Қазақстандағы қазіргі діни жағдай

Тәуелсіздік жылдары азаматтық қоғамның және нарықтық экономиканың құрылуымен ғана емес, сондай-ақ діни серпілістің жүруімен де сипатталады: дәстүрлі діни бірлестіктер ұстанымдарының күшеюімен бірге қазіргі Қазақстан үшін беймәлім, жаңа “дәстүрлі емес” діни ұйымдар пайда болды. Атап айтар болсақ, пресветериандық және методизм, протестанттық конфессиялар, сондай-ақ “Агапе” “Жаңа аспан” сияқты протестанттық шіркеулер, “Бахаи” “Сайтан шіркеуі”, “Саентология шіркеуі” сияқты діни бірлестіктер көріне бастады.
Қазақстандағы қазіргі діни ахуал күрделі әрі сан-салалы. Кейбір деректер бойынша, 1989 жылғы 1 қаңтарда 30 конфессияға тиесілі 700-ге жуық діни бірлестіктер болса, 2003 жылдың 1 қаңтарында 3206 діни бірлестіктер жұмыс істеген. Олардың арасында 1652 исламдық, соның ішінде 1642 суниттік, 2 шииттік, 2 сопылық, 4 ахмадия ағымдары бар. Бұған қоса Қазақстанның аумағында православиелік шіркеуге жататын 241 діни бірлестік (олардың 230-ы Орыс православие шіркеуіне қарайды), 7 старообрядтық шіркеу, римдік-католиктік шіркеуінің 77 бірлестігі, бірқатар протестанттық бірлестік жұмыс істейді. Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі емес діни қауымдарға төмендегілер енеді: 5 буддистік қауым, 24 индуистік, 12 кришнаиттік, 23 бахаи, 2 трансценденталдық медитация қауымы, ұлы ақ бауырластықтың 2 қауымы, 6 саентология шіркеуі қауымы және т.б.
Еліміздің негізгі діни қауымы суниттік ислам және христиандықтың православиелік бағыттары. Елімізде 1700-ге жуық мұсылман бірлестіктері бар. Оның басым көпшілігі суниттік бағыттағы бірлестіктер. Орыс православие шіркеуінің үш епархиясына 214 приход, 8 монастыр және басқа шіркеулік құрылымдар тиесілі. Орыс православие шіркеуі приходтар санының өсуіне және материалдық тұрғыдан нығаюына күш-жігерін жұмсауда. Еліміздің бірнеше қаласында православиелік ғибатханалардың құрылысы жүріп жатыр.
Кейінгі уақытта католик, протестанттық және дәстүрлі емес діни құрылымдар өз қызметтерін белсенді түрде жүргізуде. “Иегова куәлары” бірлестігінің миссионерлік қызметі ерекше қарқын алуда. “Иегово куәлары” Қазақстандағы саны жағынан өсіп келе жатқан конфессия болып отыр. Оның діни орталығы Есік қаласында орналасқан, 70-тен астам діни бірлестіктері әділет органдарында ресми тіркелген және 30-дан аса жергілікті қауымдары бар, оны ұстанатын адамдар 20 мыңға жуық.
1999 жылы діни бірлестіктердің құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатымен Қазақстанның діни бірлестіктер қауымдастығы құрылды. Бұл қауымдастық 200-ге жуық діни бірлестіктерді біріктіреді.
Сонымен қатар елімізде протестантизмнің жаңа апостолдық шіркеуі, елушілер (пятидесятничество), методизм, меннонизм, пресветерианство сынды ағымдары таралуда. Пятидесятничество ХХ ғасырдың басында АҚШ-та құрылған. Бұл ағымның ...
        
        Ќазаќстандаѓы ќазіргі діни жаѓдай
 Тєуелсіздік жылдары азамат­тыќ ќоѓамныњ жєне нарыќтыќ
экономиканыњ ќ±рылуымен ѓана емес, сондай-аќ діни
серпілістіњ ж‰руімен де сипатталады: ... ... ... ... ... ... ‰шін беймєлім, жања “дєс­т‰рлі емес” діни ±йымдар
пайда болды. Атап айтар болсаќ, пресветериандыќ жєне методизм,
протестанттыќ конфессиялар, сондай-аќ ... ... ... ... ... ... “Сайтан шіркеуі”,
“Саен­тология шіркеуі” сияќты діни бірлестіктер кµріне
бастады.
Ќазаќстандаѓы ќазіргі діни ахуал к‰рделі єрі сан-салалы. Кейбір
деректер бойынша, 1989 ... 1 ... 30 ... ... жуыќ діни ... ... 2003 жылдыњ 1 ќањтарында
3206 діни бірлестіктер ж±мыс істеген. Олардыњ арасында 1652
исламдыќ, соныњ ішінде 1642 суниттік, 2 шииттік, 2 сопылыќ,
4 ахмадия ... бар. ... ќоса ... ... ... жататын 241 діни бірлестік
(олардыњ 230-ы Орыс православие шіркеуіне ќарайды), 7
старообрядтыќ шір­кеу, римдік-католиктік шіркеуініњ 77
бірлестігі, ... ... ... ж±мыс
істейді. Ќа­зіргі Ќазаќстандаѓы дєст‰рлі емес діни
ќауымдарѓа тµмендегілер ене­ді: 5 буддистік ќауым, 24
ин­дуис­тік, 12 кришнаиттік, 23 ба­хаи, 2 трансценденталдыќ
меди­та­ция ќауымы, ±лы аќ ... 2 ... ... ... ... жєне ... ... діни ќауымы суниттік ислам жєне
христиан­дыќтыњ православиелік баѓыт­тары.
Елімізде 1700-ге жуыќ м±­сыл­ман бірлестіктері бар. Оныњ
басым кµпшілігі суниттік баѓыт­таѓы бірлестіктер. ... ... ‰ш ... 214 приход, 8
монастыр жєне басќа шіркеулік ќ±рылымдар тиесілі. Орыс
православие шіркеуі приходтар саныныњ µсуіне жєне
материалдыќ т±рѓыдан ныѓаюына к‰ш-жігерін ж±мсауда.
Еліміздіњ бірнеше ... ... ... ... ... ... католик, про­тестанттыќ жєне дєст‰рлі емес діни
ќ±рылымдар µз ќызметтерін белсенді т‰рде ж‰ргізуде. “Иегова
куєлары” бірлестігініњ миссио­нерлік ќызметі ерекше ... ... ... ... саны ... µсіп
келе жатќан конфессия болып отыр. Оныњ діни орталыѓы Есік
ќала­сында орналасќан, 70-тен астам діни бірлестіктері єділет
орган­дарында ресми тіркелген жєне 30-дан аса ... бар, оны ... ... 20 ... жуыќ.
1999 жылы діни бірлестіктер­діњ ќ±ќыќтары мен м‰дделерін ќорѓау
маќсатымен Ќазаќстанныњ діни бірлестіктер ќауымдастыѓы
ќ±рылды. Б±л ќауымдастыќ 200-ге жуыќ діни бірлестіктерді
бірік­тіреді.
Сонымен ... ... ... жања ... елушілер (пятидесят­ничество), методизм,
меннонизм, пресветерианство сынды аѓым­дары таралуда.
Пятидесятничество ХХ ѓасырдыњ басында ... ... ... ењ ірі ... Ќараѓанды жєне Алматы ќалаларында
орналасќан. Апостолдар рухындаѓы евангелшіл христиандар µз
ж±мысын белсенді ... ... ... 3 ... ... ... 40-ќа жуыќ ќауымдар бар.
Пресвете­риандыќ аѓымы елімізде амери­калыќ,
корейлік уаѓыздаушы­лардыњ ... ... ... ... Б±л ... шет
елдегі діни орталыќтар кµмек кµрсетуде. Елімізде 20-дан
аса пресветериан бірлестіктері бар. “Грэйс-Бла­годать”,
“Бірінші пресветериан шіркеуі,” “Алматы ... ... ... ... болып
отыр.
Жетінші к‰н адвентистері ќа­уы­мыныњ республикалыќ орта­лыѓы
Жетінші к‰н христиан-адвентистерініњ Солт‰стік Ќазаќ­стан
конференциясы Астана ќаласында. ¦йымдыќ жаѓынан б±л
бірлестік Алматы ... ... ... ... ... ... кіреді. Евангелшіл баѓыт
елімізде негізінен неміс этносыныњ ара­сында таралѓан. Елімізде
лютеран­дыќ 70-тен аса діни ќауым ... ... ... 10 ... ... ... ... баптистер
Ќазаќ­стан евангелшіл христиан-бап­тистері шіркеулерініњ
одаѓын ќ±рды. Бірлестіктіњ орталыѓы Ќа­ра­ѓанды облысыныњ
Саран ... ... ... ... ... мен топтары бар. Евангелистер 2010 жылѓа дейін
Ќазаќстан мен Орталыќ Азия елдерін евангелшіл­ден­­діру
жоспарын басшылыќќа алуда.
Шет елдік миссионердіњ бел­сен­ді ќызметі ... ... ... ... ... ... ... аспан”, “Бла­гая весть” жєне т.б.
ж±мыс істеуде. Елімізде дєст‰рлі емес культтер ќатары µсуде.
Саентология шіркеуі АЌШ-та ХХ ѓасырдыњ 50-ші жылдары пайда
болды. Негізін ... ... Рон ... ... Ол µз
ілімін “Динае­тика: аќылды ойдыњ саулыѓы туралы б‰гінгі заманѓы
ілім” атты ењбегінде ... ... ... ... ... ... Семей ќалала­рында ресми
тіркелген. Саенто­логия шіркеуі Ресей, АЌШ, Ан­глия,
Австралия елдеріндегі саентологиялыќ ±йымдармен тыѓыз
байланыс орнатќан.
“Кришна санасы” ќоѓамы елімізде єрекет етіп отырѓан жања ... ... ... ... ... ... ќоѓамыныњ” негізін салушы – Свами Прабхупада
(1896-1977). Б±л діни аѓым жастар арасында таралып жатыр.
Д‰ние­ж‰зілік христиандыќты біріктіру жолындаѓы Ќасиетті
рух ассоциа­циясы (Бірігу шіркеуі) 1954 жылы ... ... – Сан Мен Мун. ... ... миссио­нерлері єлемніњ
100-ден аса елінде ќызмет етеді. Б±л шіркеудіњ т‰рлі баѓыттаѓы
±йымдары бар. Бірігу шіркеуі елімізде 1992 ... ... ... ... емес ... саны ... ... 1990 жылдары жања культтар саны 10-нан сєл асатын
болса ќазіргі уаќытта жања культтардыњ саны 160-тан асады.
“Кришна ... ... ... ... ... ... ... µмір шір­кеуі” сынды ХХ ѓасырдыњ
наным-сенімдері ‰гіт-насихат ж±мыстарын т‰рлі
мерекелік жєне ... ... ... ... ... ... “Хизб-ут-тахрир” (“Азат ету
партиясы”) ±йымыныњ зањѓа ќай­шы єрекеттері ж±ртшылыќтыњ
наразылыѓын тудыруда. Хизб-ут-тахрирдіњ ...... ... ... ... мен ‰н ќатысуѓа зиянын
тигізіп, бейбіт µмір тыныштыѓын б±зу. Хизб-ут-тахрир
Орталыќ Азия елдерініњ мем­лекеттік ќ±рылысын
мойында­май­ды жєне осы ... ... ... ... ретінде ±станады. Аталѓан ±йым к‰ресі
идеологиялыќ к‰рес, идеология­лыќ ... ... ... алу ... ‰ш баѓытта ж‰ргізіледі. Кейінгі
жылдары м±сылмандар арасында жік салатын пікірлер мен
±станымдар кµрініс беруде. Діни фанатизм, лањкестік, пікір
тµзім­сіздігі ислам ... ... ... ... ... “Талибан”,
“Лаш­кар”, “Таиба”, “Боз-ќ±рт”, “¤з­бекстан ислам
ќозѓалысы” жєне т.б. лањкестік ±йымдардыњ ќызме­тіне тыйым
салынѓан.
Миссионерлік – діни ±йымдар­дыњ ілімдерін таратуѓа арналѓан
діни жєне ... ... ... ... шоќындыру
саясаты Африка жєне Азия халыќ­тары арасында ќарќындап,
маќсат­ты ... ... ... Миссио­нерлік ±йымдарѓа
бірќатар елдердіњ мемлекеттік ќ±рылымдары, ќайы­рым­дылыќ
ќорлары, ‰кіметтік емес ... ... ... жєне ... ... ... ж±мыс жасайды. Миссионерлер баратын ел халќыныњ
дінін, тарихын, єдет-ѓ±рпын, ділі мен психологиясын зерттеп
біліп барады.
Кµптеген миссионерлер ... ... ... елді ... сол ... ... єдет-ѓ±рпын, мінез-ќ±лыќтарын µз
ќызметтерін табысты атќару ‰шін жетерліктей дењгейде зерттеп,
‰йренеді. ... ... жєне ... ... ... ... діни
бірлігі мен ынтымаќты µміріне кері єсерін тигізеді.
Ж±мыссыздар, µмірден µз ор­нын таппаѓандар, рухани ізденісте
ж‰ргендер, жеке басы жєне отбасындаѓы психологиялыќ
ќиын­дыќтарѓа тµзе ... ... ... ... єсіресе жастар миссионерлердіњ
‰гіт-насихатына тез ілігеді.
“Жања” культтардыњ бірі – Бахаи сенімініњ ... ... ... ... ... белгілі болѓан Сейд Єли
М±хаммед т±р. Ол µзін пайѓамбар деп ... ... ... дамытќан, бахаи сенімін орныќ­тырып, діни
ілімін негіздеген Мырза Хусейн Єли (Баха-Улла) болды.
Бахаи сенімі ќ±дайдыњ бір­лігін, діни тµзімділікті,
туыстыќты, барлыќ діндердіњ маќсат ... ... ... ењ жоѓары ±йымы – д‰ниеж‰зілік єділдік ‰йі
Израиль мемлекетініњ Хайфа ќала­сында орналасќан. Бахаи
сенімініњ ±лттыќ ... ... ... 1994 ... ... ... бахаи сенімініњ 80-нен аса
ќауымы бар. Кейбір деректер бойынша, пайда болѓанына бір ѓасыр
шамасы болѓан Бахаи сенімініњ бес ... жуыќ ... ... ... ... ... ... діндер
мањызды рµл атќарады. Ислам, христиандыќ жєне иудей діндерініњ
жалпы адамзаттыќ жєне гуманистік ќ±ндылыќтары ±лтаралыќ жєне
конфессияаралыќ келісім мен татулыќты орныќ­тырудаѓы ... Олар ... ... ... ... ... ны­ѓайтуѓа ќызмет етеді. Ќазаќ
хал­ќыныњ мєдениеті мен руханиаты ислам µркениеті мен
д‰ниесініњ ажырамас бµлшегі. Елімізге ислам діні к‰шпен
емес, бейбіт жолмен ... ... мен ... философиясын, ислам мєдениеті мен
µнерін дамыту мен жањарту ісіне ... ... ... жєне ... ... ... ... фило­софиялыќ ойыныњ
ќалып­тасуы мен дамуына ќуатты сер­піліс берген ќазаќ
даласыныњ ойшыл­дары Єбу Насыр єл-Фара­би, Ќожа Ахмет
Ясауи, Махм±т ... ... ... ... ... жєне ... м±ралары ислам
µркениетініњ асыл ќазынасы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясында ождан бостан­дыѓы
мен діни бостандыќтыњ ќа­ѓидаттары, єрт‰рлі конфес­сия­ларѓа
жататын азаматтардыњ µздерініњ діни бірлестіктерін ќ±ру­даѓы
тењќ±ќылыѓы, мемлекеттіњ ... ... ... ... Сондай-аќ дінніњ жєне діни
бірлестіктердіњ єлеуметтік ќызметтерін реттеудіњ
халыќаралыќ тєжірибелеріне негізделген µзге де ... ... бар. ... ... ... оныњ ќоѓам µміріндегі шынайы жаѓдайы мен рµлі,
яѓни дінніњ ќоѓамныњ єлеуметтік-саяси, рухани салаларына
тигізер єсерініњ мєртебесі, кењістігі жєне шекаралары
ќазірге ... дєл ... ... ... оныњ ... ... ... ќазіргі діни жаѓдайда
орын алѓан жања ‰рдістерге бай­ланысты аныќ та ... Б±л, ... ... дін мен ... ... туѓызатын діни-рухани нормалары мен
дог­маларына негізделген жања діни аѓымдар мен
баѓыттардыњ ... ... ... ... ... діни фунда­ментализм мен діни
экстремизм ретінде кµрініс табуы м‰мкін.
Ќазаќстанныњ зайырлы ... ... ... ресми
идеология дінге мейлінше бейта­рап ќарайды: ол діншіл
де, дінге ќарсы да сипатќа ие емес. Ќазіргі Ќазаќстандаѓы
дінніњ жаѓдайы авторитарлыќ, тоталитарлыќ жєне ... ... бар ... ... µзгеше.
Конфессияаралыќ бейбітшілік пен келісім кµп±лтты, кµптілді жєне
кµпконфессиялы Ќазаќстан ‰шін к‰рделі мєселе. Б‰гінде Ќазаќстан
єлемге б‰кілєлемдік діни-рухани форумныњ орталыѓы есебінде де
таныс. Оѓан ... жєне ... ... ... ... ... діни ... шешу ‰шін
жиналады.
Єлемдік жєне дєст‰рлі діндер басшыларыныњ бірінші съезінде
еліміздегі конфессияаралыќ ... мен ... ... атап µтіліп, конфессияара­лыќ
келісім мен диалогтыњ негізгі ќаѓидаттары айќындалды.
Олар: толеранттылыќ, µзара ќ±рметтеу мен т‰сінісу,
±лтаралыќ келісім мен діни ... Б±л ... ... ... да ... Б±л туралы Елбасыныњ Ќа­заќ­стан халќына
Жолдауында бы­лай делінген: “Біз барлыќ діндер­діњ тењ
ќ±ќылыѓына кепілдік береміз жєне Ќазаќстанда
кон­фессияаралыќ келісімді ќамта­масыз етеміз”.
Дін біріктірудіњ, интеграция­лыќ ... ... ... ... Ол ... діндерден ќайшылыќтарды емес,
керісінше, ортаќ белгілер мен ќаѓидаттарды, ортаќ
негіздер мен ортаќ ќ±нды­лыќтарды, біріктіруші бастауды
іздеуге міндеттіміз.
Айта кету керек, Ќазаќстан діни толеранттылыќ пен
конфес­сияаралыќ ... ... ... ие. ... кµне ... саналуан мєдениеттер мен діндердіњ тоѓысу мекені
болѓан. Ќазіргі Ќазаќстанныњ аумаѓында бірнеше ѓасырлар
бойы тєњіршілдік, зороастризм, мани­хейлік, ... ... ... ... жєне ... жєне ... сияќты єрт‰рлі нанымдар бейбіт ќатар
µмір с‰рген, яѓни ... пен ... ... ... ... ... Н±рс±л­тан
Назарбаев атап айтќанындай: “...бізге тµзімсіздік немесе діни
фанатизм жат. Б±л ... ... б±л ... ... ... ... деген ашыќтыќ. Б±л — Ќазаќстандаѓы
конфессия­аралыќ келісімніњ ењ мањызды негіздерініњ
бірі. Біз ... ... ... ... келісім мен диалогты саќтауымызбен
танылдыќ. Біздіњ еліміздіњ µске­лењ д‰ниетанымдыќ
єлеуеті б±дан єрі ќарай да саќталуѓа, дамуѓа тиіс”.
ОЙ. ... біз: ... ... ... діни ... ж±мыс
істейді” деп маќта­намыз. Б±л маќтанарлыќ іс пе, єлде
жылар­лыќ жаѓдай ма? Т‰птіњ т‰бінде 40 діни
конфессияныњ басы бір ќазанѓа сия ќояр ма ... ... ... ... ... ќырылыспай ма? Екеуі де
“М±хам­медтіњ ‰мбетіміз” дейтін шииттер мен с‰нит­тер
бір-бірімен сыйыса алмай ж‰р ѓой. ... ... ... ... шиит ... ... ирандыќтар мен с‰нит
баѓытын ±стайтын ирактыќтар соѓыс­ќан жоќ па? Дєл ќазір
Иракта, шииттер мен ... ... ... бірі ... жатыр ѓой. Сол сияќты дєст‰рлі хрис­тиан­дар да
тату-тєтті µмір с‰руде дей алмай­мыз. Тарихтан
білетініміздей, Христос­тыњ “балалары” ... ... ... 1054 жылы ... ... ... христиандыѓыныњ, демек право­славиеніњ орталыѓы
Византия болып т±рды. Ал батыс христиандыѓыныњ, демек
католиктердіњ орталыѓы Рим болды. Бµлін­ген соњ
католиктер Византияѓа айќыш жо­рыѓын жасап,
православиеліктерді ... ... ... µштесіп кеткендігі сондай, бір-бірініњ “‰йіне”
он ѓасыр µткен соњ ѓана “кіріп-шыќты”. Оныњ µзі Иоанн Павел
ІІ-ніњ ... ... ... іске ... ... ... Рим ... болып т±рѓанда, 2001 жылы бірінші рет
православие дініндегі Грекияѓа барды. Ал орыс
православиесі єлі ... ... ... ... ... ... ІІ-ні орыс православиесі жолатпай
кетті. Папа­ныњ Ресейге келуіне орыс ... ... µзі де ... ... Рим
Папасы 2001 жылы Украинаѓа аяќ бас­ќанда орыс православие
дінбасылары оны “православиеніњ канондыќ территориясына
ќол с±ќты” деп шу ... Ал ... ... ІІ 2001 ... ... Ќазаќстан­даѓы барлыќ дінбасылары
ќасында ќоѓадай жапырылып ж‰ргенде, біздегі архиепископ
ештеме естімегендей болып Алматыдан шыќпай ќойды.
Міне бір діндегі бауырлас екі саланыњ ... ... Бір ... Иећоваѓа кірдім деп оныњ кітабын жаттап
бір б±рышта, екінші баламыз криш­наѓа кірдім деп
таќырбастанып екінші б±рыш­та барабанын ќаѓып
отырса, µзіміз ... ... деп ... оќып отырсаќ,
ертењгі к‰ні отбасымызда ќандай береке-бірлік болмаќ?
Єрќайсысы µз кірген дінін мадаќтап ќырќыспай ма? Ќазір
б±лар аз, ... ... ... ... ... де азула­рын
кµрсете бастады. Алматы облысы, Ќара­с­ай ауданында зањсыз
жер иеленіп, діндерін таратып ж‰рген кришна ±йымыныњ жерін
алуѓа сот ‰кім шыѓарса да оны іске ... ... ... дауаламай отыр. Єрі осы
±йымныњ бір µкілі: “Бізді шет елдіктер ќолдап отыр”, деп
Америка бастат­ќан бірнеше мемлекетті атап теледидардан
сес ... ... ... ... ... олар ... ќандай єњгіртаяќ ойнатарын бір ќ±дайдыњ µзі біледі.
Иећованыњ ќолдаушысы да, демеушісі де Америкада ... ... ойып ... орын алып ... ... жаѓдай
жасап жатыр. Ќаржылай кµмегін де аямай тµгуде. Єйтпесе
соншама кітап, аудиотаспа шыѓарып, ќ±рылыс салуѓа, ... ... ... т‰скен ќаржылары жетпес еді.
¤здерінен: “Ќаржыны ќайдан аласыњ­дар?” – деп с±расањ,
“садаќадан т‰скен ќаржы” деп жауап береді. Оѓан сене ... ... ... ... ... ... ... иећовалардыњ саны 6,5 миллион деп айтып кетті.
Осыншалыќ ж±мыс ж‰ргізуге б±лардыњ садаќасы жетпей­ді.
Сондыќтан оларѓа АЌШ-тан келетін кµмекке иећовалар
µздері ж‰рген елдіњ ... ... ... дайындауда.
“Сырттан жау шапса да ќолыња ќару алма” деп дєрменсіздікті
уаѓыздайды. Єлемге ‰стемдік орнатуѓа тырысып ж‰рген алпауыт
елдерге керегі де осы емес пе?
Орта Азия ... ... ... жайлы орын болып
т±рѓан сияќты. Сондыќтан Ќазаќстанды негізгі база етіп
Орта Азияѓа жайылу ойларында бар. М±ны олар ... та ... Ай ... ... ... ... м±нарасы” деген
жур­налдарында ќай елде филиалдары бар екені, оныњ мекенжайы
жарияланып оты­рады. Сол тізімде Орта Азия бойынша Ќазаќ­стан
мен Ќырѓызстан ѓана бар. Оныњ ... ... ... белгілі мекен-жайы жоќ. Тек хат-хабар алып т±ратын
“Биш­кек, а/я-80” деп ... ... ... ... ... Ал ¤збекстан, Т‰ркіменстан, Тєжікстан тізімде
м‰лде жоќ. Демек олар Иећованы µздеріне м‰лде жолат­пай
отыр. Сондыќтан Ќазаќстанды негізгі база етіп ... ... ... Ал біздіњ ел б±ларды тайрањдатып,
конгрес­терін µткізуге жаѓдай жасап, бетелдерін
(ќ±л­шылыќ ‰йлері – Н.Ќ.) салуѓа ќазаќтар шо­ѓырланѓан
аймаќтан жер сатып беріп ... ... ... ... ... болмай,
µздерініњ “Ќамытым ыњ­ѓайлы” деген єндерінде айтатын
“шаршаѓан­дар, езілгендер, ауырлыќ сезінгендер” т‰сіп
ќа­лады. ‡гіттеушілер м±ндайларѓа жылы сµз­де­рі­мен,
жылмањдаѓан істерімен Иећованыњ ... ... ... ќамытты бір киген соњ шешуі ќиын болады. Кейбіреуі,
тіп­ті, µмір бойы одан ќ±тыла алмай µтетін шыѓар.
Гиглер Вернер мырза бір баяндамасында: ... ... ... ... ... ... ... µсіп жатыр. Б±л жаќсы”,
деп ќазаќтарды маќтап алып, “Иећова ќазаќ­стандыќтарды жаќсы
кµреді. Ќазаќша біле­тін­дерге ќазаќша, ... ... ... ... ... ... ... ‰гіт
айтыњдар. Мањыздысы, бізге бауырлас болу. Біз ќазаќша
сµйлейтін адамдарды іздейміз”, – деп негізгі маќсатын
айтты. ... ... ... ... ... ... арасына
кіруге єрекет етуде. Сол ‰шін ана тілімізде уаѓыз ж‰ргізетін
куєгерлерді кµбейту ‰стінде. Ќазаќша ‰йренуде. Орыс
ќауымын­даѓы ќазаќшаѓа бейімі бар ... жєне ... ... ... ќауымына ауыстырып жатыр. Бетелдерін ќазаќ
шоѓырланѓан аймаќќа салып, халќымыздыњ ... ... ... ... ... гимна­зияѓа бір ќауымын
орналастырып ќойѓан. Ќазірдіњ µзінде ауылды жерге аяќ
басып, уаѓыздарын ж‰ргізе ... ... ... жымысќы майда к‰лкі­сімен к‰лімсіреп жетіп
барѓан иећоваларды “ой айналайын, т‰стері жылы балалар екен”
деп ауылдыњ ... ... ... жатыр. Олардыњ кімдер
екенін, ќандай маќсатпен ж‰ргендерін ќандастары­мыз т‰сініп
жатќан жоќ. Кейбір т±рмысы тµмендерге азын-аулаќ тиын-тебен
беріп ќойса соѓан мєз. ... ... ... ... секталардыњ ќаптап кетуіне “Діни сенім бостандыѓы
жєне діни бірлестіктер туралы” Зањымыздыњ осал­дыѓы ... ... ... Б±л Зањ ... алѓаннан кейінгі
алѓашќылардыњ бірі болып ќабылданѓан еді. Атап айтќанда
1991 жылдыњ 16 желтоќсанында тєуелсізді­гімізді жарияладыќ. Ал
бір айдан кейін, 1992 ... ... ... сенім бостандыѓы
жєне діни бірлестіктер туралы” Зањды ќабылдадыќ. Ол кезде
ал­ды-артымызды баѓамдап ‰лгер­меген кез. Єрі зањ ... ... жоќ еді. ... ќоса ол ... Кењес Одаѓы ыдырап,
зауыт, фабрикалар тоќтай баста­ѓан, ескі ж‰йедегі байланыстар
‰зіліп, экономика ќ±лдыраѓан кез болатын. Сол ... ... ... ... ... жаѓымыз аќсап
ќалды. Енді экономикамыз бір ж‰йеге т‰сіп, есімізді жиѓан
уаќытта, ќа­заќ халќыныњ м‰ддесін еске­ріп, б±л ... ... ... ... Ата ... да ... діни ... солќылдаќ т±стар бар. 1995 жылы ќабылдаѓан
Конституция­мыздыњ 5-бабы­ныњ, 5-тармаѓында:
“Ше­телдік діни бірлестіктердіњ республика
аумаѓындаѓы ќызметі, сондай-аќ, шетелдік діни
орталыќтар­дыњ республикадаѓы діни бір­лестіктер
басшыларын ... ... ... ... ке­лісу арќылы ж‰зеге
асырылады”, деп жазылѓан. Осы жердегі “келісу арќылы” деген
сµзді жергілікті єділет де­пар­таменті ќызметкерлері µз
пайдаларына ќарай ... алып ... ... ... ... Ќазаќстан­ныњ ќай б±рышына барса да діни
бірлесті­гін ќиналмай тіркетіп ... ... б±л ... ... ... д±рыс болар еді. Негізінен, шетелдік діни
бірлестіктерді алдымен, µздерініњ баѓытына ќарай,
Ќазаќ­стандаѓы дєст‰рлі діндердіњ басшыларынан ќолдау
хат (ходатайство) алып, одан ... ¦ЌК ... шыѓу ... ... ... тексеріп, ќазаќ халќыныњ м‰ддесіне
ќаншалыќты сай келетінін аныќтап ... ... ... еді. ... ... ... ... басшылары
ќол­дау хат бермесе, не іс-єрекеттері, идеялары ќазаќ
халќыныњ м‰ддесіне сай келмесе бізде ж±мыс істеуге
р±ќсат етпеу керек.
Ќазаќтардыњ басќа дінге кетіп жат­ќанына Ќазаќстандаѓы ... ... да ... бар ... ... ... ќысылѓан
кезде аќыл с±рап, руха­ни ќолдау табу ‰шін діни орындарѓа
бара­ды. Сол кезде т‰рлі дењгейдегі имамдар оларѓа
аќыл-кењес беріп, рухани ... ... ... ... Кµбі садаќасын алып, ќ±ранын оќып, бетін
сипап отыра береді. Олармен ашылып сµй­лесіп, сырласпайды.
М±ны басќа дінге кетіп жатќандардыњ кµбі айтады. Ал µзге ... ... ... с±рап, ру­хани ќолдау кµрсетіп,
керек болса ‰йлеріне дейін барып жаќсы сµздерін айтады.
Атам ќазаќ “жаќсы сµз – жарым ... деп ... ... ... ... ... ... сезінген­дерді”
µздеріне тартып алады. Мешіттерде де ќиыншылыќ кµрген
адамдармен сµйлесіп, олардыњ жан д‰ниесіне ќолдау
кµрсете алатын ... ... ... ... ... ... ... адамдарды бір ќалыпќа т‰сіру ‰шін
имамдар психо­лог та болулары керек. Діни оќу орында­рында
психологияны ... ма, жоќ па ... ... осы ... д±рыс. Ал, жалпы, мешіттерде психолог ±стаѓан
пайдалы болмаќ.
Белявцев Алексей мырза баяндамасы­ныњ бірінде: “Ќазір рухани
соѓыс ж‰ріп ...... Иє, ... ... Тек ... ... ... барлыќ секталар µздеріне
ќазаќтарды тарту ‰шін рухани соѓыс ж‰ргізіп жатыр. Ќазаќ
халќы “мыњ µліп, мыњ тіріліп” ХХІ ... ... Енді ... ... бе, жоќ па? Осы ... кете берсек,
ХХІІ ѓасырѓа биологиялыќ т±рѓыда жеткенмен, рухани т±рѓыда
жетпей ќалуымыз ѓажап емес. Кµрінген дінсымаќты тайрањдатып
ќойсаќ, келесі ѓасырда біздіњ “ќазаќ” деген ... бен ... ѓана ... Ішкі жан ... рухымыз
жойыла­ды. ХХІІ ѓасырѓа рухы к‰шті халыќ ќана жетеді.
Иећовалыќтар жымысќы саясатќа ше­бер-аќ. ¤здерініњ
бірлестіктерін ... ... ... ќай ... салуды да белгілеп ќойѓан сияќты. Гиглер Вернер мырза
µзініњ баяндамасыныњ бір жерінде: “Ќазаќстанда, ... ... ±лы, ... кіші ... бµліну бар.
Иећова б±лай бµлінбеу керек. Ќазаќтардыњ ішінде арабтардан
шыќќандар (ќожаларды айтќа­ны болуы керек – Н.Ќ.) ... ... ... ... ... ... ... біліп алѓан ѓой.
Сондыќтан ќазаќтар: “БАРЛЫЌ ЌАЗАЌ – БІР ЌАЗАЌ” ... ... ... ... ... кету оп-оњай. Саќ болайыќ, аѓайын!
АЌШ-тыњ мемлекеттік департаменті 2005 жылдыњ 8 ќарашасында
“Єлем­дегі діни бостандыќтар” туралы сарапта­масын жария
етті. Онда: “Ќазаќстан б±рын­ѓы кењестік ... ... ... ... беру ... кµш басын­да т±р”, – деп
маќтап, арќамыздан ќаѓып ќойды. Діни ќауымдардыњ мемлекет
тара­пы­нан “еш кедергі ... ... ... ... ... ... ќарым-ќатынаста екеніне
департа­мент жоѓары баѓа беріпті.
Шет елдіњ Ќазаќстандаѓы секталарды ќолдап, ќаржыландырып
отырѓаныныњ т‰пкі маќсаты – бізді ... ... бен мол ... ... ... амалы емес
пе? Текке тиын шашпайтын шетелдіктердіњ т‰пкі маќсатын
т‰сінгеніміз абзал. Єйтпесе Ќазаќстанда ќаржы ќ±ятын
іс аз ба? ... ашып бара ... ... полигонынан, Арал
тењізінен, таѓы басќа апатты аймаќтардан зардап шеккендерді
емдеуге ќаржы бµлмей ме? Не жетім балалар ‰йіне кµмектеспей
ме? Сондыќтан, дєст‰рлі ... ... ... ... ... уаќыт жетті.
Д‰ниеніњ тµрт б±рышында ±лтаралыќ, дінаралыќ ќаќтыѓыстар
толастамай т±рѓанда біздіњ осындай ... ... ... ... ... єлемдік дін
лидерлерініњ екі бірдей съезі ќазаќ жерінде µтті. К‰ні
кеше ѓана д‰ниеніњ тµрт б±рышына бірдей ... ... ... ... ... ... дєл осы сєулетті
ѓимаратта бас ќосќан ислам, христиандыќ, яћуди, будда жєне
басќа дін µкілдері біз ±станѓан осы ... ... ... ... ... ... ењ ‰здік моделі ретінде
баѓалап, Ќазаќстанды д‰ние ж‰зіндегі бейбітшілік пен
келісім аймаѓы деп жариялады. Туѓан Отанымыздыњ б‰кіл єлем
алдындаѓы ... ... туын ... осы ... халыќтары Ассамблеясыныњ ќосќан ‰лесі аса зор. Сол
‰шін осы биік ... ... зор ... азшылыќтыњ к‰йiн кештi. Ќазаќстан – м±сылман
мемлекетi. Оны ќайдан бiлдiк дейсiз ѓой? Америка
президентi Джордж ... µзi ... ... ... µткен Ќ±рбан Айт мерекесiмен
ќ±ттыќтап, жылы лебiзiн бiлдiргендей болды. Тєубємызѓа
келдiк: елiмiз ќаншалыќты «кµп±лтты єрi кµпдiндi» деген ... ... ... де, ...... унитарлы
мемлекет. ¦лты – ќазаќ, дiнi – ислам. Бiраќ сол
«кµпдiндiлiктiњ ж‰гiн кµтерген PR кампанияныњ»
кесiрiнен елiмiз ќолдан кµп ... кµп ... ... елге ... ... Жоќ, ... єркiм µз дiнiн
±стансын. Єрбiр ±лт µкiлiне м±ндай бостандыќты Ата Зањымыз
берiп отыр. Бiраќ елiмiзде бiр пайызѓа да жетпейтiн
протестанттардыњ шiркеулерi Ќазаќстандаѓы 70 ... ... де асып бара ... ... ... асып ... Себебi протестанттыќ шiркеулерге сол 70 пайыз
м±сылманныњ µкiлдерi барып ж‰рген жоќ па?ЕСТIМЕГЕН ЕЛДЕ К¤П:
ЌАЗАЌСТАНДА СЕКТА ... µзi ... ... ... мєселе. Евангелистердiњ
Ќазаќстан арќылы б‰кiл Орталыќ Азия мемлекеттерiн
протестантизмге иландырып, христиан елiне айналдыру
жоспарыныњ єшкереленгенi ел есiнде. Тiптен, осыдан ... ... ... мен ... Азия аумаѓында 1000-нан аса
протестанттыќ шiркеулер салынатыны да ... ... ... ... ... мен ... ... сияќты
исламѓа бекем елдерде протестанттыќ шiркеулердiњ кµптеп салынуы
м‰мкiн емес. Олардыњ ќазiргi басты жауы – ... ... ... Ал, ... µмiрде олар ата-баба дiнi – исламды
барынша шынайы ±станып отыр. ... ... мен ... ... ... «оњай жемтiгiне» айналѓалы
ќашан?! Сондыќтан евангелистердiњ «1000 шiркеуi»
басќа-басќа емес, ... ... бой ... 2004 ... ... ... ... сол уаќыт
аралыѓында 1017 протестанттыќ бiрлестiктер тiркелiптi. Ал,
б‰гiнгi тањда Алматыныњ бiр µзiнде жалпы саны 200-ден астам
дiни бiрлестiк тiркелсе, оныњ 41-i ѓана ... ... 144-i ... шiркеулер екен. Алматы облысында 23 мешiт
тiркелсе, 70 пайыз м±сылманнан ќалысќысы жоќ протестанттыќ
бiрлестiктер саны да – 23. Ал, ... ... ... ... ... бар?! ... ... 1000
шiркеуiнiњ» 177-сi – бiр ѓана Алматы мен Алматы облысында
тiркелген! Ќалѓан 800 шiркеудiњ µзге де ... бой ... ... айдан аныќ. Жалпы,
Ќазаќстан бойынша протестанттыќ шiркеулер елiмiзде 21
пайызды ќ±райтын Орыс православие шiркеуiнiњ µкiлдiктерiнен де
кµп. Ќазiргi жаѓдай мынандай: Ќазаќстанда ... дiнiн ... орыс ... ... да, ... 1 ... ѓана протестант
дiнiне иланады, бiраќ нелiктен 1 пайызѓа жетер-жетпес сенiм
µкiлдерi православие дiнiнен де басым ... ... амал ... барша Ќазаќстанды евангелизациялау жоспары
ойдаѓыдай ж‰зеге асып жатыр. Ќазiрше б±л процесте
м±сылмандар «ќорѓаныстыњ» амал-єрекеттерiмен
ќамданып отыр. Ал, дiни экспансияныњ шабуылы ќатал:
90-шы жылдардыњ ... ... ... миссионерлердiњ
айла-амалдарымен ќазiргi миссионерлердiњ амал-єрекеттерiн
салыстыруѓа келмейдi. Тєуелсiздiктiњ алѓашќы жылдарында олар
халќымыздыњ т±рмыстыќ ќиыншылыѓын пайдаланып, ... ... ... ... ... ... тартып жатты.
Балаларѓа киiм-кешек, ата-аналарѓа тиын-тебен мен дiни
кiтаптар ‰лестiрiп, уаѓыз ж‰ргiздi. Ќазiргi миссионерлер
халыќтыњ єл-ауќатыныњ µскенiн бiледi. Сондыќтан олар
ќазiргi заманныњ талабына сай ... ... ... Бiрiншiден, б‰гiнде олардыњ кµзi жоѓары элита
мен орта тапќа т‰сiп отыр. Ќазiр байќасањыз, Алматыдаѓы
протестанттыќ шiркеулердiњ денi – ... ... ... ... Тµле би кµшесi, Наурызбай
кµшесi сияќты орталыќ кµшелердiњ ќиылысында єйтеуiр бiр
протестанттыќ шiркеу табылады. Бiр ќызыѓы, б±л шiркеулердiњ
кµбiсi – дєст‰рлi англосаксондыќ ... ... ... ... жетiп артылады: Иегова куєгерлерi,
мормондар шiркеуi, таѓысын таѓылары… Мєселен,
«Ритц-Паластыњ» артында екi ќабатты ‰лкен шiркеу бар.
Шiркеудiњ ресми атауы – ... ... ... ... ... Ал, б±л сенiм µкiлдерi µздерiн
мормондар деп атайды. Ресейде мормондар «тоталитарлыќ
секта» ретiнде танылѓан. Ресейлiк психолог ... ... ... ... ... ... ... сенедi,
оныњ ‰стiне «Ќ±дайдыњ єу бастан адам болѓанына, тiптен,
адамныњ да Ќ±дай дењгейiне жететiнiне» ‰мiт артады екен.
Яѓни, Ќазаќстандаѓы православие ... ... ... µзге
де протестанттыќ аѓымдарѓа кереѓар секта Алматыныњ ќаќ тµрiнде
«Ритц-Паластыњ» тура жанында ±яшыѓын ашып, дiни уаѓыз ж‰ргiзiп
отыр. Б±л шiркеу µкiлдерiнен с±хбат алуѓа бел ... ... да ... ... ... Америкадан
миссионерлер жиi келiп т±ратын сияќты. Мєселен,
таяуда Америкадан Мэтсон жєне Миллер деген жас миссионер
балалар келдi. Ресми маќсаты – ... тiлiн ... ... – тiл ... адамды мормондыќ
сенiмге иландыру сияќты. ¤здерi µте саќ. Сiрє, ќылмысы
немесе ќандай да бiр сыры бар адамдар ѓана ... ... ... ... ... миссионерлер ќазаќтыњ жоѓары оќу орындарына
барып, кiтап тарату ары т±рсын, «µз дiни сенiмдерiн ќазаќќа
жарасатындай етiп» кандидаттыќ жазып, ѓылыми т±рѓыдан
дєлелдеулер ... ... ... ... ќазаќ жазушыларына дейiн бар. Олар кришнаиттердiњ
орысша кiтаптарын ќазаќшаѓа аударып, ел iшiнде таратып
ж‰ргелi ќашан?! Ал, м‰йiзi ... ... ... ќызыѓып, кейбiр
евангелистiк аѓым µкiлдерiнiњ «ќазаќтыњ дiнi – несторияндыќ
христиандыќ» деген ±ранын ѓылыми т±рѓыдан дєлелдеуге септескенi
ел есiнде. М±ндаѓы бар мєселе – ... ќай дiндi ... ... бар ...... ... ... ±лтына
µзге дiндердi тањып, онсыз да бµлiнiп-жарылып отырѓан ќазаќ
ќоѓамыныњ арасына iрiткi салып, протестантизмдi ѓылыми
т±рѓыдан ќазаќтыњ «егiз сыњарындай» ... ... ... ... ... ... ... Жабал
Шойынбеттiњ арќасында м±ндай арампиѓылды миссионерлердiњ
єрекеттерi єшкереленген едi.
МИССИОНЕРЛIК ЭКСПАНСИЯ ¤РШIП Т¦Р, БIРАЌ «МИССИОНЕРЛIК ЌЫЗМЕТ
ТУРАЛЫ» ЖЕКЕ ЗАЊ ... ... елде кµп» ... ме едi?! ... ... отырѓанымыз: Ќазаќстанда миссионерлiк ќызмет барынша
алѓа ќойылѓан, ал ... б±л ... ... Дiндер туралы
Зањда кiшкентай ѓана бап бар. Дiндер туралы Зањ 1992 жылы
ќабылданѓаннан берi ќаншама заман µттi? Таяуда ... ... ... ... дiни ... ... ... ±йымдастырылѓан едi. Онда елiмiздiњ бiрќатар дiн
µкiлдерi мен дiнтанушылары «Миссионерлiк ќызмет» туралы арнайы
зањ ќабылдау ... ... ... Сiрє, б±л ... тек ќана
миссионерлердiњ ќ±ќыќтары емес, ел алдындаѓы мiндет-парыздары
да ќамтылып, олардыњ ... ... iсi ... ... ... Миссионерлердiњ ќулыѓы
демекшi, зањ бойынша миссионерлер елге келiсiмен
тiркеуден µтiп, миссионерлiк ... етуi ... ... ... ... миссионерлердiњ кейбiрi Ќазаќстанѓа
турист ретiнде келiп немесе кейбiр ±йымдар мен
серiктестiктердiњ шаќыруымен уаѓыз ж‰ргiзiп,
миссионер ретiнде тiркелмейдi екен. Таяуда ... ... ... ... Iшкi саясат
бµлiмiнiњ дiн iстерiмен ш±ѓылданатын Бас маманы Рысг‰л
Шєкенќызы м±ндай фактiлердiњ барын да ашып айтќан едi.
Сµйтсе, жылда кришнаиттердiњ бас ќосуына келiп ... ... ... ... ... жол тартады
екен. Ќазаќ жерiне табаны тисе де, миссионер ретiнде емес,
турист ретiнде уаѓыз ж‰ргiзетiн кµрiнедi.
Таѓы бiр айта ... ... ... ... ... ... тексерусiз тiркелiп кеткен. Бiраќ
елiмiзде соњѓы кездерi м±ндай олќылыќтарѓа жол бергiзбеу
‰шiн тiркеу орындарында ... ... ... да
ќарастырып жатќандай. ¤ткен жылы Єдiлет министрлiгi
жанынан дiн iстерi жµнiндегi комитет ќ±рылды. Аталѓан
комитеттiњ ... да – ... ... ... ... «Кµш ж‰ре т‰зеледi» демекшi, дiни комитет те µз
ж±мысын болашаќта ойдаѓыдай атќарады деген ‰мiттемiз.
Кµкейге ќонбайтын таѓы бiр ... ... ... 15 ... ... Ал, ... 40-50 ... халќы бар кейбiр Еуропа
елдерiнен де кµпдiндiлiгi бойынша асып кеткен. Б±лай ары ќарай
да ... ... ... ... ±лт µкiлiне бiр дiннен
келмесiне кiм кепiл?! Дiн де «кµп±лтты» аталып ... ... ... фактор. Мєселен, к‰нi кеше
Шелек пен Тењiзде, Маловодное ауылдарында орын алѓан
оќиѓалар да Ќазаќстанныњ байырѓы ±лты мен єрќилы
диаспора µкiлдерiнiњ ±лттыќ т±рѓыдан єрi дiни ... ... ... ма? Ќарап отырсаќ, ќазаќ пен
±йѓырдыњ, т‰рiк пен чешендердiњ басын ќосатын бiр дiн –
Ислам. Бiраќ желеулетiп «кµпдiндiлiктi» алѓа ... ... пен ... ... ... де
т‰рлi дiнге бµлiнiп отыр. Сондыќтан Ќазаќстан ќоѓамын бiр
±лт пен дiннiњ аясында топтастырудыњ уаќыты келдi. Ќайталаудан
жалыќпаймыз, єлемдегi кез келген ... ... – бiр ... тiл жєне бiр ... ... ... сарапшылар халыќ арасында елдегi дiни
ахуалѓа ќатысты арнайы зерттеу ж‰ргiзiптi. Сонымен, ќала
т±рѓындарыныњ денi миссионерлiкпен айналысатын
азаматтардыњ ... оњ ... ... ... 45,9 ... миссионерлерге т‰бегейлi
ќарсы болса, 36,8 пайызы: «иє, олардыњ ќызметiн шектеу керек»
деп жауап берген. Ќарап отырсаќ, ќарапайым адамдардыњ µзi ... ... ... ... ... ... ... єрекетiнен єбден шаршап-ќажыѓан сияќты.
‡йiњiзде де, кµше-алањдарда да тыныштыќ жоќ: ќарапайым
т±рѓындардыњ мазасын алып, уаѓыз ... ... ... ... жеткен сыњайлы. Сондыќтан дiни
уаѓыздаѓы м±ндай т±стар да зањмен ќадаѓалануы керек
сынды. Ресейлiк NewsProm.ru, «Звезда» басылымдарына
сенсек, осыдан бiрнеше жыл ... ... ... ... дiни уаѓызы Тюмень ќаласында ‰лкен дау-дамай
туѓызыпты. Орыс тiлшiлерi жатжерлiк миссионер туралы
журналистiк зерттеулер ж‰ргiзсе, бiрќатар ќоѓамдыќ
жєне православиелiк ±йымдар бас ... ... ... ... Дєл осы оќиѓадан кейiн евангелистiк
«Свет миру» шiркеуiне Ресейдiњ Єдiлет министрлiгiнiњ
облыстыќ ... мен ... ... кµзi ... ... ... абыройы айрандай тµгiлген
миссионер таяуда Ќазаќстанѓа ат басын тiредi.
Ресейдегiдей жатжерлiк миссионердiњ єрекеттерiне
жергiлiктi м±сылман жєне православие ... ... ... соњ, ... ... ... к‰н дiни уаѓыз
ж‰ргiзiп, тiптi 18 наурыз жексенбi к‰нi «31 телеарнадан» ‰лкен
дiни-шоу баѓдарлама кµрсетiп ‰лгердi.Ресей жарылќай ќоймаѓан
миссионер Ќазаќстанѓа жиi-жиi келiп ... ... ... арќа ... ол 2003 жылы ... «Сауыќтыру жєне Жаратќан иенiњ ѓажап iстерi» атты
дiни семинар µткiзген. Миссионер екi к‰н бойы 3 мыњ ... ... ... Бiр ... оныњ ... дiни семинарын
сол баяѓы – «31 телеарна» миллиондаѓан кµрермендерге
жеткiзiптi. Єрине, аќшањ болса, эфир уаќытын сатып алу
оњай iс. ... «31 ... ... ... ... отыр ... бе, єлде телеарна
басшылыѓы «31 арнаныњ» – евангелистердiњ ... ... ... бастаѓанын бiлмей ме екен?! Дiни
мультфильмдер мен фильмдер де осы ... ... ... ... кµрсетiледi. Таѓы бiр ќызыќ жєйт.
Осыдан тµрт жыл б±рын Дэвид Хасавей елiмiзге м±сылмандардыњ
ќасиеттi айы – Рамазан айында ... едi, б±л жолы ... ... ... ат ... ... Б±ны ќалай
т‰сiнуге болады? Б±л шетелдiк миссионерлердiњ ќасаќана
жасалып ж‰рген єрекеттерi ме, єлде олар м±сылмандыќ єрi
шыѓыстыќ мерекелердi ... дiни ... ... µз ... ... шаќырмаќ
па?! Былайша айтсаќ, олар евангелиенi «ќазаќыландыруѓа» тырысып
баѓуда. Естерiњiзге сала кетсек, осыдан тµрт жыл б±рын Рамазан
айында аталѓан миссионерлер ... ... ... Ендi ќазаќтыњ тойын кµзге елестете аласыз ѓой:
домбыра, б±рќыраѓан ќазан, ... ... ... ... ... Дєл ... ќазаќы той евангелистiк баѓытта µтiптi.
Халыќты ќазаќы рухпен алдап-сулап µз дiндерiне иландырып
ж‰ргендердiњ кµздегенi не? ... ...... ... ѓасырлармен ќалыптасќан Ќазаќстан мен
Орта Азияны евангелие дiнiне ... µз ... ... 2010 ... ... евангелилендiру жоспары» осыдан
бiрнеше жыл б±рын жария болып, ќазаќ ќоѓамында ‰лкен дау-дамай
туѓызѓаны жасырын емес. Б±л жоспарды єшкерелеген бiрќатар зиялы
ќауым ... мен ±лт ... дiни ... ... осы ... жоспармен байланыстырѓан едi. Христиан
єлемiнiњ µз iшiнде православие немесе католицизм тармаќтарыныњ
µкiлдерi µз ќатарластарыныњ протестант болуын ќаламайды. ... ... ... ... б±л дiни ... єлi де ... ... ал православие
дiнiндегiлер евангелизмдi «америкаланумен» байланыстырады.
Т‰птiњ т‰бiнде єркiм µз дiнiн ±стануы керек. Б±л д±рыс та.
Бiраќ Батыстыњ бiрќатар католик елдерi мен Ресейдi
«евангелилендiрудiњ» ... ... ... ... ... ... м±сылман елi –
Ќазаќстанѓа кµз с‰згелi ќашан?! Ќазаќстанды евангелиеге
иландыру – б‰кiл Орта Азия аумаѓын жаулаудыњ ... ... да ... ... ... оњай
«жемтiгiне» айналып отыр.
ДЭВИД ХАСАВИ МЫРЗА, БIЗДIЊ ДIНИ НАНЫМЫМЫЗЃА ЌОЛ С¦ЌПАЊЫЗ!
Бiздiњ шенеунiктер ќазiрше єрќилы дiнаралыќ жиындар µткiзiп,
Ќазаќстанныњ «кµп±лтты ћєм кµпдiндi» ... ‰шiн тер ... ... ... ... ±лт – ... ... т‰рлi шiркеулерiне бµлiнiп жатыр.
Бiрi – Иегова куєгерi, таѓы бiрi – ... ендi бiрi ... ... ... ... ... жат ... єдейi ќазаќы ортаѓа бейiмделiп, «ќазаќы дiнге» айналып
барады. Тоталитарлыќ секталардыњ бар ќаруы – гипноз, адамѓа
психологиялыќ т±рѓыдан єсер етiп, «зомбиѓа» ... ... ... ... жаќсы кµредi», «Менiњ Ќ±дайым – Иисус
Христос» дегендей ±рандар адамды экстаз сезiмiне дейiн
апарады. Адам бiртiндеп осындай ... ... ... ... ... ... ќайталап
т±руѓа бойын ‰йретiп алады. Ресейлiк мамандардыњ айтуынша,
кµп ±замай м±ндай ...... ... ... теларнадан» кµрсетiлген Дэвид Хасавейдiњ уаѓызы наѓыз
евангелистiк дiни-шоу баѓдарламадан аумады. Алдымен, ... ... ... ... ... Кейiн ќазаќ пен
орыстыњ кемпiр-шалдары шыѓып, Хасавейдiњ арќасында ќалай
емделгендерi жайлы єњгiме еттi. Сµйтсек, миссионер – ... тiптi ... ... дєрiгер» екен. Бiр Мєриям
деген апай шыѓып, телеарналардан айтпайтын ауруын айтып, ... ... ... ... ... – деп,
ќазаќтар айќайлап т±р. Бiр жiгiт, тiптi, мањдайын сипап,
бата ... т±р, ... ... ...... ... мен ... аѓымныњ ±штасќан т±сы осында. Б±л
дегенiњiз – «гибрид дiн» ѓой. Єйтеуiр, жиналѓандарѓа сенсек,
Дэвид Хасавей – «кµп салалы дєрiгер» сияќты. «Емдеген
аурулары» – ... iсiк, ... ... ... ... ... соншалыќты керемет болса,
нелiктен оѓан Ресейде православие жастары ќарсы шыќќан? Ол
соншалыќты «єулие» ... орыс ... не ‰шiн ... ... сенсек, «Новый завет» шiркеуiнде осы тектес
жиындар жиi µтедi екен. Сµйтсе, Пермь ќаласында т±ратын
Алевтина атты єйел ќатерлi iсiк ауруымен ... ... жиi ... ... ... ... Алевтина бiр шетелдiк миссионердiњ ќ±лаѓына µзiнiњ
µлейiн деп жатќанын айтып, м±њын шаѓыпты. ... ... «Мен ...... ... ... ... деп жар салѓан. Єйел µз ауруымен ќалѓан, ал
жиналѓандар µздерiне «µтiрiк ‰мiт» сыйлаѓан. ... ... ... ... ... де ... ... М±ныњ бєрi µтiрiк уєде мен
жалѓан сµздерге негiзделген. ... ... ... ... ‰мiт ќана ... ... ... ушыќтырып, ќиналып µлгендер де аз емес. Бiраќ
«єулиелердiњ» жылы сµзiне сенетiндер жыл µткен сайын
кµбейiп барады.
Бiз – м±сылманбыз. Ќазаќ ±лты м±сылман ... ... ... ... ... ... «єулиелер» бiзге м±ндай м‰мкiндiктi
бергiсi жоќ. «Ќазаќша ќ±рылтай» µткiзiп, евангелие дiнiн
«ќазаќыландырып», алдап-сулап, µз ... ... ... ±лт» ... па?! ... бар ... «Дэвид Хасави
мырза, бiздiњ дiни нанымымызѓа ќол с±ќпањыз. Бiз жат дiннен
сусындап отырѓан ±лт ... Бiз ... ... ... ...

Пән: Дін
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат. Бүгінгі Қазақстандағы дін және ұлт9 бет
"Аддиктивті жүріс-тұрыспен психологиялық жұмыс."3 бет
"сопылық ілім мен қазақ лирикасындағы үндестік"6 бет
17 ғасырдың музыкалық мәдениеті19 бет
1905 - 1907 және 1917 жылдардағы революциялық оқиғалар мен өзгерістердің қазақ өміріне ықпалы7 бет
XIX ғ. II жартысы, XX ғ. бас кезіндегі қазақ әдеби тілінің діни лексикалық сипаты5 бет
XVIII ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басындағы Сыр өңірі ишандары мен пірлері және олардың ағартушылық қызметі71 бет
XVIII ғасырдың ортасынан –XIX ғасырдың ортасына дейінгі Қазақстандағы ресей империясының миссионерлік саясаты41 бет
«Діни –экстремизм XXI ғасырдағы ғаламдық мәселе»11 бет
«Дінтанудың қазіргі мәселелері» пәнаралық зерттеу алаңы ретінде5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь