Интернеттің шығу тарихы

I. Интернеттің шығу тарихы.
II. Интернет. Оның мүмкіндіктері.
III. Электрондық пошта
Интернет дегеніміз не? Интернет – б±л єлемдегі миллиондаѓан компьютерлерді біріктіретін ж‰йе. Интернет – б±л б‰кілєлемдік бірт±тас аќпараттыќ ж‰йе, кењістік. Егер біз интернеттіњ тарихына ‰њілер болсаќ, оныњ 1969 жылдан басталанынын кµреміз. Дєл сол 1969 жылы АЌШ ќорѓаныс министрлігі єскери маќсаттарда сенімді ж‰йе ќ±ру ‰шін ARPANET деген атпен єскери ведомстволар арасын байланыстыратын ж‰йе ќ±рды. ¤те жылдам аќпарат алмасу, жања м‰мкіндіктер ж±ртшылыќтыњ назарын бірден µзіне аударды.
Ол о баста зерттеушілердіњ аќпарат алмасуына кµмек ретінде, сондай-аќ ядролыќ шабуыл кезінде ќалай байланыс жасау керектігін зерттеу ‰шін жасалѓан. ARPANET алѓашќыда ѓалымдарѓа тек ж‰йеге енуге жєне ќашыќтаѓы компьютерге программа енгізуге м‰мкіндік берді. ¦замай б±ѓан файлдарды, электронды поштаны жєне жµнелту тізімін беру м‰мкіндіктері ќосылды. М±ндаѓы маќсат бір мєселемен айналысып ж‰рген зерттеушілердіњ аќпарат алмасуларына м‰мкіндік ашу болатын. Біраќ ARPANET-тіњ µсуіне орай жєне басќа желілер де дамып, оларды бір-бірімен жалѓастыру ќажеттігі туындады. Осылай бір-бірімен жалѓасќан желілерден т±ратын Интернет д‰ниеге келді. Сµйтіп, ол кейінірек азаматтыќ маќсаттарда да ќолданыла бастап, єлемдік аќпараттыњ “µрмекші торына” айналып кетті.
1980 жылдан бастап IBM компаниясы дербес компьютерлер шыѓаруды конвейерге ќойды. Б±л Интернеттіњ дамуына жања серпін берді. Интернетті т±тынушылар саны бірнеше мыњнан ќазіргі кезде 60 миллионѓа жетті. Мамандардыњ болжауынша б±л кµрсеткіш 500 миллион адамѓа жетпек.
Дегенмен Интернет тек желі ѓана емес, ол – желілердіњ желісі. Интернет кµптеген байланыс желілерін бір-бірімен біріктіріп, д‰ниедегі ењ ‰лкен компьютерлер торабын ќ±райды.
Оныњ ќарапайым желілік н‰ктелері ‰кімет мекемелерінде, университеттерде, коммерциялыќ фирмаларда, жергілікті кітапхана ж‰йелерінде, тіпті мектептерде де орналасќан.
Интернеттіњ бір ерекшелігі оныњ ќ±рамындаѓы кµптеген компьютерлер наќты BBS тєрізді ж±мыс істейді (шындыѓында, Интернет компьютерлерінің көпшілігі BBS сияқты істемейді, бірақ әркім одан файлдар алып, мәліметтер базасын пайдаланып, яғни оның ішкі мәліметтерін пайдалануға мұрсат алады). Интернетке қосылу дегеніміз – басқа жерлерде тұрған 1000-даған компьютерлік жүйелермен байланысу деген сөз. Желідегі компьютерлерден үкімет архивіндегі, университеттің мәлімет базаларындағы, жергілікті қорлардағы көлеміндегі, кітапхана каталогтарындағы құжаттық мәліметтерді, суреттерді, дыбыс клиптерін, бейнелерді және т.б. цифрлық түрге айнала алатын барлық информацияны ала аласыз.
1. И.В.Мархвида “Интернет”.
2. С.Б.Дубовиченко “Компьютерные сети и интернет”.
3. Е.К.Балапанов, Б.Бµрібаев, А.Б.Дєулетќ±лов “Информатикадан 30 сабаќ”.
4. Харли Хан “Желтые страницы Интернет”.
5. В.П.Леонтьев “Интернет”.
        
        Мазмұны
I. Интернеттің шығу тарихы.
II. Интернет. Оның мүмкіндіктері.
III. Электрондық пошта
1. Интернеттіњ шыѓу тарихы
ИНТЕРНЕТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? ИНТЕРНЕТ – Б±Л ... ... ... ... ... – Б±Л ... ... Ж‰ЙЕ, КЕЊІСТІК. ЕГЕР БІЗ ИНТЕРНЕТТІЊ ТАРИХЫНА ‰ЊІЛЕР БОЛСАЌ,
ОНЫЊ 1969 ... ... ... ДЄЛ СОЛ 1969 ЖЫЛЫ АЌШ ... ЄСКЕРИ МАЌСАТТАРДА СЕНІМДІ Ж‰ЙЕ Ќ±РУ ‰ШІН ARPANET ДЕГЕН АТПЕН
ЄСКЕРИ ВЕДОМСТВОЛАР АРАСЫН БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН ... ... ¤ТЕ ... ... ЖАЊА ... ... ... БІРДЕН µЗІНЕ АУДАРДЫ.
ОЛ О БАСТА ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІЊ АЌПАРАТ АЛМАСУЫНА КµМЕК РЕТІНДЕ, СОНДАЙ-АЌ
ЯДРОЛЫЌ ШАБУЫЛ ... ... ... ... ... ... ... ARPANET АЛЃАШЌЫДА ЃАЛЫМДАРЃА ТЕК Ж‰ЙЕГЕ ... ЖЄНЕ ... ... ... ... ... ¦ЗАМАЙ Б±ЃАН ФАЙЛДАРДЫ,
ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТАНЫ ЖЄНЕ ЖµНЕЛТУ ТІЗІМІН БЕРУ М‰МКІНДІКТЕРІ ЌОСЫЛДЫ. ... БІР ... ... ... ... АЌПАРАТ АЛМАСУЛАРЫНА
М‰МКІНДІК АШУ БОЛАТЫН. БІРАЌ ARPANET-ТІЊ µСУІНЕ ОРАЙ ЖЄНЕ ... ... ... ОЛАРДЫ БІР-БІРІМЕН ЖАЛЃАСТЫРУ ЌАЖЕТТІГІ ТУЫНДАДЫ. ОСЫЛАЙ БІР-БІРІМЕН
ЖАЛЃАСЌАН ЖЕЛІЛЕРДЕН Т±РАТЫН ИНТЕРНЕТ Д‰НИЕГЕ КЕЛДІ. СµЙТІП, ОЛ КЕЙІНІРЕК
АЗАМАТТЫЌ МАЌСАТТАРДА ДА ... ... ... ... ... ... КЕТТІ.
1980 ЖЫЛДАН БАСТАП IBM КОМПАНИЯСЫ ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРЛЕР ШЫЃАРУДЫ
КОНВЕЙЕРГЕ ... Б±Л ... ... ЖАЊА ... ... ИНТЕРНЕТТІ
Т±ТЫНУШЫЛАР САНЫ БІРНЕШЕ МЫЊНАН ... ... 60 ... ... ... Б±Л ... 500 ... АДАМЃА ЖЕТПЕК.
ДЕГЕНМЕН ИНТЕРНЕТ ТЕК ЖЕЛІ ЃАНА ЕМЕС, ОЛ – ЖЕЛІЛЕРДІЊ ... ... ... ... БІР-БІРІМЕН БІРІКТІРІП, Д‰НИЕДЕГІ ЕЊ ‰ЛКЕН
КОМПЬЮТЕРЛЕР ТОРАБЫН Ќ±РАЙДЫ.
ОНЫЊ ЌАРАПАЙЫМ ... ... ... ... КОММЕРЦИЯЛЫЌ ФИРМАЛАРДА, ... ... ... ... ДЕ ... БІР ... ОНЫЊ Ќ±РАМЫНДАЃЫ КµПТЕГЕН КОМПЬЮТЕРЛЕР
НАЌТЫ BBS ТЄРІЗДІ ... ... ... ... ... BBS ... ІСТЕМЕЙДІ, БІРАҚ ӘРКІМ ОДАН ФАЙЛДАР АЛЫП, МӘЛІМЕТТЕР
БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНЫП, ЯҒНИ ОНЫҢ ІШКІ ... ... ... ... ... ... – БАСҚА ЖЕРЛЕРДЕ ТҰРҒАН 1000-ДАҒАН КОМПЬЮТЕРЛІК
ЖҮЙЕЛЕРМЕН ... ... СӨЗ. ... ... ... ... ... БАЗАЛАРЫНДАҒЫ, ЖЕРГІЛІКТІ ҚОРЛАРДАҒЫ
КӨЛЕМІНДЕГІ, КІТАПХАНА КАТАЛОГТАРЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ Т.Б. ... ТҮРГЕ АЙНАЛА
АЛАТЫН БАРЛЫҚ ИНФОРМАЦИЯНЫ АЛА АЛАСЫЗ.
ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИЯ МАГИСТРАЛЫНА ӨТЕ ҰҚСАС, ИНСТИТУТ, МЕКТЕП ТЕРМИНАЛЫ
АРҚЫЛЫ ОҒАН ЖЕҢІЛ КІРУГЕ БОЛАДЫ. ОЛ ҮШІН ... ... ... ... МҰНАН КЕЙІН КЕРЕКТІ ... ... ... ЖЕЛІ ... ... ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗЕСІЗ. КЕРЕК ЕТСЕҢІЗ,
NASA ҚҰЖАТТАРЫН ДА, АЙТА ... ... ... ... ЦРУ ... ДЕ ... БОЛАДЫ ЕКЕН.
ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІН СИПАТТАУ ҮШІН ОНЫ ТЕЛЕФОН ... ... ... ... ... ... СИЯҚТЫ ИНТЕРНЕТ
КОМПАНИЯСЫ ДА ТЕК БІРЕУ ЕМЕС. ... ... ... ... ИЕСІ КІМ? ЕШКІМ ДЕ ЕМЕС. ӘРИНЕ, ОНЫҢ ... ... ... ЖҮЙЕГЕ ТОЛЫҚ ЕШКІМ ИЕ ЕМЕС, БҰЛ ЖҮЙЕ ӨЗАРА КЕЛІСІМ ... ... ... ... ІРІ ТЕЛЕФОН ... ... ... ... ... ЖӨНІНДЕ КЕЛІСІП ОТЫРАДЫ, ЯҒНИ
ӘР ЕЛДІҢ КОДЫН, ТӨЛЕЙТІН АҚШАСЫН, МҰХИТАРАЛЫҚ КАБЕЛ ҚҰНЫН – КІМДЕР, ҚАЛАЙ
БӨЛІСІП КӨТЕРЕТІНІН ЖӘНЕ ДЕ ӘР ... ... ... ... ... ... АНЫҚТАП ОТЫРАДЫ. ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІ ДЕ ДӘЛ ОСЫ ТЕЛЕФОН
ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... СЕБЕПТЕРІ ӨТЕ КӨП. МЫСАЛЫ, СІЗГЕ БЕЛГІЛІ
БІР ТАҚЫРЫПТА МАТЕРИАЛДАР, МӘЛІМЕТТЕР КЕРЕК ДЕЙТІН БОЛСАҚ, ОНДА СІЗ “THE
COURSE WORK” ... ... ... ... ... ... СОЛ ТАЌЫРЫПТА
Ж±МЫСТАНЃАН БІРЕУ ... ... ... ... ... ... К‰ТІЊІЗ. БІРЕУ СІЗГЕ ЖАУАП БЕРІП ЌАЛАР.
ИНТЕРНЕТТІЊ БАР М‰МКІНДІГІН, ОНДА ЖИНАЛЃАН МЄЛІМЕТТЕРДІ ДЕ Т‰ГЕЛ АЙТЫП
БЕРУ ЌИЫН. ОНЫЊ ‰СТІНЕ К‰НБЕ-К‰Н ОЃАН ЖАЊА ... ... ... ... ... ... КОМПАНИЯСЫ ДЕП АТАЛАТЫН МЕКЕМЕЛЕР
ЄРБІР КОМПЬЮТЕРДІ ИНТЕРНЕТКЕ ЌОСЫП БЕРЕ ... ... ... БІРНЕШЕ
Т‰РІ БАР, ОЛАР:
- ЌОСЫЛЫП Т±РАТЫН ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТАР (КІРУ ЖОЛДАРЫ);
- Т±РАЌТЫ ЌОСЫЛЫП ... ... ... ... ... ... ... Т±РАТЫН БАЙЛАНЫС – М±НДА ЖЕКЕ ... ... ... ... ... CONTROL ... INTERNET ... ЖЕТКІЗУДІ БАСЌАРУ ПРОТОКОЛЫ/ИНТЕРЖЕЛІ ПРОТОКОЛЫ) Т‰РІНДЕ БОЛАДЫ, Б±Л
ИНТЕРНЕТТІЊ БІР ШЕТКІ ... ЯЃНИ ЖЕКЕ ... ... ... ... ... ... ЖАЛЃАСЫП Т±Р. М±НДАЙ БАЙЛАНЫС
ЕРЕКШЕЛЕНГЕН ... ... ... ... ДЕП ... ... ... ТУРА БАЙЛАНЫС ТЕК ІРІ КОМПАНИЯЛАР МЕН
КОРПОРАЦИЯЛАРДА БОЛАДЫ. ПРОВАЙДЕР-КОМПАНИЯ ОСЫНДАЙ МЕКЕМЕДЕ ... ... ... ЌЫЗМЕТ ЕТЕТІН КОМПЬЮТЕРМЕН (ХОСТ-
КОМПЬЮТЕРІ) ЌОСАТЫН ТЕЛЕФОН ... ... ... ТЕЛЕФОН КАНАЛЫ МЕН
ИНТЕРНЕТ АРАСЫНДАЃЫ БАЙЛАНЫС Т±РАЌТЫ САЌТАЛАДЫ, ... ... ... ... ... ШАЛУ ... ... АУЌЫМДЫ
ЖЕЛІГЕ ЄРБІР АДАМ µЗ КОМПЬЮТЕРІМЕН КІРЕДІ ДЕ, ЌАЛАЃАН ЖЕРІНЕ ИНТЕРНЕТ
АРЌЫЛЫ МЄЛІМЕТ ... ... ... ... ТУРА БАЙЛАНЫС КӨБІНЕСЕ SLIP, POINT-TO-POINT PROTOCOL
НЕМЕСЕ PPP ДЕП АТАЛАДЫ (SERIAL LINE INTERNET PROTOCOL – ТІЗБЕКТІ ЖЕЛІ ... ... ... SLIP – ТЫҒЫЗДАЛҒАН SLIP, POINT-TO-POINT
PROTOCOL – “НҮКТЕ-НҮКТЕ” ХАТТАМАСЫ). АЛ XREMOTE ДЕП ... ... ... ... БҰЛ ДА ... СЕКІЛДІ, БІРАЌ ТЕЛЕФОН КАНАЛЫН Т±РАЌТЫ
ПАЙДАЛАНУЃА НЕГІЗДЕЛГЕН, ... ... Б±Л Т‰Р ... ... ... КЕЙІНГІ ОРЫНДА Т±Р.
Т±РАЌТЫ ЌОСЫЛЫП Т±РМАЙТЫН БАЙЛАНЫС ЌЫМБАТТЫЛЫЃЫНА ЌАРАЙ ЄР КОМПЬЮТЕРГЕ
ЌОЙЫЛМАЙДЫ ДА, ОНЫЊ ОРНЫНА SLIP (АРЗАН БОЛЃАНДЫЌТАН) ЌОЛДАНЫЛЫП ... ... ... ... ... ... МЕН БІР ... НµМІРІ ЌАЖЕТ
БОЛАДЫ. СОЛАР АРЌЫЛЫ ХОСТ-КОМПЬЮТЕРМЕН БАЙЛАНЫС ОРНАТЫЛЃАН СОЊ, SLIP-ПЕН
ЌОСЫЛЫП Т±РМАЙТЫН БАЙЛАНЫС ... ... ... ... ... ... ... ЌОСЫЛА АЛАТЫН БІРНЕШЕ ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫС
Т‰РЛЕРІ БАР. ПРОВАЙДЕРІ ... ... ... КОМПЬЮТЕРЛЕР БІРДЕН
ИНТЕРНЕТПЕН ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫСЌА КІРЕ АЛАДЫ. ОЛАР µЗ ... ... ОДАН ДА ... ... АЛА ... ... ... ПОЧТА
АДРЕСІ АЛДЫНА ИНТЕРНЕТ ДЕП ЖАЗЫП ЌОЙЫЛАДЫ. Б±Л ... ... ... ... ‰ШІН LISTERV Ж‰ЙЕСІН ПАЙДАЛАНЃАН
АБЗАЛ. ОСЫ СЕКІЛДІ ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫСТАР ... ... (NETWORK ... ... ОЛАР ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІМЕН ШЕКТЕУЛІ ТЄСІЛДЕР АРЌЫЛЫ БАЙЛАНЫСАДЫ.
ПОЧТАЛЫЌ ЌАТЫНАСТЫЊ ЌОЛМЕН ТЕРІЛЕТІН ТЕРМИНАЛДЫЌ БАЙЛАНЫС Т‰РІНДЕГІ
ТАЃЫ БІР Т‰РІ БАР, ... ОЛ ТЕК ... ... ЃАНА ... ... ТАЃЫ ... ... ПОЧТАЛЫЌ БАЙЛАНЫС Т‰РІ БАР, ОНДА БАЙЛАНЫС ТЕК ОСЫ МАЌСАТ ‰ШІН
Ж±МЫС ... ... ... ... ... ОНЫЊ ... ... меніњ де пайдалана алуым ‰шін не істеуім
керек?” – дерсіз.
Ең алдымен сіздің компьютерініз ... ... ... ... ... ... ... Өйткені, компьютер шығарушы
компаниялар өз копьютерлерін Интернетке қосылуға ... ... ... ... ... ... ... бар. Енді
сізге модем керек.
Модем? Модем –бұл сіздің компьютеріңізді телефон жүйесіне ... ... ... ... телефон сымы болады. Сонымен бірге
радиотолқында, кабельмен т.б. жұмыс істейтін ... де бар. ... ... істеу үшін және жылдам ақпарат алу үшін ... ... 280 000 бит ... ақпарат толқынын жібере алуы керек. Соңғы
кезде ешқандай сымсыз Интернет ... ... ... ... ... Бұл ... сіз ... кез-келген нүктесінен электронды хат жібере
аласыз.
Модеміңіз бар дейік. Енді модемге өзге компьютермен сәйкес ... ... ... ... ... ... ... алмайды.
Провайдерлер бұл не? Интернетке ... үшін ... ... ... ... ... ... қабылдаушы –
таратушы стансалар мен жер серіктері ... ... ... ... Web - ... ашуға көмектеседі. Қазақстанда бұл іспен
“Нұрсат”, “Қазақтелеком”, “Арна-Спринт” секілді ... ... ... ЕКІ ... ... ИНТЕРНЕТПЕН БАЙЛАНЫСУДЫ ҰСЫНАДЫ.
КӨПТЕГЕН ПРОВАЙДЕРЛЕР ОСЫ ЕКІ ТӘРТІПТІ ҚАМТАМАСЫЗ ... (SHELL ... - ... АРЗАН ЖҰМЫС ПРОГРАМАСЫ, БҰЛАЙША ТЕРМИНАЛ ЭМУЛЯТОРЫ. БҰЛ
ЖОЛМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕР СІЗДІҢ ПРОВАЙДЕР ... ... ҒАНА ... ... ... ... ІСТЕГЕНДЕ, СІЗ ПРОВАЙДЕРІҢІЗГЕ
ҚОСЫЛҒАНЫҢЫЗДА СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕР ИНТЕРНЕТТІҢ БІР ... ... ... ... ӨЗГЕ ... БАЙЛАНЫСУЫ ҮШІН
ОЛАРМЕН СӘЙКЕС КЕЛУІ ҚАЖЕТ.
LINUX. LINUX - БҰЛ UNIX КОМПАНИЯСЫНЫҢ IBM-ДЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАҢА, ТЕГІН
ОПЕРАЦИАЛЫҚ ... АЛ ЕГЕР ... ... ... ... ... ОНДА СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕРІҢІЗГЕ ИНТЕРНЕТТЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН TRUMPET WIN
SOCK ПРОГРАММАСЫ КӨМЕККЕ ... . ... СІЗ ... ... ... – WELCOME!
ӘРІ ҚАРАЙ СІЗГЕ БҰЛ ТАҢҒАЖАЙЫП ... ... ... NETSCAPE ... ... ... ... БРАУЗЕР –
КОМПЬЮТЕРІҢІЗДІЊ ЭКРАНЫНА СІЗДІҢ СҰРАҒАН WEB-БЕТТЕРДІ ӘКЕЛІП ... ... ... ... WEB-БЕТТІ АШУҒА, ТОЛЫҚ АДРЕСІН
БІЛМЕГЕН ... ... ... ЖАЗСАҢЫЗ ОЛ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨЗІ ІЗДЕП
ТАУЫП БЕРЕДІ. СОНЫМЕН БІРГЕ ІЗДЕГЕН ТАҚЫРЫБЫҢЫЗҒА ... ... ... ... ... ОСЫ РЕТТЕ WEB ДЕГЕН НЕ? – ДЕП СҰРАҚ ҚОЯРСЫЗ. WEB -
ТОЛЫҚ АТЫ WORLD WIDE WEB ... ... ... БҰЛ ӨЗДІ - ӨЗІ БАЙЛАНЫСТЫ
АҚПАРАТТЫҚ БЕТТЕРДІҢ ... ... WORLD WIDE WEB 1989 ЖЫЛЫ ... ... ... ... КЕЛГЕН. АЛ САЙТТАР ДЕГЕНІМІЗ
НЕ? ... – БҰЛ ... ... WEB ... ... ... ... ЖҮЙЕСІН ҚҰРУШЫ “MICROSOFT” КОМПАНИЯСЫНЫҢ САЙТЫН АЛАЙЫҚ. САЙТТА
“MICROSOFT” КОМПАНИЯСЫ ТУРАЛЫ ... ОНЫҢ ... ... ... ОҚИ ... ... БІРГЕ КОМПАНИЯМЕН КЕҢІНЕН ТАНЫСА АЛАСЫЗ.
ИНТЕРНЕТТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ. ІЗДЕУ ЖҮЙЕСІ.
ИНТЕРНЕТКЕ ҚОСЫЛҒАН СОҢ АҚПАРАТ ШЫРМАУЫНДА ҚАЛМАС ҮШІН ... ... ... СИСТЕМА) БАР. ІЗДЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ WEB – САЙТТАРДА ... ЖАҢА ... ... ... ДЕРЛІК КАТАЛОГТАРЫНДА САҚТАЙДЫ. АСА
БЕЛГІЛІ ІЗДЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІРІ –ALTA VISTA: HTTP:// ALTA VISTA DEGITAL. ... ... ЕҢ БІР ... ... - ТІЛ МӘСЕЛЕСІ. ИНТЕРНЕТТЕГІ WEB
САЙТТАРДЫҢ КӨПШІЛІГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ. БАРЛЫҚ АДАМДАРДЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ... ... ЖАЙ. АЛ, ... ... ИНТЕРНЕТ КЕҢІСТІГІНЕ ШЫҒУЫ
ҮШІН ӘЛІ ТАЛАЙ УАҚЫТ КЕРЕК. ӘЗІРГЕ ИНТЕРНЕТ АРЕНАСЫНДА
АҒЫЛШЫН ТІЛІМЕН ... ОРЫС ... ... ҚАНАҒАТ ТҰТАМЫЗ. СОЛАРДЫҢ
БІРІ ALTA VISTA-НЫЊ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ БАЛАМАСЫ – MAGELLAN: HTTP: // W.W.W. ... ... СІЗ ... ҚЫЗЫҚТЫРҒАН ТАҚЫРЫПТАҒЫ АҚПАРАТТАРДЫ,
МАҚАЛАЛАРДЫ ОРЫС ТІЛІНДЕ ОҚИ ... ... ... ... ... ... АДАМ ӘРИНЕ –YAHOO!
РАСЫНДА ДА YAHOO! ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ЕҢ БЕЛГІЛІ КАТАЛОГТАРДЫҢ ҚАТАРЫНА ... ... ... КҮН САЙЫН ӨСІП, КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТТЕ ЖЕТЕКШІ РОЛГЕ
ИЕ БОЛЫП ОТЫР. YAHOO! ... ... ... ТЕКСТТІ, БЕЙНЕ,
ДЫБЫСТЫҚ ҚАТАРЛАРМЕН БЕРІЛЕТІН МӘЛІМЕТ, ТҮСІНІКТЕРДІ ... ... ... ҰСЫНА АЛАДЫ. ИНТЕРНЕТТЕГІ АДРЕСІ: YAHOO! ( HTTP: //WWW. YAHOO.
СOM / . ЭЛЕКТРОНДЫ КАТАЛОГТАР АДРЕСІ: - ... ... ... ... ... ,S WHO: HTTP: // WIB.СITY. АC. UK . / CITY LIVE/ PAGES. HTML.
СОНЫМЕН БІРГЕ ӨЗІҢІЗДІ ҚЫЗЫҚТЫРҒАН WEB-БЕТТЕРГЕ ... ... ... СІЗ ... ... ... ЕРКІН, КЕЗ-КЕЛГЕН УАҚЫТТА АЛА
АЛАСЫЗ. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ 600-ДЕН АСТАМ WEB-ТАРМАҚТАР ЖҰМЫС ... ДЄЛ ... ... ДА ... ... ... – Т±ТЫНУШЫЛАР ЖИІ КІРЕТІН WEB
БЕТТЕРДІЊ МАТЕРИАЛДАРЫН БІРДЕН КОМПЬЮТЕРГЕ ЄКЕЛІП БЕРЕТІН Ќ±РЫЛЃЫ. Т±ТЫНУШЫ
МЄЛІМЕТТЕРДІ АВТОНОМДЫ РЕЖИМДЕ ... ... ... Б±Л ... ... ... АЛУ ‰ШІН СІЗ ЌАЛАЃАН WEB СЕРВЕРГЕ (ЕГЕР ОЛ БОС ЕМЕС БОЛСА)
ЌОСЫЛУЃА КЕТЕТІН ... ... ... NET ... - Б±Л µТЕ ‰ЛКЕН ЖЕДЕЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ТАЌТАСЫ. К‰Н САЙЫН
ОЛ µЗІ ... 700 ... ЖУЫЌ ... МЕН 20 000-ЃА ЖУЫЌ ... ... ... Б±Л ... БИЗНЕС САЛАСЫНДАЃЫ АДАМДАР ‰ШІН ‰ЛКЕН
КµМЕКШІ.
OUTLOOK EXPREES MAIL – ЕГЕР ... ... ... ХАТ ... ... ... ... ХАТТЫ ОЌУЃА М‰МКІНДІК БЕРЕДІ. СОНЫМЕН БІРГЕ СІЗ
µЗІЊІЗ ДЕ ТАНЫСТАРЫЊЫЗЃА ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТАНЫЊ КµМЕГІМЕН ХАТ ... ... ... ... ... ... ... ОЛ ЖАЃДАЙДА СІЗ
ИНТЕРНЕТТЕН ЄР – ... ... ... ... КµРУГЕ
М‰МКІНДІК АЛАСЫЗ. СОНЫМЕН ... ... ... ЌОСУ ... ДИАЛОГ ±ЙЫМДАСТЫРУЃА БОЛАДЫ. Б±Л ЖЕРДЕ INTERNET ... ... АЙТУ ... IRC ... ЄЊГІМЕЛЕУГЕ АРНАЛЃАН Ж‰ЙЕ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ВИРТУАЛЬДЫ ... ... ... ... ... ИНТЕРНЕТ
АЌПАРАТ КµЗІ БОЛУМЕН ЌАТАР БІР МЕЗГІЛДЕ БАЙЛАНЫС Ќ±РАЛЫ. Б±Л ЖЕРДЕ ... ... ... ... ... ... ЌАРЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН Ж‰РГІЗУ, САУДА – САТТЫЌ ЖАСАУ,
ТЕАТР, КИНОДАН БАСТАП ПОЕЗД, ±ШАЌТАРЃА ... ... ... ... ... ... АТЌАРУЃА М‰МКІНДІК ТУДЫ.
World wide web
ИНТЕРНЕТ ІШІНЕН КЕРЕКТІ ИНФОРМАЦИЯНЫ ІЗДЕП ТАБУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН
ТАҒЫ БІР МҮМКІНДІКТІ ҚАРАСТЫРЫП ӨТЕЙІК.
WORLD WIDE WEB ... ЯҒНИ ... ... ... ... ДҮНИЕ ЖҮЗІНЕ “ЭЛЕКТРОНДЫҚ САЯХАТ” ЖАСАЙТЫН ГИПЕРМӘТІНДІК ЖҮЙЕ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ҚАЗІРГІ ... ӘР ... ... ... БОЛАТЫН ЕҢ КЕҢ ТАРАҒАН
ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ, WWW ЕСЕПТЕЛЕДІ. ... ... ... ГӨРІ ... ... ... ӘРІ ... БІР-БІРІМЕН БАЙЛАНЫСҚАН СӨЗДЕР ТІЗБЕКШЕ АРҚЫЛЫ ІЗДЕУ
ЖҮРГІЗІЛЕДІ. ... ... ... ... АЛЫП, СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ
ИНФОРМАЦИЯНЫ ҚАРАП ШЫҒАСЫЗ, СОЛ ИНФОРМАЦИЯ ІШІНЕН ТАҒЫ БІР ТАҚЫРЫПТЫ ТАҢДАП
АЛСАҢЫЗ, СОҒАН ... ҒАНА ... ОҚИ ... ... ... ЕКІНШІСІНЕ АУЫСЫП ҚАРАП ШЫҒАСЫЗ, БІРАҚ ҚАЖЕТ БОЛСА, КЕЙІН
ОРАЛУЫҢЫЗДА ҚИЫН ЕМЕС.
WWW ЖҮЙЕСІ БАЙЛАНЫС ... ... ... ... ... ЕГЕР СІЗ WINDOWS ... КӨМЕК БЕРЕТІН МӘЛІМЕТТЕР ... ... ... ... КОМПЬЮТЕРІНІҢ HYPER CARD ФАЙЛЫН КӨРСЕҢІЗ, СОЛ
ГИПЕРМӘТІН МЫСАЛЫ БОЛА АЛАДЫ. ГИПЕРМӘТӘН ... БІР ... ... ... ... ... ... АРҚЫЛЫ) ТЕЗ ӨТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ
(LINKS). БІР МӘТІНДІ БАСТАН АЯҚ ... ГӨРІ СОЛ ... ... ... ҒАНА ... ... КЕЙІН СОЛ БӨЛІКПЕН БАЙЛАНЫСТЫ БАСҚА ҰҒЫМДАРҒА
ЖЫЛДАМ ӨТЕ АЛАСЫЗ. БҰЛАЙ ЖЫЛЖУ ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МӘТІН ... ... ... ТЫШҚАНДЫ ШЕРТУ АРҚЫЛЫ ОРЫНДАЛЫП ОТЫРАДЫ.
WEB ЖҮЙЕСІМЕН ҚАТЫНАС ҚҰРУ ... ... ... ... БІРНЕШЕ ТӘСІЛІ БАР. UNIX ОПЕРАЦИЯЛЫҚ
ОРТАСЫНДА СЕРВИСТІК ... ... ... ЖАСАП ҚОЙҒАН, АРНАЙЫ
КОМАНДА АРҚЫЛЫ WWW БРАУЗЕРІМЕН ОҢАЙ БАЙЛАНЫСУ ЖОЛЫ БАР. ОНЫ ІСКЕ ҚОСУ ... ... LINX ... ... ... ... ҚЫЗМЕТ АТҚАРУ ҚАЖЕТ БОЛСА НЕМЕСЕ ТІКЕЛЕЙ ТЕРУ ... ... ... ... ... ӨЗ WWW ... ... ДЕ БАР.
ҚОЛДАНЫЛЫП ОТЫРҒАН ТӘСІЛГЕ ҚАРАМАСТАН СІЗ ГИПЕРМӘТІНДІК ФАЙЛДАРДА
МӘЛІМЕТТЕРДІ ІЗДЕП ТАБА АЛАТЫН БРАУЗЕРМЕН ЖҰМЫС ... ... ЕНДІ ... ... КЕЗІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ ТИІС INTERNET EXPLORER ГРАФИКТІК
БРАУЗЕРІМЕН ... ... ... ... БАСҚА ДА БРАУЗЕРЛЕР БАР,
МЫСАЛЫ, NETSCAPE NAVIGATOR, БІРАҚ WINDOWS 98 ... ӨЗ INTERNET ... ІШКІ ... ... WINDOWS ... БАСҚА
ТҮРЛЕРІНДЕ ДЕ АРНАУЛЫ БІРДЕН БЕКІТІЛІП БЕРІЛЕТІН ІШКІ БРАУЗЕРЛЕР ... ... ... ДЕ ... АЛ ЕГЕР ... ... СІЗ ... ЖҰМЫС ІСТЕГІҢІЗ КЕЛСЕ, ОНДА NETSCAPE ... ... ... ОҢАЙ АУЫСА АЛАСЫЗ ЖӘНЕ ОЛАРДАҒЫ ЖАЛПЫ ... ... ... ... ... ҒТР - ... ... ІСТЕУДІ МЕҢГЕРСЕҢІЗ ЖӘНЕ WEB ЖҮЙЕСІНІҢ
БІРНЕШЕ АДРЕСІН БІЛСЕҢІЗ, ОНДА ЖЕЛІГЕ КІРІП ЖҰМЫС ... ҚИЫН ... ... ДЕ, ... ... ... ТАҚЫРЫБЫ АРҚЫЛЫ
ІЗДЕУ ІСІНЕ КІРІСІП КЕТЕ БЕРЕСІЗ.
INTERNET EXPLORER ... ... ІСКЕ ... ... АВТОМАТТЫ
ТҮРДЕ, СІЗ АРАЛАСПАЙ-АҚ “ӨЗ” СЕРВЕРІМЕН БАЙЛАНЫС ОРНАТА БЕРЕДІ. АЛ, ЕГЕР
ДЕ INTERNET EXPLORER ... ... ... ... ОНДА ... ... WWW СЕРВЕРІ ПАРАҒЫМЕН БАЙЛАНЫСАТЫНЫҢЫЗ ... ОҒАН ... ... ... WWW. ... COM/ ... EXPLORER ТЕРЕЗЕСІН ПРАКТИКАЛЫЌ БµЛІМДЕ КµРЕ ... ... ... ... ПАРАҚТЫҢ ТӨМЕНГІ ЖАҒЫНА ӨТІП, ӨЗІҢІЗГЕ КЕРЕКТІ
АҚПАРАТТЫ ... ... ... ... ... АЛЫП ... БІР РЕТ ... БРАУЗЕР ОСЫ ТАҢДАП АЛЫНҒАН ЖАҢА МӘТІН БЕТІН ... ... ... ... “ИНТЕРНЕТТЕ ПАРАҚТЫ ІЗДЕУ ҮШІН ОСЫ СІЛТЕМЕНІ
ТАҢДАҢЫЗ” (ВЫБЕРИТЕ ДАННУЮ ССЫЛКУ) ДЕГЕН СӨЗГЕ, ЯҒНИ ОНЫҢ ... ... АЛЫП ... ... СОЛ ЖАҚ ... ШЕРТЕМІЗ. СОЛ
СӘТТЕ БРАУЗЕР СІЗДІҢ КОМПЬЮТЕРІҢІЗГЕ ИНТЕРНЕТТЕГІ ... ... ЖИІ ... ... ... ... КЕЛЕСІ ПАРАҚТЫ
ШЫҒАРАДЫ ДА, СІЗДІҢ ІЗДЕУ ШАРТЫ КӨРСЕТІЛГЕН ИНФОРМАЦИЯ ЕНГІЗУІҢІЗДІ ЖӘНЕ
“ІЗДЕУ” БАТЫРМАСЫН БАСУЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕДІ.
WEB ... ... ... ... ... ЖАСАЛЫП,
ОЛАР “СПОРТ”, “КОМПЬЮТЕРЛЕР”, “ОЙЫНДАР” СИЯЌТЫ РУБРИКАЛАРЃА ЖІКТЕЛГЕН.
КАТАЛОГТАН µЗІЊІЗГЕ КЕРЕКТІ ТАЌЫРЫПТЫ ... ... ОНЫЊ ... WEB-ТЕГІ
Т‰ЙІНДІ СµЗДЕР ТІЗІМІНЕН ІЗДЕУДІ БАСТАУЃА БОЛАДЫ.
3. ЭЛЕКТРОНДЫЌ ПОШТА
КОМПЬЮТЕР ЖЕЛІСІ АРЌЫЛЫ ТЕК БІР ЌАЛА АУМАЃЫНДА ЃАНА ЕМЕС, Д‰НИЕ ... ДЕ ... ... ... ... ХАТ,
ЕСЕП, Ќ±ЖАТ, БАЯНДАМА, ЭЛЕКТРОНДЫЌ КЕСТЕ, ТІПТІ БАСЌА ДА ... ... ... ... ... алмасу ж‰йесін электрондыќ пошта (E-
mail) деп атайды.
Электрондыќ пошта кєдімгі пошта бµлімініњ к‰нделікті ж±мысын атќарады,
біраќ ол ... ... ... ... ... ... Internet mail атты ... Интернет желісіне
ќосылѓан барлыќ ќолданушыларѓа желі арќылы пошта хабарларын ... ... ... ... ... ... ... торабында тіркеледі, б±л жаѓдайда сервер
оѓан арнайы пошта жєшігін таѓайындайды, яѓни пошта серверінде оѓан ... ... ... ... ... µз аты ... Б±л жєшікке
жіберушініњ абонентінен хат пен пошта абоненттіњ атына келіп т‰седі.
Пошта ... ... ... ... хат ... алады, біраќ
пошта жєшігініњ ќ±пия сµзін (паролін) білетін адам ѓана хабарды ќабылдай
алады.
Электрондыќ поштаны іске ќосу ... ... іске ќосу ... тµмендегі команданы орындау ќажет:
Пуск ... Internet ... соњ ... ... ... ... болып т±рѓан Internet mail
терезесі ашылады.
Жања пошта алу ‰шін маустыњ батырмасын басып, Доставить ... ... Егер жања ... єлі ... ... онда Internet
mail терезесініњ статус - жолында “Жања хабар жоќ” деген аќпарат шыѓады.
Қазіргі уақытта маңызды байланыстың бірі – Электронды ... ... ... ... көптеген адамдар өздерінің іс-тәжірибелерімен
әлемдегі әріптестерімен бөліскісі келеді. Бұндай жағдайда оған ... ... ... Оның екі түрі бар. Хат ... офистік серверге
корпоративтік адрес және провайдер бойынша ... ... ... ... өзіңіз компьютерде отырғанда ғана, ал ... ... ... дем алып жатсаңыз да ала ... Тек ... ... ... ... ... Алыстағы серверде өзіңізге e-mail алу ... Ол үшін www. ... ... ... ... ... жаңа пайдаланушы болсаңыз, онда ең алдымен login және password
полясын толтыруды ұсынып, жүйеге тіркейді. Анкета, ... ... ... ... адресін аласыз. Жүйеде тіркелгеннен кейін сенімді ... хат ... ... ... ... келе ... береміз. Бұны қиып алып, компьютер алдына іліп қоюыңызға ... ... r ... ... ... ... НЕМЕСЕ “ПОЛУЧИТЕ СВОЙ БЕСПЛАТНЫЙ АДРЕС НА (НАЗВАНИЕ
САЙТА)”, НЕМЕСЕ “SIGN ... ... ... ... ... БЕКІТУ АЛЫҢЫЗ.
5. ЭП ҚОЛДАНА БЕРУІҢІЗГЕ БОЛАДЫ.
XXI ҒАСЫР - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ... ... ... ... ІШІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТАНЫҢ ОРНЫ ЕРЕКШЕ, КҮН САЙЫН ... САНЫ ... ... ... ... ... ... МИНУТ
ІШІНДЕ ХАТ ТА ЖЕТІП ҮЛГЕРЕДІ.
ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТА АРҚЫЛЫ ХАТТЫ, ТІРКЕЛГЕН ПОШТА ЖӘШІГІ БАР КЕЗ ... ... ... ХАТ ... ... ... СЕКУНД ІШІНДЕ
СЕРВЕРГЕ ТҮСЕДІ, АЛУШЫ - МЕЙЛІ БАСҚА ЕЛДЕ ... ДЕ, ... АЛА ... ТЕК ЕҢ
БАСТЫСЫ, ИНТЕРНЕТ ЖҮЙЕСІНЕ КІРУ МҮМКІНДІГІ БОЛСА БОЛҒАНЫ. ҰЯЛЫ ... ... БАР ... ФИРМАЛАР КОМПЬЮТЕРСІЗ-АҚ, ЭЛЕКТРОНДЫ ХАТТЫ
ОПЕРАТОРЛАР АРҚЫЛЫ ... ... ЖАҢА ... ... ХАТТЫ ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНМЕН ЖІБЕРУГЕ,
ҚАБЫЛДАУҒА МҮМКІНДІК БАР.
ПОШТА ЖӘШІГІ СІЗДІҢ АТЫҢЫЗДАН, @ ... ЖӘНЕ ... ... ... ЕҢ АЛДЫМЕН СІЗ ПОШТА ҚЫЗМЕТІН ТАҢДАУЫҢЫЗ КЕРЕК. КӨПШІЛІК
ПРОВАЙДЕРЛЕРДЕ ПОШТА ЖӘШІГІ ТЕГІН ТІРКЕЛЕДІ. ЕГЕР ПРОВАЙДЕР E-MAIL ... ... ... ... ОНДА ... ... ҰЙЫМДАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ.
МЫСАЛЫ: WWW.MAIL, RU. СОЛ СЕРВЕРДЕ АНКЕТА ТОЛТЫРЫП, ӨЗІҢІЗДІҢ АППА –
@ MAIL.RU ЭЛЕКТРОНДЫ ... ... ... ... АППА ӨЗІҢІЗ
ЕНГІЗГЕН СӨЗ.
MAIL, RU ХАТТЫ ТІКЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТТЕН ЖІБЕРЕТІН, ... ... ... ... ... И.В.МАРХВИДА “ИНТЕРНЕТ”.
2. С.Б.ДУБОВИЧЕНКО “КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ”.
3. Е.К.БАЛАПАНОВ, Б.БµРІБАЕВ, ... ... 30 ... ... ХАН ... СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ”.
5. В.П.ЛЕОНТЬЕВ “ИНТЕРНЕТ”.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Компьютерлік желілер24 бет
Интернет жүйесінің шығу тарихы және қазіргі кездегі қолданылу кеңістігі52 бет
Internet желісі және қауіпсіздігі28 бет
INTERNET желісін сипаттау27 бет
Internet туралы жалпы түсінік12 бет
Internet ұғымы.World wide web12 бет
«Интергаз Орталық Азия» ақ компаниясы қызметіне талдау14 бет
Іnternet ұғымы14 бет
Іnternet ұғымы туралы15 бет
Іnternet әлемі22 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь