Акционерлік қоғам формасындағы ұйымның ресуртарын қолдануын бағалау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЖАЙ ЖӘНЕ
ЖАЙ ЕМЕС ТҮРДЕ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ
1. 1 Акционерлік қоғамдардың қалыптасуы
1.2 Акционерлік қоғам қызметтерінің ерекшеліктері

2 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ФОРМАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМНЫҢ
РЕСУРТАРЫН ҚОЛДАНУЫН БАҒАЛАУ
2.1 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің даму тенденциялары мен ақуалын талдау
2.2 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі адам ресурстарын басқару
3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
РЕТІНДЕДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Коммерциялық банктердегі ресурстарды басқарудың стратегияларын қалыптастыру жолдары
3.2 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі кірістер мен шығыстар құрылымын оптимизациялау

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Нарық тек қана өмір менталитетін өзгертіп қана қойған жоқ,басқарудың жаңа функцияларын нарыққа енгізді (фирманы басқарудың ұйымдастырушылық құрылымындағы өзгерістер).
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан экономикалық әлеуметті және саяси жаңарудың жылдамдату жолында» деген халыққа Жолдауында «біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті елдер арасында лайықты орын алу» деп белгіленген. Осыған байланысты алға қойған мақсатқа жетуде экономикалық субъектілердің қызметін тиімді басқару үлкен рөл атқарады, соның ішінде экономикалық тіршілік ортасы- акционерліқ қоғамдар болып табылады.
Еліміздегі рыноктық қарым-қатынастың дамуы экономикалық саясатын бара-бар жүзеге асуын талап етеді,бұл акционерлік қоғамдарыдың қызметін тиімді дамуына жолданған.
Қазіргі таңда халық шаруашылығында бұрын болмаған құрылым элементтерінің өтімділігі пайда болды. Бұрын да жабдықтау және өткізу бойынша проблемалар болған. Орталықтан жоспарлау жағдайында бұлар басқалай шешілген,қазіргі таңда шаруашылық қызметтер өз бетінде шешімді. Бүгінгі күндегі ең күшті техникалық жетістікткр (барлық жағдайдағы мүмкіндіктер) қарастырылмаса жабылуы мүмкін,өйткені ооның өніміне тұтынушылардың сенімі нық болмаса, тиімділік бермей қалуы мүмкін.
Мемлекеттің қазіргі экономикалық даму кезеңі акционерлік қоғамдарды ғылыми басқарудың талаптары жоғарлауда. Біздің дамушы ғасырымызда кез-келген акционерлік қоғамдардың дамыу шарты ойдағыдай қалыптастыруы аса маңыздылықпен алға басуда.
Акционерлік қоғамның басқару құрылымы және оның бөлемшелері арнайы маманданған орган болуы керек,маркетингпен айланысатын,өнімді қандай сапамен, санмен,қандай қызмет түрлерін көрсетумен,өндіріп жатқан немесе өндіруге тиісті өніміне немесе қызметі тұтынушылар таба алама деген сұрақтарға көп көңіл бөлінеді.
Акционерлік қоғамның басты мақсаты - өз ресурсын барынша тиімді қолданып,пайда табу болып табылады. Сондықтан ұйым ресурстарды басқарудың басты стратегияларын таңдау, ұйым қызметінің дұрыс ұйымдастырылуы, ұйым ресурстарын басқару әдістерінің, сонымен қатар ұйымдағы кірістер мен шығыстарды оптимизациялау маңызды болып саналады. Бизнес стратегиясындағы бірлік бұл - өте нақты өндірістік өнім немесе оның тасымалдануы әрине кеденмен байланысты. Бизнес стратегиялық бірліктің мақсаты өндіреді,ал маркетинг,дистрибьютерлік қызметпен басқалар жұмыс жасуы керек. Нақты, жақсы стратегяи ұйымының сұрақтарын дұрыс шешеді. Стратегияны бөлшектерге бөліп өңдеуге болмайды, өйткені байланыс үзіледі. Құрылымдық бірліктің корпарацияға қатысты проблемасы оның функцияларын орталық шетел тәжірибесінде 70 жылдарының басында жекешелендірудің жағында шешіліп қойылған. Соңғы 10 жыл ішінде тәжірибеде менеджерлерге арнайы өкілеттік берілген, басшының қатысуынсыз менеджер шешім қабылдап, жұмысты жүргізе береді. Әрине өкілеттілікті өзіңе жүктелген қызмет барысына ғана қолдана алады. Бұл жағдайға басшы менеджер орта буындағы бөлім менеджерлері толық қаржылық және материалдық жауапкершілікті өз мойнына алады. Бөлім менеджерлері бірігіп өздерінің техникалық және экономикалық идеяларын жүзеге асырса,онда компания табыс табады. Орталықтандырылмаған басқару құрылымы қазіргі таңда және нарықта “қозғалмалы” болып келеді.
Басқару буындары арасындағы деңгейлердегі дұрыс жіктеу қажет. Орталықтандырылмаған басқару құрылымындағы корпорация жалпы корпорациялық деңгей және өндірістік – шаруашылық деңгейлерге бөлінеді. Бұл жағдайда аппарат бөлімі өндірістік – шаруашылық қызметтің нәтижесіне, өнімнің бәсеке қабілеттілігіне, жоғарғы басшылық ұзақ мерзімдік жоспарлау және сыртқы байланысты кеңейтуге жауап береді.
Акционерлік қоғамның тағы бір маңызды мәселелерінің бірі – адам ресурстарын тиімді басқару. Бұл басты,бір мақсаттағы басқаруды әрбір облыстарға сапалы түрде жүзеге асыра алмайсың. Ұйым персоналдардың шешімімен санасуы керек. Сол үшін персоналдарға мотивацияны кең көлемде қолдану қажет, өйткені олар фирманың жұмысын алға жылжытады және фирманың тікелей ішінде жүріп басқаруға қатысады. .
Қазақстандағы рынок ерекшелігін ескере отырып, оның жиі тез өзгеруі ретінде мекемелердің сыртқы және ішкі жағдайларын айтуға болады, ұжымдардың дамыту жүйесі оның тек қана ойдағыдай дамуы ғана емес,сонымен бірге оның өміршендігін де анықтайды.Ғылыми-техникалық прогрестің жылдам дамуы кезеңінде жетістікке жеткен отандық және шет елдер тәжірибесі көрсетіп тұрғандай акцмонерлік қоғамдарының қызметі барысында дұрыс бағыт – бағдар ұстануы маңызды болып табылады
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. - Астана: Ел орда, 2005.
2. Нуреев P.M. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. - 2-е изд.,изм. - М: Норма, 2004.
3. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон.наук, проф. А.С. Булатова. - М.: Экономистъ, 2003.

4. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. Учебник -М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1999.
5. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка. 2- издание - М:Издательскаягруппа «БДЦ-пресс», 2003.
6. Бор М.З., Пятенко В.В. Практика банковского дела. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.: «ПРИОР», 1995.
7. Введение в банковское дело. Учебное пособие/ Под ред. д.э.н. Ю.Б.Рубина.-М, 1997.

8. Основы банковского менеджмента.: уч. пособие. / Под общ. ред. О.И.Лаврушина-М.:ИНФРА-М, 1995
9. Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. чл. - корр. HAH PK,проф.Г.С.Сейткасимова. - Второе перераб. и дополнен, издание. - - Алматы: экономика, 1999
10. Рынок труда. Учебник. Под. ред. проф. B.C. Буланова и проф. Н.А.Волгина. - М.: «Экзамен», 2000.
11. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами:17- модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17.-М.: «ИНФРА-М», 1999.
12. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. 4-е изд., испр., измен, и доп. - М.: ИНФРА-М,2000
13. Управление персоналом. Учебное пособие/ под ред. Б.К). Сербиновского и СИ. Самыгина. М.: «Издательство Приор», 1999
14. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1997г. № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»// Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996г., № 2,
15. Мадиярова Д.М., Марчевский B.C. Основы современного банковского дела/уч. пособ.-Алматы: экономика, 1997.
16. Банковское дело. Учебно-практическое пособие. Общее руководство и редакция: к.э.н., профессор Искакова З.Д. - Караганда,2002г.
17. Спанкулова Л.С, Кожахметов Р.Т. Защита банковской информации.Учебное пособие - Алматы, КазНУ им. Аль - Фараби, ФЭБ, УМЛ, 2002г.
18. Сатубалдин С.С. Азиатский кризис: причины и уроки. - Алматы, 2000
19. Баландин Б.М. Информационно-аналитическое обеспечение управления активами и пассивами банка. //Деньги и кредит . - 2002, № 10.
20. Банковский портфель - 2. Книга банковского менеджера. Книга бан
ковского финансиста. Книга банковского юриста. (Отв. СОМИНТЭК)
21. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Колл. авт. под ред. Г.Б. По
ляка. Учебник, 2 изд. М: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.
22. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и опера
ции. - М: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994
23. Банки и кредитная политика в условиях перехода экономики. / мате
риалы Международной научно - практической 20-21 октября 1995г., Алматы:экономика, 1995 г.
24. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка:
учебное пособие. - (серия «Высшее образование»). М.: ИНФРА- М, 2001г.
25. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: пер. с англ. / Под ред. В.А. Микрюкова. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
26. Банковское дело./ Под редакцией В.И. Колесникова, Л.П. Кроливец-
кой. - М., «Финансы и статистика», 1996.
27. Чижов Н.А. Персонал банка: технология управления и развития. -
М: Издательский центр «Анкил», 1997.
28. Управление персоналом организации: Учебное пособие / под ред.
д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. - М: ИНФРА-М,2000.
29. И. Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия. - М.:: Экономи
ка, 198О.
30. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н.,
проф. Л.Н. Оголевой. - М.: ИНФРА - М,2003
31. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. — «ГНОМ-пресс» при сод. Т.Д.
«Элит-2000», 1999.
32. Челноков В.А. Банки и банковские операции: букварь кредитования.
Технологии банковских ссуд.: учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 1998.

33. У.Б. Баймуратов. Национальная экономическая система. - Алматы:
Гылым 2000.
34. Н.Назарбаев. Выступление на III конгрессе финансистов Казахстана.//
Журнал «РЦБК», апрель 2003г.

35. Сигаев Е.Х. Проблемы развития банковского сектора РК в условиях
рыночных отношений.: Алматы, 2001.
36. 10 лет тенге Национальный банк РК «Пресс АТАше»,2003г.
37. Банковское дело. / Справочное пособие под ред. проф.Ю.А. Бабиче
вой. - М., «Экономика», 2003

38. Оспанов А.З. Влияние банковской системы на экономику области и
основные направления дальнейшего развития. // По материалам Между народной научно - практической конференции «Валихановские чтения -9».Кокше-тау, 2004.
39. Годовой отчёт Национального банка РК - 2003 год. - Алматы: ИИЦ
«Дело», 2005

40. Темирханов Е.У., Бейсембетов И.К., Иванов Т.И. Роль банковской
инфраструктуры РК в проведении денежно - кредитной политики.: Алматы,1997г.
41. Э.Роде. Банковские операции, М: Прогресс, 1999
42. Банковский (I) портфель (Книга банкира. Книга клиента. Книга инве
стора.)/ отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: «Соминтек»,1994.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Нарық жағдайында акционерлік қоғамның Жай жәнЕ
жай емес түрде қалыптасуы мен қызметтері
1. 1 Акционерлік қоғамдардың қалыптасуы
1.2 Акционерлік қоғам қызметтерінің ... ... ... формаСЫНдағы ұйымның
ресуртарын қолдануын бағалау
2.1 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің даму
тенденциялары мен ақуалын талдау
2.2 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі адам
ресурстарын басқару
3 ... ... ... ... ... ... ... банктердегі ресурстарды басқарудың стратегияларын
қалыптастыру жолдары
3.2 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі кірістер мен
шығыстар құрылымын оптимизациялау
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған әдебиеттер тізімі
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Нарық тек қана өмір ... ... қана ... жаңа ... ... ... (фирманы басқарудың
ұйымдастырушылық құрылымындағы өзгерістер).
Қазақстан Республикасы Президенті ... ... ... және ... жаңарудың жылдамдату жолында» деген
халыққа Жолдауында ... ... ... – бәсекеге қабілетті
елдер арасында лайықты орын алу» деп белгіленген. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... тиімді
басқару үлкен рөл атқарады, соның ішінде экономикалық ... ... ... болып табылады.
Еліміздегі рыноктық қарым-қатынастың дамуы экономикалық саясатын
бара-бар жүзеге асуын талап етеді,бұл ... ... ... ... ... ... ... шаруашылығында бұрын болмаған құрылым
элементтерінің өтімділігі пайда ... ... да ... және ... ... ... ... жоспарлау жағдайында бұлар басқалай
шешілген,қазіргі таңда шаруашылық қызметтер өз бетінде шешімді. ... ең ... ... ... (барлық жағдайдағы мүмкіндіктер)
қарастырылмаса жабылуы мүмкін,өйткені ооның ... ... ... ... тиімділік бермей қалуы мүмкін.
Мемлекеттің қазіргі экономикалық даму кезеңі ... ... ... ... ... ... ... ғасырымызда кез-
келген акционерлік қоғамдардың дамыу шарты ойдағыдай қалыптастыруы аса
маңыздылықпен алға басуда.
Акционерлік ... ... ... және оның бөлемшелері арнайы
маманданған орган болуы ... ... ... ... ... түрлерін көрсетумен,өндіріп жатқан немесе
өндіруге тиісті өніміне немесе қызметі тұтынушылар таба ... ... көп ... бөлінеді.
Акционерлік қоғамның басты мақсаты - өз ресурсын ... ... табу ... ... ... ұйым ... ... стратегияларын таңдау, ұйым қызметінің дұрыс ұйымдастырылуы, ұйым
ресурстарын басқару әдістерінің, ... ... ... ... ... ... ... болып саналады. Бизнес стратегиясындағы
бірлік бұл - өте нақты өндірістік өнім ... оның ... ... байланысты. Бизнес стратегиялық бірліктің мақсаты өндіреді,ал
маркетинг,дистрибьютерлік қызметпен басқалар жұмыс жасуы ... ... ... ұйымының сұрақтарын дұрыс шешеді. Стратегияны ... ... ... ... ... ... Құрылымдық бірліктің
корпарацияға қатысты ... оның ... ... шетел
тәжірибесінде 70 жылдарының басында жекешелендірудің жағында ... ... 10 жыл ... тәжірибеде менеджерлерге арнайы өкілеттік
берілген, басшының қатысуынсыз менеджер шешім қабылдап, ... ... ... ... ... жүктелген қызмет барысына ғана қолдана
алады. Бұл жағдайға басшы менеджер орта ... ... ... ... және материалдық жауапкершілікті өз ... ... ... ... ... ... және ... идеяларын
жүзеге асырса,онда компания ... ... ... ... ... ... және ... “қозғалмалы” болып келеді.
Басқару буындары арасындағы ... ... ... ... басқару құрылымындағы корпорация жалпы корпорациялық
деңгей және ...... ... бөлінеді. Бұл жағдайда
аппарат бөлімі өндірістік – шаруашылық қызметтің нәтижесіне, өнімнің бәсеке
қабілеттілігіне, жоғарғы ... ұзақ ... ... және сыртқы
байланысты кеңейтуге жауап береді.
Акционерлік ... тағы бір ... ... бірі – ... ... ... Бұл ... мақсаттағы басқаруды әрбір
облыстарға сапалы түрде жүзеге асыра алмайсың. Ұйым ... ... ... Сол үшін ... мотивацияны кең көлемде
қолдану қажет, өйткені олар фирманың жұмысын алға жылжытады және фирманың
тікелей ішінде ... ... ... ... ... ... ескере отырып, оның жиі тез өзгеруі
ретінде мекемелердің сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... оның тек қана ... ... ғана емес,сонымен бірге оның
өміршендігін де анықтайды.Ғылыми-техникалық прогрестің жылдам ... ... ... ... және шет елдер тәжірибесі көрсетіп
тұрғандай акцмонерлік қоғамдарының қызметі барысында дұрыс бағыт – ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамның Жай жәнЕ
жай емес түрде қалыптасуы мен қызметтері
1. 1 Акционерлік қоғамдардың қалыптасуы
Акционерлік қоғамнан біз коммерциялық ұғым түсінеміз,жарғылық ... ... бір ... ... ... ... қатысты
міндеттемелік құқықтарын куәландырады. Акционерлер қоғам міндеттемесіне
жауап бермейді және өз қызметіне байланысты ... ... өз ... ... өз қатысушыларының мүлкінен оқшауланған мүлкі
болады,өз міндеттемелері ... өз ... ... ... болады және өз
қатысушылары бойынша жауап бермейді.Құрылтайшылар ... ... ... қоғамның жарғылық қорына салынған салымның толық
төлемеген жағдайда олар салығының төленбеген ... ... ... ... ... – заңды тұлға және өзінің жеке мүлкінің еркін
балансын есептей ... жеке ... емес және ... өз ... ... ... ... қызметтің түрлері бойынша азаматтық құқық пен
міндеттеме ... ... ... ... ... ... қағаздар мен акцияның іс-әрекеті
нәтижесінде пайда алуға бағытталған 2005 жылға ... ... ... ... және ашық болып бөлінеді.
Қатысушылары - өздеріне тиесілі ... ... ... ... бере ... акционерлік қоғам ашық акционерлік қоғам(ААҚ)
болып табылған. Ашық акционерлік ... өзі ... ... ашық ... ... және оларды заңдармен белгіленген жағдайларда еркін сатуға
құқықтары болған еді.
Акциялары тек өз ... ... ... – ала белгілденген өзге
адамдар арасында таратылатын акционерлік қоғамды Жабық ... ... ... ... ... қоғам өзі шығаратын
акцияларға ашық түрде жазылу жүргізуге не оларды сатып ... ... ... ... ... ... құқығы жоқ.
Қоғамды қайта құрыға болады және оның мемлекеттік тіркелуі күнінен
бастап мекеме қатарына ... ... ... ... ... ол қоғаммен оның акционерлері,барлық
жазылған міндеттер мен ... ... ... ... ... ... ... жиналысының шешімі бойынша қайта
құрылуы ... ... ... ... қоғамды қайта құрудың және
таратудың өзге негіздері мен ... ... ... ... тек қана ... ... ... болып
қайта құрылуға құқылы.
Кирима және Мефодия үлкен ... ... ... “Жарғылық
қоры акциялардың нақты құнына тең белгілі бір санына бөлінген серіктестік
акционерлік қоғам деп ... ... ... ... ... ... жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны
шегінде ... ... ... ... ... ... тәуекел
етеді.”
Акционерлік қоғам заңды тұлға ... ... ... атауы мен белгісіне сәйкес мөрі болады.
Акционерлік қоғамның атауы ( толық және қысқартылған) ... ... ... ... ... айналысатын қызметінің мәні(пәні,предмет)
• басқа қоғамнан айырмашылығы туралы мәліметтер
Акционерлік қоғамның атауларын әр елдің ... ... ... ... бірге акционерлік қоғам “АҚ” деген фраза жазылады. Мысалы,
“Сусындар” АҚ, “АТФ” банкі АҚ.
Акционерлік қоғам толық өзін - өзі басқару үлгісінің ... ... ... ... ... ... таза ... бөлумен өзі айналысады.
Заңға қарсы емес барлық құқық ... ... ... ... ... қоғамның қызметі жарғыда көрсетілген қызметпен
ғана шектелмейді. Акционерлік ... ... ... және ... ... өз филиалдарын ашуға құқылы.
Акционерлік қоғамның қатысушыларының салымында ... және ... да ... ... ... жер ... берілетін құқықтар,табиғи ресурстар болуы мүмкін.
Салынған мүліктің құнын қоғамның қатысушылары бірлесіп анықтайды.
Өз ... ... ... кейін,акция табысынан акционер
қоғамнан өз салымын қайтарып алуға құқығы жоқ, соңғы жағдайға тек ... ... ... жарғылығында қаралады. .[3]
Акционерлік қоғам заңды тұлға ... ... ... өндірілген өнімге,коммерциялық ... ... ... ... бойынша иелік ете алады.
Акционерлік қоғам акционерлердің жалпы жиналысының ... ... ... ... өсіру немесе қосымша аакциялар ... ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысының шешімі бойынша
акциялардың нақты құнын ... ... ... ... санын қысқарту
мақсатында олардың бір бөлігін сатып алу арқылы ... ... ... ... ол ... ... ең ... мөлшерден кем болмауы керек.
Нарық тек қана өмір ... ... қана ... жаңа ... ... енгізді (фирманы басқарудың
ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... элементтерінің өтімділігі пайда болды. Бұрын да ... ... ... ... болған. Орталықтан жоспарлау жағдайында ... ... ... ... ... өз ... ... күндегі ең күшті техникалық ... ... ... ... жабылуы мүмкін,өйткені ооның өніміне
тұтынушылардың сенімі нық болмаса, ... ... ... мүмкін.
Акционерлік қоғамның басқару құрылымы және оның бөлемшелері арнайы
маманданған ... ... ... ... қандай
сапамен, санмен,қандай қызмет түрлерін көрсетумен,өндіріп жатқан немесе
өндіруге тиісті өнімінеее немесе ... ... таба ... деген
сұрақтарға көп көңіл бөлінеді. .[3]
Қазір жаңа ... ... ... ... – қатынас
орнату), қоршаған ортаның проблемасы “қоғаммен ... Жаңа ... ...... ... ... Оның ... ұйымдық
құрылымды басқарудың келешектегі жоспары, орталықтандырылған ... ара ... ... ... ... ... ... іс - әрекеттің тиімділігін бағалау.
Фирма ішіндегі басқарудың негізгі функциясы фирма ... ... ... экономика бұл функция қатыспайды.
Стратегияны таңдау – директорлар ... ... Бас ... ... тұлғасы болғаннан кейін оның шешімі таңдау стратегиясына
әсер етеді, таңдау ... ... ... жұмысын толығымен
жүзеге асыратындай болуы қажет.Стратегияда күшті нақты артықшылық ... ... ... - өз ... ... тиімді
қолданып,пайда табу.
Бизнес стратегиясындағы бірлік бұл - өте ... ... ... оның тасымалдануы әрине кеденмен байланысты. Бизнес стратегиялық
бірліктің ... ... ... ... басқалар
жұмыс жасуы керек. Нақты, жақсы стратегяи ұйымының сұрақтарын дұрыс шешеді.
Стратегияны бөлшектерге ... ... ... ... байланыс үзіледі.
Құрылымдық бірліктің корпарацияға қатысты проблемасы оның функцияларын
орталық шетел ... 70 ... ... ... ... ... Соңғы 10 ішінде тәжірибеде менеджерлерге арнайы
өкілеттік берілген, басшының қатысуынсыз менеджер шешім қабылдап, жұмысты
жүргізе береді. ... ... ... ... ... барысына ғана
қолдана алады. Бұл жағдайға басшы менеджер орта буындағы бөлім ... ... және ... ... өз ... ... Бөлім
менеджерлері бірігіп өздерінің техникалық және ... ... ... ... табыс табады. Орталықтандырылмаған басқару
құрылымы ... ... және ... ... болып келеді.
Орталықтандырылған басқару жүйесіне бұрынғы совет үкіметін ... ... ... ... ... ... жіктеу қажет.
Орталықтандырылмаған басқару құрылымындағы корпорация ... ... және ...... деңгейлерге бөлінеді. Бұл жағдайда
аппарат бөлімі өндірістік – шаруашылық қызметтің нәтижесіне, өнімнің ... ... ... ұзақ мерзімдік жоспарлау және сыртқы
байланысты кеңейтуге жауап береді.
Акционерлік қоғамның ... ...... ... ... мақсаттағы басқаруды әрбір облыстарға сапалы түрде ... ... ... персоналдардың шешімімен санасуы ... Сол ... ... кең көлемде қолдану қажет, өйткені олар фирманың
жұмысын алға ... және ... ... ... жүріп басқаруға
қатысады. .[4]
Акционерлік қоғамның жоғарғы органы оның акционерлерініің жалпы
жиналысы болып ... ... ... органы- директорлар кеңесі;
Атқарушы орган – алқалы (басқарма ) немесе жеке –дара; ... ... ... ... немесе жеке- дара тексеруші; Қолданылып жүрген
заңдарға ... өзге де ... ... ... ... ... ... директорлар кеңесін құрмай
басқару мүмкіндігі көзделуі мүмкін. Бұл ... ... ... ... осы ... мәселелер акционерлердің ... ... ... ... ... ... жиналысының
ерекше құзіретіне:
• қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... ... ... ерікті түрде қайта құру және тарату;
• қоғамның директорлар кеңесін сайлау, оның ... ... және оның ... ... ... бұрын
тоқтату;
• қоғамның жарияланған жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
• қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін ... және ... ... ... тоқтату;
• бұл жағдайларды қоспағанда есеп комиссисының құрамын бекіту;
• қоғамның жылдық қаржылық есебін, қоғамның тексеру ... ... ... алда ... ... жиналысын шақыруды
акционерлерге хабарлау нысанын ... және ... ... басылымында жариялау тұралы шешім қабылдау;
• акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
• акциялардың құнын ... ... ... ... ... ... сәйкес сатып алу кезінде айқындау ... ... таза ... бөлу тәртібі;
• жыл қорытындысы бойынша дивиденттер мөлшерін бекіту;
... ... ... ... ... бес және одан ... ... сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше
бөлігі арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға ... ... ... қатысуы туралы шешім қабылдау;
• ірі мәмілелерді және өзге де мәмілелерді заңға сәйкес ... ... ... және ... ... ... ... мен тәртібі;
• қоғамның өз капиталы мөлшгерінің жиырма бес және одан да көп
процентін құрайтын сомаға ... ... ... ... ... ... ... оның ішінде қоғамның директорлар кеңесі
мүшелерінің ... ... және ... ... ... ... аудиторын бекіту;
• егер қоғамның жарғысында акционерлерге қоғамның қызметі туралы
ақпараттар беру тәртібі ... ... ... ... ... ... ... жарғыны өзгерту туралы;
• акционерлік қоғамның жарғылық қоры;
... ... ... ... және ... шығару туралы;
• облигациялық заемдар шығару тәртібі туралы;
• қоғамның атқарушы органдарын, тексеру комиссиясының мүшелерін
және қоғамның ... ... ... ... ... ... ... ішкі регламентін қабылдау,оған өзгерістер мен ... ... ... ... қоғам қызметтерінің ерекшеліктері
Акционерлік қоғамда акционерлердің, соның ішінде құрылтайшылардың
арасында,өзге шақырылған сарапшы – мамандар ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамның атқарушы органдарының
қызметіне бақылау жасауды жүзеге асырады. Қадағалау ... ... ... ... ... ... ... жоқ. Қоғам жарғысымен
қадағалау кеңесі құрылған жағдайда онң ерекше құзіретіне ... ... ... акционерлік қоғамның атқарушы органдарының
шешуіне бере алмайды.
Акционерлік қоғамның атқарушы органы алқалық( басқарма,дирекция)
немесе жеке дара(директор,бас ... ... ... ... ... қызметіне күнделікті басшылықты жүзеге асырады және
қадағалау кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысына есеп береді.
Жалпы ... ... ... ... ... ... шешімдер қоғамның жарғысында көбірек сан көзделмесе қоғамның
дауыс беруге қатысқан дауыс берген акциялардың ... ... жай ... ... ... ... өкілеттілігін мерзімінен бұрын
тоқтату жөніндегі мәселені шешу үшін ... ... ... ... ... ... акционерлердің жалпы жиналысының айырықша
қүзіретіне сондай ақ- қоғам қызметінің ... да ... ... ... ... ... қүзіретіне жатқызылған
мәселелер көзделген ... ... ... директорлар кеңесінің
шешуіне берілмейді.
Акционерлердің жалпы жиналысы ... ішкі ... ... ... қоғамның директорлар кеңесінің кез келген
шешімін жоюға хақылы.
Егер акционерлердің жалпы жиналысының ... ... ... ... нұқсан келтірген немесе оны шектеген ретте
мұндай шешімдер жиынтығында ... ... ... акциялардың
жалпы санының кемінде үштен екісіне ие акционерлер ... ... ... ғана ... ... ... ... мүмкін.
Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге
міндетті.Қоғам акционерлерінің ... ... ... қаржы жылы
аяқталғаннан кейін бес ай ішінде ... ... ... ... кезендегі қоғам қызметінің ... ... ... ... үш айға ... ұзартылған деп саналады. .[5]
Акционерлердің жылдық жиналыстан басқа жалпы жиналыстары
кезектен тыс ... ... беру ... ... ... ... ... жиналысқа қатысуға және күн тәртібіндегі мәселелерді
талқылауға қатысуға құқығы ... ... ... ... ... беру ... оған
тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады, бұған
қоғамның ... ... ... өзге де тәртібі көзделген
жағдайлар кірмейді.
Акционерлердің жалпы жиналысында, егер қоғам ... ... ... ... ... ... кез ... қатыса алады.
Жалпы жиналысты әзірлеуді және өткізуді қоғамның атқарушы органы
не осы қоғамның ... ... ... өзге тұлға жүзеге асырады.
Жалғыз акционері бар қоғамда жалпы жиналыстың құзіретіне
жатқызылған ... ... ... ол дербес қабылдайды және жазбаша
түрде ресімделуі тиіс.
Акционерлердің кезектен тыс ... ... ... ... атқарушы органның, тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не
жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан ... ... ... ... бастамсы бойынша шақырылады.
Акционерлердің бастамсы бойынша шақырылатын, акционерлердің жалпы
жиналысын әзірлеу мен өткізуге ... ... ... жіктеледі және
оларды осы жиналысты шақыру себептері ... ... ... ... ... ... ... процесінде тұрған қоғам ... тыс ... ... ... ... да ... жылдық, кезектен тыс немесе қайтадан өткізілетін
жалпы ... ... ... туралы талапты атқарушы орган ... ... отыз күн ... ... ... ... немесе атқарушы
орган бас тартқан жағдайда шақыру осы санамаланған тұлғалардың талап
арыздары ... сот ... ... асырылады.
Сот жиналыстың белгіленген уақыт және өткізу орнын, оның күн
тәртібін ... ... ... ... ... ... құлақтандыру мазмұнын белгілеуі және жалпы ... ... үшін ... ... ... айқындауы мүмкін. Қоғам акционерлерінің
қайтадан өткізілетін жалпы жиналысын ... осы ... ... жалпы жиналысын шақыруға арналған тәртіпте жүзеге асырылады.
Акционерлердің өтпей ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған
кезде жиынтығында ... ... ... жалпы жиналысын
кезінде дауыс беру құқығы бар) ... ... және одан да көп ... акционерлер, оның ішінде ... ... ... акционерлер
теркелген болса қүқылы боады. Акционерлердің саны он мыңнан асатын қоғамның
жарғысымен ... ... ... орнына қайтадан жиналыс
өткізуге арналған азырақ (қоғамның дауыс беретін акциялардың кемінде ... ... ... ... ... ... ... (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару,
қайта құру) Қазақстан Республикасының азаматтық ... ... ... ... ала ... ... ... Жаңа
қоғамның жарғысын бекітуді және органдарын сайлауды жаңадан пайда болған
қоғам органдарының ... ... ... ... ... ... ... өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы жұзеге
асырылады. Екі ... ... ... ... қызметін тоқтатып,
сынанында барлық мүліктерін, құқықтарын және ... ... ... беру ... жаңа қоғамның пайда болуы қоғамдардың бірігуі болып
табылады. Бірігуге қатысқан ... ... ... кеңесі бірігу
нысанында қайта ұйымдастыру өткізу актісін және бірігу туралы шартты бекіту
туралы мәселені ... ... ... ... ... ... туралы шартта бірігуге қатысқандардың әр ... , ... жері ... олрадың баланстардың негізгі деректері
болуы тиіс, сондай-ақ бірігу тәртібі мен ... атап ... ... ... акцияларын құрылған қоғамның акцияларына айырбастау
тәртібі көзделуі ... ... ... ... ... акционаерлеріне
баспасөз басылымдарына жариялау арқылы берілуі тиіс.
Уәкілетті орган халықтық қоғам бірігуге қатысқан жағдайда оның
акционерлеріне беру үшін ... ... ... ... ... ... қатысатын әрбір қоғамның акционерлерінің жалпы жиналасы
белгіленген тәртіппен бірігу нысанында қайта ұйымдастыру, ... ... ... ... ... ... ... шешім қабылдайды.
Жаңа қоғамның жарғысын бекіту және органдарын сайлау бірігу туралы
шартпен айқындалатын мерзімде өткізілетін ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Жаңадан пайда ... ... ... ... шақырудың және өткізудің тәртібіне
байланыс ... ... ... ... айқындалады.
Бірігуге қатысатын қоғамдырдың әрқайсысы өзінің барлық несие
берушілеріне бірігу туралы ... ... ... және баспасөз
басылымдарында тиісті хабарландыру ... ... ... ... ... берушілері хабарламаны алған немесе хабарландыру жарияланған
күннен бастап екі ай ... ... ... ... не ... міндеттемелерін мерзімінен бұрын тоқтатуды ... ... ... ... ... етуге хақылы.
Қосылатын қоғамның мүліктерін, құқықтарын және міндеттерін тиісті
өткізу ... ... ... ... ... мен оның ... тоқтатылуы
қоғамның қосылуы деп танылады.
Қосылатын қоғамның директорлар ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру туралы мәселені,
өткізу актісін және қосылуы туралы шартты ... ... ... акционерлерінің жалпы жиналысы қосылу нысанында
қайта ұйымдастыру туралы, өткізу актісін және осы ... ... ... ... ... ... шешім қабылдайды.
Оған қосылу жүзеге асырылатын қоғамның директорлар кеңесі
акционерлерінің жалпы ... оған ... ... ... ... ... ұйымдастыру туралы, өткізу актісін және қосылу туралы шартты
бекіту туралы мәселені енгізеді.
Оған қосылу жүзеге асырылатын қоғам акционерлердің ... ... ... ... қосылуы нысанында қоғамды қайта ұйымдастыру туралы,
өткізу актісін және осыайқындалған тәртіпте ... ... ... бекіту
туралы шешім қабылдайды.
Оған жүзеге асырылатын қоғамның ... ... ... ... туралы шешімнің қажеттілігі туындаған жағдайда, онан
қосылу ... ... ... ... және ... ... бірлескен жалпы жиналысында қабылданады.
Қоғамның директор кеңесінің шешімі ... егер ... ... және міндеттемелерінің сомасы оған қосылу жүзеге
асырылатын қоғамның өз капиталының бес процентінен ... бір ... ... ... жол ... ... ... қосылу нысанында қайта
ұйымдастыру туралы шешімді, бұл қосылу ірі мәміле болып табылған жағдайды
қоспағанда, оған ... ... ... ... директор кеңесі
қабылдайды.
Қайтадан ұйымдастырылатын қоғамның акцияларын кейіннен жаңадан
құрылатын қоғамдардың акцияларына ... осы ... ... ... ... болған қоғамдар арасында бөлу арқылы қоғамның
барлық мүлкін, құқықтарын және міндеттерін ... мен ... ... ... ... бөлу ... ... Бұл ретте бөлінетін
қоғамның құқықтары мен міндеттері бөлініс балансына сәйкес жаңадан пайда
болған қоғамдарға өтеді. ... ... ... ... директорлар
кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ... ... ... ... ... құру,қайтадан ұйымдастырылатын
қоғамдардың бағылы қағаздарын құрылатын ... ... ... және ... ... бекіту туралы мәселелерді енгізеді.
Акционерлердің жалпы жиналысы қабылданған қоғамның бөлінуі
туралы шешім қайтадан ұйымдастырылатын қоғамның ... ... ... ... ... тәртібін,сондай ақ ... ... ... ... ... ... ... акциялардың түрлері мен атаулы құнының айырбастау кезінде
қолданылатын арақатынасын айқындауы тиіс.Бұл ретте акцияның бір ... ... ... ... ... ... ... таңдау) бірдей болуы тиіс,Қайтадан ұйымдастырылған қоғамның кез
келген акционерлерінеоған тиесілі акцияларды ... ... ... ... нәтижесінде берілетін құқықтар оған ... ... ... ... ... салыстырғанда
кемітілмейді немесе шектелінбейді.
Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе,оны бөлу ... ... ... ұйымдастырылған қоғамдардың шығарған акциялардың
жалпы санына оның акцияларының проценттік арақатынасына тең болатын ... ... ... ... ... ... санына өзінің акцияларын
проценттік арақатынасын сақтайды.
Қоғам оның акционерлерінің жалпы жиналысында ... ... ... сәттен бастап бұл ... ... ... ... ... ... ... берушілерге хабарлауға міндетті. Қоғам
акционерлерінің жалпы ... ... ... ... ... ... екі ай мерзімде өзінің барлық кредиторларына бөліну туралы жазбаша
хабарлама жіберуге және ... ... ... ... ... . ... бөліну балансы, сондай-ақ жаңадан пайда ... ... ... ... жері ... ... ... Қайта ұйымдастырылатын қоғамның несие берушілері ... ... ... екі ай мерзімде қоғамннан ... ... ... ... ... және ... өтеуді талап
етуге хақылы. Қоғамнан бөліну нәтижесінде пайда болған ... ... ... міндеттемелері бойынша бірлескен жауапкершілікте
болады.
Қызметін тоқтат ... ... ... қоғамның
мүліктерінің құқықтарының және міндерінің бір бөлігін өткізу мен бір немесе
бірнеше қоғамды құру қоғмады ... ... ... ... ... директорлар кеңесі акционерлердің жалпы
жиналысын қарауына бөлініп шығу нысанында қоғамды қайта ұйымдастыру туралы.
Бөлініп шығарудың тәртібі мен ... ... ... туралы және жаңа
қоғам құру ... ... ... ... қоғам акционерлерінің жалпы ... шғу ... ... ... , жаңа ... құру және ... қоғамның бағалы қағаздарын құрылатын қоғамдардың бағалы
қағаздарына айырбастау туралы тәртібі және бөлініс балансын бекіту ... ... ... Қоғамның бөлініп ... ... ... ... ... және ... бөлініс балансына
сәйкес оған ... ... ... ... ... ... бағалау
2.1 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің ... мен ... ... ... ... ... банк ... жұмысын құру үшін
стратегия мен ... ... ... Банктің ресурстарын ... үшін ... ... ... мән ... ... Әлем Банк» АҚ стратегиялық міндеті банктік және қаржылық қызмет
нарығында ... ... ... көрсетуде банктік өнімдер мен
қызметтерді жоғарғы кәсіби білімді ... ... ... жаңа ... ... ... әрі жаңашылдығымен
бәсекелестік шамасы бар және жоғарғы кірісті, жан-жақты қаржы бөлімшесі
болып ... ... ... ... ... ... ... мен қызметтердің нарықтағы орнын
нығайту;
- кірісті тұтынушыларды тарту;
- ссудалық сөмкені, оның сапасын диверсификациялау;
- тұтынушылардың кірістілігін ... ... ... ... ... нарығында:
- нарықтағы өз үлесіне күресу;
- жаңа банктік қызметтерді кеңейту мен енгізу;
- үнемі тұтынушылар арқылы таза кірісті өсіру;
- кездейсоқ тұтынушылар арқылы ... ... ... ... амал-әдістік мақсаты:
- іс-жүзіндегі тұтынушы базаны ұстап тұру;
- тұтынушы ... ... ... ... мен ... жаңа ... мен ... өнімдерді дамыту (ипотека, лизинг,
ломбард, смарт-карт, т.б.);
- жоғарғы кірістік банк өнімдері мен ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету сапасын жақсарту;
- тәуекелділікті төмендетуді жоғарылату.
«Валют-Транзит Банк» АҚ өзінің қызметін бес ... ... ... негіздеуде:
- сыртқы нарықтағы жағдайларды жан-жақты терең талдау және
стратегиялық даму жорлдарын анықтау;
- жеке ... ... мен ... ... ... өсуін қамтамасыз етуді әрдайым экономикалық
талдау;
- тұтынушылар негізін зерттеу, тұтынушылар ... ... ... жолға қою;
- шығармашылық ізденіске лайық, бірдей алға ұмтылған ұжым құру;
- жаңа әрі ... ... ... ... ... ... және өңдеу. Бұл мақсаттардың
барлығы таза кірісті үнемі ұлғайтып отыруға бағытталған.
«Валют-Транзит ... АҚ даму ... 1996 ... ... ... бұл
жылы Қарағанды акционерлік «Прима-банкінің» бақылаушы акция пакетін
сатып алды, ондағы бекітілген капитал сол ... 2 ... ... ... күні ... ... 1,3 млрд. тенгені құрап отыр.
Осы уақытқа дейін банктің жеке капиталы 206 млн. 2,7 млрд. тенгеге
өсті. ... ... де ... ... саны ... күні ... астам. «Валют-Транзит Банк» АҚ Қазақстан ... ... ... филиалдары ең кең тараған, есептеу-
кассалық бөлімшелері мен айырбастау орындары бар.
«Валют-Транзит Банк» АҚ – тұрғындардың ... ... ... ... қорға қатысушы; оның акциялары,
облигациялары А Қазақстандық қор биржасының листингісінде беделге ие.
Өзінің күнделікті ... банк ... ... ... ... SWIFT және Western Union төлеу жүйесін қолданады,
ол өз ... ... 209 ... ... тез ... ақша аударуға
мүмкіндік береді. .[11]
Қазіргі уақытта банк ... ... ... ... және ... ... банктік есеп-шот ашуға және жүргізуге; қолма-қол
ақшаны қабылдау және тарату; ақшаны есеп-шотқа ... ... ... ... бір мәртелік екі сағатта ... ақша ... ... ... ... ... кепілдіктерді ұсыну;
заңды және жеке тұлғаларды несиелеу; ... және ... ... ... және жеке тұлғалардан депозиттер қабылдау; есеп-шотты
жедел басқарудың бағдарламалық қамтамасыз етілуін бекіту; әртүрлі ... ... ... ... ... сейфтік сақтау; ақша мен
материалдық құндылықтарды инкассациялау; шетел валюталарын тұтас алушы
тұтынушылар үшін жеңілдікпен сату және ... алу және т.б. ... ... ... таза кірісін тұрақты өсіруге мүмкіндік
береді.
2003 ... ... ... ... ... АҚ Қарағанды
облысы әкімиятымен әріптестікке ауылдардан қызу ... ... ... ... ... ... қол қойды. Бұл маңызды құжат ауыл
экономикасы мен ауылдың әлеуметтік мәселелерін ... ... және ... ... жүзеге асыруға бағытталған.
Ауылдармен күнделікті аудандық байланыстар аудандық агроөнеркәсіптік
«Валют-Транзит Банк» АҚ ... іске ... ... ... ... ... ... арналған әртүрлі кәсіпорындар мен
өндірістерді дамытуға ... салу ... ... ... ... ... ... жатқан экономикалық көтерілудің
арқасында ҚР ұлттық банк ... ... ... арқылы банктік
сектор өте жылдам кеңейді. Сондай-ақ, «Альянс-Банк» те тез арада өсіп
шықты, ол 2002 жылы ... ... ... ең ... ... көрсетті – 168%, дегенмен ол бір жыл бұрын
ғана ... ... банк ... оның ... аталуы
«Ертісбизнесбанк» болатын. 2001 жылы жанындағы ірі компанияларды ... ... ... оның ... ... ОАО ірі ... өнімдері
шығаратын өндірісті алғаннан соң, банктің беделі бірнеше есе өсті, ал
оның топ-менеджменті ірі ... ... ... ... 2001 жылдың наурызында ... ... ... ал оның бас ... 80% ... өтетін
елдің қаржылық астанасы – Алматы қаласына көшірілді. «Альянсбанктің»
қаржылық көрсеткіші 2005 жылы банкті ... ең ірі он ... ... ... 2004 ... кірістілігі 74% құрады, немесе
2,2 млрд. теңге болды, ал ... 2004 ... ... 8,2 ... 2005 жылдың басында 22 млрд. теңгеге өсті. Мұның бәрі несиелеу
мен құнды қағаздар операциялары негізінде өсті, бұл ... 2,3 пен ... ... ... ... депозиттік сөмке 2,8 есеге өсті, бұл
дегеніміз банктің тұтынушылық базасын үш есеге өсіртіп – 31 ... ... ... ... ... акциялар эмиссиясы
арқасында жыл басында 820 млн. теңге ... ... 2 ... ... 165% ... Банк ... ... екінші деңгейдегі
капиталды көтеру үшін алғашқы арақашықтық облигацияларын шығарды.
«Темірбанк» АҚ өзінің амал-әдісін экономиканың түрлі саласындағы
ірі кәсіпорындарға қызмет ... ... ... ... ... ... шығарушы, энергетикалық, транспорт, ауыл шаруашылығы, өндіріс пен
сауда, орта және ... ... Бұл ... ... ... ... пен ең ... қызмет көрсетуді ұйымдастыру болып табылады.
Банк тұтынушыларға арнап үнемі жаңа қызмет түрлерін ... ... ай ... $ 1000 кем емес ... ... немесе теңге және евро
жабдықтаған тұтынушылар сый ретінде медициналық қауіпсіздендіруді ... ... ... ... коммерциялық банктер $ 500 кем емес
салым салғандарға қарай үнемі ұтыс ... ... ... уақытта, «Ресей-Қазақстан» бағдарламасы әрекет етіп
отырған шақта, «Каспийский» және ... ... ... ... ... екі ... ... өздерінің
қаржылық ағымдарын - серіктес ... ... ... туралы
әріптестік келісіміне қол қойды. Альянс банктері ... әрі ... ... мен сыртқы келісім-шарттың қаржылық кепілдігін
қамтамасыз етуге ... ... ... зерттеулер көмегімен келесі қорытындыға келуге
болады, яғни Қазақстанның коммерциялық банктері тұрғындарға ... ... бет ... ... жаңа ... аса зор ... ұмтылуда, өз қызметтерін белсенді жүзеге ... ... ... ... қызмет көрсету арқылы ұлғайтуға
тырысуда. Дегенмен, ҚР ... ... ... ... ... ... ... ететінін ескеру керек. Сондықтан
да, қаржылық ресурстарды ... үшін ... ... фактор ретінде
әрмен қарай таза ... көзі ... ... ... жетілдіруді
қарастыру қажет.
Жалпы алғанда зерттелініп жатқан банктер ... сай ... ... ... банктерге тән сапаларға ие. Қазіргі
уақыттағы банктердің өткізіп жатқан барлық іс-шаралары таза ... мен ... ... ... ... ... ... «көлемі жағынан шағын
капитализациялар ірі ... ... ... ... ... олардан кеме емес, қайта нарықта беделді орынға
ие, ... ... Бұл ... ... ... ... біздің
орта және шағын банктеріне тек абсолюттік тұрғыда бағалап қана қоймай,
сондай-ақ маңызды қаржылық-экономикалық ... ... ... ... мән ... ... деген пікіріне
келісеміз. [25]
Сонымен қатар, ... ... ... мен ... ... ... 50 бабы ... «банктік құпияға қолма-қол
ақша көлемі туралы ... ... банк ... нөмірі
мен иесі туралы, банктің тұтынушысы мен корреспонденті туралы, ... мен ... ақша ... банк ... ақша қалдығы
жайында, банк ... ... ... ... ... өзгесі), сондай-ақ сейфтік жәшіктерде, сөрелерде және
банк ғимаратында сақталып жатқан ... ақша мен оның ... ... құны ... ... ... деген мағлұматты ескеріп өту
керек. [26]
Алайда әлемдік қауымдастық бұл ... ... ... ... ... мұнда банктік ақшалардың шығу тазалығы жайында сөз қозғалып
отыр. Банктің тек толық ... ... ғана осы ... ... ... қазақстандық экономикадағы ең өзекті
проблемалардың бірі ... ... ... шынайы болмауында
болып отыр. Әсіресе, банктерден қарыз алушылардың ұсынған ... ... есеп ... шын мәнісіндегі істің жағдайынан
айырмашылықтары болады. Нәтижесінде, Қазақстанның Ұлттық ... ... ... банктердің құрған қорлар көлемі
шындыққа сәйкес бола бермейді. Қазақстанның ... ... ... қорлары несие тәуекелділігі мен көлемін реттеуге бағытталған
нормативтік базаны жетілдіру процесін ... ... ... ... ... ... жол – ... жүйенің
институционалдық дамуды бизнесті заңдастыру, есеп ... ... ... ... ... А.К.Гилимов) «Қазақстандағы
банк жүйесі қызметін жетілдірудің маңызды бағыты, ... ... ... ... әрі оның ... ... мен ... әрі қарай өңдеу келесі ... ... ... ҚР Ұлттық Банкімен бірлесіп коммерциялық банктің басшылығымен
келісе отырып банктерді рейтінгілік ... ... ... ... ... ... ... әрі бәрін қамтушы
автоматизация мен компьютеризациялау, банк жұмысының ... үшін ... ... ... ... [27]
Бұл пікірді сондай-ақ, бүгінгі күні Қазақстан экономикасы мен
банктері үшін жеке алғандағы әрбір банктің тұрақты ... ... ... ... ескеру керек.
Агрегаттық сандық көрсеткіштер динамикасына қарай, 2005 жылдың
басында Қазақстанда ... ... жаңа ... ... ... Біз оның негізгі белгілерін көрсетуге тырысамыз:
1.01.2005ж. 3 ірі банк ... ... ... барлық банк
жүйесіндегі 88% белсенділікті тартып алады. Қазақстандық банк секторы
концентрациясының деңгейі 62% сәйкес келеді, ал Австралияда - ... - 64%, ... - 79%, ... - 76%, ... - ... Банк берілгендері бойынша).
2. Қарастырылып жатқан ... ... ... ... ... капиталының сомалық ... ... оның ... ... Шын ... жеке ... (капиталы) бекітілген капиталға қарағанда өте
жәй өсуде. Ұлттық Банктің берілгендері бойынша барлық коммерциялық
банктердің жеке ... 13% ... ал бұл ... ... ... ... 3% ... Нәтижесінде, 2005 жылдағы капитал
көрсеткіші (капитал/белсенділік қатынасы) 16,7% болды, ал 2004 ... ... ... 11,8% ... ... ... ... прогресс байқалады. Мамандардың бағалауы бойынша, 3 ірі
банктер ішінде өткен жылға қарағанда капиталдың төмендеуі аса ... (7,75 тен 7,12 ... ал ... ... ... 2,5 ... ... 9,44% өскені байқалды. Бұл
дегеніміз жеке таза кірісті өсіру үшін банктердің қолайлы салыстырмалы
қаржылық жағдайын көрсетеді. [27]
3. ... ... ... ... бәсекелестіктің есебінен
және оның әріптестерінің төлемақы ... ... ... ... ... ... (1995 жылдың отасындағы
кірістілік жоғарғы деңгейге ... ... ... ... ... ... шығынға ұшырау көрсеткіші процесі байқалған банктердің
іс-әрекеті тоқтатылады.
Жоғарыда айтылғандай, ҚР ... ... өз ... ... ... мен ... ... жабу процесі қарқынды жүрді. ... ... ... сыйлықтар алды – өте қарқынмен өсуші
мемлекеттік облигациялар нарығы таңқаларлық ... ... ... ... ... қағаздарды валюталық қаражаттар
конвертациясы есебінен белсенділікті қайта құру басталды. Шетелдік
белсенділік ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі болды. Валюталық саясат коридоры қысқа
мерзімді әрі ұзақ ... ... ... салымдардың
көріністерінен қол үзді. 1994 жылдың ... ... 2005 ... мамыр
айы аралығында коммерциялық банктердің мемлекеттік ... ... ... ... 8 есеге өсті, ал бұл операциялардың нетто-
белсенділерге өсу үлесі 5,2 ден 21,1% ... ... ... секторлардың дамуы филиалдар ұйымдары мен
есептесу-кассалық бөлімдермен жалғасады. Қазіргі уақытта әрекет етуші
35 банктердің 24 филиалдары бар. 01.01.05ж. 366 ... ... ... ... АҚ ... ... ... байланыс жүйесі 18
банкте бар. Филиалдық жүйені құру ... жаңа ... үшін ... ... ... бір ... ... болып, бизнестің әрмен
қарай кеңею қажеттілігін көрсетеді. ... ... жаңа ... кең ... ... деңгейде белсенді емес әрі
көбінесе ірі кәсіпорындық өндірістермен шектеліп, ауылдық ... сала өте аз ... ... ... жағдайларды талдау арқылы қазақстандық
банктер секторының қазір кездегі консолидация ... даму ... ... ... саны мен ... ... өсуінің
орнына ресурстардың көлемін едәуір тарылтатын қатаң ... ... ... ... орын ... ... пікіріміз бойынша,банктік жүйедегі түбірімен
өзгерістер қазіргі шын мәнісіндегі қажеттіліктерге қарай ... Ірі ... ... ... ... қоры ... ... бюджеттің қажетін қамтамасыз етуші нарық болып қала
бермек.
Банктің өзінің функцияларын жүйелі орындауда ... ... ... ... ... ... ... Әрбір
операция банктің арнаулы бөлімдерінде орындалса да бұл бір-бірімен
тығыз ... ... ... тобының көмегімен жүзеге
асырылады.
Біздің жұмыста біз келесі ... ... ... ... қалыптасуына қайта талдау жасаймыз:»Валют-Транзит Банк»
АҚ, «ТұранӘлем Банкі» АҚ, ... ... АҚ, «АТФ ... АҚ.
Қазақстандағы нарықтық қатынастардың дамуы тиімді қызметті
өсіруге бағытталған әрі коммерциялық банктердің экономикалық ... ... ... ... ... ... ... талап етуде.
Осыған қарамастан, қазіргі заманғы коммерциялық банктердің
жағдайы жағымды ... ... ... проблемалары бар.
Жоспарланушы жағымды тенденцияларды әрі қарай дамыту мен ... ... ... ... ... етеді. Екінші деңгейлі
банктердің қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі коммерциялық ... ... ... қаржылық талдау болып табылады.
Коммерциялық банктердің жұмысын талдау оның ... ... бір ... ... ... ішкі ... шығару мен оны
дұрыс қолдану ... ... ... жұмыстың маңыздылығын бағалау өте
қиын. Коммерциялық банк ... ... ... ... ... ... банк қызметіне, оның
ұжымына, менеджерге, жеке меншік иесіне байланысты. [30].
Экономикалық талдауды ... оның ... ... етіп қою ... ... банк үшін аса өзекті болып
табылады. Экономикалық талдау шешімдер мен ... ... ... ... ғылыми басқарудың негізі болумен қатар
негіздейді, олардың объективтілігі мен тиімділігін қамтамасыз ... ... ... ... озық тәжірибені енгізуге, еңбекті
ғылыми ұйымдастыруға, банк ісінің жаңа техникасы мен технологиясын
енгізуге, басы ... ... мен ... әртүрлі кемшіліктердің
алдын алуға көмектеседі. Нәтижесінде банк экономикасы нығаяды, оның
қызметінің ... ... ... ... қаржылық
ресурстарды басқару жүйесінде, ішкі шаруашылық қорлардың әрекет етуші
құралында ғылыми-негізделген жоспарлар мен басқару ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктің өмірлік қабілетінің
сапасы мен сенімділігін арттыратын экономикалық талдау ... ... ... ... мәліметтерді өңдеп-талдау процесі басқарудың
ерекше функциясы ретіндегі мазмұнды атқарады. Экономикалық талдаудың
міндеті: банк ... ... ... ... ... ... фактілер мен құбылыстардың бірлесуін зерттеуші ағымдағы
талдау; негізгі тенденциялар мен басты ... ... ... болашағы зор жетілдірілген талдау; аз мерзімдер ... ... ... ... бар ... талдаулар болып
табылады.
Біздің коммерциялық банктегі қаржы ресурсының негізгі бөлігін
құрайтын қаржылық ... ... біз ... ... ... кіріс, шығыс пен таза кірістің ... ... ... Біз оның қаржы ағымдарының кіріс, шығыс пен
таза кірісті шығатын (шығыс) пен кіретін (кіріс) ретінде есеп ... ... ... ... [29] (7 ... ... – Кіріс, шығыс пен пайда туралы есеп
|Кіретін қаржы ағымдары ... ... ... ... ... ... ... бойынша пайыздық төлем |
| ... ... ... ... ... кірістер |Депозиттік емес қарыз алу бойынша |
| ... ... ... қолдану ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... шығыстар |
| ... ... ... ... үшін ... жатқан мәліметтік база 1.01.2001ж. мен
1.01.2005ж аралығында қаржылық есептесу қызметін көрсетті.
Жұмыс процесі ... ... ... ... ... талдау
блоктары анықталды:
1. Жылдар бойынша кірістер, мен шығыстардың ... ... ... ... ... ... маржілер
көрсеткіші.
3. Коммерциялық банктердің кірісітілігі туралы шешуші
көрсеткіштер.
Біз берілген көрсеткіштер коммерциялық банктердегі қаржылық ресурстарды
қолданудың сапалы ... ... ... деп ... кестесінде «ТұранӘлем Банк»» АҚ қаржы ... ... әсер ... ... ... ... ... қарастырылған. 01.01.2005 жылы «ТұранӘлем Банк»» АҚ таза
кірісі 7.303 млн. теңгені құрады, бұл 2004 жылдағы таза ... ... ... ... өсу ... 58.1% құрады. Пайыздық кірісі
2,4% өскен, осылайша жыл бойы кіріс кіргізетін белсенділікті арттыра
отырып, пайыздық салымдардың ... ... ... ... (орташа
пайыздық белсенділік салымы 2004 жылы 11,3%-дан 2005 жылы 10,5% өсті ).
2005 ... ... 2004 ... ... орташа кіріс әкелуші
белсенділікті арттыру нәтижесінде ... ... ... ... ... реттеліп, салыстырмалы түрде 54,8% өсе
түсті. Орташа ... ... ... ... кіргізуші
белсенділіктер бойынша 2003 жылы 15% дан 2004 жылы 13% өсті. ... ... ... 2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда 73% өсті.
Несиелік сөмкенің ... ... ... ... мен жағымды бизнес-ортаның әсерімен банктің жалғасқан өсімі
арқасында – ... ... ... банк ... деген
сұраныстың артуымен жүзеге асты. Несие бойынша орташа бағаланатын
пайыздық салымдар 15,4% дан 13,7% ... ... ... қағаздар
сөмкесінің пайыздық кірісі 2004 жылы 4,257 млн. ... ... ... ... 51,1% ... ... 2005 жылы бұл көрсеткіш 15,6%
түсті. Пайыздық төлем бойынша шығыстар 2004 жылы 15,763 млн. ... жылы 24,867 млн. ... ... ал өсім 57,8% ... Пайыздық
төлем шығыстары банктің депозиттік базасының өсуіне, ұлғая түскен қарыз
алу мен соңғы үш жыл ... ... ... ... байланысты,
орташа салымдардың мәнсіз қаржыландыруынан, банктің қарыздарын ... ... ... ... ... ... жылдың комиссиялық кірісі 2,636 млн. теңгеге өсті, 2004
жылы 6,358 млн. тегеден 8,994 млн. ... ... өсу ... ... Өсу ... ... қызметінің құжаттық
марапаттауларының өсуіне қатысты, сондай-ақ пластикалық ... ... ... ... ... ... ... кеңейтуде байқалатын әрі банктің өткізетін
өзіне сәйкес іскер операцияларында көрінеді.
Банктің қарыз берудегі және басқа да банктердегі депозиттерінің
орташа ... ... 2004 жылы 75,7%, 48,851 млн. ... 2005 ... млн. теңгеге өсті. Осы баптарға сәйкес ... ... ... ... ... ... үш жылда (2003, 2004, 2005
жылдары 5,8%, 4,9%, 4,0% ... ... ... ... заңды
және жеке тұлғалардың депозиттік есеп-шотындағы орташа ... 31,2% ... 2004 жылы 93,383 млн ... 2005 жылы ... теңгеге өсті. Депозиттердің үш жылдағы өсуі тұтынушыларға қызмет
көрсетудің жаңа стратегияларына бейімделі мен банк қызметтеріне қатысты
салымшылардың сенімінің артуының да ... ... ... ассигналануы жоғалту мүмкіндіктерін 2004
жылы 44,6%, 7,184 млн. ... 2005 жылы 10,391 млн. ... бұл ... өз ... 2003 жылы 23,1%, 5,838 ... Үш ... ішіндегі өсім ең алдымен банктің ... ... ... болады.
2005 жылдан бастап әріптестерге жалақы төлеуге байланысты және басқа да
есептесулерге орай шығыстар 27,9% өсіп, 4,388 млн. теңгені ... ... ... ... 3,432 млн. ... ... Өсім ... операцияларын орындауға байланысты ... ... ... ... ... ... жағымды
экономикалық климатына орай шыққан шығыстармен түсіндіріледі.
«ТұранӘлем Банкі» АҚ ... ... ... талдау,
соңғы жылдары орташа өсімнің 51% өскен көрсеткішін дәлелдейді.
«ВалютТранзит Банкі» АҚ қаржы ағымдарын талдау (А.2 ... ... ... 01.01.2005 жылғы «ВалютТранзит Банкі» АҚ таза кірісі
724243 мың теңгені құрады, 2004 ... ... 1100701 ... өскен, өсу қарқыны 52% құрайды. Ақшалай белсенділікті ... ... ... 2005 жылы 5,5 ... ... Банк ... ... қаржы құралдарын қолданған. 2005 жылдағы пайыздық
кіріс 2004 жылмен салыстырғанда 72,6% өскен. 2005 ... ... ... ... 529383 мың ... ... бұл 2004 жылмен
салыстырғанда 172,8% құрайды. 2005 жылдағы комиссиялық ... 894721 ... ... 2004 жылы – 468364 мың теңгені құраған, өсім қарқыны -
91% болды.
Әріптестерге жалақы ... мен ... да ... ... 2005 ... өсті әрі 970619 мың ... ... бұл 2004 жылмен салыстырғанда
576233 мың теңгені құрады.
«ВалютТранзит Банкі» АҚ банк ісі үшін ... ... ... ... ... ... ... банктің шығыстары едәуір
мөлшерде үнемі болып тұрады, әсіресе ... ... ... үнемі
бақылауда болады. Банк белгілі бір деңгейде қоғамдық қызығушылықтарды
қарастырады, әрі ... ... ... ... ... басқа
да банктерде жүргізілетін операцияны тоқтату немесе тез ... ... ... ... ... ... ... жоқ; сондықтан қысқа
мерзімдегі оның ... ... ... ... өте ... ... тұрады.
«ЦентрКредит Банкі» АҚ 01.01.2005 жылдағы таза ... (А.3 ... мың ... ... бұл 2004 ... ... 1293901 ... құрайды, өсім қарқыны 91% құрады. Пайыздық кіріс 66,5% өсті,
бұл дегеніміз банктегі несиелік ... ... ... 2005 ... ... ... сөмкесі 92756 мың теңгені құрады
әрі бұл 2004 жылмен салыстырғанда 20,6% төмендеді.
2005 жылдағы комиссиялық кірістер 2987636 мың теңгені ... жылы бұл ... – 1450431 мың ... ... ал өсім қарқыны 5,9%
құрады. Құнды қағаздарсөмкесінің пайыздық кірісі 2005 жылы 92756 ... ... және 2004 ... ... 20,6% түсті.
2005 жылдағы комиссиялық кірістер 2987636 мың ... 2004 жылы – 1450431 мың ... ... ал өсім ... 5,9 ... Бұл ... банк ... өзінің қызмет көрсеттетін тұтынушыларын
көбейтуіне байланысты арттырған.
Әріптестерге жалақы ... мен ... да ... ... 2005 ... өсті әрі 1132454 мың ... құраса, бұл 2004 жылмен
салыстырғанда 980546 мың теңгені құрады.
Мұндай ... ... қол ... ... коммерциялық
бизнесі көегімен алынған, банк орта және ірі қазақстандық компанияларға
өнімдер мен қызметтер ... ... ... ... ... ... қаржылық проектілеу, банкинг интернеті қызметі
мен белсенділікті басқару, сондай-ақ қысқа мерзімді несиелеулер мен
басқа да банктік ... ... ... өз ... ... ... ... деңгейдегі ликвидтігін қолдау саясатына сәйкес,
несиелерді корпорациялық тұтынушыларға орташа алғанда 18 ай ... ... ... ... қол жеткізуге болатын мүмкіндігіне
қарай ұзақ мерзімді қаржыландыруларды ұсынады. Банктің негізгі қызметі
дәстүрлі түдегі депозиттер қабылдау мен ... ... және ... ... ... ... беру ... табылады. Банк сондай-ақ,
тұтынушылардың ағымдағы есеп-шотына қызмет ... кең ... ... олар ... ... және ... карточкалар,
тасымалдау, сондай-ақ жекелей банкигті ұсынады.
«АТФБанкі» АҚ қаржылық ... ... (А.4 ... ... ... ... АҚ таза кірісі 1251869 мың теңгені
құрады, бұл 2004 ... ... 1167798 мың ... ... өсім
қарқыны 7,2% құрайды. Пайыздық көрсеткіштер кірісі 2004 жылмен
салыстырғанда 2005 жылы 12% ... 2004 ... ... ... ... 82634 мың ... ... бұл 2003 жылмен
салыстырғанда 40,6% ... ал 2005 жылы бұл ... 81867 мың ... Бактің тұтынушылары арасында – ірі өндірістік және саула
өкілдері бар. Мұнда арнайы несиелеу бағдарламасы ... ... ... ... кәсіпорындарына ерекше назар аударылған.
Жүргізілген талдаудың нәтижесінде зерттелініп жатқан банктердің
қаржылық ... ... ... ... ... нормаларына, ақы төлеу көлемі, ... ... ... ... ... мен ... қорытынды жасауға болады. ... ... біз ... ... ... мен ... ... өсе түскен. Банктік
қызметтегі комиссиялық марапатау түріндегі кірістер де ұлғайған, бұл
әлі де өсе түсуі мүмкін, ... ... ... ... ... операцияларды қамтамасыз етуі орташа алғанда барлық
банктік кірістерді қосқанда 60% құрайды.
Банктер үшін неси беру ең ... ... ... бір
түрі болып табылады. ... ... ... ... несиелік
ресурстардың әртүрлі формалары мен әдістерін ұсыну, қайтарудың қатаң
кепілдігі болуы, банктің ... ... ... ұстап тұру
кепілдігі түрлеріндегі тұтынушылардың ... ... ... ... Тексерілген және консервативтік несие беру саясатын
өткізу ... ... ... ... шешім қабылдау мен
тәуекелділік процедурасын – ... ... ... асырылуда.
Банктерді талдай отырып, өз жұмысында ауылдық жерлерде қызмет
көрсететін ... ... ... ... жеке жүргізу мен
қазіргі заман талаптарына сай кеңсеге орналастыру қарастырылуда.
Тұрғындарды ... ... ... Бұл ... ... ... ірі өндірістік кәсіпорындар, тұрғындардың жоғарғы
деңгейдегі жұмыспен қамтылуы едәуір себеп болып ... ... ... ... ... ... акциялары банк пен банк тұтынушысының арасындағы келісім-
шарт негізінде орындалады. Келісім-шарттың ... ... ... ... барлық жағдайлары қарастырылған.
Шарттың түрі мен нақты міндеттерге орай келісім-шартта бэк-
кеңсенің бөлімшелерінде операциялар балансы немесе ... ... ... ... ... әрекет етуші негізгі есептеу
саясаты мен процедураларды суреттеуде жүзеге асырылады.
Кезеңдердің барлық ... ... ... ... ... мәліметтік технологияларға ... ... ... ... Олар ... бизнес-процестерді
басқаруды жақсартуға көмектеседі, сондай-ақ жаңа қаржылық өнімдердің
орталықтанған басқару талдауын сақтай отырып ең тамаша ... ... ... ... ... ... арқылы банктер барлық
филиалдардың берілгендер базасына он-лайнмен шыға ... ... ... ... әрі ... ... бере ... сонымен
қатар, қызметтердің сапасын көтеру арқылы құнын түсіруге ... ... ... ... негізгі мақсаты жаңа
жүйелерді мәліметтік технологияларға енгізу болып табылады.
Банктердегі ресурстар мен ... ... жаңа ... ... ... ... ... ең алдымен операциялық
кірістер мен операциялық ... ... 8,9 ... кесте – Зерттелінуші банктердің операциялық кірістері
мың теңге
|Банктің аталуы |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... Банк |760506 |1643649 |2121483 |2942100 |4811790 ... ... ... |21077000 |32396000 |40860000 |63258000 |
|ЦентрКредит Банкі |1952423 |3018835 |5042384 |7074030 ... ... ... |839473 |1361257 |1148812 |1788050 |1992911 ... ... АҚ ... ... өсу қарқыны 2005 жылы 2004
жылмен салыстырғанда 15,5% құрды, ал «ЦентрКредит Банкі» АҚ – ... АҚ – 1,1%, ... ... АҚ – 63,5% ... ... банктердің операциялық кірістері үнемі өсуде. Мұнда
екі фактордың әрекеті көрінді: 1) ... және ... ... ... 2) жоғарғы пайызды әкелуші несие ... ... ...... ... операциялық шығыстары
мың теңге
|Банктің аталуы |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... Банк |254125 |537425 |1020826 |1318314 |3152513 ... ... ... ... ... |36240000 |55955000 |
|ЦентрКредит Банкі |1006991 |1607688 |275823 |3333540 |6355305 ... ... |358740 |812758 |825971 |1122981 |1189264 ... ... ... өсе түсуде, «ТұранӘлем Банкі» АҚ
операциялық кірісінің өсу қарқыны 2005 жылғы ... 15,4% ... ... ... АҚ – 19,1%, «АТФБанк» АҚ – 10,6%, «Валют-Транзит Банкі»
АҚ – 139,1% құрды, бұл негізінде шұғыл және сақтаушы ... ... ... ... ... басқа да қарыз беру
қаражаттарына байланысты ... ... өсуі ... ... және шұғыл әрі сақтаушы салымдардың өсуімен сипатталады. Жалақы
басқа да шығындар элементі әсерімен ... ... ... ... ... ... ... операциялық кірістер
белсенділер сомасына қарағанда жылдамырақ өсті.
Банктің операциялары белсенді ме ... ... емес пе оған ... ... ... асыратын шығыстарды пайыздық және пайыздық емес
операциялар түріне бөледі. Егер банктің ... осы ... ... онда ең ... ... ... операцияның пайыздық тобы
спрэда және таза пайыздық маржоның көрсеткіші болады.
Коммерциялық банктің негізгі және кең тараған тұрақты құраманың ... ... таза ... ... ... табылады, оны былайша
анықтауға болады:
ПМч = (ПД – ПР) ... ... ПМч - таза ... ...... ...... шығыс;
Аср – сомалық белсенділіктің орташа көлемі;
ПП – пайыздық пайда.
Көрсетілген сәйкестілік банктің жүзеге асырған ... ... ... ... мен ... ... ... жүргізілген операциялардың белсенділігін тиімді қолдануды
білдіреді.
10 кестеде біз зерттелініп ... ... ... ... ... ... ... мынадай қорытындыға келуге болады,
«Валют-Транзит Банкі» АҚ 2003 жылы пайыздық маржа 256786 мың ... 2002 жылы ол 199639 мың ... ... да, 2004 жылы ... есеге өсті, ал 2005 жылы ол – 2,2% өсті. «Валют-Транзит Банкі» ... ... ... ... өсе түсуде. Бұл дегеніміз, коммерциялық
банктің менеджерлер мен ... ... ... ... ... келетінін (ең алдымен, банктік несиелеу,
қызметтерді ... мен ... ... ... өсу ... ... ... депозиттер
мен ақшалай нарықтағы қарыз алудағы пайыздар) дәлелдейді.
10 ...... ... ... ... ... аталуы |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... Банк |506381 |1106224 |1100657 |1623786 |1659277 ... ... |4989000 |9203000 ... |14757000 |24259000 |
|ЦентрКредит Банкі |945432 |1411147 |2170058 |3740490 |6134422 ... ... |480733 |548499 |322841 |665069 |803647 ... – автор зерттелінген банктердің пайдасы мен шығындары туралы |
|есептегі берілгендерге сүйеніп есептеді ... ... АҚ ... өсім тұрақты екені байқалады, соңғы бес
жылда ұлғаю орташа алғанда 15,1% құрды. Таза кіріс көзі ... және ... ... ... ... АҚ ... ... үнемі жылдар бойынша ауытқып
отырады: 2002 жылы өсім 21,8% ұлғайды, 2003 жылы өсім 53,7% өсті, 2004 ... 72,4% ... ал, 2005 жылы тағы да 64% өсім ... ... жағдай «АТФБанк» АҚ байқалады: 2002 жылы 2001 ... ... ... ... 2003 жылы өсім 58,9% ... ... өсім 2,1 ... өсті, ал, 2005 жылы 2004 жылмен ... ... ... 20,8% ... маржаның пайыздық көрсеткіші таза ... ... өсуі ... да жылдар бойы ауытқып ... ... ... ... көбінесе кірістік салық төлеуден бөлек ... ... ... қалуға қатысты саясатты ұстанады. Жүргізілген зерттеу
көрсеткіштері көрсеткендей, нарықтағы несие беру мен ... да ... ... ... ... ... ... несиелер
мерзімі өтіп кеткендер қатарына өтеді, Қазақстанның көптеген банктері
комиссиялық марапаттаулары ... ... ... ... мән ... Мұндай марапаттаулар бірлескен ... ... ... ... ... жіберілген таза кірісті ұлғайтуға көмектеседі.
Банктерді зерттеудегі жүргізілген талдау көрсеткендей, ресурстарды
тиімсіз басқару, ең алдымен жарияланған кірісті төмендетуде ... әрі ... және ... мүмкіндігі проблемасына алып келеді. Бұл
проблеманы шешу үшін ... ... ... ... әрі ... ... ... дәлірек анықтауды үйрену керек. Банктер
қаржылық құрастыруды үш негізгі блокты әртүрлі мерзімдегі ... ... әрі ... ... ... және ... ... қаржылық
тәуекелділікті шектей алады: несиені кеңейту, бағаны тіркеу мен бағаны
қауіпсіздендіру.
Ресурстар көзін ... ... бір ... ... ... енеді – капиталдың таза кіріс сомасына қарай ... ... ... ... әкелу нормасы болып табылады. Жеке капитал
келесі элементтерден тұрады: ... таза ... ... ... ... ... мен бағалау қоры. (жабылмаған шығыс)
[30].
Кіріс ... ... ... ... ... біз ... банктер мысалында есеп жасадық әрі оның ... ... ... ... 2001-2005жж. зерттелініп жатқан банктердің
кірістілігі ... ... ... кеселерде көрсетіледі.
«Валют-Транзит Банкі» АҚ шешуші көрсеткіштерін талдай отырып, келесі
қорытындыға келуге болады. (11 кесте):
1. 2002 жылы ... ... 2001 ... ... өз капиталын
инвестициялаудан 2 есе үлкен кіріс алды, ал 2004 жылы ол 8,5 % ... жылы 2004 ... ... бұл ... 7,4% өсті. Бұл дегеніміз,
2004 жылдан бастап «Валют-Транзит Банкі» АҚ өзінің Қазақстандағы ... ... ... өзінің ақшалай-несиелік құралдарын таза
кірісті ұлғайту үшін кеңінен қолданғанын дәлелдейді.
2. «Валют-Транзит Банкі» АҚ ... таза ... алу ... ... асуда, орташа алғанда соңғы бес жылда ол 2,4% ... ... ... ... құнды қағаздар, өңделмеген бағалы металдар
үнемі таза кірістер алып келеді дегенді дәлелдейді.
3. Таза маржалық ... ... ... ... 2002 ... дейін
тұрақты түрде өсіп отырды, 2003 жылы 4,5% ... 2004 жылы ... 1,9% ... 2005 жылы 1,8% ... ... ... ... көзінің өзгеріп
отыруы мен кірістік белсенділіктің жоғалуымен сипатталады.
11 кесте-«Валют-Транзит ... АҚ ... ... |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... | | | | | ... Жеке капиталға |5,7 |11,2 |11,8 |3,3 |10,7 ... % | | | | | ... ... ... |3,2 |2,3 |2,3 |2,2 ... % | | | | | ... Таза ... |5,7 |7,7 |3,2 |5,1 |3,3 ... % | | | | | ... ... АҚ жеке ... ... 2003 жылы ең ... еді. Бұл ... ... есептесу кірісінің өсуімен – ұсынылған
несиелердің ең жоғарғы кірісіне, инвестиция мен жоғары пайыз әкелетін несие
үлесін ... ... ... жылдар – орташа алғанда жылдар
бойынша 1,3%, таза ... ... 2001 жылы ... ал 2004 жылы ... (0,1%) құрайды.
12 Кесте - «ТұранӘлем Банкі» АҚ кірістілігінің шешуші көрсеткіштері.
| |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... | | | | | ... Жеке ... |10,0 |10,7 |24,7 |15,0 |14,5 ... % | | | | | ... ... ... |1,0 |2,2 |1,2 |1,1 ... % | | | | | ... Таза ... |5,5 |1,0 |2,2 |0,1 |1,2 ... % | | | | | ... ... АҚ жеке капиталына кірісі 2005 жылы ең жоғарғы
көрсеткішке ие ... (20,2%), 2002 жылы – ... ... белсенділік
бірлігіне кіріс тұрақты болды (орташа алғанда 1,4%), таза пайыздық маржа
орташа ... ... ... 5,5% ... ... - ... ... АҚ кірістілігінің шешуші көрсеткіштері.
| |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... | | | | | ... Жеке ... |14,5 |9,9 |16,3 |17,4 |20,2 ... % | | | | | ... ... ... |0,9 |1,4 |1,6 |1,7 ... % | | | | | ... Таза ... |4,9 |4,3 |9,4 |4,6 |4,1 ... % | | | | | ... ... АҚ ... ... де ... ... жеке капиталына
кірісі 2001 жылы 2,3% түсіп кетсе, 2005 жылы 14,7% ... ... ... ... де 1,5% ... таза ... маржа орташа алғанда
жылдар бойынша 3,5% құрайды.
14 Кесте - «АТФ ... АҚ ... ... ... |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... | | | | | ... Жеке ... |23,0 |22,4 |21,5 |15,4 |14,7 ... % | | | | | ... ... бірлігіне|3,02 |2,6 |1,9 |1,8 |1,5 ... % | | | | | ... Таза ... |2,3 |3,1 |4,2 |3,6 |4,1 ... % | | | | | ... жағдайларға орай, көрсеткіштердегі секірулер болғанда ... ... ... ... әдісіне, яғни сыртқы әсерлердің банк
қызметінің әрекет етуіне әсерін ... ... мән ... ... ... ... ... әртүрлі саласына әсер етуші өзгерістерге
бағытталып жүргізілуі тиіс; банктің ағымдағы ... ... ... ... ... және ... ... қосымша
мүмкіндіктер ұсынатын факторларға ... ... ... факторлар
тұтынушылардың жаңа қажеттіліктеріне, қарыз алушылар, бәсекелестердің
нарықтық стратегияларына, баға саясатына т.с.с. әсер ... ... ... ... бүгінгі күні кіріс алып келмейтін белсенділіктерге
бағытталған бірлескен ресурстар үлесін қысқартуға күшін салуы тиіс ... банк ... ... құралдарға және материалдық емес
белсенділікке).
Зерттелініп жатқан банктердің ... ... ... ... ... ... бір ... ұшырайтын валютамен операция
жасауға үлкен әсер ететінін ескеріп өту керек.
Қазақстанның банктік практикасында валюталық тәуекелділікті бағалауда,
ереже ... ашық ... ... ... алып ... (валютаның,
бағалы металдардың кесілуінде, жеке баланстық, баланстық емес тұрғыдағы
мерзімнің өтіп кетуі, ... ... ... және ... ... ... ... орай жоғалту мүмкіндіктерінің
өсуінде немесе ... ... ... ... (ОВП ... өзгерісіне орай болжамдық көбеюі) алып келеді.
Алайда, валюталық курстардың кенет ауытқуы, сондай-ақ зерттелініп
жатқан ... ... ... тағы бір тәуекелшіл саланы маңызды
етеді – ... таза ... ... ... арқылы оның ликвидтік емес
валюталық белсенділігін қалыптастыруға алып келеді.
Банктердегі шетел ... ара ... мен ... өзгеруі
коммерциялық банктер құрылымының кірістері мен шғыстарын өзгертуге алып
келеді, 5-10% кіріс пен шығыс ... ... ... тура ... ... ... банктерде қаржылық нәтижелерді алу және таза кірісті алу
үшін үнемі ... роль ... ... валюталарының кері бағалауын
қарастырсақ, онда ол банк міндеттемелерін қайта бағалау, бұл ереже бойынша,
банк үнемі операция өткізіп отыратын ... ... ... ... сөзбен айтсақ, есеп-шоттағы валютаны кері бағалау банктің ағымдағы
шын мәнісіндегі шығыстарынан ... ... ... көзқарас
тұрғысында) қаржылық есептесуде қатысуда құрылады.
Валюталық белсенділермен және оған ... ... ... іс ... орын ... ... банктерде валюталық
сәйкестілік жүзеге асады, бұл белсенді-пассивті ... ... ... ... ... ... ... үлкен
мерзімге ауысады). Бұл жағдайда негізгі қарыздардың ... ... ... ... ... ... ... тек мерзімнің
соңында ғана орындалады. Нәтижесінде, белсенділерді жағымды ... ... ... ... емес, болашақ кезеңдегі кіріс ретінде ағымдағы
банктің ... ... ... ... келуге талап етеді.
Екіншіден, банктің валюталық белсенділігі ең алдымен несиелер, сондай-
ақ ... ... ... өзге де ... қағаздар уақыты өтіп кеткен
болуы, болашақта қайтарымы ... ... ... берілгендері
бойынша валютаны бухгалтерлік бағалауы арқылы жүзеге ... ... ... ұзақ ... бағалаулар банкке ешқашан қайтпауы да
мүмкін, тек оны болашақ кезеңнің кірісі деп қана ... ... ... мерзімі өткен қарыздардың баланстары ... ... ... ... бойынша 10-20% құрайды немесе 3-10% валюталық балансы
бір жылдағы таза кірісі ... 2-4% ... ВБ (көп ... ол ... онда оның қаржылық нәтижесі тек көптеген зерттелініп жатқан
банктердің осы ... ... ... кері ... ... Бұл сонымен
аяқталмайды. Банктің ресми көрсетілген баланстары мерзімі өтіп кеткен ... ... ... ... ... бар ... ... сүйенсек, ресми көрсетілген сол бір сома болады). Алайда жеке
банктердің қызметін ... ... ... ... ... ... кеткен қарыздар аз емес (жасырындарын ескермегенде) бұл ... 100% ... ... ... ... 90-95% ... ... қалған оқиғалар да тіркеледі, және мұндағы валюталық активтер ... 80% ... ... ... қаржылық нәтижелерді есептесудің
реттілігін қамтамасыз етуі тиіс ... ... ... ... ... банк ісін жүргізуде ... ... ... құнын жоғалту мн ссуданың жойылуының мүмкіндігі болып табылады.
Теоретикалық тұрғыда валюталық ... ... ... ... ... ... ... түрде бағалау орын алған, сонымен қатар
банктің шығысына жататын банктен РВПС жабдықтауды ... ... ... ... ... кезінде паритетті (кірістер мен шығыстар бір
деңгейде өседі) қадағалайды. Алайда оның іс жүзіндегі қолданылуында ... ... ... ... ... ... өтіп кеткен баланстарды
көрсетпейді, сондай-ақ барлық ... де ... ... ... мен қорлар қалыптасады. Осыдан келіп, ... мен ... ... ... белсенділіктің есебінен шығуы
аса маңызды болады.
Қорытындылай ... біз ... ... көбінесе
экономикалық есептесу ережесіне сәйкес жүзеге асатынын көреміз. Бұл сонда
да бақылаушы ... ... ... банк ... ... ... ... талап етеді. Болмаса банкті басқару ісінде (қызметті
жоспарлау, шығысты жүзеге асыру мен қаржылық ресурстарды тарату ... ... ... ... ... ... ... контрагентке бұрыс бағалау
тәуекелдігі) бұрыс шешімдер қабылдау мүмкіндігі алыс емес.
Коммерциялық банктерді зерттеу ... ... ... тұрақты тұтынушылар немесе сол аймақта орналасқан ... ... ... ... негізгі кірісті әкелушілер болып
табылады. Бұл ... ... ... ... банк ... ... ... басқарылуына байланысты.
Сонымен қатар, банк ресурсын басқаратын әдістердің маңызы да өте ... ҚР ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктерде басқарушылық мінездеменің
өзгерісі байқалады, бұл ... ... ... ... ара ... ... проблемаларына аса мән берілуідің күшеюімен
сипатталады.
Банктерді зерттеу ... ... 2000 ... ... ... ... қаражаттардың орташа деңгейі барлық шығындардың
17,7% құраса, 2005 жылы – 14,3% ... ... ... ... үлкен шығыстарды талап етеді, ал ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштерін төмендетеді. Керісінше,
салыстырмалы түрде шамалы белсенді ұжымдар акционерлер үшін ... ... ... ... ... АҚ ... нәтижелерін талдау барысында
анықталғандай, соңғы үш жылда таза ... ... күрт өсе ... 2003 ... өз ... 3,2 ... ... 2005 жылы 54% көтерген. Бұл дегеніміз,
банк басқарушы ... ... аса мән ... ... жұмыскерлерді
әртүрлі курстар, семинарлар, бизнес мектептерінде оқытып, мотивацияны іздеу
әдістеріне жіберіп оқыту мен тәрбиелеу мәселесіне баса назар ... бұл өз ... ... ... ... ... күш береді. Жұмыста басқару әдістері, жеке әңгімелесу, кеңес
берулер, сұхбаттасу әдістері кеңінен ... ... ... ... емес ... түсуімен ерекшеленеді әрі бұл қарым-
қатынастар бизнес қызметінде сәтті қолданылады.
Банктің әрбір бөлімшелерінде «ұжымдық басқару» органы ... ... өз ... ең ... ... тұлғада да кездесетін кемшіліктер мен
шектеушіліктермен күресуге көмектеседі. Топтық көзқарас ... ... ... қана ... ... беруге қатысушы тұлғалардың «іске
араласуынан» қанағаттанушылық сезімін оятып әрі сенімділігін күшейтеді.
Іскерлік ... ... ... ... біріге отырып
ұжымдаса тығырықтан шығар жолдарды қарастыруға итермелейді.
«Валют-Транзит Банк» АҚ ерекшелігі жұмысқа жаңа ... ... ... ... Көптүрлі мамандандырылған гуманитарлық-
техникалық университеттер «Валют-Транзит» банктік тобын құраушы ... ... ... ... ... ең мықты деген студенттер
арасынан үміткерлерге таңдау жүргізіп ұсыныс жасайды. Банк ... ... ... өткізеді. Үміткерлер арасынан ерекше жеке
қасиеттері бар тұлғаларды анықтауға аса мән беріледі. Әрбір үміткермен жеке-
жеке әңгімелесу жүргізіледі және онда ... ... ... ... ... ... оны мақтаныш тұтуы тиіс екендігіне баса назар
аударылады. Бұл тексеру үміткердің жеке қабілеттерін ... ... ... Банк» АҚ лайық болуына арналып бағытталады. Барлық
сұрыптаудан өткен ... ... бір жыл ... тексеру мерзімімен
жұмысқа қабылданады. Осы жыл бойы олбанктің қызметімен танысады, біліктілін
көтеруге ... ... ... ... мен кадрларды дайындау мен қайта дайындау байланысы ... ... ... ... ... ... ... көрсеткендей жас мамандарға банктік бизнес ... ... ... қарым-қатынас этикасы бойынша ... ... ... орай жоғарғы оқу орындарындағы кафедралар
мен оқытушылар арасында банктік жүйесі және басқа да оқу ... ... ... ... ... сұрақтарын реттеуге қатысты
тығыз байланысқа түсу ... ... ... ... ... ролі банк ... басшылары мен мамандарының тәжірибе алмасу
мәселелеріне орай тұрақты түрде кездесулер өткізіп тұру, ғылыми-практикалық
конференциялар, дөңгелек үстелдер, ... жас ... ... ең ... атағына лайық конкурстарын жиі өткізіп тұрудың маңызы зор. .[22]
Осы мақсатқа орай ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін көтеру, кадрларды жұмысқа алуда конкурс
арқылы сұрыптау үшін реттеуші оқу-әдістемелік орталық ... Банк ... ... ... әріптестің банктегі жоғары жетістіктерге жетуі ... ... ... алға ... стратегиялық мақсаттарға қол
жеткізуде ортақ ... ... ... ... ... көмектесуі тиіс.
Қоғамда әлі де банк жұмысы жөнінде кәсіби білімділікті талап ... аса ... ... ... ... ... Өздерінің
кәсіби міндеттемелеріне сәйкес үлкен тапсырмаларды орындау ... ... ... әсер ... ... ... ... өту керек.
(16 кесте)
«Валют-Транзит Банк» АҚ ... ... ... әрі жас ... мамандардан жиналған ортақ пікірлес тығыз команданы ... 2004 жылы ... ... ... ... мақсатында беделді
жоғарғы оқу орындарынан болашағы бар ... ... ... ... жаңарту байқалды.
«Валют-Транзит Банк» АҚ жұмысқа қабылдау мен шығару талаптары ... ... және ... ... ережелерімен анықталады. Бұл
ережелер үміткерді ... ... ... бір ... ... ... ... қабылдауға арналған белгілі бір талаптардан
тұрады: кәсіби дайындығы, ... ... ... ... ... ... ... жалақы мөлшері.
16 Кесте – Банк қызметкерлерінің денсаулығына әсер ... ... ... ету ... ... ... ... ... істеуде |
| ... ... аса ... |
| ... ... ... |
| ... түсіру ... ... ... ... ... ... |
| ... ауырлық, есептесу мен |
| ... аса ... ... есепшісі ... ... ... |
| ... жауапкершілігі, банктің және|
| ... ... ... құру |
| ... жабдықтау себебіне байланысты |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... экономисті ... ... ... |
| ... ... шешімдер |
| ... ... және |
| ... ... дайындауда |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... жауапкершілік |
Сонда да ... ... ... жас ... үшін ... ... негізінде алған біліміне қарай аныталады, ал есейген жастағы
кадрлар үшін талаптар ... банк ... ... мен ... ... Ал ... ... арналған талаптар негізінде банк
этикасы мен тәртібін бұзу, селқостық, ... ... ... банк ... ... т.с.с. факторларда жүзеге асырылады.
Қызметкерді және оның жұмысын бағалау ... ... ... ... ... (1-2 жыл) қызметкердің жұмыс істеу тиімділігін
арттыру мақсатында барлық деңгейлерде ... Банк ... ... ... ... жұмыскерлердің орнын ауыстыру,
тағайындау, жұмыстан шығару, оқуға жіберу, марапаттау немесе ... ... ... ... ... ... ... бір шешімдер
қабылданады.
Еңбек өнімділігін ... ... бір жолы ... ... ... банк ісіндегі пайызы жоқ шығыстарды ... әрі ... ... арқылы өндірістенуді білдіреді. Банк ... аса ... ... түрі жаңа техниканы ендіру, жұмыс уақытын жоғалтуға қарсы
күресетін, қызметкердің жұмыс істеуіне барлық жағдай жасалған ... ... ... ... ... банк қабырғаларына
жағымды дизайн құру мен басқа іс-шараларды ұйымдастыру) шын ... ... ... ... ақысын марапаттау арқылы төлеу үнемі әрі бір ... ... ... ай ... кварталдық және жылдық сыйақыларын беруден
тұрады. Мәселен, «Валют-Транзит Банк» АҚ «Алтын Белгі» түрінде ... орын ... оны ... үш ... өзін ең ... жағынан көрсете
отырып ала алады. Бұл ... ай ... ... 5000 ... ... ақы ... ... береді. Егер жұмыскер 5-7 жыл жұмыс істеп,
банк ... аса ... үлес ... ... онда ол ... ... әрі ай ... жалақысына қосымша 15000 теңге алады.
Қызметкерді төменгі ... ... ... ... ... ... ... банктік стратегиялардағы (тұтынушыларға қызмет
көрсету, жаңа банктік қызметтерді т.б. ендіруде) жеке ... ... ... ... үшін ... ... көрсеткіштер соңғы жылдары коммерциялық банктердің адамзат
ресурстарын пайдалану тенденцияларында едәуір өзгеріске ... ... ... мен ... ... ... (төмендеу
12-10% сәйкес); кадрлардың тұрақтылығы, ... ... ... істеуіне арналған жағдайлар жеткілікті деңгейде орын ... ... ... ... ... ... қиындықтар болса
да (жұмыс қатаң алгоритм ... ... ... және ... ... реттелмеген жұмыс күні, қабылданған ... аса ... ... ...... ... адам ресурстарын пайдаланудың
талдауы
|Банктің аталуы |Кпр |Кв |Кт |Кпс ... |0,15 |0,26 |0,14 |0,71 ... АҚ | | | | ... |0,22 |0,19 |0,21 |0,74 ... | | | | ... |0,12 |0,21 |0,19 |0,81 ... | | | | ... ... |0,17 |0,19 |0,24 |0,75 ... банктердің көбінесе әрекет ететін әрі шын мәнісінде пайда ... ... мән ... байланысты. Банктерде әріптестерді
жүйенің ішінде ұстап тұратын, басшылықтың адамдар қажеттілігіне қамқорлық
жасайтын, ... ... ... ... оқытуды қолдайтын,
әріптестердің жалақысын жоғарылататын және т.б. жүйелер жұмыс істейді.
18 кесте - ... ... ... ... ... ... |Кпр |Кв |Кт |Кпс ... ... |0,02 |0,018 |0,03 |0,98 ... | | | | ... ... |0,05 |0,12 |0,05 |0,95 ... Банкі |0,03 |0,04 |0,09 |0,97 ... ... |0,04 |0,08 |0,07 |0,96 ... ... адамзат ресурстарын пайдалану сондай-ақ,
талданған кезеңдегі жұмыс істеген күндер мен сағаттардың ... ... ... талдауды біз «Валют-Транзит Банк» АҚ берілгендер
негізіне сүйеніп өткіздік. (19 кесте)
Талдау көрсеткендей, банкте адамзат ... ... ... жыл бойы ... ... ... ... ауытқуы 10 күнді
құрайды: банктегі орындардың саны мен әріптестердің сандық көрсеткіші толық
жұмыспен ... ... қол ... Бұл ... ... ... функциялары әртүрлі банк бөлімдерінің арасында жұмыстың қайталанбауы
үшін анық айрықшаланған. Банк басшылығы банк ... ... ... ... ... ... функцияларын анықтап көрсеткен.
«Валют-Транзит Банк» АҚ ұйымдастырушылық мәдениеті екі аспектіні
қарастырады. Бір жағынан, - бұл ... жәй әрі ... ... ... ... ... ... көрсетуде банк
қызметкерінің қарым-қатынас мәдениеті болып табылады. Екінші жағынан, -
банк ... банк ... ... ... ... ... ... жүйесі, автотұрақтың болуы, т.с.с.) жағымды жағдайлардың
ұйымдастырушылық мәдениеті болып табылады. .[23]
Қызметкерлерді ... ... банк ... және ... әсер ету әр жылғы талдау мен банк қызметкерлерінің
жұмыстарын ... ... және таза ... ... кеңейту көзқарас
тұрғысында жүзеге асырылады. Көбінесе мұндай бағалау басшылықтың жылдық бас
қосуда әр жылғы балансты дайындауы мен банк ... ... ... ... ... Мұндай бағалаудың нәтижесі кадрлық саясаттың
өзгеруіне алып ... бұл ... ... ... банктің маңызды
өндірістік күші болып табылады.
Алайда, ... ... ... адамзат ресурстарын
басқарудың әрекет етуші жүйесінде бірқатар кемшіліктер бар. ... ... ... ... әрі ... ... көзқарастар тұрғысындағы
талдаулар әлі де жоқ, сондай-ақ банк қызметіндегі тұрақтылық ... жоқ. ... ... жеке ... арасында
жауапкершіліктерді тарату мен құқықтарын ... де ... ... ... әрі ... стимулдар жүйесу
болашақта әлі де жетілдіруді талап етеді. Мұның нәтижесі ... ... ... көрсеткіштердің қажетсіз қайталануы және құжаттар
қозғалысының ... ... ... ... ... ... ... базасының өзі де анық ... яғни ... мен ... ... хабарламалар ретінде көрініс табады.
Зерттеулер ... ... бір ... ... ... Мұндай шатасулар ортақ терминологияның болмауынан болады, ... ... сол бір ... ... ... әртүрлі
атаулармен функцияланады. Құжаттардың ... мен ... ... ... ... ... ... жабдықтау барысында әртүрлі қол қойылған қағаздар мен визалар
қажет, бұл құжаттардың құқықтық тәртібін құрастыруда ... ... ... басқару міндетін жүзеге асыруда мәліметтердің өсіп жатқан
көлемі үлкен роль атқарады. Сонымен, коммерциялық банктерде ай ... ... ... ... он ... ... ... өңдеуге
тура келеді. Сонымен қоса, мәліметтердің белгілі бір бөлігі артық болып
шығады да, ... ... ... ... шын мәнісінде қажетті
мәліметтер болмай қалады. Ұйымдардағы еңбекті басқару саласына ... ... әрі ... ... негізделген басқарудың
прогрессивті жаңа әдістері мен оптимальды жоспарлауды енгізу ... ... және ... ... ... әрі ... аталған
проблемаларды шешуде, коммерциялық банктердегі экономикалық ... ... бірі ... ресурстарды басқарудың экономикалық
тиімділігі алға қойылады. Бұл міндеттерді ... ... ролі ... ... ... ... ... әрбір жетілдірілуі
экономикалық тиімді бола бермейді. Экономистер арасында ... ... ... ... туралы ортақ пікір қалыптасқан.
Басқару жүйесіндегі күштер, әдістер басқару процесінің басты мақсаты
ретінде ең алдымен экономикалық нәтижелерге аса ... ... ... ... ... ... ... тиімділігі басқару жүйесі
әрекетінің нәтижесінде аз шығыстарға қол жеткізу мақсаттарына жету үшін
объектілерді ... ... ... ... ... сапасының
критериі оның жеделдігі, оптимальдығы мен нәтижелігі болып табылады.
Басқарудың жеделдігін оның ... ... ... ... талдауға және шешімдер қабылдауға және оны орындауға кетірілген
уақыт басқару сапасының маңызды ... ... ... ... ... ... процесі қаржы жүйесінің алдына қажетсіз жағдайда
орындалған іс-әрекетке өз уақытында шара ... ... ... ... өткір сұрақтарды қойды. Басқарудың жеделдігі мәліметтерді жинақтау
мен қайта өңдеуде тек автоматизация процесін құрап қана қоймайды, сондай-ақ
басқару ... ... ... адам үшін ... ... ... .[25]
Басқарудың оптимальдығы оның сапасының ең маңызды критериі болып
табылады. Ол үшін өте прогрессивті шешім ... ... ... та ... ... орын ... жағдайларға жауап бере алмайды. Екінші
жағынан, ұжымда бар, алайда оны ... ... ... ... ... ... шешімдер шаруашылық қызметтің белгілі
бір көрсеткіштерін ... ... ... ... бере ... шешім ұжым қызметінде бәріне ... ... ... ... ... ... ... қажет ететін
мақсаттарды қояды, сондай-ақ оның ... шын ... алға ... Басқарудың компьютеризациясы оның жұмысының
оптимизациялау мүмкіндігін арттырады. Басқарудың оптимизациялау мүмкіндігі
мен бұл мүмкіндіктің ... ...... ... ... ... табылады.
Басқарудың нәтижелілігі басқару сапасының негізгі ... ... ... ... ... бөлімінде қарастырылған
көрсеткіштермен анықталады. Сапалы ... ... ала ... ... ... ... мен ... жолдарын қарастыра аламыз.
Басқару тиімділігін арттырудың басты бағыты оның ... ... ... қарапайым автоматизациялау пооцесі үлкен
жеңіске қол ... ... ... дәл сол ... жауапты
жақтарының өндірістілігін едәуір ... Бұл ... ... ... тек ... қана ... ... процесіне жаңа сапалы құбылыстар алып келеді, алайда ... ... ... ... біз ... компьютеризациясы нәтиже бермейді ... ... ... ... ... әрі ... өткізіледі.
Басқарудың тиімділігін арттырудың екінші бағыты бүкіл басқару ... ... ... табылады. Бұл дегеніміз коммерциялық банктерде
басқару құрылымы, мамандандырылу рационалды ... тиіс ... ... ... ... ҚОҒАМ
РЕТІНДЕДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Коммерциялық банктердегі ресурстарды басқарудың стратегияларын
қалыптастыру жолдары
Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық банктердегі ресурстарды
тиімді ... ... ... өте ... ... ... ... банктерде
кіріс статьяларына және баланстың шығыс ... ... ... аса мән ... ... алайда мұны тек пайда болатын
қиындықтармен ғана ақтауға болмайды.
Коммерциялық ... ... ... алғашқы мақсаттарына,
әсіресе кірістер қысқарғанда ... ... тура ... ... ... төмендеуі және рационализациясы болғанда шығындарды бақылау
керек. Ол сапалы, яғни сенімді, жедел, сәйкестенген болуы керек.
Соңғы ... ... ... үшін жаңа шаруашылық жағдайлары,
әртүрлі инструкциялар мен үлгілер ... есеп беру ... ... ... ... ... ... мүмкін болмай
қалды. Сенімділік пен анықтылық та төмендегендіктен, соңғы өзгерістер
бірнеше жылдар бойы ... ... ... жеке ... ... болмаса да, әсіресе ... ... ол ... ие.
Өкінішке орай, экономикалық әдебиеттерде Қазақстан Республикасының
коммерциялық банктеріндегі ресурстардың тиімділігін ... ... ... ... ... күнге дейін аналитикалық
механизмнің аяқталған ұйымдық құрылымы анықталмаған. Қолданылмаған қорларды
толық анықтауды қамтамасыз етпейтін, ... мен ... ... ... бар, ... ... ... басқару
әдістері де бар. Рационалды құрылым табысты өмір сүру үшін ... ... ... басқарудың маңызды бөлігі шығындарды қысқарту болып
табылады, бұл көп жағдайда нәтижелерді алуға бейімделген қателерді ... ... ... Шығындарды қысқарту көбінде мәліметтердің
өсуімен қатар табыс көзінің негізі ... ... ... ... ... ... ... туындады. Компьютерлер
мәліметтерді қолмен жасау процесін алмастырып, сенімді әрі жылдам жинақтап,
талдайды.
Қазақстанның коммерциялық ... ... ... ... қалыптастыру бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді.
1. ... ... ... ... ... ... мен олардың өсімін басқару үшін, - өмір сүру ... ... ... көп жағдайда – онша ... ... ... әрі қатаңдықты талап ететін бағдарлама ... ... ... ... алмайтын адам өзінің орташа ... де ... ... ... ...... ... қатаң әрі
жұмсақ, ресм әрі бейресми элементтері бар шешуші әрі өзгермейтін бөлшегі.
Кімде өзіне ... ... ... ... сол шығыстарды
қысқартудың қатаң қысқа ... ... әлі ұзақ ... ... ... қабілеттің болмауы әрі сапасыз еңбекті азайтуға
ұмтылмау – ең қымбат әрі жағымсыз шығындар болып есептеледі.
Әрбір ойланып ақылмен ... ... ... ... мен
шығыстардың рационалды құрылымы ұйымдасқан, жалпы стратегиялар ... ... ... ... мен ... ... ... сәтсіз қалыптастыру нашар нәтижелерге алып келеді. ... ... ... көп ... әлі де ... қойылмаған.
Кімде-кім өзінің алдына шын мәнісіндегі мақсаттарды қоя білсе, ... ... таба ... ... ... үшін ... мен ... арасында қарама-қайшылықтар болмауы тиіс.
Бөлімшелердің тапсырмалары бойынша ішкі жеке ... ... ... ... ... керек. Қызметтерді қабылдап алушы идеал
бойынша міндетті түрде оның саны мен сапасына әсер ете алуы ... ... ие ... нарықтық бағасы құнның жоғарғы шегі бола алады.
Ішкі есептесудің құны көрсетілген қызмет ... ең ... ... ... әрі ешқандай кірістері болмайды. .[24]
Тапсырма бойынша нақты идентификациялауға болмайтын қызметтер оны
қабылдап алушыға ... не ... ... әсер ете алмайды. Сондықтан
да, қаражаттарды дұрыс тарату мен пайда болу ... ... ... ... мағынаға ие. Тратылған шығыстардың үлесі аз болған ... ... ... де ... ... ... УИС сенімділігіне қол жеткізу
де жеңіл болады. Сондай-ақ шығыстар жинақталмай өз уақытында таратылса
дұрыс ... таза ... ... ... төлемақыларды қоспағандағы
шығыстар қатты әсер етеді. ... ... ... ... ... да ... құрылымдарын «ТұранӘлем Банкі»АҚ мысалға ала отырып
тереңірек талдауға тырысып көреміз (агреграциялық кестеде «екінші ... ... ... ... ... ... шығыстардың негізгі бөлігі
марапаттауға қатысты емес ... ... ... да ... кетекені
көрініп тұр (49,8% және 69,3%) олардың ... ... үлес ... ... ... ... ... (92,3% және 83,1%);
әрі қарай орынды 2004 жылы ... да ... ... алып отыр ... ... 99,1% ... беру ... құрап отыр, 2005 жылы
басқа операциялық шығыстар 1,9% дейін төмендеген. Сондай-ақ, шығыстың ... ... ... (9,9% және 9,5%) және ... ... және 11,7%) ... ... отыр
20 кесте - «ТұранӘлем ... АҚ ... ... емес ... ... ... мен мазмұны |1.01.2004ж. |1.01.2005ж |
| ... ... ... ... ... Басқа банктерден аудару қызметі|1365 |3,2 |1362 |4,1 ... ... ... | | | | ... ... ... |44 |,1 |94 |0,2 ... шығыстар | | | | ... ... ... ... | | | | ... ... бойынша комиссиялық | | | | ... | | | | ... ... ... валюта бойынша| | | | ... беру | | | | ... ... ... ... | | | | ... комиссиялық шығыстар | | | | ... ... ... да ... |823 |1,8 |1038 |3,3 ... ... ... | | | | ... Банк ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... үшін | | | | ... ... бойынша | | | | ... ... | | | | ... ... |105 | |59 | ... ... ... | | | | ... НБРК ... ... ... |325 | |436 | ... ... үшін ... | | | | ... EUROPAY ... | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... ... |393 | |543 | ... ... | | | | ... ... | | | | ... бойынша қызмет көрсету | | | | ... ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... Валюта бойынша акредетивтің | | | | ... ... | | | | ... ... ... |4442 |9,9 |3129 |9,5 ... | | | | ... ... ... ... |1107 | | | ... ... қызметі | | | | ... ... ... тасымалдау мен|13 | |270 | ... | | | | ... АУ ... жоқ тасымалдау |551 | |84 | ... ... | | | | ... ... ЖШС | | |398 | ... шығыстар | | | | ... ... ... тасымалдауды|2758 | |2377 | ... | | | | ... ... кетірілетін шығыстар |2626 |5,8 |3811 |11,7 ... ... ... ... |250 |0,6 | | ... ... ... | | | | ... ... ... ... |270 |0,6 | | ... ... ... | | | | ... ... емес ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... да ... ... |12558 |28,2 |650 |1,9 ... ... ... |12 | |9 | ... | | | | ... Банктік карточкалармен |12 | |10 | ... ... | | | | ... ... беру |12451 |99,1 |371 | ... | | | | ... Құжаттарды жабдықтау |31 | |257 | ... ... ... |52 | |2 | ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... Валютаны тасымалдау кезінде | | | | ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... ... және жеке тұлғаларға | | | | ... ... да ... |22211 |49,8 |22695 |69,3 ... Банк ... өзге де | | | | ... | | | | ... Өткен жылы жіберілген | | |630 | ... осы ... | | | | ... ... қатысты шығындар | | | | ... Жеке ... ... |20505 |92,3 |18878 |83,1 ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... материалдарды |29 | |2223 | ... ... ... ... | | | ... Банктік емес қызметтер |1237 | | | ... ... да ... | | | | ... ... қатысы жоқ, көзге| | |678 | ... ... ... | | | | ... Қайырымдылық қорына көмек |440 |1,9 |284 |1,2 ... ... ... | | |2 | ... ... ... шығындар| | | | ... |44589 |100,0 |32779 |100,0 ... ... талдаудан, шығыстардың негізгі бөлігі
марапаттауға қатысты емес ... ... ... да ... ... тұр (49,8% және 69,3%) ... ... негізгі үлес жеке
тұлғаларды міндетті түрде қауіпсіздендіруге кетірілген (92,3% және ... ... ... 2004 жылы ... да ... ... алып отыр (28,2%),
оның ішінде 99,1% анықтамалық-кеңес беру қызметтері құрап отыр, 2005 ... ... ... 1,9% ... ... Сондай-ақ, шығыстың басым
бөлігінің үлесі тасымалдауға (9,9% және 9,5%) және ... ... және 11,7%) ... ... отыр.
Зерттелініп отырған банктерде мәліметтік жүйелерді басқаруды талдауға
арналған сенімді әрі қолайлы шығыстар ... ... жоқ. ... ... әрі ішкі ... ... ... тарту мүмкіндігін дайындау
кезеңдері әрі жолы ... ... ... ... ... ... ескере отырып
реттеуші несиелердің бағасымен табысты келісімге келу, сондай-ақ ... ... мен ... ... ... сондай-ақ баланстың бағасын
тізімнен шығару мен қосымша қорға жіберу, ... да ... ... ... тәукелділікті ескере отырып реттеудің, сондай-ақ өз ... оқу мен ... ... ... ... ... ... тұрады.
2. Мәліметтік технологиялар (МТ) бүгінгі күні ... ... ... істеуіндегі белгілі бір анықтаушы фактор болды. ... ... ... ... ... стратегия болуы тиіс,
ал ақпараттандыру саласындағы стратегия – іскерлік стратегиясының нақты
құрамасы ... ... МТ жеке ... ... ... дені сау әрі
икемді, үнемі өзгермелі әрі жаңа технологияларға ... ... ... ... ... мәліметтік технологияға ... ... ... ... емес ... көрсетті. Мұндай
сәтсіздіктердің маңызды себептеріне: банк басшылары МТ ... ... ... ... кемшіліктер мен қолданудағы
жетіспеушіліктердің болуы жатады. Қызығушы қолданушылардың ... ... ... іс-әрекеті жаңашыл әдістерді ... ... әрі ... ... ... алып ... ... оқыту мен үйретуге кетірілген жасырын шығыстар МТ ... ... үлес ... ... ... құрайды. .[26]
Әрбір банкке мықты мәліметтік технологиялар қажет. Банктің жеке
беделін арттыруға көмектесетін проектілер орындалуы қауіпті болса да ... ... ... жатқан банктердің әріптестері өздерінің тұтынушыларға
керегі бар ма, әлде жоқ па ... ... ... ... әлі де ... өте жиі ... ... сұраныс жыл мерзімінде, апта
күндерінде және күндердің уақыттарында ... ... ... дұрыс
тарату, ыңғайлы жұмыс кестесін құру арқылы шамалы жұмыспен қамтылу, сондай-
ақ қызметтерді араластырып отыру ... ... ... ... ... қызмет көрсету, жеке тапсырыстар, тұтынушылардың өздеріне сәйкес
стимулдарды өзіндік орындауы мен ... ... ...... әрі де ... ... ... Шығыстарды табысты басқарудың ең маңызды потенциалы ... ... ... ... ... мен ... сондай-ақ өнімдерді сегментациялау мен стандартизациялауда және
операцияларды жалғастыруда ... «Ең ... ... капиталы – нашар
менеджерлер мен әріптестер. Көп ... ... өте ... қызметкер
нәтижесінде арзан түседі. Жұмысқа алған кезде өте жақсы ... ... ... ... аса ... әрі ... ... керек: іздеу,
кәсіби біліктілігін көтеру әрі қолдау көрсету.
Бүгінгі күні Қазақстанның коммерциялық банктерінің табысты қызмет етуі
үшін жоғарғы кәсіби ... бар, ... ... ... ... мен ... ... қолданы ұйымдастыру салаларында қызмет
жасаған, яғни әлемдік-танымал ... ... ... ... ... мамандар қажет болып отыр.
Біздің көзқарасымыз бойынша, кадрларды басқару саласында қызметкерерді
бағалау жұмысы аса маңызды. Банк ... жеке ... ... ... ... ... орын алуы тиіс. Еңбегі мен еңбегінің
нәтижесіне баса назар аудару керек.
Біз қызметкерді бағалаудың екі элементтен тұратын өзара ... бір ... ... ... ... жеке бас ... ... нәтижесі.
Оның ішінен екі түрлі тұтастық бағалау нұсқасын бөліп алуға болады: ол
жұмыскерді тұтас бағалау және шын мәнісіндегі ... ... ... екі түрі де шын ... немесе қажетті жеке қасиеттерді
қарастырады – еңбекті бағалау, шын ... ... ... ... бағалау. Дегенмен, бірінші бағалау ... ... ... ...... шын ... ... тұрады.
Осыдан келіп олардың қолданылуындағы айырмашылықтары байқалады. Біріншісі
кадрларды таңдау мен ... ... ... ... – еңбек ақысын
ұйымдастыруда маңызды. Алайда, екі ... ... ... – олар
көбінесе тығыз байланысқан. Мәселен, кадрларды тағайындағанда ... ... ... ... ... ... ... қатар, Қазақстандағы коммерциялық банктердің кірістерін
жоғарылату үшін дамыған елдердің тәжірибесін белсенді түрде ... ... жылы ... ... ... ... қабылданды. Бұл Стратегия Қазақстанның 2015 ... ... ... ... ... қалыптастырады әрі елдің
тұрақты дамуы үшін экономикалық салаларын диверсификациялау жолдары арқылы
сервистік-технологиялық экономикаға өту ... ... ... ... пен ... ... мен
қызметтердің экспортталуына бейімделген ... ... мен ... салалары Мемлекеттік өндірістік-инновациялық саясатта маңызды зат
болып отыр.
Өндірістік-инновациялық саясат түсінігі Мемлекеттің ... ... ... ... мен ұлттық экономиканың
тиімділігін арттыруға көрсететін қолдауы мен көмектесу іс-шаралары дегенді
білдіреді.[26]
Қазақстанның өндірістік-инновациялық саясатын ... ... үшін ... ... ... ресурстарды басқаруды жетілдіру мен банктің
кірісін арттыру үшін ... банк ... мол ... ... ... жаңа ... ... жүргізуге қызығушылық
тудырып отыр. Жаңа банктік механизмдерді құру ... ... ... ... ... ... құру ... өркениетті
елдердің ғасырлар бойы қалыптасқан озық ... ... ... ... құру жоспары негізінде ғана жүзеге асатыны белгілі. Сондықтан,
шетелдік банк жүйесін терең оқып-үйрену ... ... ... ... ... коммерциялық банктер нарықтық экономиканың
қалыптасуында белсенді роль атқарған.
Ірі кәсіпорындар өздерінің қаржылық қызметінде ... ... ... ... ақша капиталын жинақтауға, өндірістік әрі коммерциялық
аппараттарын кеңейту процесінің дамуына, әрине үлкен әсер ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарды қаржыландыруда тепе-теңдіктің бұзылуына алып келсе
де, банктердің ... ... мен ... өзі ... несиелеу
жүйелері арқылы орнын толтыруға болады. Мұнда ірі кәсіпорындардың ... ... ... де, ... ... ... қол ... Бұл жағдайлар ірі өндірістер ішіндегі ... ... ... қарым-қатынастарды реттеуге әрі айырбастан бас
тартуға көмектеседі. Бүгінгі күні өндірістік ... ... ... ... ... болашақ өнімдерді шығару жоспарына қатысты
көптеген несиелер алу және аса ... ... ... ... ролі өсе ... ... ... делдалдық рольді атқарушы коммерциялық банктер
кәсіпорындар мен сауда мекемелеріне әртүрлі деңгейдегі ... ... ... ... ... Ағымдағы қаржыландыру банктің біліміне де
қатысты – бұл ... әрі ... ... - ... өз ... ... ... төлеуін» қамтамасыз етуге қатысуын білдіреді. Кірістің
нормалары (әр ... ... ... байланысты) әрібір
бірлестікте әрқалай, сондай-ақ оларды қаржыландыратын банктердің ... ... яғни ... ... қағидалары ұсынылады әрі көбінесе
несиелеу процесі әртүрлі жағдайларға байланысты таңдау арқылы жүргізіледі.
Екінші ... ... ... ... ең ... операцияның
рентабельдігі деңгейі мен тікелей қызығушылығына қарай қаржыландыру
орталықтары экономиканың әртүрлі ... оның ... ... ... ... мен ақшалай қаржыландырумен аяқталады.
Банктік капитал жеке кәсіпорындардың тек кірістерін ғана ескермейді;
оның мақсаты – ... ... ... ... алатын барлық кіріс
түрлері де ескеріледі. Осыған орай, қаржыландыру орталықтарының алдында
коммерциялық банктерге ... ... ... ... ... табу ... қалай енгізуге болады деген сұрақ туындады. Пайыздық өлшемнің
арақашықтығы ақшалай кірісті ұстап ... ... ... мен банкке
алып келетін кірістер мөлшері ақша мен қаржы қаражатын жинақтау ... ... ... ... ақша ... ... ... пайдаланады. Бұл
жағдайда салымдарды ақшалай ұстап тұрушылар кәсіпорындық және ... ... бола ... ... тек банк ... ... өз қаражаттарын ұсынуға шамасы бар, бұл ... ... ... Бұл ақша ... ... ... көмектеседі. Коммерциялық банктер өз кезегінде
өндірістік әрі сауда мекемелерінің қызметін бақылай алатын белгілі ... ... ... ... қол ... Осылайша, банктер үнемі
жоғарғы деңгейдегі пайда әкелетін жолдарды қарастыру арқылы ... ... ... ... ... бір ... ... қатысуларын қысқартуға ұмтылуда.[27]
Сонымен, банктер өздерінің функцияланушы капиталдарымен бірге бірлесе
отырып, тікелей ... ... ... ... ... банктер
несиелік ресурстардың қайтпай қалуы мүмкіндігінен арылады.
Келтірілген ... ... ... ... дәл осы ... жиі ... ... бұл олардың қаржылық
нәтижелерін нашарлауына алып келеді.
Басқару және ... ... ... ... ... ... не ... өмірінде де шешілуі қиын ... ... ... ... ... ... мен
мекемелердің мамандандырылуына артылады.
Академик С.С.Сатыбалдин «оңтүстіккореялық ... ... ... ірі ұлттық қаржы-бірлестіктерін – чебольды ... ... деп ... [28]. ... ... ... ... Кореяда өндірістік кәсіпорындар жақсы дамыған, мұнда
Қазақстанның өндірістік-инновациялық даму ... ... ... У.Б.Баймұратов өзінің еңбетерінде «банктердегі ең тиімді
деген шешімдер өндірістік инвестицияларды тарту ... ... ... ... ... құруға болады» деп жазған. (ФПГ) [28].
Біз дәл қазір жоғарыда аталған институттардың қызметі жайлы Заңды
басып ... ... бар деп ... әйтпесе А.Е.Есентүгелов,
К.А.Есентүгеловтердің жазған мақаласындағы көрсетілген ... ... ... ... Олар «экономикадағы ұзақ мерзімді инвестицияларды
стимулдау арқылы инвестициялық әрі іскерлік ауа-райын тез ... ... ... ... ... үшін ... арттыру керек». Егер
қазіргі «микроскопсыз» «көзге көрінбейтін» жағдайлар жалғаса ... ... ... күрт ... алып ... ... - ... алып келеді.
Егер екінші деңгейдегі банктер жинақы орта, көп ... ... ... ... ... әрі ... ... салушыларды өздері іздеп
тауып оларды тәрбиелеуге, өсіруге, ... ... ... деңгейін
көтеруге, шын мәнісіндегі экономикалық кәсіпорындардағы менеджменттік
менеджментті ... ... ... ... ... даму ... ... білуді үйретуге, «бизнес-жоспар» құруды
үйретуіне және т.с.с. тура ... ... ... ... ... ... банктері өздеріне сенімді тұлға
функциясын қабылдап өздерінің жеке әрі ... ... ... ... ... ... ... ұлы банктегі әкесінің
атындағы капиталдың бір бөлігін алып отыруын қаласа, ал ол ... ... ... ... алып ... ... ... жеке тұлғалар үшін трастік қызмет ... ... ... ... иегері қайтыс болғаннан кейінгі мүлікке ие болу тәртібі;
- мүлікті сенім артылғанда ... ... ... ... агенттік функциялар.
Мұрагерлердің иесі қайтыс болғаннан кейін мүлікке ие болу құқы – ... ... түрі ... ... ... мүліктің жағдайы түгелімен толық
суреттелуі тиіс, яғни қарыздарының төленуі, ал ... сома ... ... таратылады. [29].
Мүлікті траст түріндегі басқарылуы әртүрлі құқықтық ... ие ... ... ... соттың үкімі. Банк басқаруында тұрған трастардың
түрлері әртүрлі:
Өмірлік трасті банк пен жеке ... ... ... ... ... өз ақшасын банкке сенім ... ... яғни ... бір ... өмір бойы ... ... ал өзі өмірден өткеннен кейін
бүкіл капиталды жұбайына немесе балаларына қалдыруды тапсырады. .[28]
Қауіпсіздік трасті егер ... ... ... полисін банкке
сенімді тұлға ретінде қарап тапсыруы, мұнда ол өзі ... ... ... ... ... болса, балаларына аударуды тапсырады.
Корпорациялық трасті компанияның облигацияларын алуды қамтамасыз ету
үшін банкке мүлік түрлерін қою арқылы бекітіледі.
Ал, жалданған ... ... ... ... қоры
немесе пайда табуға қатысу жоспары түрінде ... ... ... ... ... жасы жеткен зейнеткерлерге тікелей төлеу
немесе ... ... алу ... ... үлгі ... ... ... Егер жұмыскерқорға ақша салса, онда оны зейнеткерлік траст деп
атайды, егер жоқ ...... ... ... ... ... қызметкерлеріне, зейнеткерлікке жасы жеткендерге арналып ашылған
қорлар бойынша салымдарды салу үшін өзінің кірісінің бір ... ... ... фунциялардың трастілерден айырмашылығы, жеке меншікке иелік
ету үшін заңдық құқық ... ал ... ... ... ... Агенттік функция келесі қызметтерден тұрады:
- құндылықтарды сейфте сақтау. Банк құндылықтарды принципалдың
рұқсатымен ешқандай ... әрі ... ... ... ... мүліктерді белсенді функцияларымен бірге сақтау. Банк құндылықтарды
сейфте сақтап қана қоймайды, ... ... ... және сатады,
принципалдың инструкциясына ... ... ете ... ... алады.
- басқару. Банк барлық мүліктерді сақтаушы функцияларды орындайды және
жеке меншікті белсенді түрде басқарады, мәселен, ... ... ... ... ... ұсыныс жасайды, т.б. Егер де банк
қызметін ... шын ... жеке ... ... банк оны
принципалдың инструкциясына сәйкес жалға бере алады. [29]
Банктер агенттік функцияларды іскер фирмалар үшін орындайды:
1. Трансферт бойынша ... Банк ... ... үшін ... ... ... және аталған облигацияларға аударып, бір иеліктен
екінші иелікке ауыстыра ... Банк ... ... ... депозитария ролін атқарады.
3. Банк өзінің мойнына акциялар мен ... ... ... үшін ... ... алады (сондай-ақ негізгі қарызды
төлеу).
4. Банктің траст-бөлімі жеке ... ... және ... ... ... ... ... басқарушыларға көптүрлі
қызметтер мен қаржылық кеңестер ... ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдардағы өзінің қызмет
түрлерін кеңейтуі қажет. Қазіргі уақытта қолма-қол ... ... кең ... ... бірі ... өзара талаптар бойынша орталықтанған
сынақтар, кезеңдік алдын-ала талап ... ... ... қарыз берудің бір
мезеттік сынақтар орын алады.
Бұл есептесулердің мәні кәсіпорындардың ... ... ... жабылады. Төлемге тек өшірілген қарыздардың сынағы ұсынылады.
[30]
Жақсы ұйымдастырылған өзара ... ... ... әсер етіп нығайтады.
У.Б.Бамұратов өзінің еңбегінде, «кәсіпорындар арасындағы бір банктің
жабық есептесу циклі:
- ... ... ... ... яғни ... тізбегін бірнеше мәрте өсіруге мүмкіндік береді;
- несие алушылардың төлей алмаушылық тәуекелділігін ішкі корпорациялық
қаржыландыру ... ... мен ... ... талаптарының
мүмкіндіктеріне қол жеткізуге болады;
- банктің ... ... үшін ... мен ... ... ... аз тәуекелділіктің есебінен жүзеге асыру
мүмкіндігіне қол жеткізуге болады.
Қазақстан экономикасы нығаюы үшін кәсіпорындар мен ... ... ... өз ... ... және қарыздарын өз
мерзімінде төлеп отыру жауапкершілігін арттыруы қажет.
3.2. ҚР коммерциялық ... ... мен ... ... ... ... ... банк секторын әлемдік
стандарттарға сәйкес қалыптастыру процесі белсенді түрде жүзеге асып ... ... ... ... ... жаңа ... ... Қазақстан Республикасының әлемдік экономикалық кеңістікке
енуімен ... ... ... ... ... ... басқарудың әрекет етуші жүйесінде бірқатар кемшіліктер бар.
Сонымен қатар, жоспарлық тапсырмаларда нақты әрі ... ... ... ... әлі де жоқ, ... банк ... тұрақтылық
негіздемесі мүлдем жоқ. Басқарушылық жүйесіндегі жеке бөлімдер арасында
жауапкершіліктерді тарату мен ... ... де ... ... ... әрі моральдық стимулдар жүйесу
болашақта әлі де жетілдіруді талап етеді. Мұның нәтижесі құжат ... ... ... ... ... және ... негізсіз жолдармен шектелуі болып табылады. Басқару жүйесінің
мәліметтік ... өзі де анық ... яғни ... мен ... құжаттық хабарламалар ретінде көрініс табады.
Зерттеулер көрсеткендей, үнемі бір көрсеткіштің басқаларда ... ... ... ... терминологияның болмауынан болады, бұл
мағыналары бірдей сол бір ... ... ... ... функцияланады. Құжаттардың жабдықталуы мен көрсеткіштер
мазмұнынының ... ... ... ... ... жабдықтау барысында әртүрлі қол қойылған қағаздар мен визалар
қажет, бұл құжаттардың құқықтық тәртібін ... ... ... ... басқару міндетін жүзеге асыруда мәліметтердің өсіп жатқан
көлемі үлкен роль атқарады. Сонымен, коммерциялық банктерде ай ... ... ... ... он ... ... ... өңдеуге
тура келеді. Сонымен қоса, мәліметтердің белгілі бір бөлігі артық болып
шығады да, басқару ... ... ... шын ... ... ... қалады. Ұйымдардағы еңбекті ... ... ... ... әрі ... жетістіктеріне негізделген басқарудың
прогрессивті жаңа әдістері мен ... ... ... ... ... және ... ... үшін, әрі жоғарыда аталған
проблемаларды шешуде, ... ... ... ... ... бірі ретінде ресурстарды басқарудың экономикалық
тиімділігі алға ... Бұл ... ... ... ролі ... ... ... Алайда, басқарудың әрбір ... ... бола ... ... ... ... ... өңдеу қажеттілігі туралы ортақ пікір қалыптасқан. .[31]
Басқару жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ең ... экономикалық нәтижелерге аса қатты байланысты. Әрине,
біздің пікіріміз бойынша, ресурстарды басқару ... ... ... ... аз ... қол ... мақсаттарына жету үшін
объектілерді басқаруды қамтамасыз етеді. Басқарудың ... ... оның ... ... мен ... ... табылады.
Басқарудың жеделдігін оның қарқыны анықтайды. Мәліметтерді жинақтауға,
өңдеуге, талдауға және шешімдер қабылдауға және оны орындауға ... ... ... ... көрсеткіші болып табылады. Соңғы уақытта
күшейген динамизм процесі ... ... ... ... ... ... өз ... шара қолдану қажеттілігі жайына қатысты
ерекше өткір сұрақтарды қойды. Басқарудың ... ... ... ... өңдеуде тек автоматизация процесін құрап қана қоймайды, сондай-ақ
басқару звеносындағы қысқартулар, ... адам үшін ... ... ... ... оның ... ең ... критериі болып
табылады. Ол үшін өте прогрессивті шешім қабылдауға болады, бірақ та ол
коммерциялық ... орын ... ... ... бере ... ... ұжымда бар, алайда оны ... ... ... ... ... ... шешімдер шаруашылық қызметтің белгілі
бір көрсеткіштерін дамытып ... ... ... бере ... ... ұжым ... бәріне танымал ... ... ... ... ... ... қажет ететін
мақсаттарды ... ... оның ... шын ... алға ... Басқарудың компьютеризациясы оның жұмысының
оптимизациялау мүмкіндігін арттырады. ... ... ... бұл ... шындыққа ұласуы – басқару сапасының маңызды тіреуіші
болып табылады.
Басқарудың нәтижелілігі басқару ... ... ... ... ... жұмыстың өткен ... ... ... ... ... ... ала отырып біз
ресурстарды ... ... мен ... ... қарастыра аламыз.
Басқару тиімділігін арттырудың басты бағыты оның ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізеді, еңбекті басқарудың дәл сол процестеріне ... ... ... ... Бұл ... ... ... тек қысқартып қана қоймайды, сондай-ақ
басқару процесіне жаңа сапалы құбылыстар алып ... ... ... ... ... ... .[31]
Дегенмен, біз басқарудың компьютеризациясы нәтиже бермейді деп
есептейміз, өйткені ... ... ... әрі ұйымдасушылық
негізінде өткізіледі.
Еңбек нарығындағы күрделі жағдайларға қарамастан, жұмыс ... ... ... ... ... тығыз жұмыс істеу
мәселесі жақын арада белсенді түрде алғашқы жоспарға ... ... ... да ... ... кадрлық саясатты жүйелеуіне тура
келіп отыр. Бүгінгі күні оның қалыптасуының негізгі екі жолы ... ... ... ... ... бизнесті жүргізу философиясымен
бірге, көп жылдар бойы ... ... ... ... ... Бұл әдіс ... басшылық қызметіне және бөлім қызметкерлеріне
өздерінің тәжірибесіне қарай тағайындалады. Банк ... ... ... жоғарғы оқу орындарын бітіріп келген жас мамандар
толықтырып отырады.
Екінші жолы – ... ... яғни ... ... ... ... ... толықтыру. Оның жүзеге асуы үшін банк тексеру мен бейімдеуден
өткізетін жоғарғы деңгейлі қызметті қолданады. ... ... ... ... ... әсер етеді, бұл ... ... ... міндетін орындауда қатаң қаржылық-материалдық жауапкершілігін
орындауды талап етеді. Бөлімдер мен ... ... ... ... мен ұйымдардан шақырылады әрі үнемі ротацияға түсіп ... ... ... ... үшін ... банк ... туралы құпия
мәліметтерді сақтауға және еңбектің жоғарғы тиімділігін сақтап тұру үшін
жүргізілетін тексеру процесі ... ... Өте ... ... бақылау
жұмыскерлердің еңбектік кәсібилігін бақылаудан өткізіп тереңдету ... ... үшін ... .[32]
Коммерциялық банктердің кадрлық саясаты аймақтық әрі конъюнктуралық
ерекшеліктерінінің дамуын ескере келе, банк секторындағы еңбек ... ... әсер ... Банк жұмысының табысты болуы кез-келген күрделі
экономикалық жағдайда өзіне жауапкершілік ... ... және ... ... ... ... ... маман болуы тиіс.
Зерттелініп жатқан банктердің кірісі мен шығыстарының ... ... (21 ... келесі қорытындыға келуге болады, ... ... ... ... бойынша, соңғы бес жылда әлемдік
бейімделулерден айтарықтай ерекшеленеді
Зерттелініп жатқан банктердің негізгі бағыты – несие бойынша ... ... 57,2%) ... ... ... қадам жасаған. Тек «АТФ
Банкі» АҚ өзінің ақшалай ... ... ... сай деп ... ... банк үшін ... ... кіріс 52% құраса, онда «АТФ
Банкі» АҚ басқа отандық банктер үшін ... ... көзі 31,4% ... кесте-Зерттелінуші банктердің американдық банктермен салыстырғандағы
кірістері мен ... ... ... ... ... |қ банк |т ... ... ... |т Банкі |
|Несие бойынша ... |55 |41,7 |64,2 |57,7 |65,2 ... ... ... |2,0 |7,3 |3,2 |3,1 ... | | | | | ... ... |30 |2,7 |14,9 |29,7 |5,3 ... ... кіріс| | | | | ... ... ... |5 |53,6 |13,6 |9,4 |26,3 ... |100 |100 |100 |100 |100 ... | | | | | ... ... |45 |21,9 |37,7 |64,3 |39,9 ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... емес |15 |15,9 |39,4 |5,9 |36,8 ... ... | | | | | ... төлем | | | | | ... ... | | | | | |
21 ... ... ... ... |15 |9,6 |10,6 |25,1 |12,8 ... ... | | | | | ... деңгейлі |5 |48,4 |11,6 |4,1 |4,5 ... | | | | | ... ... |10 |4,2 |1,8 |0,6 |6,0 ... |100 |100 |100 |100 |100 ... | | | | | ... ... ... ... ... көрсетеді:
1. Депозиттер бойынша пайыздық төлемдер түрі мен шығыстар 21,9 ... ... ... емес ... ... пайыздық төлем түріндегі шығыстар
«Валют-Транзит Банкі» АҚ, ... ... АҚ, «АТФ ... АҚ ... Банкі» АҚ американдық банк көрсеткішінен асып түседі.
3. Еңбек ақыны төлеуге кетірілетін шығыстар әлемдік ... ... ... ... ... ... ... АҚ асып түссе, «АТФ
Банкі» АҚ мен «ЦентрКредит Банкі» АҚ әлемдік стандартқа ... ... ... ... ... ... сапалы өзгертуді талап етеді, әсіресе коммерциялық ... ... ... ... аса маңызды. Басқарудың төмен сапалығы қай елде
болмасын көптеген қарама-қайшылықтарды туғызып, экономикалық ... ... ... ... ... ... ... басқару стратегияларын қалыптастыру бағыттарын ... ... ... ... ... қысқарушы кірістерді іздеу
компенсациясы мен олардың өсімін басқару ... - өмір сүру ... ... ... көп ... – онша ... ... тәртіптілікті әрі қатаңдықты талап ететін ... ... ... ... ... ... адам өзінің орташа шұғыл
кірістерін де өсіре алмайды.
Шығыстарды табысты ...... ... ... әрі
жұмсақ, ресм әрі бейресми элементтері бар шешуші әрі өзгермейтін бөлшегі.
Кімде өзіне ... ... ... ... сол ... ... ... шұғыл бағдарламаларымен әлі ұзақ айналысады.
Кемшіліктер арқылы үйренуге қабілеттің болмауы әрі сапасыз ... ... – ең ... әрі ... ... болып есептеледі.
Әрбір ойланып ақылмен қысқартылған шығыстар немесе ... ... ... құрылымы ұйымдасқан, жалпы стратегиялар аумағында өз-
өзін сынаушы инвентаризация мен мақсаттарды ... ... ... ... ... нәтижелерге алып келеді. Мақсаттарды
анықтауға қатысты қарым-қатынас көп банктерде әлі де ... ... ... ... шын ... ... қоя білсе, сол
қарапайым ... таба ... ... азайту үшін мақсаттар мен іс-
әрекеттер арасында қарама-қайшылықтар болмауы тиіс. .[30]
Шығыстарды тиімді ... ... ... ... ... ... ... Шығыстар мен кірістерді ақылды есептеудің негізі
болып табылады. ... УИС ... ... ... алу және
сақтау үшін транспарентті болуы керек. ... ... ... жеке ... ... ... ... нақты енгізілуі керек.
Қызметтерді қабылдап алушы ... ... ... ... оның саны ... әсер ете алуы ... ... сұранысқа ие қызметтердің ... ... ... шегі бола алады. Ішкі есептесудің құны көрсетілген
қызмет бөлімшелердің ең тиімді деген мамандарына ... әрі ... ... ... нақты идентификациялауға болмайтын ... ... ... сандық не сапалық қатынаста әсер ете алмайды. Сондықтан
да, ... ... ... мен ... болу көздеріне қарай нақты негіздеу
шешуші мағынаға ие. Тратылған шығыстардың үлесі аз болған сайын объективті
есептесулердің үлесі де ... ... ... ... қол ... ... ... Сондай-ақ шығыстар жинақталмай өз уақытында таратылса дұрыс
болады.
Қаржыландыру процесінде делдалдық рольді атқарушы коммерциялық ... мен ... ... ... деңгейдегі қарыздар мен
несиелеу жүйесін жүзеге асыруда. Ағымдағы қаржыландыру банктің ... ... – бұл ... әрі ... ... - кәсіпорынның өз қарызын «жабуы»
мен «пайыздарын төлеуін» қамтамасыз етуге қатысуын ... ... (әр ... ... жағдайларына байланысты) әрібір
бірлестікте әрқалай, сондай-ақ оларды қаржыландыратын банктердің қызметі де
әртүрлі, яғни ... ... ... ұсынылады әрі ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
.[32]
Екінші жағынан, несиені ұсыну ... ең ... ... ... мен тікелей қызығушылығына қарай қаржыландыру
орталықтары экономиканың әртүрлі ... оның ... ... ... ... мен ақшалай қаржыландырумен аяқталады.
Банктік капитал жеке кәсіпорындардың тек кірістерін ғана ескермейді;
оның мақсаты – коммерциялық банктер капиталға ... ... ... ... де ескеріледі. Осыған орай, қаржыландыру орталықтарының алдында
коммерциялық банктерге төленетін, пайыздық көлемі ... ... табу ... ... ... ... ... сұрақ туындады. Пайыздық өлшемнің
арақашықтығы ақшалай кірісті ұстап тұруда төленетін салымдар мен ... ... ... ... ақша мен қаржы қаражатын жинақтау арасындағы
байланысты жүзеге асыруы қажет.
Кәсіпорындар ақша нарығында ұсынылатын қаражаттарды ... ... ... ... ... тұрушылар кәсіпорындық және сауда
мекемесінің акционерлері бола ... ... тек банк ... ... өз ... ... шамасы бар, бұл ірі
инвестицияларды қаржыландырумен тепе-тең. Бұл ақша ... ... ... ... ... банктер өз кезегінде
өндірістік әрі сауда мекемелерінің қызметін бақылай алатын ... ... ... ... ... қол жеткізді. Осылайша, банктер үнемі
жоғарғы ... ... ... ... қарастыру арқылы өздерінің
қалыптастырған бақылауларының тиімділігін артыруға ұмтылып, бір мезгілде
өздерінің тікелей қатысуларын қысқартуға ... ... ... ... ... ... ... тікелей қатысу тәжірибесіне ... ... ... ... ... ... қалуы мүмкіндігінен арылады.
Келтірілген зерттеулер ... ... ... дәл осы ... жиі ... ... бұл ... қаржылық
нәтижелерін нашарлауына алып келеді.
Басқару және инфрақұрылымдарды қаржыландыруға қатысты сұрақтар, елдің
не ... не ... ... де ... қиын ... ... ... жергілікті басқару органдары мен
мекемелердің мамандандырылуына артылады.
Бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... ... және қаржыландырудың негізгі бағыттарына
бақылау жасайды. Ғылыми-техникалық база ... ... мен ... ... проектілері қарастырылуда,
нәтижесінде бұл проетілер жүзеге ... ... ... Аймақтық
деңгейдегі проектілер еңбетік және табиғи ресурстарды тиімді ... ... ... қатысты әлеуметтік даму үлгілері ұсынылуда.
Біз, бұл әдістің орталықтанған экономикалық басқару кезінде, яғни
кәсіпорынның және ... ... ... ... ... дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы аумағында жүзеге асырылғанда ғана тиімдірек болады
деп есептейміз. Ресурстардың қалыптасуы мен олардың белсенділерге ... ... ... кезінде жүзе асады әрі ол сол банктің жұмысының
нәтижесіне онша тәуелді емес.
|Орталық | ... | ... ... ... ... | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
4 ... – ҚР коммерциялық бактеріндегі несиелік ресурстарды оптимальды
жоспарлау
Ресурстарды басқарудың тағы бір ... ... ... ... бұл бұл әдіс ең алдымен нарықтық экономиканың ... яғни ... ... ... сұрыпталуы мен жұмыс нәтижесіне
материалдық жауапкершілік алғанда ғана жүзеге асырылады. ... ... ... капиталдық басымдылығын құру үшін, яғни алдын-ала салымдар –
тез арада жүзеге ... ... ... ... және ... – орта шұғыл және ұзақ шұғыл ссудалара, т.б. қолданылуы тиіс.
Біз бұл әдістің өзектілігі, банктің басшылығы мен әрбір ... ... ... мен ... ... операциялардың
нәтижелі болуының жауапкершілігін арттырады, яғни бұл қазіргі заманғы
Республикамыз үшін өте ... деп ... бұл әдіс ... жоғарғы жетістіктерге қол жеткізген жеке
жұмыскерлер мен банк департаментін сыйақымен ... ... ... ... ... ... ... тиімді қызметті өсіруге
бағытталған әрі коммерциялық банктердің экономикалық субъекті ретінде
нығаюына ... ... ... ... ... ... ... қарамастан, қазіргі заманғы коммерциялық банктердің жағдайы
жағымды ... ... ... ... бар. ... тенденцияларды әрі қарай дамыту мен бекіту банктік секторлардан
үлкен күштерді ... ... ... деңгейлі банктердің қызметіндегі маңызды
бағыттардың бірі коммерциялық банктер деңгейінде өткізілетін тұтас қаржылық
талдау болып ... ... ... ... ... ... қызметін зерттеудің бір түрі; талдаудың міндеті ішкі қорларды
шығару мен оны ... ... ... табылады.
Микродеңгейдегі аналитикалық жұмыстың маңыздылығын бағалау өте қиын.
Коммерциялық банк ... ... ... нақты жетілдірілген,
күнделікті шаруашылық-қаржылық банк ... оның ... ... меншік иесіне байланысты. [37].
Экономикалық талдауды өткізуді, оның мақсаттары міндеттерін сауатты
етіп қою әрбір коммерциялық банк үшін аса ... ... ... ... ... мен ... алдын алады, қаржылық
нәтижелерді ғылыми басқарудың негізі болумен қатар негіздейді, ... мен ... ... етеді. Ол ресурстарды үнемшіл
қолдануға, озық ... ... ... ... ұйымдастыруға, банк
ісінің жаңа техникасы мен технологиясын енгізуге, басы артық ... ... ... ... алдын алуға көмектеседі. Нәтижесінде банк
экономикасы нығаяды, оның қызметінің тиімділігі ... ... ... ... ... ... ішкі шаруашылық қорлардың
әрекет етуші құралында ғылыми-негізделген ... мен ... ... ... ... ... болып табылады.
Ресурстарды басқаруда коммерциялық банктің өмірлік қабілетінің ... ... ... ... ... ... роль ... алынған мәліметтерді өңдеп-талдау процесі басқарудың ерекше
функциясы ретіндегі мазмұнды атқарады. Экономикалық ... ... ... ... зерттеуге қатысты теоретикалық ... ... мен ... ... ... ... талдау; негізгі
тенденциялар мен басты әрекет ... ... ... ... ... ... аз ... аралығында пайда болатын міндетінде
ауытқушылығы бар жедел талдаулар болып табылады.
Біздің коммерциялық банктегі қаржы ... ... ... ... ағымды талдауымызды біз коммерциялық банктегі ... ... ... ... агреграциялық есебін құраудан бастадық.
Жүргізілген зерттеулер көмегімен келесі ... ... ... ... ... ... ... сапалы қызмет көрсетуге
бет бұрып, банктің жаңа технологияларына аса зор мән ... ... ... ... ... асыруда, банктің кірістілігін тұтынушыларға
сапалы қызмет көрсету арқылы ұлғайтуға тырысуда. Дегенмен, ҚР коммерциялық
банктері ... ... ... ... жағдайында еңбек ететінін ескеру
керек. Сондықтан да, ... ... ... үшін ... ... ретінде әрмен қарай таза ... көзі ... ... ... қарастыру қажет.
Жалпы алғанда зерттелініп жатқан банктер талаптарға сай әрі қазіргі
заманғы жан-жақты банктерге тән ... ие. ... ... ... ... барлық іс-шаралары таза кірісті көтеру мен ... ... ... ... оның ... көрінеді. Нәтиженің сапалы болуы
еңбекті басқарудың функционалдық міндеттемелері болып табылады.
Банктік еңбекті басқарудың сапалы ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық ой еңбегінің
түрі ретінде; инновациялылық; уақытты қатаң ... ... ... ... ... банк ... еңбекті басқарудың ... ... ... ... ... ... ... талаптар қою; кәсіпкерлік мінез-құлық; ... ... ... ... ... қамтудағы (ең алдымен
мәліметтік) ресурстық ерекше ... ... және ... ... ... мен қызметкерлерінің категорияларына қарай еңбектегі стресстік
элементтердің көрінісі.
Еңбекті ... ... ... әржақтылы, олардың арасында
экономикалық, әлеуметтік, ұйымдық және ... да ... бар. ... ... ... шын ... ... сапалы мінездемелерін міндетті
салыстыруды жоспарлайды.
Аталған еңбек сапасының мінездемелеріне ... ... ... ... талаптарын қосқан дұрыс; жұмыскерлер мен
ұжым арасындағы сапалы қарым-қатынастар мінездемесі, еңбектік жағдай мен
мотивациялар.
Қазіргі уақыттағы ... ... ... ... ... бұл ... мотивациясы, ұмтылушылығы, бір-
бірімен ара қатынас, т.с.с. проблемаларына аса мән берілуідің күшеюімен
сипатталады.
Коммерциялық ... ... ... ... мамандандырылуы жүзеге
асырылуда, бұл жұмыскерлердің білімі, дайындығы, қызығушылығы деңгейіне
қарай ... ... орын ... ... ... жеке тұлғасына да
аса мән беру талап етілуде. Коммерциялық ... ... ... ... тиімділігін арттырудың тағы да бір маңызды көрсеткіші
ретінде кадрлық саясат пен банк ... ... ... жүйесінің
тиімділігін жоғарылату табысқа қол жеткізеді. Банктерді зерттеу ... 2000 ... ... ... ... ... орташа деңгейі барлық шығындардың 17,7% құраса, 2005 жылы –
14,3% құрады. Коммерциялық банктердегі кеңейтілген штаттар үлкен шығыстарды
талап ... ал ... ... кетірілген шығыстар ұйымның қаржылық
көрсеткіштерін төмендетеді. ... ... ... ... ... ... үшін қосымша таза кіріс әкелуге қабілетті.
|Коммерциялық банктердегі ресурстарды ... ... ... | ... ... | ... ... | | | ... ... | ... | ... пен |
|бағалау; сұраныс| |ағымдар; қаржы | |шығыс ... ... | ... ... ... ... | ... | |бағалау; ... | ... | ... |
|технологиялар; | |конъюнктурасы | |шешімдердің |
|нарық потенциалы| | | ... | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... | ... | ... |
|басқару | ... | ... ... | |мотивациясы | |құрылымдығы |
5 ...... ... ... ... әдістемесі
Банктердегі ресурстарды басқару проблемасының өзектілігі стратегиялық
жоспарлау деңгейінде орын алған, бұл банк ... ... жоқ ... ... ... мен ... анықтайды. Осылайша,
коммерциялық банктің таза кірісі қаржы ресурстарын басқару концепцияларын
қалыптастыру мен құру саласында ... яғни ... ... оның ... қатынасы мен нарықтық потенциалынан
тұрады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Нарықтық қатынастардың дамуы экономикалық саясаттың бара-бар ... ... ... жағдай сондай-ақ акционерлік қоғамдардың қалыптасуы
мен қызметінің дамуына да байланысты. ... да ең ... ... ... ... ... үшін стратегиялық мақсаттарға
үлкен мән беруі қажет, ұйымдағы осы ресурстарды тиімді басқару ... аса ... ... ... ... ... ... кезеңінде еліміздегі
елбасымыздың халыққа ... ... алға ... ... экономикалық саясаттың жүзеге ... ... ... ... етеді.
Осыған қарамастан, қазіргі заманғы коммерциялық банктердің жағдайы
жағымды ... ... ... проблемалары бар. Жоспарланушы
жағымды тенденцияларды әрі қарай дамыту мен ... ... ... ... ... ... ... деңгейлі банктердің қызметіндегі маңызды
бағыттардың бірі коммерциялық ... ... ... ... ... ... табылады. Коммерциялық банктердің жұмысын талдау оның
шаруашылық ... ... бір ... ... міндеті ішкі қорларды
шығару мен оны дұрыс қолдану ... ... ... ... ... бағалау өте қиын.
Коммерциялық банк деңгейінде талдауы мазмұнның нақты ... ... банк ... оның ... менеджерге,
жеке меншік иесіне байланысты.
Экономикалық талдауды өткізуді, оның мақсаттары ... ... қою ... коммерциялық банк үшін аса өзекті болып табылады.
Экономикалық талдау ... мен ... ... ... ... ... ... негізі болумен қатар негіздейді, олардың
объективтілігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Ол ресурстарды ... озық ... ... ... ... ұйымдастыруға, банк
ісінің жаңа техникасы мен технологиясын енгізуге, басы артық шығындар ... ... ... ... ... ... ... банк
экономикасы нығаяды, оның қызметінің тиімділігі жоғарылайды. Сондықтан
талдау қаржылық ресурстарды басқару жүйесінде, ішкі ... ... ... ... ... ... мен ... шешімдерін
өңдеудің негізінің маңызды элемент болып табылады.
Ресурстарды басқаруда коммерциялық ... ... ... ... ... ... экономикалық талдау айрықша роль атқарады.
Экономикалық талдаудың міндеті: банк қызметінің ... ... ... ... нақты фактілер мен құбылыстардың бірлесуін
зерттеуші ағымдағы талдау; негізгі ... мен ... ... ... ... ... зор ... талдау; аз мерзімдер
аралығында пайда болатын міндетінде ауытқушылығы бар жедел талдаулар ... ... ... ... бағыты оның компьютеризациясы
болып табылады. Мәліметтерді қарапайым ... ... ... қол ... ... басқарудың дәл сол процестеріне жауапты
жақтарының өндірістілігін едәуір ... Бұл ... ... ... тек ... қана ... ... процесіне жаңа сапалы құбылыстар алып келеді, алайда басқарудың
оптимальдығын, жеделдігін арттыруға көмектеседі.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... на пути ... экономической, социальной и
политической модернизации. Послание Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. - ... Ел ... ... ... P.M. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. - 2-е изд.,изм. -
М: Норма, 2004.
3. Экономика: Учебник. 3-е изд., ... и доп. / Под ред. ... ... А.С. ... - М.: ... ... Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. Учебник -М.:
ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1999.
5. Масленченков Ю.С., ... А.П. ... ... ... ... ... ... банка. 2- ... ... ... ... Бор М.З., ... В.В. ... банковского дела. Стратегическое
управление банковской деятельностью. - М.: ... ... ... в ... ... Учебное пособие/ Под ред. д.э.н.
Ю.Б.Рубина.-М, 1997.
8. Основы ... ... уч. ... / Под общ. ред.
О.И.Лаврушина-М.:ИНФРА-М, 1995
9. Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. чл. - ... ... - ... перераб. и дополнен, издание. - -
Алматы: ... ... ... ... Учебник. Под. ред. проф. B.C. Буланова и ... - М.: ... ... ... В.В., ... И.К. ... информационными ресурсами:17-
модульная программа для ... ... ... ... 17.-М.: ... 1999.
12. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. ... ... ... и доп. - М.: ... Управление персоналом. Учебное пособие/ под ред. ... и СИ. ... М.: ... ... ... ... ... Казахстан от 31 августа 1997г. № 2444 «О банках и
банковской деятельности в ... ... ... ... Казахстан, 1996г., № 2,
15. Мадиярова Д.М., Марчевский B.C. ... ... ... ... экономика, 1997.
16. Банковское дело. Учебно-практическое пособие. Общее руководство и
редакция: к.э.н., профессор ... З.Д. - ... ... Л.С, ... Р.Т. ... ... ... - Алматы, КазНУ им. Аль - Фараби, ФЭБ, УМЛ, 2002г.
18. Сатубалдин С.С. ... ... ... и ... - ... ... ... Б.М. Информационно-аналитическое обеспечение управления
активами и пассивами банка. //Деньги и кредит . - 2002, № ... ... ... - 2. ... ... менеджера. Книга бан
ковского финансиста. Книга банковского юриста. (Отв. СОМИНТЭК)
21. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Колл. авт. под ред. Г.Б. ... ... 2 изд. М: ... - ... ... Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и опера
ции. - М: ИПЦ ... ... ... и ... ... в ... ... экономики. / мате
риалы Международной научно - ... 20-21 ... ... 1995 ... ... И.В. Организация деятельности коммерческого банка:
учебное пособие. - (серия «Высшее образование»). М.: ИНФРА- М, ... ... Д.П. ... ... ... пер. с ... / Под ред. ... - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
26. Банковское дело./ Под редакцией В.И. Колесникова, Л.П. Кроливец-
кой. - М., ... и ... ... Чижов Н.А. Персонал банка: технология управления и развития. -
М: Издательский центр «Анкил», 1997.
28. Управление ... ... ... ... / под ... проф. А.Я. Кибанова. - М: ИНФРА-М,2000.
29. И. Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия. - М.:: Экономи
ка, 198О.
30. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. ... Л.Н. ... - М.: ... - ... ... ... / В.Р. ... — «ГНОМ-пресс» при сод. Т.Д.
«Элит-2000», 1999.
32. Челноков В.А. Банки и банковские операции: букварь кредитования.
Технологии банковских ссуд.: учеб. для вузов. - М.: ... ... ... У.Б. ... Национальная экономическая система. - Алматы:
Гылым 2000.
34. Н.Назарбаев. Выступление на III конгрессе финансистов Казахстана.//
Журнал «РЦБК», апрель ... ... Е.Х. ... ... ... ... РК в условиях
рыночных отношений.: Алматы, 2001.
36. 10 лет тенге Национальный банк РК «Пресс АТАше»,2003г.
37. Банковское дело. / ... ... под ред. ... ... - М., ... ... ... А.З. Влияние банковской системы на экономику области и
основные ... ... ... // По материалам Между
народной ... - ... ... «Валихановские чтения
-9».Кокше-тау, 2004.
39. Годовой отчёт Национального банка РК - 2003 год. - ... ... ... Темирханов Е.У., Бейсембетов И.К., Иванов Т.И. Роль ... РК в ... ... - ... политики.:
Алматы,1997г.
41. Э.Роде. Банковские операции, М: Прогресс, 1999
42. ... (I) ... ... ... Книга клиента. Книга инве
стора.)/ отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., ... В.И. - ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 87 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Меншікті капиталдың есебі."23 бет
«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау28 бет
«Абди компани» ақ-ның қызметіне сипаттама32 бет
Акционерлiк қоғам-заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны ретiнде42 бет
Акционерлік капитал есебі және талдауы71 бет
Акционерлік кәсіпорындардың дамуы және экономикалық тиімділігі58 бет
Акционерлік қоғам15 бет
Акционерлік қоғам туралы жалпы түсінік42 бет
Акционерлік қоғам туралы зерттеу65 бет
Акционерлік қоғам түсінігі17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь