Ерекше талап қою

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. Тарау. Ерекше талап қою азаматтық іс жүргізу өндірісінің түсінігі
1.1. Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу . азаматтық іс жүргізудің
бір түрі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2. Ерекше талап өндірісінің түсінігі мен мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Тарау. Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу
2.1. Арызды қабылдау. Істі қарау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Соттың шешімі және оның орындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. Ерекше талап өндірісіндегі қайта қарау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланған нормативтік құқықтық актілер мен әдебиеттер ... ... .
30 тамыз 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конститутциясына сәйкес, азаматтарға соттық қорғану құқығы мен бостандығына кепілдік берілген. Конститутциялық ережеге сәйкес, азаматтардың құқықтары мен бостандығын қорғау үшін соттар істерді өз уақытында қарап, әділ шешім шығаруы тиіс.
Азаматтар мен оның билік және билік құрылысымен өзара қатынастарының мәслелері ежелден келе жатқан дүние. Гуго Гроций, Жан Жак Руссо, Кант және басқа да көптеген ойшылдар мемлекеттегі билікті шектеудің әдістерін іздеген. Осылайша құқықтық мемелекет идеясы пайда болды. Құқықтық мемелекет терминін алғаш Роберт фон Моль енгізді.
Құқықтық мемлекет мәні жиырмасыншы ғасырда былай деп анықталды: құқытық мемелекет деп өзіне, үкіметке, өзімен заң шығарушы органмен шығарылатын заң нормаларын міндетті деп таниды. Он тоғызыншы ғасырдың аяғында құқытық мемелекет белгілері деп мыналар танылды: құқықтық мемлекетте заң жоғары болды, құқытық мемлекет құрылысы мен қызметінде билікті бөлу концепциясын жүзеге асырады. Заң шығарушы, атқарушы және сот; құқықтық мемлекетте әкімшілік юстиция жүйесі ұйымдастырылады.
Әкімшілік юстиция дегеніміз не, орта ғасырларда Англияда патшаға және оның шенеуніктеріне талап қоюға мүмкін болған. Бұл формула: Ағылшындар заңмен тек қана заңмен басқарылады деген барлық континентальды Европа және Ресейге қызығушылық тудырды. Қазіргі кезде әкімшілік құқық әр мемлекетте әр түрлі қалыптасқан:
- Арнайы жүйе құратын барлық әкімшілік дауларды қарайтын әкімшілік соттар болады, төменгі, ортанғы және жоғарғы инстанциялық соттардан тұрады. Бұл жүйе жалпы юрисдикциялық соттар жүйесімен қатар бола береді. Мұндай жүйені немістік деп атауға болады, бұл жүйе өткен ғасырдан Германиядан басқа Австрияда, Финляндияда және т.б. мемлекеттерде қолданылады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995ж. (өзгерістер мен толықтырулар) 7 қазаң 1998 жыл, N284-1,-Алматы : жеті жарғы,2005
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі. 13 шілде 1999ж. (өзгерістер мен толықтырулар) 03.03.2006) Алматы, Жеті Жарғы, 2006ж.
3. Азаматтық кодекс (Жалпы және ерекше бөлім), - Алматы., Юрист 2006 жыл.
4. Қазақстан Республикасы салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы кодексі, 12 маусым 2001 жыл N209-11.,(өзгерістер мен толықтырулар) 03.03.2006).- Алматы, Жеті жарғы, 2006 жыл.
5. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативті қаулысы «Азаматтық іс жүргізу заңдарын соттардың қолдану тәжірбиесі туралы» 20 наурыз 2003 жыл N2.
6. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативті қаулысы «Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексті сот тәжірибесінде қолдану туралы» 19 қазаң 2001 жыл N16.
7. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативті қаулысы «Сот шешімі туралы» 11 шілде 2003 жыл N5.
8. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Пленумының нормативті қаулысы «Азаматтық іс жүргізу заңдарын соттардың қолдануы туралы» 30 маусым 2000 жыл N9. Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Пленумының Қаулылары (1992-2002). Алматы, НОРМА-К, 2005
9. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заң 1991 жыл.
10. Қазақстан Республикасының Прокуратура туралы Заңы. 21 желтоқсан 1995 ж.

Пайдаланылған арнайы әдебиеттер:

1. Антонов А.П. Административное право и административный процесс: старые и новые проблемы.
2. Абдулина З.К. Производство гражданских дел в суде инстансий Алматы, 1998г.
3. Баймолдина Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. 1 том. Алматы: КазГЮА,2001.
4. Баймолдина Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. 2 том. Алматы: КазГЮА,2001.
5. Баймолдина З.Х. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения: проблемы теории и законодательного регулирования. // Право и государсво, 2001 г., N1.
6. Баймолдина З.Х. Понятие судебного разбирательства гражданских дел // гражданское законодательство. Выпуск 10.
7. Березина Н.В. Проблемы производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений //Сб.научных трудов.-Калинин: Калининский Гос. Университет,1984.
8. Борисова Е.А. Аппеляция в гражданском и арбитражном процессе. Москва, 1997г. 99 бет.
9. Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1958 г. 10. Гражданский Процесс Москва: Под общей редакцией Мусина В.А.,
Чечина Н.А., Чечота Д.М. 1996г.
11. Гражданский Процесс М.2000 Треушников М.К.
12. Гражданский Процесс М.1996 Осипов Ю.К.
13. Гражданское Процессуальное право России М.1996 Шакарян М.С. 14.Исаченко В.Л. Русско гражданское судопроизводство. Т.ІІ. СПБ.,1911г.
15.Мельников А.А. Особое производсво в советском гражданском
процессе. М., Наука, 1964г.
16.Основные институты гражданского права зарубежных стран/ Под ред. В.В. Залесского, - М., ИНФРА-М, 2004 г.
17.Парфенов С.П. Образцы исковых заявлений и жалоб в суд. Ростов-на Дону, Феникс, 2001г.
18.Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. Москва, БЫЛИН, 2001г.
19.Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1989г.
20.Трубников П.Я. Надзорное производство по гражданским делам
делам,- Москва, 1967г.
21. Осокина Г. Рассмотрение жалоб в связи с наложением
административных взысканий//Российская юстиция. 1995.№2.С. 18-20 22.Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.- М., 1912 г.
23.Чечот Д.М. Неисковые производства. М., Юридическая лит., 1973г.
        
        Мазмұны:
Кіріспе.....................................................................
..........................................
1. Тарау. Ерекше талап қою азаматтық іс ... ... ... ... ... қою ... іс жүргізу - азаматтық іс жүргізудің
бір түрі ... ... ... ... ... мен
мәні...........................................
2. Тарау. Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу
2.1. ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... құқықтық актілер мен әдебиеттер.........
Кіріспе
30 тамыз 1995 ... ... ... ... ... ... ... құқығы мен бостандығына ... ... ... сәйкес, азаматтардың құқықтары мен
бостандығын қорғау үшін соттар істерді өз ... ... әділ ... ... мен оның ... және ... құрылысымен өзара қатынастарының
мәслелері ежелден келе жатқан дүние. Гуго Гроций, Жан Жак Руссо, Кант ... да ... ... мемлекеттегі билікті шектеудің әдістерін
іздеген. Осылайша құқықтық мемелекет идеясы пайда болды. ... ... ... Роберт фон Моль енгізді.
Құқықтық мемлекет мәні жиырмасыншы ғасырда былай деп ... ... деп ... ... ... заң ... органмен
шығарылатын заң нормаларын міндетті деп таниды. Он ... ... ... ... ... деп ... ... құқықтық
мемлекетте заң жоғары болды, құқытық мемлекет ... мен ... бөлу ... ... ... Заң шығарушы, атқарушы және сот;
құқықтық ... ... ... ... ... ... дегеніміз не, орта ғасырларда Англияда патшаға және
оның шенеуніктеріне талап қоюға мүмкін ... Бұл ... ... тек қана ... басқарылады деген барлық континентальды Европа және
Ресейге қызығушылық тудырды. Қазіргі кезде әкімшілік құқық әр ... ... ... ... жүйе ... ... ... дауларды қарайтын әкімшілік
соттар болады, ... ... және ... ... соттардан тұрады.
Бұл жүйе жалпы юрисдикциялық соттар жүйесімен ... бола ... ... ... деп ... болады, бұл жүйе өткен ғасырдан Германиядан
басқа Австрияда, Финляндияда және т.б. мемлекеттерде қолданылады.
- ... ... ... үшін ... ... ... ... қарау үшін әкімшілік трибуналы құрылады.
Апелляцияны мемлекеттік Кеңеске беруге ... Бұл ... ... бұл ... дауды шешуде сот тәуелсіздігі қамтамасыз етілмейді. Осылай
бола тұра француз жүйесі Италияның, Грецияның және ... ... ... ... ... ықпал етті.
- Әрбір мүдделі тұлға жалпы сотқа қандай да ... ... ... қоя ... ... ... бөлек әкімшілік дауларды қарау үшін арнайы
әкімшілік соттар құрылады, бірақ олар бір жүйені құрмайды.
Англияда ... ... ... ... ... ... мәселелеріне байланысты болған. Бұл жүйе АҚШ-тың, Канаданың, ... т.б. ... ... әсер ... ... ... ... әкімшілік
құқығы әр түрлі, бірақ барлығы бір институтты құрады.
Біріншіден, барлық әкімшілік ... ... ... ... тұлғалар арасында, бір жағынан әкімшілік органдар мен ... ... ... ... шешу ... бір. Бұл ... мазмұны
әр түрлі, бірақ барлығы әкімшілік-құқытық түрде болады. Кейбір ... ... ... ... ... ... деген
қағида қалыптасқан, кейбіреуінде тек ... ... ... ... ... ... ... тек субъективтік құқықтарын қорғау
болса, екіншісінде басқарушы органдармен ... ... ... дау айту мәселелері жіберіледі.
Екіншіден, барлық әкімшілік құқық ... ... ... ... ... бұл істерді қарауға өкілетті. Кейбір жағдайларда
бұл ... ... ... ... ... соттар қарайды, және әкімшілік
істерден ... да ... ... ... ... уақыт бұрын англиялық
доктрина бойынша әкімшілік қызметті тек ... ... ғана ... ... санаған.
Үшіншіден, әрбір әкімшілік дауларды шешу мен қарау заңмен белгіленген
процессуалды нысанда болады. Сәйкесінше азаматтық іс жүргізу, әкімшілік ... және ... ... қолданылады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі ... ... ... ... талап қоюмен іс жүргізу деп атайды. Яғни
оның аталуының әр ... ... ... мен ... бір. Қазақстан
Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 150-152 баптарына сәйкес,
қойылған талап арыздың ... ... ... ... ал ... ... ... немесе өтініштің негізінде ( ҚР АІЖК 272, 275, 278, 283, ... ... ... ... ... ... ... ( ҚР АІЖК 293,
296, 302, 308, 310, 313, 314, 318, 324 баптарына ... ... ... ерекше талап өндірісі - бұл жария-құқықтық қатынастардан
туындайтын заңмен белгіленген істерді соттың бірінші ... ... шешу ... Ерекше өндіріс азаматтық іс ... ... ... бір азаматтық істер бойынша қаралуға жататын, өзіндік жеке
азаматтық іс ... ... ... табылады. Ерекше өндірісте ... ... ... ... ... ... ... іс
жүргізу кодексінің 289 бабында атап көрсетілген.
Бұл азаматтық іс жүргізу өндірісі әлбетте, ... ... ... ... ... де аса ... бөлуін қажет етеді.
Аталған бітіру жұмысы соттармен ерекше талап қою азаматтық іс ... іс ... ... атап ... қызықты мәліметтер
береді. Аталған өндірісте ... ... ... көп қиындықтарды
тудырады, тіпті бұл қиындықтар өтініш берген ... ... ... ... заң ... да ... табу қиын, Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік ... ... ... ... ... бере алмайды. Сондықтан бітіру жұмысының алдына қойған
басты мақсаты - ... ... қою ... іс ... ... ... ... талдауды қажет ететін даулы сұрақтарға жауап табу,
теоретикалық қортынды жасау.
І Тарау. Ерекше талап қою ... іс ... ... түсінігі
1.1. Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу - азаматтық іс жүргізудің бір
түрі ретінде
Азаматтық іс жүргізуді үшке бөлу әлі даулы мәсле ... ... ... іс ... құқығы теориясында әкімшілік құқықтық қатынастардан
туындайтын істерге арнайы іс ... ... ... ... жоқ ... ... ... пікірінше, бұндай азаматтық іс жүргізу өндірісі
жоқ, оны талап ... ... ... ... енді ... азаматтық іс
жүргізудің ерекше өндірісінде ... ... ... ... ... ... анықтамасына сәйкес, толықтай, нақты анықтама беру әлі күнге
дейін дау тудырып отыр. Дегеніменде қай ... алып ... ... ... өндірісінің өзінің қарайтын істері, пәні бар.
Әр мемлекетте қалай қалыптасса да бұл әлі ... ... ... ... ... Республикасының заңдары бойынша бұл іс жүргізу түрі -ерекше
талап өндірісі деп аталады.
Азаматтық іс жүргізудегі ерекше талап ... ... ... ... бойынша, мақсаты бойынша ажыратылады.
Азаматтық іс жүргізу құқығының теоретикалық ... ... ... ... деп ... ... ... тұлғалар мен азаматтардық
құқықтары мен заңды мүдделеріне қарсы мемлекеттік қызметтік лауазым ... ... ... ... қайшы әрекеттеріне қатысты соттың бірінші
сатысында қаралатын іс жүргізу өндірісі"1.
Бірқатар авторлардың ойы ... бұл ... бір ... ... Бұл талап өндірісі азаматтар мен заңды тұлғаларды ... мен оның ... ... ... ... іс ... ... етеді.2[1]
Ал, екінші авторлар қатары бұл іс жүргізу түрін қажет деп ... ... ... ... ... істер бойынша ғылыми
зерттеулерде әкімшілік құқық деп ... ... ... ... әкімшілік соттар болған және бар.
Әрине мамандырылған соттардың ... ... және ... Бұл ... ... емес ... қатар тікелей экономикалық мәселе. Біздің
мемлекеттің болашақ жоспарында мамандандырылған соттар құру бар.
Сондықтан ... ... бұл ... ... ... ... азаматтық іс жүргізу шеңберіндегі ерекше талап өндірісі деп
реттейді. Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 5 ... ... ... ... азаматтардың бұзылған құқықтары мен ... ... ... ... ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін
және мемлекет мүдделерінің қорғалуын жүзеге асырады;
2. тараптардың құқықтары мен міндеттерін және заң маңызды ... ... ... істі мәні бойынша қарайды;
3. тараптардың құқықтары мен міндеттеріне жақтылықты анықтау жолымен
тараптар арасындағы құқық ... ... ... ... құқықты немесе бұзылу каупі бар құқықты не даулы құқықты
жою арқылы заңдылықты бектеді;
5. азаматтық, еңбектік, ... үй, ... және ... ... да ... нормаларының бұзылуын алдын алады.
Осы аталған міндеттерді қарай отырып, сот ерекше талап істерінде
азаматтардың бұзылған ... мен ... ... ... ... ұйымдардың құқықтары мен ... ... және ... қорғалуын жүзеге асырады; тараптардың құқықтары ... ... ... ... ... ... құқық туралы
дауды жояды, бұзылған құқықты немесе бұзылу қаупі бар құқықты не ... жою ... ... ... ... болады.
Азаматтық іс жүргізудің ерекше талап өндірісі мынандай істерді
қарайды: ... ... ... ... ... ... ... құқықтарын қорғауға ... ... ... ... мен ... қызметкердің заңсыз шығарған нормативтік
құқықтық актілеріне берілген шағым бойынша, нормативтік актінің заңдылығын
тексеру, ... ... ... ... шығарылған қаулыларға
берілген шағымдарды қарау, мемлекеттік органдар мен ... ... ... ... ... қоғамдық
бірлестіктердің басшыларының заңсыз әрекеттеріне шағым жасау.
Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу ... ... ... бөлімшесінде Ерекше талап қоюмен іс жүргізу деп аталған
25-29 тарауларды бөлген.
Ерекше талап өндірісінде ... ... ... істі ... процессуалдық іс әрекеттер істі мәні бойынша қарауға және шешуге
бағытталган оның нэтижесі болып шешім ... не ... ... ... ... ... ... сотта қарау - бұл соттың және ... да ... істі ... және оны мәні ... ... процессуалдық әрекеттердің жиынтығы.
Ерекше талап өндірісі міндетті түрде сот талқылау сатыдан ... ... ... ... істі ... және куә, ... аудармашы
ретінде тартылып отырған тұлғалардың және іске мүдделі басқа да ... ... - мән ... анықтау мақсатындағы бірінші инстанция
сотының қызметі. Олардың сот ... ... ... ... не ... ... анықтауға және соттың заңды және негізді
шешім шығаруына ... ... Сот ... ... сот ... ... ... толық және объективті анықтау үшін заңмен көзделген
барлық шараларды жүзеге асырады. [2]
Дұрыс жүргізілген сот ... ... және ... шығарылған сот
шешімінің кепілі2.
Азаматтық істерді мәні бойынша қарау және шешу ... ... ең ... ... болып табылады. Субъективтік құқықтар мен
заңмен ... ... ... жөніндегі сонымен қатар тәрбиелік әсер
ету бойынша міндеттер ең алдымен көп жағдайда сот ... істі ... ... ... ... ... заңдар, басқа да нормативтік құқықтық
актілер, Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... мен даулардың бәріне сот билік етеді. Сондықтан
заң ... мен ... ... тәртібін ескертпеген жағдайда, барлық жария-
құқықтық қатынастардан пайда болатын ... сот ... ... іс ... ... 24 ... ... бөлімінде «Мемлекеттік
орган немесе оның лауазымды адамы қабылдаған актіге сотта дау ... ... осы ... ... ... ерекше талап өндірісі тәртібімен
қаралатын жария құқықтық қатынастардың нақты түрлерін көрсеткен. Азаматтық
іс ... ... 24-6 4 ... Соттар осы кодекстің 25-29
тарауларында келтірілен ерекше талап ... іс ... ... ... қорытынды жасайтын болсак, жариялық құқытық қатынастардан даулардан
пайда болатын істер талап өндірісі немесе ерекше талап өндірісі ... ... ... ... ... өндірісіне жататын даулардың тізбесі
берілген.
Жеке құқықтарды және заңмен қорғалатын заңи ... ... ... және ... функцияларды атқарушы мемлекеттік және қоғамдық
органдар жүзеге асырады. Құқық қорғау ... ... ... ... заң актілерінде көрсетіледі. ... ... ... және ... да ... ... ... пен заңи муддені ... ... ... ерекше
қорғалатындығы сот органы. Юридикалық тұрғыдан әділсоттылық мүліктік ... ... ... ... ... ... келтіру жолымен қорғау
туралы азаматтық және қылмыстық істерді қарау жөніндегі және заң негізінде
құқық ... ... ету ... ... ... заңмен реттелген
соттың қызметі болып табылады.
Ерекше талап істері ашық, жабық ... ... Сот ... ашық ... тараптардың қорғануға құқығын соттың қызметін
қоғамдық қамтамасыз етуді және сот отырысына қатысқысы ... ... ... ... Ашық сот талқылауының үлкен тәрбиелік мәні
бар. Сот отырысын жабық түрде өткізу сот ... ... ... жүзеге асырылады. Ашық сот отырысының тәрбиелік мәні жоғры және
құқық ... ... ... ... ... ... қатар
олардың болашақта болдырмау не алдын алуға септігін ... ... ... іс ... ... ... ... қарауды Ерекше талап қоюмен іс жүргізу деп атайды. Яғни
оның аталуының әр түрлі ... ... мен ... бір. Қазақстан
Республикасы Азаматтық іс ... ... 150-152 ... ... ... ... ... талап өндірісі қаралады, ал ерекше талап
өндірісі шағым ... ... ... ( ҚР АІЖК 272, 275, 278, 283, 287
баптарына сәйкес) қаралады, ерекше өндіріс өтініш негізінде ( ҚР АІЖК ... 302, 308, 310, 313, 314, 318, 324 ... ... ... орган және лауазымды тұлғалардың басқарушылық қызметіне
шағымдануды соттың бұл қадағалауы бір нысаны ғана ... ... ... ... ... ... дауланады.
Азаматтық іс жүргізудің кейбір теоретикалық ғалымдарының да осы іс жүргізу
өндірісін ... ... қосу ... ... ... ... ... керек.
Азаматтық және әкімшілік даулардан туындайтын талап өндірістеріне
ортақ бір ұқсастық ... ... ... ... ... ... дауларға қатысушылар мемлекеттік билік органдар ... ... ... ... талап өндірісі шағым немесе өтініш негізінде қозғалады. ... ... ... пен ... ... ... ... жергілікті өзін-
өзі басқару органының, қоамдық бірлестіктің, ұйымның, лауазымды ... ... ... ... тікелей сотта дау айтуға құқылы.
Жоғары тұрған органдар мен ұйымдарға, лауазымды адамға алдын ала ... арыз ... және ... ... шарт ... табылмайды.
Азаматтық іс жүргізудің ерекше талап өндірісінің мақсаты - ... ... ... заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау, мемлекеттік
қызметткерлер мен ... ... өз ... ... ... ... ... Республикасы азаматтарының саяси құқығы болып табылатын,
сайлау құқығының бұзылуына жол ... ... ... ... ... ... ... болса, сот
арқылы қорғап, қалыпқа келтіру, іс бойынша әділ шешім шығару.
Ерекеше талап өндіріс азаматтық іс жүргізудің ерекше ... ... ... де өте ... ... ... іс ... ерекше
талап өндірісі деп аталғанымен, бұнда матариалдық дау жоқ. ... ... ... ... ... ... ... пайда болдыратын, өзгертеттін, тоқтататын заңды айғақтарды
анықтайды, оның ерекше талап ... ... ... материалдық
даулы мәсле жоқ. Іс жүргізу мағынасына қарай дау шешу ... ... ... ... ... ... мағынада дау жоқ екенін түсінеміз.
Дау жоқ болған кезде мемлекеттік ... ... ... ... іс-
әрекетін құқықтық іс жүргізумен емес, ал материалдық ... ... ... Ерекше талап өндірісі басқа өндірістерге қарағанда
ерекшелігі сонда, мемлекет ... мен ... ... ... шешу болып келеді, мемлекеттік органдар мен лауазым иелерінің
азаматтар мен[3]заңды тұлғалардың ... мен ... ... ... ... қою және ... іс жүргізу неғұрлым тез және
ешқандай кедергісіз ... ... ... ... емес ал ... ... ескерілуі тиіс .
Жоғарыда тап өткендей, азаматтық іс ... ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылық істері
бойынша шағарылған ... ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылық туралы істерді ... ... ... дау айту ... істер бойынша іс
жүргізуге байланысты тұлғалармен шағым беріледі1.
Құқықтық жауапкершіліктердің ішінде ... ... ең ... ... ... өте көп, ... уәкілегті органдар тарапынан
заңды және жеке тұлғаларға қолданылатын жауапкершіліктің түрі.
Сондықтан тәжірибе жүзінде бұл құқық бұзушылыққа қатысты туып ... ... көп. ... заңды, заңсыз қолданылаған тұстарыда бар.
Әкімшілік құқық бұзушылықтан ... ... ... және ... заңды
өкілдері мен қорғаушылары сотқа шағымдануына, сондай-ақ ... ... ... ... Сот істі туып ... ... қатысты жан-жақты
қарап, шағым берушіге жалпы іс бойынша талап қоюға құқығы ... ... әділ ... ... міндетті.
Азаматтық іс жүргізудің ерекше талап өндірісінде іс қараушы соттың
білімі барлық тұрғыдан алғанда жан-жақты болуы ... ... ... ... ең ... ... даудан туындауы мүмкін. Басты мәсле азаматтық,
отбасылық, жер, тұрғынүй, әкімшілік, қаржы, кеден, ... ... ... ең ... азаматтың саяси құқықтарына да ... ... Ол ... ... жүйеміздегі басты қайнар көз Қазақстан Республикасы
Конститутциясынан бастау алады және оның қорғалатындығына мемлекет ... Ал сот үшін бұл ... ... ... ... ... ... сөзсіз.
Азаматтық іс жүргізудің ерекше талап өндірісінде қаралатын істерін
топтастырғанда, соттар азаматтық, отбасылық, ... ... үй, ... шаруашылық, жер құқықтық қатынастарынан, ... ... мен ... ... қорғау жөніндегі қатынастар мен басқа да
құқықтық қатынастардан, оның ... бір ... ... ... ... ... ... туындайтын даулар
жөніндегі талап қоюды қарайды және іс ... ... ... Ерекше талап өндірісінің түсінігі мен мәні
Азаматтық іс жүргізудің ерекше талап өндірісінің мақсаты-азаматтар мен
заңды тұлғалардың заңды мүдделері мен ... ... ... мен ... ... өз ... ... пайдалануына жол
бермеу, Қазакстан Республикасы азаматтарының саяси құқығы ... ... ... ... жол ... ... Республикасы
Конститутциясында берілген ... ... ... ... ... ... қалыпқа келтіру, іс бойынша әділ шешім шығару.
Ерекше талап өндірісіне ... ... - ... ... ... туындайтын құқықты даулау істері заңмен ... ... ... ... ... мен қоғамдық бірлестіктердің
сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар ... іс ... ... ... - ... ... азаматтарына Конститутцияда берілген
саяси құқығы болып табылады және оның сақталынуы мемлекет тарапынан кепілік
беріледі. 18 жасқа толған ... ... ... сайлауға,
сайлануға құқық берілген. [4] Қазіргі кезде Парламент ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президент сайлауы
өткізілуіне байланысты одан туындап жатқан дауларды қарау сот ... ... ... ... ... ... ... бірлестіктердің, сайлау
комиссиясының[5] мүшелері мемлекеттік органдың, ... ... ... ... ... ... ... иесінің сайлауға
қатысты заңсыз әрекеттері үшін шағымдануына ... ... ... ұсынылады. Бұл шағым бес күннің ішінде қаралуы тиіс. Ал сайлау
өткенге дейін бес күн ішінде, ал сайлау күні ... ... сол күні ... Іске ... ... шағымды қарау сотта шағым беруішінің ... ... ... Ал ... ... отырған орган,
мемлекеттік қызметкер, ... ... ... іске
шақырылады және сот ... іск ... ... мүмкін. Олардың іске
келмеуі істі қарауға кедергі ... ... ... ... сайлау учаскесінің орналасу
мекенжайымен сотқа арыз беріледі. Бұл ... ... ... ... ... арыз беру тәртібі сақталмаса онда арыз ... ... ... ... ... ... саулаушы бұл туралы
ескертіледі.
Сайлаушының құқығын бұзуға қатысты істі қарау кезінде сот азаматтарды
сайлаушылар тізіміне ... ... ... қалыпқа келтіру туралы
шешім шығарады. Сайлау комиссияларының ... сот ... ... ... ... шағымдануына болады.
Арызды сот арыз берушінің, тиісті сайлау комиссиясы немесе мемлекеттік
орган, жергілікті өзін-өзі басқару органы өкілінің қатысуымен қарайды. ... ... ... мен орны туралы тиісті түрде хабарлаған
аталған ... ... ... ... ... мен ... ... 273 бабының 1 тармақшасының Қазақстан Республикасының Азаматтық
іс жүргізу кодексіне сәйкес.
Соттардың сайлауға қатысты ... ... ... ... ... арыз ... Бұл істер Сайлау туралы заңыменен
реттеледі. Жерде арыз беру ... ... онда арыз ... ... ... ... жіберіледі. Сонымен саулаушы бұл туралы
ескертіледі.
Әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... уәкілетті
органдардың қаулыларына дау айту туралы істер бойынша іс ... ... ... ... ... қаруға өкілетті органдардың
(лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айтутуралы істер бойынша іс жүргізу
қатысты шағымды қарау сотта он күн ... ... ... ... адамға, сондай-ақ іс әрекетіне шағым жасалып
отырған әкімшілік органға ... ... ... сот ... ... мен орны ... ... олайда олардың келмей қалыуы
мен шешілуіне кедергі болмайды.
- ... ... ... ... басқару органдарының,
қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, ... ... мен ... ... мен ... дау айту ... іс бойынша іс
жүргізу. Арызды сот бір ай мерзім ішінде азаматтың, ... ... ... мен ... дау ... отырған мемлекеттік орган,
жергілікті өзін-өзі басқару органы, қоғамдық бірлестіктер, ұйым ... ... ... ... қызметшінің қатысуымен қарайды.
Сот отырысының өткізілетін орны мен уақыты ... ... ... аталған адамдардың қайсыбірінің сот отырысына келмей
қалуы арыздың қаралуына кедергі ... ... сот ... ... ... ... ... деп. табыуы мүмкін.4 Әркімнің құқық субъектісі
ретінде танылуына құқығы бар және өзің ... мен ... ... қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен
қорғауға ... өз ... мен ... сот ... қорғалуына
құқығы бар.
- Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы ... ... ... ... ... ... заңды тұлғаға, сондай-ақ
норматив тік құқықтық актіні қабылдаған ... ... ... сот ... ... уақыты мен орны туралы хабарланады.
Іс арыз берілген күннен бастап он күн мерзімде азаматтың немесе заңды
тұлға өкілінің, прокурордың, ... ... ... ... ... ... түрде қатысуымен қаралады. Осылайша істің ... сот істі сот ... ... ... ... ... болмаған
жағдайда да тыңдай алады. Сот отырысына сот норматив тік құқықтық актіні
қабылдаған мемлекеттік органның ... ... ... ... ... ... актінің немесе оның жекелеген ... ... ... ... және ... Президентінің жарлықтарына сәйкестігін тексереді.
- Прокуратура органдары мен ... ... ... мен ... ... деп тану туралы жүгінуі. Прокурордың органдар мен
лауазымды ... ... мен ... ... деп жүгіну.
Сот прокурордың арызын он күн мерзімде қарайды. ... ... ... және ... ... ... ... шығарған органың,
лауазымды адамның немесе оның өкілінің қатысуымен қаралады.
Сот ... ... ... ... ... шығарған орган
басшысының, лауазымды ... ... оның ... ... ... ... кедергі бола алмайды, алайда сот бұл
адамның келуі міндетті деп. тануы мүмкін.
[6]
Ерекше талап өндіріс істеріне тән ... бұл ... ... ... ... ... ... бірлестіктерімен бір жағынан, екінші жағынан
мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... және ... ... арасындағы құқық туралы даудың
болуы. Өндірістің бул түрі әр түрлі материалдық қатынастардан туындайтын
істерді ... ... ... әкімшілік, қаржы, салық. Яғни
азаматтардың осындай құқықтары бұзылған жағдайда арыз береді.
- Осы істерді ... және шешу ... ... ... өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың, лауазымды тұлғалардың
актілері мен әрекеттерінін заңдылығын тексеру.
Бұл жерде яғни ... ... ... ... ... ... және ... құқықтарын шектемеуін қадағалайды, ал басқа
жағдайларда ... ... өз ... ... баға бере алмайды.
Осыдан келе, ерекше талап өндірісі - бұл жария-құқықтық қатынастардан
туындайтын заңмен белгіленген істерді соттың ... ... ... шешу тәртібі.
Ерекше талап өндірісі істері басқа да азаматтық істерді ... ... ... өндірістің қағидалары, процесстің сатылары бойынша
дамуы, ... және ... ... сот ... хаттамасын кіргізу,
сот актілерін шығару тәртібі, іске байланысты өндірістің тоқтатылуы, арызды
қараусыз қалдыру және т.б.
Сонымен қатар ... осы ... ... шешу мен ... ... ... талап емес арыз беріледі;
- Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын шектеген мемлекеттік
органдар мен ... ... дау айту ... ... ... арыз ... ... мемлекеттік баж салығын төлемейді;
- Сотқа арыз беру мерзімдері көрсетіледі;
- Территорилық соттылықтың ерекшеліктері болады;
- ... ... ... және ... ... ... ... Құқыққа байланысты даулардың субъектілері талапкер және жауапкер
деп аталмайды. Бір жақта азаматтар немесе қоғамдық ... ал ... ... орган, жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... мемлекеттік қызметкер деп заң белгілейді;
- Дауласушы тараптардың бітімгершілік келісімге келу ... ... ... ... ... ... отырған шешімдер
мен әрекеттердің заңдылығын дәлелдеу міндеті мемлекеттік орган, жергілікті
өзін-өзі ... ... ... ... ... ... қызметкерге
беріледі;
- Құқытарды қорғаудың арнайы әдістері бекітіледі: мемлекеттік орган
немесе жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ... ... ... ... деп ... ... ... немесе лауазымды тұлғадан
азаматтар немесе коғамдық бірлестіктерге құқыққа ие болу ... ... үшін ... ... ... ... туралы арыздар мен қаулыларға, шешімдерге,
әрекеттерге, актілерге дау айту істері бойынша ерекше ... қою ... ... ... ... байланысты істерді қарау мен шешу
ерекшелігі АІЖК 25 ... ... ... ... ... ... органының, сайлау комиссиясының, лауазымды адамдардың
шешімімен, әрекетімен сайлау ... ... ... референдумдарға
қатысу құқығы бұзылды деп ... ... ... ... ... ... ... да соттылыққа жататын іс бойынша арызбен сотқа
жүгінуіне құқылың. Сайлау комиссияларының шешімдері сот тәртібімен жоғарыда
тұрған сайлау ... ... ... ... сайлау құқығы шектелген немесе дұрыс сақталмаған
жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... арыз беру
арқылы құқытарын орнына келтіреді.
Сайлауға әзірлік және оны өткізу кезеңінде түскен арыз ол ... ... бес күн ... ... ал ... беру күнінен бес күн бұрын
және дауыс беру күні түскен арыз дереу қаралуға ... Сот ... ... ... енеді және апелляциялық шағымдануға жатпайды.
Құқықтық жауапкершіліктердің ішінде ... ... ең ... ... ... өте көп, ... уәкілетті органдар тарапынан
заңды және жеке ... ... ... ... ... жүзінде бұл құқық бұзушылықа қатысты туып жатқан
даулы ... көп. ... ... заңсыз қолданылаған тұстарыда бар.
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті ... дау айту ... ... ... іс ... ... ... беріледі1.
Әкімшілік құқықбұзушылықтан жәбір көрген адамдар және олардың заңды
өкілдері мен қорғаушылары сотқа шағымдануына, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... қойылған талаптар толық болуы қажет. сондай- ... ... ... ... ... жасалып отырғандығы туралы деректер,
оның шығарылған күні ... ... ... ... ... адам да сотта әкімшілік
жаза қолдану туралы ... дау ... ... ... ... беру ... қолдану туралы қаулыға дау айтуға құқылы. Сотқа шағым беру әкімшілік
жаза қолдану туралы қаулының орындалуын тоқтата тұрады.
Шағым беру ... ... ... ... жаза ... ... ... орындалу мерзімінің өткізіліп алуы,
әкімшілік жаза қолдану мерзімінің, сондай-ақ қаулының орындалу ... ... ... ... ... бас ... негіз болып
табылмайды. Мерзімдер мен ... істі ... шешу үшін ... ... ... ... тексереді. ҚР Азаматтық іс ... 275-1 ... ... мен наразылық ... ... ... ... ... туралы істерді қарауға уәкілетті
органның қаулысына әкімшілік жауапқа тартылған адамдар және т.б. қаулының
көшірмесі табыс ... ... ... он ... ... ... сотқа шағым
бере алады.
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда көрсетілген мерзімде аталған
адамдар сотқа шағым бере алады.
- Әкімшілік құқық бұзушылық ... іс ... ... ... жоғары
тұрған органға және сотқа бір мезгілде түссе, онда шағымды сот ... ... ... ... іс ... қаулыға прокурор қаулының
көшірмесін алған күннен бастап он күн ... ... ... ... ... он күн мерзімде қарайды.
Мемлекеттік өкімет, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық
бірлестіктердің, ... ... ... мен мемлекеттік
қызметшілердің шешімдері мен әрекеттеріне дау айту ... іс ... ... АІЖК-нің 27 тарауында берілген. ... ... 13 ... ... ... өз ... мен бостандықтарының
сот арқылы қорғалуына құқығы бар.
Арыз беру тәртібі, азамат пен заңды тұлға мемлекеттік органның, жергілікті
өзін-өзі ... ... ... ... лауазымды адамның, мемлекеттік кызметшінің шешіміне, әрекетіне
тікелей сотта дау айтуға ... ... ... ... мен ... ... алдын ала жүтіну сотқа арыз беруге және шешуіне міндетті
шарт болып табылмайды.
Арыз берушінің мемлекеттік ... ... ... ... ... болуының негізі бойынша Қазақстан Республикасынан шетелге кетуіне
рұқсат беруден бас ... ... ... және кету туралы өтінішті
қанағаттандырмау жөніндегі шешім қабылданған жердегі ... ... дау ... алдында қарастырып кеткендей, мұндай істер бойынша мемлекеттік баж
төленеді:
- жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... заңсыздығына шағымдану -30%
- заңды тұлғалардың құқытарын ... ... ... ... ... әрекеттерінің заңсыздығына шағымдану -500%
Сот арқылы дау айтуға жататын шешімдер мен әрекеттер АІЖК 279 бабында
берілген:
- ... ... ... ... ... ... бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, ... ... дау ... ... ... ... ... және заңды тұлғалардың құқықтары, бостандықтары және
заңмен қорғалатын мүдделері бұзылған;
б) Азаматтардың өз ... мен ... ... ... құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін жүзеге асыруына кедергі
жасалған;
в) Азаматқа немесе заңды тұлғаға әлдебір міндет ... ... олар ... жауапқа тартылған алқалық және жеке дара шешімдер мен
әрекеттер жатады.
- Мемлекеттік органдардың, ... ... мен ... ... ... мен әрекеттеріне:
А. Тексерілуі Қазакстан ... ... ... ... жатқызылған нормативтік-құқықтық актілерге;
Б. Оларға қатысты заң сотқа шағымданудың өзгеше тәртібін көздейтін
жеке дара нормативтік ... ... ... дау ... ... арыз ... жүгінуге арналган мерзім.
Азамат және заңды тұлға өз құқықтарының, бостандықтарының және ... ... ... ... ... ... ... күннен
бастап үш ай ішінде сотқа арызбен жүғінуге құқылы.
Арыз беріп жүгінуге арналған үш ... ... ... алу ... ... бас тартуына негіз болып табылмайды. Мерзімнің өткізіліп
алу себептері сот отырысында арызды мәні бойынша қарау кезінде ... ... ... бас ... негіздемелерінің бірі болуы
мүмкін.
Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай ... ... ... іс ... ... нормативтік құқықтық актінің күші қолданылатын,
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... жарияланған нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... кепілдік берілген құқықтары және ... ... ... отыр деп санайтын азамат немесе заңды тұлға бұл актіні заңға ... ... ... қайшы келеді деп тану туралы арызбен сотқа
жүгінуге құқылы.
- Тексерілуі ҚР ... ... ... ... ... ... заңдылығына дау айту туралы арыздар бойынша
сотта ... ... ... Арыз ... ... сотта қаралуға жататын іс бойынша
беріледі.
- ... және ... ... ... ... көзделген талаптарға
сай келуге және онда нормативтік құқытық актіні ... ... ... ... ... адам, оның қабылданған күні туралы қосымша
деректер болып, осы акт ... оның ... ... ... ... ... тұлғаның нақты қандай құқытары, бостандықтары және ... ... ... ... дау туғызып отырған актінің ... ... ... заңдардың, ҚР Президенті жарлықтарының
қандай ережелеріне қайшы келетіндігі көрсетілуі тиіс.
- ... дау ... ... актінің немесе оның бір бөлігінің
көшірмесі қоса тіркеліп, нормативтік құқытық ... ... ... ... және оны ... жарияланғаны көрсетіледі.
- Сотқа арыз беру норматитвік құқықтық ... ... ... ... қою ... іс ... Арызды қабылдау. Істі қарау.
Сайлауға, референдумға қатысушы ... мен ... ... ... ... ... арыздар бойынша іс жүргізу
сайлауға әзірлік және он ... ... ... арыз оның берілген күнінен
бастап бес күн мерзімде, ал дауыс беру күнінен бес күн ... және ... күні ... арыз ... қаралуы тиіс.
Арызды сот арыз берушінің, тиісті сайлау комиссиясы ... ... ... ... басқару органы өкілінің қатысуымен
қарайды. Сот отырысының өткізілетін уақыты мен орны ... ... ... ... ... ... ... істің қаралуы мен шешілуіне
кедергі болмайды. 273 бабының 1 ... ... ... іс ... ... сәйкес.
Соттардың сайлауға қатысты арыздары сайлау учаскесінің орналасу
мекенжайымен сотқа арыз берітеді. Бұл ... ... ... ... ... арыз беру ... сақалмаса онда арыз қараусыз сайлау
комиссиясының учаскесіне судьямен жіберіледі. Сонымен саулаушы бұл ... ... арыз үш күн ... ... ... Сотқа арыз беруші және
саулау комиссиясының өкілі және ... егер де ... ... ғана емес ... ... ... да мүдделлі тұлғаның
қатысуы қажет болса, онда ол да шақырылуы ... Сот ... ... ... ... үзілмей жүргізе беріледі.
Көптеген уақыт бойы құқық саласында арыздануға тек қана ... ... ... ал қазіргі уақытта посивті сайлауларға да
арыздануға жол ... ... ... ... ... дұрыс
тіркелмеуі немесе мүлдем тіркелмуіне көбіне ... ... ... ... құқық нормаларының бірбіріне сәйкес келмеуі немесе қарама қайшы
болып тұрғаны көбіне әсер етіп ... ... ... ... тек қана
тізімнің дұрыстылығына ғана емес сонымен ... ... ... қамтамас
етіп отырғанын көрсетіп отыр. Альтернативті түрде ведомствалық арыздануында
қарастырылып кеткен. Комиссиялардың шешімдері жоғарғы тұрған ... жол ... ... сотқа жүгінуі.
Жоғарыда көрсетіліп өткендей арыздану сайлаудың алдында бес күн
кешіктірмей берілуі тиіс, ал егер арыз ... күні ... ... сол ... қаралуы тиіс. Егер де арыз ... ... ... ... ... ... ... шешім он кешіктірмей шешім шығарылуы тиіс.
Сайлаушылардың тізімі отыз күнен кешіктірмей таныстырылуы қажет.
Бұнының бәрі ... ... ... ... Әр бір ... ... кірмеуі туралы арыздануға құқығы бар сайлау комиссиясына.
Аймақтық учаскелік комиссия берілген арыздарды арап ... ... ... ... ... бұған қатысты жиырма төрт сағат ішінде
қаралуы. Осы арыздар бойынша арызданушыға ... ... ... жіберуі
тиіс. Бұл шешім жоғары тұрған комиссияға арыздануға жол бері леді ... ... ... үш күн ... ... ... Ал егер арыз ... берілсе онда сайлау күні қаралуы тиіс.
Сайладан кейінгі дауыс есептегенде тізімге ... жол ... ... ... енгізілмеген немесе ... ... ... сайлайды (таңдаулы) туралы деректерде ... үшін ... ... (тандаушыға) шағымдану құқығы беріледі.
Тізімдерге түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздарды тиісті ... үш күн ... ... ал ... беру ... ... ... күні дереу қарайды. Арыз мақұлданбаған жағдайда ... оның ... ... ... ... шешімнің көшірмесін
кешіктірмей береді. Шешімге сайлау комиссиясы ... жер ... ... ... ... ... ол шағымды- үш күн ішінде, ал сайлау ... ... күні ... қарап, түпкілікті шешім қабылдайды.[8]
Арызданушы үшін дұрыс шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы
сайлаушылар ... ... ... ... ... тізімге енгізуді дереу жүргізеді.
Сайлау комиссияларының шешімдері мен ... ... ... ... немесе сот тәртібімен шағым беруге ... ... ... ... ... ала ... сотқа арызданудың міндетті
шарте бола алмайды.
Көптеген уақыт бойы құқық саласында арыздануға тек қана ... ... ... ал ... ... пассивті сайлауларға да
арыздануға жол ... ... ... ... ... дұрыс
тіркелмеуі немесе мүлдем тіркелмуіне көбіне байланысты болып отыр.
Бұған қатысты құқық нормаларының бірбіріне сәйкес ... ... ... ... ... көбіне әсер етіп отыр. Сайлау туралы заңында ... ... ... ғана емес ... ... ... ... етіп отырғанын көрсетіп отыр. Альтернативті түрде ведомствалық
арыздануында қарастырылып ... ... ... ... ... ... ... мекенжайымен сотқа арыз беріледі. Бұл істер
Сайлау туралы заңыменен реттеледі. Жерде арыз беру ... ... ... ... ... ... учаскесіне судьямен жіберіледі. Сонымен
саулаушы бұл ... ... мен ... ... ... ... ... заңда белгіленген тәртіппен тіркелген қоғамдық бірлестіктер
өкілдерінің ... ... ... ... ... ... ... бұзылуы жөніндегі сайлауды әзірлеу мен өткізу кезеңінде келіп
түскен арыздарын қарап оларды бес күн ... ал ... беру ден бес ... ... күні ... түскендерін дереу қарауға міндетті.61
Әкімшілік құқық бұзақылық туралы істерді қаруға уәкілетті органдардың
(лауазымды адамдардын) [9]
қаулыларына дау айтутуралы істер бойынша іс ... ... ... қарау
сотта он күн мерзімде қарайды.
Сот шағымды берген адамға, сондай-ақ іс әрекетіне ... ... ... ... ... ... ... сот отырысының
өткізілетін уақыты мен орны туралы ... ... ... ... қалыуы
мен шешілуіне кедергі болмайды.
Істі қараған кезде сот әкімшілік жаза қолдану туралы ... мен ... ... ол заң ... жүрзіліп отыр ма
және он соған уәкілетті орган немесе лауазымды адам жүргізіп отыр ... ... ... ... оған ... ... ... тартудың
белгіленген тәртібі сақталды ма, азамат заңдарға бұл үшін ... ... ма, ол осы ... ... ... ма, ол осы құқық бұзушылық жасауға
кінәлі ме ... ... ... іс ... лауазымды адамның іс боынша заңдылығы және
әкімшілік шаралардың қолданудың ... ... ... ... іс әрәкеттерінің дұрыстылығы анықталуы тиіс ... ... ... іс ... ... ... Әкімшілік талап заңға
сәйкес келуін анықтау және осыған өкілеттігі болды ма ... ... ... ... ... заң мен
белгілен әрекеттер сақталды ма және ... ... ... келуі1
Әкімшілік заң бұзушылық жасаған тұлғаның қатыстылығы анықталуы тиіс.
Әкімшілік заң бұзушылық жасаған ... ... ... ... құқық бұзушылық үшін тағайындалған жауапкершіліктің
сәйкестелігі анықталуы тиіс.
Тағайындаған шаралар ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылықтуралы істерді қарауға өкілетті органдардың
қаулыларына дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу 1964 жылы ... заң ... сот ... ... ... енгізген уақытында
пайда болды. Сол уақытта билік ... ... ... жол берілмеген болған. Негізінде шешімдерге ұғымдану тек қана
заңда көрсетілген ... ... жол ... ... ... 80-ші ... ... енгізілген болған. Қазіргі уақытта
Конституцияга сәйкес ... ... ... ... өтіп ... ... дар мен азаматтардың қарым қатнасы сонымен бірге өкілетті
тұлғалардың ара қатнастары. Осыған арап ... мен ... ... ... ... ... құқық бұзушылық шаралрына тартылған
тұлғаға оның жауапкершілікке тартылғанын үш күн ... ... ... тиіс, бұған қатысты наразылықты он күн ішінде сотқа жүгінуі
тиіс. Егер де мерзімі өткен уақытта сотқа ... тиіс ... ... Осы ... ... ... бұзушының кінәлігі анықталуы тиіс.
Әкімшілік құқық бұзушылық нормалары сәйкес ... ... ... ... ... және ... жағдайы әлеуметтік жағдайы
қарастырылуы тиіс2.
Наразылық құқық бұзушы деп танылған тұлғаның ... ... Бұл ... ... көрсетіліп отырғанын көрсетіп отыр.
Тек құқық бұзушы деп танылған тұлға ғана емес сонымен қатар ... бере ... ... ... ... бере алады, бірақ бұл
заңда көрсетілмеген. Бірақ ... сай ... ... оның ... ... ... тек қана жай ... ғана көрсетілмейді сонымен бірге
кімнің сонымен ... ... ... тиіс. Дайындық
бөлімінде наразылық келтіріп отырған қаулы болуы ... ... ... арестқа алынған бұған қатымты мемлекеттік баж төленбейді. [11]
Іс қозғалған ... ... ... ... ... тоқтата тұрады1
Егер де сотта қол хаттың жеткізілуі туралы мәлімет болмаған жағдайда сот
мәжілісі ... ... ... ... ... өзін-өзі басқару органдарының,
қоғамдық бірлестіктердін, ұйымдардын лауазымды ... мен ... ... мен ... (немесе әрекетсіздіктеріне) дау
айту туралы іс бойынша жүргізу. Арызды сот бір ай ... ... ... ... ... ... мен ... дау айтылып отырған
мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ұйым ... лауазымды адамдардың немесе мемлекеттік
қызметшінің қатысуымен қарайды.Сот отырысының өткізілетін орны мен ... ... де ... ... ... ... ... сот
отырысын, келмей қалуы арыздың қаралуына кедергі болмайды. Слайда сот
аталған адамдардың сот ... ... ... деп табыуы мүмкін3
Әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы бар және өзің ... ... ... ... қоса ... ... ... келмейтін
барлық тәсілдермен қорғауға хақылы. Әркімнің өз құқықтары ... сот ... ... құқығы бар. Әркімнің білікті заң
көмегімен алуға құқығы бар. Зайда ... ... заң ... тегін
көрсетіледі.
Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы ... іс ... ... арызбен жүгінген азаматқа немесе заңды тұлғаға,
сондай-ақ норматив тік құқықтық ... ... ... ... ... сот ... өткізілетін уақыты мен орны туралы
хабарланады.
Іс арыз берілген күннен бастап он күн мерзімде ... ... ... өкілінің, прокурордың, нормативтік құқықтық актіні қабылдаған адам
өкілінің міндетті түрде қатысуымен қаралады. Слайда ... ... сот істі сот ... ... ... мүдделлі адамдар болмаған
жағдайда да тыңдай алады.
Сот отырысына сот норматив тік құқықтық актіні қабылдаған мемлекеттік
органның ... ... ... ... ... ... тік
құқықтық актінің немесе оның жекелеген бөлігінің Қазақстан Республикасының
Конституциясына. заңдарға және ... ... ... ... ... ... ... заңға қайшы деп. тану туралы арызды
қараған кезде ... ... ... ... лауазымды адамға
жүктеледі.
Прокурордың органдар мен ... ... ... мен ... заңсыз деп жүгіну.
Сот прокурордың арызын он күн мерзімде қарайды.
Прокурордың арызы оның қатысуымен және наразылық қабылдау туралы ... ... ... адамның немесе оның өкілінің қатысуымен
қаралады.
Сот отырысына наразылықты ... ... ... шығарған орган
басшысының, лауазымды адамның немесе оның өкілінің келмеуі прокурордың
арызын қарауға кедергі бола ... ... сот бұл ... ... ... ... ... іс жүргізудің ерекше талап өндірісінде қаралатын істердің
бірі, мемлекеттік органдар мен лауазым ... ... ... жою ... ... Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының ... ... ... ... ... міндеті-мемлекеттік
органдар мен лауазым иелерінің шығарған құқықтық актілері мен ... ... ... сәйкестігін қадағалау. Мемлекеттік орган мен
мемлекеттік ... ... ... ... ... мен ... ... шегуі мүмкін, соған қатысты олар көбіне прокурорға шағым
береді. Ал өз ... ... ... ... заңсыздығына көз жеткізе
отырып, сотқа наразылық білдіреді.
Жалпы құқықықтық актілер мен нормативтік құқықықтық актіні ... ... ... ... ... ... тән үш ... бар: жалпыға
міндеттілік, жоғарғы заңды күші, ... ... ... ... ... ... Нормативтік құқықтық акті шығаруға құзырлы
органдар: Қазақстан Республикасы Президенті-жарлықтар, заң күші ... ... ... Парламенті - заңдар нормативтік қаулылар,
Қазақстан Республикасы Үкіметі нормативтік ... ... ... ... ... ... Жоғарғы Сот нормативтік-
қаулылар, Конститутциялық Кеңес-нормативтік қаулылар, жергілікті атқару
және өкілді органы-өкімдер мен шешімдер шығарады, ... ... да ... актілер шығарады.
Сот аталған мемлекеттік органдар ... ... ... ... қайшылығын білген сәттен, прокурор сотқа наразылықпен
жолданады. Тағы атап өтетін жай, құқықтық акті ... ... ... көп екендігін, ал нормативтік құқықтық акті шығаратын мемлекеттік
органдардың тізімі жогарыда талғандар ... атап ... ... ... заңсыз акті шығарған мемлекеттік орган мен
лауазым иесінің құқықтық актісі ... ... ... ... ... ... Ол үшін прокурор сотқа өтініш береді. Өтініш он күннін
ішінде қаралуға жатады. Прокурордың сотқа бұндай ... ... ... ... ... ... немесе құқықтық ... ... ... іске ... ... ... ... берген прокурор,
наразылық келтірілген актіні шығарған мемлекеттік орган қызметкері немесе
лауазым иесі, немесе ... ... ... керек. Наразылық келтірілген
актіні шығарған мемлекеттік орган ... ... ... иесі ... істі қарауға кедергі келтірмейді, бірақ сот бұндай тұлғалардың іске
міндетті ... ... ... мүмкін.
Сот істің мән жайын анықтай отырып, шағымның берілуі негізді деп
тапса, бұндай заңсыз актінің, ... ... ... ... жою туралы
шешім шығаруы мүмкін. Ал ... ... деп ... ... ... ... жатқызбайды.
2.2. Соттың шешімі және оның орындалуы
Сот өзінің шешімін де шығарылған шешімді заңды деп[12] шешу ... ... ... ... ... деп. таныған болған ... ... ... ... ... ... сот ... айып пүлдың
мөлшерін түсіру туралы шешім қабылдауы мүмкін, ... ... ... ... ... және Жан ... ... бұған қатысты шешім шығарылады. Сот мемлекеттік органан азаматқа
келтірілген залалдарын түгелімен өтеуін туралы шешім шығару мүмкін егер де
мұнда ... ... ... ... ... ... ... жүргізу куәлігін
қайтару туралы немесе жұмыс орнына қайта алу туралы және тағы басқа1.
Сайлауға референдумдарға ... ... мен ... сайлау құқықтарын корғау туралы арыздар бойынша іс жүргізу.
Азаматтың немесе қогамдық бірлестіктердін сайлау құқығы бұзылуын
анықтаған сот ... ... ... ... енгізу үшін.
кандидатты тіркеу үшін не қоғамдық бірлестікті сайлауға немесе референдумға
қатысу үшін ... ... ... ... дереу заңды күтпіне енеді. Ол тиісті мемлекеттік органға,
жергілікті өзін-өзі басқару органына немесе ... ... ... Сот ... ... ... лауазымды адамдар заңда
белгіленген тәртіппен жауапкершілікте болады.
Орталық сайлау комиссиясының Президенттікке кандидатты тіркеуден бас
тартуына немесе тіркеу ... ... ... жоюына кандидаттың жеке өзі
не он ұсынған қоғамдық бірлестік он күн ішінде ... ... ... беруі
мүмкін, ол щағымды берілген күнінен бастап он күн ... ... ... ... ... түпкілікті болып табылады.
Көптеген уақыт бойы құқық саласында ... тек қана ... ... болған, ал қазіргі уақытта пассивті сайлауларға да
арыздануға жол ... ... ... ... ... ... немесе мүлдем тіркелмуіне көбіне байланысты болып ... ... ... нормаларының бірбіріне сәйкес келмеуі немесе қарама-қайшы
болып тұрғаны көбіне әсер етіп ... ... ... ... тек қана
тізімнің дұрыстылығына ғана емес ... ... ... ... етіп ... ... ... Альтернативті түрде
ведомствалық арыздануында қарастырылып кеткен.
Соттардың ... ... ... ... ... ... ... сотқа арыз беріледі. Бұл істер Сайлау ... ... ... арыз беру ... сақталмаса онда арыз қараусыз сайлау комиссиясының
учаскесіне судьямен жіберіледі. Сонымен сайлаушы бұл туралы ескертіледі.
Орталық сайлау комиссиясы ... ... ... ... ... өткізген күнен бастап жеті күн мерзім ішінде сайланған
Республика Президентін тіркейді.
Егер учаскелердің немесе әкімшілік ... ... ... ... бір ... жарамсыз деп танылса;
Не оның барысында немесе дауысты санау не дауыс беру нәтижелерін
анықтау ... ... бұзу орын ... ... сайлау комиссиясы тиісті
сайлау комиссияларының ұсынысы, азаматтардың арыздары ... ... ... бас ... ... ... ... шешіміне Президенттікке кандидат оның
қабылданған ... ... ... ... ... бере ... ол он күн ... түпкілікті шешім қабылдайды.
Кандидатты тіркеуден бас тартуға немесе тіркеу туралы шешім күшінің
жойылуына ... ... ... немесе кандидаттың жеке өзі жеті күн
мерзімде Орталық сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым бере ... ... ... ... ... бастап жеті күн ішінде қаралады. Орталық сайлау
комиссиясы тиісінше облыстық, калалық немесе республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... хаттамалары негізінде
Сенаттың сайланған депутаттарын тіркейді.
Орталық сайлау комиссиясы тиісінше облыстық, ... ... ... бар ... мен ... ... ... ұсынысы немесе таңдаушылардың арыздары бойынша, егер сайлау
барысында немесе дауыстарды санау не дауыс беру нәтижелерін ... ... ... ... деп табылуы және Сенат депутатын тіркеуден бас
тартуын ... Бұл ... ... ... ... осы ... ... күнінен бастап он күн ішінде Сенат депутаттығына кандидат сотқа
шағым бере алады, ол он күн мерзім ішінде шешім ... бас ... ... ... ... ... ... жою жөнінде
жеті күн мерзімде Ортальтк сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым жасалу
мүмкін. Бұл ... ... ... ... немесе сот шағым бойынша шағым
берілген күннен бастап жеті күн мерзім ішінде ... ... ... ... сайланған Мәжіліс депутаттары округтік
сайлау комиссиялары хаттамаларының негізіңде тіркейді. Орталық ... ... ... ... ... ... азаматтардың
арыздары бойынша, егер сайлау барысында немесе дауыстарды санау не сайлау
нәтижелерін анықтау кезінде ... бұзу орын ... ... ... ... ... деп ... және Мәжіліс депутатын тіркеуден
бас тартуъі мүмкін. Бұл ретте Орталық сайлау ... осы ... ... ... он күн ... ... депутаттығына кандидаттар
сотқа шағым бере алады, ол он күн ... ... ... ... ... бас ... немесе тіркеу туралы шешімнін
жойылуына қоғамдық ... ... ... өзі ... сайлау
комиссиясы немесе сот шағым берілген күннен бастап жеті күн мерзім ішінде
шешім шығарады.
Тиісті аумақтық ... ... ... сайлау комиссияларынын
хаттамалары негізінде сайланған Мәслихаттар депутаттарын тіркейді.
Тиісті ... ... ... ... ... ... азаматтардың арыздары бойынша, егер сайлау барысында ... ... не ... ... ... кезінде заңды бұзу орын
алса, мәслихат депутаты сайлауын жарамсыз деп тануы және Мәслихат депутатын
тіркеуден бас ... ... Бұл ... ... ... кандидаттар
аумақтық сайлау комисснясының осы шешіміне оның қабылданған күнінен бастап
он күн ішінде сотқа ... бере ... ол он күн ... шешім қабылдайды.
Кандидатты тіркеуден бас тартуға немесе оның тіркеу туралы шішімнің
жойылуына ... ... ... ... өзі үш күн ... ... тұрған аумақтық сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым бере алады.
Бұл ретте аумақтық сайлау комиссиясы немесе сот ... ... ... үш күн ... ... ... шешім шығарады.
Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы учаскелік сайлау комиссияларының
хапамалары негізінде жергілікті өзін өзі ... ... ... сайлау откізілген күннен кейін үш мерзімде тіркейді.
Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы ... ... ... ... ... ... ... егер сайлау барысында немесе
дауыстарды санау не сайлау нәтижелерін анықтау кезенде ... бұзу ... ... ... ... ... ... сайлауын жарамсыз
деп. таныуы және ... ... ... ... мүшелерін
тіркеуден бас тартуын ... Бұл ... ... ... ... осы ... оны қабылданған күнінен бастап бес күн ... ... бере ... ол он күн ... ... ... ... құқық бұзушылық тл ралы істерді қарауға ... ... ... ... дау айту ... ... жүргізу.
Сот азаматты әкімшілік құқық бұзушылық құрамы немесе оқиғасы болмағаны
үшін ... ... ... ... деп. танылған жағдайда, сондай-ақ
Әкімшілі[13]к құқық бұзушылық туралы кодексінде аталған. әкімшілік құқық
бұзушылық туралы іс ... іс ... ... өзге де жағдайларда
сот әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... жою ... және ... ... туралы ұйғарым шығарады.
Сот жасалған әкімшлік жасалған әкімшілік ... ... ... ... кім екенін, оның кінәсінін ... ... ... өзге де ... ... ... ... өзгертуге құқылы. Соттың әкімшілік жазаңы күшейтуіне жол
берілмейді.
Егер сот әкімшілік ... ... ... әкімшілік жаза қолдану
жөніндегі іс-әрекеті заңды және негізделген деп ... сот ... ... ал ... ... сот ... құқық бұзушылық туралы іс жөнінде қаулыны әкімшілік
орган немесе ... адам өз ... бұза ... ... ... қаулының күшін жояды, ал әкімшілік құқық бұзушылық туралы ... жаза ... ... өтіп кеткен болса, жоғарғы тұрған органың,
лауазымды адамның қарауына жіберіледі немесе,егер әкімшілік жаза ... өтіп ... іс ... іс жүргізу қысқартылады.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органнын
(лауазымды адамның) қаулысына ... ... ... ... туралы заң 1997 19 маусым шығарылған заңды күшіне енген және
енбеген сот ұйғарымдарына шағымдану ... ... ... ... кодекс
белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Мемлекеттік өкімет, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық
бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды ... мен ... ... мен әрекеттеріне немесе әрекетсіздіктеріне дау
айту туралы іс бойынша іс жүргізу.
Сот ... ... деп ... ... мемлекеттік органның, жергілікті
өзін-өзі басқару органның, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымның, лауазымды
адамның немесе ... ... ... және ... тұлғаның
құқықтары мен бостандықтарың және заңмен қорғалатын мүдделерін бұзуға жол
берілген бұрмалаушылықты толықө ... ... ... шешім
шығарады.
Егер соттау айтылған шешімдер мен әрекеттер ... ... ... ... өзін-өзі басқару органның, ... ... ... ... ... мемлекеттік қызметшінің
өкілеттігі шегінде шығарылып жасалғанын және азаматтық және заңды тұлғаның
құқықтары, ... және ... ... ... ... ... бас тартады. Соттың шешімі жол берілген
заң бұзушылықтарды жою үшін шешімдері мен ... дау ... ... ... өзін-өзі басқару органның, қоғамдық
бірлестіктердің, ұйымның басшысына, ... ... ... не бағыныштылығы бойынша жоғары тұрған органға, ұйымға немесе
лауазымды ... сот ... ... ... енгеннен кейін үш күн ішінде
жіберіледі.
Шешімнің орындалғаны туралы сотқа, азаматқа немесе ... ... ... алынған күннен бастап бір ай ... ... ... ... ... үшін ... лауазымды адамдар заңда
көзделген жауаптылықта болады.
Норматитік құқықтық ... ... орай ... туралы іс
бойынша іс жүргізу
Азаматтық іс жүргізудің ерекше талап өндірісінде ... ... ... ... мен ... ... актілерін күшін жою туралы
талаптарын қарау. Қазақстан Республикасы құқық қорғау ... ... ... Прокуратура органының басты міндеті-мемлекеттік
органдар мен лауазым иелерінің шығарған құқықтық ... мен ... ... заңға сәйкестігін қадағалау. Мемлекеттік ... ... ... ... шығарған актілерінен азаматтар мен заңды
тұлғалар зардап шегуі мүмкін, соған қатысты олар ... ... ... Ал өз ... ... актінің заңды, заңсыздығына көз жеткізе
отырып, сотқа наразылық білдіреді.
Жалпы құқықықтық актілер мен нормативтік құқықықтық ... ... ... ... ... ... ... тән үш белгісі бар: жалпыға
міндеттілік, жоғарғы заңды күші, міндетті ... ... ... ... ... ... акті ... құзірлы органдар: Қазақстан
Республикасы Президенті-жарлықтар, заң күші бар ... ... ... - ... ... ... Қазақстан
Республикасы Үкіметі нормативтік қаулылар, Орталық ... ... ... ... ... Сот ... Конститутциялық Кенес-нормативтік қаулылар, жергілікті ... ... ... мен ... ... ... ... да бірқатар
құқықтық актілер шығарады.
Сот аталған мемлекеттік органдар шығарған ... ... ... ... ... ... ... сотқа наразылықпен
жолданады. Тағы атап өтетін жай, құқықтық акті ... ... ... көп ... ал ... ... акті ... мемлекеттік
органдардың тізімі жоғарыда талғандар екендігін атап өткен жөн. ... ... акті ... ... ... мен ... ... актісі немесе нормативтік кұкықтық актісі күшін жойылуға жатады.
Ол үшін прокурор сотқа өтініш ... ... он ... ... қаралуға
жатады. Прокурордың сотқа бұндай іспен жолдануы наразылық келтірілген
нормативтік құқықтық актінің немесе ... ... ... ... іске қатысушылар міндетті түрде наразылық берген прокурор,
наразылық келтірілген актіні шығарған мемлекеттік ... ... ... ... немесе олардың өкілі қатысуы керек. Наразылық келтірілген
актіні шығарған мемлекеттік орган ... ... ... иесі ... істі ... ... ... бірақ сот бұндай тұлғалардың іске
міндетті түрде келуін міндеттеуі мүмкін.
Сот істің мән жайын ... ... ... берілуі негізді деп
тапса, бұндай заңсыз актінің, нормативтік құқықтық актінің күшін жою туралы
шешім шығаруы мүмкін. Ал ... ... деп ... ... кері
қайтарып, қанағаттандырылуға жатқызбайды.
Арызды негізсіз деп тани келіп, сот оны қанағаттандырудан бас тарту
жөнінде ... ... ... ... ... сот өз ... нормативтік құқықтық
актіні толық немесе оның жекелеген бөліктерін акт қабылданған кезден бастап
жарамсыз деп таниды, бұл ... ... ... ... ... қанағаттандырылған жағдайда сот шешімнің қарар бөлігінде
бұқаралық ақпарат ... ... егер ... деп танылған
нормативтік құқықтық акт бұрын сол бұқаралық ... ... ... ... ... сот белгілеген мерзімде хабарлама жариялауға міндетті
екенін көрсетеді.
Нормативтік құқықтық тұтастай немесе оның ... ... ... ... сот ... осы актіні қабылдаған мемлекеттік ... ... адам ... дау ... ... кұкықтық актінің күші
құқықтары мен бостандықтарына қолданьглған ... және ... ... үшін міндетті болып есептеледі. Оның преюдициялық күші бар ... ... ... ... ... басқа азаматтар оның сот
тексеруіңің объектісі болмайтын бөлігінде ғана ... ... ... ... мен лауазымды адамдардың актілері мен ... ... деп тану ... ... ... арызының негізді екендігін анықтай отырып, өтінішті
қанағаттандыру және нормативтік құқықтық ... жеке ... ... ... ... ... деп тану туралы шешім шығарады.
Егер сот наразылық келтірілген актіні немесе іс-әрекетті заңға ... ... ... ... ... сәйкес деп таныса, ол
арызды қанағатандырудан бас тарту туралы шешім ... ... ... ... іске ... ... жіберіледі. Бұл он
күн мерзім ішінде болуы тиіс. Соттын ... ... ... ... алдыңда он
күн мерзім ішінде берілуі тиіс.
2.3. ... ... ... қайта қарау
Тараптар арасындағы заңи қатынастарды анықтайтын сот ... ... сай ... ... міне ... заң мүдделі
тұлғаларға шешімге жоғары инстанцияға шағымдануға құқық ... ... ... ... ... ... инстанция сотының заңдылығы
мен негізділігін тексеру мақсатында қайта қарауға әкеп ... Бұл ... ... әдістермен азаматтық істерді шешу және қарау
негізінде ... ... соты ... ... ... мүмкіндік
береді. Осындай әдістердің бірі апелляциялық саты болып табылады. Ерекше
талап істері бойынша Қазақстан Республикасының Жоғарғы ... ... ... ... сот ... аппеляциялық тәртіппен шағым жасалуы
мүмкін. Апелляциялық шағым не наразылық бойынша өндірісте іс қараған ... ... ... ... сот ... сот ... ... көз жеткізуі
керек.
в) осы іс бойынша әділетті, заңға негізделген шешімге көз ... ... ... ... жасау құқығы іске қатысушы тараптар
мен басқа да тұлғаларға тиесілі. Наразылық келтіру ... істі ... ... ... Қазақстан Республикасының Бас прокуроры мен
оның орынбасарлары ... ... және ... теңестиірілген
прокурорлар өздерінің құзыреті шегінде істі ... ... ... ... ... келтіріуі құқылы. Іске қатысуға тартылмаған, ... ... мен ... жөнінде шешім қабылдаған тұлғалар ... ... ... ... ... ... не наразылық бойынша
өндіріс ол түскен уақыттан басталады. Апелляциялық ... не ... ... ... инстанцияның судьясы КР АІЖК-нің 338 бабында
көрсетілген әрекеттерді жүзеге асыруы тиіс. Тікелей апелляциялық ... ... ... ... апелляциялық сот ҚР АІЖК-нің 338
бабында көзделген әрекеттерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... мен ... ... ... уақыт
біткеннен кейін апелляциялық шағым және ... ... ... ... ... азаматтық істер жөніндегі алқасына түседі. Облыстық
және оған теңестірілген ... ... ... мен ... ... ... ... мен наразылықтың нысаны мен
мазмұнына қойылған талаптар сақталғандығын ... ... ... ... және іске ... ... тапсырған қосымша
материалдарын зерттейді, сонымен қатар апелляциялық ... істі ... ... ... әрекеттерді жүзеге асырады.
Апелляциялық сатыдағы істі сотта іс ... ... ... ... ... ... ... инстанция соты іске
қатысушы адамдарға сот отырысының уақыты мен орны ... ... ... апелляциялық шағым мен наразылықтың көшірмесін береді.
Апелляциялық шағымдармен наразылықтарды, ... және ... ... ... ... ... және оған ... азаматтық істер жөніндегі алкасы. Облыстық және оларға ... інші ... сот тар ... ... КР ... ... ... жөніндегі алкасы қарайды.
Шағымдар, наразылықтар шешім қаулы шығарған сот арқылы ... ... ... келіп түскен шағымдар,
наразылықтар шешім шығарған сотқа жіберілуге ... ... іске ... ... санына қарай
көшірмелермен коса сотқа беріледі, келтіріледі. Қажет болған жағдайда судья
апелляциялық шағымды немесе наразылықты ... ... ... ... ... қоса тіркелген жазбаша айғақтардың іске ... ... ... ... ... ... ... істі қарау шегі ҚР АІЖК-нің 345 бабымен реттеледі. ... ... ... инстанция соты бірінші инстанция ... ... мен ... ... ... ... ... тексеріледі.
Апелляциялық қайта қарау кезінде сот істің жаңа фактілік мән-жайларын
анықтауға және ... ... ... ... ... ... ... сотынын шешімінің заңдылығы мен негізділігін
тексереді бұл кезде ... сот істе бар ... мен ... және
іске қатысушы басқа тұлғалар ұсынған қосымша ... ... ... Тұлғаның бірінші сатыдағы сотқа табыс етілмеген жаңа ... ... тек ... ... ... ... сотқа оларды табыс
етуге мүмкіндігі болмауы негізделген жағдайда ғана жол ... ... сот ... ... инстанциясы сотында отырыс жүргізу
үшін азаматтық процессуалдық ... ... ... ... наразылық сот түпкілікті түрде шешім шығарғаннан кейін он
бес күн ішінде берілуі, келтірілуі мүмкін.
Істі сотта іс қарауға тағайындалғаннан ... ол бір ... ... ... ... сотта азаматтық істі қарау бірінші сот
инстанциясы істі қарау ... ... ... ... сот өндірісінің
қағидаларын сақтаумен жүзеге асырылады.
Апелляциялық өндіріс сатысының, сонымен бірге өзіндік ... ... ... міндеттері, сот талқылау пәні және т.б. бар. Олар ... ... ... сот ... ... Апелляциялық
өндіріс бірінші инстанция сотының шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін
тексеру үшін ... ал ... сот ... ... ... мәні бойынша шешу.
Апелляциялық сот әрбір нақты іс бойынша әділеттілікті орындау ... ... ... мен ... ... құрамына жүзеге
асырылады.
Істі қайта қарау кезінде шығарылған шешімге жалпы тәртіппен ... ... ... ... шағымда немесе наразылықта:
Шағым немесе наразылық жолданатын соттың атауы;
Шағым жасайтын немесе наразылық келтеретін тұлғаның атауы;
Шағым жасалатын немесе ... ... ... және сол шешімді
шығарған соттың атауы;
Істі қараудың дұрыс еместігі неде екендігін көрсету;
Заңдарға,өзге де нормативтік ... ... және ... ... ... ... ... негіздігі неде екендігінің
негіздемесі;
Шағым жасайтын немесе нарызылық келтіретін тұлғаның шағымды немесе
нарызылықты толық немесе ... ... және ... ... ... көрсету; Шағымға немесе наразылықка қоса тіркелген
құжаттардың тізімі; Шағымды, наразылықты беру, келтіру күні және ... бер ... ... ... қолы ... ... Шағымға
мемлекеттік баж төлегендігін ... ... қоса ... ... ... ... хат ... іске осындай өкілеттік болмаса, өкілдің
өкілеттігін растайтын өзгеде құжат қоса тіркелуге тиіс.
Апелляциялық шағымда немесе наразылықта ... ... ... ... ... дау ... куәларды шақыру туралы өтімінде
болуы мүмкін. Апелляциялық шағымдармен наразылықтарды, аудандық және оларға
теңестірілген ... ... ... ... және оған ... ... істер жөніндегі алқасы. Облыстық және оларға теңестірілген
бір інші сатыдағы сот тар шығарған шешімдерге ҚР Жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... беретін. келтіретін тұлғаның бірінші
сатыдағы сотқа табыс етілмеген жаңа ... ... ... ... ... ... сатыдағы сотқа оларды табыс етуге мүмкіндігі
болмауы негізделген жағдайда ғана жол ... ... іске ... ... ... ... қоса ... бері леді, келтіріледі. Қажет болған ... ... ... ... наразьглықты берген тұлғаны апелляциялық
шағымға немесе наразылыққа қоса тіркелген жазбаша айғақтардың іске қатысушы
тұлғалардың санына қарай көшірмелерін ... ... ... немесе наразылық берген, келтірген тұлға ... ... ... орындаса, шағым немесе наразылық сотқа алғашқы табыс
етілген күнінде берілген ... ... ... ... ... ... ... туралы бірінші сатыдағы соттың қаулысына
жеке шағым, нарызылық берілуі мүмкін.
Апелляциялық шағым ... ... ... ... ... ... тұлғаға мына жағдайларда:
1. шағымды, наразылықты қозғалыссыз қалдыру туралы ... ... ... ... ... жағдайда.
2. шағымды немесе наразылықты берген, келтірген тұлғаның өтініші
бойынша;
3. егер шағымдану ... ... ... ... өтіп ... ... немесе наразылықта он қалпына келтіру туралы өтінім болмаса немесе ... ... бас ... жағдайда;
4. егер шағымды немесе наразылықты апелляциялық шағым немесе наразылық
беруге,келтіруге құқығы жоқ тұлға берсе, келтірсе ... ... ... ... алғаннан кейін судья: шағымның,
наразылықтың және оған қоса тіркелген жазбаша дәлелдемелердің көшірмелерін
келесі күннен кешіктірмей іске ... ... ... Шағымдануға
наразылық келтіруге белгіленген мерзім өткеннен кеін істі апелляциялық
сатыға жіберуге. Іске ... ... істі ... ... қараудың
орны мен уақыты туралы тиісінше хабардар етуге міндетті.
Істің апелляциялық сатыда қаралатын күні ... ... іс ... ... ... ал іске ... адамдар апелляциялық
сатыдағы сот отырысына қатысу құқығын пайдаланудың нақты мүмкіндігіне ие
болатындай ... ... ... ... шағымдануға, наразылық
келтіруге белгіленген мерзім өткенге дейін істі соттан ешкім талап ... Іске ... ... сотта іс материалдарымен, сондай-ақ келіп
түскен шағымдармен және оларға білдірілген қарсылықтармен танысуға құқылы.
Іске ... ... осы ... ... ... қоса ... апелляциялық шағымға немесе наразылыққа жазбаша түрде қарсылық
білдірегу құқылы. ... пен оған қоса ... ... іске ... санына қарай көшірмелер мен бірге берілуге тиіс.
Апелляциядағы сатыдағы сот мәлімделген талап қою ... ... ... ... ... ... бойынша бір інші сатыдағы
сротқа беруге нақты мүмкіндігі болмаған жаңа ... ... ... ... ... берген тұлға сот қаулы шығарғанға одан апелляциялық
сатыдағы сотта бас тартуға ... ... ... келтірген
прокурор немесе жоғары тұрған прокурор апелляциялық сатыдағы сот қаулы
шығарғанға дейін наразылықты кері ... ... ... ... кері
қайтарып алынғаны туралы сот іске қатысушы адамдарға хабарлайды. Егер
шешімге ... ... ... ... ... жоғары тұрған прокурор
наразылық келтірмесе, сот шағымнан бас тартуды және ... ... ... туралы апелляциялық іс жүргізуді қысқартатын қаулы шығарады.
Сайлау құқықтарын қорғауға байланысты ... ... ... ... АІЖК 25 ... ... ... органның,
жергілікті өзін-өзі басқару органының, ... ... ... ... әрекетімен сайлау немесе сайлану, сайлауға,
референдумдарға қатысу ... ... деп ... ... ... сайлау комиссиясының мүшесі басқа да соттылыққа жататын іс
бойынша арызбен сотқа жүгінуіне ... ... ... ... ... жоғарыда тұрған сайлау комиссияларына шағымдануына болады.
Талап қоюшының ... ... бас ... немесе талаптардың апелляциялық
шағым берілгенен кейін жасалған ... ... ... ... ... ... арыздарда көрсетілуге тиіс тиісінше талап
коющының немесе тараптардың арыздарын қарау тәртібі және ... ... ... ... ... ... ... бекіту немесе бекітпеу.
Апелляциялық сатыдағы судья шағым берген ... ... ... өтініші бойынша бірінші сатыда қабылданған ... ... ... іске ... ... ... ... болса, олар
да сот ұйғарымына шағым жасауға құқылы. Қазақстан Республикасы ... істі ... ... сот ... ... ... шығарған қаулылары
апелляциялық тәртіппен шағымдануға, наразылық келтіруге жатпайды және жария
етілген ... ... ... ... ... соттың қалған ұйғарымдарына жеке ... ... ... ... бұл ... ... ... немесе наразылыққа енгізілуі мүмкін. Шешім шығарумен аяқталған сот
қарауы кезінде шығарылған ... ... ... ... ... іс ... ... сот сатысына шешімге шағым беруге белгіленген
мерзім өткенде ғана жіберіледі.
Бұл орайда шешімге апелляциялық шағым жасалып, ... ... ... ... ... істі ... тәртіппен қарайтын сот
сатысында жүргізіледі.
Бірінші саты бойынша істерді қарау кезінде аудандық ... ... ... ... ... ... жеке ... сатыдағы сотқа шағым жасалып отырған қаулы
шығарған ... ... он күн ... ... жеке шағым немесе наразылық
қаулы шығару кезінде қаралу нысанасы болған барлық құжаттарды қосып, қаулы
шығарған сот ... ... ... ... ... ... ... сатыдағы ұйғарым
шағымдануға, наразылық білдіоуге жатпайды және ол шығарылғаннан ... ... ... ... ... ... ... бойынша:
Қаулыны өзгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыру
туралы.
Қаулының күшін толық ... бір ... жою және ... бір ... сатыдағы сотқа жаңадан қаруға беру туралы;
Қаулының күшін толық ... бір ... жою және ... ... шешу ... қаулы шығарылады.
Істі апелляциялық тәртіппен қарау кезінде сот бірінші сатыдағы сот
шешімінің заңдылығы мен негізділігін ... ... ... ... дайындық бөлімінде сот осы сот отырысында
апелляциялық шағым ... ... ... мүмкіндігін анықтайды. Дайындық
бөлімінде соттың шешетін негізгі сұрақтарға келесі сұрақтарды анықтау
жатады:
- істі осы сот ... ... ... іске ... тұлғалардың және олардың өкілдерінің біреуі келмеген
жағдайда істі қарау мүмкіндігі Істі талқылау ... ... ... ... сот отырысын ашып, қандай іс кімнің шағымы ... ... және қай ... ... ... ... хабарлаумен
басталады. Одан кейін судья іске ... ... ... ... келген адамдардың кімдер екендігін айқындайды, ... ... ... ... орны мен ... туралы тиісті
түрде хабарланған адамдардың ... істі ... ... ... сот бұл ... да келмеу себебін дәлелді деп тани отырып, істі
кейінге қалдыруға құқылы. ... ... ... ... ... ... іске ... тұлғаларға олардың қарсылық білдіру құқығын
түсіндіреді. Осыдан ... ... іске ... ... ... ... мен міндеттерін және ... ... ... ... ... ... Іске ... сатыдағы істі қарауға байланысты барлық мәселелер бойынша
арыздар мен өтініштерді беруге құқылы. Сондықтан апелляциялық соттың ... іске ... ... ... мен ... ... Айтылған арыздар мен өтінімдерін сот іске ... ... ... ... ... ... ... кезде өздеріне бірінші сатыдағы сот бастартқан
дәлелдемелерді талап ету туралы өтінім жасауға құқылы.
Апелляциялық ... ... ... ... ... ... негізге алып, оны қанағаттандырудан бас тартуға
құқығы жоқ. ... ... ... ... іс ... 186 ... ережелері бойынша жүзеге асырылады.
Апелляциялық шағым немесе наразылықты қараудың ... сот ... ... ... ... шағьгмнан бас тартады ма жоқ па ... ... ... ... ... немесе шағым беруші шағымнан
бас тарта ма жоқ па. ... ... іс ... ... ... қатысты сұрақтарды шешу міндетті болып ... ... ... ... диспозитивтік қағидасы толық көлемде әрекет
етеді.
Апелляциялық сатыда наразылық келтірген прокурор немесе жоғары тұрған
прокурор ... ... сот ... ... ... наразылықты кері
қайтарып алуға құқылы. Наразылықтың кері қайтарылып алынғандығы туралы ... ... ... ... ... кері ... ... туралы апелляциялық іс жүргізуді қысқартатын қаулы шығарады.
Апелляциядағы сатыдағы сот мәлімделген талап қою ... ... ... ... ... ... бойынша бірінші сатыдағы сотқа
беруге нақты мүмкіндігі болмаған жаңа дәлел демелерді зерттей алады.
Апелляциялық шағым немесе наразылық судьяның ... ... ... ... мына ... ... наразылықты қозғалыссыз қалдыру туралы судьяның
қаулыдағы нұсқаулары ... ... ... ... ... немесе наразылықты берген, келтірген тұлғаның өтніші
бойынша;
7. егер шағымдану немесе наразылық келтіру мерзімі өтіп ... ... ... ... он қалпына келтіру туралы өтінім болмаса немесе он
қалпына келтіруден бас тартылған жағдайда;
8. егер ... ... ... ... ... ... беруге,келтіруге құқығы жоқ тұлға берсе,келтірсе қайтарылады.
Апелляциялық сатыдағы судья шағым берген немесе нарызылық ... ... ... бір інші ... ... ... орындалуын
тоқтата тұрады.
Ұйғарым іске қатыспайтын тұлғалардың мүдделеріне қатысты болса, олар
да сот ұйғарымына шағым жасауға құқылы. ҚР ... ... істі ... сот ... ... кезде шығарған қаулылары апелляциялық тәртіппен
шағымдануға, наразылық келтіруге жатпайды және жария етілген күнінен бастап
күшіне енеді.
Жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... ... олардың қарсылық білдіру құқығын түсіндіреді. Осыдан
кейін судья іске қатысушы адамдарға ... ... ... ... және ... ... мен ... мазмұнының
түсініктілігін анықтайды. Іске қатысушылар апелляциялық сатыдағы істі
қарауға байланысты ... ... ... ... мен ... ... Сондықтан апелляциялық соттың келесі әрекеттері іске қатысушы
тұлғалардың ... мен ... ... ... арыздар мен өтінімдерін сот іске қатысушы басқа тұлғалардың
пікірін тыңдағаннан кейін шешеді.
Ерекше ... ... істі ... инстанциясында қарау
тәртібі: Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу ... 397 ... ... ... ... тәртібімен заңды күшіне енген ... ... мен ... тексеріледі. Бұл жағдайда қадағалау
инстанциясы соты сот актісін істе бар ... ... ... ... ... іс жүргізу кодексінің 398 бабында 1-3
бөлімінде көрсетілген. Қадағалау инстанция ... ... сот ... ... іс ... ... ... шағымды және наразылықты
кері қайтарып, алу сияқты басқарушылық әрекеттерді қарастырған. Шағымда,
қадағалау тәртібімен істі ... ... ... арыз беру ... ... кері ... алынғаны туралы хабарлайды. Қадағалау шағымы мен
наразылықтарын кері қайтарып алу ... ... іс ... экеп ... Ол ... ... әрекеттерді жүзеге
асырады:
1) төрағалық етуші қандай сот шешімі және кімнің ... ... ... ... ... сот ... ... енетіндігін және
сот отырысы залында іске қатысушы ... кім ... ... сот ... ... мен ... ... одан кейін сот
істі қарауды жалғастырады немесе кейінге қалдырады.
3) Сот істі ... ... ... ... ... ... ... қадағалау шағымын берген адамға сөз береді. егер бұндай
адамдар бірнеше болса, олар ... ... сөз ... ... сот
белгілейді. Егер келісімге келе алмаса, сөз сөйлеу кезегін сот белгілейді.
Шағым беруші адам өз пікірінде өз ... ... ... ... ... ... ... болып табылатынына себептер мен дәлелдер айтып
береді. Содан кейін сотқа төрағалық етуші сот ... ... ... басқа адамдарға сөз береді.
4) Істі қарау аяқталған соң сот қаулы ... үшін ... ... ... ... соты шығарған қаулы, егер ... ... ... ... ... ... ... мен өкілдер жабық
іс талқылауы кезін қоспағанда, ... ... ... ... ... туындайтын барлық сұрақтар көпшілік дауыс бойынша
шешіледі. Әрбір сұрақты шешу барысында судьялардың ... ... ... бас ... ... Төрағалық етуші ақырғы болып дауыс береді.
Аз дауыс берген судья жазбаша түрде өзінің ерекше ... ... ... ... іске ... т[15]іркелінеді, бірақ сот отырысы залында
жарияланбайды. Ерекше пікір мақсатталған болуы керек. Онда қабылданған
қаулы мен ... ... ... ... және ... қандай
шешім қабылдағаны дұрыс болады деген ойы болуы ... ... ... ... ... талап қою азаматтық іс жүргізу
өндірісінде іс жүргізудің ерекшеліктерін атап көрсетеді, қызықты мәліметтер
береді. ... ... ... ... ... көп
қиындықтарды тудырады, тіпті бұл ... ... ... ... мүмкін. Кейбір сұрақтарға заң құжаттарынан да жауап табу ... ... ... ... нормативтік қаулыларыда
барлық уақытта ондай қиындықтарға ... бере ... ... ... ... ... басты мақсаты - ерекеше талап қою ... ... ... ... осындай теоретикалық талдауды қажет ... ... ... ... ... қортынды жасау. Азаматтық іс
жүргізудің ерекше талап өндірісі мынандай істерді қарайды: ... ... ... ... мен ... ... ... қатысты түскен шағымдар, мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... ... берілген
шағым бойынша, нормативтік актінің заңдылығын тексеру, әкімшілік құқық
бұзушылықтар ... ... ... ... ... ... ... мен мемлекеттіғ қызметкерлердің, жергілікті
өзін-өзі басқару ... ... ... ... ... ... жасау.
Ерекше талап өндіріс істеріне тән қасиеттер:
- бұл істердің заңмен тікелей көрсетілуі;
- ... ... ... бір ... ... жағынан
мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару огрғандары, ... ... және ... ... арасындағы құқық туралы даудың
болуы. Өндірістің бұл түрі әр түрлі материалдық ... ... ... ... ... ... қаржы, салық. Яғни
азаматтардың осындай ... ... ... арыз ... Осы ... қарау және шешу кезінде мемлекеттік органдардың,
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың, лауазымды тұлғалардың
актілері мен ... ... ... іс ... ... талап өндірісінің мақсаты - азаматтар
мен заңды тұлғалардың ... ... мен ... ... ... мен ... ... өз қызметтерін асыра пайдалануына ... ... ... ... ... ... болып табылатын,
сайлау құқығының бұзылуына жол ... ... ... берілген кепілдіктерді орындау, бұзылған болса, ... ... ... ... іс ... әділ ... ... талап өндірісімен танысу барысында мынадай кортындыға келуге
болады.
Ерекше талап өндірісі - бұл ... ... ... ... ... соттың бірінші инстанцияясымен қарау мен шешу тәртібі.
Іс жүргізу мағынасына қарай дау шешу ... ... ... ... өндірісінде құқықтық мағынада жоқ екенін түсінеміз. Дау жоқ ... ... ... немесе өкілетті тұлға іс-әрекетін құқытық іс
жүргізумен емес, ал материалдық құқықтық ... ... ... ... ... басқа өндірістерге қарағанда ерекшелігі сонда,
мемлекет органдар мен ... ... ... ... шешу ... және ... іс жүргізу неғұрлым тез және ешқандай кедергісіз шешуіне
көздеп отырғаны. Мұнда уақыттың емес ал шешімнің ... ... ... ... ... ... ... бірі - бұл іс жүргізуді іске
мүдделі тұлғалардың қатысуынсыз істің жүргізе берілуі. Істің жазбаша немесе
ауызша жүргізілуі ... ... іс ... тек қана екі ... ... ... ... сиппаты даулар болып келеді.
Пайдаланылған нормативтік құқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 ... ... мен ... 7 қазаң 1998 жыл, N284-1,-Алматы : жеті
жарғы,2005
2. Қазақстан ... ... іс ... ... 13 ... ... мен ... 03.03.2006) Алматы, Жеті Жарғы, 2006ж.
3. Азаматтық кодекс (Жалпы және ерекше бөлім), - ... ... ... Қазақстан Республикасы салықтар мен бюджетке төленетін міндетті
төлемдер туралы кодексі, 12 маусым 2001 жыл ... ... ... ... Жеті ... 2006 ... ... Республикасы Жоғарғы Сотының нормативті қаулысы
«Азаматтық іс жүргізу заңдарын ... ... ... ... ... 2003 жыл ... ... Республикасы Жоғарғы Сотының ... ... ... ... ... ... ... кодексті сот
тәжірибесінде қолдану туралы» 19 қазаң 2001 жыл ... ... ... ... ... ... ... «Сот
шешімі туралы» 11 шілде 2003 жыл N5.
8. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Пленумының нормативті ... іс ... ... соттардың қолдануы туралы» 30 маусым 2000
жыл N9. Қазақстан Республикасы Жоғары Сот ... ... ... ... 2005
9. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заң 1991 жыл.
10. Қазақстан Республикасының Прокуратура туралы ... 21 ... ... ... ... Антонов А.П. Административное право и административный процесс:
старые и новые проблемы.
2. ... З.К. ... ... дел в суде ... 1998г.
3. Баймолдина Гражданское процессуальное право Республики Казахстан.
1 том. Алматы: КазГЮА,2001.
4. Баймолдина Гражданское процессуальное право Республики Казахстан.
2 том. ... ... ... З.Х. ... ... дела без ... ... проблемы теории и законодательного регулирования. //
Право и ... 2001 г., ... ... З.Х. ... ... ... гражданских дел
// гражданское законодательство. Выпуск 10.
7. Березина Н.В. Проблемы производства по ... ... ... отношений //Сб.научных трудов.-Калинин:
Калининский Гос. Университет,1984.
8. Борисова Е.А. ... в ... и ... ... 1997г. 99 ... Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1958 ... ... ... ... Под ... редакцией Мусина В.А.,
Чечина Н.А., Чечота Д.М. 1996г.
11. Гражданский ... М.2000 ... ... ... Процесс М.1996 Осипов Ю.К.
13. Гражданское Процессуальное право России М.1996 ... ... В.Л. ... ... ... ... А.А. Особое производсво в ... М., ... ... ... ... ... ... стран/ Под ред.
В.В. Залесского, - М., ИНФРА-М, 2004 г.
17.Парфенов С.П. ... ... ... и ... в суд. Ростов-на
Дону, Феникс, 2001г.
18.Трубников П.Я. ... ... ... ... ... ... ... 2001г.
19.Трубников П.Я. Судебное ... ... ... ... П.Я. ... производство по гражданским делам
делам,- Москва, 1967г.
21. Осокина Г. ... ... в ... ... ... ... ... 18-20
22.Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.- М., 1912 ... Д.М. ... ... М., ... лит., ... ... ... право РК, З.Х.Баймолдина. Алматы:2001г. С.125.
2 Гражданское процессуальное право РК, З.Х.Баймолдина. Алматы:2001г. С.132.
3 Гражданский ироцесс/под ред.В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота.
М.:1996г. С.190.
1 ... З.Х. ... ... разбирательства гражданских дел//
гражданское законодательство. Выпуск 10.
2 Абдулина З.К. Производство гражданских дел в суде ... ... ... ... ... под. ... К.Ю.,-Москва, 1996 г. С.142.
1 Қазақстан Рспубликасы Азаматтық іс ... ... 13 ... ... мен ... 03.03.2006) Алматы, Жеті Жарғы,
2006ж.
1 Березина Н.В. Проблемы производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.//Сб.научных трудов. ... Гос. ... 1984. ... ҚР ... іс ... кодексі
1 Березина Н.В. Проблемы производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.//Сб.научных ... ... Гос. ... 1984. ... ... ... право России М.1996 Шақарян М.С.
1 Гравданский процессМ.2000 Треушников М.К.
1 ҚР сайлау туралы заң 19маусым 1997
[1] 2 Гражданский процесс М.1997 В.А. ... Н.А. ... ... ... процесс М.1996 Осипов Ю.К.
2 Гражданское процессуальное право России М.1996 Шақарян М.С.
3 ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі
[2] Гражданский процесс М.1997 ... ... ҚР ... ... заң 1997ж. 19 ... Борисова Е.А. Аппеляция в гражданском и арбитажном процессе. ... ... 99 ... ... П.Я. ... производство по гражданским делам, - Москва,
1967 г., стр.73

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық iс бойынша талап қою өндiрiсi23 бет
Азаматтық iс бойынша талап қою өндiрiсi туралы40 бет
Азаматтық талап қою мерзімі29 бет
Азаматтық құқықтағы мерзім, мерзім түрлері, талап қою мерзімі, азаматтық құқықтағы мәселелер90 бет
Ерекше талап қоюмен іс-жүргізудің түсінігі және мәні52 бет
Талап қою арқылы іс жүргізу34 бет
Талап қою арқылы іс жүргізудің түінігі және мәні73 бет
Талап қою туралы ілім8 бет
"Азаматтық іс жүргізу" пәнінен дәрістер39 бет
«Азаматтық құқық бойынша әрекетқабілеттілік ұғымы»54 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь