«Биологиялық экология»

Кіріспе 4
Биологияның шығу тарихы 6
Қазіргі биологияның негіздері 7
Экологияның шығу тарихы 10
Экологияның кезеңдері 11
Биология мен экологияның арасындағы байланыстар 14
Көптүрлілік.Табиғи популяциялардың генетикалық полиморфизмі 14
Биоценоздардың құрылымы 17
Экожүйлердің энергетикасы 19
Биологиялық өнімділік 20
Биология мен экологияның негізгі заңдары 21
Биологияның негізгі заңдыры 21
Өмірдің біртүтастылығы және көптүрлілігі немесе Сент . Илер заңы 21
Өмірдің глобальдылығы немесеВернадскийдің бірінші заңы 22
Табиғи сұрыптау немесе Дарвин заңы 23
Экологияның негізгі заңдары 24
Оптимум заңы 24
Шелфорд заңы 25
Одум заңы 26
Либихтың минимум заңы 26
Биологиялық экологиядағы зат айналымы 27
Қорытында 28
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 29
Биологиялық экология» – анықтамасы , міндеттері мен әдістері. Экологиялық білімдердің қалыптасуының қысқаша тарихи очеркі. К.Рулье, Ч.Дарвин, Э.Геккель еңбектерінің классикалық экологияны қалыптастырудағы маңызы. Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, глобалды экология. Экологиялық пәндердің осы күнгі классификациясы. IUCN – Табиғат Қорғаудың Халықаралық Ұйымдарының табиғатты қорғау қызметі бойынша ұсыныстар. «Экология – саясат – экономика принципі. Табиғатты пайдалану экономикасы, қоршаған ортаны құқықтық тұрғыдан қорғау жүйесі. Экологиялық зерттеулердің Қазақстандағы және шет елдердегі бағыттары. Қазақстан ғалымдарының экология ғылымын дамытуға қосқан үлесі. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану салаларындағы жаңа көзқарастар мен жаңа технологиялардың бағыты және олардың іске асырылуы.
“Биология” терминін ғылымға алғаш 1797 ж. Неміс ғалымы т. Руз енгізген.
Экология терминін ғылымға енгізген Э.Геккель (1866). Түртүзілу құбылысында, бір жағынан, тірі ағзалардың көптүрлілігі түзілсе, екінші жағынан мекен ортасына бейімделген формалар пайда болады. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің резервінің және генетикалық комбинация салдарынан әрбір буыңда пайда болатын әр түрлі генотиптер арасынан тек кейбіреулері ғаңа мекен ортасына шынайы бейімделген, ал қалғандары нашар бейімделген, кейбіреулері тіпті бейімделмеген болуы мүмкін. Табиғи сұрыптау нәтижесінде шынайы бейімделген генотиптер тандамалы көбейіп, ал қалғандары ұрпақ қалдыра алмай өліп қалатын болса, онда популяциялар генофонды тек «сәтті» аллельдерден және олардың комбинацияларынан құрылған болар еді. Нәтижеде тұқым қуалайтын өзгергіштік тоқталып гомозиготалы генотиптер мөлшері өсіп кетер еді. Табиғатта әр түрлі түрлердің популяциялары бірегей жүйелерге бірігіп ірі бірлестіктер құрады. Оларды ғылым тілінде "бірлестіктер" немесе "биоценоздар" деп атайды. Энергия – материяның барлық түрлерінің өзара әсері мен қозғалысының жалпы сандық өлшемі. Ол табиғат құбылыстарын біріктіреді. Жүйедегі энергияның өзгеру жұмыс орындалған кезде жүреді.
Өнімділік экожүйелердің құнарлылығын сипаттайды. Сондықтан оны зерттеу- экологиялық зерттеулердің өте маңызды бағыты. 10 жыл көлемінде (1964 жылдың 1974 жылдар бойы) дүние жүзінде келісілген түрде экожүйенің өнімділігі және оған әсер ететін факторлар жөніндегі мәліметтерді жинау жүргізілді. Бұл зерттеу Халықаралық биологиялық бағдарлама жүйесінде өткізілді.
Биология мен экологияның негізгі заңдары ұқасас болып келеді. Сондықтанда заңдардың мағынасы ұксас болып келеді.Өмірдің біртүгастылығы және көптүрлілігі немесе Сент - Илер заңы, өмірдің глобальдылығы немесеВернадскийдің бірінші заңы, Табиғи сұрыптау немесе Дарвин заңы,Оптимум заңы,Шелфорд заңы,Либихтың минимум заңы. Биологиялық экологияның ұштастыру процестерін жіктеуінде қолданылады .
1 Оспанова Г. С., Бозшатаева Г. Т. Экология. Оқулық. – Алматы : Экономика, 2011. – 164 б.
2 Әлинов М. Ш. Экология және тұрақты даму : оқу құралы / – Алматы : «Бастау» баспасы. – 2012. – 272 б.
3 Блукет Н.А., Емцев В.Т. Ботаника с основами физиологии растений и микробиологии: Учебное пособие для вузов.-М: Колос, 1969.-512 с.:ил
4 Горышина Т.К. Экология растений: Учебное пособие для биол. спец. ун-тов.-М.: Высшая школа, 1979.-368 с.:-ил
5 Губанов И.А. и др. Определитель высших растений средней полосы европейской части СССР: Пособие для учителей / И.А.Губанов, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров.-М.: Просвещение,1981.-287 с.:ил
6 Жизнь растений: В 6 т. /Гл. ред. А.А.Федоров.-М.:Просвещение. Т.1: Введение. Бактерии и актиномицеты/ Под ред. Н.А.Красильникова, А.А.Уранова. 1974.-487 с.:ил
7 Разживин А.А., Базарбеков К.У. Нематоды растений Казахстана. Отряд Афеленхида.-Павлодар,2002.-84 с.- (Фауна Казахстана;Т.24.Вып.1. Круглые черви)
8 Дорохина Л.Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии растений:учебное пособие для студ. пед. ин-тов по спец.»Педагогика и методика начального обучения»/Л.Н.Дорохина, А.С.Нехлюдова.-Изд-ие 2-е, перераб.-М.:Просвещение,1986
9 Потапов И.В. Зоология с основаи экологии животных. Пособие. М.: Академия, 2001
10 Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии животных: учебное пособие для студ. по спец. «Педагогика и методика начального обучения»/Е.Н.Степанян и др.-М.:Просвещение,1986.-96 с.:ил
11 Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных:учебное пособие/Н.А.Рыков.-М.:Просвещение,1981.-254 с
12 Зданович В.В. Гидробиология и общая экология/В.В.Зданович, Е.А.Криксунов.-М.:Дрофа,2004.-191 с
13 Вахненко Д.В. Биология с основами экологии: учебник для вузов/Д.В.Вахненко, Т.С.Гарнизоненко, С.И.Колесников; под общ. ред. В.Н.Думбая.-Ростовн/Д:Феникс,2003.-506 с
14 Мамин Р.Г. Безопасность природопользования и экология здоровья: учебное пособие / Р.Г.Мамин.-М.:ЮНИТИ,2003.-238 с
15 Колесников С.И. Биология с основами экологии для студентов вузов/С.И.Колесников.-Ростов на/Д:Феникс,2004.-220.00.-(Серия «Шпаргалка»)
Пехов А.П. Биология с основами экологии: учебник / А.П.Пехов.-Изд.2-,испр. и доп.-СПб.:Лань,2004.-687 с
16 Степанян Е.Н. Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии: учебное пособие для студ. вузов/Е.Н.Степанян, Е.М.Алексахина.-М.:Академия,2001.-116 с.:ил
17 Кобылянский В.А. Философия антропоэкологии : исходные идеи, понятия, проблемы:учеб. Пособие /В.А.Кобылянский.-Новосибирск РИФ Новосибирск,2003.-95 с
18 Мамонтов С.Г. Биология: учеб. пособие для студ. вузов /С.Г.Мамонтова.-М.:Академия,2006.-568 с.:ил,-(Высш.проф. образование)
Пропопо Жорарапа
        
        Кіріспе
4
1
Биологияның шығу тарихы
6
1.1
Қазіргі биологияның негіздері
7
2
Экологияның шығу тарихы
10
2.1
Экологияның кезеңдері
11
3
Биология мен экологияның арасындағы байланыстар
14
3.1
Көптүрлілік.Табиғи ... ... ... ... ... ... мен экологияның негізгі заңдары
21
4.1
Биологияның негізгі заңдыры
21
Өмірдің біртүтастылығы және көптүрлілігі ... Сент - Илер ... ... ... ... заңы
22
Табиғи сұрыптау немесе Дарвин заңы
23
4.2
Экологияның негізгі заңдары
24
Оптимум заңы
24
Шелфорд заңы
25
Одум заңы
26
Либихтың минимум заңы
26
5
Биологиялық ... зат ... ... әдебиеттер тізімі
29
Мазмұны
Кіріспе
- анықтамасы , міндеттері мен әдістері. Экологиялық білімдердің қалыптасуының қысқаша тарихи очеркі. К.Рулье, ... ... ... ... ... қалыптастырудағы маңызы. Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, глобалды экология. Экологиялық пәндердің осы күнгі ... IUCN - ... ... ... ... ... ... қызметі бойынша ұсыныстар. Педагогика и методика начального обучения>>/Л.Н.Дорохина, А.С.Нехлюдова.-Изд-ие 2-е, перераб.-М.:Просвещение,1986
9 Потапов И.В. Зоология с основаи экологии животных. Пособие. М.: ... ... ... ... по зоологии с основами экологии животных: учебное пособие для студ. по спец. /Е.Н.Степанян и др.-М.:Просвещение,1986.-96 с.:ил
11 Рыков Н.А. ... с ... ... ... ... ... Зданович В.В. Гидробиология и общая экология/В.В.Зданович, Е.А.Криксунов.-М.:Дрофа,2004.-191 с
13 Вахненко Д.В. Биология с ... ... ... для ... ... ... под общ. ред. ... с
14 Мамин Р.Г. Безопасность природопользования и экология здоровья: учебное пособие / Р.Г.Мамин.-М.:ЮНИТИ,2003.-238 с
15 Колесников С.И. Биология с основами экологии для ... ... ... ... А.П. ... с основами экологии: учебник / А.П.Пехов.-Изд.2-,испр. и доп.-СПб.:Лань,2004.-687 с
16 Степанян Е.Н. Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии: ... ... для ... ... ... ... ... В.А. Философия антропоэкологии : исходные идеи, понятия, проблемы:учеб. Пособие /В.А.Кобылянский.-Новосибирск РИФ Новосибирск,2003.-95 с
18 Мамонтов С.Г. ... ... ... для ... ... ... с.:ил,-(Высш.проф. образование)
Пропопо Жорарапа

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
N (Азоттың) және P(Фосфордың) биологиялық ролі, медицинада қолданылатын қосылыстар4 бет
«Биологиялық жүйені зерттеу әдістері және құралдары»42 бет
«Биологиялық кітаптар»8 бет
«Циклопропанкарбон қышқылының биологиялық активті жаңа туындыларын синтездеу»49 бет
Іле өзеніндегі тыран (abramis brama) балығының биологиялық сипаттамасы және жыныс бездерінің гистологиялық ерекшеліктері29 бет
Іле-Алатауы кейбір мүктерінен биологиялық белсенді заттарды алудың сызба-нұсқасын жасау және анализдеу56 бет
Ішімдік ол биологиялық у6 бет
Агроландшафттың биологиялық және технологиялық жер саласындағы салыстырмалылығы3 бет
Адам - биоәлеуметтік жан. Адамның тарихи дамуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлар22 бет
Адам тіршілігінің табиғи-биологиялық алғышарты10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь