Ашытқылардың белок жинақтаушы қасиеттерін зерттеу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1. Әдебиетке шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Ашытқы клеткаларының қасиеттері және ерекшеліктері ... ... ... ... ..
1.2 Жемдік белок алуда ашытқыларды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 Ашытқыларды өсіруге арналған субстраттар ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 Зерттеу материалдары мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Зерттеу материалдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тақырыптың өзектілігі. Ашытқы клеткалары негізінде микробтық белок алу қазіргі таңда маңызды биотехнологиялық мәселелердің бірі. Ауыл шаруашылығы жануарларын және үй құстарын қоректендіруде азықтың жетіспеуіне байланысты белок көзі ретінде микробты биомассаға ерекше назар аударылуда. Ашытқылар тағамдық және мал азығының қоспаларын байыту мақсатында белок көзі ретінде пайдаланылады. Жемдік ашытқыларды өсіру үшін субстрат ретінде көмірсутектер, ағаш өңдейтін өнеркәсіп және өсімдік қалдықтарының әр түрлі гидролизаттары пайдаланылып, ашытқылар негізінде жемдік белок алу өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Ғылыми жаңалығы. Мал шаруашылығын ақуыз азықтарымен қамтамасыз етуде мал азықтық ашытқы ақуызы аса құнды болып саналады. Онда басқа азықтарда кездеспейтін мал организміне аса қажетті 10 аминқышқыл, сонымен қатар мұндай азықта В1, В2, В3, В7 витаминдері және басқа да организмге қажетті заттар бар. Алынған нәтижелерді сараптай келе Pichia fermentans дақылы мақсары, сабан субстраттарында, Candida inconspicua дақылы мақта қауызы, сабан, кебек субстраттарында, Kluyveromyces marxianus дақылы мақта қауызы, мақсары субстраттарында жоғары белсенділік көрсетті. Жалпы дақылдардың барлық субстраттарда өсуге қабілеті бар және биомассаның жоғарғы шығымын бере алады. Практикалық маңыздылығы. Ашытқылар синтездейтін микробтық белок сіңірілу және аминқышқылдар мөлшері бойынша жануар текті белоктардан басым түседі, сонымен қатар басқа жемдердегі белоктардың құндылығын арттырады. Жемдік ашытқылардың белоктары жануар организмінде 95% - ға дейін қорытылады. Ғылыми мәселенің қазіргі таңдағы бағалануы. Сол себепті, ашытқы клеткаларының белок жинақтаушы қасиетін зерттеуге бағытталған жұмыстар мен әдістер үлкен маңызға ие болып отыр. Әсіресе, ашытқылардың әртүрлі табиғи субстраттардағы белок жинақтаушы қасиеттеріне талдау әдістері. Себебі, біртекті, тіпті бірдей штамды, әртүрлі шикізатты орталарда және әртүрлі жағдайда өсіргенде ашытқыларда белоктың синтезделу белсенділігі әртүрлі белсенділік көрсетеді. Зерттеу жұмысының мақсаты. Ашытқы дақылдарын әртүрлі табиғи субстраттарда өсіре отырып, ашытқылардың белок жинақтау белсенділігін зерттеу.
1 Заядан Б.Қ., Өнерхан Г. Тағам биотехнологиясы: оқулық. - Алматы: Қазақ Университеті, 2013. – 13 б.
2 Тулякова Т.В., Пасхин А.В., Седов В.Ю. Дрожжевые экстракты – безопасные источники витаминов, минеральных веществ и аминокислот // Пищевая промышленность. - № 6. -2004.
3 Бабьева И.П., Чернов И.Ю. Биология дрожжей. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004.
4 Бобореко Э.А. Получение и выделение дрожжей. М.: Лесная промышленность.-1993.
5 Қ.Х. Әлмағамбетов, Ә.Ө. Байдүйсенова, Қ.М. Мұхаметжанов Микроорганизмдер биотехнологиясы. – Астана, 2008. – 240 б.
6 Бабъева Н.П., Голубев В.Н. Методы выделения и идентификации дрожжей. Справочное пособие. - М.: Глицевая промышленность.- 1992.
7 Biology and activity of yeasts. Eds. F.A.Skinner, S.M.Passmore, R.R.Davenport. London et al., 1980, 310 p
8 Phaff H.J., Miller M.W., Mrak E.M. The life of yeasts. 2-d edition. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1978.
9 Берри Д. Биология дрожжей. М.: Мир, 1985
10 Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. –М.: Высшая школа, 1979.-455с.
11 3абродский А.Г. Предупреждение гибели дрожжей. - М: Наука .-1989.
12 Рымарева Л.В. Дрожжи кормовые из зерновой барды полноценный белково-витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птицы / Л.В. Рымарева, Т.И. Лозанская, Н.М. Худякова. // Ценовик. - 2008. - С. 14– 20.
13 Храпова А.В., Сопрунова О.Б. Скрининг новых дрожжей для получения кормового белка // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2011. - Т.13, №5(3). - С. 210-213.
14 Хохрин С.Н. Корма и кормление животных. Санкт-Петербург: "Лань", 2002. - 512с.
15 Брызгалов, Л.П. Производство кормовых дрожжей / Л.П. Брызгалов, А.А. Андреев. - М. : Лесная промышленность, 1965. – 278 с.
16 Мосичев М.С. Общая технология микробиологических производств / М.С. Мосичев, А.А. Складнев, В.Б. Котов. –М.: Легкая и пищевая пром-сть. 1982. 83-103 с.
17 Грачева И.М., Гаврилов Н.Н., Иванова Л.А. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и жиров. Учебное пособие,-М.: Пищевая промышленность, 1980.
18 Бровенко Г.Н., Гусельникова Т.В. Химический состав гидролизатов древесины – субстрат для микробиологического синтеза белка. Сообщение 1. Фурфурол и оксиметилфурфурол. Обзор// Гидролиз. и лесохим. пром-сть, 1993. № 1.
19 Панфилов, В.И. Биотехнологическая конверсия углеводсодержащего растительного сырья для получения продуктов пищевого и кормового назначения : дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.23 / В. И. Панфилов ; РГБ ОД. – М., 2004 - 371 c
20 Воробьева Л.И. Промышленная микробиология –М:Лесная промышленость
21 Мосичев М.С. Общая технология микробиологических производств / М.С. Мосичев, А.А. Складнев, В.Б. Котов. –М.: Легкая и пищевая пром-сть. 1982. 83-103 с.
22 Бабичева И.А. Исрользование белково-витаминной добавки для повышения эффективности роста и развития животных. Научные статьи/сельское и лесное хохяйство. №3 / 2014
23 Иванов А.Ф. Кормопроизводство / А.Ф. Иванов, В.Н. Чурзин, В.И. Филин. - М.: Колос, 1996. - 400с. ;
24 Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: Учебник / Н.Г. Макарцев. - М.: Агропромиздат, 1990. - 248 с.
25 ;
26 Гладкова Л.И. Использование новых видов растений в кормпроизводстве. Обзорная информация. –М., 1990. -192 с.
27 Заринова Л.П. Ресурсы кормового белка / Л.П. Заринова.-Казань: Татиздат, 1985.
28 ;
29 Кузнецов А.Е. Прикладная экобиотехнология : учебное пособие. Т.1 / А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.-638с.
30 ;
31 Кирик Н.Н. Болезни корневой системы растений / Н.Н. Кирик, М.И. Пиковский // Настоящий хозяин. – 2012. - № 10. – С. 6 – 12.
32 Егеубаев Ә.Ә., Ахметов Қ.А Мал азығының қоректілігін бағалау және мал азықтандыру (оқу құралы).-Алматы, ҚазҰАУ, 2010.-71б.
33 Безуглова О.С. Удобрения, биодобавки и стимуляторы роста для вашего урожая. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 254 с.
34 Петрухин И.В. Корма и кормовые добавки: Справочник / И.В. Петрухин. - М.: Росагропромиздат, 1989. - 526с.
35 Подобед, Л.И. На каких дрожжах растет птица / Л.И. Подобед // Животноводство России. – 2007. - № 4. – С. 21 –
36 Кирик Н.Н. Болезни корневой системы растений / Н.Н. Кирик, М.И. Пиковский // Настоящий хозяин. – 2012. - № 10. – С. 6 – 12.
37 Голик М.Г. Хранение и обработка початков и зерна кукурузы М.: "Колос", 1968. - 335 с.
38 Сборник научных трудов. — Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины, 2009. — 228 с.
39 Евстигнеев Э.И. химические превращения компонентов древесины. Текс лекций. СПб.: СПбГЛТА, 2003. -5с.
40 Денисов Н.И. Производство и использование комбикормов / Н.И. Денисов, М.Т. Таранов. - М.: Колос, 1970. - 160 с.
41 Хохрин С.Н. Кормление крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей: Справочное пособие / С.Н. Хохрин. - Спб.: ПрофиКС, 2003. - 452с.
42 Аыофрыафр
43 Девяткин А.И. Рациональное использование кормов в промышленном животноводстве / А.И. Девяткин, Н.Н. Ливенцев. - Россельхозиздат, 1996. - 87 с.
44 С.Н.Александров. Технология производства кормов. — М.—Донецк: Сталкер, АСТ, 2003. — С. 51-52. — 235 с.
45 Оноприйко А.В., ХрамцовА.Г., Оноприйко В.А. Производство молочных продуктов, «Март», Ростов-на-Дону.- 2004-411б.
46 Патент № 2218040 Способ получения напитка брожения «Свежесть». - 2002// Шуваева Г.П., Полянский К.К., Корнеева О.С., Дымова А.Ю.
47 Ә.Байжұманұлы, К.Бекболатұлы . Мал шаруашылығы сөздігі. Алматы-2011.
48 Зотиков В.И., Голопятов М.Т. Перспективная ресурсосберегающая технология производства гороха: Метод. рек. –М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009.-60с.
49 Құлжабаева Г.Ә. Өсімдіктер әлемі оқу-әдістемелік кешені, Көкөністер: Дидактикалық материал.-Алматы, 2011.-16б
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
әл – Фараби атындағы Қазақ ... ... ... ... ... ... ... ЖҰМЫСЫ
5В070100 - «Биотехнология» мамандығы
Алматы 2015
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биотехнология кафедрасы
«Қорғауға жіберілді»
_____________Биотехнология ... ... ... А. ... ... «АШЫТҚЫЛАРДЫҢ БЕЛОК ЖИНАҚТАУШЫ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ»
5В070100 - «Биотехнология» мамандығы
Орындаған
Ғани Г.М.
Ғылыми жетекшісі
б.ғ.к., доцент
Уалиева П.С.
Норма бақылаушы
Алматы, 2015
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
..............................
НЕГІЗГІ
БӨЛІМ.......................................................................
...............
1. ... ... ... ... және ... ... белок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ..................................
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Ашытқы клеткалары негізінде микробтық белок
алу қазіргі таңда ... ... ... ... Ауыл
шаруашылығы жануарларын және үй ... ... ... ... ... көзі ретінде микробты биомассаға ерекше назар
аударылуда. Ашытқылар ... және мал ... ... байыту
мақсатында белок көзі ретінде пайдаланылады. Жемдік ашытқыларды ... ... ... ... ағаш ... өнеркәсіп және өсімдік
қалдықтарының әр ... ... ... ашытқылар негізінде
жемдік белок алу ... ... бірі ... ... ... Мал ... ... қамтамасыз етуде мал азықтық ашытқы ақуызы аса құнды болып
саналады. Онда басқа ... ... мал ... аса қажетті 10
аминқышқыл, сонымен ... ... ... В1, В2, В3, В7 ... ... да ... ... заттар бар. Алынған нәтижелерді сараптай келе
Pichia fermentans дақылы мақсары, ... ... ... дақылы мақта қауызы, сабан, кебек ... ... ... ... ... ... ... жоғары
белсенділік көрсетті. Жалпы дақылдардың барлық субстраттарда өсуге ... және ... ... шығымын бере алады. Практикалық маңыздылығы.
Ашытқылар синтездейтін микробтық белок сіңірілу және аминқышқылдар мөлшері
бойынша ... ... ... басым түседі, сонымен қатар басқа
жемдердегі белоктардың құндылығын ... ... ... белоктары
жануар организмінде 95% - ға ... ... ... ... ... ... Сол себепті, ашытқы
клеткаларының белок жинақтаушы қасиетін зерттеуге бағытталған ... ... ... ... ие болып отыр. Әсіресе, ашытқылардың әртүрлі ... ... ... ... ... ... Себебі,
біртекті, тіпті бірдей штамды, әртүрлі шикізатты орталарда және әртүрлі
жағдайда өсіргенде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... субстраттарда өсіре
отырып, ашытқылардың ... ... ... ... ... ... ... қауызы, сабан, құрама жем, мақсары, кебек субстраттарында ашытқы
дақылдарын өсіру арқылы олардың белок жинақтау белсенділігін анықтау;
2. Ашытқылардың биомасса жинақтау ... Том ... ... ... ... ... ... жинақтау белсенділігін Брэдфорд әдісі арқылы
бағалау.
Зерттеу объектісі ретінде айраннан бөлініп ... ... ... ... - ... ... ... ... ... uzbekistanensis - И1;
үй ірімшігінен бөлініп алынған ашытқы дақылы:
Pichia ... - ... ... - ... marxianus - ТД7.
Теориялық және әдістемелік ... ... ... ... Том Горяевтің санақ камерасы арқылы санау және ... ... ... ... ... ... әл – ... ... ... биология және биотехнология
факультеті биотехнология кафедрасының ... ... ... ... ... шолу
1.1 Ашытқы клеткаларының қасиеттері және ... ... – бір ... ... және ... ... он ... ірі Ascomycetes класына жататын, табиғатта кең ... ... ... ... мөлшері 8-10 микронға
тең. Клетка пішіні дөңгелек, сопақша және таяқша тәрізді әртүрлі ... ... ... – ұзақ ... ... ... ете
алады. Оларда қозғалу органеллалары болмайды. Клетка сыртында ... ... бір ядро және ... бар [1]. ... ... ... ... тұрады. Клетканың құрғақ мөлшерінде орташа есеппен азот ... 15-45%, ... 2,5-13%, ... ... 7-10% ... ... ... ашытқы клеткалары метаболизм үшін маңызды ферменттер мен
витаминдік құрамға ие. Ашытқылар ... ... ... алу ... ашу ... ... қызметін атқарады. Май және май
тектес заттар негізінен бактерия клеткаларының қабығында және цитоплазманың
бетінде ... Май ... ... клетканың құрғақ затында ... ... ... ... ... ... май тектес
заттардың мөлшері 60%-дай болады. ... ... және ... (В, Д, Е), ... ... қазір тамақ және мал азықтық мақсатқа кеңінен қолданылады
[2]. ... ... ... көбею тәсілдері мен физиологиялық қасиеттеріне
негізделген. Олар екі ... ... ... ... ... ... Бұларға нан, шарап, сыра сияқты
мәдени ашытқы саңырауқұлақтары жатады. Олар бүршіктену және ... ... ... ... бұларды нағыз ашытқы саңырауқұлақтар деп атайды.
Өндірісте, әсіресе олардың Saccharоmyces ... және ... ... ... маңызы ... ... ... - шар ... ... ... болатын,
спирт ашуын қуатты жүргізетін қоздырғыш. Олар шарап спиртін алу үшін, сыра
қайнатуда және нан ашытуда ... ... ... бір ... ... ... ететін топтары - рассалары бар. Шарап ашытқысы
Saccharоmyces elipsoideus түрі спирттік ашу туғызады, ... ... ... ... және ... ... газы бөлініп шығады. Сондықтан
да оны шарап ашыту үшін пайдаланады. ... ... ... ... ... кейбір рассалары шараптағы хош иісті түзуге тікелей
қатысады. Saccharоmyces cerevisiae, Sacch. ... ... 50%-ға жуық ... ... және ... түрлі витаминдер бар; лизин, треонин, валин және лейцин
мөлшері өсімдіктерден асады, бірақ метионин, цистеин аз мөлшерде ... емес ... ... - ... ... ашытқы
саңырауқұлақ. Cryptococcaceae тұқымдасына біріктіріледі. Бұлар ... ... ... ғана ... ... ... көпшілігі әр түрлі
өндірістегі өнімдерді зақымдайды. Дегенмен олардың ішінде шаруашылық ... ... бар. ... Torulopsis және Mycoderma туысының өкілдері.
Torulopsis туысына жататын ашытқы ... шар ... ... ... ... ... аз ғана ... спирт түзеді. Torulopsis кефир деп
аталатын өкілін қымыз және кефир сияқты сүт ... ... ал ... ... ... және мал азықтық ашытқы
саңырауқұлақтарды өндіруде ... ... бар [3]. ... ... сарысуында өсіре отырып, сұйық белокты өнім “Промикс” алады, мұның
құрамында белок бастапқы сүт ... ... 2-3 есе ... ... байытылған “Провилакт” өнімі құрғақ ... ... ... ... [1]. Жемге ашытқы массасы жануардың
рационының ... ... 5-10% ... ... ... ... ашытқы саңырауқұлағының
клеткасы ұзынша. Олар спирт түзе алмайды. Бірақ ... бар ... ... ... су мен ... ... дейін тотықтыра алады.
Құрамында спирті бар ішімдіктердің бетіне ... ... ... ... де, оның ... дәмін бұза бастайды. Сонымен қатар
Mycoderma сүт тағамдарын, тұздалған көкөністерді бүлдіріп, ... және ... ... ... ... өте көп ... ... utilis, C.arborea-ны
биотехнологияда белокты ... ... ... ... ... барлық жасушалар секілді төрт
өсу фазасы тән: І – ... ІІ – ... өсу ... ІІІ –
стационарлық фаза, ІҮ - өлу фазасы. Алайда ашытқылардың өндірісінде тек үш
өсу фазасын қарастырады, ал ... фаза ... ... ... ... – ашытқы жасушасы қоректік ортаға енгеннен кейін
сонда беймделетін период. ... ... ... ... ... ... ... рибонуклеин қышқылдарының
(РНҚ) активті синтезі жүреді. Жасушалар бүршіктенуге ... ... ... ... ... ... ... бұл уақытта
көбеймейді. Бұл периодтың ұзақтығы жасушаның ферментті ... ... ... ... ... саны мен құрамына, температураға,
рН, культуралды ортаның ... және т.б. ... ... ... ... сыртқы ... ... ... ... өсу ... - ... жылдам
көбеюімен сипатталады. Оларды ... және өсу ... ... ... қоса ... болмауы культуралды ортада бүршіктенетін
жасушалардың көп болуына әкеледі. ... ... жас ... ... ... ... ... өсіп, жаңа генерация түзіп бүршіктенеді.
Бұл фазада ашытқы жасушасының ... өсуі ... ... ... қоректік заттың мөлшеріне және жасуша метаболизмінде түзілетін
өнімнің ... ... ... ... рет қайталау нәтижесінде
процесте қоректік көздердің азаюы, ингибирлеуші ... ... ... ортаның физикалық қасиеттерінің өзгеруінен өсу жылдамдығы төмендей
береді. Ортаға қоректік ... ... ... ... және зиянды заттарды
шығарумен логарифмді өсу ... ... ... ... Ашытқы
клеткаларының қолайсыз жағдайларға төзу қабілеті бұл периодта жоғарылайды
[4]. ... ... ... бір ... ... ... 25 жаңа жасушаны, кейде 40 ... ... ... ... жаңа ... ... түзілуі тоқталады, себебі өсу
апаратына қоректік заттар жіберілмейді. Жасушалар өмір сүруін қамтамасыз
ету үшін қалған ... ... ... ... пішіні жағынан
өседі, массасы да ... Бұл ... ... өсуі ... 5-10 % -ды құрайды. Жасушалардың ферментті жүйелері өмір сүруге
қажетті алмасу ... ... ... ... жасушалардың
төзімділігі жоғарылайды. Бұл фаза ашытқы өндірісінде ашытқы ...... ... ... Өлу ... ... өсуі мен ... ... ... Жасуша
массалары кішірейеді, себебі барлық қоректік ... ... ... ... өмір ... үшін ... қор заттарын пайдаланады.
Жасуша автолизі байқалады. Ашытқы өндірісінде бұл фаза ... ... ... ... ... алады. Ол тек (авария)
қолайсыз жағдайда болуы мүмкін, мысалы сепаратор бұзылуы кезінде, сол ... ... ұзақ ... ... ... қалады.
Ашыту құрылғысынан биомассаны бөліп алуды
жоғарылату үшін технологиялық процесте лагфазаны ... ... ... ... жүргізу ... ... ... ... клетка пішіні сопақша келген,
диаметрі 3-15 мкм-ге жететін ашытқылар. Аскомицеттер бинарлы ... ... түзу ... жынысты жолмен (споралар арнайы клетка
ішінде – ... ... ... дамиды) бүршіктеніп ... ... ... ... ... бір немесе бірнеше бүршік
пайда болады және оларға цитоплазма мен ядроның бір бөлігі кіреді. Аналық
және жас ... ... ... ... (жұқарған орны) азайып, белгілі бір
уақыт келгенде жас клетка бөлініп ... ... ... ... ... дөңгеленіп көтеріліп тұрған тыртық қалады. Бүршіктеніп көбею
жолы Saccharomyces туысы өкілдеріне тән. ... ... ... ... екі ... қалқа пайда болып, кейіннен екіге ыдырап
бөлінеді ... ... ... көбеюінде – екі ашытқы ... ... ... қабаты еріп кетеді. Ұрықтанған ядро ... 3 рет ... және 4 ... 8 ... ... ... Аскоспора
қабығы қалың болғандықтан, ортаның қолайсыз ... ... ... болған соң споралар жыныссыз көбейе бастайды [5]. Аскоспоралар
дөңгелек, ине және т.б. ... ... ... ... асколар болады [4]. Эндоспоралар ескі ... ... ... ... ... ... мицелийлері жеке
жасушаларға – артро ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ашытқылар хемоорганогетеротрофтыларға жатады. Олардың
қоректенуі мен ... алуы ... ... ... ... ... жағдайда ашытқылар қорек көзі ретінде көмірсуларды пайдаланады.
Ал, оттегі жеткілікті жағдайда ашытқы ... ... ... және т.б. құрамы күрделі қосылыстарды пайдалануға қабілетті
болып келеді [3]. ... ... ... ... ... ортада глюкоза төмен мөлшерде болғанда АТФ-ты тыныс алу
процесінің есебінен алады. ... ... ... газы ... ... тотығуы ашытқыларда 3 түрлі механизм бойынша ... ... ... ... ... және пентозофосфаттық жол арқылы
жүзеге ... ... ... ... асуы ... ... ... жүреді. Пиридиннуклеотидтер биосинтез
процесінің қайта қалпына келуіне немесе фосфор тотығуы барысында АТФ ... ... ... ... ... ... тасымалдау
тізбегінде электрон доноры қызметін ... ... ... ішкі ... ... ... ... тәрізді белок тасымалдаушы электрондар болады. Көміртекті
байланыстардың спектрі ашытқылардағы ашу процесіне ... ... ... ... ... келеді [7]. ... ... ... ... алу ... ... ... telluris
ашытқысынан бөлек ашытқылардың барлық түрі аэробты жағдайда қорек көзі
ретінде глюкозада ... ... ... ... ... субстрат ретінде
гексозаны да ашытқылар қолдана алады. Көптеген ашытқылар ... ... ... ... ... ... қабілетті. Мысалы қантты
спирттерді (сорбит, рибит, эритрит, маннит, инозит) және ... ... түзе ... Май ... және ... ... ашытқылардың түрлері ұзын тізбекті май қышқылдары мен н-
алкандарда аэробты жағдайда өсу қабілеттілігі бойынша басқа ... ... ... Candida ... ... ... [8]. ... ассимиляциясы ашытқылардағы катаболизмнің бірінші стадиясы –
көмірсулы тізбектің ... ... ... ... ... ... аэробты жағдайда жүруі мүмкін. Түзілген спирт өзіне сәйке с май
қышқылдарына ... ... және ... ... одан әрі ... ... ... дейін тотығады. Үшкарбон қышқылы айналымы
немесе глиоксилат айналымында ең ... ... ... ... ... өсетіндері арнайы цитологиялық ерекшеліктерге ие.
Бұндай ... ие ... ... өте жұқа етіп ... ... ... ... органелласының сыртын пероксисомалардың
қоршап жатқаны көрінеді. Пероксисоманың қызметі ... ... ... ... ... ... ... табылады [8].
Біркөміртекті байланыстар. Шамамен ашытқылардың
20-ға жуық түрі көміртегі мен ... ... көзі ... ... ... ... ... келеді. Ашытқылардың метанолда жақсы
өсетін түрлеріне Candida ... Candida ... Pichia ... pastoris ... Бұл ашытқы түрлерінің барлығы – ... ... ... олар ... да ... ... ... катаболизмі метанолдың оттегі қатысында тотығуы
және формальдегид түзілінен басталады. Бұл ... ... ... бар ... ... ... Флавинді
оксигеназаның қатысында Н2О2 түзіледі. Сондықтан метилотрофты ашытқылар улы
сутегінің асқын тотығын (Н2О2) су (Н2О) мен оттегіге (О2) ... ... бай ... ... ... сосын құмырсқа қышқылы мен
көмірқышқыл газына ... ... ... Бұл ... ... субстрат
молекулалық глутатионмен байланысқан түрде болады. 1 моль ... 1 моль ... ... ... НАД·Н биосинтез процесіне немесе
электрон тасымалдау тізбегінде АТФ-тің генерациясы үшін электрон ... ... ... өсу ... ... ... ... синтезіне көміртегінің жалғыз көзі ретінде тек қана
біркөміртекті ... ... ... Біркөміртекті байланыстардың
ассимиляциясы және С-С байланыстардың түзілуі метилотрофты ашытқыларда
ксилулозо-монофосфатты цикл арқылы ... ... Бұл ... ... метилотрофты ашытқыларда ғана кездесетін ксилулозо-5-фосфат пен
формальдегидтің бірге әрекет етуі және ... ... ... ... тікелей байланысты жүреді. Ксилулозо-5-фосфаттың
мөлшері тотығу және фруктозо-6-фосфаттың декарбоксилденуі ... ... [9]. ... ... ... ... ... hansenii секілді ашытқылар фенол, резорцин, салицил
қышқылы және т.б. ароматы ... бар ... ... ... ... Ашытқылардың көбісі пуринді және пиримидинді негіздегі
гетероциклды байланыстарды көміртегінің көзі ретінде ... ... ... ... ... ... мен ... көзі ретінде әртүрлі
пуринді байланыстары бар қосылыстарда ... ете ... ... деген жаңа түр табылды. Ашытқылардың ароматы байланыстардағы
катаболизмі ... ... ... [8]. ... ... ... ... 0-50С, ал жоғарғы -30-400С
температурада өсе алады. Барлық ашытқылар 20-250С ... ... ... ... ... ... мысалы Kluyveromyces
thermotolerans, Arxiozyma ... Candida ... ... ... өсе алады. Ал, олардың ең төменгі өсу температурасы 0-50С
аралығында, ... ... ... ... ... байланысты
термотолеранттылар деп атауға болады.
Жылықанды жануарлардың мүшелерінде тіршілік ететін ашатқылардың
бірнеше түрі бар. ... ... ... ... ішек ... ... ... guttulatus түрі жатады. Бұл ашытқы барлық өмірлік
айналымдарын ... ... ... байланыста атқарады.
Сондықтан ... өсу ... ... өте ... ... ... (психрофобтылар). Өте ... 00С ... ... ... ... кездеседі. Егер мұндай
ашытқылардың өсуінде ең жоғарға температура 20-250С-тан төмен болмаса, онда
олар суыққа ... ... ... деп аталады.
Психротолерантты ашытқылардың түріне әдетте базидиомицетті ашытқы өкілдері
жатады. Егер ... ... ең ... ... ... ... онда ... ашытқылар деп бөлу ұсынылады. Психрофильдерден
штамдардың арасында Leucosporidium scottii, Mrakia frigida ... Бұл ... ... ... ... антарктиданың суынан
бөліп алады. Психрофильдерге сонымен бірге ... ... ... Bullera, Sporobolomyces және т.б. штамдары жатады.
Аскомицетті ... ... ... ... [9].
Ашытқылар – білгілі бір мөлшерде суық сүйгіш эукариотты ... ... ... бұл ... ... ... әртүрлі
субстраттардан бөліп алуға мүмкіндік береді [9]. Ортаның қышқылдығы.
Ашытқы саңырауқұлақтарының ... ... pH ... ... ... 4-6) ... болады. Кейбір ашытқылардың түрлері қышқылды ортада
өсуге қабілетті келеді. Мысалы, бірқатар Saccharоmyces cerevisiae штамдары
pH 2,5-3 ... ... ... ... ... ... ішегінде
тіршілік ететін Cyniclomyces guttulatus штамы қышқылға тұрақты келеді, ол
pH 2 жағдайында өмір сүре ... ... ... ... түрі pH 4-4,5 ... өсе алады. Көптеген
жайғдайларда мұндай ортада тек қана ашытқылар мен ... ... ... [9]. Өсу ... ... ... ... мен саңырауқұлақтардың әртүрлі механизмі барысында түзілетін
көптеген өнімдерді ... ... ... ... ... ... В деген өнімдер ашытқылардың өсуі
барысында ... ... ... ... полирибосомада цитоплазматикадағы қызмет
атқаратын белоктың синтезін жүргізу үшін ... Бұл ... ... сезімталдығы түрліше ... ... ... ... ... ... ... белок синтезіне қатысы жоқ. ... ... ... қосылған ортада Saccharоmyces
cerevisiae ... ... ашу ... ... ... ... ... ашытқының өсуін тоқтатады [10]. Ашытқылардың
тіршілігінде биотин витаминінің маңызы зор. Сахаромицеттер биотинді ... ... ол ... ... ... ... ... 0,5-1,8 мкг мөлшері 1 г ашытқыда болады. Ашытқыда тағы бір
өсуді реттеуші ... бар ... ... белок алуда ашытқыларды пайдалану ... ... ... ... ... оларды толыққанды жемдік
ақуызбен қамтамасыз ету ... ... бірі ... отыр. Ауыл
шаруашылығы жануарларын және үй ... ... үшін ... байланысты белок көзі ретінде микробты биомассаға аса ... [12]. ... ... ... ... жою ... арзан шикізатты пайдаланатын микробты ... ... ... микроорганизмдер ішінен ашытқылар биомассасы
практикалық тұрғыдан бағалы және ... ... ... ... олар
тағамдық және микробиологиялық өнеркәсіпте кеңінен қолданылады ... ... ... ... ... ... 52% ... бар
сыра ашытқылары азық ретінде қолданыла бастады. Азықтық қоспаларды өндіруде
ең алғаш Германияда Candida ... ... ... ... ... тағамның құрамына қосылуы сол елдің халқын Бірінші
және Екінше дүниежүзілік соғыстарда белоктық ашығудан сақтап ... ... ... ... ... ... А. А. ... ұсынды. Қазіргі эерттеулер қиын және
сүрленбейтін азықтарға ашытқы микроорганизмдерін қосудың қажет ... Ал оңай ... ... бұл ... да ... ... ... белгілі [15]. Азықтық ашытқыдан өндірілетін белоктар
жемдік қоспа ретінде мал шаруашылығында XX ғ. екінші ... ... ... ... ... жемнің құрамына қосқанда, жемнің
құндылығы алмаспайтын аминқышқылдар мен витаминдердердің ... ... ... ... ... Ресейде 1930 жылдардың басында қолға алынды. Ауыл
шаруашылығынан қалған сабан, ... ... ... ... ... ... ұшыратып, гидролизаттарды бейтараптандырады және
оларды Saccharomyces cerevisiaе ашытқыларын ... үшін ... ... шаруашылық шикізаттарын зауыттарға тасымалдау қымбат болғандықтан бұл
әдіс тек ... ... ғана ие ... [3].
1973 ж КСРО - да дүние жүзіндегі ең алғаш
азықтық ақуыз зауыты ... 70 000 т.) іске ... ... ... ... алынған алкандар және көмірсуларда тез өсуге қабілетті
ашытқылардың бірнеше түрі ... Candida maltosa, ... Candida ... ... ... ... ... ашытқы ақуызын өндіру үшін негізгі шикізат болып, өндіріс 1980
жылдары қарқынды дамып, өнімі 1 млн. ... ... КСРО ... ... ... 2 есе көп ... Бірақ әрі қарай мұнай көмірсуларында
өсетін ашытқы ... ... ... күрт ... ... ... экономикалық дағдарыс және де өндіріске байланысты көптеген
спецификалық проблемалар себеп болды. Осы ... бірі ол ... ... ие ... ... өнімді мұнай қалдықтарынан тазарту
қажеттілігі болды. Ресейде ақуыз қоспаларының негізгі ... ... ... ... ... өте аз ... n-парафиндерде ашытқылардың
көп тонналық өндірісі орнады. Жылына 70-тен 240 мың тоннаға ... ... ... ... ... істеп, шикізат ретінде тазартылған сұйық
парафиндер қолданылды.
1980 жылы Ұлыбританияда глюкоза мен ... ... ... Fusarium ... саңырауқұлағының ақуызын тағам ретінде
қолдануға салтанатты түрде ... ... ... ... ... ... ... біріне-метил спирті
жатады. Оны ағаш, сабан, ... ... ... ... микробтық
синтез әдісімен алуға болады. Субстрат ретінде ... ... ... ... ... қиындық тудырады: метанол молекуласында
көміртегінің бір ... бар, ал ... ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Көміртегінің ... ... көзі ... ... ... 25-ке жуық түрі ... соның ішінде Pichia polymorpha, Pichia anomala, Yarrowia lipolytica.
Бұл субстратта ең ... ... ... ... кіреді, себебі
олар минералды ... ... ... өсе ... [16].
"Ақуыз жетіспеушілігі" ... ... ... ... азықтық ашытқылардың өнеркәсіптік өндірісі перспективалы
болып табылады. Өнеркәсіпте ... ... ... ақуыздың
(алмастырылмайтын амин қышқылдарының құрамы бойынша), дәрумендер кешенінің,
липидтер мен басқа да ... ... ... ... бойынша өсімдік
және мал ақуыздарынан кем түспейді, ал жеке көрсеткіштер бойынша олардан
асып түседі [17]. ... ... ... ... ... - витаминді өнім. Ашытқылар синтездейтін микробтық
белок сіңірілу және аминқышқылдар мөлшері бойынша жануар ... ... ... ... ... белоктардың бағалығын арттырады. Жануарлар
организмінде жемдік ашытқылардың белоктары 95 % - ға ... ... ... ... ... пен күкірт қосындылары аминқышқылдар
түзілу процесіне қатысады. Ашытқылардың ферменттік жүйесі ... және ... ... ... ... байланысты. Сонымен қатар
ашытқылар құрамындағы ... мен ... ... ... ... рөл ... Ашытқылардың құрамына кіретін В тобы ... ... ... ... табылады. Жемдік ашытқыларды
пайдаланудың қарсы көрсеткіштер жоқ және ... ... ... ... ... ... тудырмайды [18]. Биологилық продуценттерді
таңдау. Белоктың ... ... ... алынған микроорганизмге
қойылатын маңызды талаптар:
o Шикізаттан жоғары мөлшерде өнім немесе өнімдерді шығаруы
керек ;
o ... ... өсуі ... ... мен жағдай талғамайтын болуы қажет ;
o Көміртекті энергетикалық субстратта продуценттің жоғары
дәрежеде өсуге ... ... ... ... ... ... өніміне тұрақты болуы керек.
Бұл әсіресе культуралық сұйықтықтың ... ... өте ... ... ... барысындағы әртүрлі жағдайларға тұрақты болуы
керек;
o Жоғары мөлшерде белок түзу, алмаспайтын аминқышқылдар,
витаминдердің микроб ... ... бір ... да ... өсу ... түзу ... ... өнімді түзуге икемділігінің болуы керек;
o Жақсы ... ... ... және өсіру
температурасы және т.б. технологиялық талаптарға сай болуы
керек;
o Жануарларға зиянының болмауы керек;
o ... ... ... ... ... ... ... бір түрлеріне аллергиясы болуы
мүмкін, бұл қолданылатын продуценттің ... ... ... ... Егер ... ашытқылар немесе зең аңырауқұлақтарын таңдауға
мүмкіндік болса, онда барлық факторлардың жиынтығын ескеру
қажет. Бактериялар жылдам ... ... ... ... ... ... ... ашытқылармен салыстырғанда нашар
фильтрленеді және нашар сепарирленеді. Мицелийлі ... ... мен ... ... ... ... аз ғана
мөлшерінің болуында ... ... ... ... ... ... сапасын түсіреді. Мицелийлі
зең саңырауқұлақтары сонымен бірге көмірсулардың көптеген
түрлерін пайдалануға қабілетті және тағам өнеркәсібі мен
ауыл шаруашылығының ... ... ... ... ... да ... ... субстрат ретінде пайдаланып
жақсы өсе алады. Мицелийдің талшықты құрылымы фильтрацияның
арзан ... ... ... ... ... зең
саңырауқұлақтары баяу өседі (3-7 тәул.) және ... ... улы ... ... ... ... және целлюлоза құрамды өсімдік қалдықтарын
қолданып дақылдауда ашытқыларды және зең ... ... ... ... ал зең ... өсімдіктердің
қатты шикізаттарында дақылдайды.
Азықтық ақуыз алуда микроорганизмдерді өсіру үшін ... ... ... Егер ... ... – белокты барынша
жоғары жинақтайтын микроорганизмдердің негізінде азықтық өнім алу ... ... ... ... жағдайда жүргізіледі. Көп жағдайда
ферментациялық процестің үздіксіз және периодты кезеңдері қолданылады.
Ферментацияда қолданылатын үздіксіз ... ... ... ... ... ... және құрал-жабдықтарды пайдалануда шығын аз, сонымен
қатар процесті бақылау мен автоматтандыру мүмкіндігі жоғары болып келеді.
Азықтық мақсатта ... ... ... көлемде ағаш гидролизаттарын,
сульфиттік сілтіні, шымтезекті, спирттерді, көмірсутектерді, ... ... ... ... ... ... болады. Негізгі ферментациялық процесс үздіксіз өсіру әдісі
арқылы жүргізілетін болса, онда ... ... ... ... ... ... ... Каскадты реактор бір аппараттан
тұрса да бірнеше бөлімдерге бөлінген. Көпсатылы процесті ... ... ... қолданатын жағдайларында және қиын тотығатын
субстраттарды ... ... ... тиімді болып табылады.
Ферментацияның периодты процесі барысында параллель және бір-біріне
тәуелсіз бір немесе бірнеше құрылғылар ... ... Егер ... ... ... онда ... ... тәртіп бойынша жүргізіледі. Аспаптың
біраз бөлігі ферментация ... ... ... ... ... жуу және
стерилизациялау режимінде болады.
Микробиологиялық өнімді алу тереңдік, тереңдік гетерофазалық немесе
беттік ... ... ... ... ... ... сулы ... жүргізіледі. Микроорганизмдерді өсіретін
ортаға тұз ерітінділерін, ерітінді жағдайындағы органикалық шикізаттарды,
егілетін ... ... ... ... ... ... өндірістік
биотехнологиялық процестерде кеңінен қолданылады. Бұл әдісті қолданылатын
субстраттар қатты фазада болмауы ... ... ... ... сүт ... шымтезек, спирт және т.б. шикізаттарды пайдаланады.
Бұл жағдайда сапалы белок алу үшін ашытқы дақылдарын пайдаланады.
Тереңдікте өсіру ... ... ... ... азықтық ашытқының
биомассасындағы маңызды деген компоненттердің орташа көрсеткіштері, яғни
ашытқы биомассасының ... ... ... ... ... сульфитті пішен
гидролизаттарында ... ... ... ... ... ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ұзақ уақыт сақталған коллекциялық штамдардың деструктивті белсенділігін анықтау47 бет
"Биопрепараттар."6 бет
Асқорыту үрдісіндегі тоқ ішектің ролі3 бет
Биологиялық химия курсы 46 бет
Биохимия негіздері7 бет
Зиянды биогенді заттармен ластанған өнімдерді ветеринариялық санитариялық сараптау3 бет
Мал азығын байыту мақсатында ашытқы биомассасы негізінде жаңа жемдік қоспа алу55 бет
Мал азығын байыту мақсатында ашытқы биомассасы негізінде жаңа жемдік қоспа алу туралы80 бет
Пробиотикалық сүт тағамдарының технологиясы, сапасы мен қауіпсіздігі86 бет
Сүт индустриясы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь