Банк қызметінің құрылу және тоқтатылу тәртібі


I Кіріспе

II Негізгі болім

1. Банк қызметінің құрылу және тоқтатылу тәртібі
2. Банк қызметін құқықтық реттеу және банк қызметін реттеу әдістері
3. Банктік қызметті бақылау және қадағалау, банк қызметіндегі тәуекелдік.

III Қорытынды

IV Пайдаланылган әдебиеттер тізімі
Теориялық тұргыда банк жүйесі бір немесе басқа елде белгілі бір тарихи кезенде өмір сүрген банк және банк институттарының әр түрлерінін бір-бірімен тығыз байланысты жиынтығы және кредиттік жүйенің құрамдас бөлігі болып табылады.
Қазақстаннын дәстурлі улттық банк жуйесінін даму тарихын Қазақстан Республикасын егеменді ел деп танылудан және улттық валюта-тенгенін айналымга шыгуынан қарастыруга болады.
Қазақстан Республикасынын банктік жуйесі екі денгейлі жуйе ретінде корсетілген. Улттық банк-елдін орталық банкі болып табылады және банктік жуйенін жогаргы (бірінші) денгейін қурайды. Улттық банктін тапсырмалары, қызметінін принциптері, қуқықтық мәртебесі және уәкілдігі Қазақстан Республикасынын “Қазақстан Республикасынын Улттық банкі туралы” Занымен айқындалады. Қалған басқа банктер Қазақстан Республикасынын зан актісімен айқындалатын ерекше қуқықтық статусқаие Қазақстаннын даму банкінен басқалары банктік жуйенін томенгі (екінші) денгейіне жатады. Шетелдік қатысушылары бар банктер екінші денгейдегі банктерге жатады, ягни, акцияларынын 1/3 болігінен артыгы келісімдердін иелігінде және/немесе басқаруында болатын: а) Қазақстан Республикасынын резиденттері емес; ә) Занды тулгалардын Қазақстан Республикасынын резиденттері, акцияларынын немесе жаргылық капиталдагы қатысу улесінін 1/3 болігінен артыгы Қазақстан Республикасынын резиденттері емес немесе соларга тен Қазақстан Республикасынын резиденттері-занды тулгалардын иелігіндегі, меншігіндегі және басқаруында болатын; б) Қазақстан Республикасынын резиденттері емес немесе занды тулгалар- Қазақстан Республикасы резиденттерінін қуралдарды болуші, оны пайдаланушы (ягни сенімід тулга) болып табылатын Қазақстан Республикасынын резиденттері, ягни акцияларынын немесе жаргылық капиталдагы қатысу улесінін 1/3 болігінен артыгы Қазақстан Республикасынын резиденттері емес немесе соларга тен Қазақстан Республикасынын резиденттері- занды тулгалардыниелігіндегі, меншігіндегі және басқаруында болатын банктер. Мемлекет аралық банк- бул халықаралық шарттын негізінде қуралган және әрекет ететін уйымдастырушысы Қазақстан Республикасынын Укіметі (немесе онын окілді мемлекеттік органы) және бул шартқа қол қойган мемлекеттін укіметі болып табылатын банк Орталық банктер (мысалы Қазақстан Республикасынын Улттық банкі) елдегі букіл кредиттік жуйені басқаруды жузеге асырады, ондірістін қаржылық операцияларын жургізеді, бос қуралдарды және коммерциялық және басқа банктердін міндетті резервтерін сақтайды, керек болган жагдайда олардын ликвидтілігін қолдау ушін оларга кредиттер береді, банкноттар эмиссиясына монополияны иеленеді және елдін қаржы-кредиттік саясатынын басты нысандары болып табылады.
1. Н.Н.Хамитов “Банк ісі” Алматы “Экономика” 2006 жыл.
2. С.Б.Мақыш “Коммерциялық банктер операциялары” Алматы “ИздатМаркет” 2004 жыл.
3. “Ақша, несие, банктер” Оқулық Алматы“Экономика”
2001 жыл .
4. А.А.Сейтжанов “Қазіргі кезенде банктік қызметті мемлекеттік
басқарудын кейбір мәселелері”. Казахстанский журнал
международного права №2 (10) – 2003 год.
5. Т.Байдельдинова “Правовое регулирование банковской
деятельности”. ҚазУУ хабаршысы №3 (39) – 2007 год.
6. А.А.Сейтжанов “Қаржы секторы және банктік қызмет:оны
уйымдастыру”. Казахстанский журнал международного права
№2 (10) – 2003 год.
7. М.Т.Саркытова “История развития банковской системы в
Республике Казахстан” ҚазУУ хабаршысы, Зан сериясы,
Алматы Спец.выпуск 2005 год.
8. Н.А.Бакбергенов “Правовые аспекты надзора за банковской
деятельностью в Республике Казахстан” ҚазУУ хабаршысы,
Зан сериясы, Алматы Спец.выпуск 2005 год.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

I Кіріспе

II Негізгі болім

1. Банк қызметінің құрылу және тоқтатылу тәртібі
2. Банк қызметін құқықтық реттеу және банк қызметін реттеу әдістері
3. Банктік қызметті бақылау және қадағалау, банк қызметіндегі тәуекелдік.

III Қорытынды

IV Пайдаланылган әдебиеттер тізімі

I Кіріспе

Теориялық тұргыда банк жүйесі бір немесе басқа елде белгілі бір тарихи
кезенде өмір сүрген банк және банк институттарының әр түрлерінін бір-
бірімен тығыз байланысты жиынтығы және кредиттік жүйенің құрамдас бөлігі
болып табылады.
Қазақстаннын дәстурлі улттық банк жуйесінін даму тарихын Қазақстан
Республикасын егеменді ел деп танылудан және улттық валюта-тенгенін
айналымга шыгуынан қарастыруга болады.
Қазақстан Республикасынын банктік жуйесі екі денгейлі жуйе ретінде
корсетілген. Улттық банк-елдін орталық банкі болып табылады және банктік
жуйенін жогаргы (бірінші) денгейін қурайды. Улттық банктін тапсырмалары,
қызметінін принциптері, қуқықтық мәртебесі және уәкілдігі Қазақстан
Республикасынын “Қазақстан Республикасынын Улттық банкі туралы” Занымен
айқындалады. Қалған басқа банктер Қазақстан Республикасынын зан актісімен
айқындалатын ерекше қуқықтық статусқаие Қазақстаннын даму банкінен
басқалары банктік жуйенін томенгі (екінші) денгейіне жатады. Шетелдік
қатысушылары бар банктер екінші денгейдегі банктерге жатады, ягни,
акцияларынын 13 болігінен артыгы келісімдердін иелігінде жәненемесе
басқаруында болатын: а) Қазақстан Республикасынын резиденттері емес; ә)
Занды тулгалардын Қазақстан Республикасынын резиденттері, акцияларынын
немесе жаргылық капиталдагы қатысу улесінін 13 болігінен артыгы Қазақстан
Республикасынын резиденттері емес немесе соларга тен Қазақстан
Республикасынын резиденттері-занды тулгалардын иелігіндегі, меншігіндегі
және басқаруында болатын; б) Қазақстан Республикасынын резиденттері емес
немесе занды тулгалар- Қазақстан Республикасы резиденттерінін қуралдарды
болуші, оны пайдаланушы (ягни сенімід тулга) болып табылатын Қазақстан
Республикасынын резиденттері, ягни акцияларынын немесе жаргылық капиталдагы
қатысу улесінін 13 болігінен артыгы Қазақстан Республикасынын резиденттері
емес немесе соларга тен Қазақстан Республикасынын резиденттері- занды
тулгалардыниелігіндегі, меншігіндегі және басқаруында болатын банктер.
Мемлекет аралық банк- бул халықаралық шарттын негізінде қуралган және
әрекет ететін уйымдастырушысы Қазақстан Республикасынын Укіметі (немесе
онын окілді мемлекеттік органы) және бул шартқа қол қойган мемлекеттін
укіметі болып табылатын банк Орталық банктер (мысалы Қазақстан
Республикасынын Улттық банкі) елдегі букіл кредиттік жуйені басқаруды
жузеге асырады, ондірістін қаржылық операцияларын жургізеді, бос қуралдарды
және коммерциялық және басқа банктердін міндетті резервтерін сақтайды,
керек болган жагдайда олардын ликвидтілігін қолдау ушін оларга кредиттер
береді, банкноттар эмиссиясына монополияны иеленеді және елдін қаржы-
кредиттік саясатынын басты нысандары болып табылады.
I Банк қызметінің құрылу және тоқтатылу тәртібі

Банкті ұйымдастыру қиын процедураны білдіреді және ол елдің арнайы
заңдарымен реттеліп отырады. Ұлттық банк Қазақстан Республикасының
аумағында банктерді құруға рұқсат береді және банктермен, олардың
филиалдарын тіркеуге алу кітабын жүргізеді.
Рұқсат Ұлттық банк белгілеген мөлшердегі төлем негізінде беріледі.
Рұқсат берген кезде Ұлттық банк атқарылатын банктік операциялардың шеңберін
анықтайды. Банктің заңдар мен заң актілерінде банктердің қызметінің ашылуы
мен тоқтатылуы реттеліп отырады.
Банк құруға рұқсат алу үшін келесі құжаттар қажет:
• Рұқсат беруге арыз
• Экономикалық негіздеме
• Алдағы 2-3 жылдағы толық ақпараттарды қамтитын іскерлік болжалды
жоспар
• Құрылтайшылар ұсынатын банк жетекшілерінің кәсіби жарамсыздығы жайлы
мәліметтер
• Құрылтайшылардың қаржылық тұрақтылығы жайлы аудиторлық қорытынды
• Жарғылық қор шотына қаражат салғанын растайтын құжат.
Заңды және жеке тұлғалар банктің құрылтайшылары ретінде бола алады.
Мемлекет тек Үкімет тұлғасында ғана банктің құрылтайшысы және қатысушысы
бола алады.
Кез келген құрылтайшылардың, қатысушылардың қатысу үлесі мемлекттен
және еншілес банктерден басқалары үшін жарғылық қордың 35%-ан аспауы тиіс.
Банкті ашуға рұқсат беру жайлы арыз-құжатты алған мерзімнен бастап, 3
айдан аспайтын уақыт ішінде Ұлттық банкте қарастырылады.
Рұқсат беруден бас тартудың себептері мынада: құрылтайшы құжатының
жұмыс істеп тұрған заңдарға сай келмеуі, құрылтайшылардың қаржылық
жағдайының тұрақсыздығы; банктің құрылтайшысының, басқарма және жетекші
мүшелерінің алдағы қызметтеріндегі заңға қайшы әрекеттің болуы; алғашқы екі
жыл ішіндегі банктің меншікті қаражаттар есебінен активтік операциялар
жүргізе алмауы, т.б.
Қазақстан Республикасының банктерін тіркейтін кітапта тіркелгеннен
бастап, банк заңды тұлға мәртебесін алады. Оған тіркеу номері және банктік
операцияларын жүргізуге лицензия беріледі.
Мысалы, АҚШ-та жаңа банк құру қатал тәртіппен реттеледі. Өз
қызметтерін бастау үшін банк, штаттың билік органдарынан чартер-лицензия
алуы қажет немесе ақша айналысын федералды чартер тексерушісі алуы керек.
Сонымен бірге, банктің капиталының мөлшері заңмен белгіленген минималды
нормаға сәйкес болуы қажет.
Банктер және банктік қызмет туралы заңға сәйкес, банкті ашуға рұқсат
беруде бас тартуды санамағанда, банктік операцияларды жүргізуге берілген
лицензия келесідей жағдайларда қайта қайтарылып алынуы мүмкін:
• Рұқсат берген күннен бастап, 6 айдан аса уақыт ішінде банк өз қызметін
бастамаса;
• Ұлттық банк белгілеген пруденциялық нормативтерді, ҚР жұмыс істеп
отырған банктік заңдарды жүйелі түрде бұзу, Ұлттық банк белгілеген НҚА
бұзу жағдайлары анықталған кезде;
• Заңмен белгіленген мәліметтер мен есеп берулерді жүйелі түрде
бұрмалау;
• Осы заңмен және банк жарғысы, т.б. қарастырылған тыс операцияларды
жүргізу кезінде.
Банкті ашуға берілетін рұқсатты қайта қайтарып алу, оның таратылуы
туралы шешімге сай келеді.
Банктің қалыпты жұмыс істеуі үшін жарғылық, резервтік, сақтандыру және
басқа да қорлар құрылады.
Жарғылық қор банктің міндеттемесін қамтамасыз етуінің негізі болып
табылады да, ол акция шығару немесе құрылтайшылардың салымдары есебінен
құрылады.
Алдын ала белгіленбеген шығындар мен залалдарды жабу үшін банкте
резервтік қор құрылады.
Сақтандыру және басқа да арнайы мақсаттағы қорлар банктің табысынан
аударымдар жасау арқылы құрылады, олар басқарма және жалпы акционерлер
жиналысының шешімі бойынша жұмсалады.

II Банк қызметін қуқықтық реттеу және
банк қызметін реттеу әдістері

Егемендік Қазақстаннын қаржылық нарыгын реттеудін қуқықтық негіздері
тәуесліс мемлекеттін қалыптасуынын алгашқы жылдары-ақ маныздылыққа ие
болды. Банктік жуйенін қирауы, реттеудін жетіспеушілігі. банктік
заннамадагы қателіктер, жауапкершілік шараларынын болмауы, 1995 жылы елде
елдін муддесін және Қазақстан экономикасынын дурыс дамуын толыгынмен
қамтамасыз етпеген 130 банк омір суруіне алып келді.
Қазіргі кезде елде банктік операцияларды улттық және шетелдік валютада
жургізуге Қазақстан Республикасынын қаржылық нарықты және қаржылық
уйымдарды реттеу мен бақылау бойынша агенттігінін (будан кейін-ҚБА)
лицензиясына ие 34 екінші денгейдегі банктер бар.
Ал банктік операциялардын болек турлерін жузеге асыратын уйым болып
табылатын 19 занды тулга, ҚБА-нын немесе Қазақстан республикасы Улттық
банкінінлицензиясынын негізінде қызмет атқарады.
Тарихи тургыда банктік бақылауды елдін орталық банктері жузеге асырады
деп қалыптасқан. Осыган орай халықаралық тәжірибеге суйеніп Қазақстан
Республикасы, банктік қызметті қоса букіл қаржы нарыгын реттеуді жузеге
асыратын бірегей мемлекеттік органды қуруга шешім қабылдады.
2004 жылдын қантарынан бастап банктік қызметті бақылау және реттеу
қызметін Қазақстан Республикасынын қаржылық нарықты және қаржылық уйымдарды
реттеу және бақылау бойынша Агенттік (ҚБА) және жартылай улттық банк
атқарады.
ҚБА-нын мақсаттары мен окілдігі Қазақстан Республикасынын 2003
шілдедегі № 474-ΙΙ “Қаржылық нарықты және қаржылық уйымдарды мемлекеттік
бақылау және реттеу туралы” Занымен және Қазақстан Республикасынын
Президентінін 2003 жылгы 31 желтоқсандагы №1270 ‘Қазақстан
Республикасындагы мемлекеттік басқару жуйесін одан әрі жетілдіру туралы’
жарлыгымен қарастырылады.
Банктік қызмет коптеген зан және занга негізделген актілермен
реттеледі. Алайда, банктік қызметті реттейтін басты зан- Қазақстан
Республикасынын 1995 жылгы 31 тамыздагы №2444 “Қазақстан Республикасындагы
банктер және банктік қызмет туралы” заны болып табылады.
Қазақстан Республикасы екінші денгейдегі банктердін қызметін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Шаруа (фермер) қожалығының құрылу тәртібі және ерекшеліктері
МТК құрылу және жұмыс жасау тәртібі
Банк қызметінің мәні
Банк ссудаларын беру және қайтару тәртiбi туралы
Банк ссудаларын беру және қайтару тәртiбi
Жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді жүзеге асыратын комиссияның құрылу тәртібі
Жоғарғы соттың алқалары оның құрамы, құрылу тәртібі, құрылысы
Шағын бизнесті субъктілері қызметінің есебінен жүргізу тәртібі және әдістемесі
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктерді ашу және тәртібі. Банк қызметінлегі тәуекелділік
Қазақстанның мемлекеттік бюджеті: құрылу проблемалары және пайдаланылуы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь