан ... және ... ... (келісімдерге) негізделеді.
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық және басқа да банктер банк
жүйесінің төменгі ... ... ... ... ... ... ... операциялары мен мәмілелерін Қазақстан ... ... ... ... және банк ... Қазақстан Республикасының заңы және басқа да заңнамалық ... ... ... ... тиісті нормалары, Қазақстан
Республикасы жасасқан халықаралық шарттар (келісімдер), сондай-ақ өздерінің
құзыретіне жатқызылған мәселелер ... ... ... құжаттары Қазақстан Республикасы Қаржы рыногы мен ... ... және ... ... ... пен ... Ұлттық
Банкінің заңға тәуелді нормативтік құқықтық құжаттары негізінде ... ... ... ... ... ... банк
жүйесінің жұмыс істеуін, оның құрылымындағы банктердің қызметін, банктік
қызметке байланысты туындайтын ... және ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының тиісті заңдарының жиынтығынан тұрады.
Сонымен бірге, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк
қызметі туралы» ... ... ... ... ... ... ... қызметке шектеулер, реттеулер, тыйым салу және
мәжбүрлеулер көзделген ережелерге орай туындайтын ... ... ... ... және ... ... жұмыс істеуіне
қатысты мемлекеттік реттеудің арнаулы құралдарын қолдануға:
2) банктердің қызметін тәртіптейтін және олардың заңдық ауқымнан шықпауын
қамтамасыз ететін ... ... ... мен ... ... нақтылы банктерге және олардың банктік операциялары аяларына қатысты
банктік құқықтық шектеулерді, ... ... іске ... банк ... ... ... ... банктік құқықтық
санкциялар мен ... ... ... деп түйіндейміз.
Қазақстан Республикасындағы банктердің және ... ... ... жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметінің ... ... ... ... ... сондай-ақ
дамитын банктік құқықтық қатынастардың субъектілеріне (қатысушыларына
немесе ... ... ... ... тізбесі ... ... ... ... ... ... Даму Банкі;
коммерциялық банктер және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар;
коммерциялық банктердің тобы, одақтары, ... ... ... ... және өзге де ... кредиттік ұйымдардың
клиенттері – заңды және жеке тұлғалар;
мемлекетаралық банктер;
резидент емес банктер, шетелдік ... ... ... мен ... ... ... ... мен қаржылық ұйымдарды реттеу және
қадағалау жөніндегі агенттігі жатады ... ... ... ... ... банктік және басқа да заңнаманы жетілдіру
процесінде мынадай:
1) ... ... тек ... құқықтың ғана емес, сонымен қатар ел
экономикасының да маңызды ... ... деп ... ... ... ... құралған банктердің жұмыс істеуіне
орай және шетелдік инвестициялардың ел экономикасының әр түрлі салаларына
тартылуына ... ... мен ... ... ... ... сай заңнамалар жүйесін құру;
3) Халықаралық қаржылық-банктік стандарттарға, атап айтқанда еуропалық
стандарттарға бейімделген банк жүйесін қалыптастыру;
4) Қазіргі кезде көптеген шет ... ... ... банк ... ... қаржыландыру, банктік қызмет аясындағы компьютерлік және
карточкалық қылмыстың өсуі тәрізді және т.б. ... әрі ... ... алу, ... ... және ... Екінші деңгейдегі банктердің корпоративтік басқару органдарына және
басқаруды жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... күшейту сияқты факторларды міндетті ... ... ... деп ... ... ... АКТІЛЕР МЕН әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жыл 30 ... ... 21 ... №254-3 ... ... ... ... )
2. Назарбаев Н. Қазақстан – 2030: Барлық ... ... ... және әл-ауқатының артуы: Ел Президентінің
Қазақстан ... ...... – 2030. - ... ... ... 176 б.
3. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы ...... ... Республикасының 2010 - 2020 жылдарға ... ... // РГП ... ... ... ... МЮ РК:
База данных «Закон», 2009 г. – 35 c.
4. Қазақстан ... ... ... « ... ... қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауы 2011жыл
5. Аралбаева А.А. ... ... ... ... ... және ... ... заң ғыл.канд.
... дисс. - Алматы, 2007. - 147 ... ... С.М. ... ... Оқу ... – Алматы. Жеті жарғы, 2005.
152б.
7. Л.Давыдов. Д.Раймов. Банковское право РК – Алматы, Жеті жарғы, ... ... и ... ... Под.ред. Е.Ф.Жукова-М. «Банки и биржи»
ЮНИТИ, 1997-с.130
9. Поллард А.М., ... Ж.Г. ... Ж.П. ... право США. – Москва,
«Прогресс», 1992-200с
10. Маркетинг в банке // Под ред. И.О. Спицына, Я.О. Спицына.
- Тернополь: Тарнекс, 1993. – 647 ... ... М.Е. ... Республикасындағы банктік маркетинг: теориясы,
тәжірбиесі және даму болашағы: заң ғыл.канд. ... дисс. 08.00.05.
- Алматы, 2009. – 129 б.
12. ... ... ... және банк ... ... ... 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 ҚР Заңы (2007 ... ... ... ... // РГП ... ... ... МЮ РК: База данных «Закон», 2007 ж. – 37 б.
13. ... С.Б. ... ... ... мен ... басқару
теориясы, әдістемесі және тәжірибесі: ... ... ... ... 2008. – 292 ... ... ... екінші деңгейдегі банктерінде
орналастырылған депозиттерге ... ... беру ... 2006 жылғы
7 шілдедегі №169-III Заңы. ... ... мен ... ... Сман Б.Ө. ... Республикасындағы сақтандыру құқықтық
қатынастарын мемлекеттік реттедің тиімділігін арттыру: заң ғыл.канд.
... дисс. ...... 2002. - 154 ... ... ... в коммерческих банках / Под ред. Б.Б. Тихамирова.
– М., 2000. - 450 ... ... ... ... ... ... туралы ақпараттық
анықтама» http: // www.afn.kz/ attachments// ... ... А.Б. ... проблемы регулирования банковской
деятельности в ... ... ... ... ... ... 2002. – 141 с.
19. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, ... ... ... ... жүзеге асыратын ұйымдар арасында
корреспонденттік қатынастар орнату ережелерін бекіту ... ... ... ... ... 1999 жылғы 28 наурыздағы N
37 қаулысы. Соңғы өзгертулер 2010 жылғы 7 ... // База ... – 2011 – ... ... Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу ... ... 2010 ... ... - 90 б. ... ... С.Б. Банк ісі: Оқулық. – Алматы: ИздатМаркет, 2007. – 471 б.
22. Гуев А.Н. ... к ... ... Российской Федерации для
предпринимателей (2-ое изд.). – М.: Экзамен, 2002. - 368 ... ... к ... кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.Т.
Томина, В.В. Сверчкова. – М.: ... 2006. – 3-е изд., ... доп. - 1228 ... ... Г.А., ... А.Ю., ... А.М. ... право Россйской
Федерации // Под общ. ред. Б.Н. Топорнина. – М., 2001. - 448 с.
25. Вишневский А.А. Банковское ... ... курс ... – М.: Статут,
2004. - 2-е изд., перераб. и доп. - 335 с.
26. Братко А.Г. ... ... ... – М.: ... литература,
2003. - 848 с.
27. Ширинская Е.С. Операции коммерческих банков. М., 1995. ... ... ... ... ... ... Заңтану /
28. Осипов Е.Б. Гражданско-правовые договоры с участием банков: - Дисс.
канд. юрид. наук: 12.00.10. - Алматы, 1997. - 185 ... ... ... Азаматтық кодексі. 1994ж. 27 желтоқсан №269-
XIII (жалпы бөлім), 1999ж. ... №409-I ... ... екі бөлім
қосылған. Соңғы өзгертулер мен ... ... Е.Б., ... Э.М. Қазақстан Республикасының банк құқығы: оқу
құралы/ Алматы « Бастау», ... ... ... банктер // Сейітқасымов Ғ.С., ... ... А.Ғ. // ...... «Экономика» 2006 – 480б.
32. Банк ісі // Ғ.С. ... Д.М. ... С.Б. ... Ә.Ә. ... ... А.А. ... А.Ғ. Сейтқасымов, Н.Н. ... Ж.Б. ... // ... - ... 2009 – 586 б.
33. Банк ісі // Н.Н. Хамитов // Лекциялар ...... ... ... ... Банк ... // Н.Н. Хамитов // Оқу құралы – Алматы, «Экономика»
2007 – 232б.
35. Құқық негіздері // С.Баққұлов // Оқулық, 2-ші ... ... ... ... в банке // И.О. Спицын, Я.О. Спицын // ... ...... ... Республикасындағы банктік маркетинг: теориясы, тәжірбиесі
және даму ... // М. Е. ... // Заң ... кандидаты
ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясы // 08.00.05.-
Алматы, 2009 – 129б
38. Теоритические ... ... ... ... ... Қазахстан» // А.Б. Хаджиева // диссертация на соискание
учетной степени кандидата экономических ... ... 2002. ... О ... // сравнительный обзор русских и иностранных и
общесовственных учережденiй. // ... ... Томъ I. ... стр. 352.
40. Банковское дело в России. Глоссарий банковских ... М., ... А.А. ... Б.Е. Укашев // аудит теориясы (оқу құралы) // жалпы
ред.басқ. э.ғ.д., проф. Г.С. Сейтқасымов. // Ы. ... ... ... академиясының Республикалық баспа кабинеті //Алматы,
2000ж, 145 б.
42. Травкин А.А. Банковское ... - М.: ... 2005. – 459 ... ... ... Казахстан» атты ақпараттық анықтама 2011 жылғы 3
наурыздағы мәліметтер http/www.banker.kz.
44. ... ... ... / ... ред. Ғ.С. ... - ... 2001. – 466 б.
45. “БТА Банкі” АҚ ... ... ... ... ақпараттық
анықтама http/www contactcenter@bta.kz
46. «Банк ЦентрКредит» АҚ 01.03.2011 ... ... ... ... ... ... АҚ ... жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама
info@atfbank.kz
48. «Kaspi Bank» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық ... ... ... ... АҚ ... ... жағдай бойынша ақпараттық
анықтама info@eubank.kz
50. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 01.03.2011 ... ... ... ... ... «HSBC Банк ... АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық
анықтама Info@hsbc.kz
52. «RBS ... АҚ ... ... жағдай бойынша ақпараттық
анықтама ... ... АҚ ... ... ... бойынша ақпараттық
анықтама ... ... ЕБ АҚ ... ... ... ... ... Infokz@alfabank.kz
55. «ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» 01.03.2011 жылғы жағдай ... ... ... «ДАНАБАНК» АҚ 01.03.2011 жылғы жағдай бойынша ақпараттық анықтама
danabank@db.kz
57. «Казкоммерцбанк» АҚ ... ... ... ... ... ... ... Н.Д. Банковское право. Учебник для ... 2-е ... и доп. - М: ... 2000. – ... ... А.Ю. Основы экономики и организации бизнеса. - СПб., 1992. – 260
с.
60. Кулигин П. ... и ... ... ... банков: опыт Восточной
Европы // Вопросы экономики, - 1994. - № 4.- С. 50-53.
61. Деятельность коммерческих банков / Под ред. А.В. ... ... ... 2004. - 384 ... ... А.С. Банкілік құқық. - Алматы, 1999. - 196 ... ... дело / Под ред. Г.Г. ... - М.: ... 2003. -
751 с.
64. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран. - М.: Новое
знание, 2003. - 301 ... ... ... / Под общ. ред. В.И. ... А.И. ... Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 714 с.
66. Матлин А.М. Деньги и ... ... - М.: ... 2001. - 272 ... ... право / Под ред. О.Н. Горбуновой. - М.: Юристъ, 1996. - ... ... ... / Под ред. С.Г. ... - М.: ИД ... ... ... 2001 жылғы 12 маусымдағы № 209 Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы ... ... Заңы ... // РГП ... центр правовой информации» МЮ РК:
База ... ... 2011 ... ... Н.И. ... право. - М.: БЕК, 1997. - 336 с
71. ... ... мен ... ... ... ... және ... 2003 жылғы 4 шілдедегі №474-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы
(07.07.04ж. ... ҚР ... ... ... Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын ... ... ... ... туралы ереже // СД Қазақстанның заңнама
базасы: анықтама жүйесі “Юрист”. Компания ЮрИнфо 1996. – ... ... ... ... / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и
статистика, 1998. - 576 с.
73. ... С., ... В.Д. ... ... ... оқу ... оқулық. – Алматы, 2009. – 722 б.
74. «Банк ... ... ... ... ... ақпараттық
анықтама» http://www.afn.kz/attachments//cont/publish725780_8150. rtf
2010 жыл
75. Жумина М.Е. Қазақстан Республикасындағы банктік маркетинг: теориясы,
тәжірбиесі және даму болашағы: заң ғыл.канд. ... ... ... ... 2009. – 129 ... О ... финансового рынка и финансовых организаций на 1 августа
2007 года. Пресс-релиз № 84 Агенства РК по ... и ... ... и ... ... - Алматы, 2007. - 10 б.
77. Общие сведения о банковской системе. Пресс-релиз № 015 от 15 сентября
1995 года // ... ... ... - 2009. - № 9 (9). - С. ... ... за 9 ... и ... 1997 года. Пресс-релиз № 021 от 29
октября 1997 года // Вестник Национального Банка. - 1997. - № 43 ... С. ... ... Б.Н. ... ... ... ... Казахстан: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. - Алматы, 2005.
- 162 с.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 107 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік қызмет аясындағы банктік қүқықтық қатынастардың кейбр теориялық проблемалары9 бет
Банктік қызмет аясындағы банктік құқықтық қатынастардың кейбр теориялық мәселелері7 бет
Қазақстан Республикасының банктік заңнамасы және банктік құқықтық қатынастар129 бет
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің ресурстарын басқару әдістері71 бет
І. ММ «Зайсан аудандық жер қатынастар бөлімі»-нің қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдау30 бет
Азаматтық іс-жүргізу құқық қатынастарының алғышарттары23 бет
Азаматтық құқықтық қатынастардағы бірлескен кәсіпорын6 бет
Бюджетаралық қатынастар7 бет
Бюджетаралық қатынастар және бюджеттік саясат30 бет
Валюталық жүйелер және валюталық қатынастардың ұғымы26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь