Экономиканы әлеуметтік біртұтас моделдеу

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I. Тарау
1.1. Нарықтық экономикадығы әрекеттер мен табыстар және әлеуметтік негізгі саясат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7.10
1.2. Экономикалық теорияның теориялық мәселелері ... ... ... ... ... ... .11. 13

II. Тарау
2.1. Экономиканы әлеуметтік біртұтас моделдеу ... ... ... ... ... ... ... ..14.20
2.2. Қазақстандағы әлеуметтік экономиканың нарықтық трансформациясының теориялық мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.25

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26.28

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
Сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
Кіріспе
Экономикалық теория пәні және әдісі. Экономикалық теорияның пайда болуы мен негізгі даму кезеңдері. Экономикалық динамиканы талдауға әртүрлі көзқарастар. Экономикалық теорияның методологиясы мен ерекшелігі.
Экономикалық теориядағы негізгі бағыттар мен мектептер. Қазіргі заманғы экономикалық ой-пікір концепциялары: неоклассикалық, кейнстік монетарлық, неоинституционалдық, неолибералдық.
Қазіргі заманғы экономикалық теорияны меңгерудегі экономикалық ілімдер тарихының мәні. Қазақстанда экономикалық ой-пікірдің дамуы: мен әлеуметтік негізгі кезеңдері мен қазіргі заманғы мәселелер.
Экономикалық жүйелері мен олардың ауысуының жалпы теориясы. Экономикалық жүйенің жалпы теориясы. Экономикалық жүйенің мәні мен элементтері. Экономикалық жүйенің дамуының негізгі баспалдақтары. Экономикалық жүйелердің ауысуының түрлері мен әдістері.
Қазіргі күнгі қоғамдағы негізгі экономикалық жүйелер (типтері, модельдері). Өтпелі экономиканың даму заңдылықтары. Аралас экономикалық жүйенің қалыптасу шарттары және объективті алғышарттары. Аралас экономика мен экономикалық теорияның методологиялық негіздері. Аралас экономиканың критерийлері.
Шаруашылық қызметтің және экономикалық ортаның өмірлік қызметінің сипаттамасы. Адам және экономика. Экономикалық жүйедегі адамның ролі мен алатын орны туралы экономикалық теория. Экономикалық теориядағы адам модельдері. «Нарықтық жағдайдағы адамның өзін рационалды ұстау» қағидасы.
Өзіндік реттелу және экономикалық жүйелердің динамикалық тепе-теңдігін қамтамасыз етудің қазіргі заманғы концепциялары. Экономикалық тепе-теңдік модельдері.
Экономикалық теорияның негізгі категорияларының генезисі. Экономикалық қажеттіліктер. Игіліктер – шаруашылықты жүзеге асырудағы жүйе жасаушы категория ретінде. Қажеттіліктер мен игіліктерді классификациялау. Экономикалық және экономикалық емес игіліктер. Тауар, оның қасиеті және функционалды формалары.
Құн, пайдалылық, бағалылық. Шекті пайдалылық теориясындағы құн категориясы. Құн заңы мен А.Смиттің көрінбейтін қолы. Маржинализм. Нарықтағы пайданы барынша ұлғайту. Пайданы барынша ұлғайту бағалық кемсітушілік.
Пайданың тегі және оның нормалары. Капитал құру және пайда нормасы. Пайда және пайыз. Пайда және өнімділік. Кемімелі қайтымдылық заңы (өнімділік). Пайыз бен пайданың неоклассикалық теориясы.
Жалақы категориясының мәні. Саяси экономика классиктерінің (А.Смит, Д.Рикардо) жалақы концепциялары. Жалақының негізгі формалары. Маркстің теориясындағы жалақы мен пайданың динамикасы.
Баға және айқындаушы факторлар. Баға және тарифтердің түрлері. Бағаның жасалу механизмі. Бағаның жасалуы және ресурстарды қолдану: рента, қарыз пайызы және пайда. Нарық жағдайындағы баға жасауды мемлекеттік реттеу. Бағалық тепе-теңдік концепциясы.
Ақша және оның функциялары. Қаржы-несие институттарындағы ақша айналысы. Ақша сұранысы мен ұсынысы. Ақша нарығы. Ақша нарығындағы қысқа мерзімдік тепе-теңдіктің болу шарты. Фишер эффектісі. Монерталық саясаттың ұлттық өнімге әсер ету механизмі.
Қоғамның экономикалық дамуының жалпы негіздері. Өндіріс теориясы. Қоғамдық өндіріс-экономикалық дамудың және қоғам байлығының бастапқы негізі. Функционалды экономикалық жүйедегі өндірістің алатын орны. Өндірістің негізгі формалары.
Өндіріс факторларының теориясы. Негізгі өндіріс факторлары. өндіріс факторларына сұраныс. Ресурстардың өзара ауыстырылуы. Факторларды қолдануға байланысты өндіріс көлемінің өсуі. Факторлық табыс және функционалдық бөлу. Оптималды комбинациялау және өндіріс факторларын тиімді қолдану.
Кемімелі өнімділік және қосымша шығындардың өсу заңы. Өндірістің ұйымдық құқықтық формасы. Кәсіпкерлік және кәсіпорын.
Классикалық және неоклассикалық мектептердің өндіріс және тұтыну процесі бойынша әдістемелері.
Өндіріс, бөліс, айырбас және тұтыну. Экономикадағы технологиялық таңдау және өндірістік мүмкіндіктердің қисығы. Альтернативтік құн немесе қолданылмай қалған мүмкіндіктердің шығыны.
Қоғамды экономикалық ұйымдастырудағы меншік қатынастары. Меншік экономикалық көрініс ретінде. Меншіктік заңдар және иемдену заңдары. Меншіктің формалары, объектілері, субъектілері. Меншіктің заңдық және экономикалық қатынастары. Р.Коуздың классикалық теориясындағы меншік концепциясы. Экономиканы реформалаудағы меншіктің алатын орны. Қазақстандағы экономикалық ойдың дамуындағы меншік категориясының динамикасы.
Дамыған елдердегі меншіктік қатынастардың эволюциясы. Нарықтық қатынастарға өту кезеңіндегі меншік түрлері және олардың дамуының негізгі тиімді жақтары. Аралас типтегі нарықтық экономикадағы шаруашылықты жүргізу мен меншік формаларының көптүрлілігі. Жеке меншік нарықтық экономиканың қызмет етуінің негізі. Мемлекеттік меншікті басқарудың әдістері, механизмі, түрлері. Меншік қатынастарын реформалау және өндіріс тиімділігі.
Қазақстан Республикасындағы меншікті қатынастар. Мемлекеттік меншіктің құрылымын өзгерту және жекешелендірудің әдістері және мақсаттары мен міндеттері. Мемлекеттік меншікті тарату мен жекешелендірудің 1, 2, 3 кезеңдерінің негізгі нәтижелері. Постсоциалистік және дамыған елдердегі жекешелендіру тәжірибесі.
Меншік қатынастарын жүзеге асыру. Шаруашылықты жүзеге асырудың ұйымдық-экономикалық формалары.
Мемлекеттік кәсіпорын. Мемлекеттік кәсіпорындардың түрлері. Мемлекеттік кәсіпорындарды басқару. Мемлекеттік кәсіпорындардың шаруашылық қызметі.
Акционерлік қоғам. Акционерлік қоғамдардың түрлері. Акционерлік қоғамдардың бағалы қағаздары. Акционерлік қоғамдарды басқару.
Серіктестік. Серіктестік түрлері. Кооператорлар: олардың құқықтары мен міндеттері. Қорлар мен кооперативтің пайдасын бөлу. Кооперативті әлеуметтік-еңбек қатынастары. Кооперативті басқару.
Нарықтық экономика теориясының негіздері. Нарық теориясының пайда болуы және дамуы. Шаруашылықты жүргізудің нарықтық жүйесіндегі экономикалық мақсаттар. Нарықтық пайда болу шарттары. Нарықтың түрлері және құрылымы, атқаратын қызметі. Нарықты сигментациялау. Нарықтық қатынастардың шектері. А.Смит пен Д.Рикардо теоремасы. Нарықтың инфраструктурасы: мәні және негізгі құрамдас бөліктері. Нарықтық экономиканың моделдері. Нарықтың қызмет етуінің әлемдік тәжірибесін Қазақстанда қолдану.
Нарықтық экономикадағы шаруашылық механизмнің атқаратын ролі мен мәні. Нарық механизмінің негізгі элементтері. Бәсекелестік түсінігі. Жетілген бәсекелес нарығы. Нарық құрылымының типтері. Баға, сұраныс және ұсыныс. Сұраныс және ұсыныс заңы. Сұраныс пен пайдалылық. Тұтынушылардың таңдау теориясы. Жетілген бәсекелестік нарықтың механизмі.
Жетілмеген бәсеке нарығы. Жетілмеген бәсеке нарығының негізгі құрылымдық типтері. Жетілмеген бәсекеге байланысты шығындар. Олигополия және монополия. Монопсония.
Бағалық және бағалық емес бәсеке. Қоғамдық, таптық және дара (жеке) мүдделер. Экономикалық жағдарыстар және олардың даму алғышарттары. Циклдік дамудың айрықша жағдайлары. Қазіргі жағдайлардағы экономикалық циклдің модификациялары. Экономикалық дағдарыстарды кезеңдерге бөлу және оларды неоклассикалық концепцияға сәйкес реттеу.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1993 ж.
2. Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1993 ж.
3. Брайан Твисс. Управление научно-техническими нововведениями. Перевод с англ. М., Экономика, 1989 ж.
4. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М., Наука, 1992 ж.
5. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. Спб, 1994 ж.
6. Доллан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Спб, 1994 ж, 494с.
7. Евстигнеев В.Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: Сравнительный семантический анализ. М., Наука, 1998 ж, 250с.
8. Кенжегузин М.Б., Хамитов Н.Н., Зейнельгабдин А.Б. и др. Финансово-кредитная система республики: проблемы развития. Алматы, Рауан, 1995 ж.
9. Кошанов А.К., Рамазанов А.А. Формирование систем акционерных отношений в РК Алматы, Ғылым, 1995 ж.
10. Әубәкиров Я.Ә. «Экономикс» оқу құралы А.Э. К.,
11. Бейбатырова И.А. «Реттелетін нарықтық шаруашылық» лекциялар курсы., Алматы 1994 ж.
12. Жатқанбаев Е. «Аралас экономика негіздері» А., «Қаржы қаражат», 1996 ж.
13. Жунисов Б. «Нарықтық экономика негіздері» А.Ұ.У. 1994 ж.
14. Ә.К. Отаров. «Нарықтық экономика негіздері», Шымкент – 2001 ж.
15. Микро экономика. Сыздықов И.С. Алиева З.А. Дулатбекова Ж.А. Шымкент – 2001 ж.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
................................................3
I. Тарау
1.1. Нарықтық экономикадығы әрекеттер мен табыстар және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... трансформациясының
теориялық мәселелері............................................21-25
Қорытынды...................................................................
................................26-28
Пайдаланылған
әдебиеттер..................................................................
...........29
Сілтемелер..................................................................
.........................................30
Кіріспе
Экономикалық теория пәні және әдісі. Экономикалық теорияның пайда
болуы мен негізгі даму ... ... ... ... ... Экономикалық теорияның методологиясы мен ерекшелігі.
Экономикалық теориядағы негізгі бағыттар мен мектептер. ... ... ... ... ... ... неоинституционалдық, неолибералдық.
Қазіргі заманғы экономикалық теорияны меңгерудегі экономикалық ілімдер
тарихының мәні. Қазақстанда экономикалық ой-пікірдің дамуы: мен ... ... мен ... ... ... жүйелері мен олардың ауысуының ... ... ... ... ... ... жүйенің мәні мен
элементтері. Экономикалық ... ... ... ... ... ауысуының түрлері мен әдістері.
Қазіргі күнгі қоғамдағы негізгі экономикалық жүйелер ... ... ... даму ... ... экономикалық
жүйенің қалыптасу шарттары және объективті алғышарттары. Аралас экономика
мен экономикалық теорияның методологиялық ... ... ... ... және ... ... өмірлік қызметінің
сипаттамасы. Адам және экономика. Экономикалық жүйедегі адамның ролі ... орны ... ... ... ... теориядағы адам
модельдері. «Нарықтық жағдайдағы адамның өзін рационалды ұстау» қағидасы.
Өзіндік ... және ... ... ... ... етудің қазіргі заманғы концепциялары. Экономикалық тепе-теңдік
модельдері.
Экономикалық теорияның ... ... ... ... ...... жүзеге асырудағы жүйе жасаушы
категория ретінде. Қажеттіліктер мен ... ... және ... емес игіліктер. Тауар, оның қасиеті және
функционалды формалары.
Құн, пайдалылық, бағалылық. ... ... ... ... Құн заңы мен ... ... қолы. Маржинализм.
Нарықтағы пайданы барынша ұлғайту. Пайданы ... ... ... тегі және оның ... Капитал құру және пайда нормасы.
Пайда және пайыз. Пайда және ... ... ... ... ... бен ... ... теориясы.
Жалақы категориясының мәні. Саяси экономика классиктерінің (А.Смит,
Д.Рикардо) жалақы концепциялары. ... ... ... ... ... мен ... ... және айқындаушы факторлар. Баға және тарифтердің түрлері. Бағаның
жасалу механизмі. Бағаның жасалуы және ресурстарды ... ... ... және ... ... ... баға ... мемлекеттік реттеу.
Бағалық тепе-теңдік концепциясы.
Ақша және оның функциялары. Қаржы-несие институттарындағы ... Ақша ... мен ... Ақша ... Ақша ... қысқа
мерзімдік тепе-теңдіктің болу шарты. Фишер эффектісі. ... ... ... әсер ету ... экономикалық дамуының жалпы негіздері. Өндіріс теориясы.
Қоғамдық ... ... және ... ... ... ... ... жүйедегі өндірістің алатын ... ... ... ... ... Негізгі өндіріс факторлары. өндіріс
факторларына сұраныс. Ресурстардың өзара ... ... ... өндіріс көлемінің өсуі. Факторлық табыс және функционалдық бөлу.
Оптималды комбинациялау және өндіріс факторларын тиімді қолдану.
Кемімелі өнімділік және ... ... өсу ... Өндірістің
ұйымдық құқықтық формасы. Кәсіпкерлік және кәсіпорын.
Классикалық және неоклассикалық мектептердің өндіріс және тұтыну
процесі ... ... ... ... және ... Экономикадағы технологиялық
таңдау және өндірістік мүмкіндіктердің қисығы. Альтернативтік құн ... ... ... ... экономикалық ұйымдастырудағы меншік қатынастары. Меншік
экономикалық көрініс ... ... ... және иемдену заңдары.
Меншіктің формалары, объектілері, субъектілері. Меншіктің заңдық және
экономикалық ... ... ... ... ... Экономиканы реформалаудағы меншіктің алатын ... ... ... ... ... ... елдердегі меншіктік қатынастардың эволюциясы. Нарықтық
қатынастарға өту кезеңіндегі меншік ... және ... ... ... ... ... типтегі нарықтық экономикадағы шаруашылықты жүргізу
мен меншік формаларының көптүрлілігі. Жеке меншік нарықтық ... ... ... ... ... ... ... механизмі,
түрлері. Меншік қатынастарын реформалау және өндіріс тиімділігі.
Қазақстан Республикасындағы меншікті қатынастар. Мемлекеттік меншіктің
құрылымын өзгерту және ... ... және ... мен
міндеттері. Мемлекеттік меншікті тарату мен жекешелендірудің 1, 2, ... ... ... ... және дамыған елдердегі
жекешелендіру тәжірибесі.
Меншік қатынастарын жүзеге асыру. Шаруашылықты жүзеге асырудың ұйымдық-
экономикалық формалары.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың шаруашылық
қызметі.
Акционерлік қоғам. Акционерлік қоғамдардың ... ... ... ... Акционерлік қоғамдарды басқару.
Серіктестік. Серіктестік түрлері. Кооператорлар: олардың құқықтары мен
міндеттері. Қорлар мен ... ... ... ... ... ... Кооперативті басқару.
Нарықтық экономика теориясының негіздері. Нарық теориясының пайда
болуы және дамуы. Шаруашылықты жүргізудің ... ... ... ... ... болу ... Нарықтың түрлері және құрылымы,
атқаратын қызметі. Нарықты сигментациялау. Нарықтық қатынастардың шектері.
А.Смит пен ... ... ... ... мәні ... ... ... Нарықтық экономиканың моделдері. ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық механизмнің атқаратын ролі мен мәні.
Нарық механизмінің негізгі элементтері. ... ... ... ... ... ... типтері. Баға, сұраныс және ұсыныс.
Сұраныс және ұсыныс заңы. ... пен ... ... ... ... бәсекелестік нарықтың механизмі.
Жетілмеген бәсеке нарығы. Жетілмеген бәсеке ... ... ... ... ... ... шығындар. Олигополия
және монополия. Монопсония.
Бағалық және бағалық емес ... ... ... және дара (жеке)
мүдделер. Экономикалық жағдарыстар және олардың даму ... ... ... ... Қазіргі жағдайлардағы экономикалық циклдің
модификациялары. Экономикалық дағдарыстарды ... бөлу және ... ... ... реттеу.
1.1. Нарықтық экономикадағы әрекеттер мен табыстар және әлеуметтік
негізгі саясат.
Нарықтық экономикадағы табыстарды әділ бөлу мәселесі. Табыстарды ... ... ... және ... ... мен құрылуының қайнар көздері.
Номиналды және нақтылы табыс. ... ... ... ... ... ... ... мәселесі. Кедейлік және оның
деңгейін анықтау.
Өмір сүру деңгейі. Өмір ... Өмір сүру ... ... ... ... беру және ... сақтау саласында
жүргізілетін саясат.
Мемлекеттің табыстарды қайта бөлу саясаты. Тиімділік және әділеттілік
дилемасы. Халықты әлеуметтік қорғау ... ... ... және оның құрылымы. Адам ... ... ... ... ... жұмыспен қамтамасыз етілу және
жұмыссыздық. Халық, жұмысшы күші, еңбек ресурстары ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етудегі адамның
атқаратын ролі. ... ... ... ... қамту). Өндіріс пен жұмысбастылық ... ... ... ... ... ... ... неоклассикалық теориясы. Жұмысбастылықтың кейнстік
теориясы. Еңбек ресурстарын жұмыспен қамту ... ... ... мен қайта бөлудің нарықтық механизмі. Еңбек
нарығы, оның негізгі атрибуттары мен ... ... пен ... ... ... өсу ... бағалау. Еңбек нарығын
тұрақтандыру процесі. Қазақстандағы еңбек нарығының ерекшеліктері. ... ... ... ... және ... әріптестік және еңбек нарығындағы қатынастардың келісім-
шарттық сипаты.
Қоғамның несие-ақша жүйесі. Құнды ... ... ... және қаржылық
саясат. Ақша-несие жүйесі және ақша-несие саясаты. Ақша жүйелері ұғымы және
типтері: металл ақшаларының айналысы және ... ... ... Ақша ... оның ... мен оның өлшемі. Ақшаның сандық
саясаты. Ақша агрегаттары. Ақша ... Ақша ... ... ... ... ... тепе-теңдігі. Ақша сұранысы мен ұсынысы,
олардың экономикалық конъюнтураға ... ... ... және ... теориялары.
Несиенің мәні, функциялары мен формалары: коммерциялық, банктік,
шаруашылықаралық, ақшалай, ... ... ... ... ... ... ... құрылымы. Банктер,
олардың түрлері және ... ... ... ... ... ... ... нарығы. Бағалы қағаздар, олардың түрлері. Бағалы
қағаздар нарығының қызметі және ұйымдық ... ... ... және ... ... Қор ... Бағалы қағаздар нарығын
реттеу.
Ақша-несие жүйесін макроэкономикалық реттеу.
Қаржы және қаржы саясаты. Қаржының ... мен ... ... ... ... ... ... ролі. Қаржылық
қатынастардың субъектілері: шаруашылық ... ... және ... саясатының бақылау және олардың эволюциясы.
Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Бюджеттің функциясы. Салық
жүйесі. ... ... ... ... және ... ... саясаты.
Салықтар экономикалық база және қаржы саясатының құралы ретінде. Салықтың
түрлері. Салық салу қағидалары. Лаффер ... ... ... ... ... ... әдістері. Мемлекеттік
бюджетті теңестіру мәселесі.
Мемлекеттік борыш. Ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... ... ... мен үрдістері.
Дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасу кезеңдері мен негізгі белгілері.
Әлемдік ... ... ... ... мен
өзектендірілуі: мәні мен даму ... ... ... ... ... және ... ... теориясы. Әлемдік
экономикадағы интеграциялық процестер. ДСҰ (ВТО) – ның әлемдік ... ... ... мүше болу ... механизмі мен тәртібі. Капиталдың
халықаралық миграциясы. Халықаралық ... ... және оның ... ... ... ... валюта жүйесі. Қазіргі заманғы дүниежүзілік шаруашылықтың
валюта жүйесі. Халықаралық валюта ... мен ... ... ХВҚ
(МВФ). [9].
Қазақстан Орталық Азиялық экономикалық ... ... ... ... мен ... ... ... жылын өткiзу екi ... ... ... ықпал етеді. Ресей Федерациясымен ынтымақтастық республиканың
сыртқы экономикалық саясатындағы басым бағыт болыпқалуды ... ... ... осы ... ... назар экономиканың нақты секторында
бiрлескен жобаларды жасауға ... ... ... ... ... 10 және ... берген тапсырмаларына
сәйкес 2004 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдында ... ... және ... ... ... да ... ... қысқарту
жөніндегі жұмыс, сондай-ақ оларды беру рәсімдері мен тәртібін ... тұр. ... ... Ұлттық Банкі қызметінің негізгі
мақсаты 2004 жылдан бастап баға тұрақтылығын ... ету ... ... ... көрсеткіштер үшін жауапкершілікті күшейту
жағдайларында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бұдан ... ... ... ... ... ... көрсететін
«базалық инфляция» индексін негізге ала отырып, ... ... ... ... ... көрсеткіштің Әсерінен өзгеруін бағалауға
мүмкіндік беретінтрансмиссиялық тетік моделін әзірлеу ... ... ол ... репо ... ... ... ... инфляция бойынша міндеттемелердің қатаң сақталуын қамтамасыз
етугемүмкіндік ... және ... ... ... ... сенімнің
артуына ықпал ететін болады. [3].
2004 жылы ақша-кредит саясатының негізгі ... ... ... инфляцияны» 4 % - 6 % шегінде ұстау болады. Инфляцияны азайту ... ... ... ... ... ... 6 % - 6,5 ... мүмкіндік береді. Бұл ретте осы ... ... өсуі ... ... ... ... ... нақ сол қайта
қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес жүргізілетін болады. ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін қолдау үшін
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағамның ақша сұранысы мен ұсынысына
байланысты ауытқуын ... ... ... ... ... ... ниетінде. Тиісінше, Ұлттық Банк ішкі валюта ... ... ... алыпсатарлық жолмен көтерілуін болдырмау қажет
болған кезде ғана барынша аз қатысуын жүзеге асыра отырып, ... ... ... ... ... ... және оны ... Ашық рынок операциялары – бағалы қағаздарды сату және сатып
алу ... ең ... репо ... ... мерзiмдi ноталар шығару
ақша-кредит саясатының негізгi құралдары болады. [7].
1.2. Экономикалық ... ... ... ... ... ... тепе-теңдік мәселелері. Сыртқы сауда бойынша ... ... ... ... ... ... ... негізгі ережелері. Д.Рикардоның халықаралық сауда теориясы.
Саудалық ... ... ... ... ... ... ... Протекционисттік сипат. Фискалдв төлемдер. Адвалорлық
төлемдер. Ерекше кедендік төлемдер. Аралас ... Ең ... ... Ең ... кедендік төлемдер. Импорттық квоталар. Тарифтік емес
шектеулер. Ерікті экспорттық шектеулер.
Халықаралық ғылыми-техникалық бірлестіктер. Халықаралық ... және ... ... ... ... ... ғылым және техника саласындағы бағыттары.
Халықаралық келісімдер. Ғылыми-техникалық және өндірістік ... ... ... ... Әлемдік мұхитты зерттеудің
халықаралық бағдарламалары. Ғылым және техника ... ... ... ... ... ... ... Халықаралық
ссеминарлар, симпозиумдар және коллоквиумдар. Техникалық ... ... ... [4].
Қазіргі ғылыми-техникалық қатынастардағы реттеу құрылымдары. ... ... ... және ... ... ... БҰҰ ... даму бойынша БҰҰ ұйымдары. Интеллектуалды меншіктің бүкіл
әлемдік ұйымы. Денсаулық сақтаудың ... ... ... ... және азық ... ... Қоршаған орта мәселелері бойынша БҰҰ
бағдарламасы.
Елдің экономикалық қауіпсіздігінің мәселелері. ... ... ... ... экономикалық қауіпсіздік»
түсінігінің ... Ішкі және ... ... қауіп-қатер.
Экономикалық қауіпсіздіктің белгілері. Елдің халық ... ... ... ... ... ... және экономикалық тәуелсіздік. Сыртқы ... ... ... ... Қаржы экономикалық саладағы
қылмыстардың ерекшеліктері. Қылмыстардың ... ... ... банктік мекемелерге қарсы қылмыстар, «қаржылық
пирамидалар», сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... жасалынған банкроттар, мемлекеттік
ақпараттағы коорупция, салық төлеуден ауытқу. Салық төлеуден ауытқу
мәселелері. Салық ... ... ... және ... себеп салдары. Салық төлеуден ... ... ... ... ... ... ақшаларға айналдыру,
фирманың атын өзгерту және т.б.
Елден ... кету ... ... ... ... ... ... валюталық түсімдерді елге қайтармау, товар айырбастау
келісім кезінде бағамен манипуляция ... ... ... ... және ... кезінде бағаның төмендеуі және т.б.
капиталдардың кетуін экономикалық бағалау: ... және ... ... «лас ... ... ... ретінде. Салық салу
деңгейі бойынша елдерді жіктеу. ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарды ашу және
олардың қызмет ету шарттары.
Валюталық ресурстарды елден әкетудің алдын алу шаралары: ... ... ... ... ... бақылауды қатаңдату,
трансферттік бағалардың деңгейіне бақылау жүргізу және т.б.
Халықтың ... ... және ... ... ... жақсы өмір сүрудің негізгі көрсеткіштері: бір жан басына
келетін ЖҰӨ, ... ... ... және оның ... алушылық қабілеті.
Жалақы – ... ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету. Қазақстандағы зейнетақылық
реформа: жинақтау жүйесі. Зейнет ақылық ...... ... ... ... ... бағыттары. Халық
жинақтары.
Халықтың шығындары. ... ... ... ... ... заңдылықтары. Халықтың ... ... ... және ... ... ... Қоғамдағы
кедейшілікті анықтаудың негізгі белгілері: инфляция, жұмыссыздық ... ... ... ... (ең ... ... және ең ... білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы тегін
қызметтер көрсету көлемін ... ... ... және ... ... ... Кедейшілікпен
күресу бағдарламасы. Шағын ... ... ... көлемі және салдарлары. Жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау.
Жұмыспен қамтамасыз ету және жаңа жұмыс орындарын құру бағдарламаларын
қаржыландыру көздері.
Еңбекке қабілетсіз халықты ... ... ... ... Әлеуметтік қорларға ... ... ... ... ... ... әлеуметтік сақтандыру тәжірибесін
тоқтату. Әлеуметтік зейнетақыны жасы бойынша және ... ... ... ... ... ... және
қаржыландыру көздері.
2.1. Экономиканы әлеуметтік біртұтас модельдеу.
Аса маңызды макроэкономикалық мәселелер: экономикалық өсу, ... ... ... ... өсу, экономикалық өсу модельдері, факторлары ... ... ... ЖҰӨ, ЖІӨ, ұлттық табыс, ... ... ЖҰӨ. ЖҮҚ ... ... ... пен баға ... ... әдістері.
Жиынтық сұраныс, жиынтық ұсыныс, олардың өзара әрекеттігі. Табыстар
теориясы: монетарлық және ... ... ... ... ... мен өнімдердің ауыспалы айналымы. Тепе-теңдік пен
шығындар моделі. [8].
Фискалдық және ақша саясаты.
Инвестициялар. ... және ... ... жұмыссыздық және экономикалық өсу.
Инфляция, инфляция түрлері, сұраныс ... және ... ... қабаттасқан инфляция: ... ... ... ... ... ... ... жұмыссыздық. Жиынтық ұсыныс және инфляция мен жұмыссыздық ... ... ... мен инерцияның ролі.
Дамыған елдердегі экономикалық өсудің қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... мен ... саясаты. Баға
саясаты. Бағалар мен сауданы ырықтандыру. Тұтыну бағаларының ... мен ... ... ... саясат.
Халық шаруашылық пропорциялары мен ... ... ... ... заманғы үрдістері, Қазақстанның негізгі салалық басым
мақсаттары. Экономиканы реструктуризациялаудағы инвестициялық саясаттың
ролі, ... ... ... ... ... ... және
оны өзгеру ерекшеліктері.
Қазақстанның өтпелі кезеңдегі өнеркәсіп саясаты. Мемлекеттік реттеудің
салалық ... ... ... Мемлекеттік реттеудің
экономикалық әдістері, нарықтық реттеу әдістері. ... - ... ... ... олардың мәні, қазақстандағы қалыптасуы мен іс-әрекет ету
мәселелері.
Ақша және ақша-несие саясаты.
Ақша, ақша ... оның ... ... ... ... массасы, оның өсуі. Айналыстағы ақшаның сандық мөлшері. Эмиссия және
инфляция, оның ... ... мен ... ... ... ... бағамдары: номиналды және нақты. Айырбас құны
және халықаралық сауда, валюталық бағамның өзгеру ... ... ... ... ... ... ... бағамға ықпал етуші
факторлар.
Ақша-несие саясаты, оның негізгі ... ... ... ... валюта нарықтары.
Банктер және банк жүйесі. Ақша айналысын ... мен ... ... ... ... ... жүйесінің дамуы. Төлемсіздік, ... ... болу ... ... шешу ... және ... ... олардың ролі. Лизинг,
лизингтік операциялар, лизингтік несие. Несие үшін пайыз мөлшері. ... ... ... ... (ставкасы). Несие мен депозиттерге қойылатын
процент мөлшерлемелерінің арасындағы ара-қатынас және ... ... және ... ... ... ... ... пен экономикалық өсуге тигізетін ... ... және ... ... түрлері,
тәуекелділіктерді бағалау.
Жинақ, инвестициялар, қаржы нарықтары. Қаржылық ... ... ... ... ... ... Қаржылық
менеджмент, оның ұдайы өндіріс пен қаржылық ресурстарды пайдаланудағы
маңызы. Қаржылық ... ... ... және ... ... ... олардың түрлері, мәні, ... және ... ... ... қағаздың ағымдық құнын анықтайтын факторлар.
Құнды қағаздар нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Құнды қағаздар нарықтары,
олардың ... ... ... ... нарығының инфрақұрылымы. Қор
биржалары: мәні, формалары және ... ... ... ... ...... ... бюджет деңгейлері, бюджеттік саясаты. Бюджеттің кіріс ... ... ... Құрылымды ... ... ... Бюджет тапшылығы және артықшылығы.
Мемлекеттік борышты қамту ... ... ... оны ... ... ... түрлері, олардың атқаратын міндетті қызметтері,
экономиканың дамуын ... ... және ... ... процестің теориялық сұрақтары. Инвестиция ұғымы. Қарыз
алу және инвестициялар. Инвестициялар, қор ... және ... ... ... Мультипликациялық (көбейткіштік) әсер ... ... және ... ... ... ... және дамушы елдердің инвестициялық стратегиясы. ... ... ... АҚШ пен ... ... ... ... капиталын тартудың латынамерикандық ... Азия ... ... ... (1997ж) және ... ... саясат.
Қазақстандағы транзиттік экономика жағдайындағы инвестициялар мен
инвестициялық климат. Қазақстандық инвестициялық климаттың ... ... ... ... ... инвесторларға берілетін заңдық
кепілдемелер. Арнайы экономикалық ... ... ... қазіргі жағдайы мен даму тенденциясы.
Қазақстандағы инвестициялық саясатты жаңартудың негізгі бағыттары. ХВҚ
мен донор елдермен ынтымақтастық механизмін жетілдіру. Импортты ... ... ... ... Жаңа ірі өндіріс
құрылымдарының дамуын мемлекеттік қолдау. Өндірістік құрылымдардың нарықтық
дербес даму көздері: санация, банкроттық, ... ... ... ... ұзақ мерзімді несие беруді кеңейту. Елден капиталдың кетуін
қысқарту. [11].
Ғылым және ғылыми-техникалық потенциал.
Ғылымның қоғамның дамуында атқаратын ролі мен ... ...... ... ... ... ... потенциалдың
(қуаттылықтың) мәні. Оның құрамдас бөліктері. Қазақстан Республикасының
ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ерекшеліктері. Ғылыми-техникалық
потенциалды бағалаудың ... және ... ... ... Қазақстан өндіргіш күштері мен Қазақстанның технологиялық
ұмтылыс қажеттіліктеріне сәйкестігі. Мемлекеттік ғылыми-техникалық ... ... мен ... ... ... ... ... мен түрлері.
Ғылыми-техникалық прогесс (ҒТП).
Техникалық дамудың экономикалық теориясы. Ғылыми-техникалық ... ... ... ... динамикасы.
Технологиялық уклад туралы ұтым. ҒТП-ның негізгі бағыттары. ҒТП-ы
басқару. Ғылыми-техникалық саланы ұйымдастыру мен басқаруға мақсатты
бағдарламалық көзқарас. ҒТП-ның дамуын болжау мен ұйымдастыру ... ... ... (ҒЗТҚЖ) тиімділігін анықтау мен жаңа техниканы игеру. ҒТП және
өндірісті технологиялық жаңарту.
Ғылыми-техникалық қызметті ... ... ... ... және т.б. орталықтар.
Инновациялық процесс, оның құрылымы. ... даму ... ... ... пен ... факторлары. Инновацияларды жедел
қабылдау.
Ғылыми-техникалық өнім нарығы, оның ерекшеліктері. Ғылыми-техникалық
қызметті басқару. Ғылым мен ... ... ... механизмдері, ғылым
мен инновацияларды ынталандыру мен қолдаудың салықтық және қаржылық
құралдары. ... және ... ... құқықтық реттеу.
Ғылыми-техникалық салада жекешелендіру мен ... ... ... ... шағын және орта бизнестің
дамуы. [2].
Экономиканы басқару.
Басқару, оның мәні және мазмұны, құрылымы, механизмі, басқару процесі.
Басқару ... ... ... ... ... ... механизм және басқару процесі.
Басқару процесі: мазмұны. Экономиканы басқару ... ... ... ... ... ... құрылымы: мәні, мазмұны.
Экономиканы басқаруды ұйымдастырудың алғы шарттары, ... ... ... ... ... ... өзара байланыс түрлері.
Нарықтық типтегі басқаруды ұйымдастыру құрылымы (концерндер,
холдингтер, көп ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастыру құрылымының қалыптасуы алғы
шарттары, жұмыс істеу ... ... ... ... ... ролі.
Басқару әдістері: экономикалық, әміршілдік, әлеуметтік, психологиялық
(ұғымы, мәні, мазмұны). Мемлекеттік реттеудің экономикалық әдістері.
Әлеуметтік саясат.
Әлеуметтік саясаттың қағидалары мен ... ... ... халыққа әлеуметтік қолдау көрсетудің басым мақсаттары. Ең ... ... ... шегі ... Ең ... әлеуметтік
кепілдемелер.
Зейнетақымен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... сақтандыру. Қазақстанда медициналық
сақтандыруды ұйымдастыру.
Кіріс саясаты, ең төмен жалақы.
Әлеуметтік саясат, оның ... ... ... даму ... үй ... ... мен ... беру, кадрларді қайта даярлау.
Жұмысбастылық (жұмыспен қамту) саясаты, еңбек ресурстарын пайдалану.
Толық ... және ... ... ... мен ... күшін
теңестіру мәселелері. Еңбек қатынастарын мемлекеттік реттеу. ... ... ... құқықтық негіздері. Нарықтық
қатынастардың қалыптасуы ... ... ... ... даму ... ... тұрлаулы дамуы: оның өзара байланысы мен ... ... даму ... ... ... ... басқару жүйесі. Басқару жүйесі. Тұрлаулы даму көрсеткіштері.
Тұрлаулы даму және ... ... даму ... ... ... қамту, халықтың денсаулығы, халықтың тұрмыс
деңгейінің ... ... мн ... ... Ғылыми-
техникалық білімдердің ғылыми-техникалық өнертабыстардың, оларды ... ... ... ... мен тұрлаулы дамуда атқаратын ролі.
Табиғи ресурстарды сақтау және тұрлаулы пайдалану.
Мемлекеттің қоршаған ... ... үшін ... мен ... ... ... ластануын қадағалау. Экологиялық стандарттар, реттеу
мақсаттары мен басым мақсаттары оларды ... ... ... және ... ... ... ... заңдары.
Экологиялық шығындармен экономикалық құрал-жабдықтардың интернационалдануы.
Табиғи ортаның ... ... ... ... ... ... ... даму концепциясын жүзеге асыру механизмі.
Қоршаған ортаның дағдарысқа ұшырауымен күрес пен табиғат ресурстарын тиімді
пайдаланудың ... ... ... саясатты қаржыландыру.
Табиғатты қорғау мекемелері. Қоршаған ортаны қорғау және ... ... ... қамтамасыз етуде ақпараттың атқаратын ролі.
Жердің экожүйесінің тұтастығы мен салауатты күйін сақтау, қорғау ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік экономиканың нарықтық
трансформациясының теориялық мәселелері.
Қоғамдық даму парадигмалары. ... ... ... ... және Монтескьенің «табиғи құқықтар» модельдері. «Түнгі қарауыл»
мемлекеті концепциясы. «жалпы ... ... ... ... ... ... жүйенің ауысуы. әлеуметтік нарықтық экономика
концепциясы.
Вашингтон және ... ... ... ... мәні. Шоқтық терапия көзқарасы. Вашингтон ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық консенсусының сипаты. ҚР ұлттық
мүдделері. Монетаризм нақты ... ... мен ... ... ұстанымы. Тиімді нарықтық институттарды қалыптасуы.
Саясат және ... ... ... ... сыртқы саясаты.
Халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтастық. Қаржы саласындағы
халықаралық әріптестіктің қажеттілігі. Өзектендірудің жағымды және ... ... ... ... ... Әлемдік банкпен
ынтымақтастығы. ҚР-ның ЕБРР мен ... ... ... ... ... ... ... борыштың көлемі мен ... ... ... қайнар көздері. Еуробондтар эмиссиясы.
Сырттан қарыз алу ... ... ... ... ... және оны ... заманғы сауықтыру мүмкіндіктері. Бродди ... ... ... ... ... ... бағам теориясы. «Валюталық бағам» ұғымы. Алтын стандарты.
Алтын-девиздік стандартты. ... ... ... ... ... Девальвация. Инфляция. Девальвация мен инфляцияның өзара
байланысы. 90-жылдардың соңындағы девальвация және ... ... ... ... ... ... жүргізілетін валюталық бағам саясаты. ҚР-да
ұлттық валютаны енгізу. 1999 жылы ... ... ... ... ... экономикасына ықпалы.
Елдің экономикалық қауіпсіздігі мәселелері.
Экономикалық қауіпсіздіктің ... ... ... ... ... ... Сыртқы және ішкі экономикалық қауіп-қатер.
Экономикалық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... мәнісі. Экономикалық
қауіпсіздік және елдің ... ... ... ... ... ... Қаржы-экономика жүйесіндегі қылмыс
ерекшеліктері. Қылмыс түрлері: жекешелендіруде қызмет бабын ... ... ... ... ... ... сақтандыру
алаяқтығы, құнды қағаздармен жасалатын айлалар, қасақана банкротқа ұшырау,
мемлекеттік аппараттағы ... ... ... ... ... лас
капиталды қылмысты шетке шығару және «шаю».
Салық төлеуден ... ... ... төлеуден жалтарудың
масштабтары мен әлеуметтік-экономикалық зардаптары. Салық төлеуден жалтару
әдістері және оларды ... ... ... ... ... ... ... әдейі өзгерту, шығындарды негізсіз есептеу,
оффшорлық механизмдерді қолдану және т.б.
Елден капиталдың кету мәселелері.
Капиталды ... ... ... ... ... ... ... қайтпауы, тауар айырбасы барысында бағаларды әдейі өзгерту, оффшорлық
компанияларды құру, ... ... ... төмендету мен импортта
бағаны көтеру және т.б.
Капиталдардың кетуіне ... баға ... ... ... кету ... ... жаққа аудару (шаю) мәселесі, ұғымы мәні. Ақшаны басқа
жаққа аудару кезеңдері. Ақшаны басқа жаққа аудару ... ... ... жаққа аударумен күрес және оны ҚР-дағы соңғы заң актілері ... ... «лас ... ... жаққа аудару мен салық төлеуден
жалтару тәсілі ... ... салу ... ... ... ... «Салық
айлағы», «оффшорлық аймақ» және «оффшорлық компаниялар» ұғымы. Оффшорлық
аймақтарда ... ... ... ету ... ... ... ... шығарудың алдын алу: отандық
экономикада қолайлы ... ... ... ... ... трансферттік бағалар деңгейін қадағалау. [5].
Халықтың табыстары (кіріс), шығыстары және тұтынымы заңдылықтары
Халықтың табысы. Әл-ауқаттың негізгі көрсеткіштері. ... ... ... ЖҰӨ, ... ... ... және оның ... алу
қабілеттілігі. Жалақы халық табысының негізгі бөлігі (аймақтық және салалық
аспектілері). Халықтың жан басына шаққандағы орташа табысы.
Халықты ... ... ету. ... ... ... және қор ... ... қорын жинау – елдің аса
маңызды ... ... ... ... бағыттары. Халықтың
жинағы.
Халықтың шығыстары. Тұтыну шығындарының құрылымы. Халықтың ... ... ... Халықтың төлемқабілеті сұранысының
төмендеуі.
Кедейлік пен ... ... ... ... ... ... критерийлері:
инфляция, жұмыссыздық, ең аз кепілдемелердің төмен ... ... ... ең ... ... ең ... ... білім беру, денсаулық
сақтау саласындағы тегін көрсетілетін қызметтердің ... және ... ... ... ... ұлғаюы.
Инфляция: масштабтары мен зардаптары. Халық табысының ... мен ... ... ... Кедейлікпен күрес
бағдарламасы. Микронесиелеу бағдарламасы. Қаржыландыру көздері.
Жұмыссыздық: масштабтары мен зардаптары. Жұмыссыздарды әлеуметтік
қорғау. Жұмыспен ... ... ... ... мен жаңа жұмыс
орындарын құру.
Халықтың еңбекке жарамсыз және әлсіз топтарын әлеуметтік қорғаудың
қаржылық механизмі.
Әлеуметтік қорғау. Төлемдердің ... ... ... ... әлеуметтік салық. Мемлекеттік деңгейдегі әлеуметтік сақтандыру іс-
тәжірибесінің доғарылуы. Әлеуметтік зейнетақының қамқоршыдан айырылу,
жасына, ... ... ... ... балалы жанұяларға
әлеуметтік жәрдемақымен ауыстырылуы. Жәрдемақы ... және ... ... үй жәрдемақысы: төлеу шарттары мен қаржыландыру көздері. Өмір
сүру минимумы. ҚР-ның Өмір сүру минимумы туралы Заңы. Өмір сүру ... ... шегі ... ... ... ... ... критерийі.
Әлеуметтік саладағы сақтандыру жүйесінің дамуы: өмірді сақтандыру, ... өмір сүру ... ... ... пен қамқоршыдан айырылудан
сақтандыру.
Білім беру мен денсаулық сақтауды дамытудың қаржылық-экономикалық
мәселелері.
Медициналық қызмет көрсету нарығының дамуы (реформалау). Медициналық
сақтандырудың ... және ... іс- ... ... ... қызметінің ерекшеліктері. Денсаулық сақтау мекемелерін
мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыру. ... ... ... төлеу
орталығы. Емдеу – залалсыздандыру мекемелері ... ... ... ... қызмет көрсету бойынша берілетін мемлекеттік
кепілдіктер мен қаржыландыру ... ... ... Денсаулық
сақтауды дамытуға бағытталған ақша қаражаттары ... ... ... ... сақтауды коммерцияландыру және оның салдары.
Дамыған елдерде қаржыландыру тәжірибесі. ... ... ... ... ... ... ... қаражаттар, жұмыс
берушілердің аударымдары және көрсетілген қызмет үшін пациенттер тікелей
төлетін ... ... ... ... мен ... қоғамдарға
түрлендіру арқылы ақылы білім беруді кеңейту мен ... ... ... санын қысқартуға бағытталған үкімет курсы. Орта кәсіптік білім
беруді нормативті қаржыландыру, жоғарғы білім беруді ... мен ... ... Білім беру объектілерін емес субъектілерін
қаржыландыру. ... тыс ... ... ... ... ... ... мүмкіншіліктерін кеңейтудің негізгі бағыты.
Білім беру ұйымдарын жекешелендіру концепциясы. Жекешелендірудің үш
варианттары – ... ... ... ... алу ... объектіні басқаруға
беру, АҚ (АО)-ға түрлендіру. [4].
Қорытынды.
Нарықтық экономика және мемлекеттік реттеу. ... ... ... ... Маркстік теориядағы мемлекеттің экономикалық
ролі. Мемлекеттік реттеудің ... ... мен ... ... іс-әрекетінің негізгі бағыттары. Мемлекеттік
экономикаға араласуының ең төменгі қажетті және ең ... ... ... ... ... мақсаттары мен құралдары. Мемлекеттік
реттеу ... мен ... ... ... ... реттеудің
кейнстік концепциясы және неокейнстік концепциялар. Экономикалық болжау
және оның қазіргі заманғы нарықтық жүйелердің ... ... ... ... оның көлемі мен құрылымы. Әлемдік
экономикадағы мемлекеттік сектор.
Мемлекеттің аймақтық экономикалық саясаты, оның ... ... ... ... саясатының негізгі бағыттары. Аймақтық
саясатты жүзеге асыру әдістері мен құралдары.
Мемлекеттің сыртқы экономикалық ... және оның ... ... ... мен ... өндірушілердің экономикалық іс-қимылдарының
теориялық мәселелері. Қазіргі заманғы микроэкономикалық ... ... мен ... нарықтық қатынастар жүйесінде. Фирма теориясы және бизнесті
ұйымдастыру формалары. ... ... және ... ... іс-әрекеті. Фирманы басқару теориясы. Маркетинг фирманың
коммерциялық ... ... ... ... орта және ірі фирмалардың
экономикада ... ... ... ... ... нарығы, оның субъектілері
мен объектілері.
Негізгі және айналым қорлары. Кәсіпорынның инвестициялық ресурстары.
Өндіріс ... және ... ... ... ... ... Өндірістегі шығындар мен еңбекті пайдалану. ... ... ... ... және ... табыс. Пайданы
барынша арттыру принципі және шекті ... ... ... ... ... ... теориясы, фирманы
басқару теориясы, мейлінше өсу ... ... ... ... ... ... ... таңдауын талдау. Пайдалылық
функциясы. Бюджеттік шектеу. Тұтынушының ұтымды талдауы. Сұраныс пен ұсыныс
икемділігі. ... мен ... ... ... шаруашылығының экономикасы. Үй шаруашылығы мен ... ... ... ... ... жүйесі және жанұялық
бюджет.
Макроэкономиканың теориялық мәселелері. Ұлттық экономика және
қоғамдық ұдайы ... ... ... ... мәні мен құрылымы.
Ұлғаймалы ұдайы өндірістің типтері. Критерийлері мен көрсеткіштері, ... ... ... көрсеткіштер мен оларды есептеу. Қоғамдық
өнім, мәні және құрылымы. Ұлттық өнімді өлшеу. Қосылған құн.
Жалпы ішкі өнім және ... ... ... және нақты ЖІӨ.
Ұлттық еспе жүйесі макроэкономикалық процестерді реттеу құралы
ретінде.
Экономикалық ... және ... өсу. ... ... пен ... өсу ... (классикалық, кейнстік).
Экономикалқ өсуің мақсаттары. Экономикалық өсу типтері. ... ... және ... ... өсу ресурстары. Ресурстардың түрлері, ... және ... ... ... ... ... бұзылуы. Экономикалық ... ... ... интициклдік реттеу. Ұзын ... ... өсу және ... ... ... ... макромодельдері У.Ростоудың моделі. Кейнстік
модельдер. Харрод моделі. Леонтьев ... ... ... функциясы. Кобб-Дуглас варианты. Масштаб әсері. ҚТП іштей және
сырттай берілген өндіріс функциясы.
Экономикалық өсу және технологиялық жіктер. Экономикалық ... ... оның ... ... өсу ... ... ... экономикалық өсу.
Экономикалық өсуді мемлекеттік реттеу.
Қазақстан Республикасының ... өсу ... мен ... ... ... «Қазақстан-2030» стратегиясы және
экономикалық өсудің келешегі.
Қорлардың функционалды мақсаты. Тұтыну. Іс-әрекеттің ... ... ... шекті икемділік. Жинақ, инвестиция. Тұтынуды, жинақ пен
инвестицияларды ... ... ... ... ... ... ... теориясы. Мультипликатордың статистикалық және
динамикалық модельдері.
Макроэкономикалық тұрақсыздық және ... ... ... ... Инфляция экономикалық даму түрткісі және кедергісі. Инфляцияның
даму көздері мен ... ... ... және ... саясат варианттары.
Елдің экономикалық қауіпсіздігі. Экономикалық қауіпсіздік мәні мен
құрылымы. Сыртқы және ішкі ... және ... ... ету ... әдебиеттер.
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1993 ж.
2. Хейне П. Экономический ... ... М., 1993 ... Брайан Твисс. Управление научно-техническими нововведениями. Перевод с
англ. М., Экономика, 1989 ... ... С.Ю. ... ... технического развития. М., Наука,
1992 ж.
5. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. Спб, 1994 ... ... Э. Дж., ... К.Д., ... Р.Дж. ... ... дело ... политика. Спб, 1994 ж, 494с.
7. Евстигнеев В.Р. ... ... в ЕС и ... семантический анализ. М., Наука, 1998 ж, 250с.
8. Кенжегузин М.Б., Хамитов Н.Н., Зейнельгабдин А.Б. и др. ... ... ... ... ... ... Рауан, 1995
ж.
9. Кошанов А.К., Рамазанов А.А. Формирование систем акционерных отношений
в РК Алматы, Ғылым, 1995 ж.
10. ... Я.Ә. ... оқу ... А.Э. ... ... И.А. ... ... шаруашылық» лекциялар
курсы., Алматы 1994 ж.
12. ... Е. ... ... негіздері» А., «Қаржы қаражат»,
1996 ... ... Б. ... ... ... А.Ұ.У. 1994 ж.
14. Ә.К. Отаров. «Нарықтық экономика негіздері», Шымкент – 2001 ж.
15. ... ... ... И.С. ... З.А. ... Ж.А. Шымкент
– 2001 ж.
Сілтемелер.
1. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. Спб, 57 б.
2. Доллан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. ... ... дело ... политика. Спб, 494 б.
3. Евстигнеев В.Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и ... ... ... М., ... 250 б.
4. Кенжегузин М.Б., Хамитов Н.Н., Зейнельгабдин А.Б. и др. ... ... ... ... развития. Алматы, Рауан, 168 б.
5. Кошанов А.К., Рамазанов А.А. Формирование систем акционерных отношений
в РК Алматы, Ғылым, 98 б.
6. ... Я.Ә. ... оқу ... А.Э. К., 145 ... ... И.А. ... нарықтық шаруашылық» лекциялар
курсы., Алматы 83 б.
8. ... Е. ... ... ... А., ... ... б.
9. Жунисов Б. «Нарықтық экономика негіздері» А.Ұ.У. 115 б.
10. Ә.К. ... ... ... ... ... 162 б.
11. Микро экономика. Сыздықов И.С. Алиева З.А. ... Ж.А. ... б.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Автоматты басқару теориясы31 бет
Ақпараттық-коммұникациялық технология құралдары арқылы-бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын қалыптастыру мазмұны16 бет
Өзен мұнай-газ кен орны72 бет
Аймақтық интеграциялық үрдістері мен Қазақстан33 бет
Біртұтас алаш идеясы және Шығыс Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы жайында5 бет
Дидактиканың біртұтас жүйесін зерттеген ресейлік ғалымдардың тұжырымдары8 бет
Еуразиялық экономикалық қоғамдастық11 бет
Жаңа инновациялық технологиялар жайлы түсінік6 бет
Жаһандану концепциясын ғылыми талдаудың кейбір теориялық мәселелері8 бет
Жоғары мектепте басқарудың дидактикалық негізі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь