Шешім қабылдау мен қарым-қатынас өнері

1. Үйымдағы коммуникациялар Коммуникация.
2. Коммуникация турлері
3. Коммуникациялық процесс
4. Шешім қабылдау және басқару ғылымы.
5. Шешімдер жэне олардың турлері
Үйымның маңсатына жетуде коммуникация басты рөлді ойнайды.
Коммуникация - бүл екі немесе одан да көп адамдар арасындағы ақпарат алмасу.
Жетекші өзінің үш рөлін орындап, төрт функция-сын жүзеге асыратындықтан, ақпаратпен алмасу сапа-сы мақсаттарды жүзеге асыру дәрежесіне тікелей ықпал ете алады. Жеке адамдар мен үйымның жетістігі үшін коммуникация ңажет.
Қарым-ңатынас - бүл өзара қозғалыс кезіндегі ақпа-ратты беру. Бүл - ортаға өзгерістер енгізуге көмекте-сетін жалғыз амал. Бүл - біздің адамдарға ңызмет ету арнамыз. Елеулі көлемде табыс қарым-қатынасқа бай-ланысты. Қарым-қатынас процесінің заңдылықты тү-сіну мен қарым- ңатынас өнеріне ие болу - менеджердің табысты, жетістікті жүмысынақажеттіжағдайлар. Егер қатынас негіздері игерілмесе, онда кез келген оқыту-дың нақты бағдарламалары мен әдістерінің маңызы бол-майды.
Коммуникация түрлері:
1. Үйым коммуникациясы:
• сыртқы орта мен үйым арасында үйым өзінің сырт-қы ортасы мен потенциалды жүмысшылардан түратын әр түрлі коммуникациялық қүралдарды ңолданады, олар жанама және тағы да басқа тауарларды нарыққа жыл-жыту бағдарламалары арқылы ңарым-ңатынас жасайды;
басқару деңгейлері арасында үйымдастырылған
деңгейаралың коммуникациялар ақпараттық коммуни-
кациялар шеңберінде әкеледі. Ол жоғары деңгейдің
төменгі деңгейге және керісінше беріліп отыра алады;
қүрылымды бөлімшелер арасында түрлі бөлімдер
арасындағы коммуникациялармен жүзеге асады. Үйым
көптеген бөлімдерден түрады, сондықтан олардың ара-
сында ақпарат алмасу міндеттер мен қозғалыстарды
біріктіру үшін ңажет.
        
        ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ МЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ӨНЕРІ
Үйымдағы коммуникациялар Коммуникация.
Коммуникация турлері
Үйымның маңсатына жетуде коммуникация басты рөлді ... - бүл екі ... одан да көп ... ... ... ... үш ... орындап, төрт функция-сын жүзеге
асыратындықтан, ... ... ... ... жүзеге асыру
дәрежесіне тікелей ықпал ете алады. Жеке ... мен ... ... ... ңажет.
Қарым-ңатынас - бүл өзара қозғалыс кезіндегі ақпа-ратты беру. Бүл -
ортаға өзгерістер енгізуге көмекте-сетін ... ... Бүл - ... ... ету ... ... көлемде табыс қарым-қатынасқа ... ... ... ... ... мен қарым- ңатынас
өнеріне ие болу - менеджердің табысты, жетістікті жүмысынақажеттіжағдайлар.
Егер қатынас негіздері ... онда кез ... ... ... мен ... ... бол-майды.
Коммуникация түрлері:
1. Үйым коммуникациясы:
• сыртқы орта мен үйым арасында үйым өзінің сырт-қы ... ... ... ... әр ... ... ... олар жанама және тағы да басқа тауарларды нарыққа ... ... ... жасайды;
басқару деңгейлері арасында үйымдастырылған
деңгейаралың коммуникациялар ақпараттық коммуни-
кациялар шеңберінде әкеледі. Ол жоғары деңгейдің
төменгі деңгейге және керісінше беріліп отыра ... ... ... ... ... ... жүзеге асады. Үйым
көптеген бөлімдерден түрады, сондықтан олардың ара-
сында ақпарат алмасу міндеттер мен қозғалыстарды
біріктіру үшін ңажет.
2. Өзара коммуникациялар:
жетекші коммуникацияларда бағынушы жетекші-
лер ... ... ... мен ... тобы арасындағы комму-
никациялар. Жетекшіге топ қүрылысының тиімділігін
жоғарлатуға мүмкіндік береді.
бейресмикоммуникациялар: бейресми коммуника-
циялар арнасының сыбыстарын тарату каналы деп атау-
ғаболады.
Коммуникациялық ... ... - бүл ... ... ал ... ... кері байналыс жүйесі.
Коммуникациялың процесс - бүл аңпарат алмасу про-цесі, оның ... ... ... 4 ... ... ... ... мақсаты - алма-су, хабарлау болып
табылатын ақпаратың түсініктілігін ңамтамасыз ету. ... ... ... өзі ... ... ... кепіл бере алмайды.
Ақпарат пен алмасу процесін 4 негізгі элементке бөлуге болады:
Жіберуші - идеяларды реттеп немесе ақпаратты
жинап, жіберуші.
Хабарлау - ... ... ... аңпарат.
Арна - ақпаратты жіберу қүралы.
Алушы - ақпарат арналған жақ және сол ... ... ... ... кезінде жіберуші және алушының арасында ... ... 4 ... ... ... ... жібермес бүрын оны
ойластырып, қүрастыру керек.
Кодтау және арна тавдау. Идеяны жібермес бүрын ... ... ... ымды ... ... сим-
волдар көмегімен кодтау керек. Сонымен қатар жіберуші
кодтауға қолданатын символдар типімен сейкес арнаны
тавдауы ... - ... ... ... ... ... шешу - жіберушінің символдарын алушы-
ның ойына аударып беру.
Кедергілер жөне оны жеңу жолдары
Семантикалық тосқауылдар. ... ... ... ... ... ... өдісін иге-реді. Семантикалық тосқауылдар кепұлтты
ортада ңыз-мет ететін компаниялар үшін байланыс мөселелерін ... ... ... ... ... тас-тап, американдың нарьщ "Чеви нова"
үлгісі күткен жет-істікке жеткен жоң. Зерттеу арқылы фирманың анықта-ған
"Нова" сөзі ... ... "Ол ... ... ... ... ... мәдениет айырмашылыңтары-мен негізделген семантикалық тосқауылдар
іскерлік сөйлесулерді білдіреді екен, мәдени айырмашылыңтар-мен негізделген
семантикалық тосқауылдар іскерлік ... ... ... ... емес ... сөз бен кез ... сим-волдар қолданады:
көзқарас алмасу, бет өлпет көрінісі. Мысалы, жымию немесе келіспеу ишаратын
білдіру.
Нашар кері байланыс пен тыңдай алмау тиімді ... ... ... ... идеяны хабар-ламас бүрын түсіндіру арқылы мүмкін болатын
айырма-шылықтарды еске ала отырып, семантика және ... ... ... ... кері ... ... ... арңылы
езара алмасудың тиімділігін жоғарлата алады.
Үйымдағы ақпарат алмасу жолдарындағы тез ... ... ... жаман жаңалыңтар-дың сүзілуі мен аңпараттың ... тыс ... ... ... ... ... ... мағынасын
жасай алады. Аңпаратпен алмасу жолындағы кедергілердің әр ... ... кері ... пен ... екі маңыздысы қағидасын білу
ңажет.
Кері байланыстың болуы жіберуші мен алушының коммуникативті ... ... ... тиімді, қабылдау әр түрлілігі, сонымен қатар физикалық
өзара қозғалыс салдарынан ... ... ... ... атайды.
Өзара кедергілерді қарастыруда мыналар көзделген:
Қабылдау.
Семантика.
Ауызша емес ақпаратпен алмасу.
Сапасы кері ... ... ... әр ... ... ... жолындағы кең таралған кедергі
болып табылады. Егер оларда қүнды-лықтардың әр ... ... ... ... әр ңилы ңабылдап, қүрады.
Үйымдағы ақпарат алгішсуды ақпарат ағынын реттеу арқылы, аңпараттың
алмасу ... ... ... ... ... ... ... жинағы жүйесін ашу арңылы және озың аңпараттық ... ... ... ... ... ... ... үздіксіз кері байланысты қолдаумен
қамтамасыз етуге бағыттау керек. Кері ... ... ... болуы мүмкін емес. Сәтті кері байланыс болу үшін жіберуші мекен- жай
иесімен сөйлесе алу, тыңдай алу және сүрақтарға жауап бере алуы ... ... ... бар. ... ... ... шатастырады және бүзады. Кез келген ақпарат көптеген тосқауылдар
арңылы өтеді. Алайда, нақты "жаңсы" коммуникативті жағдай-лар болмайды, ... жаң ... ... ... "өзінің бір нөрсесін ңосады ". Екі жақ та
өр түрлі ... ... ... жөне ... ... болуы мүмкін емес, оны сөйлем ңүрамынан бөлек алуға болмайды. Ол
наңты бір жағдайға, екі жаңты мүшелердің ... ... ... Кедергілерді аныңтай алмаған адам керекті жолды табаалмайды.
Негізгі түсініктер:
Коммуникациялар.
Үйым коммуникациялары.
Өзара коммуникациялар.
Коммуникациялың процесс.
Семантика.
Бацылау сцрацтары, тапсырмалар және оцигалар:
Жетекші ... цйым ... ... ... ете ала ма? Егер "иэ" ... ... ... етеді,
мысалдар келтіріңіз.
Сіздің жетекшіңіз багынушылармен қандай коммуни-
кация формаларын қолданады? Коммуникациялыц процес-
те тоқтаулар болып тцра ма?
Қандай коммуникациялық кедергілердің орны ... жою цшін не ... ... ... табыс салыгының ставкасының
жогарлаганы туралы хабарды жіберу процесін кезецге бөліп
сипаттаңыз.
"Дүрыс", "дүрыс емес" таңдаңыздар:
Кері байланысты ңолдану ... ... ... тек ңана ресми коммуникациялар жүзеге
асырылады;
Бейресми коммуникацияларға сенуге болмайды,
өйткені олар нақты емес;
Кодты шешу немесе алу - коммуникациялық про-
цестің 4 кезеңі;
Тыңдай ... ... ... ... ... оңиғаның пайда болу ықти-
малдығын білдіруді болжайды.
* "Қалалық телефон станциясы" оқиғасы:
90 ... ... ірі ... ... станция-сының (ҚТС) қызмет
көрсететін бөлімдерін игеру жүр-гізіледі. ... ңүру ... және ... ... ... бақылау бойынша кері
байланыстың тиімділігі тексерілді. Бүл уақытта Степан ... ... ... ... ... және ... мектебінде оқыды. Оның бағыну-
шылары ңаланың 50 мекемесіндегі жабдықтарды қолдау бойынша ... ... ... ... ... ... Степан олардың
жүмыстарын 4 көрсеткіш бойынша өлшеп ... ... ... ... ... ... ... үнемдеу. Степан өзінің міндеті
бағынушылардың қойылған маңсаттарға жетуі деп есептеді.
Жүмысты игеру барысында жүмысшыларды топқа ... ... ... ... ... қалай көмектесетінін көрсету керек болды.
Бірінші топта ше-бер бағынушыларымен аптасына бір рет ... ... ... ... орындайтын мақсаттар туралы ақпа-рат ... ... ... нәтижелерді өздері бағалайды. Үшінші топта жүмысшылар өз
бағалауына шебердің ... ... ... ... ... техникасы мен қызмет көрсету сапасын
көрсеткіштер бойынша жақсарту белг-ілері ... ... ... жылда ең төмен
нәтижелері бо-лған топ ... ... ... ... Бүл екі ... ... топ болды (жүмысшылар және шеберлер). Ал табыстары тек
қана шебердің ісімен баға-
ланған топ ... ... ... ... ... Новиков айтты: "Бүл топтарда өз жүмыстары туралы
наңты ... ... ... бол-ды. Жүмысшы алдына ңандай маңсат қойды жөне
оған жетті ме, соны білу, сонымен ңатар бастың мадақтаула-рын алып ... ... ... ... ... ... Бүл өз әскерлеріне жеңісті
хабарлаумен бір-дей".
Шешім қабылдау және басқару ғылымы.
Шешімдер жэне ... ... адам ... ... ... ... ... мүмкін
емес. Коммуникациядағы қабілет ... ... ... - ... ... - бүл ... таңдау.
Шешім қабылдау - кез келген басқару функциясын орындауға кажетті
байланыс процесі.
Шешімдерге ... аз ... киім ... ... ... ... таңдау
немесе өмірлік жар ... да ... ... ... ... ... ... аса мамандықтар болуы мүмкін. Біз
күнделікті шешімдерді ойланбай қабылдаймыз. Кейдебір шешімдерге жеткілікті
назар ... ... ... қабылдау - жеке өмірде-гіге ... ... ... ... ... ... аспектіле-рінде болады, бұл ... күн ... ... бөлігі.
Шешім ңабылдау аумағындағы Минцберг жетекшінің 4 рөлін бөліп шығарды:
кәсіпкер
жүмыстағы бүзылуды түзетуші маман
ресурстарды бөлуші
келісім жасаушы маман
Үйым ... - бүл ... ... ... ... ... ... таңдау.
Үйым шешімдерінің маңсаты - үйым ... ... ... ... камтамасыз ету. Үйым шешімдерін бағдарламаланған және
бағдар-ламаланбаған деп жіктеуге болады.
Баедарламаланган шешімдер - ... ... ... үқсас
белгісі бар қозғалыстардың немесе қадамдардың жүзеге асуының нәтижесі.
Багдарламаланбаган шешімдерде шешімдер жаңа және күрделі ... олар ... ... ... процедурасын таңдаған кезде, олар
қүрылмаған немесе белгісіз факторлармен байланысты. Бағдарламаланбаған
шешімдерге ... ... ... ... ... үйымның мақсаттары
ңан-дай болу керек, өнімді ңалай ... ... және ... ... ... ... - мақсаттарды дүрыс ңүрау кезіндегі
жанама ыңпалдар. Дара жол беру ... ... ... болуы мүмкін, жетекші олардың елеулі екенін түсінеді және
қабылдайды. Ол ... ... ... ... ... ... Әрбір
шешім кез келген көзқа-рас бойынша ңолайлыдан нашар болатын маңсаттар мен
ерекшеліктердің, ңарама-қайшылықты ... ... ... қабылдаудағы амалдар
Шешім қабылдау процестерін ңарастыра отырып, екі мүмкіндікті ескеру
ңажет:
Шешімді қабылдау жеңіл. Жаңсы ... ... ... ... процесі - бүл психологиялың про-
цес, сондықтан адамдың іс-әрекет әрқашан да ... ... ... сана, кейде сезім басқарады.
Шешім қабылдау процесі келесі амалдардан түрады:
интуициялың, талңылауға немесе үтымды сипатңа не-гізделген.
Интуициялыц шешім - өзінің дүрыстығын сезін-
генде ... ... ... ... ... қандай да бір үсыныссыз дүрыс таңдау жасау мүм-
кіншілігі ңисынды түрде жоғары емес болады.
Талцылауга ... ... - ... мен ... тәжірибеге байланысты таңдау.
Үтымды шешім - өткен тәжірибеге байланысты емес
таңдау, үтымды шешім талдау процесінің көмегімен не-
гізделеді. Ол шешімнің ... жаңа ... ... ... жоғарлатуға көмектеседі.
Басқару шешімдерінің типтері. Басңару шешімдерін қабылдау ... ... ... ... ... өр түрлі негізде жүзеге асырылады.
Басқару шешімі: І.Жеке:
Адамдармен акылдасйайтын аса жеке шешім "Мен
солай шештім" принципі бойынша жүргізіледі.
Жеке - беруші, "біз ... ... ... мен ... ... ... бойынша жүзеге асады.
2. Үжымдыц:
Барлық қызықтырылған жаңтардың келісімі не-
гізінде жасалады.
Дауыс беру жолымен.
Басқару—шешімдерін қабылдау, ... ... ... ... дайындау процесі жөне ңозғалыстың нақ-
ты таңдау актісі
Не жасау керек жөне қалай жасау керектігі ... ... ... мотивация
Мәселелерді үтымды шешу кезендері
Шешім қабылдау - белгілі бір кезекті ңадамдар мен кезеңдерден ... ... ... ... кезеңдері:
Мәселелердіутымды шешуқызметінешешімқабылдау-дың белгілерін,
шектеулерін ңұру, диагноз, соқғы тандау ... Егер кері ... ... ... ... мөселенің нақты щешімінід мөліметі куәлан-
дырылмаса, процесс аяқталмаған болып есептелмейді.
1-кезең. Мәселенің диагностнкасы. Мөселені ... ... ... да
күрделі кұбылыс, біраң шешілуді талап етеді. Шешімді жасау ... ... ... ... қарастырудың екі амалы бар.
Мөселені шешу жолындағы бірінші қадам - аныңтау жөне диагноз.
• Алға ... ... ... мөселелі оқиға
болып табылады. Басқаша айтқанда, сіз меселені дер кезін-
де ғана білесіз. Мөселені толығымен анықтау қиын,
өйткені үйымның барлық бөліктері ... ... ... ... ... - ... анық
шешу.
• Меселе - бүл потенциалды ... ... ... жоғарлатудың активті іздестіруі, тіпті іс жаңсы
жүріп жатса да, жақсы ... ... ... ... ... ... қабылдаудан
бірнеше қадам қашық түрған процедура болып табыла-
ды. Күрделі мәселені аныңтаудағы бірінті фаза - ңиын-
шылықтарды мойындау жәнебекіту.
Мөселелердің пайда болу себептерін анықтау үшш ... ... ... ... өте ... ... ... көптеген жанжалдар және
кадрларағым-дылығының жоғарылығы) сыртқы жвне ішкі ақпаратты жинап ... ... ... ... және ... ... ... көре алу жөнеоларды бір-бірінен ажырата алу керек.
Орынды ақпарат - нақты мөселеге, ... ... және ... кезеңіне
қатысты мөліметтер.
2-кезең. Шектеулер мен ... ... ... қүру ... ... жөне ... ... форму-ладамазмүндалу керек. Үйымның
көптеген мөселелерішң мүмкін шешімдері, не ... ... ... ... үшін ... жеткіліксіз болғандықтан, нақты болмайды.
Шектелген ... ... ... ... ... керек, қүралдардың сәйкес еместігі,
жүмысшылар-санының аздығы, ресурстарды сатып алуға қабілетсіздіи ... ... ... Бүл стандарттарды шешш қабыл-даудың белгілері деп атау
қабылданған.
3-кезең. Баламаларды анықтау. ... ... ... ... ... ... беретін барлық мүмкіндік ңозғалыстарын
анықтау керек. Бала-малықтың үлкен мәселесі және оларды бағалау өрқашан ... ... ... ... неғұрлым ңалаулы болып табылады,
бірнеше баламамен ңарастыру үшін таңдаудың ... ... ... ... ... стандарттарды аныңтау жөне бірне-ше нүсңаларды
іріктеу керек. Осы жерде болжаумен ңатар аңпаратты талдау және ... ... ... орындаушылар тағайындалады. Шешім
нүсңаулары ... ... ... ... ... ... ... әрбір баламаны бағалауға өту ке-рек. Бағалау ... ... ... ңаси-еттері мен жетіспеушіліктерінің ортаң салдарын
аныңтай-ды. ... ... үшін ... ... болатын баламаның жүзеге
асуға ыңтимал нәтижелері өлшеуге бо-латын стандарттарға ие болуы ңажет.
Нүсқаларды бағалау тиімділіктер талабының ... ... ... ... Егер ... ... аныңтал-ған, баламалы
шешімдер тиянаңты өлшенген және ба-ғаланған болса, таңдау жасау, яғни шешім
ңабылдау оңай. Жетекші ... ... ... ортаң сал-дармен таңдайды.
Шешім ңабылдау актісі нақты нүсңа-ны қабылдау жетекшінің міндеті болып
табылады.
Шешімнің ... ... ... басңарудың бар-лың ... және ... ... ... түсіруді талап
етеді.
Шешім талаптары:
ортаң, әрңашан өзгермейтін;
жеке, шешілетін міндет өзгешелігіне және ... ... ... ... ... ... ... , 1. Тиімділік. Шешімді жасау
процесінің тиімділігі;
Жоспарлау принциптеріне ңанағаттану және маң-
сатты ... ... ... ... ... ңамтамасыз ететін қабылдаумен орындау
сәттерін тандау;
4. Оңтайлылық. Шектеулерді ескере ... ... ... ... ... ... наңты оқи-
ғада болады;
Зандылық. Шешімнің нақты заңды және норма-
тивті актілерге сәйкестігін білдіреді;
Үстемділік. Басқару субъектісінде шешімдер қабыл-
дауға рүңсат ететін ... ... ... ... ... ... Бар мүмкіндіктерден пайда алу үшін немесе мәселелерді
шешу үшін істі жүзеге ... ... ... ... ... үйымдастыру адамдардың ңозғалысы арңылы мойындал-са, шешімнің
жүзеге асу тиімділігінін, деңгейі жоғарылай-ды. Блокта жоспарланған ... ... ... ... ... ... бекіту, яғни шешімнін ... ... ... ... ... ... алу же-текшінің үйым шығынға үшырамай түрғанда
түзетуіне көмектеседі. Орындау процесін бақылау ... ... ... ... ... ... маниторингі бір уақытта
жүзеге асады. Іс-әре-кеттік оңиғаны сезіну мәселені түзетуге және жаңа мақ-
сатты болжауғаңажет.
Жетекші шешімімен ... ... ... қабыл-данған істің
барлығымен де шүғылданады.
Шешім қабылдау процесіне ... ... ... ... адамдар арқылы қабылданады және шешім ... әр ... ... ... етеді. Басты факторлар мыналар:
жетекшінің жеке бағасы;
төуекелділік деңгейі;
уақыт жөне ... ... ... және ... ... ... ... төуелділігі.
► Жетекшінің жеке бағалауы. Әрбір адам өзінің қоз-ғалысын анықтайтын
жөне қабылдаған шешімдерге ың-пал ететін ... ... ... ... ... ыңпал етеді.
Кейбір үйымдар жетекшімен қабылданған шешімдер қүндылықтардың жалпы
жүйесін сипаттау үшін корпо-ративті бағалықтар туралы ресми ... ... ... ... әр түрлілігінен өзге шешімдер
ңабылданатын және анықтыльщ, ... ... ... ретінде
жіктелінетін орта оқтайлы қиыншылық болып табылады.
Шеші-м қабылдауда әрңашан төуекелділікті ... ... ... ... ... анық-тылық, тәуелділік, ... ... ... ... ... ... ... баламалы нүсқалардың
өрқайсысынан нөтижесін нақты білгендегі анықтылың
жағдайына шешім ңабылданады. Анықталған шешімнің
үлгісі - қолда бар ... 10% ... ... ... сертификаттары. Экономика-математикалың
әдістерде зерттеушілер мен авиаторлар анықтылық бар
ақшаны детерменистика деп атайды.
► Тәуекелділік. Төуекелділік жағдайында ... ... аның ... ... өр нәтиженің
ықтималдылығы анық шешімдерге жатады. Ыңтималды-
лық берілген ... ... ... ... дәрежесі ретінде аныңталады
және О-ден 1-ге дейін өзгереді. Барлық баламалардың ыңтималдылық ... ... тең ... ... Аныңтылық жағдайында бір ғана балама бар. Компанияның
өз автомобильдер паркін ... ... пе, жок; па, ... ... ... ... шешімнің жаңсы үлгісі. ... ... ... емес, бірақ егер болса, оған ... ... ... Анықсыздық. Анықсыздың жағдайында қабылдан-
ған, потенциалды нәтижелердің ыңтималдылығы ... ... ... ... арқылы аныңта-
лады. Бүл факторларды есепке алу жаңа әрі ... ... орын ... ... ... ... ... жет-
кілікті ақпарат алу мүмкін емес, анықсыздыңпен үшырас-
саң, ... екі ... ... ... ... ... алып ... тағы да
талдау;
өткенді талңылау, интуиция, тәжірибеге сәйкес қоз-
ғалыс жасау және оңиғалық ... ... ... ... шектеулер. Мысалы, жетекшілер нәти-
женің маңыздылығын, шектеулігін, баламаларды әр түр-
лі ңабылдайды. Мүндай шешім ... ... мен ... ... Жетекші
өзінің және біреуге немесе бір нәрсеге келеңсіздік туды-
ратын қозғалыстың ... бас ... ... бүл ... үшін ... ... шешім жолындағы кең тарал-
ған шектеулер болып табылады.
Келеңсіз салдар - жалпы үтысты алу маңсатында
алу мен қосуды салыстырғандағы мәселе. Көптеген қа-
тыстарда ... ... ... ... ... ... табылады. Жетекші ңорытындыда нәтиже-
ге жету жолында қандай келеңсіз жағдайлардың болуы
мүмкін екендігі туралы өздік талңылау ... ... ... ... шығу үйымның жетекші-
лерінің ңолдарынан келмейді.
Уақыт және өзгеретін орта. Уақыт барысы оңиға-
ның ... ... ... олар соншалықты жиі қүрылғандықтан, шешім
қабылдауға қажетті белгілер ... ... ... ... және ... болып түрғанда қабылдап, өмірге енгізу қажет.
► Аңпаратты шектеулер. Қосымша ақпарат алу ... ... ... ... Адамның қабілеті ақпаратты
игеру мен қолдануға шектеулі болғандықтан, мүндай
ақпарат шешім қабылдауға үнемі көмектеспейді. Аңпа-
рат мәселені үтымды шешу үшін ңажет, көбінесе ол ... ... ... ... ... ... мен ... жүмсалған шығындар са-
лыстырылады.
Шешімдердің өзара тәуелділігі. Үйымда барлың
шешімдер өзара байланысңан. Жеке ңабылданған маңы-
зы бір шешім көбінесе ... ... жүз ... ... ... ... ... істейтін басқарушы шешім-
дердің өзара байланыстылығын түсінуі керек және үйым-
ның ортаң мақсатңа жетудегі іске үлкен үлес ... ... ... керек.
Жапондьщ менеджменттегі басқару шешімдерін
қабылдау ерекшеліктері. Жапон кәсіпорындары ... ... ... - ... ... ... оңуы, зерттеу тақырыбын таңдау, жүмыс
сапасын бағалау мен төлеу жүйесін, сонымен ңатар ... ... ... ... және т.б. қос-
қандағы басқарудың біріктірілген жүйесіне ие.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
Көне дәстүрдiң озығын қайта жаңғыртсақ8 бет
"Түйсік пен қабылдаудың патологиясы."3 бет
"қабылданған шешімді орындаудағы ұйымның функциясы"6 бет
"Қабылдау бөлімі" бағдарламасы63 бет
6м010100- "мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу" мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы28 бет
OLAP ТЕХНОЛОГИЯСЫН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ ҚОЛДАНУ4 бет
«Мектеп жасына дейінгі балалардың қабылдауды дамытуға арналған психологиялық әдістеме қолдану мүмкіндіктері»32 бет
«Қабылдау комиссиясы жұмысын автоматтандыру»63 бет
Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы: Тарихи шындық және көркемдік шешім37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь