Экономиканы әлеуметтік біртұтас моделдеу


Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I. Тарау
1.1. Нарықтық экономикадығы әрекеттер мен табыстар және әлеуметтік негізгі саясат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7.10
1.2. Экономикалық теорияның теориялық мәселелері ... ... ... ... ... ... .11. 13

II. Тарау
2.1. Экономиканы әлеуметтік біртұтас моделдеу ... ... ... ... ... ... ... ..14.20
2.2. Қазақстандағы әлеуметтік экономиканың нарықтық трансформациясының теориялық мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.25

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26.28

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
Сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
Кіріспе
Экономикалық теория пәні және әдісі. Экономикалық теорияның пайда болуы мен негізгі даму кезеңдері. Экономикалық динамиканы талдауға әртүрлі көзқарастар. Экономикалық теорияның методологиясы мен ерекшелігі.
Экономикалық теориядағы негізгі бағыттар мен мектептер. Қазіргі заманғы экономикалық ой-пікір концепциялары: неоклассикалық, кейнстік монетарлық, неоинституционалдық, неолибералдық.
Қазіргі заманғы экономикалық теорияны меңгерудегі экономикалық ілімдер тарихының мәні. Қазақстанда экономикалық ой-пікірдің дамуы: мен әлеуметтік негізгі кезеңдері мен қазіргі заманғы мәселелер.
Экономикалық жүйелері мен олардың ауысуының жалпы теориясы. Экономикалық жүйенің жалпы теориясы. Экономикалық жүйенің мәні мен элементтері. Экономикалық жүйенің дамуының негізгі баспалдақтары. Экономикалық жүйелердің ауысуының түрлері мен әдістері.
Қазіргі күнгі қоғамдағы негізгі экономикалық жүйелер (типтері, модельдері). Өтпелі экономиканың даму заңдылықтары. Аралас экономикалық жүйенің қалыптасу шарттары және объективті алғышарттары. Аралас экономика мен экономикалық теорияның методологиялық негіздері. Аралас экономиканың критерийлері.
Шаруашылық қызметтің және экономикалық ортаның өмірлік қызметінің сипаттамасы. Адам және экономика. Экономикалық жүйедегі адамның ролі мен алатын орны туралы экономикалық теория. Экономикалық теориядағы адам модельдері. «Нарықтық жағдайдағы адамның өзін рационалды ұстау» қағидасы.
Өзіндік реттелу және экономикалық жүйелердің динамикалық тепе-теңдігін қамтамасыз етудің қазіргі заманғы концепциялары. Экономикалық тепе-теңдік модельдері.
Экономикалық теорияның негізгі категорияларының генезисі. Экономикалық қажеттіліктер. Игіліктер – шаруашылықты жүзеге асырудағы жүйе жасаушы категория ретінде. Қажеттіліктер мен игіліктерді классификациялау. Экономикалық және экономикалық емес игіліктер. Тауар, оның қасиеті және функционалды формалары.
Құн, пайдалылық, бағалылық. Шекті пайдалылық теориясындағы құн категориясы. Құн заңы мен А.Смиттің көрінбейтін қолы. Маржинализм. Нарықтағы пайданы барынша ұлғайту. Пайданы барынша ұлғайту бағалық кемсітушілік.
Пайданың тегі және оның нормалары. Капитал құру және пайда нормасы. Пайда және пайыз. Пайда және өнімділік. Кемімелі қайтымдылық заңы (өнімділік). Пайыз бен пайданың неоклассикалық теориясы.
Жалақы категориясының мәні. Саяси экономика классиктерінің (А.Смит, Д.Рикардо) жалақы концепциялары. Жалақының негізгі формалары. Маркстің теориясындағы жалақы мен пайданың динамикасы.
Баға және айқындаушы факторлар. Баға және тарифтердің түрлері. Бағаның жасалу механизмі. Бағаның жасалуы және ресурстарды қолдану: рента, қарыз пайызы және пайда. Нарық жағдайындағы баға жасауды мемлекеттік реттеу. Бағалық тепе-теңдік концепциясы.
Ақша және оның функциялары. Қаржы-несие институттарындағы ақша айналысы. Ақша сұранысы мен ұсынысы. Ақша нарығы. Ақша нарығындағы қысқа мерзімдік тепе-теңдіктің болу шарты. Фишер эффектісі. Монерталық саясаттың ұлттық өнімге әсер ету механизмі.
Қоғамның экономикалық дамуының жалпы негіздері. Өндіріс теориясы. Қоғамдық өндіріс-экономикалық дамудың және қоғам байлығының бастапқы негізі. Функционалды экономикалық жүйедегі өндірістің алатын орны. Өндірістің негізгі формалары.
Өндіріс факторларының теориясы. Негізгі өндіріс факторлары. өндіріс факторларына сұраныс. Ресурстардың өзара ауыстырылуы. Факторларды қолдануға байланысты өндіріс көлемінің өсуі. Факторлық табыс және функционалдық бөлу. Оптималды комбинациялау және өндіріс факторларын тиімді қолдану.
Кемімелі өнімділік және қосымша шығындардың өсу заңы. Өндірістің ұйымдық құқықтық формасы. Кәсіпкерлік және кәсіпорын.
Классикалық және неоклассикалық мектептердің өндіріс және тұтыну процесі бойынша әдістемелері.
Өндіріс, бөліс, айырбас және тұтыну. Экономикадағы технологиялық таңдау және өндірістік мүмкіндіктердің қисығы. Альтернативтік құн немесе қолданылмай қалған мүмкіндіктердің шығыны.
Қоғамды экономикалық ұйымдастырудағы меншік қатынастары. Меншік экономикалық көрініс ретінде. Меншіктік заңдар және иемдену заңдары. Меншіктің формалары, объектілері, субъектілері. Меншіктің заңдық және экономикалық қатынастары. Р.Коуздың классикалық теориясындағы меншік концепциясы. Экономиканы реформалаудағы меншіктің алатын орны. Қазақстандағы экономикалық ойдың дамуындағы меншік категориясының динамикасы.
Дамыған елдердегі меншіктік қатынастардың эволюциясы. Нарықтық қатынастарға өту кезеңіндегі меншік түрлері және олардың дамуының негізгі тиімді жақтары. Аралас типтегі нарықтық экономикадағы шаруашылықты жүргізу мен меншік формаларының көптүрлілігі. Жеке меншік нарықтық экономиканың қызмет етуінің негізі. Мемлекеттік меншікті басқарудың әдістері, механизмі, түрлері. Меншік қатынастарын реформалау және өндіріс тиімділігі.
Қазақстан Республикасындағы меншікті қатынастар. Мемлекеттік меншіктің құрылымын өзгерту және жекешелендірудің әдістері және мақсаттары мен міндеттері. Мемлекеттік меншікті тарату мен жекешелендірудің 1, 2, 3 кезеңдерінің негізгі нәтижелері. Постсоциалистік және дамыған елдердегі жекешелендіру тәжірибесі.
Меншік қатынастарын жүзеге асыру. Шаруашылықты жүзеге асырудың ұйымдық-экономикалық формалары.
Мемлекеттік кәсіпорын. Мемлекеттік кәсіпорындардың түрлері. Мемлекеттік кәсіпорындарды басқару. Мемлекеттік кәсіпорындардың шаруашылық қызметі.
Акционерлік қоғам. Акционерлік қоғамдардың түрлері. Акционерлік қоғамдардың бағалы қағаздары. Акционерлік қоғамдарды басқару.
Серіктестік. Серіктестік түрлері. Кооператорлар: олардың құқықтары мен міндеттері. Қорлар мен кооперативтің пайдасын бөлу. Кооперативті әлеуметтік-еңбек қатынастары. Кооперативті басқару.
Нарықтық экономика теориясының негіздері. Нарық теориясының пайда болуы және дамуы. Шаруашылықты жүргізудің нарықтық жүйесіндегі экономикалық мақсаттар. Нарықтық пайда болу шарттары. Нарықтың түрлері және құрылымы, атқаратын қызметі. Нарықты сигментациялау. Нарықтық қатынастардың шектері. А.Смит пен Д.Рикардо теоремасы. Нарықтың инфраструктурасы: мәні және негізгі құрамдас бөліктері. Нарықтық экономиканың моделдері. Нарықтың қызмет етуінің әлемдік тәжірибесін Қазақстанда қолдану.
Нарықтық экономикадағы шаруашылық механизмнің атқаратын ролі мен мәні. Нарық механизмінің негізгі элементтері. Бәсекелестік түсінігі. Жетілген бәсекелес нарығы. Нарық құрылымының типтері. Баға, сұраныс және ұсыныс. Сұраныс және ұсыныс заңы. Сұраныс пен пайдалылық. Тұтынушылардың таңдау теориясы. Жетілген бәсекелестік нарықтың механизмі.
Жетілмеген бәсеке нарығы. Жетілмеген бәсеке нарығының негізгі құрылымдық типтері. Жетілмеген бәсекеге байланысты шығындар. Олигополия және монополия. Монопсония.
Бағалық және бағалық емес бәсеке. Қоғамдық, таптық және дара (жеке) мүдделер. Экономикалық жағдарыстар және олардың даму алғышарттары. Циклдік дамудың айрықша жағдайлары. Қазіргі жағдайлардағы экономикалық циклдің модификациялары. Экономикалық дағдарыстарды кезеңдерге бөлу және оларды неоклассикалық концепцияға сәйкес реттеу.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1993 ж.
2. Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1993 ж.
3. Брайан Твисс. Управление научно-техническими нововведениями. Перевод с англ. М., Экономика, 1989 ж.
4. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М., Наука, 1992 ж.
5. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. Спб, 1994 ж.
6. Доллан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Спб, 1994 ж, 494с.
7. Евстигнеев В.Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: Сравнительный семантический анализ. М., Наука, 1998 ж, 250с.
8. Кенжегузин М.Б., Хамитов Н.Н., Зейнельгабдин А.Б. и др. Финансово-кредитная система республики: проблемы развития. Алматы, Рауан, 1995 ж.
9. Кошанов А.К., Рамазанов А.А. Формирование систем акционерных отношений в РК Алматы, Ғылым, 1995 ж.
10. Әубәкиров Я.Ә. «Экономикс» оқу құралы А.Э. К.,
11. Бейбатырова И.А. «Реттелетін нарықтық шаруашылық» лекциялар курсы., Алматы 1994 ж.
12. Жатқанбаев Е. «Аралас экономика негіздері» А., «Қаржы қаражат», 1996 ж.
13. Жунисов Б. «Нарықтық экономика негіздері» А.Ұ.У. 1994 ж.
14. Ә.К. Отаров. «Нарықтық экономика негіздері», Шымкент – 2001 ж.
15. Микро экономика. Сыздықов И.С. Алиева З.А. Дулатбекова Ж.А. Шымкент – 2001 ж.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I. Тарау
1.1. Нарықтық экономикадығы әрекеттер мен табыстар және әлеуметтік
негізгі
саясат ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... .7- 10
1.2. Экономикалық теорияның теориялық
мәселелері ... ... ... ... ... ... . 11- 13

II. Тарау
2.1. Экономиканы әлеуметтік біртұтас
моделдеу ... ... ... ... ... ... ... ...14-20
2.2. Қазақстандағы әлеуметтік экономиканың нарықтық трансформациясының
теориялық мәселелері ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ...21-25

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... 26- 28
Пайдаланылған
әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ...29
Сілтемелер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30

Кіріспе
Экономикалық теория пәні және әдісі. Экономикалық теорияның пайда
болуы мен негізгі даму кезеңдері. Экономикалық динамиканы талдауға әртүрлі
көзқарастар. Экономикалық теорияның методологиясы мен ерекшелігі.
Экономикалық теориядағы негізгі бағыттар мен мектептер. Қазіргі
заманғы экономикалық ой-пікір концепциялары: неоклассикалық, кейнстік
монетарлық, неоинституционалдық, неолибералдық.
Қазіргі заманғы экономикалық теорияны меңгерудегі экономикалық ілімдер
тарихының мәні. Қазақстанда экономикалық ой-пікірдің дамуы: мен әлеуметтік
негізгі кезеңдері мен қазіргі заманғы мәселелер.
Экономикалық жүйелері мен олардың ауысуының жалпы теориясы.
Экономикалық жүйенің жалпы теориясы. Экономикалық жүйенің мәні мен
элементтері. Экономикалық жүйенің дамуының негізгі баспалдақтары.
Экономикалық жүйелердің ауысуының түрлері мен әдістері.
Қазіргі күнгі қоғамдағы негізгі экономикалық жүйелер (типтері,
модельдері). Өтпелі экономиканың даму заңдылықтары. Аралас экономикалық
жүйенің қалыптасу шарттары және объективті алғышарттары. Аралас экономика
мен экономикалық теорияның методологиялық негіздері. Аралас экономиканың
критерийлері.
Шаруашылық қызметтің және экономикалық ортаның өмірлік қызметінің
сипаттамасы. Адам және экономика. Экономикалық жүйедегі адамның ролі мен
алатын орны туралы экономикалық теория. Экономикалық теориядағы адам
модельдері. Нарықтық жағдайдағы адамның өзін рационалды ұстау қағидасы.
Өзіндік реттелу және экономикалық жүйелердің динамикалық тепе-теңдігін
қамтамасыз етудің қазіргі заманғы концепциялары. Экономикалық тепе-теңдік
модельдері.
Экономикалық теорияның негізгі категорияларының генезисі. Экономикалық
қажеттіліктер. Игіліктер – шаруашылықты жүзеге асырудағы жүйе жасаушы
категория ретінде. Қажеттіліктер мен игіліктерді классификациялау.
Экономикалық және экономикалық емес игіліктер. Тауар, оның қасиеті және
функционалды формалары.
Құн, пайдалылық, бағалылық. Шекті пайдалылық теориясындағы құн
категориясы. Құн заңы мен А.Смиттің көрінбейтін қолы. Маржинализм.
Нарықтағы пайданы барынша ұлғайту. Пайданы барынша ұлғайту бағалық
кемсітушілік.
Пайданың тегі және оның нормалары. Капитал құру және пайда нормасы.
Пайда және пайыз. Пайда және өнімділік. Кемімелі қайтымдылық заңы
(өнімділік). Пайыз бен пайданың неоклассикалық теориясы.
Жалақы категориясының мәні. Саяси экономика классиктерінің (А.Смит,
Д.Рикардо) жалақы концепциялары. Жалақының негізгі формалары. Маркстің
теориясындағы жалақы мен пайданың динамикасы.
Баға және айқындаушы факторлар. Баға және тарифтердің түрлері. Бағаның
жасалу механизмі. Бағаның жасалуы және ресурстарды қолдану: рента, қарыз
пайызы және пайда. Нарық жағдайындағы баға жасауды мемлекеттік реттеу.
Бағалық тепе-теңдік концепциясы.
Ақша және оның функциялары. Қаржы-несие институттарындағы ақша
айналысы. Ақша сұранысы мен ұсынысы. Ақша нарығы. Ақша нарығындағы қысқа
мерзімдік тепе-теңдіктің болу шарты. Фишер эффектісі. Монерталық саясаттың
ұлттық өнімге әсер ету механизмі.
Қоғамның экономикалық дамуының жалпы негіздері. Өндіріс теориясы.
Қоғамдық өндіріс-экономикалық дамудың және қоғам байлығының бастапқы
негізі. Функционалды экономикалық жүйедегі өндірістің алатын орны.
Өндірістің негізгі формалары.
Өндіріс факторларының теориясы. Негізгі өндіріс факторлары. өндіріс
факторларына сұраныс. Ресурстардың өзара ауыстырылуы. Факторларды қолдануға
байланысты өндіріс көлемінің өсуі. Факторлық табыс және функционалдық бөлу.
Оптималды комбинациялау және өндіріс факторларын тиімді қолдану.
Кемімелі өнімділік және қосымша шығындардың өсу заңы. Өндірістің
ұйымдық құқықтық формасы. Кәсіпкерлік және кәсіпорын.
Классикалық және неоклассикалық мектептердің өндіріс және тұтыну
процесі бойынша әдістемелері.
Өндіріс, бөліс, айырбас және тұтыну. Экономикадағы технологиялық
таңдау және өндірістік мүмкіндіктердің қисығы. Альтернативтік құн немесе
қолданылмай қалған мүмкіндіктердің шығыны.
Қоғамды экономикалық ұйымдастырудағы меншік қатынастары. Меншік
экономикалық көрініс ретінде. Меншіктік заңдар және иемдену заңдары.
Меншіктің формалары, объектілері, субъектілері. Меншіктің заңдық және
экономикалық қатынастары. Р.Коуздың классикалық теориясындағы меншік
концепциясы. Экономиканы реформалаудағы меншіктің алатын орны.
Қазақстандағы экономикалық ойдың дамуындағы меншік категориясының
динамикасы.
Дамыған елдердегі меншіктік қатынастардың эволюциясы. Нарықтық
қатынастарға өту кезеңіндегі меншік түрлері және олардың дамуының негізгі
тиімді жақтары. Аралас типтегі нарықтық экономикадағы шаруашылықты жүргізу
мен меншік формаларының көптүрлілігі. Жеке меншік нарықтық экономиканың
қызмет етуінің негізі. Мемлекеттік меншікті басқарудың әдістері, механизмі,
түрлері. Меншік қатынастарын реформалау және өндіріс тиімділігі.
Қазақстан Республикасындағы меншікті қатынастар. Мемлекеттік меншіктің
құрылымын өзгерту және жекешелендірудің әдістері және мақсаттары мен
міндеттері. Мемлекеттік меншікті тарату мен жекешелендірудің 1, 2, 3
кезеңдерінің негізгі нәтижелері. Постсоциалистік және дамыған елдердегі
жекешелендіру тәжірибесі.
Меншік қатынастарын жүзеге асыру. Шаруашылықты жүзеге асырудың ұйымдық-
экономикалық формалары.
Мемлекеттік кәсіпорын. Мемлекеттік кәсіпорындардың түрлері.
Мемлекеттік кәсіпорындарды басқару. Мемлекеттік кәсіпорындардың шаруашылық
қызметі.
Акционерлік қоғам. Акционерлік қоғамдардың түрлері. Акционерлік
қоғамдардың бағалы қағаздары. Акционерлік қоғамдарды басқару.
Серіктестік. Серіктестік түрлері. Кооператорлар: олардың құқықтары мен
міндеттері. Қорлар мен кооперативтің пайдасын бөлу. Кооперативті әлеуметтік-
еңбек қатынастары. Кооперативті басқару.
Нарықтық экономика теориясының негіздері. Нарық теориясының пайда
болуы және дамуы. Шаруашылықты жүргізудің нарықтық жүйесіндегі экономикалық
мақсаттар. Нарықтық пайда болу шарттары. Нарықтың түрлері және құрылымы,
атқаратын қызметі. Нарықты сигментациялау. Нарықтық қатынастардың шектері.
А.Смит пен Д.Рикардо теоремасы. Нарықтың инфраструктурасы: мәні және
негізгі құрамдас бөліктері. Нарықтық экономиканың моделдері. Нарықтың
қызмет етуінің әлемдік тәжірибесін Қазақстанда қолдану.
Нарықтық экономикадағы шаруашылық механизмнің атқаратын ролі мен мәні.
Нарық механизмінің негізгі элементтері. Бәсекелестік түсінігі. Жетілген
бәсекелес нарығы. Нарық құрылымының типтері. Баға, сұраныс және ұсыныс.
Сұраныс және ұсыныс заңы. Сұраныс пен пайдалылық. Тұтынушылардың таңдау
теориясы. Жетілген бәсекелестік нарықтың механизмі.
Жетілмеген бәсеке нарығы. Жетілмеген бәсеке нарығының негізгі
құрылымдық типтері. Жетілмеген бәсекеге байланысты шығындар. Олигополия
және монополия. Монопсония.
Бағалық және бағалық емес бәсеке. Қоғамдық, таптық және дара (жеке)
мүдделер. Экономикалық жағдарыстар және олардың даму алғышарттары. Циклдік
дамудың айрықша жағдайлары. Қазіргі жағдайлардағы экономикалық циклдің
модификациялары. Экономикалық дағдарыстарды кезеңдерге бөлу және оларды
неоклассикалық концепцияға сәйкес реттеу.
1.1. Нарықтық экономикадағы әрекеттер мен табыстар және әлеуметтік
негізгі саясат.
Нарықтық экономикадағы табыстарды әділ бөлу мәселесі. Табыстарды әділ
бөлу концепциялары.
Халықтың табысы және олардың түрлері мен құрылуының қайнар көздері.
Номиналды және нақтылы табыс. Табыстарды дифференциациялау: себептері мен
факторлары. Табыстардың теңсіздігін есептеу мәселесі. Кедейлік және оның
деңгейін анықтау.
Өмір сүру деңгейі. Өмір сапасы. Өмір сүру дейгейін бағалау
көрсеткіштерінің жүйесі. Білім беру және денсаулық сақтау саласында
жүргізілетін саясат.
Мемлекеттің табыстарды қайта бөлу саясаты. Тиімділік және әділеттілік
дилемасы. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі.
Адамдық капитал түсінігі және оның құрылымы. Адам капиталының
қорлануы. [5].
Адамдық капитал теориясы. Еңбек, жұмыспен қамтамасыз етілу және
жұмыссыздық. Халық, жұмысшы күші, еңбек ресурстары категорияларының сандық
және сапалық белгілері. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі адамның
атқаратын ролі. Жұмысшы күшінің сапасы.
Жұмысбастылық (жұмыспен қамту). Өндіріс пен жұмысбастылық деңгейін
анықтайтын негізгі факторлар. Халықты жұмыспен қамту концепциясы.
Жұмысбастылықтың неоклассикалық теориясы. Жұмысбастылықтың кейнстік
теориясы. Еңбек ресурстарын жұмыспен қамту деңгейі.
Жұмысшы күшін босату мен қайта бөлудің нарықтық механизмі. Еңбек
нарығы, оның негізгі атрибуттары мен фунцкиялары. Жұмыссыздық пен оның
түрлері. Жұмыссыздықты экономикалық өсу тұрғысынан бағалау. Еңбек нарығын
тұрақтандыру процесі. Қазақстандағы еңбек нарығының ерекшеліктері. [1].
Еңбек ресурстарының миграциясы, эмиграциясы және иммиграциясы.
Әлеуметтік әріптестік және еңбек нарығындағы қатынастардың келісім-
шарттық сипаты.
Қоғамның несие-ақша жүйесі. Құнды қағаздар нарығы. Қаржы және қаржылық
саясат. Ақша-несие жүйесі және ақша-несие саясаты. Ақша жүйелері ұғымы және
типтері: металл ақшаларының айналысы және несиелік қағаз ақшалардың
айналысы. Ақша массасы, оның құрылымы мен оның өлшемі. Ақшаның сандық
саясаты. Ақша агрегаттары. Ақша нарығы. Ақша нарығының кейнстік моделі.
Ақша нарығындағы макроэкономикалық тепе-теңдігі. Ақша сұранысы мен ұсынысы,
олардың экономикалық конъюнтураға тәуелділігі. Ақшаға сұраныстың
монетаристік және неоклассикалық теориялары.
Несиенің мәні, функциялары мен формалары: коммерциялық, банктік,
шаруашылықаралық, ақшалай, тұтынушылық, ипотекалық, мемлекеттік,
халықаралық. Қазіргі заманғы несие-ақша жүйесінің құрылымы. Банктер,
олардың түрлері және атқаратын қызметтері. Орталық банк, коммерциялық,
салықтық банктер.
Бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар, олардың түрлері. Бағалы
қағаздар нарығының қызметі және ұйымдық құрылымы. Бағалы қағаздардың
алғашқы және қайталама нарықтары. Қор биржасы. Бағалы қағаздар нарығын
реттеу.
Ақша-несие жүйесін макроэкономикалық реттеу.
Қаржы және қаржы саясаты. Қаржының қызметі мен мәні. Олардың
экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі атқаратын ролі. Қаржылық
қатынастардың субъектілері: шаруашылық субъектілері, халық және мемлекет.
Қаржы саясатының бақылау және олардың эволюциясы.
Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Бюджеттің функциясы. Салық
жүйесі. Салық салудың экономикалық теориясы және қазына толтыру саясаты.
Салықтар экономикалық база және қаржы саясатының құралы ретінде. Салықтың
түрлері. Салық салу қағидалары. Лаффер қисығы. [11].
Бюджет тапшылығы. Бюджет тапшылығын қаржыландыру әдістері. Мемлекеттік
бюджетті теңестіру мәселесі.
Мемлекеттік борыш. Ішкі және сыртқы борыш. Мемлекеттік борышты
басқару.
Дүниежүзілік шаруашылықтың дамуын теориялық мәселелері мен үрдістері.
Дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасу кезеңдері мен негізгі белгілері.
Әлемдік экономикадағы шаруашылық процестердің интернационалдануы мен
өзектендірілуі: мәні мен даму динамикасы. Қазақстанның дүниежүзілік
шаруашылықтағы орны.
Дүниежүзілік нарық және халықаралық сауда теориясы. Әлемдік
экономикадағы интеграциялық процестер. ДСҰ (ВТО) – ның әлемдік экономикада
алатын орны. ДСҰ-ға мүше болу кезеңдері, механизмі мен тәртібі. Капиталдың
халықаралық миграциясы. Халықаралық еңбек нарығы және оның әлемдік
экономикаға интеграциясы. Трансұлттық компаниялар.
Халықаралық валюта жүйесі. Қазіргі заманғы дүниежүзілік шаруашылықтың
валюта жүйесі. Халықаралық валюта нарықтары мен валюталық реттеу. ХВҚ
(МВФ). [9].
Қазақстан Орталық Азиялық экономикалық қоғамдастықта. Еуразия
экономикалық қоғамдастығының құрылуы мен қалыптасу механизмі.
Қазақстанда Ресей жылын өткiзу екi елдің экономикалық ықпалдастығын
күшейтуге ықпал етеді. Ресей Федерациясымен ынтымақтастық республиканың
сыртқы экономикалық саясатындағы басым бағыт болыпқалуды жалғастыруда және
өз кезегінде осы ынтымақтастықта басты назар экономиканың нақты секторында
бiрлескен жобаларды жасауға бағытталатын болады. Мемлекет басшысының
Қазақстан кәсіпкерлерінің 10 және 11-форумда-рында берген тапсырмаларына
сәйкес 2004 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдында лицензияланатын
қызмет түрлерін және заңнамада көзделген басқа да рұқсат берулерді қысқарту
жөніндегі жұмыс, сондай-ақ оларды беру рәсімдері мен тәртібін жетілдіру
алда тұр. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметінің негізгі
мақсаты 2004 жылдан бастап баға тұрақтылығын қамтамасыз ету болады.
Инфляция бойынша мақсатты көрсеткіштер үшін жауапкершілікті күшейту
жағдайларында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бұдан былай инфляция
бойынша бағдарларды инфляциялық үрдістердіңнегізгі бағыттарын көрсететін
базалық инфляция индексін негізге ала отырып, белгілейтін болады. Базалық
инфляцияның негізгі жедел көрсеткіштің Әсерінен өзгеруін бағалауға
мүмкіндік беретінтрансмиссиялық тетік моделін әзірлеу жөніндегі жұмыстар
жалғасады, ол ретінде репо операциялары бойыншаставка алынады. Мұндай
модель инфляция бойынша міндеттемелердің қатаң сақталуын қамтамасыз
етугемүмкіндік береді және жүргізіліп жатқан ақша-кредит саясатына сенімнің
артуына ықпал ететін болады. [3].
2004 жылы ақша-кредит саясатының негізгі мақсаты орташа жылдық
базалық инфляцияны 4 % - 6 % шегінде ұстау болады. Инфляцияны азайту 2004
жылы қайта қаржыландырудың ресми ставкасын жылдық 6 % - 6,5 %-ға
дейіназайтуға мүмкіндік береді. Бұл ретте осы ставканың экономикалық
рөлінің өсуі күтілуде, өйткені вексельдерді қайта есептеу нақ сол қайта
қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес жүргізілетін болады. Қазақстандық
тауарлардың сыртқы рыноктардағы бағалық бәсекеге қабілеттілігін қолдау үшін
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағамның ақша сұранысы мен ұсынысына
байланысты ауытқуын негіздейтін теңгенің құбылмалы айырбас бағамының
режимін сақтау ниетінде. Тиісінше, Ұлттық Банк ішкі валюта рыногына
теңгенің айырбас бағамының алыпсатарлық жолмен көтерілуін болдырмау қажет
болған кезде ғана барынша аз қатысуын жүзеге асыра отырып, теңгенің айырбас
бағамы бойынша бағдарларды белгілемейтін болады және оны қалыптастыруға
араласпайды. Ашық рынок операциялары – бағалы қағаздарды сату және сатып
алу және, ең алдымен, репо операцияларымен қысқа мерзiмдi ноталар шығару
ақша-кредит саясатының негізгi құралдары болады. [7].
1.2. Экономикалық теорияның теориялық мәселелері. Халықаралық сауда
және макроэкономикалық тепе-теңдік мәселелері. Сыртқы сауда бойынша жалпы
мәселелер. Сыртқы сауданың мультипликаторы. Халықаралық сауда теориясы.
А.Смиттің негізгі ережелері. Д.Рикардоның халықаралық сауда теориясы.
Саудалық саясаттың элементтерінің түрлері. Саудалық шектеулер. Халықаралық
сауданы реттеу. Протекционисттік сипат. Фискалдв төлемдер. Адвалорлық
төлемдер. Ерекше кедендік төлемдер. Аралас төлемдер. Ең төменгі кедендік
төлемдер. Ең жоғарғы кедендік төлемдер. Импорттық квоталар. Тарифтік емес
шектеулер. Ерікті экспорттық шектеулер.
Халықаралық ғылыми-техникалық бірлестіктер. Халықаралық ғылыми-
техникалық және өндірістік бірлестіктер. Ғылыми-техникалық төңкеріс.
Халықаралық бірлестіктердің ғылым және техника саласындағы бағыттары.
Халықаралық келісімдер. Ғылыми-техникалық және өндірістік бірлестіктердің
формалары. Халықаралық ғлыми бағдарламалар. Әлемдік мұхитты зерттеудің
халықаралық бағдарламалары. Ғылым және техника мәселелері бойынша
Біріккен Ұлттар Ұйымының бүкіл әлемдік конфренциялары. Халықаралық
ссеминарлар, симпозиумдар және коллоквиумдар. Техникалық көмектер
көрсету. Өндірістік бірлестіктер. [4].
Қазіргі ғылыми-техникалық қатынастардағы реттеу құрылымдары. Үкіметтік
ұйымдар. Білім, ғылым және мәдениет сұрақтары бойынша БҰҰ ұйымдары.
Өнеркәсіптік даму бойынша БҰҰ ұйымдары. Интеллектуалды меншіктің бүкіл
әлемдік ұйымы. Денсаулық сақтаудың бүкіл әлемдік ұйымдары. Ауыл
шаруашылық және азық түлік ұйымдары. Қоршаған орта мәселелері бойынша БҰҰ
бағдарламасы.
Елдің экономикалық қауіпсіздігінің мәселелері. Экономикалық
қауіпсіздіктің теориялық моделі. Ұлттық экономикалық қауіпсіздік
түсінігінің мазмұны. Ішкі және сыртқы экономикалық қауіп-қатер.
Экономикалық қауіпсіздіктің белгілері. Елдің халық шаруашылығындағы
экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мәні. Экономикалық
қауіпсіздік және экономикалық тәуелсіздік. Сыртқы экономикалық
қатынастардың моделдері.
Қылмыстық-қаржылық қауіп қатерлер. Қаржы экономикалық саладағы
қылмыстардың ерекшеліктері. Қылмыстардың түрлері: жекешелендіру
кезіндегі қылмыстар, банктік мекемелерге қарсы қылмыстар, қаржылық
пирамидалар, сақтандыру қылмыстары, қүнды қағаздармен жасалынатын
заңға қарсы әрекеттер, әдейі жасалынған банкроттар, мемлекеттік
ақпараттағы коорупция, салық төлеуден ауытқу. Салық төлеуден ауытқу
мәселелері. Салық төлеуден ауытқудың көлемі және әлеуметтік
экономикалық себеп салдары. Салық төлеуден ауытқу әдістері және
олардың көрінуі: ақша-қаражаттарын қолма-қол ақшаларға айналдыру,
фирманың атын өзгерту және т.б.
Елден капиталдардың кету мәселелері. Капиталды заңсыз елден шығару
әдістері. Экспортты валюталық түсімдерді елге қайтармау, товар айырбастау
келісім кезінде бағамен манипуляция жасау, оффшорлық компания
мекемелерінің экспорт және импорт кезінде бағаның төмендеуі және т.б.
капиталдардың кетуін экономикалық бағалау: көлемі және себептері.
Оффшорды бизнес лас ақшаларды тазалау әдісі ретінде. Салық салу
деңгейі бойынша елдерді жіктеу. Оффшорлық зоналар, оффшорлық
компаниялар түсініктері. Оффшорлы зоналарда кәсіпорындарды ашу және
олардың қызмет ету шарттары.
Валюталық ресурстарды елден әкетудің алдын алу шаралары: Отандық
экономикада қолайлы климат құру, валюталық бақылауды қатаңдату,
трансферттік бағалардың деңгейіне бақылау жүргізу және т.б.
Халықтың табыстары, шығындар және тұтыну заңдылықтары. Халықтың
табыстары, жақсы өмір сүрудің негізгі көрсеткіштері: бір жан басына
келетін ЖҰӨ, орташа айлық жалақы және оның сатып алушылық қабілеті.
Жалақы – халықтың табысының негізгі бөлігі (аймақтық және салалық
аспектілер).
Халықты зейнетақымен қамтамасыз ету. Қазақстандағы зейнетақылық
реформа: жинақтау жүйесі. Зейнет ақылық жинақтар – елдің маңызды
инвестициялық көзі. Инвестициялаудың негізгі бағыттары. Халық
жинақтары.
Халықтың шығындары. Тұтыну шығындарының құрылымы. Халықтың қалыптасқан
тұтыну заңдылықтары. Халықтың төлем қабілеттілік сұраныстарын
төмендету.
Кедейшілік және жұмыссыздық мәселелері. Кедейшілік. Қоғамдағы
кедейшілікті анықтаудың негізгі белгілері: инфляция, жұмыссыздық ең
төменгі кепілділік берудің деңгейі (ең төменгі жалақы және ең төменгі
зейнетақы), білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы тегін
қызметтер көрсету көлемін қысқарту. [5].
Инфляция: көлемі және салдарлары. Джинни коэффициенті. Кедейшілікпен
күресу бағдарламасы. Шағын несиелеу бағдарламалары. Қаржыландыру
көздері.
Жұмыссыздық: көлемі және салдарлары. Жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау.
Жұмыспен қамтамасыз ету және жаңа жұмыс орындарын құру бағдарламаларын
қаржыландыру көздері.
Еңбекке қабілетсіз халықты әлеуметтік қаржылық механизмі. Әлеуметтік
қорғау. Әлеуметтік қорларға біріңғай әлеуметтік салық төлеу
трансформациясы. Мемлекет деңгейіндегі әлеуметтік сақтандыру тәжірибесін
тоқтату. Әлеуметтік зейнетақыны жасы бойынша және мүгедектігі бойынша
әлеуметтік жәрдемақыларды трансформациялау. Жәрдемақы мөлшері және
қаржыландыру көздері.

2.1. Экономиканы әлеуметтік біртұтас модельдеу.
Аса маңызды макроэкономикалық мәселелер: экономикалық өсу, құлдырау,
инфляция, жұмыссыздық, іскерлік цикл.
Экономикалық өсу, экономикалық өсу модельдері, факторлары мен
шарттары. Макроэкономикадағы өлшемдер: ЖҰӨ, ЖІӨ, ұлттық табыс, номиналды
және нақты ЖҰӨ. ЖҮҚ дефляторы. Нақты табыс пен баға деңгейін статистикалық
есептеу әдістері.
Жиынтық сұраныс, жиынтық ұсыныс, олардың өзара әрекеттігі. Табыстар
теориясы: монетарлық және кейнстік көзқарастар. Қарапайым экономикалық
жүйедегі табыстар мен өнімдердің ауыспалы айналымы. Тепе-теңдік пен
шығындар моделі. [8].
Фискалдық және ақша саясаты.
Инвестициялар. Жоспарланған және жоспарланбаған инвестициялық
шығындар.
Инфляция, жұмыссыздық және экономикалық өсу.
Инфляция, инфляция түрлері, сұраныс инфляциясы және шығындар
инфляциясы. Құлдыраумен қабаттасқан инфляция: стангнация, инфляция
зардаптары.
Жұмыссыздық, жұмыссыздық типтері: циклдік, құрылымдық, фрикциялық
табиғи жұмыссыздық. Жиынтық ұсыныс және инфляция мен жұмыссыздық арасындағы
ара-қатынас, инфляциялық күтімдер мен инерцияның ролі.
Дамыған елдердегі экономикалық өсудің қазіргі заманғы үрдістері мен
өнімділік деңгейі. Экономикалық өсуге атсалысу мен жинақ саясаты. Баға
саясаты. Бағалар мен сауданы ырықтандыру. Тұтыну бағаларының индексі.
Бағалар мен тарифтерді мемлекеттік реттеу.

Құрылымдық саясат.
Халық шаруашылық пропорциялары мен құрылымдық саясат. Құрылымдық
өзгерістердің қазіргі заманғы үрдістері, Қазақстанның негізгі салалық басым
мақсаттары. Экономиканы реструктуризациялаудағы инвестициялық саясаттың
ролі, салалық құрылымды жетілдіру. Қазақстандағы өнеркәсіп құрылымы және
оны өзгеру ерекшеліктері.
Қазақстанның өтпелі кезеңдегі өнеркәсіп саясаты. Мемлекеттік реттеудің
салалық пропорцияларды жетілдірудегі ролі. Мемлекеттік реттеудің
экономикалық әдістері, нарықтық реттеу әдістері. Қаржылық - өнеркәсіп
топтары (ҚӨТ). [2]
ҚӨТ, олардың мәні, қазақстандағы қалыптасуы мен іс-әрекет ету
мәселелері.
Ақша және ақша-несие саясаты.
Ақша, ақша айналысы, оның мәні, тұрақтандырудың негізгі факторлары.
Ақша массасы, оның өсуі. Айналыстағы ақшаның сандық мөлшері. Эмиссия және
инфляция, оның мәні, айырмашылықтары мен өзара байланысы, экономикаға
ықпалы.
Валюталардың айырбас бағамдары: номиналды және нақты. Айырбас құны
және халықаралық сауда, валюталық бағамның өзгеру себептері. Қазақстанның
ұлттық валютасын нығайту жолдары, ұлттық валюталық бағамға ықпал етуші
факторлар.
Ақша-несие саясаты, оның негізгі міндеттері, құралдары.
Халықаралық ақша-несие саясаты, валюта нарықтары.
Банктер және банк жүйесі. Ақша айналысын реттеу мен инфляцияны тежеуде
банктердің атқаратын ролі. Төлем жүйесінің дамуы. Төлемсіздік, оның
формалары, пайда болу себептері, мәселені шешу жолдары.
Коммерциялық және мемлекеттік несиелер, олардың ролі. Лизинг,
лизингтік операциялар, лизингтік несие. Несие үшін пайыз мөлшері. Номиналды
және нақты пайыз мөлшерлемесі (ставкасы). Несие мен депозиттерге қойылатын
процент мөлшерлемелерінің арасындағы ара-қатынас және критерийлері, процент
мөлшерлемесі және инвестицияға сұраныс. Процент мөлшерлемесінің
инвестициялық белсенділік пен экономикалық өсуге тигізетін ықпалы
проценттік мөлшерлемелер және тәуекелділік, тәуекелділік түрлері,
тәуекелділіктерді бағалау.
Жинақ, инвестициялар, қаржы нарықтары. Қаржылық капитал, оның
экономиканы инвестициялаудағы ролі. Қаржылық ресурстар. Қаржылық
менеджмент, оның ұдайы өндіріс пен қаржылық ресурстарды пайдаланудағы
маңызы. Қаржылық менеджменттің экономикалық ұйымдастырушылық және құқықтық
аспектілері. [6].
Құнды қағаздар, олардың түрлері, мәні, мақсаты және экономиканы
тұрақтандырудағы ролі. Құнды қағаздың ағымдық құнын анықтайтын факторлар.
Құнды қағаздар ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Аналитикалық модельдеу. Имитациялық модельдеу
Аналитикалық модельдеу. имитациялық модельдеу. массалық қызмет көрсету жүйесін модельдеу
Ақпараттық модельдеу
Модельдеу принциптері
Буындарды модельдеу
Аналитикалық модельдеу. имитациялық модельдеу. кластерлық анализ
Белдемшені модельдеу
Қоғам бiртұтас жүйе ретiнде
Шаштараз жұмысын моделдеу
Экономиканы диферсицикациялау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь