Атбасар қаласын сумен жабдықтау жүйесі

МАЗМҰНЫ

АННОТАЦИЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Сумен жабдықталатын мекен жайға сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Есепті шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1 Ауыз шаруашылық сулардың шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2.2 Суаруға кететін шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2.3 Ескермеген қажеттерге кететін су шығынын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.4 Өндіріс өнеркәсіптік жұмысшыларының тұрмыстық қажетті
шығындарын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2.4.1 Су себер үшін шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.5 Өртке қарсы су шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Арынды мұнараның және таза су резервуарының
сыйымдылығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3.1 Арынды мұнараның көлемін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3.2 Таза су резервуарының көлемін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4 Су өткізу желісін гидравликалық есепке дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.1 Жол жөнекей шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4.2 Су өткізу желісінің диаметрін қабылдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.3 Құбырдың диаметрін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.4 Айналмалы торларды үйлестіру әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.5 Су құбыр торабының гидравликалық есептеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.6 Су жеткізуші құбырлары және олардың бір.бірімен жалғау әдістері ... ... ...
1.5 Жер асты су көздерінен су алу олардың ғимараттарын жобалау, есептеу ... ...
1.5.1 Су алатын құдықтарды бұрғылау тәсілдері мен бұрғылайтын станоктарды
таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5.2 Сүзгілердің түрін таңдау және сүзгілерді есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5.3 Сорғышты таңдау және қосалқы құдықтардың санын анықтау ... ... ... ... ... .
1.5.4 Құдықтардың өз ара іс.әрекет жасау гидрогеологиялық есебі ... ... ... ... ... ...
1.5.5 Құбырлардың гидравликалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5.6 Санитарлық қорғау аймағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5.7 Суды залалсыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6 Екінші көтеру сорғыш бекетінің жобасы және есептелнуі ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.1 Қажетті арынды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6.2 Бір сорғышқа есептелінетін өнімділікті анықтау және сорғыш таңдау ... ...
1.6.3 Су өткізгіштердің сипаттамасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6.4 Сорғыштық осінің белгісін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.5 Қосалқы агрегаттардың санын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.6 Вакуум сорғыш және дренаж сорғышты қабылдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6.7 Жүк көтергіш құрал жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7 Суды жұмсарту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.7.1 Na . катионды қондырғыны есептеу. Na . катионитті әдіспен суды
жұмсарту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.7.2 Реагент шаруашылығындағы тұзды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7.3 Суды жұмсартудың әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8 Жаңартпашылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8.1 Қазандықтарда қарсы ағысты регенерациялы натрий . катионитті әдіспен
суды дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2 ҚҰРЛЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Салынатын мекен жайға сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Жер жұмыстарының көлемін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Жер қазу тасымалдау және жинақтау механизмдерін таңдау ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Өзі жүретін жебелі механизмдердін, кранын таңдап алу ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Техника . экономикалық салыстыру есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6 Еңбек шығының калькуляциясын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7 Құрлыс машиналарға арналған жағар майдың есептік мөлшері ... ... ... ... ... ...
2.8 Жұмыс өндірісінің нұсқауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.9 Қауіпсіз ережелер нұсқауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3 Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 ҚҰРЛЫС ЭКОНОМИКА БӨЛІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 1м3 судың құнын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2 Сумен жабдықтау жүйесінің сметалық құнының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

4 ЖОБАНЫҢ ЭКОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Санитарлық қорғау аймақтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2 Санитарлық қорғау аймақтарының шекаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2.1 Жер асты суларымен қамту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2.2 Ауыз суын хлормен залалсыздандыру. Хлорды сақтау кезіндегі
қауіпсіздік ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
АННОТАЦИЯ

Дипломдық жобаның мазмұны оқу бағдарламаның нақтылы негізгі бөлімнен тұрады.
Бұл жобада Атбасар қаласын сумен жабдықтау жүйесі қарастырылып, қаладағы жылыту электр орталығының қазандығындағы берілетін суды натрий – катионитті әдіспен жұмсарту жүргізілген.
Сумен жабдықтау жүйесінің құбыр торап желілерімен, су алу ғимараттарының гидравликалық есептеулері толық жасалған. Есептеулер арқылы ғимараттардың жұмыстау қызмет көрсету тәсілдемесі графикалық бөлімінде көрсетілген.
Қала тұрғындары мен өндіріс орындарының сенімді, үзіліссіз сумен қамтамасыз ету, пайдалану ерекшеліктері ҚМ және Е бойынша жасалды.
Құрлыс технологиясы және ұйымдастыру бөлімінде қолданылу аймағының жер жұмыстары, көлемі анықталынып, еңбек шығының калькуляциясы, еңбек өндірісінің графигі, күнтізбелік жоспар жасалынды. Негізгі жұмыстар сызбасы графикалық бөлімінде толығымен көрсетілген. Технико – экономикалық көрсеткіштер есептелініп, жұмыстың пайдалану ведомості толтырылды. Қауіпсіздік және жұмыс өндірісінің нұсқауы жазылды.
Экономика бөлімінде судың 1 м3 өзіндік құны анықталып, жергілікті және құрлыс сметалық құн анықталды.
Жобаның экологиясы мен қауіпсіздігі бөлімінде санитарлық қорғау аймақтары, жер астынан су алу көздерінің экологиясы қарастырылды. Ауыз суын хлор реагентімен залалсыздандыру және хлорды сақтау кезіндегі қауіпсіздік ережелері қарастырылған.

КІРІСПЕ

Адамзат қоғамы дамыған сайын суды көп қажет етеді. Ғылыми техникалық прогресс сусыз ілгері басуы мүмкін емес. Тұрғындарды сапалы және таза сумен қамтамасыз ету үлкен гигиеналық орын алады. Су, адамдар мен жануарлардың организіміне еніп, онда болатын зат және энергия айналымына тікелей қатысады. Сондықтан су-өмір негізі.
Дамыған елдердің барлығына суды тиімді пайдаланып, оны ластанудан қорғауға бірінші кезекте көңіл бөліп отыр. Егер су тазалығын сақтамасақ неше түрлі індеттер көзіне тез айналады. Судың табиғи қоры шектеулі болғандықтан, оны дұрыс пайдалана біліп, су қорын сақтап келешек ұрпақ үшін сақтап қалу міндет. Оған үлкен үлес қосып, сақтап қалуымыз қажет.
Елді мекенді және өнеркәсіп орындарын сумен қамтамасыз ету үшін табиғи су көздерін дұрыс таңдай білу қажет, өйткені ол тек сумен жабдықтау жүйесі жұмысының сипатына ғана емес, сонымен қатар жүйе құрамындағы ғимараттар санына әсерін тигізеді.
Сумен қамтамасыз етуде пайдалануға болатын табиғи су көздері екі топқа жіктеледі. Жер беті және жер асты су көздері.
Қазақстандағы негізгі жер беті су көздері-ол өзендер мен көлдер. Өзендер құрлық бетінде табиғи сумен тұрақты немесе жыл маусымдарының көпшілік уақытында ағатын су ағыны.
Қазақстанда көптеген қалалар мен елді мекендер жер асты сулармен қамтамасыз етіліп келеді. Жер асты сулары жер қыртысын құрайтын, тау жынстарының ішіндегі сулар.
Жер асты сулары кейбір айпаттарда, құмшағылдарда, көл, теңіз бойларында, өзен арналарында, сай-саларда тау мен қырат беттерінде 0,1-1 м тереңдікте, платформалық жазықтарда 15-20 км, не одан да тереңдікте жатады. Жер асты суларының негізгі қоры-өзен, көл, теңізсуларының және қар мен жауын суларының сіңуі нәтижесінде қалыптасады.
Жер асты суларының сапасы, минералдығы, химиялық құрамы әр түрлі болып келеді. Әр түрлі химиялық элементтермен қатар, жер асты суларының құрамында еріген газдар болады. Олардың ішінде көп тарағандары:оттегі, азот,күкіртті сутек, көмір қышқыл газы, метан.
Халықтың ауыз су қажеттілігіне, шаруашылығына жұмсалатын су таза, мөлдір болуы тиіс. Оның құрамында жұқпалы аурулар тарататын бактериялар, зиянды заттар және дәмі мен иісі жағымсыз болмауы тиіс.
Кейбір өнеркәсіп, жылу орталығы сияқты өнеркәсіптерде, буландыру қазандықтарында қатты су қолданылмайды, өйткені құрамында кальций және магний тұздары қазандық қабырғаларына жабысып, оның пайдалы әсер коэффицентін төмендетіп жібереді.
Жалпы айтқанда, өнеркәсіп орындарының талаптарына сай келетін бірде-бір табиғи су көздерін табу қиын.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети» Москва 1985г.
2. Абрамов Н.Н «Водоснабжение» - учебник для вузов-3е издание М:
Стройиздат 1982-440б.
3. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. «Таблицы для гидравлического расчета .
водопроводных труб» М: Стройиздат 1984г.
4. Сироткин В.П. «Схемы и расчет водоводов и водопроводных сетей» -
учебник для вузов 2-е издание М: 1968г.
5. Под редакцией А.К Перешивкина «Монтаж систем внешнего
водоснабжения и канализаций» Справочник строителя М: Стройиздат
1988г.
6. Под редакцией А.С. Москвитина «Оборудование водопроводно-
канализационных сооружений» М: Стройиздат 1979г.
7. Жұмағұлов «Сумен жабдықтау» Алматы:1995ж.
8. Белан А.С., Хоружии В.Д., «Проектирование и расчет устройства
водоснабжения» Киев: 1981г.
9. Кожинов В.Ф., «Очистка питьевой и технической воды» примеры и
расчеты М: Стройиздат 1971г.
10.Николадзе Г.И., Минц Д.М., Кастальский А.А., «Подготовка воды для
питьевого и промышленного водоснабжения» Москва: Высшая школа
1984г.
11.Опыт применения технологий противоточного натрий – катионирования в
котельных / Амосова Э.Г., Долгополов П.И., Потапова Н.В., // Сантехника.
2003 №2
12.Турк В.И., Минаев А.В., Карелин В.Я. «Насосы и насосная станция»
М: 1981г.
13.Карасев Б.В. «Насосные и воздуходувные станций» Минск: Высшая
школа 1990г.
14.Гаевой А.Ф. Курсовые и дипломное проектирование
15.Хамзин С.Қ., Жанаев А.Б., «Құрлыс өндірісінің технологиясы» Алматы
1995ж.
16. Киселев М.М . «Топливо – смазочные материалы для смазочных машин».
М. 1988г.
17. Хамзин С.Х. Тәженов А.Б. «Құрлыс өндірісінің технологиясы». Курстық
және дипломдық жобалау.
18. Методикалық нұсқаулар жұмыстар үшін «Жер жұмыстарын шығару».
Өскемен 1987ж.
19. ЕНиР сборник 2. Механикалық және қолды жер жұмыстары. М. 1973ж
20. Дикман Л.Г «Организация и управление строительным производством». М.
1982г.
21. Порядок определения сметной стоймости строительства в РК.СНРК 8.02-
02-2002г. Астана, 2003г.
22. Сборник сметных норм и расценок на стройтельные работы. Земленые
работы СН.РК 8.02-05-2002 Астана, 2003г.
23. Сборник сметных норм и расценок на стройтельные работы. Водопровод
– наружные сети. СН.РК 8.02-05-2002 Астана, 2003г.
24. Орлов Г.Г «Охрана труда в строительстве». Высшая шола 1984г.
25. Торочешников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.В., Клушин В.Н., «Техника
защиты окружающей среды». Москва: 1981г.
26. Үпішев Е.М., Мұқаұлы С., «Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны
қорғау». Алматы 2006ж.
27. Асқарова Ұ.Б. «Экология және қоршаған ортаны қорғау». Алматы 2004ж.
28. Дукенбаев К. «Қазақстан энергетикасы». Алматы 1998ж.
        
        МАЗМҰНЫ
АННОТАЦИЯ................................................................
..............................................
КІРІСПЕ..................................................................
......................................................
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
БӨЛІМ....................................................................
...............
1.1 Сумен жабдықталатын мекен жайға
сипаттама..................................................
1.2 Есепті шығындарды
анықтау..................................................................
..............
1.2.1 Ауыз ... ... ... ... шығындарды
анықтау.............................................................
1.2.3 Ескермеген қажеттерге кететін су шығынын
анықтау....................................
1.2.4 Өндіріс өнеркәсіптік ... ... ... Су ... ... ... ... су
шығындары................................................................
...............
1.3 Арынды мұнараның және таза су резервуарының
сыйымдылығын
анықтау..................................................................
....................
1.3.1 Арынды мұнараның көлемін
анықтау...............................................................
1.3.2 Таза су резервуарының көлемін
анықтау.........................................................
1.4 Су өткізу желісін гидравликалық есепке
дайындау...........................................
1.4.1 Жол ... ... Су ... желісінің диаметрін
қабылдау..........................................................
1.4.3 Құбырдың диаметрін
анықтау..................................................................
.........
1.4.4 Айналмалы торларды үйлестіру
әдістері..........................................................
1.4.5 Су құбыр ... ... Су ... ... және ... бір-бірімен жалғау
әдістері...........
1.5 Жер асты су көздерінен су алу олардың ғимараттарын жобалау,
есептеу.......
1.5.1 Су ... ... ... ... мен ... ... түрін таңдау және сүзгілерді
есептеу...........................................
1.5.3 Сорғышты таңдау және қосалқы құдықтардың санын
анықтау.....................
1.5.4 Құдықтардың өз ара іс-әрекет жасау гидрогеологиялық
есебі.......................
1.5.5 Құбырлардың ... ... ... Суды
залалсыздандыру..........................................................
.............................
1.6 Екінші көтеру сорғыш бекетінің жобасы және
есептелнуі................................
1.6.1 Қажетті арынды
таңдау...................................................................
...................
1.6.2 Бір сорғышқа есептелінетін өнімділікті анықтау және сорғыш
таңдау........
1.6.3 Су ... ... ... ... белгісін
таңдау...................................................................
.
1.6.5 Қосалқы агрегаттардың санын
анықтау............................................................
1.6.6 Вакуум сорғыш және дренаж сорғышты
қабылдау.........................................
1.6.7 Жүк көтергіш құрал жабдықтарды
таңдау.......................................................
1.7 Суды
жұмсарту.................................................................
......................................
1.7.1 Na – катионды қондырғыны есептеу. Na – ... ... ... Реагент шаруашылығындағы тұзды
есептеу...................................................
1.7.3 Суды жұмсартудың
әдістері.................................................................
..............
1.8 Жаңартпашылық
.........................................................................
..........................
1.8.1 Қазандықтарда қарсы ... ... ...... ... ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ
ҰЙЫМДАСТЫРУ....................................
2.1 Салынатын мекен жайға
сипаттама................................................................
.....
2.2 Жер жұмыстарының көлемін
анықтау.................................................................
2.3 Жер қазу тасымалдау және жинақтау ... Өзі ... ... ... ... ... Техника – экономикалық салыстыру
есебі..........................................................
2.6 Еңбек шығының калькуляциясын
анықтау.........................................................
2.7 Құрлыс машиналарға ... ... ... ... Жұмыс өндірісінің
нұсқауы..................................................................
................
2.9 Қауіпсіз ережелер
нұсқауы..................................................................
.................
3 Жұмыс өндірісінің күнтізбелік
жоспары................................................................
3 ҚҰРЛЫС ЭКОНОМИКА
БӨЛІМІ...................................................................
.......
3.1 1м3 судың құнын
анықтау..................................................................
...................
3.2 Сумен жабдықтау жүйесінің сметалық құнының
есебі......................................
4 ... ... ... ... ... ... ... аймақтарының
шекаралары................................................
4.2.1 Жер асты суларымен
қамту....................................................................
............
4.2.2 Ауыз суын хлормен залалсыздандыру. Хлорды сақтау кезіндегі
қауіпсіздік
ережелері................................................................
...........................
ҚОРЫТЫНДЫ................................................................
.............................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР...............................................................
...............
АННОТАЦИЯ
Дипломдық жобаның мазмұны оқу ... ... ... ... ... ... ... сумен жабдықтау жүйесі қарастырылып,
қаладағы жылыту электр орталығының қазандығындағы берілетін суды ... ... ... жұмсарту жүргізілген.
Сумен жабдықтау жүйесінің ... ... ... су алу
ғимараттарының гидравликалық есептеулері толық жасалған. Есептеулер
арқылы ... ... ... ... ... графикалық
бөлімінде көрсетілген.
Қала тұрғындары мен өндіріс орындарының сенімді, үзіліссіз сумен
қамтамасыз ету, пайдалану ерекшеліктері ҚМ және Е бойынша жасалды.
Құрлыс технологиясы және ... ... ... жер жұмыстары, көлемі анықталынып, еңбек шығының калькуляциясы,
еңбек өндірісінің графигі, күнтізбелік жоспар жасалынды. Негізгі жұмыстар
сызбасы графикалық ... ... ... ... ... ... есептелініп, жұмыстың пайдалану ведомості
толтырылды. Қауіпсіздік және жұмыс өндірісінің нұсқауы жазылды.
Экономика ... ... 1 м3 ... құны анықталып,
жергілікті және ... ... құн ... ... мен ... ... санитарлық қорғау
аймақтары, жер астынан су алу көздерінің экологиясы қарастырылды. Ауыз
суын хлор ... ... және ... ... ... ... ... қоғамы дамыған сайын суды көп қажет етеді. Ғылыми
техникалық прогресс сусыз ілгері ... ... ... ... ... таза сумен қамтамасыз ету үлкен гигиеналық орын алады. Су, ... ... ... еніп, онда болатын зат және ... ... ... ... су-өмір негізі.
Дамыған елдердің барлығына суды ... ... ... ... бірінші кезекте көңіл бөліп отыр. Егер су тазалығын
сақтамасақ неше түрлі ... ... тез ... ... табиғи қоры
шектеулі болғандықтан, оны дұрыс пайдалана біліп, су қорын сақтап ... үшін ... қалу ... Оған ... үлес ... сақтап қалуымыз
қажет.
Елді мекенді және өнеркәсіп орындарын сумен қамтамасыз ету үшін
табиғи су ... ... ... білу қажет, өйткені ол тек сумен
жабдықтау ... ... ... ғана ... ... қатар жүйе
құрамындағы ғимараттар санына әсерін тигізеді.
Сумен қамтамасыз етуде пайдалануға болатын табиғи су көздері екі
топқа жіктеледі. Жер беті және жер асты су ... ... жер беті су ... ... мен ... ... ... табиғи сумен тұрақты немесе жыл маусымдарының
көпшілік уақытында ағатын су ағыны.
Қазақстанда ... ... мен елді ... жер асты ... ... ... Жер асты сулары жер қыртысын құрайтын, тау
жынстарының ішіндегі сулар.
Жер асты ... ... ... ... көл, ... өзен арналарында, сай-саларда тау мен қырат беттерінде 0,1-1
м тереңдікте, платформалық жазықтарда 15-20 км, не одан да ... Жер асты ... ... ... көл, теңізсуларының және
қар мен жауын суларының сіңуі нәтижесінде қалыптасады.
Жер асты суларының сапасы, минералдығы, химиялық құрамы әр ... ... Әр ... химиялық элементтермен қатар, жер асты суларының
құрамында еріген газдар болады. Олардың ішінде көп ... ... ... ... ... метан.
Халықтың ауыз су қажеттілігіне, шаруашылығына жұмсалатын су ... ... ... Оның ... ... ... ... бактериялар,
зиянды заттар және дәмі мен иісі жағымсыз болмауы тиіс.
Кейбір ... жылу ... ... ... ... ... су қолданылмайды, өйткені құрамында кальций және
магний ... ... ... ... оның ... әсер
коэффицентін төмендетіп жібереді.
Жалпы айтқанда, өнеркәсіп ... ... сай ... ... су ... табу ... ТЕХНОЛОГИЯ БӨЛІМІ
1.1 Сумен жабдықталатын мекен-жайға сипаттама
Атбасар қаласын сумен ... ету ... асты ... ... саны 59265 адам ... Атбасар қаласы 1-
категориялы су тұтынушыларға жатады. 1-ші ауданда -10 қабат үйлері бар. 2-
ші ауданда -6 ... ... бар. Май, сүт ... ... бар. ... маңында
өндіріс орны болып жылыту электр орталығы орналастырылған.
1.2 Есепті шығындарды анықтау
Есепті шығындар келесі шығындардан тұрады:
1. ... ауыз су ... ... ... ... ... Өрт сөндіруге кететін шығын;
4. Өндіріс өнеркәсіп орындардың ауыз шаруашылық және технологиялық.
1.2.1 Ауыз шаруашылық сулардың шығындары
Кесте 1.1- Тұрғындардың ... ... № |1га ... ... ... саны. |1 кісіге 1 тәулікте|
| ... ... |F,га | ... су |
| ... | | ... ... |
|1 |8 |190,5 |34290 |160 |
|2 |6 |138,75 |24975 |160 ... ... қажеттерге жұмсалатын судың есептік тәуліктік
шығынын келесі формула арқылы табамыз:
(1)
Мұндағы:
Qж- меншікті су тұтыну ... /1/ ... ... ... ... адам ... су ... ең аз және ең көп тұтыну ... ... ... ... арқылы анықтаймыз:
(2)
Мұндағы:
- су тұтынудың бір қауіпсіздігін ескеретін коэффициент.
Бұл /1/ ұсынысы бойынша шамаларында болады.
Есептік ... ... ... өрнек арқылы табылуы керек:
(3)
(4)
- тәулік бойындағы сағаттық бір қалыпсыздық коэффициенттері, оны
келесі өрнекпен анықтаймыз:
(5)
(6)
Мұндағы:
- ... ... ... өнеркәсіп орындардың жұмыс
кестесін және басқа жергілікті шарттарды еске ... ... 1.2- ... ... ... | коэффициенттер | ... ... №|су | | |
| ... | | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| |м | | |
| | | | |
| ... цех ... ... цех ... ... цех ... цех |
|1 |500 |400 |25 |45 |2,5 |10 ... шаруашылық шығыны келесі формуламен анықталады:
(9)
Мұндағы:
Q-1 жұмысшының су тұтыну ... ... ... ... ауысым үшін таратылады, бір қалыпты деп аламыз.
1.2.4.1 Су себер үшін шығындар.
Ерекше санитарлық режим сақтайтын өндіріс орындарында, бір ... ... ... су ... 500 ... деп алынады. Су себердің
пайдалану уақыты 45 мин.
Осы ... ауыз су ... ... су ауылдық су
жүргізу желісінен алынады. Мына шығындар келесі өрнек арқылы табылады:
(9)
Мұндағы:
- 1 су себер торабы үшін ... ... ... су ... саны
(10)
- Cу себер пайдаланған адам саны
(11)
1.2.5 Өртке қарсы су шығындары
Осы су тұтынудың түрі ерекше ... ... ... ... әр ... қажетті көлемде су беру керек. Сумен қамтамасыз ету
жүйесін есептегенде өртке қарсы есептік су ... білу ... яғни ... ... ... ... судың жалпы көлемін және ... ... ... жалпы қорын келесі өрнекпен анықтаймыз:
(12)
Мұндағы:
nіш , nсырт – ішкі және сыртқы өрт саны;
qіш , qсырт - ішкі және ... өрт ... ... су ... л/с.
1.3 Арынды мұнараның және таза су резервуарының сыйымдылығын анықтау
1.3.1 Арынды мұнараның көлемін анықтау
Арынды мұнара жер бедерінің ең биік ... ... ... ... және II- ші ... ... ... жұмыстарын реттеуге
қолданады. Мұнараның көлемі пайдалы және 10 мин ... өрт ... ... ... Оны ... ... анықтаймыз:
WA..М = Wрет + Wорт.к , м3
(13)
Мұндағы:
Wрет – пайдалы шығынға есептелген көлем, м3
Wорт.к - ... ... су ... ... ...... өрт сөндіруге шығындалатын су мөлшері, л/с.
Wорт. к= ... ... ... үшін ... ... ... су ... білу керек.
Кесте 1.4 – Мұнараның багіндегі қалдықты анықтау.
|Тәуліктік|Су |Сорғыштардың ... ... ... ... |тұтыну, |су беруі |багына су ... су ... |
| |% | ... |алу ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |3,1 |3 | |0,1 |1,73 ... |3,1 |3 | |0,1 |0,53 ... |3,1 |3 | |0,1 |0,43 ... |3,07 |3 | |0,07 |0,36 ... |3,07 |3 | |0,07 |0,29 ... |4,03 |4,24 |0,21 | |0,44 ... |4,3 |4,24 | |0,06 |0,5 ... |4,6 |4,24 | |0,36 |0,86 ... |5,1 |4,24 | |0,86 |0 ... |4,1 |4,24 |0,14 | |0,14 ... |4,08 |4,24 |0,16 | |0,3 ... |4 |4,24 |0,24 | |0,54 ... |4,8 |5 |0,2 | |0,74 ... |4,7 |5 |0,3 | |1,04 ... |4,9 |5 |0,1 | |1,14 ... |4,9 |5 |0,1 | |1,24 ... |4,9 |5 |0,1 | |1,34 ... |4,62 |5 |0,38 | |1,44 ... |4,65 |5 |0,35 | |1,82 ... |4,58 |5 |0,42 | |2,24 ... |4,57 |5 |0,43 | |2,67 ... |4,5 |4,24 | |0,26 |2,41 ... |3,4 |3 | |0,4 |2,01 ... |3,38 |3 | |0,38 |1,63 |
| | | | | | ... мұнараны реттеу көлемі келесі өрнекпен анықталады.
Wрет = ... 1.4 – ші ... ... қалдықтың көлемі.
Wрет = м3
Сыйымдылығы 400 м3 арынды мұнара қабылдаймыз.
1.3.2 Таза су резервуарларының көлемін анықтау
Таза су ... I-ші және II-ші ... ... ... ... ... реттеу үшін және 3 сағаттық өрт сөндіру қорларын
сақтау үшін қолданылады.
Таза су резервуарының көлемі ... ... ... = + Wорт + Wм.к , ... ... үшін ... ... м3 ;
Wорт - өрт сөндіру қорларын сақтау көлемі, м3
Wм.к – тәулік бойындағы ең ... су ... ... 3-4% ... қажеттілікке қабылданатын су көлемі, м3
= м3
(17)
Мұндағы:
Б – таза су ... ең көп ... ... ... ... жұмсалатын 3 сағат кезіндегі сиымдылық
төмендегі өрнекпен анықталады:
, м3 ... – ішкі және ... бір ... өрт ... qсыр - ішкі және ... бір өртке кететін су шығыны п.2.12-2.17.5-
8/1/ кесте арқылы анықтаймыз.
Wшар – техникалық шаруашылық қор су сиымдылығы. (өндірістік, абаттандыру,
душтарға ... ... 21-ші ... ... - ... () ... шығыннан 3-4% пайыз меншікті
қажеттілікке қабылданатын су көлемі.
Wорт = ... , м3 – ... ... ең жоғарғы су тұтыну шығынынан 3-4% ... ... ... су ... = ... 1.5- Таза су ... ... анықтау.
|Тәуліктік|I-ші көтеру |II-ші көтеру |Ағым ... ... ... ... ... ... ... | |
| ... ... | | | |
| ... ... |жұмыс істеу | | | |
| ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |4,17 |3,03 | |1,14 |4,57 ... |4,17 |3,03 | |1,14 |3,42 ... |4,17 |3,03 | |1,14 |2,28 ... |4,17 |3,03 | |1,14 |1,14 ... |4,17 |3,03 | |1,14 |0 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |0,07 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |0,14 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |0,21 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |0,28 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |0,35 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |0,42 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |0,49 ... |4,17 |5 |0,83 | |1,32 ... |4,17 |5 |0,83 | |2,15 ... |4,17 |5 |0,83 | |2,98 ... |4,17 |5 |0,83 | |3,81 ... |4,17 |5 |0,83 | |4,64 ... |4,17 |5 |0,83 | |5,47 ... |4,17 |5 |0,83 | |6,3 ... |4,17 |5 |0,83 | |7,13 ... |4,17 |5 |0,83 | |7,96 ... |4,17 |4,24 |0,07 | |8,03 ... |4,17 |3,01 | |1,16 |6,87 ... |4,09 |3,01 | |1,16 |5,71 |
| | | | | | ... 1000 м3 екі ... Т.С.Р ... ... Су ... ... гидравликалық есепке дайындау
1.4.1 Жол жөнекей шығындарды анықтау
Таратушы тордың бір учаскесінен өтетін судың мөлшерін анықтау
кезінде оған әр ... ... су ... ... қосылатын және олардың
алатын су мөлшері тәулік сағат сайын өзгеріп ... ... ... су ... ... құбырларға берілетін су құбыр ұзындығы
бойынша жеке учаскелердегі су шығыны бір ... ... ... Әр ... ... шығатын су көлемі оның ұзындығына
пропорционал болады болады. Бұл жағдайда бір ... ... ... ... формуламен анықталынады.
Меншікті су шығыны келесі түрде анықталады:
I – ші аудан үшін ... – ші ... үшін ... Қала бойынша ауыз-су тұтыну, л/с
- Магистральдардың ұзындығы, м
Жол жөнекей шығындарды есептеу үшін әр жағдай ... ... ... ... ... ... арқылы есептейміз.
(22)
Мұндағы
L-желі ұзындығы, м
Барлық есептеулерді кесте түрінде есептелген.
Кесте 1.6 – Есептеулер нәтижелері.
|Есептік | | | | | | ... | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... су тұт. |200 |187,95 |17,4 |- |5,4 |- ... |200 |222,85 |- |17,4 |- |- ... су |200 |242,95 |17,4 |- |- |55 ... | | | | | | ... 1.7 – ... су тұтыну.
|Есептік |L,м |Мах су тұтыну сағ |Мах ... сағ ... | | | ... | | | |
| | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I - ... ... |800 |0,02 |16 |0,01 |8 ... |800 | |16 | |8 ... |800 | |16 | |8 ... |800 | |16 | |8 ... |400 | |8 | |4 ... |400 | |8 | |4 ... |400 | |8 | |4 ... |400 | |8 | |4 ... |400 | |8 | |4 ... |600 | |12 | |6 |
| | | |116 | |58 ... - ... ... |600 |0,02 |12 |0,01 |6 ... |800 | |16 | |8 ... |800 | |16 | |8 ... |800 | |16 | |8 ... |600 | |12 | |6 ... |600 | |12 | |6 ... |400 | |8 | |4 ... |400 | |8 | |4 ... |400 | |8 | |4 ... |400 | |8 | |4 |
| | | |116 | |58 ... 1.8 – Жол ... ... ... |Мах су тұтыну, |Мах өткелді, сағ |Мах су тұт.|Мах өтк. ... |№ |сағ | |сағ |сағ |
| | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 |1-2 |16 |12 |8 |6 |
| |1-10 |8 | |4 | |
|2 |1-2 |16 |16 |8 |8 |
| |2-3 |16 | |8 | |
|3 |2-3 |16 |16 |8 |8 |
| |3-4 |16 | |8 | |
|4 |3-4 |16 |16 |8 |8 |
| |4-5 |16 | |8 | |
|5 |4-5 |16 |12 |8 |6 |
| |5-6 |8 | |4 | |
|6 |5-6 |8 |14 |4 |7 |
| |6-7 |8 | |4 | |
| |6-15 |12 | |6 | |
|7 |6-7 |8 |8 |4 |4 |
| |7-8 |8 | |4 | |
|8 |7-8 |8 |8 |4 |4 |
| |8-9 |8 | |4 | |
|9 |8-9 |8 |10 |4 |4 |
| |9-10 |12 | |4 | ... |9-10 |12 |16 |4 |7 |
| |1-10 |8 | |4 | |
| |10-11 |12 | |6 | ... |10-11 |12 |14 |6 |7 |
| |11-12 |16 | |8 | ... |11-12 |16 |16 |8 |8 |
| |12-13 |16 | |8 | ... |12-13 |16 |16 |8 |8 |
| |13-14 |16 | |8 | ... |13-14 |16 |14 |8 |7 |
| |14-15 |12 | |6 | ... |14-15 |12 |12 |6 |6 |
| |6-15 |12 | |6 | |
| | | | | | ... ... және ... ... ... ... үшін есептелінеді (Өрт сөндіруден басқа жағдайда). Су құбыры
торабындағы су тұтыну мен су беру ... ... желі үшін ... ... ... ең көп су ... кезегіндегі режимі.
(23)
Ағынды мұнараға ең көп судың өткелді өткізу режимі.
(24)
Тұтынушылардың ең көп су ... және өрт ... ... ... әр ... ... енгізе отырып
желі үлгісін құру керек.
1.4.2 Су өткізу желісінің диаметрін қабылдау.
Алғашқы арын таратудан ... ... ... ... ... өткізетін сызықтардың экономикалық тиімді диаметірін қабылдап алады.
Біз шойын құбырлар таңдаймыз.
Экономикалық дерек керекті жағдай ... ... ... ... ... үшін осы өрнек мына түрде болады:
(26)
Мұндағы:
-1 квт*сағ электр энергиясының құны, теңге;
- сорғыш бекетінің пайдалы әсерінің коэффициенті, 0,7-0,8
- құбырлар түріне байланысты ... су ... ... және ... ... ... ... коэффициент, шойын құбырлар үшін
=130:
- электр энергиясының шығындарының бірқалыпсыздығының коэффициенті.
Ол төменгі формуламен есептеледі:
(27)
Мұндағы:
- су ... ... ... ... ... ... ... су
тұтынуды ескеретін коэффициент, =1,01...1,03;
-тәуліктік бірқалыпсыздық коэффициент (1,1-1,3), алдын-ала
жүргізілген ... ... ... ... су тұтынудың бірқалыпсыздығының коэффициенті.
/3/ бойынша, егер , онда
- ... ... ... ... ... ... диаметрді мына өрнекпен анықтауға болады.
Учаскедегі шығындарды анықтау үшін төменгі өрнекті пайдаланамыз.
(28)
- ... ... ... фактор құрылыс қағидалары шығын бойынша.
=0,5;0,75;1 тең.
- жалпы шығын сорғышпен құбыр торабына берілетін ... ... ... ... ... ... шығыны.
- су тарату кезінде электр қуатын шығындаудағы учаскенің ролін
білдіретін коэффициент.
(29)
Мұндағы:
- қиып ... ... ... 1.9- ... су ... жағдайы үшін шекті шығындарды және
диаметрлерді анықтау.
|Шығын ... | | | | ... ... ... | | | | |Д, мм |
| | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |78,97 |1 |2,3 |1,3 |102,66 |300 ... |62,97 |1 |2,9 |1,4 |88,15 |250 ... |46,97 |1 |4 |1,5 |70,45 |200 ... |30,97 |0,5 |3,03 |1,4 |43,35 |200 ... |90 |1 |2 |1,2 |108 |300 ... |18,97 |0,5 |4,9 |1,6 |30,3 |175 ... |3 |1 |62,65 |3,9 |11,7 |100 ... |11 |0,5 |8,5 |2 |22 |150 ... |19 |1 |9,8 |2,1 |39,9 |200 ... |29 |0,5 |3,2 |1,4 |40,6 |200 ... |45 |0,5 |2 |1,2 |54 |250 ... |31 |1 |6 |1,8 |55,8 |250 ... |15 |0,33 |4,1 |1,6 |24 |100 ... |1 |0,5 |93,9 |4,5 |4,5 |50 ... |14 |0,5 |6,7 |1,88 |26,32 |150 ... |7,97 |0,5 |11,7 |2,2 |16,94 |150 ... 1.10- ... су өту жағдайы үшін шекті ... ... ... ... | | | | ... ... ... | | | | |Д, мм |
| | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |99,42 |1 |2,2 |1,3 |129,24 |350 ... |78,02 |1 |2,8 |1,4 |109,22 |350 ... |62,02 |1 |3,5 |1,5 |93,03 |250 ... |46 |0,5 |2,4 |1,3 |59,8 |250 ... |11,42 |1 |19,5 |2,6 |29,7 |200 ... |34 |0,5 |3,2 |1,4 |47,6 |200 ... |13,71 |1 |16,2 |2,5 |34,3 |200 ... |21,71 |0,5 |5,1 |1,7 |37 |200 ... |29,71 |1 |7,5 |1,9 |56,4 |250 ... |39,71 |0,5 |2,8 |1,4 |55,5 |250 ... |55,71 |0,5 |2 |1,2 |66,8 |300 ... |41,71 |1 |5,3 |1,7 |70,9 |300 ... |25,71 |0,33 |2,8 |1,4 |35,9 |200 ... |9,71 |0,5 |11,4 |2,2 |21,3 |200 ... |4,26 |0,5 |26,1 |2,9 |12,3 |125 ... |33,71 |0,5 |3,3 |1,4 |47,19 |200 ... 1.11- Максималды су өту жағдайы және өрт жағдайы үшін ... және ... ... ... | | | | ... |
|ауданның №|шығын | | | | |Д, мм |
| | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |109,48 |1 |2,2 |1,3 |142,3 |400 ... |88,07 |1 |2,7 |1,3 |114,5 |400 ... |72,07 |1 |3,3 |1,4 |100 |400 ... |31,07 |0,5 |3,9 |1,5 |46,6 |350 ... |121,47 |1 |2 |1,2 |145,7 |400 ... |19 |0,5 |6,3 |1,8 |34,2 |250 ... |16 |1 |15,1 |2,4 |38,4 |250 ... |24,2 |0,5 |5 |1,7 |41,1 |250 ... |32,2 |1 |7,5 |1,9 |61,1 |250 ... |42,23 |0,5 |2,8 |1,4 |59,1 |250 ... |60,74 |0,5 |1,99 |1,2 |72,8 |250 ... |46,74 |1 |5,1 |1,7 |79,4 |300 ... |5,74 |0,33 |13,9 |2,4 |13,7 |125 ... |10,26 |0,5 |11,8 |2,2 |22,5 |150 ... |43,74 |0,5 |2,7 |1,3 |56,8 |250 ... |18,7 |0,5 |6,4 |1,8 |33,6 |200 ... Құбырдың диаметрін анықтау.
Су құбыр торабының жеке учаскелерінің диаметрлері сол
учаскелерден ... ... ... ... ... ... 1.12-Құбырлар диаметрлері.
|Шығын аумақ №|Максималды су|Максималды су|Орт жағдай |Алынған |
| ... |өту ... ... ... ... |
| ... ... алынған |диаметрлер | |
| ... ... | | |
| ... | | | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |300 |350 |400 |400 ... |250 |350 |400 |400 ... |200 |250 |400 |400 ... |200 |250 |350 |250 ... |300 |200 |400 |300 ... |175 |200 |250 |200 ... |100 |200 |250 |250 ... |150 |200 |250 |200 ... |200 |250 |250 |250 ... |200 |250 |250 |250 ... |250 |300 |250 |300 ... |250 |300 |300 |300 ... |100 |200 |125 |200 ... |50 |200 |150 |150 ... |150 |125 |250 |250 ... |150 |200 |200 |200 ... Су ... ... және олардың бір – бірімен жалғау әдістері.
Арынды су жеткізу құбырлары және арынды ... ... ... МЕСТ 21053-75 ұсынысы бойынша қабылдаймыз.
Қазіргі кезде су жүйелерінде ... ... жиі ... ... зауытта шығарар алдында мүжілуден сақтау мақсатында
ішкі және сыртқы қабаттарын ... ... ... ... жері (қонышқа кірген жері) берік және су
өткізбейтін ... тиіс және ... ... ... ... ие ... шарт. Бұл көршілес жатқан құбырлардың өсті бойлап
жылжымауына, беріктілігіне ... ... ... ... дәрежеде иілгіш және тербетуші
күштерге төзімді болуы тиіс. Дегенмен, ... ... ... су ... ... көбінесе осы
түйіскен жердің осалдығынан болады. Шойын ... су ... ... ... ... ... Фасонды бөлшектер
құбырдың бағыты мен диаметрін өзгертуге, құбырларды арматуралармен қосуға
мүмкіндік береді.
Диаметрі 300 мм ... ... ... ... сақиналар
көмегімен қосуға болады. Ал үлкен диаметрлі құбырларды ... ... ... ... ... ... болады.
1.5 Жер асты су көздерінен су алу ғимараттарын жобалау және есептеу
1.5.1 Су алатын құдықтарды бұрғылау ... мен ... ... ... ... ... ... құрлысы және
гидрогеологиялық жағайын ескере отырып, құдықтың тереңдігі әр ... ... ... ... ... тәсілін қолданамыз.
/3/ 21- ші кестенің ұсынысы бойынша сары топырақ ерітіндісімен
тікелей жуылатын моторлы ... ... ... Және ... бұрғылау қондырғының түрі – УРБ – 2а.
Осы тәсілді және осы қондырғыны сумен және сапалы сары топырақпен
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... таңдау және сүзгілерді есептеу.
/8/ 25 – ші кесте бойынша су жүретін қабаттар жынысы ұсақ ... ... тас ... біз ... ... ... аламыз.
Санаулы сүзгілер үшін сүзілу жылдамдығы келесі өрнепен табылады:
(30)
Мұндағы:
- сүзілу коэффициенті, м/тәул.
Гидрогеологиялық мәліметтер бойынша
Сүзгінің сүзу бетінің ауданы келесі ... ... ... ... ... ... диаметрі келесі формула бойынша анықталады:
(32)
Мұндағы:
- ұнғымадан алатын максималды тәуліктік шығын,м3/тәул
-келесі формуламен анықталады:
(33)
Мұндағы:
-коэффициент, 0,5-0,8;
-қабаттық қуат,м.
(34)
Ұңғымадан ... ... ... ... келесі өрнекпен
анықталады:
(35)
Мұндағы:
-сүзілу жылдамдығы,м/тәул;
сүзу бетінің ауданы,м2
1.5.3 Сорғышты таңдау және қосалқы ұнғымаларды санын анықтау.
/6/V.26 кестесі бойынша ЭЦВ ... ... ... ... ... ... арыны Н=30м, айналым саны 2950 айн/мин.
Сорғыштардың жалпы саны ... ... ... ... ... ...
- бір ұнғыманың шығыны,
Бір ұнғыманың шығының келесі формуламен есептейміз.
(37)
Мұндағы:
ұнғыманың салыстырмалы дебиті.
судың статикалық ... ... ... ... 23 – шы кесте бойынша қосалқы ұнғымаларды анықтаймыз. 1-ші
категория үшін ол 20% ұнғымалардың жалпы санынан алынады.
Біздің ... 2 ... ... ... ... ... Құдықтардың арасындағы арақашықтық – 150м тең.
Берілген су ... ... ... ... ... Су ... қондырғыларға
сорғыштар, эрлифтер, гидравликалық тарандар жатады. Сумен жабдықтау
жүйелерінде сорғыштар жиірек ... ... ... ... мен ... ... ... және екінші көтеру сорғыш бекеттері болып бөлінеді. ... саны мен ... ... ... ... ... ... қарай әр түрлі орналасады.
Берілген су шығынының көлемі бойынша гидравликалық есептеу арқылы
құдықтар мен сорғыштар санын анықтаймыз.
Құдыққа орналасқан ... су беру ...... ... қаблетіне көп болмау керек. Сүзгіштік сорғыштың
өнімділігін жалпы өнімділікке сәйкес таңдаған жөн. Тұтыну арыны ... ... ... сорғыш қабылдауға болады.
Ұнғымадан сорғышпен алынатын есептік шығын ... ... ... ... ... ... м3/сағ
- таңдап алынған сорғыштың өнімділігі, м3/сағ
Ұнғымада жұмыс істейтін сорғыштардың санын берілген өнімділікке
байланысты анықтауға болады.
(39)
1.5.4 Құдықтардың өз ара іс - ... ... ... ... ... деңгейінің төмендеуін келесі өрнек бойынша анықтаймыз.
(40)
Мұндағы:
- су пайдалану шығыны, м3/тәул;
- ... ... ... ... ... ... гидравликалық кедергі.
келесі өрнекпен анықталады:
(41)
Мұндағы:
құдықтың нүктесіндегі гидравликалық кедергінің есебі;
қосыша кедергі.
(42)
Мұндағы:
сорғыш өнімділігі, м3/тәул;
су пайдалану ... ... ... ... ... ұзындығының жартысы, м;
өзендегі судың деңгейі аз шетке келгендегі судың қимасына дейінгі
арақашықтық;
құдықтың сүзгішінің радиусы, м;
жұмысшы құдықтардың ... ... ... ... ... ... ... судың сүзілу кезіндегі арын жоғалуы, м
(45)
құдықтағы жер ... ... ... ... м
(46)
Мұндағы:
судың тұрақты деңгейінің абсолюттік белгісі;
судың тереңдігі, м.
осымен есептеу аяқталады. Жобаланған деп, ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сауда және қалалар8 бет
Cәтбаев Қаныш Имантай-ұлы8 бет
«Олжабай батыр» жырының тарихи-фольклорлық сипаты3 бет
«Сәләфизм» ағымы туралы8 бет
Ілияс Есенберлин10 бет
Алаш қозғалысы және Атбасар өңірі4 бет
Астық массасының құрамы11 бет
Неолит дәуірі24 бет
Сәтбаев Қаныш5 бет
Хадис тарихы135 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь