Білім деген не?

"Білім" дегеніміз адамзат тіршілігінің барысында жинақталған әлеуметтік тәжірибе: күнделікті тіршілікте, ғылымда, саясатта, ара қатынаста, өндірісте, қоршаған табиғи және қоғамдық қатынаста тануда т.б. Сол адамзат тіршілігін сақтап және оны алға қарай қорғап, дамытып отырудың қажетті заңдылығы - тәжірибенің ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп, беріліп отыратындығы.
Өмірге келген жас бала, одан соң, жасөспірім, жастар тіршілік тәжірибесіннегізінен үш ортадан көріп, біліп, түйісініп, өзі қатынаса жүріп жинайды. Ол- отбасы, қоршапжатқан орта және арнайы білім жүйесі. Өсіпкеле жатқан жас адам осы үшеуінің арасынан бой көтеретін субъект. Үш орта өзара байланвсты болып, балаға жүйелі ықпал етуге мүмкін. Керсінше, әрқайсы өзінше әрекет етіп, тіпті бірінің ықпалы екіншісінікіне қайшы келуге де ықпал. Осы әр қилы ықпалдар мен әсерлерді өз бойына өткізетін оъект біреу. Ол - бала, жасөспірім, жас. Бала алдында ауапты іс тұрады: нені алу, нені алмау керек? Неден үйреніп, неден жирену қажет? Бұған ол қандай жауап табады, бұл баланың өмірге алғашқы қадамдарын басып қандай тәрбие алғанына,неге бағдарлағанына, ойлау қабілетіне байланысты.
Білімдену тек өскелең жас ұрпаққа ғана емес. Ересектер де тіршілік, қызмет барысында үнемі ізденіс жағдайында болады. Әсіресе еңбек технологиясының жетілдірілуі, экономикалық қатынастағы өзгерістер, жұмыссыздық, ересектердің өзінің білімін жетілдіру немесе қайта даярлық процесінен өту әрекеттерін болмай қоймайтын заңды құбылысқа айналдырды. Білім беру немесе білім алу тек арнайы білімс беретін мекемелер шеңберінен шығып кетті. Мүдделер өзалдына білімденуде, өз еркімен ізденісін жалғастырады. Басқаша айтсақ, қазіргі заманда әр адамның тіршілігінің өзекті саласы - білімдену. "Білім беру" және "білімдену". Екеуінене ортақ және айырмашылығы неде? Жас ұрпаққа білім беру, яғни өмірлік тәжірибемен қаруландыру, отбасының, әлеуметтік ортаның және арнайы білім мекемелерінің ісі екенін айттық. Алұрпақ оны қалайша қабылдады: немқұрайды, ұшқары, терең ұғына отырып, өз тәжірибесінеайналдыру арқылы... Неге бір отбасынан әркелкі мінезді және қабілетті бала өседі, неге бір мұғалімнен оқығандардың білімі, көзқарастары мен қабілеті әртүрлі? Осының бәрі мәселенің білімнің берілуінен гөрі, тәрбиеленушінің өзінің білімденуінде екенін көрсетеді. Ата-ана үйретумен шектеліп қалмай, бала үйренді ме жоқ па, басты назар соған аударылмаса күткен нәтиже келе қоймады.

Білім беру - өркениетті саяси әлеуметтенудің қозғаушы күші

Жеке тұлғаның саяси-әлеуметтік мәртебесі, оның материалдық әлаукатының денгейі мен қоршаған ортадағы беделді көбінесе алған білімінің сапасына байланысты болып келеді. Өз кезегінді білім беру...
        
        "Білім" деген не ?
"Білім" дегеніміз адамзат тіршілігініњ барысында жинаќталѓан
єлеуметтік тєжірибе: к‰нделікті тіршілікте, ѓылымда,
саясатта, ара ќатынаста, µндірісте, ќоршаѓан табиѓи ... ... ... т.б. Сол адамзат тіршілігін саќтап
жєне оны алѓа ќарай ќорѓап, дамытып отырудыњ ќажетті
зањдылыѓы - тєжірибеніњ ±рпаќтан ... ... ... келген жас бала, одан соњ, жасµспірім, жастар тіршілік
тєжірибесіннегізінен ‰ш ортадан кµріп, біліп, т‰йісініп, µзі
ќатынаса ж‰ріп жинайды. Ол- отбасы, ќоршапжатќан орта ... ... ... ¤сіпкеле жатќан жас адам осы ‰шеуініњ
арасынан бой кµтеретін субъект. ‡ш орта ... ... ... ж‰йелі ыќпал етуге м‰мкін. Керсінше, єрќайсы
µзінше єрекет етіп, тіпті бірініњ ыќпалы екіншісінікіне ќайшы
келуге де ыќпал. Осы єр ќилы ... мен ... µз ... ... ... Ол - ... жасµспірім, жас. Бала алдында
ауапты іс т±рады: нені алу, нені ... ... ... ... жирену ќажет? Б±ѓан ол ќандай жауап табады, б±л
баланыњ µмірге алѓашќы ќадамдарын басып ќандай тєрбие
алѓанына,неге баѓдарлаѓанына, ойлау ... ... тек ... жас ... ѓана ... ... ... ќызмет барысында ‰немі ізденіс жаѓдайында
болады. Єсіресе ењбек технологиясыныњ жетілдірілуі,
экономикалыќ ќатынастаѓы ... ... ... ... ... немесе ќайта
даярлыќ процесінен µту єрекеттерін болмай ќоймайтын зањды
ќ±былысќа айналдырды. ... беру ... ... алу тек ... беретін мекемелер шењберінен шыѓып кетті. М‰дделер
µзалдына білімденуде, µз еркімен ізденісін жалѓастырады.
Басќаша айтсаќ, ќазіргі заманда єр адамныњ ... ... - ... "Білім беру" жєне "білімдену".
Екеуінене ортаќ жєне айырмашылыѓы неде? Жас ±рпаќќа білім
беру, яѓни µмірлік тєжірибемен ќаруландыру, отбасыныњ,
єлеуметтік ортаныњ жєне ... ... ... ... ... ... оны ќалайша ќабылдады: немќ±райды,
±шќары, терењ ±ѓына отырып, µз тєжірибесінеайналдыру
арќылы... Неге бір отбасынан єркелкі мінезді жєне
ќабілетті бала µседі, неге бір ... ... ... мен ... ... ... бєрі
мєселеніњ білімніњ берілуінен гµрі, тєрбиеленушініњ
µзініњ білімденуінде екенін кµрсетеді. Ата-ана ‰йретумен
шектеліп ќалмай, бала ... ме жоќ па, ... ... ... к‰ткен нєтиже келе ќоймады.
Білім беру - µркениетті саяси єлеуметтенудіњ ... ... ... ... ... оныњ ... денгейі мен ќоршаѓан ортадаѓы беделді кµбінесе
алѓан білімініњ сапасына байланысты болып ... ¤з ... беру ... ... ... сєйкес
келуі тиіс. Б‰гінгі тањда ќоѓамµмірініњ барлыќ салаларында
т‰бегейлі ... ... ... ... ... ... беру ... де реформалар ж‰зеге асырылуда. Б±л
жерде аталмыш мєселені ќарастырмастан б±рын ... ... ... ... ... ... тоќталѓанымыз жµн болар. КСРО-да, соныњ
ішінде Ќазаќстанда да білім берудіњ мектептік ж‰йесі
оќытудыњ негізгі т‰рі ... Одан µзге ... ... ж‰йесін ќалыптастыру туралы мєселе де
ќойылмады. Дегенмен, КСРО-ныњ білім беру ж‰йесіндегі
біржаќтылыќќа ќарамастан Ќазаќстан халќыныњ сауаттылыѓы,
орта жєне кєсіптік ... ... саны ... бойынша µзге елдер ќатарында лайыќты
орында болып келді. Єйткенмен, Ќазаќстан µз тєуелсіздігін
жариялап, демократиялыќ, ќ±ќыќтыќ, єлеуметтік, бірт±тас жєне
зайырлы мемлекет ќ±ру ... ... ... ... ... ... ќала деру тиімсіз болатын еді. Осымен
байланысты µркениетті елдердіњ білім беру саласындаѓы
баѓыттыры мен технологияларын, тєжірибелерін ескере отыра,
Ќазаќстан Республикасыныњ ... ... ... ... ... мєселе етіп ќойылды. Соѓан орай
ќазіргі кезде Ќазаќстанда білім беру саласында
ж‰ргізіліп жатќан реформалардыњ негізінде аталмыш
салаѓа біршама игілікті ... ... ... ... білім беру ж‰йесінде мемлекеттік емес
(баламалы, ќщѓамдыќ, жеке) білім беру ... ... ... ... б±л ... жас ±рпаќ µкілдерініњ µздірініњ
ќалаѓан баѓдары бойынша тањдау жасауына м‰мкіндік береді.
Аталѓан саладаѓы реформалардыњ саяси-єлеуметтік астары
оќу-тєрбие процесінде µркениетті ... ... ... ... беру ... ... жолдарын, технологияларын жетілдіруді, мемлекеттіњ білім
беру саясатындаѓы м±ѓалімніњ, тєрбиешініњ, оќытушыныњ кєсіби
біліктілігін ‰немі арттыруда, соныњ негізінде балалар мен
студенттердіњ саяси санасы мен мінез-ќ±лќын ... ... ... ... ... ... ... кµздейді. М±нымен ќоса, еліміздіњ білім беру
ж‰есіндегі реофрмалардыњ нєтижесінде тµмендегідей
іс-шаралар кµрініс табуда:
- білім беру саласын ... ... бреу ... жања ... ... ... жања мемелекеттік орта жєне жоѓары білім стандарттарыныњ
жасалып енгізілуі;
- мемлекетттік бюджет ќаржысынан тыс ... ... ... ... жєне ... адамзаттыќ баѓыт-баѓдардыескере отыра, білім
берудіњ Ќазаќстандыќ ‰лгісін жасауѓа ±мтылыстаржєне т.б.
"Ќаза±стан-2030" стратегиялыќ даму баѓдарламасыныњ негізгі
принциптерініњ бірі болып "кадрларды жалдау, даярлау жєне
доѓарлату ж‰йесін ... ... ... орай ... ... асыру жолында елдіњ
ќоѓамдыќ µмірініњ барлыќ салаларында кєсіби денгейі жоѓары
маман кадрларды дайындауды басты маќсат етіп ќоюда. Жања ... ... мен ... ... ... ... ... ќоятын білімді, саналы кєсіпќой
мамандарды єзірлеу мемлекеттік мањызды мєселелердіњ бірі.
Ал, м±ндай баѓыттаѓы ... ... беру ... тікелей ќатысы барлыѓы сµзсіз. ¤з кезегінде білім беру
ж‰йелері де мемлекетте іске асырылып жатќан саяси
істерден тыс болуы м‰мкін емес. Осымен ... ... ... мен ќоѓамдыќ-саяси ќ±рылым арасында ‰немі байланыс
болуы керек. Себебі кµбінесе ќоѓамда ж‰ргізіліп ... ... ... ... наќ
осы µсіп келе жатќан жастардыњ білімініњ сапасымен, саяси
санасы мен мінез-ќ±лќыныњ денгейімен, ... ... ... белсенділігініњ дєрежесімен µлшенетіндігі
белгілі.
Жеке т±лѓанањ саяси-єлеуметтік кµзќарасып дамытып,
дуниетанымдыќ аясын кењейтетін мањызды
факторлардыњ бірі-білім болып
табылады.Ќоѓамдыќ-саяси ж‰йедегі
азаматтардыњ жоѓары білім денгейініњ болуы, ... ... ... ... ат ... ... ... Ал,
сауаты тµмен адамныњ кµбінесе µзгелердіњ жетегімен ж‰ріп,
стихиялыќ єрекеттер жасауѓа бейім балатындыѓы белгілі.
Яѓни, ... ... ... тыс болып, саяси іс-єрекетіњ
субъектісі емес, объектісіне айналады. ... орай ... ... µмірге ќатысуы оныѓ µзіне тєн даму
ерекшелігіне жєне жоѓары білім ... мен ... ... ... ... ... болады.
Т±лѓаны єлеуметтендіру процесінде білім мен ѓылымды игеру ... ... ... орны ... ... ... ... Осы
т±рѓыдан алѓанда ќазаќ халќыныњ ±лы ойшылы А.Ќ±нанбаевтыњ
зерделі ... ... зор. ¦лы ... халаќты
сауаттандыруды амалын іздеп, оларды оќу білімді мењгеруге
шаќарды. Ол: "Орысша оќу керек, хикмет те, мал да, µнер де,
ѓылым да бєрі ... т±р. ... ... ... пайдасына
ортаќ болуѓа тілін, оќуын, ѓылымын білмек керек", деп орс
тілін ‰йренуге ‰лкен мєн берді. Сауатты, білімді болѓан
кезде ѓана ±лттыќ мєдениетпен ... ... ... ... ... ... дейді ±лы ойшыл.
Сондыќтан барлыќ мал-жан, ењбек білім алуѓа ж±мсалуы ќажет.
Білімді болѓан кезде ѓана ... µз ... µз ... ... жіне т.б. ќ±ќтыќ жолымен ќоѓап, µзге елдермен
тењ ... ... ... ... ... ... Жеке ... ѓылым - білімге бен ќоюдыњ
негізінде саяси-єлеуметтік т±ѓыда жоѓары дењгейге кµтеріліп,
ќоршаѓан орта ... ... ... мен ... ... ой
толѓап, халыќ ‰шін ќызмет етуі тиіс деп санады. Сондай-аќ,
±лы ойшыл жеке т±лѓаныњ ќалыптасу процесінде тєрбиеніњ орны
ерекше екендігін кµре ... ... ... ... туа ... ... ... оныњ бойында адамгершілік,
ізгілік, парасаттылыќ, білімділік, ењбекс‰йгіштік жєне
т.б. ќасиеттердіњ дамуына, жалпы оныњ сана-сезімініњ толысуына
м‰мкіндік жасауѓа болатныдыѓы туралы: "... мен егер ... ... бар кісі ... адам мінезін т‰зеп болмайды деген
кісініњ тілін кесер едім, деп ой ќорытады. Ќазір еліміздіњ
ќоѓамдыќ-саяси ќ±рылымында демократиялыќ институттар ... ... ... ... ... кезењінде
±лы Абайдыњ аѓартушылыќ, саяси-єлеуметтік идеяларыныњ алар
орны ерекше. Ќайткенде ќазаќ елі ... ... Жас ... ... ... ... ізгіліктерді
сіњіре білу ‰шін недей іс шара ќолданѓан ... ... ... ... ... жат
ќылыќтардан ќ±тылудыњ ќандай амал тєсілдері бар? Міне,
±лы ойшылды барынша терењ толѓандырѓан осы жайттар б‰гінгі
к‰ні біздіњ де шешілуге тиісті ортаќ ... ... ... ќажетті білімін, ќ±ндылыќтармен, ережелериен,
єдет-даѓдвлармен жылдам немесе баяу єлеуметтенуі
бірќатр факторлармен аныќталады. Аќыл-ойы жетілген
балалар µз ќатарларына ќараѓанда саяси-єлеуметтік
институттардыњ мєнін тезірек ќабылдап, жылдам
єлеуметтенеді. ... ... ... жєне діни ... ... ... ... ыќпалын тигізбейді екен. Кµбінесе єлеуметтенудіњ
дењгеін баланыњ ќандай саяси-єлеуметтік ортада тєрбиеленуіне
байланысты болып келеді. ... ... ... ... ... ... ортасына, ќандай буын
µкіліне жататындыѓына, ќай таптыњ м‰шесі екендігіне жєне
анкеталыќ ... ... оныњ ... ... єр
т‰рлі жаѓдайда ж‰руі м‰мкін"(4), - дейді зерттеуші Ф. Бюр.
Жас ±рпаќ ... бірі ... ... ... ... мен тєрбие беру процесі кезінде ж‰зеге асырылды. Б±л
процесс олардыњ санасы мен мінез-ќ±лќына маќсатты т‰рде
єсер етіп, ... ... ... мен ... баѓдарлар мен пайымдауларды
ќалыптастыру негізінде ж‰ргізілетіндігі белгілі. Соѓан
орай білім беру ж‰йелеріндегі саяси оќу-тєрбие процесі, яѓни,
µткізілетін теориялыќ пєндер, баѓдарламалыќ курстар мен
арнайы тєрбие ... мен ... ... ... ... ... ... Єлемніњ кез
келген елінде м‰ндай сабаќтар таза аќпараттар т±рѓыда
µткізілменйді, онда міндетті т‰рде идеологияныњ элементтер
кездеседі. КСРО-ныњ билігі кезінде мектептерде ќушыларѓа
біздіњ еліміздіњ ... ... ењ ... ол ... ... сай ... жєне т.с.с
кµзќарастар жайында ‰гіт-насихат ж±мыс ж±ргізіп
келеді.ал, орта жєне жоѓарѓы оќу ... жєне ... ... ... ... СОКП тарихы, экономикалыќ
теория жєне т.б. пєндерді оќыту барысында ... ... ... ... ќамтамасыз ету басты маќсат
болып саналады. Осы пєндерге деген ќатынас єрќашанда
ерекше болады. Мєселен, кµптеген оќу ... ... ... ... ... ... ќатысуѓа р±ќсат берілгенде,
аталѓан пєндерге б±л тєжірибе ќолданылмады. Оѓан барлыќ
студенттер ќатысуѓа тиісті елді.
Оќушылар мен студенттер саяси єлеуметтендіруге саяси білім мен
тєрбие беретін ... ... ... ... ‰лкен рµл
атќарады. Олар єр т‰рлі денгейдеі жас ±рпаќ µкілдерін бойына
демократиялыќ сана-сезім егіп, демократиялыќ туралы мањызды
маѓл±маттар берумен жєне ... ... ... ... ... ... єр ... нєтижесінде оќушылар мен студенттердіњ бойында
саяси іс-шараларѓа саналы т‰рлде ќатысудыњ бастапќы негізгі
ќаланатын белгі. Мемекеттіњ "Білім беру туралы" туралы
ќабылдаѓан зањда атап кµрсетілгендей, жас ... ... ... ... мен ... ... патриотиз мен ±лтаралыќ келісім идеяларын
орныќтырумен ќатар, олардыњ саналы азаматтылыќќа
тєрбиелеуде де м±ѓалімдердіњ, оќушылардыњ ... ... жєне ... ... ... ... ... баѓытталуы тиіс. Б±ѓан ќоса
мемлекет єр т‰рлі баѓыттаѓы м±ѓалімдер мен оќушылардыњ кєсіби
дењгейі мен біліктілігін жетілдіруге айрыќша ... ... ... ... ... ... айланысып отыру ќажет.
Сондай-аќ, мемлекеттіњ білім беру ж‰йелеріндегі (мектеп,
лицей, кєсіптік техникалыќ училищелер, орта жєне жоѓарѓы оќу
орындары) жас ±рпаќ ... ... ... процесін
ж‰зеге асырудыњ негізгі міндеттері мен жолдарына
баѓыт-баѓдар сілтеумен ш±ѓылдануы да мањызды жайт.
Сонымен, білім беру процесініњ саяси маќсаттары мен міндеттерін
ќазіргі заман талабына сай, ... ... жєне ... ескере отырып ж‰ргізу µте ќажетті мєселе болып
табылады. б±л ‰шін білім мен ѓылым ... ... ... ... кµрсету арќылы аталмаш ж‰йеде
ж‰ргізіліп жатќан реформалардыњ ќарќынды дамуына
м‰мкіндік жасап, жастардыњ бойында демократиялыќ
сана-сезімді орныќтыру басты шарт. Себебі
тєуелсіздігіміздіњ баянды болуында соы ... ... ... рµлі µте зор ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
CSS тілі. CSS деген не?22 бет
Intranet дегеніміз не?6 бет
Адам капиталы теориясы – білім роліне деген сапалық жаңа тәсілдің бастамасы12 бет
Алғашқы қауымдық және дәстүрлі өнер дегеніміз не?4 бет
Ахмет Яссауидің құран түсінігі және оған деген қызметі9 бет
Ақпарат деген не? Оның түрлері және талаптары11 бет
Ақпарат дегеніміз не? Ақпарат түрлері, қойылатын талаптары3 бет
Ақпарат дегеніміз не? Ақпараттың түрлері мен талаптары3 бет
Ақшаның адам өмiрiндегi орны қандай? Ақша деген не?19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь