Пәнді оқытуда жаңа педагогикалық, ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың мүмкіндіктерін қолдану формалары


ЖОСПАР:

1. Сабақ, оқытуды ұйымдастырудың түрі ретінде
2. Сабақты құрылымы мен типіне жаңаша көқарас.
3. Интерактивтік оқыту
4. Интерактивтік оқыту технологиясы
5. Интерактивтік оқыту концепциясы мен технологиясы
6. Қорытынды
7. Әдебиеттер
Сабаќ - оќытуды ±йымдастырудыњ бір формасы.

Оќыту формасы адамзат ќоѓамыныњ дамуымен бірге ќалыптасты. Оќыту процесініњ ењ ертеде ќалыптасќан т‰рі жеке оќыту болды. Келесі кезењ жеке-топтыќ оќыту єдіс болды. ХVІІ ѓасырдыњ басына ќарай б±л оќыту формалары ќоѓам ќажеттілігін µтей алмай ќалды. Осы кезењнен бастап алѓашќы топтыќ оќыту єдіс ќолданылып, ол ќазіргі кездегі сыныптыќ-сабаќ ж‰йесініњ негізі болды. Сыныптыќ-сабаќтыќ ж‰йеніњ авторы ретінде Я. А. Каменскийді атайды.
Оќытуды ±йымдастырудыњ б±л т‰рініњ сипаттамалары мынандай:
- оќудыњ негізгі бірлігі сабаќ;
- оќушылар жастары бойынша сыныптарѓа бµлінеді;
- мектептегі оќыту кезењі;
- сабаќќа ќатысу бєріне міндетті;
- сабаќ кестесі, ‰зіліс, каникул кезењдері жыл бойын ќамтиды;
- сыныптаѓы барлыќ оќушылардыњ ж±мыстары бір таќырып жєне бєріне ортаќ бір жоспар бойынша ж‰зеге асырылады;
- оќыту барысын м±ѓалім басќарады.

Сабаќтыњ ќ±рылымы мен типтерге бµлудіњ ќазіргі заманѓы ±лгісі.

Сабаќ – мѓалімніњ шыѓармашылыѓы. Тіпті бірыњѓай технлологияны ќолданатын, бір таќырыпќа арналѓан сабаќ єр ±стазда т‰рліще болып шыѓады. Кез-келген сабаќтыњ аныќ маќсаты болу керек. Сондыќтан ќазіргі заманѓы дидактикада сабаќ типтерін былай класификациялайды.
- жања сабаќ µту;
- даѓды мен біліктілігін ќалыптастыру жєне дамыту;
- білімін, біліктілігін, даѓдысын бекіту мен пайдалану;
- оќыту жєне білімді ж‰йелеу;
- білімін, біліктілігін, даѓдысын баќылау жєне коррекциялау;
- кіріктірілген сабаќ.
М±ѓалім алдымен сабаќта не істейтінін жоспарлайды, содан соњ калай жєне ќандай єдіспен ж‰зеге асыратынын аныќтайды. Сабаќтыњ ќ±рылымы маќсат пен мазм±н арќылы аныќталады, кездейсоќ тањдалуы м‰мкін емес.
ПАЙДАЛАНЫЛЃАН ЄДЕБИЕТТЕР:

1.Коростылева Л.А. «Психологические барьеры и готовность к нововведениям» СПб., 1996, 66 стр.

2.Мясоед Т.А. «Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар для учителей» М., 2004

3.Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. «Технологии игры в обучении и развитии» М., 1996, 268 стр.

4.Суворова Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы» М., 2005.

5. Сайт www.albest.ru, www.tor.kz

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ МИНСИТРЛІГІ

Информатика
Физика, математика, информатика кафедрасы

Таќырыбы::
ПЄНДІ ОЌЫТУДА ЖАЊА ПЕДАГОГИКАЛЫЌ, АЌПАРАТТЫЌ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫЊ М‡МКІНДІКТЕРІН ЌОЛДАНУ ФОРМАЛАРЫ

ЖОСПАР:

1. Сабаќ, оќытуды ±йымдастырудыњ т‰рі ретінде
2. Сабаќты ќ±рылымы мен типіне жањаша кµќарас.
3. Интерактивтік оќыту
4. Интерактивтік оќыту технологиясы
5. Интерактивтік оќыту концепциясы мен технологиясы
6. Ќорытынды
7. Єдебиеттер

Сабаќ - оќытуды ±йымдастырудыњ бір формасы.

Оќыту формасы адамзат ќоѓамыныњ дамуымен бірге ќалыптасты. Оќыту процесініњ ењ ертеде ќалыптасќан т‰рі жеке оќыту болды. Келесі кезењ жеке-топтыќ оќыту єдіс болды. ХVІІ ѓасырдыњ басына ќарай б±л оќыту формалары ќоѓам ќажеттілігін µтей алмай ќалды. Осы кезењнен бастап алѓашќы топтыќ оќыту єдіс ќолданылып, ол ќазіргі кездегі сыныптыќ-сабаќ ж‰йесініњ негізі болды. Сыныптыќ-сабаќтыќ ж‰йеніњ авторы ретінде Я. А. Каменскийді атайды.
Оќытуды ±йымдастырудыњ б±л т‰рініњ сипаттамалары мынандай:
оќудыњ негізгі бірлігі сабаќ;
оќушылар жастары бойынша сыныптарѓа бµлінеді;
мектептегі оќыту кезењі;
сабаќќа ќатысу бєріне міндетті;
сабаќ кестесі, ‰зіліс, каникул кезењдері жыл бойын ќамтиды;
сыныптаѓы барлыќ оќушылардыњ ж±мыстары бір таќырып жєне бєріне ортаќ бір жоспар бойынша ж‰зеге асырылады;
оќыту барысын м±ѓалім басќарады.

Сабаќтыњ ќ±рылымы мен типтерге бµлудіњ ќазіргі заманѓы ±лгісі.

Сабаќ – мѓалімніњ шыѓармашылыѓы. Тіпті бірыњѓай технлологияны ќолданатын, бір таќырыпќа арналѓан сабаќ єр ±стазда т‰рліще болып шыѓады. Кез-келген сабаќтыњ аныќ маќсаты болу керек. Сондыќтан ќазіргі заманѓы дидактикада сабаќ типтерін былай класификациялайды.
жања сабаќ µту;
даѓды мен біліктілігін ќалыптастыру жєне дамыту;
білімін, біліктілігін, даѓдысын бекіту мен пайдалану;
оќыту жєне білімді ж‰йелеу;
білімін, біліктілігін, даѓдысын баќылау жєне коррекциялау;
кіріктірілген сабаќ.
М±ѓалім алдымен сабаќта не істейтінін жоспарлайды, содан соњ калай жєне ќандай єдіспен ж‰зеге асыратынын аныќтайды. Сабаќтыњ ќ±рылымы маќсат пен мазм±н арќылы аныќталады, кездейсоќ тањдалуы м‰мкін емес.

Интерактивтік оќыту.

Педагогикада оќытудыњ бірнеше моделін атап кµрсетуге болады:
1) пассивті – оќушы оќытудыњ бъектісі ролін атќарады (тыњдау жєне кµру)
2) активті белсенді оќушы оќытудыњ субектісі болып шыѓады (µзіндік ж±мыс, шыѓармашылыќ ж±мыс, лабораториялыќ-практикалыќ ж±мыс)
3) интерактивті – inter (µзара), akt(єрекеттесу). Оќыту процесі барлыќ оќушылардыњ т±раќты белсенді µзара ќарым-ќатынасы арќылы ж‰зеге асырылады. Оќушы мен м±ѓалім оќытудыњ тењ ќ±ќылы субъектісі болып табылады.
Интерактивті оќыту моделін пайдалану - µмірлік ситуацияларды моделдуді, ролдік ойындарды ќолдануды, мєселені бірлесіп шешуді ќарастырады. Оќу процесініњ ќандайда бір ќатысушысын немесе идеяны яѓни, жаќсы оќитындарѓа ѓана назар аудару сияќты ерекшелеуді шектейді. Б±л моделге адамгершілікпен, демократиялыќ жолмен келуді ‰йретеді.
Интерактивтік оќыту технологиясы – б±л коллективтік, µзін-µзі толыќтыратын, барлыќ ќатысушылардыњ µзара єрекетіне негізделген, оќу процесіне оќушыныњ ќатыспай ќалуы м‰мкін болмайтын оќыту процесін ±йымдастыру.
Интерактивтік оќыту технологиясы.

1) Ж±птасып ж±мыс істеу.
2) Ротациялыќ (ауыспалы) ‰штік.
3) Карусель - Айналмаќ.
4) Шаѓын топтармен ж±мыс.
5) Аквариум.
6) Аяќталмаѓан сµйлем.
7) Миландыру Мозговой штурм.
8) Броундыќ ќозѓалыс.
9) Есепту аѓашы. Дерево решений
10) ¤з атынан сот. Суд от своего имени
11) Азаматтыќ тыњдау.
12) Ролдік іскерлік ойын.
13) Сыѓымдау методы. Метод пресс
14) ¤з позицияњды ±стан.
15) Дискуссия.
16) Дебаттар.

Интерактивті оќыту технологиясыныњ аса кµп мµлшері белгілі.
Єр ±стаз µз бетінше сыныппен ж±мыстыњ жања формаларын ойлап таба алады. Оќушылар бір-біріне с±раќ ќойып жєне оѓан жауап беруді ‰йрететін, ж±птасып ж±мыс істеу єдісін сабаќтарда жиі ќолданылады.
Мысалы; оќушыларѓа Карусель деп аталатын мынадай ж±мыс т‰рі ќатты ±найды; Екі саќина жаслады. Ішкі жєне сыртќы саќиналар. Ішкі саќина – б±л ќозѓалмай отырѓан оќушылар. Сыртќы саќина – б±лар єрбір 30 секунд сайын ауысып т±рады. Осылайша, олар бірнеше минутта бірнеше таќырыпты айтып шыѓады жєне єрќайсысы µзініњ д±рыстыѓына єњгімелесушініњ кµзін жеткізуге тырысады.
Аквариум технологиясыныњ мєнісі сонда, бірнеше оќушы шењбер ішінде ситуацияны жасырады разыгрывают, ал ќалѓандары оларды баќылап т±рып єрекеттеріне талдау жасайды.
Броундыќ ќозѓалыста оќушылар б‰кіл сынып ішінде ќозѓала ж‰ріп берілген таќырыбы бойынша аќпарат жинайды.
Есептеу аѓашы – сынып сандары бірдей 3 немесе 4 топќа бµлінеді. Єр топ µз с±раќтарын талдап, аѓаштыњ µздеріне тиісті тармаѓына (ватман параќ) жауап жазады, содан соњ топтар орындарын ауыстырып, кµршісініњ аѓашына µз идеяларын жазады.
¤з позицияњды ±стан - деп аталатын интерацияныњ да пайдасы бар. Ќандай да бір ±йѓарым, кµзќарас оќылады, содан кейін оќушылар Иє немесе Жоќ деген аймаќќа бµлінген таќтаѓа (плакатќа) барады. М‰мкіндігінше олар µз позицияларын т‰сіндіргені д±рыс.
М±ѓалім мен оќушыныњ интерактивтік шыѓармашылыѓы шектелмейді. Оны ќойылѓан маќсатќа д±рыс баѓыттай білудіњ мањызы зор. Б‰гінгі шыѓып жатќан методикалыќ инновациялар оќытудыњ интерактивтік методымен байланыстырылѓан.
Интерактивтік оќыту – б±л, ењ алдымен оќушы мен м±ѓалімніњ ќарым-ќатынасы тікелей ж‰зеге асатын с±ќбаттасып оќыту болып табылады.
Интерактивтіњ негізгі сипаттамалары ќандай? Инетрактивтік оќыту – б±л танымдыќ єрекеттіњ арнаулы ±йымдастыру формасы. Ол толыќ айќындалѓан жєне маќсатын алдын-ала болжауѓа болатын оќыту т±рі. Осындай маќсаттардыњ бірі оќушы µзініњ жетістіктерін, интелектуалдыќ белсенділігін сезетіндей, оќу барысыныњ µнімділігін арттыратын оќытудыњ жинаќы (компортный) шарттарын жасау. Интерактивтік оќытудыњ мєнісі сыныптаѓы барлыќ оќушы таным процесімен ќамтылады, олар µздерініњ білетін жєне ойлайтын нєрселері арќылы т‰сінуге жєне ќарсы єсер етуге (рефлектироват) м‰мкіндік алады. Таным процесінде, оќу материалын игеруде, оќушылардыњ біріккен єрекеттері мынаны білдіреді; єр оќушы µзіне тєн ерекше ењбегін сіњіреді, білім, идея, єрекет ету тєсілдерін алмасу ‰здіксіз ж‰реді. Сонымен ќатар, б±л процес µз-ара ќолдау жєне ќайырмыдылыќ атмосферасында ж‰реді. Яѓни, жања білім алып ќана ќоймайды, танымдыќ процестіњ µзін дамытады, оны єлдеќайда жоѓары топтасу мен ењбектесу дєрежесіне кµтереді.
Сабаќтаѓы инетрактивтік єрекет µз-ара т‰сіністікке, µз-ара єрекетке, ќатысушыныњ єрќайсысына ќажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін - ±йымдастыру жєне с±ќбаттасып ќарым-ќатынас жасауды дамытуды ±ысанды.
Интерактив бір кµзќарастыњ немесе бір ѓана сµйлеуішініњ басым болуы жаѓдайын болдырмайды. С±ќбаттасып оќыту барасында ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жаңа ақпараттық педагогикалық технология
Жаңа педагогикалық технологияларды қолдану
Оқытуда интерактивті тақтаның мүмкіндіктерін қолдану әдістемесі
Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық технологиялардың рөлі мен орны
Педагогикалық технологиялардың түрлері және оларды қолдану
Кванттық физиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану
Жаңа ақпараттық технологияны мектеп геометрия курсында қолдану
Химияны оқытуда әріптестік технологияның жаңа модификацияларын қолдану
Қазақ тілін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану
Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь