“ҰССО” жағдайында құрлыс материялдарының сапасын талдау

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
10
1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... .. 13
2 Жалпы мағлұмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.1 «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» қысқаша тарихы ... ... 15
2.2 Филиал бөлімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.3 Ұйымдастырушылық құрылым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
3 Жалпы жағдай ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
3.1 Өнімнің қызметтік тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
3.2 Өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
3.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
3.2.2 Сыртқы экономикалық іс.әрекеттің тауарлық номенклатурасы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
4 Өнімнің сапасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
4.1 Өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
4.2 Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... . 29
4.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
4.4 Сапамен басқарудың негізгі кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32
4.5 Сапа жүйесін қамтамасыз ететін бастапқы мәліметтер ... ... ... ... ... ... 33
4.6 Тіремелік полимер тақтаның сапасын жоғарлату бойынша ұсынылатын
шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
4.7 Буып.түю таңбалау сапасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 35
4.8 Қауіпсіздік талаптарын және қоршаған ортаны қорғауын талдау ... ... . 35
5 Тіремелік полимер тақтаның партиясын (тобын) қабылдауда стандарттар
талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1 Өнімнің өмірлік циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау объектісін таңдауды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

37
5.2 Мемлекеттік қадағалауды іске асыру үрдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 38
6 Өнімді сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 39
6.1 Қабылдау ережелері мен сынаулардыжіктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
6.2 Тіремелік полимер тақтаның сапасын бақылауға және сынауға қажет
жабдықтар мен өлшеу құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 42
6.3 Бұйымды қабылдау ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
6.4 Бұйымды сынау және бақылау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
7 Өнімді сертификаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
7.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің жалпы ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
46
7.2 Өнімге сертификаттауды жүргізу тәртібі мен ережелері ... ... ... ... ... .. 47
7.2.1 Өтінішті беру мен қарастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
7.2.2 Өнімнің үлгілерін таңдауды өткізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
7.2.3 Сертификаттау мақсатында сынауларды өткізу ... ... ... ... ... ... ... .. 46
7.2.4 Сәйкестік сертификатын беру мен сертификатталған өнімді ҚР МСЖ
сәйкестік Белгісімен таңбалау құқығын ұсыну ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 49
7.2.5 Өнімді сәйкестік Белгісімен таңбалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
7.2.6 Өнімнің сертификатталған сипаттамаларының тұрақтылығына инспекциялық бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
51
7.2.7 Өнімді сертификаттау туралы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52
8 Нормативтік құжаттаманы әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
8.1 Зерхананың өрт және техникалық қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқаулық жобасын әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
53
8.2 Жобаны әзірлеудің нормативтік базасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
8.3 Нұсқаулық жобасының құрылымын қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... 54
9 Технико.экномикалық негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
10 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59
10.1 Өндірістік жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59
10.2 Өндірістік шу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
10.3 Өндірістік діріл ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 61
10.4 Өндірістік микроклимат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 63
10.5 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 65
10.6 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
10.7 Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 70
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 72
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 73
Еліміздің нарықтық экономика деңгейінің жоғарлауына байланысты отандық өнім шығарушы және қызмет көрсетуші кәсіпорындардың, ұйымдар мен қоғамдардың саны қазіргі уақытта арта түсуде және де осы мекемелердің қызметтері үшін тек ішкі нарықта ғана емес, сонымен қатар сыртқыларда да жаңа шарттарды анықтады.
Кәсіпорындар тұтынушылар сұраныстарын арттыру мақсатында шығарылатын өнімнің немесе көрсетілетін қызметтің сапасын, қойылатын талаптарды орындауымен үнемі жақсартуда, яғни басты принцип өнім сапалы болған сайын сұраныс жоғары әрбір кәсіпорын өнімдердің, процестердің, қызметтердің адамдардың өмірі мен денсаулығына, азаматтардың мүлкіне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз етуі қажет.
Осы кәсіпорындардың жүзеге асыратын қызметі, олардың қызмет, процесс, өнімнің қауіпсіздігі мен сапасы, техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігі әрдайым тексеріледі. Бақылау мен қадағалау, сертификаттау бойынша жұмыстар уәкілетті мемлекеттік органмен атқарылады.
Қазіргі таңда кәсіпорындар өз тәжірибелерінде ұлттық жөне халықаралық нормалармен үйлескен ережелерді зерттеп, қолданады. Олар өз қызметтеріне жақсарту және өнім, қызмет сапасын жоғарлату мақсатында Қазақстан Республикасында ұлттық стандарттар болып қабылданған, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның ИСО 9000 сериялы стандарттардың талаптарын орындауда. Сапа менеджментінің жүйесін қабылдау стандарт талабына сай қоғамның стратегиялық шешімі болып табылады. Сапа менеджментінің жүйесін жобалау мен ендіру өзгеруші қажеттіліктермен, арнайы мақсаттармен, көсетілетін қызметпен, қолданылатын процестермен, ұйымның мөлшерімен және құрылымымен анықталады.
Нарықтық экономикада сапа мәселесі экономиканы, социалды және экологиялық қауіпсіздігінің өмірлік деңгейін өсірудегі негізгі фактордың бірі болып табылады. Сапа – жиынтықты түсінік, барлық іс-әрекеттің жан-жағының эффективтілігін сипаттайды: стратегияны жасау, өндіріс ұйымы, маркетинг және т.б. барлық сапа жүйесінің негізгі құраушысы болып, өнім сапасы болып табылады.
XXI ғасыр сапалы өнімнің ғасыры, яғни еңбек сапасы, өнім және қызмет қоршаған орта сапасы сияқты қасиеттерді белгілейді.
Сапа – саясатты және экономикалы категория. Сондықтан да сапа ұлттық экономиканы қатайтудың негізгі жағдайы. Мұны алдыңғы қатарлы мемлекеттің тәжірибесі көрсетті. Ұйымда және кәсіпорында сапа мәселесін шешу сапа жүйесін ендіру болып табылады, яғни ИСО 9000 сериялы стандартына сәйкес. Бұл сәйкестікті растайтын сертификат, нарық жағдайында өндірілген өнімнің бәсекелестік жағдайында өте қажет.
1 Аскаров Е.С. «Управление качеством», Учебное пособие. / - Алматы.: 2005. – 547 - 530.
2 «Квалиметрия, управление качеством, сертификация» - Учебное пособие, В.Н.Фомин, 2005г
3 «Квалиметрия, управление качеством, сертификация» - Учебное пособие, В.Н.Фомин, 2005г
4 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт-Издат, 2002г
5 Сергеев А.Г. Сертификация. Учебное пособие для студентов вузов. М.: Логос, 2000.
6 К.Сағадиев, А.Смағұлов, Б. Барақбаев, А. Қалиев. Сертификаттау. Оқулық.-А.: 2000
7 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы – «Санитарно-эпи-демиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними» от 18 августа 2004 года N 631
8 «Охрана труда», под редакцией проф. Б.А.Князевского, Высшая школа, Москва, 1982 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт-Издат, 2002.
9 Сергеев А.Г. Сертификация. Учебное пособие для студентов вузов. М.: Логос, 2000.
10 К.Сағадиев, А.Смағұлов, Б. Барақбаев, А. Қалиев. Сертификаттау. Оқулық.-А.: 2000
11 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: Учебник для ВУЗов 2-е издание,-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999;
12 Мырзабай М.М., Ивлева О.П. и др. Основы стандартизации, меное пособие – М.: Издательство “Декон Сервис”, 1999;
13 Ряполов А.Ф. Сертификация, методология и практика. - М.: Изд-во стандартов, 1987;
14 ҚР СТ 3.0 -2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификация жүйесі. Негізгі жағдайлар.
15 ҚР СТ 3.4 - 2003 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификация жүйесі. Өнімге қойылатын талаптар.
16 МСТ 4647-80 Пластмассалар. Шарпи бойынша соққылық тұтқырлықты анықтау әдісі.
17 МСТ 4648-71 Пластмассалар. Статикалық иіліске сынау әдісі.
18 МСТ 4650-80 Пластмассалар. Су сіңірімділік деігейін анықтау әдістері.
19 МСТ 6433.1-71 Қатты электроқышаулағыштық материалдар. Үлгілер мен сынақтарды дайындау кезіндегі қоршаған орта шарттары.
20 МСТ 6433.2-71 Қатты электроқышаулағыштық материалдар. Тұрақты кернеу жағдайында электрлік кедергіні анықтау әдістері.
21 МСТ 12019-66 Пластмассалар. Үлгілердә жасап шығару.
22 МСТ 12021-84 Пластмассалар мен эбонит. Жүктеме астында иіліс температурасын анықтау әдісі.
23 МСТ 12423-66 Пластмассалар. Ауа жаңарту мен үлгілерді (сынамаларды) сынау шарттары.
24 МСТ 14192-96 Жүктерді таңбалау.
25 МСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар. Түрлі климаттық аудандарға арналған орындалулары. Категориялары, климаттық факторлардың әсері жағына қатысты қолдану, сақтау және тасымалдау шарттары.
26 МСТ 17308-88 Шпагаттар. Техникалық шарттары.
27 МСТ 26433.0-85 Құрылыста геометриялық параметрлердің дәлдігін қамтамасыз ету жүйесі. Өлшеулерді жүргізу ережелері. Жалпы жағдайлар.
28 МСТ 26433.1-89 Құрылыста геометриялық параметрлердің дәлдігін қамтамасыз ету жүйесі. Өлшеулерді жүргізу ережелері. Зауытта жасалған элементтер.
29 МСТ 29329-92 Статикалық таразылауға арналған таразылар. Жалпы техникалық талаптар.
30 МСТ 30244-94 ЕҚЖС. Құрылыс материалдары. Жанғыштыққа сынау әдістері.
31 МСТ 30402-96 ЕҚЖС Құрылыс материалдары. Тұтанғыштыққы сынау әдістері.
32 ҚӨҚЕ 01-94 Құрылыстық жинақтаулық жұмыстар жүргізу және отпен жұмыс жасау кездеріндегі өрт қауіпсіздігі ережелері.
        
        АҢДАТПА
АҚ “ҰССО” жағдайында құрлыс материялдарының сапасын ... ... ... ... ... ... АҚ “ҰССО”
жағдайында құрлыс материялдарының сапасын талдау және ... ... ... ... қарастырылған. Берілген дипломдық жобада тіремелік
полимер тақтаның сапа элементтерінің өңдеуі әзірленген және ... ... ... ... ұйымдастыру мен өткізуіне талдау
жасалып, өнім сапасына әсер етуші факторлар қарастырылды. Өнімнің ... ... ... ... ... қатар өнімді
сертификаттау кезеңдері және сынау зертханасындағы нормативтік құжаттар ... ... ... ... ... ... қатар қауіпсіздік және еңбек қорғау мәселелері қарастырылып, өрт
сөндіру және техника қауіпсіздігінің нұсқаулығы жасалынды.
АННОТАЦИЯ
Аннотация на ... ... по ... ... ... сроительных
материалов в условиях АО “НацЭКС”. В данном дипломном проекте был проведен
анализ качество продукции и ... ... ... ... В ... работе проанализировано элементы качество упорных полимерных ... ... ... ... Был ... анализ организаций и
проведения испытания упорных полимерных плит и ... ... на ... ... ... жизненый цикл качества
продукции, так же ... ... ... ... ... надзор за соблюдением требовании стандартов и нормативных
документов испытательной лаборатории. А также рассмотрены ... ... и ... ... разработана инструкция правил пожарной ... ... ... ... ... ... лабораторий.
ANNOTATION
Abstract on thesis on the topic: Analysis of the quality of ... in terms of JSC ... In this thesis project was ... of the quality of products and analysis of work EXPERTS. In this
research paper analyzes the quality of the elements of hard plastic ... reviewed the quality of ... An analysis of ... and ... plastic plates and examined the factors affecting the quality of
products. Examined Lifecycle quality of products, as well the stages ... ... and state ... over ... with ... ... of the test ... And also considered the issues of
health and safety, fire regulations designed ... and ... of the ... status of the testing ... | ... ... | |
|1 ... жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат………………………… |13 |
|2 ... |15 ... ... | ... «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» қысқаша тарихы.......|15 |
|2.2 Филиал |15 ... ... | ... ... |18 ... ... | |
|3 ... ... |20 ... ... ... тағайындалуы………………………………………….. |20 ... ... ... |25 ... ... бойынша өнімнің жіктелуі………………………………. |25 ... ... ... ... тауарлық номенклатурасы бойынша | |
|өнімнің жіктелуі……………………………………………………… |26 |
|4 ... ... ... |28 ... Өнім ... туралы жалпы мәліметтер…………………………………… |28 ... Сапа ... ... анықтау……………………….. |29 |
|4.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау……………………………………………... |29 ... ... ... ... ... |32 ... Сапа жүйесін қамтамасыз ететін бастапқы мәліметтер…………………... |33 |
|4.6 Тіремелік полимер тақтаның сапасын ... ... ... | ... |33 ... Буып-түю таңбалау сапасын талдау……………………………………… |35 ... ... ... және ... ортаны қорғауын талдау……… |35 |
|5 Тіремелік полимер ... ... ... ... ... | ... ... мемлекеттік қадағалау……………………………. |37 ... ... ... циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау | |
|объектісін таңдауды негіздеу…………………………………………………… |37 ... ... ... іске ... ... |38 |
|6 ... сынау…………………………………………………………………... |39 ... ... ... мен сынаулардыжіктеу……………………………… |41 ... ... ... ... ... бақылауға және сынауға қажет | ... мен ... ... |42 ... ... ... ... |44 ... ... ... және бақылау әдістері…………………………………… |44 |
|7 ... ... |46 ... ... ... мемлекеттік сертификаттау жүйесінің жалпы | |
|ережелері………............................................................|46 |
|............................ | ... ... ... ... тәртібі мен ережелері…………………. |47 |
|7.2.1 Өтінішті беру мен қарастыру……………………………………………... |48 ... ... ... ... ... |48 |
|7.2.3 Сертификаттау мақсатында ... ... |46 ... ... ... беру мен ... ... ҚР МСЖ | |
|сәйкестік Белгісімен таңбалау құқығын ұсыну……………………………….. |49 ... ... ... ... ... |50 ... ... ... ... ... | ... ... |51 ... ... ... ... ... |52 |
|8 ... ... әзірлеу…………………………………………… |53 ... ... өрт және ... қауіпсіздігі ережелері бойынша | ... ... ... |53 ... ... ... ... базасы…………………………………... |53 ... ... ... ... қалыптастыру………………………. |54 |
|9 ... |55 ... ... | ... ... және ... |59 ... ... | ... ... |59 ... ... | ... ... |60 ... |
|............................ | ... ... |61 ... |
|........................... | ... ... |63 ... |
|................ | ... ... |65 ... ... | ... Өрт |66 ... ... | ... ... ... мен ... |70 ... | ... ... | ... ... |73 ... ... | ... ... экономика деңгейінің жоғарлауына байланысты
отандық өнім шығарушы және ... ... ... ұйымдар мен
қоғамдардың саны қазіргі уақытта арта ... және де осы ... үшін тек ішкі ... ғана ... ... қатар сыртқыларда да
жаңа шарттарды анықтады.
Кәсіпорындар ... ... ... ... өнімнің немесе көрсетілетін қызметтің сапасын, қойылатын
талаптарды орындауымен үнемі жақсартуда, яғни ... ... өнім ... ... ... жоғары әрбір кәсіпорын өнімдердің, процестердің,
қызметтердің ... ... мен ... ... мүлкіне
қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз етуі қажет.
Осы кәсіпорындардың жүзеге асыратын ... ... ... ... қауіпсіздігі мен сапасы, техникалық ... ... ... ... нормативтік құжаттардың талаптарына
сәйкестігі ... ... ... мен ... ... ... уәкілетті мемлекеттік органмен атқарылады.
Қазіргі таңда ... өз ... ... ... нормалармен үйлескен ережелерді зерттеп, қолданады. Олар өз
қызметтеріне ... және ... ... ... ... ... ... ұлттық стандарттар болып қабылданған, стандарттау
жөніндегі халықаралық ұйымның ИСО 9000 сериялы ... ... Сапа ... ... ... ... талабына сай
қоғамның стратегиялық шешімі болып табылады. Сапа менеджментінің ... мен ... ... ... ... мақсаттармен,
көсетілетін қызметпен, қолданылатын процестермен, ұйымның мөлшерімен және
құрылымымен анықталады.
Нарықтық экономикада сапа ... ... ... ... ... ... ... өсірудегі негізгі фактордың
бірі болып табылады. Сапа – жиынтықты түсінік, барлық іс-әрекеттің ... ... ... стратегияны жасау, өндіріс ұйымы,
маркетинг және т.б. ... сапа ... ... ... болып, өнім
сапасы болып табылады.
XXI ғасыр сапалы өнімнің ғасыры, яғни еңбек сапасы, өнім және
қызмет ... орта ... ... ... ...... және экономикалы категория. Сондықтан да ... ... ... негізгі жағдайы. Мұны алдыңғы қатарлы
мемлекеттің тәжірибесі көрсетті. ... және ... сапа ... сапа ... ... ... табылады, яғни ИСО 9000 сериялы стандартына
сәйкес. Бұл сәйкестікті растайтын сертификат, нарық ... ... ... жағдайында өте қажет.
Бәсекелестік – нарықтың кез-келген өзгерісіне байланысты
өзгеріп, ұйымды жаңа ... ... ... ... ... ең
жоғары көрсеткішке бағытталуы барлық субъектінің стратегиялық бағытталуына
әкелу керек.
Сапа менеджментінің тәжірибелі және теориялы ... ... ИСО 9000 ... ... ... ... Сапа ... үрдістің өзара байланысын анықтау қажет. Бұл үрдістерді басқаруда
өзгерістерді таңдау ... ... ие. Сапа ... үшін ... ... ... болып табылады, ресурстар және ақпараттар сапаны жақсарту
үрдісін іске ... үшін ... ... ... ... сәйкес сапа менеджмент
жүйесінің құжатамасы келесіден тұрады: сапа аумағында саясат және ... ... ... ... сапа ... ... іске асыру және
жоспарлау үшін басшылық ету және де осы үрдістерді басқару қажет.
Сапа саясаты ұйым мақсатына ... ... ... және ... ... ... ... өсіруге әсер ету керек.
Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің
Қазақстан халқына ... ... ... ... атап өтті, яғни Қазақстан
аз уақыт ішінде ... ... ... ... ... ... ғасырлық
тәжірибесін игеруі қажет деді.
Соңғы кезде сапаны басқару мәселесі жалпы әлемдік сипаттамаға
айналды. Қазір барлық ... ... ... ... ... ... және ... ұмтылды.
Қазіргі заманғы өндірістің мақсаты жоғары ... ... ... ... ... ... табылады. Тұтынушы сапасына байланысты бағасын
сәйкестендірді, өйткені жоғарғы сапа ... ... ... еліміздің Бүкіләлемдік халықаралық сауда ұйымына енуі
көптеген ұйымдарда, өндірісте, өкілдіктерде жаңа ... ... ... тудырды, ол аз шығынмен ... ... ... өнімді
шығаруға және де Қазақстан нарығында талап етілетін және бәсекеге төтеп
беретін деңгейге ... ... ... ... құқығына заңды түрде ие ... шет ел ... ... түсе алу ... мемлекеттің
техникалық реттеу жүйесіндегі аккредиттеу ... ... ... ... табылады.
Жоғарыда көрсетілген ақпараттарға байланысты дипломдық жұмыстың
негізгі мақсаты ЖШС Дорпласт-инвест өнімінің сапасын талдау және АҚ ... ... ... ... ... Осы ... бөлімінде
барлық өндіріс өнімдеріне сертификатталған сынақтар ... ... ... ... ... зерттеу объектісі Дорпласт – инвест
өнімдерін сынауына тоқталып, ... ... ... ... ... базалық, басшылық етуші және
анықтамалық ақпарат келтіріледі;
“Жалпы ережелер” бөлімі ... ... ... ... жіктелуінен тұрады;
“Өнімнің сапасын анықтау” бөліміне кіреді:
- өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер;
- сапа көрсеткіштерінің ... ... ... сапа деңгейін бағалау;
- сапамен басқарудың негізгі кезеңдері;
- сапа ... ... ... бастапқы мәліметтер;
- өнім сапасын жоғарлату бойынша шаралар ұсынылады.
“Стандартар, техникалық шарттар (ТШ), метрологиялық ережелер ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қадағалауды іске асыру үрдісі баяндалады.
“Өнімді сынау” бөліміне сынаулардың жіктелуі кіреді және сынау текшесі
әзірленеді.
“Өнімді сертификаттау” бөлімінде өндірістік ... ... ... келтіріледі, қосымшада бірнеше ... ... ... ... ... ... ... әзірлеудің барлық кезендерінен тұрады.
“Экономика” бөлімінде ... ... бір ... ... ... және ... қорғау” бөлімінде сынау лабораториясының
қауыпсіздік шаралары қарастырылған.
1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат
АҚ “ҰССО” жағдайында құрлыс материялдарының ... ... ... ... ... ... ... басшылық етуші және
анықтамалық ақпараттар қолданылады.
Базалық ақпарат ретінде “Дорпласт – инвест” ... ... ... және ... ... ... ... сынаулар, қаптау,
тасмалдау, таңбалау туралы ақпараттар) қолданылады.
Басшылық етуші және ... ... ... ҚР СТ 3.4-2003 ҚР МСЖ ... ... ... өткізу
тәртібі.
Жалпы талаптар.
- ҚР СТ 1009-2005 Тағамдық емес тауарлар. Тұтынушылар ... ... ҚР СТ ... Алаңды қорғайтын өрт техникасы. Негізгі түрлері.
Орналастыру және қызмет етуі.
- ЖШС СТ 40648290-01-2007 Тіремелік полимер ... ҚР СТ ... ... ... қауіпсіздік белгілері және
сигналды белгілері. Жалпы техникалық ... және ... ... МСТ 9.030-74 ... ... ... әдістері.
Күштемеленген күйінде агрессивті сұйық орталардың әсеріне қатысты сынау
әдістері.
- МСТ ... Өрт ... ... ... МСТ ... ... ... аймағының ауасына қойылатын жалпы
санитарлық гигеналық талаптар.
- МСТ12.1.0044-89 ЕҚЖС. Заттар мен материалдардың өрт ... ... ... мен ... ... МСТ 12.3.002-75 ЕҚЖС. Өндірістік процестер. Жалпы қауіпсіздік
талаптары.
- МСТ ... ... Тиеу – ... жұмыстары. Жалпы қауіпсіздік
талаптары.
- МСТ ... ... ... ... қайта өңдеу.
Қауіпсіздік талаптары.
- МСТ ... ... ... ... ... өрт ... түрлері, орналасуы және күтімі мен қызметі.
- МСТ 12.4.011-89 ЕҚЖС. Жұмыс ... ... ... Жалпы
талаптар мен жіктелуі.
- МСТ 15.309-98 Өнімді әзірлеу және оны ... қою ... ... ... мен ... МСТ 17.2.3.02-78 Табиғатты қорғау. Атмосфера. ... ... ... бөліп шығару мөлшерінің рұқсат етілген
мәндерін белгілеу ережелері.
- МСТ 4647-80 Пластмассалар. ... ... ... ... ... МСТ 4648-71 ... Статикалық иіліске сынау әдісі.
- МСТ 4650-80 Пластмассалар. Су сіңірімділік деігейін ... МСТ ... ... ... ... ... мен
сынақтарды дайындау кезіндегі қоршаған орта шарттары.
- МСТ 6433.2-71 Қатты электроқышаулағыштық материалдар. Тұрақты кернеу
жағдайында электрлік кедергіні анықтау әдістері.
- МСТ 12019-66 ... ... ... шығару.
- МСТ 12021-84 Пластмассалар мен эбонит. ... ... ... анықтау әдісі.
- МСТ 12423-66 Пластмассалар. Ауа жаңарту мен үлгілерді (сынамаларды)
сынау шарттары.
- МСТ 14192-96 Жүктерді таңбалау.
- МСТ 15150-69 ... ... және ... да ... ... ... ... арналған орындалулары. Категориялары, климаттық
факторлардың әсері ... ... ... ... және тасымалдау шарттары.
- МСТ 17308-88 Шпагаттар. Техникалық шарттары.
- МСТ 26433.0-85 Құрылыста геометриялық параметрлердің ... ету ... ... ... ... ... жағдайлар.
- МСТ 26433.1-89 Құрылыста геометриялық ... ... ету ... ... ... ... ... жасалған
элементтер.
- МСТ 29329-92 Статикалық таразылауға арналған таразылар. Жалпы
техникалық талаптар.
- МСТ 30244-94 ... ... ... ... сынау
әдістері.
- МСТ 30402-96 ЕҚЖС ... ... ... ... ҚӨҚЕ 01-94 Құрылыстық жинақтаулық жұмыстар жүргізу және отпен
жұмыс жасау кездеріндегі өрт қауіпсіздігі ережелері.
- АҚ ... ... ... ... ... ... ... етуші нормативтік құралдар (РД-50-149-79 ондірістік өнімнің
техникалық деігейі мен сапасын бағалау бойынша әдістемелік нұсқаулар)
- Сапа жүйесі бойынша ИСО 9000:9004 халықаралық стандарттар.
2 ... ... ... ... және сертификаттау орталығы» қысқаша тарихы
«Ұлттық стандарттау және сертификаттау орталығы» АҚ ... ... және ... ... ... ... жетекші кәсіпорны болып саналады. ... ... он ... облыстарында филиалдары бар, барлығы сәйкестікті растау
облысында бір ғылыми техникалық саясатты жүзеге асырады.
Бірінші бағыт, ... ... ... ... ... ... және ... көмек көрсетіледі, нормативтік
құжаттардың жобалауы мен ... ... ... ... филиалда
республикада өндірілетін кез келген өніммен қызмет номенклатурасы бойынша
басқарушы субъектіге қол ... ... ... фонд бар. ... ... ... стандарттардың автоматтандырылған фонды, халыққа
қызмет көрсетуде және өнім өндіруде ... ... көзі ... ... ... жоғарғы дәлдікті өлшеулер жүргізу кезінде республика
кәсіпорындарымен өндірістіріне әдістемелік және тәжірибелік ... ... ... ... калибрлеу, тексеру жүргізуге, өлшеу бірегейлігін
қамтамасыз етуге ... ... ... бағыт ең негізгі бағыт, «ҰССО» АҚ өніммен қызмет көрсетудің,
сәйкестікті растау облысында, сапа ... ... ... OHSAS, HACCP, ... ... ... қызығушы жақтардың үміті мен тұтынушылардың
талаптарын қанағаттандыруға бағытталған, ... және ... ... ... ... ... ... Филиал бөлімдері
Стандарттау бөлімі
Филиал өз ... ... ... ... және ... ... ... стандарттарды енгізу үшін реттейді.
Сондықтан стандарттау және ақпараттық ... ету ... ... Оның
мақсаты стандарттау облысындағы жұмыстарды жүргізу және де ... ... ... ... өнім қауыпсіздігін қамтамасыз етуде және ... ... өмір ... ... ... және ... ... денсаулық, қоршаған орта және барлық қоғам үшін. Оларсыз бірде бір
жұмыс ұйымдастырылмайды,бірді бір ... ... ... ... ... және ... орталығы» Қазақстан Республикасы бойынша
стандарттау ... мен ... ... және ... ... ... мен қамтамасыз етілген.
Бөліммен көрсетілетін қызметтер:
- Стандарттау, метрология, ... ... ... ... ... «Алтын сапа» сайыс көрмесінде кәсіпорындардың қатысуына дайындау
және ҚР президентінің премиясына «сапа облысындағы жетістігі үшін»;
- ... ... ... ... ... ... ... өнімнің шығу елін сараптау;
- ұйым стандартын сараптау;
- ҚР өнімнің каталогтық беттерін ... ... ... ... ... ... ... сақтау құжаттарын алуға ... ... тігу ... ... дайындау.
Метрология бөлімі
Қазіргі қоғамда метрология үлкен роль атқарады, себебі адамның кез
келген жұмыс істеу орнында өлшеу нәтижелері қолданылады. Өлшеу құралдарының
көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... ... өлшеу құралдарын салыстырып тексеру;
- геометриялық мөлшерлер;
- масса;
- қысым;
- вакуум;
- қозғалыс параметрлері;
- газ және ... ... және ... ... ... химиялық;
- жылу физикалық және температурал;
- оптико физикалық;
- электрлік;
- ... және ... ... дәл өлшемдер жүргізу;
- қызмет көрсету жөндеу;
- сынау және өлшеу зертханаларындағы өлшеулердің жағдайын бағалау;
- ... ... ... және ... тексеруде өлшеудің
анықталмағандығын есептеу.
Сынау орталығы
Сынау орталығы екі сектордан құралады: сертификациялық ... ... ... секторы және сынау
және
сертификаттау орталығының сеторы.
Сынау орталығы орнатылған процедураларға сәйкес өзінің жұмысын ... ... ... ... ... ... өнімдерінде, парфюмерлік косметикалық өнім өнімдеріне, шаруашылық
товарларға, мұнай өнімдеріне, құрылыс материалдарға байланысты атқарады.
Сынау орталығының ... ... үш жүз отыз алты өнім ... ... мен ... сәйкестігін растау орталығы
Нарықтағы даму жағдайларын байланысты сапа сұрақтары негізгі роль
ойнайды. Қазір ... ... ... ... ... ... өнім мен ... сәйкестігін растау сұақтарына
және сәйкестік сертификатын алуға көмек көрсетеді.
Филиалдың сарапшы аудиторларымен ... ... ... тағам өнеркәсібі мен ауылшаруашылығы өндірісінің;
- радиотехникалық, электронды және электротехникалық өнімнің;
- байланыс құралдарының;
- құрылыс материалдарының және ағаш ... ... ... ... ... косметикалық өнімнің;
- мұнай өнімдерінің, отын және газ;
- машина жасау өнімдері;
- мұнай газ құрал жабдықтары;
- автотранспорттық құралдар;
- жүк көтеру механизмі;
- өрт ... ... ... ... ... ... құрал және патрондар;
- химия;
- жеңіл өнеркәсіп өнімдері;
- химиялық тазалау қызметі;
- қоғамдық тамақтану қызметі;
- туристтік эксплуатациялық және қонақ үй қызметі;
- ... ... ... ... ... және жөндеу;
- АЗС және мұнай өнімдерінің қызметі.
Сапа менеджмент жүйелерін растау бөлімі
Сапа менеджменттің жүйесінің сәйкестігін ... ... ... дамуындағы қажет этап болып саналады, ішкі және сыртқы нарықтағы
бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етеді. Сапа, қоршаған ортаны ... ... ... ... еңбекті қамтамасыз ету, бұл
менеджерлер ойлайтын құндылықтар. ҚР филиал сапа ... ... ... ұйым ... ... ... ... сарапшы аудиторлар
бағалауды жүргізуге көмек көрсетуге дайын:
1) сапа ... ... ҚР СТ ИСО ... ... менеджмент ҚР СТ ИСО 14001;
3) біліктілік қауыпсіздік ... ... және ... ... OHSAS ... ... ... қауыпсіздік жүйелері ҚР СТ ИСО 22000;
5) қоғамдық жауапкершілік менеджмент жүйелері ҚР СТ 1352, ... ... ... ... ... ... құрамында:
- Қазақстан Ресубликасының стандарттары (ҚР СТ) – 488;
- Мемлекеттік стандарттар (МСТ) – 24387;
- ҚР ережелері мен ... (ПР РК) – ... ... ...... ... көрсеткіштер – 86;
- Метрология бойынша нормативтік құжаттар;
- Санитарлық ережелер мен ... ...... ... ... мен ... ... – 13;
- Мемлекет аралық стандарттау ережелері;
- Мемлекетаралық стандарттау ұсыныстары;
- Европалық ұйымның дерективтері – 19.
Құқықтары:
1) бөлімге берілген ... ... үшін жеке және ... ... ... барып жұмысын тексеруге құқылы.
2) өтініш берушілерден, өнімнің сәйкестігін растауға қажетті
құжаттарды, ... ... ... ... ... зертханалармен, сарапшы аудиторлармен белгілі сынау
лармен сәйкестікті растау жұмыстарын жүргізуге арналған ... ... ... ... ... ... өндіріс талаптарымен инспекциялық бақылауды зерт
теуге қатысуға ... ... ... сапа ... сұрақтарға практикалық және
әдістемелік көмек көрсету.
6) жұмыс істейтін нормативтік ... ... ... ... ... ... қорғау, адам денсаулығы және өмірінің қауыпсіздігін
қамтамасыз етуге бағыттаған өзгерістерді енгізуге ұсыныстар дайындау.
7) сертификаттау ұйымдарының, ... ... ... ... ... инспекциялық бақылау жүргізуге құқылы.
2.3 Ұйымдастырушылық құрылым
Бөлімнің құрылымы мен ... саны ... ... және
сертификаттау орталығының» АҚ Президентінің бұйрығымен бекітілген күнтізбе
бойынша анықталады.
Сапа жүйесінің сәйкестігін растау бөлімінің ... ... ... ... мен ... ... секторы;
- тамақ өнімінің сәйкестігін растау секторы;
- шет елден келетін өнімнің сертификатын растау ... ... ... сапа жүйесінің сәйкестігін растау бөлімінің
құрылымы:
1-сурет- Шетелден келетін өнімнің сапа жүйесінің
сәйкестігін растау бөлімінің құрылымы
3 Жалпы ... ... ... ... ... 3 ... өнім қарастырылды: полимерлі оқшаулағыш
төсем,рельс астындағы полимерлі төсем, тіремелік полимер тақта.
Рельс астындағы полимерлі төсем – Р 75, Р 65, Р 50 ... ... ... жылына брутто жүк қуаты 50 млн тн.кезіндегі радиусы 800 м
аз емес, КГТП-5 түзу және қисық атызды ... Ш 4 ... ... ... ... ... полимерлі төсем 1- сызбада көрсетілген.
1-cызба- Рельс астындағы полимерлі төсем
2-cызба - Рельс астындағы полимерлі төсем
Полимерлі оқшаулағыш төсем - ... ... бір ... 50 млн. т. ... ... жағдайда, жолдың түзу бөліктерінде және
радиусы 800 м кем емес ... ... Р 75, Р 65, Р 50 ... КПП-5 ... ... Ш 4 ... бетон шпалдарына
бекітуге арналған. Полимерлі оқшаулағыш төсем 2-сызбада көрсетілген.
3-cызба- ... ... ... полимер тақта – Р 65 тұрпатты рельстерді Ш 3 темірбетон
шпалдарына, жүк – ... ... бір ... ... ... болған жағдайда, жолдың түзу бөліктерін және радиусы 800 м кем
емес қисық ... ЖБР – 65 ... ... ... ... ... ... Тіремелік полимер тақта 3-сызбада көрсетілген.
4-cызба- Тіремелік полимер ... ... ... ... ... ... ... рельстер
3.2 Өнімнің жіктелуі
3.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің жіктелуі
Өндіріс өнімі дегеніміз – пайдалы қасиеттері бар және ... ... ... ... ... ... еңбек іс-
әрекетінің нәтижесі. Өнімнің сапа ... сапа ... ... үшін өнімді жіктеу қажет.
Өнімді жіктеу келесілер үшін жүргізіледі:
- өнімнің ... бір ... ... ... ... өнім ... ... номенклатурасына мемлекеттік
стандарттар жүйесін құру.
2 - cурет ... ... ... сапа ... бағалау мақсатында екі
классқа бөлінуі мүмкін:
1) пайдалану кезінде шығындалатын өнім;
2) өзінің ресурсын шығындайтын өнім.
1 ... ... топ 2 топ 3 ... топ 5 ... ... тағайындалуы бойынша жіктелуі
Тіремелік полимер тақта екінші ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы
бойынша өнімнің жіктелуі
Сыртқы экономикалық байланыс сферасында ... ... ... орынды сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық
номенклатурасы (СЭІӘ ТН) ... Ол 1991 жылы ... ... ... ... ... экономикалық іс-әрекеттің тарифтік емес
реттеу шараларының кешені негізінде енгізілді.
Халықаралық ... ... ... ... – әлемнің көптеген
елдерінде қолданылатын және сыртқы сауда туралы мәліметтерді ... ... ... мен ... жаңа ... көшу.
Сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы мемлекеттік
деңгейде келесі жағдайларда қолданылады:
1) ... ... ... мен ... ... және тарифтік емес реттеу үшін;
3) Статистикалық бақылаулар үшін;
4) Көліктк тасмалдаулар үшін;
5) Жүктерді сақтандыру үшін.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың деңгейінде СЭІӘ ТН ... ... ... ... ... ... сипаттізімдер
мен басқа көліктік ... ... ... бугалтерлік есептерде,
электронды есептегіш техникада ақпараттарды өңдеу үшін қажет.
СЭІӘ ТН тауарларды ... мен ... ... ... ... Кеңестің Аралас номенклатурасының негізінде құрылған.
Әрбір тауардың СЭІӘ ТН ішінде өз коды бар, ... оны ... ... ... шарттар болу қажет:
1) тауардың нақты аталуы;
2) тауардың ... ... ... ... білу ... ТН ... ... кодтық белгіленуі, тауардың аталуы
мен қосымша өлшем бірлігі кіреді.
Тауардың кодтық белгіленуі 9 цифрлі ондық ... ... 1-ден 6-ға ... код разрядтары тауарларды сипаттаудың Үйлесімді
жүйесі бойынша тауардың жіктеулік ... ... ... ... 7-ден 8-ге ... ... Еуропалық Кеңестің Аралас
номенклатурасындағы тауардың кодты белгілеуіне ... ... 9-шы ... СЭІӘ ТН-да дәстүрлі ұлттық тауарларды бөліп шығару үшін
арналған. Қазіргі уақытта бұл разряд барлық ішкі ... ... ... ... ... 3 - сурет келтірілген сұлба түрінде
көрсетуге ... ... ... термелік полимер тақта шартты белгілеуіне
тоқталып өтейік:
“Тіремелік полимер тақта ” ЖСШ СТ ... ӨК коды ... ... ХХ ХХ
ХХХ
Топ
Позиция
Субпозиция
Ішкі субпозиция
4-cурет- СЭІӘ ТН кодының ... ... ... ... ... коды 3925908000
көрсетілген құрылымға сәйкес.
4 Өнімнің сапасын анықтау
4.1 Өнім сапасы ... ... ... ... МСТ 15467-79 ... сапасымен басқару. Негізгі
түсініктер. ... мен ... ... ... ... ... белгілі қажеттіліктерді қанағаттандыруға
жататындығын негіздейтін өнім ... ... ... ... – ескерілген немесе ... ... ... оны құру кезінде жабдықтаушымен ... ... ... ... ... мен қасиеттерінің жиынтығы.
Кәсіпорын, ұйым, бірлестіктердегі өлшеу, бақылау және ... ... ... - ... ... (МҚ) деңгейін
өндірістің заманауи талаптарына сәйкестігін орнату және осы негізде оны ... ... ... ... ... ... , өлшеу, сынау,
бақылау әдістері мен ... ... және ... жаңа ... ... ... өнім сапасын жақсарту, еңбек шарттарын бақылаудағы
өлшеу нәтижелерінің анықтылығын ... ... ... үшін
өнімдер мен қызмет көрсетулерді сынау барысында материалдық, энергетикалық
және еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану мақсаттары үшін өткізіледі.
Өнімнің ... ...... ... ... ететін
және қолдануға жарамды өнімнің қасиетерінің жиынтығы.
Өнімнің қасиеті дегеніміз ол әрбір бұйымға тән қасиет, яғни қаттылығы,
иілгіштігі, музыкалық аспаптар үшін резонанстық ... және ... өте ... категорияға жатады. Мысалы: Машинаның сапасын
анықтағанда оның ... ... ... ... және т.б.
әртүрлі ішкі құрылысының қасиеттерін сапалылығын анықтап білу ғана емес
сонымен біре осы ... ... ... мен шикізаттардың
сапасын анықтау болып ... ... оның ... ... кепілдік бермейді.
Сондықтан оның сандық және сапалық сипаттамаларымен танысу қажет,яғни ... ... ... ... өнімнің өзіне ғана тән оның қасиетін
сипаттайтын сипаты болады. Өнімнің сипатына байланысты сандық және ... ... ... ... өнімнің күйін немесе қасиетін сипаттайтын
өнімнің параметрлері деп аталатын қасиеттерін айтамыз.
Өнімінің сапасының көрсеткіштерін сипаттау арқылы ... ... ... мен ... көрсеткіштерін бақылау өнімді сынау болып табылады.
Өнім сапасын қамтамысыз ету өнімнің өмірлік цикліннің ... ... және ... ... сәйкес сапалы өнім шығаруды
қамтамасыз ететін іс әрекеттермен жағдайларды жоспарлауды қамтиды.
Өнім сапасы оларды ... ... және ... ... ... Сапа ... номенклатурасын анықтау
Өнімнің сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдағанда өнім
сапасының құрамына кіретін және оның сапа ... ... ... қамтамасыз ететін өнім ... ... ... ... ... сапа ... номенклатурасын таңдау төмендегілерді
есепке алып негізделеді:
- өнімнің тағайындалуы мен ... ... ... талаптарының таңдауы;
- сипатталатын қасиеттердің құрамы мен құрылымы;
- өнімнің сапа көрсеткіштерінің негізгі талаптары.
Тіремелік полимер тақта сапа ... ... ... - Сапа ... ... атауы ... ... ... ... ... ... |60/50 ... жүктеме, к Н, кем емес | ... г/см |1,56 ... ... ... беріктігі, мПа, кем |144 ... | ... ... ... ... ... |54 ... ... кем емес | ... ... жағдайында, 24 cағат |0,8 ... су ... %, | ... ... ... Л» ... |5 ... әсерінен кейінгі масса өзгерісі, %, | ... емес | ... ... иіліс температурасы, °С/мПа |190/1,81 ... ... ... Ом* см, кем емес |1*10 ... ... г |325±5 |
| | ... Өнімнің сапа деңгейін бағалау
Тіремелік полимер тақтаның техникалық ... мен ... үшін сапа ... ... ... ... ... тағайындау көрсеткіштері;
- сенімділік көрсеткіштері;
- эргономикалық көрсеткіштер;
- эстетикалық көрсеткіштер;
- технологиялық көрсеткіштер;
- стандарттау мен сертификаттау көрсеткіштері;
- патентті-құқықтық көрсеткіштер;
- қауіпсіздік көрсеткіштері.
Тағайындау көрсеткіштері ... және ... ... көрсеткіштер тобына кіреді:
- салмағы;
- габаритті өлшемдері.
Сенімділік көрсеткіштер бұйымның ... ... ... бір уақыт сақтай отырып, берілген функцияларды орындау қасиеттерін
сипаттайды.
Сенімділік көрсеткіштер тобына кепілді ... ... ... ... ... адам мен ... ... байланысын
сипаттайды және бұйымның өлшемдеріне, құрастырушы ... ... ... ... ... сәйкестігін анықтайды.
Эргономикалық көрсеткіштердің тобына пайдалану қолайлығы кіреді.
Эстетикалық көрсеткіштер ... ... ... ... сезімдік
қабылдаушылық белгіде көрсете алу қабілетін сипаттайды. Олар көркемдік
жобалау деңгейін есепке ... ... ... ... ... ... бұйымның көркемдік жобалаудың заманға сай тенденцияларына
сәйкестігі;
- қаптау сапасы;
- сыртқы бетті таза ... мен ... ... ... ... ... ... және уақыттың шығындарын оптималды бөлуді негіздейтін өнім
қасиеттерін сипаттайды.
Технологиялық ... ... ... ... ... сыйымдылығының қосындысы;
- жалпы өзіндік құнның қосындысы;
- меншікті металл сыйымдылығы.
Стандарттау және унификаттау көрсеткіштері ... ... ... тетіктер мен түйіндерді қолдану ережесін сипаттайды.
Бұйымның стандарттау мен ... ... ... ... ... ... (1) бойынша есептейді:
Кnp’(n-n0) /n ,
(1)
мұндағы n - бұйымның жалпы ... ...... ... түрөлшемдер саны.
Бұйымның патенттік-құқықтық деңгейі екі көрсеткіш арқылы бағаланады:
- патентті қорғау көрсеткіші;
- патентті тазалық көрсеткіші.
Осы ... ... ... ... ... бұйымдар
жатады.
Қауіпсіздік көрсеткіштері бұйымды қолдану кезінде оның қауіпсіздігін
негіздейтін ерекшеліктерді сипаттайды.
Өнімнің сапа ... МСТ 15467-70 ... сапа ... ... базалық көрсеткіштер жиынтығымен салыстыруда негізделген
өнім сапасының сипаттамасына” сәйкес анықталады.
Өнімнің сапа деңгейін бағалау бойынша шаралар ... сапа ... ... ... ... сапа ... номенклатурасын таңдау мен оларды анықтау
тәсілі;
- сапа көрсеткіштерді анықтау;
- базалық көрсеткіштерді ... сапа ... ... ... таңдау;
- сапа деңгейін бағалау.
Сапа деңгейін анықтау үшін келесі ... ... ... және ... Сапа ... ... үшін
дифференциалды әдісті қолданайық. Онда қарастырылатын объекттің әрбір сапа
көрсеткіштерін сәйкес базалық ... ... ... Сапа
деңгейді бағалау үшін формула бойынша қатыстық көрсеткішті анықтаймыз.
Qi=Pi/Piб ,
(2)
Qi=Piб/Pi ,
(3)
мұндағы Qi – қатыстық сапа көрсеткіші,
Pi – ... ... ...... ... көрсеткіші.
Тіремелік полимер тақта сапа ... ... ... ... ... ... ... тіремелік полимер тақта
ЖСШ СТ 40648290-01-2007 техникалық шарттар талаптарына сәйкес келеді.
Көрсеткіштің өсуі ... ... ... формула (2)
қолданылады, ал көрсеткіштің төмендеуі сапаның жоғарылауын көрсетсе ... ... ... ... Qi ... тең ... ... болса, онда өнім
сапасының деңгейі эталон сапасының деңгейіне тең немесе үлкен болады. Ал
егер кіші ... онда өнім ... ... ... ... ... қажет.
Өнімнің сапа деңгейі МСТ 15467-70 ... сапа ... ... базалық көрсеткіштер жиынтығымен салыстыруда негізделген
өнім сапасының сипаттамасына” сәйкес анықталады.
Тіремелік ... ... сапа ... ... ... - Тіремелік полимер тақтаның сапа деңгейін анықтау
|Сапа көрсеткішінің аталуы ... ... ... |
| ... |өнімнің |көрсеткіш Qi|
| ... ... | ... ... ... | | |- ... /бүйірлік жүктеме, к Н, |60/50 |60/50 | ... емес | | | ... г/см |1,56 |1,56 |1 ... ... сығылуға беріктігі, |144 |144 |1 ... кем емес | | | ... ... ... |56 |54 |0,98 ... ... тұтқырлығы, кДж/м, кем | | | ... | | | ... ... жағдайында, 24|0,8 |0,8 |1 ... ... су ... %, | | | ... емес | | | ... ... ... |7 |5 |0,71 ... ... ... әсерінен кейінгі | | | ... ... %, ... емес | | | ... ... ... ... |0,32 |0,32 |1 ... | | | ... ... Н ... ... |1 ... ... кедергі, Ом* см, |1*109 |1*109 |1 ... емес | | | ... ... г |325 |325 |1 ... ... басқарудың негізгі кезеңдері
Сапа мәселесі тек қана нақты жүйелі әрдайым жұмыс істейтін ... ғана ... ... Бірнеше ондаған жылдар бойы сапа жүйелері
құрылып, жетілдірілген. Қазіргі ... ... ИСО 9000 ... ... ... сапа ... ... Жүйенің
негізгі қағидасы болып табылады: сапамен басқару ... ... ... ... мен кезеңдерін қамтиды.
Өнімнің өмірлік циклі өнімді құру мен қолдану кезінде оның ... ... ... үрдістерінің жиынтығын ұсынады.
Өнімнің өмірлік циклының алты сатысы болады: маркетинг – ... ...... – пайдалану – жою.
Маркетинг кезеңінде өнімге тапсырыс берушінің талаптары ... ... ... ... талаптарына жауап беретін өнім
әзірленеді. Өндіру сатысында ... ... сапа ... қамтамасыз
етіледі. Қолдану кезінде тасмалдау, сақтау, сатуға дайындық, өткізу
периодында қалыптасқан сапа ... ... ... сатысында сапамен
басқаруға тікелей өнім тұтынушысы қосылады. Оның ... ... ... ... қызмет ету уақыты тәуелді болады.
Жою сатысында ... ... ... ... ... әсер ... есепке
алу керек.Өнімнің өмірлік циклінің сатылары мен ... ... ... ... ... ... ... үзіліссіз тұйық
тізбек түріндегі модель құруға көмектеседі.Бұл ... ИСО 9000 ... ... ... ... ... ... деп аталады.
4.5 Сапа жүйесін қамтамасыз ететін бастапқы мәліметтер
Сапа жүйесінің қажетті ... ... ... ... ... мен үрдістер табылады.
Сапа жүйесінің ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... және кәсіпорын бөлімдері
мен персоналдың құқықтарын, міндеттері мен қызметтерінің ... ...... ... ... тәсілі (ИСО 8402).
Ресурстар – персонал, қызмет көрсету құралдары,жабдықтар,технология.
Үрдіс – өзара байланысты ... және ... ... материалдар) шығатын элементтерге (дайын өнім) өзгеретін іс
әрекеттердің жиынтығы.
Сапа жүйесінің болуын, оның белгіленген ... ... ... ... ... ... ғана дәлелдеуге болады.
Сонымен сапа жүйесі дегеніміз - жалпы ... ... ... үшін ... ... ... әдістердің, үрдістердің және
ресурстардың жиынтығы.
4.6 Тіремелік полимер тақтаның сапасын жоғарлату ... ... ... ... ... ... үшін ұсынылады:
- Төсемдердің конструкциясы және геометриялық параметрлері А
қосымшасында келтірілген деректерге сай болуы тиіс;
- Номиналды мәнінен ауытқуы конструкторлық ... ... саи ... ... ... осы ұйым стандартының талаптарына және белгіленген тәртіп
бойынша бекітілген технологиялық және конструкторлық ... ... ... ... ... түрі , дайындаушьі кәсіпорында белгіленген
тәртіппен ... ... сай ... ... ... түсі регламентке сай болуы тиіс;
- Төсемдер беті ... және ... ... ... ... ... ... болуы және жіктенуі
болмауы тиіс;
- Төсем бетінде материалдардың ағу ізі, ... және ... 1 мм, ... 0,4 мм ... ... ... ... тиіс;
- Тақталардың беті тегіс, типыл болуы және ... ... ... ... мен қабаттасу іздері болмауы тиіс;
- Тақталардың бетінде-материалдардың ағу іздерінің, пресс ... орны ... ені 1,5 ... ... ... ... биіктігі 1 мм-ден аспайтын, кертеш түрінде ... ... және ... ... ... ... және ... тереңдігі 0,4 мм кем болатын, итергіштер іздерінің болуына ... ... ... көрсеткіштері 3-кестеде
келтірілген.
3-кесте-Төсемдердің физика-химиялық көрсеткіштері
|Көрсеткіштер аты ... мәні ... ... ... ... Кн, кем |60/30 ... | ... °С ... ... бойынша|54 ... ... кем емес | ... °С ... 24 ... ... суды |0,8 ... %-пен, көп емес | ... °С ... "Л" ... |5 ... ... кейінгі массаның өзгеруі,, %-пен, | ... емес | ... ... ... ... Ом*см, аз емес |1*109 ... ... |58±1 ... ... ... дайындалады:
- 30%-ке дейін шыны қосылған, 6-полиамид ... ... ;
- ... ... - Тинувин 66224 L D;
- Ди пластикатордан (2 ... ... МСТ 10262 ... ... ... - ... ... Төсем түтынушымен келісім арқылы басқа да, физика-химиялық
көрсеткіштері 3-кестедегіден төмен емес, отандық немесе шет елдік полимерлі
материалдардан жасалуы мүмкін.
4.7 Буып-түю ... ... ... ... МСТ 2226-75 (әрбір қапта 500 талдан) ... ... ... ... ... ... ... арқылы,
атмосфералық және механикалық ақауланудан сақтауды ... ... 500 ... ... ... да ... бірлігі болуы мүмкін.
Төсем бетінде оңай оқылатын, тауарлық белгісі немесе дайындаушы-
кәсіпорынның шартты белгісі, және ... ... ... екі ... ... болуы тиіс.Таңба төсемнің 100%-іне түсірілуі тиіс.
Тасымалдау таңбасы МСТ 14192 талаптарына сай болуы тиіс.
Тасымалдау ыдысы бірлігіне ... ... ... ... ... ... ел ... дайындаушы кәсіпорынның аты(заңды мекен-жайы);
- төсемнің шартты белгісі;
- ... ... ... ... ... ... ... мерзімі(жылы,айы);
- ораудағы төсемдер саны;
- төсемдердің қолдану саласы немесе негізгі қызметі;
- ОТК мөрі;
- осы ұйым стандартының ... ... ... жэне орыс ... орындалуы тиіс.
4.8 Қауіпсіздік талаптарын және қоршаған ортаны қорғауын талдау
Өрт қауіпсіздігі бойынша төсемдер ... ... ... сай ... жану ... МСТ 30244 ... ... тобы МСТ 30402 ... ... жану ... қалыпты түтіншығару қабілеттілігі бар;
- Жұмыс ауасындағы зиянды заттардың шектік-мүмкін концентрациясы
(ШМК) МСТ 12.1.005 ... сай ... ... ... ... объектілерде "Синтетикалық ... ... мен ... өңдейтін кәсіпорындарға ... ... ... ... ... МСТ 12.4.011 ... сай жеке ... ережелері
сақталуы тиіс.
Техникалық қауіпсіздік талаптары және ... ... ... ... ... ... және ... өрт қауіпсіздігін ... және ҚӨСЕ -01 ... және өрт ... ... ... ... сай ... етілуі тиіс.
- Өртке қарсы қорғаныс, өрт сөндіргіштерді және ... ... ... ... ... ... ... корғаныс заттарын МСТ
12.4.009 бойынша қолдану арқылы жасалады.
- Төсемдерді ... ... ... МСТ ... сай ... тиіс.
- Өндіріс үдерістеріндегі жалпы қауіпсіздік талаптары МСТ 12.3.002-
75, МСТ 12.3.009 ... сай ... ... ... ... ... ... ҚР СТ МСТ Р 12.4.026 бойынша
сигналды белгілермен қамтамасыз етілуі тиіс.
- Кәсіпорынның ағындылары және ... ... ... ... ... ... заттардың мүмкін тастандылары МСТ 17.2.302
талаптарына сай белгіленуі тиіс.
5 Тіремелік ... ... ... ... қабылдауда
стандарттар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау
5.1 Өнімнің өмірлік циклінің сатысына сәйкес ... ... ... негіздеу
Стандарттау бойынша нормативті құжаттардың міндетті талаптарының
сақталуына ... ... ...... метрология және
сертификаттау бойынша уәкілетті мемлекеттік органның іс-әрекеті.
Мемлекеттік қадағалаудың нормативті-құқықтық базасы ... ... ... ... ... ... Республикасының Заңы;
- “Техникалық регламент” нормативтық қужаттама;
- “Өлшеу бірлігі туралы” Қазақстан Республикасының ... ҚР СТ ... ... ... ... ... мен ... талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау”.
Мемлекеттік қадағалауды өткізудің негізгі ... ... ... қызығушылықтары мен тұтынушылар құқықтарын өнім сапасын қамтамасыз
ету сауалдарында, және оның азаматтардың өмірі мен денсаулығына, ... ... ... ету ... ... ... Қазақстан Республикасының территориясында
өнімнің өмірлік ... ... ... ... және ... іске ... жоспарына сәйкес, мемлекеттік қадағалаудың екі қызметшісінен,
мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... дайын өнімді Мемстандартпен аккредиттелген ҰССО
сынау зертханасында бақылау мақсатында келді.
Мемлекеттік ... ... ... талаптарды анықтайтын,
яғни МСТ 12786-80 “Қабылдау ережелері мен ... ... ... ... ... ... ... қатар, мемлекеттік
инспектор алдында болған тексерудің материалдарымен танысады. Ақпараттарды
талдап, ол кәсіпорын басшылығы сапа деңгейін ... ... ... ... және ... техникалық құжаттан ешқандай
ауытқулар табылмағаны ... ... ... 5 дана ... полимер тақтаның үлгісін таңдап алып,
мемлекеттік инспектор ... ... ... ... ... ... ешқандай бұзышылықтар анықталмады. Таңдаманы таңдау тексерілетін
кәсіпорынның ... мен ... ... басшысының болуымен іске
асырылады. Таңдаманың әрбір бірлігі ... ... ... ... болатын. Таңдаманы таңдау нормативтік құжаттарға сай
актпен рәсімделеді. Таңдама қалған ... ... ... ... ... ҰССО ... ... жіберілді. Сынауды жүргізудің ... ... ... ... ... ... сынау
жабдықтарының дұрыс жұмыс істеуінде және ... ... ... дайындығында көз жеткізіп алды.
Сынау келесі сапа көрсеткіштері бойынша жүргізілді:
- функционалды өлшемдер;
- ... ... ... ... ... сертификатталған өнімнің
сапасымен бақылау;
- мемлекеттік органдарға заңды және ... ... ... белгіленген міндетті талаптарының және міндетті
сертификаттау ережелерінің сақталуы туралы сенімді ақпаратты ұсыну.
Дипломдық ... ... ... МСТ 12786-80 “Қабылдау ережелері
мен таңдамаларды таңдау әдісі” міндетті талаптарын орындауға мемлекеттік
қадағалауды өткізу үрдісін ... ... ... ... - ... ... ... өндіру сатысындағы термелік полимер
тақтайшалар.
Тіремелік ... ... ... ережелеріне өндіруші жағынан
болсын, бақылау жағынан болсын үлкен көңіл бөлінеді. ... ... ... ... ... үрдістің нәтижесі болып табылады
және тұтынушыға тікелей жіберіледі.
5.2 Мемлекеттік қадағалауды іске ... ... ... ... алдында, тексеруді өткізетін
мемлекеттік инспектор дайындық жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... ЖШС “Дорпласт - инвест”
кәсіпорының ТББ-да дайын өнімді қабылдау ... ... ... ... ... өткізуге тапсырма алды.
Тексеру жоспарлық болып табылады және ҚР Мемстандартының аумақтық органның
мемлекеттік қадағалаудың тоқсандық ... ... ... ... үшін тексерілетін объектің ... ... ... ... ... ... туралы жазбаша хабарлау), ол міндетті
түрде мемлекеттік қадағалаудың аумақтық органның тексерулерді есепке алу
журналында тіркелу қажет.
Стандарттау ... ... ... ... сақталуына
тексеруді өткізу кезінде, тексерілетін объекте Мемстандартта ... ... ... және ... ... ... мен ... Өнімді сынау
Бақылаудың ерекше түрі дайын өнімді сынау болып табылады. Сынау ... бір ... ... өнім ... ... ... табиғи немесе
эксплуатациялық факторлар мен шарттардың әсерінен зерттеу немесе анықтау.
Мақсаттарына ... ... ... ... түрлері бар:
- алдын – ала;
- қабылдағыш;
- қабылдап- өткізгіш;
- кезеңдік;
- типтік.
Берілген өнім түрінің техникалық шарттарына сәйкестігін ... ... ... және ... ... ... - өткізу сынақтарын өнімді тапсырыс берушіге ... ... ... ... техникалық бақылау
бөлімі жүргізіледі. Қабылдап - өткізу сынақтарына барлық ... ... ... ... өнім тобы сынауға жіберіледі. Топ
болып бір құжатпен дайындалып, бір ... ... ... ... ... кез келген саны аталады. Құжатқа келесілер көрсетілуі тиіс:
- жүк қабылдаушының аталуы;
- белгіленген орын атауы;
- топ ... өнім ... ... ... ... мен нетто салмағы;
- жүк жіберушінің атауы;
- жіберу орнының атауы;
- дайындама – ... ... ... ... кезеңдік сынақтарын шығаратын өнім сапасы тұрақтылығын
тексеру мен оның шығарылуының ... ... ... ... ... сынақтар үлгілерін өткен қабылдап - өткізу сынақтарынан
іріктеп, сол өнімнің ... шарт ... ... ... ... ... ... сәйкестігін дәлелдеу
мақсатында және қабырғалық бетон тасының сапасын бағалаудағы тұтынушы мен
дайындаушы арасындағы келіспеушіліктер ... ... ... ... жүргізіледі.
Нәтижелердің талаптарға сәйкес емес ... ... сол ... ... біреуіне екі еселенген сынақ жүргізіледі.
Қайталанып жүргізілген сынақтар нәтижелері ... ... ... ... ... таралады.
Сынау әдістері бұл - сынаудың нақты принциптері мен ... ... ... ...... механикалық, химиялық және
басқа да тәуелділіктер болып табылады, ... ... ... ... ... оны ... өнім ... сипаттамасы жайлы ақпаратты
алады.
Өнімнің өмір сүру ... ... ... яғни зерттеу және жобалау
сатысында –жобаның жаңа шешімдерін бағалау болып табылады.
Бұл кезеңдерде келесі іс шаралар ... ... жоба ... ... ... ... сапа көрсеткіштерін бағалау;
- өнімнің кейбір компонентерінің жеке сипаттамалары;
- басқа қолдану аймағындағы өнімнің сипаттамаларын;
- өнімнің жақсы жағдайында қолдану.
Өнімді дайындау сатасында өнімнің ... ... ... ... ... ... ... тексерудің тиімділігі;
- өнімнің көрсеткіштерінің сенімділігін алдын ала ... ... ... ... ... ... пайдалану кезінде өнімнің сапа
көрсеткіштерін бағалау:
- тұтынушының өнім сапасына қоятын ... ... ... пайдалану құжатының қолдану кезіндегі сақталуын тексеру;
- өнім сапасының көрсеткіштерін жоғарылатуға ұсыныстарды дайындау;
- ақырғы ... ... ... ... мен ... арасындағы қатынасты шешуші болып
табылады, яғни өнімнің өндірісін кеңейте түсуге әсер ... ... ... ... ... ... қайталанып сынаулар жүргіхзіледі.
Сынаудың сенімділігі үшін ... ... ... ... ... ... зертханаларына қойылатын негізгі талап
сынау әдістері мен құралдарын метрологиялық қамтамасыз ету болып табылады.
Өнімді сынау дегеніміз ... ... және ... сипаттамаларының
қасиеттерін эксперименталды анықтау. Өнімді сынау – бақылаудың әртүрін
қамтитындықтан оны ... ... ... ... ... негізгі
элементтер:
Объект (бұйым, өнім); сынау категориясы, сынау құралдары (сынау
жабдықтары немесе ... ... мен ... ... ... ... ... құралдар.
Өнімнің дайындық цикліне байланысты келесі сынаулар жүргізіледі.
Үлгілерді таңдау. Мысалы: ... ... үшін әр ... үлгілерді келесі
сұлба бойынша іріктейді:
- тастардың төзімділігі және орташа тығыздығын анықтау үшін үш
тасты ... ... ... ... анықтау үшін алты тасты таңдап алады;
- ұстауға төзімділігін анықтау үшін таңдап ... ... ... ... ... ... ... өлшемдері және сыртқы түрін тексеру үшін
таңдауға бақылау МЕСТ 23613 бойынша жүргізіледі.
Үлгілерді ... ... онда ... ... үлгілерді таңдау күні;
- вагондар мен тауарлы- көліктың номері;
- сынаудың журналдық ... ... ... ... ... ... алынса, онда
алынған нәтижелер оған сәйкес ... ... ... ... ... арнайы мемлекеттік стандарттарға сәйкес талаптарда орындалуы тиіс.
Зертханалық мехникалық ... ... ... пайдалануна
ұқсас немесе жақын жағдайларда және әдістің қарапайым болуын, яғни өнімнің
сапсын жалпы бақылау мүмкіндігі көп болуы тиіс.
Материалдардың ... ... ... тек ... ... қана қоймай, сонымен бірге конструкторлық тәжірибе есептерінде
қолдануға ... ... ... Қабылдау ережелері мен сынауларды жіктеу
Тіремелік полимер тақтаны ... ... ... және ... ... ... - ... сынауларына МСТ 15.309 белгіленген бағдарлама
бойынша үлгі-эталонға ... ... ... ... ... ... Сынауларды өткізу реті тіремелік полимер тақтаның нақты
моделінің нормативтік ... ... ... ... параметрлер дайындаушымен әзірленген әдістеме бойынша
тексеріледі.
Периодты сынаулар ... ... ... ... ... олар ... ... тұрақтылығын анықтау үшін өткізіледі.
Екі жылда бір рет ... ... ... МСТ 15.309 бойынша кездейсоқ
әдіспен кем дегенде бес дана үлгі таңдалады.
Тіремелік полимер ... ... ... ... бойынша
өткізеді:
- Сыртқы түрін бақылау;
- Таңбалауды тексеру;
- Жиынтығын тексеру;
- Электрлі токтан зақымдалудан қорғануын тексеру;
- ... ... ... вертикалдық/бүйірлік жүктемеге
тексеру;
- Тығыздықа тексеру;
- Иіліс кезінде ... ... ... 20˚C температурасы жағдаиында Шарпи бойынша тұрақтылығын ... 23˚C ... ... 24 ... ішіндегі су
сіңірімділігін тексеру;
- 20˚C температурасы жағдайында “Л” ... ... ... масса өзгерісін тексеру;
- Жүктеме астында иіліс температурасын тексеру;
- ... ... ... ... ... ... ... сынауларда термелік полимер тақтаның ... ... ... ... онда сынауларды бұйымдардың екі еселі
санына қайта өткізеді.
Мезгілдік ... ... ... ... ... ... үрдістерге өзгертулер енгізілсе өткізіледі.
Сенімділікке сынау – сенімділік көрсеткіштерін анықтауға өткізілетін
өте ... және ... ... Мақсаты – бұйым құрылымында сенімді емес
элементтерді анықтау.
Тоқыраусыздық пен ұзақтұрақтылыққа ... үш ... бір ... кем
өткізбеу керек.
Партия дегеніміз - бір құжатпен ... ... ... ... ... мен реті ... сыртқы түрін тексеру;
- қылыбынын түісуі;
- итергіштер іздері.
6.2 Тіремелік полимер тақтаның сапасын бақылауға және ... ... мен ... ... ... жабдықтарды аттестаттауға сыртқы факторлар мен
күштердің әсерінен болатын өзгерістерді анықтау үшін ... ...... ... ... сипаттамасын анықтау және олардың
НТҚ талаптарына сәйкестігі мен жабдықтың пайдалануға ... ... ... Сынау жабдығының нормаланған дәлдік сипаты дегеніміз бұл
жабдықтың берілген диапазонда сынауға ... және ... ... ... ... ... және берілген уақыт мерзімінде
дәлдікпен бір қалыптылықты қамтамасыз ететін сипаттамалары .
Сынау жабдықтары алғашқы мерзімді және ... ... ... ... ... жалпы өндірістік қолданылатын – яғни сынау
жабдықтарының ... ... мен ... ... ... ... стандарттарға сәйкес болуымен салалық қолданылатын –
салалық НТҚ сәйкес болуымен.
Сынау жабдықтарын ... ... ... НТҚ – ... ... баға беру және ... ... тізімін, жүргізілетен операциялардың
аттарымен жүргізу ... ... ... ... және ... қойылатын талаптарды, аттесттациялауға дайындалу түрлерін,
аттесттациялау шарттарын, жабдықтың дәлдік сипаттамасын анықтайтын ... ... ... ... ... анықтау әдістемесін, өңдеу
әдістемесін, аттестациялаудың нәтижесіне баға беру және ... ... ... - ... ... ... ... бақылауға және сынауға қажет
жабдықтар мен өлшеу құралдары
|Өлшеу құралының аталуы, типі, ... ... ... шегі |
| ... | ... ... түсетін вертикалдық|± 12 % |60/50 |
|/ ... ... ... ... | | |
| | | ... ... ТШ-1 |± 0,2 |1,56 г/см |
| | | ... өлшегіш |± 0,2 ... |
| | | ... ... ... ... 2 |0-300 мм |
| | | ... 300 ... 1 | |
| | | ... ДПУ 0,1-1-У ... 2,5 |10-100 Н |
| | | ... ... |± 0,5 °С ... 50-ден |
| | |600 ... Э 59 ... 0,5 |°С ... |
| | |0-600 В ... Э 514 ... 0,5 | |
| | |0-10 А ... Д 5004 ... 0,5 | |
| | |0-6 кВт ... ... ... 1 | |
| | |0-60 мин ... М 4100/3 ... 1 | |
| | |0-10 МОм ... ... |ц.д. 0,01 с | |
| | |0-1000 мкм ... ... |0-2 ... | |
| | |0-10 с ... ... ... |ц.д. 0,15 кг | |
| | |0-150 кг ... Бұйымды қабылдау ережелері
Төсемдер қабылдауға партиямен әкелінеді. Партияға бір ... ... ... МСТ ... ... сай,
дайындаушы-кәсіпорында қабылданған тәртіппен рәсімделген, мемлекетттік ... ... ... бір ... ... төсемдер саны жатады.
Төсемдердің сапасын бақылау ... ... ... ... ... ... ... сынактары өткізіледі. Сынақтарға
үлгілерді сүрыптау жүргізіледі. Көзбен байқауға төсемдердің 100% жатады.
Төсемдердің геометриялық ... мен ... ... партиядан 10
төсемнен кем емесі жатады. Ұру түтқырлығын, остік майдағы әсерден ... ... ... ... және ... күш ... партиядан
төсемнің 5 данасы жатады.
Үлестік - көлемдік ... ... ... ... 3 ... ... ... қабылдау-тапсыру сынақтарына осы стандарттың тараулары
бойынша тексеріледі.
- ... ... ... онда осы ... алынған екі
еселенген төсем санына қайта сынақ өткізіледі.
Кезеңдік ... ... ... осы үйым ... барлық тараулары
бойынша 2 жылда бір рет, сонымен бірге дайындау технологиясы өзгергенде
немесе жаңа материалдар ... ... ... ... осы үйым ... ... бір ... қанағаттанарлықсыз нәтиже алынса, онда осы партиядан алынған екі
еселенген төсем санына, сәйкессіздік алынған сол тараулар ... ... ... ... ... болады және, үлгі алынған барлык партияға
таралады.
Сертификаттау сынақтары
Төсемдер сертификаттау сынақтарына, Қазақстан ... ... ... ... ... қүжаттарына және
ҚР СТ 3.4 сай жасалады.
6.4 Бұйымды сынау және ... ... ... ... ... ... және ... көз мөлшерімен
бақыланады;
- Геометриялық өлшемдерінен ауытқуы МСТ 26433.0.-85,МСТ 264.1 бойынша
анықталуы тиіс;
- Төсемдердің тігінен және жанынан салынған ... ... ... ... А ... ... қосымша аспапка салады,
тығыздауышқа орналастырады және үш еселі (50-60) Кн ... ... ... ... күштемені алып тастаған соң сызаттар, сыдырылулар және
басқа ақаулар болмауы тиіс;
- Тіреу бетінде қалдық деформация ... ... ... ... ... МСТ 4547-80 ... ... Суды сіңіру және остік майың әсері дайын төсемдерге сыналады;
- Үлгіні дайындауды бітіру мен ... ... ... МСТ ... ... жағдайда сақтағанда 24 сағаттан кем болмауы тиіс;
- Суды сіңіруге сынақтар МСТ 4650 бойынша жүргізіледі;
- "Л"остік майдағы ... ... ... ... МСТ
9.030бойынша анықталады;
- Үлестік көлемдік кедергісі МСТ 6433.1 ... МСТ 6433.2 ... ... ... ... таразыда өлшеу арқылы МСТ 29329 ... Өрт ... ... МСТ 30244 жэне МСТ 30402 ... ... ... параметрлер мен оларды ... ... ... - ... тексерулер, бақыланатын параметрлер мен оларды бақылау
периоды
|Көрсеткіш ... ... |
| ... ... ... түсетін вертикальдық |60/50 ... ... к Н, кем емес | ... г/см |1,56 ... ... ... ... мПа, кем|144 ... | ... ... ... ... |54 ... тұтқырлығы, кДж/м, кем емес | ... ... ... 24 ... |0,8 ... су сіңірімділігі, %, артық емес | ... ... ... Л» |5 ... ... әсерінен кейінгі масса | ... %, ... емес | ... ... ... ... ... |190/1,81 ... ... ... Ом* см, кем емес |1*10 ... ... г |325±5 |
7 ... сертификаттау
7.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі (МСЖ)
жұмысты ... ... ... ... ... ... және сертификаттау ... ... іске ... ... МСЖ ... ... адамдардың өмірі мен денсаулығына, азаматтардың мүлкіне және
қоршаған ортаға ... ... ... ... ... ... мен ... сапалылығы жөнінде тұтынушылардың
мүдделігін қорғау;
- саудада техникалық кедергілерді жою, өнімдердің ішкі ... ... ... ... ... ету;
- Қазақстан Республикасының біріңғай сауда нарығында заңды ... ... ... үшін ... жағдайлар жасау және халықаралық
экономикалық, ғылыми-техникалық ... пен ... ... жатады.
Қазақстан Республикасының МСЖ ҚР қолданыстағы сертификаттау
сынақтарын ... ... ... ... ... ... немесе шетелдік куәліктердің сәйкестігін ... ... ... ... ... үшінші тараптың растамасы
болуын көздейді.
Сертификаттаудың міндетті және ерікті түрлері белгіленеді.
Міндетті сертификаттау дегеніміз – ... ... ... ... мен ... орта үшін ... ... қамтамасыз
ететін стандарттың немесе өзге нормативтік құжаттың міндетті талаптарына
сәйкестігі тұрғысында ... ... ... өнімдерінің,
процестерінің, жұмыстарының, қызмет көрсетулерінің тізбесіне енгізілген
өнімдерді, процестерді, ... ... ... ... ... ... өнімдердің тізбесін Қазақстан
Республикасының үкіметі белгілейді.
Ерікті сертификаттау ... ... ... ... ... ... өнімнің, процесстердің,
жұмысшылардың, қызмет көрсетулердің өтініш ... ... ... ... ... ... мақсатында жүргізіледі. Ерікті
сертификаттау міндетті сертификаттауды алмастыра алмайлды.
Тіремелік полимер тақтайшалар адамның ... ... ... мен ... орта үшін ... ... ... ететін
нормативтік құжаттардың міндетті талаптарына сәйкестігіне ... ... ... ... ... ... белгіленген
ретте бекітілген, “Қазақстан Республикасында міндетті сертификаттауға
жататын өнімдердің тізіміне” сәйкес жүргізіледі.
Тіремелік ... ... ... осы ... органдар өткізеді.
Сертификаттау келесі мақсаттарда өткізіледі:
- өнімнің нормативтік ... және ... ... растау;
- қауіпсіздік пен экологиялық тазалық көрсеткіштерін бақылау.
Сертификаттау кезінде, өнімді оның ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
беретін сипаттары тексеріледі.
Өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды өткізумен байланысты барлық
шығындарды, келісімшарт негізінде,сертификаттаудың нәтижесіне ... ... ... ... ... ... тәртібі мен ережелері
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі өнімді
сертификаттау бойынша жұмыстарды өткізуді келесі ретте қарастырады:
- ... ... ... ... ... ... беру;
- өтініш бойынша шешім қабылдау, оның ішінде сертификаттау сұлбасын
таңдау;
- ... ... мен ... бойынша органның арасында
өнімді сертификаттау бойынша ... ... ... рәсімдеу;
- үлгілердің санын анықтау мен оларды таңдау реті;
- үлгілерді таңдау мен ... ... өнім ... ... ... өткізу;
- алынған нәтижелерді талдау және сәйкестік ... ... ... ... ... беру мен ... өнімді ҚР МСЖ-нің
мемлекеттік Реестіріне енгізу. Сертификаттау бойынша орган мен ... ... ... ... ... ... ... сипаттамаларының тұрақтылығы мен сапа
жүйесінің қызметіне инспекциялық бақылауды өткізу ... ... ... ... ... ... ... ақпарат.
7.2.1 Өтінішті беру мен қарастыру
Өнімді сертификаттау өтініш берушімен сертификаттау ... ... ... ... жүргізіледі. Тіремелік полимер тақтааишаларды
сертификатауға өтінішті осы облыста аккредиттелген кез-келген органға
жіберуге ... ... ... ... ... ... сертификаттау
сұлбасын таңдайды, келісімшартқа отырып, қажет құжаттарды ұсынады: тауарлы-
ілеспе құжаттар, сапа ... сапа ... ... ... ... өндіріс ерекшеліктері, өнімнің қызметтік
қасиеттері, өнімнің нормативтік ... ... ... ... деңгейі есепке алынады.
Тіремелік полимер тақтайшаларды сертификаттау үшін сертификаттаудың
оныншы сұлбасы қолданылады.
Сертификаттау бойынша орган ... ... ... ... ... ... ішінде өтініш берушіге өтінішті қарастыру нәтижелері бойынша шешім
және өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды өткізуге рұқсат беретін ... екі ... ... жібереді.
Сертификаттау бойынша орган өтінішті қанағаттандырудан бас ... ... ... ... берушіге барлық құжаттарды қайтарады.
Өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды өткізу шарттарымен келіскен
жағдайда, ... ... ... ... ... қол қойылған
келісімшарттың бір нұсқасы мен сертификаттау бойынша органның есеп айыру
шотына жіберген төлем ... ... ... ... ... ... ... үлгілерін таңдау сертификаттау бойынша орган немесе оның
тапсырысы бойынша Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... орган өтініш берушінің
өзіне тапсыруға болады. Бұл жағайда таңдауды өтініш берушінің ... өз ... жоқ ... кем ... үш ... ... ... Таңдау актіне комиссия мүшелері қол қойып,
өтініш беруші-кәсіпорынның ... ... ... ... ... беруші төлейді.
Таңдалатын үлгілердің саны, оларды таңдау әдісі, ... ... ... нормативтік техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес болу
қажет. Біздің жағдайда комиссия тіремелік полимер тақтааишалардың ... ... ... ... ... ... үлгілерді таңдау
актілері және техникалық құжаттармен бірге сынау зертханасына ұсынады.
7.2.3 Сертификаттау мақсатында сынауларды өткізу
Сынау ... ... ... ... ... ... ... сынау өткізіледі. Сынаудың оң нәтижелері ... ... ... ... органына сынау хаттамасын жібереді. Сынау
хаттамасының формасы сертификаттау бойынша ... ... 45 ... ... алып ... ... сынау зертханасының ҚР МСЖ-да аккредиттелгені
екені туралы өтініш және сынаулар ... ... ... ... ... қарастырылу қажет.
Көрсеткіштердің біреуі ғана бойынша теріс сынау нәтижелері алынса,
өнімді ... ... ... ... Теріс нәтижелер
туралы ақпаратпен бірге сынау зертханасының сынау ... ... ... ... ... Мемстандарт органына және
өтінішті жоятын сертификаттау бойынша органға жіберіледі.
Егер нормативтік құжатпен белгіленген көп ... пен ... ... ... және қиын ... бұйымдар үшін алғашқы
сынауларды өткізу қиынға соғып, ал таңдамаларды таңдау қымбат болса, ... ... ... ... ... мен ... сынауларды бірге өткізуге шешім шығара ... егер ... ... ... ... ... жағдайда сынауларды өткізетін ... ... ... ... ҰССО ... ... аттестатталу қажет.
7.2.4 Сәйкестік сертификатын беру мен сертификатталған өнімді ҚР МСЖ-
нің сәйкестік Белгісімен таңбалау құқығын ұсыну
Өнімнің ... ... ... ... оң ... ... ... бойынша орган Қосымша Ғ
келтірілген сертификатты рәсімдейді.
Өнімге берілген сертификатта келесі мәліметтер болу ... ... ... ... ... стандарт немесе басқа
нормативтік құжаттарының талаптарына ... ... ... ... ... ... Белгісімен таңбалау құқығын
немесе сертификатты оның қызмет ету уақытында қолдануға құқығын ұсынады;
- дайындаушы-кәсіпорнында ... ... ... ... сапа ... болуы туралы мәліметтер.
Сұлба бойынша өнімді сәйкестік белгісімен таңбалау ... ... ... ... ... ... сәйкестік
Белгісімен таңбалау құқығын ұсынылғаны ... ... ... ... өнім ... ... ... жатпаса,
онда сертификаттау бойынша орган өнімнің сертификатпен бірге жүру тәсілін
анықтап, сертификатқа дайындаушының ... ... ... ... туралы мәлімет кіргізеді.
Сертификатты сертификаттау бойынша орган береді. Сертификаттың қызмет
ету уақыты, сертификаттау сұлбасын, өнім ерекшелігін, оны өндіруін, өнімге
берілген ... ... ... ету ... сапа ... ... ... алып, сертификаттау бойынша органмен ... ... ... ... ... куәландырлатын көрсеткіштерге әсер ететін өнім
құрылымына немесе оны өндіру технологиясына ... ... иесі ол ... ... ... органға кешіктірмей айту
қажет. Сертификаттау бойынша орган өз кезегінде сертификат ... ... ... ... ... ... ... немесе осы өнім
өндірісінің жағдайын бағалағанға дейін, тоқтатуға немесе жою ... ... ... ... ... ... өнім ... өндіріс
орнына ешқандай жаңалықтар енгізуге құқы жоқ.
7.2.5 Өнімді сәйкестік Белгісімен таңбалау
Өтініш берушіге ... ... ... тіремелік полимер
тақта сәйкестік ... ... ... егер оған Қазақстан
Республикасының Мемстандартымен осындай құқық берілсе.
Өнімнің сәйкестік белгісінің бейнелеуі ҚР СТ 3.1 ... ... ... сәйкестік Белгісінің таңбасы сыртқы табиғат жағдайларына
төзімді, жоғарғы сапалы, анық болумен бірге сол ... ... ... тұру ... ... сәйкестік Белгісін қою ережелері әрбір нақты жағдайларда
белгіленеді. Бұйымның сәйкестік Белгісі керегеден жылжытылған тоңазытқыштың
таңбалауының қасына немесе тұрқысына ... ... ... өзіне тікелей сәйкестік белгісін қою ... ... оны ... қаптамаға және техникалық құжатқа қояды.
7.2.6 Өнімнің сертификатталған сипаттамаларының тұрақтылығын
инспекциялық ... МСЖ ... ... ... ету ... ... ... және сапа жүйесі қызметінің тұрақтылығына
инспекциялық бақылауды өткізуді қарастырады.
Инспекциялық бақылау нәтижелері бойынша сертификаттау бойынша ... ... ету ... ... ... Белгісін қолдану құқығын
келесі жағдайларда тоқтата алады:
- сертификаттау кезінде ... ... ... ... ... ... органмен келістірмей, өнімге берілген
нормативтік құжаты ... ... ... ... ... ... ... келістірмей, өнімнің құрылымы,
жиынтығы, өндіріс технологиясын ұйымдастыруы ... ... ... ... ... ... органмен келістірмей, бақылау мен сынау
әдістері, сапа жүйесі ... ... ... ... Белгісін қолдануды тоқтату
туралы ... егер ... ... ... ... ... сәйкес
келмеушіліктердің анықталған себептерін жойса және өнімді тексеру кезінде
оны аккредиттелген зертханаларда қайта ... ... ... ... сәйкес келетіндігін дәлелдей алған ... ... ... ... ... ... ... сертификат
қызметі, сонымен қатар сертификат бойынша орган мен өтініш ... ... ... ... ... мүмкін.
Сертификат қызметінің және сәйкестік Белгісінің жойылуы келесі
жағдайларда бола алады:
- ... ... ... келмеушіліктері жойылуға келмесе;
- егер дайындаушы сертификаттау бойынша бойынша органға ... ... ... ... егер ... ... ... тоқталған кезінде дайындаушы
сәйкес ешқандай шараларды жасамаса;
- егер өтініш беруші сертификаттың қызмет ету уақытын ұзартқысы
келмесе;
- егер ... ... ... немесе кәсіпорын таратылса.
Бұл жағдайда сертификаттау ... ... ... АҚ ... ... және тұтынушыларды сертификат қызметінің ... ... ... ... ... ... ... туралы жазбаша
хабарлайды.
Сертификат қызметінің жойылуы оны Қазақстан Республикасының МСЖ-нің
Мемлекеттік ... алып ... ... ... ... ... ... кезінде табылған
бұзушылықтарды түзетуге бағытталған шаралар жасалғаннан кейін, қайтадан
сертификаттауға берілуі мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сертификаттаудың нәтижелерін есепке алмай
жүргізіледі.
7.2.7 Өнімді сертификаттау туралы ақпарат
Сертификаттау бойынша орган ... ... ... ... ... ... түрде тіркейді және тіркелген мәліметтерді
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартына РД 50 ҚР ... ... ... ... ... ... Реестіріне
енгізу үшін хабарлайды.
Өнімді сертификаттауды растайтын ... мен ... ... органда сақталады.
Тіремелік полимер тақтаның сынау актісінің ... ... ... ... ... ... ... сертификаты
8 Нормативтік құжаттаманы әзірлеу
8.1 Зерхананың өрт және техникалық қауіпсіздігі ережелері бойынша
нұсқаулық жобасын әзірлеу
Нұсқаулық дегеніміз – ... да бір ... ... ... реті мен ... ... ... жинағы.
Нұсқаулардың келесі түрлері бола алады:
- қуаіпсіздік бойынша;
- пайдалану бойынша;
- әрекетке енуі бойынша;
- нұсқау сипатындағы (технологиялық, жұмыстық).
Соңғы екеуі ИСО 9000 отбасы ... ... ... әзірленуі
қажет.
8.2 Жобаны әзірлеудің нормативтік базасы
Нұсқаулықтың жобасын әзірлеу үшін ... ... ... ҚР СТ 1.0 ... ... ... ... Негізгі жағдайлар;
- ҚР СТ 1.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... мен ... ҚР СТ 1.2 Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ҚР СТ 1.3 ... Республикасының мемлекеттік стандарттау
жүйесі. Техникалық шарттарды әзірлеу, ... ... және ... ... ҚР СТ 1.4 Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау
жүйесі. Кәсіпорын стандарты. ... ... ... ҚР СТ 1.5 ... Республикасының мемлекеттік стандарттау
жүйесі. Стандарттардың құрылуына, баяндалуына, рәсімделуіне және ... ... ҚР СТ 1.6 ... ... ... стандарттау
жүйесі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының түпнұсқалары
мен көшірмелерін есепке алу, сақтау және қалпына келтіру реті;
- ҚР СТ 1.7 ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау реті;
- МЕСТ 2.601-95 ҚҚБЖ. Пайдалану құжаттары.
8.3 Нұсқаулық жобасының құрылымын қалыптастыру
Нұсқаулықты әзірлеуге бірқатар талаптарды ... ... ... ... болу керек: тағайындалуы мен қолдану облысы,
негізгі техникалық сипаттамалар (пайдаланушылық), ... ... ... ... бұйымды пайдалануға енгізу реті, бұйымды жұмысқа
дайындау, сақтану шаралары, басқа шаралар;
- Нұсқаулықта ... ... ... болу қажет,
баяндалуына оңай қол жеткізілу қажет, “Өлшеу бірлігі туралы” заң талаптары
сақталу қажет.
- Нұсқаулық ... ... ... түрлі түсінік берулері жоқ,
логикалық бірізді болу қажет, қолдану облысына ... ... және ... болу ... ... ... зертханаларға арналған өрт және техникалық
қауіпсіздік ержелері бойынша жұмыстық нұсқаулықтың жобасы әзірленген.
Нұсқаулықты әзірлеуге ... ... ... ... жұмыс жоспарына
өтініш табылады. Өтініште ... ... ... ... ... ... ... НҚ сәкес толтырылады.
Техникалық бөлімнің басшысы жұмыстық нұсқаулық жобасын әзірлеуді
ұйымдастырды:
- жұмыс тобын анықтайды;
- жұмыстарды орындау ... ... ... тобы ... тұрады:
- техникалық қауіпсіздік бойынша инженер;
- техникалық бөлім бастығы;
- стандарттау ... ... ... ... ... пен ... сәйкес бір ай
болады.
Техникалық қауіпсіздік бойынша инженер зерхананың өрт және техникалық
қауіпсіздік ережелері бойынша нұсқаулықтың ... және оған ... ... ... ... ... нұсқаулықты әзірлеуге негізі,
қысқаша сипаттамасымен тағайындалуы, ережелерге, номаларға және ұсынымдарға
сәйкестігі ... ... ... ... бойынша нұсқаулық
жобасын келістіруге тарату ... ... ... ... ... ... ... өнімдерді сынау бөлімінің сынау зертханасы
барлық өндірістік ... ... ... ... ... үй ... есептеуі былай жүргізіледі.
Сынау зертханасында қажетті сынау жабдықтары және ... ... 1634420 ... жабдықтар – бұл жабдықтарға жұмсалатын ... ... ... – бұл ... ... ... қаржының мөлшерін сынау жабдықтарының құнанан 9 ... және ... ... - ... ...... ... т.б., шаруашылыққа – үстелдер, шкафтар,
орындықтар және т.б. жатады. Бұлардың шығын мөлшерін жабдықтардың жылғы
сомасынан 20 ... ... ... болады. Сондағы аталған негізгі
өндірістік қордың элементтерін есептегеннен кейін нәтижелерін ... - ... ... ... ... ... сомасы, теңге |
|1 |Өндірістік үй |350 000 |
|2 ... ... |1 634 420 |
|3 ... ... |16 344,2 |
|4 ... ... ... |147 097,8 |
|5 ... және ... ... |326 884 |
| ... |2 474 746 ... ... салыстырып тексеру бойынша жұмыстарды атқаруға
қажетті материалдар ретінде салыстырып тексеру таңбалары алынады. ... ... ... - ... ... таңбаларын дайындауға кететін шығындар
|№ |Аталуы ... ... ... ... |
| | | ... ... |
|1 |Металл таңба |2 |1 728,00 |3 456,00 |
|2 ... |548 |75,00 |41 100,00 |
|3 ... |1 452 |83,00 |120 516,00 |
| ... |2 002 | |165 072,00 ... ... ... ... құжаттамамен қамтамасыз ету үшін
нормативтік құжаттарды сатып алуға ... 8 - ... ... - ... ... сатып алуға шығындар
|№ |Аталуы ... ... құны ... ... |
| | | | ... |
|1 |МЕСТ |3 |300,00 |900,00 |
|2 ... |6 |453,00 |2 718,00 |
|3 |ҚР ЕР, МИ |2 |600,00 |1 200,00 |
|4 ... |3 |821,00 |2 463,00 |
|5 ... |1 |1 921,00 |1 921,00 |
|6 |ҚР СТ |14 |872,00 |12 208,00 |
| ... |29 | |21 410,00 ... ... ... энергиясымен қамтылған. Электр жарығына бір
айда кететін шығынды былай есептейміз:
ШЭ = А×Э×У×БЭ ’ 70⋅0,075⋅176⋅5 = 4 620 тг,
(4)
мұндағы А – ... ... ... – бір ... метрге бір сағатта кететін
энергияның көлемі,
У – бір айда ... ... ... ...... ... бағасы, 5 тг/кВт*сағ.
Суға және канализацияға кететін шығындар:
ШС = ... ×БС ’ ... = 74 480 ... Ж – ... ... - әрбір жұмысшыға судың нормасы, л,
ККС – бір ... ... ... күндер саны
(266 күн),
БС – судың 1 м3 бағасы.
Бір айда ... ... ... = ...... = 907,2 ... V – ... жалпы көлемі, м3,
Ш ’ 30 ккал - 1 м3 ... ... ... ... ’ 2⋅10-4 тг – 1 ккал/сағ;
720 – бір айдағы сағаттар саны (24*30).
Сынау зертханасында желдетуге ... жылу үшін ... = ...... = 453,6 тг,
(7)
мұндағы V – цехтың өндіріс бөлімінің көлемі, м3;
Ш1 ’ 15 ккал - 1 м3 ... ... ... ’ 2⋅10-4 тг – 1 ... ... энергиясы, жылыту, желдету, суға жұмсалатын
шығындар 9 - ... ... - ... ... шығындар
|№ |Аталуы ... ... ... |
|1 ... ... |55 440 |
|2 |Су және ... |74 480 |
|3 ... |10 886,4 |
|4 ... |5 443,2 |
| ... |146 249,6 |
| | | ... ... ... бұл заңды тұлғаның жүзеге асыратын
қызметін ... ... ... сәйкес заң жүзінде ... ... ... 10 - ... көрсетілген.
10-кесте - Аккредиттеу кезіндегі шығындар
|№ ... ... ... ... ... |
|1 |СЭС ... алу |553,00 |
|2 ... жұмысшыларын аттестаттау |2 670,00 |
|3 ... ... |9 000,00 |
|4 ... сараптамалық бағалауды және |253 828,00 |
| ... ... ... | |
| ... |266 051 ... ... ... еңбек ақыларын есептеу. Зертханада
7 қызметкер, оның біреуі зертхана басшысы. ... ... ... тоғызыншы разряд бойынша сағаттық тарифтік еңбек ақысының
мөлшері:
Еа = 53,97×3,53 = 190,5 ... ... = N× TT ×CT = 850 ×0,42 ×190,5 = 66 390 ... зертхана қызметкерлерінің жетінші разряд бойынша сағаттық
тарифтік еңбек ақысының ... = ... = 158,1 ... = N×TT ×CT = 575×0,42×158,1 = 38 182 тг,
(10)
Бұдан басқа зертхана қызметкерлерін үш ... бір рет ... ... оқуға кететін және сапарлық шығындары есептеледі. Оның
барлығы 11 - кестеде келтірілген.
11-кесте - Зертхана қызметкерлерін оқыту, ... мен ... ... ... ... ... ... теңге|
| | | ... | |
|1 ... ... |2 |26 086,96 |52 173,92 |
|2 ... ... |2 |59 950 |119 900 |
| ... | | | |
| ... ... |1 |66 390 |66 390 |
| |- ... |6 |38 182 |229 092 |
| ... | | |467 555,92 ... ... қаражат зертхана эталондарын жыл сайын салыстырып
тексеруге жұмсалады. Салыстырып тексеруге алынатын жұмыс құны ... - ... ... ... ... ... ... атауы ... ... |
| | ... |
|1 ... ... қор |2 474 746 |
|2 ... ... ... ... |165 072,00 |
|3 ... құжаттарды сатып алу |21 410,00 |
|4 ... ... ... |146 249,60 |
|5 ... |266 051,00 |
|6 ... ... оқыту, іссапар, жалақы |467 555,92 |
|7 |АҚ ... ... ... ... |552 650,69 |
|8 ... ... аттестаттау |2 670,00 |
| ... |4 096 405,21 ... ... ... сынау зертханасын ұйымдастыруға кеткен
жалпы шығындардың қосындысы 4 096 405,21 тенгені құрайды. Жобаланып отырған
өзін өтеу жылы – 8 жыл. ... ... 10 ... ... және еңбекті қорғау
10.1 Өндірістік жарықтандыру
Өндірістік ғимараттарды жарықтанудың жоғары болуы жұмыс жағдайына
дұрыс әсерін тигізеді.
Авариялық жарықтану, жалпы жарықтанудан 5 % - ке аз ... ету ... ... ... ... 0,1лк, ал оның ... 2 лк ... керек.
13-кесте - Жарықтану нормасы
|Жұмыс орны |Жарықтандыру |Комбинациялық |Жалпы |К п ,% |
| ... ... ... ... ... ... ... | | | ... зал |Г – 0,8 |750 |400 |15 |
| | | | | ... |Г – 0,8 |750 |400 |15 ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... |Г – 0,8 |750 |400 |15 ... көрсету | | | | ... | | | | |
| | | | | ... ... |- |- |300 |20 ... | | | | ... залы | | | | ... ... ... ... кәсіпорындағы жасанды жарықталуының шарртары адамның көру
жұмыс қвбілеттігіне, физикалық және моральдық күйіне үлкен әсер етеді, ал
бұл еңбек ... және ... ... әсер ... ... жарық үшін қызу мен газоразрядтық шамдар қолданылады. Жалпы
жұмыстық қыздыру шамдарының типтерін белгілеу шартындағы келесі әрітер
мынаны білдіреді: В – вакумдық, Г – ... ... Б – ...... криптондық.
Еңбектің жағымды шарттарын құру үшін өндірістік жарықталуы келесі
талаптарға сай болуы керек:
- жұмыс орнындағы ... ... ... ... ... керек;
- жұмыс бетіндегі және қоршаған кеңістіктің ... ... ... таратылуы керек;
- жұмыс бетіндегі кенет көлеңкенің болуы жарықтың біркелкі емес
таратылуына әкеледі, сондықтан оларды мүмкіндігінше жою ... көру ... ... тура ... ... ... ... жалпы жарықтандыру дәрежесі цех ... бір ... 200мк су ... ал ... ... ... ... мк аз емес, ТББ аймағында қабатты жарықтандыру жүйесінде 200 мк ... ... ... ... ... жарықтандыру үшін қуаты 65 Вт лампаларды
қолдану қажет.
Электр ... ... ... өшіп ... ... ... ... аз дегенде 5% қамтамасыз етеді. Бұл жұмысшылардың
негізгі жалға шығуы үшін жұмыс ... ... күрт ... ... емес,
технологиялық бөлімдерді (газ, пештерінде, бақылаушы ауаны алу ... ... ... жұмыс істеу жағдайда қолданылады.
Құрал – жабдықтардың жергілікті жарықтандыру ... ... ... ... үшін 42 В ... қолданылады.
Жергілікті жарықтандыру кранштейн конструкциясы барлық талаптар
бойынша бекітілуін қосымша амалдарсыз шамдардың бекітуін ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Ашық желіге
рұқсат етілмейді. Кранштейн шармері мен ... ... ... және ... өңдеу кезінде пайдаланылатын сұйықтардың май түсуін
болдырмайды.
Жергілікті жарықтандыру шамдарында қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарын жарықтандыруға
пайдаланылатын 2х40 сериялы шамдар қолданылады. Пи – 64 типті тасымалы қос
шам ... ... ... Пр-260 В. ... ... бөлмесінде
уақытша жұмыс кезінде пайдаланылады. Жергілікті жарықтандыру шамдарын
қоректендіруді төмендеткіш трансформаторсыз ... ... ... ... көмегімен іске асады. Бұл кезде ... ... ... тогы 25 А ... онда ... ... ... В немесе одан да ... ... ... шамдар
трансформаторлар номиналды токта қорғау аппараттарының жоғарғы ... ... ... ... ... ... келесі
негізгі шарртарын ескеру керек: нормирленген жарықты ең тиімді жолмен
құру, қызмет ету үшін ... және ... ... ... ... ... және созылымдысы кішкентай,бекітімділігінің сенімділігі.
10.2 Өндірістік шу
МСТ 12.1.003-02 құжаты шу ... ... мен ... ... деңгейін, одан қорғану түрлері, машиналар, ... мен ... ... шудың сипаттамасы мен өлшеу әдістерін
бекітеді.
Жұмыс орнында тұрақсыз шу сипаттамасы интегралды ... ... ... ... ... ... МСТ 12.1.003-88 «ССБТ Шу
қауіпсіздіктің жалпы талаптары» ... ... Шуды ... ... жүргізіледі: гигиеналық нормалау және ... ... ... Тұрақты шу үшін нормалау шудың шекті спкектірі ... ... ... ... ... октавты жолақтарындағы дыбыс
қысымының нормативті ... ... ... ... ... ... үшін қолданылатын заттар: архитекторлы ... және ...... ... және жеке ... ... болып бөлінеді.
Архитекторлы - жоспарлы және ұйымдастырушылық – ... және жеке ... ... ... ... шу ... территориясының шегімен шығатын өндірістік
орындарды максималды ... ... ... ... және жел бағыты
жағынан орналастырады;
- шулы ... мен ... ... ... ... шулы ... жұмысшылар саны аз болатын уақытқа жоспарлау.
Жеке басты қорғаныс ... ... ... ... 10...45 дБ ... ... мүмкіндік береді. Шудан қорғануға арналған жеке ... шуға ... ... мен ... ... ... аккустикалық заттарда қалыптасатын көдзерде
және таралу жолында шу ... ... ... ... ... шуды басқыш ретінде жұмыс орындарында көбінесе аэрдиномикалық ... ... және газ ... ... лас ... шығару
жүйесінің барысында туындайды. Шу басқыштар абсорбциялық, ... ... ... бөлінеді.
10.3 Өндірістік діріл
Діріл – материалдық денелер мен машиналардың жұмысы кезінде пайда
болатын тербеліс.
МСТ 10.1.02-78 ... ... ... ... ... ... әсер ... діріл гигиеналық бағалау келесі әдістердің бірі бойынша
жүргізіледі. Нормаланатын ... ... ... ... жиілігі бойынша интегралды бағалау.
Дірілдің екі түрі бар:
1) агрегаттардың, машиналардың жалпы дірілі;
2) Жергілікті діріл.
Өндірісте жергілікті діріл көп ... ... бұл ... адам ағзасын кейбір бөлшектеріне тікелей әсер етеді.
Негізінде дірілдің 3 ... бар. ... ... ... ... 3-ші ... – технологияық ... ... ... жабдықтар) жатады.
Дірілден қорғану заттары коллективті және жеке ... ... ... ... ... ... ... болатын көздерде оларға әсер ететін
және олардың таралу жолдарында әсер ... ... ... ... дірілден сақтанудың коллективті түрі жиі қолданылады.
Діріл әсерін түгелдей жою мен ... ... ... ... және ... механикаландырылған өндірістерді
енгізу, цехтарды дистанциялы басқару.
Дірілге қарсы шаралар:
1) Агрегаттарды, жабдықтарды үйдің фундаменттеріне тақап қою.
2) Конструкцияларды ... ... ... бар ... ... Машиналар мен оның орнатылған базасының арасына амортизациялық
сүйеніштерді қою.
4) Еңбектің ұтымды режимін пайдалану, егер құрал - ... ... ұру саны – 1200 ... ... онда 1,5 ... жұмыскер 10 минут дем алу керек, ал егер бұл сан 1900- ға ... онда бір ... ... 30 ... дем алу ... ... ... қарсы кареткалар қойылады.
Олар:
1) КВЛ – 1, ПР – 24л перфораторлы үшін ... ... ... ... ... КВС - , ПР – 30 ... арналған, құлама кен қазбаларында
бұрғылау үшін қолданылады.
3) УВ – 1 дірілдік құрылыс
4) Жекеленіп қорғану құралдары.
Дірілмен күресудің негізгі ... ... ... мен ... ... жетілдіру;
- дірілді жұту – ішкі үйкелісті, материалды конструкцияларды қолану;
- ... ... ... ... материалдар қабатын енгізу
(пластмасса, ағаш, резеңке).
Қол құралдарымен жұмыс істеген кезде дірілдің әсерінен жеке ... ... Жеке ... құралдарына қолғап жатады. Суық
мезгілдерде діріл ауруы пайда болмас үшін жылу ... ... ... ... ... ... қарсы белбеулер, діріл жұтатын кілемшелер,
діріл жұтатын аяқ киімдерді қолданылады.
10.4 ... ... ... ... ... ... мен
жергілікті жердің климаты қатты әсер етеді.
Микроклиматты сипаттайтын көрсеткіштер:
1) ауа температурасы;
2) ауаның салыстырмалы ылғалдылығы;
3) ауа қозғалысының ... ... ... ... ... ... микроклиматына орындалады, ал
шекті көрсеткіштер тұрақты және тұрақсыз жұмыс орындарына дифференциалды
түрде таратылады. ... ... ... ... ... және шекті кқрсеткіштері, салыстырмалы ... пен ... ... сәйкес болады.
Микроклиматтың шекті көрсеткіштері, жұмыс орнында технологиялық
талаптар оптимальды нормаға сәйкес кез – келген жағдайда ғана ... ... мен ... процестерді басқару
посттарында, есептеу техникасы залдарында ... ... ауа ... – 240 С, ... ... 60 – 40% және ауа ... 0,1 м/с – тан ... ... ... ... ... оптимальды нормалары белгіленген тәртіп бойынша салалық
құжаттамаларға сәйкес болу керек.
Жұмыс зонасындағы температура ... ... және ... ... ... аспауы керек.
Микроклиматтың оптимальды және шекті ... ... жыл ... да ... керек, демек, салқын период кезінде жұмыс
орнын радиациялық салқындатудан қорғау керек, ал жылы ... ... ... түсуінен қорғау керек.
Жұмыс орнындағы микроклиматтың күрсеткіштерін өлшеу үшін, әртүрлі
аспаптар қолданылады. Жеке алып қарағанда:
- ... мен ауа ...... психометрмен МВ- 4М,
М- 34; электр термометрлері, қара бояумен боялған термометрлер;
- ауа ... ...... (қанатты АСО- 3,
МС- 13) , термо анемометрлер ТАМ -1, цилиндрік ... ... ... ... ... әсерін жою үшін және
өндірістік ғимараттарда қалыпты жұмыс жағдайын қалыптастыру үшін ... ... ... ... ШРК ... СанЕмН 2.2.4.548-96 «
Өндірістік ғимараттардың микроклиматына қойылатын гигиеналық талаптары»
және МСТ 12.1.005-88 « Жұмыс аймағының ... ... ... ... ... келуі керек.
Зиянды заттардың адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша төрт классқа
бөлінеді: 1- төтенше қауіпті ШРК 0,1 мг/м3 – қа ... 2- ші өте ... 0,1- ден 1 мг/м3 –қа ... 3- ші ... ... ШРК 1- ден 10 мг/м3-
қа дейін, 4- ші қауіптілігі төмен ШРК ≥ 10 мг/ м3 – қа ... ... ... ... ... ... отырып
жүргізіледі (СНмЕ ҚР 3.01-01-2002).Осыдан келесі санитарлы қорғаныстық
аймақтық өлшемдері қабылданады. ... ... - ... ... 300м.
Өндірістік ғимараттың көлемін бір жұмысшыға 15м3 – тан ... ... м, ... 3,2 м3 – тан кем ... ... - ... ғимараттары жұмыс аймағындағы салыстырмалы ылғалдылықтың
және ауа қозғалысы ... ... ... және ... ... ... ... |Жұмыс |Ауа ... ... |
| ... ... |ылғалдылық, % |қозғалыс |
| | |0 С | ... |
| | | | |м/с ... |
| Суық және ... I |20 – 23 |60 – 40 |0,2 ... ... | | | |
| ... |18 -20 |60 – 40 |0,2 |
| ... IIа| | | |
| | | | | |
| | |17 – 19 |60 – 40 |0,3 |
| ... | | | |
| ... II | | | |
| | |16 - 18 |60 – 40 |0,3 |
| ... III | | | |
| Жылы ... ... I |22 – 25 |60 -40 |0,2 |
| | | | | |
| ... |2 -23 |60 – 40 |0,3 |
| ... II а| | | |
| | | | | |
| ... |20 – 22 |60 – 40 |0,4 |
| ... II б| | | |
| | | | | |
| ... III |18 - 21 |60 - 40 |0,5 |
| | | | | ... ... ... өтпелі |Жеңіл I |19 – 25 |75 |0,2 ... ... |17 - 23 |75 |0,3 |
| ... II | | | ... цех ... ... орнында ауаның жылжымалығы 0,6 м/с
артық емес, химикаттарды бөлшектен орау ... 0,3 м/с ... ... ... және ... ... ауаның таралуын қамтамасыз ететін
қосылғы. Ауыспалы механикалық желдеткішпен жабдықталады. Сору тесігінің
өлшемі ағу ... ... 25% ... еңбегі көп жағдайда орташа ауыр ... ... Бұл ... ... ... 14 – 5 км ... салмағы 10 кг
ауырды тасымалдаумен ұзақ уақыт бойы ... дене ... және ... байланысты.
Тұрақты жұмыс орындарында температура, салыстырмалы ылғалдылық ... ... ... ... және ... ... СН м Е
талаптарына сәйкес келуі керек.
Жылу трамапарының ... ... ... ... 450С ... керек. Ауа мен пештің бет ... ... ... 30 - 400С ... ... 0,14 – 0,35 кВт/м2
қарқынды жылу ағыны кезінде ауа қозғалысының жылдамдығын қалыпты ... м/с – ке, ал 35 – 2,80 ... ... ... төбеден су себуді
қарастыру қажет.
Пештерді және ... ... ... ... ... температурасы
тыныс шығару мүшелері міндетті түрде қорғаумен 400С ... ... ... әсерінен қорғау құралдарынсыз жұмыс істеу кезінде инфрақызыл
сәулелену дәрежесіне тәуелді ... ... ... қондырғыдағы жұмыс ауаны бүлдіретін зат бөлетін ... ... ... сору ... жабдықтайды. Мұндай жағдайда
инструкциялық пештің үстін қырлық перделі шатыр орнатады, шатырға ентін ауа
қозғалысының жылдамдығы 1,5 м/с кем ... ... сору ... ... ... ... ... т.б.) жасалған.
Бұл жобада табиғи цехтың желдеткіші механикалық ... АО2 – 11-2, n = 3000 ... W= 300-1 ... ... ... ... қауіпсіздігі
МСТ 12.1.009-76 анықтамалары бойынша электр қауіпсіздігі – электр
тогнының, ... ... ... ... ... және ... ... және зиянды әсерінен адамдарды қорғауды қамтамасыз ететін, құралдар
мен техникалық және ... ... ... 12.1.038 - 02 құжаты негізінде 400 Гц – ге дейін жиілікте тұрақты
және айнымалы токпен жұмыс істейиін электр қондырғыларының ... ... ... ... және ... ... мен нүлдену арқылы электр
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Қорғаныс жерлену мен ... ... ... арқасында
электр қондырғысының ток жүрмейтін металл бөліктері кернеу ... ... сол ... ... тиіп ... ... ... қорғау керек.
Қорғаныс жерлену арқылы электр қондырғысының металликалық бөлімімен
жер немесе жерге балама ... ... ... ... ... ... қорғаныс жерлеу ретінде алғашқы кезеңде табиғи
жерлегіштер қолданылуы керек.
Өнеркәсіптік ғимараттардың ... ... ... ... ... қосымша табиғи емес жерлегіштер қажет болмайды.
Шекті кернеу мен ... ... ... ... кез – ... қамтылуы керек.
Бір немесе көп қызмет атқаратын электр қондырғыларына жерлегіш
қызметін атқаратын құралдар, осы электр қондырғысының ... ... ... ... ... болу керек.
Электр қондырғыларды орнату ережесі жаңадан салынатын және қайта
салынатын электр қондырғыларда 500 кВ – қа ... ... ... ... ... ... ЭҚ 1 кВ – қа ... және ЭҚ 1 кВ
жоғары деп бөлінеді. Сонымен қатар климаттық ортасына байланысты ғимараттар
келесілерге бөлінеді: құрғақ ... 60% - ке ... ... 60-75%), ... ... 75 % -тен көп), өте ... 100% -ке жуық), ыстық (температурасы +35 0 С- дан ... ... ... ... шаң ... ... электр жабдықтары мен материалдары, бекітілген
орнатылған тәртіпте ТШ немесе МСТ талаптарына ... болу ... ... электр жабдықтары, кабельдер және жетектерді оқшаулау класы
талаптар мен электр ... ... ... болу ... мен ... ... зақымданудан қорғау үшін арналған
қондырғылар, мүмкіндігі бойынша машиналары, ... және ... ... электр қауіпсіздігі ... ... ... ... және құралдрымен,
ұйымдастырушылық және техникалық шаралармен қамтамасыз етіледі.
10.6 Өрт қауіпсіздігі
МСТ 12.1.004 – 02 құжаты ... ... ... ... ... ... барлық сатысына жалпы талаптарды орнатады. Ал өмір ... ... ... ... ... ... ... құрастыру,
жобалау, сатып алу, сату, сақтау, тасымалдау, орнату, техникалық қызмет,
экспплуатация, утилизация.
Өрт қауіпсіздігі шаралары және апатты алдын – ала ... ... ... жоспарын жасағанда арақашықтығы тез ерігіш
сұлықтарды сақтау орындары мен өртке қарсы ажырау ... ... сай 16 м ... ... ... жеке ... орындарда
бірінші типті жарылысты алдын – ала ... үшін ... ... ... қажет.
- ыдысты 95 % сыйымдылықта толтыру;
- тек қана жөнделген ыдысты пайдалану және оны ... ... ... ... жеке ... тез ... жіне жанғыш заттарды сақтау
қажет;
- 280 қысымның жоғары және төмен ұзындық бйынша бір ... ... ... тез ... ... жатқызу керек,
- Әрбір секундта 100 м2 ауданмен 2 шығарыммен орнықтыру қажет.
Өндірістік обьектілерді өрттен қорғау:
- ... отқа ... ... ... ... өрт ошағының пайда болған жағдайдағы оттың таралуын шектеу;
- жарылысты активті басуға бағытталған жүйені қолдану;
- түтінге қарсы қорғаныс ... ... ... ... ... өрт сөндіру мен өрт дабылдағыш құралдарын қолдану;
- өрттен қорғануға арналған шаралармен ұйымдастырылуы қамтамасыз
етілуі тиіс.
Өндірістің өрт ... ... ... ... ... бар ... ... бар технологиямен анықталады.
Өндірістің өртке және жарылысқа қауіптілігі дәржесі ... ... ... - дәрежесіне өртке қауіпті өндіріс жатады.Б – ... ... ... ... шаңды булы газ ауаны құрайды. В –
дәрежесіне қиын жанатын сұйықтар мен ... ... Г – ... ... жанбайтын заттар мен материалдар жатады. Д – дәәрежесіне
мұздай күйдегі ... мен ... ... ... ... пен ... ... таралу шарты өртке тұрақтылық
деңгейімен анықталады. Өртке тұрақтылық деңгейі деп – өрт ... ... ... қарсы тұра алатын құрылыс мүмкіндігі болып табылады.
Өртке тұрақтылық деңгейіне қарай ... пен ... ... ... ... Ғимараттың өртке тұрақтылық деңгейі ... ... ... ... ... өртке тұрақтылығына тәуелді болады.
Өнеркәсіп құрылысының жобалаудағы өрт қауіпсіздігінің ... ... ... бас ... ... аймағындағы нормативті – құқылық реттеу ... ... ... ... өрт ... ... (СНмЕ, СанЕмН,
Мемстандарттар) нормативті актілердің ... ... ... ... ... аймағында нормативті реттеу – өрт ... ... ... ... ... құжаттарда (ҚР ТЖ
Министірлігінің өртті бақылау бойынша департаменті) ... ... ... ... бойынша нормативті құжаттар бекітілген тәртіпте жеке
басып шығару мен тіркеуге жатады.
Өндіріс орнында өрт ... ... ... ... ... ... ... қарсы шараларын ұйымдастырып, олардың орындалуын
бақылайтын мемлекеттің өртке қарсы ... ... ... ... мен ... ... ... бөлімшесі арасында келісім шарт ... ... екі ... ... ... технологиялық бөлмеде өртке қарсы сумен қамтамасыз
етіліп, диаметрі 300 мм құбырлар орнатылған.
Өртке қарсы шаралар.
Цехтарды өрттен қорғау ... ... ... үшін ... кезекте
ғимараттардың өртке тұрақтылық дәрежесін ... ... ... ... ұзындығы мен еніне, ... ... ... қажеттілігін; өртті хабарлаушы жилік анықтау, автоматты
өрт сөндіргішті орнату және т.б. бекіту қажет.
Ғимараттың категориясын ҚР СНмЕ 2.02 - 01.2000. ... өрт ... мен ... өртену бойынша анықтауға» сәйкес
технологияны бұйымдарына қарайтын ... ... ... өндірістік бөлме негізііне 2 параметр жатады: ұшқын температурасы
және бөлмедегі ... ... ... ... ... бар ... ... жұмыс істейтін пештері бар цех
сенімді ... ... ... Ал, ... ... ... ... қоспа жинауы мүмкін. Газды ... ... үшін ... ... ... және өрт ... бар бөлімдер басқа
бөлімдердің отқа төзімділік шегі 0,75 сағ кем емес.
Өндірістік объектілердің өртке ... ... жаңа ... ... барысында өндірілетін инженерлі- техникалық іс –
шаралардың комплексі болып ... ... ... өрт ... өрт ... ... – алу ... қамтамасыз етіледі.
Өрт сөндіру құралдары өрт класына байланысты таңдап ... ... ... В. Бұл ... таңдалынған су және көбік түзгіш ПО – 1-ден
дайындалған барлық көбіктер ... жылу ... ... 700
мл, алғашқы өрт сөндіруші құралдар 10У – 5 – 3, ОХ ВП – 6, құмы бар ... ... киіз ... қарастырылған.
Өрт сөндірудің химиялық құралдары.
Өрт сөндірудің кеі тараған құралдары: көмірқышқылы, химиялық және
ауалық – химиялық көбік, ... ... ... ... қоспалар және инертті газдар болып табылады. Осы ... ... ... түрлерге жіктеледі: суытатын және оқшаулайтын, яғни жану
аймағына ... ... ... ... жабу немесе құрғақ ... ... ... жүргізіледі. Электр өткізгіштеріне ... ... ... су, бу) және ... ... (түйіршіктер мен
кейбір газ түрлері) болып бөлінеді. Уыттылығы жағынан : уытты ... ... ... ... уыттылар (көмірқышқыл және азот) және
(бромэтилді қоспалар, фреондар) болыр бөлінеді.
Өртті ... ... ... ... ... ... мен механикалық құралдар кең ауқымды қолданысқа ие.
Өрт кезінде жану өнімдері құрамында улану өте көп ... ... ал ... жарылысқа қауіпті заттар өте қауіпті болып табылады.
Оларды жою үшін түтінді люктар құрастырылады, ... ... ... ... ... ... түтінденбеуіне өрттің басталуын тез
анықтауға көмектеседі. Өртке қарсы стеналар өрттің өршуіне ... ... ... ... ... ... ... стеналар шығып тұрған
дөңбектері арқылы өртке ... ... ... өршуін басады.
Өнеркәсіп орындарында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... тағайындалады. Өнерксіп
әкімшілігі немесе жалдаушылар міндетті:
- белгілі обьектілердегі ... және ... ... ... және ... өрт қауіпсіздігімен өртке қарсы талаптардың орындалуын
қамтамасыз ету қажет;
- өнеркәсіп орындарында өрт қорғанысымен ... өрт ... ... өрт ... ... ... ету;
- құрылымдық бөлімшелерде өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғаны
тағайындау;
- өндіріске ... ... ... ... ... ... керек.
Өрт қауіпсіздігін есептелуі
Бір қабатты ғимараттың бөлмесінің өлшемдері : 35*30*4,9 м.
Өнеркәсіа ғимараты мен бөлмесінің өрт қауіптілігі онда ... ... және ... ... жабдықтар мен
материалдардың қасиетіне, сонымен қатар оларды ... ... ... ... ... ... ... және де олардың өртке
қауіптілік категориясын ескере отырып ЕО ғимараты 1 – ші ... ... 1 ... ... бар ... ... ... жүргізілген.
10.7 Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасы
Өндірістік санитария – бұл ... ... ... жайлы еңбек жағдайын жасау мақсатында зиянды өндірістік факторларды
зерттейтін, техникалық және гигиеналық шаралар жүйесі.
Еңбек гигиенасы – бұл адам ... ... ... әсер ... ... ... зиянды факторлар келесілер болып табылады:
- жоғары шаңдылық және жұмыс аймағының жоғары газдылығы;
- жұмыс аймағындағы ... және ... ауа ... мен ... ... ... ... қондырғы бетінің төменгі немесе жоғарғы
температурасы;
- шу деңгейінің жоғарлығы;
- діріл ... ... ... ... ... немесе жоқтығы;
- жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы.
Өнеркәсіптік санитарлық жағдай.
Есептеу орталықтарында санитария және ... ... ... іс – шаралар жұмысшыларға оңтайлы жұмыс жағдайларын ... ... ... ... психофизиолоиялық жағдай;
б) санитарлы – гигиеналық жағдай;
в) есептеу центірінің бөлмелеріндегі микроклимат.
Бұл жұмыс жағдайларының барлығы жұмысшыларға зиянды ... сәл ... да ... немесе жоюды қамтамасыз етеді.
Жұмыс зонасының ауасына қойылатын ... ...... 12.1.005 – 02 ... ... ... зонасының ауасына
қойылатын талаптарды бекітеді. Бұл стандарт микроклимат көрсеткіштеріне
қойылатын жалпы санитарлық - ... ... мен ... ... зиянды заттарының шегі жұмыс орнының қайда орналасқанын тәуеліз
орнатады.
Өндірісте тиімді жұмыс жағдайын құру ... ... ... ...
гигиеналық шарттарды қамтамасыз етуге ... ... ... сұрақтары және өндірістік жарақат пен кәсіби ауруларды төмендету
қатерлі мәселелері зор маңызға ие.
Қалыпты еңбек щарттарын құру үшін, ... ... ... ... өрттер мен жарылыстарды жою керек.
Өндіріс пен тұрғылықты аудандардың ... ...... ... СНм Е 245 – 71 ... келісімімен кәсіпорындардың
класына байланысты үшінші топқа, ... ... ... ені 300м – ... ... санитарлы – гигиеналы талаптар ... ... ... тамақтанатын бөлмелер, киімдерін ауыстыруға арналған
бөлмелер, әжетхана, жуынатын және кір жуатын бөлмелер, ... ... ... орындармен және әйел адамдарға арналған гигиеналық ... ... ... жұмыс уақытынан тыс
қолданатын тұрмыстық бөлмелері ... ... ... ... ... қарай тұрмыстық бөлмелер бөлмелерде орналасады және
бөлмелерде жерасты галереялармен немесе туннелдермен жабдықталады.
Тұрмыстық жабдықталған ғимараттар ... ... ... ... ... ... өндірістірк процестер төрт топқа
бөлінеді.
Бірінші топқа өндірістік процестерді нормальды метрологиялық жағдайға
және шаң мен ... ... ... ... ... ... ... жағдайда жағымсыз шаң
– тозаңдардың болуы, және жұмыс кезінде физикалық ... ... ... ... ... жұмыс киімінің зияндануы
мен ластануы.
Төртінші топқа өндірістік ... ... ... сапасын қамтамасыз етуге
арналған талаптар жатады.
Тұрмыстық ... ... ... ... ... ... орналастырылған. СНмЕ талабы бойынша ғимаратттар мен асханалар
ішінде су құбырлары, канализация, жылу ... және ... ... ... ... ... санитарлы – гигиеналық
қатынастары микроклиматпен, зиянды ... ... ... ... және ионды құралдармен сипатталады.
Өндірістің зертханаларында өнімнің сапасын анықтауға ... ... ... ... ... ерекше назар
аударылады. Зертханадағы ...... ... ... ... шыны ... ... ыдыс жууға арналған құралмен жуылып
дистилденген ... ... ... ... Өндірістегі цехтың
тазалығы, жұмысшыларға араналған бөлмелер, зертханалар ... ... ... ...... ... ... жобаны қорыта кететін болсам, әрбір ... ... өнім ... ... тек сапалы өніммен қамтамасыз ету. Сол
себепті тіремелік полимер тақта ... ... аса ... аударылады.
Тіремелік полимер тақта ешбір ... ... ... ... ... шет ... жасалған “Армамид ПА СВ 50-1901” маркалы
полимерлік материалдан ... ... ... ... сай.
Өңдеу мен сұрыптаудың жаңа технологиясы өнімнің жоғары сапалы болуына
кепілдік береді.
Жоғары сапалы өнім шығаруға міндетті шарттың бірі ... ... ... мен ... технологиялық процесін қатаң сақтау, құрылыстық
талаптарды және ережелерді сақтау, химиялық қоспаларды дұрыс пайдаланып,
шамадан тыс қоспау ... ... ... ... ... ... ... жүк тасымалдауда қауыпсіздікті камтамасыз ... ... ... ... ... ... техникалық регламенке сәйкес
болуы тиіс. Тіремелік полимер тақта адам өміріне ... ... ... ... ... Сол ... ... тақта өнімдерінің сапасы
стандарт талаптарына сай ... ... ... ... ... ... Е.С. ... качеством», Учебное пособие. / -
Алматы.: 2005. – 547 - ... ... ... ... ... - Учебное
пособие, В.Н.Фомин, 2005г
3 «Квалиметрия, управление качеством, сертификация» - ... ... ... ... И. М. ... метрология и сертификация. – М.:
Юрайт-Издат, 2002г
5 Сергеев А.Г. ... ... ... для ... ... ... 2000.
6 К.Сағадиев, А.Смағұлов, Б. Барақбаев, А. Қалиев. Сертификаттау.
Оқулық.-А.: 2000
7 ... ... и ...... ... к ... персональных компьютеров,
видеотерминалов и условиям работы с ними» от 18 августа 2004 года N ... ... ... под ... ... ... Высшая
школа, Москва, 1982 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и ... М.: ... ... Сергеев А.Г. Сертификация. Учебное пособие для ... М.: ... ... ... ... Б. ... А. Қалиев.
Сертификаттау. Оқулық.-А.: 2000
11 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии:
Учебник для ВУЗов 2-е ... ... ... ... М.М., Ивлева О.П. и др. Основы стандартизации, меное
пособие – М.: ... ... ... ... ... А.Ф. Сертификация, методология и ... ... ... стандартов, 1987;
14 ҚР СТ 3.0 -2001 Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ҚР СТ 3.4 - 2003 ... ... ... жүйесі. Өнімге қойылатын талаптар.
16 МСТ 4647-80 Пластмассалар. Шарпи бойынша соққылық тұтқырлықты
анықтау әдісі.
17 МСТ 4648-71 Пластмассалар. ... ... ... әдісі.
18 МСТ 4650-80 Пластмассалар. Су сіңірімділік деігейін анықтау
әдістері.
19 МСТ ... ... ... ... ... ... дайындау кезіндегі қоршаған орта шарттары.
20 МСТ 6433.2-71 Қатты электроқышаулағыштық материалдар. Тұрақты
кернеу ... ... ... ... ... МСТ 12019-66 Пластмассалар. Үлгілердә жасап шығару.
22 МСТ 12021-84 Пластмассалар мен эбонит. ... ... ... ... ... МСТ 12423-66 ... Ауа ... мен үлгілерді
(сынамаларды) сынау шарттары.
24 МСТ 14192-96 Жүктерді ... МСТ 15150-69 ... ... және ... да ... Түрлі климаттық аудандарға арналған орындалулары. Категориялары,
климаттық факторлардың әсері жағына қатысты қолдану, сақтау және тасымалдау
шарттары.
26 МСТ 17308-88 Шпагаттар. ... ... МСТ ... ... ... ... дәлдігін
қамтамасыз ету жүйесі. Өлшеулерді жүргізу ережелері. ... ... МСТ ... Құрылыста геометриялық параметрлердің дәлдігін
қамтамасыз ету жүйесі. Өлшеулерді ... ... ... жасалған
элементтер.
29 МСТ 29329-92 Статикалық таразылауға ... ... ... ... МСТ 30244-94 ЕҚЖС. Құрылыс материалдары. Жанғыштыққа сынау
әдістері.
31 МСТ 30402-96 ЕҚЖС ... ... ... ... ҚӨҚЕ 01-94 ... ... ... жүргізу және
отпен жұмыс жасау кездеріндегі өрт қауіпсіздігі ережелері.
-----------------------
Бөлім басшысы
Кедендік қызметтер мен сертификаттарды рәсімдеу секторы
өндірістік өнімдердің сапа жүйесінің ... ... ... ... ... растау секторы
Өнім
Пайдалану кезінде шығындалатын өнім.
Пайдалану үрдісінде тағайындалуы бойынша шығындалады.Мұнда оны қайта өңдеу
үрдісі бола ... ... ... ... өнім ... ... моральдік тозғанша пайдаланылады.
Шикізаттар мен табиғи отын
Материал-дар мен өнімдер
Шығын-далатын ... ... ...

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АҚ «ҰССО» сынау лабораториясында өнімнің сапасын талдау63 бет
Кәсіпорын еңбек өнімділігін жоғарылату мақсаты мен еңбекақыны өсіру шаралары74 бет
Кәсіпорынның инвестициялық қызметін қаржыландырудағы тартылған ресурстардың рөлі57 бет
Сүт өнімдерінің оның ішінде ірімшік өнімінің сапа элементтеріне талдау жүргізу74 бет
«Газ тарату механизімнің құрлысы»22 бет
«мақташы» мектебінің құрлыс барысы16 бет
ААҚ сынау зертханасы жағдайында құрлыс өнімдерінің сапасын талдау40 бет
Архитектуралық- құрлыстық бөлім8 бет
Аспан әлемінің құрлысы11 бет
Ақ күзен.систематикасы.Құрлыс ерекшеліктері. Сары күзен. Систематикасы. Құрлыс ерекшеліктері. 3.шұбар күзен. систематикасы.құрлыс ерекшеліктері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь