Меншікке салынатын салықтарды түрлері және олардың міндеттері


КІРІСПЕ
1. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1.1. Жер салықтары туралы түсінікжәне оны төлеушілердің
міндеттері
1.2. Көлік құралдарын түсуі және салық салу объектілері
1.3. Заңды және жеке тұлғаларға мүлік салығын міндеттері

2. ТАЛАС АУДАНДЫҚ САЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ЖАЛПЫ МІНЕЗДЕМЕСІ
2.1. Кәсіпорын құрылымы және оның жалпы сипатты
2.2. Кәсіпорынның бухгалтерия құрылымы
2.3. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
3, МЕНШ1КТ1 САЛЫКТАРДЫН ТУС1М1Н ЕСЕПКЕ АЛУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Жер салыгынын тус1м1н есепке алу
3.2 Кол к куралдарын есепкеа алу
3.3 Жеке жоне занды тулгаларга салынатын мул к салыгы

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР
Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың арналған нысанасы мен тиесілілігіне қарай мынадай санатгарға:
1) ауылшаруашылық мақсатындагы жерлерге;
2) елді мекендер жерлеріңе;
3) өнеркөсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жөне өзге де ауыл шаруашылығы емес мақсатгағы жерлерге (бүдан өрі — өнеркөсіп жерлері);
4) ерекше қорғалатьш табиги аумақтар жерлеріне, сауықтыру, рекреациялық жвне тарихи-мөдени мақсаттаіы жерлерге (бүдан өрі — ерекше қоргалатын табиғи аумақтар жерлері);
5) орман қорының жерлеріне;
6) су қорының жерлеріне; .
7) запастагы жерлерге жатқызьшуына қарай қарастырылады.
2. Жердің белгілі бір,-немесе өзге санатқа жататындыгы Қазақстан Республикасының жер туралы заң актілерімен белгіленеді|ПЕлді мекендер жерлері салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа бөлінген:
1) түргьш үй қоры, соның ішінде олардың жанындагы қүрылыстар мен гимаратгар орналасқан жерлерді қоспағанда елді мекендер жерлері;
2) түргын үй қоры, соның ішінде олардың жанындагы құрылыстар мен гамараттар орналасқан жерлер.
3. Жердің мынадай санаттары: ,:
1) ерекше қорғалатын табиги аумақтардың жерлері;
2) орман қорының жерлері;
3) су қорының жерлері;

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1. Жер салықтары туралы түсінікжәне оны төлеушілердің
міндеттері
2. Көлік құралдарын түсуі және салық салу объектілері
3. Заңды және жеке тұлғаларға мүлік салығын міндеттері

2. ТАЛАС АУДАНДЫҚ САЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ЖАЛПЫ МІНЕЗДЕМЕСІ
1. Кәсіпорын құрылымы және оның жалпы сипатты
2. Кәсіпорынның бухгалтерия құрылымы
3. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
3, МЕНШ1КТ1 САЛЫКТАРДЫН ТУС1М1Н ЕСЕПКЕ АЛУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Жер салыгынын тус1м1н есепке алу
3.2 Кол к куралдарын есепкеа алу
3.3 Жеке жоне занды тулгаларга салынатын мул к салыгы

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР

1. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1. Жер салықтары туралы түсінік және оны төлеушілердің міндеттері

. Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың арналған нысанасы мен
тиесілілігіне қарай мынадай санатгарға:
1) ауылшаруашылық мақсатындагы жерлерге;
2) елді мекендер жерлеріңе;
3) өнеркөсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жөне өзге де ауыл шаруашылығы
емес мақсатгағы жерлерге (бүдан өрі — өнеркөсіп жерлері);
4) ерекше қорғалатьш табиги аумақтар жерлеріне, сауықтыру, рекреациялық
жвне тарихи-мөдени мақсаттаіы жерлерге (бүдан өрі — ерекше қоргалатын
табиғи аумақтар жерлері);
5) орман қорының жерлеріне;
6) су қорының жерлеріне; .
7) запастагы жерлерге жатқызьшуына қарай қарастырылады.
2. Жердің белгілі бір,-немесе өзге санатқа жататындыгы Қазақстан
Республикасының жер туралы заң актілерімен белгіленедіПЕлді мекендер
жерлері салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа бөлінген:
1) түргьш үй қоры, соның ішінде олардың жанындагы қүрылыстар мен
гимаратгар орналасқан жерлерді қоспағанда елді мекендер жерлері;
2) түргын үй қоры, соның ішінде олардың жанындагы құрылыстар мен
гамараттар орналасқан жерлер.
3. Жердің мынадай санаттары: ,:
1) ерекше қорғалатын табиги аумақтардың жерлері;
2) орман қорының жерлері;
3) су қорының жерлері;
4) запастағы жерлер салық салуга жатпайды. Аталган жерлер (запастағы
жерлерді қосітаганда) тұрақты жер пайдалануга немесе бастапқы өтеусіз
уақьггша жер пайдалануға берілген жагдайда, оларга осы Кодекстің 336-
бабында белгіленген төртіппен салық салынуға тиіс.
4. Жер салығының мөлшері жер иеленушілер мен жер пайдаланушылардың
шаруашылық қызметінің нөтржелеріне байланысты болмайды. 5. Жер салығы:
1) меншік қүқыгын, түрақты жер пайдалану қүқыгын, өтеусіз уақытша жер
пайдалану қүқыгын куөландыратын қүжаттар;
2) жер ресурстарьш басқару жөніндегі уөкілетгі ррган өр.жьщцың 1 қащ-
арьшдагы жагдай бойынша берген жерлердің мемлекеттік сандық жөне сапалық
есебінің деректері негізінде есептеледі.,; 324-бап. Төлеушілер ^, 1.
Мынадай:
1) жеке меншік қүқыгындағы;
2) түрақты жер пайдалану қүқығындагы;
3) бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану қүқыгындагы салык] салу
объектілері бар жеке жөне заңды түлгалар жер салыгын төлеушілер болып
табьшады.
і 2. Заңды түлғалардың осы багггың 1-тармағында белгіленген қүқықтарда
салық салынатын объекгілері бар қүрьшымдық бөлімшелері (бүдан өрі — занды
Түлгалар) жер салыгын төлеушілер деп таньшады .
3. Мыналар:
1) бірыңгай жер салыгын төлеушілер;
2) мемлекетгік бюджет есебінең гана қамтьшатын үйымдар;
3) осы Кодекстің 283-бабында белгіленген салық режимінің екінші үлгісі
бойынша салық салу жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдаланушылар;
4) уөкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу
мекемелерінің мемлекетгік көсіпорындары;
5) тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы қүрылыстар мен ғимаратгар
алып жатқан жер учаскелері \ жөне үй маңындағы жер учаскелері бойынша —
Үлы Отан соғысына қатысушылар жөне соларга теңестірілген адамдар,
мүгедектер, сондай-ақ бала кезінен мүгедектің ата-анасының біреуі;
6) түргын үй қоры, соның ішінде оның жанындагы қүрьмыстар мен ғимараттар
алып жатқан жер учаскелері жөне үй маңындағы жер учаскелері бойьшша —
"Ардақты ана" атагына ие болган, "Алтын алқа" алқасымен наградталган көп
балалы аналар;
діни бірлестіктер жер сальнын төлеушілер болып табьшмайды.
4. салық төлеушілер пайдалануға немесе жалға берілген жер учаскелері
бойынша салық төлеуден босатьшмайды.
Жекелеген жагдайларда төлеушіні анықтау
1. Егер жер учаскелерін иелену немесе пайдалану қүқығын растайтын
қүжаттарда, немесе тарагггардың келісімінде өзгеше көзделмесе, бірнеше
түлганың ортақ меншігіндегі (пайдалануындагы) жер учаскесі бойынша осы
тұлғалардың өрқайсысы жер салығын төлеуші болып табылады.
1. Түрақты жер пайдаланудың, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдаланудың
меншік қүқығын куөландыратын мемлекеттік акт немесе жер учаскесін уақытша
пайдалану шарты болмаған жағдайда, пайдаланушыны жер учаскесіне қатысты жер
салығын төлеуші ретіңце тану үшін осындай учаскені оның ыақты иеленуі жөне
пайдалануы негіз болып табылады. Л 326-баи. Салық салу объектісі
1. Жер учаскесі (жер учаскесіне ортақ үлестік меншік кезінде — жер үлесі)
салық салу объектісі болып табылады.
2. Мыналар салық салу объектісі болып табылмайды:
1) елді мекендердің ортақ пайдалануындагы жер учаскелері.
Аландар, көшелер, өткелдер, жолдар, жағалаулар, парктер, скверлер,
бульварлар, су қоймалары, жағажайлар, зираттар жөне халықтың мұқтаждарын
қанагаттандыруга арналған өзге де объектілер (су қүбырлары, жъшу құбырлары,
тазарту қүрылгылары жөне басқа да ортақ пайдаланьшатын инженерлік жүйелер)
альш жатқан жөне соларға арналған жерлер елді мекендердің ортақ
пайдалануьшдагы жерлерге жатады.
2) ортақ ІІайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдары желісі алып
жатқан жер учаскелері.
Ортақ пайдаланудағы жолдары желісі альш жатқан жерлерге жер алаптары,
көлік жүріп өтетін тарамдар, жол салымдары, жасанды қүрылыстар, жол
бойындагы резервтер мен өзге де жол қызметін көрсету жөніндегі қүрьшыстар,
жол қызметінің қызметтік жөне түрғын үй-жайлары, қардан қорғау екпелері мен
жасьш желектер орналасқан жерлер жатады.
3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша консервацияланған
объектілер орналасқан жер учаскелері.
Жекелеген жагдайларда салық салу объекіісіи анықтау
1. Темір жолдар, оқшаулау белдеулері, темір жол станциялары, вокзалдар
орналасқан жер учаскелерін қоса алғанда, заңдарда белгіленген төртіппен
темір жол көлігі үйымдарының объектілеріне берілген жер учаскелері темір
жол көлігі ұйымдары үшін салық еалу объектісі болып табылады.
2. Элекгр беру желілері мен кіші станциялар тіректері альш жатқан жер
учаскелерін қоса алғанда, балансында электр беру желілері бар энергетика
жөне электрлендіру жүйесі ұйымдары үшін осы ұйьшдарга заңдарда белгіленген
төртіппен берілген жер учаскелері сальпс, салу объектісі болып табьшады.
3. Мүнай қүбырлары, газ құбырлары алып' жатқан жер учаскелерін қоса
алғанда, балансында мүнай қүбырлары, газ қүбырлары бар, мүнай мен газ
өндіруді, тасымалдауды жүзеге асыратын үйымдар үшін осы ұйымдарга заңдарда
белгіленген төртіппен берілген жер учаскелері салық салу объектісі болып
табылады.
4. Байланыс желілерінің тіректері • алып жатқан жер учаскелерін қоса
алғанда, балансында радиорелелік; өуе, кабельдік баіілаыыс желілері бар
байланыс үйымдары үшін осы үйымдарга заңдарда белгіленген төртіппен
берілген жер учаскелері салық салу объектісі болып табьшады.
Ауылшаруашылық мақсаіъшдагы жерлергс салыиатыв базалық салық ставкалары
1. Ауьшшаруашьшық мақсатындагы жерлерге салынатын жер салығының базалық
ставкалары 1 гектарға есеітгеліп белгіленеді жөне топырақтың сапасы бойынша
сараланады.
2. Жазық аумақтардың далалық жөне қуаң далалық аймақтарының көдімгі жөне
оңіүстік қара топырақты, күңгірт-сарғьшт жөне сарғьшт топырақты, сондай-ақ
тау бөктеріндегі аумақтардың күңгірт сүр (сүр-қоңьф), сарғылт (қоңыр)
топырақты жөне тау бөктерінің қара топырақты жерлеріне бонитет балына
барабар түрде төмендегідей жер салығьшың базалық салық ставкалары
белгілейді Жеке тұлгаларга берілген ауылшаруашылық мақсатындагы жерлерге
салынатын базалық салык ставкалары
Жеке түлгаларға өзіндік (қосалқы) үй шаруашьшығын, багбандық жөне
саяжай қүрьшысын жүргізу үшін қора-қопсы салынган жерді қоса алганда,
берілген ауылшаруашьшық мақсатындагы жерлерге, базалық салық ставкалары
мынадай мөлшерлерде белгіленеді:
көлемі 0,50 гектарға дейін қоса алганда — 0,01 гекгар үшін 20 теңге;
көлемі 0,50 гектардан асатын алаңга — 0,01 гектар үшін 100 теңге.
Ауылшаруашылық мақсатгары үшін пайдаланылатын ауылшаруашылық
мақсатгарыпа арналмаган жерлерге салынатын салық ставкалары
Елді мекендердің, өнеркөсіптің, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың,
орман жөне су қорларының қүрамына кіретін, аъшшаруашылық мақсатгарына
пайдаланылатын жер учаскелеріне осы кодекстің 338-бабының 1-тармагыньщ
талаітгары ескеріле отырып, 329-бабыңда белгіленген базалық ставкалар
бойынша салық салынады,
Елді мекепдердіц жерлеріне салынатын салық ставкалары
Мекендердіц жерлеріве (үй іргесіндегі жер утаскелерін қоспаганда)
салынаіъш базалық салық ставкалары
Мекевдердің (үй іргесіндеіі жер учаскелерін қоспағанда) жерлеріне
салынатьш базалық салық ставкалары алаңның бір шаршы метріне шаққанда
мынадай мөлшерлерде белгіленеді:
Елді мексндердің тұрғын үйге қызмет көрсетуге арналган жөне түрғын үй
қоры, оның ішінде ондағы қүрылыстар мен гимаратгар орналаспаган жерлеріне
жататын жер учаскесінің бір бөлігі үй іргесіндегі жер учаскесі деп
есептеледі.
Үй іргесіндегі жер учаскелеріне мынадай базалық салық ставкалары
бойынша салық салынуға тиіс:
1) Астана, Алматы қалаларң жөне облыстық-маңызы бар қалалар үшін: көлемі
1000 шаршы метрге дейін қоса алганда — 1 шаршы метрі үшін 0,20 теңге;
көлемі 1000 шаршы меірден асатын алаңга — 1 шаршы метрі үшін 6,00 теңге.
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 1000 шаршы метрден
асатын жер учаскелеріне салық ставкалары 1 шаршы метрі ушін 6,0 теңгеден
0,20 теңгеге деійн төмеидетілуі мүмйн.
2) басқа елді мекендер үшін:
көлемі 5000 метрге дейін қоса алғаівда — 1 шаршы метрі үшін 0,20 теңге;
2. Қазақстан Республикасының жер зандарына сөйкес басқа жер
пайдаланушылар уақытша пайдаланатын жерді қоспағанда, қорғаныс мүқтажы үшін
берілген жерлерге осы баптың 1-тармагында белгіленген ставкалар бойынша
салық салынуға тиіс.
3. Қорганыс мұқтажы үшін берілген, қорганыс мүқтажы үшін уақъгшю
пайдаланылмайтын жөне ауыл шаруашылыгы мақсатгары үшін басқа жер
пайдаланушьіларға берілген
4. Магистральды темір жолдарды бойлай қорганыштық екпе ағаштар орнадасқан
темір жол көлігі көсіпорындарының жерлеріне осы Кодекстің 338-бабы 1-
тармагьшың талаптары ескеріле отырып, 329-бапта белгіленген ставкалар
бойынша салық салынады.
.Елді мекендер Інегіндс орваласқан өнеркәсіл жерлеріне салынатын салық
ставкалары
1. Елді мекендер шегінде'(осы батггың 3-тармағында аталган жерлерді
қоспағанда) орналасқан өнеркөсіп жерлеріне (Іиахталарды, карьерлерді қоса
алғанда) жөне олардың санитариялық-қорганыш, техникалық жөне ' өзге де
белгіленген базалық ставкалар бойынша салық салынады.
2. Елді мекендер шегінде, бірақ селитебті аумақтан тыс (осы бапгың 3-
тармагында аталган жерлерді қоспағанда) орналасқан өнеркөсіп жерлеріне
(шахталарды, карьерлерді қоса алғанда) жөне олардың санигариялық-қорганыш,
техникалық жөне өзге де өңірлеріне базалық ставкалар жергілікгі өкілді
органдардың шешімдерімен төмендетілуі мүмкін.
. Ерекше қоргалаіъш табига аумақтардыц, ормаІІ қоры мен су қорыныц
жерлеріае салынатъш сальщ ставкалары
1. Ерекше қорғалатын табиги аумақтардың, орман қоры мен су қорының
ауьшшаруашылық мақсатгарында пайдаланылатын жерлеріне осы Кодекстің 338-
бабы 1-тармагының талаптары ескеріле отырып, 329-бабында белгіленген
базалық ставкалар бойынша жер салығы салынады.
2. Жеке жөне занды түлғаларға ауьшшаруашьшық мақсатгарынан езге
мақсаттарға пайдалануга берілген ерекше қоргалатын табиги аумақтардың,
орман қоры мен су қорының жерлеріне ставкалар бойынша салық салынуға тиіс..
Автотүрақтар, автомобильге май кұю станциялары және базарлар орналасқап жер
учаскелеріне сальшатын салық ставкалары
1. Елді мекендердің автотүрақтар мен автомобильге май қүю станциялары
орналасқан жерлеріне, түргын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы
қүрылыстар меы ғимараттар алып жатқан жерді қоспағанда елді мекендер
жерлеріне белгіленген базалық ставкалар бойынша он есе ұлғайтылған салық
салынуга тиіс.
1
1.2. КӨЛІК КҮРАЛДАРЫНЫҢ ТҮСУІМЕН САЛЫҚ САЛУ ОБЪЕКТІЛЕРІ

Көлік құралдарының салық төлеушілер
1. Меншік қүқыгында салық салу объекгілері бар жеке түлгалар жөне меншік,
шаруашьшық жүргізу немесе оральшды басқару қүқығында салық салу объектілері
бар заңды түлғалар, олардың қүрылымдық бөлімшелері (бұдан өрі — заңды
түлғалар) көлік құралдары салығын төлеушілер болып табьшады. 2. Мыналар:
1) ҚазақстанТеспубликасының Үкіметі белгілейтін көлік қүралдарына
қажеттілік нормативтері шегінде бірыңгай жер салығын төлеушілер, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының Үкіметі тізбесін белгілейтін мамандандырылған
ауъшшаруашылық техникасы бойынша бірыңғай жер салығың төлеушілерді қоса
алғанда, ауылшаруашылық өнімін өндірушілер;
2) мемлекеттік бюджет есебінен ғана қамтьшатын үйымдар;
3) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы бойынша —
Үлы Отан согысына қатысушылар жөне соларға теҢестірілетін адамдар;
4) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы бойынша —
меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар мүгедектер;
5) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы бойынша —
Кеңес Одагының Батырлары мен Социалистік Еңбек Ерлері, "Халық қаһарманы"
атағын алган, үш дөрежелі Даңқ орденімен жөне "Отан" орденімен наградталған
адамдар, "Ардақты ана" атагын алған, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен
наградталған көп балалы аналар;
б) ауылшаруашылық қүралымынан шыгу нөтижесінде пай ретінде алынған,
пайдаланган мерзімі жеті жылдан асқан жүк автомобильдері бойынша жеке
түлғалар көлік қүралдары салыгын төлеушілер болып табьшмайды. ^-346-бап.
Салық салу объектілері
1. Уөкілетті органда мемлекоттік тіркеуге жататын және (немесе) есепте
түрган көлік күралдары, тіркемелерді қоспағанда, салық салу объектілері
брлып табылады. '"
2. Мыналар:
1) жүк көтергіштігі 40 тонна жөне одан асатын карьерлік автосамосвалдар;
2) мамандандырьшган медициналық көлік күралдары салық салу объектілері
болып табьшмайды. Салық ставкалары . Салық ставкалары 1. Салықты есептеу
айлык есептік көрсеткіштермен белгіленген мынадай ставкалар бойынша
жүргізіледі
1. Двигатель көлемі мынадай жеңіл автомобішьдер (текшо см.): 1100-ге дейін
қоса алғанда 1100-ден жогары - 1500-ді қоса 1500-ден,жогары- 2000-ды қоса
2000-нан жогары - 2500-ді қоса 2500-дсн жогары - 3000-ды қоса 3000-ман
жоғар.ы - 4000-ды қоса 4000-нан жоғары.
2. Жүк көтергіштігі мынадай жүк тасшъін, арнау-лы автомобильдер
(тіркемелерді есептбмегенде); 1 тоннага дейін қоса алғанда I тоньіадан
жогары - 1,5 тоннаны қоса 1,5 тоннадан жогары - 5 тоннаны қоса 5 тоинадан
жоғары.
3. Шынжыр табанды машиналар мен меха-?шзмдерді қоспағанда, өздігінеи
жүретін машина-лар мен пневматикалық жүрістегі механизмдер.
4. Автобустар: 12 отыратын орынга дейін қоса алғанда 12-ден жоғары - 25
отыратын орынды қоса 25 отыратын орыннан жогары.
5. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, көлемі шаіын кемелер
(двигателінің қуаты 55 кВт-тан кем).
6. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхта-лар (двигателінің қуаты
мынадай ат күшіне тең): 160-қа дейін қоса алғанда 160-тан жогары - 500-ді
қоса 500-ден жогары - 1000-ды қоса 1000-нан жоғары. 7. Үшу аппараттары 2.
Жеңіл автомобилъдердің жеті айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық
салынатьш двигателінің көлемі 1500-ден жоғары — 2000 текше сантиметрді
қрса, он айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынпіа салық салынатын 2000-нан
жоғары - 2500 текше сантиметрді қоса, оы жеті айлық есешік көрсеткіш
ставкасы бойьшша еалық салынатын 2500-ден жоғары — 3000 текше сантиметрді
қоса жөне жиырма екі айлық есешік көрсеткіш ставкасы бойынша салық
салынатын двигателінің көлемі 3000-нан жогары — 4000 текше сантиметрді қоса
алған көлемде болған кезде салық сомасы двигательдің аталған көлемінен
асқан өрбір бірлік үшін 7 теңгеге үлғайтылады.
3. Салық төлеудің белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін пайдаланылу
мерзімі алты жьшдан асқан жеңіл автокөлік қүралдары бойынша мынадай түзету
коэффициенттері қолданылады:
ТМД елдерінде шығарылған автокөлік қ-ріадңапы үшін:
алған түзету коэффициеыттері қолданьшады:
1999 жылғы 1 сөуірден кейін сатып алынған үшу аппараттарына:
пайдаланьшу мерзімі 5 жылга дейін қоса алғанда — 1,0;
пайдаланылу мерзімі 5 жылдан жоғары — 15 жылды қоса — 2,0;
пайдаланылу мерзімі 15 жылдан жогары '— 3,0;
1999 жылгы 1 сөуірге дейін сатып алынган үшу аппаратгарына:
пайдалаыылу мерзімі 5 жьшга дейін қоса алганда —-1,0;
пайдалаыьшу мерзімі 5 жылдан жоғары — 15 жылды қоса — 0,5;
пайдаланылу мерзімі 15 жьшдан жогары —0,3.
6. Көлік қүралының пайдаланылу мерзімі көлік қүралдарының паспортында
(өуе кемесін үшуда пайдалану жөніндегі нүсқамада) көрсетілген көлік қүралы
шыгарылган жьш негізге алына отырып есептеледі.
7. Кеменің пайдаланылу мерзіміне қарай салық ставкаларьша мынадай түзету
коэффициентгері қолданьшады: .
5 жылға дейін қоса алғанда — 1,0;
5 жьшдан жоғары — 10 жылды қоса алғанда — 0,5;
10 жылдан жоғары — 20 жылды қоса алғанда — 0,3;,
20 жылдан жоғары — 30 жылды қоса алғанда — 0,2; v
30 жылдан жоғары —0,1.
Салықты есептеу тэртібі жэне төлеу мсрзімдері
1. Салық төлеушілер салық салу объектілерін, өрбір көлік қүралы бойынша
салыҚ ставкасын жөне түзету коэффициенттерін негізге ала отырып, салық
сомасын дербес есептейді.
2. Бюджетке салық төлеу салық салу объеісгілерінің тіркелген жері бойынша
салық кезеңінің 1 шілдесінен кешіктірілмей жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының аумагында уөкілетті органда бүрын есепте
тұрмаган, сатып алынған көлік қүралдары бойынша салық оны есепке қойған
кезге дейін немесе қою кезінде төленуге тиіс. Салық сомасы көлік қүралына
меншік қүқыгы туындаган айдың басынан басталатын кезеңге салықтың жылдық
сомасын 12-ге бөліп, оны салық кезеңінің аяғына дейін қалған айлардың
санына көбейту арқьшы есегггеледі.
Бюджетпен есеп айырысуды ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерге арналган
арнаулы салық режимінде жүзеге асырушы занды тұлғалардың көлік қүралдарына
салық төлеу төртібі осы Кодекстің 385-390-баптарында белгіленген.
3. Салық төлеуші завды түлғалар салық кезеңі ішінде көлік қүралдарына
салынатын салық бойынша декларацияны беру мерзімі басталғаннан кейінгі он
күн мерзімнен кешіктірмей көлік қүралдарына салынатын салық бойынша
түпкілікті есеп айырысуды жүргізеді.
4. Салық кезеңі ішівде салық салу объекгілеріне меншік құқықтары берілген
жағдайда салық сомасы көлік қүрйлдарына меншік қүқықтарын іске асырудың
нақты кезеңі үшін есептеледі.
' Көлік қүралын іс жүзінде иелену кезе?ті үшін төленуге жататын салық
сомасын, осы қүқықтарды беретін тұлға салық салу объектілеріне құқықтарды
мемлекетгік тіркеу кезіне дейін немесе тіркеу кезіндс бюджетке енгізуге
тиіс. Бүл ретте бастапқы төлеушіге ағымдағы жылдың 1 қаңтарьшан бастап, ол
көлік құралын берген айдың басына дейін есептелгеы салық сомасы
көрсетіледі. Одан кейіыгі төлеуші көлік қүралына салынатын салық сом&сын
көлік қүралына өзінің меншік қүқығы Іуындаган айдың басынан басталатын
кезең үшін есеггігейді
Көлік қүралын иеліктен айьіру кезінде салықтың жьшдық сомасы салық салу
объекгісіне меншік қүқыгын мемлекеітік тіркегеы кезге дейін немесе тіркеу
кезінде тараптардың (келісім бойынша) бірі бюджетке енгізуі мүмкін. Меншік
құқығын беру кезінде салықтың жылдық сомасын төлеген жагдайда салық
сомалары кейіннен қайта төленбейді.
5. Көлік қүральшың меншік иесі атынан меншікті сенімгерлік басқару
құқыгында көлік қүралын иеленуші түлганың көлік құралдарына салық төлеуі
көлік қүралына меншік иесінің осы есепті кезең үшін салық міндеттемесін
орындауы болып табылады.
. Салық кезеңі және салық декларациясы
. Салық декларациясы
Салық төлеуші заңды түлгалар (ауьшшаруашылық өнімдерін өвдірушілер үшін
арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын заңды
түлғаларды қоспағанда) көлік қүрал,цары салыгы бойынша декларацияны есеші
жылдарг кейінгі жылдың 31 наурызынан кешікгірмей салық органдарына табыс
етеді

3. ЗАҢДЫ МЕН ЖЕКЕ ТҮЛРАЛАР САЛЫПАТЫН МҮЛІК САЛЫРЫ МІНДЕТТЕРІ

Заңды және жеке тұлғалар салынатын мүлік салығын төлеушілер
1. Мыналар мүлік салыгын төлеушілер болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының аумагында меншік, шаруашылық жүргізу немесе
оралымды басқару құқьігында салық салу объектісі бар занды түлғалар
(соның ішінде Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды түлгалар);
2) Қазақстан Республикасының аумагында меншік қүқыгында салық салу
объектісі бар жеке көсіпкерлер.
2. Заңды тулғаның шешімі бойынша оның қурылымдык. бөлімшелері салық
төлеушілер ретінде қарастырылады.
Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалар Қазақстан
Республикасының аумағында орналасқан салық салу объектілері бойынша салық
төлеушілер болып табылады.
3. Осы баптың 2-тармағында аталған салық төлеушілер мулікке салынатын
салықты осы тарауда занды түлгалар үшін белгіленген төртігшен есептейді
және төлейді.
4. Мыналар мүлікке оалынатын салықты төлеушілер болып табылмайды:
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін қажетшгік нормативтері
шегіңце салык, салу объекгілері бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер.
Салык салу объектілері бойынша бірыңгай жер салығын белгіленген
қажетгілік нормативтерінен артық төлеушілер мүлікке салынатын салықты осы
бөлімде белгіленген төртіппен төлейді;
2) салық салу белгіленген салық режимінің екінші үлгісі бойынша жүзеге
асырьшатын жер қойнауын пайдаланушылар;
3) тек мемлекетгік бюджет есебінен үсталатын үйымдар;
4) Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі, оның филиалдары мен
өкілдікгері;
5) уөкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу
мекемелерінің мемлекеттік көсіпорындары;
6) діни бірлестікгер.
Осы тармақтың 3) - 5) тармақшаларында аталган заңды түлгалар пайдалануға
немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша салық төлеуден
босатылмайды.
Жекелеген жягдайларда салық төлеушіні анықтау
1. Меншік иесі салық салу объектілерін сенімгерлік басқаруға немесе
жалга берген кезде меншік иесімен келісім бойынша салық төлеуші сенімгер
басқарушы немесе жалга алушы болуы мүмкін.
Бүл ретге сенімгер басқарушының немесе жалға алушының салық төлеуі салық
салу объектілері меншік иесінің есепті кезең үшін салық міндетгемесін
орындауы болып табылады.
2. Егер салық салу объекгісі бірнеше түлганың ортақ үлестік меншігінде
болса, осы түлғалардың өрқайсысы салық төлеуші деп таньшады.
3. Бірлескен ортақ меншікгегі салық салу объектілері бойынша осы салық
салу объектілерінің меншік иелерінің бірі олардың арасындагы келісім
бойынша салық төлеуші бола алады.
4. Қаржылық лизингке берілген объектілер бойьшша лизинг алушы салық
төлеуші болып табьшады. Салық салу объектісі
1. Занды түлгалар мен жеке көсіпкерлер үшін негізгі қүралдар (оның
ішінде түрғын үй қорының қүрамыңца түрган объектілер) мен материалдық емес
активтер салық салу объектісі болып табьшады.
Қазақстан Республикасыньщ бухгалтерлік есеп жөніндегі зандарына сөйкес
бухгалтерлік есепте белгіленген матерріалдық емес объектілер материалдық
емес активтер болып табылады.
2. Мыналар салық салу объектілері болып табьюмайды:
1) осы жер салыгын салу объекгісі брлып табьшатын жер; •
2) осы Кодекстің 346-бабына сөйкес көлік қүралдарына салық салу
объектісі болып табьшатын көлік қүралдары;
3) Қазақстан Республикасы Үкіметіыің шешімі бойьшша консервацияда түрған
негізгі қүралдар;
4) жалпыга ортақ пайдаланылатын мемлекетгік автомобиль жолдары мен
оларға салынган жол қүрьшыстары: бүрылу белдеуі; жолдардың
конструкциллық элемештері;жол жагдайы мен оны абатгандыру; көпірлер;
өткерме жолдарвиадуктар жол тарамдары тоннельдер;

қорғаныш галереялары;
жол қозғалысы қауіпсіздігін артгыруга арналган қүрылыстар мен
қүрьшғылар;
суды бұрып жіберетін жәие су өткізгіш қүрылыстар;
жол бойындағы орман алаптары;
желілік өндірістік кешендер, үйлер мен ғимаратгар, түрғын үйлер;
5) осы Кодекстің 138-140-баптарында белгіленген тәртіппен инвестициялық
жоба шеңберінде пайдалануға жаңадан енгізілетін негізгі қүралдар.
. Сальіқ базасы
11. Бухгалтерлік есептің деректері бойынша анықталатын салық салу
обьектілерінің орташа жылдық қалдық қүны занды түлгалар мен жеке
көсіпкерлердің салық салу объектілері бойынша салық базасы болып табылады.
2. Салық салу объектілЬрінің орташа жылдық қалдық қүны ағымдагы салық
кезеңінің өр 'айьшың бірінші күні мен есепті кезеңнен кейінгі кезең айының
бірінші күніндегі салық салу объекгілерінің қалдық қүнын қосу кезінде
алынган соманың он үштен бірі регінде анықталады.^,
3. Осы Кодекстің 351-бабы'4-тармагының 3)-5) тармақшаларында аталған
завды түлғалардың салық салу объектілері бойынша салық базасы пайдалануга
немесе жалға берілген осы салық салу объекгілерінің үлесін негізге ала
отырып анықталады. ;^ 355-бап. Салық егавкалары
'" ( 1. Заңды тұлгалар (осы багггың 2-тармағьІИда аталғандарды қоспаганда)
мен жеке көсіпкерлер салық салу объектілерінің орташа жьшдық қүнына 1
процент ставка бойынша мүлік салыгын есептеңці.
2. Төменде аталған занды түлгалар салық салу объектілерінің орташа
жылдық қүнына 0,1 процент ставка бойынша мүлік салығын есептейді:
1) діни бірлестіктерді қоспағаида, осы Кодекстің 120-бабында белгіленген
завды түлғалар;
2) осы Кодекстің 121-бабында белгіленген занды түлгалар;
3) негізгі қызмет түрі кітапханалық қызмет көрсету саласындагы
жүмыстарды орындау (қызмет көрсету) болып табылатын ұйымдар;
4) ғылыми кадрларды мемлекетгік атгестатгау саласындағы функцияларды
жүзеге асыратын мемлекеттік қөсіпорындар;
5) мемлекеттік меншікке жататын жөне мемлекетгік бюджетгің қаражаты
есебінен қаржьшандырьшатын су қоймаларының, су тораптарының жөне табиғат
қорғау мақсатындағы басқа да су шаруашылыгы күръшыстарының объектілері
бойынша заңцы түлғалар. ;
3. Осы баптыц 2-тармагында аталган заңды түлгалар пайдалануга немесе
жалга берілген салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы баптың 1-
тармагында белгіленген салық ставкасы бойынша есепгейді жөне төлейді.
Салықты есептеу мсн төлеу тэртібі
1. Салық төлеушілер салықты есептеуді салық базасына тиісті салық
ставкаларын қолдану арқьшы дербес жүргізеді.
2. Ауылшауашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар үшін арнаулы салық
режимінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын заңды түлгалардың салық
төлеу төртібі осы Кодекстің 385-390-баптарында белгіленген.
3. Ортақ үлестік меншіьсгегі салық салу объектілері бойынша мүлік салыгы
өрбір салық төлеушінің мүлік құнындағы оның үлесіне барабар есептеледі.
4. Салық төлеушілер салық кезеңі ішіндс мүлік салығы бойынша ағымдағы
төлемдерді төлеуге міндетгі, олар салық кезеңінің басындагы бухгалтерлік
ссеп деректері бойынша белгіленген салық салу объектілерінің қалдық қүнына
тиісті салық ставкасын қолдану арқьшы анықталады.
£, Бюджетке салық төлеу салық салу обтзектілерінің орналасқан жері бойынша
жүргізіледі. ( 6, Салықтың ағымдағы төлемдерінің сомаларын салық төлеуші
салык,кезеңіндегі 20 ақпаннан, 20 мамырдан, 2б тамыздан жөые 20 қарашадан
кешіктірмей тең үлестермен енгізедь
2.
3. 2. КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МІНЕЗДЕМЕ
2.1. Талас аудандық салық комитеті туралы жалпы мағлұмат

Салық комитеті Тараз қаласы және аудан бойынша мемелкеттік меекеме
болып саналады, мемелкеттік басқармасындағы орындалған қызметкерлерге уәкіл
және мемелкеттік кірістерідің түсуін бектумен қаматамсыз етеді.
Комитет өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конститутциясымен,
нормативтік - құқықтық актілермен және Қазақстан Республикасының заңдармен
Қазақстан Президентінің актілерімен, Қазақстан Республикасының мемелекеттік
министрлігімен ерекшелектерімен басқарады.
Комитет заңды тұлға болып табылады, өзінің атында мемелкеттік және
орыс тілінде мөрі, белгіленген нұсқада ресми құжаттары, сондай - ақ басқа
да сәйкес банктерде есеп шоттары бар.
Комиттеттің толық аты - "Қазақстан Республикасы мемелкеттік кіріс
министрлігінің Жамбыл облысы Талас аудандық салық комитеті" мемлекеттік
мекемесі
Заңды мекен жайы : Қаратау қаласы, Рысқұлова 26 үй
Комитетінің негізгі тапсырамалары төмендегідей :
- салықтарды дер кезінде бюджетке түсуін және салық заңдары негізінде
басқа да заңды актілердің, мемелкеттік бюджетке түскен төмендегілер
және мемелкет алдындағы басқа да қаржылық міндеттердің қаралуын
толығымен қаматамсыз етеді
- Салықты тексерк және салық төлеушілерге тәртіп орналтуды жүзеге
асырады ;
- мәлімдемелерді қарауда, басқа да ақпараттарды және заңды актілерді,
бюджетке түскен төлемдерді және мемелкет алдындағы басқа да
қаржылық міндеттерді жүзеге асыру
- барлық деңгенйдегі және салық төлеушілерге тәртіп орнатуды жүзеге

асырады Комитет Қазақстан Республикасы Кіріс министрлігі Жамбыл
облысының Салық комитетіне тікелей бағынады
Төраға және төрағаның орынбасары, облысының комитетінің төрағасы
Қазақстан Респуликасы Мемлекеттік кіріс минисртлігінің бұйрығымен жұмыс
істейді.
Комитет төрағасы мекеменінің жұмысын жүзеге асырады.
Комитеттің операторларын бақаруда мүліктік құқы бар.
Комитет мүлігі мүлік есебімен қалыптасады, негізгі қорлар және
айналым қаражаттарынан тұрады, сондай - ақ мекеменің баласында бейнеленеді.
Комитет қаражттарын Республикалық бюджет қаражттарын жүзеге асырады.
Негізгі тапсырмалары, қызметтері және құқықтары
Комитеттің негізгі тапсырмалары төмендегідей:
- салықтардың дер кезінде бюджетке түсуін және салық заңдары негізінде
басқа да заңды актілердің, Мемлекеттік бюджетке түскен төлемдердің
және мемлекет алдындағы басқа да қаржылық міндеттемелердің қаралуын
толығымен қамтамасыз етеді,
- фактілердің анықталуы төленбеген салықтармен және мемлекеттік бюджет
алдындағы басқа да қаржылық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
етеді,
Комитет тапсырмалар жүктеу де келесі функцияларды орындайды:
- салықты тексеруді және салық төлеушілерге тәртіп орындауды жүзеге
асырады.
- мәлімдемелерді қарауда, басқа да ақпараттарды және заңды актілерді,
бюджетке түскен көлемдерді және мемлекет алдындағы басқа да қаржылық
міндеттемелерді жүзеге асырады.
- барлық деңгейдегі және салық төлеушілерге тәртіп орнатуды жүзеге
асырады;
- мәлімдемелерді қарауда, басқа ақпараттарды және заңды актілерді,
бюджетке түскен төлемдерді және мемлекет алдындағы басқа да қаржылық
міндеттемелерді жүзеге асырады;
- барлық деңгейдегі бюджеттік төлемдерді және салық тәртібінің
белгіленуін құрады.
- бөлім мамандарының көтерілуіне шара жүргізеді.
Заңды актілерге сәйкес комитеттің құқығы бар:
Заңды және жеке тұлғада барлық ақша деректерін бухгалтерлік кітаптар,
есептер, қолдағы ақша, бағалы қағаздар және басқа да бағалы актілерді т.с.с
тексеріп жүргізеді.
Комитет Қазақстан Республикасы Кіріс министрлігінің Жамбыл облыстық
Салық комитеттеріне тікелей бағынады.
Төраға және төраға орынбасары, облыстық комитеттің төрағасы Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің бұйрығымен жұмыс істейді.
Комитет төрағасы мекеменің жұмысын жүзеге асырады.
Комитеттің операторлық басқаруда мүліктік құқы бар.
Комитет мүлігі мүлік есебімен қалыптасады, негізгі қорлар және
айналым қаражаттарынан тұрады, сондай- ақ мекеменің балансында бейнеленеді.
Комитет қаражаттарын Республикалық бюджеттерден жүзеге асырады

2. Мекеменің басқару құрылымы. Бухгалтерия бөлімі

Áóõãàëòåðëiê ºûçìåòïåí ºàìòàìàñûç åòiëìåãåí ìåêåìåëåðäå áóõãàëòåðëiê
ºûçìåò æ¸íå åñåï áåðóøiëiê àðíàéû ìàìàíäàðìåí ÿ¹íè, ìåêåìåäåãi áàñøûíû
æàçáà ¼êiëiìåí òà¹àéûíäàëóëàðìåí æ¾çåãå àñûðûëàäû.
Áàñøû áóõãàëòåðëiê åñåïêå æ½ðûñ êióäi ºàæåòòi øàòòàðûí º½ðó¹à
ìiíäåòòi, áàðëຠá¼ëiìøiëåðäi æ¸íå ìåêåìå æ½ìûñøûëàðûíû ñ¼çñiç
îðûíäàóëàðûìåí ºàìòàìàñûç åòói òèiñ, ÿ¹íè, åñåïêå ð¸ñiìäåó ò¸ðòiáiíi
á¼ëiìiíäåãi áàñòû áóõãàëòåðäi òàëàïòàðûíà æ¸íå º½æàòòàðäû æ¸íå
ì¸ëiìåòòåðäi åñåáiíåí ºàòûñû áàðëàð.
Ìåìëåêåòòiê ìåêåìåíi áàñòû áóõãàëòåði ºûçìåòêå áàñøûíû ê¼ìåãiìåí
òà¹àéûíäàëàäû æ¸íå áîñàòûëàäû æ¸íå ìåêåìåíi áàñøûñûíà òiêåëåé áà¹ûíàäû.
Áàñòû áóõãàëòåðäi ºûçìåò îðíûíà àðíàéû áiëiìi áàð àäàì òà¹àéûíäàëàäû.
Ìåêåìåíi áàñòû áóõãàëòåði áàºûëàóäû æ¸íå áàðëûº îðûíäàëàòûí øàðóàøûëûº
îïåðàöèÿëàðäû áóõãàëòåðëiê åñåïêå ¸ñåðií åñåï áåðóäi áåëãiëåãåí
ìåðçiìiíäåãi º½ðûëûñòàðûí ºàìòàìàñûç åòåäi. Áàñòû áóõãàëòåð ìåêåìåíi
áàñøûñûìåí áiðëåñå îòûðûï, áàíêòi º½æàòòàð¹à æ¸íå º½æàòòàð¹à, ÿ¹íè,
òàóàðëû –çàòòûº º½íäûëûºäàéòûí æ¸íå ºàéòàðàòûí, ñîíûìåí ºàòàð, ºàðæûëûº
ìiíäåòòåìåëåðãå æ¸íå øàðóàøûëûº êåëiñiìäåðãå ºîë ºîéäû. Ìåêåìåíi áàñøûñû
áàñòû áóõãàëòåðäi ½ñûíûñû áîéûíøà áàíêòiê º½æàòòàð¹à æ¸íå áóõãàëòåðëiê
º½æàòòàð¹à º½ºûëûº ºîëäû ó¸êiëäåðãå ºîþ¹à ½ñûíà àëàäû. Áåðiëãåí
¼êiëåòiêòòåð ìåêåìå áàñøûñûíû á½éðûºòàðûíû íåãiçiíäå ½ñûíûëàäû. Áàñòû
áóõãàëòåðäi ºîëû æîº º½æàòòàð æàðàìñûç áîëûï òàáûëàäû æ¸íå îðûíäàëó¹à
ºàáûëäàíáàéäû.
Салық комитетінде мынандай бөлімдер бар :
1) аудит бөлімі - ол осы барлық жұмыстардың бақылауында болатын қызмет.
Барлық жұмыстарды тексерістен өткізеді
2) Салық төлеушілермен жұмыс жүргізу бөлімі - салық төлеушілермен жұмыс
істейтін бөлім , мұнда жергілікті салықтар төлеу, оның ішінде қосымша
құнға салық, жер салығы табыс салығы, жеке тұлғаларға салық, заңды
тұлғаларға салық әлеуметтік салық және т.б.
3) Құқықты қамтамасыз ету және мәжбүрленіп өндіру бөлімі -
4) Өндірістік емес төлемдер бөлімі
5) Есеп және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімі

3. Салық төлеушілердің негізгі құқықтары

Салық төлеушінің негізгі құқықтарымен міндеттері Салық кодексінің 11
және 12 баптарында нақытланған және айқындалған. Салық кодексінен Ерекше
бөлігіне белгіденген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндеттерді
төлемдердің нақты түрлері бойынша салық міндеттемелерін орындаумен
байланысты салық төлеушінің басқа да міндеттерді туындайды
1. Салық кодексінің 11 - бабында сәйкес саылқ төлеуші мыналарға :
1. салық заңдарындағы өзгерістер туралы, қолданылыфп жүрген салықтар
мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер туралы ақпаратты салық қызметі
органдарының алуға құқылы.
Белгіленген норма қолданылып жүрген салықтар мен бюджетке басқа да
міндетті төлемдер туралы ақпаратты алу, сондай - ақ ресми баслымыдардан
салық төлеушінің ақпаратын алу үшін салық қызметі органдарының салық
төлеушінің жүргізілуі жолымен іске асылылуы мүмкін
2. салық қатынастары мәселелері бойынша өзі немесе өз өкілі арқылы
өз мүделелерін көрсету
Салық кодексі өкідіктің екі түрін көздейді . Заңды өкілдік және
уәкілетті тұлғалар арқылы өкілдік. Салық кодексіне сәйкес салық төлеушінің
заңды өкілі деп заңды негізінде оның мүдделеріне ұсынатын уәлетті тұлға
танылады, ал уәкілетті өкіл деп оның өкілеттерінің нақты тізбесі
көрсетілген сенімхан негізнде салық қызметі органдарымен қатынастарға оның
мүдделеріне көрсетуге уәлетті тұлға танылады.
Салық заңдармен реттелетін қаныстарға салық төлеушінің жеке қатысуы
өкілетті ие болу құқықығын жойылуы, өкілдің қатысуы да салық төлеушінің
атаған қатынастарға жеке қатысуы құқығын жойымайды.
Негізінен салық бақылауның аталған нысандары салық төлеушілер салық
бақылауы нәтижелерін алуын көздейді. Салық бақылауды нәтижесі салық қызметі
органдарының хабарламасы болып табылады :
1. салық тексерістері бойынша - саылқ тексерісі актісі және салық
төлеуші салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдердің, өсімдері мен айыппұлдарыдың есептелген сомасы туралы
хабарлама
2. камералық бақылау бойынша - камералық бақылау нәтижелдері бойынша
анықталған заң бұзушыларды жою туралы хабарлама
3. салық бақылауның қалған түрлері бойынша - салық заңдарын бұзуды жою
туралы хабарлама
Салық төлеушіге мынадай төмендегі мерзімдер мыналар .
1. салық тексерістерінің нәтижелері бойынша, салықтар мен бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімдер мен айыппұлдардың
есептелген соммасы туралы хабарлама - ( салық тексерісінің актісі бойынша
шешімді қабылдау күнен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей)
2. камералық бақылау нәтижелдері бойынша анықталған заң бұзушыларды
жою туралы хабарлама - салық есеп беруіндегі анықталған заң бұзушылардың
күнен бастап 2 жұмыс күн інен кешіктірмей;
3. салық заңдарын бұзуды жою туралы хабарлама- хабарлама оларды
анықтау кезінде бастап 5 жұмыс күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.
Салық кодексінде 60-64 баптарында салықтардың 9 түрі, алымдардың 13
түрі, төлемдердің 9 түрі, кеден төлемдері мен баждардың 4 түрі белгіленген.
Салықтардың мынадай түрлері бар :
1. Корпоративті табыс салығы
2. Жеке табыс салығы
3. Қосылған құн салығы
4. Акциздер
5. Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнайы төлемдері
6. Әлеуметтік салық
7. Жер салығы
8. Көлік құралдарына салық
9. Мүлік салығы
Бюджетке басқа да міндетті алымдар :
1. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу үшін алым
2. Жылжымайтын мүлікке және олармен мәмілелерге құқықтарды мемлекеттік
тіркеу үшін алым
3. Радио электр құралдары мен жоғарғы жиілікті құрылғыларды
мемлекеттік тіркеу үшін алым
4. Механикалық көлік құралыдыры мен тіркемелерді мемлекеттік тіркеу
үшін алым
5. Теңіз, өзен және шағым көлемдегі кемелерді мемлекеттік тіркеу үшін
алым
6. Азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу үшін алым
7. Дәрілік заттарды мемлекеттік тіркеу үшін алым
8. Автокөлік құралдарының жүріп өту үшін алым
9. Теледидарлық және радиотарату ұйымдарына радиожиілік спектрін
пайдалануға рұқсат беретін алым
Төлемдер :
1. Жер участіктерін пайдаланғаны үшін төлем
2. Жер үсті көздерінің су ресустарын пайдаланғаны үшін төлем
3. Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем
4. Жануарлар әлемін пайдаланғаны үшін төлем
5. Орман пайдаланушылар үшін төлем
6. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем
7. Радио жиілік спектрлерін пайдаланғаны үшін алым
8. Кеме жүретін су ресустарын пайдаланғаны үшін төлем
9. Сыртқы жарнаманы орналастыруға төлем
10. Мемелкеттік баж
11. Кеден төлемдері
12. Төлем
13. Алымдар
Салық есептемесі өзімен бірге мыналарды тапсырады :
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің әрбір түрі
бойынша, сондай - ақ жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнеткерлік
жарна бойынша, салық төлеуші жасауға тиіс салық деклерациясы, есептер ;
арнайы салық режимідерін қолдануда патент алуға өтініш,
салық салу оъектілері және салық салумен байланысты объектілерді
есепке алудың тіркеу корточкасын алуға өтініш
бюджеттен қосылған құн салығын қайтарып алуға өтініш
қосарлама салық салудан қашу туралы келісім нормаларын
пайдалануғаөтініш
электорнды мониротнигке жататын салық төленушілер берген құжаттама
Салық кодексінде жаңашылық салық міндеттемесі, оны орындау, есеп және
салықтық міндеттерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысу кезеңіндегі
салықтар және басқа да міндетті орындау төлемдерін артық төленген сомасын
қайтару, салықтар төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаумен қаматамсыз
ететін тәсілдер, салық берешектерін мәжбүрлі өндіріп алу шаралары мен
міндеттемсін тоқтату ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Меншікке салынатын салықтар жайлы
Меншікке салынатын салықтар
Меншікке салынатын салықтар және олардың Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі рөлі
Меншікке салынатын салық: мүлік салығы
Меншікке салынатын салықтар: мүлік салығы
Шоттарды жіктеу және олардың түрлері мен міндеттері
Аймақтық бюджеттi қалыптастырудағы меншiкке салынатын салықтың экономикалық мазмұны
Қазақстан Республикасы салық жүйесіндегі меншікке салынатын салықтардың экономикалық мәні
Жанама салықтарды есептеу және төлеу механизмі және олардың бюджеттегі орны
Жергілікті салықтарды есептеу және жинау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь