Д. рикардоның экономикалық ілімі


Давид Рикардо (1772-1823) — Англияның классикалық политэкономиясының жарық жүлдызы, А. Смиттін теориялык мүраларын әрі жак,таушысы, әрі оппоненті.
Ол - Англияға келген испан-голланд еврей жанүясынын үрпағы. Лондонда дүниеге келді. Биржа маклерінін 17 баласынын УШІНШІСІ еді. Д. Рикардо колледж, университетте оки алмады: йкесшің ык,палымен бала кезінен коммерцияның негіздерін білді, әкесіне сауда және биржа операцияларында көмектесті. 16 жастағы Рикардоның жүйелі білімі болмаса да. биржа мен

конторда екесінін іскерлік тапсырмаларын өзі бетімен орыидай алды. 21 жаста үйленуі Рикардоға кедейшіліктің ашы дәмін" таткызуға әкелді. Себебі үйлену барысында ол өз дінінен бас тартады, әкесі оны куып жібереді, оның бар болғаны 800 фунт стерлинг акашасы болды. Рикардоны биржа маклері мамандығы күтқарды: 5-6 жылда оның Үш баласы (барлығы - 8) болды, бойындағы кабілеттілігі мен таланты көп каржы жинауға жеткізді, бизнесмен бола жүріп математиканы, жаратылыстану ғылымдарын үйренді. 12 жылдан кейін Д. Рикардо миллионер болды, 40 миллион франкісі [1] болды. 38 жасында Д. Рикардо ірі каржыгер, Лондонның аристократтар көіресінде жеке үйі, каладан тыс жерде резиденциясы болды [2].
Д. Рикардо, өзі айтканындай, экономикалык ғылыммен анналысуы 1799 ж. А. Смиттің "Халыктар байлығын ..," окығаниан кейін басталды. Бірак ол Джеймс Милльмен ерекше каты наста еді ... П. Самуэльсон жазғанындай, "Рикардо памфлет жазушы және парламент мүшесі болып калар еді. Үлкен Милль (Дж. С. Мнлльдіңәкесі) коркытумен Рикардоға "Политэкономия мен сальтк салудын. бастамасы" (1817) атты еңбекті жаздырады жәнс осы еңбегі оның атағын шығарады" [3].

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Д. Рикардоның экономикалык ілімі

Давид Рикардо (1772-1823) — Англияның классикалық политэкономиясының
жарық жүлдызы, А. Смиттін теориялык мүраларын әрі жак,таушысы, әрі
оппоненті.
Ол - Англияға келген испан-голланд еврей жанүясынын үрпағы. Лондонда
дүниеге келді. Биржа маклерінін 17 баласынын ушіншісі еді. Д. Рикардо
колледж, университетте оки алмады: йкесшің ык,палымен бала кезінен
коммерцияның негіздерін білді, әкесіне сауда және биржа операцияларында
көмектесті. 16 жастағы Рикардоның жүйелі білімі болмаса да. биржа мен

конторда екесінін іскерлік тапсырмаларын өзі бетімен орыидай алды. 21
жаста үйленуі Рикардоға кедейшіліктің ашы дәмін" таткызуға әкелді. Себебі
үйлену барысында ол өз дінінен бас тартады, әкесі оны куып жібереді, оның
бар болғаны 800 фунт стерлинг акашасы болды. Рикардоны биржа маклері
мамандығы күтқарды: 5-6 жылда оның Үш баласы (барлығы - 8) болды, бойындағы
кабілеттілігі мен таланты көп каржы жинауға жеткізді, бизнесмен бола
жүріп математиканы, жаратылыстану ғылымдарын үйренді. 12 жылдан кейін Д.
Рикардо миллионер болды, 40 миллион франкісі [1] болды. 38 жасында Д.
Рикардо ірі каржыгер, Лондонның аристократтар көіресінде жеке үйі, каладан
тыс жерде резиденциясы болды [2].
Д. Рикардо, өзі айтканындай, экономикалык ғылыммен анналысуы 1799 ж. А.
Смиттің "Халыктар байлығын ..," окығаниан кейін басталды. Бірак ол Джеймс
Милльмен ерекше каты наста еді ... П. Самуэльсон жазғанындай, "Рикардо
памфлет жазушы және парламент мүшесі болып калар еді. Үлкен Милль (Дж. С.
Мнлльдіңәкесі) коркытумен Рикардоға "Политэкономия мен сальтк салудын.
бастамасы" (1817) атты еңбекті жаздырады жәнс осы еңбегі оның атағын
шығарады" [3].
Ралым ретінде - "Политэкономия және салык салудың бастамасы" (1817)
еңбегіне сүйене отырып, оның тамаша таласкер және жоғары ғылыми этикасы —
бүгінгі үлгі алар касиеттер.
Д. Рикардонын өмірбаянын айтар болсак, ол өлеріне төрт жыл
калғанда ен. басты өмірлік кызметі - бизнесті тастайды. Мүндай
шеіиімге келуі әзінің бай материалдык жәнс каржы жағдайларын
түгелімен жономикалык теория ізденістеріне жүмсағысы және
момлекеттік денгейді өзінің экономикалык идеясын өмірге
еңгізгісі келгенімен түсіндіру керек. Міне, осы максатпен Рикардо
1819 жылы "акша шығьтндарын" жүмсай отырып, Ирландия
округ! бопынша Англия парламентіне палата мүшелігіне
саіілаиады. Рикардо ресми түрде парламенттегі ешбір фракцияға
кірмеп, барлык проблема бойынша өз позициясында калды.
Парламснттегі сөздерінде ол нан заңдарын алып тастауды, экономикалык.
либерализациялауды жактайды, еркін сауданы, баспаснзді. жиналыста КҮКык
шектеулерінің болмауын калады. І-.н сон.ында. Д. Рикардоның өмірінің тағы
бір кезеңі — 182ІЖ. уакига — ал бірінші болып Англияда политэкономия клубын
ашады 5 .
Зерттсу пәні
І Нзінін әйгілі "Политэкономияның бастамасы ..." еңбегінің кіріспесінде
Д. Рикардо Смиттің коғамды Үш топка (жер иелері, капиталистер,
жүмыскерлер). ал табысты рента, пайда және жалакыға бәлуін басшылыкка алып,
политэкономияның басты мінде.тін гүзейді. Оның ойынша, бүл міндет - "осы
бөлуді баскаратын зандарды аныктау" [5].
Соіітіп, оны А. Смит сиякты кызыктыратыны - болмай коіімаіітын
экономикалык "зандар", оларды білу материалдык, нндірісте жасалған
табыстарды бөлуді баскаруды мумкін етеді.
Зерттеу әдісі
А. Смиттің табиғи тәртіп концепциясына ұқсас еддің байлығын ұлгайту
өндіріс көлемінің заттай мөлшеріне сәйкес болу шарты дел Д. Рикардо еркін
бәсеке мен экономика либерализм саясатының баска принциптерін атайды. Оны.
мысалы мынадай сдадерінсн білуге болады: "Пайда келтіретін ел, егер ол
тамак өнімдерін шетген әкелуге еркіндік берсе, пайда нормасын немесе жер
рентасын өсірмей-ак капиталдың корлануын көбейте алады 6. Сондықтан
"классиктердің" методологиялык позициясын сипаітай келе, Кондратьев: "Бірак
ол да (Рикардо) Смитпен бірге және табиғи Қукык доктринасын ғылыми шындык
деп есептеді, еркін бәсеке жағдайында жеке-дара мен жалпы мұдделері
і қайшылыкта болмайды. жалпа еркін бәсеке режимі жалпы бір
( катар іс-тәжірибелік кері кетумен бірге үлттық мүддеге және
І максатка сай келеді" [7].
;. Осы мен бірге мынаны этап өту керек: Д. Рикардо А. Смитке ілесс.
логикалык абстракция тәсілін кеңінен колданды. Онын бүл саладағы жетістігін
И. Шумпетер жоғары бағалады: "Рикардонын үлесі деп жекелеген принциптерді
аныктац,
\ гняніікгауын атадьі. Оньш жүмысы - нағыз шебердің шығармасы. Олан ксі-
ІІІггі теоретиктер — шекті пайдалылык теориясына дейін - шынында да
"школярлар" 8].
(.7

Қун теориясы
"Бастамасының ..." жетінші тарауын Д. Рикардо күн теорнясына арнады. Ол
Смиттің бүл категориядағы екі жактылык каснетін жокка шығарады. Ол үзілді-
кесілді бір фактор — "күннңн^ негізіне енбек жатады" деп көрсетгі. бҮл
түжырым бойынша: "баск,а говарларға айырбасталатын товар кҮнбі немесе баска
говарлар саны оны өндіруге к,ажетті еңбек санына карай еңбекке гнленетін
кәп, аз сыйлыкка байланысты емес 9].
Ак,ша теориясы
Д. Рнкардоның акша теориясына көзкараси алтын-монета стандарты
түріндегі жағдайларға негізделеді. бҮл жағдай зан. бойынша айналыс үшін
монета түрінде алтын саны кағаз акшара сркін және кспілділікпен
айырбасталады. Осыны сскере отырып "Бастаманың ..." авторы "алтын, немесе
баска бір'товар барлық заттар үшін жетілген күн өлшемі бола алмайды" деп
жазады [101. Сонымен қатар Д. Рикардо акшанын сандык теориясының
жак,таушысы болды, оның товар ретінде куныныҢ өзгеруін айналыстағы санымен
байланыстырады. Ол: "акша - өркениетті елдер арасындағы жалпы күрал,
олардың арасында пропорциялы оөлінеді. оның өзгеруі сауда мен машинанын
жетілдірілуінен, гамакты вндіру киындығының көбеюімен және баска да халык
нсуіне к,ажетті өмірлік заттармен байланысты болды" деп есептеді [11].
Соңында айтарымыз. Рикародоның ойынша, товар ретіндегі акшалар өзінін
күнынын төмендеуі барысында жалакынын есуін к,ажст стеді. Ол өз кезегіңде
"... сөзсіз товар бағаларьш жоғарылагады" [12].
Капитал теориясы
Д. Рикардоның капитал туралы теориясында мына бір түжырым алдымен өзіне
назар аударады: товардың айырбас ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Д. Рикардоның өмірінен мағлұмат
Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылық теориясы
Д. Рикардоның экономикалық ілімдері. Рикардоның «Саяси экономия және салық салудың бастамасы» еңбегі
Д.Риккардоның экономикалық ойлары
Кейнстің экономикалық ілімі
Буддизм ілімі
Марксизм ілімі
Конфуций ілімі
«Вернадский ілімі»
Эволюция ілімі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь