Пәнді оқытуда жаңа педагогикалық, ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың мүмкіндіктерін қолдану формалары

ЖОСПАР:

1. Сабақ, оқытуды ұйымдастырудың түрі ретінде
2. Сабақты құрылымы мен типіне жаңаша көқарас.
3. Интерактивтік оқыту
4. Интерактивтік оқыту технологиясы
5. Интерактивтік оқыту концепциясы мен технологиясы
6. Қорытынды
7. Әдебиеттер
Сабаќ - оќытуды ±йымдастырудыњ бір формасы.

Оќыту формасы адамзат ќоѓамыныњ дамуымен бірге ќалыптасты. Оќыту процесініњ ењ ертеде ќалыптасќан т‰рі жеке оќыту болды. Келесі кезењ жеке-топтыќ оќыту єдіс болды. ХVІІ ѓасырдыњ басына ќарай б±л оќыту формалары ќоѓам ќажеттілігін µтей алмай ќалды. Осы кезењнен бастап алѓашќы топтыќ оќыту єдіс ќолданылып, ол ќазіргі кездегі сыныптыќ-сабаќ ж‰йесініњ негізі болды. Сыныптыќ-сабаќтыќ ж‰йеніњ авторы ретінде Я. А. Каменскийді атайды.
Оќытуды ±йымдастырудыњ б±л т‰рініњ сипаттамалары мынандай:
- оќудыњ негізгі бірлігі сабаќ;
- оќушылар жастары бойынша сыныптарѓа бµлінеді;
- мектептегі оќыту кезењі;
- сабаќќа ќатысу бєріне міндетті;
- сабаќ кестесі, ‰зіліс, каникул кезењдері жыл бойын ќамтиды;
- сыныптаѓы барлыќ оќушылардыњ ж±мыстары бір таќырып жєне бєріне ортаќ бір жоспар бойынша ж‰зеге асырылады;
- оќыту барысын м±ѓалім басќарады.

Сабаќтыњ ќ±рылымы мен типтерге бµлудіњ ќазіргі заманѓы ±лгісі.

Сабаќ – мѓалімніњ шыѓармашылыѓы. Тіпті бірыњѓай технлологияны ќолданатын, бір таќырыпќа арналѓан сабаќ єр ±стазда т‰рліще болып шыѓады. Кез-келген сабаќтыњ аныќ маќсаты болу керек. Сондыќтан ќазіргі заманѓы дидактикада сабаќ типтерін былай класификациялайды.
- жања сабаќ µту;
- даѓды мен біліктілігін ќалыптастыру жєне дамыту;
- білімін, біліктілігін, даѓдысын бекіту мен пайдалану;
- оќыту жєне білімді ж‰йелеу;
- білімін, біліктілігін, даѓдысын баќылау жєне коррекциялау;
- кіріктірілген сабаќ.
М±ѓалім алдымен сабаќта не істейтінін жоспарлайды, содан соњ калай жєне ќандай єдіспен ж‰зеге асыратынын аныќтайды. Сабаќтыњ ќ±рылымы маќсат пен мазм±н арќылы аныќталады, кездейсоќ тањдалуы м‰мкін емес.
ПАЙДАЛАНЫЛЃАН ЄДЕБИЕТТЕР:

1.Коростылева Л.А. «Психологические барьеры и готовность к нововведениям» СПб., 1996, 66 стр.

2.Мясоед Т.А. «Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар для учителей» М., 2004

3.Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. «Технологии игры в обучении и развитии» М., 1996, 268 стр.

4.Суворова Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы» М., 2005.

5. Сайт www.albest.ru, www.tor.kz
        
        ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ МИНСИТРЛІГІ
Информатика
Физика, математика, информатика кафедрасы
Таќырыбы::
«ПЄНДІ ОЌЫТУДА ЖАЊА ПЕДАГОГИКАЛЫЌ, АЌПАРАТТЫЌ-КОММУНИКАТИВТІК
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫЊ М‡МКІНДІКТЕРІН ЌОЛДАНУ ФОРМАЛАРЫ »
ЖОСПАР:
1. Сабаќ, оќытуды ±йымдастырудыњ ... ... ... ќ±рылымы мен типіне жањаша кµќарас.
3. Интерактивтік оќыту
4. Интерактивтік оќыту технологиясы
5. Интерактивтік ... ... мен ... ... ... - оќытуды ±йымдастырудыњ бір формасы.
Оќыту формасы адамзат ќоѓамыныњ дамуымен бірге ќалыптасты.
Оќыту процесініњ ењ ... ... ... жеке ... ... ... жеке-топтыќ оќыту єдіс болды. ХVІІ
ѓасырдыњ басына ќарай б±л оќыту формалары ќоѓам
ќажеттілігін µтей ... ... Осы ... ... ... ... єдіс ... ол ќазіргі кездегі
сыныптыќ-сабаќ ж‰йесініњ негізі болды. Сыныптыќ-сабаќтыќ
ж‰йеніњ авторы ретінде Я. А. Каменскийді атайды.
Оќытуды ±йымдастырудыњ б±л т‰рініњ сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... бµлінеді;
мектептегі оќыту кезењі;
сабаќќа ќатысу бєріне міндетті;
сабаќ кестесі, ‰зіліс, каникул кезењдері жыл бойын ќамтиды;
сыныптаѓы барлыќ оќушылардыњ ... бір ... жєне ... бір ... бойынша ж‰зеге асырылады;
оќыту барысын м±ѓалім басќарады.
Сабаќтыњ ќ±рылымы мен типтерге бµлудіњ ... ... ...... ... ... бірыњѓай технлологияны
ќолданатын, бір таќырыпќа арналѓан сабаќ єр ±стазда т‰рліще
болып шыѓады. Кез-келген сабаќтыњ аныќ маќсаты болу керек.
Сондыќтан ќазіргі заманѓы ... ... ... ... ... ... мен ... ќалыптастыру жєне дамыту;
білімін, біліктілігін, даѓдысын бекіту мен пайдалану;
оќыту жєне ... ... ... ... ... жєне ... сабаќ.
М±ѓалім алдымен сабаќта не істейтінін жоспарлайды, содан соњ
калай жєне ... ... ... ... ... ... ... пен мазм±н арќылы аныќталады,
кездейсоќ тањдалуы м‰мкін емес.
Интерактивтік оќыту.
Педагогикада оќытудыњ бірнеше моделін атап кµрсетуге болады:
1) пассивті – оќушы оќытудыњ «бъектісі» ... ... ... ... ... ... ... оќытудыњ «субектісі» болып шыѓады
(µзіндік ж±мыс, шыѓармашылыќ ж±мыс,
лабораториялыќ-практикалыќ ж±мыс)
3) интерактивті – inter (µзара), akt(єрекеттесу). Оќыту процесі
барлыќ оќушылардыњ т±раќты белсенді µзара ќарым-ќатынасы
арќылы ... ... ... мен ... ... ... субъектісі болып табылады.
Интерактивті оќыту моделін пайдалану - µмірлік ситуацияларды
моделдуді, ролдік ойындарды ќолдануды, мєселені бірлесіп
шешуді ќарастырады. Оќу процесініњ ќандайда бір ... ... ... жаќсы оќитындарѓа ѓана назар аудару
сияќты/ ерекшелеуді шектейді. Б±л моделге
адамгершілікпен, демократиялыќ жолмен келуді
‰йретеді.
Интерактивтік оќыту технологиясы – б±л ... ... ... ... ... єрекетіне
негізделген, оќу процесіне оќушыныњ ќатыспай ќалуы
м‰мкін болмайтын оќыту процесін ±йымдастыру.
Интерактивтік оќыту технологиясы.
1) Ж±птасып ж±мыс істеу.
2) Ротациялыќ (ауыспалы) ‰штік.
3) ... - ... ... топтармен ж±мыс.
5) Аквариум.
6) Аяќталмаѓан сµйлем.
7) Миландыру /Мозговой штурм/.
8) Броундыќ ќозѓалыс.
9) Есепту аѓашы. /Дерево решений/
10) ¤з ... сот. /Суд от ... ... ... тыњдау.
12) Ролдік /іскерлік/ ойын.
13) Сыѓымдау методы. /Метод пресс/
14) ¤з ... ... ... Дебаттар.
Интерактивті оќыту технологиясыныњ аса кµп мµлшері белгілі.
Єр ±стаз µз бетінше сыныппен ж±мыстыњ жања формаларын ойлап
таба алады. Оќушылар ... ... ... жєне оѓан ... ... ... ... істеу єдісін сабаќтарда жиі
ќолданылады.
Мысалы; оќушыларѓа «Карусель» деп ... ... ... ... ±найды; Екі саќина жаслады. Ішкі жєне сыртќы саќиналар.
Ішкі саќина – б±л ... ... ... ... ...
б±лар єрбір 30 секунд сайын ауысып т±рады. Осылайша, олар
бірнеше минутта ... ... ... ... ... µзініњ д±рыстыѓына єњгімелесушініњ кµзін
жеткізуге тырысады.
Аквариум технологиясыныњ мєнісі сонда, бірнеше оќушы шењбер
ішінде ситуацияны жасырады /разыгрывают/, ал ќалѓандары
оларды баќылап ... ... ... жасайды.
Броундыќ ќозѓалыста оќушылар б‰кіл сынып ішінде ќозѓала ж‰ріп
берілген таќырыбы бойынша аќпарат жинайды.
Есептеу аѓашы – сынып сандары бірдей 3 немесе 4 ... ... топ µз ... ... ... µздеріне тиісті тармаѓына
(ватман параќ) жауап жазады, содан соњ ... ... ... ... µз ... ... позицияњды ±стан» - деп аталатын интерацияныњ да пайдасы
бар. ... да бір ... ... оќылады, содан кейін
оќушылар «Иє» немесе «Жоќ» деген аймаќќа бµлінген таќтаѓа
(плакатќа) ... ... олар µз ... ... мен оќушыныњ интерактивтік шыѓармашылыѓы шектелмейді.
Оны ќойылѓан маќсатќа д±рыс баѓыттай білудіњ ... ... ... ... ... ... оќытудыњ
интерактивтік методымен байланыстырылѓан.
Интерактивтік оќыту – б±л, ењ алдымен оќушы мен м±ѓалімніњ
ќарым-ќатынасы тікелей ... ... ... ... табылады.
«Интерактивтіњ» негізгі сипаттамалары ќандай? Инетрактивтік
оќыту – б±л танымдыќ єрекеттіњ ... ... ... толыќ айќындалѓан жєне маќсатын алдын-ала болжауѓа болатын
оќыту т±рі. Осындай маќсаттардыњ бірі оќушы µзініњ
жетістіктерін, ... ... оќу ... µнімділігін арттыратын
оќытудыњ жинаќы (компортный) шарттарын жасау.
Интерактивтік оќытудыњ мєнісі сыныптаѓы барлыќ
оќушы таным процесімен ќамтылады, олар µздерініњ білетін
жєне ойлайтын нєрселері ... ... жєне ... єсер ... ... ... ... процесінде, оќу
материалын игеруде, оќушылардыњ біріккен єрекеттері
мынаны білдіреді; єр оќушы µзіне тєн ерекше ењбегін ... ... ... ету ... алмасу ‰здіксіз ж‰реді.
Сонымен ќатар, б±л процес µз-ара ќолдау жєне ќайырмыдылыќ
атмосферасында ж‰реді. Яѓни, жања білім алып ќана ќоймайды,
танымдыќ процестіњ µзін ... оны ... ... мен ... дєрежесіне кµтереді.
Сабаќтаѓы инетрактивтік єрекет µз-ара т‰сіністікке, µз-ара
єрекетке, ќатысушыныњ єрќайсысына ќажет есепті бірлесіп
шешуге алып келетін - ±йымдастыру жєне ... ... ... ... бір кµзќарастыњ немесе бір ѓана сµйлеуішініњ басым
болуы жаѓдайын болдырмайды. ... ... ... сыни ... ... аќпарат пен белгілі
жаѓдайды талдау негізінде к‰рделі мєселелерді шешуді,
балама кµзќарастарды салыстыруды, аќылды шешімдер ќабылдауды,
дискуссияѓа ќатысуды, басќа адамдармен ... ... ... Ол ... ... жекелей, ж±птыќ жєне
топтыќ ж±мыс ±йымдастырылады, зерттеу ж±мыстары, родік
ойындар ќолданылады, ќ±жаттармен жєне ... ... ... ... шыѓармашылыќ ж±мыстар
пайдаланылады.
Интерактивтік оќыту формаларына нені жатќызуѓа болады? Б‰гінгі
к‰ні єдіскерлер мен шыѓармашыл-±стаздар топтыќ ж±мыстыњ
кµптеген т‰рін жасап шыѓарды. Олардыњ ... ... - ... ... «аквариум», «мыймен шабул»
(мозговой штрум), «дебаттар». Алдынѓы сабаќтардаѓы білімдері
немесе µмірде алѓан тєжрибелері негізінде аздаѓан хабары
бар ќандайда бір ... ... ... болса ѓана,
интерактитік оќыту формасыныњ тиімділігі жоѓары болады. Одан
басќа, ќарасытрылатын таќырып жыбыќ немесе тар маѓаналы ... ... ... ... ... ќандай болу керек
немесе салыќ мµлшері ќанша болу керек деген сияќты
с±раќтарды топ алдында талќылаудыњ маѓанасы жоќ.
Талќыланатын мєселеніњ дењгейі тар ... ... ... т.б.) ... мєселені
кењінен ќоюѓа кµшуге м‰мкіндік жасайтындай болу керек.
Оќыту концепциясы мен технологии
Оќыту барысында кем дегенде мазм±ндыќ (нені оќыту),
процесуалдыќ (ќалай оќыту), ... ... ... ... етуге болады) жєнге ±йымдастыру (оќушы
мен м±ѓалім єрекетінніњ ќ±рылымын ќалай жасау керек) жаѓын
бµліп ќарауѓа болады. Осы жаќтардыњ єрќайсысына бірќатар
концепция сєйкес ... ... - ... ... оќу ... оќу ... кіріктіру /интеграция/,
дидактикалыќ бірліктерді ірілендіру жєне т.б.
Процесуалдыќ жаѓына – программалау концепциясы, проблемалыќ,
интерактивтік ... ... – оќуы ... ... ... ... танымдыќ ќызыѓушылыќ ќалыптастыру, т.б.
¦йымдастыру – гуманитарлыќ педагогика идеялары, педагогикалыќ
ењбектестік концепциясы, оќу пєніне «шому» (М. П. ... ... ... д.р.
Осы концепциялардыњ бєрі µз кезегінде технологиямен ќамтамасыз
етіледі. Мысалы, прблемалыќ оќыту концепциясы:
проблемалы-с±ќбатасып оќыту,
проблемалы-тапсырмаларлыќ,
проблемалы-алгоритмдік, проблемалы-контекстік,
проблемалы-модулдік, проблемалыќ-компьютерлік оќыту.
Интерактитік оќыту ... мен ... ... ... - µзара єсер, бір-біріне єсер ету)
ќ±былысына негізделген. Оќыту барысынде жеке т±лѓалар
арсында танымдыќ ќарым-ќатынас орнап, оныњ ... ... ... ... Єр ... жеке ж±мысы мен оныњ
жеке т±лѓасын дамыту адамдардыњ бір-бірімен сµйлесу жєне µз
ара єрекеттесу барысында ... ... ... жаќтаушылардыњ ойынша, осындай ситуацияныњ жиі
ќолданылатыны жєне ыњѓайлы т‰рі оќу ойындары болып табылады.
М. В. Кларин, Ю. С. Тюнников жєне басќалар ... ... ... ... ... ... оќытудыњ
(білім, білік, даѓды) ќоданылуын, жаттыѓу мен µњделуін,
єркімніњ ... ... ... ... єрт‰рлі
оќушыларды ойынѓа тењ дєрежеде ќатыстыру нєтижелерін
кµрсететін м‰мкіндік ... ... ... ... эмоциялыќ-т±лѓалыќ єсер ету, коомуникативті
білктілік пен даѓды ќалыптастыру, ќарым-ќатынас
ќ±ндылыѓы сияќты м‰мкіндіктер бар. Сондыќтан оќу
ойындарын ќолдану мектеп оќуышларыныњ жеке жєне ... ... ... оќу ... (ИОТ) – деп ... ... ... олардыњ µзара мотивациялыќ,
инетеллектуалдыќ, эмоцияналдыќ жєне басќада
жаќтарынан жетістіктерге жетуді сезіну ситуациясын
тудыра алатын, оќушыларѓа педагогикалыќ єсерлі танымдыќ
ќарым-ќатынас ќ±руѓа кепілдік беретін, м±ѓалім мен ... ... оќу ... ... ... ... ... оќыту процесініњ ќ±рылымында мына кезењдерді
бµліп кµрсетуге болады:
Баѓыттау. Ойынѓа ќатысушылар мен эксперттерді дайындау кезењі.
М±ѓалім ж±мыс тєртібін ±сынады, ... ... ... ... мен ... ... оќу ... µткізуге дайындыќ. Б±л ситуация, н±сќаулар,
ќойылымдар мен басќа да материалдарды оќыту кезењі.
М±ѓалім сценарий жасайды, ойын тапсырмаларына, ережесіне,
ролдерге, ойын бµлімдеріне, ±пай ... ... ... ... ... ... ќосмша аќпарат жинайды,
м±ѓаліммен аќылдасады, ойын барысын жєне мазм±нын
туралы оµара талќыдлайды.
Ойынды µткізу. Б±л кезењде ойын процесініњ µзі ... ... ... ... ... оѓан ... жєне
баѓытын µзгертуге ќаќысы жоќ. Тек ж‰ргізуші ѓана
ќатысушыныњ єрекетін баѓыттап ... егер ол ... ... бара ... ... ойынды бастаѓаннан кейін,
аса ќажет болмаса оѓан ќатынаспауы керек. Б±л жерде м±ѓалімніњ
міндеті; ойын єрекеттерін, нєтижелерін, ±пай санауды ... ... ... ... т‰сіндіру, оќушылардыњ
с±раѓына жауап бері немесе µтініші бойынша оныњ ... ... Ойын ... ... ... жєне ... М±ѓалім талќылау ж‰ргізеді, оныњ барысында эксперттер
сµйлейді, ќатысушылар µз пікірлерін айтады, µз поязицияларын
жєне ... ... ... ... ... ойын барысында туындаѓан ќиындыќтары, идеясы туралы
єњгімелейді.
ИОТ-сын пайдалану єр ... ... ... ... ... ж‰йесі пайда болады: м±ѓалім – оќушы,
м±ѓалім – сынып, оќушылар – сынып, оќушылар-оќулыар, топ –
топ, топ- оќушы), оныњ оќу єрекетін жєне ... ... ... ... ... ... ... барысында оныњ єрт‰рлі жаќтарын ќамтамасыз
ететіндей бір мезетте ... ... ... ... ... ... ќажет. Наќты µмірде б±л
жаѓдай єрќашан іске аса бермейді. Неге ... ... ... ... оныњ бір ... элементін ѓана
парктикада ќолдануѓа бейім т±рады. Б±л жаѓдайда ИОТ-њ
б‰тіндік принципі б±зылады: б±л процесс єрт‰рлі ... ... ... етеді, б‰тін болѓанда ѓана технолгия
педагогикалыќ т±рѓыда єсерлі болады(1; 46)
ПАЙДАЛАНЫЛЃАН ЄДЕБИЕТТЕР:
1.Коростылева Л.А. «Психологические барьеры и ... ... СПб., 1996, 66 ... Т.А. ... ... ... ... семинар
для учителей» М., 2004
3.Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. «Технологии игры в обучении и
развитии» М., 1996, 268 ... Н. ... ... Новые подходы» М., 2005.
5. Сайт www.albest.ru, www.tor.kz

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Картография мен топография негіздері» пәніне арналған жинақ47 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың білім беруде қолданылуы19 бет
Елдік өркендеу және инновациялық даму9 бет
Жаһандану туралы ақпарат5 бет
Инновациялық технологиялардың арнайы пән сабақтарында қолданылуы2 бет
Мұғалім және оның педагогикалық процесті ұйымдастырудағы рөлі - копия14 бет
Саяси технологиялар. Саяси болжаулар7 бет
Delphi бағдарламасын қолданып мәтіндік редакторын құру және онымен жұмыс істеу мүмкіндіктерін көрсететін бағдарлама құру19 бет
Delphi бағдарламасын қолданып, графикалық мүмкіндіктерін көрсететін бағдарлама құру23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь