Бұқарамен байланыс

Кіріспе
1 ТАРАУ. Бұқарамен байланыстың маркетингтік коммуникациялардағы қызметінің ерекшеліктері
1.1 Бұқарамен байланыс және маркетингтік коммуникациялар кешені
Бұқарамен мен маркетингтің өзара байланысы
2 ТАРАУ. Бұқарамен байланысты қалыптастыруда интеграцияланған маркетингтік коммуникация құралдарын пайдалану.
2.1 Интеграцияланған маркетингтік коммуникация ұғымы және мәні
Тұтынушылармен тиімді қарым.қатынас орнатуда интеграцияланған маркетингтік коммуникация құралдарын пайдалану
3 ТАРАУ. Қонақ үй бизнесін жүргізудегі қоғаммен байланыс ќызметін тиімді пайдалану.
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Қосымшалар
Бұқарамен байланыс (PR) – қоғаммен байланыс жүйесі, ұйым (фирма) мен қоғам арасындағы қатынастарды жақсартудың көпқырлы әрекеті.
Бүгінгі күні кез-келген фирма немесе компания өздерінің еңбектерінің нәтижесіне қоғам алдында жауапты болуы қажет. Өздерінің акционерлері мен серіктестерінің алдында тиімді түрде жұмыс істеуі қажет. Сөйтіп елінің экономикасының дамуына өз үлесін қосуы қажет. Әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде бизнестің философиясы мынандай ұранмен дамып келе жатыр: «Әлеуметтік жауапкершілік – бұл жақсы бизнес, ал жақсы бизнес - әлеуметті жауапты» [1] .
Қазіргі жағдайда экономиканың дамуы, көптеген ірі коммерциялық жобаларда қалың бұқара белсенді түрде қатысып жатқан кезде қоғамдық қатынастарды баянды ету, оған әсер ету және қоғамдық пікірді ескеру тауар-ақшалық қатынастардың дамуының негізгі шарты болып отыр.
Курстық жұмыстың маңыздылығы. Қазіргі кезеңде бұқарамен байланыс бизнесте нәтижеге жетудің үлкен факторына айналып отыр. Ол әрқашан шындыққа және толық ақпараттандыруға сүйене отырып фирманың дұрыс имиджінің қалыптасуына ықпал етеді, өсек-сөздерден алып шығуға көмектеседі, сонымен қатар тұтынушылардың нарықтық сұраныстарын қамтамасыз етеді.
Маркетингтік жобалардың жетістікке жетуі көбінде өз уақытында қоғаммен байланысты орнатумен байланысты. Қоғаммен байланысты олар бұқаралық ақпарат құралдарын кеңінен қолдану арқылы жүзеге асырады, яғни баспа, радио, теледидар. Бұқарамен байланысты дамыту проблемасының шешімі ғылыми тұрғыда қалыптасып жатыр және үлкен өнерді талап етеді.
1. Абрамов Р.Н., Кондратьев Э.В. Связи с общественностью. М.: Академический проект, 2004
2. Аги У., Камерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. Пер. с англ. –СПб.: Питер, 2006
3. Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Курс лекций. М., 2002.
4. Аллен Х., Глен М., Каттлип С., Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. М.: Вильямс, 2000
5. Ариевич Г., Кондтратьев А., Макурин И., Синицын А. «Вместе трудно, порознь грустно. PR в банках» // «Советник», №7, 1997
6. Баркеро Кабреро Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. М: Дело, 1997
7. Баяндаев В.В., Баяндаева М.Л., Уткин Э.А. Управление связями с общественностью. М.: ТЕИС, 2001
8. Блажнов Е.А. «Паблик рилейшнз» Учеб. пособие.-М.: Има пресс, 1994
9. Блэк С. Паблик рилейшнз. Пер. с англ. М.: Сирин, 2002
10. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?. Пер. с англ. Лондон: Модино пресс: М.: СП АСЭС, 1990.
11. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз». 2-е издание. СПб., 2003.
12. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. М.: Изд. Дело, 2000
13. Бочаров М.П., Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика. Учеб. Пособие –М.: Дело, 2003.
14. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М.: Консалтинговая ргуппа «Имидж контакт»: Инфра – М, 2001
15. Ван С., Крукеберг Д., Ньюсом Д., Терк Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. 7-е изд.: пер с англ.-М.: Консалтинговая группа «Имидж -конакт» Инфра-М, 2001
16. Варакута С. А., Егоров Ю.Н. Связи с общественностью. М., 2003.
17. Галумов Э.А. Основы PR. –М: Летопись ХХІ, 2004
18. Демин Ю. М. Бизнес PR. М., 2003
19. Джэфкинс Ф., Ядин Д.. Паблик рилейшнз. – М.: Юнити – Дана, 2003
20. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. М.: Филинъ, 1996
21. Игнатьев Д. и др. Настольная энциклопедия паблик рилейшнз. М.: Альпина паблишер 2003
22. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. М.: Юнити – Дана, 2007
23. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. –М.: Рефл – бук, К.: Ваклер, 2000
24. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992
25. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса» М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд. ЭКМОС, 1999
26. Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. М:
27. Фин-пресс, 2000
28. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникаций. М., 1998
29. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М., 2000
30. ПР сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. Пер. с . англ. М.: Имидж контакт. М., 2002
31. Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. СПб: Питер, 2003
32. Хэйвуд Р. Все о Public relations. Как добиться успеха в бизнесе. М., 1999.
33. Шышкина М.А. Паблик рилейшнз в сиситеме социального управления. СПб.: Изд. С.-Петерб. Унив., 1999
34.Шарков. Паблик рилейшнз.-М.: Дашков и К,2006
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 тарау. Бұқарамен байланыстың маркетингтік коммуникациялардағы қызметінің
ерекшеліктері
1.1 ... ... және ... ... кешені
Бұқарамен мен маркетингтің өзара байланысы
2 тарау. Бұқарамен байланысты қалыптастыруда интеграцияланған маркетингтік
коммуникация құралдарын пайдалану.
2.1 ... ... ... ... және ... тиімді қарым-қатынас орнатуда интеграцияланған маркетингтік
коммуникация құралдарын пайдалану
3 тарау. Қонақ үй бизнесін жүргізудегі қоғаммен байланыс ... ... ... байланыс (PR) – қоғаммен байланыс жүйесі, ұйым (фирма) мен
қоғам арасындағы қатынастарды жақсартудың көпқырлы әрекеті.
Бүгінгі күні кез-келген фирма немесе ... ... ... ... ... ... болуы қажет. Өздерінің акционерлері мен
серіктестерінің алдында тиімді түрде жұмыс істеуі қажет. ... ... ... өз ... ... ... ... алдыңғы қатарлы
елдерінде бизнестің философиясы мынандай ұранмен дамып келе ... ... – бұл ... бизнес, ал жақсы бизнес - әлеуметті
жауапты» [1] .
Қазіргі ... ... ... ... ірі коммерциялық
жобаларда қалың ... ... ... ... ... ... ... баянды ету, оған әсер ету және қоғамдық пікірді ескеру ... ... ... ... ... болып отыр.
Курстық жұмыстың маңыздылығы. Қазіргі кезеңде бұқарамен ... ... ... ... ... ... ... Ол әрқашан шындыққа
және толық ақпараттандыруға сүйене отырып фирманың дұрыс ... ... ... ... алып шығуға көмектеседі, сонымен
қатар тұтынушылардың нарықтық сұраныстарын қамтамасыз ... ... ... ... көбінде өз уақытында қоғаммен
байланысты орнатумен байланысты. Қоғаммен байланысты олар бұқаралық ақпарат
құралдарын кеңінен қолдану ... ... ... яғни ... ... ... ... дамыту проблемасының шешімі ғылыми тұрғыда
қалыптасып жатыр және үлкен өнерді талап ... ... И.М. ... ... в ... ... ... /
Васильева Г.А. – М.: ЮНИТИ, 1998. – с.5
Бұқарамен байланыс мамандарының ... ... ... ... мемлекеттік билік органдарымен және жалпы
қоғаммен қатынасты орнату мүмкін емес.
Бұқарамен байланыс жұмысы өз ... және ... ... ... ... ... жетілуіне, сонымен
қатар жалпы басқару жүйесінде тиімді ... алып ... ... ... ...... ... қалыптасқан
кәсіпкерліктің дәстүрлерін жинау, түсіндіру және ... ... ... ... ... ... ... біздің мемлекетті терең кризистен
алып шығып экономиканы қайта жандандыруы қажет. ... ... ... ... ... ... қоғамдық өмірді тұрақтандыру үшін жүзеге
асыру керек.
Бұқарамен ... ... ... бір ... ... табылумен қатар,
индустрияландыру және ғылыми-техникалық прогрестің проблемаларын шешіп қана
қоймай, ... ... ... ... механизімін
тұрақтандырады.
ПР- коммуникациялар маркетингтік коммуникациялардың құрамдас бөлігі
болып отыр. Қоғаммен байланыс ... ... ... ... ... алушылардың мүддесін біріктіретін жүйе болып табылады. Сондықтан
ПР-дың негізін кез-келген маркетингтік іспен айналысатындардың барлығы білу
қажет.
Маркетингтік коммуникациялар ... ... ... сферасының
негізгі элементі болып табылады. Оның мақсаты – тұтынушылардың қажеттілігін
қанағаттандыруда жоғары дәрежеге ... ... ... құрылымда қоғаммен байланысты іске асырудың негізгі ... ... ... ... қатынастың, тауар, ақпарат,
технология, білім және тәжірибенің ... ... ... ... ... негізгі элементі – ақпарат болып табылады.
Соның негізінде ... ... ұйым ... ... және
тұтынушылардың талғамы мен сұранысы туралы ақпараттарды біліп отырады.
Маркетингтің коммуникациялық моделінің құрылуы келесі ... ... ... ... гармониялық атмосферасын, екі жақты тиімділігін,
түсінушілігін, ... құру ... ... ... үшін кез-келген ұйымда ... ... ... ... ... байланысты жұмысшылардың мотивациясы және
орындаушылардың персоналды нәтижесі
• Еңбек коллективінде психологиялық микроклиматтың деңгейін ... ... даму ... ... және
өнегелік критерилері арқылы анықталады.
Өнімнің ... ... ... және пайда табу үшін тұтынушылардың
санасына тауардың немесе қызметтің пайдасы бар ... ... ... ... тауарды немесе қызметті аудиторияға қызықтыру
арқылы көрсету жолын іздейді. ... да, ... ... ... ... ... апаратын жолы болады.
Әртүрлі бағыттағы ұйымдар, шағын бөлшек ... ... ірі ... ... ... ... ... ұйымдар (оқу, емдеу, діни
мекемелер, музейлер, симфониялық оркестрлер және т.б.) өз ... ... ... ... іске ... ... перспективті тұтынушыларына өз тауар, қызметі, сату шарттары ... ... ... ... ... осы ... ... маркаға талғам беруін, белгілі
бір дүкендерден сатып алуына ынта ... ... ... ... ... ... аттарына, витринаны
көркемдеудің, қораптамалаудың, ақысыз ... мен ... ... ... Бұлардың барлығы жылжыту немесе
маркетингтік коммуникациялар деп аталады.
Маркетингті оқытушылар «Тиімді ... ... ... ... ... ... ... коммуникациялар» деген терминді
жиі қолданады. Бұл терминдер «Маркетинг кешені» деген түсінікпен ... ... ... ... ... төрт ... тығыз
байланысты:
1. өнім өндіру туралы шешім
2. баға туралы шешім
3. тарату каналдары туралы шешім
4. ... сату ... ... маркетинг және ПР маманы нарықты оятып іске қосудың, ... ... ... ... ... ... ... іздестіреді.
Курстық жұмыстың мақсаты маркетингтік коммуникациялар кешені мен
бұқарамен байланыстың ... мен ... ... салалардың қазірігі кездегі біздің елде ... ... ... ... көрсету.
Бұл дипломдық жұмыстың негізгі қамтитын тақырыбы: «Бұқарамен байланыс
маркетингтік коммуникациямен ықпалдасудың ... ... ... ... ... ... байланыс қызметінің ерекшелігі,
мәні, мазмұны, ұйымның маркетинг және ПР ... ... ... ПР
мүмкіндіктерін маркетинг концепциясында жүзеге асыру ... ... ... ... ... дипломдық жұмыстың соңғы бөлімінде қонақ үй бизнесін жүргізудегі
бұқарамен байланыс қызметін тиімді пайдалану мәселесі ... ... ... ... ... қызметінің
ерекшеліктері
1.1 Бұқарамен байланыс және маркетингтік коммуникациялар кешені
Бұқарамен байланыстың ... ... ... ... ... ... жасау, баға, құру, идея , тауар ... ... және ... ... ... ... қанағаттандыру
процесі.
Алмасу – маркетингтің негізгі идеясы. Алмасу процесі жүзеге асу үшін ... ... ... ... екі немесе одан да көп жақтардың болуы, бір-бірімен құнды ақпараттарды
алмасу
2. әрбір жақтардың құнды ақпараттарды келесі жаққа ... ... ... ... ... ... коммуникациялық тәсілі (ақпараттармен алмасу)
Алмасу процесіне тұтынушылар өз ... ... ... және ... ... ... мен қызметіне алмастырады.
Алмасу процесін маркетинг тұтынушылардың ... мен ... ... ғана ... ... ... орындайтын өнім немесе қызмет жасап шығару
2. өнімді нақты ... беру және ... ... ол өнімді белгілі-бір жерде тұтынушының қол жеткізуін қамтамасыз ету
немесе тарату каналдарын құру
4. қызығушылық және көз ... ... үшін ... және коммуникация
бағдарламасын құру.
Келесі көрсетілетін төрт «P» (пи) – product (өнім), price ... ... ... ... сату) дәстүрлі түрде маркетингтік кешен немесе
маркетинг (marketing mix) деп ... ... ... ... қосылуы нарықта жұмыс істейтін ұйымның барлық шешімдері
осылардың кешендік ... ... ... қабылдануы керек.
Кейбір маркетологтар маркетинг кешенін бес және одан да көп «p» ... олар оған public ... – ды (ПР) , physical ... ... process (процесс, технологиялар, операциялар)
жатқызады.
Тиімді сату – ... ... ... ... ... ... ... бір мақсат кешенін шешу арқылы жүзеге асыру
процесі. Дизайн, тиімді өндіру, рационалды баға және ... ... ... ... ... қамтамасыз ете алмауы мүмкін.
Алмасу процесінде тиімді сату өте үлкен рөл алады:
1. тұтынушыларды ұйымның өнімдері мен ... ... ... ... тұтынушылардың ниеті мен қажеттілігін толық ... ... ... сату ... ... ... ... қолданылады. Маркетингтік коммуникация – бұл маркетингтік
ақпараттың екі немесе одан да көп ... ... ... Маркетингтік
коммуникациялар «Маркетинг» пәнінің бір бөлігі болып табылады. Біздің
еліміздің тәжірибесінде де ... мәні өсіп келе ... Ол ... ... нақты проблемаларын шешуде коммуникацияның рөлі ... ... ... сату ... ... коммуникациялар
Ұйымның немесе индивидтің маркетингтік мақсатқа қол жеткізуі ... ... ... төрт ... қолданады – жарнама, жеке
сатулар, тиімді сату және паблик релейшнз.
Шынында да ... ... ... ... өте кең ... ... кешеннің әрбір элементі тұтынушыға белгілі- бір
ақпаратты жеткізіп ... ... төрт ... ... ... жеке
сатулар, тиімді сату және ПР) басқа да әдістерін ... ... ... ... ... сату ... экспозициялау. Шынында
да, коммуникацияның ... ... ... ... ... ... және ПР ... Интернетте болуы мүмкүн. Ал тікелей
маркетингке тұтынушымен тікелей жұмыс ... ... ... ... ... ... етеді. Қораптау процесі жарнама элементін
құрайды және сату ... ... да осы ... Сату
орындарындағы экспозиция өнімді қорапта немесе әрекет үстінде ... ... ... ... сату ... ПР- дың мәнін анықтау үшін ... ... ... және әлсіз жақтарын қарастырып өтейік. Оның мысалы
төменде көрсетілген кесте: (1.1 кесте қосымшада)
Енді осылардың әрқайсысының ... мен ... ... ... ... ... (ПР) [1]
ПР – ортаның ұйымға деген жағымды мінез-құлқын ... ... ... ... – жеке емес ... ... ұйым, өнім, қызмет, идея, туралы
ақпараттар кіреді. ПР-бұқаралық аудиториямен жеке емес коммуникация түрі.
Жеке емес ... ... ... ... масс-медия (телевидение,
радио, газет, журнал, Интернет) ... ... ... бір ... ... ... ... негізгі бағыты тұтынушыларға өнімді жылжытумен емес, қоғамның
мақсатты топтарына ұйым ... ... ... ... ... ... керекті және жаңғыз аудиториясы емес.
Қоғамда ақпараттық ... ... ... ... маркетингтік коммуникацияларды тұтынушылардың
дәстүрлік сегментінің шегінен тыс шығаруға бағыттады.
1. Алешина И.В. ... ... для ... Учебник. – М.: ИКФ «ЭКМОС»,
2002 г. – с ... ... ... ықпал ету топтары, көз-қарас
лидерлері, маманданған қауымдастық, таңдаушылар және ... кең ... ... маркетингке тұтынушымен тікелей жұмыс істеу кіреді.
Демеушілік позитивті имидждің қалыптасуын ... ... ... ... элементін құрайды және сату нүктелеріндегі экспозиция ... ... Сату ... ... өнімді қорапта немесе әрекет
үстінде (жеке сатуларды таныстыру элементі) ... сату ... ПР- дың ... ... үшін әрбір маркетингтік
коммуникацияның мықты және әлсіз жақтарын қарастырып өтейік. Оның ... ... ... (1.1 ... ... осылардың әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктеріне,мәніне жеке-
жеке тоқталып өтейік
Жарнама – ақылы түрдегі жеке емес тауармен таныстыру. Тауар, қызмет, ... ... Бұл ... төлемділігі жарнамалық хабардың
кеңістігі немесе ... ... ... ... Ал ... ... оны АҚШ – та ... қызметтің хабарламасы деп те атайды. Мұндай
жағдайда медиада жарнамалық кеңістік пен ... ... ... беріледі.
Жарнаманың жеке емес компоненті, ПР сияқты жарнама да ... ... ... ... ... ... ... Осылар арқылы
хабарлама үлкен топтарға бір уақытта және жиі-жиі беріліп ... ... ... ... ... ақы төлегендіктен, ол әрқашан хабардың
мазмұнын бақылап отыруы керек.
2. Жарнама ... ... және ... әдісі болып табылады.
Соған орай жарнамаға ... ... көп ... ... ... ... бағдарламаларды кешкі уақытта миллиондаған телекөрермендер
көреді. Мың үй шаруашылығына кеткен АҚШ-да 2-ден 10 ... ... ... ірі ... ... тиімді әдісі болып табылады.
3. Жарнама тауар мен қызметтің имиджін жасаушы болып та құрылуы мүмкін.
Мұндай әдіс онша да ... емес ... ... мен қызметіне
тиімді. Мысалы, көптеген тұтынушылар сағыздың, ... және ... ... ... ... Ал имидж немесе психологиялық
ассоциация, тұтынушыларға жасалған маркаолардың шешім ... әсер ... ... ... ... - өнім ... ... нәтижесінде нарықтық лидер болды. Бұл
жарнамалық кампания марканың еркектік имиджін қалыптастырады.
4. Жарнама ... ... (brand equiby) ... ... ... ... емес ... әртүрлілігі болуы мүмкін, оған қосымша басқа ... ... ... ... ... және ... ... жоғары болуы мүмкін.
Теледидарлық жарнаманы барлық компаниялар жүргізе алмайды. АҚШ-та отыз
секундтық жарнамалық роликтің бағасы 200 мың ... ... ... ... ... ... 1998 жылы бір ... жарнама
25 мың доллар тұратын.
2. Тікелей кері ... ... Бұл ... ... ... ... ... нарық хабарды кең көлемде қабылдады ма, жоқ
па оны біле ... ... ... сенімділіктің болмауы. Тұтынушылар жарнаманы адамдарды
қандай да жағдайда сендіру және ой-пікірді байлау деп ... ... ... ... ... ... өнімді өткізуге бағытталған ауызша
таныстыру. Бір немесе бірнеше перспективті тұтынушылармен жүргізіледі. ... - ... ... Мұнда сатушы мүмкін тұтынушыларға
белгілі бір тауарды сатып алуға ... яғни өз ойын ... ... ... ... жеке ... жеке контакт болады, яғни
персоналды коммуникация. Тікелей маркетинг жеке емес ... ... ... ... тележарнамадағы тікелей жауап (экранда ... ... ...... ... ... ... Amazon.com (Интернеттегі адресі– www.amazon.com) жеке
коммуникациялар элементі мен тікелей сатулар бірігеді. Потенциалды тұтынушы
өзі индивидуалды түрде ... ... ... қажетті ақпаратты тауып ала
алады. ... ... ... жұмыс жүргізіледі.
Жеке сатулардың артықшылығы
1. Сатушы мен сатып алушының ... ... ... (ол ... ... немесе телекоммуникациялар (телефон) арқылы болуы да
мүмкін.
2. Таныстырудың тиімділігіне сатушы сол арада баға бере алады. Егер ... ... ... ... оны ... ... ... Арнаулы нарыққа және тұтынушының түрлеріне бағдарлана алу мүмкіндігі.
Жеке сатулардың кемшіліктері
1. Контактінің қымбатқа түсуі. Келесідей ... ... ... ... оның жалақысы, транспорттық және командировкалық шығындары. АҚШ
– та мұндай жеке сатудың ... ... 300 ... ... Паблисити
арқылы ірі аудиторияларға қол жеткізу қымбатқа түседі.
2. Аудиторияны қамтудың шектеулілігі. Жеке сатулардың қымбаттығы ... ... ... ... ... ... хабарламаны нақты және бірдей жеткізе алмайды.
Тиімді сату
Тиімді сату- сатушыларға, таратушыларға немесе соңғы тұтынушыларға
қосымша ынта көрсету.
Тиімді сату (sales ...... ... ... ... сату ... екі категорияға бөлінеді-соңғы тұтынушыларға
және сатушыларға бағытталған. Соңғы тұтынушыларға ... өнім ... ... ... тұрады. Мысалы: купондар, марапаттаулар,
жарыстар, лотереялар және сауда нүктесіндегі ... ... ... өткізу әдісі маркетингтік делдалдарға арналған.
Олар: көтерме сауда ... ... ... ... ... ... алғаны үшін ынталандыру шараларын көрсетеді. ... ... ... ... ... баға ... allowances-
сатушының өндіруші тауарын жарнамалауы, тауарды тақтада ... және ... ... ... ... allowances-
сатып алынған тауардың көлеміне байланысты. Мысалы, әрбір 11-ші пицца
тегін акциясы), ... және ... ... ... ... Компанияның өнімін тиімді сатуда ... мен ... ... ... тез арада сауда жасауын ынталандырады, мысалы: купондар,
бағасын жеңілдету, лотереялар мен ... ... ... ... ... деген қызығужылығын туғызады
және жарнамаға деген қызығушылық туғызады.
3. Бағасына сезімтал тұтынушылар үшін сатуды қамтамасыз ... ... ... жеңілдіктер береді.
Сатуды жылжытудың кемшіліктері
1. Нәтиженің көп уақытқа созылмауы
2. Ынталандырудың өте көп ... ... ... ... ... (лотерея, жарыс, купондар)
Біздің көріп отырғанымыз бойынша маркетингтік коммуникациялардың әрбір
негізгі әдістерінің артықшылығы және ... бар. ... ... жету үшін ... ... ... қолдануымыз керек.
Сондықтан паблик рилейшнз, жарнама, жеке сатулар және ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда:
коммуникация әдісінің дұрыс пропорциясын анықтайды, ... ... ... ... олардың арасында ұйымның қаржылық,
материалдық және ... ... ... ... Сонымен қатар ұйымның
сыртқы және ішкі, көлденең және тік ... ... ... ... ... ... ... анықтаумен байланысты.
2. Бұқарамен мен маркетингтің өзара байланысы.
Бұл тарауда біз РR мен маркентинг ... ... ... ... Бұл екі ... түрі ... ... ортаменен
коммуникация жасаудың жолдары болып табылады. Соңғы 10-15 ... ... ... ... ... айырмашылықтар туралы ғалымдар арасында қызу талас туып
отыр.
Мәселен Котлер бұл екі ... ... ... бір – біріне қарсы
қоймай, керісінше оларды корпоративтік одақтар ретінде ... ... ... Бұл ... Дж. Китчен де қолдайды. Ол РR мен маркетинг
арасындағы ұқсастықтарды айта келе ... ...... ... ... ... бар ... атап көрсетеді.
Қазіргі кезде тиімді сату терминіне синоним ... ... ... ... ... – бұл ... екі немесе одан да көп адамдар арасында алмасуы. ... ... ... бір ... ... ... ... тәжірибесінде де маркетингтің мәні өсіп келе жатыр. Ол ұйымның
немесе кәсіпорынның нақты проблемаларын шешуде коммуникацияның рөлі ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізуі үшін
маркетингтік коммуникацияның негізгі төрт әдісін қолданады – жарнама, жеке
сатулар, тиімді сату және ... ... да ... ... ... әдістері өте кең көлемде
қолданылады. Маркетингтік кешеннің әрбір элементі тұтынушыға ... ... ... ... ... төрт ... әдісінен (жарнама, жеке
сатулар, тиімді сату және ПР) басқа да әдістерін ... ... ... ... ... сату нүктелерінде экспозициялау. Шынында
да, коммуникацияның барлық әдістері ... ... ... ... және ПР ... Интернетте болуы мүмкүн. Ал тікелей
маркетингке тұтынушымен тікелей жұмыс істеу кіреді. ... ... ... ... ... ... процесі жарнама элементін
құрайды және сату нүктелеріндегі экспозиция да осы ... ... ... ... ... ... ... үстінде (жеке
сатуларды таныстыру элементі) демонстрациялау.
Тиімді сату процесінде ПР- дың ... ... үшін ... ... ... және ... ... қарастырып өтейік. Енді осылардың
әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктеріне,мәніне жеке-жеке ...... ... деген жағымды мінез-құлқын туғызу, ұйымдық ортада
коммуникацияларды қолдау [1].
ПР – жеке емес коммуникация, мұнда ұйым, өнім, ... ... ... ... ПР-бұқаралық аудиториямен жеке емес коммуникация түрі.
Жеке емес компонентті қолдану дегеніміз ПР-ды ... ... ... журнал, Интернет) қолданады. Осылар арқылы бір уақытта
индивидиумдарға ... ... ... бағыты тұтынушыларға өнімді жылжытумен емес, ... ... ұйым ... ақпараттарды жеткізу және
жылжыту. Тұтынушылар ПР-дың керекті және жаңғыз аудиториясы емес.
________________________________________________________
1.Алешина И.В. Паблик ... для ... ... ... алмасудың дамуы маркетологтар ... ... ... ... ... ... тыс шығаруға бағыттады.
Маркетингтің мақсатты аудиторияларына ықпал ету ... ... ... ... ... және қоғамның кең топтары
жатады.
ПР - жылжытудың бір әдісі ғана болып табылады. Егер ... ... ... ... ... ... ақы төлемейді.
Өркениетті әлемде ПР ... ... ... Бұл жағдайда компания немесе ұйым
бұқаралық ақпарат ... (БАҚ) ... ... ... БАҚ сапалы
түрде жасалған ПР-ақпарат үшін ақы алмайды, мұнда БАҚ ақпараттық нарықта
делдал ... ... - өз ... ақысыз түрде келген
ақпараттарды сатады.
ПР әдістеріне ньюз-релиздер, БАҚ-тың әртүрлі ... ... мен ... да ... ... ... көрмелер және
тағы басқа арнайы шаралар жатады.
ПР-дың артықшылықтары
1. Бұқараның сенімі. Егер ақпарат обьективті қайнар ... ... ... ... онда тұтынушылар аз көлемде жағымды ақпаратқа
скептикалық қатынаста болады. Жарнама және маркетинг ... ... ... ПР ... ... ... Компания масс-медиядағы уақыт пен
орынға төлемейді. ... ПР ... ... ... ... ... ... құру) немесе осы функцияларды орындайтын
штат жұмысын төлегенде ғана шығындар алып келеді. ... бұл ... да ... ... ... ... ... келеді.
ПР –дың кемшіліктері
Хабарламаларды компания бақылап отыра алмайды. Ұйым ... ... ... ... шақырып өзінің жаңа өнімін көрсетуі мүмкін, сол арқылы
газетте немесе кешкі жаңалықтарда жағымды ақпаратты хабарлайды деген үмітте
отырады. Сонымен ... өнім ... ... ... емес ... ... ... берілуі де ықтимал. Мынаны ескерген жөн: БАҚ ... ... ... ұйым үшін ... ... да ... Мысалы: өнімнің
қауіпсіздігі туралы ақпарат – автомобильдің, медикаменттің, азық-түліктің,
жалпы компанияның және оның ... ... тез ... ... ... ... түрде ПР маркетингте және жылжыту процесінде қолдаушылық рөл
атқарады. Ал ... 10 жыл ... ... ... және рессейлік
компаниялар ПР-ды маркетингтік стратегияның және тиімді сатудың ... ... ... ... ... ... ұйым және қоғамның
коммуникациялық масштабының ұлғайуына алып келді, яғни ... ... ... ... күні ПР ... ... ... бизнестің бір саласы ретінде
дамып келе жатыр.
Бизнеспен айналысатын кез-келген фирма ... ... ... ... және ... институттармен, жергілікті және муниципалды
билік органдарымен, өздерінің акционерлері мен нарықтық ... ... мен БАҚ ... ... ... ... қатар спорттық, эстрадалық шоу, конкурстар, фестивальдар арқылы
қоғамның формалды емес топтарымен де қатынаста болу ... ... ... ... ... ... ... мазмұны құрылады.
ПР-ды маркетингтік бөлімде ұйымдастырудың негізгі бағыттары:
- Фирманың мақсатты аудиторияларымен қатынастарды нығайту
- Ұйымның қоғамдық имиджін құру
- Пайда ... ... ... алу
- Жарнама, көрмелер, видео және кино клиптер түсіру
Фирманың өсіп өркендеуіне қоғамдық пікір тікелей әсер ... ... ... ... стратегиясы анықталады. ПР-дың бір ерекшелігі ... қана ... көз ... ... ... ғана емес, сонымен қатар
ұйымның немесе тауар өндірушінің ... ... ... ... мақсатты аудиториясына өздерінің клиенттері жатады, соларға
«тауарды жылжытады». Ал ПР-дың мақсатты аудиториясы өте көп.
ПР-дың негізгі әдістерін қолдана ... ... ... ... әрекетін мынандай схема бойынша туғызуға болады:
Эмоциялар
Іс әрекет
Сатып алу
Тауарды немесе ... ... ең ... ... ... Ол ... ... ниеттің кері байланысын туғызу. Тауардың беделділігін
туғызу үшін көптеген ... ... ... ... ... ... фирмасы өзі өндірген төрт фарфорлық ... ... ... ... ... Мұның өзі сол фарфордың сапасын ... ... ... нәтиже алып келді.
Мәскеулік фирма «Имиджленд Паблик рилейшнз» фирмасының басшысы және
вице-президенті ПР қызметкерінің мынандай жақтарын ... ... ... ... қарата алу, қажетті ақпаратты
түсінікті жеткізу.
- логикалы түрде және кең масштабта ойлау ... ... ... ... әртүрлі маман иелерін, әртүрлі танымды, мінезді, көзқарасты және
темпераментті адамдармен бірлесіп бір ... ... ... ... ... ... толтыруға және мамандық әдетін жетілдіруге
ұмтылу.
- журналисттік әдеттің ... және ПР ... ... ... ... ... алуы керек.
- коммуникабельділік және тиімді ... ... ... ... ... өкілдерімен,
саясаткерлермен және тұтынушылармен жұмыс істеу мүмкіндігі.
МГИМО-ның маманы Т.И. Глушакованың пікірінше ПР менеджердің мынандай
қасиеттері болуы керек: ... ... ... ... ... білімнің болуы, ұйымдастырушылық қабілеті, ... ... және ... ... болуы қажет3
ПР менеджменттің әлеуметтік-психологиялық және коммуникациялық саласы
болғандықтан өз ... ... ... негізін де алып ... ... ... ПР маманы коммуникабельді, жан-жақты
жетілген адам болуы қажет.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... отыр. Мұндай
баға ретінде нарық шығады, бұл ... ... ... ... Ал ... қызметтің, жобаның тағдыры көбінде оған адамдардың, ұйымның,
тіптен жалпы қоғамдық ... ... ... ... ... және ... үшін біріншіден, тауарға деген қызығушылық
туғызу керек, содан ... ... ... ... ... яғни ... ... оны нарыққа жылжытудан
басталады.
Осындай тауарларды, қызметтерді, идеяны жылжытумен ... ... ... ... жылдар бұрын бұл процесті Батыстың кереметіне
жатқызған. Ал қазір бұл пәнді біздің институттарда да оқытады. ... ... ... қатар сауда жүргізуге болмайды.
Маркетингті әлеуметтік-экономикалық өзгерістің негізінде ... Бұл ... ... ... ... ... ... өндірісті индивидуалдандырумен және оның тұтынушылардың
әрқашан сұраныс реакциясын сипаттайды.
Ең бірінші маркетинг идеясын көп уақыт ... ... ... ... ... қаржылық компаниялар мен фирмалар алдыға
жылжытты. Ал соңында адвокатура, медецина және т.б. ... ... ... ... ... ... бұл ... басқарудың
комплексі, өнімді өткізу. Бұл шара тұтынушылардың сұранысына бағытталу
керек. Маркетинг ... ... ... және ... зерттеулер
жүргізеді, өткізуді ынталандырады, жарнама және кадрларды ... ... ... ... жүргізе алмаймыз, өйткені қазіргі нарық
тауар мен қызметтерге толы және оған қатысушылар үлкен бәсекелестен өтуі
қажет.
Қазіргі маркетинг ... ... ... ... ... жаңа шарттары басшының және менеджердің мінезінің, мазмұнының
және жұмыс істеу ... ... ... ... ... көптеген
кемшіліктер нашар жарнама мен тауар туралы әлсіз ақпараттың ... ... ... емес ... ... шығу ... жіберілген қателіктермен байланысты.
Осы факторларды есепке ала отырып маркетинг ... ПР ... ... ПР-дың функциясы тауардың (қызмет, идея, жоба)
жылжуымен байланысты, оларды маркетингтің элементі ретінде қараймыз.
Жарнама тауар ... ... ... ... ... функцияларды
атқарады, сол үшін маркетингке басқа да коммуникациялық әдістермен ... ... ПР ... ... ... ... болады, мұнда кеткен
шығындар ақталады.
Сонымен ПР тек қана фирма немесе тауар туралы жақсы ... ... ... сонымен қатар кері байланыс нәтижесі ретінде ... де әсер ... ... ... ПР ... көрсеткіштер бар, онда
«паблисити» және «пропагангда» сияқты ... ... ... бірі осы ... ... ... ... ұйымдастыру –
паблик рилейшнз іс-әрекетінің құрамды бөлігі деп санайды.
Енді осы жерде жарнама, ... ... және ПР ... ... ... ... жарнама беруші ақша төлейді де өзінің жарнамалық тексті
ретінде оны ... ... ... ал ПР- ... ... ... ... зерттеушісі Френк Джефкинс ПР мен жарнаманың арақатынасын
былай көрсетеді: «Барлық ұйымдар жарнама қолданбайды, ал ПР ... ... ... ... өрт ... ... ... ал ПР
олардың мүддесінің төңірегінде жүреді». Сонымен қатар ... ... үшін де ПР өте ... ... сауда–саттық ағымында жүзеге асады, ал
ПР барлық коммуникация ағымымен байланысты.
Ең соңғысы егер ... орын және ... ... ... болса, ПР
консультанттар тек өз уақытын және экспертизасын ғана сатады.
Енді маркетингкке келетін болсақ ПР ... ... ... ... қолданылады – тауар аты, орамасы, зерттеу жүргізу, бағаны
анықтау, сату, дистрибуция және сатылғаннан кейінгі қызмет. ... ... ... ... ... ... ... негізделген,
тоталитарлық уақытпен де салыстыруға болады. Ал ПР өз ... ... ... ... ПР мен ... былай ажыратады: егер маркетинг
ұйымның белгілі-бір тауарын сататын болсы, ал ПР ұйымның өзін сатады.
Жарнама мен ПР (Зейтелем ... ... ... қатынасты сатып
алуға болмайды, оған тек өз еңбегінің нәтижесінде ғана жету керек.
Эндрю Эдсон былай айтады ... ... ... Сіз ақша ... ал ... ... тек ... өкінішке орай ТМД елдерінде де, ... да ... ... ... қарастырады.
Тағы бір айта кететін жағдай ПР мен ... ... ... ... егер пропаганда бұқаралық аудиториямен жұмыс істесе, ал ПР-
арнаулы аудиториямен ғана жұмыс істейді.
Енді Бизнес-ақпарат орталығы, әлеуметтік және ... ... Bisam Central ... бас ... ... ... ПР, ... терминдерінің арақатынасын ашып көрсетейік.
Маркетинг тауарды жылжытуға арналған, ПР ұйым ... ... ... Ал ... және ... ... пікірге әсер. Ал ПР
қоғамдық пікірді басқаруға бағытталады. Маркетинг және жарнама ... ... ал ПР ... ... ... ... ... алатын тұтынушы, ал ПР мақсаты – адал дос және жақтаушы болып
табылады.
Маркетингте ПР ... ... ... ... өзара байланысты
элементтерден тұрады6[1]:
1 Тұтынушылардың сұранысын зерттеу және қанағаттандыру жолдарын ... ... ... ... ... мен ... Көрмелердің нәтижесі
• Сату статистикасы
• Жанұяның қолдану деңгейі туралы статистика
Содан кейін ПР-маманы жаңа ... ... ... ... нарықтағы бәсекелестік жағдайды жақсарту, ескі тауарларды шығару
және жаңа тауар өндіру болуы мүмкін. Ал ол ушін жаңа ... мен ... ... алдыңғы сұранымын ескеру қажет
• Жаңа қажеттіліктерге бағытталу керек
• Сату көлемін ұлғайту керек
Мұндай зерттеулер ... ... ... ... ... ... Элери бір семинарда былай деген: «Қазақстанда дайын
киімді сатқаннан гөрі мата ... ... ... көпшілік адамдар өздері
тіккісі келеді екен. Ал ... ... сату үшін ... аяқ ... ... киюге үйрету керек»,-деді.
2 Тұтынушыларға қызмет көрсету сапасының анализі.
Бұл технологиялық звено бойынша ... ... ... ... ... ... ... (жаңа түрін жеткізу, кепілдеме
беру, консультациялар), тұтынушылармен әңгімелесу.Осылай бір ... ... ... ... ... ... ... ма?-
деп сұраған. Тұтынушылардың қатарында жас емес кісілер болған, ... ... ... ... ... басшылығы ПР-
агенствоға көмекке барған, содан олар ... ... ... ... кеңес айтқан, сонда ғана кезекке тұрушылар саны азаяды. Егер
клиент фирманың жұмысының 3 -5 ... ... онда ... пайдасы
20-25 пайызға өседі екен. Бұл Шведтық ПР-фирманың ... ... ... ... «Бүгінгі күнгі бәсекелестік күресте мамандардың
көмегіне, соның ішінде ПР-мамандарына сүйенген фирмалар ғана ... ... ... ... зерттеу және олардың мотивациялық портретін құру.
Тұтынушылардың мотивациялық портретін құрғанда ... ... ... ... Олар адамның қажеттілік кешеніне байланысты:
физиологиялық, мәдени, әлеуметтік, ... ... ... өмір ... ... етеді. Мәдени факторлар білім алу
және тәртіппен байланысты. Әлеуметтік факторлар адам өмір ... ... ... ... жасқа, адамның жанұялық жағдайына, оның
құндылық бағытына байланысты.
4 Бәсекелестердің ... ... ... ... ... көрме және тағы да басқа акциялары, бәсекелестердің тауар сатып
алушы тұтынушылармен әңгімелесуі.
5 Тұтынушыларды ... ең ... ... ... ... ... ... олардың аудиториясы туралы көрсеткіштерді зерттеу
қажет.
6 Жарнамалық кампанияларды ұйымдастыру. Мұнда ПР-қызметі барлық жарнамалық
комплексті қолданады.
7 ... ... ... ұйым ... ... ... адам туралы
қоғамдық пікір құру туралы іс-шараларды өткізу.
Әлемдік тәжірибеде бұл шара қысқа және де ... атқа ие ... Бұл үшін ... ... ... ... түсу ... процесс келесідей түрде жүзеге асады:
• Тауарларды демонстрациялау
... ... ... тұтынушылармен консультация және сөйлесу
кезінде тарату
• Тұтынушыларды ынталандыру
• Әртүрлі іс-шаралар өткізу
• Ақысыз сыйлық купондарын тарату
• БАҚ ... ... ... әсер ... ... ғана ... ... қатар фирманың да ... ... ... сферадағы қоғамдық пікірді құру мамандары жеке ... ... ... ... ... ... ... қатар әрқашан
өзгеріп тұратын маркетингтік саясат пен ... ... ... назар аударады. Сондықтан ірі ... мен ... жаңа ... ... ... ... ПР проблемаларын Россиялық қоғам «Капитал» ... ... , ... ... Басқармасының Мәдениет және Ақпарат
Департаментінің өкілдері және тағы да басқа көптеген ... ... ... ... ПР-қызметіне мынандай тиімді рекомендацияларды
ұсынды:
- әрқашан контакт пен ақпараттандыруды ... ... ... барлығы шын және ақиқат түрде жасалуы қажет, ... ... әсер ету ... ... ... ... ақпараттық массивті құрастыру барлық ережелер бойыншажүзеге асу керек
- арнаулы аудитория ескеріп жарнаманы жасауда шығармашылық жолмен ... ... ... ... ... ... ... керек және
түсінушілік құру керек.
Маркетингтік концепцияны іске қосудың ... ... ... байланыс қызметі фирманың басшылығынан ... ... ... ... ішкі ... ... ... пікірін есепке алып акционерлерден қосымша ақпарат алады.
Алынған ақпарат анализденеді және бұл ... және жеке ... ... фирманың құрылымындағы қоғаммен ... ... ... атқарады:
Бастапқы кезеңде:
• Қоғамдық пікірдің анализі
• Компанияның ішін зерттеу
• Фирмалық стильді, беделділік рейтингін, имиджін жақсартуға бағытталған
іс-әрекеттер
... және ... ... ... ... ... және ... қызмет көрсету сапасы
• Дәстүрлік тауарларды дұрыс қабылдауға және жаңа ... ... ... ... мақсатта қоғамдық пікірге әсер ету
• Акционерлер немесе саясаткерлермен жұмыс істеу
• Кәсіпкерлік ұйымдармен жұмыс істеу
• Қоғамдық пікірді қалыптастыру үшін ... ... және ... ... ... ... ... және демеушілерді іздестіру
• Іскерлік кездесулерді, пресс-конференцияларды және таныстыруларды
(презентация) ... ... ... және ... тұрақты орын алу, арнаулы топтармен жұмыс істеу
• БАҚ, бәсекелестердің ... ... ... қорғаныс, кері
коммуникацияларды қолдану
3-кезеңде
• Басушы коммуникациялар
• Фирманың мүмкіндіктерін көрсететін үндеулерді жасау
• БАҚ ... ... ... және ... ... БАҚ-ның сенімділікпен қарауын қамтамасыз ететін ақпараттарды
жеткізу. Ұйым үшін кризистік жағдайда пайда болатын қоғамдық ... ... ... ... өсекке жол бермеу, қоғамға әсер ету үшін ПР
кампанияларды ... ... ... ... ... ... ... бағалау: қаржылық
есеппен жұмыс істеу, жоғары ликвидтікті бағалау, акциялармен ... ... ... ... ... ... пайда әкелетін бизнес-операцияларының негізгі анализі
• Фирма ішінде ... ... және ... ... ... ... ... фирмада қоғаммен байланыс қызметінің негізгі
коммуникациялық іс-әрекет этаптарының ... ... ... жүзеге асыру мақсатында ақпараттың ағымын тиімді түрде
басқару түрі.
Бұл этаптарды ұйымдастырудың ақпараттық ағымдары негізгі ... ... ... ... үлес ... Жаңа тауарлар алып келу арқылы нарықтың белгілі-бір бөлігін алу. Бұл
стратегиялық мақсат барлық еңбек коллективтерінің бірге белсенді ... ... ... яғни жаңа тауар немесе қызметтің сапалы
мінездемесін жоғарылату, жаңа тауармен ... ... ... ... ... үшін ... дәстүрлік тауар немесе қызметті өткізудің көлемін
өсіру арқылы нарықтың ... алу. ... ... ... ... ... тұтынушыларына жеке үндеулер жіберу, жаңа
тұтынушыларға ... ... ... ескі ... ... арқылы үндеулер жіберу, тұтынушылардың жаңа
сегментін қалыптастыру. ... ... ... ... ... ... ... қайта бөлу, барлық
бөлімдердің жұмысын қамтамасыз етілуін бақылау, ... ... ... және ... ... жүргізу.
ПР қызметінің мүмкіндігіне байланысты ... ... ... ... инфраструктураның болуы, олардың модернизациясы, электрондық
нарықтың мүмкіндігін қолдану, ... ... ... ... WEB-
серверлер, барлық әлеммен Интернет арқылы байланыс, ПР мамандарының әрқашан
жұмыс істеуі осы ... ... ... ... орын ... ... және ... құндылықтарға жетудің жолы.
Маркетингтік «Паблик Рилейшнз»
(қоғамдық байланыстар іс- әрекеті) [1].
|Міндеті ... ... ... ... ... (МПР) ... қамту сферасын ұлғайту |
|жарнаманы қолдайды. Бұл әрекетті |жарнама туралы тұтынушылардың ... ... ... ... пікірлеріне шара қолдану |
|БАҚ арқылы тарату және ... ... ... ... ақпараттың |жарнамасынан дифференциациялану |
|таралуы жарнаманың жоғарғы ... ... ... ... ету ... алып ... ... жаңалық мінездемесін беру |
| ... ... ... ... айту ... ... шекарасын ұлғайтады. |жаңа нарық ашу ... ... жаңа және ... |екінші дәрежедегі нарыққа кіріп кету |
|нарықты қолдайды. ... ... ... |
| ... ... мен ... ... |
| ... |
| ... ... ... |
| ... ... бағдарламаны құру |
| ... ... ... |
| ... ... ... тауар туралы ақпараттарды |тұтынушыларды жаңа тауармен таныстыру|
|күшейтеді. ... ... ... ... жаңарту және қайта |
|қазіргі тауарға немесе жаңа тауарға|позициялау ... құн алып ... ... ... ... |
| ... ескі тауарлардың ерекшелігін |
| ... ... |
| ... ... ... |
|МПР ... ... ... тауар туралы ақпарат |
|ұлғайтады. ... |
| ... ... теледидар |
| ... ... |
| ... пікірдің лидеріне әсер ету |
| ... ... ... ... ... әрекетін |өндірісті ынталандыру арқылы |
|де қолдайды, марканы танытуға ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... жағдай қалыптасса |
|арқылы МПР марканың имиджін ... ... және әсер ... ... ... ... шығу ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын |
|имиджін шеттетеді. ... қашу ... ... ... ... ... |өз артынан тарату каналдарын ... ... ... ету ... ... ... ... дүкенге келіп тұруға |
|мүшелерінің мотивациясы туралы ... ... ... ... ... ... ... жұмысын |
|өткізудің көлемін арттырады. |өткізу |
| ... ... үшін ... ... |
| ... ынталандыру, олардан |
| ... ... ...... ... ... маман өзін тірі организімнің бөлігі ретнде
сезінуі керек, яғни түгелдей ... ... ... ... стиль - байланыстағы ерекшелік мінездемесінің, дәстүрлердің,
фирманың нарықтық іс ... ... ... ... ғана ... ... ... қалыптасуы мынандай маркетингтік принциптер арқылы
жүзеге асады: халықаралық этикет және ... ... ... ... және ... ... ... асыру үшін намысқа тырысу
қажет.
Фирмалық стиль концепциясы бойынша: құжаттарды бақылау және даярлау,
плакаттар мен буклеттер жасау, ... ... ... ... ... ... жәрмеңкелердің фирмалық стильге сәйкестендіріп
концепциясын жасау.
Фирмалық стиль – біріншіден, ... ішкі ... Тағы ... ол ... ... беті ... келеді. Соған қарап әлеуметтік
қоршаған орта сол фирмаға баға береді.
1. Маркетинг: ... Под. ред. Н.Д. ... 2-е ... ... ... – М.: ЮНИТИ, 2000. – с 532.
Енді фирмалық стильдің құраушы компоненттерін көрейік:
Ақпараттық ...... ... ... түрде графикалық,
көркемдік, ауызша, дыбыстық және тағы да басқа фирмалық ... ... Ең ... аты және осы ... ... ... және
әдемі айтылуы керек.
Эмблема-көркемдік түрде болады, яғни аң, құс, өсімдік, ... ... ... ... әдейі жасалған комбинациялар жазылуы
керек.
Фирманың материалдарын тез ... үшін ... ... шрифтер,
белгілі түстер немесе түстік ... ... ... ... ... сувенирлерде т.с.с. қолдануға болады.
Фирманың музыкалық стилі – дыбыс, интонация, музыкалық тақырып болып
табылады. Мұның барлығы фирманың ... ... ... ... ... қолдануы қажет. Шет елдердегі фирмалар лозунгтер
қолданады. Мысалы, фразалар, онда қысқаша түрде ... ... ... ... ... өтеді. «Дженерал моторс» фирмасында мынандай лозунг
бар: «Жоғары ... ... ... ... ... ... жатқанда
марапаттау керек».
Көрсетілген осы ақпараттық дизайндар белгілер ... ... ... фирманың іс-әрекеті жайлы, қазір және осы жерде істейтіні туралы
ақпарат береді.
- Архитектуралық ... ... ... ... ... жоспарын қамтиды. Сонымен қатар ... ... ... есік ... безендендіру және кіретін
жердің тазалығы да әсер етеді.
- Безендендіруші ... ішкі ... ... ... қабылдау бөлімінің дизайны. Мұның ішіне жиһаз, интерьер,
ұйымдық техника кіреді. Сонымен ... жаңа ... мен ... болу үшін ішкі ... ... ... оңай болуы қажет.
- Жұмысшылардың сыртқы бейнесі, киімі, ... ... және ... дұрыс орналасуы керек. Әрбір қызметкерде міндетті түрде ... ... ... ... ... ашық макияждарды қолдану, көзге тез
түсетін зергерлік ... ... ... қысқалылығына да көңіл
аудару керек.
- Басқару стилі басқарушылар мен ... ... ... көрсетеді. Тәжірибе бойынша мұнда басқарушының тұлғасы
маңызды рөл ... ... ...... ... анықтайды. Соған қоса
фирманың жұмысшыларының әрекеті. Қарым-қатынасқа вербалды және ... ... ... ... фирмалық стильге қызметшілердің мінезі
ғана емес, сонымен қатар бір-бірінің арасындағы конфликтілерді шешу,
қалжыңдық сезімі, ... ... ... өз ойын ... ... тыс кездегі мінез-құлқы, тұрмыстағы формалды емес іс-әрекеті
т.с.с. әсер етеді.
- Жеке ... - ... ... жеке ... оның ... ... мінезімен, өзін тәрбиелеу ... ... ... ... маркетинг концепциясымен қатар
менеджмент функцияларымен де ... ... ... ... Ескі ... ... ... Әрбір компанияда тұрақты клиенттерінің
тізімі бар. Оларға тұрақты түрде фирмалық жаңалықтарды жеткізіп тұру керек.
Ондай жаңалықтарды мынадай түрде жазсақ ... ... ... түсу үшін ең ... оның ... керек. Мысалы: атын, адресін, телефонын, туылған күнін
(жылы қажет емес, өйткені көп адамдар өзінің тура ... ... ... ... ... ... аяқ ... размері
(фирмаңыздың ұсынушы тауарына байланысты), талғамдары (егер сіз
азық-түлік ұсынсаңыз) тағы басқа да көрсеткіштер жазылу керек.
o адамдар көбіне жеке ... ... ... ... ... ... ... тауарға рахметін айтқан сияқты жіберуге болады.
Біріншіден,клиент кім оған жазғанына, сосын ... ... ... ... ... ... ... ғана қойылған
қол мен PS-ке (пост скриптум) қарайды.
o фирмалық қағазды дайындағанда мынандай сөздерді жазса ... тез ... ... ... ... ... арада», «оңай және тиімді», «саны шектелген», «Сізге ғана
тегін!» т.с.с.
- Жаңа ... ... ... бір ... ... яғни
шағын және орта бизнес нарықтық жүйеде жаңа ... көп ... ... тарту фирма үшін ескі клиентпен салыстырғанда бес ... ... ... ... жаңа ... жинау үшін
оригиналды формалар мен әдістер қажет. Мысалы, фирмада ... ... ... алушыларды тарту, бір тауар сатып алған клиентке келесі әдемі
қорапталған тауарды ұсыну, ... ... ... алу, ... БАҚ ... жіберу.
Клиентпен іскерлік әңгімелер кезінде немесе телефон ... ... ... тез ... ... өзіңіз ғана
сөйлей бермеңіз, айтатын фразаңызды алдын-ала ... ... ... ... «Әрбір адамға сатып алу процесі ұнайды, оған белгілі бір
тауарды байлау етпеңіз»
- Жаңа ... мен ... ... Бұл ... ең ... бірі болып табылады. Оны электрондық пошта, Интернет ... ... ... ... жеке ... ... ... мен диллерлерге нақты ассортименттер мен жаңа тауар /
қызмет туралы ақпарат беру.
Тауардың ... ... ... оның ... ... ... мамандары анықтайды. Тауар немесе қызметті ... ... ... ... мен ... ... ... түрде сыртқы
және ішкі коммуникацияларды ... ... ... ішкі ... ... дайындау; тауарды таныстыру
шарасына белгілі саясаткерлерді, серіктестерді, тұтынушыларды қатыстыру;
тауардың нарыққа ... әсер ету үшін БАҚ – да жаңа ... ... ... ... ... Сонымен қатар ақпараттың шығу графигін
белгілеу керек. Ол тауар немесе қызметтің белгілі топтар ... ... ету және ... ... ... ... түскен рекомендациялардың мониторингін тексеру және жүзеге
асыру. Барлық арыз хаттарға және тілектерге есеп және ... ... ... ... ... ... ... этаптарында жүзеге
асады.
- Шығындарды азайту – фирманың шығынсыз зонасын сақтау және ... ... ... ... іздеу.
Бұл мақсат ең күрделілердің біріне жатады, яғни тұтынушылармен қарым-
қатынасты қалыптастыру бағдарламасы. Тәжірибе жүзінде ... ... ... ... ... ... ... көмектеседі және
қызмет көрсету сапасын арттарады.
II тарау. Бұқарамен байланысты қалыптастыруда интеграцияланған
маркетингтік ... ... ... ... маркетингтік коммуникация ұғымы және мәні
Маркетингтік коммуникация ұғымы мақсатты аудиторияға тауар ... ... ... ... Бірде бір фирманың бір мезгілде барлық
нарықта ... етуі ... ... ... ... ... ... бағдарламасына өте жоғары ықтималдықпен ынталы ... ... ... ... ... өркендеуі мүмкін. Ал мақсатты
аудитория деп маркетингтік үндеулерді қабылдайтын және оған ... ... кері ... ... ... бар топ ... айтуға болады.
Тіпті, нарықтың Coca-Coca және Pepsicola сияқты алпауыттары да ... ... ... үшін ... ... бір топтарына бағдар ұстанады.
Мысалы, «Diet Coke» ... ... ... диеталық ингредиенттерді
қолдана отырып жасалатын өнімді саналы тұтынушылардан ... ... ... бұл 25 пен 45 жас ... және 12 мен 24 жас ... яғни ... ... алкагольсіз сусындарды таңдағандарға арналған.
Ең бастысы, маркетингтік үндеулердің әсерін неғұрлым күшейту үшін,
сан ... ... ... ... ... ... терең
ұғынулары қажет. Мысалы, қандай да бір жеңіл көлік салонының таза терімен
капталынуы, онда CD – ... ... және т.б. осы ... адамның
жағдайының жайлылығын ескеруге арналған аксессуарлар, осы көліктің ... ... ... ... үндеудің жарқын көрінісі. ... ... ... да ... осы ... ... қандай да бір
ақпаратты беруі мүмкін, өйткені өте арзан ... ... өте ... қаламмен салыстырғанда сапасымен де сыртқы дизайнымен де
ерекшеленуі ... Өз ... көп ... арзандатылған бағамен сауда
жасайтын дүкендер арқылы тарататын ... осы ... өз ... статусы туралы ауқымды ақпарат бере алады.
Қорыта айтар болсақ, тауар, оның құны және ... ... ... ... ... жеткізуі мүмкін. Осы жоғарыда ... ... ... коммуникациямен біріге отырып маркетинг – миксті
құрайды. ... ... ... ... ... ... ... мақсатында маркетинг-микстің басқа үш элементінің маңызды
сипаттамаларын көрсету үшін қолданылады. Егер маркетингтік коммуникациялар
кең ауқымды тиянақты ойластырылған ... ... ... онда олар
мақсатты аудиториямен толығымен игерілетін ... да бір «ұлы ... ... Мысалы, Microsoft компаниясының «ұлы идеясының» мазмұны,
компьютерді қолданушыларға клавиатурадағы ... ғана ... басу ... ... ... алу ... ... тұратын еді. Интернетке
қатысты бұл идеяның жүзеге асуы «Сен бүгін ... ... ... ... бұл ... ... ретінде Microsoft программалық өніміне нұсқап тұрған
саусақтың графикалық суретінде көрініс тапқан еді.
Маркетингтік коммуникациялар маркетинг-микстің басқа да үш ... ... ... ... ... шешімдерді қабылдаудың
негізгі факторы ... ... ... ... бұл, ... ... талдауы, нарықтық мүмкіндіктер және олармен
байланысты қауіп-қатерлер, даму ... және осы ... ... ... ... ... документттің, яғни маркетинг-
микстің әрбір салалары өзіндік мақсаттары мен ... ... баға ... ... мен ... ... да бір ... өзінің негізгі бәсекелестеріне қарағанда тауардың бағасын түсіру
арқылы ... ... ... ... коммуникациялар мақсатты
аудиторияға фирманың жалпы маркетингтік стратегия туралы, оларға тауар
туралы, оның құны ... және сату ... ... ... ... ... немесе қандай да бір таңдау жасауға көндіруді ... ... ... ... ... ... ... негізгі бес элементті: тұтынушыларды көндіру, мақсаты, қарым-
қатынас орындары, ... ... ... және ... ... ... типтері элементтерін қарастыруды жөн көріп
отырмыз.
Көндіру және ақпараттандыру. Барлық маркетингтік коммуникациялар
мақсатты ... ... – да бір ... ... ... ... қалыптасқан әдеттері мен көзқарастарын ... ... ... Kraft ... ... ... ірімшігінің
сапасы басқа да барлық өндірушілердің ... ... ... жоғары екендігіне сендіруге мәжбүрлегілері келеді. Ал, Hallmark
фирмасы болса, өзін ... ... ең ... ... ... сайын еске алатындай жағдайды қалыптастыруға ұмтылады. Сатушы
фирмалар тұтынушыларды сендіру үшін ... ... ... ... олар ... да ... ақпаратты, дәлелді және
ынтылындыруды қолдаулары мүмкін. Тұтынушылардың «дауысына» мұқият құлақ асу
жолы да аса қажетті ... ... ... ... ... ... анықтама қызметі телефонының нөмірлері, маркетингтік коммуникация
орнатудың аса сәтті таңдап алынған ... ... ... жас ... ... бойынша өз ұсыныстары мен ескертулерін айтуға, немесе ... ... ... ... ... ... болады.
Мақсаты. Барлық маркетингтік коммуникациялар қандай да бір міндеттерді
шешуге бағытталған. Өз кезегінде, бұл міндеттер коммуникациялық жобалардың
мақсатына ... ... ... ... мұндай мақсаттардың қатарына
тұтынушылардың қандай да бір сауда маркасы туралы ... ... ... ... мәдениетін тарату, компанияның ... ... ... ... ... кіреді. Маркетингтік
коммуникациялардың қандай да болмасын стратегияларының ең негізгі мақсаты,
ол фирмаға өз тауарын ... ... және ... ... өз ... ... орны. Компанияның нарықтағы жұмысы сәтті болуы үшін, ол
өзінің маркетингтік үндеуін мақсатты аудитория және адамдардың өзінің сауда
маркасымен ... ... ... бар ... ... ... ... қарым-қатынастың жүзеге асырылу орындары әртүрлі болуы мүмкін.
Тікелей сол тауарды сататын дүкеннен ... ... ... ... ... көре алатын бөлмеге дейін болуы мүмкін, немесе тұтынушы
өзін қызықтарған ақпаратты телефон арқылы біле алады. Маркетинг ... ... ... ... ... жарнамалық кампания
процесінде пайда болатын қатынас түрлерін алдын-ала жоспарлап ... ... ... қатынастар құрылған жоспарлардан тыс, яғни жоспарсыз
пайда болады. ... ... ... ... ... қандай
да бір ақпаратты тарату нәтижесінде жүзеге асырылуы мүмкін. Атап айқанда,
сауда компаниясының жалпы ... бұл ... тек ... ... ... ... ал қызмет көрсетудің деңгейінің төмендігі, фирма
өз клиенттерінің ... аса ... ... ... ... аудиторияға әсерін арттыру үшін, компания тұтынушылармен орнатуға
мүмкін қарым-қатынас мәселелерін өздерінің маркетингтік ... ... ... қарастыруы тиіс. Ал маркетингтік жоба сәтті іске асуы ... ... ... ... ... орнында ұсынылып отырған
тауардың артықшылығына сендіру болып табылады.
Маркетингтік процеске қатысушылар. Көп жағдайда мақсатты аудитория
өзіне тек ... ғана ... ... коммуникацияға
қатысушы деп, компанияның өркендеуіне немесе оның товарының ... ... ... ... ... айтамыз. Яғни, маркетингтік процеске
қатысушы болып, фирма қызметкері, оның өнімін ... ... ... және ... ... ... БАҚ, коммерциялық
қызметті реттеудің мемлекеттік органдары және тұтынушылар саналады. Мысалы,
«Diet Coke» компаниясының ... ... ... диеталық сусындарды
саналы түрде қолданатын топтарынан тұрады. Бұл ... ... ... ... ... ... мен тағам өнімдерінің
сапасын санитарлық бақылау жөніндегі Басқарма болып саналады. Өйткені, ол
тұрғындарға тағамдар мен ... сату ... ... ... «Diet Coke» ... де. ... ... тағы да бір
қатысушылары болып, көтерме және бөлшек сауда саудагерлері (тауарды тікелей
сатып алушыларға ... ... ... ... ... ықпал етуші және «Diet Coke» өнімін шығарушы
заводтар ... ... ... ... Тұтынушылармен қатар,
маркетингтік процеске қатысушылар ... ... ... ... ... роль ... алуы ... деген тұжырымдамалар қазіргі
кезеңдегі бизнес тәжірибесінде дәлелденіп жүр. Мысалы, Хьюстон қаласында
орналасақан 260 дүкені және ... ... 430 млн АҚШ ... ... s Wearhous ... өз ... ... тіл табыса алу
өнерімен түсіндіреді. Сондықтан, оның маркетингтік процеске ... ең ... ... ... ... ал ... ... тұтынушылар, жергілікті тұрғындар, акционерлер алады. Компанияның
көзқарасынша өз жұмысшыларына ... ... ... ... ... ... ... кепілі. Фирманың бәсекелестері де
оның маркетингтік процесіне қатысушыларының ... ... ... IBM және Apple өз ... жаңа ... ... үшін ... Компаниялар өздерінің нарықтық үлесін сақтап қалу мақстаныда бір-
бірімен ынтымақтастық орнату нәтижесі ретіндегі мұндай ... өте ... ... айналып отыр. Атап айтқанда, сол сияқты ... өз ... ... ірі ... ... ... ... кірігуінен сақтап қалу үшін ортақ ұшу кестесін
жасайды. Бизнесті құқықтық реттеудің мәселелерімен ... ... да ... ... ... көшбасшыларынан бастап Microsoft
компаниясына дейінгі көптеген компаниялардың жұмысына зор ... ете ... да, ... ... ... кейбір жаңа тауарларын нарыққа
шығару барысында ... ... ... органдарға, нарықты
монополизацияламайтыны туралы ниет білдірген және ... ... ... ... ... ... ... мәжбүр болады.
Маркетингтік коммуникациялық үндеулер. Маркетингтік үндеулерді тарату
үшін жүздеген коммуникация түрлері қолданылады. Бұл ... ... ... коммуникация жобасының көмегімен де, маркетинг-
микстің элементтерін жоспардан тыс қолдану арқылы да және ... ... ... да ... ... де жүзеге
асырылады. Яғни, маркетинг қарым-қатынас орнату үшін ... ... ... ... ... ... ... үндеулерді жеткізу үшін коммуникацияның келесі құралдары
қолданылады:
Жарнама – тауар, ... ... ... ... ... ... ... формасы. Жарнаманың кейбір түрлері
(мысалы, пошта арқылы ... жеке ... ... бағытталғанымен,
көптеген жарнамалық жолдаулар халықтың үлкен топтарына арналып, ... ... ... сияқты БАҚ арқылы таратылады.
Өткізілімді ынталандыру – ... ... әр – ... олар ... ... ... бастапқы құндылығын арттыра отырып,
тікелей тұтынушылардың сатып алушылық белсенділігін дистрибьютерлер мен
сауда персоналының жұмысын ... ... ...... санансында тауар туралы ... ... ... үйлестіріген күш-жігер. Олар тауарды
сатумен тікелей байланысы жоқ, қызмет түрлері мен қандай да бір ... ... іске ... ... ... коммерциялық көзқарас
тұрғысынан маңызды ақпарат жариялау, радио және теледидардағы «паблисити».
Тікелей маркетинг – ... ... ... ... оңай алуға
және ақпаратты таратудың түрлі каналдарын қолданудың ... ... ... мүмкіндік беретін маркетингтің интерактивті жүйесі. Ол ... ... ... таратуды, баспа каталогтары бойынша ... ... және ... ... ... ... сауда
жасауды білдіреді.
Жеке сату – тауарды сату ... бір ... ... потенциалды
сатып алушылармен жеке қатынас орнату. Мұндай қатынастарға тауарды ... ... ... ... ... ... тікелей үйлеріне
қоңырау шалу, өндіруші фирманың аймақтық өкілдерінің ... ... жеке ... өнеркәсіптері арасындағы телефон арқылы
жүргізілген келіссөздерді мысалға келтіруге болады.
Сауданы ... ... ... ... ... сату ... арналған жарнамалық өңдеу құралдары. Ол тікелей сауда орындарына
маркетингтік үндеуді жеткізуші құралдарды ... ... ... ... алу ... ... білдіреді. Мұндай құралдар атап
айтқанда дүкеннің ішкі купондары сатып алушыға қандай да бір тауарды сатып
алу қажеттігін еске ... оған ... ... ... жеткізеді,
немесе болашақ сауданың пайдасы туралы ақпарат береді.
Қаптама - өзінің тікелей ... ... ... ... орны ... ... Сондықтан, тауарды қаптаумен технологтар
және дизайнерлермен қатар маркетингтік коммуникацияны жоспарлаушы мамандар
да айналысады. Дүкенге келушілер ... ... алу ... ... ... ол ең алдымен көз алдындағы қаптамадағы ... ... ... қаптама тұтынушыларды көндіру процесінде ... ... ... – тауарды өндіруші компания туралы және оның
фирмалық маркасы туралы естеліктер, яғни ... ...... ... емес ұйымдарға олармен ерекше
қарым-қатынас орнатуға ... ... ... шаралар өткізуіне қаржылық
көмек көрсету. Демеушілік іс-шаралар компанияның ... ... ... ... ... көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Демеушілікке ... ... ... ... ... ... немесе қоғамдық қайырымдылық қорларға қаржы аударуды келтіруге
болады.
Лицензия беру – компанияның фирмалық символдарын немесе оның ... ... сату ... Егер университет футболка шығарушыға сол
футболкаға өз атын жазуға рұқсат етсе, онда бұл ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету – маркетингтік коммуникацияны қолдаудың
маңызды бөлігі, ол сатып алғаннан ... ... ... ... ... ... жобалары клиенттердің ағымдық қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған. ... ... ... ... ... ... құралы сатылған тауарға кепілдік (гарантия) беру болып
табылады.
Жоспарланбаған үндеулер ... ... және оның ... ... ақпарат берудің басқа да әдістерін де біріктіреді. Мысалы, тауарды
тасымалдайтын көліктің ... ... ... көлікті қоятын қауіпсіз
орынның жоқтығы, тапсырысты қабылдаушылардың әдепсіз қылықтары, ... ... ... бос емес телефондар, фирма офисі орналасқан
ғимараттың ұсқынсыз түрі, ... ... ... да ... бұқарамен байланыс) жоғары әсер етуі ... ... ... ең ... ... тауарды немесе қызметті
сатып алушылармен ... ... ... ... таратылу көзі
болуы мүмкін. Сондықтан егер олар арнайы дайындықтан өтпесе, дайындықтан
өткізілулері тиіс. ... сол ... ... ... ... ... ... және қарым-қатынас мәнерімен танысады.
Маркетингтік коммуникация мәселелерімен айналысатын мамандар мұндай
жоспарланбаған үндеулер үшін ... ... да, ... ... ... ... сай ... ... ... алып оны ... және осы стратегияға сай келетін
ақпаратты ... ... ... ... да бір ... байланысты
маркетинг – микстің қызметінің әр-алуан түрлері ... ... ... ... ... ... дұрыс анықтау, оның сатып
алушылар арасындағы болашақ өтімділігі, оны сату ... ... ... ... бойынша шешімдер тұтынушылар тарапынан тауарға деген
ықыласының деңгейіне әсер етеді. ...... ... ... ... ... басшысында болғандықтан, ... ... тек ... өзі ғана қадағалайды. Бірақ бұл
шешімдер үнемі ... ... - ... орнату тұрғысынан
қарастырылмайды, ал ... ... ... ...... ... мүмкін. Егер маркетингтік коммуникациялар
бойынша ... ...... ... ... және оның
үндеуінің тиімділігін бағалауға көмектеспесе онда бұл кешен жоспарланбаған
үндеудің көзі ретінде қарастырылады. Егер ... ... ... ... миксті құрастыруға қатысса және оның ... ... ... онда бұл ... ... ... ... қарастырылады. Коммуникацияның аталған екі типі де аса маңызды.
Олар тұтынушыларды көндіруге және ... ... өз ... қосады. Әрине
нәтижесінде тұтынушылар дүкенге фирманың сауда маркасын біле отырып, оларға
деген жақсы көзқараспен келеді.
Сауданы арттыруға ... ... түрі тағы да ... жасауға
итермелейді. Сонымен қатар, тауар мен ол сатылатын дүкеннің ... ... жөн. ... ... ... фирмалық сауда
белгілерінің болуы, сауда залының тазалығы, ... ... ... ... жағымды әсер етеді. Осы аталған факторлардың
барлығы тұтынушының қандай да бір тауарды сатып алу ... ... ... ... ... ... ... 95» операциялық жүйесін нарыққа
шығару туралы оқиғада Microsoft компаниясы өзінің мақсатты аудиториясына
жоспарланған ... ... үшін ... коммуникацияның келесі
түрлерін пайдаланған еді. Олар: жарнама, жеке сатылымдар, PR, ... және ... ... қарастырылатын интегралданған маркетингтік коммуникация ұғымы
осы құралдардың ... ... ... ... түсіндіруге
көмектеседі. Маркетингтік коммуникациялар тұтынушылардың өздерінің сатып
алған тауарлармен қанағаттану ... ... ... ... алдында құндылығын арттыратын жағымды көзқарастарды
қалыптастыра алады. ... ... ... Levi’S ... сатып алу,
тек үйреншікті өз киімдерінің санын толықтыру ғана ... олар үшін ... ... ... ... Levi’S Strauss &Go фирмасы жарнаманы
білгірлікпен қолданудың және сауданың ... ... ... өнімдерінің аса тартымды бейнесін қалыптастыра білді. Бірақ сапасыз
өнімді ... ... ... да ... ... алмайды. Тәжірибе көрсетіп отырғанындай, сапасыз тауарды
жоғалтудың ең ... ... оған ... ... жоба ... ... асыру. Өйткені тап осы жоба мақсатты аудиторияға өнімнің
кемшіліктерін ... ... ... ... ... ... ... және
шетелдік әдебиеттерді қарастыратын болсақ, бұл мәселе ... ... ... 1990ж ... ... ... тұрады. Бұл
жұмыстарда әлеуметтік коммуникация тек ... ... ... ... кез ... ... идеологиялық күрестің құралы ... КСРО – да 60-80 жж ... мен ... атаулары
ның өзі («Агрессия лжи», «Анатомия лжи», «По ту сторону ... ... «СМИ и ... «Социалистический образ жизни и идеологическая
борьба» және т.б.) коммуникация түрлерінің мәнін ... ... ... еді. ... ... ... ғана ... ғылыми тұрғыдан қарстырған еді. Мысалы, профессор Ю.А. Шерковиннің
«Бұқаралық ақпараттық ... ... ... [1] ... ... Шерковин Ю.А. ... ... ... ... Мысль, 1973. С.75
процесінің бес деңгейі атап ... ... ... түсіну,
тәжірибемен бағалай отырып салыстыру, ақпаратты қабылдау. Ол қандай да
болмасын ... екі ... ... Біріншісі, оның
физикалық каналдарына, ... ... ... физикалық
компоненті, Екіншісі, ... ... мен ... ... көрермендермен) өзара ... ... ... ... ... американдық социолог Уильбур Шраммның ... ... алға ... адамзат өркениетінің алға дамуының негізгі қозғаушы
факторы болып табылады. Өркениеттің ... ... ... ... ... артып отыру жатыр, ал оның өсуінің
барысында тұлғаарлық коммуникация ... ... ... ... қоғам, қоршаған ортаны бақылау функциясын бұқаралық коммуникация
институттарына аударды. Қоғмадық прогресс пен ... ... ... ... ... ... және социолог Маршалл Маклюэн
қалыптастырған еді. Оның ... БАҚ ... ... ... ... ... – есту, теледидар – есту және көру, баспасөз – көру).
Ал соңғы онжылдықта дүниежүзінде белсенді ... ... ... қалыптастырылып қолданыла бастады. Көптеген
авторлар интегралды маркетингтік коммуникациялар ұғымын да пайдалануда.
Бірақ, бұл ... ... ... ... авторлардың
интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар және интегралды ... ... ... ... ... көз
жеткізуге болады.
1. Шарков Паблик рилейшнз. –М.: Дашков и К, 2006 С ... ... ... коммуникация – бұл маркетингтік
коммуникацияның барлық құралдарының унификациялау ... ... ... оның ... ... хабар нақты аудиторияға
бағытталуы тиіс, компанияның мәселелерін ... ... ете ... маркетингтік коммуникациялар қолданылатын компанияларда,
рынок қатысушылары маркетингтік коммуникация құралдарын синергизмге жету
үшін ... Бұл ... ... ... ... жеке ... өнімді
қолдауға деген әсерін басқа құралдармен біріге ... ... ... ол құралдың жалғыз өзін ғана пайдаланғанға қарағанда) [1].
Маркетингтік коммуникацияларды интеграциялау болашақта ... ... тура ... және ... уақыттағы нарықтық өзгерістерге
тез жауап қайтару ... ... ... ... ... азаюы мен бағаның жоғарылауына әкелетін бірігу процесі
жүреді. Мұндай бірігу тапсырысты ... аз күш ... ... ... бұл ... ... барлық
стратегиясы, марзімдік ауытқуларды, негізгі ... ... Ал ... жоспарлайтын агенттіктер тек осы шешімдерді орындап
отырады. Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар өзіне маркетингтік
коммуникациялардың барлық ... ... ... PR, ... ... ынталандыру, бренд-коммуникациялар және т.б.
Сонымен қатар, коммуникация құралдарының өздері де ... ... ... ... ... ... ... аудиторияға
үйлестірілген, сенімді маркетингтік үндеуді бағыттауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... коммуникацияның барлық қолданбалы құралдарын да біріктіреді :
корпоративті имиджді, саясаткердің бейнесін қалыптастыру ... ... У., ... ... С. ... принципы и практика.-М., 1999
С.61-62
Лаутербарн маркетингте қолданылатын ... ... ... ... өткізілімді ынталандыру, материалдық – техникалық
жабдықталу, қызметкерлермен қарым-қатынасты ... ... ... ... ... ... түсіну мүмкіншілігі деп түсіндіреді
Өзара қарым-қатынас және ақпаратпен алмасу ... ... мен ... ... ... ... күш-жігер
түптеп келгенде бөлшектенген ыдыраңқы маркетингтік коммуникацияларды ... ... ... ақпарат легі сияқты етіп көрсетуге бағытталған.
Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялардың мәнін ... үшін ... тән ... ... қарастыру қажет. ... ... ... ... ... ... ұғымдарына әртүрлі түсініктеме беріледі.
«Коммуникация» термині (лат ...... ... ... сөзінен шыққан) ғылыми әдебиеттерде XXғ басында пайда
болды. Кең мағынадағы коммуникация ұғымы ... ... ... ... қабылдауға мүмкіндік беретін қарым-қатынас тәсілдерінің өзара байланыс
процесі. Адамдар арасындағы коммуникация қарым-қатынас ... ... ... ... ... ақпараттық құралдардың
тұлғааралық, топаралық, ... ... ... ... контексте, коммуникация, әлеуметтік негізі
бар түрлі коммуникативтік құралдардың көмегімен ... ... ... және ... ...... ... ақпаратты беру және
қабылдау процесі.
Қазіргі кезеңде коммуникация ұғымы негізгі үш мағынада түсіндіріледі.
Бірінші мағынасында, коммуникация материалдық және ... ... ... ... байланыс құралы ретінде, яғни қандай да бір ... ... Бұл ... коммуникация қоғамдық және жеке ақпараттың
арасындағы делдал ретінде ... ... ... ... –М.: ... и К, 2006 ... негізгі мәселесі болып механизмі ақпаратты беру мен
қабылдаудың индивидуалдық процесін бұқаралық ықпал ... ... ... ... Бұл ... ... ... әрекетінде
қалыптасқан. Яғни, нақ осында әлеуметтік негіздегі ... мен ... іске ... ... ... ... ... жүретін қарым-қатынас түрі.
Үшіншіден, коммуникация деп қоғам мен оның құрамдас бөліктеріне ықпал
ету мақсатындағы бұқаралық ... ... және ... ...... ... ... тарату
технологияларының жинтығы. Әдетте оларға, жарнама, тура маркетинг,
өткізілімді жеделдету, жатқызылады. Кейбір теоретиктер бұл ... ... ... де ... Ал бельгиялық профессор Жан-Жак Ламбеннің ойынша
маркетингтік коммуникациялар өзіне ... ... ... жеке ... өткізілімді жеделдету, бұқарамен байланыс, тура
маркетинг(каталог бойынша сатылым, ... ... ... ... пошта жарнамасы). Маркетингтік коммуникацияның өзін ол, фирма
тарапынан түрлі ... ... ... ... акционерлерге,
басқару органдары және өз персоналы тарапына бағытталған ... деп ... [1]. ... ... ... ... мағлұматтардың қайталанбалығы, мақсаттты
аудиторияға кешенді интегралданған түрде ықпал ету ерекшелейді.
Интегралданған маркетингтік коммуникациялар – максималды тиімділікке
жету үшін (коммуникация ... ... ... ... ол ... ... ... басқа да құралдарымен интеграцияланады.).
Интегралданған маркетингтік комунникациялардың мазмұнын қарастыру кезінде
негізгі алынатын Поль ... Крис ... және Алан ... ... жеке ... ... ... Жан-Жак. Стратегический маркетинг.- СПб: Наука, 1996. С.27-48
жеделдетуді, жарнаманы, тура маркетингті, сөздік ... ... ... ақпараттың басқа да құралдарын біріктіреді. ... және ... ... ... компаниялар да өздерінің маркетингтік іс-
әрекеттерінде интеграцияның мүмкіндігін пайдаланады. Маркетингке ықпал
етудің американдық Ассоцияциясының деректері ... ... ... ... ішінен 60-ы коммуникативтік механизмдерді интеграциялау
технологияларын маркетингтік стратегияны құрастырудың ... ... ... [1]. ... ... техникалық прогрестің
дамуы, тауар туралы хабардарлығы жоғары тұтынушылардың пайда болуы, ал ең
бастысы белсенді ... ... саны мен ... процесіне ықпал етуші факторлардың өсуі, ерте ме кеш ... ... мен ... және ... ... ... туындатады.
Нарықтық қатынасқа қатысатын кез-келген ұйымдар тұтынушылар аудиториясына
нақ осы ... де ... ... ... ... мүдделі. Бұл жерде,
маркетингтік коммуникация бюджеті мен ... ... ... ғана ... ... жетеді. Сонымен қатар, ... келу ... ... ... ... ... отырып қолдануды білдіреді. Интеграция коммуникацияның әсерін
көтеруге , клиенттердің фирманың ... ... ... ... коммуникациялық жобаға ықпалдың күшеюін және ... ... ... қамтамасыз етеді. Интеграциялық процесс
тұтынушылармен ұзақ мерзімді қарым-қатынас ... ... ... ... сауда маркасын(бренд) тұтынушылардың жағымды
қабылдауын күшейтеді. ... ... ... ... ете ... ол ... ... таратылатын
барлық үндеулердің үйлестігін қамтамасыз етеді.
1. Шарков ... ... –М.: ... и К, 2006 ... ... ... тек қана ... ғана
емес, сонымен қатар маркетингтік процестің ... да ... ... ... ден қоюға ықпал етеді. Интеграцияланған
маркетингтік коммуникациялардың стратегиясының ойдағыдай жүзеге ... жолы – бұл ... ... ... ... ... және ... ұстанымдарды біріктіру. Мұндай стратегияны ұстанатын ірі
компаниялар өздерінің ... ... ... ... ... ұстуға ұмтылады. Сонымен қатар, фирма өз өнімін әлемнің әр ... ... ... кезінде әрбір жергілікті ... ... ... ... халық қалай қабылдайтынын ескеруге
тырысады. Кейбір уақытта, ортақ идеяны бұқаралық жарнамалаудан ... ... ... ... жеткізетінін білетін автордың мақсатты
маркетингтік үндеуі анағұрлым тиімді ... ... ... бір ... ... көздің қайталап айтуы тәсілін
қолданады. Бұндай ... ... ... ... тез ... ... ұзақ уақытқа дейін сақталады. Интегралданған
маркетингтік коммуникациялар ... ... етіп ... ... салыстырғанда жекелеген үндеулердің арасындағы қайшлықтарды
жойып , тұтынушыға күштірек әсер ... ... ... ... ... ... ... болса, соғұрлым оларды қолданудың
ортақ әсері жоғары болады. ... ... ... ... ... ... ... үйлесіп тұрса кейіннен адамдар
оларды өз ... ... ... ... ... ... тиімді
жұмыс істейді).
Керісінше, егер, маркетингтік үндеулер біріге отырып ортақ ... ... ... онда олар ... ... ... орнатуды
қиындатады. Интегралданған маркетингтік коммуникациялар ... ... ... ... ... Нәтижесінде,
үндеулердің келісімділігі мақсатты аудиторияға қабылданатын ақпаратты ... ... және ... ... ... Қорытындылай айтқанда,
Интегралданған маркетингтік коммуникациялардың ... ... ... ... ... жеңілдетеді. Клиенттерге түрлі себептермен
үндеу жолдайтын ұйымдар қызметтері арасындағы үйлесімділіктің ... ... ... ... ... туындатады. Егер
бұқарамен байланыс мамандары ... ... ... ішкі ... ... ... деп ... ал жарнама және өткізілімді
ынталандыру ... ... ... ... ... айтар болса,
мұндай өзара келісілмеген үндеулер оның ... ... ... ... ... имиджін ... ... ... ... имиджін күшейтуге емес
керісінше құлдырауға әкеледі. Интегралданған маркетингтік ... ... ... ... ... да мақсатты
аудиторияға келісілген, ... ... ... ... береді. (компанияның ... ... ... ... ... ... ... процеске
қатысушылардың үндеулерінің барлығын басқаруға негізделген. Мұндай басқару
компанияның барлық ... ... ... ... ... ... ... айналысатындар ғана емес сонымен
қатар. Интегралданған маркетингтік коммуникацияларды қолдануды неғұрлым көп
адам игерсе, оларды ... ... ... ... ... Аса ... және ... еркін капиталы жоқ фирмалар маркетинг тәсілдерін қатаң
бөлшектеп ... ... ... 1970ж ... Southwest Airlines
компаниясы (жарнамаға жеткілікті қаражаты болмағандықтан, шығынды дұрыс
пайдалану мақсатында интегралданған маркетингтік коммуникацияларды ... Ол әуе ... ... өздерінің жеке маршруттарын (қызмет
көрсетуші персоналдың ерекше киімі арқылы), ұшу ... ... ... ... ... ... ... арнайы
қондырғылар орнатады. Сонымен қатар, ол өздерінің орталық офисі орналасқан
Love Field ... ... атын да ... ... [1].
Coca-Cola құрған творчестволық әртістік агенттік жарнамалық компанияларда
түрлі мақсатты аудиторияға бір мезгілде бірнеше ақпарат каналдарын қоданады
(олардың ... ... ... отырып), Бұл каналдарда Coca-
Cola-ны халықтың ... ... ... ... ... ... егде ... дейін) тұтынушылар бір
мағлұматты формасына қарай әр-түрлі үндеулер арқылы алады. Кейбір ... ... ... деп ... «бір ғана ... ... деп
атайды. Жарнамалық үндеулерде ... ... ... және ... ... ... ... барлығы жарнамалық компанияның
ортақ идеясына, яғни «Үнемі Coca-Cola» тақырыбына тәуелді. Олар ақпараттың
таратылуының барлық каналдарында бір ... ғана ... ... ... ... ... ... тақырыпты білдіретін түрлі үндеулер
мазмұны мен стильдері ... ... ... ... ... ... маркетингтік бағдарламалармен салыстырғанда
тұтынушыларға тигізетін әсері ... ... ... ортақ тақырыпқа
біріктірілген түрлі үндеулердің арасындағы қарама-қайшылықты жояды. ... ... ... тұтынушыларға жететін үндеулердің үйлесімділігін
қамтамасыз ету арқылы жетуге ... ... ... ... ... автоматты түрде түрлі маркетингтік
үндеулерді ортақ ... ... ... Егер ... ... ... үйлесім таппай адамдар тарапынан бір ортақ
идеяға біріктіріліп қаралатындай дәрежеге жетпесе, бұл жағдай фирманың ... ... де ... келтіреді. Мысалы, өте жиі жағдайда
компания басшылары өздерінің
1. Маркетинговые коммуникации: ... ... СПб: ... С.45
акционерлеріне келесі жылы олардың пайдаларының жоғарылайтыны туралы айта
отырып, ... ... ... ... қызметкерлердің жалақысын
төмендету немесе оны төлеуді ... ... ... бұйрық береді.
Сондықтан, интеграцияланған маркетингтік коммуникацияларды ... ... ең ... үндеулерде кездесетін осындай қарама-
қайшылықтарды аңғару қажеттілігіне баса назар аударулары қажет.
Маркетинг-микс ... mix) – ... ... алу ... ... ... ... мақсатында тауардың маңызды қасиеттерін,
бағасын көрсету үшін сәйкес коммуникацияларды қолдану моделі. ... ... үшін ... өзіне негізгі төрт эелементті
біріктіреді: ... ... ... ... ... ... бағаны қалыптастыру.
Бірақ, үндеулерді жоспарлау бойынша мамандардың ойынша, интегралданған
маркетингтік ... ... ... коммуникациялар
ақпаратты таратуға мүмкіндігі бар маркетинг-микстің бірден-бір ... ... ... үш ... де ... ... ... жоспарланған маркетингтік үндеулерден де маңызды орын алады.
Біздің интеграцияланған маркетингтік ... ... ... ... ... үш ... ... төртінші
элемент ретінде қарастырамыз. ... ... ... ... ... ... бір ... бір
ортаға біріктіреді. Модельдің екінші бөлімі маркетингтік коммуникациялардың
жоспарын көрсетуге қызмет етеді. Бұл жоспар, ... ... үшін ... ... ... ... ол өзіне
жоспарланған және жоспарланбаған маркетингтік ... ... ... ... моделі, интеграцияланған
маркетингтік коммуникацияның ... ету ... және ... жоспарына
сәйкес іске асырылатын маркетингтік коммуникациялық үндеулерді суреттейді.
Маркетингтік ... ... ... ... басты
мақсатына жетуге ықпал ететін ... ... ... ... ... ... ... маркетингтік бағдарламаның
негізгі элементтерін анықтайды.
Бұл бағдарлама бір мезгілде стратегиялық тұрақтылық пен тактикалық
икемділікке ие, сондықтан да ол ... ... ... ... береді. Әдетте маркетингтік ... ... ... элементтері таратады. ... ... ... ... ... маркетинг – микс
коммуникациялық жоспардың бөлігіне айналып, жоспарланған ... ... ... ... ... процесі маркетингтік функцияларды атқаратын ... мен ... ... ... екі ... ... Басқаша айтар болсақ, тұтынушыларға ықпал ететін компанияның
барлық бөлімшелерінің қатысуын ... Бұл ... ... ... ... ... ... құрылады. Бұл жағдай,
таңдалып алынған сратегияны компанияның ... ... ... және ... ... ... мүмкіндік береді. Маркетингтік
коммуникацияларды ұйымдастыруда интеграцияланған көзқарасты ... ... ... ... ... екі ... ... төмен, екіншісі бөлісшелер арасындағы
қиылыспалы өзара қарым-қатынастар. Жоғарыдан ... ... ... ... ... коммуникациялар бағдарламаларын басқаратын
қандай да бір ... ... ... ... асады. Екінші
жағдайда, мүдделерді үйлестіруге және өзара пайдалы ... ... ... ... ... іске ... ... қарым-қатынас орнатуда интеграцияланған маркетингтік
коммуникация құралдарын пайдалану
Сөзбе сөз аударғанда ... ... бұл ... ... ... сату ... қалыптастыру, тарату, және жылжытудың көмегі арқылы.
Бұқарамен байланыс бұл ұйымның маркетингі. Маркетинг ... және ... ... ... және ... ... ... бұқарамен байланысты маркетинг
құрылымында аса ... ... ие емес деп ... еді. ... кезеңде
бұқарамен байланыс интеграцияланған маркетингтік коммуникацияларда өз орнын
табуда. Бұл жағдай келесі факторларға байланысты: ... ... мен ... қатысты мазалануы; жарнама ... ... ... шындыққа жанасатындағы бойынша
үкіметтік бақылаудың орнатылуы; жеңіл көліктерден бастап ... ... ... ... ... ... туралы ақпараттар;
жарнама ... ... ... ... ... сай келуін талап ету; кейбір компаниялардың имидж мәселесі.
Әлеуметтік мәселелермен бірге, жарнаманың өзінің тиімділігі ... туа ... еді. ... ... ... тыс көп ... олардың
ақпараттық құндылығы мен қабылдау деңгейін төмендеткен еді. ... ... өз ... басқа да құралдармен салыстырғанда түсіріп
алған еді. Сондықтан да бұл жерде бұқарамен байланыс танымалдыққа ие ... ... ... ... келесі жағдайларда аса маңыздылыққа
ие:
1. Принципиалды жаңа өнімді ... ... ... ... ... да артады. Бұл, сұраныс деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік
береді.
2. Жеке сатылым нүктелеріне тарату ... ... ... ие болу ... ол танымал болуы қажет. Сәйкесінше, бұқарамен
байланыс мақсатты аудиторияның ... ... ... ... ... ... бәсекелестіктің және аз бюджеттің болуы.
4. Күрделі өнімнің қасиеттерін түсіндіру, ақпараттық фон қалыптастыру және
осы негізде өнім ... ... ... Нарықта бұрыннан келе жатқан тауарға ... ... ... ... ... бір ... ... онымен байланыстыру. Мысалы, Рональд
Макдональд Оскарды ұсыну церемениясына Макдональдсты ... ... ... байланыс және жарнама. Жарнама дәстүрлі түрде ... үшін ... 1936ж ... энд ... компаниясы жараманың жаңа
түрін ойлап шығарады. Бұл ... ... ... ... ... ... бұл түрі де түрліше аталады: «институционалдық жарнама»,
«имидждік жарнама», «ПР - ... ... ... трансұлттық
корпорациялардың монополизациясының және шоғырлануының қарсыластары оларды
айыпқа ... ... ... ... ... ... ... алдындағы әлеуметтік жауапкершілігі туралы, қосымша жұмыс ... ... ... қабылдау кезінде барлығына тең құқық берілетіндігі
туралы, азшылыққа ... ... ... ... ... пайда бола
бастайды. Нәтижесінде, өнімді жылжытуға ықпалын ... ... да ... ... ... ... жағдайларда қолданылуы мүмкін:
1.Бірігу және диверсификациялау кезінде. Компаниялардың бірігу процесі
кезінде, бизнестің бағыты туралы хабарлама ... ... ... ... ... және оның қызметкерлеріне арналған
корпоративтік БАҚ ... ... ... қарым-қатынасты және
клиенттер арасында қандай да бір имиджді қалыптастырады.
3. Ұйымдастырушылық ресурстар. Компанияның түрлі ... ... кең ... ... ... ... бұл ... компания бір
орнында тұрмай дамып келеді деген ойды қалыптастырады. Қызмет көрсетудің
алуан ... де ... ... ... ... ... түрлерін ұсыну. Қажетті жерде және қажетті уақытта бола ... ... өте ... ... ... өз қызметін жарнамалай
білуі және өз қызметінің бағыттары туралы тұтынушыларға ақпарат бере ... Даму ... Бұл ... ... ... ... Әсіресе білім
беру, жылжымайтын мүлік және банк салаларында аса тиімді.
6. Қаржылық күш және тұрақтылық. Жарнамалық ПР – ... ... ... жағдайына баса назар аударса, ол тұтынушылармен ... ... ... ... ... ... Өз ... арасында танымал жұлдыздар бар
екендігін білдіру, мақсатты аудитория ішінде тауарға деген сұраныстың ... ... ... әсер ... ... атын ... ... байланыс көп уақытта компанияның
жаңа атын қабылдау бағытында көп ... ... ... ... ... ... ... жалған үлгілерін жасаудың
артуына байланысты, компаниялар брендті қорғау мен ... үшін ... ... Дағдарысқа қарсы бағытталған шаралар. Аса төтенше жағдайда болып жатқан
процесс туралы кеңінен ақпарат беру қажет.
Қорытындылай келе ... ... ... ... ... ... ... қажет. Олар маркетинг, жарнама және ПР. Өйткені
әрбір ұйымның мақсаты тұтынушылармен ұзақ мерзімді тиімді қарым-қатынастар
орнату.
Айта ... жай, ... ... ... ... ... ... тұтынушылармен жұмыс істеу жөніндегі ... ... ... жоспарлау жөніндегі мамандар, творчестволық
персонал, жарнаманың ... ... ... ... ... және ... ... сатып алу жөнедегі ... ... ... ... ... ... құрылуды.
2. Өткізілім бөлімдері сауда ұйымдарымен қатар, жеке ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Яғни, жеке және
тұтынушыларға ықпал ету механизмдері интеграцияланады.
3. Бұқарамен байланыс және сыртқы ... ... ... ... Бұқарамен байланыстың сыртқы және өз ... ... ... ықылас білдірушілерге компания туралы ақпарат ... ... ... ... бірігіп есеп дайындайды.
4. Тура маркетингті жүзеге асырудың тәсілдері тұтынушыларға маркетингтік
үндеулерді жеткізудің түрлі әдістерін ... ... ... ... ... ... ... байланыс қызметімен,
маркетинг бөлімімен құрастырылған ортақ концепцияға сай келуі қажет.
6. Тауар ... ... ... ... ... берумен айналысатын
мамандар өз жұмыстарын бірнеше стильдердің ықпалдасуын ... ... ... ... ... атқарулары қажет.
Осылардың барлығы, маркетингтік процеске қатысушы түрлі топтар арасындағы,
фирманың бөлімшелері арасындағы серіктесік қарым-қатынасты талап ... ... ... ... ... ... ... әсіресе интегарциялық тәсілдерді қолданатын,
менеджерлері ... және ... ... басқа да
қатысушыларымен тығыз қарым-қатынасты ... және де ... ... ... ... жұмысшылардың күш-жігері
үйлестірілетін фирмада тиімді іске асады.
Интеграцияланған маркетингтік коммуникацияларды жүзеге асыру көп уақытта
келесі үш ... ... ... ... ... түрде қайта құрумен
байланысты. Олар: ақпаратты ... ... ... ... ... мамандандырылған фирмалардың уақытша бірлестігін құру.
Ақпаратты бөлу және оны ... ... ... ... ... ... қай жерде екендігіне қарамастан өз
қызметкерлеріңмен қарым-қатынасты білдіреді. Сонымен қатар, әртүрлі
қаладағы және аймақтағы компания қызметкерлерінің барлығы бір ақпаратты
алғаннан кейін оны ... ... ... ... ... коммуникация жүйесін қалыптастыру қажеттілігі туады. Көп
жағдайда бұл сипаттағы коммуникациялардың ақпараттық жүйелері мәдени
ерекшеліктерге байланысты өз жұмысында ақау бере ... ... ... ... ... бір ... ... бір мәдениет
элементтерімен толықтырылуына және бір мәдениетті екінші мәдениеттің ... ... [1]. ... функциялар арқылы басқару. Маркетингтік
коммуникацияларды басқарудың мұндай түрі компанияның барлық бөлімшелері
бұқарамен байланыс жүйесін, сатылымды арттыру, ... ... ... ... ... ... ... қиылыспалы түрде
қатысатын процессті білдіреді. Мысалы, сауда ... ... ... оның ... ... ұстап тұру, қиылыспалы функциялары
бар фирманың ... ... ... ... ретінде қарастырылады.
Түрлі компаниялардың күш ... ... ... ... маркетингтік коммуникация бағдарламасын ... ... ... ... ... ... макретингтік коммуникация тәсілдеріне хабардарлығынң аздығы.
__________________________________________________________________
1. Международная коммуникация. –Н.Новгород: изд-во «Деком», 2001. С 320
Сондықтан соңғы ... ... ... бас ... ... Алғашқы рет бұл тәсілді 20ғ 80-ж аяғында Intel-public ... ... ... бір ... үшін ол ... клиенттеріне
жалпымаркетингтік коммуникациялық стратегияны құрасытырып және оны ... үшін ... сырт ... ... мамандарын шақыра бастайды [1].
Бұл тәсіл қазіргі кезде кеңінен танымал «Gillette - лучше для ... ... ... ... ... ... еді. Бұл ... BBDO фирмасы
Gillette фирмасымен біріге отырып жаңа Sensor лезвиесін де ... ... BBDO бас ... ... атқарып, тура маркетинг бағдарламасын
жүзеге асыруға көмектескен ... ... (Porter, ... ... еді.
Интеграцияланған стратегия қажетті ақпаратты пайдалануды, бағдарла-
маға қажетті адамдарды кірістіруді, ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне кірісітірілген барлық
құрылымдар мен адамдар маркетингтік шешімдер ең ... ... ... ... ... ... да іскерлік стратегияны
жүзеге асыруда ең алдымен олардың ұйымшылдығы мен іс-әрекеттің бағыттылығы
қажет екендігін түсінулері қажет. Қажетті ... ... ... ... бір
аудиторияға сол ақпараттың маңыздылығын бағалауды біріктіреді. Қысқасы,
комуникациялық ... ... ... ... ... ... мүшелеріне қажет пе? Бұл ... ... ... ... Оны тура қазір ... ... ... ... жауап берулері қажет. Аталған стратегия, ақпаратты жеткізудің
ең ... ... ... ... ... Ақпараттың шынайылығы ақпараттың
көзіне байланысты бағаланады. Сонымен ... ... ... ... –М.: ... и К, 2006 С.53
коммуникациялық технологиялардың қандй кешенін қолдануға ... ... ... ... ... ойластыру қажет. Қысқасы, аудиторияның
мүдделерін, және ... ... ... ... ... ... ... қалай біріктіруге болатынын анықтау қажет.
Интеграцияланған маркетингтік коммуникация стратегиясының негізінде
барлық тәсілдерді, әдістерд,і жұмыстың формалары мен ... ... ... дайындалады.
Мүдделі аудиторияны анықтау. ПР коммуникацияларды ... ... ... ... ... ... ... ықыласты аудиторияны бөліп алу идеясына негізделеді.
Ықыласты аудиторияға ... ... ... ... бар ... факторлар ескеріледі.
Бұл қаржы индустриясы өкілдерінің санатындағы қоғамдық ... ... ... та ... мүмкін. Бұқарамен байланыстың жүргізетін
шараларының жетістігі көп уақытта коммуникацияның бұл түрі ... ... ... ... ... ... Бұқарамен байланыс мамандары бұқарамен ... ... ... ... ... ... ... байланыс
ұйымның ішкі және сыртқы даму процесін басқаруда және коммуникациялық
саясаттың жалпы ... ... ... роль ... ... ... ұйымдастыру бойынша жоспарлар ағымдық жағдайға баға
беруден, мақсатты айқындаудан, мақсатты аудиторияны ... іске ... ... бағалаудан тұрады. Аталған деңгейлердің әрбіреуінде
процедуралардың коммуникацияның басқа каналдарында ықпалдастығы жүзеге асып
отыруы қажет (жарнама, тура маркетинг, өткізілімді ынталандыру және ... ... ... ... ... бұқарамен байланыс ұйымның
пайдасының артуына ешқандай әсер ете ... Бұл ... ... көзақарас.
Бұқарамен байланыстан мұны талар ету де қажет емес, ... ... ... ... ... қоғаммен ұзақ мерзімді ... ... ... ... Ал ... байланыс жүйесінің жұмысының
қаржылай пайда түрдегі нәтиежесі көп ұзамай бәрібір көрініс береді.
Қалыптастырылған тұрақты бренд, бағалық өлшемді де ... ... ... ... ... ... ... (біріктірілген үш сәуле) алып тастағанда 30-40 % арзан
сатылған. Бұқарамен ... ... мен ... ... ... ... ... маңызды орын алу үшін көп күш-жігер жұмсаулары қажет. Ең алдымен,
бұқарамен байланыс қызметінің нәтижесін ... ... ... ... бағалау тұтынушылардың пікірін зерттеуді және бұқарамен
байланыстың және басқа да маркетингтік ... осы ... ... ... ... ... етеді. Егер бұқарамен байланыс
технологиялары басқа коммуникативтік құралдарды ... ... ... оның ... ... өте ... Ұйыммен жағымды нәтиже
алынатын болса, олар қай коммуникация тиімдірек болғанын білуге ынта
білдірмейді, ... олар ... ... қаржы да бөлмейді.
Бұқарамен байланыстың экономикалық көрсеткіштерге тигізер ықпалын
бағалау.
Бұқарамен ... ... ... ... ... ... байланыс шараларының өнімді өткізу көлемі мен пайда
сияқты ... ... ... ... ... ... болады.
Маркетингтік коммуникациялардың басқа түрлерін (жарнама, тура маркетинг,
өткізілімді арттыру) араластырмай тек ... ғана ... ... ... ... ... де, ол ПР-акцияның алдындағы
өлшеніп алынған экономикалық ... ... ... ... ... бір каналын ғана бөліп қарастыру өте ... өте жиі ... ... бірнеше субъект әсер етеді.
Бұл жағдайда коммуникация каналының ... ... ... ... Бұл үшін ... фокус-группа тәсілімен тұтынушыларға
сұрау мен бақылау жүргізуге болады. Бірінші кезеңде, 10-12 ... ... ... ... Бұл ... ... ... бір ғана каналының әсер етуін бағдарлайды. Коммуникациялық
канал ретідегі бұқарамен ... ... ... ... ... ... ( ... тауардың емес, өндірушінің бейнесін суреттеу).
Аталған фирманың тауарын сатып алуға ниетін білдіргендер ... ... ... ... де, фокус-группа өткізілгеннен кейін ... ... ... ... ...... ... бір мезгілде екеуін (бұқарамен байланыс және жарнама) ... ... ... Бұл ... ПР-акциямен қатар тауарды өндіруші
фирманың бейнесімен байланыстыра ... ... ... ... беріледі. Сеанстың аяғында бірінші сеастағы сияқты тұтынушылардың
көрсеткіштері өлшенеді. Содан кейін екі ... да ... ... ... ... ... және бұқарамен байланыс
механизмдерінің тұтынушыларға ықпал етудің көмегімен ... ... ... ... болып табылады.
ІІІ-тарау. Қонақ үй бизнесін жүргізудегі қоғаммен байланыс ќызметін тиімді
пайдалану.
Бүгінгі таңда қонақ үй ... ... даму ... ... бірі. Жыл
сайын дүние жүзінде қонақ үйлер мен мейманханалардың саны өсіп ... ... ... ... ... менеджерлерді көптеген PR – шаралар мен
ерекше ... ... ... ... ... Қазақстанда 239 қонақ
үй жұмыс істеуде. Олардың ... ... ... ... ... ... және Оңтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Алайда, олар
нарық қажеттілігін қаншалықты қанағаттандырады деген сұрақ ... ... үй ... ... ... ... ... ал туризм біздің
елімізде дамуы ойдағыдай емес. Статистиканың мәліметтеріне жүгінсек, туризм
мақсатында ... ... ... ... 45,8 ... және ... 37,9 пайыз болса, Қазақстанға туризм мақсатында ... ... ... ... ... ... дәл осы кіріс туризмнің үлесін арттыруға
мүдделі, ... ол ... ... мен ... ... ... ... туристер тарту бағытында бірқатар шараларды енгізу керек және
қонақ үй инфрақұрылымын дамыту бұл шаралардың ажырамас ... ... ... ... ... ... ... еліміз соңғы жылдары ілгері
қадам басқан.
Евразиялық орталық ретіндегі Алматының мәртебесі артуда. ... ... ... мен ... ... ... мен ... жиі
ұйымдастырылып отырады, ал бұлардың барлығы конгрестік және іскерлік
туризмнің ... ... ... ... ... ... ... шетелдік серіктестері пайда болды. Алматы - біріккен ... ... ... саны ... көп ... ... сәйкесінше қаланың қонақ үй бизнесі жанданды. Жаңа
қонақжайлар салынып, ... ... ... ... бабымен және турист ретінде келетін қонақтардың
қажеттіліктері мен дейгейі әр ... ... ... бес ... Regent Ankara және Hyatt Regency халықаралық қонақ үйлерінің тарапының
Қазақстандағы ... бір ... ... ... бөлме үшін 290 АҚШ
долларын төлеуге шамасы келетін туристерге қызмет көрсетуге ... ... ... үй бизнесі 2002 жылы 5,6 млрд. тенге табыс әкелсе,
2003 жылы бұл ... 30 ... ... ... ең көп ... ... бар ... үйлер – 30,9 пайыз, ал рентабельдігі ең аз ...... ... мен ... ... – 13,3 ... Бұл
саладағы кейбір мәселелерге қарамастан, жалпы қонақ үй және туристік бизнес
нарықтың табысты, әрі тұрақты ... 36 ... үй орын ... ... 29 – жеке ... 4 –
мемлекеттің иелігінде, 3 – шетелдік резиденттердің меншігінде. Алматылық
қонақ үйлер бүкіл ... ... ... 16,0 ... ... ... ... үйлердегі бөлмелердің жалпы санынан Алматыдағы
қонақ үйлердегі бөлмелердің үлесі – 30,6 пайыз. Алматы ... ... ... ... ... ... саны – 2968 ... үйлерді серитфикаттау және оларға жұлдыз беру біздің елімізде
Ресей Федерациясының Госстандарты 1994 жылы ... ... ... ... ... ... Бұл ... ережелері мен
қағидаларының ескіргендігінен бе әлде біздің сертификаттаушы органдардың
кейбір ерекшеліктердің түсінбейтіндігінен бе, белгісіз, алайда алматылық
бір дейгейдегі қонақ үйлері бір ... ... ... ... ... келесідей жіктеледі:
← 5 – жұлдызды – «Анкара», ... ... 4 - ...... ... 3 – ...... "Достык", "Алатау", "Казахстан", "Отрар",
"Премьер Медео Интернейшнл".
Алматы қалалық Әкімшілігінің туризм Департаментінің тапсырысы бойынша
«Тұран» университетінің туризм факультеті ... ... ... ... ... онда ұйымдастыру мен басқару шараларының
жүйесін құруда өзгеріске бейім әлеуметтік – экономикалық жағдайда
«Қазақстан 2030» стратегиясында экономиканың бастапқы саласы деп ... ... ... ... дамуын басқаруға байланысты маңызды
ұсыныстар жасалды[2] [1].
Алматы қаласының Әкімшілік ... ... ... - ... әлеуметтік – экономикалық мәселелерін шешуге көмектесетін құрал
ретінде қарастырып, оған ... мән ... ... ... үй ... ұсынылған негізгі шаралар:
← шетелдік инвесторларды тарту арқылы орта топқа жататын қонақ
үйлерді халықаралық стандарттарға сәйкес қайта құру;
← қаланың меншігіндегі ... ... ... ... ... жаңа ... үйлер салу;
← Алматы қонақ үйлерінің бұл бизнесті басқаратын
халықаралық қонақ үйлердің тарабына қосылу .
Аталған стратегиялық міндеттерді орындау Алматыда халықаралық ... ... ... ... ... қаланың қонақтарының
қажеттіліктерін толықтай қанағаттандыра аларлық қазіргі заманға сай қонақ
үйлер кешенін қалыптастыруға, оның ... қала ... ... және ... ... ... ... оған қоса аймақтың
мәдени және табиғи мұрасын дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді.
Көбінесе PR ... іске ... ... қызмет көрсетудің
өзгешелігінен, деңгейінен және ... ... ... Осы ... ... туралы айтпай тұрып, «қонақ үй» деген түсінікке анықтама
беру керек. Сонымен, отель немесе ... үй – бұл ... ... ... ... ... және т.б. ... көрсететін мекеме.
Қонақ үйлер көлемі бойынша бөлінеді: 10-нан 2000- ға дейінгі номерлер,
кейде одан да көп ... ... ... үйлерді мақсатты топтармен бөлген
дұрыс:
- бизнес-отельдер
- әуежайдағы қонақ үйлер
- сьит-отельдер (апартаменттері бар ... ... ... ... ... ... ... үйлер
- «В&В» (bed and breakfast)
- таймшер отельдер
- казино-отельдер
- мәжіліс-орталықтар
- мәжіліс-отельдер
Отельдерді Mobile Travel Guide пен ... ... ... ... ... болады, соған сәйкес
отельге жұлдыздар мен алмаздардың белгілі бір санын ... ... ... қонақ үй-туристтік өнеркәсіптің ұсыныстарына
оңды қарым-қатынас пен сеніиділікті ұзақ ... ... үй және ... бизнестеріндегі маркетингтің іске асуы»
кітабының авторлары А. Л. Лесник пен А. В. Чернышев PR әрекетшілдіктің
бизнестің кез- келген саласындағы үлгісін ұсынады[3] [1]:
Қонақ үй ... ... ... өсуі қызмет көрсету саласында
тұтынушылардың қамын ойлау ... ... ... ... жарнаманың классикалық тәсілдерінің орнына өнеркәсіптің имиджі
мен көсемсөздің көтерілуіне жаңа ... ... ... арнайы
мақсатталған политикасы клиенттермен байланысты жақсартады және өнеркәспке
өз ұсыныстарын дұрыс пайдалануға ... Л. ... пен А. В. ... ойы бойынша, PR маркетинг
құралдарына жатады және ... ... ... көмегімен
құрылымдастырылады. Бірлескен мәдениет өзінің функциялары бойынша барлық
коммуникативтік құралдармен қиыстырылады.
Қонақ үй ... оның ... ... ... ... ... ... жұмыстың негізгі міндеті келесі салаларды жатыр:
• ақпараттық құраушының қалыптасуы
• баспамен жұмыс
• PR-акциялар
• Диалогтар, бағалаулар, жоспарлау.
Қонақ үйлерде ... PR ... ... ... ... ... үйде ... таралуы
PR бойынша кәсіби жұмыс сенімді ақпараттан басталады. Бұл жерде
өнеркәсіп ұйымының толық ... ... ... ... негізінде
орналасқан:
• жауапты жұмыскерлердің тізімі (кім неге жауапты);
• номерлердің саны мен түрі;
• басқа да ... ... ... мен ... жұмыс істеу уақыты;
• банкеттік және конференц-залдардың аты, сыйымдылығы және техникалық
мінездемесі;
• автомобильдерге арналған тұрақтар;
• қонақ ... ... және ... ... ... ... жерінің сипаттамасы;
• клиенттердің бос уақытын өткізудің мүмкіндіктері;
• мейрамхананы мамандандыру.
Іс ... ... ... ... өнеркәсіптің ұйымында
өндірістік қарым-қатынастардың жақсаруына келесідегідей PR ... ... ... жүргізу, олардың жұмысы жайлы ойларын зерттеу
және бағалау;
- арнайы мінездемелер;
- «қара жүрістен» ақпарат;
- жаңа қызметкерлер үшін нысандар;
- жанұя ... ... ашық есік ... бос ... ... ... біліктілікті көтеру семинарлары мен анықтамалық әдебиет
- PR ... ... және ... ... араласыту:
- басылымдарға өнеркәсіптің жақсы жұмысшыларының ескерілуімен мәлімдеме
беру;
- аспаздық жарыстарға ... ... PR ... екі ... ... Қызметкерлер арасында позитивті PR қатынас жасау;
• Менеджер мен жұмысшылар ... ... ... ... ... мен ... ... жұмыс потенциалды
клиенттермен, ... ... ... ... мемлекеттік қызметкерлермен, ... ... және ... ... тұспалдайды. Бұл жұмыс алдағы уақытта PR орнату шараларымен
қамсыздандырылады. Бұл ... ... ... оңды қалыптасуын
білдіреді.
Ә) Бұқаралық ақпарат құралдарымен және басылыммен жұмыстар
«PR – бұл ... ғана ... ... ... қонақ үй
және мейрамханалық өнеркәсіптің штаттан тыс көмекшісі болып табылмайды».
Айтылғандардың екеуі де ... ... ... ... ... ... туралы айтып тұр. Бұл жерде басылыммен жұмыс істеген
кездегі бірнеше ... ... ... ... ... оқырмандары сіздің мақсатыңыздағы топқа ... ... ... ... ... ... радио және телеарналардың жауапты адамдарымен, редакторымен
танысыңыз;
• бұқаралық ақпарат құралдарын сіздің өнеркәсібіңіз жайлы жарнама емес
жаңалықтыр қызықтыратынына сүйеніңіз;
• пресс- ... ... ... ... ... шақырылуы керек,
оның қадамын алдын- ала жоспарлаңыз, ақпарат, иллюстрациялық материал,
жазбаша дәлелдеу дайындаңыз;
• «жағымсыз жаңалықтарды» жасырмауға тырысыңыз, ... ... ... ақпарат сыбыстармен күресуге көмектеседі;
• Ақпаратыңыздың актуалды, көрнекті фактыларға негізделгеніне және
сенімді екеніне аса көп көңіл ... ... ... ... ... сабырлықпен, әдептілікпен
достастық және сыйластық формада құруға және дамытуға тырысыңыз.
Б) PR акциялар
Мейрамхана ... PR ... PR - ... ... ... ... ... Кейбір Алматылық мейрамханалар PR акцияны өткізуді тек
қана профессионалды PR агенттіке тапсырады.
Қонақ үй және мейрамхана ісінде көп қолданылатын ... PR ... ... ... ... ... үйде көркемөнер бойынша жәрмеңкелерді ұйымдастыру;
• Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... мерекелерді өткізу;
• Әр аймақтың асханаларының апталығы;
• Қонақ үйдегі музыкалық кештер;
• Атақты адамдардың қатысуымен «ток-шоу»
• Сыралық джаздық кештер ... ... ... бірігіп тамақ дайындау;
• Десерт дайындауда «әйелдер курсы»;
Осындай PR акция өткізген кезде әрбір өнеркәсіп ... ... ... ... PR акцияның саны ?
➢ Шараның сапасы қадай ... ... құны ... ... ... ... неше ... және ол не үшін керек?» деген ... ... ... жолымен келесі формула арқылы алынуы керек:
PR әрекеттің бағасы =көңіл ауудың өсуі
PR құны
PR әрекеттің оңды бағасын сол ... ... ... ... ауудың
өсуіне әкеліп соққанда ғана беруге болады. Бұл көңіл ауулар, бір жағынан,
анықталған тұтынушылар ... ... ... ... ... ... ... әсеріне шалдығуына
байланысты.
Жоғарыда баяндалған ақпарат теориялық аспектіні құрайды. Менің ойымша,
PR – дың қонақ үй ... ... ... ... ... ... түсінуге болады. Бұл тақырыптың аясында халықаралық тораптың қонақ
үйлері жайлы айтқан өте қолайлы. Себебі, осы ... ірі ... ... ... PR ... ... көрінеді. Ал басқа қонақ үйлерде ... ... ... ... немесе онымен директордың өзіне
айналысуға тура келеді.
Хаятт Ридженси Алматы – батыстың талғағыштығы мен ... ... ... ... ... бірінші халықаралық
бесжұлдызды қонақ үй. Сіз Хаятт Ридженси Алматыға ... ... ... ... пен ... ... ол жерде әр қонақ
өзін жайлы және емін-еркін сезіне алады. Хаятт ... ... ... мен шығыстың жылуын отельдің ыңғайлы ортасында үйлестіретін
292 қонақтық және люкс номерлерді ұсынады. 250 адам ... ... ... ... ... ... және де басқа түрлі шараларды
өткізуге Хаятт ... ... ... ... залдар ұсынады. Хаятт
Ридженси Алматы қонақ ... ... екі ... ... ... ... ... ұсынады. Номерлерге қызмет көрсету 24 сағат бой
жүзеге асырылады.
Қонақ ... ... ... ... ... ... ақпараттары беретін және сіздің
қонақ үйде тұру ... ... ... ... ... ... қызметтерін ұсынады. «Олимпус» денсаулық клубында
өзіңізді еркін сезініп демалу үшін барлық жағдайлар жасалған. ... ... ... ... 24 сағат бойы кезекші менеджер
• 24 сағат бойы шетелдік валюталармен ақша айырбастау пункті
• Жүк сақтайтын орын
• Түрлі ... ... ... ... ... ... и ... жалға беру
• Банк қызметтері
• Сувенирлік дүкен
• Химиялық тазарту қызметтері
• Күтуші (бала бағушы) қызметі
• Қызмет көрсетуші персонал бірнеше шет тілдерін меңгерген
... ... ... дүкен
• Туристтік агенттік
• Қонақ үйдің анықтамалық қызмет орны
• Сигарлар дүкені
• Киім мен керек-жарақтар дүкені
• Консьерж ... ... VIP ... ... автобус, әуежай-қонақ үй-әуежай
• "Олимпус" денсаулық клубы
• Бизнес-орталық, оның қызметтері: (құжаттардың ... ... ... ... ... ... компьютерде тексттік теру,
электронды почта, тегін газеттер, қалалық әкімшілікке ... ... ... салоны
Арнайы қызметтер:
• Климат-бақылау жүйесі
• Шағын-бар
• Автоматты жауап қатушымен сандық телефондар
• Жоғары жылдамдықты Интернет-жүйе
• Көпарналы спутниктік теледидар
... ... ... үшін ... ... ... жүйесі: 220 Вольт
Ридженс Клуб бөлмелері
Хаятт ... ... ... ... ... қосымша
артықшылдықтармен қолдануға мүмкіндік береді: континенттік таңғы ас; ... кофе ... шай, ... ... ... Одан да ... ... өз қонақтарын қызметтердің толық спектрімен қамсыздандырады:
келіссөздер үшін жек ... ... ... ... ... ... және т.б. осы аталғандардың барлығы ... ... ... клубтың холлында ұсынылады.
• Орташа люкс номерлер.Барлық орташалюкс номерлер өте кең, екі балконы
бар.
• Люкс номерлер. Отель әдемі алты люкс ... ... ... ... ... бөлме, қонақтарды қабылдауға арналған бөлме бар. Олардың
барлығы Интернет-байланыспен жабдықталған.
• Президенттік ... ... ... ... ... ... ... корольдық отбасылардың мүшелеріне арналған.
Қоғаммен байланыс бөлімі көрмелер, конференциялар мен семинарларды жиі
өткізу клинттерді ... ең ... жолы деп ... Хаят ... ... ... отыратын конференциялар қонақ үй үшін ... ... ... ... компаниясының топтары Қазақстанның мәдениетіне қызығатын
туристтер мен бизнесмендерге ... ... ... көрсету үшін құрылған.
Ол топтарға қонақ үй, мейрамхана, Қазақстан бойынша туризм ... ... ... үйге ... ... келесі жарнамалық шаралар жүзеге
асырылады:
1) Қазақстан және Орталық Азияның басқа да елдеріне ... ... ... ... ... Тау ... ... қонақ үйі мен басқа да қонақ үйлерден номерлер беру.
3) Қазақстан іші ... және шет ... ... ... ... ... үшін ... үйде конференц-залмен қамсыздандыру.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жұмыс барысында көптеген ... ... және ... ... ... ... ... байланыстар ұйым және бұқара ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ал қоғаммен
байланыс маманы бұқара және ол ұсынатын ұйым ... ... ... ... ... мақсаты – жалпы ортақ маќсатты және жалпы ортақ
мүдделерді айқындау үшін екі жақтық қарым – қатынасты орнату және ... және ... ... негізделген өзара түсінушілікке жету.
Қоғаммен байланыс мамандырының нақты кәсіби ... құру үшін ... ... ... ... ... байланыс маманы қоғаммен байланыстардың принциптеріне ... ... өз ... іске ... ... ... ... бөліктері: Зерттеулер, ... ... ... ... жағдайларындағы коммуникациялар.
Қоғаммен байланыс қызметі – баспасөздегі насихат ... ... ... қызметті, зерттеулер жүргізу қызметін (бастапқы және
туынды), әрлендіру қызметін, ... ... ... ... ... ... ... байланыстың төрт маңызды рөлі негізінде Қоғаммен байланыс
мамандарының ... ... ... ... ... Олар:
Коммуникациялар бойынша маман, Эксперт – ... ... ... Мәселелерді шешудегі көмекші.
Қоғаммен байланыс маманының өзінің дағдыларын қолдану олар ... ... ... тәуелді болады. Бұл рөлдер – штатты қызметкер,
келісімшарт бойынша агенттіктің қызметшісі және штатты емес кәсіби Қоғаммен
байланыс ... олар ... ... ... ... де ... ... тараудың 1.1 тармағында бұқарамен ... және ... ... ... ... ... байланысқа – ұйым, өнім,
қызмет, идея ... ... ... Ал ... тауарды тиімді сату, оны
нарыққа шығару болып табылады. Келесі 1.2. ... ... ... маркетингпен өзара айырмашылығы, байланысы көрсетіледі. Әрине маркетинг
және бұқарамен байланыстың атқаратын ... ... ... ... ... айырмашылықтар орын алады. Оны қосымшалардағы
кестеден көре ала аламыз.
Екінші ... ... ... ... ... ... Оның мақсаты максималды тиімділікке
жету болып ... 2.2. ... ... ... ... тиімді құралдарын көрсетеді. Әрине ИМК
құралдардын ... ... ... ... ... орнатуға
болады.
Үшінші тарауда қонақ үй бизнесін жүргізудегі бұқарамен байланыс қызметін
тиімді пайдаланудағы PR ... Яғни ... ... ... ... ... тек қана ... нарыққа шығаруда ғана емес, қонақ үй
бизнесінде де ... ... ... ... ... ... маркетинг қызмет көрсетудің бір түрі болып табылады.
Әдебиеттер тізімі:
1. Абрамов Р.Н., ... Э.В. ... с ... М.:
Академический проект, 2004
2. Аги У., Камерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. Пер. ... ... ... ... ... И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Курс лекций. М., 2002.
4. Аллен Х., Глен М., ... С., ... М. ... ... ... ... М.: ... 2000
5. Ариевич Г., Кондтратьев А., Макурин И., Синицын А. «Вместе трудно,
порознь грустно. PR в банках» // ... №7, ... ... ... Х.Д. ... с общественностью в мире финансов. М: Дело,
1997
7. Баяндаев В.В., ... М.Л., ... Э.А. ... ... ... М.: ... ... Блажнов Е.А. «Паблик рилейшнз» Учеб. пособие.-М.: Има пресс, 1994
9. Блэк С. ... ... Пер. с ... М.: ... ... Блэк С. ... ... Что это такое?. Пер. с англ. Лондон: Модино
пресс: М.: СП АСЭС, 1990.
11. Богданов Е. Н., ... В. Г. ... ... ... 2-е издание. СПб., 2003.
12. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика ... М.: Изд. ... ... ... М.П., ... А.Н. ... с общественностью: теория и практика.
Учеб. Пособие –М.: Дело, 2003.
14. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. М.: ... ... ... ... – М, ... Ван С., ... Д., ... Д., Терк Д. Все о PR. Теория и практика
паблик рилейшнз. 7-е изд.: пер с ... ... ... -конакт» Инфра-М, 2001
16. Варакута С. А., Егоров Ю.Н. Связи с общественностью. М., 2003.
17. Галумов Э.А. ... PR. –М: ... ХХІ, ... ... Ю. М. ... PR. М., ... ... Ф., Ядин Д.. Паблик рилейшнз. – М.: Юнити – Дана, 2003
20. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. М.: Филинъ, 1996
21. ... Д. и др. ... ... ... ... М.: Альпина
паблишер 2003
22. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. М.: ...... ... ... В.Г. ... ... рилейшнз. –М.: Рефл – бук, К.: ... ... М.Х., ... М., ... Ф. ... ... М., ... Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса» ... ... и ... ... изд. ... ... ... Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. ... ... ... ... Г.Г. ... и практика коммуникаций. М., 1998
29. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М., 2000
30. ПР сегодня: новые ... ... ... практика. Пер.
с . англ. М.: Имидж контакт. М., 2002
31. Федотова Л.Н. ... ... и ... ... СПб: ... ... Хэйвуд Р. Все о Public relations. Как добиться успеха в бизнесе. М.,
1999.
33. Шышкина М.А. Паблик рилейшнз в ... ... ... ... ... Унив., 1999
34.Шарков. Паблик рилейшнз.-М.: Дашков и К,2006
ҚОСЫМШАЛАР
Қосымша ( 1.1 )
Паблик Рилейншз- ... ... ... ... ... туғызу ұйымдық
ортада коммуникацияларды
қолдану.
Жарнама - ... ... ... жеке емес ... ... ... ... идея, тауар және қызметті
жылжыту.
Жеке сатулар- перспективті тұтынушылармен ауызша
презентациялар жасау.
Тиімді ... ... ... көрсету (сыйлықтар тарату,
жеңілдіктер беру, лотерея және ... ... И.М. ... ... в ... деятельности: Учебник /
Васильева Г.А. – М.: ЮНИТИ, 1998. – С. ... ... № 2 (18), ... 2003 год .
1. ... Ю. ... ... в ... // «Континент» №7, 2004ж., 12
– 14 бет.
1. Программа развития туризма г. ... на ... ... А. Л., ... А. В. Практика маркетинг в гостиничном и
ресторанном бизнесе. М.: Дело, 1999.
-----------------------
Негізі: бірлескен мәдениет
Қоғаммен байланыспен (PR) жұмыс
«ашық» қоғам түрін ... ... (PR) құру ... ... ... ... ... өзіндік түсініктер, PR-әрекеттер
- клиенттердің көзін жеткізу, диалог, бағалау, жоспарлау.
Қоғамдық пікірге ықпал ету
- әсерге қолдау ... ... ... ... ... адамдық факторлардың көтерілуі
- коммуникация атмосферасын басқару
Өнеркәсіптен тыс - - - - - Потенциалдық клиенттер
- Бұқаралық ақпарат құралдары ... ... ... ... ... ... басқару органдары
- Инвесторлар
- Бәсекешілер
- Одақтар мен ассоциациялар
Өнеркәсіп ішінде - - - - - персоналдың PR қарым-қатынасы

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бұқарамен байланыстың дербес кәсіби мамандық ретінде қалыптасуы және дамуы83 бет
Ұйымдағы бұқарамен байланыс бөлімінің ролі77 бет
Сөз этикасы мен бұқараның байланысы75 бет
Қазіргі электр байланысы11 бет
Іскерлік репутация48 бет
Ішкі тіректі,шоғырланған массалы айналу қабықшаның және серпімді пластинаның меншікті тербелістері66 бет
Азық-түлік тауарларының сапасын бақылау. сапа әдістері және деңгейі өнімдердің пестицидтермен ластануы. оларға гигиеналық сипаттама7 бет
Ақша-несие саясатының механизмі және оның ерекшелігі9 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет
Байланыс каналдары бойынша зертханалық жұмыстар35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь