Басқарудағы ынталандыру және мотивацияның теориялық аспектілері

КІРІСПЕ
1 БАСҚАРУДАҒЫ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МОТИВАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Кәсіпорынның тиімділігін басқарудағы ынталандырудың және мотивацияның мәні
1.2 Ынталандырудың кәсіпорынның тиімділігін басқарудағы орны

2 «АМАНАТ»ФИРМАСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК.КОММЕРЦИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІН ЖӘНЕ ЕҢБЕК ӨНІМІДІЛІГІН ТАЛДАУ
2.1 «Аманат» фирмасының өндірістік.коммерциялық қызметінің жалпы сипаттамасы
2.2 «Аманат» фирмасының қаржылық.экономикалық көрсеткіштерін талдау
2.3 «Аманат» фирмасының еңбек өнімділігін талдау

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАСҚАРУДАҒЫ ЫНТАЛАНДЫРУДЫ ЖӘНЕ МОТИВАЦИЯНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Ынталандыруды кәсіпорынның тиімділігін арттыру факторы ретінде қолдану және оны жетілдіру шаралары
3.2 Ұсынған шаралардың экономикалық тиімділігін негіздеу
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарынан нық орын алу жөніндегі стратегиялық міндеттің орындалуы үшін әлемдік экономиканың өсімінен тұрақты түрде асып отыратын экономикалық даму қажет. Еліміздің жоғары деңгейде өзіндік жолы бар мемлекет ретінде танылуы, оның әлеуметтік-экономикалық үстемелеп дамуы, халықтың әл-ауқатын, тұрмыс жағдайын жақсартудың негізі болып табылады. Бұл үшін қаржылық және әлеуметтік тұрақтылықты сақтай отырып шаруашылық жүргізудің қолайлы жолдарын туғызу қажет, халықаралық еңбек бөлінісіне, ел экономикасының өсуіне тиімді жағдай орната отырып, белсене қатысу керек.
Экономикалық өсуді жеделдетудің және кәсіпорынның тиімділігін арттырудың басты факторы - жоғары өнімді еңбекке уәждеме жасау, белсенді еңбекке экономикалық ынталандыру. Қазақстанда экономикалық реформаларды жедел жүргізу нәтижесінде кәсіпорынның барлық факторы ырықтандырылды, тиімділікті көтеруге бағытталған ынталандыру уәждемелері де жүргізіліп келеді. Алайда, бүгінгі кезеңдегі экономикалық ынталандыру біліктілікке, еңбек сапасына, кәсіпорын нәтижелілігіне және макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасына тәуелді болмай отығанын атап көрсетуге тура келеді. Мұның ғылыми-техникалық прогреске ынталандырмалық дәрежесі төмен, өнімнің сапасын өсіруге әсері қанағаттандырмайды, жұмысшының интеллектуалдық және функционалдық қабілетінің толық ашылуына, оны кәсіпорынның ішкі резервтерін пайдалануға жеткілікті түрде мүдделендірмейді. Кәсіпорын тиімділігін ынталандырудың оңтайлы жүйесін қалыптастыруға, біздіңше, адамды экономикалық түрлендіруден, еңбектің меншіктен, жеке мүдде мен ұжымдық мүдденің алшақтауы кері әсерін тигізді. Жұмыскерлерді жоғары өнімді еңбекке құлшындыратын уәждемелер мен ынталандырмалардың тиімді жүйесін қалыптастыру, еңбекті жоғары бағалау, жалпы адам факторына байланысты проблемалардың шешілуі мемлекет алдындағы аса маңызды экономикалық және әлеуметтік мәселелердің бірі болуы керек. Кәсіпорынның пәрменділігіне уәждемелер мен ынталандырмалардың тиімді жүйесіне қол жеткізуде мына талаптардың бірінші кезекте орындалуы қажет: бір жағынан, постиндустриалық қоғамның жұмыскерге қоятын міндеттеріне байланысты біліктілік пен кәсібилікке талапты күшейту, ал екінші жағынан, «еңбек» деген ұғымның құнсыздануы және еңбек бағасының төмендеу барысын жеңу.
Бұл аталған проблемаларға теориялық тұрғыдан айрықша мән берілуі тиіс. Қазір, яғни әлеуметтік-экономиканың серпінді даму кезеңінде кәсіпорын тиімділігін экономикалық жағынан ынталандыру, еңбектің сандық және сапалық сипаттамаларын, макроэкономикалық ұдайы кәсіпорын процесіндегі ынталандырудың рөлін айқындау, еңбектің трансформациялануын жалпылау және нақтыланған түрде зерделеу өте маңызды әлеуметтік-экономикалық проблемаға айналып отыр.
1. «Дағдарыстан дамуға» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә Назарбаевтың жолдауы, Астана 2012ж
2. «Қазақстан өз дамуында жаңа серпіліс жасау қарсаңында »Н.Ә Назарбаев Астана 2008ж
3. Қазақстан Республикасы Президентінің «Дағдарыстан Жаңару мен дамуға» атты халыққа Жолдауы, наурыз, 2011 жыл
4. Бердалиев К.Б. Основы управления экономикой Казахстана. – Алматы: КазГАУ, 2010.
5. Кохно П.А., Микрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Кубаев К.Е. Теория построения систем управления. /Ж. «Транзитная Котлер Ф. Управление маркетингом /Сокр.пер. с англ. – М.: Экономика, 2009
7. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: Республика, 2009
8. Менеджмент организации /Под ред. З.П.Румянцевой, И.А.Соломатина. – М.: Инфра – М, 2007.
9. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента /Пер.с англ. – М.: Дело, 1992.
10. Сульповар Л.Б., Маннапов Р.Г. Менеджмент: Наука и исскуство управления бизнесом. – Тольятти: Современник, 1992.
11. Менеджмент: теория и практика в России. Учебник / Под ред А.Г.Поршнева, М.Л. Разу – М, 2005
12. Алимбаев Р.Н. «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса» Алматы -2006 г.;
13. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала /Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. – М.: «Сувенирң, 2007.
14. Комаров С. Культура современных действий в менеджменте /Ж. «Проблемы теории и практики управленияң, 2008, №5-6.
15. Модульная программа для менеджеров /Под ред. А.М.Зобова, Н.Б.Филинова и др. – М., 2008
16. Рюттингер Рольф. Культура предпринимательства / Пер. с нем. – М.: Экономика, 2008.
17. Поршнева А.Г. и др. Управление организацией – М. 2010
18. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента, Финансы, учет, аудит – М; 2009
19. «Перспективы развития фармацевтического сектора здравоохранения с учетом вступления РК» в ВТО, Қаржы-қаражат,№5,2008
20. «Казахстан Достижения, проблемы и перспективы.Видение организации объединенных нацийі » -Алматы 2008
21. «Стратегия развития здравоохранения Республики Казахстана до 2012 года Фармация Казахстана » 2008
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
1 Басқарудағы ынталандыру және мотивацияның теориялық аспектілері
1.1 Кәсіпорынның тиімділігін басқарудағы ынталандырудың және мотивацияның
мәні
1.2 Ынталандырудың кәсіпорынның ... ... ... ... ӨНДІРІСТІК-КОММЕРЦИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІН ЖӘНЕ ЕҢБЕК ӨНІМІДІЛІГІН ТАЛДАУ
2.1 «Аманат» фирмасының ... ... ... «Аманат» фирмасының қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін талдау
2.3 «Аманат» фирмасының еңбек өнімділігін талдау
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ... ... ЖӘНЕ ... ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Ынталандыруды кәсіпорынның тиімділігін арттыру факторы ретінде ... оны ... ... ... ... ... тиімділігін негіздеу
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
    
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасының ... 50 ... ... нық орын алу ... ... ... үшін әлемдік экономиканың өсімінен тұрақты түрде асып отыратын
экономикалық даму қажет. Еліміздің ... ... ... жолы ... ретінде танылуы, оның әлеуметтік-экономикалық үстемелеп дамуы,
халықтың әл-ауқатын, тұрмыс жағдайын ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік тұрақтылықты ... ... ... ... ... ... қажет, халықаралық еңбек бөлінісіне, ел
экономикасының өсуіне тиімді ... ... ... ... ... ... ... жеделдетудің және кәсіпорынның тиімділігін арттырудың
басты факторы - жоғары өнімді еңбекке уәждеме ... ... ... ... ... экономикалық реформаларды жедел
жүргізу нәтижесінде кәсіпорынның ... ... ... тиімділікті
көтеруге бағытталған ынталандыру уәждемелері де жүргізіліп келеді. Алайда,
бүгінгі кезеңдегі экономикалық ынталандыру біліктілікке, ... ... ... және ... ... ... болмай отығанын атап көрсетуге тура келеді. Мұның ғылыми-техникалық
прогреске ынталандырмалық дәрежесі төмен, ... ... ... ... ... ... және функционалдық
қабілетінің толық ашылуына, оны ... ішкі ... ... ... мүдделендірмейді.  Кәсіпорын тиімділігін ынталандырудың
оңтайлы ... ... ... ... экономикалық
түрлендіруден, еңбектің меншіктен, жеке мүдде мен ... ... кері ... ... ... ... өнімді еңбекке
құлшындыратын уәждемелер мен ... ... ... еңбекті жоғары бағалау, жалпы адам факторына байланысты
проблемалардың шешілуі мемлекет ... аса ... ... ... ... бірі ... ... Кәсіпорынның пәрменділігіне
уәждемелер мен ынталандырмалардың тиімді жүйесіне қол ... ... ... кезекте орындалуы қажет: бір жағынан, постиндустриалық
қоғамның жұмыскерге қоятын міндеттеріне ... ... ... ... ... ал ... ... «еңбек» деген ұғымның
құнсыздануы және еңбек ... ... ... ... ... проблемаларға теориялық тұрғыдан айрықша мән берілуі тиіс.
Қазір, яғни әлеуметтік-экономиканың ... даму ... ... ... жағынан ынталандыру, еңбектің сандық және сапалық
сипаттамаларын, макроэкономикалық ұдайы ... ... ... ... ... ... ... және
нақтыланған түрде зерделеу өте маңызды әлеуметтік-экономикалық проблемаға
айналып отыр.
Жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... және ... ... анықтайды.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Отандық ... ... ... ... ... ... ... жылдары айқынырақ байқала
бастады. Бұл мынадай екі ... ... ... 70-ші ... ... көптеген кәсіпорындарында еңбек қатынастары қақтығысқа
толы болды, еңбекті ... мен ... ... тәсілдері
жұмысшылардың дәстүрлі еңбек уәждемесінің әлсіреуіне әкелді, ... ... ... елдердің тәжірибесін көбінесе қолданбалы
көзқарас ... ... ... ... ... ұзақ ... ... кәсіпорын ... ... ... туралы
тұжырымдамасын дамытып келді, кәсіпорын ... ... ... ... мәселесі жоққа шығарылды, өйткені жұмысшы мен кәсіпорын
мүдделерінің сәйкес  келуі ... ... іске ... бұл ... ... ... экономикалық қатынастарға байланысты болды.
Бүгінгі таңда отандық ... ... ... ынталандыру
жүйесінің жаңа түрі пайда болғанын ... ... олар ... ... бір ... ... қарастыратын теориялық көзқарастан бас тартып,
материалдық және бейматериалдық ынталандыру жүйесіне ... ... ... ... ... және ... ... жұмысшыға
тән емес жаңа қажеттіліктерді анықтауға талпыныс күшейіп келеді, бұл еңбек
нәтижелерін, шығармашылық қызметтің ... ... ... ... т.б. ... ... аспақ.
1 Басқарудағы ынталандыру және мотивацияның теориялық аспектілері
1.1 Кәсіпорынның тиімділігін басқарудағы ынталандырудың және ... ... ... ... ... ... кәсіпорын процесінің ... ... ... ... ... ... ... бірінен саналатын
экономикалық мүдделер, кәсіпорын тиімділігінің ... ... ... ... ұтымды қолдану арқылы әсер етеді. Сонымен қатар,
экономикалық мүдделер, ынталандыруды қоғамның заңдылықтарымен байланыстырып
тұратын орталық буын ... ... ... және орта ... ... ... ... – экономикалық өсуді экстенсивтік емес, интенсивті, индустриалды-
инновациялық факторлардың басымдылығы ... ... ету. Бұл ... ... мен оған ... жаңа жүйесін қалыптастырудың нақты
жолдары анықталуы қажет.
Алайда, экономикалық ... ... ... ... ... пікір қалыптаспаған. Ғылыми зерттеулерде «экономикалық мүддерлер»,
«қажеттілік», «ынталандыру», «материалдық ... ... ... ... ... ... Олардың мәні мен функционалдық мағынасы
да бірқатар шетелдік және ... ... ... ... ... ... біз, ... категориясын
нақтылауда бүгінгі заманға тән интеграциялық тәсілге сүйенуді,  зерттеу
шеңберінде тек ... ... ... қатар, тарихи, әлеуметтік-мәдени,
құқықтық және саяси алғышарттардың да қамтылуы қажет деп ... ... ... өндіргіш күші, ең алдымен адам ресурстары. ... ... ... ... тікелей қатысты түсінік, яғни еңбекке
талаптандыру уәжі ... ... Өз ... ... ... қажеттіліктің кешенді жүйесі, адамдардың іс  қабілетін дамытудың
күшті құралы.
Экономикалық ... ... ... ... кең ... ... ... – адамдарды өнімді әрі табысты еңбекке
қызықтыратын, олардың мүдделік   ... ... ... ... әдістерін қамтиды. Сонымен, ... ... ... ... ... ... ... пайдалану
мақсатында қолданылатын, ... ... және ... ... ... және ... емес ... қатынастар жағдайындағы шаруашылықты ... ... ... ... ... ... ... тағы бір тобын
қарастырады, олар әкімшілік және либералды болып жіктеледі.
Экономикалық ынталандырудың қазіргі ... ... ... мен қажеттіліктер, қызметкерлердің   еңбек белсенділігінің ... оңды ... ... ескерілуі тиіс. Бұлар:
    - материалдық ынтаны тұлғаның өзі іске  ... ... ... ... ... қабілеттері мен білімін үдету;
    - өнімді еңбек пен мол табыстың ...... ... мен ... ... барынша көп тұтынудан гөрі, өмір сүру мен еңбек қызметінің әлдеқайда
жоғары сапасын қамтамасыз етуге бой ұру, ... ... жаңа ... ... дамытудың басыңқылығына ден беру;
    - сапалы экономикалық өсімге қол ... ... ... міндеті қызметкердің еңбекке негізделген басым уәждерімен,
әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандырумен сипатталады, ... ... ... ... ролі арта түседі.
Қазақстан Республикасының жедел дамуына, сондай-ақ кәсіпорынның
өнімділігіне экономиканың ... ... яғни ... ... әсер етіп ... Кез ... өтпелі кезеңнің негізгі белгілері:
бұрынғы және жаңа жүйе ... ... ... ... көрінісі – бой көтере ... және ... ... мен тетіктердің арасындағы сәйкессіздіктер, тұрақсыздық.
Трансформациялық жағдайдың кері әсері, бір ... ... ... кәсіпорындық күрделі өзгерістерге тәуелді болса, екінші жағынан, ... ... пен ... толы нарықтық механизмнің ... ... ... ... ... ... жоспарлы  жүйенің
негізі бұзылды, ол жаңа өзгерген жағдайда іске аса ... ... ... ... ынталандырудың жаңа механизмін құрудың
объективті қажеттілігі туындайды. Мұнымен қатар, кәсіпорын тиімділігінің
төмендеуіне, ... ... ... кері ... тигізген
құбылыстардың бірі меншіктік қатынастардың өзгеруі. Реформаларда, ғылымға
негізделген концепцияның болмауы кәсіпорынның құлдырауын, экономикалық ... ... ... ... иелері мен меншікке ие топтар ... ... ... ... ... ... және меншікті өз пайдаларына
қарай бөлісуге ұмтылады. Бұндай жағдайда, ... ... ... құрал
ретінде емес, иеленуге болатын байлық ретінде ... ... ... ... ... ... ... Жекешелендіру
нәтижесінде, пайда болған меншіктік құрылым және меншікті іске ... заң ... ... ... ... ... механизмінің мүмкіндігін әлсіретеді.
Экономикадағы түрлендірулер тек меншік ... ... ... емес, жеке ... ... ... ... ... жүргізудің жеке меншіктік ... ... ... ... оның ... ... қуатты құралы.
Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде экономиканы құрылымдық
тұрғыдан қайта құру қажеттілігі кәсіпкерлікті жедел дамыту  есебінен нақты
іске ... ... ... ... ... ... мол ... ұмтылуға қабілетті, іскер адамдар қатарының көбеюін ... ... ... ... ... ... ... барлық топтарының материалдық жағдайын ... ... ... ... қауіпсіздігін сақтау ұсталымын орындауға
бағытталуы қажет.
Біздің ойымызша, ... ... ... ынталандыруды
мынандай белгілермен сипаттауға болады:
- экономикалық өсімнің тұрақты ... оның ... ... өндірілген тауар сапасының артуы және оның отандық, әлемдік нарықты
бәсекеге қабілеттілігінің ... ... ... ... мен ... ... жаңа ... меңгеру, ғылыми және инновациялық қызмет
әсерінің күшеюі, адам капиталын нәтижелі қолдану;
- басқару тиімділігін арттыру ... ... ... үнемдеу, еңбек өнімділігін ынталандыру.
Қазақстан, қоғамдық өмірдің шешуші саласы – ... ... ... ... ... ... ... жасап ілгерілеп келеді. Ел экономикасы
2001 ж. бастап жылына орта есеппен 10%-ға өсіп ... ... ... ... негізін құрайтын өнеркәсіп кәсіпорыны да
тұрақты даму үстінде. Егер 1995-2007 жж. аралығында өнімнің жылдық өсуі ... ... ... 5 жыл ішінде 11,8%-ға жетті.
Зерттеу жұмыстары атқарылған мерзімде өнеркәсіптің жекелеген секторлардың
табыстарының қалыптасуында құрылымдық өзгерістер орын алды. ... ... ... көлеміндегі еңбекақының үлесі 2007 ж. 35,8%-дан 2011 ж. 33,3%-ға
дейін ... ... ... құрайтын  таза пайда мен аралас табыс
38,2%-дан 43,5%-ға өсті. Бұл, бірінші ... ... ... сипаттаса, екінші жағынан, пайданың, көбінесе, қызмет көрсету
саласынан түскенін көрсетеді.
Қарастырылып отырған кезеңде ... ... ... ... ... кәсіпорындары тиімділігінің, экономикалық қызметтің ... ... ... ... өсуі мен ... ... ... (1-кесте). 
Кесте 1
Қазақстан Республикасы экономикалық салаларының тиімділігі, %
|Көрсеткіш ... |
| |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 ... ... ... % |21,6 |14,8 |18,5 |21,6 |25,7 ... ... ... тиімділігі, % |45,1 |37,8 |31,9 |38,8 |67,5 ... ... ... тиімділігі, % |21,4 |13,8 |19,2 |21,4 |22,8 ... ... ... % |5,4 |5,3 |-4,4 |13,8 |1,7 ... ... ... % |4,3 |4,5 |5,2 |5,0 |3,4 ... тиімділігі, % |4,7 |3,4 |5,8 |9,3 |4,9 ... және ... ... тиімділігі, % |9,4 |11,8 |18,7 |18,1 |18,9 |
|Қаржылық қызмет ... ... % |3,3 |32,5 |15,6 |9,1 |11,2 ... ... ... тиімділігі, % |40,1 |-3,2 |13,8 |4,3 |8,3 ... – ҚР ... ... ... деректері бойынша |
 
1-кестеде келтірілгендей, өнеркәсіп ... ... ... ие. Кен ... ... ... тиімділігі мемлекет
экономикасын тұтастай алғандағы пайдалылықтан жоғарырақ. Дей тұрғанмен,
2011 ж. ... ... ... 50,7%-ы ... ... ... ... 11,5%-ы кен өндіру саласы, 21,4%-ы өңдеу саласы. Ал 8,3 %-ы
денсаулық сақтау саласына ... ... ... механизмінің тағы бір маңызды шарты ... ... ... ... ... 5 жыл ... өсімі қаржылық емес активтер бойынша өте қарқынды болды, олар
жыл сайын орта ... 20%-ға ... ... ... салаларға 
инвестициялардың өсуімен қатар, олардың ішкі нарықтағы тапшылығы байқалады.
Тиімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етудің, яғни қазіргі ... ... ...... ... арттырудың басым факторы –
еңбек өнімділігі. Демек, еңбек ... ... ... ... фирманың, саланың, экономикалық қызметтің нәтижелілігінің
алғы шарты.
Тиімділік – әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстардың жиынтығын
сипаттайтын, нәтижеге қол жеткізу мен ... ... ... ... ... өсуі, өнім бірлігіне ... ... ... бұрынғы шығын көлемін сақтай ... ... ... ... Еңбекақының тиімділігіне сәйкес
оның ынталандырғыш рөлін де айқындауға болады.
Еліміздің экономикасы мен әлеуметтік әлеуетінің ... даму ... мен ... ... ... ... жүйесін күшейтуге
бағытталған кешенді шешімдер қабылдануы қажет. Мұндай ... ... ... ... ... ... ең аз және орташа ... ... мен ... сұраныстың
өскендігіне байланысты еңбекке ақы рөлінің жоғарылауы;
- өнеркәсіптік ұжымдарда «шаруашылық ... ... яғни ... ... ... мәселелер бойынша
да тиісті шешім қабылдай алатындығын қамтамасыз ету.
Постиндустриалды, әлемдік технологияның прогресшіл жаңа ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі
толығырақ жүзеге  асырылуы қажет. Басқару ісіне нақты ... ... ... ... бар ... ... жұмысшының еңбекке деген
құлшынысын жоғарылатады, кәсіпорынның резервтерін бұрынғыдан гөрі толығырақ
пайдалануға ынталандырады. Ұжым ... жеке ... яғни ... ... ... араласу сәті (кәсіпорын қаражатын жұмсау
өкілеттілігі, кәсіпорындық процесті ұйымдастыру және оның ... ... ... келгенде ең төменгі деңгейдегі әлеуметтік келісімге қол
жеткізуге мүмкіндік береді.
Елбасы өзінің Қазақстан халқына жыл ... ... ... (6 ... ж.) «қысқа мерзімді және орта мерзімді міндеттерді шешудің бірінші
бағыты - өндіруші  ... - деп ... ... ... мен ... кәсіпкерлік корпорациялар тау-кен металлургия саласын тиімді
дамыту мен оның ... ... ... ... ... ... ... Олай болса, өнеркәсіп кәсіпорындарының ... ... ... ... мен ... ... ... ең ұтымды жолдары негізделуі қажет.
Ынталандыру жүйесінің дамуында Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындары
экономикалық ынталандыру жүйесінің келешегінде ... ақы ... ... ... ... ... ... кезде отандық өнеркәсіп кәсіпорындардың көпшілігі шетелдік
өндірушілердің ... ... ... ... тарифтік жүйе мерзімдік
және кесімді еңбекақының үйлесімділігіне негізделген. Қазақстанның ... бұл ... ... аясы кең, бірақ оған қол ... ... және ... ... ... ... ... еңбекті мөлшерлеу жұмысы жүргізіледі,
сондай-ақ тапсырмалардың мөлшерленуі де іске ... ... ... ... ... ... жүйені мемлекеттік емес меншіктен
алып тастау, немесе, жалақының бүкіл қорын әр ... ... ... нәтижесіне қарай бөлу қажет деген пікір ... ... ... ... ... ... артықшылығы – ол жұмысшының біліктілігіне
әсер етеді. Нарықтық ... ... ... ... технологиясы жұмысшылардың жоғары біліктілігін қажет етеді және
бұл кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығының, ... ... ... ... ... ... негізгі шарты. Тарифтік жүйенің  тағы
бір артықшылығы, жұмысшы оны ... ... ... ... ... ... қиыншылығын, оның жауапкершілігін бағалайды. Тарифтің
экономикалық ұтымдылығы – кәсіпорындар ... өз ... ... ... ... ... ... саясатқа сай шұғыл бақылап ... ... ... зор ...... ... ... сыйақыландыру жоғары өнімді және жоғары сапалы еңбекке
ынталандыру, ... ... ... ... ... өмір ... көтеру мақсатында жүргізіледі. Сыйақы, еңбек
мөлшері үшін алған ақыдан ерекше. Ол ... ... ... ... ... сыйақы беру даралық сипатта болуы тиіс: жұмысшының аймақ, цех,
кәсіпорын ... ... ... үшін ... ... ... ... сыйақы беру нақты, белгіленген мөлшерлеме мен нормативті орындағаны
үшін емес, еңбектегі ерекше жетістіктері үшін берілуі тиіс;
    - ... беру – ... (ай ... және жыл ... ... ... беру жүйесі қарапайым, әрбір жұмысшыға түсінікті болуы керек.
Мұнымен қатар сыйақы беру шарттарын шектейтін ... ... ... еңбекті қорғау, жарақаттану болдырмау, бақытсыз жағдай
және еңбек тәртібінің бұзылуын болдырмаулар жатады.
Инновациялық және инвестициялық қызметтің жандануы ... ... ... ... ... әсерін әлсіретіп, кәсіпорындық әлеуеттің
түбегейлі жаңаруын қамтамасыз ... ... ... шығынын азайтып,
қоршаған ортаны қорғау шарттарын мүлтіксіз орындауға өнімнің ... ... ... шығаруға ықпалын тигізеді. Инновациялық үрдістің бұлайша
қалыптасуы үшін дайындығы жетік, жоғары ... ... ... жаңа ... ... ... үнемдейтін технологиялар,
еңбек өнімінің жоғары ... ... ... ... ... тәуелді болып барады. Олардың деңгейі қаншалық ... ... ... ... ... ... жетекші мемлекеттерінде
интеллектуалдық әлеует экономикалық өсімнің іргелі көзіне айналған. ... ... ... ынталандырудың экономикалық механизмі ғылымға,
жаңа технологияға, жаңа білімге, адам ... ... ... ... ... көрінісі мынадай: аралық өніммен салыстырғанда
түпкілікті өнімнің әлдеқайда алда ... ... өнім ... ... мен түрлерінің жаңаруы; ғылыми-техникалық прогресс жылдамдығын
анықтайтын кәсіпорын салаларының ... ... ... ... ... ... факторға қарағанда экономикалық өсудің жаңа
сапасына қажетті басты шарты ... ... ... тәжірибе көрсетіп
отырғандай, адам капиталына жұмсалған инвестиция мен экономикалық өсім
сабақтас құбылыстар. ... ... ... ... құралы адам
капиталына жұмсалатын инвестиция.
Модельден экономикалық ... ... ... ... ... ... тұрғанын аңғаруға болады.
Механизм тиімділігінің критерилері экономикалық өсімнің ... ... яғни ... өсім ... ... ... ету ... байланысты. Міне осы ... ... ... ала ... ... тиімділігін ынталандырудың
механизмінің мына моделін ұсынамыз (1-сурет).  
|Экономиканың тиімділігі ... ... ... ету ... ... өсу ... ... өсу ... әл-ауқатының артуы, өмір сүру сапасының  жақсаруы, халықтың |
|тұрмыс деңгейі бойынша жіктелуінің кемуі ... даму ... ... және ... ... ... білім беруге,  озық технологияларға негізделген ... ... ... механизмі ... ... ... ... 1 - ... ... ынталандыру механизмінің моделі
   
Экономикалық өсімді ынталандыру механизмі ... ... ... ... ... ... өсімде де көрінеді, бұл өз кезегінде,
адамдардың өмір сүру ... ... өмір ... жақсаруына,
халықтың тұрмыс деңгейі бойынша жіктелуінің анағұрлым ... ... ... ... ... ... ... бірінші кезекте
ғылымды мемлекеттің есебінен қаржыландыру мәселесі тұр.
Ғылымның жоғары технологиялық өрістеріне ... ... ... ... ... ... ... тікелей әсер етеді,
инвестицияның ғылыми зерттеу және ... ... ... ... ... ынталандырудың тиімді механизмін қалыптастырудың
маңызды бағыттары – ... ... ... ... ету, ... ... ... бағалы қағаздар нарығын
қалыптастыру, қысқа және орта ... ... ... ... ... ... ... және  ережелер  арқылы  мақсаттар мен  міндеттерді  дұрыс  қою 
мен  оларды  оңтайлы  шешуге  үйретеді. Бұл  ... ... ... болмаса,  бүгінгі  таңдағы  менеджменттің    барлық  жаңалықтары 
тосқан   нәтижені  оңай  бере  ... ... ... ... ... ұйымдаструда  және  және  ұжымды  басқаруда   
менеджердің  атқаратын  ролін  күшейте  түседі  және  оның  жеке  ... ... ... ... ... жүйесін 
құру  үшін,  менеджер  кәсіпкерлік  білімнің   жиынтығын  ... ... ... ... іс-қызметте  оны  қолдануға  ... ... ... ... ... ... және   жеке 
адамдармен  қалай  жұмыс  істей  ... да  ... ... ... іске ... төмендегі шаралардың нақты орындалуын
қажет етеді:
    - экономиканың, жоғары технологиялық үрдістері басым құрылымына көшу;
    - ... және ... ... ... және жеке меншік
тарапынан қолдау;
    - ғылыми зерттеулерді бюджеттік ... ... ... ... ету;
    - қаржы ресурстарын тиімді пайдалана отырып, адам ... ... ... ... ... ... нағыз жандандыратын жұмыстың
сипаты мен мәніне байланысты мотивтер де болады.
2-кестеде эксперименттік зерттеулер нәтижесі келтірілген, сол аркылы
жұмыскерлер ез ... ... ... екендігіне, қаншалықты үлес
қоса алатындығына сипаттама бере алады.
Кесте 2
Жұмыскерлердің еңбек өнімділігіне үлес қосу пайызы
|Еңбек өнімділігін ... ... ... |Екі жағ- ... ... ... |дың |
| ... ... |да ... |
| ... |ету | |
| |ету | | ... ... | | | ... ... ... |48 |22 |19 ... ... ... ... |45 |27 |22 ... ... ... ақы ... |43 |31 |16 ... ... жұмысты | | | ... және ... |41 |34 |17 ... қабілетін дамытуга мәжбүр | | | ... ... |40 |27 |20 ... әрі киын ... ... |38 |30 |15 |
| ... ... ... | | | ... ... |37 |33 |17 ... ... ... |36 |28 |14 ... ... |36 |35 |18 ... ... ... | | | ... ... ... |35 |31 |20 ... ... ... ... ... |Екі жағ- ... ықпал ететін факторлар |ты едәуір |ды жұмыс ... |
| ... ... ық- |да |
| ... |пал ... ... |
|Онша қиналмай және ренішсіз | | | ... ... |61 |15 |13 ... ... |56 |12 |12 ... ... ... шу | | | ... ... жоқ |56 |12 |12 ... ... ... | | | ... ... |54 |17 |13 ... басшысымен жақсы | | | ... болу |52 |19 |12 ... ... ... ... | | | ... хабардар болу |49 |21 |16 ... ... типі |49 |20 |12 ... жұмыс уақыты |49 |18 |15 ... ... ... |45 |27 |18 ... көлемініи әділ бөлінуі |45 |24 |18 ... ... ... ... ... ынта-
ықыласы   арқылы  көтеріп,  олардың тиімді    жұмысының  негізінде  
жетуді  ... ... бұл  ... ... ... ... қою  мен  ... үшін  нақты  білім  және    тәжірибелік 
дағды  алуға  болады,  осы  ... ... ... ... ... ... ... дәлелденген  шешімдерді  қабылдауға, кадрлар 
жұмысын  жүйелеуге, кәсіпорындарды  біртұтас  жүйе  ... ... ... ... ... ... ... де  
теориясы болады,  онда  осы  пәнге  тән  ... ... ... ... ... ... және  өзінің  
ізденіс  жолы  қамтылады. Басқару  адамдардың  парасаттылық  ... ... ... ... ... бағындыру  және  тәртіпке 
келтіру  ... ... ... ... ... маңызды  құрамдас  бөлігі, оның  пәні  басқару  үрдісіндегі   
әлеуметтік  қатынастардан  тұрады. ... ... ... ... ... ... ... адамдардың  арасындағы 
қалыптасатын  қатынастар.  Менеджментті  кәсіпкерлік  іс-қызметтің  ... ... да  ... Осы  ... қарай  менеджментті  алдын-
ала  белгіленген  экономикалық  нәтижеге  жету  үшін  адамдардың  күш-
қуатын нысаналы    түрде  шоғырландыруды    ... ... ... деп  ... ...  Әр ... ... іс-қызметтің  жалпы 
қағидаларымен  бірге  өзіне  тән  ерекшелігі  болады. ... ... ... ... ықпалын  тигізетін    сыртқы 
факторлардың  қатарына    ... ... ... ... ... болады: халықтың  төлем  қабілеті  бар  ... ... ... ... ... оны  шеттен  әкелудің,
бәсекенің, табиғат пен ауа-райының  демографияның  жиі  жағдайын. Сонымен 
қатар, бұл  кәсіпорындардың  ... ... ... ... ... ... ... материалдық  құралдардың  және 
ақша  қаржысының  болуына  ғана  емес,  сонымен  ... ... ... ... істейтін    адамдардың  барлығына  байланысты. Менеджмент 
стратегиялық  ... ... ... ... ... ... және  олардың  персоналдарын  нысаналы  және   келісімді 
жұмыспен  қамтамасыз  ететін  басқару  ... ... ... Ал  ... ... белгілі  мақсатқа  жетуге  бағытталған 
дәйекті  түрдегі  істің  жиынтығының  көрінісі.  
1.2 Ынталандырудың кәсіпорынның тиімділігін басқарудағы ... ... ... ... ... ... талдау анықталады. Тейлордың пікірінше, еңбек өнімділігінің
артуы қожайынға, ... да ... ... Ол үшін ... да,
жұмысшының да психологиясын түбегейлі өзгерту қажет. Екі жағы да ... ... ... назар аудармай, бар күш-жігерін оны молайтуға жұмсауы
тиіс. Ф.Тейлор өз ... ... ... ... ... ... ... орнына ғылым; қарама-қарсылықтың орнына үйлесімділік;
дербес жұмыстың орнына ынтымақтастық; еңбек өнімділігін ... ... ... барынша арттыру; әрбір жұмысшының еңбек өнімділігін
барынша арттыру,оларға барынша қолайлы жағдай жасау.
Тейлор концепциясының ... ... ... ... ескі,дәстүрлі жұмыс тәсілдерінің орнына ғылыми
іргетасты құру,оның әрбір элементін ғылыми тұрғыда зерттеу.Ол былай
деді: басқаруда да көпір салу ... ... ... ... Жұмысшылардың ғылыми критерий бойынша таңдау,оларды жаттықтыру және
баулу.
3. Еңбекті ұйымдастырудың ғылыми ... ... ... енгізу
әкімшілік пен жұмысшылар арасындағы ынтымақтастық.
4. Еңбекті біркелкі бөлісу және әкімшілік пен жұмысшылар ... ... ... ... басты мақсат етіп қоя
отырып,Ф.Тейлор жұмысшы еңбегі мен ... ... мен ... ... ... ... ... стандарттауды,жұмыс уақытын дәл есептеуді қарапайым
операцияларға бөліп,кейіннен ... ... ... ... ... ... ... еңбек ақыны
қолдануды т.б.көздеді.
Ф.Тейлор жеке жұмыскерлердің еңбек операцияларын ... ... ... ... бөліктерге жіктеуге және де хронометраж
көмегімен жұмыстың неғұрлым прогрессивті ... ... ... ... ... қарқынының артатындығы
соншалық,жұмысшылардың ... ... ... ... дерлік уақыты
болмайды екен.Тиімсіз қозғалыстарды жоя отырып,Ф.Тейлор «ең ... ... орай ... жұмысшылардың мамандығын ескере
отырып,олардың еңбегін мамандандыру,неғұрлым тиімді жұмыс ... үшін ... ... және ... ... ... ... дәл есептеу еңбек құралдарын жұмыс операциялары мен
қозғалыстарын ... ... ... және ... ... ... ... өзі өндірісті жоспарлағанда басқаруға
өзгеріс енгізуге,цехтарды басқаруды қайта ... ... ... ... орнын әр түрлі жұмысты атқаратын сегіз мастер орындады.Цехта
тікелей төрт ... ... ... ... жөніндегі мастер,жұмыс
ырғағын белгілейтін мастер,бригадир.Қалған мастерлер «үйлестіру бюросы»деп
аталатындар маршруттармен,нұсқау әзірлеумен және есеп ... ... ... т.б. ... еңбек ақы жүйесіне
де түбегейлі өзгеріс енгізді.Оның өзі белгіленген норманы орындауына қарай
жеке дара жүргізіледі.
Ф.Тейлор ... ... ... жұмысшылардың еңбегін ұтымды
ету,өндіріс процестерін және де ... ... ... процесін
ұйымдастыруды қайта құру болды.Тейлор ілімінің дәл осы жағы ... ... ... ... ... ... ... зерттеушілері мен белсенді
насихатшылары Генри ... ... ... т.б. болды.
Гильберт прибор ойлап шығарып, оны ... деп ... ... қоса ... ... бір ... қандай қозғалыстардың
атқарылатындығын және де ... ... ... ... ... ... үшін ... Осылайша алынған ... ... ... олар ... ... ... ... жұмыс операцияларын өзгертті, әрі стандартты процедуралар мен
жабдықтарды пайдаланып жұмыс тиімділігін арттыруға ... ... ж.ж. ... ... « ... 12 ... ... мәлім болды (1912ж.). Мұнда ол кәсіпорынды ... ... әрі ... ... ... мұндай
принциптерге мыналар жатады:
-Дәл тұжырымдалған мақсат, басқарудың барлық деңгейінде бұған жетуге
әрбір басшы мен оның қол ... ... ... мақсатты ескере отырып, әрбір жаңа процесті талдауға шынайы
дұрыс көңіл бөлу;
- ... ... беру ... және ... ... ... ... және барлық мәселеде білікті кеңес бірлесіп
ақылдасқанда ғана нәтижелі ... ... ... ұжым ... ... тәртіп ережелерге
бағынуы;
- Қызметкерлерге әділ ... ... ... ... ... ... жедел, сенімді,
толық, дәл және тұрақты есеп;
- Ұжым қызметін мұқият, жедел ... ... ... ... ... ... ... дәл белгілеуге және одан келетін
шығындарды азайтуға мүмкіндік беретін нормалар мен жұмыс кестелері;
- Ең тәуір нәтижеге жетуге ... ... ... күш- қуат ... ... ... қамтамасыз ететін жағдайларды қалпына келтіру;
- Уақытты белгілеуді және ... ... ... орындалуын
ұсынатын операциялар нормасы;
-Атқарылатын жұмыстардың барлық ережесін нақты бекітуді қамтамасыз
ететін жазбаша ... ... ... ... ... ... мақсатында еңбек өнімділігі үшін
сыйлыққа ақы төлеу.
Г.Эммерсон өндірісті және басқарманы ұйымдастырудың ... ... ... шешудің қажеттілігін және тиімділігін тұңғыш рет атап
көрсетті. Әсіресе, тиімділік тұрғысынан рационализациялауды ( ұтымды етуді)
қарастыруды ( ол ... рет ... ... ерекше көңіл аударарлық.
Тиімділік деп, шығын мен нәтиже арасындағы ең қолайлы ара ... ... ... ... ... ... ... өкілі Г.Форд шұғылданып, Тейлор жүйесін пайдалануды одан ары
жетілдірді.Ол Ф.Тейлор ... ... ала ... оны ... ... Г.Форд бұйым өңдеу жөніндегі операцияларды қарапайым
қозғалыстарға дейін ( мамандандырылған механикалық ... ... ... өзі ... ... ... бір операциядан
келесі операцияға жылжуы жұмысының біліктілігіне қарай емес, тек ... ... ... ... ... ... ... берді,Жаппай
өндіріс өнімнің өзіндік құнын едәуір кемітуге ықпал ... ... ... ... ... ... ... процесін, ондағы сатыларды, байланыстарды дәл ... ... ... ... ... және жоспарлау;
- шикізаттарды, материалдарды, механизмдерді, жұмысшы күштерін әзірлеу;
- ... ... ... ... жүзеге асыру;
- өндірісті жетілдіру жұмыстарын үнемі іздестіру.
Өндірісті ғылыми басқару концепциясы елеулі ... ... ... ... ... ісі ... ... дербес саласы ретінде танылды.
Басшылар-практиктер мен ғалымдар ... мен ... ... мен ... ... ... мақсатына жетуде тиімді
қолдануға болатындығына тұңғыш рет көздері жетті. Дәл осы кезде « ... ... ... « ... өнімділігі мәселесі жөніндегі
сарапшылар» секілді жаңа мамандықтар пайда ... тез етек ... күн ... ... оқу ... туралы» курстарды оқыту ұдайы жүргізіле
бастады, басқаруды ұйымдастыру проблемасын зерттеуге ... ... ... ... мәселелері бойынша жарияланымдар көбейді т.б.с.
«Ғылыми басқару» қозғалысы АҚШ- тан тыс ... ... ... ... Францияда, Швецияда және басқа да еуропалық елдерде
кеңінен мәлім болды, ... өзі ... ... ... ... « ... ғылыми ұйымдастыру» т.б. аттарымен жарияланды.
Егер әуелде тек өндіріс табыстарына, ... ғана ... ... ... ... ... барлық саласында бірдей қолданылатын басқаруды
ұйымдастырудың « ... ... ... ... — адамдардың кәсіптік қызметі. Бұл қызметтің ... үшін оның ... ... ... — бұл ... ... ... адамдарға, олардың бірлескен (еңбек) ... ... ... ... ... ... бірқатар қорытынды жасауға болады. Басқару ең алдымен,
ықпал ету, демек мұның өзі сол әрекетке билік ету қажеттігін көрсетеді.
«Мақсаттылық» ... ... ...... ... ... ... қамтамасыз етуді көздейді. Оның үстіне мақсат қою да
басқару міндеті.
«Жүйелік» ... ... емес ... үздіксіз жүзеге асыру
қажеттігін көрсетеді.
Әрекеттің осындай міндетті бірізділігін басқару процесі деп атайды. Әр
түрлі деңгейде басқару ... ... және ... ... Д. Н. ... осы категорияға — басқару процесіне біршама
жалпылама анықтама береді. ... ... — бұл ... ... ... ... ... жөніндегі жүмыс ... ... ... ... барысын бақылауды бірізділікпен
жүзеге асыру. Бүл анықтама басқару әрекетінің мазмұнын да ... ... ... ... ... мен ... ... асырады.
Кәсіпорындар мен мекемелерде, кәсіпорындарды тасымалдау орындарында, т.б.
Яғни, адамдар еңбек ететін ұжымның ... ... бір ... жету
үшін басқару кызметі бірінші кезектегі міндет болып саналады. ... ... ... де, ... ... да ... жүргізіледі.
Стратегиялык және жедел проблемаларды ... ... ол бір ... ... ... ... ... «Стратегиялық басқару»,»Жедел
басқару» секілді терминді пайдаланады. Мұнда басқару мазмұны өзгермейді.
Басқару ... ... ... ... ол ... ... дсп
аталатын басқару жұмысыньң нақты түрінен тұрады. Басқару қызметі — ... ... ... оны ... ... үшін ... амалдар мен әдістер,
сондай-ақ тиісті ұйымдық ... ... ... ... ... ... саналады, өйткені, бұлар да озара
байланысты әрекеттер сериясынан тұрады. Басқару кызметі барлық ... ... ... қызметіне ғылымның көптеген салаларында ғалымдар
зор көңіл бөлді. Кезінде А. ... ... ... ... ... болжалдау жәнс жоспарлау, ұйымдастыру, жарлық беру, үйлестіру
және ... Бұл ... ... теориялық категориясы ретінде
әдебиеттерде кеңінен пайдаланылады, бірақ ... ... — көп ... ... ... бүл екі ... ... карым-
қатынасы, онда біреуінің өзгеруі екіншісінің өзгеруіне түрткі болады,
социологияда — белгілі бір ... ... ... жеке ... ... ... ... жүйенің,кажетін орындайды.
Функция — бүл сонымен қоса әрекет, міндет жұмыс. Бұл ... ... ... ... ... ... кезде Басқару теориясында,
сондай-ақ олардың ұйымдастыру жүйесіндегі басқа қызметтерінде — ... т. б. ... ... үшін ... ... ... ... ерекше мазмұны болады әрі дербес жүзеге ... ... ... басқару саласындағы адамдар қызметіне
тендестіруге болады. Шындығында, кез ... ... ... үшін ... және қабылдау, оның орындалуын үйымдастыру, оның ... ... ... ... ... және де осы ... ... шешімді шығару және қабылдау қажет.Басқарудың барлық қызметі бір-
біріне тығыз байланысты, сонымен ... олар ... ... ... атап ... Басқару қызметіне деген көзқарас және олардьң
жіктелуі алуан ... ... ... ... ... (М. ... М, ... Ф. Хедоури) Басқару қызметінің елеулі түрлерін шағын
категорияларға бөледі. Мұның өзін қазіргі ... ... ... ... пікірінше, басқару процесі олардын өзара байланысты
қызметтерінен: ... ... ... және бакылаудан
тұрады. Кез келген әлеуметтік-экономикалық жүйе біршама дербес, ... ... екі ... ... басқарылатын (басқару объектісі) және
Басқарушы (басқару субъектісі).
Басқарылатын жүйе деп ... ... ... ... ... ... объектіні, яғни белгіленген жүйеге жетуге мүмкіндік беретін даму
нышанын айтады. Оның өзі өндірістің алуан ... ... ... жүйе — бүл ... ... көмегімен мақсатқа сай ықпал
етуді жузеге асыратын органдар мен жеке жұмысшылар
Жиынтығы.
Басқарушы жүйе — бұл ... ... ... ... ал ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорын адам ресурстарын басқарудың теориялық негіздері72 бет
Кәсіптік білімнің электрондық оқулықтарын құрастырудың функционалдық – модульдік технологиясы45 бет
Персоналмен жұмыс істеудегі әлеуметтік-психологиялық аспектілері22 бет
Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттырудың бір әдісі - мотивация69 бет
Әлеуметтендіру– рухани құндылықтарды таратушы және қайта жаңғыртушы механизм ретінде8 бет
Басқару процестері17 бет
Корпоративті мәдениет3 бет
Кәсіпорынды ақша ресурстарымен басқарудағы қаржы менеджментінің рөлі23 бет
Мектеп педагогикалық жүйе және ғылыми басқару нысаны ретінде. педагогикалық менеджмент субъекті қызметінің мақсаты6 бет
Мемлекеттік басқарудағы құқықтық реттеу19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь