Мао Цзэдун

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 тарау Мао Цзэдунның өмірбаяны, ғылыми талқылары ... ... . 3

1.1 Жас Маоның бел қатуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 ККП.нің мүшесі ретіндегі Маоның өмірі мен көзқарасының қалыптасуы (1921.1949 жж) ... ... ... ... ... ... ...
9
1.3 ҚХР.ң көсемі .Маоның өмірі жайлы хикаялары ... ... ... ... 24


2 тарау Қытайдағы «Үш қызыл жалау» саясаты және Мао ... .. 26

2.1 60.шы жылдардағы саясат «Үлкен секіріс» ... ... ... ... ... ... 28
2.2 70.шы жылдардағы саясат мәдени революцияның себебі және Мао ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
31

3 тарау XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басындаға радикалдар үшін қалдырған Маоның мұрасы ... ... ... ... ... ... ..
53

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 55

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Тақырыптың өзектілігі: 1921 жылы құрылған Қытай Коммунистік партиясы (бұдан былай Қытай Компартиясы – авт.) Ұлттық Гоминьдан партиясымен ұзақ әрі күрделі күрес жүргізу арқылы билік басына келді. 1949 жылы 1-қазанда Қытай Компартиясының төрағасы Мао Цзэдун Қытай Халық Республикасының құрылуын ресми түрде жариялады. Қытай халық саяси кеңес конференциясы Қытай Халық Республикасын империализмге, феодализмге, бюрократиялық капитализмге қарсы тұратын тәуелсіздік, демократия, бейбітшілік үшін күресетін қуатты әрі дәулетті Қытайды құруға талпынатын «жаңа демократиялық мемлекет» /1/ деп жария етті. Халық саяси кеңес конференциясының жалпы бағдарламасында Қытайдағы жаңа мемлекеттік билік жұмысшы-шаруалар табының одағына негізделген «халықтың демократиялық диктатурасы» болып белгіленді. Ал билікті халықтың атынан Қытай Компартиясы жүргізеді.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Қытай Халық Республикасы құрыла салысымен мемлекеттік билік тұғырындағы Қытай Компартиясының басшылары елде социалистік жүйе орнатуға және Бүкілқытай қоғамын сол жүйеге сай етіп тәрбиелеуді қолға алды. Бұл аса күрделі шараларды жүргізуде Қытай Компартиясы Орталық халық үкіметінің төрағасы және осы партияның жетекшісі Мао Цзэдуннің теориялық бағдарламаларын басшылыққа алынды.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Берілген бітіру жұмысының мақсаты болып Қытай Халық Республикасының Мао Цзэдуннің өмірін, басшылыққа келгенің, Мао Цзэдуннің кезіндегі экономика саласындағы радикалды саясат масштабтарын қарастыру.
Зерттеу объектісі Мао Цзэдунның өмірі мен жүргізген саясаты.
Зерттеудің ғылыми-методикалық негізі пәнаралық және жүйелік тәсілдермен көрсетіледі. Пәнаралық тәсілді қолдануымыздың көрінісі болып тарих, саяси ғылым, экономика, конституциялық құқық, этникалық психология ғылымдарына көңіл бөлуіміз саналады.
Ұлы пролетарлық мәдени революция (Wuchan Jieji Wenhua Da Geming) – 1966-1976ж аралығындағы он жылдық кезеңді қамтыған Қытай тарихындағы оқиға. Бұл кезең әлеуметтік баспалдақтың төменгі деңгейіндегі жұмысшылар мен студенттердің тәртіпсіздік әрекеттерімен және елдің партиялық басшылығындағы хаоспен сипатталды.
1. Александрова М.В. Экономическое взаимодействие регионов России и Китая в период реформ / РАН. Ин-т Дал. Востока; Отв. ред.: Кожин П.М., Островский А.В. – М.: Изд-во «огни», 2005.
2. Андреева Н.В. Проблемы и перспективы создания зоны свободной торговли между Китаем и АСЕАН: Автореф. дис. … канд. экон. наук / РАН. Ин-т Дал. Востока,- М., 2005.
3. Асланов Р.М. Три модели и перспективы социализма в КНР // Восток - Россия - Запад: Ист. и культурол. исслед.: К 70-летию акад. В.С.Мясникова. - М., 2001.
4. Ашимбаев М.С. Геополитические перспективы Китая в Центральной Азии. / «ANALYTIC», № 5, 2002
5. Базильбаев А. Четыре года в хаосе. О так называемой "культурной революции" в Синьцзяне. - Алма-Ата: Казахстан, 1978. - 144 с.
6. Бовин А.Е., Делюсин Л.П. Политический кризис в Китае. События и причины. - М.: Политиздат, 1968.
7. Босев К. "Тайфун" в "Тайфуне" // Тайфун. Записки из Китая: Пер. с болг. - М.: Политиздат, 1978.
8. Бурханов К.Н., Исмагамбетова Т.Т., Беримжанова А.Е. Китай между прошлым и будущим. – Алматы, 2001
9. Борисов О.Б. Внутренняя и внешняя политика Китая в 70-ые годы. Политический очерк. – М; 1982
10. Ван Мин. О событиях в Китае. - М.: Политиздат, 1969.
11. Видаль Ж.Э. Штурмовики Мао Цзэ-дуна // Куда ведет Китай группа Мао Цзэ-Дуна : Пер. с фр. И.Шрайбера. - М.: Прогресс, 1967.
12. Вятский В. "Культурная революция" и рабочий класс Китая // Маоизм без маски: Сб. статей из сов. период. печати. - М.: Мысль, 1970.
13. Галенович Ю.М. "Культурная революция" в КНР что же это такое было? // Заметки китаеведа. - М.: Муравей, 2002.
14. Галенович Ю.М. Пэн Дэхуай и Мао Цзедун / РАН. Ин-т Дал. Востока. – М.: Огни, 2005.
15. Гао Шуцинь. Российско-китайские отношения в условиях глобализации / РАН. Ин-т сравнит. политологии. Центр дальневост. центр.-азиат. полит. иссслед.; Отв. ред. Железняков А.С. – М., 2005.
16. Головачева Л.И. Механизм идейно-психологической обработки кадров в период "культурной революции" в КНР (1966-1971 гг.): Автореф. дис ... канд. ист. наук. - М., 1980.
17. Давыдов А.С. Идеология и прагматизм в китайской политике США : автореф. дис. … канд. ист. наук / РАН. Ин-т Дал. Востока. – М., 2005.
18. Движение за критику Линь Бяо и Конфуция, развернутое и руководимое лично председателем Мао Цзэ-дуном, — К, 1974, №4.
19. Делюсин Л. "Культурная революция": тридцать лет спустя // Вестн. науч. информ. / Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. РАН.
20. Елисеев Г.П. Кричащие батальоны: Так называемая "великая пролетарская культурная революция" Китая вблизи / Г.П. Елисеев, А.С.Крушинский, В.Б. Милютенко. - М.: Мол. гвардия, 1967.
21. Желоховцев А.Н. "Культурная революция" с близкого расстояния: Записки очевидца. - М.: Политиздат, 1973.
22. Занегин Б.Н. Китайская революция на геополитических весах // США - Канада: Экономика. Политика. Культура. - 2000. - N 1. - С.54-64.
23. Зигзаги "культурной революции" // Косюков Ю.Л. Пекинский дневник. - М.: Мол. гвардия, 1968.
24. Идрисов Е. Новые рубежи сотрудничества. / «Казахстанская правда», 4 января 2002 года
25. Казахстан на стыке веков. Историческая роль Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в формировании геополитической стратегии государства. – Алматы, 2000
26. Карен А. Китай. // Панорама, 1999. - №5
27. Карымов В.Г. Основные тенденции внутриполитического развития КНР после "культурной революции" (1969-1975): Автореф. дис ... канд. ист. наук. - М., 1976.
28. Китай после "культурной революции": Политическая система, внутриполитическое положение / Л.М. Гудошников, Б.П. Барахта, В.Г. Карымов, Р.М. Неронов. - М.: Мысль, 1979.
29. Китай: традиции и современность. Сборник статей. / Изд. «Наука», М., 1976
30. Китай: традиции и современность. Сборник статей. / Изд. «Наука», М., 1976
31. Китайская Народная Республика, М., 1970.
32. КНР в период 1965-1969 гг. // Новейшая история Китая 1917-1970. - М.: Мысль, 1972.
33. Ковалев Е. Ф. Из истории развития маоистских взглядов, — ВИ, 1972, №4.
34. Кривцов В. А. Маоизм и великоханьский шовинизм китайской буржуазии, — ПДВ, 1974, №1.
35. Критика теоретических концепции Мао Цзэ-дуна. - М.: Мысль, 1970.
36. Критика теоретических основ маоизма, М., 1973.
37. Кручинин А. Г. Борьба за социалистическое развитие Китая и Советский Союз, — ПДВ, 1973, №1.
38. "Великая пролетарская культурная революция" и право // Инако Цунэо. Право и политика современного Китая: 1949-1975 гг. : Пер. с япон. - М.: Прогресс, 1978.
39. "Культурная революция" и ее влияние на экономику страны (1966-1969) // Социально-экономический строй и экономическая политика КНР 1949-1975 . - М.: Наука, 1978.
40. "Культурная революция" и ее последствия (1965-1974) // Судьбы культуры КНР (1949-1974). - М.: Наука, 1978.
41. "Культурная революция" и маоистский курс на всестороннюю милитаризацию страны // Сладковский М.И. Китай: Основные проблемы истории, экономики, идеологии. - М.: Мысль, 1978.
42. «…Китай отказывается от сферы влияния в регионе…». Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в РК господином Яо Пэйшэном. / «ANALYTIC», № 3, 2002, с.3.
43. «Культурная революция» и преподавание права в Китае, — СГП, 1966, №11.
44. Ли И. Дело о "советских шпионах": К 100-летию со дня рождения Ли Лисаня // Пробл. Дал. Востока. - 1999. - N 6.
45. Мао Цзэ-дун. Избранные произведения, т. 1-4, М., 1951-1953.
46. Мао Цзэ-дун. К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа, М., 1957.
47. Мао Цзэ-дун. Сборник избранных произведений, Пекин, 1972.
48. Маоизм — идейный и политический противник марксизма-ленинизма, М., 1974.
49. Маомао. Мой отец Дэн Сяопин: Культурная революция. Годы испытаний: Пер. с кит. - М.: Муравей-Гайд, 2001.
50. Материалы 6-го пленума ЦК КПК восьмого созыва, Пекин, 1959.
51. Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, М., 1956.
52. Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, т. I. Документы, Пекин, 1956.
53. Материалы первой сессии Всекитайского собрания народных представителей, М., 1954.
54. Материалы третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей, М., 1956
55. Митбрейт Б. А. Очерки истории Коммунистического союза молодежи Китая, М., 1961.
56. Надеев И. М. «Культурная революция» и судьба китайской литературы, М., 1969.
57. Назарбаев Н. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы, 2001
58. Назарбаев Н. Критическое десятилетие. – Алматы, 2003
59. Национальная безопасность: итоги десятилетия. Под ред. М.С. Ашимбаева. – Астана, 2001
60. Никифоров В. Н. Перекраивание истории маоистами, — ПДВ, 1973, №2.
61. Новейшая история Китая, М., 1972.
62. Новый Казахстан: пять лет независимого развития. / Под ред. Нысанбаева А.Н. – Алматы, 1996
63. О чем умалчивают в Пекине, М., 1972.
64. Образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы, М., 1950.
65. Опасный курс. О политике пекинских руководителей, вып. II, М., 1971.
66. Опасный курс. По поводу событий в Китае. - М.: Политиздат, 1969. - Вып.1.
67. Основные аспекты китайской проблемы: 1965-1975. - М.: Политиздат, 1976.
68. Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы. – Алматы, 2004
69. Попов А.П. Деформация политической системы КНР в период "культурной революции": Внутриполитические ситуации и политический режим: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - М., 1976.
70. Право после "культурной революции" // Инако Цунэо. Право и политика современного Китая: 1949-1975 гг.: Пер. с япон. - М.: Прогресс, 1978.
71. Рахимов Р. Внешняя политика КНР. / «Саясат». Информационно-аналитический журнал. / № 12, 2002
72. Салицкий А.И. Внешнеэкономическая стратегия КНР. / Китай в мировой политике. – М., 2001
73. Сатубалдин С.С. «Драконы» и «тигры» Азии: сможет ли казахстанский «барс» пройти их тропами. – Алматы, 1998 г.
74. Сафронова Е.И. Отношения КНР с развивающимися странами и формирование нового мирового экономического порядка. / Китай в мировой политике. – М., 2001
75. Синицкий Г.С. Кризис политического авторитета маоистского руководства КПК в период "культурной революции": (1966-1969): Автореф. дис ... канд. истор. наук. - М., 1975.
76. Советско-китайские отношения. 1917-1957. Сборник документов, М., 1959.
77. Современный Китай. Социально-экономические проблемы, М., 1974.
78. Социальная структура Китая. XIX – первая половина ХХ века. – М., «Наука», 1990
79. Степанов М.Г. "Синао" - "промывание мозгов". - М.: Мол. гвардия, 1977.
80. Стратегия и тактика Коминтерна в национально-колониальной революции на примере Китая, М., 1934.
81. Султанов К., Бекбергенов С. Пробуждение гиганта (очерки о Китайских реформах). – Алматы, 1999
82. Сунь Ят-сен. Избранные произведения, М., 1964.
83. Сухарчук Г.Д. "Культурная революция" в Китае в свете социо-естественного подхода // "Общество и государство в Китае": ХХIХ науч. конф. - М., 1999.
84. Тихвинский С. Л. Национализм и классовая борьба в Китае в новое время, — ВИ, 1971, №11.
85. Токаев К.К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. – Алматы, 2000
86. Токаев К.К. Под стягом независимости. Очерки о внешней политике Казахстана. – Алматы, 1997
87. Фицджеральд Ч.П.История Китая : Пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2004.
88. Чэнь Бо-да. Идеи Мао Цзэ-дуна — соединение марксизма-ленинизма с китайской революцией, Пекин, 1951.
89. Эми Сяо. Мао Цзэ-дун. Чжу Дэ (Вожди китайского народа), М., 1939.
90. Яковлев М.И. Начало трагедии; По пути трагедии // 17 лет в Китае. - М.: Политиздат, 1981.
        
        Реферат
Дипломдық жұмыстың тақырыбы:
Тақырыптың өзектілігі: 1921 жылы құрылған Қытай Коммунистік партиясы
(бұдан былай Қытай Компартиясы – авт.) ... ... ... ... күрделі күрес жүргізу арқылы билік басына келді. 1949 жылы ... ... ... Мао ... ... ... Республикасының
құрылуын ресми түрде жариялады. Қытай халық саяси ... ... ... ... ... ... бюрократиялық капитализмге
қарсы тұратын тәуелсіздік, демократия, бейбітшілік үшін күресетін қуатты
әрі дәулетті Қытайды құруға талпынатын ... ... ... ... жария етті. Халық саяси кеңес конференциясының жалпы бағдарламасында
Қытайдағы жаңа ... ... ... ... одағына
негізделген «халықтың демократиялық ... ... ... ... ... ... ... Компартиясы жүргізеді.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
1. Мао Цзэдунның өмірбаяны, ғылыми талқыларын қарастыру
2. ҚХР-ң көсемі –Маоның өмірі жайлы хикаялары анықтау
3. Қытайдағы «Үш ... ... ... ... ... қарастыру
Дипломдық жұмыс реферат, глоссарий, кіріспе, үш тараудан, қорытынды,
пайдаланған ... ... ... ... ... ... ... партияның басшылық етiлетiн жетекшiсiмен азшылықпен, бiр
жағынан ол ... ... ... ... ... ... ... географиялық факторларга байланысты жургізетін
саясат.
Гуманизм – жеке адам ретіндегі адамның ... оның ... ... ... ... ... ұстанымы.
Мәдениет – адамдардың өмірі мен іс- әрекетін ұйымдастыру тәсілінен,
сондай-ақ ... ... және ... ... ... ... мен ... белгілі даму дәрежесі.
Мифология –аңыздарға негізделген ежелгі халықтарға ортақ дүниетаным
Натурализм – реализмнен бөлек, табиғат заңы мен қоғам ... ... ... ...... қабылданған пікірлерге қарсы шығу, тауып айтылған сөз.
Прагматизм – философия болмыс пен танымның бастаулары туралы бос ... ... ... ... ...... шындықтың нақты заңдарын ашты.
Саяси турақтылық- әр турлі ішкі және сыртқы ... ... ... оз ... сақтап, тиімді омір суруге мумкіндік беретін
турақтылыгы.
Сыртқы саясат- мемлекеттік дуниежузілік дәрежеде ... ... ... жеке ... мемлекеттік мудденін басым болганын,
басқаруда қатан орталықтандыруды, ... ... мен ... қалайтын партиялар.
Эволюция- қогамдық-саяси омірде біртіндеп, баяу даму.
Мазмұны
|Кіріспе.............................................................|3 |
|...................... | |
| | |
|1 ... Мао ... ... ... талқылары......... |3 |
| | ... Жас ... бел |5 ... | ... ... мүшесі ретіндегі Маоның өмірі мен көзқарасының | ... ... ... |9 ... ҚХР-ң көсемі –Маоның өмірі жайлы хикаялары................ |24 |
| | |
| | |
|2 ... ... «Үш ... ... саясаты және Мао...... |26 |
| | ... 60-шы ... ... ... ... |28 ... 70-шы ... саясат мәдени революцияның себебі және | |
|Мао.................................................................|31 |
|.... | |
| | |
|3 ... XX ... соңы мен XXI ... басындаға радикалдар | |
|үшін қалдырған ... ... |53 |
| | ... ... | |
| | ... ... |57 ... | ... ... 1921 жылы құрылған Қытай Коммунистік партиясы
(бұдан былай Қытай Компартиясы – авт.) Ұлттық ... ... ... күрделі күрес жүргізу арқылы билік басына келді. 1949 жылы 1-қазанда
Қытай ... ... Мао ... ... ... ... ресми түрде жариялады. Қытай халық саяси кеңес конференциясы Қытай
Халық Республикасын империализмге, феодализмге, бюрократиялық капитализмге
қарсы тұратын ... ... ... үшін күресетін қуатты
әрі дәулетті Қытайды құруға талпынатын «жаңа ... ... ... ... ... ... саяси кеңес конференциясының жалпы ... жаңа ... ... ... табының одағына
негізделген «халықтың демократиялық диктатурасы» болып белгіленді. ... ... ... ... Компартиясы жүргізеді.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Қытай Халық ... ... ... ... ... ... ... басшылары елде
социалистік жүйе орнатуға және Бүкілқытай қоғамын сол жүйеге сай ... ... ... Бұл аса ... ... ... Қытай
Компартиясы Орталық халық үкіметінің төрағасы және осы партияның жетекшісі
Мао ... ... ... ... ... ... мен ... Берілген бітіру жұмысының мақсаты
болып Қытай Халық Республикасының Мао Цзэдуннің өмірін, ... Мао ... ... ... саласындағы радикалды саясат
масштабтарын қарастыру.
Зерттеу объектісі Мао Цзэдунның өмірі мен жүргізген саясаты.
Зерттеудің ғылыми-методикалық ... ... және ... көрсетіледі. Пәнаралық тәсілді қолдануымыздың көрінісі болып
тарих, саяси ғылым, экономика, конституциялық құқық, этникалық психология
ғылымдарына ... ... ... пролетарлық мәдени революция (Wuchan Jieji Wenhua ...... ... он ... ... ... ... оқиға. Бұл кезең әлеуметтік баспалдақтың төменгі деңгейіндегі
жұмысшылар мен студенттердің тәртіпсіздік ... және ... ... хаоспен сипатталды. Революцияның ... ... ... оппозициялық көзқарастармен күрес шеңберінде және
мемлекеттік идеология ... ҚКП ... өз ... ... ... үшін ҚКП төрағасы Мао Цзедун жасады.
Жұмыстың құрылымы. ... ... ... үш ... (әр ... ... қорытынды және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
|1 тарау Мао Цзэдунның өмірбаяны, ғылыми талқылары ... Жас ... бел ... |
| ... ... 1893 жылы 26 желтоқсанда оңтүстік Қытайдағы ... ... ... Шаошань ауылында дүниеге келген. Маоның
айтуы бойынша, оның әкесі Мао Жэньшэн әскери қызметі кезінде ... ... ... ... ... кейін ұсақ саудамен айналысқан. ... ... ... ... ... алып, оны қала саудагерлеріне
қымбат бағаға сатумен айналысқан.
Маоның әкесі небәрі екі ақ жыл ... ... ... ... ... ... ... айналысудағы кіріс және ... ... ... ... ... ... ... адам болса да, ұлына буддистің тәлім
тәрбие берудіғ арқасында Маоның болашағына үлкен әсерін тигізген болатын.
Ол бес жасқа толған кезде оған ... атын ... ... ... балалық шақ бітіп, ұл бала еңбек етуі тиіс ... ... Үш ... кейін Мао мектепке бара бастайды. Мектептегі білім
жүйесі канондық ... ... ... ... он үш ... толғаннан кейін мектептегі білім алуын
доғарып, әкесіне ақша санауда көмекші бола ... Бір ... ... ... оны өзінен алты жас үлкен қызға үйлендіреді. Кейінірек әкесі
өзінің саудалық жұмысын баласына беруге бел ... ... ... ... Мао ... көрсетіп, үйден қашып кетеді. Ол үйнен кетіп далада
жүрген заңгер ғалымнан дәріс ала бастайды. Осы ... алуы ... ... ... қарт ... ... көне қытай классиктерін оқи
бастайды, ал кейінірек ... сол ... ... де ... ... ... оқитын шығармаларының бірі «Хан ... ... ... ... ... Шан Ян: ... тыныштыққа тек
соғыс пен жериеленушіліктің көмегімен ғана жетеді. Күшті сүйетін мемлекетке
шабуыл жасау қиын, ал ... ... ... емес ... ... өркендей
алады... Егер әскер қарсылас шабуылдауға батылы бармайтындай әрекет ... ол ... ... ... Ал, егер ... ... әскер өз
қимылымен дұшпанды жерге қарататын болса, мемлекет жеңіске жетеді», - деген
болатын.
1910 жылы Мао ... ... ... уездіндегі Дуншан
мектебіне оқуға түседі. Осы мектептегі мұғалімдерді Маоның ұшқыр ойы ... ... ... ... Сол ... Мао екі ... жайлы
еске алады. Біріншісі, өзінің нағашы ағасы жіберген Кан ... ... ... Осы ... ол ... ... десе де
болады. Оның үлгі алар ... ... бірі ең ... ... ... құрған Ши-Хуандиғ оған қоса Хань династиясы ... ... ... тұлғалар, тағы да Наполеон болған еді.
Он сегіз жасында Мао әскери борышын ... ... Бұл ... ... және тағы да ... ... оқып жүріп алғаш рет социализм
идеяларымен танысады. Жарты жылдан кейін әскерден ... ... ... ... ... ... жылы Хунань провинциясының астанасы Чанша қаласына келеді. Бұл
жерде ол өз білімін жалғасдтыруға бел ... ... ол ... ... ... оны 1918 жылы бітіреді. Бұл ... оқып ... Мао ... классиктерінің шығармаларымен танысуды жалғастырып,
олардың ойларын өз ... де ... ... Оның ... ... ... ... тіпті университет қабырғасына ілінген еді.
Бұл кезде Мао өзінің ең сүйікті ұстазы, профессор Ян Чанцзи қолдаған
жаңа мәдениет ... ... ... ... ... еді. Бұл ... алдыңғы қатарлы ойлары мен Қытайдың ұлы ... ... ... ... жылы ... ... публицистика саласындағы алғашқы қадамында
Мао Цзедунь ... Ұлы ... ... ... жаңғырғанын мәлімдеген
болатын. Бұған негізігі даңғыл жол « ... ... ... ... деп түсіндірген. Күресте күшке сену ол үшін мәңгілікке ең негізгі
қағида боп ... ... ... ... анархизм де аса қызықтыра бастайды. Ол Пекин
қаласындағы анархизмнің белсенді өкілдерімен танысып, ... хат ... ... ... ... ... ... ұйымын құруға тырысады.
Ол Қытай саясатын орталықтандыру ... ... ... да сол
саясатты ұстану керек деген ойға келеді. Мао осы жылдары Кропоткин және
тағы да ... ... ... ... оқи ... қазан революцтясының жеңісі мен Кеңес үкіметінің
билікке келуі Қытайда азаттық және социалистік қозғалыстарға ... ... ең ... революциялық және демократиялық бірлестіктер құрылып, дәл
осы бірлестіктерден Қытай ... ... ... ... болатын.
Сол кездегі Пекин университетінің профессоры Ян Чанцзының ... Мао 1918 жылы ... ... ... ... ... меңгеруші Ли Дач Жао меңгерушісінің көмекшісі болып жұмысқа
тұрады. Ол кісі сол кезеңдегі ең ... әрі ... ... ... еді. 1919 жылы ол ... ... ... құрып, ол үйірмеге
Мао да белсенді ... ... ... бір мүшесі болып кірген кезде Мао жиырма жеті
жаста еді. Бір жыл өтісімен Мао КПК ның бір ... ... ... Сол
кездегі ең белсенді ұйымдастырушылардың бірі болып саналған Ли ... ... ... ... ... ... ығыстырып, өзінің орнын нығайты бастайды.
Сонымен қатар, өзіне қарсы шығушыларды да ... ... ... жылдың жаз мезгілінде Шанхайда болған алдыңғы кеңестен кейін
Қытай Киммунистік ... ... ... Бұл бас ... барлық алты
тптан екі екі мүшеден қатысады. Бұл жерде Мао Хунань ұйымын ... ... ... ... ... ... ... ұстанымы,
оның ішіндегі Гоминьданға көзқарасы жайлы мәселе ... ... ... ... ... Гоминьдан ұлттық революция құруда ең бастапқы күш
ретінде болуы керек деген ... ... осы ... ... ... ... сөз ... кезде, ол өзінің бұрынғыпрофсозюдар тәуелсіздігі
болсын деген ұстанымынан бас тартады. Мао просоюздарды басқару ... ... ... ... ... ... Оның өз ... осылай
өзгертуі оған Қытай Коммунистік партиясында, сонымен қатар гоминьданда
жаңа орын иеленуге көмектеседі. Осы үшінші бас ... ол ЦК ке мүше ... , ал ... ... яғни 1924 жылы ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі
болып сайланады. Гоминьданның бірінші съездінде Мао Гоминьданның Орталық
сайлау ... мүше ... ... жылы ... ... ... ... өзгертіледі. Осы жылдары болған
гоминьданнығ барлық лидерлері қатысқан Қытайдағы форумға Мао ... Сол ... осы ... ... партиясымен шаруа қозғалысы
жетекшілерінің курстарын ашып, Қытай Коммунистік партиясының ... оның ең ... ... бірі Мао ... ... ... ешкім
таңғалмаған болатын. Бірақ бұған дейін Мао ... ... ... ... ... ... ... айында ол Жалпы Қытай шаруа ассоциациясының уақытша
исполкомының үздіксіз ... ... ... тағайындалады. Осы жылдары
Мао тек гоминьданмен ғана емес, Чан Кайшимен де серіктес болу керек ... ... ... Осы ... 1927 жылдың сәуір ... Чан ... ... ... ... Осыдан кейін бірнеше ай
өтісімен Компартия мүшелері гоминьданнан қуылады. Қытайдың барлық ... ... мен ... ... ... Осыған дейін өмір
сүріп келген бірегеі ұлттық ұстаным артта қалды десе де ... ... ... ... ... ... өткен Қытай Коммунистік партиясының Орталық
Коммитетінің ... ... ... ытай ... ... ... ұйымдастыруға шешім қабылдайды. Осы шешімнен кейін
Қытайдағы ... ... ... ... ... еді.
Осы кездесуде Мао Орталық Комитеттің мүшесі болып, Қытай Коммунистік
партиясының орталық комитетінің уақытша политбюросының ... ... ... ... ... ... ... болған шаруалар қозғалысы ең үлкен қозғалыстардың бірі
ретінде тарихта қалып, ... ... ... атты ... ... Осы
қозғалысты ұйымдастыру үшін Қытай Коммунистік Паритиясыныңм Орталық
Комитетінен арнайы өкілдер ... ... ... ішінен Мао Хунань
провинциясына жіберілген болатын.
«Күзгі орақ» қозғалысы ... ... Ең ... күш ... тиіс еді. Осы ... тағы да ... түсінігінің алғаш рет
қолдануымен белгілі. Осы жаңа ұстанымға «әскери авантюризм» деген ... ... Мао Ли ... ... ... Ол ... ... үшін КСРО ны дүниежүзілік соғысқа тартпақ ойы болған
еді. Осы үшін Мао бірнеше рет сөгіс ... ... ... ... ... ... өткізілген кеңесте Мао Цзэдун
Орталық Комитеттің Әскери кеңесінің төрағасын, тағы да ... ... ... Коммунистік Бас хатшысы міндетін орындап жүрген Цин Бансянды
қатаң сынға алып, нәтижесінде Орталық Коммитеттің хатшылығына сайланады.
1935 жылы Мао ... ... ... Партиясын басқара отырып, Мао
Цзэдун өзінің левац тактикасын ... ... бұл ... ... ұлттық фронтын жалғастурыға кедергі жасайды. Бұл 1936 жылы ... ... ... ... Осы ... Мао ... әскерлер тұтқынға
алынған Чан Кайшиді ликвидациялаудың ... ... ... 1937- ... Мао ... ... аяқ астынан өзгертеді. Осылайша, оның
бастауымен ұйымдастырылған ... ... ... ... ... ... Мао ... күрес, демократия мен интернационализмді дәріптеуге тыйым
салады. 30- шы және 40-шы ... ... оның ... Қытай
Коммунистік Партиясының билігінен интернационал коммунистерді ... ... ... мен ... ... арналған құжаттарда ұлттық
насихаттау күшейтіледі.
1.2 ККП-нің мүшесі ретіндегі Маоның өмірі мен ... ... ... ... ... ... қол жеткізген биліктен айрылып қалмас
үшін Мао Цзэдун өз ... ... ... Осы ... ... жету
үшін ол әртүрлі саяси үйымдар құрады. 1941 – 1945 жылдар арасында КСРо
неміс ... ... ... ... Мао ... ... ... насихаттап, ол жерде ең басты ... ... өзін ... ол ... билігін түбегейлі өз қолына алып, аудандардағы Қызыл
әскердің қолдауына ие болады.
Ол бұқаралық ... ... ... ... ... алып, қауіпсіздің
ұйымын өзіне тірек етіп алады. Қауіпсіздік ұйымдары Гоминьдан ... ... ... түсті деп күдіктенгендердің бәрін тұтқынға
алып, тергей бастайды. Ештеңеге қатысы жоқ ... ... ... ... көптеген қылмыстарды мойындатқызады. Осылайша Қытай Коммунистік
Партиясының барлық мүшелері Маоның күші мен оның ... ... ... ... ... ... қиындықтар оны ешкімге сенбеуге
үйретеді. Ол жағдайға байланысты ақкөңіл бола білсе де, кей ... ... ... ... ... ... ... санасын билеу оның бәлкім,
қанында жазылған ... Оның ... ... «Халық ол таза қағаз беті, ... ... ... ... ... Өзінің бүкіл өмірін ол өзін тарихи
тұлға етумен айналысады. Осы ... жету үшін ... ... ... ... ... білген. Маоның үлгі тұтар тұлғасы Сталин болған еді. Ол
Сталиннен қорықса да, оның ... ... ... ... мәдениетінің басқаларға қарағанда артық екендігі жайлы идея көне
заманнан бері Қытай халқының тәрбие ... ... ... Бұл оның ... ... ... догманы құру болып табылатын.
Мао Цзедуньның сүйіп ... ... бірі «Хан ... ... ... Ежелгі ойшыл Шан Ян: «Мемлекет тыныштыққа тек
соғыс пен жериеленушіліктің көмегімен ғана жетеді. Күшті сүйетін ... ... ... ал шабуыл жасау мүмкін емес мемлекет ... ... Егер ... ... шабуылдауға батылы бармайтындай әрекет ететін
болса, ол мемлекеттің күшті болғаны. Ал, егер ... ... ... ... ... ... қарататын болса, мемлекет жеңіске жетеді», - деген
болатын.
1917 жылы сәуірде өзінің публицистика саласындағы алғашқы қадамында
Мао ... ... Ұлы ... ... ... ... ... Бұған негізігі даңғыл жол « ... ... ... рухының
оянуында» деп түсіндірген. Күресте күшке сену ол үшін ... ең ... боп ... жылы қазандағы ЦК КПК-нің VI Пленумында Мао Цзедунь «Коммунистік
Партияның Қытай ұлтазаттық күресіндегі рөлі жайлы» ... ... ... ... ... ... ... жағдайдағы ... ... ... ... ұлтаралық марксизмді
оқушылардың жақтастары ... ... ... біз ... сол қалпында
емес, мемлекеттік ерекшелігімізбен, нақтылы ұлттық тұрғыда өмірге айналдыра
аламыз. Марксизм-Ленинизмнің Ұлы тегеуріні оның ... ... ... ... ... ... алуымен байланысты. Қытай
Коммунистік Партиясы үшін бұл марксистік-лениндік теорияны қытайлық үлгіде
үйрену керек болады».
1 1937 жылы ... ЦК ... VI ... Мао Цзедунь
«Коммунистік Партияның Қытай ұлтазаттық күресіндегі рөлі жайлы» баяндамамен
шықты. Бұл өз кезегінде ... ... ... жағдайдағы үлгісін
қалыптастыруға септігін ... ... ... ... ... болып табылады. Алайда біз марксизімді сол қалпында
емес, мемлекеттік ерекшелігімізбен, нақтылы ұлттық тұрғыда өмірге ... ... Ұлы ... оның ... ... практикалық тұрғыдан амалға асыра алуымен байланысты. Қытай
Коммунистік Партиясы үшін бұл марксистік-лениндік теорияны ... ... ... болады».
Мао Цзэдуннің идеялары 1945 жылғы Қытай Компартиясының ҮІІ ... ... ... ... партияның жарғысына елдің
болашақтағы ... даму ... ... идея ... енген болатын.
Алайда Мао Цзэдуннің ұсынған ... ... ... ... беделді қайраткерлері келіспеді. Бұл ... ... ... ... Осы ... ... ... ішіндегі
әртүрлі бағыттағы күштердің арасындағы саяси-идеологиялық тартыстар ... ... ... ... ... ... бастаулары ары тереңде жатты. Жапон
басқыншылығына қарсы күрес кезеңінде және азамат соғысы жылдарында ... ... ... ... Қытайдың болашақ дамуы қандай болуы
қажет деген ... өте ... ... 1945 жылы ... ... және
басқа да антижапондық майдандағы демократиялық партиялардың ... ... ... ... туралы) Қытайдың болашақ
дамуының қағидалары белгіленген болатын. Онда ... ... ... соң
Қытайда бүкіл халық пен жұмысшы табының жетекшілігіне, ... ... ... ... ... мемлекеттік құрылысты орнату
мақсаты қойылады. Мұндай ... ... ... ... деп ... ол Қытай революциясының көсемі Сун ... ... ... ... ... деп ... /2/.
«Жаңа демократия» концепциясы негізінен нағыз коммунистердің мүдделері
мен мақсатарына қайшы келді. Өйткені бұл концепция ... ... және ... ... ықпалымен қалыптасқан
болатын. Ол бойынша мемлекеттік басқару демократиялық централизм принципіне
негізделеді. Ал экономикалық ... Сун ... ... арқа сүйеді.
Яғни халық шаруашылығы мемлекеттік, кооперативтік және жеке ... ... ... нарықтық қатынастардың ерікті түрде дамуына
мүмкіндік беріледі және ол заңмен қорғалады.
Жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... Қытай коммунистерінің партиялық бағдарламаларына енді. Бірақ бұл
бағдарлама солшыл коммунистердің шынайы ... ... ... ... ... бере ... Осы ... Маоның өзі: «Біз
коммунистер болашақта социалистік қоғам ... ... ... орай қазіргі бағдарлама минимум болып есептеледі. ... ... іске ... ... біз ... ... жартылай феодалдық жағдайдан жаңа демократиялық қоғамға өтеміз.
Осыны іске асырған соң біз социалистік ... ... үшін ... ... деген болатын.
1949 жылы Қытай Компартиясы Орталық Комитетінің ІІ Пленумінде Қытай
революциясының перспективалары мен сипатын талқылау өткір мәселеге ... Мао ... ... ... ... ... ... революциямен» ауыстыруды ұсынды. Бірақ Қытай Компартиясының
басшылығындағы бірқатар қайраткерлер ХХ ғасырдың 40-шы ... ... ... ... ... ... концепцияны Қытайдың ұзақ
мерзімді дамуындағы саяси стратегия ретінде көргендіктен Мао Цзэдуннің
ұсынысын қабылдамады.
Дегенмен Пленумдегі ұзақ ... соң ... ... ... ... ортақ келісімге келе алды. Капиталистік қатынастарға
байланысты коммунистердің көзқарасы әртүрлі ... ... ... ... капитализм капиталистік елдердегі секілді шексіз
болмайды, бірақ ол Шығыс Еуропаның ... ... мен ... ... ... ... ... Ол «Қытайлық ерекшелікке» ие болады және осы
қағида негізінде Қытайды аграрлық, феодалдық, жартылай ... ... әрі ... ... елге ... ... ұлы ... құруды алға мақсат етіп қойды.
Осындай күрделі ... ... ... ... ... жағынан бір-біріне қарама-қарсы екі қанат қалыптасып пісіп-
жетілді. Оның алғашқысы, социализмге жетуде Кеңестер Одағының даму үлгісіне
жақын ... ... ... ... ... Мао Цзэдун, Гао
Ган, Жао Жуши секілді партияның беделді басшылары ... ... ... ... социализмге жетуде «жаңа ... ... ... Лю ... Дэн ... Бо Ибо, Чжоу ... ... оңшыл-
прагматиктер болды.
1946-49 жылдардағы Қытайдағы ұлттық қозғалыс елдегі азамат соғысымен
аяқталды. 1949 жылы 21 ... ... ... ... саяси
консультативтік кеңесінің бірінші сессиясы шақырылды. Онда жаңа ... оның ... ... Жаңа ... ... құрамына
сегіз партия мен қоғамдық бірлестіктердің өкілдері және ... ... ... кірді. Маода да Орталықтанған халықтық
үкіметтегідей бірнеше орынбасарлары ... Сол ... ол ... ... мән берген болатын.
Репрессияның ірі толқыны 1951 жылы басталды. Маоның ұсынысымен осы
жылдың 20 мамырында «Революцияға ... ... үшін ... туралы
ереже» шықты. Бұл заң бойынша, әр түрлі ... ... ... ұзақ мерзімге түрмеге жауып, болмаса, өлім жазасына кесу сияқты
жаза түрлерін қолданып отырды.
1951 жылы ... ... ... ... сот ... ашық ... ... «қауіпті контрреволюционерлер» қлім жазасына кесілді. Бір
ғана ... ... ... ... ... 30000 жуық митингілер
өткізіліп, оған 3 ... адам ... ... ... ... мен экономиканы нарықтық қатынастар
негізінде іске асыру жемісті болды. 1950-1951 жылдары жеңіл өнеркәсіп ... жеке ... ... ... ... келтірілді. Алайда, 1952
жылдан бастап Қытай Компартиясы буржуазия мен оның ... ... ... ... жүргізуге кірісті. Жеке ... мен ... ... ... ... жазалау шараларының
салдарынан елде өндірістің шектелуі, ... ... ... мен азық-түлік
түрлеріне тапшылық орын алып, жұмыссыздық күрт өсті. Осы дағдарыстың алдын
алу үшін ... жеке ... ... ... ... әрекеттене
бастады.
Әйтсе де, Компартияның басшылығында бұл мәселені ретке келтіруде ортақ
келісім мен ... жоба орын ... ... ... ... ... ... нарықтық қатынастар мен жеке меншік секторды
жетілдіре ... ... ... мақсат етсе, солшыл қанат «жаңа
демократиялықң концепцияны әбден ескірген, сондықтан ол ... ... мен ... еш ... бере ... деп ... ... дамуда күшті әрі ұйымдасқан мемлекеттік ... ... ... ... ... ... аграрлық
реформаларды жүргізудегі бірқатар жетістіктер, экономика мен халық
шаруашылығына ... ... ... ... ... секілді факторлар
Компартияның басшылығын Қытайдың ары қарай дамуының бағдарламасын жасауына
үлкен түрткі ... Осы ... ... министрі Бо Ибоның ұсынған жеке
меншіктің ... ... ... ... жаңа заң ... ... басшысы Чжоу Энлай мен оның орынбасары Дэн Сяопин тарапынан ... Бұл ... ... болған Мао Цзэдун мен оның ... жаңа ... ... ... ... тура жолдан
ауытқушылық деген кінә тақты.
Осы кезеңде Қытай Компартиясы қабылдаған «Негізгі ... ... ... да ... талқыға түсті. Бұл бағдарлама Мао
Цзэдун мен оның жақтастары үшін тек «жаңа демократиялық» концепцияға ... ғана ... ... ... ... ... ... жолы ретінде де қарастырылды. Ал прагматиктер бұл бағдарламаға
реформалық сипат беруге ... қана ... ... ... ... ... ол жақын бес-он жылда шешілетін мәселе емес ... ... ... мен ... ... ... өрби түсті.
Осындай қарбалас жағдайда Мао Цзэдун мемлекеттегі биліктің тұтқасын өз
қолына шоғырландырды. Оның бұл ... ... жаңа ... ... аяқ
басуының көрінісі іспеттес еді. Орын алып ... ... ... Мао тек ... ғана ... беріп қана қоймай, өз
жақтастарын да жолдан тайдыруды ... ... ... ... Компартиясы
Орталық Комитетінің мүшесі Жао Жуши мен Саяси бюроның мүшесі Гао ... ... ... мен ... ... ... айып тағылады.
Мао Цзэдун өзінің саяси ... ... ... 1955 ... ... Ган мен Жао ... істерін Компартияның Бүкілқытайлық конференциясының
қарауына берді /4/.
Конференцияға қатысушылардың басым көпшілігі Мао ... ... Оның ... курсына сәйкес елде бүкіл қоғамдық ... ... және ... ... бейімдеу шаралары іске асырыла
бастады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... Алайда мұнымен Мао өз қарсыластарын толығымен жою
әрекеттерін ... ... ... ... ... Компартиясының ішіндегі
топтардың саяси-идеялық күресі ... ... ... ... ... курсына Қытай Компартиясы Орталық Комитетінің аграрлық
жұмыстар бөлімінің меңгерушісі Дэн ... ... ... Ол ... ... құруларды жоспарға сәйкес жүргізуді қажет деп санап,
кооперативтендіру ісін ... ... ... және ... ... деп ... Оның бұл ... Лю Шаоци, Чэн Юнь, Дэн
Сяопин секілді прагматиктер де қолдады. Осы ... 200 000 ... ... ... жүргізілді /5/.
«Контрреволюционерлердің» ұзын тізімі ұдайы түрде газет беттерінде
басылып ... ... ... ... ... ... 1951жылдың 6 айының
ішінде 800 мыңдай «контрреволюционердің» ісі қаралды. Кейінірек Чжоу Эньлай
сотталған «контрреволюционерлердің» 16,8 ... өлім ... ... ... ... жеткен соң Мао Цзедунь тек нақтылы
факторлардың көмегімен ғана Қытайдың дамуын жылдамдатпақ ... ... ... артықшылық оның бос арманына алып келді. Ол аз уақыттың ... ... ... күш жағынан да КСРО мен ... ... ... ... озып ... болды. Мемлекет оның идеяларының
тәжірибесі мен сынақ алаңына ... 1953 ... ЦК КПК 1957 ... ... ... ... социалистік үлгісін құру
туралы қаулы қабылдап, ол шаруалардың 20 пайызын біріктірді. Ол бейне бір
жарлық түрінде ... ... ... ... амалға асырылды.
Мысалы, 1955 жылы шілдеде 16,9 ... ... ... ... 1956 жылы 108 ... ... (90,4%) ... жылы Кытайдағы кезектегі халықтық науқан басталды. Бұл жолы оның
объектісі шыбындар, масалар, торғайлар, егеуқұйрықтар ... ... ... бұл ... ... өздеріне берілген үлкен қапты жоғарыда
аталған зиянкестермен толтыру міндет ... ... ... ... ... ... ... стратегия торғайларды жерге
қондырмастан, егінді жегізбестен, тек ... ... ... ... ... Жерге құласа оларды өлтіріп отырды.
Алайда бұл жағдай керісінше экологиялық апатқа алып ... ... көз ... таң ... ... жүріп жатты. Ағащтар мен
егістік алқаптар түрлі зиянкес бунақденелермен ... ... ... ... ... ... ... Олар адамдар тұратын тұрғын үйлерден бастап,
тіпті, киімдеріне жабысты. Завод пен фабрикалар, асханаларда да өріп ... ... ... ішінде де құрттар жүзіп жүрді.
Табиғат-Ана оларды сол қылықтары үшін жазалады. Торғайларды құртатын
науқаншыларды кері қайтаруға ... ... ... ... өріс ... Енді олардың нысаны 500 миллион шаруа еді. ... өмір ... ... ... жаңа ... ... ... 1958 жылы мамыр айында КПК-ның VII съезді 2-
сессиясында «үш қызыл туды» ... ... ... ... ... ... мәнісі былай еді: үш жыл бойы ... ... ... ... қол ... «Үш жыл тоқтаусыз еңбек – 10000 жыл бақытты
ғұмыр»
1958 жылы тамызда ... ... ЦК ... ... ... ... құру ... шешімі қабылданды. Ал, 45 күн өткесін барлық
шаруалар ... өтті ... ... ... тарқатылды. Коммунаны
ұйымдатырушылар Қытай халқын біріктіріп, жаңа ... ... ... отбасы, мораль, тұрмыс-тіршіліктің жаңа коммунистік
формасына бірлестіруді мақсат етіп ... ... қала ... ... әрі тез ... , өндіріс пен тұрмысиа жеке азаматтың тіршілік ету
бірлігіне айналады деп ... ... ... ... ... ... мен жеке тұлғалық қатынастар құлатылды. Тіпті, осыған дейін ғасырлар
бойы мәртебелі ... ... ... ... да ... ... бұзылдыратын болды.
Кейде Мао Цзедунға өзі істеп жатқан ісі мен жоспары күдік ... ол оған ... ... ... насихаттап, өз дегенінен
қайтпады. Елдегі ахуал ауырлаған сайын оған ... арта ... оның ... ... ... ... Мао ... ешқашан қателеспейді»
деген позицияны ұстанды.
Осы жеңілістен соң Мао Цзэдун өз ... ... ... ... ... ... байқаған ол енді қолдауды төменгі
және орта топтардан іздестіре бастады. Төменнен ... ие ... Мао ... ... ... ... кезектен тыс ҮІ Пленумінде жеңіске
жетіп, ... ... ... бағыттарын айқындау
мүмкіндігіне ие болды. Осы орайда 1956 жылдың аяғына ... елде ... ... ... ... ... Атап
айтқанда, мұнда жеке меншік секторларды жою, нарықтық қатынастарды тежеу,
ауыл шаруашылығын жаппай кооперативтендіру ... ... ... ... бұл ... ... ... істері ретінде бағалады.
1956 жылғы Кеңес Одағы Компартиясының ХХ съезіндегі Сталиннің «жеке
басына табынушылығының» ... орай ... ... ... ... жаңа ... ие ... Бұл күрес Қытай Компартиясының
1956 жылдың ... ҮІІІ ... ... ... ... ... партия
төрағасының пролетарлық социалистік революция іс ... ... ... ... ... ... оның ... негізделіп жүргізілген елдегі
әлеуметтік-экономикалық реформалар өте нәтижелі деп танылды. Бірақ Мао үшін
бұл съезд негізінен сәтсіз болды.
Съезд партияның ... Мао ... ... ... ... ... ... негізі деген баптың күшін жою туралы шешім
қабылдады. Ал Дэн Сяопиннің жеке ... ... ... алу үшін
ұжымдық басқару принципін нығайту ... ... ... ... ие болды
/6/.
Осы кезеңдегі Қытай Компартиясының ... ... ... ... ... бірі «Үлкен секіріс» саясатының төңірегінде ... ... бас ... Мао ... ... жаңа ... жаңа бағдарламаны Компартияның ІІ сессиясында ұсынды. Бағдарлама
бойынша «үш жылғы ... ... он мың ... бақ пен ... жету»
көзделді. Сонымен қатар Англияны он жылда, ... он бес ... ... ... жасалынды. Бұл идея партияның көптеген ... ... ие ... ... жаңа ... ... ... саясатын
іске асыру нәтижесінде Қытайды әлемдегі ең озық индустриалды ... ... ал ... ... оның ... ... ... біртіндеп өтудің ең объективті формасы болып табылады. ... ... ... бұл ... эксперименттің
нәтижесі Қытай қоғамы үшін үлкен залал болды. ... ... мен ... ... күйзеліс пен дағдарысқа ұшырады.
Ел көлемінде ... ... орын ... ... салдарынан Қытай
қоғамындағы Мао Цзэдуннің беделіне зор нұқсан келді.
Осы сәтсіздіктердің салдарынан Қытай Компартиясының ішіндегі қарама-
қайшылық ... ... ... ... өрши ... ... де, 1958
жылдың соңында Қытай Компартиясы Орталық ... ҮІ ... ... ... ... ... ... жүргізілген бұл
экономикалық саясатты дұрыс деп ... Мао өзін ... орын ... ... ... ... ретінде мойындағанмен де, өз саясатының дұрыс
екендігінен бас тартпады. Бірақ елдегі ... ... ... ... ... ... саясат авторының беделіне зор ... 1959 ... ... ... ... ... жиналысының І
сессиясында Мао Цзэдун Қытай ... ... ... ... оның ... ... жетекшісі Лю Шаоци тағайындалды.
1959 жылдың шілде-тамыз ... ... ... ЦК КПК-ның VIII
Пленумында және коммунистердің Байдайхэде өткен кеңесінде Маоның бағыты
сынға алынды. ... ... ... оның ... ... ... ... Мао осы оқиғадан соң өз сынаушыларын тез қайтарып тастады. Қорғаныс
министрі ... Пэн ... мен оның ... ... ... жыл да қытай халқына тағы бір үлкен өзгеріс алып ... ... ... жиналысының 2-шақырылымында делегаттар
Қытай Халық Республикасы басшысын сайлады. Бұл жолы Мао ... ... ... жеңіліп қалды.
Мао өзі кетті, дегенмен жағымсыз жағдайлардың ... ... пен ... ... ... Мао ... ... басшысы,
әрі революциялық көсем ретінде қалды. Ішкі ... Мао Лю ... ... да басшыларға еңіліп қалуды ойына да алған емес. Ол ... ... ... да бас ... Мао әлі ... ... ... армандады. Өз тағын Лю Шаоциге босатып
бергенімен, ол Лю Шаоциді мейілінше жек көрді, себебі анау ... ... әрі ... ... бола қалса бұған қалай істеу ... ... ... Ол Қытайда екінші көсем пайда болғанына тыныш қарап жата
алмады. Маоның ... ... ... ... ... ол барлық экономикалық проблемаларды халықтық еңбек күшімен шешуге
болады деп есптеді. Осы мақсатта оған қытай халқын адам ойламайтын ... ... ... Мына ... ... аман ... ең жақсы тәсілі ол
халық санын көбейту деп шешті. Оның ... ... ... тек қана ішкі
саясатта ғана емес сыртқы саясатқа ықпалын тигізді. Бұл жолда ол бұқаралық
революциялық энтузиазм мен ... ... ... ... жылдың жазында Қытай Компартиясы Орталық Комитетінің ҮІІІ Лущан
Пленумінде ... ... ... төңірегіндегі өткір пікірталастар
жалғасып, онда Мао ... ... рет ... ... ... ашық түрде ұшырады. Оның басты қарсыласы Қытай ... ... ... Пэн Дэхуай Маоның жүргізген барлық
саясатын айыптап, елдегі дағдарыстың басты ... және оны ... ... ... деп ... ... ... «үлкен секірісті» жою шаралары өткізілгені
рас. Жалпы алғанда, аштық пен ... ... ... ел ... ... ... бұрылыс болғаны байқалып, Лушан ... ... ... ... 3,6 ... ... ақталып шықты.
1962 жылғы қаңтардағы 7 мың кадрлық ... ... ... бізге
қызықты мәліметтерді көсемнің жеке дәрігері Ли Чжисуй келтіреді. Дәрігердің
айтуынша, Лю ... ... ... жатқан экономикалық қиыншылықтар мен
апаттарға кінәлі табиғи жағдай емес, адам ... ... ... ... ... ... ... туралы өз баяндамасын жасаған кезде
Мао Цзедуньның қалай бұлқан-талқан болып ашуланған екен. Бұл кеңесте Маоның
өзі біршама сыи ... ... өзін ... санаған жоқ. Дәрігердің
пікірінше Маоның өз мінезін танытқаны әдеттегі саяси ... ... өз ... ... үшін ... ... ... қатысушыларының
«үлкен секірісті» әділ талқыға салып, талдауға ... ... ... және ... оны Линь ... осы ... кінәлі
жергілікті партия өкілдерінің көсем тапсырмаларын жүзеге асырмай, дұрыс
орындамауының салдары ... сөзі ... ... Мао Цзедунь істі оңалтуға ат салысып жатқан партия
басшылығы мен партия аппаратын құрту туралы ... ... ... ... Линь Бяоны таңдады.
1962 жылдың күзінде Мао КПК дағы өзіне қарсы өкілдерге жаңа шабуыл
бастады. Бұл жолғы негізгі ... ... ... ... еді. Тағы да
күресу тәсілі ретінде бұқаралық қақтығыстар ... Бұл ... ... ... ... ... Ішкі ... демократияға шектеулер қойылдығ КПК-
ның Жарғылары бұзылды. Кейін белгілі болғандай, Маоның жеке ... ... ... ... бұза ... да, оның жеке ... тағы да өсе ... Бұл ... ... ... ... жылы Мао ... таралымы елдің бүкіл аумағында шұғыл өсе
бастады. Кейбір ... бқл 1963 ... ... 20-40 ... болатын. Бір ғана 1966 жылдың ... ... 3 ... ... ... ... тілдеріне құрылды.
1962 жылдың екінші жартысынан бастап елдегі экономикалық ... ... ... ... ... ... өз ... аштықтың да беті қайта бастады. Мао Цзедунь мен оның жақтастары
елде ... ... ... ... жеке ... және ... өмірін әскерилендіруге тырысып бақты.
Мао Цзэдун өзі мемлекет басшысы лауазымынан бас тартып, оның орнына
Лю Шаоци ... 1950 ... соңы мен 1960 ... ... ... ... өмірін тыныштықта өткізуге бел буады. Бірақ та бұл тыныштық ... еді. 1960 ... ... ол елдің саяси өміріне ... Лю ... ... алып ... ... ... Қарсыласу
саясатының негізі «ұлы пролетарлық мәдени революция» болады.
Аталмыш жайттарға қарамастан Мао Цзэдун прагматиктерге қарсы күресін
тоқтатпады. 1964 жылы ... ... ... ... жиналысында ол елдегі социалистік құрулар жөніндегі мәселені
күн тәртібіне қойды. Ол таптық күресті ... ... атап өте ... ... әсіресе, билік басындағы оңшыл капиталистерге бағыттау ... ... ... ... революцияның қарсаңында Маоның теориялық
бағдарламасы болып табылған бұл идея көпшіліктен қолдау тапты.
Осылайша, 1965 жылдың аяғында ... мен ... ... ... идеялық тартыстар ендігі жерде үлкен ашық шайқасқа айналуға
бағыт алды. 1949ж. кейін экономикалық мәселелер ... ... Мао ... ... ... ... өсіру ұранын тастады: «адам
саны қаншама көп ... ... ... соншама көп болады». Мао
саясатының нәтижесінде халық санының ... өнім ... ... ... ... ... ... шиеленісе бастады. Халық өсімін тежеу
шаралары Мао Цзэдун билік басынан кетпей тұрғанның ... ... Сол ... бұл ... іске ... аса қиынға түскен жоқ, себебі
Қытай Коммунистік Партиясы (ҚКП) ... ... тең ... толығымен
бақылады. Ал Дэн Сяопин реформаларына дейін халық саны өсімін бақылау ісі
жылдан-жылға қиындай бастады. 80-ші ... ... ... ... бала ... ... асырыла бастады. Бұл саясаттың негізгі мәні
келесі шаралардан ... ... ... ... ... жасын көтеру. Бұл шара нәтижесінде
ауылды жерлерде әйел адамдарға 20 жастан бастап, ал ер адамдарға 22 ... ... ... ... етілді. Қалалы жерлерде одан да жоғарырақ
жастық шектеулер ... ал ... ... ... ... ... шектеулер де енгізілді.
2. Жанұядағы балалар санын шектеу. Бір жанұяға бір, кей ... ... ... асырауға рұқсат етілді. Дегенмен бірең-сараң ... ... мен ... ... ... келісім бойынша екі қызы
бар жұбайларға үшінші балаға бейресми түрде мүмкіндік берілетін.
3. Жоғарыда аталынған екі пункттің ... ... ... жазалау қолданылды.
Бұл айтылған шаралар жалпы халыққа тән болғанымен, бұдан жапа
шегушілер аз ... ... еді. ... ... ... ... «ұрпақ
жалғастыру» идеясына қайшы бұл саясат өз дегеніне жетпей қоймады. Елде бала
табуға ... ... ... Оқушылардың жоғарғы оқу орнына түсуге
мемлекеттік грант ұтып ... ... ... да ... ... басталды.
Квотадан тыс жүкті болғандарды операциялық үстелдерге жатқызып, мәжбүрлі
түрде аборт жасатқызды. Операцияны көтере алмай мерт ... мен ... бала ... алмайтындар саны арта бастады. Шығыс Түркiстанның ресми
баспасөз құралы «Хотан газети» хабарлауы бойынша 1999 ... 20 ... ... 25-34 жас аралығындағы 20 әйелге күштеп аборт ... ... ... адам ... ... ... iшiнде қазақ ұлты да
бар болатын. Бұл бір күндік көрсеткіш, ал ар жағын пайымдап,есептей беруге
болады.
1966 мен 1969 ... ... Мао ... орнына қайта
отырып, билік тізгінін қайта өз қолына алып, революция бастағаннан ... ... ... ... Цинн оның ... болашағын үлкен талқыға салады.
Оның басты мақсаты билік ... ... ... арта ... алып ... ... даму жүйесін социализмнің қарқынды дамуы
негізінде құру еді. Бұл ... ... ... үндеулерден де
байқауға болады: «Өндірісті Дацин мұнайшыларынан, ал ауылшаруагылығын
удачжай өндіріс бригадасынан ... ... ... ... ... ... ... мен табиғаттың тосын сыйларына үнемі дайын болуымыз
керек». «Мәдени революцияның» ... ... 1966 ... бастап 1969
жылдар аралығындағы кезеңдерді қамтиды. Бұл революцияның ең ... ... ... ... ... айында Қытай Коммунистік Партиясының Орталық
Комитетінің Политбюро отырысында Мао Цзэдунның «мәдени революция» ... ... ... ... осы отырыста өзінің осы ... сын ... ... ... ... кейбір партия өкілдері,
әскер басшылары және тағы басқалар өз ... ... ... ... ... ісі ... ... топ құрылып, оны Маоның бұрынғы хатшысы
Чэнь Бода басқарады. Маоның әйелі Цзян Цинь мен ... ... ... Чжан ... оның ... ... Орталық комитеттің
хатшысы Кан Шэн болады. Аталмыш топ ... ... мен ... ... Мао ... ... революциясының штабына айналады.
Хунвэйбин атты жастарлың шабуыл отрядтары құрылып,( алғашшы ... 1966 ... ... айында Пекин университеті қарамағындағы Цинхуа
орталық мектебінде құрылған ... ... ... айтылған болатын: «Біз қызыл үкімет, партияның орталық комитетін
қорғаушылардың қатарындамыз. Ал Мао ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Мао Цзэдунның идеялары
біздің әрекетіміздегі ең басты ... ... ... және ұлы ... ... ант береміз. Тер төгіп мәдени рефолюцияны соңына ... ... ... ... мектептер мен жоғарғы оқу орындарында
сабақ ... ... ... ... бұл ... мен ... революцияға» белсенді түрде қатысуға мүмкіндік береді. Ағарту
ісінің өкілдері, партия мүшелері мен комсомолдардың ... түсу ... ... жүргізіліп жатқан саясатқа қарсы шығып, сөз айтқан ... ... мен ... ... ... халық алдында мазаққа
алып, жазалаумен ... ... ... ... ... ... та
қосылады. Мао Цзэдун Сталин тұлғасының шынайы бейнесін шығаруға кіріседі.
50- жылдардың аяғында Қытай пропагандасы КПСС ... ұлы ... ... ... елінің ішкі саясатына араласты және Қытайдің
әрбір ... ... ... деп кінә ... Мао ... ... ... шовинизм мен Гегемонизмнің барлық түрімен күресу ... ... ... ... 1950 жылдары достық келісім-шартында қабылданған
барлық қарым-қатынастарды үзуге ... ... ... ... ... ... оларға Қытайда өз жұмыстарын жалғастыру мүмкін
емес болып кетеді. Қытай Кеңес ... ... ... ... ... ... 1969 жылы Даман және Семей аудандарында тіпті
қарулы қақтығыстар байқалады.
1966 жыды Қытай ... ... ... ... пленумы
шақырылады. 5 тамызда Мао Цзэдун кеңестер өткізілеттін залдарды өзі
«Штабтарға қарсы ... деп ... ... бәрі де ... Ол ... ... бар ... айтып, көптеген партия өкілдері мен
басшыларының «буржуазиялық диктатура» жүргізіп ... ... ... ... ... ... да дайынмын деп баяндайды. Сонымен
қатар, осындай партияларға қосылып, бір ойды ... ... ... ... да ... деп ... ... Партиясының IX съезді (1969 жылдың сәуір айы) елдегі
1965-1696 жылдар аралығында жүргізілген барлық акцияларды заңдастырады. Осы
съезд «үздіксіз ... ... ... ... ... ... да
қолдайды. Партияның жаңа жарғысы қабылданады. Қытай Коммунистік партиясының
теориялық негізі «Маоның идеялары» болады. Жарлықтың бағдарламалы бөлімінде
Мао ... ... Линь Бяо ... ... Ал осы ... ... ... аренадағы коммунистік қозғалысқа көп
жаңалық әкеледі деп ... ... ... 70-ші ... ... ... ақырын-ақырын
бағдарлау элементтері, еңбек бөлінісі бөліне басталады. Халық шаруашылығын
нығайту, өндірісті қалыпқа келтіру жағдайлары да қарастырылады. ... да ... ... ... ... бастап комсомол, пофсоюз, әйелдер федерациясын қалыпқа
келтіру қозғалыстары байқалады. 1973 жылы ... ... ... Х ... және ... ... қайтадан жұмыс орындарына қосу мәселесі
қабылданады. Оның қатарында Дэн ... де ... жылы Мао ... ... ... ... дипломатиялық және
экономикалық байланыстарды қалпына келтіріп, осы жылы ... ... ... іс сапармен келеді. 1974 жылдың басында Мао Цзэдун «Линь
Бяо мен Конфуцийді сынау» атты жаңа ... ... ... мақұлдайды. Бұның бастамасы баспасөз беттерінде жариялана
бастаған ... ... ... ... Цинь Шихуан императорының тұсында
басым болған көне қытай ағымы-легизмді қайта ... ... Бұл ... ... ... ... ... үңілу, маңызды идеологиялық және саяси мәселелерді шешуде
Қытайдың көне саяси ... ... ... ... ... ... айында он жылдан кейін ғана Мао Цзэден парламентті
қайта шақырады. Қытай Халық ... жаңа ... Бұл жаңа ... ... ... аралығындағы жаңа
ұстанымдардан алынған үзінділер бар екені айқын байқалады. Сонымен қатар,
халықтың материальды, ... ... ... ... еңбек ету мәселесі,
еңбек айлығының өтемақысы мәселесі ... ... ... кейін «мәдени революцияны»
жақтаушылар өзінің позициясын барынша нығайту жағдайын қарастыра бастайды.
Осы мақсатпен, Мао ... ... ... ... ... «пролетариат
диктатурасының теориясын оқу үшін» атты лозунгпен Мао Цзэдун жаңа кампания
бастайды. Бұл ... ... ... халық шаруашылығын басқарудағы
радикальды әдістерді қолданып, экономикалық жағдайды көтерудің ... ... ... ... Партиясының өкілдеріне қарсы шығу.
1976 жылдың қаңтар айында Үкімет ... ... Чжоу ... ... қайтыс болады. Осы жылдың сәуір айында Пекин ... ... Чжоу ... еске алуға байланысты халық жиналады. Бұл
Мао Цзэдунның тұлғасына қатты соққы болып ... Осы ... ... ... ... Цзян Цинь ... ... саясатты қатты сынға
алып, «мәдени революция»ның белсенді бастаушыларына да көн кінә тағады.
Тіпті ... ... ... ... етеді. Елде қайтадан саяст
тынышсыздық басталады. Дэн Сяопинді ... ... ... ... ... ... ... министрі Хуа Гофоэп болып сайланады.
Елде мүлдем жаңа саясат бет ... Ал 1976 ... 9 ... Мао ... болады.
1.3 ҚХР-ң көселі –Маоның өмірі жайлы хикаялары
1958 жылы жаз ... «үш ... ... ... — он мың ... әкеледі!» атты ұранмен жалпы Қытай елі «үлкен шабысқа » қатысу үшін
жиылды. Көп көлемді ... ... ... ... ... орындау
барысында пайдаланылды. Жалпы айтқанда, бұл саладағы «үлкен шабыс» 1957жылы
күзде басталып,қараша айында 60 млн. адам, ал 1958жылы ... ... ... адам ... жұмыстарға тартылды. Бөлек күндерде суқоймалар
құрылысына 150 млн.адам қатысып жүрді. Бұл ... ... ... әрі ... жалғастырылды. Мао Цзэдуннің өзі мин династиясы жерлеу
кешенінің маңында,Пекиннен солтүстікке ... 30 ... ... ... ... ... жүрді. Физикалық еңбек түрлерімен тек
қана жұмысшылар және шаруалар емес, сонымен қатар ... ... ... өкілдері де шұғылдануға міндетті болды. Жарты
сағат шамасында жұмыс істеген Мао Цзэдун күрегін ... алып ... ... ... жер ... ... ... барлық қытайлық газеттерде басып
шығарылды.
Өнімділікті арттыру мақсатында жер өңдеудің дәстүрлі емес әдістері
қолданылды,мысалы,жерді ... ... ... ... тығыздатылған
түрде егу және т.б. Ауыл шаруашылық жұмыстарының аралығында шаруалар,бар
күш-жігерлерін салып, «төрт түрлі зиянкестермен» ... ... ... ... мен ... ... бәрі болат балқытады» атты ұранмен Қытайда «кіші металлургия»
базасын қалыптастыру қозғалысы өрбіді. 10мыңнан аса кіші және ... ... ... ... қойылып,олар жыл сайын
20млн.шойын өңдіруге тиіс болды. Кішігірім металлургиялық пештер ... ... ... ... мен ... ... жерлерде де
орналастырылды. «Болат үшін күрес» қозғалысына да миллиондаған ... Сол ... ... ... ел ... 700мыңнан аса домна пештері
металл балқытып,жалпы өнеркәсіптік емес ... ... ... ... істеді. Өнеркәсіп ісі жылдамдатылған қарқынмен жүргізіліп, өндіріс
мекемелері жалпы өнім мөлшерін максималды ... ... ... ... тарау Қытайдағы «Үш қызыл жалау» саясаты және ... ... ... шабыс» бастауы үшін күресте
«Үлкен шабысты» ұйымдастыру барысында Мао ... ... ... утопияның негізгі ... ... ... Мао ... ... ... ... ҚХР-де
-әлемде және халықаралық коммунистік ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарға жағдай жасауына негізделіп,
қысқа мерзім аралығында коммунизмге өтуді мақсат етті.Бұл мессиан және
ұлтшылдық ... ... ... ... ... ... ... ұсынған әдістер мүлдем негізсіз, «арманшыл ... ... деп айта ... Ол ... жағдайларды жан-жақты
қарастырып, алға ... ... ... ойлады. Бұл
ерекшеліктер,негізінен, Қытай ... ... ... ... ... мәселелерді шешу барысында тиімді пайдалану,оның
ойынша,көптеген жетістіктерге жетудің кілті болды.
Алдағы «Үлкен шабыстың» кейбір сипатты белгілері III ... ... ... Мао ... сөз ... ... ... (күз 1957 ж.).
Осы пленумде қоғамдық өзгертулер еңгізу және жалпы экономикалық ... ... ... ... ... ... Оның нақты ұсыныстары
ирригациялық құрылысқа бұқара халықты тарту ... ... ... үшін ауылшаруашылығының тиімділігі мен өнімділік
пайызын қауырт көтеруді талап етуде ... Ол кең ... ... және кіші ... қалыптастыруды да ұсынып, осы арқылы
еңбек етуші көпшілікті пайдалануға мүмкіндік болар еді. Бір ... ... ... шағын көлемді болат балқыту зауыттарын құрып, жалпы ... ... ... да ... Мао ... ... ойлары
шындап назарға алынбаса да, кейін «Үлкен шабыс» кезеңінде жүзеге асырылды.
Елдің барлық территориясында «төрт зиянкесті» жою ... ... ... ... ... ... ... Мао Цзэдун КПК-нің жоғары басшылығының кеңесінде
өз ұсыныстарының іске асырылуын белсенді ... ... ... Мао ... ... ... «құқықтық консерватизмге қарсы» күрес кампаниясы
күмәнданушылар толқуларын басуға тиісті болды. КПК басқарушыларының елеулі
бөлігі үшін Мао ... ... ... ... көрінулері мүмкін еді. Ел
дамуының онжылдық жопарын «қажырлы еңбек ету арқылы үш жылда» іске асыруды
ұсынды. Бесжылдықты ... ... ... ... ... ал АҚШ-қа
20 жыл ішінде жетуге шақырса, ауыл шаруашылық өндірісі саласында Жапониямен
үш жыл мерзімінде теңесуді мақсатқа ... ... ... ... ... Мао Цзедунның талап етулеріне жауап ретінде, ... мен ... ... ... ... ... қиын міндеттерді өз
мойнына ала бастады. Сол ... ... ... ... елдің даму қарқынын
жеделдетудің даярлық кезеңі толығымен аяқталды.
Осы ойларды практика ... іске ... үшін ... ... ... ... ... Мао Цзедун 1958жылы мамыр айында
өткізілген, КПК-нің VIII съезді Екінші сессиясында осы ... ... ... КПК басшыларының экономикалық дамудың бұрынғы
концепцияларын қайта қарастыру ... бір ... ... ... бағыт контурлары жасалып, Қытайда коммунизмнің маоисттік үлгісінің
бағыты ретінде қалыптасты. Жаңа бағдарлама «үш ... ... ... ... жаңа маңызды бағыт, «үлкен ... ... Осы ... ... коммуналар,жаңа қоғамдық тәртіп негізі
болып қарастырылмай, керісінше,ірі кооперативтер ретінде өте тез ... жаз ... Мао ... КХР ... ... ... ... коммунизация тұжырымдамасын жетілдірді.
Сессия күнтәртібіне экономикалық дамудың ... ... ... ... әсіресе,болат пен шойын өндірісіне күш ... ... ... ... ... ... ... негізгі
көрсеткіші деп санады. Сонымен қатар жаңа ... ... да ... жаңа ... ... Бір жағынан, Қытайдың болашақтағы
саяси дамуы үшін,саясибюро құрамына, Мао Цзэдунмен жақсы қарым-қатынаста
болған, ҚХР қорғаныс ... ... Линь Бяо ... ... ... алу өте ... ... арада, партия органдарының бұйрығын орындау барысында, ҚХР-ның
Мемлекеттік жоспары,1958-1962жылдар ... ... ... жаңа нұсқасын жасады. Бұл жоспар бойынша экономикалық дамудың таң
ғажайып қарқынының болжауы жасалды. Нақты айтсақ, өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... орташа жылдық өсім 45%-ды құрайтын болса, ауылшаруашылығында 20%-ға
жеткізу жоспарланды. ... ... үшін ... ... таң ... еді: ... ... саласын мемлекет 10есеге,яғни бірінші
болжам бойынша, 10 млн. ... 100 млн. ... ... ... ... 60-шы ... ... «Үлкен секіріс»
«Үлкен секіріс» және «Мәдени революция» (1966-1977 ж.ж.) кезеңі 70-
жылдардың ... ... ... кері ... ... ... тереңдеуіне алып келді. Өнеркәсіп пен ауылшаруашылығы өндірісі
бүлініп, мемлекеттік кіріс көзі қысқарды, көлік ... ... ... өмір сүру ... ... Қытай Мемлекеттік статистика
басқармасының мәліметтері бойынша, жұмысшылар мен қызметкерлердің орташа
жалақысы 1957 ... 637 ... 1977 жылы 602 ... дейін төмендеді, негізгі
тамақ өнімдерінің қарточка ... ... саны ... ... ... ... ... мен экономистерге, мемлекеттік-
әкімшілік аппараттың қызметкерлеріне ... ... ... ... аз ... ... жоқ. ... құру «Үлкен секіріске»
дейін де ... ... ... еді. ... ... жылдары жер
реформасының және ірі жеке жер иелігін жоюдың барысында 1 млн-нан 2 ... адам ... 1951 ... құпия қүжаттарына сәйкес, ҚХП-сы Орталық
Комитетінің төрағасы Мао Цзэдун «Контрреволюцияны басып-жаншу» науқанында
«Қытайдың әрбір ... ... ... ... ... саны 1 мыңнан
кем болмауы тиіс деген ... ... ... рухында бұл
нормадан «тым қатты ауытқымауға» ... ... ... ... екі жүз ... ... басына өлім қаупі төнді. Орталықтан рұқсат ... бұл ... ... ... ... ... ... халқының 500 млн болғанын ескерсек, 500 мың адам ... ... тиіс ... ... ... жылдары қуғын-сүргіннен 9 млн.
маман қызметкерлер жапа шекті. Егер 1965 жылы ... саны 11,3 ... ... бұл өте ... ... топтардың арасындағы билік үшін болған тоқтаусыз күресте, елдің
ішкі жағдайын шиеленістіріп отырды. Мао Цзэдунның саяси аренада кететін
мезгілі жақындаған ... бұл ... ... ... алды.
1975 жылдың қараша айында дұрыс шешімдерді қайта. қарау жағында ... ... ... қарсы науқан басталғанда, билік басындағы
топтардың күресі онан әрі ушыға ... ... ... оқу ... және ... ... революцияға» дейінгі оқыту әдістеріне
оралуға тырысқан «ревизионистер» дейтіндерге бағытталды. Алайда, көп ұзамай
оның ... ... ... ... ... ... әлеуметтік және
экономикалық өмірінің барлық салаларын қамтыды. Бұл науқандарды сынның
негізгі ... ... ... әсіре көріністеріне қарсы ... ... ... ... ... «Оңшыл
ревизионистік желді сынау» науқаны Мао Цзэдунның көзі тірісіндегі Қытай
басшылығындағы екі фракция ... ... ... болды. Синологиялық
әдебиетте оларды «солшылдар» және «прагматиктер» деп ... ... ... ... ... ... бірнеше бүқаралық саяси-
идеологиялық науқандар болған еді. («Лин Бяоны және ... ... ... ... талқылау, «Пролетариат диктатурасы теориясын
зерттеу» т.б.) Науқанның көмегімен «солшылдар» ... ... ... нығайтуды басты мақсат етіп қойды.
«Үш жақты біріктіру», яғни аға, орта және жас ... ... ... ... асыруды желеу етіп, «солшылдар» ... ... ... пен ... ... ... енгізуге
тырысты. 1973 жылдың қыркүйгінен қалалық халық жасақтарының – «параллель
армия» құруға әрекет ... Ол ... үшін ... ... және ... ... ұстаудың органы болуға тиіс болды. Сонымен, 1975 жылға
қарай Қытай ... ... үшін ... екі ... топ ... Цзян Цин ... «солшылдар» және Чжоу Эньлай көшбасшысы болған
«прагматикатер». Өз мүдделері үшін ... ... ... ... ... ... олар көбіне «прагматиктерді» қолдап отырды. Қорғаныс министрі
болған Е Цзянь-ин олардың ... ... 1976 жылы ... Чжоу ... ... соң сын ... Дэн ... қарсы бағытталды. Оның есімі әлі
танымал да емес еді, ал ... оған ... есім ... ... ... келмейтін- капиталистік жолмен жүруші» болды.
Бұл процестің шарықтау шегі 1976 жылы ... ... ... ... еді. Оны ... ... ... дейтіндер (Цзян
Цин және т.б.) Дэн Сяопинді биліктен тайдыру үшін пайдаланды. 1976 жылдың 7
сәуірінде ... ... ҚКП ... Комитетінің Саяси Бюросы Дэн
Сяопиннің «партия ішіндегі және онан тыс» ... ... ... ... ... ... 9 ... Мао қайтыс болды. Осы уақыттан бастап билік
үпіін күрестегі жаңа ... ... ... 1976 ... қазан айында
«төртеудің Бандысы» дейтіндер Чжан Чуньцяо, Ван Хунвэнь, Цзян Цин және ... ... ... ... ... салыстырмалы түрде
оңай болуы себебі бірінші ... ... ... партия ішіндегід армиядағы
және халықтың арасындағы жинақталып қалған жақтырмаушылықтың тереңдігімен
түсіндіріледі. Олардың барлығы ... ... ... ... ... ... келгендер еді. Сондай-ақ, *төртеудің бандысы* процессінің
ұйымдастырушысы Хуа Гофэнді аса маңызды әскери қорғаныс министрі Е Цзянь-ин
қолдады. 1977 ... ... 10 ... ҚКП ... Комитетінің 3
пленумында Хуа Гофэн ҚКП Орталық Комитетінің және Әскери Кеңесітің Төрағасы
болып сайланды.
«Мәдени революция» ... көп жапа ... Дэн ... және ... ... аға ... маман қызметкерлері басқаша позиция
ұстанды. Дэн ... ... ... ... ... ... «Мәдени революциямен» Маоның идеялық-саяси мұраларына жаңаша
баға беруді ұсынды.
1978 жылдың көктемінде Дэн ... ... ... ... және ... ықпал етудің мейлінше тиімді ... және ... ... іздестіре бастады. Мақсат елде ... ... жол ... ... ... Мао ... идеялық-саяси
мұраларына кең ревизия жүргізуді бастау еді. Оған ... да бір ... ... ғана ... жоқ, ... ҚКП-сы мен ҚХР-сы тарихының
проблемалары және олардың мұралары экономика мен ... ... ... кірді. Ревизиялаудың формасы «Практика-ақиқаттың бірден
бір өлшемі» ұранымен жүргізілген науқан болды, кейіннен ол «сананы азат
ету» ... ... ... бойы үгіт-насихат ісінің өзегіне
айналды. 1978 жылдың маусымында НОАК ... ... ... сөз ... Дэн Сяопин «Төраға Мао көзқарасының негізі және қайнар
көзі, сондай-ақ Марксизмнің де. негізгі приницпі реалистік әдіс» болады ... жаңа ... ... ... ... ... саяси мұраларын
қайта бағалаудағы және партияның бытыраңқы ... ... ... ... ... ... ... алаңындағы 1976 жылдың сәуір
оқиғаларын «ақтау» болып табылады. 1978 ... ... ... ... «бүтіндей және толығымен революциялық ереуілдер, ұлы
революциялық бұқаралық қозғалыстың басты оқиғасы, Қытай ұлтының ... ... үшін өлім мен өмір үшін ... ... деп ... ... екі лидердің (Хуа Гофен мен Дэн Сяопин) қайсысы ... кім ... еді. Дэн ... ... ... ... оқиғаларды –
«мәдени революция» жылдары басшылықтың, жоғарғы эшелонына келгендерге қысым
көрсету үшін пайдаланды, себебі олар ... ... ... ... аппараттағы кең құлаш алған тазалау жұмыстары,
партия басшылығындағы өткір ... ... ... ... 1978 жылы ... ... ҚКП Орталық
Комитетінің 3-пленумы шешімдерінде көрініс тапты. Пленум, белгілі бір
дәрежеде ... ... ... ... ортодоксалды жүре беру
дәуірінің ... ... ... ... ... ... ... идеологиялық қағидаларының ескіргендігі туралы ыңғай байқалды. Пленум
«Линь Бяо» мен «төртеудің бандасын» әшкерелеу және ... ... ... ... қозғалыстың аяқталғаны туралы және бүкіл партия жұмысының
барлық ... ... ... ... ... ... ... саласына, ауылшаруашылығына, ұлттық қорғанысқа,
ғылым мен техникаға («төрт модернизация») ауыстырылатындығын ... 70-шы ... ... мәдени революцияның себебі және Мао
Мәдениет те, ""жаңа бiлiм" ескi бiлiмiмен" сонда деп аталған қытай
феодалдық ... те мао ... ... батыс буржуазиялық
демократиясының құндылығы түсiндi -. ... ... ... ... ... ... не ... ... ... ... ... Жуан және Кропоткин, сонымен бiрге
тық ... ... ... және оның ... ... ... туғызды.
Ол төңкерiс ақиқаттардың таныстыруына өз отанын ыстық жақсы ... ... Ол тағы ... Цай ... 1918 ... ... жаңа бекiтуiрек және Қытайдың өрнектеуiнiң әдiстерiнiң iздестiрудi
мақсатпен "Жаңа ... ... ... ... Мао ... ... ... кешiкпейлерi озық идеялардың зерттеуi және ... ... ... және оқу" ... ... сапарға арналған алдынғы жастардың өкiлдерiнiң тағы басқалары
олардың iшiнен ... ... ... "4 май" (1919 жыл ) ... ... шамамен
марксизммен тұңғыш рет танысты және бұл оқуды ... ... Ол ... ... ... өту ... ... оқуды қоғам" журналы
Хунандарда шығара бастады, келесi жылыға төңкерiс идеялардың ... ... ... ... кірген кезде, ол революциялық
теориясын әлемге жария етті.
Мао сол кездегі Қытайдағы ... ... ... ... ... ... тапты. Қытайдағы ревлюция сөзсіз марксиситік көзқарас
бйынша сциалды революция мен күрестің ... ... ... ... қытай неігізіндегі дұрыстаңдау болды.
Спецификалық қытай жағдайларында Мао әскерді мемлекетке қарсы қойды.
Сол кезеңде макрсистер мынандай ойлардан шығып отырған, ... ... алу ... және оны класстық жауға қарсы қою болды.
Міне пролетариат диктаторларының мағынасыф осындай болған. ... ... ... оның ... ... ... оның ... бойынша әскер
болып табылған. Мемлекет әскерге қарағанда бас иіюші ретінде болған. ... ... ... ... ... ... ... кезеңінде
советтік идеологтар Маоны үздіксіз итермелеген. «Халық патриядан үйренеді,
партия әскерден үйренеді». Мао макрсизмдер ... ... ... солай машина ретінде қарастырған.
Әскер - шынайы, дөрекі материалдық күш, ... ... ... шеше ... ... ... ... ндік схемада бәрі басқаша: ол мына
«класс» және « ... ... ... ... ... ... бұл класстың авангарды бар,ол-партия,әскер –тек
уақытшалы ғана. Әзірге революциялық соғыс өтіп ... ... ... ... соғыс бітісімен, әскердің маңыздылығы төмендеп, ол үшінші
деңгейлі тапсырмаларды ғана ... Цзэ ... ... ... оның ... ... қатысы рауионалды.
Мао крестьяндық сипаттағы ... ... ... Қытайдағы
революциялық күрес –бұл партизандық күрес деп түсінген. Крестьяндық ... ... ... деп ... ... түсінген емес. Бұл Қытай үшін
дәстүрлі сипатта ... ... бұл ... ... ... ... ... жеткендер жаңа династия құруымен мақтана алады.
Мао Цзэ Дун басқа ... ... , ол ... ... ... оны ... тұруының , оның социалды ойлаушысы
болған. Ол өз ... ... ... ... ... ... Цзэ Дунға мынандай белгілі фразалар тиесілі: «Кедейлік – бұл
жақсы». « Кедей адам – ең ... ... -деп Мао ... ... коммуналарға» өту
1958 жылы жазда КПК басшыларының бір тобы тексеру барысындағы сапарға
аттанып, еңбек сипатындағы ынталылық үлгісі ... ... Мао ... ... іске ... жақын болып көрінгенімен, оларды ... ... ... ғана ... Бұл міндет Бэйдайхэ атты курорттық
жерде 1958жылы тамызда ... ... ... ... ... қойылды. Бұл кеңесте «үлкен шабыс» бағыты ғана бекітіліп
қоймай, сонымен қатар ... ... ... да ... ... термині қытай баспасында 1958жылы шілде айында пайда
болып, жаздың соңына қарай осы халықтық ... ... Мао ... ... ... ... ... бекітумен байланыстырды. Кеңес
кезінде насихатталған, Мао Цзэдун танымына сәйкес, коммуна түсінігі, ... ... ... ... ... әмбебап түрі
ретінде анықталды. Оны ... ... ... қалаларда да тарату
жоспарланды.
Халықтық коммуналар арқа сүйейтін, ... ... ... ... ... ... ... барысында көрініс тапты. Негізінен, экономика
саласынан бастаған жөн болар еді, себебі ауылдарда үй-жайлық ... алып ... ... ... жеке ... бөлу тиімді әрі
қолайлы еді. Оған қоса,болашақтағы жалпыландыру саясатына өмірдің тұрмыстық
жағдайлары да ... ... ... азық-түлікпен
қамтамасыздандыруға міндетті болды. Бэйдайхэде сөз ... ... ... ... деп ... ... жерлер таратылады. Тауықтар,үйректер,үй
маңындағы ағаштар әзірге шаруалар меншігінде қалдырылады. Бірақ алдағы
уақытта бұлардың барлығы ... ... ... ... Ақы ... мен ... ... жүйесінен бас тарту мәселесін ... ... КПК ... ... ... ... ... негізі ретінде,дәл осы халықтық коммуналар болуы тиіс екенін ашық
айтты: «Халықтық коммуна, — деп ... ол, — ... ... ... ... нүсқасы, және де дамуы барысында, ол болашақ коммунистік қоғамның
бастауыш құрылымы болады».
Мао Цзэдун халықтық коммуналар, коммунизмге ... ... түрі ... болашақ коммунистік қоғамның негізі ретінде,тек ауылды жерлерде
ғана емес, ... ... ... да ... ... деп ойлады.
Жергілікті жағдайға арналған революциялық теория
Өзімізге белгілі ... Мао ... ұзақ ... бойы
халықаралық қозғалыстарда қызу дискуссиялардың негізгі обьектілері ... ... ... ... ... ... ... және ұсақ буржуазиялы бас иіуші болып табылатынын дәлелдеді.
Батыс маоистары керісінше Маоны ... ... ... ... жалғастырушысы ретінде дәлелдеді. Олар да бұлар да қателесті және
бірінші кезекте екі жақтың қалғығаны туралы айтты.
Жалпы ... Мао Цзэ Дун ... ... жататыны туралы
бір нарсе айтудың өзі жөнсіз, жалпақ тілде ... ... ... материализмінен шыққан европалық ... ... ... деп Мао дәстүрлі ... ... ... ... құрушысы болды. ... ... ... ... ... екі ... нәрсе: бір
жағынан жетекшілер(бастықтар) мен ата-ананы құрметтеудің және ... ... ... деген құрметтің конфуциандық жүйесі , екінші
жағынан Кропоткиннің , Бакуниннің кітаптарынның бунтарлы жаны және ... жас ... ... ... ... бастапқы ғасыры. ( өзге
революцияшыл әдебиет л ... ... ... ... егер біреу осы тәрізді
идеологияны арнайы жүзеге асыруды шешсе де, ол ... емес еді. ... ... кабинеттің ғалымы болған жоқ, онда Қытай дағы ... ... ... ... туындады. Мао профессионалды революционер
болған кезден бастап,( осыдан кейін партия функционері, одан ... ... ... ... оның ... ... ұйымдарға революцияшыл
органдардан аман қалу, және ... ... ... ... ... және өз ... аман қалу сұрақтарын шешу мәселесі тұрды.
Ол өзінің идеялы теорияларына сене ... осы ... ... ... ... ... және Маоның соңғы оқыс ... ... ... ... ... ол тек 50
жылдардың басында; көпжылдық азамат соғысынан кейін ... ... ... ... қарсы күрес жүргізген ... ... ... ... ... ... Одақ ... қандай да бір көмектен
құтылудың және ... ... ... рөл ... ... ... КОКП-нің 20 съезінде Мао кеңестік бақылаудан құтылудың керемет жолын
тапты. Егер де Мао жәй ғана , біз ... ... кіші ... ... біз ... , ... Қытай нұсқасының нұсқасын құрғымыз ... ... ... қытай шекарасында болар еді. Бірақта , ... ... « ... ... Біз ... біз – ... ... жалғастырушыларымыз»-деуінің арқасында
, л әлем бойынша идеологиялық құрылымдар-параллельді компартия құра ... Ма ... ... ... ... европалықтарға Маоға неліктен дәстүрлі революция құру керек
болғаны жұмбақ болды. ... ... ... оны ... ... деп ... бірақ Батыста да, Шығыста да
атақты саясатшылар түсінбеушілікте болды, абдырап қалды. Неге ... ... ... ... сенген елдің жоғарғы басқарушыларына кенеттен
бұзақы жастар тобын шенеуніктерге айдап салу ... ... бұл ... емес ... ... адамға өз елінде жоғарғы
билікке қарсы бір нәрсе ұйымдастыру керек. Қытайдан ... оны ... қиын еді, ... ... да ... ... қауіппен
қарады. Мао Цзэ Дуннің мемлкет ... өз ойы ... ол ... қарастырмады, мемлекетті әрдайым құлдырап және жаңадан өрлейтін
механизм деп қарады.
Мао саясатын толық түсіну ... оның ... ... оқу ... Мао, көп ... ... ... елдегі партияаралық
тығырықтарға байланысты, Маоның Марксті да, Гегельді де ... ... ... ... ... ол- өзінің білген теориялық
білімін қолданды, Ежелгі ... ... ... және 20-30 ... ... ... ретінде төмендетпейді, себебі, кейінірек ол- өз
еңбектеріне , елдің саясаты, философиясы туралы жазған.
Мао Еуропалық мәдениетпен ... ... ... ... сұраққа «
тұрақтылық және тұрақтылықтың ... ... ... ... ... ... ,алғашында тұрақтылық болады, кейінірек дағдарыстың
үрдістерге байланысты тұрақтылық жойылады- ... Ол ... ... ... , ... « ... ... отыратынын атай отырып, мәңгілік
соғыстың концепциясысы ретінде « инь» және « янь» ... ... ... XX ғ. ... қолайлы емес еді, Маоның бұл ... ол ... ... ... ... ... ... жалпы қғамға
жариялап, жарыққа шығарды.
Мао жас күнінде анархистерді оқып, партизандық база кезінде ежелгі
қытай романдарын ... ... ... ... ... ... ол Марксті оқи келіп, өзін одан білімдірек деп шешті. ... оқи ... елге ... ... қарағанда білімдірек екенін
жариялап та айтқан. Даганмен ол ... ... ... көбіне
маркстік жүйені қолданды, ол «біреу екіге бөлінеді, ал екеу ... сөз ... ... үшін ... ... Маоны партия мүшелігінен алып
тастағысы келген дегенімен, Маода ақымақ емес еді, неге ол ел ... ... ... Себебі, басшылықтың қиянатын тоқтату қажет
болды.
Мао, өз елінде крестьян революциясын дамытып ... ... ... ған ... болды. Дегенімен, елде-крестьян мәдениеті, революциясы,
саясаты болғаны шындық еді.
Дегенмен, халықты ... ... ... ... ... терң білім керек екенін ел жастары жақсы білді.
Маоның білімді, ең бірінші ... ... ... ... ... сақтауы еді, бірақ елде ... ... ... ... ... ... ... бірлік тілімен,яғни Евангель
тілімен , кітап тілімен қарады. Осы кезде Римдік ... ... ... ... ... - дін ... ... Цзэ Дунға бұл шешім қиын ... ... бір ... жүйені ұстана отырып кеңес ... ... ... ... жергілікті жағдайларға байланысты жұмықа ... ... ... Ол сы ... ... ... ... Кеңес Одағымен
қарым-қатынасы өзгерсе де, революциялық теорияны ... ... ... бір ... ... «Қызыл жалау» саясатының құлдырауы
Көктемнің өзінде жаңа саяси курстың қиындықтары байқалды. Билік
тізгіндегілер ... ... ... жаңа саясат пен жетістіктер жайлы
үндеулер айтып жатсада елдегі ... ... ... ... ... Әсіресе
« шойнға талас» елге қатты әсер етті . ... ... 1985 ... ... ... жылмен салыстырғанда елдегі шойын өндіру екі есеге өсіп
10 млн.т құрайды. Бірақ та, осы ... зор ... ... ... ... ... ... еді. Олар тіпті қайта өндеуге де жарамсыз
болып қалды. Билік тізгінін ... ... ... ... ... ... есеп беру мақсатында, шойынға жатпайтын көптеген металдарды
шойын деп ... ... ... ... осы ... ... есеп берулер елге кері жағынан әсер
етеді, біріншіден; ... ... ... күші, шикізат және
материалдар да босқа шығынға кетеді.
Сол замандағы ... бұл ауыр ... ... тиеді. Сол
кездегі өнеркәсіп шикізат жетіспеушілігін ... ... Елде ... ... еңбек өнеркәсібі құлдырайды. Көмірдің босқа шығындануы
елде электрокүші мен қаматамасыз етуде қиындық туғызады. Мысалы ... ... ... энергияның жетіспеушілігінің себебінен
жеңіл өнеркәсіптегі жұмыстарды тоқтатуға мәжбүр болды. Осыған қарамастанғ,
бұқаралық ақпарат құралдары елдегі шойын ... ... ... осы жүргізілген саясат ауылдық өңірлерге де кері ... ... ... ... ... ... егу ешқандай технологиялық
революция әкелмеді, керісінше күріш егудегі дәстүрлі әдістерлен ауытқу
ауылшарушылығында үлкен ... алып ... ... ... ... да, ... алып келе жатыр деп жергілікті басқарушылар сол
алған ... ... ... ... ... бойынша Хубей
провинциясындағы темір жолдарында тексеру жұмыстарын ұйымдастырады, бұл
тексеруде олар егіс ... ... ... ... ... деп ... билік өкілдерін қарсы алуға халықты барынша топтастырып жинауға
тырысады. Егіс ... ... ... ... ... көп
мөлшерде еге бастайды, нәтижесінде күріш шіріп жойыла ... Сол ... бара ... ... ... үшін ... ... орнатқан еді.
Комуналар құру арқылы халықтың жағдайын теңдестіру көзделген
еді. Жеке мүлікке дейін жалпы қолданылымға ... ... ... бір ... келтірілген еді. Халық көптеген алым - салықтарды
төлеуге мәжбүр болды. Осы ... ... ... ... ... Халық жиған – тергенін қоғамдық фондтарға төлеп отырды.
Ал ... ... ... ... ... ... мақалалар жазуды тоқтатпайды. Баспасөз беттерінде жиналған егіс 300
млн тоннаны ... деп ... еді. ... ... ... бұл саннан көп
аз жиналған еді. Осылайша, өндіріс саласында ғана емес, аулышаруашылық
саласындағы ... есеп үшін ... ... ... ... түрде жарияланған елдегі жетістіктерге қарамастан желтоқсан айының
орта ... азық – ... ... ... ... жағдай
емес. Ал 1959 жылдың көктеміне қарай елде қарапайым ... ... ... ... де ... Елде үлкен дағдарыстың келе жатқаны сезіліп,
Қытай коммунистік партиясы басшылығында саяси күрес басталды. Бірақ та 1958
жылдың қараша мен ... ... ... компартисының VI пленумында
және атқарушы органдардың кеңесінде Мао ... ... ... ... ие ... ... коммуналарды құру саясатының
дұрыстығы айтылады. Бірақ та осы ... ... ... ... сәл ... ес жиғаны байқалады. Пленум шешімінде төмендегідей: коммунизмге өту
дегеніміз ... әрі ұзақ ... Және де ол көп күш ... ... ... өтіп кету ... емес. Бұл деген соңғы 2 – 3 жыл бойғы жарияланған
үнеулердің бәрі коммунизмге өту дегенді мойындау. Және осы ... ... ... да ... ... ... процесінің нәтижемінде Мао
Цзедунның елдегі позициясы сәл де болсын төмендейді. Осыған дәлел ретінде
оның келесі ... ҚХР ... ... ұсынбау туралы өтініші
қабылданады. Осыдан кейін ҚХР председателі ретінде Лю ... ... ... ... ... ... және ... «үлкен секіріс» саясатын жалғастыру туралы ... ... ... олар тағы да іске ... ... емес ... ... Жоспар
бойынша кезекті жылдағы негізгі экономикалық көрсеткіштер екі есеге өсу
керек. Мысалы шойынды 18 млн. ... ... ... ... бидайды 525 млн.
тоннаға жеткізу керек.
1959 жылдың жазына қарай «үш ... ... елге ... ... ... бастайды. Ауылшаруашылық төмендей бастайды, көктемгі
егіс кезінде-ақ бидайдың жетіспеушілігі сезіледі. Халық шаруашылығы ... ... ... өте ... ... жетеді. Қаланы азық-
түлікпен қамтамасыз еті нашарлап, транспорт саласында алаңдатарлық жағдай
қалыптасады.
1958 жылдың шілде ... орта ... ... ... ... ... ... аймақтарда қалыптасқан
жағдайды зерттеу керек деген тапсырма алады. Осы мақсатпен бәрі топтасып ел
аймақты ... ... Мао ... өзі ... ... кетеді.
Өзінің саясатының нәтижесіне көз ... үшін ол ... жері ... бет ... ... ... Мао ... соңғы рет 1927 жылы болған туған
жері Шаошань ауылына барамын деп шешеді. Осы сапар барысында оның қасында
сол ... ... ... Хуа ... еріп жүреді. Өз ата-бабасының
жерленген ... ... ... ... ... Комитеттің хатшысы өзінің
отбасы мұражайына барады. Бірақ ол ... ... ... ... ... оның ... мақсатында бұзылғанын біледі. Осыдан кейін Мао ... ... ... ... Осы ... ... ол ... жалау» саясатының не себепті еш нәтиже бермегенін ... ... ... ... ... ... да ... ирригациялық
жұмыстар жүргізіліп, су қоймаларына су тез тасып ... су ... үшін суды ... ... ... ... ... саынын көбейту үшін Халық үйіндегі қарапайым
тұрмыс-тіршілікке пайдаланатын заттарды, пеш ... ... ... ... ... ... ... дайындайтын ыдыстары болмағандықтан,
қоғамдық асханада тамақтанады. Мао ... ... ... да ... толмаған еді. Өйткені асханада берілетін тамақ аз
болғандықтан кейде сол үшін ... ... ... Жақсы тамаққа
бойында күші бар жастар ғана қол жеткізіп, кәрілер кейзе аш қалып жатады.
Нәтижесінде, Мао ... ... ... ... екі-ақ өзгерісті байқайды.Ол
ас үй құралдарынын металға балқытылғаны және ауыл өміріне үнемі ... ... ... ... сынау және қателерді сезіну
Қытай сана-сезіміне ұялатуға тырысқан өзінің ... ... Мао ... ... бас ... Дәл осы ... курстың
төңірегінде 1959 жылдың жазында ... ... VIII ... ... ... ... еді. Осы ... Мао Цзэдун ең алғаш рет күшті
оппозияцияның қарсыласуын көреді.
Оның басты оппозияциялық қарсыласы қауіпсіздің министрлігінің маршалы
Пэн Дэхуай болады. Оның ... Мао ... «Аз ... ... қол жеткіздік, және болашақта да көп мүмкіндіктен бар» ... ... ... ... Пэн ... ... елді ... өндіруге жұмылдыру
саясатына қарсы шығып, коммуноизация саясатында асығыстық болғанын айтып,
Қытай ... ... ... ... ... ... да сынға алады. Осы елде қалыптасқан ... ... ... ... ... басқарушылар да жауапты екенін да ... ... ... ... ... Мао ... хат жолдап, онда
«үш қызыл жалау» саясатымен келіспейтіндігі жайлы айтады. Бұл хатта ... елде ... ... тоқырау жағдайына тікелей Мао Цзэдунды кінәлаған
жоқ еді, ... та бұл хат ... ... ... ... бағыталған
айып екені анық көрінді. БЮұл хатта министрдің Маоға жеке ... ... ... оған ... ... да басқарушылары жайлы ештеңе
жазбаған болатын. Бірақ соған қаоамастан, Мао ол ... ... ... ... да ... ... хаттан кейін екі күн өтсімен-ақ Мао партия ... ... оағн ... болған Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ, Чэнь ... ... Аяқ ... жиналған кеңесте Мао Пэн Дэхуайдың ... ... бұл ... партияға қарсы шығушылықтың белгісі деп айтады. Сонымен
қатар, Партия тарқалып кеткен жағдайда, өзінің ... құра ... ... бұл ... ... өз ... де ... дайын екенін
айтады. Қарсыласуда өзінің сенімді әскерлері бар екенін де ескертеді. Бұл
айтқан сөздерін ол ... рет ... ... да ... , оның «үш ... ... ары қарай да өз жалғасын табатынын айтып, қарсыласу ... ... ... төңкеріс жасауға да дайын екенін айтады. Мао ... Мен ауыл ... ... ... ... ... ... шығамын.
Егер де азат ету әскері менің соңымнан ермесе, мен ... ... ... ... ... сын көзбен қараған Қытай Коммунистік Партияның
өкілдері Пэн Дэхуая. Лю Шаоци, Чжоу ... Чжу Дэ, Чэнь ... ... ... ... елді және партияны құлдырауға әкелмейік деп шешім
қабылдайды. Пэн Дэхуая ұстанған ... көп адам ... ... тек Бас ... ... Хуан ... сыртқы істер министрлігінің
орынбасары Чжан Вэнь-тянь және Хунань провинциясының ... Чжоу ... ... ... Пэн ... ... бір топ «партияға қарсы блоктың»
саясатын сынауға алады. Бұл пленумда «партияға ... ... ... ... алып тастау келісіміне қол қойылады Қауіпсіздің
министрлігінің қызметіне Мао Цзэдунға жақын Линь Бяо ... бұл ... ... ... ... ... ... Қытай Коммунистік Партиясы елде ары қарай кетіп
бара жатқан тоқыраудан ... тыс ... ... Олар өзінің
қателік жэібергендерін де сезе бастайды. Сол себепті пленум құжаттарында
«үш қызыл ... ... ... ... да ... 1958 жылғы
ауылшаруашылық өндірісі ... ... ... ... ... да ... Сол ... болат өндіру келешекте әзірше
мүмкін емес екені айтылып,ауыр ... ... алға ... ... көзделеді.
«Үлкен шабыс» саясатын басқару Мао Цзэдун мен оның ... әлі де ... ... Сол ... ел ... таратылған
жолдауларды белгіленген уақыттан тез, яғни бес жылдың ішінде он ... ... ... Ұля ... қуып жетуіміз керек деп айтылған
еді. Шынайы келгенде, ... 1960 ... даму ... шошытарлық
жағдайды еді. 1960 жылы бидай өнімдерін жинау 1954 жылғы көрсеткіштен
төмендейді. Ал мақта-мата ... екі ... ... мал шаруашылығы
да азайған көрсеткіштерді көрсетеді. Нәтижесінде , елде 1961 ... ... ... болады.
«Үш қылыз жалау» саясатын жүзеге асыру Қытай Коммунистін ... ... ... да ... ... бола ... Бұл ... «үлкен шабыс» кезінде жергілікті мамандар
ханьдықдармен ... ... ... қатар, ханьдықтарды осындай
жерлерге жаппай көшіріп әкелу де басталады. ... ... ... Ішкі ... Тибеттің жергілікті мамандары қудаланады.
Әрине, осы қалыптасқан жағдай жеркілікті халықтың наразылығын тудырмай
қоймайды. Олар жаппай ... ... ... ... Қытайден көшіп
кетуге тырысады. 1959 жылдың көктемінде тәуелсіздік атты лозунгпен Тибетте
көтеріліс басталады. Осы ... басу ... ... ... 80 мыңға тарта халық Қытай территориясынан қашып кетуге ... 1961 жылы 60 ... жуық ... ... ... ... Кеңес
үкіметі территориясына өтіп кетеді.
Сыртқы саясаттағы өзгерістер
«Үлкен шабыс» болған жылдарда ... ... ... ... де байқалады. Қытай Халық Республикасы елдегі шекара жағдайын
ушықтырып жіберген біршама әркеттерге барады. Бұның ... ... ... ... ... ... ... де бар еді. «Үлкен шабыстың» ең
дамыған кезінде, яғни 1958 жылы қытай әскері ... ... ... ... ... аралдарға қарсы қару бағыттайды. Бұл ... ... ... дағдарысқа әкеліп соқтырады. Өйткені, осы
қақтығыста екі ... ... ... түсе ... ... ... ... өзінің жетінші флот әскерін дайындыққа әкеліп
қойғанымен, 1950 ... ... қол ... ... ... ... ... жағдай жайлы Қытай Кеңес Одағына осы болған жайғдай
жайлы ештеңе айтпайды. 1959 ... ... ... мен ... ... шекарада да дау-дамай туады. Үндістан сол ... ... ... тағы да ... ... ... достық қарым-қатынаста болған еді.
Бұл жағдайды тіпті ... ... 50-ші ... ... оның ... КСРО мен де ... нашарлайды. Қытай Халық Республикасы
Кеңес Одағының мәпелеуінен ... ... ... еді. Сонымен қатар,
Қытай халықаралық коммунистік қозғалыста басты лидер атанғысы ... ... асып ... де ... ... соңы мен XXI ... ... радикалдар үшін
қалдырған Маоның мұрасы
Қазіргі таңдағы саясаттағы радикалдар үшін әлі күнге дейін өзекті және
құнды болып келе ... ... біз екі ... жетістігі жайлы айта аламыз.
Бұл: қарсы ... ... ... өзін ... ... ... ... немесе тек жеңіске ғана бағытталған радикал.
Маоның жетістігі не себепті құнды және өзекті деп айта аламыз? ... ... ... ... негіз ғана емес, тәжірибелік негіз
де болғандықтан Маоның екі жетістігі бар, азиа ... үшін ... ... етіп ... револиюциалық теория және ауыл
аймақтарындағы партизандыү революция соғысының теориясы.
1. Жергілікті жағдайға ... ... ... ... ... коммунистік қозғалыста ұзақ уақыт бойы
қызу талқылаулар ... ... ... ... ... ... ... Маоның ұсынған идеялары қарама қайшы келеді деп сын
айтқан болатын. Ал батыс ... ... «Мао ... ... ... деген пікір айтады. Екі жақ та қателескен ... ... ... марксизм ленинизмге тіпті де жақын болмаған. Ал
неміс немесе ... ... да ... ... ... ... ... де келіспейді деп айтуға болады. Мао қытайдың ұлттық
философиясына негіздерген ерекше ... ... деп ... Мао ... ... ... ата ... , басшылық пен
билікті құрметтеу, ... ... ... сат ... ... болуды
дәріптейтін конфуций жүйесі мен Мао ... ... ... ... және тағы да ... ... анархистерінің қайсар рухы араласып
келеді.
Егер де басқы біреу осындай бір ... ... ... ... ниет ... да оның ... ... еді деп ойлаймын. Бірақ та Маоның
ешқандай да ғылыммен айналыспағаны бізге ... ... Бұл ... Қытайдағы революциялардан жинап қосқан . Осы ... ... ... ... ... Оның ... ... кампания кезінде
революциялық ұйымдарды аман алып қалу, парития ... ... ... және ... ... аман алып қалу ... ... тұрады. Осы
мақсаттарды ол өзінің ... ... ... ... ... ... мен ... классиктерінің еңбегімен Мао Қытайдағы азаматтық
соғыс аяқталып 50-жылдардан кейін бірақ ... ... ... та бар.
Сонымен қатар, Мао Кеңес үкіметінің идеологиясымен сол ... ... ... ... ... кезде ғана танысуды жөн көреді. Бірақ та, бүны ... ... ... ... мен антисталинистердің күресі болды
деп айтсақ та болады Сонымен қатар, Мао ... ... ... ... ... өзі ғана шығуға мүмкіндік туды деп ойлай
бастайды.
Осылайша КПСС тың ХХ ... Мао ... ... ... ... ... ... ойлап табады. Осылайша ол әлемдік коммунистік
қозғалыстың бірақ билігін ... ... ... ... Осы кезде Мао «Біз
Кеңес үкіметінің кіші інісі ... ... ... ... жасағымыз келмейді! Өзіміздің Қытай моделіндегі социлизмді
құрамыз» деп айтар болса, Қытай шекарасында қақтығыс басталар еді. ... ... ... ... Мао « Біз–ревизионистерміз! Біз сіздермен
келіспейміз. Біз Ленина – ... ... ... ... ... ... әлем ... параллельді компартия құруға қол
жеткізеді.Осылайша Мао өзін ірі ... ... ... келе ... үшін ... ... революцияны» не себепті
бастағаны жұмбақ болады. Солшық еуропалық революционистер бұл революцияны
ұлттық ... ... ... ... Ал Батыстағы
саясаткерлер және шығыстағы саясаткерлер бұның не қажеті бар ... ... ел ... ... жұмылдырып отырған өктем билеушіге
жастарды шенеуніктерге қарсы қоюдың не қажеті ... осы ... ... ... ... ... шығу ... бар емес пе. Ал кеңес билігінде
отырған ... ... ... ... түбегейлі жойып,
мемлекеттің негізгі тірегі болып тұрған партияның өзін ... ... ... ... ... ... ... қызыл кітапшадан»
алынғанмен ғана жүріп, қолына пышақ ұстап алған жас жеткіншектер елді
қалайша ... ... Өзін сол ... биік ... деп ... ... сол биліп отырған елдеп дүрбелең бастаудың не қажеті бар? Қытайдан
басқа бұл ... ... ... ... таба ... Бәрі ... өте қауіпті нәрсе деп түсінеді.
Мемлекетке қарсы анархистердің идеялалын сусындап өскен Мао мемлекет
жүйесін құлатуға еш қорықпаған ... ... ... ... ол үшін ... болмайды. Мемлекет Мао үшін екінші орында тұрып, мешқандай
міндеттеме жүктемеген ... ... ол бір ... ... Егер де ... ... оның орнын ауыстыра салу өте жеңіл деп
ойлайды.
Мао ... осы ... оның ... ... ... ... атты философиялық еңбектерінен іздеп табуға ... ... Мао ... ... ... негізгі мазмұнын
жеткізу үшін жазды деп есептелінеді. Өйткені 1937 жылы бұл ... ... ... Мао ... шығармасын да, Маркс шығармасын да тіпті оқып
көрмеген еді. Оларды оқитын Маоның уақыты да болмаған. Бұл ... ... пен ... аралық соғыстарды жалғастыра жүріп жазған болатын.
Дәл сол себепті философиялық еңбектерін жазған кезде Мао ... ... яғни ... қытай философиясына, ... ... ... ... ... ... ... элементі),
жастық шағында таныс болған анархистердің революциялық доктринасына, және
де ...... ... ... ... текетіресте алған
марксизмге арқа сүйеген болатын.
Бұл Мао Цзэдунның теоретик ретіндегі кемшілігі емес, керісінше,
осындай жан ... ... ... ... ол ... ... концепциясын ойлап тапты. Тарих бізге дәл сол ... сол ... ... ... бір ... ... көрсетті. Бұл
кезеңде Қытайға өндірістік күштің жоғарғы деңгейі және қоғамдағы өндіріс
жұмысшыларының саны ... ... ... ... емес ... ... ... сол жылдардағы Қытайға тіпті сәйкес келмеген
болатын.
Қоғамның дамуы тақырыбында еуропалық рационалистік салтпен қарсыласа
келе, Мао «теңдік және теңдіктің ... ... ... Оның ... ... құбылыстары келесі түрде дамыған ... ... ... ... содан кейін өзара алауыздық пайда ... ... осы ... ... ... ... ... кейін қайтадан
теңдік орнайды, оның ішінде қайтадан жаңа ... ... ... болып, қайтадан дағдарыс пен қоғамдық келіспеушілік орын алады.
Осылайша бәрі қайтаалып келе ... Бұл ... ... ... ... екені көрініп бұл. Бұл жерде ұздіксіз күресте болатын
«инь» мен «янь» түсінігі байқалатыны анық. Ал гегель ... ... ... ... ... ... келмейді деп айта аламыз.
Жиынмасыншы ғасыр үшін бұны диалектикалық көзқарас деп айтқаннан гөрі
позитивті көзқарас деп ... ... ... ... пен ... қоғамның негізгі формалары жайлы осындай ұқсас теорияны өткен
ғасырда позитивист ... ... ... қалыптастырған болатын.
Дағдарыстың саны жүйенің біркелкілігіне әскер етпейді. Ерте ме , кеш пе ол
теңдік дәрежесіне ... ... та ... кезеңі ұзақ болған сайын келе
жатқан ... ... ... ... ... ... ... жетпес үшін дағдарысты әдейі , өз ... ... да ... ... ... өзің ... бақылай аласың. «Мәдени революция»ға
қатысты болған ... ... ... философия жатыр.
Мао Цзэдун жастық шағында ... ... көп ... ... Ал ... партизандық база пайда болған кезде ол ұлттық қытай
романдары мен ... ... көп ... ... бойынша
Қытайдың класситкалық әдебиетін білмеген адам білімді адам ... ... ... ... ... себебі де осы болған шығар. Ал Маоның
достары мен партия төңірегінен бақылаушылар оны ... өзін ... ... ... ... деп ... еді. ... та олай емес.
Марсті ол тек елуінші жылдары оқи бастады. Оуды ... ... ... білімді сезініп, одан да артық ... ... 1957 ... Мао осы ... ашық жариялай бастайды. ... ... ... ... та Мао марксистік терминологияны белсенді қолданған болатын. Бұл
ойын шартының бірі ретінде біліп, оны ... , ... ... ... ... ... Егер де осындай қулыққа бармаса Кеңес үкіметінін
көмек алмас па еді. Ең ... Мао ... ... айғайлап мақтау
керектігін бәрінен ерте түсінеді. Сол кезде ғана сенің жағдайың жақсы
болатынын ... Мао ... ... ... ... философиялық
еңбегін жазған кезде ұлттық марксизмге ешбір қатысы жоқ ... ... ... ... ... Дәл сол ... ол осы ... қарапайым
қытай шаруасына түсінікті етіп, ал сыртқы бақылаушыларға түсініксіз етіп
жазған ... ... ... ... ... ... Мао: ... екіге бөлінеді,м ал екеу біреуге бірікпейді деп ... ... үшін бұл ... ... ... ... Ал ... тілі бойынша апельсиндағы шошқаны білдіреді. Маоның түсінігі
бойынша, «қарсыластықтың бірлігі мен ... ... ... бірлік
болмайды, ал күрес мәңгі болады деп айтқан. Егер де Мао осы ... ... ашық ... ... анық ... ... ... оған тіндетті түрде
сол кезде Мао партизандық күрестен босаған ... ... жүр деп айып ... еді. Осыны пайдаланып Маоның бәсекелестері
оны биліктен шеттетуге мүмкіндік алар еді. Бірақ та Мао бұны ашық ... ... ... Ол ... ... жолын кесіп өтуге
мүмкіндік бермеуге тырысады. Бірақ та Мао ... ... ... не ... ... Жазу керек болды ма? Өйткені, Маоға ... ... ... тілмен жеткізу аса өажет болады.
Мао өзінің елінде шаруа революциясын жүзеге ... ... ... ... ... қолданып, «пролетариат диктатурасы» жайлы
айтса да, 1940 жылы жазған «Жаңа демократия» жайлы ... ... ... ... ... екенін, жаңа мәдениеттің шаруалар
мәдениеті екенін, саяси құрлыс шаруалар ... ... ашық ... Мао ... ерекшелігі, көпғасырлық шаруалардың феодальдық құрлысқа
қарсы күресі, партизандық соғыс осының бәрі қытайды ... ... ... деп ... Бұл сол ... ... ... айтқанда, Мао Цзэдун ... және ... ... жету үшін халыққа жақын , ... ... ... икемдендіреді. Әрине, бүны ол марксистік идея ... ... ... ... да ... ... адам болып көріну үшін
бірнеше нақыл сөздерді жаттап алсаң болды, ал оның ... ... ... жоқ ... ... бар ... ... марксистік теорияны революцияның мақсатына қарай
икемдендіру сияқты большевиктердің әлеуметтік ... Мао ... деп ... та болады. Ресейде большевиктер марксизм теориясы
арқылы экономикалық тұрғадын ... ... ... ... ... ... Маондан бір ерекшелігі большевиктер шаруаларға
түсінікті тіл, ... ... жер ... ... ... теңдігі атты
түсінікті пайдаланған болатын. Олар сол кездегі басым ... ... дін ... таба ... ... 1917 жылдар төңірегінде халықтың 80-90
пайызы білімсіз болатын. Олардығ сол ... ... ... ... оқыған уағыздар болатын.
Сол себеті, большевиктер халық түсінетін Библия тілімен ғана ... ... ... Олар ... ... Евангелия тілімен
макрсистік идеялардың құндылықтарын жеткізе білді. Бұл ең үздің насихаттау
қадамы болған еді. Осы ... ... ... ... ... ... ұрып ... Христос артынан жүрушілер үшін жаңа идеологияның рухын
көрсете білді. Бірақ та, ... сана ... ... ... ... еді. Олар Рим империясы тұсындағы халықты қанау кезеңінін
бастан ... оны еске алып ... кез ... та, бұл мысалға қарағанда Мао Цзэдунның ... ... Ол ... ... да ... ... қолдауын сақтап қалу керек
еді. Ал Кеңес үкіметінің ... ... ... үшін ол ... тілді
қалай болғанда да қолдану керек. Бір жағынан Маоның ... ... тән ... ... революциялық теорияны енгізу керек еді.
Бірақ дәл осындай теорияны ойлап табу Маоның қолынан ... ... екі ... ... бұл ... қарапайым қытайлық шаруаға
түсінікті болады. Бұл теорияда қытайлықтардың кішкентай кезінен санасына
сіңіп ... ... бар еді. ... ... ... ғана ... іс әрекеттің заңдылықтары ретінде де ... ... еді. Ал ... ... бұл ... ұсақ ... ... дәстүрі де бар еді. Қысқаша айтқанда, Маоның ұсынған ... ... сай ... ... Махноны шақып алса, Мао Цзэдун Қытайда
оны жеңіп шығады. Жеңген себебі, Реседй Махно ... тіл ... Маон ... тұра ұрыс ... қажеті жоқ дегенді түсінеді.
Максисзмнің терминдерімен де ... ... ... ... ... деп шешімге келеді. Егер де ол осындай компромиске ... ... ... ... болмас еді. Егер де Мао келіспесе, оның орнына
КПК ны марксисзм жақтаушылары басып алар еді. Және де ... өз ... ... революциялық тілге қол жеткізу мүмкін емес болар еді. Және ... ... ... ... ... Чан ... ... алатын
еді. Дәл қазір тарихи сахнада Қытай Халық ... ... ... яғни ... ... болар еді.
Мао жалпыға түсінікті революциялық теорияны құруда стихиялық
диалектик ретінде қарайды. ... ... ... ... Мао ... еді. ... гөрі ол бірегейлікті
таңдайды. 1967 жылы Кеңес үкіметімен достық қарым қатынам ұстамай ақ ... ... ... ... революцияның» шарықтаған кезінде Мао ... ... ... ... «қарсыластық күресі – диалектика, ал
бірегейліктің қарсыластығы ревизионизм» деп ... сол ... ғана сай, сол ... ... ... ... теорияны қалыптастырады, яғни шаруаларға арналған теорияны
қалыптастырады. Қытайдағы ... ... ... ... ... ... ... болады. Марксистік методолгияның көзқарасы бойынша,
Маон таңдауы еңды. ... ... бұл ... ... ... ... ... Мао марксизмнің жақтасы болмады. Қытайда
қалыптасқан ерекше ... ... Мао ... ... ... ... сол кездері марксистер мемлекетті басып алып, оны тапқа қарсы қою
керек деген түсінікпен болатын. Бұл ... ... ... ... та Мао ... ... ... болған еді. Оның ойынша таптықты
жойатын жалғыз қару бұл әскер. Әскерге ... ... ... ... ... ең ... ... осы түсініктен қалыптасады. «Халық
партиядан ... ал ... ... ... деген осы танымал
афоризмді кеңес үкіметі тұсында да жиі ... ... ... ... ретінде қараса, Мао әскерді дәл солай түсінген. Іскер бұл
шынайы материальды күш болып табылады деп айтқан.
Классикалық марксистік-лениндік жүйе ... ... және ... ... ... ... келеді. Революцияның субьектісі – ... бұл ... ... ... бар: ол – партия, ал әскер бұл уақытша
нәрсе болып табылады. ... ... ... ... ... шынымен де
маңызды болып келеді, ал соғыс аяқталғаннан кейін ... ... Мао ... бұған басқаша қарайды. Ол әскерге рациональды
көзқараспен ... Мао ... ... ең ... ... түсінсе
болды деп ойлап, шаруалар соғысы бұл партизандық күрес болады. Қытай үшін
бұл дәртүрге айналған ... еді. ... ... соғысы болып, ол жеңіспен
аяқталып, нәтижесінде жаңа династия орнаған еді. Басқа ... ... ... ... оны барынша ұзақ ұстап отыру маңызды болса, Мао
бұған әлеуметтік ойшал ... ... Ол ... даму ... деген
түсінікті өзінің әрекеттерінің негізі етіп алады. Егер де сол ... ... ол ... сол ... ерте ме кеш пе ... ... сөз.
Дағдарыс ұзақ болмаса, келе ... ... ұзақ әрі қиын ... ... ... ... «мәдени революцияның» ең негізгі
себептерінің бірі партия ішіндегі көшбасшылық үшін ... ... ... ... аяқталуы елдегі Маодың позициясына белгілі бір деңгейде
теріс ықпалын тигізді. Сондықтан да ... ... ... Мао ... екі негізгі мақсат қойды, оның екеуі де Маодың Қытайдың ... ... ... ... бекіте түсуіне бағытталды:
нарықтық механизмдердің бір бөлігін енгізу ... ... ... ... алға тұтқан оппозицияны жою, сонымен бірге кедейленген
халықтық массаны «жұмысбасты ... ... ... сәтсіздікке
ұшырауындағы негізгі кінәні ішкі оппозиция (Лю Шаоци) және ... ... ... ревизионистік КСРО) мойнына іліп, Мао бір жағынан
бәсекелестерді жойды, екінші жағынан халықтық толқуларға да жол ашты.
1965 ... ... ... ішкі ... ... және сыртқы саяси бағытты
анықтау мәселелері бойынша ҚКП басшылығындағы пікірталастар өрши түсті. Мао
және оның ... ... ... және ... ... нормаларына қайта оралу бағытын ұстанды. Мао Цзедун
социалистік қоғамдағы ... ... ... 1957 ... ... алға ... ал 1962ж ҚКП ОК X пленумынан кейін ол «таптық күрестің өршіп
тұрғандығы» және ... ... ... жалғастыруы»
туралы ойларды насихаттай бастады. ... ... ҚКП ... ... ... бағытына түскен деген тезис пайда болды. Мао
«Қытайда ревизионизмнің ... ... ... ойды ... ... ... ... көп айта бастады. Оның айтуынша, партия, ... ... ... сала ... ... «контрреволюциондық ревизионистер»
мен буржуазия өкілдері көбеюде, және де тек «ұлы ... ... ... арқылы ғана «капиталистік жолды таңдаған партиялық
биліктегілерден» ... ... ... болады. Сонымен, бұл арқылы Мао оның
саясатымен келіспейтіндердің барлығын партияның ... ... ... мен ... ... коммунизм» рухын сіңіру,
социализмді құруды жеделдету бағытын ұстанды.
2.«Мәдени революцияны» үш кезеңге бөліп қарастыруға болады.
Бірінші кезең (1966ж ... – 1969ж ... – бұл ... ... IX съезін шақырумен аяқталған ең белсенді кезеңі. Революцияның
басталуына 1965ж қарашасындағы «Вэньхуэй бао» ... Яо ... ... болады. 1966ж мамырында ҚКП ОК Саяси ... ... Мао ... ... ... ... идеялары көрініс тапқан
ҚКП ОК 16-мамыр құжаты ... ... ... ... партия
басшылығы, үкімет, армия қызметкерлері ... ... ... ... ... аластатылды. Олардың қатарында партияның Пекин қалалық
комитетінің бірінші хатшысы Пэн Чжэнь, ҚКП ОК ... ... ... ... ҚКП ОК секретариаты мүшелігіне үміткер Ян Шанкундер бар. Содан соң
Чэнь Бода басшылығымен ... ... ... ... топ ... Бұл
топ кейін келе Саяси бюро мен ҚКП ОК ... ... ... ... айналды. Партиядағы оппозициялық күштерді жаныштау
үшін Мао және оның ... ... ... ... ... ... ... манифестінде: «Біз- Орталық комитетті,
қызыл билікті қорғаушылармыз. ... Мао – ... ... ... азат ету – біздің міндетіміз. Біздің барлық әрекеттерімізде ... ... ең ... жол ... Біз, ... комитетті қорғау
үшін, ұлы көсем Маоды қорғау үшін, ойланбастан, қасық ... ... ... ... ... ... ... ант етеміз» делінген.
Мао Цзедунның инициативасымен ... мен ... ... ... ... болмас үшін сабақтар тоқтатылды. Профессорлар,
мұғалімдер, әдебиет пен өнер ... ... ... мен ... ... ... тартылды. Олар «ревизионистік әрекеттері»
үшін жазаланды, ал шын мәнінде олар ... ішкі және ... ... жағдайға байланысты әділетті сын айтқан болатын. Мемлекеттік
қауіпсіздік министрлігі Пекин ... ... ... ... ... мен ... айының соңы аралығында хунвэйбиндер бір Пекиннің
өзінде 1722 адамды ... 33695 ... ... тәркілеп, 85
мыңнан астам адамды Пекиннен аластатқан.
1966ж тамызында ҚКП ОК XI ... өз ... ... Пленум барысында
Мао партияда «буржуазиялық ... бар ... ... орталық пен
жергілікті жерлердегі партия басшыларын «буржуазия диктатурасы» саясатын
жүргізуде деп айыптап, «штабтарға қарсы от ... ... ... ... ... ... түсті, ел экономикасына ауыр залал келтірілді. ... ... ... ... ... аңду ... ҚКП ОК
8-ші шақырылымының 97 мүшесінің 60-ы, 73 ... ... ... және ... «контрреволюциондық ревизионистік
элементтер» деп жарияланды. 30-дан аса қалалық комитет хатшылары, 2600-ден
астам ... пен өнер ... 53 ... жуық ... мен ... ... ... ұшырады. Қытайлықтардың ресми мәліметтері
бойынша «мәдени революция» барысында жапа шеккендер саны 100 ... ... ... ... орын ... ... былай деп
сипаттайды: «Қытай хаос пен террор үстемдік құрған мемлекетке айналды.
Партиялық және ... ... ... ... ... ... ... білімді және тәжірибелі интеллигенттер қуғынға
ұшырады».
1967ж қазанындағы ҚКП ОК XII ... Лю ... ... шеттетіліп,
ҚКП жаңа Жарғысы мақұлданды. 1968ж сәуірдегі ҚКП IX ... ... ... ... ... мақұлдап, заңды деп тапты. Линь Бяодың
жасаған баяндамасында елдегі ... ... мен ... ... жалғаса беретіндігі айтылды. Съезд «толассыз
революция» курсын және ... ... ... ... Қабылданған
жарғы бұрынғысымен ... ... ... ... ... ... демократияны дамыту міндеттерін
қамтыған жоқ. ҚКП қызметінің теоретикалық негізі деп «Мао ... ... ... 1969ж ... мен 1973ж ... аралығын қамтыды.
Жетпісінші жылдарда халықтық шаруашылықты ... ... ... ... ... шаралар ақырындап қолға алына бастады. ... ... ... ... жаңа ... ... ... орын
алды. 1970ж Мао ҚХР Төрағасы постын ... үшін ... ... ... қабылдады. Алайда Линь Бяо және Чэнь Бода ҚХР төрағасы
постының сақталып ... ... ҚКП ОК II ... да олар осы ... ... ... Мао «Менің пікірім» құжатын жазды, онда Мао Цзедун
Чэнь Боданың көзқарастарын қатаң сынға алып, оны «провокоциондық ... деп ... ... ... Чэнь ... ісі ... ол
«карьерист», «антипартиялық элемент» деп жарияланды. Саяси сахнадан Чэнь
Боданың соңынан ... ... Линь Бяо да ... Осыдан кейін армияда
жаңа тазалау науқаны басталды. Нәтижесінде мыңдаған офицерлер репрессияға
ұшырады. 1973ж наурызында ҚКП ОК ... Дэн ... ... ... ... келтірілді. Тамыз айында өткен ҚКП X ... ішкі ... қызу ... түсті. Сонымен бірге Линь Бяо мен Чэнь ... ... және ... пен ... ұйымдарынң қызметтері,
кейбір партиялық және әкімшілік қызметкерлерінің жұмысы ... ... ... 1973ж ... мен 1976ж ... ... яғни ҚКП ... мен мәдени революцияға нүкте қойған «төрттіктің» талқандалуына
дейінгі ... ... 1974ж Цзян Цин, Ван Хун ... ... және Мао
Цзедунның қолдауымен «Линь Бяо мен Конфуцийді сынаудың» жаңа ... ... ... ... ... БҚХҚ ... ҚХР биліктің жоғарғы органдары қайта
жасақталды. БҚХҚ Тұрақты комитетіне төраға Чжу Дэ және оның 22 ... ... ... ... ... Цзян Цин ... да (У Дэ, Кай Шэн)
кірді. Армиядағы жоғары ... ... ... ... ... ... ... алынды.
Сессия өз жұмысын аяқтағаннан кейін «мәдени революция» жақтастары
тарапынан өз позицияларын орнықтыру үшін ... ... ... ... Мао ... инициативасымен 1974-1975ж аралығында «пролетариат
диктатурасы теориясын оқыту» үшін ... ... ... ... ... ... ... халықтық шаруашылықты басқаруда рационалды
әдістер жүргізуді, экономиканы дамытуға көп ... бөлу ... ... ҚКП ... ... ... (Дэн ... Чжоу Эньлай)
қарсы тұру. Кампания барысында еңбек бөлінісі, жерге жеке меншік, ... ... ... ... ... ... құқық» деп
жарияланды. Сөйтіп, көптеген өндірістік кәсіпорындар мен коммуналарда
материалдық ... ... ... ... ... ... ... бәрі еңбекшілердің жаппай наразылығын туғызды.
1976ж қаңтарда ұзаққа созылған аурудан ... ҚХР ... ... Чжоу ... ... ... Осы ... сәуірінде оны еске алуға
арналған церемония барысында Пекиннің басты алаңы Тяньаньмэньда ... орын ... ... Цзян Цин және оның жақтастарының мәдени
революция істері бойынша қызметін сынға алып, ... ... ... ... кейін елде репрессияның жаңа толқыны өмірге келді. Дэн ... ... ... ... ... жолды жақтаушыларға»
қарсы жаңа кампания орын алды. 1976ж 9- ... Мао ... ... ... «төрттік» мүшелері (Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо ... ... ... шеттетіліп, мәдени революцияға нүкте қойылып, елдің дамуы
жаңа кезеңге өтті.
3. ... ... ... бес ... ... адам репрессияға
ұшырады. «Үлекен секірісті» сынаған, елдің сәтті дамуын басқа жолда көретін
партия, мемлекеттік ... ... ... ... өкілдері қатаң
сыналып, қуғынға ұшырады. Мао Цзедунның мемлекеттік билікті ұстап ... ... ... ... ... келіспеуге, сын айтуға
қауқарлы мүшелерден тұрған «ескі» партияны, хунвэйбиндерден тұратын, Маоға
берілген адамдардан ... ... ... ... ... ... ... теорияның практикада қолданылуы «барлығы
барлығына қарсы» соғысына алып ... Мао ... ... ... ... ... ... шаруадан бастап жоғары
партиялық қызметкерге дейін кез келеген адам ... ... ... ... ... жай ғана ... хаосқа айналды. Билікті түрлі
заңсыз әрекеттер танытқан жас көтерілісшілер басып алды. ... Линь ... ... ... жариялаған мақаласы куә бола ... ... деп ... « ... адам ... болды, бірақ өте аз ... және ... да ... де ... ... жалпы алғанда адам өлімі
бір шайқастағыдан да аз ... ... ... ... ал табыстар
максималды, максималды… Бұл ... ... ... жүз ... ... ... нәрсе. Хунвэйбиндер – биліктегі буржуазия
өкілдерін ұстаушы жауынгерлер». Барлық кітап ... ... ... және
ғылыми қызметке құрсау қойылды. Тек бір ғана кітап, Маодың ... ... ... ... «Ауыл қаланы қоршайды» кампаниясы барысында 20 ... ... ... жастар күштеп ауылдарға, алыс аудандарға жіберілді.
Хунвэйбиндер мен цзаофандардың әрекеттері толық еркіндік ... ... ... мен сот жүйесі қауқарсыз болды, нәтижесінде елде хаос ... Олар оңай ... ... үшін ... ... ... барды.
Хунвэйбиндердің көбісі кедей отбасынан шыққан, білімсіз адамдар құрады.
Бірақ та бұл ... ... ... да кең ... ... ... көтерілісшілердің 45%-ін интеллигенция балалары құрады.
Тіпті Лю Шаоцидың балалары үй қамауында отырған ... ... ... ... ... ... заттарға қол
жеткізгендіктерін айтады. Көп кешікпей ... ... ... ... ... ... Біріншісі интеллигенттер мен ... ... ... кедей, шаруа отбасынан шыққандар.
Олардың екеуінің де ... ... ... ... ... олар ... түсінді. Түрлі қатыгез әрекеттерге жол ... 1968ж ... ... ... ... ... қарсы қарулы қақтығыстар
орын алды. Маодың өзі «мәдени революция» барысындағы әрекеттердің ... 70%-і ... ... ... деп ... 1981ж ҚКП ОК ... революция қандай жағдайда да революция немесе әлеуметтік прогресс
болмады және бола да ... ол – ... ... ... және
контрреволюциондық топтармен пайдаланылған тәртіпсіздік, ол – партияға,
мемлекетке, ... ... ... ... алып ... тәртіпсіздік» деп
жарияланды.
Қорытынды
Қорыта айтқанда, көптеген мәліметтер ... ... ... жапа ... саны ... ... Бұл туралы ең алғашқы
мәлімет «Жэньминь Жибао» ... ... ... ... ... ... жуық адам қаза болды, оның ішінде бір ғана Гуаньси
провинциясында 67 мың адам, Гуандунда 40 мың адам ... орын ... ... ... орын ... ... былай деп сипаттайды: «Қытай
хаос пен террор ... ... ... айналды. Партиялық және
үкіметтік органдардың жұмыстары барлық деңгейде ... ... арқа ... ... ... барлық мүшелерінің
өмірін жалпы түрде біріктіру барысында көрініс тапты. Негізінен, экономика
саласынан бастаған жөн болар еді, ... ... ... ... алып ... барысы бойынша жеке табысты бөлу тиімді әрі
қолайлы еді. Оған қоса,болашақтағы жалпыландыру саясатына өмірдің тұрмыстық
жағдайлары да ... ... ... ... ... болды. Бэйдайхэде сөз сөйлеу барысында, Мао
Цзэдун былай деп айтқан: «Үй-жайлық жерлер таратылады. ... ... ... ... ... қалдырылады. Бірақ алдағы
уақытта бұлардың барлығы ортақ ... ... ... Ақы ... мен ... ... жүйесінен бас тарту мәселесін қайта
қарастыру керек». КПК басшысы болашақта Қытайдағы жақсартылған ... ... ... осы ... ... ... тиіс ... ашық
айтты: «Халықтық коммуна, — деп жазды ол, — коммунизмнен социализмге өтудің
ең үздік нүсқасы, және де дамуы барысында, ол ... ... ... ... ... ... ... коммуналар, коммунизмге өтудің әмбебап түрі және
Қытайда болашақ коммунистік қоғамның негізі ретінде,тек ... ... ... сонымен қатар қалаларда да ұйымдастырылуы қажет деп ойлады.
Жергілікті жағдайға арналған революциялық теория
Өзімізге белгілі ... Мао ... ұзақ ... ... қозғалыстарда қызу дискуссиялардың негізгі обьектілері болды.
Кеңестік марксистиік профессорлар Маоның ... ... ... және ұсақ ... бас ... ... ... дәлелдеді.
Батыс маоистары керісінше Маоны нағыз марксизм-ленинизмнің дәстүрін ... ... ... ... Олар да ... да ... ... кезекте екі жақтың қалғығаны туралы айтты.
Басқарушы мамандар, білімді және ... ... ... Мао ... ... ... кейін «Мәдени ... ... ... ... және ... ... ұзаққа
созылған саяси күрес нәтижесінде Дэн Сяопиннің ... ... ... Жаңа ... «Мао ... идеялары» мен марсизм-ленинизмге
ритуалды адалдықты сақтай отырып, бай және ... ... елін ... ... алға ... ... алғанда, орын алған терең саяси
үзілістер жаңа ... ... ... ... ... деп айтуға
болады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Александрова М.В. Экономическое взаимодействие регионов России и Китая
в ... ... / РАН. Ин-т Дал. ... Отв. ред.: ... ... А.В. – М.: ... ... 2005.
2. Андреева Н.В. Проблемы и перспективы создания зоны ... ... ... и ... ... дис. … ... экон. наук / РАН. Ин-т Дал.
Востока,- М., ... ... Р.М. Три ... и ... ... в КНР // ... ... - ... Ист. и культурол. исслед.: К ... ... - М., ... ... М.С. ... ... ... в Центральной Азии. /
«ANALYTIC», № 5, 2002
5. Базильбаев А. Четыре года в ... О так ... ... в ... - ... Казахстан, 1978. - 144 с.
6. Бовин А.Е., Делюсин Л.П. ... ... в ... ... и
причины. - М.: Политиздат, 1968.
7. Босев К. "Тайфун" в "Тайфуне" // Тайфун. Записки из ... Пер. с ... М.: ... ... ... К.Н., ... Т.Т., ... А.Е. Китай между прошлым
и будущим. – Алматы, 2001
9. Борисов О.Б. Внутренняя и внешняя политика ... в 70-ые ... ... – М; ... Ван Мин. О ... в ... - М.: ... 1969.
11. Видаль Ж.Э. Штурмовики Мао Цзэ-дуна // Куда ... ... ... Мао ... : Пер. с фр. И.Шрайбера. - М.: Прогресс, 1967.
12. Вятский В. "Культурная революция" и рабочий класс Китая // Маоизм ... Сб. ... из сов. ... ... - М.: ... ... ... Ю.М. "Культурная революция" в КНР что же это такое было? //
Заметки китаеведа. - М.: Муравей, 2002.
14. Галенович Ю.М. Пэн ... и Мао ... / РАН. Ин-т Дал. ... – М.:
Огни, 2005.
15. Гао Шуцинь. Российско-китайские отношения в условиях ... ... Ин-т ... ... ... ... ... полит.
иссслед.; Отв. ред. Железняков А.С. – М., 2005.
16. Головачева Л.И. ... ... ... ... в
период "культурной революции" в КНР (1966-1971 гг.): Автореф. дис ...
канд. ист. наук. - М., 1980.
17. Давыдов А.С. ... и ... в ... ... США ... дис. … ... ист. наук / РАН. Ин-т Дал. Востока. – М., ... ... за ... Линь Бяо и Конфуция, развернутое и руководимое
лично председателем Мао ... — К, 1974, ... ... Л. "Культурная революция": тридцать лет спустя // Вестн. науч.
информ. / Ин-т междунар. экон. и ... ... ... ... Г.П. Кричащие батальоны: Так называемая "великая пролетарская
культурная революция" Китая вблизи / Г.П. Елисеев, А.С.Крушинский, В.Б.
Милютенко. - М.: Мол. ... ... ... А.Н. ... ... с ... расстояния: Записки
очевидца. - М.: Политиздат, 1973.
22. Занегин Б.Н. Китайская революция на геополитических весах // США ... ... ... ... - 2000. - N 1. - С.54-64.
23. Зигзаги "культурной революции" // Косюков Ю.Л. ... ... ... Мол. ... ... Идрисов Е. Новые рубежи сотрудничества. / «Казахстанская ... ... 2002 ... ... на ... ... ... роль Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева в формировании геополитической стратегии
государства. – ... ... ... А. Китай. // Панорама, 1999. - №5
27. Карымов В.Г. Основные ... ... ... КНР ... ... ... ... дис ... канд. ист. наук. -
М., 1976.
28. Китай после "культурной ... ... ... ... / Л.М. Гудошников, Б.П. Барахта, В.Г.
Карымов, Р.М. Неронов. - М.: Мысль, 1979.
29. ... ... и ... ... ... / Изд. ... ... Китай: традиции и современность. Сборник статей. / Изд. «Наука», М.,
1976
31. Китайская Народная Республика, М., 1970.
32. КНР в период 1965-1969 гг. // ... ... ... ... - ... ... ... Е. Ф. Из истории развития маоистских взглядов, — ВИ, 1972, №4.
34. ... В. А. ... и ... ... ... ...
ПДВ, 1974, №1.
35. Критика теоретических концепции Мао Цзэ-дуна. - М.: Мысль, 1970.
36. Критика ... ... ... М., 1973.
37. Кручинин А. Г. Борьба за социалистическое развитие Китая и ... — ПДВ, 1973, ... ... ... культурная революция" и право // Инако Цунэо.
Право и политика современного Китая: 1949-1975 гг. : Пер. с ... - ... ... ... ... и ее влияние на экономику страны (1966-1969) //
Социально-экономический строй и экономическая политика КНР ... .
- М.: ... ... ... ... и ее ... ... // Судьбы культуры
КНР (1949-1974). - М.: Наука, 1978.
41. "Культурная революция" и маоистский курс на всестороннюю милитаризацию
страны // ... М.И. ... ... ... ... экономики,
идеологии. - М.: Мысль, 1978.
42. «…Китай ... от ... ... в ... Интервью с
Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в РК ... Яо ... ... № 3, 2002, ... «Культурная революция» и преподавание права в Китае, — СГП, 1966, №11.
44. Ли И. Дело о "советских шпионах": К ... со дня ... ... // ... Дал. ... - 1999. - N 6.
45. Мао Цзэ-дун. Избранные произведения, т. 1-4, М., 1951-1953.
46. Мао ... К ... о ... ... ... внутри
народа, М., 1957.
47. Мао Цзэ-дун. Сборник избранных произведений, Пекин, 1972.
48. Маоизм — идейный и политический противник ... ... ... Мой отец Дэн ... Культурная революция. Годы испытаний:
Пер. с кит. - М.: Муравей-Гайд, 2001.
50. Материалы 6-го пленума ЦК КПК восьмого ... ... ... ... VIII ... ... Коммунистической партии Китая, М.,
1956.
52. Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, т.
I. Документы, Пекин, 1956.
53. ... ... ... ... собрания народных
представителей, М., 1954.
54. ... ... ... ... ... народных
представителей, М., 1956
55. Митбрейт Б. А. Очерки ... ... ... ... Китая,
М., 1961.
56. Надеев И. М. «Культурная революция» и судьба китайской литературы, М.,
1969.
57. Назарбаев Н. ... ... ... и ... всех ... Послание Президента страны народу
Казахстана. – Алматы, 2001
58. ... Н. ... ... – Алматы, 2003
59. Национальная безопасность: итоги десятилетия. Под ред. М.С. Ашимбаева.
– Астана, 2001
60. Никифоров В. Н. Перекраивание ... ... — ПДВ, 1973, ... ... ... Китая, М., 1972.
62. Новый Казахстан: пять лет ... ... / Под ред. ...... ... О чем ... в ... М., 1972.
64. Образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы, М.,
1950.
65. Опасный курс. О политике пекинских руководителей, вып. II, М., ... ... ... По ... ... в ... - М.: ... 1969. -
Вып.1.
67. Основные аспекты китайской ... ... - М.: ... ... КНР на ... ... ... и перспективы. – Алматы,
2004
69. Попов А.П. Деформация политической ... КНР в ... ... Внутриполитические ситуации и политический режим: Автореф.
дис ... канд. юрид. наук. - М., 1976.
70. Право после ... ... // ... ... ... и ... Китая: 1949-1975 гг.: Пер. с япон. - М.: Прогресс, 1978.
71. Рахимов Р. Внешняя политика КНР. / «Саясат». Информационно-
аналитический ... / № 12, ... ... А.И. ... ... КНР. / ... в мировой
политике. – М., 2001
73. Сатубалдин С.С. «Драконы» и «тигры» ... ... ли ... ... их ...... 1998 ... Сафронова Е.И. Отношения КНР с развивающимися странами и формирование
нового мирового экономического порядка. / Китай в ... ... ... ... ... Г.С. ... ... авторитета маоистского руководства
КПК в период "культурной революции": (1966-1969): Автореф. дис ... ... ... - М., ... ... ... ... Сборник документов, М., 1959.
77. Современный Китай. Социально-экономические проблемы, М., 1974.
78. Социальная структура Китая. XIX – первая половина ХХ ...... ... ... М.Г. ... - ... мозгов". - М.: Мол. гвардия, 1977.
80. Стратегия и ... ... в ... ... ... ... М., 1934.
81. Султанов К., Бекбергенов С. Пробуждение гиганта (очерки о Китайских
реформах). – ... ... Сунь ... Избранные произведения, М., 1964.
83. Сухарчук Г.Д. ... ... в ... в ... ... подхода // "Общество и государство в Китае": ХХIХ ... - М., ... ... С. Л. ... и ... ... в Китае в новое время,
— ВИ, 1971, №11.
85. Токаев К.К. ... ... ... в ... ...
Алматы, 2000
86. Токаев К.К. Под стягом независимости. Очерки о внешней политике
Казахстана. – Алматы, ... ... ... ... : Пер. с ... – М.: ... Чэнь Бо-да. Идеи Мао Цзэ-дуна — ... ... ... ... ... 1951.
89. Эми Сяо. Мао Цзэ-дун. Чжу Дэ (Вожди китайского народа), М., ... ... М.И. ... ... По пути ... // 17 лет в Китае. -
М.: Политиздат, 1981.
91. http://zvezda.ru/warpath/2002/08/29/china.htm

Пән: Тарихи тұлғалар
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биогендік аминдер. МАО ингибиторлары. Антигистаминдік препараттар12 бет
Мао Цзедун Қытайдың мемлекеттік және саяси қайраткері62 бет
МАО ЦЗЕДУННЫҢ САЯСИ ҚЫЗМЕТІ23 бет
Мао цзэдунның өмірбаяны, ғылыми талқылары11 бет
«Мәдени революция» жылдарындағы Қытай Халық Республикасы51 бет
Дофаминергиялық синапстан қозудың берілуіне әсер ететін заттар3 бет
Ойынның психологиялық негіздері. Ойын –баланың психологиялық феномені ретінде9 бет
ҚХР-ның дамушы елдермен экономикалық байланысы14 бет
Қытай20 бет
Қытай ақын-жазушыларының ішкі соғыс кездеріндегі еңбектері63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь