Кедендік режимдерді ұйымдастырудың ерекшеліктері мен тәжірибесі


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
І.тарау Қазақстан Республикасының кеден режимдерінің теориалық әдістемелік негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Кеден режимінің ұғымы, мәні және қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Кедендік режимдердің түрлері және тауарды кедендік режимге орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.3 Кеден режимін ұйымдастырудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... 20
ІІ.тарау. ҚР Кеден органдарының кедендік режимдердің тәжірибесі мен оған талдау жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.1 Кедендік қызметінің кедендік режимінің қазіргі қолданыстағы тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.2 Кеден режимін жүргізу тәртібі мен ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... .36
2.3 Кедендік режимдер талаптарын бұзған үшін әкімшілік жауапкершілік...47
ІІІ.тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН РЕЖИМДЕРІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
3.1 Қазақстан Республикасының Кеден режимдерінің мәселелері ... ... ... ..56
3.2 Кеден режимдерін ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі ... ... ... ... ... .67
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .71
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
Қосымша 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
Бүгінгі таңда экономиканың дамуы – ел арасындағы және бірыңғай бүкіл әлемдік шаруашылық кешендерімен ерікті түрде сауда жасауға ұмтылудағы, тауарлар мен қызметтер айырбастау, қаржы ресурстарының қозғалысы халықаралық келісімдердің ролін арттырумен сипатталады.
Ұлттық экономика барлық елдерде белгілі бір мөлшерде ашық түрде қалыптасады. Содай-ақ бүкіл әлемдік еңбектің бөлінуі мен бәсекелесте орын алады.
Соңғы кездерде бүкіл әлемдік сауда көлемі әлемдік өндіріске қарағанда шапшаң өсіп барады. Соған қарай сауда құрамында қызмет үлесі жоғарылап келеді, интелектуалдық меншік объектілерді сату өсіп барады, сондай-ақ елдердің арасында ақша құралдары, капитал қозғалысы, несиелер кушеюде. Осыған орай маңызды фактор ретінде кеден режимдерінің мәселелері мен оның жетіспеушіліктерін айқындау маңызды болып отыр.
Сондықтан бұл мәселелердің өзектілігіне осы диплом жұмыс арналып отыр. Бізге кеден режимдерінің теориялық негіздері мен іс-тәжірибелік негіздерін салыстыру қажетті. Кеден режимдерінің ұйымдастыру мәселелерінің себептері мен жағдайларын зерттеу маңызды орын алады. Мақсатты шешу үшін ұйымдастыру мәселесін қоғамда қатыстығын қалыптастыру мен оны алдын-алу жөнінде шаралар қолданылуы тиіс. Мәселелердің маңыздылығына қарамастан біздің елімізде кеден режимдерін жетілдіру әліде болса аз өңделген, әсіресе оның жалпы теориялық және ғылыми қойылымы жоспары аз өңделгендігі сол күйде қалуда.
Диплом жұмысының тақырыбын зерттеудің мақсаты – кеден режимдерінің мәселелері мен оны жетілдіру жолдарын анықтау, оның арнайы ерекшелігін және сапасын ашу, қажетті шаралар қолдану арқылы зерттеу.
Диплом жұмысының міндеті - ең алдымен осы жұмыстың мақсатына қойылған жетістікке жету болып табылады. Оларды мына төмендегідей нұсқаулармен ұсынуға болады:
1. Кеден режимдерін қолданудағы қазыргі жағдайы;
2. Кеден режимдерін теориялық негізіне талдау жасау;
3. Кеден режимдерін ұйымдастырудың бүкіл әлемдік тәжірибесін ғылыми негізде зерттеу;
4. Кеден режимдерінің мәселелері мен жетілдіру жолдарының негізін ашу;
5. Кеден режимдерін ұйымдастырудың ерекшеліктерінің теориялық және іс-тәжірибелік мәселелерін қарау;
Диплом жұмысының әдістемелік негізі - кеден режимдерінің өзара байланысы және өзара ерекшелігі арқылы жалпы ғылыми диалектикалық - логикалық ұғымын негізгі қағидалармен тану болып табылады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. А., 1995:
2. Қазақстан Республикасыны Кеден Кодексі ( ресми мәтін)
3. Алибеков С.Т. Таможенное право Республики Казахстан. – Алматы: Кітап, 2006.
4. Гребенщикова Л.В., Кубасова И.А., Сарсембаева М.А. Таможенное законодательство и международное таможенные конвенции.- А: “Дәнекер”, 1996 – 44 с.
5. Положение о таможенном перевозчике – Азия. Экономика и жизнь, Алматы – 1995 №19 -№20
6. Положение о порядке перемещения физическими лицами транспортных средств через таможенную границу Р.К. от 31 декабря 1996 г. – Казахстанская правда - Алматы – 1997. 11 января, - с.3.
7. М.А. Сарсембаев "Таможненное право" А., 2000ж.
8. Международное право. Словарь. М.: Наука, 1982-1986. ФомичевВ.И. Международная торговля - М.Инфра - М.
9. Правовое регулирование ВЭД (внешне экономической деятельности) ч. 1-Алматы: Ғылым, 1995-с 26-27.
10. Сарсембаев М.А. Международно-правовоые отношения государств Центральной Азми - Алматы: Ғылым, 1995-с 326- 330, 334.
11. Шимитсофф. К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: "Юридическая литература", 1993.
12. Петров Ю, Кудрявцева и практика таможенного регулирования (Пособие )- М.: ИПО, "Автор", 1994 -448с.
13. Перевозка грузов через границу (ГТД) // Алматы: Дәнекер- 1993,с 101-111.
14. Порядок таможенного контроля за ввозом иностранных товаров для переработке на таможенной территории Р.К. // Азия- экономика и жизнь. - Алматы: 1996,№31,32,33.
15. Ю.В. Воробьев "Основы таможенного дела", М.,1995.
16. Б.Т. Нурахметов. Таможенное дело в Р.К. (вопросы и ответы), Алматы.: "Жеті-жарғы", 2000г.
17. Кеден ісін ұйымдастыру. Мадиярова Д.
18. Кеден органдарының құқықтық мәртебесі: теориялық және практикалық мәселері. Жақашев.
19. Основы таможенного дела. Под ред. В.Г Драганова, М.,"экономика", 1998г.
20. Розенберг. М.Г. Международная купля-продажа товаров. - М.:Юр.лит, 1995 -288с.
21. Укреплению Таможенного Союза мешает нестыковка интересов государств / Азия - экономика и жизнь. - Алматы, 1996.-№35 (55) - Август - с.
22. Сарсембаев М.А. Единое экономическое пространстранство Казахстана, Кыргызстана и Узбекстана: место ироль частных предпринимателей в этом пространстве. - Алматы: Дәнекер,1996.
23. Ишиков Ю.В. Формирвание интеграционногопрацесса в Западной Европе: тенденции противоречия. - М., 1999.
24. А.Д. Еримов "Основы управлени и организации в таможенном дело", Санк - Петербуг 1999 г.
25. Создана управление нешних свзей казахстанской таможни-Азия-Экономика и жизнь, 1995 17 (ноябрь) с.21.
26. Д.М.Мадиярова, А.Е.Қалдыбаева, Ұ.А.Текенов, С.О.Есімбаева "Кеден ісін ұйымдастыру және басқару".Алматы, "Экономика", 2000ж.
27. Авдокушин Е.Ф. Международные экономическое отношения.Москва, Информационно - внедренческий центр Маркетинг"1997г.
28. Интеграция отдельных стран с переходной экономикой в международную торговую систему и ее последствия для их торговли с развивающимися странами / Доклад секретариата ЮНИКТАД на конференции ООН по торговле и развитию // UNCTAG/ІTC/TSB 15.04.1998.
29. Международные экономические отношения. Под ред. В.Б.Буглай, Н.Н. Ливенцева. Москва, "Финанси и статистика"1996 г.
30. Нургалиева С. Сквозь тернии к интеграции. // Вестник Министерства государственных доходов Республики Казахстан. №6(9), июнь 2000 г.
31. Основы внешне-экономических знаний. Под ред. И.П. Фоминского. М., 1998.
32. Основы внешне-экономических знаний. Слоаврь. М., 1995.
33. Таможенные склады: пособие для таможенных учреждений. А- 92;
34. Козырин А.Н. Таможенные режимы — Статут Москва 2000 г.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Павлодар Мемлекеттік Университеті негізінде Elvis II оқу-зертханалық қондырғысын еңгізу25 бет
Саяси режимдер7 бет
Саяси режимдер қоғамды демократияландыру және саяси жаңару10 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«Қазақстан Республикасындағы кедендік саясат»34 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Активті қуаттың минимум шығыны бойынша АО «ЖРЭК» 220-220 кВ Қарағанды тораптарындағы режимдерді оңтайландырудың есептеулері47 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Беларусияда ресей мен Қазақстан арасындағы кедендік одақ4 бет
Визалар және кедендік ережелер4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь