Қашықтықтан оқыту жүйесі және электронды оқулықтар

Кіріспе
1. Қашықтықтан оқыту жүйесі және электронды оқулықтар туралы
1.1. Электронды оқулықтардың негізгі түсініктері
1.2. Қашықтан оқыту жүйесін дамыту жолдары
1.3. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары
1.4. Компьютермен оқыту классификациясы және компьютрлік білім алудың түрлері
1.5. Білім беру ұйымдарында қашықтық нысаны бойынша оқытуды ұйымдастыру ережесі және оқу материалдарына қойылатын дидактикалық шарттар мен оқыту тәсілдері
2. Қашықтықтан оқыту жүйесін құру қағидалары
2.1 Қашықтықтан оқыту технологиясына байланысты негізгі үғымдар
2.2 Қашықтықтан оқыту . білім саласындағы нарықтық қатынастарды жетілдіру жолы
2.3 Қашықтықтан білім беруге арналған электронды оқулықты құру кезінде қолданылған бағдарлама
2.4 Қашықтықтан білім беруге арналған электронды оқулықты құру әдістемесі
Қорытынды
Пайдалынған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті ел ретінде даму стратегиясы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауларында атап өтілгендей, қоғамымыздың басты міндеттерінің бірінің жүзеге асырылуы халықтың компьютерлік сауаттылығын қалыптастырумен байланысты.
Қоғамның ақпараттануы бүкіл дүние жүзінде шексіз ақпараттық кеңістік қалыптастыра отырып, өндірісті, білім беруді және адамдардың тұрмыс- тіршілігін түбегейлі өзгертуде. Бүгінде әлемнің 200-ден астам елі электрондық үкімет қалыптастырып отыр. Қазақстан Республикасында электрондық үкіметтің пайда болуы ашық құқықтық қоғамның, азаматтар мен мемлекеттік органдар арасындағы екі жақты қатынасты талап ететін интерактивті қызметтер көрсетудің тәжірибелік механизмі болып табылады.
Білім берудің кез келген саласында электронды оқулықтарды пайдалану студенттердің немесе оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлауын тереңдетуге шығармашылықпен еңбек етуге жағдай жасайды. Осы уақытқа дейін білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе тек оқулықты пайдалану заман талаптарына сай келмейді. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында электронды оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес.
Қашықтықтан оқытудың жетістігі - оқытушының өзінің қатысуынсыз оқушылар назарын өзінен тыс қалдырмауға қабілеттілігіне байланысты болады. Жаңа тақырып бойынша берілетін материал баспаға шығарылған түрде қашықтықтан оқыту курсында электрондық түрде немесе электронды оқулық түрінде беріледі.
Электронды оқулық дегеніміз - мультимедиялық оқулық, сондықтан электронды оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электронды оқулық оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және оқушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Себебі, оқушының өзіне көрнекілік қолданған тиімді қажет элементінің жанында жазуы болады.
1. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях. -М.: МИЭП, 2000,76с.
2. В.Дранов «Macromedia Flash МХ Экспресс-курс», Санкт-Петербург, БХВ- Петербург, 2003 г.
3. Вакулюк В., Мультимедийные технологии в учебном процессе. /Высшее образование в России, 2003, №2
4. Возчиков В.А. Введение в медиаобразование. Учебное пособие.- Бийск: НИЦ БиГПИ, 1999 – 64 с.
5. Воронина Т.П., Кашицин В.П., Молчанова О.П. Образование в эпоху новых ин¬формационных технологий. - М.: Информатика, 1995. -220 с.
6. Вяткин Л. Г., Железовский Г. И. Опыт развития самостоятельности студентов. -М.:Педагогика, 1993. №1.- 61-66с.
7. Гаврилова Т.А., Зудилова Е.В., Ильясов М.З. Интеллектуальные и обу¬чающие сис¬темы. Учебное пособие. - СПб: Петербургский гос. техн. ун-т, 1996. - 109 с.
8. Дәстүрлі және электрондық оқытуды кірістіру. Қазақстан мектебі, №7,8 - 2006ж.
9. Дистанционное обучение: Учеб. Пособие / Под ред. Е.С. Полат. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. - 192 с.
10. Долгушин С. Мультимедиа. Информационные технологии в му¬зыке: Учебно-методическое пособие. – Омск: Мир музыки, 2004 – 187 с.
11. Донец (Каруна) И.А. Педагогические технологии в сфере медиаобразова¬ния//Школьные технологии. – 2002, № 1. – С. 47-50.
12. Дузбаева Р.М. Интерактивное обучение и мультимедийные технологии при изучении информатики в КБТУ. //Состояние и перспективы совершенствования методики преподавания естественно научных дисциплин. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию АГУ им. Абая.–Алматы: АГУ им. Абая, 2003
13. Жаңа ақпараттық технологиялардың тиімділігі. Г.Бейсенова, Қазақстан мектебі, №6 - 2006ж.
14. Жаңа формациядағы ұстаз, оның кәсіби мәдениеті. Н.Мұратәлиева, Мектеп директоры №3 - 2006ж. және т.б.
15. Журнал «Информатика и образование».
16. Иваненко А.Е., Лапина Е. Н. Аппаратные средства для создания мультимедиа-продуктов. Компоненты и устройства мультимедиа, Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1997, №5-6
17. Ингенблек В. Все о мультимедиа. – Киев: BHV, 1996. – 352 с.
18. Интернет-образование: не миф, а реальность XXI века / Под общ. ред. В.П. Тихо¬мирова. М.: Изд-во МЭСИ, 2000
19. Информационные технологии в образовании и науке. Научно-технический отчет (УДК 378, ГРНТИ 14.35.07, 14.01.85.Шифр П.И.516). Томск, 1998
20. Козлов О.А., Солодова Е.А., Холодов Е.Н. Некоторые аспекты создания и приме¬нения компьютеризированного учебника // Информатика и образование. - 1995. - №3. - С. 97-99.
21. Қазақстан және ТМД елдеріндегі білім беруді ақпараттандырудың IV Халықаралық форумының ғылыми мақалалар жинағы (18-19 бет. 38-39 бет. 118-119 бет. 460-461 бет).
22. Қашықтан оқытуды ұйымдастыру негізгі ережелері. ҚР МЖМБС 5.03.004 - 2006.
23. М.Бурлаков. Маегошеёіа Ғіазһ МХ 20047 Сборка видеоклипов. Санк- Петербург. «БХВ- Петербург».,2004
24. Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ.-М.: МГУ, 1980.-47 с.
25. Цевенков Ю.М., Семенова Е.Ю. Эффективность компьютерного обучения.- М.,1991. С.84.-(Новые информационные технологии в образовании:Обзор инф./НИВО; Вып.6) С.52-74.
26. Электронды оқулықтарды пайдалану. А.Абубаева, Информатика негіздері, №4 - 2006.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1. Қашықтықтан оқыту жүйесі және электронды оқулықтар туралы
+ Электронды оқулықтардың негізгі ... ... ... ... ... жолдары
+ Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары
+ Компьютермен оқыту классификациясы және компьютрлік білім алудың түрлері
+ Білім беру ұйымдарында қашықтық нысаны ... ... ... ... және оқу ... қойылатын дидактикалық шарттар мен оқыту тәсілдері
2. Қашықтықтан оқыту жүйесін құру қағидалары
+ Қашықтықтан оқыту технологиясына байланысты негізгі үғымдар
+ ... ... - ... ... ... қатынастарды жетілдіру жолы
+ Қашықтықтан білім беруге арналған электронды оқулықты құру кезінде қолданылған бағдарлама
+ Қашықтықтан білім беруге ... ... ... құру ... ... ... ... бәсекеге қабілетті ел ретінде даму стратегиясы ҚР ... ... ... ... ... атап ... ... басты міндеттерінің бірінің жүзеге асырылуы халықтың компьютерлік сауаттылығын қалыптастырумен байланысты.
Қоғамның ақпараттануы бүкіл дүние ... ... ... ... ... отырып, өндірісті, білім беруді және адамдардың тұрмыс- тіршілігін түбегейлі өзгертуде. Бүгінде ... ... ... елі ... ... қалыптастырып отыр. Қазақстан Республикасында электрондық үкіметтің пайда болуы ашық құқықтық қоғамның, азаматтар мен ... ... ... екі ... ... талап ететін интерактивті қызметтер көрсетудің тәжірибелік механизмі болып табылады.
Білім берудің кез келген саласында электронды оқулықтарды пайдалану студенттердің ... ... ... белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлауын тереңдетуге шығармашылықпен еңбек етуге жағдай жасайды. Осы уақытқа дейін білім беру саласында тек ... ... ... тек ... пайдалану заман талаптарына сай келмейді. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында электронды оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес.
Қашықтықтан оқытудың жетістігі - оқытушының ... ... ... ... ... тыс қалдырмауға қабілеттілігіне байланысты болады. Жаңа тақырып бойынша берілетін материал баспаға шығарылған түрде қашықтықтан оқыту курсында электрондық түрде немесе электронды ... ... ... ... ... - ... ... сондықтан электронды оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде ... ... ... ... ... уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және оқушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Себебі, оқушының өзіне ... ... ... ... ... ... ... болады.
1. ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАР ТУРАЛЫ
1.1. Электронды ... ... ... ... ... ... ... жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Сондықтан халықаралық ұйымдар әлем ... ... ... рейтингін анықтауға кірісті. Елбасы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында деп атап ... ... да ... ... ... интеллектуалдық шығармашылық қабілеттіліктің негізінде жасалынған, әлі де солай болып келеді. Шығармашылық адам санасының жасампаздығын және іс-әрекетінің биік белсенділігін көрсетеді. Адам ... ... оның ... ... ... бизнес пен кәсіпкерліктің нәтижелілігі, жаңалық ашуы тұлғаның шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.
Мұғалім жеке көзқарасы бар, соны қорғай ... ... ... ... ... ... бар ... білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын, білімін күнделікті ісіне шебер ... ... ... ... өз бетінше білім алуға үйрете алатын болуы керек. Бұл - өмір талабы. Мұғалімде ... ... ... ... ... ... ... Ол сонымен қоса ұлттық құндылықтарды, яғни этнопедагогика, этнопсихология негіздерін меңгеру қажет. Ғаламдасуға ... ... ... ... ... ... білімге сай, мәдениеті жоғары, жеке тұлға тәрбиелей алатын ұстаз болуы ... ... ... ХХІ ... мұғалімге қойылатын талаптар зор екенін көреміз.
ХХІ ғасыр - бұл ... ... ... ... ... дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Бүгінгі ... ... ... мен ... ... ... субъективті деңгейде көтерудегі демократиялық бастамалардың барлығы мұғалімдер арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі ... тек пән ... ... қабылдау олқылық көрсетеді. Мұғалім қоғам айнасы.
Ертеңгі күнімізге аттамас бұрын ... ... кім ... баға ... көрейік. Бүгінгі мұғалім ата-ана, бала бағбаны, қоғам қайраткері. Мұғалім - оқытушы, мұғалім - ұстаз, мұғалім - оқулық ... ... - ... ... - жаңалықты дәріптеуші, таратушы.
Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай ... ... ... меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. ... ... ... ... ... ... іске асу үшін оны ... қажеттілігі туады.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру - жаңа ақпараттық технологияларды ... ... ... ... дара ... бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің ... ... ... мен ... ... көздейді.
Жаңа ақпараттық технологияларға (ЖАТ) ғалымдар әр түрлі анықтама ... ... ... ... деп тұжырымдайды. М.И.Жильдак бұл терминнің неғұрлым ... ... ... Ол ... ... анықтамаларды өз іс-тәжірибемізге қолдану бағытында оларды негізге ала отырып ... ... ... ... ... ... ... арқылы әзірлеу мен тарату үрдісіне ерекше мән беріп отырамыз. Себебі әр түрлі зерттеулерге қарағанда дәстүрлі оқыту кезінде кез ... ... ... оқушы информатика заңдылықтарын тұжырымдайды, мысалдар келтіреді. Оқушылардың көпшілігі алған білімдерін практикада қолдана алады. Бұл оқушылардың оқу материалын формальды жағынан да ... ... ... Кез ... сабақта электронды оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек ... ... ... ... ... ... ... Оқыту үрдісін үздіксіз және толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту.
Компьютерлік оқыту үрдісінің құрылымдық сызбасын ... 1. ... ... ... ... ... ... элементтері мұғалім, оқушы, дидактикалық материалдар мен дербес компьютер (Сызба 1.1). Осы элементтердің барлығы да бір-біріне өзара әсер ... ... ... ... Осы ... ... ... аспект ролін мұғалім мен оқушының компьютерлік сауаттылығын қамтамасыз етуі, яғни олардың компьютермен және оның сыртқы құрылымдарымен жұмыс істей білу деңгейлері, ... ... ... ету ... түсінуі, осы жүйенің жалпы мүмкіндіктерін ұғынуы саналады.
Дәстүрлі оқыту меңгерудің 4 деңгейінің (репродуктивтік, алгоритмдік, эвристикалық, шығармашылық) тек алғашқы екеуін ғана қамтиды, ... ... ... ... ... ... ... беріктілігі қалыптаспайды. Компьютердің көмегімен тақырыпты оқу, зерттеу негізінде ... ... және ... ... ... ... Оқушылар электронды оқулықтан оқығанын, көргенін елестете отырып тақырыпқа берілген тест сұрақтарын шешеді. Ал ... ... тест ... ... тест және жеңілдетілген тест түрінде болады. Қорыта айтқанда, компьютерді сабақта қолдану барысында оқушылар:
* қарастырылып отырған тақырыптың мағынасын ... ... ... ... ... ... ... зерттеу жұмысына тартылады, оның бойында зерттеушілік қабілет пен ынта қалыптаса бастайды.
Кез келген пән ... ... ... ... ... не? Ең ... кезекте сабақты түрлендіру және оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Компьютерлік сыныпта өткен сабақта ... ... жоқ. ... ... ... ... ... сабақтың барысын қызығушылықпен бақылайды. Бұл кезде мұғалім - ... ... ... ... ... ... ... тиімді және тиімсіз жақтарына тоқталайық:
Тиімді жақтары
Тиімсіз жақтары
* оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалын іздеп отырмайды;
* оқушы оқулықты қажет етпей-ақ информатика ... кез ... ... ... оқып үйренуіне болады;
* тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, аудиохабарларды пайдаланады;
* таңдап алған хабарды көшіруге мүмкіндік бар;
* ... ... ... ... ... ... арналған тест сұрақтарымен қамтамасыз етілген;
* көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады;
* мұғалімге әр оқушымен дербес
* психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы;
* пән аралық ... ... ... материалдарда бірыңғай таңдау;
* оқып үйренудегі мамандық бойынша бағыты ескерілмеген.
* материалды толық ... ... ... толық аудару;
* оқушының жеке ерекшелігі, денсаулық жағдайы ескерілмеген;
* берілген материалдағы санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталмауы;
* компьютердің графикалық мүмкіншілігінің қолданылуының нашарлығы және ... ... тіл ... ... ... ... жүргізуіне мүмкіндік
түсе алмауы.
туғызады;
:: оқушының ой өрісін,
дүниетанымын кеңейтуге, тану
үрдісіне ықпал етеді;
:: зерттеушілік қабілеті бар тұлға
қалыптасады;
:: YenБТ-ға ... ... 1. ... ... пайдаланудың тиімді және тиімсіз жақтары.
Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды болдырмау үшін төмендегідей ұсыныс жасауға ... ... ... ... бір ... ғана пайдалану;
* компьютерді пайдалану уақытын сақтау;
* компьютерді пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау;
* дәстүрлі және электронды оқытуды кірістіру арқылы жүргізу. Себебі ... ... - оқу ... ... ғылыми мазмұнын қамтитын компьютерлік технологияға негізделген оқыту, бақылау, модельдеу, тестілеу т.б. бағдарламалар жиынтығы. Электронды ... жай ... өте ... ... ... ... Атап ... кері байланысты іс жүзінде тез арада қамтамасыз етеді;
* жай оқулықтағы ... ... ... ... ... ... ... табуға болады;
* гипермәтінді түсіндірмелерге өту барысында уақытты үнемдеуге көмектеседі.
Кез келген пән бойынша ең бастысы ... ... ... бір ... ... заңдылығы болуы керек.
Осыған байланысты электронды оқулықтарды дайындауда мынадай дидактикалық ... ... ... ... бір пәнге байланысты дайындалған оқулықтың сол пәннің типтік бағдарламасына ... ... ... ... курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға қатысты дәріс конспектісін қамтитын негізгі сарамандық және тәжірибелік ... ... ... ... ... ... ... көмекші, аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест материалдарды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін қамтуы;
* белгілі бір тақырыпқа ... ... 2-3 ... ... ... болмау.
Түрлі сабақтарда электронды оқулықпен жұмыс нәтижелерін бағалау үшін түрлі диагностикалық ... ... ... ... бар:
* білім мониторингісі;
* сауалнамалар;
* түрліше тестілік бақылаулар;
* жеке оқушылармен әңгіме, пікір алмасу т.б.;
* оқушыларды сырттай бақылау.
Электронды оқулықтарды қолдану барысында оқушылардың ... ... ... күрт ... жоғарыда айттық. Сондай-ақ мұғалімдер де өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды молынан қолдана алады.
Заман талабына сай жас ... ... ... ... ... оқулықтарды информатика сабағында пайдалану - оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. Ой өрісі дамыған шетелдік білім жүйесінен ... жас ... ... беру ... ... ... өз мәнінде жүргізу қажет деп ойлаймыз.
Электронды оқулықтың ... ... ... ... ... ... ... және т.б.
Электронды оқулықтың құрылымы:
* материалдың мәтін, сурет, график, кескін, кесте және т.б. ... ... Ол оның ... ... ... көрсетеді;
* материалдың кескін түрінде баяндалуы - оқулық мазмұнының графиктік- мәтіндік түрде бейнеленуі. Онда оқу материалының негізгі идеясын айқындайтын ... ... ... ... ... ... түрде бейнелеу;
* өзіндік тексерудің (өзіндік бақылаудың) тестілік жүйесі. Онда оқу материалын қаншалықты деңгейде меңгергенін айқындайтын сұрақтар мен тапсырмалар беріледі.
Электронды ... ... ... ... ... титулдық экран;
* мазмұны;
* аннотация;
* оқу материалының толық баяндалуы;
* оқу материалының қысқаша мазмұны;
* қосымша әдебиеттер;
* ... ... ... ... өзіндік бақылау жүйесі;
* мәтіндік үзінділерді іздеу функциясы;
* авторлар тізімі;
* терминдік сөздер;
* оқулықтың элементтерін басқару бойынша анықтамалық жүйе;
* оқулықпен жұмысты ... ... ... ... талаптар:
* жан-жақтылығы;
* ізгіліктілік;
* бейімділігі;
* модульдік;
* экономикалық тиімділігі;
* тұтынушыға бағдарлау.
Электронды оқулықты құрастыру алгоритмі:
* оқу ... ... ... ... үйренушінің білімділік, икемділік дағдыларын қалыптастыру;
* оқу материалын өзіндік білім алу деңгейіне бөлу;
* глоссарий дайындау;
* лекциялар конспектісін ... тест ... ... ... электрондық түрде дайындау;
* өзіндік және практикалық сабақтардың материалын дайындау.
Электронды оқулықтың құрамы:
* аннотация;
* пән туралы қысқаша ақпарат;
* ... ... ... ... және оның ... ... жасау туралы әдістемелік нұсқаулар;
* ұсынылатын білім беру бағдарламалары;
* теориялық ... ... ... ... ... ... оқу құралы;
* практикалық жұмыстарды орындауға негізделген әдістемелік құрал;
* практикалық жұмыс пен ... ... ... ... ... тапсырмалары;
* лабораториялық жұмыстардың әдістемелік нұсқалары;
* білімді бағалау критерийлерін айқындайтын тапсырмалар;
* бақылау тестілерінің жинағы;
* телекоммуникациялық құрылғыларды ... ... ... мен ... ... әдебиеттер тізімі және интернеттің ақпараттық ресурстарына сілтемелер;
* озат мұғалімдердің жасақтаған қосымша авторлық материалдары;
* үйренушінің жұмыс папкасы;
* мұғалімнің жұмыс папкасы.
Электрондық ... ... ... ... ... ... жаңа ақпараттық технология кұралдарын қолданып, соның ішінде білім беру саласында көптеген өзекті маңыздылыққа қол жеткізуде. Отандық және шетелдік оқу ... ... ... ... ... кез-келген пәнді оқытудың маңызды жақтарын қарастырған. Қазіргі қоғамда көріп отырғанымыздай ақпараттық технологияның дамуы, білім берудегі интеграциялық ... ... ... ... қол ... ... бірі болып білім беруде қашықтан (дистанциялық) оқыту формасының ортаға шығуы және оның ... ... ... алып келіп отыр.
Жаңа ақпараттық технология арқылы білім беруде: ең жоғары университет және институттарға ... ... және ... ... ... игеруге, жан-жақты білім алушылардың санын көбейтеді. Қазіргі таңда шетелдерде кез-келген тақырып бойынша мәліметтерді алу үшін Интернетті пайдалануда өте бай ... қол ... беру ... ақпаратты ресурстардың шарты белгілері мыналар:
* Электронды (мулътимедиялыц) оқулық, қашықтан оқыту курсы;
* Анықтама мәліметтері (сөздік, энциклопедия, карта, деректер
базасы);
* Электронды кітапханалар: тексттік, ... ... ... ... ... мұражай, көрмелер және т. б. көрнекі материалдар;
* Оқытушылар үшін методикалық мәліметтер.
Енді ... ... ... ... ... ... шиііішеёіа латыншадан шиііиш-көп және шеёіа, шеёіиш-жинақ яғни электрондық ақпаратты тасушы, құрамына бірнеше түрде текст, ... ... ... және т. б. ... ... түсінігіміз бойынша мыналарды білдіреді: компьютер технологиясы, ақпаратты ұсынуды қолдану тек қана ... ... ... ... графика, түс, дыбыс, анимация, бейне көріністер. Яғни мультимедиалық оқулық - компьютерлік мультимедиа технологиясын пайдалану арқылы берілетін дыбыс, ... ... және т. б.. Бұл ... ... бағдарламасы және электронды оқулық терминдерімен қарама- қарсылық тудырмайды. Бірақ электрондық оқулық мультимедиалық болмауы да мүмкін (бұл ... ... тек қана ... ... ... ... көпшілігі гипертексттік технологиясын қолдану арқылы ұйымдасқан (технология, тексттік массивте берілген тақырыпты іздеуді қамтамасыз етеді. ... ... ... ... көрсеткіштер (гипертекстік сілтеме) құжаттағы сөз немесе сөйлем болып, оқушының таңдауымен басқа ... өтіп оны ... ... ... гипертексті қолдану арқылы жасалған мультимедиалық оқулықтың дәстүрлі қағаз бетіндегі ... ... ... ... ... ... ... қолдану: музыкалық немесе дикторлық дайындау, анимация, графикалық қойылым, бейне клиптер, слайд-шоу және тағы басқа.
+ Гиперсілтемелердің тармақталу ... ... ... ... ... Гиперсілтемелер түсіндірмелер алу, анықтамалар, оқу мәліметтеріне қосымша ақпараттар, сонымен бірге тез арада негізгі ... ... ... ... Бұл ... ... құрылымы - оқытушы (өз ойын, көзқарасын), өз кезегінде материалдың ... ... ... бір ғана оқу ... ... ... ... немесе анықтамалық жүйе ретінде де пайдалана алады.
+ Бұл жүйенің ... ... тез ... ... ... орындалган жаттызулардың бағалануы.
Сонымен қатар гипертекстік протокол (әдіс, компьютерлер арасындағы деректердің алмасуы) өөө стандарты арқылы (әлемдік тор) бұл ... ... ғана ... ақпараттық желіге (интернетке) және кеңінен қолданушылар тобына берілуі мүмкін.
Бүгінгі таңдағы жаратылыстану консепциясының тәртібі бойынша электрондық оқулықтардың ... ... ... ... ... ... 2-ге ... Интернет технология. Гипертекстік құжат болып есептелетін Интернет-технологиясы құрамының оцулыгы ... ... ол ... НТМЬ немесе өуа тілінің көмегімен таралады. (Интернет ... ... ... Ал ... ... оқулық жеке баздарлама ретінде және қарапайым бағдарламалау тілдерінде жазылады.
Оқулықтың тұтынушыға жеткізілуі.
Қолданушыға қандайда болмасын технологиямен дайындалған ... ... ... ... ... ... ... таңдалуымен қатар оның тұтынушыға жеткізілуі де үлкен роль ... Егер ... ... ... ... ... ... арқа сүйей алмаса, яғни оның белгілі ақпараттың ресурстары интернет ... ... ... және де ... өзі ойға ... ... ... көлемінде болса, онда оқулықтың тұтынушыға жеткізілуін лазерлі компакт дискілермен мүмкін болар еді. Егер де ... ... ... білім беру сайтына орналасқан болып, ол музейде экскурсия ... ... ... онда ... ... нақты орны интернет болар еді. Жоғарыда айтып өткеніміз бойынша мультимедиалық оқулықтарды тұтынушы қолына жеткізілуі тиіс болды делік және бұл оқулық ... ... ... ... ... 3 түрі бар ... жеткізілу жолдары:
- СӘ (лазерлі диск) да
- Интернет сайтында
- СӘ және оның Интернет сайтына да байланысы болу.
Қазіргі кезде заман ... сай ... ... ... болып, оларды тәжірибеде қолданылып жатыр десек артық айтпаған болар едік. Сонымен оқытушылар мен студенттер электрондық (мультимедиалық) оқулықтарға ... ... ... түйіп, оң көзқарастар қалыптастыруда. Оқулықтардың түрлі тиімділігін пайдаланып, бұл күндері ... ... ... деген құлшыныс жоғарылауда. Осылайша электрондық оқулықтарға деген түсініктерді төмендегіше тұжырымдауға ... ... ... ... ... ... ... гиперсілтемелер, түсі, дыбыс, бейне т.б.)
* Жылдам әрі тез арада қайта байланыс (құрылған тест тапсырмаларымен сол материалды қалай ... ... ... ... жаңа ... ... толықтырылуы (электронды оқулық бір жерде топтастырылады, оған көптеген адамдар жалғануына болады. Егер бір ... ... ... ... қосылса, онда жаңартылып толыцтырылган оқулыққа рұқсаты бар барлық адамдар әп сәтте-ақ оқулықтың толыққанды түрімен қауыша алады).
Мультимедиалық оқулықтың мүмкіншілігі:
* тез арада ... ... ... ... ... табу;
* текст қысқа әрі нұсқалы болса да, оны көрсетіп, айқындау;
* схемалар, ... ... ... және ... ... қойылатын талаптар:
* Курс бойынша ақпарат құрылымы өте жақсы болуы керек.
* Текстік ақпарат бейне-лекциямен үндесуі керек.
* Мультимедиялық оқулыққа көптерезелі интерфейс қолданылып, әр ... ... ... сілтемелермен байланыста болуы қажет.
* Жай көріністе қиынға ... ... ... мен ... арқылы толықтырылуы керек.
Яғни, жоғарыда айтылған сөздерге қарай отырып электрондық оқулықтар дайындау үшін мультимедианың барлық мүмкіндігін ... ... ... ... ... бейне фильмдер.
Мультимедианың негізгі ерекшелігі жаңа оқулық материалын тек қана көрумен ғана емес, сонымен бірге текстке, ... ... ... ... ... ... және ... дыбысқа мән бере отырып материалдың жан-жақтылығы мен сапасын ... ... ... оқулықтарға сипаттама беріледі.
1.2 Қашықтан оқыту жүйесін дамыту жолдары
Еліміздің қазіргі кездегі әлеуметтік-экономикалық жағдайы оқу-ағарту жүйесінің ... ... ... ... қаруландыруды икемді тұрғыда ұйымдастыру мәселесін алдыңғы шетке ... Ол ... ... ... ең ... әрі ... ... ретінде қашықтан оқытуды қолға алу арқылы шешіледі. Өйткені, Жоғары оқу орындарында (ЖОО) арнайы білім алу ... ие бола ... ... ауыл ... ... ... вахталық жұмыс жасайтындарға, мүгедектер немесе үйден оқу мұқтаждықтағы адамдарға, сондай-ақ біліктіліктерін арттырамын деушілер үшін ... осы ... ... ... болып табылады .
Қашықтан оқыту мәселесін зерттеумен көптеген ғалымдар мен мамандар, ғылыми зерттеу орталықтары айналысып, оны дамытуға, практикаға ендіруге өз ... ... ... ... қашықтан оқыту жүйесін дамыту қажеттілігі келесі аспектілерден ... ... ... сай ... оқу орнында білім алуды ашық, үздіксіз түрде ұйымдастыру, яғни ... ... ... ... оқу орнында міндетті түрде енгізу қажеттілігі;
* қашықтан оқыту жүйесінің теориялық - әдіснамалық негізіне ... ... ... ... ... қажет бағдарламалық - әдістемелік қамтамасыздықтың жеткіліксіздігі;
* қашықтан оқытуды икемді тұрғыда ұйымдастыру, яғни студентке жеке дара оқу ... оқу ... ... мүмкіндігін беру;
* студенттің танымдық іс-әрекеттерін қашықтан оқыту жүйесіне сай ұйымдастыру жолдары мен әдістерін көрсету және т.б.
Қашықтан оқыту - ... ... ... ... көмегімен ғылыми тұрғыда негізделген тәсілдер арқылы білім беру түрі.
Елімізде қашықтан оқытуды дамыту үшін ... ... ... ... ... инфоқұрылымын жасау ұсынылған. Ол құрылымның телекоммуникациялық жобасы республикалық білім беру саласының ақпараттық ғылыми-әдістемелік орталығының, 16 облыстық, 210 ... және ... ... орталықтарының ашылуына алып келді. Жалпы орта білім беретін мектептерді ақпараттандыру Мемлекеттік бағдарламасына (1997- 2002 жж.) сәйкес Республикалық білім ... ... ... көмегімен орта мектептер компьютерлермен толық жабдықталып, олар бүгінгі таңда толығымен дерлік Интернет желісіне қосылды.
Қазақстан республикасының білім ... ... ... ... нормативті құқықтық құжаттар осы саладағы жұмыстың актуальды екендігін дәлелдейді. Ол құжаттарға Қазақстан республикасының конститутциясы, білім туралы ... ... 2010 ... дейінгі дамуының стратегиялық жоспары, Қазақстан республикасы Өкіметінің 2003-2006 жж. ... ... ... 2015 ... дейінгі даму
тұжырымдамалары (12-жылдық білім беруді енгізу, кредиттік ... ... өту, т.б.). ... ... да ... беру ... барлық деңгейіндегі түбегейлі өзгерістер оның реформалануының, ақпараттандырылуының дәлелі.
Білім беру процесі 5 элементтен: оқытудың мақсаты, ... ... ... оқыту құралдары мен түрлерінен тұратын біртұтас педагогикалық жүйе түрінде қарастырылатыны белгілі. Қашықтан оқыту жүйесінде келтірілген элементтерге оқу-материалдық, идентификациялық-бақылау, ... ... және ... ... ... ... қашықтан оқыту жүйесінде көбіне тыңдаушы делінеді. Жоғары оқу сатысындағы оқу уақытының бір ... ... өз ... ... ... ол болмаған жағдайда мектептің медиатекасында өздеріне ыңғайлы уақытта орындайтын болса, бұл олардың жұмысын едәуір жеңілдетеді. Оқушы қажет кезде ... ... ... ... ... ... желі ... жібере алады. Олар мектепке, өз топтарына лекцияларға, семинарларға, зертханалық және практикалық жұмыстарға, топтық жоба бойынша жұмыстың барысын талқылау үшін келетін ... ... ... ... оқыту орталықтарындағы сабақтар кестесінде 2-3 пән ғана тұруы мүмкін.
Қашықтан оқытудағы оқытушының алатын орны ерекше. ... ... ... ... деп атау ... ... ... қызметі тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарын басқару, яғни пәнге деген қызығушылықты ояту; тыңдаушы алдына қол жеткізілетін ... пен ... тиіс ... қоя білу; өз білімі мен тәжірибесін бере білу; ұйымдастырушылық іс-әрекеттерді орындау; тыңдаушылар арасындағы әрекеттестікті
ұйымдастыру; оқыту процесін қадағалау ... ... ... ... ... ... ... білімдері оның ішкі жан дүниесі мен ақыл-ойының дамуына, жеке басының өсуіне алып келеді. Сондықтан оқушылардың алған ... ... ... ... бақылау жүйесі олардың жеке басының білімінің өсуін үздіксіз диагностикалауды жүзеге асыру қажет.
Қазақстандағы қашықтан білім беру жүйесінің мақсаттары ЮНЕСКО - ның ... ... ... қойған ғаламдық мақсаттарымен сәйкес айқындалады. Олар:
* жекеленген, икемді бағдарламалар бойынша оқу ... ... ... ... ... ... тұрғыда жаңа академиялық ұтқырлығын қамтамасыз етуге жағдай жасау;
* ... ... ... ... ... озық ... тәжірибе мен ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген кешенді білім беру бағдарламасының есебінен білім берудің жоғары сапасы мен стандарттарын сақтай отырып, дамыту;
* ... ... ... ... қорларын жинақтауға, сақтауға және көбейтуге, телекоммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оларды өзгерту, жаңалау және ... ... ... ... беру ... орнықтыру;
* дене кемістіктері бар немесе білім беру процесінің дәстүрлі нысандарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына мүмкіндік жасау;
* ... оқу ... ... ... ... ... ... туындайтын әлеуметтік проблемаларды шеше отырып, азаматтарға тұрғылықты жерінде тұрып, өндірістен қол үзбей білім алу ... ... ... беру ... экспорттау есебінен дамыту;
- экономиканың басым салаларын білікті кадрлармен ... ету үшін ... кең ... әрі ... ... қайта даярлау және кәсіптік біліктіліктерін арттыруды жүзеге асыру.
Оқытудың мазмұнын әлеуметтік сұраныстың ... ... ... ... ... ... процесі, әдістері мен ұйымдастыру түрлері оқыту мазмұнына тәуелді. Қашықтан оқытудың мазмұнын сұрыптау қағидалары мен ... ... ... ... ... ... дидактикалық әдістерінің бес түрін: ақпаратты-рецептивті; репродуктивті; проблемалық; ... ... деп ... Біз ... ... жүйесінде ақпараттық технологиялар қолданылған кез-келген тәсіл И.Я.Лернер анықтаған бес әдістің бірінің құрамына кіретінін байқадық және ... ... ... ... оқыту жүйесінде жиі қолданылатын түрлері: демонстрация, иллюстрация, түсіндіру, ... ... ... есептер шығару, жазба жұмыстары, қайталау.
Қашықтан оқыту жүйесінде негізінен келесі ... ... ... ... ... және ... ... желілік оқу материалдары;
+ компьютерлік оқыту жүйелерінің қарапайым және ... ... ... ... ... ... оқу-ақпараттық материалдары;
+ қашықтағы лабораториялық практикумдар;
+ тренажерлар;
+ берілгендер және білім қорлары;
+ электронды кітапханалар;
+ эксперттік оқыту жүйелері негізіндегі дидактикалық материалдар;
+ ... ... ... ... ... ... процесінің ақпараттық - техникалық жабдықталуы
маңызды мәселенің бірі. Ол техникалық тұрғыда негізінен телекоммуникациялық технологиялар көмегімен шешілсе, ... ... ... мен ... ... ... талап етеді.
Оқытудың әдістемелері және құралдары дидактикалық процестің негізгі қозғаушы күші. Олар, егер де бұл процес үшін материалдық- ... база ... ал ... ... ... жағынан, демек сабақ түрлерін анықтауда таңдау құқығын ... ... ... мақсатқа жетуді қамтамасыз етуге болады.
Қашықтан оқытуда білім беру процесі үздіксіз байланыстағы түрде және үздіксіз емес байланыста ұйымдастырыла береді. ... ... ... ... уақыттары мен ұзақтығы әртүрлі болады. Кейбір сәттерде оқыту ... ... ... ... аз болуы мүмкін.
Педогогикада лекция, семинар, лабораториялық сабақ, бақылау жұмысы, сынақ, емтихан, ... ... ... ... және т.б. ... ... түрлері қалыптасқан. Қашықтан оқыту жүйелерінде олар үздіксіз байланыстағы және үздіксіз емес байланыстағы оқыту орталықтарында орындалады.
Қашықтан ... ... ... ... оның ... техникалық жағынан да, әкімшілік ұйымдастыру бағытынан да көруге болады.
Маркетингтік ішкі жүйеге тоқталайық. Маркетинг - нарықтық қатынастағы кәсіпкердің стратегиясы мен тактикасы ... ... ... ... ... ... беру қызметі, мемлекет қана емес, тапсырыс беруші мен тұтынушы да анықтайды. Қашықтан ... ... ішкі жүйе ... мекемеге тән дәстүрлі маркетингтік функциялардың бәрін орындайды. Мысалы, өндірісті және ... сай ... ... ... ... ... Бұл ішкі жүйедегі тауар - білім беру қызметі. Әрине, мұнда мемлекеттік стандарт талаптарына сай оқыту және нормативтік құжаттар дұрыс жолға ... ... ... ... ... ... біріншіден үлкен сұранысқа ие қызмет түрін көрсету үшін, екіншіден ЖОО арасындағы бәсекелестікті жеңу үшін қажет.
Оқу-материалдық ішкі жүйе. ... ... оқу- ... ... оқыту құралдары, оқып-үйрену объектілері, яғни материалды және техникалық құралдар жиынтығы таңдалған мамандық бағытындағы бекітілген оқыту бағдарламасы ... ... ... оқу корпустарын жабдықтауда лабораториялық құралдар, оқытудың техникалық құралдары, оқулықтар, оқу құралдары мен басқа ... ... ... қамтылады.
Қашықтан оқытуда тыңдаушыға оқу-әдістемелік құралдар кешені беріледі (кейс). Кейс ... ... ... келесі материалдар жинақталады:
* оқу бағдарламасы;
* әдебиеттер тізімі;
* курсты оқып-үйренудің әдістемелік нұсқауы;
* оқу құралдары (тірек конспектілері, лекция конспектілерінің жоспары);
* тестік ... ... ... ... ... ... кассеталар;
* видео кассеталар (тағайындау немесе шолу лекциялары, т.б.);
* қарапайым және мультимедиалық компьютерлік оқыту бағдармалары;
* жұмыс дәптерлері (практикалық тапсырмаларды ... ... ... ... т.б.);
* Хрестоматиялар немесе оқу материалдарының ксерокөшірмелері;
* Тыңдаушының өзіндік жұмыстары жоспарының кестесі, өзіндік жұмыстарды ... ... ... ... ... үшін ... лабороториялар мен практикум материалдары қосылады.
Қаржылық-экономикалық ішкі жүйе. Техника араласқан кез-келген сала талдау және ... ... ... ... ... оны ... экономикалық тұрғыда бағалау қажет.
Қашықтан оқыту жүйесіндегі кез-келген пәнге қатысты техникалық- педагогикалық құралдарды құрастыру қанша уақыт ... және бұл ... ... ... ... екендігін алдын-ала шешу тың мәселе.
Бұл жүйенің тиімділігін педагогикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру, оның мүмкіндіктерін байыту мен шығармашылық потенциалын арттыру т.б. арқылы әлеуметтік және экономикалық өзгерістермен қамтамасыз ... ішкі ... ... үйренуде тұлғаның өзбетінше тапсырмаларды орындауын, оқу - іс-әрекеттерін жүргізуін қадағалау үшін идентификациялау қолданылады. Ол оқу ұйымдастырудағы қауіпсіздік шаралардың бірі. ... ... ... ... ... басқа да іс- шаралардың орындалуын идентификациялау үшін әртүрлі техникалық құралдар қолданылады. Мысалы, емтихан тапсырушы тұлғаны идентификациялауды видеоконференция көмегімен жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда келтірілген қашықтан оқыту элементтерін жүйелі тұрғыда, әрі ... ... ... ... ... нәтижесінде өз шешімін табады деп есептейміз.
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың теориялық негіздері
Қашықтықтан оқыту (ҚО) - білім, білік дағдыларды алу ... бұл ... ... процедураларының тұтас немесе белгілі бір бөлігі оқытушы мен студенттің территориялық алшақтығына ... жаңа ... және ... ... ... ... ... оқыту технологиясының кейс және желілік технология деген түрлерін ерекшелеп көрсетуге болады.
Қашықтықтан ... ... ... ... әсерін бағалау қиын. Ол ара қашықтықтықты қысқартумен қатар, оқытушы мен студентке анағұрлым көп еркіндік береді. Енді тыңдаушы немесе студент тапсырмалар және ... ... ... ... айналыса алады. Оқытушы материал мазмұнын жедел түрде өзгерте ... ... ... технологиясының дамуы - біздің білім беру жүйесінің болашағы болып табылады. Шетелде күндізгі немесе ... ... ... ... дұрыстығы жөнінде сөз де болмайды. Өйткені, басты орынды қашан да сапалы білім алады.
Қашықтықтан оқытуда өз бетінше жүргізілетін ... ... ... ... тапсырмалар арқылы ұйымдастыру, жаңа тақырыптарды меңгеру үшін өте ыңғайлы. Қашықтықтан оқытудың жетістігі - оқытушының өзінің ... ... ... ... тыс қалдырмауға қабілеттілігіне байланысты болады. Жаңа тақырып бойынша ... ... ... ... түрде қашықтықтан оқыту курсында электрондық түрде немесе электронды оқулық түрінде беріледі. Жаңа тақырыпты бұлай ... ... ... басты элементі форум немесе чат болып табылады. Мұндай ... ... ала ... алдын ала даярланған сценарий бойынша жүргізіледі. Қашықтықтан оқытуда жаңа материалды баяндаудың тағы бір нұсқасы виртуалды шебер. Әдетте оқу материалын баяндау және ... бір ... ... ... жүйесін әрқайсысы өз кезегінде бірнеше компоненттерден тұратын үш ... ... ... қарастыруға болады. Олар:
* дидактикалық жүйе;
* технологиялық жүйе;
* қамтамасыз ету жүйелері.
Қашықтықтан оқыту үшін ... ... ... бес әдісін қолдануға болады:
+ ақпараттық-рецептивті;
+ репродуктивті;
+ мәселелік мазмұндау;
+ эвристикалық;
+ зерттеу;
1.3. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру ... беру ... ... ... бағыты XXI ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына ... жаңа ... ... көшу ... ... беру жүйесін ақпараттандыру бағыты жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, қашықтықтан оқыту, дара тұлғаға бағыттап оқыту ... ... ... ... оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.
Қашықтықтан оқыту ұғымын кең ... ... бұл - ... мен ... бір-бірінен кеңістікте алыстатылған оқу формасы. Ал, тармағынадағы ... оқу ... ... мен ... ... ... ... тыңдаушылардың өзара белсенді ақпаратпен алмасуын қарастыратын және жоғарғы дәрежедегі қазіргі жаңа ақпараттық технологияларды (аудио-визуальды құралдар, дербес компьютерлер, телекоммуникация құралдары, т.б.) ... ... бір ... оқу ... ... ұйымдастырылатын оқу процесі.
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі технологиялары ... - ... ... және ... ... ... кезінде мәтіндік, аудиовизуальды және мультимедиалық оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды пайдаланушылардың өз ... ... үшін ... негізделген. Кейс технологиясы (ағылшынның сазе - портфель) оқытуда жасалынған әдістемелік материалдармен іске асырылады.
Кейс-технологияға арналған ... ... ... ... ... Оқу ... мен ... Оқушыларға оқу жоспарындағы пәндер бойынша электрондық тасымалдауышта (СБ- КӨМ) оқу-әдістемелік материалдардың кешені (кейс) беріледі. Кешенді ... ... ... ... ... пайдаланылады. Мұндай әдістер тыңдаушылардың белсенділігін арттырады, шығармашылық қабілеттерін белсендіреді.
o жұмыс дәптері.
o анықтама.
o оқу, аудио, бейне материалдары.
o бақылау және емтихан материалдары.
Қашықтықтан ... ... ... ... ... ... терминдер мен ұғымдарына арналған гипертекстік құрылымы;
* пайдаланушыға ыңғайлы құрылым - мұғалім материалды беру реті мен ... ... ... ... алады. Сол арқылы бір оқу материалын әр ... ... үшін ... ... болса әр түрлі түрде беру мүмкіндігі бар;
* кейстің құрамына белгілі бір ... ... жоқ. Кең ... ... мен ... ... ... кірістірулер, слайд-шоу пайдаланылады;
* оқушы оқулықтың кез келген бетін қағазға шығара алады;
* оқушы оқу ... кез ... ... қол ... ... (интернет, СБ-КӨМ);
* оқулыққа кірістірілген білімді тексеру жүйесі бар;
* оқулық бетінен ... ... қол ... ... - ... ... ... әкімшілік арасындағы интерактивті өзара әсері мен оның оқу-әдістемелік құралдармен жабдықталуын ... ... ... ... ... негізделген; Оқытудың желілік-технологиясына жатады:
* интернет желісін пайдалану;
* электронды поштаны пайдалану;
* телекоммуникациялық құрылғыларды ... ... ... ... шығу ... бар желілік компьютерлік класс;
Электронды пошта тыңдаушыларға курстың негізгі мәселелері бойынша конфиденциалды хат жазысуға мүмкіндік береді. Электронды пошта арқылы ақпаратты ... ... ... ... ... ... көмек дер кезіңде, сұранысты алған соң бірден көрсетіледі. Интернет көмегімен тыңдаушылармен кері байланыс орнатып қана ... ... оқу ... бақылауға, бағалауға болады.
Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі міндеті білім алушының келесі түрдегі орындалатын өз бетінше ... ... ... ... ... ... қарастыру;
* мақсат пен міндеттерді қою;
* білім, тәжірибелерді беру;
* ұйымдастыру қызметі;
* білім алушылардың арасында өзара байланысты ... оқу ... ... қашықтықтан оқыту кезінде білім беру процесінің негізін ... ... ... ... ... ... өз ... жұмыс құрайды. Сондықтан тындаушылар өз бетінше жұмыстың техникасы мен әдістемесін, жоғарғы деңгейде білімді өз ... ... ... ... ... Сонымен бірге нәтижелі түрде оқу үшін жаңа ақпараттық технологияның кұралдарымен жұмыс істей білуі тиіс.
Сонымен, қашықтықтан оқыту - ... ... ... және ... ... ... құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді.
1.4 Компьютермен оқыту классификациясы және компьютрлік білім
алудың түрлері
Компьютерлік оқулық мен компьютерлік оқыту жүйесі ... ... ... ... ... үшін, компьютерлік білім алу мүмкіндіктерін және мінездемелерін білу қажет. Олармен танысуды сыныптық компьютерлік білім алу анықтамасынан бастайық. Бұл ... ... ... алудың санатталуы және олардың түрлерінің ерекшеліктері қысқаша ... ... ... ... ... ... және компьютерлік оқыту жүйесіне қатысты пайдасының түсінігі екі сәттен тұрады. Біріншіден, өндірістік тәжірибеде компьютерлік білім алудың әр түрлері бір ... ... бұл ... ... ... ... мүмкіншіліктерін және бірге қолданылуын талап етеді. Екіншіден, көптеген компьютерлік оқулық мен компьютерлік оқыту жүйесі құрылымдарының әдістемелік және ... ... ... ... ... алу сыныптарына жалпылық болып табылады.
Әр түрлі компьютерлік ... алу ... ... тақ ... жатады. Біз оларды компьютерлік білім алу негізгі түрлеріне анықтама бере отырып белгілеуге тырысамыз. Сонымен бірге біз ... ... қиын және оңай ... ... жататындарын білеміз. Компьютерлік білім алудың терминологиясын жүйелеудің көптеген талпыныстары бар. Бірақ өкінішке орай бүгінгі ... ... ... компьютерлік білім алу санаттаудың және олардың түрлері атауының жүйелерінің бірдей көзқарасы қалыптасқан жоқ. Өзіміздің анықтамамызды ұсына отырып, біздің осы ... ... және ... ... ... ... нүктесі демейміз. Біздің мақсатымыз қандай терминде болмасын оқушыларға түсіндіре білу.
Компьютерлік білім алу (КБА) анықтамасынан бастайық. Компьютерлік ... алу- бұл ... амал ... ... немесе заттық мағынадан тұратын және оқытылушымен бағытты қатынастан тұратын, белгілі бір педогогикалық тапысрмаларды шешуге арналған бағдарламадық- техникалық топтама.
Келтірілген анықтама ... ... ... ... ... ... арналған арнайы құрылған түрі екенін көрсетеді, яғни оқу барысында қоладылуы- оның ең басты міндеті. Оқыту кезінде қолданылатын, бірақ басқа негізді ... және ... ... ... ... ... жатпайды. Оқу барысында қолданылатын, компьютерлік білім алу сыныптарына кез ... ... ... кіргіізеді деген сияқты дұрыс емес көзқарастар кең тарап кетекендіктен, жоғарыда көрсетілген ескертпелер ... ... ... ... ... мағына бұл, компьютерлік білім алуға тексттік және графикалық редакторлар, компиляторлар және ... ... ... ... ... (АЖЖ), эксперттік жүйелер, басқа сөзбен айтқанда - барлық білім алу құралы сияқты қарастырылатын немесе білім алу тапысрмаларын шешудегі ... ... ... компьютерлік амалдар жатқызылуы мүмкін.
Компьютерлік білім алу белгілі бір заттық аудан (тәртібіне, курсына, бөліміне, ... ... оқу ... қосу ... деген заттық мағына талабын білдіреді. Оқу материалы астында декларативтік мінездегі ... ... ... ... білім және алғырлықты бақылау тапсырмалары, сонымен бірге үйрену барысын және объектілерін көрсететін модельдер, алгоритмдер информациялары түсіндіріледі.
Компьютерлік ... алу- бұл ... үшін ... ... тапсырмаларды шешу соңғының компьютерлік білім алумен байланысу барысында жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... ... мағына мен жолдары анықталатын дәрежелер қорын жасайтынын пайдаланушыларға түсіндіреді. Оқу барысының басқа қатысушылары (мұғалімдер, инструкторлар, ... ... ... ... ... ... ... пайдаланады, бірақ қолданушылардың дәрежелік қорына кірмейді. Оқытылып жатқандар пайдаланушылардың ... ... ... үшін оқу ... ... бағдарламалық- техникалық түрі компьютерлік білім алу санатына ... ... ... ... ... ... беруге арналған компьютерлік ашылулар КБА- ға жатпайды.
Білім алушыларды өзіндік жұмыстарға бағыт беруі - компьютерлік білім алудың ең маңызды ... ... ... ... ... оқытатын (мысалы, көп рольді тренажорлар) компьютерлік білім алу болғандықтан,бұл бөлінбес бөлігі болып табылмайды.
Келесі салтты түрде бөлінген ... ... КБА ... даму ... ... жаңа түрлері құрылып отырды. Біріншіден КБА қағаз жүзінде жүретін оқу- әдістемелік пособиялар ретінде құрылды. Бұл ... ... ... ... ... және т.б. ... келеді. Екіншіден КБА-да компьютерлік емес, техникалық функциялы оқыту жолдары жасалған: физикалық тренажерлар және тәжірбиелік құрылымдар. Осылайша ... ... және ... ... емес компьютерлік тренажерлар жүйелері және өндірістік тәжірбиелер пайда болған. Үшіншіден, КБА білім алу шаралары түрлерімен, олар бағытталған қолдауымен байланысқан. Бұл ... ... ... ... ... ... ... тағы басқаларды шарттандырды. Төртіншіден КБА өзінің көмегімен ... ... ... ... ... ... ... қайта қалпына келтірілу курстары, білімді бақылау жүйелері және тағы басқалары сәйкес келеді.
Айтылған ... ... ... және ... ... екіншіге бөлу оңай емес. Ал негізіне келсек, бір жағынан оқу шаралары ... алу ... ... яғни оқу шараларды қосады. Басқа жағынан өзіндік сападағы немесе бірнеше дайындықтардан ... ... бар. Бір ... ... пособиялар белгілі бір дайындықтармен шараларға қолдау жасайды.
КБА технологиясы жаңа білімді үлгілердің дамуына әсер ететіндіктен, КБА санаттарын құру кезінде білім алудың ... ... ... ... ... бір ... ... керек. Бұл біз түпкілікті оқу үлгілерін еске алуды жоюға мақсат қойып отырмыз дегенді білдірмейді, ... ... ... ... ... ... келеді. Жеткілікті түрде тұрақты және КБА техналогиясына жақсы сәйкестіріленеді. Ең бастысы- КБА өңделген дәстүрлі оқу - ... ... ... ... және ... жаңа ... ... керек.
КБА көмегімен шешілетін келесі негізгі педагогикалық тапсырмаларды ... ... ... ... ... оның ... қорлары және концепциясын игеру.
+ Әр түрлі дәрежелердегі тереңдік және бөлшектік дайындық қорлары;
+ Берілген заттық көлемде тапқырлықты өңдеу және ... ... ... шешу жолдары;
+ Анализді өңдеуді білу және стандартты емес (типті емес) мәселесі қиын жағдайларда ... ... ... бір ... ... бейімділікті дамыту;
+ Зерттеліп отырған обьекті модельдерімен оқу- зерттемелік эксперимент жасау;
+ Білімді, алғырлықты және ... ... ... ... ... және ... операциялар үшін) қайта қалпына келтіру;
8) Білім және алғырлық дәрежесін бағалау және бақылау;
Шешілетін педагогикалық тапсырмаларға сүйене отырып КБА 4 сыныпқа ... ... және ... ... ... өндірістік дайындық амалдары;
* көмектік амалдар;
* комплекстік амалдар;
Бірінші сыныпқа келесі КБА түрлері жатады.
Компьютерлік оқулық (КО)- мазмұны ... және ... ... берілген белгілі бір курс (тәртіп) бойынша базалық дайындық үшін .
Компьютерлік оқыту жүйесі (КОЖ)- бір немес бірнеше бөлімдер ... ... ... ... ... ... үшін КБА.
Білім бақылауының компьютерлік жүйесі (ББКЖ)- берілген ... ... ... тақырып немесе заттық көлем фрагменті бойынша оқытудың (тестлеудің) білім дәрежесін анықтау үшін және оның белгіленген талаптар санаттарын санап бақылау үшін ... ... ... ... екі КБА түрін қосады.
Компьютерлік тапсырма немесе компьютерлік өндіріс, - заттық көлем мәліметтерінде білімділікті өңдеу және типтік өндірістік тапсырмаларды шешу тапқырлығын ... ... және ... ... ... ... ... үшін КБА.
Компьютерлік тренажер (КТ) - белгілі бір қызметте білім мен алғырлықты қайта өңдеу үшін, сонымен ... ... ... ... үшін ... ... теориялық, технологиялық тапсырмаларды шешетін немесе өндірістік дайындық үшін КБА, бірақ өзіндік сапада керекті ... жету үшін ... ... ... ... КБА ... байланыстырады.
Компьютерлік тәжрибиелік өндіріс- автоматтандырылған тәжрибиелік жұмыстарды қолдау үшін ... ... ... жасау көмегімен зерттеліп отырған объектілер, процесстер және қызмет аясы зерттеледі.
Компьютерлік анықтама ... бір ... ... ... ... ... ... фрагменті бойынша анықтамалардан тұратын, және оның оқу ... ... ... ... ... оқумен шұғылдану басты мазмұны білім алу немесе шаралардан(дәрістер, семинарлар, демонстациялар) тұратын ... ... ... түрлері
Педогогикалық тапсырмалардың кең көлеміндегі комплексті амалдар сыныбындағы КБА-ның екі түрін айқындайық.
Компьютерлік оқу курсы-негізгі теориялық, технологиялық, тәжірибиелік дайындық ... ... ... бір курс ... ... үшін ... қалпына келтіру курсы - әр түрлі санатталудың жоғарылау сатыларынан тұратын амалдар немесе функциялар.
Компьютерлік оқу курсы мен ... ... ... ... ... санатталу сызбасында көрсетілмеген басқа да комплекстік амалдар түрлері кездеседі. Олар КБА-ның әр түрлерін біріктіріп отырады немесе соларға тән ... ... ... амалдарға мысалы, тренажерлік-оқыту жүйелері, мамандандырылыған аттестациялау жүйелері және тағы ... ... ... ... ... отырып КБА локальдық, автономды анықтауыш қоры жүйесінде жұмыс жасайтын және желілік анықтауыш желілер шеңберінде функцияланатын. Желілік КБА-да үйренушілермен ... ... ... ... оқу- ... дайындықтарын жүргізу кезінде оқытушылардың (инструктор) қызметтерін қолдайтын - компоненттер жасалынады. Берілген компоненттер- ... ... ... ... ... (АЖО) - төмендегілерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді:
* қойылған тапсырмаларды орындау барысында үйренушілердің жұмысын бақылау;
* үйренушілер үшін тапсырмаларды шұғыл корректілеу және жаңа ... ... ... тапсырмаларды, зерттеліп отырған объектілердің, процесстер мен қызмет аясының модельдер параметрлеріне өзгерістер енгізу;
* үйренушілерге әртүрлі информациялық көмек түрлерін ұсынып отыру;
* үйренушілердің ... ... ... және бағалау.
Қашан және қалай мақсатты түрде компьютерлік оқулықтар мен үйрету жүйелерін пайдалану.
Компьютермен оқыту жүйесі.
КО (компьютерлік оқулық) пен КОЖ ... ... ... ... білім беруде және өзіндік білім алуда қолданыла алады. Ұйымдастырылған білім беру сөзінің астында - әр түрлі дәрежелі білім ... оқу ... оқу ... ... ... ... білімдендіру жүйелеріне кіретін өндіріс ұйымдарындағы (оқу-тренажерлік орталық, пункт, т.б) оқу барысы мағынасы түсіндіріледі. Ұымдастырылған білім беру шеңберінде келесі КО және КОЖ ... ... ... білім алушылар - оқушылар, оқушытер, және оқу ғимараттарының тыңдаушылары, соынмен бірге квалификациясын жоғарылатушы мамандар;
* оқытушылар ... КО және КОЖ ... оқу ... ... ... жүргізетін;
* нақты жағдайларда КО және КОЖ-нің жұмыс істеушілігін қамтамасыздандыратын - ... ... КО және КОЖ ... ... ... ... ... (инструкторлар) және жүйелік администраторлар олардың жұмысы үшін керек-жарақтарды жасайды және оның ұйымдастырушылық, техникалық, әдіскерлік қолдауын қамтамасыз етеді.
Оқытушылар (инструкторлар) ... ... ... бастапқы тестілендіру, дайын тапсырмалармен КО мен КОЖ -сін сәйкестендіруді;
* КО және КОЖ ... ... ... ... ... бағдарламалық графиктермен дайындауды;
* КО және КОЖ шеңберінде ... ... және ... ... ... ... КО және КОЖ-мен жұмыс жасауын бақылауды, оның нәтижесін талдау және бағалауды.
Жүйелік администраторлар төмендегілерді жүзеге асырады:
* КО және КОЖ-сін компьютерге ... КО КОЖ -сін ... ... ... КО және ... ... тексеруді;
* КО және КОЖ шеңберінде пайдаланылатын шараларға техникалық қолдау көрсетуді;
КО және КОЖ-сін пайдалану шарттары осы КБА түрлерінің мүмкіндіктерімен анықталады. Білім ... ... ... КБА ... және ... амалдарды таңдау, оқу барысында КБА-ны пайдалануға бел буған оқытушылар мен әдіскерлер арқылы жасалынады. Егер керекті өнімдер КБА айналымында табылмаса, жаңа КБА ... ... ... Қазіргі кезде КБА-ның жаңа өнімдеріне тапсырыс беру кең ... ... ... алушылық қажеттіліктер өте жоғары дәрежеде, ал КБА толық тапсырмаларды шешуге мүмкіндіктері болмағандықтан осындай түрде жаңадан сұратулар болып отырады, жаңа ... ... ... ... ... Бір ... КО және КОЖ-ін құру және пайдалануға шарттар жасайық:
КО үшін бес негізгі шарттар ... ... ... КО ... да бір курстың теоретикалық және технологиялық бөлімдерін қамтыған кең көлемді оқу материалдарын ... үшін ... ... ... 30 ... кем емес ... уақытқа сәйкес келеді.
+ КО көп мөлшеріне қатысты мөлшерлеп өңделеді. Осыған сай ішіндегі көрсетілген құжаттар да аз ... ... ... ... ... ереже бойынша жоғарғы оқу орындарының бірінші төрт курсында ... ... ... ... басында).
+ Егер оқу құралдары шығарылымдарының тапшылығына әкеп соқса КО мақсатты түрде құрылады.
+ КО ... ... ... үшін ... ... ... ... керекті уақыт кезінде курс мазмұнының және структураның өзгермейтіні түсіндіріледі. Стуктура мен мазмұнының бір қалыптылығы, яғни ... ... өз ... сақтайтынын білдіреді. Корректировкаға қажеттілік олардың құрылуымен шақырылады және өзімен ... ... ... ... туғызады(оның жаңа түрінің шығуы). КО-да бекемділік курсының ең аз периоды 3 жылды құрайды. Әрине бұл кезең КО- ның түрінің өмір сүру ... бір ... өнім ... ... ... ... оқу барысына енгізу жайлы шешім қабылдай отыра, КО көмегімен үйренушінің өзіндік жұмысымен теориялық және технологиялық дайындықтың негізгі бөлімі жасалып отырғанда оның орны ... ... ... ... ал қиындық туғызған сұрақтар қосымша семинарлар мен оқытушылардың кеңес берулерінде шешіледі. Егер оқу ... ... ... осы ... әдістеменің жасалуын мақсат етіп қойса, КО-ны таңдау КБА түрі ... ... ... ... ... ... біріншісі және үшіншісі КО-ның интегралды мінездемесінен ағым алады. ... және ... оның ... экономикалық мақсаты негізінде жасалынған.КО өңделуі - қиын және қымбат процесс, сондықтан пайдаланушылардың қысқа айналымына ... аз өмір ... ... ... және қолдану өз құрылымына кеткен қаражатты ақтамайды. Бесінші шарт КО-ның педогогикалық мақсатта пайдалануын көрсетеді. Бұл шарт ДО (дистанциондық оқу) әдісімен ... ... ... іс ... ... ... жұмысымен жасалатынын ескере кету керек.
КОЖ-нен КО-ның ерекшелігі бінездемесіне, оқу ... ... ... ... ... ... КОЖ КБА-ға қарағанда көлемі жағынан едәуір үлкен емес деп дәстүрлі қалыптасып кеткен. Ереже бойынша оның мазмұны 15 сағат контакттік ... сай ... ... және ... мақсатты түрде қойылған тапсырмалардың келесі үш шарттарын қарастырайық.
1. КОЖ локальдық ... ... ... үшін ... ... деген бөлім материалы мағыналы байланыста мінезделетінін білдіреді, ... ... курс ... ... ... ... ... бөлімінің басқа белгісіне басқа бөлімдер шеңберінде қолданылатын әдістерден ерекшеленетін, оның зерттеудің спецификалық ... ... ... әр ... ... ... қаралатын бөлімдер мен тақырыбтар қамтылады.
o КОЖ - КО мазмұнына қарағанда аз ұзақтылықтан ... ... оқу ... ... ... ... ... жеке мінезден тұрады, ал сәйкес КОЖ, КО-мен оның өмірін ұзарта отырып байланысады. Берілген шешімнің басқа жетістігі - ... ... ... ... КОЖ ... ... пакеттерді жаңарту оңай.
КО және КОЖ-нің ішкі бөлім оқуындағы пайдалану жолдарын ... ... ... ... үйренушілерге өзіндік жұмыс жасаумен ауысады (50% уақытта), оның ... ... және ... берулермен (25 пайыз уақытта) ауысып отырады. Бірінші дайындық енгізуші болып ... Ол ... ... ... ... ... сыныпта (КС) орындалады. Онда оқытушы пәнді немесе курстық мақсаттарын анықтайды, оның мазмұнын мінездейді, КО-ны қолдану әдісін ... ... ... ... шығыс дайындықтарын анықтау үшін олардың кіріс тестіленрулерін жасайды (КО, ББКЖ (білім бақылауының компьютерлік жүйесі), ПСКА (оқу барысының психофизиологиялық ... ... ... немесе компьютерлік амалдарды қолданусыз).
Тесттен өтуден басқа отырыс өткізілуі мүмкін. Осылардың нәтижесінде оқытушы ... ... КО ... ... ... және өңделуі, шешілуші тапсырмалар, орындалатын жаттығулары бар т.б. тапсырмалар дайындайды. Тапсырмаларға бағдарламалық графиктер, олардың орындалулары қосылады.
Кеңес берулерде ... әр ... жеке ... істейді: берілген тапсырма бойынша олармен орындалу дәрежесін нақтылайды, ... ... ... ... болған қиындықтардың себептерін диагноздайды, әдіскерлік кеңестерді үлгілейді және т.б.
Үйренушілер КО-пен өзінше жұмыс істейді немесе компьютер ... бұл үшін күн ... ... ... ... оның ... тыс ... бар компьютерлермен жұмыс істейді (мысалы, үйде). Соңғы жағдайда екі ... ... ... КБА оқу ... ... орнатылған КО-қа қол жеткізушілік Интернет арқылы жасалынады, яғни КО он-лайн режимінде пайдаланылады. Екінші вариант шеңберінде КО ... ... ... ... ... бұл үшін ... оның дистрибуттары жеткізілуі тиіс.
1.5 Білім беру ұйымдарында қашықтық нысаны ... ... ... ... және оқу ... ... дидактикалық шарттар мен оқыту тәсілдері
Қазіргі кезде адамзат дамуының ерекше артықшылығы - ақпараттық өркениетке көшу, адамдардың интеллектуалдық мүмкіндіктерін арттыратын есептеуіш ... мен ... ... жедел дамуы болып табылады.
Қоғамды ақпараттандыру Қазақстан дамуының маңызды бағыттарының бірі болып саналады. Біздің еліміздегі үздіксіз білім беруді қарастыратын болсақ ... ... - ... оқу орны - білім жетілдіру институты - мамандарды қайта даярлау), осы сатылардың барлығында ... ... ... болады. Оның мақсаты - эффективтілікті радикалды және мамандарды даярлау сапасын дамыған елдердің деңгейіне көтеру. Осы үрдісте ... ... ... маңызды болып саналады:
* техникалық құралдармен оқытудың педагогикалық әдістерінің приоритеттілігі;
* алгоритмдік ... мен ... ... ... ... ... мен есептеуіш техника құралдарын меңгеру және қажеттеріне қарай жаңа ... ... ... ... қалыптастыру.
Қазақстан Республикасының кәсіптік жоғары, қосымша кәсіптік білім беретін білім беру ... ... ... ... ... ұйымдастыру ережесі Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы № 1459 ... ... ... ... білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
* тьютор (Tutor) - ... ... ... ... басшылық жа-сауды жүзеге асырушы қашықтықтықтан оқытудың оқытушы консультанты;
* контент - ақпараттық толықтыру - ... ... ... және ... ақпараттық толықтыру;
* тьюторлық сыныптар - компьютерлермен, бейне мониторлармен және басқа да ақпараттық коммуникативтік ... ... ... ...
+ ... және қашықтықтан оқыту технология-ларын іске асыруға арналған материалдық-техникалық ... ... ... арналған мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларының контенті (мазмұны);
+ білім беру процесі субъектілерінің мүмкіндікті өзара іс-қимылына дайындалған ... ... бар ... ... білім беру қызметіне лицензиялары бар білім беру ұйымдары іске ... ... ... ... негізгі үш технологиялар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін:
* желілік технология (автономды желілік ... ... ... кафедралар, интернетті пайдаланатын университеттер);
* кейс-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту;
* ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту.
Білім беру ұйымдарының білім алушылары мен қызметкерлері қашық-тықтан оқыту ... ... ... ... ... ... технологияларын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастырудың негізгі міндеттері:
* оқытуды даралау;
* оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру;
* дәстүрлі оқыту нысаны қолайсыз ... ... ... үшін ... беру қызметін ұсыну болып табылады.
Білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру және дұрыс қызмет етуі үшін ... ... ... ... оқу ... ... ... алушыларға оқу материалдарын жеткізу;
* кеңестер беру;
* білім алушылармен кері байланысты ұйымдастыру;
* білім алушылардың білімдерін бақылау.
Білім беру ұйымдарында:
* білім ... үшін ... және ... ақпарат-тарынан тұратын беттері бар білім беру интернет-порталының;
* телекоммуникациялық желіге шығатын (интернет, спутниктік теле-дидар) жабдықтардың;
* ... ... ... сыныптардың, электрондық оқу залдарының;
* CD, DVD дискілеріне арналған оқу контентінің (жекеменшік және сатылып алынған);
* желілік оқу ... ... ... және сатылып алынатын);
* тестілеу кешендерінің;
* тиісті дайындықтан өткен профессор-оқытушы, оқу-көмекші және техникалық ... ... ... ... және ... құру үшін ... ...
* желілік тестілеу кешендерінің;
* оқытуды басқарудың желілік жүйелері (Learning Management Systems - LMS);
* оқыту контентін басқару жүйелерінің ... Content ... Systems- LCMS) бар ... ... оқыту нысаны кезінде оқу процесін ұйымдастырудың қажетті шарттары болып табылады.
Қашықтықтан ... ... ... оқу ... ... оқытудың жетекшісі басқаратын және өзінің құрамында мынадай міндетті қызметтері арнайы құрылым (факультет, орталық, бөлім және басқа) құрылады:
* оқу процесін ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.
Осының барлығы жеке тұлғаның ақпараттық мәдениет деңгейінің жоғарылауы мен ... әсер етуі ... Осы ... үш ... ... көрсетуге болады: жалпы, кәсіби және жоғарғы логикалық. Адамдардың ақпараттық мәдениеті олардың еңбек қызметін ... ... ... ... ... қоғамға, қозғалысқа қарай оның рөлі арта түседі. Ақпарат бағалылығы да арта ... ... ... ... ... - оның ... тіршілігіндегі білім, біліктерімен өз білімІн жетілдіру кезінде жүзеге асады. Бұл - басқарылмайтын үрдіс. Әйтсе де, оның құрылымын ... ... және ... ... жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін бағытталған түрде дамыту кезінде күшейтуге, ұйымдастыруға болады. Тәжірибе ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы жүзеге асыруға әсер етеді:
* ақпараттық әдіс, үйренушінің танымдық қызметін;
* компьютерлік модельдеу әдісі, мәліметтер қоры мен ... ... ... арқылы білім алушының танымдық қызметін жүзеге асыру;
* автоматты оқыту және білімді бақылау әдісі, математикалық және логика- лингвистикалық модельдерді қолдануға негізделген, ... ... ... ... ... және ... бағалау әдісі, автоматтандырылған оқыту жүйелерін, тестілеу жүйелері мен мультимедианы қолдануға негізделген, танымдық қызметті дамытады;
* ойындық ... ... ... ... ... ... ... негізделген танымдық қызметті дамытады;
* білім беруде ақпараттық технологияларды сәтті тарату, сауатты қолдану және интенсивті дамыту ... ... ... ... ... ... ... база жағдайы;
* ақпараттық жоне компьютерлік аймағындағы маман-оқытушылардың кәсіби дайындық деңгейі;
* басқа пән ... ... ... және ақпараттық мәдениет дәрежесі;
* нақты аймақтағы ақпараттық технологияны дамыту тенденцияларына оқу жоспары мен бағдарламалар ... ... ... қойылатын талапқа сай жаңа технологиялар - берілетін білім деңгейінің кенейтілуінің және студенттердің ... ... ... ... етіп ... ... оқыту технологиясы білім берудің ортасында тұратын оқыту жүйесін құру мүмкіндігін береді. Бұл жүйеде оқытушы студенттің ... жеке ... мен ... ... ... беру ... ... студент тұратынын ескерсек, оқыту жүйесі тұтасымен өзгереді. Оқытушы студентке ... ... ... ... ... Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдануда оқытушының рөлі арта түседі және өзгереді.
Осымен ... ... ... технологиясын қолданып жүргізілетін білім беру сапасын бақылауды дұрыс жүргізу және ... ... ... ... ... ... және ... қызметі қашықтық нысаны бойынша оқу процесін жоспарлайды және ұйымдастырады, қашықтықтан оқытумен байланысты ... ... ... ... ... ... ... оқытушылар мен тьюторлардың біліктілігін арттыру мен сертификаттауды ұйымдастырады.
Қашықтықтан оқытудың дидактикалық тәсілдерін әзірлеу қызметі қашықтықтан оқытудың электрондық оқулықтарын, ... ... ... құралдар мен басқа да әдістемелік құралдарды әзірлеуді, сатып алуды және игеруді жүзеге асырады, тестілеу жүйелері мен білімді бақылаудың басқа да ... ... ... ... ... ... ... әдістерін әзірлейді.
Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметі қашықтықтан оқытудың бағдарламалық, ақпараттық және ... ... ... игереді және оларды пайдалануды қолдайды.
Оқу процесі базалық жоғары оқу орнының басшысы бекіткен ... ... оқу ... жоспарының негізінде ұйымдастыры-лады. Оқу жұмыс жоспары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының ... ... ... оқу ... ... ... Жоғары оқу орны білім беру процесінде кезінде қашықтықтықтан оқытудың таңдаған технологияларына сәйкес келетін оқу сабақтарын өткізу түрлерін пайдаланады.
Жеке оқу ... ... ... мен ... ... ... ... өзгертуге мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес келетін ... ... ... ... тізбесінің шеңберінде мүмкіндік беріледі.
Қашықтықтан оқыту нысанына түсуші тұлғалар үшін білім беру ұйымдары оқу сабақтары ... ... ... ... ... және ... ... жөнінде кіріспе курстарын өткізеді.
Білім беру ұйымдарында Білім және ғылым министрлігі белгілеген оқу мерзімдеріне сәйкес басталады, саны мен ... ... беру ... өз ... ... ... кезеңдерден тұрады. Қашықтықтан оқыту нысаны бойынша білім алушылар мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру ... ... ... беру ... ... ... меңгеруі тиіс.
Базалық білім беру ұйымы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес білім сапасын қамтамасыз ететін ... ... кез ... ... ... ... ... беру ұйымы қашықтықтан оқыту кезінде әрбір білім алушыға ақпараттық-білім беру ортасына ... ... ... ... ... ... аппараттық-бағдарламалық құралдар болмаған жағдайда білім беру ұйымы оларды оған жалгерлік негізде беруіне болады.
Тьюторлық сынып компьютерлік оқу жұмыс орнына ... ... кем ... 50 ... ... интернеттің ғаламдық желісіне қосуды қамтамасыз ететін коммуникациялық байланыс арналары болуы керек.
Компьютерлердің саны мен оларды орналастыру. Санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес ... ... ... ... желіге біріктірілуі керек. Компьютерлік жұмыс орнының конфигурациясы оқу қызметінің тиісті түрлерінің орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. ... ... ... ... саны күніне 3 сағаттық жұмыс және 2 ... бір ... орны ... ... ... беру ... ... алушылардың мүмкіндіктерін есепке ала отырып, телекоммуникациялық құралдарды пайдаланумен бірге оқу процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылы арқылы білім ... ... және ... ... ... ... Сессиялар арасындағы кезеңде қашықтықтан оқыту нысаны білім алушыларға теориялық материалдарды өз бетінше зерделеуді және ... ... ... ... ... ... өзіндік жұмысына электрондық оқу-әдістемелік кешенімен және қосымша материалдармен атқарған жұмысы жатады. Оқытушы-тьютордың жетекшілігімен жүргізілетін тыңдаушының өзіндік жұмысына барлық оқу пәндерінің ... ... ... консультация жатады (чат, форум арқылы).
Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып білім беру бағдарламаларын іске асыру кезіндегі ... ... ... ... консультацияларды қарастыруы мүмкін:
* жеке күндізгі (білім алушылардың бастамасы бойынша жекелеген жағдайда);
* жеке қашықтықтан (бақылау және ... ... ... ... ... e-mail, чат, ... бойынша);
* топпен қашықтықтан (чат арқылы, Web-сайтында жиі қойылатын FAQ айдары, телеконференциялар түрінде).
Қашықтықтан оқытудың нысандары: бейне лекциялар, теледидар ... ... ... ... ... ... телеконференциялар; электрондық оқу басылымдары бойынша (элек-трондық оқулықтар, мультимедиалық оқыту бағдарламалары, тренажерлар, ақпараттық-анықтамалық жүйелер) тыңдаушының ... ... ... зертханалық практикумдар (имитациялық модельдер); компью-терлік тестілеу жүйелері; форумдар, чаттар мен электронды пошта арқылы консультациялар ... ... үшін ... беру ... жабдықталған студиясы мен тиісті бейне және проекторлық аппаратуралары болуы ... ... ... ... ... ... ... етілмеген зертханаларда немесе виртуалды оқу фирмаларында өтеді. Мұндай практиканы білім беру ұйымында тиісті ақпараттық ... бар ... ... және ... да ... ... шарттар негізінде ұйымдастырады. Сонымен қатар, практика оқу орын мен практикадан өту үшін орындар ... ... ... және ... да ... ... ... негізінде ұйымдастыру-құқықтық нысандарына қарамастан жүзеге асырылады.
Қашықтықтан оқыту бойынша білім ... үшін оқу ... ... ... ... ... ... міндетті білім беру стандарттарында қарастырылған сағаттар көлемінде бейіндік кәсіпорын-дардағы, мекемелердегі немесе басқа да ұйымдардағы жұмыстары есептелуі мүмкін.
Оқу орны білім берудің ... ... ... ... ... алушылардың біртума немесе лицензияланған, жетекші электронды жеке істерін барлық білім алушылардың оқу процесінің қорытындысын есепке алу мен мұрағаттық сақтауды ... ... ... құралдары. Білім алушыларды қашықтықтан оқытуға арналған оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету үшін қашықтық технологияларын қолданумен іске асырылатын білім беру бағдарламаларының ... ... ... ... ... болуы керек.
Электрондық оқу-әдістемелік кешенін дайындауды үлгілік оқу бағдарламаларына ... ... ... бекітілген оқу жұмыс бағдарламасы бойынша курсты әзірлеуші жүзеге асырады.
Әрбір пәннің әлектрондық оқу-әдістемелік кешені міндетті және қосымша комплектілерден тұруы керек.
Міндетті ... ... ... оқу ... оқу ... ... ... мазмұны, күнтізбелік- тақырыптық жоспар, ұсынылатын әдебиеттердің тізімі (негізгі және қосымша), курстың модулдық бөлінуі, қашықтық кеңестерін өткізу кестесі);
* лекциялардың электрондық курсынан;
* ... және ... ... ... ... ... ... мысалдар, әдістемелік нұсқаулар);
* білім алшының өзіндік жұмысына және ... - ... ... ... тыңдаушының өзіндік жұмысына арналған тапсырмалардан;
* рубеждік бақылауды ұйымдастыру жөніндегі материалдардан (бақылау жұмыстары, тест тапсырмалары, жеке тапсырмалар және тағы ... ... ... ұйымдастыру жөніндегі материалдардан (емтихандық тестілеу тапсырмалары, емтиханға арналған сұрақтар, билеттер, емтихандық бақылау жұмыстары) ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес болуы керек.
Оқу-әдістемелік ... ету ... және ... ... ... мен ... алушыларды аттестаттауға дайындау үшін жеткілікті болуы керек.
Қашықтықтан оқыту жүйесімен оқыту білім алушылардың оқу курстарын оқытушы-консультанттың (тьютордың) басшылығымен қашық-тықтан оқыту ... ... ... құралдарды, сондай-ақ оқытудың қазіргі құралдарын (компьютерлік, телекоммуникациялықағы пайдалана отырып, өзіндік зерделеуді ұсынады.
Оқытудың теледидарлық құралдарына ... ... ... ... ... ... немесе жеке қолданатын бейне лекциялар, сондай-ақ интерактивтік режимдегі теледидар сабақтары жатады.
Оқытудың компьютерлік құралдарына электрондық оқулықтар, мультимедиалық курстар, кері ... бар ... ... ... кәсіби бағдарламалардағы оқыту тапсырмалары (проф-тьюторлар), желілік іскер ойындар жатады.
Оқытудың ойындық құралдарына іскер және ... ... ... ... ... ... әдістері, дискуссиялар, коммуни-кативтік сабақтар, сондай-ақ виртуалды білім беру ... ... ... және ... ... жатады.
Қашықтықтан оқытуда консультациялар телефон, электрондық пошта, чат, сондай-ақ телеконференцияны пайдалану түрінде өткізілуі мүмкін.
Қашықтықтан оқытуда ... ... ... ... ақпараттық жүйе (ГАЖ) технологияларды, еліктеуді модельдеу қолданумен өткізіледі.
Барлық оқыту қызметінің түрлері:
- электрондық байланыс тәсілдерін қолдана отырып ... ... ... ... ... ... ... құралдарымен өзіндік жұмысы арқылы жүзеге асырылады.
Байланыс уақытына кеңестермен қатар барлық бақылау іс-шаралары кіреді: емтихан, зертханалық ... ... ... ... ... ... жобаларды қорғау, қорытынды мемлекеттік атестаттау.
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудағы маңызды кезең виртуальдық (синхрондық немесе асинхрондық) өзара іс-қимыл. Синхрондық өзара іс-қимыл білім алушы мен ... ... ... ... қатынасты қарастырады. Бұл үшін қашықтықтықтан оқыту жүйесінің чаттары немесе бейне конференциялар қолданылуы мүмкін. Асинхрондық өзара іс-қимыл тыңдаушы мен ... ... ... ... болмаған жағдайда жүзеге асырылады, бұл жағдайда қашықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерінің немесе телеконференциялардың көмегімен электрондық пошта бойынша хат ... ... ... ... ... және ... ... дидактикалық материалдарды жеткізіп беру үшін көліктік және ақпараттық коммуника-циялар, сондай-ақ автоматтандырылған құжат айналымы жүйесі кіретін ... ... ... ету, ... ... ... және ... интерактивтік мультимедиалық құралдары қолданылады.
Білім беру ұйымы, телекоммуникациялық және спутниктік байланыс арналары ... ... ... оқу ... ... да ... ... аралық және қорытынды аттестаттаудың материалдарын дайындау мен көбейтуді жүзеге асырады және олармен әрбір оқушыны қамтамасыз етеді.
Қашықтықтан оқыту нысанын іске ... ... беру ... ... ... беру ресурстары болуы керек.
Қашықтықтан оқытуды кадрлық қамтамасыз ету - қашықтықтан оқыту, сондай-ақ процестерді техникалық ... ету ... ... ... және ... қызметтерді жүзеге асыратын тұлғалар жиынтығы.
Қашықтықтан оқытуды жүзеге асыратын ... ... мен ... ... ... ... қашықтықтан оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеуді жүзеге асыратын профессор-оқытушылар құрамы;
* сабақты жүргізетін және білім алушыларға кеңес беруді және олардың ... ... ... ... ... құрамы;
* қашықтық курстарын ұйымдастыру жөніндегі мамандар (ұйымдас-тырушылар);
* ... ... ... ... ... ... мамандар (әкімшілер);
* тьюторлар;
Қашықтықтан оқытудың электрондық курстарын ... ... ... Электрондық оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және уақытылы көкейкесті ету;
2. Тьюторларды дайындау және олардың қызметтерін ғылыми-әдістемелік қолдау;
Тьюторлар ... ... ... ... ... ... басқару.
Дидактикалық материалдарды жасау үшін ақы төлеуді қашықтықтан ... ... ... оқу ... ... ... ... қалыптастыру жолдары арқылы жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі анықтайды.
Қашықтықтан оқыту бойынша оқу процесіне қатысты профессор- оқытушылар құрамы ... ... ... қолдана отырып, білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін ... ... ... ... және сол саладағы кәсіби біліктілігі туралы құжаты болуы тиіс.
Қашықтықтан оқытумен ... ... ... ... ... ... ... мен қолдану әдістемесін игеруі;
* Интернет арқылы кеңес беруді қоса, жекелеген оқу кеңестерінің әдістері мен тәсілдерін игеруі;
* Білім сапасын мониторингтеуді, тексеруді, ... ... оның ... жобалық және зерттеу жұмыстарының жазылуын басқаруды ұйымдастыру саласындағы арнайы білім мен ... ... ... ... ... ... ... желілермен жұмыс жасау әдістерін білуі тиіс.
Қашықтықтан оқыту үшін ... саны ... 1:8 (бір ... ... 8 білім алушыдан) ара қатынасындағы олардың тәртіптік қамтамасыз етулерін есепке ала отырып, іске асырылатын бағдарламалардың ... ... ... алушы білім алушылардың саны бойынша анықталады.
Ақпараттың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар жайында айтар болсақ: бағдарламалық ... ету ... ... ... ... ... мен функцияларына қол жеткізуді ішінара шектеу мен ... ... ... ... қорғау және қауіпсіз қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін ... ... ... SSL, PKI ... ... ... ... өнеркәсіп стандарттарын, 128-1024 бит көлеміндегі кілттері бар күшті шифрлеу технологияларын, ақпаратқа қол жетімділікті авторландыру үшін сертификатты және қашықтықтан оқыту ... ... ... ... ... ... қолдау қажет. Жүйенің инфрақұрылымы ішкі аудиттің дамыған құралдарын және жүйеде болып жатқан оқиғаларды хаттамалауды меңгеруі ... ... ... ... ... ... орындары мен үй-жайлар Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға ... ... беру ... талаптарына, сондай-ақ санитарлық тәртіптер мен нормаларға сәйкес келуі керек.
Үй-жайдың ауданына қойылатын талаптар нормаларына сәйкес белгіленеді. Тьюторлық сыныптар ... және ... ... міндетті білім беру стандартында белгіленген нормаларыға сәйкес экономика мен сәуле шығару деңгейі бойынша бейне мониторлармен жабдықталуы қажет. Олардың құрамын, ... және ... ... ... ... Қашықтықтан оқыту жүйесін құру қағидалары
+ Қашықтықтан оқыту технологиясына байланысты негізгі үғымдар
Академиялық ... - оқу жылы ... ... ... ... және ... ... оқу және бақылау шараларын, іс-тәжірибелерді өткізу күнтізбесі.
Қашықтықтан оқытуды автоматтандырылган қолдау администраторы - ЭЕМ-ге арналған қашықтықтан оқытуды автоматтандырылған ... ... ... ... ... және оның ... ... бақылауды жүзеге асыратын маман.
Академиялық дәреже - қорытынды аттестаттау ... ... ... беру ... ... ... ... тиісті оқу бағдарламаларын меңгеру дәрежесі.
Академиялық кезең - білім беру ... ... ... ... квартал сияқты үш оқу түрінің біріндегі теориялық оқу ... ... ... ... - ... ... ... бақылау) нәтижелері бойынша құрастырылатын білім алушының бағдарламалық материалды меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші.
Академиялық сағат лекциялық, практикалық (семинарлық) сабақтардың 1 ... ... ... тең, ... ... ... 1,5 ... сағатына тең (75минут), немесе лабораториялық және дене ... ... 2 ... ... (100минут) тең, сонымен қатар барлық оқу іс-тәжірибелері түрлерінің 1 контактілік ... ... ... ... барлық түрлерінің 2 контактілік сағатына (100минут), өндірістік іс-тәжірибенің барлық түрлерінің 5 контактілік сағатына (250минут) тең.
Активті таратушы материалдар - ... ... ... ... ... ... түсінуі үшін берілетін көрнекі иллюстрациялық материалдар.
Ассистент, доцент, профессор - ... ... - ... ... ... - ... құралдардың көмегімен жүзеге асырылатын бір-бірінен алшақ орналасқан ... мен ... ... тілдік өзара қарым-қатынасын болжайтын ақпараттық технологияның бірі.
Аудиолекция - интерактивті аудиоқатар ретінде көрсетілетін оқу материалдарының бір ... - ... онда ... оқытушының кейбір сызбаларға, кестелерге, иллюстрацияларға арнап айтылған көзқарастары жазылады.
Бакалавр, магистр, доктор - бұл аталған білім беру бағдарламаларын игерген тұлғаларға берілетін ... ... - ... ... визуализациясына арналған клиенттік бағдарламалық қамтамасыз ету.
Бейнеконференция - телекоммуникациялық құралдардың көмегімен жүзеге ... ... ... ... ... мен оқытушылардың (тьюторлар) электронды интерактивті өзара қарым-қатынасын болжайтын ақпараттық технологияның бірі.
Бейнедәріс - ... ... ... ... оқу ... бір ... сабақтар - онлайндық және офлайндық технологиялармен қамтамасыз ететін оқу сабақтарының бір түрі.
Гипермедиа - гипермәтін ретінде электронды ... ... оқу ... бір ... - ... мәтін сияқты электронды формада көрсетілген, гиперсілтемемен байланысты ақпарат.
Қашықтықтан білім беру технологиясы - оқуды ақпараттық және телекоммуникациялық құралдарды қашықтықтан қолданумен ... ... ... ... алушы мен педагогтың жартылай қашықтықтан өзара әрекет етуін жүзеге асыру.
Оқу пәніне жазылу - білім ... ... ... ... ... ... - ала оқу ... жазылуы.
Интерактивті электронды немесе мультимедиялық курс (оқулық) - осы курс ... және ... ... ... ... ақпараттық технологияның барлық түрлері,яғни мультимедиа, гипермәтін енгізілген оқу материалы.
Интернет - ... ... ... ... - ... ... хаттамаларын және технологияларын қолданатын корпоративті желі.
Ақпараттық технология (АТ) - өндірістік процестердің және бағдарламалық - техникалық құралдардың ... ... ... ... және ... ... ... жүйесі.
Іпіегпеі-тің ақпараттық ресурстары - электронды пошта, телеконференциялар, алшақтатылған оқу каталогтары, виртуалды ... - ... ... ... ... ақпараттық базалар, білім базалары және т.б.
Білім алушыны қорытынды аттестаттау - білім алушылардың оқу пәндерін қандай деңгейде меңгергенін анықтау мақсатында өткізілетін ... ... ... ... ... - білім алушылардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру деңгейіне сәйкес стандартты қандай деңгейде меңгергенін анықтау мақсатында өткізілетін ... оның ... ... білім алғаны жайлы құжат беріледі (диплом).
Таңдау компоненті - кез - келген академиялық кезеңде білім алушының таңдап алған элективті оқу ... ... ... - ... ... ... және өзге де ... толықтырулар. Ақпараттық толықтырудың елеулі көрсеткіші болып оның көлемі, маңыздылығы және релеванттылығы табылады.
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау - әр ... ... ... ... жұмыстары, тесттер, практикалық жұмыстар, портфолио, ауызша сұрау және т.б.) негізінде ... бір пән ... ... ... ... ... ол ағымдық бақылауға, аралық бақылауға, қорытынды бақылауға бөлінеді.
Конференция, пікірталас топтары - пікірталас енгізу және жаңалықтармен бөлісуге ұйымдастырылған қолданушылардың ... ... - ... ... / ... оқу жұмысы көлемінің унифицирленген өлшем бірлігі.
Локальды оқу материалдары - магниттік ... ... және ... ... ... ... және ... дисктер) ақпараттар.
Жалпы білім беру пәндері ЖБП - әлеуметтік - гуманитарлық және ғылыми пәндердің циклы.
Міндетті компонент - студенттердің оқу ... ... ... ... ... пәндері.
Онлайндық технологиялар - желілік ақпараттық кеңістіктегі коммуникация құралдары. Бұл шынайы уақыт кезіндегі ақпараттардың синхронды алмасуын ... ... ... ... сипаттамасы (әдетте 5 - 8 сөйлемнен тұрады).
Офлайндық технологиялар - желілік ақпараттық кеңістіктегі коммуникация құралдары. Бұл шынайы уақыт кезіндегі ақпараттардың асинхронды ... ... - ... оқыту негізінде алынған білімдерді қолданатын басқа пәндер жиынтығы.
Пререквизиттер - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білімдер мен дағдылардың жинағы.
Пән бағдарламасы - ... ... ... оның ... мен ... қысқаша мазмұнын, әр сабақтың тақырыптарын, өздік жұмыс тапсырмаларын, әдебиеттер тізімін, консультация уақытын, білім алушы білімінің рейтингтік ... ... ... ... ... оқу ... аралық бақылауы - білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру, ол оқытушының ... ... ... ... ... асады.
Білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ) - оқу әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілген және тестілеу, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар және есеп беру ... ... ... ... ... білім алушының өздік жұмысы - кестеде көрсетілген уақыт бойынша білім алушының ... ... ... жұмысы.
Желілік оқу материалдары - Интернетте бар материалдар, мультимедиа курстарының желілік нұсқалары.
Үлгерімнің орташа балы - ... ... бір жыл ... ... бағдарлама бойынша оқу жетістіктерінің орташа
салмақтандырылған бағасы.
Үлгерімнің агымдыц бақылауы - білім беруші оқытушымен жүргізілетін оқу ... әр ... мен ... ... жүргізілетін жүйелік тексеріс.
Транскрипт - оқу кезеңіне сәйкес өтілген пәндер тізімі мен кредит саны және бағалардың ... және ... ... ... ... ... - ... алушылардың өздік жүмыстарына жетекшілік ететін, сонымен қатар оқу ... ... және жеке оқу ... ... ... ... оқытушы.
Тьюторлық сынып - компьютермен, бейнемонитор және басқа да ... ... ... ... және ... желілік тәртіпте білім беру үдерісіне арналған сынып.
Оку-әдістемелік кешен (ОӘК) - курс бойынша оқу әдістемелік материалдары және ... ... ... ... ... ... оқу ... - оқу үдерісі кезінде алған білім алушылардың білімі, іскерліктері, жаңалықтары және жеке түлғаның даму деңгейінің жетістіктері.
Оқу жоспары - білім ... ... оқу ... ... мен санын реттейтін негізгі қүжат.
Форум - Қатысушылардың барлығына немесе бір бөлігіне ашық және талқылауға арналған Интернет ... ... ... кешенінің орталық бөлігі (сервер) - Интернет желісінің көмегімен контентті, мәліметтер базасын ... ... ... және онда ... ... білім үдерісінің барлық қатысушыларының қол жеткізуін қамтамасыз ететін компьютер немесе компьютерлер жиынтығы.
Чат - бүл араласу түрі, ... ... ... уақыт тәртібінде қолданушылар өздерінің хабарламаларын барлығына түсінікті тілде, яғни көрсетеді.
Эдвайзер - оқу ... ... ... ... көмектесетін (жеке оқу жоспарын қүрастыруда) және білім беру бағдарламасын оқу кезеңінде меңгертуді қамтамасыз ететін, жетекші қызметін атқаратын ... ... ... - оқу ... және қүжат айналымын автоматтандырылған басқару жүйесімен байланысты оқу және ғылыми негізде бағытталған бағдарламалар мен ... ... ... ... ... - ... ... нарықтық қатынастарды жетілдіру жолы
Бүгінде ақпаратты өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең негізгі ... ... ... ... ... алу кез ... ... жеке және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді. Білімді адамның жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері бұрынғыға ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты жаңарып отыруымен ... ... ... ... ... ... пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс. Қазіргі ... ... ... ... білуі, соның негізінде шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі.
Функциональдық дайындау тұжырымдамасынан жеке тұлғаны дамыту ... ... Бұл ... негізі тек приоритеттер ауысуы ғана емес, мұнда мамандарды мемлекетгік тапсырыс бойынша дайындаудан жеке ... ... ... көшу ... ... Жаңа тұжырымдама әрбір нақты адамның өз мүмкіндіктерін есепке ала отырып, соны іс жүзінде көрсету мен жетілдіру арқылы білім беруді ... ... ... ... ... Бұл оқушылардың және мүғалімдердің өздерінің әртүрлі жеке мүмкіндіктеріне сәйкес алуан ... ... беру ... ... ... іске ... ... беруді жетілдірудің осы бағытындағы маңызды фактор болып оқушылардың қазіргі және ... ... ... ... ... (АКТ) пайдалану арқылы оқуға деген өз ынтасын (мүмкіндігін), өздерінің жеке басының когнитивті ... ... ... қалыптастыру ісі саналады.
Бұдан бұрынырақ көркем етіп қолмен жаза білудің өзі қартайғанша қам жемей тыныш өмір ... ... бере ... еді. ... ... әр ... қызмет салаларында технологиялар мен білім түрлерінің жаңаруының жылдам үрдіс ала бастағаны байқалды. Мектептен, тіпті жоғары оқу орнынан ... ... өзі ұзақ ... өмірге тірек бола алмайды.
Үздіксіз білім беру тұжырымдамасы, оның іс жүзінде пайдалануға ұмтылу қоғамдағы ересек адамдардың ... алу ... ... ... ... ... білім алуына деген көзқарас және оның қазіргі замандағы рөлі түбегейлі өзгеріске ұшырады. Ол қазіргі білім беру жүйесі ... ... ... және жаңа ... ... ... ... қалыптастырудың тікелей жолы ретінде қарастырылып отыр.
Білімді негізгі қоғамдық капиталға айналдыру және білім алуға байланысты табыстың өсуі осы тауарды пайдаланатын адамның, ... ... және ... бір ... ... табуына байланысты болып отыр. Осыдан барып білім беру саласын аралас түрде қаржыландыруға, осы саладағы нарықтық қатынастарды ... ... ... мүмкіндіктер пайда бола бастайды.
Мектептегі ақпараттық технологиялар және ақпарат курстарын бағдарламалау тілдерінің элементтері бар компьютер құралы ... ... ... ... ... - кейіннен зиян тигізетін өте қарапайым көзқарас. Компьютерлік ғылымдар пәндерін инженерлік білім негіздерсіз (жоғары оку орындарына емес) нашар ... ... ... ... оқып ... ... - мектеп түлегінің көзі алдында АКТ мүмкіндіктерінің рөлін төмен түсіру деген сөз. Балалардың мұндайда компьютерге байланысты теріс көзқарасы ... ... ... ... ... душар етуі мүмкін.
Орта мектеп өмірге білікті программалаушылар ... ... емес ... ... ... ... оның атқаратын қызметі де ондай емес. Балаларды оларға ... әрі ... ... ... ... үйрету қажет. Оның үстіне дәл осы сәттегі мәселелер жалпы жеке адамның жан-жақты және гармониялық ... ... ... ... ... Менделеев атап өткендей .
Компьютер балалардың шығармашылық белсенділігін дамытуға көмектеседі, әсіресе егер оған ... ... оны ... ретінде пайдалануды игерсе, яғни АКТ-ның техникалық жағына ғана ... оның ... ... ... бөлу ... ... оны ... пайдаланса, компьютер білімді жетілдіру құралы рөлін жақсы атқара алады.
Компьютер мен оқушының өзара әрекеттесуі қызғылықты процесс, ол педагогикалық новацияларда ... ... ... қажет.
Педагогиканың негізгі қозғаушы күші ретінде барлық тәрбиелік әрекеттер негізі ынта болып саналатынын айтқан ... ... ... де ынталандыруға байланысты менеджмент ең бағалы ресурсты - кадрларды жетілдірудің негізгі құрамды бөлігі болып табылады емес пе? Балалар ... ... ... егер оқу ... ... күні ... болатынына көзі жетсе, оған зор ықыласпен қарап, тез үйренуге тырысады. Егер оқу процесі дұрыс құрастырылып, ... оның ... ... ... ... ... ... жыддам қол жеткізе бастайды.
Мектептерде аппараттық, телекоммуникациялық және программалық жабдықтар ... ... ... ... ... ... яғни ... шешімі бар жұмыстарды енгізуге тырысу керек - олар практикалық қажетгілік пен ол істі ... ... ... бере ... Ақпараттық технологиялардың екпінді түрде жылдам дамуы аппараттық және программалық жабдықтар өндірісі өзіндік құнынын арзандауына, оған қоса ... ... даму ... ... мен құрылғылардың бір-бірімен сәйкес келіп үйлесуіне әкеліп отыр.
АКТ-ны практикаға енгізу жолында туындайтын мәселелерге салқын қандылықпен карап, оларды шешу ... ... ... ... ... негізгі әлементтеріне әсер ететінін айту керек:
+ әдістемелік жабдықтау жағына;
+ мұғалімдер мен әкімшілік органдарын дайындауға;
+ қолданбалы ... ... ... ... ... ... кешенін баскаруға)
+ базалық программалық платформаға (Windows операциялық жүйесі + ... ... ... ... жергілікті желі, интернетке қосылу).
Интеллектуальды ұлттық қорларды дамытудың басыңқы бағыттарына бағытталған бағдарламалар мен білім технологияларын жетілдіру - саяси ... ... ... ... ... ... ... және жетілдіру ұйымына кіретін көптеген елдердің осындай жоспарларды тиянақты түрде құрастыруынан көрінеді. Мысал ретінде (Ұлыбритания) және

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері22 бет
Қашықтықтан оқыту жүйелері3 бет
Айнымалы токтар4 бет
Ақпараттық технологиялар сұрақ-жауап түрінде30 бет
ҚР және ТМД елдеріндегі отын-энергетикалық баланс8 бет
Адам анатомиясы және жас ерекшелігі физиологиясы пәніне түсінік хат50 бет
Ақпараттық технологияны қолдану ерекшеліктері3 бет
Білім беру32 бет
Балаларға үй жануарларымен, жабайы аңдарды таныстыру4 бет
Бағдарламалау тілдері пәнінен жасалған электронды курсқа интерактивтілік кіргізу27 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь