Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6


I. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.1 Корпоративтік табыс салығының мәні мен табиғаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.2 Корпоративтік табыс салығының дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
1.3 Корпоративтік табыс салығын салудағы жекелеген шет мемлекеттердің іс.тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

II. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ АЛЫНУ МЕХАНИЗМІ МЕН БЮДЖЕТТЕГІ ОРНЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
2.1 Корпоративтік табыс салығының есептелу және алыну механизмін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.2 Корпоративтік табыс салығының Алматы қаласы Әуезов ауданының бюджетті толтырудағы орнын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51

III. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Мемлекет қызметінің барлық бағыттарының қаржыландыру көзі және оның қаржылық қажеттілігін қанағаттандыратын экономикалық құралы салықтар болып табылады. Салықтар экономикалық категория ретінде мемлекет тарпынан біржақты ережелермен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір көлемде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай қаражаттар.
Экономиканың нарықтық шаруашылық түрін жүргізуге байланысты, табыстың көп қырлы аспектілерінің мағынасы арта бастады. Корпорациялардың акционерлік, жеке немесе басқа жекеменшік формаларына ие болғанынан кейін, өздерінің қаржылық тәуелсіздігі мен дербестігін алды. Бұл корпорацияның табыстарын қандай мақсатта және қанша мөлшерде қолдануға байланысты құқық алды.
Пайда (табыс) экономикалық категория ретінде – кәсіпорынның шаруашылық іскерлігінің нәтижесіндегі түсімдерінен, осы қызметті жүзеге асыруға кеткен шығындардың айырмасы ретінде қарастырылады.
Жоғарыда айтылған екі категорияны біріктіретін болсақ, салықтардың бір түрін алуға болады. Мемлекет өз кезегінде салық саясатын, оған байланысты функциялар арқылы жүзеге асыра алады.
«Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері атты» дипломдық жұмыстың өзектілігі – салықтар заң жүзінде белгілеген, белгілі бір көлемде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай қаражаттар. Ал корпоративтік табыс салығы бюджет кірісінің қайнар көзі болып табылады.
Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты – корпоративтік табыс салығының теориялық негіздерін, қаржылық және құқықтық аспекті бағытында зерттеу; оның әлемдік тәжірибедегі есептелу механизмімен, әр елдің салық жүйесіндегі орынына талдау жасау, қазіргі нарықтық экономикаға сай корпоративтік табыс салығының жетілдіру жолдарын іздестіру.
“ Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері атты” дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспе, үш бөлім, қорытынды және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Бірінші бөлімде корпоративтік табыс салығының теориялық негіздері, пайда болуы мен дамуы, құқытық реттелуі мен шетел тәжірибесі қарастырылған.
Екінші бөлімде корпоративтік табыс салығының бюджеттегі орыны, соның ішінде Алматы қаласы бойынша Әуезов ауданының салық басқармасындағы салықтық түсімдерге талдау жасалынған.
Үшінші бөлімде Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі корпоративтік табыс салығының қазіргі кездегі мәселелері, оның нарықтық экономиканы дамытудағы орыны сипатталған.
Бұл дипломдық жұмысты жазуда қазақстандық ғалымдардың, корпоративтік табыс салығына қатысты басылымдары қолданылды.
1. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 ж. 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы.
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі). Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоксандағы N 99- ІV Заңы — Алматы: ЮРИСТ, 2009ж.
3. ҚР Президент! Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Новое десятилетие-новый экономическии подъем-новые возможности Казахстана» 2010 ж.
4. «Қазақстан Республикасы салық қызметінің даму стратегиясы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2007 жылғы 12 қазандағы № 734 бұйрығына қосымша
5.Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2008-2010 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары
6. «Қазақстан-2030» стратегиясы
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналаған бағдарламасы.
8. Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу: Оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті, 2003ж.
9. Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. Шет мемлекеттердің салықтары: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2004 ж.
10. Найманбаев С.М. Салықтық құқық: Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2006 ж.
11. Өсербайұлы С. Корпоративтік қаржы: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті 2005ж.
12. Мельников В.Д., Ли В.Д. Қаржының жалпы курсы: Окукұралы.-
Алматы:Қазақ университет,2005.-220 бет
13. Iлиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы: Оқулық. – Алматы: 2003. – 448 бет.
14. А.Исаева «Мемлекеттің дамуына әсер ету тұрғысындағы Қазақстанның қазіргі кездегі салық жүйесінің ерекшеліктері» // Қаржы-Қаражат, 2006, №6,
15. Алиев Б.Х. Налоги и налогообложение. – М.: «Финансы и статистика», 2005. – С. 416.
16. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Расчет налога на прибыль организаций. – М.: Центр «Налоги и финансовое право», 2005. – С.133
17. Евстратова Л.М. Налог на прибыль. – М.: «Экзамен», 2008. – С. 224.
18. Ермекбаева Б.Ж. Налоговые стимулы роста конкурентоспособности экономики Казахстана // Журнал: Финансы Казахстана, 2006г.
19. Полина К.Т., Что стоит на пути республики войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира// Газета: «Око», Астана 2007г.
20. М.В. Романовского, О.В. Врублевской Налоги и налогообложение: жоғары оқу орындарына арналған оқулық. 6-ші басылым.- СПб.: Питер, 2009ж. – С. 528.
21. А.Э. Сердюков, Е.С. Вылкова, А.Л.Тарасевич Налоги и налогообложение: жоғары оқу орындарына арналған оқулық. 2-ші басылым.- СПб.: Питер, 2008ж. – С. 704.
22. «Налогообложение предприятий в странах ЕС и других регионах мира», БИКИ 2004
23. Нурумов А.А. «Проблемы дальнейшего совершенствования системы налогообложения и бюджетного регулирования в Республике Казахстан», 29. 24. Журнал: Вестник по налогам и инвестициям, NN5-6, 2002г
Нурсейтов А.О. Предпринимателю о налоге на добавленную стоимость. Алматы, 1999
25. Пепеляева С.Г. «Налоговое право» Москва, ИД ФБК ПРЕСС 2000г.
Полина К.Т., Что стоит на пути республики в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира// Газета: «Око», Астана 2006 г.
26. Раимкулов А. Контроль как приоритетное направление в пополнении доходов бюджета // Қаржы-қаражат, ғ1, 2003
27. Сержантов К.А. Налоги иналоговое прланирование. Алматы, 2002
Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Алматы, 2002
28. Тютюрюков Н.Н. «Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США» Москва 2002г
29. Умирбеков Г. «Мировой опыт: особенность налогообложения в Японии», Вестник налоговый службы Республики Казахстан, 2006г
30. Интикбаева С.Ж. Некоторые проблемы налоговой политики // Қаржы-қаражат, ғ1, 2003
31. Черника Д.Г «Налоги» Москва, Финансы и статистика, 2000г.
32. Черник И.Д. «Некоторые вопросы правового регулирования местных налогов в европейских странах», Налоговый вестник 2002
32. Юткиной Т. Ф. «Налоги и налогобложение» Москва, ЮНИТИ 2001г.
34. Майкл П.Девере.Экономика налоговой политики.
35. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежнық стран: Европа и
США: Учебное пособие.Москва, 2002.
36. Евстратова Л.М. Налог на прибыль. – М.: «Экзамен», 2005. – С. 224.
37. Ильясов К.К., Зейнелғабдин А.Б., Ермекбаева Б.Ж. Налоги и налогообложение. Алматы, Рауан, 1995.
38. Худяков А.И., Наурызбаева Н.Е. Налог: понятие, элементы, установление, виды. Алматы: - ТОО Баспа, 1998 – 160с.
39. Мельников В.Д. Ли В.Д. Общий курс финансов. Учебник. – Алматы: Институт развития Казахстана, 2001. – 285с.
40. Налоговое право – учебник под ред. Пепеляева С.Г.-М.: ИД ФБК ПРЕСС 2000г.
41. Налоги: Учебник. Под ред. д.э.н, профессора Черника Д.Г.-М.:Финансы и статистика, 2000г.
42. Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша Салық басқармасының статистикалық мәліметтері
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
«Қаржы» кафедрасы
Диплом жұмысы
Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері
Орындаушы ... ... ... ... ... Мустафина А.К.
(қолы, күні)
Норма бақылаушы ... ... ... ... меңгерушісі
Қорғауға жіберілді ... ... ... ... ... ... барлық бағыттарының қаржыландыру көзі және оның
қаржылық қажеттілігін қанағаттандыратын экономикалық құралы салықтар болып
табылады.
Экономиканың ... ... ... ... ... табыстың
көп қырлы аспектілерінің мағынасы арта бастады. ... жеке ... ... ... формаларына ие болғанынан кейін,
өздерінің қаржылық тәуелсіздігі мен дербестігін ... Бұл ... ... ... және ... мөлшерде қолдануға байланысты құқық
алды.
Пайда (табыс) экономикалық ... ...... ... ... ... осы ... жүзеге асыруға кеткен
шығындардың айырмасы ретінде қарастырылады.
Жоғарыда айтылған екі категорияны біріктіретін болсақ, ... ... ... болады. Мемлекет өз кезегінде салық саясатын, оған
байланысты функциялар арқылы жүзеге асыра алады.
«Корпоративтік ... ... ... ... мен оны жетілдіру жолдары
атты» дипломдық жұмыстың өзектілігі – салықтар заң ... ... бір ... және ... ... ... ... және
өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай қаражаттар. Ал корпоративтік ... ... ... ... көзі болып табылады.
Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты – корпоративтік табыс салығының
теориялық негіздерін, қаржылық және ... ... ... зерттеу;
оның әлемдік тәжірибедегі есептелу механизмімен, әр елдің салық жүйесіндегі
орынына ... ... ... нарықтық экономикаға сай корпоративтік табыс
салығының жетілдіру жолдарын іздестіру.
“Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі мен оны ... ... ... ... жұмыстың құрылымы кіріспе, үш бөлім, қорытынды және
қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... теориялық негіздері,
пайда болуы мен дамуы, құқытық реттелуі мен шетел тәжірибесі қарастырылған.
Екінші бөлімде корпоративтік табыс ... ... ... ... ... қаласы бойынша Әуезов ... ... ... ... ... жасалынған.
Үшінші бөлімде Қазақстан Республикасының салық ... ... ... қазіргі кездегі мәселелері, оның нарықтық
экономиканы ... ... ... ... ... ... ... ғалымдардың, корпоративтік
табыс салығына қатысты басылымдары қолданылды.
Сонымен қатар ресейлік ... мен ... ... ... өз ... ... ... ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
Қаржы кафедрасы
Қаржы мамандығы
Диплом жұмысын орындауға арналған
ТАПСЫРМА
_____Умышев Мейржан _________________________________студентіне
Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және ... ... ... 12 . 2009 ж № 4-2841 бұйрығымен бекітілді
Дайын ... ... ... « 24» 04.2010 ... ... ... Отандық және шет елдік ғалым ... ... мен ... ... ... ... толықтырылуы қажет сұрақтар тізімі немесе жұмыстың
қысқаша мазмұны:
а) Корпоративтік табыс салығының теориялық негіздері
б Корпоративтік ... ... ... механизмі мен бюджеттегі орны
в) Корпоративтік табыс салығының қызмет етуінің жетілдіру жолдары
Диплом жұмысын дайындау
ГРАФИГІ
|Реттік |Бөлімдер атауы, ... ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... оларды |27.01.2010 | |
| ... мен ... ... ... | |
| ... ... ... | | ... |Диплом жұмысының жоспарын жасау |01.02.2010 ... ... |
| ... оны ... ... | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
|3. |Бірінші бөлімді жазу және оны ... ... ... ... ... | ... |
| | | ... |
| | | ... ... |Практикалық материалдарды және ... ... |
| |т.б. ... ... және | ... |
| |талдау. | ... ... ... ... мен ... ... ... |Графиктері |
| ... ... | ... |
| | | ... ... ... сәйкес диплом жұмысын |25.03.2010 |Методикалық |
| ... ... ... | ... |
| ... жұмысты кафедраға | |сай ... |
| ... | ... ... ... мен ... ... |29.03.2010 |Рецензенттің |
| | | |сын ... |
| | | ... ... ... мен ... ... ... |Презентацияны |
| |отырып, қорғауға дайындықты | ... |
| ... | | ... ... күні ... ж.
Кафедра меңгерушісі ______________________________ Арзаева М.Ж.
(қолы)
Жұмыс жетекшісі _________________________________ Мустафина А.К.
(қолы)
Тапсырманы орындауға алған студент _________________Умышев М.М.
(қолы)
ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................6
I. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... ... ... мәні ... ... ... салығының
дамуы......................................................14
3. Корпоративтік табыс салығын салудағы жекелеген шет мемлекеттердің іс-
тәжірибесі...............................................................
......................................19
II. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ ... ... МЕН ... ... ... ... ... есептелу және алыну механизмін
талдау...................................................................
.............................................33
2.2 Корпоративтік табыс салығының Алматы қаласы Әуезов ... ... ... ... ... ... ҚЫЗМЕТ ЕТУІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ..................................................................
..........59
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.................................68
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ.....................................................70
КІРІСПЕ
Мемлекет қызметінің барлық бағыттарының қаржыландыру көзі және ... ... ... экономикалық құралы салықтар болып
табылады. Салықтар ... ... ... ... ... ережелермен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір көлемде ... ... ... ... және ... ... міндетті
ақшалай қаражаттар.
Экономиканың нарықтық шаруашылық түрін жүргізуге байланысты, табыстың
көп қырлы аспектілерінің мағынасы арта ... ... жеке ... ... ... ... ие болғанынан кейін,
өздерінің қаржылық тәуелсіздігі мен дербестігін алды. Бұл ... ... ... және ... ... ... ... құқық
алды.
Пайда (табыс) экономикалық категория ретінде – кәсіпорынның шаруашылық
іскерлігінің нәтижесіндегі түсімдерінен, осы қызметті жүзеге асыруға ... ... ... ... ... екі ... біріктіретін болсақ, салықтардың
бір түрін алуға ... ... өз ... ... ... оған
байланысты функциялар арқылы жүзеге асыра алады.
«Корпоративтік ... ... ... ... және ... мәселелері
атты» дипломдық жұмыстың өзектілігі – ... заң ... ... бір көлемде және мерзімде бюджетке төленетін ... ... ... міндетті ақшалай қаражаттар. Ал корпоративтік табыс
салығы бюджет кірісінің қайнар көзі болып ... ... ... ...... ... ... негіздерін, қаржылық және құқықтық аспекті бағытында зерттеу;
оның әлемдік тәжірибедегі есептелу механизмімен, әр ... ... ... ... жасау, қазіргі нарықтық экономикаға сай корпоративтік табыс
салығының ... ... ... Корпоративтік табыс салығы: алыну ... және ... ... ... ... ... ... үш бөлім, қорытынды
және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Бірінші бөлімде ... ... ... ... ... болуы мен дамуы, құқытық реттелуі мен шетел ... ... ... ... ... ... бюджеттегі орыны, соның
ішінде Алматы ... ... ... ... ... ... ... талдау жасалынған.
Үшінші бөлімде Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... ... ... оның нарықтық
экономиканы дамытудағы орыны сипатталған.
Бұл дипломдық жұмысты жазуда қазақстандық ғалымдардың, ... ... ... ... ... қатар ресейлік басылымдар мен интернет ... ... өз ... ... ... ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Корпоративтік табыс салығының мәні мен табиғаты
Нарықтық қатынастар жағдайында салық ... ... ... ... қаржы-несиелік механизмі болып табылады. Салық жүйесінің
сауатты жұмысы ұлттық шаруашылықтың тиімді қызмет етуіне жол береді.
Салықтар мемлекет пен ... ... ... ... және ... ету ... ретінде пайдаланылады. Салық
көмегімен меншіктің барлық формасындағы кәсіпорындардың ... ... ... ... ... және жоғары тұрған органдардың
өзара қатынасы анықталады, сондай-ақ сыртқы ... ... ... оның есесінен шетел инвестициялары тартылады, сәйкесінше кәсіпорындардың
табысы ... ... ... көмегімен қоғамдық қызметтерді жүзеге
асыруға қажет ресурстарды өзінің қолына алады; ... ... ... қаржыландырылады.
Ұйымдық-құқықтық жағынан салықтар — бұл мемлекет біржақты тәртіппен
заң жүзінде белгілеген, ... бір ... және ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Конституциясының 35-бабында: ... ... ... ... ... өзге де ... төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып
табылады, —деп жазылған. ... ... ... ... ... ... ... қасиетті борышы деген еді [15].
Салықтар қаржының ... ... ... ... ... бірге пайда болды және мемлекеттің өмір сүріп, дамуының негізі
болып табылады. Адамзат ... ... ... ... ... нысандары мен
әдістері өзгерді, игерілді, мемлекет қажеттіліктерін қанағаттандыруға
бейімделді. Салықтар тауар-ақша қатынастарының ... әсер ете ... ... ... ... ... ... құрылымының өзгеруі,
өркендеуі әрқашан салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен қабаттаса
жүреді. [16].
Табыс экономикалық категория ...... ... ... түсімдерінен, осы қызметті жүзеге асыруға кеткен
шығындардың айырмасы ретінде қарастырылады. ... ... ... ... ... ... бір түрін алуға болады, яғни
корпорацияның табысына салынатын салық.
Табысқа салынатын салық салықтық реттеудің ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар дұрыс емес
ойластырылған заңнамада тежей алады.
Салықтарда салық жүктемесін ... ... ... екі ... пайда (алынған игіліктер) қағидаты және ... ... ... қағидаты.
Алынған игіліктерге және төлем ... ... ... пайдалану салық мөлшерлемелерін белгілеуге және табыстың
өсуіне қарай ... ... ... ... ... ... ... бұрын А.Смит
ұсынған. Олар мынаған саяды:
1) салық салық төлеушінің әрқайсысының табысына сәйкес ... ... ... ... ... мен оны ... ... алдын ала және дәл анықталуы
керек (анықтылық қағидаты);
3) әрбір салық салық ... үшін ... ... уақытта және
әдіспен алынуы тиіс (қолайлылық қағидаты);
4) ... ... ... өте аз ... тиіс ... қағидаты) [16].
Қазақстанның салық заңнамасына сәйкес, елімізде салық және бюджетке
төленетін ... да ... ... төлеудің міндеттілігі, салық салудың
айқындылығы, әділдігі, салық жүйесінің біртұтастығы және салық заңнамасының
жариялылығы қағидаттары негізделеді.
Қазіргі кезде салықтар фискалдық, реттеуші және ... ... ... ... ... Бұлардың әрқайсысы осы өзінің категориясының ішкі
белгілері мен өзіндік ерекшеліктерін ... ...... ... тән ... функция. Оның
көмегімен бюджеттік қор қалыптасады, мұның өзі салықтардың ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттің
кірістерін толыстыра отырып, экономиканы, әлеуметтік-мәдени ... ... ... ... [8]
Қазақстан Республикасының салық жүйесінде корпоративтік табыс салығы
ең негізгі орын алады.
Бұл ... ... ... ... ... назарында, себебі ол
бюджеттің кіріс баптарының негізгі ... ... ... ... бюджет қоржынын толтырудың қайнар көзі ... ... ... осы ... ... ... ... туралы сұрақтар туындап жатыр.
Қазақстан Республикасының бюджетіндегі корпоративтік табыс салығының
динамикасын 1.1-кестеден көруге болады. Бұл кестеден ... ... ... үш жылдың қорытындысы бойынша. яғни нақты 2007 жылы ... 2008 жылы ... 2009 жылы 643668 млн. ... ... ... ... 2009 жылы 659,8 млрд.теңге жоспарда
бюджетке 643,7 млрд.теңге түсті немесе 97,6%. ... ... ... тасымалдаушылар мен металдардың бағасы төмендеуіне байланысты, ... ... ... аванстық төлемдердің қайта ... ... 2008 ... ... ... салықтық режимнің
азаюы есебінен түсімдер 277,2 млрд. теңгеге төмендеді.
Кесте 1.
Мемлекеттік бюджеттің атқарылуы *
|Атауы | | | |
| |2007ж. |2008ж. |2009ж. |
| | ... | ... | ... |
| ... | ... |% |млн.тг |% ... ... |100 |2819509 |100 |2228682 |100 ... ... | | | | | | ... |758300 |32,18 |920912 |32,66 |643668 |28,88 ... ... | | | | | | ... табыс |221025 |9,38 |267356 |9,48 |268725 |12,05 ... | | | | | | ... |295732 |12,57 |251222 |8,91 |232839 |10,46 ... | | | | | | ... |61132  |2,59 |77837 |2,76 |91851  |4,12 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |10030  |0,42 |10780  |0,38 |13022  |0,58 ... |11339 |0,49 |14270  |0,62 |17521  |0,78 ... | | | | | | ... | | | | | | ... жер |428 |0,01 |445 |0,01 |578 |0,02 ... | | | | | | ... құн |629278 |26,74 |640983 |22,72 |515933 |23,14 ... | | | | | | ... |58753  |2,49 |56528  |2,01 |57393  |2,59 ... да |309109 |13,12 |579177 |20,54 ... |17,37 |
|салықтық | | | | | | ... | | | | | | |
|* ... ... ... ... ... ... [44]. ... ... ... ... ... ... ... пайда болады. Ол ұлттық шаруашылықтың дамуына
қабылданатын бағдарламаларға сәйкес ... ... Бұл ... ... ... олардың мөлшерлемелерінің, алу әдістерінің өзгеруі,
жеңілдіктер мен шегерімдер пайдаланылады. Бұл ... ... ... ... мен ... ... мен ... көлеміне ықпал
етеді.
Бақылау функциясы арқылы түрлі субъектілер табысының бір бөлігі
мемлекеттің қарамағына өтеді. Бұл ... ... ... ... өнімде салықтардың алатын үлесі арқылы аныкталады; ол ... ... ... ... ... ... ... пайдасына салынатын немесе табысына
салынатын салық түріне көп назар ... ... ... салу ... ... ... яғни ... табысы орталық үкіметпен,
сондай-ақ жергілікті билік органдарымен салық ... ... ... объектісі табыс және ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Салық салынуға
жататын таза пайда жалпы жиынтық табысқа теңеседі және одан белгіленген
шегерімдер мен ... ... ... ... ... ... әр ... нарықтағы кәсіпкерлердің
белсенділігіне тығыз байланысты. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... ... салық механизмін
ойластырып, жүзеге асыруы қажет. Ондай тиімділік ... ... ... ... ... сипатта болуы қажет. ... ... ... дейін өсуі кәсіпкерлік белсенділігін
төмендетуіне алып ... ... ... мен ... салу ... ... 50% жоғары салық
салынатын салық ставкасы жеке кәсіпкерлердің ... ... ... деп айтады. Фискалды және реттеуші ... ... ... ... ... бір ... ... көлемі
жатқызылады. Пайдаға салынатын салық жүйесіндегі макроэкономикалық қадам
салық жеңілдіктері, яғни ... ... мен ... ... ... болып табылады.
Нарықтық экономикасы дамыған елдерде алуан түрлі және өзгермелі ... ... ... ішіне жекелеген секторларды немесе
кәсіпкерлік түрлерін салық төлеуден ... ... ... ... және ... ... ұзарту жатады.
Қазіргі таңда кез-келген азаматқа экономиканың тек нарық заңдарына
байланысты қызмет ... ... ... ... ... іскерліктің ортасы – ... ... ... ... Дәл осы ... ... қажет өнімдер
өндіріліп, әр түрлі қызметтер көрсетіледі. Кәсіпорындарда ең көп мөлшердегі
білікті ... ... Бұл ... ... ... қолдану
туралы, жоғары өнімді техникаларды т.б. құралдарды пайдалануға байланысты
сұрақтар шешіледі.
Оның бәрі терең экономикалық ... ... ... ... нарықтық
экономикада тек нарық сұраныстарын сапалы және тұрақты бағалай алатын
кәсіпкерлер ғана ... ... ... ... кәсіпорын өзі шешім қабылдайды
және өзінің кейінгі дамуына байланысты шараларды жүзеге асырады.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... ... Экономика конъюктурасының өзгеруіне байланысты
кәсіпорын ... ... ... ... ... ... жағдайын
тұрақтандыруға тырысуы қажет.
Бұл жұмыста корпоративтік табыс салығының табиғаты мен ... үшін ... ... салынуға жататын табысының құрылу
ерекшелігін қарастырған жөн. Себебі ... ... ... ... мен шығыстарының айырмасы ретінде есептелінетіні белгілі.
Сондықтан, ең ... ... ... ... ... не, ол қалай
құрылады?- деген сұрақтарға жауап берген абзал.
Пайда (табыс) бұл – ... ... ... ... кәсіпорынның
негізгі қаржылық ресурстарының көзі. Ол маңызды экономикалық категория және
кез-келген коммерциялық ұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... материалдық өндіріс сферасында
құрылған пайда таза ... ... және ... ... ... (табыс) бұл кәсіпорынның іскерлігінің нәтижесінде пайда
болған экономикалық әсерді ... ... ... байланысты
алған пайдасы, оның табыстарының ... ... ... ... ... ... ынталандырушы қызметті атқарады. Себебі ол бір
мезгілде тек қаржылық қорытынды ғана ... ... ... ... ресурсының негізгі элементі болып табылады. Сондықтан кәсіпорын
максималды деңгейде пайда табуға тырысады, нәтижесінде өндірістік ... ... ... ... ... бұл әр ... ... бюджеттерінің ресурстарының
құрылу көздерінің негізі болып табылады.
Нарықта корпорациялар өзін-өзі реттейтін тауар ... ... ... Олар өнімге бағаны белгілеп, тұтынушыға сатады. Одан түскен
түсімді кәсіпорынның пайдасы деп қарастырған дұрыс ... ... ... анықтау үшін өзіндік құн формасындағы өндіру мен сатуға
кеткен шығындарды түсіммен ... ... ... ... ... ... мен қызметті)
өткізуден түскен түсім, соның ішінде пайда мен ... ... ... корпорацияның жалпы табысын құрайды.
Табыс әрқашан оң нәтижелі болмайды. Сонымен ... ... ... ... ондай жағдайда оны зиянды (залал) деп ... ... ... ... ... экономикалық саясатын қайта қарауға және
оң нәтижеге жету үшін түзетулер мен ... ... ... ... ... қолданбаса кәсіпорын рентабельді емес болып танылады,
кейіннен тіпті банкротқа ұшырауы мүмкін.
Қазақстан ... ... ... залал ұғымы келесідей
сипатқа ие. Корпоративтік табыс салығы бойынша түзетiлген жиынтық жылдық
табыстан шегерiмдердiң асып түсуі ... ... ... ... ... ... соның ішінде, бағалы қағаздарды өткiзуден шегетiн
залалдарға мыналар жатады: ... ... ... қоспағанда, бағалы
қағаздар бойынша –өткiзу құны мен иемденіп алу құны ... ... ... бағалы қағаздар бойынша - өткiзген күнгi дисконт
амортизациясы мен (немесе) сыйлықақы ... ... құны мен ... құны ... ... ... ... Салық кодексінің сәйкес бабында
залалдарды ауыстыру шарттары қолданылады.
Арнайы қаржы компаниясының Қазақстан Республикасының секьюритилендіру
туралы заңнамасына сәйкес ... ... ... ... залалы
бөлінген активтермен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... құн (-) ... ... ... ... да ... ... тыс |
| ... ... ... |
|Баланстық ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |салығы(-) ... ... ... ... ... ... схемасы
* Дерек көзі: Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу: Оқу құралы ... ... ... 2003ж. ... ... ... ... және функционалдық
тағайындалуына байланысты табыстың (пайданың) төрт ... ... ... ... ... негізгі
қаржылық көрсеткішінің базасы – баланстық табысы жатады. Салық салуға
байланысты арнайы көрсеткіш – ... ... ... Оның ... ... жататын табыс және салық салынуға жатпайтын табыс кіреді. Бюджетке
төленген ... және ... да ... ... ... ... ... таза табыс деп аталады. Ол ... ... ... ... сипаттайды.
Салық жүйесінің фискалдық әлуеті негізінде мемлекеттің ... ... әрі ... ... істеуі Қазақстан Республикасының қазіргі
заманғы даму ерекшеліктері мен халықаралық стандарттар – талаптарына сай
қоғамдық-мемлекеттік және ... ... жеке ... ... көздейтін ұтымды құқықтық механизмге, яғни ... ... ... ... ... ... ... тікелей
байланысты болады.
Мемлекеттік бюджеттің салықтық кірісін қалыптастырып құру, сондай-ақ
бюджеттен ... ... ... ... ... ... құқықтық құжаттарда жіктеп ... ... ... қатынастарды реттеуге ат салысатын салықтық құқық аса
маңызды құқықтық құралымы ... ... ... ... ... Республикасындағы салық салу республикалық және жергілікті
бюджеттердің салықтық ... ... ... ... ... ... қарқынын көрсетеді.
Нарықтық даму жағдайындағы республикалық және жергілікті ... ... ... ... аса ... ... Қазақстан
Республикасының Салық жүйесі болып табылады, сондай-ақ оның халықаралық
салық салу стандарттарына сай өркениетті ... және ... ... тенденциялары бүгінде мемлекеттік бюджеттің ... ... ... ... ... ... оң ықпалын тигізуде
[10].
1.2 Корпоративтік табыс салығының дамуы
Белгілі болғандай, табыс кәсіпорынның қаржылық қызметінің ... оның ... - ... дамуының негізгі
мақсаттарының бірі.
Экономикалық теорияның дамуы ... ... ... ... ... отырды. Табыс- тауар өндірісінде негізгі экономикалық
категориялардың бірі ... ... ... түсінігінің экомикалық
мазмұнын түсіндіруге ең алғаш XVI- XVII ... ... ... мектебінің белгілі өкілдері ағылшын Томас Манн және француз
Жан ... ... ... ... ... ... ... байланысты, себебі
тауар мемлекет ішімен шетелде ... ... ... ... ... ... классикалық мектебінің өкілдері А.Смит және ... ... көзі ... ... Олар ... ақшаға айырбастағанда
кеткен шығындардан басқа қалатын табыс кәсіпкерге ... үшін ... ... ... ... табыс туралы әр түрлі ойлар бар.
Капитал ... ... ... ... ... бұл ... ... ақысы». Тағы бір теорияда ... ... мен ... ... ... ... ... салық салықтық реттеудің негізгі құралдарының бірі,
ол өндірістің өсуін ынталандыра ... ... ... дұрыс емес
ойлатырылған заңнамада тежей алады.
Ежелгі мемлекеттер ... ең ... ... ... ... саудагерлерден және ұсталардан алынатын баж және ... ... ... дамуында салықтардың рөлі арта түсті. Рим империясының
күйреуі кезеңінде қолөнершілер мен саудагерлердің табысына салынатын ... ... ... ... ... ... ... Флоренция кәсіпкерлік табысқа салынатын салық, сонымен қатар
қолөнершілер мен кәсіпкерлердің кадастрлық ... ... ғ ... ... салықтар жан басына, ... және ... ғана ... ... ... сонымен қатар жедел дамушы сауда мен
өндірісті қамту керектігі белгілі ... Ең ... рет ... ... ... теориясын неміс ғалымы фон Юсти ... ... ... ... ... ... сонымен қатар салық обьектісі
«табыс» деп есептеді.
Ең алғаш рет кәсіпорындардың табысына салықты табыс салығы нысанында
Германия және АҚШ ... ... XXғ ... ... жетекші мемлекеттері
корпорациялық салық дәуіріне енді. Ең дамыған және ең кең тараған ... ... олт ... ... Ол әр ... мемлекеттердің қарды жүйесіне
әр түрлі уақыттарда ... ... рет ... 1798 ж. ... ... ... 1842ж. ағылшын салық саясатына біржола бекітілді. ... ... 1892ж, ... 1913ж., ... және ... 1916ж. түпкілікті
енгізілді.
Орыс экономисті Озеров И.Х. осы жүзжылдықтың алғашқы ... ... ... ... себептерін қысқаша құрастырды:
- жұмысшы класс талабы;
- дамушы өнеркәсіптің мүддесі;
- бюджет дефициті.
Табыс салығының енгізілуі елеулі күресті қажет етті. ... ... ... ... тоқталылуын талап етті. Өнеркәсіптік
буржуазия, өздерінің табыстары үшін қорғанып табыс ... ... ... ... ... ... ... табыс салығының
пайда болуына алып келді. Көп ұзамай бюджеттің біраз ... ... ... ... ... ... қарай салық жүйесінде табыс салығы жетекші ретінде
мойындалды. Табыс салығы көп ... ғана ... ... қатар елеулі салық
салудың түрі табыс салығының ставкасы басқа салықтың салыстырғанда жоғары.
Сол себепті ... ... үшін ... ... салығын төлеу материалдық
тұрғыдан ауыр тиді.
Табыс салығының құрастырудың 2 тарихи нысаны қалыптасты:
- ... ... ... Пруссияда пайда болды.
Алғаш рет табыс салығы тәжірибесі Алглияда 1978ж. ... ... ... ... ... ... тоқтатылған еді, бірақ 1803ж.
оған жаңа нысан беріп қайта енгізуге мәжбүр болды. 1803ж. заңмен жасалған
салық жүйесі ... ХХ ... 20 ... ... ... ... ... Қоғамның буржуазиялық өкілдерінің бұған қарсы
болып, бұл салық түріне қатысты ... ... ... ... салық тоқтатылды. Мемлекеттік бюджеттің дифициті қаржы
министрлігінің 1842 ж. ... ... ... ... Оның ... ... бюджеттік түсімдердің ХІХ ғасырдағы 6%-ң орнына 1910ж.
25%-н қамтыды.
Глобалды табыс ... ... ... еді. Ол ... ... көзінен тәуелсіз жалпы табыстан алынады. Жалпы табысқа прогрессивті
ставка қолданылды. Аталған ... сол ... ... ... ... ... ... жеке салық салумен дамыды. 1806-1807ж. ауылдық
жерлерде 12 жастан жоғары тұрғындардан 0,5 талерде бірыңғай ... ... ... жаңа ... ... болатын. Жеке салықтың орнына ... ... Үш ... ... ... ... ... құрамдас бөліктен
тұрды: 1,2,3 талер- бірінші; 4,5,6,8 және 10 талер- екінші; 12,16,20 және
24 ... ... ... ... ... ... үлкен қалаларға тарады. Табыс салығын реформалау
салықтан жалтарынған қомақты ... ... ... ... Бұл салықтық декларацияның түпкілікті енгізілуіне себеп ... ... ... ... ... орын ... бірақ Англиядағыдай
маңызды рөлге ие болмады.
1810ж. ... ... ... ... ... жасалды. Наполеонмен
болған соғыс нәтижесінде мемлекеттік бюджет әлсіреп, ... ... ... ... ... ... алынды. Наполеонмен соғыс
аяқталып, қауіп ... ... ... ... 1820ж. салық
тоқтатылды.ХІХ ғ. толықтай табысқа салық салу болған жоқ. ... ... ... ... ... ... ... 1893ж кварталды салық
түрінде енгізілді.
Қазіргі табыс салығы тек 1916ж. 6 сәуірде ғана бекітілді. ... ... ... ... ... ... салынатын салық субъектілері болып акционерлік ... ... ... ... ... салық обьектісі
жалпы табыстан шығындарды, кредит бойынша ... ... ... және ... ... ... алып ... таза табыс.
Нәтижесінде өткен жүзжылдықтың 20- шы жылдарында корпорациялық салықты
салудың 2 жүйесі қалыптасты. Олардың алғашқысы болып АҚШ-та, онда ... ... ... ... таза ... алынды. Тағы бір
альтернативті жүйе Германияда болды, онда ... ... ... ... ал ... ... табыс деңгейіне тәуелді болды.
Германиялық жүйенің артықшылығы салық нарық жағдайын ... ... ... ... саласына жоғары салық ставкасы қолданылды.
Бірінші Дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін корпорациялық салықтар
сақталып, әлемнің ... ... ... ... ... ... енді. Табысқа салынатын салықтың шетелдік нұсқалары әр
түрлі. Мысалы Германия мен ... ... салу ... тек акционерлік
фирмаларды қамтиды. Кіші және орта ... ... ... декларативті
негізде салық салынады. Көптеген елдерде табысқа салынатын салықтың 2
салық ... 2 ... ... ... ... және ... салық ставкасы екіншісіне қарағанда жоғары болады. АҚШ-та
кәсіпорын ... ... ... ... ... ... табыс көлемінің
деңгейіне байланысты әртүрліленген. Корпорацияның табыс салығының ... ... ... болады. 1980 жылдары табысқа салынатын
салық ставкасы Ұлыбританияда 52% ... Ал ... ... 30%. ... ... мың ... ... кіші бизнес субъектілеріне 25%.
Біздің мемлекеттің салық жүйесін қалыптастыруда ... ... онда ... таза ... ... салынады,яғни жалпы табысы
мен шығыны арасындағы айырмашылыққа.
Германияның табысқа салық салу жүйесі 2 ... ... ... ... салынатын салық (салық ставкасы факті бойынша орташа
38,7%) және кәсіпкерлік қызметке салынатын салық.
КСРО мен Ресей табысқа салық салу ... ... ұзақ ... ... ... ... және ... мекемелер табысынан салық
төленді. 1930 жылдардағы реформа нәтижесінде «2 каналды ... ... таза ... 2 ... ... ... және ... бірақ 2 төлемде салықтық болып есептелді. 1966ж. Кәсіпорындар
табыстан 3 төлем ... ... ... ... ... ... және
табыстың бос қалдығы. 1970-шы жылдары жеке салаларды нормативті- ... ... ... бөлу ... ... ... ... жылы бұл модель барлық заңды тұлғаларға енгізілді. ... ... үшін ... ... ... ... ... және өз
иелігінде қалдыратыны алдын- ала анықталады.
Келесі эксперимент 1983-1984 жылдарда жүргізілді, онда ... әр ... ... салығы бойынша жеке нормативтер бекітіп,
қалдығы кәсәпорынға барды.
1990 жылдардың ортасында КСРО-да табысқа ... ... ... ... ... ... ... «сызықты» әдісі қолданыла бастады.
Бірақ КСРО таратылғаннан кейін бұл салықтың түрі ... ... жылы ... ... ... ... басқару органы статусын
берілгеннен кейін, Қазақстанда салық жүйесінің салық жинақтарын жинау
тәртібі, алымдар мен төлемдердің ... ... ... ... ... қағидалары жүзеге асырылды. Салық ... ... ... мен ... ... Салықтың жаңа түрлерін, ставкаларын,
жеңілдіктерді енгізу механизмі заңдастырылды.
Қазақстан Республикасында 1991 жылға дейін, яғни КСРО ыдырағанға дейін
елде ... ... ... әміршіл-әкімшіл жүйесіне, бағаларға
қатаң мемлекеттік реттеуге сәйкес келетін салық жүйесі қызмет етті. ... ... ... ... ... ... ... салық жүйесі жұмыс
істей бастады. Ол "Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі туралы" заңға
негізделді. Бұл заң ... ... ... ... ... мен
алымдардың түрлерін, олардың бюджетке түсу тәртібін белгілеген алғашқы
құжат еді.
Қазақстан Республикасында табыс салығына бағытталған заң ол 1991ж. ... ... ... ... ... ... және
азаматтығы жоқ тұлғалардан алынатын табыс салығы туралы» заң ... ... ... ... ... 1994ж. ... орынға ие
болды. Дәл осы жылы салық жүйесін реформалауға нақты қадамдар ... 2 ... ... әсер ... Жеке ... ... Кәсіпорынның табысына.
Заңды тұлғалар бөлігінде өзгертулер келесі аспектілерге әсер етті:
табыс салығының ставкасын дифференциялау ... және 2 ... ... ... ... 30% және банктер мен сақтандыру
ұйымдарына 45%; жеңілдіктер ретке келтірілді. 1995ж. 24 ... ... ... ... ... ... және бюджетке
төленетін басқа да ... ... ... ... негізделіп заңды
тұлғалардың табысына салынатын салық енгізілді. Нәтижесінде жылдық жиынтық
табыс және ... ... ... ... ... ... Үкіметі 1995 жылдың басында ... ұзақ ... ... ... онда еліміздің салық
жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте ... ... ... ... көзделді. Осыған байланысты "Салықтар ... ... ... да міндетті төлемдер туралы" 1995 жылғы сәуірдің
24-інде Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығы ... ... ... бұл ... ... 1999 жылғы шілденің 16-сындағы 440-1 заңына сәйкес заң
мәртебесін алды. Осы ... ... ... жарлықтарымен және
Қазақстан Республикасының зандарымен бұл заңға өзгерістер мен ... ... ... 5 рет ... өзгерістерге ұшырады. Осыған орай
2000 жылы 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының 17 ... ... ... ... ... 2001 ... 12 ... Жаңа Салық Кодексі
қабылданып, 2002 ж. 1-ші қаңтарынан бастап іске ... ... ... ... ... мен ... ... басқа да
міндетті төлемдер, атап айтқанда 9 салық,13 алым, 9 төлем, 1 мемлекеттік
баж, 4 ... алым ... ... ... ... ... төлеушілер болып Ұлттық
банктен басқа барлық заңды тұлғалар, сонымен қатар ... емес ... да ... ... обьектісі- жылдық жиынтық табыстан шегерімдерді
алып тастағанда шығатын салық салынатын табыс. ... ... ... ... ... ... жатады. Сонымен қатар шегерімдер
кейбір шығындар белгіленген норматив ... ... ... ... табысқа 30% мөлшерінде салық салынды.
Қазақстан Республикасы үкіметі 2008 жылдың 10 желтоқсанында ҚР ... ... мен ... ... ... Қазақстан
Республикасы Салық кодексі 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа
берілді. ... 13 ... түрі (4 түрі ... енгізілді), 7 міндетті
төлем және 10 төлемақы. [2].
Мұнда корпоративтік ... ... 20% ... ... ... құралдары жер учаскелері болып табылатын салық төлеушінің түзетулер
жүргізілген және шеккен залалдары сомасына ... ... ... 10
пайыздық ставка бойынша салық салынады. Төлем көзінде салық салынатын
табыстарға төлем ... 10 ... ... ... салық салынуы тиіс. Ал
Қазақстан ... ... ... ... емес ... ... еместердің табыстарының төлем көзiне мынадай ставкалар
бойынша салық салынуға тиiс: құн ... ... ... дивидендтер,
сыйақылар, роялти - 15 процент; тәуекелдердi сақтандыру шарттары бойынша
төленетiн сақтандыру сыйлықақылары – 15 ... ... ... шарттары бойынша төленетiн сақтандыру ...... ... тасымалдарда көлiк   қызметтерiн көрсетуден түскен
табыстар – 5 ... ... ... ... ... ... көптеген
табыстарына – 15 процент; салық салудағы жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген
тұлғаның ... ... ... ... ... өткізудің
нақты орындалған (көрсетілген, өткізілген) жеріне ... ... ... ... ... табыстары – 20 процент ставкалары
бойынша салық ... ... емес ... ... ... ... мекемесі арқылы жүзеге асыратын ... ... ... таза ... – 15 проценттiк ставка бойынша салық салынады.
Бұл ретте айта кететін басты ... ... емес ... тұлға өзінің тұрақты
мекемесі арқылы жүзеге асырған қызметіне орай ... ... ... ... ... ... ... 20 проценттік ставка мөлшерінде
салық төлеуі мәжбүр. Ал 15 проценттік ставка есептелген корпоративтік табыс
салығының сомасы алып ... ... ... ... таза ... деп
танылады. [2].
1.3 Корпоративтік табыс салығын салудағы жекелеген шет мемлекеттердің іс-
тәжірибесі
Алыс-жақын шет мемлекеттердің салык жүйелері әр түрлі ... ... ... барысында калыптасты. Әдетте, салық жүйесі
әкімшілік ... әр ... ... ... ... екі жақты салық салуды болдырмау мақсатында осы жағдайлар
барысында туындайтын ерекшеліктерді ескере ... ... ... мен ... ... ... ... және алыну механизмі, әр
түрлі билік органдарының ... ... және ... ... ... ... шет ... салық жүйелері бір-
бірінен айрықшаланады. Олардың салық жүйелерін терең зерделеу барысында
корпоративтік табыс салығының ... мен ... ... да ... ... ... ұқсас нышандарды байқауға болады. Салықтар ... елде ... ... де, кей ... олардың алыну механизмдері
ұксас болып келеді. Салық төлеуші болып салық ... ... ... және жеке тұлғалар танылса, салык салу объектісі ретінде
салық төлеушінің есепті кезенде алған табыстары, ... ... ... Салық төлеушілер өз кезегінде резидент және ... ... ... ... ... заттай түрде әділеттілік, теңдік тәрізді
салык салу қағидалары негізінде құрылған салық ставкаларын ... ... ... ... ... ... пайыз түрінде тағайындалуы мүмкін.
Пайыздық ставкалар өз ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктері қандай да бір елдің
фискалдық саясатының ... ... ... ... ... ... ... арқылы алынады:
а) төлем көзінен (салық табыс алынған кезде ұсталып қалады);
ә) декларация негізінде (салық салық ... ... ... ... мен ... ... ... анықталады);
б) кадастр бойынша (салық салу объектісін тіркеу арқылы, одан ... ... ... байланыссыз алынады). Басым көпшілік елдерде
қолданылатын салықтарға заңды ... ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ жеке тұлғалардың
табысына салынатын салық (азаматтардың табысына салынатын ... мұра ... ... ... ... құнға салынатын салық, тұтыну салығы,
әлеуметтік ... ... ... ... ... салынатын
салық, мүлік салығы, жер салығы, көлік салығы және т.б. ... Енді ... ... ... ... ... ... өтелік.
Заңды тұлғалардың табысына салынатын салық (корпоративтік табыс
салығы) көпшілік ... ... таза ... ... ... ... ... таза пайда жалпы түсім мен өндіріс
процесі барысында жұмсалған ... ... ... негізінде
анықталады. Әдетте, компанияның пайдасы екі, яғни ... ... ... ... Салық салу барысында бұл бөліктер өз алдына
мынадай түрлерге жіктеледі:
- классикалык ... яғни ... ... ... және жеке ... ... салынады. Бұл жүйе негізінен Бельгия,
Люксембург елдерінде кеңінен тараған;
- компания денгейінде салық салынатын ... ... ... ... ... әр ... ... негізінде, әсіресе бөлінетін пайдаға салық
төмендетілген ставкамен салынады. Бұл жүйе Португалия, ... ... ... пайданы салық салық салудан ішінара босату негізінде. Бұл
жүйе Исландия, Финляндия елдерінде қолданылады.
- акционерлер деңгейінде ... ... ... ... ... түрінде қолданылады:
- корпорациялық салықтың ұсталған-ұсталмағанына ... ... ... босату;
- салык несиесі немесе импутациялық жүйеде дивиденд жеке ... ... ... ... салықтан толығымен босату мына ... ... ... ... ... ... ... Дания).
Салық салу барысында компаниялар резидент және бейрезидент ... ... ... ... жекелеген елдерде кайта өңдеу
өнеркәсібіндегі, орманшаруашылығындағы ... ... ... ... ... жоғарылатылған ставкамен салық салу
тәжірибелері тән.
Дамыған елдердегі корпорациялық табыс салығының салу және ... ... ету ... ... ... табады.
АҚШ тәуелсіздік декларациясының авторларының бірі Б. Франклин (1760-
1790) "өмірде өлім мен салықтан қашып құтылуға болмайды" деп ... ... ... АҚШ ... жүйесі нарық талаптарына әрі салык салу
қағидаларына жауап беретін дамыған салық жүйелерінің бірі болып ... жылы 1-ші ... ... басына келген президент Р.Рейган
Конгресске "Американың жаңа бастауы ... ... ... ... атты 1981/1985 жылдар аралығында мемлекетті реттеудің ... ... ... Бұл ... көздеген мақсаты
экономикалық (өсуді жеделдету және инфляция қаркынын тежеу болды және ... ... ... ... ... және ... пайдасына салынатын салық ставкасын
қысқарту, сондай-ақ салық жеңілдігінін санын азайту;
- мемлекеттік бюджет тапшылығын ... ... ... ... ... ... ... қайта қарау және қысқарту;
- тұрақтандырғыш ақша-несие саясатын жүргізу.
Үкіметтің пікірінше, салық ставкасы мен ... салу ... ... ... белсенділігін, жинақтау мен инвестицияны ынталандыруы
керек болды. Салық түсімдерін ұлғайту американ экономисі Лаффердің теориясы
негізінде теориялық ... ... ... ... 1981 жылы "1981 ... ... ... Заңының қабылдануымен басталды. Мұнда үш
жыл ішінде табыс салығының, корпорация пайдасына салынатын салық ставкасын
төмендету ... ... ... ... ... ... 17-ден 16 пайызға төмендетілді.
Өнеркәсіптің капиталын ... ... және ... ... ... жаңа ... ... жүргізілді. 1980
жылдары ғылыми-техникалық прогресстің интенсивті қарқыны барысында
құрал-жабдықтарды ... ... ... Осындай шаралардың
өткізілуінің нәтижесінде корпорацияның ... ... ... өсу ... өсті. Бірақ 1980 жылдардың орта кезінде елдің
қаржылық жағдайы күрт төмендеді. [9]
1986/1987 жылдары ... ... ... ел ... ... ... Сол ... жүргізілген салық реформасының басты
көздеген мақсаты федералдық салық салу жүйесін ... ... ... ... Сол кезеңге дейін қолданылып келген Ішкі ... ... ... 1986 жылы ... яғни қазіргі кездегі
қолданыстағы Салық Кодексі қабылданды. Салық реформасы екі кезеңде ... ... 1-ші ... және 1988 ... 1-ші қантарынан. Әсіресе,
табыс салығы мен корпорация ... ... ... ... ... ... ... ставкаларының саны қысқарды, жеңілдіктер саны
өсті, жаңа жеңілдіктер енгізілді, табысы аз ... ... ... ... ... 1980-ші жылдары жүргізілген салық реформалары нәтижесінде
салынбайтын минимум ... ... ... ... төмендеуі
экономиканың циклдық артуына, өндіріс процесінің өсуіне, инвестиция
мөлшерінің ... ... ... ... инфляция
қарқынының тежелуіне және т.б. оң әсерін ... ... ... мемлекет табысына теріс әсер етпейді" деп салық реформаларының
авторлары ... де, іс ... ... ... ... ... барысында басым көңіл салықтық құралдарға бөлініп, ... ... ... ... федералдық бюджеттің тапшылығы ... ... ... ... ... әр ... денгейлері
арасындағы экономикалық теңдікке қол жеткізілмеді. ... ... ... ... ... тобының мүддесін қамтамасыз етті.
Демек, Америка мемлекеті ... ... ... салу ... ... ... алдына қойылған мақсаттарына толығымен қол жеткізген
жоқ. Бұл өз кезегінде жаңа салық реформасын жүргізудің қажеттігін туғызды.
1993 жылы ... ... ... ... ... ... ұсынды. Бұл бағдарлама мынадай кезендерді қамтыды:
- экономиканың құлдырауын ... ... ... ... негізгі капиталына мемлекеттік салымдардың көбеюін қамтамасыз
ету шараларын бейнеледі және ... ... әсер етуі ... ... ... ... және экономикаға қолайлы жағдай жасауға
бағытталды.
Салық салу саласында жүргізілген шаралардың нәтижесінде ... ... екі ... ... ... ... анықтау критерийі
тұжырымдалды. Осындай салық реформаларының нәтижесінде жетілдіріліп ... ... ... ... ... үш денгейлі ұйымдастырылуын
бейнелейді. Сәйкесінше, ... ... үш ... ... 1) федералдық
бюджет; 2) штаттар бюджеті; 3) жергілікті билік органдарының бюджеттері.
Корпорация табысына салынатын салық үш ... де ... ... ... ... ... алынады:
- жеке табыс салығы;
- мұра мен сыйға салынатын салық;
- акциздер;
- әлеуметтік ... ... ... ... тек ... ... ... ғана емес,
сондай-ақ экономиканы дамытудың ... ... ... де ... ... тура ... ... корпорация табысына салынатын
салық (федералдык, штаттық, жергілікті билік органы) ... ... ... ... салық түріне: корпорация табысына
салынатын салық жатады. Сонымен қатар жеке ... ... ... акциздер, т.б. жатады.
Корпорация табысына салынатын салық (согрогаtіоn іnсоmе tах) 1980/1990
жылдардағы салык реформалары барысында ... ... ... ... ... – 7 пайыз. Жалпы түсімдегі үлесі айтарлықтай болмаса
да, Үкімет оны ... ... даму ... қамтамасыз ететін қаржы
құралы ретінде пайдаланады. ... ... ... ... ... таза
табысқа салык салу болып табылады. Салық ... ... ... ... және шегерімдер мен ... ... ... негзінде
анықталады. Корпорациялық табыс салығы мынадай ставкалармен алынады:
Салық бөлшектеніп төленеді. ... ... ... ... де алынады. Салық ставкасы әр штатта әр ... ... ... ... ставкасы – 10,25 пайыз. Жиынтық ... ... ... ... шығындары шегеріліп тасталып, салық салу
объектісі анықталады. Жеделдетілген амортизация, ... ... және ... ... күн, жел ... ... ... капиталды рационалды пайдалануға жұмылдыру,
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлы ... ... ... ... түріндегі салық жеңілдіктері қолданылады.
Жекелеген жағдайларда үстем пайда салығы колданылады. Бұл ... ... ... ... ... 1980 ... бастап аталмыш
салық, негізінен, мұнай өнеркәсібіндегі компанияларға ... ... ... ... ... сату бағасы мен базалық бағасы арасындағы айырма
саналады.
АҚШ-тың корпорациялары есепті салық жылынан ... ... ... 15-ші ... ... ... нысандағы салық декларациясын
салық органына табыс етеді. [9]
Канадада табыс салығы ... ... ... Заң 1917 жылы ... ... жүзілік соғыстағы шығындарын қаржыландыру мақсатында қабылданды. 1948
жылы табыс салығы туралы Заң ... 1972 жылы оған ... ... толықтырулар енгізілді. 1981 жылы салық салу саласында үлкен реформалар
жүргізу жобаланған Үкімет бағдарламасы қабылданды. ... 1988 ... ... ... табыс салығына байланысты өткізілді. Бұл реформа
нышандары жағынан 1986 жылы өткізілген АҚШ ... ... ... ... ... ... кіріс көзін құрайтын табыс салығы мен пайдаға
салынатын салыққа ... ... ... қамтыды. Осы реформаның
нәтижесінде осыған дейін федералдық денгейде ... ... ... ... ... үш салық ставкасы енгізілді; көптеген салық ... ... ... ... әр түрлі саласы үшін ... ... ... ... ... салығына ставка
тағайындау жергілікті орындарға берілді. т.с.с.
Канаданың салық жүйесі үш деңгейден тұрады:
• федералдық (мемлекеттік бюджет кірісінін 48 ... ... ... ... ... кірісінің 42 пайызын құрайды);
• жергілікті (мемлекеттік бюджет кірісінің 10 пайызын құрайды).
Федералдық бюджет кірісінің басым бөлігін ... ... ... әлеуметтік сақтандыру қорына салық құрайды. Одан кейін федералдық
Үкімет дотация түріндегі салықтық түсімдерді провинциялар ... ... ... ... ... ... табысына салынатын
салықтан, сонымен қатар сатуға салынатын салық, акциздер, мұра мен ... ... ... ... елде салықтық реттеудің нақты жүйесі қалыптасқан. Салық саясатын
Қаржы министрлігінің бюджеттік саясат және ... ... ... ... ... және толық көлемде бюджетке түсуіне Ұлттық
кіріс министрлігі басшылық жасайды. ... ... ... ... ... соты ... шешіледі. Салық саласына қатысты
мәселелердің құқықтық негізін "Кіріске ... ... ... ... ... ... тәрізді заңдар мен заңнамалық актілер
құрайды.
Табыс салығы федералдық және провинция денгейінде ... ... ... ... ... ... ... халықтан алынатын табыс
салығы жатады.
Корпорация табысына салынатын салық ... және ... ... түседі. Федералдық табыс салығының ставкасы Канада заңымен
12 және 28 пайыз мөлшерінде барлық ... ... ... Өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпорындар үшін ... ... ... 23 ... ... белгіленген. Провинциялық табыс
салығының ставкалары ... заң ... ... ... ставкасы әр провинцияда әр түрлі болып келеді және оның өзгеруі
федералдық табыс ... ... ... әсер ... ... ... салу ... жоқ, Канадада
шағын бизнестің өркендеуіне басым көңіл бөлінеді. Бұл елдің ... ... ... 200 мың ... ... және ... жұмыскерлерінің
саны 100 адамды құрайтын компаниялар ... ... ... болып
танылады. Казіргі кезде барлық компаниялардың ішіндегі олардың үлесі орта
есеппен 80-85 пайызды ... ... ... негізінен қызмет көрсету,
бөлшек сауда, құрылыс ... ... ... ... ... 12 пайыздық төмендетілген ставкамен табыс
салығын төлейді.
Корпорацияға салык салу барысында мынадай салық жеңілдіктері беріледі:
- инвестициялық салықтық несие;
- жеделдетілген амортизация;
- ... ... ... ... экспорт операцияларын салықтан босату және т.б.
Бұл ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды өндіріс
процесіне енгізуді ынталандыру мақсатыңда да беріледі. ... ... ... арнайы бөлінген аудандарға беріледі.
Өндіріс процесінде залал туындаған жағдайда, ол жеті жыл ... ... және ... ... ... ынталандыру, сондай-ақ
фермерлердің балаларын ауыл шаруашылығындағы жұмысқа тарту ... ... ... ... Атап айтқанда, баланың ата-анасы
қайтыс болған жағдайда, салық төлеу міндеті кейінге ... ... күрт ... туындаған жағдайда салық төлеу міндеті бес ... ... ... жеті жыл ... ... ... ... жүйесінің негізі XIX ғасырда қалыптасты. 1965,
1973, 1987-1988 жылдары жүргізілген реформасы елдің ... ... ... ... ... ... салық салу саласында
жүргізілген шаралардың ... ең ... бірі - 1988 ... ... ... ... 1988/1989 жылдарына арнап парламент
қарауына ұсынған бюджеті болды. Қаржы министрінің бағалауынша, бұл ... ... ... ... Н.Лоусон әлемдегі ең қарапайым
салық жүйесін ұсынуға ұмтылыс жасады.
Салық ... ... ... төменгі ставкасын 20 пайызға дейін
төмендету, ерлі-зайыптылардың табысын бөлек ... ... алып ... ... манызды шараларды қамтыды. Салық жүйесінің
оңайлауы оның әділ болатынына кепіл ... ... ... ... ... үшін ... ... орташа есеппен 14-тен 16-ке
өсті, ал осыған дейін табысының қанша мөлшерін салыққа төлеу ол сол ... ... ... жылы ... ... ... ... келесі
жылдың 5-ші сәуірінде аяқталады. Қазіргі кезде салықтар Ұлыбританияның
мемлекеттік кірістерінің 90 ... ... ... ... ... ... екі негізгі ережеге негізделген:
- "алтын ережесі" экономикалық циклда Үкімет ... ... ... ... ... рұқсат береді және оны ағымдағы
қаржыландыруда пайдалануға тыйым салады;
- "ұзақ ... ... ... ... цикл ... ... қарыздын/жалпы ішкі өнімге қатынасы тұрақты денгейде болуы керек.
Бұл ережеге сәйкес, салық төлеуші төлемдерді экономиканың ... ... ... үшін ... ... ол ... займдар операциясын қатаң бақылауда ұстауын қамтамасыз етуін
талап ете ... ... ... ... ... ... ... Үкімет жаңа Фискалдық тұрақтылық Кодексін де қабылдады.
Бұл Кодекске сәйкес, ... ... пен ... ... басқару
бес қағидаға жауап беруі қажет:
- фискалдық ... ... ... ... ... ... ... орындау және жариялау жариялылығы;
- фискалдық саясатты жүзеге асыру және оның ... әсер ... ... ... ... басқарудағы жауапкершілік;
- әділеттілік, әсіресе ұлттар арасында;
- фискалдық саясаттың орындалуы.
Ұлыбританиядағы негізгі салыктардың бірі - табысқа салынатын ... ... Ол ең ... рет 1799 жылы ... ... ... ... енгізілді, ал 1842 жылдан бастап ағылшынның ... ... ... орын ... 1909 жылдан бастап табысқа салық салуда
прогрессия қолданыла бастады. 1965 жылға дейін ... ... ... ... ... ... төледі. Корпорация пайдасына салынатын салық
енгізілгеннен кейін, табыс салығын тек жеке тұлғалар ғана ... ... ... ... ... ... ... ақы және инвестициялық
табыстарға салық біртұтас ... ... ... Бұл ... алыну
техникасын оңайлатып қана ... жоқ, ... ... мәні ... толығымен өзгертті.
Корпорациялық табыс салығы немесе компанияның табысына салынатын салық
1965 жылы енгізілді. Оған ... жеке ... ... ... және ... ... пайыз мөлшерінде салық төлеп келген болатын. 1965-1973
жылдары ... ... ... ... ... ... ... "импутациялық" түрі келді. "Импутациялық" жүйеге бес
нышан тән:
- ... ... ... ... ... ... барлық бөлінген және ... ... ... ... ... ... ... төлеген жағдайда компания аванстық ... ... ... дивиденд алған резидент аванстық төлем сомасын шегерім жатқызуы
керек;
- ... ... ... кейін аванстық корпорациялық төлем сомасы
жалпы салық сомасынан шегеріліп тасталады.
Ағылшын заңнамасына сәйкес, "компания" деген серіктестіктерден басқа
(оларға жеке ... ... ... ... ... мен ... емес ... Компания егер осы елде басшы
органы орналасқан және осы елде ... ... ... бақылауда болса,
резидент болып танылады. Салық ... ... жылы ... ... ... ... салу ... жиынтық табыстан өндіріс
процесінде жұмсалған ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінің көңіл көтеруіне кеткен шығындар, т.б.
шегеріліп тасталады.
Ұлыбританияда бөлімше арқылы сауда жасайтын бейрезидент компаниялардан
корпорациялық салық мынадай ... ... ... ... ... бөлімшенің атынан тура немесе жанама ... ... ... осы ... ... активтерден алынған капитал өсімі.
Ғылыми зерттеулерге жұмсалған шығындар толығымен салық салынатын
пайдадан шегеріліп ... ... ... - 35-33 ... Шағын бизнестегі
компанияларға 25 пайыз мөлшерінде төмендетілген ставка қолданылады. Мұнай
өнеркәсібіндегі компанияларға арнайы ... ... ... Олар ... ... 7,5 пайыздық ставкамен төлейді. Жалпы корпорациялық
салықты төлеуден босатылады. Сондай-ақ, олар корпорациялық ... ... тағы екі ... төлейді:
а) 1982 жылдың 1-ші наурызына дейін лицензия алған компаниялар 12,5
пайыздық ставкамен роялти төлейді:
ә) ... ... ... салық 1975 жылы енгізілді. Бұл салық
әрбір кенішке, оның қазбасының көлемінен ... ... ... ... мұнай табыстарына салық салу Басқармасына жүктелген.
Бейрезидент компанияның табысына салық ... ... ... ... ... ... компания бөлінетін
пайдадан аванстық корпорациялық салығын төлеуден босатылады. [9]
Германияның салық жүйесі Л.Эрхард заманынан бері мынадай қағидаларға
негізделіп құрылуда:
- ... ... ... ... аз ... ... салықтар құрылымдық саясатқа сәйкес болуы керек;
- салықтар табысты әділ бөлуге бағытталуы керек;
- салық жүйесі екі ... ... ... ... керек;
- салықтар бәсекеге кедергі болмауы керек;
- салық жүйесі адамдардың жеке өмірін құрметтеуі ... және ... ... ... ... табысқа салынатын салық
1977 жылғы салық реформасы ... ... ... сомасы федералдық
және жер бюджеттерінің арасында бөлінеді. Заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... Салық салу объектісі болып
жылдық жиынтық табыс пен заңға сәйкес бекітілген шегерімдер ... ... салу ... ... амортизация кеңінен
қолданылады. Германияда ғылыми-техникалық прогрессті ынталандыру мақсатында
өнеркәсіп орындарына өндіріс ... ... ... ... әдісі
қолданылады. Ссудалар бойынша пайыздарға салық салынбайды.
Елдің шығыстағы жерлеріне және олармен шектесетін ... ... ... арнайы салық жеңілдіктері қарастырылған.
Салық салу объектісінің қайырымдылық қорына, ғылым мен мемлекеттік
саясатқа аударылған жарналар, өкілдік шығындары ... ... - 40 ... ... ... ... бірлік үлеспен бөлініп,
төленеді. Жыл соңында салық декларация негізінде бюджетпен толық есеп
айырысу ... ... ... ... ... ... есепті жылдан кейінгі жылдың 31-ші мамырына дейін тапсырылады.
Декларацияда ... ... ... ... ... қорға аударым,
төленген корпорациялық салық дивиденд, ... ... ... ... мүшелеріне төлем, залал ... ... ... ... ... ... мөлшері тура мәліметтер
келтіріледі. Декларацияға компанияның баланс пайда мен ... ... ... ... ... барысы туралы жылдық есеп, қаржы
есебі мен ... ... ... акционерлердің резолюциясының көшірмі
қосылып, тапсырылады.
Франция салық жүйесінің басқа дамыған елдерден ерекшелігі ... ... ... ... үлесінің (шамамен 40-45 пайыз) көптігі;
әлеуметтік қорларға аударылған жарналар үлесінің көптігі; тура ... ... ... ... ... үлесінің жоғарылығы.
Дамыған елдер арасында Франция жалпы ішкі өнімдегі әлеуметтік
қорлардың ... ... ... орын ... ... ... ... пайызға жуығын салықтар құрайды. Францияның салық жүйесі ... ... және ... ... түсетін болып бөлінеді. Негізінен
Францияның салыктарын үш ірі топқа топтастыруға болады:
• табысқа салынатын салықтар;
• жанама салықтар;
• капиталға ... ... ... ... барлық аумағында алынады және орталық
бюджеттің негізгі ... көзі ... ... пайдасына салынатын салықты барлық заңды тұлғалар ұйымдық-
құқықтық нысанынан тәуелсіз төлейді. ... ... ... ... ... таза ... ... Кәсіпорынның жылдық таза
пайдасы өндіріс процесінде ... ... мен ... айырмасы
негізінде анықталады. Негізгі салық ставкасы - 34 ... ... 42 ... дейін жоғарылайды. Жерден және бағалы қағаздардан
алынатын пайдаға 10-24 ... ... ... қолданылады. Кәсіпорын
бухгалтерлік есеп негізінде жыл сайын қаржы жылы аяқталған соң үш ай ... ... ... ... ... ... 1-ші сәуіріне дейін кірістері
мен шығындары туралы декларациясын салық органына тапсырады. Аталмыш салык
аванстық төлемдер түрінде ... ... жылы ... соң ... есеп
айырысады.
Қайтадан құрылған компанияларға 5 жылға дейін жеңілдікпен салық
салынады. Алғашқы екі жылда ... ... ... үшінші жылда
есептелінген салықтың 25 пайызы, төртінші жылда 50 пайызы, бесінші жылда 75
пайызы, ... ... 100 ... ... ... ... ... Францияда заң бойынша амортизация
нормасы белгіленбеген. Оның деңгейі әр ... ... ... ... ... ... ... заңнамасы бойынша жеделдетілген
амортизацияға рұқсат берілген.
Италияда да, ... ... ... ... мемлекеттік кірістің
негізгі көзі болып салықтар ... ... ... ... ... ... ... реттеуді дамыту нәтижесінде соңғы жиырма жылда
қалыптасты. Салық саласындағы көптеген ... осы ... ... ... ... ... ... кезде Италия салық жүйесі икемді құрылымы тікелей және ... ... ... салықтарға заңды және жеке тұлғалардан алынатын
табыс салықтары жатады.
Заңды ... ... ... ... ел ... жұмыс
жасайтын барлық заңды тұлғалар ... ... салу ... ... ... ... ... таза табысы саналады. Ол өз
кезегінде компанияның жиынтық ... мен ... ... ... ... ... анықталады. Жиынтық табысқа негізгі қызметті
жүзеге асырудан тапқан барлық табыстары ... 1983 ... бері 36 ... ... ... төленеді.
Оған дейін 25 пайыздық ставкамен төленетін болатын. Бұдан баска екі арнайы
салық ставкалары қолданылады. Бағалы ... ... ... ... ... ... – 7,5 ... қатынасу үлесінің 50 пайызы мемлекет
құрайтын компаниялар мен ұйымдар 6,25 ... ... ... ... ... ... 5 жыл ... аударылады. [9]
Швецияда жергілікті билік органы екі денгейлі болып ... ... 24 лэн мен 284 ... ... ... түрлерін рикстаг, ал оның
ставкаларын лэн мен ... ... ... ... жылы ... басталады. Салықтық қатынастарын реттейтін заңнамалық ... ... ... ... ... ... ... шек
мөлшерінде салық ставкаларын өзгерте алады. Салықтардың уақтылы әрі толық
көлемде ... ... ... ... мен ... салық органдары
жүзеге асырады. Ұлттық салық басқармасы ... мен ... ... ... ... өзі ... ... қосылған құнға салынатын салықты кеден ... ... ... ... ... ... салықтан барлығы
жерлердегі салық ... ... ... ... ... ... түрлеріне:
• азаматтардан алынатын табыс салығы;
• компаниялардан алынатын ... ... ... ... ... салық;
• мұра мен сыйға салынатын салық;
• акциздер;
... ... ... ... ... т.б. ... жатады
Әкімшілік-аумақтық бөлінуге сәйкес табыс салығы екі деңгейде алынады:
а) ұлттық табыс салығы біртұтас 20 пайызлык ставкамен алынады;
ә) жергілікті табыс ... әр ... әр ... ... ... ... лэн - 13, ... - 17, шіркеу - 1.1 ... ... ... пайдасына салынатын салықты коммерциялық жұмыспен
айналысатын барлық акционерлік қоғамдар, кооперативтер, ... ... ... ... ... серіктестіктері заңды тұлға деп патент Басқармасынан ... де, ... ... ... ... ... Өйткені салық
салу тұрғысынан олардың табысы олардың қатысушыларының арасында бөлінген
есептелген болып, ... ... ... түрде жеке табыс салығы алынады.
Аталмыш салық 1947 жылы шыққан «Ұлттық табыс салығы туралы» Заңмен ... иен ... қоса ... ... 1975 жылы ... ... ... сәйкес, ірі компания болып, активтері 35 ... ... ... ... ... ... ... және қор бкржасында
листингі бар акционерлік ... ... Бұл Заң ... ... ... ... да мәртебесі анықталған. Барлық компаниялар патент
Басқармасына тіркелуі керек. Кез ... ... ... ... ... ... ... аудиторлар, құжатқа қол қоюға өкілетті
тұлғалар туралы мәліметтерді және осы мәліметтерге ... ... мен ... ... Басқармасына хабарлап отыруы керек.
Сондай-ақ, бұл басқармаға компанияның қаржы ... мен ... ... тапсырылады. Бұл құжаттардың барлығы көпшілік
қауым үшін ашық материал болып табылады. Компанияның жылдық есебі мен ... ... ... ... ... ... ... жарияланады.
Компанияның есеп және есептілік жүргізу ережесі 1976 жылы қабылданған
бухгалтерлік есеп ... Заң ... ... ... ... ... ... салу объектісі компанияның
қаржы есебінде көрсетілген таза табысы негізінде анықталады. ... ... ... төлеу кезеңі болып жыл ... ... ... - ... ... жылы 1-ші ... 1-ші мамырдан, 1-ші
шілдеден, 1-ші қыркүйектен бастауына болады.
Есепті жылды тек салық басқармасының рұқатымен ғана өзгертуге болады.
Салық ... ... ... жылы ... кейін, алты ай мерзімі
ішінде тапсыруы керек.
Корпорация пайдасына ... ... 18-ші ... 18-ші ... ... 18-ші шілдеде, 18-ші қыркүйекте, 18-ші қарашада аванстық
төлем түрінде төлеуі керек. Салық жылы аяқталған соң, ... ... ... ... ... сомасы бойынша толық есеп ... ... ... ... жүйелі тексеріп тұрады.
Елдің салық заңнамасына сәйкес, салыққа қатысты құжаттар алты жыл, ал
бухгалтерлік ... ... ... ... он ... кем емес ... керек. Салық заңдылығын бұзу фактілері анықталған жағдайда, салық
жазалау шаралары ... ... ... салық органының шешімі
қанағаттандырмаған жағдайда одан жоғары тұрған салық органына немесе ... ... ... ие. ... Федерациясының салық жүйесі 1991 жылдың желтоқсанында ... ... ... ... Соның ішінде: «Ресей Федерациясындағы
салық жүйесінің негіздері туралы», «Кәсіпорындар мен ұйымдардың табысына
салынатын салық туралы», ... құн ... ... және басқалары.
Ресейдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың табысына салынатын ... ... ... ... бір ... ... алумен сипатталады.
Алынған салық төлемдері федералдық бюджетке және ... ... ... ... ... ... байланысты өзіндік құн мен
шығындарды түзетуден кейін, салық салу ... ... ... ... пайдасына салынатын салықтың төлеушілеріне: ресейлік
ұйымдар және Ресей Федерациясында тұрақта ... құру ... ... ... ... ұйымдар жатады.
Салық салудың оңайтылған жүйесі және біртекті ауылшаруашылық салығын
төлеу сияқты арнаулы салық режимін ... ... ... ... салу ... ... жалпы табысы, сонымен қатар
олардың үш түрі бар. Ресейлік ... ... салу ... ... ... ... ... кодексінде көзделген өндірістік
шығындардың шамасының ... тең. ... ... тұрақты
өкілділік құру арқылы қызметін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... алынған табысынан ... ... ... ... тәртіппен осы ... ... ... ... тең. Ресей Федерациясында
тұрақты өкілділік құрмай қызметін ... ... ... ... ... РФ ... ... табысы жатады [17].
2 КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ АЛЫНУ МЕХАНИЗМІ МЕН ... ... ... ... ... ... есептелу және алыну механизмін
талдау
Салық және бюджетке төленетін ... да ... ... туралы (Салық
кодексінің) Заңына сәйкес корпоративтік табыс салығын төлеушiлерге: 1)
Қазақстан ... ... ... мен ... ... ... Республикасының резидент заңды тұлғалары, 2)
Қазақстан Республикасында ... ... ... арқылы жүзеге асыратын
немесе Қазақстан Республикасындағы ... ... ... резидент емес
заңды тұлғалар жатады.
Корпоративтік табыс салығының ... ... ... ... көзiнен салық салынатын табыс; Қазақстан Республикасында қызметiн
тұрақты мекеме арқылы жүзеге ... ... емес ... ... ... ... ... салынатын табыс салық кодексінің тиісті баптарында ... ... ... жиынтық табыс пен одан ... ... ... ... ... жиынтық табыс салық төлеушінің салық кезеңі ішінде тапқан
барлық түрлерін, ... ... ... ... ... құн ... ... туынды қаржы құралдары бойынша ... ... ... ... ... ... ... бойынша табыс;
банктердің және лицензия негізінде банк операцияларының жекелеген ... ... ... ... ... (резервтерінің)
мөлшерлерін азайтудан түсетін табыс; сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары
бойынша сақтандыру, ... ... ... ... ... ... түсетін табыс; талап ету құқығын басқаға беруден түсетін ... ... ... ... тоқтатуға келісім бергені үшін алған
табыс; тіркелген активтердің шығып ... ... ... ... геологиялық зерттеуге және өндіруге дайындық жұмыстарына
арналған ... ... жер ... ... ... да
шығыстарын түзетуден түсетін табыс; кен орындарын әзірлеу салдарын жою
қорына ... ... кен ... әзірлеу салдарын жою жөніндегі іс
жүзіндегі шығыстар ... асып ... ... ... ... ... ... түсетін табыс; егер бұрын бұл сома ... ... ... ... ... ... ... немесе борышкер таныған айыппұлдар, өсімпұлдар және басқа санкция
түрлері; бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған ... ... ... ... ... дивидендтер; депозит, борыштық бағалы
қағаз, вексель бойынша сыйақылар; оң бағамдық айырма сомасының халықаралық
қаржылық ... ... және ... ... есеп және ... ... ... заңнамасының талаптарына
сәйкес анықталған теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі; ұтыстар;
әлеуметтік сала объектілерін ... ... ... ... ... ... ретінде сатудан түсетін табыс; сенімгерлікпен басқару ... ... ... ... ... ... ... өзге жағдайларда пайда алушы алатын (алынуға жататын), ... ... ... таза ... түсетiн табыс Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... мәселелерi жөнiндегi
заңдарында өзгеше көзделмесе, қосылған құн салығы мен акциздi қоспағанда,
өткiзiлген тауарлардың, ... ... ... ... тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзуден түскен ... ... ... ... ... ... осы ... сондай-ақ: кредит (қарыз, ... ... ... ... ... түріндегі табыс; мүлікті қаржы лизингіне
беру бойынша сыйақылар түріндегі табыс; роялти; ... ... ... ... ... (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзуден түскен табыс:
тауарлар ... ... ... ... ... ... өзгерген;
өткiзiлген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшiн бағалар, ... ... ... ... ... тауарлардың (жұмыстардың,
қызмет көрсетулердің) құнындағы айырма алынған жағдайларда түзетiлуге тиiс.
Табысты түзету ... ... ... ... ... ... жүргiзiледi.  
Үйлердi, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен берiлiс құрылғыларын
қоспағанда), сондай-ақ амортизациялауға ... ... ... құн ... ... ... құн ... түсетiн табыс үйлердi,
ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен берiлiс құрылғыларын қоспағанда),
сондай-ақ ... ... ... ... ... үшiн ... ... активтердi қоспағанда, амортизациялауға
жатпайтын басқа да активтердi өткiзу кезiнде құралады. 
      Амортизациялауға жатпайтын активтерге: жер ... ... ... ... ... ... ... тауарларды
өндiруде, жұмыстарды орындауда, қызметтер көрсетуде пайдаланбайтын негiзгi
құралдар мен ... емес ... ... ... кез келген
ұйымдық-құқықтық нысандағы заңды тұлғаға, консорциумдарға қатысу үлесi;
Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 1 ... ... ... ... ... ... құны толық шегерiмге жатқызылған негiзгi құралдар;
Салық кодексінің көрсетілген ... ... құны ... ... жоба ... ... берiлген тiркелген активтер
жатады.
Өсiм ... ... сату құны мен ... ... ... ... ... айқындалады. Кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылатын
үйлердi, ғимараттарды (мұнай, газ ... мен ... ... ... ... құн өсiмi (залал) өткiзу құны мен салық есебiнде
айқындалатын қалдық құнның арасындағы айырма ретiнде ... ... және ... үлесiн өткiзу кезiндегi құн өсiмi
мыналар: борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар және ... ... - ... құны мен ... алу (үлес) құны арасындағы оң
айырма; борыштық бағалы қағаздар ... - ... ... ... және ... ... ... өткiзу құны мен иемденiп
алу құны арасындағы купон есепке алынбаған оң айырма.
Мiндеттемелердi есептен ... ... ... салық
төлеушiнiң мiндеттемелерiн оның кредиторының есептен ... ... ... ... ... ... ... кезде кредитор талап
етпеген ... ... ... ... қою ... ... ... ... ... ... ... күшіне енген шешiмi ... ... ... ... есептен шығару нәтижесiнде алынған табыс ... ... ... ... ... тең ... мiндеттемелер бойынша түсетiн табыстар иемденiп алынған
тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша, ... ... ... мен Салық кодексінің тиісті бабының сәйкес айқындалатын
басқа да төлемдер бойынша ... және ... ... бастап үш жыл
iшiнде қанағаттандырылмаған мiндеттемелер күмәндi деп ... ... ... ... туындауы күніне қабылданған ставка ставка
бойынша бюджетпен өзара есеп айырысуда осы міндеттемелердің бұрын шегерімге
жатқызылған сомасына барабар ... ... ... ... ... құн
салығын қоспағанда, осы міндеттемелердің бұрын шегерімге жатқызылған сомасы
шегінде салық ... ... ... ... ... ... ... провизиялардың мөлшерiн азайтудан түсетiн табыстарына,
борышкер банктің және банк ... ... ... ... ... ... орындаған кезде бұрын шегерiмдерге жатқызылған
провизиялар сомалары ... ... ... ... ... деп танылады. Бұл ретте, борышкер орындаған талап сомасына барабар
мөлшердегi ... ... ... ... ... ... ... жолымен жол беру туралы шарт, новация шарты, талап ... ... беру ... және ... ... Республикасының заңдарында
көзделген өзге де негiздерде борышкерге талаптар мөлшерiн азайту ... ... ... ... сомасы да табыстар деп танылады.
Сонымен қатар талаптарды қайта ... ... ... шегерiмдерге
жатқызылған провизиялардың азайтылған сомасы табыстар деп танылады.     
Талап ету ... ... ... ... ... талап ету құқығын
алатын салық төлеуші үшін – ... ... ... ету ... ... ... сома, оның ішінде талап ету құқығын басқаға ... ... ... тыс сома мен ... ету құқығын алу құны арасындағы оң
айырма түрiнде айқындалатын табыстары, сондай-ақ талап ету ... ... ... ... үшін – ... ... бастапқы құжаттарына сәйкес
басқаға беру жүргізілген талап ету құқығының құны мен ... ... ... ... беру күні ... жататын талап ету құны арасындағы оң
айырма ... ету ... ... беруден түсетін табыс болып табылады.
Шығып қалған тiркелген активтер құнының iшкi ... ... ... асып ... ... ... егер iшкi ... (І топ
бойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және IY ... ... ... ... ... құны салық кезеңiнде келiп түскен тiркелген активтер
құны есепке алынған iшкi топтың (I топ бойынша) немесе топтың (II, III ... ... ... ... кезеңiнiң басындағы құн балансынан асып ... ... шама ... жиынтық табысқа енгiзiлуге тиiс. Осы iшкi топтың (I
топ бойынша) немесе топтың (II, III жјне ІY ... ... құн ... ... аяғына қарай нөлге тең болады.
Табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және оларды өндiруге әзiрлiк
жұмыстарына жұмсалған шығыстарды, сондай-ақ жер ... ... да ... ... ... ... ... кодексінің тиісті
бабына сәйкес жеке топты құрайтын шығыстарды түзететiн табыстардың ... ... ... ... ескерiле отырып, салық кезеңiнiң басында
соңғысының мөлшерiнен асып түссе, артық ... ... ... ... тиiс. Бұл ... ... ... кезеңiнiң соңында нөлге тең
болады.
Кен орындарын игеру салдарын жою жөнiндегi ... ... ... ... ... ... жою ... аударымдар сомасының асып түсуiнен
алынатын табыстарға, егер кен орындарын игеру салдарын жою жөнiндегi нақты
шығыстар аталған қорға ... ... ... ... ... ... ... жылдық жиынтық табысына енгiзiлуге тиiс.
Егер жер қойнауын пайдаланушы тиiстi мемлекеттiк уәкiлеттi орган
бекiткен кен ... ... ... жою ... ... ... орындарын игеру салдарын жою жөнiндегi ... ... ... ... кен ... ... ... жою қорына
(резервтiк қор) аударымдар сомалары олар жүргiзiлуге тиiс салық кезеңiнiң
жылдық жиынтық табысына ... ... ... ... ... өтем ... ... кiрiстерге: 
бұрын шегерiмдерге жатқызылған және кейiнгi салық кезеңдерiнде өтелген
күмәндi деп танылған талаптардың ... ... ... ... ... субсидияларды қоспағанда, мемлекеттiк бюджет қаражатынан
шығындарды (шығыстарды) жабуға арнап алынған сомалар; осы Кодекстің тиісті
бабында көрсетілген ... ... ... ... ... нұқсан келтірген тұлға төлеген нұқсанды өтеу сомасы; бұрын
шегерiмдерге жатқызылған ... ... өтеу ... ... басқа
да өтемдер жатады. Алынған өтем ол өтелген салық кезеңiнiң табысы болып
табылады.
Сақтандыру ұйымының сақтанушыға жинақтаушы емес ... ... ... ... ... оны ... бұрын тоқтатқан
жағдайда қайтаруына жататын немесе қайтарған және сақтанушы бұрын шегерiмге
жатқызған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы олар ... ... ... ... салық кезеңiнiң жылдық жиынтық табысына
жатқызылады.
Өтеусiз ... ... ... ... ... ... кез ... сондай-ақ жұмыстар мен қызмет көрсетулер оның ... ... ... ... салу ... орай табыс ретінде қарастырылмайды:
жарғылық капиталға салым ... ... ... ... ... ... ... орналастырудан алған ақша сомасы; егер осы Кодексте
өзгеше көзделмесе, ... ... ... ... ... ... ... берілген мүліктің құны. Өтеусіз орындалған жұмыстардың, көрсетілген
қызметтердің құны осындай жұмыстар ... ... ... шеккен шығыстар мөлшерінде айқындалады; осы Кодексте көзделген
жағдайларда салық міндеттемесінің мөлшерін азайту сомасы; егер осы ... ... ... ... алынуға жататыннан (алынғаннан) басқа,
халықаралық қаржылық ... ... және ... бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік ... ... ... ... ... ... деп танылатын
активтердің және (немесе) міндеттемелердің құнын өзгертуге байланысты
туындайтын ... ... ... ... ... ... Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы
заңнамасының ... ... ... ... ... арналған
резервтерді азайту есебінен бөлінбеген пайданы арттыру.
Егер осы Кодексте ... ... ... алынған мүліктің, оның
ішінде жұмыстар мен көрсетілетін ... құны ... ... стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп
және қаржылық есептілік туралы ... ... ... ... әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде ... асып ... ... ... сала ... пайдалану
кезiнде алынуға тиiс (алынған) шығыстардан асып ... ... ... ... ... ... ... сала объектілеріне осы бапта
көзделген қызмет ... ... ... ... ... ... меншік құқығында тиесілі мүлік жатады. Салық ... ... ... ... ... ... ... бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі,
жоғары және ... оқу ... ... ... ... ... ... беру
саласындағы қызметті; ғылым, дене тәрбиесі және ... ... ... ... ... ... сақтау жөнінде
қызметтер көрсету саласындағы ... ... ... ... ... ... тұлғалар қызметкерлерінің және ... ... ... сондай-ақ тұрғын үй қорының объектілерін
пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыру ... ... сала ... пайдалану кезінде алынуға жататын (алынған)
табыстардың іс жүзінде ... ... асып ... ... ... ... мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытуды, балаларды, қарттар мен ... ... ... ... қамсыздандыруды ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру
кезінде ... ... сала ... ... кезінде
алынған табыстар жылдық жиынтық табысқа енгізілуге жатады.
Кәсіпорынды мүліктік ... ... ... ... ... (залал)
табыс кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатып алу-сату шарты бойынша
өткізілу құны мен берілетін міндеттемелердің ... ... ... ... ... баланстық құнына азайтылған, берілетін активтердің
баланстық құны ... оң ... ... ... ... жиынтық табысты түзету салық төлеушілердің жылдық жиынтық
табысынан: тәуекелдік инвестициялаудың ... ... ... ... ... инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қорлары
төлейтінді қоспағанда, ... жеке ... ... ... ... ... асыратын ұйым алған банктердің міндетті күнтізбелік,
қосымша және төтенше жарналарының сомасы; Сақтандыру төлемдеріне ... қоры ... ... ... міндетті, қосымша және төтенше
жарналарының ... жеке ... ... ... кепілдік
беруді жүзеге асыратын ұйым мен Сақтандыру төлемдеріне ... беру ... ... депозиттер мен төленген ... және ... ... ... ... ... алған ақша сомасы;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... алынған және жеке зейнетақы шоттарына бағытталған инвестициялық
табыстар;Қазақстан Республикасының міндетті ... ... ... сәйкес алынған және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының
активтерін ұлғайтуға бағытталған ... ... ... ... ... ... ... сәйкес пайлық және
акционерлiк инвестициялық қорлар ... ... ... ... болатын инвестициялық табыстар; Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қаржы компаниясы алған, борышты талап ету құқығын ... ... ... мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша
сенімгерлікпен ... ... ... ... ... өзге ... ... алушы алатын (алынуға жататын), мүлікті
сенімгерлікпен басқарудан түсетін таза ... ... ... ... ... ... беру ... мақта өңдеу ұйымдарынан
алатын жыл сайынғы міндетті жарналардың сомасы; астық қолхаттары ... ... ... беру қоры астық ... ... жыл ... міндетті жарналардың сомасы; мақта
(астық) қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру ... ... ... ... жөніндегі талаптарды қанағаттандыру
тәртібімен алатын ақша сомасы алып ... ... ... ... ... ... осының алдындағы салық ... ... өзге ... ... ... ... ... жылдық
жиынтық табысы бағалаудың жаңа ... ... ... түзілген оң
айырма сомасына ... және ... ... ... азайтылуға
жатады. Салық төлеушi тауарлық-материалдық қорларды бағалаудың өзге әдiсiне
ауысуды салық ... ... ... жүргiзедi.
Шегерімдер Салық кодексінің тиісті баптарында көзделген шегерiмге
жатпайтын шығыстарды ... ... ... ... ... ... байланысты шығыстары салық салынатын табысты анықтау кезiнде
мынадай ... ... ... ... өтемақылар
сомасының шегерімі; өкілдік шығыстар сомасының шегерімі; сыйақы ... ... ... ... ... ... ... бойынша шегерiмдер; резервтiк ... ... ...  кен ... әзірлеу салдарын жоюға арналған шығыстар бойынша
шегерімдер және салдарды жою қорларына ... ... ... және ... ... ... ... шегерiмдер; сақтандыру сыйлықақылары бойынша ... ... ... ... ... және жеке тұлғаларға ... ... ... ... ... ... және ... шығыстарды шегеру; табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және
оларды өндiруге әзiрлiк жұмыстарына жұмсалған ... ... ... жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шегерiмдерi; жер қойнауын
пайдаланушының қазақстандық кадрларды оқытуға және ... ... ... ... ... ... шегерім; Теріс бағамдық айырма
сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асып ... ... ... ... төленетін басқа да міндетті төлемдерді шегеру жатады.
Қызметтік іс-сапарлар ... ... ... өтемақыларға: жол
жүру мен броньға ... ... ... төлену фактісін растайтын құжат
болған кезде электрондық билетке) жұмсалған шығыстарды растайтын ... ... ... ... ... қоса алғанда,
iссапарға баратын жерге жетуге және кері ... іс ... ... ... үй-жайды жалдауға және броньға жұмсалған шығыстарды
растайтын ... ... ... ... ... төлемақысын
қоса алғанда, тұрғын үй-жайды жалдауға іс жүзінде жүргізілген шығыстар;
қызметкерге ... ... ... ... ... шешімі бойынша
белгіленген мөлшерде төленетін тәулікақы жатады. Салық төлеуші келу визасын
ресімдеген кезде ... ... ... ... ... медициналық сақтандырудың құны) келу визасын ресімдеуге арналған
шығыстарды (визаның, ... ... ... ... ... ... құжаттар негізінде айқындалады.
Өкілдік шығыстарға мынадай: өзара ынтымақтастықты орнату немесе
қолдау ... ... ... ... ... ... кеңесінің, өзге басқару органының отырыстарын ұйымдастыру және
өткізу мақсатында, көрсетілген ... ... ... ... тұлғаларды, оның ішінде салық төлеушінің штатында тұрмайтын
жеке тұлғаларды қабылдау және ... ... ... ... ... ... ... аталған тұлғаларды көлікпен қамтамасыз етуге,
келіссөздер уақытында тамаққа, ұйымның ... ... ... қызметтерге ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар да жатады. Бос
уақытты, көңіл көтеруді немесе ... ... ... ... ... ... және олар ... жатпайды.
Сыйақы бойынша шегерiмдерге мыналар жатады: құрылысқа алынған және
құрылыс кезеңiнде ... ... ... ... сыйақыны
қоспағанда, алынған кредиттер (қарыздар) бойынша, оның ... ... ... ... борыштық бағалы қағаздар иесiне ... ... ... ... ... ... төлейтiн дисконт не купон (дисконтты
не сыйлықақыларды есепке ала отырып); вексель бойынша төлемдер; ... ... ... ... ... ... кезеңi үшiн салық төлеушінің резидентке
төлейтiн сыйақы сомасы қосу меншiктi ... ... ... ... ... ... сомасына қатынасының, шектi коэффициент және
салық кезеңi үшiн салық ... ... ... ... ... ... ... есептелетiн сома түрiнде есептелетін сома
шегiнде жүргiзiледi.
Төленген күмәндi мiндеттемелер ... ... ... бұрын
табыс деп танылған күмәндi мiндеттемелердi кредит берушiге ... ... ... ... шегерiм жасауға жол берiледi.
Мұндай шегерiм төлем жасалған салық кезеңiнде табыстарға жатқызылған ... ... ... ... ... ... түрде анықталады.
Күмәндi талаптар - Қазақстан Республикасының резидент ... ... ... ... ... ... мекеме арқылы Қазақстан
Республикасында қызметтi жүзеге асыратын резидент емес ... ... ... ... ... қызметтер көрсету нәтижесiнде
туындаған және туындаған кезден бастап үш жыл ... ... ... тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер
бойынша туындаған және салық төлеушi-дебиторды Қазақстан Республикасының
заңдарына ... ... деп ... байланысты қанағаттандырылмаған
талаптар да күмәндi талаптар болып танылады. Салық ... ... ... ... шегерімге жатады.
Салық төлеушiнiң күмәндi талаптарды шегерiмге жатқызуы талаптың пайда
болуын растайтын ... ... ... ... ... жатқызған
кезде олар бухгалтерлiк есепте ... не ... ... есептерде шығыстарға жатқызылған жағдайда жүргiзiледі.
Дебитор банкрот деп танылған жағдайда, дебиторды банкрот деп ... сот ... мен оны ... тiркелiмнен шығару туралы әдiлет
органдарының шешiмiн қосымша тапсыру қажет. Салық ... ... ... ... кезде, салық төлеушi-дебитор банкрот деп танылған салық
кезеңiнiң қорытындылары ... ... ... ... ... құқылы. Күмәнді талаптар бұрын тауарлар ... ... ... ... түсетін табыс деп танылған табыстың
мөлшері ... ... ... қорларға аударымдар бойынша шегерімдер жасағанда банктер
және лицензия негізінде банктік қарыз операцияларын жүргізуге ... ... ... ... ... ... ... өзара байланысты
тұлғалардың пайдасына не өзара ... ... ... ... тұлғаларға берілген активтер мен шартты міндеттемелерді
қоспағанда ... ... ... мен ... басқа), мынадай күмәнді және үмітсіз активтерге, шартты
міндеттемелерге: ... ... ... ... ... қоса алғанда, депозиттерге; басқа банктер мен
клиенттерге берілген кредиттерге ... ... ... ... ... мен ... бойынша дебиторлық берешекке; өтелмеген
аккредитивтер, шығарылған немесе ... ... ... ... қарсы провизиялар (резервтер) құру ... ... ... құқығы бар.
Активтер мен шартты мiндеттемелердi күмәндi және ... ... ... келiсе отырып қаржы нарығы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу мен қадағалау ... ... ... ... ... ... ұйымдарының сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша сақтандыру резервтерін құру ... ... ... ... бар. ... ... құру ... уәкілетті
органмен келісім бойынша қаржы нарығы мен ... ... ... ... ... ... орган айқындайды.
Микрокредиттік ұйымдардың салық ... ... ... ... 15 ... ... ... өзара байланысты
тараптардың пайдасына не өзара байланысты тараптардың ... ... ... ... ... мен ... ... міндеттемелерді қоспағанда, күмәнді және ... ... ... бойынша шартты міндеттемелерге
қарсы резервтерді құру жөніндегі шығыстардың сомасын шегеруге құқығы ... және ... ... ... ... күмәнді және үмітсіздер санаттарына жатқызу тәртібі, сондай-
ақ резервтерді құру тәртібі микрокредиттік ұйымның ... ... ... және ... ... ... ... қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес әзірленген
есепке алу ... ... ... әзірлеу салдарын жоюға арналған шығыстар бойынша
шегерімдер және ... жою ... ... ... ... Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жасалған ... ... ... ... негізінде қызметті жүзеге
асыратын жер ... ... ... жиынтық табыстан салдарды жою
қорына аударымдар сомасын шегеруге құқығы бар. ... ... ... ... ... ... ... Республикасының
аумағындағы кез келген ... ... ... ... іс ... аударымдардың мөлшерінде жол беріледі.
Салдарды жою қорына аударымдардың мөлшері мен ... жер ... ... ... ... ... пайдалану мәселелері жөніндегі ... ... жер ... ... салдарды жою қорының қаражатын мақсатсыз
пайдалану фактісін анықтаған жағдайда мақсатсыз пайдаланылған ... оған жол ... ... ол ... және жойылмаған және Салық
Кодексте белгіленген талап қою мерзімінен асып кеткенде, жер ... сол ... ... ... ... ... енгізілуге
жатады.
Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңі ішінде кен орындарын әзірлеу
салдарын жоюға іс жүзінде шеккен ... ... жою ... шартты
депозиттік арнайы шотта ... ... ... ... ... сол ... шеккен салық кезеңінде шегерімге
жатады.
Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға арналған ... ... ... активтерді сатып алуға, оларды орнатуға
жұмсалатын шығыстардан және капитал сипатындағы басқа шығыстардан ... және ... ... ... ... ... ... шығыстарды шегерімге жатқызуға ғылыми-зерттеу
және ғылыми-техникалық жұмысқа арналған техникалық тапсырма және ... ... ... ... алу актілері негіз ... ... ... келесідей шығыстары: жинақтаушы
сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықтарын қоспағанда, сақтанушының
сақтандыру шарттары ... ... ... (төленген) сақтандыру
сыйлықтары; жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерiн) ұжымдық кепiлдендiру
(сақтандыру) жүйесiне ... ... жеке ... ... ... ... байланысты аударылған мiндеттi
күнтiзбелiк, қосымша және ... ... ... ... ... ... ... кепілдік беру жүйесіне қатысушы
болып ... ... ... ... ... ... кепілдік беруге байланысты аударылған міндетті, ... ... ... ... ... ... құқылы. Мақта қолхаттары
бойынша мiндеттемелердi орындауға ... беру ... ... ... ... ... ... бойынша мiндеттемелерді орындауға кепілдік
берумен байланысты аударылған жыл сайынғы міндетті ... ... ... ... Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi
орындауға ... беру ... ... ... ... кәсiпорындары
астық қолхаттары бойынша мiндеттемелерді ... ... ... ... жыл ... ... ... сомасын шегерімге
жатқызуға құқылы.
Әлеуметтiк төлемдерге және оқытуға жұмсалған шығыстарды шегеру.
Шегерiмге ... ... ... ... ... мөлшерде есептелген келесідей шығыстары жатады:
- қызметкерлердiң уақытша еңбекке жарамсыздығына ақы ... ... мен ... бойынша демалысына ақы төлеуге есептелген;
- өзiнің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауына байланысты ... ... өзге де ... ... қызметкерге (бұрынғы
қызметкерге) келтiрiлген зиянды өтеуге бағытталған;
- Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына ... ... ... зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар ... ... ... ... ... ... ерікті кәсіптік
зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру
туралы ... ... ... ... ... ... ... қазақстандық кадрларды оқытуға және
өңірлердің әлеуметтік саласын дамытуға іс жүзінде ... ... ... пайдалануға арналған келісімшартта белгіленген сома ... ... ... ... сомасының оң бағамдық айырма ... ... ... асып кету ... ... жатады.
Салықтар шегерiмiне келесілерді жатқызады: есептелген шектерде
мемлекеттiк бюджетке төленген салықтар (жылдық ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағы мен
басқа мемлекеттерде төленген корпоративтік табыс салығы мен ... ... ... ... ... ... ... жатады, сонымен қатар
өткен салық кезеңi үшiн ағымдағы салық ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Алдыңғы салық кезеңдері үшін есепке жазылып, есептеліп, ағымдағы салық
кезеңінде төленген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... жатпайтын шығындар: табыс алуға бағытталған ... емес ... ... заңды күшіне енген үкімінің немесе
қаулысының негізінде жалған ... деп ... ... төлеушімен
жасалған операциялар бойынша сот белгілеген қылмыстық қызмет басталған
күннен бастап ... ... ... ... айқындалған тәртіппен
әрекетсiз деп танылған салық төлеушімен ... ... ... сайтында
деректер жарияланған кезден бастап жасалған операциялар ... ... жеке ... ... ... ... ... асыру ниетінсіз
жасады деп таныған мәміле (мәмілелер) бойынша шығыстар; мемлекеттік сатып
алу туралы шарт ... ... ... ... ... ... ... өсімпұлдарды) қоспағанда, бюджетке
енгізілуге жататын (енгізілген) тұрақсыздық айыптары ... ... ... ... жатқызу нормалары белгіленген
шығыстардың көрсетілген нормаларды қолдана отырып ... ... ... асып кету ... ... Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінде белгіленген мөлшерден тыс есептелген (есепке ... ... ... төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы;
Салық Кодексінде көзделген әлеуметтік сала объектілерін ... алу, ... ... орнату жөніндегі шығындар және олардың құнына енгізілетін
басқа да шығындар, сондай-ақ оларды пайдалану жөніндегі шығыстар; ... ... ... ... ... ... ... негізде беретін
мүліктің құны. Өтеусіз орындалған жұмыстардың, көрсетілген ... ... ... ... қызметтер көрсетуге байланысты шеккен
шығыстар мөлшерінде айқындалады; есепке ... ... ... ... ... ... Кодексте қолданатын салық төлеушіде туындайтын,
салық ... ... ... ... ... құн ... ... асып
кетуі;, резервтік қорларға аударымдар; кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде
сатып алу-сату шарты бойынша берілетін тауарлық-материалдық қорлардың ... бөлу ... ... ... қызметті жүзеге асыратын жер
қойнауын пайдаланушының төленген қосымша төлемінің сомасы; Салық ... ... ... амортизацияға жатпайтын активтердің бастапқы құнына
қосылатын шығындары шегерімге жатпайды.
Тiркелген активтер бойынша шегерiмдерді айта кеткен ... Егер ... ... ... ... тіркелген активтерге жатады: түскен
кезде ... ... ... ... және Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есеп және ... ... ... талаптарына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде
ескерілген және табыс алуға ... ... ... арналған
негізгі құралдар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, материалдық емес және
биологиялық ... ... ... ... ... ... іске асыру үшін тек қана концессионер арнайы құрған құқық
мирасқоры немесе заңды ... ... және ... алған, қызмет мерзімі
бір жылдан асатын активтер; Салық Кодесінде көрсетілген әлеуметтік ... ... ... ... ... бір жылдан асатын активтер;
табыс алуға бағытталған қызметте бір ... ... ... бойы ... ... басқарушының сенімгерлікпен басқару шарты бойынша
немесе мүлікті ... ... құру ... өзге акт ... ... алған, қызмет мерзімі бір жылдан асатын активтер.
Тiркелген активтер - жер қойнауын ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға енгiзетiн, Қазақстан
Республикасының бухгалтерлiк ... алу және ... ... туралы
заңнамасына сәйкес салық төлеушiнiң бухгалтерлiк балансында ескерiлетiн
және жылдық жиынтық табыс алу үшiн ... ... ... ... емес ...... Кодексінде белгіленген жағдайларда есепті салық
кезеңіндегі табыстың ... ... ... ... ... табыстың
немесе шегерімнің сомасы шегінде ұлғайту немесе азайту. ... ... ... ... ... ... немесе ішінара
қайтарғанда; мәміленің ... ... ... ... ... ... орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін бағаны,
өтемақыны өзгерткенде; бағадан жеңілдіктер, сатудан жеңілдіктер жасалғанда;
шарттың талаптарын негізге ала ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген қызметтер үшін ұлттық валютамен
төленуге тиіс сома өзгергенде. Табысты түзетуді салық ... ... дара ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғадан осындай
тұрақты мекеменің қызметіне қатысты талаптар бойынша ... ... ... ... Түзету бір мезгілде мынадай талаптарды сақтаған
кезде: талаптардың ... ... ... ... ... ... ... табысты түзету күніне көрсетілгенде не алдыңғы
кезеңдердегі бухгалтерлік ... ... ... ... ... Табысты түзету есептен шығарылған талаптың және
осындай талап ... ... ... ... ... ... ... түзету талаптардың мөлшерін оларды кәсіпорынның сатып алу-сату
шарты бойынша мүліктік кешен ... ... ... азайтылған кезде
жүргізілмейді.
Салық Кодексінде салық салынатын табысты ... және ... ... санаттарын салық салудан босату ескерілген. Салық
төлеушінің салық салынатын табысты мынадай ... ... ... ... 3 процентінен аспайтын жалпы сомасы мөлшерінде: нақты шеккен
шығыстардың Салық Кодекстің тиісті бабында
көзделген әлеуметтік сала ... ... ... ... ... табыстардан асып түскен сомасын; коммерциялық емес ұйымдарға ... ... ... ... ... ... ... негізде
берілген мүліктің құнын; Өтеусіз орындалған ... ... құны ... жұмыстарды орындаумен, қызметтер көрсетумен
байланысты шеккен шығыстар мөлшерінде айқындалады; көмекті алатын адамның
тарапынан ... ... ... ... ... ... ... кездегі
демеушілік және қайырымдылық көмекті; мүгедектердің еңбегіне ақы төлеуге
жұмсалған шығыстардың 2 ... ... ... ... және ... да ... ... әлеуметтік
салық сомасының 50 процентін; жеке тұлға салық төлеушіде ... үш ... ... ... туралы шартты жасасқан жағдайда, салық төлеушімен
еңбек ... ... жеке ... ... ... ... құқығы бар. Оқытуға арналған шығыстар: оқытуға ақы ... ... ... ... ... Үкіметі белгілеген
нормалар шегінде тұруға жұмсалған нақты шығыстарды; оқитын адамға ... ... ... ... ... ... ... нормалардан аспайтын ақша сомасын төлеуге арналған шығыстарды;
оқуға түскен кезде оқу орнына және оқу ... ... ... ... ... ... қамтиды
Салық төлеушінің мынадай табыс түрлеріне салық ... ... ... ... ... ... биологиялық
активтердің қаржы лизингі бойынша сыйақыны; борыштық ... ... ... есебіне жатқызу күні Қазақстан Республикасының ... ... қор ... ... тізімінде болатын осындай сыйақыны;
мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды ... ... ... ... қағаздар, агенттік облигациялар
бойынша ... және құн ... ... ... ... ... сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда гуманитарлық
көмек түрінде алынған және ... ... ... ... мемлекеттік кәсіпорын мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... негізінде өтеусіз негізде алған негізгі құралдардың құнын; Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған ... ... ... ... және ... ... ... кезінде құн өсімінен
түсетін табыстарды азайтуға құқығы бар. Егер ... ... ... ... ... ... ... немесе акциялары (қатысу
үлестері) құнының 50 және одан да көп ... ... ... күніне
жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып ... ... ... ... осы ... ... ... күні
Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор ... ... ... бағалы қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық
әдісімен өткізу ... құн ... ... ... азайтуға құқығы
бар.
Акционерлiк қоғамдарды, мекемелердi және пәтерлер (үй-жайлар) иелерi
кооперативтерiнен ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық емес ұйым үшін
белгіленген ... ... ұйым ... ... мүдденi көздеп жүзеге
асыратын және мынадай талаптарға сай келетiн: 1) осындай ... ... алу ... жоқ; 2) алынған таза табысты немесе мүлiктi қатысушылар
арасында бөлмейтiн ұйым коммерциялық емес ұйым деп ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға арналған шарт
бойынша, депозиттер бойынша сыйақы, грант, кiру және ... ... ... ... ... және ... көмек,
өтеусiз алынған мүлiк, өтеусiз негiздегі аударымдар мен ... ... ... ... сақталған жағдайда салық салуға жатпайды.
Аталған шарттар сақталмаған жағдайда, коммерциялық емес ұйымның ... ... ... тәртiппен салық салуға жатады.
Қызметiн әлеуметтік салада жүзеге ... ... ... ... жүзеге асыратын, өтеусіз алынған мүлік түріндегі табыстар
және депозиттер бойынша сыйақылар ескеріле ... ... ... ... ... ... ... табысының кемінде 90 процентін
құрайтын ұйымдар жатады. Әлеуметтік саладағы қызметке мынадай ... ... ... ... ... ... ... қызметтің осы түрлерін жүргізу құқығына
тиісті лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын мектепке ... ... ... ... ... орта, жалпы орта білім беру; техникалық ... орта ... ... жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру және қосымша ... беру ... ... ... ... (ғылыми
зерттеулер жүргізуді, автордың ғылыми зияткерлік меншікті пайдалануын, оның
ішінде іске асыруын қоса алғанда), спорт (коммерциялық ... ... ... ... ... (кәсіпкерлік қызметтен басқа),
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... және мәдениет ескерткіштерінің
мемлекеттік тізіміне енгізілген тарихи-мәдени мұра мен мәдени құндылықтарды
сақтау ... ... және ... ... ... ... ... сондай-ақ балаларды, ... мен ... ... және әлеуметтiк қамсыздандыру саласындағы қызмет;
кiтапхана қызметi жатады. ... ... ... олар ... ... ... асыруға жұмсалған кезде салық салуға жатпайды. 
Қызметiн әлеуметтiк салада жүзеге асыратын ... ... ... саны ... жалпы санының кемiнде 51 процентiн
құрайтын;  ... ... ... еңбегiне ақы төлеу бойынша
шығыстар еңбекке ақы төлеу ... ... ... ... 51 ... ... сондай-ақ көру қабiлетiнен ... ... ... ... ...... 35 ... ұйымдар да жатады. Қызметiн әлеуметтiк салада ... ... ... ... ... мен ... ... қызметтен және
акцизделетiн қызмет түрлерiнен табыстар алатын ұйымдар жатпайды. Аталған
шарттар бұзылған жағдайда, ... ... ... ... ... жатады.
Салық төлеушінің түзетулері жүзеге асырылған және шеккен залалдарының
сомасы азайтылған салық салынатын ... 20 ... ... ... ... ... өндіріс құралдары жер учаскелері болып ... ... ... жүргізілген және шеккен залалдары сомасына салық
салынатын табысына 10 пайыздық ставка бойынша салық ... ... ... ... ... қаржы нарығы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу және ... ... ... ... ... бар банктердегi және банк операцияларының жекелеген ... ... ... жеке ... салымдары бойынша оларға
төленетiн сыйақыларды ... ... ... ... ... емес тұлғалардың Салық кодексінің ... ... ... ... Республикасындағы көздерден алған, осындай резидент
еместердiң тұрақты мекемесiмен байланысы жоқ табыстары; ... ... ... ... реттеу және қадағалау жөнiндегi ... ... ... негізінде банктік заем операцияларын жүзеге асыратын
ұйымдарға, ... ... ... ... ... ... сәйкес құрылған арнайы қаржы
компанияларына төленетiн кредиттер (заемдар) бойынша сыйақыны және ... мен ... ... ... ... ... ... борыштық бағалы қағаздар бойынша төленетiн сыйақыдан ... ... және жеке ... төленетiн сыйақыны
қоспағанда, эмитент борыштық бағалы ... ... ... ... ... купон түрiндегi сыйақы жатады.
Төлем көзінде салық салынатын табыстарға төлем көзінен 10 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемеге байланысты ... ... ... ... ... ... ... мынадай
ставкалар бойынша салық салынуға тиiс: құн ... ... ... сыйақылар, роялти - 15 ... ... ... ... ... ... ... – 15 процент;
тәуекелдердi ... ... ... ... ... сақтандыру
сыйлықақылары – 5 процент; халықаралық тасымалдарда көлiк   қызметтерiн
көрсетуден түскен табыстар – 5 ... ... ... ... ... ... табыстарына – 15 процент; салық салудағы жеңілдігі бар
мемлекетте тіркелген тұлғаның жұмыстарды орындаудың, ... ... ... ... ... ... өткізілген) жеріне
қарамастан, оларды орындаудан, көрсетуден, өткізуден түсетін табыстары – 20
процент ставкалары бойынша салық салынады.
Резидент емес ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысына
– 15 проценттiк ставка бойынша салық салынады. Бұл ретте айта ... ... ... емес ... ... ... тұрақты мекемесі арқылы жүзеге
асырған қызметіне орай тапқан табыстары ... ... ... ... ... 20 проценттік ставка мөлшерінде салық төлеуі мәжбүр. Ал
15 проценттік ставка есептелген корпоративтік табыс салығының сомасы ... ... ... ... таза ... деп танылады. Таза ... ... ... ... ... ... жөнiндегi декларацияда
көрсетiледi. Резидент емес заңды тұлға тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырған
қызметiнен ... таза ... ... ... ... ... ... үшiн белгiленген мерзiмнен кейiнгi он жұмыс күнi
iшiнде салық төлеуге мiндеттi.
Корпоративтік табыс ... ... ... мен мерзімі ... ... ... ... қатаң сақталынады. Корпоративтік табыс
салығы бойынша салықтық міндеттемені орындау мына келесідей ... ... 1) ... қаржылық мүддесін ... ... ... ... ... ... салық сомасын табысты төлеу
көзінде ұстап қалу; 2) Салық ... ... ... салық сомасын
біржақты – ерік ықтиярына қарай өзі ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Салық кодексіндегі белгілі бапқа сәйкес, салық агенттері төлем көзінен
ұсталған ... ... ... ... төлеу) жүзеге асырылған ай
аяқталғаннан кейінгі бес жұмыс күні ішінде кешіктірмей ... ... ... ... ... ... салығын төлеушілер осы
салық бойынша декларацияны салық органдарына есепті салық кезеңінен кейіңгі
жылдың 31 наурызынан кешіктірмей ... ... ... ... ... белгiленген тәртiппен аванстық
төлемдердi енгiзу жолымен ... ... ... корпоративтік табыс салығын
төлейдi.
Салық кезеңi iшiнде төленетiн корпоративтік табыс салығы бойынша
аванстық ... ... ... ... ... ... ... үшiн
корпоративтік табыс салығының болжамды сомасын негiзге ала отырып, ... осы ... ... ... ... салық кезеңi үшiн аванстық төлемдер
сомаларының есебiндегi аванстық төлемдердің орташа айлық ... кем емес етiп ... ... ... ... тиiс ... төлемдер сомалары салық кезеңi
iшiнде тең үлестермен төленедi.
Салық төлеушi ... ... ... ... ... ... ... iшiнде төленуге тиiс аванстық төлемдер
сомаларының есебiн ... ... ... ... 20 ... ... салық
төлеушiнiң тiркелген орны бойынша салық органына табыс етедi.
Корпоративтік табыс салығы бойынша ... ... ... тиiс аванстық төлемдер ... ... ... ... тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде, ... ... ... 20 ... ... ... ... кезеңiнiң қорытындысы бойынша залал шеккен немесе салық
салынатын табысы жоқ салық төлеушiлер ... ... ... бойынша
декларация тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде, ... ... ... ... ... тiркелген күннен бастап
жиырма ... күнi ... ... ... ... ... тиiс ... болжамды сомасының есебiн салық органына табыс етуге мiндеттi.
Салық төлеушi салық кезеңi iшiнде, өткен салық кезеңi үшiн ... ... ... тиiс ... ... ... қоспағанда,
салық кезеңiнiң алдағы айлары үшiн аванстық төлемдер ... ... ... ... төлеушiлер корпоративтік табыс салығын төлеудi өзiнiң тұрып
жатқан жерi ... ... ... Қазақстан Республикасында қызметiн
тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес ... ... ... ... ... ... ... орналасқан жер бойынша
жүзеге асырады.
Салық ... ... ... ... ... аванстық
төлемдердi бюджетке Салық ... ... ... ... салық
кезеңi iшiнде, оның анықталған мөлшерде ағымдағы айдың 20-сынан кешiктiрмей
ай сайын ... ... ... кезеңi iшiнде енгiзiлген аванстық төлемдер сомалары салық кезеңi
үшiн ... ... ... ... ... ... ... корпоративтік табыс салығын төлеу есебiне жатқызылады.
Салық төлеушi салық кезеңінің қорытындысы бойынша корпоративтік табыс
салығы бойынша түпкiлiктi есеп ... ... ... ... үшiн
белгiленген мерзiмнен кейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей жүзеге асырады
[2].  
2.2 Корпоративтік табыс ... ... ... ... ауданының бюджетті
толтырудағы орнын талдау
Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша ... ... ... ... ... орны төмендегі кестелерден көруге болады.
Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша Салық басқармасының соңғы ... ... ... ... түсімдерінің шамасын салыстырып көрейік.
Әуезов ауданы бойынша бюджетке 2007 жылы нақты 24949514 мың ... ... ... 26428720 мың ... 2009 жылы нақты 29207262 мың теңге ... жылы 2008 ... ... 1,1 ... ... 10% ... ... ішінде
2009 жылы Республикалық бюджетке 13641874 мың теңге ... ... мың ... ... ... Бюджетке түсудің орындалуы 119,1% жетті.
Жергілікті бюджетке 12550235 мың теңге жоспарының, нақты 12966505 мың ... ... ... ... 103,3 % ... 2009 жылы ... ... 55,6%, Жергілікті бюджеттің үлесі 44,4% құрайды. Сәйкесінше
2008- 2007 жылы Республикалық ... ... 52,5 - 54,4% , ал ... ... 47,5 – 45,6% ... ... Республикалық бюджетке 16240757 мың теңге ал Жергілікті
бюджетке 12966505 мың ... ... ... ... ... ең ... бюджет қоржынын толтырған корпоративтік табыс ... ... мың ... жоспарының, нақты 28449924 мың теңге бюджетке түсті
немесе бюджетке түсудің ... 109,5% ... ... ... ... ... ... түсімдері бойынша үлесі 25,01% тең.
Кесте 2.
Алматы қаласы Әуезов ... ... ... ... ... ... | | | |
| |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| |мың ... |мың ... ... | |% | |% | |% ... ... |100 |26428720 |100 |29207262 |100 |
|есеб.аудар.түсім. | | | | | | ... оның | | | | | | ... | | | | | | ... |13567960 |54,4 |13877098 |52,5 |16240757 |55,6 |
|бюджет | | | | | | ... ... ... |45,6 |12551622 |47,5 |12966505 |44,4 |
|*Дерек көзі: Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша Салық басқармасының ... ... ... ... ... ... ... ... бойынша Салық басқармасының бюджет
кірісінің құрылымы салықтық және салықтық емес түсімдерден тұрады. ... 2007 жылы 23831280 мың ... ... ... ... 95,5%, ... 25995710 мың ... немесе барлық кірістердің 98,4%, 2009 жылы
28449924 мың теңге ... ... ... 97,4% құрап отыр. ... ... ... аралығында 1,19 есе өсті. Оған әсер етуші
негізгі фактор есепте тұрған ... ... ... ... ... жылы ... ... корпоративтік табыс салығы бойынша 11869
заңды тұлға , 2008 жылы 10836 заңды тұлға, 2007 жылы 9933 ... ... . 2009 жылы 2008 ... ... ... төлеушілер саны 1033ға,
сәйкесінше 2007 жылға қарағанда 1936 ға артқан. Бұл жерден ... ... ... ... артқанын байқап отырмыз. Оның өзі аудан бойынша,
сонымен қатар жалпы ... ... ... ... мен ... ... отырғаны сөзсіз.
2007-2009 жыл бойынша салықтық түсімдер ішіндегі ең ... ... ... ... ... Үш ... ... бойынша бұл салық
түрі 24-26% шамасында ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік салық, тауарға,жұмыс пен қызмет көрсетулерге ... ... ... құн ... жеке табыс салығы тұрақты түсіп отыр.
Кесте 3.
Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша 2007-2009ж. аралығындағы ... ... ... | | | |
| |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| |мың ... ... ... | |% | |% | |% ... ... ... |100 ... |100 ... |100 ... оның | | | | | | ... | | | | | | ... ... |95,5 ... |98,4 ... |97,4 ... емес |1118234 |4,5 |433010 |1,6 |757338 |2,6 ... | | | | | | ... ... ... ... Әуезов ауданы бойынша Салық басқармасының |
|статистикалық есептілігінің мәліметтері негізінде ... ... ... салық түсімдердің ішіндегі үлесі 2007 жылы
21,13%, 2008 жылы 18,54%, 2009 жылы 16,99% тең. Тауарға,жұмыс пен ... сал ішкі ... ... құн ... ... 2007 ... 2008 жылы 26,66%, 2009 жылы 29,86% ... отыр. Жеке табыс
салығының үлесі алдағы екі ... ... аз ... ... 2007
жылы 3960140 мың теңге, 2008 жылы 9360688 мың ... 2009 жылы 14447539 ... ... жыл ... салықтық түсімдер ішіндегі ең үлкен үлесі
корпоративтік табыс салығына тиеді. Үш жылдың қорытындысы бойынша бұл ... 24-26% ... ... бюджет кірісін құрап отыр. Сонымен қатар
бюджетке әлеуметтік салық, тауарға,жұмыс пен қызмет ... ... ... қосылған құн салығы, жеке табыс салығы тұрақты түсіп отыр.
Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... 2007 ... 2008 жылы 18,54%, 2009 жылы 16,99% тең. ... пен ... сал ішкі ... қосылған құн салығының үлесі 2007 жылы
28,13%, 2008 жылы 26,66%, 2009 жылы 29,86% ... ... Жеке ... үлесі алдағы екі салық түсімдерінен аз болғанымен, бюджетке 2007
жылы 3960140 мың теңге, 2008 жылы 9360688 мың ... 2009 жылы 14447539 ... ... түсімдерінің 2007-2009 жылдар аралығында 1,19 есе өсті. Оған
әсер етуші негізгі фактор есепте тұрған салық төлеушілердің ... ... ... ... қаласы Әуезов ауданы бойынша 2007-2009ж аралығындығы салықтық
түсімдердің құрамы *
|Төлемдердің атауы| | | |
| |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| |мың ... |мың ... |мың ... |
| | |% | |% | |% ... |23818126 |100 ... |100 ... |100 ... оның | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | ... | ... ... |5958688 |25,02 ... |26,67 | |24,68 |
|Жеке табыс салығы|3960140 |16,62 |9360688 |19,79 ... |18,46 ... ... |5030995 |21,13 |9238885 |18,55 ... |16,99 ... |1738984 |7,30 |3976324 |7,98 |6569592 |8,39 ... ... | | | | | | ... пен| | | | | | ... |6725158 |28,23 |13284513 |26,97 |23371124 |29,87 ... сал | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... |2637 |0,01 |7508 |0,01 |8 578 |0,01 ... ... | | | | | | ... да ... | | | | | |
| |14 |0,01 |16 |0,01 |-114 |- ... төлемдер| | | | | | |
| |401511 |1,68 ... |0,01 |1248266 |1,59 ... ... ... ... ... ... бойынша Салық басқармасының |
|статистикалық есептілігінің мәліметтері негізінде ... ... ... ... ... ... ... аралығындығы
корпоративтік табыс салығының құрамы *
|Төлемнің атауы |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| |мың ... |мың ... |мың ... |
| | |% | |% | |% |
| | | | | | | ... |5958688 |100 ... |100 ... |100 ... салығының | | | | | | ... | | | | | | ... |5815180 |97,59 ... |95,96 ... |94,91 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... |16267 |0,27 |32085 |0,24 |27273 |0,14 ... ... | | | | | | ... емес ... | | | | | | ... | | | | | | ... |30357 |0,51 |57022 |0,43 |79222 |0,41 ... салығының, | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... |96884 |1,62 |438351 |3,32 |869343 |4,49 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... рез. | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... |0 |0 |5061 |0,03 |6309 |0,03 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... таза | | | | | | ... ұстал. | | | | | | ... ... ... ... ... ... ... Салық басқармасының |
|статистикалық есептілігінің мәліметтері негізінде ... ... ... 2009 ... 2008 ... салыстырғандағы
ауытқуы 6138248 мың теңгені құрады. Яғни алдағы жылға қарағанда нақты
түсімдердің артқанын байқап ... Өсу ... 146,5 %-ке ... ... Салық түсімдерінің ең жоғарғы ... 94,91% ... ... ... ... яғни 18337869 мың ... тең, ал резидент
емес заңды тұлғалардан 27273 мың теңге, төлем көзінен ұстайтын ... ... 79222 мың ... ... көзінен ұстайтын резидент емес
заңды тұлғалардан 869343мың теңгеге және ... емес ... ... ... 6309 мың ... ... ... салығының 2008 жылдың 2007 жылға салыстырғандағы
ауытқуы 7223080 мың ... ... Яғни ... ... ... ... артқанын байқап отырмыз. Өсу қарқыны 121,3 % дейін жетіп отыр.
Салық түсімдерінің ең ... ... ... ... тұлғалар түскен
түсімдер, яғни 12649249 мың теңгеге тең, ... ... 95,96% ... ... қарайтын болсақ 6619 корпоративтік табыс салығын төлеуге
тартылған заңды тұлғалардан, 6935815 мың ... ... ... ... ... түсті. Бюджеттің орындалуы 85,91% құрады. Яғни теріс ... ... ... ... ... ауданы бойынша бюджетке түскен
жалпы түсімдердің ішіндегі ... 24,68% ... ... 2009 жылы
корпоративтік табыс салығы бойынша недоимка 466730 мың ... ... ... 2276351 мың ... болды.
Салық органдарының бақылау жұмыстарының 2009 жылдың 12 ай ... ... ... ... ... ... корпоративтік
табыс салығы бойынша 11869 заңды тұлға есепке алынылған. Ал, корпоративтік
табыс салығын ... ... ... саны 8462, яғни ... ... 71,29% ... ауданында корпоративтік табыс салығы бойынша есепте тұрған
салық төлеушілер 2009 жылы ... ... яғни 2008 ... ... ... төлеушіге немесе 9,5 % артқан. Алдыңғы екі жылға қарағанда салық
төлеушілер ... ... ... ... Оның ішінде салық төлеуге
тартылғандар саны 8462-ке тең.
Корпоративтік табыс салығын төлеуге тартылған тұлғалар ішінде ... мен үйде ... ... жөндеу саласында жоғарғы
белсенділік ... ... саны 2009 жылы ... 2992 ... Сондай-
ақ, ауыл аруашылығы, аң аулау және орман шаруаушылығы – 40, ... – 36, ... ... – 649, ... ... газ және ... ... мен бөлу – 8, құрылыс – 1253, ... ... ... – 70, ... және байланыс – 487, қаржылық іскерлік – 233,
білім беру – 215, денсаулық ... және ... ... ...... да ... әлеуметтік және персоналдық қызметтері – 537.
2007-2009 жыл бойынша салықтық ... ... ең ... ... ... ... тиеді. Үш жылдың қорытындысы бойынша бұл салық
түрі 24-26% ... ... ... ... құрап отыр. Сонымен қатар
бюджетке әлеуметтік салық, тауарға,жұмыс пен қызмет көрсетулерге салынатын
ішкі салықтар, қосылған құн ... жеке ... ... ... ... отыр.
Кесте 6
Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша корпоративтік табыс салығы
бойынша есепте тұрған салық төлеушілердің құрамы *
|Атауы |2007 жылы |2008 жылы |2009 жылы |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| |тұр ... |тұр ... |тұр ... |
| | ... | ... | |саны ... ... ... |9933 |6619 |10836 |7589 |11869 |8462 ... соның ішінде | | | | | | ... ... аң ... ... |28 |122 |32 |112 |40 ... ... | | | | | | ... аулау, балық өсіру |1 |0 |1 |0 |1 |0 ... | | | | | | ... ... |95 |13 |47 |14 |129 |36 ... өнеркәсіптер |540 |564 |620 |609 |636 |649 ... ... газ және су|23 |8 |23 |8 |25 |8 ... ... мен бөлу | | | | | | ... |1173 |1037 |1276 |1170 |1401 |1253 ... мен үйде |3727 |2320 |4068 |2663 |4476 |2992 ... бұйымдарды жөндеу | | | | | | ... ... мен ... |85 |65 |82 |68 |85 |70 ... және ... |531 |363 |623 |439 |661 |487 ... ... |321 |190 |335 |218 |360 |233 ... ... |1450 |1323 |1671 |1557 |1809 |1751 ... беру және | | | | | | ... ету ... | | | | | | ... басқару |19 |0 |21 |1 |32 |9 ... беру |426 |151 |443 |167 |534 |215 ... ... және |217 |133 |144 |2 |247 |157 ... ... көрсету | | | | | | ... да ... |857 |423 |925 |497 |946 |537 ... және ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... да |351 |1 |351 |1 |374 |4 |
|* ... ... ... ... ... ... басқармасының статистикалық |
|есептілігінің мәліметтері негізінде ... 2. ... ... ... ... бойынша 2007-2009 ... ... ... ... өсу ... ... көзі: Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша Салық басқармасының
статистикалық есептілігінің мәліметтері негізінде
2007-2009 жыл бойынша ... ... ... ең үлкен үлесі
корпоративтік табыс салығына тиеді. 2007 жылы 23818126 мың. теңге ... ... 25,02% ... ... 5958688 мың. ... құрады. 2008 жылы
бұл көрсеткіш 49813836 мың теңгенің 26,67% үлесін құрады, яғни ... ... ... ... 2009 жылы корпоративтік табыс салығы 19320016
мың. теңге болып, ... ... ... 24,68% үлесін алды. Үш жылдың
қорытындысы ... бұл ... түрі 24-26% ... ... ... ... отыр. Жалпы салықтық түсімдердің ... ... ... салығының ұлғайғанын байқауға болды.
3 КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Қандай салық болмасын, оның механизмін дамыту үшін ең алдымен салық
жүйесінің жетілуін ... ету ... ... ... ... ... ... және нарықтық экономикаға өту
барысындағы шаруашылық ... және ... ... мен бюджет
арасындағы салық қатынастар механизміне глобальді өзгерістерді ... ... ... ... формасындағы салық төлеушілердің санының бірден өсуі
шаруашылық және салық есебінің қиындауына алып келді. Ол өз ... ... ... алдындағы салық міндеттемелерін орындауына бақылау
жасауға қиындық тудырды.
1991 жылы ... ... ... ... ... органы статусын
берілгеннен кейін, Қазақстанда салық жүйесінің салық жинақтарын ... ... мен ... ... бюджет деңгейлеріне түсуі туралы
нақты қағидалары жүзеге асырылды. Салық төлеушілердің бюджет ... мен ... ... ... жаңа түрлерін, ставкаларын,
жеңілдіктерді енгізу механизмі заңдастырылды.
Он жылдан астам ... бар ... ... ... ... кезде
ұлттық экономиканың потенциалы мен дамуын ... ... ... жетілдіру жолдарын белсенді іздестіру үстінде екені айқын. ... ... ... ... ... болып табылады.
Мемлекеттің бәсекелестік қабілеттілігін қамтамасыз етілуінде, ұлттық салық
жүйесінің бәсекеге қабілеттілігі үлкен рөл атқарады.
Қазіргі ... ... ... салық жүйесі мен салық
саясатының дамуының жаңа кезеңдері жүргізіліп жатыр. ... ... ... қабілеттілігін іске асыру үшін келесідей мақсаттарды
жүзеге асыру қажет:
- салық салудың оптималды режимін ... ... ... ... ... ... ... заңнамаларын жетілдіру.
Салық салудың оптималды қызмет етуі үшін ... ... ... ... және ... ... ... отыратын салық режимін ойластыру қажет. Осыған орай ... ... ... ... әсіресе нақты экономика секторындағы салық
жүктемесін максималды ... ... ... ... тәжірибе
көрсеткендей салық төлеушілердің үштен бір ... ... ... ... ... кәсіпкерлік белсенділіктің, елге инвестиция құю ... және ... ... ... ... жол ... жүргізуші субъектілер іскерлігін қысқартады немесе тоқтатады
немесе көлеңкелі экономикаға кетіп ... ... ... ... 50 ... ... елдердің
арасында орын алуына корпоративтік табыс салығының әсері зор. Қазақстан
Республикасының Президентінің ... ... ... ... ... ... ... қатарына кіру туралы мақсат қойылды. Бізге
қойылған мақсаттың глобалды екенін және оны жүзеге асыру ... ... ... жыл ... ... сияқты көрінеді.
Елдің экономикасына жүктелген мақсаттар мен жолдардың масштабын
анықтау ... ең ... ... ... тұрған жерді бағалау қажет.
Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың ең ... ... ... жан ... ... ... ішкі өнім ... табылады. Бұл
көрсеткіштің қаншалықты жоғары болуы, соншалықты ... ... бай ... сапасы жоғары болады.
Бірақта, тіпті Жалпы ішкі өнімнің үлесінің ... ... 50 ел ... ... ... ... ... тұрғындардың өмірінің жоғары деңгейі мен ... ... ... ... ... даму ... жыл ... бәсекеге қабілеттілік басылымында 320-ға жуық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... адам
капиталының дамуы, иновациялық дамулар, саяси еркіндігі мен ... ... ... әлем ... ... ... ... жылғы бәсекеге қабілетті
экономикалық өсу индексіндегі Давосс форумындағы есептеулер бойынша ... ... 117 ... бағаланған, соның ішінде Финляндия, ... ... ... ... ... Австралия, Канада,
Швейцария, Жапония, Ұлыбритания, Германия және Израиль кірді.
Сондай-ақ азық-түлік өнімінің импорттық ... ... да ... ... айтуға болады. Ондай көрсеткіш дамыған елдерде 30 % ... ... ... 30 % ... асуы мемлекеттің экономикалық жағдайына қауіп
төндіреді. Өкінішке орай, біз бұл шектен шығып ... ... ... бұл ... байланысты мәселелер жақсару үстінде. Қайткенмен де Ел
басының жолдауының жүзеге асуы үшін көлеңкелі экономика ... ... ... ... жатқызылады.
Кәсіпкерлердің форумындағы бағасы бойынша, бизнестің көлеңкеге кетуін
мәжбүрлейтін екі салық түрі ... ... ... ... мен
қосылған құн салығы. Статистика бойынша бюджетке түсетін 95 % корпоративтік
табыс салығы елдегі 6 % компаниялардан ... Ал бұл ... түрі ... бабы ... табылады.
Шағын бизнес тіпті бұл салық түрін елемейді. Есепке қойылған салық
төлеушілердің 30% ғана ... ал ... ... не ... ... жоқтығын көрсетеді. Қорыта келе, корпоративтік табыс ... 100 ірі ... ... сонымен қатар корпоративтік табыс
салығын есептілігін жүргізетін кәсіпорындардың 60% не ... ... ... ... ... 60% ... «көлеңкеде»
болады. Республикадағы 5 мың өндірушілер корпоративтік табыс салығының
сомасының 1% ... емес ... ... ... бұл ... ... байланысты, кәсіпорындардың ресми түрде қызметін
жүзеге асыра ... ... ... отыр. Олар салық ... тым ... екі ... түрі ... талап етеді. [19].
Экономикалық әдебиеттерде біздің кәсіпкерлерге ... ... ... әр түрлі қөзқарас болып жатыр. Салық түсімдерінің Жалпы
Ұлттық Өнімге қатысты үлесін бірнеше шетел елдерімен ... ... ... ... ... ... ... салық
төлеуден жалтару мәселелері көзге түседі. Біздің ойымызша жиынтық салық
ауыртпалығының нақты деңгейі ... ... ... ... ... яғни оны ... біраз резервтердің бар екені
айқын.
Осыған орай Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... шаралар қолдануға тырысады.
Қазақстан экономиканың аграрлық секторын қолдауға белсенді түрде
қатысады. ... ... ... ... ... ... назары көп аударылады. Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына
кіру сатысында тығыз нарыққа сапалы және ... ... ... ... жетілдіру өзектілігі жоғары. Бұл мәселелерді жүзеге асыру
үшін бірнеше салықтық ынталандыру шаралары қолдану ... ... ... ... ... ... механизмін
жетілдіру қажет. Барлық салық ... ... ... және олардың есебінің берілуіне байланыссыз ... ... ... ... салу ... ... ... Салық салу
базасын кеңейту мақсатымен, ... ... ... ... кезінде жаңа инвистицияларды тартудың және ғылыми техникалық
прогрессті ... ... ... ... Сонымен қатар, маңызды
экономикалық салаларда корпоративтік табыс салығы бойынша регрессивті
ставкаларды қолданған ... Ол ... ... жылдық жиынтық табыс
мөлшерін жоғарлатуға ... ... ... ... ... салу
базасының мөлшерін азайтпай, нақты сомасын көрсетеді. Оның ... ... ... бюджетке түсу мөлшерінің кемитінінен
қорықпай қою ... ... ... ... ... сомалары ставкалармен
ғана анықталмай, ал салық салынатын базаның ... ... және бұл ... ол өсу ... алып ... ... жүйесінің бәскеге қабілеттілігін арттыру үшін сапалы
салық әкімшілігін құру қажет.
Кез келген мемлекетте салық төлеушілердің ... ... ... ... ... ауыртпалығы қаншалықты жоғары болса, оған қарсы
белсенділік соншалықты өседі. Елдегі ... ... ... ... салық түрі бойынша салық төлемдерін минимизациялауға немесе
оптимизациялауға мүмкіндік береді.
Мұндай шаралар тек ... ... ғана ... ... экономика негіздерін құлдыратады, яғни салық төлеушінің мүддесінің
балансы ... ... өз ... заңды түрде төлейтін салық төлеушілер
қаржылық тұрақсыздыққа ... ... ... ... ... ... төлемдерін минимизациялауға немесе көлеңкелі экономикаға бару ойлары
пайда болады.
Сапалы салық әкімшілігін құру келесідей мақсаттарды көздейді: ... ... ... ... ... ... жұмысын сипаттайтын
көрсеткіштер жақсарады; салық ... мен ... ... ... ... ... ойымызша салық әкімшілігін жетілдіру ... ... ... ... салық салудың бәсекелестік күрестегі және бәсекеге қабілетті өніміне
тең жағдай жасау;
- салық төлеушілердің ... ... ... ... ... салық төлеуші мен мемлекет арасындағы ынтымақсыздықпен қамтамасыз
ету.
Ынтамақтастық қатынасқа жету ... ... ... ... ... ... ғылыми-консультациялық кеңестерді енгізу
тәжірибесіне назар аударған жөн.
Салық ... ... ... және ... ... ... ... процесінің автоматтандырылуы болып табылады.
Осыған орай Қазақстан Республикасының Қаржы ... ... ... ... ... ... әкімшілігін
жетілдіру жолдары ұзартылған.
Салық төлеушілер бүгіннің өзінде ... ... ... ... ... ... түрде өткізу;
- өткізілген электронды салық есептілігінің қабылдану және өңделу
қорытындысын алуға;
- жеке шоты бойынша ... ... ... қарыздарының бары немесе
жоқтығы туралы мәлімет алуға;
- электронды шағым ... ... ... ... ... ... т.б.
Салық жүйесінің бәскелестікке жауап беру мақсатында ... ... ... ... ... ... жағынан салық әкімшілік
сапасын арттыру, яғни салық төлеушілердің салық төлеуден қашу ... ... ... ... ... даму процесi кәсiпорындар
мен ұйымдардың жұмыс iстеуi үшiн ынталандыру жағдайларын жасаумен ұштасады.
Бұл белгiлi бiр деңгейде ... ... ... ... [118].
Республика экономикасының негiзгi экспорттық тұрғыдағы әлемдiк бағалар
конъюнктурасына тәуелдiлiгiн азайту үшiн қосылған құнның ... ... ... ... ... жағдайлар жасау қажет. ... орта ... ... ... құны жоғарғы меншiктi өндiрiс
өнiмдерiн ... ... үшiн ... ... ... ... құн салығы бойынша салық салудың жекеленген тәртiбiн ... ... ... ... және инновациялық ... өту ... ... экономикалық дамуды қамтамасыз
етудiң тәсiлдерiнiң бiрi болып табылады. Алайда, ... бұл ... ... ... ... ... ... iске қосылған тетiктерiнiң әлсiздiгiнен, инновациялық
қызметтiң мамандандырылған субъектiлерiнiң ... ... ... ... ... Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N1096
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға ... ... ... ... ... ... ... үшін және көміртегі қуат
шикізаттарын қайта өңдейтін кәсіпорындардың құрылысына ... ... жол ашу ... экономикада мұнай мен газ өндіретін ... жер ... ... ... ... шарты
бойынша жұмыс жасайтын ұйымдарға ... ... ... ... режим енгізілді.
Бірнеше жыл бойы сақталған 30% ставка көлеміндегі корпоративтік табыс
салығына ... ... ... Олар ... ... ... төмендету мақсатындағы салық салынатын табыстың шегерімдері
мен түзетулерін жетілдіру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... мөлшерде жатқызуға мүмкіндік
беретін салық салынатын ... ... ... екі ... ... ставкасымен және екі еселенген Лондондық банк аралық нарықтағы
қайта қаржыландыру ставкасы бойыша шегерістерге ... ... ... ұзақ ... ... ... ... сыйақы сомаларын белгілейтін
норма алынып тасталды.
Шаруашылық саласындағы ... ... ... беретін
ұйымдардың салық салатын табысын азайту нормасы енгізілді. Сондай-ақ ... ... ... іскерлігіне бөгет жасайтын жекелеген
жағдайларға өзгертулер енгізілді
Қазақстанның экономикасына салық жүктемесінің ... ... ... үлесіндегі бюджетке түскен салық түсімдері негізінде ... ... ол ... көрсеткіштің негізгі индикаторы болып ... ... ... ... ... ... ... мөлшері
айтарлықтай төмен мөлшерде.
Қазақстанның орта мерзімдегі 2015 жылға дейінгі салық ... ... ... ... және экспортталатын жоғары
технологиялық өнімдерді құру үшін ... ... ... ... ... ... алдағы мақсатқа жету үшін белгілі жұмыс
тобына ағымдағы кезеңде Салық кодексіне өзгертулер мен ... ... ... бағыттарда өзгерістерді енгізуге ат салысты:
1. Амортизациялық аударымдарды есептеу әдісін жетілдіру және негізгі
құралдарды ... ... ... шегерімге жатқызу.
Жаңартылған негізгі құралдарды ынталандрудың қажеттігін және салық
төлеушілердің бірнеше жыл бойы ... ... ... ... ... ... ... тозған негізгі қорларды
жаңарту проблемаларын шешу үшін 2005 жылдан амортизациялық аударымдарды
есептеудің жаңа ... ... және ... ... ... ... ұсынылды.
Салық салудың жеңiлдiк режимiн енгiзумен қатар инновациялық қызметтi
мемлекеттiк қолдау ғылыми және ... ... құру және ... ... ... ... ... тиiс.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының инвестицияларды мемлекеттiк
қолдау жөнiндегi заңнамасында ескiрген ... ... ... ... көп қажетсiнетiн және жоғары технологиялы жаңа
өндiрiстерге инвестициялар ... ... ... бiрi ... ... ... ынталандыру салық төлеушiлердiң жиынтық
жылдық табысынан қосымша шегерiмдерге, қайта енгiзiлген тiркелген ... ... ... ... және нақты инвестициялық немесе инновациялық
жобаны iске асыру үшiн алынған және пайдаланылатын телiмдерге жер ... ... ... ... инвестициялық салық преференцияларын беру
арқылы ... ... ... ... ... ... және ... отандық өнiмдердiң бәсекелестiк қабiлетiн
төмендетуге алып ... ... ... моральдық және табиғи тозуы
проблемасы сақталып қалып отыр. Қазiргi уақытта республикада ... тозу ... ... қызмет салаларына байланысты 50-75 %
құрайды.
Негiзгi қорлардың жай-күйiн ... ... ... ... тозу
нормаларын қайта байқау мүмкiндiгiн жаңартуды ынталандырудың бiрi ретiнде
қарастыру қажет.
Аталған жеңiлдiктер экономиканың ... ... ... ... тiркелген активтердi жаңартуға бағытталған
және салық салудың әдiл қағидасын бұзбайды.
Ұсынылған әдіс тіркелген ... ... ... ... ... тобының 8-20 % байланысты, 9-дан 4-ке дейін қысқартуға
мүмкіндік береді.
Тіркелген активтердің ... ... және осы ... ... өнім мен қызмет түріне байланысты ішкі ... ... ... ... ... байланысты ішкі тобына ... ... ішкі ... ... ... шешуге
көмектесетін еді;
Белгілі бір мерзімге жеткенде тіркелген активтер құнын толықтай жою,
соның ішінде II – IV тобы ... ... ... ... ... жыл ... есептелуі қажет.
Тіркелген активтер тобын ірілету салық төлеушілердің көп бөлігіне
амортизациялық аударымдарды ... ... ... ал оның ... ... ... бойынша міндеттемелердің 26,0 млрд. теңгеге жуық
төмендеуіне алып келеді [1].
Ескірген тірелген активтерді жаңартуға ынталандыру ғылыми және ... ... ... ... ... ... ... бірі болып табылады. Жаңа әдіс индустриалды-иновациялық дамуды
ынталандырушы факторлардың негізгісі болып табылады.
2. Экономиканың шикiзаттық емес саласына ... ... ... ... ұйымдық нысандардың бiрi еркiн кеден аймағының айрықша
режимi бар арнайы экономикалық аймақтарын (бұдан әрi - AЭA) құру ... ... үшiн ... ... ... ... ... технологиялар, биотехнологиялар, ядролық технологиялар,
радиоэлектроника, ... және т.б.) ... ... қолайлы
жағдай жасау қажет. АЭА-ның инновациялық әзiрлемелердi игеруi ... ... ... ... салығын азайту, мүлiк салығын және
жep салығын төлеуден босату заңнамамен айқындалады деп көзделуде.
Сонымен бiрге, айрықша ... ... бiр ... ... ... ... ... салалары мен өңiрлердi тең әрi тиiмдi дамыту
мiндетiн толық көлемде iске асыруға мүмкiндiк бермейдi.
Бұл үшiн ғылыми және ... ... ... ... ... ұсыныстар қарастырылады.
Шикізаттық емес экономика секторына инвестиция тарту қызығушылығын
арттыру үшін корпоративтік табыс ... ... ... ... преференцияның істеу мерзіміне байланысты инвестициялық ... ... ... ... тең ... сақталу шартымен,
тек инвестициялық жоба негізінде жаңа өндіріс салу ... ... ... құрылған салық төлеушілерді босату нормалары ұсынылды.
Сонымен қатар жекелеген ... ... ... және ... инвестицияның көлеміне қатысты ұзақ мерзімді инвестицияларды
ынталандыру үшін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... белгілеуге мүмкіндік беріледі. Артықшылығы бар қызметтерге
берілетін ... ... ... ... ... ... туралы кейбір Қазақстан Республикасының заңдарын
жүзеге асыру туралы» қаулысымен бекітілген. Тізімге ... ... ... ... ... ... түрі кіреді: тағам өнім өндірісі,
тоқыма өндірісі, киім ... тері ... және ... өндірісі,
ағаштарды өңдеу және одан бұйымдар ... ... ... өнімдерінің
өндірісі, химиялық іскерлік, резеңке және пластмасса бұйымдарын ... да ... емес ... ... ... тау-кен өнеркәсібі,
дайын металл өнімдерінің өндірісі, машина мен қондырғылар өндірісі, офистік
жабдықтар мен есептеу ... ... ... ... ... жабдықтаушы техниканың өндірісі, радио, теледидар және байланыс
аппаратурасының өндірісі, медициналық техника бұйымдарының өндірісі, ... ... ... мен аппаратуралар, автокөлік өндірісі, т.б.
Көрсетілген салық преференцияларының формалары экономиканың шикізат
емес секторындағы инвестициялық белсенділікті арттыруға бағытталған.
3. Сонымен қатар ... ... ... ... ... отырып,
жоғарғы қосылған құнмен өндірілген өзіндік өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... қолдану ұсынылды: тауар
мен қызметтерді өткізуден түскен табыстың 90 % кем емес ... ... ... ... ... ... ... табысты
құрауы қажет; тауалар мен қызметтерді өткізуден түскен ... ... ... құн 40 % ... ... ... қажет; есептелген
салық сомасының тауарлар мен қызметтерді өткізуден түскен табыс сомасына
қатысты салық ауыртпалығы коэффициенті 12 % ... ... ... ... ... ... мөлшерін анықтау кезінде жұмыскерлер
табысына аударымдар, амортизациялық ... ... ... ... және ... ... ұсталатыннан басқа), таза пайда(төтенше
жағдайлардан табыс (шығын) есебінен басқа) ескеріледі.
Отандық өнімдердің сапасы мен бәсекеге ... ... ... жоғарыда айтылған қосылған құны жоғары өнімдерді
халықаралық стандарттарға сай ... ... ... ... ... ... төмендеуі 30 %-дан 50 %-ға өсуіне
алып ... ... ... салу режимі келесілерге қолданылмайды: жер
қойнауын пайдаланушыларға; акцизделетін тауарларды ... ... ... ... қолданатын ұйымдарға; мұнай-химия өнеркәсібінде
қызметін жүзеге ... ... ... табыс салығы бойынша
жеңілдіктері бар, ... ... ... ... ... асыратын
ұйымдарға.
Ұсынылған норманың корпоративтік табыс салығының сомасының түзетуі
жоғары технологиялық ... ... ... ... фактор болып
табылады. Ұсынылған нормалардың ... ... ... қазақстандық
экспортталатын өнімдердің бәсекелестігін және экономикаға инвестиция ағынын
арттыруды ынталандырушы, яғни толықтай ... ... ... негізіне жауап береді.
Бұл нормалардың салық заңнамаларына енгізілуінен кейін отандық
компаниялардың ұзақ ... ... ... ... ... ... жобаларын жүзеге ... ... ... ... оң ... ... яғни салық салу базасының жоғарлауына ... ... ... ... жекелеген іскерлік сферасындағы
салық салудың жеңілдіктер тәртібін белгілейді: ... ... ... ... ... ... тездету құқығы формасында
берілуі, яғни инвестициялық жоба негізінде жаңа өндірісті құру және қызмет
етуші өндірісті кеңейту мен ... ... ... ... ... жер ... ... арнайы экономикалық аймақтардағы салық салуға
жеңілдіктер енгізу; ... ... ... ... қолдану тәртібі; шағын ... ... ... мен ... өнімдерін өндіретін тұлғаларға ... салу ... ... ... салығы бойынша салық салудың басқа
елдерге қарағанда ... ... ... ... біріншіден экономика
саласындағы кәсіпорынға негізгі қорларын жаңартуға мотивациялайтын және
отандық шикізаттардың ... ... ... ... режимін жасайды.
Қазақстанда жүргізілген салықтық реформа шеңберінде салықтық заңнаманы
және салықтық әкімшілендіруді жетілдіруде үлкен жұмыстар атқарылды: ... ... ... кіші ... және ... ... ... үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында арнайы салық
режимдерін қолдану әдістемесі жетілдірілді, ... ... ... көптеген салықтардың ставкасы ... жаңа ... ... және ... ... қатар салық есептілігінің
электронды нысаны енгізілді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Диплом жұмысында, яғни корпоративтік табыс салығының мазмұны ... ... оның ... механизмі мен бюджеттегі орнын талдағаннан
кейін келесідей қорытынды жасауға болады.
Өндіріс ... ... ... ... ... ... ... өндірісті кеңейту, өнім немесе қызметтің
өзіндік құнының ... ... және ... ... нарықтық экономикасы бар
елдегі кәсіпорынның табысын максимизациялаудың негізгі нысаны болып
табылады. Табыс үшін ғана ... ... ... ... тәуекел етеді.
Себебі ол әр салынған теңгесіне қайтарымды негізде ... ... ... ...... экономиканың негізгі элементі болып табылады.
Ол мемлекеттің ... ... ... және ... ... ... ... құралы болып табылады. Қазіргі таңда салық
жүйесінің тұрақсыздығы ... салу ... ... ... ... салынатын салық салықтық реттеудің негізгі құралдарының бірі,
ол ... ... ... ... ... ... дұрыс емес
ойластырылған заңнамада тежей алады.
Экономиканың ... әр ... ... ... ... ... Сондықтан да мемлекет, әлеуметтік-
экономикалық жүйенің тиімді қызметін қамтамасыз ететіндей салық ... ... ... ... Ондай тиімділік кәсіпорындардың
табыстарының салық саясатына қатысты оңтайлы сипатта болуы қажет. ... ... ... ... өсуі кәсіпкерлік белсенділігін
төмендетуіне алып келуі мүмкін.
Пайдаға ... ... ... ... ... ... яғни жекелеген секторлар мен ... ... ... ... ... ... ... елдерде алуан түрлі және өзгермелі салық
жеңілдіктері қалыптасқан. Олардың ішіне жекелеген ... ... ... ... ... ... сондай-ақ салықтан жартылай
босату және салық кезеңін ұзарту жатады.
Қазақстан ... ... ... корпоративтік табыс салығы
ең негізгі орын алады.Бұл салық түріне ... ... ... ... ол ... ... баптарының негізгі түріне жатады.
Корпоративтік табыс салығы бюджет қоржынын толтырудың қайнар көзі ... ... ... ... көзі – ... табыс
салығы болып табылады. Соңғы он шақты жыл ішінде бюджеттің ең көп ... ... ... ... дамуының нарықтық
экономикаға өту кезеңіндегі ... ... ... сапалы жылжуына жол ашады. Яғни кәсіпорынның ақша жинақтарының
өсуі қамтамасыз етеді.
Кәсіпорынның нарықта сұранысқа ие ... ... ... мен ... оның табысының өсуімен сипатталады. Корпоративтік табыс
салығы кез-келген мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... елдерде корпоративтік табыс салығы, ... ... ... құрайды.
Салық заңнамасынсыз Қазақстан Республикасының экономикасы қызметін
жүзеге асыра алмайды. ... ... ... бұл ... ... ... ... салық түрі болып табылады. Ол инвестиция
тартуға және ... ... ... әсер ... жұмысын қорытындылай келе, корпоративтік ... ... ... ... ... ... жасауға болады: салық
заңнамасының нақтылығы мен анықтылығын арттыру барысындағы ... ... ... ... ... ... тәуелсіз және
олардың есебінің берілуіне байланыссыз біртекті салық ставкасымен есептеген
салық салу қағидасына қайшы келуі, салық салу ... ... ... ... ... ставкасын төмендету кезінде жаңа
инвистицияларды ... және ... ... ... ынталандыру
әдістерін жетілдіру; маңызды экономикалық салаларда корпоративтік ... ... ... ставкаларды қолдануы.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан Республикасының ... ... ... арналған стратегиясы туралы Қазақстан Республикасы Президентінің
2003 ж. 17 ... N 1096 ... ... және ... ... ... да ... төлемдер туралы (Салық
кодексі). Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоксандағы N 99- ІV
Заңы — ... ... ... ҚР ... ... ... халқына Жолдауы «Новое
десятилетие-новый экономическии подъем-новые возможности Казахстана» 2010
ж.
4. «Қазақстан Республикасы ... ... даму ... ... ... министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2007 ... ... № 734 ... ... ... ... ... 2008-2010 жылдарға арналған
стратегиялық даму жоспары
6. «Қазақстан-2030» стратегиясы
7. Қазақстан ... ... ... ... арналаған
бағдарламасы.
8. Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу: Оқу құралы – ... ... ... ... Б.Ж., ... М.Ж. Шет ... ... Оқу құралы.
– Алматы: Қазақ университеті, 2004 ж.
10. Найманбаев С.М. Салықтық құқық: Оқулық. – ... Жеті ... ... Өсербайұлы С. Корпоративтік қаржы: Оқу құралы. – Алматы: ... ... ... В.Д., Ли В.Д. Қаржының жалпы курсы: Окукұралы.-
Алматы:Қазақ университет,2005.-220 бет
13. Iлиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. ... ...... 2003. – 448 ... ... «Мемлекеттің дамуына әсер ету тұрғысындағы Қазақстанның
қазіргі кездегі ... ... ... // ... 2006, №6,
15. Алиев Б.Х. Налоги и налогообложение. – М.: «Финансы и статистика»,
2005. – С. ... ... А.В., ... В.Р., Головкин А.Н. Расчет налога на прибыль
организаций. – М.: Центр «Налоги и финансовое право», 2005. – ... ... Л.М. ... на ... – М.: ... 2008. – С. ... ... Б.Ж. Налоговые стимулы роста конкурентоспособности экономики
Казахстана // Журнал: Финансы Казахстана, 2006г.
19. Полина К.Т., Что стоит на пути республики ... в ... 50-ти ... ... мира// Газета: «Око», Астана 2007г.
20. М.В. Романовского, О.В. Врублевской ... и ... ... орындарына арналған оқулық. 6-ші басылым.- СПб.: ... 2009ж. – ... А.Э. ... Е.С. ... ... ... и ... оқу орындарына арналған оқулық. 2-ші басылым.- СПб.: Питер, 2008ж. –
С. 704.
22. «Налогообложение предприятий в ... ЕС и ... ... ... ... Нурумов А.А. «Проблемы дальнейшего совершенствования ... и ... ... в ... ... 29. ... Вестник по налогам и инвестициям, NN5-6, 2002г
Нурсейтов А.О. Предпринимателю о налоге на добавленную стоимость. ... ... С.Г. ... ... ... ИД ФБК ... 2000г.
Полина К.Т., Что стоит на пути республики в ... 50-ти ... ... ... ... ... Астана 2006 г.
26. Раимкулов А. Контроль как приоритетное направление в пополнении доходов
бюджета // Қаржы-қаражат, ғ1, 2003
27. Сержантов К.А. ... ... ... Алматы, 2002
Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Алматы, 2002
28. Тютюрюков Н.Н. «Налоговые системы зарубежных ... ... и ... ... ... Г. «Мировой опыт: особенность налогообложения в Японии»,
Вестник налоговый службы ... ... ... ... С.Ж. ... проблемы налоговой политики // Қаржы-қаражат,
ғ1, 2003
31. Черника Д.Г «Налоги» Москва, Финансы и статистика, ... ... И.Д. ... ... ... регулирования местных налогов
в европейских странах», Налоговый вестник 2002
32. ... Т. Ф. ... и ... ... ЮНИТИ 2001г.
34. Майкл П.Девере.Экономика налоговой политики.
35. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежнық стран: Европа и
США: Учебное ... ... ... Л.М. ... на ... – М.: ... 2005. – С. ... Ильясов К.К., Зейнелғабдин А.Б., ... Б.Ж. ... ... ... ... ... Худяков А.И., Наурызбаева Н.Е. ... ... ... ... Алматы: - ТОО Баспа, 1998 – 160с.
39. Мельников В.Д. Ли В.Д. Общий курс ... ...... развития Казахстана, 2001. – 285с.
40. Налоговое право – учебник под ред. Пепеляева С.Г.-М.: ИД ФБК ... ... ... Под ред. ... ... ... ... и
статистика, 2000г.
42. Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша Салық басқармасының статистикалық
мәліметтері
43. www.salyk.kz
44. www.minfin.kz
45. www.wikipedia.ru
46. www.google.ru

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері жөнінде72 бет
Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері туралы77 бет
Салық және оның мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы рөлі76 бет
Мемлекетке төленуі тиіс міндетті төлемдер мен түсімдердің теориялық негізі, оның ішінде корпоративтік табыс салығының алыну механизмі, осы салық түрін салудың ерекшелігі83 бет
Механикалық жарақаттардың сот-медициналық сипаты9 бет
«Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау21 бет
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және оның бәсекеге қабілеттілік жағдайындағы ролі31 бет
Дебиторлармен есеп айырысу есебі16 бет
Дебиторлық берешек есебі жайлы39 бет
Дебиторлық берешекті басқарудың теориялық негіздері . «Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь