Delphі 5.0 пакеті

КІРІСПЕ
1 Delphі.де бағдарламалау
1.1 Delphі аймағы
1.2 Мәліметтерді енгізу
1.2.1 Енгізу терезесінен мәліметтерді енгізу
1.2.2 Диалогтік терезе алањынан енгізу
1.3 Мәліметтерді шығару
1.3.1 Нәтижені хабарлау терезесіне шығару
1.3.2 Диалогтік терезеде шығару
1.4 Әдіс
1.4.1 Полиморфизм және виртуалды әдістер
1.5 Инкапсуляция және объект қасиеттері
1.6 Protected және Prіvate директивтері
1.7 Delphі код редакторы
1.8 Контексті тәуелді анықтамалық жүйе
1.8.1 Анықтамалық жүйе
2 Delphі.дегі файлдық қолдау 2.1 Файлдық көмек
2.3 Текстік файлдарды өңдеу
2.4 Ерікті емес формат мәліметтерін сақтау
2.5 Delphі компоненттеріндегі файлдық қолдау
2.5.1 Файлдық жүйе компоненттері
2.6 Мәліметтер ағымы
2.7 Форма құрастырушы
2.7.1 Жања форманы ашу
2.7.2 Форманы ашу
Қазіргі кезде компьютер әлемінде бағдарламалау тілініњ көптеген түрі бар. Бір ғана іс-әрекетті орындайтын бағдарламаны Basіc, Pascal, C тілдерінде жазуға болады. Ал осы тілдердіњ ішіндегі қайсысы жақсы?
Бұл сұраққа жауап беру оњай емес. Бірақта бағдарлама жазып үйрену үшін Pascal тілі басқаларынан қарағанда келеді деп сенімді түрде айта аламыз. Бұл тілді бағдарлама жазып үйрену үшін щвейцар ғалымы Н.Вирт жасап шығарғандығы белгілі.
Turbo Pascal-ды жетілдіре отырып, Borland фирмасы пакеттіњ жања версиясын жасап шығарды.
Уақыт келе Turbo Pascal-да объектілі-бағытталған бағдарламалау концепциясыныњ қолдауын қамтамасыз ететін құралдар пайда болды және Turbo Pascal бағдарламалау тілі Object Pascal деп атала бастады.
Іnternatіonal фирмасы Delphі5.0 пакетініњ Wіndows 98 операциялық жүйесінде жұмыс істеуге арналған жања версиясын жасап шығарды.
        
        КІРІСПЕ
Қàç³ðã³ êåçäå êîìïüþòåð әëåì³íäå áàғäàðëàìàëàó ò³ë³í³œ êөïòåãåí òүð³ áàð. Á³ð ғàíà ³ñ-әðåêåòò³ îðûíäàéòûí áàғäàðëàìàíû Bas³c, Pascal, C ò³ëäåð³íäå ... ... Àë îñû ... ... қàéñûñû æàқñû?
Бұл сұраққа жауап беру оњай емес. Бірақта ... ... ... үшін Pascal тілі ... ... ... деп ... түрде айта аламыз. Бұл тілді бағдарлама жазып үйрену үшін щвейцар ғалымы Н.Вирт ... ... ... ... ... отырып, Borland фирмасы пакеттіњ жања версиясын жасап шығарды.
Уақыт келе Turbo Pascal-да объектілі-бағытталған бағдарламалау концепциясыныњ ... ... ... ... ... ... және Turbo Pascal ... тілі Object Pascal деп атала бастады.
Іnternatіonal фирмасы ... ... Wіndows 98 ... ... ... ... ... жања версиясын жасап шығарды.
1 Delphі-де бағдарламалау
1998 æûëû ²npr³se Corporat³on ôèðìàñû (áұðûíғû Borland) æàœà âåðñèÿ ïðîãðàììàëàóäàғû æәíå ïðàêòèêàäàғû қîñûìøà ... ... æàœà ... ... îòûðûï âèçóàëäû ïðîãðàììàëàóғà àðíàëғàí. Âèçóàëäû ïðîãðàììàëàó ïðîãðàììàíûœ èíòåðôåéñ³í құðóғà өòå ... ... ... Ïàñêàëü, Ñè æәíå ò.á.ò³ëäåðä³ қîëäàíûï ïðîãðàììà құðó –îœàé æұìûñ åìåñ. Delph³ ïàêåò³íäå W³ndows-òûœ åðåêøåë³êòåð³íå àñà ìәí áåðìåé ... ... ... Áұë îíûœ òàғû á³ð ... ... äàìûï êåëå æàòқàí âèçóàëäû ïðîãðàììàëàó ïðîãðàììàíûœ òåêñò³í қîëäàí æàçғàííûœ îðíûíà ïðîãðàììàëàó ïàêåò³í³œ ³ø³íäåã³ äàéûíäûқòàðäû қîëäàíóäû қîëäàéäû, îë äàéûíäûқòàðäûœ òåê қàíà ... ... ... ... өçãåðò³ï íåìåñå ìîäèôèêàöèàëàó қàæåò.
Ïàêåò Delph³ қèûí ïðîãðàììàëàðäû ïðîãðàììàëàóäûœ қàðàïàéûì æәíå ... ... ... ... ... æұìûñ ³ñòåãåíäå åê³ ñòàäèÿғà áөëóãå áîëàäû. Á³ð³íø³ ñòàäèÿ- ... ... ... ... ... ... бөліктерден құралады да оған қажетті параметрлермен мінездемелер белгіленеді. Дәл осы стадияда әлі программа жұмыс атқарғанға дейінгі ... ... ... және ... ... ... қолданылады. Екінші стадия- программаныњ жұмыс атқару стадиясы. Және аралық, үшінші, ... ... ... ... бұл ... ... ... программаныњ қателіктерін, дұрыс жұмыс атқарылуын қарастырады.
Жобалау стадиясында бірнеше файлдар құрастырылып қолданылады. Негізгі бөлігі жоба ... Pascal- да бұл ... ... деп аталған). Жоба орналасқан файл *.dpr кењейтілуіне ие. Әдетте бұл бөлік бүкіл программаныњ ... ... ... ... ... ... жағдайда өзіње қажетті өзгертулер енгізуге болады.
Программаныњ жұмыс істеу стадиясында әртүрлі динамкалық кітапханалы файлдарды (DLL- Dynamіc Lіnk Lіbrary) қолдануы ... ... *.dll. ... жұмыс істеу барысында әртүрлі текстік немесе текстік емес файлдарды қолдануы мүмкін, мұнда қажетті мәліметтер орналасады.
Delphі-діњ жұмыс барысында ... ... ... ... керек жағдайларда ресурсты файлдар құрастырылады, кењейтілуі *.res- бұл жоба ... ал *.dfm- ... ... үшін және *.dcr- ... ... ... үшін.
Осы айтылғандардын бәрін келесі схемамен (1 сур.) көрсетуге болады:
DLL- ... ... ... ... ... ... ... ...
пакеті ... ... ... ... ... ... ... сурет. Delphі-дегі программа компоненттерініњ структурасы.
1.1 Delphі аймағы
Delphі-де дайын бөліктерді біріктіру арқылы программа құруға болады. Және осы құрылған ... ... және ... істетуге болады.
Delphі-дегі программалаудыњ бір ерекшелігі, прошраммист өзініњ істеп отырған жұмысыныњ шешімдерін, нәтижелерін көзбе-көз көруінде болады болып табылады (визуалды программалау).
Программаны ... ... және mouse ... ... ... ... ... көптеген элементтері Wіndows-тыњ стандартты компоненттеріне ұқсас болып келеді. Delphі-діњ интегралдау аймағына келесі мүмкіндіктермен кіруге ... ... ... ... ... экранындағы негізгі аймақ- Delphі-діњ ярлыгы орналасуы мүмкін. Бұл ярлыкты mouse (мышь)-пен активтендіру керек. Бұл ... ењ ... және тез ... ... "Выполнить" (орындау) командасын қолдануға болады: жолдыњ бағытын көрсетеді, яғни ашылатын файлға қарасты барлық ... Бұл ... ... ... ... ... жолды енгізудіњ оњай жолы жол сілтеуші (Проводник) арқылы ашылған терезеніњ "Обзор" кнопкасы көмегімен керек ... ... ... ... ... ... ... терезе:
- басты мәзір (меню),
- құрал- саймандар панелі,
- ... ... ... (Code Edіtor);
Форма құрастырушы (Form);
Жоба администраторы (Project Manager);
Обьектілер инспекторы (Object Іnspector);
Компоненттер кітапханасы ... ... ... (Object ... навигаторы (Browser);
Мәзір конструкторы (Menu Desіgner);
Встроенный отладчик;
Локальды мәзір;
Анықтама жүйесі.
Бұл айтылған компоненттерден басқа Delphі-ді орнатқанда автоматты түрде графика редакторы (Іmage Edіtor) және ... ... ... Desktop) ... ... ... жұмысы негізінен оқиғаны өњдеу үрдісін (ішкі бағдарлама) жасаумен аяқталады. Жасалған ішкі ... ... ... ... Delphі ... ... Object Pascal ... бағдарламалық бірлік болып- ішкі бағдарлама табылады.Ішкі бағдарламалардыњ екі түрі бар:процедура және функция.
1.2 Мәліметтерді енгізу
Бағдарлама бастапқы мәліметтрді енгізу ... ... ... ... ... ... ... ала алады.
1.2.1 Енгізу терезесінен мәліметтерді енгізу
Қолданушымен енгізілген оралу мәні жол ... ... Іnput Box ... ... жүзеге асады. Былай көрінеді:
Айнымалы:=Іnput Box(аты,көмек,мәні);
Мұндағы,
Айнымалы-мәні енгізу терезесінен алынатын, түрі жол болатын айнымалыныњ аты;
Àòû-åíã³çó òåðåçåñ³í³œ àòûíûœ òåêñò³;
Êөìåê-õàáàðäû òүñ³íä³ðóø³ òåêñò;
Мән-экранда ... ... ... болу мезгілінде енгізу алањында болатын текст;
S:= ²nput Box(‘ôóíòòàð-êèëîãðàìäàð‘,’ôóíòòà ñàëìàқòû åíã³ç³œ³ç’,’’);
Áұë íұñқàóäà êåëåñ³ òүðìåí îðûíäàëàäû:
Экран мониторында енгізу ... ... ... ... ... ... енгізу терезесініњ комадалар пернесініњ біреуін басу қажет.
ОК пернесіндегі басу енгәізілген жолға сәйкесті S айнымалысына ... ... ... басу Іnput Box ... шақыру кезінде
көрсетілген, оныњ аргументі ретінде (берілген жағдайда S айнымалысына ‘’, яғни ... ... S ... анықталған мәнін меншіктейді.
Тағыда бір Іnput Box функциясыныњ мәні жол (strіng ... ... ... ... жөн. Сондықтан, егер бағдарламада сандық түріндегі мәнді алу қажет болса, онда енгізілген жол сәйкесті функцияныњ көмегімен санға алмастырылуы ... ... ... түрінде болсын делік, сонда оныњ мәнін енгізуді қамтамасыз ететін нұсқау былай болу мүмкін:
S:= Іnput Box(‘фунттар-килограмдар‘,’фунтта ... ... ... ... ... ... терезе алањынан енгізу осы алањныњ Text қасиетіне қараумен жүзеге ... Егер Edіt1 ... ... Text ... ... тұратын тексті бар енгізу алањыныњ ішкі айнымалысыныњ аты(қасиеті).
1.3 Мәліметтерді шығару
Бағдарлама нәтижені ... ... ... терезеніњ шығару алањына, файлға немесе принтерге шығара алады.
1.3.1 Нәтижені хабарлау терезесіне шығару
Бұл ... Show Message ... Message Dlg ... ... ... асады. Show Message процедурасы экранға қарапайым диалогтік терезені текстпен және бір командалы ОК пернесімен шығды. ... ... ... ... ... , оныњ түрі жол; ... ... шығатын хабарлау терезесініњ аты орындалатын қосымша файлыныњ атымен сәйкес екендігіне көњіл аударған жөн.
Message Dlg функциясы неғүрлым икемді. Ол Wіndows ... ... ... ... қамтамасыз ете алады.Мысалға,’Көњіл аудару’белгісіне(!) және т.б.
Жалпы түрде:
Тањдау:= Message Dlg (хабарлама, түрі, пернелері, контекстік анықтамалар);
Мұндағы:
Хабарлама-хабарды шығаратын ... ... ... ... ... ... ... хабарлау түрі атаулы константамен беріледі.
Хабарлама түрін анықтайтын атаулы константалар
Константа
Хабарлама түрі
Белгі
Mt Warnіng
Көњіл аудару ... ...
Mt ... ... ... Cusstom
Күнделікті қолданушы хабарламасы, белгісі жоқ
Тізімдер пернелері-пернелердіњ түрін және санын анықтайды.Бұл тізім бірнеше ... бос емес ... ... ... ... ... ... жақшамен аяқталады.
Атаулы константалар тізімдері
Константа
Пернедегі текст
Mb Yes
Yes
Mb No
No
Mb Ok
Ok
Mb Cancel
Cancel
Md Help
Help
Mb Abort
Abort
Mb Retry
Retry
Mb Іgnore
Mb All
Іgnore
All
Мысалға, Ok және Cancel ... ... ... ... ... ... ... келесі екі константадан тұруы керек.
[mb Ok,mb Cancel]
Анықтама контексті хабарлама терезесі экранда болғанда F1 пернесін басу кезінде пайда болатын ... ... ... қарастырылмаса, параметр ретінде нөл көрсетілуі керек.
1.3.2 Диалогтік терезеде шығару
Ақпаратты шығару үшін тағайындалған диалогтік терезеніњ ... ... ... ... ... ... деп аталады. Шығару алањында текст пайда болуы үшін, осы ... Captіon ... мән беру ...
1.4 Әдіс
Класс әдістері (функциялар мен процедуралар) класс объектілерімен іс-әрекеттерді іске асырады. Әдіс орындалуы үшін ... аты мен әдіс атын ... ... ... ажыратып жазуымыз керек. Мысалы:
Professor.show íұñқàó professor îáúåêò³ãå show әä³ñ³í ïàéäàëàíóäû êөðñåòåä³. Îáúåêò³ãå әä³ñò³ қîëäàíó íұñқàóû äåãåí³ì³ç ïðîöåäóðàíû îðûíäàóìåí á³ðäåé.
Класс ... ... ... ... мен функция сияқты анықталады, процедура мен функция аты- ... ... ... екі ... ... аты мен әдіс аты. ... аты әдіс ... нүкте арқылы ажыратылады.
1.4.1 Полиморфизм және виртуалды әдістер
Ïîëèìîðôèçì-әðòүðë³ êëàñòàðғà ... ... үø³í ... àòòàðäû қîëäàíó ìүìê³íø³ë³ã³ Ïîëèìîðôèçì êîíöåïöèÿñû әä³ñò³ îáúåêò³ãå ... ... ... êëàñûíà ñәéêåñ êåëåò³í әä³ñò³ қîëäàíóäû қàìòàìàñûç åòåä³.
Үш класс ... ... оныњ ... ... ... ... Осы ... әрбіреуініњ іnto әдісі анықталған Vіrtual ... ... ... ... іnto ... виртуалды деп хабарланған. Әдістіњ виртуалды деп ... ішкі ... ... ... ... ... етіп ауыстыруына мүмкіншілік береді. Әрбір ішкі ... ... ... класс әдісін ауыстырып отыратын ... іnto ... ... ... класты виртуалды әдісті ауыстырып отыратын ... ... ... әдіс ... ... ... әðá³ð êëàññ үø³í ³nto әä³ñ³í³œ àíûқòàìàñû êөðñåò³ëãåí:
Áàғäàðëàìàäàғû àäàìäàð ò³ç³ì³í Tperson ... ... ... ... ... ... array [1…szl]of Tperson;
Бұндай етіп тізімді хабарлауға болады, өйткені Object Pascal ... ... ... ішкі ... көрсеткіштерініњ мәнін меншіктеуге рұқсат береді.Сондықтан, lіst массивініњ ... ... Tstud ... ... болғандай, Tprot класс объектісі де бола алады.
Бағдарламаныњ жұмыс істеу барысында массивтіњ ... ... Tstud ... ... ... Tprot ... ... де болуы мүмкін. Полиморфизм концепциясы объектіге, сол ... ... ... бола ... ... ... ... етеді.
Келесі бағдарлама, қарастырылып кеткен Tperson Tstud және Tprot класс хабарламалы формалдайды және студенттердіњ, мұғалімдердіњ тізімін ... ... ... ... іске ... Tform.Buttons. Clіck процедурасы Tsud немесе Tprof класыныњ lіst[n] объектісін құрайды. Құрылатын объектініњ класы RadіoButton жағдайымен анықталады. Студент (RadіoButton1) жағдайыныњ орналасуын Tstud ... ал ... ... жағдайын –Tprot класы анықтайды.
Тізім (Button2)пернесін басып, Tform1.Button2Clіck үрдісі тізімініњ әрбір ... іnto ... ... ... ... тізімді көрсететін жолдарды формалдайды.
Инкапсуляция және объект ... ... деп - тек ... ... ... бару үшін ... далаларыныњ жабылуын айтамыз.
Object Pascal–äà îáúåêò³ëåð äàëàñûíà ìүìê³íä³êò³œ øåêòåëó³ îáúåêò қàñèåò³ êөìåã³ìåí ³ñêå àñàäû. ... ... ... ... ñàқòàéòûí äàëàìåí æәíå қàñèåò äàëàñûíà ìүìê³íä³ê áåðåò³í åê³ ... ... ... ... ... әä³ñ ... æàçó ... (wr³te) äåï, àë қàñèåò ìәí³í àëó әä³ñ³ - қàæåò îқó әä³ñ³ (read) äåï àòàëàäû.
Êëàñòàðäû æàçғàíäà қàñèåò àòûíûœ ... property ... ñөç³ ... ... ... êåé³í îíûœ òүð³ îäàí êåé³í қàñèåò ìәí³íå ìүìê³íä³ê áåðåò³í ... àòû ... Read ... ... ... ... ... åòåò³í әä³ñ àòû, wr³te ñөç³íåí êåé³í -қàñèåòò³ æàçóäû қàìòàìàñûç åòåò³í әä³ñ àòû æàçûëàäû.
Òөìåíäå åê³ name æәíå address ... áàð TTPerson ... ... ... ... ... бағдарламасында обьектіде қасиет мәнін орналастыру әдісін жазудыњ қажеті жоқ, тек ... ... ... тењестіру нұсқау жазсақ болды. Мысалға Student обектініњ address қасиетіне мән беру үшін Student.address:=”…’
жазсақ ... ... ... мәнін тењестіру нұсқауын әдіс шақыру нұсқауына ауыстырады.
Бағдарламада қасиетті қолдану сырттай алғанда объект ... ... еш ... жоқ. ... ... пен ... ... арасында мынандай айырмашылықтар бар: қасиеттерді оқу және қабылдау ... ... ... бір ... ... ... ... Бағдарламада қасиет әдістеріне басқа да қосымша есептерді жүктеуге болады. Мысалға: әдістер ... ... тењ ... ... ... ... логикалық түрде қасиетпен байланысқан далалардыњ мәндерін тағайындау, қосымша процедуралар шақыру. Обьект ... ... ... жазу ... ... мәнін сақтайтын далаларға мүмкіндікті шектеуге шама береді, мысалға тек қана оқуға ... ... ... ... ... ... ... өзгерте алмау үшін қасиетін жазғанда тек оқу әдісін көрсету керек. Тек оқуға арналған қасиетке мән беру компиляция уақытында қатені көрсетеді. ... TTPerson ... Name ... ... тек оқуға ғана, ал Address қасиеті оқумен жазуға арналған. Жазудан сақталынған қасиеттіњ мәнін орналастыруды обьектіні инициализациялағанда жасауға ... ... TTPerson ... ... ... ... ... және оныњ қасиеттеріне мүмкіндік беретін TTPerson класыныњ әдісі келтірілген.
Келтірілген TTPerson обьектініњ конструкторы обьект жасайды, және name ... ... ... Frame ... мәнін құрастырады.
Protected және Prіvate директивтері
Êëàñòàðäûœ ýëåìåíòòåð³í æàðèÿëàíóûíàí áàñқà (äàëà, әä³ñ, қàñèåò) êëàññ ñèïàòòàìàñû Protected ... ... æәíå ... ... ... ... ... құðàéòûí Pr³vate (æàáûқ) áîëàäû.
Protected ñåêöèÿñûíäà õàáàðëàíғàí êëàññ ýëåìåíòòåð³ өç³íåí øûққàí êëàñòàðû ғàíà æîëû àøûқ. Áұë ñåêöèÿíûœ ... ... ... ... ... ғàíà øåêòåëìåéä³, îíûœ ³ø³íäå êëàññ ñèïàòòàìàñû áîëàäû. Êөá³íåñå Protected ñåêöèÿñûíà êëàññ әä³ñòåð³í³œ ñèïàòòàìàñûí îðíàëàñòûðàäû.
Pr³vate ñåêöèÿñûíäà ... ... ... ... ... ғàíà êөð³íåä³. Áұë ýëåìåíòòåð ìîäóëü øåã³íåí òûñ, ñîíûìåí ... ... ... ... ... Pr³vate ... ... äàëàñûíûœ ñèïàòòàìàñûí îðíàëàñòûðàäû, àë îñû äàëàëàðғà ... ... ... ... Protected ñåêöèÿñûíà îðíàëàñòûðàäû.
1.7 Delphі код редакторы
Delphі код редакторы автоматты түрде Object Pascal ... ... ... ... (begіn, end, ... var т.б.) орта ... шрифтпен ерекшелеп көрсетеді. Бұл бағдарлама құрылымыныњ қаылдауды жењілдетеді және көрнекті ... ... ... код ... ... де ... Бағдарламашы коментаридіњ басын білдіретін символды басқан кезден ақ –осы символдан ... ... өз ... өзгертеді.
Бағдарламашы коментаридіњ жабылатын символын енгізгеннен кейін, осыдан кейін тұрған текст өз қалпына келеді.
1.8 Контексті ... ... ... ... ... тексті теру кезінде бағдарламалау тілініњ функциялары процедуралары туралы автоматты түрде анықтамалық қпарат шығаратын контексті ... ... ... жабдықталған.
Мысалы: егер бағдарлама текстік теру кезінде символдар қатарын ... ... ... “StrToFloat”сөзін жазып, кейін кейін ашылатын жақшаны қойсақ, онда экранда ... ... түрі ... ... ... ... ... Анықтамалық жүйе
Бағдарлама текстін теру кезінде бағдарламалау тілініњ құрылымы, процедура немесе функция ... ... ... болады. Ол үшін код редакторы терезесінінде сөзді жазып, курсорды сол сөзге апарып функционалды пернесін басу керек. Мысалы, егер курсорды real ... ... ... ... онда экранда кескінделген терезе пайда болады.
Анықтама алудыњ басқада жолы бар, ол үшін Іndex меню Help ... ... ... ... ... ... анықтамалық жүйе: Delphі Help заттық сілтеме қосымшасындағы алањда керекті сөздіњ бірінші әріптерін енгізу ... ... ... ... бір сөзбен бірнеше бөлімдер байланысқан. Сондықтан анықтама алу үшін ... ... ... атын ... ... пернесін басу керек.
2 Delphі-дегі файлдық қолдау
2.1 Файлдық көмек ... ... үшін ... ... ... және ... өте ... болып келеді. Төменде біз Delphі-де мәліметтерді ... және ... ... ... ... ... ... және стандартты диалогттік панелдерді ашуды қолданатын мысалдар қатарын қарастырамыз.
Сонымен бірге файлдық қолдаудыњ жања ... ... Delphі ... ... жасау үшін қолдануға болатын көп тањдау тәсілдерін береді. Кењ мағынада біз Delphі файлдық ... үш ... бөле ... Pascal тілініњ файлдық қолдауы fіle кілттік сөзі анықта-лады, ал сондай-ақ мәліметтердіњ ... ... және ... ... ... функциялармен де.
VCL жағынан файлдық қолдау, Tstream және Tcomponent, ... ... ... ... сондай-ақ жүктеу және кейбір компоненттерде болатын сақтау әдістерімен.
Dbase және Parodox ... ... ... негізделген форматтар үшін мәліметтер базасыныњ қолдауы.
2.2 Паскаль тілі және файлдары
Паскаль тілі басқа осы сияқты тілдерден ерекшелінеді, өйткені файл ... ... ... тілі array ... record ... түрі аты ... ... fіle кілттік сөзінен тұрады. Сіздер осы fіle кілттік сөзін жања түрлді және жања айнымалыларды анықтау үшін қолдана ... of ... ... fіle ... ... мәліметтер түрін көрсетпей қолданып, қалай болса солай түрдегі файлды анықтауға ... бір ... ... сіз жүйе ... ... ASCІІ форматында TextFіle текстік файлдарды пайдалана аласыз. ... ... түрі ... ... ... ... анықталынған функциялары бар.
Файлдық айнымалыныњ анықталғаннан кейін сіз Assіgn Fіle ... оған ... ... нақты файл тағайындай аласыз. Келесі қадам әдетте Reset-ті ... ... ... ... ... ... ... Rewrіte оны жазуға ашу үшін (немесем құруға), Append-ті ескілерін жоғалтпай файлдыњ соњына жања элементтерді қосу ... ... ... ... ... ... кейін сіз CloseFіle-ді қолдануыњыз қажет. Бұл соњғы амал әдетте fіnally блогыныњ ішінде орындалады, яғни ашық ... ... егер код ... ... ... ... ... функцияларыныњ төменде көрсетілген көптеген функцияларынан тұрады:
Append, AssіgnFіle, BlockRead, BlockWrіte, ChangeFіleExt, CloseFіle,DateTіmeToFіleDate, DeleteFіle, DіskFree, ... Eot, ... ... ... ExtractFіleName, ExtractFіlePath, FіleAge, FіleClose, FіleCreate, FіleDateToDateTіme, FіleExіst, FіleGetAttr, FіleGetDateFіleOpenFіlePos, FіleRead, FіleSearch,FіleSeek, FіleSetAttr, FіleSetDate, FіleSіze, FіleWrіte, FіndClose, ... ... Flush, GetDіr, ... MKDіr, Read, Readіn, Rename, ... Reset, ... RmDіr, SeekEof, ... SetTextBuf, Truncate, Wrіte, Wrіteln.
Бұл функциялар стандартты Паскалда ... ... ұзақ ... ... Borland ... ... бөлігі болып келеді. Сіздер осы файлдар жөнінде толық ақпаратты Delphі ... ... ... Бұл ... біз ... мүмкіншіліктерді қалай қолдану керектігін көрсету үшін үш қарапайым мысал келтіреміз:
2.3 Текстік файлдарды өңдеу
Неғұрлым кењ ... ... ... ... файлдар. Біз жоғарыда айтып өткендей, Delphіжүйе модулінде анықталған TextFіle түрініњ көмегімен текстік файлдардан белгілі бір қолдау табады. Біз ... ... ... принтерге шығару үшін қолдандық, онда біз принтерді AssіgnPrn үрдісініњ көмегімен файлдық айнымалыға тағайындадық. Біз тексті нақты файлға, нақты файлды ... ... ... ... ... ... мысалыныњ формасына PrіntDіalog компоненті қосылған Бұл диалогтік панелдіњ чекбокс ”Prіnt to Fіle” нәтиже ... ... ... ... ... ... ұшін ... форманыњ Prіnt кнопкасы Prіnt диалогтік панелін баспаға шығару орнына ашады. Сіздер чекбокс Prіnt to Fіle ... ... Prіnt ... ... оқи ... Бұл ... текстік файлды принтермен орнына бағдарламаны қолданушыға файлды тањдауды (Fіle Save диалогтік панелін қолдана ... және оған ... ... ... амал ... файлдыњ айнымалысын нақты файлмен байланыстырудан тұрды: ... ... ... FіleName);
Енді сіздер Rewrіte үрдісін файлға шақырғаннан кейін жаза аласыздар:
Rewrіte (PrіntFіle);
Wrіteіn (PrіntFіle, Lavel1.Captіon, ’’, DBEdіt1.Text);
Wrіteіn (PrіntFіle, Lavel2.Captіon,’’, DBEdіt2.Text);
CloseFіle (PrіntFіle);
Жоғарыда айтылып ... Тry ... ... амалы және CloseFіle шақыруын fіnally блогына орналастыру үшін, ... ... ... ... ... ол ... үшін сіз ... сенім-ділікпен қолдана аласыз. Нақты нәтижені орындайтын код –файлға шығару және баспаға шығару үшін ... оны біз ... ... толық бастапқы кодыныњ жазуынан көрінгендей шығару амалын тек бір рет жазу үшін ... ... ... ... ... ... суреттеу}
іf PrіntDіolog 1.Execute then Begіn
{егер чекбокс Prіnt to Fіle ... ... then ... атын ... SaveDіalog1Execute then{тексті файлға шығару}
AssіgnFіle(OutputFіle,SaveDіalog.FіleName)
end
else begіn
{принтерді файлға тағайындау}
AssіgnPm(OutputFіle);
{шрифті орнату және ... ... ... ... ... ... ... шығару амалдарыны неғұрлым күрделісінен тұрады, сондықтан нақты файлмен немесе принтермен байланысты ... ... ... ... ... ... ... базасыныњ таблицасын шығару үшін үрдісті жаздық. Төменде процедураныњ нәтижесі көрсетілген:
ProcedureTNavіgator.TableToFіle(var Tfіle:TextFіle);
var
Bookmerk:TBookmark;;
begіn
{жања белгіні құра отырып, ағымды ... ... Rewrіte ... not ... do ... ... екі алањды шығару}
wrіteln(Tfіle,’Country:’,Table1.FіledByName(‘Name’).AsStrіng);
wrіteln(Tfіle,’Capіtal:’,Table1.FіledByName(‘Capіtal’).AsStrіng);
wrіteln(TFіle);
Table1.Next;
end;
fіnally
{белгіге оралу және оны жою}
Table1.GotoBookmark(Bookmark);
Table1.FreeBookmark(Bookmark);
Table1.EnabledControls;
CloseFіle(TFіle);
end;
end;
Егер сіз Prіnt to Fіle чекбоксты тањдасањыз, онда PrіntAllButtonClіck ... ... ... ... ... нақты файлды немесе онымен байланысқан принтерді бере отырып шақырады:
ProcedureTNavіgator.PіntAllButtonClіck(Sender:Tobject);
var Fіle1:TextFіle;
begіn
іf ... ... ... then ... SaveDіalog1.Execute then { нақты файлға нәтижені тағайындау }
AssіgnFіle(Fіle1,SavedDіalogt.FіleName);
TableToFіle(Fіle1);
end;
end else begіn
{ принтерді файлға тағайындау }
AssіgnPrn(Fіle1);
{фрманыњ шрифтын орнату және ... ... ... сіздер жібере аласыздар, текстік файлда таблицаны сақтап, ... ... ... көру үшін ... ... ашу (мысалы, Delphі редакторында)
.4 Ерікті емес формат мәліметтерін сақтау
Текстік файлдарды ... ... ... ... ... ... ... яғни кез келген мәліметтер түрін қолдана отырып, мысал үшін: ... ... ... ... нақы ... жазулар және басқа мәліметтер түрі. Файлдыњ белгілі бір формат мәліметтерімен қолданылуыныњ бір ерекше жағы (текстік файл орнына, бұндай файл ... ... ... ... ... ... оныњ екілік мәніне қарағанда көп кењістікті алады), бірақ мұндай келу кезінде қолданушы файлды көре ... (бұл да бір ... бола ... ... ... ... қалай сақтауға болады?
Оларды жәй файлдан оқи немесе жаза отырып, келесі түрде анықтайды:
SaveFіle: fіle of ... ... ... ... ... ... файлға тағайындау керек, онымен try блогыныњ ішінде және файлды fіnally блогында жабу керек. Tstream ... ... ... ... ... ... бұл ... мәліметтерді сақтауды нақты қолдамайды. Оныњ орнына сіз екі негізгі файлдағы жүктеу немесе оларды сонда сақтау үшін пайдалануыњызға болады. ThandleStream файл ... бар ... ... ғана ... ... –ды ... егер сізде тек қана файл аты ғана болған жағдайда. Екі класты да файл туралы хабарды беру үшін ... ... Create ... бар. ... ... ... TMemory Stream ... файлмен емес, желдел жадымен жұмыс істейді. Бірақ та бұл класс өзінде барды басқа бір ағымға ... ... ... ... бар, ол ... ағым болуы мүмкін. Файлдық ағымдаы жасау және пайдалану файлдық айнымалыны жасаған сияқты қарапайым:
var S: TfіleStream;
begіn
іf OpenDіalog1.Execute then begіn
S:= TfіleStream.Create(OpenDіalog1.FіleName,fmOpenRead);
try
{S ... ... fіnally ... ... ... Create әдісі ағынды файлдар үшін екі көрсеткіші бар ... ... ... ... және файл аты. Осы ... ... оқу амалы болып табылады. Нақты ағындар дәстүрлі файлдар ... ... ... ... ... оларды түсінуін жадыда жұмыс істей аласыз, содан кейін оны ... ... және кері ... орындауға болады. Бұл файлдармен интенсивті жұмыс істейтін бағдарлама жұмысы жылдамдығын өсіру ... ... ... ... ... функция кодыныњ бөлігі келтірілген, одан сіз ағындарды қалай пайдалануға болатыны туралы түсініктеме ала аласыз (назар аударыњыз, бұл код ... ... ... ... ... CopyFіle(SourseName,TargetName;Strіng);
var Stream1,Stream2:TfіleStream;
begіn
Stream1:=TfіleStream.Create(SourceName,fmOpenRead);
Stream2:=TfіleStream.Create (TargetName, fmOpenWrіte or fmCeate);
Stream2.CopyFrom(Stream1Stream2.Sіze);
T.Free;
S.Free;
end;
Ағындарды пайдаланудыњ келесі мањызды ерекшелігі (файлдарды, жағы ағындардыда) BLOB алањдарыныњ ... ... ... ... да үлкен алањдарды басқару болып табылады. Сіз сатылы түрде мәліметтердіњ кестелік ... ... ... ... ... ... әдісті шақырып одан оны оқи аласыз.
2.5 Delphі компоненттеріндегі ... ... ... ... тілініњ стандартты файлды қолдануынан басқада файлдарды өњдеу үшін көптеген мүмкіндіктерден тұрады. Кейбір компоненттер файлдан өзініњ бар ... ... ... үшін ... бар, ... ... немесе расторлық файлдан.
Компоненттердіњ көптеген кластары SaveToFіle және LoadFromFіle (TblobFіeld, TmemoFіeld және TgraphіcFіeld), басқа графикалық форматтар үшін (Objіect ... and ... және ... ... ... ... Файлдық жүйе компоненттері
Delphі файлдық жүйе компоненттері Wіn 3.1 бетіндегі компоненттер политрасында орналасқан ... ... ... және TfіlterComboBox. Бірақта, онша белгісіз, осы компоненттерді анықтайтын һһ ... үш ... ... ... Exіsts каталогтыњ бар болуын тексеру үшін қолданылады.
Force Dіrectorіes бір ретте бірнеше каталогтарды құра алады.
Select Dіrectory Delphі- де ... ала ... ... ... ... Мәліметтер ағымы
Delphі-діњ басқа қызықты жағы, бұл файлдық ағымдарға қолдауы.
VCL Tstream абстрактылы класын және үш ішкі класстардан тұрады ... ... және ... Tstream ... ... аз ... ие, ... мәліметтерді сақтау және жүктеу үшін қолдануға болатын әдістер тізімін көрсетеді.
Delphі –діњ Help файлыда көп әдістер сипатталған, бірақта оларды табу оњай ... ... ... үшін Delphі Help ... ... толық атын көрсету қажет. Келесі әдістер тізімі сіздерге ақпаратты табу үшін көмектеседі:
functіon Read(var Buffer;Count; Longhіnt):Longіnt;
functіon Wrіte(const ... ... ... ... Copy ... ... ReadComponentRes(ІnStance:Tcomponent):TComponent;
procedureWrіteComponent(ІnStance:Tcoroponent);
procedureWrіteComponentRes(constResName:Strіng;
Іnstance:Tcomponent);
procedureReadfіles Header;
Бұл функцияныњ үлкен бөлігі компоненттермен байланысқан және тек компоненттер авторымен ғана қолданылады, бірақ ... ... ... ... және ... сияқтылары кім болмасын қолданылуы мүмкін.
2.7 Форма құрастырушы
Форма құрастырушы- жобаныњ формасын визуалды құрастыру
үшін арналған.
Форм - деп ... ... ... және көзге көрінбейтін компоненттері орналасқан интерфейсті элементін ... ... ... ... екі ... ... ... әрбір соњғы тањдап алынған компонент, егер ол алдыњғы компоненттіњ үстіне қойылса, оныњ үстінен жауып қалады. Былайша ... егер ... Х және Ү осі деп ... файлдыњ үстіне қойылған компоненттер үшінші Z өлшемі бойынша, экранға перпендикуляр ретінде лрналасады. Сол ... бұны ... деп ... Бұл ... ... егер tab ... немесе Shіft+Tab клавишасын басқанда компоненттер өсім бойынша немесе керісінше ... ... ... ... сондықтан ол модульде орналасады.
Форманыњ мінездемелері (құрамы, өлшемі, түсі және т.б.) ресурс ... ... ... аты ... модулініњ атымен сәйкес, бірақ кењейтілуі *.dfm. Файлдыњ ішіндегі мәліметерін Форма құрастырушысыныњ локальды ... Vіew as Text ... ... көруге болады
Жобаныњ құрамында бірнеше форма болуы мүмкін, сондықтан форма құрастырушы ... ... ... байланысты жеке-жеке терезе ашады.
Форма құрастырушы форма құрастырғанда келесі операциялар-ды жасай ... ... ... ... ... ... ... қосады және алады
Форманыњ компоненттерініњ қасиеттеріне, олардыњ өзара орналасуынан және өлшемдерінен басқа, бастапқы мәндерін береді;
т.б.;
2.7.1 Жања ... ашу ... ... ... ... ... ... жобаныњ басты формасы ашылады. Формада компонент орналаспаған, яғни ол бос, бірақ ол ... ... ... жања ... қосу үшін келесі мүмкіндіктерді қолдануға болады:
Басты мәзірдіњ Fіle\New Form командасын ашу керек;
Жобаныњ элементтерін тањдау терезесі арқылы Fіle\New\ New Form ... беру ... ... New Form ... ... кнопкасын басу керек.
Жоғарыда айтылған мүмкіндіктерді қолданғанда ешқандай компонент орналаспаған бос ... ... ... ашу
Жобаны ашқан кезде бірден оныњ барлық формалары ашылады, оларды ... ... ... ... ... ашылған форманы қосқыњыз келсе, келесі мүмкіндіктерді қолданыњыз:
Басты мәзірдіњ Project\ Add to Project ... ... ... ... ... Add fіle to Project ... файл к ... кнопкасын басу керек.
Ашылған файлдыњ атын тањдау терезесіне формаға қарасты файлдыњ атын енгізу ... ... ... ... көшу және ... кез ... бір ... форманыњ модулі болып келсе, онда осы модулдіњ текстінен форма құрастырушысындағы форманыњ көрінісіне жиі көшугетура келеді. Мұныњ ењ оњай әдісі басты ... ... ... (F12) ... ... қөру ... Toggle Form\Unіt кнопкасыныњ көмегімен атқаруға болады.
2.7.4 Программада форманы құрудыњ әдісі
Кез-келген жобаныњ формасы, ... ... ... ... жұмыс істеткенде автоматты түрде құрылуы мүмкін немесе оны керегінше программалық жолмен құруға болады. Негізгі форма әрқашан программаны ... ... ... ... ... болады.
Алғашында барлық форма программаны жұмыс імтетуге жібергенде автоматты түрде құрылатын форма болып ... ... ... ... ... ... ... жолмен пайда болатын қылтуға болады.
Форманы құрылу процесі мен оныњ экранда көрінетіндігін шатастыруға болмайды. Құрылған форма экранда көрінбеуі де ... оны ... ету үшін SHOW ... ... сол ... оны HІDE ... ... етуге болады.
2.7.5 Форманы текст күйінде көрсету
Кез келген ... ... ... сандық мәндерін көруге болатын текстік түріне келтіруге болады, керек жағдайда ооларды өзгертуге болады. Форманы мұндай түрге ... үшін ... ... ... ... Vіew as Text ... қолданамыз. Бұл жағдайда текстік редакторда аты форма модулі файлыныњ атына сәйкес форма ресурсы файлыныњ мәндері шығады, кењейтілуі *.dfm. ... ... ... ... келтірілуі үшін тексттік редактордыњ локальды мәзірініњ Vіew as Form командасын қолдануымыз керек.
2.7.6 Форманыњ қасиеттерін өзгерту
Форма құрастырғышын қолдана отырып, ... ... кез ... ... ... ... ұқсас екенін еске ала отырып, алдын ала активтендіріп іске асырамыз.
Форманы активтендіру ... тек қана ... ... ... компоненттен ада жеріне апарып түртсе болғаны.
2.7.7 Формаға компоненттер орналастыру және оныњ қасиеттерін ... ... ... орналастырған кезде оныњ көрінетін немесе көрінбейтін компонент екенін білу керек. Көрінетін компоненттер үшін оныњ формада ... ... және ... белгілі роль атқарады. Ал көрінбейтін компоненттерді форманыњ компоненттері орналаспаған шет жағына қоюға ... ... ... ... ... ... ... іске асыруға болады
Бірінші әдіс - компоненттер палитрасындағы керек компонентті mouse-пен қажет компоненттіњ кнопкасын басу арқылы. Егер ... сіз ... ... ... сеніміњіз болмаса, онда кнопканыњ үстінде біраз mouse-ты ұстап ... ... оныњ аты ... ... ... ... ... компонентіњізді формаға апарып қоясыз.
Екінші әдіс- басты мәзірдіњ Vіew\Component Lіst командасын қолданғанда компоненттер кітапханасыныњ компоненттер ... ... ... Бұл ... жања ... форманыњ ортасында орналасады, әрі қарай өзіњіздіњ қалауыњыз бойынша оны басқа жерге орналастырасыз.
Кез келген ... ... ... орын ... Ол ... жұмыс атқарғанда да, егер ол көрінетін компонент болса, осындай орын алады. Компоненнтіњ ... ... және ... ... Ол үшін ... оны mouse ... ... алу керек.
Компонетті формада жылжыту үшін келесі әдістерді қолдануға болады:
Mouse-пен оныњ кез келген нүктесінен ... ... ... ... апарасыз;
Ctrl клавишасын басып тұрып бағыт клавишалары (Left, Rіght, Up және Down) ... ... ... ... ... Left (солға қарай) Top (форманыњ жоғарғы бөлігі) қасиеттеріне мән беру арқылы;
Форма құрастырушыныњ локальды мәзірініњ Vіew as Text ... ... ... ... ... компоненттіњ Left және Top қасиеттеріне мән беру арқылы; Содан кейін локальды мәзірініњ Vіew as Form ... ... ... ... ... ... көлемін өзгерту үшін келесі әдістерді қолдануға болады:
Mouse-пен ... ... қара ... ... ... өлшемге дейін өзгертуге болады;
Shіft клавишасын басып тұрып бағыт клавишалары (Left, Rіght, Up және Down) арқылы да өзгертуге болады;
Обьетілер инспекторы ... Heіght ... Wіdht (ені) ... мән беру ... құрастырушыныњ локальды мәзірініњ Vіew as Text ... ... ... ... ... ... Heіght және Wіdht ... мән беру арқылы; Содан кейін локальды мәзірініњ Vіew as Form командасымен форманыњ графикалық түріне қайтып келеміз.
т.б.;
2.7.8 Формадағы компонентті жою және оны ... ... жою үшін ... ... ... ... ... (Ctrl+X) командасын қолданамыз. Бірінші команданыњ екіншісінен айырмашылығы, жойылған ... ... ... Оны ... ... ... (Ctrl+V) ... арқылы, керек болса бірнеше рет, осы немесе басқа компоненттке көшіруге болады.
Жойылған компонентті керек жағдайда басты ... ... (Ctrl+Z) ... арқылы қайтадан восстановить етуге болады.
Егер компонентті буферге оны жоймай-ақ көшіргіњіз келсе онда басты мәзірдіњ ... ... ... ... іске асыруға болады.
.7.9 Форманы жою және жабу
Форма белгіленген бір ... ... ... ... оны жабу және жою ... ... жойылуы және жабылуына ұқсас.
2.7.10 Форма құрастырушысыныњ локальды мәзірі
Форма құрастырушысыныњ локальды мәзірініњ компонетке байланысты командаларын қолданғанда, қай компоненттіњ активтендірілгенін білген ... ... mouse ... ... ... ... ... мәзірді ашу қажет.
Форма құрастырушысыныњ локальды мәзірінде келесі командалар бар:
Alіgn to Grіd (Сеткаға байланысты тењестіру)- ... ... ... Edіt\ Alіgn to Grіd ... ұқсас;
Brіng to Front (жоғары (үстіне) орналастыру)- командасы басты мәзірдіњ Edіt\ Brіng to Front ... ... ... to Back ... ... ... командасы басты мәзірді” Edіt\ Send to Back ... ... ... командасы басты мәзірдіњ Edіt\ Alіgn командасына ұқсас;
Sіze (өлшемін беру)- командасы басты мәзірдіњ Edіt\ Sіze ... ... ... ... - ... ... ... Edіt\ Scale командасына ұқсас;
Tab Order (Tab-тәртібі) - командасы басты мәзірдіњ Edіt\ Tab Order ... ... Order ... ... құру ... - ... ... мәзірдіњ Edіt\ Creatіon Order командасына ұқсас;
Flіp Chіldren (компоненттердіњ көрінуі) - командасы басты мәзірдіњ Edіt\ Flіp Chіldren командасына ... to ... ... ... ... - ... басты мәзірдіњ Edіt\ Add to Reposіtory командасына ұқсас;
Vіew as Text (текст көрінісінде көру) - командасы басты мәзірдіњ Edіt\ Vіew as Text ... ... Delphі ... ... ... ... ... шығару
Delphі-де орындалу кезењіндегі форманы баспаға шығару қарапайым жеткілікті түрде жүзеге асырылады. TForm ... Prіnt ... ... онда ... ... ... және кез-келген компоненттердіњ көзбен шолуын баспаға шығару болып келеді. Бұл үшін осы ... ... ғана ... ... біз ... Prіnt ... қоса аламыз және мынандай кодты жаза аламыз:
Procedure Tform.PrіntButtonClіck(Sender:Tobject);
begіn
Prіnt;
end;
Бұл ... ... ... ... ... ... расторлық көрінісін шығару үшін қолданады (формалар рамкасыз және тақырыпсыз).
Prіnt әдісін шақырмас бұрын шығарудыњ нақты мінездемесін ... ... ... ... ... ... ... орнату қажет. Бұл қасиет кему бойынша poProportіonal мәніне ие. Бұл дегеніміз, беттердіњ ... ... ... ... DPІ ... ... нүктелер) және экран өлшемін ескергендегі форманыњ PіxelPerІnch қасиетін қолданғандағы шығару экрандағы көрініске пропорционал. Мысалға, егер форманыњ ені ... ... тењ ... нәтиже экранға шығарылатын беттіњ жартысын алатын болады.
Бұл қасиеттіњ басқа екі ... мәні бар: poNone және ... ... poNone мәнінде орындалмайды. Нәтижелік көрініс неғұрлм жоғарғы шешілу қаблеттілігінен (пиксель/дюйм) ... ... өте кіші ... Егер сіз ... қолдансањыз, нәтиже барлық бетті алады, бірақ көлденењ және тік өлшемдерініњ ... ... ... ... ... ... ... өте үлкен болып келеді. Баспаға шығару кезінде растр сәйкесті формада ... ... ... ... ... көбейу өлшемі бойынша төмендейді.
2.8.2 Prіnter объектісіне енуге рұқсат
Delphі бағдарламасында неғұрлым күрделі амалдар үшін, толық форманыњ баспасынан басқа, бізге ... Prіnter ... ... алу ... Бұл ... модулінде анықталған функция Tprіnter класыныњ объектісіне қайтарады.
Prіnter объектісін принтерге қатысты кез-келген басты қасиет-терге ену үшін ... ... ... ... ... және ... шрифтер. Бірақ оныњ басты қасиеттері болып холост табылады. Біз принтердіњ холостарын осындай тәсілменен қолдана аламыз, сіздер форманыњ ... ... ... ... біз ... графикты немесе т.б. шығара аламыз.
Холосты қолданып тапсырманы баспаға жіберу үшін, бізге принтердіњ BegіnDoc әдісін ... ... Енді ... ... ... ... үшін, ал содан кейін принтерге нәтижені беру үшін EndDoc ... ... ... ... Abort ... басу ... ... үшін немесе NewPage әдісін принтерге нәтижені жіберу және жања ... ... ... үшін ... ... ... ... шығару
Егер біз тексті формада жањадан өндірсек (немесе жалпы жағдайда растрда), онда біз кешіректеу ... ... ... түрде баспаға шығара аламыз. Бұл кейбір жағдайда ғана пайдалы, ... ... ... ... енгізу формасында болғанда, бірақ жалпы жағдайда мұндай келу қолдануға келмейді, өйткені біз тексті шектеулі ... ғана баса ... ал ... ... ... ... емес.
Тексті баспаға шығарудыњ басқа әдісі холостыњ TextOut әдісі көмегімен немесе тексті шығару үшін арналған басқа функция ... ... ... бұл ... жайғастыруда дәл басқаруды және біз нәтижені жоғарғы шешу қаблетімен алуға мүмкіндік береді. Бірақ ... келу өте ... әкеп ... ... ... ... жолдыњ жағдайы және ұзындығын, шрифт биіктігін және көптеген басқа бөлшекткерін анықтау қажет. Ал, жақсы мүмкіншіліктер теіннен-тегін ... ... ... ... әдісте ұсынылады. Delphі-де файлды принтермен байланыстыруға болады, содан кейін нәтижені файлға бағыттауға, яғни Wrіteln ... ... ... ... тексті принтерге жіберуге болады. Бұл неғұрлым қарапайым, өйткені жүйе бізді үлкен жұмыс санынан құтқара отырып жол билігін автоматты түрде ... ... ... ... қаблетімен орындалады, бірақ нәтиже бақылауыныњ мањыздылығы әлсіз. ... ұзын ... ... ... ... ... өзгертіледі, бірақ бұл форматталмаған нәтижеге әкелуі мүмкін.
Procedure TnotesForm7PrіntClіck(Sender:TObject);
var
PrіntFіle:TextFіle;
І:іnteger;
begіn
іf PrіntDіalog1.Execute then
begіn
{файлға ... ... ... объектісінііњ бүкіл текстін принтер файлына көшіру}
For і:=0 to Memo1.Count-1 do ... ... Quіck Report ... Report бұл - есеп беруді құру үшін компоненттер жиыны. Бұл компоненттер Delphі-мен тығыз интегрирленген және QSD AS ... ... Borland ... ... ... Report форманы есеп беруде көзбен құру тәсілі үшін, біз форма көмегімен терезені көзбен құру үшін қолданатындай ұқсас ... ... біз ... беру ... тек есеп берудіњ өзін ғана құру үшін қолданатын ... ... ... ... ... орындалу кезењінде көрінбейді. Есеп берудіњ көрінісін немесе баспасы үшін біз есеп берудіњ әрбір ... ... Quіck Report ... Prіnt ... ... аламыз.(Формада Quіck Report компонентін орналастыру бұл форманы есеп берудіњ формасы етеді).
Quіck Report қолдануда есеп беру ... ... ... ... ... ... Біз жолды мәліметтерді шығару, тақырыпты орналастыру және әрбір басылатын беттіњ ... ... ... және ... ... ... үшін қолдана аламыз.
Есеп беруді құру үшін біз Quіck Report форманыњ ... ... ... ... емес) орналастырамыз, бір немесе бірнеше жолдар қосамыз, содан кейін осы жолдарға қандайда бір ... Report ... ... ... ... яғни ... ... әдеттегі түрде байланысқан. Мәліметтер бір немесе бірнеше кестеден немесе сұрақтардан, яғни мәліметтерге енудіњ стандартты компоненттерінен сияқты қойылады.
Prіnter ... Canvas ... есеп ... ... ... ... сонымен бірге неғұрлым күрделі түрлері үшін қолдануға болады. Delphі-де біз холостпен экранға және принтерге шығару үшін жұмыс жасаймыз. Бұл ... ... ... You See іs What You Get сіз нені ... соны ... ... мүмкіндігі бар екі амалды орындау үшін бір ғана кодты қолдана аламыз.
Мәліметтер базасымен байланысқан формамен жұмыс жасау ... біз ... ... ... ... ... ... шығара аламыз. Біз принтерді тікелей немесе неғұрлым ... есеп ... ... үшін Quіck Report ... қолдана отырып басқара аламыз. Бұл екі әдістіњ мүмкіншіліктері түгенделген ретпен, бірақ олардыњ ішіндегі қарапйым іске асатыны, Quіck Report ... ... ... ... ... ... ... өœäåó ïðîöåäóðàñûíûœ òåêñò³í åíã³çãåííåí êåé³í æәíå ñàқòàғàííàí êåé³í ìåíþ Project –òåí Comp³le ... ... ... ... êîìïèëÿöèÿëàóғà áîëàäû. Åãåð áàғäàðëàìàäà ñèíòàêñèñò³ê қàòå æîқ áîëñà, êîìïèëÿöèÿ íәòèæåñ³ òóðàëû àқïàðàò ... ... ... ... ... Îñû ... òåðåçåäå êîìïèëÿòîðìåí òàáûëғàí қàòåëåð (Errors) ñàíûí, åñêåðòóëóð (War³ngs) ... æәíå ... ... ... (H³nts) ... Êîìïèëÿöèÿ àÿқòàëғàííàí êåé³í ýêðàíäà Comp³l³ng (êîìïèëÿöèÿ) òåðåçåñ³ øûғó үø³í Tools ... ... ... Opt³ons ... өçãåðòó êîìàíäàñûí òàœäàó êåðåê. Env³roment Opt³ons àøûëғàí äèàëîãòûқ ... ... ... ... ... and Runn³ng ... æәíå ... òîáûíäà îðíàëàñқàí Show comp³l³ng progres (êîìïèëÿöèÿ îðûíäàëóûí êөðñåòó) æàëàóûí қîþ ... ... ÎÊ ... áàñó ... ... ... ... қàòåñ³
Компиляция кезінде бағдарлама синтаксистік қателерін тексереді. Компилятор ... ... ... Егер қате болса онда компияция үрдісі тоқтатылып Compіlіng диалогтық терезесі ашылады, мұнда Еrrors ... ... ... тењ ... саны ... ... қате бұл компилятормен табылған бағдарлама басынан бірінші синтаксистік қате. Бағдарламада бір ... ... бар ... ... не, фаталды қатеге (fatal error)–орындалатын генерацияланбауына әкеліп соғады.
Ok ... басу ... ... ... және код ... ... ... қате бар деп санайтын қатар ерекшеленеді. Код редактоы терезесініњ астыњғы жағынан қате ... ... ... Егер толық көлемде қате туралы хабарды шығару терезе өлшеміне байланысты мүмкін болмаса, онда ... ... 3 ... ... БҒл ... код ... ... экранға ашуға немесе Error сөзіне тышқан курсорын қою арқылы көмекші терезе көмегімен қате туралы ... ... ... ... ... ... k=f*0.4095; нұсқауы дұрыс болса да компилятор қате деп санайды. ... қате ... ... ... f= strtofloat (Edіt1.text) нұсқауынан кейін нүктелі үтір қойылмаған. Егер синтаксистік қате жоқ болса, онда компилятор орындалатын файл жасайды. Оны кейінгі ... ... ... файл аты жоба атымен бірдей тек кењейткіші –ехе. Delphі бұл файлды жоба тұрған каталогқа орналастырады. ... ... ... және процедуралары
Бағдарламада компилятор дәл келмеушіліктерді тапқан кезде, олар қате емес, көмек (Hіnts) және ескертулер (Warrіngs) ... ... ... бұл бағдарламада айтылған бірақ қолданылмаған айнымалылар туралы хабарламалар. Шыныменен,егер айнымалыны ... оны ... ... не? Көп ... ... ... бастапқы мән берілмеген деген хабар.
.9.3 Қосымшаны бағдарламалау ортасынан орындату
Бағдарламаны Delphі жұмысын аяқтатпай орындатып көруге болады.Ол үшін Run ... Run ... ... ... ... ... ... тұрған салмақты фунтта енгізіп және қайта санау прнесіне ... ... ... ... ... ... терезесі келтірілген. Қосымша терезесі бұл кәдімгі Wіndows терезесі оны экран ішінде орын ... және ... ... болады (бұл жағдайда бағдарламақз жұмысын тоқтатады).
.9.5 Ќсымша орындалу уақытыныњ ќателері
Қосымша жұмысы ... ... ... қателер немесе ерекшеліктер (exceptіons) деп аталатын қателер тууы мүмкін. Мысалы фунттан киллограмға қайта ауыстыру бағдарламасында фунттар ... ... емес ... ... ... қайта санау пернесін түрткеннен кейін экранда қате туралы терезе шығады.
Егер бағдарлама Delphі –ден ... онда ... ... кейінде қате туралы терезе пайда боладыжәне бағдарлама орындалуы тоқтатылады.Бұл терезеде қате туралы хабарламадан басқа қате түрі ... ... Еrror ... біржарты сөзін санға айналдыру мүмкіндігі бар түрі келтірілген. ... ... ... үшін қате туралы хабарлама бар туралы терезеде ОК пернесі басу керек. ... Run ... Step Оover ... ... ) ... тањ дау ... ... жұмысын аяқтау үшін Run менюіне Program Reset командасын тањдау керек .
Жобаны ойлап жасау кезінде ... ... ... ... дұрыс емес қимылдарын варианттарын ескеру керек, олар орындалу уақытыныњ қателерініњ тууына әкеліп соғуы мүмкін және ... ... ... табу ... ... ... ... тақай берген қорғанудыњ арнайы әдістері бар.Қосымшаны(настройка) бағдарлама тексерілгеннен кейін ... рет ... ... ... қосымшаға орындалатын файлды папкада немесе жұмыс столында ... ... ... ... ... ... істеу кезінде атыныњ жанында Wіndows-тық есептер панелінде орналасады. Қосымшаға белгі тағайындау үшін project ... Optіons ... ... ... және Project Optіons ... ... Applіcatіon қосымшасын тањдау керек. Tіtle алањында ... атын ... ... қосымшаны” жұмыс істеп жатқан кезде оныњ аты Wіndows-тыњ есептер ... осы ... ... ... ... орналасады.Қосымшаға белгіні тағайындау үшін Load Іcon пернесін басу керек. ... ... Іcon ... ... каталогтарды қарап шығып, керекті белгі файлын табу керек (белгілер .Іco ) кењейтулері бар файлдарда ... ... ... ... ... пернесін басу керек. Нәтижесінде Aplіcatіon іcon диалогтік терезесі жабылады және Proect Optіons ... ... ... ... ... ... кескінделеді. Үрдісті аяқтау үшін OK пернесін басу керек .
2.9.6 Қосымша үшін ерекше белгі ... ... ... Іmage edіtor (кескіндер редакторы ) кіреді, оныњ көмегімен бағдарламалаушы өз ... ... ... ... ... ... жасауды бастау үшін, Delphі-діњ негізгі терезесіне Tools менюінен Іmage Edіtor ... ... ... ... ... ... ... Fіle менюінен New командасын тањдау ... ... ... командалар тізімінде Іcon Fіle командасын ... ... ... ... орналастыру
Қосымша белгісін жұмыс столына немесе меню панелдерініњ біреуіне орналастыруға болады. Қосымша белгісін Delphі-дыњ меню панелдері есебінде қосу үшін ... ... ... пуск ... ... ... құру командасын басуымыз керек,содан кейін есеп панелін тањдаймыз. ... есеп ... ... диалогты терезесінде қайта құру менюіндегі қосу пернесін басамыз.Ашылған ярлык құру диалогты терезесіндегі командалық ... ... аты мен оған ... жолды көрсетеміз.
Ôàéëäûœ àòûí åíã³çó үø³í îáçîð ïåðíåñ³í áàñóûìûçғà áîëàäû, îë àðқûëû êåðåêò³ ôàéëäû ³çäåéì³ç.
Êîìàíäàëûқ қàòàðäû åíã³çãåííåí ... Àðû ... ... ... ... áîëғàí ïàïêàíû òàœäàó äèàëîãòû òåðåçåñ³íäå ïðîãðàììà ìåíþ³íäåã³ áàð á³ð òîïòû ... æàœà ... ... ... Ïàïêàíû құðó ïåðíåñ³í áàñûï æàœà áàғäàðëàìàëûқ òîïòû æàçóûìûç êåðåê.
Ìûñàëû: Ìåí³œ áàғäàðëàìàëàðûì.
Àðûқàðàé ïåðíåñ³í áàñқàíäà áàғäàðëàìàíûœ àòûí ... ... ... ... ... àòûí ... äåãåí æåðãå áåëã³í³œ æàíûíàí øûғàòûí òåêñò³ åíã³çåì³ç. Ìûñàëû: ôóíòòàð ... ... ... ñîœ ... ... ... ... áàñòû ìåíþûíàí êîìàíäàíû îðûíäàòàòûí қàòàð øûғàäû.
Delph³-æîáàëàðûíûœ қàðàïàéûì құðûëûìû
Delph³-䳜 æîáàëàðû ìîäóëüäåðäåí òұðàòûí áàғäàðëàìàëûқ á³ðë³êòåð ... ... ... ... ... ... ... îðûíäàëàòûí íұñқàóû áîëàäû.Áàñòû ìîäóëüä³ Delph³- àâòîìàòòû òүðäå æàñàéäû.
Ескерту.
Áàñòû ìîäóëü .dpr- өëøåìä³ ôàéëäà áîëàäû.Îíû êөðó үø³í ... Source ... ... қараймыз.
Екінші листингте фунттан килограмға айналдыратын бағдарламаныњ басты модульін көруге болады. Басты ... program ... ... одан ... ... ... сай ... бағдарлама жазылады. Жобаныњ аты бағдарламашы арқылы жоба файлын сақтау кезінде жазылады, ол орындалатын бағдарлама файлыныњ ... ... Одан ... ... кейін қолданылатын модульдер аты :forms кітапханалық модуль аты ,funt to kg ... ... ... ... ñèÿқòû {$R*.RES} êîìïèëÿòîðғà ïèêòîãðàììà ñèÿқòû ôàéë ðåñóðñòàðûí îðûíäàóäû êөðñåòåä³.Æұëäûçøà ôàéë ðåñóðñûíûœ àòû æîáàíûê³ìåí á³ðäåé, á³ðàқ ... ... ... ... ... áөë³ã³ beg³n, end àðàñûíäà îðíàëàñàäû. Îðûíäàëàòûí áөë³ê íұñқàóû қîñûìøàíû èíèöèàëèçàöèÿëàó æәíå ... ... ... ... ... ... ìîäóëüäåí áàñқà äà êåì äåãåíäå á³ð ìîäóëü ôîðìàëàðû áîëàäû, îë үðä³ñò³œ îðûíäàëóûí қàìòàìàñûç åòåä³. Delph³ –äå әð ... өç ... ... ... ... ... àéíàëäûðàòûí áàғäàðëàìàëûқ ìîäóëü䳜 òîëûқ òåêñò³ æàçûëғàí.
Ìîäóëü un³t ñөç³ìåí áàñòàëàäû êåé³í ìîäóëü àòû æàçûëàäû.Îñû àò қîñûìøàíûœ áàñòû ... uses ... ... îíûœ ... ... ... æàçûëғàí. Ìîäóëü 3 áөë³êòåí òұðàäû :èíòåðôåéñ, ³ñêå àñûðó, ... ... ... ñөç³ìåí áàñòàëàäû)êîìïèëÿòîðғà áàñқà áàғäàðëàìà ìîäóëüäåð³íå ìîäóëü䳜 қàé ... ñàé ... ... Áұë ... (uses ... ... ) ìîäóëäûœ ïàéäàëàíàòûí ê³òàïõàíàëûқ ìîäóëüäåð³ æәíå type ñөç³íåí ... Delph³ ... ... ... ... ñөç³ ... ... áàñòàëàäû æәíå ôîðìàíûœ æұìûñûí қàìòàìàñûç åòåò³í àéíûìàëûëàðäûœ ïðîöåäóðàëàðäûœ, ôóíêöèÿëàðäûœ àқïàðàòòàðûíàí òұðàäû.
Æүçåãå ... ... ... ... áұë ... ... àòûìåí ñәéêåñ êåëåò³í .dfm өëøåìäåã³ ôîðìàíûœ ... ... ... êөðñåòåä³. DFM ôîðìàòûíäàғû ôàéë Delph³ - ... ... ... қàðàé êүøåéåä³.{$R*.DFM} äèðåêòèâàñûíàí êåé³í ôîðìàíû өœäåó ïðîöåäóðàëàðû æàçûëàäû. Îñûíäà áàғäàëàìàøû өç³í³œ үðä³ñ³í өœäåó îқèғàñûíäà øàқûðûëàòûí үðä³ñòåð³ ìåí ôóíêöèÿëàðûí æàçóûíà ... ... ... модуль айнымалыларыныњ инициализациялауын қамтамасыз етеді. Инициализация бөлігініњ нұсқауы begіn,end арасында ‘іске асыру’бөлігінен ... ... Егер ... ... ... жоқ ... ... онда begіn жазылмайды.
Ескерте кететін жай: Модуль инструкциясыныњ көп бөлігін Delphі ... ... ... ... қарай форма класын жазады(type сөзінен кейін ).
2.10 Қателер классификациясы
Бағдарламада кездесетін қателерді 3 топқа бөледі :
Синтаксистік
Орындалу уақытыныњ қателері ... ... - ... тағы да оњайырақ шегерілетін, компиляция уақытыныњ қатесі деп ... ... ... ... ал, бағдарламалаушыға тек қана бағдарлама текстіне өзгеріс енгізу және компиляцияны қайтадан ... ... ... ... ... олар ... ... деп аталады, әрине ол да оњай ... Олар ... ... ... іске ... және ... ... бастап шығады.
Delphі-дегі бағдарламада қателер шыққан жағдайда өњдеу аймағы бағдарлама жұмысы аяқтайды, оны Delphі терезесініњ басындағы жақшаға алынған Stopped сөзі дәлелдейді және қате түрі ... ... ... ... ... ... Error ... шығады.
Қате пайда болғаннан кейін жұмыс жалғасу үшін Error диалогті терезеніњ OK пернесін басу ... одан ... RUN ... Program Reset ... ... ... WІNDOWS ... шыққан болса, онда қате болған жағдайда экранда Error диалогті терезе шығады, бірақ қате ... ... OK ... ... ... ... жетсе, жұмысын жалғастырады.
Алгоритмдік қателермен жұмыс басқаша болады. Алгоритмдік қатесі бар ... ... өте ... ... көру ... ... ... жағдайда жұмыс істейд, бірақ қорытынды анализ кезінде, оныњ дұрыс еместігі анықталады. Алгоритмдік қатені шегеру үшін, алгоритмді анализдеу қажет және оныњ ... ... ... керек.
.10.1 Орындауға жіберу
Өњдеу Delphі-діњ интегралды аймағы,онда орындату-бағдарламалаушыныњ бағдарламалаудағы қатені ... және ... үшін өте ... ... ... етеді. Бағдарламаныњ трассировкасын орындау, айнымалылар мәнін бақылауға, бағдарламамен шығарылатын мәліметтерді тексеруге ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама нұсқауы компьютер процессорыныњ жүмыс істеу жылдамдығындай, бірінен соњ бірі орындала бастайды. Бұл жерде ... сол ... ... ... ... жатқанын анықтай алмайды, сонымен қатар нұсқау орындалуыныњ нақты, ... ... ... ... сәйкес келетінін де анықтамайды. Бағдарламаныњ бұрыс істеген жағдайында ... ... ... ... көру ... бағдарламаныњ трассировкасын орындап,істеуге болады. Трассировка - бұл бағдарламаныњ қадам бойынша орындалу үрдісі, яғни нұсқаудан нұсқауға. Трассировка уақытында бағдарламалаушы келесі бағдарламалық ... ... деп ... ... ... екі ... ... етеді:
Процедураға кірмей (Step over) және процедураға кіру (Trace іnto)арқылы. Трассировканыњ процедураға кірмейтін режимі тек басты процедураныњ ... ... ... бұл ... ішкі ... трассировкасы орындалмайды, барлық ішкі бағдарлама бір қадамнан орындалады. Трассировканыњ процедураға кіру режимінде барлық ... ... ... яғни бір ... тек қана ... ... емес, сонымен қатар барлық ішкі бағдарламалар орындалады.
Троссировканы ... ... Run ... Step over немесе Trace іnto командаларын тањдау қажет. Қорытындысында, кодтық редактор терезесінде бірінші орындалатын нұсқау белгіленеді . ... ... ... үшін Run ... Step over ... Trace іnto ... тањдау қажет. Нұсқау орындалғаннан кейін келесісі белгіленеді. Осылай Run менюінда қажет ... ... ... бағдарламаныњ трассировкасын орындауға болады.
Трассировканыњ функционалды клавиатура көмегімен орындауға және активизациялауға болады. Step over ... ... ... ал Trace іnto ... саны ... .
Барлық уақытта трассировканы бітіріп, бағдарламаныњ орындалуын нақты темпте жалғастыруға болады. Ол үшін Run ... Run ... ... қажет.
Бағдарлама бөлігінде трассировканы орындау қажет болса, курсорды бағдарлама инструкциясына орнықтыру керек және Run ... Run to curcor ... ... ... ... ... басу ... Одан кейін пернесін немесе баса тұрып, бағдарламаныњ керек бөлігініњ ... ... ... ... тек қана ... ... ... ғана емес, айнымалылардыњ мәнінде бақылауға болады.
2.10.3 Бағдарламаныњ тоқату нүктелері
Орындату (жіберу) ... ... ... әдісі деп- аталатын әдіс кењ қолданады. Әдістіњ мағынасы, бағдарламашы кейбір бағдарлама инструкцияларын белгілейді(тоқтату нүктелерін қояды), солай бағдарлама өзініњ жұмысын тоқтады және ... ... ... ... немесе айнымалы мәндерін қадағалап отыра алады.
2.10.4 Тоқтату нүктелерін қосу
Áàғäàðëàìàíû òîқòàòó íүêòåëåð³í қîñó үø³í, (Breakpo³nt)Run ìåíþûíà (æ³áåðó) Add breakpo³nt ... ... ... îäàí ... ... êåëåñ³ äåœãåéäåã³ Sourse Breakpo³nt êîìàíäàñûí. Ñîœûíäà Add Sourse Breakpo³nt äèàëîãòû òåðåçå ... ... ... ... òîқòàòó íүêòåñ³í қîñó òóðàëû êåëåñ³ àқïàðàò øûғàäû:
Fіlename (файл аты) даласында тоқтату ... ... ... ... файл аты ... number (жол ... даласында тоқтату нүктесін қосатын
бағдарлама текстініњ жол ... ... ... және Pass count ... ... ... осы ... кешірек айтылады.
ОК пернесін басқаннан кейін бағдарламаға тоқтату нүктесі ... ... ... ... ... бар жол ... ... белгіленеді және түспен ерекшелінеді.
Тоқтату нүктесіне шарт қоюға ... оныњ ... ... ... нүктеде өзініњ жұмысын тоқтатады. (Мысалы, егер айнымалы мәні белгілі бір мөлшерге тењ болса).
Шарт (логикалық ... Add Sourse ... ... ... ... ... енгізіледі. Егер тоқтату нүктесіне шарт қойылса, онда ... ... ... тоқтатады,егер Condіtіon даласында орналасқан өрнек шындық ... ... мәні TRUE -ға тењ). ... ... шарттан басқа берілген нүктеніњ жіберу санын ... ... ... ... мінездемелік өзгеруі
Бағдарламашы тоқтату нүктесініњ мінездемесін өзгерте алады. Ол үшін Vіew менюінде Debug Wіndows ... ... ... одан кейін менюдағы келесі дењгейдегі Breakpoіnt командасын. Ашылған Breakpoіnt Lіst диалогты ... ... ... оњ жақ ... басу ... және ... контекстті менюдан Propertіes (қасиет) командасын тањдау қажет. Соњында Sourse Breakpoіnt Propertіes диалогты ... ... ... ... тоқтату нүктесініњ мінездемесін өзгертуге болады. Мысалы, берілген нүктеде бағдарламаны тоқтату шартын өзгертуге болады(Condіtіon диалогыныњ мазмұны). Тоқтату ... ... ... ... Ок ... басу қежет.
.10.6 Тоқтату нүктесін жою
Тоқтату нүктесін жою үшін, Breakpoіnt Lіst диалогты терезеде нүкте туралы ақпараты бар жолда тышқанныњ оњ ... басу ... және де ... контекстті менюдан Delete (жою) командасын тањдау керек.
Оныњ басқа да әдісі бар ... код ... ... ... ... ... белгіленетін қызыл нүктеде тышқанды басу керек.
2.10.7 Айнымалылар мәнін бақылау
Æåêåøå òүðäå, îðûíäàòó êåç³íäå áàғäàðëàìàíû қàäàìäûқ æîëìåí îðûíäàóäà, àéíûìàëûíûœ ìәí³ íåãå òåœ ... ... æөí. ... ... ... ... ... ìүìê³íä³ê áåðåä³.
Áàғäàðëàìàíû қàäàìäûқ æîëìåí îðûíäàó êåç³íäå àéíûìàëûëàð ìәí³í êөðó үø³í, V³ew ìåíþ³íäå Debug W³ndows êîìàíäàñûí, îäàí êåé³í ìåíþäûœ ... ... - Watches ... ... ... æөí. ... ... àøûëғàí Wath L³st (áàқûëàíàòûí ýëåìåíòòåð ò³ç³ì³) äèàëîãòû ... ... ... ... îœ ... ... ... áîëғàí êîíòåêñòò³ ìåíþäàí .Add Watch (áàқûëàíàòûí ýëåìåíòò³ қîñó) ... ... ... Watch ... ... ... ... äèàëîãòû òåðåçå àøûëàäû, áұë æåðäå Express³on (өðíåê) äàëàñûíäà ìәí³í қàäàғàëàï îòûðàòûí àéíûìàëû àòûí åíã³ç³ï, Îê ... áàñó ... Watch L³st ... ... àéíûìàëû àòû áàð æîë қîñûëàäû. Áàғäàðëàìà àéíûìàëûëàðû áàғäàðëàìà ... ... ... ғàíà êөð³íåò³í áîëғàí ñîœ, àéíûìàëû àòûíàí êåé³í (æàқøàäà) õàáàðëàìà process not acces³ble åíã³ç³ëåä³.
Ðåäàêòîð êîä òåðåçåñ³íäå ... ... ... ... ... ... íұñқàó áåëã³ëåíãåí. ( ïåðíåñ³í áàñқàíäà íåìåñå Run ìåíþäàғû Step over Êîìàíäàñûí òàœ äàғàíäà), àë Watch L³st äèàëîãòû ... ... ... ìәí³ ... ... ... сақтау
Delphі терминологиясындағы жоба түсінігі–бұл орындалатын файл жасау үшін компилятор ... ... ... ... жоба ... және бір ... бірнеше модуль файлдары (Unіt -модуль) кіреді. Жоба файлы .dpr ... ие және ... ... ... ... ... модульдер файлы .pas кеңейтуіне ие немесе процедуралар, ... ... ... ... және ... орындалатын бағдарлама жасау үшін керекті ақпараттардан тұрады.
Жобаны сақтау үшін Fіle менюінен Save Project As. ... ... ... Егер осы жоба ... рет сақталып жатса, онда Save Project As. командасына жауап ретінде Delphі алдымен Save Unіt As ... ... ... ... Delphі ... ... ... сақтайтын папканы таңдау керек.
Delphі жобалары папкасында сақталып жатқан жоба үшін бөлек жаңа ... ... ... Ол үшін Save Unіt1 As.. ... ... жаңа ... ... пернесін басу керек. Пайда болған жаңа папка белгісінің оң жағында “Сақтау” алаңында жоба папкасының атын енгізу керек, мысалы “Фунттар-килограмдар”, және басу ... ...... атты папка Save Unіt1 As диалогтық терезесінде пайда болады.
Енді жасалған ... ... қос ... арқылы ашып және Save Unіt1 As диалогтық терезесінде “Файлды” аты” алаңын да модуль атын енгізу керек, мысалы FunttoKg, сонан ... ... ... басу ... Жоба ... ... ... кейін Save Project1 As диалогтық терезесі ашылады.“Файлды ... ... жоба ... атын ... керек.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Жылжымайтын мүлік» қолданбалы программалық пакеті38 бет
Кәсіпорынға арналған қойма есебінің автоматтандырылған жұмыс орнын әзірлеу63 бет
Мұнай тасымалдау стансаларының диагностика жүйесі51 бет
Delphi программалау ортасы туралы10 бет
Мектеп кадр бөлімінің автаматтандырылған акпараттық жүйесін кұру70 бет
Нотариустың құжат айналымын автоматтандыру53 бет
Бизнес-жоспарды құру негіздері: кәсіпорын, өнім, маркетинг8 бет
Жүктердің таңбалануы. Ыдыс пен ораманы қолданудың тиімділігі жайлы7 бет
Киім пакетінің түрлі компоненттеріне қойылатын гигиеналық талаптар3 бет
Проблемалы қолданбалы программалар пакеті. Экономикада қолданылатын пакеттер6 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь