Банктік операциялар жүйесінде клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін тұрғызуды жобалау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. БАНКТІК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮЙЕСІНДЕ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ
1.1 Қазақстан Республикасы Халық Жинақтық Банкінің кассалық операциялары
1.2 ААҚ «Қазақстан Республикасы Халық Жинақтық Банкінің» сипаттамасы.
1.3 Ақпараттық жүйені тағайындау мен құрудағы мақсаты
1.4 Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар
1.5 Ақпараттық жүйе құрылымының талаптары.
1.6 Ақпаратттық жүйе ресурстарының талаптары.
1.7 Мәліметтер қоймасының талаптары
1.8 Ақпараттық жабдықтау
1.9 Лингвистикалық жабдықтау
1.10 Программалық жабдықтау
1.11 Техникалық жабдықтау
1.12 Ұйымдастырушылық жабдықтау
1.13 Ақпараттық және программалық құралдардың бұзылу
және авторланбанған қол жеткізудегі қорғау талаптары.
1.1 « ҚР Х.Ж. Б.нің» АЖ концептуалды схемасы.

2. БАНКТІК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮЙЕСІНДЕ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ ЖОБАЛАУ
2.1 Банктік операциялар жүйесінде клиенттерге қызмет көрсетудің есебінің ақпараттық жүйедегі алатын орны
2.2 Есептің қойылымы
2.3 Кіріс ақпараты
2.4 Шығыс ақпараты
2.5 Ақпараттық база
2.6 Машинадан тыс ақпараттық база
2.7 Жіктеу және кодтау жүйесінің сипаттамасы
2.8 Машинадағы ақпараттық база
2.9 Алгоритмдік есеп шешімінің сипаттамасы
2.10 Программалық жабдықтау
2.11 Программалық жабдықтау құрылымы.
2.12 Арнайы программалық жабдықтау сипаттамасы.
2.13 Қолданушы инструкциясы
2.14 Есептер кешенін қалыптастырудың технологиясын сипаттау

3. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА
3.1. АЖ құрудағы шағымдарды есептеу.
3.2. АЖ коммерциялық іске асырудағы талдау қорытындысы мен ұсынысы
3.3. Интернет

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ

ҚР дамуы жаңа шаруашылық принциптерге және сапалы жаңа денгей қарым-қатынасқа өту, экономиканың барлық салаларының интенсивті турде дамуына жұмыс істеткізеді сонымен бірге нарық экономикасының ең ңегізгі құрылымдарының бірі-банк жүйесін дамытуды қажет етеді.
Банк ісінің пайда болуы мен дамуы капиталмен байланысты. Жеке меншік пайда болуы, тауар-ақша қатынасының дамуымен қоғамдық мүлік теңсіздігі күшейді.Жағдайы жақсы топ өкілдері жағдайы нашарларға қарызға ақша беруге мүмкіндіктері туды. Капитал дамуы тығыз түрде банк дамуымен байланысты. Банк ісі функцияларының бірі кассалық операциялар болып табылады. Жинақ кассалары өз клиенттеріне әртүрлі қызмет түрлерін ұсынады. Жинақ кассада ақшаны сақтау қоғам үшінде, мемлекет үшін де тиімді. Жинақтаушы адамдарда мақсаты бар сипат болады. Үнемі және мезгілдік құю жолдары еңбек етушілердің өз шоттары бойынша күнделікті өз қажеттіліктеріне залал келтірмей, ұзақ ұақыт қолданатын тауарды сатып алу үшін қажетті соманы жинайды.
Бірақ мына жағдайды ескеру қажет, ол ақпараттың қазіргі күндегі дефициті.Тұтынушылардың сұранысы мен ақпараттық дәуір қажеттілігі. Жаңа уақыт қоғамның дамуында бәсекелестік сипатқа ие болу үшін ақпараттық технологияны және компьютерлік ақпараттық жүйені қолдану қажетті шарттардың бірі болып табылады.
Берілген дипломдық жұмыс «Банктік операциялар жүйесінде клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін тұрғызу» - Қазақстан Республикасының Халық Жинақтық Банкін зерттеу негізінде ақпараттық жүйені құруға арналған. Ақпараттық жүйенің көрсеткіштерін өңдеу мен ақырғы қорытындыларды алу кеңесі есеп үшін қажет :
-клиенттер үшін шоттар ашу( құжаттар және ақшаны қабылдау);
-ақшаны қабылдау және беру;
-комиссиондық сыйақыларды ұстау;
-пайыз түсімдері;
-клиент шоттарын жабу;
Бұл есептер берілген диплом жұмысының авторымен құрылған, өңделген ақпарат жүйесін қолданумен шешіледі.
Жұмыстың бірінші бөлімінде:
ақпарат жүйе облысының пән сипаттамасы –кассалық операциялар; басқару объекті - ҚР Х.Ж.Б., оның негізгі функциялары, фирманың ұйымдастырушылық құрылымы, әр құрылым бөлімнің міндеті және талаптар келтірілген, берілген ақпарат жүйесінде тиімді жұмыс үшін оларды орындау қажет; ақпараттық жүйе комплексі негізгі есептер көрсетілген.
Диплом жұмысының негізгі бөлімінде мыналар сипатталған:
-ақпараттық жүйедегі есептің орны;
- есептің қойылымы;
- кешенді есепті шешуді қажет ететін енгізілетін және шығатын ақпарат;
-машинадағы ақпараттық база;
-қолданылатын саралау жүйесімен ақпаратты кодтау;
- есепті шешу алгоритмін сипаттау бөлімінде математикалық қамтамасыз ету;
- кешенді есепті толық программамен қамтамасыз ету;
-қолданушының пакетін қолдану үшін инструкциялау.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімі келесі ақпараттардан тұрады;
-ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және оны қолданудағы мүмкін облыстар;
-ақпараттық өнімді коммерциялық өткізудегі талдау қорытындылары мен ұсыныстары;
-коммерциялық программалық қолданумен ақпараттық өнім ұсынымы келтіріледі.
Қорытындыда өңделген ақпараттық жүйенің артықшылығы мен кемшілігін анықтау сипаттамасы келтіріледі.
Литература


1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
2. Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
3. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"
4. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии""
5. Республиканская целевая научно - техническая программа "Информатизация народного хозяйства Республики Казахстан (основные задания и показатели)".-Алматы-1994
6. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб.пособие для вузов/ Г.А. Титоренко, В.И. Суворова - М.: Финстатинформ, 1997.- 268 с.
7. “Банковское дело” Учебник для ВУЗов/ Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995
8. Бралиева Н.Б. Информатизация общества как особенность современного этапа /Сб. Мировой опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике Казахстан.-Алматы.-1994
9. Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.
Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 88 с.
10. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем.
11. Бралиева Н.Б., Пушкарев Л.А. Основные направления развития новых технологий в экономических информационных системах (Развитие открытой рыночной экономики Казахстана).-Алматы: Экономика.-1999
12. Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л.
Информационные системы бизнеса. – Алматы: РИК, 1994. - 120 с.
13. Бралиева Н.Б., Шаукенбаев А.С. Управление информационными ресурсами в транснациональной компании
14. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
15. Гагарина Н.Л. Разработка информационной системы банка.
16. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
17. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.
18. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.
19. Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на разработку программных средств. –М.:Финансы и статистика, 1998.- 180 с.
20. Неверова Е.Г. Исследование проблем создания баз данных для информационных систем.
21. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний,Алматы-2000.
22. Положение об организации кассовых операций в РК. // Каз. Правда, 1996, 10 января.
23. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).
24. Пушкарева Л.А. Развитие информационной технологии.
25. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / Под ред. А.Н.Наумова.-М.:Финансы и статистика, 1991. – 352 с.
26. Соболевский А.С. Обменный пункт//Предприниматель и право, - 1997, № 3, с.11-14.
27. Стороженко Л.А. Матвеева И.А. Информационно-компьютерные системы учета в Республике Казахстан
28. Тилегенов А.И. Сетевое и программное обеспечение в Казахстане.
29. Тимофеева Е.П. Некоторые вопросы безопасности информационных систем.
30. Тимошенко В.Ф. Информационные системы менеджмента.
Фигурнов В.Э.IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. БАНКТІК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮЙЕСІНДЕ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ
1. Қазақстан Республикасы Халық Жинақтық Банкінің кассалық операциялары
2. ААҚ ... ... ... Жинақтық Банкінің» сипаттамасы.
3. Ақпараттық жүйені тағайындау мен құрудағы ... ... ... ... ... ... жүйе ... талаптары.
6. Ақпаратттық жүйе ресурстарының талаптары.
7. Мәліметтер қоймасының талаптары
8. ... ... ... ... Программалық жабдықтау
11. Техникалық жабдықтау
12. Ұйымдастырушылық жабдықтау
13. Ақпараттық және программалық құралдардың ... ... қол ... ... талаптары.
1. « ҚР Х.Ж. Б-нің» АЖ ... ... ... ... ... ... ... КӨРСЕТУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ ЖОБАЛАУ
2. Банктік операциялар жүйесінде клиенттерге ... ... ... жүйедегі алатын орны
2. Есептің қойылымы
2.3 ... ... ... ... ... ... Машинадан тыс ақпараттық ... ... және ... ... сипаттамасы
2.8 Машинадағы ақпараттық база
2.9 ... есеп ... ... ... ... ... жабдықтау құрылымы.
2.12 Арнайы программалық жабдықтау сипаттамасы.
2.13 Қолданушы инструкциясы
2.14 ... ... ... ... ... ... ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА
3.1. АЖ құрудағы шағымдарды есептеу.
3.2. АЖ ... іске ... ... ... мен ұсынысы
3.3. Интернет
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
ҚР дамуы жаңа шаруашылық принциптерге және ... жаңа ... өту, ... ... салаларының интенсивті турде
дамуына жұмыс істеткізеді сонымен бірге нарық ... ең ... ... ... ... ... етеді.
Банк ісінің пайда болуы мен дамуы капиталмен байланысты. ... ... ... ... ... ... қоғамдық мүлік
теңсіздігі күшейді.Жағдайы жақсы топ ... ... ... ... ... ... ... Капитал дамуы тығыз түрде банк дамуымен
байланысты. Банк ісі ... бірі ... ... ... Жинақ кассалары өз клиенттеріне әртүрлі қызмет түрлерін
ұсынады. Жинақ ... ... ... ... ... мемлекет үшін де тиімді.
Жинақтаушы адамдарда мақсаты бар сипат болады. Үнемі және ... ... ... ... өз ... ... ... өз
қажеттіліктеріне залал келтірмей, ұзақ ұақыт қолданатын ... ... ... қажетті соманы жинайды.
Бірақ мына жағдайды ескеру қажет, ол ақпараттың қазіргі күндегі
дефициті.Тұтынушылардың сұранысы мен ақпараттық ... ... ... ... ... ... сипатқа ие болу үшін ақпараттық
технологияны және компьютерлік ... ... ... ... бірі ... ... дипломдық жұмыс «Банктік операциялар жүйесінде
клиенттерге қызмет көрсетудің ... ... ... - ... ... ... ... зерттеу негізінде ақпараттық жүйені
құруға арналған. Ақпараттық жүйенің көрсеткіштерін өңдеу мен ... алу ... есеп үшін ... ... үшін шоттар ашу( құжаттар және ақшаны қабылдау);
-ақшаны қабылдау және беру;
-комиссиондық сыйақыларды ұстау;
-пайыз түсімдері;
-клиент шоттарын жабу;
Бұл есептер берілген ... ... ... ... ақпарат жүйесін қолданумен шешіледі.
Жұмыстың бірінші бөлімінде:
ақпарат жүйе облысының пән сипаттамасы –кассалық ... ... - ҚР ... оның ... функциялары, фирманың ұйымдастырушылық
құрылымы, әр ... ... ... және ... келтірілген, берілген
ақпарат жүйесінде тиімді жұмыс үшін ... ... ... ... ... ... есептер көрсетілген.
Диплом жұмысының негізгі бөлімінде мыналар сипатталған:
-ақпараттық ... ... ... ... ... ... есепті шешуді қажет ететін енгізілетін және шығатын ақпарат;
-машинадағы ақпараттық база;
-қолданылатын саралау жүйесімен ақпаратты кодтау;
- ... шешу ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- кешенді есепті толық программамен қамтамасыз ету;
-қолданушының пакетін қолдану үшін инструкциялау.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімі келесі ақпараттардан тұрады;
-ақпараттық жүйе ... ... және оны ... ... ... ... коммерциялық өткізудегі талдау қорытындылары мен
ұсыныстары;
-коммерциялық программалық қолданумен ақпараттық өнім ... ... ... ақпараттық жүйенің артықшылығы мен кемшілігін
анықтау сипаттамасы келтіріледі.
1 БАНКТІК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮЙЕСІНДЕ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ... ... ... Кассалық операциялар
Облыстың зерттеу объектісі болып кассалық ... ... ... кассалық болып, алатын, беретін, сақтайтын және қолма-
қол ... ... ... ... ... ... - қабылдау, қайта есептеу, ұсақтау, айырбас,
беру, өңдеу, ... ... және ... ... ... үшін банк операцияларына кіретін, банкке ҚР ... ж. «ҚР банк ... және банк ... ... ... ... ... банкінің лицензиясын алу керек.
Кассалық операциялар операциялық ... ... ... ... ... – банк ... онда клиенттерге банктің
барлық кассалық операциялары бойынша қызмет етеді.
Жинақ кассасының алдында ... ... ... - ... бас ... ... мен ақшалай құралдарын сақтау мен ақшалай есеп
айырысуларды жүргізуге, ... ... ... ... ... ... береді. Бұл есептерді орындау үшін жинақ кассалары
салымдарды қабылдайды және береді, салымшылардың талабымен ... ... ... ... ... ... қабылдайды. Операциялық касса
мемлекеттік және коммерциялық өнеркәсіптің, мекеме мен ... ... үшін ... ... ... барлық түрін ... ... ... және қолма-қолсыз есеп айырысу түрінде
жүреді.
Өткізілетін операциялар үшін ... мен ... ... ... ... төлейді. Операциялық кассада өткізілетін
операциялар, халық төлемдерін қабылдаумен алғашқы, қоғамдық және ... ... Бас Банк ... ... жүргізеді, келісім шартқа сәйкес
операциялық кассалар ақша ... ... ... ... қаржылық операциялар
жүргізіледі, олар банк ... ... ... ... ... , передача, әр операцияда өңдеу белгілі бір жұмыскерлер мен
бекітіледі.
Ақшаны сақтауда ... ... ... банк
басшысы, бас бухгалтер, бас кассир болып табылады.
Қолма-қол ақша үш ... ... ... ... ... аудару үшін өндіріс байланысына.
Операциялық кассада мынандай негізгі ... ... ... салымдарын ашу;
-шоттарды ашу және жабу;
-Бюджеттік және коммерциялық ұйымдарға ... ... ... ашу;
-валюталық және теңгелік депозиттерді ашу және жабу;
- төлемдер мен пенсияларды төлеу.
Мынандай төлемдерді қабылдайды:
-көлікке ... ... ... ... ... ... және жеке күәлік үшін;
-жерге салық;
-қалалық МАИ айып пұл;
-Банк табысы, ол ... ... ... ... ... ... (АХАЖ,СОТ, нотариалдық кеңсе);
-лицензия үшін;
-объект приватизационный;
-әлеуметтік салық;
-жылдамдатылған аударымдар (жедел есеп айырысу мен аударымдар);
-телефон үшін.
Сонымен бірге Банк ... үшін Банк ... 10 ... сомаға
тәуелсіз алады. Банк зергерлік, 100 теңге, тиыннан 1700 теңге ... ... Бір тиын ... 24 ... ... ... ... сипатта. Қазақстан Халық
Банкі (ҚХБ) басқарымы шарттарын дербес ... ... мен ... және ... ... ... ... мен депозиттер
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің көлемі ҚХБ ... ... ... ... ҚХБ ... ... ... ҚР
Банк ісі ұйымы ҚХБ басты мақсаты келесі ... ... ... және ... есеп айырысу кассалық қызмет көрсету ... ... ... ... мен депозиттерге құралдарын кең түрде тарту
болып табылады. Салымдарды және ... ... ... және ... ... бөлімдермен және ҚХБ бөлім құрылымдарымен ҚР
Ұлттық банк және ... ... ... ... сәйкес
жүргізіледі.
Сыйақы түріндегі салым мен депозит табысына салық
салынбайды, ал ұту ... ... мен ... ҚР Президентінің
Жарлығы бойынша «Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер» заңына
сәйкес салық салынып, ... ... мен ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалардан қабылданады. Салымшылар ҚР ... ... және ... жоқ ... бола ... ... ... депозит бойынша шоттарды ашуда РНН айтуы керек. Салым бойынша бір
есеп ... ... ... тұлға атымен ашуға болмайды.
ҚХБ филиалдары және құрылымдық бөлімдері ... ... ... ... ... болғанға дейін;
-шартты;
-анонимді;
-арнайы салымдар;
-белгілі бір сақтау мерзімімен анықталған жедел салымдар ... ... 3-тен 5 ... және 5 ... жоғары) ;
-жедел салымдар қосымша құюлармен;
-жинақтаушы салымдары;
-балаларға бағытталған салымдар;
-азаматтардың ағымдағы шоттары;
-ұту салымдары ұтымды;
-«Сюрприз» типтегі депозиттер;
«Алтын жас» депозиті;
-коммуналды ... ... ... мен ... ... түрі ... салымынан басқа,
белгілі-бір тұлғаға ғана қабылданады.
Қажет болғанға дейінгі салымдар есеп айырысу ақшалай операциялар
қалдық салымдардың шегі үшін ... ... ... ... ... ... салынатын, олар шартқа
сәйкес салымдармен қолдана алады. Салымдар мен салымшы тек ... ... ... ол ... ... ... құйғанда қарастырылады. Бұндай
шарт болып мысалы, жасөспірімге жеткен, ... ... ... құю және ... ақы төлеу сомасы, зейнетақы және
басқа әлеуметтік төлемдер үшін арналған.
Жедел ... ... ҚХБ ... ... бөлімдеріне
белгілі бір уақытқа қуылатын.
Жедел салымдар қосымша ... ... жыл ... ... ... ай ... ... құюларды енгізе отырып 5
жылда ақша жинау.
Балаларға бағытталған салымдар 14 ... ... ... ... 10
жылға қабылданады.
Азаматтардың ағымдағы шоты ақшаны сақтау мен ақшалай ... ... іске ... ... салымдары болып, ұтыс түріндегі төленетін табыстарды айтады.
Бұл салым, салымшы табысының есеп айырысуындағы 2% ... ... ... ... Ұтыс ... ... ... екі рет жүргізіледі-сәуірде
және қазан айларында. Әр тиражда мың шоттарында 25 ұтыс ойналады ,
сонымен қатар бір ұтыс 200% ... ... және ... ... 25%-н ұтқан салымшының орташа қалдық сомасының салымымен.
«Сюрприз» типтес депозит ... ... ... ұтыс ... түрінде төленуі.
«Алтын жас» депозиті зейнеткерлерге ашылады, ол ... ... ... ... ... ... сәйкес табыс сыйақы
мен ұтыс ... ... ... ... үй мен ... қызметке қолма-
қолсыз есеп айырысу үшін арналған.
Валюталық депозиттер АҚШ долларында, неміс маркасында ... ... ... ... ... 90,180 және 360 ... ... дейінгі салымдар.
Салым қолма-қол салымымен бірге қолма-қолсыз жолмен ашылуы
мүмкін. Қосымша ... ... және ... ... ... Бұл салымдардың көлемі әдетте тартылған ... ... өте ... ... Бұл ... тұрақты емес, сондықтан банкке
олардың қаншалықты ұзақ ... ... ... ... бірге банк өзіне
тәуекел ала тұрып, ... ... ... ... төмен пайыз
төлейді, жедел салымнан алатын салымшылардан Банк салымға қажет ... ... ... ... және ... ... шоттан
төлемдерді жүргізуге банкке бір және Ұзақ мерзімді тапсырыстарды орындауға
мүмкіндік береді (мысалға: коммуналды қызметті төлеу). Барлық ... ... ... құрылады. Салымшы (салымды ашқан тұлға) басқа тұлғаға немесе
бірнеше тұлғаларға салымшыларға қолдану құқығы ... 3 ... ... ... енгізгенде жинақ кассасы салымшыға есеп шот ... ... ... береді. Салымды толықтыруға салымшының өзі және кез-
келген тұлға сала алады. ... ... ... ... шотынан ақшаны,
бөлшектеп немесе толықтайды салымшымен оның куәләндырған ... ... Ф-36 ... ... өз есеп шот номерін, өз аты жөнін,
қол қою нұсқасымен жеке ... ... ... Егер ... ... дейінгі салымға қосымша құятын болса, бақылаушы жинақ ... және № 51 ... ... ... құюлармен бірге қарастырылатын жедел салым операциялары.
Орташа салым қосымша құюлармен қолма-қол ақшамен ... ... ... ... ... ... алады, минималды көлемі 500
теңге. Жедел салым ... ... ... беру ... салымдар кассаларда алты ай уақытысына ғана қабылданады. Егер
салымшы ... ... алты ай ... ... оған ... 2% ... соманы құю кезегі қолма -қолсыз жолмен түскен. Қолма-қолсыз есеп
айырысу негізгі бір есеп ... ... ... түрі болып табылады,
халықтың жинақ кассасымен ұсынылады. Қолма-қолсыз жолмен ... өз ... ... үшін ... ... және ... және ... басқа қызмет түрлерін төлей алады. Қолма-қолсыз есеп айырысулар
мемлекет үшін де тиімді, себебі қолма-қол ақша ... ... ... ... шығару, тасымал, сақтау және қайта есептеуге кететін
шығындарды азайтады.
Салым шотында қолма-қолсыз жолмен ... мен ... ... басқа өндіріс салаларында жұмыс істейтін жұмысшылар мен
қызметкерлерге істеген уақыт сыйақысын ... ... ... ... зейнеткер, өзінің жұмыс істейтін өнеркәсіп бухгалтериясына
арыз жаза ... ... ... ... ... салым бойынша ақша ... жеке есеп ... ... есеп ... мәні, жинақ кассасы ... оның ... ... ... ... ақша ... ... ұйым
шотына аударады. Осылай салымшы ұйым шотының қай ... ... ... төлей алады. Халықтың салым бойынша шоттарына ақшалай ... ... ақы ... зейнетақы, төлемдер және басқа ... ... ... ... ... пен ұйымның кез-келген меншік формасындағы
жұмысшылар коллективі шешіміне сәйкес жүреді.
Салым ... ... ... пен ұйым ... ... ақы ... ақшалай төлемдерді аудару жұмыстарын ұйымдастыру үшін, облыстық және
аудандық ҚХБ филиалымен ... ... ... онда ... ... және
аудару уақытысы, Банкке бұл жұмысты орындағаны үшін комиссиондық сыйақысы
анықталады. Қолма-қолсыз есеп айырысу үшін жинақ кассасында ... жеке ... ... ... ... ... еңбек ақыны төлейтін жұмысшылар тізімін
құрумен қамтамасыз ету ... ... ... мен ... ... салым бойынша жеке есеп шот номері, ... ... ... көрсетіледі.
Қажетті тексеруді өткізгеннен кейін бухгалтер қажетті соманы
шоттан шотқа аудару үшін № 63 формасын ... ... ... түрде тізімдегі құю сомасын жеке есепшотқа
салым бойынша №52 форма ордерімен басып шығару іске ... ... ... ... ... операциялық кассада
жұмыс уақытысында қолма-қол ақшаны және құндылықтарды ағымдағы ... ... ... ғана ... ... ... қалған ақша мен құндылықтар
сақтаушы Банкте сақталуы керек.
Сақтаушы банк бухгалтерлік есебінен және ... ... ... ақша мен құндылықтарды сақтайды.
Сонымен бірге:
-қолма-қол ақшалар;
-қолма-қол шетел валютасы;
-чектер, ... ... есеп беру ... ... ... бірге банктің клиентерден сақтауға алған
бағалы бұйымдары;
-алтын, күміс;
-бақылау кассалық аппараттарының кілттер жиыны;
-ұлттық шетел валютасының қозғалысы және басқа төлем құралдары ... бір ... бірі - ... пен ... ... ... ... ақшалай чек түрінде жүргізіледі. Ақшалай чек ... ... ... ... ... ол стандарты формада құрылады және
міндетті реквизиттерден тұрады (чек сериясы мен номері, ... ... ... номері, клиент мөрі, басшының, бас бухгалтердің, чек
бойынша ақша ... ... ... уақыты, санмен және ... чек ... банк ... мақсаты, бақылаушы мен бухгалтер қолы).
Қажет болғанға дейінгі және қосымша құюлармен жедел ... ... мен ... тұлғалардың қажетті құжаттарын ұсынғаннан кейін
жүргізіледі.
Қажет болғанға дейінгі салымнан және жедел салым ... ... ... ... ... ... тариф бойынша алынады; олар
төмендегідей:
-қажет ... ... ... -1% ... ... 20 теңге-ден аз емес
және 1000 теңгеден көп емес);
-жедел салымдар қосымша құюлармен (шартқа ... 20 ... аз ... 1000 ... көп ... ... бөлімше құрылымы қабылданған құжаттар ... ... ... ... ... жұмысшы персонал екі ауысым жұмыс істейді.
-бірінші ауысым 8-ден 13-сағатқа
-екінші ауысым 14-тен 18 сағатқа
-13-тен 14-ге дейін ... ... ... операциялық бөлімде №61 ордерін толтырады,
ордерде бар қолма-қол ақша жазылады және ... ... ... ... ... ауысым ордер бойынша көрсеткіштерді компьютерге енгізеді.
Барлық теңгемен ... ... мен ... қалдығы 100
теңгеден аспаған және шотты ашу күнінде екі ... аз ... ... ( ... жыл ... 01.01.-ден 31.12 табылады).
Кіріс операциясы бойынша сыйақылар ... ... ... ... ал ... ... ... операция жасалған күнінен бастап
шығарылады. Әр салым түрі ... ... ... ... ... ... ... қызығушылығын қорғау
Салым бойынша анықтама оның иесінің өнімі болған жағдайға беріледі:
- салым иесінің мұрагерлік хатында көрсеткен ҚХБ ... ... ... ... анықтамасын беру тек соттың, прокуратураның,
мемлекеттік ... ... және ішкі ... ... ... кенселердің хат бойынша сұранысында ғана беріледі.
- Мемлекеттік нотариалдық кеңсе сұранымында, қайтыс болған салымшының
салымы ... ... оның ... ... ... ҚХБ ... ... бөлімше орналасуы көрсетілуі керек. Егер салым мұраға
қалдырылған болса, тек ... ... ... ғана ... ... және аудару үшін негіз болып, салымшы қол қойған құжат
табылады, яғни: ҚХБ-мен қабылданатын ордер, сенімхат, арыз, ... ... ақша ... ... ... ... тексеруге міндетті.
Салымды беру, егер салымға сот шешімі немесе ҚХБ ұсынысы
негізінде арест салынған болса тоқтатылады. ... ... ... басқарушы және ҚХБ бас бухгалтері сот шешім ... ... ... ... ... ... ... дұрыс құрылғанын тексеріп, ҚХБ
филиалдары мен құрылымдық бөлімшелер жұмыскерлеріне беріледі, онда ... ... ... Ары ... ҚХБ ... мен ... ... , арестті алу жайлы құжатты алып, бұл жайлы ... шот ... және №36 ... ... бос орындарында
жазады,осыдан кейін аресті алу жайлы және №36 ... ... ... ... күнделікті есеп беру құрамымен жіберіледі.
Әр салымшы бір немесе бірнеше ... ... ... бере ... онда ай ... ... салымшы көрсетілген
ақшаны салымнан ашу мерзімін көрсетеді. Сенімхат 3 жылдан аспайтын уақытқа
ғана беріледі. ... ... ... ... бір рет қана ... түрі бар , онда 500 теңгеден аспау керек. Бір күн ... ... ... 500 ... ... ... жүргізіледі. Бір рет
қолданылатын сенімхат 500 теңгеден ... ... ... алу, ... ... рет ақшаны алу сенімхаты нотариалды кеңсемен, жергілікті
администрациямен, өндіріс басшысымен ... ... ... ... ... ... ... мен құрылымдық бөлімшелеріндекелесідей жинақ кітапшаларының
формаларының формалары және есептік тіркеу бланкілері қабылданады.
-№2 Ф.-операцияны ... ... , ... филиалдары мен құрылымдық
бөлімшесінде екі немесе бірнеше жұмыскерлермен, ... ... ... ... ... ... операцияларды персоналды
компьютерде барлық салым түрлерінің операцияларының ... ... ... ... ... қабылданатын, салымшылардың жүргізетін
операциялары.
-№2 ... ... ... ... арналған, салымшылардың
жүргізетін ҚХБ филиалдары мен құрылымдық ... мен ... және ... бір ... және ... ... ... жазады.
-№2 ФД-балаларға арналған салым операцияларын жазуға арналған.
-Депозитті сертификат-салымы құжат, валютті депозиттерде қабылданатын.
Ф-ақша аудару-ҚХБ құрылымдық ... бір ... ... ... қатар салымға қолма-қолсыз жолмен түскен сомаларды
аударғанда қолданылады.
2. ААҚ «Қазақстан Халық ... ... ... ... қазіргі уақытта-жеке компания, 1936 жылы ... Бас ... СССР ... ... ... кассасы ретінде
құрылған. 1986 жылы СССР Жинақ Банкі Қазақстан Республикасы Банкі ... ғана ... 1991 жылы банк ... ССР Арнайы Коммерциялық
Жинақ Банкі болды-дербес заңды тұлға ретінде толығымен мемлекетке бағынатын
,ал 1994 ... ... ... . 7 ... 1998 жылы ... жиналысы шешімімен банк құрылымы қайта құрылды және 10 шілдеде
А.А.Қ. ретінде тіркелді.
ААҚ «Қазақстан Халық ... ... ... көлемімен және банк активі көлемі үлкендігімен ірі банктердің
бірі болып табылады, ол ... ... банк ... ... болып табылады. Басқа күрделі ... банк жеке ... ... лидері болып және мемлекеттің ірі жеке төлем ... ... ... банк ... ... сферасын кеңейтуге бағытталған саясат
жүргізеді.
Банк операцияларын жоспарлау банк проектілерін жоспарлау ... ... ... ... ресми статусы Банктің мемлекеттік тіркеуі заңды тұлға ретінде
Қ.Р. Юстиция ... және ҚР ... Банк мен банк ... ... бар.
Негізгі есеп Қазақстанның Халық Жинақтық Банк Акционерлігі ҚР банк
ұйымы ... ... ҚР ... Банк ... алған кезде келесідей банк қызметтерін
және басқа операция түрлерін жүргізуге алады:
-заңды тұлға депозиттерін қабылдау;
-жеке тұлға ... ... ... ... ... ашу және ... ... жеке түрлерімен қатар банктің металдық шоттарын жүргізеді;
-кассалық операциялар: қабылдау, қайта есептеу, майдалау, айырбас, ... мен ... ... және ... операциялары: заңды және жеке тұлғалардың талаптарымен ақшаны
аударуды орындау;
-есепке алу операциялары: заңды және жеке ... ... ... ұзақ ... ... есепке алу;
-несиелік операциялар: несиелерді ақшалай түрде ұсыну;
-сенім операциялары;
-сенім адамы тапсырысымен ақшаны басқару;
-клирингтік ... ... ... ... ... және ... ... оларды өзара есепке ашуды және клирингке қатысушылардың ... ... ... ... ... ... және ... сақтау қызметтері;
-ломбардтық операциялар: қысқа мерзімді несиелерді кепілдік ... ... ... ... қымбат металдар (алтын, күміс, платина) құймаларда,
монеталар ... және ... ... ... алу, ... алу, ... және сату.
-депозит сертификаттарын шығару.
Банк мүлігі шоттардан құрылады:
1.акционерлердің жарғылық ... ... ... ... ... ... сәйкес алынған басқа мүліктер.
Банк реквизиттері:
-банк қызметтерін жүргізуге қажетті,мөрмен, бланкілермен,эмблемалармен және
басқа реквизиттерге иелік етеді;
-Банк реквизиттерді бір ... ... Банк ... тілдерімен – қазақша,
орысша және ағылшан тілінде құрылады.
Жарғылық капитал:
Жарғылық капитал Банк қызметін қамтамасыз ету үшін құрылады және ... ... ... ... ... капиталы 17 000 000 000, жай
клиент акцияларына әр номиналды құны 100 теңгеден ... ... ... және жеке ... ... табылады.
Акционерлер Банк міндеттеріне жауап бермейді және ... ... ... ... олар ... акция құны шегінде алады. ... ... ... жабу үшін ... шығаруға құқы жоқ.
Жарғылық капитал өзгерісі жарғылық капитал көбеюі немесе төмендеуі
жолымен жүреді. Банк ... ... ... ... ... ... көбейту немесе қосымша акцияларды шығару жолымен жарғылық
капиталды көбейтуге құқылы.
Жарғылық капиталды ... тек оның ... ... ғана жүргізіледі.
Халық Банкінде бар резервтер:
-ҚХБ активтері (млн.теңге);
-таза пайда;
-халық салымдары (млн. теңге);
-қарыз және лизингтер;
-кіші және орта бизнеске несиелер (млрд. ... ... ТМД ... ... ҚР ... ... Еuropay Master Carol және Visa International, Алматы қаржылық
құралдар (AFINEX) биржасы және ... қор ... (KASE), ... ... ... мүшесі болып табылады. АҚШ, Германия, Нидерланды,
Франция және Ресей қаржылық ... ... ... Банк халықаралық төлем жүйесі S.W.I.T. қатысушысы ... ... ... Банкінің Алмалы филиалының ұйымдастырушылық-
функционалдық құрылымы
Қазақ Халық Жинақтаушы Банкінің Алмалы ... ... ... қарастырайық (1 сурет).
АБП: экономист, бас менеджер, заңгер, ревизор, ақпарат техникасы ... ... ... , Халық Банкін еңбек өнімділігін жоғарылату
мақсатында және қызмет көрсету формаларын кеңейтуге, жұмыс автоматизациясы
үшін ... ... ... ... ХБ |
|Алматы обл. ХБ |
1 сурет.Халық жинақтаушы Банкінің ұйымдастырушылық құрылымы.
Техникалық бөлімі мына функцияларды орындайды :
-операциялық касса жұмысшылармен ... ... ... ... жұмыстарын жүргізеді;
-нығайтылған филиалдарда ай сайын профилактикалық жұмыстарын жүргізеді;
-регламенттік жұмыс тізіміне сәйкес ... ... ... бақылайды;
-техниканы есепке алады және оның қозғалысын қадағалайды;
-бұзылған және моральді ескірген компьютерлік техникаларды шығаруды
жүргізеді;
-АОФ ХБ сұраныс жауап береді;
-ақпарат көрсеткіштері базасының толықтығы мен ... ... ... ... ... ... ... қателіктерді
жояды;
-қайта орналастыру программасын іске асырады;
- операция –кассалық жұмысшыларына бухгалтерия , бақылау және ... үшін жаңа ... ... ... ... ... ... ұстап тұрады;
-вирустан сақтану программасын құрады және оларды ... ... ... ... ... ... ашу және ... жіберу;
-БД қызмет ету.
Бухгалтерия функциялары:
-Банк клиенттерінің депозттік және басқа шоттарына есеп ... ... ... банк ... банкаралық бақылауға уақытылы
және дұрыс есеп ... ... ... ... клиенттерді тапсырысымен кассалық операцияларды жүргізеді;
-Банктің құжаттарын, қолма-қол ... ... және ... ... алу және ... ... ... клиенттерімен кассалық тәртібін бақылауды қадағалау;
-Банк және т.б. есеп беру тұлғаларының ... мен ... ... ... және ... есеп ... ... бөлім - банктің табысын анықтау мақсатымен
көрсеткіштерді жинайды.
Заңгерлік бөлім-банк операцияларын ... иск мен ... ... ... ... ... етеді.
Операциялық касса – банк кассасы, онда клиенттерді банк кассалық
операцияларының қызмет етуді жүргізеді.
Кассалық операциялар – ... ... ... айырбас, беру,
сұрыптау, құндылықтарды сақтау.
Кассалық операцияларды ... үшін банк ... ... ҚР ... ... ҚР ... 31.08.95 жылғы
Жарлығына «ҚР ... және банк ... заңы ... ... ... алуы ... ... халық төлемдерінің барлық түрін қабылдайды
және олар мемлекеттік, коммерциялық өнеркәсіптер үшін ... ... ... ... ... ақша ... және қолма-қолсыз
есеп айырысулар түрінде жүреді. Көбінесе операциялық касса салымдар мен
депозиттердің келесідей ... ... ... ... ... ... ... белгілі-бір мерзімдегі жедел салымдар (1-
ден 3-ке, 3-тен ... және 5 ... ... , ... ... ... жинақтаушы салымдар, балаларға арналған салымдар, ... ... ұтыс ... ... ... ... ... депозиті, коммуналды депозит, шетел валютасындағы депозиттер.
Күнсайын операциялық бөлімдермен қаржы операциялары іске асады, олардың
сипаттамасы банк ... ... ... ... ... беру,
өңдеу әр операция бойынша, белгілі –бір қызметкермен бекітіледі.
Экономикалық көрсеткіштер
Халық Банк Алмалы филиалында ... ... ... жинайды және барлық ақпарат есеп беруге көрсетеді. Және Microsoft
Exchange-пен Бас Банкке ары қарай өңдеуге жібереді.
Есеп ... ... ... ... ... жылы ҚХБ АФ ... халық салымдарының тұрақтылығы.
-салым бойынша шот саны
-орта жылдық салым қалдығы
-халықтың тартылған салымдары
-салым бойынша айналым (кіріс/ ... ... ... ... ... ... саны ... айналмалылығы (салымның шығын бойынша айналымын салымның орта жылдық
қалдығына бөлеміз)
-салымның орташа сақтау ... ... ... 365 ... ... ... бөлеміз)
-салым тұруының пайызбен (салым өсімін салым келуінің айналымына бөледі);
-салым бойынша операцияның ... ... ... ... ... айналым
сомасын салым бойынша операциялар сомасына бөледі);
-Бір ... ... ... саны ... ... салым бойынша шот
көлеміне бөледі);
2005 жылы ҚРХБ АРФ мекемелерінде ... ... ... ақы ... саны ... жылы салым қалдығы 243500
-салым түсімі айналым жолы
1. аударым 66168400
2.қолма-қол ақшамен 4973500
3.Жыл бойына ... ... ... ... ... ... ... жылы салым қалдығы 773050
Есеп беру
2005 жылға ҚРХБ АРФ ... ... ... пен ... ... ... комиссиялық сыйақы
-басқа табыстар
-қолма-қол ақша операциялары қызметінен түскен табыс
Кіріс қорытындысы
-халық салымдарынан пайыздар
-ұйым шотынан пайыздар
-шаруашылық және операциондық ... ... ... қызмет қөрсету, есептеу техникалары
-амортизациялық шегерімдері
Шығыс қорытындысы: ... АЖ ... мәні мен ... ... ... мен бәсекелестігін жоғарылату үшін оның
ақпараттануына маңызды рөл ... ... бұл ... ... жаңа банк
технологияларын қолдану көмектеседі, оларды мына қызмет облыстарында,
қаржылық басқару, зерттеу және ары ... ... ... ... алу мен есеп
беруді тиімді жүргізу, клиенттермен ... ... ... ... ... АЖ ... ... мақсат болып:
- банктік АЖ дамыту және енгізу, ал халықтың ақша ... ... ... ... барлық ресурстарды тиімдігі қолдану , бұл қызметкерлердің ... ... есеп ... ... және банк ... ... ... мақсатына сәйкес негізгі есеп болып:
- ақша операцияларын жүргізудегі сапасын жоғарылатуды қамтамасыз ... ... ... ... ... төмендету, бұл банк қызметінің шығындарын
төмендетеді.
- барлық талап ... ... ... ... ... орындау
- оперативті жиын,бақылау, өңдеу және ақпаратты беру ... ... ... АЖ мәні персоналды компьютерлерді
ақпараттың пайда болуы мен ... ... ... ол ... төмендеуіне мүмкіндік береді, ақпаратты табыстау және
бақылау, кассир жұмысы ... ... ... . ... ... ... ... мамандардың өнімділік және еңбек
сапасын жоғарылатудағы мүмкіндік береді.
1.4 Ақпараттық жүйеге ... жүйе ... ... АЖ ... ішкі ... байланысы тізімі және ... жеке ... ... жүйе ... мәні және олардың ... ... ... қатысы тұрады тізімі.
№1 кестеде есеп тізімі көрсетілген.
АЖ есеп тізімі
№1 кесте
|Жұмыс атауы |Арнайы ... ... ... |
| ... ... |
| | |і ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ашу |Клиенттін |Шоттағы ақша|Шоттағы |Кассир, клиент |
|- құжатты ... ... | ... ... | ... | ... ... | | | | ... |Клиенттен |Кіріс сомасы|Шоттағы |Кассир,клиент |
|қолма-қол,қолма-қо|ақшаны | ... | ... ... ... | ... | ... |Клиентке |Шығын сомасы|Шоттағы |Кассир,клиент ... | ... | ... беру ... | ... | ... ... |Комиссиондық|Банк |Кассир, ... ... ... |табысы |бухгалтерия |
| | ... ... ... |
| | ... | | ... аударымы |Пайыз |Пайыз ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | ... | |
| ... | | | ... жабу ... |Шығын сомасы|Нолдік ... |
| ... | ... | |
| ... | | | |
| ... үшін | | | ... есеп ... |Операция |Кассир, |
|беруді құру |я ... ... ... |
| ... |қорытынды |қорытынды| |
| ... ... ... ... | |
| ... ... | |
| ... | | | ... мен ... ... ... ... ... ... |ақша | |
| ... ... ... | |
| ... беру ... беру ... беру| ... ... ... қамтамасыздандару ... ... ... ... ... жиынтығы, есепті шығару мен
есептеу техникасын құралдарын қолданып ақпаратты өңдеу үшін модельдер ... ... әр ... ... өз ... ету жүйесі кіреді, сонымен бірге машина жұмысын тексеру
менпайда болған кемшіліктерін іздеу үшін ... ... ... ... ... ... мен программаларды анықтау үшін стандартты
программалар жиыны; жұмыс программаларын жиынын қосады.
Ақпараттық қамтамасыздандару ... ... ... ... ... ... ... біріктірілген шешімдер қөлемі.
АҚ жұмысқа қалыптасуы бір принцип негізінде жүргізілу керек жіне
әртүрлі подсистемалар байланысын ... ету ... ... ... кіреді.
АҚ комплексін дұрыс шешім негізін ... ... ... ... ... және ... болу , басқарылатын ортаға
көрсеткіштерді беру керек.
Енгізілетін ақпараттың ... ... ... ... ... ... және саралау мен кодтау жүйесін қолдану қажет.
АҚ құрамына кассалық операцияны шешу есебінде қолданылатын
қөрсеткіштерді қосу ... , ... ... кодтау жүйесі мен код тізімдері,
ақпараттық файлдар мен тіл ... ... ... ... ұйымдастыру принциптері:
1. Барлық функциялар жүйе ішінде АҚ әдістемелік бірлігі;
2. Жинау, ... , ... ... бір ... Түсетін ақпараттың толықтығы;
4.Кіретін ақпараттың нақтылығы мен шынайлылығы;
5. ... ... ... ақпаратты енгізу;
6. Басқарушы жүйеге шығатын ақпараттың табыстау уақыттылығы.
7. Ақпаратты қысу;
8. АҚ функциялау шығынының минимализациясы.
АҚ-руды жобалау мен құруды жүйелі ... ... ... ... ... алу ... жайлы ақпарат келесі талаптарға сәйкес келуі керек:
-талдауды жургізу үшін қажетті есеп беру ақпаратының толық алынуы;
-түскен ақпараттың шынайылылығы, құжатты дұрыс ... ... ... ... ... керек:
-басатын құралдардан алынған шығатын құжаттар түрінде;
-басқа цикл өңдеулерді қолдану үшін машина ... ... ... түрінде.
Лингвистикалық қамтамасыздандару талаптары.
Лингвистикалық қамтамасыздандару-кәдімгі тіл формализациясы
үшін құралдарыңыз жиынтығы, ақпараттық ... ... мен ... ... ... ... жүйені орналастыру.
Программалау тілін таңдау мақсатында, ал сервисті
программалау құралдары ... ... ... ... ... ... пакетімен байланыс оңайлалағымен құрудағы
жеңілдігі.
Талаптарды есепке ала лингвистикалық қамтамасыздандару
негізделген көрсеткіштер базасы құрылымын суреттеу. Бұл жүйе ... ... ... орналастыру, ұйымдастыру мен көрсеткіштерді
көрсетуді қамтамасыз етуі керек.
Программаларды қамтамасыздандыру талаптары
Программалық қамтамасыздандыру (ПҚ) - ... ... ... мен ... ... жүйе ... іске ... талаптары қолданушыға нақты программа өнімі қатынасында өз
қажеттілігін құру мүмкіндігін ... Бұл ... ... тартымды
жоба болып, қолданушының бақылауындағы болып табылады.
ПҚ дамыту үшін ... ... ... ... қажет.
Эксплуатациядағы тиімділікті жоғарылату мақсатында келесідей
мүмкіндіктерді қарастыру ... ... ... (меню);
-модудьді автоматты шақыру;
үзілістен кейін жұмысты жалғастыру;
-ақпараттық массивтерді жағдайы жайлы анықтама беру.
ПҚ жүйе ... ... ... жүйе қолдануда оңай болу
керек, көрсеткіштер базасын басқаруды қамтамасыз ету керек, ... ... мен ... ... ... ... ету керек:
-қолданушыға регламентік және сұраныс-жауап режимнде қызмет ету.
-функционалды есептеу шешім;
-өзара байланысқан ... ... ... ... ... және оның ... шықаннан кеінгі қалпына келу
мүмкіндігі;
-көрсеткіштер оңайлығы, сенімділігі, жеткізу тиімділігі және ... ... ... ... ... ... автоматталған жұмысшыларына жетуді қамтамасыз
ету;
-жеке есеп комплексін негізінде шешімдер мүмкіндігі.
ПҚ талаптары. ... ... ... ... ... , ... сандық (өңделетін көрсеткіштер көлемінің ұлғаюы, қолданушылар
тізімі және т.б.), ... ... ... (шешілетін есептер спектрінің
ұлғаюы, олардың ... ... ... жояды.
Адекватты құрылған автоматты жүйе бірнеше уақыт аралығында осындай
дамуда радикалды модификацияны қолданбайды қамтамасыз ету ... ... ... ... фундаменталды шектеу) әдетте программалық
құралдар базасы ... ... ... ... ... ... талап тобы-бұл
базалық программалық қамтамасыздандыру талаптары (операционды жүйеге МҚБЖ,
программалау құралдарына және ... ... тобы ... ... ... ... кеңдігін, интерфейс ыңғайлылығын жатқызады. Бұндай
жүйе сапасы белгілі-бір жасаушы мамандармен байланысты,және ... ... ... ... ... ісі ... базалық құралдарға келесідей талаптарды
қоюға мүмкіндік берді. Банк жүйесінің көп ... ... және ... ... ... ... ... етеді. Көп есептелік
мәнінде автономдық фон ... ... ... ... ... ... өңдеуден өтетін құжаттар, телеканалдан түскен, есеп
беру ... ең ... ... ... ... тапсырмасын орындайды және
онымен бірге мамандардың осы ... ... ... ... режим автоматтанған ақпараттық технологияға ... ... ... ... ... ... орындау ғана емес,
сонымен бірге түсетін көрсеткіштер толықтығына автоматтанған ... және ... ... ... және ең ... банк
жүйесі функционерлеу сенімділігі. Бұдан басқа, фондық процестер банк
жүйесіне курделі операцияларды орындауға ... ... ... тек көп есепті режим толық жағдайда банк ... іске ... ... береді.
ПҚ математикалық қамтамасыздандыру негізінде дамытылады және
оның нақты жұмыс формасы болып табылады.
ПҚ ... ... ... ... ... қажет.
Өз кезегінде ПҚ келесідей мүмкіндіктерге ие болу керек:
-диалогты жұмыс режимі ... ... оңай оқу мен ... пен ... ... ... жұмысты жалғастыру;
-ақпараттық массивтер жағдайы жайлы ақпарат беру.
ПҚ қамтамасыз ету керек:
-БД құру автоматизация және оның ... ... ... ... ... ... оны орнына келтіру мүмкіндігі;
- ақпаратты қорғау, тек авторланған қолданушылар үшін қол ... ... ... енгізу мүмкіндігі.
Операциялық жүйе, ПҚ жүйесі құрамына кіретін, БД ... етуі ... ... программаны енгізу мен орындау қолдануда
оңай болуы керек.
Құралдарын қолдану бойынша инструменталды материал есеп ... үшін ... ... ... ... ... және ПҚ эксплуатациясы үшін
барлық қажетті мәліметтерді қамтуды қажет қолданушылар үшін.
МҚБЖ таңдау кезінде келесі талаптарды орындау керек:
-АЖ қарастырылатын көрсеткіштерді ... ... ... ескерілуі керек;
-қолданушы жұмысы менюмен жұмыс режимінде өтуі керек;-МҚБЖ ... ... ... ... ... ... ... таңдауы көптеген факторлармен анықталады, бірақ оның ... ... ... ... жұмыс мүмкіндігі. Сондықтан негізгі
бір маңызды сипаттама модельдер типі (иерархиялық), сеттік, (реляциондық)
МҚБЖ мен ... ... ... ... ... және ... жұмысы үшін жүйелер бар, бірақ МҚБЖ-лар персоналды ЭВМ жұмысы
реляционды модельдермен жұмыс істейді. ұндай ... dBase, ... Paradox, ... үшін ... МҚБЖ ... операциялар жиына МҚБЖ орындай
алатындығымен анықталады.
Айтылған МҚБЖ ... ... ... ... ... ... шешу үшін ... көрсеткіштер көп емес көлем көрсеткіштері
(10-40Мбайт) және жеңіл ... ... ... ... ... ... ... төмендейді. МҚБЖ программалық өнім түрінде
баға,сатып алу функцияларының жиыны, ес ... ... ... әр МҚБЖ үшін ... операциялық орта сонымен қатар минималды
және ұсынатын техникалық құралдар конфигурациясы көрсетіледі.
МҚБЖ қолданушыны таңдаған кезде-экономист ең ... ... ... оның ... мен ... ... МҚБЖ
берілген ортадағы жұмыс қиыншылығы, ... ... ... ... жүру ... ... қажет.
МҚБЖ қолданудағы ұсынылатыны: FoxPro 2.0.
14.2.5. Техникалық қамсыздандыру талаптары
Техникалық ... ... ... ... болуы
керек техникалық процестерді көрсеткіштерді өндеуші іске асыру үшін
Техникалық құралдар ретінде есеп комплексін шешу үшін ... ... ... ... олар ... құралдардан тұрады
есті басқару үшін және командалар үшін 32-разрядты операциялар, КДН есімін
жабдықталған, такталық частота диапазонынан ... ... ... ... ... ПЭВМ оперативті ес көлемі 4-тен және жоғары ... ... ес ... ... ... ... жүйе
бөлігін сақтау үшін, ол компьютерді тестілеуді қамтамасыз ... ... ... ... ... бірге экранға бейнені беру
үшін негізгі төмен деңгейлі енгізу-шығару ... ... ... үшін ... диск ... ... 300 ... тұрады. МҚБЖ
дискте жинаушылар компьютермен кезінде қолданылатын ақпаратты ... ... ... ... жүйе ... жиі қолданылатын редактор
программасы пакеті, трансляторлар және т.б.арналған.
Символды және графикалық ... ... ... 24 ... инелер мен бір бетке ... 10 ... ... ... EPSON 800 ... ... қажет. Бұл принтерлер бірнеше
шрифт түрінен ... ... ... белгілі бір кұрылымнан арнайы
орындау нүктелер ... ... ол ... өз ... LAZERJET 4L және 5L лазерлі типтес принтері қолданыла алады,
ол баспаның ... ... ... етеді. Лазерлі принтерлер 300-ден 800
нүкте ... ... ол ... ... бір ... 15-тен 5 секунд
уақыт талап етеді.
Ақпараттық жүйені функционерлеу үшін INTERNET ... ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Техникалық құралдар сипаттамасы.
Ақпаратты өңдеу мен сақтау бойынша техникалық персонал жұмысын
айтарлықтай ... Есеп ... шешу үшін ... ... ... ... ... (серверлер және жұмыс станциялары), PENTIUM компьютері ол
күшті құралдардан ... есті ... үшін және ... ... ... КЭШ ... ... 200-лен 500МГц тактылық частота
диапазонынан тұрады. Берілген типтегі ПЭВМ 16-дан және ... ... ... ... ... ес ... ... қолданылады:
операциялық жүйе бөлігін сақтау үшін, ол компьютерді тестілеуді қамтамасыз
етеді және операциялық жүйені бастапқы енгізүді. PENTIUM ... ... ... ... ... ... сақтауға, компьютермен жұмыста
қолданылатын, ... жүйе ... және т.б. ... PC ... компьютер;
-модемдер: DATA 2010-коммутируемый канал, MAINSTREET- жеке ... IBM /LEZMARK ... ... және 24 ... ... бір ... 60-тан
100 секунд жылдамдығы HP LAZERJET 4L және 5L ... және ... ... ... ... техникасы;
-счетті-ақша техникасы;
-үнемі тамақтану көздері;
-кассалық құралдары;
-банкоматтар;
-сыртқы жинаушылар.
Барлық ... ... SAMSUNG, LG, ... SVGA ... ... ... ... қорғаныс
экрандарымен жабдықталған.
Акқпаратты сәтте ... ... үшін ... ... BS ... жұмыс істейді. BS
программалы комплексін құру үшін келесі шарттарды орындау қажет:
1.Серверге қойылатын талаптар:
Стандарттар:
-PENTIUM ... ... ес ... ... ... кеңістігінің бос қөлемі 45 Гб минималдыдан аз емес
-Альфа-сервер ДЕС 1000 233 МГц
-оперативті ес 128Мб аз ... ьос ... ... 18 Гб аз ... каналдарына қойылатын талаптар
-ТСР/ІР протоколы
-канал жылдамдығы
Стандартты 19.2 Кбит
Минималды 9.6 Кбит
4. Жұмыс орнына қойылатын талаптар
Стандартты
-WINDOWS-95,98, WINDOWSNT workstation
-оперативті ес 32 Мб аз ... ... ... ... ес 16Мб аз ... бос ... көлемі 20Мб аз емес
-тышқанның болуы
-принтердің болуы
5. WINDOWS регионалды келтіру қойылатын ... ... ... және ... ... бөлігі-нүкте
–Ақша бірлігі, бүтінді айыратын және сандық бөлшек бөлігі-нүкте
–уақыт
-күні
-сипатталған конфигурация Халық Банк үшін ... ... ... және ... ес ... ... ... санымен және көрсеткіштер
база көлеміне тәуелді.
Ұйымдастыруды қамтамасыз етудегі қойылған талаптар
Ұйымдастыруды қамтамасыз ету (ҰҚ) ... ... ... ... ... құру (жобалау) және функционерлеу. ҰҚ үлкен проблема, ол
ақпараттық жүйені құру мен ... ... ... ... оның ... ... іс ... ұйымдастырушылық
құрылымын, жүйе қызметін реттейтін құқықтық актілерден тұрады.
ҰҚ шешетін есеп ... ... ... ... ... ... ету үшін жеткілікті болуы керек.
Есеп комплексі қолданушылардың табысты функционерлеу үшін ... ... ... оқытуды ұйымдастыру;
-технологиялық сипат талаптарын бұзбай сақтау.
-ПҚ ұйымдастыруда ... ... ... ... ... автоматтандырылған жұмысшыларға қол жетуді қамтамасыз ету.
Ақпараттық қорғау мен программалық құралдардың бұзылудан ... қол ... ... ... ... мен ... ... жүйесі келесідей
сипаттамаларды иемдену керек:
-қауыпсіздік-көрсеткіштер қорғанысын қездейсоқ немесе абайсызда
бұзылу, ... ... ... ету ... ... ... , ... жүйеге не ондағы сақталынатын көрсеткіштерге қол
жеткізуге құқын анықтайды;
-құпиялылығы- жабық ақпаратты қорғанысқа жататын жариялау құқығы;
-құпиялық-статус, ... ... және ... ... ... ... жүйе ... ашу және программалық
құралдарды статистикалық көруде (жүйеге енуге әртүрлі ... ... күту ... ... тіл ... оның ... қорғаныстығы
көрсеткіштерді қолдану ережелері мен шарттары берілуі мүмкін;
-іске асыру құқығы, билік-қорғаныстығы көрсеткіштерді сол ... ... ... ... ... ... объектің іске асыру құқығы.
-идентификация-теңестіру, ұқсастыру - қолданушыларға, техникалық
құралдар және қорғаныстағы ресурстар (көрсеткіштер) ... ... ... ... ... (аты, коды) иемдену;
- шынайылығы - идентификатор ұсынған тиістілігіне қарай тексеру.
Ақпаратты және программалық құралдарды ... ... ... ... ... ... үшін сапалы құжатнаманың болуы;
-кемеліне жеткізу әдісін қолдану;
-программалық құралдарды ... және ... ... ... ... пен ... құрамдарды қорғауда келесідей
әдістер қолданылады;
-криптографикалық әдіс (ақпаратты қодтау)
-ақпарат пен программалық құралдардың ... ... ... ... біріктіруге болады:
-техникалық құралдар, есептер және ақпараттық ... ... ... ... ... ... қолдануға және ақпараттық
файлға рұқсат етілген жұмыс уақыты және күні);
- техникалық құралдар мен ... ... ... ... мен ... ... шектелген
ақпаратты өңдеу, жұмысын тіркеу;
-оны қолданудан кейінгі есте сақтау бөлігіндегі ақпаратты жою;
- рұқсат етілмеген сигналдар;
-әртүрлі ... ... ... ... ... мен
механизмі, берілетін құжатта және т.б.құпиялық графигін ұсыну).
ҚР ХБ кассалық операциялар АЖ концептуалды схемасы
Концептуалды схема АЖ ... ... ... мен ... ... ... Концептуалды схема АЖ құрылымын,
және оған кіретін жүйе іші мен графикалық өзара байланысын көрсетеді.
АЖ-де автоматталынған жоба құжаттарын ... ... ... ... ... ... ... интерпритациясы
алады, мысалы, ақпараттық модельдер, алгоритм схемасының блогы, ақпараты,
құжат айналымы, ақпарат ... және т.б. ... ... ... ... ... ... жүйені құрудағы метологиялық
-әдістемелік аспектілер көрінісін береді. Олар ... жүйе ... екі ... ... ... ... және функционалды.
Функционалды схема бөлігі ақпараттық және технологиялық байланыстар өңдеу
мен ақпарат ... ... ... ... формада көрінісін
береді.
АЖ қамтамасыз ету бөлігі келесі элементтерден тұрады: СТС, ПО және ... 2-4 ... ... ... 2 ... көрсетілген.
1. кесте
Ақпараттық қамтамасыз ету сипаттамасы
|Элементтер ... ... ... |Барлық ақпарат БД түрінде сақталады ... турі ... ... ... ... ... иерархиялық фасеті ... ... ... және ... ... ... ... істегенде қолданатын жасырын |
| |сөз, ... ... оны ... ... |
2. кесте
Программалық камтамасыздандыру сипаттамасы
|түрі ... ... |MS DOS. ...... ... ... ... ... ... ... FoxPro 2.0 |
4 ... ... ... ... ... |Сипатамасы ... | | ... Pentium 233 ... ... |АТХ Pentium 2 |
| ... ... МНz |
| |ОЗУ, |32Mb |
| ... |1.4Mb |
| ... |1.7Gb |
| ... ... 768 |
| ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |ККА ... ... ... кассалық | | ... | | ... ... |HP LAZERJET 1100 Е ... ... |HP ... ... ... ... 56k Vi ... |Радиостанция ... |
|1 |2 |3 ... ... ... |
| ... | Радиотелефон |Nokia ... ... ... ... ... ... |Тораптық ... |АИС ... ... ... ... |құжаттық |
|құжатнама | ... ... ... Сурет. АЖ концептуалдық схемасы
2-ші суретке түсініктеме:
Кіретін құжаттар :
1-Кіріс кассалық ордері №51/36,
2-жеке куәлік,
3-РНН ... ... ... ... ... ... есептер:,
8-шотты ашу,құжатты қабылдау және ақшаны қабылдау,
9-ақша қабылдау (қолма-қол және қолма-қолсыз),
10-ақшаны беру (қолма-қол, қолма-қолсыз),
11-комиссиондық сыйақы ... ... ... есеп ... ... жұмыс.
Шығатын құжаттар:
16-кіріс, кассалық ордер №51,
17-шығыс кассалық ордері ... ... ... ... ... ... №52,
20-кіріс кассалық ордері пайыз
аударымы,
21-операциялық күнделік.
2. БАНКТІК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮЙЕСІНДЕ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ... ... ... Есеп ... ... - бұл есеп ... ... бір сипаттамаларына
сәйкес топтастырылған. АЖ есеп құрамы келесідей факторлармен анықталады:
-басқару функциясының немесе басқа маңызы;
-компьютерді басқарушының персоналдық дайындық ... база мен ... ... «ҚР ХБ Кассалық операциялар»
ЭАЖ дара байланыс есебінің схемасы 3-ші суретте көрсетілген
3 – ... “ ҚР ХБ ... ... ” схемасы
2.2 Есеп қойылымы
Есеп сипаттамасы
Есеп қойылымы келесі бөлімдерден тұрады:
-шотты ашу, ол құжатты қабылдау және ... ... ... қосады;
-ақшаны беру (қолма-қол, қолма-қолсыз),
- ақша қабылдау (қолма-қол және ... ... ... ... ... есеп беруді құру,
15-инкассациямен жұмыс.
Есеп мақсаты - шынайы және оперативті ... алу ... ... ... құжаттарын құруды ... ... ... күні алу ... Есеп ... операционды күнделік , жүргізілген операцияның күнделікті есеп
беруі болып табылады.
Көрсеткіштерді енгізу операциялық кассада іске асырылады.
Кіріс ақпараттары
Кіріс ... ЭАЖ ... ... ... ... ... екені
белгілі. Кіріс ақпараттары - бірінші құжаттар болып табылады.
Енетін құжаттар болып:
-Кіріс кассалық ордер ф.№51/36
-шығын кассалық ... ф. ... ... ... ... ... ... қосымшаларда көрсетілген: кіріс кассалық ордер
№51/36 (1 қосымшаны ... ... ... ... №51/36 (2 ... қара),
ордер ф. №63 (3 қосымша қара), РНН (4 ... ... жеке ... (5 ... ... ... 5 кестеде көрсетілген
5 кесте
Кіріс көрсеткіштердің тізімі
|хабарлама ... ... ... ... |Идентификато|Таныстыру формасы | | |
| |ры | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |PRI ... ... ... ... |
|кассалық | | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... |RAS |Жазбаша ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... |
|ф.№51/36 | | | ... ... |SB ... ... ... ... |
|кітапшасы | | | ... ... ... ... ... ... ... ... |
| РНН |RNN ... |Сұраныс бойынша ... РНН ... |UD ... |Сұраныс бойынша |Куәлік ... ... ... ... кассалар ордері ф. №51/36 хабарлама
құрылымының тізімі және сипаттамасы
|Хабарламаның аталуы ... ... ... ... ... |PRI ... ... ... ... ... белгі ретіндегі|
| ... ... ... ... |DATA |9(10) ... ... |FIO |А(15) ... ... |SUMMA |9(6) ... |PRIN |9(12) ... ... ... ... ... ... ф. №51/36 хабарлама
құрылымының тізімі және сипаттамасы
|Хабарламаның аталуы ... ... ... ... ф.№51/36 |RAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |DATA |9(10) ... ... |FIO |А(15) ... ... |SUMMA |9(6) ... |PRIN |9(12) ... ... бірліктің кіріс кассалар ордері ф. №63 хабарлама құрылымының
тізімі және сипаттамасы
|Хабарламаның аталуы ... ... ... |OR ... ... ... қойылған мәселедегі|реквизит белгі ретіндегі|
| ... ... ... ... |DATA |9(10) ... ... | | ... ... |SUMMA |А(15) ... | | |
| |PRIN |9(12) ... ақпарат
Шығатын ақпараттық көрсеткіштер болып ПЭВМ көрсеткіші ... ... ... ... ... ... яғни
программаны орындау қорытындысы. Шығатын құжаттар болып:
-кіріс кассалық ордері №51 (қолма-қол)
-шығыс касссалық ордері №51(қолма-қол)
-кіріс кассалық ордері №52 ... ... ... ... ... ... формасы қосымшада көрсетілген: кіріс кассалық ордері
№51 (қолма-қол) (6 қосымшаны қара), шығыс ... ... №51 ... қосымша қара), кіріс кассалық ордері №52 (қолма-қол емес) (8 қосымша
қара), шығыс ... ... №52 ... емес), (9 қосымша қара),
операциялық күнделік ... ... ... тізімі 6 кестеде көрсетілген.
6 кесте
Шығыс көрсеткіштерінің тізімі
|Хабарлама ... ... |
| | ... ... ... ... | | |
| | ... | | ... ... |PRKAS ... ... ... бойынша |Кассир, |
|ордердің ф.№51/| ... | ... | ... | |я ... кассалық |RAS ... ... ... ... |Кассир, |
|ордер №51 | ... | ... | ... | |я ... ... |PRB ... ... ... ... ... |
|ордердің ф.№52/| ... | ... | ... | |я ... ... |RASB ... немесе |Сұраныс бойынша |Кассир, |
|ордер №52/ | ... | ... | ... | |я ... ... |OPER ... немесе |Сұраныс бойынша |Кассир, |
| | ... | ... | ... | |я ... ... бірліктің кіріс кассалар ордерінде шығатын хабарлама
құрылымының тізімі және сипаттамасы
|Хабарламаның аталуы ... ... ... ... ф.№51 |PRRAS ... аталуы ... ... ... ... |
| ... ... | ... |DATA ... ... ... |FIO ... аты-жөні |
|Қабылдау сомасы |SUMMA ... ... ... |PRIN ... ... кесте
Ақпараттық бірліктің кіріс кассалар ордері ф. №51 хабарлама құрылымының
тізімі және сипаттамасы
|Хабарламаның аталуы ... ... ... ... ф.№51 |RAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |DATA |9(10) ... ... |FIO |А(15) ... ... |SUMMA |9(6) ... |PRIN |9(12) ... ... бірліктің кіріс кассалар ордері ф. №52 шығыс хабарлама
құрылымының тізімі және сипаттамасы
|Хабарламаның аталуы ... ... ... ... ф.№52 |RAS ... аталуы |Алға қойылған мәселедегі|реквизит белгі ретіндегі|
| ... ... ... ... |DATA |9(10) ... аты-жөні |FIO |А(15) ... ... |SUMMA |9(6) ... ... аудару | | ... |NUM CH |9(15) |
| |PRIN |9(12) ... ... ... кассалар ордері ф. №52 шығыс хабарлама
құрылымының тізімі және сипаттамасы
|Хабарламаның аталуы ... ... ... ордердің ф.№52 |RAS ... ... ... ... ... белгі ретіндегі|
| ... ... ... ... |DATA |9(10) ... ... |FIO |А(15) ... сомасы |SUMMA |9(6) ... ... ... | | ... |CPIS CH |9(15) |
| |PRIN |9(12) |
3. ... ... база (АБ) - бұл ... ... ... ... ... тыс ... база
Машинадан тыс ақпараттық база- ақпараттық база (АБ) бөлігі, өз
кезегінде ... ... және ... жиынтығы, адамдардың
есептегіш ... ... ... ... АЖ ... - машинадан тыс ақпараттық базаға нормативті ... ... ... ... ... саралау жүйесі
мен кодтау жатқызылады.
Кодтау жүйесі – бұл объект ... мен ... ... ереже
жиынтығы, объекті саралаудағы шартты белгілеу таңбалар көмегімен кодтық
белгілеудегі таңбалар саны; код ... ... ... ... ... және ...... болады; код құрылымы-кодты белгілеудегі
таңба орналасуы анықталады.
Қодты қолдану келесі мүмкіндік береді: ЭА өңдеу тереңдігін төмендету
көрсеткіштерді топтауды жеңілдетеді, машиналық ... ... ... ... pr, nazis, rasbz, prbz
Klient, oper, spicok,
rnal, pr, nazis, rasbz, prbz
4- сурет. ... ... ... ... ақпаратты саралауда екі саралау жүйесі кеңінен
қолданылады: иерархиялық және фасетті. ... ... ... қойылады:
- барлық саралау есептерін қамтамасыз ететін жеткілікті көлем;
- экономикалық нақтыланған сараланатын объектілерді кеңейтуге ... ... ... саралау құрылымын бұзбай қажетті өзгерістерді енгізе
алады;
- саралауды жүргізудегі жеңілдігі.
Саралау – сараланған топтау атаулары және олардың ... ... ... ... ... автоматталған өңдеуді
ұйымдастыру талап етеді техникалық –экономикалық ақпаратты ... ... ... кодтау сақтау мен іздеуді сонымен бірге көрсеткіштерді
өңдеу ... ... ... үшін ... ... ... ... логикалық операция, элементті бөлу ... ... мен ... ... жалпы белгі немесе топтау
белгісі ретінде ... ... ... ... өз ... сараланған элементтердің өзара байланысы
мен олардың сипаттамаларының ... ... ... ... Бұл жүйе саралаушылар комплексін анықтайды. Иерархиялық және
фасетті саралау ... атап ... ... ... ... ... ... бас ию
қатынасын анықтайды. Алдымен бір белгіге байланысты ірі топтамаларды, содан
кейін олардың ішінде басқа ... ... ұсақ ... және ... Берілген жағдайды әр объектіге әр сатыда тек бір ... орын ... яғни ... топтамалары қайталанбайды және
оның әрқайсысы тек бір немесе сол негізгі саралауға бөлінеді. ... ... ... ... ... ... ... тізімінен тұрады. Осыған байланысты, ол еркін ... ... ... саралаумен қарастырылмағандығы өңдіруде
мүмкіндік береді.
Фасетті саралау жүйесі көп саралау қорытындысы әртүрлі фасеттегі
саралау ... ... ... ... алу ... бөлуді жүргізуге мүмкіндік береді.
Әртүрлі фасеттегі саралау ... ... ... ... ... ... ... және т.б. бөлу заңы ... ... ... ... талаптарды ескеру қажет:
-минималды ұзындықта кодты жасау;
-кодты логикасы және басқамен ауыстыруы;
-шешілетін есеп ерекшелігі есептілігі;
Кодтау – ... ... ... жинақы формада ұсыну
мақсатында таңбалы белгілеулерді енгізу ... ... ... ... ережелер жиынтығы өз ... ... ... ... ... ... ... саралау
жүйесін көрсетеді. Әр төменде тұрған топтастырулар коды ... ... ... қосу ... іске ... Бұндай жүйе жоғары ақпараттықты
иемденеді.
Жүйе комбинациясы үлкен көп белгілі номенклатура үшін қолданылады,
олар өз ... ... Бұл жүйе ... ... ... ... ... реквизиттер үшін кодтау жүйесі колданылады:
-филиал коды;
- шот номері;
-РНН;
7 кестеде кодталатын реквизиттер тізімі көрсетілген
7 кесте
Кодтау реквизиттер
|реквизиттер |Кодтау ... ... ... |
| | ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... коды ... | | | |
| Шот ... | | | ... ... | ... | |
| | | ... | ... ... ... ... ішіндегі ақпараттық база бөлігі, АЖ қолданатын ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық
база сақтағыш машиналарда орналасады. ... ... өз ... ... ЭВМ мен ПЭВМ ... автоматты енгізу үшін жарамды
екенін көрсетеді. Оларға қатты магнитті дискілер ... ... ... ... ... ... магнитті карталар,
фотохронды сақтағыштар, ... ... ... ... ... түрлері жатқызылады. Қазіргі уақытта иілмелі магнитті
дискілер (дискеталар) ... ... ...... ... ... ... Ақпаратты массивті ұйымдастыру-бұл оның неден
тұратынын, құрылымын ... яғни әр ... ... үшін ... ... және ақпараттық массивте олардың орналасу кезегі
табылады. Ақпараттық массивтер енетін, ... және ішкі ... ... ... басу ... ... үшін көрсеткіштерден тұрады. Бұл
ақпарат негізінде қолданушылар ... ... яғни бұл ... ... ақпараттық массивтер үнемі ,сақтаушы, оперативті және
көмекші болады. ... ... ... ... ... ... ... құжаттар мен анықтамалар есебін шешуде қолданылады.
Нормативті-анықтама ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты жазып алады,олар өзара байланысқан басқа
есептерді шешуде қолданылады,не ... бұл есеп ... үшін ... ... ... ... негізінде құрылады, яғни
өзгермелі ақпараттан тұрады, ол бірте-бірте жиналады сол себепті оперативті
массивтер мазмұны өңдеу циклында өзгереді.
Қызмет массивтері ... ... ... ол ... массивтерін
автоматтандыру үшін қажет.
Машина ішіндегі ақпараттық база келесідей жағдайлармен ұйымдастырылуы
мүмкін: локальді массив түрінде, ... ... ... ... ... ... байланысқан ақпараттар массивінің жиынтығын
көрсетеді, ол есте сақтайтынқұралдарда сақталады және ... ... ... іске ... ... базасын құрудағы мақсаты
болып көрсеткіштерді ... ... ... ... базасында
көрсеткіштерді сақтау сенімділігі және т.б. болып табылады.
Көрсеткіш базасын қолдану көрсеткіштерді басқару ... ... ... ... олар база ... ... жүйесі деп
аталады. Машина ішінлегі ақпараттық база, берілген есеп көрсеткішінің
базасы ... ... ... ... ... және ... дискілерде орналасқан.
Машина ішіндегі ақпараттық база ОС MS- DOS файл ... ... ... ... ақпараттық жүйенің белгілі-бір бөлігі, ол
файлдардан, каталогтардан және ақпараттық базаны ... ... ... ... база кезегі көрсетілген:
8 кесте
|Идентификатор ... ... |
|1 |2 |3 ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... ақша туралы база |
|Prbz.dbf ... ... ... ... |
| | ... ... |
|Rasbz.dbf ... ... ... шығыс |
| | ... ... ... ... ... ... ... |
|Nazic.dbf ... ... ... аударымы |
| | ... база ... ... ... ... ... |
|Oper.dbf ... ... ... ... |
| | ... база ... ... базасының параметрлрі мәні:
• Өріс аталуы;
• өріс типі: ... ... ... ... ... өріс көлемі;
• өріс көлеміндегі ондық таңбалар саны(тек “N” мәнін иемденеді)
Фиксирленген көлемі: “D”- күні 8 ... ... 1 ... ... 10 0
4. «ҚР ХБ ... ... АЖ ... қамтамасыздандыруды
сипаттау
«ҚР ХБ Кассалық операция» АЖ математикалық формулалары келесі жағдайда
қолданылады:
1. Клиенттің қосымша салым төлемі, ... ... ... ... ... ... ҚАЛДЫҚ
Мысалы:
Клиент шотында 10 000 тенге, ол 1000 теңге салады.
Шоттағы қалдық ақша болады: ... ... ... ... ... ... алынады
шоттағы СОМА=клиенттің СҰРАЙТЫН СОМАСЫ-шоттағы АҒЫМДАҒЫ ҚАЛДЫҚ
Мысалы:
Клиент шотында 10 000 тенге, ол 1000 теңге алады.
Шоттағы қалдық ақша болады: ... ... ХБ ... сәйкес операцияны жүргізу, қолма-қол ақшаны бергенде
сыйақы ұсталынады. Бұл келесідей формуламен есептеледі:
Банк кірісі (СОМАСЫ)=((қолма-қол ақшаны беру сомасы /100)*0,1%)
мысалы:
Клиент ... 10 000 ... ол 1000 ... алады.
Банк кірісі(СОМАСЫ)=((1000/ 100)*0,1%)=10 теңге.
4. Қажет болғанға дейінгі салым бойынша пайыз аудару келесідей ... ... ... төлем сомасы,
К-кварталдағы күн саны,
П-жылдық пайыз қойылымы.
Мысалы:
Клиент шотында 10000 ... ... ... ... ... ... ... келесідей формуламен жүргізіледі:
Д=((С*К*П)/365*100))
Мұндағы, Д-пайыз сомасы,
С-алғашқы төлем сомасы,
К- келісілген күн саны,
П-жылдық ... ... ... 10000 ... ... ... ... күннің қорытынды қалдығы келесі формуламен есептеледі: (осы
жерде операционды қызметкер белгілі-бір күндегі қорытыңды сомасын
қарастыра алады).
БЕЛГІЛІ БІР КҮНДЕГІ ҚОРЫТЫНДЫ СОМА = ... ... СОМА ... ... СОМА ... ... ... қорытынды сома= 100007+345+67678+890000+7654456 =
188840 теңге
5. Программалық қамтамасыздандыру
Программалық құралдар сипаттамасы
ҚР ХБ АФ бар программалық өнімдер қызметі 9 кестеде көрсетілген
9 кесте
|№ ... ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... программалық|АОЗТ “Soft Road” |опер. бөлімде |
| ... | ... |
| |BS | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| |BH | ... |
| |CONVFILE | ... есеп ... |
| | | ... ... |
| | | ... және ... |
| | | ... ... |
|2 ... орта ... ... Е.Н.|опер.күннің көрсеткіштер|
| | ... С.Л. ... , ... ... | ... ... есептерді |
| | | ... есеп ... |
| | | ... ... |
|3 |AMBRF ... ... г.|Құрылымдық |
| | ... ... |
| | | ... |
| | | ... бухгалтерлік |
| | | ... |
|4 |AMSHELL ... тыс есеп |
| | |” ... |
|5 ... ... В.А. ... есебі |
| ... | | |
|6 ... |АОФ ... ... ... ... |
| ... | ... |
|7 ... ... USER| ... ... ... |Қойма ... ... ... ... | ... | |
| | ... ... | |
|9 ... Branch | ... |
| ... | ... ... ... ... ... | ... иелерінің |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... басатын |
| | | ... ... ... | ... ... мен |
| ... “Платежное | ... ... |
| ... | ... басу |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... | ... ... |
| ... | ... және басу ... |PENSION ... “Soft Road” ... жекеше |
| ... ... | ... |
| ... қызмет | ... ... |
| ... | | ... ... | ... ... арқылы |
| | | ... және ... ... |ARGOCOM | ... ... ... |
| | | ... және ... |
|16 |CONNECT | ... ... ... |
| | | ... және ... ... ... жүйелі сипаттамасы
Операциялық жүйе(ОЖ)
Операциялық жүйені (ОЖ) таңдау маңызды кезең болып табылады, ол барлық
программалық қамтамасыздандыру ... ... ... әсер ... ... көптеген операциялық жүйелер белгілі, ол ... ... ... ... жасаушы бағыттарын жақсарту және
функционалды мен ... ... ОЖ ... ... деңгейін көтеруге байланысты. Дамуына қарай ... ... ... ... ... ... түрде жіберу;
есептеу ресурстарын басқарудағы тиімділікті қамтамасыз ету; максималды қол
жеткізу формасында қолданушыға ... ... ... ... ОЖ ... мына элементтер кіреді: операция
орындау процессін ... ... ... үзілісті жоспарлау мен
өңдеуді, қай операцияны алдымен ... ... ... ... жады бөлімдерін ұйымдастыру; сегменттеу, динамикалық және ... ... ... ... ... және т.б.; ... басқару, ену-шығу сұранысын өңдеу, жадыны белгілеу, буферизация,
көрсеткіштерді блоктау; олардың ... ... ... ... ... ... әртүрлі әдістер, каталог жүргізу.
Айтылған функциялар ОЖ ядросын құрайды және ... ... ... ОЖ ... ... утилиталар, капиляторлар және басқа ОЖ
қызметін құрайтын программалық құралдар табылады. ОЖ ... ... ... үшін ... ... ... етеді
Бас Банкте жұмыс істейтін база көрсеткіштері WINDOWS ... 4.0 ... ... ... ал ... сеттік операциялар
жүйені қолданады. Операциялық жүйенің ... ... ... ... ... сервер деп атайды. Ресурстарды қолданатын компьютер,
сервер басқаратын клиент деп ... WINDOWS NT Server ... ... ... ... ... ... алады, сонымен бірге WINDOWS 95,
WINDOWS NT Workstation- мен де WINDOWS NT ... ... ... ... оның ... іске ... ... NT Server 4.0 компьютерге келесі процессорлар типімен
орналастыруға болады.
• Intel 80486, Pentium , ... DEC Alpha ... ... Power ... ... ... ... мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді:
-қолдау-файл аттары ұзындығы 255 символдан аспайтын (бос ... және ... ... атты ... ... ... үшін MS-DOS-пен бірге;
-жүйеге енгізілген қауыпсіздік жүйесі, ол жеке файлдар мен ... ... ... береді.
Домендер туралы да осылай айтуға ... ... - WINDOWS ... 4.0 негізгі бірлігі компьютерлер тобын ... олар ... ... және жалпы қауыпсіздік саясатын қолданады Домен өзіне
компьютерді қосады, ... ... ... орындайтын немесе бір
компьютерді бақылаушы резерв доменін орындайтын. WINDOWS NT Server ... ... ... деп ... ол WINDOWS NT Server 4.0 ... ... жұмыс істейді, бірақ домен бақылаушысы болмайды.
Доменді – бұл жұмыс құрамына ... ... Ол ... бірігуі болып қалады, онда бір-бірімен тек сым өткізгіштер арқылы
ғана емес, компьютерлер арасындағы байланыс айтады. ... ... ... ... ақпаратты қолдануға және бірігу жұмысын ... ... ... ... береді. Кілтті айырмашылығы ... ... ... бір ... ... мүмкіндік береді.
WINDOWS NT Server 4.0 сеті бір доменнен ... ... ... ... домендерден тұрады, мысалға, корпоративті торап оған
дүние ... ... ... және ... ... кіреді. Соңғы
жағдайда жеке жұмыс станциялары берілген ... шыға ... ... NT домен моделі келесідей мүмкіндіктерді қамтамасыз
етеді:
- конфигурацияны дамытудағы ... ... ... ... ... есепке алу жазуларының бір база көрсеткіштері.
Банк жұмысы кезінде интернет поштасы жұмысын қолдайды және Microsoft
Exchange хабарламасында ... ... ... және ... мүмкіндік
береді.
Торапты ұйымдастыру
Компьютерлер бір Ethernet локальды есептеу ... ... ... біріккен. Бұл бірігу әр машинаға ... ... ... ... ... ... ... ең қол жетерлік, кең танымал және атақты торап ... ... ... мен ... көптеген артықшылықтары бар, ол тұрақты, сенімді, қымбат
емес конфигурациялар кең ... ... ... Оның ... ... ... ... негізгі типтегі кабель бірігуімен жұмыс істей алады.
Негізгі кабельдік бірігу типі болып ... ... ... ... (
жіңішке және жуан) және волоконды-оптикалық кабелі болып табылады.
Ethernet торабы шинналық және жұлдызды типологияны қолдайды, Windows NT
, Novell NetWare ... ... ... оның ... ... ... ... AWG 22-26 битые пары сымдарын қолдану кезінде ... ... 500 ... ... ... ... IBM РС/АТ 386/486 16-разрядтты машина
ұясымен сәйкес келеді және бірнеше хабтармен немесе бір хаб 100 ... ... ... Машиналарды біріктіру олар арқылы жүргізіледі, 32
Кбайт оперативті ... ... және NDIS, Packet и UNIT ... ... программалық жабдықтау (ПЖ) сипаттамасы
Centure ортасында жобалау нәтижесінде, ол ... және ... мен МҚБЖ FoxPro ... ... ... үшін АЖ ... ... 8 қосымшада көрсетілген.
МҚБЖ FoxPro - программалық өнім Fox SoftWareInc ... ол ... ... ... ... ... қолданысын иемденеді.
MS DOC ОЖ - бұл уақытты бөлу операционды жүйесі, оның бастапқы есебі
болып бірнеше қолданушы программасын бір ... ... ... ... MS DOC ... ... ... файлдық жүйесін ұсынады, бұл
қолданушы көрсеткіштердің сақталуына, құпиялығына және өңдеу ... ... ... ... DOC ОЖ ... бөліктерден тұрады:
-ену шығу базалық жүйесі;
-ОЖ енгізушісі;
• IO.SYS, MSDOC.SYS файлы
• DOC командалық процессор;
• Сыртқы командалық DOC;
• Құрылғылар ... ... ... үнемі есте сақтау құрылғыларында (ПЗУ)
орналасқан, ол жүйелі блок ... ... ... ... ... ... ... нольдік жолында орналасқан. BIO.COM и DOS.COM ... ... ... бір ... ... ... форматтау кезінде бұл
облысты келесі операциялық жүйе ... ... үшін ... ... қоюға
болады. Алда бұл сала ... ... мен ... үшін ... ... бұл сақталымына кепілдік береді. ... ... ... ... ... бір ... ALT+ CTRL+DEL ... ОЖ іске қосылады.
ЭВМ-ді қосқаннан кейін ену-шығу базалық жүйесі оперативті жады
клавиатура мен ... тест ... BIOS ПЗУ ... ... ... дисководтан сұрау жүргізілмейді. Тестілеу ... ... жады ... ... және ... ... - минутқа
дейін жүргізіледі. Қатені тапқан ... ... қате ... ... Қате жоқ ... BIOS ... бастапқы енгізу блогін
шақырады,өз кезегінде ОЖ қалған модульдерден енгізуді жүргізеді.
ОЖ ... ... ... деп аталатын 0,1,...5, ... ... үшін қол ... бұл ОЖ ... ... ... кейін ОЖ клавиатурадан енгізу командасының
күтуіне өтеді.
Клавиатурада командаларды ... ... ... ... ... басқаннан кейін командалар ... ... ... ... ... ... содан кейін
орындалады.
Кейбір ... ... ... ... ... ... 127 ... аспау керек. Команда параметрлерден бір бос орын
арқылы бөлектенеді.
FoxPro жүйесі FoxView ... ... ... ... ... ... қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қосымша
генераторды экранды форма негізінде ... ... ... интеграцияланған ортасын қосады, оның
құрамына конструктор меню ((Menu ... ену шығу (Sereen ... кұру үшін ... ... тілі шаблондарын қолдау құралдарын,
ПҚ қосымшаларын қолдау утилиттері, программалау жүйесінің тіл компиляторы
жатады.
Программалау ... тіл ... ... модульдері
енгізуді алуға мүмкіндік береді.
Банк қызметінің құжаттық санының қажеттілігі үшін ... ... база ... ... ... ... ... ерекше
мән беру керек. АЖ функционерлеу MS DOC ... жүйе ... ... ол компьютерлер жұмысын басқаратын программалар жиыны.
FoxPro 2.0 реляционды база көрсеткіштерін басқару ... ... ... жолы ... атты иемденеді және ... ... ... типі қай ... ... сақтауға
болатыны және олардың көлемінің шегін анықтайды.
FoxPro келесідей көрсеткіштер типі қарастырылған:
Текстік жол ... типі ... ... ... ... символдардан құралған еркін текстен тұрады.
Сандық жол (көрсеткіштер типі Numeric) арифметикалық ... ... ... үтірі бар сандардан тұрады.
Жолдар қалқымалы үтірлермен (Float көрсеткіштер типі) ... ... ... ... ... ... үтірлер
санымен.
Күн жолы (көрсеткіштер типі Date) күн және уақыт ... ... жол (Logical ... ... ауыспалы нақтылығының
сандық мәнінен тұрады,яғни қалқымалы жағдайдағы үтірлер санымен.
Қолданушы база ... ... ... ... ... ... ... жағдайда қалқымалы үтірлер жолын анықтау керек,
мысалы,өлшеу ... ... ... үшін және әртүрлі физикалық
эксперименттер және т.б.
Объект жолы ... типі General) OLE (Object Linking ... ... ... ... ... ... тұрады,
мысалы, иллюстрациялар мен диаграммалар.
Иллюстрациялар жолы (көрсеткіштер типі Picture) OLE бола ... ... ... ... ... ... Base ... System)
жүйе деп түсінеді, ол база көрсеткіштеріне қызмет етуге арналған. Сонымен
бірге ... ... ... алуы ... және ... ... тез таба
білуі керек.
FoxPro реляциялық база көрсеткіштерін басқару жүйесі болып табылады
және «қарапайым» база ... ... ... салыстырғанда
ерекшеленеді. «Реляциялық» термині әртүрлі база көрсеткіштері ... ... ... ... база ... басқару жүйесімен салыстырғанда
байланысты қолдану ... ... ... ... ... түрі тек ... ... біреуінде сақталады.
Клиент картотекасында ұйым атауы жайлы толық ақпараттық сақтаудың
орнына, бұл картотекадан шот ... шот ... ... ... Бұл ... ... мүмкіндік.
Көрсеткіштер қайталанбайтындықтан, тек бір ... ... ... ... ... ... ... тәуекел
қателіктерін төмендетеді, мысалы, әр картотекаларда ұйым ... ... ... ... ... ... ... картотекалардың
өзара байланысқан ақпаратты іздеу, жинау және ... ... ... ... база ... бұны ... жасайды.
Реляционды база көрсеткіштерінің қате жазулары (кейбір жіберулер
қатынастарымен) автоматты ... ... ... база көрсеткіштері таблицалық формада шығады. ... ... жол ... сәйкес келеді, ал жолдар көрсеткіштер
жазуына сәйкес келеді. Мысалы, бір таблицада шот ... ... ... ... ... қолданылады тек, бір уақытта бірнеше көрсеткіштер
жазуын қарау мүмкіндігімен және барлық база көрсеткіштерінің қарап ... бұл ... ... ... көп ... олардың барлығы
экранға сыймайуы мүмкін.
Формуляр көрсетілетін түрінде көрсеткіштер жазуынан тұрады. Егерде
қолданушы ... жаңа ... ... ... ... барларын
өзгерткісі келсе, сәйкес өзгертулерді енгізу формуляр режимінде орындалады.
Жаңа блоктарды енгізу және ескілерді өзгерту, ... ... ... ... ... ... ... формаға қандай өрісте
бейнелейтіні және олардың қалай орналасуын анықтайды. Форма көмегімен
көрсеткіштер ... ... ... өзгерту қолданушы экранда тек
қосылған формадағы көрсеткіштер базасы ... ғана ... ... база ... ... қате ... ... және
қолданушыға оны қызықтыратын ақпаратқа ғана мүмкіндік береді.
FoxPro-да жазуды таңдауда арнайы құралы бар-сұраныс.
Ол таңдау критерийнің нақты формулировкасын құрайды (оны ... ... ... ... орындай база жазуларын
қарастырады және керектілерін ғана таңдап алады. Қолданушы іздеу саласын
шектей ... ... ... бірнеше таблицаларды
байланыстырады және т.б. FoxPro ... ... Query ... ... және ... формада қарастыру үшін
көрсеткіштерді экранға ... ... ... қайтадан өз көрсеткіштерін
осы таблицаға орналастырады,алдағы мәліметті жойғаннан кейін. Сақтау үшін
FoxPro ... ... ... ... ... орналастыруға
мүмкіндік береді .Бұндай уақытша база көрсеткіші курсор деп аталады.
Курсор қарапайым таблицадан ерекшеленеді,ол ... файл ... ... қол ... ... ... ... файлды қолданып және жапқаннан кейін дискіде ес орнын босатады.
Сұраныс нәтижесінде ... ... ... ... құруға оңай емес, бірақ FoxPro бұл үшін ... ... Сөз есеп (Report) ... Есеп беру «көрсеткіштерге форма
беруге» мүмкіндік береді.
Байланыс жеке база ... ... ... ... ... ... база көрсеткіштерінің жіберу полесін
индексирленуді ұсыну.
Индексте ((Index), жеке файл ... ... ... ... ... ... ... осы арқылы тез іздеу
мен сұрыптау мүмкін болады. Индексирленген байланыс өрісін қолданған кезде
оң тиімділікке жетеді, ... ... база ... ... ... ... жылдамдығы мен сұрыптау нәтижесі жаман болмайды.
5 кестеде диалог ағашы программасы ... ... Меню ... суретке түсініктеме:
1- қажет болғанға дейінгі салым;
2- жедел салым қосымша ... ;
3- ... жаңа ... шот ... күн ... ... ... Корректировка;
9- пайыз;
10-Ведомость сумкаға сомамен;
А-қолма-қол кіріс;
Б- қолма-қолсыз кіріс;
В- ... ... ... ... ... ... - қажет болғанға дейінгі салым;
Е- жедел салым қосымша төлеммен;
Ж- қажет болғанға дейінгі төлем;
З- жедел салым қосымша төлеммен
6 ... ... ... өзара байланысы көрсетілген
6 сурет. Программалық модульдердің өзара байланысы.
6 суретке түсініктеме:
1- D_zapros, 2-Spisok, 3-ndep, 4-kordep, 5-bkdobost, 6-deprolboz, 7-status,
8-percent, 9- ... ... ... кіру үшін ... ... (131899);
-экранда бастапқы меню шығады, ол мына пунктерден тұрады:
1) операция;
2) операциялық ... ... ... ... ... шығу
-«Операциялар» меню пунктінде ,подпунктер бар,
1) қажет болғанға дейінгі салым;
2) жедел салым қосымша төлеммен;
Қажет болғанға дейінгі салым:
Программа шот номерін ... ... ... ... ... ... операциялар түрін таңдай аласыз:
- қолма-қол кіріс;
- қолма-қолсыз кіріс;
- қолма-қол шығыс;
- қолма-қолсыз шығыс;
- пайыз ... ... ... ... шот ... ... номер шотын тергеннен кейін, сіз
келесі операциялар түрін таңдай аласыз:
- қолма-қол кіріс;
- қолма-қолсыз ... ... ... ... ... ... ... күнделік» меню пунктінде сіз барлық операцияны кіріс
бойынша(қолма-қол/қолма-қолсыз), шығыс(қолма-қол/қолма-қолсыз),және
пайыз түсімдері жұмыс уақыты ағымында жүргізілетінін қарастыра аласыз.
«Клиент» меню пуктінде,подпунктер ... ... жаңа ... сіз клиент үшін қажетті соманы қарастыра аласыз.
Жаңа ... ... ... ... ... ... ... жедел салым қосымша төлеммен
Бұл жерде жаңа клиентті пунктіде,подпунктер бар:
1) шот статусы;
2) күн қорытындысы
3) клиенттер тізімі
4) Корректировка;
Бұл жерде салым ... ... ... ... ... ... салым қосымша төлеммен
5) пайыз;
6) ведомость сумкаға сомамен
-«О программе» меню пунктінде сіз қолдаушы ... ... ... меню ... ... сіз программадан шыға аласыз.
«Операция» меню пунктімен жұмыс
Операция-қажет болғанға дейіегі төлем.
«Операция» меню пунктінде «қажет болғанға ... ... ... ... шот номерін сұрайды.Өз номерін клиент клиент операция
жұмысшысына ұсынады. Қажет болғанға дейінгі ... ... ... ... Егер сіз шот ... қате немесе терілген шоттың жоқ екендігі
жайлы ақпарат шығады.
Егер шот бар болған жағдайда қажетті номер шотын ... сіз ... ... ... қолма-қол кіріс;
- қолма-қолсыз кіріс;
- қолма-қол шығыс;
- қолма-қолсыз шығыс;
- пайыз түсімдері;
- қолма-қол кіріс-клиент ... ... ... ... толтырған кезде;
- қолма-қолсыз кіріс-қолма-қолсыз ауыстыру кезінде;
- қолма-қол шығыс-клиент шоттан ақшаны ... ... ... ... шығыс- қолма-қолсыз ауыстыру кезінде ;
- пайыз түсімдері-бұл жерде сіз клиент шотына пайызды есептейсіз.
Бұл үшін ... меню ... ... шотқа пайызды
есептейсіз және «Начисление процентов» подпунктінде шығарасыз.
Таңдалған операцияға тәуелді экранға ... ... ... кіріс/ шығыс ұшін-ф. 51, қолма-қолсыз шығыс/ кіріс- ф. 52 ... ... ... ф. 51 ... ... ... ... принять вклад в
сумме өрісінде ақша саласын енгізесіз, ал «Принято» өрісінде ... ... ... ф. ... ... ... ... с» өрісіне ақшаның қайдан түсетін ақпаратын енгізесіз.
«Зачислить» өрісіне енгізілетін соманы енгізесіз.
«Принято» ... ... ... ... ... ф.51(қолма-қол кіріс) таңдасаңыз «Прошу выдать вклад в сумме»
өрісіне берілетін ақша ... ... ал ... ... ... ... енгізеді.
Егер ф.51(қолма-қол шығыс) таңдасаңыз «Содержание операций, списать с»
өрісіне ақшаны қай жерден шығаратыны жайлы ақпаратты енгізесіз.
«Списать» өрісіне шығаратын ... ... ... кассир уақытын енгізеді.
Егер Ф. пайыз түсімдерін таңдасаңыз
«Начислить процент» өрісіне түсетін ақша сомасын енгізесіз, ол «Начислить»
өрісіне кассир ... ... - ... ... ... ... ... вклад с дополнительным взносом» пункт ... ... ... ... ... Клиент өз шот номерін опер.
қызметкеріне ұсынады. Жедел салым қосымша ... ... шоты ... ... Егер сіз ... шотын қате терсеңіз ... ... ... ... ... ... шот бар ... жағдайда қажетті номер шотын теріп, сіз экраннан
операция таңдауын көресіз;
- қолма-қол кіріс;
- қолма-қолсыз кіріс;
- қолма-қол шығыс;
- ... ... ... ... ... ... ақшаны салады немесе шотты толтырған кезде;
- қолма-қолсыз кіріс-қолма-қолсыз ауыстыру кезінде;
- қолма-қол шығыс-клиент шоттан ақшаны ... ... ... қолма-қолсыз шығыс- қолма-қолсыз ауыстыру кезінде ;
- пайыз түсімдері-бұл жерде сіз ... ... ... ... үшін ... меню пунктінде белгілі-бір шотқа
пайызды ... және ... ... ... ... салым қосымша төлемдермен» бойынша келесідей талаптары шығады:
-егер шот мерзімі аяқталса , экранда мерзімнің аяқталуы жайлы ақпарат
шығады және шығыс ... ... ... ... ... операцияға
байланысты экранға қажетті форма шығарылады. Қолма-қол кіріс/ шығыс үшін-ф.
51, қолма-қолсыз шығыс/ кіріс- ф. 52 және ... ... ... меню ... сіз клиент шотындағы ақша сомасын қарай
аласыз. «Клиент» «Запрос» меню ... ... ... шот ... өз шот ... ... ... ұсынады. Жедел салым қосымша
төлем клиент шоты екіден ... Егер сіз ... ... ... шоттың жоқ екендігі жайлы ақпарат шығады.
Егер шот бар болған жағдайда, клиент жайлы ... ... ... ... ... ... номері
-РНН
-СОМА
КЛИЕНТ-ЖАҢА КЛИЕНТ
«Новый» меню пунктінде сіз клиентке жаңа шот құрасыз, клиент жайлы
ақпаратты сәйкес өріске ... ... ... меню пунктін бассаңыз клиентті ... ... ... болғанға дейінгі салымды
- жедел салым, қосымша төлеммен
Егер шот бар болған жағдайда экранда ... ... ... ... ... ... ... енгізуді сұрайды. Шот ... ... ... МЕНЮ ПУНКТІМЕН ЖҰМЫС
Басқалар –шот статусы.
«Прочие» «Статусы счетов» меню пуктін басыңыз. Программа шот ... өз шот ... ... қызметкеріне ұсынады. Жедел салым қосымша
төлем клиент шоты екіден (2) басталады. Егер сіз ... ... ... ... жоқ ... ... ақпарат шығады.
Егер шот бар болған жағдайда экранға мынандай өрістермен терезе шығады:
-шот тұтқындалды;
- уақытша ұсталды;
-шот шартты жабық,
- қол үлгісі ... ... ... ... ... ... бар.
0-бос қызметтер,
-1-қызметтер, берілген өріс бойынша
«БАСҚАЛАР-КҮН ҚОРЫТЫНДЫСЫ»
«Прочие» «Итоги дня» меню ... ... Сіз ... ... ... ... енгізу қажет. Экранда белгілі бір уақытта соманың қорытынды
күні терезесі шығады (қолма-қол кіріс/ шығыс ,қолма-қолсыз ... ... ... салым қосымша төлеммен.
«Корректировка» «Срочный вклад с дополнительным взносом» меню ... ... меню ... ... Күн ... енгізу қажет
(басталу күнін және аяқталу күнін). Программа шот номерін сұрайды. Клиент
өз шот номерін ... ... ... ... ... ... төлем
клиент шоты екіден (2) басталады. Егер сіз номер шотын қате ... жоқ ... ... ... ... ... ... бойынша терезе
шығады ( қолма-қол кіріс/ шығыс, қолма-қолсыз шығыс/ кіріс)
«Прочие» «Ведомость к сумке с выручкой» меню ... ... к ... с ... меню пунктін басыңыз экранда
беретін немесе алатын сомасы толтырылатын терезе шығады. Келесіде ақша
кірісін немесе ақша шығысын таңдайсыз. ... ... ... ... Есеп ... ... істеу технологиясының жүргізілуі
1. Ауысым басында операционды жұмыскерлер 500 теңге көлемінде аванс
алады. Алдағы ... №61 ... ... онда ... ... қолма-қол
және қолма-қолсыз ақшалар операционды қызметкерімен бекітіледі.
2. Клиент шотты ашу үшін №51 кіріс кассалық ордерін, №36 ф. ... ... ... ... сома санмен және жазумен жазылады,
опер. Қызметкерге РНН-анықтамасын», жеке ... ... ;
3. ... ... ... кассалық құжаттарын толтыру дұрыстығын
тексереді, клиентке шот ашады, компьютерге клиент ... ... ... ... қолма-қол және қолма-қолсыз формада
жүргізеді. Қолма-қолсыз аудару кезінде оперативті қызметкер № 63 ... ... ... ... кітапшасын береді, кіріс кассалық
құжатын құрады және кассирге сәйкес құжатты береді.
4. Кассир ... ... ... ... ... қызметкер қолтаңбасын
ондағы бар үлгімен тексереді, ақшаны қолма-қол түрінде қабылдайды.
Кассир ... ақша ... ... ... клиент алдында
ақша белгілерін экспертизаға қабылдау жайлы акт құрады, ол 2 ... онда ... ... ... ... ... ... есімі, бакнота артықшылығы. 1-ші акт данасы Банкте қалады, ал
2-шісі клиентке беріледі.
5. Жұмыс күнінің соңында кіріс кассалық ... ... ... ... есеп ... ... Өз кезегінде кассир операционды
күнделіктегі соманы оның қабылдаған ақша сомасымен салыстырады.
6. Жұмыс күнінде қабылдаған ақшаны ... ... ... ... ... ... ақша қөлемі жағдайында опер. ... ... ... ... ... 2 ... ... ал 3-ші
экземпляр кассирге беріледі.
Аванс қалдығын кассир қапқа салады, оның ұшын ... ... және ... тығыз байлайды, көрсеткіште орамалау күні, салу
сомасы ... және ... ... аты бар мөр мен қолы ... ұшы байланады да кассирмен пломбыланады
7. Опер. Қызметкері 61 кассалық ордерін толтырады ... ... ... ... түрі бойынша сорттайды және құжатті бандерлейді.
Әр бандералда Банк аты, банктің идентификациялы номері, жалпы төлем
сомасы, күні, ... ... ... саны ... ... ... ... бөліміне ары қарай ... ... ... nasis
кіріс
Кассалық
Ордел№51,52
шығыс
Кассалық
Ордер№51,52
Операциялық
күнделік
7 сурет. База көрсеткіштерінің құрылуы және олар мен жұмыс ... ... ... ЖҮЙЕ ... БАҒАЛАУ ЖӘНЕ
ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА
3.1.Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және оны қолдану ... ... ... ... мәліметтерді анықтайды:
1. келетін, қайта құрылатын және әр бөлімшеге ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз ету және оның түсуінің
уақыттылығы;
3.артық ақпарат болуы;
4.ақпаратты өңдеу тереңдігі;
5.қолданылатын техникалық құралдар.
АЖ тиімділігі жүйенің өз мәніне ... келу ... ... ... ... әсер ... ... алгоритмдер талабының параметрлері;
-жүйе параметрлері;
-жүйе элементтері параметрлері;
-сыртқы орта параметрлері (өзгерістерге үйренуі);
Тиімділік-бұл ерекшелік, идея мен ... ... ... оны ... алға ... тиімділік - бұл АЖ енгізу нәтижесінде, ... ... ... функциясының жақсаруы.
Экономикалық тиімділік келесі факторлар ... ... ... ... ... ... ... бойынша операцияны
орындау жоғары жылдамдығы;
-есеп беру, менеджмент, маркетинг, бақылау, ... ... ... ... ... ... қолданылатын барлық көрсеткіштер есебінен объектідегі ақпарат
жүйесін жақсарту;
-ақпаратты қайталау мен қысқартуды жою;
-ақпаратты алу кезеңін қысқарту.
Жалпы ... ... ... ... ... және ... жоғарлатуға тәуелді.
Тиімділік ақпаратты өңдеу шығындарының еңбектік және құндық
төмендеуінде ... ... ол ... қызметінің қорытыңды
көрсеткіштеріне әсер етеді.
Т жалпы тиімділік =Ттікелей+Тжаңаша
Жаңаша тиімділік. АЖ енгізуде ... ... ... ... ... ... шешудегі мерзімін қысқарту;
Басқарудағы көрсеткіштер тиімділігі сапасын жақсарту, ... ... ... ... және ... құрудағы шығынды бағалау
10 кесте
Есеп айырысу үшін қажетті көрсеткіштер
|№ |көрсеткіштер аталуы ... ... ... ... | ... | | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... алдындағы шығындар |Кп |Тыс. ... | |
| ... ... ... |Кп1 |Тыс. ... | |
| |Проектті қабылдау шығындары |Кп2 |Тыс. ... | |
|2 ... ... ПК ... |Тыс. ... | |
|3 ... ... шығын |Зэ |Тыс. ... | |
|4 | ... ... саны |А ... |7 | |
|5 ... ... ... уақытының |З |Тг |0,80 | |
| ... ... | | | | |
|6 ... ... ... |g | |0,70 | |
| ... | | | | |
|7 ... ... айлық коэфф. |С | |0,14 | |
|8 ... ... ... |Н | |0,33 | |
| ... | | | | |
|9 |ПК ... ... |V | |0,0840 | ... ... есептеуі |р |% |80,00 | |
| ... ... ... | | | | |
| ... | | | | ... жұмыс істеу уақытының жылдық |Тэвм |Час |2204,40|Есеп |
| ... | | | ... | | | | |іші ... Мәселені шешу уақыты |Треш |Час |30,00 ... | | | | |ла |
| | | | | ... ... |2 |3 |4 |5 |6 ... ... көлемі |Овв |тыс. |27,12 |Есептеу|
| | | ... | ... | | | | ... ... ... көлемі |Ообр |Кбайт |19,86 |"-" |
|15|Шығатын дайын ақпараттың ... ... |тыс. |81,39 |"-" |
| | | ... | | ... ... жылдық фонд |Фвр |час ... |
| ... | | | ... | | | | ... ... факторына әкелінген әртүрлі| | | | |
| ... ... |Енп |час |0,10 | |
1 ... түсіндірме
1. сатып алу бойынша шығындар жасаушымен есептеледі және ол техникалық
тапсырмаларды құрудағы шығын ... ... ... ... шығындары
енгізу уақытында жобаны жасаушылардың еңбек ақы сомасын есепке ала ... ... ... жобаны енгізуде шығындарына сәйкес есептеледі.
2.ПҚ құны «Прайс лист» құжатынан алынады.
3 жол . Жылдық эксплуатационды ... 4 ... ... жол . ... ... берілген есеп айырысудағы белсеңділер
5 жол .Бұл жұмысшылардың орта сағаттық ставкасы
6,7,8 жол. ... ... ... жоба ... жол. ПҚ қолдану коэффициенті үшін құрылатын есеп (есеп комплексі) ... ... және ... ... жалпы қолданудағы үлесін көрсетеді.
10 жол. Коэффициент, ... ... ... пайызын есептейді, ПҚ
берілетін есеп ... ... ... қоры 2 ... ... кесте
ПК жылдық жұмыс істеу уақыты
| | ... | ... саны ... ... |ПК ... |
| ... ... | ... ... ... ... ... түрі |уақыты | | ... ... |8,2 |1 |270 |2214 |
12 жол . ... шешу уақытысы эмпирикалық жолмен өңделетін форма санын
есепке ала ... жол. ... ... ... әр кіретін ақпарат формасын көлемінің
сомас ретінде есептеледі. Ақпарат көлемі бір форма үшін ... ... , бір ... ... ... саны і бір құжаттағы жол
санымен және құжат саны жолына көбейтіледі.
14 жол. ... ... ... ... енгізілетін ақпарат көлемі
сомасын және көрсеткіштер базасында сақталатын ақпарат ретінде
көрсетіледі, ол есеп комплексін шешу үшін ... ... ... ... ... үшін ... ... көбейту керек 6-ға және 8-ге
бөлу керек.
15 жол. Шығатын ақпарат ... әр ... ... ... көлемі сомасы
ретінде есептеледі.Бір формадағы ақпарат көлемі келесі ... бір ... ... белгі санын көбейтеді бір құжаттағы
жол санына.
12 ... ... ... уақытының есеп айырысу жылдық қор ... ... ... |
| ... | |
|1 |2 |3 ... ... |күн |366 ... ... |күн |53 ... |күн |8 ... уақыт |күн |305 ... ... күні |күн | ... еңбек демалысы |күн |24 ... |күн |11 ... ... |күн | ... күндер бір жылдағы саны |күн |270 ... ... ... ... |күн |7 |
12 ... |2 |3 ... есептелген жылдық фонд уақыты |сағ |2204,4 ... = Dост * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 4 ... = 3086,16 *0,8 * [ ... + 0,33 ] = 5599,53 тг = ... = (бір ... ... күні –мейрам алдындағы күндер саны) * 8,2 ... ... ... * 7 =(270-8)*8,2 + 8*7 = 2204,4 сағ.
Жұмыс еңбегі тереңдігі, жобаны енгізгенге дейінгі персоналдық ... мына ... ... ... = ... , ( 1 ... –персонал саны адам, чел;
Фвр – жылдық қордағы бір жұмысшының жұмыс ... , ... есеп ... 3 ... ... = 7 * 2204,4 = 15430,8 сағ
Жұмыс кұны, персоналдық орындайтын жобаны енгігенге дейінгі жұмысы.
(Со) мына формуламен ... = Do * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 2 )
Do ... ... дейінгі жұмысшының персоналды еңбек өнімділігі,
З – бір жұмысшының орта сағаттық тарифтік ... ... ... ... ... коэффициент;
С - пенсионды қорларға жіберулерді ескеретін коэффициент;
Н- ... ... ... ... = 15430,8*0,8 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 27997,64= 28,0 мың.тг.
Жылдық еңбек ... ... ... ... қолған АРМ жобасын
енгізгеннен кейін, мына формуламен ... = Do * ( 1 – p / 100 ), ( 3 )
Do ... ... ... ... АРМ ... ... персоналдың
орындауы, сағ;
Р – коэффициент, ПЭВМ жіберілетін пайызды ескеретін бастапқы көлем жұмысын.
Dост = 15430,8 * ( 1+80/100 ) = 3086,16 ... ... ... қалған жобаны енгізу шарты (Сост) ... ... = Dост * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 4 ... = 3086,16 *0,8 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 5599,53 тг = ... (ПҚ) ... ... ... 4 ... көрсетілген
4 кесте
|№ |Шығын статьясы атауы ... ... ... | | |
|1 ... және ... ... ... |
| |5% ... ... | |
|2 ... ПЭВМ ... 12% тұратын |0,723 |
| ... | |
|3 ... ... ... 2% тұратын |0,1206 |
| ... | |
|4 ... ... ... 0,5% тұратын бағасынан)|0,0302 |
| ... ... |1,1748 ... ... ... үлесі,АРМ жобасын функционерлеумен
байланысты,мына формуламен орындалады:
Рреш*Треш* Зэ’
Свц = ... ,
( 5 ... – жыл ... есеп ... кезеңділігі;
Зэ – жылдық эксплуатациондық шығындар ... мың. ... – ПК ... ... жылдық қоры(2 кесте), сағ;
Треш – есепті шешу ... ... ... шешу ... ... ... ол екі көрсеткіш
сомасын көрсетеді, біздің мысалда бұл:
Свц = Свц1 + ... ... = 0,4776 ... ... = 0,1353 мын.тг
Барлық есеп комплексі үшін:
Свц = 0,4776+ 0,1353 = ... ... ... шығындар жобаны енгізу шартында сәйкес (Савт):
С авт = Свц + Сост , ( 6 ... ... ... ... ... ... енгізу шартында
сәйкес, мың. тг;
Сост - жұмыс құны,персоналдан қалған, АРМ жобасы ... ... ... = 0,613 + 5,6 = 6,213 ... ... ... ( Сарм ) жылдық экономия құрады:
Сарм = Со – Савт, ( 7 ... ... ... ... ... ... кеткен шығындар, мың.тг;
Савт –АРМ енгізу шартындағы ақпаратты өңдеуге кеткен шығындар, мың.тг.
Сарм = 28,0 – 6,213 = 21,79 ... «ҚР ХБ ... ... ... ... ... ІСКЕ АСЫРУ
БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
«ҚР ХБ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯСЫ» есеп кешенінің ... ... ... өз ... оның ... жабдықталуына және
экономикалық мақсаттылығына ... ... ... ... ... ... ... олар есеп кешені өнімділігін,
нақтылығын, сенімділігін, икемділігін және т.б. сипаттайды.
Қолданушыға есеп ... ... ... ... ... ... құруға мүмкіндік береді, сонымен ... ... ... оның ... ... ... сақтай отырып есеп кешені
функционерлеу ... ... ... ... ... ... бұл пәндік
облыстарға байланысты ... ... ... ... қатар шешілетін есеп тізімі және олардың мазмұны. ... ... ... ... икемді,оның қабылеттігін қамтамасыз
ету үшін ... ... ... ... ... ... сонымен қатар жаңа есептерді қосу ... ... ... ... пәндік облысы мазмұнының өзгеру мүмкіндігін
ескеру қажет. Оны кез-келген коммерциялық облыстағы жүргізу мен ... ... ... үшін ... болады,ол ақпарат көлемімен
база көрсеткіштері мазмұны сапасына тәуелсіз.
МҚБЖ Fox Pro 2.0.-программалық құрамын ... ... ... база ... ... ... ... Сұраныс
реакциясы уақыты жарты минуттан аспайды, бұл оның ... ... ... жүйе ... ... ... қолданушы
көрсеткіш сапасын көрсетеді.
Көрсеткіштердің толықтығы мен қауыпсіздігін, олардың
сақталуын және белсенді ... ... ... ... ... тұруды
қамтамасыз етеді
Ақпараттық қамтамасыздандыру ... ... ... жөндеуге мүмкіндік береді,олардың түрін өңдеу үшін ыңғайлы
есті жасады. Осылай мысалға, өнімді ... ... ... әртүрлі түрде
түсті, ақпарат көздері әртүрлі құралдар беру ... ... ... ... беру Excthage ... ... ХБ ... ОПЕРАЦИЯСЫ» есеп кешені сенімділігін , ... ұзақ ... ... ... ... шартында сақтау
қабілеттілігімен сиппатталады.
Барлық есеп кешені бір ... ... ... ... және
есепті жүргізу мен талдау коммерциялық операциясын сенімді функционерлеуді
қамтамасыз етү.
Кешеннің модулбдық құрылысы оның жеке ... ... ... оптимизациясын қарастырады.
Кешен қолданушы деңгейінде интерфейс пен көмек беру ... ... ... ... ... ХБ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯСЫ» есеп кешені шешімнің ... ... ... пайдалануға байланысты іске асады.
Программалық кешен көмегімен ... ... ... ... ... жүргізіледі, оларға өңдіріске ... ... алу мен сату ... ... ... ... үшін ... ақпарат
ұсынады. Жиналған ақпарат жүргізілген ... ары ... ... ... ол тауар дефициті мен тауар ... әр ... ... зерттеуді анықтайды.
Есеп кешені фирманың таза түсімін ... үшін ... ... Ол ... ... мен , ... ... тауар өздік құнынан жеке
алымдардың арасындағы айырмашылық ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Қызықты болып және қосымша модуль, ... ... ... ... салыстырмалы бағасы үшін яғни жеткізушілерге,
талдау, жеткізу ... мен ... ... ... шарт ... ... көлемі және ұсынылатын тауар ассортименті
анықтайды.
«Металл өнімдерін нарықта жүргізу мен талдау ... ... ... ... және ... ... экономдауға мүмкіндік
берді, сонымен бірге нарық жағдайында қажетті ресурс-уақытты.
Берілген есеп кешенінің коммерциялық нұсқасы толық ... ... ... ... беру (Help) жүйесімен толтырсақ және құжаттық жүйені
кеңейтсек.
3.3. INTERNET
2000 жылдың маусым айынан ҚРХЖБ INTERNET ... ... ... ... INTERNET ... ... : ТМД мен алыс
шетел елдер ... ... ... сұранысы мен
ұсыныстары, журнал құрылымы тауар мен ... ... мини ... ... , ... бірге журнал іздеу механизмі ... ... ... ... ... ... ... сіз прайс –жолын
таба аласыз, ал ол ... ... ... ... мекен-жайы,
телефон, факс, WWW-адресі.
Осы жерде сіз компанияның жаңа ... ... ... ... ... оның WEB-сайтына өте аласыз өз таныстығынызды ... ... ... ... ... аласыз .
INTERNET- журналы FoodMagazine-де:
-базалық ақпараттың апталық және толық жаңаруы;
-арнайы ақпарат көлемі-1Мб;
-компанияның ... емес ... ... ... ... ... жалғыз халықаралық арнайы басылымы;
-жоғары шыңайылылығы-көрсеткіштерді енгізуде ... ... ... 6-шы дублі, доступ сенімділігі;
- журналдан ақпаратты ... және ... ... ... қолдануда Банк мүмкіндіктері жоғарылады.Жарнама мен
маркетинг үшін жаңа мүмкіндікиер береді, ішкі және ... ... ... көп ... орналастыруға болады, төмен құнды
қызмет процесіне ... ... өз ... ... қолдануға
болады,компания сайтына жібере отырып. ... өз ... ... оның копиясын алады 6 сервер мен әртүрлі ... ... беру ... ... және торап бойынша
оларға қол жеткізу сенімділігін ... ... ... ... де ... Бұл ... ... алуға мүмкіндік береді, On-Line ... ... ... ... ... немесе техникалық жағдаға байланысты
INTERNET- журналы ... ... ... On-Line ... ... ... версиясында ақпарат рұқсат етуі іске асады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Диплом жұмысында ... оның ... ... және бар ... ... ... ... құрылды, олардың иерархиясы анықталды, басқару
жүйесі элементтерінің қызметі моделі жасалды, бұл ... ... ... қойылды, сенімділігі, қайта құрылуы, ... ... мен құны ... ... есеп орны ... ... ... барлық талаптар қарастырылды, берілген комплекс есептерін
шешу үшін ... ... ... ... есептерін коммерциялық сатып алу ... ... оның ... ... максималды сервері, қолданушы үшін
қол жетерлігі мен ... ... ... есеп ... ... ары ... ... мүмкіндіктері қарастырылды.
Ақпараттық жүйені құру мен енгізудегі барлық шығындар есептелінді.
Есеп ... ... ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік беріледі.
Есеп комплексін жасауда алғышарт ... ... ... үшін шешім нәтижесінде және басқа көптеген ... шешу үшін ... ... ... ... ... алуға
мүмкін болатын есептерге берілді.
Жұмыс нәтижесінде ... ... ... үшін ақпараттық
жүйе құрылды, сонымен қатар бұл жүйе автоматты ақпаратты өңдеу үшін ... ... ... ... ... ... алуды
ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Литература
Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и ... всех ... ... ... страны народу
Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
Конституция Республики Казахстан.- ... ... ... ... № 359 от 14 ... 2000 года "О
государственной программе обеспечения ... ... ... на 2000 - 2003 ... ... ... ... № 492 от 4 апреля 2000
года "О развитии единого ... ... в ... и создание ЗАО "Национальные информационные технологии""
Республиканская целевая научно - техническая программа ... ... ... Казахстан (основные задания и показатели)".-
Алматы-1994
Автоматизированные ... ... в ... ... для ... Г.А. ... В.И. ... - М.: Финстатинформ,
1997.- 268 с.
“Банковское дело” ... для ... Под ред. В. И. ... ... Л. П. – М.: ... и ... 1995
Бралиева Н.Б. Информатизация общества как особенность современного этапа
/Сб. ... опыт ... и ... ... ... ... ... Казахстан.-Алматы.-1994
Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.
Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – Алматы: Экономика,
1998. – 88 ... Н.Б., ... А.А. ... ... ... ... ... информационных систем.
Бралиева Н.Б., Пушкарев Л.А. Основные ... ... ... в ... ... системах (Развитие открытой
рыночной экономики Казахстана).-Алматы: Экономика.-1999
Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л.
Информационные системы бизнеса. – ... РИК, 1994. - 120 ... Н.Б., ... А.С. ... ... ... ... компании
Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т.,
Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: ... ... ... Н.Л. Разработка информационной системы банка.
Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и ... – 216 ... М.Р. ... баз ... на ... ЭВМ. –М.: ... и
статистика, 1992. – 85 с.
Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – ... и ... 1996. – 306 ... В.В., ... А.И. Оценка затрат на разработку программных ... и ... 1998.- 180 ... Е.Г. ... ... создания баз данных для информационных
систем.
Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и ... об ... ... ... в РК. // Каз. ... 1996, ... ... Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до
2005 года ... ... ... Казахской ССР №474 от 18
августа 1991 года).
Пушкарева Л.А. ... ... ... ... ... ... и знаний: Справочное издание / Под ... и ... 1991. – 352 ... А.С. ... пункт//Предприниматель и право, - 1997, № 3, с.11-
14.
Стороженко Л.А. Матвеева И.А. Информационно-компьютерные системы ... ... ... А.И. ... и ... обеспечение в Казахстане.
Тимофеева Е.П. Некоторые вопросы безопасности информационных систем.
Тимошенко В.Ф. ... ... ... В.Э.IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.
-----------------------
АЖ
өңдеу
Шығыс кассалық ордер
Ф.№ басы ... ... ... ... ... ... ... ордер ф.№52
Кіріс кассалық ордер ф.№51
Шығыс кассалық ордер ф.№51
АЖ
Шығу
Программа туралы
Басқалар
Клиент
Операциялық күнделік
Операциялар
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ё
Е
Д
Г
В
Б
А
З
Ж
pr
prbz
itog
4
3
2
1
pnal
oper
nbk
klient
5
Spicok
6
rasbz
bed
9
8
7
nazis
Клиент
Касса
Құжаттар қабылдау
тек
серіс
БД көрсеткіштерін енгізу
қателерді
Жөндеу
Бухгалтерия
Қадағалау операциялары
Сейфтік операциялар
Кассалық операциялар
Аудармалы ... ... ... шот №, ... шығыс, инкассациямен жұмыс
Күні,уақыты,филиалы, шот №, аты-жөні, операциялар мазмұны, кассир №
Күні, уақыты, филиалы, шот №, ... ... ... ... ... ... ... шот №, аты-жөні, операциялар мазмұны, кассир №
Күні, уақыты, филиалы, шот №, ... ... ... кассир №
Күні, уақыты, филиалы, шот №, аты-жөні, операциялар мазмұны, ... ... ... 3
Кесте 4
Функционалды бөлім
Инструменталды бөлім
Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі
Операциалық ... ... ... ... ... бөлімі
Бас бухгалтер
Материалды-жауапты тұлға)
Административтік бөлім(управленческий персонал)
Есеп алу және бақылау бөлімі
Басқарушы орынбасары
Басқарушы
Түрксіб филиалы
Әүезов филиалы
Бостандық филиалы
Алмалы филиалы

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек қорғау8 бет
Тұтас құймалы құрылымды ғимарат тұрғызу6 бет
«Қазақстан Республикасы салық төлеушілерін тіркеу» мемлекеттік қызмет көрсетудің стандарты6 бет
Ішкі аурулар және стоматология клиникасында жедел жағдайлар кезіндегі жедел жәрдем көрсетудің клиникасы13 бет
Аруна баспасы жұмысының ақпараттық жүйесін тұрғызуды негіздеу39 бет
АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері238 бет
Банктік несиелеу. Корпоративтік клиенттерге берілген несие түрлері14 бет
Девиантты мінез көрсетудің себебі, оларға көмек түрлері3 бет
Еуразия Ұлттық Университетінің асханаларында жоғары сапалы қызмет көрсетудің бағдарламасын ұйымдастыру65 бет
Жеке мүлікті сақтандырудың ақпараттық жүйесін тұрғызуды негіздеу40 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь