Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТЩ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Туризм саласындағы маркетингтің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Туризм саласындағы маркетингтің мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

2 ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ
2.1 Қазіргі заманғы туристік индустрия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
2.2 Шетелдік.тәжірбені туризм саласындағы
маркетиніте қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасында туризм саласындағы маркетингтің дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
3.2 Қазақстан Республикасындағы туристік кәсіпорынның маркетингтік
іс.әрекетінталдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40
Қазақстандық және шетелдік азаматтардың әртүрлі туристік қызметтерге қажеттілігін қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы тиімділігі жоғары және бэсекеге қабілетті туристік кешен құру, саланы дамытудың экономикалық және қүқықтық тетіктерін әзірлеу әрі Қазақстанның туристік өнімінің сапасын қамтамасыз ету біздің алдымызда тұрған ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады.
Туризм элемдік экономикада басты рольдердің бірін атқарады. Дүниежүзілік Туристік Үйымның (ДТҰ) деректері бойынша ол элемдік жалпы үлттык өнімнің 10 бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11 пайызынан астамын, элемдік өндірістегі эр бір 9 шы жұмысшы орнын қамтамасыз етеді. 1993 жылы Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік туристік ұйымға нақты мүше болып кірді.
Біздің дэуірімізге дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Үлы Жібек жолының құрылуы мен дамуы Қазақстан туризмінің тарихи алғы шарттары болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның ішінде туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің түтас өңірлерінің экономикасына белсенді ықпал етеді. Туризм саласында шаруашылық жүргізуші субъектілердің қүрылуы мен жүмыс істеуі жол көлігінің, халыққа сауда, мәдени, дәрігерлік қызмет көрсетудің дамуымен тығыз байланысты.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың тарихи және мәдени мүрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнін тез және түрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың барлык саласына және қоғамның эл ауқатына күшті ықпалын назарға ала отырып, Үкімет туризмді Қазақстан экономикасының маңызды секторы деп анықтады.
Қазақстанның мәдени - тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен сақтауға, саланың ғылыми - эдістемелік қамтамасыз етілуіне, кадрларды дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туристік қызмет кәсіпорын шаруашылық эрекетімен ғана шектеліп қоймайды, ол әр түрлі қоғамдық және кәсіби ассоциациялар мен бірлестіктердің,аймақтық, ұлттық, халықаралык институттар, мемлекеттік және мемлекет аралық реттеу үйымдарының қызметімен өте тығыз байланысты болады. Туристік сапардағы адамдар қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған барлық осы элементтер әрекетінің жиынтығы туризмнің элеуметтік - экономикалық құбылыс ретіндегі түсінігін қалыптастырады. Туризм қүрылымдарынын әр қайсысы өзінің нақты функциясын жүзеге асырғанда маркетинг концепциясын қолданады, сол арқылы ғана өз қызметінің тиімділігін арттырып, өзіне және қоғамға белгілі бір пайда алып келе алады. Бүл дәрежеге жету үшін туристік саламен байланысты кәсіпорындар туризмдегі маркетингті теориялық түрғыдан жан жақты зерттеп, тәжірибеде қолдануы қажет.
1 Академия рынка: маркетинг/пер. с фр. (Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. др.); науч.ред. Худакормов А.Г. - М.: Экономика, 1993. - 572 б.
2 Алтынбаева Б.А. Рынок туристических услуг. Учебное пособие: Основы рыночной инфраструктуры. - Алматы: Экономика, 1997. - 125 б.
3 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг. СПб: СПБУЭФ, 1996. - 74 б.
4 Бейжанова А.Т. Қазақстан Республикасындағы туризм саласындағы маркетингтің дамуы. // Вестник КазНУ: серия экономическая. - 2004. - № 4 -б. 52-53.
5 Борисова Ю.Н Маркетинг в туризме. М.: Рос. Межд. Академия туризма, 1996.-56 6.
6 Введение в бизнес туроперейтинга / под ред. Айгистовой О.В. М.: Рос. Межд. туризма, 1997. - 64 б.
7 Голубков Е.П. Маркетинпстратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995. -1926.
8 Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1998.-199 6.
9 Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: как завоевать рынок? - Л.: Лениздат, 1991.- 250 6.
10 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебное пособие. ~ Минск: БГЭУ, 1999.-144 6.
11 Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/ пер. с анг. под ред. Р.Б.Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 6.
І2 Маркетинг. Учебник под ред. Романова А.Н. М.: Банки и биржы,
ЮНИТИ, 1995.-560 6.
13 Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. - Алматы: Қазақ университеті, 2000. -1116. ]
14 Основы менеджмента туризма / под ред. Квартального В.А. М.: Финансы и статистика, 2001. - 125 6. Ц
15 Пузикова Е.П., Честпиков В.А. Международный туристический бизнес. М.: 1997.-35 с. Л\ /7
16 Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. - М.: Ось, 1997. -896
17 Шеденов У.К., Ильясов Д.Қ. Теория маркетинга и менеджмента в сфере услуг. Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 150 б.
18 Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы. Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 222 б.
19 Экономика современного туримза / под ред. Карповой. М.: Финансы и статистика, 1998. - 225 б.
20 Юрик Р.А. Маркетинг как необходимый инструмент управления турфирмой. // Маркетинг в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - 6. 109-118.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
География факультеті
Туризм кафедрасы
Курстық жұмыс
ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ СИПАТТАМАСЫ
Орындаушы:
3 курс студенті ... ... ... ... ... ... ... Д.З.
(қолы, күні)
Норма бақылаушы _______________________________ Байжокенова А.М.
(қолы, күні)
Қорғауға каф. ... ... ... Артемьев
А.М.
(қолы, күні)
Алматы, 2010
ЖОСПАРЫ:
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................3
1 ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТЩ СИПАТТАМАСЫ
1.1 ... ... ... ... ... маркетингтің
мәні........................................................9
2 ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ
2.1 ... ... ... ... ... саласындағы
маркетиніте
қолдану.....................................................................
........................22
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 ... ... ... саласындағы маркетингтің
дамуы.......................................................................
...............................................26
3.2 Қазақстан Республикасындағы туристік кәсіпорынның маркетингтік
іс-
әрекетінталдау..............................................................
.....................................35
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................39
ПАЙДАЛАНҒАН ... және ... ... ... ... қызметтерге
қажеттілігін қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ... ... ... жоғары және бэсекеге қабілетті туристік кешен
құру, ... ... ... және ... ... ... ... туристік өнімінің сапасын қамтамасыз ету біздің алдымызда
тұрған ең маңызды ... бірі ... ... элемдік экономикада басты рольдердің ... ... ... Үйымның (ДТҰ) деректері бойынша ол элемдік жалпы
үлттык өнімнің 10 бөлігін, ... ... 11 ... ... ... эр бір 9 шы жұмысшы орнын қамтамасыз етеді.
1993 жылы ... ... ... ... ... нақты мүше
болып кірді.
Біздің дэуірімізге дейінгі үшінші ... ... Үлы ... құрылуы мен дамуы Қазақстан туризмінің тарихи алғы шарттары болып
табылады.
Тақырыптың өзектілігі. ... ... ... инфрақұрылым
салаларының дамуына, соның ішінде туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің
түтас өңірлерінің экономикасына белсенді ықпал ... ... ... ... ... ... мен жүмыс істеуі жол көлігінің,
халыққа сауда, мәдени, ... ... ... ... ... ... алуы ... қызметті реттеу мен халықтың
тарихи және мәдени мүрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнін тез
және ... ... оның ... ортаға, экономиканың барлык саласына және
қоғамның эл ауқатына күшті ықпалын ... ала ... ... ... ... ... ... деп анықтады.
Қазақстанның мәдени - тарихи және демалыс ... ... ... ... ... - эдістемелік қамтамасыз етілуіне, кадрларды
дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туристік қызмет кәсіпорын шаруашылық ... ғана ... ол әр ... қоғамдық және кәсіби ассоциациялар ... ... ... ... ... ... аралық реттеу үйымдарының қызметімен өте тығыз ... ... ... ... ... ... бағытталған барлық
осы элементтер әрекетінің жиынтығы туризмнің элеуметтік - экономикалық
құбылыс ретіндегі ... ... ... ... ... ... нақты функциясын жүзеге асырғанда маркетинг концепциясын
қолданады, сол арқылы ғана өз қызметінің тиімділігін ... ... ... белгілі бір пайда алып келе алады. Бүл дәрежеге жету үшін ... ... ... ... маркетингті теориялық түрғыдан
жан жақты зерттеп, тәжірибеде қолдануы қажет. Ал бұл ... ... ... түрде жаңадан пайда болып, дамып келе ... ... ... ... ... мамандар жетіспейді, туризмдегі
маркетинг Қазақстан мысалында ... жаңа ... ... ... ... сала ... ... тұрғысынан теориялық зерттеу жургізіп,
тэжірибеге енгізу, еліміз үшін өте пайдалы да, "әдемі" де ... ... ... ... ... ... мақсаты. Тақырыпты теориялық түрғыдан жан жақты
зерттеу, ... ... мен ... қызметтің қазіргі уақытта
қалыптасқан жағдайын қарастыру мен Қазақстан туризм саласының даму ... оның ... ... ... ғылыми көзқарас қалыптастыру.
Жұмысты жазу барысында салыстыру, эксперттік, ... ... ... ... мақсатца жету үшін алга қойылган. мәселелер, ҚР туристік
рыногын зерттеу, оның зерттеу қарқынын анықтау, ... ... ... ... айқындап, қазіргі жай күйі мен даму болашағын ... пәні - ... ... ... ... - ҚР ... рыногы және оның дамуындағы маркетингтік
қызметтің атқаратын ролі.
Ғылыми ... ... және ... ... осы саладағы
отандық және шетелдік авторлар еңбектері, ҚР статистика агенттігінің
мэліметтері, ... және ... ... және интернет жүйесі болып
табылады.
Аталган тақырыпта жүргізілген зерттеу ... ... ҚР ... ... дамуын қазақстандық туристік өнімін халықаралық
рынокқа үсыну түрғысынан ... ... ... ... ... ... ... барлық жақтан
қарап келгенде де тек оң ... ... ... ... ... ... ... ластайды, жергілікті тіршілікке үлкен ... ... ... ... табиғаттың тазаруы мен күтілімін талап
етеді, осыдан туристік кәсіпорындар ... тек ... ... ... ... қоршаған ортаға да өз пайдасын тигізеді. Қазақстанның туризм
потенциалы өте жоғары ... және оны ... ... ... бұл ... ... пен маркетинг ендірілуі қажет.
Зерттеу жүмысына байланысты ғылыми жариялымдар ... ... ... және бизнес ... жас ... ... 58-ші және 59-шы ... ... ... шықты.
Ғылыми жүмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытындыдан түрады.
1. ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТЩ СИПАТТАМАСЫ МЕН ШЕТЕЛДІК ... ... ... ... ... ... сферасының маркетингі қажетті жерде, қажетті уақытта
және өткізуді ... ... ... ... ... ... бағытталған. Қызметтер ... ... ... мен ... ... ... ... және өңдеу кезеңдерінен тұрады. Ол екі мақсатқа жету
үшін бағытталған: ... ... ... және ... ... ... және ... толық қанағаттандыру арқылы
қызметтер рентабельдігін қамтамасыз ету.
Дәстүрлі маркетинг пен қызметтер саласындағы ... ... ... жатады:
- He өткізе аламыз, соны өндіру;
- Жаңа тауар (қызмет) шығара отырып, түлынушыларды ынталандыру;
- Тиімділік пен пайдалылық принципі;
- Маркетингтік ... ... ... ... факторды
ескеру.
Бірақ қызметтер сферасында басты орынды әлеуметтік факторды ескеру
қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ортаны құрайды. Екіншіден, қызметтер маркетингі эдеуметтік
жұмыстың ... түрі ... ... ... ... ... - ... жаңа қызметтерді
жылжыту мен ескірген қызметтерді есепке ала ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру. Бүл міндеттің Шешімі келесі
маркетингтің арнайы қызметтерімен толықтырылады:
- Қызметтер ... ... және ... ... ... ... ... деген тұгынушылардың сүраныстарын және әлуетті
сұраныстарын анықтау;
- ... ... және ... жоспарлау;
- Баға саясатын жасау;
- Қызметтер саласындағы кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... қарамастан оларды тауардан
ерекшелендіретін төрт сипаттамасы бар. Олар: қолға үхтап көруге ... емес ... ... яғни ... пен қызметті түтынудың
біртұтастығы; сапалық түрақсыздығы (сапа бірқалыпты болмайды және өзгеріп
түрады); қызметтерді сақтауға, тасымалдауға болмайды.
Қызметтер жоғарыдағы ... ... ... ... ... қызметінде жетістікке жетудің кілті болып табылатын ... оның ... ... ... ... ... жэне ... береді.
Жалпы қызметтер маркетингінің маңызы қызметтер рыногының ерекшеліктері
мен ... ... ... Қызметтер рыногының
ерекшеліктері екі айрықша аспектіден тұрады: 1) қызмет көрсетілмей түрып
болмайды; 2) ... ... ... ... ... ... мен ... талап етеді [3].
Қызмет маркетингінде басты орынды маркетинг кешенін құруға береді.
Тауарлық ... ... ... - ... 4 ... ... ... - негізгі өнім, яғни түтынушылардың проблемаларын шешетін эр
түрлі қызметтер жиынтығы;
2. қызметтер - қосымша тауарлар, яғни ... ... ... үшін ... ... ... ... - бірге жүретін тауарлар, яғни ... ... ... ... ... ... ... негізгі, қосымша және бірге
жүретін тауарлар.
Жаңа ... ... ... ... ... ... идеяны сүзіп алу.
2. идеяны таңдау.
3. жаңа қызмет тркырымдамасын жасау және оны тексеру
4. маркетинг стратегиясын қүру
5. бизнес-талдау
6. қызметті жасау
7. сынақ маркетингі
8. ... ... ... ... ... ... ... негізінен қызмет көрсететін кәсіпорынның орналасуы тұтынушылардың
орналасуына байланысты анықталады;
- клиенттердің қажеттілігі мен ... ... ... ... ... ... календарлық жоспарлау негізінен тұтынушыға байланысты;
- қызметтердің сапасын анықтау және ... ... ... ... ... тіл табыса алуы керек;
- өндірістік күштер эдетте түтынушылардың жоғары сұранысы арқылы
есептеледі;
- жүмысшылардың еңбек тиімділігін өлшеу ... ... ... ... ... ... емес, тұтынушылық сұраныстың
болмауынан болуы мүмкін,
- қызмет ... ... ... ... ... ... кейдүнн қызметтер аясында маркетинг пен өндірісті бөлу қиындыққа
соқтырады.
Осы факторлардың арасындағы ең негізгісі қызмет көрсету орнының
тұтынушыларға максималды жақын ... ... ... осы ... кәсіпорынның қызмет көрсету үрдісін жақсартуға мүмкіндік береді
[1].
Рынокқа шығарылған кез келген қызмет ... ... ... ... ... шығады. Қызметтердің рынокта болу кезеңі
қызметтердің өміршеңдік кезеңі деп аталады.Өміршеңдік кезеңінің сараланған
деңгейіне және ... ... ... оны 4,5 ... 6 фазаға
бөледі. Қызметтің өміршеңдік циклы құрылу, ену, өсу, ... ... және ... ... ... ... ... өндіруші
ізденеді, рынокта бұрыннан бар қызметтерден ... ... ... құндылығы бар жаңа қызметті рынокқа енгізуге ... ... ... осы ... ... ... ... болуын
қамтамасыз ету керек. Ол үшін жарнамалық кампаниялар қолданылады. ... ... мен ... ... ... акцияларын жүргізу
маңызды. Кемелдену ... ... ... Бүл күресте жеңу ... ... ... ... марапаттау және т.б. қолдану
орынды. Толықтыру фазасында бэсеке күрделіленгенде маркетингтік шығындары
көбейеді, біл өз ... ... ... ... ... ... ... Жарнама көбейіп кеткенде, қызметтерді өткізу
көлемі ... ... тэн ... ... төмендеп кетеді. Мұндайда
өндіруші келесі шешімдердің біреұін кабылдауға xvoa ... ... ... ... ... ... жаңа сипат беріп, рынокқа қайта шығу; қызметін ... ... [1 ... 1 - Қызметтердің өміршеңдік циклының фазаларына сипаттама [4]
| ... |Өсу ... ... |
| | | ... | ... ... ... |Түрақтанады |Бірден |
| ... ... ... ... |төмендеиді |
| | | ... | |
| | | ... | ... |Фирма- |Алғашқы бэсе |Күшті жэне ... |
| ... ... ... ... |күрестерден шығу|
| | ... ... ... | |
| | ... ... |түршде болады|жолдарын |
| | | | ... |
| | | | ... ... |Дифференциа |Дифференциа |Төмен |Дифферециация ... стра |ция |ция және ... ... | ... | ... | | ... | | | | ... ... ... ... ... |«шығын ... ... алу» ... ... |дщ ... |
|сы ... ... т.б. ... жүиесі|саясаты |
| | ... ... ... | |
| | ... | | ... ... ... |Тұрақталад |Төмендейді |
| | | |ы ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... |Өсу ... ... |
|Жарнама |ақпараттық |Агрессивті |Жалпы ... |
| | | ... | ... ... бір ... рынокта келесі қызметтер тобы болуы керек
деген: негізгі - өсу кезеңіндегі және ... ... ... ... ... - кемеліне жету кезеңінде сатудан түскен пайданы
тұрақтандыратын қызметтер; стратегиялық - ... ... ... ... ... тактикалық - өсу және кемеліне жету кезеңінде
болатын негізгі тауар топтарын сатуды ... ... ... ... ... А. ... өнім ... тиімді қатынасы
фирма шығаратын барлық тауардың өсу кезеңінде - 15-25%, кемеліне жету - 50-
60%, құлдырау -30%, ... - 5 - 10%, ... онда өнім ... оңтайлы деп санайды \7].
Фирмалардың сүрыптамалық саясатында рыноктан кететін, құрылып жатқан
қызметтер мен өнімдер топтары ескерілуі қажет.
Тәжірибе көрсеткендей, тауарлар мен ... ... ... ... ... бар ... мен ... құрайды.
Алғаш рет туризмде маркетинг терминологиясын, принципін, концепциясын
қолдануды 1971 жылы Криппендорф ұсынған. Бұрынғы ... ... ... және анықтамалары сипатталады. Туризм 1950 жылдан
бастап тез ... ... Бүл ... ... ... ... ... қызметтерге деген ... ... ... асып кету беталысын алған, және бұл ... ... ... ... ... сату ... жылжыту үшін
қолайсыз болды .
Туризм индустриясы көптеген шағын және орташа ... ... ... кездегі маркетингтік қүралдарды қолданатын не
«ноу-хауы», не тәжірибесі жоқ және осы жүмыстарды ... адам ... жоқ. Олар тек қана ... жарнама, өткізуді және рынокты
зерттеу мен өнім ... ... ... жатады. Бәсекенің күшеюі және
клиенттердің ... ... ... ... ... бас ... алып келеді.
Бэсекелестіктің күшеюі және ... ... ... ... ... ... ... көпшілігінің маркетингке бас үруына
алып келеді, яғни бәсекеклік күресте жетістікті ... ету және ... ... ... үшін ... ... жоспар құрды
[2].
2. Туризм саласындағы маркетингтің мәні
Туристік фирмалардың маркетингті қолданудың маңыздылығы оның ... ... ... ... жасаумен жоғарылайды, рынокты
қалыптастыру, ... ... ... ... ... маркетинг концепциясы:
- Рынокты зерттеу және болжау;
- Рынокта туристік өнімді тарату эдістерін өңдеу;
- Тиімді баға саясатын ... ... ... ету ... қүру; ^Маркетинг жоспарын өңдеу.
Туристік маркетинг дегеніміз - ірі ... ... ... ... ... ... ... жасауда және оны жасап, өткізу
арқылы, ол ... ... ... ... ... ... табуға
бағытталған қызметін ұйымдастыру және басқару жүйесі.
Туристік маркетингтің негізгі қызметтері - рекреациялық ... ... және ... бағаны, рынокты сегменттеуді
қалыптастыруға бағытталған эрекет.
Туристік маркетингтің қызметтеріне келесілер жатады:
- Рыноктық сүранысты анықтау;
- Өнімнің оңтайлы ассортиментін ... ... ... ... ... ... қабылдау;
- Өткізу саясатын жасау.
Кейбір авторлар туристік маркетинг анықтамасына жаһанды мэн ... ... ... Е. ... «Туристік маркетинг-туристік
кәсіпорындардың қызметін, сонымен қатар, аумақтық, ұлттық және ... ... ... аумағындағы жеке және мемлекеттік саясатты жүйелі
түрде өзгерту және ... ... ... мақсаты -
түтынушылардың белгілі бір топтарының қажеттіліктерін неғүрлым толығырақ
қанағатандару» [9].Туристік өнім ең ... ... ... ... ... ... осы ... жетуге бағытталған бірінен кейін бірі
жасалатын қызметтерден ... ... ... орай ... ... ... және негізделген анықтамасы келесі деп айтуға болады.
Туристік маркетинг дегеніміз - ... ... ... бар және оны ... осы ... өндіре отырып, өзіне пайда алатын
және ... ... ... ... ... ... өнім деп, туристік саяхат кезінде туристің қажеттілігін
қанағаттандыру үшін ... ... мен ... ... ... ... үш ... түрады.Оны 1-суреттен көре аламыз.
Сурет 1- Туристік өнімнің қүрылымы [11].
Туристтердің туристік өнімнің әрбір ... ... ... тур - 50%; ... қызметтер - 30%; тауарлар - 20%.
Тур деп- туристік өнімнің біріншілік ... ... ... ... ... белгілі бағытқа, белгілі бір мерзімге
клиентке біртұтас беріледі.
Тауарлар туристік өнімнің материалды бөлігінен ... ... ... мен қала ... буклеттер, кәдесыйлар, туристік қүрал-жабдықтар
және т.б.
Қосымша туристік - экскурсиялық қызметтер ... ... ... ... ... жататындар: телефон, пошта, заттарды сақтау, ақша
айырбастау, қосымша тамақтану, ойын-сауық және т.б.
Туризм өзінің негізгі сипаттамалары ... ... ... ... ... жоқ. ... туризмде қазіргі кездегі
маркетингтің барлық бөлімдері ... ... ... бір ... бар, онда тек ... ғана ... ... тауарларды сатады (мамандардың айтуынша, ... ... - 75%, ... - ... ... нәтижесі бар дәстүрлі өндірісте маркетинг нақтырақ
мэн алады. Туризмде қызмет нэтижесі болып туристік өнімтабылады.
Туристік өнімнің бірнеше ерекшеліктері бар:
Біріншіден, ... ... ... ... ... және табысқа
байланысты икемді. Бірақ саяси және әлеуметтік факторларға байланысты болып
келеді.
Екіншіден, сүраныстың ... ... ... ... ... орын ... ... нәтижесінде нақты туристік аумақтар бөлініп
шығады.
Үшіншіден, туристік өнімді үсыну ... ... ... ... ... ... орнында тұтынылады. Қонақ үй, эуежай, демалыс ... ... ... ... ... ауыстырылуы мүмкін емес.
Төртіншіден, туристік өнім көптеген кәсіпорындармен жасалады. Олардың
эрқайсысының бөлек ... ... ... және эр ... коммерциялық
мақсаттары болады.
Туристік өнімнің ерекшеліктері туризмдегі маркетингке әсер ... бір ... жоқ ... туризмдегі маркетингтін белгілі бір
анықтамасы жоқ. Әлемдік туристік үйымның (ӘТҰ) ... ... ... сүйене отырып, француз мамандары Р. Ланкар мен Р. Олльенің
туристік маркетинг деп, «қойылған мәселелерді зерттеу, ... және ... ... ... ... мен ... жиынтығы. Бүл тэсілдер мен
эдістер психологиялық және ... ... ... ... неғүрлым толық қанғаттандыру, ... ... ... мен ... жүмыс жасауының қаржылық жағынан
неғұрлым рационалды тэсілдерін анықтауға бағытталуы керек» [8].
Әлемдік туристік үйым туристік ... 3 ... ... ... ... ... - ... отырған демалыс орны және онда бар сервистік қызметтер
мен күтілген пайда олардың қажеттіліктеріне толығымен сәйкес
келетінін айтып, сендіру;
Даму - өткізу жаңа ... алып ... ... сонымен қатар, бұл жаңалықтар әлуетті клиенттердің
қажеттіліктеріне сәйкес келуі керек;
Бацылау - ... ... ... ... ... ... етеді.
Манилада өткен туризм жөніндегі дүниежүзілік конференцияда (1980ж.)
туризмге ... ... ... Мүнда туризм тек экономикалық емес,
сонымен ... ... ... экологиялық және саяси маңызы бар деп
айтылды. Осы анықтамаға орай туристік маркетингті осы айтылған факторлардың
барлығын ... ... ... ... айта кеткен жөн.
Отандық және шетел практика мен теориясында маркетингтұжырымдамасын
қолданудың бірыңғай көзқарасы жоқ. Егер біз ... ... ... ... ол ... бір құрамдас бөлшектерден түратынын
үмытпауымыз керек. Оларды бөліп және өзара ... ... ... ... ... қолданудың негізгі
контурларын 2-суреттегідей сызып көрсетуге болады.
Сурет 2 - Туристік кәсіпорындағы маркетинг ... ... ... ... ... ... талдаудан
басталады. Бұл мэселе маркетингтік ... ... ... арқылы
шешіледі. Оның нэтижесі болып ... ... ... перспективаларын
анықтауға кажетті нақты ұсыныстар беру.
Маркетингтік мүмкіншіліктерді анықтау ... ... ... ... мүмкіншілік береді. Бүл маркетингтік іс-әрекеттерді,
рыноктың барлығына ... ... ... ... ... ... Маркетингтік қызметтің үрдісі рыноктық мүмкіншіліктерді талдаудан
басталады. Бүл мэселе маркетингтік зерттеулер ... ... ... Оның ... болып туристік фирма қызметінің ... ... ... ... ... ... ... бірі болып туристік қызметті
максималды ... ... ... Ол ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан, маркетингтік ... пен ... ... ... және ресурстардың
маңыздыбағыттарда шоғырлануы орын алады. Стратегиялар бағдарламаларда
нақтыланады [10].
Маркетингтік ... ... ... ... ... Сондықтан, маркетингтік қызметте маркетинг кешенін қүру маңызды
орын алады. Бүл мақсатты рынокқа әсер ету үшін қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... кешенінің негізгі
элементтері болып табылады.
Жаңа туристік қызмет түрлері, жаңа ... ... ... ... осы аумақта бэсекелестіктің күшеюіне әкеледі. Осымен қазіргі сервис
компанияларының корпоративтік ... ... және ... ... ретінде қызметтер маркетингіне жоғары ықылас түсіндіріледі. Салтты
түрде кешенді ... ... ... ... төрт ... бағыт
бойынша («4Р») өнім, баға, тарату және жылжыту ... ... ... ... Бірақ мүндай маркетинг қүралдарының жинағы қызметтер
рыногы ... ... ... ... ... ... ... үшін жеткіліксіз. Алғаш рет мүндай
жағдайды Бернард Бумс және Мери ... ... ... атап ... маркетингтің «4Р» салтты кешеніне туристік қызметтер үшін
персонал, орта және ... ... 3 ... ... ... ... көрсететін фирма ү_зақ мерзімді жеміс ... ие бола ... ... ... ... ... өнімді өңдеудің жүйелік
бағдарламалары бар ірі ... ... ... өңдеу бірнеше кезеңдерден тұрады. Ең алдымен туристік
компания туристік өнімді ... ... ... өз ... ... яғни өнім қүру үшін ... ... ... ... ... өнім түрін бекіту.
Стратегияны анықтағаннан кейін идеяны сүзіп алу басталады. Көптеген
фирмалар ... ... ... матрицасын, миға шабуыл және
т.б.құралдарды ... ... ... ... ... айналады.
Келесі кезең туристік фирмалардың өнімдерін өңдеу - бұл бизнес
-талдау, яғни алғашқы және ... ... ... ... бағалар мен
алынатын пайда жоспарланады. Кейін өнімді алдын-ала сынау жүргізіледі. Бұл
кезең қымбат және көп уақытты ... ... жаңа ... өнім ... жоспарада қолдау тапса,
фирмалардың қызметінде жаңа туристік өнімді ... ... ... ... ... Кейбір туристік компаниялар венчурлік ... жаңа ... ... құрады немесе жаңа өнім бойынша
менеджерлер ұстайды.
Идеяны сүзіп алу, ... ... және ... ... ... көп уақыт керек.
Жаңа өнімді жоспарлаудың негізгі бөлігі, яғни туризм ... ... ... ... маркаларын қонақ үй торлары,
әуекомпаниялары және ... ... ... ... құрады. Ірі
компаниялар әр түрлі сауда ... ... эр ... ... ... ... ... аумағындағы тауар саясатының өзгешелігі ... ... ... ... ... келесі жалпы белгілі
ерекшеліктерімен түсіндіріледі: сезілмеушілігі, өндірушіден бөлінбеуі, сапа
түрақсыздығы және сақтау қабілетсіздігі. ... ... ... ... ... ... ... жекеленуі сияқты
параметрлерге сэйкес ерекшеленеді [17].
Тұтынушы күтуі туристік қызметтің құрылуы, персоналдың қаншалықты
дайындығы, ... мен ... ... ... ... ... қарай оның жүзеге асырылуы үйымдағы көптеген адамдардың
жүмыстарына тэуелді болады. Сол ... ... ... ... өз ... ... құру ... персоналдың тұтынушымен
жекелей қатынасында сапалы қызметтер көрсетуі мен ... ... ... ... ... ... ... келген қызмет түрін тұтыну оның өндірісімен бірге жүреді. Осы бір
уақыттылық туристік қызмет көрсететін компанияның нақты ... ... ... жақындату жолымен ... ... кең ... ... ... ... жекелей туристік
қызмет көрсету бойынша ... сапа мен ... ... ... ... үшін ірі ... ... түсіндіріледі. Егер
туристік қызмет стандартталмаған болса, онда оған стандарттарды ... ... ... ... ... келуін қадағалау ауыр болады. Осы
сипатта операциялық менеджерлер жаңа тауарларды қүруға қарағанда ... құру ... ... роль ... ... маркетинг бойынша
менеджерлерге қарағанда тұтынушылармен олардың қатынастары жақын ... ... ... ... ... механикасын жақсы меңгеріп, осы
үрдісті қызметкерлер өз орындарында атқара алу ... ... ... ... ... ... қызметінің нақты
әсері шығарылатын өнім көптүрлілігі және ... кез ... мен оның ... және ... ... ... жүруі арқылы рәсімдерде көрініс алып, кәсіпорынның маркетингтік
басқару ... ... ... ... ... табылады.
Тауарларға қарағанда қызметтердің айрықша ерекшеліктерінің болуына
қарамастан олардың өткізу саясаттары тығыз байланысты.
Өткізу. ... ... ... ... туристік қызметтің
қозғалысының негізгі мақсаты өнімді тауарға айналдырып, өндіруші және ... ... ... ... ... компания қызмет аясына байланысты әлуетті сатып
алушыларды тартудың әр түрлі эдістерін қолданады.Туризм ... ... ... көптеген туристік компаниялар эр ... ... ... ... ... өз ... сатады. Туристік өнімді
өткізуде үлкен ... ... ... ... белсенді
тарататын туристік агенттіктер көрсетеді.
Туроператорлар жаңа ... ... ... ... ... ... сатпас бүрын, агенттік белгілі бір бағамен ... ... ... тур ... келісім шартта отырған барлық туристік
агенттіктер кіреді [12].
Агенттік тораптың барлық мүшелеріне тур ... ... ... ... (каталогтар және олардың ... ... ... ... ... және т.б.). агенттер барлық қажетті
акпараттық материалдармен ... ... ... кызметкерлері агенттік тораптардың жұмысы туралы
есеп жүргізіп отыруы қажет.
Агенттік тораптың қызметін ынталандыру мақсатында ... ... ... ... ... үшін үлай ... ... Анықталған
ұпайлар саны бонустық жүйеде бірінші, екніші немесе үшінші ... ... ... Бүл ... ... ... экеледі. Сонымен
туристік индустрияда маркетинг стратегиясының ү_зақ ... ... ... ... және оны нысаналы рынокқа шығарумен байланысты.
Маркетинг кешенінің келесі қүрамдасына баға және баға қүру жатады.
Туристік ... ... баға күру ... ... процесс.
Қызметтердің сезілмейтіндік қасиеті осы аумақта баға қүруды күрделендіре
түседі.
Баға саясатында туристік фирмалар көбінесе екі ... ... ... ... қызметтер үшін шығындарға негізделген баға
белгілеу; ал басқа қызметтер түрлері үшін ... ... ... баға ... ... фирма баға қүрудың белгілі бір саясатын үстана отырып, сату
көлеміне де, және ... ... да әсер ... Баға көлеміне ішікі
факторлар (кәсіпорын мен ... ... ... ... ... баға құруды үйымдастыру) және сыртқы факторлар
(рынок түрі; турөнімнің бағасы мен ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын реакциясы)
[14].
Баға қүру саясатына әсер ететін туркәсіпорынның мақсаттары; ... ... ... ету, ... ... ... ... үлғайту, турөнімнің
сапасы жағынан жетекшілікке ие болу. Баға ... эсер ... ... - ... ... көзқарасы, бәсекелестер бағалары. Бағаны
анықтаудың ең оңай тэсілі, ол шығындарға негіздеп баға қүру. Баға ... ... ... және ... ... мен ... ... анықтау. Баға құрудағы саясатқа сондай-ақ
бэсекелестер бағасы мен олардың бағаның өзгеруіне қатысты ... ... ... ... ... құру ... элемент болып табылады.
Баға қүруға эсер ететін төрт факторды атап өтуге болады:
1. шығындар күрылымы ... ... ... ... ... ... бэсеке қабілеттілігі;
3. түтынушылар төлеуге дайын бағалар (сүраныстың икемділігі);
4. туристік кәсіпорынның мақсаттары:
Бағаның өзгеруі сату ... ... әсер ... ... ... ... ... бірақ үлкен бағаның әсері осындай болуы мүмкін,
Зерттеулер көрсеткендей, түтынушылар ... ... ... ... ... ... ... сапаны тексеріп көре алмайды.
Баға қүру стратегиясы туркәсіпорынның перспективті мақсаттары мен оның
жалпы даму бағыттарымен ... ... ... ... ... пайда табу,
өздерінің түрақты клиенттер шеңберін құру, бэсекелестерді жеңу жатуы
мүмкін.
«Қаймақтарын сүзіп алу» ... ... ... баға ... Бүл жаңа турөнім жасағанда және бэсекелетер жоқ кезінде тиімді.
Төмен бағалар стратегиясы бэсекелестерді жеңу үшін орынды.
Рынокқа жаңадан кіру ... ... ... ... ... ... оны ... көтеруге негізделген. Мүндай стратегия
турөнімнің кең ауқымда таралуы үшін қолданылуы мүмкін.
Бэсекелер бағасы ... яғни ... ... ... ... ... орнату. Бүл рынокта балама тауарларды ұсынатын
туркәсіпорындар бар кезде қолданылады.
Дамыған мемлекеттерде мемлекетке ... ... ... ... ... ... Туристік қызметтердің бағасы мен сүранысына келесілер әсер
етеді:
- Баратын мемлекеттегі саяси тұрақтылық;
- Халықаралық ... ... және ... ... ... мемлекетіндегі өзгерістер.
Жылжыту немесе маркетингтік коммуникациялар жүйесі - бұл турөнімнің
сатылу көлемін үлғайту және сүранысты қалыптастыру үшін ... ... ... ... үшін ... тұтынушылар мен сауда
делдалдарымен түрақты да, ... ... ... ... Бұл байланыстың
мақсаты-қалыптасқан көзқарастарды өзгертетін және болашақтағы эрекетке ... үшін ... ... ... туралы пікір туғызу [16].
Маркетингтік кешен төрт компоненттен түратын жүйе ретінде сипатталады:
ақпарат тарататын коммуникаігор; ақпаратты қабылдайтын мақсатты ... өзі; ... ... ... ... 3 негізгі құрал бар [3 -сурет].
Сурет 3 - Жылжытудың негізгі құралдары [15]
Керекті нэтижеге жету үшін ... ... ... қолдану
мүмкін емес. Өнімді жылжыту бағдарламасында әр түрлі тэсілдер қолданылуы
керек.
Жарнама, әрине, туристік тауарлар мен қызметтерді сату мен ... ... Көп ... ... ... ... үшін ... түскен пайданың 5% жарнамаға жұмсалады.
Жарнаманың көптеген анықтамалары бар, ... ... ... ... ... емес ... ... жарнама-жаппай байланыс құралы; адамдардың үлкен санына арналған.
3. жарнама персоналды сатумен ... ... ... назарын аударып, ... ... ... ... айналдыру.
Жарнаманың мақсаты-түтынушының назарын аудару, қызығушылығын туғызу,
ақпарат беру. Жарнама қүралдарын 6-суретте көруге болады.
Туристік фирма мұндай әдістерде өткізуді ынталандыру үшін ... ... ... ... ... үшін өлі ... қонақ үй нөмірлері арзанырақ. Сонымен қатар, кэдесый беру,
акциялар жасау.
Қоғаммен байланыстар- ол ... ... ... ... Мақсаты-фирмаға деген көзқарасты жақсарту. Турөнімді жылжытудағы
қоғаммен байланыстардың басты тәсілдері: басылымдардағы ақпарат, ... ... және т.б. ... (8-сурет). көрсету орнын
түтынушыларға жақындату болып табылады. Жоғарыда ... ... ... ... орта және ... ... қосымша қүрамдастары туристік
фирманың қыЗмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... түтыну, қолдану және белгіленуіне қарай өзгеше
ерекшеліктерімен сипатталады. Сол ... ... ... түрі маркетингтің,
оның өзгешелігін есепке ала отырып қарастыру маңызды мәселе [16].
2 ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТЩ ШЕТЕЛДІК
ТӘЖІРИБЕСІ
2.1 Қазіргі ... ... ... ... ғылымдарда қалыптасқан маркетингтің
түсініктерін және ... ... ... ... ... ... ... жекелей республикамыздың кәсіпорындарында маркетинг
жүйесінің даму түжырымдамаларын қүру кезінде келесі ойлар қолданылған:
- кәсіпорындарда маркетинг жүйесінің қалыптасуы мен дамуы үшін ... ... ... ... ... ... кешені ретінде,кәсіпорынды
басқарудың орта деңгейінде жүзеге асырылуы және басқару ... ... ... екі ... ... ... есепке алу;
- маркетингтің функционалдық құрамдастарын кешенді қолдану;
- тауар және баға саясаты, ... мен ... ... ... ... және ... ... басқарумен толықтырылған;
- маркетинг қызметін құрылымдық үйымдастырып, маркетинг және басқа ... ... ... ... басқарудың маркетингтік қағидаларына өту кезінде ... ... ... ... ... даму ... ерекшелігін білу
үшін оның пайда болуы мен дамуын қарастыру қажет.
Осы замаңғы туризм -бір ... жаңа ... ... ол тек ... ... ... ғана көпшілік сипат алды, бір жағына оның
тарихи түп-тамыры терең, өйткені ... ... ерте ... ... ... ... 4 ... тұрады:
1 кезең. Ежелгі заманда саяхаттың уәждері: сауда, білім алу, емделу,
қажылық болды. Ежелгі Грецияда спорттық ... ... Орта ... діни ... ... түсті-мүсылман және христиан қасиеттеріне
табыну басталды. Ренессанс және ағарту кезеңі діни ... ... жеке ... мен ағартушылық бағытын күшейте түсті.
19 ғ. ортасына дейін ... ... ... ... ... ... ... болған жоқ, саяхаттың сауда, білім
алу, емделу, қажылық мақсатында қажетті ... ... ғ. ... ... ... ... мен
кәсіпорындарындағы төңкерістері ... ... ... ... тур және ... ... пайда болуы.
Туризмдамуына ... ... ... ... ықпалын тигізді.
1807 ж. Фултон пароход; 1814 ж. ... ... ... ... ... жетілуі, Европадағы жол тораптарының кеңеюімен жалғасты.
Ғылыми техникалық ... және ... ... ... ... жұмыс қалын жақсартуы жүмыс уақытының кемуін қамтамасыз етті.
1873 ж. Германияда төленетін демалыс ... ... ... мен ... ... мен ... жұмыс жүмыс
уақытының қысқаруы, саяхатшылар санының өсуіне экелді. Осыған байланысты
уақытша келушілерге қызмет көрсетуге маманданған алғашқы ... ... ғ. ... ... ... өз өндіріс аумағын кеңейтті;
қонақ-үй шаруашылық кәсіпорындарында бірінші саяхат бюролары ... ... ... ... ... және оны түтынушыларға
өткізу. Германияда ... ... ... ... 1863 ж.
Бреслауда қалыптасты.
3-кезең көпшілік туризмнің қалыптаса бастауы. Бірінші ... және ... ... ... ... соғыс туризм дамуына
кері эсер етті. Көпшілік туризмнің дамуының 2 ... ... 1935 ... ... ... ірі туризм қызметтерін өндірушілердің бірі
«Отельпланн» фирмасы қүрылды. Оның ... Г. ... ... ... ... ... тоқырайға ұшыраған қонақ үй шаруашылығына
бағаланбас көмек береді, арзан көпшілік тур сапарлар фирманың ... ... ... ... ... ... ... кейін туризм нақты көпшілік
сипатта болды: өз институты, өндірістік циклы, ... ... ... ... бар ... ... ... қалыптасты [10].
1950-60 ж. Батыс Европа елдері үшін -туристік фирмалардың мотельдер,
қонақ үйлер түрғызылуының ... ... ... Қай елде ... ... елдің қандай бөлігі жылына ең болмағанда 1 рет туристік сапарға
баратынын көрсетеді, егер туризм ... ... ... ... ... деге ... ... үй индустриясының дамуның болашағы туралы жыл сайын
Ресейден Турцияға туристер арқылы 7 млрд. АҚШ ... ... ... — 5
млрд. АҚШ долларына жуық кетеді.Бүл инвестициялық ақша қаражаттары қазіргі
қонақ үй - мейманханалық ... және ... ... ... ... қызметтер рыногындағы жағдайды талдау Мәскеу қаласында - 22%
, Санкт-Петербургте - 15%, Владивостокта -8-9%, т.б. қалаларда 10-нан ... ... ... ... ... көрсетеді. Бүл қонақ-үйлердің
төменгі тартымдылығын көрсетеді, сонымен ... ... ... ... ... ... салыстырғанда 2-3 есе жоғары болып табылады. Дәл
осы жағдай туризмде де. Ішкі туризм дамымай жатыр, ... ... ... қарқынмен дамуда.
Бәсекеге қабілетті турөнімді құру, оны ішкі және ... ... ... ... ... фирмалар
(Ресейде 7000-ға жуық) турагенттер функциясын орындайды және шетелге ақша
қаражатының кетуіне алып (20 ... АҚШ ... ... ... ... ... байланысты туризм индустриясын дамытудың мемлекттік мақсаты
бағдарламасы қажет. Іс-жүзіндегі 2005 ... ... ... дамытудың
Федеральді бағдарламасы оның қаржылық ... ... ... ... мейманханалық қонақ-үй ... ... ... ... ... ... нәтижесіне жету үшін толыгымен бәсекеге қабілетті турөнім жасау
керек [17].
2001 жылы августе Украина елінің ... алып ... ... ... ... және ... жүйелерінің реформалары, ... ... ел деп ... ... ... ... ... дамытуға байланысты мемлекеттің ішкі саясатының өзгеруіне негіз
болды және ... ... ... ... ... таныды.
«Туризм туралы» (1995 жылы) Украинаның Заңына сэйкес мемлекет туризмді
үлттық мәдениет пен экономиканың проиритетті бағыты деп ... ... ... үшін ... ... жасады.
1997 жылы Украина Әлемдік Туристік Ұйымға (ӘТҰ) мүше болып ... ... жылы ... ... қаласында өткен ӘТҰ Бас ассамблеясында басқарушы
орган - Атқарушы советке сайланып, тағайындалды.» 1999 жылы - ... ... ... ... ... ... ... қаулысы.
Заң базасы туризм саласында кәсіпкерлікті дамытудың құқықтық негізін
қамтамасыз етеді.
Рыноктық қатынастар жағдайында қызметтер рыногында ұлттық ... ... ... ... ... болып табылады. Бүгінде осы
елде туристік Украина және оның жеке ... ... ... ... ... арқылы жарнама жасауда. ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктері,
«Туристік Киев» атты Украинаның туристік атласы туралы ақпараты бар алғашқы
диск жасалды.
ӘТҰ бас секретары Ф.Франжкалми Украинада ... ... ... ... туралы Парламент тыңдауына қатысып, «Украина еліне 20 жыл
ішінде келетін туристер ... үш есе ... ... ... ... [13].
2.2 Шетелдік- тәжірбені туризм саласындағы маркетингте қолданылуы
Халықаралық туризм ... ... ... 1970-1998 жж бойы халықаралық
туристер саны 165 млн.-нан 137 млн. ... 3,9 есе, ... ... 17 млрд. АҚШ долларынан 441 млрд. АҚТТТ долларына дейін, немесе 26
есе ... ... ... ... ... ... негізгі
үлестері бар: Франция, Италия, АҚШ, Испания, Үлыбритания, Мексика, Канада,
Германия, Польша, ... ... ... ... ... Швейцария,
Нидерланды, Турция, Тайланд, Украина, Бельгия, Ирландия.
Осы елдер ішінен АҚШ пен Франциядағы туризмнің дамуын ... жылы ... ... ... - 46,983 млн. ... ал ... - 73
млрд. АҚШ долларын құрады. Осы жылы да АҚШ туристердің келу саны бойынша 3-
ші орында, ал ... ... - ... ... ... ... ... 1960 жылдан бастап дамып келе жатыр. 1961 жылы ... бюро ... Бұл ұйым ... ... ... ... болды.
1981 жылы бұл ұйымның атын АҚШ-тағы саяхаттар мен туризм Үйымы (СТҮ) ... СТҰ осы ... ... барлық жобаларды жинайтын комитет
жүмыстарын және мемлекеттік деңгейде ... ... ... СТҰ өз
елінің өнімі арқылы халықаралық рынокқа шығуға ұмтылды. СТҰ көптеген
штаттарында ішкі ... ... ... ... ... ... үшін ... экономика және сауда министрлігі оларды бюджетпен
бөледі. Штаттағы бюджет ... 4-тен 14 млн. АҚШ ... ... ... да, ал жеке ... ... жобаларын
бақылап отырады.
Үйымның Парижде, Лондонда, Амстердамда, Миланда, ... ... ... және ... 9 ... бар.
АҚШ-тың туристік офистері жоқ елдерде бұл қызметті коммерция және
сыртқы қызмет министрлігі жүзеге асырады.
АҚШ СТҰ ... ... ... ... арқылы қаржыландырады.
Мысалы, 1993 жылы бюджет 2 млн. доллар қүраса, онда Федеральді ... ... млн. ... ал қалған ақшалар жеке сектордан алынады.
Бюджет шығындары төмендегідей бөлінеді, %:
- офис шығындары (елдегі) - 10,5;
- ... офис ... - ... ... пен ... ... - 23,7;
- маркетинг және рынокты зерттеу - ... жеке ... ... ... - 12,5;
- ақпараттық материалдарды құру шығындары (фильмдер, фотосуреттер,
брошюралар, ... ... - 3,5; ... талдау барысында шетел офистеріне кеткен шығындардың көп
екенін көрдік. Себебі, АҚПІ елге ... ... аса ... ... жылы ... елге ... ... саны бойынша элемде бірінші
орында болды, елге 71 млн. 400 мың туристер келген. Ал ... ... ... АҚШ долларын кұрады. Бүл кезде Франция АҚШ, Италия және ... 4-ші ... ... ... Франция «The Maison de la Franse» үйымын қүрғаннан
кейін жетті, ... ... ... ... ... ... элем
бойынша француз тілінің прогресін қамтамасыз етуін және дамуын ... ... Ұйым 70 ... ... бас офисі Парижде болды. 38 офисі
Халықаралық байланыспен айналысты, олар 29 елде орналасқан. Бұл ... ... ... ... ... үйымның ерекше белгісі халықаралық және жеке туристік үйымдардың,
сонымен ... ... ... ... ... ... т.б. ... комитеттер жұмыстарын біріктіреді. Ұйым бюджеті
төмендегідей бөлінетін мемлекеттік ақша салымдарынан ... %:
- ... ... және ... - ... ... ... әріптестік - 34;
- маркетинг және рынокты зерттеу - 8;
- ... және ... ... ... терең зерттеу арқылы бұл елдерде
ұқсастық бар, ол мемлекет туризмінің дамуына үлкен эсер береді.
Бірақ бұл ... ... ... ... ... көп көңіл бөлінеді. Туризм өнімінің бағалары,
Франциямен салыстырғанда жоғары, осының салдарынан елге ... ... ... ... өнімінің бағасы төмен. Францияға 1,5 есе көп туристер
келеді, бірақ оның табысы АҚШ-тан 3 есе аз (2000 жыл ... ... және ... ... егер ... ... ... қызметін
мемлекеттік реттеуді, сонымен қатар олардың өзарабайланыстылығын
қамсыздандырса, онда ... сала ... ... және ... ... ... ... қорытындыға келуге болады, дамушы елдер АКДІ
және Франция елдеоінің тэжірибесіне сүйену керек.
Ал ... ... ... үшін ... ... ... бөлу
керек:
дамушы елдерге елдің туризмін дамытуға ықпал ететін ... ... ... ... ... ... ... елдің және оның аймақтарының туристік ұйымдастыру ұйымдарының
жұмысын күшейту
- туризм өнімінің түрлерін көбейту, оның ... ... ... ... ... туристік өнімдер жәрмеңкелері мен көрмелеріне
қатысу;
- туристер көп келетін жерлерге ұйымның ... ... Бүл ... ... ... ағымын көбейту мақсатында шаралар,жоспарлар жасауы
керек;
- дамушы елдерге ішкі туризмді дамыту қажет;
- туристік үйымға ... ... ... ... туризм
туралы ақпаратты дайындау жауапкершілігін арттыру керек;
- жеке секторда жүмыс ... ... ... ұйымы олардың
дамуы үшін экономикалық қолдау көрсетуі керек [23].
2001 жылды Қырғызстан Республикасының Президенті А. ... ... және ... жылы деп ... нақты алғышарттары бар. Қырғызстан
Республикасының Орта Азия елдеріндегі туристік ... ең ... ... ... ... туризм потенциалы халықаралық ... ... ... ... ... ... ... ресурстарды
қолдана алмай отыр.
1998 жылы Қырғызстанға 16,3 мың шетел туристері келді, оның табысы 7,2
млн. АҚШ ... ... Осы ... Бермуд аралына орташа 630 мың
туристер келіп, оның табысы жыл сайын 470 млн. АҚІП долларын ... ... ... ... көлемі - 53 км.кв Сингапур (612 км. кв) 1 жыл
ішінде 3 млн. ... ... ... ... ... ... цифрлар арқылы Қырғызстанның өз территориясы жағынан
(198,5 млн. мың км.кв.) мүмкіндігі болса да өз ... ... ... ... көруге болады.
Қырғызстанда туризм нақты инвестицияның болмауынан, қонақ-үй
сервисінің төмен дамуынан, ... ... ... онша ... ... ... ... бар. Оның территориясында
14 курорттық рекреациондық зона, 10 ... ... және ... ... ... археологиялық музейлерге, тарихи ескерткіштерге бай ел.
Сондықтан да Қырғызстан туризм индустриясын дамыту үшін өте ... ... ... елде ... ... бірқатар себептері :
- халықаралық стандарт талаптарына елдің туристік кешенінің сәйкес
келмеуі;
- жергілікті қонақ-үй базасының ... ... ... ... ... ... жеткіліксіздігі;
- туристік-рекреациондық объектілердің және тағы да басқа моральдық
және
физикалық ескіруі;
- қаржы қаражатының жетіспеуі.
Қырғызстан экономикасына инвестицияны тарату үшін ... ... қүру ... ... станлартқа сай жоғарғы сапалы сервисті
үйымдастыру арқылы қосымша жұмыс орнын қү-рып туристер санын көбейту керек.
Ол үшін ... ... ... ... ... ... және отандық инвестицияны тартуүшін
жеңілдік беру;
- жоғарғы эффектілі жарнама жасау (географиялық карталар, жақсы
орындардың ... ... ... мен ... ... ... ... көбейту үшін ақпараттық қамсыздандырудың кең
бағдарламасын құру;
- туризмнің МТБ және оның инфрақүрылымының қамтамасыз ету;
халықаралық станларт ... ... ... ... ... ... қорғау мақсатымен Халықаралық туристік қызметін
лицензиялау және сертификаттау ... ... ... ... ... қызметтерін дамыту;
- виза жүйесін жақсарту және жетілдіру.
Туристік секторды тікелей инвестицияны тарту, қаржылық салымдар ... ... ... ... ... үшін экономикалық дамуындағы
маңызды факторы ... ... 2001 жылы ... ... ... деп аталынды. Туризмді дамытудағы бұл бағдарламаның қонақ үй
индустриясына қатысты ... ... ... ... ... ... эр ... класты жаңа қонақ үйлерді соғу және бар кұрылысты жөндеуден
өткізу;
- кемпинг, жанұялық және пансионаттар қүру;
- қонақ үй персоналын дайындау және оқыту;
- ... ... ... ... ... ... тек туристік ғана емес, сонымен қатар, бірнеше басқа
да бизнес түрлерін дамытудың кепілі
Зерттеуші ғалымдардың пікірінше, біздің облыс үшін ... ... сол ... ... бизнесті дамыту мен шетелдік туристерді тартудың
жоспарлары ... ... ... ... ... ... МАРКЕТИНГТІДАМЫТУ ЖӘНЕ
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДРЫ.
3.1 Қазақстан Республикасында туризм саласындағы маркетингтің дамуы
Туризм Қазақстанда рыноктық катынастарды қалыптастыруда ... ... ... ... Халықаралық және отандық тәжірибе
көрсеткендей, туризм қысқа мерзім ішінде ... ең ... ... ... ... отырған реформалар мен ... ... ... ... ең ... және ... ... таңдау маңызды рөл атқарады. Осы ... ... ... ... жеке ... ... ... және
ситуациялық талдау жасау керек.
Әлемдік экономикада туризмнің рөлі ... ... ... ... ірі және ... сала болып отыр, ол өз кезегінде тек мү_най
өндіру мен ... ... ғана ... ... артта қалады. ДТҰ
жылма-жыл стсатистикалық жинақ шығарып отырады.
Өкініштісі, осы жинаққа Қырғызстан еніп, ... ... ... ... көкейтесті мэселені мемлекеттік дәрежеде жедел шешіп,
экономикалық пайданы да, ... ... ... ел ... де
дұрыс пайдалану қажет. Туризм қызметінде. маркетингтің кешенін айтарлықтай
элі қолданбаған, туристік кәсіпорындардың маркетингтік кешенін ... ... Осы ... ... тақырыптың актуалдылығын аңғаруға
болады. I
Республикамыз ... ... ... және ... ... ... ... млн га жуьщ болады. Оның ... ... ... 168,6 мың ... ... 373,4 мың га, ... ... 111,8 мың га, Шығыс
Қазақстанда 453,8 мың га, Оңтүстік Қазақстанда 513,4 мың га [5].
Қазақстанда туризмді ... ... ... ... ... ... және аң ... жатады. Бүтінгі таңда
Республикамызда 7 мемлекеттік қорық бар, эрине, олар КСРО кезінде ... ... да ... ... қорығы бар жерлер Республикамызда
туризмді дамытуға негіз береді деп есептеледі. Ақсу Жабағылы, ... ... ... ... ... ... 803,4 мың га
жерді алып жатыр, 2 табиғи парк (Баянауыл және Қарқаралы), 64 ... ... ... тапсырыс орындарының ауданы 6,1 млн
га, 1,8 млн га ... ... 19 ... аң ... 23,9 млн ... орналасқан 400-ден астам спорттық-аңшылық шаруашылықтары.Осы аталған
территориялардың барлығы Республикамыздағы туризмді дамытудың ... ... деп ... ... қызметке жүргізілген талдау ... ... ... жүйелендіруге және оның ерекшелігін көрсетуге мүмкіндік
береді.2004 жылы азаматтар саны, ... ... ... ... шет ... туристер саны 2507 адамнан жоғарыболды, яғни шет елдік
туристердің әлмдік ағымының 0,006%-ын ... ... және ... ... ... ... 3 млрд. 312
млн. 924 мың теңге болды. ... ... ... экспортының
көлемі халықаралық туризмнің 2,9 % үлесін алады және Қазақстанның ұлттық
табысындағы туристік қызметтен ... ... ... 2004 жылы 0,05 ... ... ... ... ... ... ... көруге болады, ол барлық туристік қызметтер түріне ... ... ... ... ... ... сияқты көрші мемлекеттер
Қазақстанды туристік көрсеткіштер бойынша артта қалдыруда.
Қырғызстан мен Өзбекстанның ... ... бұл ... басымды
мемлекеттік саясат болып табылады. Бюджеттен тікелей субсидиялар, өкілетті
органдардың жоғары мәртебесі, ... ... ... қатар
туризмді дамытудың басты жолы - жарнама.
Туристер үшін Қазақстанда 700 саяхат бағыттары ... ... 32876 орны бар эр ... ... 372 ... үйлер жү_мыс
істейді. Алматыда 4950 орны бар 25 қонақ үй бар ... ... ... ... ... елдер үсынып отыр,
мүндағы Қазақстан ... ... ... ... ... эсер ... (Ісурет).
Біріншіден, шетел азаматтары үшін визаның қымбаттылығы және келу
визаларын тіркеу процедурасы.
Екінгиіден, ... ... ... салық қойылымдары.
Үгиіншіден, кедендік процедуралардың күрделілігі.
Төртіншіден, теңізге шығатын жолдың жоқтығы және елдің ... ... ... Үкімет басындағылардың экономикалық дағдарысты себеп қылып
ақша қаражаттарын туризмге салмауы.
Шетел азаматтары үшін виза мэселесін жеңілдету мақсатында Қазақстан
Республикасының Шетел іс ... ... және ... ... ... Министрлігі бірігіп, виза процедурасын жеңілдету бойынша ... ... ... ... ... және ... ... эуежайларында жүргізіледі
[Сурет-4].
Сурет 4 - Қазақстандағы туризмді дамытуға эсер ететін негізгі
экономикалық факторлар ... ... білу ең ... ... екені бэріне
түсінікті. Осының мақсатында туристік фирмалар маркетингтік ... ... ... ... ... болып рыноктың
сыйымдылығы мен конъюктурасы, түлынушылары, бэсекелестер, жабдықтаушылар,
делдалдар, өнім табылады. Туристік кәсіпорын маркетингі ... ... ... ... ... ... -мэдени және т.б.).
Кәсіпорын ... ... ... мен ... ... өзгерістерді қарастыру керек. Мысалға, қазіргі кезде көптеген елдер
бос уақытын спорт пен демалысқа кетіруге ... ... ... іс-
эрекетіне бейімделуге және туризм сферасындағы т.б. даму беталысын көрсету
міндеті болып ... ... ... ... үшін жаңа
перспективаларға жол ашады. Мысалы, Қазақстан Республикасында негізінен
спорт, ... аң ... ... бағытталған. Ғылым мен техниканың дамуы
туристік қызметтің массалық өндірісінің ... ... ... Туризм индустриясындағы туристік маркетингке компьютерлік техниканы
енгізу керек [17].
Туристік аймақтың тартымдылығын ... ... ... ... ... ... ... және климаты;
3) келушілерге түрғылықты халықтың қатынасы;
4) аймақтың инфрақүрылымы;
5) бөлшек сауда ... баға ... ... және білім беру мүмкіншіліктері;
8) мәдени және элеуметтік сипаттар.
Сондай-ақ, туристердің ағымының төмендеуіне эсер ететін басқа ... ... виза ... ... ... ... кіріп-шығуға
болатын елдер бар. Біз үшін осындай әкімшілік рэсімінің ... ... ... ... туризм агенттігі «Hot Line» қүру ісімен
айналысуда. Егер турист кез келген аймақта туристік сапармен жүрген ... ... ... ... жүйе арқылы қажетті көмек жөнінде ... ... ... Бүл ... ... үшығуының алдын алады;
3) түрақты негіздегі авиарейстің жеткіліксіздігі;
4) көрсетілген қызметтердің бағасының деңгейін ... ... ... ... ... ... ... ету және т.б.);
5) салық саясаты туризмнің дамуына кедергі жасайды, фирма туристерді
жіберуге немесе қабылдаумен айналысатынына ... ... ... қүн ... салынады [15].
Қазақстан туризм саласына SWOT талдау жүргізетін болсақ, МЖМ ... ... ... көрсетілген мықты жақтарын қолданып, туып отырған
мүмкіндіктерді ... ... ... ҚР ... ел ... басқа елдерге
қарағандағы бәсекелестік артықшылығы геосаяси жағынан өте ыңғайлы жерде
орналасуы, туристік ... ... ... ... мен
фаунаның алуан түрлігі, саяси түрақтылығы, ілгері ... ... ... ... мол ... және Үлы ... ... орналасуы болып табылады. Аталып кеткен мықты ... ... ... ... ... бар екеніне көзімізді жеткізеді ... ... ... ... ... ... туғызады. Олар SWOT
матрицасындакелтірілген. Енді біздің мақсатымыз аталған ... ... туып ... ... жүзеге асыруға қол жеткізетін
стратегия бойынша туризм саласын дамыту. Яғни, дамыту дегеніміз ... ... ... ... ... ... Бұл мэселелер біздің элсіз
жақтарымыз болып табылады. Олар да SWOT ... ... ... ... ӘЖМ ... мүмкіндіктермен қиылысады. Осы алаңның мағынасы ... қол ... үшін ... ... жою керек. Сол ... ... ... ... ... ... л. ... қатар,
туристік саланы мүлдем артқа қарай шегіндіріп тастай ... ... де ... тұр. Олар ... экология нашарлауы, саяси түрақсыздық,
экономикалық тұрақсыздық жатады. Аталған қауіптердің алдын алу үшін ... ... ... ... ... мүлдем көзін жоятын
стратегия бойынша қызметті жүзеге асыру қажет. Бұл жағдай SWOT ... ... туып отыр ... ... төмен деңгейде болуының себептері мен оған төніп
отырған қауіптері ӘЖҚ ... ... Бүл ... ... ... ... - әлсіз жақтардан қүтылу және ... эр ... ... өз ... ... жол бермеу. Сонда мықты жақтар
әсерінен ... ... ... ... жүзеге асып, елімізге үлкен
пайдасын әкелер еді.
Кесте 2 - SWOT матрицасы.
| ... ... |
| ... ... ... |1. ... |
| ... ... бар |ның ... |
| ... кәсіпорындарды |2. Саяси |
| ... ... |
| |1. ... |3. ... |
| ... ... |алық тұрақсыздық. |
| ... ... және орта | |
| ... ... | |
| |2. ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... | |
| |3. Келу | |
| ... кеңейту | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... ... қол | |
| ... | |
| ... ... | |
| ... ... | ... Қазақстанны |МЕН МҮМКШДІКТЕР ... МЕН ... ... ... |-МЖМ ... ... ... | | ... | | ... ... | | ... | | ... | | ... ... | | ... ... алуан | | ... | | ... ... | | ... пен | | ... даму; | | ... ... | | ... | | ... ... | | ... ... | | |
| | | |
| | | ... | | |
| | | ... ... | | ... Ұлы ... Жолы | | ... орналасуы. | | ... ... | | ... ... | | ... | | ... ... | | ... ... | | ... ақпараттың |ӘЛСІЗ ЖАҚТАР ... ... |МЕН ... ... МЕН |
|3. Көрсетшетш |-ӘЖМ ... - ӘЖҚ ... ... | | ... болмауы; | | ... ... | | ... ... | | ... | | ... ... | | ... ... ... ... ... ... табылады, басқа
сөзбен айтқанда бұл шетел туристерін Қазақстанға ... ... ... ... ... ... ... үйлері, транспорттық
компаниялар да туристік бизнестің өте маңызды ... ... ... туристік агенттіктермен ұсынылатын қызмет пекеттеріне енгізіледі [17].
Қызықтыру орындары туристік кластер картасының өте ... ... ... олар тек ... ... ғана ... ... қатар әрбір
елдің ерекшеліктерін де көрсетеді.
Қазақстанның бэсекелестік артықшылығы өзгеше ... ... ... ... табиғатында және спорттық туризм мен экстремалды
туризм ... ... ... ... айналысуға мүмкіндіктің бар
болуында жатыр.
Келушілер де туристік кластердің маңызды ... ... ... ... ... ... ... өзгеріп отырады.
Туристік қызметтердің жанама жабдықтаушылары мейрамханалар мен
туристердің қауіпсіздігімен айналысатын ... ... ... ... ... ... байланысы қажетті деңгейде емес.
Туристік кластер дамуының қажетті қү_раушысының бірі ... ... ... ассоцияциялар және мемлекеттік мекемелер. Білім беру
мекемелері туристік кластерге қажет мамандарды даярлаумен шү_ғылданады.
Туризм индустриясын дамыту ... ... ... ... ... ... ... және денсаулық сақтау министрлігінің туризм
және ... ... ... заң ... ... 2030 жылға дейін
саланың дамуының стратегиялық бағдарламасын және ... ... ... ... ... ... жасады. Екі бағдарлама да
Қазацстан Республикасыныц Президентінің жарғысымен үкімет қаулысымен
бекітілген. ... ... жолы ... ... ... «Жібек
жолы - Қазакстан Үлттық компания» АҚ құрылды.
Елбасымыздың жолдауында ең ... ... ... ... ... Бүл ... туризмнің даму жолдары мен көздерін қарастырып,
оның іске асуын қадағалау ... ... ... ... ... ... нарыққа шыққанына көп
уақыт болған жоқ. Сол себептен, қазақстандық ... өнім өмір ... ... кезеңінде тұр. Бұл кезеңде маркетинг шараларын өте
белсенді түрде қолдану ... ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру деңгейін көтеру керек, яғни Қазақстан туризм үшін
өте қолайлы жер ... ойды ... ... ... ... имиджін қү-руымыз қажет. Ішкі туризмнің түлынушылары ... ... ... да ... ... ... ақпараттану деңгейі жоғары емес. Қазіргі таңда алыс шетелге шығуға
мүмкіндігі жоқ, бірақ көршілес елдерге туристік ... ... ... хлық ... ... болып отыр. Осы түлынушылардың өзіміздің туристік
өнімімізге қызығушылықтарын арттырып, тартып алуымызға қазіргі таңда өте
қолайлы жағдай туып ... ... ... саяси жағдайдың
түрақсыздығы біздің ішкі туризм көрсеткіштеріне оң ... ... ... ... ... туристік ел ішінде белсенді түрде ... ... БАҚ - ң ... ... бэсекелестердің жарнамалық
компаниялары туралы, ... ... ... мен ауқымы қандай
дэрежеде екенін білуге болады. Сонымен қатар, БАҚ - да ... ... Олар ... ... ... ... ... ақпатар көзі болуы мүмкін. Олар
бәсекелестер жіберген туристік ... ... ... және олар
қандай қаладан келгендігі, қандай қосымша қызметтермен пайдаланғандағы
жайлы ақпарат беруі мүмкін [19] ... ... ... ... ... есеп түрінде туристік
фирма ... ... ... туристік фирмалардың мақсаты
бэсекелестерге қарағанда жақсырақ ... ... ... ... ... ... табу арқылы өзінің жүмысында оларды
болдырмауға тырысуы қажет. ... ... ... ... ... ... ... және маркетинг кешенінің бір ... ... ... ... ... ... ... мэселесі
болып табылады. Агенттік торапқа турфирмамен келісім шартқа ... ... жеке ... және ... ... ... ... торапқа жауап беретін кызметкерлері агенттер туралы ... ... ... ... ... ... ... қызметтерінің
пакеттері жіберіледі (каталогтар, брошюралар және олардың электрондық түрі
т.б.). Агенттер барлық керекті ақпаратпен қамтылуы ... ... ... ... ... агенттердің жүмысы
нәтижелері туралы есеп жүргізіп отыруы тиіс.
Агенттік ... ... ... ынталандыру мақсатында бонустар
жүйесі енгізілуі тиіс.Әрбір жіберілген турист белгілі бір үпай ... ... бір ... ... ... бірінші, екінші және үшінші
орындарға шығуға ... ... Бұл ... ... ... ... ... береді. Төменгі деңгейдегі коммисиялық
марапаттау 5 - 7 %, ең жоғары деңгейде -10 - 12 %. ... ... ... ... ... орнату маркетингтік бөлімнің қызметіне
кіруі керек [20].
Турөнімді жылжытудың негізгі қүралының бірі ... ... мен ... ... ... табылады. Олар турөнімге ғана емес
және турфирмаға ... ... ... ... ... бөлімнің
мүндағы қызметі болып жатқан, болашақта болатын кәсіби көрмелер ... ... ... табылады. Осыған байланысты екі стратегиялық бағыт
орнатылады - біреуі әлуетті агенттерді бірге жүмыс ... ... ... ... ... ... ... Кэсіби көрермендер үшін
көрменің бірінші күні арналады.
Көрмеге турфирманың өнімін көрсететін ... ... ... ... ... ... ... визиттық карточкаларды қажетті
көлемде дайындау қажет. Ең негізгісі жарнамалық стендті ... ... ... қатысудың екі мақсаты бар: 1) ... және ... ... ... 2) ... өнімдерінетүпкілікті
тұтынушыларды тарту.
Стендте жұмыс істеу үшін турфирма ең көзге ... ... ... Олар шетел тілдерін білуі қажет. Стенд -турфирманың
қызметі жайлы толык мәлімет беретін витрина.
Туроператорлармен жүмыс істеуге агенттерді тартудың тағы бір ... ... ... ... көрме жүмыс істеп жатқан
күндері,аумақтардағы жаңа филиалдардың ашылуынабайланысты немесе туристік
мерзімнің ... ... ... Презентацияны
үйымдастырумен маркетинг бөлімі айналысады. Презентация салтанатты түрде
мейрамханаларда, клубтарда жүргізіледі.
Ұйымдарга демеушілк көмек ... әр ... ... ... ... атқаруы болады. Маркетинг бөлім елде, қалада қандай шаралар
өтіп жатқандығын іздестіріп, ол ... ... ... ... қабылдайды.
Негізі қоғамдық өмірде мағызы бар және БАҚ - да ... ... ... ... ... маркетиг. Турфирманың маркетингтік бөлімі агенттік торап
арқылы және Интернет жүйесі арқылы ... ... ... ... ... ... ... бақылау мақсатында
есеп беру бланктары жасалады.
Жарнамалъщ цызмет. Турфирманың жарнамалық қызметін жүргізудің негізгі
бағыттары болып ... ... және ... ... ... бақылау, БАҚ - да ... ... ... ... - конференцияларды жүргізу және т.б. ... ... ... ... тек ... ғана ... сонымен
қатар, федералды және жергілікті қүрылымдар, қонақ ... ... ... ... ... және ... ... қызғалдақтардың өскендері жайлы БАҚ - ғы күшті жарнама арқылы
білуге ... Аты ... ... ... ... ... бар брошюраларын
элемнің түпкір - түпкіріне жібереді. Бүл брошюраларда парктың ... ... ... ол ... жетуге болатындығы және бағаларының қандай
екендігі туралы толық ақпарат бар. Қазіргі кездегі турфирманың ... ... ... ... пен үсыныс қаңдары, еркін бэсекелестік
турфирманы рыноктық ойынға бас ұруға әкеледі. Маркетинг фирмаішілік және
сыртқы орта ... ... ... ... ... Ол ... ... бэсекелестер, туристік лектерің бағыттары, туристік
өнімнің өзгеруі, тұтынушылардың талғамы мен көзқарасының өзгерісі жайлы
акпапарт береді.
Туристік ... ... ... факторларға келесілерді
жатқызуға болады: 1) аймақтың қолайлылығы; 2) ... және ... ... түрғылықты халықтың қатынасы; 4) аймақтың инфрақүрылымы; 5)
бөлшек ... ... 6) баға ... 7) ... және ... беру
мүмкіншіліктері; 8) мәдени және элеуметтік сипаттар.Сондай-ақ, туристердің
ағымының төмендеуіне әсер ететін басқа да мәселелер бар:
1) виза мэселелерімен ... ... ... ... — шығуға
болатын елдер елдер бар. Біз үшін осындай экімшілік рәсімнің жеңілдеуі өте
маңызды;
2) Қазақстан ... ... ... «Hot Line» құру ісімен
айналысуда. Егер турист кез ... ... ... ... ... кезде
төтенше жағдай болса, арнайы жүйе арқылы қажетті көмек жөнінде ... ... ... Бү_л әрине мэселенің үліығуының алдын алады;
3) түрақты негіздегі авиарейстің жеткіліксіздігі;
4) көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... тамақтану, көлікпен қамтамасыз ету және т.б.);
5) салық саясаты туризмнің дамуына кедергі жасайды, фирма туристерді
жіберу ... ... ... ... ... қызметке
қосымша қүн салығы салынады;
6) Туризм саласы дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей тек шетелдік
туристерді қабылдайтын туристік фирмалар ғана ел ... ... ... ... ... ... ... іс-
әрекетін талдау.
Қазіргі уақыт немесе кеңейтілген маркетинг категориясында кәсіпорынның
сыртқы ортамен өзара эрекет ету ... ... ... отырып, осы ортада
кәсіпорынның тұрақты жағдайын қолдауға бағытталған ... ... ... ... маркетинг жүйесінің қалыптасуы сипаты
зерттеледі.
Рыноктың қатынастарға өту кезіндегі маркетингті ұйымдастыру ... ... ... ... ішінде заң шығару базасының жетілдірілуі
айтарлықтай ықпал етеді. Сыртқы ... ... ... ... ... кәсіпорындарда маркетинг ... ... ... ... анықтайды. Бүл осы іскерлікте
тэжірибе тапшылығымен қатар нарық шарттарында білікті жұмысты қамтамасыз
ету үшін ... ... ... ... ... элементтерінің барлық
түрлерінің (кадрлық, қаржылық, техникалық, әдістемелік және т. ... ... ... ... 5 - ... ... жүйесін ұйымдастырудың негізгі
объективті проблемалары.
Осы көрсетілген ... ... ... ... ... ... проблемаларын анықтайтын факторлар келтірілген.
Қазақстан ... ... ... ... ... үшін ... өзгешеліктерді есепке алу маңызды болғандықтан қоғамдағы
жетекші салалардың кәсіпорындарындағы ... ... ... ... тур ... шығарушы және туристік қызметті іске
асырушы болып табылады. Көрсетілетін қызмет түріне келетін болсақ, ол
шетелдерге ... ... және ... ... ... сэйкесінше
оларға туристік қызмет көрсету рыногында - 7 жыл. Ол өзін ішкі ... ... ... өзін - өзі ... ... ... ... Қазақстан территориясы мен Қиыр және Таяау шетелдерге
турларды ... және ... ... ... ... табылады.
ЖШС-ң қызметінің заңды негізгі Жарғы және құрылтай крсаттары ... онда ... ... ... қүрылтайшыларынын құқықтары мен
міндеттері көрсетілген. ЖШС-ң құрылтайшылары компанияның міндеттері бойынша
жарғылық қорға салған өздеренің салымдарымен жауап береді.
Егер де ... ... ... ... ... есептейтін
қарастырсақ, оған мысал ... ... ... ... 10 ... ... үшін ... бағасын қымбаттатын - авиа билет.Себебі,
Қазақстанның авиа компанияларының ... өте ... ... Москва -
Анталия рейсі туристер үшін барып келу 110 доллар, ал ... - ... - 350 ... демек рейстер үшін туржолдама бағасы арзан түседі [22].
«SANAT» компаниясы ... ... ... ... ол ... ... бөлімшесі қызметкерлері саны 5-7 ... ... ... ... ... басшысы - бөлімді жалпы басқару; маркетингтік іскерлік
стратегиясын құру;
-бөлім басшысының орынбасары - ... ... оқу, ... жаңа ... сұранысты анықтау;
-сыртқы және ішкі ортаны бақылайтын маркетолог, яғни болып
жатқан өзгерістердің маркетинг стратегиясына әсерін анықтап, оған
тузетулер ... ... ... ... қанағаттандару үшін қажет өндірістік
ресурстарды анықтау бойынша маркетолог;
-балдарды қүру бойынша маркетолог;
-басқа үйымдармен ... ... және ... ... ... ... қабілеттігі - бұл рынокта жемістілікті анықтайтын
қызметтің (тауардың) түтынушылық және қүндық сипаттамалар жиынтығы. Бүл ... ... ... ... рынок шарттарында тауарға сәйкес
сипатталып, түтынушылар талаптары тек сапалық, техникалық, ... ғана ... ... ... ... және ... ... анықталады.
«SANAT» компаниясы рынокта табысты эрекет ету үшін қызметтің бэсеке
қабілеттілігін анықтап, нэтижесінде туристік ... ... 3 ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттік деңгейіне жеткізуді талап ... ... ... ... ... ... қызмет.
Рынокқа қызметті жылжыту жүйесінің негізгі қүрамдастары - ... ... ... ... ... ... екенін 1.2.
тарауда қарастырдық [5].
Жарнаманы жоспарлау оңтайлы түрде, яғни ең аз ... ... жету - ... ... әсер ету, ... ... ... жылжуын жеделдетуге ықпал ету ... ... ... ... бір ... ... жете ойланылған, ортақ
идеямен байланысқан, бір ... бар ... яғни ... өтуге жағдай туғызады.
«SANAT» компаниясындағы жарнамалық компанияның мақсаты -берілген
өнімнің рынокта ... ... ... ... ... ... болу.
Белгілі мақсатқа арналған ... ... ... ... ... ... қызметтерді түгынушылардың төрт
деңгейі қолайлырақ екендігін көрсетеді.
Бірінші деңгей - түгынушылар;
Екінші деңгей - ұйымдар - тулынушылар;
Үшінші деңгей - жергілікті кәсіпорындар - ... ... ... - ... ... - ... басшылары.
Фирманың маркетингтік бюджеті 20000 АҚШ долларын қамтиды. Жарнамалық
компанияның құны - 11350 АҚШ доллары . Таяу ... ... құны 100 ... ... ... 3].
Жарнамалық компанияның құрылымына келетін болсақ, рынокқа шығу мен
жарнамалық компанияларды рационалдау үшін жарнамалық ... ... ... ... ... ... жүргізу бөлімі жарнамалық кампанияны басқару
және қадағалау бойынша ... ... ... ... ... ... эріптестерін қосады).
Кесте 3 - Фирманың маркетингтік бюджеті [5]
| ... ... ... ... ... Ішаршы м. |10 шаршы метр ... ... ... - 2000 ... | ... |
| ... ... ... - | ... |
| |500 ... ... - | | |
| ... | | ... |1 мин.- 10000 ... |5 ... 2 ... |
|роликтер | | | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | ... ... |1 мин.- ЮООдолл. |1 Осекундтан 6 ... |
| | ... | ... ... 1Л бет - 500 ... |4 ... 1/8 |ЮООдолл. |
|жарнама | ... | ... ... Уг бет - 600 ... |8 жарнама Уг |4800долл. |
|жарнама | ... | ... |1 беті - ХА ... |1000 бет |250 ... |
|қағаздар | | | ... ... құру - 2000 |1 Web бет ... ... ... +100 ... | | |
| ... | | ... |11350 ... ... кампанияны жүргізу уақыты 2005 жылдың қаңтар-мамыр
айлары. Бүл уақытты таңдау, осы ... ең көп ... ... ... ... бағытталған түрлеріне берілген
өнімге демографиялық мүдделерді міндетті түрде ескеру қажет.
Жарнамалық компаниялар жузеге асыруды ... ... беру ... ... ... ... арқылы қолдану туралы
жарнамалық агенттіктерге ... ... ... ... ... ... мен ... жібереді, шағын компаниялар тауар ... ... ... құру мен ... ... ... компьютер фирмаларына
жүктеледі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Әрбір туристік фирмаға қандай елге ... ... ... және ... ... ... ... пакетті толықтыру
керектігін өзі ... тура ... ... ... ... ... рыноктың қажеттіліктері мен ... ... ... білу ең маңызды мәселе екенін бэріне
түсінікті. Осының мақсатында ... ... ... ... ... ... ... бағыттары болып рыноктың
сыйымдылығы мен конъюнктурасы, түлынушылары, бэсекелестер, жабдықтаушылар,
делдалдар, өнім табылады. Туристік кәсіпорын маркетингі ... ... ... ... табиғи, элеуметтік - мәдени және т.б.).
Кәсіпорын ... ... ... мен ... ... ... ... керек. Мысалға, қазіргі кезде көптеген елдер
бос уақытын спорт пен ... ... ... ... фирма іс
-эрекетіне бейімделуге және туризм сферасындағы т.б. даму беталысын көрстеу
міндеті болып ... ... ... ... үшін ... жол ... ... Қазақстан Республикасында негізінен
спорт, жүзу, аң аулау саласына бағытталған. Ғылым мен техниканың ... ... ... өндірісінң құралдарын жетілдіруге мүмкіндік
берерді. Туризм индустриясындағы туристік ... ... ... ... фирмалардың қызметін жетілдіру үшін туристік фирмаларға тек
қана ... ... ... ашу ... Бүл маркетингтік
бөлімдердің қызметтері келесідей болуы ... ... ... ... ... жүмыс істеу;
3. арнайы көрмелер мен кездесулерге қатысу;
4. презентацияларды у-йымдастыру;
5. ... ... ... ... оперативті маркетинг;
7. жарнамалық әрекет.
Бәсекелестерді зерттеу мақсатында маркетингтік бөлімнің қызметкерлері
тұрақты негізде БАҚ - на ... ... ... және ... ақпарат, бәсекелестердің қызметімен байланысты мәліметтер жинауы
қажет. Бәсекелестердің каталогтары, және ондағы тарифтер ... ... ... ... ... қандай, олар қандай отельдер ұсынады,
туристік пакет қандай қызметтерден тұратынын білуге болады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... с фр. ... А., ... Ф., ... др.); науч.ред. Худакормов А.Г. - М.: Экономика, 1993. - 572 б.
2 Алтынбаева Б.А. ... ... ... Учебное пособие: Основы
рыночной инфраструктуры. - Алматы: Экономика, 1997. - 125 ... ... Г.Л., ... В.М. ... СПб: ... 1996. - 74 ... Бейжанова А.Т. Қазақстан Республикасындағы туризм ... ... // ... ... серия экономическая. - 2004. - № ... ... ... Ю.Н ... в ... М.: Рос. ... Академия туризма,
1996.-56 6.
6 Введение в ... ... / под ред. ... О.В. ... ... ... 1997. - 64 ... Голубков Е.П. Маркетинпстратегии, планы, структуры. - М.: ... ... ... А.П. ... в туризме. Минск: НПЖ «Финансы, учет,
аудит», 1998.-199 6.
9 Жих Е.М., ... А.П., ... В.А. ... как ... - Л.: ... 1991.- 250 ... ... Н.И. Менеджмент туризма: учебное пособие. ~ Минск: БГЭУ,
1999.-144 6.
11 Котлер Ф. Маркетинг: ... и ... ... для ... с анг. под ред. Р.Б.Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 ... ... ... под ред. ... А.Н. М.: ... и биржы,
ЮНИТИ, 1995.-560 6.
13 Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. - Алматы:
Қазақ ... 2000. -1116. ]
14 ... ... туризма / под ред. Квартального В.А. М.:
Финансы и статистика, 2001. - 125 6. ... ... Е.П., ... В.А. ... ... ... 1997.-35 с. Л\ ... Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. - М.: Ось,
1997. ... ... У.К., ... Д.Қ. ... ... и ... в сфере
услуг. Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 150 б.
18 Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: ... мен ... ... ... 2002. - 222 ... ... современного туримза / под ред. Карповой. М.: Финансы и
статистика, 1998. - 225 б.
20 Юрик Р.А. ... как ... ... ... // Маркетинг в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - 6. ... ... ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы мен шетелдік тәжірибесі51 бет
Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы туралы56 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар туралы69 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық қызметін талдау69 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Агро маркетинг27 бет
Агроөнеркәсіп кешенінде маркетингтік қызметті жетілдіру133 бет
Ақпараттық технологиялар мен қызметтер сферасындағы маркетингтің дамуы 6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь