Әктас жер қойнауын бағалау

КІРІСПЕ

1 ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫҢ КЕНОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІ

1.1 Жер қойнауын бағалау әдістемесі 13
1.2 Жер қойнауын пайдалушылардың негізгі құқықтары 17

2 ӘКТАСТЫ ӨНДІРУ ҮШІН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ТАЛДАНЫЛУЫ 31
2.1 Геологиялық және өндрістік жағдайлардың талдануы 31
2.2 Кенорынның қысқаша геологиялық мінездемесі 35
2.3 Үй және өндірістік әктастың технологиясы 38
2.4 Қоршаған орта бойынша бағалау шаралары 40

3 ШЫҒЫН ТӘСІЛМЕН БАҒАЛАУ
3.1 Пайда тәсілмен бағалау 55
3.2 Бағалау обьектісінің нарықтық құнын шығару және қорытындыларды келістіру

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 70
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
Жер қойнауын бағалау қазіргі күнде өте маңызды болып келеді. Мұнда белгіленген кәсіпорын пайдалы қазбаларды өндеу жұмыстарымен айналысады. Осы жұмыстарда пайдалы қазбалардың құнын және жалпы мүліктік кешеннің ( бизнес) бағалынады. Пайдалы қазбалар кенорындарда табиғи жатыс ретінде қорланып жатады. Пайдалы қазбалардың қорлану сандық және сапалық қатынасында өндірістік талаптарға жауап беретін экономикалық тиімділігі үшін минералды шикізат алу кенорын деп аталады.
Кенорынның пайдалы қазбалардың теориялық түсініктемелері жазылған. Пайдалы қазбалар, кенорын, минералды шикізат, жер қойнауын пайдаланушылар анықтамалары жазылған.
Кенорынды бағалау әдістемесінде жалпы бағалау тәсілінің үш түрі және амал тәсілдері келтірілген.
Жер қойнауын пайдаланушылардың құқығы және жер қойнауын пайдалануға салық салу заңдары өте кең түрде жазылған. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салуда бонустар, роялти, өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін заңдары толық келтірілген.
Қатты пайдалы қазбаларды кенорындардан шығару үш негізгі тәсілі арқылы жүргізіледі:
1. Ашық жұмыстар ( ашық тау жұмыстары);
2. Жер асты жұмыстар ( жер асты тау жұмыстары);
3. Геотехнологиялық жұмыстар ( заттарды сұйық фазаға ауысуы)
Тау технологиялық жұмыстарында негізгі үш жұмыс бар: ажырату, массивтен өндірілген тау массасын айыру, көлік сыйымдылығына ажырылған тау массасын тиеу, массаны күндізгі жер бетіне шығару.
Кенорын Алматы облысы, Ескелді ауданында Құсақ көлінің сол жағында Төленгент ауыл жерінен батысқа қарай 18 км Текелі қаласынан 1000- 1130 м биіктікте теңіз деңгейі үстінде орналасқан. Ең жақын елді мекен Екпенді ауылы болып табылады. Кенорыннан 3 км солтүстікте Талдықорған- Текелі көлік
жолы бойынша әктасты қант зауыттарына жеткізеді. Кенорыннан Екпенді ауылы жағынан бастап асфальт салынған.
Кенорынның қысқаша геологиялық мінездемесінде жалпы әктастың орналасу жері, пайдалы қазбалар қорлары жалпы көрсетілген.
Өндірістік әктас және үй әктастың технологиясы жалпы технологиялық кешен операцияларын анықтайды.
Тау - көлік жұмыстарын жүргізу барысында қатты және газ күйіндегі заттардың шаң болуы мен шығарындылары атмосфераға зиян келтіреді. Шаңның қалыптасуы кен шығару орында экскаватор, бульдозер, автокөліктің жұмыс кезінде қозғалудан пайда болады. Рекультивациялық жұмыстар басталуына дейін кен шығару орнында жел соғудан, шаңның көтерілуі мүмкін. Шаңның қалыптасуынан басқа атмосферада газ күйіндегі ластауыш шығарындылары, көмірқышқыл, азот қышқылы, ангидрид сияқты заттар болады. Атмосфераға ластауыш заттардың шығарындылары мен қауіпті әрекет жасау комбинация қосымшалары, қауіп- қатер сыныптары, атмосфера ауасына бірнеше ластауыш заттардың жіберілетін Концентрациясының (ПДК) тізімі көрсетілген.
Шығын тәсілінің әдістері барлық тозу түрлерін есептеп шығара отырып, жылжымайтын мүлік обьектісінің толық ұдайы өндірісінің немесе оны ауыстырудың құнын шығарады. Үймерет, ғимарат және табыстау қондырғыларын, жер пайдалану құқығын, машина, станок, негізгі құралдарды, өндірістік қорлар, тауарлар, дайын өнім және тауар - материалды құндылықтардың бағалау құны жүргізіледі.
Табыс тәсілдері келешекте пайдаланудан күтілетін табыстарды анықтауға негізделген жылжымайтын обьектісінің құнын анықтау.Ақша ағымдардың дисконттау, табыс капитализация, Гордан, Инвуд, Хоскольда әдістері арқылы есептелінеді.
Бағалау обьектісінің нарықтық құнын шығару және қорытындыларды келістіру барысында әдістердің құн көлеміне меншікті салмақ қолдану арқылы мүліктік кешеннің ( бизнес) бағалау құнын шығару
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Закон “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан” от 30 ноября 2000 г., № 109-II.
2. Постановление Правительства РК Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2002 года, № 572 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан";
3. Правила по применению субъектами оценочной деятельности требований к методам оценки предприятия, как имущественного комплекса, утвержденные совместным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 21 ноября 2002 года, № 171 и Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2002 года, № 597.
4. Письмо Госстроя СССР № 14-д от 06.09.90 г. "Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве".
5. Постановление СовМина СССР, за № 1072 от 22.10.1990 г. "Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов".
6. Индекс цен на инвестиции в капитальное строительство в РК, Агентство РК по статистике, серия 9, май 2003 г.
7. Общая часть к сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости (далее УПВС) зданий и сооружений для переоценки основных фондов, Госстрой СССР, М., 1970.
8. УПВС сб. № 4 "Жилых, общественных и коммунальных зданий и бытового обслуживания, имеющихся в организациях и учреждениях, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов", М., Госстройиздат, 1972.
9. УПВС сб. 4 "Зданий и сооружений нефтяной промышленности для переоценки основных фондов", изд. "Химия", М., 1970.
10. УПВС сб. 7 "Зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов", изд. "Машиностроение", М., 1970.
11. УПВС сб. 8 "Зданий и сооружений строительной промышленности для переоценки основных фондов", изд. "Строительство", М., 1970.
12. УПВС сб. 18 "Зданий, имеющихся во многих отраслях народного хозяйства для переоценки основных фондов", изд. "Колос", М., 1970.
13. УПВС сб. 18-ПД "Передвижные домики, имеющихся во многих отраслях народного хозяйства для переоценки основных фондов", изд. "Госстройиздат", М., 1971.
14. УПВС сб. 19 "Сооружений, имеющихся во многих отраслях промышленности для переоценки основных фондов", изд. "Колос", М., 1970.
15. УПВС сб. 23 "Зданий и сооружений автомобильного транспорта и автомобильных дорог для переоценки основных фондов", изд. "Медицина", М., 1970.
16. УПВС сб. 26, т. 1. "Зданий и сооружений в совхозах, колхозах, межколхозных и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях для переоценки основных фондов", изд. "Пищевая промышленность", М., 1970.
17. УПВС сб. 27 "Зданий и сооружений внешнего водоснабжения и канализации для переоценки основных фондов", изд. "Энергия", М., 1970.
18. Стандарты республики Казахстан СТ РК 1126-2002 «Система оценки имущества Республики Казахстан. Принципы оценки» и СТ РК 1127-2002 «Система оценки имущества Республики Казахстан. Термины и определения».
19. Стандарты бухгалтерского учета, методические рекомендации, Генеральный план счетов, Сборник документов, Алматы, Раритет, 2000.
20. Интерпретация МСФО 16 «Основные средства: признание, оценка и раскрытие в отчетности».
21. Микерин Г.И., Недужий М.И., Павлов Н.В., Яшина Н.Н., Международные стандарты оценки, в 2 томах, М., Новости, 2000 г.
22. Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник, М., ИНФРА-М, 2000.
23. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Пер. с англ., М., Дело, 2000.
24. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. М., Финансы и статистика, 2005.
25. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятий: теория и практика, М., Инфра, 1997.
26. Абдулаева Н. А., Колайко Н. А., Оценка стоимости предприятия (бизнеса), М., Издательство " Экмос" 2000 г.
27. Федотова М.А., Уткин Э.А. "Оценка недвижимости и бизнеса", Учебник. “Экмос”, М., 2000.
28. Харрисон Г. С. "Оценка недвижимости" (учебное пособие) / Пер. с англ. М,: РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994.
29. Экерт Д.К. Оценка земельной собственности. Красноярск, 1993.
30. Попов Г. В. Основы оценки недвижимости. М.: РОО, 1995.
31. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/ Пер. с англ. М.: Дело, 1995.
32. Гранов И.В. Оценка недвижимости. – С-Пб: Питер, 2001.
33. Рутгайзер В.М. "Оценка рыночной стоимости недвижимости", “Дело”, М., 1998.
34. Андрианов Ю.В. Введение в оценку транспортных средств, М., Дело, 1998.
35. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности, М., Финансы и статистика, 1996.
36. Назарова О. С. и Третьякова Э. А. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования, учебно-практическое пособие, М., Дело, 1998.
37. Шумилин М.В., Алискеров В.А., Денисов М.Н., Заверткин В.Л. Бизнес в ресурсо добывающих отраслях, Справочник, М., Недра, 2001.
        
        ӘКТАС ЖЕР ҚОЙНАУЫН БАҒАЛАУ
КІРІСПЕ
8
1 ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫҢ КЕНОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІ
10
1.1 Жер ... ... ... Жер қойнауын пайдалушылардың ... ... ... ... ҮШІН ... ЖӘНЕ ... ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ
ТАЛДАНЫЛУЫ
31
2.1 Геологиялық және өндрістік ... ... ... ... ... мінездемесі
35
2.3 Үй және ... ... ... ... орта бойынша ... ... ... ... ... ... ... ... Бағалау обьектісінің нарықтық құнын шығару және қорытындыларды
келістіру
65
ҚОРЫТЫНДЫ
67
ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... өте ... болып келеді. Мұнда
белгіленген кәсіпорын пайдалы қазбаларды өндеу жұмыстарымен айналысады. Осы
жұмыстарда пайдалы қазбалардың құнын және жалпы ... ... ( ... ... ... ... табиғи жатыс ретінде қорланып
жатады. Пайдалы қазбалардың қорлану ... және ... ... талаптарға жауап беретін экономикалық тиімділігі үшін минералды
шикізат алу кенорын деп аталады.
Кенорынның пайдалы қазбалардың теориялық ... ... ... ... ... ... жер қойнауын пайдаланушылар
анықтамалары жазылған.
Кенорынды бағалау әдістемесінде жалпы бағалау тәсілінің үш түрі және
амал тәсілдері ... ... ... ... және жер қойнауын пайдалануға
салық салу заңдары өте кең түрде жазылған. Жер ... ... ... ... ... ... бөлу бойынша Қазақстан
Республикасының үлесін заңдары толық ... ... ... ... ... үш ... ... арқылы
жүргізіледі:
1. Ашық жұмыстар ( ашық тау жұмыстары);
2. Жер асты жұмыстар ( жер асты тау ... ... ... ( ... ... ... ауысуы)
Тау технологиялық жұмыстарында негізгі үш жұмыс бар: ажырату,
массивтен өндірілген тау ... ... ... сыйымдылығына ажырылған тау
массасын тиеу, массаны күндізгі жер бетіне шығару.
Кенорын Алматы облысы, Ескелді ауданында ... ... сол ... ауыл ... батысқа қарай 18 км Текелі қаласынан 1000- 1130 ... ... ... ... ... Ең ... елді мекен Екпенді
ауылы болып табылады. Кенорыннан 3 км ... ... ... ... ... ... қант зауыттарына жеткізеді. Кенорыннан Екпенді ауылы
жағынан бастап асфальт салынған.
Кенорынның қысқаша геологиялық мінездемесінде жалпы ... ... ... ... ... жалпы көрсетілген.
Өндірістік әктас және үй әктастың технологиясы ... ... ... анықтайды.
Тау - көлік жұмыстарын жүргізу барысында қатты және газ ... шаң ... мен ... ... зиян келтіреді. Шаңның
қалыптасуы кен шығару орында экскаватор, ... ... ... ... ... ... Рекультивациялық жұмыстар басталуына дейін
кен шығару орнында жел соғудан, шаңның ... ... ... ... атмосферада газ күйіндегі ластауыш шығарындылары,
көмірқышқыл, азот ... ... ... ... ... ... заттардың шығарындылары мен ... ... ... комбинация
қосымшалары, қауіп- қатер сыныптары, атмосфера ... ... ... ... ... (ПДК) тізімі көрсетілген.
Шығын тәсілінің әдістері барлық тозу түрлерін есептеп шығара отырып,
жылжымайтын мүлік обьектісінің ... ... ... ... ... құнын шығарады. Үймерет, ғимарат және табыстау қондырғыларын,
жер пайдалану ... ... ... ... ... ... ... дайын өнім және тауар - материалды құндылықтардың бағалау
құны жүргізіледі.
Табыс тәсілдері келешекте пайдаланудан күтілетін табыстарды анықтауға
негізделген ... ... ... ... ағымдардың
дисконттау, табыс капитализация, Гордан, Инвуд, Хоскольда ... ... ... ... ... ... және қорытындыларды
келістіру барысында ... құн ... ... салмақ қолдану арқылы
мүліктік кешеннің ( бизнес) бағалау құнын шығару.
1. ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР КЕНОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІ
Кенорын бизнесі тау ... ... ... ... ... ... ... шикізатты жүзеге асырылады.
Минералды шикізат - кенорындарға өндіру қорытындысында алынатын
тауар өнімі.
Пайдалы қазбалар - ... ... ... ... агрегаты
болып табылады. Өзінің табиғи түрінде қазіргі заман ... ... ... ... ... ... Шикізат ретінде бір немесе
бірнеше құнды құрамбөліктерді шығару үшін пайданылады.
Пайдалы қазбалар ... ... ... ретінде қорланып жатады.
Пайдалы қазбалардың қорлану сандық және сапалық қатынасында өндірістік
талаптарға жауап ... ... ... үшін ... ... ... деп аталады.
Пайдалы қазбалардың кенорны - бұл табиғи қойылым, материалды және
қаржылық ... ... ... ... тау ... кәсіпкерлік қызмет болып табылады. Мұндай обьектілердің
өзіндік ерекшеліктерімен иеленеді.
Пайдалы қазбалар кенорны жылжымайтын мүлік болып табылады, олар ... ... ... ғана орналасқан. Кенорын орналасқан ауданның
жағдайы өндірістік кәсіпорындарын құру үшін ... ... ... ... ... геологиялық үрдістер қиын және
көптүрлі. Сондықтан ... ... жеке ... ... пайдалы қазбалардың сапасы және бөлінуі өндірістік енгізуде
жеке инженерлік және ... ... ... мінезделінеді. Тау
кәсіпорындарынның кенорындардың технико - ... ... ... байланысты үлкен айырмашылықтары бар.
Әрбір кенорынның пайдалы қазбалардың ... саны мен ... ... ... ... ... қорларды өндірістік енгізу үрдісінде біртіндеп өндіріледі,
ал соңғы есептеуінде жойылады. Тау кәсіпорынның кенорны ... ... ... ... ... анықталады. Бұл мерзім ұсақ обьектілерде 5 - 10
жыл, ал ... ... 30 - 60 жыл ... ... 60 жылдан астам
кенорын өндіру жұмыстары әлемде бір рет ғана болады.
Кенорын пайдалы қазбалары жер қойнауында ... ... ... ... ... ... ... мен
сапалық мінездемесі геологиялық зерттеулердің ... ... ... жеке ... ... континенттегі, мұхит
және теңіз астындағы, жер бетіндегі өндірісте қолданылатын пайдалы қазбалар
жиынтығы минералды ресурстар деп ... ... ... өндіруге дайындығын минералды шикізат
базасы деп аталады.
Минералды ... ... ... ... дамудың негізі
болып табылады. Олар энергетика, металлургия, химиялық өнеркәсіпте, құрылыс
индустриясында салаларында кең қолданылады.
Минералды шикізатты өндіру және ... ... ... ... ... ... қолдану шикізаттардың негізгі топтарды көрсетеді:
1. Қуат көзі ( мұнай, газ, көмір, ыстық тақтатастар, торф, уран);
2. Металл кені ( ... ... жиі ... асыл);
3. Химиялық шикізат ( калий, натрии, және магний тұздары, фосфат,
күкірт);
4. ... ... ( ... ... ... от, пигметтер,
керамика шығару үшін компонент, табиғи абразивтер, сорбенттер);
5. Құрылыс материалдары ( тас, құм, цемент шикізаты);
6. Асыл, техникалық ... ... үшін ... ( алмаз, түсті
тастар, пьзооптикалық минералдар)
1. Жер ... ... ... құны ... ең басты кілтті мәселесі бағалау әдістерін
қолданатын таңдаулар болып ... ... ... бағалау әдістерінің
көптеген жіктеулері бар.
Бағалау тәсілдемесі (көзқарасы) – бұл бағалау ... ... ... бағалау әдісімен нарықтық немесе басқа құнды анықтау болып табылады.
Бағалау әдісі – бұл ... ...... ... ... сипатымен Бағалаушылар қызметтерінің тізебегі анықтау немесе
жинақтау, баға объектісінің нарықтық ... ... ... ... ... ... жіктеуге болады:
- есептеу базасын ... ... осы ... ... ... ... мазмұны.
- шығын, кіріс немесе нарықтық (салыстырмалы ... ... ... әр ... әдістері оқшауланған ... ... олар ... ... толықтырады, әдетте бағалау күніне
бірнеше әдістер қолданылады. Содан кейін әр түрлі әдістерін алынған бағалау
нәтижелері қорытынды баға үшін ... ... ... ... ... ... құндарының құнын бағалауды баға объектінің түзетілген
баламалы құнының әдісін қстанады, ал ... ... ... ... ... ... бағалауды – капитализациялық қалыпқа келтірілген
пайда әдісі болып табылады.
Бағалауда шығыс әдісімен алынған нәтижелер баға ... ... ... ... ... ... етуі мүмкін, біреуі
Бағалаушылардың пікірі бойынша кіріс және нарықтық салыстырмалы тәсіл мен
есептеу болып табылады.
Шығын ... Бұл әдіс мына ... ... ... ... ... ... құрылымына немесе басқа аналогтық ... ... ... ... ... пайдалылығы және сапасымен салыстырады.
Шығын тәсілінде база ретінде «ұдайы өндіріс құны» ... Бұл ... ... функциялық және экономикалық тозудың
мүліктің құнын жоғарлатуын көрсетеді.
Шығындық амал ... - бұл ... тозу ... есептеп шығара
отырып, жылжымайтын мүлік обьектісінің толық ұдайы өндірісінің немесе оны
ауыстырудың құнын ... ... ... бойынша есептеу әдісі - бірыңғай аудандық ... ( ... ... ... ... мен ережелер ( СНжМЕ)
сметалық нормалар мен бағаларды және басқа да ... ... ... ... ... ... өндіріс немесе ауыстыру құнын
айқындау;
2. Іріленген жалпыланған құн көрсеткіштері ... - ... ... ... ұсақ ... сату ... ... қорыту жолымен
немесе іріленген сметалық нормативртердің (ІСН), қалпына келтіру құнының
іріленген көрсеткіштердің (ҚҚІК), құрылыс құнының іріленген ... ... және ... да ... ... ... ... немесе ауыстыру құнын ауыстыру;
Кіріс әдісі. Бағалау құнының басты көрсеткіші ... ... ... ... ... бағалау негізгі сонымен қатар коммерциялық
жылжымайтын мүліктің ... ... ... ... ... ... әдісі болып табылады.
Бағалаудың жылжымайтын мүлік құнын анықтау мына ... ... ... сатып алушы инвестор мүліктің болашақтағы
табыстарының ... ... ... ... Мүлік иесі сол мүлікті
болашақтағы ... ... ... ... ... ... екі жақ ... құнға сатуға келісімге келеді. Ол жылжымайтын
мүліктің ... ... мен ... құнға тең болады.
Бұл жағдайда баға объектісінің құны екі ... ... ... ... ... дисконтталған ақша ағымы және кіріс капитализациясы
немесе модификациясы.
Сонымен қатар мүлікті бағалаудағы ... ... ... оның ... кейбір шектеулер бар. Бұл әдісті қолдану мына
жағдайда негізделеді:
Біріншіден, ... ... ... ... әкелетін немесе
болашақта әкелетін кірістің нақты ... ... ... (таза кіріс немесе
ақша ағымы, таза ... ... ... ... алып
тастағанмен түсіндіріледі)
Екіншіден, шаруашылық қызметтің ... ... ... мен ... ... болған жағдайда келешектегі пайданы есептеуге болады.
Бағалаушының айтуынша кепілге берілген пәтерлерді бағалау ... ... ... ... өйткені олар нақты бағаны түсіріп
жібереді.
1. Тікелей ... ... ... - ... ... ... ... сақтау жағдайларына сүйене ... ... ... ... ... ... ... мен капитал кірісі бір уақытта есепке алынған кезде құнды анықтау;
2. Ақша ағымдарын дисконттау әдісі - ... ... ... ... ... ақша ... өзгеруі және дұрыс
түспеу жағдайларына сүйене отырып, құнын анықтау.
Нарықтық әдіс ... ... ... ... ... сатылуы тиіс. Олар:
- салалық арақатынастар ... ... ... ... ... экономикалық баяндамада қолданылады.
Кәсіпорынның сатылары ... ... ... ... ... ... түрлерімен салыстырады.
- Капитал нарығының әдісі компания акцияларымен қолданған нарықтық
нақты төленетін ... ... ... ... әдісі мүлікті сатып алудағы бағада негізделеді.
Салыстырмалы амал тәсілдері - ұқсас обьектілерді сату мәмілелері
мен тиісті ... ... үшін ... ... ... ... ... Сатуды салыстырмалы талдау әдісі - жақында салынған,
салыстырылатын ... ... ... ... ... ... орындалғаннан кейін бағаланатын обьектілерді салыстыру
жолымен жылжымайтын мүлік обьектісінің құнын айқындау;
2. Нарықты ақпарат әдісі - ... ... ... ... отырып, қалыптасқан жылжымайтын мүлік нарығындағы ұсыныстар мен
сұраным ... ... ... ... ... мүлік обьектісінің
құнын айқындау.
1.2 Жер қойнауын пайдаланушылардың ... ... ... пайдаланушылар құқығы
1. Жер қойнауын пайдаланушылар құқығы келесі операцияларды жүргізеді:
1)жер ... ... ... зерттеу;
2) барлау;
3) өндіру
3-1) Барлау және өндіру жұмыстары
4) жерасты үймереттер құрылысы және ... ... ... ... ... қойнауын пайдалану құқығы тұрақты және уақытша, айыру және
айырмалған , ақылы және ... емес ... ... ... ... Жер қойнауын пайдаланушылардың субьектілері қазақстандық және
шетелдік заңды және тұлғалар болып табылады.
2. ... жер ... ... тұлғалар. Уақытша жер қойнауын
пайдаланушы тұлғалар шектеулі ... ... Осы ... және ... ... өзге де заң ... жағдайларда меншік иесі немесе жер пайдаланушы өзіне меншік
немесе жер пайдалану құқығымен ... жер ... ... жеке ... тұлғаларға шектеулі нысаналы пайдалану құқығын беруге міндетті.
2. Бөтен жер учаскесін ... ... ... құқығы (сервитут):
1) тікелей нормативтік құқықтық актіден;
2) мүдделі тұлғаның меншік иесімен немесе жер ... ... ... ... ... ... негізінде;
4) сот шешімі негізінде;
5) Қазақстан Республикасының зандарында ... өзге де ... ... Егер ... ... ... ... тұлғаның меншік иесімен
немесе жер пайдаланушымен шарты негізінде ... ... ... ... шарт ... немесе меншік иесі жер ... ... ... бас тартуына мүдделі тұлға меншік иесі немесе жер
қойнауын пайдаланушыға талап - арыз ... ... сот ... ... Егер ... ... актіге жергілікті атқарушы органның
актісі негізінде сервитут белгілеу ... ... ... ... ... иесі ... жер пайдаланушы бұл актіге сот ... ... ... пайдаланушыларға салық салу
Осы бөлімде реттелетін қатынастар
Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу ... ... ... ... ... және жер ... ... салықтары мен арнайы төлемдерін:
1) үстеме пайда салығын;
2) Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 13 ...... 279 ... 1 ... 2 тармақшасы алынып тасталды.
3) жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдерін:
а) бонустарды (қол қойылатын, коммерциялық табу);
б) роялтиді;
в) ... бөлу ... ... ... үлесін;
г) қызметін өнімді бөлу туралы келісім-шарт бойынша жүзеге асыратын
жер қойнауын пайдаланушының ... ... ... мен ... тәртібі
белгіленеді.
Осы Кодексте "жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар", "мұнай
операциялары", "мұнай" және "келісім-шарттық аумақ" ... ... жер ... және жер ... ... ... және ... заңдарында айқындалған маңызы бар.
2. Мұнай операцияларын қоса алғанда жер қойнауын пайдалану бойынша
операциялар ... ... ... осы ... ... ... салынуға тиіс.
Жер қойнауын пайдалануға жасалған келісім-шарттардың салық режимінің
үлгілері.
Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу екі ... ... ... ... ... бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін
қоспағанда, жер ... ... осы ... кезделген салық пен
басқа да міндетті төлемдерді төлеуін көздейді;
2) екінші үлгі жер қойнауын ... ... бөлу ... ... үлесін төлеуін (беруін), сондай-ақ осы Кодексте
кезделген салық және бюджетке төленетін ... да ... ... түрлерінің төленуін көздейді, оларға: экспортталатын шикі мұнайға,
газ конденсатына ... ... ... ... шикі ... ... салынатын акциз; үстеме пайда салығы; жер салығы; мүлік салығы
қосылмайды.
Бонустар
Бонустар туралы жалпы ережелер
1. ... жер ... ... ... ... ... Жер ... пайдаланушы жер қойнауын пайдалануды жүргізудің жеке
жағдайларын негізге ала ... ... ... ... қол ... ... ... телейді.
Қол қойылатын бонус
Қол қойылатын бонусты белгілеу тәртібі
1. Қол қойылатын бонус жер ... ... ... ... жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыру
құқығы үшін бір жолғы тіркелген төлемі болып табылады.
2. Қол ... ... ... мөлшерлерін пайдалы қазбалар көлемі
мен кен орнының экономикалық құндылығы ескерілген есеп негізінде Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілейді.
3. Қол ... ... ... ... жер қойнауын пайдалануға
құқық алуға өткізілген инвестициялық бағдарламалар конкурсының нәтижелері
бойынша комиссия ... және ол жер ... ... үшін берілетін
кен орындарының (келісім-шарт аумақтарының) ... ... ... ... бекітіледі, бірақ бастапқы мелшерлерден ... ... ... ... ... ... қойылатын бонус келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік
отыз күннен ... ... ... ... ... пайдаланушы қол қойылатын бонус бойынша декларацияны
тіркелген жері бойынша ... ... ... ... ... ... ... 15-іне дейін табыс етеді.
Коммерциялық табу бонусы
Коммерциялық табу бонусын төлеу тәртібі
1. Коммерциялық табу- келісім-шарт аумағы шегінде ... ... ... жағынан тиімді пайдалы қазбалардың ... бір ... Осы ... ... ... ... қоспағанда, коммерциялық
табу бонусы келісім-шарт аумағындағы әрбір коммерциялық табу ... ... кен ... ... барлау жүргізу барысында, бастапқы анықталған
алынатын қорды арттыруға ... ... ... ... ... ... ... кен орындарына оларды кейіннен өндіруді
көздемейтін барлау жүргізуге жасалған келісім-шарттар ... ... ... ... табу бонусының мөлшері
Коммерциялық табу бонусының мелшері салық салу объектісі, есептеу
базасы мен ... ... ... ... белгіленеді.
Коммерциялық табу бонусының мөлшерін есептеу үшін:
1) кен орнынан ... ... ... ... ... ... бекіткен осы мақсаттағы көлемі салық салу объектісі ... ... ... ... ... ... ... көлемінің құны төлемді
есептеу базасы болып табылады. Алынатын ... ... ... ... ... ақпарат көздерінің деректері бойынша осы
пайдалы қазбаның төлем жүзеге асырылған күнгі Халықаралық (Лондон) биржада
бөлгіленген биржалық баға бойынша ... ... ... биржалық
баға бөлгіленбеген жағдайда шығарылатын қордың құны ... ... ... ... ... ... ... жоспарлы
шығындардың жоспарлы рентабельділік мөлшеріне ... ... ... табу ... ... базасының, 1 проценті ставкасы
бойынша бөлінеді.
Роялти туралы жалпы ережелер
1. Жер қойнауын пайдаланушы ... ... ... ... ... қазбалардың әр түрі бойынша, оның ... ... ... ... ... өз ... ... жеке төлейді.
2. Жер қойнауын пайдалануға жасалған келісім-шартта ... осы ... ... ... жағдайларды қоспағанда, ақшалай
нысанда төленеді.
3. Келісім-шарт бойынша қызметті ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құзыретті
органмен қосымша келісімде белгіленген ... ... ... ... төлеу тәртібі
1. Роялти мөлшері салық салу объектісі, есептеу базасы мен ставка
негізге алына ... ... ... ... ... ... көлемі немесе нақты
өндірілген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнімнің көлемі салық
салу объектісі болып ... ... ... қазбалардың өзі:
мұнай, табиғи газ және газ конденсаты;
көмір және жанғыш тақтатастар;
тауарлы кендер;
жер асты сулары, оның ... ... ... ... ... ... құрылыс материалдары өндірісіне арналған шикізат; металлургияға
арналған кен емес шикізат;
2) қымбат ... ... ... ... ... ... ... түсті, сирек кездесетін және радиоактивті металдардың, кен-
химия ... ... ... ... ... ... ... өткен жарқырауыш тас және
пьезооптикалық шикізат;
5) басқа пайдалы қазбалар бойынша - бастапқы ... ... ... ... ... өнім ... мүмкін.
3. Осы Кодекстің 299-бабына сәйкес айқындалатын ... ... ... есептеу үшін салық базасы болып табылады.
4. Осы ... ... ... ... ... ... ... бойынша роялти:
1) газ конденсатын қоса алғанда, мұнай бойынша - қызметтің күнтізбелік
әрбір жылы ... газ ... қоса ... ... ... көлеміне байланысты айқындалған процент ретінде ... ... және ... 000 ... ... - 2 ... ... 1 000 000 тоннаға дейін - 2,5 процент;
1 000 ... 1 500 000 ... ... - 3 процент;
1 500 000-нан 2 000 000 тоннаға дейін - 3,5процент;
2 000 ... 2 500 000 ... ... - 4 ... 500 ... 3 500 000 тоннаға дейін - 4,5 процент;
3 500 000-нан 4 500 000 тоннаға дейін - 5 ... 500 ... 5 000 000 ... ... - 5,5 ... 000 000 ... жоғары - 6 процент ставка ... ... Егер ... ... сүйық көмірсутектермен бірге жер бетіне ... ... ... ... ... ... газ тәріздес
көмірсутектер мынадай арақатынас арқылы мұнайға ауыстырылады: газ тәріздес
көмірсутектердің 1 мың текше метрі мұнайдың 0,857 ... ... ... ... ... ... басқа да қымбат бағалы металдар мен
қымбат бағалы ... қоса ... ... ... ... бойынша
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ... ... ... Кодексте белгіленген роялти ставкалары жүргізілетін өндіру түріне
қарамастан, пайдалы қазбалардың барлық ... ... Кең ... пайдалы қазбалар мен жер асты сулары ... ... ... ... белгіленген ставкалар бойынша төленеді.
6. Жер қойнауына кері айдалатын газ тәріздес көмірсутектер бойынша
роялти төленбейді.
Пайдалы қазбалардың ... ... ... ... ... мақсатында, алтынды, күмісті және платинаны
қоспағанда, өндірілген мұнайдың, жер асты ... мен ... ... ... пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнімнің салық
кезеңіндегі орташа өлшемді өткізу ... ... ... отырып, жанама
салықтар мен оларды сату (тиеп жөнелту) пунктіне дейін тасымалдауға кеткен
іс жүзіндегі шығыстар сомасы есепке алынбай ... Жер ... ... ... ... ... ... күмістің
және платина Халықаралык, (Лондон) биржада салық кезеңі ішінде ... ... ... құны негізгі алына отырып есептеледі
3. Алғашқы ... өнім ... ... ... ... және кең ... пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндірілген
мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны ... сату ... ... ... ... ... ... өнімінің орташа өлшемді
өткізу бағасы негізге алына отырып айқындалады.
Кең таралған ... ... мен ... сулары бойынша роялтидің
ставкалары
1. Кең таралған пайдалы қазбалар мен ... ... ... ... қойнауын пайдаланушылар, оның ішінде пайдалы қазбалардың басқа ... ... ... ... ... ... ... тіркелген ставкалар бойынша төлейді
1 Кесте - Кең таралған пайдалы қазбалар мен ... ... ... ... көрсетілген.
1 Кесте - Кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойынша
роялтидің ставкалары
|Пайдалы қазбаның ... | |
| ... ... |
|Металлургияға арналған руда емес шикізат |1 ... ... құм, ... ... ... |1 ... әк, ... ... жыныстары | ... ... ... әк |1 ... руда емес ... |3,5 ... ... саз ... ... вермикулит |3,5 ... түзы |3,5 ... ... материалдары |4,5 ... ... ... ... ... суы бар ауа |4,5 ... ... мен ... ... | ... ... тас пен ... қиыршықтас-қүм | ... ... ... ... ... саз балшық | ... саз ... ... ... балқитын және тез | ... саз ... ... саз ... ... | ... ... ... бор, ... | ... ... ... жыныстар (трепел, | ... ... ... ... | ... шой тас, ... ... кейінгі және | ... ... ... ... | ... ... салынатыннан басқа құм (қүрылыстық, | ... ... ... құм тас, ... | ... ... | ... сулары |10 |
| | |
2. Жер ... ... кең ... ... ... мен ... бойынша роялтиді, осы баптың ... ... ... ... ... ... ... өз қажеттеріне
пайдаланылғанына қарамастан төлейді.
3. Роялтиді:
1) жеке түлғалар өзінің жеке ... ... жер ... ... ... ... осы ... сыртқа сатылмайтын және
кәсіпкерлік ... ... ... ... ... пен технологиялық
қажеттерге жұмсалмаған жағдайда;
2) жерасты суларын ... ... ... үшін ... ... ... ... жер қойнауын пайдаланушылар ілеспе өндірілген жерасты суларын жер
қабатының қысымын қалпында ұстау үшін кері айдағанда төлемейді.
Төлеу ... ... ... ... ... ... салық кезеңінен
кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмей төленеді.
Салық кезеңі
1. Осы баптың ... ... ... ... ай ... ... ... салық кезеңі болып табылады.
2. Егер алдыңғы тоқсандағы роялти бойынша орташа айлық төлемдер 1000
айлық есептік көрсеткіштен кем ... онда ... ... ... ... ... қойнауын пайдаланушы роялти жөніндегі ... ... ... ... ... ... кейінгі айдың 10-ынан кешіктірмей
табыс етеді.
Yстеме пайда салығы
Төлеушілер
Өнімді бөлу туралы келісім-шарттар, кең ... ... ... ... ... өндіруге, сондай-ақ барлау мен өндіруге байланысты емес
жерасты құрылыстарын салуға және ... ... ... ... жүзеге асыратындарды қоспағанда, жер ... осы ... ... ... ... түрлерін
өндіруді көздемеген жағдайда, үстеме пайдаға салық төлеушілер ... салу ... ... ... ... табыстардың жинақталған
шығыстарға қатынасы 1,2-ден жоғары болған салық кезеңіндегі әрбір жекелеген
келісім-шарт ... таза ... бір ... үстеме табысқа салық салу
объектісі болып табылады.
Салық кезеңі
Үстеме пайда салығы үшін осы ... ... ... ... қолданылады.
Салық төлеу мерзімі
Үстеме пайда салығы салық кезеңінен кейінгі жылдың 15 ... ... ... ... ... ... ... жер қойнауын пайдаланушы
тіркелген жері ... ... ... ... ... ... жылдың 10
сәуірінен кешіктірмей табыс етеді.
Өнімді бөлу ... ... ... ... бөлу ... ... ... жүзеге асырылатын қызметке салық
салу ерекшеліктері
1. Өнімді бөлу туралы келісім-шарт соған сәйкес Қазақстан Республикасы
белгілі бір мерзімге жер қойнауын ... ... ... ... аумағындағы мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану
жөніндегі ... ... және оның ... ... ... жүргізу құқығын беретін шарт болып табылады.
2. Өнімді бөлу туралы ... ... ... ... ... ... өндірілген өнімнің жалпы көлемін және оның кұнын
айқындауды;
2) келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға арналған шығындарды ... жер ... ... ... ... ... өнім
бөлігін (өтемдік өнім) айқындауды;
3) өтімдік өнім иіегерілгеннен ... ... ... ... ... ... түсіретін өнім) айқындауды;
4) Қазақстан Республикасы мен жер қойнауын пайдаланушының арасындағы
белісі үлесін (процент);
5) Осы ... ... ... ... ... пайда
түсіретін өнімдегі үлесін айқындау тәртібін қамтуға тиіс.
Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін айқындау
1. Өнімді бөлу бойынша Қазақстан ... ... жер ... ... ... ... үлесі шегеріліп, Қазақстан
Республикасы мен жер ... ... ... ... түсетін пайда
түсіретін өнімнің жиынтық құны ретінде ... ... ... құны осы ... ... ... Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлес төмендегі
үш триггерге:
1) R-фактор (табыс көрсеткіші) - жер қойнауын пайдаланушының ... жоба ... ... ... ... ... ... ішкі нормасы (РІН) - нақты таза
дисконтталған табыс ... ... ... ... дисконтталған
ставкасына;
3) Р-фактор (баға коэффициенті) - жер ... ... ... ... ... ... қатынасына сәйкес келетін процентгік
мәндерінің ең төменгісі ретінде айқындалады.
Жоғарыда аталған триггерлер осы ... ... ... сәйкес айқындалады. Жер қойнауын пайдаланушыға беруге ... ... ... ... ... ... айқындау үшін әрбір
триггерден алынған нәтиже осы ... ... ... мәндермен
салыстырылады.
4. R-фактордың (табыс көрсеткішінің) есепті ... мәні (R№) ... ... ... ... жоба ... ... қатынасы ретінде айқындалады.
Жоба бойынша жинақталған табыс өтемдік өнімнің нақты жиынтық құны мен
жер қойнауын пайдаланушының бюджетке төленген ... ... ... ... пайда түсіретін өнім үлесінің нақты ... ... ... ... ... ... шығыстар нақты жиынтық өтелетін пайдалану
шығыстарының, барлауға және бағалауға ... ... ... ... және жер қойнауын пайдаланушының басқа да ... ... ... сомасы ретінде есептеледі.
R-фактордың (табыс көрсеткішінің) алынған мәні 1,2-ден көп және ... аз ... жер ... ... ... ... өнімдегі үлесі
мынадай формула бойынша есептеледі:
жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін ... ... = (70% - ... -1,2)* 100 %), ... X - жобаның іске асырылуы кезеңіндегі R-фактордың
(табыс көрсеткішінің) іс жүзінде алынған мәні.
R-фактордың (табыс керсеткішінің) мәні ... ... ... ... ... ... ... ішкі нормасы (РІН) жер ... ... бөлу ... келісім-шарт күшіне енген кезден бастап әр есепті
кезеңдегі және ... ... ... қоса алғанда, жер ... ... ... таза ақша ... мәні ... есептелген
таза ағымдағы құны нөлге тең болатын дисконттын, ... ... ... айқындалады.
Таза ағымдағы құнды есептеу мынадай формула бойынша ... ... құн = ... + ... + СД1)1 + ... ... (1+СДп)п;
ДЧДПп - есепті кезеңдегі қолма-қол ақшаның нақты таза ... - ... ... ... ... (процентпен көрсетілген);
n - есепті кезең.
Есепті кезендегі нақты таза қолма-қол ақша ... ... ... ... = (ДСКПп + ДСДППп) - (ДВЭРп + ДВРРОп + ... + СДНп + ... -жер ... ... есепті кезеңде алған өтемді өнімінің
нақты Құны;
ДСДППп - жер ... ... ... ... ... ... пайда
түсіретін өнім үлесінің нақты құны;
ДВЭРп - есепті кезең ... ... ... пайдалану шығыстарының
накты құны;
ДВРРОп - есепті кезең ішінде ... ... және ... ... ... ... ... - есепті кезең ішінде төленген, игеруге жұмсалатын етелетін
шығыстардың нақты қүны;
СДНп - өнімді бөлу ... ... ... ... ... кезең ішінде төленген салықтардың жане бюджетке төленетін міндетті
төлемдердің нақты құны;
ДБКОп - осындай есепті ... ... ... ... ... табу ... ... құны;
ДПБп - осы игеру учаскесіне жатқызылған және есепті кезеңде төленген ... ... ... ... құны.
2 ӘКТАСТЫ ӨНДІРУ ҮШІН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ... ... ... және ... ... талданылуы
Қатты пайдалы қазбаларды кенорындардан шығару үш негізгі тәсілі арқылы
жүргізіледі:
1. Ашық жұмыстар ( ашық тау жұмыстары);
2. Жер асты ... ( жер асты тау ... ... ... ( ... ... ... ауысуы)
Тау технологиялық жұмыстарында негізгі үш жұмыс бар: ... ... тау ... ... ... ... ажырылған тау
массасын тиеу, массаны күндізгі жер бетіне шығару. Бұл технологиялық сұхбат
бұрынғы заманнан келе жатқан және оны ... ... ... ... Тау ... ... ... механизациялау және
автоматизациялау жолдарымен дамып келеді.
Кенорынның ашық ... ... ... ... ... және ашу
тереңдіктен жер бетіне шығару жүргізіледі. Тау өндірісінде бұл ... орын деп ... ... ... орналасу жағдайына қарай кен
шығарылатын орын көлденен жер үсті ... ... ... қазбаларды
өзінің барлық тереңдігінде немесе төмен бөлігінде ашу.
Кен шығару орындарда ашық тазаланған аймақ ... ... ... жағдай жасайды және еңбек қауіпсіздігін ... ... тау ... бос тау ... саны жер ... ... ... болуы мүмкін. Олар пайдалы қазбалардың денелерін (аршылым) ... тау ... ... ... ... бірліктері аз болғаннан, ол
бірліктің өзіндік құны көбейеді. Пайдалы қазбаларды ... ... ... ... ... ... оның шығару саны аршылым коэффициенті деп
аталады. Ол мынандай бірліктерде м/м, м/т, т/т ... Кен ... ... ... 0,5 - 10 ... ... ... ашық жұмыстарында үлкен габаритті және мықты өндіріс
механизмдері қолданылады. Сондықтан тау ... ... ... өте
жоғары деңгейде болуы мүмкін ( он млн т). Ашық жұмыстардың еңбек өндірісі 5
- 8 есе ... ал тау ... 1 м ... өзіндік құны 2 - 4 есе төмен,
жерасты жұмыстардан қарағанда.
Ашық өндіру жұмыстарындағы пайдалы қазбалардың бірлік өзіндік ... ... ... ... аршылым коэффициентті деп аталады:
КВС = (СП- СО)/ СВС
Мұндағы:
СП - жерасты тәсілмен өндірілетін пайдалы қазбалардың бірлік өзіндік
құны;
СО - ... ... ашық ... ... - аршылым 1м (1 т) өзіндік құны.
Ашық өндіру жұмыстарының терендігі аршылым шекті ... Кен ... ... ... ... ... ... денелердің
көлеміне байланысты. Тереңдігінің минималды көлемі ( 35- 40) х ( 50 ... ... ... ... ... жағдайымен анықталынады және
200- 300м аспайды.
Кенорындардағы жерасты жұмыстары. Тау массасын жер үстіне ... ... ... және ... ашылу жүзеге асырылады. Жерасты
жұмыстары тұрақты және көп жылды тау ... ... ... сұхбаты пайдалы қазбалардың жатыс мінездемесі мен аймақ ... ... ... ашылуы қатты бөлінген бедер жағдайымен жүзеге
асырылады. Жатысты жүргізу ... ... ... 5 - 7 есе ... ... ... құрылысы жазық бедер жағдайында қолданылады.
Шахтылар тік және иілу түрінде пайда болады.Кенорынның ... ... ... ... ... ... 2000м ... ал көп
жағдайда 300 -700 м құрайды.
Геотехнологиялық тәсілмен өндіру. Қатты пайдалы қазбаларды шайландыру,
қайнату, еріту және ... ... ... жүзеге асырылады.
Геотехнологиялық тәсіл пайда қазбалардың бұрғылау жүйесінде немесе ... ... ... жүзеге асырылады. Жерасты шаймаландыру тәсілі
қазіргі уақытта уран және мыс ... үшін ... ... ... ... ... ... пайдаланушылар — Қазақстан Республикасының аумағында,
мұнай операцияларын қоса алғанда, жер ... ... ... ... Республикасының заң актілеріне сәйкес ... жеке және ... ... органдар — бюджетке төленетін міндетті төлемдерді есептеуді
және (немесе) жинауды жүзеге асыруға Қазақстан ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдары;
Келісім - шарт - жерасты үймереттер құрылысы және ... және ... ... ... ... орган мен жеке немесе
заңды тұлғалар арасындағы келісім - шарт;
Кенорын - табиғи қорлары жер қойнауынын бір ... - жер ... ... қазбаларды өндіру кешен жұмыстары;
Пайдалы қазбалар - минералдар немесе табиғи минералдар агрегаты.
Кенорын ... ... ... ... ... ... сол жағында
Төленгент ауыл жерінен батысқа қарай 18 км ... ... 1000- 1130 ... ... ... үстінде орналасқан. Ең жақын елді мекен Екпенді
ауылы болып табылады. Кенорыннан 3 км ... ... ... ... ... әктасты қант зауыттарына жеткізеді. Кенорыннан Екпенді ауылы
жағынан бастап асфальт салынған.
Кен ... ... ... ... ... 1 ... 675 мың т
шығарады. Әктас кенорындары қант ... үшін ... ... ... РСТ 316- 82 қант ... әктас сүті мен көмірқышқыл
газды алу диффузиялық суларды тазалау үшін қолданылады.
Кенорын Жоңғар Алатаудың батыс ... ... ... ... тау ... және ... ... кіреді. Кенорын үлкен линза сияқты
көрсетілген, ендік бағытта созылған және жер ... шоқы ... ... шығыста 1440 м, солтүстікте +950 м орналасқан.
Әктас арасында ұсақ ... ... ... құм- саздар
тақтатастар және құмтастар жиі кездеседі. Кенорын сұр- ақшыл, сұр, ... ... ... ... және ... ... 1988- 1989 жылдары геологиялық
барлау жұмыстарын жүргізу ... тау ... және су ... ... ... солтүстікке 0,5 км ... ... ... ол кен ... ... суды қамтамасыз етеді.
Сапалы мінездеме және пайдалы қазбалар қорылары. ... кең ... ... ... ... ... НРБ- 76/87 талабына сәйкестігін
бекітті және барлық жұмыс ... үшін ... ... соның ішінде
келесі технологиялық бағытта қолдануға болады:
1. Қант ... үшін Mg < 1,45%, CaO >52,0% ... ... ... ... ... шикізат Mg < 1,45%, CaO >52,0% ... ... ... өнеркәсіпте азот тынайтқыш өндірісі, тұздалған кальций,
кальций карбиді CaO >52,0% талап етеді;
4. Құрылыс әктас өндірісі ... ... ... ... ... Mg < 1,45%, CaO ... ... құрамында 0,04-0,05 % деңгейінде болса, онда әктасты түссіз
әйнек өнеркәсібінде қолдануға мүмкіндік ... ... жер ... ... және ... компонентін
тындыру. Құрамында F ( < 0,15 % ), As ( 0,012 %) Pb (0,008%)
7. Карбонат үн өнеркәсібінде целлюлозды-қағаз ... ... ... ... CaCO3 + MgCO3 92,8% аз ... ... үн өндірісі үшін құрылыс және лак бояу өнеркәсібінде
қолданылады.
Әктастың орташа химиялық құрамы ... ... - 95,46; ... CaO4- 0,84; Al2O3 + Fe2 O3 - 1,02; K2 ... O- ... 29.12.1990 жылдан 610 протокол пайдалы қазбалар қорлары
бойынша ... ... ПГО ... " бекітіледі және келесі
сандық ( категория ... ... ... ... ... ... 2 284 мың т, ... әктас- 69,0 мың куб.м, порфириттер- 258,0
мың куб.м;
С1 - әктас 10 210 мың т, окремді әктас- 161 мың куб.м, порфириттер- ... ... - ... 776 мың ... ... 16 270 мың т, ... ... -230 мың куб.м,
порфириттер- 791 мың куб.м;
Кен шығары орнының контурдағы өндірістік қорлар:
В- әктастар 1 181 мың т, ... ... және ... 134 ... - ... 8 945 мың т, ... ... және порфириттер- 421 мың
куб.м;
Барлығы әктастар- 14 540 мың т, окремді әктастар және порфириттер- ... мың ... ... ... ... мен ... шығыс есебі бойынша
01.01.2007 ж қорлар келесі түрде болады:
В- әктастар 1 181 мың т, ... ... және ... 134 ... - ... 8 914 мың т, ... ... және порфириттер- 421 мың
куб.м;
С2 - ... 3 776 мың ... ... 14 508 мың т, ... ... және порфириттер-
555, 81 мың куб.м.
Әктасты ... ... - шарт ... ... кенорында әктасты өндіру
02.04.1997 ж келісімделген және ... ж ... ... ҚР ... ... ... ... В және С1 категориялар 14,5 млн.т көлемінде
жүргізіледі. ( Келісім - шарт Акт 02.04.1997ж 2-97-17 ... Үй және ... ... ... өндірістік технологиялық циклі бір айналым жылға
жабдықтарды эксплуатациялау ... - ... ... мен
профилактикалық жүргізулер үшін жоспарлы тоқтаулармен есептелінеді. Сонымен
қатар өндірістік әктас үшін - екі ауыспалы, ал үй ... үшін - ... ... ... ... технологиялық кешен операцияларынан тұрады: бұрғылау
жарылыс жұмыстары, өндіру, әктастың тасмалдануы, уату, ... ... үй ... өндірісінің күйдіру үрдісі.
Бұрғылау жарылыс жұмыстарын Алматы бөлігі ( " Алматывзрывпром") АО
"Казвзрызпром" жүргізеді.
Бұрғылау СКУ ... 100 с ... ... 106 м ... Әктас тиелімі ЭКГ- 5А экскаваторымен автосамосвал БЕЛАЗ -540
тізбектік ... ДСЗ 1,5 км ... ... ... жұмыстары 3-
2503 экскавоторымен әзірленеді. Кәзіргі уақытта тау жыныстары +1040 ... м ... ... ... ... ... ... уақыты бір айналым жылға бір ауысым
(260 жұмыс күні) өндіру ... және тау ... ... ... ... - ... ( 140 жұмыс күні) жұмыстары ... ... ... ... келесі этаптардан тұрады:
1. Бульдозер тау жыныстарында жұмыс істеу және тасмалдау;
2. Аршылым тау жыныстарында тура экскавация жұмыстарын ... ... ... ... және Уату - ... ... тасмалдау. Пайдалы
қазбаларды дайындау бұрғылау жарылыс жұмыстарымен жүзеге ... ... ... ... ... сұхбатқа сәйкес кенорындағы пайдалы ... ... ... ... ... БЕЛАЗ -540 автосамасвалға
тиеліммен алғашқы әзірленуден кейін өнделеді.
Қайта өндеудің ... ... ... ... ... ... қабілетімен жүргізілгеннен кейін, ЭКГ-5А экскаваторымен
БЕЛАЗ-540 автосамосвалында тиелгеннен соң, әктасты тізбектелген ... ... ... тау массасы 0-15, 15-25, 25-50, 50-60, ... мм ... ... және ... 60-120, 120-180 ... ... ... әкетіледі, ал 0-15, 15-25, 25-50, 50-60 мм
фракциялары өндірістік ... ... ... тұтынушыларға қажет
болған кезде жіберіледі.
Жөндеу және қойылым шаруашылығы. Механизмдердің жоспарлы - ... ... ... ... ... механикалық жөндеу шеберінде жүзеге
асырылады. Ол кен шығару орынның өндірістік аумағында орналасқан.
Қойылым ... ... тау ... 0-15, 15-25, ... ... ... ... ұсынылған және тау- көлік жабдықтарына арналған
қойылым бөлімдері бар. Тау массасының бөліну және іріктену ... ... ... ( ... 60-120, 120-180 мм ) ... бойынша жалпы тау
массасынан 30 % - тен аз болмауы керек, ал ... ... ... ... ... ... 33% азайды. Кондицияланған емес
тастың шығуы ( фракция 0-15, 15-25, 25-50, ... 67% ... ... орта ... бағалау шаралары.
Атмосфералық ауаның ластану көздері. Тау өндірісінің атмосфералық
ауаның ластану себептері:
- Аршылым ... ... ... - ... ... ... ... қатты және газ күйіндегі
заттардың шаң болуы мен шығарындылары атмосфераға зиян ... ... кен ... ... ... ... ... жұмыс
кезінде қозғалудан пайда болады. Рекультивациялық жұмыстар басталуына дейін
кен шығару орнында жел соғудан, ... ... ... Шаңның
қалыптасуынан басқа атмосферада газ ... ... ... азот ... ангидрид сияқты заттар болады. Атмосфераға
ластауыш заттардың шығарындылары мен ... ... ... ... ... ... сыныптары, атмосфера ауасына бірнеше ластауыш
заттардың жіберілетін Концентрациясының (ПДК) ... ... ... ... 1- ден көп болмау керек:
С1 + С2 + Сn < ... ПДК2 ... С1, С2 .... Сn - ... ... ... ... нақты
концентрациясы, мг/м
- ПДК1, ПДК2 .... ПДКn - ... ... ... ... мг/м
Атмосфера ауасының ластану деңгейі. Ауаның қауіпті заттармен ластану
деңгейі ... үй ... жер ... мен өндірістік
кәсіпорындардан тәуекел болуы мүмкін. Кен шығару орны ... ... ... ... ... ... 5 ... Екпенді мрамор кенорны
әзірленеді. Жақын арада (1-1,5км) Текелі - ... ... ... ... ... ... салынған жолдары жатыр. Сондықтан ауаның ластану
деңгейі кен шығару орны ... ғана ... ... ... тәуекелді болады.
Ауаны ластауыш заттардың шығарындылардың азаюы және ... ... ... ... шаралар кешені. Санитарлық
нормаларға дейін ауа ластанудың төмендеуі үшін шаң және ... жою ... - ... ... жүргізіледі. Жылу уақыт кезінде тау
массасындағы аршылым жұмыстарында бір қазбалы экскаватормен ... , ... және ... ... жолдарында шаңды
бастыру барысында МП-15 суғару типті және К-701 дөңгелек трактормен ... - ... 15 ... ... ... ... Қозғалтқыш
жабдықтарының ішкі жануымен улы газдардың ... ... ... ... ... ... ... 90 %
тазартылады. Қазандықтан әсер ... ... ... ... үшін ұстауыш қондырғылар ды қарастырылады. Ол шығарындылардың 80-85%
азайтады.
Жағымсыз метеорологиялық талаптар мерзімі ... ... ... ... бойынша шығарындыларды реттеу туралы әдістемеге"
сәйкес ЖТМ мерзіміне шаралар әзірленіледі. Өйткені кен орналасқан ... ... ... астам елді мекен жоқ.
Жер үсті және жер асты су ... ... ... ... ... Жер асты ... негізгі көздері бұлақтар
және атмосфера инфильтрациясы , қардың еруі және күз ... ұзақ ... Кен ... ... ашық су ... ... ... болатын қатты қалдықтар. Қатты тұрмыстық
қалдықтар бір ... ... ... арнайы көлікте шығарылады. Жұмыс істелген
аккумуляторлар, резина айырбастау орындарына өткізіледі. Жұмсалған майлар
көліктердің жабдықтарын майлау үшін қолданылады.
Жердің рекультивациясы. Кен ... орны ... аз ... ... Кен ... орнының рекультивация жобасы 1974 ж Стройпроект ... ... ... ... 12 ... және 2 га егістік жерлерді
қалпына келтіруі тиіс. Кен шығару орнының ПСП жерді ... ... ... ... ... ... ... Нақты уақытта кенорын аралық жұмыстар ... және ... ... ... ... Сондықтан кен шығару орынның
рекультивациясы өндірілмейді. Болашақ жобада әктастың аршылым ... ... ... шығарындылардың нормасының тәртібін бұзғаны үшін
жауаптылығы мен ықпал ету шектері. ... ... ... ... және ... бойынша мониторинг, табиғатты
пайдалануға рұқсат беруге бекіту ... ... ... ... ... "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімі, ПДВ және ПДС ... ... ... ... ... ... ... сәйкес
қадағалау;
- Заңға сәйкес қоршаған ортаны ластағаны үшін толық ақа төлеу;
- ... ... ... ... ... ... ұйымның қоршаған ортаның қауіпсіздік облысы бойынша арнайы табиғат
пайдалану рұқсатын беру арқылы бекітеді. Ластауыш заттардың ... ... ПДС ... ... ... ... ... нормативі жоқ болса немесе мерзімнен өтіп кетсе, онда
ластауыш заттардың барлық ... ... тыс ... ... тыс ... заттардың ақысы есептеу жолдарымен анықталады.
Мемлекеттік ұйымның ... ... ... тексереді және ондық
мөлшерде төленіледі.Қоршаған ортаның ластауыш ... ... ... ... бірінші айдың 15 ... ... ... сәйкес әрбір ластауыш заттың түріне ... ... ... ... ... ... ... бекітілген
шектердің асып түсуіне төленетін ақысы 1-ші кестеде ... ... ... ... ... ... ... бекітілген
шектердің асып түсуіне төленетін ақысы.
|Қоршаған ортаның ластауыш заттардың | ... ... ... |Төленетін ақылар анықтамасы ... түсу ... ... ... | |
|1 |2 ... ... |1 ... ... |2 ... ... |3 ... ... |4 ... ... |5 ... ... |6 ... дейін |7 ... ... |8 ... ... |9 ... көп |10 ... 2005ж ҚР Бақылау- сынақ зертханасында ... ... ... ... ... ... ... Технологиялық жабдықтардың жұмыс істеу кезінде ... ... ... ... ... ... әк- жандыру пештері:
- Қиылысу диаметрі- 1,0м
- Қоршаған ортаның ... ... ... ГВС ... ... орташа жылдамдық м/с-2,35
Қауіпті заттардың шығарындылардың қорытындысы 2 - ші ... ... ... ... жер қойнауын бағалау»
3 кесте ЖШС "Әктас" шығарындылардың құрамындағы қауіпті ... | | ... ... |Қауіпті заттардың шығарылатын көлемі ... ... аты| ... | | ... | | |
| | | ПДВ ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |Жыл/с |
| ... | | | | |
| ... шаң ... |4,38 |56,92 |2,44 |
| ... | | | | ... ... |20-70% | | | | ... 35 | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ... |3,5 |0,15 |2,28 |0,0977 |
| | | | | | |
| ... | | | | |
| ... |45,49 |1,95 |42,29 |1,81 |
4 ... - ЖШС ... құрамындағы ластауыш заттар.
|Номер, сынақ | | | ... ... мен ... аты ... мг/м ... |
|жері | | ... ... |
| | | | |
| | | | |
| ... емес |1 327,58 |2,44 ... ... пеші |шаң SiO2 сода | | ... |20-70% | | |
| | |53,08 |0,0977 |
| ... | | |
| | |985,35 |1,81 |
| ... ... | | ... ... ... ... жер ... ... өлшемдерінің қорытынды жұмыстарынан кейін максималды- қызыл
шығарындылар ... ... ... бекітілген нормадан аспайды.
Шығарындылардың барлық заттардың нақты ... ... ... ... ... ... шараларын орындайды, табиғатты пайдалану
нормасын жақсы қадағалайды.
3 ШЫҒЫН ТӘСІЛМЕН БАҒАЛАУ
Таза активтер құнының әдісі
Бағалау бизнесіне шығынды тәсілдеме ... ... ... ... ... ... баланстық құны және
кәсіпорынның ... ... ... есеп беру ... ... коньюктурасының өзгерісі, ережеге сай, ... ... ... ... ... алдында кәсіпорынның балансын түзету
жұмыстарын жүргізу есебі тұрады. Оны іске асыру үшін ... ... ... ... балансына бөлек бағалау жүргізіледі, одан ... ... құны ... және ... ... құнына негізделген
кәсіпорын активтерінің сомасынан барлық ... ... ... ... ... ... капиталының бағаланатын құны
көрсетіледі.
Тозуды бағалау. ... ... тозу ... және ... ... және ... мен ... тұрады:
- Табиғи тозу;
- Функционалдық тозу ;
- Экономикалық ескіру.
Тозу - бұл жылжымайтын мүлік обьектілерінің табиғи, функционалды ... ... ... ... ... ... тозу- обьектіні пайдалану, күту жағдайларымен байланысты тозу
мен бұзылудан, табиғи - климаттық және ... да ... ... зақымданулардың салдарынан обьектінің құнын жоғалту.
Функционалдық тозу - жетілдірілген сәулетті, ауқымды - ... ... ... ... ... ... ұй- жайлар мен
ғимараттарға тән функцияларын жүзеге асырудың мүмкін еместігі ... ... ... жоғалтуы.
Экономикалық ескіру- жылжымайтын мүлік ... ... ... ортаның әсер ету ... ( ... ... ... ... ... және басқа
да аймақтық факторларға шарттастырылған, ... ... ... ... ... қатынасы) обьектінің құнын жоғалту.
Мүлікті қалпына келтіру құнының қалдығы ( Соц ) толық ... ... ... ... және ... бойынша жалпы қорланған тозу (
Инак ) анықталады:
Соц = Св - Инак
Мүлікті ... ... ... инвентиризациядан басталған,
олардың қорытындысы 2-5 қосымшаларда келтірілген.
Үймерет, ғимарат және табыстау қондырғыларын бағалау.
Үймерет, ғимарат және табыстау қондырғылардың алғашқы ... ... ... саласындағы қалпына келтіру құнының ... ... ( ... анықталады. Статистикалық ұйымдардың коэффициенттер
бойынша индексациясын есептеу арқылы жүзеге асырылады.
Үймерет, ... және ... ... ... қалпына келтіру
құны келесі формулармен анықталады:
СВ = V * K84 * K91 * KT * УДП * КК * ККЛ * Ктр * Ксм * ... ... - ... ... келтіру құны;
V- құрылым көлемі;
K84 K91 - бағалардың өзгеру коэффициенті сәйкес келген ... ... ... ... СССР 94 ... ... СССР ... қосымшаға сәйкес қабылданады.
KT - жыл деңгейіне сәйкес ... ... ... ... ... ай сайын бойынша ҚР Статистика агентігінің мәліметтері ҚР-
ның әрбір облыс және сала бойынша қабылданады. Алматы облысы үшін КТ ... - ... ... ... ... ... үлес ... және ғимарат халық шаруашылық саласындағы қалпына келтіоу құнының
көрсеткіштері " жинағы бойынша қабылданады;
КК - үймерет және ... үшін ... ... ... - ауданның климатына түзету коэффициенті. Алматы облысы 3- ... УПВС ... ... ... ... - индекстерге арнайы аймақтық коэффициенті. Бұрынғы Талдықорған
облысы 1,06-ға тең.
Ксм - сейсмологиялық жағдайды анықтау ... Қр 1.2-4-98 ... ... құрылыс" Алматы,1998ж. ҚР сейсмологиялық аудан
бойынша 8- балды аймақ болса, бағалау обьектісінің территориясы Ксм - ... - ... және ... ... сапасын жақсарту бойынша түзету
коэффициенті. Кулуч -1,0 тең.
Жылжымайтын мүлік обьектісі бойынша толық қалпына келтіру құны:
- үймерет және ғимарат- 223 288,2 мың ... ... ... - 19 303,5 мың ... 12 ... келтірілген.
Олардың баланстық құны 6 415,2 мың теңге және 1 644,5 мың ... ... ... ... құны ... ... мен ... құн
салығымен есептелінеді.
Кәсіпкерлік пайда- құрылысқа кеткен жалпы ... ... ... жоғарлауын талап етеді және құрылыс салушыға көрсетілген
обьект қаржылық жағдайы тұрақты.
УПВС жинағының жалпы бөліміне ... ... ... құнының
нормативі жоспарлы қорлануы болады. ҚР Минстрой 14.11.1995ж АК 05-6-1881
хатына ... ... ... сапа ... ... ... нормасы
қабылданады. 01.01.1991ж бастап бағалардың анықталуы жүзеге асырылған, тура
және жанама шығындар сомасынан 8,0% ... ... ... ... ... кәсіпкерлік пайда деңгейі төмен.
Құрылыс кезінде нақты пайда көлемі табыскер мен мердігер ... ... ... ... бойынша құрылыс ұйымдары
Қазақстанда қазіргі ... ... ... ... ... тура және ... ... орташа 25% пайда деңгейінде жұмыс
істейді.
Қосылған құн салығы ( НДС) 1991 ... ... ... ... ... коэффициентімен ( Кт ) есептелінеді.
Үймерет және ғимараттың толық қалпына келтіру құнын анықтау ... ... 25% ... ... есептеу керек, осыған сәйкес қосылған
құн салығы ... ... ... бойынша толық қалпына келтіру құны:
- үймерет және ғимарат- 258 435,4 мың теңге
- табыстау қондырғылары- 22 779,5 мың ... ... және ... ... ... элементтерінің
(фундамент, қабырғалар, каркас, қоршаулар) ... ... ... ету ... ... " Үймерт және ... ... ... ... РДС РК 07-7-99, ... 1999ж 5-ші қосымшада
есептелінуі келтірілген. Басқа элементтер ( есік, терезе, еден ойығы, ... ... ... ... әр ... бойынша эксперттік әдіспен
анықталынады.
Үймерет, ғимарат және табыстау ... ... ... ... 6 ... ... ... қарай қанағаттандырады:
- үймерет және ғимарат - 34,6 ... 89 488,4 мың ... ... ... - 27,5 ... 6 265, 8 мың ... ( 12 қосымшада
келтірілген)
Үймерет және ғимараттың функционалды тозуы анықталмаған ... олар ... емес ... ету мерзімі бар және қазіргі заманға бойынша
құрылыс талаптары сай салынған.
Нарық бойынша ... ... жоқ болу ... ... ... ... ... бойынша жалпы тозуддың қорлануы
физикалық тозумен тең болды және 95 745 мың ... ... ... және ғимарат - 89 488 мың теңге
- табыстау қондырғылары - 6 265 мың теңге.
Толық қалпына келтіру құнынан қорлану тозу ... ... ... ... ... қалпына келтіру құны есептелінеді. Бұл шығын
тәсілімен анықталған нарықтық құн.
Бағалау обьектісі бойынша үймерет, ... және ... ... құны ... жылға жер телімін қоспағанда шығын
тәсілімен есептегенде 185 460 мың ... ... ... және ... - 168 947 мың ... ... қондырғылары - 16 513 мың теңге
Жер пайдалану құқығының бағалау құны.
Серіктестіктің жекеменшік ретінде екі жер ... бар, бір жер ... ... ... ... беру құқығымен қолданылады.Жер ... ... ... ал жер пайдалануды уақытша (ұзақ мерзім, қысқа
мерзім) жалға беру ... емес ... ... Екінші нарықта
ақпараттың болмауынан ... ... құн ... қолданылады. Жер
телімінің пайдалану құқығының есептеу құқығы 7 ... ... жер ... пайдалану құқығының нарықтық құны 11. 01.2006
жылға 417 мың теңге немесе 32 619 АҚШ долл. Құрайды, оның ... ... ... ... екі жер телімі 3 260 мың теңге немесе 25 508
АҚШ долл.
- жалға беру құқығы 909 мың ... ... 7 111 АҚШ ... ... обьектісінің нарықтық құнын шығын әдісімен
есептегенде ... ... 188 721 мың ... немесе 1 476 233 АҚШ долл
Құрайды, оның ішінде:
- үймерет және ғимарат - 168 947 мың ... ... 1 321 550 АҚШ ... ... ... - 16 513 мың ... немесе 129 175 АҚШ долл.
- жекеменшік құқығы ретінде жер телімі - 3 260 мың теңге немесе 25 508 ... ... ... жер телімін жалға берілген ... құны 909 мың ... ... 7 111 АҚШ ... ( ... емес ... ... және негізгі құралдарды бағалау.
Жылжымалы мүлік обьектісі сериялық өндіріс обьектілеріне жатады.
Осыған байланысты ... үшін ... ... ... ... ... емес. Бағалау тек нарықтық ақпаратәдісімен жүргізіледі.
Автотранспорттық құралдарды бағалау. Көліктердің нарықтық құны мына
түрде негізделінеді:
1. жаңа ... ... ... ... ... анықталады.
Алматы қаласындағы жаңа көліктердің бағасы толық қалпына келтірілген
құнан физикалық тозу құнын алып тастағаннан кейін бағалау құны ( ... ... ... ... Алматы қаласындағы сауда үйлері мен
зауыт- шығарушылардың бағалары көрсетілген. Әрбір қосымшада ... ... 11 ... 2006ж ақша ... ... тозуды көлікті пайдаланудан бастап жасы жүрген қашықтығы
бойынша мына формуламен есептелінеді:
Иф = 100(1-е)Ω
Мұндағы: Ω- ... ... ... бастап нақты жүрген
қашықтығы мен ... ... ... ... ... ... әр түріне қарай формула келтірілген. 21
қосымшаға сәйкес оқу- ... ... " ... ... ... Ю.В, ... "Дело" Москва 2002ж. 15 ... ... ... ... ... ... құны ... кейін бұрынғы техника- аналог бағалары негізінде бағалау жүргізілді.
Обьект - аналогтары 9.1-9.20 қосымшаларда ... ... ... ... сату жайында www.koleso.kz саитынан алынған. ... ... ... және ... сату ... ... олардың нарықтық құны жаңа прицептердің бағасымен анықталды. Көлік
және арнайы техниканың жаңа, бұрынғы және ... ... ... ... ... 0,4 және 0,6 ... 9 ... ... ... күніне нарықтық құн:
- автотранспорттық құралдар - 24 967 мың теңге немесе 195 301 АҚШ ... ... ... 66 262 мың ... ... 518 323 АҚШ долл құрайды.
10 және 11 қосымшаларда станоктар мен жабдықтардың және ... ... ... ... ... ... ... бойынша қалпына келтіру құны Алматы қаласындағы
сауда үйлердің және зауыттардың бағаларына сәйкес анықталды:
- Көлік, ... және ... 24 162 мың ... ... ... түрлері бойынша 951 мың теңге, 19 ... ... және ... ... тозу ... пікірімен берілген мәліметтер бойынша анықталынды.
Физикалық тозу:
- Көлік, станок және жабдықтар бойынша - 41, 7% немесе 10 073 мың ... ... ... - қанағат)
- негізгі құралдардың түрлері бойынша- 45,4 % және 431 мың теңге.
Көрсетілген ... ... ... және ... ескіру
анықталған жоқ. Жалпы тозудың қорлануы физикалық ... тең және ол ... ... ... және ... бойынша - 10 073 мың теңге;
- негізгі құралдардың түрлері бойынша - 431 мың теңге құрайды.
Бағалау күніне нарықтық құн:
- көлік, ... және ... - 14 808 мың ... немесе 110 207 АҚШ долл.
- негізгі құралдардың түрлері - 520 мың теңге немесе 468 АҚШ долл. ... ... ... дайын өнім және тауар- материалды
құндылықтарды бағалау.
Өндірістік қорлар, тауарлар, дайын және тауар- материалды ... ... ... ... ... ... жіберілген бағамен
жүргізілді. ТМҚ аналог түрлері қолданыстағы сату бағасымен ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есептемеде
олардың өзіндік құны бойынша жүргізіледі.
Бағалау күніне 12 қосымшада ... ТМҚ және ... ... ... құны 904 мың теңгені құрайды, оның ішінде:
- ТМҚ 7 978 мың теңге немесе 62 408 АҚШ ... ... ... 1 066 мың теңге немесе 8 343 АҚШ долл.
Дебиторлық борышты бағалау.
13 қосымшада дебиторлық ... ... ... ... ... ... ... қабілеті дебиторлық борышты өтеу
перспективасы 1 198 мың ... ... 9 375 АҚШ долл ... ... ... ... борыштың жалпы сомасы 100 % құрайды, оның ... алу ... ... 1 135 мың ... ... 8 882 АҚШ ... ... салық- 63 мың теңге немесе 493 АҚШ долл.
Мүліктік кешенге кірмейтін Серіктестік бизнесінде қолданылатын нарықты
құнды бағалау.
Тасшақпа жолдарды жөндейтін ... ... ... бағалауды шығын әдісі қолданылмаған. Өйткені тасшақпаның ... ... ... уақытта Серіктестік бір жылда 5 000 ... (НДС ... 1 ... 837 ... сатады. Алматы облысы нарығын
зерттегенде аналог өнім шығарылатын ... ... АО "Тас" ... ... ... ... Чехов көшесі 8, тел:8-(3272) 252
94 28 жуылмаған құм 1 ... 900 ... ... 1 ... ... 20-
60 мм 1 380 теңге.
- Кен шығару орын ... ... ... ... 295 72 ... ... түрлері бойынша 827 теңге және 902 теңге.
Тасшақпаның нарықтық құны 423 705 мың теңге немесе 3 314 340 АҚШ ... ... үшін 827 ... бағасы.
Мүлік кешенінің жалпы шығын тәсілімен бағалау құны ... ... ... ... бизнесте қолданылуы жер телімі
құқығымен, бірақ кенорынды пайдалану құқығын алып тастағандағы активтердің
қорлану әдісімен ... құны 305 768 мың ... ... 2 391 808 АҚШ
долл ... ... ... бағалау
Бизнестің нарықтық құнын анықтағанда, оның капиталының келешекте пайда
әкелетінін бөлігі ғана ескеріледі. Бизнес дамуының қай ... ... ала ... және ол ... тәуекелде болатыны иегер үшін өте
маңызды ... ... ... әсер ететін барлық факторлар ақша
ағымдарын дисконттау әдісін (АДД) ескертеді. Бизнестің АДД ... ... ... ... яғни ... инвестор ос беретін бизнеске
келешек пайданың ағымды құнынан артық ақша ... ... ... пайдасын ескере отырып өзінің бизнесін ағымды құннан арзан бағамен
сатпайды. Нәтижесінде екі жақ нарықтық құн ... ... ... ... ... ... келеді.
Бұл бағалау әдісі инвестициялық себептерге байланысты өте тиімді болып
келеді, өйткені қандай инвестор болмасын, ол өзінің ... ... ... ... ... ... ... құрылғылардан,
машиналардан, құрал - жабдықтардан, материалды емес құнды заттардан тұратын
активтерге жиынын емес, барлық салған ... ... ... пайда
әкелетін және әл - ауқатын жақсартатын, яғни келешек пайда ағынын сатып ала
алады. Барлық кәсіпорындар, экономиканың қай ... ... олар ... ғана өнім ... бұл- ... ... ... істеп жатқан кез- ... ... ... ... ... құнының дәл нәтижесін беретін мән-
жайларда бар. Бұл ... ... ... ... ... бір ... өсу стадиясында және тұрақты экономикалық дамуда тұрған ... ... Бұл әдіс аз ... ... ... ... ... кәсіпорынды бағалауға қолданылады. Бұл әдісті жаңа кәсіпорынды
бағалауда пайдаланғанда, көп уәделі ... да , ... ... ... ... ретроспективтерінің болмауы бизнестің келешек ақша ағынын
обьективті жорамалдауын қиындатады.
Ақша ағымдарын дисконттау әдісі.
Көрсетілген әдіс обьектінің жеке иеленуі мен ... ... ... пен ... ... ... және ... өзгеру ағымы.
2. Бағалау обьектісінің пайдасынан нарық талаптарынан есептейді.
Ақша ағымдарын дисконттау әдісін ... үшін мына ... ... ... беру ... ... мөлшерлемесі және басқа да пайда
көрсеткіштері;
- ағымды шығынның көлемі мен ... ... ... ... мерзімінің жалғасуы.
Пайда ағымын анықтау. Мүлік кешенінің (бизнес) табысы нарық талаптарына
сәйкес бір жылдық табыс ретінде анықталынады:
- ... үшін ... бір ... ... көрсетілген ауданда нарық талаптарына сәйкес ... болу ... ... ... бағасы салыстырылған нарықтық бағадан төмен немесе ... онда оны ... ... ... ... обьектінің құның негізгі ... ... ... ... анықталады. Бағалау үшін әктас және үй әктастің өткізілімнен түскен
табыстарды есептеу керек. Бағалау ... ... ... және өнім
өткізілімі жылдық болжау көлемі 14 және 15 қосымшада келтірілген.
Пайда болжамы келесі нарықтық ұсынымдарда негізделінеді:
- Кен ... орны жыл бойы ... ... 200 ... ... тау
аршылымдарын жою және жұмсақ аршылым жұмыстарында- 140 маусымдық жұмыс күні
бір ауысымда жұмыс істейді. Жоба бойынша ... 300 ... күні ... 2007 жылы тау ... 240 мың т, 2008ж - 280 мың т, 2009ж- 320 мың
т өндіру ... ... ... ... 2007ж - 1 200 т, 2008ж - 1
400 т, 2009ж - 1 600т сәйкес болуы керек ( жоба бойынша ... - 1 ... мың т және бір ... 3 000 т ... ... тау массасынан әктасты ( тазартылған) өндіру - 75%, аршылым - 25%
құрайды;
- өндірілген әктастың шығыны 10% , ... ... 33,3%, ... 1% ... 2007ж ... өнімі 180 мың т, 2008ж - 210 мың т, 2009ж - 240 ... болу ... ... шығарылуы 60,70 және 80 мың т сәйкес, ал үй ... ... 2,1 және 2,4 мың ... ... өткізілім бағасы 1 тоннасы үшін 1 550 теңге, үй әктас ... үшін 9 200 ... (НДС ... ... бойынша әлуетті пайда 2007ж - 109 560 мың теңге,2008ж -
127 820 мың теңге және 2009ж - 146 680 мың ... ... ... ... көрсетілмейді.
Серіктестік бойынша шығындарды есеептеу.
Өндірістік шығындар. Шығындарды есептеу барысында Серіктестіктің
бухгалтерлік анықтамасы бойынша тау ... ... ... көлемінің
түзетулер анықталынады. 2005 жыл баспатқы болып саналады. Өйткені 2006 ... ... ... және тау ... 1 ... шығыны
көрсетілген соңғы жылдардың барлық шығын бөлімдерінің көрсеткішінен жоғары
болады.
Болжам бойынша жалақы 2007ж - 19 335 мың ... 2008ж - 22 557 ... 2009ж - 25 780 мың ... ... ... ... ... 18% cомасы ретінде есептелінеді.
Бағалау күніне ГСМ, жабдықтар және ... ... ... құндарына сәйкес есептелінеді.
Тауар өнімнің құнына 1 % ... ... ... ... ( ... ... ... мөлшерлемесі ҚР салық кодексіне сәйкес
бекітіледі.
Негізгі қорлардың ... 2006ж ... ... ... Оның ... ... барлау жұмыстары,
қазақстан қызметкерлерін ... ... ... ... ... жер ... есептелінеді.
Салықтар ҚР салық кодексіне сәйкес анықталынады.
Бағалау талдаудың кезең ұзақтығы ауыспалы ... бар ... үш ... ... маңызды болады.
Дисконт ставкасы. Дисконттау ставкасы жекеменшік обьектілердің
инвестициядан күтетін қатерін және күрделі қаржыны ... ... ... ... ... өндірісінде :
- инвестицияны толық өтеу;
- инвестициядан пайда түсуді қатерлерге түзетулер жасауды қосқанда
жүзеге асыру.
Кәсіпорын көлемі үшін ең ... ... 3 ... ... ... ... ... саны және активтердің жылдық құны бойынша
орташа деңгейге жатады. ... ... ... ... ... деңгейі төмен. Салалық қатер 2 ... 1 ... ... ... бойынша Серіктестіктің бизнесі үшін ... 21,09 ... ... ... ... ... табысы мен шығын түрінде көрсетілген
болжам бойынша 2007ж - 104 082 мың ... ... екі ... ... 2008ж
- 121 429 мың теңге, 2009ж - 138 776 мың ... ... ... ... ... өнімнен 5 пайыз көлемінде алынған.
Ақша ағымының талданылуы 16 қосымшада ... ... ... ... құны ... пайдалану құқығын қоспағанда
бағалау күніне 90 639 мың теңге ... 709 010 АҚШ долл тең ... ... ... ... ... ... Қауіп- қатер
ставкасы мемлекеттің құнды қағаз купондарының ... ... (KZT) ... ... 731 ... бастап 1 095 күнге дейін 26 қазаннан 26 қараша ... ... ... ... ... 6, 09 ... ( ... №4 (711)
10.10.2006) 5 кестеде көрсетілген.
5 кесте ЖШС " Әктас" бойынша ... ... ... ... ... | ... |Бағалау |
|№ | ... ... ... |Қатерлердің аты ... ... |
| | |% ... |
|1 |2 |3 |4 ... | Қауіп - қатер ставкасы |3 |6,09 ... ... ... |0-5 |2 ... ... ... сыйлықақысы |0-5 |3 ... ... ... сыйлықақысы |3 |1 ... ... және ... әртараптандыруға|0-5 |3 |
| ... | | ... ... ... ... |0-5 |2 ... |Тапсырыскерлердің әртараптандыруға |0-5 |3 |
| ... | | ... ... ... үшін сыйлықақысы |0-5 |1 |
| | ... ... | |21,09 ... көлемі үшін ең үлкен сыйлықақысы 3 пайыз ... ... ... ... саны және ... ... құны бойынша
орташа деңгейге жатады. Тапсырыскерлердің ... ... ... әртараптандыру деңгейі төмен. Салалық қатер 2 ... 1 ... ... ... бойынша Серіктестіктің бизнесі үшін дисконт
ставкасы 21,09 пайыз құрайды.
Пайдаланған ақпарат: Есептеме «Әктас жер ... ... ... әуелетті жалпы табысы мен шығын түрінде ... ... 2007ж - 104 082 мың ... ... екі жылда көбейеді, 2008ж
- 121 429 мың теңге, 2009ж - 138 776 мың ... ... ... ... ... өнімнен 5 пайыз көлемінде алынған.
Ақша ағымының талданылуы 16 қосымшада көрсетілген.Ақша ағымдардың
дисконттау әдісінің ... құны ... ... ... ... ... 90 639 мың ... немесе 709 010 АҚШ долл тең болады.
Гордан ... ... ... әдісі мерзімнің сонында бағалау
обьектісі ... ... ... әкелуімен нарықтық құн есептелінеді.Қалдық
құны келесі формуламен анықталынады:
Цост = A ( 1+ g)/ ... - ... ... ақша ... деңгейі;
r - ақша ағымының өсуінің орташа жылдық жылдамдығы.
Ақша ... ... ... ... ... 0 - ге тең, 17
қосымшада көрсетілген.
Обьектінің ағымды құны ... ... ... Ц ( 1+r) ... ... ... сәйкес мүлік кешенінің ( бизнес) кенорынды
пайдалану ... ... ... ... нарықтық құн 162 261 мың теңге
немесе 1 269 255 АҚШ долл ... ... ... ... ... бойынша ағымды құнды есептеу келесі
формула арқылы жүзеге ... ... - ... ... - таза ... - капитализация ставкасы
Пайда капитализация әдісі жұмыс істеп жатқан кәсіпорын бизнесін
бағалаудағы ... ... бір ... сияқты, ол негізгі
жіберулердің тірегі болып табылады, сәйкесінше мұнда кәсіпорындағы ... құны осы ... ... ... ... ... ... капитализацияның әдісін қолдану келесі негізгі ... ... және ... ... ... ... ... ставкасын есептеу;
- құн көлемін есептеу.
Капитализацияланған табыс көлемін анықтау. ... ... ... ... салық төленгеннен кейін таза табыстың ... ... ... ... көрсетіледі.
Капитализация ставкасын есептеу. Капитализацияы ставкасы таза жылдық
пайда ... мен ... ... ... құнына тәуекелін көрсетеді. Ол
дисконт ставкасына кумулятивті құрылыс әдісінен ақша ... ... ... қозғалысынан есептелінеді.
Тәжірибеге сәйкес пайда көрсеткіші ( таза актив) орташа тренд ... ... ... өсуі ... 6 ... ... ... - Дисконт ставка негізінде капитализация ставкасын есептеу.
| | | ... ... ... ... | ... ... ... ставкасы, % |21,09 ... ... ... ( мың АҚШ ... | |
| |2007 жыл |38 627 |
| |2009 жыл |50 961 |
|3 |2007 - 2009ж ақша ... өсуі (%) | |
| ... |24,20 |
| ... ... ... |2,89 |
|4 ... ставкасы, % |18,20 ... ... ... ... ( таза актив) орташа тренд
әдісімен есептелген орташа ... өсуі ... 7 ... келтірілген.
7 кесте 2007 - 2009ж мерзіміне ... ЖШС ... ... ... таза ... (пайда) орташа жылдық өсуі.
| | ... ... ... ... ... |бойынша | ... ... | | | | |
| ... ... кейінгі | | | |
| ... | | | ... |2007 жыл |37 261,5 |3 |111 784,6 ... |2008 жыл |42 680,2 |2 |85 360,4 ... |2009 жыл |49 596,1 |1 |49 596,1 |
| ... | | |246 741,1 |
| |2007 - 2009ж ... | |6 |41 123,5 ... ақпарат: Есептеме «Әктас жер қойнауын бағалау»
V = 41 123,5 / 0,1820 = 225 935 мың ... ... 1 767 469 АҚШ ... ... ... бойынша мүлік кешенінің (бизнес)
кенорынды пайдалану құқығын қоспағанда бағалау күніне 225 935 мың ... 1 767 469 АҚШ долл ... ... Бұл әдіс ... ... барысында тұрқты, бірдей шамалы
табыс алынады деп күтілген кезде ... ... бір ... ... ... ... ал екінші капиталдың қайта ... ... ... ... ... Капиталды қайтару сомасы
инвестиция ( ... ... ... ... ... ... Бұл ... инвестицияны қайтару нормасы капитализация
коэффициентінің құрамы ... ... ... ... ... қорынын
факторына және инвестиция табысының ставкасының ... тең бұл ... ... алты функция кестесінен алынады.
Хоскольда әдісі. Бұл әдісті алғашқы инвестицияның ... ... өте көп ... сол ставка бойынша ... ... ... аз болып жатқан жағдайда қолданылады.
Инвуд моделі мына формуламен көрсетіледі:
PV= Aср / ... - ... ... ... - ... ставкасы;
1/Sn - қорды өтеу факторы.
1/Sn ... ... ... үшін мына ... ... = r/ ( 1 + r) - ... моделінде берілген фактор мына формуламен есептелінеді:
1/Sn = D/(1 + D) - 1
Мұндағы:
D - капиталды қайтару нормасы
Қайтару ... ... - ... ... ставкасы сияқты
есептелінеді. Берілген көрсеткіш ... ... ... ... ... ... купондарына (KZT) MEOKOM тең болды, өтеу мерзімі
731 күннен 1 095 күнге дейін 6,09 ... ... ... ... ( бизнес) бағалау құны кенорынды
пайдалану құқығын қоспағанда бағалау күніне Инвуд ... - 92 253,3 ... ... 721 631 АҚШ долл, Хоскольда моделі - 84 889,4 мың теңге немесе
664 029 АҚШ долл ... ... ... ... құнын шығару және қорытындыларды
келістіру.
Бағалауды жүргізу барысында екі тәсілдің алты әдісі қолданылды.
Бағалауды әртүрлі ... ... ... ... ... құнның нақты жауабын білу үшін ... ... ... ... ... ... ... негізінде
жүргізіледі. 8 кесте.
8 кесте - ЖШС "Әктас " мүліктік ... ... ... ... ... | | | | ... ... ... ... ... ... | | | ... құн ... ... ... |0,3 |305 768,7 |91 730,6 ... |Ақша ағымын дисконттау |0 |90 639,9 |0 ... ... ... |0 |162 261,5 |0 ... ... ... |0 |92 253,3 |0 ... ... ... |0 |84 889,4 |0 ... ... ... |0,7 |225 953,2 |158 167,3 |
| ... | | | |
| ... |1,00 | |249 897,3 |
| | | | | |
| |АҚШ долл | | |1 954 766 ... ... ... «Әктас жер қойнауын бағалау»
Әдістер бойынша есептелген құн көлеміне меншікті салмақ қолданылады:
- Активтердің қорлануы ( шығын әдісі) - 30% ... Таза ... ... ... ... - 70% ... ... мүліктік кешенің (бизнес) бағалау құны ... ... ... ... жыл 249 897 ... (екі жүз ... милион сегіз жүз тоқсан жеті мың үш жүз) немесе 1 954 766 ( ... ... жүз елу төрт мың жеті жүз ... ... құрайды $1= T 127,
84
ҚОРЫТЫНДЫ
Жер қойнауын бағалау барысында жалпы ... ... ... ... ... "Әктас" мүліктік кешеннің бағалау ... екі ... ... ... кәсіпорынның құнымен әкелінген ... ... ... ... ... ... инвентаризация
келтірілген. Үймерет, ғимарат және табыстау қондырғылардың физикалық тозуы,
қалпына ... ... ... ... ... құны.
Бағалау обьектісі бойынша ... ... және ... ... құны ... ... жер телімін қоспағанда шығын
тәсілімен есептегенде 185 460 мың ... ... ... және ғимарат - 168 947 мың теңге
- табыстау қондырғылары - 16 513 мың теңге
Серіктестік жер телімін ... ... ... ... құны 909 ... немесе 7 111 АҚШ долл. ( материалды емес актив) иеленеді.
Бағалау ... ... ... ... станок және жабдықтар - 14 808 мың теңге немесе 110 207 АҚШ долл.
- негізгі ... ... - 520 мың ... ... 468 АҚШ ... ... ... 21 қосымшада көрсетілген ТМҚ және ... ... ... құны 904 мың теңгені құрайды, оның ішіндн:
- ТМҚ 7 978 мың теңге немесе 62 408 АҚШ долл.
- дайын өнім- 1 066 мың ... ... 8 343 АҚШ ... ... ... ... ... бағалау күніне
қарызгердің төлем қабілеті дебиторлық борышты өтеу перспективасы 1 198 ... ... 9 375 АҚШ долл ... ... есеп бойынша дебиторлық
борыштың жалпы сомасы 100 % құрайды, оның ішінде:
- алу есептері бойынша 1 135 мың теңге ... 8 882 АҚШ ... ... ... 63 мың ... ... 493 АҚШ ... мүлік кешенінің бизнесте қолданылуы жер телімі
құқығымен, ... ... ... құқығын алып тастағандағы активтердің
қорлану әдісімен бағаланған құны 305 768 мың теңге немесе 2 391 808 ... ... әсер ... ... факторлар ақша ағымдарын
дисконттау әдісін (АДД) ескертеді. Бизнестің АДД әдісінің құнын анықтау
былай ... яғни ... ... ос ... бизнеске келешек
пайданың ағымды құнынан артық ақша төлемейді.
Бизнесті бағалауға әсер ететін барлық факторлар ақша ... ... (АДД) ... ... АДД әдісінің құнын анықтау
былай жорамалданады, яғни потенциалды инвестор ос беретін бизнеске келешек
пайданың ... ... ... ақша ... ... келесі нарықтық ұсынымдарда негізделінеді:
- Кен шығару орны жыл бойы өндіру жұмыстарында- 200 ... ... ... жою және жұмсақ аршылым жұмыстарында- 140 маусымдық жұмыс күні
бір ауысымда жұмыс істейді. Жоба бойынша кенорын 300 ... күні ... 2007 жылы тау ... 240 мың т, 2008ж - 280 мың т, 2009ж- 320 ... ... ... істелінеді. Өндірістік тәулік 2007ж - 1 200 т, 2008ж - 1
400 т, 2009ж - 1 600т ... ... ... ( жоба ... кенорын - 1 жыода
900 мың т және бір тіулікте 3 000 т жұмыс істейді);
- тау массасынан ... ( ... ... - 75%, ... - ... ... ... шығыны 10% , әктастың ... 33,3%, ... 1% ... 2007ж ... ... 180 мың т, 2008ж - 210 мың т, 2009ж - 240 ... болу ... Әктастың шығарылуы 60,70 және 80 мың т сәйкес, ал үй әктасы -
1,8 2,1 және 2,4 мың ... ... ... ... 1 ... үшін 1 550 ... үй әктас 1
тонна үшін 9 200 теңге (НДС қоспағанда);
- Серіктестік бойынша әлуетті пайда 2007ж - 109 560 мың ... ... 820 мың ... және 2009ж - 146 680 мың ... құрайды;
- басқа табыстар көрсетілмейді.
Ақша ағымының талданылуы 26 ... ... ... ... бағалау құны кенорынды пайдалану құқығын ... ... 90 639 мың ... ... 709 010 АҚШ долл тең ... әдісімен есептеуіне сәйкес мүлік кешенінің ( бизнес) кенорынды
пайдалану құқығын қоспағанда бағалау күніне нарықтық құн 162 261 мың ... 1 269 255 АҚШ долл ... ... ... бойынша мүлік кешенінің ... ... ... ... бағалау күніне 225 935 мың ... 1 767 469 АҚШ долл ... ... Мүлік кешенінің ( бизнес) бағалау құны кенорынды
пайдалану құқығын қоспағанда бағалау күніне Инвуд ... - 92 253,3 ... ... 721 631 АҚШ ... ... ... - 84 889,4 мың ... немесе
664 029 АҚШ доллқұрайды.
Әдістер бойынша есептелген құн көлеміне меншікті салмақ қолданылады:
- ... ... ( ... ... - 30% ... Таза ... капитализациялау (пайда әдісі) - 70% пайыз.
ЖШС "Әктас" мүліктік кешенің (бизнес) бағалау құны ... ... ... ... жыл 249 897 300 ... (екі жүз ... ... сегіз жүз тоқсан жеті мың үш жүз) немесе 1 954 766 ( бір ... жүз елу төрт мың жеті жүз ... ... құрайды $1= T 127, 84
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Закон “Об оценочной деятельности в ... ... от 30 ... г., № 109-II.
2. Постановление Правительства РК Правительства Республики Казахстан от
27 мая 2002 года, № 572 "О ... по ... ... ... "Об ... деятельности в Республике Казахстан";
3. Правила по применению субъектами оценочной деятельности требований к
методам оценки предприятия, как ... ... ... ... ... ... ... Казахстан от 21 ноября
2002 года, № 171 и ... ... ... ... от 2 ... ... № 597.
4. Письмо Госстроя СССР № 14-д от 06.09.90 г. "Об ... ... ... ... и ... ... и затрат в
строительстве".
5. Постановление СовМина СССР, за № 1072 от 22.10.1990 г. ... ... ... на ... ... ... ... Индекс цен на инвестиции в капитальное строительство в РК, Агентство
РК по статистике, серия 9, май 2003 г.
7. ... ... к ... ... ... ... ... УПВС) зданий и сооружений для переоценки ... ... ... М., ... УПВС сб. № 4 ... ... и коммунальных зданий и бытового
обслуживания, имеющихся в ... и ... ... на
государственном бюджете, для переоценки основных ... ... ... УПВС сб. 4 ... и ... нефтяной промышленности для переоценки
основных фондов", изд. "Химия", М., 1970.
10. УПВС сб. 7 "Зданий и сооружений машиностроительной промышленности для
переоценки ... ... изд. ... М., ... УПВС сб. 8 ... и ... строительной промышленности для
переоценки основных фондов", изд. "Строительство", М., 1970.
12. УПВС сб. 18 "Зданий, имеющихся во многих ... ... ... ... ... ... изд. "Колос", М., 1970.
13. УПВС сб. 18-ПД "Передвижные домики, ... во ... ... ... для ... ... фондов", изд.
"Госстройиздат", М., 1971.
14. УПВС сб. 19 "Сооружений, имеющихся во ... ... ... ... основных фондов", изд. "Колос", М., 1970.
15. УПВС сб. 23 ... и ... ... ... ... дорог для переоценки основных фондов", изд. "Медицина",
М., 1970.
16. УПВС сб. 26, т. 1. ... и ... в ... ... и ... ... предприятиях и организациях
для переоценки основных фондов", изд. "Пищевая промышленность", М.,
1970.
17. УПВС сб. 27 "Зданий и ... ... ... и ... ... ... фондов", изд. "Энергия", М., 1970.
18. Стандарты республики Казахстан СТ РК ... ... ... ... ... ... оценки» и СТ РК 1127-2002
«Система ... ... ... ... ... ... Стандарты бухгалтерского учета, методические рекомендации, Генеральный
план счетов, Сборник документов, Алматы, Раритет, 2000.
20. ... МСФО 16 ... ... признание, оценка и
раскрытие в отчетности».
21. Микерин Г.И., Недужий М.И., Павлов Н.В., ... Н.Н., ... ... в 2 ... М., Новости, 2000 г.
22. Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP):
Учебник, М., ... ... Уолш К. ... показатели менеджмента: Пер. с англ., М., Дело, 2000.
24. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. М., Финансы и статистика,
2005.
25. Григорьев В.В., ... М.А. ... ... ... и ... ... ... Абдулаева Н. А., ... Н. А., ... ... ... М., Издательство " Экмос" 2000 г.
27. Федотова М.А., Уткин Э.А. "Оценка недвижимости и ... ... М., ... ... Г. С. ... недвижимости" (учебное пособие) / Пер. с англ.
М,: РИО Мособлупрполиграфиздата, ... ... Д.К. ... ... собственности. Красноярск, 1993.
30. Попов Г. В. Основы оценки недвижимости. М.: РОО, 1995.
31. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и ... ... ... ... с ... М.: Дело, 1995.
32. Гранов И.В. Оценка недвижимости. – С-Пб: Питер, 2001.
33. Рутгайзер В.М. "Оценка ... ... ... ... ... Андрианов Ю.В. Введение в оценку транспортных средств, М., Дело, 1998.
35. Ковалев В.В. ... ... ... ... ... ... отчетности, М., Финансы и статистика, 1996.
36. Назарова О. С. и Третьякова Э. А. Оценка рыночной стоимости машин ... ... ... М., ... ... Шумилин М.В., Алискеров В.А., Денисов М.Н., Заверткин В.Л. ... ... ... ... ... М., Недра, 2001.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Моншағымның әр тасы бiр өлеңдi»5 бет
Каспий теңізі табиғат ресурстарын игерудің саяси-географиялық және экологиялық-экономикалық мәселелері95 бет
Магмалық тау жыныстары жайлы5 бет
Өзін-өзі тану пәні туралы мағұлмат6 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
«ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ САЛЫҚ САЛУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ»63 бет
«Жер қойнауының құқықтық режимі»22 бет
Актас ауданының геологиялық құрылысы мен геологиялық даму тарихы6 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Жер қойнауы және жер қойнауының пайдалану түсінігі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь