Интернеттің шығу тарихы


I. Интернеттің шығу тарихы.
II. Интернет. Оның мүмкіндіктері.
III. Электрондық пошта
Интернет дегеніміз не? Интернет – б±л єлемдегі миллиондаѓан компьютерлерді біріктіретін ж‰йе. Интернет – б±л б‰кілєлемдік бірт±тас аќпараттыќ ж‰йе, кењістік. Егер біз интернеттіњ тарихына ‰њілер болсаќ, оныњ 1969 жылдан басталанынын кµреміз. Дєл сол 1969 жылы АЌШ ќорѓаныс министрлігі єскери маќсаттарда сенімді ж‰йе ќ±ру ‰шін ARPANET деген атпен єскери ведомстволар арасын байланыстыратын ж‰йе ќ±рды. ¤те жылдам аќпарат алмасу, жања м‰мкіндіктер ж±ртшылыќтыњ назарын бірден µзіне аударды.
Ол о баста зерттеушілердіњ аќпарат алмасуына кµмек ретінде, сондай-аќ ядролыќ шабуыл кезінде ќалай байланыс жасау керектігін зерттеу ‰шін жасалѓан. ARPANET алѓашќыда ѓалымдарѓа тек ж‰йеге енуге жєне ќашыќтаѓы компьютерге программа енгізуге м‰мкіндік берді. ¦замай б±ѓан файлдарды, электронды поштаны жєне жµнелту тізімін беру м‰мкіндіктері ќосылды. М±ндаѓы маќсат бір мєселемен айналысып ж‰рген зерттеушілердіњ аќпарат алмасуларына м‰мкіндік ашу болатын. Біраќ ARPANET-тіњ µсуіне орай жєне басќа желілер де дамып, оларды бір-бірімен жалѓастыру ќажеттігі туындады. Осылай бір-бірімен жалѓасќан желілерден т±ратын Интернет д‰ниеге келді. Сµйтіп, ол кейінірек азаматтыќ маќсаттарда да ќолданыла бастап, єлемдік аќпараттыњ “µрмекші торына” айналып кетті.
1980 жылдан бастап IBM компаниясы дербес компьютерлер шыѓаруды конвейерге ќойды. Б±л Интернеттіњ дамуына жања серпін берді. Интернетті т±тынушылар саны бірнеше мыњнан ќазіргі кезде 60 миллионѓа жетті. Мамандардыњ болжауынша б±л кµрсеткіш 500 миллион адамѓа жетпек.
Дегенмен Интернет тек желі ѓана емес, ол – желілердіњ желісі. Интернет кµптеген байланыс желілерін бір-бірімен біріктіріп, д‰ниедегі ењ ‰лкен компьютерлер торабын ќ±райды.
Оныњ ќарапайым желілік н‰ктелері ‰кімет мекемелерінде, университеттерде, коммерциялыќ фирмаларда, жергілікті кітапхана ж‰йелерінде, тіпті мектептерде де орналасќан.
Интернеттіњ бір ерекшелігі оныњ ќ±рамындаѓы кµптеген компьютерлер наќты BBS тєрізді ж±мыс істейді (шындыѓында, Интернет компьютерлерінің көпшілігі BBS сияқты істемейді, бірақ әркім одан файлдар алып, мәліметтер базасын пайдаланып, яғни оның ішкі мәліметтерін пайдалануға мұрсат алады). Интернетке қосылу дегеніміз – басқа жерлерде тұрған 1000-даған компьютерлік жүйелермен байланысу деген сөз. Желідегі компьютерлерден үкімет архивіндегі, университеттің мәлімет базаларындағы, жергілікті қорлардағы көлеміндегі, кітапхана каталогтарындағы құжаттық мәліметтерді, суреттерді, дыбыс клиптерін, бейнелерді және т.б. цифрлық түрге айнала алатын барлық информацияны ала аласыз.
1. И.В.Мархвида “Интернет”.
2. С.Б.Дубовиченко “Компьютерные сети и интернет”.
3. Е.К.Балапанов, Б.Бµрібаев, А.Б.Дєулетќ±лов “Информатикадан 30 сабаќ”.
4. Харли Хан “Желтые страницы Интернет”.
5. В.П.Леонтьев “Интернет”.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Мазмұны

I. Интернеттің шығу тарихы.
II. Интернет. Оның мүмкіндіктері.
III. Электрондық пошта

1. Интернеттіњ шыѓу тарихы
ИНТЕРНЕТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? ИНТЕРНЕТ – Б±Л ЄЛЕМДЕГІ МИЛЛИОНДАЃАН
КОМПЬЮТЕРЛЕРДІ БІРІКТІРЕТІН Ж‰ЙЕ. ИНТЕРНЕТ – Б±Л Б‰КІЛЄЛЕМДІК БІРТ±ТАС
АЌПАРАТТЫЌ Ж‰ЙЕ, КЕЊІСТІК. ЕГЕР БІЗ ИНТЕРНЕТТІЊ ТАРИХЫНА ‰ЊІЛЕР БОЛСАЌ,
ОНЫЊ 1969 ЖЫЛДАН БАСТАЛАНЫНЫН КµРЕМІЗ. ДЄЛ СОЛ 1969 ЖЫЛЫ АЌШ ЌОРЃАНЫС
МИНИСТРЛІГІ ЄСКЕРИ МАЌСАТТАРДА СЕНІМДІ Ж‰ЙЕ Ќ±РУ ‰ШІН ARPANET ДЕГЕН АТПЕН
ЄСКЕРИ ВЕДОМСТВОЛАР АРАСЫН БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН Ж‰ЙЕ Ќ±РДЫ. ¤ТЕ ЖЫЛДАМ АЌПАРАТ
АЛМАСУ, ЖАЊА М‰МКІНДІКТЕР Ж±РТШЫЛЫЌТЫЊ НАЗАРЫН БІРДЕН µЗІНЕ АУДАРДЫ.
ОЛ О БАСТА ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІЊ АЌПАРАТ АЛМАСУЫНА КµМЕК РЕТІНДЕ, СОНДАЙ-АЌ
ЯДРОЛЫЌ ШАБУЫЛ КЕЗІНДЕ ЌАЛАЙ БАЙЛАНЫС ЖАСАУ КЕРЕКТІГІН ЗЕРТТЕУ ‰ШІН
ЖАСАЛЃАН. ARPANET АЛЃАШЌЫДА ЃАЛЫМДАРЃА ТЕК Ж‰ЙЕГЕ ЕНУГЕ ЖЄНЕ ЌАШЫЌТАЃЫ
КОМПЬЮТЕРГЕ ПРОГРАММА ЕНГІЗУГЕ М‰МКІНДІК БЕРДІ. ¦ЗАМАЙ Б±ЃАН ФАЙЛДАРДЫ,
ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТАНЫ ЖЄНЕ ЖµНЕЛТУ ТІЗІМІН БЕРУ М‰МКІНДІКТЕРІ ЌОСЫЛДЫ. М±НДАЃЫ
МАЌСАТ БІР МЄСЕЛЕМЕН АЙНАЛЫСЫП Ж‰РГЕН ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІЊ АЌПАРАТ АЛМАСУЛАРЫНА
М‰МКІНДІК АШУ БОЛАТЫН. БІРАЌ ARPANET-ТІЊ µСУІНЕ ОРАЙ ЖЄНЕ БАСЌА ЖЕЛІЛЕР ДЕ
ДАМЫП, ОЛАРДЫ БІР-БІРІМЕН ЖАЛЃАСТЫРУ ЌАЖЕТТІГІ ТУЫНДАДЫ. ОСЫЛАЙ БІР-БІРІМЕН
ЖАЛЃАСЌАН ЖЕЛІЛЕРДЕН Т±РАТЫН ИНТЕРНЕТ Д‰НИЕГЕ КЕЛДІ. СµЙТІП, ОЛ КЕЙІНІРЕК
АЗАМАТТЫЌ МАЌСАТТАРДА ДА ЌОЛДАНЫЛА БАСТАП, ЄЛЕМДІК АЌПАРАТТЫЊ “µРМЕКШІ
ТОРЫНА” АЙНАЛЫП КЕТТІ.
1980 ЖЫЛДАН БАСТАП IBM КОМПАНИЯСЫ ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРЛЕР ШЫЃАРУДЫ
КОНВЕЙЕРГЕ ЌОЙДЫ. Б±Л ИНТЕРНЕТТІЊ ДАМУЫНА ЖАЊА СЕРПІН БЕРДІ. ИНТЕРНЕТТІ
Т±ТЫНУШЫЛАР САНЫ БІРНЕШЕ МЫЊНАН ЌАЗІРГІ КЕЗДЕ 60 МИЛЛИОНЃА ЖЕТТІ.
МАМАНДАРДЫЊ БОЛЖАУЫНША Б±Л КµРСЕТКІШ 500 МИЛЛИОН АДАМЃА ЖЕТПЕК.
ДЕГЕНМЕН ИНТЕРНЕТ ТЕК ЖЕЛІ ЃАНА ЕМЕС, ОЛ – ЖЕЛІЛЕРДІЊ ЖЕЛІСІ. ИНТЕРНЕТ
КµПТЕГЕН БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІН БІР-БІРІМЕН БІРІКТІРІП, Д‰НИЕДЕГІ ЕЊ ‰ЛКЕН
КОМПЬЮТЕРЛЕР ТОРАБЫН Ќ±РАЙДЫ.
ОНЫЊ ЌАРАПАЙЫМ ЖЕЛІЛІК Н‰КТЕЛЕРІ ‰КІМЕТ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ,
УНИВЕРСИТЕТТЕРДЕ, КОММЕРЦИЯЛЫЌ ФИРМАЛАРДА, ЖЕРГІЛІКТІ КІТАПХАНА
Ж‰ЙЕЛЕРІНДЕ, ТІПТІ МЕКТЕПТЕРДЕ ДЕ ОРНАЛАСЌАН.
ИНТЕРНЕТТІЊ БІР ЕРЕКШЕЛІГІ ОНЫЊ Ќ±РАМЫНДАЃЫ КµПТЕГЕН КОМПЬЮТЕРЛЕР
НАЌТЫ BBS ТЄРІЗДІ Ж±МЫС ІСТЕЙДІ (ШЫНДЫЃЫНДА, ИНТЕРНЕТ КОМПЬЮТЕРЛЕРІНІҢ
КӨПШІЛІГІ BBS СИЯҚТЫ ІСТЕМЕЙДІ, БІРАҚ ӘРКІМ ОДАН ФАЙЛДАР АЛЫП, МӘЛІМЕТТЕР
БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНЫП, ЯҒНИ ОНЫҢ ІШКІ МӘЛІМЕТТЕРІН ПАЙДАЛАНУҒА МҰРСАТ АЛАДЫ).
ИНТЕРНЕТКЕ ҚОСЫЛУ ДЕГЕНІМІЗ – БАСҚА ЖЕРЛЕРДЕ ТҰРҒАН 1000-ДАҒАН КОМПЬЮТЕРЛІК
ЖҮЙЕЛЕРМЕН БАЙЛАНЫСУ ДЕГЕН СӨЗ. ЖЕЛІДЕГІ КОМПЬЮТЕРЛЕРДЕН ҮКІМЕТ
АРХИВІНДЕГІ, УНИВЕРСИТЕТТІҢ МӘЛІМЕТ БАЗАЛАРЫНДАҒЫ, ЖЕРГІЛІКТІ ҚОРЛАРДАҒЫ
КӨЛЕМІНДЕГІ, КІТАПХАНА КАТАЛОГТАРЫНДАҒЫ ҚҰЖАТТЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ,
СУРЕТТЕРДІ, ДЫБЫС КЛИПТЕРІН, БЕЙНЕЛЕРДІ ЖӘНЕ Т.Б. ЦИФРЛЫҚ ТҮРГЕ АЙНАЛА
АЛАТЫН БАРЛЫҚ ИНФОРМАЦИЯНЫ АЛА АЛАСЫЗ.
ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИЯ МАГИСТРАЛЫНА ӨТЕ ҰҚСАС, ИНСТИТУТ, МЕКТЕП ТЕРМИНАЛЫ
АРҚЫЛЫ ОҒАН ЖЕҢІЛ КІРУГЕ БОЛАДЫ. ОЛ ҮШІН ИНТЕРНЕТТЕГІ ЖҮЙЕНІҢ НӨМІРІН ТЕРУ
КЕРЕК. МҰНАН КЕЙІН КЕРЕКТІ ЖЕРДЕГІ (ҚАЛА, МЕМЛЕКЕТ) ЖЕЛІ НҮКТЕСІМЕН
БАЙЛАНЫСЫП, ӨЗІҢІЗГЕ ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗЕСІЗ. КЕРЕК ЕТСЕҢІЗ,
NASA ҚҰЖАТТАРЫН ДА, АЙТА БЕРСЕК, СОҢҒЫ ОҚИҒАЛАР КӨРСЕТЕТІНДЕЙ, ЦРУ ҚҰПИЯ
АРХИВТЕРІН ДЕ ОҚУЫҢЫЗҒА БОЛАДЫ ЕКЕН.
ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІН СИПАТТАУ ҮШІН ОНЫ ТЕЛЕФОН ЖҮЙЕСІМЕН САЛЫСТЫРУ
ҚАЛЫПТАСҚАН. ЖАЛҒЫЗ ТЕЛЕФОН КОМПАНИЯСЫ БОЛМАЙТЫНЫ СИЯҚТЫ ИНТЕРНЕТ
КОМПАНИЯСЫ ДА ТЕК БІРЕУ ЕМЕС. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕЛЕФОН
ЖҮЙЕСІНІҢ ИЕСІ КІМ? ЕШКІМ ДЕ ЕМЕС. ӘРИНЕ, ОНЫҢ БӨЛІКТЕРІН БІРЕУЛЕР
ИЕЛЕНЕДІ, БІРАҚ ЖҮЙЕГЕ ТОЛЫҚ ЕШКІМ ИЕ ЕМЕС, БҰЛ ЖҮЙЕ ӨЗАРА КЕЛІСІМ АРҚЫЛЫ
ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ІРІ ТЕЛЕФОН КОМПАНИЯЛАРЫ
БІРІГІП, “ТЕЛЕФОН ЖҮЙЕСІ” ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНАТЫНЫ ЖӨНІНДЕ КЕЛІСІП ОТЫРАДЫ, ЯҒНИ
ӘР ЕЛДІҢ КОДЫН, ТӨЛЕЙТІН АҚШАСЫН, МҰХИТАРАЛЫҚ КАБЕЛ ҚҰНЫН – КІМДЕР, ҚАЛАЙ
БӨЛІСІП КӨТЕРЕТІНІН ЖӘНЕ ДЕ ӘР ЕЛДІҢ ТЕЛЕФОН ЖҮЙЕСІНІҢ ҚОСЫЛУ ТЕХНИКАЛЫҚ
МӘСЕЛЕЛЕРІН БІРІГІП АНЫҚТАП ОТЫРАДЫ. ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІ ДЕ ДӘЛ ОСЫ ТЕЛЕФОН
ЖҮЙЕСІ ТӘРІЗДІ БАСҚАРЫЛАДЫ.
ИНТЕРНЕТТІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НАҚТЫ СЕБЕПТЕРІ ӨТЕ КӨП. МЫСАЛЫ, СІЗГЕ БЕЛГІЛІ
БІР ТАҚЫРЫПТА МАТЕРИАЛДАР, МӘЛІМЕТТЕР КЕРЕК ДЕЙТІН БОЛСАҚ, ОНДА СІЗ “THE
COURSE WORK” ЖАҢАЛЫҚТАР ТОБЫН ҚАРАП ШЫҒУЫҢЫЗ КЕРЕК, М‰МКІН СОЛ ТАЌЫРЫПТА
Ж±МЫСТАНЃАН БІРЕУ МЄЛІМЕТ БЕРГЕН БОЛАР, ЄЙТПЕСЕ С±РАЃАНЫЊЫЗДЫ СОНДА
ЕНГІЗІП, К‰ТІЊІЗ. БІРЕУ СІЗГЕ ЖАУАП БЕРІП ЌАЛАР.
ИНТЕРНЕТТІЊ БАР М‰МКІНДІГІН, ОНДА ЖИНАЛЃАН МЄЛІМЕТТЕРДІ ДЕ Т‰ГЕЛ АЙТЫП
БЕРУ ЌИЫН. ОНЫЊ ‰СТІНЕ К‰НБЕ-К‰Н ОЃАН ЖАЊА МЄЛІМЕТТЕР КЕЛІП Т‰СІП ЖАТАДЫ.
ИНТЕРНЕТПЕН БАЙЛАНЫСЌАН ПРОВАЙДЕР КОМПАНИЯСЫ ДЕП АТАЛАТЫН МЕКЕМЕЛЕР
ЄРБІР КОМПЬЮТЕРДІ ИНТЕРНЕТКЕ ЌОСЫП БЕРЕ АЛАДЫ. ЖЕЛІГЕ ЌОСЫЛУДЫЊ БІРНЕШЕ
Т‰РІ БАР, ОЛАР:
- ЌОСЫЛЫП Т±РАТЫН ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТАР (КІРУ ЖОЛДАРЫ);
- Т±РАЌТЫ ЌОСЫЛЫП Т±РМАЙТЫН БАЙЛАНЫСТАР (КІРУ ЖОЛДАРЫ);
- ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫСТАР.
Т±РАЌТЫ ЌОСЫЛЫП Т±РАТЫН БАЙЛАНЫС – М±НДА ЖЕКЕ КОМПЬЮТЕР ТІКЕЛЕЙ
ТСРІР ЖЕЛІСІНЕ ЌОСЫЛЃАН (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL INTERNET PROTOCOL
– ЖЕТКІЗУДІ БАСЌАРУ ПРОТОКОЛЫИНТЕРЖЕЛІ ПРОТОКОЛЫ) Т‰РІНДЕ БОЛАДЫ, Б±Л
ИНТЕРНЕТТІЊ БІР ШЕТКІ БµЛІГІ, ЯЃНИ ЖЕКЕ КОМПЬЮТЕР МЕКЕМЕДЕГІ ЖЕЛІМЕН
Т±РАЌТЫ БАЙЛАНЫСТАЃЫ НЕГІЗГІ КОМПЬЮТЕРМЕН ЖАЛЃАСЫП Т±Р. М±НДАЙ БАЙЛАНЫС
ЕРЕКШЕЛЕНГЕН НЕМЕСЕ Т±РАЌТЫ ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫС ДЕП АТАЛАДЫ.
ЕРЕКШЕЛЕНГЕН НЕМЕСЕ Т±РАЌТЫ ТУРА БАЙЛАНЫС ТЕК ІРІ КОМПАНИЯЛАР МЕН
КОРПОРАЦИЯЛАРДА БОЛАДЫ. ПРОВАЙДЕР-КОМПАНИЯ ОСЫНДАЙ МЕКЕМЕДЕ БАЃДАРЛАУЫШ
ОРНАТЫП, БАЃДАРЛАУЫШ ИНТЕРНЕТКЕ ЌЫЗМЕТ ЕТЕТІН КОМПЬЮТЕРМЕН (ХОСТ-
КОМПЬЮТЕРІ) ЌОСАТЫН ТЕЛЕФОН КАНАЛЫН ЖАЛДАП АЛАДЫ. ТЕЛЕФОН КАНАЛЫ МЕН
ИНТЕРНЕТ АРАСЫНДАЃЫ БАЙЛАНЫС Т±РАЌТЫ САЌТАЛАДЫ, СОНДЫЌТАН ПРОВАЙДЕР-
КОМПАНИЯНЫЊ КОМПЬЮТЕРІМЕН БАЙЛАНЫСУЃА ТЕЛЕФОН ШАЛУ ЌАЖЕТ ЕМЕС, АУЌЫМДЫ
ЖЕЛІГЕ ЄРБІР АДАМ µЗ КОМПЬЮТЕРІМЕН КІРЕДІ ДЕ, ЌАЛАЃАН ЖЕРІНЕ ИНТЕРНЕТ
АРЌЫЛЫ МЄЛІМЕТ ЖІБЕРЕ (АЛАДЫ) БЕРЕДІ.
ҚОСЫЛЫП ТҰРАТЫН ТУРА БАЙЛАНЫС КӨБІНЕСЕ SLIP, POINT-TO-POINT PROTOCOL
НЕМЕСЕ PPP ДЕП АТАЛАДЫ (SERIAL LINE INTERNET PROTOCOL – ТІЗБЕКТІ ЖЕЛІ ҮШІН
ИНТЕРНЕТ ХАТТАМАСЫ, COMPESSED SLIP – ТЫҒЫЗДАЛҒАН SLIP, POINT-TO-POINT
PROTOCOL – “НҮКТЕ-НҮКТЕ” ХАТТАМАСЫ). АЛ XREMOTE ДЕП АТАЛАТЫН БАЙЛАНЫС ТҮРІ
СИРЕК КЕЗДЕСЕДІ, БҰЛ ДА ТСРІР СЕКІЛДІ, БІРАЌ ТЕЛЕФОН КАНАЛЫН Т±РАЌТЫ
ПАЙДАЛАНУЃА НЕГІЗДЕЛГЕН, ЫЊЃАЙЛЫЛЫЃЫ ЖАЃЫНАН Б±Л Т‰Р Т±РАЌТЫ ЌОСЫЛЫП
Т±РМАЙТЫН БАЙЛАНЫСТАН КЕЙІНГІ ОРЫНДА Т±Р.
Т±РАЌТЫ ЌОСЫЛЫП Т±РМАЙТЫН БАЙЛАНЫС ЌЫМБАТТЫЛЫЃЫНА ЌАРАЙ ЄР КОМПЬЮТЕРГЕ
ЌОЙЫЛМАЙДЫ ДА, ОНЫЊ ОРНЫНА SLIP (АРЗАН БОЛЃАНДЫЌТАН) ЌОЛДАНЫЛЫП КЕЛЕДІ. ОЛ
ЖЕЛІГЕ ТЕЛЕФОН АРЌЫЛЫ ЌОСЫЛАТЫНДЫЌТАН, МОДЕМ МЕН БІР ТЕЛЕФОН НµМІРІ ЌАЖЕТ
БОЛАДЫ. СОЛАР АРЌЫЛЫ ХОСТ-КОМПЬЮТЕРМЕН БАЙЛАНЫС ОРНАТЫЛЃАН СОЊ, SLIP-ПЕН
ЌОСЫЛЫП Т±РМАЙТЫН БАЙЛАНЫС АРАЛЫЃЫНДА (ЖЫЛДАМДЫЃЫНАН БАСЌА) ЕШБІР µЗГЕРІС
ЖОЌ.
ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫС. ИНТЕРНЕТПЕН ЌОСЫЛА АЛАТЫН БІРНЕШЕ ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫС
Т‰РЛЕРІ БАР. ПРОВАЙДЕРІ СOMPUSERVE БОЛЫП КЕЛГЕН КОМПЬЮТЕРЛЕР БІРДЕН
ИНТЕРНЕТПЕН ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫСЌА КІРЕ АЛАДЫ. ОЛАР µЗ ПОЧТАСЫН ИНТЕРНЕТКЕ
БЕРІП, ОДАН ДА БІРДЕН ХАТ-ХАБАР АЛА БЕРЕДІ. СOMPUSERVE Ж‰ЙЕСІНДЕ ПОЧТА
АДРЕСІ АЛДЫНА ИНТЕРНЕТ ДЕП ЖАЗЫП ЌОЙЫЛАДЫ. Б±Л ОРТАДА ЄРТ‰РЛІ
ТАЌЫРЫПТАРДАЃЫ ДИСКУССИЯЛАРЃА ЌАТЫСУ ‰ШІН LISTERV Ж‰ЙЕСІН ПАЙДАЛАНЃАН
АБЗАЛ. ОСЫ СЕКІЛДІ ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫСТАР ЖЕЛІЛІК КµМЕЙ (NETWORK DATEWAYS)
ДЕП АТАЛАДЫ, ОЛАР ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІМЕН ШЕКТЕУЛІ ТЄСІЛДЕР АРЌЫЛЫ БАЙЛАНЫСАДЫ.
ПОЧТАЛЫЌ ЌАТЫНАСТЫЊ ЌОЛМЕН ТЕРІЛЕТІН ТЕРМИНАЛДЫЌ БАЙЛАНЫС Т‰РІНДЕГІ
ТАЃЫ БІР Т‰РІ БАР, БІРАЌ ОЛ ТЕК ПОЧТА Ж‰ЙЕСІМЕН ЃАНА ЌОСЫЛА АЛАДЫ. ТАЃЫ ДА
UUCP ДЕГЕН ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫС Т‰РІ БАР, ОНДА БАЙЛАНЫС ТЕК ОСЫ МАЌСАТ ‰ШІН
Ж±МЫС ІСТЕЙТІН ПРОГРАММА АРЌЫЛЫ ОРНАТЫЛАДЫ.

2. ИНТЕРНЕТ. ОНЫЊ М‰МКІНДІКТЕРІ.

“Интернеттіњ м‰мкіндігін меніњ де пайдалана алуым ‰шін не істеуім
керек?” – дерсіз.
Ең алдымен сіздің компьютерініз болуы керек. Интернет барлық
компьютерлер түрлерін қабылдай береді. Өйткені, компьютер шығарушы
компаниялар өз копьютерлерін Интернетке қосылуға мүмкіндік беретін
програмаларға ыңғайлап шығарады. Сөйтіп сіздің компьютеріңіз бар. Енді
сізге модем керек.
Модем? Модем –бұл сіздің компьютеріңізді телефон жүйесіне қосатын
құрылғы. Әрбір модемде арнаулы телефон сымы болады. Сонымен бірге
радиотолқында, кабельмен т.б. жұмыс істейтін модемдер де бар. Интернетте
кедергісіз жұмыс істеу үшін және жылдам ақпарат алу үшін сіздің модеміңіз
секундына 280 000 бит көлемінде ақпарат толқынын жібере алуы керек. Соңғы
кезде ешқандай сымсыз Интернет арқылы байланысы қарқынды түрде, дамып
келеді. Бұл ретте сіз әлемнің кез-келген нүктесінен электронды хат жібере
аласыз.
Модеміңіз бар дейік. Енді модемге өзге компьютермен сәйкес арнаулы
программа орнатасыз. Мұндай програмассыз модем жұмыс істей алмайды.
Провайдерлер бұл не? Интернетке қосылу үшін сонымен бірге
провайдерлер керек. Провайдерлер сіздің компьютеріңізді қабылдаушы –
таратушы стансалар мен жер серіктері арқылы Интернетке қосып, өзіңіз
қалаған Web - тармақтарды ашуға көмектеседі. Қазақстанда бұл іспен
“Нұрсат”, “Қазақтелеком”, “Арна-Спринт” секілді компаниялары айналысады.
ПРОВАЙДЕРЛЕР СІЗГЕ ЕКІ ТҮРЛІ ЖОЛМЕН ИНТЕРНЕТПЕН БАЙЛАНЫСУДЫ ҰСЫНАДЫ.
КӨПТЕГЕН ПРОВАЙДЕРЛЕР ОСЫ ЕКІ ТӘРТІПТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. (SHELL ЖӘНЕ
SLIPPPP).
SHELL - ЕСКІ, АРЗАН ЖҰМЫС ПРОГРАМАСЫ, БҰЛАЙША ТЕРМИНАЛ ЭМУЛЯТОРЫ. БҰЛ
ЖОЛМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕР СІЗДІҢ ПРОВАЙДЕР ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН
КЕҢІСТІКТЕ ҒАНА ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ.
SLIPPPP ТӘРТІБІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ, СІЗ ПРОВАЙДЕРІҢІЗГЕ
ҚОСЫЛҒАНЫҢЫЗДА СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕР ИНТЕРНЕТТІҢ БІР БӨЛШЕГІНЕ АЙНАЛАДЫ.
ЕНДІ КОМПЬЮТЕРІҢІЗ ИНТЕРНЕТТЕГІ ӨЗГЕ КОМПЬЮТЕРЛЕРМЕН БАЙЛАНЫСУЫ ҮШІН
ОЛАРМЕН СӘЙКЕС КЕЛУІ ҚАЖЕТ.
LINUX. LINUX - БҰЛ UNIX КОМПАНИЯСЫНЫҢ IBM-ДЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАҢА, ТЕГІН
ОПЕРАЦИАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ. АЛ ЕГЕР СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕРІҢІЗ WINDOWS-ДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН
БОЛСА, ОНДА СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕРІҢІЗГЕ ИНТЕРНЕТТЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН TRUMPET WIN
SOCK ПРОГРАММАСЫ КӨМЕККЕ КЕЛЕДІ . СОНЫМЕН СІЗ ИНТЕРНЕТКЕ ҚОСЫЛДЫҢЫЗ.
ОЛАЙ БОЛСА – WELCOME!
ӘРІ ҚАРАЙ СІЗГЕ БҰЛ ТАҢҒАЖАЙЫП АҚПАРАТТАР ӘЛЕМІНДЕ INTERNET
EXPLORER, NETSCAPE NAVIGATOR СЕКІЛДІ БРАУЗЕРЛЕР КӨМЕКТЕСЕДІ. БРАУЗЕР –
КОМПЬЮТЕРІҢІЗДІЊ ЭКРАНЫНА СІЗДІҢ СҰРАҒАН WEB-БЕТТЕРДІ ӘКЕЛІП БЕРЕТІҢ
ПРОГРАММА. БРАУЗЕРЛЕР ӨЗІҢІЗ ҚАЛАҒАН WEB-БЕТТІ АШУҒА, ТОЛЫҚ АДРЕСІН
БІЛМЕГЕН ЖАҒДАЙДА АЛҒАШҚЫ СӨЗДЕРДІ ЖАЗСАҢЫЗ ОЛ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨЗІ ІЗДЕП
ТАУЫП БЕРЕДІ. СОНЫМЕН БІРГЕ ІЗДЕГЕН ТАҚЫРЫБЫҢЫЗҒА БАЙЛАНЫСТЫ ҚОСЫМША WEB-
БЕТТЕРДІ ҰСЫНА АЛАДЫ. ОСЫ РЕТТЕ WEB ДЕГЕН НЕ? – ДЕП СҰРАҚ ҚОЯРСЫЗ. WEB -
ТОЛЫҚ АТЫ WORLD WIDE WEB (“ӘЛЕМДІК ӨРМЕКШІ ТОБЫ”) БҰЛ ӨЗДІ - ӨЗІ БАЙЛАНЫСТЫ
АҚПАРАТТЫҚ БЕТТЕРДІҢ ҒАЛАМАТ ЖИЫНТЫҒЫ. WORLD WIDE WEB 1989 ЖЫЛЫ ЕВРОПАЛЫҚ
ЖИЕЛІКТЕР ФИЗИКАСЫ ЛАБОРАТОРИЯСЫНДА ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН. АЛ САЙТТАР ДЕГЕНІМІЗ
НЕ? САЙТТАР – БҰЛ ИНТЕРНЕТТЕГІ АРНАУЛЫ WEB БЕТТЕР. МӘСЕЛЕН АТАҚТЫ WINDOWS
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУШЫ “MICROSOFT” КОМПАНИЯСЫНЫҢ САЙТЫН АЛАЙЫҚ. САЙТТА
“MICROSOFT” КОМПАНИЯСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАР, ОНЫҢ СОҢҒЫ ӨНІМДЕРІ ТУРАЛЫ
ЖАҢАЛЫҚТАРДЫ ОҚИ АЛАСЫЗ. СОНЫМЕН БІРГЕ КОМПАНИЯМЕН КЕҢІНЕН ТАНЫСА АЛАСЫЗ.
ИНТЕРНЕТТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ. ІЗДЕУ ЖҮЙЕСІ.
ИНТЕРНЕТКЕ ҚОСЫЛҒАН СОҢ АҚПАРАТ ШЫРМАУЫНДА ҚАЛМАС ҮШІН АРНАУЛЫ ІЗДЕУ
ЖҮЙЕСІ (ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА) БАР. ІЗДЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ WEB – САЙТТАРДА “ТЕКСЕРІП”,
АЛЫНҒАН ЖАҢА АҚПАРАТТАРДЫ ӨЗІНІҢ ШЕКСІЗ ДЕРЛІК КАТАЛОГТАРЫНДА САҚТАЙДЫ. АСА
БЕЛГІЛІ ІЗДЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІРІ –ALTA VISTA: HTTP: ALTA VISTA DEGITAL. COM.
ӘРИНЕ, ИНТЕРНЕТТЕГІ ЕҢ БІР КҮРДЕЛІ МӘСЕЛЕ - ТІЛ МӘСЕЛЕСІ. ИНТЕРНЕТТЕГІ WEB
САЙТТАРДЫҢ КӨПШІЛІГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ. БАРЛЫҚ АДАМДАРДЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІН БІЛЕ
БЕРМЕЙТІНІ ТҮСІНІКТІ ЖАЙ. АЛ, ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ИНТЕРНЕТ КЕҢІСТІГІНЕ ШЫҒУЫ
ҮШІН ӘЛІ ТАЛАЙ УАҚЫТ КЕРЕК. ӘЗІРГЕ ИНТЕРНЕТ АРЕНАСЫНДА
АҒЫЛШЫН ТІЛІМЕН ҚАТАР ОРЫС ТІЛІНДЕГІ КАТАЛОГТАРҒА ҚАНАҒАТ ТҰТАМЫЗ. СОЛАРДЫҢ
БІРІ ALTA VISTA-НЫЊ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ БАЛАМАСЫ – MAGELLAN: HTTP: W.W.W.
YCOS.СOM. МҰНДА СІЗ ӨЗІҢІЗДІ ҚЫЗЫҚТЫРҒАН ТАҚЫРЫПТАҒЫ АҚПАРАТТАРДЫ,
МАҚАЛАЛАРДЫ ОРЫС ТІЛІНДЕ ОҚИ АЛАСЫЗ.
БЕЛГІЛІ КАТАЛОГТАР.
ИНТЕРНЕТІҢ ШЕКСІЗ КЕҢІСТІГІН ТАНЫМСЫЗ КЕЗГЕН АДАМ ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тауартану пәнінің шығу тарихы
Экология ғылымының шығу тарихы
Жазудың шығу тарихы
Пейзаж жанрының шығу тарихы
Биология ғылымының шығу тарихы
Қаңлы тайпасының шығу тарихы
Теңгенің шығу тарихы
Арнайы педагогиканың шығу тарихы
Шайдың шығу тарихы
Шахматтың шығу тарихы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь