ЕО тәжірибесінің негізінде ішкі қауіпсіздік мәселелерінің методологиялық аспектілері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I ТАРАУ. ЕО ТӘЖІРИБЕСІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ІШКІ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 «Ішкі қауіпсіздік» түсінігінің аймақтық интеграция үрдістері көлеміндегі мәні мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 ЕО елдерінің қауіпсіздік үлгісі және ішкі қауіпсіздік жүйесін қалыптастырудың ғылыми негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11

II ТАРАУ. ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ ІШКІ ІСТЕР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ... ... ... ... 18
2.1 Шенген ережелері және Еуропалық Одақтың кеңеюі ... ... ... ... ... ... ... .18
2.2 Маастрих келісім. шартындағы ішкі істер және құқық саласындағы жалпы саясаттың құқықтық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25

III ТАРАУ. ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ КӨЛЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШКІ ҚАУІПСІЗДІГІ ... ... ... ... ... .34
3.1Орталық Азия аймағындағы ішкі қауіпсіздік мәселесінің ерекшелігі мен қайнар көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
3.2 Орталық Азия аймағы елдерінің ішкі қауіпсіздік деңгейін арттыруда ЕО интеграция тәжірибесін қолданудың негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ..43

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..50
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
Зерттеудiң өзектiлiгi. Тарихтан көретiнiмiздей, түрлi мемлекеттердiң бiрлестiктерi, қауымдастықтары мен одақтары көп жағынан халықаралық экономикалық және саяси қатынастардың анықтаушы факторына айналды [1, 236 б.].
ХХІ-ғасырдың басында Еуропалық Одақ мүше-мемлекеттері алдында аса үлкен көлемдегі бірнеше мәселелер тұрды. ЕО елдеріне дүниежүзінің басқа мемлекеттерінен миграция ағымы, сонымен қатар, есірткіні заңсыз тасмалдау, лаңкестіктің кең етек жайуы – Еуропалық Одақ жағынан барабар тәсілді жұмылдыруға міндеттеуде, яғни ортақ саясат шеңберінде азаматтарға қауіпсіздікті қамтамасыз ету болды.
Iшкi қауiпсiздiк тақырыбы Орталық Азия елдерi үшiн де өзектi болып табылады. Орталық Азия елдерi, әрине Тәуелсiз Мемлекеттер Достығы, Орталық Азиялық Одақ немесе Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы шеңберiнде-ақ жұмыс iстей алар едi, бiрақ өкiнiшке орай шынайы қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн аймақта құрылымды құру үшiн бұл құрылымдардың тәжiрибесi аз, толық емес болуда. Орта Азиядағы және өзге де республикалардағы жүріп-тұру еркіндігі, шекаралық және иммиграциялық бақылау, трансшекаралық қылмыспен және халықаралық лаңкестікпен күрес мәселелері соңғы жылдары айрықша маңызға ие болып отыр.
Дипломдық жумыстың теориялық негіздері. Бұл дипломдық жұмыстың негізін халықаралық кауіпсіздік мәселелерімен айналысып журген отандык және шетелдік заңгер ғалымдарының еңбектері құраған: Moreau Defarges P., Bourlanges J.L., Сапанов С.Ж., Бокашева П.С. және т.б.
Зерттеу мақсаты – ішкі қауіпсіздік саласындағы ЕО елдерінің ынтымақтастығының тәжірибесінің оның Орталық Азия мемлекеттерінің пайдалану мүмкіндігін бағалау көлемінде талдау.
1. Современные международные отношения: Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: МГИМО, 1998. – 192 с.
2. Хантингтон С. Столкновение цивилизации // Полис. - 1996. – №7. – С. 33-47.
3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господства Америки и его геостратегические императивы. – М.: Международное отношения, 1999. – 256 с.
4. Benoit L. La defense europeenne au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 // Defense nat. – Paris, 2002. – №12. – P. 86-92.
5. Moreau Defarges P. La Serre Francoise de. Le traite de Nice: deconstruction ou refondation de l`Union // Politigue etrangere. – Paris, 2001. – №2. – P. 259-275.
6. Bourlanges J.L. La fin de l’Europe communautaire. Critigue du traite de Nice // Commentaire. – Paris, 2001. – №95. – P. 589-601.
7. Prieur J. Contribution a la Convention pour l` Europe // Commenter. – Paris, 2003. – №100. – P. 861-868.
8. Rodier C. La construction d`une politique europenne de l`asile, entre discours et pratiques // Hommes et migrations. – Paris, 2002. – №1240. – P. 81-93.
9. Toulemon R. Europe des Etates-Europe federale // Politique etrangere. – Paris, 2002. – № 3. – P. 631-646.
10. Шишков Ю.В. Формирование европейского экономического пространства. Заглядывая в 21-ый век: ЕС и СНГ / Отв. ред. Ю.А. Борко – М.: Интердиалект+, 1998. – 324 с.
11. Борко Ю.А. Социальная политика и экономическая интеграция: механизм взаимодействия // Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко. – М.: Эдиториал, УРСС, 2000. – С. 105-125.
12. Европейская интеграция: правовые проблемы. Сборник статей / Ред. колл. Т.Г. Топорнин. – М.: ИГПАН, 1992. – 123 с.
13. Шемятенков В.Г. Большая Европа и западноевропейская интеграция // Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко. – М.: Эдиториал, УРСС, 2000. – С. 11-25.
14. Буторина О.В. Экономический и валютный союз – новая ступень интеграции // Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко. – М.: Эдиториал, УРСС, 2000. – С. 64-94.
15. Каргалова М.В. Социальное измерение европейской безопасности. Институт Европы РАН. – М.: Интердиалект+, 1999. – 317 с.
16. Назарбаев Н.А. Стратегия развития Республики Казахстан как суверенного государства. – Алматы: Дауир, 1992. – 56 с.
17. Токаев К.К. Под стягом независимости. – Алматы: Атамура, 1997. – 467 с.
18. Идрысов Е. 10 лет внешней политике Казахстана: основные итоги и новые задачи // Дипломатический курьер, 2001, январь-май. – С. 115-118.
19. Арыстанбекова А. Х. Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом // Расширение Европейского Союза: перспективы и реалии. А., 2003. – С. 8-12.
20. Конституции государств ЕС. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.
21. Проект Конституции Европейского Союза // http://www.ispo.cec.be
22. Нормативные акты о полицейском сотрудничестве // Документы Европейского Союза. – М.: Право, 1994. - Т.2. - С. 246.
23. Европейский Союз на рубеже веков: Центр научно-информационных исследований глобальных и региональных проблем / Под ред. Т.Г. Пархалина. – М.: РАН. ИНИОН, 2000. – 296 с.
24. Договор о Европейском Союзе. Консолидированная версия / Отв. ред. Ю.А. Борко. – М.: Право, 2001. – 247 с.
25. Договор об учреждении европейского экономического сообщества / Договоры об учреждении европейских Сообществ, М.: Международная издательская группа «Право», 1994. - Т.1. – 392 с.
26. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің ағымдағы мұрағаты. Орталық Азиядағы көпжақты ынтымақтастық бөлімі. 15-2-2-1.
27. Минеев А. Переосмысление амбиций // Европа, 2004. - №5(39). – С.9-11.
28. Сотрудничество в сфере внутренних дел и правосудия // ЕС: факты и комментарии // http://www.europa.eu.int
29. Соглашение между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном о создании миротворческого коллективного батальона под эгидой ООН // Сборник по международному праву / Под общей ред. К.К. Токаева. – Алматы, 1998. – Т.1. – С. 310-314.
30. Токаев К.К. Практическая дипломатия: Министр иностранных дел и госсекретарь Казахстана отвечает на вопросы газеты «Известия-Казахстан» // Известия-Казахстан. – 2002. – 5 апреля.
31. Eurobarometer, 1997-2005; Бюллетень ЕС. Новости ЕС 1997-2005.
32. Договор о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности //htp://www.centrasia.ru
33. Евразийское сообщество: экономика, политика, безопасность, 1995-2005.
34. Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное Мировой проблеме наркотиков // МПКНСООН, Информационный листок. – 1998. – №2. – С. 5-6.
35. The Community budget: Facts in figures. – Brussels; Luxembourg, 2000. – P. 79.
36. Потемкина О.Ю. Становление обновленной Европы (Европейское пространство свободы, безопасности и правопорядка – новый проект ЕС). // Международная политика. – М., 2000. – №7. – С. 25-27.
37. Grabbe H. Breaking new groud in internal security // Europe after September 11th / Centre for European Reform. – Luxembourg, 2001. – Р. 69-73.
38. JUSTICE. The Schengen Information System: a human rights audit: http://www.justice.org.uk
39. Есть такой народ мигранты. / Эхо планеты. – Июль 2002. – №28. – С. 6-10.
40. The UNHCR`s Preliminary Observations on the European Commission`s Proposals for Council Framework Decisions on combatting terrorism and on the European arrest warrant. From the site: http://www.unhcr.ch
41. Будет составлен перечень террористических организаций. // Европа. – 2001. - № 11 (18). – С. 9.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………………………………………………3
I ТАРАУ. ЕО ТӘЖІРИБЕСІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ІШКІ ... ... ... ... қауіпсіздік» түсінігінің аймақтық ... ... мәні мен ... ЕО ... ... ... және ішкі ... жүйесін
қалыптастырудың ғылыми негіздері……………..……………………………….11
II ТАРАУ. ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ ІШКІ ІСТЕР ЖӘНЕ ... ... ... ... ережелері және Еуропалық Одақтың кеңеюі ……......……………..18
2.2 Маастрих келісім- шартындағы ішкі істер және құқық саласындағы ... ... ... ТАРАУ. ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ... ... ... ІШКІ ... Азия ... ішкі ... ... ерекшелігі мен
қайнар көздері………………………………………………………………………34
3.2 Орталық Азия аймағы ... ішкі ... ... ... ЕО
интеграция тәжірибесін қолданудың негізгі бағыттары…………………………43
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………… ..50
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………...52
КІРІСПЕ
Зерттеудiң өзектiлiгi. Тарихтан көретiнiмiздей, түрлi ... ... мен ... көп ... халықаралық
экономикалық және саяси қатынастардың анықтаушы факторына айналды [1, 236
б.].
ХХІ-ғасырдың ... ... Одақ ... ... аса ... бірнеше мәселелер тұрды. ЕО ... ... ... миграция ағымы, сонымен қатар, есірткіні заңсыз ... кең етек ...... Одақ ... барабар тәсілді
жұмылдыруға міндеттеуде, яғни ортақ саясат ... ... ... ету ... ... ... Орталық Азия елдерi үшiн де өзектi ... ... Азия ... әрине Тәуелсiз Мемлекеттер Достығы, Орталық
Азиялық Одақ немесе Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы шеңберiнде-ақ ... ... едi, ... ... орай ... ... қамтамасыз ететiн
аймақта құрылымды құру үшiн бұл ... ... аз, ... ... Орта ... және өзге де ... жүріп-тұру еркіндігі,
шекаралық және иммиграциялық бақылау, трансшекаралық қылмыспен және
халықаралық ... ... ... ... ... ... ... ие
болып отыр.
Дипломдық жумыстың теориялық негіздері. Бұл дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... отандык және
шетелдік заңгер ғалымдарының еңбектері құраған: Moreau Defarges ... J.L., ... С.Ж., ... П.С. және ... мақсаты – ішкі қауіпсіздік ... ЕО ... ... оның ... Азия ... пайдалану
мүмкіндігін бағалау көлемінде талдау.
____________________________________________________________________
1. Бугров Р.В. Институционально-политическое развитие Европейского Союза:
тенденции, ... ... дис. … ... ист. ...... ... ішкі қауіпсіздік, құқықтық тәртіп пен ... ... ... және ішкі ... ... теоретикалық және
әдіснамалық аспектілерін зерттеу;
- ЕО ... ішкі ... ... ... ... ... ЕО елдеріндегі ішкі істер және құқық саласындағы ынтымақтастықтың
деңгейін анықтайтын факторларды талдау;
- ЕО ... ішкі ... ... жетілуінің негізгі бағыттарын,
жалпы Еуропалық ішкі ... ... ... мен ... ... Орталық Азия аймағы елдерінің ішкі ... ... ... мен факторларын анықтау және осы саладағы ЕО тәжірибесін ... ... ... шығу.
- Орталық Азия аймағындағы ішкі қаупсіздік мәселелерінің қайнар көздері мен
өзіндік ... ... ... ... ... ... қоғамдық ғылымдарға ортақ
және арнайы танымдық әдістер: ... ... ... ... және т.б. ... ... ЕО ... НЕГІЗІНДЕ ІШКІ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ
МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 «Ішкі қауіпсіздік» түсінігінің аймақтық интеграция ... мәні мен ... ... ... ... ... қауіпсіздік» атауы
криминология ілімінің аймақтық-ұлттық атаулық және түсініктік ... ... бола ... ... ... ... ... бірақ
мағынасы бойынша бірдей болмайтын «policing» түсінігі кеңінен қолданылады.
Егер неміс тілінде «ішкі ... ... ... бір ... ... кейбір белгілері – қылмыстылықтың және қылмыс алдындағы үрейдің
минималды шекті деңгейін білдіретін болса, ағылшын ... атау ... ... ету мен ... ... тұру бойынша атқарылатын
әрекетті білдіру үшін қолданылады. [2, 324 ... ... ... құрылымдары Франция мен Германияның
көшбасшылары - К. ... мен Ш. Де ... ... еркі мен ... ғана ... шынайы сұлбаларына ие болды, олар конфронтациядан бас
тартып, сенім мен экономикалық ынтымақтастықтың ... ... ... ... ... мәні мен тигізген ықпалын ескеретін
болсақ, неліктен криминология білімі мен ... ... ... ... ... ЕО ... ... тілі мен
түсініктер жүйесіне неміс терминологиясының өзіндік ерекше атауын ... ... анық ... Дегенмен жаңа түсініктік саладағы
осы атаудың мәндік мазмұны ... ... ... ... ... мәнінен едәуір ерекшелене бастады. Сол ... ... ... ... ... қарастыра келе, бұл атауды кең және
тар мағынада пайдалану туралы айтады.
____________________________________________________________________
2. Журкин В.В. Интеграция, ... ... ... и ... в 21-ый век: ЕС и СНГ / Отв. ред. Ю.А. ...... ... атаудың қылмыстылық пен онымен байлансты ... ... ... сөз ... ... ... ... бірге,
негізгі көңіл қоғам, мемлекет, олардың экономикалық және саяси құрылымына
ерекше қауіп төндіретін ... жеке ... ... ... ... ... және т.б.) бөлінеді. Көбіне бұған
қауіпсіздікті қамтамасыз ... ... ... осы ... ... және басқа да жабдықталуының мәселелері қатысты
болады. Бұл кезде, атап айтқанда, полицияның жеке саланы ... ... ... ... ... тиімді атқарулығы; жеке және
коммуналдық субъектілердің мобилизациясы және т.б. ... ... ... ... ... ... яғни оны халықтың
қабылдауы туралы сөз қозғалады. Бұл тақырыптық көп және ... ... ... түсінетін «ішкі қауіпсіздік» түсінігіне тән болатын белгілі
бір ерекше ... ... ... [3, 230 ... ... түсінігі күш қолданудың мемлекеттік монополиясын
ұсынатын және оны ... ... ... қалыптасу үрдісінде
ресімделді. Бұл инстанциялардың функционалды ... ... ... мазмұнын анықтайды. Жалпы қауіпсіздікті ... ... ... ... деп түсіне келе, ішкі қауіпсіздікті осы
қалыптың жеке аспектісі ретінде анықтауға болады. Бұл ... ... ... ... ... етілетін қауіпсіздік туралы сөз болады,
ол сәйкесінше мемлекеттің күштеу сатыларының құзыретіне қатысты.
Ішкі қауіпсіздіктің ... ... жою ... ... төмендету басым
сипатта мемлекеттік күштеу сатыларының міндеті ... ... ... құндылықтарға зиян келтіру мүмкіндіктері мен апат жағдайлары
жатады. Бір жағынан, ... ... ... ... және ... ойдан
шығарылған қауіп көздері болуы да мүмкін.
____________________________________________________________________
3. Widmer A. ... - ueber ... und ... ... Innere Sicherheit - Innere Unsicherheit. – Zuerich, 1995.
Мемлекеттің өз азаматтарының қауіпсіздігі үшін жауапкершілігі ... ... мен ... ... ие. Көптеген алуан түрлі
аспектілерді қамтитын ... ... ету ... аса ... өмірді қамтамасыз ету саясаты ретінде саралануы мүмкін, ол
қорғаныс саясаты, денсаулық ... ... ... және ... ... ... өзара тәуелділігі ретінде сипатталады
Оны жүйелі түрде кеңейту ішкі қауіпсіздікті түсініктік және ... ... ... ... ... Тақырып ретінде әрі қарай
бөлшектеусіз тек ... ... қана ... ... ... ... ... өзіндік ерекшелігі ішкі және сыртқы
қауіпсіздіктің бөлінуін аса ... ... ... сәйкес қауіпсіздік
қауіп-қатерлердің болмауымен, қорқыныш-үрейден азаттылықпен ... ... ... еркін дамуы үшін мүмкіншіліктерді ашатын ахуал, жағдай
ретінде анықталады.
Бұл анықтама барлық ... ... ... ... ... белгілі бір нұсқасын ұсынады: «Қауіпсіздік жалпы алғанда
қорғаныс пен қауіп-қатер көздерін жою механизмдерінің болуынан ... ... ... ... ... ... ... [4, 345 б.].
Қауіпсіздікті кең тұрғыдан түсіну ешбір нақты өмір өлшемі немесе ... ... ... ... Ол тең дәрежеде ойға келтіруге
болатын барлық өлшемдерге қатысты ... Бұл ... ... көптеген мәндерді қамтиды – кедейлік, аурулар, экологиялық қатерлер
және т.б.
Қазіргі заманғы зерттеу жұмыстары мен ... ... ... ... ... ... ... біздің
пікірімізше, кешенді түрде қауіпсіздік феномені туралы көлемді және ... ... атап өту ... ... В. ... ... в различных социальных контекстах.
Избранные аспекты проблемы преступности в ... ... ... и ... - ... ... Гамбурга, 2001.
● қауіпке қатынастардың сипаты;
● қауіп көзінің орналасқан жері;
... ... ... ... қатынас сипаты бойынша қауіпсіздіктің екі түрін бөлуге болады.
Бірінші түрі қауіптің, белгілі бір қатерлер мен ... ... ... ... ... Екінші түрі қауіптерден шынайы
қорғалу мен оларға сенімді қарсылық көрсету мүмкіндігін көздейді [5, ... ... ... ... ... ішкі және ... бөлуге болады. Осындай бөлудің негізінде елдердің арасындағы аймақтық
шекаралар болады. Денгенмен қазіргі қоғамдық өмірдің ... ... мен ... ... ішкі және сыртқы
қауіпсізідк арасындағы шек шынайы өмірде ... және ... жиі ... ... да біршама тұрақсыз. Себебі көптеген
қауіптер - халықаралық лаңкестік, ... ... мен ... ... ... бір ортақ қауіп көзіне байластыру қиын.
Қауіпсіздікті сыртқы және ішкі деп бөлу ... ... ... ... ... ... есептемегенде, ішкі
қауіпсіздікті белгілі бір мемлекеттің басқаруында немесе оның аумағында
болатын ... ... ... мен ... шығатын
қауіптерден қорғалу деп түсіндіреді. Сыртқы қауіпсіздікті олар белгілі ... ... ... оның ... ... және өмір сүру
салтының сырттан төнетін қауіптерден қорғалуы ретінде қарастырады. Сонымен
бірге, ... ... ... ішкі және ... ... ... және ... қауіпсіздік түрлерімен қатар қарастырады.
Және бұл мүмкін ... ... ... біз, ... Кузнецова О.И. Создание структур внутренней безопасности ... ... // США - ... ... – 2002. – ... қауіпсіздік түрлерін түсінуге қатысты біршама басқа
пікірді ұстанамыз.
Топтаудың негіздемесі ретінде қауіпсіздік нысандарын қолдана ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым
маңыздылары ретінде тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін ерекше
бөліп көрсету ... ... ... өз жеке ... ... ... қауіп факторларынан қорғану жағдайын, өмірінің
қорғалуын, денсаулықтың, оның ... ... ... ... ... ар-ождан бостандығы мен саяси ... ... ... ... ету болып табылады.
Бірақ қазіргі жағдайларда адам қауіпсіздігі мәселесі біршама күрделі
болып табылуда. Бұл тек ауыспалы ... ие ... ғана ... емес,
біршама тұрақты Еуропа мен АҚШ-қа, дамушы елдерге де тән ... ... ... ... озбырлықтар мен қылмыстардың артуы ... ие ... ол ... ... ... ... ... кең тарауымен, тапсырыс бойынша адам өлтірулер
мен зорлаумен, қорқытумен және осындай басқа да әрекеттермен ... ... ... қару-жарақтың алуан түрлерін, жарылғыш құрылғыларды, радиоактивті және
түрлі уландырушы заттарды қолданатын ... ... кең ... ... ... және халық топтарына қарсы ... ... ... ... қоғамдық институттардың қалыпты қызмет атқару
жағдайын, ... ... ... ... ... ... ... кәсіби, ұлттық, діни және
басқа мүдделердің ... ... ... бір ... бірігу
еркіндігін білдіреді.
Сонымен қатар, қоғамның ... ... ... нормалардың, халықтың барлық топтарының конституциялық
құқықтары мен бостандықтарын іс ... ... ... және қоғамды ыдыратуға
бағытталған қызметке, тіпті егер ол ... ... ... ... ... ... ... беретін қоғамдық сананың дамыған
нысандарының болуын ... ... ... әкімшілік және күш құрылымдарын тірек ететін
заңнамалыық, атқарушылық және сот ... ... ... ... ... және ... қызметінің қалпы ретінде
қарастыру қажет.
Қауіпсіздіктің жалпы ... ... ... ... негізгі
қызметтерінің бірі болып табылады. «Қауіпсіздік ... ... ... ... ету ... ... ұзақ мерзімдік
бағдарларды жоспарлау, әзірлеу және ... ... ... біз ішкі ... түсінігінің өзіндік ерекшелікке ие
болмайтын қауіп-қатерлер мен ... ... ... және басқа да өмірдің түрлі салаларындағы және ... ... зиян ... ... ... кең ... ... қажет
деген қорытындыға келеміз.
Біз қауіпсіздікті тұрақтылық, қорғалу және болжай алу мүмкіндігінің
үйлесімі ... ... Бұл ... ... ... қоғамның
тіршілік етуінің сипаттамасы ретінде – ұлттық қауіпсіздік, ішкі қауіпсіздік
- әрбір жеке ... үшін ... ... мен өмірдің болжану мүмкіндігі.
Қандай да қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ... ... үшін ... ережелерін орнату жатады, олар белгілі дәрежеде жеке
азаматтардың, ... ... және т.б. ... ... ... ЕО ... ... үлгісі және ішкі қауіпсіздік жүйесін
қалыптастырудың ғылыми негіздері
Батыс ... ... ... ... ... қабілетті
бірлестік ретінде жарты ғасыр бұрын құрылған Еуропалық Одақ ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік
стартегия саласындағы мұқият ойластырылған стартегиясының арқасында ішкі
тұрақтылық пен ... оның ... ... ... қол ... алды [6, 18 ... ... ықпалымен кеңейе түскен қауіпсіздік түсінігі оның
түрлі аспектілерінің, оның ... ... және ... ... ... қол ... ... Және
бірінші кезекте адамның негізгі демократиялық және әлеуметтік құқықтарын
қорғаудың, ... ... ... ... ... оның жеке
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мәселелері шешуді талап етеді.
Қолайлы әлеуметтік кеңістікті қалыптастыру, ... ... ... ... мен ... ... қорғау механизмдерін
жетілдіру тұрақтылық жағдайларында халықаралық мәселелерді шешу, көпжақты
ынтымақтастықты жүзеге асыру ... ... ... ... мен ... септігін тигізеді және, ақырында Еуропадағы жалпыға
ортақ және барлығын қамтитын қауіпсіздік моделін жүзеге ... ... ... ішкі ... ... ету ... құрылымының дамуы
жаңаны құрудың және қалыптастқанды қиратудың күрделі, қарама-қайшылықты
және көпқырлы үрдісі ... ... Оның ... ... себептері –
қоғамның, мемлекеттің, жеке ... ... ... ... бір міндеттер пайда болады. Жеке адам белгілі мақсаттарды саналы
түрде қоя алады, яғни жаңа құрылымды ... ... ... ... ... Green paper: ... a European framework for Corporate ...... ... ... ... ... ... пайда болуы
мүмкін.
Ішкі қауіпсіздік ... үш ... ... ... тұрады:
тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің тіршілік етуін қамтамасыз ету жүйешесі,
яғни мемлекеттің, қоғамның, адамның барлық ... мен ... ол ... ... ... кезінде олардың тиімді
пайдаланылуы мен дамуын қамтамсыз ... ... ... ... ... ету ... яғни ... ресурстар мен құндылықтарды,
сондай-ақ тұлғалардың, қоғамдық және ... ... ішкі ... ... ... қамтамасыз ететін барлық заңды күштер мен
құралдардың жиынтығы; қауіпсіздікті басқару ... яғни ішкі ... ... және ... ... қамтамасыз ететін мемлекеттік
органдар мен қоғамдық құрылымдардың жиынтығы.
Ішкі қауіпсіздіктің мемлекеттік жүйесі тұлғаны, ... ... ... және оның ... ... үрдістерден,
ұйымдардан, тұлғалардан, объектілерден ... ... ... ... сондай-ақ қолда бар мүмкіндіктер шектерінде тұлғаның,
қоғамның, мемлекеттің дамуы үшін ... ... ... ... ... ... органдардың жиынтығы болып табылады.
Мемлекеттік ішкі қауіпсіздікті сақтау жүйесінің аса маңызды ... ... ... тең дәрежеде болса да азаматтың, қоғамның және өзінің жеке
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... осы принципке құрылған, бірақ ... ... ең ... өз ... ... қамтамасыз
етумен айналысуда, ... бұл ... ... ... қауіпсіздіктің қоғамдық жүйесін елдің жалпы азаматтық ... ... ... ... ... атқаратын түрлі деңгейдегі
қоғамдық құрылымдар ... ... ... рөл ... ... әлеуметтік қауіп көздерінің пайда болуы
мен ... ... ... ... ... ... дағдарыстық
жағдайлар, дау-жанжалдар мен ... ... ерте алу; ... ... мен оған ... ету; азаматтардың құқықтары мен
мүдделерін, азаматтық қоғам ... ... ... ... ... ету бойынша, азаматтық бейбітшілік пен келісімге
қол жеткізу бойынша тәжірибелік әрекетке тарту, ... ... ... ... ... қызметтік жауапсыздықпен және
шенеуніктердің құзыретсіздігімен күресу; азаматтық өзіндік сананы ... ... ... ... [7, 210 б.].
Осы жоғарыда айтылғанның барлығы әлеуметтік объектінің қауіпсіздік
моделін ... жеке ... ... ... ... ... ... Бастапқы ақпаратты талдау және ... Бұл ... ... ... ... ... ... алады және өңдейді.
Нәтижесінде объект тұтас, салыстырмалы шамада дербес жүйе ретінде және
неғұрлым кең, ... ... ... ... ... ... жүйенің
ішкі құрылымы элементтерден тұрады, олардың арасында тура және ... мен ... ... ... ... өзгерістері зерттелетін әлеуметтік жүйенің қызмет
атқаруын бұзатын параметрлерді анықтау. Бұл ... ... ... ... ... әлеуметтік объектінің қауіпсіз қызмет ... ... ... ... ... ... ... кез келген
әлеуметтік объектіге сәйкес тұтастық, салыстырмалы дербестік және беріктік
секілді өмірілк ... ие ... ... ... модельді құрудың осы
кезеңі үшін негізгі, бастапқы ... ... ... мүмкіндігін
береді.
____________________________________________________________________________
____________________
7. Шашурина Г.В. Система обеспечения внутренней ... ... ... ... дис. … ... соц. ... – М.: Академия управления МВД
РФ, 2002.
3. Әлеуметтік объектінің қауіпсіздік шарттарын анықтау. Бұл ... ... ... ... мен ... бағалау мүмкіндігін
беретін зерттеу арсеналы әзірленеді.
Осылайша алынған шарттар қауіпсіздіктің тиімділігін анықтау, әлеуметтік
объектіні басқару стартегиясы мен тактикасын (кең ... ... ... ... ... ... ... нақты әлеуметтік объектіге оның өзіндік ерекшелігін сипаттайтын
жеке қауіпсіздік шараларының ... ... ... тиіс ... ... ... ... негізгі қасиеттерінің болуы ... ... ... оның ... ... етудің
тиімділігіне баға берудің әмбебап жүйесін құру мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... қажет [8, 203 б.].
Біріншіден, әлеуметтік жүйенің қауіпсіздігі белгілі бір ... ... ... ... олар оның ... ... шапшаң даму мүдделеріне жауап беруі ... Осы ... ... ... даму мақсаттарына және оларға қол жектізудің шынайы
құралдарына қол жеткізудің құралдарына сәйкес келуі тиіс. ... ... ... ... ... ... алға ... мақсаттарға
сәйкестік дәрежесі қаншалықты жоғары болатын болса, ол соншалықты тиімді
болады.
Екіншіден, әлеуметтік жүйенің автономдылығы ең алдымен оның ... ... ... ... қабілеттілігімен анықталады. Бірінші жағдайда оның
берілген уақыт ішінде ... ... ... бір ... екінші
«талап етілетін» қалыпқа ауысу қабілеттілігі алынады. Осындай анықтамадан
шыға келе, егер әлеуметтік жүйенің қалпының, құрылымы ... ... ... ... ... жүйешеден емес, сыртқы ортадан
шығатын, әсіресе, олар тудыратын ... ... ... ... ... ... ... ... И. ... ... ... и ... региональной
безопасности. – Ереван: «Антарес», 2001.
жағдайларда орын алатын болса, бұл оның қауіпсіздігінің әлсіреуін ... ... ... ... Сонымен бірге, оның қауіпсіз жағдайларының
көпшілігі бір ... ... ... тарапынан оның барлық
элементтерінің немесе ... ... ... мен ... қалпымен шектеледі, ал екінші жағынан, басқару жүйесінің
әлеуметтік жүйенің элементтерінің немесе бөлшектерінің басым көпшілігіне
басқару ... ... ... шектеледі. Бірінші жағдайда ол тұрып қалу
мен шапшаң даму қабілетін жоғалтады, ... ... ... немесе
сыртқы ортаның басқарушы ықпалына бағыну орын алады.
Үшіншіден, әлеуметтік жүйенің тұрақтылығы сыртқы және ішкі ... ... Сол ... оның ... ... ... ... оның
ішкі құрылымының, сондай-ақ әлеуметтік жүйенің ... ... ... ... ... айту ... Осы өзара
қатынастардың қарқынды өзгерістері әлеуметтік ... ... ... ауытқуларының дәлелі бола ... ... ... ... ету мүдделеріне қатысты болмауы мүмкін ... ... ... ... қатынастардағы тұрақсыздық ішкі құрылымның
тұрақсыздығымен тығыз байланысты [9, 10-19 бб.].
4. Қауіпсіздік моделін ... ... ... ... әлеуметтік
объектінің негізгі параметрлері сыртқы және ішкі факторлардың ... ... ... ... ... ... қаматамсыз
ететін нақты механизмдердің тиімді жүйесінің сипаттамасы табылады. ... ... ... ... құрылымын ... ... ... қажет. Бұл жерде бір ... ... ... ... ету бойынша әрекет туралы,
екінші ... – осы ... ... ... ... ... қозғалады.
9. Бек У. Политическая динамика в глобальном обществе риска // ... и ... ... – 2002. - ... жүйе ... әрқайсысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
нақты белгіленген мақсаттарды, арнайы ұйымдастыру құрылымын, ... ету ... мен ... ... етеді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... органдарының ұйымдастырушылық құрылымының нақты ... ... ... базалық модельдердің ұсынылатын
тізімдемесіне сәйкестік принципіне негізделуі тиіс деп ... ... ... ... ... үшін ішкі қауіпсіздік жүйешесінің
маңыздылығы оның қызмет етуінің арқасында саяси, экономикалық, әлеуметтік-
мәдени және ... ... ... ... ... ... ... үшін
қажетті материалдық және интеллектуалдық ресурстарды босата алатындығында.
Әлеуметтік объект, қауіпсіздікті ... ету ... ... ... ... ... мен құралдарды үнемдейді, әлеуметтік объектінің
өзі үшін, сондай-ақ оның элементтері үшін ... даму ... ... ішкі ... қамтамасыз ету жүйешесінің қызмет ақаруы тек оны
әлеуметтік бақылау мен ... ... ... ғана ... ... ... шапшаң дамуына бағытталатындығын білдіреді [10, 94-
107 бб.].
Біз үшін дамудағы ... ... оның ... азайған
жағдайларында әлеуметтік объектінің ішкі ... ... ... және ішкі ... ... ету ... тәуелділігі күшейе түсетіндігі маңызды болып табылады.
Ауыспалы кезеңнің ... ... ... ішкі ... көрініс табуы тиіс, ол әлеуметтік объектінің тұрақсыз даму
қалпында болу уақытындағы қауіпсіздігін ... ету ... ... Сонымен бірге ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйешесі әлеуметтік
объектінің ... ... ... ... ... шараларды қамтуы тиіс.
Олар таусылған жағдайда, ол тұтастай объект үшін және оның элементтері ... ... Ф.Ф. ... ... ... и антитерроризмом // США
- Канада: экономика, политика, культура. – 2002. – №3.
белгілі бір тиімді ымыра, яғни әлеуметтік жүйені ... ... ... түрлерінен әлеуметтік жүйенің тұрақты даму мақсаттарына
сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен бірге, ... құру ... ... ... ... ... ескі әлеуметтік жүйеде тұлғаның – кез ... ... ... элементінің, ескі жүйенің мәдени-тарихи мұрасының иелерінің
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің басымдылығы арта түседі. Ал жалпы алғанда
оның ... ... ішкі ... ... ету
парадигмасы да, модельдің өзінің мазмұны да әрі ... ... ... қабылданған мақсаттар мен қоғамдық-саяси дамудың бағдарламаларына
тікелей тәуелді болатындығын атап өту қажет.
Осылайша Орталық Азия ... үшін ... Одақ ... ... ... ... қорғалу мен болжау мүмкіндігімен сипаттайтын
әлеуметтік объектілерді модельдеудің негізінде әзірленген ұлттық, ал одан
кейін ... ... ... ішкі ... ... ... тәжірибесі тиімді қолданылуы мүмкін.
II ТАРАУ. ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ ІШКІ ІСТЕР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
2.1 Шенген ережелері және ... ... ... ... acquіs) Шенген келісімінен (1985),
Конвенциядан (1990), елдердің ... ... ... туралы келісімдерден,
сонымен қатар 1999 жылдың 1 мамырынан кейін қабылданған Шенгенге қатысы бар
барлық құжаттардан тұрады. Осы ... ... ... ... ... ... қыркүйегінде ЕО-тың “Ресми журналында” жарияланды.
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Германия Федеративті Республикасы
және Француз Республикасы ... ... ... шекаралардағы
бақылауды біртіндеп жою туралы келісімге 1985 жылдың 14 маусымында ... ... ... қол ... Оның мақсаты Еуропалық қоғамдастық
елдерінің бірінің визасын екінші елдің территориясында ... ... ... ... ... жою, ... ... елдердің, сонымен
қатар ЕО-тың басқа мемлекеттерінің және үшінші елдердің барлық азаматтары
үшін ... ... ... ... ... жылы сол ... ... келісімін қолдану туралы еркін қозғалысты
жүзеге асыру шарттарын анықтайтын Конвенцияға қол қойды. Ол Екінші ... ... ... атқа ие ... Конвенцияға біртіндеп Италия, Испания
және Португалия қосылды, соңынан Греция да енді. Ұлыбритания мен ... ... бас ... себебі олар миграциялық ағынды реттеу
мүмкіндігінен айырылып қалу қаупіне байланысты ... және ... ... сақтап қалуды қалады. Шенген аумағында үш ай мерзім ішінде
еркін ... ... ... ... азаматтары да ие болды, ... ... ... ... ... ... Шенген келісімінде ЕО-қа
мүше-мемлекеттердің саяси баспана беру ... ... ... де ... ... ішкі шекараларындағы бақылаудың жойылуы олардың
сыртқы шекараларын нығайтуды талап етті. Осы ... ... ... ... және ... ведомстволары арасында ақпарат
алмасуды жолға қою үшін ... ... ... ... (SIS) ... 104 -109 бб.]. Бұл ... ... қылмыскерлер, хабар-ошарсыз
жоғалған адамдар, т.б. туралы мәліметтер түседі.
Шенген келісімі ... рет ... ... 1995 ... ... ... енді. Алғашқы болып шекаралық бақылауды жеті ел ... ... ... ... ... Италия, Португалия),
содан соң бірнеше жыл ішінде Шенген аумағына ЕО мемлекеттерінің Ұлыбритания
мен Ирландиядан басқасының ... ... ... ... 2001 ... ... ... қосылды. Шенген келісімін қабылдауды ... ... ... кейінге қалдыруы олардың миграциялық және визалық
саясаты саласындағы заңдарын үйлестірумен, полиция ... ... ... ... ... жүйесін жолға қоюмен түсіндірілді.
Шенген келісімінің ... ... - ... ... ... біртіндеп жоюға қол жеткізілді, демек, қазіргі
таңда басты назар сыртқы шекараларды нығайтуға, ... ... ... ... стандартын құруға, Шенген ақпарат жүйесінің ішінде
және одан тыс ақпарат алмасуға, полициялық ынтымақтастық ... ауып ... ... ... ... ... тобын Шенген ... ... ... ... тұратын Атқарушы комитет
басқарды. Амстердам келісімі күшіне енген күні комитет ... ... ЕО ... ... ... мен ... ... шешімдерін даярлайтын Шенген орталық тобын “36-шы бап комитеті”
(“үшінші тірекке” қатысты істер бойынша) және
____________________________________________________________________________
_______________________________11. Шенгенское соглашение. / ... – 2003. – №1. ... ... ... (SKIFA – ... ... істері бойынша) ауыстырды.
Кандидат-елдердің шенген тобына қосылу даярлығы деңгейін бағалауға ... ... ... өз ... ЕО ... ... ... жұмыс
тобына (Shengen Evaluation working group) өткізді [12, 204 ... ... 1999 ... 1 мамырында күшіне енген Амстердам
келісіміне қосымша Қарар арқылы acquіs ... бір ... ЕО ... ... ... ... бөлу тапсырылды: виза саясаты
мен шекаралық бақылау мәселелеріне қатысты ... ... ... ... ... және ... ақпарат жүйесі туралы ережелері бар
екіншісі - үшінші тірекке. Арнайы шара ... ... ... ... үшін заңи ... ... 1999 жылдың мамырына қарай Кеңес
ойға алынған операцияны ... ... ... ... ... ... қатысты acquіs бөлігіне байланысты қиыншылықтар пайда болды.
Негізінен, жүйеге байланысты мәселелер “үшінші тірек” шеңберінде ... ... одан әрі ... екі ... ... ие ... ... шешім
қабылданды - Келісімнің ... және ... ... ... ... баптары.
Қарарда шенген тобына жатпайтын Ұлыбритания мен Ирландияның ерекше
ұстанымдары туралы да айтылады. Дегенмен, бұл мемлекеттердің ... ... ... ... ... баптарына қосылуға рұқсат етілген. Сонымен
қатар олар өз шекараларында бақылау жасау құқықтарын ... ... ... ... ... ұстанымын анықтайды.
Скандинавиялық елдердің шенген ережелеріне қосылуы туралы мәселе де
өте икемді шешілді. Еуропалық Одаққа кірмейтін ... мен ... ... ... талқылауға ғана қатысуға рұқсат етілді. Ал шешімдер
қабылдауға олар қатыса алмайтын болды. Олар 2001 жылдың ... ... және ... ... ... ... 12.
Киютин В.Г, Кыдыров Т.Т. ... ... / ... ... по ... и ... – Бишкек: РКЦ «Журналист» ИД «Слово Кыргызстана», 2001
г.
көршілері - ЕО ... ... ... бақылаудың жоқтығына
байланысты “шенген кеңістігіне” жіберілді. Бірақ осы үшін Норвегия ... ... тобы ... ... ... толтыру” бағыттарына
қатысуға міндеттеме алды.
Еуропалық Одаққа ... ... ... болсақ, олар шенген
ережелерін Амстердам келісіміне интеграциялау туралы Қарардың 8-бабы ... ... ... ... ... ... ... болашақ
мүшелеріне, Ұлыбритания мен скандинавиялық елдерге жасалғандай, епті әдіс
жасау мүмкіндігі берілмеді.
Қалай ... да, олар ... ... ... ... ... ... арқылы ЕО институттарының құзыретіне кіргеннен бері
Одақтың ... ... ... ... ... құру ... қарқынды
түрде жүргізіле бастады. Бірқатар мемлекеттер ... ... ... ... ... ... 2001 жылдың қазан айында Еуропалық
шекараны қорғауды (European border guard) құру принциптерін талқылау ... ... мен ... ... идеяны бұрын да ұсынған болатын, бірақ
ол қарсылыққа ... ... ... ... ... ... оны ... қол сұғу деп есептеді. Сөйтіп, скандинавиялық ... ... ... ... ынталылық танытпады. Дегенмен, 2001 жылдың екінші
жартысында - Бельгия өкілдік еткен ... - ... ... ... жақын келді [13, 235 б.].
Шекараны бірлесе қорғауды құрудың минимум бағдарламасы - біріге оқыту
және ... ... ... ... ... ... ... бірлесе қолдану. Дегенмен, басқа да ұсыныстар бар,
мысалы, шынайы біріккен шекаралық отрядтар құру. ... ... ... ... ... ... ... қорғауды құру мәселесін
шығарады, бұл ЕО ... ... ... ... және
____________________________________________________________________
13. Конвенция о применении ... ... о ... ... на ... ... ... международных правовых документов … –
М., 2000.
стандарттар мен ... ... ... жаңа ... ... ... Яғни, мысалы, Польшаның Белоруссиямен шекарасын
интернационалды шекаралық команда - поляктар, ... ... ... ... ... корпус - бұл әзірше тек идея ғана. Оны іске асыру
біртіндеп жүреді. Еуропалық ... ... құру ... ... ... ... жұмыс істеу логикасы тұрғысынан алғанда дәйекті болып
көрінеді. ... Одақ ... ... ... ... ... күзетудің маңыздылығы арта түседі: шекараны бір рет кесіп өту
25 елге енуге мүмкіндік береді. Осы ... ... ... ... ... ... ... өз шекарасын басқа елдің азаматтарының қорғауына келісе
ме? Бұған келісім беру ... ... бас ... болып санала ма?
Келісуге тиіс. Керісінше жағдайда, ... ... ... ... қалған ЕО мемлекеттері шекарада ... ... ... ... тура ... Ал ... ... шекараны қорғауға толық жауапкершілік алады.
Өте бір маңызды сәтті тағы да атап өткен жөн: халықаралық ... құру ЕО ... ... ... қаржылық
ауыртпалықты едәуір жеңілдеткен болар еді. Егер бір ... ... ... территориясына енуді, яғни басқа мемлекеттерге де енуді
бақылайтын ... онда сол ... ... ... қандай да бір жолмен
- құрал-жабдықпен, персоналмен және қаржымен қатысуы ... ... ... және ... ... ... бөлу де Комиссия
жоспарына енгізілген. Егер интеграцияның ... ... ... ... ... ЕО ... қаржы шығынын жұмсауға аса
ынталы емес ... ... ... ... ... ауыл шаруашылық
және аймақтық саясатқа. Дегенмен, ішкі істер және құқық ... ... ... ... сөз жарыстарында да, айтыстарда да,
сонымен қатар ... ... да ... орын алып ... Бірақ ЕО
кеңейгеннен кейін оның ... ... ... ... ... жасау мүмкін бе?
ЕО-тың шығыс жақтағы көршілерге қатысты саясатының маңызды факторы
шекаралық бақылауды қатаңдату болып ... ... ЕО ... ... басқарудағы ынтымақтастық
бойынша бірқатар бағдарламалар мен шараларды жүзеге асыруда. 2002 жылдың 1
қаңтарынан ... «Action ... for ... ... in ... of External Borders, Visas, Asylum and ... (ARGO) сыртқы
шекаралар, визалар, баспана мен ... ... ... ... ... қолданылуда, оның міндеттері:
• ресурстардың бірігуіне және үйлестірілген және біркелкі тәжірибеге қол
жеткізуге ерекше көңіл бөле отырып, ЕО ... ... ... Одақ ... ... мекемелерінің ынтымақтастығына
септігін тигізу;
• еркіндік пен қауіпсіздік кеңістігінің шапшаң дамуына зиян ... ... ... ... қабылдау кезінде ЕО заңнамасын
біркелкі қолдануға септігін тигізу;
• ЕО ережелерін ... ... ... ... ... жалпы тиімділігін арттыру;
• Ұлттық мекемелерге қатысты ЕО деңгейінде шығарылатын тиісті ... ... ... ... ... ... ету;
• Тиісті ұлттық және халықаралық үкіметтік және үкіметтік емес
ұйымдармен қарым-қатынастарды ... ... ... ... ... ... бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жылдық есепке (2002-2003
жж.) сәйкес Еурокомиссия екі зерттеуді өткізу бастамасын ... ... ... ... ... ... (CIVIPOL-мен жасалған
келісім-шарттың жалпы сомасы – 300 мың ... және ... ... жүйе
(Trasys-пен жасалған келісім-шарттың сомасы - 400 мың евро) [14].
ЕО күн тәртібінде – ... ... ... ... құру және дамыту
(VIS). 2004 жылдың 19 ақпанында ЕО елдерінің ішкі ... және ... оның ... ... принципері бойынша келісімге қол
жеткізді. Жүйе визаларды қолдан жасаумен күресу, консулдық ынтымақтастықты
жетілдіру, «виза ... ... алу, ... IV» ... ... елдер азаматтарын репатриациялау шараларын жеңілдету
үшін қолданылады. Жүйе не сұрау салынатын, не берілетін, не ... ... ... және ... ... бойынша мәліметтерді қамтиды.
Бірте-бірте виза иелерінің сандық фотографиялары, одан ... ... де ... ... ... қазан айында Еурокомиссияның Заң және ішкі істер мәселесі
жөніндегі Бас директораты басында STERIA-France and HP-Belgium тұратын ... ... ... SIS II және VIS құру ... ... қол ... ... бюджеті – шамамен 40 миллион ... VIS-ті ... ... ал SIS II-ні 2007 ... ... іске қосу күтілуде.
2003 жылдың 15 қаңтарынан бастап ... ... ... ... ЕО ... мен Еуропарламенттің «Еуродак» қызметі туралы бірінші
жылдық есебіне сәйкес, 2003 жылдың 15 ... 2004 ... 15 ... Орталық кеңсе 271.573 мәлімет алды. Олардың 246.902-сі баспана
іздеуші адамдарға ... 7857 – ... ... ... ... 16814 – ЕО ... ... тұратын адамдарға қатысты. Баспана
туралы өтініштердің ... ... ... ... 7 ... ... бір рет
басқа ЕО мемлекетінде берілгендігі ... [15, 10-14 ... Council ... ... of ... of Carriers to Communicate Passenger Data. Brussels,27 April
2004.
15. Commission of European ... ... ... Annual ... the European ... on the ... of the EURODAC Central Unit.
Еуропалық Одаққа мүшелер мен талапкерлер үшін ... ... ... ... ретінде жарияланды, мәселен мынандай басылымдар:
«Сыртқы шекаралардағы бақылау, депортация және ... ... ... ... «Шенген ақпараттық жүйесі, Сирена: ұсыныстар мен ... ... ... ... мен үздік тәжірибе»; «Полиция
ынтымақтастығы. Ұсыныстар мен үздік тәжірибе». Бұл жарияланымдардың ... ... ... ... ... бойынша ұсыныстар жасау, кеңес беру.
Бұдан басқа, визалық тәртіпті қатаңдату Еуропалық Одақтың “тікелей
көршілес” елдермен қарым-қатынасын ... ... Бұл ... ... өмір сүру деңгейі дамыған көрші елдердің шекаралық
облыстарында сауда ... мен ... ... ... болып отыр. Егер
Еуропалық Одақтың ашықтығы мен қауіпсіздігі ... ... ... ... ... шешетін болса, онда ол буферлік зонада, яғни
шығыс ... ... ... себу ... ұшырайды. Нақты
алғанда, ЕО мұндай жолмен сыртқы қауіпсіздікке залал ... ... ... ... ... етеді. Ішкі және сыртқы қауіпсіздік
элементтерін әр ... ... бөлу ... одан әрі ... ... ... ... дәлірек айтар болсақ, ЕО шекаралас облыстардың
қатаң ... ... ... ... қарастыратын “тікелей
көршілес” елдермен ынтымақтастық мехнизмін құру, сонымен қатар ұжымдық ішкі
қауіпсіздік, трансшекаралық ұйымдасқан ... ... ... құру ... ... отыр.
2.2 Маастрихт келісім-шартындағы ішкі істер және құқық саласындағы
жалпы саясаттың құқықтық негізі.
Еуропада біртұтас ... және ... ... құрудағы саяси
аспектілерде, біз жұмыстың осы ... ... ... ... ... ...... 50-жылдарының басында қорғаныс пен ... ... ... ... ... ... ... бұл әрекеттер
Францияның Ұлттық ассамблеясы Еуропалық Қорғаныс Қоғамдастығын (“European
Defens Treaty”) құру ... ... ... шыққан кезде жүзеге аспай қалды.
Жаңа әрекет 15 жыл өткен соң жасалды. Мемлекеттен басым элементтерге қандай
да болмасын ... ... ... оның ... негізгі тірек үкіметаралық
саяси ынтымақтастық негіздерін құруға, негізінен,сыртқы ... ... ... қалыпты түрде ақпарат ауыстыру мен Кеңестер
өткізіп тұруға келісті. Бұл біріңғай ... және ... ... жасауды қалыптастырады деп көзделді.
Еуропалық Одақ туралы шарттың үшінші ... (ҮІ ... К-К9 ... ... және ... ... ... ынтымақтастықты реттейтін
ережелерге арналған. Жоғарыда атап ... ... ... ... ... ... ... ережелер” деп аталатын М тарауымен бірге аталған
тарау “саясат саласы және ынтымақтастық ... ... ... ... ... және Еуроатоммен біріге отырып, Еуропа одағын
құрайды [16, 15 б.] .
Бұл жаңа тарауды ЕО ... ... ... ... бірнешеу. Оның
біріншісі аталған мәселенің ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Өйткені оны ЕО туралы
шартқа қосқанға дейін ол ... ... ... ... ... себеп - оның қамтитын мәселелерінің (иммиграция, ... ... ... ... күрес, азаматтық және қылмыстық ... ... ... ... ... ... мен
маңыздылығына байланысты. Бұл мәселелерді “ұлтсыздандыру” жөнінде әңгіме
болған сайын және оны Ынтымақтастық құзіретіне беру ... ... ... ол ... ... ... болды.
____________________________________________________________________
16. 16.Кнеланген В. Внутренняя безопасность как ... в ... ... - ... 2001
байланысты емес, сонымен қатар алдымен Ынтымақтастық шеңберінде ... және ... ... ... ... алу қажеттігін
түсініп алуға байланысты болды мыс. Еуропа полициясының жедел қызметін құру
және т.б.
Үшінші ... ... ... ... ... қоса ... саладағы ынтымақтастықтың институтционалдық мәселелерін шешудің өзара
қолайлы жолдарын табудың қиындықтарымен ... Ішкі ... және ... ... ... үшін ... ескергенде бұл механизмдер
аталмыш жағдайларда міндетті түрде ... ... ... ... ... ... мәжбүр болмақ. Мұның өзі олардың
тиімділігін әлсіретіп, қызметтеріне ... ... ... ... ... ... өтуін реттейтін
ережелер және оған тиісті бақылау ... да ... ... орай ... ... Бұл ... ... сыртқы шекарасын
кесіп өтуге қажетті реквизиттер мен ... ... ... ету жайлары сөз болады. Конвенцияның тиісті жобалары 1991 жылдың
өзінде даяр болған, алайда кейбір мәселелер (Гибралтар, Конвенцияны ... ... ... беру ... ... сотының құзіреті т.б.) оны
түпкілікті қабылдауды тежеуде. Осындай жағдайда біз қарап ... ... ... ... ... ... ... қолданылуда.
Бұдан әрі қылмыстық істер, кедендік немесе полицейлік ... ... ... заттарды пайдаланумен күрес мәселелері
қарастырылады. Еуропалық институттар бұл саясатты ... ... ... 29-30 ... ... 1993 ... 10-11 желтоқсанында қабылдаған
есірткіні пайдаланумен күрес жоспары бұл саладағы қызметтің жалпы шеңберін
айқындады.
Қылмыстық, кедендік немесе полицейлік ынтымақтастықта қамтылмаған ... ... те ... ... ... ... мәселе. Соңғы
кездерге дейін бұл күрес ... 1995 ... 25 ... ... ... ... ... қорғауға қатысты Конвенцияның
тиімділігін және осы Конвенцияға қосымша хаттаманың ... ... ... ... Осыған қоса Италия ұсынған ынтымақтастық пен мүше-
мемлекеттер қызметкерлерінің жемқорлығы ... ... ... ... және ... істер бойынша құқықтық істер ынтымақтастық
соңғы кездері ... ... еді. ... 1995 ... ... бұл саладағы
ынтымақтастық маңызға ие бола бастады. ... ... ... ... ... ... Конвенцияны қабылдап жатыр. Осы қатарда
ратификациялау мен азаматтық және қылмыстық істер бойынша сот және ... ... беру ... ... да ... ... жүйе ішкі істер және ... ... ... Маастрихт шартының VI бөлімінде қаралған. Ол ... ... ... ... ... шекарасына қатысты бақылау (яғни,
мүше-мемлекеттер болып табылмайтын мемлекеттер шекарасы), мүше-мемлекетке
жатпайтын мемлекеттердің көші-қоны, ... ... мен ... ... ... және қылмыстық істер жөніндегі ынтымақтастық,
кедендік ынтымақтастық, аса қауіпті ... ... ... ... ... қамтиды. Аталған салалардың бәрі ортақ
мүддені қарайтын болып қарастырылады. ... ... сай, ... бір-бірімен кеңесуге, осы салаларда өз қызметтерін
ынтымақтастыруға және ... ... ... ... ... мен
бірлескен әрекеттерді қабылдай алады. Ол, сонымен қатар, келісім ... ... ... ... алады. Егер келісімде басқа ереже
белгіленбесе, онда мүше-мемлекеттермен ... ... ... ... ... ... екі көпшілік даусымен мақұлданады.
Жүйенің басқа қырлары ортақ сыртқы ... пен ... ... ... ... ... ЕҚ Сотының юрисдикциясы мен федералистік
элементтерге мүлдем көрініс таппаған.
Еуропалық Одақтың іс-әрекетінің осы ... ... ... ол ЕО ... ... ... құру ... жүргізуде ішкі шекараларының
ашық болуына байланысты, жалпы еуропалық деңгейде осы үрдістерді қадағалау
саласында ынтымақтастықты құруға мәжбүр болды. Осыған байланысты ЕО ... ... ... негізгі салаларын анықтап берді:
“баспана беру саясаты; мүше-мемлекеттердің сыртқы шекараларынан тұлғалардың
өтуін реттеу ережесі, және ... сай ... іске ... ... және ... елдер азаматтарына қатысты саясат; мүше-мемлекеттер
территориясында үшінші елдер азаматтарының кіру және ... ... ... ... ... ... өмір ... сонымен қатар жанұялардың қосылуы және жалдану бойынша жұмыс алу;
санкционирленбеген иммиграция, өмір сүрумен күрес; ... ... ... ... ... ... ... құқықтық
ынтымақтастық; қылмыстық құқық саласында ынтымақтастық; кедендік
ынтымақтастық; ... ауыр ... ... ... ... ... жүргізуді болдырмау және лаңкестікпен күресу мақсатында
полицейлік ынтымақтастық, Одақ ... ... ... мекемемен
ақпарат алмасумен байланыс жасау” [17, 30 б.]. Сонымен, ЕО елдерін осы
ынтымақтастық салаларының бірқатар ... ... ... ... ... ... үшінші елдерден негізгі қорқыныш туып отыр.
Тағы да ... ... бір ... ол ЕО ... ... бірден
біреуі де, ЕО туралы Келісім-шарттың алтыншы бөлімінде берілген “Ішкі ... ... ... ... ... ... туралы ұсыныстар
мен сынақтарға түспеген болатын. ... ... ... ... ... ... трудности ратификации, поиски решений,
перспективы. / ... ИЕ РАН, – М., 1994. бұл ... ... ... ... ... ... емес және осы саясатты жүзеге асыруда
демократиялық және соттық бақылау жеткіліксіз деп сыналды. Бірақ ... іс ... ... соң, ішкі ... және ... ... нағыз түрі көпшіліктің критикалық ... ... ... бір ... ... ... тәртібін
даминирлендірілгенін, шешім қабылдаудың бесдеңгейлі құрлымы абаждайлығын,
инициативаға Комиссияның құқығының ... ... іс” ... позиция” заңдық статусының түсініксіздігін және “үшінші ... ... Соты ... ... ... көз ... әр
түрлілігін айқындады. Осылардың барлығы осы сала бойынша саясаттың қолайлы,
комплексті ... ... ... және ... ... етпейтін
құжаттарды қабылдауға талпынысын шектеді.
1991 жылы Маастрихтте Еуропалық Одақтың ішкі ... және ... ... бірінші өндіру әрекеті қабылданды. Бұл ЕО мемлекеттері
үшін қаншалықты қажет ... ... 1991 ... ... ... ... ... басқа - миграцияны, шекаралық бақылауды, баспана беруді
және кеден және соттық органдардың ... ... ... ... ... ... құру барысында ішкі істер және құқық
саласындағы министрлер бірқатар ... ... ... ... бере ... Сонымен қатар заң актілерінің шынайы ... ... ... ... ... тек Еуропол секілді
келісімдер ғана ... ... ... мүше ... ... [56]. Ішкі ... және ... саласы Еуропалық
Одақтың басқа саяси салаларына қарағанда, ... ... ... өріс жағдайларында құрылады деп есептеуде. 1993 жылы Кеннет Кларк сол
кездегі британ ішкі ... ... ... келісімін оқумен өзін
мазаламағандығы туралы атақты мәлімдемесімен белгілі. Ал осы ... ... ... ... ... шенеуліктер мен офицерлер
өздерінің ... ... аса ... ... орнатумен айналысқан.
Еуропалық Одақтың ішкі шекараларындағы бақылау жойылғаннан ... ... ... заңсыз наркотрафик пен көші-қонның, қаржы-
кедендік көзбояушылықтың өсуі және лаңкестік ішкі ... ... ... ... ... ... тек ішкі істер және құқық саласындағы
ынтымақтастық әдістерін өзгерткен жағдайда ғана қарсы тұра алатын еді.
Еуропалық Одақ ... ... ... тек 2001 жылдың
11 қыркүйегіндегі оқиғадан соң ғана ... ... деп ... ... ... ЕО ... осы саладағы ынтымақтастығы бұдан 30 жыл
бұрын басталды. 1975 жылы құрамында Еуропалық Одаққа ... ... ... бар ... ... тобы (TREVІ - ... ... Vіolence) құрылды [18, 79 б.]. Бұл топтың қызметі
халықаралық құқық нормаларына негізделді. Оның ... ... ... ... ... ... Кейінірек оған біріккен ... ... ... ... ... реттеу, есірткіні
заңсыз тасымалдау мен сату секілді бағыттар қосылды.
1993 жылы күшіне енген Маастрихт ... ЕО мүше ... ... және сот жүйесі саласында заңды негіз құруға алып келді де, “үшінші
тірек” деп белгіледі. Бірақ, ... ... ... ... Одақ
туралы келісім-шартында белгіленбеген болатын.
Ішкі қауіпсіздік мәселесі осы аралыққа дейін жалпы ... ... ... саясаттың даму үрдісінде қарастырылмаған болатын, яғни екі
қауіпсіздік аспектілерін біріктіретін. Осы жағдайды ескере ... ... ішкі ... ... ... ... бастады. Ішкі
қауіпсіздік
____________________________________________________________________ 18.
Потемкина О.Ю. ... ... ... ... и
правопорядка: границы, содержание, механизмы. – М., 2002.
тегі өсіп келе жатқан қауып-қатерлер мен тәуекелдердің интернационалдануын
сыртқы ... деп ... ... ... осы ... Еуропалық Одақтың
кеңеюіне байланысты көп қойылуда. ... ... ... ... үшін ... ... реформалауға әкеліп соқты. Басқаша айтқанда,
келе жатқан кеңею ... ЕО және ... ... ішкі ... мен ... ... status quo ... сақтап қалар еді.
1995 жылы қараша айында сыртқы істер және Батысеуропалық Одақ ... ... ... ... ... кездесуінде жалпы
қауіпсіздік концепциясын құруда бірнеше мәселелерге, ... ... ... ... және ... ... ... өтті. ЕО мемлекеттерінің тұрақтылығына негізгі қауіп, ол
ұйымдасқан қылмыстық ... деп ... ... ... ... ретінде “еуропалық кеңістіктің
еркіндігі, қауіпсіздігі және құқық тәртібі” концепциясы ... ... ... 1997 жылдың ақпанда Брюссель және наурызда Рим ... ... бас ... ... қарастырылды. Бұндай
кеңістікті құру ЕО-тың ішінде құру ... деп ... Бұл ... ... ... ... ... Нидерланттармен берілген
болатын. Жаңа енгізілген тұжырымның негізгі мақсаты, ол азаматтардың еркін
жүріп-тұруын қорғауды қамтамасыз ету ... деп ... ... ... ... және ... ... идеясы талқылауға қатысушылармен жақсы қабылданды. ЕО істерімен
айналысатын француз министрі М. ... ішкі ... мен ... ... ... өзгеруі туралы мәліметтердің ерекшілігін атап
көрсетіп, жаңа ”үшінші тіректің” пайда ... ... ... ... тек ... ... жүріп-тұруына ғана емес, оның
қауіпсіздігінде деді.
Лаңкестікпен, қылмыскерлікпен, есірткі таратумен күрес туралы Ереже
Біртұтас ... ... (БЕА) және оған ... ... ... (1986 ж.) ... ... еркін қозғалыс құқығына кім ие
екендігі; бұл еркіндіктің қандай тәсілдер арқылы қамтамасыз ... ... ... ЕО ... ... ... сәйкес
даярлайды дегенмен, ол ... ... ... нақты белгіленбеген.
Дегенмен, ЕО мемлекеттерінің ішкі істер және құқық саласы ... ... ... ... етіп ... ... өзі ... отыр.
Осылайша Маастрихт келісімі күшіне енгеннен кейін бірнеше жыл бойы ... ... ... ... ... яғни ... ... Қоғамдастық құзыретіне беруді талап ете бастады.
Бұл талаптар 1996-1997 ... ... ... ... ... ҮАК ... бірі ЕО ... еркін
қозғалысын қамтамасыз ету және ... Одақ ... ... ... ... ... еркіндік, қауіпсіздік және
тәртіп сақтау ... құру ... ... болды. Бұл жобаны жүзеге
асырудың басты ... ... ішкі ... мен юстицияның саяси баспана беру,
миграция, Одақтың сыртқы шекараларын ... ... ... ... ... ... АЗИЯ ... КӨЛЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШКІ ҚАУІПСІЗДІГІ
3.1 Орталық Азия аймағындағы ішкі ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ететін элементтерінің бірі бола және
ішкі қауіпсіздік мәселесінің, онымен бөлінбес байланысты екенін ескере, біз
осы бөлімнің ... ... және ... ... берілген мәселе
бойынша зерттеулерінің көлемінде қарастыруымыз қажет.
Берілген зерттеулерді қорытындысын жалпылай, Орта-азиялық аймақтағы
ішкі ... ... төрт ... ... ... Әлеуметтік-экономикалық факторлар;
- Орталық ... әр ... ... және конфессионалды
тұрғындарының, тарихи-географиялық факторлары;
- Аймақ тұрғындарының құқықтық ... және ... ... Азия ... саяси даму ерекшеліктері;
- Орталық Азияға байланысты күштер мен факторлардың сыртқы әсерлері.
Әлеуметтік-экономикалық деректер және ішкі ... ... ... ... А.Б. Жатқанбаев және А.К. Қошановтың
басқаруымен ... ... ... ... ... ... ... ұлттық қауіпсіздіктің алғы шарттары” ... ... ... болады [19, 26-29 бб.].
Онда былай белгіленген:
- жұмыссыздық мемлекеттің, жанұяның құрлымдық негізіне ... ... ... саны ... туу деңгейі төмендейді, неке құрушылардың
саны ... яғни ... ... ... нашарлайды). Жұмыссыздық
“әлеуметтік патологияның” ... ... ... ... Жатканбаев А.Б. Кошанов А.К. Система национальных интересов ... ... ... ... в ... глобализации: отчет о
научно-исследовательской работе / ... ... ... ... – Алматы, 2003.
қылмыстың, сунницидтің, психикалық ... және ... ... ... жағдайы қоғамның әлеуметтік жіктелуінің күшеюін
және әлеуметтік статусы бойынша ... ... ... ... ... тасталатыны дәленделінген. Тұрғындардың люмпенизирленген
бөлігі, аса ... ... ... өшін жинай, олар барлық өздерінің
қайғыларына солар кінәлі дей ... ... құру ... ... мәдени сұраныстар мәндес. Олар бос уақыттарын өзіне,
өзінің жанұясына және қоғамға зиян келтіруге ... яғни ... ... ... ... Сонымен қатар, жұмыссыздық көлеңкелі экономика
үшін “қоректі ... ... ... ... мынадай, яғни ұрлық,
тонау, соғу, рэкет, контрабанда, заңсыз өндірім және ... ... ... салалаларға бағыт бұрады;
- әлеуметтік шиеленісудің ошағына шағым қалалар және ауылды мекен-
жайлар жатады. Шағым қалалар дағдарысты жағдайларды өз ... ... ... ... ... дамуға мүмкіндіктер жоқ. Ішкі аудандық
кәсіпорындарды жою, ... ... ... жұмыссыздыққа әкеледі;
- Республикадағы заңсыз иммиграциясының аса өсуі, республиканың еңбек
рыногында одан әрі ... ... ... ... ... ... Өзбекстаннан, Қырғызстаннан,
Тәжікстаннан, Түркиядан, ... ... және ... ... құрайды. Соңғы жылдары Ауғаныстаннан және Шри-Ланкеден келген
заңсыз иммигранттардың саны тез қарқынмен өсуі белгілі. Бұлардың ... ... ... ... ... ... Қазақ қоғамындағы әлеуметтік құрылымның шынайы өзгерістері, ... және ... ... ... яғни осы топ
өкілдерімен өзінің әлеуметтік деңгейін жоғалтумен ... ... ... ... ... ... түрі тән. Мәселен,
әлеуметтік-экономикалық институттарға қарсы ... оның ... ... құндылықтарының жоғалуымен байланысты.
Орталық Азия елдеріндегі ахуалдың дамуына шынайы түрде әсер ... ... ішкі ... ... ... көздерінің
ішінен, мынадай факторларды бөліп көрсетуге болады. Олар:
- жемқорлық және ұйымдасқан қылмыс, яғни бұл ... ... ... қорғаусызда сезінуі;
- мемлекеттік органдардың шенеуліктерімен “заңды бизнес” жұмысшылары
арқылы криминалды құрылым мен ... ... ... ... ... бір ... криминалды құрылымдарын
бақылау, яғни олардың өкіметтерінің әр түрлі тармақтарына кіруі;
- соңғы кездердегі қоғамның поляризациялануының күшеюі, ... ... ... жергіліктерде;
- үлкен емес қалаларға ауылдық жергіліктердегі ішкі ... ... ... ауылдарға айналуы (рурализация процесі), тұрғындардың мәдени
деңгейі төмендейді және қоғамдық кері құбылыстардың ... ... ... ... ... тудыруда.
- дүниежүзінің алдыңғы қатарлы елдерінен аймақтың елдерінің аса қалып
кетуі, әсіресе ақпараттау деңгейінде және ... ... ... ... толық болмауы және сонымен бірге, керек ... ... ... ... ... ... жою үшін ... елдер
экономикалық деңгейлерін тұрақтандыруға тырысуы керек. Олар болып жатқан
ішкі мәселелерін қаншалықты бірлесе ... ... осы ... және ... дами ... ... әлеуметтік-экономикалық қайнар көздеріне ... ... де ... ал ... ... өз ... ... дұрыс жүргізілу салдарынан туған экологиялық қауіптерге,
сонымен мыналарды кірзгізуге болады:
• өнеркәсіптік көлемдегі дамуда экологиялық ... ... ... ... әсер ... ... ... шынайы демографиялық ауыртпашылық, әсіресе
Орталық Азия аймақтарының бірнешеуінде;
• Арал апаты және онымен байланысты табиғи ... ... ... ... ... сынақтардың салдарлары.
Экологиялық қауіптерді аса ауыр деңгейіне қарай қою ... ... бәрі ... және ... қалдыруға болмайтын іс-әрекеттерді қажет
етуде.
Бүгінгі таңның өзінде, мәселен, арал апатының салдарларын өсіп келе
жатқан ұрпақ ... ... ... ... жетіспеушіліктермен
туылуда. Соңғы кездерде Қарақалпақстанда, Хорезм облысында ас су мәселесі
қатты ... ... ... адамдарды облыс ішінде бір ... ... ... және одан ... ... тыс жерлерге ауыстыру
жобасы туда.
Ішкі қауіпсіздік мәселелерінің әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... ... яғни ол ... тұтастықтың
және саяси тұрақтылықтың бұзылуына; экономикалық белсенділіктің қысқаруына;
әр түрлі және ... ... ... ... ... ... және ... өсуіне; ауылдық
жергіліктерді ... ... ... ... және қоғамның поляризациялануына алып келеді. Қазақстандағы
кедейлердің сапалы құрамы дамыған елдерге қарағанда үлкен айырмашылыққа ... ... ... ... (балалар, қариялар) ... ... ... қызметкерлер, жоғарғы білімді
интеллегенция кіреді. Республикадағы кедейлік не сыныпты не ... ие ... ... ... ... ... және мамандандырылған
топтарында тәжірибелік түрде төменгі жалақылы ... бар, ... ... ... ... үлес қоса ... ... айналады.
Осылайша, ішкі қауіпсіздік мәселесінің қайнар көзі тұрғындардың өмір
сүру ... ... ... ... ... табылады.
Орталық Азия дүниежүзінің ең көп ... ... бірі ... ... Бұл ... ең ірі этникалық
бірлестіктерде қазақтар, өзбектер, ... ... ... ... және ... ... Аймақта олардан басқа 80-ге жуық әр
түрлі этникалық топтар мен қоғамдастықтар бар. Тәжікстандағы ... ... ... мен ... ... өзбектер және түрік-
месхеттер арасындағы қақтығыстар, осылардың бәрі Орталық ... ... ... ... ... ... ... тұрақсыздықтың ылғи қайнар көзі діни
экстремизм болып табылады. Орталық ... ... ... белсендіретін
себептері, біріншіден, ол қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... адамдар бүгінгі өмірдің
альтернативасын көргісі келеді: кеңестік өкімет дағдарысқа ұшырады, ... ... ... ... ... ... ... көлеңкесі арқылы қабылданады, сонымен тек әдет-ғұрыпымен,
сенімімен және Құдыреттің алдында барлығының теңдігімен ислам ғана қалады.
Сонымен ... ... құру үшін ... негізі ұлттық талпыныстарды
білдіру, өкіметті заңдастыру үшін механизмі ретінде исламның рөлінің өсуі
негізгі орын алуда.
Қиыр және ... ... ... ... ... ... алғанда, ваххабизм бағыттарының әсерінің өсуі белгілі бір әсер етуде.
Радикалды ... ... ... ... алғы ... ... таралу ауданына байланысты әр-түрлі бағаланад
“Мұсылманаралық” этникалық жанжалдар ... ... ... ... ... бар діни ... ... интеграция жобаларының іске аспай қалуы (пантүріктік, панирандық
бірлестіктер) - ... ... ... ынтымақтастық идеясынан этникалық
партикуляризмнің аса күштірек екені куә.
Осылайша, ішкі қауіпсіздіктің ... әсер ... ... ... ... [20, с. ... ... тұрғындарының этникалық ... ... ... және ... ... ... ... арқылы аса үлкен
өзгерту мүмкіндігі, яғни елдің тұрғындарының ... ... алып ... ... ... діни жағдай, былайша мінезделеді:
- соңғы онжылдықта қазақстандықтарды діни санадан босатумен;
- Қазақстан типі үшін әдет-ғұрпына жатпайтын, діни ... ... ... ... бас тартумен байланысты қалыптасқан,
идеологиялық ваккуммен үйлескен діни ... және ... ... ... іс-әрекеттерін политизациялауда діни ұйымдар мен бірқатар
конфессиялардың белсенуімен;
- діни ... ... ... ... емес ... ... конфликтогендік факторларға мыналарды жатқызуға болады:
республикадағы ислам және православия негізгі конфессияларындағы ішкі
конфессионалды ... ... дін ... ... конфессия
аралық бәсекелестің күшеюі; мемлекет және діни ... ... ... діни ... сыртқы ортаның әсері.
Осылайша, ішкі қауіпсіздік мәселесінің қайнар көздерінің бір тобына біз
аймақтағы тұрғындардың құқықты ұғынуымен ментальділігімен ... ... ... ... эволюцияның ерекшеліктерін жатқызамыз.
Орталық Азия мемлекеттерінің стилі мен ментальділігінің қаншалықты
____________________________________________________________________20.
Жатканбаев А.Б. Кошанов А.К. Система национальных интересов казахстана ... ... ... в ... ... ... ... работе / Казахский национальный университет им.
аль-Фараби. – Алматы, 2003
қатты айырмашылықтарының бар ... көз ... үшін А. ... ... және Н. ... ... ... кішкене үзінді
келтіреміз.
“Өркениеттің тарихи тағдыры ... ... ... ... Орталық Азия жағдайындағы ислам және провославие үйлесімді ... өмір ... ... ... тән ... ... Оны
еуразиялық деп атауға болар еді. Осындай өркениет ... ... ... бір де бір ... жоқ. Және ең ... біз үлкен
еуразиялық материктің сол бір бөлігінде орналасқанбыз және көршілеріміз
сияқты тиімді болашақтың болуына бірдей ... ... ... ... және ... ... жақындастықтарының куәсі күннен
күнге өсуде. Бұл ... ... ... ... ... Шанхай
ынтымақтастық Ұйымы және мемлекеттер аралық келісім-шарттар мен келісімдер
жүйесі”.
2005 жылы 28 ... ... екі ... ... ... И. Каримов өзінің сөйлеген сөзінде, соттық құқықты ... ... ... Өзбекстанда оның басқаруымен “қылмыстың
классификациясы аса ... ... ... ... үшін ... ... тәртіпсіздік жасағандар соңғы екі жылда 5 000-ға жуық ... ... ... жоқ, сонымен олар материалды шығымның 11
млрд.сум (11 млн.$) шамасында орнын ... ... тағы да ... ... ... ... 100 мың тұрғындардың ішінде
тұтқынға алынғандардың санын 158 адам құрады, ал ... АҚШ - ... -584, ... - 386, ... - 390 ... ... ... айтуға болады, егер Орталық Азия аймағында керек десең,
“Хизб-ут-Тахрир” ұйымын экстремистік ұйым деп ... ... ... жоқ ... қатты өзінің көз-қарасын Каримов білдірді. - ... ... бір елде ... ... ... ... ... территориясына
жәй бір рахат өте алады, ол жерде оларды аңдымайды. Бұл ұйым ... ... ... және ... тиім ... Ал Қазақстанда әлге ... ... тұру ... заң жоқ. Онда олар парламентте оны қабылдау
туралы пікірлесуде. ... тағы да ... ... бір ... олар
терроризммен күрес туралы заңды қабылдау туралы дауласуда емес, ал тек ... ... Егер де ... ... қабылдағанның өзінде, артынша “соттық
анықтау туралы” заңды ... ... ... ... және ... ұйым болып табылады ма? Және Алматыда Құрбан
айтты ... ... ... ... ... ... топ ... оларды
тұтқынға алады, бірақ сот олардың кінәсі неде? деп сұрайды. ... ... ... алауыздықты жандандыру және антиконституциялық ... ... - ұсақ ... Міне ... ... мысал, тәсілмен
келіспеуші ретінде экстремизмнің дамуы үшін қоректі ортаны құрады. Өткен
жылы ... ... ... ... ... азаматтары еді ғой. Ал
олар бізге оны біздің арнайы қызметтеріміздің субъективті ойы деп ... ... бір ... дейін келген еліне еш нәрсе жасамауы
мүмкін. “Біз сендерде еш нәрсе жармаймыз және сендер ... ... ... ... ... ... біз бастаймыз. Осындай келісімдер жіберіледі
ме?”.
Н.А. Назарбаевтің ... ... ... атты ... ... ... бірнеше бағыттарын белгіледі. Ол
әсіресе, біртұтас орталық-азиялық геосаяси ... құру ... ... ... жалғасытыруға және дамытуға ... ... Ішкі ... шираудың төмендеуі талпыныстарына әрекет ету және
сенімді арттыру. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету де көп ... және ... ... ... ... ... ... мен Орта Азия
айналасында тұрақтылықтың концентрикалық өрістерді ... ... ... ... ... ... ... Азия аймағының
қауіпсіздігімен тығыз байланысты. Орталық Азия ... ... ... ... бір ... ... қарастыру керек. Орталық -
Еуразиялық аймақ, қауіпсіздіктің глобальды жүйесінің бір ... ... ... ... ... бір ... ... болуы тиіс.
Н.А. Назарбаевтың лаңкестік мәселесіне арналған өзінің ... ... ... ... осы ... ... ... көрсетті.
Лаңкестік халықаралық қауіпсіздік жүйесінің ең ... ... ... Бүгінде лаңкестік қауіпінің деңгейлері барлық ... ... Оның ... ішкі ... ... ... жиынтығы
өсті. Бұл алдымен национализм, этникааралық және діни қарама-қарсылықтар,
ұйымдасқан қылмыс, есірткі тасмалдау, ... ... ... және ақшаның
заңсыз жуылуы негізгі пайда болатын жанжалдар. Лаңкестік ... ... адам ... ... кедейлік және қоршаған ортаның жағдайының
нашарлауы қолайлы негіз болып табылады.
Осылайша, ... Азия ... ... ... ... мен ментальділігі аса әсер етеді және көбінесе олардың
саяси эволюциясының ерекшелігін және ... сай оның ішкі ... ... Азия ... ішкі ... ... ... қайнар көздерінің анализдерінен шыға жасаған негізгі нәтиже мынада, ол
аймақтың ішкі қауіпсіздігі көп деңгейлі және көп ... ... ие, ... ... етілуі факторлар мен жағдайлардың санын аса есепке ... ... ... ... біз бір ... ... ... осы берілген факторлардың қайсысының басымдылығын анықтауға
әрекет ... және ... ... - ... ... Дәл ... біздің көз
қарасымызша Орталық Азия аймағы үшін Еуропалық Одақ ... ... ... ету ... ... ... қандай
деңгейлерде қолдану мүмкін екенін анықтау.
3.2 Орталық Азия ... ... ішкі ... ... ... ... ... қолданудың негізгі бағыттары
Соңғы төрт жылдың ішінде Орталық Азиядағы мемлекетаралық ынтымақтастықта
оңтайлы өзгерістер орын алды. Халықаралық лаңкестік, діни-саяси ... ... ... және т.б. ... ... ... ... мүдделерінен туындайтын қауіптердің ... ... ... ... және ... ... ... себепші болды. Бұл ... ШЫҰ, ... ... белсене қатысудан көрініс тапты. Экономикалық
реформаларды өткізудегі Қазақстанның көшбасшылығы оны аймақтық экономикалық
орталыққа айналдырып, аймақтағы ... ... ... ... ... лаңкестікке қарсы құрылымдардың шектеріндегі белсенді жұмыс
жүргізілуде. Біздің арнайы қызметтер пен ... ... ... ... ... Орталығымен өзара әрекеттеседі. 2003 жылдың 9-11
маусымында ... ... ТМД ... ... ... ... ФҚҚ мен ... ҚҚ «теңіз көлігі объектілерінде
кепілге алынған адамдарды босату және лаңкестерді бейтараптандыру бойынша
арнайы (лаңкестікке ... ... ... және ... ... бойынша
ТМД қатысушы мемлекеттердің лаңкестікке ... ... ... ... ... ... ... өткізді.
Келесі халықаралық құрылым - «Шанхай ... ... ... ... ... ... істей бастады. 2003 жылдың ... ... мен ... Халық Республикасының аумағында ШЫҰ
қатысушы мемлекеттердің қарулы күштері мен ... ... ... - 2003» атты ... ... өткізілді. Ташкент
қаласындағы «Шанхай лаңкестікке қарсы ... ... ... ... ... іске ... – ның көрші мемлекеттермен бірлесе отырып ішкі қауіпсіздікті нығайту
бойынша жүзеге асыратын шаралар әзірше ... ... және ... ... ... алмасуымен ғана шектеледі. Соңғы
жылдары глобалды трансшекаралық мәселелерді шешу және шекара маңындағы
аудандарда ... ... ... ... ... шараларды өткізу үшін
қажетті ұйымдастыру шарттарын құруға ... ... ... ... ... қол ... ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
ынтымақтастықтың деңгейіне жету әлі алда.
Орталық Азияның ... ... ішкі ... ... ... қаражаттармен және ресурстармен қамтамасыз етіледі, және
бұл саладағы ынтымақтастық едәуір шамада ықтиярсыз болып келеді, яғни бұған
тек ... ... ... өз ... шешу мүмкін болмаған кезде ғана
жүгінеді. Бірақ ОА ... ... күш ... ... ... ... саны ... түрде артуда.
Ішкі қауіпсіздік саласындағы интеграцияға еуропалық ыңғаймен келуге тән
жүйелілік пен прагматизм ... Азия ... ... ... ... ынтымақтастықты ұйымдастырудан көрініс тапты.
Қазіргі таңда лаңкестікпен күресудегі ынтымақтастықтың ... ... ... қалыптасқан. ҚР ІІМ қылмыспен күрес саласындағы
50-ден астам қолданыстағы халықаралық шарттар мен келісімдерден туындайтын
халықаралық қатынастардың қатысушысы ... ... ... ... ... 1999 жылдың 4 маусымындағы Лаңкестікпен күрес бойынша
ТМД қатысушы мемлекеттердің ынтымақтастығы туралы Шартты ... атап ... ... ... ... 11 ... Конвенцияға қосылды,
олардың 7-і Біріккен Ұлттар Ұйымының шектерінде қабылданған. Сонымен қатар,
Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымның (Қазақстан, Қытай, ... ... ... ... ... табылады, оның мүшелері 2001 жылдың
15 маусымында Лаңкестікпен, сепаратизммен және экстремизммен күрес туралы
Шанхай ... қол ... 2004 ... ... ... ШЫҰ тұрақты
қызмет ететін органдары жұмыс істеуде – Пекиндегі Хатшылық, Ташкенттегі
Атқарушы Комитет пен ... ... ... құрылым (РАТС).
Сонымен қатар, Қазақстан Орталық-Азиялық Ынтымақтастық Ұйымының
(Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан) шектерінде, ... ... ... ... ... ... ... Қырғызстан,
Тәжікстан, Ресей) шектерінде белсенді әрекет етуде.
ТМД мемлекеттері басшыларының шешімі бойынша 2000 жылдың 1 желтоқсанында
Лаңкестікке қарсы орталық құрылды, оның ... ...... пен ... да экстремизм көріністерімен күресу саласындағы
ынтымақтастықтың бағыттары туралы ТМД елдерінің мемлекет ... ... ... Азия ... ... дамуына айтарлықтай ықпал ететін ішкі
қауіпсіздік қауіптерінің арасынан жемқорлықпен байланысты мәселелерді
ерекше атауға ... ... ... ... толық баға беруде жемқорлық
ауқымдарының артуының нәтижесінде орын алатын жағымсыз әлеуметтік салдарды
қарастыру үлкен маңызға ие ... ... ... ... ... ... құқықтық актілердің
легитимділігіне де, үкімет әрекеттерінің ... да ... ... ... ... халықтың барлық үкімет өткізетін
реформаларға теріс қатынасының негізіне айналады;
• жемқорлық елдегі әкімшілік ... ... ... және құнерездік
нысанына ие болып, халық үшін ... ... қол ... ... ... мен пара төлеуге екі есе шығындар көтеру қажеттілігі туындап,
инвестицияларға қаражат салу мүмкіндігі ... ... ... жұмысында қиындықтар тудырады.
Қазақстандағы жемқорлықтың негізгі теріс нәтижесі ретінде ұйымдасқан
қылмыстың гүлденуі болады. ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан азаматтарына арнаған
өзінің жолдауында ел Президенті ... ... ... ... ... ... жаңа салаларды қамтып, ықпал ету
топтары құрып, саяси билікті жаулап алу ... ... деп атап ... ... ... қызметіндегі жаңа тенденция анықталды деп
тұжырымдауға болады, атап айтсақ бұл – ұйымдасқан ... ұзақ ... ... біз ... – тек ... ... ғана емес, республиканың
ішкі қауіпсіздігіне қауіп төндіретін күрделі қоғамдық-саяси құбылыс ... ... ... ... лауазымды теріс пайдалану
немесе парақорлықпен байланысты қылмыстық жазаланатын әрекеттердің белгілі
бір ... ... ғана ... ... ... жүйесін қиратуға әкеле
алатын елдің ... ... ... қауіп ретінде анықталатын
жағдайда жемқорлыққа ... ... ... ... ... түседі. Бірақ жемқорлықпен шынайы күрестің болмауы оның кең
таралуына әкеледі. Мұндай жағдайларда жемқорлық тек ... ғана ... ... ... ... ... ... тиімді күресуде үлкен тәжірибе жинақтады. Біздің
пікірімізше, интеграцияның бұл бағыты – Орталық Азиядағы неғұрлым ... және ... алғы ... ие ... бірі.
Орталық Азия елдерінде жасырын миграция бірте-бірте қылмыстық ... ... ОА ... ... ... ... ... әлі жүйеге
келтірілмегендігін, лаңкестерді, ... ... ... ... ... орын ауыстыратын басқа да қауіпті қылмыскерлерді іздеу
бойынша мақсатты біріккен жұмыс жүргізілмейтіндігін мойындау ... ... атап ... жайт – қазақстандық мамандар тұлғаны
биометриялық идентификациялаудың технологиясын ... ... үшін ЕО ... ... ... күрес бойынша күш
біріктіру тәжірибесі үлкен маңызға ие. ЕО-тың жасырын иммиграциямен ... ... ... ... ... ... ... дипломатиялық және консулдық мекемелер, ЕО елдерінің
шекаралық және иммиграциялық билік органдары, ... ... ... ... ... орын ... ... әуежайлары мен теңіз порттарындағы
авиациялық және теңіз көлік компаниялары өткізетін шекаралардың шаралары.
Көптеген ... ... ... ... ... өте ... бөлінеді.
2. Еуропалық Одақ елдерінің шекаралық инфрақұрылымы ... ... ... ... ауысуды талап етеді.
Автоматтандырылған биометриялық бақылау жүйесінің мәнісі - ... ... бір рет өз ... ... оның жеке ... ... сипаттамалары шекара қызметінің жергілікті локалды ... «Action ... for ... ... in the Fields ... Borders, Visas, Asylum and ... (ARGO) сыртқы шекаралар,
визалар, баспана мен иммиграция ... ... ... ... ... сыртқы шекараларды басқарудағы ынтымақтастық,
оның міндеттері:
● ресурстардың бірігуіне және үйлестірілген және ... ... ... ерекше көңіл бөле отырып, ЕО ... ... ... Одақ ... ... мекемелерінің ынтымақтастығына септігін
тигізу;
● еркіндік пен қауіпсіздік және құқықтық тәртіп кеңістігінің шапшаң
дамуына зиян ... ... ... ... ... ... кезінде ЕО
заңнамасын біркелкі қолдануға, ЕО ережелерін жүзеге ... ... ЕО ... жүзеге асыру жөніндегі ұлттық мекемелердің әрекеттерінің
жалпы тиімділігін арттыру;
● Ұлттық мекемелерге қатысты ЕО деңгейінде шығарылатын тиісті бағалар
Еуропалық Одақтың ... ... ... ... ... ... ... және халықаралық үкіметтік және ... ... ... ... ... ... ... тасмалдауын көтермелеу.
Орталық Азия үшін Еуропалық Одақтың сот ... ... ... де ... келеді: азаматтар мен экономикалық
қызметтің қатысушыларының құқықтық ... ... ... сот басқарушыларын және сот (аралық және жалпы құқық ... ... ... ... ... ... тиімділігі мен
тәуелсіздігі.
ТМД елдеріндегі омбудсман институтының пайда болуы мен дамуының айрықша
өзектілігін де атап өткен жөн. Мұндағы осы ... ... ... ... қарастырылып отырған елдердің басым көпшілігінде әрекеттегі құқық
қамтамасыз ету жүйесі адам мен азаматтың құқықтарын ... ... ... ал адам және ... құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың
қолданыстағы механизмдері жеткіліксіз және барабар емес болуына ... ... ... ... ... ... ... шарттарының бірі – оған тиісті иммунитетті беру және жеке ... ... бөлу ... оның ... кепілдемесін беру.
Шетелдік елдердің тәжірибесінен ... ... ... ... ... мыналар:
● билік құрылымдарымен олардың қызметкерлеріне азаматтардың құқықтарымен
бостандықтарын қамтамасыз етуге, әкімшілік ... ... ... ... ... депутаттарына, үкімет мүшелеріне заңнаманы өзгерту және
толықтыру ... ... ... ... ... ... толтыру туралы
ұсыныстарымен бару, оның ... ... ... ... сәйкестікке келтіру;
● аса маңызды қоғамдық мәнге ие жағдайларда Парламент мәжілістерінде
баяндама жасау;
● азаматтардың құқықтарымен бостандықтарының, парламенттік ... ... ... ... ... парламенттік комиссияны құру
және оның қызметіне қатысу;
● парламентке адамның құқықтарымен бостандықтарын орындаудың жеке аса
маңызды мәселелері ... ... ... бағыттау мүмкіндігі.
Осылайша, біздің пікірімізше, ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
аймақтағы мемлекеттердің күш біріктіруінің ... ... ... ең ... ... ... бойынша күш құрылымдарының жедел өзара
әрекеттесуінің ұйымдастырушылық және ... ... құру ... ... ... Азия ... ... арқылы есірткі траффигін жою;
● жемқорлықпен және қылмыстық жолмен ... ... жуып - ... ... ... ... ауқымдарын шектеу;
● азаматтардың және экономикалық ... ... ... ... тиімділігі мен тәуелділігін арттыру.
ҚОРЫТЫНДЫ
ЕО тәжірибесін кез келген жағдайларда тиімді болатын әмбебап әдістеме
ретінде қарастыруға болмайтындығы сөзсіз. Орталық Азия ... ... мен ... бар. ЕО ... бір ... ... ол ... тартымды болғанмен де – күтілетін және шынайы нәтижелердің
арасындағы айырманың нәтижесіне әкеледі. ЕО пен ОА ... ... ... өндірістің құрылымдары мен технологиялық дамуындағы
бірігуге деген саяси еріктілік пен ұлттық егеменділіктің бір бөлігінен бас
тартуға ... ... ... тым ... Осы факторлардың
барлығы қатысушылардың экономикалық интеграция міндетін едәуір күрделендіре
түседі және қазіргі ... ... пен ... секілді бірлескен ішкі
қауіпсіздікті қамтамасыз ету институттарын құру мүмкіндігін жояды.
Бұл интеграцияның ... ... ... ... көшіруге
болмайтындығын білдіреді. Бұл жерде Орталық Азия елдерінің тәжірибесінде
интеграциялық үрдістің ... ... ... ... нарықтық
экономикаға ие демократиялық мемлекеттердің ынтымақтастығының жаңа түрі
ретіндегі тәжірибесін ұғынып, жаңадан құру ... сөз ... ... ... ... тарихына қарай отырып, бұл заңдылық ... ... ... ... ... Азия елдерінің
тәуелсіздікке қол жеткізуінің салыстырмалы аз мерзіміні ... ... ... ... орын алып ... Осы себептермен
түрлі бірлестіктердің жұмыс органдары іс ... ... ... ие ... ал бұл ... ... тиімділігіне кері
ықпал етеді. Бірақ Орталық Азияда қабылданған шарттар мен ... ... ... ... ... әлі пісіп-жетілмеді.
Талдау ЕО шектеріндегі интеграциялық шаралар ... ... ... ... ... ... ... Мәселен,
Маастрих шарты Ұлыбритания мен Дания үшін едәуір ... ... және ... ... да тек ... ... келіскен мемлекеттердің құрамында ғана қалыптастырылған. Осылайша
негіз қалаушы принцип қамтамасыз етіледі – интеграция ерікті сипатқа ... оған тек ... ... ғана ... ... Азия ... ... да осы секілді принципке құралған, оған сәйкес
ешкім елді ол ... және ... ... ... ... ... қатысуға күштей алмайды.
Орталық Азия мемлекеттері үшін еуропалық тәжірибенің аса маңызды
сабақтарының бірі – ... ... ... құқықтық базасының болуы және
оны әзірлеудегі нақтылық пен ... ... Азия ... шектерінде, сондай-ақ парламентаралық ынтымақтастық
институттарының әлсіздігі ... Бұл жаңа ... ... ... қызметтерінің кеңеюінің жанында ... ... ... Азия ... ... тәжірибесін бағалай
отырып, мемлекетаралық институтардың оларға ұлтүстілік өкілеттіктерді бірте-
бірте табыстау жағдайындағы рөлінің алғышартына көңіл бөлген жөн. Еуропалық
Одақ ... ОА ... ішкі ... ... ... ... келе, жасауға болатын басты қорытынды –
ынтымақтастық институттарының даму жолы ... ... ... және ... ... ... мен ... саяси дамудың шынайы жағдайына саяси амбициларға құрбан ете ... ... ... ұғынуда.
НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ
1. Қазақстан Республмкасының № 583 –II Қылмыстық заңы, 1997 – ... 2006 ... ... Республмкасының « Жемқорлықпен күрес» туралы № 267-I Заңы,
02 маусым, 1998 ж.
3. ... ... ... « ... Республикасының
жоғарғы тәртіптік кеңесі» жарлығы // Казахстанская правда№ 21 қазан
1997ж.
4. « Қазақстандағы жемқорлықпен күрес» атты нормативтік-құқықтық актілер
жинағы. ҚР Президентінің ... ... ... – Алматы,
1999 ж.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Современные международные отношения: Учебное пособие / Под ред.
А.В. Торкунова. – М.: ... 1998. – 192 ... ... С. ... цивилизации // Полис. - 1996. – №7. –
С. 33-47.
3. ... З. ... ... ... ... Америки и его
геостратегические императивы. – М.: Международное отношения, 1999.
– 256 с.
4. Benoit L. La defense ... au ... des ... du ... 2001 // Defense nat. – Paris, 2002. – №12. – P. ... Moreau Defarges P. La Serre ... de. Le traite de ... ou refondation de l`Union // Politigue etrangere. –
Paris, 2001. – №2. – P. ... ... J.L. La fin de ... ... Critigue ... de Nice // ... – Paris, 2001. – №95. – P. ... Prieur J. Contribution a la ... pour l` Europe ... – Paris, 2003. – №100. – P. ... Rodier C. La ... d`une ... europenne de l`asile,
entre discours et ... // Hommes et ...... – №1240. – P. 81-93.
9. Toulemon R. Europe des ... federale // ... – Paris, 2002. – № 3. – P. ... ... Ю.В. ... ... ... пространства.
Заглядывая в 21-ый век: ЕС и СНГ / Отв. ред. Ю.А. Борко – ... 1998. – 324 ... ... Ю.А. ... ... и ... ... взаимодействия // Европейский Союз на пороге XXI века:
выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко. – М.: ... 2000. – С. ... ... ... ... проблемы. Сборник статей / Ред.
колл. Т.Г. ... – М.: ... 1992. – 123 ... Шемятенков В.Г. Большая Европа и западноевропейская интеграция //
Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития ... ред. Ю.А. ... – М.: ... ... 2000. – С. ... ... О.В. ... и валютный союз – новая ступень
интеграции // Европейский Союз на ... XXI ... ... ... / Под ред. Ю.А. Борко. – М.: Эдиториал, УРСС, 2000. – С.
64-94.
15. Каргалова М.В. ... ... ... ... ... РАН. – М.: ... 1999. – 317 с.
16. Назарбаев Н.А. Стратегия развития Республики Казахстан как
суверенного государства. – ... ... 1992. – 56 ... ... К.К. Под ... ...... Атамура, 1997. –
467 с.
18. Идрысов Е. 10 лет ... ... ... ... ... ... задачи // Дипломатический курьер, 2001, январь-май. – С. 115-
118.
19. ... А. Х. ... ... ... ... Союзом // Расширение Европейского Союза: перспективы и
реалии. А., 2003. – С. ... ... ... ЕС. – М.: ... ... ... – 816 с.
21. Проект Конституции Европейского Союза // http://www.ispo.cec.be
22. Нормативные акты о ... ... // ... ... – М.: Право, 1994. - Т.2. - С. 246.
23. ... Союз на ... ... ... научно-информационных
исследований глобальных и региональных проблем / Под ред. Т.Г.
Пархалина. – М.: РАН. ... 2000. – 296 ... ... о Европейском Союзе. Консолидированная версия / Отв. ... ... – М.: ... 2001. – 247 ... ... об учреждении европейского экономического сообщества ... об ... ... ... М.: ... ... ... 1994. - Т.1. – 392 с.
26. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтастық бөлімі. 15-2-2-
1.
27. Минеев А. Переосмысление амбиций // Европа, 2004. - ...... ... в ... ... дел и ... // ЕС: факты и
комментарии // http://www.europa.eu.int
29. Соглашение между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном ... ... ... ... под эгидой ООН //
Сборник по международному праву / Под ... ред. К.К. ... ... 1998. – Т.1. – С. ... ... К.К. ... ... Министр иностранных дел и
госсекретарь Казахстана ... на ... ... ... // ... – 2002. – 5 ... Eurobarometer, 1997-2005; Бюллетень ЕС. Новости ЕС 1997-2005.
32. Договор о совместных ... по ... с ... и ... экстремизмом, транснациональной
организованной преступностью и иными угрозами стабильности и
безопасности //htp://www.centrasia.ru
33. ... ... ... политика, безопасность, 1995-
2005.
34. Специальное ... ... ... ООН, посвященное
Мировой проблеме наркотиков // ... ... ... ... – №2. – С. ... The Community budget: Facts in figures. – ... ... – P. ... ... О.Ю. Становление обновленной Европы (Европейское
пространство свободы, безопасности и ...... ... // Международная политика. – М., 2000. – №7. – С. 25-27.
37. Grabbe H. Breaking new groud in internal security // Europe ... 11th / Centre for European Reform. – ... 2001. ... ... JUSTICE. The Schengen ... System: a human rights ... Есть такой народ мигранты. / Эхо планеты. – Июль 2002. – №28. – ... The UNHCR`s ... ... on the European ... for Council ... Decisions on combatting terrorism
and on the European arrest warrant. From the ... ... ... ... террористических организаций. // Европа.
– 2001. - № 11 (18). – С. 9.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ипотекалық несиенің теориялық аспектілері мен тәжірибесі108 бет
Биология мамандығындағы студенттердің кешенді далалық оқу тәжірибесін ұйымдастыру әдістемесі15 бет
Ғылым түсінігі6 бет
Қазақстандағы ежелгі қола және тас дәуірі12 бет
Қазақстандағы қола дәуірі туралы18 бет
Қоғам философиялық таным обьектісі ретінде7 бет
Ұлттық мерзімді басылымдардың Қазақстан тарихының өзекті мәселелеріне жаңа көзқарасты қалыптастырудағы рөлі: тарихнамалық талдау (1985-2005 жж.)205 бет
«Аномия» ұғымын зерттеудің теориялық-методологиялық аспектілері34 бет
Адам капиталы теориясының методологиялық аспектiлерi13 бет
Азаматтық қорғаныс мәселелерінің шешілу деңгейлері9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь