Жануарлардың терісіндегі биоактивті нүктелердің электрофизиологиялық көрсеткіштері бойынша вибрацияның әсерін зерттеу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.1 Биологиялық активті нүктелердің электрофизиологиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7
1.2 Биологиялық ырғақтардың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... . 15
1.3 Стресс факторға жататын вибрацияның негізгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
1.3.1 Вибрацияның жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
1.3.2 Ағзаға вибрацияның әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 24
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... 31
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ ... . 36
3.1 Қалыпты жағдайдағы қояндардың биопотенциал көрсеткіштерінің тәуліктік динамикасын зерттеу ... ... ... ... ... 36
3.2 Вибрация әсеріне түскен жануарлардың биопотенциал көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
3.3 Нәтижелерді талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... 55
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
Ғылыми-техникалық прогрестің алға өсуінен қазіргі таңда өндірістер күрделене түсті. Өндірісте механизацияланған еңбек құрал-саймандарын кеңінен қолдану, жүк көтергіш пен жүйрік транспорт құралдарының көбеюі вибрациялық әсерге душар болатын адамдардың санын көбейтіп жіберді. Қазіргі таңда вибрация негізгі зиянды факторлардың бірі болып есептеледі, машина жасау, тау-кен рудасы, станок жасау, авиа- және кеме жасау, тағы басқа да өндірістерде кеңінен кездеседі. Пәтерлер мен қоғамдық орталарда вибрация көзі ретінде инженерлік және санитарлы-техникалық құрал-жабдықтарды, өндірістік саймандарды, сондай-ақ жұмыс істеу кезінде жер арқылы және ғимараттардың құрылыстық конструкциялары бойынша вибрацияның таралуын қамтамасыз ететін күшті динамикалық жүктемелерді тудыратын транспорттық құралдарды (метро, ауыр жүк машиналары, теміржолдағы поезд т.б.) жатқызуға болады.
Вибрация сонымен бірге динамикалық факторлар компоненттерінің бірі болып есептеледі, оның әсерінен авиациялық және космостық ұшу жағдайында адам және жануарлар организмінің функциялауында өзгерістер пайда болуы мүмкін. Технологиялық құрылғылар мен механизацияланған құрал-саймандармен жұмыс істегенде, транспорт құралдарының қозғалысында немесе ғимараттардың сілкіністерінде пайда болатын күрделі тербеліс процестерін вибрацияға жатқызады.
Қазіргі кезде хронобиология адам және жануарлардың мүшелер мен мүшелер жүйесіндегі периодты тербелістерді сипаттай алады. Жүрек-қан тамырлар мен тыныс алу жүйесіндегі, ас қорыту мен зәр шығару мүшелеріндегі, бас миындағы, нерв-бұлшық ет аппаратындағы, жұмыс жасау қабілеттілігіндегі тәуліктік және басқа да ырғақтары жайында мәліметтер көптеп жиналған.
Биологиялық активті нүктелер (БАН) дегеніміз – физиологиялық бейімделушілік процесінде негізгі функцияны атқаратын, «дене жабыны – ішкі мүшелер» арасындағы өзара әсерлесу жүйесінің аса белсенді қасиеттерінің тері жабынында кескінделген рефлекторлық аймағы. Қазіргі таңда мұндай нүктелерді дәрігерлер диагностикалық мақсатта қолданылып келеді.
Ағзаның физиологиялық қызметтерін реттеуде терінің қасиеттері өте ерте уақыттан белгілі. Терідегі рефлекторлық аймақтарға жататын биологиялық активті нүктелер арқылы тиесілі мүшелердің физиологиялық күйін анықтауға, алдын ала болжам жасауға, қажетті әсерлерді беру мақсатымен әртүрлі тітіркеністерді тудыруға болады. Ал әдеби деректерде БАН-ның физиологиялық қасиеттері мен оларға әсер ету шаралары жайында мәліметтер жеткілікті. Биоактивті нүктелермен байланыс жасайтын ішкі мүшелердің «өмірлік энергиясының» 24 сағаттық ырғақпен қозғалысы ежелгі қытай әдеби деректерінде көрсетілген, рефлексотерапия нұсқауларынан кездестіруге болады.
1 Нұрғалиев Ж.Н. Экологиялық физиология. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – Б. 21-36.
2 Тулеуханов С. Хронофизиология биоактивных точек человека и животных: дис. … доктора биол. наук: 03.00.13. – Алматы, 1997. – С. 14-61.
3 Тулеуханов С.Т. Биологические ритмы – фундаментальный закон живой природы // Известия МО и НРК. НАН РК. Серия биол. и медиц. – 2002. – № 6 (234). – С. 3-16.
4 Иванов В.Г., Амшеев В.К., Колодяжный В.М., Филенко И.А. Оценка возможности температурной диагностики точек акупунктуры // Радиоэлектроника и медицинская диагностика: оценка функций и состояния организма: докл международн. конф. – М., 2000. – С. 201-208.
5 Тулеуханов С.Т., Абылайханова Н.Т. Исследование хроноструктурных параметров временной организации электропроводности биоактивных точек кожи кроликов в норме и при адаптации к условиям гипоксии // В сб.: Физиологические проблемы адаптации. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – С. 190-192.
6 Кечуткина Е.М., Тулеуханов С.Т., Инюшин В.М. Динамика показателей кардиореспираторной системы и электропроводности биоактивных точек кожи человека в норме и при дозированном голодании // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2007. – № 4 (34). – С. 288-291.
7 Гумарова Л.Ж. Хроноструктура суточной динамики электрофизиологических свойств аурикулярных биоактивных точек кожи животных в норме и при гипокинезии: дис. … канд. биол. наук: 03.00.13. – Алматы, 2000. – С. 9-33.
8 Власов В.Н. Оценка сочетанного влияния химических и физических факторов производственной среды и трудового процесса на сердечно-сосудистую систему: автореф. … доктора мед. наук: 00.01.15. – М., 2008. – 20 c.
9 Хронобиология и хрономедицина / под ред. Ф.И. Комарова, С.И. Рапопорта. - М.: Триада -X, 2000. - 488 с.
10 Арушанян Э.Б., Бейер Э.В. Супрахиазматические ядра гипоталамуса и организация суточного периодизма // Хронобиология и хрономедицина / под ред. Ф.И. Комарова. - М.: Триада- X, 2000. - С.50-64.
11 Мухин В.В., Соловьев А.И. Профессиональный риск вибрационной патологии у горнорабочих угольных шахт: вопросы, оценки, профилактики и страхования // Успехи и перспективы физиологии труда в третьем тысячелетии: Матер. 10-ой Всерос. конф. по физиологии труда, 30.10.-1.11.2001г. в НИИ медицины труда РАМН. – М., 2001. – С. 100-103.
12 Фролов В.А. Биологические ритмы, экология и стресс // Материалы международного конгресса: Здоровье и образование в XXI веке. Концепции болезней цивилизации. - М.: Изд-во РУДН, 2007. - С. 46-56.
13 Nauta J., Broekhuisen M.Z. On the electrical impedance of the skin acupuncture points in man // 31. Int. Congr. Physiology Sciences. – Helsinki, 1989. – P. 100.
14 Novotny Y. Morphology of some acupuncture points // Anat. Anz. – 1986. – Vol 2. – P. 805-806.
15 Wu Ding-Zong. Acupuncture and neurophysiology // Clin. Neurol. Neurosurg. – 1990. – Vol. 92, № 1. – P. 13-25.
16 Heine H. Feinstrukturelle Charakteristika der Akupunkturpunkte // Tagl. Prax. – 1994. – №. 4. – P. 808-810.
17 Hobbs B. The application of electricity to acupuncture needles: A review of the current literature and research with a brief outline of the principles involved // Complementary Ther. Med. – 1994. – Vol. 2, № 1. – P. 36-40.
18 Adaskevitch V., Boytsov I., Salarev V. The elektro-puncture diagnosis by Y.Nakatani in the case of psoriasis // Medical Acupuncture And Related Techniques: Abstracts of the 5th International Baltic States Congress. – Jurmala, 1998. – P. 2.
19 Boytsov I., Adaskevitch V. Planning of acupuncture effects basing on results of electroacupunctural diagnostic after Riodoraku // Acupuncturae: Abstracts of the XVIII: Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovacae cum participatione internationali. – Praha, 1998. – P. 20.
        
        Жалпы қағидалар
1. Магистерлік диссертация (дипломдық жұмыс) жазбаша түріндегі ... ... ... ... ... ... беру ... мен
мамандықтың оқу жоспарында қарастырылған білім алу жүйесінде орындалады.
2. Жұмыстың мақсаты:
- Мамандық бойынша ... ... және ... ... ... кеңейту, сондай-ақ оларды белгілі бір ғылыми мәселелерді
шешуге қолдану;
- ғылыми зерттеулердің ... ... ... зерттеу
жұмыстарындағы мәселелерді шешуге қолдану;
- студенттерді болашақ өзіндік ... ... ... ... ... (дипломдық жұмыс) ғылыми жетекшінің
басшылығымен орындалады
4. ... ... ... ... ... қарастырылады,
университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
5. Кафедрада қорғау ... ... есеп ... ... ... тексеріледі.
6. Қорғалатын магистерлік жұмыстар баспадан жариялануы ... ... 1 ... мақала шығу қажет.
Құрылымы
| | ... ... |
|1 ... |40-60 бет |
|2 ... ... |
|3 ... беті |Титул беті |
|4 ... ... |
|4 ... | |
|5 ... ... |
|6 ... ... |
|7 ... | |
|8 ... мен | |
| ... | |
|9 ... ... ... ... ... ... БӨЛІМ ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР|ПАЙДАЛАНҒАН |
| |ТIЗIМI ... ... ... ... ... |
Құрылымы
| | ... ... |
|1 ... |40-60 бет ... жұмыстың рәсімделуі
А4 форматтағы ақ қағаз, кегль №14, интервал – одинарный, отступ 10 мм
| ... |
| |
| ... ... |
| |
| ... ... | ... ... |
|2 ... ... |
|3 ... беті ... беті |
3. ... ... беті ... 1 беті ... ... ... өңдеуге және іздеуге
қажетті ақпарат көзі болып табылады. Титул бетінде келесі ... ... ... ... атауы;
- Мамандықтың коды және аталуы;
- қолжазбаның құқықтарында жұмыстың ... ... ... ... ... ғылыми жетекшісінің аты-жөні;
- қала, жылы
Титул бетінде ізденушінің, ғылыми жетекшісінің, кафедра меңгерушісінің
қолы болу керек. Титул беті жалпы ... ... ... тек ... сан
көрсетілмейді.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Байшанова А.Ә.
ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТЕРІСІНДЕГІ ... ... ... ... ... ... ЗЕРТТЕУ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
5В060700-«Биология» мамандығы
Алматы 2013
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Қорғауға жіберілді »
Кафедра меңгерушісі
б.ғ.д., профессор ... ... ... ... ТЕРІСІНДЕГІ БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША ... ... ... мамандығы
Орындаған
4 курс студенті
Байшанова А.Ә.
Ғылыми жетекші
б.ғ.к., аға оқытушы
Кулбаева М.С.
Норма бақылаушы
б.ғ.к., аға оқытушы
Кулбаева М.С.
Алматы, 2013
Құрылымы
| | ... ... |
|4 ... ... |
|5 ... | ... ... ... ... көлемі, иллюстрация, кестелер мен суреттер, пайдаланған
әдебиеттер саны;
- кілттік сөздер тізімі;
- жұмыстың мақсаты мен ... ... ... мен ... ... нәтижелер;
- практикалық құндылығы.
Реферат көлемі 1000 белгілерден аспау керек (1 бет)
РЕФЕРАТ
Дипломдық жұмыс 61 ... 6 ... 10 ... тұрады, пайдаланған
әдебиеттер тізімі 90, соның ішінде 20 шетелдік ... ... ... ... ... биологиялық активті нүкте,
биологиялық ырғақ, фаза, ортафаза, акрофаза, ... ... ... ... жануарлардың терісіндегі биоактивті нүктелердің
электрофизиологиялық көрсеткіштері бойынша вибрацияның әсерін зерттеу.
Жұмыстың міндеттері: қалыпты ... ... ... ... ... ... зерттеу.
Стресс фактор әсеріне түскен қояндардың аурикулярлы биологиялық активті
нүктелерінің биопотенциалының көрсеткіштерін ... және ... ... қояндардың терісіндегі аурикулярлы
биологиялық ... ... ... ... ... айқындау.
Зерттеу обьектісі және әдістері: алға қойылған мақсат пен міндеттерге
жету үшін тәжірибеге виварий ... ... ... ... ... Тәжірибеге алынған қояндар екі топқа бөлінді. Бірінші
топтағы ... ... - ... ешқандай әсер алмаған қалыпты жағдайда
ұсталған қояндар тобы, екінші топта 10 ... тең ... ... тудыратын
арнайы «Виброн » аппаратында ұсталған қояндар.
Тәжірибеге алынған екі топтағы қояндардың аурикулярлы ... ... ... ... ... алуға
«Биопотенциометр» арнайы аспап пайдаланылды. Терідегі сигналдарды тіркеп
алу ... Э1 және Э2 ... ... ... Э1 ... ... электрод, тері бөлігінен потенциалдарды өлшеуге арналған, ал Э2
электроды - пассивті ... ... ... ... құлақ
қалқанының ұшына тіркеледі. Тәулік ішіндегі 12, 15, 18, 21, 24, 03, 06, 09,
12 сағат аралығында өлшеу ... ... 2-ші ... ... ... 1 ... алдын тәжірибеге қойылады.
Алынған нәтижелер: қалыпты және вибрация әсеріндегі ... ... ... ... ... ... динамикасының ерекшеліктері мен хроноқұрылымдық
параметрлері талданды.
Практикалық маңыздылығы: бұл жұмыстың нәтижелері ... ... үлес ... ... Биоырғақтардың хроноқұрылымдық
параметрлерінің өзгерістерін анықтайтын ақпараттық ... ... ... бейімделу мүмкіндіктерін анықтауда пайдалануға болады.
Енгізу туралы нәтижелері: баспадан шыққан мақалалардың жалпы саны 3.
Оның ішінде 2 мақала, 1 ... ... ... ...... | ... жұмыс |
|5 |Мазмұны ... |
- ... ... ... бөлім ішіндегі, пункттер мен пункт ішіндегі
реттік нөмері мен атаулары
- Қорытынды
- Пайдаланған әдебиеттер тізімі,
- қосымша ... ... ... МЕН ... |54 |
| ... | |
| ... ... |4 |
| ... ... |7 |
| ... |
| |................ | ... ... ШОЛУ |7 |
| ... |
| ... | ... | |7 |
| ... | ... | |15 |
| ... | ... | |20 |
| ... |
| ... | ... | |20 |
| ... | ... | |24 |
| ... | |
|2 ... ... МЕН ӘДІСТЕРІ …..…............ |31 |
|3 ... ... ЖӘНЕ ... ТАЛҚЫЛАУ ..... |36 ... | |36 |
| ... | ... | |41 |
| ... | ... ... талқылау …………………………..……............. |47 |
| ... ... |53 |
| ... ... ... |55 |
| ... | |
| ... |61 |
| ... |
| ... | ... ... ... |4 |
| ... ... |7 |
| ... |
| ... | ... |ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ |7 |
| ... |
| ... | ... ... ... нүктелердің электрофизиологиялық | |
| ... |7 |
| ... |
| |... | ... ... ... ... сипаттамасы |15 |
| ... | ... ... ... ... ... негізгі ерекшеліктері |20 |
| |….........................................................| |
| ... | ... ... ... ... |20 |
| ... | ... ... ... ... |24 |
| ... | |
|2 |ЗЕРТТЕУ ... МЕН ... ... |31 |
|3 ... ... ЖӘНЕ ... ТАЛҚЫЛАУ ..... |36 ... ... ... ... биопотенциал |36 |
| ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... түскен жануарлардың биопотенциал |41 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... ... ... ... |47 |
| ... ………………………..……….……................. |53 |
| ... МЕН ... |54 |
| ... | |
| ... ... ... |55 |
| ... | |
| ... |61 |
| ... |
| ... | ... | ... ... |
|6 |Нормативтік сілтемелер|- |
|7 ... |- |
|8 ... мен |- |
| ... | ... ... ... ... жұмыс мәтінінде сілтеме жасалады
«Берілген диссертацияда келесі стандарттарға сілтеме жасалған» ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген келесі ... деп ... мен ... ... ... мен ... тізімінен тұрады. Алфавитті
реттілікпен жазылады, анықтамасы жазылады.
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
АҚ - антиоксиданттық қорғаныс
АОЖ - антиоксиданттық жүйе
ББҚ - биологиялық ... ... - ... ... - ... ортасы
ЛАТ - липидтердің асқын тотығуы
МДА - малонды диальдегид
ОБФ - оттегінің ... ... - ... ... ... - ... қышқылы
ТХМ - тетрахлорметан
ТХК - төртхлорлы көміртек
ЭОГ - эритроциттердiң осмостық гемолизi
ЭАТГ - эритроциттердiң асқын тотығу гемолизі
ЭАТГ - эритроциттердiң ... ... ... - ... ... - фитопрепарат
S - силимарин
Құрылымы
| | ... ... |
|9 ... ... ... жұмыста
Жұмыстың негіздемесі, оның мақсаты мен міндеттері, өзектілігі
Магистерлік диссертациядағыдай жасауға да ... ... ... ... ... ... ... тақырыпты
өңдеудің негіздемесі мен мәліметтер, ... ... ... ... ... беріледі.
Кіріспеде
• жұмыстың өзектілігі мен жаңалығы,
• теориялық және практикалық құндылығы,
• объект және зерттеу затына анықтама,
• зерттеудің әдістемелері мен ... ... мен ... көрсетіледі.
Дипломдық жұмыста
КІРІСПЕ
Теориялық мәліметтер
Жұмыстың мақсаты:
Жұмыстың міндеттері:
Зерттеу жұмысының өзектілігі:
Ғылыми жаңалығы:
КІРІСПЕ
Ғылыми-техникалық прогрестің алға ... ... ... өндірістер
күрделене түсті. Өндірісте механизацияланған еңбек құрал-саймандарын
кеңінен қолдану, жүк ... пен ... ... құралдарының көбеюі
вибрациялық әсерге душар болатын адамдардың санын көбейтіп жіберді. Қазіргі
таңда вибрация негізгі зиянды факторлардың бірі ... ... ... ... ... ... ... авиа- және кеме жасау, тағы басқа ... ... ... ... мен қоғамдық орталарда вибрация
көзі ретінде инженерлік және ... ... ... сондай-ақ жұмыс істеу кезінде жер арқылы ... ... ... бойынша вибрацияның таралуын
қамтамасыз ететін күшті динамикалық ... ... ... ... ауыр жүк ... теміржолдағы поезд т.б.) жатқызуға
болады.
Вибрация сонымен бірге динамикалық факторлар компоненттерінің бірі
болып есептеледі, оның ... ... және ... ұшу ... және ... ... ... өзгерістер пайда болуы
мүмкін. Технологиялық құрылғылар мен ... ... ... ... құралдарының қозғалысында немесе ғимараттардың
сілкіністерінде пайда болатын күрделі тербеліс ... ... ... ... адам және ... мүшелер мен мүшелер
жүйесіндегі периодты тербелістерді сипаттай ... ... ... ... алу ... ас ... мен зәр шығару мүшелеріндегі, бас
миындағы, ... ет ... ... ... ... және ... да ырғақтары жайында мәліметтер көптеп жиналған.
Биологиялық активті нүктелер (БАН) ...... ... ... функцияны атқаратын, «дене жабыны – ішкі
мүшелер» арасындағы өзара әсерлесу жүйесінің аса белсенді ... ... ... ... аймағы. Қазіргі таңда мұндай
нүктелерді дәрігерлер диагностикалық ... ... ... ... ... реттеуде терінің қасиеттері өте ерте
уақыттан белгілі. Терідегі рефлекторлық аймақтарға ... ... ... ... ... ... ... күйін анықтауға,
алдын ала болжам жасауға, қажетті әсерлерді беру мақсатымен ... ... ... Ал ... ... ... физиологиялық
қасиеттері мен оларға әсер ету ... ... ... ... нүктелермен байланыс ... ішкі ... ... 24 ... ... қозғалысы ежелгі қытай әдеби
деректерінде ... ... ... ... ... ... ең бірінші нерв қызметі мен вегетативті
функцияларының - тыныс алу, жүрек-қан ... ... ... әсер ... талдағыштардың - есту, көру, сезу, дәм сезу
функциялары мен эндокринді бездерінің ... ... ... ... ... мәліметтері әдеби деректерде жеткілікті.
Вибрация тері талдағыштарына, перифериялық қан ... ... мен ... ... ... ... диск пен сүйектердің
зақымдалуына, кеуде-көкірек қуысындағы мүшелердің орнынан ... ... ... әсері әртүрлі. Вибрацияны диагностикалық және
емдік мақсатта қолдануға болады, бірақ ол белгілі бір ... ... әсер етуі де ... ... ... ... ... сипаты
мен параметрлеріне, оның әсер ... ... ең ... организмнің
ерекшелігіне, орталық нерв жүйесінің функционалды ... ... ... ... ... амплитудасы мен төмен жиілігі жеке
органдардың уақытша ... ... ... ... ал төмен амплитуда
мен жоғары жиіліктегі вибрация нерв ұштарына, тамырқозғалтушы нервтерге
бірінші әсер етіп ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Жұмыстың мақсаты: жануарлардың терісіндегі биоактивті нүктелердің
биопотенциал ... ... ... ... ... ... қалыпты жағдайдағы ... ... ... ... ... ... ... әсеріне түскен қояндардың аурикулярлы биологялық активті
нүктелерінің биопотенциалының ... ... және ... ... ... ... аурикулярлы
биологиялық активті нүктелердің биопотенциал көрсеткіштерінің динамикасын
айқындау.
Зерттеу жұмысының ... ... ... жұмыстарының
соңғы жылдарындағы жетістіктері тірі жүйелердегі биологиялық ... оның ... ... параметрлік құрылымдарындағы көрсеткіштеріне
болжам жасап бағалауға және алдын алу шараларын жүргізуге мүмкіндіктер
тудырып отыр. ... ... ... ... ... күн мен түннің
алмасуына тәуелді периодты өзгеріп ... ... ... ... бөлінуде, себебі циркадианды ырғақ ... ... ... түрлеріне, әсіресе ультрадианды ырғақтардың қалыптасуына
тигізетін ықпалы белгілі. Тіршілік әрекетіндегі биологиялық ... ... ... ... мен ... параметрлерін біле
отырып, қоршаған ортаның стресс тудырушы факторларына ... ... ... өтіп ... физиологиялық үдірістерді жете зерттеу және
олардың қалыпты күйін ... ... ... ... табу ... бірі ... саналады.
Сонымен, жоғарыда берілген мәліметтер вибрация әсерлеріне бейімделуге
түскен тірі ағзалардың ... ... ... нүктелердің
хроноқұрылымдық параметрлерін зерттеуге арналған біздің тәжірибеміздің
өзектілігін көрсетеді.
Ғылыми жаңалығы: қалыпты жағдайдағы және вибрация кезіндегі қояндардың
терісіндегі ... ... ... ... ... кешенді зерттеу жұмыстарына сүйене отырып,
қалыпты және вибрация ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерінің тәуліктік
динамикасының ерекшеліктері талданды.
Бұл жұмыстың нәтижелері ... ... ... үлес ... ... ... параметрлерінің өзгерістерін
анықтайтын ақпараттық индикаторды вибрация әсерлеріне ағзаның ... ... ... ... | ... жұмыс |
|10 |НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... бөлімге
- Әдебиеттерге шолу
- Жұмыстың әдістемелері мен объект
- Эксперимент нәтижелері мен олардың анализі
НЕГІЗГІ ... ... ... ... активті нүктелердің электрофизиологиялық қасиеттері
Әртүрлі физиологиялық функцияларды реттеуге қатысатын тері қасиеттері
ерте заманнан ... ... ... ... ... ... ... контрактураны қойдыратынына,
бөліп шығару қызметінің артып немесе төмендейтініне, қан айналымы немесе
салқын су құю, ... ... ... ... ... да ... келеді. Сонымен қатар теріге әртүрлі химиялық және физикалық
әсерлермен әсер ... ... ... ... оның жеке бөлігінде белгілі
бір реакцияның туындайтынын да айта кетуге болады ... ... ... (БАН) ... – физиологиялық
бейімделушілік процесінде ... ... ... ... жабыны – ішкі
мүшелер» арасындағы өзара әсерлесу жүйесінің аса белсенді ... ... ... рефлекторлық аймағы. Қазіргі таңда мұндай
нүктелерді дәрігерлер диагностикалық ... ... ... (2(.
----------------------------------------------------------------------------
------------------------
көрумоторлық реакцияда ауытқулар анық байқалады. Вариациялық-
статистикалық өңдеуден ... ... ... ... 30,1 ... ... ... тітіркеністерге - 14,9
салыстырмалы бірлікке сенімді ... ... ... Қалыпты күш
қатынасының саны бастапқы шамасынан ... ... ... 14,4 %
төмендейді (17, 18(.
1.2 Жануарлардың тері жабынындағы биологиялық активті нүктелердің
ерекшеліктері
Биологиялық активті нүктелер - ... ... ... Олар ... зат ... ... жоғары, ал электрлік кедергісі төмен, өте
сезімтал клеткалардан тұрады. ... ... ... ... ... көмірқышқыл газы тездетіп шығарылады.
Адам денесінде 700-1000 биологиялық активті нүктелер ... Олар ... ... ... ... ... бір мүшемен байланысты. Әр
нүктенің
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттерін орындауға арналған тәжірибе
әл-Фараби атындағы ... ... және ... факультетінің
биофизика және биомедицина кафедрасының зертханасында орындалды (сурет 4).
2.1 Зерттеу объектісі
2.2 Зерттеу әдiстерi
----------------------------------------------------------------------------
---------------------
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ... ... ... ... қояндардың биопотенциал ... ... ... ... болған қояндардың терісіндегі аурикулярлы биоактивті
нүктелердің (БАН) биопотенциалының (БП) ... ... мВ ... ... ... 1). №6’ ... ... төмен мәнді, №6 аурикулярлы БАН ең жоғарғы мәнді көрсетеді. Жыныстық
особь аралығында, сондай-ақ сол және оң жақ ... ... ... БП ... айтарлықтай айырмашылықтар
байқалмады. Ал ... ... ... және максималды мәндерінде
статистикалық сенімділікпен (р(0,01 және р(0,001) айырмашылығы айқындалды.
----------------------------------------------------------------------------
------------------------
3.3 Нәтижелерді талқылау
Қазіргі таңда тері жабынында орналасқан биологиялық активті ... ... ... ... ... жайында мағлұматтар
жеткілікті дәлелденген. Биологиялық ... ... ... ... арқылы ағзаның немесе белгілі
бір мүшенің функцоналды күйіне анықтама беруге, сынап бағалауға, болжауға
және де ... ... ... ... бар және ... жұмыстардың әдеби деректерде мәліметтері әйгілі [82].
----------------------------------------------------------------------------
------------------------
Құрылымы
| | ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың қысқаша қорытындысы және практикалық ... ... ... ... нәтижелерінен келесі түйіндер алынды:
1. Қалыпты жағдайдағы қояндардың терісіндегі аурикулярлы ... ... ... ... ... анықталды.
Тәуліктің 15.00, 21.00, 18.00 сағаттарында төмен мәндері, ал түнгі 03.00
сағатта ... мәні ... ... ... ... ... ... биоактивті
нүктелердің биопотенциал көрсеткіштерінің максималды және минималды мәндері
айқындалды. Тәжірибедегі жануарлардың биопотенциал максималды ... ... ал ... ... ... аралықтағы сағаттарда байқалды.
Қалыпты жағдаймен салыстырғанда ... ... ... ... барлық уақыттарда жоғарылаған.
3. Қалыпты жағдайдағы жануарлардың терісіндегі аурикулярлы биоактивті
нүктелердің биопотенциал ... ... тек 24 ... тең
тәуліктік ырғағы тіркелді, ал тәжірибедегі қояндарда 24 сағаттық ... ... ... ... ... ... ... жануарлардың терісіндегі
аурикулярлы биоактивті ... ... ... ... ... ... ... тобымен
салыстырғанда тәжірибедегі қояндардың биоырғақтарындағы мезор ... ... ... ал ... ... шкаласында қалыпты
жағдайдан жылжығаны дәлелденді.
Құрылымы
| | ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР|ПАЙДАЛАНҒАН |
| ... ... ... ... ... мен авторлық куәліктер, қазіргі ... ... ... ... (30%) ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Нұрғалиев Ж.Н. Экологиялық физиология. – Алматы: Қазақ университеті,
2001. – Б. 21-36.
2 Тулеуханов С. ... ... ... ... и ...... биол. наук: 03.00.13. – Алматы, 1997. – С. ... ... С.Т. ... ... – фундаментальный закон живой
природы // Известия МО и НРК. НАН РК. ... ... и ... – 2002. – № ... – С. ... ... В.Г., ... В.К., Колодяжный В.М., Филенко И.А. Оценка
возможности температурной диагностики точек акупунктуры // Радиоэлектроника
и медицинская ... ... ... и ... ... ... ... – М., 2000. – С. 201-208.
5 Тулеуханов С.Т., Абылайханова Н.Т. ... ... ... ... ... ... точек кожи
кроликов в норме и при адаптации к ... ... // В ... ... ...... ... СГУ, 2008. –
С. 190-192.
6 Кечуткина Е.М., Тулеуханов С.Т., Инюшин В.М. Динамика показателей
кардиореспираторной ... и ... ... ... ... в норме и при дозированном голодании // Вестник КазНУ. ... – 2007. – № 4 (34). – С. ... Л.Ж. ... суточной динамики электрофизиологических
свойств аурикулярных биоактивных точек кожи животных в ... и ... дис. … ... ... наук: 03.00.13. – Алматы, 2000. – С. 9-33.
8 Власов В.Н. ... ... ... ... и физических
факторов производственной среды и трудового процесса на сердечно-сосудистую
систему: автореф. … доктора мед. наук: 00.01.15. – М., 2008. – ... ... и ... / под ред. Ф.И. Комарова,
С.И. Рапопорта. - М.: ... -X, 2000. - 488 ... ... Э.Б., Бейер Э.В. Супрахиазматические ядра гипоталамуса ... ... ... ... и ... ... Ф.И. Комарова. - М.: Триада- X, 2000. - С.50-64.
11 Мухин В.В., ... А.И. ... риск ... у ... ... ... ... оценки, профилактики и
страхования // Успехи и перспективы физиологии труда в третьем тысячелетии:
Матер. 10-ой Всерос. конф. по ... ... ... в НИИ
медицины труда РАМН. – М., 2001. – С. 100-103.
12 Фролов В.А. Биологические ритмы, экология и ... // ... ... ... и ... в XXI ... ... цивилизации. - М.: Изд-во РУДН, 2007. - С. 46-56.
13 Nauta J., Broekhuisen M.Z. On the electrical impedance of the ... points in man // 31. Int. Congr. ... ... ... 1989. – P. 100.
14 Novotny Y. Morphology of some ... points ... Anz. ... – Vol 2. – P. ... Wu ... Acupuncture and neurophysiology // Clin. Neurol.
Neurosurg. – 1990. – Vol. 92, № 1. – P. ... Heine H. ... ... der ... Prax. – 1994. – №. 4. – P. ... Hobbs B. The ... of ... to acupuncture needles: A
review of the current literature and research with a brief outline of ... involved ... Ther. Med. – 1994. – Vol. 2, № 1. – ... ... V., Boytsov I., Salarev V. The ... by ... in the case of psoriasis // Medical Acupuncture ... ... ... of the 5th ... Baltic ... – Jurmala, 1998. – P. ... Boytsov I., Adaskevitch V. Planning of acupuncture effects basing on
results of electroacupunctural diagnostic after Riodoraku ... of the XVIII: ... ... Bohemiae et Slovacae ... ... – Praha, 1998. – P. ... | ... жұмыс |
|13 |Қосымша ... ... ... бар материалдар беріледі:
- Сызбалар, графиктер, мақалалар мен тезистер
Сурет 8 - ... ... ... ... ... «Биопотенциометр»
Абсцисс өсінде – сағат периоды, ординат өсінде – автоспектр.
Сурет 9 - Қалыпты жағдайдағы қояндардың ... ... ... ... динамикасының
спектралды тығыздығы
Абсцисс өсі: жануарлар тобы, ординат өсі: билирубиннің ... ... 18 – ТХМ ... улану кезінде қан сарысуындағы жалпы, байланысқан
және бос билирубин дәрежесіне фитопрепарат пен силимарин әсері
Абсцисс өсi: ССl4 ... мкг, мл; ... өсi: ... ... 5 – Төртхлорлы көміртектің әртүрлi концентрацияларының
эритроциттердiң асқын тотықтық төзiмдiлiгiне әсері
Кесте 2 - ... ... ... ... ... биоактивті
нүктелердің биопотенциалының тәуліктік ырғағына косинор-талдау
|№№ ... ... ... ... |
|БАН |көрсеткіш |(А)(М-нен ... және ... |(Р), |
| ... және ... |(сенімділік интервалы) |сағ. |
| ... ... | | |
| ... мВ | | | |
|5 ... |3,03 |03 сағ 36 мин |24* |
| | ... |(01 сағ 30 мин ( 04 сағ 54 | |
| | | |мин) | ... |64,20(1,08 |3,05 |03 сағ 54 мин |24* |
| | ... |(01 сағ 30 мин ( 06 сағ 12 | |
| | | |мин) | |
|6 ... |3,26 |01 сағ 42 мин |24* |
| | ... |(00 сағ 30 мин ( 03 сағ 36 | |
| | | |мин) | ... |64,46(1,22 |3,75 |01 сағ 54 мин |24* |
| | ... |(00 сағ 30 мин ( 03 сағ 42 | |
| | | |мин) | ... ... |2,79 |03 сағ 12 мин |24* |
| | ... |(01 сағ 18 мин ( 06 сағ 36 | |
| | | |мин) | ... ... |1,99 |04 сағ 24 мин |24* |
| | ... |(02 сағ 06 мин ( 10 сағ 54 | |
| | | |мин) | ... |66,04(1,31 |1,55 |04 сағ 12 мин |24* |
| | ... |(02 сағ 30 мин ( 12 сағ 42 | |
| | | |мин) | ... - ... ... анықталған сенімділік: *р(0,05 ... ... алға ... ... ... ... ... Өндірісте механизацияланған еңбек құрал-саймандарын
кеңінен қолдану, жүк көтергіш пен жүйрік ... ... ... әсерге душар болатын адамдардың санын көбейтіп жіберді.
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ... электрофизиологиялық қасиеттері
Әртүрлі физиологиялық функцияларды реттеуге қатысатын тері қасиеттері
ерте заманнан белгілі. ... ... ... ... ... сіреспені, контрактураны қойдыратынына,
бөліп шығару қызметінің артып немесе төмендейтініне, қан ... ... ... ... ... ... ... немесе
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
жазбасында айта кеткен, «құлақ қалқанындағы нүктелерге инемен немесе
гальваникалық токтың көмегімен ... ... ... ... ... 19 ... ортасында ишиас ауруын емдеуге құлақ қалқанын
күйдіруге ыстық темір стерженьді қолданған ... ... ... ... ... ... ... – шамалы біркелкі уақыт аралығында
белгілі бір тіршілік деңгейінің қайталанып ... яғни ... ... және минимальды ауытқуларындағы уақыт интервалы бірдей келетін
әртүрлі функциялар параметрлерінің тербелісі. Басқаша айтқанда,
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------
функциялардың ырғақтарын қалыптастыруға тікелей ... Оның ... ... ... ... мен ... серотонин
мөлшерінің ырғақтары қозғалу белсенділігімен корреляцияланады [50, 51(.
1.3 Стресс факторға жататын ... ... ... Вибрацияның жалпы сипаттамасы
Вибрация (лат. Vibratio - тербелу, дірілдеу) деп қатты, сұйық және
созылғыш ... ... ... ... Ғылыми-техникалық
прогрестің алға өсуінен қазіргі таңда өндірістер күрделене түсті. Өндірісте
механизацияланған еңбек ... ... ... жүк ... дәрежесі вибрацияның жиілігіне, амплитудасына, дене ауданына,
қойылған орнына, әсердің ... ... ... ... ... ... вибрацияның әсері
Жер бетіндегі органикалық әлемнің эволюциясында организмге ... ... ... ... ... әсер етіп ... (вибрация,
дыбыс, инфра- және ультрадыбыстар, соқпалы толқындар,
----------------------------------------------------------------------------
---------------------
Жаңа беттен басталады
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
Зерттеу жұмысының мақсаты мен ... ... ... тәжірибе
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ның биология және биотехнология факультетінің
биофизика және ... ... ... ... ... ... ... басталады
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1 Қалыпты жағдайдағы қояндардың биопотенциал ... ... ... ... ... ... терісіндегі аурикулярлы биоактивті
нүктелердің (БАН) ... (БП) ... ... мВ ... ... ... 1). №6’ ...

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Төменгі жанақорған учаскесіндегі доломитті ашық әдіспен өндірудің қоршаған ортаға әсерін бағалау29 бет
Оқушылардың биоактивті нүктелерінің электрофизиологиялық көрсеткіштеріне персональды компьютерді пайдалануының әсері42 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
«Биологялық ұлпаларға жоғарғы интенсивті лазерлік сәуле әсерінің механизмі»8 бет
«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»26 бет
«Ферменттерді бөліп алу ферменттер әсерінің кинетикасы»5 бет
«ФФПС» - сериалы суда еритін полимерді цемент шикізат шламының сұйылтуға әсерін анықтау36 бет
Автотербелмелі жүйелер кластерінің сигнал өндіру режимдері және оларға шуыл мен флуктуациялардың әсерін тәжірибе жүзінде зерттеу40 бет
Адам мен табиғаттың өзара әсерін реттеудің экологиялық құқық нормалары4 бет
Адам өміріне, денсаулығына, бостандығына, қадір-қасиетіне қарсы қылмыстардың мазмұнын, қауіптілігін, зиянды салдарын, қоғамға әсерін кеңірек ашып талқылау69 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь