Салықтардың экономикалық мәні және функциялары


1. Салыктардын экономикалык мэні және функциялары.
2. Жеке табыс салығы
3. Салыктардын сыныпталуы
4. Занды тұлғалардың мулик салыгын есептеу механизми.
5. Шаруа қожалыктары (фермерлік шаруашылық) үшин арнайы салық режимі
Салыктар-занды жэне жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде. мерзімде мемлекеттік бюджетке теленетін міндетті төлемдері. Салык экономикалык категория ретінде аныктамасы былай тужырымдалады: Салыктар дегеніміз үлттык табысты жинактап, шогырландырып. кайта болу каржылык катынастарын сипаттайтын. сондай-ак шаруашылык жүргізуші субъекттер мен азаматтардын мемлекетпен екі арадагы орталыктандырылган каржы көзін кұруға байланысты туындайтын каржылык катынастардын жиынтыгын сипаттайтын экономикалык категория.Салыктардын экономикалык мәні:
салыктар шаруашылык жүргізуші субъекттер мен халык табысынын калыптасуындаты каржылык катынастарынын бір бөлігін көрсетеді. Шаруашылык жургізуші субъекттер мен халык табысынын белгілі бір мөлшерін мемлекет үлесіне жинактап. жинактаулын каржылык катынастарын көрсетеді.
Салык салу белгілі бір кагидалар негізінде үйымдастырылады: Классикалык теория негізінде – карапайымдылык, кайтарымдылык;
А.Смит бойынша – карапайымдылық, эділдік, салыстырмалылык, үнемділік;
Экономикалык теорияның окілдерінін кағидалары негізінде;
ҚР-н салык салу кағидалары негізінде – эділдік, міндеттілік, біртутастылык, айкындылык, жариялылык.
Салык салу кағидалары оның мәнін сипттайтын салык функцияларында көрініс табады: Фискалдык - мемлекетті каржымен камтамасыз етуі аркылы сипатталады. Қайта болу - ұлттык табысты кайта белу барысында көрініс табады. Бакылау - салык төлеуші занды жэне жеке тұлгалардың каржылык кызметін канама түрде бакылау. Реттеушілік - салыктын толык жэне уакытылы мемлекет казынасына түсуін камтамасыз ету барысында қолданатын кұралдар аркылы сипатталады. Фискалдык н\е бюджеттік кызмет - бул еызмет аркылы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлімі қурылып салыктардың қогамдык міндеті артады. Себебі салыктар мемлекеттік бюджеттің кірісін топтастыраотырып, әлеуметтік. эскери. корғаныс г.б.да шаралардың іске асуын камтамасыз етеді.
Реттеушілік қызметі - салык механизми аркылы іске асырылады. Онын ішіндеп негізгі тетіктер салык ставкалары мен салык жеңілдіктері. Салыктык реттеудің тетіктері тек кана ендірістің дамуын регтеп кана коймай, сонымен катар ақша жэне баға саясаты шет елдік инвестицияны ынталандыру, шагын және кіші кэсіпкерлік дамыту жумыстарын жузеге асыруы кажет.
Бакылаушылык кызметі аркылы салык механизмінін кызмет етуінің тиімділігі бағаланады, каржы ресурсының кимылына бакылау ісі жүргізіледі. салык жүйесі мен бюджет саясатын жетілдіру жолдары карастырылады. Салыктык бақылауды тиімді жүргізі аркылы салыктык тәртіпті 'катан сактау, салык төлеушілердің заңға сэйкес төлейтін салыктары мен салымдарын толык жэне уактылы бюджетке толеп отыруы камтамасыз етіледі.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
1. Салыктардын экономикалык мэні және функциялары.
Салыктар-занды жэне жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде. мерзімде
мемлекеттік бюджетке теленетін міндетті төлемдері. Салык экономикалык
категория ретінде аныктамасы былай тужырымдалады: Салыктар дегеніміз үлттык
табысты жинактап, шогырландырып. кайта болу каржылык катынастарын
сипаттайтын. сондай-ак шаруашылык жүргізуші субъекттер мен азаматтардын
мемлекетпен екі арадагы орталыктандырылган каржы көзін кұруға байланысты
туындайтын каржылык катынастардын жиынтыгын сипаттайтын экономикалык
категория.Салыктардын экономикалык мәні:
салыктар шаруашылык жүргізуші субъекттер мен халык табысынын
калыптасуындаты каржылык катынастарынын бір бөлігін көрсетеді. Шаруашылык
жургізуші субъекттер мен халык табысынын белгілі бір мөлшерін мемлекет
үлесіне жинактап. жинактаулын каржылык катынастарын көрсетеді.
Салык салу белгілі бір кагидалар негізінде үйымдастырылады: Классикалык
теория негізінде – карапайымдылык, кайтарымдылык;
А.Смит бойынша – карапайымдылық, эділдік, салыстырмалылык, үнемділік;
Экономикалык теорияның окілдерінін кағидалары негізінде;
ҚР-н салык салу кағидалары негізінде – эділдік, міндеттілік, біртутастылык,
айкындылык, жариялылык.
Салык салу кағидалары оның мәнін сипттайтын салык функцияларында көрініс
табады: Фискалдык - мемлекетті каржымен камтамасыз етуі аркылы сипатталады.
Қайта болу - ұлттык табысты кайта белу барысында көрініс табады. Бакылау -
салык төлеуші занды жэне жеке тұлгалардың каржылык кызметін канама түрде
бакылау. Реттеушілік - салыктын толык жэне уакытылы мемлекет казынасына
түсуін камтамасыз ету барысында қолданатын кұралдар аркылы сипатталады.
Фискалдык н\е бюджеттік кызмет - бул еызмет аркылы мемлекеттік бюджеттің
кіріс бөлімі қурылып салыктардың қогамдык міндеті артады. Себебі салыктар
мемлекеттік бюджеттің кірісін топтастыраотырып, әлеуметтік. эскери.
корғаныс г.б.да шаралардың іске асуын камтамасыз етеді.
Реттеушілік қызметі - салык механизми аркылы іске асырылады. Онын ішіндеп
негізгі тетіктер салык ставкалары мен салык жеңілдіктері. Салыктык
реттеудің тетіктері тек кана ендірістің дамуын регтеп кана коймай, сонымен
катар ақша жэне баға саясаты шет елдік инвестицияны ынталандыру, шагын және
кіші кэсіпкерлік дамыту жумыстарын жузеге асыруы кажет.
Бакылаушылык кызметі аркылы салык механизмінін кызмет етуінің тиімділігі
бағаланады, каржы ресурсының кимылына бакылау ісі жүргізіледі. салык жүйесі
мен бюджет саясатын жетілдіру жолдары карастырылады. Салыктык бақылауды
тиімді жүргізі аркылы салыктык тәртіпті 'катан сактау, салык төлеушілердің
заңға сэйкес төлейтін салыктары мен салымдарын толык жэне уактылы бюджетке
толеп отыруы камтамасыз етіледі.
2. Жеке табыс салығы
Салық төдешілер ҚР аумагында салык салу табысы бар резидент жэне резидент
емес жеке тұлгалар. Салык объектісі: 1. төлем козІнен салык салынатын табыс
2.төлем көзінен салык салынбайтын табыс. Төлем көзінен салык салынатын
табыс салык салу максатында өз алдында 6 топка бөлінеді: 1. кызметкердін
табысы 2. бір жолгы төлем түріндегі табыс; 3.сыйакы. дивиденд, үтыс
түріндегі табыс; 4.стипендия; 5.жинактаушы сактандыру шарттары бойынша
алынган табыс; 6.жинактаушы зейнетакы корларынан берілетін зейнетакы
төлемдері. Төлем көзінен салык салынбайтын табыстар ез алдына 4 топка бол.:
1.мүліктік табыс; 2.кэсіпкердің табысы; 3.жеке адвокатгар мен
нотариустардың табыстары; 4. жогарыда аталған топтарға кіргізілмеген жеке
тулганың өзге де табыстары.
ЖТС -ң салык салу базасы болып жалакы коры мен міндетті зейнетакы корларына
толемдерді және жалақының төменгі молшерін (12730 тг.) алып тастағандағы
сома табылады. Жеке тұлганын мыналай табыстарына салык салынбайды:
1.мемлекеггік бюджеттен алынған зейнетакы, стипендия; 2.алимент;
3.мутедектердін табысы; 4.мемлекеттік бағалы кағаздар мен агенттік
облигациялармен жасалган операциялардан тускен табыстар; 5.Ұлы Отан
соғысына катысушылардын, оларга теңестірілген адамдардын, 1жане 2 топ
мугедектердин табыстары; 6. т.б. ЖТС 10 % пропорционал ставкамен алынады.
ЖТС мемлекеттік бюджетке жалакы төленген күннен бастап 5 тэулік ишинде
толенуи кажет. ЖТС бша есептеулер есептік токсаннан кейінгі айдың 15 дейін
өткізілуі тиіс
3. Салыктын арбир тури бойынша СК-нде женилдиктер карастырылган. ЖТС
бойынша см. 12
4. Салыктардын сыныпталуы. Салыктарды мынадай ерекшелік белгілеріне
байланысты жіктеледі: салык салу обьектісіне байланысты: тікелей жэне
жанама . Тікелей салықтарга: корпорациялык табыс салығы, жеке табыс салыгы,
жер салыгы, көлік кұралдарына салынатын салык. Жанама салыктарға: косылған
кұн салығы, акциздер. Колдануына карай: жалпы салыктар- бюджетке түскен сн
жалпы максатка колданылады; арнайы салыктар-бюджетке түскен сон атдын ала
белгіленген накты шараларға жумсалады. салык салу органына байланысты:
жалпы мемлекеттік жэне жергілікті. Экономиалык ерекшілігіне байланысты:
табыска салынатын салык жэне тутынуга салынатын салык. Салык салу
обьектісін бағалау дәрежесіне карай: нактылы-салык төлеушінің салык
салынатын обьектісінін сырткы белгісіне карай салынады, оган жер салыгы.
мүлік салыгы жатады; дербес салықтар-салык төлеушінін салык салынатын
объектисинен алатын табыс молшерине байланысты салынады, олар КТС жане ЖТС.
5. См.14 и 18
6. Занды тұлғалардың мулик салыгын есептеу механизми.
Мыналар мүлік салыгын төлеушілер болып табылады: 1 .ҚР-ң аумагында меншік,
шаруашылық жүргізу немесе оралымды баскару құкығында салык салу обьектісі
бар занды тұлғалар. 2.ҚР-Ң аумагында меншік кұқығында салык салу обьектісі
бар жеке кәсіпкерлер. ҚР-ң резиденті емес з.т. ҚР-ң аумагында орналасқан
салық салу обьектілері бойынша салык төлеүшілер болып табылады. Мыналар
мүлікке салынатын салыкты төлеушілер болып табылмайды: 1.ҚР-н Үкіметі
белгілейтін қажеттілік нормативтері шегінде салык салу обьектілері бойынша
бірыңғай жер салығын төлеушілер. 2.екінші модель бойынша жер койнауын
пайдаланушылар. З.мемлекеттік мекемелер. 4.уәкілетті органның кылмыстық
жазаларды тақару саласындагы түзеу мекемелерінің мемлекеттік
кәсіпорындары. 5.діни бірлестіктер. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер
үшін негізгі кұралдар (оныц ішінде түрғын үй корының қүрамында тұрған
обьектілер) мен материалдык емес активтер салык салу обьектісі болып
табылады. Салық базасы болып салык салу обьектілерінің орташа жылдык қалдық
қүны табылады. Салык салу обьектілерінін орташа жылдық қалдық кұны ағымдағы
салык кезеңінің әр айының бірінші күні мен есепті кезеннен кейінгі кезен,
айының бірінші күніндегі салық салу обьектілерінің қалдық құнын қосу
кезінде алынған соманың он үштен бірі ретінде аныкталады.
Салык ставкалары: 1 .Заңды түлғалар - 1 %; 2.Жеке кәсіпкерлер - 0,5%;
З.төменде аталгандар 0,1% мүлік салыгын телейді: негізгі қызмет түрі
кітапханалык кызмет көрсету саласындағы жұмыстарды орындау болып
табылатын үйымдар; ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау
саласындагы; функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік кэсіпорындар
су мекемелері; қарамағындағы қызметкерлердің 51% астамы мүгедек кздэайтын
әлеуметтік үйымдар. Салық төлеушілер салықты есептеуді салық базасына
тиісті салық ставкаларын қолдану арқылы дербес жүргізеді. Салыктың ағымдагы
төлемдерінің сомаларын салық төлеуші салық кезеңіндегі 20 ақпаннан,20
мамырдан, 20 тамыздан, 20 карашадан кешіктірмей тең үлестермен енгізеді.
Мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомаларының есебі есепті салық
кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірілмей табыс етіледі. Декларация есепті
жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі.
7. Шаруа кожалыктары (фермерлик шаруашылык) ушин арнайы салык режими
Шаруа немесе фермер қожалықтары арнаулы салық режимiн немесе жалпыға бiрдей
белгiленген тәртiпті дербес таңдауға құқылы. Шаруа немесе фермер
қожалықтары үшін арнаулы салық режимi бiрыңғай жер салығын төлеу негiзiнде
бюджетпен есеп айырысудың ерекше тәртiбiн көздейдi және акцизделетiн
өнiмдердi өндiру, қайта өңдеу және өткізу жөнiндегi қызметтi қоспағанда,
ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру, өзi өндiрген ауыл шаруашылығы өнiмдерiн
қайта өңдеу және оны өткiзу жөнiндегi шаруа немесе фермер қожалықтарының
қызметiне қолданылады. Салық кезеңі - күнтiзбелiк жыл бiрыңғай жер салығы
бойынша салық кезеңi болып табылады. Салық органы уәкілетті орган
белгілеген нысан бойынша арнаулы салық режимін қолдану туралы және арнаулы
салық режимін қолданудан бас тарту туралы шешімді салық төлеуші салықтық
өтінішті табыс еткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шығарады. Арнаулы
салық режимiн қолдануды тоқтату осы тармақта көзделген тәртіппен салықтық
өтініштің негізінде жүргізіледі. Салық салу объектiсі - жер учаскесiн
бағалау құны бiрыңғай жер салығын есептеу үшiн салық салу объектici болып
табылады. 
8.Салык мехаизмі жане онын элементтери.
Нарыктык экономиканың калыптасу кезеңінде салык салу саясатынын негізгі
бағыты- салык жүйесін кұру және оның тиімді кызмет етуіне мүмкіншілік
беретін салык механизмін іске асыру. Салық салүдын эдістері мен жолдары.
салык салудың негізгі кагидалары, салық салуды ұйымдастыру салык
механизміне жатады. салық салу элементері: субьект, обьект, салык көзі.
салык ставкасы, салык өлшем бірлігі, ссалык оклады, салык жеңілдіктері,
салык төлеу мерзімі мен тэртібі. салык төлеушінін жэне салык кызметі
органдарының кұкықтары мен міндеттері. салык төлеуін бакылау жэне салык
жазалау шаралары. Салық төлеуші-салыкты жэне бюджетке төленетін баска да
міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі занды міндеті бар түлға.Салык обьектісі-
заң жузінде негізделген салык салуға негіз болатын табыс, мүлік, қызмет
көрсету. акшалай операциялар жэне т.б көптеген тауарлык материалдык
игіліктер. Салык көзі- салык салынатын табыс. Залык салынатын табыс жылдык
жиынтык табыс пен шегерімдердің айырмасы ретінде аныкталады. Салык олшем
бірлігі-есептеу үшін берілген салык обьектісінің өлшем бірлігі. Салык
оклады-салыктөлеушінің белгілі бір обьектісінін төлейтін салык сомасы.
Салык женілдіктер-заңга сэйкес салык төлеушінің біртіндеп немесе салық
төлеуден толык босату. Салык төлеу мерзімі - салыктар мен баска да міндетті
төлемдердін бюджетке төлену уакыты. Салык төлеу тэртібі-белгіленген
мерзімде салыкты төлеген кезде алдымен бюджетке қандай салыктар төлеу керек
екендігін көрсетеді.
9. Акциздер: мәні, алыну механизми
Сал.төл.-р: ҚР аумагында акциз-тін өнімді өндіретін же өткізетін з. же
ж.т., КР кден аум-на акц.тауарды, импорт-тын з ж т.з, КР аум. акц. Қызмет
түрімен айн-тын зжг.4-авиа бензиннен баска бензин же дизель отындарын
көтерме же бөлщек саудада сататын зж т.
Tауap түрлері: спирт өнімдері.алкоголь,темекі, шикі мұнай. газ
конденсаторлары, авиа бензиннен баска 5ензин же дизель отындары, құрамында
никотині бар өнімдері.мүгедектердің көлігінен баска жеңіл авто турлери
көліктер. Қызметі: ойын бизнесі; лотереяны ұйымдаст. же өткізу. Акциз
ставкаларын ҚР үкіметі бекітеді же тауар кунына %-пен (адвалорлык) же
заттай нысандагы өлшем бірлігіне абсолюттік сомада.(тұрлауды)белг-ді
Акциздер - бағага косылатын және сатып алушы толейтин тауарларга салынатын
жанама салыктардың бір түрі. Акциз салыгын өзінін ерекшелігіне байланысты
тұтынуга салынатын салык тобына жаткызылады. Салык төлеушілер: 1.ҚР
аумағында акшізделетін тауар ондіретін занлы жэне жеке тулгалар; 2.ҚР
аумагында акшізделетін тауар импорттайтын заңды жэне жеке тулгалар; 3.КР
аумағында авиабензиннен баска бензин жэне дизель отындарының көтерме жэне
бөлшек саудасын жүргізетін заңды жэне жеке тулгалар; 4.ҚР аумагында
акцизлелетін кызмет түрімен айналысатын занды жэне жеке тулгалар; 5.иесіз
тәркіленген акцизделетін тауарларды өткізумен айналысатын өкілетті орган
(егер бул тауар бша акциз төленбеген болса). Акцизделетін тауарларга:
спирттің барлык турі, алкогольді өнімдер, темекі өнімдері, авиабензиннен
баска бензин жэне дизель отындары, мугедектерге арналганнан баска жеңіл
автокөліктер, шикі мунай, газ конденсаты
Акцизделетін кызметке: ойын бизнесі (ойын автоматтары, тотализатор
кассалары ж.т.б.), лотерея уйымдастыру жэне өткізу. Салык ставкасы
акцнзлелетін эр тауар туріне бсты ҚР Үкіметі дербес аныкталады (шыгарылган
елде акцизделетін өнімнін курамына колдану максатына бсты). Акциз
салыгының ставкасы тенге немесе шартты бірлікпен эр тауар түрінін данасы,
литрі, көлемі жэне барреліне бсты салынады. Акциз салыгы салык телеушінін
тіркелген жері бша төленеді. Салык ай сайын төленеді, ол бша декларация
салык теленген айдан кейінгі айдын 20 дейін тапсырылады. Акцизделетін
тауарлар міндетті түрде маркаланады, оны жүргізу жауапкершілігі салык
төлеушіге (өндірушіге) жуктеледі. Мынадай импортталатын акцизделетин
тауарларга салык салынбайды: ҚР Кеден заннамасына сэйкес үкімет белгілеген
нормада жеке тулганың импорттаған тауарлары, ҚР аумагына жеткенге дейін
бұзылган, булінген акцизделетін тауарлар, елшілік қызметтегі жеке
тұлғалардын және олардың отбасы мүшелерінін. жеке пайдалануы үшін ҚР
аумагына әкелген акцизделетін тауарлар; медициналык максаттагы спирт (0.1 л
дейін); КР кеден заннамасына сйкес еркін айналыстагы тауар ретінде
Қазакстан аумагын акірген тауарлар.
10.Корпоративтик табыс салыгы: мани, алыну механизми
КТС-гы ҚР мемл.бюджетінін 1\4 бөлігін кұрайды. ҚР салык жуйесіне 1992 ж. 1
каңтарынан бастап занды түлгалардын пайдасына салынатын салык түрінде
енгізілді. Салык алынган накты пайдадан төленді. Нэтижесінде занды
түлгалардын операциялары негізінен бартерлік сипатта жүргізіледі: жалган
құжат негізінде кайырымдылық көмек беру фактілері орын алды; салыктан
жалтару орын алды. Занды түлғаларды каржылык кызмет нзтижесіне салык салуды
пайдадан емес табыстан алынатын болды. 2002ж. 1 кантарынан бастап
колданыска енгізілген Салык Кодексіне сэйкес занды түлгалардың табысына КТС
сатынатын болды. КТС төлеушілер - салык жылы ішінде салык салынатын табысы
бар барлык занды тұлгалар. Резидент занды тулғалар - ҚР аумагында 183
күннен астам кызмет жасап табыс табатын жэне салык салу объектісі бар
отандык ж\е шетелдік з.т. Резидент емес з.т. - ҚР аумағында 183 күнге
дейін кызмет жасайтын ж\е салык салу объектісі
бар шетелдік з.т. Туракты мекеме қүрган рез.емес з.т.- ҚР аумағында
өзінің өкілдігі, кеңсесі, фирмасы бар шетердик з.т. Тұракты мекеме курмаған
рез.емес з.т. - резидент занды тұлғаның карамагына келген н\е шакырумен
келген шетелдік з.т. Салык объектісі: 1.салык салынатын табыс; 2.таза
табыс; 3.төлем көзінен салык салынатын табыс. Жылдық жиынтық табыс - Салык
салынатын табысты аныктау барысында бір жыл ішінде алынған табыстарга
тузетулер
жүргизилип, кұрамы аныкталады: өнімді сатудан түскен табыс, жүмыс,
кызмет көрсетуден түскен табыс , гимаратты өткізуден алынган кұнынын өсімі,
мүлікті жалға беруден алынган табыс, кызмет көрсету барысында кайтарымсыз
негізде алынған мүлік каражат. ЖЖТ-аныктау барысында мынадай табыстарға
түзетулер жүргізіледі: мемл.бағ.қағ-мен жасалган операциялардан алынған
табыс, дивиденд түрінде алынган табыс, ҚР-гы көздер б\ша бүрын салык
салынатын табыстар, табиги және техногендік сипаттағы төтенше жағдай
туындаганда кайырымдылык көмек түрінде алынған табыстар, мемлекеттік
бюджеттен алынган каржылар ж\е т.б.
Салық салынатын табысты анықтау барысында жекелеген шығындар одан шегеріліп
тасталады. Ондай шығындар шегерім деп аталады: өнім өнд.шығындар, экімшілік
шыгындар, енбекакы
Шегерімнің құрамына мынадай шыгындар кіргізілмейді: мемл.бюджетке төленетін
салыктар, айыппұл, к\к кызметке катысы жок объектілерді үстауға кеткен
шыгын, салык төлеушінін қайтарымсыз негізде берген мүлкінің кұны.
КТС-н ставкалары: барлық занды түлгалар үшін - 30%, негізгі кұралы жер б.т.
з.т. - 10%, тұракты мекеме кұрган резидент емес з.т. - 15%. Салык
декларациясы есепті жылдан кейінгі жылдың 31.03 дейин тапсырылады. Тұрақты
мекеме күрган резидент емес з.т. КТС пен коса таза табыс салығын 15%
ставкамен төлейді. Әлеуметик саладагы үйымдар КТС б\ша мынадай талаптарга
сай болган жагдайда босатылады: ЖЖТ-н 90%-ы грант, кайырымдылык көмек.
кайтарымсыз түрде берілген мүлік х.ар.ұйымдардан алынган каржылык көмек
түріндегі каржылар есебінен құралса; кітапхана қызметі; спорт кызметі
(көңіл көтеру, ойын сауык) түріндегі шаралардан баска; мектепке дейінгі
тәрбие ж\е білім. бастауыш, орта. арнаулы білім беру мекемелері, ғылым
саласындагы мекемелер, балаларга, мүгедектерге карттарға. әлеуметтік коргач
ж\е колдау кызметін көрсетумен айналысатын мекемелер, косметологиядан
басқа медициналык мекемелер. Бюджетке төленетін ККС сомасы сатылған өнім
б\ша есептелген ККС сомасымен сатып алынған өнім бойынша есептелген ҚҚС-ң
айырмасына счет-фактура негізінде аныкталады.
КТС-Сал.төл.-І.ҚР-н ҰБмен онын филиалдары же мекемелерден баска барлык
резидент з.т. 2.тұракты мекеме кұрган.кұрмаган бейрез. і.т.Объектісі
;алық салынатын табыс,тұрақты мекеме курган бирез. з.т.-н таза табысы,
толем көзінен салык салынатын габыс. Ставкалары-негізгі қү:ралы жер болып
табылатын з.т.-10% , тұр.мек.құран бейрез.з.г. таза табысынан 15%, барлык
з.т. қолданылады -30%.Женілдіктері -
элеум.ұйымдарга салык салу.комм. Емес үйым-га салык салу , сактандыру
ұйымдарына с.с. мұнай химия знеркэсібіндегі үйым-ға с.с. Шегерімдер-
нормалаланган ш., нормасы белгіленбеген , шегерімге иүлдем жатпайтын
шыгындар.Резидент з.т.-н ЖЖТ-ы
:алық кезеңі ішінде ҚР-мен одан тыс жерлерден алынуға тиіс табыстардан
тудрады.ЖЖТ-ка: внімді еткізуден гүскен табыс(кызметкөрсетуден.жұмыс
жасаудан).мүлікті жалға беруден,кайтарымсыз негізде(сыйға) алынған
иүліктер,үйлерді,ғимараттарды.аморт изацияланбайтын активтерді сатудан
түскен кұнның өсімі.ЖЖТ-ка жатпайды: жаргылык капиталға жалаға ретінде
алган мүл.кұны.мемл.бюдж.алтан субсидия.төлем көзінен с.с. габ.,грант.
сайырымд.көмек түрінде х-а үйым-дан .
ілган каражат сомасы.
11. См. 9 и 18
12. Жеке табыс салыгы бойынша женилдиктер.
Жеке тұлғаның салық салынатын табыстарынан табыстардың мынадай түрлерi алып
тасталады: 

1) балаларға және асырауындағы адамдарға алынған алименттер; 

2) жеке тұлғалардың қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөнiндегi уәкiлеттi органның лицензиясы негізінде банктер мен банк
операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардағы салымдары
бойынша оларға төленетiн сыйақылар;

3) борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар;

4) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойынша
сыйақылар және мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар мен агенттік
облигацияларды өткізу кезіндегі құн өсімінен түскен табыстар;

5) дивидендтер мен сыйақыларды есебіне жазу күніне Қазақстан
Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде
болатын осындай бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақылар;

6) пайлық инвестициялық қорларды осы қордың басқарушы компаниясы құнын өтеп
сатып алған кездегi пай бойынша табыстар; 

7) бір мезгілде мынадай талаптар орындалған кезде:

акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленсе;

заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық (акционерлік) капиталы құнының
немесе акцияларының (қатысу үлестерінің) 50 және
одан көп проценті дивидендтерді төлеу күніне жер қойнауын пайдаланушылар
(жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкін
құраса, резидент заңды тұлғадан алынған дивидендтер;

8) әскери қызмет мiндеттерiн атқарған кезде әскери қызметшiлерге берілетін,
iшкi iстер органдарының, қаржы полициясының, қылмыстық-атқару жүйесi және
мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары мен мекемелерiнің белгiленген
тәртiппен арнаулы атақ берiлген қызметкерлерi қызметтiк мiндеттерiн
атқаруына байланысты алатын төлемдердiң барлық түрі; 

9) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет
туралы заңда белгiленген ең төменгі жалақының 50 процентi шегiндегі лотерея
бойынша ұтыстар;

10) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы
заңда белгiленген ең төменгі жалақы мөлшерiнде, қоғамдық жұмыстарды
орындауға және кәсiптік оқуға байланысты бюджет және (немесе) гранттар
қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын төлемдер; 

11) гранттар қаражаты есебiнен төленетiн төлемдер (еңбегіне ақы төлеу
түрiндегi төлемдерден басқа); 

12) экологиялық апат немесе ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар
салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес  төленетiн төлемдер; 

13) Ұлы Отан соғысына қатысушылардың және оларға теңестiрiлетiн адамдардың,
I және II топтағы мүгедектердiң, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы ерен
еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен
және медальдарымен марапатталған адамдардың, сондай-ақ 1941 жылғы 22
маусымнан бастап 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде 6 ай
жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы
ерен еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының
ордендерімен және медальдарымен марапатталмаған адамдардың, сондай-ақ бала
кезiнен мүгедек адамның ата-аналарының бiреуiнiң тиісті қаржы жылына
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі жалақы
мөлшерінің бір жылдағы 45 еселенген мөлшері шегіндегі табыстары;

14) III топтағы мүгедектердің тиiстi қаржы жылына арналған республикалық
бюджет туралы заңда белгiленген ең төменгі жалақы мөлшерінің бір жылдағы 27
еселенген мөлшері шегiндегi табыстары; 

15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғадағы
немесе консорциумдағы акцияларды және қатысу үлестерін өткізу кезінде құн
өсiмiнен түсетiн табыстар.

Егер көрсетілген заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық (акционерлік)
капиталы құнының немесе акцияларының (қатысу үлестерінің) 50 және одан да
көп проценті осындай өткізу күніне жер қойнауын пайдаланушылар (жер
қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкін
құраса, осы тармақша қолданылады;

16) өткізу күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор
биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды осы қор
биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезіндегі құн өсiмiнен түсетін
табыстар;

17) бюджет қаражаты есебiнен төленетiн бiржолғы төлемдер (еңбегіне ақы
төлеу түрiндегi төлемдерден басқа); 

18) күнтізбелік жыл iшiнде әрбiр төлем түрi бойынша тиiстi қаржы жылына
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төменгі жалақының
8 еселенген мөлшері шегiнде медициналық қызмет көрсетулерге
(косметологиялық қызмет көрсетулерден басқа) ақы төлеу үшiн, бала туылған
кездегі, жерлеуге арналған төлемдер.

Көрсетілген табыстар медициналық қызмет көрсетулерді (косметологиялық
қызмет көрсетулерден басқа) алуды және оларды төлеуге жұмсалған нақты
шығыстарды растайтын құжаттар, баланың туу туралы куәлігі, қайтыс болғаны
туралы анықтама және қайтыс болғаны туралы куәлік болғанда салық салудан
босатылады;

19) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын дипломатиялық
немесе консулдық қызметкерлердiң ресми табыстары; 

20) шет мемлекеттiң мемлекеттiк қызметiндегі, сол елдегі табысы салық
салуға жататын шетелдiктердің ресми табыстары; 

21) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын және Қазақстан
Республикасының шет елдердегi дипломатиялық және соларға теңестiрiлген
өкiлдiктерiнде қызмет істейтін жеке тұлғалардың бюджет қаражаты есебiнен
шетелдiк валютамен төленетiн ресми табыстары; 

22) Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк  орталықтан төленетiн зейнетақы
төлемдерi; 

23) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшерде бюджет
қаражаты есебiнен төленетiн тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдар
бойынша сыйлықақылар (мемлекеттiң сыйлықақысы); 

13. Жер салығын есептеу механизмі
      1. Салықты есептеу әрбiр жер учаскесi бойынша жеке салық
базасына тиiстi салық ставкасын қолдану арқылы жүргiзіледi. Ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну
кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер
салықты С.К-де белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып есептейді. 2. Егер
С.К-те өзгеше белгіленбесе, жер салығы салық төлеушiге жер учаскесi
берiлген айдан кейiнгi айдан бастап есептеледi. 3. Жер учаскесiн иелену
құқығы немесе пайдалану құқығы тоқтатылған жағдайда, жер салығы жер
учаскесiн пайдаланудың нақты кезеңi үшiн есептеледi. 4. Бюджетке жер
салығын төлеу жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша жүргiзiледi. 5. Салық
жылы iшiнде елдi мекендi қоныстың бiр санатынан басқа санатына ауыстыру
кезiнде салық төлеушілерден ағымдағы жылғы жер салығы - осы елдi мекендер
үшiн бұрын белгiленген ставкалар бойынша, ал келесi жылы қоныстардың жаңа
санаты үшiн белгiленген ставкалар бойынша алынады. 6. Елдi мекен таратылған
және оның аумағы басқа елдi мекеннiң құрамына қосылған кезде, таратылған
елдi мекеннiң аумағында жаңа ставка тарату iске асырылған жылдан кейiнгi
жылдан бастап қолданылады. 7. Салық төлеушiлер орналасқан жер учаскелерi
бонитетiнiң балдарын анықтау мүмкiн болмаған жағдайда, жер салығының
мөлшерi шектесiп орналасқан жерлердiң бонитет балы негiзге алына отырып
айқындалады. 8. Ортақ үлестiк меншiктегi салық салу объектiлерi бойынша
салық олардың осы жер учаскесiндегi үлесiне барабар есептеледi.  Заңды
тұлғалар жер салығының сомаларын салық базасына тиiстi салық ставкасын
қолдану арқылы дербес есептейдi.  Заңды тұлғалар салық кезеңi iшiнде жер
салығы бойынша ағымдағы төлемдердi есептеуге және төлеуге
мiндеттi. Ағымдағы төлемдердің сомасы ағымдағы жылдың 25 ақпанынан,
25 мамырынан, 25 тамызынан, 25 қарашасынан кешіктірілмей тең үлестермен
төленуге жатады.
14. см. 9

15. Рента салыгын есептеу механизми
Экспортқа нақты өткiзiлетiн шикі мұнай, газ конденсаты бойынша шикi
мұнайдың, газ конденсатының көлемi және С.К-нде белгіленген тәртіппен
есептелген әлемдік баға негізінде есептелген экспортталатын шикi мұнайдың,
газ конденсатының құны экспортқа рента салығын есептеу үшін салық базасы
болып табылады. Экспортқа іс жүзінде өткізілетін көмірдің көлемін негізге
ала отырып есептелген экспортталатын көмірдің құны көмір бойынша экспортқа
рента салығын есептеу үшін салық базасы болып табылады. Экспортқа рента
салығын төлеудің ақшалай нысаны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шикі
мұнай, газ конденсаты жөніндегі шешімі бойынша уәкілетті мемлекеттік орган
мен салық төлеушінің арасында жасалатын қосымша келісімде белгіленген
тәртіппен заттай нысанға ауыстырылуы мүмкін. Шикі мұнай, газ конденсаты
бойынша экспортқа рента салығын заттай нысанда төлеу тәртібі С.К-нде
белгіленген.

16. Әлеуметтiк салықты есептеу механизми.

Әлеуметтік салықтың сомасы Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген әлеуметтік аударымдар
сомасына азайтылуға жатады. Егер С.К-нде өзгеше белгiленбесе, әлеуметтiк
салықты төлеу салық төлеушiнiң орналасқан жерi бойынша есептi тоқсаннан
кейiнгi айдың 25-нен кешiктiрiлмей жүргiзiледi. Құрылымдық бөлiмшелерi бар
әлеуметтiк салық төлеушiлер әлеуметтiк салық төлеудi С.К-нде белгiленген
тәртiппен жүзеге асырады. 

17.КР-дагы жер койнауын пайдаланушылардын арнайы салыктары мен толемдери

Жер қойнауын пайдаланушьілар-сал.төл.-ҚР аум.техногендік минералды
ресурстарды өндірумен ійналысатын зж т.

Жер койнауын пайдаланушылардын мынадай салыктары мен арнайы төлемдері
белгіленеді: үстеме пайда салығы- өнімді бөлу туралы келісімшаттар кең
таралган пайдалы казбалар мен жерасты суларын өндіруге. сондай-ак ьарлау
мен өндіруге бацланысты жерасты қүрылыстарын салуга жэне пайдалапуга
жасалган келісімшарттар бойынша кызметті жүзеге асыратындарды коспаганда.
жер койнауын пайдаланушылар осы келісімшарттар пайдалы казбалардың баска
түрлерін өндіруді көздемеген жағдайда, үстеме пайдаға салык төлеушілер
болып табылады. Бонустар жер койнауын пайдаланушының тіркелген төлемдері
болып табылады. Бонустын мынадай түрі бар: кол коиылатын бонус жер қойнауын
пайдаланушының келісімшарт -жаслатын аумакта жер койнауын пайдалану
жөніндегі қызметті жүзеге асыру кұқыгы үшін біржолғы тіркелген
толем.Коммерциялық табу-келісімшарт аумагы шегінде ашылған, өндіру үшін
экономикалык жағынан тиімді пайдалы казбалардың белгілі бір түрінің
запастары.
Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу жөніндегі қызметке
салық салу 

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын
қызмет бойынша салық және бюджетке төленетiн басқа да міндеттi төлемдер
бойынша салық мiндеттемелерiн есептеу оларды төлеу жөнiндегi міндеттемелер
туындаған кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының салық
заңнамасына сәйкес жүргізіледi. 

Егер жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша жер қойнауын
пайдалану құқығы жай серіктестік (консорциум) құрамындағы бірнеше жеке және
(немесе) заңды тұлғаларға тиесілі болса, онда жер қойнауын пайдалануға
арналған мұндай келісімшарт бойынша жүзеге асырылатын қызмет бойынша жай
серіктестікке (консорциумға) қатысушылар шоғырландырылған салық есебін
жүргізу үшін сенім білдірілген тұлғаны (операторды) айқындауға міндетті.

Егер Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе құзыретті орган мен жер
қойнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған және
мiндетті салық сараптамасынан өткен өнімді бөлу туралы келісім
(келісімшарт), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жер
қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарт ережелерінде сенім білдірілген
тұлғаны (операторды) айқындау көзделсе және осы келісім (келісімшарт)
бойынша салық салу міндеттемесін орындауды сенім білдірілген тұлға
(оператор) жүзеге асырса, онда осы сенім білдірілген тұлға (оператор)
мұндай келісімнің (келісімшарттың) тараптарына қатысты қолданылатын салық
режиміне сәйкес аталған келісімнің (келісімшарттың) салық міндеттемесін
орындайды.

4. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарт бойынша қызметін жүзеге
асыратын резидент eмec жер қойнауын пайдаланушы қосымша салық салынуға
жатады.

18. ҚҚС: мэні, алыну механизм!.
ҚР тэжірибесінде тутынуга салынатын салыктарға ҚҚС, акциз жатады.
ҚҚС тауарларды өндіру ж\е олардың айналысы процесінде косылган. оларды
өткізу бойынша салиқ салынатын айналым кұнының бір бөлігін бюджетке
аударуды, сондай-ак ҚР-нын аумағындагы тауарлар импорты кезіндегі аударымды
білдіреді.
Тұтынуға салынатын салыктар жэне оларды колдану мемлекет үшін тиімді болып
табылады.
салыктын фискалдык функциясы толыгымен сипатталады
енд.процесіне салык ауыртпалыгы түспейді
салыктан жалтару жолы бүрмаланбайды.
Туты нуга салынатын салыктар бойынша салык ауыртпалыгы соңғы тұтынушыга
түседі. ҚҚС ҚР-да колданысқа 1991ж. 25желтоксанында кабылданған салык
жүйесі туралы заң негізінде бекітіліп, 1992ж. 1 кацтарынан бастап
енгізілді.
ҚҚС твлеушілер - ҚҚС бойынша объектісі бар занды жэне жеке тулғалар. Салык
объектісі - салык салынатын айналым жэне салык салынатын импорт. Салык
салынатын айналымға:
тауарларды өткізу
тауарларга меншік кукыгын беру
комиссия шарттары бойынша тауарларды. жумыстарды, кызметтерді аткару. Салык
салынатын импортка:
ҚР Кеден заңнамасына сэйкес ел аумағына импортталган салык салынатын
тауарлар, кызметтер жәнеясұмыстар жатады.
Салык ставкасы: - 13%
- 0-дік ставка
13%-қ салык ставкасы салык салынатын айналым мен импортка колданылады. 0-
дік ставка салык салынатын экспортка колданылады. Мынадай айналыидар мен
импорт ҚКС-н босатылады: ' - почта маркалары
жарғылык капиталынан жарна
акциздік марка
каржы лизинг! негізінде берілген мүлік
импортталган шетел валютасы жэне монетасы
. - ҚР Үкіметі белп'леген норма шегінде жеке түлганың импорттаған
тауарлары Салык толеу мерзімі:
салык толеушініц қалауы б\ша ай н\е токсан сайын;
арнайы салык режимі негізінде жкмыс жасайтын ауыл шар-гы занды түлгалар
үшін жылына 1
рет;
- егер ҚҚС-н сомасы орташа айлык сомасы 1000 АЕК-н асса, онда ай сайын.
Салык декларациясы салык кезеңінен кейінгі есепті айдың 20 дейін
тапсырылады. Салык есептеу әдісі: - айырма
- косылган кун.
ҚҚС-н эдістері:айырма эдісі же ҚҚ әдісі.ҚКС-гы б-ша есептік мерзім
кунтізбелік ай же токсан, ал егер Зюджетке төленуте тиісті ҚКС орташа

айлык сомасы 1000 мэрте а.е.к.-тен кем болса,онда салык кезені токсан
б.таб.Сал.төл.эрбір салық кезеңі б-ша ;алык кезенінен кейінгіайдың 15-дейін

Іекл.тапсыру керек.Декл. мен бірге с.кезеңі б-ша сатып алган
тауардын,кы.зметтін жұмыс б-иа ічетфактуранын тізімін тапсырады.

Женілдіктері:ҰБ пен оның фил-ры ж.ас. кызметі.өндірісте каржы лизингі

негизінде енгізілген к.ж.,почта маркалары.жерлеу кызметі т.о.

19. І.ҚР-н Үкіметі белгілейтін қажеттілік нормативтері шегінде салык салу
обьектілері бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер.

2.екінші модель бойынша жер койнауын пайдаланушылар. З.мемлекеттік
мекемелер.

4.уәкілетті органның кылмыстық жазаларды тақару саласындагы түзеу
мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары. 5.діни бірлестіктер

Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін негізгі кұралдар (оныц ішінде
түрғын үй корының қүрамында тұрған обьектілер) мен материалдык емес
активтер салык салу обьектісі болып табылады.

Салық базасы болып салык салу обьектілерінің орташа жылдык қалдық қүны
табылады. Салык салу обьектілерінін орташа жылдық қалдық кұны ағымдағы
салык кезеңінің әр айының бірінші күні мен есепті кезеннен кейінгі кезен,
айының бірінші күніндегі салық салу обьектілерінің қалдық құнын қосу
кезінде алынған соманың он үштен бірі ретінде аныкталады.

Салык ставкалары:

1 .Заңды түлғалар - 1 %

2.Жеке кәсіпкерлер - 0,5% !

З.төменде аталгандар 0,1% мүлік салыгын телейді:

негізгі қызмет түрі кітапханалык кызмет көрсету саласындағы

жұмыстарды орындау болып табылатын үйымдар

ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындагы

функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік кэсіпорындар

су мекемелері

қарамағындағы қызметкерлердің 51% астамы мүгедек кздэайтын әлеуметтік
үйымдар.

Салық төлеушілер салықты есептеуді салық базасына тиісті салық ставкаларын
қолдану арқылы дербес жүргізеді. Салыктың ағымдагы төлемдерінің сомаларын
салық төлеуші салық кезеңіндегі 20 ақпаннан,20 мамырдан, 20 тамыздан, 20
карашадан кешіктірмей тең үлестермен енгізеді.

Мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомаларының есебі есепті салық
кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірілмей табыс етіледі.

Декларация есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей табыс
етіледі.

20. Салык жуйеси мен салык саясаты
салык жүйесін мемлекет пен занды жэне жеке тұлғалар арасындағы каржы
катынастары жзне осы катынасть: іныктайтын салыктар. салык механизмі ягни.
салык салу эдістері мен тэсілдері. жолдары. салык заңдары мен ;апыкка
катысты кесі.мдердің, салык кызметі органдарьшың жиынтыгы кұрайды.Салык
жүйесі мемлекет саржы көздерін жасаудын ең негізгі кұралы болуымен катар,
ел экономикасын кайта құруға. өндірістін улгайып дамуына жэне саяси
элеуметтік шаралардын толыгымен іске асуына мүмкіндік туғызады.
Салық саясаты – мемлекеттің қаржылық қажеттіліктерін мемлекет пен салық
төлеушілердің экономикалық мүдделері тепе-теңдігінің сақталуы негізінде
қамтамасыз ету мақсатында жаңа салықты және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдерді белгілеу және қолданыстағыларының күшін жою, салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша ставкаларды, салық
салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді, салық базасын
өзгерту жөніндегі шаралар жиынтығы. Салык саясаты дсгеніміз - мемл-н салык
салу саласында когамнын накты даму ерекшеліктерін ескере отырып жургізетін
іс-шаралардың жиынтығы.

Максаты: мемлекет казынасын каржымен камтамасыз ету.
Мипдеттері: 1. эконо.микалык саясатка өзгерістер мен толыктырулар енгізу;
салықтарды болжау мен жоспарлауды утымды ұйымдастыру; экономикалык-
материалдык эдістерді колдану; мемлекет мүддесін камтамасыз ету.
Жүргізілу мерзіміне байланысты салык саясаты 2 түрлі топқа жіктеледі
стратегиялык. тактикалык.
Страгсіиялык салык саясаты макроденгейдеукімет ұзак мерзімде жүргізілетін
іс-шаралардың жиынтыгы.
Тактпкалык салык саясаты накты бір салык комитеті көлемінде белгілі бір
кезең арапыгында
жүргізілетін жүмыстардың жиынтыгы.
Экономикатык мәнінін эсер ету механизіміне байланысты салык саясаты 2-ге
блінеді: диверсияикациялык жэне диверсияикациялык емес. Салык саясатыньщ 3
типі бар: - абсолютті
максимадды минималды
21. КР салык жуйеси.
Нарықтық экономикаға көшу барысында еліміздің салық жүйесін сәйкестендіру
уақыт талабы болды. Салық жүйесі 1991 жылы 24- желтоқсанда салық кодексін
қабылдаумен жұмыс істей бастады. 1992 жылы елде салыктын 43 түрі болды. Бұл
өте көп еді, көптеген қиындықтар туды. Салық жүйесін 1992 жылы дамыту
шаралары қолға алынды. Даму кезеңдері:
1.1994-1995 салык жуйесинин базиси колданыск енди.
2.1996-1998 нарык талаптарына жауап беретин салык заннамасын куру аякталды.
3.1998-2001 жана салык кодекси енгизилди.
4.2001-2009 салык жуйесинин жана кезени
22. Экономиканы салыктык реттеу. Мемлекеттик реттеудин негизги куралы
салыктык реттеу болып табылады. Салыктык реттеу аркылы ынталандырушы,
фискалдык, шектеу функциялары жузеге асады.
23. Салык санкциялары. Салык санкцияларын салык заннамасын бузганда
колданады. Мысалы, бюджетке толемдерди уакытылы толемесе, жеке азаматтарга
5 АЕК, лауазымды тулгаларга 10АЕК, занды тулгаларга 25АЕК молшеринде
айыппул салынады. Салык санкциялары акимшилик кукык бузушылык кодексинде
беогиленген тартип бойынша салынады.
24. Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын шетелдіктің
немесе азаматтығы жоқ адамның табыстарынан төлем көзінен табыс салығын
есептеуді, ұстауды және аударуды салық агенті салықтық шегерімдерді ескере
отырып және ставкалар бойынша СК-де белгiленген тәртіппен жүргізеді. 
Резидент шетелдік тұлға Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі
көздерден алатын табыстарға СК-нде белгiленген тәртіппен салық салуға
жатады. 

25.

26.Жеке кэсіпкерлерге салык салу

ҚР-н Салык Кодексіне сәйкес ел аумагында кәсіпкерлік кызметпен айналысатын
ҚР-н азаматтары мынадай тәртіптердін бірі негізінде салык міндеттерін
орындай алады:

Бір жолгы талон негізінде

патент негізінде

оңайлатылған декларация негізінде

жалпыға ортак режим негізінде.

Ел аумагында маусымдык сипаттагы кызмет түрімен айналысатын жеке кәсіпкер
салык міндеттемесін бір жолгы талон негізінде өтей алады.

Бір жолғы талон негізінде жүиыс жасау үшін жеке кэсіпкерлер мынадай
талаптарға сай болу кажет:

- маусымды сипаттайтын түріндегі кызмет түрімен айналысуы ( газет сату.
жәрменкелерде сауда

жасау)

- кызмет ету мерзімі 1 - 90 күнге дейін.

Бір жолгы талон сомасынын мөлшерін жергілікті жердегі әкімші.пік орган
айналысатын қызметтерінін түрі, мерзімі ж\е ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Салықтардың экономикалық мазмұны мен функциялары
Салықтардың түсінігі және экономикалық мәні
Салықтардың функциялары
Салықтардың экономикалық мәні және қызметі
Салықтардың экономикалық мәні
Салықтардың экономикалық мазмұны және мәні
Салықтардың экономикалық мәні туралы
Салықтардың экономикалық мәні мен қажеттілігі
Шағын және орта бизнестегі салықтардың экономикалық мәні
Салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні мен мазмұны
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь