Қазақстан Республикасы көлік-коммуникация кешенінің қазіргі жай-күйі

КІРІСПЕ
1. Қазақстан Республикасы көлік.коммуникация кешенінің қазіргі жай.күйін таңдау
1.1 Көліктің жай.күйі мен дамуы
1.2. Автомобиль көлігінде мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру
2. Технологиялық бөлім
2.1. Тасымалдау тізбегін ықшамдау мақсатында атқарылатын зерттеу және талдау жұмыстары негіздері
2.2. Еңбек кооперациясын және бөлімшенің көрсеткіштерін психофизиологиялық жағынан анықтау.
2.3. Еңбек кооперациясының және бөлімшенің көрсеткіштерін әлеуметтік жағынан қарастыру
2.4. Ұсынылған ықшамдау амалдарының нақты тиімділігінің практикалық көрсеткіштері
2.5. Тасымалдау тізбегіндегі аралық технологиялық үрдістерді жетілдірудің көрсеткіштері
3. Экономикалық бөлім
3.1. Автокөлікпен тасымалдау жұмысын орталықтан ұйымдастырудың тиімділіктерімен экономикалық көрсеткіштері
3.2. Контейнерлік тасымалдауды ұйымдастыру көрсеткіштері
3.3.Тәжірибелік.ұйымдастыру көрсеткіштерін есептеу амалдары
4. Қоршаған ортаны және еңбек қауіпсіздігін қорғау
4.1. Өндірістік факторлардың қоршаған ортаға әсері
4.2. Ауа, су ортасына түсетін негізгі зиянды заттардың нормативтік деңгейлері
4.3. Әртүрлі ластанудан қоршаған ортаны сақтаудың нұсқамалары
4.4. Еңбек қауіпсіздігі. Техникалық күтім жөндеу жұмыстарында туындайтын қауіпті өндірістік факторлардың сипаттамасы
4.5. Қауіпті өндірістік фактордың нормалануы
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстанда қабылданған Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы (бұдан әрі – Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы) бәсекеге қабілетті экономиканы және жоғары технологиялар индустриясын одан әрі дамыту үшін жағдай жасауда. [1]
Қазақстан экономикасы өсуінің жоғары қарқыны ұзақ мерзімді жоспарлауға негізделген дамуының өз моделін құру мен іске асырудың тиімділігін дәлелдейді.
Мемлекет дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын жариялаған түбегейлі құжат Қазақстан Республикасы Президентінің елдің 2030 жылға дейінгі дамуының ұзақ мерзімді стратегиясын айқындап берген «Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Жолдауы болып табылады.
Экономикалық кеңістігін дамыту көп жағдайда әр өңірдің көлік инфрақұрылымы дамуының дәрежесіне байланысты. Осыған орай, өңірлердің көлік жүйесін теңгерімді дамыту және орталықсыздандыру үрдісінің сақталуымен көлік қызметін мемлекеттік реттеу мәселелерінде орталық және жергілікті органдардың өзара іс-қимылын күшейту қажеттілігі барынша өзекті болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясының (бұдан әрі - Стратегия) жалпы мемлекеттік маңызы бар, бұл Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы "Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында" Қазақстан халқына Жолдауында өз көрінісін тапты. [2]
Көлік қызметтері оларды алушыларға, атап айтқанда халықтың, экономиканың мұқтаждықтарына, сондай-ақ елдің бірлігін, қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің стратегиялық мәселелерін шешуге бағытталуы тиіс.
Негізгі стратегиялық құжаттарды дамытуға әзірленген, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзитік тасымалдардың тиімділігін арттыру, көлік қызметтеріне қазіргі және болжамды қажеттіліктерді қанағаттандыру, олардың сапасын жақсарту үшін көлік кешенін озыңқы дамытуды басты мақсат етіп айқындаған, Қазақстан Республикасы мемлекеттік көлік саясатының 2008 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасы көлік кешенін дамытудың бастамасы болды.
Сонымен бірге, қол жеткізілген нәтижелер көрсетілген құжаттың қолданыстағы салалық дамыту бағдармалары үшін негіз құра және бірқатар салалық заңдарды әзірлеу мен қабылдауды қамтамасыз ете отырып, негізінен өз миссиясын орындағанын куәландырады. Таяу жылдарда дағдарыстық шекке жеткізуі мүмкін, көліктің барлық түрлері негізгі қорларының тозу қарқыны мемлекеттен оларды жедел қалпына келтіру мен жаңғыртуға бағытталған жаңаша жүйелі шаралар қабылдауды талап етеді.
1 Назарбаев Н. А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния казахстанцев. – Алматы: Рауан, 1997.– 61с.
2 Назарбаев Н.А. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан //Ана тілі.– Астана, 2007.
3 Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 11.04.2006 года №86.
4 Концепция государственной транспортной политики республики Казахстан на период до 2008 год // Постановление Провительства Республики Казахстан. –Астана. – 11.06.01. № 801.
5 Концепция развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан //Постановление Правительства Республики Казахстан. –Астана, 2001. – C 566.
6 О концепции развития автодорожной отросли Республики Казахстан на 2001– 2008 годы // собрание актов Президента и правительства Республики Казахстан. – Астана, 2001. – № 19.
7 О создании единой государственной системы контроля за автоперевозками на территории Республики Казахстан. Постановление Правительства от 08.09.00. № 1358 // Собрание актов Президента и Правительства Республики Казахстан. – Астана, 2000. – № 38– 39.
8 Закон «О транспорте в Республике Казахстан» от 21.09.1994 года №156– Х111.
9 Квалификационные требования к субъектам, занимающимся перевозкой грузов и пассажиров на автотранспорте в Республике Казахстан: утв. Постановление Правительства Республики Казахстан Директор. –1997, № 1.
10 Закон «Об автомобильном транспорте Республики Казахстан»: утвержден Указом Президента РК от 4.07.2003 г. № 476.
11 Основы логистики: Учебное пособие / под.ред. Миротина Л.Б.и Сергеева В.И. – М.: ИНФРА.– М, 2000. – 200с.
12 Гаджинский А.М. Логистика.– М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999.
13 Жаңбыров Ж.Ғ., Тұрсымбекова З. Автокөлікпен тасымалдау ерекшеліктері.
14 Тұрсымбекова З., Жексенбаев Н. Автокөлік логистикасының тасымалдау тізбегінің сенімділігі
15 Қабашева Ж., Боранғалиева Н., Тұрсымбекова З.Ж. Аймақтық әлеуметтік экономикасының даму ерекшеліктері
16 Тұрсымбекова З. Қамбарова А.А. Автокөлікпен тасымалдаудың экономикалық көрсеткіштері мен шығындары
15 Жаңбыров Ж.Ғ.,Тұрсымбекова З.,Мырзагельдиев Р.А., Қамбарова
А.А.Патыкова Б. Автокөлік логистикасы жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктері
17 Ж.Ғ.Жаңбыров, З Трсымбекова Автокөлік тиімділігін анықтау моделі
18 Тұрсынбекова З.Ж. Жүк автокөліктерін таңдау және бағасын анықтау
19 Жанбиров Ж.Г. Проблемы развития транспортно– логистических услуг в РК //Вестник Каз.НАУ.– 2005.– № 9.– С.65– 67.
20 Захаров К.В., Цыганюк А.В., Бочарников В.П., Захаров А.К. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. – Киев: ИНЭКС, 2001.– 237.
21 МиротинЛ.Б., ТашбаевЫ.Э. Логистика – М.: Экзамен, 2003.– 160 с.
22 Гаджинский А.М. Основы логистики. –М.: Маркетинг, 1996.
23 Левиков Г.А. Логистика как стратегия повышения конкурентоспособности на международных рынках /Бюллетень транспортной информации.– 2003.– №1 (91).
24 Неруш Ю.М. Логистика /учеб. для вузов.– М., ЮНИТИ– ДАНА, 2000.
25 Бауэрсокс Дональд ДЖ., Клосс Дейвид ДЖ. Логистика: итнтегированная цепь поставок. – М.: Олимп. Бизнес, 2001. – 640с.
26 Канчавели С.Е., Колобов А.А., Омельченко И.Н. и др. Стратегическое управление организационно– экономической устойчивости фирмы: Логистикоориентирование бизнеса /под.ред. А.А.Колобова и И.Н. Омельченко. – М.: Изд– во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001.
27 Сергеев В.И., Эльяшевич П.А. Формирование макрологистических систем. – СПб.: Общество «Знание», 2001.
28 Смехов А.А. Маркетинговые модели транспортного рынка. – М: Транспорт, 1998.– 120 с.
29 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөліктермен тасымалдау. Оқу әдістемелік нұсқау.– Алматы, КазҰАУ, 2006 .– 2,25 б.п.
30 Жаңбыров Ж.Ғ. Жүк тасымалдау ұйымдастыру және басқару (автокөлікпен). Оқу құралы. – Алматы. «Нур– Принт», 2007.– 23,62 б.п.
31 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік кәсіпорындарының даму талаптары //Вестник НАН РК. – Алматы, 2007.– №6, –Б. 43– 48.
32 Жаңбыров Ж.Ғ., Уалханов Б.Н., Джанбакиева З.Р. Автокөлік мекемелер басқару //Вестник Каз АТК.– 2006.– № 5. – С.100– 105.
        
        КІРІСПЕ
Қазақстанда қабылданған Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... – Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы) бәсекеге қабілетті
экономиканы және жоғары технологиялар индустриясын одан әрі ... ... ... ... ... өсуінің жоғары қарқыны ұзақ ... ... ... өз ... құру мен іске асырудың
тиімділігін дәлелдейді.
Мемлекет дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын жариялаған ... ... ... ... ... 2030 жылға дейінгі
дамуының ұзақ мерзімді стратегиясын айқындап берген «Қазақстан-2030. Барлық
қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және ... ... ... табылады.
Экономикалық кеңістігін дамыту көп жағдайда әр ... ... ... ... ... ... ... өңірлердің көлік
жүйесін теңгерімді дамыту және орталықсыздандыру үрдісінің сақталуымен
көлік қызметін мемлекеттік реттеу ... ... және ... өзара іс-қимылын күшейту қажеттілігі барынша өзекті ... ... 2015 ... ... көлік стратегиясының
(бұдан әрі - ... ... ... ... бар, бұл Қазақстан
Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 ... ... ... жаңа серпіліс жасау қарсаңында" Қазақстан халқына Жолдауында
өз көрінісін тапты. ... ... ... ... атап айтқанда халықтың,
экономиканың мұқтаждықтарына, ... ... ... ... мен
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің стратегиялық мәселелерін шешуге бағытталуы
тиіс.
Негізгі стратегиялық құжаттарды ... ... ... аумағы бойынша транзитік тасымалдардың тиімділігін арттыру,
көлік қызметтеріне қазіргі және болжамды қажеттіліктерді қанағаттандыру,
олардың сапасын ... үшін ... ... ... дамытуды басты мақсат
етіп айқындаған, Қазақстан Республикасы мемлекеттік көлік саясатының 2008
жылға дейінгі кезеңге ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізілген нәтижелер көрсетілген құжаттың
қолданыстағы салалық дамыту ... үшін ... құра және ... ... ... мен ... ... ете отырып,
негізінен өз миссиясын орындағанын куәландырады. Таяу жылдарда ... ... ... көліктің барлық түрлері негізгі қорларының ... ... ... ... қалпына келтіру мен жаңғыртуға бағытталған
жаңаша жүйелі шаралар қабылдауды талап етеді.
Жаһандану жағдайында Қазақстанның кеңбайтақ аумағын ... ... және ... ... ... көбіне көлік-
коммуникация кешенінің тиімді ... ... ... ... және ... саясатқа сәйкес келетін жоғары технологиялы ... ... ... ... ... және тұтас
экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің кепілдігі болып табылады.
Стратегияның ... мен ... ... ... ... ... ... байланысты болатын көліктің темір жол, автомобиль,
қалалық ... әуе және су ... ... ... ... ... ... экономикасында маңызды рөл атқарады.
Республиканың қалалары мен елді мекендерін өзара байланыстыра отырып,
көлік мемлекеттің аумақтық және әкімшілік ... ... ... ... ... мен қауіпсіздігінде негізгі рөл атқарады.
Стратегия - елдер арасындағы өсіп ... ... ... ... және қол жетімді транзиттік бағыттармен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... бағыттардың меридиандық және ендік орналасуының жаңартылған
моделі қолданылатын болады.
Стратегия қолданыстағы және жаңа ... ... ... ... ... ... ... барлық түрін бір мезгілде
жаңарта отырып, жаңғырту мен ... ... ... ... ескере отырып, құбыр көлігін ... ... ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасының газ саласын 2015 жылға дейін
дамыту тұжырымдамасы шеңберінде жүзеге асырылады.
Стратегия мемлекеттік ... ... 2015 ... дейінгі басым
бағыттарын белгілейді және көлік жүйесінің кешенділігі мен ... ... және ... ... бағдарламаларды әзірлеу үшін негіз
қалауға тиіс ... және ... ... ... ... мен ... ... дамыту
басымдықтарының жиынтығын білдіреді.
 
 
1. Қазақстан Республикасы көлік-коммуникация кешенінің қазіргі
жай-күйін таңдау
  1.1 ... ... мен ... ... ерекшеліктері (кең-байтақ аумағы, теңізге
шығатын жолының ... елді ... және ... ... ... ... жүйесіне жоғары тәуелділіктің себебі ... оның ... ... барынша жүк қажеттілікті экономикалардың
бірі етеді.
Еуропа мен Азияның тоғысында орналасқан Қазақстан Азия ... және ... ... ... ... жер үсті ... ұсына отырып, айтарлықтай транзиттік әлеуетке ие. Республика
әуе кеңістігінің тартымдылығы мен ... ... де ... Аса
көлемді өткізу нарықтары бар ... ... болу да ... көлік
жүйесінің дамуын перспективалы етеді.
Жерінің біршама жазықтығы және табиғи тастың үлкен қоры ... жол және ... ... ... ... дамытуға
мүмкіндік береді.
Жер үсті жолдары қатынасы желісінің негізгі үлесі автомобиль ... ... ... 88,4 және 14,0 мың км) ... ... ... ұзындығы 3,9 мың км, әуе трассаларының ұзындығы - 61 мың ... 1000 ... км ... ... ... ... 5,1 км ... 32,4 км қатты төсемді автомобиль жолдарын, 1,5 км ішкі су жолдарын
құрайды. [3]
Қазақстанның 90 ... ... ... нарықтық экономикаға деген
таңдауы және басталған реформалар көлік жұмысының жағдайын және ... ... ... ... ... ... жүргізудің бірінші онжылдығында көлікте құрылымдық және
институционалдық ... ... ... жаңа ... жағдайларға жауап беретін құқықтық базасы құрылды. Мемлекеттік
басқару мен шаруашылық қызметтің функциялары ... ... ... көлік қызметін мемлекеттік реттеу жүйесі құрылды. Көліктің кейбір
түрлеріне жекешелендіру негізінен аяқталды.
Ұйымдастыру-құқықтық нысандардың ... мен ... ... ... сала ... жыл ... өзгеріп отырады. Бұл бәсекелік
принциптерімен және көлік қызметтеріне нақты сұраныспен реттелетін оңтайлы
нарық ... ... ... білдіреді.
Көліктің жүйе құраушы рөлі айтарлықтай өсті және оны дамыту міндеттері
мен әлеуметтік-экономикалық өзгерістер басымдықтары ... ... ... ... ... ... және жүк тасымалына деген
өскелең сұранысты қанағаттандырды. 2000 жылдан бастап 2005 жылды қоса алған
кезеңде ... ... ... ... ... ... жолаушылар
тасымалында 7,8%-ды, жүк тасымалында 9,5%-ды (орташа жыл ... өсу 10,3% ... ... ... көліктің нарық жағдайына жалпы бейімделгеніне
қарамастан, қазіргі уақытта көлік жүйесінің жай-күйін оңтайлы, ал оның ... ... ... ... ... елдің барлық аумағында теңгерімсіз
орналасуы бірыңғай экономикалық кеңістіктің ... мен ... ... ... болып отыр. Өнеркәсіптік бағдарланған темір жол
және автомобиль ... ... ... ... ... ... ... дамыған. Көлік инфрақұрылымының кейбір
техникалық көрсеткіштерінің халықаралық стандарттармен және ... ... ... ... ... ... өңірлік кірігу
мен сауда-көлік байланыстарын дамыту жолындағы елеулі ... ... ... ... ... ... ... болуы өңірлердің
экономикалық дамуына кедергі жасауда. 2 мыңдай ... елді ... ... көлік қатынасы жоқ. Елді мекендердің ... ... ... ... ... дамуының қазіргі кезеңінде республиканың көлік кешені негізгі
құралдарының қанағаттанғысыз жай-күйімен, ... және ... ... және ... ... өнім ... көлік шығыстарының үлесі біршама жоғары және
ішкі темір жол мен автомобиль ... үшін ... 8% және ... ал нарық экономикасы дамыған елдерде бұл көрсеткіш 4-4,5% құрайды.
Жүк қажеттілігінің көрсеткіші бойынша Қазақстан экономикасының ... 5 есе ... ... ІЖӨ-нің әрбір бірлігіне ... 9 ... кем емес ... ... ... ал ... елдерінде жүк қажеттілік – 1 тонна-км/доллар ІЖӨ-нен кем.
Сапалы көлік қызметтеріне деген өскелең сұраныс ... ... ... ... ... және ... технологиялары
саласындағы артта қалуға байланысты толықтай қанағаттандырылмайды.
Барлық тасымалдар көлемінің, оның ішінде көмір, мұнай құю ... ... ... және ... ... өнімі, басқа да
жүктер экспортымен ... ... ... ... ... ... жеткіліксіздігіне байланысты тежеледі.
Жалпы ұлттық өнімді көлік қызметтерін экспорттау арқылы ... ... іске ... ... ... қызметінің әлемдік
нарығындағы отандық тасымалдаушылардың жағдайы олардың іс ... ... ... және ... ... әлеуеті
толығымен пайдаланылмайды.
Қазақстан Республикасының Еуразия құрлығының ... ... ... мен ... ... Ресей мен Қытай арасындағы транзиттік көпір
ретіндегі геосаяси рөлін айқындап береді.
Қазақстанның ... ... ... ... ... негізінде құрылған халықаралық төрт көлік дәлізі өтеді:
 - Трансазиялық темір жол ... ... ... дәлізі:
Батыс Еуропа –– Ресей мен Қазақстан (Достық – Ақтоғай – Саяқ - Мойынты ...... ... ... арқылы Қытай, Корей түбегі және
Жапония.
- ТАТМ оңтүстік дәлізі: Оңтүстік Шығыс Еуропа – Түркия, Иран, ... ... мен ... ......... – Шу – Арыс - Сарыағаш
учаскесінде) арқылы Қытай және Оңтүстік-Шығыс Азия.
- ТРАСЕКА: Шығыс Еуропа – Қара ... ... және ... ...... - Ақтау учаскесінде) арқылы Орталық Азия.
- Солтүстік – ... ... ... – Ресей мен Иран арқылы Парсы
шығанағының елдері, Ақтау теңіз порты - ... Орал ... және ... ... ... ... ... бағдарларды құрауға енетін
бағыттармен қатар Сарыағаш – Арыс – ... - ... ... ... ... тасымал үшін аса маңызға ие ТАТМ Орталық дәлізін атаған
жөн.
Дәліздер Шығыс-Батыс ... ... және ... ... айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік береді.
Қытай экономикасының, атап айтқанда оның батыс өңірлері экономикасының
қарқынды өсуі, бүгіннің өзінде әлемдік нарықтарға ... ... ... ... ... отыр. Сонымен бірге, мамандардың бағалауы
бойынша, Қазақстанда транзиттің даму ... ... және ... алғанда
республиканың әлеуетіне сай емес. Мысалы, 2003 жылы Қытайдың ЕО ... ... ... 115 млн. ... ... ... ... аумағы бойынша осы бағыттағы транзиттік тасымалдың көлемі
шамамен 3 млн. тонна болды.[3]
Кесте 1- Көліктің негізгі ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
|Көлік түрі |2005 ... ... ... |
| ... көлемі |мүмкіндіктер |пайдалану ... жол ... |8, 895 |30,0 |30 % ... ... | | | ... ... |3,0 |12 % ... тонна | | | ... ... млн. |84,7 |342,5 |25 % ... | | | ... ... млн. |0, 150 |2,5 |6 % ... | | | ... дәліздері желісі географиялық жағынан өнеркәсіптік және
шаруашылық ... ... ... ... ... күштерді орналастыру және халықты қоныстандыру перспективаларын
ескере отырып, оны одан әрі оңтайландыру және ішінара қайта бағдарлау қажет
болады.
Көлік ... ... ... жол ... қауіпсіздігінің
көрсеткіштері әлемдік деңгейге сәйкес келмейді. Жыл сайын ... (ЖКО) 3 ... ... адам қаза ... бұл ... ... көрсеткіштерінен екі есе артық.
Соңғы 5 жыл ішінде ЖКО-да зардап шеккендер санының жыл сайынғы өсімі
шамамен 10-15%-ды ... ... ... ... ... ... арттыру жөнінде инфрақұрылымды жаңғыртудан, ... іске ... және ... қолдану жүйесін күшейтуден тұратын
нақты кешенді шаралар қабылдамайынша, 2015 жылы ЖКО ... ... 10 мың ... ... ... ... ластаудағы көліктің үлесі 30%-ға дейін жетеді, бұл
әлемдегі дамыған елдердің ұқсас көрсеткіштерінен 1,7 есе ... ... ... өсуі және ... ... оның
одан сайын артуы жағдайында жалпы көлік ... және оның ... ... ... ішкі ... ... ... саласында соңғы жылдары басталған институционалдық ... ... ... ... ... жоқ. Экономиканың бұл
секторындағы нарықтық қатынастарды одан әрі ... үшін ... ... ... оларды дәйектілікпен аяқтау қажет.
Қазақстанның көлік кешені негізгі қорларының тозу ... мен ... ... ең жоғары белгісі – 60%-ға жетті, бұл жылжымалы ... және ... ... ... ... шекті деңгейіне
дейін жетуіне әкеп соқтырды.
Магистральдық темір жол желісі жеткілікті дамымаған. Оны оңтайландыру
үшін Шығыс-Батыс бағытында жаңа ... жол ... салу ... жол көлігінің ұзақ уақыт толық ... ... ... ... ... ... ... тозуға ұшырады. Салада
жылжымалы құрамның, жол техникасының техникалық және моральдық ... ... ... ... ... пайдаланылады және негізгі
өндірістік құралдарды жөндеу мен ... ... ... ... жүйелерін қолданудың төмен тиімділігі негізгі
қорларды жұмысқа жарамды жай-күйде ұстау үшін көп шығысты қажет ... ... ... ... үрдісін (жүк тасымалдарының
жалпы көлемінің 55%-ы) ескере отырып, контейнерлік, мультимодальдық
тасымалдарды ... және ... ... ... ... ... ететін көліктік-логистикалық орталықтар құру қажет.
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының ... ... ... ... ... ... өңірлерімен байланыстыратын
ендік бағыттағы жолдарды салу қажет. Оған ... ... ... ... ... ... салу ... төсемінің қанағаттанғысыз жай-күйі - пайдалану
жылдамдықтарының ... ... ... ... артуына,
авариялықтың өсуіне әкеледі.
Автокөлік паркі жылжымалы құрамының тозуы (шамамен автобустардың 30%-
ының және жүк ... ... ... 13 ... ... ... және ... арналған шығындардың
артуына, сервис қызметінің төмендеуіне әкеп соқтырады және қоршаған ортаға
теріс әсерін тигізеді.
Қазақстанның халықаралық ... ... ... ... оны
халықаралық стандарттармен ... ... ... 22 ... 21-і жұмыс істеп тұр. ... ... ... ... ... және авиациялық техника түрлері
бойынша шектеулер енгізілуіне байланысты тек 5 ... ғана ... ... Қарағанды және Ақтөбе қалаларында) ауыр салмақты әуе
кемелерін шектеу ... ... ... ... ... қайта
жаңғыртуды қажет етеді.
Әуе кемелерінің (672 бірлік), ... емес және ... мен ... ... ... ... ... қозғалтқыштардың тозығы
жеткен паркі халықаралық әуе ... ... ... ... Осы орайда, әуе кемелері паркін жаңартуға ықпал ететін тартымды
жағдайлар жасау мен ... ... ... ... зор.
Көп жағдайда әуе көлігінің дамуына инфрақұрылымның және азаматтық
авиацияның негізгі құралдарының жеткілікті ... ... ... ... ... және ... стандарттарға сәйкес
келмеуі себептері Қазақстанның тораптық әуежайлары авиациялық ... ... ... ... ... өздері қабылдайтын және
жөнелтетін әуе кемелерінің санын амалсыздан қысқартады.
Қазіргі уақытта Қазақстан ... ... ... ... сапа мен ... стандарттарына сәйкес келетін бір ғана Ақтау
халықаралық теңіз сауда портымен танылып ... ... ... ... ... өндіруші өнеркәсібін одан әрі дамыту 2015 жылға қарай мұнай өндіру
деңгейін ... 140 ... ... ... ... ... бұл Ақтау
теңіз порты арқылы мұнай тасымалдауды жылына 20 млн. ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымын орта
мерзімді перспективаның өзінде тиісті деңгейге дейін ... ... ... да ... ... салу мен теңіз операцияларын қолдау
базаларын құру қажеттілігі осыған байланысты.
Ішкі су көлігі саласы кемелерінің ... ... ету ... ... ... ... Мемлекеттік техникалық өзен флотының тозуы 85%
құрайды.
Су көлігінің басқа да елеулі мәселелері ... ... ... ... мен сенімділігі болып табылады. Ұзақ
мерзім бойы ... (50 ... ... ... мен салу ... қателіктер, ауданның жоғары сейсмикалылығы (6 – 7,5 ... ... ... ... ... мен ... ... байланысты проблемалар оларды қайта жаңарту мен жаңғырту жөнінде
шұғыл шаралар қабылдауды ... ... ... ... үшін ... ... импортының деңгейі
жоғары, ол жекелеген ... ... ... ... құрайды. Осыған
байланысты көлік кешені үшін жылжымалы ... ... мен ... ... мен шығару жөнінде отандық өндірісті қалыптастыру және
дамыту қажет.
Көлік саласындағы ғылыми әлеуетті дамытуға бөлінетін қаражат деңгейі
жеткіліксіз: ... ... ... ол ... дамыған елдердегі 2-
2,5%-ға қарағанда көлік ... ... азын ... көлік кешеніндегі бесінші ... ... ... ... ... ... материалдарды ұластыра ... ... ... ... ... ... ... республиканың
магистральдық байланыс желілерінің жалпы ұзақтығының шамамен 30%-ын, темір
жол көлігінде 2,3%-ын құрайды.[4]
Көлік ... ... мен ... ... жай-күйі мемлекет
пен жеке меншік сектор тарапынан көлемді инвестицияларды талап ... ... ... ... үшін ... салу ... жағдайлар жасау арқылы инфрақұрылымды қалпына келтіруге және
жылжымалы құрамды жаңалауға ... ... ... ... ... және жұмыс істеуін басқаруда, сондай-ақ әртүрлі
көлік түрлерін үйлестіру мен өзара ... ... ... кешенділік жоқ.
Инфрақұрылымдық сипаттағы мәселелермен қатар Қазақстан аумағы арқылы
өтетін транзиттік ағын бірқатар кедергілерге тап ... ... ...... және шекаралық бақылаудан өту ... ... және ... ... ... ... ... қызметі транзиттік тасымалдарға
арналған тарифтер реттелуінің барабар еместігімен сипатталады. Транзиттік
тасымалдар бойынша көліктік ... ... ... ... ... бәсекелестік жағдайында жұмыс жасайды, бұл ... ... ... ... ... талап етеді.
Көлік қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілерін
анықтайтын заңнамалық база ... ... ... Сонымен қатар,
бірқатар салаларда қабылданған салалық заңдарды іске ... үшін ... ... ... жоқ. ... ... нормативтік техникалық
стандарттар халықаралық стандарттарға сәйкес келмейді және ... ... ... ... қызметін реттейтін заңнама нормалары ... ... ... ... ... ... ескеруі тиіс.
Көліктің жұмыс істеуін нормативтік құқықтық қамтамасыз ету ... ... ... кодексін әзірлеу мен қабылдау туралы мәселе
қаралуда.
Көлікті қаржыландырудың ІЖӨ-нің шамамен ... ... ... ... ... ұқсас елдерге қарағанда көп төмен. Қарқынды
дамып келе жатқан елдер көлік кешеніне ІЖӨ-нің 4-7 %-на дейін бөледі.
Көлікті дамытудағы ... ... ... көбейтеді,
әлеуметтік даму мен бірыңғай экономикалық кеңістік қалыптастырудың деңгейін
төмендетеді. Оларды тездетіп шешу, ... ... ... ... ... өсу ... ... жағдайында ерекше маңыз алады.
2000 жылдан 2004 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан экономикасының өсуі
ІЖӨ-мен білдіргенде 42,7 %-ды, ал тауарлар мен ... ... ... 41,9 % және 43,7 %-ды ... Бұл ретте көліктің барлық түрлерімен
жасалатын жүк тасымалдарының ... 28,5 %-ға ... ... нәтижесінде,
көлік инфрақұрылымының қолданыстағы қуаттары ... өсу ... ... қалыптасты.
ІЖӨ-нің жылдық өсу қарқынын 8,8-9,2 % деңгейінде сақтауды болжай және
өңдеуші ... ... ... өсу ... 8-8,4 %-ға ... отырып,
Қазақстанның экономикалық даму перспективалары көлік жүйесіне, әсіресе,
елдің ішіндегі өнеркәсіптік және ... ... және ... және транзиттік тұрғыдан шешуші рөл атқаратын көліктің
темір жол және ... ... ... түсетін жүктеменің
артуына сөзсіз әкеп соқтырады.
Халықтың орналасуының төмен тығыздығы жағдайында үлкен қашықтықтармен
қатар мемлекет экономикасының шикізаттық ... ... ... ... ... Егер ... құлдырау кезеңінде көлік
кешені мемлекет экономикасының барша қажеттілігін қамтамасыз етіп, сондай-
ақ көлік ... ... мен ... ... тұру жолымен қолдау
көрсетсе, ал қазіргі уақытта, тұрақты өсуі ... ... ... ... мен ... ... ... қолдау қажет.
 
  1.2. ... ... ... реттеу жүйесін жетілдіру
 
Бірыңғай көлік жүйесін дамытуды қамтамасыз етуде автомобиль ... ... ... ... ... іске асырудың ерекшеліктері
мынадай бағыттар бойынша бірқатар бірінші ... ... ... ... кең-байтақ аумағы мен автомобиль жолдары желісінің
салыстырмалы төмен тығыздығы, тасымалдардың алыс қашықтықтары ... ... ... ... ... ... өсуіне және өндірілетін
өнімнің өзіндік ... ... ... ... болғандықтан, олардың
техникалық жай-күйіне ерекше мән беріледі.
Халықаралық көлік дәліздерін, республикалық, облыстық және аудандық
маңызы бар ... ... ... және ... ... ... бағдарламаларымен белгіленген, оның экономикалық кеңістігінің
тұтастығын қамтамасыз ететін, өңірлік және ... ... ... үшін ... ... ... ... тәртібімен
жүзеге асыру қажет.
Облыс орталықтарын аудан орталықтарымен байланыстыратын ... ... ... ... ... бюджет есебінен
ұсталуға тиіс.
Жол инфрақұрылымын дамытудың негізгі ... ... ... ... халықаралық транзит дәліздерін қайта жаңартуды аяқтау:
1)Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Қорғас;
2) Шымкент – ...... – Орал – ... ......... – Петропавл;
4) Астрахань – Атырау – Ақтау – Түркіменстан шекарасы;
5) Омбы – Павлодар – ...... ... – Қостанай – Челябі – Екатеринбург;
-күрделі және орташа жөндеуді, ... ... ... ... ... (қайта жаңарту), қауіпті учаскелерді жою мен ... қоса ... ... ... ... республикалық,
облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының және ... ... ... жай-күйін қозғалыс қарқынын және
осьтік жүктемесін ... ... ... ... ... ... ... пайдаланудағы халықаралық, республикалық, облыстық және
аудандық ... бар ... ... ... ... мақсатты
қолданылуына сәйкес келуіне кепілдік беретін және пайдалануға ... ... ... жыл бойы ... ... ... ететін
деңгейде ұстауды (пайдалануды) қамтамасыз ету;
-жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту және оны ... ... ... ... ... желісін оңтайландыру, өңіраралық және
облысаралық автомобиль қатынастары проблемаларын шешу үшін ... жаңа ... және ... ... ... ... ... әсерін азайту мақсатында ірі ... ... ... және ... ... салу және ... жұмыстарының барлық түрлерінің конкурстық негізде
орындалуына көшуін қоса алғанда, жол-пайдалану қызметтерінің және жолдардың
ағымдағы жай-күйін ... ... ... ... тасымалдауды жүзеге асырған кезде ... ... ... және ... ... ... ... жүйесін
құру;
-транзиттік жолдарды қоса ... ... ... алынатын төлемдер мөлшерін оларды жөндеуге және ұстауға
арналған мемлекет шығыстарын барынша ... ... ... ... ... ... техникалық-пайдалану сипаттамалары бойынша жол қозғалысы
қауіпсіздігінің талаптарына сай келмейтін автомобиль жолдарын, ... және ... ... ... ... жаңарту;
-жол-пайдалану жұмыстарының көлемі мен құнын нормаланған жоспарлаудан
және пайдалану қызметтерін жол техникасымен қамтамасыз ... бас ... және өзге де елді ... ... және ... қоса ... жол ... орындаған кезде экологияның жай-
күйіне және адамдардың өмірі мен ... ... ... ... ... ... ету және ... сақтамағаны үшін
жауапкершілікті арттыру;
-жол саласының кәсіпорындарын институционалдық дамыту және ... ... ... ... ... мен басқарудың қазіргі
заманғы технологиялары мен жүйелерін енгізу, ... ... ... ... ... және ... арттыру;
-Қазақстанның барлық қалаларында, Астана және Алматы қалаларында көше
қозғалысын басқарудың балама құралдарын енгізуді қоса алғанда, қозғалысты
басқару құралдарының ... ... ... ... одан әрі ... ... реттеуге
көшуді жүзеге асыру.
Автожол инфрақұрылымын дамытудың негізгі міндеттері:
-негізгі халықаралық транзиттік ... ... ... бар ... ... мен ... қайта жаңарту жөніндегі
бірінші кезектегі шараларды қолдану;
-ішкі және келушілер туризмін және кластерлік бастамаларды ... ... ... ... ... және табиғи туристік
объектілеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін ортақ ... ... ... қайта жаңарту жөніндегі шараларды жүзеге асыру болып
табылады:
1) Алматы – Аягөз – Георгиевка;
2) Таскескен – ... ...... Үшарал – Достық (іріктеп);
5) Қызылорда – Жезқазған – Павлодар – ... ... ... ...... – Ресей Федерациясының шекарасы (іріктеп);
7) Бейнеу – Ақжігіт - Өзбекстан шекарасы (екінші кезең).
Экологиялық жағдайға автомобиль транзит көлігінің ... ... ... ... автокөлік ... ... ... ... ... ... ... етілуге тиіс.
Автожол саласын қаржыландырудың балама көздерін ... ... ... іске ... және ... жолдарының жекелеген
аймақтарын қайта ... ... ... ... ... енгізуді көздеу қажет.
Автокөлік қызметтері нарығын дамытудың бірінші кезектегі міндеттері:
-елдің өңірлерін кеңістікте ... ... ... сәйкес
және халықтың орналасу тығыздығын ескере отырып, ... елді ... ... ... ... тасымалдарымен қамтамасыз ету;
-жолаушылар мен жүктер тасымалдарының жаңа озық ... ... ... ... арттыру және оларды жүзеге
асыруға қойылатын нормативтік-техникалық ... ... ... көлік қызметтерінің сапасын арттыру болып табылады.
Халықаралық тасымалдарды дамыту саласындағы негізгі ... ... ... ... ... ... ... тасымалдарына рұқсат беру жүйесін
жетілдіру;
-автомобиль көлігі туралы ұлттық заңнаманы ... ... ... және ... ... ... жүргізу жолымен халықаралық көлік қызметі
нарығында қазақстандық көлік операторларының шеп-тұғырын дамыту мен нығайту
үшін қолайлы жағдайлар ... ... ... ... үшін ... ... қызметтерді дамыту және олардың сапасын арттыру ... ... ... үшін ... автобус рейстеріне билеттерді
қашықтан резервтеу мен сатып алу ... бар ... ... ... ... ... аумағы бойынша автомобиль тасымалдарының транзиттік әлеуетін
анықтайтын ... ... ... ... трансконтиненталдық
автомобиль жолдарының жай-күйі мен дамуын, сондай-ақ автомобиль қатынасы
саласындағы халықаралық ... ... ... ... ... сыртқы факторлардың Қазақстан үшін оң бағытқа қарай
өзгеруіне ... ету ... ... транзиттік бағыттар өтетін
мемлекеттермен екіжақты және көпжақты қатынастарды дамытумен шектеледі.
Ішкі факторлар нормативтік құқықтық қамтамасыз ету, рұқсат беру ... ... әрі ... ... ... ... сондай-ақ
автомобильдік транзиттік дәліздердің жай-күйі болып табылады.
Транзиттік әлеуетті пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі қосымша
негізгі міндеттер:
-ТМД және алыс ... ... және ... ... әрі дамытудан;
-автомобиль қатынасы туралы ұлттық заңнаманы халықаралық нормалармен
үйлестіруден;
-бағыттар бөлінісінде және ... ... ... ... ... жолаушы және жүк ағындарын есепке алудың автоматтандырылған
жүйесін жасаудан;
-кеден және көлік ... ... ... ... мен уақытын
қысқартудан тұрады.
Пайдаланушылар үшін қолайлы жағдай жасай және жолдағы ... ... ... ... ... ... ... және т.с.с.) көрсете отырып, шекара бекеттерінің инфрақұрылымын
жаңарту және оны қазіргі заман талаптарының деңгейіне дейін жеткізу ... ......... – Мәскеу – Рига – Вильнюс – Варшава –
Берлин – Брюссель бағыттары ... жүк ... ... ... ... ... ... шеңберінде іске ... ... ... Жоба транзиттік жүк ағынының көлемін
Қазақстанның ішкі халықаралық ... ... ... жылына 5,2 млн.
тоннаға дейін ұлғайтуға бағытталған.
Автомобиль ... ... ... ... және қазіргі заманғы
технологияларды қолданудың маңызды бағыты көлік үрдістерін ақпараттық
қамтамасыз ету ... ... оған ... ... мен тасымалдаушылар қауымдастығын, операторлар және
олар ... ... ... ... құру және ... қалаларды басып өту және айналып өту бағыттары мен
жай-күйі, жол ... ... ... ... ... ... ақпараттық дерекқор құру;
-жүктің тұрған жері мен оның жай-күйі туралы ақпаратты жедел ... бар, ... ... автомобиль тасымалдарының спутниктік
навигация жүйесін енгізу.
Спутниктік навигация жүйесін коммерциялық ... ... ... ... ... ... автокөлік құралдарын оны
республика аумағында тоқтаусыз, ... ... ... кезінде операторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасын
сақтауын бақылауды жүзеге асыру үшін пайдалануға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... мен реттеу
мақсатында көлік құралдарының экологиялық параметрлерін ... ... үшін ... ... ... ... жабдықпен және
технологиялармен жарақтандыруды талап етеді.
Автомобиль көлігі саласының кадр әлеуетін ... ... және ... даярлау жүйесін жетілдіру қажет.
Қазақстан қалаларының қарқынды дамуы мен елдің ... ... ... ... ... ... отырып, қалалық жолаушылар көлігін дамыту
жергілікті атқарушы органдар қызметінің басымдықтарының бірі ... ... ... ірі ... үшін ... дамытудың жоспарлары
шеңберінде қалалық жолаушылар көлігін дамытудың ұзақ мерзімді жоспарлары
әзірленуге тиіс.
Мұндай жоспарлар:
-қалаларды және қала ... ... ... мен салу ... ... ... көлігі қызметтеріне халықтың, оның ішінде
мүгедектердің ... ... және ... ... ... ... ... іске асыру құнын, сондай-ақ
басым инвестициялық бағдарламаларды түзуді;
-қаладағы ... ... ... қоғамдық көлік қозғалысы үшін
басымдықтың белгіленуін, сондай-ақ жолаушыларды ... ... ... ... сұранысты реттеу тетіктерін;
-қалалық және қала маңындағы ... ... ... ... ... ... ... көлігі қозғалысының қауіпсіздігін арттыру
бағдарламасын;
-қалалық жолаушылар көлігінің қоршаған ортаға ... ... ... ... ... көздеуге тиіс.
Қалалық жолаушылар көлігі қозғалысын диспетчерлік сүйемелдеу және
басқару жүйесін жаңарту ... ... ... ... нақты уақыт
режимінде басқару мүмкіндігін ... ... ... және ... ... ... іске асыруды
қамтамасыз етуге тиіс.
Қалалық жолаушылар көлігінің барлық ... ... ... ... электрондық билет берудің бірыңғай жүйесі енгізілуге
тиіс. ... жүйе ... ... ... мен ... ашықтығын арттыруға да ықпал ететін болады.
Тұрғындар мен ... ... ... ... және ... да ... ... еркін қолжетімділігін, сондай-
ақ қашықтықтан бронь беру мен билеттерді сату ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу ... ... ... ... ... түрлерінің ұқсас жүйелерімен оның
үйлестірілуін және кірігіуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... сондай-ақ Қазақстан қалаларында көлік ... ... ... ... ... ... ... жинау мен талдауды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... құру қажет.
Қалалық жолаушылар көлігін дамыту басымдықтарының бірі қалаларда көлік
тасқынының күтіліп отырған өсуі мен жеке меншік автомобильдерді ... ... ... ... ... қозғалысын реттеу жүйесін жедел
әзірлеу және іске асыру болады. Мұндай жүйенің басты ... ... ... ... құру мен ... ... ... қолдана отырып ... ... ... ... ... ... нарығында ашық та әділ бәсекелестікті қамтамасыз
етуді;
-реттеу схемаларында ... ... ... ... ... іске ... қозғалысы ережелерін бұзуды тіркеу, нөмір белгілерін тану және
қалаларда әрі қала маңындағы аймақтарда құқық қолдану ... қоса ... көше ... ... ... ... ... енгізуді қамтиды.
Трамвай, троллейбус, бөлінген автобус желілері, монорельсті көлік
және метро сияқты қалалық жолаушылар көлігінің ... ... ... ... ... қызметкерлерінің біліктілігін және кәсіби
деңгейін арттыру маңызды болып табылады.
Қалалық жолаушылар көлігі паркін жаңарту операторлардың күшімен жүзеге
асырылатын болады. ... мен ... ... ... даму ... ... ... жүзеге
асырылатын жағдайларды қоспағанда, жекеше құрылымдар жүзеге асыруға тиіс.
Осындай ... ... ... ... ... ... пен ... парктерін және олардың инфрақұрылымын қалпына
келтіру қалалардың тиісті ... ... ... ... әзірлеу мен қолдану арқылы жүзеге асырылуға тиіс.
Кез ... ... ... ... мен іске ... ... ... дамыту бағдарламалары шеңберінде жүзеге асырылуға тиіс.
Мұндай жобалар қалалық жолаушылар көлігінің барлық ... ... және қала ... ... ... толық
ұштасуға тиіс. басқаларын) техникалық-экономикалық бағалануға және қымбат
тұрмайтын ... ... ... ... ... ... ... тізбегін ықшамдау мақсатында атқарылатын зерттеу
және талдау жұмыстары негіздері
Автокөлікпен тасымалдау тізбегінің аралық технологиялық үрдістерінің
еңбек кооперациясының ... ең ... ... ... ... көрсеткіштермен (экономикалық, психофизиологиялық, әлеуметтік)
сипатталады. Нақты және нормативті бұл ... ... ... ... бір ... ... әсер ... Жоғарыда көрсетілген
бұл жүйе автокөлік кәсіпорындарының және автокөлікпен тасымалдау тізбегінің
ықшамдылығымен тиімділігіне әсер ... ... ... ... еселіктің
мәні жақын болған сайын еңбек ... және ... ... ... кооперациясының және бөлімшелердің деңгейін бағалау нақты
көрсеткіштердің жалпы көлемінің нормативті саланың ... ... ... ... ... психофизиологиялық және әлеуметтік жақтарын
анықтайтын нақты көрсеткіштер мен нормативті салалардың ... ... ... ... ... ... кооперациясы және
бөлімшелердің деңгейі жоғары болады.
Нормативті-зерттеу станцияларының ... ... ... ... ... ... ... 2-кестеде автокөлік
кәсіпорындары үшін экономикалық, психофизиологиялық және ... ... ... көрсеткіштері келтірілген.
Ауытқу арқылы бағалау әдісі еңбек кооперациясының және ... ... және ... ... әсер ... факторлардың деңгейін анықтауға мүмкіндік ... Кез ... ... ... еңбек ұйымын қүру кезінде қай факторға ең
бірінші ... ... ... ... ... 2- Еңбек кооперациясының және бөлімшелердің экономикалық,
психофизиологиялық және ... ... ... ... | |
| ... ... ... мәні |
| | ... | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... тиеу ... ... |
| ... ... | |
| ... |Барып келу |Қабылдап түсіру |
| ... ... ... көрсеткіші|
| | ... | |
| | | | ... | | | ... ... ... |0,97 |0,98 |0,95 ... ... ... | | | ... |0,961 |0,97 |0,97 ... ... уақытын | | | ... ... ... | | | ... |0,905 |0,91 |0,91 ... сай ... | | | ... бойынша жұмысшыны | | | ... ... ... | | | ... |0,82 |0,75 |0,75 ... | | | ... ... | | | ... қиындығына қарай | | | ... ... ... | | | ... Кэк | | | ... | | | ... ... |0,385 |0,55 |0,4 ... ... Кжд | | | ... ... ... |1,95 |1,6 |0,9 ... |0,8 |0,55 |0,8 ... ... ... |1,8 |1,7 |1,8 ... | | | ... ... еселігі, |2,5 |4,0 |2,9 ... |2,5 |1,0 |2,2 ... есту |1,3 |1,2 |1,4 ... еселігі, Кже | | | ... ... Кжб |1 |1 |1 ... ... Кжш | | | ... ... бойынша | | | ... ... ... | | | |
| | | | ... | | | ... ... |1 |1 |1 ... ... Кә | | | ... ағымының |0,15 |0,15 |0,15 ... | | | ... ... және бөлімшелердің көрсеткіштерін
экономикалық жағынан анықтау.
Еңбек кооперациясының және бөлімшелердің негізгі ... - ... ... ... ... ... және бөлімшелердің қолайлы нұсқасы үшін
жұмыс уақытын ... ... ... ... ... керек - 1
(үзілістерді есепке алғанда), төменгі шегі - 0,5 шамасында есептеледі.
Бұл ... ... ... көрсеткіштері (Кэ) ұйым
саласының орташа нақты көлемімен өлшенеді.
Барлық жұмыс ... ... ... автокөлік
кәсіпорындарында қызмет ететін негізгі және көмекші жұмысшылардың уақытының
жалпы шығындарын көрсетеді.
Өндіріс соның ішінде ... буу, ... ... ... мен ... ... ... жаңа
машинаның - автомат агрегаттың пайда болуына әсер ... ... ... ... ... болады. Мезгілімен осы өзгерістерді
есепке ала отырып, соған сәйкес кәсіпорын мүшелерінің еңбек бөлімшелеріне
енгізулер ... ... ... ... ... ... ... дұрыс
пайдалануға септігін тигізді.
Барлық және жеке жұмыс уақытын нақты пайдалану деңгейін
сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... жеткіліксіздігін анықтайды.
Жұмыс уақытын пайдалану және еңбек өндірісінің маңызды ... ... ... жоқ ... ... және ... толық босатылу.
Өз мамандығына сәйкес жұмысшының негізгі функция бойынша бос
еместік көрсеткішін анықтау негізгі және ... ... және ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Осылай қорытындылай келе кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... пайдалану деңгейін (Кэб) мына
формуламен анықтайды:
∑Тнi + ∑Тнi / ... = ... ... + ... / ... - ... ... жұмысшылар саны, адам;
Рк - бригадаға қызмет істейтін көмекші жұмысшылар саны, адам;
Тфi- қатысты және ... емес ... ... ... ... көрсету нормасы (машина саны);
Там- жұмыс уақытының ауыспалы уақыты,адам
Жеке ... ... ... ... (Кэж) мына ... ... = ───── ,
(2)
ТамРо
мұндағы,
Ро- бригада құрамындағы негізгі жұмысшылар саны,адам
Мамандығына сәйкес ... ... ... ... ... пайдалану
(Кэм):
∑ Тпі
Кэм = ───── ;
(3)
ТамРо
мұндағылар:
Тпі - толық бір ... ... ... ... ... ... ... уақыты, сағат;
Ро - бригада құрамындағы негізгі жұмысшылар саны, адам;
Жоғарғы квалификациялы жұмысшылардың еңбек күштерін пайдалану жұмыстың
қиындығы, ... ... ... ... Бұл ... ... жұмыс күштерін дұрыс пайдаланбауға, еңбек өндірісінің
төмендеуіне әкеліп соғады.
Жұмыс қиындығы жұмысшы квалификациясына ... ... ... уақытын
пайдалану деңгейі (Кэк) мына формуламен анықталады:
Тк
Кэк = ─────;
(4)
Тжал
мұндағылар:
Тк – сағат ... ... ... ... ... ...... шамадағы белгілі мерзімде жасалатын жұмыс.
Бригадалық жұмыста Кэк ... ... ... ... ... және бөлімшелер деңгейін экономикалық
жағынан бағалау үшін 2-кестеде ... ... ... ... ... ... (Кэнорі) бойынша жұмыс уақытын пайдаланудың
басқа да көрсеткіштерін есепке алады:
Кэ = ∑ ... = ... + ... + ∆Кэм +
∆Кэк, ... - ... ... ... мына формула анықталады,
∆Кэі = Кэнорі +
Кэнақі. ... ... ... ... ... уақытын
пайдалану көлемі аз болған сайын, ... ... және ... ... ... Егер еңбек кооперациясы және ... ... ... жоғары болса қосымша көрсеткіштер көлемі нөлге ұмтылу
керек.
Бірнеше жылдар аралығындағы жүйелік талдау және ... ... ... ... үшін ... ... ... мен бөлімше деңгейлерін басқа мекеме деңгейімен салыстырмалы
түрде қарауға мүмкіндік береді, сонымен қатар нақты ... ... ... жолдарын алу және оны нөлге ... ... ... ... ... шығындары 2 кестеде келтірілген.Барлық жұмыс
уақытын пайдалану деңгейі (Кэб) ... ... = ... = ... =
0,937.
480+480+48+96
1104
Экономикалық көрсеткіштер
| |
|Барлық ... ... ... ... ... сәйкес|
|негізгі функция |
|бойынша жұмысшыны |
|пайдалану деңгейі |
|Кэм; |
| ... ... ... ... ... |
|Кэж;лифика |
|Жұмысшының |
|квалификациясы|
|на сәйкес ... ... ... ... |
|уақытын ... ... Кэк. ... ... ... ... ... сипаттайтын |
|көрсеткіштер |
|Кәққ; |
| ... ... ... |
|Кәөқ. |
|Еңбекке |
|қарым-қатынасы|
|н сипаттайтын |
|көрсеткіш ... ... ... ... Кәқ; ... ... |
|квалификацияға|
|ұмтылу ... ... ... ... ... ... ... |
|ағымының |
|коэффициенті |
|Кәа. ... ... ... ... Кш; |
|Ауа ... ... ... |
|коэффициенті Кшы;|
|Ауадағы улы ... ... ... ... ... ... тозаңның |
|коэффициенті Кшш;|
|Ауа қысымының |
|коэффициенті |
|Кшақ; ... ... ... ... ... ... Кшж.|
|Психофизиологиялық жүктемені|
|сипаттайтын көрсеткіш Кж; |
|Динамикалық физикалық ... ... Кжд; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Кжб; |
|Жүктеменің есту ... Кже; ... ... Кжш; ... ... ... ... 1- ... ... және ... ... бағалау
көрсеткіштері
2- кестенің мәліметтері бойынша нормативті салалы көрсеткіш Кэб ... ... ... ... көрсеткіштен ауытқуы:
Кэс = Кэснор - Кэнақ = 0,95 = ... ... күні ... ... ... ... ... жеке жұмыс уақытын пайдалану деңгейін анықтайық;
458 + 462
Кэжнақ = ... ... ... мәліметтері бойынша нормативті салалы көрсеткіш Кэпнор =
0,97
Нақты ... ... ... ... = ... - ... = 0,97 -
0,958 = 0,012.
Бұл жағдай барлық және жеке жұмыс уақытын ... ... ... ... және ... ... сипаттайды.
Негізгі функция бойынша өз мамандығына ... ... ... ... = ... ... ... бойынша нормативті салалы көрсеткіш Кэмнор =
0,91,нақты көрсеткіштің нормативті көрсеткіштен ауытқуы:
∆Кэм = ... - ... = 0,91 ... = ... қиындығы жұмысшының квалификациясына сәйкес келетін ... ... ... ... ... қорытындылау мәліметтерімен
анықтайды.
Мысалы,бір жұмыс аптасында автокөлік кәсіпорнында ... ... 41сағ 27,9 ... ... = ───── =
0,68.
41
Нормативті саламен салыстыра отырып Кэкнор = 0,75,
∆Кэк = Кэкнор-Кэкнақ= 0,75 - 0,68 = 0,07
ауытқуын аламыз. Бұл ... ... ... ... қолайлы
жағдайында бұл ауытқу жұмыс күштерін дұрыс ... ... д ... ... төмендеуіне әсерін тигізеді.
Бұл мысал үшін жұмыс уақытын пайдаланудың ... ... ... ... ... = ... + ∆Kэж + ∆Кэм + ∆Кэк = 0,013 + 0,012 ... + 0,07 = ... да ... ... 0-ге ... ... ... еңбек кооперациясы және бөлімше деңгейінің
салалы көрсеткіштен төмен екендігін дәлелдейді.Бұл автокөлік кәсіпорнын
жетілдірудің қажет ... ... ... ... және ... көрсеткіштерін
психофизиологиялық жағынан анықтау.
Психофизиологиялық тұрғыдан алғанда еңбек үрдісі ... әсер ету ... ... және ... ... мәселелерінің
бірі-психофизиологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету.
Психофизиологиялық көрсеткіштер екі ... ... ... ... ... ... ... әсер ететін нормативті жүктеменің
сәйкестік сипатайды. Екінші түрі ... ... ... сәйкестік деңгейін сипаттайды. Әрбір топтық ... ... ... жеке ... анықталады.
Кесте 3-Жұмысшының жұмыс күні суреті
| ... ... ... реттеу | |
| | | |
| | | ... | | |
| | | |
| | ... |
| ... ... ... ... | |
| ... ... |
| ... |4разряд | |шы | |
| |6 | | ... | |
| ... | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | |_ | |
| |378 |326 |_ |_ |704 ... |62 |69 |_ |_ |131 ... |18 |_ |32 |_ |50 ... |_ |_ |_ | |_ ... ету |_ |_ |_ |60 |6о ... және | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | ... Тм | | | | | |
| |458 |395 |32 |60 |945 ... ... | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
| |─ |─ |─ |─ |─ ... |─ |28 |─ |─ |28 ... |─ |21 |─ |─ |21 ... ... |18 |─ |─ |18 ... |─ |─ |12 |─ |12 ... және |─ |─ |─ |11 |11 ... | | | | | ... және | | | | | ... да | | | | | ... | | | | ... | | | | | ... да | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... есебі негізінде нормативті тұрғыда
нақты жүктемені және еңбек шарттарын салыстыру мына формуламен ... = ... ... ... ... ... салыстырмалы
көрсеткіші;
Рі-жұмысшылар саны;
m-берілген фактордың I саны;
Факторлар қатарында (мысалы,есту жүктемесі) нақты деңгейден
нормативті деңгейге көтеру (100% ... ... кері ... = ... ... ... ... кестеде
көрсетілген.Жқмысшылар жүктемелері еңбек шарттарының 6 ... ... ... ... ... 1-ші және ... жүктеме интервал аралығында тұрғандықтан нормативті жүктеме еңбек
шарттарының 1-ші тобымен қабылданған.
Нормативті нақты жүктеменің сәйкестік деңгейінің көрсеткіш.
Динамикалық физикалық ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті-Кжб;
Жүктеменің есту функциясының коэффициенті-Кже;
Біркелкілік коэффициенті-Кжб;
Шаршау коэффициенті-Кжш.
Нақты динамикалық жүктеменің сәйкестік деңгейінің бригада
үшін көрсеткіш мына ... ... = ... ... ... ... ... жүктеме,кгм;
Р-бригада саны,адам;
Барлық бригада үшін нормативті жүктеме көлемі ... ... ... ... ... бөлгіш ретінде қабылданады.
Динамикалық-физикалық жүктеме дегеніміз-жұмысшылардың қолмен
жасаған жұмысы болып табылады.Ол килаграммометрмен өлшенеді.Жұмыстың нақты
динамикалық-физикалық жүктемесі ... мына ... ... G q ... ... ... жүк ... ара қашықтығы,м.
Нақты динамикалық-физикалық жүктеме есебін арнайы ... ... ... ... ... 6 ... тасымалдаушылар
үшін динамикалық-физикалық жүктеме 17790 кгм, ал 4 ... үшін – 38750 ... ... ... ... 48960 кгм (3
кестені қараңыз).
Нақты динамикалық жүктеме коэффициенті:
17790 + 38750
Кднор= ───────── = ... ... ... ... және ... ... ... және мына
формуламен анықталады:
∑ Тқнақі
Кжқ = ... бір ... ... ... ... уақыты,мин;
Тқнорі-жұмысшының нормативті жұмыс уақыты,мин.
Толық бір ауысымда 6 разрядтағы тасымалдаушының жұмыс уақыт шығыны -
44 мин, ал 4 ... ... ... уақыты шығыны-71мин. 3-кесте
мәліметтері бойынша толық бір ауысымда жұмысшының нормативті уақыты - ... 48 ... ... ... = ... 1,19.
48 х 2
3. Жұмысшының ынталы көңіл Кжк көрсеткіші ... ... ... ... ... санын сипаттайды және мына формуламен
есептеледі:
∑Пнақі
Кжк = ... ... ... ... ... бақылау аймағының нормативті саны;
6 разрдтағы тасымалдаушы үшін бақылау аймағының ... саны - 5, ал ... ... үшін - 4. 3 ... ... ... аймақтың
нормативті саны-5.Жұмысшының ынталы көңіл коэффициенті құрайды:
5+4
Кжк = ... = ... ... ... ... Кжб нақты белсенді бақылаудың
ұзақтығын сипаттайды және мына формуламен анықталады.
∑Тбнақ
Кжб = ... ... ... ... уақыты;
Тбнор-белсенді бақылаудың нормативті уақыты.
Есептеу мысалы
Нақты мәліметтер бойынша белсенді бақылау уақыты 6 ... ... ... ... ... ... ... бақылауының нормативті уақыты-25% немесе 120мин
құрайды:
152+351
Кжб = ... = ... есту ... ... Кже ... сөздердің нақты есту санын сипаттайды және мына ... = ... ... ... ... ара ... ... сөздерді ажырату,
Кесте 4- Жұмысшылар жүтемесінің көрсеткіштері
| | ... ... ... ... | |
| | ... ... тобы |
| | ... | екінші |үшінші |төртінші ... ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... ... ... |122400дейін|163200дейін|204000 |204000 |
|жүктеме,кгм | | | | ... ... ... ... ... |16-40 ... | | ... | | | | |─ |─ ... орны ... ... |Стационарлы|Стационарлы| | ... ... ... ... ... ... |
|кеңісткте |орны,бос ... ... ... ... ... ... ... |қалпы бос |ыз ... |
| ... ... ... ... |
| ... ...... ... ... |
| ... ... |отыратын);1|жиһаз,мінде|қолайсыз |ауысымда |
| ... ... |0-25% ... ... |және |10км |
| ... ... ... 30˚ ... |міндетті |
| ... ... емес ... |%жұмыс |жұмыс |жүру; |
| ... ... 30˚ ... | |
| |ыс ... | |қалыпта ... | |
| |10% 30˚ ... бқл ... ... ... 30˚| |
| ... ... |a)стацинарл|Нұсқалары |қалыпта | |
| ... тиіс ... |ы емес ... | |
| | ... |лы емес ... | |
| | |5% ... ... ... | |
| | ... 30˚ |ыз ... |
| | ... ... |рлы емес | |
| | ... ... ... ... | |
| | | ... ... ... | |
| | | ... |жұмыс |орны,мінде| |
| | | ... ... |тті ... | |
| | | ... ... ... | |
| | | ... ... ... |
| | | ... |7км ... | |
| | | |4км ... |міндетті |қалпы-тізе| |
| | | ... ... ... |
| | | ... | |н | |
| | | | | ... ... | | | |мен ... ... | | | | | | ... | | | | |─ ... ... | | | | | | ... |5 ... |10 ... |25 ... | | | ... | | | | |─ | ... ... | | |25 ... | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... ... 2,5м ... ... ажырату нақтылығы-28% (100сөздің ішінен (нормативті
сөзді ... ... ... 28 сөз ... ... есту функциясының коэффициенті құрайды:
100*2
Кже = ─────── = ... ... ... ... Кжб ... ... еңбек біркелкілігін сипаттайды және мына формуламен анықтайды:

Нбнақі
Кжб = ──────;
(15)
Нбнор Р
мұндағы,
Нбнақі-еңбек біркелкілігінің нақтылығы.
Жоғарғы сапалы ... ... ... үшін ... ... ... ретінде 3 топ қабылданған.
Бақылау мәліметтері бойынша еңбек біркелкілігінің нақтылығы-1сағ
ішінде бірдей қайталаулар 6 ... ... ... ... ... біркелкілігінің нормативтілігі-600рет (6кесте).
2000
Кжб = ────── = 3,3;
600*2
7. Жұмысшының шаршау ... Кжш ... ... ... ... және мына ... ... ... ... ... ... ... ... ... адамдар үшін бірдей норматив құрау мүмкін
емес.Сондықтан бұл көрсеткішті есептеу ... ... ... ... максималды шаршау деңгейін бірлік ... ... ... ... шамамен 0,2 - 0,4 аралығында
болуы керек, яғни шаршаудың нормативті көлемі Ншнор ретінде - ... ... ... жұмысшы еңбек шарттарының нормативті
мәні
| | | ... ... ... ... ... |
| ... | |
| | | | | |
| 1 |2 |3 |4 |5 |
| ... | | | | ... ... |18-21 |18-21 |18-21 ... |% |30-70 |30-70 |30-70 ... | | | | ... ... |0,2 |0,2 |0,2 ... | | | | |
| | | | | ... ... | | | | ... | | | | |
| ... |─ |─ |─ ... шаң- | | | | ... | | | | ... шаңы | | | | ... ... ... |2,0 |2,0 |─ ... |Мм |760 |760 |760 ... |Дб |85 |85 |85 ... ... |См/с |0,62 |0,62 |0.62 ... ... |300 |300 |300 ... 6- ... жұмысшылардың нақты динамикалық Кднақ жүктемесінің
есебі
| | ... ... ... ... | |
| |6 ... ... |4 ... ... |
| |Жүк ... ... ... саны |у ара |гм |салмағы,к|саны |ру ара |гм |
| |,кг | ... | |г | ... |
| | | | | | | |,м | ... |720 |3 |2 |4320 |─ |─ |─ |─ ... |─ |─ |─ |─ |720 |3 |14 |30240 ... ... |2 |3 |420 |70 |1 |5 |350 ... |750 |3 |5 |11250 |─ |─ |─ |─ ... |30 |1 |4 |1800 |102 |4 |20 |8160 ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... | | | |17790 | | | |38750 ... ... нормативті көлемі;
Кесте 7- Біркелкілік көрсеткіштері
|Топ бойынша біркелкілік |Операциядағы ... |1сағ ... ... ... ... ... саны ... ... |
| | | ... ... |
|1.Шағын ... ... ... |180 ... |10-6 |100-46 |181-300 |300 ... |5-3 |45-20 |301-600 |600 ... үлкен |2 |19-2 ... ... ... ... ... және ... ... жағынан қарастыру
Әлеуметтік аспектіде еңбек кооперациясның және бөлімшенің ... өте ... ... және ... ... ... ... үшін мына келесі нақты үш көрсеткіштермен анықталады.
1.Әлеуметте қабылданған бағалау негізінде Кәққ еңбекке қарым-қатынасын
анықтайды:
Кәқ-еңбекке қанағаттану деңгейі;
Кәж-жұмысшының ... ... ... ... ағымының деңгейі;
Кәт-еңбек тәртібінің деңгейі.
2.Қоғамдық белсенділік Кәб мына көрсеткіштермен анықталады:
Кәқ-жұмысшының қоғамдық өмірге қатысу деңгейі;
Кәө-жұмысшының өндіру жұмысына қатысу деңгейі.
3.Жеке қарым-қатынас Кәқ.
Барлық бұл ... үшін ... ... ... ... қабылданған.
Жұмысшының жоғарғы квалификацияға ұмтылуы,кадрлар ағымының
деңгейі,еңбек тәртібінің деңгейі,қоғамдық жұмысқа қатысу ... ... ... үшін ... және ұйым бөлімшелерінің
материалдар қорытындыларын қабылдайды.
Еңбекпен қанағаттану ... ... ... ... үшін ... арнайы анкета толтыру арқылы арнайы әлеуметтік
зерттеу жүргізіледі.Анкета саны ... ... 1,5 ... арттырады.
Анкетаны толтырар алында жұмысшыларды хабардар етеді.Анкета
толтырудың негізгі мақсаты мен тапсырмалары түсіндіріледі,жұмысшының ... ... ... ... ... номер көрсету
жұмысшының экономикалық,әлеуметтік,демографиялық және де ... ... ... үшін ғана ... ... анкетасын
толтыру өткізіледі және түсінбеген сұрақтар қарастырылады.Жұмысшы анкетаны
ешбір адаммен кеңеспей өздінімен толтыру қажет,солай олардың жеке ... ... ... ... ... мәліметтер берілгенннен
кейін анкетаны таратады және ... ... ... ... ... ... өкілі жинамау керек.Анкетаны
зерттеушіге немесе оның өкіліне беру керек және де арнайы ... ... ... ... жоқ адам ... ... ... толтыруға
қиналса, онда зерттеуші немесе оның өкілі негізгі жауабын ... ... ... басқа адамдардың болмауы тиіс.
Анкетаның бірінші сұрағында 4 нұсқалы жауап болады және соған
сәйкес 1-ден 4-ке дейінгі балмен бағаланады;максималды баға:бірінші ... ... ... балл.Максималды мүмкіндікке нақты бағаның қатынасы
жұмысшының ... ... ... деңгейін және мамандық деңгейін көрсетеді.
Мысалы, анкетаның бірінші сұрағына жауап бере отырып жауаптың
төртінші нұсқасын таңдаса,онда оның деңгейі 4:4=1 ... егер ... ... ... ... деңгейі 2:4=0,5 құрайды.
Жұмысшылардың аймақтағы жұмысы туралы ойын анықтау үшін
1.Өзіңіздің жұмысыңызғ қалай қатынасасыз?(бір жауапты таңдаңыз)
1.Қанағаттанарлық емес
2.Бәрібір
3.Қанағаттанарлық
4.Жұмысыммен толық ... ... ... не ... ... таңдаңыз)
1.Әртүрлі қызықты жұмыстар
2.Жақсы еңбек жағдайы
3.Жақсы еңбекақы
4.Квалификацияны жоғарылатуға мүмкіндік бар
5.Администрациямен жақсы қарым-қатынас
6.Әріптестермен жақсы қарым-қатынас.
3.Егер Сізде басқа жұмысқа ауысуға тілегіңіз болса,онда қайда ... ... ... ... ... ... ... жоғары жұмысқа
3.Мамандығымды өзгертпей басқа жұмыс орнына
4.Мамандығымды өзгертпей басқа бригадаға,аймаққа немесе автокөлік
кәсіпорнына.
Осылай,анкетаның ... ... ... ... ... ... санын құрайды,ал минималды 1:4=0,25;екінші срақтың максималды
бағасы 6:6=1,ал минималды 1:6=0,7 құрайды.
Анкетаның үшінші сұрағына жауап беру ... ... ... ... ауысу себебін анықтайды.
Бригада жұмысшыларының еңбекпен қанағаттану деңгейі Кәқ
мына формуламен анықталады:
... = ... және ... сұраққа жауап беру деңгейі;
Р-анкета толтырушылар саны;
0,5*0,5+1,0*0,84 ... = ... ... = ... ... жауап беру деңгейі арнайы карточкаларда ... ... ... ... ... ... сұрақ ... ... ... | |
| ... ... ... ... |
| | ... | ... |
| |1 |
| ... ... ... ... ... ... |Бригадир |
| ... ... ... |ретінде кімді |
| ... ... ... ... едіңіз |
| | | ... ... | |
| | | ... | ... В П | | | | ... К С |х | | |х ... А И | |х | | ... | | | | ... ... ... және жеке ... ... құрайды.
Кесте 10- Жеке қарым-қатынас матрицасын толтыру үлгісі
|Кім ... ... ... | ... және | ... | ... аты)| |
| |1 |2 |3 ... |∑ |∑(+) |∑(-) |∑(0) ... В П |Х |+ |─ | |0 |1 |1 |0 ... К С |+ |X |+ | |2 |2 |0 |0 ... А И |─ |+ |X | |0 |1 |1 |0 ... | | | | | | | | ... |0 |2 |0 | |2 |4 |2 |0 ... |1 |2 |1 | |─ |4 |─ |─ ... |1 |0 |1 | |─ |─ |2 |─ ... |0 |0 |0 | |─ |─ |─ |0 |
| | | | | | | | | ... ... ... саны;
∑(+)-таңдаудың қалыпты саны;
∑(-)-таңдаудың қалыпсыз саны;
∑(0)-таңдаудың бейтарап саны.
∑(+)
4
Кәқ = ───── = ──────
= 0,66.
Р(р-1)
3(3-1)
Бригададағы жеке ... ... ... мына ... ... жеке ... ... нормативті салалы
еселігі;
Кәқнақ-бригададағы жеке қатынасты сипаттайтын нақты саны.
Еңбек кооперациясының және бөлімшенің әлеуметтік жағын ... ... Кә мына ... табады:
Кә = Кәқ + Кәб + ... ... ... ... Кәқ ... ... мүшелеренің еңбекпен қанағаттану деңгейін
анкетаның әлеуметтік сұрақтары арқылы ... 11- ... ... ... көрсеткіші
|Тасымалдаушының табель |Бірінші сұрақ ... ... ... | | |
| ... ... ... ... |
| | ... | ... |
| |1 |
| |1 |2 |∑ |∑(+) |∑(-) |∑(0) |
|1 |X |+ |1 |1 |0 |0 |
|2 |+ |X |1 |1 |0 |0 |
| | | | | | | ... |1 |1 |2 |2 |0 |0 ... |1 |1 |─ |2 |─ |─ ... |0 |0 |─ |─ |0 |─ ... |0 |0 |─ |─ |─ |0 ... ... бойынша өзара қатынас коэффициенті Кәөқ
құрайды:
∑(+)
2
Кәөқ = ─────── = ─────
=1.
Р(р-1)
2(2-1)
Нақты көрсеткіштің ... ... ... ... ... = ... - Кәөқнақ = 1 - 1
= 0.
Осылай, автокөлік кәсіпорнындағы ... ... ... ... ... сипаттайтын қосымша көрсеткіштер
Кә = Кәққ+ Кәб + Кәөқ = 1,25 +1,5 +
0 = 1 құрайды.
Еңбек кооперациясының және ... ... ... ... (2,75) кәсіпорында әлеуметтік факторларға аз ... ... ... ... ... қоғамдық белсенділігі администрацияның және ... ... ... назар аудару керектігін білдіреді.
Есеп нәтижелері көрсеткендей, әлеуметтік және психофизиологиялық
көрсеткіштерді жоғарылату, ... ... ... ... Ал ... фактордың маңыздылығы ... ... және ... ... ... ... автокөлік кәсіпорнында еңбек эффектісін жоғарылатуда
барлық көрсеткіштерді тепе-теңдікте сақтау қажет.
2.4. Ұсынылған ықшамдау амалдарының нақты тиімділігінің ... ... ... ... көлемімен жүк айналымы
тасымалдауға қабылданған ... ... мен ... ... ... ... мен жүк ... құрылымы деп атайды. Ұсынылған
автокөлікпен тасымалдау тізбегінің ықшамдау амалдары, ... ... ... ... ... ... ... амалдарын
пайдалану барысындағы тасымалданған жүктер түрлерімен тасымалдаудың орташа
қашықтығы төмендегі 13-кестеде берілген.
Кесте 13-Тасымалдау тиімділігін анықтауға ... ... ... ... көлемі |Жүк ... ... | | |
| |Мың ... ... |Қашықтығы км. |Мың т.км ... жүк |
| | ... | | ... |
| | ... | | ... салмағы %|
| | ... | | | |
| | |% | | | ... ... |60,0 |15,0 |18,0 |1080,0 |20,1 ... | | | | | ... (ұнтас) |42,2 |10,6 |20,0 |848,0 |15,8 ... |33,2 |8,3 |10,0 |332,0 |6,2 ... және ағаш |44,0 |11,0 |16,0 |704,0 |13,1 ... | | | | | ... |106,0 |26,5 |5,0 |530,0 |9,8 ... ... |52,0 |13,0 |11,0 |572,0 |10,6 ... |29,2 |7,3 |30,0 |876,0 |16,3 ... |20,8 |5,2 |15,0 |312,0 |5,8 ... | | | | | ... |12,4 |3,1 |10,00 |124,0 |2,3 ... |400,0 |100,0 |13,4 |5378,0 |100,0 ... ... ... ... ... және сапалық
сипаттамасын, әрі жүктің тасымалданған мөлшерін, оның жалпы ... ... жүк ... үлес ... көрсетеді.
Тасымалдау көлемін анықтаған кезде, бір жүктің ... ... ... ... ... ... ... ескеру керек. Бұл
көптеген жүктің өндірілген жерден, бірден, тұтынушыға жеткізілмей, ... ... жүк ... немесе қосымша өңдеу үшін
бір цехтан екіншісіне тасымалдану мүмкіндігінен туындайды.
Мұндай қайталап ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыларға жеткенше, осындай
қайталап тасымалдаулар болады. Бұл тауарларды, әсіресе, теміржол, су жолы
немесе әуе ... ... ... ... ... ... айлақтардан, әуе-жайлардан сауда қоймаларына жеткізіледі.
Жүктің қайталанып ... ... ... іс ... ... ... ... жүктің санынан көп болуы
мүмкін. Ол қайталанып ... ... іс ... ... ... тұтынылған санына қатынасын көрсетеді. Егер құрылыс қажеті үшін 15
мың т жүк ... ... ... ... ... ... ... тазалық-
техникалық материалдары бар делік. Солардың 6 мың тоннасы 1 рет, 5 ... 2 рет, 4 мың ... 3 рет ... Бұл ... жүктің көлемі мынадай болады,
6,0 х 1 + 5,0 х 2 + 4,0 х 3 = 28,0 мың ... ... ... = 28 : 15 = ... ... ... ... болмаса, қайталаным еселеуіші
өндірілген жерден тұтынушыға жеткізуді дұрыс ... ... ... ... технологияларды пайдалану, бұл еселеуіштің
неғұрлым аз болуын ... ... ... рет ... ... жүк ... көбейтіп, өзіндік құнын өсіреді. Оның халық шаруашылығы үшін, ... мол ... ... ... азайту үшін, тасымалдау тәсілін
үйлесімді етіп алу маңызды. Өндірілген заттың тұтынушыға жеткенге ... ... ... ... ... аз болғаны дұрыс.
Құрылыс материалдары, жабдықтар тасымалданып жеткізілген
көліктен, бірден құрылысқа қолданылып, ... ... ... ... үйдің керегелерін құрылыс алаңына жеткізген соң, көліктен алып,
жинап ... ... ... ... ... ... ... тасымалдап
әкелген көліктен бірден топыраққа сіңіру көліктеріне беру өте тиімді.
Өнеркәсіп және ... ... ... ... ... ... ұтымды болмақ.
Тиеу-түсіру орындарына бір мезгілде берілетін автокөліктің саны тиеу-
түсіру орындарының санына сәйкес болуы ... ... Жүк ... ... одан ... жолдар тегіс, бетіне қатты қабат төселген,
қардан, ... және ... ... ... ... ... «шығу» және «бұрылу» жолдары деген ескертпе көрсеткіштер орнатылып,
жолдарда, жүк ... ... ... ... ... ... негізгі мынадай элементтерден тұрады [25]:
Тиеуішпен жүкті жинайтын жерге ... ... ... ... ... ... артқа сәл қисайту..................... 16
Тиеуішті 90% қа бұру.................................................
14
Жүкті автокөлікке дейін жеткізу.............................. 12
Жүгі бар ... ... ... ... ... ... ... алу..........................30
Тиеуішті 90% қа бұру................................................
12
Ашаны көтеріп жол жүруге дайындалу................... 16
Сонымен қатар жүктерді дайындаумен тиеу, ... ... ... алу ... жас ... ... ... қабылданды.
Өйткені жүктерді тиеу-түсіру, әрлі-берлі жылжыту кезінде, ... ету ... ... ... сақтау басты шарт болды.
Мысалы жүкті жалғыз адам ... 25 м ... ... ... ер ... жасар жасөспірімдер -16 кг;
18 жас және одан үлкендер -50 кг.
Жүк тиеуші екі адам ... ... 80 кг ... ... жүкті
автокөліктен түсіруге, автокөлікке қоюға болады.
Әйелдерге, басқа ... ... ... 15 кг;
1,5м биіктікке көтеретін жүктің салмағы 10 кг ... ... ... ұйымдастырған таратушы-логистикалық орталықтың
қызметкерлері күшімен атқарылды. Жүкті тиеу-түсіру ... ... ... автокөлік жүргізушісі жұмысқа ... ... ... ... ... бақылап тұруға, жүктің көліктің үстіне
орналасуының дұрыстығын, оны бекіту, байлау әрекеттерінің дұрыстығы мен
сенімділігін ... ... ... ... ерекшеліктерімен түрлеріне
және оларға қойылатын арнаулы талаптарға қарай сақтау ... ... ... сол арнаулы орындарында ғана сақтау іске асырылды. Ал
жүктердің жүктелуі ... ... ... 10-ға бөлінетінін белгілі :
1. Ыдыстағы, оралған және даналап саналатын жүктер.
2. Мал өнімдері ет, сүт ... Ауыр ... ... мен металл бұйымдар.
5. Нан-бөлке бұйымдары (тағамдары).
6. Ағаштар.
7. Отқа төзімді жүктер.
8. Дәндер, бос ... ... бос ... ... ... ... Тасымалдау тізбегіндегі аралық технологиялық үрдістерді
жетілдірудің көрсеткіштері
Автомобильдерді тиеу-түсіру жұмыстарындағы тиімділігі оларды ... ... ... ... ... аз ... ... мол жұмыс атқаруы арқылы
бағаланады. Сонымен қатар, оның құрылыстық және эксплуатациялық қасиеттері
ескеріледі.
Құрылысының еңбек сиымдылығы оның ... ... ... ... ... - ... жыл ішіндегі жұмыс уақыт қоры, сағ;
Q - автомобильдің жүк ... ...... жүк ... ... ... – автокөліктің оралым уақыты, мин;
-автокөлікті жөндеу кезіндегі жұмысшы уақытының жоспар ... ... ... ... ... жылдық өнімділігі,
(27)
мұндағы Qж - массалық, көлемдік, даралық өнімділігі.
Жұмыстың механикаландыру деңгейі ... ... ... ... көлеміне қатынасымен анықталады, % .
У= 100 Амех/Ажол
(28)
Еңбектің ... ... βе ... ... Тмех ... ... ... Тжол қатынасымен (механикаландырылған
және қолмен істелген еңбек шығыны), сағ, есептеледі.
Ве = 100Т ... ... ... ... ... ... ... көкіністерді, әрқайсысының жалпы салмағы 0,5т
болатын Зил-130 маркалы жүк ... ... ... ... ... ... ... түсіру керек. Зил-130 маркасы ... qн =6,0т, оның ... ... ... ... уақыты tтт = 36мин. Жүкті тасымалдау ара қашықтығы L= 15км. Жол
пайдалану еселегіш β=0,5 жүккөтергіштігін пайдалану ... γс = ... ... Vт = 25 ... Бір ... ... жүк салмағы
Qтәу =100т.
Нақты автомобильдің 1км жол жүруге жұмсайтын шығындар көлемі ... май, ... ... және таңдау жұмыстары, амортизациялық ... ... ... ... ... ... тг. Сол
сияқты осы автомобильді пайдалануға жұмсайтын еңбек ақы мен ... ... ... ... ... күні Т=30 ... жұмыстық өзіндік құны,
S = Sтас+ Sтт+ Sт.о
(30)
Көкініс 1 тоннасының ... құны ... ... ... ... түсіру үшін жүген жолының өзіндік
құны
Skp=C0 х 2L=11,0 х 30=3тг.х 30 = 330 ... ... ... ... тг.
Осыдан барлық жұмыстың өзіндік құны
S=409,4 + 164,7 + 23,9 = 598 ... ... ... ... ... ... орталықтан ұйымдастырудың
тиімділіктерімен экономикалық көрсеткіштері
Заман талаптарына байланысты бүгінгі нарық кеңестігінде негізгі жүк
ағымдары контейнерлер ... ... сол ... көптеген
аймақтардағы бекеттермен қоймаларда ... ... ... ... ... байланыс графигі бойынша жетуі тиіс, ол
график станса мен автошаруашылық ... ... Бір ... ... ... түсіріп-тиейтін машиналардың бір автомобиль,
бір жұмыс істейтін кранға деген есеппен анықталады. Бір ... ... ... ... ... автомобильді түсіріп-тиеу
ұзақтығына сәйкес келуі керек.
Жүргізушілерге контейнерлерді кіргізіп-шығаруға деген тапсырыстарды
төмендегідей ... ... ... ... ... ... аз уақытты қажет ететін жұмыстарға наряд, екінші келгенге —
көбірек уақытты қажет ететін ... ... ... орталықтардың,
яғни таратушы-логистикалық орталықтың жұмыс ... ... ... ... ... ... ... функциясы
Бизнес-жобалау негіздері
Сурет 2- Орталықтанданған таратушы-логистикалық орталықтың бизнес-
жобалау функциясының орындау жүйесі
Орталықтың басшылығының ... және ... ірі ... базаларда контейнерлерді алмастыру пункттері ұйымдастырылғандары ... ... ... ... ... жолдары бар,
автомобильдерден контейнерлерді түсіріп – ... ... ... ... ... айтады.
Крандарды босқа жүргізуді және жүк тиеушілердің еңбегінің бос кетпесі
үшін, вагондардан және ... ... ... ... мен автомобильдерге тиеу операцияларымен
алмастырылады (қосақталған ... ... ... ... ... қысқарту үшін, вагондардан ... ... ... ... ... іске ... ... жетпей қалған кезде, бір ауданнан екінші
ауданға ауыстырылатын контейнерлерді ... ... бір кран ... ... ... орналастырып, алаң мен вагонның сәйкестігін
қадағалайды.
Орталық ... ... ... ... және автомобильдерге нақты тапсырыстарды орындау үшін, олардың
жүрістерін тиімді ... ... ... ... ықшамдылығына
тікелей әсер фактор екенін естен шығармау керек.
Төменде жұмыс бабында реттелген және ... қол ... ... ... Ол ... ... ... байланысты
анықталады, мамандарға мәлім бағдарлардың бірнеше атауы бар екенін, соның
ішінде ең жиі қолданатындары айналмалы және ... ... тура және кері ... да бір жолмен жүрсе, ол бағдар
маятникті деп аталады.
Сурет 3- Маятникті бағдар жобасы.
Екі жол ... ... ... ... ... айналымы мына теңдеу бойынша анықталады.
, сағат ... ... ... ... ... автомобильдің түсіріп-тиеу
кезіндегі уақыт нормасы tст=0,3 ... және tж t-0,3 -жүк ... ... сағатқа шаққандағы
түсіріп-тиеу уақыты;
L -тасымалдау ара-қашықтығы, ... - қала ... ... қозғалысының техникалық жылдамдығы (25
км/сағ):
сағат ,
Айналмалы-шеңберлі ... деп ... ... ... ... ... жолы тек қана санарлықтай шекті құрайтын бағдарды
атайды. Айналмалы бағдарлар автомобильдердің жүру ... ... үшін ... Бір жүк ... мен бір жүк ... ... ... мынадай суреттеледі.
Айналмалы бағдар кезіндегі автомобиль айналымы мына ... ... ... 4- ... ... жобасы.
сағат.
Жіберушіден алушыларға дейінгі тасымалдау шараларының үздіксіздігі,
әрбір контейнерлік ... үшін ... ... ... ... ... коммерциялық - құқықтық, ... ... ... ... өзара келісілген
жұмыстарына байланысты.
Бағдар таңдауда көптеген мәселелердің ... ... ... ... ... ... түрлерінің біркелкі болуы, одан
оларды тиеп түсіруге пайдаланатын механизм немесе техника ... ... ... ... ... ... болады, яғни сол жүктерді
тасымалдау үшін керекті автомобильдер өз ара ... ... ... ... ... қандайда болмасын автокөлік мекемесі тасымалдау
жұмыстарын екінші ... бере ... Бұл ... сол ... ... немесе басшыларының көз қарастарына, ... ... ... ... нақты өмір көрсетіп отырғаны соңғы
жылдары нарықта уақытша ғана қаржы табу ... саны ... ... бір ... ... бұрын ертеңгісін, болашақ әріптестерін
іздейтін тұрақты автокөлік мекемелері мен кәсіпкерлер көбейіп ... ... ... ұйымдастыру көрсеткіштері
Осыған сәйкес қаладағы темір жол вокзалындағы жүк қабылдау және жіберу
бөліміндегі контейнерлер тасымалдау жағдайын қарастырайық. Осы жердегі ... ... ... ... ... ... ... халық
тұтынатын тауарлар, автомобильге керекті шиналар, майлар, осы ... ... ... Бұл ара ... жүк қоймасынан 18 км
болады, контейнерді ... оны тиеу және ... ... ... атқарылады және тиеуіне 8 мин, ал түсіруіне 6 мин. уақыт
кетеді. Сонымен ... ... ... ... ... жүк ... қалалық темір жолының жүк қоймасына жіберіледі. Бұл ара
қашықтық 12 км ... ... ... ... ... және ... ... уақыт жібереді. Бүгінгі таңдағы жұмыс маршруты маятникті түрде,
демек жүк тасымалдау бір бағытта, ал ... ... жолы бос. ... ... ... ... екі ... автокөлік мекемесі атқарып отыр, олардың
көрсеткіштерін талдай отырып, біріктіріп шеңберлі қозғалыс ... ... ... мәлім бұл екі, «Арай» және «Қорған» көтерме сауда орындары
бір ... ... ... ... ... және ... 6 км, яғни
артық жол ... ... ... бағыттарда тасымалдау көрсеткіштері
|КӨРСЕТКІШТЕР АТТАРЫ |Шартты белгісі,|«Арай» бағыты |«Қорған» |
| | | ... |
| ... ... | | ... ... |L, км |18 |12 ... | | | ... орташа | | | ... ... ... |24 |24 ... ... |Т, сағ |9,3 |9,3 ... ... |Q, тонн |900 |750 ... ... | | ... ... |γс |1,0 |2Гс ... |L км |6,0 |3,0 ... ... ... ... жүрген автомобильдердің нақты
көрсеткіштерін анықтаймыз.
Осы контейнерлер тасымалдаудағы ... ... ... ... ... = 2х18\24 +0,23 = 1,83 сағ., t0 = 2х12\24 + 0,67 = ... ... ... ... саны (П0) ;
П0 = (9,3 -7,2\24) \1,83 = 5. П0=(9,3 ... = ... ... ... ... ... ондағы жүкпен жүріс
саны (Z0), автомобильдің айналым санына (П0) тең болуы, демек осыған ... ... ... да 5 тең ... ... автомобильдердің жұмыс өнімділігі тоннамен (U)
анықтау:
Uk= 5 х 10 х 1,0 = 50 тонн, uk= 5 х 10 х 1,0 = ... ... ... ... (Wk);
Wk = 50 х 18 = 900 т. км. , , Wk= 50 х ... ... ... ... 900 х 1,83\9,0 x 10 x 1,0 x 1= 18, Аэ= 750 x 1,67 \ 9 x
10 x 1,0 x 1 = ... бағыттағы контейнерлерді тасымалдау үшін барлығы 32 автомобиль
керек.
Ал жоба бойынша осы екі бағытты біріктіріп, шеңберлі ... ... ... әдісін қолдансақ, осы көрсеткіштердің ... ... осы екі ... ... ... жол ... (β) ... аламыз,
β = (18х2)\(18 + 12 + 6 + 3) = 0,77
Айналым уақыты
t0= ... \ 24 + (8 + 6 + 20 + 20) =150 мин. ... 2,5 ... сандар арақашықтар мен контейнерлерді екі бағыттағы тиеуге
және түсіруге кетер уақыт мөлшерлері.
Автомобильдің күндік айналым саны (П0);
П0 = 9,0 \ 2,5 ... ... ... саны ... 4 х 2 = 8,
бұл теңеудегі екі саны, автомобильдің бір ... екі рет ... және ... ... ... бұл жағдайда автомобиль қалалық темір
жолы жүк ... ... ... ... ... орнына (18 км) ... 6 км ... ... сауда орынынан басқа контейнерді тиеп
алып, оны орталық темір жол жүк ... (12 км) ... ... ... ... ... ... саны екіге тең болады.
Автомобильдердің күнделік жұмыс өнімділіктері, бірінші тоннамен (Uк),
uk = 8x10x1,0 = 80т.
Келесі тонна километрмен ... = 80 х 15,3 = 1224 ... ... 15,3 ... орташа жүк тасымалдау қашықтығы және ол
төмендегі теңдеу бойынша анықталған, оның негізгі ... ... ... келер жүк салмағы 900 тонна, ал арақашықтығы 18
км, екінші «Қорған» сауда орынынан тасымалдайтын жүк ... 750 ... жол жүк ... дейінгі қашықтығы 12 км, осыдан екі ... ... ... жеке ... (900 х 18 ) және (750 х ... қосындысын барлық тасымалдауға жататын жүктер салмағына (900 + 750)
бөлесіз.
Осы шеңберлі қозғалыс ... ... ... ... ... үшін керекті автомобильдер санын анықтаймыз
Аэ= (900 + 750) х 2,5 \ ... = ... екі ... ... ... ... ... жұмыс
ұйымдастырғаннан керекті автомобильдер саны 9 ... Бұл ... ... - ... уақыты;
9 - жұмыс уақыты;
2 - жүкпен жүріс саны;
10 - ... жүк ... - ... жүк ... ... ... ... пункттер тасымалдау процесінде маңызды роль
атқарады. Оларды ... ... ... мен ... ... мен ұйымдастырылуын әрбір көлік түрі орындайды.
Контейнерлік пункттің біріккен технологиялық жұмыс процессі өз алдына
еңбектің ... ... ... ... жұмыс күшінің тиімді орын
табуының, механизация ... ... ... ... ... ... тиімді операцияларының ұзақтығының
жеделдетілген жоспарларын қарастыратын ... ... ... ... жүйесін ұсынады.
Түйіскен контейнерлік пункт үшін ... ... ... ... ... ... ... және техникалық
сипаттамасы; контейнерлік ... ... ... ... және ... ... тәртібі мен көрсеткіші
контейнерлермен ... ... ... ... және ... ... ... орталықталыңдырылған контейнерлерді
кіргізу-шығарудағы автокөлік жұмысын ұйымдастыру; порттарға контейнерлерді
тиеген ... ... және ... тәртібі; контейнерлерді транспорт
түрлері ... ... ... ... мен ... ... ... контейнерлерді техникалық бақылау тәртібі; оларды жөндеуге
жіберу және ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті сақтау шаралары; жүктің сақталуы мен өрт
қауіпсіздігін сақтау ... ... ... технологиялық жүйесі мезгілінде өнделуі
тиіс: оның тәуліктік жоспар-графигі; құжат айналым ... ... ... арналған нұсқау беруші-технологиялық ... ... ... мен ... ... ... көрсеткіштеріне деген нормативтер; темір жол бекеті
мен порт жобасы контейнерлік пункттің технологиялық сипаттамасына көліктік
желідегі ... ... ... ... мен оның ... ... ... тізімі мен сипаттамасын енгізеді. Бұл
жобада контейнерлердің орналасуы механизация ... ... ... су жолдары құралдары, контейнерлік алаңдардың мамандандырылуы
көрсетіледі.
Автомобильдердегі контейнерлерді шешу мен ... ... ... ... машиналарының жоқ ... ... ... ... және ... ... Ең ... автомобиль
өзі тиеушілер. Олар бір жүк алушы атына жіберген бір немесе екілеп тасылған
контейнерлердің ара қашықтығы 10-15 шақырым кезінде автокәсіпорын ... ... ... мен ... бір шағын ауданда орналасқан
жүк иелеріне қызмет көрсетуге арналған контейнерлік пункттердің алмастыру
пунктінде контейнерлерді ... ... жол ... мен ... де тікелей автомобиль торабында олардың ... ... ... халық аралық жүк тасуда автопоездарды контейнерлерді
жүк автомобиль стансасының контейнерлік пунктіне жүк ... ... ... ... осы ... 30-35 шақырым қашықтықтағы жүк
көтергіші жоқ, жолаушыларға ... үшін ... ... бір мекен-жайға келетін контейнер партиясы, үлкен жүк көтергішті
автопоезды қолдану үшін жеткілікті ... онда ... ... көп ... жүк ... ... ... орындау керек. Жөнелту жүк стансасында ... ... әр ... жүк ... кіші және орта ... ... ... бір алушы атына жіберуге арналса және
қайта тиеу ... жүк ... жүк ... бір жүк ... жүк алушыға жеткізгенде туындайды. Контейнерлерде жүк тасудың
халықаралық тәртібін тіркеу мен ... ... ... да ... Ортақ қолданысты автомобиль көлігінде, халықаралық жүк
тасымалдау ... ... ... ... ... ... жеке ... үшін өңделген сонымен
қатар жедел ... ... ... ... керекті байланыс құралдарын енгізуді қарастыратын техникалық
жобалар да бар.[158-163]
Көптен орындалып немесе қалыптасып қалған ... ... өте ... және дер кезінде керекті өзгерістер енгізе алатын,
яғни басқаруы икемделген ... ... ... ... ... Олар күнделікті жоспардан тыс болған жағдайларға сәйкес тез
шешім ... ... ... ... іске ... толықтай
бейімделген логистикалық жүйелер.
3.3.Тәжірибелік-ұйымдастыру көрсеткіштерін есептеу амалдары
Орталық таратушы-логистикалық орталықққа үш түрлі ... ... ... ... үшін үш ... ... 15- Орталық таратушы-логистикалық орталықққа үш түрлі тапсырыс
берушіден тасымалдау қызметін атқару көрсеткіштері
|Мүмкіндік ... бір. ... ... ... |
| | | | | ... |
| | |П1 |П2 |П3 | ... |ш.б. |4 |3 |5 |1800 ... Адам күші ... |3 |5 |6 |2100 ... ... ... |1 |6 |5 |2400 ... бағасы |ш.б.. |30 |40 |70 | ... |ш.б. |21 |30 |56 | ... құны | | | | | |
1. ... ... мен ... ... анықтап, логистикалық жүйесін
жасау керек.
2. Аталған кіріс және ... ... ... ... ... ... ... бағасын азайтып, көлемін көбейтуі тиіс.(
функциялық мақсат L1).
3. ... ... ... ... орындау.
4. Материалдар мен өндіріс үрдістерін ықтималдағандағы жүйенің
орнықтылығын ... ... ... а) ... ... б) ... функция еселігін-Cj.
5. Кәсіпорынның барлық мүмкіндігінің (L1 max) 45 пайыздан кем емес пайда
алу үшін, ең аз ... ... мен ... ... ... адам ... ... мен механикалық қондырғыларды
пайдалану арқасында үш түрлі жүктермен бұйым жіберіледі.
Кесте 16-Зерттеу объектілері
|Р1 жүктер | |П1 |
| ... жүйе | ... адам күші | |П2 ... ... | |П3 ... ... ... жүйесінің сүлбесі.
1. Осы өндіріс түрінің математикалық моделі былайша құрылады:
L1 (х) max = 30x1+ 40x2 + ... ... ... ... ... ... -механикалық қондырғылар.
Осы моделге қосымша өзгергіштер х4, х5, х6 енгізіп, моделдің
каноникалық түрін ... (х) max = 30x1+ 40x2 + 70x3 + 0x4 + 0x5 + ... 3x2 + 5x3 + x4 = 1800 ... 5x2 + 6x3 +x5 = 2100 ... 6x2 + 5x3 + x6 = 2400 ... х5, х6 ... үрдістері кезінде пайдаланылмаған мүмкіндіктер
көлемі немесе мөлшері. Осы ... ... ... ... пайдаланамыз.
Бірінші шешім:
х1= х2= х3 =0; х4= 1800 е.д., х5= 2100 адам-күн, х6= 2400 ... ... ... жүк ... ... атқармайды нгемесе
дайын бұйым жібермейді, яғни ... ... жоқ, ... мен құралғылар қоймада сақтаулы.
Кесте 17-Ықтималды шешімін табу үшін төмендегі кестені пайдаланамыз.
|СБ |Б |0 |30 |40 |70 |0 |0 |0 | |
| | |b |Х1 |Х2 |Х3 |Х4 |Х5 |Х6 | |
|0 |х4 |1800 |4 |3 |5 |1 |0 |0 |1800/5 |
| | | | | | | | | |==360 |
|0 |х5 |2100 |3 |5 |6 |0 |1 |0 |2100/6 |
| | | | | | | | | |==350 |
|0 |х6 |2400 |1 |6 |5 |0 |0 |1 |2400/5 |
| | | | | | | | | |==480 |
| | |0 |-30 |-40 |-70 |0 |0 |0 |max |
|0 |х4 |50 |1.5 |-1.17 |0 |1 |-0.833 |0 | ... |х3 |350 |0.5 |0.833 |1 |0 |0.166 |0 | |
|0 |х6 |650 |-1.5 |1.83 |0 |0 |-0.833 |1 | |
| | |24500 |5 |18.3 |0 |0 |11.7 |0 | |
| | | |у4 |у5 |у6 |у1 |у2 |у3 | ... ... ... көрсеткіштердің барлығы к>0, демек бұл шешім
оңтайлы амалдар, сондықтан математикалық моделін тұрғызамыз:
X1=0, X2=0, X3= 350, X4=50, X5=0, X6=650
Аталған ... ... ... ... X2=0 яғни ... ... ... бұйымдардың осы екі
түрін жібермейді, ал бұйымның П3 түрін кәсіпорын 350 бірлік ... ... ... ... ... = 0 – бұл адам ... ... көрсеткіш, демек адам күштері
жоқ сондықтан жетіспейді;
Х4=50 -бірінші тасымалдаушының мүмкіндігі Р1 ... ... 50 ... ... мүмкіндіктің қалдығы, яғни ... ... ... Р3 650 ... ... ... ... қондырғылары толықтай пайдаланбай тұр.
Осы өндіріс көорсеткіштерінен ... алар ... ... ... ... 40х0 + 70х350 = 24500 ... теориясынан (ЕЗТ) белгілі болатынындай, сызба бағдарлмасы
(СБ) ықтималды шешім болғанда екіжүзділік тапсырмада ықтималды шешімде ... ... ... ... ... (ЕЖТ) ... ... 1800у1 + 2100у2 + 2400у3 ;
(35)
4у1 + 3 у2 +у3 = 30 ... + 5 у2 +6у3 = 40 ... + 6 у2 +5у3 = 70 , y1, y2, ... 1800у1 + 2100у2 + 2400у3 + 0y4 + 0y5 + 0y6;
4у1 + 3 у2 + у3 - y4 = ... + 5 у2 + 6у3 - y5 = ... + 6 у2 + 5у3 -y6 = 70 ... келтірілген кестеде екіжүзділік тапсырмасының ықтималды
шешімдері берілген, осы көрсеткіштерден төмендегідей шешімдер аламыз:
у1 =0,у2=11,66, у3=0, у4=5, у5= 18,3, у6= ... + ... 2400х0 = ... ... ... ... мүмкіндіктерді пайдалануын анықтап
«керекті ресурстарға қояр ең төменгі баға тасымалднған ... ... кем ... ... Сонымен алғашқы өзгермелі көрсеткіштермен
ЕЖТ сәйкестігін анықтадық.
Кесте 18- Симплекс-кестенің экономикалық мағанасы
|X1 |X2 |X3 |X4 |X5 |X6 |
|0 |0 |350 |50 |0 |650 |
|5 |18.3 |0 |0 |11.7 |0 ... |у5 |у6 |у1 |у2 |у3 ... ... ... экономикалық мағанасы. Бұл
сызба бағдарламасы бойынша ... ... ... көрсеткіштері
Х1,Х2, Х3 (жүктер), қосымшалары Х4, Х5, Х6 (мүмкіндіктер). Сонымен ... ... Х4, Х3, Х6, және ... емес Х1, Х2, ... ... бірлігін сатып алғанда Р2, қалдық Р1 0,83
бірлікке кемиді, ал ... П3 0,166 ... ... үшінші мүмкіндік
қалдығы Р3 0,17 мех.қон./сағатқа кемиді. Демек ... ... ... ... керекті екінші мүмкіндіктерді алғанда, қаржы көлемі
баылайша анықталады:
70х0,166 = 11,66 ш.б..
Базалық емес ... ... ... пайдаланбау
тиімсіз х1,х2), егер П1 бұйымның біреуін өндіргенде қалдық Р1 1,5 ... ал ... ... ... П3 0,5 ... ... ал механикалық
қондырғыларды пайдалану уақыты 1,5 мех.қон\сағатқа өседі. Осы ... ... ... ... ... ... ... х
0,5= 35 ш.б.
Нақты залал: 35-30=5 ш.б. (=у1);
Егер П2 ... ... ... ... ... ... Р1 қалдығы 1,17 ш.б. артады, жүктің немесе бұйымның П3 түрін
жіберу 0,833 ... ... және ... ... ... 1,83 ... қысқарады. Осы амалдардан келер залал мынандай
70 х 0,833 = 58,3 ... ... ... ... 58,3 - 40 = 18,3 ... Ішкі ... логистикалық жүйе, өндірістегі барлық болып жатқан
өзгерістерге сәйкес тез өзгеретіндей болып, кірістермен бұйымдарды ... ... ... ... ... болғаны дұрыс.
а) Мүмкіндіктердің кіріс ағымдарының өзгеруі:
1. в1 – тасымалдаушы мүмкіндіктерінің өзгеруі (ш.б.),
2. в2 – адам күштерінің өзгеруі ... в3 – ... ... жұмыс уақыты қорының өзгеруі
(мех.қон./сағ).
х4
х5
х6
Жоғарыдағы берілген жаңа өзгергіштерді, ... х3, х4, ... ... қатарында, матрицаларды қайта көбейту қорытындысы
ретінде есептеуге болады
A -1 = И ... 1(1800 + в1) + ... + в2) + 0(2400 + в3) ... 0 (1800 + в1) + ... + в2) + 0 (2400+ в3) =0, ... 0(1800 + в1) + ... + в2)+ 1(2400 + в3) =0,
Егер в2= 0, в1 және в3 =0, яғни адам ... ... ... = 1800 - 0,833 в2 - 1743 ... = 0 + 0,166 в2 + ... = 0 - 0,833 в2 - 357 + 2400 =0, ... в2 ... шешімін анықтаймыз.
- 0,833 в2 + 57 = ... в2 + 348,6 ... 0,833 в2 + 2051,4 = ... 68,67 ... < в2 < 68.87, ... ... Р2 қоры осы
аралықта өзгереді. Демек осы аралықта болған мүмкіндіктерді Р2 пайдалану,
өндірістен шығарар бұйымдар түрлері мен ... әсер ... в1= 0, в2 и в3 =0, ... қоры ... ... ... болады :
в1 > - 50. Егер керекті тасымалдаушының ... Р1 -50 ... ... ... ... ... осы ... пайдаланбаған мөлшері
іске қосылып, қалдық болмайды.
Ал в3= 0, в2 және в1 =0, ... ... қор ... ... 1 ... ... мынандай амалдар аламыз:
х4 = 1800 + 1750,
х3 = 0 + 348,6 =0 ... = в3 - 1750 + 2400 =0 ... ... ... в3 > - 650. ... ... үшінші мүмкіндік Р3 650 мех.қон.сағаттан асып кетпесе, ол
өзінің артық жұмыс атқаруын іске асырады да, бос тұрған ... ... ... қызмет түрінің бағасының өзгеруін қарастырамыз (функция
еселігі С). Егер С еселігі Со өзгерді ... ... ... ... = (0 + С4)1,5 + (70 + С3)0,5 + (-1,5)(0 + С6) - (30 + С1) ... = (0 + ... + (70 + ... + 1,833(0 + С6) - (40+ С2) ... = (0 + ... + (70 + ... + (- 0,833)(0 + С6) -(0 ... = ... С1= 0, а С2= С3= С4= С5= С6=0, ... ... С1 < 5. Егер П1 бұйымның тасымалдау бағасы 4,9 ... ... ... тиімсіз болады, сол үшін бұйымның тасымалдау
бағасы 5,0-ден кем ... ... Оның ... ... болады.
Егер С2 =0, а С1= С3= С4= С5= С6=0, ... ... ... С2 < 18,31. Осы ... ... бағасы П2
18 ш.б. болғанда және одан төмен болса ... ... ... Ал оның
бағасын 18,31 ш.б.-ден асыруға тағы болмайды.
Егер С3 =0, ал С1= С2= С4= С5= С6=0, ... -21.98 ... ... ... С3 ... бағасы 10-мен аралықта
өзгерсе өндіріс көлемі өзгермейді бірақ түсер қаржы көлемі өзгереді.
Нарық ... ... және ... ... ... өндіріс аз шығындармен көп бұйым өндіруге және тасымалдау көлемін
арттыруға ұмтылады. Сол амалдың сандық моделін былайша ... ... (x) min = 21 x1 + 30 x2 + 56 x3 , x1, x2, x3 > ... жүйені каноникалық түрге келтіреміз
L2 (x) min = 21 x1 + 30 x2 + 56 x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 + ... 3x2 + 5x3 + x4= 1800 ... 5x2 + 6x3 + x5= 2100 ... 6x2 + 5x3 + x6 = 2400 ;
21 x1 + 30 x2 + 56 x3 - x7= ... x2, x3, x4, x5, x6, x7> ... ... х7 ... емес ... оның алдында еселік-1 тұр,
сондықтан осы жүйені шешу үшін ... ... ... әдісті
пайдаланамыз. Ол үшін ... ... ... ... теріс мәнді
ойластырылған» өзгермелі х8', көрсеткішті енгізіп функцияны қайта жазамыз
М.
L2 (x) min = 21 x1 + 30 x2 + 56 x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 + 0x7 + ... ... ... ... 3x2 + 5x3 + x4 = ... 5x2 + 6x3 + x5 = ... 6x2 + 5x3 + x6 = ... x1 + 30 x2 + 56 x3 - x7 + х8' = ... ... ... ... ... ... |Б |0 |21 |30 |56 |0 |0 |0 |0 |М | | | |b |Х1 |Х2 |Х3 |Х4 |Х5 ... |Х8 | |0 |x4 |1800 |4 |3 |5 |1 |0 |0 |0 |0 | |0 |x5 |2100 |3 |5 |6 ... |0 |0 |0 | |0 |x6 |2400 |1 |6 |5 |0 |0 |1 |0 |0 | |М |х8 |11025 |30 ... |0 |0 |0 |-1 |1 | | | |0 |-21 |-30 |-56 |0 |0 |0 |0 |0 | |0 |x4 |330 ... |-4.333 |1 |0 |0 |0.133 |0.133 | |70 |x5 |997.5 |0 |1 |-1 |0 |1 ... |-0.1 | |0 |x6 |2032.5 |0 |4,666 |2,667 |0 |0 |1 |0.033 |-0.033 | ... |367.5 |1 |1,333 |2,333 |0 |0 |0 |-0.033 |0.033 | | | |7717.5 |0 ... |0 |0 |0 |0.7 |0.7-М | ... ... ... ... болады:
х1= 367,5; х2= 0; х3=0; х4= 330; х5= 997,5; х6= 2032,5; х7= ... ... ... ... ... ... көлемі мынандай:
21 * 367,5 + 30*0 + 56 *0 = 7717,5 ш.б.
Осы берілген шарт бойынша орталықтың барлық мүмкіндігін 45 ... ... ... қол ... болады.
Тасымалдау бұйымының П1 түрін 367,5 бірлік ... ... П2, П3 бұйы ... ... (х2 = х3 = ... ... мүмкіндіктерінің пайдаланбаған ... ... - 330 ... адам ... - 997,5 адам ... ... қондырғылар- 2032,5 мех.қон.\сағ..
Сонымен алынған көрсеткіштер бойынша өндіріс П1 бұйымның 367,5
бірлік санын тасымалдау арқылы ... ... ... және таратушы-
логистикалық орталығының қуатының 45 ... ... ... ... атқарғаннан 7717,5 ш.б. кіріс болады.
4. Қоршаған ортаны және еңбек қауіпсіздігін қорғау
4.1. Өндірістік факторлардың қоршаған ортаға әсері
Қазіргі уақытта планета ... ... ... ... ... магистральді автомобиль жолдарының үзындығы —115, млн шақырымнан
асады, темір жолдардың -1,3 млн. ... ... зиян ... ... ... ... кесіледі, жеміс беруші топырақ бүзылып,
жойылады. Жолдар жиі жабайы андардың ... өту ... қақ ... парктері және автомобиль, көлікте жұмыс істейтін ... ... ... өте ... ... зерттеу жүмыстарының қорытындысы көрсеткендей
қоршаған ортаға келтірер зиян құнында автокөліктер шығындарына есептеген
дұрыс ... ... ... ... ... орта ... 1 кг ... шығару үшін табиғаттан 150 кг әртүрлі заттар алынады ... ... ... су, ағаш, ауа тағы сол сияқты. Демек 150 кг табиғи
заттардан 1 кг ... ... ... ... 149 кг ... сол ... ... қалдық ретінде шығады. Ал нақты автокөліктерден ... ... ... Зил - 130 ... ... дайындауға табиғи 645 тонна
заттар керек, егер сол ... ... 4,3 ... ... ... ... қалдық болып шығады. Осы автокөлік 8...9 жыл жұмыста болғанда
қоршаған ортаға 450 тонна ... ... олар ... ... ... ... жағар майлар, салқындатқыш сұйықтар,
дөңгелектен ұшқан шаң -топырақтар, лайлар тағы сол ... ... ... ... ... осы ... 8...9 жыл пайдалану үшін керекті әртүрлі
бояғыштар, ... ... ... ... бояғыштар, қосалқы
бөлшектермен, дөңгелектермен қамтамасыз ету үшін осы ... ... 8,0 ... ... ... қор алынып, өңделеді екен.
Бүл нақты келтірілген мысал тек қана осы Ресейдің Зил 130 автокөлігіне
тән қасиет емес, ... ... ... және ... ... ... бір аса ... бөлетін мәселе жанар жағар май пайдалану. Бүл
үлкен күрделі де шешуі ... ... Олай ... ... ... ... жану моторы жұмыс істеуі үшін 1 кг жанар майға 3 кг оттегіні жағады.
Ал дені сау бір адам ... 400 кг ... ... осы бір ... ... ... алу үшін 3 гектар орман немесе 200 түп ағаш ... ... ... ... минутына 20 гектар орман ... бір ... ... ... 60...80 ... ... ... жағып жатса, бұл мэселенің
тереңдігі дәлелдеуді керек етпейді.[31]
Аталған мәселелер үлкен зерттеу ... ... ... ... ... ... ... мекемелерге қоршаған ортаны сақтау
үшін тиесілі ... салу ... ... ... еді, ... ол үшін ... амалдары немесе әдістемесі жоқ. Қазірдің өзінде ... ... ... ... ... ... ... жол жағдайынан үлкен шығындар жасайды. Егер ... ... ... үшін салық салынса шығындары көбейіп, тасымалдайтын
бұйымның бағасы қымбаттайды, ... ... ... сол ... ... есебіне соғады. Демек сол өндіріс орындарының ... ... Яғни ... ... ... ... болдырмау үшін тек салық мәселесі емес күрделі, жан жақты зерттелген
үлкен бағдарлама керек.
4.2. Ауа, су ... ... ... зиянды заттардың нормативтік
деңгейлері
Атмосфералық ауа-қоршаған ... ... ... ... ... ... ... зиянды
әсері әртүрлі, зиянды заттармен ... ... ... ... ... қатты және сұйық бөлшектер әртүрлі газ түріңдегі заттар ... ... ... ... заттар концентрациясы С әрпімен
(мг/м3) белгіленеді және қоршаған орта мен ... ... ... әсер
түрін анықтайды. Заттардың зияңдылығы мен улылығына баға беру үшін ... ... ... ... ... адамға зиян әсерін типзе ме жоқ па
білуге ... ... ... деп ... ... (ПДК) атаймыз.[32]
ПДК-ауадағы адам өмірі ұзақтығында,оған және қоршаған ортаға кері
әсерін тигізетін, оның бір ... ... ... концентрациясы.
Атмосфералық ластану зияндылығының негізгі критерийлері:
1. Жарамды ... деп, ... ... ... ... мен ... сезінуіне тікелей және жанама түрде
жағымсыз әсер етпейтін атмосфералық ауадағы зиянды заттан концентрациясын
айтады.
2. Зиянды заттарға бой үйрету ... сәт және ... ... деп ... ... ... тұрғылықгы жер климатына атмосфера тазалығына,
және тұрғындардың ... ... әсер ... ... ... ... ... Зиянды заттардың атмосферадағы ... ... ... ... ... ... ... яғни
нормалану неғұрлым сезімтал көрсеткіштермен іске асады. Егер зат иісі адам
ағзасы мен қоршаған ортаға әсер ... ... ... ... иіс ... ... Егер зат кіші концентрацияда қоршаған ... ... зиян ... ... онда ... ... ішкі ... осы
заттың әсері шегін есептейді.
4. Жұмыс ... ... ... ... жіктік жіберілетін
концентрациясынан (ПДК) ГОСТ 12.01.2005-88 Ортақ санитарлық гигиена талабы,
жұмыс аумағы ауасы ... ... онда 2 ... ... ... ... ... ПДКпр және орта тәуліктік ПДКсс. Максимальді
ПДК қысқа уақыттағы атмосфералық ... ... ... ... ... сақгау үшін бекітілген.
Орта тәулікті ПДК — олардың жалпы улану, концерогенді, мутогенді
әсерлерінен сақтандыру үшін ... ... ең ірі ... ... көбі барлық көлік
түрлерінде әртүрлі технологиялық және техникалық мақсат үшін қолданылады.
Түзды судың ең ірі тұтынушылары ... жол және ... ... және жөндеу зауыттарында локомотивтерді, вагондарды
және автомобильдерді жуу нәтижесінде жуу және ... ... ... топыраққа , су қоймаларына кететін ... ... ... қоймаларының негізгі ластандырушысы тоқтау ... ... ... ... ... физикалық құрамы өзгереді, температурасы
көтеріледі, мөлдірлігі азаяды, бояу пайда болады, иіс дәмі ... ... ... ... ... ... мүнай өнімдері пайда болады, судың
химиялық қүрамы өзгереді, органикалық, ... және улы ... ... көміртегі азаяды, ауру тудырғыш бактериялар мен микроағзалар
күшейеді.
Нәтижесінде су ... ... ... ... ... ... ... Әйткенмен судың барлық ластану түрлерінен ... ... ... сапасының нашарлауының белгілі бір белгіленген иісі бар.
Қазақстанда адам ағзасы мен жалпы алғанда су қоймаларына зиян ... ... ... шектік-жарамды концентрациясы негізінде су
сапасын нормаландыру жүйесі қабылданған.
Өндірістік кәсіпорындарды жобалауда су ... ... ... және ... шаралар жиынтығын
тағайындайды, су қоймаларына түскенде ПДК-дан доғары ... ... ... ... ... ... бекітеді.
Су қоймалары үшін судың нормалаушы параметр мәндерінің ... ... ... мен ... ... ... иіс, дәм, су
температурасы мен түсі, Рн мәні, суда ерітілген көмірқышқылының ... ... ... мен концентрациясы, көміртегіндегі судың
биологиялық сұранысы, улы, ... ... мен ауру ... бактериялардың
шектік-жарамды концентрациясы.
4.3. Әртүрлі ластанудан ... ... ... ортаға зиянды қалдықтардың әсерін төмендету үшін, ластанған
ауаның адамға әсерін ... ... ... ... зор.
Өндірістік кәсіпорындар үшін алаң таңдауға және өндірістік және тұрғын
үй массивтерінің орналасуына көп көңіл бөлінеді.
1.Өңдірістік кәсіпорын тегіс, желденуі жақсы жерде орналасуы ... ... мен ... үй ... ... ... мерзімінің жел бағытымен анықталады. Зиянды заттар ... ... ... үйлерден өндіріс түрғын үй массивтерінің желдетілетін
жағына орналасуы керек.
З.Зиянды заттардың мейлінше көп көлемін бөлетін цехтар, ... шет ... ... үй ... ... ... керек.
4.Кәсіпорын цехтарының өзара ... ... ... ... ... кезінде олардың қалдықтары
бірікпейтіңдей болуы керек.
Атмосфераға ... ... ... төмендетудің маңызды құралы-өңцелген
газдардың тазалануы мен ... ... ... ... газдарынан бөліну.
Газ нейтрализациясы - қалдықтарды газ ағынында бар улы қосындыларды
ауыстыру ... ... ... зиянсыз заттарға.
Әр ластану түрі үшін»дүрыс ... бар аз ... ... ... деңгейін алуға мүмкіндік беретін арнайы аппарат өңделген.
Газтазалау техникасының ... ... жұту және ... ... ... Газ ... қосындылатырн тазалау
әдісінің тандауы, бірінші кезекте қоспаның физика-химиялық ... ... ... бар ... ... ... газды жүтып алу
қасиетінің жарамдылығымен, әртүрлі тазалау әдістеріне баға ... ... ... ... ... ... әдісі көп рөл ойнайды. ... ... ... отырып, жасыл егінділер технолгенді ланшафт түзілеуіне
айтарлықтай ... ... ... ... және ашық ... ... жақсартудың маңызды факторы болып саналады, жұмысшылардың толық
демалуына ықпал етеді.
Олар ауаны көміртегімен қамтамасыз етіп, зиянды ... ... ... және ... ... ... ... кәсіпорын аумағын
жасылдандыру үшін және ... ... ... ... ... және газонды өсінділерді климаттық аумағына, өндіріс сипаттамасына,
ауаны тазалауға аталмыш өсімдік түрінің ... және ... ... ... ... ... ... қаратал. Жасыл өсімділер ауадағы ... әр ... ... ... ... ... сипаты мен деңгейі егу
түріне байланысты.
Дүрыс метео ... ... ... ... ... ... және ауа ағынын (ластанған) бүру, жасыл желектрдің
жұтып алу қимысы жолымен 25-30 пайызға ... ... су ... әдістері бар.
Механикалық су тазалау әдістері тоқгау сулардың ерімейтін минералды
және органикалық қосындыларды бөліп алу үшін ... ... ... ... ... ... ... алдындағы, аддын-ала тазарту.
Нәтижесінде 90 пайызға дейін өлшенген және 20 ... ... ... ... ... тазалауды сүзіп алу, тұндыру, ... ... ... ... - ... ... ... тазалауға арналған. Биологиялық әдіс негізінде тоқтау
суларда сақталатын органикалық қосындылардың қьішқылдану ... ... ... суды ... ... ... қондырғылар соғу керек.
Физикохимиялық тазалау әдісі - бұл нейтрондандыру, қышқылдандыру,
сорбция, фиотация. Су қоймаларындағы ластанумен күресу ... ... ... қондырғылар мен суберу жүйесінің айналмалы жүйесін
құру арқылы жүзеге асуда. Суберудің түйық айналмалы ... ірі ... ... ... ... ... нақты мөлшері тапсырылған
функцияны орындай отырып, ең бірінші сапасына қайта оралады, яғни ... ... ... ... ... көп бөлігі жоғарғы су объектілеріне
(өзендер, көлдер, теңіздер) тасталады,ол экологиялық жағдайды нашарлатады.
4.4. Еңбек ... ... ... жөндеу жұмыстарында
туындайтын қауіпті өндірістік факторлардың сипаттамасы
ГОСТ-12.0.002-80 көрсеткішіне ... ... ... ... жүмыс басшылары бүйрығымен және жұмыстық ... ... ... ... ... ... ықпал ету жағдайы
деп анықтайды. Қатерлі өндірістік фактор — жекелеген жағдайларда жүмысшының
жарақат алуына және оның ... күрт ... ... сағатын
фактор.
Негізгі қатерлі өндірістік факторларға жататындар: төмен және жоғары
температура, ылғалдық және жұмыс аумағы ауасының қолданысы, ... ... ... деңгейі, жұмыс аумағының толық ... ... тыс ... ... жылтырау, үшкір бөлікгер, жабдықгар бетіндегі
кедір-бүдырлар, электр ... ... ... ол адам денесшен
де өтуі мүмкін, жылжып келе ... ... мен ... химиялық
факторлар, стансаның кезекші жұмысшысының физиологиялық, жүйкелі-
психикалық ... ... ... ... ... ... өндіріспен байланысты немесе өндіріспен бақытсыз
жағдайларға кәсіпорын төңірегінде болатын ... ... ... тыс ... ... өзінің еңбек міндеттемелерін орындау
кезінде, кәсіпорын басшылығы және жұмыс жетекшісі тапсырмасымен, кәсіпорын
үсынған көлікпен жүмысқа ... ... ... кетіп бара жатқандағы
бақытсыз жағдайлар жатады. Өндірістегі бақытсыз ... ... ... бар ... күні ... ... ... жатады,
сонымен қатар өндіріс қүраддарын тәртіпке келтіру кезіндегі жұмыс басталу
алдынғы ... ... ... ... ... соң,демалыс және мейрам
күндері әдеттен тыс ... ... ... ... ... тағы да кәсіпорында болған улану, жылу беру соққысы және үсіп
қалу жатады.
Жүктік операциялар ашық ... және ... ... ... ... ... ол ... ауа жылдамдығы
және ылғалдық қатты өзгеруі мүмкін.
Өндірістік орындардың микроклиматы адам ... әсер ... ... ауа ... ... ... орта
температурасымен сәйкстендіру арқылы анықгалады. Төмен ... ... суып ... ... соғуы мүмкін және жүмысшының ауырып қалу себебі
болуы мүмкін. Бірінші фактормен сәйкес ауа ... ... және ... оның кері ... ... Тиімді микроклиматтық жағдайлар деп
- ұзақ уақыт бойы адам ағзасының ... ... ... қосымынсыз сақтайтын микроклимат өлшемдерінің сәйкестігін
айтады. Олар ... ... ... білетінің үшін алғы сөз ... ... ... ... ... ... ... жүмысы орындалу кезінде шудың жоғары деңгейі
секілді қауіпті өндірістік фактор тиеді.
Қатты шу адамдардың денсаулығы мен жүмыс істеу ... ... ... ... ... мысалы, көру үшқырлығы әлсірейді. ... ... ... мен сөздерді бетперделейді, сигналды түпшықгарды,
жүмысшылардың ... ... ... ол ... мен бақытсыз жағдайларға дүшар етеді.
Бас миына әсер ете отырып, шу ... әсер еді, ... ... ... әлсіретеді, психикалық реакцияларды бөлеулатады.
Аз жарықтану басып кету, жұмысшылардың және жүмысшылардың жарақаттану
өндірістілігін төмендетеді. Жарық беруден адам ... ... ... ... ... ... оның көру беріктігімен
анықгалады.
Контрасті сезімталдық деп, көздің жарық берілген көрініс ... ең ... ... әр ... заттарды айыру мүмкіндігін айтады.
Ол көріністің жарықтығының көбейтілуімен үлкейтіледі, бірақ белгілі ... Көз ... ... ... деп аталады. Тікелей және
көлеңкелі ... деп ... ... ... ... деп ... түрған өзі жарық беретін заттар: шам қыздыру жібі, прожектор
айнасы. Көлеңкелі ... деп - ... ... ... ... ... машиналар мен механизмдер жарақаттанудың ... ... ... ... басып кету жиі болады немесе ... ... ... ... ... ... ... басып калуымен қауіпті. Осылай қауіпті ... ... деп ... оны ... ... ... құрамды, тиеу
механизмдерін айтуға болады. Жүктік жұмыстардың орындалуы ұзарту ... ... ... ... ... болатын денелік күш жұмсаумен
байланысты, күш ... ... ... сезінуінің нашарлануына
әкеліп соғатын еңбектену мүмкіншілігін төмендетеді.
Механизация және ... ... ... ... ... ... ол қысым нервтік жүйеге кері әсерін тигізеді,
шаршатады және жүйелік аурулардың себебі болады.
4.5. ... ... ... нормалануы
Шудың нормалануы үшін қолданылатын негізгі бірліктер. Паскал қысымы
(па) оның децибель деңгейі (дБ) және герц ... ... ... ...... ... нүктесіндегі сәттік мәндері
арасындағы әртүрлілік, дыбыстық жоқ кезіндегі осы нүктеде ... ... ... дыбыстық толқындар қысымы.
Жұмыс орындарындағы дыбыстық қысымдардың рұқсат етілген ... ... ... ... абсолюттік мәні ОдБ/ 120дБ деңгейінде ... ... ... 130 дБ ... жағымсыз сезім тудырады. Ауырып сезілетін үлкен
шегі 140 дБ-ға жақын.
Еңбек қорғаудың негізгі ... ... мен ... ... ... жарықтандыру өндірістік жарақаттануды
төмендету жағдайы, жоғары өнімділікті және поездардың жылжу ... ету ... ... ... нашар жарықгавдыру-функциональды
көргіштік мүмкіндіктердің бүзылуының себебі болады.
Электроқауіпсіздік деп ұйымдастыру және техникалық ... ... ... ... олар электр тоғының, элекгромагниттік ... ... ... ... және зиян ... ... камтамасыз етеді. Электроқауіпсіздікті ... ... ... мен ... ... номинальді қысым,
электроқондырғы тогының жиілігі, электрожабдықгау әдістері, электро-энергия
бастауын нейтролдау режимі, ішкі орта жағдайларын тіркеу ... ... ... ... электроқондырғыларды ұстау;
-қауіпсіздік техникалары ... ... ... ... беру және ... ... жүмыс
істеугеқұқық беретін куәлік ... ... оның ... квалификациясын
тексеру.
-электроқоңдырғылардағы оның жұмыс тәртібі.
-электроқоңцырғылар мен ... ... ... ... ... ... бақылау.
ҚОРЫТЫНДЫ
Еуропа мен Азияның тоғысында орналасқан Қазақстан Азия ... және ... ... ... баламасыз жер үсті ... ... ... ... ... ... ие. Республика
әуе кеңістігінің тартымдылығы мен транзиттік әлеуеті де ... ... ... ... бар ... ... болу да ... көлік
жүйесінің дамуын перспективалы етеді.
Жерінің ... ... және ... ... ... қоры болуы
темір жол және автомобиль көлігінің коммуникацияларын кедергісіз ... ... үсті ... ... ... ... үлесі автомобиль және
темір жолдарға (тиісінше 88,4 және 14,0 мың км) ... ... ... ұзындығы 3,9 мың км, әуе трассаларының ұзындығы - 61 мың км
құрайды. 1000 шаршы км ... ... ... тығыздығы: 5,1 км темір
жолды, 32,4 км ... ... ... ... 1,5 км ішкі су ... 90 ... ... жасаған нарықтық экономикаға деген
таңдауы және ... ... ... ... ... және көлік
қызметтеріне деген сұраныстың сипатын айтарлықтай өзгертті.
Ұсынылған автокөлікпен ... ... ... ... ... ... тасымалдау жүктерін орталықтан ұйымдастырумен басқару
амалдарын пайдалану ... ... ... түрлерімен
тасымалдаудың орташа қашықтығы анықталды.
Нақты ... 1км жол ... ... ... көлемі
есептелініп, осы автомобильді пайдалануға жұмсайтын еңбек ақы мен қосымша
кәсіпорын шығындары ... ... ... ... ... және ... нақты тапсырыстарды орындау үшін, қаржылық
кіріс және шығыс ағымдарының математикалық моделін ... ... ... ... ... ... ... басқару амалдарын пайдалану
негізінде ... ... ... жыл ... ... ... құрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Назарбаев Н. А. Казахстан – 2030. Процветание, ... ... ... казахстанцев. – Алматы: Рауан, 1997.–
61с.
2. Назарбаев Н.А. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан //Ана ... ... ... стратегия Республики Казахстан до 2015 ... ... ... ... ... от ... ... Концепция государственной транспортной политики ... на ... до 2008 год // ... ... ... ... – 11.06.01. № 801.
5. Концепция развития международных транспортных коридоров Республики
Казахстан //Постановление ... ... ... 2001. – C 566.
6. О концепции развития автодорожной отросли Республики Казахстан ... 2008 годы // ... ... ... и правительства
Республики Казахстан. – Астана, 2001. – № 19.
7. О ... ... ... системы контроля за
автоперевозками на территории Республики Казахстан. Постановление
Правительства от ... № 1358 // ... ... ... ... ... ... – Астана, 2000. – № 38– 39.
8. Закон «О транспорте в ... ... от ... ... Х111.
9. Квалификационные требования к субъектам, занимающимся ... и ... на ... в Республике Казахстан: утв.
Постановление Правительства Республики Казахстан Директор. –1997,
№ 1.
10. Закон «Об автомобильном транспорте ... ... ... Президента РК от 4.07.2003 г. № 476.
11. Основы ... ... ... / ... Миротина Л.Б.и
Сергеева В.И. – М.: ИНФРА.– М, 2000. – ... ... А.М. ... М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999.
13 Жаңбыров Ж.Ғ., Тұрсымбекова З. ... ... ... З., ... Н. Автокөлік логистикасының
тасымалдау тізбегінің сенімділігі
15 Қабашева Ж., Боранғалиева Н., ... З.Ж. ... ... даму ... ... З. Қамбарова А.А. Автокөлікпен ... ... мен ... ... ... З.,Мырзагельдиев Р.А., Қамбарова
А.А.Патыкова Б. Автокөлік логистикасы жүйесін ... ... ... З ... тиімділігін анықтау моделі
18 Тұрсынбекова З.Ж. Жүк
автокөліктерін таңдау және ... ... ... Ж.Г. Проблемы развития транспортно– логистических
услуг в РК //Вестник Каз.НАУ.– 2005.– № 9.– С.65– ... ... К.В., ... А.В., ... В.П., Захаров А.К.
Логистика, эффективность и ... ... ...... 2001.– ... МиротинЛ.Б., ТашбаевЫ.Э. Логистика – М.: Экзамен, 2003.– 160
с.
22 Гаджинский А.М. Основы логистики. –М.: ... ... ... Г.А. ... как ... ... на ... рынках /Бюллетень транспортной
информации.– 2003.– №1 (91).
24 Неруш Ю.М. ... ... для ... М., ... ... ... ... Дональд ДЖ., Клосс Дейвид ДЖ. Логистика: итнтегированная
цепь поставок. – М.: ... ... 2001. – ... ... С.Е., ... А.А., ... И.Н. и др. ... организационно– экономической устойчивости ... ... ... А.А.Колобова и И.Н. Омельченко. –
М.: Изд– во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001.
27 Сергеев В.И., Эльяшевич П.А. Формирование ... ... СПб.: ... ... 2001.
28 Смехов А.А. Маркетинговые модели транспортного рынка. – ... 1998.– 120 ... ... Ж.Ғ. ... тасымалдау. Оқу әдістемелік нұсқау.–
Алматы, КазҰАУ, 2006 .– 2,25 б.п.
30 ... Ж.Ғ. Жүк ... ... және ... Оқу құралы. – Алматы. «Нур– Принт», 2007.– 23,62 б.п.
31 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік кәсіпорындарының даму ... ... РК. – ... 2007.– №6, –Б. 43– 48.
32 Жаңбыров Ж.Ғ., Уалханов Б.Н., Джанбакиева З.Р. Автокөлік мекемелер
басқару //Вестник Каз АТК.– 2006.– № 5. – ... ... ... және ... қажеттіліктері
Өндіріс компаниясы регламенттері
БИЗНЕС ЖОБАЛАУ ФУНКЦИЯСЫ
Өнімділікті болжау
Компания ықшамдауы
Кәсібін жетілдірудің қажеттілігі себептері
Кәсіби қатерді болдырмау
Жалпы шаруашылық ... ... ... ... координациясы
Басқарылатын есептерді ықшамдау
станса
Алушы, жіберуші
станса
алушы
жіберуші

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дипломалды практика бағдарламасының орындалуы туралы есебі52 бет
CREDO DAT жүйесі туралы мәліметтер5 бет
«Инвестициялық процестегі құрылыс кешенінің рөлі»13 бет
Агробизнес және агроөнеркәсіп кешені10 бет
Агробизнес және агроөнеркәсіптік кешен9 бет
Агробизнесті мемлекеттік реттеудің қажеттілігі11 бет
Агроөнеркәсіптің кешенінің қалыптауы және халық шаруашылығындағы алатын орны5 бет
Маңғыстау мұнай-газ кешенінің даму кезеңдері.Қазақстан мұнай-газ кешенінің келешектегі болжамы70 бет
Ойын-сауық индустриясы33 бет
Республиканың агроөнеркәсіп кешені10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь