Кедендік режимдерді ұйымдастырудың ерекшеліктері мен тәжірибесі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
І.тарау Қазақстан Республикасының кеден режимдерінің теориалық әдістемелік негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Кеден режимінің ұғымы, мәні және қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Кедендік режимдердің түрлері және тауарды кедендік режимге орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.3 Кеден режимін ұйымдастырудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... 20
ІІ.тарау. ҚР Кеден органдарының кедендік режимдердің тәжірибесі мен оған талдау жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.1 Кедендік қызметінің кедендік режимінің қазіргі қолданыстағы тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.2 Кеден режимін жүргізу тәртібі мен ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... .36
2.3 Кедендік режимдер талаптарын бұзған үшін әкімшілік жауапкершілік...47
ІІІ.тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН РЕЖИМДЕРІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
3.1 Қазақстан Республикасының Кеден режимдерінің мәселелері ... ... ... ..56
3.2 Кеден режимдерін ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі ... ... ... ... ... .67
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .71
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
Қосымша 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
Бүгінгі таңда экономиканың дамуы – ел арасындағы және бірыңғай бүкіл әлемдік шаруашылық кешендерімен ерікті түрде сауда жасауға ұмтылудағы, тауарлар мен қызметтер айырбастау, қаржы ресурстарының қозғалысы халықаралық келісімдердің ролін арттырумен сипатталады.
Ұлттық экономика барлық елдерде белгілі бір мөлшерде ашық түрде қалыптасады. Содай-ақ бүкіл әлемдік еңбектің бөлінуі мен бәсекелесте орын алады.
Соңғы кездерде бүкіл әлемдік сауда көлемі әлемдік өндіріске қарағанда шапшаң өсіп барады. Соған қарай сауда құрамында қызмет үлесі жоғарылап келеді, интелектуалдық меншік объектілерді сату өсіп барады, сондай-ақ елдердің арасында ақша құралдары, капитал қозғалысы, несиелер кушеюде. Осыған орай маңызды фактор ретінде кеден режимдерінің мәселелері мен оның жетіспеушіліктерін айқындау маңызды болып отыр.
Сондықтан бұл мәселелердің өзектілігіне осы диплом жұмыс арналып отыр. Бізге кеден режимдерінің теориялық негіздері мен іс-тәжірибелік негіздерін салыстыру қажетті. Кеден режимдерінің ұйымдастыру мәселелерінің себептері мен жағдайларын зерттеу маңызды орын алады. Мақсатты шешу үшін ұйымдастыру мәселесін қоғамда қатыстығын қалыптастыру мен оны алдын-алу жөнінде шаралар қолданылуы тиіс. Мәселелердің маңыздылығына қарамастан біздің елімізде кеден режимдерін жетілдіру әліде болса аз өңделген, әсіресе оның жалпы теориялық және ғылыми қойылымы жоспары аз өңделгендігі сол күйде қалуда.
Диплом жұмысының тақырыбын зерттеудің мақсаты – кеден режимдерінің мәселелері мен оны жетілдіру жолдарын анықтау, оның арнайы ерекшелігін және сапасын ашу, қажетті шаралар қолдану арқылы зерттеу.
Диплом жұмысының міндеті - ең алдымен осы жұмыстың мақсатына қойылған жетістікке жету болып табылады. Оларды мына төмендегідей нұсқаулармен ұсынуға болады:
1. Кеден режимдерін қолданудағы қазыргі жағдайы;
2. Кеден режимдерін теориялық негізіне талдау жасау;
3. Кеден режимдерін ұйымдастырудың бүкіл әлемдік тәжірибесін ғылыми негізде зерттеу;
4. Кеден режимдерінің мәселелері мен жетілдіру жолдарының негізін ашу;
5. Кеден режимдерін ұйымдастырудың ерекшеліктерінің теориялық және іс-тәжірибелік мәселелерін қарау;
Диплом жұмысының әдістемелік негізі - кеден режимдерінің өзара байланысы және өзара ерекшелігі арқылы жалпы ғылыми диалектикалық - логикалық ұғымын негізгі қағидалармен тану болып табылады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. А., 1995:
2. Қазақстан Республикасыны Кеден Кодексі ( ресми мәтін)
3. Алибеков С.Т. Таможенное право Республики Казахстан. – Алматы: Кітап, 2006.
4. Гребенщикова Л.В., Кубасова И.А., Сарсембаева М.А. Таможенное законодательство и международное таможенные конвенции.- А: “Дәнекер”, 1996 – 44 с.
5. Положение о таможенном перевозчике – Азия. Экономика и жизнь, Алматы – 1995 №19 -№20
6. Положение о порядке перемещения физическими лицами транспортных средств через таможенную границу Р.К. от 31 декабря 1996 г. – Казахстанская правда - Алматы – 1997. 11 января, - с.3.
7. М.А. Сарсембаев "Таможненное право" А., 2000ж.
8. Международное право. Словарь. М.: Наука, 1982-1986. ФомичевВ.И. Международная торговля - М.Инфра - М.
9. Правовое регулирование ВЭД (внешне экономической деятельности) ч. 1-Алматы: Ғылым, 1995-с 26-27.
10. Сарсембаев М.А. Международно-правовоые отношения государств Центральной Азми - Алматы: Ғылым, 1995-с 326- 330, 334.
11. Шимитсофф. К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: "Юридическая литература", 1993.
12. Петров Ю, Кудрявцева и практика таможенного регулирования (Пособие )- М.: ИПО, "Автор", 1994 -448с.
13. Перевозка грузов через границу (ГТД) // Алматы: Дәнекер- 1993,с 101-111.
14. Порядок таможенного контроля за ввозом иностранных товаров для переработке на таможенной территории Р.К. // Азия- экономика и жизнь. - Алматы: 1996,№31,32,33.
15. Ю.В. Воробьев "Основы таможенного дела", М.,1995.
16. Б.Т. Нурахметов. Таможенное дело в Р.К. (вопросы и ответы), Алматы.: "Жеті-жарғы", 2000г.
17. Кеден ісін ұйымдастыру. Мадиярова Д.
18. Кеден органдарының құқықтық мәртебесі: теориялық және практикалық мәселері. Жақашев.
19. Основы таможенного дела. Под ред. В.Г Драганова, М.,"экономика", 1998г.
20. Розенберг. М.Г. Международная купля-продажа товаров. - М.:Юр.лит, 1995 -288с.
21. Укреплению Таможенного Союза мешает нестыковка интересов государств / Азия - экономика и жизнь. - Алматы, 1996.-№35 (55) - Август - с.
22. Сарсембаев М.А. Единое экономическое пространстранство Казахстана, Кыргызстана и Узбекстана: место ироль частных предпринимателей в этом пространстве. - Алматы: Дәнекер,1996.
23. Ишиков Ю.В. Формирвание интеграционногопрацесса в Западной Европе: тенденции противоречия. - М., 1999.
24. А.Д. Еримов "Основы управлени и организации в таможенном дело", Санк - Петербуг 1999 г.
25. Создана управление нешних свзей казахстанской таможни-Азия-Экономика и жизнь, 1995 17 (ноябрь) с.21.
26. Д.М.Мадиярова, А.Е.Қалдыбаева, Ұ.А.Текенов, С.О.Есімбаева "Кеден ісін ұйымдастыру және басқару".Алматы, "Экономика", 2000ж.
27. Авдокушин Е.Ф. Международные экономическое отношения.Москва, Информационно - внедренческий центр Маркетинг"1997г.
28. Интеграция отдельных стран с переходной экономикой в международную торговую систему и ее последствия для их торговли с развивающимися странами / Доклад секретариата ЮНИКТАД на конференции ООН по торговле и развитию // UNCTAG/ІTC/TSB 15.04.1998.
29. Международные экономические отношения. Под ред. В.Б.Буглай, Н.Н. Ливенцева. Москва, "Финанси и статистика"1996 г.
30. Нургалиева С. Сквозь тернии к интеграции. // Вестник Министерства государственных доходов Республики Казахстан. №6(9), июнь 2000 г.
31. Основы внешне-экономических знаний. Под ред. И.П. Фоминского. М., 1998.
32. Основы внешне-экономических знаний. Слоаврь. М., 1995.
33. Таможенные склады: пособие для таможенных учреждений. А- 92;
34. Козырин А.Н. Таможенные режимы — Статут Москва 2000 г.
        
        Тақырыбы: Кедендік режимдерді ұйымдастырудың ерекшеліктері мен тәжірибесі
Жоспар
Кіріспе………………………………………………………………….…………3
І-тарау Қазақстан Республикасының кеден режимдерінің теориалық әдістемелік
негіздері…………………………………………………….………5
1.1 Кеден режимінің ұғымы, мәні және ... ... ... ... және тауарды кедендік режимге
орналастыру……………………………………………………………….………9
1.3 Кеден режимін ұйымдастырудың ерекшеліктері…………….……..……..20
ІІ-тарау. ҚР Кеден органдарының кедендік режимдердің ... мен ... ... ... қызметінің кедендік режимінің қазіргі қолданыстағы
тәжірибесі..................................................................
.............................................29
2.2 Кеден режимін жүргізу тәртібі мен ерекшеліктері……………….….……36
2.3 Кедендік режимдер талаптарын бұзған үшін ... ... ... ... Кеден режимдерінің мәселелері және
шетел тәжірибесі………………………………………...…56
3.1 Қазақстан Республикасының Кеден режимдерінің мәселелері…………..56
3.2 Кеден режимдерін ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі………………...67
Қорытынды
............................................................................
.............................71
Пайдаланылған ... ... ... ... – ел ... және ... ... шаруашылық кешендерімен ерікті түрде сауда жасауға ұмтылудағы,
тауарлар мен ... ... ... ресурстарының қозғалысы
халықаралық келісімдердің ролін арттырумен сипатталады.
Ұлттық экономика барлық елдерде белгілі бір ... ашық ... ... ... әлемдік еңбектің бөлінуі мен бәсекелесте орын
алады.
Соңғы кездерде бүкіл әлемдік ... ... ... ... қарағанда
шапшаң өсіп барады. Соған қарай сауда құрамында қызмет ... ... ... ... ... сату өсіп ... сондай-ақ
елдердің арасында ақша құралдары, капитал қозғалысы, несиелер кушеюде.
Осыған орай ... ... ... ... ... мәселелері мен оның
жетіспеушіліктерін айқындау маңызды болып отыр.
Сондықтан бұл мәселелердің өзектілігіне осы диплом ... ... ... ... режимдерінің теориялық негіздері мен іс-тәжірибелік
негіздерін салыстыру қажетті. ... ... ... ... мен ... ... маңызды орын алады. Мақсатты шешу үшін
ұйымдастыру мәселесін қоғамда қатыстығын қалыптастыру мен оны ... ... ... тиіс. мәселелердің маңыздылығына қарамастан
біздің елімізде кеден режимдерін жетілдіру әліде болса аз өңделген, әсіресе
оның жалпы теориялық және ... ... ... аз ... сол ... ... ... зерттеудің мақсаты – кеден режимдерінің
мәселелері мен оны ... ... ... оның ... ерекшелігін және
сапасын ашу, қажетті шаралар қолдану арқылы зерттеу.
Диплом жұмысының міндеті - ең алдымен осы жұмыстың мақсатына ... жету ... ... Оларды мына төмендегідей нұсқаулармен
ұсынуға болады:
1. Кеден режимдерін қолданудағы қазыргі ... ... ... ... ... ... ... Кеден режимдерін ұйымдастырудың бүкіл әлемдік тәжірибесін ғылыми
негізде зерттеу;
4. Кеден режимдерінің мәселелері мен жетілдіру жолдарының ... ... ... ... ұйымдастырудың ерекшеліктерінің теориялық және іс-
тәжірибелік мәселелерін қарау;
Диплом жұмысының әдістемелік негізі - кеден ... ... және ... ... ... ... ... диалектикалық -
логикалық ұғымын негізгі қағидалармен тану болып табылады. Кеден ... ... ... және ерекшеліктер ашу арқылы еліміздегі
нарықты, Қазақстандағы өндірушілер мен ... ... ... ... тұру мен ... ... сондай-ақ экспортты
кеңейтуге мүмкіндік аламыз.
Сонымен қатар мынадай жеке - ғылыми әдістер қолданылады: ... ... ... ... құқықтық, нақты - әлеуметтік, психологиялық,
статистикалық және өзге де осы жұмыстың ... ... ... әдістер
жатады.
Жұмыстың теориялық негізі кеден ісі мәселесі жөніндегі қазақстандық,
ресейлік және шетел оқымыстыларының еңбегінен жарық көреді: ... ... ... Л.В. ... ... М.Ю. Берновский, Г.П. Брацун, Ю.Г. ... ... В.Ю. ... ... А.Н. ... А.В.Лисов, Н.И.
Трипонов және тағы басқалар.
Бұл диплом жұмысының басты мәселелерін жан–жақты ұғыну үшін ... ... ... ... – сыртқы саясатты жүргізу барысында тәуелсіз, егеменді
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... құқық қорғау органдарының,
прокуратура және қауіпсіздік органдарының қызметтері ... ... әр ... ... ... ... және ... істерінде
бағалануда. Дегенмен мемлекеттік сыртқы кедендік қатынасы толық шешілді деп
айта алмаймыз. Оған әл де ... ... ... ... - ... ... ... Осы мән – жайлардың
себебін анықтап зерттеуге көңіл бөлінді.
Кеден ... ... ... ... ... де заң ... ... актілерде көрініс алады,
сондай-ақ кеден режимдерін ұйымдастыру мәселелері мен жетілдіру жолдары
кеден ісі пәнінде іске ... ... ... мен жетістіктеріне тоқталады. Яғни
тақырыптың аталуымен сәйкес зерттеледі.
Кеден режимдерін ... ... мен ... ... ... нәтижелерінен тұрады.
Ең алдымен заңдармен реттелудін ерекшелігін айқындау, мәселелердің
себептері мен ... ... ... сай ... талап етеді.
Тереңінен талдауға жатады субьективті және объективті түрде зерделенеді.
Кеден режимдерін ... алғы ... ... ... ... ... ... теориалық әдістемелік
негіздері.
1.1 Кеден режимінің ұғымы, мәні және қағидалары
«Режим» сөзінің жалпы мағынасы, іс-әрекет, жұмыс ... ... ... Заң ... ... ... ... режимнің кейбір
обьектілерін, құқықтық нормалармен қамтылған заң құрылғыларымен анықталады.
Кеден режимінің негізгі қызметі өзара ... ... ... етілген,
тиым салынған, реттеуге бағытталған міндеттемелерді реттеу тәртібі. Құқық
субьектісінің әлеуметтік жағдайын және құқықтық ... ... ... ... көзделген мақсатқа жетудегі тұлғаның нақты сатысын
білдіреді.
Кеден режимі институтының кеден құқықтық реттеу ... ... ... ... ... шекарасы арқылы өткізілетің
тауарлар мен көлік ... ... ... қарасты.
Кедендік режим - Қазақстан Республикасының кедендік аумағында не
одан тыс ... ... ... ... қарай тауарлар мен
көлік құралдарын Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ісі саласындағы мәртебесін айқындайтын,
Қазақстан Республикасының Кеден Кодексінде белгіленген нормалардың
жиынтығы;
Таңдалған кедендік режим жекелеген тауар санаттарын тасымалдауға ... ... және ... ... ... қатар кеден төлемінің
мөлшеріне ықпал ете отырып жасалынатын іс әрекет шеңберін белгілейді.
Кеден режимі арқылы ... ... ... мақсатына байланысты Қазақстан Республикасы кеден шекарасына
әкелінетін тауарлар мен ... ... ... ... ... аумағында және одан тыс тауарларды орналастыру шарттары мен
пайдалану тәртібі;
в) кеден режимін ... ... ... мен ... ерекше жағдайларда тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... тұлғаға қойылатын қосымша
талаптар.
Кеден режимін белгілеуде бірқатар белгілері бар:
* тауарлардың шығу тегі;
* тауарларды орналастыру бағыты;
* кеден ... мен ... ... және салықтық жеңілдіктерді ұсыну;
* кеден заңдарына сәйкес не кеден органдарының рұқсатымен тауарларды ... ... ... ... режимінде орналастырудың мерзімі;
* кеден ресімдеуі аяқталғаннан кейінгі тауар мәртебесі;
* және басқа да белгілер.
Ішкі ... ... ... ... ... ... Республикасы
Үкіметі елдегі кеден мәселелеріне байланысты шешім қабылдайды.
Кеден режимінің жүйесінде шартты түрде ... үш ... ... ... ... - ... ... материалдық – техникалық
Кеден режимін құқықтық реттеудің маңызды қағидалары:
* кеден режимін таңдаудың міндеттілігі;
* кеден режимін таңдау еркіндігі мен ... ... ... ... ... ... заңдарына сәйкес тұлға кез келген кеден режимін таңдауға ... ... шығу ... ... мөлшерлемесіне қарамастан кез
келген уақытта таңдалған режимінен бастартып, өзге ... ... ... ... таңдауда ЖКД-ғы 1-графаға кеден режимінің сандық кодын
жазып, кеден органына тапсырады.
Декларациялау ... ... ... ... ... ... ресімдеу барысында таурлар мен ... ... ... ... Кодексіне сәйкес белгілі бір кеден режиміне
орналастыру ... Сол ... ... кеден ресімдеуі аяқталған
мезеттен бастап, таңдалған ... ... ... ... есептеледі.
( кеден декларациясына «шығаруға рұқсат етілген» штамп қойылып, кеден
органы қызметкерінің жеке нөмірлік мөрі ... ... мен ... ... ... ... орналастырылған мезеттен
бастап, оларға пайдалану мен иелік ету ... ... ... режиміне
сәйкес жүргізіледі.
Тауарлар мен көлік құралдарды белгілі бір ... ... ... ... ... құқықтық қатынастарды реттейтін
құқықтық жүйенің қайнар көздері:
1) халықаралық ... ... ( ... Конвенцясы, Карнет ... АТА ... ... ... ... ... ... Корнет TIR) транзиттік ресімдерді жүргізудің тәртібін бекітеді
және басқа да ... екі ... ... ... Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003
жылғы 7 мамырдағы N 187 бұйрығымен ... ... ... кеден режимімен
орналастырылатын тауарларды кедендік бақылау мен кедендік ... ... ... ... ... агенттігі төрағасының 2003
жылғы 27 мамырдағы N 250 бұйрығымен бекітілген "Кеден режимдері шеңберінде
ресімделетін тауарлар туралы есептің және есептілік ұсынудың ережесі"
4) ... ... ... ... немесе жекелеген кедендік
режимдерге орналастыруға тыйым салынған жекелеген тауарлардың тізбесін
бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 8 сәуірдегі ... ... ... Республикасы Кеден Бақылау Комитетімен басқа да ... ... ... актілері.
Кеден режимін қолданудың қаншалықты ... және ... де ... органы мен кеден режимін қолданушы ... пен ... ... ... орын ... ... ... органы лауазымды тұлғасы дирекциялық уәкілеттік кезінде іс жүргізеді.
( өз ... ... ) ... ... ... ... кеден органының
шешімін сотта не әкімшілік юстиция каналдары бойынша қайта қарауға ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Кеден Бақылау
Комитетінің бұйрығы мен арнайы жағдайларға байланысты регламенттеледі және
реттеледі. Нақты ... ... ... ... ... ... ... баптарына сәйкес өңделеді, барлық өзекті мәселелермен
елулі сұрақтар қамтылады.
Басқа аз қолданылатын кеден ... ... ... ... осы
күнге дейін толығымен бекітілген жоқ. Сонда да оларды ... ... ... ... ... ... Кеден
Бақылау Комитетінің бұйрықтары, шешімдері, хаттары бойынша.
Жүйелендірілген заңдылықтың болмауы, кеден режимін ... ... ісі ... ... ... ... ... керісінше Қазақстан
Республикасының СЭҚ-гі сыртқы сауда айналымына кері әсерін тигізеді.
Тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... бөледі:
1) қоймалау режимдері (кедендік қойма, еркін қойма) – тауарлардың
сақталуы қамтамасыз ... ... ... кейбір операцияларды
жүзеге асырудан басқа, ешқандай да бір қолдануынсыз өзге белгілеуді
күту жағдайында ... ... ... ... ... ... ... қайта өңдеу режимдері (тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс өңдеу,
тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеу) тауарлардың жағдайын толық
немесе ... ... ... оларды өңдеу және қайта өңдеу
бойынша тек қана ... бір ... және ... ... мен ... сақтау кезінде тауарлар қолданыла алады;
3) тауарларды қолдануды көздейтін режимдер ... мен ... ... ... ... ... мен көлік құралдарының
уақытша әкету режимі)- шектелген номенклатуралық ... ... ... ... ... осы ... ... тауарларды өңдеу және қайта өңдеу бойынша ... ... емес және ... жойылуынан басқа тауарлардың
жағдайын өзгертіп әкелуге тиіс емес.
Ұсынылып отырған кедендік режимдерінің ... ... ... бар, ең ... ... реттеу механизмінде рөлін
түсіну және олардың құқықтық регламентациясында түрлі аспектілерін жіті
оқу.
Тауарларды кедендік режимде ... және ... бір ... тауарларды мәлімдеу күні болып кедендік органда
кедендік декларациясын тіркеу күні табылады, ... ... ... күні ... ... ... бекітілген тәртіпте кеден
органның тауарларды шығару күні табылады. Бұл қағида кедендік режимнің
қолданудың басталу күні және ... ... ... шарттарына
сәйкес кедендік бақылауда болу уақыты және кедендік бақылаудың аяқталу
жағдайлары.
Кедендік режимнің шарттары мен ... ... ... бап ... ... ... үшін жауапкершілік жүктелетін
тұлғалардың және осы ... ... ... анықтайды.
Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс ... ... ... ... ... олардың қайта өңдеу өнімдеріне қатысты
мынадай жағдайда тұлғалар жауапкершілік атқармайды:
1) қайтарымсыз ... ... апат не ... ырық бермес күш салдары
бойынша тауарлар немесе олардың қайта өңдеу өнімдерін қайтармау.
2) қалыпты жағдайдағы ... ... және ... ... табиғи
тозу немесе табиғи жоғалу салдарынан тауарлар ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік органдар немесе шетел ... ... ... ... ... немесе олардың қайта өңдеу
өнімдерінің иелігінен шығуы.
1.2 Кедендік режимдердің түрлері және кедендік режимге орналастыру
Тауарлардың ... ... ... ... заңдарын қолдану мақсатында кедендік
режимдердің мынадай түрлері белгіленеді:
1) тауарларды еркін айналыс үшін шығару;
2) тауарлардың кері импорты;
3) кеден қоймасы;
4) бажсыз ... ... ... ... ... қайта өңдеу;
6) тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеу;
7) тауарларды кедендік аумақтан тыс жерлерде ... ... ... мен ... құралдарын уақытша әкелу;
9) тауарлар мен көлік құралдарын уақытша әкету;
10) тауарлардың экспорты;
11) тауарлардың кері ... ... ... тауарларды жою;
14) мемлекет пайдасына тауардан бас тарту;
15) еркін кеден аймағы;
16) ... ... ... ... ... органы кеден декларациясын тіркеген күн тауарларды белгілі бір
кедендік режимде мәлімдеген күн ... ... ... ... ... ... органының тауарларды шығарған күні тауарларды
кедендік режимде орналастырған күн болып есептеледі.
Декларант кедендік режимнің Кеден ... ... ... ... ... үшін ... Республикасының заңдарына сәйкес
жауапты болады. Тулғалар ... ... ... мен ... ... тауарлардың олар еркін айналысқа шығарылғанға дейін не олар
Қазақстан ... ... ... тыс ... іс-жүзінде
әкетілгенге дейін апаттың не ырық бермес күштің әсері салдарынан біржола
жоғалуы, зақымдануы ... ... ... ... ... саны ... жай-күйі тасымалдаудың, көлікпен тасудың, сақтаудың
және пайдаланудың (қолданудың) қалыпты жағдайлары кезінде ... ... ... табиғи кемуінің салдарынан өзгерген ... ... ... ... кедендік аумағынан тысқары жерлерге
қайта өңдеу үшін ... ... ... ... ... өңделген
өнімдеріне қатысты мынадай мән-жайларда жауаптылыққа болмайды:
• тауарлардың немесе олардың қайта өңделген өнімдерінің апаттың немесе
ырық емес ... ... ... ... ... ... жойылуы
себепті қайтарылмауы;
• тауарлардың немесе олардың қайта өңделген өнімдері ... ... және ... ... ... ... олардың табиғи тозуының немесе табиғи кемуінің
салдарынан өзгеруі;
• тауарлардың немесе олардың қайта өңделген өнімдерінің шетел ... ... ... ... ... ... иеліктен шығуы.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар
мен көлік құралдары тұлғаның таңдауы бойынша ... ... ... және ... ... бір кедендік режимге орналастырылады.
Тауарлар мен көлік құралдарының кедендік режимін тұлға Кеден ... ... және ... ... ... ... ... өткізілген тауарлар мен көлік құралдарының арналуы мен
пайдалану мақсатына ... ... ... режимге өзгертуі мүмкін.
Тауарларды еркін айналыс үшін шығарудың кедендік ... ... ... ... үшін шығару – Қазақстан Республикасының кедендік
аумағына әкелінетін тауарларды тұрақты пайдалану мен тұтынуға арналған
кедендік режим.
Бұл кедендік режим ... ... ... ... ... түсуші мемлекеттерден әкелінетін тауарларға
байланысты ең кең тараған ... ... ... ... ... шығаруға
арналған тауарлар Қазақстан Республикасының территориясында еш шектеусіз
қолданыла алады, егер ол тауарлар уақытша әкілінген ... ... ... ... мен көлік құралдарының қолданылуына және
пайдалануына қойылған біршама шектеулер бар. Шартты түрде енгізілген
тауарлар шетелдік тауар мәртебесіне ие бола ... ... ... еркін айналыс үшін шығарудың кедендік режиміне тауарларды
орналастырудың шарттары.
Тауарларды еркін айналыс үшін шығару:
1) кедендік баждар және салықтар төленген;
2) тарифтік емес ... ... ... осы ... және ... ... өзге де заң актілерінде
көзделген басқа да талаптар орындалған;
4) кедендік ресімдеу аяқталған жағдайларда жүзеге асырылады.
Бұл бапта ... осы ... ... ... ... кедендік баждар және салықтар төленген болса, берілген шарт ... ... ... ... ... ... бекіткен
мөлшерлемеге сәйкес төленген және басқа да кеден органдары мен алынған
алымдардан (Қосымша Құн ... 15% ... егер ... ... ... ... алымдарды төлеген болса) босатылады;
2) тарифтік емес реттеу шаралары сақталған, Қазақстан Республикасының
енгізуге тыиым салынған немесе шығаруға, сонымен қатар квоталау,
лицензиялау, стандартқа ... ... ... ... толық
орындалуы, оның ішінде (техникалық, фармакологиялық, санитарлық,
ветиринарлық, фитосанитарлық, радияциялық, экологиялық ) стандарттар және
де Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қаулыларға сәйкес ... ... емес ... ... деп ... Осы ... және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде
көзделген басқа да талаптар орындалған: Мысалы ретінде ... ... ... ... көрсетілгендей валюталық бақылау
талаптарына сәйкес құжаттарды тапсыру және мәміле паспортын декларациялау;
4) кедендік ресімдеудің аяқталу жағдайлары;
Кедендік ресімдеу түсінігінің негізіне Қазақстан Республикасының ... мен ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын өткізуші
тұлғаның арасындағы байланыс жатады. ... ... ... ... үшін ... ... ... барлық ресімдер мен
процедуралардың аяқталуы.
Тауарлардың кері импортына кедендік режимді тағайындау
Тауарлардың кері импорты-бұрын Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... сәйкес әкелінген тауарлар ҚР Кеден
Кодекстің 122-бабында белгіленген мерзімдерде, тарифтік емес реттеу
шараларын қолданбай, тауарлардың ... ... ... ... бақылау саласындағы шараларды қоспағанда, кедендік баждардан
және салықтардан босатыла отырып, кері әкелінетін кездегі кедендік режим.
Мұндай тауарларға қауіпсіздік талаптары мен Қазақстан ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Тауарлар қауіпсіздігі ұғымының негізінде Қазақстан Республикасының Кеден
Кодексінің 7-бабының 14-тармағына сәйкес тауарлардың стандартқа сәйкестігі
(техникалық, фармакалогиялық, ... ... ... ... ... ... заң ... я
болмаса Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қаулыларымен реттеледі.
Экспорттық бақылау түсінігі Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау
туралы заңында белгіленген тәртіпте негізделеді.
Тауарлардың кері ... ... ... ... ... Тауарлардың кері импортының кедендік режиміне тауарларды орналастыру
үшін тауарлардың;
1) Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкетілуі кезінде
қазақстандық тауарлар мәртебесі болуы;
2) әкету сәтінен ... үш ... ... ... кері импортының
кедендік режиміне мәлімделуі;
3) тасымалдаудың, сақтаудың немесе пайдаланудың ... ... ... ... тозудың немесе табиғи кемудің салдарынан өзгеруді
қоспағанда, олар өзгеріссіз жағдайда болуы;
4) кеден органдары тарапынан бірдейлендірілген болуы ... ... ... Республикасынан тысқары жерлерде кәсіпкерлік
мақсаттарға пайдалану, сондай-ақ олармен жөндеу операцияларын, техникалық
қызмет көрсету және тауарларды қалыпты ... үшін ... ... ... қоса ... ... сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті
операциялар жасау, жөндеуге байланысты операциялар олардың әкетілген
сәттегі құнымен салыстырғанда тауар құнының өсуіне әкелетін ... ... ... кері ... кедендік режиміне
орналастыруға кедергі келтірмейді. Бұл ретте әкетілген күнгі құн мен
әкелінген күнгі құнның арақатынасы тауарлардың кедендік декларациясында
көрсетілетін статистикалық құнның негізінде ... ... ... ... ... сәйкес әкетілген, таурлардың кері
импортының кедендік режиміне орналастырылатын ... ... ... ... ... ... күні құжаттамамен расталуы
тиіс.
4. Тауарлардың кері импортының кедендік режиміне тауарларды орналастыруға
осы баптың 1-тармағының талаптары сақталған кезде және, егер әкетілген
тауарлардың ... ғана кері ... ... да жол ... бап бойынша:
1) Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы шығарылған тауарлар
қазақстандық тауар мәртебесіне ие болу қажет. Қазақстан Республикасының
Кеден Кодексінің 7-бабының 9-тармағына ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
аумағында еркін пайдалануға арналған мемлекет меншігіндегі тауарлар;
2) шығарған мезеттен ... үш жыл ... кері ... тауарларға
арналған;
Қазақстан Республикасының Кедeн заңдарына сәйкес шығарылу уақыты ... ... ... ... Бұл экспорт кеден режиміндегі тауарлардың ЖКД-
ң анықтама нөмірінің 1-элементі болып табылады.
3) тауарлар экспортының кедендік режиміне ... ... ... ... ... ... орналастырылған тауар жағдайының
тұрақтылығы, олардың әкетілу фактісі, әкетілген күнгі құжаттамамен расталуы
тиіс.
Тауарлардың өзгеріссіз ... ... ... СЭҚ ТН ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Кеден
шекарасы арқылы экспорт режимінде Қазақстан Республикасының аумағынан тыс
шығарылған тауарлардың тауарлық наменклатурасына, осы ... ... ... ... және өзге де ... өзгермеуі, табиғи
тозу мен табиғи кемудің салдарынан, ұсақ жөндеу жұмыстарын, ... ... ... ... өзге де операцияларды қоса алғанда кері
импортталған тауарларға мұндай өзгерістердің салдарынан өзіндік құны
өспеген жағдайда қалыпты өзгерген жағдайда рұқсат ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Кеден
заңнамасына сәйкес тасымалдаудың қалыпты жағдайымен табиғи тозуды есепке
ала отырып, әкелінетін мезеттегі ... құны ... ... ... ... ... режимі бойынша Қазақстан Республикасының
аумағынан тыс шығарылған тауарлар кері импорт режимінде әкелінетін тауарлар
қағаз жүзінде расталуы қажет. Бұл жағдайдың расталу ... ниет ... ... ... ... ... органдары тарапынан бірдейлендіру жүргізіледі.
Бірдейлендіру түсінігінің негізінде Қазақстан Республикасының Кеден
Кодексіне сәйкес кедендік бақылаудың шарттарын бұзбастан тауарлар мен ... ... ... ... ... ... орналастырылған тауарларға қойылатын
ерекше талаптар:
- ҚР-ң аумағынан тыс комерциялық немесе басқа да мақсаттарда пайдалану;
- Кез ... ... ... ... ... еркіндігі;
- Кері импорт кедендік режиміне орналастырылған тауарлар кедендік
ресімделуі қажет;
- Бұл тауар қабылдаушының орналасқан жеріндегі кеден органында ресімделуі
тиіс;
1) Қазақстан Республикасының ... ... тыс ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес арыз декларация немесе ... ... ... сертификаты;
3) Кедендік алымдармен төлемдердің алынғанын растайтын құжат (чектер,
түбіртектер және т.б.)
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экспорттық ... ... ... ... кедендік режиміне орналасқан тауарлар сыртқы экономикалық
мәміле шартына сай келмеген жағдайларда немесе ... да ... ол ... жіберушіге қайтарылады.
Әкетілімдік кедендік баждарды қайтару
2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен 1 ... ... (бұр. ред. ... ... кері импортын жүзеге асыратын тұлғаға бұрын төленген
кедендік баждар, егер әкету кезінде кедендік шекарадан өткен сәтте
тауарларға қатысты ... ... ... не тұлғаға қатысты емес мән-
жайлар бойынша сыртқы экономикалық ... ... ... және ... ... тауарлар жеткізушіге не ол атап көрсеткен өзге тұлғаға
қайтарылған болса, мынадай:
1) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құқық мирасқорлығы
жағдайларын қоспағанда, тауарларды ... ... өзі ... әкелген;
2) тауарларды пайдалану ақауларды немесе тауарларды қайтаруға әкеп соққан
өзге де мән-жайларды анықтау үшін ... ... ... тауарлар
Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс жерлерде пайдаланылмаған
және жөнделмеген;
3) 2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. ... № 62-III ҚР ... 4 ... ... (бұр. ред. ... ... әкетілуі кезінде Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасынан өткен күннен бастап алты айдың ішінде кері импортталған
жағдайлар сақталғанда қайтарылады
2. Экспортталған тауарлар легінің бір ... ... кері ... режиміне орналастыру кезінде, төленген сомалардың қайтарылуы осы
бөліктің экспортталған тауарлардың легіне сандық қатынасы ... ... ... ... ... ҚР ... ... 44-тарауында
белгіленген тәртіппен кері импорттауды жүзеге асырған тұлғаға жүргізіледі.
Кеден қоймасының кедендік режимін тағайындау
Кеден қоймасы – тауарлардың қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды
қоспағанда, әкелінген ... ... ... ... ... ... емес реттеу шараларын қолданбай, кеден қоймасы мәртебесі бар
арнайы үй – жайларда ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарына немесе Қазақстан Республикасының
Үкіметі қабылдаған қаулыға сәйкес сақтауға орналасқан тауар техникалық,
фармакалогиялық, санитарлық, ... ... ... ... ... қажет.
Кеден қоймасы кедендік режиміне орналасқан тауарды сыртқы нарыққа
байланысты тиімді сатуға ... ... ... ... ... ... жоғары болған жағдайда немесе ішкі нарықтағы тауарға қойылған
сұраныстың ара - қатынастың салыстырмалы түрде бағаланып отыруға
мүмкіншілік береді.
Сол себепті кеден қоймасында ... ... ... ... ... оның сыртқы сауда операциясын тиімді жүргізе алады. Бұл
режимнің басты артықшылығы таңдау еркіндігінде.
Тауарларды кеден қоймасының кедендік режиміне орналастырудың шарттары:
1. ... ... ... ... ... ... Республикасының
Үкіметі белгілейтін тауарларды қоспағанда, кез келген тауарлар
орналастырылуы мүмкін.
2. Басқа тауарларға зиян ... ... ... ... ерекше
жағдайларын талап ететін тауарлар мұндай тауарларды сақтаудың талаптарына
сәйкес жабдықталған кеден қоймаларына орналастырылуы ... № 312-III ҚР ... ... ... ... ... құны ҚР ... Кодексінің 39-тарауында әкелінетін
тауарлар үшін белгіленген тәртіппен айқындалады
Бұл бапта тауарларды кеден режиміне орналастырудың шарттары қарастырылған
аталынған шарттарды Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... 2003 ... ... №681 ... қабылданған.
Кеден қоймасында сақталған кезеңде жарамсыз болған, бүлінген ... ... өзге ... ... орналастыру
Бұл кеден режиміне кеден қоймасындағы сақталу кезеңінде ырық бермес күштің
әсері салдарынан ... ... ... ... ... ... олар ... бүлінген немесе зақымданған жағдайларда
әкелінгендегідей болса, декларант таңдаған кедендік режимге орналастырылуға
жатады.
Бұл бапта ырық бермес күштің салдарынан тауарлардың бүлінуі жөнінде
мәлімет берілген. ... ... ... кеден режиміне орналастырылуы тиіс,
себебі: аталған тауар Қазақстан Республикасының кеден аумағына тозған,
бүлінген, кеміген жағдайда әкелінген деп ... ... Ырық ... ... ... ... төтенше жағдай (зіл-зала, мысалы: су тасқыны, жер
сілкінісі, қоғамдық жайттар, әскери күй-жай).
Келісім шартты бұзуға мәжбүр ... ... мен зиян ... тұлға
арасындағы құқықтық ара-қатынас.
Тиімсіз жағдай түсінігі негізіне тауарды пайдалануға мүмкіншілік
бермейтін жағдай айтылады.
Тауардың бүлінген жағдайы деп, тауарды ... үшін ... ... ... мен ... шығындарысыз пайдалану мүмкін еместігін
айтамыз.
Зақым-тауар бүтіндігінің бүлінуі немесе ... ... ... ... бұзылуы.
Кеден қоймасын құруға арналған барлық талаптарға сай үй-жайлар мен
ашық алаңдар белгілі бір меншікте болуы ... Бұл ... ... орындар
ҚР-ның Кеден органдары берген лицензия бойынша жеке тұлғаларының меншігі
немесе жалға алынған аумақ.
Мемлекеттік кәсіпорын өзінің меншігіндегі мүлікке иелік ету, ... ... ... ... ... ... іске асырады.
Жалға алу шарты бойынша жалға алушы тұлға ... ... ... Азаматтық Кодексінің 581-бабы бойынша жалға беруге немесе уақытша
пайдалануға рұқсат бере ... егер ... беру ... үш жылдан аспайтын
болса.
Аталған бап кеден қоймасын жабдықтаудың нақты талаптарын бекітеді.
Кеден ... ... ... ... мен ... ... тауарлардың сақтауын қамтамасыз ету;
2. бөгде адамдардың қол жетімділігін болдырмау;
3. сақталуын тауарларға қатысты жүргізілген ... ... ... ... ... пайдаланатын ғимараттар мен үй-жайлардың өрт
қауіпсіздігі, санитарлық және ... ... ... ... қорғау талаптарына сәйкес келетін қажетті тиеу түсіру техникасы
болуға, сақтауға орналасқан тауар мен көлік ... ... ... ... ... қондырғылары болуы қажет.
Кеден қоймасы реттеуде пайдалынатын үй-жайлар мен ... ... ... Кодексінің 130-бабына сәйкес және Кедендік
Бақылау ... ... ... 2003 жылы 21 ... №226 «Тексеру
және жеке тексеріп қарау актілерінің нысандары мен ғимараттар және үй-
жайлардың ... ... ... ... ... анықтайды.
Бажсыз сауда кедендік режиміне тағайындауды қарастыратын болсақ:
Бұл кеден ... ... ... да ... ... ... ... кеден қоймасының режимі. Бажсыз ... ... ... ... сақтауға емес кеден бақылауындағы тауарларды
өткізу мен Қазақстан ... ... ... тыс ... Осы ... режимінің Басты ерекшелігі де осыда.
Аталған тауарларды сату ... ... ... ... ... ... дүкенінде іске асады. Бажсыз сауда дүкені режимінде
Қазақстандық тауарлармен қатар шет ... ... да ... ... ... дүкенінің кедендік режиміне орналастырудың
талаптары
1. Бажсыз сауда дүкенінің кедендік режиміне Қазақстан ... және ... ... ... тыйым салынған,
Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық айналымнан алынған
тауарларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген өзге де
тауарларды қоспағанда, кез келген тауарлар орналастырылуы ... ... ... ... ... ... ... бажсыз
сауда дүкенінің кедендік режимінде Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген талаптар сақталған жағдайда сатылады.
3. Бажсыз сауда дүкенінің жұмыс ... ... ету үшін ... ... ... ... кедендік режиміне орналастыруға жатпайды.
2007.26.07. № 312-III ҚР Заңымен 4-тармақпен толықтырылды
4. Тауарлардың кедендік құны ҚР ... ... ... ... үшін белгіленген тәртіппен айқындалады
Бұл кеден ... ... ... ... отандық
(импортталған) тиым салынбаған тауарлар орналаса алады. ... ... 2003 жылы 10 ... ... №681 қаулысымен анықталады.
Бажсыз сауда дукені кеден режиміне орналасуға тыйым салынған тауарлар:
1. қару-жарақтың ... ... ... ... ... оларды өндіруге
арналған жиындық бұйымдар, есірткі және психотроптық заттар, сондай-ақ
оларды тұтынуға арналған керек жарақтар;
2. мемлекеттік және қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... насихаттайтын
баспа және бейнелеу материалдары, сондай-ақ порнографиялық ... ... ... ... ... тауарлар;
4. салмағы ауыр тауарлар (20 кг аса) және ... ... ... ені, ... 200 см асатын);
5. спирттің барлық түрлері.
Бажсыз сауда дүкенінің жұмысын жабдықтауға арналған тауарларды ... ... ... ... ... ... ... сүрелер (полка), кеңсе бұйымдары және т.б.
Бажсыз сауда дүкенінің қызметіне қойылатын біліктілік талаптары
1. Бажсыз сауда дүкенін құруға арналған үй-жай мынадай талаптарға ... ... ол ... ... ... ... не кемінде үш жыл мерзімге жалға
алынуы керек;
2) сауда залы жеке тұлғалардың Қазақстан ... ... ... жол ... ... әкететін тауарларын кедендік ресімдеуді жүргізу
үшін белгіленген орыннан тыс жерде болуы тиіс;
3) өрт қауіпсіздігі талаптарына, санитарлық және ... ... ... керек.
2. Бажсыз сауда дүкенінің аумағында сауда операцияларын, сондай-ақ
тауарларды сақтауды ... ету және ... ... ... ... ... босату және басқалары) жөніндегі операцияларды жүзеге асыруға
арналған орындар болуы тиіс.
Осы ... үшін ... ... дүкенінің аумағында қоршалған орындар:
1) сауда залы (сауда залдары);
2) бажсыз сауда дүкенінің қоймасы (қоймалары) болуы тиіс.
3. Бажсыз сауда дүкенінің ... залы және ... тек ... ... ... режимі талаптарына ғана сәйкес пайдаланылуға тиіс.
Аталған орындарды өзге мақсаттар үшін пайдалануға жол берілмейді.
2007.12.01. № 222-III ҚР ... ... жаңа ... ... ... ... ... талап етудің маңызды шартына бажсыз сауда дүкен ретінде
қолдануға сай және ... ... сай ... ... және ... ... ... Ол үшін белгілі бір жеке тұлғаның немесе ұжымның
иелігінде аталған орын болуы тиіс. Мұндай орын осы ... ... ... ... немесе жалға алу шарты бойынша иелігінде ... ... ... ... билік ету Қазақстан Республикасының
Меншік иесі бажсыз сауда дүкенін сатуға, ... ... ... ... ... ... капитал ретінде серіктестікке, қорға,
ұйымдарға қоюға құқығы жоқ ... ... ... Кодексінің
200-бабы).
Жалға алу шарты бойынша жалға алушы тұлға ... ... ... ... ... ... жалға беруге және
уақытша пайдалануға рұқсат бере алады, егер жалға беру мерзімі 3 ... ... бап ... ... дүкенін жабдықтаудың нақты талаптарын
бекітеді. Бажсыз сауда дүкенінің ... ... ... ... тиіс:
a) сауда-саттық залы;
b) бажсыз сауда дүкенінің қоймасы.
Сауда залдарының тәртібі ... оған ... ... ... ... қол ... болдыртпау тиіс. Бажсыз сауда ... ... ... ... ... ... ... ету;
2) бөгде адамдардың қол жеткізілімін болдыртпау;
3) осы ... ... ... ... ... ... ... құруға арналған орындардың жарамдылығын Қазақстан
Республикасының Кеден Кодексінің 145- бабы бойынша және ... ... ... 2003 жылы 21 мамырдағы №226 бұйрығы ... ... ... ... ... ... кедендік қайта өңдеу режимін тағайындау
1. Тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеу - ... емес ... ... және ... ... және ... ... қайта өңдеу
өнімдерін кейіннен Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс
жерлерге әкете отырып, Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... үшін ... ... ... режим.
2. Осы тарауда белгіленген жағдайларда кедендік аумақта тауарларды
кедендік қайта өңдеу режиміне орналастырылған шетел тауарларын қазақстандық
тауарлармен ... жол ... ... ... ... ... мен, бұл кеден режимінің
айырмашылығын ... ... ... ... ... Біріншіден, тауар
Қазақстан Республикасының кеден ... тек ... ... ... алады.
Екіншіден, тауарды қайта өңдеуге кіргізетін тұлға барлық кеден
алымдары мен ... ... ... өңделген тауарларды шығаруға
міндеттеледі немесе басқа да кеден режимінің барлық міндеттемелеріне сай
орналастырылады.
Кодексте кедендік баж және ... ... тек мына ... ... егер өңдеу заттары Қазақстан Республикасының шекарасында кеден
режимдеріне сай кең айналымға салынса және де ... ... СЭҚ ... ... ... ... Қазақстандық тауарларға ауыстыру мақсатында осы
режимде орналастырылған Киото Конвенциясының арнайы «Ғ» ... ... ... ... ... ... ... орналастыру талаптары
1. Тауарларды кедендік аумақта кедендік қайта өңдеу режиміне тауарларды
орналастыруға:
1) ҚР Кеден Кодекстің 157-бабында белгіленген тәртіппен кедендік аумақта
тауарларды ... ... ... ... тиісті уәкілетті мемлекеттік
органның қорытындысы берілген жағдайда жол беріледі. Егер қайта өңдеудің
мақсаты жөндеу ... ... ... беру ... ... кедендік режим осы Кодекстің 160-бабына сәйкес қайта өңдеу өнімдерін,
балама тауарларды әкетумен аяқталатын жағдайды ... ... ... ... ... өңдеу өнімдерінде бірдейлендірген жағдайда жол
беріледі.
2. Егер тауарларды Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... ... режиміне орналастыруға тыйым салынса, кедендік
аумақта тауарларды кедендік қайта өңдеу ... ... жол ... Кедендік аумақта тауарларды кедендік қайта өңдеу режимін осы Кодекстің
374-бабына сәйкес декларант ретінде болуы мүмкін тұлға мәлімдеуі мүмкін.
4. Шетел тауарларын ... ... ... ... ... асыру
кезінде қазақстандық тауарлар пайдаланыла алады.
Бұл бапта тауарлардың кеден аумағында ... ... ... ... шарттары көзделген. Қазақстан Республикасының кеден
аумағында қайта өңдеу режимін таңдау үшін ... ... ... ... ... ... жағдайды, шикізаттың нақты мөлшерін, қайта
өңдеу өнімінің шығу нормаларын мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... мен ... және сауда
министірлігі ). Егер ... ... ... ... болып табылса, онда
көрсетілген қорытындылардың қажеті жоқ.
Эквиваленттік тауарлар кодексте берілгендей сыртқы ... сапа ... ... ... сәйкестікке алатын тауарды
айтамыз. Тауарды бірдейлендіру талаптары Қазақстан ... ... ... ... ... 2003 жылы 10 ... қабылдаған №681
қаулысына сәйкес спирт өнімдерінің барлық түрлері ... ... ... режиміне орналастыруға жатпайды.
1.3 Кеден режимін ұйымдастырудың ерекшеліктері
Зан, бойынша кеден режимі Қазақстан кеден шекарасы арқылы ... үшін ... ... мен ... ... мәртебесін айқындайтын
ережелер жиынтығын білдіреді және бұл ... ісі ... ... Бұл айқындама ТМД қатысушы - мемлекеттердің Кедендік
заңдарының ... және ... ... ... ... ... түжырымға
ұқсас. Соңғысынан айырмашылығы "Кеден ісі туралы" Жарлықта 14 кеден режимі
анықталған еді ("Кеден ісі ... ... бұл ... сол ... ... ... тауарларды еркін айналысқа шыгару; тауарлардың кері
импорты; тауарлардың транзиті; кеден ... ... ... ... ... ... ... өңдеу, кеден бақшауымен тауарларды ұқсату;
тауарларды уақытша ... және ... ... ... ... ... ... кеден аумағынан тыс қайта өңдеу, тауарлар экспорты, тауарлардың
кері экспорты, тауарларды жою, мем-лекет пайдасы үшін ... ... ... ... алғаш заңда кеден режимінің бір түрі "еркін кеден
аймағы" ... ... ... еді, ... іс ... екі ... ... әңгіме болып отыр.
Кеңес Одағы Кеден Кодексі жабық мемлекетке жауап беретін үш ... ... КСРО ... ... ... тыс еркін айналыс үшін; КСРО кеден аумағына уақытша әкелу
немесе осы аумактан уақытша ... ... КСРО ... ... ... М. А. ... ... мен көлік құралдарының өткізілуінің
темендегідей қағидаларын атап ... ... ... ... ... ... ету қағидасы; ұлттық және жалпы адамзаттық
қүндылықтарға шығын ... ... ... шекара арқылы өткізуге
тыйым салу қағидасы; тауарларды әкелу мен әкетуге шектеудің ... ... ... М. А. 44 бет.).
Тауарларды еркін айналысқа шығару режимі әкелінген тауардың ... ... ... ... үшін ... Мұнда оларды әкету үшін
ешқандай міндеттеме берілмейді. Осы көрсетілген режим бойынша ... ... ... ... мен ... ... ... сая-сат шараларын
және басқа шектеулерді сақтау, кеден рәсімдерін аяқтау қажет.
Тауарларды еркін айналысқа шығару мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
- ... ... мен ... ... тарифтік емес реттеу шарасы мен валюталық ... ... ... ... ... басқа да талаптарды орындау;
- кеден ... ... ... ... кері ... режим ретінде экспорттық кедендік режиміне сәйкес кеден бажы мен
салығы ... ... ... ... ... ... әкетілген тауарды кері әкелу мүмкіндігі үшін арналған.
Заң бойынша кері импортталатын тауар әкетілген кезден бастап үш ... ... ... ... тозу мен ... ... болған
өзгерістерден басқа уақытта тауар әкетілген кездегі ... ... ... ... және ... ... негіздері 10 жылдық мерзімді
белгілеген.
Кеден органдары кері импортты түлғаға бүрын төлеген ... ... ... Өз ... ... ... ... экспортқа шығару
кезінде төлемдер ретінде немесе өзге жеңілдіктер ... ... ... Осы ... басқа олардан Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкі белгілеген ресми пайыздық мөлшер ... ... ... ... кері импортының тауарларының қатарына төмендегі
тауарлар түрлерін енгізуге болады:
- экспорттың ... ... ... ... ... ... тыс әкетілген тауарларды;
- әкетілген кезінен бастап үш жыл ... ... ... ... әкелінген тауарларды;
- дұрыс тасымалдау жөне сақтау жағдайларындағы табиғи ... ... ... ... ... ... ... салдарынан тауарлардың бұзылуы,
сапасының төмендеуі, сондай-ақ бұл тауарларға сақгап қалу мақсатында оның
құнын өзгермейтіндей кішігірім ... ... ... ... ... ... ... кезін-дегідей сол қалпында
сақгалған тауарларды;
Табиғи тозу не тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайлары кезіндегі
тозуды анықтау сол ... ... ... анықталады. Табиғи немесе
апаттық күштер салдарынан ... ... ... ... Кдзақстан
Республикасының шет елдегі консулдық мекемесімен ... ... ... ... кедендік декларацияны қабылдау күнінен бастап есептеледі.
Шет мемлекеттің аумағынан кедендік ... ... ... ... ... ... ... саясат шаралары қолданылмайтын
"тауарлар транзиті" деп аталатын ... ... ... ... Бұл ... заңы мемлекетгің екі кедендік органдарының (тағайындайтын ... ... ... ... сөз ... ... ... тиісті
анықтамаларды, түсініктемелерді береді.
Қазақстан заңы бойынша тауарлар транзиті ережесіне кіретін тауарларға
ерекше талаптар қойылады. Тауарлар ... ... ... ... ... асырылады!
Тауарлар транзиті режиміне Қазақстан Республикасына әкелуге және
Қазақстан Республикасынан әкетуге ... ... ... ... ... ... жауапкершілік тасымалдаушыға жүктеледі. Тауарлар
жоғалған болса, кеден ... ... ... ... және ... ... басқа да жағдайда кеден
бажы мен салықтарын төлеуге тиісті.
Мына жағдайларда тауарлар транзитіне рүқсат беріледі:
- көлік құралдарына ... ... ... ... ... баж және ... ... қамтамасыз ететін өкілетті
банктің кепілдігін алғанда немесе ҚР ... ... ... қажетті
ақыны төлеген жағдайда;
- кедендік алып жүру барысында.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес 1995 жылғы ... ... ... Кітапшасын қолданып халықаралық жүк тасымалдау
1975 ... 4 ... ... ... ... МДП) қосылды.
1997 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасы Үкіметінің "МДП кітапшасын
қолданып халыкаралық жүк тасымалдау жүйесін дамыту шаралары туралы" № ... ... ... ... ... ... ... МДП кітапшасын беру құқығын және жүктерді тасымалдауға
сәйкес кепілдік ... ... ... әкелінген тауарлардың кеден бажын, салығын
алмай және ... ... ... ... кеден бақылауы негізінде
сақтауға, сондай-ақ кеден бажын, ... ... ... ... экспортқа шығарылатын тауарларды нақты ... ... ... бақылауы негізінде сақтау үшін арналған.
Кеден қоймасы режиміне әкелу мен әкетуге тыйым ... ... ... ... ... ... ... режиміне сәйкес тауарды
сақтауға арналған кез келген арнайы белгіленген және соған ... ... ... ... ... ... ... 1995 жыл-ғы
16 қазанда кеден комитетінің бүйрығымен кеден қоймасы туралы ... ... ... ... ... ... ... декларантқа
жүктеледі. Кеден қоймасына сақтауға тауарларды қойған түлғаға ... ... ... ... ... өзгертпей тауарларды бір кедендік қоймадан екінші
қоймаға тасу ... ... ... ... кеден қоймасына алғашқы
орналастырылған күнінен бастап есепке алынады.
Осы ... ... ... ... ... ... ... тыс әкетілуі немесе басқа ... ... ... сауда дүкені режимі Қазақстан Республикасының кеден аумағында
(әуежайларда, кеме жайларында, халықаралық қатынас үшін ашық ... ... ... ... ... ... алынбай және
экономикалық саясат ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға арналған.
Аталған режимде қызмет ететін дүкен иелері белгілі бір ... ... ... ... ... ... азаматтармен шектеледі.
Дүкен иелеріне заң белгілі бір талаптар ... ... ... өз ... ... ... және шетелдік түлғалардың өндірістік мүмкіндіктері кеден заңы
рұқсат ететін тауарларды ... ... ... ... Оған ... ... сәйкестендіру өңдеудің басты шарты болған жағдайында;
- өңдеу өнімдерін әкелінген тауарларға ... ... ... тауарларының өз белгілерін ... ... ... ... ... ... ... тауарларды қайта
өңдеуді қарастырады;
- әкелінген тауарлардың басты белгілерін сақтай ... ... ... қоса алғандағы тауарды кайта жасау, өндеу;
- тауарды қалпына келтіру, жөндеу;
- өнімдерді өндеу өндірісін ... ... ... процесінде
толық немесе жартылай қолданылатын кейбір тауарларды пайдалану.
Шетел тауарларын Қазақстан кеден аумағында қайта өңдеу үшін ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
Мұнда егер ұқсатылатын өнім немесе өндеу Қазақстан Республикасының
аумағынан тыс жерлерге ... ... ... онда ... шарасы қолданылмайды және әкелінген кеден бажы мен салығы қайтарылып
беріледі. Осы режим бойынша Казақстандық түлғаға бекітілген шарт ... ... ... ... ... Федерациясында ол құжат - лицензия).
Кеден аумағында тауарларды қайта өңдеу үшін ... ... ... ... ... талаптарына сай бекітілген өндеу шарттарын
айқындайтын міндеттемелерін отандық түлғаның көрсетуі;
- декларанттың ... ... шет ... ... ... бажын төлеуі немесе оларды өкілетгі банктік кепілдемесі түрінде
телеуді қамтамасыз етуі ... ... ҚР ... ... ... ретінде
енгізу;
" - "Кеден ісі туралы" Заңда қарастырылған ... да ... ... ел ... ... өңдеу, өңдеу операциясын жүзеге асыру ... ... ... ... пайдалануда шет елге жіберуде
құзіретті мемлекеттік органның шешімі негізінде тарифтік емес ... ... ... шараларын қолдануға жол беріледі (қазіргі кезде -
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі).
"Кеден ісі ... Заң ... ... басқа да ... ... ... азық-түліктер саны мен қайта өңдеу мерзімі
мәселесі бойынша ведомстволық актілеріне сілтеме ... ... ... ... ... кеден органы алынған
кеден бажы мен салығын экспорттаудан 2 жыл кешіктірмей қайтарып береді. Шет
ел ... мен ... ... ... қатысты шет елден шығарылатын
тауарға ... бажы мен ... ... ... қолданылмайды.
Қолдану шарттарына сай аталған режимді қайталайтын ... ... ... ... сияқты кедендік режимді жүзеге асыру
қарастырылуда. Бұл ... ... ... операциялары, кедендік мақсатта
өнімдердің өңделуі, мөлшері, мерзімі, рұқсаттың ... ... ... ... Бірақ та бұл жағдайда кеден бақылауы-ның ... және бұл ... ... ... ... қолданудан жалтару және
шықкан елін анықгау ережесін айналып өту үшін қолданылмайды.
Бүл режимді қолдануға жол берілмейді, егер:
- ҚР Үкіметінің анықтауы бойынша ... ... ... жатқызуға тыйым
салынған тауарлар тізбесіне жататын болса;
- Қазақстан Республикасына қайта өңдеу үшін тауар тікелей қайта ... ... ... түлғамен әкелінсе;
- қайта өңдеу мерзімі алты айдан асып кетсе;
- қайта өңдеу ... ... ... асыруға тиісті кәсіп-орынның
әдеттегі технологиялық процесіне сәйкес келмесе;
- тауарды қайта өңдеуді жұзеге асырушы тұлғамен:
- Егер кеден ... ... ... ... ету ... ... әкелінген тауарға қайта өңдеу режимін жүргізудің бекітілген
тәртібі бүзылғандықган ол аяқталмаған болса;
- Бекітілген төртіп алдын-ала бірнеше рет ... ҚР ... ... ... ... тәртіп контрабанда
белгісі бойынша бұзылса.
Соңғы екі кеден режиміне жақын келетін - Қазақстан Республикасының
кедең ... тыс ... ... ... ... ... атауға болады.
Бұл режимнің айырмашылығы экономикалық саясаттың шаралары, ... ... ... толық және ішінара босатылуымен катар, қайта өңдеу және ... ... ... ... еркін айналымға шығару мақсатымен
Қазақстан тауарларын мемлекеттік кедендік аумақтан тыс ... ... ... ... көрсетілген қайта өңдеу операциясы бойынша рұқсаттың болуы, шығу
саны мен уакытын анықгау Кеден ... ... ... ... да ... ... регламентациясын талап етеді. Өңделетін
тауарларға еркін айналым үшін қайта өңделеген ... ... ... ... ... ... қойылатын кеден төлемі тағайындалады.
Заң төлемдерден босататын жағдайды да қарастырады. ... ... ... ... айналымға шығаруға болатындығын мәлімдеген жағдайда
әкелінетін тауарға койылатын кеден ... ... асуы ... ... ... бүл ... ... босатылуы мүмкін.
Заңда әкетілген тауар кеден төлемінен толық босатылған жағдайда, оны
қалпына келтіру тегін жүргізілетіні жөне ... тек ... ... жөнделетіні туралы айтылып кеткен (бүл ... ... ... ... өңделетін тауар кұны мен оны жөндеуге кеткен шығын ... ... ... әкету немесе әкелу режимі кеден аумағында немесе
одан тыс жерлерде тауарларды кеден бажынан, салығынан ... ... ... ... ... ... шекараларын қолданбай оларды пайдалану үшін
арналған.
Осы ... ... ... ... ... не тасымалдау мен сақтаудың
қалыпты жағдайларында өзгеріске ... ... ... ... Үкіметі аталған кедендік режимге жіберілмейтін және
кедендік төлемдер мен салықтан босатылатын ... мен ... ... белгілейді. Заң бойынша кедендік төлемді және қайта әкелу, шығару
міндеттемесін алдын-ала тағайындау ... ... ... ... сай ... ... және уақытша әкету мерзімдері екі жылдан аспауға
тиіс.
Тауарды уақытша енгізу, әкелу және уақытша әкету, ... ... ... ... ... ... ... жағдайда; кеден төлемдерін, салығын төлеген жағдайда уақытша ... ... ... ... мақсатта колданбаған жағдайда
жүзеге асуы мүмкін (Бүл талап кедендік төлем, салықтан ... ... ... ... уақытша шығарылған ... ... ... ... ... ... ... төлемінен ішінара немесе
толық босату жағдайы біршама қиындық туғызады. 1994 жылғы 22 ... № 827 ... ... ... бекітілген мемлекет шекарасынан
тыс шикізатты өндеу деп аталатын операцияларды өткізген уақытта ... ... ... ... ... ... ... аймағы және еркін қойма
режимдері жатады. Кеден заңдылығы ... ... ... ... ... ... жылдың 26 қаңтарында ҚР Президентінің ... ... ... заң күші бар ... ... ... аймактар құрылған
жағдайда бірден еркін кеден аймақтарына айналады.
Арнайлы экономикалық аймақтарда (АЭА) кедендік ... ... ... ... алады:
- АЭА аумағы - еркін кеден аймағының режимі жүзеге асатын Қазақстан
аумағының бір ... ... ... АЭА ... ... тауарларға тиісті кедендік рәсімдеу кеден
салығының, төлемі төленбей, экономикалық саясат шаралары қолданылмай жүзеге
асырылады;
- Кеден аумағының ... сай ... ... өткен, аталған аумақта
толық өндірілген тауарлар, Қазақстан ... ... ... ... ... мен ... ... шараларының
қолдануынан босатылады;
- АЭА аумағынан ҚР басқа аймақтарына немесе оның аумағынан тыс ... ... ... ... мен ... саясат шаралары тауардың
шыкқан еліне байланысты ... АЭА ... ҚР ... бөлігіне тауарларды енгізу барысында СТ-1
үлгісі бойынша тауардың шығуы жөніндегі сертификат көрсетілсе, ... ... ... ... АЭА аумағында өндірілген, өнделген
тауарлардан да кеден төлемі алынбайды;
- ... ... тыс ... ... ... ... ... кеден аумағына әкелінген тауарлар кері кайтарылса,
немесе бекітілген мерзімі ішінде шын ... ... ... төлемі
алынады, сондай-ақ кері қаржыландыру арнайы пайыздық ставкісінен пайыздар
алынады;
- АЭА-тан тауарды әкету және ... АЭА ... ' ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асуға тиіс;
- Кеден заңы мен АЭА туралы ... ... ... бұзу ... ... ... әкеледі.
Еркін қоймалардың орналасуы мен жабдықгалуына талап, есеп ... ... ... өкелу және шығару, еркін ... ... ... ... бар ... ... ғана бақылауға
алынады немесе реттеледі.
Еркін қойма жөніндегі ережелер Кеден комитетінің 1996 ... ... ... ... ... ... және ... жүзеге асыруға болады, тек ұсак саудаға рұқсат етілмейді.
Еркін кеден ... ... ... ... ... кедендік аумағын сақтаған дүрыс. Оның себебі Кеден аумағының
өзгеруі кедендік ... ... алып ... жатыр. Кеден
органдарының қызметі де бұл орайда жете ... ... ... ... ... болмағандыктан кеден органдары
шартты түрде ғана орналасады. Сондай-ақ кеден ... ... ... бұл ... ... ... ... етуін талап етеді.
Еркін қоймаға орналастыруға қайта өңдеуге ... ... ... және жабдықтарға жол беріледі.
Еркін кеден аймағы мен еркін қоймада ... ... ... жол ... ... осы ... ... қамтамасыз етуге;
- тауарларды сатуға және жөнелтуге дайындау, сорттау, орау, қайта орау,
тиеу т. б. операциялар;
- қайта өңдеуге қатысты операциялар.
Еркін ... ... мен ... кеден қоймасы аймағынан Қазақстан
Репсубликасы шегінен тыс тауарларды әкетуде ... ... мен ... ... ... ... ... шетелдік;
- еркін кеден аймағы мен еркін қоймада өндірілген;
- еркін кеден аймағы мен ... ... ... ... Еркін кеден
аймағы мен еркін қоймадан шыққан тауар-
дың шыққан елі арнайы сертификатпен анықталады.
Тауардың экспорты режимі де ... ... ... ... Бұл
режимде тауарлар Қазақстан территориясынан тыс аумақта пайдалану ... ... ... тыс ... ... кеден заңы осы режимде тауардың кері әкелінуі ... ... атап ... ... төлеу, кедендік басқа да төлемдерді төлеу, экономикалық
саясат шарасын сақгау және ... да ... ... осы режимнің шартгы
негізі болып табылады. Әкету ... ... ... бекітеді, автордың
көзқарасы бойынша мұндай отандық тауар өндірушілердің мұдде-сін ... ... ... ету ... ... ... Одағы мен Қазақстан
мүддесін ұштастыру қажет.
Кеден зандарын унификациялау Кеден Одағы қатысушыларының кабылдаған
шешімдерін, атап айтқанда кедендік тарифті ... ... кері ... - кедендік режим ретінде Қазақстан аумағынан
кеден заңына сай ... ... ... ... ... мен ... ... кеден төлемі
мен салығынсыз, экономикалык; саясат ... ... ... кері ... ... ... - ... бұрын шетелден алып келінген,
аукционда, тауар биржаларында сатылған тауарларды ҚР ... ... ... 10 карашада тауарларды кері экспорттау және 1994 жылы 15 сәуірде кері
экспортқа рұқсат беру ... ... ... ... 20 шілдеде № 1003 Үкімет Қаулысымен тауарлардың кері
экспорты тәртібі бекітілді.
Кеден заңы ... ... кері ... ... шарттары
анықталған:
- егер тауарлар тікелей және кері экспортқа ғана ... ... ... ... ... ... әкелінген кезде әкелу төлемі мен
салықтары алынбайды, экономикалық саясат шаралары қолданылмайды;
- іс жүзінде кері ... ... ... ішінде жүзеге асырылмай
қалған жағдайда кеден бажы, салықтар, ... ... ... Банкі белгілеген кайта қаржыландырудың пайыздық ставкасы бойынша
олардан пайыздар алынады;
- әкелу барысындағы төлемі кеден төлемі мен ... ... ... тыс ... ... негізде дәлелденгеннен соң қайтарылады.
Келісімге катысушылардың мемлекеттік шеңберін ТМД елдері ... ... ... ... емес ... ... және өзінің кеден
аумағынан алып ... ... ... ... жеңілдіктер береді.
Бекітілген тәртіп бойынша кері экспорт дегеніміз екі жақтық біреуінің кеден
территориясынан тауарларды алып кетуді, сондай-ақ, аталған ... ... ... келісімге келген елдер катарына жатпайтын баска елге
шығару мақсатын көздейді.
Кері экспорттың ... ... ... ... тек кана ... ... болуымен тығыз байланысты. Бұл жағдайда бекітілген
төлемдер экономикалық саясат ... ... ... ... ... Кеден комитетінің рұқсаты бойынша халықаралық келісімдер мен
анықгалган жағдайларда жүзеге асуы мүмкін.
Тауарларды жою кеден режимі ... ... мен ... ... ... емес ... ... қолда-
нылмай, кеден бақылауымен тауарларды пайдалануға жарамсыз етуге немесе
жоюға алып ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекеттері халықтарының
мұрасы болып табылатын, жойылып кетуге ... ... ... ... ... ... ретінде кеден органы қабылдаған зат, кеден ережесін
бүзғаны үшін және кылмыстык іс ... ... ... ... ... ... жөніндегі сот шешіміне катысты тауар мен көлік қүралы т. б.
тауарлар ... ... жою ... ... ... ... ... негізінде
жүзеге асады (Мемлекеттік кіріс министрлігі).
Мемлекет пайдасы үшін тауарлардан бас тарту кеден ... ... ... мен ... ... ... ... шаралары қолданылмайды.
Тұлға мемлекет пайдасы үшін тауардан бас тартады. Бүл үшін ... ... ... Осы ... таңдаған тұлғаның, ... ... соң, ... режимді басқа режимге өзгертуге күқығы
жоқ.
ІІ-тарау. ҚР Кеден органдарының кедендік режимдердің тәжірибесі мен оған
талдау жүргізу
2.1 Кедендік қызметінің ... ... ... қолданыстағы тәжірибесі
Кеден режимдерінің басым көпшілігін қолдану жөніндегі рұқсат беру ... ... ... ... ... ... сол немесе өзге ... ... ... етуі тиіс талаптармен ауыстырыла отырып,
алынып тасталды; ... ... ... ... жоюға қадам жасалды; кеден рәсімдері ... ... ... ... және ... ... (үш ... дейін) нақтыланды. Аталған өзгерістер сыртқы
эқономикалық ... адал ... ... ... Мұнымен бір
мезгілде сыртқы экономикалық қызмет теріс пиғылды қатысушыларына қатысты
талаптар ... ... ... ... жағдайларда қолданылатын санкциялар
күшейтілді, сондай-ақ қолданылып ... ... ... көзделген
жеңілдіктер шектелді немесе мейлінше анық айқындалды. Тауарларды алдын ала,
кезеңдіқ декларациялау жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... жаңа тарау енгізілді. Транзит кедендік
режиміне қатысты өзгерістер енгізілді.
Қазіргі уақытта Тәуелсіз мемлекеттер ... ... ... ... бір ... қатысатын, 12 мемлекетті біріктірген еркін
сауда аймағы, Кеден одағы, Орта Азия ... ... ... ... ... ... Өткен кезең ішінде мемлекеттік және
үкіметтік деңгейде Тәуелсіз ... ... ... ... ... ... маңызы бар бірқатар құжаттарға қол қойылды.
Бұл – Тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы ... ... ... ... ... кеден статистикасын жүргізудің
бірыңғай ... ... ... ... ... сауда
кызметініц бірыңғай тауар номенклатурасы туралы келісім
Кеден одағы туралы келісімді дамытуда өзара ... ... ... және ... ... үкіметаралық және
ведомствоаралық кұжаттарға қол қойылды және іске ... ... ... ... ... ... ... қызметінің жанындағы өкілдігі
ашылды.
Қазақстан Республикасының кеден қызметі 1992 жылдан ... ... ... ... ... ... ... маңызды шарты кеден инфрақұрылымының болуы болып
табылады. Тұтастай алғанда ... ... ... ... ... ... ... республика бойынша 30%
шамасында.
"Мемлекеттік шекарада бақылау-өткізу пункттерінің құрылысын салу ... ... ... 10. 03. 1998 ... № 193 ... 1998-
1999 жылдары құрылысын салу жоспарланған 112 ... ... 1998 жылы 7 ... ... ... мен 25 ... үлгідегі пост
пайдаланылуға қосылды. 1999 жылдың аяғында жайластырудың бірінші кезеңі
аяқталады. Республика кеден шекарасының бүкіл ... ... 105 ... ... жылы ... ... жауап беретін, шекарада мүддесі бар
барлық қызметтер үшін қажетті жағдайлар жасауды көздейтін ... ... ... және ... ... ... Республикасымен шекарада)
өткізу пункттерінің құрылысы басталды.
Кеден комитеті ... ... мен ... құралдарын кедендік тазартуды
жеделдетуге септігін тигізуге арналған ... ... ... құру
жөніндегі жоспарлы жұмысты жүргізді. 1999 жылдың 1 қаңтарына дейінгі ... 94 ... ... ... 22 ... ... жасалды және бұлар жұмыс
істеп тұр.
“Қазақстан Республикасындағы кеден ісі ... ... ... ... үшін 1998 жылы ... органдары елдің сыртқы ... ... ... ... ... ... күні: орталық кеден органы, кеден басқармалары
мен кедендер, ... ... ... бірыңғай жүйені құрайды.
Мамандандырылған кеден ұйымдары – Орталық ... ... ... ... ... ... ... құрылды. Республика кеден
органдарының саны 1999 жылдың ... 5995 ... оның ... ... 124 ... ... режим – Қазақстан Республикасының кедендік аумағында не одан
тыс жерлерде өткізу, пайдалану мақсаттарына ... ... мен ... ... ... ... ... арқылы өткізу
кезіндегі олардың ... ісі ... ... ... ... ... нормалардың жиынтығы.
Бекітілген тәртіпті орындау шартынан кейін тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... тәжірибе көрсетіп отырғандай сыртқы экономикалық ... ... ... ... ... өз ... ... топпен қатар, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың белгілі
бір саны білмегендіктен немесе қасақана нормалар мен ... ... ... ... жібереді. Бұл мемлекет табысының жоғалуына және
кеден органдары немесе ... да ... ... ... ... сыртқы, ішкі, экономикалық, қаржылық, салық, сыртқы сауда,
кедендік, әскери саясатының, сондай-ақ мемлекеттік, экономикалық және
қауіпсіздіктің басқа түрлерін ... ... іске ... ол сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларының
барлығына құқықтар ұсыну бойынша және оларға қойылған міндеттерді олар өз
еркімен орындауын кедендік ... және ... ... жүзеге асыратын
кеден органдарының көмегімен қамтамасыз ету бойынша тиісті шараларды
қабылдайды
Тәуелсіз ... ... ... экономикалық қызметі
тауарлық номенклатурасына және шығарылған еліне сәйкес тауарлардың кодын
анықтау дұрыстығын және тарифтік емес ... ... ... ... ... және кеден құнын бақылау және кеден төлемдерін бақылау.
Осы ... ... ... ... ... ... қызметі
тауарлық номенклатурасына және шығарылған еліне ... ... ... дұрыстығын және тарифтік емес реттеу шараларының сақталуын ... ... ... кеден органдарымен тауарларды алдын ала ... ... ... ... ... ... ... қызметі тауарлық номенклатурасына сәйкес тауарларды алдын
ала жіктеу бойынша құжаттарды тексеру;
– тауарлардың ... елін ... ... мен ... және ... ... ... мен преференцияларды табыс
ету;
– тиісті кеден режиміне тауарларды орналастыру шарттардың орындалуын
бақылау жүргізеді;
– қолданыстағы ... ... ... ... келісім-шарттары
және басқа да құжаттар шарттарының сәйкестігін тексеру;
– кеден декларациясында мәлімделген ... ... ... үшін ... ... құжаттардың мазмұнындағы
ақпараттардың сәйкестігін тексеру;
– кеден құнын анықтаудың таңдалған ... және оны ... ... ... ... құнын мәлімдеу дұрыстығын
тексеру, қажетті жағдайларды кедендік ресімдеуді жүргізу барысында
кедендік төлемдер мен кедендік құнын түзету;
... ... ... ... ... атқарады.
Сонымен қатар, бұл кезде кеден төлемдерін төлеу үшін жауапты тұлғада
кеден төлемдерін және ... ... ... ... кедендік
төлемдерді төлеу ... ... ... ... мерзімдерді
пайдаланғаны үшін пайыздарын, кеден ережелерін бұзған жағдайда ... ... ... уақытында төлемегені үшін берешекті төлеу бойынша
қарыздардың бар жоқтығы тексеріледі. Қарыздар болған жағдайда тауарлдар мен
көлік ... ... ... ... кейін ғана шығарылуы мүмкін.
Кеден органдарының лауазымды тұлғасы декларанттың жүктің ... ... ... ... мерзімдерін сақтауын тексереді. Бұл
мерзімдер бұзылған жағдайда декларанттан декларацияны уақытында төлемегені
үшін ... ... ... кедендік декларациясы және оның электрондық көшірмесіндегі, оларда
мәлімделген мәліметтердегі кеден төлемдерін есептеуге әсер бөліктерінің
дұрыс толтыруы, ... және ... ... ... ... және салықтық жеңілдіктер мен преференциялардың ... ... ... ... ... төлемдерін төлеудің және
есептеудің айрықша тәртібін бекітетін құжаттар тексеріледі. Тарифтік ... ... ... ету ... ... ... төлеудің айрықша
тәртібін қолдану кеден органының мамандырылған бөлімшесінің тиісті рұқсаты
бар болған жағдайда жүргізіледі.
Сондай-ақ кеден ... ... ... ... есеп-шотына
қаражаттардың нақты түсуі тексеріледі. Олар түспеген жағдайда жүктің
кедендік декларациясы сол ... ... ... ... ... ... ... бірінші парақтың екінші
бетіне “Тексерілді” деген жазу ... ... және ... ... ... жеке нөмірлік мөрін қояды және декларацияны келесі
кезеңге өткізеді.
Кеден режиміне орналастырылған ... мен ... ... ... туралы немесе олардың шығарылуы мүмкін еместігі ... ... ... ... ... шешімді кеден ресімдеуі және кеден
бақылауы бөлімінің ... ... ... ... ... және бұл шешім жүктің кедендік декларациясы және ... ... ... ... ... ... құжаттарға
“Шығарылуға рұқсат етілді” штампыны қоюмен расталынады. Штамп және ... ... жеке ... ... бекітіледі.
Егер тауарларды шығару мүмкін еместігі анықталса, олар “Тексерілді”
жазуының орнына “Шығарылуға жатпайды” ... ... және ... ... ... қысқаша баяндалады. Шығарылмау туралы шешімді кеден
ресімдеуі және ... ... ... ... ... уәкілетті
лауазымды тұлғасымен ғана қабылдануы мүмкін. Жүктің кедендік ... ... ... “Шығарылуға тыйым салынады” штампысы қойылады
Кеден органының рұқсатымен және декларанттың дәлелді ... ... ... ... ... ... мәліметтер өзгертілуі
немесе толықтырылуы Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 385-бабына
сәйкес жүргізіледі.
Егер тауарларды шығару туралы ... ... үшін ... ... ... ... ... тексеру мерзімінің ішінде декларант салық
органына тиісті ... беру ... ... ... ете ... мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмесін беруі мүмкін.
Жекелеген құжаттар декларанттың дәлелді өтініші бойынша ... ... ... жағдайда кеден органдары осындай құжаттарды алу
үшін қажетті мерзімде бірақ кедендік ... ... ... отыз ... ... осындай құжаттарды табыс ете отырып
олардың көшірмесін беруге рұқсат етеді. Декларант белгіленген ... ... не ... ... құжаттардың көшірмелерінде дұрыс
емес мәліметтерді ... үшін ... ... Егер ... ... ... ... жүргізілетін құжаттар кеден органына бұрын
берілген болса, онда осындай құжаттардың көшірмелерін беру ... ... ... ... шығару туралы шешім қабылдау үшін
міндетті құжаттар қалған жағдайда, ... үшін ... ... ... ... ... ... қалатын кеден органын көрсете
отырып жазба жасайды. Бұл жазба кеден органы ... ... ... ... ... шот-фактуралар (инвойстар), көлік құжаттары, кедендік
төлемдердің және ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы тауарларды шығарғаннан кейін
декларантқа ... тиіс және ... ... ... тіркелген
күннен бастап бес жыл бойы сақталады.
Жүктің кедендік ... беру ... ... ... ... ... ... растайтын қажетті құжаттар кеден
органына қатар табыс етілуімен жүргізілуге ... ... өз ... ... кедендік декларациясын беруге
өкілеттігін растайтын декларанттың штатындағы жеке тұлғаға сенімхат не
брокерлік қызмет ... шарт және ... ... ... ... ... ... ресімдеуге жататын тауарларға меншік, билік ету немесе
пайдалану ... ... ... ... немесе айырбасқа сыртқы
сауда шарты (келісім-шарты), кедендік ... ... ... ету ... ... ... ... не өзге құжат;
– Қазақстан Республикасының ... ... ... тауарларды
өткізуді растайтын көлік құжаттары;
– тауарлардың кедендік құнын растайтын - шот-фактура (инвойс), шот-
проформа, арнайы ... және ... ... ... ... ... үшін ... өзге де құжаттар;
– тауарлардың шығуын растайтын – тауарлардың шығуы туралы декларация не
тауарлардың шығуы туралы сертификат;
... ... ... және ... ... ... төлеу бойынша жеңілдіктің болуына қарай кедендік төлемдерді
және салықтарды төлеуді немесе олардың төленуін қамтамасыз ... ... ... тәртіпте төлемнің орындалуы туралы банктің
белгісімен төлемдік тапсырманы ... ... ... төлеу
кезінде - кеден органының, ... ... ... ... ... кедендік төлемдердің және салықтардың төленуін растайтын
құжаттар;
3) кедендік төлемдерді және ... ... ... ... ... құжаттар;
4) кедендік бажды, қосылған құн салығын төлеу бойынша мерзімді
ұзартуды ... ... ... құжаттар;
– тауарларды межелі жерге жеткізуді ...... ... ... не Қазақстан Республикасы бекіткен
халықаралық шарттарға сәйкес өзге де құжаттар;
– валюталық бақылау саласындағы ... ...... Республикасының валюта заңдарына
сәйкес талап етілетін құжаттар;
– мәлімделген кедендік режимдерге қарамастан, тауарларды
әкелу ... ... ... ... ...... ... ветеринариялық сертификат. Көрсетілген
сертификаттар оларға сертификаттар беру міндетті ... ... ... ... ... ... ... ғана беріледі;
– сыртқы экономикалық қызметке қатысушының санатын растайтын
сыртқы экономикалық қызметке қатысушының есеп карточкасы.
Кедендік ... ... тиіс ... ... ... және ... ... және алу, кедендік статистиканы
қалыптастыру және Қазақстан Республикасының ... ... ... үшін ... ... ғана шектеледі.
Декларант тауарларға қатысты таңдалған кедендік режимдердің талаптарына
сәйкес жоғарыда көрсетілген құжаттарға қосымша мынадай ... ... ... ... үшін ... ... ... режимі:
– Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ... ... ... ... ... сәйкестілік
сертификаты;
– өлшеу құралдары үлгісін бекіту туралы немесе өлшеу құралдарын
метрологиялық атестаттау ... ... не ... ... сәйкес метрологиялық қадағалау
қолданылатын тауарлар үшін жұмыстар атқару ... ... ... заңдарында және Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарында ... ... ... ... және өзге де ... ... Республикасының заңдарына сәйкес лицензиялауға және
экспорттық бақылауға жататын тауарлар үшін – лицензия;
2) тауарлар ... ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасының
халықаралық шарттарында көзделген жағдайларда мемлекеттік органдардың
рұқсаттары және өзге де құжаттар:
... ... ... ... лицензиялауға және
экспорттық бақылауға ... ... үшін – ... ... кері ... ... режимі:
– Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес сертификат беру міндетті
тауарларға ... ... ... ... Әкетудің кедендік баждарын қайтаруды қамтамасыз ету үшін әкетудің
кедендік баждары төленгенін растайтын құжат;
– Қазақстан ... ... ... ... ... ... рұқсат;
4) тауарлар транзитінің кедендік режимі:
– кедендік мөрлер мен пломбаларды қойып ... ... ... ... ... ... растайтын құжаттар;
– Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... ... ... транзитіне рұқсат;
5) кеден қоймасының кедендік ...... ... ... ... ... шарт;
6) бажсыз сауда дүкенінің кедендік режимі – ... ... ... ... ... заңдарында
белгіленген тәртіппен тиісті уәкілетті мемлекеттік орган таныған шетел
сертификаты;
7) кедендік аумақта ... ... ... ... ... ... ... өңдеудің талаптары туралы ... ... ... ... ... ... үшін тауарларды қайта өңдеудің кедендік ... ... ... ... ... ... ... уәкілетті
мемлекеттік органның қорытындысы;
9) кедендік аумақтан тыс жерде тауарларды қайта өңдеудің кедендік режимі:
– тиісті уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес экспорттық бақылауға
жататын ... ... ... және ... ... ... әкелудің кедендік режимі:
– тауарларды және көлік құралдарын әкету туралы міндеттеме;
– Қазақстан Республикасының ... ... ... беру ... ... ... сәйкестілік сертификаты;
11) тауарларды және көлік құралдарын уақытша әкетудің кедендік режимі –
тауарларды әкелу туралы міндеттеме;
12) еркін кеден аймағының ... ...... Республикасының
заңдарына сәйкес сертификат беру ... ... ... ... сертификаты;
13) еркін қойманың кедендік режимі:
– тауарларды сақтауға ... ... ... жасалған шарт;
– кәсіпорынның декларацияланатын тауарларды пайдалана отырып, қайта
өңдеу жөніндегі ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сертификат беру ... ... ... сәйкестілік сертификаты;
14) тауарлар кері экспортының кедендік режимі:
– Қазақстан Республикасының кедендік аумағына тауарларды әкелу кезінде
ресімделген жүктің ... ... не ... ... ... ... ... қысқаша декларация;
– Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының бекіткен халықаралық шарттарда тауарлардың
кері ... ... ... елдің уәкілетті органының рұқсаты
болған жағдайларда кері экспортқа жол берілетін кезде – ... ... ... кедендік режимі – тиісті уәкілетті мемлекеттік
органдардың қорытындылары;
16) мемлекет пайдасына тауардан бас ... ... ...... ... ... сертификат беру міндетті тауарларға
өнімінің қауіпсіздігіне сәйкестілік сертификаты;
17) арнайы кедендік режим:
– Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік орган растаған тауарлар
тізімі;
– тауарлар бойынша көлік ұйымы растаған тауарлар ... ... ... құжаттары;
– тауарлардың әкетілуін растайтын құжаттар;
– кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган ... өзге ... ... ... ... жүктің кедендік декларациясын
оның электрондық көшірмесімен бірге, сондай-ақ кедендік мақсат үшін қажетті
құжаттарды кеден органына береді. ... ... ... мен ... үшін қажетті құжаттарды кеден органының қабылдаған күні мен уақыты
кеден ісі ... ... ... орган айқындайтын тәртіппен
ресімделіп, қоса ... ... ... ... ... ... ... тұлғасының жеке нөмірлік мөрімен куәландырылады.
Куәландырылғаннан кейін тізімдеме декларантқа қайтарылады.
2.2 Кеден режимін жүргізу тәртібі мен ... ... ... ... ... қысқа мерзімде
Қазақстан Республикасында жұмысқа қабілетті ... ... ... ... ... ... ... құрылды және
дамып келеді. Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін толтырудың, ... ... ... контрабаңдаға және кеден ісі саласындағы
құқық бұзушылықтарға қарсы ... ... ... ... ... ... Кеден органдарын басқару
жүйесінің калыптасуы аяқталып келеді. Кеден ... ... ... ... органдарының практикалық қызметіне компьютерлеңдіру
және ақпараттық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... 2004 ... арналған
негізгі міндеттері республиканың кеден шекарасын басып өтетін тауарлар мен
азаматтар үшін кеден рәсімдерін максимальды түрде оңайлату және
экономикалық ... ... ... ... ... жүргізу тәртібін
бекіту болып табылады.
"Кеден органдарының алдында есеп және есептілік ... ... ... Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003 жылғы 27
мамырдағы N 250 бұйрығымен бекітілген Кеден режимдері шеңберінде
ресімделетін тауарлар туралы есептің және ... ... ... ... ... Осы Кеден режимдері шеңберінде ресімделетін тауарлар туралы есептің және
есептілік ұсынудың ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Кеден
кодексінің 110, 132, 144, 161 және ... ... ... ... ... ... ... туралы есептілікті ұсыну нысаны мен
ережесін, тауарды кеден органдарының сақтауға қабылдауы ... ... ... ... ... ... және одан ... тауарлар
бойынша есеп және есептілігінің нысанын, сондай-ақ тауарларды Қазақстан
Республикасының кедендік аумағында/нан тыс қайта өңдеу ... ... ... ... ... ... ... туралы есеп жүргізу мен есептілік
2. Кеден қоймасы, кеден органы құрған бажсыз сауда дүкені, уақытша сақтау
қоймасы және кеден қоймасы арқылы айналымға ... ... ... ... аумағында/нан тыс қайта өңдеу кеден режимімен
өткізілетін тауарлар есебін жүргізуге жатады.
3. Кеден қоймаларының және бажсыз сауда дүкендерінің иегерлері белгіленген
нысандар бойынша (1, ... есеп ... және ... ... ... ... ... сақталынып жатқан және әкетілген тауарлар және
оларды сақтау мерзімдері, сондай-ақ бажсыз сауда дүкеніне келіп түскен және
одан өткізілетін тауарлар туралы ... ... ... ... Кеден қоймасында сақталынып жатқан, бажсыз сауда дүкеніне келіп түскен
және одан ... ... ... ... кітабы есеп жүргізудің
автоматтандырылған жүйесіне қарамастан жүргізіледі. Есеп ... ... ала ... тігілген, нөмірленген және қызмет аймағында кеден
қоймасы не бажсыз сауда дүкені кеден органы басшысының не оның ... ... ... ... ... ... болуы тиіс. Есеп
жүргізу кітаптары күнтізбелік жыл бойынша ... ... ... ... ... ... ауытқуына осы үлгіде
көрсетілген барлық мәліметтердің болу шартымен жол ... ... ... ... ... ... иегері кеден органдарының
лауазымды адамдарына есеп жүргізу құжаттарына мүмкіндік беруге және кеден
органының лауазымды адамдарына ... ... етуі ... ... ... Соңғы жазба жасалғаннан кейін есеп жүргізу кітаптары кеден органына
тексеруге тапсырылады. Тексеру аяқталғаннан кейін кітаптар иесіне сақтау
үшін қайтарылады. Есеп ... ... ... ... ... ... ... жол берілмейді.
7. Кеден қоймасындағы (бажсыз сауда дүкеніндегі) тауарлардың ... ... ... ... ... ... жазба бойынша тауарлардың
шығарылған күнінен бастап 5 жыл сақталады.
8. Кеден органдары ... ... ... тыс ... талап
етуге құқылы. Мұндай жағдайда кеден қоймасының, бажсыз сауда дүкенінің
иегері есептілікті қызмет аймағында кеден қоймасы (бажсыз сауда дүкені)
орналасқан кеден органы ... ... ... ... ... ... ... ішінде ұсынуы тиіс.
9. Егер кеден қоймасында, бажсыз сауда дүкенінде тауарлардың есебін
жүргізудің ... ... ... онда оның ... ... ... ... ену мүмкіндігін беруге тиісті.
10. Тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік аумағында/одан тыс қайта
өңдеу кеден режимін пайдаланған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... белгіленген нысан бойынша
(3-қосымша) толық есептілікті ұсынады.
11. Тауарларды Қазақстан Республикасының кеден органдары құрған уақытша
сақтау ... ... ... белгіленген нысан бойынша (4-
қосымша) есепке жататын тауарларды кеден органының сақтауға қабылдағанын
растайтын құжат беріледі.
3. Қорытынды ережелер
12. Осы Ереженің ... ... үшін ... Республикасының
заңдарына сәйкес жауаптылық көзделген.
Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003 жылғы
27 мамырдағы N 250 бұйрығымен бекітілген "Кеден режимдері ... ... ... ... және ... ... ережесі"
1-қосымша
Кеден қоймасындағы тауарлардың есебін жүргізудің нысаны
1-кесте: кеден қоймасындағы сақталатын тауарлар туралы есеп
|Р/б N| ... ... ... | ... |
|1 |2 |
|9 |10 ... Кеден қоймасында сақталатын тауарлардың есебін жүргізу
кітабы
|Р/б N| |Тауар атауы |Мөлшері | |Мөлшері |
|1 |2 |
|9 |10 ... ... ... ... ... ... ... мамырдағы N 250 бұйрығымен бекітілген "Кеден режимдері шеңберінде
ресімделетін тауарлар туралы есептің және есептілік ұсынудың ережесі"
2-қосымша
1-кесте: Бажсыз ... ... ... ... тауарлардың
есебін жүргізу кітабы
|Р/б N ... ... ... дүкені- нің|ЖКД N |
| |қой- ... ... ... ... |
|9 |10 |11 ... ... сауда дүкенінен өткізілетін тауарлардың
есебін жүргізу кітабы
|Р/б |Тауарды сауда | ... ... ... ... | Ес- |
|N ... | ... ... ... ... ... |
| |орналастырған күні| | |күн |ды ... | |
| | | | | ... тұл | |
| | | | | ... қолы | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | |Іс ... ... ... кедендік тауарлар мен салықтар |
|Кеден бажы |ҚҚС ... |
|9 10 11 |
|6 7 8 ... ... ... ... ... ... тауарлар
|Р/б N|Тауардың атауы |СЭҚ ТН бойынша коды |Өлшем бірлігі|Мөлшері |Құны |
|1 2 3 4 5 6 ... ... ... ... N ... ТН ... бойынша барлығы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ... ... ... ... ... N |ЖКД N | |СЭҚ ТН | ... |Кеден- |
| | | ... | | |дік ... | | ... | | | ... ... ... процесінде әкелінген және пайдаланылмаған
тауарлардың қалдығы
|Р/б N ... |СЭҚ ТН | ... |
| |Д ... ... | | |
| |N | ... | | |
2. ... ... ... ... шекарасынан
тыс жерлерде қайта өңдеу кеден режимін пайдалану
туралы есеп ... ... ... үшін әкетілген тауарлар
|Р/б ЖКД Тауар СЭҚ ТН Өлшем мөлшері Әкетілген тауарлардың N N атауы ... мен ... ... құны коды |
| |Іс ... ... |Іс |
| ... |бойынша ... ... |
|1 2 3 4 |5 |6 |7 |8 ... ТН ... ... |3 |4 |5 ... ғы 1 | | | | ... жалғасы
|Төленген төлемеде |
|Кеден бажы |
|9 |
|6 ... ... ... ... пайдаланылған шетелдік тауарлар
|Р/б N|Тауардың атауы |СЭҚ ТН бойынша коды |Өлшем бірлігі|Мөлшері |Құны |
|1 2 3 4 5 6 ... ... ... ... іЖКД ... ... СЭҚ ТН ... Кедендік Төленген кедендік N N бойынша |
|мөлшері құны тауарлар мен салықтар коды мен бірлігі |
| ... ТН ... ... ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... өңдеуден кейін қалған қалдықтар
|Р/б N |ЖКД N | |СЭҚ ТН | ... ... |
| | | ... | | |дік ... | | ... | | | ... ... өңдеу процесінде әкетілген және пайдаланылмаған
тауарлардың қалдығы
|Р/б N |ЖКД N | |СЭҚ ТН | ... ... |
| | | ... | | |дік ... | | ... | | | ... ... бақылау агенттігі
төрағасының 2003 жылғы
27 мамырдағы N 250 бұйрығымен
бекітілген
"Кеден режимдері шеңберінде
ресімделетін тауарлар туралы
есептің және есептілік ұсынудың
ережесі"
4-қосымша
|Р/б N ... |УСҚ ... ... ... ... |Сақтаған- |
| ... ... | ... ... ... үшін |
| ... ... | |(тең) | ... |
| |дың ... ... | | | ... ... ... | | | | ... |
|Орын |Сал- мағы | | | | | | |
| |(бр- утто | | | | | | |
| |/нет то) | | | | | | |
|1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... үшін ... алымдарының |УСҚ тауарларды беру кезіндегі |
|сомасы |ЖКД |
|9 |10 ... ... _____ ... ... __ ... "____" _____________
__________________________________________________________________
(тауарларды УСҚ орналастырған тұлғаның толық атауы немесе аты-жөні)
уақытша сақтау қоймасында сақтауға мынадай тауарлар қабылданды:
Барлығы:______________________________________________________
(уақытша сақтау қоймасында сақтау үшін төлеуге ... ... ... және ... _____________ Берілді: _______________
Мөлшері (ор ы, салмағы) ... ... ... ___________ ... ... ... ... ... ... бастығы. кеден органы
ның қолы, лауазымды адамының ның қолы, ... ... ... ЖНМ ... ... ЖНМ
___________________________ _______________________________
тауарларды уақытша сақтауға УСҚ-нан тауарларды алған
тапсырған тұлғаның лауазымы, ... ... ... қолы ... ... ... бақылау агенттігі төрағасының 2003
жылғы 7 мамырдағы N 187 ... ... ... ... ... ... ... бақылау мен кедендік ресімдеудің ережесі
1. Жалпы ережелер
1. Осы Еркін қойма кеден режимімен орналастырылатын тауарларды кедендік
бақылау мен ... ... ... ... әрі - ... ... ... кодексінің (бұдан әрі - Кеден кодексі) 242, 243-
баптарына сәйкес әзірленді және еркін қойма кеден режимімен орналастырылған
тауарларды ... ... мен ... ... ... қоймалардағы
тауарлардың есебін жүргізу тәртібін айқындайды.
2. Кеден кодексінің 88-бабына сәйкес еркін қойма - бұл оған ... ... ... еркін қойма кеден режиміне сәйкес орналастыруға әдейі
арналған, бөлігі уақытша сақтау үшін пайдаланылатын қойма.
Еркін қоймалар кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның
лицензиясын ... ... ... ... қойманың аумағы кедендік бақылау аймағы болып табылады.
4. Уақытша сақтау орны ретінде пайдаланылатын еркін қойма бөлігіндегі
тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... ... қоймаларда мерзімдері шектелместен болуы мүмкін.
Тауарлар мен көлік құралдарын еркін қоймада уақытша сақтау ... ... ... сәйкес айқындалады.
5. Еркін қойма кеден режимімен орналастырылған шетелдік тауарлар ... ... ... ... ... ... қайта
экспортының кеден режиміне сәйкес әкетіледі.
Іс жүзінде әкетуді бақылау Кеден кодексінің 113-бабына сәйкес кедендік
бақылаудағы ... ... ... ... ... жүзеге
асырылады.
2. Тауарларды еркін қоймаға орналастыру кезінде
кедендік ресімдеу
6. Еркін қойманың бөлігі уақытша сақтау орны деп танылған ... ... ... тауарлар кейін оларды еркін қойма кеден режимімен
орналастыру үшін уақытша сақтау рәсіміне сәйкес уақытша сақтау мақсатында
орналастырылуы мүмкін.
Еркін қоймаға ... ... ... жүк ... ... ... ... Қазақстандық тауарларды еркін қоймаға орналастыру, сондай-ақ
қазақстандық тауарларды еркін қоймадан Қазақстан ... ... ... органына тауарға ілеспе құжаттарды ұсыну жолымен оңайлатылған
нысан бойынша жүргізіледі. Кедендік ресімдеуді жүргізуші кеден органының
лауазымды адамы тауарға ілеспе құжаттарда есеп жүргізу ... ... ... ... және оны ... және жеке ... ... Еркін қойма еркін қойма кеден режимімен орналастырылатын тауарларға
кедендік ресімдеу жүргізу орны болуы мүмкін.
9. Тауарларды еркін қойма режимінде кедендік ресімдегеннен кейін ... ... ... орны ... пайдаланылатын оңшаланған бөлігіндегі
тауарлар еркін қойманың қалған бөлігіне ауыстыруға жатады.
10. ... ... ... ... ... басқа) уақытша сақтаудағы
тауарларды еркін қоймаға орналастыру мақсаттарында ауыстыру еркін қойма
кеден режиміне сәйкес ресімделген жүк кедендік декларацияның негізінде
жүргізіледі.
11. ... ... ... ... ... ... иесі ... органын осы
ниеті туралы алдын ала хабардар етуге ... ... ... ... айналымда болатын тауарлар
туралы есеп және есептілік
12. Еркін қойма арқылы ... ... ... ... ... алуға
жатады. Кеден органдары еркін қоймаға орналастыратын және одан әкетілетін
тауарлардың есебін кедендік есеп ... ... ... ... құжаты ретінде жүк кедендік декларация пайдаланылады.
13. Қазақстандық тауарлар есеп кітабына міндетті тіркеуге жатады. Кедендік
есеп құжаты ... ... ... не өзге де ... пайдаланылады.
14. Еркін қоймалардың иелері есеп жүргізеді және кеден органдарына
әкелінетін, сақталатын, қайта өңделетін, сатып алынатын, сататын және
қоймадан әкетілетін тауарлар туралы ... үш айда бір рет ... ... ... тауарларда болатын кез келген өзгерістер есеп
құжаттарында көрініс табуы тиіс.
16. Еркін қоймадағы тауарлардың есебін ... ... ... ... ... ... ... айқындайды. Бұл ретте есеп жүйесіне:
1) еркін қоймаға ... ... ... ... ... ... ... әкетілетін тауарлардың есебін жүргізу кітабы;
3) кедендік есеп құжаты енгізіледі.
17. Есеп кітаптары шетелдік және қазақстандық тауарлар үшін есеп жүргізудің
басқа жүйелерінің, оның ... ... ... ... ... сәйкес (1, 2-қосымшалар) жүргізіледі.
18. Есеп жүргізу кітаптарына жазбалар мынадай тәртіппен ... ... ... ... ... - тауарлардың еркін қоймаға
орналастырылған сәтінде, бірақ тауарларды еркін қоймаға әкелген сәттен
бастап бір ... ... ... тауарлар туралы - тікелей тауарларды еркін қоймадан әкету
кезінде.
19. ... ... ... ... мен ... белгілерінің,
олардың мөлшерінің, тауарлар мен көлік құралдарын еркін қойманың шегінде
ауыстыру туралы мәліметтердің, олармен ... ... ... кез ... көрініс табуы шартымен, еркін қоймада сақталатын,
дайындалатын және қайта өңделетін ... ... ... үшін ... ... сәйкес бухгалтерлік есеп пен есептілікті
жүргізу үшін қолданылатын құжаттар пайдаланылады.
20. Кеден органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... нысандарын
қолданады.
21. Егер уақытша сақтау органында және еркін ... ... мен ... есебін жүргізудің автоматтандырылған жүйесі пайдаланылса, онда
оның иесі кеден органдарына мұндай жүйеге қол жетімдігін ұсынуға міндетті.
22. Кеден ... ... ... ... ... уақытша сақтау
орындарында және еркін қоймаларда сақталудағы тауарларға түгендеу жүргізуге
құқылы.
23. Еркін қойма арқылы айналымда ... ... есеп ... ... ... бастап, есеп кітаптары үшін - тауарлар
шығарылған күнінен бастап есеп кітабындағы ... ... ... бес жыл
сақталады. Бұл ретте осы тармақта көрсетілген есеп ... ... ... жүргізіледі.
4. Қорытынды ережелер
24. Еркін қойма кеден режимінің талаптарын бұзғандық үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық көзделеді.
Қазақстан ... ... ... ... ... 2003
жылғы 7 мамырдағы N 187 бұйрығымен бекітілген Еркін қойма кеден режимімен
орналастырылатын тауарларды кедендік бақылау мен кедендік
ресімдеудің ережесіне
1-қосымша
Еркін қоймаға әкелінетін тауарлардың
есебін ... ... р/б ... ... ... есеп ... |
| ... тырылған |тауарға ілеспе құжаттың |
| ... ... |
|1 |2 |3 ... ... ... ... |Тауарлар: |
| ... ... |- ... ... |
| ... ... ... ССР ... ... кеден|аумағымен 1991 жылдың |
| ... ... ... ... |
| ... ... Республикасының |
| ... ... 1992 ... |
| ... ... бір |1-қаңтарында тауарлар |
| ... ... ... болуы тиіс; |
| ... баж |- ... ... ... |
| ... сондай-ақ|Қазақстандағы шығу тегін; |
| ... ... ... ... |
| ... саясат |шығу тегін, барлық кеден |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... дейін; |
| ... ... ... |
| | ... ... ... ... | |жыл ... ... ... | ... ... |
| | |- ... ... ... |
| | ... ... да сол |
| | ... ... ... ... | ... мына жағдайларды: |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... тауарлар |Кедендік қойма режимінде |
|Қойма ... баж және ... және ... ... |
| ... (НДС және ... тауарларды және |
| ... ... ... де тауарларды |
| ... ... ... кез-келген |
| ... ... ... ... |
| ... кедендік|тауарлардың тізімін |
| ... | |
| ... ... ... жол ... |
| ... үшін ... ... ... |
| ... ... ... арнайы |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... кеден|бар улы заттар, кәсіпорынның|
| ... ... т.б. ... |
| ... ... ... ... тек осы ... |
| |мен ... ... тауарларды |
| ... ... үшін ... |
| ... ... ... оның иесі |
| | ... ... органы кеден |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... үшін пайдалануы |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... бар ... |
| | ... ... немесе |
| | ... ... |
| | ... осы ... |
| | ... ... |
| | ... жүк ... |
| | ... ... өткізіледі. |
| Бажсыз сауда |Бұл кеден режимінде ... ... ... ... ... ... орны ... тек |
| ... ... ... ... ... Егер|
| ... ... ... ... немесе тауарды |
| ... және ... орны ... ... |
| ... экономика |сақтау қоймасы танылса, онда|
| ... ... ... бақылау жолымен |
| ... ... ... ... ... іске ... ... сауда |
| ... ... ... ... ... | ... сауда дүкені |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | |бар ... тұлғаның |
| | ... ... ... | ... Осы режимде |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... Республикасына |
| | ... ... ... ... | ... ... |
| | |- өзге ... органының|
| | ... ... ... | |де ... ... болмаса; |
| | ... |
| | ... ... |
| | ... ... және т.б. ... ... ... ... органдарының келісімі |
|аумақта тауарлардың |монтаждау, жинау, |болуы тиіс ... және жеке ... ... |тұлғалар келесі шарттарды |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... тауарлар өңдеу |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |тиіс; |
| ... соң ... ... ... |
| ... ... өндірістік қуаттардың|
| | ... |
| | ... |
| | ... алдын-ала қарасыру |
| | |; |
| | ... ... ... | ... ... ... мен |
| | ... өңделу өнімінің шығу |
| | ... ... ... тиіс.|
|Кедендік ... ... ... ... ... |
|бақылау кезінде өнімдерді|шетел тауарлары |жазбаша рұқсатымен Қазақстан|
|қайта өңделуі немесе ... ... ... кеден |
|орындалуы. ... ... ... |
| ... |тауарларды мына төмендегідей|
| ... ... ... ... ... |
| ... ... мен ... арқылы қайта өңдеу |
| ... ... ... ... жол |
| ... ... |беріледі. |
| ... ... |- ... ... бойынша |
| ... ... |
| ... ... |
| ... өнімдерді | |
| ... ... үшін | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... немесе өзге|Тұлғалық статусы бар болуы; |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |кәдімгі технологиялық ісіне |
| ... ... ... ... өңделуі. |
| ... ... | ... ... тыс |Бұл ... режимде |Қайта өңдеудің классикалық |
|жерде тауарлардың ... ... ... ... |
|өңделуі немесе орындалуы.|тауарлар экономика |Кеденнің арнайы келісімі |
| ... ... ... |
| ... ... ... мерзімі мен|
| ... және ... ... ... ... ... ... төлемдер алынады, |
| ... ... ... ... |
| ... тыс ... ... |
| ... ... | |
| ... ... ... |
| ... айналымға | |
| ... ... ... | |
| ... мен ... | |
| ... ... жартылай| |
| ... үшін | |
| ... | ... ... ... ... әкелу және әкету |
|Тауарларды ... ... ... ... |
|әкелу және ... ... ... ... ... |Өзгеріссіз күйінде ... және ... |
| ... ... |төлемдерін төлеу қамтамасыз |
| ... ... |
| ... жағдайында|Уақытша әкелінбейтін |
| ... ... ... |
| ... ... |-ас ... |
| ... тиіс (2 ... |
| ... аспайтын уақыт|-темекі өнімдері; |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... т.б. |
|Еркін ... ... ... ... ... ... ... кеден |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... шекара |Республикасының Үкіметінің |
| ... ... ... бойынша құрылады. |
| ... ... ... |
| ... ... | |
| ... сондай-ақ| |
| ... ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... ... | |
| |ал ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... және | |
| ... | ... ... ... ... ... ... қойма кеден режимі |
| ... ... ... орын ... |
| ... және ... кеден органының |
| ... ... ... ... ... ... өткізілетін |әрекет ету мерзімі 6 ай. |
| ... ... ... |
| ... ... | |
| ... | |
| ... ... ... қазқстандық |
| ... ... ... ... |
| ... | |
| ... ал | |
| ... ... |
| ... | |
| ... ... | |
| ... ... |
| ... | |
| ... және | |
| ... | ... ... ... ... ... |
|реэкспорты |шетел ... ... ... ... кезінде|
| ... ... ... ... |
| ... кеден |төленбейді және экономика |
| ... ... ... ... |
| ... ... |қолданылмайды. Егер тауарлар|
| ... ... ... үшін ... |
| ... немесе |тікелей ... |
| ... баж және ... ... Қазақстан |
| ... ... ... |
| ... ... сәйкес |органына арызданса шара |
| ... ... ... Фактілі әкету|
| ... ... ... |
| ... ... ... бастап 6|
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... |
| |жол ... | |
| ... ... |Осы мерзімде қолданбаса,онда|
| ... ... ... ... ... |
| ... шаттар |орталық Банкінің белгілеген |
| ... өзге де ... осы ... |
| ... бар |кредит ұсынумен ... |
| ... ... ақы ... |
| ... | ... ... режимінде кеден|Тауарларды және көлік |
|жою ... ... ... жою жеке ... |
| ... мен көлік |есебімен мүдделі адамдармен |
| ... ... Жою ... |
| ... ... ... келтіру мақсатына |
| ... ... ... Бұл ... |
| ... өзге де ... жойылады: |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |және көлік құралдары; |
| ... ... ... ... ... |
| ... Бұл |бажсыз сауда дүкені, кеден |
| ... ... ... ... ... |
| |қою ... ... әкелу, еріуті кеден |
| ... ... |
| ... шешіледі. | |
| ... және ... ... ... |
| ... жою ... ... ... ... үшін |мен ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... |тауарлары мен көлік |
| | ... ... ... ... ... ... ... ьойынша мыналар |
|тауарлардан бас тарту. |тауарлардан, көлік |бас тартылады: |
| ... ... ... |
| |баж, НДС, ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... тауарлар мен көлік|
| ... ... ... |
| ... ... Республикасына |
| ... ... ... ... мен ... ... ... және өзге кеден |
| ... Бұл ... ... |
| ... ... ... ... берілген |
| ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | ... ... көлік, күзет және сигнализациялық жүйесі, баж.сауда дүкені,
кедендік зертханалар және т.б.
ҰҚК, МВД, Қаржы ... ... ... органдармен қатынасқа түсетін басқа да органдар
КТК, ДТК, өткізу ... ... ... ... ... режимін қолданудағы бекітілген тәртібі бойынша нормативтік құқықтық
актілер
Сәйкестендірілген кедендік инфрақұрылым
Құқықтық реттеудің негізгі бастамасы
Режимдерді бұзған үшін ... ... ... ... техникалық
Ұйымдастырушлық
Нормативті- реттеу
Кеден режимі

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Саяси режимдер7 бет
Саяси режимдер қоғамды демократияландыру және саяси жаңару10 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«Қазақстан Республикасындағы кедендік саясат»34 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Активті қуаттың минимум шығыны бойынша АО «ЖРЭК» 220-220 кВ Қарағанды тораптарындағы режимдерді оңтайландырудың есептеулері47 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Беларусияда ресей мен Қазақстан арасындағы кедендік одақ4 бет
Визалар және кедендік ережелер4 бет
Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь