«Инвестиция мемлекеттік реттеу обьектісі ретінде»

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I. ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ . ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІ
1.1Инвестицияның мәні,маңызы және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Шетелдік инвестициялар және олардың Қазақстан экономикасындағы қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13


II. Инвестиция . мемлекеттік реттеу облъектісі ретінде және Қазақстан экономикасындағы инвестициялық жағдайды талдау
2.1 Инвестиция . мемлекеттік реттеу облъектісі ретінде
Қазақстанның инвестициялық жағдайы және оның қалыптасу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.2 Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының қағидалары мен негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.3 Қазақстан экономикасына 2009 жылғы негізгі капиталға тартылған инвестициялар мен олардың технологиялық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... 33

III. Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын жетілдіру жолдары
3.1 Қазақстан экономикасына инвестицияларды тартудың алдында тұрған мәселелер және оларды шешу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
3.2 Инвестициялық қызметті салықтық ынталандыру механизімін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
3.3 Отандық компаниялар инвестициялық стратегияны ұйымдастыруда кездесетін кемшіліктерді жою ұсыныстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
Дипломның өзектілігі. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың үстіміздегі жылғы «Жаңа онжылдық, жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауында «Бүгінгі әлемдік конъюнктура нашарлаған жағдайда біз рөлі өсе түсіп отырған мемлекеттік холдингтердің, даму институттарының, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың ішкі инвестициялық ресурстарын белсенді етуге тиіспіз» деп, өзінің “Қазақстан-2030” Жол¬дау¬ында республика экономикасына инвестицияларды тартуды маңызды стра¬тегиялық мәселе ретiнде қарастырды. Қазiргi таңда Қазақстан жан басына шаққандағы инвестиция тарту ауқымын алғанда ТМД елдерiнiң арасында көш басында келедi, деген жоспарлар шешімінің айқын айғағы ретінде тағы баса айтып өтті.
Экономиканың созылмалы дағдарысы жағдайында отандық инвестициялық саясаттың қуатын күшейту мәселесі өткір күн тәртібінде тұрған міндет. Инвестиция экономикалық өсудің қажетті және міндетті алғышарты болып табылады. Олар жиынтық ішкі өнім көлемін арттырып қана қоймай, сонымен қатар мультипликативтік әсер береді. Дұрыс, инвестициялық саясат экономикалық өркендеудің маңызды құраушысы болып табылады.
Инвестициялардың экономикаға әсер етуінің ең басты құбылысы (аспектісі), елдің инвестициялық белсеңділік дәрежесін қолдау, сонымен бірге, экономикалық өсуді арттыру болып табылады. Қандай да бір елдің инвестициялық қорының жеткіліксіз немесе шектеулі қуыстарын толықтыра алады. Инвестициялық белсеңділіктің өсуі жоғарғы ұлттық өнімнің өсуіне әкеледі.
Қазақстан эканомикасы үшін инвестиция, ең алдымен оны тұрақтандыру, жандандыру және көтеру үшін қажет. Өндіріске, жаңа технологияға жұмсалған инвестиция қатаң бәсекелік күресте бәсекелестерді жеңуге көмектеседі, мейлінше икемді баға белгілеуге мүмкіндік берді. Бұған шетелдік инвестицияның орасан зор көмегі болғанына ешкім жоққа шығара алмайды. Оны Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтің өткен жылғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауындағы «...Қазақстанның шетел капиталынсыз, технологиясынсыз және тәжірибесінсіз жедел экономикалық өрлеу мен жаңаруға қалай қол жеткізетін көз алдымызға келтіру қиын», - дегенмен-ақ байқауға болады.
Инвестиция маңызды экономикалық категория болып табылады және микро-макродеңгейде айтарлықтай рөл атқарады, ең алдымен, жай және ұлғаймалы ұдайы өндіріс, құрылымдық түрлендірулер, пайданы арттыру және соның көптеген әлеуметтік проблемаларды шешудегі инвестицияның маңызы өте зор.
Қазақстан Республикасының шикізатын әлемдік нарыққа шығару экономика үшін өте маңызды рөл атқарады. Ал сол шикізатты өндіру және өңдеу үшін шетел инвесторлары қажет, сондықтан Қазақстан Республикасының Үкіметі инвесторларды тарту үшін жағымды жағдай жасайды.
1. Н.А.Назарбаев Казахстан 2030 Процветание, безопасность и улучение благостояния всех казахстанцев – Алматы Білім – 171 стр.
2. Статистический пресс-бюллетень Агенства РК по статистическе Алматы. 2000 №1- 175 стр.
3. Статистическое обозрение Казахстана 2001 г. Инвестиций в Казахстан // Транзитная экономика 1999-№4. 102-104стр.
4. Оспанов М.Т , Муханбетов Т.И. Иностранный капитал и инвестиции: Вопрос теории , практики привлечения и использования. – Алматы: Фиксинфром, 1997 г. 292стр.
5. Балахметова Г.Л. “Привлечение прямых иностранных инвестици в экономику Казахстана ”. Алматы 2001г. Дисс. Канд. Эконом. Наук. 48-65 стр.
6. Қазақстан Республикасының “Шетел инвестициясы туралы” заңы №266-ХII 1994 жыл 27 желтоқсан.
7. Правовое регулирование внешноэкономической деятельности – Алматы. Институт Междунородного права и жеждународного бизнеса “Дәнекер” Ғылым 1997- 257 стр.
8. Рахимбекова Д.С. Государственное регулирование процеса привличения иностранного капитала в Респулику Казахстан. Дис. Кан. Эконом. Наук. Алматы 2001 г /133стр.
9. Статистическое обозрение Казахстана 2001 г. инвестици в Казахстан // Транзитное экономика 1999-№4 56-58 стр.
Веншноэкономическая деятельность РК по статистике, 2000 г. 388 стр.
10. Бектаев Е., Мейрамов К. “Купить акцию: остаться в убытке. Инвестиционный климат в Казахстане. Стратегия и тактика”// Казахстанская правда , от 5 июля 2002 г.
11. Иностранный капитал в экономике Казахстана. Алматы , Центр статистических иследовании , 1993 г. стр.101
12. Статистический пресс-бюллетень Агентства РК по статистическое. Алматы, 2000 №1 105-107стр
13. Статистическое обозрение Казахстан 2001 г. инвестиций в Казахстан // Транзитная экономика1999г.№4. 55-57 стр.
14. Джандосов У. Инвестиционные возможности Казахстан // нефтегазовая вертикаль 2001г. №14 стр. 59-61
15. Кусайнов А. Привлечение иностранных инвестици в Казахстан // Транзитная экономика 1999г.№4 стр 102-104.
16. Бегова М. “инвестиционная активность: был бы стимул, ресурсы найдутся” // экономика и жизнь, 20 октября 1996 г.
17. Бритиш газ и РК: совместное усилия создают серьёзные инвестиций // petroleum – 2001 г. №4 48-50 стр.
18. Достяров А. /Иностранные инвестиций в РК. Анализ форм и необходимость привлечение на современном этапе // Вестник КазГУ сер. Экнонмическая 1998г.№1-2. Стр 49-60
19. Айсагалиева С. Анализ инвестиционной деятельности в РК. Алматы Жеті Жарғы. 1998г стр. 286
20. Право и собственность в РК по инвестициям от 7 августа 1998 г. №131 о совершенствовании процедуры представление налоговых льгот // Вестник по налогам и инвестициям. 1998г. №7-8. Стр. 8-13.
21. Президент РК Назарбаев Н.А об утверждении перечня приоритетных секторов экономики РК для привлечение отечественных и иностранных инвестиции: Указ от 5 апреля 1997 г. №3444 // собрание актов президента РК и правительства РК. 1997 г. №14. Стр 47.
22. Дауылбаев К.Б ҚР шетел инвестициялр іс-әрекеттері, проблемалары және болашағы. Дис . экнонм. Ғылым. Кан. Алматы 1999 жыл 25-33 беттер.
23. Правила регистраций валютных операции, связанных с денежным капиталом: Постановление Правление Национального банка РК 2001г. №14. 34-56 стр.
24. Тойганбаев А.Е Повышение эффективности использование иностранных инвестиции трансформации переходной экономики (на материалах РК )
25. Иностранные инвестиции в России // Международные отношение , №5 1995 г.
26. Дорошин И. Основные направление инвестиционной деятельности // экономические науки №2. 1996 стр 30.
Транзитная экономика №3 2002 г 23 стр.
27. Сагындыкова С. “Иностранные инвестици в Республике Казахстан”, Алматы 1995 г.
28. Арынов А.М. “Иностранный капитал в Республике Казахстан” Алматы 1995 г.
29. Дагаев А. “инвестиционная и налоговая политика ”// экономист. №10 60-66.
30. Постановление о порядке введения в действие Закона РК “Об иностранных инвестициях” // Ведомости 1994г. №23 24-48 стр. Советы Казахстана 1995г №8 – 20 января.
31. Таттибаев К. Как привлечь иностранные инвестиции.// экономика и жизнь 1998г. №4 стр. 73-75.
32. Холл П. Витт А. Инвестиционный климат в РК // Финансовый информационный бюллетень – 2001г №6 38-44 стр.
33. Рахимбеков Д.С. Государственное регулирование процесса привлечения иностранного капитала в РК: Автореферат на соиск. Ученой степени канд. Эконом. Наук. – Алматы 2001г. 22-стр.
34. Ташенова Р. Чем привлечь инвесторов? // Казахстан экономика и жизнь – 1999г – 22 стр.
35. Белгибаева К. Мобилизуюшая роль инвестиции // Казахстан экономика и жизнь – 1999 г №2 стр. 35-41.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ
«МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ... » ... ... ... ... Т.М
«____»
_________________ 2010 ж.
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: «Инвестиция мемлекеттік реттеу обьектісі ретінде»
СТУДЕНТ ... ... ... ... 2010ж
ЖОСПАР
Кіріспе---------------------------------------------------------------------
--------------------3
I. Инвестицияның теориялық - әдістемелік негізі
1.1Инвестицияның мәні,маңызы және түрлері-----------------------------------
-------6
1.2 Шетелдік инвестициялар және ... ... ... ... ...... реттеу облъектісі ретінде және ... ... ... ... ... – мемлекеттік реттеу облъектісі ретінде
Қазақстанның инвестициялық жағдайы және оның қалыптасу ерекшеліктері--------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------21
2.2 ... ... ... ... ... ... бағыттары-----------------------------------------------------------
------------------30
2.3 Қазақстан экономикасына 2009 жылғы негізгі капиталға ... мен ... ... ... ... ... ... саясатын жетілдіру жолдары
3.1 Қазақстан экономикасына ... ... ... тұрған
мәселелер және оларды шешу--------------------------------------------------
-----------41
3.2 Инвестициялық қызметті ... ... ... ... ... компаниялар инвестициялық стратегияны ұйымдастыруда кездесетін
кемшіліктерді жою ... ... ... ... Н.Ә.Назарбаевтың үстіміздегі жылғы
«Жаңа онжылдық, жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа ... ... ... ... ... ... ... біз рөлі
өсе түсіп отырған мемлекеттік ... даму ... ... ішкі ... ... ... ... деп, өзінің “Қазақстан-2030” Жолдауында республика
экономикасына инвестицияларды тартуды маңызды стратегиялық мәселе ... ... ... Қазақстан жан басына шаққандағы инвестиция тарту
ауқымын алғанда ТМД елдерiнiң арасында көш басында келедi, деген ... ... ... ... тағы баса ... ... созылмалы дағдарысы жағдайында отандық инвестициялық
саясаттың қуатын күшейту мәселесі өткір күн тәртібінде ... ... ... өсудің қажетті және міндетті алғышарты ... Олар ... ішкі өнім ... ... қана қоймай, сонымен
қатар мультипликативтік әсер береді. ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Инвестициялардың экономикаға әсер етуінің ең ... ... ... ... ... ... ... сонымен
бірге, экономикалық өсуді арттыру ... ... ... да бір елдің
инвестициялық қорының жеткіліксіз немесе шектеулі ... ... ... ... өсуі ... ұлттық өнімнің өсуіне
әкеледі.
Қазақстан эканомикасы үшін ... ең ... ... ... және ... үшін ... ... жаңа
технологияға жұмсалған инвестиция қатаң бәсекелік күресте бәсекелестерді
жеңуге көмектеседі, мейлінше икемді баға белгілеуге мүмкіндік ... ... ... ... зор ... ... ешкім жоққа шығара
алмайды. Оны Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтің ... ... ... ... Жолдауындағы «...Қазақстанның шетел ... және ... ... өрлеу мен жаңаруға қалай қол жеткізетін көз алдымызға келтіру
қиын», - ... ... ... ... экономикалық категория болып табылады және
микро-макродеңгейде ... рөл ... ең ... жай ... ... ... ... түрлендірулер, пайданы арттыру және
соның көптеген әлеуметтік проблемаларды шешудегі инвестицияның ... ... ... ... әлемдік нарыққа ... үшін өте ... рөл ... Ал сол ... ... және ... ... инвесторлары қажет, сондықтан Қазақстан Республикасының Үкіметі
инвесторларды тарту үшін жағымды жағдай жасайды.
Шетел ... ... ... ... туралы»
қабылданған заң ол орган инвестицияларды приоритеттік ... ... ... ... ... ... экономикалық даму деңгейі орта және ... және ... ... өсуіне көмектеседі. Қазақстан
шетел инвесторларына ... ... ... ... ... ... және ... инвестициялық климат, қойылған
бағдармаларға жету және өзекті мәселелерді шешеді.
Қазақстан ... ... ... ... шараларға
қарамастан, шетел инвесторлары инвестицияларын негізінен көп ... ... ... ... жұмысының мақсаты – инвестициялардың теориялық негізін
ашып, Қазақстандағы ... ... ... ... ... тартудың артылықшылықтары мен кемшіліктерін көрсету және
қазіргі уақыттағы инвестициялық климаттың жағдайын ашу.
Дипломдық жұмыстың ... ...... ... ... ... процестер.
Жұмыстың өзектілігі - Қазақстан экономикасының ... ... ... мен оны ... ... ... Сондықтан таңдап
алынған диплом жұмысының тақырыбы қазіргі кезеңде ... ... ... тақырыбтың өзектілігі, қарастырылу дәрежесі, мақсаты,
міндеттері, методологиялық, ілімдік және ... ... ... ... мәніне, түрлеріне түсініктеме
берілген.
Екінші тарауда Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының
қағидалары мен негізгі ... ... ... даму ... ... ... қарастырылған.
Үшінші тарауда «Қазақстан Республикасының инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... баспа материалдар,
қазақстандық және ресейлік экономистердің ... бай ... ... және ... ... ... реттейтін нормативтік
–құқықтық база материалдары қолданылды.
Инвестициялар деп өнеркәсіптің, құрылыстың, ауыл шаруашылығының және
экономиканың баска да салаларының кәсіпорындарына ... ... ... ... ... ... Инвестициялық кызметтің мақсаты —
түпкі нәтижесінде кәсіпкерліктен ... ... ... алу ... ... кезі ... жаңадан қалыптасқан (құрылған) құн немесе таза
табыстың жинақталған бөлігі саналады. Кәсіпкерлер (кәсіпорындар) оны өзінің
табысының (таратылған) ... ... ... ... ... ... ... көзі болып кәсіпорынның меншігінде
қалған табысы саналады. Бағалы қағаздардың көп ... ... ... ... ... ала айқындайды.
Капиталды бағалы қағаздар кәсіпорынды дамыту үшін, оның капиталын (қорын)
құрастыру немесе ұлғайту мақсатында шығарылады.
Міндеттері: ... ... ... ... кімге жататындығы туралы
белгілерін куәландыру үшін олар былайша бөлінеді:
— бағалы қағазды ұсынушыға — құқықтарын ... ... ... ... ... ... ... етпейді, ұстаушылардың атына
тіркеу жасалынбайды. Ұсынушы бағалы қағазды куәландыратын құқығын ... ... ... ... береді.
— атаулы бағалы қағаздар — белгілі бір адамның атына жазылады. Бағалы
қағаздарда куәландырылған құқықтары ... ... ... ... ... ... басқа тұлғаға беріледі. Атаулы бағалы қағаздар
бойынша құқық ... адам ... ... ... ... орындалуы емес,
ондағы тиесілі талаптың занды еместігіне жауап береді.
- ордерлік бағалы қағаз - ол ең ... ... ... ... ... бойынша жазылады. Бұл онда керсетілген құқықтар қағазға
түсірілген ... ... ... ... етіп —
индоссаментке жазып береді. Индоссамент өзінде құқықтың болғанына ғана
емес, сонымен ... оның ... ... да ... береді. Бағалы қағаздардан
алынатын табысқа қатысты оларды борыштық және инвестициялық етіп белуге
болады.
Борыштық бағалы қағаздар ... ... ... және ... ... ... ... сәйкес жабуды эмитент өз міндетіне алады.
Бұл кімнің эмитенті екендігіне қарамастан, оған ... ... ... ... ... ... активтерінің бір бөлігін иемденуге
құқық береді, оларға эмитенттердің барлық ... ... ... ... ... ... кіріспеден, үш тараудан, қорытынды
және қолданылған ... ... ... теориялық - әдістемелік негізі
1.1 Инвестициялардын ұғымы және оның жіктелуі
Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған ... ... ... ... бұрын сонды болмаған, өзгерістер болды.
Қазіргі заманғы экономика ... ... ... ... мүмкіндіктерінің шектелуі жағдайында ... ... ... ... қайта қалыптастыруды қамтамасыз ету үшін
сыртқы капиталды тарту және пайдалану мәселелері өте маңызды орын алды.
Шамамен, 90-жылдардың басында ... ... ... ... адамдардың арасындағы қатынаста, ... ... және ... ... ... ... - ... немесе дивиденд түрінде табыс алу, капиталды
көбейту мақсатында ... ... ... ... ... ... алу ... басқа да түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу елдің
ішінде ... ... ... ... ... ... жаңартпалық жобаларға капиталдың
ұзақ мерзімдік жұмсалымы.
Инвестициялық саясат – ... ... ... ел ... сырт жерлерде өндірісті, кәсіпкерлікті дамыту, пайда алу, басқа да
түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мақсатымен ұзақ ... ... ... мен ... ... ... ... жүйесі.
Басқарудың экономикалық әдістерді кеңінен қолдану, дағдарысты ... ... ... көшу ... келешекке арналған.
Инвестициялық саясатты ғылыми тұрғыда негіздеу инвестицияны жоспарлау
(болжау) практикасын жаңа шаруашылық тетікпен байланыстыру ұзақ ... ... ... жақсарту, елдің әлеуметтік –
экономикалық дамуын жеделдету бұдан былайғы ... ... ... ... ... ... қажет.
Инвестициялық саясат дегеніміз - шетелдік инвестициялырды реттеу, ЖҰӨ
өсуі, төлем ... ... ... және ... ... ... ... бағытталған мемлекеттік саясат.
Нақ қазіргі таңда «инвестициялық ... ... ... ... ... нәтижесінде біз келесі қорытындыга келген,
неғұрлым толық және көп аспектілі тұжырымды ... ... ... ... ... ... ... – нақты қаржыландыру
нысанына капитал салуды қарастыратын, уақыт арасында ... ... ... ... ... ... нәтижелерге
қол жеткізуга бағытталған мемлекеттің ең тиімді саясаты»деп тұжырымдады.
«Инвестиция» ... да, ... ... ... да, ... ... қатарына жатады, басқаша ... ... ... - ... бір ... Сондықтан,
оны жеке бір тақырып ретінде ... оқу ... ... ... сабағына енгізген. Кей оқу орындарында ол «экономикалық теория»
курсынан белгілі. ... ... ... ... ... ... сай және өте ... термин болып табылатыны сөзсіз.
Инвесторлар – кәсіпкерлік қызметінің және нәтижесінде пайда құалатынын
немесе әлеуметтік ... қол ... ... ... ... объектілеріне жұмсалған мүліктік және ... ... ... ... ел ішіндегі және шетелдегі
экономикаға ұзақ мерзімді жұмсалымы.
Инвестициялар ЖҰӨ-нің ен ... және ең ... ... ... табылады. Қашанда болмасын құлдырау кезінде ... ... ... ... қысқарады, бұл қысқарудың ... ... ... ... құлдырауына қатысты.
Мемлекеттің инвестициялық саясатының ... ...... ... дамыту, экономиканың беделді секторында жұмыстармен қызмет
атқару үшін қолайлы жағдай тудыру.
Мақсатқа жету процесінде ... ... ... ... жаңа да, озық технологияларды және ноу-хоу тағы басқаларды өндіріске
енгізу;
2) ішкі нарықтағы жоғарғы сапалы тауарлар мен ... ... ... ... өндірушілерді мемлекеттік қолдау және ынталандыру;
4) экспортқа ... және ... ... ... ... ... ... шикізат базасын ұтымды және кешенді пайдалану;
6) жаңа өндіріс орнын ашу және оны ... ... ... үздіксіз оқыту, олардың шеберлік деңгейін артыру
жүйесін енгізу.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... кейінгі кезеңде ел экономикасының қарқынды
дамуын қамтамасыз ету үшін ... пен жеке ... яғни ... ... ... ... ... ұғынысып, тізе қосып жұмыс істейтіні
ләзәм. Соңғы жылдары ... ... ... ... ... және орта ... субъектілерінің тынысын кеңейту үшін жүйелі жұмыстар
жасалып келеді.
Бұл әсіресе дағдарыс табалдырықтан ... ... ... ... өзге де ... секторлары секілді шағын және орта бизнес саласы
да алғашқылардың бірі болып қаржы дағдарысының қыспағында ... ... ... тағдыр тәлкегінде қалдырған жоқ. Керісінше, ... ... ... бұл ... ... аса қомаққты қаржы
бағытталды.
Бұл ... ... ... ... ... кәсібінен нәсіп
тауып, сонымен бір мезгілде ел ... ... ... ... ... ... ... қазіргі уақытта Үкімет
Қазақстандағы іскерлік ахуалды жақсартуға күш салуда. Есте ... ... « ... халқының әл- ауқатын арттыру- мемлекеттік саясаттың басты
мақсаты» атты Жолдауында Призидент Үкімет шағын және орта ... ... ... ... дәйекті жұмысты жалғастыруға
тиістігін айтып, әкімшілік реформа аясында Үкіметке бизнеске ... ... ... ... ... беру ... ең алдымен
лицензиялауды, сертификаттауды, аккредиттеуді одан әрі оңайлатуды тапсырған
болатын.
Мемлекет басшысының тапсырмасын жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... ... дәйекті әрі мақсатты жұмыстар жүргізіп келеді.
Мәселен, бүгінге дейін салық реформасы жүргізіліп, бизнеске түсетін салық
жүктемесі төмендетіледі.
Әкімшілік реформа ... ... ... құру және ... ... ... әкімшілік кедергілер айтарлықтай қысқартылды. Бұдан бөлек
жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру жүйесі жетілдірілді және ... ... ... ... 17- ... «Жеке кәсіпкерлік мәселелері
бойынша ҚР-ның кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен ... ... заң ... ... ... ... бағалау жүйесін
енгізуесебінен мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... Премьер-Министердің бұйрығымен рұқсат беруші құжаттарды
қайта қарау және оңтайландыру жөніндегі сарапшы топ құрылды. Бүгінге дейін
бұл топтың 43 ... ... онда ... ... 22 жұмыс
тобының рұқсат беруші құжаттарды түгендеу және қайта қарау ... ... ... ... қортындысы бойынша сарапшы
топ 43 ... ... ... 238 әртүрлі рұқсат беруші құжаттарды
қарастыруды ұсынған.
Дағдарыс кезінде мемлекет шағын және орта ... ... ... ... ... Ресми мәләметтер бойынша, 2007 жылдың соңынан
бастап шағын және орта ... ... 330 ... ... ... көмек көрсетіліпті. Осы қолдаудың арқасында 8700-ден астам жоба
несиелендіріліп, 16 мыңнан астам ... орны ... ... ие ... бөлінген қаржы желге ұшпады, мемлекеттің экономиканың осы ... ... ... ... ... уақытта оң нәтижесін беруде.
Миллиондаған қазақстандықтар еңбек ететін бұл сала ... ... ... бүгінде жемісті жұмыс істеп жатыр.
Осылайша, Үкімет жүргізген жұмыстар бірқатар оң ... ... ... ... ... ... ... 2009 жылғы
қыркүйектің 1-ндегі жағдай бойынша елімізде 1 млн. ... ... ... орта кәсіпкерлік субъектілері тіркелген. Бұл тіркелген шаруашылық
субъектілерінің ... ... 90 ... ... ... ... жұмыс жасайтын шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің саны өткен жылдың тиісті ... ... 4,4 ... Мұның өзі дағдарыс ккезінде де жеті өлшеп, бір ... ... ... жақсы нәтижеге қол жеткізуге болатындығының нақты дәлелі
іспетті. Атап өтерлігі, ... ... ... ... ... ... оң бағасына ие болды.
Еліміздегі іскерлік ахуалды жақсарту ... ... ... асырған
шаралар әртүрлі халқаралық рейтингтердегі Қазақстанның позициясын нығайтуға
мүмкіндік ... ... 2009 ... ... ... ... банк
жыл сайынғы Doing Business -2010 рейтингісінің нәтижелерін жариалады. Ол
бойынша Қазақстан 70- тен 63-ші ... ... Ал 2009 ... ... 20-
сында Халқаралық менеджментті бамыту институтының ... ... ... орталығы (Швейцария) елдерінің бәсекеге қабілетілігінің
жыл сайын рейтингісінің 2009 жылғы қортындысын жариялады.
Бұл рейтинг ... ... ... ... ... 3 ... 36- орынға жайғасты. Бұл ретте қазақстан Ресейді (49 орын) ... және ... (56 ... 20 ... басып озып жетекші позицияны
иеленгенін айтып өткен жөн. Ал 2009 ... ... ... ... ... ... рейтингі бойынша, Қазақстан өткен жылдың
нәтижелерімен салыстырғанда ... бір ... ... 67 ... Ресей бірден 12 позицияға, яғни 51-ден 63 орынға сырғыса, ... он ... ... ... яғни ... 82 ... ... қарағанда құрғақ цифрлар болғанмен, ... ... ... жыл ... жақсарып келе жатқандығының нақты айғағы болып ... ... ... ... ... бұнымен бітпейді. Төртінші
шақырылымдағы Парламенттің үшінші сессиясының ... ... ... ахуал мен кәсіпкерлік белсенділікті түбегейлі жақсарту қажеттігіне
тоқталып, қазір іскерлік ахуалды жақсарту мен ... ... ... жаңа ... ... аса ... атап ... тексеру жүйесін оңтайландыру қажет. Барлығын да бір
Заңға жинақтау қажет, қалған басқасын жоюға қойып, тексеруші ... ... орта ... ... ... үщін ... ... деген болатын
Призидент сонда. Бұл тапсырманы орындау үшін ... таяу ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
органдардың санын қысқартуды жоспарлап отыр. Бұл ретте бизнесті енгізу
шарттарын жақсарту ... ... ... ... ... ... ... және тіркеу мәселелері бойынша 70-тен астам заңнамалық
актіге түзетулер енгізілді. 200-ден астам бірлескен жарлықтар ... ... ... ҚР ... ... ... жүргізу тәртібін
бұзғаны үшін мемлекеттік органдардың ... ... ... туралы» заңды өзгертулер енгізілді.
Бұған қосса 2011 ... ... 1-іне ... ... ... ... 10 мыңнан астам нормативтік құқықтық актілерге ревизия
жүргізіліп, ... ... ... беру ... ... ... ... актілерді мемлекеттік органдар өздері және бизнес-
қоғамдастық өкілдердің қатарынан құрылған Сараптау тобы ... ... ... ... өткізеді.
Сөз соңында бір тоқталып кететін жайт, қазіргі уақытта Үкімет ... орта ... ... жаңа ... ... жатыр. Соның аясында
кәсіпкерлікті қолдауға қосымша ... ... ... ... ... рете ... ... шағын және орта бизнес ... ... ... ... Бұл ... ... бойынша
несиелер бойынша номиналды ставка 8 пайыз, ал жылдық тиімді ставка 9 пайыз
деңгейінде болуы тиіс. Осылайша мемлекет ... ... ... және ... ... 60млрд. теңге көлемінде қолдау көрсетуді межелеп
Нарықтағы айналыс ерекшеліктеріне байланысты бағалы қағаздарды нарықтық
(айналыстағы) және нарықтық емес (айналыстағы емес) етіп бөлу ... ... ... қағаздар биржалык немесе биржалық емес айналым
шеңберінде нарыкта екінші рет еркін сатылуы және ... ... ... Олар
сатылғаннан кейін эмитентке мерзімінен бұрын ұсынылмайды.
Нарықтық емес ... ... бір ... ... ... еркін көше алмайды,
яғни екінші рет айналысқа түспейді. Бұндай бағалы қағаздар қатарына ... ... ... ... шарт ... онда ... тек эмитенттің
езі ғана сатып алады.
Сондай-ақ айналысы шектеулі бағалы қағаздар да бөлініп көрсетілуі ... ... АҚ ... сатып алу және сату мөміле бойынша шектелген
акциялардың қатарына жатады.
Бағалы қағаздар әрекет ететін ... ... ақша ... ... және ... бағалы қағаздары болып бөлінеді.
Ақша нарығы дегеніміз — қысқа мерзімді бағалы ... ... ... ... және ол қаржылық нарықтың бір бөлігі. Қысқа мерзімді
бағалы қағаздардың әрекет ету мерзімі — бір ... ... бір ... ... ... Айналыстағы бағалы қағаздар, әдетте, ... ... ... жүреді, өйткені қарыз берушілердің телем ... ... ғана ... Ақша ... бағалы қағаздарына: қазыналық
векселдер, депозиттік сертификаттар, коммерциялық қағаздар жатады.
Бағалы қағаздар нарықтық капиталдар ретінде бір ... ... ... Бұл ... ... инвестициялық бағалы қағаздар болуы
мүмкін.
Бағалы қағаздардың атқаратын ролі ... ... ... ... ... ... ... сертификаттар, т.б.) және
негізгі бағалы қағаздардың алыну мен ... ... ... ... ... ... ... (варранттар, опциондар, қаржылық фьючерстер,
сатып алу құқығының артықшылығы).
Бағалы қағаздарды өздерінің алдына қойған міндеті мен ... ... да ... ... (құжатты және құжатсыз, кері қайтарылатын және
кайтарылмайтын, тұракты ... және әр ... ... ... ... ... бағалы қағаздар нарығында жұмыс істей жүріп ... ... ... ... ... ... ... әр түрлісін алуға ұмтылуы керек. Бұл ... ... үшін ... ... ... ... барлық акшаларын
бір компанияның акцияларына салды делік. Бұл ... ол ... ... ... ... ... болады. Егер кәсіпорын қаражаттары бірнеше
компаниялардың акцияларына ... ... онда ... табысы
неғұрлым аз ауытқитын біршама компаниялардың акциясына тәуелді болады. ... әр ... ... ... ұстанатын болса,
онда ол инвестициялық (фондылық) портфел деп аталатын бағалы ... ... ... ... ... объектілері ретінде әртүрлі
бағалы қағаздар: акциялар, облигациялар, бағалы ... ... ... ... ... бір бөлігі акша түрінде ұсынылуы мүмкін. Қоржындағы
қағаздардың көлемі де әр түрлі болады. ... ... ... тәуелді, ол табыс немесе залал әкелуі мүмкін және тап ... де сол және ... да ... ие. Қоржынға енетін бағалы
қағаздардың тізбесін де, көлемін де инвестор өзгерте ... ... ... инвестор келесі факторларды есепке алуы тиіс:
тәуекелділікті, табыс дәрежесін, орындалу мерзімін, бағалы қағаздар ... ... ... ... ... бір типтерді
қалыптастырады. Келесі типтерін беліп ... ... ... тип ... ... ... тип — табыс қоржыны.
Қоржынның бірінші типінің мақсаты есімді көбіне дивиденттер ... алу ... ... бағалы қағаздардың бағамдық (курстық)
өсімінің есебінен алу болып табылады. Бұл негізгі салымның ... ... ... ... ... ... және ... ара
қатынасына байланысты қоржындық өсімнің ортасынан, тағы да баска ... атап ... ... ... және ... ... ... болады.
Агрессивті өсім қоржындары капиталдың максималды өсіміне бағытталады. Бұл
қоржын ұлкен тәуекелділікпен байланысты екенін көрсетеді, ... ... ... ... ... ол ... ... әкелуі мүмкін.
Қоржынның бұл құрылымы, әдетте, тез өсетін жас ... ... ... ... ... ... ... ірі, жақсы
белгілі және тұрақты компаниялардың акциясынан тұрады, бұндай қоржынның
тәуекелділігі де аса ... ... ... ... ... қоржынға да, консервативті қоржынға
датән инвестициялық ... ... Оның ... ... қоса даму ... жас кәсіпорындардың да акциялары енеді.
Мұндай қоржын жеткілікті ... ... және ... ... ... ... ... туғызады.
Коржындардың екінші /ими/дивиденттер мен проценттер есебінен ... ... ... ... бұл типі ... ... ... ала жоспарланған
табыстың деңгейін қамтамасыз етеді және онда тәуекедціліктін деңгейі нольге
тең болады. Қоржындардың аталган ... ... ... ... ... ... ... алынады. Оның құрамына енетін қорлардың
инструменттеріне байланысты олар: конверттелетін, нарықтық ақшалай ... ... ... Конвертгелетін (айырбасталынатын) қоржындар:
айрықша акциялардан және облигацияларынан тұрады. Мұндай қоржын ... ... ... ... ... коньюктурасы мүмкіндік беретін
болса, онда оларға жай акциялардың езі де, ... ... ... ... ... қоржын инвестициясы тек тәуекелділік төмен болған кезіңде
ғана табыспен қамтамасыз етіледі.
Ақша нарығының қоржындары (портфелі) капиталды толық ... ... Оның ... ... қаражат пен тез сатылатын активтер кіреді.
Егер де ұлттық валюта өзінің төмендеу бағамын керсетсе, онда ол ... ... ... ... ... ... нольдік тәуекедділік
кезінде өз өсімін сақтайды.
Облигациялар қоржындары облигациялардың есебінен ... және ... ... ... ... ... өсуіне қоржынға енген құрылымдардың өзгерісі мен бағамдары
әсет етеді. Табыс қоржындары тұракты құрамға және ... ... ... ... ... ... мерзімі шектелген және мерзімі
шектелмеген болып бөлінеді.
Мерзімі шектелген қоржын тек ... ... ... ... қана ... ала ... ... кезеңнің шегінде табыс алуды кездейді. Ал
мерзімі шектелмеген қоржынның уақыты шектеліп белгіленбейді.
Мүмкіңдігінше толықтырылатын, қайтарып алынатын және ... ... ... ... ... ... салынған ақша
қаражаттарының есебінен емес, ... ... ... есебінен өсуі
(толықтырылуы) мүмкін. Қайтарып алынатын қоржындар бастапқы салынған
қаражаттардың бір ... ... ... жол ... Тұрақты қоржыңдарда
бастапқы салынған қаражаттар қоржынның барлық кезең бойына тұрақты келемін
сақтайды.
Инвестиция — ... ... ... және ... қарқынын
қалыптастыруды, ғылыми-техникалық прогресстің ... ... ... ... ... фактор.
Инвестицияны дамытуда кәсіпорындарды қаржыландыратын және ұзақ мерзімге
несие беретін мамандандырылған инвестициялық банктер мен ... ... ... инвестициялық қорлар ерекше ... ... ... ... ... ... салалары мен
кәсіпорындарына капиталдың құйылуына жағдай жасайды.
Қаржылық инвестициялар инвесторлар үшін ішкі және сыртқы инвестициялар
жағдайында ... бір ... ... ... ... ... ... басшылардың біліктілігімен және олардың ... есеп пен ... ... ... ... ... ... өзгерістерімен, орта мерзімді және қысқа мерзімді
несиелерді ... ... және т.б. осы ... ... ... келеді. Сонымен қатар, табиғат зілзалаларымен және саяси
тәуекелділіктерімен байланысты болатынын ескерген абзал.
Қаржылық инвестициялар техникалық-экономикалық есептеулер ... ... сол ... ... ... зерделеуден өткізгеннен кейін
барып, жүзеге асырылады. Осы ... ғана ... ... ... ... ... ... заңдары экономиканың барлық саласын
инвестициялық тұрғысынан қолдауға ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер мен
преференциялар әзірленіп жасалған.
Түптеп келгенде, инвестициялардың мақсаты-жаңа технологияларды, алдыңғы
қатарлы техниканы және ... ... ішкі ... ... ... ... және қолайлы қызмет көрсету; отандық ... ... ... және ынталандыру; экспортқа бағытталған
және импортты алмастырушы өндірістерді ... ... ... ... ... және кешенді пайдалану; қазіргі заманғы менеджмент
пен маркетинггің әдістерін енгізу, жаңа ... ... ... ... ... оқу ... ... олардың біліктілік деңгейін
көтеру; өндірістің жедел дамуын қамтамасыз ету; қоршаған табиғат ортасын
жақсарту ... ... ... ... көтеруде және оны одан әрі
дамытуда шетеддік инвесторлардың атқарар ролі зор. Шетелдік ... алу ... ... ... ... ... ... мүліктік кұндылықтар және оған қоса ... ... ... ... ... да ... ... Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының
жарлық капиталына ... ... ... ... ... ... және құқықтарын қорғауына болады.
Шетелдік инвесторлар заңға қайшы келмейтін кез ... ... ... ... ... ... және олардың шетелдік филиалдарын
ашуға, мүліктік құқын сатып алуға, қарыз, несие беруге т.б. қызметтермен
шұғылдануына болады.
Шетелдік ... ... ... ... ... өз қалаулары
бойынша пайдалануга құқылы, Қазақстан аймағында қайта қаржыландыру үшін,
тауарлар алуға және ... да ... ... яғни ... Республикасының
зандарында тыйым салынбаған кез келген қызметпен айналысуына болады.
1.2 Шетелдік инвестициялар және олардың Қазақстан экономикасындағы
қызметі
Кәсіпорындарда ... ... ірі ... ... аударымдар болып табылады. Кәсіпорындарда құндық тозудың
жинағы жүйелі ... (ай ... ... ... ... ... ... өндірісін кеңейту үшін бағытталған бос ақша ... ... ... ... жыл сайын пайдалануға жаңа объектілер қосылады,
ал оларға белгіленген ... ... ... ... % ... амортизация
есептелінеді. Бірақ осындай объектілер қызмет ету мерзімнің бітпеуіне дейін
төлемді талап етпейді.
Дағдарыстық ахуалдарға дайындықпен, оларға ... ... ... салдарларын бейтараптандырумен жалпы мемлекеттік жұмылдыру жүйесі
айналысуы тиіс, оны ... және ... кез ... ... ... ... ... табылады.
Қазіргі уақытта осы мәселелерді ескермеу ... ... ... ... ұшырауына әкелуі мүмкін.
Жалпы мемлекеттік жұмылдыру жүйесі мемлекеттік дағдарысқа қарсы шара
қолданудың өзегі болып табылады.
Жұмылдыру ... ... ... іс жэүзінде барлық дамыған
өркениетті мемлекеттерде қолданылады. Оның қажеттілігін және ... ... ... ... көп ғасырлық тарихы растайды және
ол ешкімнің күдігін тудырмайды.
Жалпы ... ... ... әсер ету ... ... мыналар жатады:
- агрессия, яғни халықаралық қаруды қақтығыс;
- терроризм және сепоратизм немесе этникалық, діни не өзге ... ... ... ... және ... ... ... жағдайлар;
- экономикалық дағдарыс немесе экономикалық оқшаулау;
Мемлекеттің өтемдік жүйесі мемлекеттің саяси және ... ... ... ... ... құқықтық режиміне тұрақсыздандырушы
әсер ететін экстремалдық факторларға қарсы іс-қимыл жасау ... үшін ... ... ... құрылымдар мен
ресурстардың жиынтығы болып саналады.
Өтемдік жүйенің құрамдас бөліктеріне ... ... ... ... ету күштері мен әділет органдары, ... ... ... ... ... ... ... және қаржылық құралдарын резервте сақтау жүйесі, сондай –ақ
негізгі құрылымдар мен ресурстық ... ету ... ... ... бір ... ... ... арттыру және
оны қысқа мерзімдерде іске ... үшін ... ... ... соғыс шығындарына
жұмсалатын қаражатты үнемдеуге, оларды ... ... ... бере ... әскери – стратегиялық қажеттіліктің,
әлеуметтік-экономикалық мақсаттылықтың және мемлекеттің ... ... ... күш ... атқарады.
Басқаша айтқанда Қазақстан дүниежүзілік қоғамдастықтың неғұрлым
дамыған елдерінің стандарттарына салыстырмалы алағанда олардың ... ... ... бір ресурстық мүмкіндіктерге ие. ... бөлу ... ... бөліктің: әлеуметтік –экономикалық сала мен өтемдік
саланың арасында жүзеге асырылады.
Экономикалық ... ... ... ... ... ... сондай-ақ өтемдік жүйенің көлемін арттыру үшін белгіленген
мерзімдерде оны іске асыруға жағдайлар ... ... ... ... міндеттерінін бірі болып табылады.
Шындығында, жұмылдыру әлеуеті шексіз бола алмайды немесе әрбір нақты
мемлекет үшін белгілі бір шамадан аса ... ... бұл ... ... жұмысын тұрақсыздандыруға әкеледі.
Бұл ахуалға мынадай жағдай ... ... ... ... ... ... байланысты белсенді экономикалық айналымнан не
шығарылған болуы, не ... ... ... ... іске ... және көлік ... ... ... ... ... іске қосылған, бірақ
оларды орындау кезенінде рұқсат етілетін нормалардан асыра алу экономикалық
қызметті ... ... ... жұмылдыру жүйесі мақсатты қызметпен ұйымдық және
функционалдық жағынан біріккен, ... ... және ... ... кезінде мемлекеттің тұрақты өмір сүруін қамтамасыз
ететін мемлекеттік ... ... ... әкімшілік-аумақтық
бірліктердің және өтемдік ... ... ... ... ... ... бір тұтас құрылымы болып табылады.
Жалпы мемлекеттік жұмылдыру жүйесінің негізгі мақсаты кез ... ... ... әлеуметтік-экономикалық және экономикалық
институттарының теңгерімді жұмыс істеуін кепілдікті қамтамасыз ету ... ... ... ... ... міндеттеріне мыналарды
жатқызған жөн:
Мемлекеттік аппаратты, экономикалық кешенді және ... ... ... дайындау, оларды экстремалдық жағдайларда
тұрақты жұмыс істеуге ... ... және оны ... ... ... ... кешеннің өтемдік жүйесін және жұмылдыру
әлеуетін ұстау көлемдерінің оңтайлы көлемдерін белгілеу;
Өндірістік базаны тиімді орналастыруды экономикалық ... және ... ... ... қамтамасыз етудің ... ... ... әсерінің салдарларын болғызбаудың немесе
бинарлық ... ... және ... ... ... ... институттарды күнделікті жұмыс режиміне көшірудің
кепілді тетігін әзірлеу;
Жалпы мемлекеттік ... ... ... жағынан, іс-қимыл
уақыты бойынша үш ... ... және ... ... ... ... ... мыналар жатады:
1) жұмылдыру дайындығы - алдыңғы кезең сияқты, жалпы нормативтік құқықтық
режимдегі бейбіт уақыттың іс-шаралар ... ... - ... ... ... ... жағдайы режиміне
көшіру жөніндегі орындау кезенінің іс ... ... ... - ... ... ... құқықтық режимге
көшірудін кепілді (қайтарымды) тетігі.
Жалпы мемлекеттік жұмылдыру жүйесі күрделі құрылым бола ... ... ... ... кіші ... ... ... мыналар жатады:
1) басқарушылық бағыт - мемлекеттік аппараттын органдары мен ұйымдарын
қамтиды;
экономикалық бағыт - ... ... ... ... ... - ... ... қамтамасыз ету күштері мен әділет
органдарын қамтиды;
аумақтық бағыт - ... ... ... ... ... ... ... базаны ;
институционалдық құрылымдарды;
жүйенің объектілерін:
мемлекеттік аппаратты;
экономикалық кешенді;
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштері мен әділет органдарын;
әкімшілік-аумақтық бірліктерді;
4) ... және ... ... кіші жүйелерін:
аумақтық қорғанысты;
азаматтық қорғанысты;
5) ресурстық:
адами ресурстармен;
көліктік ресурстармен;
материалдық ресурстармен;
қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету кіші жүйелерін қамтиды.
Қорытындысында жұмылдыру ... іс ... ... ... барлық
саласында мәселелердің өте кең спекторін қамтитынын және ұйымдық-құқықтық
нысандары мен меншік ... ... ... ... ... ... атап ... жөн.
Оның тиімді жұмыс істеуі қазіргі заманғы жағдайда кез ... ... ... ... ... болып табылады және әсіресе мемлекеттік
бюджеттің шектеулі қаражаты жөнінде ... ... ... ... және неғұрлым дамыған мемлекеттердің ұқсас жүйелерін талдау
негізінде байыпты ... ... және ... ... ғылыми
негідеуді қажет етеді.
Өтпелі кезеңдегі Қазақстанның алдында тұрған ең бір ... ... ... шаруашылық жүйедегі республиканың
интеграциясы болып табылады. Тұрақты саяси жағдай, табиғи ресурстардың ... ... ... ... тарту, сыртқы экономикалық байланыстарды
дамыту үшін ... ... ... табылады. Шетел капиталы
экономикадағы құрылымдық қайта құруларды жүзеге асыруда ... ... ... және ... ... ... шақыруымен облыстың
атқарушы органдары мен кәсіпкерлік бірлестіктердің өкілдері ... ... ... жобаларды іске асыру, ... және ... ... ... ... ... жөніндегі олардың жұмыс тәжерибелерін зерделеу ... ... ... үшін ... және Шығыс елдеріне барып қайтты.
Тікелей шетелдік инвестицияларды ... ... ... ... белгілі дәрежеде оңды нәтижелерге қол жеткізеді. Сондықтан 1998
жылы барлық инвестиция сомасы 11,5 млрд. Теңге 1999 жылы 2,3 ... ... оның ... барлық инвестицияның 40 пайзы шетелдіктер үлесіне тиді.
«1999 жылғы шілде айында Алматы ... мен ҚХР ... ... екі ... келісім-шарт жасалды. Быйылғы жылғы наурыз ... ... ... тапсырмасымен ҚХР Нин Шия Хуй автономды ауданына
іскерлік ... ... ... ... облысының делегаттар тобын басқару
маған тапсырылды»- деді Алматы ... ... ... төрағасы Е.
Адасбаев.
Қытай, өзінің экономикасына шетелдік инвесторларды тартудың арқасында
едәуір ... ... ... ... іске ... ... ... Н.Ә. Назарбаев 2000 жылғы наурыздың
6- сындағы №349 Жарлығымен инвестициялармен келісім-шарт жасау кезінде,
экономиканың ... ... ... ... ... ол үшін ... жағдайлар жасайтын және біздің мемлекетіміздің
жүргізіп отырған шетелдік ... ... ... ... ... мен ... беру ... ережесін бекітті.
Қазақстан экономикасын дамытудағы тікелей шетелдік инвестицияларды ... ... ... жүзеге асыруда, Бүкіләлемдік Экономикалық
Форумның қамқорлығымен және ... ... ... ... қаласында сәуірдің 26-28 інде болған «Еуразия -2000»
Халықаралық экономикалық комитетнің Алматы облысы үшін де үлкен маңызы бар.
Осы саммитке ... ... ... ... Орта азия
мемлекеттері,
Еуропалық және әлемнің басқа да елдерінің ірі ... ... ... ... ... ... аралық шараның шетелдік экономикалық құрлымдары ... ... ... ... экономикалық байланысын кеңейтуге
жаңа шабыт беретініне, біздің ... ... ... ... ... ... сеніміміз мол.
Қазақстанның дамыған елдермен инвестициялық ынтымақтастығының критерлі
ылғи да ... ... ... ... ... ... ... ынтамақтастықтың ұйымдық- құқықтық және экономикалық механизмдерін
жасаудың жұмысын ... ... ... ... ... және ... ... мейлі шетел инвестициалайтын елдер болсын, олар ... ... ... ... ... ... ең ... практикаға ынталандыру шаралардың (қаржы,
несиелік, кедендік және тағы басқалары) кең көлемді спектірінің жасалуы мен
енгізілуі туралы болып жатыр. Ол біздің ... ... ... үшін ... осы ... ... инвестициялық саясат»
деген үлкен тақырыпты қорыта келе, менең ойымша, Қазақстан Республикасы
үшін инвестициялық саясаттың алып ... орны өте ... ... ... ол ... ... негізгі көздерінің бірі болып табылады.
Сонымен бірге, шетелдік инвестицияларды тарту ісі мемлекеттен нақты
қолдау тауып отыр. ... ... ... ... ... мықты
нарықтық экономикаға, мемлекеттің белсенді рөліне және айтарлықтай ... ... ... келген елге шетелдік инвестициялардың ... және ... ... ... ... бар ... ... Республикасында жеткілікті қолайлы инвестициялық климат
қалыптасты. Қазақстан ... ... орта ... ... ... ... ... үшін экономиканың ең
тартымды секторлары: түтыну тауарларының өндірісі, ... және ... ... Жалпы инвестициялармен үйлестірілген және оралымды жұмыс
жүргізу бір кезеңнің ғана міндеті ... ... ... тұрақты түрде
атқарылатын іс-қимылдар кешеніне айналуы тиіс.
Экономикадағы құрылымдық өзгерістерді сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі
мен деңгейі көбінесе ... ... ... ... асыру мен
болашақтағы кезеңдерге белгіленген мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі
нақтылы ... ... ... Басқаша айтқанда, жалпы
мемлекеттік экономикалық саясат – ... ... және ... ... ... ... ... болып табылады .
Макроэкономикалық тұрғыдан алғанда құрылымдық саясатты қалыптастыру
негізіне өзара тиімді қатынастарды ... ету ... ... ... ... ... өнім өндіру бөлімшелері арасындығы ,
аралық және ... өнім , ... ... ... ... ... ... табыстағы тұтыну қоры мен қор ... ... және ... мен ... жабдықтарына шығын ... ... ... негізінде тиімділікке қол ...... ... - шикізат, материалдық- техникалық және
интеллектуалдық қорларын қолдана ... ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Мұнда аталған мәселені шешуді тездетудің негізі әрдайым аз ... ... ... қол жеткізуге бағыттайтын шаруашылық жүргізудің ... - ... ... ... ... технологиялық
құрылымы
|Миллион теңге |
| |2006 |2007 |2008 |2009 ... ... ... |369084 |595664 |943398 |1099986 ... – барлығы : | | | | ... - ... ... |96408 |159995 |251950 |420060 ... , ... , мұқаммал |113380 |223636 |376832 |350916 ... де ... ... |159296 |212033 |314616 |329010 |
| ... ... ... ... |100 |100 |100 |100 ...... : | | | | ... - ... ... |26,1 |26,9 |26,7 |38,2 ... , құрал , мұқаммал |30,7 |37,5 |39,9 |31,9 ... де ... ... |43,2 |35,6 |33,4 |29,9 ... ҚР ... ... салада оңтайландыру ісі халық шаруашылығының салалық
құралымына да әсер ... ... ... өзгерістерді жүзеге асырудың
маңызды тетігі- макроэкономикалық жағдайға айтарлықтай әсер ... ... ... ... ... жағдайын анықтау –
экономиканың шикізаттық бағытын жою және өнеркәсіпті дамыту мәселелерімен
тығыз байланысты.
Болашақтағы салалық өзгерістерді негіздеуде ... ... ... ... ... ... жайлы болжамды мәліметтер . Олар ішкі қорлар мен
импортты алмастыратын өндірісті ұйымдастыру есебінен ... ... ... қажет етеді.
Әлемдік тәжірибе , басқа елдерден ... ... ... ... септігін тигізбейтіндігін дәлелдеп отыр. Ал, егерде
мәселе азық- түлік өнімдеріне деген ... өтеу ... ... ... ... ... ... түлік бойынша қауіпсіздігін айтарлықтай
нашарлатады.
Дағдарысты жағдайдан шығу және экономиканы дамыту – ұлттық ... қор ... ... ... ... . Ал бұл, өз ... ,
әсіресе барынша жетілдірілген өндіріс ... ... ... өсу қарқынын арттыруды қажет салаларда өндірістің өсу қарқынын
арттыруды қажет етеді.
Мұнда да шетелдік ... ... ... ... ... ... деген жаңсақ пікірлер бар. Шетелдік ... ... ... , ... ... ... жасау және
өндіріс процесін механизацияландыру мен автоматтандыруды қамтамасыз ететін
салалардың мүддесіне шек ... ... ... елде ... ... ... ... күрделі және ... ... ... ... ... мумкін. Бұл екі жағдайда да
өндірісте интеллектуалдық ұтылыс анық ... , ал оны ... ... құрылымдық саясатын қалыптастыруда ... ... және ... салаларының өндірістік негізін жаңарту мен
пайдалану тиімділігін арттыру мүдделері көзделуі тиіс.
II-тарау. Инвестиция – мемлекеттік реттеу объектісі ретінде және ... ... ... ... Инвестиция – мемлекеттік реттеу объектісі ретінде
Инвестицияларды жүзеге асырған кезде ... және ... өзге де заң ... ... саласына жататын
қатынастарға, осындай заң актілерінде көзделген жағдайларды ... ... ... ... ... Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан
өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... ... кез келген объектілері мен
түрлеріне инвестициялар салуды жүзеге асыруға құқығы ... ... ... ету ... негізге алына отырып,
Қазақстан Республикасының заң актілерімен инвестициялық ... ... оған ... ... ... ... және ... аумақтар
белгіленуі мүмкін.
Инвестордың құқықтары мен мүдделері толық және сөзсіз қорғалады, ол
Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы ... және ... де ... ... актілерімен, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... етіледі.
Инвестордың мемлекеттік ... ... ... ... ... келмейтін актілер шығаруы салдарынан, сондай-ақ ... ... ... заңсыз әрекеттерінің (әрекетсіздігінің)
салдарынан өзіне ... ... ... ... ... ... ... құқығы бар.
Шарттарға өзгерістер тараптардың ... ... ... ... ... ... инвесторлар мен Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдары арасында ... ... ... кепілдік береді.
Бұл кепілдіктер:
1) импорттың, өндірістің, ақцизделетін тауарлар өткізудің тәртібі мен
талаптарын өзгертетін Қазақстан ... ... ... ... ... ... халықаралық шарттарын қүшіне
енгізуге және (немесе) олардың өзгерістеріне;
2) ұлттық және экологиялық - ... ... ... ... ... ету ... ... Республикасының заң
актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қолданылмайды.
Инвесторлар:
1) ... ... ... ... ... және ... басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін өзінің қызметінен
алынған кірістерді өз қалауы бойынша пайдалануға;
2) ... ... ... ... ... ... және ... заңдарына сәйкес ұлттық валютамен
және (немесе) шетелдік валютамен банктік шоттар ашуға құқылы.
Инвесторлардың ... ... ... ... ... ... ... мен нормативтік құқықтық актілер Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен ... және ... ... өзге де ... бар ... инвесторлардың заңды тұлғаларды тіркеу туралы, ... ... ... ... ... мәмілелерді тіркеу туралы,
сондай-ақ берілген лицензиялар ... ... ... қол ... ... қызметін бақылау мен қадағалауды ... заң ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Инвесторлардың қызметін бақылау мен қадағалауды жүзеге асырудың тәртібі
мен мерзімдері Қазақстан Республикасының ... ... ... үшін ... ... ... алып қоюға
(мемлекет меншігіне алуға, реквизициялауға) Қазақстан Республикасының заң
актілерінде көзделген ерекше ... жол ... ... алынған кезде инвесторға Қазақстан Республикасы
мемлекет меншігіне алу ... ... ... заң
актілерін шыгару салдарынан оған келтірілген залалды толық ... ... ... оған ... ... құнын төлей
отырып жүзеге асырылады.
Мүліктің нарықтық құны Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қүны өтелгеи бағаға ол ... ... ... ... ... мән-жайлардың қолданылуы
тоқтатылған кезде инвестор сақталған мүліктің қайтарылуын талап ... ... бұл ... ... ... ... болған ысырапты ескере
отырып, өзі алған өтем сомасын қайтаруға міндетті.
Инвсстициялық даулар келіссөздер ... оның ... ... ... не ... шешудің тараптармен бүрын келісілген рәсіміне
сәйкес шешілуі мүмкін.
Осы баптың ... ... ... ... дауларды шешу
мүмкін болмаған жағдайда ... шешу ... ... шарттары мен заң актілеріне сәйкес Қазақстан ... ... ... ... ... төрелік соттарда жүргізіледі.
Инвестициялық дауларға жатпайтын ... ... ... ... шешіледі.
Егер шет мемлекет немесе ол уәкілдік берген мемлекеттік орган Қазақстан
Республикасының ... ... ... инвестицияларға қатысты
берілген кепілдік (сақтандыру шарты) ... ... ... ... болса және аталған инвестицияларға инвестордың құқықтары осы шет
мемлекетке не ол уәкілдік ... ... ... ... болса
(талаптар берілетін болса), Қазақстан Республикасында құқықтардың ... ... ... ... ... ... ... асырған және (немесе) ол белгілі бір шарттық
міндеттемелерін орындаған жағдайда ғана ... деп ... ... ... ... ... үшін ... инвестициялық ахуал жасау және осы заманғы
технологияларды ... ... жаңа ... ... ... ... кеңейту мен жаңартуға, жаңа жұмыс орындарын құруға және ... ... ... ... ... ортаны қорғауға
инвестицияларды ынталандыру болып табылады.
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау инвестициялық преференциялар беру
болып табылады.
Иивестицияларды ... ... ... ... ... уәкілетті орган жүзеге асырады.
Уәкілетті органның өз құзыреті шегінде және өзіне жүктелген міндеттерді
орындау мақсатында Қазақстан Республикасыныц ... ... ... мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасыныц жеке
және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшылар тартуға ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін
Ережемен реттеледі.
Осы Заңға сәйкес уәкілетті органмен келісім-шарт жасасу арқылы мынадай
инвестициялық преференциялар:
1) ... ... ... ... ... ... босату;
3) мемлекеттік заттай гранттар беріледі.
Инвестициялық преференциялар қызметтің ... ... ... ... ... кіші ... ... деңгейінде Қазақстан
Республикасының Үкіметі бекітеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметтің әрбір басым түрі бойынша
инвестициялардың ең ... ... және ... салықтық
преференциялардың ... ... ... бұл ... ... ... ... береді.
Инвестициялардың белгіленген ең жоғарғы көлемінен олар ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... ... ... ... ... ... ... жасасу арқылы
беріледі.
Инвестициялық преференциялар:
1) көзделетін инвестициялық қызмет ... ... ... ... болған;
2) осы заманғы технологиялар қолданыла отырып, Қазақстан ... ... ... ... жаңа ... ... ... істеп
тұрғандарын кеңейту мен жаңарту үшін инвестициялар жүзеге асырылған;
3) осы Заңның 19-бабында тізіп келтірілген, инвестициялық жобаны ... үшін ... ... ... және ... ... растайтын қажетті құжаттар табыс етілген ... ... ... ... активтерге
салынатын инвестициялардың көлеміне ... ... ... ... ... ... беріледі.
Инвестициялық салықтық преференциялардың қолданылуы басталатын ... ... ... ... ... ... белгіленеді.
Заңды тұлға жүзеге асыратын, арнаулы салық режимі қолданылатын
қызметке, сондай-ақ жер ... ... ... ... қызметке қатысты инвестициялық салықтық преференциялар
берілмейді.
Қазақстан ... ... ... ... заттай грант
түрінде берілген тіркелген активтерге қатысты ... ... ... баждарын салудан, инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін
жабдықтар мен олардың жиынтықтаушыларының ... ... ... ... ... ... жабдықтар мен олардың
жиынтықтаушыларының өндірісі болмаған;
2) Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... үшін ұқсас жабдықтар мен олардың жиынтықтаушыларының
өндірісі жеткіліксіз болған;
3) Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... ... осы жобаның ... ... ... болмаған жағдайларда босатылуы мүмкін.
2. Кеден ... ... ... ... ... бір ... ... келісім-шарт тіркелген кезден бастап бес
жылдан аспайтын мерзімге беріледі.
Кеден баждарын салудан босату жөніндегі ... және оның ... ... ... ... баптың 2-тармағына сәйкес қабылданған шешім туралы ... ... ... ісі ... ... уәкілетті мемлекеттік
органға жібереді.
Мемлекеттік заттай гранттарды осы Заңда ... ... ... ... не уәкілетті орган мемлекеттік ... жер ... ... ... ... мемлекеттік органдармен
келісе отырып, ... ... ... ... ... ... ... береді.
Мемлекеттік заттай грант беруді келісу сауал жіберілген кезден бастап
он бес жұмыс қүні ... ... ... ... ... ... жер учаскелері, ғимараттар,
құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, ... ... ... ... ... мен ... ... құралдары (жеңіл автокөлікті
қоспағанда), өндірістік және шаруашылық саймандар берілуі мүмкін.
Мемлекеттік заттай гранттарды ... ... ... ... ... ... нарықтық құны бойынша жүзеге
асырылады.
Мемлекеттік заттай гранттың ең жоғарғы мөлшері Қазақстан Республикасы
заңды тұлғасының тіркелген ... ... ... ... ... аспайды.
Егер сұрау салынған мемлекеттік заттай гранттың бағаланған құны аталған
ең жоғарғы мөлшерден асып түссе, Қазақстап Республикасы ... ... ... мүлікті оның бағаланған құны мен мемлекеттік заттай гранттың
ең жоғарғы мөлшері арасындағы айырманы төлеп алуға құқығы ... ... ... ... ... ... орган:
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариаттық
тәртіппен куәландырылған ... ... ... ... ... ... ... тұлға жарғысының нотариаттық ... ... ... ... ... ... талаптарға сәйкес
жасалған бизнес-жоспары;
жобаны іске асыру ... ... ... ... ... және ... активтерді сатып алуға арналған ... ... ... ... ... ... ... сұрау салған мемлсксггік заттай граштыц молшерін (құнын) және
оны беру алдын ала кслісілғеиін растайтын ... ... ... және ... ... беруге арналған өтінім уәкілетті органның
қарауына беріледі, ол осы Заңның 15-бабында белгіленген талаптарға ... ... ... ... отыз ... күні ... инвестициялық
преференциялар беру туралы шешім қабылдап, ... ... ... ... жібереді.
Уәкілетті орган инвестициялық преференциялар беру ... ... ... ... он жұмыс күні ішінде модельдік келісім-шарттың
ережелерін ескере отырып, келісім-шартты қол қоюға дайындайды.
Келісім-шартты қол ... ... ... бес жұмыс күні ішінде
уәкілетті орган тіркейді және ол ... ... ... ... ... ... ... келісім-шарттың қолданылу
мерзімі біткен соң тоқтатылады не осы бапта белгіленген ... ... ... ... тоқтатылуы мүмкін.
Келісім-шарттың қолданылуы:
тараптардың келісімі бойынша;
бір жақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
Уәкілетті орган ... ... ... ... еткен мәліметтердің ... ... ... және бұл ... ... ... шешімге ықпал еткен жағдайда;
инвестор келісім-шарт бойынша өзінің ... ... бұл ... ... ... ... хабарлаған кезден бастап үш
ай өткен соң келісім-шартты бір ... ... ... ... ... инвестор келісім-шарт бойынша берілген инвестициялық
преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен ... ... ... оған ... ... ... көзделген
айыппұл санкциялары қолданылады.
Бір жақты тәртіппен инвестордың бастамасы ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тәртіппен өсімпұлын есептей ... ... ... ... ... салдарынан төленбеген
салықтар мен кеден баждарының сомаларын төлейді.
Келісім-шарт тараптардың келісімі бойынша мерзімінен ... ... ... ... ... ... инвестициялық
преференциялар нәтижесінде төленбеген салықтар мен ... ... ... ... ... ... ... инвестор өзіне
мемлекеттік заттай грант ретінде берілген мүлікті заттай, не ... ... ... оның ... ... ... ... қайтарады.
Қазақстан Республикасы территориясында шетел инвесторлары ... ... орта ... және ... инвестицияларды тарту
мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылы 30 маусымындағы
жарлығымен ... ... - ... ... Президенті
қарамағындағы шетел инвесторлар Кеңесі құрылды. Кеңестің ... ... ... Республикасы Президенті қызмет етеді.
Кеңестің негізгі мақсаттары төмендегідей ... ... ... ... ... қарастыруына инвестициялық
қызметті реттейтін заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар, халықаралық
маңызы бар ... ... ірі ... ... ... ... асырумен байланысты ұсыныстарды беру;
2. Инвестициялық климатты жақсарту бойынша ... ... ... ... ... ... ... стратегиясы жөнінде
ұсыныстарды өңдеу;
3. Әлемдік ... ... ... ... ... ұсыныстарды жасау.
Шетел инвесторларының Кеңесінің қызмет етуінен бастап ... ... ... ... жаққа қарай өзгерді. 1999 ... ... ... ... ... ... Республикасы
Президентінің қарамағындағы шетел инвесторлар Кеңесінің қарамағындағы
бірлескен ... ... ... ... ... ... ... мәселелері бойынша шаралар қарастырылып қолданылды,
яғни шетел инвестицияларына ... ... ... ... нормативтік-құқықтық актілерін шетел инвесторларының қол
жетерлігін қамтамасыз ету, ... ... ... соттарды
құру бойынша ұсыныстар енгізілді (Қазақстан Республикасы Президентінің
2001 жылы 16 ... ... және ... ... ауданаралық экономикалық соттарды құру ... ... салу ... ... ... ... кеңес беруді
ұйымдастыру мақсатында салық конвенцияларын түсіну және ... ... ... ... ... инвесторлары Кеңесінің шеңберінде бес бірлескен жұмыс
топтары жұмыс ... бәрі – ... осы ... ... жүйе ... мен одан әрі ... мол ... ділелдейді. Бұл мемлекет
пен бизнестің ... ... ... еліміздің алдында жаңа өршіл міндеттер тұр. ... ... ... ... 50 ... ... кіру ... алғышарттар бар. Үстіміздегі жылдың 1 наурызындағы Қазақстан
халқына Жолдауда осы мақсатқа ... ... ... ... аталынды.
Бұл міндетті орындау үшін және шикізаттық бағыттан арылу үшін елімізде
2015 жылға ... ... даму ... ... іске асыру ел экономикасын 3,5 есе ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл үшін
Қазақстанда Даму банкі, Инновациялық қор және ... даму ... ... ... ... ... 1 миллиард
доллардан астам жұмсалды. Мұнда да шетелдік ... ... ... кең ... бар. ... басым бағыттарда айрықша преференциялар
жасауда.
Бұл, ең алдымен, Қазақстанның экономикалық ... ... ... елді ... ... ... ... сыртқы дүниеге ашық ұлттық экономика жағдайында ғана қамтамасыз
етіле ... ... ... әлемдік тауарлар, ... ... ... осы ... ... мен ... ... да серпінді бөлігі бола алады және болуға тиіс. Бұл үдерісте
халықаралық ... ... ... ... үлкен рөл
жүктейміз.
Мемлекеттің инвестициялық саясатында даму институттарына белсенді рөл
жүктеледі, ... ... 2015 ... ... ... ... іске асыруға бағытталған.
Бүгінде бұл ... ... ... ... ... 134 ... тұрады, олардың жалпы сомасы 4
миллиард АҚШ долларына жуық болса, даму ... ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысында тоқыма кластерін жасау бойынша
бірнеше жобаларды қаржыландыруда, сондай-ақ Актау ... ... ... ... Бұл екі жоба ... инвестицияларды тиімді жағдайда
тартуға әзір.
Қазақстанның Инвестициялық қоры ... ... ... Қытайда, Ресей
мен Қырғызстанда халықаралық жобаларды қаржыландыруға кірісті.
Ұлттық инновациялық кор капиталдану көлемі 100 ... АҚШ ... ... 5 ... қор ... Ол ... капиталдану көлемі
жарты миллиард- АҚШ доллары болатын 4 ... ... ... жөне Малайзиялық венчурлық қорларға қатысуда.
Даму институттары ... ... ... ... ... ... үшін ... тұрақты даму қоры" АҚ құрылды.
Бүгінде туризм, тамақ өнеркәсібі, тоқыма өнеркәсібі, металлургия, мұнай-
газ мәшинесін ... ... ... және көлік логистикасы секілді
7 басым кластерді қалыптастыру жөніндегі жұмыстар басталды. Бұл ... ... ... ... ... арнаулы экономикалық аймақ құру
болды, біз мұнда тоқыма кластерін дамытамыз. ... ... ... ... үшін ... ... жоспарланған.
Кәсіпкерлікті, экономиканы әртараптандыру мен инвестициялар тартуды"
белсенді ету мақсатында, таяудағы уақытта елде іскерлік ортаны ... ... ... ... ... жөнінде бірқатар шешуші шаралар
қабылдау жоспарланған.
Біріншіден, мемлекет инфрақұрылымды - ... ... ... мен ... ... белсенді
дамытатын болады. «Байқоңыр» космодромына ақпараттық ... ... пен ... ... төмендету үшін қазақстандық тұңғыш
Жер серігі ұшырылады. Біз осымен ... ... ... ... ол еліміздің аумағы мен койнауының мониторингін қамтамасыз
етеді. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... мұнай "мен газды әлемдік рыноктарға ... зор ... бар ... ... ... жылдарға қарай
Казақстанда мұнай өндіру 2 есе ұлғайып, газ өндіру көлемі 40-50 ... ... ... ... Солтүстік Каспий мұнай құбырын дамыту және
оның қуатын бүгінгі 23 миллион тойнадан 60 миллион ... ... ... ... ... ... Екіншісі – Ресей арқылы Балтық бойына. Өздеріңізге
мәлім, былтырғы: Қытайға 1000 шақырымдық мұнай құбыры ... ... ... 20 ... ... ... ... қабілетті және бұл бағыт
дамытылатын болады. Қазақстан аумағы арқылы Батыс Қытай ... ... ... салу ... ... ... бірге осы айда біз Әзірбайжан
үкіметімен Қазақстан Баку-Жейһан тұрба құбырына қосу туралы келісімге қол
қоямыз. Ішкі және ... ... газ ...... үшін ... нысандар.
Бұдан кейін Президент мемлекеттің жол салуға орасан мол ... ... ... ... Жыл ... біз 1500 шақырым автомобиль ... ... ... 300-400 ... ... ... саламыз. ҚХР-ға
қарай теміржол магастралін кеңейту басталмақ. Батыс Қытай өте ... ... ... да ... ... бұл ... ... қатысуға
ұмтылады.
Жуырда қабылданған Қазақстанның 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы
аясында мемлекет Алматы, Астана жөне ... ... ... ... ... ... мұның өзі әуе тасымалдарының тиімділігін
арттыруға және елдің ... ... іске ... ... ... ... бірі Ұлттық ақпараттық супермагистралъді іске асыру
жөніндегі жұмыс жүріп жатыр.
Екіншіден, ... ... ... пен ... ... ... жағына қарай өзгеріске түседі. Атап айтқанда, ... ... ... ... және сату ... айналымды жариялы
ету мақсатында ҚҚС ставкасын 15 пайыздан 2008-2009 жылдары 13-12 пайызға
дейін ... ... ... ... 2008 ... бастап сондай-ақ
әлеуметтік салық ставкасы орта есеппен 30%-ға төмендейтін болады.
Сондай-ақ таяу уақытта өңдеу өнеркәсібінің салалары, соның ішінде ... ... үшін ... ... тетігін енгізу
жоспарланған. Құрал-жабдықтар импортын кеден төлемдерінен борату ... ... ... болмақ. Сол секілді инвестициялық жобаларға,
инженерлік құрылыстарға арналған жер ... ... ... ... ... тегін беру ниеті бар.
Үшіншіден, мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... ... назар
аударылады. Біз қабылданатын мемлекеттік шешімдердің барынша ... ... ... ... құру және ... ... ... бағытталған. Халыққа «бір терезе» қағидаты бойынша
қызмет көрсету одан әрі ... ... пен жеке ... ... ... де
шетелдік әріптестермен өзара тиімді ынтымақтастық үшін үлкен әлеуеті
бар. ... пен ... ... ... ... ... орнату әлемдік
практикада қалыпты ... ... ... ... ... ... дамуына жағдай ... ... ... ... ... қол жеткізуге жәрдемдеседі.
Бесіншіден, ішкі өңірлік жобалар ... ... ... Кез ... елдің ойдағыдай ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан көрші
мемлекеттермен өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға көп ... ... ... жылы ... ... жарғылық капиталы 1,5
миллиард АҚШ доллары болатын Еуразиялық даму банкі құрылды. Бұл ... ... ... ... ... ... көшу ... туғызады.
Еуразиялық банк сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге, ... ... мен ... іске ... ... ... Банк ЕурАзЭҚ аясында ғана емес, сонымен бірге ... ТМД ... ... атап ... ... ... ... Қазақстан
экономикалық интеграция саясатын, ... ... төрт ... -
Белоруссияның, Қазақстанның, Ресейдің, Украинаның Біртұтас экономикалық
кеңістігі ... ... ... БЭК ... ... құжаттарға көп
кешікпей қол қойылады деп ойлаймын.
Демек, ... ... ... ... ... ынтымақтастығы
үшін елеулі әлеуеті бар. Бұл ретте ... ... үшін ... ... ... ... міндеті болып табылады.
Қазақстан капиталдар мен инвестицияларды тартудың, өңірлік өндірістер
мен аса ірі әлемдік компаниялар филиалдарын, ең жаңа технологиялар мен ... ... ... бола ... және ... ... ... – бәсекеге қабілеттілік қасиеті деп білеміз.
Осында, Алматы қаласында ... ... ... құрылатынын сіздер
білесіздер деп ойлаймын. қазірдің өзінде тиісті заңдар қабылданды, қала ... ... ... мен компаниялар жұмыс істей алатын осындай орталық
болуы үшін жағдайлар жасалуда.
Біз Еуразияның кіндігінде орналасқанбыз, ... ... келе ... бар, ... ... ... жатырмыз - осының бәрі кез
келген бизнес үшін табысқа ... ... ... ... дей келіп
Нұрсұлтан Әбішұлы саммиттің ... ... ... тығыз ынтымақтастық орнатуға жаңа мүмкіндіктер беріп, іскерлік
топтар арасыңдағы байланысты нығайтатынына сенім білдірді.
Сөзінің қорытынлысында Мемлекет басшысы былай деді: ... ... ... жьіл бұрынғыдай емес. Қазір Қазақстан бүкіл әлемге ... ... ... ... ... біз ... ... мүмкіндіктері, оның бүгінгі
күні мен ... ... ... Батыста әрдайым және барлық жерде
жеткілікті біле бермейтінімен кездесіп жүрміз. Сондықтан ... ... үшін ... ... Жүз рет ... бері бір рет көрген артық
дейді. Сіздер халықтың осынау ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық саясатының қағидалары мен
негізгі бағыттары
Кез келген дамыған мемлекеттердің инвестициялық саясатының негізгі
бағыттары ... ... ... ... мен құрылымына әбден
байланысты. Осы мемлекеттің немесе аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму
жолында бюджетке түсетін түсім ... ... ... ... ... бойынша негізделеді. Бүгінгі күнде қоғамымызда жан-жақты
жүргізіліп жатқан реформалар мемлекеттік басқару мен ... ... ... ... Инвестициялық саясаттың бағыт-бағдарлары және
жаңаша сипатта дамуы мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық және ... ... ... Ал осы ... ... ... ... маңызы өте зор екендігі белгілі.
Инвестициялық саясат – ... ... ... бір мақсаттық көзі болып
отыр. Нарықтық қатынастардың кең етек жаюы жағдайвнда, саясаттың ... ... ... орын ... ... құралдар арқылы ел
экономикасының өсіп дамуына белсенді де ... ... ... ... белгілі.
Инвестициялық саясатты тиімді пайдалануға ұйымдық-құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық, ішкі саяси, институционалдық т.б. жағдайлар жасағанда ... ... ... ... ... ... және дүниежүзінің басқа елдеріндегі ... ... ... ... ... ... салалар мен кластерлерді құру
мақсатындағы инвестициялаудың басымды бағыттары анықталды, атап айтқанда:
1. ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу (консервілік, ... ... ... өңдеу өнеркәсібі мен басқа салаларды есептегенде
агроөнеркәсіптік кешен);
2. құрылыс материалдарының өндірісі (алғашқысынан ... ... ... мен ... ... өндірісіне шейін);
3. әйнек өнеркәсібі;
4. химия және мұнай химия өнеркәсібі;
5. металлургия;
6. машина жасау;
7. орман және ағаш ... ... ... ... ... ... және көлік).
Отандық және шетелдік инвесторлар үшін ... ... ... ... инвестицияларды тартудың негізгі қағидаларының тұрақты
болуы өте маңызды. Олардың арасында инвестициялық саясаттың ... ... ... ... ... ... Егер ... саясатты дұрыс жүзеге асыру үшін қажет ... ... ... үшін осы ... қолайлы жүзеге асыру қажет.
Шетелдiк капитал мен инвестицияны тарту және қолдану ... ... ... жағдай және мiндетке байланысты әр түрлi формада жүзеге
асырылатын ... ... ... ... ... ... ... қағидасы. Халықаралық мемлекеттiк және банктiк
несиенi (сыртқы қарыз беру) тарту және ... үшiн бұл ... ... және ... ... ұлғайтуға әсерi сияқты экономикалық қауiпсiздiк
параметрлерiн ескеру керектiгiн бiлдiредi.Өзiнiң табиғаты бойынша ... – бұл ... ... ... капитал және дамушы елдерде бұл үшiн
тиiмдi сфера ретiнде табиғи ... ... ... ... ... осы ... ... бiр жақты дамуы тек халық шаруашылығында
үйлеспеудi күшейтiп қана қоймай, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... бұл жағдай да елдiң
экономикалық қауiпсiздiгiн төмендетедi.
2. Мемлекеттiң ... ... iске ... ... ... мемлекетпен реттелуi керек және келесi макроэкономикалық
мiндеттердi ... ... ... ЖIґ өсiмi; төлем балансын жоғарылату;
өндiрiстiң және ... ... ... ... бағаны тұрақтандыру және
инфляцияны төмендету; мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... ... тиiмдiлiк критерийi экономиканың
бәсекелеске қабiлеттiлiгiн жоғарылату болып табылады.
3. ... ... ... бағыттарының сатылығы мен басымдылық
қағидасы. Шетелдiк капиталды және инвестицияны қолдану ... ... ... және дағдарыстық жағдайынан жоғары даму деңгейiне дейiн
экономиканың дамуының ... ... ... Бұл даму ... ... импортты алмастыру
б) экспортқа бағытталу
в) ғылым сиымды технология негiзiнде экономиканы құру.
4. Несиенi ... ... әдiсi ... ... заем ... ... несиесi) қолдану және бақылауды тиiмдi ұйымдастыру
мақсатында мемлекет ... ... мен ... ... жасау
керек. Қаржыландырудың жобалық әдiсi кез-келген несие берудiң ... ... ... ... iшкi қор ... нормасының асуы қағидасы. Несиенi
қолданудың экономикалық эффектi тек мына жағдайда болады, егер елде ... мен ... ... ... ... қайтарылатын несие құнына
қарағанда, қаржы немесе материалдық байлық көп болатын болса. Керi ... зиян ... деп ... ... несиенi тарту қағидасы. Бұл принцип төртiншi қағидамен ұқсас,
бiрақ ... – ол ... ... ... талдау жүргiзiлген
инвестициялық жобаны iске асыруға және оның ... ... ... ... ... бағытталған. ґкiнiшке орай, тарту процесi ТМД-ның
көптеген елдерiнде аясы тар мақсатқа айналды. ... ... ... ... ... ... ... басталады. Мұндай тәртiп тарту
процесiн анық концептуалды ... және ... ... Жоба ... ... ... ... жобаға
сәйкес тартылуы керек.
7. Жобаны iрiктеу кезiндегi конкурстылық қағидасы. Жобалар ... ... ... конкурстар жүргiзiлуi керектiгiн бiлдiредi.
8. Сыртқы заем берудiң әрттүрлi формаларын салыстырмалы бағалау қағидасы.
Мемлекеттiк саясатты ... ... ... ала беру ... ... ... Мысалы, ұзақ мерзiмдi несиелер қысқа мерзiмдiге
қарағанда артықшылығы бар, егер мемлекет қысқа ... ... ... ... ... онда ол ... тәуелдiлiкке ұшырауы мүмкiн,
себебi мұндай несиенi қолданудың тиiмдiлiгi аз.
9. ... ... ... ... ... ... ... және басымды салаларға кiруiн шектеу
қағидасы. Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, ресурстық немесе ... бар ... ... ел ... тек экономикалық
қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн ғана ... ... ... ... ... даму ... басымды салаларға кiруiн шектеу
керек.
11. Шетелдiк инвесторлар үшiн тең ... ... ... ... өз ... ... қосымша салықтық жеңiлдiксiз де
дамушы елдерге салуға ынталы ... ... ... ... құнының төмендiгi және т.б.). Жеңiлдiк жағдайларды жасау
шетелдiк капитал қйылуы бойынша ... ... ... ... ... белсендiлiгiне керi әсерiн тигiзедi.
12. Табысты аударуға уақытша шектеу ... ... ... ... ... ... және кең ... пiкiр табысты шет елге аударуға шектеу
болмау керек – деген пiкiр кателiк болып табылады. ... ... ... ... ... аудару жағдайында мемлекет ешқандай пайда
көрмейдi. Басқа дамушы ел ... ... ... ... ... қолданады. Чили, Боливия, Мексика заңдарына ... ... бес ... ерте пайданы аударуға құқығы жоқ.
Мемлекеттiк саясат қағидаларды жүзеге асыру кезiнде маңызды жағдай
несие - ... ... ... ... ... болып
табылады.Осы аталған қағидаларды пайдалану арқылы инвестициялық саясатты
жүзеге асыра отырып, ұзақ ... ... ... жүзеге
асырудың тактикалық жолдарының бағыттарына сілтеме жасаудың ... ... ... ... ... Республикасының инвестициялық саясатының маңызы мемлекеттің
тікелей инвестицияларды ынталандырып, оларды тарту мен пайдалану саласында
басқару мен шоғырландыру ... ... ... үшін 1997 ж ... ... мемлекеттік комитет құрылды. Ол осы ... дара ... ... ... ... осы орган республикадағы
саясатты тиімді жүзеге асыру үшін көптеген іс-шаралар атқарды:
1. ... ... және ... ... ... жөнінде
мемлекеттік саясатты әзірлеу;
2. отандық және шетелдік инвесторлармен жұмыс істеу жүйесін жасау;
3. инвестарларға ҚР ... және ... ... ... ... тікелей инвестициялар есебінен қаржыландыру және оларды ... ... ... ... инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды
зарттейді және сараптайды.
2.3 ... ... 2009 ... ... негізгі капиталға
тартылған инвестициялар мен олардың технологиялық құрылымы
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму жолында негізгі
капиталға жұмсалған инвестициялар 3234,2 млрд. ... ... бұл ... ... 8,2 %-ға ... 2007 жылғы қаңтар-желтоқсанда ... ... ... ... ... ... ... кезеңмен
салыстырғанда іс жүзінде республиканың барлық өңірінде байқалады.(4-кесте)
Мұнда негізгі капиталға салынған инвестициялардың ... өсуі ... салу ... ... ... ... ... облысында (2,1
есеге), газ конденсаты кен орындарын жайластыруға салынған қаражат есебінен
– Батыс Қазақстан ... (41,2%), ... кен ... жайластыруға
салынған инвестициялардың өсуіне байланысты Қызылорда облысында (36,5%),
қайта құру ... ... ... және ... ірі ... ... ... алу есебінен – Қостанай облысында
(28,9%), уран кен ... ... ... ... ... ... Қазақстан облысында (25,5%) байқалды.
2006 жылмен салыстырғанда инвестиция көлемінің төмендеуі Атырау (2,3%-ға),
Павлодар (6,3%-ға), маңғыстау (14,5%-ға) ... ... ... инвестициялық жобалардың аяқталуы себеп болады.(6,7-кесте)
2007 жылғы қаңтар-желтоқсанда шаруашылық жүргізуші субъектілердің
меншікті қаражаты(54,4%) мен ... ... (18%) ... ... ... негізгі көздері болып табылады.Бюджет қаражеаты 15,7%,
қарыз қаражаты – 11,9% құрады.
Шетел инвестицияларының көп көлемі ... ... (66,1%) ... бұл экономиканың мұнай-газ секторын дамытуға қаражат салатын шетел
инвесторлар үшін ең тартымды өңір.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар ... ... ... жеке
меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар (60,9%), сондай-ақ ... ... ... ... асыратын басқа мемлекеттердің
шаруашылық жүргізуші субъектілерінің (23%) қаражат құрады. Мемлекеттік
сектордың үлесі – 16,1% ... ... ... инвестициялаудың басым салалары мұнай
және табиғи газ өндіру, осы салада ... ...... ... ... жалпы көлемінің –27,9%-ы жылжымайтын мүлік пен
жасалатын операциялар, жалға алу және тұтынушыларға қызмет көрсету – ... және ... – 13,4%, ... ... – 10,5% ... ... елдің Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасына Азия барыс ... ... даму ... бірнеше заңдарда қабылданып, тиімді
нәтижелерін де көрсетіп ... Олар - 1994 ж 27 ... ... ... заң, 1997 ж.28 ... ... инвестицияларды
мемлекеттік қолдау»,1997ж. 6 наурыз «Инвестициялық ... 2003 ... 8-ші ... ... «ҚР-ның Инвестиция
туралы» заңына сәйкес, ҚР-ның 2007 ж. 28 ақпандағы елбасының «Жаңа әлемдегі
жаңа Қазақстан» атты жолдауында, ішкі және ... ... аса ... ... ... арқылы, экономикамыздың әртүрлі секторын одан ... ... және ... инвесторларды тартуды экономиканы
әртараптандырумен тікелей ... сол ... жаңа ... ... құру ... ... міндеттерді шешуді ең өзекті мәселе
ретінде қарады.
Қазақстан Республикасының экономикасындағы инвестициялық
процестердің ... ... ... ... ... ...
экономикалық және қаржылық – инвестициялық ... ... ... қатынастарға көшумен байланысты өзгерістер орын алды. Яғни бұл
кезде шаруашылық ... мен ... ... ... ... ... ие болды.
Алайда Қазақстанның халық шаруашылық салаларында инвестициялық
белсенділікті дамытудағы ортақ экономикалық мүдделердің ... ... жаңа ... ... ... өндірістік және әлеуметтік
сфераларындағы реконструкциялауға және ... ... ... ... ... екі ... ғана ... 1997 – 2002 жылдар
аралығы Қазақстан Республикасында ... ... ... ... өсу ... ... Осы уақыт аралығында өндірістің баяу экономикалық
өсуі және шаруашылық субъектілерінің – жеке және ...... ... ... жаңарту, реконструкциялау және техникалық
қайта жарақтандыру үшін жинақтауы байқалды.
2003 жылдан ... ... ... құру және шикізаттық
емес секторды дамуы» басталды.
Осы орайда атай кету ... ... ақша ... ... ... ... ... негізгі капиталға
жұмсалған инвестициялар 1,2 есе өсті.
Қазақстан ... ... ... ... даму ... ... және меншік нысаны бойынша
негізгі капиталға салынған инвестицияларды көруімізге ... ... - ... ... ... негізгі капиталға салынған
инвестициялар
(%)
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 ... ... |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 ... | | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | | |
| ... ... ... байланысты: ... |8,1 |4,8 |2,0 |2,9 |3,9 |4,4 |7,7 |9,2 ... | | | | | | | | ... |1,5 |2,2 |4,3 |5,1 |5,1 |5,1 |4,7 |3,0 ... | | | | | | | | ... өз |66,8 |63,1 |68,8 |63,0 |62,9 |62,2 |65,9 |65,2 ... | | | | | | | | |
|2 ... ... ... |23,6 |29,9 |24,9 |29,0 |28,1 |28,3 |21,7 |22,6 ... | | | | | | | | ... ҚР ... ... ... ... ... ... қолайлы инвестициялық
орта Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тартудың ... ... Бұл ... мемлекеттің барлық деңгейлердегі шаруашылық
әрекеттерге арналған құқықтық ... ... ... ... капитал салымдары тәуекелін төмендету, инвесторлар құқығын
қорғау саясаты елеулі рөл ойнады. Бұлардың тұтас жиынтығы ... ... ... инвестициялық климатты қалыптастырды. Қазақстан ... ... ... ... ... ... даусыз лидер
болды. 1993-2009 жж. ішінде республика ... ... ... 34 ... АҚШ ... аса ... ... оның ішінде 2009-
2009 жылдар аралығында - 24.5 млрд. долл.
Жыл ... ... ... ... жиынтық көлемі ЖІӨ-нен орта
деңгейде 8% сақталды. Республикадағы инвестициялық климаттың ... ... ... мемлекеттер Қазақстан үшін несиелік жолдарды
ашуда.
Дегенмен, Қазақстанның шетелдік инвестицияларды тартудағы ... ... ... бар ... ... ... ... жеткіліксіз болатыны анық. Егер Қазақстан мен Ресейге тартылатын
шетелдік инвестициялардың ... ... ... онда ... ... ... ... тартылған шетелдік
инвестициялардың абсолютті көлемі көп болған. Бірақ, Ресейдің ЖІӨ көлемі
Қазақстанның ... 10 есе көп ... ... ескерсек, онда Қазақстан өз
экономикасына қатыстылықта инвестицияның жоғары көлемін тартып отырған.
Елбасы биылғы Жолдауында елдiң iшкi ... ... ... тиiмдi пайдалану мақсатында бiздiң алдымызға қысқа және ... ... ... шараларды белгiлеп бердi. Оның негiзгi бағыты
— инвестициялық саясат саласында облысымыз республикада ... ... жылы ... iске асырылып жатқан бағдарламалар бойынша инвестиция
көлемi 743 млрд. теңгенi құрады. Шетелдiк капиталдың ... ... құру ... ... ... ... күнi облыста
әлемнiң 54 елiнен келген 480 компания өңiрiмiзге жаңа технологиялар мен
қазiргi заманғы ... ... ... өз ... ... ... ... секторында өнеркәсiп өнiмi 1 359 млрд. теңгенi құрады.
Бұл 2006 жылғы деңгейден 133 млрд. теңгеге артық. 2007 жылы ... ... млн. ... ... ... және 7 ... астам куб. метр iлеспе мұнай газы
өңдiрiлдi. Өңдеу өнеркәсiбiнiң өнiмi 124 ... ... ... ... кезеңмен салыстырғанда 4 млрд. теңгеге артық. Жыл басынан бастап 5
жаңа ... iске ... 400 жаңа ... орны құрылды. Индустриялдық-
инновациялық даму Стратегиясы шеңберiнде есептi кезеңде облыста 8 ... 5 ... ... iске ... Құрылыс материалдарын
шығару саласында 6 инвестициялық жоба iске ... 385 жаңа ... ... 2007 жылы ... ... кәсiпорындарында гипсокартон
өндiру көлемi 2006 жылмен салыстырғанда 4896,5 мың шаршы метрге ... ... ... құрылыстық жинамалар 71,1 мың ... ... ... және ... фитингтер дайындау 12,1 мың тоннаға
дейiн (113,9%) өстi.
Елбасымыздың биылғы ... ... ... ... ... ... ... басты мақсаты», тәуелсіз ел экономикасының қарқынды
даму жолында алға қойған «30 корпоративті көшбасшысы» ... ... ... ... іс-қимылын қағидатты жаңа деңгейге шығара отырып, сол
арқылы дамудың жаңа кезеңінде ел агроөнеркәсіп ... ... ... ... ... қойып отыр.
Өткен 5 жылдықты Қазақстан аграрлық секторды ... ... қол ... Ауылшаруашылығының жалпы өнімі 2002 ... 2008 жылы 2 ... жуық ... ... 5 жыл ... ... ... ұлғайды.Бұл аграрлық секторды мемлекеттің орасан қолдауы
нәтижесінде ... ... Бұл даму ... ... ... ... ... бағдарламасы арқылы жеткен табысты жетістіктер деп
ауыз толтыра айтуымызға болады.
Соңғы жылдары қазіргі заманғы технологияларды ... ... ... ... күрт ... Егер біз ... болып жатқан
инфцляциядан құтылу жолын іздесек, қалыптасқан әлемдік үрдістер мен ... ... ... агроөнеркәсіп біздің экономикамыздың жоғары маңызды,
табысты саласына инвестицияларды көбірек тарту керек. Кеңес ... ... ауыл ... ... ... 85%-н ... қазіргі таңда,
дәл биылғы 2008 ж көрсеткіш 0,9% құрап отыр. Біз ... ... ... ... ... ... қадағалауымыз керек, экономикадағы
шикізат және қалпына келмейтін өндіріске инвестицияны арттыра берсек ертең
біткен соң ... ... ... салаларды неге алдын-ала дайындамасқа?
Негізгі капиталға салынған инвестицияның өсу қарқынының жоғары ... ... ... ... ... бар ... ... құралдарды реконструкциялауға, магистралды газ құбырының салынуына,
халықаралық байланыс жүйесінің тартылуына, ... ... ... ... ... ... турбиндік электростанцияларға
бағытталуымен байланысты болды.
1-сурет. Негізгі капиталға ... ... ... ... ... Республикасының ... ... ... игерудің даму тенденциясы.
млн.теңге
| |
2 – ... ... ... ... ... ... жұмсалған инвестициялар
Алматы облысының негізгі капиталға тартылған инвестициялар 2 суретте
көрсетілген.
2008 жылғы ... ... ... ... ... 7002,7 млн. ... құрап, 2007 жылдың ... ... ... 78,3% -ға ... республикалық көлемі 4,0% құрады.
Инвестицияның технологиялық құрылымда ең үлкен үлес салмақты құрылыс-монтаж
жұмыстары мен машина, құрал-жабдықтар, көлік-құралдары, ... ... ... ... ... 98,1% ... ... күрделі жөндеу негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы
көлемінен – 0,1%, басқа да ... – 1,8% ... ... ... инвестициялардың ең басым бөлігі Қарасай
(жалпы облыстық көлемде 60,1%), Еңбекшіқазақ (24,1%), Іле (6,3%), ... ... (1,0 %), ... (0,5%) ... мен Қапшағай (2,6%) және
Талдықорған (1,0%) қаласында болды. басқа өңірлердің үлесі – ... ... ... ... қаңтарға инвестициялардың көлемі облыстың 6 өңірінде
біршамаөскені байқалады, соның ішінде Еңбекшіқазақ – 4618,3 %, ... ... ... – 94,3%, ... – 88,8%, Іле – 66,4% ... ... – 165,2% ... болады. Ал керсінше, Алакөл, Райымбек,
Жамбыл аудандары мен ... ... ... салымдар көлемі
айтарлықтай кеміді.
Негізгі капиталға салынған инвестициялық қаржыландыру кәсіпорындар,
ұйымдар мен жеке ... ... ... жүзеге асырылады, олардың
жалпы көлемдегі үлесі – 61,9%. ... ... 49,1 млн. ... ... бұл ... ... ... 0,6% құрады. басқа да
заемдық қаражет құралдары 2627,6 млн. ... ... ... жалпы
көлеміне 37,5% болды.
Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне сүйене
отырып, 2007 ... ... ... ... ірі ... қосу 3-кестеде көрсетілген.
| | ... ... ... ... ... |
| | |мың ... |
|Алакөл ... ... ... ... |868834 |
| ... мен ... ... |
| ... ... ... |1157880 ... ... ... ... |763241 ... ... ... беру мекемелері, |328699 |
| ... ... ... |102959 ... ... ... беру ... |208908 |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |4342231 |
| ... ... ... ... |2148360 |
| ... мен ... т.б. |870335 ... ... ... ... |89697 ... ... ... |74000 ... ... ... ... блоктары |337827 |
| ... ... ... |50384 ... ... ... беру ... |335711 |
| ... ... жатақханалар |290408 ... ... ... ... |45848 ... ... ... ... |149767 |
| ... үйлер, жатақханалар |78027 ... ... ... |88521 |
| ... ... жатақханалар |5554694 ... ... ... жатақханалар |69137 ... ... ... |333072 |
| ... ... ... |821680 ... ... ... т |449165 ... |ұрғын ... ... |436709 ... ... С. ... ... деятельности в РК. Алматы |
|Жеті Жарғы. 1998г стр. 286 |
3. ... ... ... ... ... ... ... экономикасына инвестицияларды тарту алдында тұрған
мәселелер және оларды шешу
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуына
қысқаша тоқталсақ, 2007 ... ... ... ... ... ... 7703,8 ... теңгені құрады, бұл 2006 жылғы көрсетішке
қарағанда 4,5% көп. 2006 ... осы ... ... ... өндіріс көлемі 6,7%-ға, кен өндіру өнеркәсібінде – 2,6%-ға,
электр энергиясын, газ бен ... және ... – 7,3 -ға ... ... ... ... жалпы өнімінің көлемі ағымдағы
бағамен 1069,6 млрд. теңгені ... 2006 ... ... ... өсті.
Экономиканы орнықты ұстау, қоғамдық-саяси үрдістерді тұрақтандыру,
әлеуметтік саланы қайтадан жандандыру ... ... ... ... мүмкін. Бұлар: мемлекеттік реттеу мен бақылауды жандандыру; пәрменді
институттың қайта құру; сыбайлас жемқорлықпен және басқа да ... ... ... ... ... ... ... қуаттарды оңалту, өз энергия ресурстарын айналымға жедел еңгізу,
экспортқа шығарылатындарын жасау есебінен ... жою, ... ... ... ... ... ... Тек осы шаралар елдің
энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ете алатын еді.
Елбасымыздың биылғы ... ... ... ... ... ... ... басты мақсаты», тәуелсіз ел экономикасының қарқынды
даму жолында алға қойған «30 корпоративті көшбасшысы» ... ... ... өзара іс-қимылын қағидатты жаңа деңгейге шығара ... ... ... жаңа ... ел ... ... бірқатар жаңа, аса
маңызды міндеттер қойып отыр.
Өткен 5 ... ... ... секторды дамытуды айтарлықтай
нәтижелерге қол жеткізді. ... ... ... 2002 ... 2008 жылы 2 ... жуық өсті. инвестициялар 5 жыл ішінде 3
еседен астамға ... ... ... ... орасан қолдауы нәтижесінде мүмкін
болды. Бұл даму көрсеткіштер «Ауылды қолдау ... ... ... ... ... ... деп ауыз толтыра айтуымызға
болады.
Соңғы жылдары қазіргі заманғы технологияларды қолданудың арқасында дәнді-
дақылдарды жинау күрт артты.
Егер біз ... ... ... ... құтылу жолын іздесек,
қалыптасқан әлемдік үрдістер мен қолда бар әлеуетті ескерсек, агроөнеркәсіп
біздің экономикамыздың ... ... ... ... ... тарту керек. Кеңес Үкіметі кезінің өзінде ауыл шаруашылығына жалпы
инвестицияның 85%-н ... ... ... дәл ... 2008 ж ... ... ... тәуелсіз мемлекет ретінде осындай саясаттарды алдын-ала болжап
қадағалауымыз керек, экономикадағы шикізат және ... ... ... ... берсек ертең біткен соң экономиканы ұстап қалар
салаларды неге ... ... ... ... ... өсу ... жоғары болуы
негізінен мұнай скважиналарарына, алтын құрамы бар рудаларды ... ... ... ... газ ... салынуына,
халықаралық байланыс жүйесінің тартылуына, құрылыс материалдарын ... ... ... ... ... ... ... болды.
Бұл тақырыпты қарастыра отырып, келесідей проблемаларды атап ... ... ... проблемалар.
Қазақстандық нарық әліде теріс ерекшеліктермен ... ... ... ... ... ... кедергі
жасап, бұл сұрақтар жөнінде нарық субъектілердің қызығушылығын белгілі ... ... ... көптеген қаржы құралдары бойынша статистикалық қатарларды
жүргізу үшін ... ... яғни ... ... ... айтып өткеніміз жөн. Бұл біздің еліміздің ... ... ... және ... қолдану мүмкіндіктерін шектейді.
Инестициялық стратегияны ұйымдастыруда кездесетін мәселелердің бірі:
Осыдан бірер жыл бұрын «Қазақстан тарихында болмаған ірі ... ... ... ... ... көрді.
«На этой неделе руководитель одиой из ... ... ... ... 430 ... ... деп жазыпты газет. Инвесторлар
сияқты миллиардтаған қаржы салатын шетелде тұратын ... ... ... ... ... ... ... ықпал
ете алатындай бай адамдар бар ма ? Жоқ қой. Бұл шыңдық.
Біздің жас түркілердің де қалай байығанын білеміз. ... ... жоқ ... ... ана ... еметін баладан бастап, пайғамбар
жасынан асқан кәріге дейін біледі. ... ... ... ... экалогиясы құрып біткен Қызылорда облысына Канададан ... ... аты Рetro ... ... ... ақша ... не болар еді?
Мәселен, «Испат-Кармет» пен Харрикейнді жас ... пен ... ... ... дейік. Екі облыста да бұрынғы байланыстың ... ... ... ... он ... ... ... ақшасыз
қалды.
Облыстардың қарыздары шаш-етектен, ол тіпті, жылдан-жылға өсе түсті.
Соның кесірінен бюджетке салық түспей ... ... ... 1 млн ... ... ... 603,8 мыңдай халық бар.
Президенттің алдында үлкен жауапкершілік тұрды. Қалайда жаңа ... осы ... өте ... ... ... ... ... Ол ушін екі
облысқа тек қана инвестиция — шетелдің капиталы ауадай қажет еді. ... өте ... ... ... ... өмірдің өзі көрсетіп отыр ... екі ... ... ... ... ... үшін , ... миллиардтаған ақша, жаңа көзқарас, жаңа менеджмент, озық техналогиялар
керек емес пе? Оған миллиардтаған қаржыны ... ... ? ... ... ... алса, екіншісі облыстағы банктен алуы керек. Өздерінде
сонша ... жоқ ... рас ... ... ақша ... гөрі ... шетелден өзімен бірге
ақша алып келген капиталистер ... емес пе? ... ... ... ... ... ... қасы еді. Қазақстанға ірі қаржының екі-ақ ... ... ... ... амнистия жариялағаннан кейіп, 100 қалталы қазақтың
шетелге тыққан 500 миллион долларын зорға дегенде қайтардық.
2. Гиппер ... ... ... ... ... әкімі
И.Н.Тасмағамбетов мырза «Қара-Шығанақ» кең орнына түскен 600 миллион
долларды Елбасының ... ... ... ... халық алдында айтты.
Сондықтан мемлекеттік мүддені бірінші орынға. ... ... бар, ... ... жөн ... стратегияны құруда әлеуметтік факторларды ескере отырып
реттелінбесе, онда ол жалпы дағдарысқа ... ... ... ... ... да экономиканы, соның ішінде ннвестицияны әлеуметтік
тұрғыдан талдап, соның негізінде "әлеуметтік және ... ... ... ... ... ғана дүниежүзілік және аймақтық
дағдарыстардан құтылуға болады. ... ... ... ... ... ... халықтың әл-әуқатына тікелей әсері мол.
Әлеуметтік жобалар тез кайтарымды және де ... ... ... да бұл ... ... ... беру ... бюджеттен қаржы
беру арқылы жүзеге асыру кажет.
Әлеуметтік жобаларды қаржылаңдырудың бір түрі - ол ... ... ... ... сәйкес органдары тек қана
аймақгық парлар бойынша тікелей карызы бар.
Осы жоспарларға жергілікті ... ... ... алу ... көздейтін жобалар қамтылады. Бұл қарыздарға жергілікті
бюджет кепілдік береді.
Сонымен қатар ... ... ... салаға тартудың тағыда
бір тиімді әрі озық әдістеріне муниципалдық құнды қағаздар шығару жатады.
Инвесторлар үшін ... ... ... ... ... ... мемлекеттік құнды қағаздардың Казақстан кұнды кағаздар
нарығында ... ... ... ... тетік екенін атап
өткен жөн. Ұзақ мерзімді қаржылардың өтімділігін арттыруды ... ... оның ... ... және басқа да бағалы қағаздар рыногында ... ... ... ... ... тауарлық-несиелік
корпорациялардың брокерлік карыздары мен куәліктерін, орналастырады.
Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметтен табатын кірістері,
экономикалық факторлар мен ... ... ... ... ... тұрақты дамыған экономикасы, өндіріс және ... ... ... түрлері, бағалы кағаздар және оның нарықтық
субьектілерін дамыған ... ... ... ... ... және ... келтіріп реттейтін зандылық актілер мен ережелердің ... ... және ... ... ... сапалы топқа жататын
түрлерін айналымға келтіру сияқты маңызды қызмет саласында шешуші ... ... бұл ... ... ... сату өте қиынға түседі.
Көптеген компаниялар инвестициялык банктердің көмегінсіз үзақ мерзімді ақша
қаражаттарын ала ... ... ... ... ... ... мүндай банктер компанияның
бағалы қағаздарын орналастырумен айналыепа-сада, компаниялар ... ... ... ... ... ... көрсетілген бағыттарынан басқа
да істеріне кепілдік қоры, ... ... де ... ... талабына заңдық нысандар кұру жатады.
Сонымен, инвестициялық процесті пайда табу арқылы ... ... ... ... ... ... Инвестциялық іс-
әрекетті, оның тиімділігнше экономикалық факторға кем әсер ... ... ... ... ... ... Инвестициялық қызметті салықтық ынталандыру механизмін жетілдіру
Инвестицияларды салықтық ынталандыру қағидаларын қарастырайық. Кез
– келген салынатын кеңістіктің салықсыз кеністікке ... ... ... ... болатыны сөзсіз. Бұл жерден шығатын қорытынды мемлекет
тарапынан жеңілдіктер беру арқылы экономикалық белсенділікті ынталандыруға
болады, бұл ... ... ... жүзеге асыралатын қызметтің
тиімділігін арттырады.
Алайда, көптеген преференциялардың берілуі, бір жағынан, ... ... ... келтіреді, екінші жағынан, салық төлеуден
жалтару үшін қосымша мүмкіндіктер аша отырып, ... ... ... ... ... ... жеңілдіктерінің шектен тыс көп
болуы салық ... ... ... ... ролін төмендетеді,
қоғамдық құрылысқа қауіп төндіретін субъективті жағымсыз көріністердің етек
жаюына әкеледі.
Салалық салықтық ... ... ... ... ... төленуін және бақылау үшін қосымша уақыты және құралдарды қажет
етеді. Сонымен қатар, жеңілдіктер ... ... ... ... әсер ... және мемлекеттік бюджет табыстарын азайтады.
Сонымен, бір мезгілде салық ... ... ... ... ... ... ... атап айтқанда
инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде айтарлықтай ынталандырады.
Сонымен, мемлекеттік инвестициялық саясаттың салықтық ... ... ... және ...... ... ескеру қажет. Бір жағынан, кез – келген артықшылық беруден
барынша бос салық жүйесін құруға ұмтылу керек.
Бұл ... ... деп ... ... ... тарапынан заң жүзінде басқа кәсіпорындарға қарағанда жеңілдетілген
салықтық жағдайды қалыптастыру түсініледі.
Инвестициялар - ... ... және ... пайда
(табыс) құралатын немесе әлеуметтік тиімділікке қол жеткізілетін қызметтің
басқа да ... ... ... мүліктік және интеллектілік
құндылықтардың барлық түрлері, капиталдың ел ішіндегі және шетелдегі
экономикаға ұзақ мерзімді жұмсалымы.
Инвестициялар нақты ... және ... ... ... ... ... капиталдың өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына,
құрылысқа және т.б. жұмсалымы. Қаржы инвестициялары - мемлекеттен, басқа да
кәсіпорындардан, инвестициялық ... ... ... мен ... ... ... жағдайда инвестор, өзінің өндірістік каииталының көлемін -
өндірістік негізгі қорлар мен айналым қорларын ... ... ... бағалы қағаздардан дивиденд алу арқылы ... ... ... ... ... ... және ... болып бөлінеді.
Қазақстан Республикасындағы «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік ... ... ... ... - ... тәуелсіздік
кепілділігіне байланысты және арнайы техникалық көмек пен грантқа арналған
инвестициялардан басқа барлық ... ... ... - ... ... басқаша айтқанда
құнды қағаздар мен мүліктік бағалы заттар. Инвестициялық қоржынға ... ... ... ... мақсатына қарай ірі ... ... ... ... ие ... отырған меншікті
инвестицияларға және қайталама өтімді резервтер дейтінге, яғни ... ең ... ... ... ... ... түрлері. Әрбір фирманың іс-әрекетінің маңызды
бір бөлігі инвестициялық операциялар болып табылады, яғни ... ... ... ақша ... жайлы операция.
Коммерциялық тәжірибеде мұндай инвестициялардың түрлері:
- табиғи активтерге инвестициялар;
- ақша активтеріне инвестициялар;
- материалдық емес активтерге инвестициялар.
Табиғи акивтерге - өндірістік ... мен ... ... ... бір жылдан асатын әртүрлі машиналар мен ... және ... ... ... да ... ... ... - басқа да жеке және заңды тұлғалардан ақша ... ... ... жатады. Мысалы, банкіде - депозиттер, облигациялар,
акциялар несиелер, қарыздар, кепілділіктер т.б,
Материалдық емес активтерге - ... ... ... ... және ... ... арқылы, сауда белгілерін жасау
тапқыштық патенттер мен лицензия алу, өнеркәсіп үлгілерінің куәлігін алу,
өнімге ... алу, ... ... ... алу ... ... құндылықтар
жатады.
Нақты активтерге байланысты инвестиішялар мынадай топтарға бөлінеді:
- Тиімділікті арттыруға ... ... ... ... - ... ... персоналды оқыту және өндіріс
қуаттарын өндірістің тиімді жағдайы бар ... ... ... ... ... ... жағдай жасау.
- Өндірісті кеңейтуге бағытталған инвестициялар. ... ... ... ... ... ... шығару қабілеттілігін кеңейту.
- Жаңа өндіріс орындарын ашуға бағытталған инвестициялар. Жаңа өнімдер,
тауарлар шығара алатын жаңа кәсіпорындар салуға бағытталады.
- ... ... ... ... ... бағытталған
инвестициялар. Бұл инвестициялар кәсіпорындардың, мемлекеттік
ұйымдардың экологиялық стандарттар, өнімнің қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... ... жағдайында
қолданылады.
- Инвестициялардың бұл сыныптамасы тәуекелшілдік деңгейімен байланысты.
Инвестициялардың түрлері мен тәуекелшілдік ... ... ... ... мен ... ... ... |2-түрі ... ... ... ... кеңейтуге|Тиімділікті |Мемлекеттік ... ... ... ... |
|салуға | ... ... ... | | ... |
| | | ... |
|Тәуекелшілдіктің жоғарғы деңгейі |Тәуекелшілдіктің төменгі |
| ... ... ... ... ... бір ... ... потенциалын сақтау және әрі қарай ... бұл ... ... - ... ... деп ... Республикасының «Нақты инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы
Заңы бойынша инвестициялық іс-әрекетке инвестицияларды атқаруға байланысты
кәсіпкершілік ... ... ... ... ... ... жүргізетін жеке және заңды тұлғалар), тапсырыс
берушілер, жұмысты орындаушылар, инвестициялық іс-әрекеттің ... ... ... ... заңды тұлғалар (банкілер,
қамсыздандыру ұйымдары, инвестициялық қорлар) және ... да ... ... жатады.
Тапсырыс берушілерге - инвесторлар және басқа да инвестициялық ... ... жеке және ... ... ... ... ... инвестициялық іс-әрекеттері
«Нақты инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы», Қазақстан ... заң күші бар ... ... мен ... ... «Салықтар және бюджетке міндетті түрдегі төлемдер туралы», «Шетел
инвестициялары туралы» Зандармен және де «Банкроттық ... ... ... жайлы», «Қазақстандағы инвестициялық ... ... тағы ... да ... ... ... іске ... инвестициялар инвестициялық жобалар
формасын қабылдайды), Инвестициялық жоба - ... ... ... ... ... мен ... ... бағытталған,
жоспарланған және орындалатын шаралар жиынтығы.
Инвестициялық жобаларды құру және іске ... ... ... ... ... ... инвестициялық мүмкіншіліктерді зерттеу;
- жобаны техникалық-экономикалық негіздеу;
- жер учаскесін алу немесе жалға алу;
- келісім құжаттарын дайындау;
- құрылыс-монтаж ... ... іске ... ... ... экономикалық көрсеткіштердің мониторингі.
Қаржы инвестициялары, яғни кәсіпорындардың бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... ... қарыз беру және басқа да борыштық ... ... ... аса ... ... ... ... берудің формасы мен табысты бөлудің әдісіне ... ... ... және ... емес ... ... Борыштық бағалы
қағаздар - заттай емес активтерге ... ... ... ... ... ... құқық алу үшін айырбасқа қарызға берілген қаражат болып
есептелінеді. Қарыз алуға ... ... ... бір ... уақытта
қайтаруға міндеттенеді.
Әдетте инвесторлар компанияның ... ... үшін ... - ... сатып алады.
Акция - акционерлік қоғамдар, кәсіпорындар, ұйымдар, банкілер,
кооперативтер ... осы ... және т.б. ... ... ... ... қосқандығын растайтын және оған пайданың бір бөлігін дивиденд
түрінде ... ... ... ... ... ... ... шығару арқылы
акционерлік қоғамдар ірі инвестициялық жобаларды ... ... ... ... ... құру, мемлекеттік кәсіпорындарды
сатып алу, компанияның жарғы капиталын көбейту.
Қарыздық міндеттемелер инвестор мен ... ... ... ... нақтайды. Қарыздық міндеттемелерге - облигациялар, мемлекеттік
заемдар, банкілердің ... және ... ... ... ... ... қағаздар иелерінің акцияларды және қарыздық
міндеттемелерді сатып ... және ... ... ... Олар - опциондар,
фьючерстік келісімдер.
Опцион - еңбек ұжымының мүшелеріне ... ... ... жеңілдік
шартымен сатылатын және кейіннен жазылым құқығын беретін бағалы қағаздар.
Қаржылық фьючерс - ... бір ... ... ... ... сатуға және сатып алуға жасалған келісім.
Бағалы қағаздардың иелелеріне акциялар мен ... ... ... қағаздардың сертификаттары бағалы ... ... Олар ... ... ... алу ... ... қызметін
атқарады және бұл сертификаттарда қанша көлемде, қандай бағамен, қандай
сомаға бағалы қағаз ... ... ... бір ... - ... ... ... құны өте
жоғары аса ірі сертификат жатады. Мысалы: швейцарлық жамбо-сертификат аса
ірі ... (1000 ... ... де, ... ... ... 100 ... франк болады.
Ақшаларды акцияларға, облигацияларға және басқа да бағалы қағаздарға
айналдыру қаржылық инвестициялар деп ... ... ... ... (1 ... көп), ... мерзімді (1 жылдан аз) қаржылық
инвестициялар ... ... ... ... ... -
инвесторлар, ал бағалы қағаздар шығарушылар - эмитенттер деп аталады.
Инвесторлардың ... ... ... ... ... ... табыстылығы;
- салымдардың өсуі;
- салымдардың өтімділігі.
Инвестициялық жобаларды орывдап, есептеп, олардың ... ... ... мен ... іске асу ... салыстыра отырып, талдау
нәтижесінде анықтау қажет.
Жобалық ... ... ... ... ... ... ... айтқанда, инвестициялық жобаға кеткен шығындар мен ... ... ... ... Ол үшін ... жобаның барлық
сатылары мен аспектілеріне ұзақ ... ... ... ... Техникалық талдау. Инвестициялық жобаға неғұрлым дәл келетін техника
мен технологияны анықтау.
- Коммерциялық ... ... ... жобаны іске
асырғаннан кейін, шығарылған ... ... ... ... яғни
қаншалықты көлемде өнім шығарылуы қажеттігін ... ... өнім ... ... ... ... - ... іске асырудың ұйымдық-құқықтық,
әкімшілік және саяси ортасын бағалау. Осы ... ... ... сай ... тағы бір басты жай - фирманың ұйымдық
құрылымын ... сай ... ... ... ... - ... ... тұрғындарға
әсерін зерттеу.
- Қоршаған ортаны талдау - жобаның қоршаған ортаға тигізген кері әсерін
экспертиза арқылы анықтау және ... кері ... ... қарастыру.
- Қаржылық талдау.
- Экономикалық талдау.
Инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау және бағалауды,
материалдық және ... ... ... ... беретін инвесторлар жүргізеді.
Қазақстан Республикасында инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың
методологиясы мен ... ... ... қарамастан, Россияда
жасалынған және 31 март 1994 жылы ... ... ... анықтау және оларды қаржыландыруға таңдап алу жайлы Методикалық
нұсқауларды қолдану арқылы негізделеді.
Осы Методикалық ... ... ... ... тиімділігін бағалауда: коммерциялық (қаржылық) тиімділік
қатысушылар үшін жобаны іске ... ... ... ... - жобаны іске асырудан түскен каржылық түсімдердің ... ... ... түсімдерін; экономикалық тиімділік - ... ... ... ... ... мен ... ... анықтауда
қолданылады.
Инвестшщялық жобалардың тиімділігі көрсеткіштер жүйесімен анықталады.
Ондай көрсеткіштерге:
- таза дисконтталған құн (ТДҚ) немесе таза дисконтталған ... ... ... ... (ИР), ... индексі (ТИ);
- табыстың ішкі нормасы (ТІН);
- қайтарым уақыты ... ... - ... жай ... ... беру, шығындардың
интегралдық тиімділігі көрсеткіштері де қолданылады.
Инвестициялық жобаның коммерциялық ... ... ... ... ... ... нәтижелердің арақатынасымен
анықталады және жоба бойынша толық түрде немесе жобаны ... ... жеке ... үшін де ... ... коммерциялық тиімділігін есептегенде инвестордың
- инвестициялық, операциялық, қаржылық іс-әрекеті қаралып, ... ... ... ... ағыны мен сальдосы анықталып, талданады.
Нақты ақшалардың ағыны инвестициялық жобаны орындау барысындағы,
инвестициялық және ... ... ... ақша ... мен ... арасындағы айырма. Нақты ақшалардың ... ... ... іске ... ... ... үш бірдей
(инвестициялық, операциялық, қаржылық) іс-әрекеттен ... ... ... мен ... ... ... ... қабылдаудың қажетті критерийі ретінде нақты
ақшалардың жағымды сальдосы (қалдығы) ... Ал егер ... ... ... ... ... ... өз қаражаттарынан қосымша қаражат
бөлуі, не болмаса қарызға қаражат алуы тиесілі.
Инвестициялық жобаның коммерциялық тиімділігін қосымша бағалау ... ... өтеу ... және ... ... ... жобаға қатысушылардың үлесі есептелінеді.
Қарызды толық өтеу уақыты, инвестициялық жобаны іске асыруда несие
және қарызға алған қаражаттар ... ... ғана ... ... ... ... әсер ететіндер:
- жалпы инфляция - экономикадағы өндіріс ресурстарына (шикізат, капитал,
қызмет, еңбек т.б.) және ... ... ... ... ... ... әртектес болуы (яғни оның әртүрлі келемі) - өнім түрлері
және өндіріс ресурстары бойынша;
- инфляция деңгейінің ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері - жобаны іске ... ... және ... ... ... мен ... әсерін
анықтайды.
Бюджеттік тиімділіктің негізгі көрсеткіші болып бюджеттік әсер
(эффект) ... ... әсер - ... ... ... ... ... есептелінеді немесе бюджеттің интегралдық шығыстарынан
асып түсуі түрінде қарастырылады.
Бюджеттің шығыстарының ... ... ... бюджеттік қаражаттандыруға тікелей бөлінген қаражаттар;
- ұлттық, аймақтық және басқа да банкілердің жобаны іске асыруға жеке
қатысушыларға ... ... Олар ... ... де, ... ... отын мен ... тасымалдаушылардың нарықтық бағасына қосымшаға
бөлінген тікелей бюджеттік ассигновациялар;
- жобаны іске асыру барысында жұмыссыз ... ... ... ... ... ... бойынша төлемдер;
- шетелдік және өз еліміздің ... ... ... ... ... ... іске ... барысында туындауы мүмкін қатерлердің әсерлерін
кетіруге ... ... ... ... ... ... қосымша құн салығы, жобаны іске асыратын шетел және Қазақстан
кәсіпорындарының бюджетке ... ... ... меи ... да салық
төлемдері;
- жобаны іске асырудың барысында қаржылық жағдайына әсер еткен басқа да
кәсіпорындардан түскен салықтық ... ... жоба ... ... ... ... түскен кедендік баж алымы
мен акциздер;
- жобаны орындауға шығарылған ... ... ... эмиссиялық
табыс;
- жобаны қаржыландыру үшін шығарылған акциялар мен басқа да бағалы
қағаздардан түскен дивиденд;
- Қазақстан және ... ... жоба ... жұмысты орындағаны
үшін алған еңбекақысынан бюджетке түскен ... ... жер, су және ... да ... ... ... ... жобаны
орындау барысында геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізуге берілген
лицензия үшін бюджетке түскен төлемдер;
- жоба ... ... ... іске ... ... ... мен
тендерлер өткізуден түскен табыс;
- жобаны орындауға бюджеттен ... ... ... ... байланысты, материалдық, отын-энергия, табиғи ресурстарды
дұрыс қолданбағаны үшін ... ... мен ... ... - зейнеткерлік қорға, жұмыспен қамтамасыз ету
қорына және т.б. ... емес ... ... ... де ... ... ... тиімділіктің көрсеткіштері жобаның
тиімділігін бүкіл халық шаруашылығы бойынша және ... іске ... ... ... ... мен ... бойынша көрсетеді.
Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін халық шаруашылығы бойынша
есептегенде жобаның нәтижелеріне мыналар кіреді:
- соңғы өндірістік ... ... ... ... ... ... ... сатудан түскен түсім); жобалау барысында қатысушылар
жасаған ... мен ... ... сатудан түскен
түсімдер;
- әлеуметтік және экологиялық нәтижелер (жобаның халықтың ... ... және ... ... әсерін есептегенде);
- тікелей қаржылық нәтижелер;
- шетелдердің, банкілер мен фирмалардың қарыздары мен несиелері.
Құндық ... ... ... ... ... және ... да
нәтижелер халық шаруашылығы тиімділігінің қосымша көрсеткіштері ретінде
қарастырылады және жобаны қабылдау жайлы шешім қабылдағанда ... ... да ... ... ... іске асыруда, соңғы
нәтижелерге жетуде белгісіздік және ... ... Олар ... ... жағдайларына берілген бастапқы берілімдердің, соның ішінде
шығындар мен нәтижелердің көлемдері жайлы ... ... ... ... іске ... ... ... жоспарланбаған жағдайларға
байланысты және т.б. әртүрлі өзгерістерге байланысты туындайды.
Инвестициялық жобаларды іске қосудағы белгісіздік пен тәуекелшілдіктің
маңыздырақ түрлері мен себептері:
- ... ... мен ... ... ... ... ... мен пайданы қолданудың
тұрақсыздығынан пайда болған тәуекелшілдік;
- әртүрлі сауда ... мен ... тиым ... ... ... мүмкіндігінен туған сыртқы
экономикалық, тәуекелшілдік;
- елдегі саяси жағдайдың ... ... ... ... әлеуметтік - саяси өзгерістердің тәуекелшілдігі;
- баға динамикасы, техника мен технология параметрлері жайлы ... ... дәл ... ... конъюктурасы (жағдайының), валюта курсының несие ... және т.б. ... ... ... ... ... ... жұмыс
жасамауы, авариялар, өндірістік ақау және т.б.);
- стихиялық жағдайлардың ... ... ... ... белгісіз күйде болуы;
- қатысушы кәсіпорындардың қаржы жағдайлары және іс ... ... ... дәл ... жобаларға қатысушылардың инвестицияға тәуекелшілдіктің
әсер етуін ... екі жолы бар: ... ... тәуекелшілдікті бақылау мүмкіндіктерін анықтау.
Инвестициялық жобаларды іске асыруда болатын ... ... ... аяқ ... ... ... Жобаны іске асыру
барысында, шаруашылық жағдайларында, экономикалық заңдылықтарда толассыз
өзгерістер болып тұрады.
Сондықтан да ... ... іске ... ... ... ... жобаны орындау жағдайындағы басқа да
ақпараттарды қадағалап отыруды ... ... және ... ... іске ... отырған жоқ.
3.3. Отандық компаниялар инвестициялық стратегияны ұйымдастыруда
кездесетін ... жою ... ... ... ... ... ... ол
инвестициялық стратегия. Компанияның қаржылық жағдайында бағаны ырықтандыру
және қайта құру ... ... ... ... 136 аса ірі ... тауар өндірушілердің біріктіретін индустриялық базаның маңызы зор.
Мәселен, жаңашылдықты пайдалану мақсатында ... ірі жоба ... Оның ... "Алкан Пэкеджинг" жауапкершілігі шектеулі серіктес
(ЖШС), "Райымбек Агро" ЖШС, "САФ" әйнек компаниясы, "Вимпек" спирт ... ЖШС, СП ... ... ... ... ... ... (ЖАҚ), Ақ жол" ЖШС, "Шамалған спирт" ЖШС, "Зеленый дом" ЖШС. "Алтын
нан' ЖШС, "Кнауф Гипс ... ЖШС, ... ... ЖАҚ ... ... ... ... қуатында жұмыс істеуде. Айталық, қазіргі кезде қайта
өндеу компаниялары шығарған өнімнің көлемі ... ... ... ... ... ... ... 20 цех пен зауыт, 5 кант зауыты, 29
сүт өндірісі, 25 шарап зауыты, 12 құс фабрикасы, ... ... ... ... тағы ... да ... оны ... бағытында толық
қайтарымен жұмыс істеуде. Сол сияқты Казақстан Рсспубликасының Индустриялық-
иновациялық даму стратегиясы бойынша облыстың ... ... ... ... де ... Бұл ... ... жеміс-жидек,
шарап, темекі, сут және құс етін қайта өндеу мақсатындағы жұмыстар нақгы
нәтиже беруде.
Ұлан-байтақ аймаққа орналасқан облыс ... ... айта ... ... ... арқау болары анық. Өйткені, өсу көкжиегі сәт сайын кеңейген
көптеген басқа да салалар аз емес. ... бірі ... ... балық
зауыты, кұрылыс материалдарын өндіру, ... ... ... салу ... ... ... ... кешеңдерге баламалық
қабілетін күшейту, ірі караның және үй кұстарының еті мен ішек-қарын, тағы
басқа мүшелерін ... ... және ... сүт, қант, сусын, ұн, кондитерлік
бұйымдарды қайта ... ... ... ... де күн ... ... түспейтін мәселе.
Ауыл шаруашылығы дегенде, тіл ұшына алдымен ірі ... ... және ... қант ... ... ... ... пен көкөніс өсіру және
сүт пен жұмыртқа, жүн ... ... ... ... ... ... тұрақты 4 жылда орта есеппен жыл сайын 455,3 мың ... ... ... ... ... ... ауданында қуаттылығы 20
тонна табиғи шырын шығаратын ″Ақжол" ЖШС іске ... Ал "Фуд ... ЖШС ... ... ... ... жеміс-жидек және көкөніс
шырындары шығарылуда. Сол сияқты Текелі қаласындағы "Зеленый дом" ЖШС ұзақ
мерзім сақтауға шыдас беретін ... ... де мол ... ... ... ... өсірудегі тәжірибесі мол. Жеміс
ағаштарының, жалпы ... 17,2 мың ... оның ... ... өзі 4,5 мың ... алып ... Соңғы жылдары алманың ежелг
″Апорт'" сортын қалпына келтіру қолға алынды. Сондықтан, ... ... ... ... дүниежүзіне даңқы жайылатын кезі де алыс емес екендігіне
сенім мол. Бұл ... ... ... Іле, ... Талғар
аудандарындағы бағбандар еңбегі үлгі, етуге тұрарлық[10,12б.].
Жүзім шаруашылығын дамытуда да жақсы істер бар. 4,5 мың ... ... осы ... ... ... сапалы жүзім шарабы ауыл
шаруашылығының тиімді буындарының қатарына жатады.
Облыстағы қаржылық саланы дамытудың тағы бір көзі — ... ... ... ... ... таза ... кімді болса да
тамсандырмай қоймайды. Өйткені шөл дала мен мәңгі қарлы шындары бар ... ... ... ... айтып жеткізу мүмкін емес. Ежелден
бері Талгиз, Алмалық, Құйған, Қойлық, тағы ... ... елді ... байсын өлкеде қазір Алматы, Алакөл мемлекеттік қорықтары мен Іле
Алатауы, ... ... ... бар. ... да бір ... ... ... Жібек жолымен Жетісу арқылы Түркия және ... ... ... ... ... ... ... орындар қаншама
десеңізші.
Облыс Қытай мен ... Азия ... ... мен
Қырғыстанның және Тәжікстанның арасындағы қолайлы көлік дәлізі ретінде де
үлкен ... ие. ... ... жол ... және ... автокөлік жолдары
арқылы Қытайға және одан әрі ... ... да ... ... ... еш ... ... Көліктік
логистикалық қызмет көрсетулер кластерін дамытудың аясында Алматы қаласының
"Достық'' бекетінін; жол ... ірі ... ... көзделіп отыр.
Инвестиция салымдар құрылысқа жұмсалған қаржының үлес салмағы басым
61,2 ... ... және ... қайта жарақтау жалпы инвестиция
көлемінің 28 пайызын құрайды.
Қазақстанның интеллектуалдық және рухани потенциалдығын негізі болып
саналатын білім ... ... ... ... талабына сай жалпы ұлттық
жоспар қабылдап, әртүрлі тәжірибелерді тоқтатып, оларды ... ... ... білім жүйесіне мүмкіншілік беретін экономикалық -
ұйымдастыру ... ... - ... ... тұрған үлкен міндет.
Бұл мәселеде бюджеттің ... ... ... көтеріп қана коймай,
бюджеттен тыс қаржылаидыру мүмкіншіліктерін жетілдіру қажет. Осы ... орны ... ... ... компанияларды бұл мәссле
бойынша жоспарлары болып ... ... ... ... ... ... ... Мұндай оңтайлы процесті одан әрі ... ... ... ... ... ... ... даму стратегиясын жасау кажет.
Ең бастысы, бұл стратегия алдымен ... ... ... ... инвестициясынан түсетін кайтарым мен ерекшеленуі керек.
Инвестициялық іс-әрекет әлеуметтік факторларды ... ... ... ол ... дағдарысқа апаратын негзігі себептердің біреуі ... да ... ... ... ... ... ... соның негізінде әлеуметтік және экономикалық" кұрылымдарды
қатар қалыптастырып, ескеріп ... ғана ... ... ... экономикалық және әлеуметтік тиімділіктерді, ... ... ... ... ... нәтижелерін қадағалап отыру қажет.
Сонда ғана инвестициялық ... ... ... ... ретінде өз міндеттерін атқарып отырады[18].
Қорытынды
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып дамуының қазіргі кезеңінде, шетел
инвестицияларының маңызы өсуде. Бүгінгі күні, ... ... 46 ... ... ... шетел капиталы салынып отыр. Дегенмен, экономиканың
қалыпты дамуы үшін бұл сома ... ... ... әлі ... әрекетті жандандыру мақсатында ... ... ... инвесторларға қолайлы жағдай туғызу керек. Капиталды ... ... ... ... ... ... тартылатын
капиталдар көлемінің өсуі болып отыр. Портфельдік инвестициялардан тікелей
инвестицияларға көшу тенденциясы байқалады. ... ... ... ... өнеркәсіпке және қызмет көрсету саласына ... ... ... ... қай ел үшін болса да объективті
қажеттілік. Ол, ел экономикасын халықаралық еңбек ... ... ... ... ... ... ... тиімді жолы.
Дүниежүзілік экономиканың объективті заңдары, капиталдар ауысуының
халықаралық тәжірибесі көрсеткендей, ... бұл ... ... ... Бұл ... дүниежүзілік шаруашылық пен халықаралық экономикалық
қатынастардың ерекше белгісі .
Егер, біздің мақсатымыз дүние жүзілік шаруашылыққа интеграциялау ... ... ... қолдау болса, онда капиталдарды Қазақстанға
келтіру және оны ... ... ... ... Олай ... ... басты бағыттарының бірі – шетелдік инвестицияларды тарту
және оларды мүмкіндігінше тиімді пайдалану ... ... ... ... ... ... ... шешуге
көмектеседі :
• экономикалық және техникалық өрлеуді жеделдету;
• өндірістік аппаратты жаңарту мен қайта жарақтандыру ;
• өндірісті ұйымдастырудың үздік әдістерін үйрету ... ... ... ... сай кадрларды дайындау ;
Мемлекеттік даму институттарын капиталдандыру жыл басында 730 млн. АҚШ
долларын құраса, инвестициялық жобалар ... 1 ... 200 млн. ... асып ... жылы 204 ... жоба іске асырылса, соның тең жартысы даму
институттарының қолдауымен жүзеге асты .
Біздің стратегиялық міндетіміз - бәсекеге қабілетті ... ... орын алу. ... да ... пен жеке ... сектор өзара сенім
мен тиімділікке негізделген әріптестік қатынастарын жолға қоюы керек.
Жүргізілген зерттеу экономиканың ... ... ... ... отандық кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... әлемдік нарықта
бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылауының маңызды факторы болып ... ... ... ... ... ... арналған
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Бағдарламаларына” сәйкес ... ... ... мақсаты болып Қазақстанның ... ... ... және ел ... ... ... ... және институтцияланған жағдайлардың жасалынуы табылады. Бұл
Бағдарламаның жүзеге асырылуы үшін қажетті ресурстардың көлемі жыл сайын 14-
15%-ға өсіп ... ... ... нәтижелілігі төмендегіше болуы тиіс:
1. экспортқа бағытталған өндірістер көлемінің көбеюі;
2. егеменді мемлекет ретінде ел алдында ... ... ... ... тұрған ең маңызды салаларға капитал тарту;
3. импорт сиымды өндірістің қалыптастырылуы (ұлттық ... ... ... ... ... ... ... негіздегі өндірістерді ұйымдастыру және олардың көмегімен
сұранысы жоқ жеке ғылыми мүмкіндікті игеру;
5. негізгі өндіріс күші – ... ... ... ... ... көрсету салаларын қалыптастыру;
6. өндірістік инфрақұрылымды дамыту, ... ... ... ... жол ... ... ... ең алдымен, елдің оңтүстік аймақтарына шетелдік
капитал ... ... ... ... үшін өз ... ... қамтитын
мемлекеттік реттеудің шұғыл шаралар жүйесі қажет:
- инвестицияны рационалды пайдалану, ... ... ... ... ... асуы;
- экономикадағы өндірістік процестерді қалыптастыру мен отандық өнімнің
бәсекеге қабілеттілігінің өсуі мақсатындағы инвестициялық әрекеттердің
нақты бағыттарын анықтау;
- ... ... ... дамытуда мемлекет тарапынан жәрдем мен
инвестициядағы жинақтың нәтижелі трансформациялық жүйесінің құрылуы;
- экономиканың шынайы ... ... ... ... ... банктік аялардың қайта құрылуы;
- өндіріс аясына бағытталған инвестициялар ... ... ... ... ... жалғастырылуы;
- инвестициялық ресурстарға кәсіпорындардың жеке ... ... ... ... саясаттың жүзеге асырылуы.
Сонымен қатар, инвестиция ағымын ынталандыру бойынша шаралар жүйесі өз
құрамына мыналарды қамтуы қажет:
- Қазақстан облыстарының ... ... ... ... және
әлеуметтік мәндегі жобалардың бөлінісімен отандық және шетелдік
инвестицияларды тартуға бағыттылған аймақтық бағдарламалар;
- инвестициялық ... ... ... ... ... ... орындалуы үшін тұрақты маниторингпен
қамтамасыз ету;
- бағдарламалармен және олардың жергілікті ... ... ... шетелдік банктер мен бизнесмендерде позитивті бағыттарының
күшеюі бойынша қабылданған ... ... ... ... танысу;
- шетелдік және отандық инвестицияларды ынталандыру мақсатындағы жыл
сайынғы аймақтық конференциялардың өткізілуі;
- сыртқы нарыққа, ұйымдарға инвестициялық ... ... ... мен ... органдар күшінің бірігуі, халықаралық
инвестициялық көрмелер мен форумдарда жобалардың ... ... ... ... ... банктердің несиелік
ресурстарын ... ... ... мен ... ... көрсетуге қабілетті қаржы институттарын дамыту;
- облыстық әкімшіліктердің ұсынған тікелей ... ... ... ... ... ... ... өндірістік емес мақсаттағы жаңа объектілер
құрылысындағы қайта инвестициялау барысындағы сәйкес ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық көмек көрсетілетін аймақтық орталықтардың құрылуы
барысындағы аймақтық әкімшіліктерге әдістемелік ... ... ... ... ... мен ... ... субъектілерін
ақпараттық-кеңестік қамтамасыз ету.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Н.А.Назарбаев ... 2030 ... ... и ... всех казахстанцев – Алматы Білім – 171 стр.
2. ... ... ... РК по ... ... ... 175 ... Статистическое обозрение Казахстана 2001 г. Инвестиций в ... ... ... ... ... ... М.Т , Муханбетов Т.И. Иностранный капитал и ... ... , ... ... и ... – Алматы: Фиксинфром, 1997
г. 292стр.
5. Балахметова Г.Л. “Привлечение прямых иностранных инвестици в ... ”. ... 2001г. ... ... ... ... 48-65 стр.
6. Қазақстан Республикасының “Шетел инвестициясы туралы” заңы №266-ХII 1994
жыл 27 ... ... ... ... деятельности – Алматы.
Институт Междунородного права и жеждународного бизнеса ... ... ... ... Рахимбекова Д.С. Государственное регулирование процеса ... ... в ... ... Дис. Кан. ... ... Алматы
2001 г /133стр.
9. Статистическое обозрение Казахстана 2001 г. ... в ... ... ... ... 56-58 ... деятельность РК по статистике, 2000 г. 388 стр.
10. Бектаев Е., ... К. ... ... ... в ... климат в Казахстане. Стратегия и тактика”// Казахстанская
правда , от 5 июля 2002 г.
11. ... ... в ... ... ... , ... иследовании , 1993 г. стр.101
12. Статистический пресс-бюллетень Агентства РК по статистическое. Алматы,
2000 №1 105-107стр
13. Статистическое обозрение Казахстан 2001 г. ... в ... ... экономика1999г.№4. 55-57 стр.
14. Джандосов У. ... ... ... // ... 2001г. №14 стр. ... ... А. Привлечение иностранных инвестици в Казахстан // ... ... стр ... Бегова М. “инвестиционная активность: был бы стимул, ресурсы найдутся”
// экономика и ... 20 ... 1996 ... Бритиш газ и РК: совместное усилия создают серьёзные инвестиций //
petroleum – 2001 г. №4 48-50 ... ... А. ... ... в РК. ... форм и ... на современном этапе // Вестник КазГУ сер. Экнонмическая
1998г.№1-2. Стр 49-60
19. Айсагалиева С. ... ... ... в РК. ... ... 1998г стр. ... Право и собственность в РК по инвестициям от 7 августа 1998 г. №131 ... ... ... ... ... // Вестник по
налогам и инвестициям. 1998г. №7-8. Стр. ... ... РК ... Н.А об утверждении перечня приоритетных секторов
экономики РК для привлечение отечественных и иностранных инвестиции: Указ
от 5 ... 1997 г. №3444 // ... ... президента РК и правительства
РК. 1997 г. №14. Стр ... ... К.Б ҚР ... ... ... ... ... Дис . экнонм. Ғылым. Кан. Алматы 1999 жыл 25-33 беттер.
23. Правила ... ... ... ... с ... ... ... Национального банка РК 2001г. №14. 34-56 стр.
24. Тойганбаев А.Е ... ... ... ... трансформации переходной экономики (на материалах РК )
25. ... ... в ... // ... отношение , №5 1995 г.
26. Дорошин И. Основные направление инвестиционной ... ... ... №2. 1996 стр ... ... №3 2002 г 23 ... Сагындыкова С. “Иностранные инвестици в Республике Казахстан”, Алматы
1995 г.
28. Арынов А.М. “Иностранный ... в ... ... Алматы 1995 г.
29. Дагаев А. “инвестиционная и налоговая политика ”// экономист. №10 60-
66.
30. Постановление о ... ... в ... ... РК “Об ... // ... 1994г. №23 24-48 стр. Советы Казахстана 1995г ... 20 ... ... К. Как ... ... инвестиции.// экономика и жизнь
1998г. №4 стр. ... Холл П. Витт А. ... ... в РК // ... ... – 2001г №6 38-44 ... Рахимбеков Д.С. Государственное регулирование процесса привлечения
иностранного ... в РК: ... на ... Ученой степени канд.
Эконом. Наук. – Алматы 2001г. 22-стр.
34. Ташенова Р. Чем ... ... // ... экономика и жизнь –
1999г – 22 ... ... К. ... роль ... // ... ... и
жизнь – 1999 г №2 стр. 35-41.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ресей Федерациясының Конституциясы орыс мемлекеттің негізгі заңы12 бет
Социология ( оқу құралы )501 бет
Тұлға - әлеуметтік қатынастардың субъектісі және объектісі ретінде5 бет
Қоғамдық қатынастардың мәселелері10 бет
Әлеуметтану пәнінен дәрістер жинағы89 бет
Әлеуметтану пәнінен дәрістер кешені103 бет
Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде90 бет
Әлеуметтендіру– рухани құндылықтарды таратушы және қайта жаңғыртушы механизм ретінде8 бет
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу67 бет
Инвестициялық пай қорлары: отандық және шетел тәжірибесі25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь