Шешім қабылдау мен қарым-қатынас өнері


1. Үйымдағы коммуникациялар Коммуникация.
2. Коммуникация турлері
3. Коммуникациялық процесс
4. Шешім қабылдау және басқару ғылымы.
5. Шешімдер жэне олардың турлері
Үйымның маңсатына жетуде коммуникация басты рөлді ойнайды.
Коммуникация - бүл екі немесе одан да көп адамдар арасындағы ақпарат алмасу.
Жетекші өзінің үш рөлін орындап, төрт функция-сын жүзеге асыратындықтан, ақпаратпен алмасу сапа-сы мақсаттарды жүзеге асыру дәрежесіне тікелей ықпал ете алады. Жеке адамдар мен үйымның жетістігі үшін коммуникация ңажет.
Қарым-ңатынас - бүл өзара қозғалыс кезіндегі ақпа-ратты беру. Бүл - ортаға өзгерістер енгізуге көмекте-сетін жалғыз амал. Бүл - біздің адамдарға ңызмет ету арнамыз. Елеулі көлемде табыс қарым-қатынасқа бай-ланысты. Қарым-қатынас процесінің заңдылықты тү-сіну мен қарым- ңатынас өнеріне ие болу - менеджердің табысты, жетістікті жүмысынақажеттіжағдайлар. Егер қатынас негіздері игерілмесе, онда кез келген оқыту-дың нақты бағдарламалары мен әдістерінің маңызы бол-майды.
Коммуникация түрлері:
1. Үйым коммуникациясы:
• сыртқы орта мен үйым арасында үйым өзінің сырт-қы ортасы мен потенциалды жүмысшылардан түратын әр түрлі коммуникациялық қүралдарды ңолданады, олар жанама және тағы да басқа тауарларды нарыққа жыл-жыту бағдарламалары арқылы ңарым-ңатынас жасайды;
басқару деңгейлері арасында үйымдастырылған
деңгейаралың коммуникациялар ақпараттық коммуни-
кациялар шеңберінде әкеледі. Ол жоғары деңгейдің
төменгі деңгейге және керісінше беріліп отыра алады;
қүрылымды бөлімшелер арасында түрлі бөлімдер
арасындағы коммуникациялармен жүзеге асады. Үйым
көптеген бөлімдерден түрады, сондықтан олардың ара-
сында ақпарат алмасу міндеттер мен қозғалыстарды
біріктіру үшін ңажет.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ МЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ӨНЕРІ
Үйымдағы коммуникациялар Коммуникация.
Коммуникация турлері
Үйымның маңсатына жетуде коммуникация басты рөлді ойнайды.
Коммуникация - бүл екі немесе одан да көп адамдар арасындағы ақпарат
алмасу.
Жетекші өзінің үш рөлін орындап, төрт функция-сын жүзеге
асыратындықтан, ақпаратпен алмасу сапа-сы мақсаттарды жүзеге асыру
дәрежесіне тікелей ықпал ете алады. Жеке адамдар мен үйымның жетістігі үшін
коммуникация ңажет.
Қарым-ңатынас - бүл өзара қозғалыс кезіндегі ақпа-ратты беру. Бүл -
ортаға өзгерістер енгізуге көмекте-сетін жалғыз амал. Бүл - біздің
адамдарға ңызмет ету арнамыз. Елеулі көлемде табыс қарым-қатынасқа бай-
ланысты. Қарым-қатынас процесінің заңдылықты тү-сіну мен қарым- ңатынас
өнеріне ие болу - менеджердің табысты, жетістікті жүмысынақажеттіжағдайлар.
Егер қатынас негіздері игерілмесе, онда кез келген оқыту-дың нақты
бағдарламалары мен әдістерінің маңызы бол-майды.
Коммуникация түрлері:
1. Үйым коммуникациясы:
• сыртқы орта мен үйым арасында үйым өзінің сырт-қы ортасы мен
потенциалды жүмысшылардан түратын әр түрлі коммуникациялық қүралдарды
ңолданады, олар жанама және тағы да басқа тауарларды нарыққа жыл-жыту
бағдарламалары арқылы ңарым-ңатынас жасайды;
басқару деңгейлері арасында үйымдастырылған
деңгейаралың коммуникациялар ақпараттық коммуни-
кациялар шеңберінде әкеледі. Ол жоғары деңгейдің
төменгі деңгейге және керісінше беріліп отыра алады;
қүрылымды бөлімшелер арасында түрлі бөлімдер
арасындағы коммуникациялармен жүзеге асады. Үйым
көптеген бөлімдерден түрады, сондықтан олардың ара-
сында ақпарат алмасу міндеттер мен қозғалыстарды
біріктіру үшін ңажет.
2. Өзара коммуникациялар:
жетекші коммуникацияларда бағынушы жетекші-
лер бағынушылармен тікелей байланыста.
жетекші мен жүмысшы тобы арасындағы комму-
никациялар. Жетекшіге топ қүрылысының тиімділігін
жоғарлатуға мүмкіндік береді.
бейресмикоммуникациялар: бейресми коммуника-
циялар арнасының сыбыстарын тарату каналы деп атау-
ғаболады.

Коммуникациялық процесс
Коммуникациялық процесс - бүл жіберуші алушыға, ал алушы жіберушіге
айналатын кері байналыс жүйесі.
Коммуникациялың процесс - бүл аңпарат алмасу про-цесі, оның мағынасын
4 элементтен түратын 4 кезең алады.
Коммуникациялық процестің басты мақсаты - алма-су, хабарлау болып
табылатын ақпаратың түсініктілігін ңамтамасыз ету. Алайда аңпарат пен
алмасудың өзі адам-дарды айырбастауғаңатысушылардың қарым-қатынасы-ның
тиімділігіне кепіл бере алмайды.
Ақпарат пен алмасу процесін 4 негізгі элементке бөлуге болады:
Жіберуші - идеяларды реттеп немесе ақпаратты
жинап, жіберуші.
Хабарлау - символдар көмегімен кодталған аңпарат.
Арна - ақпаратты жіберу қүралы.
Алушы - ақпарат арналған жақ және сол ақпарат-
ты түсіндіреді. •
Ақпарат алмасу кезінде жіберуші және алушының арасында өзара
байланысты негізгі 4 кезеңці өтеді:
Идеяның тууы. Ақпаратты жібермес бүрын оны
ойластырып, қүрастыру керек.
Кодтау және арна тавдау. Идеяны жібермес бүрын -
жіберуші сөздер, ырғаң, ымды қолдану арқылы сим-
волдар көмегімен кодтау керек. Сонымен қатар жіберуші
кодтауға қолданатын символдар типімен сейкес арнаны
тавдауы қажет.
Жіберу - арнаны жіберуге хабарды жеткізу үшін
ңолдану.
Кодты шешу - жіберушінің символдарын алушы-
ның ойына аударып беру.

Кедергілер жөне оны жеңу жолдары
Семантикалық тосқауылдар. Семантика сөздермен жеткізілетін белгілерді
жөне сөздерді қолдану өдісін иге-реді. Семантикалық тосқауылдар кепұлтты
ортада ңыз-мет ететін компаниялар үшін байланыс мөселелерін ту-цыра алады.
Мысалы: Дженерал Моторсты Латинаға тас-тап, американдың нарьщ "Чеви нова"
үлгісі күткен жет-істікке жеткен жоң. Зерттеу арқылы фирманың анықта-ған
"Нова" сөзі испан тілінде "Ол жүрмейді" деген мағы-наны білдіреді екен,
яғни мәдениет айырмашылыңтары-мен негізделген семантикалық тосқауылдар
іскерлік сөйлесулерді білдіреді екен, мәдени айырмашылыңтар-мен негізделген
семантикалық тосқауылдар іскерлік сөйлесулерді елеулі күрделендіруі мүмкін.
Ауызша емес тосқауылдарда сөз бен кез келген сим-волдар қолданады:
көзқарас алмасу, бет өлпет көрінісі. Мысалы, жымию немесе келіспеу ишаратын
білдіру.

Нашар кері байланыс пен тыңдай алмау тиімді ақпа-рат алмасуға кедергі
жасайды. Жетекші идеяны хабар-ламас бүрын түсіндіру арқылы мүмкін болатын
айырма-шылықтарды еске ала отырып, семантика және ңабылдау, қалпының
мағынасын түсіндіру арңылы, кері бай-ланыстың қүрылуын жақсарту арңылы
езара алмасудың тиімділігін жоғарлата алады.
Үйымдағы ақпарат алмасу жолдарындағы тез тарал-ған кедергіге
бағынушылар арқылы жаман жаңалыңтар-дың сүзілуі мен аңпараттың тараптардың
шектен тыс тоң-татылуы жатады. Алайда, алушы хабарлаудың басңаша мағынасын
жасай алады. Аңпаратпен алмасу жолындағы кедергілердің әр түрлілігін
игермес бүрын кері байланыс пен кедергінің екі маңыздысы қағидасын білу
ңажет.
Кері байланыстың болуы жіберуші мен алушының коммуникативті рөлдермен
алмасуына көмектеседі.
Кері байланыс тиімді, қабылдау әр түрлілігі, сонымен қатар физикалық
өзара қозғалыс салдарынан туған ха-бардың мағыналың бүзылуын атайды.
Өзара кедергілерді қарастыруда мыналар көзделген:
Қабылдау.
Семантика.
Ауызша емес ақпаратпен алмасу.
Сапасы кері байланыс.
Нашар ңызмет көрсету.
Қабылдаудың әр түрлілігі аңпарат алмасу жолындағы кең таралған кедергі
болып табылады. Егер оларда қүнды-лықтардың әр түрлі жүйелері болса, онда
ақпаратты әр ңилы ңабылдап, қүрады.
Үйымдағы ақпарат алгішсуды ақпарат ағынын реттеу арқылы, аңпараттың
алмасу бүтақтарының ңүрылуына көмектесетін басқару ңозғалысын ңолдану
арқылы, үсы-ныс жинағы жүйесін ашу арңылы және озың аңпараттық технологияны
қолдану арқылы жақсартуға болады.
Күш салудың елеулі үлесін үздіксіз кері байланысты қолдаумен
қамтамасыз етуге бағыттау керек. Кері бай-ланыссыз қарым-қатынас процесі
тиімді болуы мүмкін емес. Сәтті кері байланыс болу үшін жіберуші мекен- жай
иесімен сөйлесе алу, тыңдай алу және сүрақтарға жауап бере алуы керек.
Қарым-ңатынаста көптеген кедергілер бар. Көптеген факторлар жіберілген
ақпаратты шатастырады және бүзады. Кез келген ақпарат көптеген тосқауылдар
арңылы өтеді. Алайда, нақты "жаңсы" коммуникативті жағдай-лар болмайды, тек
екі жаң аңпарат жіберілген сайын "өзінің бір нөрсесін ңосады ". Екі жақ та
өр түрлі көзңарас-тарымен сөйлеседі, таңдайды жөне түсінеді. Ақпарат
шарттасңан болуы мүмкін емес, оны сөйлем ңүрамынан бөлек алуға болмайды. Ол
наңты бір жағдайға, екі жаңты мүшелердің барлық ерекшеліктерімен тығыз
байланыс-ты. Кедергілерді аныңтай алмаған адам керекті жолды табаалмайды.
Негізгі түсініктер:
Коммуникациялар.
Үйым коммуникациялары.
Өзара коммуникациялар.
Коммуникациялың процесс.
Семантика.
Бацылау сцрацтары, тапсырмалар және оцигалар:
Жетекші өзара цйым коммуникацияларының шешімі-
не ыцпал ете ала ма? Егер "иэ" болса, қалай ыцпал етеді,
мысалдар келтіріңіз.
Сіздің жетекшіңіз багынушылармен қандай коммуни-
кация формаларын қолданады? Коммуникациялыц процес-
те тоқтаулар болып тцра ма?
Қандай коммуникациялық кедергілердің орны бар?
Оларды жою цшін не цсына аласыз?
Салық төлеушілерге табыс салыгының ставкасының
жогарлаганы туралы хабарды жіберу процесін кезецге бөліп
сипаттаңыз.
"Дүрыс", "дүрыс емес" таңдаңыздар:

Кері байланысты ңолдану коммуникациялық про-
цесті үзартады;
Үйымда тек ңана ресми коммуникациялар жүзеге
асырылады;
Бейресми коммуникацияларға сенуге болмайды,
өйткені олар нақты емес;
Кодты шешу немесе алу - коммуникациялық про-
цестің 4 кезеңі;
Тыңдай алмау ұйымдық тосқауылдарға жатады;
Аныңсыздық ортасы оңиғаның пайда болу ықти-
малдығын білдіруді болжайды.
* "Қалалық телефон станциясы" оқиғасы:
90 жылдардың барында ірі қаланың телефон станция-сының (ҚТС) қызмет
көрсететін бөлімдерін игеру жүр-гізіледі. Мақсатты ңүру процедураларын
енгізудің және жүмысшылар тапсырмаларының орындалуын бақылау бойынша кері
байланыстың тиімділігі тексерілді. Бүл уақытта Степан Николаев ҚТС-та
жетекші болып қызмет атқарды және бизнес мектебінде оқыды. Оның бағыну-
шылары ңаланың 50 мекемесіндегі жабдықтарды қолдау бойынша жауапты болды.
Жүмысшылар тапсырмаларды үнемі орындай алма-ды. Степан олардың
жүмыстарын 4 көрсеткіш бойынша өлшеп отырды: қызмет көрсету сапасы,
қауіпсіздік тех-никасы, тәртіп, шығындарды үнемдеу. Степан өзінің міндеті
бағынушылардың қойылған маңсаттарға жетуі деп есептеді.
Жүмысты игеру барысында жүмысшыларды топқа бөлді. Тексеру кері
байланыс мақсаттарға жетуге қалай көмектесетінін көрсету керек болды.
Бірінші топта ше-бер бағынушыларымен аптасына бір рет кездесіп түрды және
алдағы аптада орындайтын мақсаттар туралы ақпа-рат берді. Екінші топта
жүмысшылар нәтижелерді өздері бағалайды. Үшінші топта жүмысшылар өз
бағалауына шебердің бағалауын қосты.
Үш айдан кейін қауіпсіздік техникасы мен қызмет көрсету сапасын
көрсеткіштер бойынша жақсарту белг-ілері пайда болды. Өткен жылда ең төмен
нәтижелері бо-лған топ жылдың аяғында бірінші болды. Бүл екі жаң-тан
бағалау жүргізген топ болды (жүмысшылар және шеберлер). Ал табыстары тек
қана шебердің ісімен баға-
ланған топ екінші болды.
Бүл жағдай бойынша Новиков айтты: "Бүл топтарда өз жүмыстары туралы
наңты аңпарат алған адамдар бол-ды. Жүмысшы алдына ңандай маңсат қойды жөне
оған жетті ме, соны білу, сонымен ңатар бастың мадақтаула-рын алып отыру
үйымдағы соншалық күшті ңүрал болып табылады. Бүл өз әскерлеріне жеңісті
хабарлаумен бір-дей".

Шешім қабылдау және басқару ғылымы.
Шешімдер жэне олардың турлері
Ешбір адам тәжіребеде шешім қабылдау процесімен кездеспеуі мүмкін
емес. Коммуникациядағы қабілет тө-різді шешім қабылдау - төжірибемен
дамитын қабілет.
Шешім - бүл баламаларды таңдау.
Шешім қабылдау - кез келген басқару функциясын орындауға кажетті
байланыс процесі.
Шешімдерге маңызы аз жүмысқа киім таңдау сияң-ты, жүмыс орныи таңдау
немесе өмірлік жар таңдау да жатады. Дегенмен баламалар мөзірдегі
көпатаулар, унв-верситетте 100-ден аса мамандықтар болуы мүмкін. Біз
күнделікті шешімдерді ойланбай қабылдаймыз. Кейдебір шешімдерге жеткілікті
назар аудармаймыз.
Алайда, басқаруда шешімдер қабылдау - жеке өмірде-гіге ңарағанда
неғүрлым жүйелі процесс.
Шешім қабылдаулар басңарудың барлың аспектіле-рінде болады, бұл -
басқарушының күн сайынғы жұмы-сының бөлігі.
Шешім ңабылдау аумағындағы Минцберг жетекшінің 4 рөлін бөліп шығарды:
кәсіпкер
жүмыстағы бүзылуды түзетуші маман
ресурстарды бөлуші
келісім жасаушы маман
Үйым шешімі - бүл лауазымына негізделген міндет-терін орындау үшін
жетекші жасайтын таңдау.
Үйым шешімдерінің маңсаты - үйым алдына ңойыл-ған міндеттермен
байланысты қозғалысты камтамасыз ету. Үйым шешімдерін бағдарламаланған және
бағдар-ламаланбаған деп жіктеуге болады.
Баедарламаланган шешімдер - математикалық тең-деуді шешуге үқсас
белгісі бар қозғалыстардың немесе қадамдардың жүзеге асуының нәтижесі.
Багдарламаланбаган шешімдерде шешімдер жаңа және күрделі жағдайларда
қабылданады, олар жетекші шешім қабылдау процедурасын таңдаған кезде, олар
қүрылмаған немесе белгісіз факторлармен байланысты. Бағдарламаланбаған
шешімдерге мынадай типтегі ше-шімдерді жатңызуға болады: үйымның мақсаттары
ңан-дай болу керек, өнімді ңалай жаңсарту керек және т.б.
Мәмілелер. Компромисс (латын сөзі) - мақсаттарды дүрыс ңүрау кезіндегі
жанама ыңпалдар. Дара жол беру жолымен ңабылданған баламаның
жетіспеушіліктері болуы мүмкін, жетекші олардың елеулі екенін түсінеді және
қабылдайды. Ол барлық факторларды ескере оты-рып шешім ңабылдайды. Әрбір
шешім кез келген көзқа-рас ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Шешім қабылдау процесі
Басқарушылық шешім қабылдау
Шешім қабылдау есебі
Командада шешім қабылдау әдістері
Қарым-қатынас туралы түсінік. Қарым-қатынас түрлері, қарым-қатынас техникасы
Қарым- қатынас
Қарым –қатынас
Қарым-қатынас
Жапондық компанияларда қолданылатын шешім қабылдау тәсілдері
Педагогикалық қарым-қатынас
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь