«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдауКІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. БИЗНЕСТІ БАҒАЛАУ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ТӘСІЛДЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5.11
1.1. Бизнесті бағалауда шығын тәсілін қолдану ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Бизнесті бағалауда кіріс тәсілін қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... 6.9
1.3. Бизнесті бағалауда салыстыру тәсілін қолдану ... ... ... ... ... 10.11
2. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ.ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 12.17
2.1. Мүліктік жағдайды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.13
2.2. Қаржылық жағдайды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.2.1. Төлеу қабілеттілігі мен өтімділікті талдау ... ... ... ... ... ... . 14.15
2.2.2. Қаржылық тұрақтылықты талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16.17
2.2.3. Іскерлік белсенділікті талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2.4. Табыстылықты талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
Менің курстық жұмысымның мақсаты Бизнесті бағалау. Жұмыстың тақырыбы «QS Eurasia» жауапкершілігі шектелген серіктестіктің қаржы-экономикалық жағдайын талдау.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» заңына сәйкес бағалау қызметі – бұл бағалау қызметінің субъектілерімен жүзеге асырылатын, және егер басқасы заңмен қарастырылмаған жағдайда, бағлау объектісіне қатысты нарықтық немесе өзге құнын белгілі бір мезгілде орнатуға бағытталған қызмет.
Бағалау – бұл:
1) Бағалаушының (Бағалаушылардың) бағалау объектісінің құны туралы ғылыми тұрақталған ой – пікірі.
2) Бағалау объектісінің мүмкін нарықтық немесе өзге құнын нықтау.
Бғалаушылар – бағалауда және бағалау туралы есептеме құрғанда қатысатын, өзіне білікті түрде жұмыс істеуге, бағалаудың кәсіптік стандартын сақтауға, өзінің жұмыс барысында заңға қарсы, этикасыз немесе біліксіздік әрекет жасамауға, бағалауға өзінің мүддесіне байланысты мәселелерді енгізусіз орындау міндетін өзіне алған мамандар тобы.
Тапсырыс беруші – конкурстық басқарушы түрінде бағалау келісім – шартының бір жағы болып табылатын, Кайреденов С.М. азамат.
Бағалаушы – орындаушы – бағалауды жүргізетін және бағалау келісім – шартын орындағаны үшін жаупты, бағалау шартының екінші жағы болып табылады.
Бағалау күні – бағалау объектісінің мүмкін нарықтық немесе өзге құны анықталатын күн немесе уақыт аралығы.
Бағалау мақсаты – бағалау объектісінің нарықтық құнын анықтау.
Бағалау жөнінде есеп беру – бағалаушының бағалау нәтижесі туралы өкілетті органмен орнатылған, және «ҚР-ғы бағалау қызметі туралы» заңының талаптарына сәйкес келетін тапсырыс берушіге берілетін жазу түріндегі есеп.
1. «ҚР бағалау қызметі» туралы заңы 30 қараша 2000 жыл № 109-II
2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. «Оценка бизнеса». М. Финансы и статистика 1999 г.
3. Правила по применению субъектами оценочной деятельности требований к методам оценки недвижимого имущества (за исключением предприятии как имущественных комплексов), утвержденные совместным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 21 ноября 2002 года, № 173, Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2002 года, № 600, Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 ноября 2002 года, № 96 и Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 23 ноября 2002 года, № 90.
4. Федотова М.А., Уткин Э.А. "Оценка недвижимости и бизнеса", Учебник. “Экмос”, М., 2000.
5. Правила по применению субъектами оценочной деятельности требований к содержанию и форме отчета об оценке, утвержденные совместным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 21 ноября 2002 года, № 172 и Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2002 года, № 598.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 18 бет
Таңдаулыға:   
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ТОО "QS Eurasia" за 2005г.
Приложение1

тыс.тенге
АКТИВЫ Код На началоНа конец
стр.отчетногоотчетного
периода периода


I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы (101-106), всего 010 26500,00 26500,00
в т.ч. гудвилл (105) 011    
Амортизация нематериальных активов (111-116) 020 3975,00 7950,00
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных 030 22525,00 18550,00
активов (стр. 010 - стр. 020), всего
22525,00 18550,00
в т.ч.гудвилл (105) 031    
Основные средства, всего 040 322278,00864876,00
в том числе:      
земля (121) 041    
здания и сооружения (122) 042    
машины и оборудования,передаточные 043 244325,00630827,00
устройства (123)
транспортные средства (124) 044    
прочие основные средства (125) 045 77953,00 234049,00
незавершенное строительство (126) 046    
Износ основных средств (131-134) 050 36146,00 167151,00
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств060 286132,00697725,00
(стр. 040 - стр. 050), всего
286132,00697725,00
в том числе:      
земля 061    
здания и сооружения 062    
машины и оборудования,передаточные 063 215975,00493249,00
устройства
транспортные средства 064    
прочие основные средства 065 70158,00 204476,00
Инвестиции, всего 070    
в том числе:      
инвестиции в дочерние организации (141) 071    
инвестиции в зависимые организации (142) 072    
инвестиции в совместно контролируемые юр. 073    
лица (143)
инвестиции в недвижимость (144) 074    
долгосрочные финансовые инвестиции 075    
(401-403)
Долгосрочная дебиторская задолженнность, всего 080    
в том числе:      
счета к получению (301, 303) 081    
векселя полученные (302) 082    
задолженность дочерних (зависимых) 083    
организаций, совместно контролируемых юридических
лиц (321-323)
   
прочая дебиторская задолженность (332-334)084    
расходы будущих периодов (341-343) 085    
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + 090 308657,00716275,00
стр. 070 + стр. 080)
308657,00716275,00
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ      
Товарно материальные запасы, всего 100    
в том числе:      
материалы (201-208) 101    
незавершенное производство (211-213) 102    
товары (221-223) 103    
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего 110 32854,00 89818,00
в том числе:      
счета к получению (301, 303) 111    
векселя полученные (302) 112    
задолженность дочерних (зависимых) 113    
организаций, совместно контролируемых юридических
лиц (321-323)
   
расходы будущих периодов (341-343) 114   57436,00
авансы выданные (351-353) 115 21004,00 26203,00
прочая дебиторская задолженность (332-334)116 11850,00 6179,00
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) 120    
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 452) 130 1157,00 922254,00
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 140 34011,00 1012072,00
120 + стр. 130)
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)   342668,001728347,00

тыс.тенге
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Код На На конец
стр.начало отчетного
отчетногпериода
о
периода


III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      
Уставный капитал (501-503) 150 87200,0087200,00
Неоплаченный капитал (511) 160    
Изъятый капитал (521) 170    
Дополнительный оплаченный капитал (531) 180    
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный 190    
капитал), всего
в том числе:      
основных средств (541) 191    
инвестиций (542) 192    
прочих активов (543) 193    
Резервный капитал (551, 552) 200    
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)210 251611,01276149,0
0 0
в том числе:      
отчетного года (561) 211 474975,01015677,0
0 0
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + 220 338811,01363349,0
стр. 170 + 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210) 0 0
338811,01363349,0
0 0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы, всего 230    
в том числе:      
займы банков (601) 231    
займы от внебанковских учреждений (602) 232    
прочие (603) 233    
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) 240    
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (СТР. 230 + 240) 250    
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) 260    
Текущая часть долгосрочных займов (601-603) 270    
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего 280    
в том числе:      
счета и векселя к оплате (603, 671) 281    
дивиденды к выплате (621-623) 282    
авансы полученные (661-663) 283    
Расчеты с бюджетом (631, 633-639) 290 3857,00 -35002,00
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) 300    
организациям, совместно контролируемым юридическим
лицам
   
Прочая кредиторская задолженность, всего 310   400000,00
в том числе:      
гарантии и условные обязательства (651, 652) 311    
расчеты с персоналом по оплате труда (681) 312   400000,00
прочие (682-687) 313    
доходы будущих периодов (611) 314    
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр.320 3857,00 364998,00
290 + стр. 300 + стр. 310)

БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)   342668,01728347,0
0 0

Приложение2
.
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТОО за 2005 г.

тыс. тенге
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код За За отчетный
стр.предыдущий период
период

Доход от реализации готовой продукции (товаров, 010 11955,76 27643,18
работ, услуг)
Себестоимость реализованной готовой продукции 020 - -
(товаров,работ,услуг)
Валовой доход (стр. 010-стр. 020) 030 11955,76 27643,18
Расходы периода, всего 040 11276,98 26075,30
в том числе:      
расходы по реализации 041 - -
общие и административные расходы 042 11276,98 26075,30
расходы на выплату вознаграждения 043 - -
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 050 678,78 1567,88
- стр. 040)
Доход (убыток) от неосновной деятельности 060 - -
Доход (убыток) от обычной деятельности до 070 678,79 1567,88
налогооблажения (стр. 050 +с тр.060)

Расходы по корпоративному подоходному налогу 080 203,81 552,20
Доход (убыток) от обычной деятельности после 090 474,98 1015,68
налогооблажения (стр. 070 - стр. 080)

Убыток от чрезвычайных ситуаций 100 - -
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100) 110 474,98 1015,68

Приложение 3.1
Горизонтальный анализ балансов-нетто за 2005-2006 годы

тыс. тенге
Показатели 01.01.2006
к 01.01.2005

I. Текущие активы
1. Денежные средства 921097,00
2. Товарно-материальные запасы -
3. Дебиторская задолжность 56964,00
4. Прочие текущие активы -
Итого по I разделу 978061
II. Долгосрочные активы
1. Нематериальные активы -3975,00
2. Основные средства 411593,00
3. Незавершенное производство -
4. Расходы будущих периодов -
5. Долгосрочные инвестиции -
Итого по II разделу 407618,00
Баланс 1385679,00
I. Привлеченный капитал
1. Текущие обязательства 361141,00
2. Долгосрочные обязательства -
Итого по I разделу 361141,00
II. Собственный капитал
1. Фонды собственных средств 87200,00
2. Нераспределенный доход 1024538,00
Итого по II разделу 1111738,00
Баланс 1472879,00

Вертикальный анализ Приложение
балансов-нетто за 2005 г. 3.2

в процентах
Статьи актива и пассива На начало На конец отчетного
отчетного периода
периода

Актив
I. Текущие активы    
1. Денежные средства 0,3 53,3
2. Товарно-материальные запасы - -
3. Дебиторская задолжность 9,6 5,2
4. Расходы будущих периодов - -
Итого по I разделу 9,9 58,6
II. Долгосрочные активы    
1. Нематериальные активы 6,6 1,1
2. Основные средства 83,5 40,3
3. Инвестиции - -
4. Расходы будущих периодов - -
Итого по II разделу 90,1 41,4
Баланс 100,00 100,00
Пассив  
I. Привлеченный капитал    
1. Текущие обязательства 1,1 21,1
2. Долгосрочные обязательства - -
Итого по I разделу 1,1 21,1
II. Собственный капитал    
1. Фонды собственных средств 25,4 5,1
2. Нераспределенный доход 73,4 73,8
Итого по II разделу 98,9 78,9
Баланс 100,00 100,00

КІРІСПЕ
Менің курстық жұмысымның мақсаты Бизнесті бағалау. Жұмыстың
тақырыбы QS Eurasia жауапкершілігі шектелген серіктестіктің қаржы-
экономикалық жағдайын талдау.
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы бағалау
қызметі туралы заңына сәйкес бағалау қызметі – бұл бағалау қызметінің
субъектілерімен жүзеге асырылатын, және егер басқасы заңмен қарастырылмаған
жағдайда, бағлау объектісіне қатысты нарықтық немесе өзге құнын белгілі бір
мезгілде орнатуға бағытталған қызмет.
Бағалау – бұл:
1) Бағалаушының (Бағалаушылардың) бағалау объектісінің құны туралы ғылыми
тұрақталған ой – пікірі.
2) Бағалау объектісінің мүмкін нарықтық немесе өзге құнын нықтау.
Бғалаушылар – бағалауда және бағалау туралы есептеме құрғанда
қатысатын, өзіне білікті түрде жұмыс істеуге, бағалаудың кәсіптік
стандартын сақтауға, өзінің жұмыс барысында заңға қарсы, этикасыз немесе
біліксіздік әрекет жасамауға, бағалауға өзінің мүддесіне байланысты
мәселелерді енгізусіз орындау міндетін өзіне алған мамандар тобы.
Тапсырыс беруші – конкурстық басқарушы түрінде бағалау келісім –
шартының бір жағы болып табылатын, Кайреденов С.М. азамат.
Бағалаушы – орындаушы – бағалауды жүргізетін және бағалау келісім –
шартын орындағаны үшін жаупты, бағалау шартының екінші жағы болып табылады.
Бағалау күні – бағалау объектісінің мүмкін нарықтық немесе өзге құны
анықталатын күн немесе уақыт аралығы.
Бағалау мақсаты – бағалау объектісінің нарықтық құнын анықтау.
Бағалау жөнінде есеп беру – бағалаушының бағалау нәтижесі туралы
өкілетті органмен орнатылған, және ҚР-ғы бағалау қызметі туралы заңының
талаптарына сәйкес келетін тапсырыс берушіге берілетін жазу түріндегі есеп.

2. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын анықтау үшін, оның 2005-2006
жылдардағы қаржылық қызметіне талдау жүргізілді. Бұл талдаудың
қорытындылары қосымшаларда келтірілген.
2.1. Мүліктік жағдайды талдау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтығы, оның қаржы ресурстарының
активтерге мақсатты және дұрыс салынуына байланысты. Өйткені активтер
өзінің табиғатына сәйкес динамикалық болып келеді.
Кәсіпорынның қаржылық және мүліктік жағдайларын талдау үшін, баланс-
нетто құрылды. Бұл баланс 3-ші қосымшада келтірілген және оның көмегімен
бірқатар коэффициенттерді есептеуге болады.
Құралдардың құрылымындағы сапалық өзгерістерін анықтау мақсатында
кәсіпорын балансының горизонтальды және вертикальды талдаулар жүргізілді.
Горизонтальды талдау бойынша келесі мәліметтер алынды (3.1 қосымша):
активтер сомасы жалпы өсудің тұрақты тенденциясы бойынша соңғы бір жыл
ішінде минус 3975 мың тенгеден плюс 1024538 мың тенгеге дейін ауытқыды.
Ағымды активтердің жалпы сомасы (3 қосымша) талдау периоды бойынша
34011 мың тенгеден 1012072 мың тенгеге дейін өсті. Жалпы өсу сомасы 978061
мың тенгеге тең.
Бұл тенденция ұзақмерзімді активтерге де (материалдық емес активтер,
негізгі қорлар, бітпеген құрылыс) тән болды. Олар 342668 мың тенгеден
1728347 мың тенгеге дейін өсті. Ұзақмерзімді активтер талдау периоды ішінде
1694336 мың тенгеге өсті.
Қаражат сомасы есеп беру мерзімінің басына қарағанда 921097 мың
тенгеге өсті.
Қазіргі кезде кәсіпорынның жалпы активтерінің баланстық құны 1728347
мың теңгені құрайды.
Қосымша 3.2-де баланс-неттоның вертикальды талдауы көрсетілген.
Талдау барысында актив және пассив статьяларының үлесі анықталды.
Осы қосымшада келтірілген мәліметтер баланс құрылымындағы келесі
өзгерістерді көрсетеді.
Баланс валютасында жылдың басымен салыстырғанда ағымды активтер
сомасы 9,9 пайыздан 58,6 пайызға дейін өсті. Ал дебиторлық борышы 9,6
пайыздан 5,2 пайызға дейін кеміді. Кәсіпорынның қаражаты 0,3 пайыздан 53,3
пайызға дейін өсті.
Кәсіпорынның мүліктік жағдайы 3.3 қосымшада келтірілген бірқатар
коэффициенттерді есептеу арқылы бағаланды. Бұлар:
- активтерді жұмылдыру коэффициенті. Ұзақмерзімді міндеттемелерді жабу
үшін қолданылатын қаражаттар үлесін сипаттайды. Кәсіпорынды талдау
периодында бұл көрсеткіш 0,1-ден 0,6-ға дейін өсті. Ол ұсынылған (0,5
төмен емес) көрсеткіштен жоғары болып келеді, яғни оны активтерді
тиімді қолданудың өсуі ретінде қарастыруға болады;
- тозу коэффициенті. Жылдың аяғындағы көрсеткішке қарағанда кәсіпорынның
бұл коэффициенті 0,2-ні құрады. Ол ұсынылған (0,5 жоғары емес)
көрсеткіштен төмен. Яғни бұл кәсіпорынның негізгі қорларының
техникалық жағдайының жақсы күйде екенін көрсетеді;
- қаражаттардың жұмылдыру және шашырату коэффициенттерінің қатынасы,
кәсіпорын активтерінің таралу тиімділігін көрсетеді. Бұл көрсеткіш
ағымды активтердің ұзақмерзімді активтерге қатынасы ретінде
есептелінеді. Кәсіпорын бойынша бұл көрсеткіш 1,4 тең. Яғни ол
ұсынылған (0,5 төмен емес) көрсеткіштен 0,4 есе көп;
- неігзгі қорлардың нақты құнының коэффициенті. Негізгі қорлардың нақты
құнының өзгеруін көрсетеді. Бұл коэффициент кәсіпорынның кәсіпкерлік
қызметінің масштабтарын анықтауға мүмкіндік береді. Баланстың
мәліметтері бойынша (осы жылдың басына) бұл көрсеткіш 2,0 тең. Ол
ұсынылған (0,5 төмен емес) көрсеткіштен едәуір жоғары болып келеді.
2.2. Қаржылық жағдайды талдау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау келесі қаржы коэффициенттері
арқылы есептеледі:
- төлеу қабілеттілігі және өтімділік;
- қаржылық тұрақтылық;
- іскерлік белсенділік;
- кәсіпорынның табыстылығы.
2.2.1. Төлеу қабілеттілігі мен өтімділікті талдау
3.4 қосымшада кәсіпорынның төлеу қабілеттілігі мен өтімділік
көрсеткіштері есептеліп келтірілген.
Меншіктік айналым қаражаттарының көлемі (капиталдың жұмыс істеуі).
Ағымды активтерді жабудың көздері болып табылатын меншікті капиталдың
бөлігін сипаттайды. Көрсеткіштің өсу динамикасы оң тенденция ретінде
қарастырылады. Бұл көрсеткіш кәсіпорын үшін өте маңызды.
Осы көрсеткіштің мәні жылдың басында 30154 мың тенге болды, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің қызметін талдау
Зейнетақы жүйесiн зерттеу
Басқарудағы персонал еңбегі
Персоналдың еңбегін басқару
Басқарудағы персонал еңбегі туралы
Персоналды басқаруда еңбекті ынталандырудың рөлі
Аманат жинақтаушы зейнетақы қорлары
Негізгі құралдар есебінің аудиті
Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры
Зейнетақы жүйесі
Пәндер