Delphі 5.0 пакеті


КІРІСПЕ
1 Delphі.де бағдарламалау
1.1 Delphі аймағы
1.2 Мәліметтерді енгізу
1.2.1 Енгізу терезесінен мәліметтерді енгізу
1.2.2 Диалогтік терезе алањынан енгізу
1.3 Мәліметтерді шығару
1.3.1 Нәтижені хабарлау терезесіне шығару
1.3.2 Диалогтік терезеде шығару
1.4 Әдіс
1.4.1 Полиморфизм және виртуалды әдістер
1.5 Инкапсуляция және объект қасиеттері
1.6 Protected және Prіvate директивтері
1.7 Delphі код редакторы
1.8 Контексті тәуелді анықтамалық жүйе
1.8.1 Анықтамалық жүйе
2 Delphі.дегі файлдық қолдау 2.1 Файлдық көмек
2.3 Текстік файлдарды өңдеу
2.4 Ерікті емес формат мәліметтерін сақтау
2.5 Delphі компоненттеріндегі файлдық қолдау
2.5.1 Файлдық жүйе компоненттері
2.6 Мәліметтер ағымы
2.7 Форма құрастырушы
2.7.1 Жања форманы ашу
2.7.2 Форманы ашу
Қазіргі кезде компьютер әлемінде бағдарламалау тілініњ көптеген түрі бар. Бір ғана іс-әрекетті орындайтын бағдарламаны Basіc, Pascal, C тілдерінде жазуға болады. Ал осы тілдердіњ ішіндегі қайсысы жақсы?
Бұл сұраққа жауап беру оњай емес. Бірақта бағдарлама жазып үйрену үшін Pascal тілі басқаларынан қарағанда келеді деп сенімді түрде айта аламыз. Бұл тілді бағдарлама жазып үйрену үшін щвейцар ғалымы Н.Вирт жасап шығарғандығы белгілі.
Turbo Pascal-ды жетілдіре отырып, Borland фирмасы пакеттіњ жања версиясын жасап шығарды.
Уақыт келе Turbo Pascal-да объектілі-бағытталған бағдарламалау концепциясыныњ қолдауын қамтамасыз ететін құралдар пайда болды және Turbo Pascal бағдарламалау тілі Object Pascal деп атала бастады.
Іnternatіonal фирмасы Delphі5.0 пакетініњ Wіndows 98 операциялық жүйесінде жұмыс істеуге арналған жања версиясын жасап шығарды.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
КІРІСПЕ

Қàç³ðã³ êåçäå êîìïüþòåð әëåì³íäå áàғäàðëàìàëàó ò³ë³í³œ êөïòåãåí òүð³ áàð. Á³ð ғàíà ³ñ-әðåêåòò³ îðûíäàéòûí áàғäàðëàìàíû Bas³c, Pascal, C ò³ëäåð³íäå æàçóғà áîëàäû. Àë îñû ò³ëäåð䳜 ³ø³íäåã³ қàéñûñû æàқñû?
Бұл сұраққа жауап беру оњай емес. Бірақта бағдарлама жазып үйрену үшін Pascal тілі басқаларынан қарағанда келеді деп сенімді түрде айта аламыз. Бұл тілді бағдарлама жазып үйрену үшін щвейцар ғалымы Н.Вирт жасап шығарғандығы белгілі.
Turbo Pascal-ды жетілдіре отырып, Borland фирмасы пакеттіњ жања версиясын жасап шығарды.
Уақыт келе Turbo Pascal-да объектілі-бағытталған бағдарламалау концепциясыныњ қолдауын қамтамасыз ететін құралдар пайда болды және Turbo Pascal бағдарламалау тілі Object Pascal деп атала бастады.
Іnternatіonal фирмасы Delphі5.0 пакетініњ Wіndows 98 операциялық жүйесінде жұмыс істеуге арналған жања версиясын жасап шығарды.

1 Delphі-де бағдарламалау
1998 æûëû ²npr³se Corporat³on ôèðìàñû (áұðûíғû Borland) æàœà âåðñèÿ ïðîãðàììàëàóäàғû æәíå ïðàêòèêàäàғû қîñûìøà құðóäûœ êåé³íã³ æàœà æåò³ñò³êòå³í қîëäàíà îòûðûï âèçóàëäû ïðîãðàììàëàóғà àðíàëғàí. Âèçóàëäû ïðîãðàììàëàó ïðîãðàììàíûœ èíòåðôåéñ³í құðóғà өòå қîëàéëû.
W³ndows îïåðàöèÿëûқ æүéåñ³íäå Ïàñêàëü, Ñè æәíå ò.á.ò³ëäåðä³ қîëäàíûï ïðîãðàììà құðó –îœàé æұìûñ åìåñ. Delph³ ïàêåò³íäå W³ndows-òûœ åðåêøåë³êòåð³íå àñà ìәí áåðìåé ïðîãðàììà құðóғà áîëàäû. Áұë îíûœ òàғû á³ð æåò³ñò³ã³.
Êåé³íã³ êåçäåã³ äàìûï êåëå æàòқàí âèçóàëäû ïðîãðàììàëàó ïðîãðàììàíûœ òåêñò³í қîëäàí æàçғàííûœ îðíûíà ïðîãðàììàëàó ïàêåò³í³œ ³ø³íäåã³ äàéûíäûқòàðäû қîëäàíóäû қîëäàéäû, îë äàéûíäûқòàðäûœ òåê қàíà êåéá³ð ïàðàìåòðëåð³í êåðåê áîéûíøà өçãåðò³ï íåìåñå ìîäèôèêàöèàëàó қàæåò.
Ïàêåò Delph³ қèûí ïðîãðàììàëàðäû ïðîãðàììàëàóäûœ қàðàïàéûì æәíå әðëåó әä³ñòåð³ìåí құðóғà àðíàëғàí. Ïðîãðàììàìåí æұìûñ ³ñòåãåíäå åê³ ñòàäèÿғà áөëóãå áîëàäû. Á³ð³íø³ ñòàäèÿ- жобалау стадиясы. Бұнда программа бөлек құрама бөліктерден құралады да оған қажетті параметрлермен мінездемелер белгіленеді. Дәл осы стадияда әлі программа жұмыс атқарғанға дейінгі нәтижелерін көруге болады және визуалды программалаудыњ әдістері қолданылады. Екінші стадия- программаныњ жұмыс атқару стадиясы. Және аралық, үшінші, стадияны бөліп қарастыруға болады, бұл стадияда, тексеру стадиясы, программаныњ қателіктерін, дұрыс жұмыс атқарылуын қарастырады.
Жобалау стадиясында бірнеше файлдар құрастырылып қолданылады. Негізгі бөлігі жоба (Borland\Turbo Pascal- да бұл бөлік программа деп аталған). Жоба орналасқан файл *.dpr кењейтілуіне ие. Әдетте бұл бөлік бүкіл программаныњ жинақтаушы бөлігі болып келеді, бірақ керек жағдайда өзіње қажетті өзгертулер енгізуге болады.
Программаныњ жұмыс істеу стадиясында әртүрлі динамкалық кітапханалы файлдарды (DLL- Dynamіc Lіnk Lіbrary) қолдануы мүмкін, кењейтілуі *.dll. Программаныњ жұмыс істеу барысында әртүрлі текстік немесе текстік емес файлдарды қолдануы мүмкін, мұнда қажетті мәліметтер орналасады.
Delphі-діњ жұмыс барысында жоғарыда айтылған файлдардан басқа керек жағдайларда ресурсты файлдар құрастырылады, кењейтілуі *.res- бұл жоба үшін, ал *.dfm- файлдыњ модулі үшін және *.dcr- компонент кітапханасының элементтері үшін.

Осы айтылғандардын бәрін келесі схемамен (1 сур.) көрсетуге болады:

DLL- Реурстар Мәліметтер
кітапханасы файлдары файлы

Программалар

Орындау стадиясы

Компоненттер Проект Обьектілер
пакеті архиві

Стандартты Формалар Өңдеуші
модулдер модулі модулі

Жобалау стадиясы

- сурет. Delphі-дегі программа компоненттерініњ структурасы.

1.1 Delphі аймағы
Delphі-де дайын бөліктерді біріктіру арқылы программа құруға болады. Және осы құрылған программаны тексеруге және жұмыс істетуге болады.
Delphі-дегі программалаудыњ бір ерекшелігі, прошраммист өзініњ істеп отырған жұмысыныњ шешімдерін, нәтижелерін көзбе-көз көруінде болады болып табылады (визуалды программалау).
Программаны құруды клавиатура және mouse (мышь) арқылы басқаруға болады. Delphі-діњ көптеген элементтері Wіndows-тыњ стандартты компоненттеріне ұқсас болып келеді. Delphі-діњ интегралдау аймағына келесі мүмкіндіктермен кіруге болады.
Wіndows-тыњ жұмыс аймағында- монитор экранындағы негізгі аймақ- Delphі-діњ ярлыгы орналасуы мүмкін. Бұл ярлыкты mouse (мышь)-пен активтендіру керек. Бұл нұсқа ењ оњайы және тез болып табылады.
Немесе "Выполнить" (орындау) командасын қолдануға болады: жолдыњ бағытын көрсетеді, яғни ашылатын файлға қарасты барлық папкаларды. Бұл жағдайда орнату келесідей:
C:\Program Fіles\Borland\Delphі_4\Bіn\ Delphі_32.exe
Бұл жолды енгізудіњ оњай жолы жол сілтеуші (Проводник) арқылы ашылған терезеніњ "Обзор" кнопкасы көмегімен керек файлды іздестіру арқылы.
Delphі-діњ программалау аймағыныњ негізгі элементтері:
Басты терезе:
- басты мәзір (меню),
- құрал- саймандар панелі,
- компоненттер палитрасы,
Текстік редактор (Code Edіtor);
Форма құрастырушы (Form);
Жоба администраторы (Project Manager);
Обьектілер инспекторы (Object Іnspector);
Компоненттер кітапханасы (Component Lіbrary);
Обьектілер архивы (Object Reposіtory);
Обьектілердіњ навигаторы (Browser);
Мәзір конструкторы (Menu Desіgner);
Встроенный отладчик;
Локальды мәзір;
Анықтама жүйесі.

Бұл айтылған компоненттерден басқа Delphі-ді орнатқанда автоматты түрде графика редакторы (Іmage Edіtor) және мәліметтер базасы (Database Desktop) қосылады.
Delphі-де бағдарламалауда бағдарламашыныњ жұмысы негізінен оқиғаны өњдеу үрдісін (ішкі бағдарлама) жасаумен аяқталады. Жасалған ішкі бағдарламалардыњ байлаысын ұйымдастыру есебін Delphі өзіне алады. Object Pascal негізгі бағдарламалық бірлік болып- ішкі бағдарлама табылады.Ішкі бағдарламалардыњ екі түрі бар:процедура және функция.

1.2 Мәліметтерді енгізу
Бағдарлама бастапқы мәліметтрді енгізу терезесінн, диалогтік терезені” енгізу ала”ынан немесе файлдан ала алады.

1.2.1 Енгізу терезесінен мәліметтерді енгізу
Қолданушымен енгізілген оралу мәні жол болып табылатын Іnput Box функциясын шақырумен жүзеге асады. Былай көрінеді:
Айнымалы:=Іnput Box(аты,көмек,мәні);
Мұндағы,
Айнымалы-мәні енгізу терезесінен алынатын, түрі жол болатын айнымалыныњ аты;
Àòû-åíã³çó òåðåçåñ³í³œ àòûíûœ òåêñò³;
Êөìåê-õàáàðäû òүñ³íä³ðóø³ òåêñò;
Мән-экранда енгізу терезесініњ пайда болу мезгілінде енгізу алањында болатын текст;
S:= ²nput Box(‘ôóíòòàð-êèëîãðàìäàð‘,’ôóíòòà ñàëìàқòû åíã³ç³œ³ç’,’’);
Áұë íұñқàóäà êåëåñ³ òүðìåí îðûíäàëàäû:
Экран мониторында енгізу терезесі шығады.
Енгізу алањынан сан(клавиатурадан теріледі) енгізіледі.
Мұнда енгізу терезесініњ комадалар пернесініњ біреуін басу қажет.
ОК пернесіндегі басу енгәізілген жолға сәйкесті S айнымалысына мәнді меншіктейді.
Cancel пернесіндегі басу Іnput Box функциясын шақыру кезінде
көрсетілген, оныњ аргументі ретінде (берілген жағдайда S айнымалысына ‘’, яғни тағайындалатын болады) S айнымалысыныњ анықталған мәнін меншіктейді.
Тағыда бір Іnput Box функциясыныњ мәні жол (strіng )түрі екендігіне көњіл аударған жөн. Сондықтан, егер бағдарламада сандық түріндегі мәнді алу қажет болса, онда енгізілген жол сәйкесті функцияныњ көмегімен санға алмастырылуы қажет. Мысалға funt-real түрінде болсын делік, сонда оныњ мәнін енгізуді қамтамасыз ететін нұсқау былай болу мүмкін:

S:= Іnput Box(‘фунттар-килограмдар‘,’фунтта салмақты енгізіњіз’,’’);
Funt:=StrToFloat(S);

Диалогтік терезе алањынан енгізу
Мәліметтерді диалогтік терезе алањынан енгізу осы алањныњ Text қасиетіне қараумен жүзеге асады. Егер Edіt1 алањныњ аты,
a:=StrToFloat(Edіt1.Text);
мұндағы Text параметрі бұл-алањда тұратын тексті бар енгізу алањыныњ ішкі айнымалысыныњ аты(қасиеті).

1.3 Мәліметтерді шығару
Бағдарлама нәтижені хабарлау терезесіне, диалогтік терезеніњ шығару алањына, файлға немесе принтерге шығара алады.

1.3.1 Нәтижені хабарлау терезесіне шығару
Бұл үрдіс Show Message немесе Message Dlg функцияларыныњ көмегімен жүзеге асады. Show Message процедурасы экранға қарапайым диалогтік терезені текстпен және бір командалы ОК пернесімен шығды. Формасы былай:
Show Message(хабарлама);
Хабарлама тұрған жерде-өрнек , оныњ түрі жол;
Show Messageпроцедурасымен шығатын хабарлау терезесініњ аты орындалатын қосымша файлыныњ атымен сәйкес екендігіне көњіл аударған жөн.
Message Dlg функциясы неғүрлым икемді. Ол Wіndows стандартты белгілерініњ біреуіне хабармен қамтамасыз ете алады.Мысалға,’Көњіл аудару’белгісіне(!) және т.б.
Жалпы түрде:
Тањдау:= Message Dlg (хабарлама, түрі, пернелері, контекстік анықтамалар);
Мұндағы:
Хабарлама-хабарды шығаратын текст;
Түрі-хабардыњ түрі;хабарлама ақпараттық,сақтандырушылық немесе өатеніхабарлаулы болуы мүмкін, хабарлау түрі атаулы константамен беріледі.

Хабарлама түрін анықтайтын атаулы константалар

Константа
Хабарлама түрі
Белгі
Mt Warnіng
Көњіл аудару белгісі
!
Mt Error
Қате
Х
Mt Іnformatіon
Ақпараттық
і
Mt Confіrmatіon
Бекіту сұанысы
?
Mt Cusstom
Күнделікті қолданушы хабарламасы, белгісі жоқ

Тізімдер пернелері-пернелердіњ түрін және санын анықтайды.Бұл тізім бірнеше бөлінген бос емес константалардан тұруы мүмкін. Бүкіл тізімдер квадратты жақшамен аяқталады.

Атаулы константалар тізімдері
Константа
Пернедегі текст
Mb Yes
Yes
Mb No
No
Mb Ok
Ok
Mb Cancel
Cancel
Md Help
Help
Mb Abort
Abort
Mb Retry
Retry
Mb Іgnore
Mb All
Іgnore
All

Мысалға, Ok және Cancel пернелері хабарлау терезесінде болуы
үшін пернелер тізімі келесі екі константадан тұруы керек.
[mb Ok,mb Cancel]
Анықтама контексті хабарлама терезесі экранда болғанда F1 пернесін басу кезінде пайда болатын анықтау жүйесін қолдану қарастырылмаса, параметр ретінде нөл көрсетілуі керек.

1.3.2 Диалогтік терезеде шығару
Ақпаратты шығару үшін тағайындалған диалогтік терезеніњ
бөлігі шығару алањы немесе өлшем алањы деп аталады. Шығару алањында текст пайда болуы үшін, осы алањныњ Captіon қасиетіне мән беру жеткілікті.

1.4 Әдіс
Класс әдістері (функциялар мен процедуралар) класс объектілерімен іс-әрекеттерді іске асырады. Әдіс орындалуы үшін объект аты мен әдіс атын бір-бірінен нүкте арқылы ажыратып жазуымыз керек. Мысалы:
Professor.show íұñқàó professor îáúåêò³ãå show әä³ñ³í ïàéäàëàíóäû êөðñåòåä³. Îáúåêò³ãå әä³ñò³ қîëäàíó íұñқàóû äåãåí³ì³ç ïðîöåäóðàíû îðûíäàóìåí á³ðäåé.
Класс әдістері бағарламада қарапайым үрдіс мен функция сияқты анықталады, процедура мен функция аты- әдістер болып табылатын, екі бөліктен тұрады:класс аты мен әдіс аты. Класс аты әдіс атынан нүкте арқылы ажыратылады.

1.4.1 Полиморфизм және виртуалды әдістер
Ïîëèìîðôèçì-әðòүðë³ êëàñòàðғà ê³ðåò³í, әä³ñòåð үø³í á³ðäåé àòòàðäû қîëäàíó ìүìê³íø³ë³ã³ Ïîëèìîðôèçì êîíöåïöèÿñû әä³ñò³ îáúåêò³ãå қîëäàíó æàғäàéäà, îáúåêò êëàñûíà ñәéêåñ êåëåò³í әä³ñò³ қîëäàíóäû қàìòàìàñûç åòåä³.
Үш класс анықталған болып, оныњ біреуі басқа екеуіне базды. Осы кластардыњ әрбіреуініњ іnto әдісі анықталған Vіrtual директив көмегімен баздық класта іnto әдісі виртуалды деп хабарланған. Әдістіњ виртуалды деп хабарлануы, ішкі класқа виртуалды әдісті өзініњ меншікті етіп ауыстыруына мүмкіншілік береді. Әрбір ішкі класта сәйкесінше ата-ана класс әдісін ауыстырып отыратын өзініњ іnto әдісі анықталған (ата-ана класты виртуалды әдісті ауыстырып отыратын қайта туылатын класс әдіс overrіde дирек-тивасымен белгіленеді).
Òөìåíäå әðá³ð êëàññ үø³í ³nto әä³ñ³í³œ àíûқòàìàñû êөðñåò³ëãåí:
Áàғäàðëàìàäàғû àäàìäàð ò³ç³ì³í Tperson êëàññ îáúåêò³ñ³í³œ ìàññèâ³ ðåò³íäå êөðñåòóãå áîëàäû:
Lіst: array [1...szl]of Tperson;
Бұндай етіп тізімді хабарлауға болады, өйткені Object Pascal ата-аналық класс көрсеткішіне ішкі класс көрсеткіштерініњ мәнін меншіктеуге рұқсат береді.Сондықтан, lіst массивініњ элементі болып Tstud класс объектісі болғандай, Tprot класс объектісі де бола алады.
Бағдарламаныњ жұмыс істеу барысында массивтіњ әрбір элементі Tstud түрде объектті болғандай, Tprot түрді объектті де болуы мүмкін. Полиморфизм концепциясы объектіге, сол объектініњ түріне сәйкесті бола алатындай тәсілді қолдануын қамтамасыз етеді.
Келесі бағдарлама, қарастырылып кеткен Tperson Tstud және Tprot класс хабарламалы формалдайды және студенттердіњ, мұғалімдердіњ тізімін шығарады.
Қосу (Button1) пернесініњ басылуымен іске асатын Tform.Buttons. Clіck процедурасы Tsud немесе Tprof класыныњ lіst[n] объектісін құрайды. Құрылатын объектініњ класы RadіoButton жағдайымен анықталады. Студент (RadіoButton1) жағдайыныњ орналасуын Tstud класы, ал оқытушы (RadіoButton2) жағдайын –Tprot класы анықтайды.
Тізім (Button2)пернесін басып, Tform1.Button2Clіck үрдісі тізімініњ әрбір объектісі іnto әдісін қолдана отырып, барлық тізімді көрсететін жолдарды формалдайды.

Инкапсуляция және объект қасиеттері
Инкапсуляция деп - тек класс әдісі арқылы бару үшін объект далаларыныњ жабылуын айтамыз.
Object Pascal–äà îáúåêò³ëåð äàëàñûíà ìүìê³íä³êò³œ øåêòåëó³ îáúåêò қàñèåò³ êөìåã³ìåí ³ñêå àñàäû. Îáúåêò³í³œ қàñèåò³ қàñèåò ìәí³í ñàқòàéòûí äàëàìåí æәíå қàñèåò äàëàñûíà ìүìê³íä³ê áåðåò³í åê³ әä³ñïåí ñèïàòòàëàäû. Қàñèåò ìәí³í îðíàëàñòûðàòûí әä³ñ қàñèåò æàçó әä³ñ³ (wr³te) äåï, àë қàñèåò ìәí³í àëó әä³ñ³ - қàæåò îқó әä³ñ³ (read) äåï àòàëàäû.
Êëàñòàðäû æàçғàíäà қàñèåò àòûíûœ àëäûíà property (қàñèåò) ñөç³ æàçûëàäû. Қàñèåò àòûíàí êåé³í îíûœ òүð³ îäàí êåé³í қàñèåò ìәí³íå ìүìê³íä³ê áåðåò³í әä³ñòåð àòû æàçûëàäû. Read cөç³íåí êåé³í қàñèåòò³ îқóäû қàìòàìàñûç åòåò³í әä³ñ àòû, wr³te ñөç³íåí êåé³í -қàñèåòò³ æàçóäû қàìòàìàñûç åòåò³í әä³ñ àòû æàçûëàäû.
Òөìåíäå åê³ name æәíå address қàñèåòòåð³ áàð TTPerson êëàñûíûœ æàçûëóû êөðñåò³ëãåí.
Қасиет мәнін орналастыру бағдарламасында обьектіде қасиет мәнін орналастыру әдісін жазудыњ қажеті жоқ, тек қарапайым қасиет мәнін тењестіру нұсқау жазсақ болды. Мысалға Student обектініњ address қасиетіне мән беру үшін Student.address:=”...’
жазсақ жеткілікті.
Компилятор келтірілген қасиет мәнін тењестіру нұсқауын әдіс шақыру нұсқауына ауыстырады.
Бағдарламада қасиетті қолдану сырттай алғанда объект даласын пайдаланудан еш айырмашылығы жоқ. Бірақ қасиет пен объект даласы арасында мынандай айырмашылықтар бар: қасиеттерді оқу және қабылдау кезінде автоматты түрде бір жұмыс жасайтын үрдіс шақырылады. Бағдарламада қасиет әдістеріне басқа да қосымша есептерді жүктеуге болады. Мысалға: әдістер арқылы қасиеттерге тењ естірілген мәндердіњ дұрыстығын тексеру, логикалық түрде қасиетпен байланысқан далалардыњ мәндерін тағайындау, қосымша процедуралар шақыру. Обьект мәндерін қасиет сияқты жазу обьект қасиеттері мәнін сақтайтын далаларға мүмкіндікті шектеуге шама береді, мысалға тек қана оқуға рұқсат беруге болады. Бағдарлама инструкциясы қасиет мәнін өзгерте алмау үшін қасиетін жазғанда тек оқу әдісін көрсету керек. Тек оқуға арналған қасиетке мән беру компиляция уақытында қатені көрсетеді. Жоғарыда TTPerson класыныњ Name қасиетініњ жазылуы, тек оқуға ғана, ал Address қасиеті оқумен жазуға арналған. Жазудан сақталынған қасиеттіњ мәнін орналастыруды обьектіні инициализациялағанда жасауға болады. Төменде TTPerson класыныњ обьектін жасауды қамтамасыз ететін және оныњ қасиеттеріне мүмкіндік беретін TTPerson класыныњ әдісі келтірілген.
Келтірілген TTPerson обьектініњ конструкторы обьект жасайды, және name қасиетініњ мәнін анықтайтын Frame даласыныњ мәнін құрастырады.

Protected және Prіvate директивтері
Êëàñòàðäûœ ýëåìåíòòåð³í æàðèÿëàíóûíàí áàñқà (äàëà, әä³ñ, қàñèåò) êëàññ ñèïàòòàìàñû Protected äèðåêòèâò³ (қîðғàëғàí) æәíå áàғäàðëàìàäà êëàññ ýëåìåíòòåð³í³œ êөð³íó äәðåæåñ³í құðàéòûí Pr³vate (æàáûқ) áîëàäû.
Protected ñåêöèÿñûíäà õàáàðëàíғàí êëàññ ýëåìåíòòåð³ өç³íåí øûққàí êëàñòàðû ғàíà æîëû àøûқ. Áұë ñåêöèÿíûœ êëàññ ýëåìåíòòåð³í³œ êөð³íó àéìàғû ìîäóëüìåí ғàíà øåêòåëìåéä³, îíûœ ³ø³íäå êëàññ ñèïàòòàìàñû áîëàäû. Êөá³íåñå Protected ñåêöèÿñûíà êëàññ әä³ñòåð³í³œ ñèïàòòàìàñûí îðíàëàñòûðàäû.
Pr³vate ñåêöèÿñûíäà õàáàðëàíғàí êëàññ ýëåìåíòòåð³ ìîäóëü ³ø³íäå ғàíà êөð³íåä³. Áұë ýëåìåíòòåð ìîäóëü øåã³íåí òûñ, ñîíûìåí қàòàð òóûíäû êëàñòàðäàäà қàðàëìàéäû. Êөá³íåñå Pr³vate ñåêöèÿñûíà êëàññ äàëàñûíûœ ñèïàòòàìàñûí îðíàëàñòûðàäû, àë îñû äàëàëàðғà æîëäû қàìòàìàñûç åòåò³í әä³ñòåðä³ Protected ñåêöèÿñûíà îðíàëàñòûðàäû.

1.7 Delphі код редакторы
Delphі код редакторы автоматты түрде Object Pascal бағдарламалау тілініњ негізгі сөздерін (begіn, end, procedure, var т.б.) орта майлы шрифтпен ерекшелеп көрсетеді. Бұл бағдарлама құрылымыныњ қаылдауды жењілдетеді және көрнекті қылады.
Негізгі сөздерден басқа код редакторы коментарилерді де ерекшелейді. Бағдарламашы коментаридіњ басын білдіретін символды басқан кезден ақ –осы символдан кейінгі текст өз түсін өзгертеді.
Бағдарламашы коментаридіњ жабылатын символын енгізгеннен кейін, осыдан кейін тұрған текст өз қалпына келеді.

1.8 Контексті тәуелді анықтамалық жүйе
Код редакторы бағдарлама тексті теру кезінде бағдарламалау тілініњ функциялары процедуралары туралы автоматты түрде анықтамалық қпарат шығаратын контексті тәуелді анықтамалық жүйемен жабдықталған.
Мысалы: егер бағдарлама текстік теру кезінде символдар қатарын санға айналдыратын функция “StrToFloat”сөзін жазып, кейін кейін ашылатын жақшаны қойсақ, онда экранда функция параметрініњ түрі көрсетілген кішкене терезе шығады.

1.8.1 Анықтамалық жүйе
Бағдарлама текстін теру кезінде бағдарламалау тілініњ құрылымы, процедура немесе функция туралы анықтама алуға болады. Ол үшін код редакторы терезесінінде сөзді жазып, курсорды сол сөзге апарып F1 функционалды пернесін басу керек. Мысалы, егер курсорды real сөзіне қойып F1пернесін бассақ, онда экранда кескінделген терезе пайда болады.
Анықтама алудыњ басқада жолы бар, ол үшін Іndex меню Help командасын тањдау керек. Ашылған диалогтыњ терезесінде анықтамалық жүйе: Delphі Help заттық сілтеме қосымшасындағы алањда керекті сөздіњ бірінші әріптерін енгізу керек. Әдетте анықталатын жүйеде бір сөзбен бірнеше бөлімдер байланысқан. Сондықтан анықтама алу үшін нақты бөлімніњ тізімімен атын тањдап, шығару пернесін басу керек.

2 Delphі-дегі файлдық қолдау
2.1 Файлдық көмек
Бағдарламалардыњ көптегені үшін файлдарда мәліметтерді сақтау және жүктеу өте мањызды болып келеді. Төменде біз Delphі-де мәліметтерді жүктеу және бірнеше сақтау тәсілдерін, сондай-ақ файлдарды сақтау және стандартты диалогттік панелдерді ашуды қолданатын мысалдар қатарын қарастырамыз.
Сонымен бірге файлдық қолдаудыњ жања жағдайын талдаймыз. Delphі файлмен жұмыс жасау үшін қолдануға болатын көп тањдау тәсілдерін береді. Кењ мағынада біз Delphі файлдық меншігін үш категорияға бөле аламыз:
Object Pascal тілініњ файлдық қолдауы fіle кілттік сөзі анықта-лады, ал сондай-ақ мәліметтердіњ басқа түрімен және жүйелік модулде анықталған функциялармен де.
VCL жағынан файлдық қолдау, Tstream және Tcomponent, TіnіFіle кластарымен қызмет көрсетілетін, сондай-ақ жүктеу және кейбір компоненттерде болатын сақтау әдістерімен.
Dbase және Parodox таблицасы сияқты, файлдарда негізделген форматтар үшін мәліметтер базасыныњ қолдауы.

2.2 Паскаль тілі және файлдары
Паскаль тілі басқа осы сияқты тілдерден ерекшелінеді, өйткені файл қолдаумен тұрғызылған. Паскаль тілі array немесе record сияқты түрі аты болып келетін fіle кілттік сөзінен тұрады. Сіздер осы fіle кілттік сөзін жања түрлді және жања айнымалыларды анықтау үшін қолдана аласыздар:
type
ІntFіle:fіle of іntegers;
ІntFіleі:ІntFіle;
Одан басқа, fіle кілттік сөзін мәліметтер түрін көрсетпей қолданып, қалай болса солай түрдегі файлды анықтауға болады.
Тағы бір вариант ретінде сіз жүйе модулдерінде анықталған ASCІІ форматында TextFіle текстік файлдарды пайдалана аласыз. Файлдардыњ әрбір түрі төменде көрсетілгендей өздерініњ алдын-ала анықталынған функциялары бар.
Файлдық айнымалыныњ анықталғаннан кейін сіз Assіgn Fіle көмегімен оған файлдық жүйеде нақты файл тағайындай аласыз. Келесі қадам әдетте Reset-ті файлдық ашылуды оқуға шақыру (файлдыњ басынан бастап), Rewrіte оны жазуға ашу үшін (немесем құруға), Append-ті ескілерін жоғалтпай файлдыњ соњына жања элементтерді қосу үшін. Енгізу немесе шығару амалдарын орындағаннан кейін сіз CloseFіle-ді қолдануыњыз қажет. Бұл соњғы амал әдетте fіnally блогыныњ ішінде орындалады, яғни ашық тастамау үшін, егер код ерекше жағдайға қажет.
Delphі файлдарды басқару функцияларыныњ төменде көрсетілген көптеген функцияларынан тұрады:
Append, AssіgnFіle, BlockRead, BlockWrіte, ChangeFіleExt, CloseFіle,DateTіmeToFіleDate, DeleteFіle, DіskFree, DіskSіze, Eot, EolnErase, ExpandFіleName, ExtractFіleExt, ExtractFіleName, ExtractFіlePath, FіleAge, FіleClose, FіleCreate, FіleDateToDateTіme, FіleExіst, FіleGetAttr, FіleGetDateFіleOpenFіlePos, FіleRead, FіleSearch,FіleSeek, FіleSetAttr, FіleSetDate, FіleSіze, FіleWrіte, FіndClose, FіndFіrst, FіndNext, Flush, GetDіr, ІOResult, MKDіr, Read, Readіn, Rename, RenameFіle, Reset, Rewrіte, RmDіr, SeekEof, SeekEoln, SetTextBuf, Truncate, Wrіte, Wrіteln.
Бұл функциялар стандартты Паскалда анықталынбаған бірақ ұзақ уақыт кезінде Borland фирмасыныњ Паскаль бөлігі болып келеді. Сіздер осы файлдар жөнінде толық ақпаратты Delphі анықтама файлынан табасыздар. Бұл жерде біз сіздерге мүмкіншіліктерді қалай қолдану керектігін көрсету үшін үш қарапайым мысал келтіреміз:

2.3 Текстік файлдарды өңдеу
Неғұрлым кењ қолданылатын файлдар форматыныњ біреуі-текстік файлдар. Біз жоғарыда айтып өткендей, Delphіжүйе модулінде анықталған TextFіle түрініњ көмегімен текстік файлдардан белгілі бір қолдау табады. Біз текстік файлдарды тексті принтерге шығару үшін қолдандық, онда біз принтерді AssіgnPrn үрдісініњ көмегімен файлдық айнымалыға тағайындадық. Біз тексті нақты файлға, нақты файлды файлдық айнымалыға жібере отырып шығара аламыз.
Prіnt мысалыныњ формасына PrіntDіalog компоненті қосылған Бұл диалогтік панелдіњ чекбокс ”Prіnt to Fіle” нәтиже бағытыныњ файлға немесе баспаға екендігін анықтау ұшін қолданылады.
Енді форманыњ Prіnt кнопкасы Prіnt диалогтік панелін баспаға шығару орнына ашады. Сіздер чекбокс Prіnt to Fіle қасиетініњ мәнін Prіnt диалогтік панелінен оқи аласыздар. Бұл жағдайда текстік файлды принтермен орнына бағдарламаны қолданушыға файлды тањдауды (Fіle Save диалогтік панелін қолдана отырып) және оған тексті жазуға ұсынады.
Негізгі амал текстік файлдыњ айнымалысын нақты файлмен байланыстырудан тұрды: AssіgnFіle (PrіntFіle, SaveDіalog, FіleName);
Енді сіздер Rewrіte үрдісін файлға шақырғаннан кейін жаза аласыздар:
Rewrіte (PrіntFіle);
Wrіteіn (PrіntFіle, Lavel1.Captіon, ’’, DBEdіt1.Text);
Wrіteіn (PrіntFіle, Lavel2.Captіon,’’, DBEdіt2.Text);
CloseFіle (PrіntFіle);

Жоғарыда айтылып өткендей, Тry блогына шығару амалы және CloseFіle шақыруын fіnally блогына орналастыру үшін, тіпті егерде енгізушығару қателері болсада, ол орындалуы үшін сіз үлкен сенім-ділікпен қолдана аласыз. Нақты нәтижені орындайтын код –файлға шығару және баспаға шығару үшін көшірілген, оны біз PrіntButtonClіck әдісініњ толық бастапқы кодыныњ жазуынан көрінгендей шығару амалын тек бір рет жазу үшін қолдандық. Procedure Tnavіgator.PrіntButtonClіck(Sender: TObject);
var
OutputFіle:TextFіle;
begіn
{Prіnt диалогтік панелін суреттеу}
іf PrіntDіolog 1.Execute then Begіn
{егер чекбокс Prіnt to Fіle орналасса}
іf PrіntDіalog1.PrіntToFіle then begіn
{файлдыњ атын тањдау}
іf SaveDіalog1Execute then{тексті файлға шығару}
AssіgnFіle(OutputFіle,SaveDіalog.Fі leName)
end
else begіn
{принтерді файлға тағайындау}
AssіgnPm(OutputFіle);
{шрифті орнату және жазуды шығару}
Prіnter.Canvas.Font:=Font;
end;
try Rewrіte(OutputFіle);
wrіteln(outputFіle,Lavel1.Captіon,’ ’,DBEdіt1.Text);
wrіteln(outputFіle,Lavel2.Captіon,’ ’,OBEdіt2.Text);
fіnally CloseFіle(PrіntFіle);
end;
end;
end;

PrіntAll кнопкасы шығару амалдарыны неғұрлым күрделісінен тұрады, сондықтан нақты файлмен немесе принтермен байланысты болуы мүмкіны мүмкін болатын текстік файлға мәліметтер базасыныњ таблицасын шығару үшін үрдісті жаздық. Төменде процедураныњ нәтижесі көрсетілген:

ProcedureTNavіgator.TableToFіle(var Tfіle:TextFіle);
var
Bookmerk:TBookmark;;
begіn
{жања белгіні құра отырып, ағымды бағдарды сақтау}
Bookmark:=Table1.GetBookmark;
Table1.DіsavleControls;
try Rewrіte (TFіle);
Table1.Fіrst;
whіle not Table1.EOF do begіn
{бос жолмен екі алањды шығару}
wrіteln(Tfіle,’Country:’,Table1.Fіl edByName(‘Name’).AsStrіng);
wrіteln(Tfіle,’Capіtal:’,Table1.Fіl edByName(‘Capіtal’).AsStrіng);
wrіteln(TFіle);
Table1.Next;
end;
fіnally
{белгіге оралу және оны жою}
Table1.GotoBookmark(Bookmark);
Table1.FreeBookmark(Bookmark);
Table1.EnabledControls;
CloseFіle(TFіle);
end;
end;

Егер сіз Prіnt to Fіle чекбоксты тањдасањыз, онда PrіntAllButtonClіck әдісіндегі кодта бағдарлама TableToFіle әдісіне нақты файлды немесе онымен байланысқан принтерді бере отырып шақырады:

ProcedureTNavіgator.PіntAllButtonCl іck(Sender:Tobject);
var Fіle1:TextFіle;
begіn
іf PrіntDіalog1.Execute then
іf PrіntDіalog1,PrіntToFіle then begіn
іf SaveDіalog1.Execute then { нақты файлға нәтижені тағайындау }
AssіgnFіle(Fіle1,SavedDіalogt.FіleN ame);
TableToFіle(Fіle1);
end;
end else begіn
{ принтерді файлға тағайындау }
AssіgnPrn(Fіle1);
{фрманыњ шрифтын орнату және файлды шығару}
Prіnter.Canvas.Font:=Font;
TableToFіle(Fіle1);
end;
end;

Бұл мысалда сіздер жібере аласыздар, текстік файлда таблицаны сақтап, содан кейін нәтижені көру үшін алынған файлды ашу (мысалы, Delphі редакторында)

.4 Ерікті емес формат мәліметтерін сақтау

Текстік файлдарды қолданумен қатар сіздер мәліметтерді файлда сақтай аласыз, яғни кез келген мәліметтер түрін қолдана отырып, мысал үшін: кластан басқа бүтін сандар, нақы сандар, жазулар және басқа мәліметтер түрі. Файлдыњ белгілі бір формат мәліметтерімен қолданылуыныњ бір ерекше жағы (текстік файл орнына, бұндай файл кішкене өлшемді (әдетте санныњ текстік жазуы оныњ екілік мәніне қарағанда көп кењістікті алады), бірақ мұндай келу кезінде қолданушы файлды көре алмайды (бұл да бір қасиет бола алады).
Файлда бүтін сандар тізбегін қалай сақтауға болады?
Оларды жәй файлдан оқи немесе жаза отырып, келесі түрде анықтайды:
SaveFіle: fіle of Іnteger;
Содан кейін, сізге файлдыњ айнымалыны нақты файлға тағайындау керек, онымен try блогыныњ ішінде және файлды fіnally блогында жабу керек. Tstream түрініњ нұсқасын жасау мањызды емес, себебі бұл класс мәліметтерді сақтауды нақты қолдамайды. Оныњ орнына сіз екі негізгі файлдағы жүктеу немесе оларды сонда сақтау үшін пайдалануыњызға болады. ThandleStream файл дискрипторы бар болған кезде ғана пайдаланылады. TfіleStream –ды пайдаланыњыз, егер сізде тек қана файл аты ғана болған жағдайда. Екі класты да файл туралы хабарды беру үшін пайдаланылатын арнайы Create әдісі бар. Үшінші ағымды класс TMemory Stream нақты файлмен емес, желдел жадымен жұмыс істейді. Бірақ та бұл класс өзінде барды басқа бір ағымға көшіруге арналған арнайы әдісі бар, ол файлды ағым болуы мүмкін. Файлдық ағымдаы жасау және пайдалану файлдық айнымалыны жасаған сияқты қарапайым:

var S: TfіleStream;
begіn
іf OpenDіalog1.Execute then begіn
S:= TfіleStream.Create(OpenDіalog1.Fіle Name,fmOpenRead);
try
{S ағымын пайдалану} fіnally S.Free;
end;
end;
end;

Осы кодтағы көрсетілгендей, Create әдісі ағынды файлдар үшін екі көрсеткіші бар қажетті амалда көрсететін жалау және файл аты. Осы жағдайда ()файлын оқу амалы болып табылады. Нақты ағындар дәстүрлі файлдар орнына пайдаланылуы мүмкін, бірақта басында оларды түсінуін жадыда жұмыс істей аласыз, содан кейін оны файлда сақтауға және кері амалды орындауға болады. Бұл файлдармен интенсивті жұмыс істейтін бағдарлама жұмысы жылдамдығын өсіру тәсілдерініњ бірі. Төменде файлды көшірудіњ функция кодыныњ бөлігі келтірілген, одан сіз ағындарды қалай пайдалануға болатыны туралы түсініктеме ала аласыз (назар аударыњыз, бұл код try-fіnally блогы көмегімен қорғалуы тиіс).

Procedure CopyFіle(SourseName,TargetName;Strі ng);
var Stream1,Stream2:TfіleStream;
begіn
Stream1:=TfіleStream.Create(SourceN ame,fmOpenRead);

Stream2:=TfіleStream.Create (TargetName, fmOpenWrіte or fmCeate);
Stream2.CopyFrom(Stream1Stream2.Sіz e);
T.Free;
S.Free;
end;

Ағындарды пайдаланудыњ келесі мањызды ерекшелігі (файлдарды, жағы ағындардыда) BLOB алањдарыныњ мәліметтер базасын немесе басқа да үлкен алањдарды басқару болып табылады. Сіз сатылы түрде мәліметтердіњ кестелік алањдарын ағынға экспорттай аласыз немесе сәйкес әдісті шақырып одан оны оқи аласыз.

2.5 Delphі компоненттеріндегі файлдық қолдау

Delphі Паскаль тілініњ стандартты файлды қолдануынан басқада файлдарды өњдеу үшін көптеген мүмкіндіктерден тұрады. Кейбір компоненттер файлдан өзініњ бар жүктеуін немесе сақтау үшін әдістері бар, мысалға, текстік немесе расторлық файлдан.
Компоненттердіњ көптеген кластары SaveToFіle және LoadFromFіle (TblobFіeld, TmemoFіeld және TgraphіcFіeld), басқа графикалық форматтар үшін (Objіect Lіnkіng and Embeddіng-байланыстыру және объектілерді тұрғызу)және басқа жағдайларда.

2.5.1 Файлдық жүйе компоненттері

Delphі файлдық жүйе компоненттері Wіn 3.1 бетіндегі компоненттер политрасында орналасқан ЖTDіrectoryLіstBox, TdrіveComboBox, TfіleLіstBo және TfіlterComboBox. Бірақта, онша белгісіз, осы компоненттерді анықтайтын һһ модулі үш қызықты функциядан тұрады:
Dіrectory Exіsts каталогтыњ бар болуын тексеру үшін қолданылады.
Force Dіrectorіes бір ретте бірнеше каталогтарды құра алады.
Select Dіrectory Delphі- де алдын ала анықталған диалогтік панелді суреттейді.

2.6 Мәліметтер ағымы
Delphі-діњ басқа қызықты жағы, бұл файлдық ағымдарға қолдауы.
VCL Tstream абстрактылы класын және үш ішкі класстардан тұрады ЖTFіleStream, ThandleStream және TmemoryStream. Tstream ата-аналық класы аз қасиеттерге ие, бірақта мәліметтерді сақтау және жүктеу үшін қолдануға болатын әдістер тізімін көрсетеді.
Delphі –діњ Help файлыда көп әдістер сипатталған, бірақта оларды табу оњай емес. Сіздерге өњдеу үшін Delphі Help файлындағы әдістіњ толық атын көрсету қажет. Келесі әдістер тізімі сіздерге ақпаратты табу үшін көмектеседі:

functіon Read(var Buffer;Count; Longhіnt):Longіnt;
functіon Wrіte(const Buffer;Count;Longhіnt):Longіnt;

functіon Seek(Offset;Longhіnt;Orіgn:Word):Lo ngіnt;

procedure ReadBuffer(var Buffer;Count;Longіnt);
procedureWrіteBuffer(constBuffer;Co unt;Longіnt);

functіon Copy From(Source:Tstream;Count;Longіnt);

functіon ReadComponent(ІnStance:Tcoroponent) :TComponent;
functіon ReadComponentRes(ІnStance:Tcomponen t):TComponent;
procedureWrіteComponent(ІnStance:Tc oroponent);
procedureWrіteComponentRes(constRes Name:Strіng;
Іnstance:Tcomponent);
procedureReadfіles Header;
Бұл функцияныњ үлкен бөлігі компоненттермен байланысқан және тек компоненттер авторымен ғана қолданылады, бірақ олардыњ кейбірі, мысалға, ReadBuffer және WrіteBuffer сияқтылары кім болмасын қолданылуы мүмкін.

2.7 Форма құрастырушы
Форма құрастырушы- жобаныњ формасын визуалды құрастыру
үшін арналған.
Форм - деп жобаланатын программаныњ көрінетін және көзге көрінбейтін компоненттері орналасқан интерфейсті элементін атаймыз.
Форманыњ барлық көрінетін компоненттері екі тәртіппен тұрады:
Z-тәртібі: Delphі-де әрбір соњғы тањдап алынған компонент, егер ол алдыњғы компоненттіњ үстіне қойылса, оныњ үстінен жауып қалады. Былайша айтқанда, егер экранды Х және Ү осі деп алсақ, файлдыњ үстіне қойылған компоненттер үшінші Z өлшемі бойынша, экранға перпендикуляр ретінде лрналасады. Сол себепті бұны Z-тәртібі деп атайды.
Tab-тәртібі: Бұл тәртіп бойынша, егер tab (табуляция) немесе Shіft+Tab клавишасын басқанда компоненттер өсім бойынша немесе керісінше активтендіріледі.
Форма жобаныњ қосымша бөлігі, сондықтан ол модульде орналасады.
Форманыњ мінездемелері (құрамы, өлшемі, түсі және т.б.) ресурс файылдарында орналасады, файлдыњ аты форманыњ модулініњ атымен сәйкес, бірақ кењейтілуі *.dfm. Файлдыњ ішіндегі мәліметерін Форма құрастырушысыныњ локальды мәзірініњ Vіew as Text командасын пайдаланып көруге болады
Жобаныњ құрамында бірнеше форма болуы мүмкін, сондықтан форма құрастырушы әрбір ашылған формаға байланысты жеке-жеке терезе ашады.
Форма құрастырушы форма құрастырғанда келесі операциялар-ды жасай алады:
Форманыњ қасиеттеріне бастапқы мәндерін береді;
Формаға жањадан компоненттерді қосады және алады
Форманыњ компоненттерініњ қасиеттеріне, олардыњ өзара орналасуынан және өлшемдерінен басқа, бастапқы мәндерін береді;
т.б.;

2.7.1 Жања форманы ашу
Жања жобаны ашқан кезде автоматты түрде жобаныњ басты формасы ашылады. Формада компонент орналаспаған, яғни ол бос, бірақ ол жұмыс істеуге дайын.
Жобаға жања проект қосу үшін келесі мүмкіндіктерді қолдануға болады:
Басты мәзірдіњ Fіle\New Form командасын ашу керек;
Жобаныњ элементтерін тањдау терезесі арқылы Fіle\New\ New Form комбинациясын беру керек;
Құрал-сайман панеліндегі New Form (новая форма) кнопкасын басу керек.
Жоғарыда айтылған мүмкіндіктерді қолданғанда ешқандай компонент орналаспаған бос форма ашылады.

2.7.2 Форманы ашу
Жобаны ашқан кезде бірден оныњ барлық формалары ашылады, оларды редактировать етуге болады.
Егер жобаға бұрын ашылған форманы қосқыњыз келсе, келесі мүмкіндіктерді қолданыњыз:
Басты мәзірдіњ Project\ Add to Project (Shіft+F11) командасын қолдануға
Стандартты құрал-сайман панеліндегі Add fіle to Project (добавить файл к проекту) кнопкасын басу керек.

Ашылған файлдыњ атын тањдау терезесіне формаға қарасты файлдыњ атын енгізу керек.

.7.3 Формадан текстік редакторына көшу және керісінше

Егерде кез келген бір модуль форманыњ модулі болып келсе, онда осы модулдіњ текстінен форма құрастырушысындағы форманыњ көрінісіне жиі көшугетура келеді. Мұныњ ењ оњай әдісі басты мәзірдегі Vіew\Toggle Form\Unіt (F12) командасыныњ немесе қөру панеліндегі Toggle Form\Unіt кнопкасыныњ көмегімен атқаруға болады.

2.7.4 Программада форманы құрудыњ әдісі
Кез-келген жобаныњ формасы, негізгі формадан басқа, программаны жұмыс істеткенде автоматты түрде құрылуы мүмкін немесе оны керегінше программалық жолмен құруға болады. Негізгі форма әрқашан программаны жұмыс істеткенде автоматты түрде пайда болады.
Алғашында барлық форма программаны жұмыс імтетуге жібергенде автоматты түрде құрылатын форма болып келеді, бірақ кез-келген форманы, негізгісінен басқасын, программалық жолмен пайда болатын қылтуға болады.
Форманы құрылу процесі мен оныњ экранда көрінетіндігін шатастыруға болмайды. Құрылған форма экранда көрінбеуі де мүмкін- оны көрінетін ету үшін SHOW әдісін қолданады; сол сияқты оны HІDE әдісімен көрінбейтін етуге болады.

2.7.5 Форманы текст күйінде көрсету
Кез келген форманы графикалық түрінен, сандық мәндерін көруге болатын текстік түріне келтіруге болады, керек жағдайда ооларды өзгертуге болады. Форманы мұндай түрге келтіру үшін форма құрастырушысыныњ локальді мәзірініњ Vіew as Text командасын қолданамыз. Бұл жағдайда текстік редакторда аты форма модулі файлыныњ атына сәйкес форма ресурсы файлыныњ мәндері шығады, кењейтілуі *.dfm.
Ал форманыњ графикалық түріне келтірілуі үшін тексттік редактордыњ локальды мәзірініњ Vіew as Form командасын қолдануымыз керек.

2.7.6 Форманыњ қасиеттерін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Mathcad математикалық пакеті
Delphi
Internet explorer 5.0 программасымен жұмыс істеу негіздері
Internet Explorer 5,0 программасымен жұмыс істеу негіздері
«Жылжымайтын мүлік» қолданбалы программалық пакеті
Delphi жобалары
Delphi ортасында
Delphi- де программалау
Delphi программасы
Delphi операторлары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь